ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 19

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
23 januari 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 40/2008 av den 16 januari 2008 om fastställande för år 2008 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs

1

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

23.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 19/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 40/2008

av den 16 januari 2008

om fastställande för år 2008 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 20,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren (2), särskilt artikel 2,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 423/2004 av den 26 februari 2004 om åtgärder för återhämtning av torskbestånd (3), särskilt artiklarna 6 och 8,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 811/2004 av den 21 april 2004 om åtgärder för återhämtning av det nordliga kummelbeståndet (4), särskilt artikel 5,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2166/2005 av den 20 december 2005 om fastställande av återhämtningsåtgärder för bestånden av sydkummel och havskräfta i Kantabriska sjön och väster om Iberiska halvön (5), särskilt artiklarna 4 och 8,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 388/2006 av den 23 februari 2006 om upprättande av en flerårig plan för hållbart utnyttjande av beståndet av tunga i Biscayabukten (6), särskilt artikel 4,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 509/2007 av den 7 maj 2007 om upprättande av en flerårig plan för hållbart utnyttjande av beståndet av tunga i västra delen av Engelska kanalen (7), särskilt artiklarna 3 och 5,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 676/2007 av den 11 juni 2007 om upprättande av en flerårig plan för fiske som utnyttjar bestånden av rödspätta och tunga i Nordsjön (8), särskilt artiklarna 6 och 9,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 2371/2002 ska rådet anta de bestämmelser som krävs för att säkerställa tillträdet till vatten och resurser och för att se till att fiskeverksamheten sker på ett hållbart sätt med beaktande av tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, särskilt den rapport som utarbetats av vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF).

(2)

Enligt artikel 20 i förordning (EG) nr 2371/2002 åligger det rådet att fastställa totala tillåtna fångstmängder (TAC) för varje fiske eller grupp av fisken. Fiskemöjligheterna bör fördelas mellan medlemsstater och tredjeländer i enlighet med de kriterier som fastställs i artikel 20 i den förordningen.

(3)

För att se till att de totala tillåtna fångstmängderna och kvoterna förvaltas på ett ändamålsenligt sätt bör det fastställas särskilda villkor för fisket.

(4)

Principer och vissa förfaranden för fiskeriförvaltningen bör fastställas på gemenskapsnivå så att medlemsstaterna kan säkerställa förvaltningen av de fartyg som för deras flagg.

(5)

Artikel 3 i förordning (EG) nr 2371/2002 innehåller definitioner som är relevanta för fördelning av fiskemöjligheter.

(6)

Fiskemöjligheter bör utnyttjas i enlighet med relevant gemenskapslagstiftning, särskilt kommissionens förordning (EEG) nr 2807/83 av den 22 september 1983 om närmare bestämmelser för registrering av uppgifter om medlemsstaternas fångster av fisk (9), rådets förordning (EEG) nr 2930/86 av den 22 september 1986 om definition av fiskefartygs egenskaper (10), kommissionens förordning (EEG) nr 1381/87 av den 20 maj 1987 om fastställande av närmare bestämmelser avseende märkning och dokumentation av fiskefartyg (11), rådets förordning (EEG) nr 3880/91 av den 17 december 1991 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst för medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del (12), rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (13), rådets förordning (EG) nr 1627/94 av den 27 juni 1994 om allmänna bestämmelser för särskilda fisketillstånd (14), rådets förordning (EG) nr 850/98 av den 30 mars 1998 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer (15), rådets förordning (EG) nr 1434/98 av den 29 juni 1998 om att fastställa villkor för landning av sill i andra industriella syften än för att konsumeras direkt (16), rådets förordning (EG) nr 2347/2002 av den 16 december 2002 om särskilda tillträdeskrav och därmed förbundna villkor vid fiske efter djuphavsbestånd (17), rådets förordning (EG) nr 1954/2003 av den 4 november 2003 om förvaltningen av fiskeansträngningen för vissa fiskezoner och fisketillgångar inom gemenskapen (18), kommissionens förordning (EG) nr 2244/2003 av den 18 december 2003 om närmare föreskrifter för det satellitbaserade övervakningssystemet för fartyg (19), förordning (EG) nr 423/2004, rådets förordning (EG) nr 601/2004 av den 22 mars 2004 om fastställande av vissa kontrollåtgärder för fiskeriverksamhet i det område som omfattas av konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (20), förordning (EG) nr 811/2004, rådets förordning (EG) nr 2115/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av en återhämtningsplan för liten hälleflundra inom ramen för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (21), förordning (EG) nr 2166/2005, förordning (EG) nr 388/2006, rådets förordning (EG) nr 2015/2006 av den 19 december 2006 om fastställande för 2007 och 2008 av fiskemöjligheter för gemenskapens fiskefartyg när det gäller vissa djuphavsbestånd (22), rådets förordning (EG) nr 1967/2006 av den 21 december 2006 om förvaltningsåtgärder för hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Medelhavet (23), förordning (EG) nr 509/2007, rådets förordning (EG) nr 520/2007 av den 7 maj 2007 om tekniska bestämmelser för bevarande av vissa fiskbestånd av långvandrande arter (24), förordning (EG) nr 676/2007 (25) samt rådets förordning (EG) nr 1386/2007 av den 22 oktober 2007 om inrättande av bevarande- och tillämpningsföreskrifter som ska tillämpas i regleringsområdet för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (26).

(7)

Det bör klargöras att bestämmelserna i denna förordning även bör gälla vid försäljning av marina organismer som fångas under fiskeverksamhet som uteslutande bedrivs i vetenskapligt syfte. I enlighet med rekommendationerna från Internationella havsforskningsrådet (ICES) är det nödvändigt att fortsätta tillämpa ett system för förvaltningen av fångstbegränsningarna för ansjovis i ICES-område VIII. Kommissionen bör fastställa fångstbegränsningarna för ansjovisbeståndet i ICES-område VIII mot bakgrund av vetenskapliga uppgifter som samlas in under det första halvåret 2008 och mot bakgrund av de diskussioner som förs i samband med en flerårig förvaltningsplan för ansjovis.

(8)

I enlighet med rekommendationerna från ICES är det nödvändigt att behålla och revidera ett system för att förvalta fiskeansträngningen efter tobisfiskar i ICES-områdena IIIa och IV och EG-vattnen i område IIa.

(9)

Som en övergångsåtgärd, baserad på de senaste vetenskapliga utlåtandena från ICES, bör fiskeansträngningen efter vissa djuphavsarter minskas ytterligare.

(10)

Enligt artikel 20 i förordning (EG) nr 2371/2002 åligger det rådet att besluta om villkoren i samband med fångstbegränsningar och/eller begränsningar av fiskeansträngningen. Vetenskapliga utlåtanden visar att fångster som betydligt överstiger de beslutade totala tillåtna fångstmängderna är till förfång för ett hållbart fiske. Det bör därför införas villkor i samband med dessa begränsningar som leder till en förbättrad tillämpning av de beslutade fiskemöjligheterna.

(11)

Vid sitt årliga möte 2007 antog Nordvästatlantiska fiskeriorganisationen (NAFO) ett antal tekniska åtgärder och kontrollåtgärder. Det är nödvändigt att genomföra dessa åtgärder.

(12)

Vid sitt 26:e årliga möte 2007 antog konventionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (CCAMLR) tillämpliga fångstbegränsningar för bestånd som får fiskas av etablerade fiskare från de länder som är parter i CCAMLR. CCAMLR godkände också att gemenskapsfartyg deltar i undersökande fiske efter Dissostichus spp. i delområdena FAO 88.1 och 88.2 och i sektionerna 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a och 58.4.3b och fastställde begränsningar för fångst och bifångst samt vissa tekniska bestämmelser. Även dessa begränsningar och tekniska bestämmelser bör tillämpas.

(13)

Som avtalsslutande part i konventionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (CCAMLR) har gemenskapen ett internationellt åtagande som innefattar skyldigheten att tillämpa de åtgärder som antagits av CCAMLR-kommissionen. De totala tillåtna fångstmängder som antas av denna kommission för 2007–2008 och motsvarande fångstperioder bör tillämpas.

(14)

Enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 847/96 (27) måste det anges vilka bestånd som ska omfattas av de olika åtgärder som fastställs i den förordningen.

(15)

I enlighet med förfarandet i avtalen eller protokollen om fiskeförbindelser har gemenskapen hållit samråd om fiskerättigheter med Norge (28), Färöarna (29) och Grönland (30).

(16)

Gemenskapen är avtalsslutande part i flera regionala fiskeriorganisationer. Dessa fiskeriorganisationer har rekommenderat fångstbegränsningar eller begränsningar av fiskeansträngningen eller andra bevarandeföreskrifter för vissa arter. Gemenskapen bör därför genomföra sådana rekommendationer.

(17)

De diskussioner som har förts under 2007 om ett alternativt system för förvaltning av fiskeansträngningen baserat på tak för kilowattdagar för 2008, har visat att det behövs mer tid för att anpassa de nationella administrativa förfarandena till de krav som ett sådant ansträngningsförvaltningssystem innebär. Det nuvarande ansträngningsförvaltningssystemet baserat på havdagar kommer att behållas under 2008 och avsikten är att diskussionerna under 2008 ska fortsätta om ett effortregleringssystem baserat på kilowattdagar så att ett sådant system kan införas 2009.

(18)

För att anpassa begränsningen av fiskeansträngningen för torsk i enlighet med förordning (EG) nr 423/2004, behålls i enlighet med artikel 8.3 i den förordningen alternativa arrangemang för att förvalta fiskeansträngningen i överensstämmelse med de totala tillåtna fångstmängderna.

(19)

Vissa tillfälliga bestämmelser för användning av VMS-uppgifter bör behållas för att göra uppföljning, kontroll och övervakning av ansträngningsförvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig.

(20)

För att anpassa begränsningen av fiskeansträngningen för tunga i enlighet med förordning (EG) nr 509/2007, bör det i enlighet med artikel 5.2 i den förordningen fastställas alternativa arrangemang för att förvalta fiskeansträngningen i överensstämmelse med de totala tillåtna fångstmängderna.

(21)

För att anpassa begränsningen av fiskeansträngningen för rödspätta och tunga i enlighet med förordning (EG) nr 676/2007, bör det i enlighet med artikel 9.2 i den förordningen fastställas alternativa arrangemang för att förvalta fiskeansträngningen i överensstämmelse med de totala tillåtna fångstmängderna.

(22)

För bestånden av torsk i Nordsjön, Skagerrak, västra delen av Engelska kanalen, Irländska sjön och vattnen väster om Skottland och för bestånden av kummel och havskräfta i ICES-områdena VIIIc och IXa behöver de tillåtna nivåerna i systemet för förvaltning av ansträngningen anpassas.

(23)

Vissa kompletterande kontrollåtgärder och tekniska villkor för fiske bör införas under 2008 för att stödja bevarandet av fiskbestånden.

(24)

Enligt vetenskapliga utlåtanden från ICES behövs det åtgärder för att skydda lekbeståndet av birkelånga i ICES-områdena VI och VII utöver de redan fastställda fångstbegränsningarna.

(25)

Vetenskapliga undersökningar har visat att fiske med nät och insnärjningsnät i ICES-områdena VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk, VIII, IX, X och XII utgör ett allvarligt hot mot djuphavsarterna. Övergångsåtgärderna innebär dock att dessa fisken får bedrivas på vissa villkor till dess att mera permanenta åtgärder har vidtagits.

(26)

I enlighet med det godkända protokollet över slutsatser mellan Europeiska gemenskapen och Norge av den 26 november 2007 bör tekniska åtgärder för att öka släpredskapens selektivitet i syfte att minska den mängd vitling som kastas överbord i Nordsjön testas under första delen av 2008.

(27)

För att garantera ett hållbart utnyttjande av bestånden av kummel och havskräfta och minska den mängd fisk som kastas överbord bör användning av de senaste modellerna av selektiva redskap tillåtas i ICES-områdena VIIIa, VIIIb och VIIId.

(28)

Redskap som inte används för att fånga havskräfta bör tillåtas i vissa områden avsedda för skydd av arterna, där fiske är förbjudet.

(29)

Mot bakgrund av utlåtanden från STECF är det inte nödvändigt att stänga vissa lekområden för sill för att säkerställa hållbart utnyttjande av den arten i ICES-område VIa.

(30)

Kontrollen av landningar och omlastningar av fryst fisk som fiskefartyg från tredjeland genomför i gemenskapens hamnar, och som rekommenderas av Nordostatlantiska fiskerikommissionen (NEAFC), bör behållas. I november 2007 rekommenderade NEAFC att ett antal fartyg skulle ersättas som finns med i förteckningen över fartyg som har konstaterats bedriva illegalt, orapporterat och oreglerat fiske. Det bör säkerställas att rekommendationerna genomförs i gemenskapens lagstiftning.

(31)

För att bidra till bevarandet av bläckfisk, och särskilt för att skydda de unga exemplaren, är det nödvändigt att för 2008 behålla en minsta storlek för bläckfisk med ursprung i de farvatten som lyder under tredjeländers överhöghet eller jurisdiktion i regionen för fiskerikommittén för östra Centralatlanten (CECAF), i avvaktan på antagandet av en förordning om ändring av förordning (EG) nr 850/98.

(32)

Mot bakgrund av utlåtanden från STECF bör fiske med bomtrål där elektrisk ström används tillåtas under 2008 i södra delen av ICES-områdena IVc och IVb på vissa villkor.

(33)

Interamerikanska kommissionen för tropisk tonfisk (IATTC) lyckades inte anta fångstbegränsningar för gulfenad tonfisk, storögd tonfisk och bonit vid sitt årliga möte 2007, och även om gemenskapen inte är medlem i IATTC bör bestämmelser genomföras för att säkra en hållbar förvaltning av de bestånd som står under denna organisations jurisdiktion.

(34)

Vid sitt tredje årliga möte antog Fiskerikommissionen för västra och mellersta Stilla havet (WCPFC) begränsningar av fiskeansträngningen för gulfenad tonfisk, storögd tonfisk, bonit, svärdfisk och långfenad tonfisk (från södra delen av Stilla havet) och tekniska åtgärder för hanteringen av bifångster. Gemenskapen har varit medlem i WCPFC sedan januari 2005. Dessa åtgärder bör därför införlivas med gemenskapslagstiftningen för att säkerställa att de resurser som står under detta organs jurisdiktion förvaltas på ett hållbart sätt.

(35)

Vid sina årliga möten 2006 och 2007 antog Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet (AKFM) en rad rekommendationer om tekniska bestämmelser för vissa fiskbestånd i Medelhavet. För att bidra till fiskbeståndens bevarande är det nödvändigt att genomföra dessa bestämmelser under 2008 i avvaktan på antagandet av en förordning om ändring av förordning (EG) nr 1967/2006.

(36)

Vid sitt årliga möte 2007 antog Sydostatlantiska fiskeriorganisationen (SEAFO) fångstbegränsningar för fiskbestånd i SEAFO:s konventionsområde och fastställde villkor för återupptagande av fisket i de för närvarande stängda områdena samt detaljerade krav rörande hamnstatskontroller. Det är nödvändigt att införliva dessa bestämmelser med gemenskapslagstiftningen.

(37)

Vid sina årliga möten 2006 och 2007 antog tonfiskkommissionen för Indiska oceanen (IOTC) en rad förvaltnings- och kontrollbestämmelser. Det är nödvändigt att införliva dessa bestämmelser med gemenskapslagstiftningen.

(38)

Vid det tredje internationella mötet för att skapa en ny regional fiskeriorganisation för södra Stilla havet (SPFO), som hölls i maj 2007, antog deltagarna tillfälliga bestämmelser för att reglera pelagiskt fiske och bottenfiske i södra Stilla havet. Det är nödvändigt att införliva dessa bestämmelser med gemenskapslagstiftningen.

(39)

Vid sitt årliga möte 2007 antog Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat), kvoter och justerade kvoter som återspeglar Iccats avtalsslutande parters över- respektive underutnyttjande av sina fiskemöjligheter. Iccat antog dessutom en teknisk bevarandeåtgärd för svärdfisk i Medelhavet 2008. För att bidra till bevarandet av fiskbestånden är det nödvändigt att genomföra denna åtgärd.

(40)

För att se till att de fångster av blåvitling som görs av ett tredjelands fartyg i gemenskapens vatten redovisas korrekt, bör de skärpta bestämmelserna om kontroll av sådana fartyg behållas.

(41)

Det är nödvändigt att trygga försörjningen för gemenskapens fiskare och undvika att resurser sätts i fara och andra eventuella problem till följd av att rådets förordning (EG) nr 41/2007 av 21 december 2006 om fastställande för år 2007 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (31) löper ut. Därför bör de aktuella fiskena öppnas den 1 januari 2008 och vissa av reglerna i förordningen bör förbli i kraft under januari 2008. Med tanke på frågans brådskande karaktär måste ett undantag medges från den sexveckorsperiod som anges i punkt I.3 i protokollet om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs fiskemöjligheterna för 2008 för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd samt de därmed förbundna villkor som ska gälla för utnyttjandet av dessa fiskemöjligheter. Dessutom fastställs vissa begränsningar för ansträngningen och därmed förbundna villkor för januari 2009, och för vissa bestånd i Antarktis fastställs fiskemöjligheterna och de särskilda villkoren för de perioder som anges i bilaga IE.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.   Om inte annat anges ska denna förordning tillämpas på

a)

gemenskapens fiskefartyg (”gemenskapsfartyg”) och

b)

fiskefartyg som för ett tredjelands flagg, och är registrerade i ett tredjeland (”tredjelands fiskefartyg”), i gemenskapens vatten (”EG-vatten”).

2.   Genom undantag från punkt 1 ska bestämmelserna i denna förordning, utom punkt 4.2 i bilaga III och fotnot 1 i bilaga IX, inte gälla för fiskeverksamhet som uteslutande bedrivs i vetenskapligt syfte och som utförs med tillstånd från och under överinseende av den medlemsstat vars flagg fartyget för, om kommissionen och de medlemsstater i vars vatten undersökningarna äger rum har underrättats om detta i förväg. Medlemsstater som bedriver fiskeverksamhet i vetenskapligt syfte ska underrätta kommissionen, de medlemsstater i vars vatten undersökningarna äger rum, ICES samt STECF om alla fångster från sådan fiskeverksamhet.

Artikel 3

Definitioner

Utöver de definitioner som anges i artikel 3 i förordning (EG) nr 2371/2002 gäller följande definitioner i den här förordningen:

a)

totala tillåtna fångstmängder (TAC): den kvantitet som får fångas och landas ur varje bestånd varje år.

b)

kvot: en andel av de totala tillåtna fångstmängder som tilldelas gemenskapen, en medlemsstat eller ett tredjeland.

c)

internationella vatten: vatten som inte står under någon stats överhöghet eller jurisdiktion.

Artikel 4

Fiskezoner

I denna förordning gäller följande områdesavgränsningar:

a)

ICES-områden (Internationella havsforskningsrådet): de områden som definieras i förordning (EEG) nr 3880/91.

b)

Skagerrak: det område som avgränsas i väst av en linje från Hanstholms fyr till Lindesnes fyr och i söder av en linje från Skagens fyr till Tistlarnas fyr och därifrån till den närmaste punkten på den svenska kusten.

c)

Kattegatt: det område som i norr avgränsas av en linje från Skagens fyr till Tistlarnas fyr och därifrån till den närmaste punkten på den svenska kusten och i söder av en linje från Hasenøre till Gnibens Spids, från Korshage till Spodsbjerg och från Gilbjerg Hoved till Kullen.

d)

Cadizbukten: det område i ICES-område IXa som ligger öster om longitud 7o23′48″ V.

e)

AKFM-området (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet): det område som definieras i rådets beslut 98/416/EG av den 16 juni 1998 om Europeiska gemenskapens anslutning till Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet (32).

f)

CECAF-områden (östra Centralatlanten eller FAO:s stora fiskeområde 34): de områden som definieras i rådets förordning (EG) nr 2597/95 av den 23 oktober 1995 om avlämnande av statistikuppgifter över nominell fångst för medlemsstater som bedriver fiske i vissa områden, andra än dem i Nordatlanten (33).

g)

NEAFC:s konventionsområde: de vatten som anges i artikel 1 i den konvention som är fogad till rådets beslut 81/608/EEG av den 13 juli 1981 om antagande av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten (34).

h)

NEAFC:s regleringsområde: de vatten i NEAFC:s konventionsområde som ligger utanför vatten som står under NEAFC-parternas jurisdiktion.

i)

NAFO-områden (Nordvästatlantiska fiskeriorganisationen): de områden som definieras i rådets förordning (EEG) nr 2018/93 av den 30 juni 1993 om rapportering av statistikuppgifter om medlemsstaternas fångster och fiskeriaktiviteter i Nordatlantens västra del (35).

j)

NAFO:s regleringsområde: den del av NAFO:s (Nordvästatlantiska fiskeriorganisationen) konventionsområde som ligger utanför de områden som står under kuststaternas överhöghet eller jurisdiktion.

k)

SEAFO-områden (Sydostatlantiska fiskeriorganisationen): de områden som definieras i rådets beslut 2002/738/EG av den 22 juli 2002 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av konventionen om bevarande och förvaltning av fiskeresurser i Sydostatlanten (36).

l)

ICCAT-området (Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten): det område som definieras i rådets beslut 86/238/EEG av den 9 juni 1986 om anslutning av gemenskapen till internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten, ändrat genom det protokoll som bifogas till utskottets slutbetänkande vid konferensen av staternas befullmäktigade ombud som i Paris undertecknat konventionen den 10 juli 1984 (37).

m)

CCAMLR-områden (konventionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis): de områden som definieras i förordning (EG) nr 601/2004.

n)

IATTC-området (Interamerikanska kommissionen för tropisk tonfisk): det område som definieras i rådets beslut 2006/539/EG av den 22 maj 2006 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar, av konventionen om förstärkning av den interamerikanska kommission för tropisk tonfisk som inrättades genom 1949 års konvention mellan Amerikas förenta stater och Republiken Costa Rica (38).

o)

IOTC-området (tonfiskkommissionen för Indiska oceanen): det område som definieras i rådets beslut 95/399/EG av den 18 september 1995 om gemenskapens anslutning till avtalet om inrättande av en tonfiskkommission för Indiska oceanen (39).

p)

SPFO-området (regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet): fritt hav som ligger söder om ekvatorn, norr om CCAMLR:s konventionsområde, öster om SIOFA:s konventionsområde enligt definitionen i rådets beslut 2006/496/EG av den 6 juli 2006 om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar av fiskeavtalet för södra Indiska oceanen (40) och väster om fiskeområden som står under de sydamerikanska staternas jurisdiktion.

q)

WCPFC-området (Fiskerikommissionen för västra och mellersta Stilla havet): det område som definieras i rådets beslut 2005/75/EG av den 26 april 2004 om gemenskapens anslutning till konventionen om bevarande och förvaltning av långvandrande fiskbestånd i västra och mellersta Stilla havet (41).

KAPITEL II

FISKEMÖJLIGHETER OCH DÄRMED FÖRBUNDNA VILLKOR FÖR GEMENSKAPSFARTYG

Artikel 5

Fångstbegränsningar och fördelning

1.   I bilaga I anges fångstbegränsningar för gemenskapsfartyg i gemenskapens vatten och i vissa andra vatten än gemenskapens vatten och fördelningen av dessa fångstbegränsningar bland medlemsstaterna samt ytterligare villkor enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 847/96.

2.   Gemenskapsfartyg tillåts härmed att ta fångster, inom de kvotgränser som anges i bilaga I, i vatten som står under Färöarnas, Grönlands, Islands och Norges fiskerijurisdiktion, samt i fiskezonen kring Jan Mayen, på de villkor som anges i artiklarna 11, 20 och 21.

3.   Kommissionen ska fastställa fångstbegränsningarna för fiske efter tobisfiskar i ICES-områdena IIIa och IV och i EG-vattnen i ICES-område IIa enligt reglerna i punkt 6 i bilaga IID.

4.   Så snart som den totala tillåtna fångstmängden för lodda i Grönlands vatten i ICES-områdena V och XIV har fastställts, ska kommissionen fastställa fångstbegränsningar för gemenskapen, motsvarande 7,7 % av den totala tillåtna fångstmängden för lodda.

5.   Fångstbegränsningarna för beståndet av vitlinglyra i ICES-område IIIa och i EG-vattnen i ICES-områdena IIa och IV och för beståndet av skarpsill i EG-vattnen i ICES-områdena IIa och IV får ses över av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 30.2 i förordning (EG) nr 2371/2002 mot bakgrund av vetenskapliga uppgifter som samlats in under det första halvåret 2008.

6.   Kommissionen får fastställa fångstbegränsningarna för ansjovisbeståndet i ICES-område VIII i enlighet med förfarandet i artikel 30.2 i förordning (EG) nr 2371/2002 mot bakgrund av vetenskapliga uppgifter som samlas in under det första halvåret 2008.

7.   Till följd av översynen av beståndet av vitlinglyra enligt punkt 5 får fångstbegränsningarna för beståndet av vitling i ICES-område IIIa och ICES-område IV och i EG-vattnen i ICES-område IIa och för beståndet av kolja i ICES-område IIIa och i EG-vattnen i ICES-områdena IIIb, IIIc och IIId och i ICES-område IV och i EG-vattnen i ICES-område IIa, ses över av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 30.2 i förordning (EG) nr 2371/2002 för att beakta industriella bifångster i fisket efter vitlinglyra.

Artikel 6

Förbjudna arter

Det ska vara förbjudet för gemenskapsfartyg att fiska efter, behålla ombord, lasta om och landa följande arter, såväl i gemenskapens som i alla andra vatten:

Brugd (Cetorhinus maximus).

Vithaj (Carcharodon carcharias).

Artikel 7

Särskilda bestämmelser om fördelningen

1.   Fördelningen mellan medlemsstaterna av fiskemöjligheterna enligt bilaga I ska göras utan att det påverkar

a)

byten enligt artikel 20.5 i förordning (EG) nr 2371/2002,

b)

omfördelningar enligt artiklarna 21.4, 23.1 och 32.2 i förordning (EEG) nr 2847/93,

c)

ytterligare landningar som tillåts enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96,

d)

de kvantiteter som hålls inne enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96,

e)

avdrag enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 847/96.

2.   Artikel 4.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska, genom undantag från den förordningen, tillämpas på alla bestånd som omfattas av analytisk TAC i syfte att hålla inne kvoter som kan överföras till 2009.

Artikel 8

Begränsningar av fiskeansträngningen och därmed förbundna villkor för förvaltningen av bestånd

1.   Under perioden 1 februari 2008–31 januari 2009 ska de begränsningar av fiskeansträngningen och därmed förbundna villkor som fastställs i

a)

bilaga IIA tillämpas på förvaltningen av vissa bestånd i Kattegatt, Skagerrak och ICES-områdena IV, VIa, VIIa, VIId samt i EG-vattnen i ICES-område IIa,

b)

bilaga IIB tillämpas på förvaltningen av kummel och havskräfta i ICES-områdena VIIIc och IXa, utom Cádizbukten,

c)

bilaga IIC tillämpas på förvaltningen av bestånden av tunga i ICES-område VIIe, och

d)

bilaga IID tillämpas på förvaltningen av bestånden av tobisfiskar i ICES-områdena IIIa och IV samt i EG-vattnen i ICES-område IIa.

2.   För de bestånd som nämns i punkt 1 ska under perioden 1 januari 2008–31 januari 2008 den fiskeansträngning och därmed förbundna villkor som fastställs i bilagorna IIA, IIB, IIC och IID till förordning (EG) nr 41/2006 fortsätta att tillämpas.

3.   Kommissionen ska fastställa fiskeansträngningen för 2008 för fiske efter tobisfiskar i ICES-områdena IIIa och IV och i EG-vattnen i ICES-område IIa i enlighet med reglerna i punkterna 4–5 i bilaga IID.

4.   Medlemsstaterna ska se till att fiskeansträngningen under 2008, mätt i kilowattdagar ute ur hamn, för fartyg som innehar djuphavsfisketillstånd inte överstiger 75 % av den genomsnittliga årliga fiskeansträngningen för den berörda medlemsstatens fartyg år 2003 under fiskeresor då djuphavsfisketillstånd innehades och/eller arter av djuphavsfiskar, enligt förteckningen i bilagorna I och II till förordning (EG) nr 2347/2002, fångades. Denna punkt ska enbart tillämpas på fiskeresor då över 100 kg andra djuphavsarter än guldlax fångades.

Artikel 9

Villkor för landning av fångster och bifångster

1.   Fisk från bestånd för vilka fångstbegränsningar har fastställts får endast behållas ombord eller landas om

a)

fångsterna har gjorts av fartyg från en medlemsstat vars kvot inte är uttömd, eller

b)

fångsterna utgör en del av en gemenskapsandel som inte har fördelats mellan medlemsstaterna med hjälp av kvoter och som inte är uttömd.

2.   Genom undantag från punkt 1 får följande fiskarter behållas ombord och landas även om en medlemsstat inte har några kvoter eller om kvoterna eller andelarna är uttömda:

a)

Arter, utom sill och makrill,

i)

som fångats tillsammans med andra arter i nätredskap med en maskstorlek på mindre än 32 mm i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 850/98, och

ii)

som varken sorteras ombord eller vid landning,

eller

b)

makrill

i)

som fångats tillsammans med taggmakrill eller sardiner,

ii)

som inte överstiger 10 % av den totala vikten av makrill, taggmakrill och sardiner ombord, och

iii)

som varken sorteras ombord eller vid landning.

3.   Alla landningar ska räknas av från kvoten eller, om gemenskapsandelen inte har fördelats mellan medlemsstaterna med hjälp av kvoter, från gemenskapsandelen, utom fångster enligt punkt 2.

4.   Procentsatserna för bifångster och deras avyttring ska fastställas i enlighet med artiklarna 4 och 11 i förordning (EG) nr 850/98.

Artikel 10

Osorterade landningar i ICES-områdena IIIa, IV och VIId och i EG-vattnen i ICES-område IIa

1.   Artikel 2.1 i förordning (EG) nr 1434/98 ska inte tillämpas på sill som fångas i ICES-områdena IIIa, IV och VIId samt i EG-vattnen i ICES-område IIa.

2.   Om en medlemsstats fångstbegränsningar för sill i ICES-områdena IIIa, IV och VIId och i EG-vattnen i ICES-område IIa har uppnåtts, ska det vara förbjudet för fartyg som för den medlemsstatens flagg, är registrerade i gemenskapen och verksamma inom de fisken där de aktuella fångstbegränsningarna gäller, att landa osorterade fångster som innehåller sill.

3.   Medlemsstaterna ska se till att det finns ett adekvat provtagningssystem som gör det möjligt att effektivt övervaka osorterade landningar av varje art som fångas i ICES-områdena IIIa, IV och VIId samt i EG-vattnen i ICES-område IIa.

4.   Osorterade fångster i ICES-områdena IIIa, IV och VIId samt i EG-vattnen i ICES-område IIa får endast landas i hamnar och på landningsplatser där det finns ett sådant provtagningssystem som avses i punkt 1.

Artikel 11

Begränsat tillträde

Gemenskapens fartyg får inte bedriva fiske i Skagerrak inom tolv nautiska mil utanför de norska baslinjerna. Fartyg som för dansk eller svensk flagg får emellertid fiska intill fyra nautiska mil utanför de norska baslinjerna.

Artikel 12

Fastställande av maskstorlek och garntjocklek

Maskstorlek och garntjocklek som avses i denna förordning ska fastställas enligt kommissionens förordning (EG) nr 129/2003 av den 24 januari 2003 om närmare bestämmelser för fastställande av maskstorlek och garntjocklek på nätredskap (42) när gemenskapens fiskefartyg inspekteras av gemenskapens inspektörer, kommissionens inspektörer och nationella inspektörer.

Artikel 13

Tekniska övergångsbestämmelser och övergångsbestämmelser som rör kontroll

De tekniska övergångsbestämmelserna och övergångsbestämmelserna om kontroll av gemenskapsfartygen ska vara de som anges i bilaga III.

KAPITEL III

FÅNGSTBEGRÄNSNINGAR OCH DÄRMED FÖRBUNDNA VILLKOR FÖR TREDJELANDS FISKEFARTYG

Artikel 14

Tillstånd

Fiskefartyg som för venezuelansk eller norsk flagg och fiskefartyg som är registrerade på Färöarna får ta fångster i gemenskapens vatten inom ramen för de fångstbegränsningar som fastställs i bilaga I och på de villkor som anges i artiklarna 15–18 och artiklarna 22–28.

Artikel 15

Förbjudna arter

Det ska vara förbjudet för tredjelands fiskefartyg att fiska efter, behålla ombord, lasta om eller landa följande arter i alla gemenskapens vatten:

Brugd (Cetorhinus maximus).

Vithaj (Carcharodon carcharias).

Artikel 16

Geografiska restriktioner

1.   Fiske som bedrivs av fartyg som för norsk flagg eller är registrerade på Färöarna är begränsat till de delar av fiskezonen på 200 nautiska mil som ligger mer än tolv nautiska mil utanför medlemsstaternas baslinjer i ICES-område IV, Kattegatt och Atlanten norr om 43°00′N, utom det område som avses i artikel 18 i förordning (EG) nr 2371/2002.

2.   Fiske i Skagerrak med fiskefartyg som för norsk flagg är tillåtet i områden som ligger mer än fyra nautiska mil utanför Danmarks och Sveriges baslinjer.

3.   Fiske som bedrivs av fiskefartyg som för venezuelansk flagg är begränsat till de delar av fiskezonen på 200 nautiska mil som ligger mer än tolv nautiska mil utanför det franska departementet Guyanas baslinjer.

Artikel 17

Segling genom gemenskapens vatten

Tredjelands fiskefartyg som seglar genom gemenskapens vatten ska stuva sina nätredskap på följande sätt, så att de inte med lätthet kan användas:

a)

Nätredskap, vikter och liknande utrustning ska vara lossade från trålbord, bogserlinor och trålvarp.

b)

Nätredskap som finns på däck eller ovanför däck ska vara säkert fastgjorda vid någon del av överbyggnaden.

Artikel 18

Villkor för landning av fångster och bifångster

Fisk från bestånd för vilka fångstbegränsningar har fastställts får endast behållas ombord eller landas om fångsterna har tagits av fiskefartyg från ett tredjeland vars kvot inte är uttömd.

Artikel 19

Tekniska övergångsbestämmelser och övergångsbestämmelser som rör kontroll

De tekniska övergångsbestämmelserna och övergångsbestämmelserna om kontroll av tredjelands fiskefartyg ska vara de som anges i bilaga III.

KAPITEL IV

LICENSSYSTEM FÖR GEMENSKAPSFARTYG

Artikel 20

Licenser och därmed förbundna villkor

1.   Trots de allmänna reglerna om fiskelicenser och särskilda fisketillstånd i förordning (EG) nr 1627/94 ska det för gemenskapsfartygs fiske i tredjeländers vatten krävas en licens utfärdad av det berörda tredjelandets myndigheter.

2.   Punkt 1 ska emellertid inte gälla nedanstående gemenskapsfartyg när de bedriver fiske i norska vatten i Nordsjön:

a)

Fartyg på högst 200 GT.

b)

Fartyg som bedriver fiske efter andra arter än makrill avsedda som livsmedel.

c)

Fartyg som för svensk flagg, enligt etablerad praxis.

3.   Det högsta antalet licenser och andra därmed förbundna villkor ska fastställas enligt del I i bilaga IV. Ansökningar om licens ska lämnas in av medlemsstaternas myndigheter till kommissionen och innehålla uppgift om typ av fiske samt namn och kännetecken för de gemenskapsfartyg för vilka licenser ska utfärdas. Kommissionen ska överlämna dessa ansökningar till myndigheterna i det berörda tredjelandet.

4.   Om en medlemsstat överför kvoter till en annan medlemsstat som ett led i ett utbyte av fiskekvoter inom de fiskezoner som anges i del I i bilaga IV ska överföringen inbegripa en motsvarande överföring av licenser och anmälas till kommissionen. Det sammanlagda antalet licenser för varje fiskezon, enligt del I i bilaga IV, får dock inte överskridas.

5.   Gemenskapens fartyg ska följa de bevarande- och kontrollföreskrifter och alla övriga bestämmelser som reglerar fisket i den zon där de bedriver fiske.

Artikel 21

Färöarna

Gemenskapsfartyg med licens att bedriva riktat fiske efter en art i färöiska vatten får bedriva riktat fiske efter en annan art, förutsatt att de i förväg anmäler detta till de färöiska myndigheterna.

KAPITEL V

LICENSSYSTEM FÖR TREDJELANDS FISKEFARTYG

Artikel 22

Skyldighet att inneha licens och särskilt fisketillstånd

1.   Trots artikel 28b i förordning (EEG) nr 2847/93 ska fiskefartyg på mindre än 200 GT som för norsk flagg undantas från skyldigheten att ha licens och särskilt fisketillstånd.

2.   Fiskelicensen och det särskilda fisketillståndet ska förvaras ombord. Fiskefartyg som är registrerade i Färöarna eller i Norge ska dock undantas från denna skyldighet.

3.   Fiskefartyg från tredjeländer som den 31 december 2007 har tillstånd att bedriva fiske får fortsätta att fiska från och med den 1 januari 2008 till dess att förteckningen över de fiskefartyg som har tillstånd att bedriva fiske lämnas in till och godkänns av kommissionen.

Artikel 23

Ansökan om licens och särskilt fisketillstånd

En ansökan till kommissionen om licens och särskilt fisketillstånd från en myndighet i tredjeland ska åtföljas av följande upplysningar:

a)

Fartygets namn.

b)

Registreringsnummer.

c)

Distriktsbeteckning.

d)

Hemmahamn.

e)

Ägarens eller befraktarens namn och adress.

f)

Bruttodräktighet (GT) och total längd.

g)

Maskinstyrka.

h)

Anropssignal och radiofrekvens.

i)

Planerad fångstmetod.

j)

Planerat fiskeområde.

k)

Arter som fisket avser.

l)

Period för vilken licens begärs.

Artikel 24

Antal licenser

Antalet licenser och särskilda därmed förbundna villkor ska fastställas enligt del II i bilaga IV.

Artikel 25

Indragning och återkallelse av licenser

1.   Licenser och särskilda fisketillstånd kan dras in i samband med utfärdande av nya licenser och särskilda fisketillstånd. Sådana indragningar får verkan dagen innan kommissionen utfärdar de nya licenserna och de särskilda fisketillstånden. Nya licenser och särskilda fisketillstånd ska gälla från utfärdandedagen.

2.   Licenser och särskilda fisketillstånd ska helt eller delvis återkallas innan de löper ut om de kvoter som fastställs i bilaga I för det berörda beståndet har uttömts.

3.   Licenser och särskilda fisketillstånd ska återkallas vid eventuell underlåtenhet att fullgöra skyldigheterna enligt denna förordning.

Artikel 26

När reglerna inte följs

1.   Under en tid av högst tolv månader ska varken licens eller särskilt fisketillstånd utfärdas för ett tredjelands fiskefartyg som inte har fullgjort de skyldigheter som fastställs i denna förordning.

2.   Kommissionen ska meddela myndigheterna i det berörda tredjelandet namn och kännetecken för de fiskefartyg från tredjelandet som till följd av överträdelse av gällande bestämmelser i denna förordning inte kommer att tillåtas att fiska i gemenskapens fiskezon under påföljande månad eller månader.

Artikel 27

Licensinnehavarens skyldigheter

1.   Ett tredjelands fiskefartyg ska följa de bevarande- och kontrollföreskrifter och alla övriga bestämmelser som reglerar gemenskapsfartygens fiske i det område där de bedriver fiske, särskilt förordningarna (EEG) nr 1381/87, (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94, (EG) nr 850/98, (EG) nr 1434/98 samt rådets förordning (EG) nr 2187/2005 av den 21 december 2005 om bevarande av fiskeresurser genom tekniska åtgärder i Östersjön, Bälten och Öresund (43).

2.   De fiskefartyg från tredjeland som avses i punkt 1 ska föra en loggbok med de uppgifter som anges i del I i bilaga V.

3.   I enlighet med bestämmelserna i bilaga VI ska ett tredjelands fiskefartyg, utom fartyg som för norsk flagg och fiskar i ICES-område IIIa, sända de uppgifter som anges i den bilagan till kommissionen.

Artikel 28

Särskilda bestämmelser för det franska departementet Guyana

1.   Fiskelicenser för det franska departementet Guyanas vatten ska beviljas på villkor att ägaren av det berörda tredjelandets fiskefartyg på kommissionens begäran tillåter en observatör att komma ombord.

2.   Tredjelands fiskefartyg som fiskar i det franska departementet Guyanas vatten ska föra en loggbok enligt förlagan i del II i bilaga V. Fångstuppgifter ska på begäran sändas till kommissionen, via de franska myndigheterna.

KAPITEL VI

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR GEMENSKAPSFARTYG SOM FISKAR I MEDELHAVET

Artikel 29

Fastställande av en fredningstid för fiske efter guldmakrill med anordningar som samlar fisk (FAD)

1.   För att skydda guldmakrillen (Coryphaena hippurus), och då särskilt små exemplar, är det förbjudet att fiska efter guldmakrill med anordningar som samlar fisk (FAD) från och med den 1 januari 2008 till och med den 14 augusti 2008 i alla geografiska delområden som ingår i AKFM:s avtalsområde i enlighet med resolution AKFM/31/2007/2 enligt bilaga XIV.

2.   Om en medlemsstat kan visa att fiskefartyg som för dess flagg inte har kunnat utnyttja sina normala fiskedagar på grund av dåligt väder, får den medlemsstaten, genom undantag från punkt 1, föra över FAD-dagar som dess fartyg inte utnyttjat till senast den 31 januari påföljande år. Medlemsstater som önskar utnyttja denna möjlighet till överföring ska före den 1 januari 2009 lämna in en ansökan till kommissionen om tilldelning av ytterligare dagar då ett fartyg under förbudsperioden 1 januari 2009–31 januari 2009 har tillstånd att fiska efter guldmakrill med hjälp av anordningar som samlar fisk. En sådan ansökan ska åtföljas av följande upplysningar:

a)

En rapport med närmare uppgifter om det inställda fisket, däribland relevant meteorologisk information.

b)

Fartygets namn.

c)

Registreringsnummer.

d)

Distriktsbeteckning och identifieringsnummer enligt definitionen i bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 26/2004 av den 30 december 2003 om registret över gemenskapens fiskeflotta (44).

Kommissionen ska vidarebefordra medlemsstaternas uppgifter till AKFM:s verkställande sekretariat.

3.   Medlemsstaterna ska före den 1 november 2008 sända en rapport till kommissionen om genomförandet av de åtgärder som avses i punkt 2 för 2007.

4.   Medlemsstaterna ska senast den 15 januari 2009 meddela kommissionen de totala landningar och omlastningar av guldmakrill som har gjorts under 2008 av fiskefartyg som för deras flagg i alla geografiska delområden som ingår i AKFM:s avtalsområde i enlighet med resolution AKFM/31/2007/2 enligt bilaga XIV.

Kommissionen ska vidarebefordra medlemsstaternas uppgifter till AKFM:s verkställande sekretariat.

Artikel 30

Fastställande av områden med särskilda fiskebegränsningar för att skydda känsliga djuphavsmiljöer

1.   Fiske med bogserade skrapor och bottentrål är förbjudet i de områden som avgränsas av linjer som förenar följande koordinater:

a)

Djuphavsområde med särskilda fiskebegränsningar ”Lopheliarevet utanför Capo Santa Maria di Leuca”

39o 27.72'N, 18o 10.74'O

39o 27.80'N, 18o 26.68'O

39o 11.16'N, 18o 04.28'O

39o 11.16'N, 18o 35.58'O

b)

Djuphavsområde med särskilda fiskebegränsningar ”Område med utsipprande kolväten i Nildeltat”

31o 30.00'N, 33o 10.00'O

31o 30.00'N, 34o 00.00'O

32o 00.00'N, 34o 00.00'O

32o 00.00'N, 33o 10.00'O

c)

Djuphavsområde med särskilda fiskebegränsningar ”Eratosthenes djuphavsberg”

33o 00.00'N, 32o 00.00'O

33o 00.00'N, 33o 00.00'O

34o 00.00'N, 33o 00.00'O

34o 00.00'N, 32o 00.00'O

2.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att skydda känsliga djuphavsmiljöer i de områden som avses i punkt 1 och särskilt se till att dessa områden skyddas mot påverkan från annan verksamhet än fiske som utgör en fara för bevarandet av dessa havsmiljöers särdrag.

Artikel 31

Minsta maskstorlek i trålnät som används i visst lokalt och säsongsbundet bottentrålfiske

1.   Genom undantag från artiklarna 8.1 h och 9.3.2 i förordning (EG) nr 1967/2006 får medlemsstaterna fortsätta tillåta fiskefartyg som för deras flagg att, vid visst lokalt och säsongsbundet bottentrålfiske efter fiskbestånd som inte delas med tredjeländer, använda nät med romboidformade maskor i lyftet som är mindre än 40 mm.

2.   Punkt 1 ska endast gälla fiske som medlemsstater redan formellt har tillåtit enligt nationell lag som var i kraft den 1 januari 2007 och ska inte innebära någon framtida ökning av fiskeansträngningen jämfört med år 2006.

3.   Medlemsstaterna ska till kommissionen senast den 15 januari 2008 via det vanliga dataöverföringsprogrammet översända förteckningen över de fartyg som fått tillstånd i enlighet med punkt 1. Förteckningen över fartyg med tillstånd ska innehålla följande uppgifter:

a)

Fartygets CFR-nummer (nummer i registret över gemenskapens fiskeflotta) och yttre kännetecken enligt definitionen i bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 26/2004.

b)

Fiske som varje fartyg fått tillstånd att bedriva definierat som målbestånd, fiskeområde enligt vad som fastställs i resolution AKFM/31/2007/2 enligt bilaga XIV och alla tekniska maskstorleksegenskaper hos de använda fiskeredskapen.

c)

Tillåten fiskeperiod.

4.   Kommissionen ska vidarebefordra medlemsstaternas uppgifter till AKFM:s verkställande sekretariat.

KAPITEL VII

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR GEMENSKAPSFARTYG SOM FISKAR I NAFO:S REGLERINGSOMRÅDE

Artikel 32

Fångstrapportering

1.   Befälhavaren på ett fartyg med tillstånd att fiska efter liten hälleflundra enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 2115/2005 ska på elektronisk väg till de behöriga myndigheterna i sin flaggmedlemsstat sända en fångstrapport med uppgifter om kvantiteter liten hälleflundra som har fångats av fartyget, även om ingen fångst har gjorts.

2.   Den rapport som avses i punkt 1 ska första gången lämnas senast tio dagar efter fartygets inträde i NAFO:s regleringsområde eller efter fiskeresans början. Rapporten ska sändas var femte dag. När de fångster av liten hälleflundra som har rapporterats enligt punkt 1 anses ha uttömt 75 % av flaggmedlemsstatens kvot, ska fartygets befälhavare sända rapporterna var tredje dag.

3.   Varje medlemsstat ska efter mottagandet vidarebefordra fångstrapporterna till kommissionen. Kommissionen ska utan dröjsmål översända dessa uppgifter till NAFO:s sekretariat.

Artikel 33

Ytterligare kontroller

1.   Fartyg som har tillstånd att fiska efter liten hälleflundra enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 2115/2005 får segla in i NAFO:s regleringsområde för att fiska efter liten hälleflundra endast om de har mindre än 50 ton fångst ombord (oavsett art) eller om tillträde medges enligt punkterna 2, 3 och 4 i den här artikeln.

2.   Om ett fartyg som har tillstånd att fiska efter liten hälleflundra enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 2115/2005 har fångster ombord på 50 ton eller mer som tagits utanför NAFO:s regleringsområde, ska det senast 72 timmar innan det seglar in (ENT) i NAFO:s regleringsområde till NAFO:s sekretariat meddela, via e-post eller fax, hur stor fångst som hålls ombord, position (latitud och longitud) där fartygets befälhavare uppskattar att fartyget kommer att börja fiska och beräknad ankomsttid till positionen.

3.   Om ett inspektionsfartyg, till följd av ett meddelande enligt punkt 2, avser utföra en inspektion, ska det meddela koordinaterna för en kontrollpunkt där inspektionen ska utföras till fiskefartyget. Kontrollpunkten ska ligga högst 60 nautiska mil från den position där fartygets befälhavare uppskattar att fartyget kommer att börja fiska.

4.   Om ett fiskefartyg som har tillstånd att fiska efter liten hälleflundra enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 2115/2005 inte innan det seglar in i NAFO:s regleringsområde får något meddelande från NAFO:s sekretariat eller från ett inspektionsfartyg om att ett inspektionsfartyg har för avsikt att utföra en inspektion enligt punkt 3, får fiskefartyget börja fiska. Fiskefartyget får också börja fiska utan att först ha inspekterats om inspektionsfartyget inte har påbörjat inspektionen senast tre timmar efter det att fiskefartyget anlände till kontrollpunkten.

Artikel 34

Skyddszon för koraller

I NAFO-sektion 3O ska det område som definieras i bilaga VII vara stängt för allt fiske med redskap som är i kontakt med botten.

KAPITEL VIII

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM LANDNING ELLER OMLASTNING AV FRYST FISK SOM FÅNGATS AV TREDJELANDS FISKEFARTYG I NEAFC:S KONVENTIONSOMRÅDE

Artikel 35

Hamnstatskontroll

Utan att det påverkar tillämpningen av förordning (EEG) nr 2847/93 och rådets förordning (EG) nr 1093/94 av den 6 maj 1994 om fastställande av på vilka villkor fiskefartyg från tredje land får direktlanda och avsätta sina fångster i gemenskapens hamnar (45) ska de förfaranden som anges i detta kapitel gälla för landning eller omlastning i medlemsstaters hamnar av fryst fisk som fångats av tredjelands fiskefartyg i NEAFC:s konventionsområde.

Artikel 36

Utsedda hamnar

Landning och omlastning i gemenskapens vatten får ske endast i utsedda hamnar. Medlemsstaterna ska utse ett landningsställe eller en plats nära kusten (utsedda hamnar) där landning eller omlastning av den fisk som avses i artikel 35 är tillåten. Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla eventuella ändringar av förteckningen över hamnar utsedda 2007 senast 15 dagar innan ändringen träder i kraft.

Kommissionen ska offentliggöra förteckningen över utsedda hamnar och ändringar av denna i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien, och göra den tillgänglig på sin webbsida.

Artikel 37

Förhandsanmälan av ankomst till hamn

1.   Genom undantag från artikel 28e.1 i förordning (EEG) nr 2847/93 ska befälhavare på alla fartyg, eller deras företrädare, som transporterar fisk enligt artikel 35 i den här förordningen och som har för avsikt att angöra en hamn för landning eller omlastning anmäla detta till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat vars hamn de önskar utnyttja minst tre arbetsdagar före beräknad ankomsttid till hamnen.

2.   Den anmälan som avses i punkt 1 i den här artikeln ska åtföljas av blanketten i del I i bilaga VIII varvid del A ska vara ifylld på följande sätt:

a)

Blankett PSC 1 ska användas då fiskefartyget landar sin egen fångst.

b)

Blankett PSC 2 ska användas när fiskefartyget har deltagit i omlastning. I sådana fall ska en separat blankett fyllas i för varje levererande fartyg.

3.   De behöriga myndigheterna i hamnmedlemsstaten ska snarast översända ett exemplar av den blankett som avses i punkt 2 till fiskefartygets flaggstat och till flaggstaten eller flaggstaterna för levererande fartyg om fartyget har deltagit i omlastning.

Artikel 38

Tillstånd att landa eller lasta om

1.   Hamnmedlemsstatens behöriga myndigheter får tillåta landning eller omlastning endast om flaggstaten för det fiskefartyg som önskar landa eller lasta om, eller vid omlastning till sjöss, flaggstaten eller flaggstaterna för levererande fartyg, genom att skicka tillbaka ett exemplar av den blankett som översänts i enlighet med artikel 37.3, med del B riktigt ifylld, bekräftar att

a)

de fiskefartyg som enligt egen uppgift har fångat fisken hade tillräckligt stor kvot för de arter som deklarerats,

b)

kvantiteterna fisk ombord har rapporterats i vederbörlig ordning och medtagits vid beräkningen av eventuellt tillämpliga fångstbegränsningar eller begränsningar av fiskeansträngningen,

c)

de fiskefartyg som enligt egen uppgift har fångat fisken hade tillstånd att fiska i de angivna områdena,

d)

fartygets närvaro i det angivna fångstområdet har kontrollerats med hjälp av VMS-uppgifter.

Landning eller omlastning får inte påbörjas förrän de behöriga myndigheterna i hamnmedlemsstaten har givit tillstånd till detta.

2.   Även om bekräftelsen enligt punkt 1 inte föreligger får de behöriga myndigheterna i hamnmedlemsstaten, genom undantag från punkt 1, tillåta att en landning genomförs helt eller delvis, men ska i så fall förvara fisken i lager under de behöriga myndigheternas överinseende. Fisken får inte släppas ut på marknaden för att säljas, övertas eller transporteras förrän den bekräftelse som avses i punkt 1 har mottagits. Om bekräftelsen inte har mottagits inom 14 dagar efter landningen får de behöriga myndigheterna i hamnmedlemsstaten beslagta och avyttra fisken i enlighet med nationella föreskrifter.

3.   Hamnmedlemsstatens behöriga myndigheter ska utan dröjsmål meddela kommissionen och NEAFC:s sekreterare sitt beslut om att tillåta eller förbjuda landningen eller omlastningen genom att översända en kopia av blanketten i del I i bilaga VIII, med del C riktigt ifylld, om den landade eller omlastade fisken fångats i NEAFC:s konventionsområde.

Artikel 39

Inspektioner

1.   Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska inspektera minst 15 % av de landningar eller omlastningar av tredjelands fiskefartyg, enligt artikel 35, som företas i dess hamnar varje år.

2.   Inspektionerna ska omfatta övervakning av hela landningen eller omlastningen samt en korskontroll av de kvantiteter, per art, som angivits i förhandsanmälan av landningen mot de kvantiteter, per art, som landats eller lastats om.

3.   Inspektörerna ska så långt som möjligt bemöda sig om att inte i onödan uppehålla ett fiskefartyg och se till att fiskefartyget utsätts för minsta möjliga störning eller olägenhet och att fiskens kvalitet inte försämras.

Artikel 40

Inspektionsrapporter

1.   Varje inspektion ska dokumenteras genom att en inspektionsrapport fylls i enligt förlagan i del II i bilaga VIII.

2.   En kopia av varje inspektionsrapport ska utan dröjsmål översändas till det inspekterade fiskefartygets flaggstat och, om det rör sig om omlastning, till flaggstaten eller flaggstaterna för det levererande fartyget, och till kommissionen och NEAFC:s sekreterare om den landade eller omlastade fisken fångats i NEAFC:s konventionsområde.

3.   Originalet eller en bestyrkt kopia av varje inspektionsrapport ska på begäran översändas till det inspekterade fiskefartygets flaggstat.

KAPITEL IX

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR GEMENSKAPSFARTYG SOM FISKAR I CCAMLR:S KONVENTIONSOMRÅDE

AVSNITT 1

Restriktioner samt krav på fartygsuppgifter

Artikel 41

Förbud och fångstbegränsningar

1.   Riktat fiske efter arterna i bilaga IX är förbjudet i de områden och under de perioder som anges i den bilagan.

2.   För nytt fiske och undersökande fiske ska de fångst- och bifångstbegränsningar som fastställs i bilaga X gälla i de delområden som anges i den bilagan.

AVSNITT 2

Undersökande fiske

Artikel 42

Uppföranderegler för undersökande fiske

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4 i förordning (EG) nr 601/2004 ska medlemsstaterna se till att alla gemenskapsfartyg är utrustade med

a)

lämplig kommunikationsutrustning (inbegripet MF/HF-radioinstallation med minst en 406 MHz EPIRB), utbildade operatörer ombord samt, när så är möjligt, GMDSS-utrustning,

b)

räddningsdräkter för alla ombord,

c)

lämpliga arrangemang för att hantera medicinska akutfall som kan inträffa under resan,

d)

lager med livsmedel, färskvatten, bränsle och reservdelar för kritisk utrustning i händelse av oförutsedda förseningar och fastfrysning,

e)

en godkänd beredskapsplan för oljeförorening (Sopep) med arrangemang för att lindra effekterna av föroreningar till havs (inklusive försäkringar) i händelse av utsläpp av bränsle eller avfall.

Artikel 43

Deltagande i undersökande fiske

1.   Ett fiskefartyg som för spansk flagg och är registrerat i Spanien och som har anmälts till CCAMLR i enlighet med artiklarna 7 och 7a i förordning (EG) nr 601/2004 får delta i undersökande långrevsfiske efter Dissostichus spp. i FAO:s delområden 88.1 och 88.2 samt i sektionerna 58.4.1, 58.4.2 och 58.4.3b utanför områden under nationell jurisdiktion.

2.   I sektion 58.4.3b får högst ett fartyg åt gången fiska.

3.   När det gäller delområdena 88.1 och 88.2 samt sektionerna 58.4.1 och 58.4.2 anges de sammanlagda fångst- och bifångstbegränsningarna per delområde och sektion, samt deras fördelning per småskalig forskningsenhet (SSRU) inom vart och ett av dessa områden i bilaga X. Fisket i en småskalig forskningsenhet ska upphöra när de rapporterade fångsterna når den angivna gränsen och fiske i den enheten ska då vara förbjudet under resten av säsongen.

4.   Fisket ska ske med så stor geografisk och batymetrisk spridning som möjligt så att man får de uppgifter som behövs för att avgöra fiskepotential och undvika en alltför stor koncentration av fångst och fiskeansträngning. I sektionerna 58.4.1 och 58.4.2 är det dock förbjudet att fiska i vatten som är mindre än 550 meter djupa.

Artikel 44

Rapporteringssystem

Fiskefartyg som deltar i undersökande fiske enligt artikel 43 ska omfattas av följande rapporteringssystem för fångst och ansträngning:

a)

Rapportsystemet för fångst och fiskeansträngning under femdagarsperioder enligt artikel 12 i förordning (EG) nr 601/2004, bortsett från att medlemsstaterna senast två arbetsdagar efter utgången av varje rapporteringsperiod ska översända rapporter om fångst och fiskeansträngning till kommissionen, vilka sedan utan dröjsmål ska vidarebefordras till CCAMLR. I delområdena 88.1 och 88.2 samt i sektionerna 58.4.1 och 58.4.2 ska uppgifterna rapporteras in per småskalig forskningsenhet.

b)

Systemet för finskalig rapportering av månatlig fångst och fiskeansträngning enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 601/2004.

c)

Det totala antalet och den totala vikten av Dissostichus eleginoides och Dissostichus mawsoni som kastats överbord, inklusive dem med jellymeat-tillstånd, ska rapporteras.

Artikel 45

Definition av drag

1.   I detta avsnitt avses med ett drag att en eller flera revar sätts ut på ett och samma fångstställe. För rapportering om fångst och ansträngning ska dragets exakta geografiska placering fastställas med hjälp av mittpunkten för den rev eller de revar som placerats ut.

2.   För att anses som forskningsdrag ska

a)

varje forskningsdrag äga rum minst fem nautiska mil från varje annat forskningsdrag varvid avståndet ska mätas från den geografiska mittpunkten för varje forskningsdrag,

b)

varje drag omfatta minst 3 500 krokar och högst 10 000 krokar, varvid flera separata revar får användas på samma ställe,

c)

varje drag med långrev ligga kvar i vattnet i minst sex timmar, mätt från den tidpunkt då draget placerats ut helt och hållet till dess att det börjar tas ombord.

Artikel 46

Forskningsplaner

Fiskefartyg som deltar i undersökande fiske enligt artikel 43 ska verkställa forskningsplaner i samtliga de småskaliga forskningsenheter som FAO:s delområden 88.1 och 88.2 samt sektionerna 58.4.1 och 58.4.2 är indelade i. Forskningsplanen ska verkställas enligt följande:

a)

När fartyget första gången anländer till en småskalig forskningsenhet ska de första tio dragen, kallade ”första serien”, benämnas ”forskningsdrag” och de ska uppfylla kriterierna i artikel 45.2.

b)

Nästa tio drag eller tio ton fångst, beroende på vad som först uppnås, ska benämnas ”andra serien”. Befälhavaren kan besluta att dragen i den andra serien fiskas som en del av normalt undersökande fiske. Om de uppfyller kraven i artikel 45.2 får emellertid även dessa drag benämnas forskningsdrag.

c)

När den första och andra serien drag har genomförts, ska fartyget, om befälhavaren vill fortsätta att fiska i den småskaliga forskningsenheten, fortsätta med en ”tredje serie”, vilket innebär att sammanlagt 20 forskningsdrag görs i samtliga tre serier. Den tredje serien drag ska genomföras under samma vistelse i den småskaliga forskningsenheten som den första och andra serien.

d)

När 20 forskningsdrag i den tredje serien gjorts får fartyget fortsätta att fiska i den småskaliga forskningsenheten.

e)

I de småskaliga forskningsenheterna A, B, C, E och G i delområdena 88.1 och 88.2 där arean på den havsbotten där det går att bedriva bottenfiske utan att skada den marina miljön är mindre än 15 000 km2, ska leden b, c och d inte gälla och efter det att fartyget genomfört tio forskningsdrag får det fortsätta att fiska i den småskaliga forskningsenheten.

Artikel 47

Datainsamlingsplaner

1.   Fiskefartyg som deltar i undersökande fiske enligt artikel 43 ska verkställa planer för datainsamling i samtliga de småskaliga forskningsenheter som FAO:s delområden 88.1 och 88.2 samt sektionerna 58.4.1 och 58.4.2 är indelade i. En plan för datainsamling ska innefatta uppgifter om

a)

position och djup för varje ände av varje långrev i ett drag,

b)

tid för utsättning, tiden i vattnet och tidpunkten för inhalning,

c)

antal och art för fisk som gått förlorad när linorna halats in,

d)

antal krokar,

e)

typ av agn,

f)

utfallet av agnet ( %),

g)

typ av krok, och

h)

sjöförhållanden, molnighet och månfas när långrevarna sattes ut.

2.   Alla uppgifter i punkt 1 ska samlas in för varje forskningsdrag. Alla fiskar i ett forskningsdrag upp till hundra fiskar ska mätas och stickprov tas på minst 30 fiskar för biologiska studier. Om fler än hundra fiskar fångas, ska en metod med slumpmässiga delstickprov användas.

Artikel 48

Märkningsprogram

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7b i förordning (EG) nr 601/2004 ska varje långrevsfartyg regelbundet under fisket märka och återutsätta Dissostichus spp., i enlighet med bevarandeåtgärden för det fisket enligt CCAMLR:s märkningsprotokoll.

Artikel 49

Vetenskapliga observatörer

1.   Varje fiskefartyg som deltar i undersökande fiske enligt artikel 43 ska ha minst två vetenskapliga observatörer ombord under all fiskeverksamhet under fiskeperioden, av vilka en observatör ska utses i enlighet med CCAMLR Scheme of International Scientific Observation.

2.   Varje medlemsstat ska, om inte annat föreskrivs i och i enlighet med sina tillämpliga lagar och föreskrifter, däribland regler for bevisföring vid nationella domstolar, beakta och handla på grundval av rapporter från inspektörer som utsetts av en CCAMLR-part under denna ordning på samma sätt som den beaktar och handlar utifrån rapporter från sina egna inspektörer, och både medlemsstaten och den berörda CCAMLR-parten ska samarbeta för att underlätta rättsliga och andra förfaranden som inleds på grund av en sådan rapport.

Artikel 50

Anmälan av avsikt att delta i fiske efter antarktisk krill

1.   Genom undantag från artikel 5a i förordning (EG) nr 601/2004 ska en medlemsstat som avser att fiska efter antarktisk krill i CCAMLR:s konventionsområde anmäla detta till CCAMLR:s sekretariat och kommissionen minst fyra månader före CCAMLR-kommissionens årliga möte, omedelbart före den säsong under vilken den avser att fiska, i det format som anges i bilaga XI till den här förordningen för att säkerställa att CCAMLR-kommissionen kan genomföra en lämplig översyn innan fartygen inleder sitt fiske.

2.   Den anmälan som avses i punkt 1 ska innehålla de uppgifter som fastställs i artikel 3 i förordning (EG) nr 601/2004 för varje fartyg som en medlemsstat beviljar att delta i fiske efter antarktisk krill.

3.   En medlemsstat som avser att fiska efter antarktisk krill i CCAMLR:s konventionsområde ska endast anmäla fartyg som för dess flagg vid tidpunkten för anmälan.

4.   Genom undantag från punkt 3 får en medlemsstat bevilja deltagande i fiske efter antarktisk krill för ett annat fartyg än det som anmäldes till CCAMLR i enlighet med punkterna 1-3, om det anmälda fartyget förhindras från att delta på grund av legitima operativa skäl eller force majeur. I sådana fall ska den berörda medlemsstaten omedelbart underrätta CCAMLR:s sekretariat och kommissionen och tillhandahålla

i)

alla uppgifter om det/de avsedda utbytesfartyg som avses i punkt 2,

ii)

en fullständig redovisning av skälen till utbytet och alla relevanta bestyrkande bevis eller hänvisningar.

5.   Genom undantag från punkterna 3 och 4 ska en medlemsstat inte bevilja ett fartyg som är upptaget på någon av CCAMLR:s förteckningar över IUU-fartyg att delta i fiske efter antarktisk krill.

Artikel 51

Försiktighetsgränser för fångster vid fiske efter antarktisk krill i vissa delområden

1.   Den totala kombinerade fångsten av antarktisk krill i de statistiska delområdena 48.1, 48.2, 48.3 och 48.4 ska begränsas till 3,47 miljoner ton under alla fiskesäsonger. Den totala fångsten av antarktisk krill i statistisk sektion 58.4.2 ska begränsas till 2,645 miljoner ton under alla fiskesäsonger.

2.   Fram till dess att en fördelning av den totala fångstbegränsningen mellan mindre förvaltningsenheter har fastställts på grundval av rekommendationer från den vetenskapliga kommittén, ska den totala kombinerade fångsten i de statistiska delområdena 48.1, 48.2, 48.3 och 48.4 ytterligare begränsas med 620 000 ton under alla fiskesäsonger. Den totala fångsten i sektion 58.4.2 ska begränsas till 260 000 ton väster om 55oO och 192 000 ton öster om 55oO under alla fiskesäsonger.

3.   En fiskesäsong ska inledas den 1 december och avslutas den 30 november följande år.

4.   Varje fartyg som deltar i fiske efter antarktisk krill i sektion 58.4.2 ska ha minst en vetenskaplig observatör i enlighet med CCAMLR Scheme of International Scientific Observation eller en inhemsk vetenskaplig observatör som uppfyller kraven i det systemet och, när så är möjligt, ytterligare en vetenskaplig observatör ombord under all fiskeverksamhet under fiskeperioden.

Artikel 52

Rapporteringssystem för fiske efter antarktisk krill

1.   Fångster av antarktisk krill ska rapporteras i enlighet med artikel 10 i förordning (EG) nr 601/2004.

2.   Om den totala rapporterade fångsten under en fiskesäsong överstiger eller är lika med 80 % av tröskeln på 620 000 ton i delområdena 48.1, 48.2, 48.3 och 48.4, och på 260 000 ton väster om 55oO och 192 000 ton öster om 55oO i delområde 58.4.2, ska fångsterna rapporteras i enlighet med artikel 11 i förordning (EG) nr 601/2004.

3.   Under den fiskesäsong som följer på en fiskesäsong där den totala fångsten översteg eller var lika med 80 % av tröskeln i punkt 2 ska fångsterna rapporteras i enlighet med artikel 11 i förordning (EG) nr 601/2004 om den totala fångsten överstiger eller är lika med 50 % av den tröskeln.

4.   I slutet av varje fiskesäsong ska medlemsstaten från vart och ett av sina fartyg erhålla de uppgifter om varje drag som krävs för ifyllande av CCAMLR:s finskaliga formulär för fångst- och fiskeansträngningar. Medlemsstaten ska överlämna dessa uppgifter, på CCAMLR:s blankett C1 för fiske med trål, till CCAMLR:s huvudsekreterare och kommissionen senast den 1 april följande år.

Artikel 53

Vissa begränsningar av undersökande fiske efter Dissostichus spp.

1.   Den totala fångsten av Dissostichus spp. i Banzare banken (statistisk sektion 58.4.3b) utanför områden som omfattas av nationell jurisdiktion under fiskesäsongen 2007/2008 får inte överstiga

i)

en försiktighetsgräns för fångster på 150 ton enligt följande:

Småskalig forskningsenhet A – 150 ton.

Småskalig forskningsenhet B – 0 ton.

ii)

en kompletterande fångstbegränsning på 50 ton för den vetenskapliga forskningsundersökningen i de småskaliga forskningsenheterna A och B under 2007/2008.

2.   Den totala fångsten i småskalig forskningsenhet A enligt punkt 1 i får inte göras under perioden från och med den 16 mars 2008 till och med slutet av den vetenskapliga forskningsundersökningen, dock senast den 1 juni 2008.

Artikel 54

Tillfälligt förbud mot djuphavsfiske med nät

1.   Med nät avses i denna artikel

linor bestående av enkla, dubbla eller tredubbla vertikala nätstycken, nära ytan eller mellan botten och ytan eller på botten, i vilka fisk fastnar, snärjs eller garnas. Näten har flöten på den övre linan (överteln) och, i allmänhet, vikter på bottenlinan (underteln). Näten består av enkla eller, mer sällan, dubbla eller tredubbla nätstycken (så kallade ”grimgarn”) som är monterade på samma ramar av rep. Olika typer av nät kan kombineras i ett redskap (t.ex. grimgarn kombinerade med nät). Dessa nät kan antingen användas ensamma eller, vilket är vanligare, i stora antal placerade i rad (”länkar” av nät). Redskapet kan vara fast, förankrat på botten (så kallade bottensatta nät) eller drivande, antingen fritt eller fästat vid fartyget (så kallade drivgarn).

2.   Användning av nät inom CCAMLR:s konventionsområde, för andra ändamål än forskning, ska vara förbjuden till dess att den vetenskapliga kommittén har undersökt och avlagt rapport om de möjliga effekterna av användningen av detta redskap och kommissionen, på grundval av rekommendationer från den vetenskapliga kommittén, godkänt att denna metod får användas inom CCAMLR:s konventionsområde.

3.   Förslag till användning av nät för forskningsändamål på mer än 100 meters djup ska anmälas i förväg till den vetenskapliga kommittén och godkännas av kommissionen innan forskningen får påbörjas.

4.   Fartyg som avser att segla genom CCAMLR:s konventionsområde med nät ombord ska i förväg anmäla sin avsikt att göra detta till sekretariatet, och bl.a. uppge vilka dagar fartyget förväntas passera genom CCAMLR:s konventionsområde. Fartyg som inte har gjort en sådan förhandsanmälan och som påträffas med nät ombord inom CCAMLR:s konventionsområde ska anses ha överträtt denna bestämmelse.

Artikel 55

Minimering av den oavsiktliga dödligheten bland sjöfåglar

1.   Utan att det inverkar på tillämpningen av artikel 8 i förordning (EG) nr 601/2004 ska fartyg som använder den spanska metoden för fiske med långrev släppa vikterna innan linorna blir spända.

2.   För fiske med långrev enligt punkt 1 får följande vikter användas:

a)

Traditionella vikter på minst 8,5 kg som tillverkats av stenblock eller betong och som ska placeras ut med högst 40 meters mellanrum,

b)

traditionella vikter på minst 6 kg som tillverkats av stenblock eller betong och som ska placeras ut med högst 20 meters mellanrum, eller

c)

vikter av massiv stål på minst 5 kg som inte tillverkats av kättingar och som ska placeras ut med högst 40 meters mellanrum.

Artikel 56

Upphörande av allt fiske

1.   Efter en anmälan från CCAMLR: s sekretariat om att en viss typ av fiske ska upphöra ska medlemsstaterna, om inte annat följer av anmälan om upphörande, se till att alla fartyg som för deras flagg och fiskar i ett område, förvaltningsområde, delområde, en sektion, en småskalig forskningsenhet eller annan förvaltningsenhet, avlägsnar alla sina fiskeredskap från vattnet senast vid det datum och den tidpunkt som gäller för upphörandet.

2.   När ett fartyg mottagit en sådan anmälan får långrev inte längre läggas ut under 24 timmar efter det datum och det klockslag då anmälan togs emot. Om anmälan tas emot mindre än 24 timmar före det datum och den tidpunkt som gäller för upphörandet får långrev inte längre läggas ut efter det att anmälan mottagits.

3.   Om fisket upphör ska alla fartyg lämna fiskeområdet så fort alla fiskeredskap har avlägsnats från vattnet.

4.   Om ett fartyg inte kan avlägsna alla sina fiskeredskap från vattnet senast vid det datum och den tidpunkt som angivits för upphörandet av skäl som rör

i)

fartygets och besättningens säkerhet,

ii)

begränsningar som kan uppstå på grund av ogynnsamt väder,

iii)

isbildningar, eller

iv)

behovet av att skydda den antarktiska havsmiljön

ska fartyget meddela de medlemsstater som berörs av situationen. Medlemsstaterna ska omedelbart göra en anmälan till CCAMLR: s sekretariat och kommissionen. Fartyget ska likväl göra rimliga ansträngningar för att avlägsna alla sina fiskeredskap från vattnet så snart som möjligt.

5.   Vid tillämpning av punkt 4 ska medlemsstaterna göra en utredning av fartygets verksamhet och i enlighet med inhemska förfaranden avlägga rapport till CCAMLR:s sekretariat och kommissionen om resultatet inklusive alla relevanta sakförhållanden senast vid CCAMLR:s nästa möte. I den slutliga rapporten ska en bedömning göras huruvida fartyget gjort alla rimliga ansträngningar för att avlägsna alla sina fiskeredskap från vattnet

i)

senast vid det datum och den tidpunkt som angivits för upphörandet,

ii)

snarast möjligt efter anmälan enligt punkt 4.

6.   Om ett fartyg inte lämnar det stängda området så snart alla fiskeredskap avlägsnats från vattnet ska flaggmedlemsstaten eller fartyget informera CCAML:s sekretariat och kommissionen.

KAPITEL X

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR GEMENSKAPSFARTYG SOM FISKAR I SEAFO-OMRÅDET

AVSNITT 1

Godkännande av fartyg

Artikel 57

Godkännande av fartyg

1.   Medlemsstaterna ska senast den 1 juni 2008, om möjligt elektroniskt, till kommissionen översända förteckningen över deras fartyg som genom ett fisketillstånd har fått godkännande att bedriva verksamhet i det område som omfattas av SEAFO-konventionen.

2.   Ägare till fartyg som finns upptagna i den förteckning som anges i punkt 1 ska vara medborgare eller juridiska personer i gemenskapen.

3.   Fiskefartyg kan få godkännande att bedriva verksamhet i det område som omfattas av SEAFO-konventionen endast om de berörda fartygen är i stånd att uppfylla de krav och de förpliktelser som fastställs i SEAFO-konventionen samt dess bevarande- och förvaltningsåtgärder.

4.   Inget fisketillstånd ska utfärdas för fartyg som har företagit illegalt, orapporterat eller oreglerat fiske, såvida inte de nya ägarna har lagt fram tillräcklig bevisning för att de tidigare ägarna eller aktörerna inte har någon kontroll över eller några lagliga eller ekonomiska intressen eller nyttointressen i dessa fartyg och att, med beaktande av alla relevanta omständigheter, de inte är involverade i eller kan förknippas med illegalt, orapporterat eller oreglerat fiske.

5.   De uppgifter som avses i punkt 1 ska omfatta följande:

a)

Fartygets namn, registreringsnummer, tidigare namn (om de är kända) och registreringshamn,

b)

i förekommande fall den flagg som fartyget tidigare fört,

c)

i förekommande fall internationell radioanropssignal,

d)

ägarens eller ägarnas namn och adress,

e)

fartygstyp,

f)

längd,

g)

i förekommande fall befraktarens namn och adress eller befraktarnas namn och adress,

h)

bruttoregisterton (GT), och

i)

maskinstyrka hos huvudmaskin eller huvudmaskiner.

6.   Efter det att den ursprungliga förteckningen över godkända fartyg upprättats ska medlemsstaterna utan dröjsmål till kommissionen anmäla tillägg, uteslutningar och/eller ändringar varje gång sådana ändringar görs.

Artikel 58

Skyldigheter för godkända fartyg

1.   Fartygen ska följa alla SEAFO:s tillämpliga åtgärder för bevarande och förvaltning.

2.   Godkända fartyg ska ombord medföra giltiga certifikat över fartygets registrering och giltiga godkännanden att fiska eller lasta om.

Artikel 59

Ej godkända fartyg

1.   Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att förhindra att fartyg som inte är upptagna i SEAFO-registret över godkända fartyg fiskar efter, behåller ombord, lastar om eller landar arter som omfattas av SEAFO-konventionen.

2.   Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om alla faktauppgifter som visar att det finns rimliga skäl att misstänka att fartyg som inte finns upptagna i SEAFO-registret över godkända fartyg bedriver fiske efter eller omlastning av arter som omfattas av SEAFO-konventionen i SEAFO:s konventionsområde.

3.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som behövs för att se till att de fartygsägare som finns upptagna i SEAFO-registret över godkända fartyg inte bedriver eller förknippas med fiskeriverksamhet som utförs av fartyg som inte finns upptagna i registret över godkända fartyg i SEAFO:s konventionsområde.

AVSNITT 2

Omlastningar

Artikel 60

Förbud mot omlastning till sjöss

Varje medlemsstat ska förbjuda omlastning till sjöss i det område som omfattas av SEAFO-konventionen av arter som omfattas av SEAFO-konventionen för fartyg som för medlemsstatens flagg.

Artikel 61

Omlastning i hamn

1.   Fiskefartyg från gemenskapen som fångar arter som omfattas av SEAFO-konventionen i SEAFO:s konventionsområde får lasta om i en hamn i en av de avtalsslutande parterna i SEAFO endast om de har förhandsgodkännande från den part i vars hamn omlastningen avses äga rum. Fiskefartyg från gemenskapen får utföra omlastningar endast om de har fått förhandsgodkännande för omlastning från flaggmedlemsstaten och hamnstaten.

2.   Varje medlemsstat ska se till att dess godkända fiskefartyg får förhandsgodkännande att genomföra omlastning i hamn. Medlemsstaterna ska även se till att omlastningarna är förenliga med varje fartygs rapporterade fångstmängd och kräva att omlastningarna rapporteras.

3.   Befälhavaren på ett fiskefartyg från gemenskapen som till ett annat fartyg, nedan kallat ”det mottagande fartyget”, lastar om en fångstmängd av arter som omfattas av SEAFO-konventionen och har fiskats i SEAFO:s konventionsområde ska, när omlastningen äger rum, underrätta det mottagande fartygets flaggstat om de aktuella arterna och mängderna, om dag för omlastning av fångsterna och fångstpositioner, och ska till sin egen flaggstat lämna in en SEAFO-omlastningsrapport i enlighet med den förlaga som anges i del I i bilaga XII.

4.   Senast 24 timmar i förväg ska befälhavaren på gemenskapens fiskefartyg lämna följande uppgifter till den avtalsslutande part i SEAFO i vars hamn omlastning sker:

Namnen på de fiskefartyg som ska omlastas.

Namnen på de mottagande fartygen.

Vikt i ton för varje art som ska omlastas.

Dag och hamn för omlastningen.

5.   När omlastningen sker i en SEAFO-parts hamn ska befälhavaren på det mottagande fartyget under gemenskapsflagg, senast 24 timmar innan omlastningen börjar och vid avslutandet av denna, underrätta de behöriga myndigheterna i hamnstaten om fångstmängderna av de arter som omfattas av SEAFO-konventionen som finns ombord på hans fartyg och inom 24 timmar översända SEAFO-omlastningsrapporten till dessa myndigheter.

6.   Befälhavaren på det mottagande gemenskapsfartyget ska 48 timmar före landning lämna in SEAFO-omlastningsrapporten till de behöriga myndigheterna i den hamnstat där landningen äger rum.

7.   Varje medlemsstat ska vidta lämpliga åtgärder för att kontrollera att de uppgifter som tas emot är riktiga och ska samarbeta med flaggstaten för att se till att landningarna stämmer med varje fartygs rapporterade fångster.

8.   Varje medlemsstat som har fartyg som har fått godkännande att fiska i SEAFO-konventionsområdet efter arter som omfattas av SEAFO-konventionen, ska senast den 1 juni 2008 till kommissionen lämna närmare uppgifter om omlastningar som har utförts av fartyg under dess flagg.

AVSNITT 3

Bevarandeåtgärder för förvaltning av sårbara djuphavsmiljöer och ekosystem

Artikel 62

Stängda områden

Allt fiske efter arter som omfattas av SEAFO-konventionen ska vara förbjudet för gemenskapens fiskefartyg inom följande områden:

a)

Delsektion A1

i)

Dampiers djuphavsberg

10°00’S 02°00’V

10°00’S 00°00’O

12°00’S 02°00’V

12°00’S 00°00’O

ii)

Malahit Guyots djuphavsberg

11°00’S 02°00’V

11°00’S 04°00’V

13°00’S 02°00’V

13°00’S 04°00’V

b)

Delsektion B1

Molloys djuphavsberg

27°00’S 08°00’O

27°00’S 10°00’O

29°00’S 08°00’O

29°00’S 10°00’O

c)

Sektion C

i)

Schmidt-Otts djuphavsberg och Ericas djuphavsberg

37°00’S 13°00’O

37°00’S 17°00’O

40°00’S 13°00’O

40°00’S 17°00’O

ii)

Africanas djuphavsberg

37°00’S 28°00’O

37°00’S 30°00’O

38°00’S 28°00’O

38°00’S 30°00’O

iii)

Panzarinis djuphavsberg

39°00’S 11°00’O

39°00’S 13°00’O

41°00’S 11°00’O

41°00’S 13°00’O

d)

Delsektion C1

i)

Vemas djuphavsberg

31°00’S 08°00’O

31°00’S 09°00’O

32°00’S 08°00’O

32°00’S 09°00’O

ii)

Wusts djuphavsberg

33°00’S 06°00’O

33°00’S 08°00’O

34°00’S 06°00’O

34°00’S 08°00’O

e)

Sektion D

i)

Discoverys, Junoys, Shannons djuphavsberg

41°00’S 06°00’V

41°00’S 03°00’O

44°00’S 06°00’V

44°00’S 03°00’O

ii)

Schwabenlands och Herdmans djuphavsberg

44°00’S 01°00’V

44°00’S 02°00’O

47°00’S 01°00’V

47°00’S 02°00’O

Artikel 63

Återupptagande av fisket i ett stängt område

1.   Fisket i ett stängt fiskeområde enligt artikel 62 får inte återupptas förrän flaggstaten har identifierat och kartlagt känsliga marina ekosystem, inklusive djuphavsberg, hydrotermiska skorstenar och kallvattenkoraller i området, och gjort en konsekvensanalys av ett återupptagande av fisket för sådana känsliga marina ekosystem.

2.   Resultaten av den identifiering, kartläggning och konsekvensanalys som genomförts enligt punkt 1 ska lämnas in av flaggstaten till kommissionen för vidarebefordran till SEAFO:s årliga möte i vetenskapliga kommittén.

3.   Medlemsstaterna får lämna in forskningsfiskeplaner till kommissionen för en bedömning av fiskets inverkan på fiskbeståndens hållbarhet och på känsliga marina livsmiljöer.

AVSNITT 4

Åtgärder för att minska oavsiktliga bifångster av sjöfågel

Artikel 64

Uppgifter om interaktion med sjöfågel

Medlemsstaterna ska samla in och senast den 1 juni 2008 förse kommissionen med alla tillgängliga uppgifter om interaktion med sjöfågel, inklusive oavsiktliga fångster som görs av deras fiskefartyg vid fiske efter arter som täcks av SEAFO-konventionen.

Artikel 65

Riskreducerande åtgärder

1.   Alla fartyg som fiskar söder om 30o sydlig bredd ska medföra linor avsedda att skrämma bort fåglar (toristolpar) enligt följande:

a)

Toristolpar ska överensstämma med riktlinjerna för utformning och utsättning av torilinor i del II i bilaga XII.

b)

Toristolpar ska alltid användas innan långrev sätts ut i vattnet söder om 30o sydlig bredd.

c)

Där det är praktiskt lämpligt uppmanas fartygen att använda en extra stolpe och lina för att skrämma bort fåglar vid tillfällen då fågeltätheten eller fåglarnas aktivitet är hög.

d)

Extra torilinor ska medföras på alla fartyg och vara förberedda för omedelbar användning.

2.   Långrev får endast sättas ut nattetid (dvs. tiden mellan den nautiska solnedgången och den nautiska soluppgången (46)). Under nattligt fiske med långrev får endast fartygsljus som påkallas av säkerhetsskäl användas.

3.   Dumpning av fiskavfall är förbjuden medan redskap sätts ut eller skjuts ut. Dumpning av avfall ska undvikas medan redskap bogseras. All sådan kvittblivning ska om möjligt äga rum på den sida av fartyget där redskap inte bogseras. För fartyg och fisken för vilka det inte krävs att fiskavfall ska behållas ombord ska ett system för att avlägsna krokar och fiskhuvuden från fiskavfallet användas innan det dumpas. Nätredskap ska rengöras från sådant som kan dra till sig sjöfågel innan de skjuts ut.

4.   Gemenskapens fiskefartyg ska använda sig av skjutnings- och bogseringsförfaranden som minimerar den tid som nätredskapet ligger på ytan med slaka maskor. Underhållet ska så långt det är möjligt inte utföras med nätredskapet i vattnet.

5.   Gemenskapens fiskefartyg ska uppmuntras att utveckla redskapskombinationer som minimerar risken att fåglar träffas av de delar av nätredskapet som de är sårbarast för. Detta skulle kunna innebära att nätredskapet vikt ökas eller att flytförmågan minskas så att det sjunker fortare, eller att färgade remsor eller liknande placeras på särskilda delar av nätet, där maskstorleken utgör en särkskild fara för fåglarna.

6.   Fiskefartyg från gemenskapen som saknar bearbetningsutrustning för fiskavfall ombord eller inte har lämpliga anordningar för att förvara fiskavfall ombord eller inte kan göra sig av med avfallet på den sida av fartyget där redskap inte bogseras ska inte godkännas för fiske i SEAFO:s konventionsområde.

7.   Alla ansträngningar ska göras för att fåglar som infångas levande under fisket också släpps levande och att krokar i görligaste mån tas bort utan att fåglarnas liv riskeras.

AVSNITT 5

Kontroll

Artikel 66

Särskilda bestämmelser för tandnoting (Dissostichus eleginoides)

1.   Befälhavaren på ett fartyg som har tillstånd att fiska efter tandnoting i SEAFO:s konventionsområde enligt artikel 57 ska på elektronisk väg till sin flaggmedlemsstats behöriga myndigheter och SEAFO:s sekretariat skicka en fångstrapport med uppgift om den mängd tandnoting som fartyget har fångat, även om ingen fångst har gjorts. Rapporten ska skickas var femte dag under fiskeresan. Varje medlemsstat ska utan dröjsmål översända uppgifterna till kommissionen.

2.   Medlemsstater med fartyg som har tillstånd att fiska efter tandnoting i SEAFO:s konventionsområde ska senast den 30 juni 2008 lämna detaljerade fångst- och ansträngningsuppgifter till kommissionen och SEAFO:s sekretariat.

Artikel 67

Särskilda bestämmelser för djuphavsrödkrabbor (Chaceon spp.)

1.   Befälhavaren på ett fartyg som har tillstånd att fiska efter djuphavsrödkrabbor i SEAFO:s konventionsområde enligt artikel 57 ska på elektronisk väg till sin flaggmedlemsstats behöriga myndigheter och SEAFO:s sekretariat skicka en fångstrapport med uppgift om den mängd djuphavsrödkrabbor som fartyget har fångat, även om ingen fångst har gjorts. Rapporten ska skickas var femte dag under fiskeresan. Varje medlemsstat ska utan dröjsmål översända dessa uppgifter till kommissionen.

2.   Medlemsstater med fartyg som har tillstånd att fiska efter djuphavsrödkrabbor i SEAFO:s konventionsområde ska senast den 30 juni 2008 lämna detaljerade fångst- och ansträngningsuppgifter till kommissionen och SEAFO:s sekretariat.

Artikel 68

Meddelande om fartygsförflyttningar och fångster

1.   Fiskefartyg och fiskeforskningsfartyg som har fått godkännande att fiska i konventionsområdet och som bedriver fiske ska via fartygsövervakningssystemet VMS eller på annat lämpligt sätt skicka rapport om inträde, fångst och utträde till myndigheterna i flaggmedlemsstaten och om flaggmedlemsstaten så kräver till SEAFO:s verkställande sekretariat.

2.   Inträdesrapporten ska lämnas tidigast 12 och senast 6 timmar före varje inträde i SEAFO:s konventionsområde och ska omfatta inträdesdatum, tid, geografisk position för fartyget och mängden fisk ombord fördelad på arter (FAO trebokstavskod) och färskvikt (kg).

3.   Fångstrapporten ska vara fördelad på arter (FAO trebokstavskod) och färskvikt (kg) vid varje kalendermånads utgång.

4.   Utträdesrapporten ska lämnas tidigast 12 timmar och senast 6 timmar före varje utträde ur SEAFO:s konventionsområde. Den ska omfatta utträdesdatum, tid, geografisk position för fartyget, antal fiskedagar och fångst, fördelad på arter (FAO trebokstavskod) och färskvikt (kg), i SEAFO:s konventionsområde sedan fisket började eller sedan närmast föregående fångstrapport lämnades.

Artikel 69

Vetenskaplig observation och uppgiftsinsamling för bedömning av bestånd

1.   Varje medlemsstat ska se till att alla dess fartyg som bedriver fiske i SEAFO:s konventionsområde efter målarter som omfattas av SEAFO-konventionen medför vetenskapligt kvalificerade observatörer.

2.   Varje medlemsstat ska kräva att den information som observatörerna samlar in om varje fartyg som för medlemsstatens flagg överförs senast 30 dagar efter det att fartyget har lämnat SEAFO:s konventionsområde. Uppgifterna ska överföras i det format som anges av SEAFO:s vetenskapliga kommitté. Medlemsstaterna ska förse kommissionen med en kopia av uppgifterna så snart som möjligt och med hänsyn tagen till behovet av konfidentialitet för icke-aggregerade uppgifter. Medlemsstaterna får också förse SEAFO:s verkställande sekretariat med en kopia av uppgifterna.

3.   De uppgifter som avses i den här artikeln ska i största möjliga utsträckning samlas in och kontrolleras av de utsedda observatörerna senast den 30 juni 2008.

Artikel 70

Observerade fartyg från icke avtalsslutande parter

1.   Fiskefartyg som för en medlemsstats flagg ska till sin flaggmedlemsstat rapportera allt eventuellt fiske som bedrivs av fartyg som för en icke avtalsslutande parts flagg i SEAFO:s konventionsområde. Denna information ska bl.a. innehålla följande:

a)

Fartygets namn.

b)

Fartygets registreringsnummer.

c)

Fartygets flaggstat.

d)

Alla andra relevanta uppgifter om det observerade fartyget.

2.   Varje medlemsstat ska överlämna de uppgifter som avses i punkt 1 till kommissionen så snart som möjligt. Kommissionen ska översända dessa uppgifter till SEAFO:s verkställande sekretariat för kännedom.

KAPITEL XI

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR GEMENSKAPSFARTYG SOM FISKAR I IOTC-OMRÅDET

Artikel 71

Åtgärder för att minska bifångst av sjöfåglar

1.   Medlemsstaterna ska samla in och förse IOTC, med kopia till kommissionen, med alla tillgängliga uppgifter om interaktion med sjöfågel, inklusive deras fiskefartygs oavsiktliga fångster.

2.   Medlemsstaterna ska med hjälp av effektiva riskreducerande åtgärder försöka minska bifångsterna av sjöfågel i alla fiskeområden, under alla säsonger och vid alla typer av fiske.

3.   Gemenskapsfartyg som fiskar söder om 30o sydlig bredd ska medföra och använda linor avsedda att skrämma bort fåglar (toristolpar) enligt följande tekniska specifikationer:

a)

Toristolpar ska utformas i enlighet med de riktlinjer för utformning och utsättning av torilinor som antagits av IOTC.

b)

Söder om 30o sydlig bredd ska toristolpar alltid användas innan långrev sätts ut i vattnet.

c)

Där det är praktiskt lämpligt ska fartygen använda ytterligare en stolpe och lina för att skrämma bort fåglar vid tillfällen då fågeltätheten eller fåglarnas aktivitet är hög.

d)

Reservtorilinor ska medföras på alla fartyg och vara förberedda för omedelbar användning.

4.   De av gemenskapens ytlångrevsfartyg som, vid fiske efter svärdfisk, använder det så kallade amerikanska långrevssystemet och är utrustade med en linkastningsanordning ska vara undantagna från kraven i punkt 3.

Artikel 72

Begränsning av fiskekapaciteten för fartyg som fiskar efter tropisk tonfisk

1.   Medlemsstaterna ska begränsa det antal fartyg, per redskapstyp, som för deras flagg, har en total längd på minst 24 meter och som fiskar efter tropisk tonfisk i IOTC-området till ansträngningsnivåerna för 2006. De ska också begränsa det antal fartyg, per redskapstyp, som för deras flagg, har en total längd på högst 24 meter och som fiskar efter tropisk tonfisk i IOTC-området utanför deras exklusiva ekonomiska zon till de nivåerna. Begränsningen av antalet fartyg ska motsvara det totala tonnaget uttryckt i GRT (bruttoregisterton) eller GT (bruttoton). Om fartyg ersätts får det totala tonnaget inte överskridas.

2.   Fartyg som omfattades av administrativa förfaranden eller pågående och redan godkända byggnadsarbeten 2006 och som fått godkännande att ingå i flottan ska undantas från bestämmelserna i punkt 1.

3.   Trots punkt 1 ska medlemsstaterna senast den 1 januari 2008 underrätta kommissionen om hur många av deras fartyg som 2006 fiskade efter tropisk tonfisk i området och tonnaget för dessa fartyg. De ska därför kontrollera sina fartygs faktiska närvaro och fiskeverksamhet i IOTC-området under 2006 med hjälp av VMS-register, fångstrapporter, ankomster till hamn eller på annat sätt.

4.   Trots punkt 1 får medlemsstaterna ändra antalet fartyg, per redskapstyp, under förutsättning att de för kommissionen kan visa att ändringen av antalet fartyg, per redskapstyp, inte leder till ökad fiskeansträngning för de berörda fiskbestånden.

5.   Medlemsstaterna ska i samband med en föreslagen överföring av kapacitet till deras flotta se till att de fartyg som ska överföras finns med i IOTC:s fartygsregister eller i fartygsregistret hos en annan regional fiskeriorganisation för tonfisk. Fartyg som förekommer i en regional fiskeriförvaltningsorganisations förteckning över IUU-fartyg får inte överföras.

Artikel 73

Begränsning av fiskekapaciteten hos fartyg som fiskar efter svärdfisk och långfenad tonfisk

1.   Medlemsstaterna ska begränsa det antal fartyg, per redskapstyp, som för deras flagg, har en total längd på minst 24 meter och som fiskar efter svärdfisk och långfenad tonfisk i IOTC-området till ansträngningsnivåerna för 2007. Medlemsstaterna ska också begränsa det antal fartyg, per redskapstyp, som för deras flagg, har en total längd på högst 24 meter och som fiskar efter svärdfisk och långfenad tonfisk i IOTC-området utanför deras exklusiva ekonomiska zon till de nivåerna. Begränsningen av antalet fartyg ska motsvara det totala tonnaget uttryckt i GRT (bruttoregisterton) eller i GT (bruttoton). Om fartyg ersätts får det totala tonnaget inte överskridas.

2.   Fartyg som omfattades av administrativa förfaranden eller pågående och redan godkända byggnadsarbeten 2007 och som fått godkännande att ingå i flottan ska undantas från punkt 1.

3.   Medlemsstaterna ska senast den 1 januari 2008 underrätta kommissionen om hur många av deras fartyg som 2007 fiskade efter svärdfisk och långfenad tonfisk och tonnaget för dessa fartyg. De ska därför kontrollera sina fartygs faktiska närvaro och fiskeverksamhet i IOTC-området under 2007 med hjälp av VMS-register, fångstrapporter, ankomster till hamn eller på annat sätt.

4.   Trots punkt 1 får medlemsstaterna ändra antalet fartyg, per redskapstyp, under förutsättning att de för kommissionen kan visa att ändringen av antalet fartyg, per redskapstyp, inte leder till ökad fiskeansträngning för de berörda fiskbestånden.

5.   Medlemsstaterna ska i samband med en föreslagen överföring av kapacitet till deras flotta se till att de fartyg som ska överföras finns med i IOTC:s fartygsregister eller i fartygsregistret hos en annan regional fiskeriorganisation för tonfisk. Fartyg som förekommer i en regional fiskeriförvaltningsorganisations förteckning över IUU-fartyg får inte överföras.

KAPITEL XII

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR GEMENSKAPSFARTYG SOM FISKAR I SPFO-OMRÅDET

Artikel 74

Pelagiskt fiske – kapacitetsbegränsning

1.   Medlemsstaterna ska begränsa det totala bruttotonnaget (GT) för fartyg som för deras flagg och fiskar efter pelagiska bestånd under 2008 till de totala GT-nivåer som registrerades 2007 i SPFO-området på ett sådant sätt att det säkrar ett hållbart utnyttjande av de pelagiska fiskbestånden i södra Stilla havet.

2.   Medlemsstaterna ska senast den 15 januari 2008 underrätta kommissionen om de totala GT-nivåer som registrerats i området 2007 för fartyg som för deras flagg och som aktivt bedrev fiske under 2007. För detta ändamål ska medlemsstaterna kontrollera sina fartygs faktiska närvaro och fiskeverksamhet i SPFO-området under 2007 med hjälp av VMS-register, fångstrapporter, ankomster till hamn eller på annat sätt.

3.   Medlemsstater som tidigare har fångat pelagiska arter i södra Stilla havet, men som inte bedrev fiske under 2007, får delta i fisket i SPFO-området under 2008, under förutsättning att de frivilligt begränsar fiskeansträngningen. Dessa medlemsstater ska utan dröjsmål till kommissionen anmäla namn och kännetecken, inklusive GT, för sina fartyg som deltar i fisket i SPFO-området.

4.   Medlemsstaterna ska till SPFO:s interimistiska vetenskapliga arbetsgrupp lämna för granskning beståndsbedömningar och forskning om pelagiska bestånd i SPFO-området och uppmuntra att deras vetenskapliga experter deltar aktivt i organisationens vetenskapliga arbete om pelagiska arter.

5.   Medlemsstaterna ska i så stor utsträckning som möjligt säkra en lämplig observatörstäckningsnivå på fiskefartyg som för deras flagg för att observera de pelagiska fiskena i södra Stilla havet och samla in relevant vetenskaplig information.

Artikel 75

Bottenfiske

1.   Medlemsstaterna ska begränsa bottenfiskeansträngningen eller fångsterna i SPFO-området till de genomsnittliga årsnivåerna under perioden 1 januari 2002–31 december 2006 vad gäller antalet fiskefartyg och andra parametrar som beskriver fångstnivån, fiskeansträngningen och fiskekapaciteten.

2.   Medlemsstaterna får inte utvidga bottenfisket till nya regioner i SPFO-området där sådant fiske inte redan förekommer.

3.   Gemenskapsfartygen ska upphöra med bottenfiske inom fem nautiska mil från alla platser i SPFO-området som under fiskets gång visar tecken på känsliga marina ekosystem. Gemenskapsfartygen ska rapportera vad man stött på, inklusive plats och vilken typ av ekosystem det rör sig om, till myndigheterna i deras flaggstat, till kommissionen och till SPFO:s interimssekretariat så att lämpliga åtgärder kan antas för de berörda platserna.

4.   Medlemsstaterna ska utse observatörer till varje fartyg som för deras flagg och som bedriver eller föreslår att de ska bedriva bottentrålfiske i SPFO-området och säkerställa en lämplig nivå på observatörstäckning på fartyg som för deras flagg och som bedriver annat bottenfiske i SPFO-området.

Artikel 76

Datainsamling och utbyte av data

Medlemsstaterna ska samla in, kontrollera och lämna data i enlighet med SPFO:s standarder för insamling, rapportering, kontroll och utbyte av data.

KAPITEL XIII

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR GEMENSKAPSFARTYG SOM FISKAR I WCPFC-OMRÅDET

Artikel 77

Begränsningar av fiskeansträngningen

Medlemsstaterna ska se till att den totala fiskeansträngningen för storögd tonfisk, gulfenad tonfisk, bonit och långfenad tonfisk i WCPFC-området begränsas till den fiskeansträngning som föreskrivs i partnerskapsavtalen om fiske mellan gemenskapen och kuststaterna i området.

Artikel 78

Förvaltningsplaner för användningen av anordningar som samlar fisk (FAD)

1.   Medlemsstater vars fartyg har tillstånd att fiska i WCPFC-området ska utarbeta förvaltningsplaner för användningen av förankrade eller drivande flytande anordningar som samlar fisk (FAD). Förvaltningsplanerna ska innehålla strategier för att begränsa interaktionen med ungfisk av storögd och gulfenad tonfisk.

2.   De förvaltningsplaner som avses i punkt 1 ska lämnas in till kommissionen senast den 15 oktober 2008. Kommissionen ska sammanställa förvaltningsplanerna och lämna en gemenskapsförvaltningsplan till WCPFC:s sekretariat senast den 31 december 2008.

Artikel 79

Högsta antal fartyg som fiskar efter svärdfisk

Antalet gemenskapsfartyg som fiskar efter svärdfisk i områdena söder om 20o sydlig bredd i WCPFC-området får inte vara fler än 14. Gemenskapens deltagande ska vara begränsat till fartyg som för spansk flagg.

KAPITEL XIV

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR GEMENSKAPSFARTYG SOM FISKAR I ICCAT-OMRÅDET

Artikel 80

Åtgärder för att minska bifångst av sjöfåglar

1.   Medlemsstaterna ska samla in alla tillgängliga uppgifter om interaktion med sjöfågel, inklusive oavsiktliga fångster av deras fiskefartyg, och översända dem till Iccatsekretariatet och kommissionen.

2.   Medlemsstaterna ska med hjälp av effektiva riskreducerande åtgärder försöka minska bifångsterna av sjöfågel i alla fiskeområden, under alla säsonger och vid varje typ av fiske.

3.   Gemenskapsfartyg som fiskar söder om 20o sydlig bredd ska medföra och använda linor avsedda att skrämma bort fåglar (toristolpar) enligt följande tekniska specifikationer:

a)

Toristolpar ska uppfylla kraven för utformning av toristolpar och motsvara de riktlinjer för utsättning av torilinor som antagits av Iccat.

b)

Söder om 20o sydlig bredd ska torilinor alltid sättas ut innan långrev sätts ut i vattnet.

c)

Där det är praktiskt lämpligt ska fartygen använda ytterligare en stolpe och lina för att skrämma bort fåglar när fågeltätheten eller fåglarnas aktivitet är hög.

d)

Reservtorilinor ska medföras på alla fartyg och vara förberedda för omedelbar användning.

4.   Genom undantag från punkt 3 får långrevsfartyg från gemenskapen som ägnar sig åt fiske efter svärdfisk använda monofillångrevsredskap, förutsatt att fartygen

a)

använder sina långrevar under perioden mellan nautisk solnedgång och nautisk soluppgång enligt den nautiska almanackan för solnedgång och soluppgång på den geografiska position där fisket utförs,

b)

använder ett sänke på minst 60 g som ska vara placerat högst 3 m från kroken för att åstadkomma bästa möjliga sjunkhastighet.

Artikel 81

Fastställande av ett stängt område/en fredningstid i fråga om fiske efter svärdfisk i Medelhavet

För att skydda svärdfisken, särskilt små fiskar, är fiske efter svärdfisk i Medelhavet förbjudet från och med den 15 oktober till och med den 15 november 2008.

Artikel 82

Haj

Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att minska fiskedödligheten vid fiske efter nordatlantisk makrillhaj.

KAPITEL XV

ILLEGALT, ORAPPORTERAT OCH OREGLERAT FISKE

Artikel 83

Nordatlanten

Fartyg som bedriver illegalt, orapporterat och oreglerat fiske i Nordatlanten ska bli föremål för de åtgärder som fastställs i bilaga XIII.

KAPITEL XVI

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 84

Dataöverföring

När medlemsstaterna i enlighet med artiklarna 15.1 och 18.1 i förordning (EEG) nr 2847/93 sänder data till kommissionen om de kvantiteter ur varje bestånd som landats, ska de använda de beståndskoder som anges i bilaga I till denna förordning.

Artikel 85

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2008.

Om de totala tillåtna fångstmängderna i CCAMLR-området fastställts för tidsperioder som börjar före 1 januari 2008 ska artikel 41 tillämpas från och med början av de totala tillåtna fångstmängdernas respektive tillämpningsperioder.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 januari 2008

På rådets vägnar

D. RUPEL

Ordförande


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 865/2007 (EUT L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  EGT L 115, 9.5.1996, s. 3.

(3)  EUT L 70, 9.3.2004, s. 8. Förordningen ändrad genom kommissionens förordningen (EG) nr 441/2007 (EUT L 104, 21.4.2007, s. 28).

(4)  EUT L 150, 30.4.2004, s. 1.

(5)  EUT L 345, 28.12.2005, s. 5.

(6)  EUT L 65, 7.3.2006, s. 1.

(7)  EUT L 122, 11.5.2007, s. 7.

(8)  EUT L 157, 19.6.2007, s. 1.

(9)  EGT L 276, 10.10.1983, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1804/2005 (EUT L 290, 4.11.2005, s. 10).

(10)  EGT L 274, 25.9.1986, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 3259/94 (EGT L 339, 29.12.1994, s. 11).

(11)  EGT L 132, 21.5.1987, s. 9.

(12)  EGT L 365, 31.12.1991, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 448/2005 (EUT L 74, 19.3.2005, s. 5).

(13)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1098/2007 (EUT L 248, 22.9.2007, s. 1).

(14)  EGT L 171, 6.7.1994, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2943/95 (EGT L 308, 21.12.1995, s. 15).

(15)  EGT L 125, 27.4.1998, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2166/2005 (EUT L 345, 28.12.2005, s. 5).

(16)  EGT L 191, 7.7.1998, s. 10. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2187/2005 (EUT L 349, 31.12.2005, s. 1).

(17)  EGT L 351, 28.12.2002, s. 6. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2269/2004 (EUT L 396, 31.12.2004, s. 1).

(18)  EUT L 289, 7.11.2003, s. 1.

(19)  EUT L 333, 20.12.2003, s. 17.

(20)  EUT L 97, 1.4.2004, s. 16. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1099/2007 (EUT L 248, 22.9.2007, s. 11).

(21)  EUT L 340, 23.12.2005, s. 3.

(22)  EUT L 384, 29.12.2006, s. 28. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 754/2007 (EUT L 172, 30.6.2007, s. 26).

(23)  EUT L 36, 8.2.2007, s. 6.

(24)  EUT L 123, 12.5.2007, s. 3.

(25)  EUT L 157, 19.6.2007, s. 1.

(26)  EUT L 318, 5.12.2007, s. 1.

(27)  EGT L 115, 9.5.1996, s. 3.

(28)  EGT L 226, 29.8.1980, s. 48.

(29)  EGT L 226, 29.8.1980, s. 12.

(30)  EUT L 172, 30.6.2007, s. 1.

(31)  EUT L 15, 20.1.2007, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 898/2007 (EUT L 196, 28.7.2007, s. 22).

(32)  EGT L 190, 4.7.1998, s. 34.

(33)  EGT L 270, 13.11.1995, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(34)  EGT L 227, 12.8.1981, s. 21.

(35)  EGT L 186, 28.7.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1882/2003.

(36)  EGT L 234, 31.8.2002, s. 39.

(37)  EGT L 162, 18.6.1986, s. 33.

(38)  EUT L 224, 16.8.2006, s. 22.

(39)  EGT L 236, 5.10.1995, s. 24.

(40)  EUT L 196, 18.7.2006, s. 14.

(41)  EUT L 32, 4.2.2005, s. 1.

(42)  EGT L 22, 25.1.2003, s. 5.

(43)  EUT L 349, 31.12.2005, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 809/2007 (EUT L 182, 12.7.2007, s. 1).

(44)  EUT L 5, 9.1.2004, s. 25. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1799/2006 (EUT L 341, 7.12.2006, s. 26).

(45)  EGT L 121, 12.5.1994, s. 3.

(46)  Exakt tid för nautisk solnedgång och nautisk soluppgång anges i Nautical Almanac för relevant latitud i lokal tid och lokalt datum. Alla tidsuppgifter för fartygs verksamhet och observationer ska relateras till GMT.


BILAGA I

FÅNGSTBEGRÄNSNINGAR FÖR GEMENSKAPSFARTYG I OMRÅDEN MED FÅNGSTBEGRÄNSNINGAR OCH FÖR TREDJELÄNDERS FISKEFARTYG I EG-VATTEN, PER ART OCH PER OMRÅDE (I TON LEVANDE VIKT, UTOM DÄR ANNAT ANGES)

Alla fångstbegränsningar som anges i denna bilaga ska betraktas som kvoter med avseende på artikel 5 i denna förordning och därför omfattas av reglerna i förordning (EEG) nr 2847/93, särskilt artiklarna 14 och 15.

Inom varje område redovisas fiskbestånden i alfabetisk ordning efter arternas latinska namn. Nedan följer en tabell över de latinska namnen och motsvarande svenskt namn:

Vetenskapligt namn

Trebokstavskod

Svenskt namn

Ammodytidae

SAN

Tobisfiskar

Anarhichas lupus

CAT

Havskatt

Aphanopus carbo

BSF

Dolkfisk

Argentina silus

ARU

Guldlax

Beryx spp.

ALF

Beryxar

Boreogadus saida

POC

Polartorsk

Brosme brosme

USK

Lubb

Centrophorus squamosus

GUQ

Brun pigghaj

Centroscymnus coelolepis

CYO

Pailonahaj

Cetorhinus maximus

BSK

Brugd

Chaenocephalus aceratus

SSI

Svartfenad isfisk

Champsocephalus gunnari

ANI

Gunnars isfisk

Channichthys rhinoceratus

LIC

Noshörningsfisk

Chionoecetes spp.

PCR

Maskeringskrabbor

Clupea harengus

HER

Sill

Coryphaenoides rupestris

RNG

Skoläst

Dalatias licha

SCK

Chokladhaj

Deania calcea

DCA

Skednoshaj

Dissostichus eleginoides

TOP

Tandnoting

Engraulis encrasicolus

ANE

Ansjovis

Etmopterus princeps

ETR

Stor blåkäxa

Etmopterus pusillus

ETP

Etmopterus pusillus

Etmopterus spinax

ETX

Blåkäxa

Euphausia superba

KRI

Antarktisk krill

Gadus morhua

COD

Torsk

Galeorhinus galeus

GAG

Gråhaj

Germo alalunga

ALB

Långfenad tonfisk

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Rödtunga

Gobionotothen gibberifrons

NOG

Slanknoting

Hippoglossoides platessoides

PLA

Lerskädda

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Hälleflundra

Hoplostethus atlanticus

ORY

Atlantisk soldatfisk

Illex illecebrosus

SQI

Nordlig stjärtfenad bläckfisk

Lamna nasus

POR

Håbrand

Lampanyctus achirus

LAC

Lampanychtus achirus

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Grånoting

Lepidorhombus spp.

LEZ

Glasvarar

Limanda ferruginea

YEL

Gulstjärtsskädda

Limanda limanda

DAB

Sandskädda

Lophiidae

ANF

Marulkfiskar

Macrourus berglax

RHG

Långstjärt

Macrourus spp.

GRV

Långstjärtar

Makaira nigricans

BUM

Blå marlin

Mallotus villosus

CAP

Lodda

Martialia hyadesi

SQS

Kalamari

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Kolja

Merlangius merlangus

WHG

Vitling

Merluccius merluccius

HKE

Kummel

Micromesistius poutassou

WHB

Blåvitling

Microstomus kitt

LEM

Bergtunga

Molva dypterigia

BLI

Birkelånga

Molva macrophthalmus

SLI

Medelhavslånga

Molva molva

LIN

Långa

Nephrops norvegicus

NEP

Havskräfta

Notothenia rossii

NOR

Marmorerad noting

Pagellus bogaraveo

SBR

Fläckpagell

Pandalus borealis

PRA

Nordhavsräka

Paralomis spp.

PAI

Krabba

Penaeus spp.

PEN

Penaeusräkor

Phycis spp.

FOX

Fjällbrosmar

Platichthys flesus

FLX

Skrubbskädda

Pleuronectes platessa

PLE

Rödspätta

Pleuronectiformes

FLX

Plattfisk

Pollachius pollachius

POL

Bleka

Pollachius virens

POK

Gråsej

Psetta maxima

TUR

Piggvar

Pseudochaenichthus georgianus

SGI

Krokodilisfisk

Rajidae

SRX-RAJ

Rockor

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Liten hälleflundra

Salmo salar

SAL

Lax

Scomber scombrus

MAC

Makrill

Scopthalmus rhombus

BLL

Slätvar

Sebastes spp.

RED

Kungsfiskar

Solea solea

SOL

Tunga

Solea spp.

SOX

Solea spp.

Sprattus sprattus

SPR

Skarpsill

Squalus acanthias

DGS

Pigghaj/Rödhaj

Tetrapturus alba

WHM

Vit marlin

Thunnus alalunga

ALB

Vit tonfisk eller långfenad tonfisk

Thunnus albacares

YFT

Gulfenad tonfisk

Thunnus obesus

BET

Storögd tonfisk

Thunnus thynnus

BFT

Blåfenad tonfisk

Trachurus spp.

JAX

Taggmakrillar

Trisopterus esmarki

NOP

Vitlinglyra

Urophycis tenuis

HKW

Vitbrosme

Xiphias gladius

SWO

Svärdfisk

Nedan följer en tabell över de svenska namnen och motsvarande latinska namn (endast i upplysningssyfte):

Ansjovis

ANE

Engraulis encrasicolus

Antarktisk krill

KRI

Euphausia superba

Atlantisk soldatfisk

ORY

Hoplostethus atlanticus

Bergtunga

LEM

Microstomus kitt

Beryxar

ALF

Beryx spp.

Birkelånga

BLI

Molva dypterigia

Bleka

POL

Pollachius pollachius

Blå marlin

BUM

Makaira nigricans

Blåfenad tonfisk

BFT

Thunnus thynnus

Blåkäxa

ETX

Etmopterus spinax

Blåvitling

WHB

Micromesistius poutassou

Brugd

BSK

Cetorhinus maximus

Brun pigghaj

GUQ

Centrophorus squamosus

Chokladhaj

SCK

Dalatias licha

Dolkfisk

BSF

Aphanopus carbo

Etmopterus pusillus

ETP

Etmopterus pusillus

Fjällbrosmar

FOX

Phycis spp.

Fläckpagell

SBR

Pagellus bogaraveo

Glasvarar

LEZ

Lepidorhombus spp.

Gråhaj

GAG

Galeorhinus galeus

Grånoting

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Gråsej

POK

Pollachius virens

Guldlax

ARU

Argentina silus

Gulfenad tonfisk

YFT

Thunnus albacares

Gulstjärtsskädda

YEL

Limanda ferruginea

Gunnars isfisk

ANI

Champsocephalus gunnari

Havskatt

CAT

Anarhichas lupus

Havskräfta

NEP

Nephrops norvegicus

Håbrand

POR

Lamna nasus

Hälleflundra

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Kalamari

SQS

Martialia hyadesi

Kolja

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Krabba

PAI

Paralomis spp.

Krokodilisfisk

SGI

Pseudochaenichthus georgianus

Kummel

HKE

Merluccius merluccius

Kungsfiskar

RED

Sebastes spp.

Lampanychtus achirus

LAC

Lampanyctus achirus

Lax

SAL

Salmo salar

Lerskädda

PLA

Hippoglossoides platessoides

Liten hälleflundra

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Lodda

CAP

Mallotus villosus

Lubb

USK

Brosme brosme

Långa

LIN

Molva molva

Långfenad tonfisk

ALB

Germo alalunga

Långstjärt

RHG

Macrourus berglax

Långstjärtar

GRV

Macrourus spp.

Makrill

MAC

Scomber scombrus

Marmorerad noting

NOR

Notothenia rossii

Marulkfiskar

ANF

Lophiidae

Maskeringskrabbor

PCR

Chionoegetes spp.

Medelhavslånga

SLI

Molva macrophthalmus

Nordhavsräka

PRA

Pandalus borealis

Nordlig stjärtfenad bläckfisk

SQI

Illex illecebrosus

Noshörningsfisk

LIC

Channichthys rhinoceratus

Pailonahaj

CYO

Centroscymnus coelolepis

Penaeusräkor

PEN

Penaeus spp.

Pigghaj/Rödhaj

DGS

Squalus acanthias

Piggvar

TUR

Psetta maxima

Plattfisk

FLX

Pleuronectiformes

Polartorsk

POC

Boreogadus saida

Rockor

SRX-RAJ

Rajidae

Rödspätta

PLE

Pleuronectes platessa

Rödtunga

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Sandskädda

DAB

Limanda limanda

Sill

HER

Clupea harengus

Skarpsill

SPR

Sprattus sprattus

Skednoshaj

DCA

Deania calcea

Skoläst

RNG

Coryphaenoides rupestris

Skrubbskädda

FLX

Platichthys flesus

Slanknoting

NOG

Gobionotothen gibberifrons

Slätvar

BLL

Scopthalmus rhombus

Solea spp.

SOX

Solea spp.

Stor blåkäxa

ETR

Etmopterus princeps

Storögd tonfisk

BET

Thunnus obesus

Svartfenad isfisk

SSI

Chaenocephalus aceratus

Svärdfisk

SWO

Xiphias gladius

Taggmakrillar

JAX

Trachurus spp.

Tandnoting

TOP

Dissostichus eleginoides

Tobisfiskar

SAN

Ammodytidae

Torsk

COD

Gadus morhua

Tunga

SOL

Solea solea

Vit marlin

WHM

Tetrapturus alba

Vit tonfisk eller långfenad tonfisk

ALB

Thunnus alalunga

Vitbrosme

HKW

Urophycis tenuis

Vitling

WHG

Merlangius merlangus

Vitlinglyra

NOP

Trisopterus esmarki

BILAGA IA

SKAGERRAK, KATTEGATT, ICES-områdena I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV, EG-vatten i CECAF, Franska Guyanas vatten

Art

:

Tobisfiskar

Ammodytidae

Zon

:

Norska vatten i IV

SAN/04-N

Danmark

19 000

 

Förenade kungariket

1 000

 

EG

20 000

 

TAC

Ej tillämpligt

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Tobisfiskar

Ammodytidae

Zon

:

IIIa, EG-vatten i IIa och IV (1)

SAN/2A3A4

Danmark

Ej fastställt

 

Förenade kungariket

Ej fastställt

 

Alla medlemsstater

Ej fastställt (2)

 

EG

Ej fastställt

 

Norge

20 000 (3)

 

TAC

Ej fastställt

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Guldlax

Argentina silus

Zon

:

EG-vatten och internationella vatten i I och II

ARU/1/2

Tyskland

31

 

Frankrike

10

 

Nederländerna

25

 

Förenade kungariket

50

 

EG

116

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Guldlax

Argentina silus

Zon

:

EG-vatten i III och IV

ARU/3/4

Danmark

1 180

 

Tyskland

12

 

Frankrike

8

 

Irland

8

 

Nederländerna

55

 

Sverige

46

 

Förenade kungariket

21

 

EG

1 331

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Guldlax

Argentina silus

Zon

:

EG-vatten och internationella vatten i V, VI och VII

ARU/567

Tyskland

405

 

Frankrike

9

 

Irland

378

 

Nederländerna

4 225

 

Förenade kungariket

297

 

EG

5 311

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Lubb

Brosme brosme

Zon

:

EG-vatten i IIa, IV, Vb, VI och VII

USK/2A47-C

EG

Ej tillämpligt

 

Norge

3 350 (4)  (5)

 

TAC

Ej tillämpligt

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Lubb

Brosme brosme

Zon

:

EG-vatten och internationella vatten i I, II och XIV

USK/1214EI

Tyskland

7

 

Frankrike

7

 

Förenade kungariket

7

 

Övriga

3 (6)

 

EG

23

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Lubb

Brosme brosme

Zon

:

EG-vatten i III

USK/3EI

Danmark

14

 

Sverige

7

 

Tyskland

7

 

EG

28

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Lubb

Brosme brosme

Zon

:

EG-vatten i IV

USK/4EI

Danmark

62

 

Tyskland

19

 

Frankrike

44

 

Sverige

6

 

Förenade kungariket

94

 

Övriga

6 (7)

 

EG

231

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Lubb

Brosme brosme

Zon

:

EG-vatten och internationella vatten i V, VI och VII

USK/567EI

Tyskland

6

 

Spanien

21

 

Frankrike

254

 

Irland

25

 

Förenade kungariket

123

 

Övriga

6 (8)

 

EG

435

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Lubb

Brosme brosme

Zon

:

Norska vatten i IV

USK/4AB-N

Belgien

0

 

Danmark

165

 

Tyskland

1

 

Frankrike

0

 

Nederländerna

0

 

Förenade kungariket

4

 

EG

170

 

TAC

Ej tillämpligt

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Sill (9)

Clupea harengus

Zon

:

IIIa

HER/03A

Danmark

21 474

 

Tyskland

344

 

Sverige

22 463

 

EG

44 281

 

Färöarna

500 (10)

 

TAC

51 673

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Sill (11)

Clupea harengus

Zon

:

EG-vatten och norska vatten i ICES-område IV norr om 53o30'N

HER/04A, HER/04B

Danmark

27 886

 

Tyskland

17 536

 

Frankrike

11 965

 

Nederländerna

26 751

 

Sverige

2 047

 

Förenade kungariket

30 025

 

EG

116 210

 

Norge

50 000 (12)

 

TAC

201 227

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i följande specificerade områden:

 

Norska vatten söder

om 62oN (HER/*04N-)

 

50 000


Art

:

Sill

Clupea harengus

Zon

:

Norska vatten söder om 62oN

HER/04-N

Sverige

846 (13)

 

EG

846

 

TAC

Ej tillämpligt

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Sill (14)

Clupea harengus

Zon

:

Bifångster i område IIIa

HER/03A-BC

Danmark

9 805

 

Tyskland

87

 

Sverige

1 578

 

EG

11 470

 

TAC

11 470

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Sill (15)

Clupea harengus

Zon

:

Bifångster i IV, VIId och i EG-vatten i IIa

HER/2A47DX

Belgien

93

 

Danmark

18 004

 

Tyskland

93

 

Frankrike

93

 

Nederländerna

93

 

Sverige

88

 

Förenade kungariket

342

 

EG

18 806

 

TAC

18 806

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Sill (16)

Clupea harengus

Zon

:

VIId, IVc (17)

HER/4CXB7D

Belgien

7 100 (18)

 

Danmark

397 (18)

 

Tyskland

250 (18)

 

Frankrike

6 488 (18)

 

Nederländerna

10 157 (18)

 

Förenade kungariket

2 269 (18)

 

EG

26 661

 

TAC

201 227

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 96/96 ska inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 96/96 ska inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Sill

Clupea harengus

Zon

:

EG-vatten och internationella vatten i Vb och VIb och VIaN (19)

HER/5B6ANB

Tyskland

2 967

 

Frankrike

561

 

Irland

4 009

 

Nederländerna

2 967

 

Förenade kungariket

16 036

 

EG

26 540

 

Färöarna

660 (20)

 

TAC

27 200

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Sill

Clupea harengus

Zon

:

VIIbc, VIaS (21)

HER/6AS7BC

Irland

10 584

 

Nederländerna

1 058

 

EG

11 642

 

TAC

11 642

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Sill

Clupea harengus

Zon

:

VI Clyde (22)

HER/06ACL

Förenade kungariket

800

 

EG

800

 

TAC

800

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Sill

Clupea harengus

Zon

:

VIIa (23)

HER/07A/MM

Irland

1 250

 

Förenade kungariket

3 550

 

EG

4 800

 

TAC

4 800

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Sill

Clupea harengus

Zon

:

VIIe och VIIf

HER/7EF

Frankrike

500

 

Förenade kungariket

500

 

EG

1 000

 

TAC

1 000

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Sill

Clupea harengus

Zon

:

VIIg (24), VIIh (24), VIIj (24) och VIIk (24)

HER/7G-K

Tyskland

88

 

Frankrike

487

 

Irland

6 818

 

Nederländerna

487

 

Förenade kungariket

10

 

EG

7 890

 

TAC

7 890

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Ansjovis

Engraulis encrasicolus

Zon

:

VIII

ANE/08

Spanien

0

 

Frankrike

0

 

EG

0

 

TAC

0

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Ansjovis

Engraulis encrasicolus

Zon

:

IX och X, EG-vatten i CECAF 34.1.1

ANE/9/3411

Spanien

3 826

 

Portugal

4 174

 

EG

8 000

 

TAC

8 000

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Torsk

Gadus morhua

Zon

:

Skagerrak (25)

COD/03AN

Belgien

8

 

Danmark

2 532

 

Tyskland

64

 

Nederländerna

16

 

Sverige

443

 

EG

3 063

 

TAC

3 165

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Torsk

Gadus morhua

Zon

:

Kattegatt (26)

COD/03AS

Danmark

415

 

Tyskland

9

 

Sverige

249

 

EG

673

 

TAC

673

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Torsk

Gadus morhua

Zon

:

IV, EG-vatten i IIa, den del av IIIa som inte täcks av Skagerrak och Kattegatt

COD/2A3AX4

Belgien

654

 

Danmark

3 761

 

Tyskland

2 384

 

Frankrike

809

 

Nederländerna

2 125

 

Sverige

25

 

Förenade kungariket

8 628

 

EG

18 386

 

Norge

3 766 (27)

 

TAC

22 152

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i följande specificerade ICES-områden:

 

Norska vatten i IV

(COD/*04N-)

 

15 980


Art

:

Torsk

Gadus morhua

Zon

:

Norska vatten söder om 62oN

COD/04-N

Sverige

382

 

EG

382

 

TAC

Ej tillämpligt

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Torsk

Gadus morhua

Zon

:

VI, EG-vatten i Vb, EG-vatten och internationella vatten i XII och XIV

COD/561214

Belgien

1

 

Tyskland

6

 

Frankrike

64

 

Irland

90

 

Förenade kungariket

241

 

EG

402

 

TAC

402

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i följande specificerade ICES-områden:

 

VIa, EG-vatten i Vb

(COD/*5BC6A)

Belgien

1

Tyskland

6

Frankrike

64

Irland

90

Förenade kungariket

241

EG

402


Art

:

Torsk

Gadus morhua

Zon

:

VIIa

COD/07A

Belgien

16

 

Frankrike

44

 

Irland

790

 

Nederländerna

4

 

Förenade kungariket

345

 

EG

1 199

 

TAC

1 199

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Torsk

Gadus morhua

Zon

:

VIIb-k, VIII, IX och X, EG-vatten i CECAF 34.1.1

COD/7X7A34

Belgien

177

 

Frankrike

3 033

 

Irland

753

 

Nederländerna

25

 

Förenade kungariket

328

 

EG

4 316

 

TAC

4 316 (28)

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Håbrand

Lamna nasus

Zon

:

EG-vatten och internationella vatten i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV

POR/1-14CI

Danmark

30

 

Frankrike

332

 

Tyskland

6

 

Irland

8

 

Portugal

26

 

Spanien

175

 

Sverige

1

 

Förenade kungariket

3

 

EG

581

 

TAC

Ej tillämpligt

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Glasvarar

Lepidorhombus spp.

Zon

:

EG-vatten i IIa och IV

LEZ/2AC4-C

Belgien

5

 

Danmark

4

 

Tyskland

4

 

Frankrike

26

 

Nederländerna

21

 

Förenade kungariket

1 537

 

EG

1 597

 

TAC

1 597

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Glasvarar

Lepidorhombus spp.

Zon

:

VI, EG-vatten i Vb, internationella vatten i XII och XIV

LEZ/561214

Spanien

295

 

Frankrike

1 148

 

Irland

336

 

Förenade kungariket

813

 

EG

2 592

 

TAC

2 592

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Glasvarar

Lepidorhombus spp.

Zon

:

VII

LEZ/07

Belgien

494

 

Spanien

5 490

 

Frankrike

6 663

 

Irland

3 029

 

Förenade kungariket

2 624

 

EG

18 300

 

TAC

18 300

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Glasvarar

Lepidorhombus spp.

Zon

:

VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe

LEZ/8ABDE

Spanien

1 176

 

Frankrike

949

 

EG

2 125

 

TAC

2 125

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Glasvarar

Lepidorhombus spp.

Zon

:

VIIIc, IX och X, EG-vatten i CECAF 34.1.1

LEZ/8C3411

Spanien

1 320

 

Frankrike

66

 

Portugal

44

 

EG

1 430

 

TAC

1 430

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Sandskädda och skrubbskädda

Limanda limanda och Platichthys flesus

Zon

:

EG-vatten i IIa och IV

D/F/2AC4-C

Belgien

513

 

Danmark

1 927

 

Tyskland

2 890

 

Frankrike

200

 

Nederländerna

11 654

 

Sverige

6

 

Förenade kungariket

1 620

 

EG

18 810

 

TAC

18 810

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Marulkfiskar

Lophiidae

Zon

:

EG-vatten i IIa och IV

ANF/2AC4-C

Belgien

401

 

Danmark

884

 

Tyskland

432

 

Frankrike

82

 

Nederländerna

303

 

Sverige

10

 

Förenade kungariket

9 233

 

EG

11 345

 

TAC

11 345

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Marulkfiskar

Lophiidae

Zon

:

Norska vatten i IV

ANF/4AB-N

Belgien

48

 

Danmark

1 236

 

Tyskland

19

 

Nederländerna

18

 

Förenade kungariket

289

 

EG

1 610

 

TAC

Ej tillämpligt

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Marulkfiskar

Lophiidae

Zon

:

VI, EG-vatten i Vb, internationella vatten i XII och XIV

ANF/561214

Belgien

185

 

Tyskland

212

 

Spanien

198

 

Frankrike

2 280

 

Irland

516

 

Nederländerna

178

 

Förenade kungariket

1 586

 

EG

5 155

 

TAC

5 155

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Marulkfiskar

Lophiidae

Zon

:

VII

ANF/07

Belgien

2 595 (29)

 

Tyskland

289 (29)

 

Spanien

1 031 (29)

 

Frankrike

16 651 (29)

 

Irland

2 128 (29)

 

Nederländerna

336 (29)

 

Förenade kungariket

5 050 (29)

 

EG

28 080 (29)

 

TAC

28 080 (29)

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Marulkfiskar

Lophiidae

Zon

:

VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe

ANF/8ABDE

Spanien

1 206

 

Frankrike

6 714

 

EG

7 920

 

TAC

7 920

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Marulkfiskar

Lophiidae

Zon

:

VIIIc, IX och X, EG-vatten i CECAF 34.1.1

ANF/8C3411

Spanien

1 629

 

Frankrike

2

 

Portugal

324

 

EG

1 955

 

TAC

1 955

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon

:

IIIa, EG-vatten i IIIb, IIIc och IIId

HAD/3A/BCD

Belgien

12

 

Danmark

2 080

 

Tyskland

132

 

Nederländerna

2

 

Sverige

246

 

EG

2 472 (30)

 

TAC

2 856

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon

:

IV, EG-vatten i IIa,

HAD/2AC4

Belgien

279

 

Danmark

1 920

 

Tyskland

1 222

 

Frankrike

2 130

 

Nederländerna

210

 

Sverige

193

 

Förenade kungariket

31 672

 

EG

37 626 (31)

 

Norge

8 082

 

TAC

46 444

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i följande specificerade områden:

 

Norska vatten i IV

(HAD/*04N-)

 

28 535


Art

:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon

:

Norska vatten söder om 62oN

HAD/04-N

Sverige

707

 

EG

707

 

TAC

Ej tillämpligt

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon

:

EG-vatten och internationella vatten i ICES-områdena VIb, XII och XIV

HAD/6B1214

Belgien

16

 

Tyskland

19

 

Frankrike

763

 

Irland

544

 

Förenade kungariket

5 574

 

EG

6 916

 

TAC

6 916

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon

:

EG-vatten i Vb och VIa

HAD/5BC6A

Belgien

7

 

Tyskland

9

 

Frankrike

366

 

Irland

995

 

Förenade kungariket

4 743

 

EG

6 120

 

TAC

6 120

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon

:

VII, VIII, IX och X, EG-vatten i CECAF 34.1.1

HAD/7/3411

Belgien

129

 

Frankrike

7 719

 

Irland

2 573

 

Förenade kungariket

1 158

 

EG

11 579

 

TAC

11 579

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i område

 

VIIa

(HAD/*07A)

Belgien

20

Frankrike

90

Irland

536

Förenade kungariket

592

EG

1 238

När medlemsstaterna rapporterar till kommissionen hur mycket de har fiskat av sina kvoter, ska de ange vilka kvantiteter som tagits i ICES-område VIIa. Landningar av kolja som fångats i ICES-område VIIa ska förbjudas när sådana landningar tillsammans överstiger 1 238 ton.


Art

:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon

:

IIIa

WHG/03A

Danmark

232 (32)

 

Nederländerna

1 (32)

 

Sverige

25 (32)

 

EG

258 (32)

 

TAC

1 050

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon

:

IV, EG-vatten i IIa,

WHG/2AC4

Belgien

367

 

Danmark

1 588

 

Tyskland

413

 

Frankrike

2 387

 

Nederländerna

918

 

Sverige

3

 

Förenade kungariket

9 336

 

EG

15 012 (33)

 

Norge

1 785 (34)

 

TAC

17 850

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i följande specificerade ICES-områden:

 

Norska vatten i IV

(WHG/*04N-)

 

10 884


Art

:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon

:

VI, EG-vatten i Vb, internationella vatten i XII och XIV

WHG/561214

Tyskland

5

 

Frankrike

93

 

Irland

229

 

Förenade kungariket

438

 

EG

765

 

TAC

765

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon

:

VIIa

WHG/07A.

Belgien

1

 

Frankrike

10

 

Irland

160

 

Nederländerna

0

 

Förenade kungariket

107

 

EG

278

 

TAC

278

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon

:

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh och VIIk

WHG/7X7A

Belgien

195

 

Frankrike

11 964

 

Irland

5 544

 

Nederländerna

97

 

Förenade kungariket

2 140

 

EG

19 940

 

TAC

19 940

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon

:

VIII

WHG/08

Spanien

1 440

 

Frankrike

2 160

 

EG

3 600

 

TAC

3 600

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon

:

IX och X, EG-vatten i CECAF 34.1.1

WHG/9/3411

Portugal

653

 

EG

653

 

TAC

653

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Vitling och bleka

Merlangius merlangus och Pollachius pollachius

Zon

:

Norska vatten söder om 62oN

W/P/04-N

Sverige

190

 

EG

190

 

TAC

Ej tillämpligt

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Kummel

Merluccius merluccius

Zon

:

IIIa, EG-vatten i IIIb, IIIc och IIId

HKE/3A/BCD

Danmark

1 499

 

Sverige

128

 

EG

1 627

 

TAC

1 627 (35)

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Kummel

Merluccius merluccius

Zon

:

EG-vatten i IIa och IV

HKE/2AC4-C

Belgien

27

 

Danmark

1 096

 

Tyskland

126

 

Frankrike

243

 

Nederländerna

63

 

Förenade kungariket

341

 

EG

1 896

 

TAC

1 896 (36)

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Kummel

Merluccius merluccius

Zon

:

VI och VII, EG-vatten i Vb, internationella vatten i XII och XIV

HKE/571214

Belgien

278 (37)

 

Spanien

8 926

 

Frankrike

13 785 (37)

 

Irland

1 670

 

Nederländerna

180 (37)

 

Förenade kungariket

5 442 (37)

 

EG

30 281

 

TAC

30 281 (38)

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i följande specificerade ICES-områden:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe

(HKE/*8ABDE)

Belgien

36

Spanien

1 440

Frankrike

1 440

Irland

180

Nederländerna

18

Förenade kungariket

810

EG

3 924


Art

:

Kummel

Merluccius merluccius

Zon

:

VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe

HKE/8ABDE

Belgien

9 (39)

 

Spanien

6 214

 

Frankrike

13 955

 

Nederländerna

18 (39)

 

EG

20 196

 

TAC

20 196 (40)

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i följande specificerade ICES-områden:

 

VI och VII, EG-vatten i Vb, internationella vatten i XII och XIV

(HKE/*57-14)

Belgien

2

Spanien

1 800

Frankrike

3 240

Nederländerna

5

EG

5 047


Art

:

Kummel

Merluccius merluccius

Zon

:

VIIIc, IX och X, EG-vatten i CECAF 34.1.1

HKE/8C3411

Spanien

4 510

 

Frankrike

433

 

Portugal

2 104

 

EG

7 047

 

TAC

7 047

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Blåvitling

Micromesistius poutassou

Zon

:

Norska vatten i IV

WHB/4AB-N

Danmark

7 600

 

Förenade kungariket

400

 

EG

8 000

 

TAC

1 266 282

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Blåvitling

Micromesistius poutassou

Zon

:

EG-vatten och internationella vatten i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII och XIV

WHB/1X14

Danmark

26 789 (41)  (42)

 

Tyskland

10 416 (41)  (42)

 

Spanien

22 711 (41)  (42)

 

Frankrike

18 643 (41)  (42)

 

Irland

20 745 (41)  (42)

 

Nederländerna

32 666 (41)  (42)

 

Portugal

2 110 (41)  (42)

 

Sverige

6 627 (41)  (42)

 

Förenade kungariket

34 759 (41)  (42)

 

EG

175 466 (41)  (42)

 

Norge

108 000 (43)  (44)

 

Färöarna

29 580 (45)  (46)

 

TAC

1 266 282

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Blåvitling

Micromesistius poutassou

Zon

:

VIIIc, IX och X, EG-vatten i CECAF 34.1.1

WHB/8C3411

Spanien

25 686 (47)

 

Portugal

6 421 (47)

 

EG

32 107 (47)

 

TAC

1 266 282

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Blåvitling

Micromesistius poutassou

Zon

:

EG-vatten i II, IVa, V, VI norr om 56o30'N och VII väster om 12oV

WHB/24A567

Norge

193 670 (48)  (49)

 

Färöarna

31 000 (50)  (51)

 

TAC

1 266 282

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Bergtunga och rödtunga

Microstomus kitt och Glyptocephalus cynoglossus

Zon

:

EG-vatten i IIa och IV

L/W/2AC4-C

Belgien

368

 

Danmark

1 013

 

Tyskland

130

 

Frankrike

277

 

Nederländerna

843

 

Sverige

11

 

Förenade kungariket

4 151

 

EG

6 793

 

TAC

6 793

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Birkelånga

Molva dypterigia

Zon

:

EG-vatten i IIa, IV, Vb, VI och VII

BLI/2A47-C

EG

Ej tillämpligt (52)

 

Norge

150

 

TAC

Ej tillämpligt

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Birkelånga

Molva dypterigia

Zon

:

EG-vatten i VIa norr om 56o30'N och VIb

BLI/6AN6B

Färöarna

200 (53)

 

TAC

Ej tillämpligt

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Långa

Molva molva

Zon

:

EG-vatten och internationella vatten i I och II

LIN/1/2

Danmark

10

 

Tyskland

10

 

Frankrike

10

 

Förenade kungariket

10

 

Övriga (54)

5

 

EG

45

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Långa

Molva molva

Zon

:

IIIa, EG-vatten i IIIb, IIIc och IIId

LIN/03

Belgien

7 (55)

 

Danmark

57

 

Tyskland

7 (55)

 

Sverige

22

 

Förenade kungariket

7 (55)

 

EG

100

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Långa

Molva molva

Zon

:

EG-vatten i IV

LIN/04

Belgien

18

 

Danmark

286

 

Tyskland

177

 

Frankrike

159

 

Nederländerna

6

 

Sverige

12

 

Förenade kungariket

2 196

 

EG

2 856

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Långa

Molva molva

Zon

:

EG-vatten och internationella vatten i V

LIN/05

Belgien

9

 

Danmark

6

 

Tyskland

6

 

Frankrike

6

 

Förenade kungariket

6

 

EG

34

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Långa

Molva molva

Zon

:

EG-vatten och internationella vatten i VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV

LIN/6X14

Belgien

40

 

Danmark

7

 

Tyskland

147

 

Spanien

2 969

 

Frankrike

3 166

 

Irland

793

 

Portugal

7

 

Förenade kungariket

3 645

 

EG

10 776

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Långa

Molva molva

Zon

:

EG-vatten i IIa, IV, Vb, VI och VII

LIN/2A47-C

EG

Ej tillämpligt

 

Norge

5 638 (56)  (57)

 

Färöarna

250 (58)  (59)

 

TAC

Ej tillämpligt

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Långa

Molva molva

Zon

:

Norska vatten i IV

LIN/4AB-N

Belgien

6

 

Danmark

747

 

Tyskland

21

 

Frankrike

8

 

Nederländerna

1

 

Förenade kungariket

67

 

EG

850

 

TAC

Ej tillämpligt

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon

:

IIIa, EG-vatten i IIIb, IIIc och IIId

NEP/3A/BCD

Danmark

3 800

 

Tyskland

11 (60)

 

Sverige

1 359

 

EG

5 170

 

TAC

5 170

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon

:

EG-vatten i IIa och IV

NEP/2AC4-C

Belgien

1 368

 

Danmark

1 368

 

Tyskland

20

 

Frankrike

40

 

Nederländerna

704

 

Förenade kungariket

22 644

 

EG

26 144

 

TAC

26 144

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon

:

Norska vatten i IV

NEP/4AB-N

Danmark

1 183

 

Tyskland

1

 

Förenade kungariket

66

 

EG

1 250

 

TAC

Ej tillämpligt

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon

:

VI, EG-vatten i Vb

NEP/5BC6

Spanien

40

 

Frankrike

161

 

Irland

269

 

Förenade kungariket

19 415

 

EG

19 885

 

TAC

19 885

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon

:

VII

NEP/07

Spanien

1 509

 

Frankrike

6 116

 

Irland

9 277

 

Förenade kungariket

8 251

 

EG

25 153

 

TAC

25 153

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon

:

VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe

NEP/8ABDE

Spanien

259

 

Frankrike

4 061

 

EG

4 320

 

TAC

4 320

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon

:

VIIIc

NEP/08C

Spanien

119

 

Frankrike

5

 

EG

124

 

TAC

124

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon

:

IX och X, EG-vatten i CECAF 34.1.1

NEP/9/3411

Spanien

104

 

Portugal

311

 

EG

415

 

TAC

415

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Nordhavsräka

Pandalus borealis

Zon

:

IIIa

PRA/03A

Danmark

4 033

 

Sverige

2 172

 

EG

6 205

 

TAC

11 620

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Nordhavsräka

Pandalus borealis

Zon

:

EG-vatten i IIa och IV

PRA/2AC4-C

Danmark

2 960

 

Nederländerna

28

 

Sverige

119

 

Förenade kungariket

877

 

EG

3 984

 

TAC

3 984

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Nordhavsräka

Pandalus borealis

Zon

:

Norska vatten söder om 62oN

PRA/04-N

Danmark

500

 

Sverige

164 (61)

 

EG

664

 

TAC

Ej tillämpligt

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Penaeusräkor

Penaeus spp.

Zon

:

Franska Guyana (62)

PEN/FGU

Frankrike

4 108 (63)

 

EG

4 108 (63)

 

TAC

4 108 (63)

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon

:

Skagerrak (64)

PLE/03AN

Belgien

56

 

Danmark

7 280

 

Tyskland

37

 

Nederländerna

1 400

 

Sverige

390

 

EG

9 163

 

TAC

9 350

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon

:

Kattegatt (65)

PLE/03AS

Danmark

2 081

 

Tyskland

23

 

Sverige

234

 

EG

2 338

 

TAC

2 338

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon

:

IV, EG-vatten i IIa, den del av IIIa som inte täcks av Skagerrak och Kattegatt

PLE/2A3AX4

Belgien

2 946

 

Danmark

9 575

 

Tyskland

2 762

 

Frankrike

552

 

Nederländerna

18 414

 

Förenade kungariket

13 626

 

EG

47 875

 

Norge

1 105

 

TAC

49 000

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i följande specificerade ICES-områden:

 

Norska vatten i IV

(PLE/*04N-)

 

19 653


Art

:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon

:

VI, EG-vatten i Vb, internationella vatten i XII och XIV

PLE/561214

Frankrike

22

 

Irland

287

 

Förenade kungariket

477

 

EG

786

 

TAC

786

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon

:

VIIa

PLE/07A

Belgien

47

 

Frankrike

21

 

Irland

1 209

 

Nederländerna

14

 

Förenade kungariket

558

 

EG

1 849

 

TAC

1 849

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.


Art

:

Rödspätta

Pleuronectes platessa