ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 337

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
21 december 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

BESLUT SOM ANTAGITS GEMENSAMT AV EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1530/2007/EG av den 24 oktober 2007 om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond i enlighet med punkt 26 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1531/2007 av den 10 december 2007 om handel med vissa stålprodukter mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kazakstan

2

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1532/2007 av den 17 december 2007 om ändring av förordning (EEG) nr 3491/90 om import av ris med ursprung i Bangladesh

19

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1533/2007 av den 17 december 2007 om ändring av förordningarna (EG) nr 2015/2006 och (EG) nr 41/2007 vad gäller fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd

21

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1534/2007 av den 20 december 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

33

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1535/2007 av den 20 december 2007 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter

35

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1536/2007 av den 20 december 2007 om inledande av en översyn, avseende en ny exportör, av rådets förordning (EG) nr 1659/2005 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa tegelstenar av magnesia med ursprung i bland annat Folkrepubliken Kina, samt om upphävande av tullen på import från en exportör i det landet och om registrering av denna import

42

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1537/2007 av den 20 december 2007 om beviljande av bidrag till producentorganisationer för tonfisk som levererades till beredningsindustrin under perioden 1 januari–31 mars 2007

46

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1538/2007 av den 20 december 2007 om ändring av förordning (EG) nr 327/98 om öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter för import av ris och brutet ris

49

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1539/2007 av den 20 december 2007 om koefficienter för spannmål som exporteras i form av Scotch whisky under perioden 2007/2008

50

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1540/2007 av den 20 december 2007 om koefficienter för spannmål som exporteras i form av Irish whiskey under perioden 2007–2008

52

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1541/2007 av den 20 december 2007 om bevis på tullbehandling vid import av socker till tredjeland enligt artikel 16 i förordning (EG) nr 800/1999

54

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1542/2007 av den 20 december 2007 om landning och vägning av sill och strömming, makrill och taggmakrill

56

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1543/2007 av den 20 december 2007 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 581/2004 om inledande av en stående anbudsinfordran för exportbidrag för vissa typer av smör och av förordning (EG) nr 582/2004 om inledande av en stående anbudsinfordran för exportbidrag för skummjölkspulver

62

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1544/2007 av den 20 december 2007 om ändring av förordning (EG) nr 2707/2000 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter till skolelever

64

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1545/2007 av den 20 december 2007 om fastställande av tilläggskvantiteten för rörråsocker med ursprung i AVS-länderna och Indien för leverans till raffinaderier under perioden 1 oktober 2007–30 september 2008

67

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1546/2007 av den 20 december 2007 om ändring av förordning (EG) nr 1898/2005 om tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande försäljning av grädde, smör och koncentrerat smör på gemenskapens marknad

68

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1547/2007 av den 20 december 2007 om fastställande av en övergångsperiod för att avföra Republiken Kap Verde från förteckningen över länder som omfattas av den särskilda ordningen för de minst utvecklade länderna, i enlighet med rådets förordning (EG) nr 980/2005 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet

70

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1548/2007 av den 20 december 2007 om ändring av förordning (EG) nr 1973/2004 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1782/2003 när det gäller de stödsystem som avses i avdelningarna IV och IVa i den förordningen och användningen av uttagen mark för produktion av råvaror

71

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1549/2007 av den 20 december 2007 om ändring av förordning (EG) nr 616/2007 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för fjäderfäkött med ursprung i Brasilien, Thailand och andra tredjeländer

75

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1550/2007 av den 20 december 2007 om ändring av förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare

79

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1551/2007 av den 20 december 2007 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

85

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1552/2007 av den 20 december 2007 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick

87

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1553/2007 av den 20 december 2007 om fastställande av det högsta exportbidraget för vitsocker inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 900/2007

89

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1554/2007 av den 20 december 2007 om fastställande av det högsta exportbidraget för vitsocker inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1060/2007

90

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1555/2007 av den 20 december 2007 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris

91

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1556/2007 av den 20 december 2007 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

94

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1557/2007 av den 20 december 2007 om fastställande av bidragssatserna för vissa produkter från sockersektorn som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

98

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2007/76/EG av den 20 december 2007 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa fludioxonil, klomazon och prosulfokarb som verksamma ämnen ( 1 )

100

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2007/858/EG

 

*

Rådets beslut av den 17 december 2007 om utnämning av ordförande för överklagandenämnden vid Gemenskapens växtsortsmyndighet och ordförandens ersättare

105

 

 

2007/859/EG

 

*

Rådets beslut av den 22 oktober 2007 om ingående av protokollet om ändring av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Thailand om produktion och saluförande av samt handel med maniok

106

Protokoll om ändring av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Thailand om produktion och saluförande av samt handel med maniok

108

 

 

2007/860/EG

 

*

Rådets beslut av den 10 december 2007 om gemenskapens makroekonomiska stöd till Libanon

111

 

 

2007/861/EG

 

*

Rådets beslut av den 10 december 2007 om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland om handel med textilprodukter

113

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland om handel med textilprodukter

114

 

 

Kommissionen

 

 

2007/862/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 13 december 2007 om ändring av beslut 2006/805/EG när det gäller djurhälsoåtgärder för att bekämpa klassisk svinpest i Ungern och Slovakien [delgivet med nr K(2007) 6158]  ( 1 )

119

 

 

2007/863/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 14 december 2007 om beviljande av ett undantag på begäran av Förenade kungariket för Nordirlands räkning i enlighet med rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket [delgivet med nr K(2007) 6281]

122

 

 

2007/864/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 20 december 2007 om ändring av tillägg B till bilaga XII till 2003 års anslutningsakt när det gäller vissa anläggningar inom köttsektorn i Polen [delgivet med nr K(2007) 6490]  ( 1 )

127

 

 

2007/865/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 20 december 2007 om ändring av tillägg B till bilaga XII till 2003 års anslutningsakt när det gäller vissa anläggningar inom köttsektorn i Polen [delgivet med nr K(2007) 6494]  ( 1 )

129

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

BESLUT SOM ANTAGITS GEMENSAMT AV EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

21.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 337/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 1530/2007/EG

av den 24 oktober 2007

om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond i enlighet med punkt 26 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (1), särskilt punkt 26,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond (2),

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska unionen har inrättat Europeiska unionens solidaritetsfond (nedan kallad ”fonden”) för att visa solidaritet med regioner som drabbats av katastrofer.

(2)

Det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 gör det möjligt att använda medel från fonden inom det årliga taket på 1 miljard EUR.

(3)

Förordning (EG) nr 2012/2002 innehåller bestämmelser för hur fonden får användas.

(4)

Tyskland och Frankrike har ansökt om medel från fonden med anledning av två katastrofer som förorsakats av en kraftig storm respektive en tropisk cyklon.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE

Artikel 1

I Europeiska unionens allmänna budget för 2007 ska ett belopp om 172 195 985 EUR i åtagande och betalningsbemyndiganden belasta rubriken Europeiska unionens solidaritetsfond.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Strasbourg den 24 oktober 2007.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Talmannen

På rådets vägnar

M. LOBO ANTUNES

Ordföranden


(1)  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)  EGT L 311, 14.11.2002, s. 3.


FÖRORDNINGAR

21.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 337/2


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1531/2007

av den 10 december 2007

om handel med vissa stålprodukter mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kazakstan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 17.1 i avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Republiken Kazakstan (1), ska handeln med vissa stålprodukter regleras genom ett särskilt avtal om kvantitativa arrangemang.

(2)

Det bilaterala avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kazakstans regering om handel med vissa stålprodukter (2) som ingicks den 19 juli 2005 upphör att gälla den 31 december 2006. Under 2007 har autonoma åtgärder som infördes genom rådets förordning (EG) nr 1870/2006 (3) styrt handeln med vissa stålprodukter mellan Europeiska gemenskapen och Kazakstan.

(3)

Båda parterna har för avsikt att ingå ett nytt avtal för 2008 och följande år.

(4)

I avvaktan på att det nya avtalet undertecknas och träder i kraft bör kvantitativa begränsningar för 2008 fastställas.

(5)

Eftersom omständigheterna i dag är i stort sett desamma som de som rådde när de kvantitativa begränsningarna för år 2007 fastställdes, är det lämpligt att behålla de kvantitativa begränsningarna för 2008 på samma nivå som 2007.

(6)

För att förenkla genomförandet av det nya avtalet är det nödvändigt att på förhand fastställa bestämmelser som i möjligaste mån liknar dem i avtalet och på så sätt skapa möjligheter att förvalta denna ordning inom gemenskapen.

(7)

Det är nödvändigt att säkerställa att de berörda produkternas ursprung kontrolleras och att lämpliga metoder för administrativt samarbete fastställs i detta syfte.

(8)

Produkter som läggs upp i en frizon eller som importeras enligt förfarandena för tullager, temporär import eller aktiv förädling (suspensionssystemet) bör inte avräknas mot de begränsningar som fastställts för produkterna i fråga.

(9)

För att denna förordning ska kunna tillämpas effektivt är det nödvändigt att föreskriva att det för övergång till fri omsättning i gemenskapen av de berörda produkterna måste uppvisas en gemenskapsimportlicens.

(10)

För att säkra att de kvantitativa begränsningarna inte överskrids är det nödvändigt att införa ett förfarande som innebär att de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna inte utfärdar någon importlicens förrän kommissionen har bekräftat att det fortfarande finns utrymme inom den kvantitativa begränsningen i fråga.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Denna förordning ska tillämpas från och med den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2008 vid import till gemenskapen av stålprodukter enligt förteckningen i bilaga I med ursprung i Kazakstan.

2.   Stålprodukterna ska klassificeras i de produktgrupper som anges i bilaga I.

3.   Klassificeringen av produkterna i bilaga I ska baseras på den kombinerade nomenklatur (KN) som fastställs genom rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (4).

4.   Ursprunget för de produkter som avses i punkt 1 ska bestämmas i enlighet med de regler som gäller i gemenskapen.

Artikel 2

1.   Import till gemenskapen av stålprodukter enligt förteckningen i bilaga I med ursprung i Kazakstan ska omfattas av de kvantitativa begränsningar som fastställs i bilaga V. För övergång till fri omsättning i gemenskapen av produkter enligt förteckningen i bilaga I med ursprung i Kazakstan ska krävas att det uppvisas ett ursprungscertifikat (se bilaga II) och en importlicens som utfärdats av medlemsstaternas myndigheter enligt bestämmelserna i artikel 4.

2.   För att säkra att de kvantiteter för vilka importlicenser utfärdas inte vid något tillfälle överstiger de sammanlagda kvantitativa begränsningarna för varje produktgrupp ska de behöriga myndigheter som anges i bilaga IV utfärda importlicenser först efter det att kommissionen har bekräftat att det fortfarande finns tillgängliga kvantiteter inom de för leverantörslandet gällande kvantitativa begränsningarna för den stålproduktgrupp som berörs av en eller flera importörers ansökningar till de behöriga myndigheterna.

3.   Beviljad import ska avräknas mot de relevanta kvantitativa begränsningar som anges i bilaga V. Avsändningen av produkterna ska anses ha ägt rum den dag då de lastades på det transportmedel som användes för exporten.

Artikel 3

1.   De kvantitativa begränsningar som anges i bilaga V ska inte gälla för produkter som läggs upp i en frizon eller ett frilager eller som importeras enligt förfarandena för tullager, temporär import eller aktiv förädling (suspensionssystemet).

2.   Om de produkter som avses i punkt 1 senare övergår till fri omsättning, i oförändrat skick eller efter bearbetning eller behandling, ska artikel 2.2 tillämpas, och de produkter som övergår till fri omsättning ska avräknas mot den relevanta kvantitativa begränsningen i bilaga V.

Artikel 4

1.   Vid tillämpning av artikel 2.2 ska de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna – angivna i bilaga IV – innan de utfärdar importlicenser, till kommissionen anmäla de kvantiteter för vilka ansökningar om importlicenser, underbyggda med exportlicenser i original, har mottagits. Kommissionen ska omgående, i den ordning medlemsstaternas anmälningar tas emot (”först till kvarn”-principen), meddela huruvida de begärda kvantiteterna är tillgängliga för import.

2.   De ansökningar som omfattas av anmälningarna till kommissionen ska vara giltiga om de i varje enskilt fall klart och tydligt anger exportlandet, det berörda produktnumret, den kvantitet som ska importeras, exportlicensens nummer, kvotåret och den medlemsstat där produkterna avses övergå till fri omsättning.

3.   Kommissionen ska, så långt det är möjligt, för myndigheterna bekräfta hela den kvantitet som anges i de anmälda ansökningarna för varje produktgrupp.

4.   De behöriga myndigheterna ska så snart de får kännedom om kvantiteter som inte utnyttjats under en importlicens giltighetstid anmäla dessa kvantiteter till kommissionen. De outnyttjade kvantiteterna ska automatiskt överföras till de återstående kvantiteterna av gemenskapens sammanlagda kvantitativa begränsning för varje berörd produktgrupp.

5.   De anmälningar som avses i punkterna 1–4 ska sändas på elektronisk väg via det integrerade nät som upprättats för detta ändamål, om det inte av tvingande tekniska skäl är nödvändigt att tillfälligt använda andra kommunikationssätt.

6.   Importlicenserna eller motsvarande dokument ska utfärdas i enlighet med artiklarna 12–16.

7.   Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska underrätta kommissionen om redan utfärdade importlicenser eller motsvarande dokument upphävs i de fall då de motsvarande exportlicenserna har återkallats eller upphävts av de behöriga myndigheterna i Kazakstan. Om kommissionen eller en medlemsstats behöriga myndigheter har underrättats av de behöriga myndigheterna i Kazakstan om återkallandet eller upphävandet av en exportlicens efter det att de berörda produkterna har importerats till gemenskapen, ska kvantiteterna i fråga dock avräknas mot den relevanta kvantitativa begränsning som anges i bilaga V.

Artikel 5

1.   Om kommissionen har indikationer på att produkter enligt förteckningen i bilaga I med ursprung i Kazakstan har omlastats eller omdirigerats eller på annat sätt importerats till gemenskapen på ett sätt som utgör kringgående av de kvantitativa begränsningar som avses i artikel 2 och om den konstaterar att anpassningar måste göras, ska den begära att samråd inleds så att en överenskommelse kan nås om en motsvarande anpassning av de berörda kvantitativa begränsningarna.

2.   I avvaktan på resultatet av det samråd som avses i punkt 1 får kommissionen begära att Kazakstan vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkra att de anpassningar av de kvantitativa begränsningarna som parterna kommer överens om vid samrådet kan genomföras.

3.   Om gemenskapen och Kazakstan inte lyckas nå en tillfredsställande lösning och om kommissionen konstaterar att klara bevis för kringgående föreligger, ska den från de kvantitativa begränsningarna dra av en motsvarande kvantitet produkter med ursprung i Kazakstan.

Artikel 6

1.   En exportlicens – utfärdad av de behöriga myndigheterna i Kazakstan – ska krävas för alla sändningar av stålprodukter som omfattas av de kvantitativa begränsningarna i bilaga V, upp till den övre gränsen för dessa.

2.   Originalet av exportlicensen ska uppvisas av importören för att den importlicens som avses i artikel 12 ska kunna utfärdas.

Artikel 7

1.   Exportlicensen för produkter som omfattas av kvantitativa begränsningar ska överensstämma med förlagan i bilaga II och ska intyga bland annat att den berörda mängden varor har avräknats mot den kvantitativa begränsning som fastställts för den berörda produktgruppen.

2.   Varje exportlicens ska avse endast en av de produktgrupper som anges i bilaga I.

Artikel 8

Exporten ska avräknas mot de relevanta kvantitativa begränsningar som anges i bilaga V och avsändas i den mening som avses i artikel 2.3.

Artikel 9

1.   De exportlicenser som avses i artikel 6 får inbegripa kopior, vilka ska vara vederbörligen märkta som sådana. Exportlicensen och ursprungscertifikatet samt kopior av dessa ska vara avfattade på engelska.

2.   Om de dokument som avses ovan fylls i för hand ska uppgifterna textas med bläck.

3.   Exportlicenser eller motsvarande dokument ska ha måtten 210 × 297 mm. Det papper som används ska vara vitt skrivpapper, limbehandlat, fritt från mekanisk massa och med en vikt av minst 25 g/m2. Varje del ska ha en tryckt guillocherad bakgrund som gör all förfalskning på mekanisk eller kemisk väg synlig.

4.   Endast originalet ska godtas av gemenskapens behöriga myndigheter såsom giltigt för import till gemenskapen i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

5.   Varje exportlicens eller motsvarande dokument ska genom tryck eller på annat sätt förses med ett standardiserat löpnummer som möjliggör identifiering av dokumentet.

6.   Löpnumret ska sättas samman på följande sätt:

Två bokstäver som anger exportlandet enligt följande:

KZ

=

Kazakstan.

Två bokstäver som anger avsedd bestämmelsemedlemsstat enligt följande:

BE

=

Belgien

BG

=

Bulgarien

CZ

=

Tjeckien

DK

=

Danmark

DE

=

Tyskland

EE

=

Estland

GR

=

Grekland

ES

=

Spanien

FR

=

Frankrike

IE

=

Irland

IT

=

Italien

CY

=

Cypern

LV

=

Lettland

LT

=

Litauen

LU

=

Luxemburg

HU

=

Ungern

MT

=

Malta

NL

=

Nederländerna

AT

=

Österrike

PL

=

Polen

PT

=

Portugal

RO

=

Rumänien

SI

=

Slovenien

SK

=

Slovakien

FI

=

Finland

SE

=

Sverige

GB

=

Förenade kungariket.

Ett ensiffrigt nummer som anger kvotåret i fråga och som utgörs av den sista siffran i det årtalet, t.ex. ”4” för 2004.

Ett tvåsiffrigt nummer som anger det utfärdande kontoret i exportlandet.

Ett femsiffrigt nummer som löper i följd från 00 001 till 99 999 och som tilldelas bestämmelsemedlemsstaten i fråga.

Artikel 10

Exportlicensen får utfärdas efter avsändandet av de produkter den avser. I sådana fall ska den vara försedd med påskriften ”issued retrospectively”.

Artikel 11

Om en exportlicens stulits, förlorats eller förstörts, får exportören hos den behöriga myndighet som utfärdat dokumentet ansöka om ett duplikat, som ska utfärdas på grundval av de exporthandlingar som exportören förfogar över.

Ett sålunda utfärdat duplikat av en licens ska ha påskriften ”duplicate”. Det ska ha samma datum som den ursprungliga licensen.

Artikel 12

1.   Om kommissionen, i enlighet med artikel 4, har bekräftat att den begärda mängden finns tillgänglig inom den kvantitativa begränsningen i fråga, ska medlemsstaternas behöriga myndigheter utfärda en importlicens inom fem arbetsdagar efter det att importören har uppvisat motsvarande exportlicens i original. Exportlicensen måste uppvisas senast den 31 mars året efter det år då de varor som omfattas av licensen avsändes. Importlicenser ska utfärdas av de behöriga myndigheterna i vilken som helst av medlemsstaterna, oavsett vilken medlemsstat som anges som destination på exportlicensen, om kommissionen i enlighet med artikel 4 har bekräftat att den begärda mängden finns tillgänglig inom den kvantitativa begränsningen i fråga.

2.   Importlicenserna ska vara giltiga i fyra månader från och med den dag de utfärdades. De behöriga myndigheterna i en medlemsstat får, på väl motiverad begäran från importören, förlänga giltighetstiden med ytterligare högst fyra månader.

3.   Importlicenserna ska överensstämma med förlagan i bilaga III och ska vara giltiga i hela gemenskapens tullområde.

4.   Den deklaration eller ansökan som importören lämnar in för att få importlicensen ska innehålla följande uppgifter:

a)

Exportörens fullständiga namn och adress.

b)

Importörens fullständiga namn och adress.

c)

En exakt beskrivning av varorna och TARIC-nummer.

d)

Varornas ursprungsland.

e)

Avsändningsland.

f)

Produktgrupp för och kvantiteten av de produkter det är fråga om.

g)

Nettovikt för varje TARIC-nummer.

h)

Produkternas värde cif vid gemenskapens gräns för varje TARIC-nummer.

i)

Uppgift om huruvida de berörda produkterna är andrasorteringsprodukter eller av bristfällig kvalitet.

j)

I tillämpliga fall, betalnings- och leveransdatum och en kopia av konossementet och av köpekontraktet.

k)

Exportlicensens datum och nummer.

l)

Alla interna koder för administrativa ändamål.

m)

Datum samt importörens underskrift.

5.   Importörerna ska inte vara skyldiga att importera hela den kvantitet som omfattas av en importlicens i en och samma sändning.

Artikel 13

Giltigheten av importlicenser som utfärdats av medlemsstaternas myndigheter ska vara beroende av giltigheten av och de kvantiteter som anges i de exportlicenser som utfärdats av de behöriga myndigheterna i Kazakstan och som legat till grund vid utfärdandet av importlicenserna.

Artikel 14

Importlicenser eller motsvarande dokument ska utfärdas av medlemsstaternas behöriga myndigheter i enlighet med artikel 2.2 till varje importör i gemenskapen utan diskriminering, oavsett var i gemenskapen denne är etablerad, utan att det påverkar tillämpningen av övriga krav som ställs enligt gällande regler.

Artikel 15

1.   Om kommissionen konstaterar att de sammanlagda kvantiteter som omfattas av exportlicenser som utfärdats av Kazakstan för en viss produktgrupp överstiger den kvantitativa begränsning som fastställts för den produktgruppen, ska de behöriga myndigheter som utfärdar licenser i medlemsstaterna genast underrättas så att inga ytterligare importlicenser utfärdas. I sådana fall ska samråd genast inledas av kommissionen.

2.   En medlemsstats behöriga myndigheter ska neka att utfärda importlicenser för produkter med ursprung i Kazakstan som inte omfattas av exportlicenser utfärdade i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 6–11.

Artikel 16

1.   De formulär som ska användas av medlemsstaternas behöriga myndigheter för utfärdande av de importlicenser som avses i artikel 12 ska överensstämma med förlagan till importlicens i bilaga III.

2.   Importlicensformulär och utdrag av dessa ska upprättas i två exemplar: det ena ska vara märkt ”Innehavarens exemplar” och ha nummer 1 och utfärdas till den som ansöker om importlicensen, det andra ska vara märkt ”Utfärdande myndighets exemplar” och ha nummer 2 och behållas av den myndighet som utfärdar licensen. De behöriga myndigheterna får av administrativa skäl lägga till ytterligare kopior av formulär nr 2.

3.   Formulären ska tryckas på vitt skrivpapper, fritt från mekanisk massa och med en vikt på mellan 55 och 65 g/m2. Storleken ska vara 210 × 297 mm och radavståndet ska vara 4,24 mm (1/6 tum). Formulärens utformning ska noga följas. Båda sidor av exemplar nr 1, som utgör själva licensen, ska dessutom ha en röd, tryckt guillocherad bakgrund som gör all förfalskning på mekanisk eller kemisk väg synlig.

4.   Medlemsstaterna ska ansvara för tryckningen av formulären. Formulären kan också tryckas av tryckerier som godkänts av den medlemsstat där de är etablerade. I det senare fallet ska en hänvisning till detta godkännande finnas på varje formulär. Varje formulär ska vara försett med tryckeriets namn och adress eller ett märke som gör det möjligt att identifiera tryckeriet.

5.   Vid utfärdandet ska importlicenserna eller utdragen av dessa ges ett utfärdandenummer som fastställs av de behöriga myndigheterna i medlemsstaten. Importlicensens nummer ska anmälas till kommissionen på elektronisk väg inom det integrerade nät som avses i artikel 4.

6.   Licenser och utdrag ska fyllas i på den utfärdande medlemsstatens officiella språk eller på ett av dess officiella språk.

7.   I fält 10 ska de behöriga myndigheterna ange tillämplig stålproduktgrupp.

8.   De myndigheter som utfärdar licenserna och handhar avräkningarna ska sätta sin stämpel på dokumenten. En utfärdande myndighets stämpel får emellertid ersättas med ett relieftryck kombinerat med bokstäver eller siffror som anbringas på licensen genom perforering eller tryckning. De utfärdande myndigheterna ska vid registrering av den tilldelade kvantiteten använda en metod som omöjliggör förfalskning, så att det inte är möjligt att lägga till siffror eller hänvisningar.

9.   På baksidan av exemplar nr 1 och nr 2 ska det finnas ett fält i vilket kvantiteter kan anges, antingen av tullmyndigheterna när importformaliteterna fullgörs eller av de behöriga förvaltningsmyndigheterna när ett utdrag utfärdas. Om utrymmet för avräkningar på licensen eller utdraget av denna är otillräckligt, får de behöriga myndigheterna lägga till ett eller flera fortsättningsblad med fält som motsvarar fälten på baksidan av exemplar nr 1 och exemplar nr 2 av licensen eller utdraget. De myndigheter som svarar för avräkningen ska placera sin stämpel på ett sådant sätt att ena halvan är på licensen eller utdraget av denna och andra halvan på fortsättningsbladet. Om det finns mer än ett fortsättningsblad ska ytterligare en stämpel placeras på samma sätt tvärs över varje blad och det föregående bladet.

10.   Importlicenser och utdrag som utfärdats, uppgifter som fyllts i och påskrifter som gjorts av myndigheterna i en medlemsstat ska ha samma rättsliga verkan i var och en av de andra medlemsstaterna som handlingar som utfärdats, uppgifter som fyllts i och påskrifter som gjorts av myndigheterna i var och en av de andra medlemsstaterna.

11.   De behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten får när det är nödvändigt kräva att innehållet i licenserna eller utdragen översätts till den berörda medlemsstatens officiella språk eller till ett av dess officiella språk.

Artikel 17

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 december 2007.

På rådets vägnar

L. AMADO

Ordförande


(1)  EGT L 196, 28.7.1999, s. 3.

(2)  EUT L 232, 8.9.2005, s. 64.

(3)  EUT L 360, 19.12.2006, s. 1.

(4)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1352/2007 (EUT L 303, 21.11.2007, s. 3).


BILAGA I

SA Valsade platta produkter

SA1. Rullar

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225301000

 

7225303010

 

7225309000

 

7225401510

 

7225502010

SA2. Grovplåt

 

7208400010

 

7208512000

 

7208519100

 

7208519800

 

7208529100

 

7208521000

 

7208529900

 

7208531000

 

7211130000

SA3. Andra valsade platta produkter

 

7208400090

 

7208539000

 

7208540000

 

7208908010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209908010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211232010

 

7211233010

 

7211233091

 

7211238010

 

7211238091

 

7211290010

 

7211908010

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509013

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310000

 

7219321000

 

7219329000

 

7219331000

 

7219339000

 

7219341000

 

7219349000

 

7219351000

 

7219359000

 

7225401290

 

7225409000


BILAGA II

Image

Image

Image

Image


BILAGA III

Image

Image

Image

Image


BILAGA IV

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE AUTORITEITEN

WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie

Direction générale du potentiel économique

Service des licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Fax (32-2) 277 50 63

Federale Overheidsdienst Economie, KMO,

Middenstand & Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Fax (32-2) 277 50 63

 

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката

дирекция ”Регистриране, лицензиране и контрол”

ул. ”Славянска” № 8

1052 София

Факс: (359-2) 981 50 41

Fax:

(359-2) 980 47 10

(359-2) 988 36 54

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: (420) 224 21 21 33

 

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Fax: (45) 35 46 60 01

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle,

(BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn 1

Fax: (49) 6196 90 88 00

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: + 372 631 3660

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

IE-Dublin 2

Fax: + 353-1-631 25 62

 

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών,

Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ: (30-210) 328 60 94

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax: + 34-91 349 38 31

 

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33) 153 44 91 81

 

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America, 341

I-00144 Roma

Fax (39) 06 59 93 22 35/59 93 26 36

 

KYPROS

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ: (357) 22 37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fakss: + 371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Fax: + 370-5-26 23 974

 

LUXEMBOURG

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: (36-1) 336 73 02

 

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: (356) 25 69 02 99

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Fax (31-50) 523 23 41

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: (43-1) 7 11 00/83 86

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua da Alfândega, n.o 5, r/c

P-1149-006 Lisboa

Fax: (+ 351) 218 81 39 90

 

ROMÂNIA

Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

București, sector 1

Cod poștal 010036

Tel.: (40-21) 315 00 81,

Fax: (40-21) 315 04 54

e-mail: clc@dce.gov.ro

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Spodnji plavž 6C

SI-4270 Jesenice

Faks (386-4) 297 44 56

 

SLOVENSKO

Odbor obchodnej politiky

Ministerstvo hospodárstva

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Fax: (421-2) 48 54 31 16

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Faksi + 358-20-492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax.: + 358-20-492 28 52

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Fax + (44-1642) 36 42 69


BILAGA V

KVANTITATIVA BEGRÄNSNINGAR

(ton)

Produkter

År 2008

Valsade platta produkter

SA1. Rullar

87 125

SA2. Grovplåt

0

SA3. Andra valsade platta produkter

117 875


21.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 337/19


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1532/2007

av den 17 december 2007

om ändring av förordning (EEG) nr 3491/90 om import av ris med ursprung i Bangladesh

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 3491/90 (1) anges vilka avdrag som ska göras på importavgifterna på ris med ursprung i Bangladesh. Avdragen utgörs dels av ett fast belopp i ecu och dels av ett skyddsbelopp för industrin enligt artikel 14.3 i rådets förordning (EEG) nr 1418/76 av den 21 juni 1976 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (2).

(2)

Sedan bestämmelsen antogs har det gjorts ett stort antal ändringar av de tillämpliga övergripande bestämmelserna, men förordning (EEG) nr 3491/90 har inte ändrats i enlighet därmed. Vid beräkningen av tull måste det tas hänsyn till de beräkningsfaktorer som anges i artikel 1 i den förordningen, samtidigt som de övergripande bestämmelserna måste iakttas, och detta kan leda till divergerande tolkningar.

(3)

De rörliga importavgifterna omvandlades den 1 juli 1995 till importtullar till följd av antagandet av rådets förordning (EG) nr 3290/94 av den 22 december 1994 om de anpassningar och övergångsåtgärder som krävs inom jordbrukssektorn för att genomföra avtalen som slöts inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan (3).

(4)

Begreppet skyddsbelopp för industrin har utgått sedan den 1 juli 2006 genom rådets förordning (EG) nr 797/2006 av den 22 maj 2006 om ändring av förordning (EG) nr 1785/2003 i fråga om importreglerna för ris (4).

(5)

Den så kallade switch-over-mekanismen som infördes 1984 inom ramen för gemenskapens agrimonetära system i syftet att förhindra att jordbruksomräkningskurserna skulle utvecklas på samma sätt som växelkurserna upphävdes den 1 februari 1995 genom rådets förordning (EG) nr 150/95 av den 23 januari 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 3813/92 om den beräkningsenhet och de omräkningskurser som skall tillämpas inom den gemensamma jordbrukspolitiken (5). Förordning (EEG) nr 3813/92 upphävdes den 1 januari 1999 av rådets förordning (EG) nr 2799/98 av den 15 december 1998 om att fastställa ett agromonetärt system för euron (6) och de priser och belopp inom den gemensamma jordbrukspolitiken som angavs i ecu räknades om med hjälp av en korrigeringsfaktor på 1,207509 för att jämna ut effekterna av att kurserna för omräkning av belopp till nationella valutor inom jordbruket åter lades på en reell nivå och de belopp som avses i artikel 1 i förordning (EEG) nr 3491/90 har således räknats om med hjälp av samma koefficient på 1,207509 från och med den 1 februari 1995.

(6)

Förordning (EEG) nr 3491/90 bör därför ändras så att det förtydligas vilka faktorer som det bör tas hänsyn till vid beräkningen av importtullen för ris med ursprung i Bangladesh som importeras inom ramen för den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 3491/90 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1.1 ska ersättas med följande:

”1.   Vid import av ris med ursprung i Bangladesh och inom ramen för de kvantiteter som fastställs i artikel 2, ska importtullen för ris enligt KN-nummer 1006 10 (utom KN-nummer 1006 10 10), 1006 20 och 1006 30 vara följande:

För paddyris enligt KN-nummer 1006 10 (utom KN-nummer 1006 10 10) ska tullen motsvara den tull som fastställts i Gemensamma tulltaxan, minus 50 % och ett fast belopp på 4,34 EUR.

För råris enligt KN-nummer 1006 20 ska tullen motsvara den tull som fastställs med tillämpning av artikel 11a i rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (7), minus 50 % och ett fast belopp på 4,34 EUR.

För helt eller delvis slipat ris enligt KN-nummer 1006 30 ska tullen motsvara den tull som fastställs med tillämpning av artikel 11c i rådets förordning (EG) nr 1785/2003, minus ett fast belopp på 16,78 EUR och därefter minus 50 % och ett fast belopp på 6,52 EUR.

2.

Artikel 2.1 ska ändras på följande sätt:

a)

I första stycket ska ”importavgiften” ersättas med ”importtullen”.

b)

Andra stycket ska ersättas med följande:

”Omräkningen av kvantiteter i andra bearbetningsstadier än skalat ris ska ske med hjälp av den omräkningskurs som fastställs i artikel 1 i kommissionens förordning nr 467/67/EEG av den 21 augusti 1967 om fastställande av omräkningskurser, bearbetningskostnader och värdet av biprodukter från de olika bearbetningsleden för ris (4).”

3.

Fotnot 4 ska ändras på följande sätt:

”(4)

EGT 204, 24.8.1967, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2325/88 (EGT L 202, 27.7.1988, s. 41).”

4.

Artikel 3 ska ersättas med följande:

”Artikel 3

Tillämpningsföreskrifterna för denna förordning ska antas enligt det förfarande som fastställs i artikel 26 i förordning (EG) nr 1785/2003.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 2007.

På rådets vägnar

J. SILVA

Ordförande


(1)  EGT L 337, 4.12.1990, s. 1.

(2)  EGT L 166, 25.6.1976, s. 1. Förordningen upphävd genom förordning (EG) nr 3072/95 (EGT L 329, 30.12.1995, s. 18).

(3)  EGT L 349, 31.12.1994, s. 105. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1340/98 (EGT L 184, 27.6.1998, s. 1).

(4)  EUT L 144, 31.5.2006, s. 1.

(5)  EGT L 22, 31.1.1995, s. 1.

(6)  EGT L 349, 24.12.1998, s. 1.

(7)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 96. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 797/2006.”


21.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 337/21


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1533/2007

av den 17 december 2007

om ändring av förordningarna (EG) nr 2015/2006 och (EG) nr 41/2007 vad gäller fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 20,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 423/2004 av den 26 februari 2004 om åtgärder för återhämtning av torskbestånd (2), särskilt artikel 8,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 2015/2006 (3) fastställs fiskemöjligheterna för gemenskapens fiskefartyg när det gäller vissa djuphavsbestånd för 2007 och 2008.

(2)

Nordostatlantiska fiskerikommissionen (NEAFC) beslutade vid sitt extraordinära möte i juni 2007 att låta rekommendationerna om fiskeförbud även omfatta atlantisk soldatfisk i NEAFC:s regleringsområde under andra halvan av 2007. Dessa rekommendationer bör genomföras i gemenskapslagstiftningen.

(3)

Villkoren för fiske i vissa zoner måste klargöras i syfte att säkerställa att avtalet av den 19 december 1966 mellan Norge, Danmark och Sverige om gemensamt tillträde till fisket i Skagerrak och Kattegatt tillämpas korrekt. Det krävs därför en ändring.

(4)

I förordning (EG) nr 41/2007 (4) fastställs för 2007 fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs.

(5)

Efter samråd mellan gemenskapen och Island den 28 mars 2007 nåddes en överenskommelse om de kvoter som isländska fartyg får fånga fram till den 30 april 2007 ur den gemenskapskvot som tilldelats inom ramen för avtalet med Danmarks regering och Grönlands lokala regering, och som de gemenskapsfartyg som bedriver fiske efter kungsfisk i Islands exklusiva ekonomiska zon får fånga mellan juli och december. Detta bör genomföras i gemenskapslagstiftningen.

(6)

Villkoren för fiske i vissa zoner efter ett antal totala tilllåtna fångstmängder måste klargöras i syfte att säkerställa att avtalet av den 19 december 1966 mellan Norge, Danmark och Sverige om gemensamt tillträde till fisket i Skagerrak och Kattegatt tillämpas korrekt. Det krävs därför en ändring.

(7)

I fråga om tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren (5) bör man klargöra den vetenskapliga statusen i fråga om vissa fiskbestånd.

(8)

Enligt förordning (EG) nr 847/96 kan, när mer än 75 % av en försiktighets-TAC har använts före den 31 oktober under det år den tillämpas, en medlemsstat med en kvot för det bestånd för vilket denna TAC har fastställts begära en ökning av denna. En sådan begäran från Nederländerna har bedömts vara berättigad i fråga om TAC:en för piggvar och slätvar i EG-vatten i IIa och IV och bör verkställas.

(9)

Efter skriftliga samråd mellan gemenskapen och Färöarna ingicks ett avtal om tillträde när det gäller sill i gemenskapens vatten och internationella vatten i ICES-områdena I och II. Detta bör genomföras i gemenskapslagstiftningen.

(10)

Enligt protokollet till partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Grönland (6) tilldelades gemenskapen en ytterligare mängd liten hälleflundra öster om Grönland under 2007. Detta arrangemang bör införas i gemenskapslagstiftningen.

(11)

Vid NEAFC:s extraordinära möte i juni 2007 antogs rekommendationer om bevarande och förvaltningsåtgärder i NEAFC:s regleringsområde för 2007 för kungsfisk i de internationella vattnen i ICES-områdena I och II. Rekommendationerna bör genomföras i gemenskapslagstiftningen.

(12)

Villkoren för tilldelning av extra dagar i samband med fiskeverksamhet som upphör definitivt när fartyg byts ut eller tas ur bruk bör klargöras, eftersom hänvisningen till vissa fartyg som berörs av fiskeansträngningsbegränsningar inte är korrekt.

(13)

Det behövs ett klargörande av undantaget från bestämmelserna om meddelanden i bilagorna IIA, IIB och IIC till förordning (EG) nr 41/2007 för fartyg som är utrustade med fartygsövervakningssystem för meddelanden om fiskeansträngning.

(14)

Rubriken till bilaga IIB till förordning (EG) nr 41/2007 bör ändras så att den motsvarar bilagans räckvidd.

(15)

Längdangivelsen för passiva redskap bör ändras från 2,5 kilometer till 5 sjömil så att säkerheten vid hanteringen av garnen inte äventyras med tanke på befintliga regler för märkning och identifiering av passiva fiskeredskap i kommissionens förordning (EG) nr 356/2005 av den 1 mars 2005 om föreskrifter för märkning och identifiering av passiva fiskeredskap och bomtrålar (7) och vissa särskilda föreskrifter rörande användningen av bottengarn.

(16)

Förordningarna (EG) nr 2015/2006 och (EG) nr 41/2007 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av förordning (EG) nr 2015/2006

Del 2 i bilagan till förordning (EG) nr 2015/2006 ska ändras enligt bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Ändringar av förordning (EG) nr 41/2007

Förordning (EG) nr 41/2007 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 10 ska ersättas med följande:

”Artikel 10

Begränsat tillträde

1.   Gemenskapens fartyg får inte bedriva fiske i Skagerrak inom en zon på 12 sjömil utanför de norska baslinjerna. Fartyg som för dansk eller svensk flagg får emellertid fiska fram till fyra sjömil utanför de norska baslinjerna.

2.   Fiske som bedrivs av gemenskapsfartyg i vatten som lyder under Islands jurisdiktion ska begränsas till det område som avgränsas av räta linjer som i angiven ordning förbinder följande koordinater:

 

Sydvästra området

1.

63° 12′ N och 23° 05′ V genom 62° 00′ N och 26° 00′ V.

2.

62° 58′ N och 22° 25′ V.

3.

63° 06′ N och 21° 30′ V.

4.

63° 03′ N och 21° 00′ V därifrån 180 °00′S.

 

Sydöstra området

1.

63° 14′ N och 10° 40′ V.

2.

63° 14′ N och 11° 23′ V.

3.

63° 35′ N och 12° 21′ V.

4.

64° 00′ N och 12° 30′ V.

5.

63° 53′ N och 13° 30′ V.

6.

63° 36′ N och 14° 30′ V.

7.

63° 10′ N och 17° 00′ V därifrån 180° 00′ S.”

2.

Bilagorna IA, IB, IIA, IIB, IIC och III till förordning (EG) nr 41/2007 ska ändras enligt bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel 17 december 2007.

På rådets vägnar

J. SILVA

Ordförande


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 865/2007 (EUT L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  EUT L 70, 9.3.2004, s. 8. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 441/2007 (EUT L 104, 21.4.2007, s. 28).

(3)  Rådets förordning (EG) nr 2015/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av fiskemöjligheterna för gemenskapens fiskefartyg för vissa djuphavsbestånd för 2007 och 2008 (EUT L 384, 29.12.2006, s. 28). Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 754/2007 (EUT L 172, 30.6.2007, s. 26).

(4)  Rådets förordning (EG) nr 41/2007 av den 21 december 2006 om fastställande för 2007 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (EUT L 15, 20.1.2007, s. 1). Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 898/2007 (EUT L 196, 28.7.2007, s. 22).

(5)  EGT L 115, 9.5.1996, s. 3.

(6)  EUT L 172, 30.6.2007, s. 4.

(7)  EUT L 56, 2.3.2005, s. 8. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1805/2005 (EUT L 290, 4.11.2005, s. 12).


BILAGA I

I bilagan till förordning (EG) nr 2015/2006 ska del 2 ändras på följande sätt:

1.

Uppgifterna om arten skoläst i ICES-område IIIa och gemenskapens vatten i IIIbcd ska ersättas med följande:

”Art

:

Skoläst

Coryphaenoides rupestris

Zon

:

IIIa och gemenskapens vatten i IIIbcd

År

2007

2008

Danmark

1 002

946

Tyskland

6

5 (1)

Sverige

52

49

EG

1 060

1 000

 

2.

Uppgifterna om arten atlantisk soldatfisk i ICES-område VI (gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion) ska ersättas med följande:

”Art

:

Atlantisk soldatfisk

Hoplostethus atlanticus

Zon

:

VI (gemenskapens vatten)

År

2007

2008

Spanien

6

4

Frankrike

33

22

Irland

6

4

Förenade kungariket

6

4

EG

51

34”

 

3.

Uppgifterna om arten atlantisk soldatfisk i ICES-område VII (gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion) ska ersättas med följande:

”Art

:

Atlantisk soldatfisk

Hoplostethus atlanticus

Zon

:

VII (gemenskapens vatten)

År

2007

2008

Spanien

1

1

Frankrike

147

98

Irland

43

29

Förenade kungariket

1

1

Övriga (2)

1

1

EG

193

130

 

4.

Uppgifterna om arten atlantisk soldatfisk i gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i ICES-områdena I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII och XIV ska ersättas med följande:

”Art

:

Atlantisk soldatfisk

Hoplostethus atlanticus

Zon

:

Gemenskapens vatten I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII och XIV

År

2007

2008

Spanien

4

3

Frankrike

23

15

Irland

6

4

Portugal

7

5

Förenade kungariket

4

3

EG

44

30”

 


(1)  Kvoten får endast tas i EG-vatten i ICES-områdena IIIa, IIIb, IIIc och IIId.”

(2)  Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot.”


BILAGA II

Bilagorna till förordning (EG) nr 41/2007 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga IA ska ändras på följande sätt:

a)

Uppgifterna om arten långa i ICES-område IIIa och EG-vatten i ICES-områdena IIIb, IIIc och IIId ska ersättas med följande:

”Art

:

Långa

Molva molva

Zon

:

IIIa; EG-vatten i IIIb, IIIc och IIId

LIN/03.

Belgien

8 (1)

Försiktighets-TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.

Danmark

62

Tyskland

8 (1)

Sverige

24

Förenade kungariket

8 (1)

EG

109

b)

Uppgifterna om arten havskräfta i ICES-område IIIa och i EG-vatten i ICES-områdena IIIb, IIIc och IIId ska ersättas med följande:

”Art

:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon

:

IIIa; EG-vatten i IIIb, IIIc och IIId

NEP/3A/BCD

Danmark

3 800

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.

Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.

Tyskland

11 (2)

Sverige

1 359

EG

5 170

TAC

5 170

c)

Uppgifterna om arten havskräfta i ICES-område VII ska ersättas med följande:

”Art

:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon

:

VII

NEP/07.

Spanien

1 509

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.

Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.

Frankrike

6 116

Irland

9 277

Förenade kungariket

8 251

EG

25 153

TAC

25 153”

d)

Uppgifterna om arten havskräfta i ICES-områdena VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe ska ersättas med följande:

”Art

:

Havskräfta

Nephrops norwegicus

Zon

:

VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe

NEP/8ABDE.

Spanien

259

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.

Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.

Frankrike

4 061

EG

4 320

TAC

4 320”

e)

Uppgifterna om arterna piggvar och slätvar i EG-vatten i IIa och IV ska ersättas med följande:

”Art

:

Piggvar och slätvar

Psetta maxima och Scopthalmus rhombus

Zon

:

EG-vatten i IIa och IV

T/B/2AC4-C

Belgien

386

Försiktighets-TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.

Danmark

825

Tyskland

211

Frankrike

99

Nederländerna

2 923

Sverige

6

Förenade kungariket

813

EG

5 263

TAC

5 263”

f)

Uppgifterna om arten tunga i ICES-område IIIa och EG-vatten i ICES-områdena IIIb, IIIc och IIId ska ersättas med följande:

”Art

:

Tunga

Solea solea

Zon

:

IIa, EG-vatten i IIIb, IIIc och IIId

SOL/3A/BCD

Danmark

755

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.

Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.

Tyskland

44 (3)

Nederländerna

73 (3)

Sverige

28

EG

900

TAC

900

g)

Uppgifterna om arten pigghaj/rödhaj i ICES-område IIIa, EG-vatten och internationellt vatten i ICES-områdena I, V, VI, VII, VIII, XII och XIV ska ersättas med följande:

”Art

:

Pigghaj/Rödhaj

Squalus acanthias

Zon

:

IIIa; EG-vatten och internationella vatten i I, V, VI, VII, VIII, XII och XIV

DGS/135X14

EG

2 828 (4)

Försiktighets-TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.

TAC

2 828

h)

Uppgifterna om arten vitlinglyra i ICES-område IIIa och i EG-vatten i ICES-områdena IIa och IV ska ersättas med följande:

”Art

:

Vitlinglyra

Trisopterus esmarki

Zon

:

IIIa; EG-vatten i IIa och IV

NOP/2A3A4.

Danmark

0

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.

Tyskland

0 (5)

Nederländerna

0 (5)

EG

0

Norge

1 000 (6)  (7)

TAC

Ej tillämpligt

2.

Bilaga IB ändras härmed på följande sätt:

a)

Uppgifterna om arten sill/strömming i EG-vatten och internationella vatten i ICES-områdena I och II ska ersättas med följande:

”Art

:

Sill

Clupea harengus

Zon

:

EG-vatten och internationella vatten i områdena I och II

HER/1/2.

Belgien

30

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.

Danmark

28 550

Tyskland

5 000

Spanien

94

Frankrike

1 232

Irland

7 391

Nederländerna

10 217

Polen

1 445

Portugal

94

Finland

442

Sverige

10 580

Förenade kungariket

18 253

EG

83 328

Norge

74 995 (8)

Färöarna

10 834 (8)

TAC

1 280 000


Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i de specificerade zonerna:


 

Norska vatten norr om 62° N och fiskezonen runt Jan Mayen

(HER/*2AJMN)

Belgien

30 (9)

Danmark

28 550 (9)

Tyskland

5 000 (9)

Spanien

94 (9)

Frankrike

1 232 (9)

Irland

7 391 (9)

Nederländerna

10 217 (9)

Polen

1 445 (9)

Portugal

94 (9)

Finland

442 (9)

Sverige

10 580 (9)

Förenade kungariket

18 253 (9)


 

Färöiska vatten i områdena II, Vb norr om 62° N

(HER/*25B-F)

Belgien

3

Danmark

3 712

Tyskland

650

Spanien

12

Frankrike

159

Irland

960

Nederländerna

1 329

Polen

187

Portugal

12

Finland

56

Sverige

1 374

Förenade kungariket

2 374

b)

Uppgifterna om arten lodda i de grönländska vattnen i ICES-områdena V och XIV ska ersättas med följande:

”Art

:

Lodda

Mallotus villosus

Zon

:

Grönländska vatten i områdena V och XIV

CAP/514GRN

Alla medlemsstater

0

 

EG

28 490 (10)  (11)

TAC

Ej tillämpligt

c)

Uppgifterna om arten liten hälleflundra i grönländska vatten i ICES-områdena V och XIV ska ersättas med följande:

”Art

:

Liten hälleflundra

Reinhardtius hippoglossoides

Zon

:

Grönländska vatten i områdena V och XIV

GHL/514GRN

Tyskland

6 718

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.

Förenade kungariket

353

EG

7 946 (12)

TAC

Ej tillämpligt

d)

Följande uppgifter om arten kungsfiskar i de internationella vattnen i ICES-områdena I och II ska läggas till efter uppgifterna om kungsfisk i de norska vattnen i områdena I och II:

”Art

:

Kungsfiskar

Sebastes spp.

Zon

:

Internationella vatten i ICES-områdena I och II

RED/1/2INT

EG

Ej tillämpligt (13)

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.

TAC

15 500 (14)

e)

Uppgifterna om arten kungsfiskar i isländska vatten i ICES-område V a ska ersättas med följande:

”Art

:

Kungsfiskar

Sebastes spp.

Zon

:

Isländska vatten i zon Va

RED/05A-IS

Belgien

100 (15)  (16)

 

Tyskland

1 690 (15)  (16)

Frankrike

50 (15)  (16)

Förenade kungariket

1 160 (15)  (16)

EG

3 000 (15)  (16)

TAC

Ej tillämpligt

3.

Bilaga IIA ska ändras på följande sätt

a)

Punkt 10.1 ska ersättas med följande:

”10.1

Kommissionen får bevilja medlemsstaterna ett ytterligare antal dagar under vilka ett fartyg får vistas inom området med något av de redskap som avses i punkt 4.1 ombord; utgångspunkten för detta ska vara de åtgärder för definitivt upphörande med fisket som har genomförts sedan den 1 januari 2002. Den ansträngning som förbrukats under 2001 mätt i kilowattdagar av avvecklade fartyg som använder redskapen i fråga i det berörda området ska divideras med den ansträngning som förbrukats av alla fartyg som använde det redskapet under 2001. Resultatet av den beräkningen ska sedan multipliceras med det antal dagar som ursprungligen tilldelades så att man på så sätt får fram det ytterligare antalet dagar.

Varje del av en dag som fås fram genom denna beräkning ska avrundas till närmaste hela dag. Denna punkt ska inte tillämpas när ett fartyg har ersatts i enlighet med punkt 5.1 eller när återkallandet redan har använts under tidigare år för att få ytterligare dagar till sjöss.”

b)

Punkt 22 ska ersättas med följande:

”22.   Meddelanden om fiskeansträngning

Genom undantag från artikel 9 i rådets förordning (EG) nr 423/2004 av den 26 februari 2004 om åtgärder för återhämtning av torskbestånd (17) ska fartyg utrustade med fartygsövervakningssystem i enlighet med artiklarna 5 och 6 i förordning (EG) nr 2244/2003 inte omfattas av bestämmelser om meddelanden enligt artikel 19c i förordning (EG) nr 2847/93.

4.

Bilaga IIB ska ändras på följande sätt:

a)

Rubriken ska ersättas med följande:

b)

Punkt 9.1 ska ersättas med följande:

”9.1

Kommissionen får bevilja medlemsstaterna ytterligare ett antal dagar under vilka ett fartyg får vistas inom området med någon av de fiskeredskapsgrupper som avses i punkt 3 ombord; utgångspunkten för detta ska vara de åtgärder för definitivt upphörande med fisket som har genomförts sedan den 1 januari 2004 antingen i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 2792/1999 eller som ett resultat av andra omständigheter som vederbörligen motiverats av medlemsstaterna. Alla fartyg som bevisligen har återkallats definitivt från området kan också tas i beaktande. Den ansträngning som förbrukats under 2003 mätt i kilowattdagar av avvecklade fartyg som använder redskapen i fråga i det berörda området ska divideras med den ansträngning som förbrukats av alla fartyg som använde det redskapet under samma år. Resultatet av den beräkningen ska sedan multipliceras med det antal dagar som ursprungligen tilldelades för att på så sätt får fram det ytterligare antalet dagar. Varje del av en dag som fås fram genom denna beräkning ska avrundas till närmaste hela dag. Denna punkt ska inte tillämpas när ett fartyg har ersatts i enlighet med punkt 4.1 eller när återkallandet redan har använts under tidigare år för att få ytterligare dagar till sjöss.”

c)

Punkt 17 ska ersättas med följande:

”17.   Meddelanden om fiskeansträngning

Artiklarna 19b, 19c, 19d, 19e och 19k i förordning (EEG) nr 2847/93 ska tillämpas på fartyg som ombord medför de fiskeredskapsgrupper som anges i punkt 3 i denna bilaga och som är verksamma i det område som definieras i punkt 1 i denna bilaga. Fartyg utrustade med fartygsövervakningssystem i enlighet med artiklarna 5 och 6 i förordning (EG) nr 2244/2003 ska inte omfattas av de bestämmelser om meddelanden som anges i artikel 19c i förordning (EEG) nr 2847/93.”

5.

Bilaga IIC ändras härmed på följande sätt:

a)

Punkt 9.1 ska ersättas med följande:

”9.1

Kommissionen får bevilja medlemsstaterna ytterligare ett antal dagar under vilka ett fartyg får vistas inom området med någon av de fiskeredskapsgrupper som avses i punkt 3 ombord; utgångspunkten för detta ska vara de åtgärder för definitivt upphörande med fisket som har genomförts sedan den 1 januari 2004 antingen i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 2792/1999 eller som ett resultat av andra omständigheter som vederbörligen motiverats av medlemsstaterna. Alla fartyg som bevisligen har återkallats definitivt från området kan också tas i beaktande. Den ansträngning som förbrukats under 2003 mätt i kilowattdagar av avvecklade fartyg som använder redskapen i fråga i det berörda området ska divideras med den ansträngning som förbrukats av alla fartyg som använde det redskapet under samma år. Resultatet av den beräkningen ska sedan multipliceras med det antal dagar som ursprungligen tilldelades för att på så sätt få fram det ytterligare antalet dagar. Varje del av en dag som fås fram genom denna beräkning ska avrundas till närmaste hela dag. Denna punkt ska inte tillämpas när ett fartyg har ersatts i enlighet med punkt 4,1 eller när återkallandet redan har använts under tidigare år för att få ytterligare dagar till sjöss.”

b)

Punkt 16 ska ersättas med följande:

”16.   Meddelanden om fiskeansträngning

Artiklarna 19b, 19c, 19d, 19e och 19k i förordning (EEG) nr 2847/93 ska tillämpas på fartyg som ombord medför de fiskeredskapsgrupper som anges i punkt 3 i denna bilaga och som är verksamma i det område som definieras i punkt 1 i denna bilaga. Fartyg utrustade med fartygsövervakningssystem i enlighet med artiklarna 5 och 6 i förordning (EG) nr 2244/2003 ska inte omfattas av de bestämmelser om meddelanden som anges i artikel 19c i rådets förordning (EEG) nr 2847/93.”

6.

Punkt 9.4 a i bilaga III ska ersättas med följande:

”a)

Drivgarn med en maskstorlek på 120 mm eller större, men mindre än 150 mm, under förutsättning att de sätts ut i vatten där det karterade vattendjupet är mindre än 600 meter, garnet inte är mer än 100 maskor djupt, har ett utförningsförhållande på minst 0,5 och är försett med flöten eller motsvarande flytelement. Ett nät får vara högst 5 nautiska mil långt och den totala längden på samtliga nät som sätts ut samtidigt får inte vara längre än 25 km per fartyg. Näten får ligga i vattnet högst 24 timmar; eller”.


(1)  Kvoterna får endast tas i EG-vatten i ICES-områdena IIIa, IIIb, IIIc och IIId.”

(2)  Kvoterna får endast tas i EG-vatten i ICES-områdena IIIa, IIIb, IIIc och IIId.”

(3)  Kvoterna får endast tas i EG-vatten i ICES-områdena IIIa, IIIb, IIIc och IIId.”

(4)  Endast Danmark och Sverige får fiska i de norska vattnen i ICES-område IIIa.”

(5)  Kvoterna får endast fiskas i EG-vatten i ICES-områdena IIa, IIIa, och IV.

(6)  Denna kvot får fiskas i ICES-område VI a, norr om 56°30'N.

(7)  Endast som bifångst.”

(8)  Fångster som tas från denna kvot ska dras av från Norges och Färöarnas andelar av denna TAC (tillträdeskvot). Denna kvot får endast fiskas i EG-vatten norr om 62°N.

(9)  När alla medlemsstaternas samlade fångster uppnår 74 995 ton ska inga ytterligare fångster tillåtas.”

(10)  Av vilka 28 490 ton tilldelas Island.

(11)  Ska fångas före den 30 april 2007.”

(12)  Av vilka 800 ton tilldelas Norge och 75 ton Färöarna.”

(13)  Fiskeverksamheten ska begränsas till de fartyg som tidigare har bedrivit fiske efter kungsfiskar i NEAFC:s regleringsområde.

(14)  Får fiskas mellan den 1 september och den 15 november 2007. TAC inbegriper alla bifångster.”

(15)  Inklusive oundvikliga bifångster (torsk ej tillåten).

(16)  Får endast fiskas mellan juli och december.”

(17)  EUT L 70, 9.3.2004, s. 8.”


21.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 337/33


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1534/2007

av den 20 december 2007

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 21 december 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 756/2007 (EUT L 172, 30.6.2007, s. 41).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 20 december 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

IL

191,0

MA

97,4

TN

148,3

TR

130,3

ZZ

141,8

0707 00 05

JO

237,0

MA

57,0

TR

84,8

ZZ

126,3

0709 90 70

MA

88,7

TR

97,5

ZZ

93,1

0709 90 80

EG

290,4

ZZ

290,4

0805 10 20

AR

42,8

MA

76,3

TR

81,0

ZA

35,0

ZW

28,6

ZZ

52,7

0805 20 10

MA

75,5

ZZ

75,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

30,2

IL

66,8

TR

73,2

ZZ

56,7

0805 50 10

EG

49,3

MA

121,9

TR

106,8

ZZ

92,7

0808 10 80

CA

86,7

CN

90,5

MK

29,7

US

79,6

ZZ

71,6

0808 20 50

AR

71,1

CN

44,6

US

110,3

ZZ

75,3


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


21.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 337/35


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1535/2007

av den 20 december 2007

om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 994/98 av den 7 maj 1998 om tillämpningen av artiklarna 92 och 93 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på vissa slag av övergripande statligt stöd (1), särskilt artikel 2.1,

efter att ha offentliggjort utkastet till denna förordning (2),

efter samråd med rådgivande kommittén för statligt stöd, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 994/98 bemyndigas kommissionen att i en förordning fastställa ett tak under vilket stödåtgärder inte ska anses uppfylla samtliga kriterier i artikel 87.1 i fördraget och därför inte omfattas av det anmälningsförfarande som anges i artikel 88.3 i fördraget.

(2)

Kommissionen har i ett stort antal beslut tillämpat artiklarna 87 och 88 i fördraget och särskilt förtydligat begreppet stöd i den mening som avses i artikel 87.1 i fördraget. Kommissionen har också redogjort för sin politik när det gäller det tak för stöd av mindre betydelse under vilket artikel 87.1 i fördraget inte anses vara tillämplig, först i sitt meddelande om försumbart stöd (3) och sedan i kommissionens förordning (EG) nr 69/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse (4), sedan den 1 januari 2007 ersatt av kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse (5). Med beaktande av de särskilda regler som gäller för jordbrukssektorn och riskerna för att även små stödbelopp inom denna sektor skulle kunna uppfylla kriterierna i artikel 87.1 i fördraget, tillämpas inte förordning (EG) nr 69/2001 på jordbrukssektorn. Sektorn för produktion av jordbruksprodukter omfattas inte heller av förordning (EG) nr 1998/2006.

(3)

De erfarenheter som har gjorts under årens lopp har emellertid visat att de mycket små stödbelopp som beviljas inom jordbrukssektorn under särskilda omständigheter inte alltid uppfyller kriterierna i artikel 87.1 i fördraget. Därför ställer kommissionen upp regler för beviljandet av stöd av mindre betydelse till denna sektor i kommissionens förordning (EG) nr 1860/2004 av den 6 oktober 2004 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse inom jordbruks- och fiskerisektorn (6). Enligt den förordningen anses totalbeloppet för de stöd av mindre betydelse som beviljas ett enskilt företag inte uppfylla alla kriterierna i artikel 87.1 i fördraget om det inte överstiger 3 000 euro per stödmottagare under en treårsperiod eller ett kumulerat belopp fastställt av medlemsstaten motsvarande 0,3 % av jordbrukssektorns totala årliga produktion. Förordningen omfattar både primärproduktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter.

(4)

Till följd av de likheter som finns mellan, å ena sidan, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter och, å andra sidan, industriverksamhet, omfattas bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter av tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 1998/2006, som reglerar stöden av mindre betydelse till industriverksamhet. Den verksamheten ingår därmed inte i tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 1860/2004. Av tydlighetsskäl bör förordning (EG) nr 1860/2004 upphävas och ersättas med en ny förordning som endast bör tillämpas på sektorn för produktion av jordbruksprodukter.

(5)

Mot bakgrund av kommissionens erfarenheter kan det högsta stödbeloppet på 3 000 euro per stödmottagare under en treårsperiod ökas till 7 500 euro och taket på 0,3 % av den årliga jordbruksproduktionen ökas till 0,75 % utan att det påverkar handeln mellan medlemsstaterna, utan att konkurrensen påverkas eller riskerar att påverkas och utan att det stöd som beviljats inom dessa gränser omfattas av artikel 87.1 i fördraget, förutsatt att vissa villkor uppfylls. Denna ökning kommer bland annat att leda till enklare administration. De år som ska beaktas är de beskattningsår som används av företaget i den berörda medlemsstaten. Treårsperioden bör vara rörlig, vilket innebär att det totala belopp som företaget har fått i stöd av mindre betydelse under det berörda beskattningsåret och under de två föregående beskattningsåren ska fastställas varje gång ett nytt stöd av mindre betydelse beviljas. De stöd som överskrider taket på 7 500 euro får inte delas upp i mindre delar för att på så sätt omfattas av denna förordning.

(6)

Denna förordning får inte tillämpas vare sig på exportstöd eller på stöd som gynnar inhemska produkter framför importerade produkter. Förordningen bör framför allt inte gälla stöd till att skapa och driva ett distributionsnät i andra länder. Bidrag till kostnaderna för deltagande i handelsmässor eller för undersökningar eller konsulttjänster som behövs för att lansera en ny produkt eller en befintlig produkt på en ny marknad utgör normalt inte exportstöd.

(7)

Europeiska gemenskapernas domstol har slagit fast att så snart gemenskapen har lagstiftat om en gemensam organisation av marknaden för en viss jordbrukssektor, är medlemsstaterna skyldiga att avstå från att vidta åtgärder som kan undergräva den eller skapa undantag till den (7). Därför bör denna förordning inte gälla sådant stöd vars storlek fastställs på grundval av priset på eller mängden av produkter som köps eller släpps ut på marknaden.

(8)

För att säkerställa insyn, lika behandling och en korrekt tillämpning av taket för stöd av mindre betydelse bör medlemsstaterna använda samma beräkningsmetod. I syfte att underlätta denna beräkning är det lämpligt att de stödbelopp som inte betalas ut i form av kontantbidrag omvandlas till sina motsvarande bruttobidragsekvivalenter. Vid beräkningen av bidragsekvivalenten för genomsynligt stöd som inte är kontantbidrag eller för stöd som betalas ut i flera omgångar bör man använda de marknadsräntor som gällde när stödet beviljades. För att tillämpningen av reglerna för statligt stöd ska vara enhetlig, öppen och enkel bör i denna förordning begreppet marknadsräntor avse de referensräntor som regelbundet fastställs av kommissionen på grundval av objektiva kriterier och offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning och på Internet. Det kan dock bli nödvändigt att lägga till ytterligare punkter utöver miniminivåerna beroende på vilka säkerheter som ställs eller den risk som är förbunden med stödmottagaren.

(9)

Återigen av hänsyn till insyn, lika behandling och en korrekt tillämpning av taket för stöd av mindre betydelse bör denna förordning endast tillämpas på stöd av mindre betydelse som är genomsynligt. Genomsynligt stöd bör vara stöd för vilket det är möjligt att i förväg räkna ut den exakta bruttobidragsekvivalenten utan att behöva göra en riskbedömning. Sådana exakta beräkningar kan till exempel göras för kontantbidrag, räntesubventioner och begränsade skattelättnader. Stöd i form av mjuka lån bör betraktas som genomsynligt stöd av mindre betydelse om bruttobidragsekvivalenten beräknas på grundval av de marknadsräntor som gäller när stödet beviljas. Stöd i form av kapitaltillskott bör inte anses vara genomsynligt stöd av mindre betydelse, såvida inte det sammanlagda offentliga kapitaltillskottet ligger under taket för stöd av mindre betydelse per stödmottagare. Stöd i form av riskkapitalåtgärder i den mening som avses i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd för att främja riskkapitalinvesteringar i små och medelstora företag (8) bör inte betraktas som genomsynligt stöd av mindre betydelse, såvida inte stödet till vart och ett av målföretagen inom ramen för den aktuella riskkapitalordningen ligger under taket för stöd av mindre betydelse per stödmottagare.

(10)

Det är nödvändigt att klargöra rättsläget i fråga om garantiordningar som inte kan påverka handeln eller snedvrida konkurrensen och för vilka tillräckliga uppgifter finns tillgängliga och möjliggör en tillförlitlig bedömning av eventuella konsekvenser. Denna förordning bör därför innehålla föreskrifter om ett särskilt tak för garantier som bygger på det sammanlagda individuella lån som garantin avser. Detta särskilda tak måste beräknas på grundval av den andel statligt stöd som ingår i garantiordningar som omfattar lån till förmån för livskraftiga företag. Det bör varken gälla enskilt stöd för särskilda ändamål som beviljats vid sidan av en garantiordning eller garantier som inte avser ett lån, till exempel garantier för egetkapitaltransaktioner. När det särskilda taket ska fastställas bör man utgå ifrån att en garantiordning på 56 250 euro kan anses ha en bruttobidragsekvivalent motsvarande taket för stöd av mindre betydelse på 7 500 euro, om räntetaket (fallissemangsfrekvensen) är 13 %, dvs. det sämsta möjliga för garantiordningar i gemenskapen. Endast garantier som täcker upp till 80 % av det underliggande lånet bör kunna omfattas av det särskilda taket. Medlemsstaterna kan också använda en metod som godkänns av kommissionen efter anmälan på grundval av en kommissionsförordning om statligt stöd för att bedöma bruttobidragsekvivalenten i en garanti, om den godkända metoden uttryckligen avser den typ av garantier och den typ av transaktioner som det är fråga om i samband med tillämpningen av denna förordning.

(11)

Denna förordning bör inte gälla företag i svårigheter i den mening som avses i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd för undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter (9), eftersom det är svårt att fastställa bruttobidragsekvivalenten för stöd som ges till sådana företag.

(12)

I enlighet med de principer som reglerar stöd som omfattas av artikel 87.1 i EG-fördraget, bör stöd av mindre betydelse anses ha beviljats vid den tidpunkt då företaget får rätt till stödet enligt tillämplig nationell lagstiftning.

(13)

För att hindra att de högsta tillåtna stödnivåer som fastställs i olika gemenskapsrättsakter kringgås, bör stöd av mindre betydelse inte få ackumuleras med statligt stöd för samma stödberättigande kostnader, om sådan kumulering leder till en högre stödnivå än den som gäller i varje enskilt fall enligt gemenskapsförordningen.

(14)

Den här förordningen utesluter inte möjligheten att en åtgärd som antagits av en medlemsstat kan anses inte utgöra statligt stöd i den mening som avses i artikel 87.1 i fördraget på någon annan grund än denna förordning. Det kan till exempel gälla kapitaltillskott eller garantier som har beviljats i enlighet med principen om en privat investerare som agerar på normala villkor i en marknadsekonomi.

(15)

Kommissionen har skyldighet att säkerställa att reglerna om statligt stöd efterlevs och särskilt att stöd som beviljas inom ramen för regeln om stöd av mindre betydelse uppfyller villkoren enligt denna regel. I enlighet med den samarbetsprincip som fastställs i artikel 10 i fördraget bör medlemsstaterna underlätta utförandet av denna uppgift genom att inrätta det system som krävs för att se till att det totala stödbelopp som beviljas enligt regeln om stöd av mindre betydelse varken överstiger taket på 7 500 euro per stödmottagare eller de tak för totalbeloppet för stöd som fastställs av kommissionen på grundval av värdet av produktionen inom jordbrukssektorn. Därför bör medlemsstaterna, när de beviljar stöd av mindre betydelse, informera det berörda företaget om stödbeloppet och om att det är fråga om stöd av mindre betydelse genom att hänvisa till denna förordning. Dessutom bör den berörda medlemsstaten, innan den beviljar sådant stöd, begära in en redogörelse från företaget om annat stöd av mindre betydelse som företaget fått under det berörda beskattningsåret och de två föregående beskattningsåren. Medlemsstaten bör noggrant kontrollera att taken för stöd av mindre betydelse inte kommer att överskridas genom det nya stödet. Alternativt kan bevakningen av att stödtaken iakttas skötas med hjälp av ett centralt register. Om det är fråga om garantiordningar som inrättats av Europeiska investeringsfonden, kan fonden själv göra upp en förteckning över stödmottagare och begära att medlemsstaterna informerar stödmottagarna om det stöd av mindre betydelse som de fått.

(16)

Förordning (EG) nr 1860/2004 skulle ursprungligen upphöra att gälla den 31 december 2008. Eftersom den här förordningen bör träda i kraft före den dagen bör det klargöras vilka konsekvenser det får för dess tillämpning på stöd som beviljas företag inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter i enlighet med förordning (EG) nr 1860/2004.

(17)

Mot bakgrund av kommissionens erfarenhet på detta område, och särskilt med tanke på hur ofta det i allmänhet är nödvändigt att se över politiken för statligt stöd, bör tillämpningsperioden för denna förordning begränsas. Om denna förordning skulle löpa ut utan att förlängas, bör medlemsstaterna få en anpassningsperiod på sex månader när det gäller stöd av mindre betydelse som omfattas av dess bestämmelser.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

Denna förordning omfattar statligt stöd till företag inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter, med undantag av

a)

stöd vars storlek fastställs på grundval av priset på eller mängden av produkter som släpps ut på marknaden,

b)

exportrelaterade stöd, dvs. stöd som är direkt knutna till exporterade kvantiteter, till upprättandet eller driften av ett distributionsnät eller till andra löpande utgifter som har samband med exportverksamhet,

c)

stöd som gynnar användningen av inhemska varor på bekostnad av importerade varor, och

d)

stöd som beviljas företag i svårigheter.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

1.   företag inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter: företag med verksamhet inom primär produktion av jordbruksprodukter,

2.   jordbruksprodukter: de produkter som förtecknas i bilaga I till fördraget, med undantag av fiskeri- och vattenbruksprodukter som omfattas av rådets förordning (EG) nr 104/2000 (10).

Artikel 3

Stöd av mindre betydelse

1.   Stödåtgärder som uppfyller villkoren i punkterna 2–7 i denna artikel ska inte anses uppfylla samtliga kriterier i artikel 87.1 i fördraget och ska därför inte omfattas av anmälningsskyldigheten enligt artikel 88.3 i fördraget.

2.   Det totala stöd av mindre betydelse som beviljas ett enskilt företag får inte överstiga 7 500 euro under en period på tre beskattningsår. Detta tak ska gälla oberoende av stödets form och ändamål. Perioden ska fastställas på grundval av de beskattningsår som används av företaget i den berörda medlemsstaten.

Om det sammanlagda stödbelopp som ges inom ramen för en stödåtgärd överskrider det tak som avses i första stycket, ska stödet inte omfattas av denna förordning, inte ens den del av stödbeloppet som inte överskrider taket. I ett sådant fall ska det inte vara möjligt att göra gällande att denna förordning ska tillämpas på stödåtgärden i fråga, varken vid den tidpunkt då stödet beviljas eller vid någon senare tidpunkt.

3.   Det ackumulerade stöd av mindre betydelse som beviljas företag inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter under en period på tre beskattningsår får inte överstiga det värde per medlemsstat som fastställs i bilagan.

4.   Stödtaken i punkterna 2 och 3 ska uttryckas i form av kontantbidrag. Alla siffror som används ska avse bruttobelopp, dvs. belopp före eventuellt avdrag för skatt eller annan avgift. Om stöd beviljas i någon annan form än som kontantbidrag, ska stödbeloppet vara lika med stödets bruttobidragsekvivalent.

5.   Stöd som tilldelas i flera delutbetalningar ska diskonteras till värdet vid tidpunkten för beviljandet. Den ränta som ska användas för beräkningar av diskonterat värde och för att beräkna bruttobidragsekvivalenten ska vara den referensränta som gällde vid den tidpunkt då stödet beviljades.

6.   Denna förordning ska endast tillämpas på stöd för vilket det är möjligt att i förväg beräkna den exakta bruttobidragsekvivalenten utan att göra någon riskbedömning (genomsynligt stöd). Därvidlag ska följande gälla:

a)

Stöd i form av lån ska betraktas som genomsynligt stöd om bruttobidragsekvivalenten beräknas på grundval av de marknadsräntor som gäller när stödet beviljas.

b)

Stöd i form av kapitaltillskott ska inte betraktas som genomsynligt stöd, utom om det sammanlagda offentliga kapitaltillskottet inte överstiger taket för stöd av mindre betydelse.

c)

Stöd i form av riskkapitalåtgärder ska inte betraktas som genomsynligt stöd, utom om stödet till vart och ett av målföretagen inom ramen för den aktuella riskkapitalordningen inte överstiger taket för stöd av mindre betydelse.

d)

Individuellt stöd som ges inom ramen för en garantiordning till företag som inte är företag i svårigheter ska betraktas som genomsynligt stöd av mindre betydelse endast om det garanterade lånebeloppet inte överskrider 56 250 euro per företag. Om den garanterade delen av lånet endast utgör en viss andel av detta tak ska garantins bruttobidragsekvivalent anses utgöra en lika stor andel av det tillämpliga tak som avses i punkt 2. Garantin ska inte omfatta mer än 80 % av lånet.

Garantiordningar ska också betraktas som genomsynliga stödordningar om följande villkor är uppfyllda:

i)

Innan en garantiordningar tas i bruk ska metoden för att beräkna garantiernas bruttobidragsekvivalent för denna förordnings tillämpningsmål ha godkänts av kommissionen på grundval av en förordning på området för statligt stöd.

ii)

Den godkända metoden ska uttryckligen avse den typ av garantier och den typ av transaktioner som denna förordning avser.

7.   Stöd av mindre betydelse får inte kumuleras med statligt stöd för samma stödberättigande kostnader, om sådan kumulering leder till en högre stödnivå än den som gäller i varje enskilt fall enligt gemenskapslagstiftningen.

Artikel 4

Kontroll

1.   Om en medlemsstat har för avsikt att bevilja ett företag stöd av mindre betydelse, ska medlemsstaten skriftligen informera företaget om det planerade stödbeloppet (uttryckt som bruttobidragsekvivalent) och om stödets karaktär av stöd av mindre betydelse genom att uttryckligen hänvisa till denna förordning med angivande av förordningens titel och en hänvisning till offentliggörandet av den i Europeiska unionens officiella tidning. Om stöd av mindre betydelse ges till olika företag enligt en viss stödordning och företagen beviljas olika stödbelopp, kan den berörda medlemsstaten uppfylla denna skyldighet genom att informera företagen om ett fast belopp som motsvarar det högsta stödbelopp som kan beviljas enligt stödordningen. I sådana fall ska det fasta beloppet användas för att fastställa om det tak som anges i artikel 3.2 har respekterats. Innan medlemsstaten beviljar stödet ska den från det berörda företaget inhämta en skriftlig redogörelse på papper eller i elektronisk form för allt annat stöd av mindre betydelse som företaget fått under de två föregående och det innevarande beskattningsåret.

Den berörda medlemsstaten ska från varje stödmottagare erhålla ett intyg på att det sammanlagda stöd som stödmottagaren fått inte överskrider det tak som avses i artikel 3.2. Om detta tak överskrids ska den berörda medlemsstaten säkerställa att det stöd som ledde till att taket överskreds antingen anmäls till kommissionen eller krävs tillbaka från stödmottagaren.

2.   Medlemsstaten ska inte bevilja ett nytt stöd av mindre betydelse förrän det har kontrollerats att detta inte medför att det totala beloppet av stöd av mindre betydelse som delats ut under den period som omfattar beskattningsåret i fråga och de båda föregående beskattningsåren överstiger de tak som avses i artikel 3.2 och 3.3.

3.   Om en medlemsstat har upprättat ett centralt register över stöd av mindre betydelse som innehåller fullständiga uppgifter om samtliga stöd av mindre betydelse som faller inom tillämpningsområdet för denna förordning och som beviljats av myndigheter i medlemsstaten, ska kravet i punkt 1 andra stycket inte längre gälla när registret omfattar en period av tre år eller mer.

4.   När en medlemsstat inom ramen för en garantiordning beviljar stöd i form av en garanti som finansieras från EU:s budget genom Europeiska investeringsfonden kan punkt 1 första stycket upphöra att gälla.

I sådana fall ska följande kontrollsystem tillämpas:

a)

På grundval av uppgifter som finansiella intermediärer ska lämna till Europeiska investeringsfonden ska denna varje år upprätta en förteckning över stödmottagare och över den bruttobidragsekvivalent som var och en av dem har fått. Europeiska investeringsfonden ska sända dessa uppgifter till den berörda medlemsstaten och till kommissionen.

b)

Den berörda medlemsstaten ska överlämna uppgifterna till de slutliga stödmottagarna inom tre månader efter mottagandet.

c)

Den berörda medlemsstaten ska från varje stödmottagare erhålla ett intyg på att det sammanlagda stöd av mindre betydelse som stödmottagaren fått inte överskrider taket för stöd av mindre betydelse. Om detta tak överskrids ska den berörda medlemsstaten säkerställa att det stöd som ledde till att taket överskreds antingen anmäls till kommissionen eller krävs tillbaka från stödmottagaren.

5.   Medlemsstaterna ska registrera och sammanställa alla uppgifter som rör tillämpningen av denna förordning. Registren ska innehålla alla uppgifter som krävs för att det ska vara möjligt att fastställa att villkoren i denna förordning iakttagits.

Uppgifterna i första stycket ska

a)

för enskilt stöd av mindre betydelse, bevaras under tio år från och med den dag då det beviljades,

b)

för en stödordning av mindre betydelse, bevaras under tio år från och med den dag då det sista enskilda stödet beviljades enligt stödordningen.

6.   Medlemsstaterna ska på skriftlig begäran från kommissionen inom tjugo arbetsdagar, eller inom den längre tidsfrist som anges i begäran, förse kommissionen med alla upplysningar denna anser sig behöva för att bedöma om villkoren i denna förordning har följts, särskilt i fråga om det totala beloppet stöd av mindre betydelse som beviljats ett givet företag inom jordbrukssektorn i medlemsstaten i fråga.

Artikel 5

Upphävande

Förordning (EG) nr 1860/2004 ska upphöra att gälla från och med den 1 januari 2008.

Artikel 6

Övergångsbestämmelser

1.   Denna förordning ska tillämpas på stöd som beviljats företag inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter före den 1 januari 2008, under förutsättning att stöden uppfyller samtliga villkor i artiklarna 1–4, med undantag för den uttryckliga hänvisning till denna förordning som avses i artikel 4.1 första stycket. Stöd som inte uppfyller dessa villkor kommer att bedömas av kommissionen enligt de tillämpliga ramarna, riktlinjerna, meddelandena och tillkännagivandena.

2.   Varje stöd av mindre betydelse som beviljats mellan den 1 januari 2005 och den dag då sex månader förflutit sedan denna förordning trädde i kraft och som uppfyller de villkor i förordning (EG) nr 1860/2004 som var tillämpliga på sektorn för produktion av jordbruksprodukter fram till dagen för ikraftträdandet av denna förordning ska anses inte motsvara samtliga kriterier i artikel 87.1 i fördraget och ska därför undantas från anmälningskravet i artikel 88.3 i fördraget.

3.   När denna förordning upphör att gälla kan stöd av mindre betydelse som uppfyller villkoren i denna fortsätta att beviljas under ytterligare en sexmånadersperiod på de villkor som fastställs i denna.

Artikel 7

Ikraftträdande och giltighetstid

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas under perioden 1 januari 2008–31 december 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 142, 14.5.1998, s. 1.

(2)  EUT C 151, 5.7.2007, s. 16.

(3)  EGT C 68, 6.3.1996, s. 9.

(4)  EGT L 10, 13.1.2001, s. 30.

(5)  EUT L 379, 28.12.2006, s. 5.

(6)  EUT L 325, 28.10.2004, s. 4. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 875/2007 (EUT L 193, 25.7.2007, s. 6).

(7)  EG-domstolens dom av den 19 september 2002 i mål C-113/00, Spanien mot kommissionen, Reg 2002, s. I-7601, punkt 73.

(8)  EUT C 194, 18.8.2006, s. 2.

(9)  EUT C 244, 1.10.2004, s. 2.

(10)  EGT L 17, 21.1.2000, s. 22.


BILAGA

Kumulerat högsta belopp för stöd av mindre betydelse som beviljas företag inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter per medlemsstat (artikel 3.3):

(euro)

BE

51 532 500

BG

23 115 000

CZ

26 257 500

DK

59 445 000

DE

297 840 000

EE

3 502 500

IE

40 282 500

EL

75 382 500

ES

274 672 500

FR

438 337 500

IT

320 505 000

CY

4 327 500

LV

5 550 000

LT

11 572 500

LU

1 777 500

HU

44 497 500

MT

870 000

NL

165 322 500

AT

40 350 000

PL

119 542 500

PT

47 782 500

RO

98 685 000

SL

8 167 500

SK

11 962 500

FI

26 752 500

SE

30 217 500

UK

152 842 500


21.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 337/42


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1536/2007

av den 20 december 2007

om inledande av en översyn, avseende en ny exportör, av rådets förordning (EG) nr 1659/2005 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa tegelstenar av magnesia med ursprung i bland annat Folkrepubliken Kina, samt om upphävande av tullen på import från en exportör i det landet och om registrering av denna import

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (nedan kallad grundförordningen) (1), särskilt artikel 11.4,

efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

A.   BEGÄRAN OM ÖVERSYN

(1)

Kommissionen har tagit emot en begäran om en översyn avseende en ny exportör enligt artikel 11.4 i grundförordningen. Begäran ingavs av Yingkou Dalmond Refractories Co. Ltd (nedan kallad sökanden), en exporterande tillverkare i Folkrepubliken Kina (nedan kallat det berörda landet).

B.   PRODUKTEN

(2)

En slutgiltig antidumpningstull ska införas på import av kemiskt bundna, obrända tegelstenar av magnesia där beståndsdelen magnesia innehåller minst 80 % MgO, med eller utan magnesit, med ursprung i Folkrepubliken Kina (nedan kallad den berörda produkten), som klassificeras enligt KN-nummer ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 och ex 6815 99 90 (TARIC-nummer 6815910010, 6815991020 och 6815999020). Dessa KN-nummer nämns endast upplysningsvis.

C.   GÄLLANDE ÅTGÄRDER

(3)

De åtgärder som för närvarande är i kraft är en slutgiltig antidumpningstull som infördes genom rådets förordning (EG) nr 1659/2005 (2), enligt vilken import till gemenskapen av den berörda produkten med ursprung i Folkrepubliken Kina, inklusive den berörda produkt som tillverkas av sökanden, omfattas av en slutgiltig antidumpningstull på 39,9 %, med undantag av de särskilt omnämnda företag som omfattas av individuella tullsatser.

D.   GRUND FÖR ÖVERSYNEN

(4)

Sökanden gör gällande att företaget är verksamt under marknadsmässiga förhållanden enligt definitionen i artikel 2.7 c i grundförordningen, eller kräver alternativt individuell behandling enligt artikel 9.5 i grundförordningen, att företaget inte exporterade den berörda produkten till gemenskapen under den undersökningsperiod som låg till grund för införandet av antidumpningsåtgärderna, dvs. perioden från och med den 1 april 2003 till och med den 31 mars 2004 (nedan kallad den ursprungliga undersökningsperioden) samt att företaget inte är närstående någon av de exporterande tillverkare av den berörda produkten som är föremål för de antidumpningsåtgärder som nämns ovan.

(5)

Sökanden gör vidare gällande att företaget började exportera den berörda produkten till gemenskapen först efter utgången av den ursprungliga undersökningsperioden.

E.   FÖRFARANDE

(6)

De tillverkare i gemenskapen som såvitt känt är berörda har underrättats om begäran och givits tillfälle att lämna synpunkter.

(7)

Efter att ha granskat den tillgängliga bevisningen drar kommissionen slutsatsen att bevisningen är tillräcklig för att motivera inledandet av en översyn avseende en ny exportör enligt artikel 11.4 i grundförordningen i syfte att fastställa om sökanden är verksam under marknadsmässiga förhållanden enligt definitionen i artikel 2.7 c i grundförordningen, eller om sökanden uppfyller kraven för fastställandet av en individuell tull enligt artikel 9.5 i grundförordningen. Om så är fallet bör det fastställas en individuell dumpningsmarginal för sökanden samt, om dumpning skulle konstateras, nivån på den tull som bör tillämpas på sökandens import av den berörda produkten till gemenskapen.

(8)

Om det fastställs att sökanden uppfyller kraven för fastställandet av en individuell tull, kan det bli nödvändigt att ändra den tullsats som för närvarande tillämpas på import av den berörda produkten från de företag som inte omnämns i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1659/2005.

a)

Frågeformulär

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser nödvändiga för sin undersökning kommer frågeformulär att sändas till sökanden.

b)

Insamling av uppgifter och utfrågningar

Alla berörda parter uppmanas att lämna sina synpunkter skriftligen och framlägga bevisning till stöd för dessa.

Kommissionen kan vidare höra berörda parter, om de lämnar en skriftlig begäran om detta och visar att det finns särskilda skäl att höra dem.

Det bör noteras att de flesta av de förfaranderelaterade rättigheter som anges i grundförordningen endast är tillämpliga om parterna ger sig till känna inom den tidsfrist som anges i denna förordning.

c)

Marknadsekonomisk status

Om sökanden lägger fram tillräcklig bevisning för att företaget är verksamt under marknadsmässiga förhållanden, dvs. uppfyller de kriterier som anges i artikel 2.7 c i grundförordningen, kommer normalvärdet att fastställas i enlighet med artikel 2.7 b i grundförordningen. En väl underbyggd ansökan om marknadsekonomisk status måste lämnas till kommissionen inom den tidsfrist som anges i artikel 4.3 i den här förordningen. Kommissionen kommer att sända ansökningsformulär till sökanden och till myndigheterna i Folkrepubliken Kina.

d)

Val av land med marknadsekonomi

Om sökanden inte beviljas marknadsekonomisk status, men uppfyller kraven för fastställandet av en individuell tull enligt artikel 9.5 i grundförordningen, kommer i enlighet med artikel 2.7 a i grundförordningen ett lämpligt land med marknadsekonomi att användas för fastställandet av normalvärdet för Folkrepubliken Kina. Kommissionen har för avsikt att åter använda Förenta staterna för detta ändamål, i likhet med vad den gjorde vid den undersökning som ledde till införandet av åtgärder mot import av den berörda produkten från Folkrepubliken Kina. Berörda parter uppmanas att inom den särskilda tidsfrist som anges i artikel 4.2 i denna förordning lämna synpunkter på lämpligheten av detta val.

Om sökanden skulle beviljas marknadsekonomisk status, kan kommissionen vid behov också använda slutsatser angående normalvärdet i ett lämpligt land med marknadsekonomi, t.ex. för att ersätta otillförlitliga, kinesiska uppgifter om kostnader eller priser, som krävs för fastställandet av normalvärdet, om det skulle visa sig att nödvändiga, tillförlitliga uppgifter inte finns att tillgå i Folkrepubliken Kina. Kommissionen har för avsikt att använda Förenta staterna även för detta ändamål.

F.   UPPHÄVANDE AV DEN GÄLLANDE TULLEN OCH REGISTRERING AV IMPORT

(9)

I enlighet med artikel 11.4 i grundförordningen bör den gällande antidumpningstullen upphävas för import av den berörda produkten som tillverkas och säljs av sökanden för export till gemenskapen. Samtidigt bör denna import registreras enligt artikel 14.5 i grundförordningen för att antidumpningstullar ska kunna tas ut retroaktivt från och med den dag då denna översyn inleds, om översynen skulle visa att sökanden har sålt produkten till dumpade priser. Storleken på sökandens eventuella framtida betalningsförpliktelser kan inte uppskattas i detta skede av förfarandet.

G.   TIDSFRISTER

(10)

Enligt god förvaltningspraxis bör det fastställas tidsfrister inom vilka

berörda parter kan ge sig till känna genom att kontakta kommissionen och skriftligen lämna sina synpunkter och besvara det frågeformulär som anges i artikel 4.1 i denna förordning eller lämna andra uppgifter som bör beaktas i samband med undersökningen,

berörda parter skriftligen kan begära att bli hörda av kommissionen,

berörda parter kan lämna synpunkter på lämpligheten av att Förenta staterna, i det fall sökanden inte beviljas marknadsekonomisk status, väljs som ett land med marknadsekonomi för fastställande av normalvärdet för Folkrepubliken Kina,

sökanden bör inge en väl underbyggd ansökan om marknadsekonomisk status.

H.   BRISTANDE SAMARBETE

(11)

Om en berörd part vägrar att ge tillgång till eller underlåter att lämna nödvändiga uppgifter inom utsatt tid eller lägger väsentliga hinder i vägen för undersökningen, kan enligt artikel 18 i grundförordningen positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga uppgifter.

(12)

Om det framkommer att en berörd part har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter ska dessa enligt artikel 18 i grundförordningen lämnas utan beaktande, och tillgängliga uppgifter får då användas. Om en berörd part inte samarbetar eller endast delvis samarbetar och tillgängliga uppgifter därför används, kan resultatet utfalla mindre gynnsamt för den berörda parten än det skulle ha gjort om denna hade samarbetat.

I.   BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

(13)

Alla personuppgifter som samlas in inom ramen för denna undersökning kommer att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (3).

J.   FÖRHÖRSOMBUD

(14)

Om de berörda parterna anser sig ha svårigheter vid utövandet av sina rättigheter att försvara sig, kan de begära att förhörsombudet (”hearing officer”) i generaldirektorat Handel (”Trade”) ingriper. Förhörsombudet verkar som kontakt mellan de berörda parterna och kommissionens avdelningar och fungerar vid behov som medlare i förfarandefrågor som påverkar skyddet av parternas rättigheter, särskilt när det gäller tillgången till handlingarna i ärendet, sekretess, förlängning av tidsfristerna och behandlingen av skriftliga eller muntliga synpunkter. För närmare uppgifter och kontaktuppgifter, se förhörsombudets webbsidor på GD Handels webbplats (http://ec.europa.eu/trade).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En översyn av förordning (EG) nr 1659/2005 inleds härmed i enlighet med artikel 11.4 i förordning (EG) nr 384/96 i syfte att fastställa om, och i så fall i vilken utsträckning, import av kemiskt bundna, obrända tegelstenar av magnesia där beståndsdelen magnesia innehåller minst 80 % MgO, med eller utan magnesit, med ursprung i Folkrepubliken Kina, som klassificeras enligt KN-nummer ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 och ex 6815 99 90 (TARIC-nummer 6815910010, 6815991020 och 6815999020), som tillverkas och säljs på export till gemenskapen av Yingkou Dalmond Refractories Co. Ltd (TARIC-tilläggsnr A 853) ska omfattas av den antidumpningstull som infördes genom förordning (EG) nr 1659/2005.

Artikel 2

Den antidumpningstull som infördes genom förordning (EG) nr 1659/2005 ska upphävas när det gäller import av den produkt som anges i artikel 1 i denna förordning.

Artikel 3

Medlemsstaternas tullmyndigheter uppmanas härmed att enligt artikel 14.5 i förordning (EG) nr 384/96 vidta lämpliga åtgärder för att registrera den import som avses i artikel 1 i denna förordning. Registreringen ska upphöra nio månader efter den dag då denna förordning träder i kraft.

Artikel 4

1.   Om de berörda parternas uppgifter ska kunna beaktas vid undersökningen ska parterna, om inget annat anges, ge sig till känna för kommissionen och skriftligen lämna sina synpunkter och svaret på det frågeformulär som anges i skäl 8 a i denna förordning eller lämna andra uppgifter inom 40 dagar efter det att denna förordning har trätt i kraft.

Berörda parter kan också inom samma tidsfrist på 40 dagar skriftligen begära att bli hörda av kommissionen.

2.   De parter som berörs av undersökningen och som önskar lämna synpunkter på lämpligheten av valet av Förenta staterna som ett tredjeland med marknadsekonomi för fastställande av normalvärdet för Folkrepubliken Kina måste lämna sina synpunkter senast tio dagar efter det att denna förordning har trätt i kraft.

3.   Väl underbyggda ansökningar om marknadsekonomisk behandling ska ha inkommit till kommissionen inom 21 dagar efter det att denna förordning har trätt i kraft.

4.   Alla inlagor eller framställningar från de berörda parterna måste lämnas skriftligen (inte i elektronisk form, såvida inte annat anges) och innehålla den berörda partens namn, adress, e-postadress, telefonnummer och faxnummer. Alla skriftliga inlagor, inbegripet sådana uppgifter som begärs i denna förordning, svar på frågeformulär och korrespondens som de berörda parterna tillhandahållit konfidentiellt ska märkas ”Limited” (4) och i enlighet med artikel 19.2 i förordning (EG) nr 384/96 åtföljas av en icke-konfidentiell sammanfattning med påskriften ”FOR INSPECTION BY INTERESTED PARTIES”.

Alla uppgifter rörande ärendet och begäran om att bli hörd ska sändas till nedanstående adress:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: J-79 4/23

B-1049 Bryssel

Fax (32-2) 295 65 05

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2007.

På kommissionens vägnar

Peter MANDELSON

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 2117/2005 (EUT L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  EUT L 267, 12.10.2005, s. 1.

(3)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(4)  Detta innebär att dokumentet endast är avsett för internt bruk. Det är skyddat i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43). Det är ett konfidentiellt dokument i enlighet med artikel 19 i förordning (EG) nr 384/96 och artikel 6 i WTO-avtalet om tillämpning av artikel VI i Allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (antidumpningsavtalet).


21.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 337/46


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1537/2007

av den 20 december 2007

om beviljande av bidrag till producentorganisationer för tonfisk som levererades till beredningsindustrin under perioden 1 januari–31 mars 2007

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (1), särskilt artikel 27.6, och

av följande skäl:

(1)

Det bidrag som avses i artikel 27 i förordning (EG) nr 104/2000 kan under vissa förhållanden beviljas gemenskapens producentorganisationer för de kvantiteter tonfisk som levererats till beredningsindustrin under det kvartal som prisnoteringarna avser, om både det genomsnittliga försäljningspriset på gemenskapsmarknaden under det aktuella kvartalet och importpriset, plus eventuellt tillämplig utjämningsavgift, samtidigt var lägre än 87 % av gemenskapens produktionspris för den aktuella produkten.

(2)

En analys av situationen på gemenskapsmarknaden har visat att både det genomsnittliga försäljningspriset under kvartalet och importpriset enligt artikel 27 i förordning (EG) nr 104/2000 för långfenad tonfisk (Thunnus alalunga) under perioden 1 januari–31 mars 2007 var lägre än 87 % av det gällande producentpris i gemenskapen som fastställts genom rådets förordning (EG) nr 1969/2006 (2).

(3)

Fastställandet av rätten till bidrag bör göras på grundval av den försäljning som fakturerats under kvartalet i fråga och som ligger till grund för beräkningen av det genomsnittliga månatliga försäljningspriset i enlighet med artikel 4 i kommissionens förordning (EG) nr 2183/2001 av den 9 november 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 104/2000 när det gäller beviljande av kompensationsbidrag avseende tonfisk för beredningsindustrin (3).

(4)

Enligt artikel 27.2 i förordning (EG) nr 104/2000 får bidragsbeloppet under inga omständigheter varken överstiga skillnaden mellan den utlösande tröskeln och det genomsnittliga försäljningspriset på gemenskapsmarknaden för produkten, eller ett schablonmässigt belopp på 12 % av detta tröskelvärde.

(5)

De kvantiteter som berättigar till bidraget får aldrig under det berörda kvartalet överstiga de gränser som anges i artikel 27.3 i förordning (EG) nr 104/2000.

(6)

De kvantiteter långfenad tonfisk (Thunnus alalunga) som såldes och levererades till beredningsindustrin inom gemenskapens tullområde under det berörda kvartalet, var större än de kvantiteter som såldes och levererades under samma kvartal de tre föregående fiskeåren. Eftersom dessa kvantiteter överstiger de gränser som fastställs i artikel 27.3 i förordning (EG) nr 104/2000, bör de totala kvantiteter för vilka bidraget kan beviljas begränsas för dessa produkter.

(7)

Med tillämpning av de tak som i artikel 27.4 i förordning (EG) nr 104/2000 föreskrivs för beräkningen av det bidrag som ska beviljas varje enskild producentorganisation, bör de bidragsberättigande kvantiteterna fördelas mellan de berörda producentorganisationerna i proportion till deras respektive produktion under motsvarande kvartal under fiskeåren 2004, 2005 och 2006.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för fiskeri- och vattenbruksprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bidraget som avses i artikel 27 i förordning (EG) nr 104/2000 ska för perioden 1 januari–31 mars 2007 beviljas för långfenad tonfisk (Thunnus alalunga).

I enlighet med artikel 27.2 första och andra strecksatserna i förordning (EG) nr 104/2000 fastställs det maximala bidragsbeloppet till 5 euro per ton.

Artikel 2

1.   Den totala kvantitet för vilken det kan beviljas kompensationsbidrag uppgår till 34,320 ton långfenad tonfisk (Thunnus alalunga).

2.   Fördelningen av den totala kvantiteten mellan de berörda producentorganisationerna anges i bilagan.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2007.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 17, 21.1.2000, s. 22. Förordningen senast ändrad genom 2005 års anslutningsakt.

(2)  EUT L 368, 23.12.2006, s. 1.

(3)  EGT L 293, 10.11.2001, s. 11.


BILAGA

Fördelning mellan producentorganisationerna av de kvantiteter tonfisk för vilka kompensationsbidraget kan beviljas för perioden 1 januari–31 mars 2007 enligt artikel 27.4 i förordning (EG) nr 104/2000, med angivande av kvantiteterna per procentuell andel av bidraget.

(i ton)

Långfenad tonfisk (Thunnus alalunga)

Kvantiteter för vilka bidrag kan beviljas till 100 %

(artikel 27.4 första strecksatsen)

Kvantiteter för vilka bidrag kan beviljas till 50 %

(artikel 27.4 andra strecksatsen)

Kvantiteter för vilka bidrag kan beviljas totalt

(artikel 27.4 första och andra strecksatserna).

OPAGAC

11,940

0

11,940

OPTUC

0

0

0

OP 42

0

0

0

ORTHONGEL

0,271

22,109

22,380

APASA

0

0

0

MADEIRA

0

0

0

Gemenskapen – Totalt

12,211

22,109

34,320


21.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 337/49


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1538/2007

av den 20 december 2007

om ändring av förordning (EG) nr 327/98 om öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter för import av ris och brutet ris

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1095/96 av den 18 juni 1996 om genomförande av medgivandena i lista CXL som fastställts efter avslutandet av förhandlingarna enligt GATT artikel XXIV.6 (1), särskilt artikel 1,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (2), särskilt artikel 13.4, och

av följande skäl:

(1)

Genom artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr 327/98 (3) begränsas giltigheten för exportlicenser som utfärdas av vissa tredjeländer i förhållande till de ansökningar om importlicenser som lämnas in under den innevarande kvotperioden.

(2)

Denna bestämmelse utgör en administrativ belastning för gemenskapens myndigheter, när ansvaret i fråga om licensernas giltighet och kontrollen av dem egentligen främst faller på exportländernas myndigheter. Att behålla bestämmelsen som villkor för godkännande av importlicensansökningar förefaller därför varken berättigat eller nödvändigt. Den bör därför avskaffas.

(3)

Förordning (EG) nr 327/98 bör ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 3 i förordning (EG) nr 327/98 ska tredje stycket utgå.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 96. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 797/2006 (EUT L 144, 31.5.2006, s. 1).

(3)  EGT L 37, 11.2.1998, s. 5. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2019/2006 (EUT L 384, 29.12.2006, s. 48).


21.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 337/50


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1539/2007

av den 20 december 2007

om koefficienter för spannmål som exporteras i form av Scotch whisky under perioden 2007/2008

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1670/2006 av den 10 november 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1784/2003 avseende fastställandet och beviljandet av justerade exportbidrag för spannmål som exporteras i form av vissa spritdrycker (2), särskilt artikel 5, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 4.1 i förordning (EG) nr 1670/2006 ska de kvantiteter av spannmål som berättigar till exportbidrag vara de kvantiteter som ställs under kontroll och som destilleras, viktade med en koefficient som ska fastställas årligen för varje berörd medlemsstat. Denna koefficient uttrycker förhållandet mellan de totala kvantiteter som exporteras och de totala kvantiteter som saluförs av den berörda spritdrycken, på grundval av den utveckling som har observerats för dessa kvantiteter under det antal år som motsvarar den genomsnittliga lagringstiden för spritdrycken i fråga.

(2)

På grundval av de uppgifter som Förenade kungariket lämnat för perioden 1 januari–31 december 2006 var den genomsnittliga lagringstiden för Scotch whisky sex år under 2006.

(3)

Koefficienterna för perioden 1 oktober 2007–30 september 2008 bör därför fastställas.

(4)

Enligt artikel 10 i protokoll 3 till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får bidrag inte beviljas för export till Liechtenstein, Island och Norge. Dessutom har gemenskapen ingått avtal med vissa tredjeländer genom vilka exportbidragen avskaffas. I enlighet med artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1670/2006 bör detta beaktas vid beräkningen av koefficienterna för perioden 2007/2008.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För perioden 1 oktober 2007–30 september 2008 ska de koefficienter som föreskrivs i artikel 4 i förordning (EG) nr 1670/2006, och som tillämpas på spannmål som används i Förenade kungariket för att framställa Scotch whisky, vara de som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 oktober 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 735/2007 (EUT L 169, 29.6.2007, s. 6).

(2)  EUT L 312, 11.11.2006, s. 33. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2006 (EUT L 365, 21.12.2006, s. 52).


BILAGA

Koefficienter som ska tillämpas i Förenade kungariket

Tillämpningsperiod

Koefficient

för korn som bearbetas till malt för framställning av maltwhisky

för spannmål som används för framställning av sädeswhisky

1 oktober 2007–30 september 2008

0,445

0,526


21.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 337/52


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1540/2007

av den 20 december 2007

om koefficienter för spannmål som exporteras i form av Irish whiskey under perioden 2007–2008

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1670/2006 av den 10 november 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1784/2003 avseende fastställandet och beviljandet av justerade exportbidrag för spannmål som exporteras i form av vissa spritdrycker (2), särskilt artikel 5, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 4.1 i förordning (EG) nr 1670/2006 ska de kvantiteter av spannmål för vilka exportbidrag har beviljats vara de kvantiteter som ställs under kontroll och som destilleras, viktade med en koefficient som ska fastställas årligen för varje berörd medlemsstat. Denna koefficient uttrycker förhållandet mellan de totala kvantiteter som exporteras och de totala kvantiteter som saluförs av den berörda spritdrycken, på grundval av den utveckling som har observerats för dessa kvantiteter under det antal år som motsvarar den genomsnittliga lagringstiden för spritdrycken i fråga.

(2)

På grundval av de uppgifter som Irland lämnat för perioden 1 januari–31 december 2006 var den genomsnittliga lagringstiden för Irish whiskey fem år under 2006.

(3)

Koefficienterna för perioden 1 oktober 2007–30 september 2008 bör därför fastställas.

(4)

Enligt artikel 10 i protokoll 3 till Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får bidrag inte beviljas för export till Liechtenstein, Island och Norge. Dessutom har gemenskapen ingått avtal med vissa tredjeländer genom vilka exportbidragen avskaffas. Följaktligen bör detta, i enlighet med artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1670/2006, beaktas vid beräkningen av koefficienterna för perioden 2007–2008.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För perioden 1 oktober 2007–30 september 2008 ska de koefficienter som föreskrivs i artikel 4 i förordning (EG) nr 1670/2006, och som tillämpas på spannmål som används i Irland för att framställa Irish whiskey, vara de som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 oktober 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 735/2007 (EUT L 169, 29.6.2007, s. 6).

(2)  EUT L 312, 11.11.2006, s. 33. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2006 (EUT L 365, 21.12.2006, s. 52).


BILAGA

Koefficienter som ska tillämpas i Irland

Tillämpningsperiod

Koefficient

för korn som används vid framställning av Irish whiskey, klass B (1)

för spannmål som används vid framställning av Irish whiskey, klass A

1 oktober 2007–30 september 2008

0,706

1,782


(1)  Inbegripet korn som bearbetas till malt.


21.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 337/54


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1541/2007

av den 20 december 2007

om bevis på tullbehandling vid import av socker till tredjeland enligt artikel 16 i förordning (EG) nr 800/1999

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 40.1 g, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 33.2 i förordning (EG) nr 318/2006 får exportbidragen för sockerprodukter variera beroende på destination om situationen på världsmarknaden eller särskilda behov på vissa marknader gör detta nödvändigt.

(2)

I artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 900/2007 av den 27 juli 2007 om en stående anbudsinfordran till och med utgången av regleringsåret 2007/08 för fastställande av exportbidrag för vitsocker (2) fastställs bestämmelser om en sådan variering genom att undantag görs för vissa destinationer.

(3)

I artikel 14.1 i förordning (EG) nr 800/1999 av den 15 april 1999 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter (3) anges att i de fall då bidragssatsen varierar beroende på destination ska utbetalningen av bidraget ske på de tilläggsvillkor som anges i artiklarna 15 och 16 i den förordningen.

(4)

Enligt artikel 15.1 i förordning (EG) nr 800/1999 ska produkten ha importerats i oförändrat skick till tredjelandet eller ett av de tredjeländer för vilket bidraget gäller.

(5)

I artikel 16 i förordning (EG) nr 800/1999 anges vilka dokument som kan läggas fram som bevis för att en produkt har tullbehandlats för import i ett tredjeland i de fall då bidragssatsen varierar beroende på destination. Enligt punkt 4 i denna artikel får kommissionen i särskilda fall, som ska fastställas, besluta att det bevis som avses i nämnda artikel får anses ha lagts fram genom att ett visst dokument visas upp eller på annat sätt.

(6)

Inom sockersektorn styrs exporten vanligtvis genom avtal fritt ombord (fob) på Londons terminsmarknad. Därmed övertar köparna vid denna fob-position alla avtalsenliga skyldigheter, däribland beviset på avslutad tullbehandling, utan att direkt få del av det bidrag som detta bevis ger rätt till. I vissa länder kan det innebära avsevärda administrativa svårigheter att erhålla detta bevis för de totala kvantiteter som exporteras, något som kraftigt kan försena eller förhindra betalningen av bidraget för de totala kvantiteter som faktiskt har exporterats.

(7)

För att begränsa de följder som detta får för jämvikten på sockermarknaden innehåller kommissionens förordning (EG) nr 436/2007 av den 20 april 2007 om bevis på avslutad tullbehandling vid import av socker till tredjeland enligt artikel 16 i förordning (EG) nr 800/1999 (4) bestämmelser som innebär en mindre strikt tillämpning av reglerna för bevis på avslutad tullbehandling fram till och med den 31 december 2007.

(8)

Eftersom de administrativa svårigheter som ligger till grund för detta undantag samt deras konsekvenser för marknaden kvarstår bör bestämmelserna om alternativa bevis på destination gälla under 2008.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Vid export i enlighet med artikel 32 i förordning (EG) nr 318/2006 ska en produkt anses ha importerats till ett tredjeland mot uppvisande av följande tre handlingar:

a)

En kopia av transportdokumentet.

b)

Ett intyg på att produkten har lossats, som ska ha upprättats av en officiell myndighet i det berörda tredjelandet, eller av de officiella myndigheterna i en medlemsstat som finns etablerade i bestämmelselandet, eller av ett internationellt övervakningsorgan som har godkänts enligt artikel 16a–f i förordning (EG) nr 800/1999; i intyget ska anges att produkten har lämnat lossningsplatsen eller att den i alla fall, såvitt den myndighet eller det organ som utfärdar intyget vet, inte har lastats om för att exporteras vidare.

c)

Ett bankintyg som har utfärdats av godkända mellanhänder etablerade i gemenskapen, i vilket det intygas att den betalning som motsvarar den berörda exporten har krediterats på exportörens konto hos dem, eller betalningsbeviset.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1260/2007 (EUT L 283, 27.10.2007, s. 1).

(2)  EUT L 196, 28.7.2007, s. 26. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1298/2007 (EUT L 289, 7.11.2007, s. 3).

(3)  EGT L 102, 17.4.1999, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1001/2007 (EUT L 226, 30.8.2007, s. 9).

(4)  EUT L 104, 21.4.2007, s. 14.


21.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 337/56


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1542/2007

av den 20 december 2007

om landning och vägning av sill och strömming, makrill och taggmakrill

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 23, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 23.5 i förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 får genomförandebestämmelser antas för de administrativa och tekniska strukturer som krävs för en effektiv kontroll, inspektion och tillsyn i enlighet med artikel 23.3 i den förordningen.

(2)

För att sörja för en rättvis konkurrens är det lämpligt att införa harmoniserade förfaranden för landning och vägning av sill och strömming, makrill och taggmakrill.

(3)

Förfaranden för landning och vägning utvecklades under 2002–2005 i nära samarbete mellan gemenskapen, Norge och Färöarna och blev en del av gemenskapslagstiftningen under utvecklingsfasen i form av tekniska övergångsbestämmelser och övergångsbestämmelser som rör kontroll i rådets förordning (EG) nr 41/2007 av den 21 december 2006 om fastställande för år 2007 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (2).

(4)

För att gemenskapsfartygens landningar av sill och strömming, makrill och taggmakrill ska kunna kontrolleras och inspekteras på ett fullgott sätt bör landning endast tillåtas i utsedda hamnar i gemenskapen eller i sådana tredjeländer som tillämpar ett system för landning och vägning av dessa arter som liknar gemenskapens system.

(5)

För att exaktare uppgifter ska kunna införas i loggboken bör det införas vissa undantag från kommissionens förordning (EEG) nr 2807/83 av den 22 september 1983 om närmare bestämmelser för registrering av uppgifter om medlemsstaternas fångster av fisk (3). För tydlighetens skull bör vissa krav i den här förordningen gälla utöver dem i rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (4).

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Tillämpningsområde

Den här förordningen ska tillämpas på gemenskapens och tredjelands landningar i gemenskapen, eller gemenskapens fiskefartygs landningar i tredjeland, av kvantiteter per landning över 10 ton av sill och strömming (Clupea harengus), makrill (Scomber scombrus) och taggmakrill (Trachurus spp.) eller en kombination av dessa, som fångas,

a)

för sill och strömming, i ICES-områdena (5) I, II, III a, IV, V b, VI och VII,

b)

makrill och taggmakrill, i ICES-områdena II a, III a, IV, VI och VII.

Artikel 2

Utsedda hamnar

1.   Det är förbjudet att landa sill och strömming, makrill och taggmakrill utanför de hamnar som har utsetts av medlemsstaterna eller tredjeländer som har slutit avtal med gemenskapen om landningar av sådan fisk.

2.   De berörda medlemsstaterna ska sända förteckningar till kommissionen över de utsedda hamnar där landningar av sill och strömming, makrill och taggmakrill får äga rum. De ska också meddela kommissionen vilka inspektions- och övervakningsförfaranden som gäller i dessa hamnar, liksom villkoren för registrering och rapportering av vilka kvantiteter av dessa arter som ingår i varje landning.

3.   Alla berörda medlemsstater ska, senast 15 dagar innan förteckningarna och förfarandena i punkt 2 börjar gälla, sända eventuella ändringar av hamnförteckningarna och övervakningsförfarandena till kommissionen.

4.   Kommissionen ska vidarebefordra uppgifterna enligt punkterna 2 och 3 och förteckningen över de hamnar som tredjeland har angivit till samtliga berörda medlemsstater.

5.   Kommissionen och den berörda medlemsstaten ska offentliggöra förteckningen över utsedda hamnar och eventuella förändringar av den på sina respektive webbplatser.

KAPITEL II

LANDNINGAR I GEMENSKAPEN

Artikel 3

Anlöpande av hamn

1.   Befälhavaren på ett fiskefartyg eller dennes ombud ska senast fyra timmar innan fartyget anlöper landningshamnen informera de behöriga myndigheterna om följande:

a)

Den hamn befälhavaren ämnar anlöpa, fartygets namn och registreringsnummer.

b)

Beräknad ankomsttid till hamnen.

c)

Kvantitet, angiven i kilogram levande vikt, för varje art som fartyget har ombord.

d)

Det område där fångsten togs, enligt artikel 10 d.

2.   Medlemsstaterna får besluta om en kortare tidsfrist för anmälan än den som anges i punkt 1. I så fall ska medlemsstaten meddela kommissionen 15 dagar innan bestämmelsen träder i kraft. Kommissionen och de berörda medlemsstaterna ska offentliggöra uppgifterna i fråga på sina respektive webbplatser.

Artikel 4

Lossning

De behöriga myndigheterna i medlemsstaten ska kräva att lossningen inte påbörjas förrän tillstånd har lämnats. Om lossningen avbryts måste nytt tillstånd begäras innan lossningen kan återupptas.

Artikel 5

Loggbok

1.   Genom undantag från bestämmelserna i punkt 4.2 i bilaga IV till förordning (EEG) nr 2807/83 ska befälhavaren på ett fiskefartyg genast efter ankomsten till hamn överlämna den eller de relevanta sidorna i loggboken till den behöriga myndigheten i landningshamnen.

2.   De kvantiteter som fartyget har ombord och som har anmälts före landningen enligt artikel 3.1 c ska motsvara de kvantiteter som är införda i loggboken när samtliga uppgifter är införda i loggboken.

3.   Genom undantag från bestämmelserna i artikel 5.2 i förordning (EEG) nr 2807/83 ska den tillåtna toleransmarginalen vid uppskattningar av de kvantiteter i kg av fisk ombord som förs in i loggboken vara 10 procent.

Artikel 6

Vägning av färsk fisk

1.   Alla köpare som köper färsk fisk ska se till att samtliga erhållna kvantiteter vägs med redskap som godkänts av de behöriga myndigheterna. Vägningen ska göras innan fisken sorteras, bereds, förvaras eller transporteras från landningshamnen eller säljs på nytt. Siffrorna från vägningen ska användas när landningsdeklarationer, avräkningsnotor och deklarationer om övertagande fylls i.

2.   Vid fastställandet av vikten får eventuella avdrag för vattenhalt inte överstiga 2 procent.

Artikel 7

Vägning av färsk fisk efter transport

1.   Genom undantag från artikel 6.1 får medlemsstaterna tillåta att färsk fisk vägs efter transport från landningshamnen under förutsättning att fisken inte har vägts vid landningen och att den transporteras till en plats på medlemsstatens territorium som inte ligger längre än 100 km från hamnen där den landats.

2.   Vägning av färsk fisk efter transport, i enlighet med punkt 1, är endast tillåten om

a)

den tank i vilken fisken transporteras åtföljs av en inspektör från landningsplatsen till den plats där fisken vägs, eller

b)

de behöriga myndigheterna i landningshamnen godkänner transport av fisken.

3.   Det godkännande som avses i punkt 2 b ska ges på följande villkor:

a)

Omedelbart innan tankbilen lämnar landningshamnen ska köparen eller dennes ombud ge de behöriga myndigheterna en skriftlig deklaration med uppgift om fiskarterna och namnet på det fiskefartyg från vilken fisken ska lossas, tankbilens unika registreringsnummer och uppgift om var fisken kommer att vägas; i deklarationen ska uppgift finnas om datum och tidpunkt samt den tid tankbilen beräknas anlända till sin destination.

b)

En kopia av den deklaration som föreskrivs i punkt a ska bevaras av föraren under transporten och denna ska lämnas över till mottagaren av fisken på destinationsorten.

Artikel 8

Offentliga vägningsanläggningar för färsk fisk

När offentliga vägningsanläggningar används ska den part som väger fisken ge köparen ett vägningskvitto där datum och klockslag för vägningen anges, liksom tankbilens registreringsnummer. En kopia av vägningskvittot ska fästas vid avräkningsnotan eller deklarationen om övertagande.

Artikel 9

Privata vägningsanläggningar för färsk fisk

1.   När privata vägningsanläggningar används ska denna artikel gälla.

2.   Vägningssystemet ska godkännas, kalibreras och förseglas av de behöriga myndigheterna.

3.   Den part som väger fisken ska för varje vägningssystem föra en inbunden, sidnumrerad loggbok (vägningsloggbok) med uppgifter om följande:

a)

Namn och registreringsnummer på det fartyg från vilket fisken har landats.

b)

Tankbilarnas registreringsnummer om fisken har transporterats från landningshamnen innan den vägs i enlighet med artikel 7. Varje tankbil ska vägas och registreras separat.

c)

Vilka fiskarter det rör sig om.

d)

Vikten på varje landning.

e)

Datum och klockslag för när varje vägning påbörjades och avslutades.

4.   Om vägning görs med hjälp av ett löpande band ska en synlig räknare installeras, som anger den sammanlagda totalvikten. Avläsningsresultatet från räknaren i början av vägningen ska registreras i vägningsloggboken, liksom det sammanräknade totalvärdet. All användning av systemet ska registreras i vägningsloggboken.

Artikel 10

Märkning av fryst fisk

Fartygen får endast landa sådan fryst fisk som har märkts med en läsbar etikett eller stämpel. Etiketten eller stämpeln som ska placeras på varje låda eller block av fryst fisk ska ha följande uppgifter:

a)

Namnet eller registreringsnumret på det fartyg som fångade fisken.

b)

Art.

c)

Tillverkningsdag.

d)

Område där fångsten gjordes; området ska anges som det delområde och den zon eller delzon där fångstbegränsningar gäller i enlighet med gemenskapslagstiftningen.

Artikel 11

Vägning av fryst fisk

1.   Alla köpare eller innehavare av fryst fisk ska se till att de landade kvantiteterna vägs innan fisken bereds, förvaras eller transporteras från landningshamnen eller säljs på nytt. Vikten av den frysta fisk som landas i lådor ska fastställas per art genom multiplicering av det totala antalet lådor med den genomsnittliga nettovikten för en låda beräknad enligt metoden i bilagan.

2.   Den part som väger fisken ska föra en journal per landning med uppgift om följande:

a)

Namn och registreringsnummer på det fartyg från vilken fisken har landats.

b)

Landade fiskarter.

c)

Storleken på partiet och ett urval av pallar per art i enlighet med punkt 1 i bilagan.

d)

Vikten för varje pall i urvalet och pallarnas genomsnittliga vikt.

e)

Antal lådor i varje pall i urvalet.

f)

Tara per låda om denna skiljer sig från den tara som anges i punkt 4 i bilagan.

g)

Genomsnittlig vikt för en tom pall i enlighet med punkt 3 b i bilagan.

h)

Genomsnittlig vikt per låda och art.

3.   Siffrorna från vägningen ska användas när landningsdeklarationer, avräkningsnotor och deklarationer om övertagande fylls i.

Artikel 12

Arkivering av vägningsdokument

Vägningsloggboken och journaler enligt artiklarna 9.3 och 11.2 och kopiorna av de skriftliga deklarationerna enligt artikel 7.3 b ska sparas i sex år.

Artikel 13

Avräkningsnotor och deklarationer om övertagande

Utöver skyldigheterna i artikel 9.5 i förordning (EEG) nr 2847/93 ska beredaren, mottagaren eller köparen av den landade fisken på begäran av de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten lämna en kopia av avräkningsnotan eller deklarationen om övertagande till myndigheterna inom 48 timmar efter det att vägningen slutförts.

Artikel 14

De behöriga myndigheternas tillträde

De behöriga myndigheterna ska alltid ha fritt tillträde till vägningssystemen, loggböcker för vägning, skriftliga deklarationer och samtliga lokaler där fisken bereds och förvaras.

Artikel 15

Korskontroller

De behöriga myndigheterna ska genomföra administrativa korskontroller av alla landningar och då kontrollera följande:

1.

Kontroll, per art, av kvantiteterna som angetts i förhandsanmälan av landningen enligt artikel 3.1 c och de kvantiteter som anges i fartygets loggbok.

2.

Kontroll, per art, av de kvantiteter som förts in i fartygets loggbok och de kvantiteter som angetts i landningsdeklarationen.

3.

Kontroll, per art, av de kvantiteter som angetts i landningsdeklarationen och de kvantiteter som angetts i deklarationen om övertagande eller i avräkningsnotan.

4.

Fångstområde registrerat i fartygets loggbok och VMS-uppgifterna för fartyget i fråga.

Artikel 16

Fullständig inspektion

1.   En medlemsstats behöriga myndigheter ska se till att minst 15 procent av kvantiteterna landad fisk och minst 10 procent av antalet fisklandningar omfattas av en fullständig inspektion. Inspektionerna ska utföras enligt punkterna 2, 3 och 4.

2.   Vägningen av fångsten från fartyget ska övervakas per art. Om ett fartyg pumpar fångsten i land ska kontrollen omfatta vägningen av hela den mängd som lossas. För landningar av fryst fisk ska samtliga lådor räknas och metoden för beräkning av lådornas genomsnittliga nettovikt enligt bilagan ska övervakas.

3.   Följande uppgifter ska korskontrolleras utöver dem som avses i artikel 15:

a)

Kvantiteter, per art, som förts in i fartygets loggbok och de kvantiteter, per art, som anges i deklarationen om övertagande eller i avräkningsnotan.

b)

Den skriftliga deklaration som mottagits av de behöriga myndigheterna enligt artikel 7.3 a och den skriftliga deklaration som mottagaren av fisken har fått enligt artikel 7.3 b.

c)

Identitetsnumren för de tankbilar som registreras i vägningsloggboken i enlighet med artikel 9.3 b och de siffror som anges i de skriftliga deklarationerna enligt artikel 7.3 a.

4.   Det ska kontrolleras att fartyget tömts på all fisk när lossningen är slutförd.

Artikel 17

Dokumentation av inspektionen

Alla inspektioner som omfattas av artikel 16 ska dokumenteras. Dokumentationen ska sparas i sex år.

KAPITEL III

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 18

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2007.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 865/2007 (EUT L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  EUT L 15, 20.1.2007, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 898/2007 (EUT L 196, 28.7.2007, s. 22).

(3)  EGT L 276, 10.10.1983, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1804/2005 (EUT L 290, 4.11.2005, s. 10).

(4)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1967/2006 (EUT L 409, 30.12.2006, s. 11).

(5)  Internationella havsforskningsrådet enligt rådets förordning (EEG) nr 3880/91 av den 17 december 1991 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst för medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del (EGT L 365, 31.12.1991, s. 1). Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 448/2005 (EUT L 74, 19.3.2005, s. 5).


BILAGA

Metod för beräkning av den genomsnittliga nettovikten för lådor eller block av frusen fisk

1.

Den genomsnittliga vikten per låda ska fastställas per art med hjälp av provtagningsplanen i tabellen nedan. Urvalet av pallar ska ske slumpvis.

Provtagningsplan

Partistorlek

(Antal lådor)

Urvalsstorlek

(Antal pallar × 52 lådor)

5 000 eller färre

3

5 001–10 000

4

10 001–15 000

5

15 001–20 000

6

20 001–30 000

7

30 001–50 000

8

Fler än 50 000

9

2.

Varje pall av lådor i provet ska vägas. Den totala bruttovikten av alla pallar i provet ska divideras med det totala antalet pallar i provet vilket ska ge den genomsnittliga bruttovikten per pall och art.

3.

För beräkning av nettovikten per låda och art ska den genomsnittliga bruttovikten för pallen enligt punkt 2 minskas med följande:

a)

Den genomsnittliga taran per låda, som motsvarar vikten av is och papp, plast eller annat förpackningsmaterial, multiplicerat med antalet lådor i pallen.

b)

Den genomsnittliga vikten för nio tomma pallar som används vid landningen.

Den nettovikt per låda och art som man då får fram ska divideras med antalet lådor i pallen.

4.

Taran per låda enligt punkt 3 a ska vara 1,5 kg. En medlemsstat får använda en annan tara per låda förutsatt att man anmäler vilken provtagningsmetod som används och eventuella ändringar av densamma till kommissionen för godkännande.


21.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 337/62


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1543/2007

av den 20 december 2007

om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 581/2004 om inledande av en stående anbudsinfordran för exportbidrag för vissa typer av smör och av förordning (EG) nr 582/2004 om inledande av en stående anbudsinfordran för exportbidrag för skummjölkspulver

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 31.3 b och artikel 31.14, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 1.1 i kommissionens förordning (EG) nr 581/2004 (2) och artikel 1.1 i kommissionens förordning (EG) nr 582/2004 (3) inleds en stående anbudsinfordran för att fastställa exportbidrag för vissa mejeriprodukter till alla destinationer med undantag av vissa tredjeländer och territorier.

(2)

För att undvika missuppfattningar beträffande dessa destinationers status, bör det göras åtskillnad mellan tredjeländer och de av EU-medlemsstaternas territorier som inte utgör en del av gemenskapens tullområde.

(3)

I artikel 2.2 i förordning (EG) nr 581/2004 och artikel 2.2 i förordning (EG) nr 582/2004 fastställs den period under vilken anbud avseende exportbidragslicenser får lämnas in för smör respektive skummjölkspulver. Med hänsyn till situationen på marknaden för mjölk och mjölkprodukter fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1119/2007 av den 27 september 2007 om undantag från förordning (EG) nr 581/2004 om inledande av en stående anbudsinfordran för exportbidrag för vissa typer av smör och från förordning (EG) nr 582/2004 om inledande av en stående anbudsinfordran för exportbidrag för skummjölkspulver (4) endast en anbudsperiod per månad under det sista kvartalet 2007.

(4)

Eftersom situationen på marknaden troligen kommer att vara oförändrad, och för att undvika onödiga administrativa förfaranden och kostnader, bör den frekvensen fastställas definitivt från och med januari 2008.

(5)

Det är därför nödvändigt att ändra förordningarna (EG) nr 581/2004 och (EG) nr 582/2004 i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 581/2004 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1.1 ska andra stycket ersättas med följande:

”De produkter som anges i första stycket ska vara avsedda för export till alla destinationer med undantag av följande länder och territorier:

a)

Tredjeländer: Andorra, Heliga stolen (Vatikanstaten), Liechtenstein och Amerikas förenta stater.

b)

De av EU-medlemsstaternas territorier som inte ingår i gemenskapens tullområde: Gibraltar, Ceuta, Melilla, kommunerna Livigno och Campione d’Italia, Helgoland, Grönland, Färöarna och de områden i Republiken Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar den faktiska kontrollen.”

2.

Artikel 2.2 ska ersättas med följande:

”2.   Varje anbudsperiod ska börja löpa kl. 13.00 (lokal tid Bryssel) den andra tisdagen i månaden, med följande undantag:

a)

I augusti ska anbudsperioden börja löpa kl. 13.00 (lokal tid Bryssel) den tredje tisdagen.

b)

I december ska anbudsperioden börja löpa kl. 13.00 (lokal tid Bryssel) den första tisdagen.

Om den aktuella tisdagen är en allmän helgdag ska anbudsperioden börja löpa kl. 13.00 (lokal tid Bryssel) nästföljande arbetsdag.

Varje anbudsperiod ska löpa ut kl. 13.00 (lokal tid Bryssel) den tredje tisdagen i månaden, med följande undantag:

a)

I augusti ska anbudsperioden löpa ut kl. 13.00 (lokal tid Bryssel) den fjärde tisdagen.

b)

I december ska anbudsperioden löpa ut kl. 13.00 (lokal tid Bryssel) den andra tisdagen.

Om den aktuella tisdagen är en allmän helgdag ska anbudsperioden löpa ut kl. 13.00 (lokal tid Bryssel) den närmast föregående arbetsdagen.”

Artikel 2

Förordning (EG) nr 582/2004 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1.1 ska ersättas med följande:

”1.   En stående anbudsinfordran ska inledas för att fastställa exportbidraget för skummjölkspulver enligt avsnitt 9 i bilaga I till kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (5) i säckar med en nettovikt på minst 25 kg och med en tillsats av andra substanser än mjölkprodukter på högst 0,5 viktprocent, med produktkod ex ex 0402 10 19 9000 och avsett för export till alla destinationer med undantag av följande länder och territorier:

a)

Tredjeländer: Andorra, Heliga stolen (Vatikanstaten), Liechtenstein och Amerikas förenta stater.

b)

De av EU-medlemsstaternas territorier som inte ingår i gemenskapens tullområde: Gibraltar, Ceuta, Melilla, kommunerna Livigno och Campione d’Italia, Helgoland, Grönland, Färöarna och de områden i Republiken Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar den faktiska kontrollen.

2.

Artikel 2.2 ska ersättas med följande:

”2.   Varje anbudsperiod ska börja löpa kl. 13.00 (lokal tid Bryssel) den andra tisdagen i månaden, med följande undantag:

a)

I augusti ska anbudsperioden börja löpa kl. 13.00 (lokal tid Bryssel) den tredje tisdagen.

b)

I december ska anbudsperioden börja löpa kl. 13.00 (lokal tid Bryssel) den första tisdagen.

Om den aktuella tisdagen är en allmän helgdag ska anbudsperioden börja löpa kl. 13.00 (lokal tid Bryssel) nästföljande arbetsdag.

Varje anbudsperiod ska löpa ut kl. 13.00 (lokal tid Bryssel) den tredje tisdagen i månaden, med följande undantag:

a)

I augusti ska anbudsperioden löpa ut kl. 13.00 (lokal tid Bryssel) den fjärde tisdagen.

b)

I december ska anbudsperioden löpa ut kl. 13.00 (lokal tid Bryssel) den andra tisdagen.

Om den aktuella tisdagen är en allmän helgdag ska anbudsperioden löpa ut kl. 13.00 (lokal tid Bryssel) den närmast föregående arbetsdagen.”

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1152/2007 (EUT L 258, 4.10.2007, s. 3). Med verkan från den 1 juli 2008 ersätts förordning (EG) nr 1255/1999 av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 90, 27.3.2004, s. 64. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 276/2007 (EUT L 76, 16.3.2007, s. 16).

(3)  EUT L 90, 27.3.2004, s. 67. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 276/2007.

(4)  EUT L 253, 28.9.2007, s. 23.

(5)  EGT L 366, 24.12.1987, s. 1.”


21.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 337/64


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1544/2007

av den 20 december 2007

om ändring av förordning (EG) nr 2707/2000 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter till skolelever

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 15, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 14.3 i förordning (EG) nr 1255/1999, ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1152/2007 av den 26 september 2007, fastställs stödnivån för mjölk, oavsett fetthalt, som levereras till skolelever. Genom artikeln anpassas också stödnivån för andra stödberättigande produkter.

(2)

Kommissionens förordning (EG) nr 2707/2000 (2) bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2707/2000 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3 ska ersättas med följande:

”Artikel 3

1.   Medlemsstaterna får betala ut stöd för de stödberättigande produkter som anges i bilaga I.

2.   För de franska utomeuropeiska departementen får mjölk som innehåller choklad eller som är smaksatt vara rekonstituerad mjölk.

3.   Medlemsstaterna får tillåta att högst 5 mg fluor tillsätts per kilo produkt av de produkter som anges i kategori I.

4.   Stöd för de produkter som ingår i bilaga I till den här förordningen får endast beviljas om produkterna är förenliga med kraven enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 (3) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 (4), särskilt de krav som rör framställning i en godkänd anläggning samt de krav på identifieringsmärkning som anges i avsnitt I i bilaga II till förordning (EG) nr 853/2004.

2.

Artikel 4.1 ska ersättas med följande:

”1.   Stödet fastställs i bilaga II.”

3.

Artikel 5.2 ska ersättas med följande:

”2.   För produkterna i kategorierna II–VI i bilaga I ska beräkningen ske på grundval av följande ekvivalenter:

a)

kategori II: 100 kg = 300 kg mjölk,

b)

kategori III: 100 kg = 765 kg mjölk,

c)

kategori IV: 100 kg = 850 kg mjölk,

d)

kategori V: 100 kg = 935 kg mjölk,

e)

kategori VI: 100 kg = 750 kg mjölk.”

4.

Bilagorna I och II ska ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1152/2007 (EUT L 258, 4.10.2007, s. 3). Med verkan från den 1 juli 2008 ersätts förordning (EG) nr 1255/1999 av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  EGT L 311, 12.12.2000, s. 37. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 704/2007 (EUT L 161, 22.6.2007, s. 31).

(3)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 1. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 3.

(4)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 22.”


BILAGA

BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER PRODUKTER SOM FÅR OMFATTAS AV STÖD FRÅN GEMENSKAPEN

Kategori I

a)

Värmebehandlad mjölk.

b)

Värmebehandlad mjölk innehållande choklad eller smaksatt, bestående av minst 90 viktprocent mjölk enligt led a.

c)

Yoghurt eller ’piimä/filmjölk’ eller ’piimä/fil’ framställd av mjölk enligt led a.

Kategori II

Icke smaksatt (1) färskost eller smältost med en fetthalt uttryckt i vikt av torrsubstansen på minst 40 %.

Kategori III

Annan ost än färskost och smältost med en fetthalt uttryckt i vikt av torrsubstansen på minst 45 %.

Kategori IV

Grana Padano-ost.

Kategori V

Parmigiano Reggiano-ost.

Kategori VI

Halloumi-ost.

BILAGA II

Stödsatser

a)

18,15 euro/100 kg för produkter enligt kategori I

b)

54,45 euro/100 kg för produkter enligt kategori II

c)

138,85 euro/100 kg för produkter enligt kategori III

d)

154,28 euro/100 kg för produkter enligt kategori IV

e)

169,70 euro/100 kg för produkter enligt kategori V

f)

136,13 euro/100 kg för produkter enligt kategori VI


(1)  För den här kategorin avses med icke smaksatt ost sådan ost som uteslutande framställts av mjölk; tillsats av sådana ämnen som behövs för framställningen accepteras dock, under förutsättning att dessa ämnen inte används för att helt eller delvis ersätta någon annan mjölkkomponent.


21.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 337/67


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1545/2007

av den 20 december 2007

om fastställande av tilläggskvantiteten för rörråsocker med ursprung i AVS-länderna och Indien för leverans till raffinaderier under perioden 1 oktober 2007–30 september 2008

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 29.4 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 29.4 i förordning (EG) nr 318/2006 ska importtullar tillfälligt upphöra under regleringsåren 2006/07, 2007/08 och 2008/09 för en tilläggskvantitet av rörråsocker med ursprung i de stater som anges i bilaga VI till den förordningen för att ge gemenskapens raffinaderier en tillräcklig försörjning.

(2)

Denna tilläggskvantitet bör beräknas i enlighet med artikel 19 i kommissionens förordning (EG) nr 950/2006 av den 28 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för regleringsåren 2006/07, 2007/08 och 2008/09 för import och raffinering av produkter från sockersektorn inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal (2), på grundval av en prognostiserad försörjningsbalans för gemenskapen i fråga om råsocker. För regleringsåret 2007/08 pekar balansen på att en tilläggskvantitet av råsocker behöver importeras så att behovet i gemenskapens raffinaderier kan tillgodoses.

(3)

För att gemenskapens raffinaderier ska kunna få så stor tillgång på råsocker så att deras traditionella försörjningsbehov tillgodoses bör tilläggskvantiteten fördelas mellan de berörda tredjeländerna på ett sådant sätt att hela kvantiteten blir levererad. För Indien bedöms det vara lämpligt att fortsätta med den ursprungliga kvantiteten på 10 000 ton. Beträffande det återstående försörjningsbehovet bör en total kvantitet fastställas för AVS-länderna. Dessa har gemensamt åtagit sig att införa förfaranden för att fördela kvantiteterna mellan sig så att raffinaderiernas försörjningsbehov tillgodoses.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För perioden 1 oktober 2007–30 september 2008 ska tilläggskvantiteten för rörråsocker för raffinering enligt KN-nummer 1701 11 10, enligt artikel 29.4 i förordning (EG) nr 318/2006, vara

a)

70 000 ton uttryckt som vitt socker med ursprung i de stater som räknas upp i bilaga VI till förordning (EG) nr 318/2006, med undantag för Indien,

b)

10 000 ton uttryckt som vitt socker med ursprung i Indien.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1260/2007 (EUT L 283, 27.10.2007, s. 1).

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 371/2007 (EUT L 92, 3.4.2007, s. 6).


21.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 337/68


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1546/2007

av den 20 december 2007

om ändring av förordning (EG) nr 1898/2005 om tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande försäljning av grädde, smör och koncentrerat smör på gemenskapens marknad

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artiklarna 10 och 15, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EG) nr 1152/2007 ändrades de bestämmelser i förordning (EG) nr 1255/1999 som rör privat lagring av smör och grädde, främst genom att hänvisningen till nationella kvalitetsklasser som kriterium för stöd till privat lagring av smör togs bort.

(2)

Med tanke på dessa nya regler är det lämpligt att anpassa kriterierna för stödberättigande när det gäller stödsystem för försäljning av grädde, smör och koncentrerat smör som föreskrivs i kommissionens förordning (EG) nr 1898/2005 (2). Framför allt bör hänvisningar till den nationella kvalitetsstandarden strykas och i nödvändiga fall ersättas av kriterierna för stödberättigande i förordning (EG) nr 1255/1999. Relevanta bestämmelser om kontroller bör anpassas i enlighet med detta.

(3)

Förordning (EG) nr 1898/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1898/2005 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 5.1 ska led a ersättas med följande:

”a)

Smör som framställs direkt och uteslutande av pastöriserad grädde, som uppfyller villkoren i artikel 6.3 i förordning (EG) nr 1255/1999.”

2.

I artikel 45 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.   Om tillsättningen av spårämnen i smör eller grädde, eller smör eller grädde blandas i slutprodukter eller, i förekommande fall, i mellanprodukter, i en annan medlemsstat än den där framställningen sker, ska smöret eller grädden åtföljas av ett intyg, som tillhandahålls av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där framställningen sker, om att följande villkor är uppfyllda:

a)

I fråga om smör, att det har framställts på medlemsstatens territorium av ett godkänt företag som genomgår kontroller som visar att smöret framställs direkt och uteslutande från grädde eller mjölk i enlighet med artikel 6.6 i förordning (EG) nr 1255/1999.

b)

I fråga om grädde, att den har framställts på medlemsstatens territorium av ett godkänt företag som genomgår kontroller som visar att grädden framställs direkt och uteslutande från komjölk framställd i gemenskapen i enlighet med artikel 6.6 i förordning (EG) nr 1255/1999.

3.   Om den medlemsstat där framställningen sker har genomfört de kontroller av smörets art och sammansättning som avses i artikel 5.1 i den här förordningen, ska det intyg som avses i punkt 2 i den här artikeln också innehålla resultaten av de kontrollerna och bekräfta att den aktuella produkten är smör i enlighet med artikel 6.3 första stycket i förordning (EG) nr 1255/1999. I sådana fall ska förpackningen vara försluten med en etikett som numrerats av det behöriga organet i den medlemsstat där tillverkningen ägt rum. Numret måste anges i certifikatet.”

3.

I artikel 72 b ska led i ersättas med följande:

”i)

Villkoren enligt artikel 6.3 i förordning (EG) nr 1255/1999.”

4.

I artikel 74 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.   När det gäller det smör som avses i artikel 6.3 första stycket andra strecksatsen i förordning (EG) nr 1255/1999 ska stödbeloppet enligt punkt 1 i den här artikeln multipliceras med 0,9756.”

5.

I artikel 81 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.   Smöret ska levereras till stödmottagaren i förpackningar som med tydliga och outplånliga bokstäver märkts i enlighet med artikel 72 b samt en eller flera av de märkningar som förtecknas i bilaga XVI.1.”

6.

Artikel 82 ska ersättas med följande:

”Artikel 82

1.   Medlemsstaterna ska anta alla nödvändiga bestämmelser om kontroller för att se till att föreskrifterna i detta kapitel följs. Framför allt ska kontroller av affärsdokumenten och leverantörens lagerbokföring utföras i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 4045/89 (3).

Smörets stödberättigande ska kontrolleras genom analys av slumpmässigt utvalda prov för att dels kontrollera om kraven i artikel 72 b i, i den här förordningen uppfylls, dels för att kontrollera avsaknaden av fett av annan typ än mjölkfett.

De kontroller som görs ska dokumenteras i ett kontrollprotokoll med uppgift om vilket datum kontrollen gjordes, hur lång tid den tog och vilka moment som utfördes.

2.   Om smöret framställs i en annan medlemsstat än där den köptes av en stödmottagare, krävs uppvisande av ett intyg från det behöriga organet i den medlemsstat där framställningen sker för att stödet ska betalas ut.

Av intyget ska det framgå att det aktuella smöret har framställts i ett godkänt företag som genomgår kontroller som visar att smöret framställs från grädde eller mjölk i enlighet med artikel 6.6 i förordning (EG) nr 1255/1999.

Om den medlemsstat där framställningen sker har genomfört de kontroller av smörets art och sammansättning som avses i artikel 72 b i den här förordningen, ska det intyg som avses i första punkten i det här stycket också innehålla resultaten av nämnda kontroller och bekräfta att den aktuella produkten är smör i enlighet med artikel 6.3 första stycket i förordning (EG) nr 1255/1999. I sådana fall ska förpackningen vara försluten med en etikett som numrerats av det behöriga organet i den medlemsstat där tillverkningen ägt rum. Numret måste anges i certifikatet.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2008.

Artikel 1.3–6 ska gälla alla smörleveranser som görs på grundval av kupongen – i enlighet med artikel 75.1 i förordning (EG) nr 1898/2005 – som är giltig för januari 2008 och framåt.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1152/2007 (EUT L 258, 4.10.2007, s. 3). Med verkan från den 1 juli 2008 ersätts förordning (EG) nr 1255/1999 av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 308, 25.11.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 96/2007 (EUT L 25, 1.2.2007, s. 6).

(3)  EGT L 388, 30.12.1989, s. 18.”


21.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 337/70


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1547/2007

av den 20 december 2007

om fastställande av en övergångsperiod för att avföra Republiken Kap Verde från förteckningen över länder som omfattas av den särskilda ordningen för de minst utvecklade länderna, i enlighet med rådets förordning (EG) nr 980/2005 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 980/2005 av den 27 juni 2005 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet (1), särskilt artikel 12.7, och

av följande skäl:

(1)

Republiken Kap Verde (nedan kallad Kap Verde) omfattas av den särskilda ordningen för de minst utvecklade länderna enligt gemenskapens allmänna preferenssystem.

(2)

När FN avför ett land från förteckningen över de minst utvecklade länderna ska detta land, i enlighet med artikel 12.7 i förordning (EG) nr 980/2005, avföras även från den särskilda ordningen för de minst utvecklade länderna. Enligt samma artikel ska en övergångsperiod på minst tre år fastställas för att mildra eventuella negativa verkningar som kan orsakas av att de tullförmåner avskaffas som beviljats inom ramen för den särskilda ordningen för de minst utvecklade länderna.

(3)

FN har avfört Kap Verde från förteckningen över de minst utvecklade länderna med verkan från och med den 1 januari 2008 (2).

(4)

Följaktligen bör Kap Verde fortsättningsvis omfattas av de beviljade förmånerna enligt den särskilda ordningen för de minst utvecklade länderna fram till och med utgången av 2010.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för allmänna tullförmåner.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Republiken Kap Verde ska strykas från förteckningen över länder som omfattas av den särskilda ordningen för de minst utvecklade länderna i bilaga I till förordning (EG) nr 980/2005 med verkan från och med den 1 januari 2011.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel 20 december 2007.

På kommissionens vägnar

Peter MANDELSON

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 169, 30.6.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 606/2007 (EUT L 141, 2.6.2007, s. 4).

(2)  FN:s generalförsamlings resolution A/Res/59/210 av den 20 december 2004.


21.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 337/71


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1548/2007

av den 20 december 2007

om ändring av förordning (EG) nr 1973/2004 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1782/2003 när det gäller de stödsystem som avses i avdelningarna IV och IVa i den förordningen och användningen av uttagen mark för produktion av råvaror

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001 (1), särskilt artikel 145 da och dd, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1782/2003 fastställs bestämmelser om kopplat stöd för frukt och grönsaker. I avdelning IV kapitlen 10g och 10h i den förordningen föreskrivs övergångsstöd för frukt och grönsaker samt övergångsstöd för bär. Det måste därför fastställas tillämpningsföreskrifter för beviljandet av dessa stöd.

(2)

Enligt artikel 143c i förordning (EG) nr 1782/2003 får de nya medlemsstaterna komplettera gemenskapens direktstöd. Flera direktstöd har helt eller delvis inbegripits i det samlade gårdsstödet i alla medlemsstater utom de nya medlemsstater som fortfarande tillämpar systemet för enhetlig arealersättning. Med beaktande av denna utveckling när det gäller genomförandet av det samlade gårdsstödet visar erfarenheterna från tillämpningen av de kompletterande nationella direktstöden att de nya medlemsstaterna har haft vissa svårigheter att tillämpa bestämmelserna i artikel 143c i den förordningen. För att göra bestämmelserna tydligare är det därför lämpligt att ytterligare precisera innebörden av vissa begrepp som förekommer i artikel 143c.2 och 143c.7 i den förordningen.

(3)

I avsnitt I.E i bilaga VIII till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien fastställs möjligheten att bevilja stöd till jordbrukare i Bulgarien och Rumänien som är berättigade till kompletterande nationellt direktstöd inom ramen för den tillfälliga tilläggsåtgärden för landsbygdsutveckling. Om gemenskapsstöd beviljas är det lämpligt att kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 (2), som innehåller närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i förordning (EG) nr 1782/2003, tillämpas på sådana kompletterande nationella direktstöd. Detta bör gälla från och med dagen för Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen.

(4)

I artiklarna 110u.3 och 110v.2 i förordning (EG) nr 1782/2003 fastställs att stöden enligt de artiklarna beviljas förutsatt att ett avtal om bearbetning ingåtts. Det är därför lämpligt att kräva att ett avtal måste ingås avseende de berörda jordbruksråvarorna mellan å ena sidan en godkänd förste förädlare och å andra sidan en producent eller en erkänd producentorganisation som representerar denne, eller, när det gäller övergångsstödet för frukt och grönsaker och övergångsstödet för bär, en godkänd mottagare som representerar producenten.

(5)

För att se till att råvaror som omfattas av övergångsstödet för frukt och grönsaker och övergångsstödet för bär i slutändan bearbetas, verkar det vara lämpligt att införa ett system för godkännande av första förädlare och mottagare. Sådana godkända aktörer skulle behöva uppfylla minimikraven, och drabbas av påföljder om de inte fullgör sina skyldigheter, i enlighet med detaljerade bestämmelser som införts på nationell nivå av de behöriga myndigheterna.

(6)

För att kunna förvalta det finansiella rambeloppet för övergångsstödet för frukt och grönsaker på ett korrekt sätt bör medlemsstaterna tidigt under året fastställa ett preliminärt stödbelopp per hektar och, innan stödperioden inleds, ett slutligt stödbelopp per hektar.

(7)

Kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004 (3) bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för direktstöd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1973/2004 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1.1 ska följande led t läggas till:

”t)

Övergångsstöd för frukt och grönsaker och övergångsstöd för bär som föreskrivs i avdelning IV kapitlen 10g och 10h i den förordningen.”

2.

Artikel 2.1 ska ersättas med följande:

”1.   De direktstöd som avses i artikel 1 a, b, c, e, h, i, j, m, p och t ska beviljas endast för de arealer, för varje typ av gröda, som omfattas av en ansökan om minst 0,3 hektar där varje odlat skifte överstiger den minimistorlek som fastställts av medlemsstaten inom den gräns som fastställs genom artikel 14.4 i förordning (EG) nr 796/2004.

När det gäller Malta ska de direktstöd som avses i artikel 1 a, b, c, e, h, i, j, m, p och t beviljas endast för de arealer, för varje typ av gröda, som omfattas av en ansökan om minst 0,1 hektar där varje skifte överstiger den minimistorlek som fastställts av medlemsstaten inom den gräns som fastställs genom artikel 14.4. i förordning (EG) nr 796/2004.

När det gäller Grekland ska det övergångsstöd för frukt och grönsaker som avses i artikel 1 t beviljas endast för de arealer, för varje typ av gröda, som omfattas av en ansökan om minst 0,1 hektar där varje skifte överstiger den minimistorlek som fastställts av medlemsstaten inom den gräns som fastställs genom artikel 14.4 i förordning (EG) nr 796/2004.

När det gäller Bulgarien, Lettland, Ungern och Polen ska det stöd för bär som avses i artikel 1 t beviljas endast för de arealer, för varje typ av gröda, som omfattas av en ansökan om minst 0,1 hektar där varje skifte överstiger den minimistorlek som fastställts av medlemsstaten inom den gräns som fastställs genom artikel 14.4 i förordning (EG) nr 796/2004.”

3.

I artikel 2.2 ska första stycket ersättas med följande:

”Det direktstöd som avses i artikel 1 a, b, c, h, j och t ska bara beviljas för arealer som är helt besådda eller planterade och där alla normala odlingsvillkor följs i enlighet med de lokala normerna.”

4.

I artikel 3.1 e ska följande led v läggas till:

”v)

det totala belopp som betalats när det gäller övergångsstödet för frukt och grönsaker och övergångsstödet för bär enligt avdelning IV kapitlen 10g och 10h i förordning (EG) nr 1782/2003”.

5.

Efter artikel 139 ska följande artikel införas:

”Artikel 139a

Villkor för stödberättigande

1.   När det gäller artikel 143c i förordning (EG) nr 1782/2003 ska ’det motsvarande direktstödsystem som vid samma tid tillämpas i medlemsstaterna i gemenskapen i dess sammansättning den 30 april 2004’, som nämns i punkt 2 fjärde stycket i den artikeln, avse direktstöd i bilaga I till den förordningen som beviljats under året för tillämpning av de kompletterande nationella direktstöden och vars villkor för stödberättigande liknar villkoren för det berörda kompletterande nationella direktstödet.

2.   Med tillämpning av artikel 143c.7 andra strecksatsen i förordning (EG) nr 1782/2003 ska kommissionen framför allt ta hänsyn till de (under)sektorsspecifika rambelopp som avses i artikel 143c.5 i den förordningen och de villkor för stödberättigande som är tillämpliga på motsvarande direktstöd som vid samma tid tillämpas i medlemsstaterna i gemenskapen i dess sammansättning den 30 april 2004.”

6.

Artikel 140.1 ska ersättas med följande:

”1.   Förordning (EG) nr 796/2004 ska tillämpas på det kompletterande nationella direktstöd som medfinansieras enligt artikel 33h i förordning (EG) nr 1257/1999 eller, när det gäller Bulgarien och Rumänien, i enlighet med avsnitt I.E i bilaga VIII till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien.”

7.

Efter kapitel 17c ska följande införas som kapitel 17d:

”KAPITEL 17d

ÖVERGÅNGSSTÖD FÖR FRUKT OCH GRÖNSAKER OCH ÖVERGÅNGSSTÖD FÖR BÄR

Artikel 171d

Definitioner

I detta kapitel avses med

a)   sökande: en jordbrukare som odlar de arealer som avses i artiklarna 110t och 110v i förordning (EG) nr 1782/2003 och som ansöker om stöd enligt de artiklarna,

b)   stöd: det övergångsstöd för frukt och grönsaker som föreskrivs i artikel 110t i förordning (EG) nr 1782/2003 eller det övergångsstöd för bär som föreskrivs i artikel 110v i den förordningen,

c)   förste förädlare: en användare som svarar för det första förädlingssteget av en jordbruksråvara som avses i artiklarna 110t och 110v i förordning (EG) nr 1782/2003 för att framställa en eller flera av de produkter som förtecknas i artikel 1.2 i rådets förordning (EG) nr 2201/96 (4),

d)   mottagare: en person som sluter avtal med en sökande enligt led a och som för egen räkning köper upp minst en av de produkter som avses i artikel 68b.2 tredje stycket eller artikel 100v.1 i förordning (EG) nr 1782/2003,

e)   erkänd producentorganisation: en juridisk person eller klart definierad del av en juridisk person som uppfyller kraven i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1182/2007 (5) och som är erkänd av den berörda medlemsstaten i enlighet med artikel 4 i den förordningen, liksom erkända producentgrupper i enlighet med artikel 7 i den förordningen.

Artikel 171da

Avtal

1.   Utan att det påverkar medlemsstaternas tillämpning av den möjlighet som fastställs i artikel 110u.4 i förordning (EG) nr 1782/2003, ska det avtal om bearbetning som avses artiklarna 110u.3 och 110v.2 i den förordningen ingås mellan å ena sidan en godkänd förste förädlare, i den mening som avses i artikel 171db, och å andra sidan en sökande eller en erkänd producentorganisation som representerar honom, eller en godkänd mottagare, i den mening som avses i artikel 171db, som representerar den sökande.

Om en erkänd producentorganisation också fungerar med en godkänd förste förädlare får avtalet ha formen av ett leveransåtagande.

2.   Avtalet eller leveransåtagandet ska specificera åtminstone följande:

a)

Namn och adresser avseende parterna till avtalet eller leveransåtagandet.

b)

Berörda sorter och arealen för varje sort.

c)

I tillämpliga fall, den sökandes åtagande att till den förste förädlaren leverera den totala kvantitet som skördats eller de minimikvantiteter som fastställts av medlemsstaterna.

Om ett avtal ingås mellan en godkänd förste förädlare och en erkänd producentorganisation eller godkänd mottagare som representerar den sökande, ska avtalet också innehålla den berörda sökandes namn och adress, enligt led a, liksom de sorter och den planterade arealen, enligt led b, för varje berörd sökande.

Artikel 171db

Godkännande av första förädlare och mottagare

1.   När det gäller detta kapitel ska medlemsstaterna inrätta ett system för godkännande av första förädlare och mottagare som är etablerade inom deras territorium. De ska framför allt fastställa villkoren för godkännande och åtminstone säkerställa att

a)

de godkända första förädlarna och mottagarna har den administrativa kapacitet som krävs för att förvalta de avtal som avses i artikel 171da,

b)

de godkända första förädlarna har tillräcklig produktionskapacitet.

2.   Medlemsstaterna ska inrätta ett förförande för kontroll av godkännanden.

Godkännanden som beviljats enligt förordningarna (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 2202/96 ska vara giltiga med avseende på detta kapitel.

3.   När det konstateras att en godkänd förste förädlare eller mottagare inte fullgör de skyldigheter som fastställs i det här kapitlet eller de nationella bestämmelser som antagits på grundval av kapitlet eller när en godkänd förste förädlare eller mottagare inte godtar eller underlättar de kontroller som ska genomföras av de behöriga myndigheterna i enlighet med förordning (EG) nr 796/2004 ska medlemsstaterna fastställa lämpliga påföljder. Påföljdsnivån ska beräknas med hänsyn till hur allvarlig överträdelsen är.

4.   Medlemsstaterna ska offentliggöra en förteckning över godkända första förädlare och mottagare minst två månader före det datum som fastställts i enlighet med artikel 11.2 eller artikel 13.13a i förordning (EG) nr 796/2004.

Artikel 171dc

Nivå på övergångsstödet för frukt och grönsaker

1.   Med tillämpning av artikel 110u.1 i förordning (EG) nr 1782/2003 ska medlemsstaterna, före den 15 mars det år för vilket stödet begärs, fastställa och offentliggöra det preliminära stödbeloppet per hektar.

2.   Med tillämpning av artikel 110u.1 och 110u.2 i förordning (EG) nr 1782/2003 ska medlemsstaterna fastställa det slutliga stödbeloppet per hektar på grundval av den fastställda arealen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med 1 januari 2008. Bestämmelserna i artikel 1.6 ska dock tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1276/2007 (EUT L 284, 30.10.2007, s. 11).

(2)  EUT L 141, 30.4.2004, s. 18. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 972/2007 (EUT L 216, 21.8.2007, s. 3).

(3)  EUT L 345, 20.11.2004, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 993/2007 (EUT L 222, 28.8.2007, s. 10).

(4)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 29.

(5)  EUT L 273, 17.10.2007, s. 1.”


21.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 337/75


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1549/2007

av den 20 december 2007

om ändring av förordning (EG) nr 616/2007 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för fjäderfäkött med ursprung i Brasilien, Thailand och andra tredjeländer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2777/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för fjäderfäkött (1), särskilt artikel 6.1,

med beaktande av rådets beslut 2007/360/EG av den 29 maj 2007 om ingående av avtal i form av godkänt protokoll mellan Europeiska gemenskapen och Förbundsrepubliken Brasilien och mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Thailand i enlighet med artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (GATT 1994) om ändring av medgivanden avseende fjäderfäkött (2), särskilt artikel 2, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 616/2007 (3) får bearbetningsföretag, på vissa villkor, möjlighet att ansöka om importlicenser.

(2)

Saltat fjäderfäkött enligt KN-nummer 0210 99 39 omfattas inte av förordning (EEG) nr 2777/75. Därför bör de aktörer som traditionellt importerar denna produkt omfattas av en särskild tullkvot för saltat fjäderfäkött.

(3)

Ett av de villkor som räknas upp i förordning (EG) nr 616/2007 är att det fjäderfäkött som används för bearbetningen ska omfattas av KN-nummer 0207 eller 0210, och bearbetas till sådana beredningar av fjäderfäkött enligt KN-nummer 1602 som omfattas av förordning (EEG) nr 2777/75.

(4)

Eftersom förordning (EEG) nr 2777/75 inte täcker homogeniserade beredningar enligt KN-nummer 1602 10 och vissa aktörer som är specialiserade på den typen av beredningar har visat intresse att få omfattas av de tullkvoter som öppnas genom förordning (EG) nr 616/2007, bör dessa beredningsprodukter få ingå. Endast homogeniserade produkter som inte innehåller något annat kött än fjäderfäkött bör dock få komma i fråga.

(5)

Erfarenheten har visat att de tillgängliga kvantiteterna för grupperna 6 och 8 inte utnyttjas. En orsak till detta är att den minimikvantitet som en aktör får ansöka om (100 ton enligt förordningen) är alltför stor med tanke på att verksamheten ofta är en marknadsnisch.

(6)

Den minimikvantitet som en aktör får ansöka om bör därför minskas för dessa båda grupper.

(7)

Importlicenserna utfärdas av medlemsstaterna till aktörerna mer än två månader innan delperioden eller perioden (och således även licensernas giltighetstid) inleds. Tiden mellan utfärdandet och den tidpunkt då import kan ske med licenserna är tämligen lång.

(8)

För att undvika att vissa av licenserna utnyttjas för import innan giltighetstiden har börjat bör första giltighetsdatum anges i själva importlicensen.

(9)

Förordning (EG) nr 616/2007 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för fjäderfäkött och ägg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 616/2007 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 4.1 ska ersättas med följande:

”1.   För tillämpningen av artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006 ska den som ansöker om en importlicens, då den första ansökan för en viss kvotperiod lämnas in, bevisa att sökanden under var och en av de två perioder som avses i den artikeln har importerat eller exporterat minst 50 ton antingen av de produkter som omfattas av förordning (EEG) nr 2777/75 eller av saltat fjäderfäkött enligt KN-nummer 0210 99 39.”

2.

I artikel 4.2 ska första stycket ersättas med följande:

”2.   Med avvikelse från artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006 och punkt 1 i denna artikel får den som ansöker om en importlicens, då den första ansökan för en viss kvotperiod lämnas in, också bevisa att sökanden under var och en av de båda perioder som avses i artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006 har bearbetat minst 1 000 ton fjäderfäkött enligt KN-nummer 0207 eller 0210 till beredningar av fjäderfäkött enligt KN-nummer 1602 som omfattas av förordning (EEG) nr 2777/75, eller till homogeniserade beredningar enligt KN-nummer 1602 10 00 som inte innehåller något annat kött än fjäderfäkött.”

3.

I artikel 4.5 ska andra stycket ersättas med följande:

”För grupperna 3, 6 och 8 ska den minsta kvantitet en ansökan får avse nedsättas till 10 ton.”

4.

Del B i bilaga II ska ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 77. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 679/2006 (EUT L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  EUT L 138, 30.5.2007, s. 10.

(3)  EUT L 142, 5.6.2007, s. 3.


BILAGA

”B.

Uppgifter som avses i artikel 4.7 andra stycket:

På bulgariska

:

Намаляване на ОМТ, както предвижда Регламент (ЕО) № 616/2007

В действие от …

På spanska

:

reducción del AAC tal como prevé el Reglamento (CE) no 616/2007

Válida desde el …

På tjeckiska

:

Snížení celní sazby podle nařízení (ES) č. 616/2007

Platné ode dne

På danska

:

Nedsættelse af FFT-toldsatser, jf. forordning (EF) nr. 616/2007

Gyldig fra den …

På tyska

:

Ermäßigung des Zollsatzes des GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 616/2007

Gültig ab dem

På estniska

:

ühise tollitariifistiku maksumäära vähendamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 616/2007

Kehtib alates

På grekiska

:

μείωση του δασμού του ΚΔ όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 616/2007

Ισχύει από …

På engelska

:

reduction of CCT duty pursuant to Regulation (EC) No 616/2007

valid from …

På franska

:

réduction du TDC comme prévu au règlement (CE) no 616/2007

Valable à partir du

På italienska

:

riduzione del dazio TDC come prevede il regolamento (CE) n. 616/2007

Valido a decorrere dal

På lettiska

:

Kopējā muitas tarifa (KMT) samazinājums, kā paredzēts Regulā (EK) Nr. 616/2007

Piemērojams no

På litauiska

:

BMT muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 616/2007

Galioja nuo

På ungerska

:

A 616/2007/EK rendeletben előírt KTV csökkentés

Érvényesség kezdete

På maltesiska

:

Tnaqqis tat-Tariffa Doganali Komuni kif jipprovdi r-Regolament (CE) Nru 616/2007

Valida mid-data

På nederländska

:

Verlaging van het GDT overeenkomstig Verordening (EG) nr. 616/2007

Geldig vanaf

På polska

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 616/2007

Ważne od dnia […] r.

På portugisiska

:

Redução do direito da pauta aduaneira comum prevista no Regulamento (CE) n.o 616/2007

Válida a partir de

På rumänska

:

reducerea TVC în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 616/2007

Valabil de la

På slovakiska

:

Zníženie cla SCS podľa nariadenia (ES) č. 616/2007

Platné od ...

På slovenska

:

Skupna carinska tarifa, znižana v skladu z Uredbo (ES) št. 616/2007

Velja od

På finska

:

Asetuksessa (EY) N:o 616/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus

Voimassa alkaen

På svenska

:

Minskning av gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 616/2007

Giltig fr.o.m. …”


21.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 337/79


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1550/2007

av den 20 december 2007

om ändring av förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001 (1), särskilt artikel 145 c, da, l, m, n och p, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har i sin rapport till rådet (2) om genomförandet av tvärvillkoren pekat på vissa möjliga förbättringar avseende effektivitet och förenkling av genomförandereglerna. För att dessa förbättringar ska kunna införas måste kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 (3) ändras i flera punkter.

(2)

Genom artikel 143bb i förordning (EG) nr 1782/2003 föreskrivs ett separat frukt- och grönsaksstöd i medlemsstater som tillämpar det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i artikel 143b i den förordningen. Detta stöd är inte kopplat till jordbruksområdet, och därför är inte bestämmelserna om den samlade ansökningen enligt förordning (EG) nr 796/2004 tillämpliga på detta stödsystem. Definitionen av arealrelaterade stödsystem bör därför ändras i enlighet med detta och det bör införas bestämmelser som möjliggör ett adekvat ansökningsförfarande.

(3)

Bestämmelserna om sockerstöd som ingår i kapitel 10e i förordning (EG) nr 1782/2003 har blivit överflödiga och bör strykas.

(4)

Ett datum för fastställandet av andelen permanent betesmark som ska bibehållas på medlemsstatsnivå bör bestämmas för Bulgarien och Rumänien. Dessutom bör en tidsfrist anges för när denna andel senast ska ha delgivits kommissionen.

(5)

Efter införandet av övergångsstödet för frukt och grönsaker genom kapitel 10g i förordning (EG) nr 1782/2003 och övergångsstödet för bär genom kapitel 10h i samma förordning bör förordning (EG) nr 796/2004 ändras vad gäller ansökningsförfarandet.

(6)

Efter införandet av systemet med samlat gårdsstöd och frikopplingen av arealstöden behöver kontroller på plats för dessa stöd inte längre alltid vara oanmälda. Det bör klargöras när kontrollerna på plats avseende tillämpningen av tvärvillkor måste vara oanmälda, bland annat för att undvika att bristande efterlevnad eller oegentligheter döljs.

(7)

Erfarenheten visar att det behövs större flexibilitet när man avgör när den lägsta möjliga kontrollfrekvensen av tvärvillkorens tillämpning har uppnåtts. Medlemsstaterna bör kunna uppfylla minimifrekvensen inte bara på den behöriga kontrollmyndighetens nivå, utan också på utbetalningsställets nivå eller på rättsakts- eller standardnivå. När provtagning måste utvidgas utöver den lägsta kontrollfrekvensen, till följd av att ett stort antal brister i efterlevnaden upptäckts, bör denna utvidgning inriktas på de berörda rättsakterna eller standarderna snarare än på hela det område som omfattas av tvärvillkor. Därför bör de relevanta bestämmelserna i förordning (EG) nr 796/2004 ändras i enlighet med detta.

(8)

Erfarenheten har dessutom visat att stickprovsurvalet för kontroller på plats kan förbättras om urvalet inte endast sker på den behöriga kontrollmyndighetens nivå, utan också på utbetalningsställets nivå eller för varje enskild rättsakt eller standard.

(9)

Förekomsten av olika kontrollfrekvenser i olika rättsakter om kontroll av tillämpningen av tvärvillkor gör det svårare för medlemsstaterna att organisera sådana kontroller. Därför bör en enda kontrollfrekvens för kontroller på plats införas avseende tillämpningen av tvärvillkor. Varje fall där överträdelse avslöjats under kontroller på plats enligt sektorlagstiftningen bör emellertid rapporteras och följas upp inom ramen för kontroller av tvärvillkor.

(10)

Urvalet inför kontroller på plats avseende uppfyllande av tvärvillkor kan förbättras om man vid riskanalysen tar hänsyn till jordbrukarnas deltagande i det system för jordbruksrådgivning som avses i artiklarna 13 och 14 i förordning (EG) nr 1782/2003 samt jordbrukarnas deltagande i berörda system för certifiering. När jordbrukarnas deltagande beaktas bör det emellertid visas att deras deltagande i sådana program minskar riskerna för bristande efterlevnad, i jämförelse med jordbrukare som inte deltar i sådana program.

(11)

För att urvalet inför kontroller på plats ska kunna garanteras vara representativt bör en viss andel väljas ut slumpvis. Om antalet kontroller på plats avseende uppfyllande av tvärvillkor ökas bör det också vara möjligt att öka procentandelen jordbrukare som slumpvis väljs ut för sådana kontroller.

(12)

För att kontrollerna på plats avseende uppfyllande av tvärvillkor ska kunna påbörjas så tidigt som möjligt på året, även innan det finns fullständiga uppgifter i ansökningsformulären, bör en del av stickprovsurvalet kunna göras på grundval av redan tillgängliga uppgifter.

(13)

Kontroller på plats avseende uppfyllande av tvärvillkor förutsätter normalt sett flera besök på en och samma gård. För att minska denna börda för både jordbrukarna och förvaltningen kan kontrollerna komma att begränsas till en enda. Tidsplaneringen för denna kontroll bör klargöras. Under alla omständigheter bör medlemsstaterna emellertid se till att en representativ och effektiv kontroll av de krav och standarder som inte kontrollerats vid denna kontroll på plats genomförs inom samma kalenderår.

(14)

Vad gäller kontroller på plats av stödkriterierna har det visat sig vara effektivt att göra det möjligt att begränsa de fysiska kontrollerna till ett urval av de områden som ska kontrolleras. Det är därför lämpligt att utvidga denna möjlighet till kontroller på plats av uppfyllande av tvärvillkoren, där detta är möjligt. Om detta urval emellertid visar bristande efterlevnad bör provurvalet för fysiska kontroller emellertid utvidgas. Denna princip bör också tillämpas om gällande lagstiftning avseende rättsakten och standarden föreskriver sådana kontroller.

(15)

För att underlätta kontroller på plats och bättre utnyttja befintlig kontrollkapacitet bör man kunna ersätta kontroller på gårdsnivå med administrativa kontroller eller kontroller på företagsnivå om dessa kontroller minst är lika effektiva som kontroller på plats.

(16)

Medlemsstaterna bör dessutom kunna använda specifika objektiva indikatorer för vissa krav eller standarder när de genomför kontroller på plats. Dessa indikatorer bör emellertid direkt kopplas till de krav eller standarder de berör och täcka alla element som ska kontrolleras.

(17)

I artikel 66 i förordning (EG) nr 796/2004 föreskrivs att eventuella minskningar till följd av att bristande efterlevnad har upptäckts ska tillämpas samma kalenderår som ansökan lämnats in. Logiskt sett måste då kontrollen på plats genomföras samma år som ansökan lämnats in. Detta bör förtydligas i förordning (EG) nr 796/2004.

(18)

Jordbrukarna bör upplysas om eventuella brister i efterlevnaden som upptäckts vid kontroller på plats. Det är lämpligt att sätta vissa tidsfrister inom vilka jordbrukarna ska få denna information. Om dessa tidsfrister överskrids bör det emellertid inte innebära att de berörda jordbrukarna slipper ifrån de följder som den uppdagade bristande efterlevnaden annars skulle medföra.

(19)

I de nuvarande bestämmelserna om minskningar vid fall av upprepade brister i efterlevnaden tas det inte hänsyn till förbättringar eller försämringar i fråga om de upprepade bristerna. För att uppmuntra till förbättringar och avskräcka från försämringar bör sådana förändringar beaktas i den andel som fastställs och multipliceras med tre vid första upprepningen.

(20)

Införandet av nya stödordningar för direktstöd kräver en uppdatering av hänvisningarna till de budgettak som avses i artikel 71a i förordning (EG) nr 796/2004.

(21)

I vissa fall utgör felaktigt tilldelade stödrättigheter mycket små belopp, och det krävs en stor administrativ insats för att återkräva dessa. I syfte att bidra till förenkling och jämvikt mellan administrativ börda och det belopp som ska återkrävas är det motiverat att införa ett minimibelopp för återkrav.

(22)

De ändringar som föreskrivs i den här förordningen gäller stödansökningar för år eller bidragsperioder från och med den 1 januari 2008. Den här förordningen bör därför gälla från och med den 1 januari 2008.

(23)

Förordning (EG) nr 796/2004 bör därför ändras i enlighet med detta.

(24)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för direktstöd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 796/2004 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 12 ska ersättas med följande:

”12.   arealrelaterade: stödsystemsystemet med samlat gårdsstöd, humlestöd till erkända producentgrupper enligt artikel 68a andra stycket i förordning (EG) nr 1782/2003 och alla stödsystem i avdelningarna IV och IVa i den förordningen, utom de som anges i kapitlen 7, 10f, 11 och 12 i avdelning IV, det separata sockerstöd som fastställs genom artikel 143ba i den förordningen och de separata frukt- och grönsaksstöd som fastställs i artikel 143bb i den förordningen.”

b)

Punkt 32 ska ersättas med följande:

”32.   ’rättsaktvart’: och ett av de direktiv och var och en av de förordningar som finns förtecknade i bilaga III till förordning (EG) nr 1782/2003 – det direktiv och de förordningar som finns förtecknade i punkterna 7 och 8 i bilaga III till den förordningen ska dock utgöra en enda rättsakt.”

2.

I artikel e ska följande punkt läggas till:

”7.   För Bulgarien och Rumänien ska referensandelen fastställas på följande sätt:

a)

Permanent betesmark ska vara den permanenta betesmark som deklareras av jordbrukarna 2007 i enlighet med artikel 14.1 i denna förordning.

b)

Den totala jordbruksarealen ska vara den totala jordbruksareal som deklareras av jordbrukarna 2007.”

3.

I artikel 13 ska följande punkt läggas till före punkt 14:

”13a.   Vid ansökan om övergångsstöd för frukt och grönsaker genom kapitel 10g i avsnitt IV i förordning (EG) nr 1782/2003 eller om övergångsstöd för bär genom kapitel 10h i den avdelningen, ska varje ansökan innehålla ett exemplar av kontraktet om bearbetning eller leveransåtagandet enligt artikel 171db i förordning (EG) nr 1973/2004.

Medlemsstaterna får besluta att uppgifterna i första stycket får lämnas in vid en senare tidpunkt, dock senast den 1 december det år då ansökan gjorts.”

4.

I del II avdelning II ska rubriken till kapitel IIIa ersättas med följande:

 

”STÖD TILL PRODUCENTER AV SOCKERBETOR OCH SOCKERRÖR, SEPARAT SOCKERSTÖD OCH SEPARAT FRUKT- OCH GRÖNSAKSSTÖD”

5.

Artikel 17a ska ändras på följande sätt:

a)

Rubriken ska ersättas med följande:

”Krav i samband med ansökningar om stöd till producenter av sockerbetor och sockerrör, separat sockerstöd och separat frukt- och grönsaksstöd”

b)

I punkt 1 ska inledningen ersättas med följande:

”Jordbrukare som ansöker om det stöd till producenter av sockerbetor och sockerrör som avses i kapitel 10f i avdelning IV i förordning (EG) nr 1782/2003, jordbrukare som ansöker om separat sockerstöd enligt artikel 143ba i den förordningen och jordbrukare som ansöker om separat frukt- och grönsaksstöd enligt artikel 143bb i den förordningen ska lämna in en ansökan om stöd som innehåller alla de uppgifter som krävs för att fastställa bidragsberättigande och särskilt”

c)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Ansökan om stöd till producenter av sockerbetor och sockerrör, separat sockerstöd eller separat frukt- och grönsaksstöd ska lämnas in senast det datum som fastställs av medlemsstaten, dock senast den 15 maj eller, när det gäller Estland, Lettland och Litauen, senast den 15 juni.”

6.

I kapitel I i del II avdelning III ska följande artikel läggas till som artikel 23a:

”Artikel 23a

1.   Förutsatt att detta inte strider mot kontrollens syfte kan kontroller på plats föranmälas. Anmälan ska strängt begränsas till den minsta tidsperiod som behövs, och får inte överstiga 14 dagar.

För kontroller på plats som avser ansökningar om djurbidrag ska den anmälan som avses i första stycket emellertid inte överstiga 48 timmar, utom i väl motiverade fall. I de fall där den lagstiftning som gäller för rättsakter och standarder avseende tvärvillkor kräver att kontroller på plats ska vara oanmälda ska dessa bestämmelser dessutom även gälla för kontroller på plats som avser tvärvillkor.

2.   Där så är lämpligt ska kontroller på plats enligt denna förordning genomföras samtidigt med andra kontroller enligt gemenskapslagstiftningen.”

7.

Artikel 25 ska utgå.

8.

Artiklarna 44 och 45 ska ersättas med följande:

”Artikel 44

Minsta kontrollfrekvens

1.   Den behöriga kontrollmyndigheten ska kontrollera efterlevnaden av de krav och standarder som ingår i dess ansvarsområde hos minst 1 % av alla jordbrukare som lämnar in stödansökningar inom ramen för de system för direktstöd, enligt betydelsen i artikel 2 d i förordning (EG) nr 1782/2003, som den behöriga kontrollmyndigheten ansvarar för.

Den minsta kontrollandel som anges i första stycket får uppnås på varje behörig kontrollmyndighets nivå eller på varje rättsakts eller standards nivå eller på en rättsakts- eller standardgrupps nivå. Om kontrollerna inte genomförs av utbetalningsställena enligt artikel 42 kan denna minsta kontrollandel emellertid även uppnås på varje utbetalningsställes nivå.

Om det i lagstiftningen för rättsakten och normerna redan fastställs ett lägsta antal kontroller, ska det antalet kontroller utföras i stället för det antal som anges i första stycket. Medlemsstaterna kan alternativt besluta att fall av bristande efterlevnad som upptäcks i samband med kontroller på plats enligt den lagstiftning som gäller för rättsakterna och standarderna och som genomförs utanför det stickprovsurval som avses i första stycket ska rapporteras till den behöriga kontrollmyndighet som har ansvar för den berörda rättsakten eller standarden; denna myndighet ska sedan följa upp ärendet. Bestämmelserna i denna avdelning ska vara tillämpliga.

2.   Om det vid kontroll på plats upptäcks bristande efterlevnad av betydande omfattning av en viss rättsakt eller standard, ska antalet kontroller på plats avseende denna rättsakt eller standard ökas under nästa kontrollperiod.

Artikel 45

Urval

1.   Stickprovsurvalet av jordbruksföretag för kontroll enligt artikel 44 ska, i tillämpliga fall, bygga på en riskanalys i enlighet med tillämplig lagstiftning, eller på en riskanalys som lämpar sig för kraven eller normerna i fråga, utan att detta påverkar uppföljningskontroller av överträdelser som den behöriga kontrollmyndigheten på annat sätt fått kännedom om. Riskanalysen kan läggas på gårdsnivå, eller på nivån för olika kategorier av jordbruksföretag eller geografiska områden, eller – i fråga om punkt 3 b i denna artikel – på företagsnivå.

Vid riskanalysen får hänsyn tas till ett eller båda av följande kriterier:

a)

Jordbrukarens deltagande i det system för jordbruksrådgivning som avses i artiklarna 13 och 14 i förordning (EG) nr 1782/2003.

b)

Jordbrukarens deltagande i ett system för certifiering om det berörda systemet är relevant för de krav och standarder som avses.

1a.   För att åstadkomma representativitet ska 20–25 % av det minsta antal jordbrukare som ska kontrolleras på plats enligt första stycket i artikel 44.1 väljas ut slumpvis.

Om antalet jordbrukare som ska bli föremål för kontroller på plats överskrider det lägsta antal som ska bli föremål för kontroller på plats enligt första stycket i artikel 44.1 ska andelen slumpmässigt utvalda jordbrukare i det nya urvalet inte överstiga 25 %.

1b.   En del av stickprovsurvalet kan i tillämpliga fall göras på grundval av tillgängliga uppgifter före utgången av den aktuella ansökningsperioden. Det preliminära urvalet ska fullgöras när samtliga relevanta ansökningar finns tillgängliga.

2.   Urvalet av jordbrukare som ska kontrolleras i enlighet med artikel 44 ska väljas från de urval av jordbrukare som redan kontrollerats i enlighet med artiklarna 26 och 27 och för vilka de berörda kraven och standarderna gäller.

3.   Genom undantag från punkt 2 kan urvalet av jordbrukare som ska kontrolleras i enlighet med artikel 44 väljas bland populationen jordbrukare som lämnat in stödansökningar av den art som avses i artikel 2 d i förordning (EG) nr 1782/2003 och som är skyldiga att efterleva de berörda kraven eller standarderna.

I sådana fall gäller följande:

a)

Om det på grundval av en riskanalys på gårdsnivå visar sig att jordbrukare som inte får direktstöd utgör en större risk än de jordbrukare som har ansökt om stöd, får jordbrukare som ansökt om stöd ersättas med jordbrukare som inte får stöd. Även i så fall ska det totala antalet kontrollerade jordbrukare motsvara det antal kontroller som föreskrivs i artikel 44.1. Ersättningar av detta slag ska vederbörligen motiveras och dokumenteras.

b)

För effektivitetens skull får riskanalysen företas på företagsnivå i stället för på gårdsnivå, särskilt när det gäller slakterier, återförsäljare eller leverantörer. I så fall får de jordbrukare som på så sätt kontrollerats räknas med när det gäller det antal kontroller som föreskrivs i artikel 44.1.

4.   De olika förfarandena i punkterna 2 och 3 får kombineras, om detta ökar kontrollsystemets effektivitet.”

9.

Artikel 47 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska följande stycke läggas till:

”Utan att det påverkar första stycket ska de utvalda jordbrukarna kontrolleras avseende deras efterlevnad av den berörda rättsakten eller standarden eller gruppen av rättsakter eller standarder om minimiandelen för kontroller uppnås på rättsakts- eller standardnivå eller på nivån för en grupp av rättsakter eller standarder.

I allmänhet ska varje jordbrukare som valts ut för en kontroll på plats kontrolleras vid ett tillfälle när så många av de krav och standarder för vilka urvalet gjorts kan kontrolleras. Medlemsstaterna ska emellertid se till att en adekvat kontrollnivå uppnås för alla krav och standarder under årets lopp.”

b)

Följande punkt ska införas efter punkt 1:

”1a.   Där så är möjligt ska kontroller på plats omfatta jordbruksföretagets hela jordbruksareal. Den fysiska kontroll av marken som utgör en del av kontrollen på plats får dock begränsas till en stickprovskontroll som omfattar minst hälften av de skiften på jordbruksföretaget som kraven eller standarderna berör, förutsatt att ett sådant urval garanterar en tillförlitlig och representativ kontrollnivå vad gäller efterlevnaden av kraven och standarderna. När stickprovskontrollen avslöjar brister i efterlevnaden ska stickprovet av faktiskt kontrollerade jordbruksskiften utökas.

Om så föreskrivs i den lagstiftning som berör rättsakterna eller standarderna får den faktiska kontrollen av överensstämmelse med krav och standarder som ingår i kontrollen på plats dessutom begränsas till ett representativt urval av de objekt som ska kontrolleras. Medlemsstaten ska emellertid se till att kontrollerna genomförs för alla krav och standarder vars efterlevnad kan kontrolleras vid besökstillfället.”

c)

Följande punkter ska läggas till:

”3.   Kontroller på gårdsnivå kan ersättas med administrativa kontroller eller kontroller på företagsnivå enligt punkt b i artikel 45.3 andra stycket, förutsatt att medlemsstaten ser till att dessa kontroller är minst lika effektiva som kontroller på plats.

4.   Vid genomförandet av kontroller på plats kan medlemsstaterna tillämpa objektiva specifika kontrollindikatorer för vissa krav och standarder, förutsatt att de ser till att kontrollen av de berörda kraven och standarderna är minst lika effektiv som kontroller på plats utan tillämpning av dessa indikatorer.

Indikatorerna ska vara direkt kopplade till de krav eller standarder de står för och omfatta alla element som ska ses över när kraven eller standarderna kontrolleras.

5.   Kontroller på plats beträffande det urval som avses i artikel 44.1 ska genomföras inom det kalenderår då stödansökan lämnats in.”

10.

Artikel 48.2 ska ersättas med följande:

”2.   Jordbrukarna ska inom tre månader efter datumet för kontrollen på plats informeras om alla brister som upptäckts.”

11.

I artikel 66.4 ska första stycket ersättas med följande:

”4.   Om upprepade fall av överträdelser konstateras ska den procentsats som fastställs enligt punkt 1 för den upprepade överträdelsen multipliceras med tre för den första upprepningen, utan att det påverkar fall av avsiktlig överträdelse enligt artikel 67. Om procentsatsen fastställts i enlighet med punkt 2 ska utbetalningsstället fastställa den procentsats som skulle ha tillämpats på den upprepade överträdelsen av kravet eller normen i fråga.”

12.

I artikel 71a.2 ska första stycket i punkt d ersättas med följande:

”När det gäller stödsystem i bilaga I till förordning (EG) nr 1782/2003, för vilka ett budgettak är fastställt i enlighet med artiklarna 64.2, 70.2, 71.2, 110p.1, 143b.7, 143ba.2 och 143.bc i den förordningen, ska medlemsstaterna addera de belopp som är resultatet av tillämpningen av a, b och c.”

13.

I artikel 73a ska följande punkt införas efter punkt 2a:

”2b.   Medlemsstaterna får välja att inte återkräva felaktigt tilldelade rättigheter om det sammanlagda beloppet som felaktigt tilldelats är högst 50 euro. Om det sammanlagda värde som avses i punkt 2a uppgår till högst 50 euro får medlemsstaterna dessutom besluta att inte genomföra någon omräkning.”

14.

I artikel 76.2 ska följande stycke läggas till:

”Bulgarien och Rumänien ska emellertid senast den 31 mars 2008 till kommissionen meddela den permanenta betesmarkens andel av den totala jordbruksmarken under referensåret 2007 enligt artikel 3.7.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas på stödansökningar som avser år eller stödperioder som börjar den 1 januari 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1276/2007 (EUT L 284, 30.10.2007, s. 11).

(2)  KOM(2007) 147 slutlig, 29.3.2007.

(3)  EUT L 141, 30.4.2004, s. 18. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 972/2007 (EUT L 216, 21.8.2007, s. 3).


21.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 337/85


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1551/2007

av den 20 december 2007

om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 33.2 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 32 i förordning (EG) nr 318/2006 fastställs att skillnaden mellan priserna på världsmarknaden för de produkter som förtecknas i artikel 1.1 b i den förordningen och priserna för dessa produkter inom gemenskapen får täckas av ett exportbidrag.

(2)

Med hänsyn till den situation som för närvarande råder på sockermarknaden bör exportbidrag fastställas i enlighet med bestämmelserna och vissa kriterier i artiklarna 32 och 33 i förordning (EG) nr 318/2006.

(3)

Enligt artikel 33.2 första stycket i förordning (EG) nr 318/2006 kan världsmarknadssituationen eller de särskilda behoven på vissa marknader vara sådana att bidraget måste varieras beroende på destination.

(4)

Bidrag bör endast beviljas för produkter som omfattas av den fria rörligheten för varor inom gemenskapen och som uppfyller kraven i förordning (EG) nr 318/2006.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Exportbidrag enligt artikel 32 i förordning (EG) nr 318/2006 skall beviljas för de produkter och med de belopp som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 21 december 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1260/2007 (EUT L 283, 27.10.2007, s. 1). Med verkan från den 1 oktober 2008 ersätts förordning (EG) nr 318/2006 av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).


BILAGA

Exportbidrag som från och med den 21 december 2007 skall gälla för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

Produktkod

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

28,34 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

28,34 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

28,34 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

28,34 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,3081

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

30,81

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

30,81

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

30,81

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,3081

Anm: Destinationen definieras enligt följande:

S00

Alla destinationer med undantag för

a)

tredjeländer: Andorra, Liechtenstein, Heliga stolen (Vatikanstaten), Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Serbien (), Montenegro, Albanien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien;

b)

de av EU-medlemsstaternas territorier som inte ingår i gemenskapens tullområde: Färöarna, Grönland, Helgoland, Ceuta, Melilla, kommunerna Livigno och Campione d’Italia och de områden i Republiken Cypern där landets regering inte utövar den faktiska kontrollen;

c)

europeiska territorier vilkas utrikes angelägenheter omhändertas av en medlemsstat och som inte ingår i gemenskapens tullområde: Gibraltar.


(1)  Inkluderar Kosovo, under FN:s beskydd, i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.

(2)  Detta belopp gäller för råsocker med en avkastning på 92 %. Om avkastningen på det exporterade råsockret inte är 92 % skall det tillämpliga exportbidragsbeloppet, för varje aktuell exporttransaktion, multipliceras med en omräkningsfaktor som erhålls genom att avkastningen av det exporterade råsockret, beräknad i enlighet med led 3 i punkt III i bilaga I till förordning (EG) nr 318/2006, divideras med 92.


21.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 337/87


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1552/2007

av den 20 december 2007

om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 33.2 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 32 i förordning (EG) nr 318/2006 fastställs att skillnaden mellan priserna på världsmarknaden för de produkter som förtecknas i artikel 1.1 c, d och g i den förordningen och priserna för dessa produkter inom gemenskapen får täckas av ett exportbidrag.

(2)

Med hänsyn till den situation som för närvarande råder på sockermarknaden bör exportbidrag fastställas i enlighet med bestämmelserna och vissa kriterier i artiklarna 32 och 33 i förordning (EG) nr 318/2006.

(3)

Enligt artikel 33.2 första stycket i förordning (EG) nr 318/2006 kan världsmarknadssituationen eller de särskilda behoven på vissa marknader vara sådana att bidraget måste varieras beroende på destination.

(4)

Bidrag bör endast beviljas för produkter som omfattas av den fria rörligheten för varor inom gemenskapen och som uppfyller kraven i kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av den 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2).

(5)

Exportbidrag kan fastställas för att täcka skillnaden när det gäller konkurrenskraft mellan gemenskapens export och tredjeländers export. Gemenskapens export till vissa närliggande destinationer och till tredjeländer som ger gemenskapsprodukter förmånsbehandling vid import har i dagsläget en särskilt gynnsam konkurrenssituation. Därför bör exportbidragen till de destinationerna avskaffas.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Exportbidrag enligt artikel 32 i förordning (EG) nr 318/2006 skall beviljas för de produkter och med de belopp som anges i bilagan till den här förordningen om inte annat följer av villkoren i punkt 2 i den här artikeln.

2.   För att berättiga till bidrag enligt punkt 1 skall produkterna uppfylla tillämpliga krav i artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 951/2006.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 21 december 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1260/2007 (EUT L 283, 27.10.2007, s. 1). Med verkan från den 1 oktober 2008 ersätts förordning (EG) nr 318/2006 av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2031/2006 (EUT L 414, 30.12.2006, s. 43).


BILAGA

Exportbidrag som skall gälla från och med den 21 december 2007 (2) för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick

Produktkod

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg torrvara

30,81

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg torrvara

30,81

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,3081

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg torrvara

30,81

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,3081

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,3081

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,3081 (3)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg torrvara

30,81

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,3081

Anm.: Destinationen definieras enligt följande:

S00

Alla destinationer med undantag för

a)

tredjeländer: Andorra, Liechtenstein, Heliga stolen (Vatikanstaten), Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Serbien (), Montenegro, Albanien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien;

b)

de av EU-medlemsstaternas territorier som inte ingår i gemenskapens tullområde: Färöarna, Grönland, Helgoland, Ceuta, Melilla, kommunerna Livigno och Campione d’Italia och de områden i Republiken Cypern där landets regering inte utövar den faktiska kontrollen;

c)

europeiska territorier vilkas utrikes angelägenheter omhändertas av en medlemsstat och som inte ingår i gemenskapens tullområde: Gibraltar.


(1)  Inkluderar Kosovo, under FN:s beskydd, i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.

(2)  De bidragssatser som fastställs i denna bilaga är inte tillämpliga från och med den 1 februari 2005 i enlighet med rådets beslut 2005/45/EG av den 22 december 2004 om ingående och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ändring av avtalet av den 22 juli 1972 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet beträffande bestämmelserna om bearbetade jordbruksprodukter (EUT L 23, 26.1.2005, s. 17).

(3)  Basbeloppet skall inte tillämpas på den produkt som definieras i punkt 2 i bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 3513/92 (EGT L 355, 5.12.1992, s. 12).


21.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 337/89


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1553/2007

av den 20 december 2007

om fastställande av det högsta exportbidraget för vitsocker inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 900/2007

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 33.2 andra stycket och tredje stycket led b, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 900/2007 av den 27 juli 2007 om en stående anbudsinfordran till och med utgången av regleringsåret 2007/08 för fastställande av exportbidrag för vitsocker (2) föreskrivs att det skall genomföras delanbudsinfordringar.

(2)

I enlighet med artikel 8.1 i förordning (EG) nr 900/2007 och efter en granskning av de anbud som lämnats in i samband med den delanbudsinfordran som löper ut den 20 december 2007 är det lämpligt att fastställa ett högsta exportbidrag för denna delanbudsinfordran.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den delanbudsinfordran som löper ut den 20 december 2007 skall det högsta exportbidraget för den produkt som avses i artikel 1.1 i förordning (EG) nr 900/2007 vara 35,810 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 21 december 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1260/2007 (EUT L 283, 27.10.2007, s. 1). Med verkan från den 1 oktober 2008 ersätts förordning (EG) nr 318/2006 av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 196, 28.7.2007, s. 26. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1298/2007 (EUT L 289, 7.11.2007, s. 3).


21.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 337/90


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1554/2007

av den 20 december 2007

om fastställande av det högsta exportbidraget för vitsocker inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1060/2007

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 33.2 andra stycket och tredje stycket led b, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1060/2007 av den 14 september 2007 om inledande av en stående anbudsinfordran för exportförsäljning av socker som innehas av interventionsorganen i Belgien, Tjeckien, Spanien, Irland, Italien, Ungern, Polen, Slovakien och Sverige (2) föreskrivs att det skall genomföras delanbudsinfordringar.

(2)

I enlighet med artikel 4.1 i förordning (EG) nr 1060/2007 och efter en granskning av de anbud som lämnats in i samband med den delanbudsinfordran som löper ut den 19 december 2007 är det lämpligt att fastställa ett högsta exportbidrag för denna delanbudsinfordran.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den delanbudsinfordran som löper ut den 19 december 2007 skall det högsta exportbidraget för den produkt som avses i artikel 1.1 i förordning (EG) nr 1060/2007 vara 409,99 EUR/t.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 21 december 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1260/2007 (EUT L 283, 27.10.2007, s. 1). Med verkan från den 1 oktober 2008 ersätts förordning (EG) nr 318/2006 av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 242, 15.9.2007, s. 8.


21.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 337/91


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1555/2007

av den 20 december 2007

om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 13.3,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (2), särskilt artikel 14.3, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 13 i förordning (EG) nr 1784/2003 och artikel 14 i förordning (EG) nr 1785/2003 fastställer att skillnaden mellan noteringarna eller priserna på världsmarknaden för de produkter som anges i artikel 1 i de förordningarna och priserna för de produkterna inom gemenskapen kan täckas av ett exportbidrag.

(2)

Artikel 14 i förordning (EG) nr 1785/2003 föreskriver att då exportbidragen fastställs måste hänsyn tas till den rådande situationen och den förväntade utvecklingen vad avser priser för och tillgängliga kvantiteter av spannmål, ris, brutet ris och spannmålsprodukter på gemenskapens marknad å ena sidan och priser för spannmål, ris, brutet ris och spannmålsprodukter på världsmarknaden å andra sidan. Samma artiklar föreskriver att det också är viktigt att säkerställa jämvikten hos och den naturliga utvecklingen av priserna och handeln på marknaderna för spannmål och ris och dessutom att ta hänsyn till den planerade exportens ekonomiska aspekt, och behovet av att undvika störningar på gemenskapens marknad.

(3)

Artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 1518/95 (3), om import- och exportsystemet för bearbetade produkter baserade på spannmål respektive ris definierar de särskilda kriterier som det bör tas hänsyn till då exportbidraget för dessa produkter beräknas.

(4)

Det exportbidrag som beviljas för vissa bearbetade produkter bör graderas på grundval av innehållet av aska, råfibrer, skal, proteiner, fett och stärkelse i varje enskild berörd produkt, eftersom detta innehåll är en särskilt god indikator på den kvantitet basprodukter som faktiskt ingår i den bearbetade produkten.

(5)

Det finns för närvarande inget behov av att, på grundval av den ekonomiska aspekten av en eventuell export och särskilt produkternas natur och ursprung, fastställa ett exportbidrag för maniok, andra tropiska rötter och knölar eller finmalet mjöl erhållna av dessa. För vissa bearbetade produkter av spannmål är det, på grund av gemenskapens obetydliga deltagande i världshandeln, för närvarande onödigt att fastställa ett exportbidrag.

(6)

Förhållandena på världsmarknaden, eller de särskilda krav som vissa marknader ställer, kan göra det nödvändigt att variera exportbidraget för vissa produkter i enlighet med destination.

(7)

Exportbidraget måste fastställas en gång per månad. Det kan ändras under den mellanliggande perioden.

(8)

Vissa bearbetade produkter av majs får undergå en värmebehandling efter vilken ett exportbidrag som inte motsvarar produktens kvalitet kanske betalas ut. Det bör därför specificeras att för dessa produkter, som innehåller förgelatinerad stärkelse, bör inget exportbidrag betalas ut.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Exportbidragen för de produkter som anges i artikel 1 i förordning (EG) nr 1518/95 fastställs så som det anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 21 december 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 735/2007 (EUT L 169, 29.6.2007, s. 6). Med verkan från den 1 juli 2008 ersätts förordning (EG) nr 1784/2003 av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 96. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 797/2006 (EUT L 144, 31.5.2006, s. 1). Med verkan från den 1 september 2008 ersätts förordning (EG) nr 1785/2003 av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(3)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 55. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2993/95 (EGT L 312, 23.12.1995, s. 25).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 20 december 2007 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris

Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C10

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

0,00

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

0,00

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

0,00

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

0,00

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

0,00

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

0,00

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11).

De andra destinationerna fastställs enligt följande:

C10

:

Alla destinationer.

C14

:

Alla destinationer med undantag av Schweiz och Liechtenstein.


(1)  Inget exportbidrag skall beviljas för produkter som har undergått en värmebehandling som har lett till att stärkelsen förgelatinerats.

(2)  Exportbidrag beviljas i enlighet med den ändrade rådets förordningen (EEG) nr 2730/75 (EGT L 281, 1.11.1975, s. 20).

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11).

De andra destinationerna fastställs enligt följande:

C10

:

Alla destinationer.

C14

:

Alla destinationer med undantag av Schweiz och Liechtenstein.


21.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 337/94


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1556/2007

av den 20 december 2007

om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 13.3,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (2), särskilt artikel 14.3, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 13.1 i förordning (EG) nr 1784/2003 och artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1785/2003 föreskrivs att skillnaden mellan prisnoteringarna på världsmarknaden för de produkter som förtecknas i artikel 1 i var och en av dessa förordningar och priserna inom gemenskapen får täckas av ett exportbidrag.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 1043/2005 av den 30 juni 2005 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 3448/93 med avseende på ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen (3) anges de produkter för vilka det skall fastställas en bidragssats som skall tillämpas när dessa produkter exporteras i form av varor som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1784/2003 eller i bilaga IV till förordning (EG) nr 1785/2003.

(3)

Enligt artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1043/2005 skall bidragssatsen fastställas för varje månad per 100 kg basprodukt.

(4)

De åtaganden som görs med avseende på bidrag som får beviljas för export av jordbruksprodukter som ingår i varor vilka inte omfattas av bilaga I till fördraget kan äventyras om höga bidragssatser fastställs på förhand. Säkerhetsåtgärder bör därför vidtas i sådana situationer, men utan att detta hindrar att långtidskontrakt ingås. Om en specifik bidragssats för förutfastställelse av bidrag bestäms kan dessa olika mål uppnås.

(5)

Med hänsyn till överenskommelsen mellan Europeiska gemenskapen och Förenta staterna om gemenskapens export av pastaprodukter till Förenta staterna, godkänd genom rådets beslut 87/482/EEG (4), är det nödvändigt att differentiera exportbidraget för varor vilka klassificeras enligt KN-nummer 1902 11 00 och 1902 19 utifrån deras bestämmelseort.

(6)

Enligt artikel 15.2 och 15.3 i förordning (EG) nr 1043/2005 skall en minskad bidragssats fastställas, med hänsyn till det produktionsbidrag som enligt kommissionens förordning (EEG) nr 1722/93 (5) gäller för den basprodukt som förbrukas under den förmodade tiden för varornas framställning.

(7)

Alkoholhaltiga drycker anses vara mindre känsliga för priset på det spannmål som används för deras framställning. Enligt protokoll nr 19 till akten om Danmarks, Irlands och Förenade kungarikets anslutning måste nödvändiga bestämmelser antas för att underlätta användningen av säd från gemenskapen vid tillverkningen av alkoholhaltiga drycker framställda ur säd. Den bidragssats som tillämpas på spannmål som exporteras i form av alkoholhaltiga drycker måste därför justeras.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De bidragssatser som skall tillämpas på de basprodukter som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 1043/2005 och i artikel 1 i förordning (EG) nr 1784/2003 eller artikel 1 i förordning (EG) nr 1785/2003, och som exporteras i form av varor vilka förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1784/2003 respektive bilaga IV till förordning (EG) nr 1785/2003, skall fastställas i överensstämmelse med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 21 december 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2007.

På kommissionens vägnar

Heinz ZOUREK

Generaldirektör för näringsliv och industri


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 96. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 797/2006 (EUT L 144, 31.5.2006, s. 1).

(3)  EUT L 172, 5.7.2005, s. 24. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 447/2007 (EUT L 106, 24.4.2007, s. 31).

(4)  EGT L 275, 29.9.1987, s. 36.

(5)  EGT L 159, 1.7.1993, s. 112. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1584/2004 (EUT L 280, 31.8.2004, s. 11).


BILAGA

Bidragssatser som från och med den 21 december 2007 skall tillämpas för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget (1)

(EUR/100 kg)

KN-nummer

Varuslag (2)

Bidragssats per 100 kg basprodukt

Vid förutfastställelse av bidrag

Övriga

1001 10 00

Durumvete:

 

 

– Vid export till Förenta staterna av varor vilka klassificeras enligt KN-nummer 1902 11 och 1902 19

– I andra fall

1001 90 99

Vanligt vete och blandsäd av vete och råg:

 

 

– Vid export till Förenta staterna av varor vilka klassificeras enligt KN-nummer 1902 11 och 1902 19

– I andra fall:

 

 

– – Vid tillämpning av artikel 15.3 i förordning (EG) nr 1043/2005 (3)

– – Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (4)

– – I andra fall

1002 00 00

Råg

1003 00 90

Korn

 

 

– Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (4)

– I andra fall

1004 00 00

Havre

1005 90 00

Majs som används i form av:

 

 

– Stärkelse:

 

 

– – Vid tillämpning av artikel 15.3 i förordning (EG) nr 1043/2005 (3)

– – Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (<