ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 346

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
29 december 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1579/2007 av den 20 december 2007 om fastställande för 2008 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet

1

 

 

DIREKTIV

 

*

Rådets direktiv 2007/74/EG av den 20 december 2007 om undantag från mervärdesskatt och punktskatt på varor som införs av resande från tredjeländer

6

 

*

Rådets direktiv 2007/75/EG av den 20 december 2007 om ändring av direktiv 2006/112/EG med avseende på tillfälliga bestämmelser om mervärdesskattesatser

13

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2007/880/EG

 

*

Rådets beslut av den 20 december 2007 om tillstånd för Frankrike att tillämpa en nedsatt skattesats för blyfri bensin som används som motorbränsle och frisläpps för förbrukning på Korsika i enlighet med artikel 19 i direktiv 2003/96/EG

15

 

 

2007/881/EG

 

*

Rådets beslut av den 20 december 2007 om ändring av rådets arbetsordning

17

 

 

2007/882/EG

 

*

Rådets beslut av den 20 december 2007 om ändring av beslut 1999/70/EG om de nationella centralbankernas externa revisorer vad gäller externa revisorer för Central Bank of Cyprus

19

 

 

2007/883/EG

 

*

Rådets beslut av den 20 december 2007 om ändring av beslut 1999/70/EG om de nationella centralbankernas externa revisorer vad gäller externa revisorer för Central Bank of Malta

20

 

 

2007/884/EG

 

*

Rådets beslut av den 20 december 2007 om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från artiklarna 26.1 a, 168 och 169 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

21

 

 

Kommissionen

 

 

2007/885/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 26 december 2007 om ändring av beslut 2006/415/EG vad gäller vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N1 hos fjäderfä i Tyskland ( 1 )

23

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

 

2007/886/GUSP

 

*

Beslut EUPOL AFG/2/2007 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 30 november 2007 om inrättande av bidragande länders kommitté för Europeiska unionens polisuppdrag i Afghanistan (Eupol Afghanistan)

26

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2007/887/GUSP av den 20 december 2007 om upphävande av gemensam åtgärd 2005/557/GUSP om Europeiska unionens civil-militära stödåtgärd till Afrikanska unionens uppdrag i Darfurregionen i Sudan och i Somalia

28

 

 

2007/888/GUSP

 

*

Beslut av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik EUPT/2/2007 av den 18 december 2007 om utnämning av chefen för planeringsgruppen inom EU (EUPT Kosovo)

29

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

29.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 346/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1579/2007

av den 20 december 2007

om fastställande för 2008 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 20,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren (2), särskilt artikel 2,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 2371/2002 ska rådet besluta om de åtgärder som krävs för att reglera tillträdet till områden och resurser och för att se till att fiskeverksamheten bedrivs på ett hållbart sätt med beaktande av tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, särskilt den rapport som utarbetas av vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen.

(2)

Enligt artikel 20 i förordning (EG) nr 2371/2002 ska rådet fastställa fiskemöjligheterna för varje fiske eller grupp av fisken och fördela dessa fiskemöjligheter mellan medlemsstaterna.

(3)

För att se till att fiskemöjligheterna förvaltas på ett ändamålsenligt sätt bör särskilda villkor för fisket fastställas.

(4)

I artikel 3 i förordning (EG) nr 2371/2002 fastställs definitioner som är relevanta för fördelningen av fiskemöjligheterna.

(5)

Enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 847/96 bör det anges vilka bestånd som ska omfattas av de olika åtgärder som avses i den förordningen.

(6)

Vissa kompletterande åtgärder för de tekniska villkoren för fiske bör genomföras under 2008 som ett bidrag till bevarandet av fiskbestånden.

(7)

Fiskemöjligheterna bör utnyttjas i enlighet med tillämplig gemenskapslagstiftning, särskilt rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (3) och rådets förordning (EG) nr 850/98 av den 30 mars 1998 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer (4).

(8)

För att möjliggöra lämplig anpassning till de tekniska åtgärderna i denna förordning bör en medlemsstat, där man före denna förordnings ikraftträdande traditionellt använde nät med en maskstorlek som understiger 200 mm för fångst av piggvar, tillåtas att använda nät med en minsta maskstorlek som inte understiger 180 mm för att fiska piggvar.

(9)

På grund av ärendets brådskande karaktär är det absolut nödvändigt att bevilja ett undantag från den sexveckorsperiod som avses i punkt I.3 i protokollet om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, som fogas till fördraget om Europeiska unionen och till fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

SYFTE, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs fiskemöjligheterna för 2008 för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet samt särskilda villkor som ska gälla för utnyttjandet av dessa fiskemöjligheter.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.   Denna förordning ska tillämpas på gemenskapens fiskefartyg (nedan kallade gemenskapsfartyg) som är verksamma i Svarta havet.

2.   Genom undantag från punkt 1 ska denna förordning inte gälla för fiskeverksamhet som uteslutande bedrivs i vetenskapligt syfte och som utförs med tillstånd från och under överinseende av den berörda medlemsstaten, om kommissionen och den medlemsstat i vars vatten undersökningarna äger rum har underrättats om detta i förväg.

Artikel 3

Definitioner

Utöver de definitioner som fastställs i artikel 3 i förordning (EG) nr 2371/2002 gäller följande definitioner i denna förordning:

a)   AKFM: Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet.

b)   Svarta havet: AKFM:s geografiska delområde såsom det definieras i förordning AKFM/31/2007/2.

c)   total tillåten fångstmängd (TAC): den kvantitet som får fångas ur varje bestånd varje år.

d)   kvot: den andel av en TAC som tilldelas gemenskapen, en medlemsstat eller ett tredjeland.

KAPITEL II

FISKEMÖJLIGHETER OCH DÄRMED FÖRBUNDNA VILLKOR

Artikel 4

Fångstbegränsningar och fördelning

Fångstbegränsningarna, fördelningen av dessa begränsningar mellan medlemsstaterna och ytterligare villkor enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 847/96 återges i bilaga I till denna förordning.

Artikel 5

Särskilda bestämmelser om fördelningen

Fördelningen mellan medlemsstaterna av fångstbegränsningarna enligt bilaga I ska göras utan att det påverkar tillämpningen av följande:

a)

Byten enligt artikel 20.5 i förordning (EG) nr 2371/2002.

b)

Omfördelningar som görs enligt artiklarna 21.4, 23.1 och 32.2 i förordning (EEG) nr 2847/93 och artikel 23.4 andra stycket i förordning (EG) nr 2371/2002.

c)

Ytterligare landningar som tillåts enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96.

d)

Avdrag som görs med stöd av artikel 5 i förordning (EG) nr 847/96 och artikel 23.4 första stycket i förordning (EG) nr 2371/2002.

Artikel 6

Villkor för fångster och bifångster

1.   Fisk från bestånd för vilka fångstbegränsningar har fastställts får behållas ombord eller landas endast om fångsterna har tagits av fiskefartyg från en medlemsstat med en kvot som inte har uttömts.

2.   Alla landningar ska räknas av mot kvoten eller, om gemenskapsandelen inte har fördelats mellan medlemsstaterna med hjälp av kvoter, mot gemenskapsandelen.

Artikel 7

Tekniska övergångsåtgärder

De tekniska övergångsåtgärderna ska fastställas i bilaga II.

KAPITEL III

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 8

Uppgiftsöverföring

När medlemsstaterna i enlighet med artikel 15.1 i förordning (EEG) nr 2847/93 sänder uppgifter till kommissionen om de kvantiteter ur varje bestånd som landats, ska de använda de beståndskoder som anges i bilaga I till denna förordning.

Artikel 9

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2007.

På rådets vägnar

F. NUNES CORREIA

Ordförande


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 865/2007 (EUT L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  EGT L 115, 9.5.1996, s. 3.

(3)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1967/2006 (EUT L 409, 30.12.2006, s. 9).

(4)  EGT L 125, 27.4.1998, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2166/2005 (EUT L 345, 28.12.2005, s. 5).


BILAGA I

Fångstbegränsningar och därmed förbundna villkor för förvaltningen från år till år av fångstbegränsningarna för gemenskapens fartyg i områden med fångstbegränsningar per art och per område

I följande tabeller anges totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter (i ton färsk vikt, utom där annat anges) för varje bestånd, fördelningen mellan medlemsstaterna och därmed förbundna villkor för förvaltningen av kvoterna från år till år.

Inom varje område redovisas fiskbestånden i alfabetisk ordning efter arternas latinska namn. I tabellerna används följande koder för de olika arterna:

Vetenskapligt namn

Trebokstavskod

Svenskt namn

Psetta maxima

TUR

Piggvar

Sprattus sprattus

SPR

Skarpsill


Art

:

Piggvar

Psetta maxima

Område

:

Svarta havet

Bulgarien

50

Försiktighets-TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 5 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.

Rumänien

50

EG

100

TAC

Ej tillämpligt


Art

:

Skarpsill

Sprattus sprattus

Område

:

Svarta havet

EG

15 000 (1)

Försiktighets-TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 5 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.

TAC

Ej tillämpligt


(1)  Får endast fiskas av fartyg som för Bulgariens eller Rumäniens flagg.


BILAGA II

TEKNISKA ÖVERGÅNGSÅTGÄRDER

1.

Inget fiske efter piggvar ska tillåtas från och med den 15 april till och med den 15 juni i gemenskapens vatten i Svarta havet.

2.

I en medlemsstat där den minsta lagliga maskstorleken för nät som används för fångst av piggvar understeg 200 mm före denna förordnings ikraftträdande, får nät med en minsta maskstorlek som inte understiger 180 mm användas för fångst av piggvar.

3.

Den minsta landningsstorleken för piggvar är 45 cm i total längd mätt i enlighet med artikel 18 i förordning (EG) nr 850/98.


DIREKTIV

29.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 346/6


RÅDETS DIREKTIV 2007/74/EG

av den 20 december 2007

om undantag från mervärdesskatt och punktskatt på varor som införs av resande från tredjeländer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 93,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets direktiv 69/169/EEG av den 28 maj 1969 om harmonisering av lagstiftningen om befrielse från omsättningsskatter och punktskatter på varor som införs av resande (1) inrättades en gemenskapsordning för skattebefrielser. Även om det kvarstår ett behov av att bibehålla den ordningen, dels för att undvika dubbelbeskattning, även i de fall då omständigheterna under vilka införseln sker medför att det normala behovet av att skydda ekonomin inte föreligger, bör direktivet fortfarande endast tillämpas på icke-kommersiell införsel av varor som resenärer från tredjeländer medför i sitt personliga bagage.

(2)

Det stora antal ändringar som krävs, behovet av att anpassa direktiv 69/169/EEG till utvidgningen och till gemenskapens nya yttre gränser samt behovet av att omstrukturera och förenkla vissa bestämmelser så att de blir tydligare, gör det dock motiverat att fullständigt se över och ersätta direktiv 69/169/EEG.

(3)

De kvantitativa begränsningar och beloppsbegränsningar som gäller för undantag bör motsvara medlemsstaternas aktuella behov.

(4)

I samband med beloppsbegränsningarna bör man beakta pengars reella värdeförändring sedan den senaste höjningen 1994 samt även avskaffandet av kvantitativa begränsningar på varor som är punktskattepliktiga i vissa medlemsstater och som nu kommer att omfattas av den allmänna begränsningen för mervärdesskatt.

(5)

Underlättande av inköp utomlands kan orsaka problem för medlemsstater som har en gemensam landgräns med tredjeländer med betydligt lägre priser. Det är därför motiverat att fastställa en lägre beloppsbegränsning för resor av andra slag än med flyg och till sjöss.

(6)

Kvantiteterna för tobaksprodukter och alkoholhaltiga drycker har enligt kommissionens erfarenhet generellt varit ändamålsenliga och bör därför bibehållas.

(7)

De kvantitativa begränsningarna för undantag för punktskattepliktiga varor bör återspegla befintliga beskattningsordningar för sådana varor i medlemsstaterna. Följaktligen bör det införas en begränsning för öl, medan begränsningarna för parfym, kaffe och te bör slopas.

(8)

Medlemsstaterna bör få fastställa lägre beloppsbegränsningar för barn och utesluta underåriga från tillämpningen av undantagen för tobaksprodukter och alkoholhaltiga drycker, i syfte att säkerställa en hög hälsoskyddsnivå.

(9)

Med tanke på behovet av att främja en hög hälsoskyddsnivå för gemenskapens medborgare, bör medlemsstaterna kunna tillämpa sänkta kvantitativa begränsningar när det gäller undantagen för tobaksprodukter.

(10)

Med hänsyn till den speciella situationen för vissa personer med avseende på bostadsort eller arbetsplats, bör medlemsstaterna kunna inskränka undantagen för gränsarbetare, personer som bor nära gemenskapens gränser och besättningen på transportmedel som används för internationella resor.

(11)

Österrike har en gemensam landgräns med Samnauntal, en schweizisk enklav där ett särskilt skattesystem tillämpas, vilket innebär att beskattningen där är betydligt lägre än i resten av Schweiz och till och med i kantonen Graubünden, av vilken Samnauntal utgör en del. Med tanke på denna speciella situation, som har lett till att Österrike i enlighet med artikel 5.8 i direktiv 69/169/EEG tillämpar lägre kvantitativa begränsningar för tobaksprodukter från denna enklav, bör denna medlemsstat tillåtas att tillämpa den lägre gränsen för tobaksprodukter enligt detta direktiv enbart för Samnauntal.

(12)

För de medlemsstater som inte har infört euron bör det införas en metod för att omräkna belopp i nationell valuta till euro, så att likabehandling i medlemsstaterna säkerställs.

(13)

Det belopp som medlemsstaterna inte behöver beskatta vid införsel av varor bör höjas, så att gällande penningvärden återspeglas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

SYFTE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

I detta direktiv fastställs regler för undantag från mervärdesskatt och punktskatt på varor som införs i det personliga bagage som medförs av resande från ett tredjeland eller från ett territorium där gemenskapens bestämmelser om mervärdesskatt eller punktskatt eller båda enligt definitionen i artikel 3 inte tillämpas.

Artikel 2

När en resa inbegriper transitering genom ett tredjelands territorium eller börjar i ett territorium enligt artikel 1, ska detta direktiv tillämpas om resenären inte kan visa att varorna i hans bagage vid förvärvet omfattades av de allmänna villkoren för beskattning på en medlemsstats inhemska marknad och inte ger rätt till återbetalning av mervärdesskatt eller punktskatt.

En överflygning utan landning ska inte anses som transitering.

Artikel 3

I detta direktiv avses med

1.   tredjeland: ett land som inte är en medlemsstat i Europeiska unionen, Med hänsyn till skatteavtalet mellan Frankrike och Furstendömet Monaco av den 18 maj 1963 och avtalet om vänskap och grannförbindelser mellan Italien och Republiken San Marino av den 31 mars 1939 ska varken Monaco eller San Marino betraktas som ett tredjeland vad gäller punktskatt.

2.   territorium där gemenskapens bestämmelser om mervärdesskatt eller punktskatt eller båda inte tillämpas: territorium som inte är ett tredjelands territorium och där direktiven 2006/112/EC (2) eller 92/12/EEG eller båda inte tillämpas,

Med hänsyn till avtalet mellan Förenade kungarikets och Isle of Mans regeringar om tullar och punktskatter och övriga frågor inom tullområdet av den 15 oktober 1979 ska Isle of Man inte betraktas som ett territorium där gemenskapens bestämmelser om mervärdesskatt eller punktskatt eller båda inte tillämpas.

3.   flygresenär och sjöresenär: passagerare som reser med flyg eller till sjöss med annat än privat nöjesflyg eller privat nöjessjöfart,

4.   privat nöjesflyg och privat nöjessjöfart: användning av ett luftfartyg eller ett havsgående fartyg av dess ägare eller av den fysiska eller juridiska person som har nyttjanderätt till det antingen via förhyrning eller på annat sätt, för andra än kommersiella ändamål och särskilt andra ändamål än transport av passagerare eller varor eller för tillhandahållande av tjänster mot ersättning eller för offentliga myndigheters räkning,

5.   gränsområde: ett område som fågelvägen sträcker sig högst 15 kilometer från en medlemsstats gräns och som inbegriper de lokala förvaltningsområdena i det territorium som ingår i området; medlemsstaterna får bevilja undantag från detta,

6.   gränsarbetare: varje person vars normala verksamhet kräver att han passerar gränsen under sin arbetsdag.

KAPITEL II

UNDANTAG FRÅN SKATTEPLIKT

AVSNITT 1

Gemensamma bestämmelser

Artikel 4

Medlemsstaterna ska på grundval av antingen beloppsbegränsningar eller kvantitativa begränsningar tillämpa undantag från mervärdesskatt och punktskatt för varor som införs i resenärers personliga bagage, förutsatt att införseln är av icke-kommersiell karaktär.

Artikel 5

Vid tillämpning av bestämmelserna om undantag från skatteplikt avses med personligt bagage allt bagage som en resenär vid sin ankomst kan visa upp för tullmyndigheterna samt det bagage som resenären senare visar upp för tullmyndigheterna, förutsatt att det kan styrkas att bagaget var registrerat som medföljande bagage vid tidpunkten för avfärden hos det bolag som ansvarade för transporten. Annat bränsle än det som avses i artikel 11 ska inte betraktas som personligt bagage.

Artikel 6

Vid tillämpning av bestämmelserna om undantag från skatteplikt ska införsel anses vara av icke-kommersiell karaktär om den uppfyller följande villkor:

a)

Den är av tillfällig karaktär.

b)

Den består uteslutande av varor avsedda för resenärens personliga bruk eller hans familjs bruk eller av varor avsedda som presenter.

Det måste framgå av varornas beskaffenhet eller kvantitet att de inte införs för kommersiella syften.

AVSNITT 2

Beloppsbegränsningar

Artikel 7

1.   Medlemsstaterna ska tillämpa undantag från mervärdesskatt och punktskatt för införsel av andra varor än de som avses i avsnitt 3 till ett sammanlagt värde på högst 300 EUR per person.

För flyg- och sjöresenärer ska den beloppbegränsning som anges i första stycket vara 430 EUR.

2.   Medlemsstaterna får sänka beloppsbegränsningen för resenärer som är under 15 år oavsett transportmedel. Beloppsbegränsningen får emellertid inte understiga 150 EUR.

3.   Vid tillämpning av beloppsbegränsningar får värdet av ett enskilt föremål inte delas upp.

4.   Värdet av en resenärs personliga bagage, när detta tillfälligt införs eller återinförs efter en tillfällig utförsel, och värdet av läkemedel som behövs för en resenärs personliga bruk ska inte beaktas vid tillämpningen av bestämmelserna om undantag från skatteplikt i punkterna 1 och 2.

AVSNITT 3

Kvantitativa begränsningar

Artikel 8

1.   Medlemsstaterna ska tillämpa undantag från mervärdesskatt och punktskatt för införsel av följande slags tobaksprodukter, med tillämpning av antingen den följande högre eller den följande lägre kvantitativa begränsningen:

a)

200 cigaretter eller 40 cigaretter.

b)

100 cigariller eller 20 cigariller.

c)

50 cigarrer eller 10 cigarrer.

d)

250 g röktobak eller 50 g röktobak.

Varje kvantitet som anges i a–d ska för tillämpningen av punkt 4 motsvara 100 % av den sammanlagda ransonen för tobaksprodukter.

Med cigariller avses cigarrer som väger högst 3 g styck.

2.   Medlemsstaterna kan välja att skilja på flygresenärer och andra resenärer genom att endast tillämpa de lägre kvantitativa begränsningarna enligt punkt 1 på andra resenärer än flygresenärer.

3.   Så länge som skattesystemet i den schweiziska enklaven Samnauntal skiljer sig från det som tillämpas i resten av kantonen Graubünden, får Österrike, genom undantag från punkterna 1 och 2, begränsa tillämpningen av den lägre kvantitativa gränsen till tobaksprodukter som förs in på medlemsstatens territorium av resande som reser in på dess territorium direkt från den schweiziska enklaven Samnauntal.

4.   Undantaget från skatteplikt får, vad avser den enskilda resenären, tillämpas på alla kombinationer av tobaksprodukter, förutsatt att de sammanlagda procentandelarna för de enskilda ransonerna inte överstiger 100 %.

Artikel 9

1.   Medlemsstaterna ska tillämpa undantag från mervärdesskatt och punktskatt för alkohol och andra alkoholhaltiga drycker än icke-mousserande vin och öl, med tillämpning av följande kvantitativa begränsningar:

a)

Sammanlagt 1 liter alkohol och alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt som överstiger 22 volymprocent eller odenaturerad etylalkohol med en alkoholhalt av minst 80 volymprocent.

b)

Sammanlagt 2 liter alkohol och alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt som uppgår till högst 22 volymprocent.

Varje kvantitet som anges i a och b ska för tillämpningen av punkt 2 motsvara 100 % av den sammanlagda ransonen för alkohol och alkoholhaltiga drycker.

2.   Undantaget från skatteplikt får, vad avser den enskilda resenären, tillämpas på alla kombinationer av alkohol och alkoholhaltiga drycker som anges i punkt 1, förutsatt att de sammanlagda procentandelarna för de enskilda ransonerna inte överstiger 100 %.

3.   Medlemsstaterna ska tillämpa undantag från mervärdesskatt och punktskatt för sammanlagt 4 liter icke-mousserande vin och 16 liter öl.

Artikel 10

Undantag från skatteplikt enligt artiklarna 8 och 9 ska inte tillämpas på resenärer som är under 17 år.

Artikel 11

Medlemsstaterna ska, då transport sker med ett motordrivet transportmedel, tillämpa undantag från mervärdesskatt och punktskatt för bränslet i standardtanken och högst 10 liter bränsle i en bärbar behållare.

Artikel 12

Värdet av sådana varor som avses i artikel 8, 9 eller 11 ska inte beaktas vid tillämpningen av undantaget enligt artikel 7.1.

KAPITEL III

SÄRSKILDA FALL

Artikel 13

1.   Medlemsstaterna får sänka beloppsbegränsningen eller de kvantitativa begränsningarna eller båda för följande resenärer:

a)

Personer som är bosatta i gränsområden.

b)

Gränsarbetare.

c)

Besättningen på transportmedel som används för resor från ett tredjeland eller från ett territorium där gemenskapens bestämmelser om mervärdesskatt eller punktskatt eller båda inte tillämpas.

2.   Punkt 1 ska inte tillämpas när en resenär i någon av de där angivna kategorierna visar att han ska resa längre än till medlemsstatens gränsområde eller att han inte kommer att återvända från det angränsande tredjelandets gränsområde.

Den ska emellertid tillämpas när gränsarbetare eller besättningen på transportmedel som används för internationella resor inför varor när de reser i samband med sitt arbete.

KAPITEL IV

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 14

Medlemsstaterna får välja att inte påföra mervärdesskatt eller punktskatt på varor som införs av resenärer, om skatten skulle uppgå till högst 10 EUR.

Artikel 15

1.   Motvärdet till euro för beräkningen av belopp i nationell valuta ska vid genomförandet av detta direktiv fastställas en gång om året. Kursen ska vara den som gäller den första arbetsdagen i oktober. Den ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och tillämpas från och med den 1 januari följande år.

2.   Medlemsstaterna får avrunda de belopp i nationell valuta som erhålls efter omräkningen av de belopp i euro som anges i artikel 7, förutsatt att denna avrundning inte överstiger 5 EUR.

3.   Medlemsstaterna får bibehålla de beloppsbegränsningar som gäller vid tidpunkten för de årliga justeringar som avses i punkt 1, om en omräkning av motsvarande belopp i euro, före en eventuell avrundning enligt punkt 2, skulle leda till en förändring av undantaget från skatteplikt uttryckt i nationell valuta på mindre än 5 % eller till en sänkning av undantaget.

Artikel 16

Vart fjärde år och första gången 2012 ska kommissionen lägga fram en rapport för rådet om direktivets genomförande, om lämpligt åtföljd av ett förslag till ändring.

Artikel 17

I artikel 5.9 i direktiv 69/169/EEG ska ”den 31 december 2007” ersättas med ”den 30 november 2008”.

Artikel 18

Direktiv 69/169/EEG ska upphöra att gälla och ersättas med det här direktivet med verkan från och med den 1 december 2008.

Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till det här direktivet och läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilagan.

Artikel 19

1.   Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa artiklarna 1–15 i detta direktiv med verkan från och med den 1 december 2008. De ska genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 20

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas med verkan från och med den 1 december 2008.

Artikel 17 ska emellertid tillämpas med verkan från och med den 1 januari 2008.

Artikel 21

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 2007.

På rådets vägnar

F. NUNES CORREIA

Ordförande


(1)  EGT L 133, 4.6.1969, s. 6. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2005/93/EG (EUT L 346, 29.12.2005, s. 16).

(2)  EUT L 347, 11.12.2006, s. 1. Direktivet ändrat genom direktiv 2006/138/EG (EUT L 384, 29.12.2006, s. 92).


BILAGA

JÄMFÖRELSETABELL

Direktiv 69/169/EEG

Detta direktiv

Artikel 1.1

Artikel 7.1

Artikel 1.2

Artikel 7.2

Artikel 1.3

Artikel 7.3

Artikel 2

Artikel 3 punkt 1

Artikel 7.4

Artikel 3 punkt 2

Artikel 6

Artikel 3 punkt 3 första stycket

Artikel 5

Artikel 3 punkt 3 andra stycket

Artikel 5 och 11

Artikel 4.1 inledningsfrasen

Artikel 8.1 inledningsfrasen, artikel 9.1 inledningsfrasen

Artikel 4.1 andra kolumnen

Artikel 4.1 a första kolumnen

Artikel 8.1

Artikel 4.1 b första kolumnen

Artikel 9.1

Artikel 4.1 c, d och e första kolumnen

Artikel 4.2 första stycket

Artikel 10

Artikel 4.2 andra stycket

Artikel 4.3

Artikel 12

Artikel 4.4

Artikel 2

Artikel 4.5

Artikel 5.1

Artikel 5.2

Artikel 13.1

Artikel 5.3

Artikel 5.4

Artikel 13.2

Artikel 5.5

Artikel 5.6 inledningsfrasen första strecksatsen

Artikel 3.5

Artikel 5.6 inledningsfrasen andra strecksatsen

Artikel 3.6

Artikel 5.7

Artikel 5.8

Artikel 5.9

Artikel 7.1

Artikel 7.2

Artikel 15.1

Artikel 7.3

Artikel 15.2

Artikel 7.4

Artikel 15.3

Artikel 7.5

Artikel 7a.1

Artikel 7a.2

Artikel 14

Artikel 7b

Artikel 7c

Artikel 7d

Artikel 8.1

Artikel 19.1 första stycket

Artikel 8.2 första stycket

Artikel 19.1 första stycket

Artikel 8.2 andra stycket

Artikel 9

Artikel 21


29.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 346/13


RÅDETS DIREKTIV 2007/75/EG

av den 20 december 2007

om ändring av direktiv 2006/112/EG med avseende på tillfälliga bestämmelser om mervärdesskattesatser

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 93,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, och

av följande skäl:

(1)

I rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (2) tillåts vissa undantag i fråga om mervärdesskattesatser. Vissa av dessa undantag löper ut ett fastställt datum, medan andra gäller fram till dess att en slutlig ordning antas.

(2)

De undantag i fråga om mervärdesskattesatser som anges i direktiv 2006/112/EG i enlighet med 2003 års anslutningsakt och som gör det möjligt att på ett smidigt sätt anpassa ekonomin i vissa nya medlemsstater till den inre marknaden, har ett bestämt datum och löper ut inom kort.

(3)

Några av dessa nya medlemsstater har uttryckt en önskan om att få tillämpa de undantag som de beviljats under en längre tidsperiod.

(4)

Med tanke på de pågående diskussionerna om reducerade mervärdesskattesatser och det lagstiftningsförslag som kommissionen ska lägga fram bör vissa undantag förlängas fram till utgången av 2010, vilket är den tidpunkt till vilken försöket med tillämpning av en reducerad skatt på vissa arbetsintensiva tjänster har förlängts.

(5)

Direktiv 2006/112/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 2006/112/EG ska ändras på följande sätt med verkan från och med den 1 januari 2008:

1.

Artikel 123 ska ersättas med följande:

”Artikel 123

Fram till och med den 31 december 2010 får Republiken Tjeckien fortsätta att tillämpa en reducerad skattesats på minst 5 % för tillhandahållandet av byggnadsarbeten för bostäder som inte utgör ett led i socialpolitiken och inte omfattar byggnadsmaterial.”

2.

Artikel 124 ska utgå.

3.

I artikel 125.1 och 125.2 ska orden ”till och med den 31 december 2007” ersättas med ”till och med den 31 december 2010”.

4.

Artikel 126 ska utgå.

5.

I artikel 127 ska orden ”den 1 januari 2010” ersättas med ”den 31 december 2010”.

6.

Artikel 128 ska ersättas med följande:

”Artikel 128

1.   Polen får bevilja undantag från skatteplikt med rätt till avdrag för mervärdesskatt som betalats i det föregående ledet på leverans av vissa böcker och facktidskrifter till och med den 31 december 2010.

2.   Polen får fortsätta att tillämpa en reducerad skattesats på minst 7 % på tillhandahållandet av restaurangtjänster till och med den 31 december 2010, eller fram till det att den slutliga ordning som avses i artikel 402 införs, dock längst till den tidpunkt som infaller först.

3.   Polen får fortsätta att tillämpa en reducerad skattesats som inte får understiga 3 % på livsmedel som avses i punkt 1 i bilaga III till och med den 31 december 2010.

4.   Polen får fortsätta att tillämpa en reducerad skattesats som inte får understiga 7 % på tillhandahållande av tjänster, som inte tillhandahålls som ett led i socialpolitiken, för uppförande, renovering och ombyggnad av bostadshus, exklusive byggnadsmaterial, samt för leverans före första inflyttning av bostadshus eller del av bostadshus som avses i artikel 12.1 a till och med den 31 december 2010.”

7.

I artikel 129.1 och 129.2 ska orden ”till och med den 31 december 2007” ersättas med ”till och med den 31 december 2010”.

8.

Artikel 130 ska utgå.

Artikel 2

Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 2007.

På rådets vägnar

F. NUNES CORREIA

Ordförande


(1)  Yttrande av den 11 december 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EUT L 347, 11.12.2006, s. 1. Direktivet ändrat genom direktiv 2006/138/EG (EUT L 384, 29.12.2006, s. 92).


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Rådet

29.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 346/15


RÅDETS BESLUT

av den 20 december 2007

om tillstånd för Frankrike att tillämpa en nedsatt skattesats för blyfri bensin som används som motorbränsle och frisläpps för förbrukning på Korsika i enlighet med artikel 19 i direktiv 2003/96/EG

(Endast den franska texten är giltig)

(2007/880/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet (1), särskilt artikel 19.1,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 18.1 i direktiv 2003/96/EG, jämförd med bilaga II till det direktivet, har Frankrike tillåtits att tillämpa en nedsatt skattesats för förbrukningen på Korsika. Detta tillstånd beviljades till och med den 31 december 2006.

(2)

I en skrivelse av den 16 oktober 2006 begärde de franska myndigheterna tillstånd att tillämpa en nedsatt skattesats för blyfri bensin som används som motorbränsle, genom att fortsätta en etablerad praxis inom ramen för det ovan nämnda undantaget innan detta löper ut. Denna nedsättning uppgår till 1 EUR per hektoliter. Tillståndet har begärts för perioden från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2012. Kostnaden för att leverera blyfri bensin vid pumpen på Korsika är betydligt högre jämfört med fastlandet och de slutliga priserna är 4–7 EUR högre per hektoliter än de priser som tillämpas på fastlandet.

(3)

Genom att sänka punktskatten på blyfri bensin för konsumenterna på Korsika, ges dessa konsumenter mer likvärdiga villkor i förhållande till motsvarande konsumenter på fastlandet. Åtgärden överensstämmer därför med de regional- och sammanhållningspolitiska målsättningarna.

(4)

Skattenedsättningen överstiger inte vad som är nödvändigt för att beakta de merkostnader för transport och distribution som påförs konsumenterna på Korsika.

(5)

Den slutliga skattenivån iakttar de miniminivåer som fastställs i direktiv 2003/96/EG, för närvarande 359 EUR per 1 000 liter (eller 35,90 EUR per hektoliter). Detta är fallet även om man tar hänsyn till det bemyndigande som tilldelats genom rådets beslut 2005/767/EG (2), vars effekter kan kumuleras med effekterna av detta beslut.

(6)

Med hänsyn till att de administrativa territorier som åtgärden är tillämplig på är avlägset belägna och utgör delar av en ö, liksom den mycket måttliga nedsättningen av punktskatten som för övrigt är mycket hög i jämförelse med gemenskapsminiminivån, kommer denna åtgärd inte att medföra någon omläggning av trafiken som specifikt sammanhänger med leveransen av motorbränsle.

(7)

Den åtgärd som begäran avser är följaktligen godtagbar med hänsyn till en väl fungerande inre marknad och behovet av att säkerställa en sund konkurrens och är inte oförenlig med gemenskapens politik på hälso-, miljö-, energi- och transportområdet.

(8)

Frankrike bör därför i enlighet med bestämmelserna i artikel 19.2 i direktiv 2003/96/EG tillåtas att till och med den 31 december 2012 tillämpa en nedsatt skattesats på blyfri bensin som används som motorbränsle och som förbrukas på Korsika.

(9)

Det bör säkerställas att Frankrike kan tillämpa exakt den nedsättning som detta beslut gäller, utan avbrott i förhållande till den lagstiftning som gällde före den 1 januari 2007, inom ramen för det undantag som anges i artikel 18 jämförd med bilaga II i direktiv 2003/96/EG. Det är därför lämpligt att det begärda tillståndet beviljas med verkan från och med den 1 januari 2007.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Frankrike ska tillåtas att tillämpa en nedsatt skattesats för blyfri bensin som används som motorbränsle och som förbrukas på Korsika.

För att undvika all överkompensation får nedsättningen inte överstiga de tillkommande kostnaderna i förhållande till de franska fastlandet för transport, lagring och distribution.

De nedsatta skattesatserna ska uppfylla kraven i direktiv 2003/96/EG, i synnerhet de minimiskattenivåer som avses i artikel 7.

Artikel 2

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 januari 2007 och ska upphöra att gälla den 31 december 2012.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Republiken Frankrike.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 2007.

På rådets vägnar

F. NUNES CORREIA

Ordförande


(1)  EUT L 283, 31.10.2003, s. 51. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/75/EG (EUT L 157, 30.4.2004, s. 100. Rättat i EUT L 195, 2.6.2004, s. 31).

(2)  EUT L 290, 4.11.2005, s. 25.


29.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 346/17


RÅDETS BESLUT

av den 20 december 2007

om ändring av rådets arbetsordning

(2007/881/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 207.3 första stycket,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 121.3,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 28.1 och artikel 41.1,

med beaktande av artikel 2.2 i bilaga III till rådets arbetsordning (1), och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 11.5 i rådets arbetsordning (nedan kallad arbetsordningen) ska det, när rådet ska fatta ett beslut som kräver kvalificerad majoritet, och om en rådsmedlem begär detta, kontrolleras att de medlemsstater som utgör denna majoritet motsvarar minst 62 % av Europeiska unionens totalbefolkning beräknad i enlighet med befolkningssiffrorna i artikel 1 i bilaga III till arbetsordningen.

(2)

Enligt artikel 2.2 i bilaga III till arbetsordningen om tillämpningsföreskrifter för bestämmelserna om viktning av rösterna i rådet ska rådet, i enlighet med Europeiska gemenskapernas statistikkontors tillgängliga uppgifter för den 30 september föregående år, anpassa sifferuppgifterna i artikel 1 i ovannämnda bilaga med verkan från och med den 1 januari varje år.

(3)

Arbetsordningen bör därför anpassas i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1 i bilaga III till arbetsordningen ska ersättas med följande text:

”Artikel 1

För tillämpningen av artikel 205.4 i EG-fördraget, artikel 118.4 i Euratomfördraget samt artikel 23.2 tredje stycket och artikel 34.3 i EU-fördraget för perioden den 1 januari–31 december 2008 ska totalbefolkningen i varje medlemsstat anges enligt följande:

Medlemsstat

Befolkning

(× 1 000)

Tyskland

82 314,9

Frankrike

63 392,1

Förenade kungariket

60 823,8

Italien

59 131,3

Spanien

44 474,6

Polen

38 125,5

Rumänien

21 565,1

Nederländerna

16 358

Grekland

11 171,7

Portugal

10 599,1

Belgien

10 584,5

Republiken Tjeckien

10 287,2

Ungern

10 066,1

Sverige

9 113,2

Österrike

8 298,9

Bulgarien

7 679,3

Danmark

5 447,1

Slovakien

5 393,6

Finland

5 276,9

Irland

4 319,4

Litauen

3 384,9

Lettland

2 281,3

Slovenien

2 010,3

Estland

1 342,4

Cypern

778,7

Luxemburg

476,2

Malta

407,8

Totalt

495 103,9

tröskel (62 %)

306 964,4”

Artikel 2

Detta beslut får verkan den 1 januari 2008.

Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 2007.

På rådets vägnar

F. NUNES CORREIA

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2006/683/EG, Euratom av den 15 september 2006 om antagande av rådets arbetsordning (EUT L 285, 16.10.2006, s. 47).


29.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 346/19


RÅDETS BESLUT

av den 20 december 2007

om ändring av beslut 1999/70/EG om de nationella centralbankernas externa revisorer vad gäller externa revisorer för Central Bank of Cyprus

(2007/882/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av protokollet om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, fogat till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 27.1 i protokollet,

med beaktande av Europeiska centralbankens rekommendation ECB/2007/12 av den 15 november 2007 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Central Bank of Cyprus (1), och

av följande skäl:

(1)

Räkenskaperna för Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna i Eurosystemets granskas av oavhängiga externa revisorer som ECB-rådet har rekommenderat och Europeiska unionens råd har godkänt.

(2)

Enligt artikel 1 i rådets beslut 2007/503/EG av den 10 juli 2007 i enlighet med artikel 122.2 i fördraget om Cyperns införande av den gemensamma valutan den 1 januari 2008 (2), uppfyller nu Cypern de nödvändiga villkoren för att införa euron och Cyperns undantag enligt artikel 4 i 2003 års anslutningsakt bör upphävas med verkan från och med den 1 januari 2008.

(3)

Enligt punkt 60.1 a i lag 34.I från år 2007 om ändring av lagen om Central Bank of Cyprus från 2002 och 2003, som träder i kraft den 1 januari 2008, granskas Central Bank of Cyprus årsredovisningar i enlighet med artikel 27 i ECBS-stadgan.

(4)

Efter upphävandet av undantaget för Cypern rekommenderade ECB-rådet rådet att godkänna PricewaterhouseCoopers Limited som externa revisorer för Bank of Cyprus för räkenskapsåren 2008–2012.

(5)

ECB-rådets rekommendation bör följas och rådets beslut 1999/70/EG (3) ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkt ska läggas till i artikel 1 i beslut 1999/70/EG:

”14.   PricewaterhouseCoopers Limited godkänns härmed som extern revisor för Central Bank of Cyprus för räkenskapsåren 2008–2012.”

Artikel 2

Detta beslut ska meddelas Europeiska centralbanken.

Artikel 3

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 2007.

På rådets vägnar

F. NUNES CORREIA

Ordförande


(1)  EUT C 277, 20.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 186, 18.7.2007, s. 29.

(3)  EGT L 22, 29.1.1999, s. 69. Beslutet senast ändrat genom beslut 2007/145/EG (EUT L 64, 2.3.2007, s. 35).


29.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 346/20


RÅDETS BESLUT

av den 20 december 2007

om ändring av beslut 1999/70/EG om de nationella centralbankernas externa revisorer vad gäller externa revisorer för Central Bank of Malta

(2007/883/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av protokollet om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, fogat till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 27.1,

med beaktande av Europeiska centralbankens rekommendation ECB/2007/17 av den 29 november 2007 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Central Bank of Malta (1), och

av följande skäl:

(1)

Räkenskaperna för Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna i Eurosystemet ska granskas av oavhängiga externa revisorer som ECB-rådet har rekommenderat och Europeiska unionens råd har godkänt.

(2)

Enligt artikel 1 i rådets beslut 2007/504/EG av den 10 juli 2007 i enlighet med artikel 122.2 i fördraget om Maltas införande av den gemensamma valutan den 1 januari 2008 (2), uppfyller nu Malta de nödvändiga villkoren för att införa euron och Maltas undantag enligt artikel 4 i 2003 års anslutningsakt bör upphävas från och med den 1 januari 2008.

(3)

Enligt artikel 20 i den ändrade lagen om Central Bank of Malta, som träder i kraft den 1 januari 2008, kommer årsredovisningar för Central Bank of Malta att granskas i enlighet med artikel 27 i ECBS-stadgan.

(4)

Efter upphävandet av undantaget för Malta rekommenderade ECB-rådet rådet att godkänna PricewaterhouseCoopers och Ernst & Young som externa revisorer för Bank of Malta för räkenskapsåret 2008.

(5)

ECB-rådets rekommendation bör följas och rådets beslut 1999/70/EG (3) ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkt ska läggas till i artikel 1 i beslut 1999/70/EG:

”15.   PricewaterhouseCoopers och Ernst & Young godkänns härmed gemensamt som externa revisorer för Central Bank of Malta för räkenskapsåret 2008.”

Artikel 2

Detta beslut ska meddelas Europeiska centralbanken.

Artikel 3

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 2007.

På rådets vägnar

F. NUNES CORREIA

Ordförande


(1)  EUT C 304, 15.12.2007, s. 1.

(2)  EUT L 186, 18.7.2007, s. 32.

(3)  EGT L 22, 29.1.1999, s. 69. Beslutet senast ändrat genom beslut 2007/145/EG (EUT L 64, 2.3.2007, s. 35).


29.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 346/21


RÅDETS BESLUT

av den 20 december 2007

om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från artiklarna 26.1 a, 168 och 169 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

(2007/884/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (1), särskilt artikel 395.1,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut 95/252/EG (2) och därefter beslut 98/198/EG (3) bemyndigade rådet Förenade kungariket att till 50 % begränsa hyrestagares eller leasetagares rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt vid utgifter för hyra eller leasing av personbilar som inte enbart används för yrkesmässigt bruk. Förenade kungariket gavs också tillstånd att inte behöva betrakta beskattningsbara personers privata bruk av bilar som hyrs eller leasas för yrkesmässigt bruk som ett tillhandahållande av tjänster mot ersättning. Genom denna förenklingsåtgärd slipper hyrestagaren eller leasetagaren att bokföra den sträcka som körs privat med företagets bilar och att för beskattningsändamål redovisa den privata körsträckan för varje bil.

(2)

Förenade kungariket har i en skrivelse som registrerades vid kommissionens generalsekretariat den 5 februari 2007 begärt en förlängning av giltighetstiden för den avvikelsen, som löper ut den 31 december 2007.

(3)

Genom en skrivelse av den 15 oktober 2007 underrättade kommissionen i enlighet med artikel 395.2 i direktiv 2006/112/EG övriga medlemsstater om Förenade kungarikets ansökan. Genom en skrivelse av den 17 oktober 2007 underrättade kommissionen Förenade kungariket om att den hade alla nödvändiga uppgifter för att kunna behandla ansökan.

(4)

De rättsliga och faktiska omständigheter som låg till grund för bemyndigandet att tillämpa en avvikelse har inte ändrats och är därför fortfarande relevanta.

(5)

Den 29 oktober 2004 lade kommissionen fram ett förslag till rådsdirektiv om ändring av direktiv 77/388/EEG, numera direktiv 2006/112/EG, som innehåller bestämmelser om en harmonisering av de kategorier av utgifter som kan omfattas av undantag från avdragsrätt. Enligt detta förslag kan undantag från avdragsrätt komma att gälla motordrivna vägfordon. Bemyndigandets giltighetstid bör således förlängas till dess att det direktivet träder i kraft. Bemyndigandet kommer emellertid i alla händelser att upphöra senast den 31 december 2010 om det direktivet inte har trätt i kraft den dagen, så att man kan bedöma detta besluts relevans med hänsyn till den allmänna procentuella fördelningen mellan yrkesmässigt och privat bruk.

(6)

En förlängning av avvikelsens giltighet kommer inte att inverka negativt på de av Europeiska gemenskapernas egna medel som härrör från mervärdesskatt.

(7)

Då ärendet brådskar är det absolut nödvändigt att medge ett undantag från sexveckorsperioden i punkt I.3 i det till fördraget om Europeiska unionen och fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna fogade protokollet om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Med avvikelse från artiklarna 168 och 169 i direktiv 2006/112/EG bemyndigas härmed Förenade kungariket att till 50 % begränsa rätten för en person som hyr eller leasar en bil att dra av mervärdesskatt för kostnader för att hyra eller leasa den bilen, när den inte enbart används för yrkesmässigt bruk.

Artikel 2

Med avvikelse från artikel 26.1 a i direktiv 2006/112/EG bemyndigas härmed Förenade kungariket att inte behöva behandla det privata bruket av en företagsbil som hyrs eller leasas av en beskattningsbar person som ett tillhandahållande av tjänster mot ersättning.

Artikel 3

Detta beslut ska tillämpas med verkan från och med den 1 januari 2008.

Det ska upphöra att gälla den dag gemenskapsregler om vilka utgifter för motordrivna vägfordon som inte medför rätt till fullt avdrag för mervärdesskatt träder i kraft, dock senast den 31 december 2010.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 2007.

På rådets vägnar

F. NUNES CORREIA

Ordförande


(1)  EUT L 347, 11.12.2006, s. 1. Direktivet ändrat genom direktiv 2006/138/EG (EUT L 384, 29.12.2006, s. 92).

(2)  EGT L 159, 11.7.1995, s. 19.

(3)  EGT L 76, 13.3.1998, s. 31. Beslutet senast ändrat genom direktiv 2004/855/EG (EUT L 369, 16.12.2004, s. 61).


Kommissionen

29.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 346/23


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 26 december 2007

om ändring av beslut 2006/415/EG vad gäller vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N1 hos fjäderfä i Tyskland

(Text av betydelse för EES)

(2007/885/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.3,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt artikel 10.3, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 2006/415/EG av den 14 juni 2006 om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N1 hos fjäderfä i gemenskapen och om upphävande av beslut 2006/135/EG (3) fastställs vissa skyddsåtgärder som ska tillämpas för att förhindra att sjukdomen sprids, inklusive upprättande av A- och B-områden till följd av ett misstänkt eller bekräftat utbrott av sjukdomen.

(2)

Efter utbrott av högpatogen aviär influensa av subtyp H5N1 i Förenade kungariket, Tyskland och Polen ändrades beslut 2006/415/EG senaste gången genom beslut 2007/878/EG av den 21 december 2007 om ändring av beslut 2006/415/EG vad gäller vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N1 hos fjäderfä i Förenade kungariket, Rumänien och Polen (4).

(3)

Eftersom det nu har förekommit ett utbrott av sjukdomen i Tyskland utanför restriktionsområdet bör såväl avgränsningen av det område där restriktioner gäller som åtgärdernas varaktighet ändras med hänsyn till den epidemiologiska situationen.

(4)

Beslut 2006/415/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut bör ses över vid nästa möte i ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2006/415/EG ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 december 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/41/EG (EUT L 157, 30.4.2004, s. 33. Rättat i EUT L 195, 2.6.2004, s. 12).

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/33/EG (EGT L 315, 19.11.2002, s. 14).

(3)  EUT L 164, 16.6.2006, s. 51. Beslutet senast ändrat genom beslut 2007/785/EG (EUT L 316, 4.12.2007, s. 62).

(4)  EUT L 344, 28.12.2007, s. 55.


BILAGA

Bilagan till beslut 2006/415/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Följande text ska ersätta uppgifterna för Tyskland i del A:

ISO Landskod

Medlemsstat

A-område

Tillämpning till och med den (artikel 4.4 b iii)

Kod

(om sådan finns)

Namn

”DE

TYSKLAND

 

The 10 km zone established around the outbreak in the commune of Großwoltersdorf including all or parts of the communes of:

 

Landkreis Oberhavel: Fürstenberg/Havel, Gransee, Großwoltersdorf, Sonnenberg, Stechlin

 

Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Lindow (Mark), Rheinsberg

 

Landkreis Mecklenburg-Strelitz: Priepert, Wesenberg

15.1.2008

The 10 km zone established around the outbreak in the commune of Bensdorf including all or parts of the communes of:

 

Kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel

 

Landkreis Havelland: Milower Land

 

Landkreis Potsdam-Mittelmark: Bensdorf, Havelsee, Rosenau, Wusterwitz

 

Landkreis Jerichower Land: Brettin, Demsin, Genthin, Kade, Karow, Klitsche, Roßdorf, Schlagenthin, Zabakuck

21.1.2008

The 10 km zone established around the outbreak in the commune of Heiligengrabe including all or parts of the communes of:

 

im Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Heiligengrabe, Kyritz, Wittstock/Dosse, Wusterhausen/Dosse

 

im Landkreis Prignitz: Groß Pankow, Gumtow, Pritzwalk

25.1.2008”

2.

Följande text ska ersätta uppgifterna för Tyskland i del B:

ISO Landskod

Medlemsstat

B-område

Tillämpning till och med den (artikel 4.4 b iii)

Kod

(om sådan finns)

Namn

”DE

TYSKLAND

 

The communes of:

 

Landkreis Oberhavel: Fürstenberg/Havel, Gransee, Großwoltersdorf, Schönermark, Sonnenberg, Stechlin, Zehdenick

 

Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Lindow (Mark), Rheinsberg

 

Landkreis Uckermark: Lychen, Templin

 

Landkreis Mecklenburg-Strelitz: Godendorf, Priepert, Wesenberg, Wokuhl-Dabenow, Wustrow

15.1.2008

The communes of:

 

Kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel

 

Landkreis Havelland: Milower Land, Premnitz

 

Landkreis Potsdam-Mittelmark: Beetzsee, Bensdorf, Havelsee, Rosenau, Wenzlow, Wusterwitz, Ziesar

 

Landkreis Jerichower Land: Brettin, Demsin, Genthin, Kade, Karow, Klitsche, Mützel, Paplitz, Parchen, Roßdorf, Schlagenthin, Wulkow, Zabakuck

21.1.2008

The communes of:

 

im Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Heiligengrabe, Kyritz, Wittstock/Dosse, Wusterhausen/Dosse

 

im Landkreis Prignitz: Groß Pankow, Gumtow, Pritzwalk

25.1.2008”


III Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

29.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 346/26


BESLUT EUPOL AFG/2/2007 AV KOMMITTÉN FÖR UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK

av den 30 november 2007

om inrättande av bidragande länders kommitté för Europeiska unionens polisuppdrag i Afghanistan (Eupol Afghanistan)

(2007/886/GUSP)

KOMMITTÉN FÖR UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 25 tredje stycket,

med beaktande av rådets gemensamma åtgärd 2007/369/GUSP av den 30 maj 2007 om inrättande av Europeiska unionens polisuppdrag i Afghanistan (Eupol Afghanistan) (1), särskilt artikel 10.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 10.1 i gemensam åtgärd 2007/369/GUSP ska kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) under rådets ansvar utöva den politiska kontrollen och strategiska ledningen för uppdraget och är bemyndigad av rådet att fatta nödvändiga beslut i enlighet med artikel 25 i fördraget.

(2)

I slutsatserna från Europeiska rådet i Göteborg den 15 – 16 juni 2001 fastställdes riktlinjer och föreskrifter för tredjestaters medverkan i polisuppdrag. Rådet godkände den 10 december 2002Samråd och föreskrifter för icke-medlemsstaters medverkan i EU:s civila krishantering, där arrangemangen för tredjestaters deltagande i civila krishanteringsinsatser fastställdes ytterligare, vilket även inbegriper inrättande av en kommitté bestående av de bidragande länderna.

(3)

Bidragande länders kommitté för Europeiska unionens polisuppdrag i Afghanistan (Eupol Afghanistan) ska ha en nyckelroll i den dagliga ledningen av uppdraget. Den ska vara det viktigaste forumet för diskussion av alla problem som gäller den dagliga ledningen av uppdraget. Kusp, som utövar den politiska kontrollen och den strategiska ledningen av uppdraget, ska beakta kommitténs synpunkter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inrättande

Härmed inrättas bidragande länders kommitté (nedan kallad kommittén) för Europeiska unionens polisuppdrag i Afghanistan (Eupol Afghanistan).

Artikel 2

Uppgifter

1.   Kommittén får framföra synpunkter. Kusp ska beakta sådana synpunkter och utöva den politiska kontrollen och den strategiska ledningen av uppdraget.

2.   Kommitténs uppgifter har fastställts i dokumentet Samråd och föreskrifter för icke-medlemsstaters medverkan i EU:s civila krishantering.

Artikel 3

Sammansättning

1.   Alla medlemsstater i Europeiska unionen ska ha rätt att närvara vid kommitténs diskussioner. Emellertid ska endast bidragande stater delta i den dagliga ledningen av uppdraget. Företrädare för de tredjestater som deltar i uppdraget får närvara vid kommitténs möten. En företrädare för Europeiska gemenskapernas kommission får också närvara vid kommitténs möten.

2.   Kommittén ska erhålla regelbunden information från uppdragschefen.

Artikel 4

Ordförande

För det uppdrag som avses i artikel 1 ska kommittén, i enlighet med de samråd och föreskrifter som anges i artikel 2.2, ha som ordförande en företrädare för generalsekreteraren/den höge representanten, i nära samråd med ordförandeskapet.

Artikel 5

Möten

1.   Kommittén ska regelbundet sammankallas av ordföranden. Om omständigheterna så kräver kan krismöten sammankallas på ordförandens initiativ eller på begäran av en företrädare för en deltagande stat.

2.   Ordföranden ska i förväg skicka ut en preliminär dagordning och dokument som rör mötet. Ordföranden ska ansvara för att Kusp informeras om resultatet av kommitténs diskussioner.

Artikel 6

Sekretess

1.   Rådets säkerhetsbestämmelser ska tillämpas på kommitténs möten och förfaranden. Särskilt ska företrädarna i kommittén ha genomgått lämplig säkerhetsprövning.

2.   Kommitténs överläggningar ska omfattas av tystnadsplikt.

Artikel 7

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 30 november 2007.

För kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik

C. DURRANT PAIS

Ordförande


(1)  EUT L 139, 31.5.2007, s. 33. Gemensamma åtgärden ändrad genom gemensam åtgärd 2007/733/GUSP (EUT L 295, 14.11.2007, s. 31).


29.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 346/28


RÅDETS GEMENSAMMA ÅTGÄRD 2007/887/GUSP

av den 20 december 2007

om upphävande av gemensam åtgärd 2005/557/GUSP om Europeiska unionens civil-militära stödåtgärd till Afrikanska unionens uppdrag i Darfurregionen i Sudan och i Somalia

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA ÅTGÄRD

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 14,

med beaktande av gemensam åtgärd 2005/557/GUSP av den 18 juli 2005 om Europeiska unionens civil-militära stödåtgärd till Afrikanska unionens uppdrag i Darfurregionen i Sudan och i Somalia (1), särskilt artikel 16.2, och

av följande skäl:

(1)

Genom gemensam åtgärd 2005/557/GUSP fastställde Europeiska unionen en civil-militär stödåtgärd till Afrikanska unionens uppdrag i Darfurregionen i Sudan och i Somalia (”Amis/Amisom”).

(2)

Enligt Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1769 (2007) ska Afrikanska unionens/Förenta nationernas insats i Darfur (Unamid) ta över ansvaret från Amis senast den 31 december 2007.

(3)

Stödåtgärden Amis/Amisom bör avslutas när ansvaret överförs till Unamid, och då kommer nödvändiga åtgärder att vidtas för att avveckla EU:s stödåtgärd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemensam åtgärd 2005/557/GUSP ska upphöra att gälla från och med den 1 januari 2008.

Artikel 2

Denna gemensamma åtgärd träder i kraft samma dag som den antas.

Artikel 3

Denna gemensamma åtgärd ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2007.

På rådets vägnar

F. NUNES CORREIA

Ordförande


(1)  EUT L 188, 20.7.2005, s. 46. Den gemensamma åtgärden ändrad genom gemensam åtgärd 2007/245/GUSP (EUT L 106, 24.4.2007, s. 65).


29.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 346/29


BESLUT AV KOMMITTÉN FÖR UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK EUPT/2/2007

av den 18 december 2007

om utnämning av chefen för planeringsgruppen inom EU (EUPT Kosovo)

(2007/888/GUSP)

KOMMITTÉN FÖR UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 25 tredje stycket,

med beaktande av rådets gemensamma åtgärd 2006/304/GUSP av den 10 april 2006 om inrättande av en planeringsgrupp inom EU (EUPT Kosovo) för en eventuell EU-ledd krishanteringsinsats på rättsstatsområdet och eventuellt andra områden i Kosovo (1), särskilt artikel 6,

med beaktande av rådets gemensamma åtgärd 2007/778/GUSP av den 29 november 2007 om ändring och förlängning av gemensam åtgärd 2006/304/GUSP om inrättande av en planeringsgrupp inom EU (EUPT Kosovo) för en eventuell EU-ledd krishanteringsinsats på rättsstatsområdet och eventuellt andra områden i Kosovo (2), och

av följande skäl:

Enligt artikel 6 i gemensam åtgärd 2006/304/GUSP kan rådet bemyndiga kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) att fatta lämpliga beslut i enlighet med artikel 25 i fördraget, bl.a. beslutet att utnämna en chef för EUPT Kosovo på förslag av generalsekreteraren/den höge representanten.

Generalsekreteraren/den höge representanten har föreslagit utnämning av Roy REEVE.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Roy REEVE utnämns härmed till chef för planeringsgruppen inom EU (EUPT Kosovo) för en eventuell EU-ledd krishanteringsinsats på rättsstatsområdet och eventuellt andra områden i Kosovo.

Artikel 2

Detta beslut får verkan den 1 januari 2008.

Det skall tillämpas till och med den 31 mars 2008.

Utfärdat i Bryssel den 18 december 2007.

För kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik

C. DURRANT PAIS

Ordförande


(1)  EUT L 112, 26.4.2006, s. 19.

(2)  EUT L 312, 30.11.2007, s. 68.