ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 16

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
19 januari 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 41/2008 av den 14 januari 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1371/2005 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av kornorienterade valsade platta produkter av kisellegerat elektrostål med ursprung i Amerikas förenta stater och Ryska federationen

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 42/2008 av den 18 januari 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

4

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 43/2008 av den 18 januari 2008 om fastställande av den tilldelningskoefficient som skall tillämpas på ansökningar om importlicenser som lämnats den 15 januari 2008 inom den gemenskapstullkvot för maniokstärkelse som öppnas genom förordning (EG) nr 2402/96

6

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 44/2008 av den 18 januari 2008 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar om importlicenser som lämnats in under de första tio dagarna i januari 2008 för smör med ursprung i Nya Zeeland enligt kvotnummer 09.4195 och 09.4182 kan godkännas

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 45/2008 av den 18 januari 2008 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1109/2007, för regleringsåret 2007/2008

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 46/2008 av den 18 januari 2008 om ändring för nittionde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter

11

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2008/62/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 12 oktober 2007 om artiklarna 111 och 172 i den föreslagna polska lagen om genetiskt modifierade organismer, som anmälts av Republiken Polen i enlighet med artikel 95.5 i EG-fördraget som undantag från Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön [delgivet med nr K(2007) 4697]  ( 1 )

17

 

 

2008/63/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 20 december 2007 om ändring av besluten 2002/231/EG, 2002/255/EG, 2002/272/EG, 2002/371/EG, 2003/200/EG och 2003/287/EG i syfte att förlänga giltigheten för de ekologiska kriterierna för tilldelning av gemenskapens miljömärke till vissa produkter [delgivet med nr K(2007) 6800]  ( 1 )

26

 

 

2008/64/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 21 december 2007 om medgivande av ett undantag på begäran av Belgien för regionen Flanderns räkning i enlighet med rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket [delgivet med nr K(2007) 6654]

28

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

19.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 16/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 41/2008

av den 14 januari 2008

om ändring av förordning (EG) nr 1371/2005 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av kornorienterade valsade platta produkter av kisellegerat elektrostål med ursprung i Amerikas förenta stater och Ryska federationen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad grundförordningen), särskilt artikel 11.3,

med beaktande av det förslag som kommissionen lagt fram efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

A.   GÄLLANDE ÅTGÄRDER

(1)

Genom förordning (EG) nr 1371/2005 (2) införde rådet en slutgiltig antidumpningstull på import av kornorienterade valsade platta produkter av kisellegerat elektrostål med ursprung i Amerikas förenta stater och Ryska federationen (nedan kallad förordningen om slutgiltig tull).

(2)

Genom beslut 2005/622/EG (3) godtog kommissionen åtaganden som gjorts av två samarbetande exporterande tillverkare som hade ålagts en företagsspecifik tull på 31,5 % (AK Steel Corporation, Förenta staterna) respektive 11,5 % (Novolipetsk Iron and Steel Corporation, NLMK, Ryssland). De landsomfattande antidumpningstullar som tillämpas på alla andra företag utom Viz Stal, Ryssland, som omfattas av en tull på 0 %, är 37,8 % för Förenta staterna och 11,5 % för Ryssland.

B.   DEN NUVARANDE UNDERSÖKNINGEN

(3)

Enligt uppgifter som kommissionen förfogar över har vissa typer av kornorienterade valsade platta produkter av kisellegerat elektrostål, som vanligtvis har en tjocklek av högst 0,1 mm, egenskaper som andra typer av denna produkt inte har, vilket bl.a. beror på hög elektromagnetisk effektivitet, låg vikt och låg värmeutveckling vid användning. Till följd av dessa egenskaper är användningen av dessa produkter också annorlunda och de används vanligtvis i flygplan och i medicinsk utrustning. Det är därför lämpligt att se över produktdefinitionen när det gäller denna produkt.

(4)

Efter det att kommissionen efter samråd med rådgivande kommittén fastställt att det förelåg tillräcklig bevisning för att inleda en partiell interimsöversyn, inleddes genom ett tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning en partiell interimsöversyn i enlighet med artikel 11.3 i grundförordningen (4). Undersökningen begränsades till definitionen av den produkt som är föremål för de gällande åtgärderna för att bedöma om det var nödvändigt att ändra produktomfattningen.

C.   PRODUKT SOM BERÖRS AV ÖVERSYNEN

(5)

Den produkt som berörs av översynen är kornorienterade valsade platta produkter av kisellegerat elektrostål, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 7225 11 00 (med en bredd av minst 600 mm) och KN-nummer 7226 11 00 (vars bredd understiger 600 mm). Dessa KN-nummer nämns endast upplysningsvis.

(6)

Kornorienterade elektroplåtar framställs av olika tjocka varmvalsade ringar eller rullar av kisellegerat stål, vilkas kristallkorn är riktade åt samma håll, vilket gör den magnetiska konduktiviteten mycket effektiv. Bristande magnetisk ledningsförmåga kallas ”järnförlust” och är den främsta indikatorn på produktens kvalitet.

(7)

Marknaden är i allmänhet uppdelad i kvaliteter med hög konduktivitet eller hög permeabilitet och standardkvaliteter. Vid hög permeabilitet är det möjligt att uppnå en lägre grad av järnförlust för varje given plåttjocklek. Sådana egenskaper är särskilt värdefulla för industriella tillverkare av elektriska krafttransformatorer.

D.   UNDERSÖKNING

(8)

Kommissionen underrättade gemenskapstillverkarna av kornorienterade elektroplåtar, alla kända importörer och användare i gemenskapen liksom alla kända exporterande tillverkare i Förenta staterna och Ryssland om att översynen hade inletts.

(9)

Kommissionen begärde uppgifter från alla dessa parter och från de andra parter som gav sig till känna inom den tidsfrist som angavs i tillkännagivandet om inledande av undersökningen. Kommissionen gav även de berörda parterna tillfälle att skriftligen lämna synpunkter och att begära att bli hörda.

(10)

Följande företag samarbetade i undersökningen och lämnade relevanta uppgifter till kommissionen:

Gemenskapstillverkare

ThyssenKrupp Electrical Steel GmbH, Gelsenkirchen, Tyskland

Orb Electrical Steels Limited Cogent Power Limited, Newport, Förenade kungariket

Tillverkare av kornorienterade elektroplåtar i Förenta staterna

AK Steel Corporation, Butler, Pennsylvania

Allegheny Technologies Incorporated, Pittsburgh, Pennsylvania

Tillverkare av kornorienterade elektroplåtar i Ryssland

Novolipetski Iron & Steel Corporation (NLMK), Lipetsk

VIZ Stal, Ekaterinburg

Tillverkare av tunna kornorienterade elektroplåtar i Förenta staterna

Arnold Magnetic Technologies, Marengo, Illinois

Importörer av tunna kornorienterade elektroplåtar i gemenskapen

Gebruder Waasner GmbH, Forchheim, Tyskland

Användare av tunna kornorienterade elektroplåtar i gemenskapen

Gebruder Waasner GmbH, Forchheim, Tyskland

Sangl GmbH, Erlangen, Tyskland

Vacuumschmelze GmbH, Hanau, Tyskland

E.   RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN

1.   Skillnaden mellan tillverkare av ”vanliga” kornorienterade elektroplåtar och ”tunna” kornorienterade elektroplåtar

(11)

Ingen av de tillverkare av kornorienterade elektroplåtar som undersöktes inom ramen för den undersökning som ledde fram till införandet av åtgärderna tillverkar kornorienterade elektroplåtar av den tjocklek som är föremål för den nuvarande undersökningen av produktomfattningen.

(12)

Varken ThyssenKrupp Electrical Steel GmbH eller Orb Electrical Steels Limited (Cogent) tillverkar tunna kornorienterade elektroplåtar och detsamma gäller tillverkarna i Förenta staterna, dvs. AK Steel Corporation och Allegheny Technologies Incorporated, liksom de ryska tillverkarna VIZ Stal och NLMK. Ingen av dessa tillverkare hade följaktligen något direkt intresse av undersökningen och ingen av dem invände mot att tunna kornorienterade elektroplåtar eventuellt skulle komma att uteslutas från åtgärdernas omfattning.

(13)

Tillverkningen av tunna kornorienterade elektroplåtar kräver en process med omvalsning som utförs av specialiserade företag, av vilka bara två i de berörda länderna är kända av kommissionen: Den amerikanska tillverkaren Arnold Magnetic Technologies och den ryska tillverkaren Ileko (Asha), av vilka bara den förra samarbetade. Såsom anges i skälen 10 och 11 finns det såvitt känt ingen sådan tillverkning i gemenskapen.

2.   Produktdifferentiering

(14)

AK Steel Corporation tillverkade fram till 1971 tunna kornorienterade elektroplåtar, i en kvalitet som kallas T-grades. Tillverkningsprocessen började från en fullt färdig kvalitet av kornorienterade elektroplåtar (både standard och hög permeabilitet), från vilken beläggningen avlägsnades och plåtarna omvalsades, glödgades på nytt och fick en ny beläggning. Särskilda slutanvändningar återfanns inom flygplanstillverkning, transformatorer och i ett antal olika elektrotekniska tillämpningar, för vilka materialets storlek och vikt är av avgörande betydelse. Det konstaterades att sådana tunna kornorienterade elektroplåtar inte är utbytbara mot andra kornorienterade elektroplåtar.

(15)

Man undersökte också om sådana T-grades bestod av en produkt som kunde åtskiljas från ”vanliga” kornorienterade elektroplåtar på grundval av tekniska egenskaper. Det konstaterades att tillverkningsprocessen med omvalsning (bestående av en mekanisk process med uttänjning och tillplattning i kallt skick) med ny glödgning och ny beläggning i grunden ändrar de tekniska specifikationerna för produkten, en observation som stöds av det faktum att den ursprungliga tillverkaren inte längre lämnar någon produktgaranti.

(16)

Det konstaterades också att tjockleken som fysisk egenskap inte är begränsad till 0,10 mm, som var den högsta tjocklek som angavs i tillkännagivandet om inledande. De tjocklekar som är vanligast förekommande i handeln är 0,1016 mm och 0,1524 mm, som i Förenta staterna i allmänhet kallas 4 ”mil” och 6 ”mil”. En ”mil” är en tusendels tum eller 0,0254 mm.

(17)

Produktdefinitionen för tunna kornorienterade elektroplåtar måste därför specificeras som kornorienterade elektroplåtar, som har omvalsats till en tjocklek på högst 0,16 mm, vilka har glödgats på nytt och fått en ny beläggning.

F.   ÅTGÄRDER

(18)

Mot bakgrund av detta resultat, dvs. att tunna kornorienterade elektroplåtar inte har samma grundläggande fysiska och tekniska egenskaper och slutanvändning som andra kornorienterade elektroplåtar, är det lämpligt att undanta importen av kornorienterade elektroplåtar med en tjocklek på högst 0,16 mm från gällande antidumpningsåtgärder.

(19)

För de varor som inte omfattas av artikel 1.1 i förordning (EG) nr 1371/2005, ändrad genom denna förordning, ska det därför ske en återbetalning eller eftergift av de slutgiltiga antidumpningstullar som betalats eller bokförts enligt artikel 1.1 i förordning (EG) nr 1371/2005 i dess ursprungliga version.

(20)

Ansökan om återbetalning eller eftergift ska göras hos de nationella tullmyndigheterna i enlighet med gällande lagstiftning på tullområdet.

(21)

Eftersom denna översynsundersökning endast syftar till att förtydliga definitionen av produkten och eftersom det inte var avsikten att denna produkttyp skulle omfattas av de ursprungliga åtgärderna samt i syfte att förhindra eventuella efterföljande nackdelar för importörerna av produkten, bör undersökningsresultaten tillämpas från och med det datum då förordningen om slutgiltig tull trädde i kraft. Mot bakgrund av att den ursprungliga förordningen trädde i kraft ganska nyligen och att inte särskilt många ansökningar om återbetalning har inkommit, finns det inget väsentligt skäl till att inte fastställa en sådan retroaktiv tillämpning.

(22)

Denna översyn påverkar inte den tidpunkt då förordning (EG) nr 1371/2005 upphör att gälla i enlighet med artikel 11.2 i grundförordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1.1 i förordning (EG) nr 1371/2005 ska ersättas med följande:

”1.   En slutgiltig antidumpningstull införs härmed på import av kornorienterade valsade platta produkter av kisellegerat elektrostål, med en tjocklek på mer än 0,16 mm, med ursprung i Amerikas förenta stater och Ryska federationen, vilka klassificeras enligt KN nummer ex 7225 11 00 (produkter med en bredd av minst 600 mm) (TARIC nummer 7225110010) och ex 7226 11 00 (produkter vars bredd understiger 600 mm) (TARIC-nummer 7226110011 och 7226110091).”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 28 augusti 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 januari 2008.

På rådets vägnar

D. RUPEL

Ordförande


(1)  EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2117/2005 (EUT L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  EUT L 223, 27.8.2005, s. 1.

(3)  EUT L 223, 27.8.2005, s. 42.

(4)  EUT C 254, 20.10.2006, s. 10.


19.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 16/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 42/2008

av den 18 januari 2008

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsakter (1), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 19 januari 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 januari 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

till kommissionens förordning av den 18 januari 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

IL

206,7

MA

56,8

TN

129,8

TR

102,4

ZZ

123,9

0707 00 05

JO

184,6

MA

48,4

TR

109,8

ZZ

114,3

0709 90 70

MA

97,6

TR

149,8

ZZ

123,7

0709 90 80

EG

313,6

ZZ

313,6

0805 10 20

EG

49,0

IL

51,9

MA

74,4

TN

56,4

TR

74,0

ZA

52,9

ZZ

59,8

0805 20 10

MA

103,8

TR

101,8

ZZ

102,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

62,3

IL

58,0

JM

120,0

TR

82,5

ZZ

80,7

0805 50 10

BR

76,4

EG

102,1

IL

123,3

TR

127,9

ZA

54,7

ZZ

96,9

0808 10 80

CA

96,2

CN

76,6

MK

36,0

US

120,2

ZA

59,7

ZZ

77,7

0808 20 50

CN

64,1

TR

126,4

US

100,7

ZZ

97,1


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


19.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 16/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 43/2008

av den 18 januari 2008

om fastställande av den tilldelningskoefficient som skall tillämpas på ansökningar om importlicenser som lämnats den 15 januari 2008 inom den gemenskapstullkvot för maniokstärkelse som öppnas genom förordning (EG) nr 2402/96

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (2), särskilt artikel 7.2, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 2402/96 (3) öppnas en årlig importtullkvot på 10 000 ton och en kompletterande autonom årlig tullkvot på 500 ton maniokstärkelse (löpnummer 09.4064).

(2)

Av de meddelanden som skall lämnas i enlighet med artikel 10 i förordning (EG) nr 2402/96 framgår att de ansökningar som lämnats den 15 januari 2008 klockan 13.00 (lokal tid Bryssel) i enlighet med artikel 9 i den förordningen överskrider de tillgängliga kvantiteterna. Det bör därför beslutas om i vilken omfattning importlicenser kan utfärdas, genom fastställande av en tilldelningskoefficient som skall tillämpas på de begärda kvantiteterna.

(3)

Inga ytterligare importlicenser bör utfärdas enligt förordning (EG) nr 2402/96 för den innevarande perioden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   För alla ansökningar om importlicens för maniokstärkelse inom den kvot som anges i förordning (EG) nr 2402/96 och som har lämnats den 15 januari 2008 klockan 13.00 (lokal tid Bryssel) skall licens utfärdas för den begärda kvantiteten multiplicerad med tilldelningskoefficienten 5,133291 %.

2.   Inga ytterligare licenser skall utfärdas på grundval av ansökningar för kvantiteter som lämnats in från och med den 15 januari 2008 klockan 13.00 (lokal tid Bryssel) för den innevarande perioden.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 januari 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 735/2007 (EUT L 169, 29.6.2007, s. 6). Med verkan från den 1 juli 2008 ersätts förordning (EEG) nr 1784/2003 av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 289/2007 (EUT L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  EGT L 327, 18.12.1996, s. 14. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1884/2006 (EUT L 364, 20.12.2006, s. 44).


19.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 16/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 44/2008

av den 18 januari 2008

om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar om importlicenser som lämnats in under de första tio dagarna i januari 2008 för smör med ursprung i Nya Zeeland enligt kvotnummer 09.4195 och 09.4182 kan godkännas

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 av den 14 december 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter (2), särskilt artikel 35a.3, och

av följande skäl:

De ansökningar om importlicenser som lämnats in den 1–10 januari 2008 för smör med ursprung i Nya Zeeland enligt kvotnummer 09.4195 och 09.4182 i enlighet med bilaga III.A till förordning (EG) nr 2535/2001 och som kommissionen underrättats om senast den 15 januari 2008 avser kvantiteter som är större än de tillgängliga kvantiteterna. Tilldelningskoefficienter bör därför fastställas för de kvantiteter som ansökningarna avser.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De ansökningar om importlicenser för smör med ursprung i Nya Zeeland enligt kvotnummer 09.4195 och 09.4182 som lämnats in enligt förordning (EG) nr 2535/2001 den 1–10 januari 2008 och som kommissionen underrättats om senast den 15 januari 2008 skall godkännas, om inte annat följer av tillämpningen av de tilldelningskoefficienter som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 januari 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2). Med verkan från den 1 juli 2008 ersätts förordning (EG) nr 1255/1999 av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  EGT L 341, 22.12.2001, s. 29. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1565/2007 (EUT L 340, 22.12.2007, s. 37).


BILAGA

Kvotnummer

Tilldelningskoefficient

09.4195

12,685836 %

09.4182

100 %


19.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 16/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 45/2008

av den 18 januari 2008

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1109/2007, för regleringsåret 2007/2008

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av den 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2), särskilt artikel 36, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2007/2008 har fastställts genom kommissionens förordning (EG) nr 1109/2007 (3). Priserna och tilläggen ändrades senast genom kommissionens förordning (EG) nr 37/2008 (4).

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till bör dessa belopp ändras enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 951/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006, och som fastställs i förordning (EG) nr 1109/2007 för regleringsåret 2007/2008 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 19 januari 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 januari 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1260/2007 (EUT L 283, 27.10.2007, s. 1). Med verkan från den 1 oktober 2008 ersätts förordning (EG) nr 318/2006 av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2031/2006 (EUT L 414, 30.12.2006, s. 43).

(3)  EUT L 253, 28.9.2007, s. 5.

(4)  EUT L 15, 18.1.2008, s. 20.


BILAGA

Ändrade representativa priser och tilläggsbelopp från och med den 19 januari 2008 för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 95

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 11 10 (1)

23,38

4,61

1701 11 90 (1)

23,38

9,84

1701 12 10 (1)

23,38

4,42

1701 12 90 (1)

23,38

9,41

1701 91 00 (2)

22,77

14,47

1701 99 10 (2)

22,77

9,33

1701 99 90 (2)

22,77

9,33

1702 90 95 (3)

0,23

0,41


(1)  Fastställande för kvalitetstyp enligt bilaga I.III i rådets förordning (EG) nr 318/2006 (EUT L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Fastställande för kvalitetstyp enligt bilaga I.II i förordning (EG) nr 318/2006.

(3)  Fastställande per 1 % sackaroshalt.


19.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 16/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 46/2008

av den 18 januari 2008

om ändring för nittionde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan (1), särskilt artikel 7.1 första strecksatsen, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 anges de personer, grupper och enheter som omfattas av frysning av tillgångar (2) och ekonomiska resurser enligt den förordningen.

(2)

Den 21 december 2007 beslutade Förenta nationernas säkerhetsråds sanktionskommitté att ändra förteckningen över de personer, grupper och enheter för vilka frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser bör gälla. Bilaga I bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till rådets förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 januari 2008.

På kommissionens vägnar

Eneko LANDÁBURU

Generaldirektör för yttre förbindelser


(1)  EGT L 139, 29.5.2002, s. 9. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1389/2007 (EUT L 310, 28.11.2007, s. 6).

(2)  Tidigare även kallat penningmedel.


BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras på följande sätt:

(1)

Under rubriken ”Juridiska personer, grupper och enheter” ska ”Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)” ersättas med följande:

”Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI). Övriga upplysningar: a) rapporteras vara verksam i Somalia och Etiopien, b) ledarskap inbegriper Hassan Abdullah Hersi Al-Turki och Hassan Dahir Aweys.”

(2)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Moustafa Abbes. Adress: Via Padova, 82 – Milano, Italien (hemvist). Född den 5 februari 1962 i Osniers, Algeriet.” ersättas med följande:

”Moustafa Abbes. Adress: Via Padova 82, Milano, Italien (hemvist). Född den 5 februari 1962 i Osniers, Algeriet. Övriga upplysningar: dömd till fängelse i tre år och sex månader av domstolen i Neapel den 19 maj 2005. Frigavs villkorligt den 30 januari 2006.”

(3)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (alias a) Tarek Sharaabi, b) Haroun, c) Frank). Adress: Viale Bligny 42, Milano, Italien. Född den 31 mars 1970 i Tunis, Tunisien, tunisisk medborgare, pass nr L 579603 (utfärdat i Milano den 19 november 1997 som upphörde att gälla den 18 november 2002). Nationellt identitetsbevis nr 007-99090. Övriga upplysningar: a) italienskt skatteregistreringsnummer: CHRTRK70C31Z352U, b) moderns namn är Charaabi Hedia” ersättas med följande:

”Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (alias a) Tarek Sharaabi, b) Haroun, c) Frank). Adress: Viale Bligny 42, Milano, Italien. Född den 31 mars 1970 i Tunis, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr L 579603 (tunisiskt pass utfärdat i Milano den 19 november 1997, upphörde att gälla den 18 november 2002). Nationellt identitetsbevis nr 007-99090. Övriga upplysningar: a) italienskt skatteregistreringsnummer: CHRTRK70C31Z352U, b) moderns namn är Charaabi Hedia, c) frigiven från fängelse i Italien den 28 maj 2004. Domstolen i Milano utfärdade en arresteringsorder mot honom den 18 maj 2005. På flykt sedan oktober 2007.”

(4)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (alias a) Djallal, b) Youcef, c) Abou Salman). Adress: Corso Lodi 59, Milano, Italien. Född den 25 januari 1970 i Menzel Temime, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: M307968 (tunisiskt pass utfärdat den 8 september 2001 som upphör att gälla den 7 september 2006)” ersättas med följande:

”Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (alias a) Djallal, b) Youcef, c) Abou Salman). Adress: Corso Lodi 59, Milano, Italien. Född den 25 januari 1970 i Menzel Temime, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: M307968 (tunisiskt pass utfärdat den 8 september 2001 som upphörde att gälla den 7 september 2006). Övriga upplysningar: dömd till fängelse i fyra år och sex månader den 9 maj 2005 och till sex års fängelse den 5 oktober 2006 av förstainstansrätten i Milano. Häktad i Italien sedan september 2007.”

(5)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Noureddine Ben Ali Ben Belkassem Al-Drissi. Adress: Via Plebiscito 3, Cremona, Italien. Född den 30 april 1964 i Tunis, Tunisien, tunisisk medborgare, pass nr L851940 (tunisiskt pass utfärdat den 9 september 1998 som upphörde att gälla den 8 september 2003)” ersättas med följande:

”Noureddine Ben Ali Ben Belkassem Al-Drissi. Adress: Via Plebiscito 3, Cremona, Italien. Född den 30 april 1964 i Tunis, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: L851940 (tunisiskt pass utfärdat den 9 september 1998, upphörde att gälla den 8 september 2003). Övriga upplysningar: dömd till fängelse i sju år och sex månader av förstainstansrätten i Cremona den 15 juli 2006. Domen överklagades och en ny rättegång kommer att hållas av appellationsdomstolen i Brescia. Häktad i Italien sedan september 2007.”

(6)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad. Adress a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italien, b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italien (hemvist). Född den 28 juni 1963 i Tataouene, Tunisien. Tunisisk medborgare: Pass nr: L183017 (tunisiskt pass utfärdat den 14 februari 1996 som upphörde att gälla den 13 februari 2001). Övriga upplysningar: italienskt skatteregistreringsnummer: HDDFTH63H28Z352V.” ersättas med följande:

”Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad. Adress a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italien, b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italien (hemvist). Född den 28 juni 1963 i Tataouene, Tunisien. Tunisisk medborgare: Pass nr: L183017 (tunisiskt pass utfärdat den 14 februari 1996, upphörde att gälla den 13 februari 2001). Övriga upplysningar: a) italienskt skatteregistreringsnummer: HDDFTH63H28Z352V, b) dömd till fem års fängelse av domstolen i Neapel den 19 maj 2005. Frigavs villkorligt den 22 mars 2007.”

(7)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (alias a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma). Adress: Via Lungotevere Dante – Rom, Italien. Född den 7 september 1967 i Alger, Algeriet.” ersättas med följande:

”Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (alias a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma). Adress: Via Lungotevere Dante, Rom, Italien (hemvist). Född den 7 september 1967 i Alger, Algeriet. Övriga upplysningar: dömd i sin frånvaro till fem års fängelse av domstolen i Neapel den 19 maj 2005. På flykt sedan september 2007.”

(8)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan Al-Hamraoui (alias a) Kamel, b) Kimo). Adress: a) Via Bertesi 27, Cremona, Italien, b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italien. Född den 21 oktober 1977 i Beja, Tunisien, tunisisk medborgare, pass nr P229856 (tunisiskt pass utfärdat den 1 november 2002 som upphör att gälla den 31 oktober 2007)” ersättas med följande:

”Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan Al-Hamraoui (alias a) Kamel, b) Kimo). Adress a) Via Bertesi 27, Cremona, Italien, b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italien. Född den 21 oktober 1977 i Beja, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr P229856 (tunisiskt pass utfärdat den 1 november 2002, upphörde att gälla den 31 oktober 2007. Övriga upplysningar: dömd till fängelse i tre år och fyra månader i Brescia den 13 juli 2005. Omfattades av ett utvisningsbeslut som Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna upphävde den 17 april 2007. På fri fot sedan september 2007.”

(9)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Aweys, Hassan Dahir (alias Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (alias Awes, Shaykh Hassan Dahir), född 1935, somalisk medborgare.” ersättas med följande:

”Hassan Dahir Aweys (alias a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Shaykh Hassan Dahir, c) Hassen Dahir Aweyes, d) Ahmed Dahir Aweys, e) Mohammed Hassan Ibrahim, f) Aweys Hassan Dahir). Titel: a) schejk, b) överste. Född 1935, somalisk medborgare. Övriga upplysningar: a) rapporteras befinna sig i Eritrea sedan den 12 november 2007, b) familjebakgrund: klanen Hawiya, Habergdir, Ayr, c) innehar ledande ställning i Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI).”

(10)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi (alias Abou Anis). Adress: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Italien, b) Via Cefalonia 11, Milano, Italien. Född den 30 november 1974 i Haidra Al-Qasreen (Tunisien), tunisisk medborgare, pass nr M788331 (tunisiskt pass utfärdat den 28 september 2001 som upphör att gälla den 27 september 2006.” ersättas med följande:

”Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi (alias a) Saadi Nassim, b) Abou Anis). Adress: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Italien, b) Via Cefalonia 11, Milano, Italien (hemvist). Född den 30 november 1974 i Haidra Al-Qasreen (Tunisien). Tunisisk medborgare. Pass nr: M788331 (tunisiskt pass utfärdat den 28 september 2001, upphörde att gälla den 27 september 2006). Övriga upplysningar: dömd till fängelse i fyra år och sex månader och utvisning av förstainstansrätten i Milano den 9 maj 2005. Frigiven den 6 augusti 2006. Överklagande av åklagarmyndigheten i Milano inlämnades i september 2007.”

(11)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi (alias a) Mohamed Abdulla Imad, b) Muhamad Abdullah Imad, c) Imad Mouhamed Abdellah, d) Faraj Farj Hassan Al Saadi, e) Hamza ’the Libyan’ Al Libi, f) Abdallah Abd al-Rahim). Adress: Viale Bligny 42, Milano, Italien (Imad Mouhamed Abdellah). Född den 28 november 1980 i a) Libyen, b) Gaza (Mohamed Abdulla Imad), c) Jordanien (Mohamed Abdullah Imad), d) Palestina (Imad Mouhamed Abdellah), libysk medborgare” ersättas med följande:

”Faraj Farj Hussein Al-Sa’idi (alias a) Mohamed Abdulla Imad, b) Muhamad Abdullah Imad, c) Imad Mouhamed Abdellah, d) Faraj Farj Hassan Al Saadi, e) Hamza Al Libi, f) Abdallah Abd al-Rahim). Adress: Viale Bligny 42, Milano, Italien (Imad Mouhamed Abdellah). Född den 28 november 1980 i a) Libyen, b) Gaza (Mohamed Abdulla Imad), c) Jordanien (Muhamed Abdullah Imad), d) Palestina (Imad Mouhamed Abdellah). Libysk medborgare. Övriga upplysningar: dömd till fem års fängelse av förstainstansrätten i Milano den 18 december 2006.”

(12)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias Hassan Turki). Född ca 1944 i region V (Ogaden), Etiopien. Övriga upplysningar: medlem i Reer-Abdille som är en underklan till Ogadenklanen” ersättas med följande:

”Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias Hassan Turki). Titel: Shejk. Född ca 1944 i region V (Ogadenregionen i östra Etiopien). Somalisk medborgare. Övriga upplysningar: a) rapporteras vara verksam i södra Somalia, nedre Juba nära Kismayo, främst i Jilibe och Burgabo sedan november 2007, b) familjebakgrund: Från Ogadenklanen, underklanen Reer-Abdille, c) medlem i ledningen för Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI), d) antas har varit inblandad i attackerna på Förenta staternas ambassader i Nairobi och Dar es Salaam i augusti 1998.”

(13)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”L'Hadi Bendebka (alias a) Abd Al Hadi, b) Hadi). Adress: a) Via Garibaldi, 70 – San Zenone al Po (PV), Italien, b) Via Manzoni, 33 – Cinisello Balsamo (MI), Italien (hemvist). Född den 17 november 1963 i Alger, Algeriet. Övriga upplysningar: adressen enligt a) använd från och med den 17 december 2001.” ersättas med följande:

”L'Hadi Bendebka (alias a) Abd Al Hadi, b) Hadi). Adress: a) Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Italien, b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Italien (hemvist). Född den 17 november 1963 i Alger, Algeriet. Övriga upplysningar: a) adressen enligt a) använd från och med den 17 december 2001, b) dömd till åtta års fängelse av appelationsdomstolen i Neapel den 16 mars 2004. Häktad i Italien sedan september 2007.”

(14)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Adress: a) Via Milanese, 5 – Sesto San Giovanni, Italien, b) Piazza Trieste, 11 – Mortara, Italien (hemvist). Född den 7 juni 1954 i Tighennif, Algeriet. Skatteregistreringsnummer: DRMTMN54H07Z301T.” ersättas med följande:

”Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Adress: a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italien, b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italien (hemvist sedan oktober 2002). Född den 7 juni 1954 i Tighennif, Algeriet. Övriga upplysningar: a) skatteregistreringsnummer: DRMTMN54H07Z301T, b) dömd till åtta års fängelse av domstolen i Neapel den 19 maj 2005. Häktad i Italien sedan september 2007.”

(15)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Radi Abd El Samie Abou El Yazid EL AYASHI, (alias MERA'I), Via Cilea 40, Milano, Italien. Född den 2 januari 1972 i El Gharbia (Egypten).” ersättas med följande:

”Radi Abd El Samie Abou El Yazid El Ayashi, (alias Mera'l). Adress: Via Cilea 40, Milano, Italien (hemvist). Född den 2 januari 1972 i El Gharbia (Egypten). Övriga upplysningar: dömd till tio års fängelse av förstainstansrätten i Milano den 21 september 2006. Häktad i Italien sedan september 2007.”

(16)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Ahmed El Bouhali (alias Abu Katada). Adress: vicolo S. Rocco, 10 – Casalbuttano (Cremona), Italien. Född den 31 maj 1963 i Sidi Kacem, Marocko. Marockansk medborgare. Övriga upplysningar: italienskt skatteregistreringsnummer LBHHMD63E31Z330M.” ersättas med följande:

”Ahmed El Bouhali (alias Abu Katada). Adress: vicolo S. Rocco 10, Casalbuttano (Cremona), Italien. Född den 31 maj 1963 i Sidi Kacem, Marocko. Marockansk medborgare. Övriga upplysningar: a) italienskt skatteregistreringsnummer LBHHMD63E31Z330M, b) frikändes av Corte d'Assise i Cremona den 15 juli 2006.”

(17)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Ali El Heit (alias a) Kamel Mohamed, b) Alì Di Roma). Adress: a) via D. Fringuello 20, Rom, Italien, b) Milano, Italien (hemvist). Född den a) 20 mars 1970, b) 30 januari 1971 i Rouiba, Algeriet.” ersättas med följande:

”Ali El Heit (alias a) Kamel Mohamed, b) Alì Di Roma). Adress: a) via D. Fringuello 20, Rom, Italien, b) Milano, Italien (hemvist). Född den a) 20 mars 1970, b) 30 januari 1971 (Kamel Mohamed) i Rouiba, Algeriet. Övriga upplysningar: dömd till fem års fängelse av domstolen i Neapel den 19 maj 2005. Frigiven den 5 oktober 2006. Arresterad på nytt den 11 augusti för terroristbrott. Häktad i Italien sedan september 2007.”

(18)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (alias a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Adress: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italien. Född den 10 februari 1968 i Menzel Jemil Bizerte, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: K929139 (tunisiskt pass utfärdat den 14 februari 1995 som upphörde att gälla den 13 februari 2000). Nationellt identitetsbevis nr 00319547 utfärdat den 8 december 1994. Övriga upplysningar: a) italienskt skatteregistreringsnummer: SSDSBN68B10Z352F, b) moderns namn är Beya Al-Saidani, c) dömd till fem års fängelse och för närvarande frihetsberövad i Italien.” ersättas med följande:

”Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (alias a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Adress: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italien. Född den 10 februari 1968 i Menzel Jemil Bizerte, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: K929139 (tunisiskt pass utfärdat den 14 februari 1995, upphörde att gälla den 13 februari 2000). Nationellt identitetsbevis nr 00319547 utfärdat den 8 december 1994. Övriga upplysningar: a) italienskt skatteregistreringsnummer: SSDSBN68B10Z352F, b) moderns namn är Beya al-Saidani, c) dömd till fem års fängelse, nedsatt till ett år och åtta månader av appelationsdomstolen i Milano den 14 december 2006. Domstolen i Milano utfärdade en arresteringsorder mot honom den 2 juni 2007. Häktad i Italien sedan oktober 2007.”

(19)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Mohammed Tahir HAMMID (alias ABDELHAMID AL KURDI), Via della Martinella 132, Parma, Italien. Född den 1 november 1975 i Poshok (Irak). Titel: imam.” ersättas med följande:

”Mohammad Tahir Hammid (alias Abdelhamid Al Kurdi). Titel: Imam. Adress: Via della Martinella 132, Parma, Italien. Född den 1 november 1975 i Poshok, Irak. Övriga upplysningar: dömd till fängelse i ett år och elva månader av de italienska rättsliga myndigheterna den 19 april 2004. Frigiven den 15 oktober 2004. Ett utvisningsbeslut utfärdades den 18 oktober 2004. På flykt sedan september 2007.”

(20)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Ali Ahmed Nur Jim'ale (alias a) Jimale, Ahmed Ali, b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali, c) Jumale, Ahmed Nur, d) Jumali, Ahmed Ali). Adress: PO Box 3312, Dubai, Förenade arabemiraten. Somalisk medborgare. Övriga upplysningar: yrke: kamrer i Mogadishu, Somalia.” ersättas med följande:

”Ali Ahmed Nur Jim'ale (alias a) Jimale, Ahmed Ali, b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali, c) Jumale, Ahmed Nur, d) Jumali, Ahmed Ali). Adress: PO Box 3312, Dubai, Förenade arabemiraten. Född 1954. Somalisk medborgare. Övriga upplysningar: a) yrke: kamrer i Mogadishu, Somalia, b) associerad med Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI).”

(21)

Under rubriken ”Abderrahmane Kifane. Adress: via S. Biagio, 32 eller 35 – Sant'Anastasia (NA), Italien. Född den 7 mars 1963 i Casablanca, Marocko. Övriga upplysningar: dömd till 20 månaders fängelse i Italien den 22 juli 1995 för att ha gett stöd till Armed Islamic Group (GIA).” ersättas med följande:

”Abderrahmane Kifane. Adress: via S. Biagio 32 eller 35, Sant'Anastasia (NA), Italien. Född den 7 mars 1963 i Casablanca, Marocko. Övriga upplysningar: dömd till 20 månaders fängelse i Italien den 22 juli 1995 för att ha gett stöd till Armed Islamic Group (GIA). Dömd till fängelse i tre år och sex månader av appelationsdomstolen i Milano den 16 mars 2004. En ny rättegång ska hållas enligt beslut av högsta domstolen.”

(22)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Abdelkader Laagoub. Adress: via Europa, 4 – Paderno Ponchielli (Cremona), Italien. Född den 23 april 1966 i Casablanca, Marocko. Marockansk medborgare. Övriga upplysningar: italienskt skatteregistreringsnummer LGBBLK66D23Z330U.” ersättas med följande:

”Abdelkader Laagoub. Adress: via Europa 4, Paderno Ponchielli (Cremona), Italien. Född den 23 april 1966 i Casablanca, Marocko. Marockansk medborgare. Övriga upplysningar: a) italienskt skatteregistreringsnummer LGBBLK66D23Z330U, b) frikändes av Corte d'Assise i Cremona den 15 juli 2006 och frigavs samma dag.”

(23)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Fazul Abdullah Mohammed (alias a) Abdalla, Fazul, b) Abdallah, Fazul, c) Ali, Fadel Abdallah Mohammed, d) Fazul, Abdalla, e) Fazul, Abdallah, f) Fazul, Abdallah Mohammed, g) Fazul, Haroon, h) Fazul, Harun, i) Haroun, Fadhil, j) Mohammed, Fazul, k) Mohammed, Fazul Abdilahi, l) Mohammed, Fouad, m) Muhamad, Fadil Abdallah, n) Abdullah Fazhl, o) Fazhl Haroun, p) Fazil Haroun, q) Faziul Abdallah, r) Fazul Abdalahi Mohammed, s) Haroun Fazil, t) Harun Fazul, u) Khan Fazhl, v) Farun Fahdl, w) Harun Fahdl, x) Aisha, Abu, y) Al Sudani, Abu Seif, z) Haroon, aa) Harun, bb) Luqman, Abu cc) Haroun). Född a) den 25 augusti 1972, b) den 25 december 1974, c) den 25 februari 1974, d) 1976, e) februari 1971 i Moroni, Komorerna. Medborgarskap a) komoriskt, b) kenyanskt.” ersättas med följande:

”Fazul Abdullah Mohammed (alias a) Abdalla, Fazul, b) Abdallah, Fazul, c) Ali, Fadel Abdallah Mohammed, d) Fazul, Abdalla, e) Fazul, Abdallah, f) Fazul, Abdallah Mohammed, g) Fazul, Haroon, h) Fazul, Harun, i) Haroun, Fadhil, j) Mohammed, Fazul, k) Mohammed, Fazul Abdilahi, l) Mohammed, Fouad, m) Muhamad, Fadil Abdallah, n) Abdullah Fazhl, o) Fazhl Haroun, p) Fazil Haroun, q) Faziul Abdallah, r) Fazul Abdalahi Mohammed, s) Haroun Fazil, t) Harun Fazul, u) Khan Fazhl, v) Farun Fahdl, w) Harun Fahdl, x) Abdulah Mohamed Fadl, y) Fadil Abdallah Muhammad, z) Abdallah Muhammad Fadhul, aa) Fedel Abdullah Mohammad Fazul, ab) Fadl Allah Abd Allah, ac) Haroon Fadl Abd Allah, ad) Mohamed Fadl, ae) Abu Aisha, af) Abu Seif Al Sudani, ag) Haroon, ah) Harun, ai) Abu Luqman, aj) Haroun, ak) Harun Al-Qamry, al) Abu Al-Fazul Al-Qamari, am) Haji Kassim Fumu, an) Yacub). Född a) den 25 augusti 1972, b) den 25 december 1974, c) den 25 februari 1974, d) 1976, e) februari 1971 i Moroni, Komorerna. Medborgarskap: a) komoriskt, b) kenyanskt. Övriga upplysningar: a) rapporteras vara verksam i södra Somalia sedan november 2007, b) rapporteras inneha kenyanskt och komoriskt pass, c) tros ha varit involverad i attackerna mot Förenta staternas ambassader i Nairobi och Dar es Salaam i augusti 1998 och i andra attacker i Kenya 2002, d) uppges ha genomgått en plastikoperation.”

(24)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Yacine Ahmed Nacer (alias Yacine Di Annaba). Född den 2 december 1967 i Annaba, Algeriet. Adress: a) rue Mohamed Khemisti, 6 – Annaba, Algeriet, b) vicolo Duchessa, 16 – Neapel, Italien, c) via Genova, 121 – Neapel, Italien (hemvist).” ersättas med följande:

”Yacine Ahmed Nacer (alias Yacine Di Annaba). Född den 2 december 1967 i Annaba, Algeriet. Adress: a) rue Mohamed Khemisti 6, Annaba, Algeriet, b) vicolo Duchessa 16, Neapel, Italien, c) via Genova 121, Neapel, Italien (hemvist). Övriga upplysningar: Dömd till fem års fängelse av domstolen i Neapel den 19 maj 2005. Arresterad i Frankrike den 5 juli 2005 och utlämnad till Italien den 27 augusti 2005. Häktad sedan september 2007.”

(25)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (alias a) Salmane, b) Lazhar). Adress: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italien. Född den 20 november 1975 i Sfax (Tunisien). Tunisisk medborgare. Pass nr: P182583 (tunisiskt pass utfärdat den 13 september 2003 som upphör att gälla den 12 september 2007).” ersättas med följande:

”Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (alias a) Salmane, b) Lazhar). Adress: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italien (hemvist). Född den 20 november 1975 i Sfax, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: P182583 (tunisiskt pass utfärdat den 13 september 2003, upphörde att gälla den 12 september 2007). Övriga upplysningar: dömd till fängelse i två år och sex månader av förstainstansrätten i Milano den 9 maj 2005. Ett överklagande inlämnades till appelationsdomstolen i Milano i september 2007. På fri fot sedan september 2007.”

(26)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Ahmed Salim Swedan Sheikh (alias a) Ally, Ahmed b) Suweidan, Sheikh Ahmad Salem, c) Swedan, Sheikh, d) Swedan, Sheikh Ahmed Salem, e) Ally Ahmad, f) Muhamed Sultan, g) Sheik Ahmed Salim Sweden, h) Sleyum Salum, i) Ahmed The Tall, j) Bahamad, k) Bahamad, Sheik, l) Bahamadi, Sheikh, m) Sheikh Bahamad). Född a) den 9 april 1969, b) den 9 april 1960, c) den 4 september 1969 i Mombasa, Kenya. Medborgarskap: kenyanskt. Pass nr A163012 (kenyanskt pass). Nationellt identitetsnummer 8534714 (kenyanskt id-kort utfärdat den 14 november 1996).” ersättas med följande:

”Ahmed Salim Swedan Sheikh (alias a) Ally, Ahmed, b) Suweidan, Sheikh Ahmad Salem, c) Swedan, Sheikh, d) Swedan, Sheikh Ahmed Salem, e) Ally Ahmad, f) Muhamed Sultan, g) Sheik Ahmed Salim Sweden, h) Sleyum Salum, i) Sheikh Ahmed Salam, j) Ahmed The Tall, k) Bahamad, l) Bahamad, Sheik, m) Bahamadi, Sheikh, n) Sheikh Bahamad). Titel: schejk. Född den a) 9 april 1969, b) 9 april 1960, c) 4 september 1969 i Mombasa, Kenya. Kenyansk medborgare. Pass nr: A163012 (kenyanskt pass). Nationellt identitetsnummer: 8534714 (kenyanskt id-kort utfärdat den 14 november 1996). Övriga upplysningar: tros ha varit involverad i attackerna mot Förenta staternas ambassader i Nairobi och Dar es Salaam i augusti 1998.”


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Kommissionen

19.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 16/17


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 12 oktober 2007

om artiklarna 111 och 172 i den föreslagna polska lagen om genetiskt modifierade organismer, som anmälts av Republiken Polen i enlighet med artikel 95.5 i EG-fördraget som undantag från Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön

[delgivet med nr K(2007) 4697]

(Endast den polska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2008/62/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95.5–6, och

av följande skäl:

1.   FÖRFARANDE

(1)

I artikel 95.5 och artikel 95.6 första stycket i fördraget föreskrivs följande:

”5.   […] om en medlemsstat efter det att rådet eller kommissionen har beslutat om en harmoniseringsåtgärd anser det nödvändigt att införa nationella bestämmelser grundade på nya vetenskapliga belägg med anknytning till miljöskydd eller arbetsmiljöskydd för att lösa ett problem som är specifikt för den medlemsstaten och som har uppkommit efter beslutet om harmoniseringsåtgärden, skall medlemsstaten underrätta kommissionen om de planerade bestämmelserna samt om skälen för att införa dem.

6.   Kommissionen skall inom sex månader efter en sådan anmälan som avses i punkt […] 5 godkänna eller förkasta de ifrågavarande nationella bestämmelserna sedan den konstaterat huruvida dessa utgör ett medel för godtycklig diskriminering eller innebär förtäckta handelshinder mellan medlemsstaterna samt huruvida de kommer att utgöra ett hinder för den inre marknadens funktion.”

(2)

Genom en skrivelse av den 13 april 2007 delgav Polens ständiga representation vid Europeiska unionen i enlighet med artikel 95.5 i EG-fördraget artiklarna 111 och 172 i ett förslag till lag om genetiskt modifierade organismer som avviker från bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG (1) om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön (nedan kallat direktiv 2001/18/EG).

(3)

Genom en skrivelse av den 9 juli 2007 underrättade kommissionen de polska myndigheterna om att anmälan enligt artikel 95.5 i EG-fördraget inkommit och att sexmånadersperioden för granskningen av anmälan i enlighet med artikel 95.6 börjat löpa efter det att denna anmälan inkommit.

(4)

Kommissionen offentliggjorde ett meddelande om denna begäran i Europeiska unionens officiella tidning  (2) för att informera övriga berörda parter om det utkast till nationella beslut som Polen hade för avsikt att anta (3).

2.   TILLÄMPLIG GEMENSKAPSLAGSTIFTNING

2.1   Direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön

(5)

Direktiv 2001/18/EG grundas på artikel 95 i EG-fördraget. Det syftar till en tillnärmning av medlemsstaternas nationella författningar och förfaranden för godkännande av genetiskt modifierade organismer som är avsedda för avsiktlig utsättning i miljön. I enlighet med dess artikel 34 skulle medlemsstaterna införliva det med nationell lagstiftning senast den 17 oktober 2002.

(6)

Genom direktiv 2001/18/EG införs ett stegvist tillståndsförfarande utgående från en bedömning från fall till fall av risken för människors hälsa och för miljön innan någon genetiskt modifierad organism (GMO) eller någon produkt som består av eller innehåller GMO eller genetiskt modifierade mikroorganismer (GMM) får sättas ut i miljön eller släppas ut på marknaden. I direktivet föreskrivs två skilda förfaranden: ett för experimentell utsättning (nedan kallat utsättning enligt del B) och ett för utsläppande på marknaden (nedan kallat utsläppande enligt del C). Utsättning enligt del B förutsätter tillstånd på nationell nivå, medan utsläppande enligt del C omfattas av ett gemenskapsförfarande, där eventuella beslut är giltiga inom hela Europeiska unionen. I direktiv 2001/18/EG regleras utsläppande på marknaden och experimentell utsättning i miljön av transgena djur förutsatt att de klassificerats som GMO. Hittills har inga transgena djur eller fiskar godkänts för sådana ändamål, men direktivet omfattar även denna möjlighet. Utöver de ovannämnda bestämmelserna om tillståndsgivning finns det en skyddsklausul i artikel 23 i direktiv 2001/18/EG. Bestämmelserna i den artikeln går främst ut på att ”om en medlemsstat, till följd av nya eller kompletterande uppgifter som blivit tillgängliga efter det att medgivandet beviljades och som påverkar miljöriskbedömningen eller till följd av en ny bedömning av befintliga uppgifter på grundval av nya eller kompletterande vetenskapliga rön, har välgrundade skäl för att anta att en produkt som består av eller innehåller en genetiskt modifierad organism och som har blivit vederbörligen anmäld och omfattas av ett skriftligt medgivande enligt detta direktiv utgör en risk för människors hälsa eller för miljön, får den medlemsstaten tillfälligt begränsa eller förbjuda användning och/eller försäljning av en sådan produkt som består av eller innehåller genetiskt modifierade organismer inom sitt territorium”. Dessutom får medlemsstaterna, om allvarliga risker föreligger, vidta nödåtgärder som upphävande eller avslutande av utsläppandet på marknaden av en GMO. De ska informera kommissionen om de beslut som fattas enligt artikel 23, och ange skälen för dem. Utgående från detta fattas sedan beslut på gemenskapsnivå om den anförda skyddsklausulen, i enlighet med förfarandet i artikel 30.2 i direktiv 2001/18/EG.

2.2   Förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder

(7)

Enligt sin artikel 1 syftar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (4) (nedan kallad förordning (EG) nr 1829/2003) till att a) skapa en grund för att säkerställa ett gott skydd för människors liv och hälsa, djurs hälsa och välbefinnande samt miljö- och konsumentintressena med avseende på genetiskt modifierade livsmedel och foder, och att samtidigt sörja för att den inre marknaden fungerar effektivt, b) fastställa gemenskapsförfaranden för godkännande och övervakning av genetiskt modifierade livsmedel och foder, och c) fastställa bestämmelser för märkning av genetiskt modifierade livsmedel och foder. Med hänsyn till dessa olika mål är den rättsliga grunden för förordningen artiklarna 37, 95 och 152.4 b i EG-fördraget. Den är tillämplig på genetiskt modifierade organismer för användning i livsmedel och foder, livsmedel och foder som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer samt livsmedel och foder som har framställts av eller innehåller ingredienser som har framställts av genetiskt modifierade organismer. Som anges i skäl 11 till förordningen får godkännande även beviljas för genetiskt modifierade organismer som ska användas som utgångsmaterial för framställning av livsmedel och foder.

(8)

Genom förordning (EG) nr 1829/2003 fastställs ett centralt system för godkännande av genetiskt modifierade organismer (artiklarna 3–7 för genetiskt modifierade livsmedel och 15–19 för genetiskt modifierat foder). Varje ansökan ska åtföljas av dokumentation avseende de uppgifter som krävs genom bilagorna III och IV till direktiv 2001/18/EG samt information och slutsatser i fråga om den riskbedömning som ska utföras i enlighet med principerna i bilaga II till direktiv 2001/18/EG (artiklarna 5.5 a och 17.5 a). Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) utarbetar ett yttrande om varje ansökan (artiklarna 6 och 18). När det gäller genetiskt modifierade organismer som ska användas till utsäde eller annat växtförökningsmaterial ska EFSA enligt artiklarna 6.3 c och 18.3 c anmoda en behörig nationell myndighet att göra miljöriskbedömningen. Genom artikel 8 i förordningen fastställs bestämmelser för ”befintliga produkter”, definierade som livsmedelsprodukter som har släppts ut på marknaden enligt rådets direktiv 90/220/EEG (5) innan Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 (6) trädde i kraft eller i enlighet med de bestämmelser som avses i förordning (EG) nr 258/97 eller andra produkter som lagligen har släppts ut marknaden före den dag då förordningen började tillämpas och beträffande vilka de ansvariga för utsläppandet på marknaden inom sex månader från den dag då förordningen började tillämpas till kommissionen har anmält att de först släpptes ut på gemenskapsmarknaden före den dagen. Också enligt artikel 8 får sådana produkter fortsätta att släppas ut på marknaden, användas och bearbetas förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Genom artikel 20 i förordningen föreskrivs samma förfarande för foderprodukter som godkänts i enlighet med direktiv 90/220/EEG eller direktiv 2001/18/EG, inbegripet användning, i enlighet med rådets direktiv 82/471/EEG (7), som foder som framställts av genetiskt modifierade organismer eller, i enlighet med rådets direktiv 70/524/EEG (8), som foder som innehåller, består av eller framställts av genetiskt modifierade organismer. Inom ett år efter det att förordningen började tillämpas och efter det att det kontrollerats att all information som krävs har lämnats in och granskats ska de berörda produkterna föras in i gemenskapsregistret över genetiskt modifierade livsmedel och foder (nedan kallat registret).

3.   ANMÄLDA NATIONELLA BESTÄMMELSER

3.1   De anmälda nationella bestämmelsernas tillämpningsområde

(9)

Polen har till sin anmälan bifogat samtliga bestämmelser i lagförslaget. Enligt den förklarande anmärkning som överlämnats av Polen skulle dock avvikelsen från direktiv 2001/18/EG endast avse artikel 111.2 punkterna 5 och 6 i del IV av lagförslaget, som avser avsiktlig experimentell utsättning av genetiskt modifierade organismer, samt dess artikel 172. I detta beslut avser därför bedömningen endast dessa bestämmelser, utan att detta ska påverka andra officiella förfaranden genom vilka överensstämmelsen med gemenskapslagstiftningen i slutskedet kommer att bedömas i fråga om resten av lagen, däribland de övriga bestämmelserna i artikel 111.

3.1.1   Artikel 111 (avsiktlig experimentell utsättning)

(10)

Genom artikel 111 fastställs vad en ansökan om beslut avseende avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer ska innehålla.

Artikel 111.1: ”En ansökan om utfärdande av beslut avseende avsiktlig utsättning ska innehålla:”

Artikel 111.2: ”Följande ska bifogas ansökningar om utfärdande av beslut avseende avsiktlig utsättning:”

1.

En riskbedömning, utförd beträffande de genetiskt modifierade organismer som ska sättas ut […]

2.

Dokumentation avseende utarbetandet av riskbedömningen […]

3.

Teknisk dokumentation avseende den avsiktliga utsättningen.

4.

Ett åtgärdsprogram i händelse av risker för människors och djurs hälsa eller för miljösäkerheten som är förenade med den avsiktliga utsättningen.

5.

Intyg från borgmästaren om att man i den lokala utvecklingsplanen har vidtagit åtgärder med anledning av möjligheten till avsiktlig utsättning med hänsyn till behovet av att skydda den lokala miljön och områdets natur och kultur.

6.

Skriftliga förklaringar från ägarna till jordbruk i närheten av platsen för den avsiktliga utsättningen om att de inte motsätter sig denna.

7.

En av notarie utfärdad kopia av avtalet om genomförandet av den avsiktliga utsättningen […]

8.

En sammanfattning av ansökan.

3.1.2   Artikel 172 (upprättande av särskilda områden för odling av genetiskt modifierade organismer)

(11)

Genom artikel 172 föreskrivs följande:

”1.   Det ska, med förbehåll för bestämmelserna i punkt 2, inte vara tillåtet att odla genetiskt modifierade växter.

2.   Jordbruksministern ska, i samråd med miljöministern och efter att ha inhämtat yttrande från styrelsen i den kommun (gmina) där de genetiskt modifierade växterna ska odlas, utfärda ett beslut om inrättande av en zon avsedd för odling av genetiskt modifierade växter inom ett särskilt angivet område som är beläget inom kommunen (zon avsedd för odling av genetiskt modifierade växter), efter det att den ansökande som avses i artikel 4.21 f inlämnat en ansökan om utfärdande av beslut avseende en zon avsedd för odling av genetiskt modifierade växter.

3.   En ansökan om utfärdande av beslut avseende inrättandet av en zon avsedd för odling av genetiskt modifierade växter ska innehålla

1.

förnamn och efternamn eller namn och stadgeenligt säte samt adress för den ansökande som avses i artikel 4.21 f,

2.

uppgift om art och sort för den genetiskt modifierade växten, de egenskaper som uppnås genom den genetiska modifieringen och den unika identifieringsbeteckningen, och

3.

registreringsnumret för det fastighetsskifte som innehåller jordbruksskiftet, i den mening som avses i bestämmelserna om det nationella systemet för producentregister, jordbruksregister och register över betalningsansökningar, jordbruksskiftets areal i hektar, dess belägenhet inom fastighetsskiftet, arknumret för registerkartan för fastighetsskiftet, namn på fastighetsregionen samt på kommunen och ’vojvodskapet’.

4.   Ansökan ska inlämnas skriftligt och i elektronisk form.

5.   Den ansökan som avses i punkt 3 ska åtföljas av skriftliga förklaringar från markägarna inom isoleringsavståndet för den mark där odling av genetiskt modifierade växter planeras om att de inte motsätter sig avsikten att inrätta en zon avsedd för odling av genetiskt modifierade växter.

6.   Jordbruksministern ska sända, skriftligen och i elektronisk form, en kopia av ansökan om utfärdande av beslut avseende en zon avsedd för odling av genetiskt modifierade växter inom fem dagar från den dag då ansökan överlämnades till

1.

miljöministern, och

2.

styrelsen i den kommun där de genetiskt modifierade växterna avses odlas,

och dessa ska inom 45 dagar från det att kopian av den ansökan som avses i punkt 3 överlämnades till dem meddela sin inställning i frågan och skälen till denna till jordbruksministern.

7.   Miljöministern ska till jordbruksministern framföra det ställningstagande som avses i punkt 6.1 efter att ha inhämtat yttranden från den grupp som avses i artikel 26.4 och den kommitté som avses i artikel 25.

8.   Den kommunstyrelse som avses i punkt 6.2 ska omedelbart efter mottagandet av ansökan låta de upplysningar den innehåller komma till allmän kännedom i den stad eller by där zonen ska inrättas på det sätt som vanligen tillämpas i området i fråga.”

(12)

Polen har anmält samtliga bestämmelser i artikel 172 till kommissionen. Utan att detta ska påverka andra officiella förfaranden för att bedöma överensstämmelsen med gemenskapslagstiftningen hos resten av lagen, finner kommissionen att samtliga bestämmelser i artikel 172 utgör avvikelser från direktiv 2001/18/EG.

3.2   Den anmälda nationella lagens inverkan på gemenskapslagstiftningen

3.2.1   Inverkan av artikel 111.2 punkterna 5 och 6

(13)

Tillämpningsområdet för dessa bestämmelser tillsammans med den förklaring som lämnats i en särskild not tyder på att lagen i första hand kommer att inverka på utsättning av genetiskt modifierade organismer i varje annat syfte än utsläppande på marknaden (framför allt för fältförsök) enligt del B (artiklarna 5–11) av direktiv 2001/18/EG.

3.2.2   Inverkan av artikel 172

(14)

Tillämpningsområdet för artikel 172.1 i lagförslaget tyder på att i första hand följande kommer att beröras:

Odling av genetiskt modifierat utsäde som fått tillstånd enligt del C (artiklarna 12–24) i direktiv 2001/18/EG.

Odling av genetiskt modifierat utsäde som redan godkänts enligt bestämmelserna i direktiv 90/220/EEG och som nu anmäls som befintliga produkter enligt artiklarna 8 och 20 i förordning (EG) nr 1829/2003.

Odling av genetiskt modifierat utsäde som fått tillstånd enligt förordning (EG) nr 1829/2003.

4.   POLENS MOTIVERING

(15)

Information om lagförslaget med en bedömning av dess inverkan på och överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen ges i den överlämnade förklarande noten till lagförslaget (sid. 12 och 16–17) och i anmälan (sid. 3–5).

4.1   Motivering av artikel 111.2 punkterna 5 och 6

(16)

Enligt Polens anmälan (sid. 3–4) och förklarande not (sid. 12) stöder följande argument förekomsten av ”ett problem som är specifikt för […] medlemsstaten” enligt artikel 95.5 i EG-fördraget:

(17)

Vid utarbetandet av bestämmelserna om avsiktlig experimentell utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön följdes principen att de ordningar som skulle inrättas för bedömningen av ett givet fältförsöks säkerhet när det gäller miljön skulle vara så strikt utformade som möjligt. Detta är särskilt viktigt eftersom utsättningen är det första stadium under försöken där den nya genetiskt modifierade organismen kommer i kontakt med miljön och försöken genomförs utan sådana effektiva skyddsåtgärder som tillämpas i slutna system.

(18)

En sådan organisms påverkan på miljön är inte känd men kan vara skadlig (detta gäller särskilt andra organismer än genetiskt modifierade högre växter). En sådan åtgärd kräver därför att särskilda säkerhetsvillkor hela tiden iakttas, vilket överensstämmer med försiktighetsprincipen som tillämpas i EU:s medlemsstater. Polen har en rik biologisk mångfald och utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön skulle kunna orsaka allvarliga störningar av funktionen hos denna betydande miljöresurs.

(19)

Därför antogs den övergripande principen att bedömningen av alla ingående inslag i ett givet fältförsök skulle vara så strikt som möjligt. Särskild vikt lades vid miljöförhållandena (jordmån, fauna, flora, förekomst av skyddade arter, klimatförhållanden osv.).

(20)

Dessa förslag (dvs. att som villkor för utsättningen ställa de närboende jordbruksägarnas samtycke och överensstämmelse med den lokala markplaneringen) medför ytterligare skyldigheter för dem som ansöker, men de utesluter inte att arbete utförs som omfattar avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön. Den restriktiva inställningen till frågan om utsättning hänger också samman med det polska jordbrukets struktur som är en av de mest uppsplittrade i gemenskapen. Detta medför allvarliga problem inte bara för odling i handelssyfte av genetiskt modifierade växter utan också när det gäller att finna en säker lokalisering för fältförsök.

(21)

De polska myndigheterna hänvisar inte till nya vetenskapliga rön på miljöskyddsområdet som gjorts sedan direktivet antogs.

4.2   Motivering av artikel 172

(22)

Enligt Polens anmälan (sid. 4–5) och förklarande not (sid. 16–17) bygger de nationella bestämmelserna om odling i handelssyfte i stor utsträckning på kommissionens rekommendation 2003/556/EG av den 23 juli 2003 om riktlinjer för utarbetande av nationella strategier och bästa praxis för samexistens mellan genetiskt modifierade grödor och konventionellt och ekologiskt jordbruk (9).

(23)

Tanken att inrätta zoner avsedda för odling av genetiskt modifierade växter är en utveckling av punkt 3.3 i bilagan till denna rekommendation som avser samarbete mellan närliggande gårdar. Hänsyn har också tagits till punkterna 2 och 3.3.2 (samordnade driftåtgärder) som behandlar frivillig rumslig samordning av olika gårdars fält för odling av liknande växtsorter (genetiskt modifierade, konventionella eller ekologiska) inom ett produktionsområde samt 3.3.3 om frivilliga avtal mellan lantbrukare om områden med en enda produktionsform.

(24)

Enligt lagförslaget bör odling av genetiskt modifierade växter begränsas till områden som inte har inslag i miljön som är värdefulla i naturvårdsavseende och vilkas jordbruksstruktur ger möjlighet till säker odling av transgena växter utan att skada andra jordbrukares verksamhet.

(25)

Bestämmelserna i lagförslaget gör det möjligt att minimera riskerna med att blanda odlingsmaterial eller korsa genetiskt modifierade växter med icke-modifierade samt att inspektera genetiskt modifierade grödor.

(26)

Ett skäl till att införa avvikelser i den nationella lagstiftningen i fråga om begränsningar för odling av transgena växter är behovet av att uppfylla förväntningar i det polska samhället. Bestämmelser om begränsningar av odling av genetiskt modifierade växter syftar till att förhindra möjliga skador till följd av att transgena växter kan komma att korskontaminera konventionella grödor. Farhågorna inför odling av genetiskt modifierade växter hänger huvudsakligen samman med att det är omöjligt att undanröja risken för korskontaminering av grödorna. Detta är en följd av att det polska jordbruket i allra högsta grad är uppsplittrat på små enheter: Polen har nästan två miljoner gårdar och den genomsnittliga arealen för ett jordbruk är mindre än åtta hektar. Det polska jordbruket följer ett konventionellt produktionssystem och det finns också ett ökande intresse för biodynamisk odling. På grund av denna höga grad av uppsplittring är det inte möjligt att isolera genetiskt modifierade grödor från konventionella och biodynamiska grödor, vilket också kan medföra ett allvarligt hot för Polens framväxande biodynamiska jordbruk. I ett sådant läge skulle ett okontrollerat införande av transgena växter i odlingen kunna leda till förluster för jordbrukarna.

(27)

De polska jordbrukarnas avståndstagande är desto större eftersom det inte finns några bestämmelser om kompensation för förluster i jordbruksverksamhet till följd av okontrollerad korsning av växtsorter. För närvarande finns det inga nationella bestämmelser om samtidigt utnyttjande av de tre jordbruksformerna – konventionell, biodynamiskt respektive transgen odling – och lagförslaget är det första försöket att reglera detta område.

(28)

De polska myndigheterna hänvisar inte till nya vetenskapliga rön på miljöskyddsområdet som gjorts sedan direktivet antogs.

5.   RÄTTSLIG ANALYS

(29)

Artikel 95.5 i EG-fördraget täcker nya nationella åtgärder, motiverade av nya vetenskapliga rön, i vilka det införs krav som inte är förenliga med en harmoniserande gemenskapsrättsakt i syfte att skydda miljön eller arbetsmiljön, eller som syftar till att lösa ett problem som är specifikt för den berörda medlemsstaten och som har uppkommit efter det att harmoniseringsrättsakten antagits.

(30)

Dessutom ska kommissionen, enligt artikel 95.6 i EG-fördraget, antingen godkänna eller förkasta de aktuella utkasten till nationella bestämmelser sedan den konstaterat huruvida dessa utgör ett medel för godtycklig diskriminering eller innebär förtäckta handelshinder mellan medlemsstaterna samt huruvida de kommer att utgöra ett hinder för den inre marknadens funktion.

(31)

Den anmälan som de polska myndigheterna överlämnade den 13 april 2007 syftar till att erhålla godkännande av de nya artiklarna 111.2 punkterna 5 och 6 och 172 i lagförslaget som Polen anser innebär avvikelse från direktiv 2001/18/EG.

(32)

Polen har överlämnat denna ansökan endast avseende avvikelsen från direktiv 2001/18/EG. Den rättsliga analysen i detta beslut inriktas därför endast på direktiv 2001/18/EG.

(33)

Genom direktiv 2001/18/EG harmoniseras bestämmelserna om avsiktlig utsättning av GMO på gemenskapsnivå, både vad gäller experimentell utsättning och utsläppande på marknaden. Denna övergripande rättsakt kan ses som grunden för behandlingen av all avsiktlig utsättning i miljön av GMO i EU, inte minst med tanke på att tillståndsgivningen enligt lagstiftningen om genetiskt modifierade livsmedel och foder (förordning (EG) nr 1829/2003) också genomförs i linje med direktivets grundprinciper.

(34)

Vid en jämförelse av bestämmelserna i direktiv 2001/18/EG med de anmälda nationella bestämmelserna visar det sig att de sistnämnda är strängare än direktivets bestämmelser, inte minst i fråga om följande aspekter:

Enligt bestämmelserna i del B av direktiv 2001/18/EG krävs inte godkännande av tredje parter (t.ex. närboende jordbrukare, som i det polska lagförslaget) eller av några andra myndigheter (t.ex. kommunmyndigheter, som i det polska lagförslaget) än de behöriga myndigheter som utsetts enligt artikel 4.4 i direktivet för experimentell utsättning av genetiskt modifierade organismer.

Direktiv 2001/18/EG medger fri rörlighet för genetiskt modifierat utsäde som godkänts på gemenskapsnivå. Genom artiklarna 13–18 i direktivet inrättas ett godkännandeförfarande som omfattar en bedömning som görs av de behöriga myndigheterna av varje enskild anmälan om genetiskt modifierade organismer och i vissa fall medgivande genom kommittéförfarandet i artiklarna 5 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG (10). Följande gäller enligt artikel 19 i direktivet (”Medgivande”): ”Endast om ett skriftligt medgivande har beviljats för utsläppande på marknaden av en produkt som består av eller innehåller en genetiskt modifierad organism får denna produkt användas i hela gemenskapen utan ytterligare anmälningar, förutsatt att de särskilda villkoren för användningen och kraven i fråga om miljöer och/eller geografiska områden som anges i villkoren noggrant följs.” Vidare föreskrivs följande i artikel 22 i direktivet (”Fri omsättning”): ”Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 23 får medlemsstaterna inte förbjuda, begränsa eller hindra att produkter som består av eller innehåller genetiskt modifierade organismer och som uppfyller kraven i detta direktiv släpps ut på marknaden.”

(35)

Med hänsyn till ovanstående kan medlemsstaterna inte införa ytterligare restriktioner för odlingen av en genetiskt modifierad organism som erhållit medgivande för odling inom EU enligt förfarandet i direktiv 2001/18/EG. Genom det polska lagförslaget förbjuds dock odling som inte sker i särskilt utsedda zoner, även om ingen sådan begränsning är knuten till det skriftliga medgivande som avgetts enligt direktivet.

(36)

Direktiv 2001/18/EG påverkas i och med att lagförslaget inför restriktioner för odling i Polen beträffande alla genetiskt modifierade organismer, medan det i direktivet (artiklarna 13–18) föreskrivs ett förfarande där en riskbedömning på EG-nivå görs från fall till fall innan en genetiskt modifierad organism godkänns för utsläppande på marknaden.

(37)

De föreslagna restriktionerna för odling av genetiskt modifierat utsäde i Polen innebär också ett hinder för att släppa ut GM-utsäde som kan ha godkänts för detta ändamål enligt direktiv 2001/18/EG på marknaden. Lagförslaget skulle därför få följder för genetiskt modifierat utsäde som redan har godkänts för utsläppande på marknaden i enlighet med gällande gemenskapslagstiftning och också för utsäde som får sådant tillstånd i framtiden.

(38)

Artikel 111.2 punkterna 5 och 6 i det polska lagförslaget syftar till att begränsa odling av GM-utsäde genom experimentell utsättning. Experimentell utsättning av genetiskt modifierat utsäde regleras genom direktiv 2001/18/EG, dock snarare på nationell nivå än på gemenskapsnivå. Enligt artikel 6.1 i direktivet (”Standardförfarande för godkännande”) ska anmälan om varje experimentell utsättning lämnas till den behöriga myndigheten i den medlemsstat inom vars territorium utsättningen ska äga rum. Anmälaren får enligt artikel 6.8 genomföra utsättningen först efter att ha erhållit den behöriga myndighetens skriftliga medgivande och ska därvid följa de eventuella villkor som anges i detta medgivande. Bestämmelserna i det anmälda lagförslaget som uppställer ytterligare administrativa krav för godkännande av sådan utsättning, t.ex. intyg av borgmästare och skriftliga förklaringar av närboende jordbrukare om att de inte motsätter sig utsättningen måste därför, oberoende av vilken potentiell risk som föreligger, anses strida mot bestämmelserna i direktivet.

(39)

Genom artikel 172.1 förbjuds odling av genetiskt modifierade växter, med förbehåll för bestämmelserna i artikel 172.2, nämligen om jordbruksministerns utseende av särskilda odlingszoner. Detta allmänna förbud strider mot artikel 19 i direktiv 2001/18/EG, enligt vilken om ett skriftligt medgivande har beviljats för utsläppande på marknaden av en produkt som består av eller innehåller en genetiskt modifierad organism, får denna produkt användas i hela gemenskapen utan ytterligare anmälningar, förutsatt att de särskilda villkoren för användningen och kraven i fråga om miljöer och/eller geografiska områden som anges i villkoren följs noggrant. Det allmänna förbudet i det polska lagförslaget strider dessutom mot artikel 22 i direktivet, där det föreskrivs att medlemsstaterna inte får inte förbjuda, begränsa eller hindra att produkter som består av eller innehåller genetiskt modifierade organismer och som uppfyller kraven i direktivet släpps ut på marknaden.

(40)

Enligt artikel 23 i direktiv 2001/18/EG gäller slutligen att, om en medlemsstat, till följd av nya eller kompletterande uppgifter som blivit tillgängliga efter det att medgivandet beviljades har välgrundade skäl för att anta att en produkt som består av eller innehåller en genetiskt modifierad organism och som har blivit vederbörligen anmäld och omfattas av ett skriftligt medgivande enligt det direktivet utgör en risk för människors hälsa eller för miljön, får den medlemsstaten tillfälligt begränsa eller förbjuda användning och/eller försäljning av en sådan produkt som består av eller innehåller genetiskt modifierade organismer inom sitt territorium. Genom denna artikel framgår det att odling av genetiskt modifierade organismer endast får förbjudas efter behandling från fall till fall och på särskilda villkor (ny information som blivit tillgänglig först efter medgivandet), och artikeln kan inte utgöra rättslig grund för något beslut i en medlemsstat om allmänt förbud mot odling eller annan användning av genetiskt modifierade organismer.

(41)

Av vad som anförts ovan framgår att artiklarna 111.2, punkterna 5 och 6, och 172, som de polska myndigheterna förklarar i sin anmälan, inte är förenliga med direktiv 2001/18/EG. Under dessa förhållanden är det inte nödvändigt att inom ramen för detta beslut ytterligare granska deras förenlighet med annan gemenskapslagstiftning, däribland förordning (EG) nr 1829/2003. Denna bedömning utifrån direktiv 2001/18/EG ska dock inte påverka bedömningen av det anmälda lagförslagets förenlighet med andra delar av gemenskapslagstiftningen, särskilt förordning (EG) nr 1829/2003, under andra EG-förfaranden.

(42)

Genom artikel 95.5 i EG-fördraget fastställs undantag från principen om universell tillämpning av gemenskapslagstiftningen och den inre marknadens enhetlighet. I enlighet med EG-domstolens rättspraxis ska alla undantag från principen om universell tillämpning av gemenskapslagstiftning och om den inre marknadens enhetlighet tolkas ytterst strängt. Det undantag som föreskrivs i artikel 95.5 i EG-fördraget måste därför tolkas så att dess tillämpningsområde inte överskrider de ändamål för vilka artikeln formellt sett tillkommit.

(43)

Med tanke på det tidsschema som fastställs i artikel 95.6 i EG-fördraget ska kommissionen när den undersöker huruvida ett utkast till en nationell lag som anmälts enligt artikel 95.5 är motiverad utgå från de skäl som medlemsstaten framför. Det innebär att det enligt fördraget är den medlemsstat som inkommer med begäran som ska visa att åtgärderna är berättigade. Med tanke på de förfaranderamar som fastställs i artikel 95 i EG-fördraget, och i synnerhet den stränga tidsfristen för antagandet av kommissionens beslut, måste kommissionen normalt sett nöja sig med att undersöka huruvida de element som medlemsstaten lämnat in är relevanta, utan att själv söka efter möjliga motiveringar.

(44)

Också med hänsyn till den exceptionella karaktären hos den nationella åtgärden i fråga ligger bevisbördan i fråga om förekomsten av krav som motiverar antagandet av en sådan åtgärd enligt artikel 95.5 i EG-fördraget hos den medlemsstat som anmäler åtgärden.

(45)

Om en medlemsstat anser det nödvändigt att införa nationella bestämmelser som avviker från en harmoniseringsåtgärd, krävs det enligt artikel 95.5 i fördraget att dessa bestämmelser är motiverade av följande kumulativa skäl (11):

Nya vetenskapliga belägg.

Dessa belägg har anknytning till miljöskydd eller arbetsmiljöskydd.

Det problem som ska lösas är specifikt för medlemsstaten i fråga.

Problemet har uppkommit efter beslutet om harmoniseringsåtgärden.

(46)

Enligt den nämnda artikeln krävs därför för införandet av nationella åtgärder som strider mot en gemenskapsåtgärd för harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning först och främst en motivering genom nya vetenskapliga rön om miljöskydd eller arbetsmiljö.

(47)

Som framgår av punkt 45 i detta beslut ska den medlemsstat som har anmält behov av undantag lägga fram de nya vetenskapliga rönen för att styrka behovet av den anmälda åtgärden.

(48)

De motiveringar som framförts av Polen (sid. 3–5 i anmälan) är följande:

Den osäkerhet som råder kring det första stadiet i de försök där den nya genetiskt modifierade organismen kommer i kontakt med miljön, om denna genetiskt modifierade organisms miljöpåverkan är okänd och kan vara skadlig.

Behovet av ett begränsa odling av genetiskt modifierade växter till områden som inte har inslag i miljön som är värdefulla i naturvårdsavseende och vilkas jordbruksstruktur ger möjlighet till säker odling av transgena växter utan att skada andra jordbrukares verksamhet.

Behovet av att uppfylla den polska allmänhetens förväntningar när det gäller de farhågor inför odling av genetiskt modifierade växter som huvudsakligen hänger samman med att det är omöjligt att undanröja risken för korskontaminering av grödorna.

En hög grad av uppsplittring på mindre enheter inom det polska jordbruket, så att det inte är möjligt att isolera GM-grödor från konventionella och biodynamiska grödor, varför ett okontrollerat införande av transgena växter skulle kunna leda till förluster för jordbrukarna.

De polska jordbrukarnas avståndstagande från odling av GM-grödor, som ytterligare skärps på grund av bristen på bestämmelser om kompensation för förluster i jordbruksverksamhet till följd av okontrollerad korsning av växtsorter, samtidigt som det för närvarande inte finns några nationella bestämmelser som rör samordningen av de tre odlingsformerna (med konventionella, biodynamiska respektive transgena växter).

(49)

Det framgår av de motiveringar som lämnats av Polen att de polska myndigheterna inte hänvisar till några nya rön beträffande miljöskydd i sin anmälan eller i sin förklarande not. Deras motiveringar gäller vidare frågor som osäkerheten kring det första försöksstadiet, naturvården och ansvarsfrågorna. Det finns ingen hänvisning till nya vetenskapliga studier, forskning, litteratur eller andra rön som tillkommit efter antagandet av direktiv 2001/18/EG och som ger nya belägg med anknytning till miljö eller arbetsmiljöskydd.

(50)

Under dessa förhållanden har kommissionen, eftersom inga nya vetenskapliga fakta framförs, inte någon grund för att överlämna anmälan till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) och begära dess yttrande i enlighet med artikel 28.2 i direktiv 2001/18/EG.

(51)

Med hänsyn till att överlämnandet av nya vetenskapliga belägg är ett kumulativt villkor för att kraven i artikel 95.5 i EG-fördraget ska vara uppfyllda, är följden av att sådana belägg saknas att anmälan avslås utan att det behöver utredas ytterligare om de övriga villkoren är uppfyllda.

6.   SLUTSATS

(52)

I artikel 95.5 i EG-fördraget föreskrivs det att en medlemsstat, om den anser det vara nödvändigt att införa nationella bestämmelser som ett undantag från gemenskapens harmoniserade åtgärder ska motivera de nationella åtgärderna med nya vetenskapliga rön avseende skydd av miljön eller arbetsmiljön, och att ett problem måste föreligga som är specifikt för den medlemsstat som inkommer med begäran, och som måste ha uppkommit efter det att harmoniseringsrättsakten antagits.

(53)

I Polens anmälan hänvisas det inte till några nya vetenskapliga belägg med anknytning till miljöskydd eller arbetsmiljöskydd som skulle kunna ha framkommit efter antagandet av direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning i miljön av genetiskt modifierade organismer och som skulle göra det nödvändigt att införa de anmälda nationella åtgärderna.

(54)

Följaktligen uppfyller Polens begäran om att införa artiklarna 111.2, punkterna 5 och 6, och 172, syftande till en avvikelse från bestämmelserna i direktiv 2001/18/EG när det gäller experimentell utsättning och odling av genetiskt modifierade organismer i Polen inte de villkor som anges i artikel 95.5.

(55)

Med stöd av det tillgängliga materialet för bedömningen av de motiveringar som framförts för de anmälda nationella åtgärderna och med hänsyn till de överväganden som redovisats ovan finner kommissionen att Polens begäran av den 13 april 2007 om att införa nationella bestämmelser som avviker från direktiv 2001/18/EG inte uppfyller villkoren i artikel 95.5 i EG-fördraget, eftersom Polen inte har överlämnat nya vetenskapliga belägg med anknytning till miljöskydd eller arbetsmiljöskydd med anledning av ett problem som är specifikt för Polen.

(56)

Kommissionen finner därför att de föreslagna nationella bestämmelserna inte kan godkännas i enlighet med artikel 95.6 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artiklarna 111.2, punkterna 5 och 6, och 172 i det lagförslag om genetiskt modifierade organismer som anmälts av Polen i enlighet med artikel 95.5 i EG-fördraget kan inte godkännas.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Polen.

Utfärdat i Bryssel den 12 oktober 2007.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 106, 17.4.2001, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 (EUT L 268, 18.10.2003, s. 24).

(2)  EUT C 173, 26.7.2007, s. 8.

(3)  Kommentarer inkom från Lettland, EuropaBio, European Seed Association och Greenpeace. Dessutom inlämnades kommentarer av många enskilda personer, fackliga sammanslutningar och institutioner från Polen.

(4)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1981/2006 (EUT L 368, 23.12.2006, s. 99).

(5)  EGT L 117, 8.5.1990, s. 15. Direktivet upphävt genom direktiv 2001/18/EG.

(6)  EGT L 43, 14.2.1997, s 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(7)  EGT L 213, 21.7.1982, s. 8. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/116/EG (EUT L 379, 24.12.2004, s. 81).

(8)  EGT L 270, 14.12.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 1800/2004 (EUT L 317, 16.10.2004, s. 37).

(9)  EUT L 189, 29.7.2003, s. 36.

(10)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

(11)  Se de förenade målen C-439/05 P och C-454/05 P, punkterna 56–58, REG 2007.


19.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 16/26


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 20 december 2007

om ändring av besluten 2002/231/EG, 2002/255/EG, 2002/272/EG, 2002/371/EG, 2003/200/EG och 2003/287/EG i syfte att förlänga giltigheten för de ekologiska kriterierna för tilldelning av gemenskapens miljömärke till vissa produkter

[delgivet med nr K(2007) 6800]

(Text av betydelse för EES)

(2008/63/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1980/2000 av den 17 juli 2000 om ett reviderat gemenskapsprogram för tilldelning av miljömärke (1), särskilt artikel 6.1 andra stycket,

efter att ha hört Europeiska unionens miljömärkningsnämnd, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens beslut 2002/231/EG av den 18 mars 2002 om fastställande av reviderade ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till skodon och ändring av beslut 1999/179/EG (2) upphör att gälla den 31 mars 2008.

(2)

Kommissionens beslut 2002/255/EG av den 25 mars 2002 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till TV-apparater (3) upphör att gälla den 31 mars 2008.

(3)

Kommissionens beslut 2002/272/EG av den 25 mars 2002 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till hårda golvbeläggningar (4) upphör att gälla den 31 mars 2008.

(4)

Kommissionens beslut 2002/371/EG av den 15 maj 2002 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till textilprodukter och ändring av beslut 1999/178/EG (5) upphör att gälla den 31 maj 2008.

(5)

Kommissionens beslut 2003/200/EG av den 14 februari 2003 om fastställande av reviderade ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till tvättmedel och ändring av beslut 1999/476/EG (6) upphör att gälla den 29 februari 2008.

(6)

Kommissionens beslut 2003/287/EG av den 14 april 2003 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till logitjänster (7) upphör att gälla den 30 april 2008.

(7)

I enlighet med förordning (EG) nr 1980/2000 har man i god tid gjort en översyn av de ekologiska kriterier som har fastställts genom dessa beslut, liksom av de bedömnings- och kontrollkrav som är knutna till kriterierna.

(8)

Med hänsyn till att översynen av dessa beslut befinner sig i olika stadier bör giltighetstiden för de ekologiska kriterierna och kraven för beslut 2002/255/EG och beslut 2002/371/EG förlängas med 12 månader, för beslut 2003/287/EG med 18 månader samt för beslut 2002/231/EG, beslut 2002/272/EG och beslut 2003/200/EG med 24 månader.

(9)

Eftersom skyldigheten att göra en översyn enligt förordning (EG) nr 1980/2000 endast avser de ekologiska kriterierna samt bedömnings- och kontrollkraven, bör besluten 2002/231/EG, 2002/255/EG, 2002/272/EG, 2002/371/EG, 2003/200/EG och 2003/287/EG fortsätta att gälla.

(10)

Besluten 2002/231/EG, 2002/255/EG, 2002/272/EG, 2002/371/EG, 2003/200/EG och 2003/287/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 17 i förordning (EG) nr 1980/2000.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 5 i beslut 2002/231/EG ska ersättas med följande:

”Artikel 5

De ekologiska kriterierna för produktgruppen skodon, liksom de bedömnings- och kontrollkrav som är knutna till kriterierna, ska vara giltiga till och med den 31 mars 2010.”

Artikel 2

Artikel 4 i beslut 2002/255/EG ska ersättas med följande:

”Artikel 4

De ekologiska kriterierna för produktgruppen TV-apparater, liksom de bedömnings- och kontrollkrav som är knutna till kriterierna, ska vara giltiga till och med den 31 mars 2009.”

Artikel 3

Artikel 4 i beslut 2002/272/EG ska ersättas med följande:

”Artikel 4

De ekologiska kriterierna för produktgruppen hårda golvbeläggningar, liksom de bedömnings- och kontrollkrav som är knutna till kriterierna, ska vara giltiga till och med den 31 mars 2010.”

Artikel 4

Artikel 5 i beslut 2002/371/EG ska ersättas med följande:

”Artikel 5

De ekologiska kriterierna för produktgruppen textilprodukter, liksom de bedömnings- och kontrollkrav som är knutna till kriterierna, ska vara giltiga till och med den 31 maj 2009.”

Artikel 5

Artikel 5 i beslut 2003/200/EG ska ersättas med följande:

”Artikel 5

De ekologiska kriterierna för produktgruppen tvättmedel, liksom de bedömnings- och kontrollkrav som är knutna till kriterierna, ska vara giltiga till och med den 28 februari 2010.”

Artikel 6

Artikel 5 i direktiv 2003/287/EG ska ersättas med följande:

”Artikel 5

De ekologiska kriterierna för produktgruppen logitjänster, liksom de bedömnings- och kontrollkrav som är knutna till kriterierna, ska vara giltiga till och med den 31 oktober 2009.”

Artikel 7

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 2007.

På kommissionens vägnar

Danuta HÜBNER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 237, 21.9.2000, s. 1.

(2)  EGT L 77, 20.3.2002, s. 50. Beslutet senast ändrat genom beslut 2005/783/EG (EUT L 295, 11.11.2005, s. 51).

(3)  EGT L 87, 4.4.2002, s. 53. Beslutet senast ändrat genom beslut 2007/207/EG (EUT L 92, 3.4.2007, s. 16).

(4)  EGT L 94, 11.4.2002, s. 13. Beslutet senast ändrat genom beslut 2005/783/EG.

(5)  EGT L 133, 18.5.2002, s. 29. Beslutet senast ändrat genom beslut 2007/207/EG.

(6)  EUT L 76, 22.3.2003, s. 25.

(7)  EUT L 102, 24.4.2003, s. 82.


19.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 16/28


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 21 december 2007

om medgivande av ett undantag på begäran av Belgien för regionen Flanderns räkning i enlighet med rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket

[delgivet med nr K(2007) 6654]

(Endast den nederländska texten är giltig)

(2008/64/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket (1), särskilt punkt 2 tredje stycket i bilaga III, och

av följande skäl:

(1)

Om den mängd stallgödsel som en medlemsstat avser att sprida per hektar och år skiljer sig från den mängd som anges i punkt 2 andra stycket första meningen samt i punkt 2 a i bilaga III till direktiv 91/676/EEG, måste den fastställas så att den inte inverkar på möjligheten att uppnå de syften som anges i artikel 1 i det direktivet. Den måste också vara motiverad på grundval av objektiva kriterier exempelvis, såsom i detta fall, lång vegetationsperiod och grödor med stort kväveupptag.

(2)

Belgien har för regionen Flanderns räkning lämnat in en begäran till kommissionen om undantag enligt punkt 2 tredje stycket i bilaga III till direktiv 91/676/EEG.

(3)

Det begärda undantaget gäller Belgiens planer på att i Flandern på vissa gårdar tillåta spridning av upp till 250 kg kväve per hektar och år från stallgödsel på skiften med vall och majs med insådd av gräs och upp till 200 kg kväve per hektar och år från stallgödsel på skiften med höstvete följt av en fånggröda eller med betor.

(4)

Den lagstiftning som genomför direktiv 91/676/EG för Flandern, dekretet om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket (stallgödseldekretet), antogs den 22 december 2006 (2) och gäller även det begärda undantaget.

(5)

Stallgödseldekretet gäller hela Flandern.

(6)

I den lagstiftning som genomför direktiv 91/676/EEG anges gränser för tillförseln av både kväve och fosfor. Tillförsel av fosfor genom kemiska gödselmedel är i regel förbjuden, om det inte genomförs en jordanalys och ett tillstånd utfärdas av den behöriga myndigheten.

(7)

Vattenkvalitetsdata som redovisats visar en minskad genomsnittlig nitrathalt i grundvatten och i ytvatten. I ytvatten minskar även fosforhalten.

(8)

Tillförseln av kväve från stallgödsel minskade under perioden 1997–2005 från 162 miljoner kg till 122 miljoner kg och tillförseln av fosfor (P2O5) från stallgödsel minskade under samma period från 72 miljoner kg till 50 miljoner kg. I båda fallen beror minskningen på att antalet djur minskat, att man använder foder med lågt näringsinnehåll och på gödselseparering. Användningen av kväve och fosfor genom kemiska gödselmedel har minskat med 44 % respektive 82 % sedan 1991 och motsvarar nu 57 kg kväve per hektar och 6 kg fosfat per hektar.

(9)

Det underlagsmaterial som presenteras i begäran visar att den föreslagna mängden på 250 respektive 200 kg kväve per hektar och år från stallgödsel är motiverad på grundval av objektiva kriterier såsom lång vegetationsperiod och grödor med stort kväveupptag.

(10)

Kommissionen anser efter granskning av begäran att de föreslagna mängderna på 250 respektive 200 kg kväve per hektar och år från stallgödsel inte inverkar på möjligheten att uppnå de syften som anges i direktiv 91/676/EEG under förutsättning att vissa strikta villkor uppfylls.

(11)

För att undvika att tillämpningen av det begärda undantaget leder till en intensifierad djuruppfödning bör de behöriga myndigheterna se till att antalet djur som kan hållas på varje gård begränsas (utsläppsrätter för näringsämnen) i Flandern enligt de bestämmelser som anges i stallgödseldekretet av den 22 december 2006.

(12)

Detta beslut bör tillämpas inom ramen för det andra åtgärdsprogrammet i Flandern som gäller perioden 2007–2010 (stallgödseldekretet av den 22 december 2006).

(13)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den nitratkommitté som inrättats enligt artikel 9 i direktiv 91/676/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det undantag som Belgien har begärt för regionen Flanderns räkning genom en skrivelse av den 5 oktober 2007, i avsikt att tillåta en större mängd stallgödsel än vad som anges i punkt 2 andra stycket första meningen och i punkt 2 a i bilaga III till direktiv 91/676/EEG, medges under förutsättning att de villkor som anges i detta beslut uppfylls.

Artikel 2

Definitioner

I detta beslut avses med

a)   gårdar: jordbruksföretag med eller utan djuruppfödning.

b)   skifte: ett enskilt fält eller en samling fält som är likartade i fråga om grödor, jordtyp och gödslingsmetoder.

c)   vall: permanent eller tillfällig vall (tillfällig vall ligger vanligen mindre än fyra år).

d)   grödor med högt kvävebehov och lång vegetationsperiod: vall, majs med insådd av gräs före eller efter skörden, varvid gräset har slagits och avlägsnats från fältet och fungerar som fånggröda, höstvete följt av en fånggröda, sockerbetor eller foderbetor.

e)   betesdjur: nötkreatur (med undantag av gödkalvar), får, getter och hästar.

f)   gödselseparering: process där grisgödsel på fysisk-mekanisk väg delas upp i två fraktioner, en fast och en flytande fraktion, och som utförs för att förbättra spridningen på mark och öka återvinningen av kväve och fosfor.

g)   markprofil: jordskiktet under marknivån ned till ett djup på 0,90 m, om inte den högsta grundvattennivån i genomsnitt ligger högre; i det senare fallet ska markprofilen vara ned till ett djup som är genomsnittet av den högsta grundvattennivån.

Artikel 3

Tillämpningsområde

Detta beslut ska tillämpas från fall till fall, och enligt de villkor som anges i artiklarna 4, 5, 6 och 7, på en gårds specificerade skiften som odlas med grödor med högt kvävebehov och lång vegetationsperiod.

Artikel 4

Årligt godkännande och åtagande

1.   Lantbrukare som önskar ett undantag ska varje år lämna in en ansökan till den behöriga myndigheten.

2.   I samband med denna årliga ansökan ska de skriftligen åta sig att uppfylla villkoren i artiklarna 5, 6 och 7.

3.   De behöriga myndigheterna ska se till att alla ansökningar om undantag genomgår en administrativ kontroll. Om de behöriga myndigheternas kontroll av de ansökningar som avses i punkt 1 visar att villkoren i artiklarna 5, 6 och 7 inte är uppfyllda, ska den sökande informeras om detta och ansökan ska anses ha avslagits.

Artikel 5

Gödselseparering

1.   Gödselsepareringen ska vara minst så effektiv att 80 % av suspenderat material, 35 % av totalkväve och 70 % av totalfosfor överförs till den fasta fraktionen. Effektiviteten för överföringen till den fasta fraktionen ska bedömas genom massbalans.

2.   Den fasta fraktion som erhålls vid gödselsepareringen ska levereras till auktoriserade återvinningsanläggningar i syfte att reducera lukt och andra utsläpp, förbättra de jordbrukstekniska och hygieniska egenskaperna, underlätta hanteringen och förbättra återvinningen av kväve och fosfat. Den återvunna produkten får inte spridas på jordbruksmark i Flandern utom i parker, grönområden och privata trädgårdar.

3.   Den flytande fraktion som erhålls vid gödselsepareringen ska flyttas till lager. För att gödseln ska betraktas som separerad ska förhållandet kväve/fosfat (N/P2O5) vara minst 3,3 och kvävekoncentrationen ska vara minst 3 g per liter.

4.   Lantbrukare som utför gödselseparering ska varje år till de behöriga myndigheterna lämna in uppgifter om mängden gödsel som sänts till separering, mängden och bestämmelseorten för den fasta fraktionen och för den separerade gödseln samt deras kväve- och fosforhalt.

5.   De behöriga myndigheterna ska fastställa metoderna för bedömning av den separerade gödselns sammansättning, variationer i sammansättningen och effektiviteten i separationen för varje gård som omfattas av enskilt undantag och informera kommissionen om dessa metoder.

6.   Ammoniak och andra utsläpp från gödselseparering ska samlas upp och behandlas för att minska miljöeffekterna och den skadliga inverkan på miljön.

Artikel 6

Spridning av stallgödsel och andra gödselmedel

1.   Den mängd stallgödsel från betesdjur och separerad gödsel som varje år sprids på marken, inklusive gödsel som sprids av djuren själva, får inte överstiga den mängd gödsel som anges i punkt 2, under de villkor som anges i punkterna 3–11.

2.   Mängden stallgödsel från betesdjur och separerad gödsel får inte överstiga 250 kg kväve per hektar och år på skiften med vall eller majs med insådd av gräs och 200 kg kväve per hektar och år på skiften med höstvete följt av en fånggröda eller med betor.

3.   Den totala kvävetillförseln ska vara anpassad till den berörda grödans näringsbehov och ska ta hänsyn till kvävetillförseln från marken och den ökade kvävemängden från stallgödsel till följd av separeringen. Den får inte i något fall överstiga 350 kg per hektar och år på skiften med vall, 220 kg per hektar och år på skiften med sockerbetor, 275 kg per hektar och år på skiften med höstvete följt av en fånggröda, foderbetor eller majs med insådd av gräs, med undantag i det senare fallet för skiften på sandjordar, där kvävetillförseln inte får överstiga 260 kg per hektar och år.

4.   För varje gård ska det finnas en gödslingsplan för hela arealen som beskriver växtföljden och den planerade spridningen av stallgödsel och kväve- och fosforgödselmedel. Den ska finnas tillgänglig på gården senast den 15 februari varje kalenderår.

Gödslingsplanen ska omfatta följande:

a)

Antalet djur och en beskrivning av inhysnings- och lagringssystemen, inklusive lagringskapaciteten för stallgödsel (volymen).

b)

En beräkning av kväve- och fosformängder i den stallgödsel som produceras inom gården.

c)

En beskrivning av gödselsepareringen och den separerade gödselns förväntade egenskaper.

d)

Mängd, typ och egenskaper avseende den stallgödsel som skickas från eller tas emot på gården.

e)

En beräkning av kväve- och fosformängder i den stallgödsel som ska spridas inom gården.

f)

Växtföljden och arealen för skiften med grödor med högt kvävebehov och lång vegetationsperiod och för skiften med andra grödor, samt en skiss över de enskilda fältens läge.

g)

Grödornas förväntade kväve- och fosforbehov för varje skifte.

h)

Tillförsel av kväve och fosfor från stallgödsel på varje skifte.

i)

Tillförsel av kväve och fosfor från handelsgödsel och andra gödselmedel på varje skifte.

Planerna ska ses över senast sju dagar efter det att ändringar i jordbruksmetoderna företagits, för att garantera att planerna överensstämmer med de använda jordbruksmetoderna.

5.   Varje gård ska ha en bokföring över gödselanvändningen. Bokföringen ska lämnas in till den behöriga myndigheten för varje kalenderår.

6.   Varje gård som medges ett enskilt undantag ska godta att den ansökan som avses i artikel 4.1, gödslingsplanen och bokföringen över gödselanvändningen kan bli föremål för kontroll.

7.   På varje gård ska jordens kväve- och fosforhalt analyseras minst vart fjärde år för varje skifte. Minst en analys per fem hektar jordbruksmark ska göras.

8.   Nitrathalten i markprofilen ska mätas varje år på hösten på minst 25 % av de gårdar som omfattas av undantag. Jordproverna och jordanalyserna ska omfatta minst 5 % av de skiften som odlas med grödor med högt kvävebehov och lång vegetationsperiod och minst 1 % av övriga skiften. Minst tre prover från tre olika markskikt ska tas per två hektar jordbruksmark.

9.   Stallgödsel får inte spridas på hösten före vallodling.

10.   Minst två tredjedelar av mängden kväve från stallgödsel, med undantag för kväve från stallgödsel från betesdjur, ska spridas före den 15 maj varje år.

11.   De utsläppsfaktorer avseende kväve och fosfor för nötkreatur som fastställs i artikel 27.1 i det flamländska stallgödseldekretet av den 22 december 2006 ska tillämpas från och med första giltighetsåret för detta beslut.

Artikel 7

Markskötsel

Lantbrukare som medges ett enskilt undantag ska vidta följande åtgärder:

a)

Vall ska plöjas på våren.

b)

Vall får inte innehålla baljväxter eller andra växter som binder atmosfäriskt kväve.

c)

Plöjd vall ska omedelbart följas av en gröda med högt kvävebehov och gödselmedel får inte spridas det år då permanent vall plöjs.

d)

Fånggrödor ska sås omedelbart efter höstveteskörden och senast den 10 september.

e)

Fånggrödor får inte plöjas ned före den 15 februari, i syfte att garantera att jordbruksmarken har ett växttäcke som återför höstens nitratförluster från de lägre markskikten och begränsar vinterförlusterna.

Artikel 8

Övriga åtgärder

1.   Detta undantag ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av de åtgärder som krävs för att följa gemenskapens övriga miljölagstiftning.

2.   De behöriga myndigheterna ska se till att undantag som medges för spridning av separerad gödsel är förenliga med den kapacitet som finns i de anläggningar som godkänts för bearbetning av den fasta fraktionen.

Artikel 9

Åtgärder i fråga om gödselproduktion och transport

1.   De behöriga myndigheterna ska se till att gränsen för det antal djur som kan hållas på varje gård (utsläppsrätter för näringsämnen) i Flandern respekteras i enlighet med bestämmelserna i stallgödseldekretet av den 22 december 2006.

2.   De behöriga myndigheterna ska se till att gödseltransporter utförda av ackrediterade transportörer som klassificerats i kategorierna A 2ob, A 5o, A 6o, B och C enligt artiklarna 4 och 5 i det flamländska ministerdekretet av den 19 juli 2007 (3) registreras med hjälp av geografiska positioneringssystem.

3.   De behöriga myndigheterna ska se till att gödselsammansättningen analyseras med avseende på kväve- och fosforhalten före varje transport. Gödselproverna ska analyseras av erkända laboratorier och analysresultaten ska meddelas de behöriga myndigheterna och den mottagande lantbrukaren.

Artikel 10

Övervakning

1.   Den behöriga myndigheten ska varje år framställa och uppdatera kartor som visar procentandelen gårdar, antalet skiften, procentandelen djur och procentandelen jordbruksmark som omfattas av enskilda undantag i varje kommun. Kartorna ska skickas in till kommissionen en gång om året, första gången senast i februari 2008.

2.   Ett övervakningsnät för provtagning av ytvatten och ytligt grundvatten ska inrättas och upprätthållas för bedömning av undantagets effekter på vattenkvaliteten.

3.   Kartläggningar och näringsanalyser ska göras för att samla in uppgifter om lokal markanvändning, växtföljder och jordbruksmetoder på gårdar som omfattas av enskilda undantag. Dessa uppgifter kan användas för modellbaserade beräkningar av omfattningen av nitratutlakning och fosforförluster från skiften där högst 200 kg eller 250 kg kväve från stallgödsel och separerad gödsel tillförs per hektar och år enligt artikel 6.2.

4.   Övervakningsstationer, som täcker minst 150 gårdar, ska inrättas för insamling av uppgifter om kväve- och fosforhalter i markvatten, om mineralkväve i markprofilen och motsvarande kväve- och fosforförluster genom rotzonen ut i grundvattnet samt om kväve- och fosforförluster genom avrinning på och under markytan, både i områden som omfattas av undantag och i övriga områden. Övervakningsstationerna ska vara representativa för alla jordarter (ler-, silt-, sand- och lössjordar) samt för gödslingsmetoder och grödor. Övervakningsnätets sammansättning får inte ändras under tillämpningsperioden för detta beslut.

5.   En stärkt övervakning ska genomföras i avrinningsområden på sandjordar.

Artikel 11

Kontroller

1.   De behöriga myndigheterna ska göra administrativa kontroller av alla gårdar som omfattas av ett enskilt undantag, för att övervaka att den högsta tillåtna mängden kväve per hektar och år i form av stallgödsel inte överskrids och att bestämmelserna om högsta tillåtna mängder för kväve- och fosforgödsel och villkoren för markanvändning och för gödselseparering och transport följs.

2.   De behöriga myndigheterna ska se till att analysresultaten beträffande nitrathalten i markprofilen på hösten kontrolleras. Om kontrollerna visar att gränsen på 90 kg kväve per hektar eller de lägre värden som fastställts av den flamländska regeringen enligt artikel 14.1 i det flamländska stallgödseldekretet av den 22 december 2006 överskrids på ett visst skifte, ska lantbrukaren informeras och skiftet inte medges undantag under det därpå följande året.

3.   De behöriga myndigheterna ska, grundat på en riskbedömning och resultaten av de administrativa kontroller som avses i punkt 1, se till att kontroller på plats genomförs av minst 1 % av gödseltransporterna. Dessa kontroller ska minst omfatta kontroll av att kraven på ackreditering uppfylls, granskning av följedokument, kontroll av stallgödselns ursprung och bestämmelseort samt provtagning på transporterad gödsel. Gödselproverna kan tas under lastning, där så är lämpligt med hjälp av automatiska provtagare på fordonen. Gödselproverna ska analyseras av laboratorier som erkänts av de behöriga myndigheterna och analysresultaten ska meddelas den levererande och den mottagande lantbrukaren.

4.   Det ska upprättas ett fältkontrollprogram grundat på riskanalys samt på resultat från tidigare års kontroller och resultat från allmänna stickprovskontroller av tillämpningen av lagstiftning som genomför direktiv 91/676/EEG. Fältkontroller ska göras på minst 5 % av de gårdar som omfattas av ett enskilt undantag och avse de villkor som anges i artiklarna 5, 6 och 7.

Artikel 12

Rapportering

1.   Den behöriga myndigheten ska varje år lämna in övervakningsresultaten till kommissionen, tillsammans med en rapport om vattenkvalitetens utveckling, en utvärdering av nitrathalter i markprofilen på hösten för de olika grödorna på gårdar som omfattas av undantag samt utvärderingsmetoder. Rapporten ska visa hur tillämpningen av villkoren för undantaget utvärderas genom kontroller på gårds- och skiftesnivå, och den ska innehålla uppgifter, grundade på administrativa kontroller och fältkontroller, om gårdar som inte uppfyller villkoren.

2.   Rapporten ska också innehålla uppgifter om gödselseparering, inklusive vidare bearbetning och användning av den fasta fraktionen, samt detaljerade uppgifter om separeringssystemens egenskaper, deras effektivitet och den separerade gödselns sammansättning.

3.   Utöver de uppgifter som avses i punkterna 1 och 2 ska rapporten innehålla uppgifter om gödsling på alla gårdar som omfattas av enskilda undantag, utvecklingen när det gäller gödselproduktionen i Flandern i fråga om kväve och fosfor, resultaten av de administrativa kontrollerna och fältkontrollerna av gödseltransporter samt resultaten av kontrollerna av näringsbalansen på gårdsnivå för beräkning av utsläppskoefficienter för gris och fjäderfä.

4.   Den första rapporten ska lämnas in senast i december 2008 och därefter i juli varje år.

5.   De erhållna resultaten kommer att beaktas av kommissionen vid en eventuell ny begäran om undantag.

Artikel 13

Tillämpning

Detta beslut ska tillämpas inom ramen för Flanderns åtgärdsprogram 2007–2010 (stallgödseldekretet av den 22 december 2006) och det ska upphöra att gälla den 31 december 2010.

Artikel 14

Detta beslut riktar sig till Konungariket Belgien.

Utfärdat i Bryssel den 21 december 2007.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 375, 31.12.1991, s. 1. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Belgisch Staatsblad, 29.12.2006, s. 76368.

(3)  Belgisch Staatsblad, 31.8.2007, s. 45564.