ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 15

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
18 januari 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 31/2008 av den 15 november 2007 om ingående av ett partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Madagaskar

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 32/2008 av den 17 januari 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 33/2008 av den 17 januari 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv 91/414/EEG i fråga om ett ordinarie och ett påskyndat förfarande för bedömning av verksamma ämnen som omfattades av det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i det direktivet men som inte införts i dess bilaga I ( 1 )

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 34/2008 av den 17 januari 2008 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95

13

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 35/2008 av den 17 januari 2008 om att inte bevilja exportbidrag för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 581/2004

15

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 36/2008 av den 17 januari 2008 om fastställande av exportbidrag för nötkött

16

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 37/2008 av den 17 januari 2008 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1109/2007, för regleringsåret 2007/2008

20

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 38/2008 av den 17 januari 2008 om utfärdande av importlicenser för ris inom ramen för de tullkvoter som öppnas för delperioden januari 2008 genom förordning (EG) nr 1529/2007

22

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 39/2008 av den 17 januari 2008 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

25

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2008/58/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 26 november 2007 om tillstånd att tillsätta syra till must och vin producerade inom vinodlingszonen B i Österrike för vinåret 2007/2008 [delgivet med nr K(2007) 5615]

28

 

 

2008/59/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 18 december 2007 om antagande av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas från och med den 1 augusti 2006, 1 september 2006, 1 oktober 2006, 1 november 2006, 1 december 2006 och 1 januari 2007 på löner till tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda vid Europeiska gemenskaperna som tjänstgör i tredjeländer och till en del av de tjänstemän som är kvar i tjänst i de två nya medlemsstaterna under en period av högst 19 månader efter anslutningen

29

 

 

2008/60/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 21 december 2007 om ändring av beslut 2003/548/EG för att stryka vissa typer av hyrda förbindelser från minimiutbudet av hyrda förbindelser [delgivet med nr K(2007) 6635]  ( 1 )

32

 

 

2008/61/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 17 januari 2008 om ändring av bilaga II till rådets beslut 79/542/EEG beträffande import av färskt nötkött från Brasilien [delgivet med nr K(2008) 28]  ( 1 )

33

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

18.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 15/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 31/2008

av den 15 november 2007

om ingående av ett partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Madagaskar

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 jämförd med artikel 300.2 och 300.3 första stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Gemenskapen och Republiken Madagaskar har förhandlat fram och paraferat ett partnerskapsavtal om fiske som ger gemenskapens fiskare möjligheter att fiska i vatten över vilka Republiken Madagaskar utövar suveräna rättigheter.

(2)

Det ligger i gemenskapens intresse att godkänna detta avtal.

(3)

Det är nödvändigt att fastställa hur fiskemöjligheterna ska fördelas mellan medlemsstaterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Madagaskar godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer denna förordning (1).

Artikel 2

De fiskemöjligheter som fastställs i protokollet till avtalet ska fördelas mellan medlemsstaterna enligt följande:

Fiskekategori

Fartygstyp

Medlemsstat

Licens eller kvot

Tonfiskfiske

Notfartyg för tonfiskfiske, med frysanläggning:

Spanien

23

Frankrike

19

Italien

1

Tonfiskfiske

Tonfiskfartyg för fiske med ytlångrev på mer än 100 GT

Spanien

25

Frankrike

13

Portugal

7

Förenade kungariket

5

Tonfiskfiske

Tonfiskfartyg för fiske med ytlångrev på 100 GT eller mindre

Frankrike

26

Demersalt fiske

Experimentellt fiske i vetenskapligt syfte med spön eller förankrade backor/långrevar

Frankrike

5

Om licensansökningarna från dessa medlemsstater inte uttömmer de fiskemöjligheter som fastställs i protokollet, får kommissionen beakta licensansökningar från alla övriga medlemsstater.

Artikel 3

De medlemsstater vars fartyg fiskar enligt avtalet ska meddela kommissionen hur stora mängder av varje bestånd som fångas i Madagaskars fiskezon i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 500/2001 av den 14 mars 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2847/93 beträffande övervakning av de fångster som gemenskapens fiskefartyg fiskar i tredje lands farvatten och på öppet hav (2).

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 november 2007.

På rådets vägnar

M. L. RODRIGUES

Ordförande


(1)  För texten till avtalet, se EUT L 331, 17.12.2007, s. 7.

(2)  EGT L 73, 15.3.2001, s. 8.


18.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 15/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 32/2008

av den 17 januari 2008

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsakter (1), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 januari 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

till kommissionens förordning av den 17 januari 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

IL

134,0

MA

53,3

TN

129,8

TR

99,8

ZZ

104,2

0707 00 05

JO

187,5

MA

48,4

TR

114,1

ZZ

116,7

0709 90 70

MA

97,4

TR

140,9

ZZ

119,2

0709 90 80

EG

313,6

ZZ

313,6

0805 10 20

EG

48,6

IL

54,3

MA

72,8

TN

62,9

TR

80,2

ZA

52,9

ZZ

62,0

0805 20 10

MA

108,5

TR

101,8

ZZ

105,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,4

IL

76,2

JM

120,0

TR

80,4

ZZ

85,0

0805 50 10

BR

72,8

EG

102,1

IL

123,3

TR

119,8

ZA

54,7

ZZ

94,5

0808 10 80

CA

96,2

CN

76,8

MK

40,4

US

115,5

ZA

59,7

ZZ

77,7

0808 20 50

CN

65,6

US

88,7

ZZ

77,2


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


18.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 15/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 33/2008

av den 17 januari 2008

om tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv 91/414/EEG i fråga om ett ordinarie och ett påskyndat förfarande för bedömning av verksamma ämnen som omfattades av det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i det direktivet men som inte införts i dess bilaga I

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), särskilt artikel 6.5, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG föreskrivs att kommissionen ska genomföra ett arbetsprogram för att successivt undersöka de verksamma ämnen som finns på marknaden två år efter anmälan av detta direktiv. Detta arbetsprogram är uppdelat i fyra etapper, och sista etappen utlöper den 31 december 2008 enligt kommissionens beslut 2003/565/EG av den 25 juli 2003 om förlängning av den tidsperiod som föreskrivs i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG (2).

(2)

Den första etappen i arbetsprogrammet inrättades genom kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92 av den 11 december 1992 om närmare bestämmelser för genomförandet av den första etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (3). Andra och tredje etappen i arbetet inrättades genom kommissionens förordning (EG) nr 451/2000 av den 28 februari 2000 om genomförandebestämmelser för den andra och tredje etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG (4) och kommissionens förordning (EG) nr 1490/2002 (5). Fjärde etappen i arbetsprogrammet fastställdes genom kommissionens förordning (EG) nr 2229/2004 av den 3 december 2004 om ytterligare genomförandebestämmelser för den fjärde etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG (6).

(3)

När det gäller införandet i bilaga I till direktiv 91/414/EEG av aktiva ämnen som omfattades av den första, andra, tredje och fjärde etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i samma direktiv, är det nödvändigt att fastställa närmare bestämmelser för ansökningar som lämnas in på nytt, dels för att undvika dubbelarbete och upprätthålla en hög säkerhetsnivå, dels för att se till att beslut kan fattas så snabbt som möjligt. Vidare bör man fastställa förhållandet mellan sökande, medlemsstater, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, nedan kallad myndigheten, och kommissionen samt varje parts skyldigheter när det gäller tillämpningen av förfarandet.

(4)

Ansökningarna för de ämnen som omfattas av den första etappen lämnades in 1995 och 1996. Myndigheten genomförde inte någon sakkunnigbedömning. Med beaktande av hur gamla de ursprungliga ansökningshandlingarna är, och mot bakgrund av de nya vetenskapliga rön som kommer till uttryck i de riktlinjer kommissionen har utarbetat, bör det krävas en fullständig och uppdaterad ansökan för dessa ämnen, och myndigheten bör i princip genomföra en sakkunnigbedömning. Samma bestämmelser bör i princip gälla för ämnen som omfattas av den andra, tredje och fjärde etappen i arbetsprogrammet, men ett påskyndat förfarande får tillämpas i fall där ett utkast till utvärderingsrapport har tagits fram och en ansökan lämnats in inom rimlig tid efter beslutet om att ämnet inte skulle införas i bilaga I till direktiv 91/414/EEG.

(5)

För ämnen som omfattas av den andra etappen gällde stränga tidsfrister, och det var därför nödvändigt att fatta beslut på grundval av de tillgängliga uppgifter som myndigheten hade sakkunnigbedömt. I flera fall påpekades förhållanden som ledde till att det berörda ämnet inte infördes i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. De ursprungliga ansökningarna för dessa ämnen hade lämnats in senast i april 2002. Myndigheten genomförde sakkunnigbedömningar under perioden 2003–2006, och ansökningarna är därför uppdaterade. För några av dessa ämnen kommer ansökan om eventuellt införande i bilaga I, på grundval av samma eller mer begränsade avsedda användningar, endast att kräva ett begränsat antal kompletterande undersökningsresultat för att bli fullständiga så att de kan lämnas in på nytt. Det bör införas ett påskyndat förfarande för ansökningar som lämnas in på nytt och för sakkunnigbedömning i sådana fall då ansökan och behandlingen av denna är av senare datum. Detsamma bör gälla för ämnen som omfattas av den tredje och fjärde etappen av utvärderingsprogrammet, för vilka förfarandena senast ändrades genom förordning (EG) nr 1095/2007.

(6)

Kompletterande undersökningsresultat bör endast beaktas om de lämnas inom den fastställda tidsfristen.

(7)

Det bör säkerställas att möjlighet finns att när som helst lämna in en ny ansökan för samma ämne.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Tillämpningsområde

I denna förordning fastställs närmare bestämmelser om inlämnande och utvärdering av ansökningar om införande i bilaga I till direktiv 91/414/EEG av aktiva ämnen som utvärderats av kommissionen inom ramarna för det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i samma direktiv, men som inte hade införts i direktivets bilaga I vid de datum som anges följande punkter:

a)

Ämnen som omfattas av den första etappen: den 31 december 2006; när det gäller metalaxyl dock den 30 juni 2010.

b)

Ämnen som omfattas av den andra etappen: den 30 september 2007.

c)

Ämnen som omfattas av den tredje och fjärde etappen: den 31 december 2008.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

a)   sökande: den person som själv tillverkar det verksamma ämnet eller som genom ett avtal låter någon annan part eller person tillverka det verksamma ämnet och som av tillverkaren utsetts att vara dennes exklusiva företrädare när det gäller efterlevnaden av bestämmelserna i den här förordningen,

b)   kommittén: ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättas genom artikel 19 i direktiv 91/414/EEG,

c)   ämnen som omfattas av den första etappen: de aktiva ämnena i bilaga I till förordning (EEG) nr 3600/92,

d)   ämnen som omfattas av den andra etappen: de aktiva ämnena i bilaga I till förordning (EG) nr 451/2000,

e)   ämnen som omfattas av den tredje etappen: de aktiva ämnena i bilaga I till förordning (EG) nr 1490/2002,

f)   ämnen som omfattas av den fjärde etappen: de aktiva ämnena i bilaga I till förordning (EG) nr 2229/2004.

KAPITEL II

ORDINARIE FÖRFARANDE

Artikel 3

Ansökan

1.   En sökande som önskar få ett aktivt ämne som omfattas av artikel 1 infört i bilaga I till direktiv 91/414/EEG ska lämna in en ansökan för det berörda aktiva ämnet till en medlemsstat (i det följande benämnt den rapporterande medlemsstaten) tillsammans med en fullständig ansökan och en sammanfattning av ansökan i enlighet med artikel 4, som dokumenterar att det aktiva ämnet uppfyller kraven i artikel 5 i samma direktiv. Det är upp till sökanden att visa att dessa krav är uppfyllda.

2.   I samband med att ansökan lämnas in får sökanden enligt artikel 14 i direktiv 91/414/EEG kräva att vissa delar av ansökningshandlingarna enligt punkt 1 i denna artikel ska betraktas som konfidentiella. För varje handling eller del av handling ska sökanden förklara varför den ska betraktas som konfidentiell.

Sökanden ska samtidigt framföra eventuella krav på dataskydd enligt artikel 13 i direktiv 91/414/EEG.

Sökanden ska separat lämna in de uppgifter som ska behandlas konfidentiellt.

Artikel 4

Ansökningshandlingar

1.   Sammanfattningen ska innehålla följande:

a)

Uppgifter för ett begränsat antal representativa användningar för minst ett växtskyddsmedel innehållande det berörda aktiva ämnet, som dokumenterar att kraven i artikel 5 i direktiv 91/414/EEG är uppfyllda.

b)

För varje punkt i de krav på uppgifter om det verksamma ämnet som avses i bilaga II till direktiv 91/414/EEG ska det finnas sammanfattningar och resultat från test och undersökningar, namn på innehavaren av dessa och på den person eller den inrättning som har utfört test och undersökningar.

c)

Sammanfattningar och resultat av tester och undersökningar för varje punkt i uppgiftskraven rörande det växtskyddsmedel som avses i bilaga III till direktiv 91/414/EEG, samt namnet på ägaren och på den person eller det institut som har utfört de berörda tester och undersökningar som är relevanta för utvärderingen av de krav som avses i artikel 5 i samma direktiv, med hänsyn till att uppgifter enligt bilaga II eller bilaga III vilka saknas i ansökan på grund av det begränsade antalet representativa användningar som föreslås kan leda till begränsningar när det gäller införandet i bilaga I.

d)

En checklista som visar att handlingarna enligt punkt 2 är kompletta.

e)

En motivering till varför de förelagda test- och undersökningsrapporterna är nödvändiga för förstagångsinförandet av det berörda aktiva ämnet.

f)

En utvärdering av alla uppgifter som lämnats.

2.   De fullständiga ansökningshandlingarna ska innehålla fullständiga rapporter från enskilda test och undersökningar avseende samtliga uppgifter som nämns i 1 b och 1 c.

Artikel 5

Kontroll av att ansökningshandlingarna är fullständiga

1.   Senast 30 dagar efter mottagandet av ansökan ska den rapporterande medlemsstaten med hjälp av checklistan i artikel 4.1 d kontrollera om de inlämnade handlingarna innehåller alla de uppgifter som anges i artikel 4.

2.   Om någon av de uppgifter som anges i artikel 4 saknas ska medlemsstaten underrätta sökanden och samtidigt ange en sista dag för inlämnande av uppgifterna. Tidsperioden får inte överstiga sex månader.

3.   Om sökanden inte lämnat in de uppgifter som saknas inom den tidsfrist som anges i punkt 2, ska den rapporterande medlemsstaten underrätta sökanden, kommissionen och de andra medlemsstaterna om att ansökan inte kan godtas. Om kommissionen, efter att ha gett sökanden möjlighet att lämna synpunkter, drar slutsatsen att sökanden har underlåtit att lämna in de uppgifter som saknas, ska den anta ett beslut där den avslår ett införande av det berörda aktiva ämnet i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Med ett sådant beslut avslutas utvärderingen av det berörda aktiva ämnet enligt den här förordningen.

4.   En ny ansökan gällande samma ämne kan när som helst lämnas in.

5.   Om ansökningshandlingarna innehåller alla de uppgifter som föreskrivs i artikel 3, ska den rapporterande medlemsstaten underrätta sökanden, kommissionen, övriga medlemsstater och myndigheten om att ansökningshandlingarna bedömts som fullständiga.

Artikel 6

Offentliggörande av information

Kommissionen ska offentliggöra följande uppgifter om ansökningar för vilka det har fastslagits att de är fullständiga:

a)

Namnet på det verksamma ämnet.

b)

Datum för ansökan.

c)

Sökandenas namn och adress.

d)

Den rapporterande medlemsstaten.

Artikel 7

Inlämning av uppgifter från tredje part

1.   En person eller medlemsstat som önskar ge de rapporterande medlemsstaterna upplysningar som skulle kunna bidra till utvärderingen, särskilt när det gäller potentiella skadeverkningar av det verksamma ämnet och restprodukter av detsamma på djurs och människors hälsa och på miljön ska lämna de upplysningarna utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7 i direktiv 91/414/EEG, senast 90 dagar efter det att de uppgifter som avses i artikel 6 har offentliggjorts.

2.   Den rapporterande medlemsstaten ska omedelbart överlämna eventuella uppgifter till myndigheten och den sökande.

3.   Sökanden får sända in synpunkter på de inlämnade upplysningarna till den rapporterande medlemsstaten och till myndigheten senast 60 dagar efter att ha mottagit dem.

Artikel 8

Utvärdering som utförs av den rapporterande medlemsstaten

1.   Inom tolv månader räknat från dagen för ansökan enligt artikel 3.1 ska den rapporterande medlemsstaten utarbeta och till myndigheten överlämna en rapport (nedan kallad utkast till utvärderingsrapport) i vilken den utvärderar om det verksamma ämnet kan förväntas uppfylla kraven i artikel 5 i direktiv 91/414/EEG. Den ska samtidigt meddela sökanden att utkastet till utvärderingsrapport föreligger, och uppmana sökanden att genast sända den uppdaterade ansökan vidare till myndigheten, medlemsstaterna och kommissionen.

2.   Den rapporterande medlemsstaten kan samråda med myndigheten.

3.   Om den rapporterande medlemsstaten behöver kompletterande uppgifter ska den kräva att sökanden lämnar dessa uppgifter inom en viss tid. I det fallet ska tolvmånadersperioden förlängas med den extra tidsfrist som den rapporterande medlemsstaten medger. Den extra tidsfristen får högst vara sex månader och upphör när den rapporterande medlemsstaten mottar de kompletterande uppgifterna. Medlemsstaten ska underrätta kommissionen och myndigheten. Den rapporterande medlemsstaten ska i sin utvärdering endast ta hänsyn till uppgifter som läggs fram inom den fastställda tidsfristen.

4.   Om sökanden inte lämnat in de uppgifter som saknas inom den tidsfrist som anges i punkt 3, ska den rapporterande medlemsstaten underrätta sökanden, kommissionen och de andra medlemsstaterna om detta. Om kommissionen, efter att ha gett sökanden möjlighet att lämna synpunkter, drar slutsatsen att sökanden har underlåtit att lämna in de uppgifter som saknas men som krävs för att det ska kunna avgöras om ämnet uppfyller kraven i artikel 5 i direktiv 91/414/EEG, ska den anta ett beslut där den avslår införandet av det berörda aktiva ämnet i bilaga I till samma direktiv och avslutar utvärderingen av det aktiva ämnet enligt den här förordningen.

5.   En ny ansökan gällande samma ämne kan när som helst lämnas in.

Artikel 9

Mottagande av och tillgång till utkastet till utvärderingsrapport

Myndigheten ska låta sökanden, övriga medlemsstater och kommissionen ta del av den rapporterande medlemsstatens utkast till utvärderingsrapport efter att ha mottagit de handlingar som anges i artikel 8.1.

Allmänheten ska ges tillgång till rapporten efter en tidsfrist på två veckor under vilken sökanden kan kräva att vissa delar av rapporten ska förbli konfidentiella.

Myndigheten ska anslå en period på 90 dagar för skriftliga synpunkter från medlemsstaterna och sökanden.

Om så krävs ska myndigheten anordna sakkunnigbedömning av bland annat experter från medlemsstaterna.

Artikel 10

Myndighetens slutsatser

1.   Inom 90 dagar från det att den period som avses i artikel 9.3 i denna förordning har löpt ut ska myndigheten anta sina slutsatser, av vilka det ska framgå om det verksamma ämnet kan förväntas uppfylla kraven i artikel 5 i direktiv 91/414/EEG, och meddela sökanden, medlemsstaterna och kommissionen sina slutsatser.

Om så krävs ska myndigheten i sina slutsatser behandla de riskreducerande alternativ i förhållande till den avsedda användningen som framkommit i utkastet till utvärderingsrapport.

2.   Om myndigheten behöver kompletterande uppgifter ska den i samråd med den rapporterande medlemsstaten fastställa en tidsfrist på högst 90 dagar för när sökanden ska lämna uppgifterna till myndigheten och den rapporterande medlemsstaten. I det fallet ska den tidsfrist om 90 dagar som avses i punkt 1 förlängas med den extra tidsfrist som myndigheten medger. Denna ska underrätta kommissionen och övriga medlemsstater. Myndigheterna ska i sina slutsatser endast ta hänsyn till uppgifter som lämnats in inom den fastställda tidsfristen.

3.   Den rapporterande medlemsstaten ska utvärdera de kompletterande uppgifterna och lämna den till myndigheten så snabbt som möjligt, senast 60 dagar efter att ha mottagit de kompletterande undersökningsresultaten.

4.   För att förenkla planeringen av arbetet ska kommissionen och myndigheten enas om en tidsplan för när yttrandena ska avges. Kommissionen och myndigheten ska enas om i vilken form myndighetens slutsatser ska läggas fram.

Artikel 11

Framläggande av utkast till direktiv eller utkast till beslut

1.   Kommissionen ska, utan att det påverkar de förslag som den kan komma att lägga fram om ändring av bilagan till direktiv 79/117/EEG (7) och senast sex månader från den dag kommissionen mottagit myndighetens slutsatser eller information om att sökanden inte lämnat in de uppgifter som saknas, förelägga kommittén ett utkast till granskningsrapport som ska slutföras vid mötet.

Sökanden ska ges möjlighet att lämna synpunkter på granskningsrapporten, inom en tidsfrist som fastställs av kommissionen.

2.   På grundval av den granskningsrapport som föreskrivs i punkt 1 och med hänsyn till de synpunkter som sökanden lämnat inom den tidsfrist som kommissionen fastställt enligt punkt 1, ska ett direktiv eller ett beslut antas enligt förfarandet i artikel 19.2 i direktiv 91/414/EEG, där något av följande alternativ fastställs:

a)

Att ett aktivt ämne ska införas i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, eventuellt på vissa villkor och med vissa begränsningar.

b)

Att införandet av ett aktivt ämne i bilaga I till nämnda direktiv avslås.

3.   Antagandet av ett beslut enligt punkt 2.b ska avsluta utvärderingen av det berörda aktiva ämnet enligt den här förordningen.

Artikel 12

Tillgång till granskningsrapporten

Den slutliga granskningsrapporten, utom de delar som rör konfidentiella uppgifter ur ansökningshandlingarna och som klassats som sådana uppgifter enligt artikel 14 i direktiv 91/414/EEG, ska göras tillgänglig för allmänheten.

KAPITEL III

PÅSKYNDAT FÖRFARANDE

Artikel 13

Villkor för tillämpning av påskyndat förfarande

Om ett ämne som omfattas av den andra, tredje eller fjärde etappen har varit föremål för ett beslut om avslag av införande enligt artikel 6.1 i direktiv 91/414/EEG, och det har utarbetats ett utkast till utvärderingsrapport, kan var och en som har deltagit som anmälare i det förfarande som ligger till grund för det berörda beslutet, eller var och en som efter avtal med den ursprungliga anmälaren har trätt i anmälarens ställe vid tillämpningen av den här förordningen, lämna in en ansökan enligt det påskyndade förfarandet enligt artikel 14–19 i den här förordningen. Ansökan ska sändas in senast sex månader efter den dag då beslutet om avslag av införande offentliggjordes, när det gäller ämnen som omfattas av den tredje och fjärde etappen, eller senast sex månader efter den dag då den här förordningen trädde i kraft, när det gäller ämnen som omfattas av den andra etappen.

Artikel 14

Ansökan

1.   Den ansökan som avses i artikel 13 ska lämnas in till den medlemsstat som fungerade som rapporterande medlemsstat under det utvärderingsförfarande som avslutades med beslutet om avslag av införande, om inte en annan medlemsstat meddelar kommissionen att den är villig att genomföra utvärderingen efter avtal med den ursprungliga rapporterande medlemsstaten.

2.   I samband med att ansökan lämnas in får sökanden enligt artikel 14 i direktiv 91/414/EEG kräva att vissa kompletterande undersökningsresultat enligt artikel 15.2 ska betraktas som konfidentiella. För varje handling eller del av handling ska sökanden ange skäl till varför den ska betraktas som konfidentiell.

Sökanden ska separat lämna in de uppgifter som ska behandlas konfidentiellt.

Sökanden ska samtidigt framföra eventuella krav på dataskydd enligt artikel 13 i direktiv 91/414/EEG.

Artikel 15

Krav gällande innehåll och förfarande

1.   Följande krav ska gälla för innehållet:

a)

Det aktiva ämnets specifikation ska vara densamma som den som var föremål för beslutet om avslag av införande. Den får endast ändras om så krävs mot bakgrund av de skäl som låg till grund för beslutet om avslag av införande, för att möjliggöra införandet av det berörda ämnet i bilaga I till direktiv 91/414/EEG.

b)

De avsedda användningarna ska vara desamma som de som var föremål för beslutet om avslag av införande. De får endast ändras om så krävs mot bakgrund av de förhållanden som låg till grund för beslutet om avslag av införande, för att möjliggöra införandet av det berörda ämnet i bilaga I till direktiv 91/414/EEG.

c)

Det är upp till sökanden att visa att kraven i artikel 5 i direktiv 91/414/EEG är uppfyllda.

2.   Sökanden ska lämna in följande tillsammans med ansökan:

a)

De kompletterande undersökningsresultat som är nödvändiga för att man ska kunna utvärdera de särskilda förhållanden som låg till grund för antagandet av det berörda beslutet om avslag av införande.

b)

Eventuella kompletterande undersökningsresultat som avspeglar den aktuella vetenskapliga och tekniska kunskapen, i synnerhet ny vetenskaplig och teknisk kunskap sedan inlämnandet av de uppgifter som låg till grund för beslutet om avslag av införande.

c)

Ett eventuellt tillägg till den ursprungliga ansökan.

d)

En checklista som visar att dokumentationen är fullständig och vilka uppgifter som är nya.

Artikel 16

Offentliggörande av information

Kommissionen ska offentliggöra följande uppgifter om ansökningar för vilka det har fastslagits att de är fullständiga:

a)

Namnet på det verksamma ämnet.

b)

Datum för ansökan.

c)

Sökandenas namn och adress.

d)

Den rapporterande medlemsstaten.

Artikel 17

Inlämning av uppgifter från tredje part

1.   En person eller medlemsstat som önskar ge de rapporterande medlemsstaterna upplysningar som skulle kunna bidra till utvärderingen, särskilt när det gäller potentiella skadeverkningar av det verksamma ämnet och restprodukter av detsamma på djurs och människors hälsa och på miljön ska lämna de upplysningarna utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7 i direktiv 91/414/EEG, senast 90 dagar efter det att de uppgifter som avses i artikel 16 har offentliggjorts.

2.   Den rapporterande medlemsstaten ska omedelbart överlämna eventuella uppgifter till myndigheten och den sökande.

3.   Sökanden får sända in synpunkter på de inlämnade upplysningarna till den rapporterande medlemsstaten och myndigheten senast 60 dagar efter att ha mottagit dem.

Artikel 18

Utvärdering som utförs av den rapporterande medlemsstaten

1.   De uppgifter som avse i artikel 15.2 ska utvärderas av den rapporterande medlemsstat som avses i artikel 14.1, om inte den berörda medlemsstaten avtalar med en annan medlemsstat att den senare ska fungera som rapporterande medlemsstat. Sökanden, kommissionen, myndigheten och de övriga medlemsstaterna ska informeras om detta avtal.

2.   Senast sex månader efter inlämnandet av ansökan ska den rapporterande medlemsstaten sända myndigheten och kommissionen en utvärdering av de kompletterande undersökningsresultaten i en rapport (i det följande benämnt den kompletterande rapporten), som avspeglar den aktuella vetenskapliga och tekniska kunskapen och om så krävs uppgifter från den ursprungliga ansökan, och där hänsyn tas till tillgängliga uppgifter om potentiellt skadliga verkningar som lämnats in av tredje person samt synpunkterna från sökanden enligt artikel 17.3. Den kompletterande rapporten ska innehålla en utvärdering av om det aktiva ämnet kan förväntas uppfylla kraven i artikel 5 i direktiv 91/414/EEG. Den rapporterande medlemsstaten ska samtidigt meddela sökanden att den kompletterande rapporten föreligger, och att den uppdaterade ansökan genast ska sändas vidare till myndigheten, medlemsstaterna och kommissionen.

Den rapporterande medlemsstaten kan samråda med myndigheten.

3.   Om den rapporterande medlemsstaten behöver kompletterande uppgifter, som dock inte får utgöras av nya undersökningsresultat, ska den kräva att sökanden lämnar dessa uppgifter inom en viss tid. I det fallet ska den sexmånadersperiod som avses i punkt 2 förlängas med den extra tidsfrist som den rapporterande medlemsstaten medger. Den extra tidsfristen får högst vara 90 dagar och ska upphöra när den rapporterande medlemsstaten mottar de kompletterande uppgifterna. Medlemsstaten ska underrätta kommissionen och myndigheten. Den rapporterande medlemsstaten ska i sin utvärdering endast ta hänsyn till uppgifter som läggs fram inom den fastställda tidsfristen.

Artikel 19

Tillgång till den kompletterande rapporten

1.   Efter att ha mottagit den kompletterande rapporten ska myndigheten skicka den till de övriga medlemsstaterna och sökanden för synpunkter. Sådana synpunkter ska sändas till myndigheten senast 30 dagar efter mottagandet av den kompletterande rapporten. Myndigheten ska sammanställa och sända vidare synpunkterna till kommissionen.

2.   Myndigheten ska göra den kompletterande rapporten tillgänglig på begäran eller hålla den tillgänglig så att vem som helst kan ta del av den, med undantag av de uppgifter som har klassats som konfidentiella i enlighet med artikel 14 i direktiv 91/414/EEG.

Artikel 20

Utvärdering

1.   Kommissionen ska granska den kompletterande rapporten och om så är relevant, det utkast till utvärderingsrapport som avses i artikel 13, samt rekommendationen från den rapporterande medlemsstaten och de mottagna synpunkterna senast 30 dagar efter att ha mottagit de synpunkter som myndigheten har sammanställt.

Kommissionen kan samråda med myndigheten. Ett sådant samråd kan, om så är relevant, innefatta en begäran om genomförande av en sakkunnigbedömning med deltagande av experter från medlemsstaterna.

2.   Myndigheten ska, när kommissionen rådgör med den om ämnen som omfattas av den andra etappen, framlägga sina slutsatser senast 90 dagar efter att ha mottagit kommissionens begäran. Myndigheten ska lämna sina slutsatser i en rapport senast sex månader efter en begäran som rör ämnen som omfattas av den tredje och fjärde etappen.

När det gäller ämnen som omfattas av den tredje och fjärde etappen och om vilka myndigheten behöver kompletterande uppgifter, som dock inte får utgöras av nya undersökningsresultat, ska myndigheten fastställa en tidsfrist på högst 90 dagar för när sökanden ska lämna dessa till myndigheten och den rapporterande medlemsstaten. I det fallet ska den sexmånadersperiod som avses i föregående stycke förlängas med den extra tidsfrist som myndigheten medger.

Den rapporterande medlemsstaten ska utvärdera de kompletterande uppgifterna och lämna dem till myndigheten så snabbt som möjligt, senast 60 dagar efter att ha mottagit de kompletterande undersökningsresultaten.

3.   För att förenkla planeringen av arbetet ska kommissionen och myndigheten enas om en tidsplan för när yttrandena ska avges. Kommissionen och myndigheten ska enas om i vilken form myndighetens slutsatser ska läggas fram.

Artikel 21

Framläggande av utkast till direktiv eller utkast till beslut

1.   Kommissionen ska förelägga kommittén ett utkast till granskningsrapport som ska slutföras vid mötet, utan att det påverkar de förslag som kommissionen kan komma att lägga fram om ändring av bilagan till direktiv 79/117/EEG och senast sex månader efter mottagandet av den information som avses i artikel 20.1 första stycket, eller från den dag då myndighetens slutsatser läggs fram eller information framkommer om att sökanden underlåtit att lämna in de uppgifter som saknas.

Sökanden ska ges möjlighet att lämna synpunkter på granskningsrapporten, inom en tidsfrist som fastställs av kommissionen.

2.   På grundval av den granskningsrapport som föreskrivs i punkt 1 och med hänsyn till de synpunkter som sökanden lämnat inom den tidsfrist som kommissionen fastställt enligt punkt 1, ska ett direktiv eller ett beslut antas enligt förfarandet i artikel 19.2 i direktiv 91/414/EEG, där något av följande alternativ fastställs:

a)

Att ett aktivt ämne ska införas i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, eventuellt på vissa villkor och med vissa begränsningar.

b)

Att införandet av ett aktivt ämne i bilaga I till nämnda direktiv avslås.

Artikel 22

Tillgång till granskningsrapporten

Den slutliga granskningsrapporten, utom de delar som rör konfidentiella uppgifter ur ansökningshandlingarna och som klassats som sådana uppgifter enligt artikel 14 i direktiv 91/414/EEG, ska göras tillgänglig för allmänheten.

KAPITEL IV

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 23

Avgifter

1.   Medlemsstaterna ska införa ett system enligt vilket de sökande är skyldiga att erlägga en avgift för administrativ hantering och utvärdering av kompletterande undersökningsresultat eller de handlingar som är relaterade därmed.

2.   Medlemsstaterna ska fastställa en särskild avgift för utvärderingen.

3.   I samband med detta ska medlemsstaterna uppfylla följande villkor:

a)

De ska utkräva betalning av en avgift som i möjligaste mån motsvarar deras utgifter för genomförandet av alla de olika förfaranden som är förbundna med utvärderingen av kompletterande undersökningsresultat och ansökningshandlingar i varje enskilt fall.

b)

De ska se till att avgiften fastställs öppet och att den motsvarar de faktiska kostnaderna för att granska och administrativt handlägga kompletterande undersökningsresultat eller ansökningshandlingar. För beräkning av den sammanlagda avgiften får dock medlemsstaterna fastställa en taxa med fasta avgifter på grundval av genomsnittliga kostnader.

c)

De ska se till att avgiften erläggs i enlighet med de anvisningar som myndigheten lämnar i varje medlemsstat och att intäkterna från avgiften bara används för att täcka de faktiska kostnader som den rapporterande medlemsstaten har i samband med utvärderingen och den administrativa hanteringen av de kompletterande undersökningsresultat eller ansökningshandlingar för vilka den har utsetts till rapporterande medlemsstat, eller för att täcka kostnaden för allmänna åtgärder som avser fullgörandet av de skyldigheter medlemsstaten har i enlighet med denna förordning.

Artikel 24

Övriga skatter eller avgifter

Artikel 23 ska inte påverka de rättigheter medlemsstaterna har att, utöver den avgift som föreskrivs i artikel 23, enligt bestämmelserna i fördraget behålla eller införa andra skatter eller avgifter för godkännande, utsläppande på marknaden, användning och kontroll av verksamma ämnen och växtskyddsmedel.

Artikel 25

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 januari 2008.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2007/50/EG (EUT L 202, 3.8.2007, s. 15).

(2)  EUT L 192, 31.7.2003, s. 40.

(3)  EGT L 366, 15.12.1992, s. 10. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2266/2000 (EGT L 259, 13.7.2000, s. 27).

(4)  EGT L 55, 29.2.2000, s. 25. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1044/2003 (EUT L 151, 19.6.2003, s. 32).

(5)  EGT L 224, 21.8.2002, s. 23. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1095/2007 (EUT L 246, 21.9.2007, s. 19).

(6)  EUT L 379, 24.12.2004, s. 13. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1095/2007.

(7)  EGT L 33, 8.2.1979, s. 36.


18.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 15/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 34/2008

av den 17 januari 2008

om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2771/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för ägg (1), särskilt artikel 5.4,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2777/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för fjäderfäkött (2), särskilt artikel 5.4,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2783/75 av den 29 oktober 1975 om det gemensamma handelssystemet för äggalbumin och mjölkalbumin (3), särskilt artikel 3.4, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1484/95 (4) fastställs tillämpningsföreskrifter för ordningen för tillämpning av tilläggsbelopp för import samt representativa priser av fjäderfäkött, ägg och äggalbumin.

(2)

Det framgår av den regelbundna kontrollen av de uppgifter som ligger till grund för fastställandet av de representativa priserna för produkterna inom sektorerna för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin att de representativa priserna för import av vissa produkter bör ändras med hänsyn till variationerna i pris efter ursprung. De representativa priserna bör därför offentliggöras.

(3)

Med hänsyn till situationen på marknaden bör denna ändring genomföras så snart som möjligt.

(4)

Förvaltningskommittén för fjäderfäkött och ägg har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordningen (EG) nr 1484/95 skall ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 januari 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 49. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 679/2006 (EUT L 119, 4.5.2006, s. 1). Med verkan från den 1 juli 2008 ersätts förordning (EEG) nr 2771/75 av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 77. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 679/2006 (EUT L 119, 4.5.2006, s. 1).

(3)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 104. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2916/95 (EGT L 305, 19.12.1995, s. 49).

(4)  EGT L 145, 29.6.1995, s. 47. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1468/2007 (EUT L 329, 14.12.2007, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 17 januari 2008 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95

”BILAGA I

KN-nummer

Varubeteckning

Representativt pris

(EUR/100 kg)

Säkerhet som åsyftas i artikel 3.3

(EUR/100 kg)

Ursprung (1)

0207 12 10

Plockade och urtagna (så kallade 70 %-kycklingar), frysta

103,9

0

01

112,4

0

02

0207 12 90

Plockade och urtagna (så kallade 65 %-kycklingar), frysta

110,0

2

01

102,3

5

02

131,6

0

03

0207 14 10

Styckningsdelar av höns, benfria, frysta

228,3

22

01

260,3

12

02

326,6

0

03

0207 14 50

Kycklingbröst, frysta

322,0

0

01

283,9

0

02

0207 14 60

Kycklingklubbor, frysta

110,8

10

01

0207 14 70

Andra delar av kyckling, frysta

211,9

22

01

0207 25 10

Plockade och urtagna (s.k. 80 %-kalkoner), frysta

151,3

3

01

0207 27 10

Styckningsdelar av kalkoner, frysta

343,5

0

01

363,9

0

03

0408 11 80

Torkad äggula

318,9

0

02

0408 91 80

Torkade ägg utan skal

374,2

0

02

1602 32 11

Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade höns av arten Gallus domesticus

218,2

21

01

376,2

0

04

3502 11 90

Torkat äggalbumin

475,4

0

02


(1)  Importens ursprung:

01

Brasilien

02

Argentina

03

Chile

04

Thailand.”


18.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 15/15


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 35/2008

av den 17 januari 2008

om att inte bevilja exportbidrag för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 581/2004

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 31.3 tredje stycket i denna, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 581/2004 av den 26 mars 2004 om inledande av en stående anbudsinfordran för exportbidrag för vissa typer av smör (2) föreskrivs en stående anbudsinfordran.

(2)

I enlighet med artikel 5 i kommissionens förordning (EG) nr 580/2004 av den 26 mars 2004 om fastställande av ett anbudsförfarande för exportbidrag för vissa mjölkprodukter (3) och efter en bedömning av de anbud som lämnats in inom ramen för anbudsinfordran bör exportbidrag inte beviljas för den anbudsperiod som löper ut den 15 januari 2008.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inom ramen för den stående anbudsinfordran som inleds genom förordning (EG) nr 581/2004 skall det inte beviljas några exportbidrag för de produkter och destinationer som avses i artikel 1.1 i den förordningen för den anbudsperiod som löper ut den 15 januari 2008.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 januari 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1152/2007 (EUT L 258, 4.10.2007, s. 3). Med verkan från den 1 juli 2008 ersätts förordning (EEG) nr 1255/1999 av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 90, 27.3.2004, s. 64. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1543/2007 (EUT L 337, 21.12.2007, s. 62).

(3)  EUT L 90, 27.3.2004, s. 58. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 128/2007 (EUT L 41, 13.2.2007, s. 6).


18.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 15/16


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 36/2008

av den 17 januari 2008

om fastställande av exportbidrag för nötkött

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1), särskilt artikel 33.3 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 33.1 i förordning (EG) nr 1254/1999 anges att skillnaden mellan priserna på världsmarknaden för de produkter som anges i artikel 1 i den förordningen och priserna för dessa produkter inom gemenskapen kan utjämnas med exportbidrag.

(2)

Med hänsyn till den situation som för närvarande råder på marknaden för nötkött bör exportbidrag fastställas i enlighet med bestämmelserna och kriterierna i artikel 33 i förordning (EG) nr 1254/1999.

(3)

Enligt artikel 33.3 andra stycket i förordning (EG) nr 1254/1999 kan världsmarknadssituationen eller de särskilda behoven på vissa marknader vara sådana att bidraget måste varieras beroende på destination.

(4)

Bidrag bör beviljas endast för produkter som omfattas av den fria rörligheten för varor inom gemenskapen och som är försedda med ett kontrollmärke i enlighet med artikel 5.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (2). Produkterna bör också uppfylla kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (3) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (4).

(5)

I kommissionens förordning (EEG) nr 1964/82 av den 20 juli 1982 om villkoren för beviljande av särskilda exportbidrag för vissa urbenade styckningsdelar av nötkreatur (5) anges i artikel 6.2 tredje stycket att det särskilda bidraget skall sänkas om den mängd urbenat kött som är avsedd för export uppgår till mellan 85 % och 95 % av vikten av den sammanlagda mängden urbenade styckningsdelar.

(6)

Kommissionens förordning (EG) nr 1218/2007 (6) bör därför upphöra att gälla och ersättas med en ny förordning.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för nötkött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Exportbidrag enligt artikel 33 i förordning (EG) nr 1254/1999 skall beviljas för de produkter som anges i bilagan till den här förordningen och med de belopp som anges i samma bilaga om inte annat följer av villkoren i punkt 2 i den här artikeln.

2.   De produkter som berättigar till bidrag enligt punkt 1 skall uppfylla tillämpliga krav i förordningarna (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004, särskilt när det gäller beredning i en godkänd anläggning och de krav på kontrollmärkning som anges i avsnitt I.III i bilaga I till förordning (EG) nr 854/2004.

Artikel 2

I det fall som avses i artikel 6.2 tredje stycket i förordning (EEG) nr 1964/82 skall bidraget för produkter enligt KN-nummer 0201 30 00 9100 minskas med 7 EUR per 100 kg.

Artikel 3

Förordning (EG) nr 1218/2007 skall upphöra att gälla.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 januari 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2). Med verkan från den 1 juli 2008 ersätts förordning (EEG) nr 1254/1999 av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 22. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1243/2007 (EUT L 281, 25.10.2007, s. 8).

(3)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 1. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 3.

(4)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 206. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 83. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).

(5)  EGT L 212, 21.7.1982, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1713/2006 (EUT L 321, 21.11.2006, s. 11).

(6)  EUT L 275, 19.10.2007, s. 19.


BILAGA

Exportbidrag inom nötköttssektorn som är tillämpliga från och med den 18 januari 2008

KN-nummer

Destination

Måttenhet

Exportbidragsbeloppi (7)

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg levande vikt

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg levande vikt

25,9

0201 10 00 9110 (1)

B02

EUR/100 kg nettovikt

36,6

B03

EUR/100 kg nettovikt

21,5

0201 10 00 9130 (1)

B02

EUR/100 kg nettovikt

48,8

B03

EUR/100 kg nettovikt

28,7

0201 20 20 9110 (1)

B02

EUR/100 kg nettovikt

48,8

B03

EUR/100 kg nettovikt

28,7

0201 20 30 9110 (1)

B02

EUR/100 kg nettovikt

36,6

B03

EUR/100 kg nettovikt

21,5

0201 20 50 9110 (1)

B02

EUR/100 kg nettovikt

61,0

B03

EUR/100 kg nettovikt

35,9

0201 20 50 9130 (1)

B02

EUR/100 kg nettovikt

36,6

B03

EUR/100 kg nettovikt

21,5

0201 30 00 9050

US (3)

EUR/100 kg nettovikt

6,5

CA (4)

EUR/100 kg nettovikt

6,5

0201 30 00 9060 (6)

B02

EUR/100 kg nettovikt

22,6

B03

EUR/100 kg nettovikt

7,5

0201 30 00 9100 (2)  (6)

B04

EUR/100 kg nettovikt

84,7

B03

EUR/100 kg nettovikt

49,8

EG

EUR/100 kg nettovikt

103,4

0201 30 00 9120 (2)  (6)

B04

EUR/100 kg nettovikt

50,8

B03

EUR/100 kg nettovikt

29,9

EG

EUR/100 kg nettovikt

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg nettovikt

16,3

B03

EUR/100 kg nettovikt

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg nettovikt

16,3

B03

EUR/100 kg nettovikt

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg nettovikt

16,3

B03

EUR/100 kg nettovikt

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg nettovikt

16,3

B03

EUR/100 kg nettovikt

5,4

0202 30 90 9100

US (3)

EUR/100 kg nettovikt

6,5

CA (4)

EUR/100 kg nettovikt

6,5

0202 30 90 9200 (6)

B02

EUR/100 kg nettovikt

22,6

B03

EUR/100 kg nettovikt

7,5

1602 50 31 9125 (5)

B00

EUR/100 kg nettovikt

23,3

1602 50 31 9325 (5)

B00

EUR/100 kg nettovikt

20,7

1602 50 95 9125 (5)

B00

EUR/100 kg nettovikt

23,3

1602 50 95 9325 (5)

B00

EUR/100 kg nettovikt

20,7

Anmärkning: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1).

Destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19).

Övriga destinationer definieras enligt följande:

B00

:

Alla destinationer (tredjeländer, andra territorier, försörjning och syften som jämställs med export utanför gemenskapen).

B02

:

B04 och destination EG.

B03

:

Albanien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Kosovo, Montenegro, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, förråd och underhåll (destinationer och syften enligt artiklarna 36 och 45 och i vissa fall artikel 44 i kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 (EGT L 102, 17.4.1999, s. 11)).

B04

:

Turkiet, Ukraina, Vitryssland, Moldavien, Ryssland, Georgien, Armenien, Azerbajdzjan, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Kirgizistan, Marocko, Algeriet, Tunisien, Libyen, Libanon, Syrien, Irak, Iran, Israel, Västbanken och Gaza, Jordanien, Saudiarabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, Förenade Arabemiraten, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Vietnam, Indonesien, Filippinerna, Kina, Nordkorea, Hongkong, Sudan, Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Kap Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Elfenbenskusten, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Centralafrikanska republiken, Ekvatorialguinea, São Tomé och Príncipe, Gabon, Kongo, Demokratiska republiken Kongo, Rwanda, Burundi, Saint Helena och tillhörande områden, Angola, Etiopien, Eritrea, Djibouti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychellerna och tillhörande områden, brittiska områden i Indiska Oceanen, Moçambique, Mauritius, Komorerna, Mayotte, Zambia, Malawi, Sydafrika, Lesotho.


(1)  För att produkterna skall omfattas av detta undernummer krävs ett intyg enligt bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 433/2007 (EUT L 104, 21.4.2007, s. 3).

(2)  Exportbidrag beviljas endast om villkoren i kommissionens förordning (EG) nr 1359/2007 (EUT L 304, 22.11.2007, s. 21) och, om tillämpligt, i kommissionens förordning (EG) nr 1741/2006 (EUT L 329, 25.11.2006, s. 7) är uppfyllda.

(3)  I enlighet med villkoren i kommissionens förordning (EG) nr 1643/2006 (EUT L 308, 8.11.2006, s. 7).

(4)  I enlighet med villkoren i kommissionens förordning (EG) nr 2051/96 (EGT L 274, 26.10.1996, s. 18).

(5)  Exportbidrag beviljas endast om villkoren i kommissionens förordning (EG) nr 1731/2006 (EUT L 325, 24.11.2006, s. 12) är uppfyllda.

(6)  Innehållet av magert nötkött utan fett skall fastställas i enlighet med förfarandet i bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 2429/86 (EGT L 210, 1.8.1986, s. 39).

Begreppet ”genomsnittsinnehåll” avser den provkvantitet som definieras i artikel 2.1 i förordning (EG) nr 765/2002 (EGT L 117, 4.5.2002, s. 6). Provet skall tas ur den känsligaste delen av partiet.

(7)  Enligt artikel 33.10 i förordning (EG) nr 1254/1999 skall exportbidrag inte beviljas för produkter som importeras från tredjeland och återexporteras till tredjeland.

Anmärkning: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1).

Destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19).

Övriga destinationer definieras enligt följande:

B00

:

Alla destinationer (tredjeländer, andra territorier, försörjning och syften som jämställs med export utanför gemenskapen).

B02

:

B04 och destination EG.

B03

:

Albanien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Kosovo, Montenegro, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, förråd och underhåll (destinationer och syften enligt artiklarna 36 och 45 och i vissa fall artikel 44 i kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 (EGT L 102, 17.4.1999, s. 11)).

B04

:

Turkiet, Ukraina, Vitryssland, Moldavien, Ryssland, Georgien, Armenien, Azerbajdzjan, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Kirgizistan, Marocko, Algeriet, Tunisien, Libyen, Libanon, Syrien, Irak, Iran, Israel, Västbanken och Gaza, Jordanien, Saudiarabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, Förenade Arabemiraten, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Vietnam, Indonesien, Filippinerna, Kina, Nordkorea, Hongkong, Sudan, Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Kap Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Elfenbenskusten, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Centralafrikanska republiken, Ekvatorialguinea, São Tomé och Príncipe, Gabon, Kongo, Demokratiska republiken Kongo, Rwanda, Burundi, Saint Helena och tillhörande områden, Angola, Etiopien, Eritrea, Djibouti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychellerna och tillhörande områden, brittiska områden i Indiska Oceanen, Moçambique, Mauritius, Komorerna, Mayotte, Zambia, Malawi, Sydafrika, Lesotho.


18.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 15/20


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 37/2008

av den 17 januari 2008

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1109/2007, för regleringsåret 2007/2008

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av den 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2), särskilt artikel 36, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2007/2008 har fastställts genom kommissionens förordning (EG) nr 1109/2007 (3). Priserna och tilläggen ändrades senast genom kommissionens förordning (EG) nr 1509/2007 (4).

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till bör dessa belopp ändras enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 951/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006, och som fastställs i förordning (EG) nr 1109/2007 för regleringsåret 2007/2008 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 januari 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1260/2007 (EUT L 283, 27.10.2007, s. 1). Med verkan från den 1 oktober 2008 ersätts förordning (EG) nr 318/2006 av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2031/2006 (EUT L 414, 30.12.2006, s. 43).

(3)  EUT L 253, 28.9.2007, s. 5.

(4)  EUT L 333, 19.12.2007, s. 70.


BILAGA

Ändrade representativa priser och tilläggsbelopp från och med den 18 januari 2008 för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 95

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 11 10 (1)

21,15

5,73

1701 11 90 (1)

21,15

11,14

1701 12 10 (1)

21,15

5,54

1701 12 90 (1)

21,15

10,62

1701 91 00 (2)

22,77

14,47

1701 99 10 (2)

22,77

9,33

1701 99 90 (2)

22,77

9,33

1702 90 95 (3)

0,23

0,41


(1)  Fastställande för kvalitetstyp enligt bilaga I.III i rådets förordning (EG) nr 318/2006 (EUT L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Fastställande för kvalitetstyp enligt bilaga I.II i förordning (EG) nr 318/2006.

(3)  Fastställande per 1 % sackaroshalt.


18.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 15/22


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 38/2008

av den 17 januari 2008

om utfärdande av importlicenser för ris inom ramen för de tullkvoter som öppnas för delperioden januari 2008 genom förordning (EG) nr 1529/2007

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (2), särskilt artikel 7.2,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1529/2007 av den 21 december 2007 om öppnande och förvaltning av importkvoter för ris med ursprung i länder som ingar i Cariforum och i utomeuropeiska länder och territorier (ULT) (3), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 1529/2007 öppnas för 2008 en årlig importkvot på 187 000 ton ris, uttryckt som rårisekvivalenter, med ursprung i de stater som ingar i Cariforum (löpnummer 09.4219), en importkvot på 25 000 ton ris, uttryckt som rårisekvivalenter, med ursprung i Nederländska Antillerna och Aruba (löpnummer 09.4189) och en importkvot på 10 000 ton ris, utryckt som rårisekvivalenter, med ursprung i de minst utvecklade ULT (löpnummer 09.4190).

(2)

Januari är den första delperioden för de kvoter som avses i artikel 1.1 och 1.2 i förordning (EG) nr 1529/2007.

(3)

Det framgår av de meddelanden som skickats i enlighet med artikel 6 a i förordning (EG) nr 1529/2007 att de ansökningar som i enlighet med artikel 2.1 i den förordningen lämnats in de sju första arbetsdagarna i januari 2008 avser en kvantitet ris i rårisekvivalenter som för kvoten/kvoterna med löpnummer 09.4219, överstiger den tillgängliga kvantiteten. Det bör därför beslutas i vilken utsträckning importlicenser kan utfärdas och det bör fastställas en tilldelningskoefficient som ska tillämpas på den begärda kvantiteten.

(4)

Av de meddelanden som avses ovan framgår det också att de ansökningar som i enlighet med artikel 2.1 i förordning (EG) nr 1529/2007 lämnats in de sju första arbetsdagarna i januari 2008 avser en kvantitet ris i rårisekvivalenter som för kvoterna med löpnummer 09.4189 och 09.4190 understiger den tillgängliga kvantiteten.

(5)

De tillgängliga kvantiteterna för nästa delperiod bör därför fastställas i enlighet med artikel 4.1 i förordning (EG) nr 1529/2007.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De ansökningar om importlicenser som lämnats in under desju första dagarna i januari 2008 och som avser ris inom ramen för kvoten med löpnummer 09.4219 enligt förordning (EG) nr 1529/2007 ska beviljas för de begärda kvantiteterna, efter justering för de tilldelningskoefficienter som anges i bilagan till den här förordningen.

2.   De för nästa delperiod tillgängliga kvantiteterna inom ramen för de kvoter med löpnummer 09.4219, 09.4189 och 09.4190 som avses i förordning (EG) nr 1529/2007 anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 januari 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 96. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 797/2006 (EUT L 144, 31.5.2006, s. 1). Med verkan från den 1 september 2008 ersätts förordning (EG) nr 1785/2003 av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 289/2007 (EUT L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  EUT L 348, 31.12.2007, s. 155.


BILAGA

Kvantiteter att fördela för delperioden januari 2007 och tillgängliga kvantiteter för nästa delperiod i enlighet med förordning (EG) nr 1529/2007

Ursprung/Produkt

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för delperioden januari 2008

Kvantiteter som är tillgängliga för delperioden maj 2008

(kg)

Stater som ingår i cariforum (artikel 1.1.a i förordning (EG) nr 1529/2007)

09.4219

80,286290 %

62 334 003

KN-nummer 1006 – med undantag av KN-nummer 1006 10 10

 

 

 

ULT (artikel 1.2 a och b i förordning (EG) nr 1529/2007)

 

 

 

KN-nummer 1006

 

 

 

a)

Nederländska Antillerna och Aruba

09.4189

 (2)

15 942 363

b)

Minst utvecklade ULT

09.4190

 (1)

6 667 000


(1)  Ej tillämpning av någon tilldelningskoefficient för denna delperiod: Ingen licensansökan har översänts till kommissionen.

(2)  Ansökningarna avser kvantiteter som understiger eller motsvarar de tillgängliga kvantiteterna: alla ansökningar kan således beviljas.


18.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 15/25


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 39/2008

av den 17 januari 2008

om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 31.3, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 31.1 i rådets förordning (EG) nr 1255/1999 föreskrivs att skillnaden mellan priserna på världsmarknaden för de produkter som förtecknas i artikel 1 a–e och 1 g i nämnda förordning och priserna inom gemenskapen får täckas av ett exportbidrag.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 1043/2005 av den 30 juni 2005 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 3448/93 med avseende på ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen (2), anges de produkter för vilka det skall fastställas en bidragssats som skall tillämpas när dessa produkter exporteras i form av varor som förtecknas i bilaga II till förordning (EG) nr 1255/1999.

(3)

Enligt artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1043/2005 skall bidragssatsen fastställas för varje månad per 100 kg basprodukt.

(4)

När det gäller vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget finns det emellertid, om det på förhand fastställs höga bidragssatser, en risk att de åtaganden som görs i samband med dessa bidrag äventyras. För att undvika detta måste lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas utan att detta hindrar ingåendet av långtidskontrakt. Om en specifik bidragssats för förutfastställelse av bidrag bestäms för dessa produkter bör båda dessa syften kunna uppnås.

(5)

I artikel 15.2 i förordning (EG) nr 1043/2005 föreskrivs att bidragssatsen i förekommande fall skall fastställas med hänsyn till de produktionsbidrag, det stöd och de andra åtgärder med motsvarande verkan som, i enlighet med förordningen om den gemensamma organisationen av marknaden för den aktuella produkten, är tillämpliga i alla medlemsstater för de basprodukter som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 1043/2005 eller därmed jämställda produkter.

(6)

I artikel 12.1 i förordning (EG) nr 1255/1999 föreskrivs att ett stöd skall utbetalas för skummjölk som producerats i gemenskapen och som bearbetas till kasein, om denna mjölk och det kasein som framställs av denna mjölk uppfyller vissa villkor.

(7)

I kommissionens förordning (EG) nr 1898/2005 av den 9 november 2005 om tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande försäljning av grädde, smör och koncentrerat smör på gemenskapens marknad (3), fastställs att smör och grädde till reducerat pris skall göras tillgängliga för industrier som framställer vissa produkter.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De bidragssatser som skall tillämpas på de basprodukter som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 1043/2005 och i artikel 1 i förordning (EG) nr 1255/1999, och som exporteras i form av varor som förtecknas i bilaga II till förordning (EG) nr 1255/1999, skall fastställas i överensstämmelse med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 januari 2008.

På kommissionens vägnar

Heinz ZOUREK

Generaldirektör för näringsliv och industri


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1152/2007 (EUT L 258, 4.10.2007, s. 3).

(2)  EUT L 172, 5.7.2005, s. 24. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1496/2007 (EUT L 333, 19.12.2007, s. 3).

(3)  EUT L 308, 25.11.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1546/2007 (EUT L 337, 21.12.2007, s. 68).


BILAGA

Bidragssatser som från och med den 18 januari 2008 skall tillämpas för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget (1)

(EUR/100 kg)

KN-nummer

Varuslag

Bidragssats

vid förutfastställelse av bidrag

annan

ex 0402 10 19

Mjölk i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent (PG 2):

 

 

a)

Vid export av varor enligt KN-nummer 3501

b)

Vid export av andra varor

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Mjölk i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av 26 viktprocent (PG 3):

 

 

a)

Vid export av varor som innehåller, i form av produkter som jämställs med PG 3, smör eller grädde till reducerat pris enligt förordning (EG) nr 1898/2005

0,00

0,00

b)

Vid export av andra varor

0,00

0,00

ex 0405 10

Smör med en fetthalt av 82 viktprocent (PG 6):

 

 

a)

Vid export av varor som innehåller smör eller grädde till reducerat pris, framställda i enlighet med de villkor som fastställs i förordning (EG) nr 1898/2005

0,00

0,00

b)

Vid export av varor enligt KN-nummer 2106 90 98 som innehåller minst 40 viktprocent mjölkfett

0,00

0,00

c)

Vid export av andra varor

0,00

0,00


(1)  De bidragssatser som fastställs i denna bilaga är inte tillämpliga på export till

a)

tredjeländerna Andorra, Heliga stolen (Vatikanstaten), Liechtenstein och Förenta staterna samt på varor enligt tabellerna I och II i protokoll nr 2 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet av den 22 juli 1972 som exporteras till Schweiziska edsförbundet,

b)

de av EU-medlemsstaternas territorier som inte ingår i gemenskapens tullområde: Ceuta, Melilla, kommunerna Livigno och Campione d’Italia, Helgoland, Grönland, Färöarna och de områden i Republiken Cypern där landets regering inte utövar den faktiska kontrollen,

c)

europeiska territorier vilkas utrikes angelägenheter omhändertas av en medlemsstat och som inte ingår i gemenskapens tullområde: Gibraltar.


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Kommissionen

18.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 15/28


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 26 november 2007

om tillstånd att tillsätta syra till must och vin producerade inom vinodlingszonen B i Österrike för vinåret 2007/2008

[delgivet med nr K(2007) 5615]

(Endast den tyska texten är giltig)

(2008/58/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (1), särskilt artikel 46.1, och

av följande skäl:

(1)

De ovanliga väderförhållanden som rådde under druvornas mognadsperiod i vinodlingszonen B i Österrike har lett till en betydande och oåterkallelig minskning av druvornas och mustens syrahalt. De särskilda väderförhållandena i Österrike under sommaren 2007 liknar dem som normalt råder i betydligt mer sydligt belägna vinzoner.

(2)

Syrahalten för de druvor som skördats mogna i de berörda områdena är ovanligt låg och inte förenlig med en korrekt framställning och lagring av vin.

(3)

Det är därför lämpligt att Österrike får tillåta att syra tillsätts till must och vin från zonen B för skörden 2007, i enlighet med de villkor som föreskrivs i del E punkterna 2, 3 och 7 i bilaga V till förordning (EG) nr 1493/1999.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Med avvikelse från del E punkt 1 a i bilaga V till förordning (EG) nr 1493/1999 får Österrike tillåta att syra tillsätts till must och vin från zonen B för skörden 2007, i enlighet med de villkor som föreskrivs i del E punkterna 2, 3 och 7 i den bilagan.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Österrike.

Utfärdat i Bryssel den 26 november 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 179, 14.7.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).


18.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 15/29


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 18 december 2007

om antagande av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas från och med den 1 augusti 2006, 1 september 2006, 1 oktober 2006, 1 november 2006, 1 december 2006 och 1 januari 2007 på löner till tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda vid Europeiska gemenskaperna som tjänstgör i tredjeländer och till en del av de tjänstemän som är kvar i tjänst i de två nya medlemsstaterna under en period av högst 19 månader efter anslutningen

(2008/59/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, fastställda genom förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 (1), särskilt artikel 13 andra stycket i bilaga X,

med beaktande av anslutningsfördraget för de två nya medlemsstaterna, särskilt artikel 33.4, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EG, Euratom) nr 453/2007 (2) fastställs, i enlighet med artikel 13 första stycket i bilaga X till tjänsteföreskrifterna, de korrigeringskoefficienter som, med verkan från och med den 1 juli 2006, ska tillämpas på löner som utbetalas i respektive tjänstgöringslands valuta till tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda vid Europeiska gemenskaperna som tjänstgör i tredjeländer och till en del av de tjänstemän som är kvar i tjänst i de två nya medlemsstaterna under en period av högst 19 månader efter anslutningen.

(2)

I enlighet med artikel 13 andra stycket i bilaga X till tjänsteföreskrifterna bör, med verkan från och med den 1 augusti 2006, 1 september 2006, 1 oktober 2006, 1 november 2006, 1 december 2006 och 1 januari 2007, vissa av dessa korrigeringskoefficienter anpassas, eftersom förändringen i levnadskostnaderna enligt den statistik som kommissionen förfogar över, beräknad på grundval av korrigeringskoefficienten och motsvarande valutakurs, för vissa tredjeländer har visat sig vara större än 5 % sedan korrigeringskoefficienterna senast fastställdes eller anpassades.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

De korrigeringskoefficienter som, med verkan från och med den 1 augusti 2006, 1 september 2006, 1 oktober 2006, 1 november 2006, 1 december 2006 och 1 januari 2007 ska tillämpas på löner som utbetalas i tjänstgöringslandets valuta till tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda vid Europeiska gemenskaperna som tjänstgör i tredjeländer och till en del av de tjänstemän som är kvar i tjänst i de två nya medlemsstaterna under en period av högst 19 månader efter anslutningen, ska anpassas enligt bilagan.

De växelkurser som används vid beräkningen av lönerna ska fastställas i enlighet med genomförandebestämmelserna till budgetförordningen och med utgångspunkt i det datum som anges i första stycket.

Utfärdat i Bryssel den 18 december 2007.

På kommissionens vägnar

Benita FERRERO-WALDNER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 56, 4.3.1968, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 337/2007 (EUT L 90, 30.3.2007, s. 1).

(2)  EUT L 109, 26.4.2007, s. 1.


BILAGA

Anställningsort

Korrigerings- koefficienter augusti 2006

Lesotho

68,3

Madagaskar

76,9

Moçambique

76,4

Zimbabwe

60,1


Anställningsort

Korrigerings- koefficienter september 2006

Senegal

85,5

Jemen

71,9

Zimbabwe

71,4


Anställningsort

Korrigerings- koefficienter oktober 2006

Brasilien

79,3

Guinea

55,8

Nepal

72,4

Demokratiska republiken Kongo

122,8

Zimbabwe

82,6


Anställningsort

Korrigerings- koefficienter november 2006

Algeriet

91,4

Armenien

122,5

Indonesien

89,8

Moldavien

55,8

Demokratiska republiken Kongo

125,6

Sudan

57,6

Zimbabwe

95,1


Anställningsort

Korrigerings- koefficienter december 2006

Argentina

50,7

Chile

72,4

Salomonöarna

89,1

Demokratiska republiken Kongo

127,1

Rwanda

89,6

Ukraina

106,5

Venezuela

60,9

Zimbabwe

102,4


Anställningsort

Korrigerings- koefficienter januari 2007

Bangladesh

47,1

Botswana

63,3

Brasilien

83,9

Burkina Faso

94,9

Djibouti

96,8

Eritrea

49,5

Etiopien

88,1

Gambia

58,6

Georgien

99,8

Guinea

52,3

Jamaica

90,2

Malawi

70,8

Marocko

91,1

Mauritius

65,7

Mexiko

73,7

Moçambique

76,1

Pakistan

53,5

Swaziland

56,8

Tanzania

59,5

Jemen

74,5

Zimbabwe

114,9


18.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 15/32


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 21 december 2007

om ändring av beslut 2003/548/EG för att stryka vissa typer av hyrda förbindelser från minimiutbudet av hyrda förbindelser

[delgivet med nr K(2007) 6635]

(Text av betydelse för EES)

(2008/60/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv), särskilt artikel 17.1 (1),

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (direktiv om samhällsomfattande tjänster) (2), särskilt artikel 18.3,

efter samråd med kommunikationskommittén, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har antagit beslut 2003/548/EG av den 24 juli 2003 om minimiutbudet av hyrda förbindelser med harmoniserade egenskaper och tillhörande standarder som avses i artikel 18 i direktivet om samhällsomfattande tjänster (3). Detta minimiutbud omfattar två typer av analoga hyrda förbindelser och tre typer av digitala hyrda förbindelser med hastigheter upp till 2 048 kbit/s.

(2)

Med den omfattade migreringen till nya nätarkitekturer har analoga typer av hyrda förbindelser tappat sin tekniska betydelse. Efterfrågan på digitala hyrda förbindelser, som allt mer används för höghastighetsförbindelser på minst 2 048 kbit/s, tillgodoses av marknaden. Offentliga samråd har visat att det finns ett stort stöd från medlemsstaterna, branschorganisationerna och aktörerna att ta bort dessa fem typer av hyrda förbindelser från det gällande minimiutbudet.

(3)

Enligt artikel 18.3 i direktivet om samhällsomfattande tjänster får kommissionen upphäva vissa typer av hyrda förbindelser som ingår i minimiutbudet.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommunikationskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förteckningen benämnd ”Fastställande av minimiutbudet av hyrda förbindelser med harmoniserade egenskaper och tillhörande standarder” ska utgå från bilagan till beslut 2003/548/EG.

Artikel 2

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 december 2007.

På kommissionens vägnar

Viviane REDING

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 108, 24.4.2002, s. 33. Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 717/2007 (EUT L 171, 29.6.2007, s. 32).

(2)  EGT L 108, 24.4.2002, s. 51.

(3)  EUT L 186, 25.7.2003, s. 43.


18.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 15/33


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 17 januari 2008

om ändring av bilaga II till rådets beslut 79/542/EEG beträffande import av färskt nötkött från Brasilien

[delgivet med nr K(2008) 28]

(Text av betydelse för EES)

(2008/61/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (1), särskilt artiklarna 8.1, 8.4 och 9.4, och

av följande skäl:

(1)

I rådets beslut 79/542/EEG av den 21 december 1979 om upprättande av en förteckning över tredjeländer och delar av tredjeländer, och om villkor angående djurhälsa, folkhälsa och veterinärintyg, för import till gemenskapen av vissa levande djur och färskt kött (2) fastställs att import av sådana djur och sådant kött ska uppfylla de krav som anges i de tillämpliga intygsförlagor som utarbetats enligt det beslutet.

(2)

Sedan 2003 har kommissionen vid sina kontrollbesök i Brasilien konstaterat brister när det gäller gemenskapens importkrav för nötkött. Några av bristerna har Brasilien rättat till, men vid kontrollbesök som kommissionen nyligen gjort har man ändå konstaterat allvarliga fall av bristande efterlevnad när det gäller registrering av anläggningar, identifiering av djur och kontroll av förflyttning samt att landet inte har uppfyllt sina tidigare åtaganden om lämpliga korrigerande åtgärder.

(3)

En förutsättning för en fortsatt säker import är skärpt kontroll och övervakning av de anläggningar varifrån djur som får exporteras till gemenskapen kommer samt en provisorisk lista, utarbetad av Brasilien, med godkända anläggningar för vilka det garanteras att de helt uppfyller kraven för import av färskt, urbenat och mognadslagrat nötkött till gemenskapen, vilka kontrolleras och inspekteras och för vilka kommissionen får tillgång till fullständiga kontroll- och inspektionsrapporter.

(4)

Som ett led i kontoret för livsmedels- och veterinärfrågors verksamhet i tredjeländer gör kommissionen inspektioner för att kontrollera att EU:s importkrav följs vid de anläggningar som är upptagna på listan.

(5)

På grundval av resultaten av dessa inspektioner kan den provisoriska listan med anläggningar ses över, efter det att kommissionen har informerats. Listan med godkända anläggningar bör i informationssyfte göras allmänt tillgänglig via kommissionens integrerade veterinärdatasystem Traces.

(6)

Det är nödvändigt att i förteckningen över tredjeländer som får exportera färskt kött till gemenskapen i del 1 i bilaga II till beslut 79/542/EEG ange att endast färskt, urbenat och mognadslagrat nötkött från djur som slaktats efter det datum då det här beslutet träder i kraft får importeras till gemenskapen, eftersom det endast är för sådant kött som de nya kraven angående godkända anläggningar kan garanteras. Samtidigt bör ett fel i tabellen rättas till.

(7)

Förteckningen över tredjeländer i del 1 i bilaga II och förlagan till intyg ”BOV” i del 2 i bilaga II till beslut 79/542/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

För att undvika störningar i handeln bör import till gemenskapen av sändningar med färskt, urbenat och mognadslagrat nötkött, som det utfärdats intyg för och som avsänts innan detta beslut träder i kraft, tillåtas under en angiven period.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I förteckningen över tredjeländer i del 1 i bilaga II till beslut 79/542/EEG ska raden för BR–Brasilien ersättas med följande:

BR – Brasilien

”BR-0

Hela landet

EQU

 

 

 

 

BR-1

Del av delstaten Minas Gerais (utom regionaldelegationerna Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas och Bambuí),

delstaten Espíritu Santo,

delstaten Goias,

del av delstaten Mato Grosso som omfattar de regionala enheterna

Cuiaba (utom kommunerna San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone och Barão de Melgaço),

Caceres (utom kommunen Caceres),

Lucas do Rio Verde,

Rondonopolis (utom kommunen Itiquiora),

Barra do Garça,

Barra do Burgres,

samt delstaten Rio Grande do Sul

BOV

A och H

1

 

31 januari 2008

BR-2

Delstaten Santa Catarina

BOV

A och H

1

 

31 januari 2008”

Artikel 2

Veterinärintyget ”BOV” i del 2 i bilaga II till beslut 79/542/EEG ska ändras på följande sätt:

1.

Punkt 10.3 ska ersättas med följande:

”10.3

Det har framställts från djur som kommer från anläggningar där

a) inget djur har vaccinerats mot [mul- och klövsjuka eller](12) boskapspest, och

(5) antingen [b) det under de föregående 30 dagarna och inom en radie av 10 km inte har förekommit något fall/utbrott av mul- och klövsjuka eller boskapspest,]

(5) (13) eller [b) djuren inte omfattas av några officiella restriktioner av djurhälsoskäl, och där det under de föregående 60 dagarna och inom en radie av 25 km inte har förekommit något fall/utbrott av mul- och klövsjuka eller boskapspest, och

c) djuren har hållits på anläggningarna minst 40 dagar före direkt avsändning till slakteriet,]

(5) (18) [d) djuren inte har förts in från ej godkända EU-områden under de tre senaste månaderna,

e) djuren är identifierade och registrerade i det nationella systemet för identifiering och ursprungsintygande av nötkreatur,

f) anläggningarna i fråga är upptagna i Traces (19) som godkända anläggningar efter en positiv bedömning vid de behöriga myndigheternas inspektion och en officiell rapport, och de behöriga myndigheterna inspekterar regelbundet anläggningarna för att se till att de uppfyller de relevanta kraven i detta beslut.]

(5) (14) eller [b) djuren inte omfattas av några officiella restriktioner av djurhälsoskäl, och där det under de föregående 12 månaderna och inom en radie av 10 km inte har förekommit något fall/utbrott av mul- och klövsjuka eller boskapspest, och

c) djuren har hållits på anläggningarna minst 40 dagar före direkt avsändning till slakteriet.]”

2.

Efter anmärkning (18) ska följande läggas till som anmärkning (19):

”(19)

Den behöriga myndigheten ser regelbundet över och uppdaterad den lista med godkända anläggningar som den har upprättat. Kommissionen ser till att denna lista med godkända anläggningar i informationssyfte görs tillgänglig för allmänheten via det integrerade veterinärdatasystemet (Traces).”

Artikel 3

Sändningar av färskt, urbenat och mognadslagrat nötkött, för vilka det före den 31 januari 2008 utfärdades veterinärintyg i enlighet med beslut 79/542/EEG innan ändringarna enligt det här beslutet infördes, och som var på väg till gemenskapen vid det datumet, får importeras till gemenskapen till och med den 15 mars 2008.

Artikel 4

Detta beslut ska tillämpas från och med den 31 januari 2008.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 januari 2008.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 18, 23.1.2002, s. 11.

(2)  EGT L 146, 14.6.1979, s. 15. Beslutet senast ändrat genom kommissionens beslut 2007/736/EG (EUT L 296, 15.11.2007, s. 29).