ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 13

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
16 januari 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 26/2008 av den 15 januari 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 27/2008 av den 15 januari 2008 om öppnande och förvaltning av vissa årliga gemenskapstullkvoter för produkter som omfattas av KN-nummer 07141091, 07141099, 07149011 och 07149019 med ursprung i vissa tredjeländer förutom Thailand (kodifierad version)

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 28/2008 av den 15 januari 2008 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn gällande från den 16 januari 2008

15

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2008/49/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 12 december 2007 om genomförandet av informationssystemet för den inre marknaden (IMI) med avseende på skyddet av personuppgifter [delgivet med nr K(2007) 6306]  ( 1 )

18

 

 

2008/50/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 13 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ

24

 

 

2008/51/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 20 december 2007 om tilldelning till Belgien av ytterligare dagar till sjöss i ICES-områdena IIa (EG-vatten), IV och VIId [delgivet med nr K(2007) 6541]

27

 

 

2008/52/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 20 december 2007 om ändring av beslut 2004/452/EG om upprättande av en förteckning över organ vars forskare kan få tillgång till konfidentiella uppgifter i vetenskapligt syfte [delgivet med nr K(2007) 6554]  ( 1 )

29

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

16.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 13/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 26/2008

av den 15 januari 2008

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsakter (1), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 16 januari 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 januari 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

till kommissionens förordning av den 15 januari 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

IL

142,5

MA

51,6

TN

129,8

TR

106,9

ZZ

107,7

0707 00 05

JO

187,5

MA

61,3

TR

104,9

ZZ

117,9

0709 90 70

MA

95,0

TR

128,6

ZZ

111,8

0709 90 80

EG

158,5

ZZ

158,5

0805 10 20

EG

52,6

IL

49,6

MA

65,6

TN

53,8

TR

83,3

ZA

52,9

ZZ

59,6

0805 20 10

MA

109,7

TR

101,8

ZZ

105,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

59,7

IL

106,1

JM

110,1

PK

42,8

TR

80,2

ZZ

79,8

0805 50 10

EG

86,2

IL

139,9

TR

120,5

ZA

54,7

ZZ

100,3

0808 10 80

CA

96,2

CN

80,7

MK

37,5

TR

118,1

US

111,8

ZA

59,7

ZZ

84,0

0808 20 50

CN

79,0

US

109,2

ZZ

94,1


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


16.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 13/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 27/2008

av den 15 januari 2008

om öppnande och förvaltning av vissa årliga gemenskapstullkvoter för produkter som omfattas av KN-nummer 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 och 0714 90 19 med ursprung i vissa tredjeländer förutom Thailand

(kodifierad version)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1095/96 av den 18 juni 1996 om genomförande av medgivandena i lista CXL som fastställts sedan förhandlingarna enligt GATT artikel XXIV.6 avslutats (1), särskilt artikel 1.1, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 2449/96 av den 18 december 1996 om öppnande och förvaltning av vissa årliga gemenskapstullkvoter för produkter som omfattas av KN-nummer 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 och 0714 90 19 med ursprung i vissa tredjeländer förutom Thailand (2) har ändrats flera gånger på ett väsentligt sätt (3). För att skapa klarhet och överskådlighet bör den förordningen kodifieras.

(2)

Gemenskapen har åtagit sig att, inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna inom Världshandelsorganisationen (WTO), öppna vissa årliga tullkvoter för produkter med KN-nummer 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 och 0714 90 19 med ursprung i Indonesien, Folkrepubliken Kina (Kina), andra kontraktsslutande parter i Världshandelsorganisationen än Thailand, och vissa tredjeländer som inte är medlemmar i Världshandelsorganisationen. Inom ramen för dessa kvoter är tullvärdesatsen begränsad till 6 %. Dessa kvoter bör öppnas för flera år och förvaltas av kommissionen.

(3)

Det är nödvändigt att upprätthålla ett förvaltningssystem som säkerställer att endast produkter med ursprung i Indonesien och Kina kan importeras inom den kvot som tilldelats dessa länder. Av denna anledning bör utfärdandet av importlicenser fortsätta att ske på villkor att en exportlicens utfärdad av myndigheterna i dessa två länder uppvisas och att mallen för denna licens har meddelats till kommissionen. För produkter med ursprung i Vietnam ska, enligt ett förfarande som följts i flera år, ansökningar om importlicens göras, förutom enligt andra bestämmelser, genom uppvisande av ett intyg utfärdat av exportlandet.

(4)

Eftersom importen till gemenskapsmarknaden av de berörda produkterna traditionellt har förvaltats per kalenderår är det lämpligt att behålla detta system.

(5)

Vid import av produkter med KN-nummer 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 och 0714 90 19 ska en importlicens uppvisas, enligt gemensamma tillämpningsföreskrifter som fastställts genom kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 (4). I kommissionens förordning (EG) nr 1342/2003 (5), fastställs särskilda bestämmelser för licensordningen för spannmål och ris.

(6)

De allmänna tilläggsföreskrifterna för förvaltningen av sådana kvoter bör särskilt tillämpas för inlämnande av ansökningar och utfärdande av licenser samt övervakning av importens genomförande.

(7)

Det är lämpligt att försäkra sig om produktens ursprung genom att kräva att de ursprungsintyg som utfärdas av de berörda länderna ska uppvisas för utfärdande av importlicenser. Ursprungsintyg krävs emellertid inte för produkter med ursprung i Kina.

(8)

För att säkerställa god förvaltning av de aktuella importsystemen kan en ansökan om importlicens inte göras för en större kvantitet än den som återfinns på det dokument som intygar att lastningen och sjötransporten till gemenskapen har genomförts. Det bör också fastställas en högsta kvantitet per ansökan samt att ansökningar inte kan göras för en större kvantitet än den som de förut nämnda bevisen gäller för.

(9)

I de fall då de kvantiteter som faktiskt lossats verkar vara något större än de kvantiteter som uppges på importlicensen bör nödvändiga åtgärder vidtas för att säkerställa övergång till fri omsättning av överskottskvantiteterna så snart som den stat där produkterna har sitt ursprung kan säkerställa administrationen av formaliteterna för detta ändamål. Indonesien och Kina tycks kunna uppfylla detta krav.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

KVOTER

Artikel 1

Från och med den 1 januari 1997 ska följande årliga tullkvoter öppnas för produkter som omfattas av KN-nummer 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 och 0714 90 19 med en värdetullsats på 6 %:

a)

En kvot på 825 000 ton för de aktuella produkterna med ursprung i Indonesien.

b)

En kvot på 350 000 ton för de aktuella produkterna med ursprung i Folkrepubliken Kina (Kina).

c)

En kvot på 145 590 ton för de aktuella produkterna med ursprung i andra medlemsstater i Världshandelsorganisationen (WTO) än Thailand.

d)

En kvot på 32 000 ton för de aktuella produkterna med ursprung i andra stater som inte är medlemmar i Världshandelsorganisationen (WTO), varav 2 000 ton är reserverade för import av produkter av den typ som används till direkt konsumtion, i förpackningar med ett nettoinnehåll som inte överstiger 28 kg antingen färsk och hel eller fryst utan skal och skurna i bitar eller ej.

De kvoter som avses i första stycket led a, b och c ska innehålla löpnumren 09.4009, 09.4010 respektive 09.4011.

För den kvot som avses i första stycket led d ska löpnumren 09.4021 och 09.4012 tilldelas den del av kvot som är reserverad för import av produkter av sådana slag som används som livsmedel (2 000 ton) respektive den andra icke-reserverade delen (30 000 ton).

Bestämmelserna i förordningarna (EG) nr 1291/2000, (EG) nr 1342/2003 och kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 (6) ska gälla om inte annat föreskrivs i den här förordningen.

Artikel 2

För en övergång till fri omsättning av de produkter som nämns i artikel 1 ska ansökningar om importlicenser kunna inlämnas i alla medlemsstater och utfärdade licenser ska vara giltiga i hela gemenskapen.

Artikel 3

1.   Ansökningar om importlicenser ska godkännas på följande villkor:

a)

Om de åtföljs av originalet av en licens som utfärdats av de behöriga myndigheterna i det berörda landet som intygar varans ursprung enligt den bifogade modellen i bilaga I. Denna licens är emellertid inte nödvändig för import av de produkter, med ursprung i Kina, som avses i artikel 1 första stycket b.

b)

Om de åtföljs av ett bevis, i form av en kopia av konossementet, att varan har lastats i det tredjeland där den har sitt ursprung och transporteras till gemenskapen av det fartyg som nämns i ansökan och när detta tredjeland inte har direkt tillträde till havet ska ett internationellt transportdokument som intygar transporten av varan från ursprungslandet till lastningshamnen också lämnas.

c)

För produkter med ursprung i Indonesien och Kina, om de åtföljs av den respektive exportlicens som avses i kapitel II och som är utfärdad av myndigheterna i dessa länder och är korrekt ifyllda enligt de modeller som återfinns i bilagorna II och III. Originalet av licenserna ska förvaras av det organ som utfärdar importlicensen. I de fall ansökan om importlicenser berör bara en del av den kvantitet som uppges på exportlicensen ska det utfärdande organet på originalet uppge den kvantitet för vilken originalet använts och efter stämpling återsända originalet till den berörda parten. Endast de kvantiteter som anges i fält 7 för den indonesiska importlicensen respektive i fält 9 för den kinesiska exportlicensen ska beaktas vid utfärdande av importlicenser.

d)

För en kvantitet som inte överstiger den kvantitet som uppges i de dokument som avses i punkterna a, b och c.

2.   De ansökningar om importlicenser som inlämnas för övergång till fri omsättning av produkter av den typ som används för direkt konsumtion med KN-nummer 0714 10 91 och 0714 90 11 får inte överskrida en kvantitet på 150 ton för varje berörd part som agerar för egen räkning.

KAPITEL II

EXPORTLICENSER

Artikel 4

1.   Exportlicenser som utfärdas av de indonesiska och de kinesiska myndigheterna ska tryckas på engelska.

2.   Originalet och kopiorna ska fyllas i endera på maskin eller för hand. I det senare fallet ska de fyllas i med bläck och med versaler.

3.   Varje exportlicens ska innehålla ett förtryckt serienummer. Den ska dessutom i det översta fältet innehålla ett licensnummer. Kopiorna ska ha samma nummer som originalet.

Artikel 5

1.   Exportlicenserna ska vara giltiga i 120 dagar från och med utfärdandedagen. Utfärdandedagen ska räknas in i licensens giltighetstid.

Licenserna ska vara giltiga endast om fälten är korrekt ifyllda och om de är attesterade enligt uppgifterna i licenserna. Kvantiteterna ska uppges med siffror och med bokstäver.

2.   Exportlicenserna är korrekt attesterade när utfärdandedagen uppges och om de är stämplade av det utfärdande organet och är undertecknade av den eller de personer som är bemyndigade att underteckna dem.

KAPITEL III

IMPORTLICENSER

Artikel 6

Ansökan om importlicens och licensen ska uppge:

a)

I fält 8, benämningen på det tredjeland där den aktuella produkten har sitt ursprung.

Import från det landet ska vara obligatorisk.

b)

I fält 24 ska en av de uppgifter som anges i bilaga IV anges.

c)

I fält 20, namnet på det fartyg på vilket varorna transporteras eller har transporterats till gemenskapen, nummer på ursprungsintyget och för produkter med ursprung i Indonesien och Kina, licensnummer och datum på den indonesiska respektive den kinesiska exportlicensen.

Artikel 7

1.   Trots artikel 12 i förordning (EG) nr 1342/2003 ska säkerheten för importlicensen vara 20 euro per ton.

Emellertid ska, för produkter med ursprung i Kina, säkerheten vara 5 euro per ton.

2.   Om, enligt artikel 8.4, den kvantitet för vilken licensen är utfärdad är lägre än den kvantitet för vilken ansökan har gjorts ska den säkerhet som motsvarar skillnaden mellan dessa frisläppas.

3.   Bestämmelserna i artikel 5.1 fjärde strecksatsen i förordning (EG) nr 1291/2000 ska inte tillämpas.

Artikel 8

1.   Licensansökningarna ska inlämnas till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna från måndag till onsdag varje vecka fram till kl.13.00.

Den första dagen varje år för inlämning av ansökningar ska vara den första arbetsdagen i januari månad.

2.   För produkter med ursprung i Indonesien och Kina får licensansökningarna avse den import som ska genomföras påföljande år om de lämnas in i december månad med en exportlicens som underlag och som är utfärdad för nämnda år av de indonesiska eller kinesiska myndigheterna.

3.   Dagen efter den dag då ansökan ska lämnas in och senast kl. 13.00 torsdagen efter den dag då ansökan i enlighet med artikel 1 första stycket ska lämnas in, ska medlemsstaterna lämna in följande uppgifter till kommissionen:

a)

De totala kvantiteter, som anges i licensansökningarna, per ursprung och produktkod.

b)

Numret på den ursprungslicens som lämnats in och den totala kvantitet som anges på det ursprungliga dokumentet eller på ett utdrag av detta.

c)

Hänvisningarna till de exportlicenser som utfärdats av de indonesiska eller kinesiska myndigheterna och motsvarande kvantiteter, samt namnet på fartyget.

4.   Importlicensen ska utfärdas den fjärde arbetsdagen efter det meddelande som avses i punkt 3.

5.   Importlicenserna för import av produkter med ursprung i Indonesien och Kina, för vilka ansökan har lämnats in i december för påföljande år, ska tidigast utfärdas den första arbetsdagen i januari det året.

Artikel 9

Om inte annat sägs i artikel 10.2 i denna förordning och trots artikel 8.4 i förordning (EG) nr 1291/2000 får den kvantitet som övergår till fri omsättning inte överskrida den som uppges i fält 17 och 18 i importlicenserna. Därför ska siffran 0 skrivas in i fält 19 i licensen.

Artikel 10

1.   När det konstateras att de kvantiteter, för produkter med ursprung i Indonesien, som faktiskt lossats under en viss leverans överstiger de kvantiteter som uppgivits på den eller de importlicenser som utfärdats för den aktuella leveransen ska de behöriga myndigheter som utfärdat den eller de berörda importlicenserna, på importörens begäran och så snart som möjligt på elektronisk väg meddela kommissionen numret eller numren på de indonesiska exportlicenserna, numret eller numren på importlicenserna, överskottskvantiteten och fartygets namn.

Kommissionen ska ta kontakt med de indonesiska myndigheterna för utfärdande av nya exportlicenser. I väntan på dessa ska överskottskvantiteterna inte få övergå till fri omsättning så länge som nya importlicenser för de aktuella kvantiteterna inte kan läggas fram. De nya importlicenserna ska utfärdas på de villkor som anges i artikel 8.

2.   Om de lossade överskottskvantiteterna inte överskrider 2 % av de kvantiteter som omfattas av de importlicenser som motsvarar de exportlicenser som tilldelats det aktuella fartyget, ska de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där produkterna övergår till fri omsättning, trots punkt 1, på importörens begäran tillåta övergång till fri omsättning för överskottskvantiteterna om importören betalar en värdetull med ett tak på 6 % och ställer en säkerhet som motsvarar skillnaden mellan den tull som uppges i Gemensamma tulltaxan och den tullavgift som betalats.

Kommissionen ska så snart den mottagit de uppgifter som avses i punkt 1 första stycket ta kontakt med de indonesiska myndigheterna för utfärdandet av nya exportlicenser.

Säkerheten ska frisläppas när en kompletterande importlicens för de aktuella överskottskvantiteterna har lagts fram för de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där produkterna ska övergå till fri omsättning. För ansökningar av denna licens behöver inte en säkerhet ställas för att licensen ska erhållas enligt artikel 15.2 i förordning (EG) nr 1291/2000 och artikel 7 i denna förordning. Denna licens ska utfärdas på de villkor som anges i artikel 8 i denna förordning och när en eller flera nya exportlicenser utfärdade av de indonesiska myndigheterna läggs fram för de aktuella överskottskvantiteterna. Den kompletterande importlicensen ska bland annat i fält 20 innehålla en av de uppgifter som anges i bilaga V.

Säkerheten ska vara förverkad för de kvantiteter för vilka en kompletterande importlicens inte lagts fram inom en tidsfrist på fyra månader, utom i fall av force majeure, räknat från och med dagen för godkännandet av den deklaration om övergång till fri omsättning som avses i första stycket.

När den behöriga myndigheten har behandlat och attesterat den kompletterande importlicensen när säkerheten frisläppts ska licensen så snart som möjligt sändas tillbaka till det utfärdande organet.

3.   Tillämpningen av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 får inte resultera i import av en kvantitet varor som överstiger den totala kvot som beviljats för året. Om det vid utfärdandet av en kompletterande importlicens konstateras att den totala volymen har överskridits ska den kvantitet som omfattas av den kompletterande licensen dras av från den volym som beviljats för påföljande år.

Artikel 11

De produktkvantiteter som varje utfärdad importlicens kan hänföras till ska dras av från den beviljade kvoten för det år då dessa licenser utfärdas.

De certifikat som utfärdats i enlighet med denna förordning ska vara giltiga i hela gemenskapen i 60 dagar från och med deras utfärdandedag i den mening som avses i artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1291/2000.

De licenser som utfärdats för produkter med ursprung i Indonesien eller Kina ska vara giltiga fram till den sista giltighetsdagen för exportlicensen plus 30 dagar.

Importlicensernas sista giltighetsdag får inte vara senare än den 31 december utfärdandeåret.

Artikel 12

Förordning (EG) nr 2449/96 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till denna förordning och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga VII.

Artikel 13

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 januari 2008.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  EGT L 333, 21.12.1996, s. 14. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1884/2206 (EUT L 364, 20.12.2006, s. 44).

(3)  Se bilaga VI.

(4)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2006 (EUT L 365, 21.12.2006, s. 52).

(5)  EUT L 189, 29.7.2003, s. 12. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1996/2006 (EUT L 398, 30.12.2006, s. 1).

(6)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.


BILAGA I

Image


BILAGA II

Image


BILAGA III

Image


BILAGA IV

Uppgifter som avses i artikel 6 b

:

På bulgariska

:

Мита, ограничени до 6 % ad valorem (Регламент (ЕО) № 27/2008),

:

På spanska

:

Derechos de aduana limitados al 6 % ad valorem [Reglamento (CE) no 27/2008],

:

På tjeckiska

:

Clo limitované 6 % ad valorem (nařízení (ES) č. 27/2008),

:

På danska

:

Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (Forordning (EF) nr. 27/2008),

:

På tyska

:

Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 27/2008),

:

På estniska

:

Väärtuseline tollimaks piiratud 6 protsendini (määrus (EÜ) nr 27/2008),

:

På grekiska

:

Τελωνειακός δασμός κατ’ ανώτατο όριο 6 % κατ’ αξία [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 27/2008],

:

På engelska

:

Customs duties limited to 6 % ad valorem (Regulation (EC) No 27/2008),

:

På franska

:

Droits de douane limités à 6 % ad valorem [règlement (CE) no 27/2008],

:

På italienska

:

Dazi doganali limitati al 6 % ad valorem [Regolamento (CE) n. 27/2008],

:

På lettiska

:

Muitas nodokļi nepārsniedz limitu 6 % ad valorem (Regula (EK) Nr. 27/2008),

:

På litauiska

:

Muito mokestis neviršija 6 % ad valorem (Reglamentas (EB) Nr. 27/2008),

:

På ungerska

:

Mérsékelt, 6 %-os értékvám (27/2008/EK rendelet),

:

På maltesiska

:

Dazji doganali limitati għal 6 % ad valorem (Regolament (KE) Nru 27/2008),

:

På nederländska

:

Douanerechten beperkt tot 6 % ad valorem (Verordening (EG) nr. 27/2008),

:

På polska

:

Należności celne ograniczone do 6 % ad valorem (Rozporządzenie (WE) nr 27/2008),

:

På portugisiska

:

Direitos aduaneiros limitados a 6 % ad valorem [Regulamento (CE) n.o 27/2008],

:

På rumänska

:

Taxe vamale limitate la 6 % ad valorem [Regulamentul (CE) nr. 27/2008],

:

På slovakiska

:

Dovozné clo so stropom 6 % ad valorem [nariadenie (ES) č. 27/2008],

:

På slovenska

:

Omejitev carinskih dajatev na 6 % ad valorem (Uredba (ES) št. 27/2008),

:

På finska

:

Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N:o 27/2008),

:

På svenska

:

Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (Förordning (EG) nr 27/2008).


BILAGA V

Uppgifter som avses i artikel 10.2 tredje stycket

:

På bulgariska

:

Допълнителна лицензия, член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 27/2008,

:

På spanska

:

Certificado complementario, apartado 2 del artículo 10 del Reglamento (CE) no 27/2008,

:

På tjeckiska

:

Licence pro dodatečné množství, čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 27/2008,

:

På danska

:

Supplerende licens, forordning (EF) nr. 27/2008, artikel 10, stk. 2,

:

På tyska

:

Zusätzliche Lizenz — Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 27/2008,

:

På estniska

:

Lisakoguse litsents, määruse (EÜ) nr 27/2008 artikli 10 lõige 2,

:

På grekiska

:

Συμπληρωματικό πιστοποιητικό — Άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 27/2008,

:

På engelska

:

Licence for additional quantity, Article 10(2) of Regulation (EC) No 27/2008,

:

På franska

:

Certificat complémentaire, règlement (CE) no 27/2008, article 10, paragraphe 2,

:

På italienska

:

Titolo complementare, regolamento (CE) n. 27/2008, articolo 10, paragrafo 2,

:

På lettiska

:

Atļauja par papildu daudzumu, Regulas (EK) Nr. 27/2008 10. panta 2. punkts,

:

På litauiska

:

Papildomoji licencija, Reglamento (EB) Nr. 27/2008 10 straipsnio 2 dalis,

:

På ungerska

:

Kiegészítő engedély, 27/2008/EK rendelet 10. cikk (2) bekezdés,

:

På maltesiska

:

Liċenzja għal kwantità addizzjonali, Artikolu 10(2) tar-Regolament (KE) Nru 27/2008,

:

På nederländska

:

Aanvullend certificaat — artikel 10, lid 2, van Verordening (EG) nr. 27/2008,

:

På polska

:

Uzupełniające pozwolenie, rozporządzenie (WE) nr 27/2008 art. 10 ust. 2,

:

På portugisiska

:

Certificado complementar, n.o 2 do artigo 10.o do Regulamento (CE) n.o 27/2008,

:

På rumänska

:

Licență complementară, articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 27/2008,

:

På slovakiska

:

Dodatočné povolenie, článok 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 27/2008,

:

På slovenska

:

Dovoljenje za dodatne količine, člen 10(2), Uredba (ES) št. 27/2008,

:

På finska

:

Lisätodistus, asetuksen (EY) N:o 27/2008 10 artiklan 2 kohta,

:

På svenska

:

Kompletterande licens, artikel 10,2 i förordning (EG) nr 27/2008.


BILAGA VI

Upphävd förordning och en förteckning över ändringar av denna i kronologisk ordning

Kommissionens förordning (EG) nr 2449/96

(EGT L 333, 21.12.1996, s. 14)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2780/1999

(EGT L 334, 28.12.1999, s. 20)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 777/2004

(EUT L 123, 27.4.2004, s. 50)

Endast artikel 8

Kommissionens förordning (EG) nr 1884/2006

(EUT L 364, 20.12.2006, s. 44)

Endast artikel 2


BILAGA VII

Jämförelsetabell

Förordning (EG) nr 2449/96

Denna förordning

Artikel 1 första stycket, inledningen

Artikel 1 första stycket, inledningen

Artikel 1 första stycket punkt 1

Artikel 1 första stycket a

Artikel 1 första stycket punkt 2

Artikel 1 första stycket c

Artikel 1 första stycket punkt 3

Artikel 1 första stycket b

Artikel 1 första stycket punkt 4

Artikel 1 första stycket d

Artikel 1 andra, tredje och fjärde styckena

Artikel 1 andra, tredje och fjärde styckena

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10.1

Artikel 10.1

Artikel 10.2 första, andra och tredje styckena

Artikel 10.2 första, andra och tredje styckena

Artikel 10.2 strecksatserna

Artikel 10.2 fjärde och femte styckena

Artikel 10.2 fjärde och femte styckena

Artikel 10.3

Artikel 10.3

Artikel 11

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 12

Artikel 13

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga II

Bilaga III

Bilaga III

Bilaga IV

Bilaga IV

Bilaga V

Bilaga V

Bilaga VI

Bilaga VII


16.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 13/15


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 28/2008

av den 15 januari 2008

om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn gällande från den 16 januari 2008

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1249/96 av den 28 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullarna inom spannmålssektorn (2), särskilt artikel 2.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 skall importtullen för produkter som omfattas av KN-numren 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vanligt vete av hög kvalitet), 1002, ex 1005, utom hybrider för utsäde, samt ex 1007, utom hybrider för utsäde, vara lika med interventionspriset vid import ökat med 55 % minus cif-importpriset för den aktuella sändningen. Denna tull får emellertid inte vara högre än tullsatsen i Gemensamma tulltaxan.

(2)

För denna beräkning skall enligt artikel 10.3 i samma förordning representativa cif-importpriser fastställas regelbundet för de aktuella produkterna.

(3)

Enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96 skall ett dagligt representativt cif-importpris, fastställt enligt artikel 4 i samma förordning, användas vid beräkning av importtullarna för produkter som omfattas av KN-nummer 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vete av hög kvalitet), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 och 1007 00 90.

(4)

Importtullarna bör fastställas att gälla från den 16 januari 2008 och tillämpas tills ett nytt fastställande träder i kraft.

(5)

I enlighet med rådets förordning (EG) nr 1/2008 av den 20 december 2007 om tillfälligt upphävande av tullavgifter för import av vissa spannmålssorter under regleringsåret 2007/08 (3) upphävs emellertid tillämpningen av vissa tullsatser som fastställs i denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Från den 16 januari 2008 gäller de importtullar som fastställs i bilaga I för de produkter som anges i artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003; beräkningsgrunderna anges i bilaga II.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 16 januari 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 januari 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 735/2007 (EUT L 169, 29.6.2007, s. 6). Med verkan från den 1 juli 2008 ersätts förordning (EG) nr 1784/2003 av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  EGT L 161, 29.6.1996, s. 125. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1816/2005 (EUT L 292, 8.11.2005, s. 5).

(3)  EUT L 1, 4.1.2008, s. 1.


BILAGA I

Importtullar från den 16 januari 2008 för de produkter som anges i artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003

KN-nr

Varuslag

Importtull (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvete:

av hög kvalitet

0,00 (3)

av medelhög kvalitet

0,00 (3)

av låg kvalitet

0,00 (3)

1001 90 91

Vanligt vete, för utsäde

0,00

ex 1001 90 99

Vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde

0,00 (3)

1002 00 00

Råg

0,00 (3)

1005 10 90

Utsädesmajs annan än hybridmajs

0,00

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (2)

0,00 (3)

1007 00 90

Sorghum av andra slag än hybrider för utsäde

0,00 (3)


(1)  Enligt artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1249/96 skall importtullen för varor, som anländer till gemenskapen via Atlanten eller Suezkanalen, minskas med

3 euro/ton om lossningshamnen ligger i Medelhavet,

2 euro/ton om lossningshamnen ligger i Danmark, Estland, Irland, Lettland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller Förenade kungariket eller vid den Iberiska halvöns Atlantkust.

(2)  Om villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda har importören rätt till en schablonmässig minskning av importtullen med 24 euro/ton.

(3)  I enlighet med förordning (EG) nr 1/2008 är tillämpningen av denna tullsats upphävd.


BILAGA II

Beräkningsgrunder för importtullarna i bilaga I

2.1.2008-14.1.2008

1.

Genomsnitt enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

(EUR/t)

 

Vanligt vete (1)

Majs

Durumvete, hög kvalitet

Durumvete, medelhög kvalitet (2)

Durumvete, låg kvalitet (3)

Korn

Börs

Minneapolis

Chicago

Börsnotering

278,42

127,62

Pris fob USA

466,64

456,64

436,64

187,87

Tillägg för Mexikanska golfen

32,55

14,25

Tillägg för Stora sjöarna

2.

Genomsnitt enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

Fraktkostnad: Mexikanska golfen–Rotterdam

51,89 EUR/t

Fraktkostnad: Stora sjöarna–Rotterdam

47,07 EUR/t


(1)  Bidrag med 14 euro/ton ingår (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(2)  Avdrag med 10 euro/ton (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(3)  Avdrag med 30 euro/ton (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Kommissionen

16.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 13/18


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 12 december 2007

om genomförandet av informationssystemet för den inre marknaden (IMI) med avseende på skyddet av personuppgifter

[delgivet med nr K(2007) 6306]

(Text av betydelse för EES)

(2008/49/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut 2004/387/EG av den 21 april 2004 om interoperabelt tillhandahållande av alleuropeiska e-förvaltningstjänster för offentliga förvaltningar, företag och medborgare (IDABC) (1), särskilt artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Den 17 mars 2006 godkände medlemsstaternas representanter i rådgivande samordningskommittén för den inre marknaden (2) den övergripande genomförandeplanen för informationssystemet för den inre marknaden, nedan kallat IMI. Utvecklingen av detta system syftar till att förbättra kommunikationen mellan medlemsstaternas förvaltningar.

(2)

I sitt beslut KOM(2006) 3606 av den 14 augusti 2006 om den tredje översynen av arbetsprogrammet för IDABC 2005–2009 beslutade kommissionen om finansieringen och inrättandet av informationssystemet för den inre marknaden såsom ett projekt av gemensamt intresse.

(3)

Ytterligare finansiering tillsköts genom kommissionens beslut KOM(2007) 3514 av den 25 juli 2007 om den fjärde översynen av arbetsprogrammet för IDABC.

(4)

Syftet med IMI är att fungera som stöd för rättsakter på området för den inre marknaden, som kräver utbyte av information mellan medlemsstaternas förvaltningar, bland andra Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (3) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer (4).

(5)

Eftersom skyddet av personuppgifter måste garanteras inom IMI är det nödvändigt att komplettera beslutet om att upprätta IMI i det avseendet. Kommissionens och medlemsstaternas olika uppgifter och funktioner i samband med IMI kommer att inbegripa olika befogenheter och skyldigheter i fråga om regler om skydd av personuppgifter, och det är därför nödvändigt att definiera deras funktioner, befogenheter och rätt till tillgång till personuppgifter.

(6)

I yttrandet från artikel 29-gruppen om frågor som rör skydd av personuppgifter i samband med informationssystemet för den inre marknaden (IMI) (5) efterlyses uttryckligen ett kommissionsbeslut som fastställer rättigheterna och skyldigheterna för IMI:s aktörer.

(7)

Utväxlingen av information på elektronisk väg mellan medlemsstaterna bör vara förenlig med reglerna om skyddet av personuppgifter i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (6) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (7).

(8)

För att det ska vara möjligt att följa upp frågor mellan behöriga myndigheter och för situationer där den registrerade vill överklaga ett negativt administrativt beslut som fattats på grundval av ett utbyte av information bör alla personuppgifter som utbytts mellan behöriga myndigheter och behandlats i IMI-systemet bevaras under sex månader efter det formella avslutandet av informationsutbytet. Efter sexmånadersperioden bör alla personuppgifter förstöras. Det bedöms vara lämpligt med en period på sex månader för bevarande av personuppgifter eftersom den perioden överensstämmer med den tid som föreskrivs för administrativa förfaranden i den gemenskapslagstiftning som utbytet av information grundas på.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

Genom detta beslut fastställs uppgifter, rättigheter och skyldigheter för aktörerna i och användarna av det informationssystem för den inre marknaden som avses i artikel 6 i förhållande till kraven på skydd för personuppgifter avseende driften av informationssystemet för den inre marknaden, nedan kallat IMI.

Artikel 2

Datakvalitet

Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska enbart utbyta och vidarebehandla personuppgifter för de syften som definieras i de tillämpliga gemenskapsrättsakter som anges i bilagan, vilka utgör den rättsliga grunden för utbytet av information, nedan kallade de relevanta gemenskapsrättsakterna.

Begäran om information från en medlemsstats behöriga myndigheter till en annan medlemsstats behöriga myndigheter och de svar som ges ska grundas på de flerspråkiga frågor och de uppgiftsfält som definierats för tillämpningen av IMI och utformats av kommissionen i samarbete med medlemsstaterna.

Artikel 3

Registeransvariga

De befogenheter som de registeransvariga tilldelas enligt artikel 2 d i direktiv 96/46/EG och artikel 2 d i förordning (EG) nr 45/2001 ska gemensamt utövas av IMI:s aktörer i kraft av artikel 6 i enlighet med deras respektive befogenheter inom IMI.

De registeransvariga ska säkerställa att den registrerade faktiskt kan hävda sina rättigheter att bli informerad om att behandling sker, att få tillgång till uppgifterna, begära rättelse och i överensstämmelse med den tillämpliga lagstiftningen om skydd av personuppgifter göra invändningar mot behandlingen. Aktörerna i IMI ska tillhandahålla uppgifter om sin integritetspolicy (privacy statement) i lämplig form.

Artikel 4

Bevarande av personuppgifter om de registrerade i information som utbyts

Alla personuppgifter som rör de registrerade i informationsutbyten som sker mellan behöriga myndigheter och behandlas i IMI ska förstöras sex månader efter det formella avslutandet av ett informationsutbyte, om inte en behörig myndighet före den perioden inkommer till kommissionen med en uttrycklig begäran om att uppgifterna ska förstöras.

Om en sådan begäran görs ska kommissionen behandla den inom 10 arbetsdagar om inte annat följer av en överenskommelse med den andra behöriga myndigheten.

Artikel 5

Bevarande av personuppgifter om IMI-användare

Personuppgifter angående IMI-användare, som det hänvisas till i artikel 6, ska lagras i IMI så länge de fortsätter att använda IMI och ska förstöras av den behöriga myndigheten när de inte längre är användare.

Personuppgifter som det hänvisas till i punkt 1 ska innehålla IMI-användares fullständiga namn, e-postadress och telefon- och faxnummer till kontoret.

KAPITEL 2

FUNKTIONER OCH BEFOGENHETER I FÖRHÅLLANDE TILL IMI

Artikel 6

IMI-aktörer och IM-användare

1.   IMI-aktörerna ska vara följande:

a)

Medlemsstaternas behöriga myndigheter enligt artikel 7.

b)

Samordnare enligt artikel 8.

c)

Kommissionen.

2.   Endast fysiska personer, som arbetar under kontroll av en behörig myndighet eller en samordnare, nedan kallade IMI-användare, får enligt artikel 9 använda IMI.

Artikel 7

Behöriga myndigheter

De behöriga myndigheterna ska för de ändamål som definieras i den relevanta gemenskapsrättsakt som utgör den rättsliga grunden för utbyte av information säkerställa utbytet av informationen i fråga inom ramen för IMI.

Artikel 8

IMI-samordnare

1.   Varje medlemsstat ska utse en nationell IMI-samordnare för att säkerställa att IMI genomförs på nationell nivå.

Varje medlemsstat kan därutöver utse en eller flera biträdande IMI-samordnare enligt dess interna administrativa struktur för att utföra samordningsbefogenheterna för ett visst lagstiftningsområde, en administrativ avdelning eller en geografisk region.

2.   Kommissionen ska registrera de nationella IMI-samordnarna i IMI och ska ge dem tillgång till IMI.

3.   Om en medlemsstat utser en biträdande IMI-samordnare enligt punkt 1 ska den nationella IMI-samordnaren registrera den biträdande IMI-samordnaren i IMI och ge honom eller henne tillgång till IMI.

4.   Samordnarna ska registrera eller bestyrka registrering av behöriga myndigheter som behöver ha tillgång till IMI och säkerställa att det fungerar effektivt. De ska bevilja behöriga myndigheter tillgång till de lagstiftningsområden för vilka de är behöriga.

5.   Alla samordnare får agera som behöriga myndigheter. I sådana fall kommer en samordnare att bruka samma rätt till tillgång till personuppgifter som en behörig myndighet.

Artikel 9

Användarroller i IMI

1.   IMI-användarna kan ha en eller flera av följande roller: Förfrågningshandläggare, fördelningsansvariga, hänvisningsansvariga och databasförvaltare.

2.   Varje IMI-användare ska tilldelas ett definierat antal rättigheter till tillgång till personuppgifter som är kopplade till dennes användarroll enligt vad som föreskrivs i artikel 12.

3.   Alla IMI-användare får efterforska en specifik behörig myndighet.

4.   IMI-användare som utsetts till förfrågningshandläggare får medverka i informationsutbyte på den behöriga myndighetens vägnar.

5.   IMI-användare som utsetts till fördelningsansvariga inom en behörig myndighet får hänföra en förfrågan om information till en eller flera förfrågningshandläggare inom den myndigheten.

IMI-användare som utsetts till fördelningsansvariga hos en samordnare får hänföra en förfrågan om information till en eller flera hänvisningsansvariga inom den myndigheten.

6.   IMI-användare i en behörig myndighet får utses till hänvisningsansvariga.

De får godkänna att en behörig myndighet skickar ut förfrågningar eller svar om samordnaren har angivit ett sådant godkännandeförfarande som ett krav från samordnaren och får ange att de instämmer eller inte instämmer när en förfrågande behörig myndighet inte är nöjd med ett erhållet svar.

7.   IMI-användare som utsetts till lokala databasförvaltare får utföra följande uppgifter:

a)

Uppdatera personuppgifter om IMI-användare inom deras egen myndighet.

b)

Registrera ytterligare användare för deras egen myndighet.

c)

Ändra användarprofiler för användare inom deras egen myndighet.

Artikel 10

Kommissionen

1.   Kommissionen ska tillhandahålla och ansvara för underhåll av den IT-infrastruktur som IMI kommer att köras på. Den ska tillhandahålla ett flerspråkigt system, som fungerar på alla officiella språk samt en central supportavdelning (help desk) för att hjälpa medlemsstaterna att använda IMI.

2.   Kommissionen kommer att ställa till förfogande de uppsättningar frågor och uppgiftsfält som det hänvisas till i artikel 2.2.

3.   Kommissionen får endast delta i informationsutbyte i specifika fall där den relevanta gemenskapsrättsakten innehåller bestämmelser om att information ska utbytas mellan medlemsstaterna och kommissionen.

4.   I de fall som det hänvisas till i punkt 3 ska kommissionen ha samma rätt till tillgång till personuppgifter som en behörig myndighet i enlighet med artikel 12.

KAPITEL 3

RÄTTEN TILL TILLGÅNG TILL PERSONUPPGIFTER

Artikel 11

Den registrerade

I detta kapitel ska med ”den registrerade” endast avses den registrerade i ett specifikt informationsutbyte och ska inte inbegripa IMI-användare.

Artikel 12

Rätten till tillgång till personuppgifter för IMI-användare

1.   Förfrågningshandläggare i en behörig myndighet ska under loppet av ett informationsutbyte endast ha tillgång till personuppgifter om

a)

andra förfrågningshandläggare inom samma behöriga myndighet som är involverade i det ifrågavarande informationsutbytet,

b)

förfrågningshandläggare i den andra behöriga myndighet som är involverade i det ifrågavarande informationsutbytet,

c)

de hänvisningsansvariga hos de samordnare som handlägger det ifrågavarande informationsutbytet,

d)

de registrerade i det ifrågavarande informationsutbytet. Förfrågningshandläggare i en behörig myndighet som besvarar en förfrågan ska ha tillgång till personuppgifterna om de registrerade först när förfrågan har blivit godkänd av deras behöriga myndighet.

2.   Fördelningsansvariga i en behörig myndighet ska endast ha tillgång till personuppgifter om

a)

samtliga förfrågningshandläggare i samma behöriga myndighet,

b)

förfrågningshandläggaren i den andra behöriga myndigheten som är involverad i det ifrågavarande informationsutbytet,

c)

de hänvisningsansvariga hos de samordnare som handlägger det ifrågavarande informationsutbytet.

De ska inte ha tillgång till personuppgifter om de registrerade.

3.   Fördelningsansvariga i en behörig myndighet ska endast ha tillgång till personuppgifter om

a)

alla hänvisningsansvariga hos samma samordnare,

b)

förfrågningshandläggarna hos behöriga myndigheter som är involverade i det ifrågavarande informationsutbytet,

c)

den hänvisningsansvarige hos den andre samordnaren som handlägger det ifrågavarande informationsutbytet.

De ska inte ha tillgång till personuppgifter om de registrerade.

4.   Hänvisningsansvariga ska endast ha tillgång till personuppgifter om

a)

hänvisningsansvariga hos de samordnare som är involverade i det ifrågavarande informationsutbytet,

b)

förfrågningshandläggarna hos behöriga myndigheter som är involverade i det ifrågavarande informationsutbytet.

De ska inte ha tillgång till personuppgifter om de registrerade.

5.   Lokala databasförvaltare i en behörig myndighet ska endast ha tillgång till personuppgifter om alla IMI-användare inom samma behöriga myndighet.

De ska inte ha tillgång till personuppgifter om de registrerade.

6.   Lokala databasförvaltare hos en samordnare ska endast ha tillgång till personuppgifter om

a)

alla IMI-användare hos samma samordnare,

b)

alla lokala databasförvaltare i de behöriga myndigheterna och samordnare för vilka de är samordnare.

De ska inte ha tillgång till personuppgifter om de registrerade.

7.   Kommissionens lokala databasförvaltare ska endast ha tillgång till personuppgifter om

a)

alla övriga lokala databasförvaltare inom kommissionen,

b)

alla lokala databasförvaltare hos de nationella IMI-samordnarna.

Lokala databasförvaltare inom kommissionen får förstöra personuppgifter om de registrerade i överensstämmelse med artikel 4, men får inte ha möjlighet att se dem.

KAPITEL 4

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 13

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 12 december 2007.

På kommissionens vägnar

Charlie McCREEVY

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 144, 30.4.2004. Rättat i EUT L 181, 18.5.2004, s. 25.

(2)  Kommissionens beslut 93/72/EEG (EGT L 26, 3.2.1993, s. 18).

(3)  EUT L 376, 27.12.2006, s. 36.

(4)  EUT L 255, 30.9.2005, s. 22. Direktivet senast ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 1430/2007 (EUT L 320, 6.12.2007, s. 3).

(5)  Yttrande 01911/07/EN, WP 140.

(6)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31. Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(7)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.


BILAGA

Gemenskapsrättsakter som avses i artikel 2

De gemenskapsrättsakter som avses i artikel 2.1 är följande:

1.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer (1).

2.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (2).


(1)  EUT L 255, 30.9.2005, s. 22. Direktivet ändrat genom rådets direktiv 2006/100/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 141).

(2)  EUT L 376, 27.12.2006, s. 36.


16.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 13/24


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 13 december 2007

om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ

(2008/50/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ (1), särskilt artikel 11.2, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1367/2006 fastställs bestämmelser för tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen på gemenskapens institutioner och organ.

(2)

I avdelning IV i den förordningen fastställs bestämmelser om intern omprövning av förvaltningsåtgärder, varav tillämpningen kräver detaljerade regler om innehållet i och tillhandahållandet av ansökningar.

(3)

I artikel 11.1 i förordning (EG) nr 1367/2006 fastställs kriterier för behörighet på gemenskapsnivå för en icke-statlig organisation som begär en intern omprövning i enlighet med artikel 10 i denna förordning, vars tillämpning på ett öppet och konsekvent sätt kräver tillämpningsföreskrifter om det bevismaterial som ska läggas fram tillsammans med ansökningarna, beräkningen av tidsfrister för svar på ansökningarna och samarbete mellan gemenskapens institutioner och organ.

(4)

För att säkerställa en konsekvent tillämpning av artikel 11 i förordning (EG) nr 1367/2006 bör detta beslut gälla från och med den 28 juni 2007.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

Artikel 1

Innehållet i en begäran om intern omprövning

En icke-statlig organisation som lägger fram en begäran om intern omprövning av en förvaltningsåtgärd eller en förvaltningsförsummelse som avses i artikel 10 i förordning (EG) nr 1367/2006 ska

1.

ange förvaltningsåtgärden eller den påstådda förvaltningsförsummelsen vars omprövning begärs och de bestämmelser i miljörätten som den anser inte har följts,

2.

ange grunderna för begäran,

3.

tillhandahålla den relevanta information och dokumentation som stöder dessa grunder,

4.

ange namnet och kontaktuppgifterna på en person som är bemyndigad att företräda den icke-statliga organisationen gentemot tredje parter i syfte att begära den interna omprövningen i det aktuella fallet,

5.

tillhandahålla bevis för att den har rätt att begära en intern omprövning i enlighet med artikel 3.

Artikel 2

Ansökan

Begäran om intern omprövning av en förvaltningsåtgärd eller begäran som avser en förvaltningsförsummelse ska skickas per brev, fax eller e-post till den person/de personer eller den avdelning/de avdelningar som är utsedda av gemenskapsinstitutionen eller det berörda organet för detta ändamål.

Allmänheten ska på alla lämpliga sätt informeras om kontaktuppgifterna för den personen/de personerna eller den avdelningen/de avdelningarna.

KAPITEL II

Artikel 3

Kriterier för behörighet för icke-statliga organisationer att begära en intern omprövning

1.   En icke-statlig organisation som lägger fram en begäran om intern omprövning av en förvaltningsåtgärd eller en förvaltningsförsummelse som avses i artikel 10 i förordning (EG) nr 1367/2006 ska tillhandahålla bevis för att den uppfyller de kriterier som fastställs i artikel 11.1 i den förordningen, i form av de dokument som anges i bilagan till detta beslut.

Om något av dessa dokument inte kan tillhandahållas av skäl som inte beror på den icke-statliga organisationen får den organisationen tillhandahålla bevis i form av annan likvärdig dokumentation.

2.   Om det inte tydligt framgår av något av de dokument som avses i punkt 1–3 i bilagan att den fråga den interna omprövningen avser omfattas av den icke-statliga organisationens syfte och verksamhet, ska den organisationen lämna all annan dokumentation som tillhandahåller bevis för att detta kriterium är uppfyllt.

3.   Om det inte tydligt framgår av något av de dokument som avses i punkt 1–3 i bilagan att den icke-statliga organisationen är oberoende och ideell ska den organisationen lämna en förklaring om detta. Denna förklaring ska vara undertecknad av en person som är bemyndigad till detta i den icke-statliga organisationen.

Artikel 4

Bedömning för behörighet för icke-statliga organisationer att begära en intern omprövning

1.   Gemenskapsinstitutionen eller det berörda organet ska förvissa sig om att den icke-statliga organisationen uppfyller de kriterier som anges i artikel 11.1 i förordning (EG) nr 1367/2006 genom att utvärdera den information som tillhandahålls i enlighet med artiklarna 1 och 3 i det här beslutet.

2.   Om det, på grundval av den informationen, inte är möjligt för gemenskapsinstitutionen eller det berörda organet att fullständigt utvärdera om den icke-statliga organisationen uppfyller de kriterier som fastställs i artikel 11.1 i förordning (EG) nr 1367/2006 ska den begära att ytterligare dokumentation eller information tillhandahålls av den organisationen inom en rimlig tidsperiod som ska anges av gemenskapsinstitutionen eller det berörda organet. Under den perioden ska de tidsfrister som fastställs i artikel 10 i förordningen upphävas.

3.   Om det är tillämpligt får gemenskapsinstitutionen eller det berörda organet samråda med de nationella myndigheterna i den icke-statliga organisationens registreringsland eller ursprungsland för att kontrollera och utvärdera den information som tillhandahålls av den organisationen.

Artikel 5

Administrativt samarbete

Gemenskapsinstitutionerna och organen ska samarbeta sinsemellan för att säkerställa att detta beslut tillämpas på ett öppet och konsekvent sätt.

De ska utbyta information om vilka icke-statliga organisationer som har erkänts rätt att begära en intern omprövning.

Artikel 6

Datum för tillämpning

Detta beslut ska tillämpas från och med 28 juni 2007.

Utfärdat i Bryssel den 13 december 2007.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 264, 25.9.2006, s. 13.


BILAGA

Förteckning över dokument som ska tillhandahållas i enlighet med artikel 3.1

1.

Den icke-statliga organisationens stadga eller reglemente, eller annat dokument som enligt nationell praxis har samma roll i de länder där den nationella lagstiftningen inte kräver eller tillåter att en icke-statlig organisation antar en stadga eller ett reglemente.

2.

Årliga aktivitetsrapporter för den icke-statliga organisationen under de två senaste åren.

3.

När det gäller icke-statliga organisationer som är etablerade i länder där uppfyllandet av sådana förfaranden är ett krav för att de ska få rättsförmåga, en kopia av den rättsliga registreringen hos de nationella myndigheterna (offentligt register, offentliggörande eller annat relevant dokument).

4.

I förekommande fall dokumentation som visar att den icke-statliga organisationen tidigare av en gemenskapsinstitution eller ett organ erkänts ha rätt att begära en intern omprövning.


16.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 13/27


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 20 december 2007

om tilldelning till Belgien av ytterligare dagar till sjöss i ICES-områdena IIa (EG-vatten), IV och VIId

[delgivet med nr K(2007) 6541]

(Endast de franska och nederländska texterna är giltiga)

(2008/51/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 41/2007 av den 21 december 2006 om fastställande för år 2007 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (1), särskilt punkt 10 i dess bilaga IIA,

med beaktande av Belgiens begäran, och

av följande skäl:

(1)

I punkt 8 i bilaga IIA till förordning (EG) nr 41/2007 fastställs det maximala antalet dagar som gemenskapsfartyg, med en total längd på 10 meter eller mer som ombord medför trålar, snurrevadar och liknande redskap, med undantag av bomtrålar, med en maskstorlek på 70 mm eller större, eller driv- och snärjgarn, med undantag av grimgarn, får vistas i Skagerrak, ICES-områdena IV och VIId, och EG-vatten i ICES-område IIa under perioden 1 februari 2007–31 januari 2008.

(2)

Enligt punkt 10 i bilaga IIA till förordning (EG) nr 41/2007 får kommissionen bevilja medlemsstaterna ytterligare ett antal dagar under vilka ett fartyg får vistas inom detta geografiska område med sådana redskap ombord, på grundval av ett definitivt upphörande med fiske som har genomförts sedan den 1 januari 2002.

(3)

Belgien lämnade den 29 juni 2007 och den 2 oktober 2007 uppgifter som visar att fartyg, som upphört med fisket sedan den 1 januari 2002, under 2001 använde 2,15 % av den fiskeansträngning som hade tilldelats de belgiska fartyg som vistades i det geografiska området och som medförde drivgarn eller snärjgarn, med undantag av grimgarn, och under 2001 använde 41,96 % av den fiskeansträngning som hade tilldelats de belgiska fartyg som vistades i det geografiska området och som medförde trålar, snurrevadar och liknande redskap, med undantag av bomtrålar, med en maskstorlek på 70 mm eller större.

(4)

Mot bakgrund av de uppgifter som har lämnats bör ytterligare tre dagar till sjöss tilldelas Belgien för fartyg som ombord medför driv- och snärjgarn, med undantag av grimgarn, 86 ytterligare dagar till sjöss för fartyg som ombord medför trålar, snurrevadar och liknande redskap, med undantag av bomtrålar, med en maskstorlek på 70 mm eller större, men mindre än 90 mm, 88 ytterligare dagar till sjöss för fartyg som ombord medför trålar, snurrevadar och liknande redskap, med undantag av bomtrålar, med en maskstorlek på 90 mm eller större, men mindre än 100 mm, och 40 ytterligare dagar till sjöss för fartyg som ombord medför trålar, snurrevadar och liknande redskap, med undantag av bomtrålar, med en maskstorlek på 100 mm eller större i motsvarande geografiska område (i dess helhet eller i en del av detta) under tillämpningsperioden enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 41/2007, dvs. 1 februari 2007–31 januari 2008.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Det maximala antal dagar som ett fartyg under belgisk flagg, som ombord medför fiskeredskap enligt punkt 4.1 c i, 4.1 c ii, 4.1 c iii och 4.1 c iv i bilaga IIA till förordning (EG) nr 41/2007 och som inte omfattas av de särskilda villkor som anges i punkt 8.1 i den bilagan, får vistas i Skagerrak och ICES-områdena IIa (EG-vatten), IV och VIId enligt tabell I i den bilagan, ska ökas med tre dagar till sjöss.

2.   Det maximala antal dagar som ett fartyg under belgisk flagg, som ombord medför fiskeredskap enligt punkt 4.1 a ii i bilaga IIA till förordning (EG) nr 41/2007 och som inte omfattas av de särskilda villkor som anges i punkt 8.1 i den bilagan, får vistas i ICES-områdena IIa (EG-vatten) och IV enligt tabell I i den bilagan, ska ökas med 86 dagar till sjöss.

3.   Det maximala antal dagar som ett fartyg under belgisk flagg, som ombord medför fiskeredskap enligt punkt 4.1 a iii i bilaga IIA till förordning (EG) nr 41/2007 och som inte omfattas av de särskilda villkor som anges i punkt 8.1 i den bilagan, får vistas i ICES-områdena IIa (EG-vatten), IV och VIId enligt tabell I i den bilagan, ska ökas med 88 dagar till sjöss.

4.   Det maximala antal dagar som ett fartyg under belgisk flagg, som ombord medför fiskeredskap enligt punkt 4.1 a iv och 4.1 a v i bilaga IIA till förordning (EG) nr 41/2007 och som inte omfattas av de särskilda villkor som anges i punkt 8.1 i den bilagan, får vistas i ICES-områdena IIa (EG-vatten), IV, VIId och Skagerrak enligt tabell I i den bilagan, ska ökas med 40 dagar till sjöss.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Konungariket Belgien.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 2007.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 15, 20.1.2007, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 898/2007 (EUT L 196, 28.7.2007, s. 22).


16.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 13/29


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 20 december 2007

om ändring av beslut 2004/452/EG om upprättande av en förteckning över organ vars forskare kan få tillgång till konfidentiella uppgifter i vetenskapligt syfte

[delgivet med nr K(2007) 6554]

(Text av betydelse för EES)

(2008/52/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 322/97 av den 17 februari 1997 om gemenskapsstatistik (1), särskilt artikel 20.1, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 831/2002 av den 17 maj 2002 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik, med avseende på tillgång till förtroliga uppgifter för vetenskapliga syften (2) fastställs dels de villkor på vilka konfidentiella uppgifter som överförts till gemenskapen får lämnas ut, dels de regler som ska gälla samarbetet mellan gemenskapen och de nationella myndigheterna för att underlätta tillgången till sådana uppgifter då de behövs för att kunna dra statistiska slutsatser i vetenskapligt syfte.

(2)

I kommissionens beslut 2004/452/EG (3) fastställs en förteckning över organ vars forskare kan få tillgång till konfidentiella uppgifter i vetenskapligt syfte.

(3)

Rady School of Management vid University of California, San Diego, Förenta staterna, bör betraktas som ett organ som uppfyller villkoren och bör därför föras upp i förteckningen över de organ, organisationer och institutioner som avses i artikel 3.1 e i förordning (EG) nr 831/2002.

(4)

Åtgärderna i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för insynsskydd i statistik.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2004/452/EG ska ersättas med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 2007.

På kommissionens vägnar

Joaquín ALMUNIA

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 52, 22.2.1997, s. 1. Förordningen ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EGT L 133, 18.5.2002, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1000/2007 (EUT L 226, 30.8.2007, s. 7).

(3)  EUT L 156, 30.4.2004, s. 1. Rättad i EUT L 202, 7.6.2004, s. 1. Beslutet senast ändrat genom beslut 2007/678/EG (EUT L 280, 24.10.2007, s. 22).


BILAGA

”BILAGA

ORGAN VARS FORSKARE HAR RÄTT ATT FÅ TILLGÅNG TILL KONFIDENTIELLA UPPGIFTER I FORSKNINGSSYFTE

Europeiska centralbanken

Spanska centralbanken

Italienska centralbanken

Cornell University (delstaten New York, Förenta staterna)

Statsvetenskapliga institutionen vid Baruch College vid New York City University (delstaten New York, Förenta staterna)

Tyska centralbanken

Enheten för sysselsättningsanalys, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter, Europeiska kommissionen

Tel Aviv University (Israel)

Världsbanken

Center of Health and Wellbeing (CHW) vid Woodrow Wilson School of Public and International Affairs vid Princeton University (New Jersey, Förenta staterna)

University of Chicago (UofC) (Illinois, Förenta staterna)

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)

Family and Labour Studies Division vid Statistics Kanada, Ottawa, Ontario, Kanada

Enheten för ekonometri och användning av statistik för bedrägeribekämpning (ESAF), Gemensamma forskningscentret, Europeiska kommissionen

Enheten för stöd till det europeiska området för forskningsverksamhet (SERA), Gemensamma forskningscentret, Europeiska kommissionen

Kanada Research Chair vid School of Social Sciences, Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies vid York University, Ontario, Kanada

University of Illinois at Chicago (UIC) (Chicago, Förenta staterna)

Rady School of Management vid University of California (San Diego, Förenta staterna)”