ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 22

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
25 januari 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 57/2008 av den 24 januari 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 58/2008 av den 24 januari 2008 om ändring av förordning (EG) nr 712/2007 om inledande av stående anbudsinfordringar för försäljning på gemenskapsmarknaden av spannmål som innehas av medlemsstaternas interventionsorgan

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 59/2008 av den 24 januari 2008 om ändring för nittioförsta gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 60/2008 av den 24 januari 2008 om undantag från förordning (EG) nr 327/98 vad gäller fördelningen i delperioder för 2008 av en tullkvot för import av helt slipat och delvis slipat ris

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 61/2008 av den 24 januari 2008 om ändring av bilaga II till rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung, när det gäller dinoproston ( 1 )

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 62/2008 av den 24 januari 2008 om utfärdande av exportlicens för vin

10

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2008/74/EG

 

*

Rådets beslut av den 9 oktober 2007 om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett tilläggsprotokoll till avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Sydafrika, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

11

Tilläggsprotokoll till avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Sydafrika, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

13

 

 

2008/75/EG

 

*

Rådets beslut av den 21 januari 2008 om den ståndpunkt som gemenskapen ska inta i Internationella kafferådet angående utseende av depositarien för 2007 års internationella kaffeavtal

20

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens direktiv 2007/53/EG av den 29 augusti 2007 om ändring av rådets direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen (EUT L 226 av den 30.8.2007)

21

 

*

Rättelse till kommissionens direktiv 2008/4/EG av den 9 januari 2008 om ändring av direktiv 94/39/EG avseende foder avsett för minskning av risken för kalvningsförlamning (Text av betydelse för EES) (EUT L 6 av den 10.1.2008)

21

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

25.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 22/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 57/2008

av den 24 januari 2008

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsakter (1), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 25 januari 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 januari 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

till kommissionens förordning av den 24 januari 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

IL

154,9

MA

50,2

TN

125,1

TR

103,1

ZZ

108,3

0707 00 05

JO

178,8

TR

107,4

ZZ

143,1

0709 90 70

MA

91,9

TR

125,7

ZZ

108,8

0709 90 80

EG

137,4

ZZ

137,4

0805 10 20

EG

43,9

IL

54,5

MA

66,4

TN

62,1

TR

83,4

ZZ

62,1

0805 20 10

MA

104,1

TR

104,3

ZZ

104,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

43,9

IL

105,3

MA

146,1

PK

51,2

TR

102,6

ZZ

89,8

0805 50 10

BR

72,8

EG

74,2

IL

120,2

TR

122,6

ZZ

97,5

0808 10 80

CA

87,8

CL

60,8

CN

81,9

MK

36,5

US

115,3

ZA

60,7

ZZ

73,8

0808 20 50

CL

59,3

CN

71,5

TR

116,7

US

110,5

ZA

95,8

ZZ

90,8


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


25.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 22/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 58/2008

av den 24 januari 2008

om ändring av förordning (EG) nr 712/2007 om inledande av stående anbudsinfordringar för försäljning på gemenskapsmarknaden av spannmål som innehas av medlemsstaternas interventionsorgan

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 6, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 712/2007 (2) öppnas stående anbudsinfordringar för försäljning på gemenskapsmarknaden av spannmål som innehas av medlemsstaternas interventionsorgan. Enligt artikel 2 i förordningen ska aktörerna då de lämnar anbud ställa en säkerhet på 10 euro per ton, genom undantag från artikel 13.4 andra stycket i kommissionens förordning (EEG) nr 2131/93 av den 28 juli 1993 om förfarandet vid och villkoren för försäljning av spannmål som innehas av interventionsorgan (3).

(2)

Spannmålspriserna på gemenskapsmarknaden har generellt sett ökat dramatiskt sedan början av regleringsåret 2007/08. Denna prisökning är dock inte konstant utan det råder kraftiga prisvariationer, så att skillnaden ibland är mycket stor mellan sjunkande priser på gemenskapsmarknaden och det pris till vilket produkterna säljs inom ramen för anbudsinfordringar vid uttag från interventionslager. Till följd av dessa skillnader händer det att tilldelade partier inte hämtas ut av dem som tilldelats anbuden. Den säkerhet på 10 euro per ton som gäller i dag är således inte tillräcklig för att garantera att dessa partier tas ut. Nämnda säkerhet bör höjas för att denna situation ska kunna undvikas och för att anbudsinfordran inom ramen för förordning (EG) nr 712/2007 ska kunna genomföras utan problem.

(3)

Förordning (EG) nr 712/2007 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 2 i förordning (EG) nr 712/2007 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

De försäljningar som avses i artikel 1 ska göras på de villkor som fastställs i förordning (EEG) nr 2131/93. Genom undantag från artikel 13.4 andra stycket i den förordningen ska dock säkerheten för anbudet vara 25 euro per ton.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 januari 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 735/2007 (EUT L 169, 29.6.2007, s. 6).

(2)  EUT L 163, 23.6.2007, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1227/2007 (EUT L 277, 20.10.2007, s. 10).

(3)  EGT L 191, 31.7.1993, s. 76. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 367/2007 (EUT L 91, 31.3.2007, s. 14).


25.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 22/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 59/2008

av den 24 januari 2008

om ändring för nittioförsta gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan (1), särskilt artikel 7.1 första strecksatsen, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 anges de personer, grupper och enheter som omfattas av frysning av tillgångar (2) och ekonomiska resurser enligt den förordningen.

(2)

Den 16 januari 2008 beslutade Förenta nationernas säkerhetsråds sanktionskommitté att ändra förteckningen över de personer, grupper och enheter för vilka frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser bör gälla. Bilaga I bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning ska vara verkningsfulla bör denna förordning träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till rådets förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggjörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 januari 2008.

På kommissionens vägnar

Eneko LANDÁBURU

Generaldirektör för yttre förbindelser


(1)  EGT L 139, 29.5.2002, s. 9. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 46/2008 (EUT L 16, 19.1.2008, s. 11).

(2)  Tidigare även kallat penningmedel.


BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras på följande sätt:

Under rubriken ”Fysiska personer” ska följande läggas till:

(1)

Hamid Al-Ali (alias a) Dr. Hamed Abdullah Al-Ali, b) Hamed Al-'Ali, c) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali, d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, g) Abu Salim). Född den 20.1.1960. Kuwaitisk medborgare.

(2)

Jaber Al-Jalamah (alias a) Jaber Al-Jalahmah, b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, e) Jabir Al-Jalhami, f) Abdul-Ghani, g) Abu Muhammad). Född den 24.9.1959. Kuwaitisk medborgare. Pass nr 101423404.

(3)

Mubarak Mushakhas Sanad Al-Bathali (alias a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, c) Mubarak Al-Bathali, d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly). Född den 1.10.1961. Kuwaitisk medborgare. Pass nr 101856740 (kuwaitiskt pass).


25.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 22/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 60/2008

av den 24 januari 2008

om undantag från förordning (EG) nr 327/98 vad gäller fördelningen i delperioder för 2008 av en tullkvot för import av helt slipat och delvis slipat ris

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1095/96 av den 18 juni 1996 om genomförande av medgivandena i lista CXL som fastställts sedan förhandlingarna enligt GATT artikel XXIV.6 avslutats (1), särskilt artikel 1,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (2), särskilt artikel 13.4, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 327/98 av den 10 februari 1998 om öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter för import av ris och brutet ris (3) föreskrivs en fördelning i delperioder av de kvoter som avses i artikel 1 i förordningen så att importen av ris sprids ut över året.

(2)

Till följd av störningar under 2006 och 2007 i importen av ris från Förenta staterna till gemenskapen, efter framträdandet på den amerikanska marknaden av genetiskt modifierat ris, benämnt ”LL RICE 601”, kunde den kvot på 38 721 ton helt slipat eller delvis slipat ris från detta land som var en del av den totala importkvot på 63 000 ton helt slipat eller delvis slipat ris i enlighet med förordning (EG) nr 327/98, inte användas fullt ut under 2007 för import av ris från Förenta staterna.

(3)

Eftersom Amerikas förenta stater är en regelbunden leverantör av ris till gemenskapen bör den normala importen av ris från detta land återupptas så snabbt som möjligt. I detta syfte bör fördelningen i delperioder för 2008 av den totala importkvoten på 63 000 ton helt slipat eller delvis slipat ris ändras genom att det tillhandahålls ytterligare en delperiod för februari för kvoten ris från Förenta staterna. Från den kvoten bör en kvantitet som är tillräckligt hög för att nå det mål som avses ovan överföras från delperioderna april och juli 2008 till delperioden februari 2008 utan att läget på gemenskapsmarknaden eller importen från andra länder störs, och inom ramen för den totala årliga kvot på 38 721 ton som fastställs för denna kvot.

(4)

På grund av ovannämnda störningar i importen var det inte möjligt att använda vissa exportlicenser 2007. Dessa licenser bör därför inte hindras från att användas under 2008.

(5)

Förordning (EG) nr 327/98 bör därför ändras för 2008.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   För 2008 är den kvantitet på 38 721 ton helt eller delvis slipat ris med KN-nummer 1006 30, som omfattas av kvoten med löpnummer 09.4127, från Amerikas förenta stater och som anges i punkt a i bilaga IX till förordning (EG) nr 327/98 fördelas i enlighet med bilagan till den här förordningen.

2.   De exportlicenser som avses i artikel 3 i förordning (EG) nr 327/98 och som utfärdats 2007 av de tredjeländer som avses i denna artikel får användas för ansökningar om importlicenser som lämnats för kvotåret 2008.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 januari 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 96. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 797/2006 (EUT L 144, 31.5.2006, s. 1).

(3)  EGT L 37, 11.2.1998, s. 5. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1538/2007 (EUT L 337, 21.12.2007, s. 49).


BILAGA

Fördelning i delperioder för 2008 av kvoten på 63 000 ton helt eller delvis slipat ris i enlighet med artikel 1.1 a i förordning (EG) nr 327/98:

Ursprungsland

Kvantitet i ton

Löpnummer

Delperioder (kvantitet i ton)

Januari

Februari

April

Juli

September

Oktober

Förenta staterna

38 721

09.4127

9 681

13 813

10 151

5 076

 

Thailand

21 455

09.4128

10 727

 

5 364

5 364

 

Australien

1 019

09.4129

0

 

1 019

 

Andra länder

1 805

09.4130

0

 

1 805

 

Alla länder

 

09.4138

 

 

 

 

 

 (1)

Totalt

63 000

20 408

13 813

18 339

10 440

 


(1)  Icke utnyttjad kvantitet från tidigare delperioder, offentliggjord i kommissionsförordning.

De kvantiteter som ändrats för 2008 gäller endast ursprungslandet Förenta staterna och totalkvantiteterna per delperiod.


25.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 22/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 61/2008

av den 24 januari 2008

om ändring av bilaga II till rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung, när det gäller dinoproston

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 av den 26 juni 1990 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung (1), särskilt artikel 3,

med beaktande av Europeiska läkemedelsmyndighetens yttranden som utarbetats av kommittén för veterinärmedicinska läkemedel, och

av följande skäl:

(1)

Alla farmakologiskt verksamma ämnen som används inom gemenskapen i veterinärmedicinska läkemedel avsedda för livsmedelsproducerande djur bör utvärderas i enlighet med förordning (EEG) nr 2377/90.

(2)

Ämnena dinoprosttrometamin och dinoprost är förtecknade i bilaga II till förordning (EEG) nr 2377/90 i gruppen organiska kemiska ämnen, för alla däggdjursarter. Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel har blivit ombedd att undersöka om bedömningarna och slutsatserna rörande dinoprosttrometamin och dinoprost också är tillämpliga på dinoproston. Kommittén ansåg att säkerhetsbedömningarna rörande dinoprosttrometamin och dinoprost också är tillämpliga på dinoproston, på grund av de strukturella likheterna mellan dinoproston och dinoprost och eftersom dinoprosttrometamin snabbt metaboliseras till dinoprost. Kommittén ansåg följaktligen att det inte behöver fastställas MRL-värden för detta ämne. Till följd av kommitténs slutsatser anses det vara lämpligt att införa en ny post i bilaga II i gruppen organiska kemiska ämnen för dinoproston, för alla däggdjursarter.

(3)

Förordning (EEG) nr 2377/90 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

När det gäller de tillstånd som enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel (2) beviljats för utsläppande av de berörda veterinärmedicinska läkemedlen på marknaden, bör det fastställas en tillräckligt lång frist innan denna förordning börjar tillämpas så att medlemsstaterna kan göra de eventuella ändringar som är nödvändiga för att följa bestämmelserna i denna förordning.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för veterinärmedicinska läkemedel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till rådets förordning (EEG) nr 2377/90 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 25 mars 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 januari 2008.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1353/2007 (EUT L 303, 21.11.2007, s. 6).

(2)  EGT L 311, 28.11.2001, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/28/EG (EUT L 136, 30.4.2004, s. 58).


BILAGA

Följande ämne ska införas i bilaga II till förordning (EEG) nr 2377/90 (Förteckning över substanser som inte behöver åsättas gränsvärden för högsta tillåtna restmängder):

2.   Organiska kemiska ämnen

Farmakologiskt verksamma substanser

Djurarter

Dinoproston

Alla däggdjursarter


25.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 22/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 62/2008

av den 24 januari 2008

om utfärdande av exportlicens för vin

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 883/2001 av den 24 april 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1493/1999 när det gäller handeln med produkter inom vinsektorn med tredje land (1), särskilt artikel 7 och artikel 9.3, och

av följande skäl:

(1)

Genom artikel 63.7 i rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (2) begränsas beviljandet av exportbidrag för vin till de mängder och utgiftsbelopp som fastställs i det jordbruksavtal som ingicks i samband med de multilaterala handelsförhandlingarna under Uruguayrundan.

(2)

I artikel 9 i förordning (EG) nr 883/2001 fastställs villkoren för när kommissionen kan vidta särskilda åtgärder för att hindra att den mängd eller den budget som fastställs i avtalet överskrids.

(3)

Att döma av de uppgifter om exportlicensansökningar som kommissionen förfogar över den 23 januari 2008, finns det en risk för att de mängder som fortfarande finns tillgängliga den 15 mars 2008, för bestämmelsezonen 1) Afrika enligt artikel 9.5 i förordning (EG) nr 883/2001 kan komma att överskridas om det inte införs restriktioner för utfärdandet av exportlicenser med förutfastställelse av bidraget. Följaktligen bör därför en enhetlig procentsats för godkännande av kvantiteter för vilka ansökan har inlämnats den 16–22 januari 2008 fastställas och utfärdandet av licenser och inlämnandet av ansökningar tillfälligt upphöra för denna zon till och med den 16 mars 2008.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De exportlicenser med förutfastställelse av bidraget för vin för vilka ansökan har inlämnats den 16–22 januari 2008, enligt förordning (EG) nr 883/2001, ska utfärdas för 73,49 % av den mängd ansökan gäller för zon 1) Afrika.

2.   Exportlicenser för vin enligt punkt 1, för vilka ansökan inlämnas från och med den 23 januari 2008, ska inte utfärdas, och från och med den 25 januari 2008 ska inlämnandet av ansökningar om exportlicenser för vin tillfälligt upphöra för bestämmelsezonen 1) Afrika till och med den 16 mars 2008.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 25 januari 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 januari 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 128, 10.5.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1211/2007 (EUT L 274, 18.10.2007, s. 5).

(2)  EGT L 179, 14.7.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Rådet

25.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 22/11


RÅDETS BESLUT

av den 9 oktober 2007

om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett tilläggsprotokoll till avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Sydafrika, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

(2008/74/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 310 jämförd med artikel 300.2 första stycket andra meningen och artikel 300.3 andra stycket,

med beaktande av 2005 års anslutningsakt, särskilt artikel 6.2,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Sydafrika, å andra sidan (nedan kallat avtalet eller avtalet om handel, utveckling och samarbete), undertecknades i Pretoria den 11 oktober 1999. Det ingicks den 26 april 2004 (1).

(2)

Fördraget om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen undertecknades i Luxemburg den 25 april 2005.

(3)

Den 23 oktober 2006 bemyndigade rådet kommissionen att på Europeiska gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar inleda förhandlingar med Sydafrika om ett tilläggsprotokoll till avtalet om handel, utveckling och samarbete, med anledning av de två nya medlemsstaternas anslutning till Europeiska unionen.

(4)

Dessa förhandlingar har slutförts på ett för kommissionen tillfredsställande sätt.

(5)

Tilläggsprotokollet bör undertecknas på gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar med förbehåll för att det senare ingås. Det bör tillämpas provisoriskt i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för protokollets formella ingående avslutas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet av tilläggsprotokollet till avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Sydafrika, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen godkänns härmed på gemenskapens vägnar, med förbehåll för rådets beslut om ingående av tilläggsprotokollet.

Texten till tilläggsprotokollet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha rätt att på Europeiska gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar underteckna tilläggsprotokollet till avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Sydafrika, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen, med förbehåll för att det ingås.

Artikel 3

Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater ska provisoriskt tillämpa bestämmelserna i tilläggsprotokollet från och med den 1 januari 2007, med förbehåll för att det senare ingås.

Utfärdat i Luxemburg den 9 oktober 2007.

På rådets vägnar

F. TEIXEIRA DOS SANTOS

Ordförande


(1)  EUT L 127, 29.4.2004, s. 109.


TILLÄGGSPROTOKOLL

till avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Sydafrika, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

KONUNGARIKET BELGIEN,

REPUBLIKEN BULGARIEN,

REPUBLIKEN TJECKIEN,

KONUNGARIKET DANMARK,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND,

REPUBLIKEN ESTLAND,

IRLAND,

REPUBLIKEN GREKLAND,

KONUNGARIKET SPANIEN,

REPUBLIKEN FRANKRIKE,

REPUBLIKEN ITALIEN,

REPUBLIKEN CYPERN,

REPUBLIKEN LETTLAND,

REPUBLIKEN LITAUEN,

STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG,

REPUBLIKEN UNGERN,

REPUBLIKEN MALTA,

KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA,

REPUBLIKEN ÖSTERRIKE,

REPUBLIKEN POLEN,

REPUBLIKEN PORTUGAL,

RUMÄNIEN,

REPUBLIKEN SLOVENIEN,

REPUBLIKEN SLOVAKIEN,

REPUBLIKEN FINLAND,

KONUNGARIKET SVERIGE,

FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

nedan kallade medlemsstaterna, företrädda av Europeiska unionens råd,

och

EUROPEISKA GEMENSKAPEN,

nedan kallad gemenskapen,

och

REPUBLIKEN SYDAFRIKA,

nedan tillsammans kallade de avtalsslutande parterna,

SOM BEAKTAR det avtal om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Sydafrika, å andra sidan (nedan kallat avtalet), som undertecknades i Pretoria den 11 oktober 1999 och trädde i kraft den 1 maj 2004,

SOM BEAKTAR att fördraget om Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen undertecknades i Luxemburg den 25 april 2005 och trädde i kraft den 1 januari 2007,

SOM BEAKTAR att de nya avtalsslutande parternas anslutning till avtalet ska godkännas genom att ett protokoll till avtalet ingås enligt artikel 6.2 i 2005 års anslutningsakt,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Bulgarien och Rumänien (nedan kallade de nya medlemsstaterna) ska vara avtalsslutande parter i avtalet om handel, utveckling och samarbete och ska på samma sätt som gemenskapens övriga medlemsstater anta och beakta avtalstexten liksom bilagorna, protokollen och förklaringarna till detta.

KAPITEL 1

ÄNDRINGAR AV TEXTEN TILL AVTALET OM HANDEL, UTVECKLING OCH SAMARBETE, INBEGRIPET BILAGORNA OCH PROTOKOLLEN TILL DETTA

Artikel 2

Språk och antal original

Artikel 108 i avtalet ska ersättas med följande:

”Artikel 108

Detta avtal har upprättats i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska språken, och på Sydafrikas andra officiella språk än engelska, dvs. sepedi, sesotho, setswana, siSwati, tshivenda, xitsonga, afrikaans, isiNdebele, isiXhosa och isiZulu, vilka alla texter är lika giltiga.”

Artikel 3

Ursprungsregler

Protokoll nr 1 till avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 16.4 ska ersättas med följande:

”4.   Varucertifikat EUR.1 som utfärdas i efterhand ska förses med någon av följande påskrifter:

BG

’ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ’

ES

’EXPEDIDO A POSTERIORI’

CS

’VYSTAVENO DODATEČNĚ’

DA

’UDSTEDT EFTERFØLGENDE’

DE

’NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT’

ET

’TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD’

EL

’ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ’

EN

’ISSUED RETROSPECTIVELY’

FR

’DÉLIVRÉ A POSTERIORI’

IT

’RILASCIATO A POSTERIORI’

LV

’IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI’

LT

’RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS’

HU

’KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL’

MT

’MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT’

NL

’AFGEGEVEN A POSTERIORI’

PL

’WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE’

PT

’EMITIDO A POSTERIORI’

RO

’EMIS A POSTERIORI’

SL

’IZDANO NAKNADNO’

SK

’VYDANÉ DODATOČNE’

FI

’ANNETTU JÄLKIKÄTEEN’

SV

’UTFÄRDAT I EFTERHAND’;”

2.

Artikel 17.2 ska ersättas med följande:

”2.   Ett duplikat som utfärdas på detta sätt ska förses med någon av följande påskrifter:

BG

’ДУБЛИКАТ’

ES

’DUPLICADO’

CS

’DUPLIKÁT’

DA

’DUPLIKAT’

DE

’DUPLIKAT’

ET

’DUPLIKAAT’

EL

’ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ’

EN

’DUPLICATE’

FR

’DUPLICATA’

IT

’DUPLICATO’

LV

’DUBLIKĀTS’

LT

’DUBLIKATAS’

HU

’MÁSODLAT’

MT

’DUPLIKAT’

NL

’DUPLICAAT’

PL

’DUPLIKAT’

PT

’SEGUNDA VIA’

RO

’DUPLICAT’

SL

’DVOJNIK’

SK

’DUPLIKÁT’

FI

’KAKSOISKAPPALE’

SV

’DUPLIKAT’;”

3.

Bilaga IV ska ersättas med följande:

”BILAGA IV

FAKTURADEKLARATION

Fakturadeklarationen, vars text är återgiven nedan, måste upprättas enligt fotnoterna. Fotnoterna behöver dock inte återges.

Bulgarisk version

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Spansk version

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Tjeckisk version

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Dansk version

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Tysk version

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Estnisk version

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Grekisk version

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Engelsk version

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Fransk version

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Italiensk version

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Lettisk version

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Litauisk version

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra (2) preferencinės kilmės prekės.

Ungersk version

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hianyában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Maltesisk version

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Nederländsk version

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Polsk version

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Portugisisk version

O abaixo assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Rumänsk version

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențialā … (2).

Slovensk version

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Slovakisk version

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Finsk version

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Svensk version

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Sydafrikanska versioner

Bagwebi ba go romela ntle ditöweletöwa töeo di akaretöwago ke tokumente ye (Nomoro ya ditöwantle ya tumelelo … (1)) ba ipolela gore ntle le moo go laeditöwego, ditöweletöwa töe ke töa go töwa (2) ka tlhago.

Moromelli wa sehlahiswa ya sireleditsweng ke tokomane ena (tumello ya thepa naheng No … (1)) e hlalosa hore, ka ntle ha eba ho hlalositswe ka tsela e nngwe ka nepo, dihlahiswa tsena ke tsa … tshimoloho e kgethilweng (2).

Moromelantle wa dikuno tse di tlhagelelang mo lokwalong le (lokwalo lwa tumelelo ya kgethiso No … (1)) o tlhomamisa gore, ntle le fa go tlhagisitsweng ka mokgwa mongwe, dikuno tse ke tsa … dinaga tse di thokegang (2).

Umtfumeli ngaphandle walemikhicito lebalwe kulomculu (ngeligunya lalokutfunyelwa ngaphandle Nombolo … (1)) lophakamisa kutsi, ngaphandle kwalapho lekuboniswe khona ngalokucacile, lemikhicito … ngeyendzabuko lebonelelwako (2).

Muvhambadzi wa zwibveledzwa mashangoni a nnda, (zwibveledzwa) zwine zwa vha zwo ambiwaho kha ili linwalo (linwalo la u nea maanda la mithelo ya zwitundwannda kana zwirumelwannda la vhu … (1)), li khou buletshedza uri, nga nnda ha musi zwo ambiwa nga inwe ndila-vho, zwibveledzwa hezwi ndi zwa … vhubwo hune ha khou funeseswa kana u takaleleswa (2).

Muxavisela-vambe wa swikumiwa leswi nga eka tsalwa leri (Xibalo xa switundziwa xa Nomboro … (1)) u boxa leswaku, handle ka laha swi kombisiweke, swikumiwa leswi i swa ntiyiso swa xilaveko xa le henhla swinene (2).

Die uitvoerder van die produkte gedek deur hierdie dokument (doeanemagtiging No … (1)) verklaar dat, uitgesonderd waar andersins duidelik aangedui, hierdie produkte van … voorkeuroorsprong (2) is.

Umthumelli-phandle wemikhiqizo ebalwe kilencwadi (inomboro … (1)) egunyaza imikhiqizo ephumako) ubeka uthi, ngaphandle kobana kutjengiswe ngendlela ethileko butjhatjhalazi, lemikhiqizo ine … mwelaphi enconyiswako (2).

Umthumeli weempahla ngaphandle kwelizwe wemveliso equkwa lolu xwebhu (iirhafu zempahla zesigunyaziso Nombolo … (1)) ubhengeza ukuthi, ngaphandle kwalapho kuboniswe ngokucacileyo, ezi mveliso … zezemvelaphi eyamkelekileyo kunezinye (2).

Umthumeli wempahla ebhaliwe kulo mqulu iNombolo … yokugunyaza yentela yempahla … (1) uyamemezela ukuthi, ngaphandle kokuthi kukhonjisiwe ngokusobala, le mikhiqizo iqhamuka … endaweni ekhethekileyo (2).

 (3)

(Ort och datum)

 (4)

(Exportörens underskrift; namnet på den person som undertecknar deklarationen ska även anges med tryckbokstäver)

KAPITEL II

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

Artikel 4

Varor under transport eller i tillfällig förvaring

1.   Bestämmelserna i avtalet ska tillämpas på varor som exporteras antingen från Sydafrika till en av de nya medlemsstaterna eller från en av de nya medlemsstaterna till Sydafrika, som uppfyller villkoren i protokoll nr 1 till avtalet och som dagen för anslutningen befinner sig antingen under transport eller i tillfällig förvaring i ett tullager eller i en frizon i Sydafrika eller i den nya medlemsstaten.

2.   I sådana fall får förmånsbehandling beviljas under förutsättning att ett ursprungsintyg som utfärdats i efterhand av tullmyndigheterna i exportlandet inges till tullmyndigheterna i importlandet inom fyra månader räknat från anslutningsdagen.

KAPITEL III

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMMLSER

Artikel 5

Detta protokoll ska utgöra en integrerad del av avtalet om handel, utveckling och samarbete.

Artikel 6

1.   Detta protokoll ska godkännas av gemenskapen, av Europeiska unionens råd på medlemsstaternas vägnar och av Sydafrika i enlighet med deras egna förfaranden.

2.   De avtalsslutande parterna ska till varandra anmäla när de förfaranden som avses i punkt 1 har slutförts. Godkännandeinstrumenten ska deponeras hos Europeiska unionens råds generalsekretariat.

Artikel 7

1.   Detta protokoll träder i kraft den första dagen i den månad som följer på den dag då det sista godkännandeinstrumentet deponerades.

2.   Detta protokoll ska tillämpas provisoriskt från och med den 1 januari 2007.

Artikel 8

Detta protokoll har upprättats i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska språken, och på Sydafrikas andra officiella språk än engelska, dvs. sepedi, sesotho, setswana, siSwati, tshivenda, xitsonga, afrikaans, isiNdebele, isiXhosa och isiZulu, vilka alla texter är lika giltiga.

Съставено в Претория на десети октомври две хиляди и седма година.

Hecho en Pretoria, el diez de octubre de dos mil siete.

V Pretorii dne desátého října dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Pretoria den tiende oktober to tusind og syv.

Geschehen zu Pretoria am zehnten Oktober zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta oktoobrikuu kümnendal päeval Pretorias.

Έγινε στην Πρετόρια, στις δέκα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Pretoria on the tenth day of October in the year two thousand and seven.

Fait à Pretoria, le dix octobre deux mille sept.

Fatto a Pretoria, addì dieci ottobre duemilasette.

Pretorijā, divtūkstoš septītā gada desmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų spalio dešimtą dieną Pretorijoje.

Kelt Pretoriában, a kétezer-hetedik év október havának tizedik napján.

Magħmul fi Pretorja fl-għaxar jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Pretoria, de tiende oktober tweeduizend zeven.

Sporządzono w Pretorii, dnia dziesiątego października roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Pretória, em dez de Outubro de dois mil e sete.

Întocmit la Pretoria, la zece octombrie două mii șapte.

V Pretórii desiateho októbra dvetisícsedem.

V Pretorij, dne desetega oktobra leta dva tisoč sedem.

Tehty Pretoriassa kymmenentenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Pretoria den tionde oktober tjugohundrasju.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Communidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

For the Republic of South Africa

wa Repapoliki ya Afrika Borwa

Ya Rephaboliki ya Afrika Borwa

Wa Rephaboliki ya Aforika Borwa

WeRiphabliki yaseNingizimu Afrika

wa Rephabuliki ya Afurika Tshipembe

Wa Riphabliki ra Afrika-Dzonga

Vir die Republiek van Suid-Afrika

weRiphabhliki yeSewula Afrika

WeRiphablikhi yoMzantsi Afrika

WeRiphabhulikhi yaseNingizimu Afrika

Image


(1)  Om fakturadeklarationen upprättas av en godkänd exportör i den mening som avses i artikel 20 i protokollet, ska numret på dennes tillstånd anges här. Om fakturadeklarationen inte upprättas av en godkänd exportör, ska texten inom parentes utelämnas eller utrymmet lämnas tomt.

(2)  Produkternas ursprung ska anges. Om fakturadeklarationen helt eller delvis avser produkter med ursprung i Ceuta och Melilla i den mening som avses i artikel 36 i protokollet, ska exportören tydligt ange dessa produkter, genom koden ’CM’, i det dokument i vilket deklarationen upprättas.

(3)  Dessa uppgifter kan utelämnas om de redan finns angivna i själva dokumentet.

(4)  Se artikel 19.5 i protokollet. I de fall då exportören inte är skyldig att underteckna behöver inte heller namnet på den personen som undertecknar deklarationen anges.”


25.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 22/20


RÅDETS BESLUT

av den 21 januari 2008

om den ståndpunkt som gemenskapen ska inta i Internationella kafferådet angående utseende av depositarien för 2007 års internationella kaffeavtal

(2008/75/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133.1–4 jämförd med artikel 300.2 andra stycket,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Internationella kafferådet antog vid sitt 98:e sammanträde texten till 2007 års internationella kaffeavtal genom resolution 431 av den 28 september 2007.

(2)

Giltighetstiden för 2001 års internationella kaffeavtal förlängdes med ett år från och med den 1 oktober 2007 till och med den 30 september 2008 genom resolution 432 av den 28 september 2007.

(3)

Enligt artikel 2.10 i 2007 års internationella kaffeavtal ska den framtida depositarien för avtalet utses genom beslut av kafferådet inom ramen för 2001 års internationella kaffeavtal. Beslutet bör fattas samstämmigt före den 31 januari 2008.

(4)

Det ligger i Europeiska gemenskapens intresse att depositarien utses.

(5)

Europeiska gemenskapens ståndpunkt i Internationella kafferådet i denna fråga bör fastställas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Europeiska gemenskapens ståndpunkt i Internationella kafferådet ska vara att rösta för att Internationella kaffeorganisationen utses som depositarie för 2007 års internationella kaffeavtal.

Utfärdat i Bryssel den 21 januari 2008.

På rådets vägnar

I. JARC

Ordförande


Rättelser

25.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 22/21


Rättelse till kommissionens direktiv 2007/53/EG av den 29 augusti 2007 om ändring av rådets direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen

( Europeiska unionens officiella tidning L 226 av den 30 augusti 2007 )

På sidan 19 ska texten i artikel 2.1 ersättas med följande:

”1.   Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 19 juni 2008. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 19 mars 2009.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.”


25.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 22/21


Rättelse till kommissionens direktiv 2008/4/EG av den 9 januari 2008 om ändring av direktiv 94/39/EG avseende foder avsett för minskning av risken för kalvningsförlamning (Text av betydelse för EES)

( Europeiska unionens officiella tidning L 6 av den 10 januari 2008 )

På sidan 4 ska artikel 2 vara som följer:

”Artikel 2

Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 30 juli 2008.

De ska genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.”