ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 335

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
20 december 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1510/2007 av den 19 december 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1511/2007 av den 19 december 2007 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av december 2007 inom ramen för den tullkvot för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 1385/2007

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1512/2007 av den 19 december 2007 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av december 2007 inom ramen för den tullkvot för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 1384/2007

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1513/2007 av den 19 december 2007 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av december 2007 inom ramen för den tullkvot för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 1383/2007

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1514/2007 av den 19 december 2007 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av december 2007 inom ramen för den tullkvot för griskött som öppnades genom förordning (EG) nr 1382/2007

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1515/2007 av den 19 december 2007 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av december 2007 inom ramen för den tullkvot för vissa köttprodukter med ursprung i Schweiz som öppnades genom förordning (EG) nr 1399/2007

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1516/2007 av den 19 december 2007 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006, av sedvanliga läckagekontrollkrav för stationär kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning som innehåller vissa fluorerade växthusgaser ( 1 )

10

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1517/2007 av den 19 december 2007 om ändring av bilaga III till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 vad gäller undantaget från kravet på att produktionslinjer för ekologiskt foder ska skiljas från produktionslinjer för konventionellt foder

13

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1518/2007 av den 19 december 2007 om öppnande och förvaltning av en autonom tullkvot för vermouth

14

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1519/2007 av den 19 december 2007 om ändring av förordningarna (EG) nr 2430/1999, (EG) nr 418/2001 och (EG) nr 162/2003 när det gäller villkoren för godkännande av vissa fodertillsatser som tillhör gruppen koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser ( 1 )

15

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1520/2007 av den 19 december 2007 om permanent godkännande av vissa fodertillsatser ( 1 )

17

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1521/2007 av den 19 december 2007 om godkännande av ett nytt användningsområde för Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) som fodertillsats ( 1 )

24

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1522/2007 av den 19 december 2007 om ändring av förordning (EG) nr 795/2004 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003

27

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/66/EG av den 11 december 2007 om ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG vad gäller effektivare förfaranden för prövning av offentlig upphandling ( 1 )

31

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2007/851/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 10 december 2007 om ändring av beslut 2006/687/EG, 2006/875/EG och 2006/876/EG när det gäller omfördelning av gemenskapens ekonomiska bidrag till vissa medlemsstater för deras program för utrotning och övervakning av djursjukdomar och för kontroller som genomförs i syfte att förebygga zoonoser år 2007 [delgivet med nr K(2007) 5985]

47

 

 

2007/852/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 13 december 2007 om ändring av beslut 2005/5/EG avseende gemenskapens jämförande försök och tester av utsäde och förökningsmaterial från Asparagus officinalis enligt rådets direktiv 2002/55/EG [delgivet med nr K(2007) 6168]  ( 1 )

57

 

 

2007/853/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 13 december 2007 om fortsättning under 2008 av gemenskapens jämförande försök och tester som inleddes under 2005 av utsäde och förökningsmaterial från Asparagus officinalis enligt rådets direktiv 2002/55/EG ( 1 )

59

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347 av den 11.12.2006)

60

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

20.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1510/2007

av den 19 december 2007

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 20 december 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 756/2007 (EUT L 172, 30.6.2007, s. 41).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 19 december 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

IL

191,0

MA

97,9

TN

157,6

TR

116,2

ZZ

140,7

0707 00 05

JO

237,0

MA

57,0

TR

86,3

ZZ

126,8

0709 90 70

MA

74,3

TR

106,5

ZZ

90,4

0709 90 80

EG

290,4

ZZ

290,4

0805 10 20

AR

36,7

MA

76,3

TR

81,0

ZA

38,1

ZW

28,6

ZZ

52,1

0805 20 10

MA

72,4

ZZ

72,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

15,2

IL

66,8

TR

75,2

ZZ

52,4

0805 50 10

EG

49,3

MA

119,9

TR

102,7

ZZ

90,6

0808 10 80

CA

86,7

CN

87,6

MK

29,7

US

77,3

ZZ

70,3

0808 20 50

AR

71,1

CN

44,6

US

122,8

ZZ

79,5


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


20.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1511/2007

av den 19 december 2007

om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av december 2007 inom ramen för den tullkvot för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 1385/2007

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2777/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för fjäderfäkött (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (2), särskilt artikel 7.2,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1385/2007 av den 26 november 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 774/94 beträffande öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för fjäderfäkött (3), särskilt artikel 5.6, och

av följande skäl:

(1)

De ansökningar om importlicenser som lämnades in under de sju första dagarna av december 2007 för delperioden 1 januari–31 mars 2008 avser, för vissa tullkvoter, kvantiteter som är större än de kvantiteter som finns tillgängliga. Det bör därför beslutas i vilken omfattning importlicenser kan utfärdas genom att en tilldelningskoefficient fastställs som ska tillämpas på de begärda kvantiteterna.

(2)

De ansökningar om importlicenser som lämnades in under de sju första dagarna av december 2007 för delperioden 1 januari–31 mars 2008 avser, för vissa tullkvoter, kvantiteter som är mindre än de kvantiteter som finns tillgängliga. Det bör därför fastställas för vilka kvantiteter det inte har lämnats in några ansökningar, och dessa kvantiteter bör läggas till den kvantitet som fastställts för den följande delkvotperioden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De tilldelningskoefficienter som anges i bilagan till denna förordning ska tillämpas på de ansökningar om importlicens för delperioden 1 januari 2008–31 mars 2008 som lämnats in i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.

2.   I bilagan fastställs de kvantiteter för vilka inga ansökningar har lämnats in och som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 april–30 juni 2008.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 20 december 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 77. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 679/2006 (EUT L 119, 4.5.2006, s. 1). Med verkan från den 1 juli 2008 ersätts förordning (EEG) nr 2777/75 av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 289/2007 (EUT L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  EUT L 309, 27.11.2007, s. 47.


BILAGA

Gruppnummer

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för ansökningar om importlicens som lämnats in för delperioden 1.1.2008-31.3.2008

(%)

Kvantiteter för vilka inga licensansökningar har lämnats in och som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1.4.2008-30.6.2008

(kg)

1

09.4410

1,077885

2

09.4411

 (1)

1 275 000

3

09.4412

1,095290

4

09.4420

1,474926

5

09.4421

2,293577

6

09.4422

1,644736


(1)  Ej tillämpligt. Ingen licensansökan har lämnats in till kommissionen.


20.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1512/2007

av den 19 december 2007

om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av december 2007 inom ramen för den tullkvot för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 1384/2007

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2777/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för fjäderfäkött (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (2), särskilt artikel 7.2,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1384/2007 av den 26 november 2007 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG) nr 2398/96 beträffande öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter avseende import till gemenskapen av fjäderfäkött med ursprung i Israel (3), särskilt artikel 5.5, och

av följande skäl:

(1)

De ansökningar om importlicenser som har lämnats in under de sju första dagarna av december 2007 och som avser delperioden mellan den 1 januari och den 31 mars 2008 avser en större kvantitet än vad som finns tillgängligt [för de licenser som omfattas av kvoten med löpnummer 09.4092]. Det bör därför beslutas i vilken utsträckning importlicenser kan utfärdas och det bör fastställas en tilldelningskoefficient som ska tillämpas på de begärda kvantiteterna.

(2)

De ansökningar om importlicenser som har lämnats in under de sju första dagarna av december 2007 och som avser delperioden mellan den 1 januari och den 31 mars 2008 avser en mindre kvantitet än vad som finns tillgängligt [för de licenser som omfattas av kvoten med löpnummer 09.4091]. Det bör därför fastställas för vilka kvantiteter det inte har lämnats in några ansökningar, och dessa kvantiteter bör läggas till den kvantitet som fastställts för den följande delkvotperioden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De tilldelningskoefficienter som anges i bilagan till denna förordning ska tillämpas på de ansökningar om importlicens avseende delperioden från den 1 januari 2008 till den 31 mars 2008 som lämnats in i enlighet med förordning (EG) nr 1384/2007.

2.   De kvantiteter för vilka inga ansökningar lagts fram, och som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 april–30 juni 2008, fastställs i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 20 december 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 77. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 679/2006 (EUT L 119, 4.5.2006, s. 1). Med verkan från den 1 juli 2008 ersätts förordning (EEG) nr 2777/75 av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 289/2007 (EUT L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  EUT L 309, 27.11.2007, s. 40.


BILAGA

Gruppnummer

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för ansökningar om importlicens som lämnats in för delperioden 1.1.2008-31.3.2008

(%)

Kvantiteter för vilka ingen ansökan inkommit, läggs till den kvantitet som fastställts för delperioden 1.4.2008-30.6.2008

(kg)

IL1

09.4092

3,012048

IL2

09.4091

 (1)

140 000


(1)  Ej tillämpligt: Ingen licensansökan har lämnats in till kommissionen.


20.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1513/2007

av den 19 december 2007

om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av december 2007 inom ramen för den tullkvot för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 1383/2007

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2777/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för fjäderfäkött (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1383/2007 av den 26 november 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 779/98 beträffande öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter avseende import till gemenskapen av fjäderfäkött med ursprung i Turkiet (2), särskilt artikel 5.5, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 1383/2007 öppnades tullkvoter för import av fjäderfäkött.

(2)

De ansökningar om importlicens som lämnades in under de första sju dagarna av december 2007 för delperioden 1 januari–31 mars 2008 avser kvantiteter som är mindre än de kvantiteter som finns tillgängliga. Det bör därför fastställas för vilka kvantiteter det inte har lämnats in några ansökningar, och dessa kvantiteter bör läggas till den kvantitet som fastställts för den följande delkvotperioden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De kvantiteter för vilka det inte har lämnats in några ansökningar om importlicens avseende tullkvoten med löpnummer 09.4103, i enlighet med förordning (EG) nr 1383/2007, och som ska läggas till kvantiteten för delperioden 1 april–30 juni 2008, fastställs till 250 000 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 20 december 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 77. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 679/2006 (EUT L 119, 4.5.2006, s. 1). Med verkan från den 1 juli 2008 ersätts förordning (EEG) nr 2777/75 av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 309, 27.11.2007, s. 34.


20.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1514/2007

av den 19 december 2007

om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av december 2007 inom ramen för den tullkvot för griskött som öppnades genom förordning (EG) nr 1382/2007

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2759/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för griskött (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1382/2007 av den 26 november 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 774/94 beträffande importordningen för griskött (2), särskilt artikel 5.6, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 1382/2007 öppnas tullkvoter för import av grisköttsprodukter.

(2)

De ansökningar om importlicens som lämnades in under de första sju dagarna av december 2007 för delperioden 1 januari–31 mars 2008 avser kvantiteter som är mindre än de kvantiteter som finns tillgängliga. Det bör därför fastställas för vilka kvantiteter det inte har lämnats in några ansökningar, och dessa kvantiteter bör läggas till den kvantitet som fastställts för den följande delkvotperioden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De kvantiteter för vilka det inte har lämnats in några ansökningar om importlicens avseende tullkvoten med löpnummer 09.4046, i enlighet med förordning (EG) nr 1382/2007 och som ska läggas till kvantiteten för delperioden 1 april–30 juni 2008, uppgår till 1 750 000 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 20 december 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2). Med verkan från den 1 juli 2008 ersätts förordning (EEG) nr 2759/75 av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 309, 27.11.2007, s. 28.


20.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1515/2007

av den 19 december 2007

om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av december 2007 inom ramen för den tullkvot för vissa köttprodukter med ursprung i Schweiz som öppnades genom förordning (EG) nr 1399/2007

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2759/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för griskött (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1399/2007 av den 28 november 2007 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för korv och vissa köttprodukter med ursprung i Schweiz (2), särskilt artikel 5.5, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 1399/2007 öppnas tullkvoter för import av vissa köttprodukter.

(2)

De ansökningar om importlicens som lämnades in under de första sju dagarna av december 2007 för delperioden 1 januari–31 mars 2008 avser kvantiteter som är mindre än de kvantiteter som finns tillgängliga. Det bör därför fastställas för vilka kvantiteter det inte har lämnats in några ansökningar, och dessa kvantiteter bör läggas till den kvantitet som fastställts för den följande delkvotperioden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De kvantiteter för vilka det inte har lämnats in några ansökningar om importlicens avseende tullkvoten med löpnummer 09.4180, i enlighet med förordning (EG) nr 1399/2007, och som ska läggas till kvantiteten för delperioden 1 april–30 juni 2008, uppgår till 475 000 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 20 december 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2). Med verkan från den 1 juli 2008 ersätts förordning (EEG) nr 2759/75 av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 311, 29.11.2007, s. 7.


20.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1516/2007

av den 19 december 2007

om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006, av sedvanliga läckagekontrollkrav för stationär kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning som innehåller vissa fluorerade växthusgaser

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerade växthusgaser (1), särskilt artikel 3.7, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 842/2006 ska register över kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning innehålla viss information. För att förordningen ska kunna tillämpas på effektivast sätt, är det lämpligt att registren över utrustning innehåller ytterligare information.

(2)

Information om mängden fluorerade växthusgaser bör ingå i registren över utrustning. Om mängden inte är känd, bör operatören för utrustningen se till att certifierad personal fastställer mängden, vilket underlättar läckagekontrollen.

(3)

Innan läckagekontrollen utförs, bör den certifierade personalen dels gå igenom registren över utrustning för att se om det förekommit problem tidigare, dels läsa igenom tidigare rapporter.

(4)

För att kontrollen ska bli så effektiv som möjligt, bör den inriktas på de delar av utrustningen där risken för läckage är som störst.

(5)

Läckagekontroller bör utföras med direkta eller indirekta mätmetoder. Med direkta mätmetoder hittar man läckage med hjälp av spårningsutrustning som kan avgöra om den fluorerade växthusgasen läcker ut från systemet. Indirekta mätmetoder baseras på onormala systemvärden och analys av relevanta parametrar.

(6)

Indirekta mätmetoder bör användas om läckaget sker mycket långsamt och om utrustningen finns i lokaler med god ventilation, vilket gör det svårt att upptäcka läckage i luften av fluorerade växthusgaser. För att kunna fastställa exakt var läckaget sker, måste man använda direkta mätmetoder. Beslut om vilken mätmetod som ska användas bör från fall till fall fattas av certifierad personal med nödvändig utbildning och erfarenhet.

(7)

Om det finns misstanke om läckage, bör kontroll ske för att fastställa om så är fallet och läckaget repareras.

(8)

För att inte äventyra säkerheten hos det system som ska repareras, bör uppföljningskontrollen enligt förordning (EG) nr 842/2006 inriktas på de systemdelar där läckaget upptäcktes och på kringliggande delar.

(9)

Bristfälliga installationer av nya system utgör en betydande läckagerisk. Nyligen installerade system bör därför läckagekontrolleras omedelbart efter driftsättningen.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 18.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 2037/2000 (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

I den här förordningen fastställs, i enlighet med förordning (EG) nr 842/2006, sedvanliga läckagekontrollkrav för stationär kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning som är i drift, eller tillfälligt ur drift, och som innehåller minst tre kilogram fluorerade växthusgaser.

Denna förordning gäller inte utrustning med hermetiskt slutna system som är märkta som sådana och som innehåller mindre än sex kilogram fluorerade växthusgaser.

Artikel 2

Register över utrustning

1.   Operatören ska ange namn, adress och telefonnummer i de register som avses i artikel 3.6 i förordning (EG) nr 842/2006, nedan kallade register över utrustning.

2.   Mängden fluorerade växthusgaser för kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning ska anges i registren.

3.   Om mängden fluorerad växthusgas för kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning inte är angiven i tillverkarens tekniska specifikationer eller finns märkt på systemet, ska operatören se till att mängden fastställs av certifierad personal.

4.   Om orsaken till läckage har fastställts, ska den anges i registren över utrustning.

Artikel 3

Kontroll av register över utrustning

1.   Innan certifierad personal utför läckagekontroll, ska den kontrollera registren över utrustning.

2.   Särskild uppmärksamhet ska fästas vid relevant information om återkommande problem och problemområden.

Artikel 4

Regelbundna kontroller

Följande delar i kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning ska kontrolleras regelbundet:

1.

fogar,

2.

ventiler, inklusive ledningar,

3.

packningar, inklusive tätningar på utbytbara torkare och filter,

4.

delar av systemet som utsätts för vibrationer,

5.

anslutningar till säkerhets- eller driftsystem.

Artikel 5

Val av mätmetod

1.   Certifierad personal ska använda en direkt mätmetod enligt artikel 6 eller en indirekt mätmetod enligt artikel 7 när de utför läckagekontroll av kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning.

2.   Direkta mätmetoder kan alltid användas.

3.   Indirekta mätmetoder ska bara användas om parametrarna för den utrustning som ska analyseras, vilka det hänvisas till i artikel 7.1, ger tillförlitlig information om den mängd fluorerad växthusgas som anges i registret över utrustningen och risken för läckage.

Artikel 6

Direkt mätmetod

1.   Certifierad personal ska använda minst en av följande direkta mätmetoder för att fastställa läckage:

a)

kontroll av kretsar och komponenter där det finns risk för läckage med utrustning för gasspårning som är anpassad till köldmediet i systemet,

b)

ultraviolett spårvätska eller lämpligt färgmedel i kretsen,

c)

såpbubblelösning/tvållösning.

2.   Den utrustning för gasspårning som nämns i punkt 1 a ska funktionskontrolleras en gång per år. Utrustningens känslighet ska vara minst fem gram per år.

3.   Ultraviolett spårvätska eller lämpligt färgmedel får bara användas i kylkretsen om tillverkaren av utrustningen har godkänt de spårmetoderna som tekniskt möjliga. Mätmetoden ska bara användas av personal som är certifierad att öppna kylkretsar som innehåller fluorerade växthusgaser.

4.   Om metoderna i punkt 1 inte leder till att ett läckage hittas och om de delar som anges i artikel 4 inte visar tecken på läckage, och den certifierade personalen trots det anser att det finns ett läckage, ska denne undersöka andra delar av utrustningen.

5.   Innan tryckprov utförs med syrefritt kväve eller annan gas som är lämplig för tryckprov av läckage, ska hela systemet tömmas på fluorerad växthusgas av personal som är certifierad för tömning av sådan gas från den aktuella utrustningen.

Artikel 7

Indirekt mätmetod

1.   Den certifierade personalen ska utföra okulärkontroll och manuell kontroll av utrustningen för att hitta läckage och kontrollera minst en av följande parametrar:

a)

tryck,

b)

temperatur,

c)

kompressorström,

d)

vätskenivåer,

e)

påfyllningsmängd av nytt köldmedium.

2.   Alla misstankar om läckage av fluorerad växthusgas ska följas upp av en undersökning av läckage med en direktmetod enligt artikel 6.

3.   En eller fler av följande situationer utgör misstanke om läckage:

a)

ett monterat läckagevarningssystem indikerar läckage,

b)

utrustningen bullrar eller vibrerar onormalt mycket, det bildas onormalt mycket is eller kylkapaciteten är otillräcklig,

c)

tecken på korrosion, oljeläckage eller på skador på komponenter eller material vid möjliga läckageställen,

d)

indikationer på läckage från synglas, nivåmätare eller andra mätare,

e)

tecken på skador på säkerhetsbrytare, tryckvakter, mätare och givaranslutningar,

f)

avvikelser från normala driftsvillkor, vilket indikeras av de analyserade parametrarna, inklusive realtidsindikationer från elektroniska system,

g)

övriga tecken på köldmedelsförluster.

Artikel 8

Reparationer av läckage

1.   Operatören ska ansvara för att reparationen utförs av personal som är certifierad för den typen av reparationer.

Innan reparationen påbörjas, ska systemet tömmas med pump eller köldmediet tömmas ur på annat vis.

2.   Operatören ska se till att en läckagekontroll med syrefritt kväve eller annan lämplig gas för tryckprov utförs om det är nödvändigt och att systemet därefter töms, återfylls och ett nytt läckageprov utförs.

Före tryckprov med syrefritt kväve eller annan lämplig gas för tryckprov, ska hela systemet tömmas på fluorerade växthusgaser om det är nödvändigt.

3.   För att undvika nytt läckage ska orsaken till läckaget fastställas så snart som möjligt.

Artikel 9

Uppföljningskontroller

När den certifierade personalen utför den uppföljningskontroll som anges i artikel 3.2 andra stycket i förordning (EG) nr 842/2006, ska den rikta mest uppmärksamhet på de områden där läckor uppkommit och reparerats samt på kringliggande områden om reparationen innebar att systemet utsatts för tryck.

Artikel 10

Krav på utrustning som nyligen tagits i drift

Utrustning som nyligen installerats ska läckagekontrolleras omedelbart efter driftsättningen.

Artikel 11

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2007.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 161, 14.6.2006, s. 1.

(2)  EGT L 244, 29.9.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens beslut 2007/540/EG (EUT L 198, 31.7.2007, s. 35).


20.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1517/2007

av den 19 december 2007

om ändring av bilaga III till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 vad gäller undantaget från kravet på att produktionslinjer för ekologiskt foder ska skiljas från produktionslinjer för konventionellt foder

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 13 andra strecksatsen, och

av följande skäl:

(1)

I del E punkt 3 andra stycket i bilaga III till förordning (EEG) nr 2092/91 föreskrivs undantag från kravet på att den utrustning som används inom enheter som bereder foderblandningar som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 2092/91 ska vara helt och hållet åtskild från den utrustning som används för foderblandningar som inte omfattas av förordningen. Undantaget löper ut den 31 december 2007.

(2)

Erfarenheten visar att aktörerna utnyttjar undantaget i stor utsträckning. När en och samma produktionslinje används för produktion av både ekologiskt foder och konventionellt foder och de båda produktionstyperna därvid skiljs åt tidsmässigt, krävs lämplig rengöring för att skydda den ekologiska foderproduktionen. Erfarenheten visar att lämplig rengöring under strikt kontroll fungerar.

(3)

I artikel 18 i rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (2) fastställs att produktion av bearbetat ekologiskt foder ska hållas åtskild i tid eller rum från produktion av bearbetat icke-ekologiskt foder.

(4)

Undantaget bör därför förlängas fram tills att förordning (EG) nr 834/2007 börjar gälla den 1 januari 2009.

(5)

Förordning (EEG) nr 2092/91 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 14 i förordning (EEG) nr 2092/91.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I del E punkt 3 andra stycket i bilaga III till förordning (EEG) nr 2092/91 ska ”den 31 december 2007” ersättas med ”den 31 december 2008”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 198, 22.7.1991, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1319/2007 (EUT L 293, 10.11.2007, s. 3).

(2)  EUT L 189, 20.7.2007, s. 1.


20.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/14


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1518/2007

av den 19 december 2007

om öppnande och förvaltning av en autonom tullkvot för vermouth

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3448/93 av den 6 december 1993 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter (1), särskilt artikel 7.2, och

av följande skäl:

(1)

I avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Argentina om ändring av medgivanden i Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor i samband med anslutningen till Europeiska gemenskapen (2), som godkändes genom rådets beslut 2006/930/EG (3), fastställs bestämmelser om öppnande av en tullkvot (erga omnes) för vermouth. Denna tullkvot bör därför öppnas.

(2)

I kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (4) fastställs förvaltningsföreskrifterna för de tullkvoter som ska användas i kronologisk ordning efter tulldeklarationernas datum. Det är lämpligt att den tullkvot som öppnas genom denna förordning förvaltas i enlighet med dessa bestämmelser.

(3)

I enlighet med gemenskapens åtaganden enligt avtalet genom skriftväxling bör denna förordning gälla från och med den 1 januari 2007.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för övergripande frågor rörande handeln med bearbetade jordbruksprodukter som inte omfattas av bilaga I.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En årlig tullkvot (löpnummer 09.0098) på 13 810 hl (erga omnes) öppnas för fri omsättning i gemenskapen av vermouth och annat vin av färska druvor smaksatt med växter eller aromatiska ämnen på kärl rymmande mer än 2 liter och med en verklig alkoholhalt på högst 18 % volymprocent, under KN-nummer 2205 90 10 och med en tullsats på 7 euro/hl inom kvoten.

Artikel 2

Kommissionen ska förvalta den årliga tullkvot som avses i artikel 1 i enlighet med artiklarna 308a, 308b och 308c i förordning (EEG) nr 2454/93.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2007.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 318, 20.12.1993, s. 18. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2580/2000 (EGT L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  EUT L 355, 15.12.2006, s. 92.

(3)  EUT L 355, 15.12.2006, s. 91.

(4)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 214/2007 (EUT L 62, 1.3.2007, s. 6).


20.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/15


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1519/2007

av den 19 december 2007

om ändring av förordningarna (EG) nr 2430/1999, (EG) nr 418/2001 och (EG) nr 162/2003 när det gäller villkoren för godkännande av vissa fodertillsatser som tillhör gruppen koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 13.3, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 13.3 i förordning (EG) nr 1831/2003 kan villkoren för godkännande av en tillsats ändras till följd av en ansökan från innehavaren av godkännandet.

(2)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 2430/1999 (2) godkändes användningen av tillsatsen diclazuril 0,5 g/100 g (”Clinacox 0,5 % Premix”) och diclazuril 0,2 g/100 g (”Clinacox 0,2 % Premix”) som tillhör gruppen ”Koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser” för tio års tid för slaktkycklingar. Godkännandet knöts till den som ansvarade för avyttringen av tillsatsen.

(3)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 418/2001 (3) godkändes användningen av tillsatsen diclazuril 0,5 g/100 g (”Clinacox 0,5 % Premix”) och diclazuril 0,2 g/100 g (”Clinacox 0,2 % Premix”) som tillhör gruppen ”Koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser” för tio års tid för kalkoner för köttproduktion. Godkännandet knöts till den som ansvarade för avyttringen av tillsatsen.

(4)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 162/2003 (4) godkändes användningen av tillsatsen diclazuril 0,5 g/100 g (”Clinacox 0,5 % Premix”) och diclazuril 0,2 g/100 g (”Clinacox 0,2 % Premix”) som tillhör gruppen ”Koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser” för tio års tid för kycklingar för uppfödning till värphöns. Godkännandet knöts till den som ansvarade för avyttringen av tillsatsen.

(5)

Innehavaren av godkännandena, Janssen Animal Health BVBA, har i enlighet med artikel 13.3 i förordning (EG) nr 1831/2003 lämnat in en ansökan där den föreslår att namnet på den ansvariga för avyttringen av de tillsatser som avses i skäl 2–4 i den här förordningen ska ändras. Till ansökan har de fogat uppgifter som visar att rätten att marknadsföra dessa tillsatser överförts till Janssen Pharmaceutica NV, dess belgiska moderbolag, med verkan från den 2 juli 2007.

(6)

Att överföra godkännandet av en tillsats som knyts till den som ansvarar för avyttringen till någon annan grundas på ett rent administrativt förfarande, och kräver ingen ny bedömning av tillsatserna. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har underrättats om ansökan.

(7)

För att Janssen Pharmaceutica NV ska kunna utnyttja sin äganderätt från och med den 2 juli 2007 måste namnet på den som ansvarar för avyttringen av tillsatserna ändras med verkan från och med den 2 juli 2007. Det är därför nödvändigt att denna förordning tillämpas retroaktivt.

(8)

Förordningarna (EG) nr 2430/1999, (EG) nr 418/2001 och (EG) nr 162/2003 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

En övergångsperiod under vilken befintliga lager kan användas bör föreskrivas.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Under rubriken E 771 i kolumn 2 i bilaga I till förordning (EG) nr 2430/1999 ska ”Janssen Animal Health B.V.B.A.” ersättas med ”Janssen Pharmaceutica NV”.

2.   Under rubriken E 771 i kolumn 2 i bilaga III till förordning (EG) nr 418/2001 ska ”Janssen Animal Health B.V.B.A” ersättas med ”Janssen Pharmaceutica NV”.

3.   Under rubriken E 771 i kolumn 2 i bilagan till förordning (EG) nr 162/2003 ska ”Janssen Animal Health B.V.B.A” ersättas med ”Janssen Pharmaceutica NV”.

Artikel 2

Befintliga lager som uppfyller de bestämmelser som är tillämpliga innan denna förordning träder i kraft kan fortsätta att släppas ut på marknaden och användas till och med den 30 april 2008.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 2 juli 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 378/2005 (EUT L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  EGT L 296, 17.11.1999, s. 3. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 249/2006 (EUT L 42, 14.2.2006, s. 22).

(3)  EGT L 62, 2.3.2001, s. 3.

(4)  EGT L 26, 31.1.2003, s. 3.


20.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/17


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1520/2007

av den 19 december 2007

om permanent godkännande av vissa fodertillsatser

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser (1), särskilt artiklarna 3 och 9d.1,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (2), särskilt artikel 25, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser.

(2)

I artikel 25 i förordning (EG) nr 1831/2003 fastställs övergångsbestämmelser för de ansökningar om godkännande av fodertillsatser som lämnats in i enlighet med direktiv 70/524/EEG innan förordning (EG) nr 1831/2003 började tillämpas.

(3)

Ansökningarna om godkännande av de tillsatser som förtecknas i bilagorna till den här förordningen lämnades in innan förordning (EG) nr 1831/2003 började tillämpas.

(4)

De första synpunkterna på dessa ansökningar enligt artikel 4.4 i direktiv 70/524/EEG lämnades in till kommissionen innan förordning (EG) nr 1831/2003 började tillämpas. Dessa ansökningar ska därför fortfarande behandlas enligt artikel 4 i direktiv 70/524/EEG.

(5)

Användningen av mikroorganismpreparatet av Saccharomyces cerevisiae (MUCL 39885) godkändes preliminärt för mjölkkor för första gången genom kommissionens förordning (EG) nr 879/2004 (3). Nya uppgifter har lämnats in till stöd för en ansökan om godkännande utan tidsbegränsning för detta mikroorganismpreparat för mjölkkor. Granskningen visar att villkoren för ett sådant godkännande i artikel 3a i direktiv 70/524/EEG är uppfyllda. Godkännande utan tidsbegränsning bör därför meddelas för användning av detta mikroorganismpreparat enligt specifikationen i bilaga I till den här förordningen.

(6)

Användningen av mikroorganismpreparatet av Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415) godkändes preliminärt för kalkoner för köttproduktion för första gången genom kommissionens förordning (EG) nr 1801/2003 (4). Nya uppgifter har lämnats in till stöd för en ansökan om godkännande utan tidsbegränsning för detta mikroorganismpreparat. Granskningen visar att villkoren för ett sådant godkännande i artikel 3a i direktiv 70/524/EEG är uppfyllda. Godkännande utan tidsbegränsning bör därför meddelas för användning av detta mikroorganismpreparat enligt specifikationen i bilaga II till den här förordningen.

(7)

Användningen av mikroorganismpreparatet av Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415) godkändes preliminärt för hundar för första gången genom kommissionens förordning (EG) nr 1288/2004 (5). Nya uppgifter har lämnats in till stöd för en ansökan om godkännande utan tidsbegränsning för detta mikroorganismpreparat. Granskningen visar att villkoren för ett sådant godkännande i artikel 3a i direktiv 70/524/EEG är uppfyllda. Godkännande utan tidsbegränsning bör därför meddelas för användning av detta mikroorganismpreparat enligt specifikationen i bilaga III till den här förordningen.

(8)

Användningen av mikroorganismpreparatet av Lactobacillus acidophilus (D2/CSL CECT 4529) godkändes preliminärt för värphöns för första gången genom kommissionens förordning (EG) nr 2154/2003 (6). Nya uppgifter har lämnats in till stöd för en ansökan om godkännande utan tidsbegränsning för detta mikroorganismpreparat. Granskningen visar att villkoren för ett sådant godkännande i artikel 3a i direktiv 70/524/EEG är uppfyllda. Godkännande utan tidsbegränsning bör därför meddelas för användning av detta mikroorganismpreparat enligt specifikationen i bilaga IV till den här förordningen.

(9)

Användningen av det enzympreparat av endo-1,4-beta-glukanas EC 3.2.1.4 som framställs av Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 142) godkändes preliminärt för smågrisar för första gången genom kommissionens förordning (EG) nr 1436/98 (7). Nya uppgifter har lämnats in till stöd för en ansökan om godkännande utan tidsbegränsning för detta enzympreparat. Granskningen visar att villkoren för ett sådant godkännande i artikel 3a i direktiv 70/524/EEG är uppfyllda. Godkännande utan tidsbegränsning bör därför meddelas för användning av detta enzympreparat enligt specifikationen i bilaga V till den här förordningen.

(10)

Granskningen av ansökningarna visar att det bör krävas vissa förfaranden för att skydda arbetstagare mot exponering för de tillsatser som anges i bilagorna. Ett sådant skydd bör garanteras genom tillämpning av rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (8).

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Preparatet av typen mikroorganismer enligt specifikationen i bilaga I ska godkännas som fodertillsats utan tidsbegränsning på villkoren i den bilagan.

Artikel 2

Preparatet av typen mikroorganismer enligt specifikationen i bilaga II ska godkännas som fodertillsats utan tidsbegränsning på villkoren i den bilagan.

Artikel 3

Preparatet av typen mikroorganismer enligt specifikationen i bilaga III ska godkännas som fodertillsats utan tidsbegränsning på villkoren i den bilagan.

Artikel 4

Preparatet av typen mikroorganismer enligt specifikationen i bilaga IV ska godkännas som fodertillsats utan tidsbegränsning på villkoren i den bilagan.

Artikel 5

Preparat av typen enzymer enligt specifikationen i bilaga V ska godkännas som fodertillsats utan tidsbegränsning på villkoren i den bilagan.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 270, 14.12.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 1800/2004 (EUT L 317, 16.10.2004, s. 37).

(2)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 378/2005 (EUT L 59, 5.3.2005, s. 8).

(3)  EUT L 162, 30.4.2004, s. 65.

(4)  EUT L 264, 15.10.2003, s. 16.

(5)  EUT L 243, 15.7.2004, s. 10. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1812/2005 (EUT L 291, 5.11.2005, s. 18).

(6)  EUT L 324, 11.12.2003, s. 11.

(7)  EGT L 191, 7.7.1998, s. 15.

(8)  EGT L 183, 29.6.1989, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/30/EG (EUT L 165, 27.6.2007, s. 21).


BILAGA I

EG-nr

Tillsats

Kemisk formel, beskrivning

Djurart eller djurkategori

Maximiålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

CFU/kg helfoder

Mikroorganismer

E 1710

Saccharomyces cerevisiae

MUCL 39885

Preparat av Saccharomyces cerevisiae som innehåller minst följande:

I pulverform, som ovalt och runt granulat:

1 × 109 CFU/g tillsats

Mjölkkor

1,23 × 109

2,33 × 109

1.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering.

2.

Mängden Saccharomyces cerevisiae i den dagliga ransonen får inte överstiga 8,4 × 109 CFU per 100 kg kroppsvikt upp till 600 kg. Över 600 kg läggs 0,9 × 109 CFU till för varje ytterligare 100 kg kroppsvikt.

Utan tidsbegränsning


BILAGA II

EG-nr

Tillsats

Kemisk formel, beskrivning

Djurart eller djurkategori

Maximiålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

CFU/kg helfoder

Mikroorganismer

E 1707

Enterococcus faecium

DSM 10663/NCIMB 10415

Preparat av Enterococcus faecium som innehåller minst följande:

 

I pulverform och granulat:

3,5 × 1010 CFU/g tillsats

 

I kapselform:

2,0 × 1010 CFU/g tillsats

 

I flytande form:

1 × 1010 CFU/ml tillsats

Kalkoner för köttproduktion

1 × 107

1,0 × 109

1.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering.

2.

Får användas i foderblandningar som innehåller följande tillåtna koccidiostatika: diclazuril, halofuginon, lasalocidnatrium, maduramicinammonium, monensinnatrium, robenidin.

Utan tidsbegränsning


BILAGA III

EG-nr

Tillsats

Kemisk formel, beskrivning

Djurart eller djurkategori

Maximiålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

CFU/kg helfoder

Mikroorganismer

E 1707

Enterococcus faecium

DSM 10663/NCIMB 10415

Preparat av Enterococcus faecium som innehåller minst följande:

 

I pulverform och granulat:

3,5 × 1010 CFU/g tillsats

 

I kapselform:

2,0 × 1010 CFU/g tillsats

 

I flytande form:

1 × 1010 CFU/ml tillsats

Hundar

1 × 109

3,5 × 1010

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering.

Utan tidsbegränsning


BILAGA IV

EG-nr

Tillsats

Kemisk formel, beskrivning

Djurart eller djurkategori

Maximiålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

CFU/kg helfoder

Mikroorganismer

E 1715

Lactobacillus acidophilus

D2/CSL

CECT 4529

Preparat av Lactobacillus acidophilus som innehåller minst

50 × 109 CFU/g tillsats

Värphöns

1 × 109

1 × 109

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering.

Utan tidsbegränsning


BILAGA V

EG-nr

Tillsats

Kemisk formel, beskrivning

Djurart eller djurkategori

Maximiålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

Aktivitet/kg helfoder

Enzymer

E 1616

Endo-1,4-beta-glukanas

EC 3.2.1.4

Preparat av endo-1,4-betaglukanas framställt av Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 142). Minsta aktivitet:

 

I fast form: 2 000 CU (1)/g

 

I flytande form: 2 000 CU/ml

Smågrisar (avvanda)

350 CU

1.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering.

2.

Rekommenderad dos/kg helfoder: 350–1 000 CU.

3.

För användning i foderblandningar med höga halter av icke-stärkelse-polysackarider (huvudsakligen beta-glukaner), t.ex. sådana som innehåller mer än 40 % korn.

4.

För användning hos avvanda smågrisar upp till ca 35 kg.

Utan tidsbegränsning


(1)  1 CU motsvarar den mängd enzym som frigör 0,128 mikromol reducerande sockerarter (glukosekvivalenter) per minut från korn-beta-glukan vid pH 4,5 och 30 °C.


20.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/24


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1521/2007

av den 19 december 2007

om godkännande av ett nytt användningsområde för Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) som fodertillsats

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser och de skäl och förfaranden som gäller för ett sådant godkännande.

(2)

En ansökan enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 1831/2003 om godkännande av det preparat som anges i bilagan till den här förordningen har lämnats in. Till ansökan bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(3)

Ansökan gäller godkännande av ett nytt användningsområde för preparatet av Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) som fodertillsats för suggor i kategorin ”zootekniska tillsatser”.

(4)

Användning av preparatet av Enterococcus faecium DSM 7134 godkändes preliminärt för smågrisar och slaktsvin genom kommissionens förordning (EG) nr 666/2003 (2), preliminärt för suggor genom kommissionens förordning (EG) nr 2154/2003 (3), preliminärt för slaktkycklingar genom kommissionens förordning (EG) nr 521/2005 (4) och i tio år (Bonvital) för (avvanda) smågrisar och slaktsvin genom kommissionens förordning (EG) nr 538/2007 (5).

(5)

Nya uppgifter har lämnats in till stöd för en ansökan om godkännande för suggor. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad ”myndigheten”) konstaterade i sitt yttrande av den 10 juli 2007 att preparatet Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) inte inverkar negativt på djurs och människors hälsa eller på miljön (6). Myndigheten bedömer vidare att preparatet inte utgör någon risk som enligt artikel 5.2 i förordning (EG) nr 1831/2003 skulle förhindra ett godkännande för denna nya djurkategori. Enligt yttrandet förbättrar preparatet suggornas resultatparametrar. Myndigheten anser inte att det finns behov av särskilda krav för övervakning efter utsläppandet på marknaden. I yttrandet bekräftas även den rapport om analysmetoden för fodertillsatsen som lämnats av det referenslaboratorium som inrättats på gemenskapsnivå i enlighet med förordning (EG) nr 1831/2003.

(6)

Bedömningen av preparatet visar att det uppfyller villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003. Preparatet bör därför godkännas för användning i enlighet med bilagan till den här förordningen.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det preparat i kategorin ”zootekniska tillsatser” och i den funktionella gruppen ”medel som stabiliserar tarmfloran” som anges i bilagan ska godkännas som fodertillsats enligt villkoren i den bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 378/2005 (EUT L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  EUT L 96, 12.4.2003, s. 11.

(3)  EUT L 324, 11.12.2003, s. 11.

(4)  EUT L 84, 2.4.2005, s. 3. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1812/2005 (EUT L 291, 5.11.2005, s. 18).

(5)  EUT L 128, 16.5.2007, s. 16.

(6)  Yttrande från vetenskapliga panelen för tillsatser och produkter eller ämnen som används i foder om säkerheten och effekten av produkten ”Bonvital”, ett preparat av Enterococcus faecium, som fodertillsats för suggor. Antaget den 10 juli 2007. The EFSA Journal (2007) 521, s. 1–8.


BILAGA

Tillsatsens identifieringsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

(handelsnamn)

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Maximiålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

CFU/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Kategori: zootekniska tillsatser. Funktionell grupp: medel som stabiliserar tarmfloran.

4b1841

Lactosan Starterkulturen GmbH & Co KG

Enterococcus faecium DSM 7134

(Bonvital)

 

Tillsatsens sammansättning:

Preparat av Enterococcus faecium DSM 7134 som innehåller minst följande:

I pulverform: 1 × 1010 CFU/g tillsats

Som granulat (mikrokapslar): 1 × 1010 CFU/g tillsats

 

Beskrivning av det verksamma ämnet:

Enterococcus faecium DSM 7134

 

Analysmetod (1):

Räkning av utstryk på platta med galla-eskulin-azid-agar och identifiering med pulsfältsgelelektrofores (PFGE)

Suggor

0,5 × 109

1 × 109

1.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering.

2.

Tillsätts i suggfoder från 90:e dräktighetsdagen till avslutad laktation

9.1.2018


(1)  Närmare information om analysmetoderna finns på webbplatsen för gemenskapens referenslaboratorium: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


20.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/27


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1522/2007

av den 19 december 2007

om ändring av förordning (EG) nr 795/2004 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001 (1), särskilt artikel 54.5 och artikel 145 d och 145 dd, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 795/2004 (2) införs tillämpningsföreskrifter för systemet med samlat gårdsstöd, vilka gäller från och med 2005.

(2)

Genom förordning (EG) nr 1782/2003, ändrad genom förordning (EG) nr 1182/2007 (3), där det fastställs särskilda bestämmelser för frukt- och grönsakssektorn, anges regler för det frikopplade stödet och för integrationen av stödet för frukt och grönsaker i systemet med samlat gårdsstöd. Tillämpningsföreskrifter som rör detta bör därför antas. Dessa föreskrifter bör ligga i linje med dem som redan antagits för olivolja, tobak, bomull, humle, sockerbetor, sockerrör, cikoria och bananer genom förordning (EG) nr 795/2004.

(3)

Artikel 2 i förordning (EG) nr 795/2004 bör formuleras vidare i fråga om definitionen av plantskolor.

(4)

Artikel 21 i förordning (EG) nr 795/2004 innehåller närmare föreskrifter för jordbrukare som har investerat i produktionskapacitet eller som långtidsarrenderar mark. Dessa föreskrifter behöver anpassas för att beakta de särskilda förhållandena för jordbruksproducenter i frukt- och grönsakssektorn som har gjort sådana investeringar eller ingått avtal om sådant långtidsarrende innan förordning (EG) nr 1182/2007 trädde i kraft.

(5)

De medlemsstater som har anslutit sig till gemenskapen från och med den 1 maj 2004 har upprättat ett identifieringssystem för jordbruksskiften i enlighet med artikel 20 i förordning (EG) nr 1782/2003. Vid övergången från det gamla till det nya identifieringssystemet, kan uppgifter rörande vissa skiften som existerade 2003, på grund av tekniska svårigheter, ha återgetts felaktigt i det nya identifieringssystemet. För att göra det lättare för alla dessa medlemsstater att i detta sammanhang införliva definitionen ”hektar som berättigar till arealuttagsrättighet” i artikel 54.2 i den förordningen bör de, om inte annat följer av artikel 33 i förordning (EG) nr 795/2004, tillåtas att avvika från hänvisningen till den tidpunkt för ansökan om arealstöd för 2003 som fastställs i första stycket i nämnda artikel 54.2, under förutsättning att de ser till att den sammanlagda jordbruksareal som berättigar till arealuttagsrättigheter inte ökar. Artikel 32 i förordning (EG) nr 795/2004 bör därför ändras i enlighet med detta. Eftersom vissa av dessa medlemsstater införlivat det samlade gårdsstödet från och med den 1 januari 2007, bör undantaget tillämpas från den dagen.

(6)

För jordbrukare som har tilldelats, köpt eller mottagit stödrättigheter senast den sista dagen för ansökning om fastställande av stödrättigheter för det år under vilket de belopp och stödberättigande hektar som avses i punkt M i bilaga VII till förordning (EG) nr 1782/2003 fastställts, bör antalet samt värdet av deras stödrättigheter räknas om med hänsyn till de referensbelopp och hektar som följer av integrationen av frukt- och grönsakssektorn. Arealuttagsrättigheter och rättigheter som omfattas av särskilda villkor bör inte tas med i beräkningen.

(7)

Enligt artikel 42.1 i förordning (EG) nr 1782/2003 ska den nationella reserven fyllas på genom en linjär minskning av alla referensbelopp. Det behövs fastställas regler för hur medlemsstaterna ska gå tillväga för att integrera referensbeloppet för frukt och grönsaker vid påfyllningen av den nationella reserven.

(8)

Medlemsstater som tillämpar den regionala modell som fastställs i artikel 59.1 och 59.3 i förordning (EG) nr 1782/2003 bör få befogenhet att fastställa det antal stödrättigheter per jordbrukare som ska följa av integrationen av frukt- och grönsakshektar.

(9)

Det bör fastställas vilken dag medlemsstaterna ska meddela kommissionen uppgifter rörande de möjligheter som föreskrivs i artikel 51 i förordning (EG) nr 1782/2003.

(10)

Förordning (EG) nr 795/2004 bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för direktstöd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 795/2004 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt c ska ersättas med följande:

”c)   permanenta grödor: grödor som inte ingår i växtföljden, utom permanent betesmark, och som odlas på marken i fem år eller mer och ger upprepade skördar, även plantskolor, samt skottskog med kort omloppstid (KN-nummer ex 0602 90 41) med undantag för fleråriga grödor och plantskolor med fleråriga grödor.”

b)

Efter led (k) ska följande led införas:

”l)   Plantskolor: Plantskolor enligt definitionen i punkt G/5 i bilaga I till kommissionens beslut 2000/115/EG (4) om definitioner av variablerna, förteckningen över jordbruksprodukter, undantagen från definitionerna samt regioner och distrikt för undersökningarna av företagsstrukturen i jordbruket.

2.

Artikel 21 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska följande stycke läggas till:

”För investeringar i frukt- och grönsakssektorn ska det datum som avses i första stycket vara den 1 november 2007.”

b)

I punkt 2 ska följande stycke läggas till:

”För investeringar i frukt- och grönsakssektorn ska det datum som avses i första stycket vara den 1 november 2007.”

c)

I punkt 4 ska följande stycke läggas till:

”För långtidsarrenden i frukt- och grönsakssektorn ska det datum som avses i första stycket vara den 1 november 2007.”

3.

I artikel 32.4 ska följande stycke läggas till:

”Om nya medlemsstater i den mening som avses i artikel 2 g i förordning (EG) nr 1782/2003 har stött på tekniska svårigheter när det gäller att fastställa gränserna för vissa jordbruksskiften till följd av övergången från det identifieringssystem för jordbruksskiften som var i kraft den dag som avses i artikel 54.2 i den förordningen till det identifieringssystem för jordbruksskiften som avses i artikel 20 i samma förordning får de, om inte annat följer av artikel 33 i denna förordning, avvika från artikel 54.2 första stycket i förordning (EG) nr 1782/2003 och fastställa hänvisningen till datum för arealstödansökningar för 2003 till den 30 juni 2006. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att förhindra en betydande ökning av den totala areal som berättigar till arealuttagsrättigheter. Bulgarien och Rumänien får dock fastställa datumet till den 30 juni 2007.”

4.

Före kapitel 7 ska följande kapitel 6c införas:

”KAPITEL 6c

KAPITEL 6c INTEGRATION AV FRUKT- OCH GRÖNSAKSSEKTORN I SYSTEMET MED SAMLAT GÅRDSSTÖD

Artikel 48f

Allmänna bestämmelser

1.   För att fastställa antalet stödrättigheter och dessa stödrättigheters värde inom ramen för integrationen av frukt- och grönsakssektorn i systemet med samlat gårdsstöd, ska artiklarna 37 och 43 i förordning (EG) nr 1782/2003 gälla om inte annat följer av reglerna i artikel 48g i den här förordningen och, om medlemsstaterna har använt sig av möjligheten i artikel 59 i förordning (EG) nr 1782/2003, i artikel 48h i den här förordningen.

2.   Om inte annat följer av artikel 12.1 i förordning (EG) nr 795/2004 får medlemsstaterna från och med den 1 januari 2008 börja identifiera stödberättigade jordbrukare för tilldelning av stödrättigheter till följd av integrationen av frukt- och grönsakssektorns i det samlade gårdsstödet.

3.   Alltefter omständigheterna ska artikel 41.2 i förordning (EG) nr 1782/2003 gälla i fråga om värdet på samtliga de stödrättigheter som fanns före integrationen av stödet för frukt och grönsaker samt i fråga om referensbeloppen för stödet för frukt och grönsaker.

4.   Den procentuella minskning som fastställs av medlemsstaten i enlighet med artikel 42.1 i förordning (EG) nr 1782/2003 ska tillämpas på de referensbelopp som svarar mot de frukt- och grönsaksprodukter som integrerats i det samlade gårdsstödet.

5.   Den femårsperiod som anges i artikel 42.8 i förordning (EG) nr 1782/2003 ska inte starta på nytt för de stödrättigheter som kommer från den nationella reserven och som räknats om eller ökats i enlighet med artiklarna 48g och 48h i den här förordningen.

6.   Vid tillämpningen av artikel 7.1, artiklarna 12–17, artikel 20 och artikel 27 i denna förordning ska det första året för tillämpning av samlat gårdsstöd inom sektorn för frukt och grönsaker vara det år då medlemsstaten fastställer de belopp och stödberättigande hektar som avses i punkt M i bilaga VII till förordning (EG) nr 1782/2003, med beaktande av den fakultativa övergångsperiod på tre år som avses i tredje stycket i den punkten.

Artikel 48g

Särskilda regler

1.   Jordbrukare som den sista dagen för ansökan om fastställande av stödrättigheter enligt artikel 12 i denna förordning inte äger några stödrättigheter eller enbart äger arealuttagsrättigheter eller stödrättigheter som omfattas av särskilda villkor ska, när det gäller frukt och grönsaker, tilldelas stödrättigheter som beräknats i enlighet med artiklarna 37 och 43 i förordning (EG) nr 1782/2003.

Första stycket ska också tillämpas när jordbrukaren har arrenderat stödrättigheter mellan det första tillämpningsåret för samlat gårdsstöd och året för integration av frukt och grönsakssektorn.

2.   Om jordbrukaren tilldelats, köpt eller mottagit stödrättigheter före sista dagen för ansökan om fastställande av stödrättigheter enligt artikel 12, ska värdet på och antalet stödrättigheter räknas om enligt följande metod:

a)

Antalet stödrättigheter ska vara lika med det antal som jordbrukaren äger, plus det antal hektar som fastställts i enlighet med artikel 43 i förordning (EG) nr 1782/2003 för frukt och grönsaker, matpotatis och plantskolor.

b)

Värdet ska räknas fram genom att summan av värdet på de stödrättigheter som jordbrukaren äger och det referensbelopp som beräknats i enlighet med artikel 37 i förordning (EG) nr 1782/2003 för frukt och grönsaker divideras med det antal som fastställts i enlighet med led a i det här stycket.

Arealuttagsrättigheter och stödrättigheter som omfattas av särskilda villkor ska inte tas med i beräkningen enligt detta stycke.

3.   Stödrättigheter som arrenderats ut före sista dagen för inlämnande av ansökan om samlat gårdsstöd enligt artikel 12 ska tas med i den beräkning som avses i punkt 2. Stödrättigheter som före den 15 maj 2004 arrenderas ut via en kontraktsklausul i enlighet med artikel 27 ska tas med i den beräkning som avses i punkt 2 i den här artikeln endast om arrendevillkoren kan ändras.

Artikel 48h

Regionalt genomförande

1.   När en medlemsstat har utnyttjat den möjlighet som föreskrivs i artikel 59.1 i förordning (EG) nr 1782/2003, ska jordbrukarna tilldelas ett antal stödrättigheter som är lika stort som antalet nya stödberättigande hektar som används för odling av frukt, grönsaker och matpotatis samt för plantskolor, i enlighet med artikel 59.4 i samma förordning.

Värdet av stödrättigheterna ska beräknas i enlighet med artikel 59.2 och 59.3 samt artikel 63.3 i samma förordning.

Det första tillämpningsåret enligt artikel 59.4 i samma förordning ska vara 2008.

2.   Genom avvikelse från punkt 1 första stycket, kan medlemsstaterna fastställa ett kompletterande antal stödrättigheter per jordbrukare på grundval av objektiva kriterier enligt punkt M i bilaga VII till förordning (EG) nr 1782/2003 rörande frukt och grönsaker, matpotatis och plantskolor.”

5.

Följande artikel 49b ska införas före artikel 50:

”Artikel 49b

Integration av frukt och grönsaker

Medlemsstaterna ska, senast den 1 november 2008, underrätta kommissionen om det beslut som fattats med avseende på de möjligheter som föreskrivs i artikel 51 i förordning (EG) nr 1782/2003, uppdelat på produkt, år och, i tillämpliga fall, regioner.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2008. Artikel 1.3 ska dock tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1276/2007 (EUT L 284, 30.10.2007, s. 11).

(2)  EUT L 141, 30.4.2004, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 608/2007 (EUT L 141, 2.6.2007, s. 31).

(3)  EUT L 273, 17.10.2007, s. 1.

(4)  EGT L 38, 12.2.2000, s. 1.”


DIREKTIV

20.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/31


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2007/66/EG

av den 11 december 2007

om ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG vad gäller effektivare förfaranden för prövning av offentlig upphandling

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 89/665/EEG av den 21 december 1989 om samordning av lagar och andra författningar för prövning av offentlig upphandling av varor och bygg- och anläggningsarbeten (4) och direktiv 92/13/EEG av den 25 februari 1992 om samordning av lagar och andra författningar om gemenskapsregler om upphandlingsförfaranden tillämpade av företag och verk inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna (5), gäller prövning av upphandling som utförts av upphandlande myndigheter i enlighet med artikel 1.9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (6) respektive upphandlande enheter i enlighet med artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfaranden vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningsdirektivet) (7). Syftet med direktiven 89/665/EEG och 92/13/EEG är att säkerställa en effektiv tillämpning av direktiven 2004/18/EG och 2004/17/EG.

(2)

Direktiven 89/665/EEG och 92/13/EEG är därför endast tillämpliga på de avtal som omfattas av tillämpningsområdet för direktiven 2004/18/EG och 2004/17/EG enligt Europeiska gemenskapernas domstols tolkning oavsett det anbudsförfarande eller meddelande om konkurrensutsatt upphandling som använts, däribland projekttävlingar, kvalificeringssystem och dynamiska inköpssystem. Enligt EG-domstolens rättspraxis bör medlemsstaterna se till att det finns möjligheter till effektiv och skyndsam rättslig prövning av de upphandlande myndigheternas och de upphandlande enheternas beslut om ett särskilt kontrakt kan hänföras till den personkrets som direktiven 2004/18/EG och 2004/17/EG är tillämpliga på eller till deras materiella tillämpningsområde.

(3)

Samråd med de berörda parterna och EG-domstolens rättspraxis har visat på ett antal brister i medlemsstaternas prövningsförfaranden. På grund av dessa brister är det inte alltid möjligt att med tillämpning av de förfaranden som inrättades genom direktiven 89/665/EEG och 92/13/EEG se till att gemenskapslagstiftningen följs, särskilt inte i ett skede när överträdelser ännu kan rättas till. De garantier för insyn och likabehandling som eftersträvas i dessa direktiv bör därför förstärkas för att säkerställa att gemenskapen som helhet fullt ut drar nytta av de positiva effekterna av den modernisering och förenkling av reglerna för offentlig upphandling som åstadkommits genom direktiven 2004/18/EG och 2004/17/EG. För att det ska bli möjligt att uppnå de resultat som eftersträvas av gemenskapslagstiftaren bör därför direktiven 89/665/EEG och 92/13/EEG ändras genom tillägg av nödvändiga förtydliganden.

(4)

Av de brister som konstaterats kan särskilt framhållas avsaknaden av en tidsfrist som möjliggör en effektiv prövning mellan beslutet att tilldela ett kontrakt och ingåendet av avtalet i fråga. Detta medför ibland att de upphandlande myndigheterna och de upphandlande enheterna skyndar sig att underteckna kontraktet i avsikt att göra det ifrågasatta beslutets verkningar oåterkalleliga. För att åtgärda denna brist, som allvarligt hindrar ett effektivt rättsligt skydd för de berörda anbudsgivarna, dvs. de som ännu inte har uteslutits definitivt, är det nödvändigt att införa en minimiperiod, under vilken det aktuella avtalet inte får ingås, oavsett om avtalet ingås i och med att kontraktet undertecknas.

(5)

Vid fastställandet av minimilängden av den period under vilken avtal inte får ingås ska hänsyn tas till olika kommunikationsmedel. Om snabba kommunikationsmedel används kan en kortare period fastställas än om andra kommunikationsmedel används. I detta direktiv fastställs endast minimiperioder under vilka avtal inte får ingås. Medlemsstaterna har rätt att införa eller behålla perioder som är längre än dessa. Medlemsstaterna har också rätt att besluta vilken period som bör gälla om olika kommunikationsmedel används samtidigt.

(6)

Perioden under vilken avtal inte får ingås bör ge de berörda anbudsgivarna tillräckligt lång tid för att granska tilldelningsbeslutet och bedöma om ett prövningsförfarande bör inledas. När de berörda anbudsgivarna underrättas om tilldelningsbeslutet bör de få den relevanta information som är nödvändig för att de ska kunna ansöka om effektiv prövning. Detsamma gäller på motsvarande sätt för anbudssökandena om den upphandlande myndigheten eller den upphandlande enheten inte i rätt tid tillhandahållit information om avslaget på deras ansökan.

(7)

Denna relevanta information omfattar särskilt den kortfattade redogörelsen för skälen till beslutet som föreskrivs i artikel 41 i direktiv 2004/18/EG och artikel 49 i direktiv 2004/17/EG. Eftersom längden på den period under vilken avtal inte får ingås varierar mellan medlemsstaterna, är det också viktigt att berörda anbudsgivare och anbudssökande underrättas om den period de faktiskt har till förfogande för att ansöka om prövning.

(8)

Denna minimiperiod under vilken avtal inte får ingås är inte avsedd att tillämpas om det enligt direktiv 2004/18/EG eller direktiv 2004/17/EG inte krävs att ett föregående offentliggörande av ett meddelande om offentlig upphandling har gjorts i Europeiska unionens officiella tidning, särskilt i fall av synnerlig brådska enligt artikel 31.1 c i direktiv 2004/18/EG eller artikel 40.3 d i direktiv 2004/17/EG. I dessa fall är det tillräckligt att föreskriva effektiva prövningsförfaranden efter det att avtalet har ingåtts. En minimiperiod är inte heller nödvändig om den enda berörda anbudsgivaren är den som tilldelats kontraktet och ingen anbudssökande berörs. I detta fall återstår det ingen annan person i anbudsförfarandet som har ett intresse av att erhålla underrättelsen och som kan utnyttja perioden under vilken avtal inte får ingås till att ansöka om effektiv prövning.

(9)

När det gäller kontrakt som grundar sig på ett ramavtal eller ett dynamiskt inköpssystem kan slutligen en obligatorisk period under vilken avtal inte får ingås inverka på de effektivitetsvinster som är syftet med dessa anbudsförfaranden. Istället för att införa en obligatorisk period under vilken avtal inte får ingås kan medlemsstaterna därför föreskriva ogiltighet som effektiv sanktion i enlighet med artikel 2d i direktiven 89/665/EEG och 92/13/EEG vid överträdelser av artikel 32.4 andra stycket andra strecksatsen och av artikel 33.5 och 33.6 i direktiv 2004/18/EG samt artikel 15.5 och 15.6 i direktiv 2004/17/EG.

(10)

I sådana fall som avses i artikel 40.3 i direktiv 2004/17/EG kräver inte kontrakt som grundar sig på ett ramavtal att ett föregående offentliggörande av ett meddelande om upphandling har gjorts i Europeiska unionens officiella tidning. I sådana fall bör den period under vilken avtal inte får ingås inte vara obligatorisk.

(11)

När en medlemsstat kräver att en person som avser att utnyttja ett prövningsförfarande ska underrätta den upphandlande myndigheten eller den upphandlande enheten om denna avsikt, är det nödvändigt att klargöra att detta inte bör påverka perioden under vilken avtal inte får ingås eller någon annan tidsfrist som gäller för ansökan om prövning. När en medlemsstat kräver att den berörda personen i första hand ska lämna sin ansökan om prövning till den upphandlande myndigheten eller den upphandlande enheten, är det nödvändigt att den personen förfogar över en rimlig minimiperiod för att kunna vända sig till det behöriga prövningsorganet innan avtalet ingås, om den personen skulle vilja invända mot den upphandlande myndighetens eller den upphandlande enhetens svar eller avsaknad av svar.

(12)

Om en ansökan om prövning lämnas in strax innan den minimiperiod under vilken avtal inte får ingås löper ut, bör detta inte få till följd att det behöriga prövningsorganet berövas den tid som är nödvändig för att agera, särskilt för att förlänga den period under vilken avtal inte får ingås. Därför är det nödvändigt att det fastställs en oberoende minimiperiod som inte bör löpa ut förrän prövningsorganet har fattat ett beslut om ansökningen. Detta bör inte hindra prövningsorganet från att göra en förhandsbedömning av om prövningen som sådan kan tas upp. Medlemsstaterna får föreskriva att denna period ska löpa ut antingen när prövningsorganet har fattat ett beslut om ansökningen om provisoriska åtgärder, inbegripet ytterligare förlängning av perioden under vilken avtal inte får ingås, eller när prövningsorganet har fattat ett beslut i sak, särskilt avseende en ansökan om åsidosättande av ett olagligt beslut.

(13)

För att bekämpa otillåten direkttilldelning, som av EG-domstolen har betecknats som den allvarligaste överträdelsen av gemenskapslagstiftningen om offentlig upphandling som en upphandlande myndighet eller en upphandlande enhet kan begå, bör effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner föreskrivas. Ett avtal som har ingåtts till följd av en otillåten direkttilldelning bör därför i princip anses vara ogiltigt. Ogiltigheten bör inte vara automatisk utan bör konstateras av eller vara resultatet av ett beslut som fattats av ett oberoende prövningsorgan.

(14)

Ogiltighet är det effektivaste sättet att återupprätta konkurrens och skapa nya affärsmöjligheter för de ekonomiska aktörer som på olagligt sätt har berövats sina konkurrensmöjligheter. Direkttilldelning i den mening som avses i detta direktiv bör omfatta all upphandling där inget föregående offentliggörande av ett meddelande om offentlig upphandling har gjorts i Europeiska unionens officiella tidning enligt direktiv 2004/18/EG. Detta motsvarar ett förfarande utan föregående meddelande om upphandling enligt direktiv 2004/17/EG.

(15)

Direkttilldelning i den mening som avses i detta direktiv kan vara motiverad när det gäller undantagen i artiklarna 10–18 i direktiv 2004/18/EG, tillämpningen av artikel 31, 61 eller 68 i direktiv 2004/18/EG, tilldelningen av ett tjänstekontrakt i enlighet med artikel 21 i direktiv 2004/18/EG eller ett internt kontrakt som tilldelats på lagligt sätt enligt EG-domstolens tolkning.

(16)

Detsamma gäller för de avtal som uppfyller villkoren för undantag eller särskilda överenskommelser i enlighet med artikel 5.2, artiklarna 18–26, artiklarna 29 och 30 eller artikel 62 i direktiv 2004/17/EG, för de fall där artikel 40.3 i direktiv 2004/17/EG tillämpas eller för tilldelningen av ett tjänstekontrakt i enlighet med artikel 32 i direktiv 2004/17/EG.

(17)

Ett prövningsförfarande bör finnas tillgängligt åtminstone för varje person som har eller har haft ett intresse av att erhålla ett särskilt kontrakt och som har skadats eller riskerar att skadas av en påstådd överträdelse.

(18)

I syfte att förebygga allvarliga överträdelser av skyldigheten att beakta den period under vilken avtal inte får ingås och den automatiska förlängningen av den period under vilken avtal inte får ingås, vilka är nödvändiga förutsättningar för effektiva prövningar, bör effektiva sanktioner tillämpas. Därför bör avtal som ingås med åsidosättande av den period under vilken avtal inte får ingås och den automatiska förlängningen av den period under vilken avtal inte får ingås i princip anses vara ogiltiga om de kombineras med överträdelser av direktiv 2004/18/EG eller direktiv 2004/17/EG, om dessa överträdelser har inverkat på möjligheterna för den anbudsgivare som ansöker om prövning att erhålla kontraktet.

(19)

När det gäller andra överträdelser av formella krav kan medlemsstaterna anse att principen om ogiltighet är olämplig. I dessa fall bör medlemsstaterna ha rätt att föreskriva andra alternativa sanktioner. Som alternativa sanktioner bör endast betraktas åläggande av avgifter vilka ska betalas till ett organ som är oberoende av den upphandlande myndigheten eller enheten, eller förkortning av avtalstidens längd. Det är medlemsstaterna som ska fastställa detaljerna för alternativa sanktioner och reglerna för tillämpningen av dem.

(20)

Detta direktiv bör inte utesluta att strängare sanktioner tillämpas enligt nationell lagstiftning.

(21)

Det mål som måste uppnås när medlemsstaterna fastställer regler som säkerställer att ett avtal ska anses vara ogiltigt är att avtalsparternas rättigheter och skyldigheter bör upphöra att tillvaratas och fullgöras. Följderna av att ett avtal anses vara ogiltigt bör fastställas i nationell lagstiftning. Därför kan nationell lagstiftning till exempel föreskriva ett retroaktivt upphörande av alla avtalsskyldigheter (ex tunc) eller omvänt begränsa upphörandet till att omfatta de skyldigheter som ännu inte har fullgjorts (ex nunc). Detta bör inte leda till att verkningsfulla sanktioner inte tillämpas om avtalsskyldigheterna redan har fullgjorts antingen fullt ut eller nästan fullt ut. I sådana fall bör medlemsstaterna även föreskriva alternativa sanktioner, med beaktande av i vilken utsträckning ett avtal fortfarande är giltigt i enlighet med nationell lagstiftning. Likaledes måste följderna av eventuell återbetalning av belopp som kan ha utbetalats liksom andra former av eventuell restitution, inbegripet restitution i värde när restitution in natura inte är möjlig, fastställas i nationell lagstiftning.

(22)

För att säkerställa att de sanktioner som tillämpas är proportionella får dock medlemsstaterna ge det behöriga prövningsorganet möjlighet att inte ifrågasätta avtalet eller att erkänna alla eller vissa tidsmässiga verkningar av det, om exceptionella omständigheter i det aktuella fallet gör det nödvändigt att respektera vissa tvingande hänsyn till ett allmänintresse. I dessa fall bör alternativa sanktioner tillämpas i stället. Ett prövningsorgan som är oberoende av den upphandlande myndigheten eller den upphandlande enheten bör undersöka alla relevanta omständigheter för att fastställa om tvingande hänsyn till ett allmänintresse kräver att verkningarna av avtalet bör upprätthållas.

(23)

I undantagsfall bör användning av det förhandlade förfarandet tillåtas omedelbart efter avtalets upphörande utan offentliggörande av meddelandet om upphandling enligt artikel 31 i direktiv 2004/18/EG eller artikel 40.3 i direktiv 2004/17/EG. Om de återstående avtalsskyldigheterna av tekniska eller andra tvingande skäl i det skedet endast kan fullgöras av den ekonomiska aktör som har tilldelats kontraktet, kan det vara berättigat att anse att tvingande hänsyn föreligger.

(24)

Ekonomiska intressen av att avtalets giltighet upprätthålls får endast betraktas som tvingande hänsyn om ogiltighet i undantagsfall skulle leda till oproportionerliga följder. Ekonomiska intressen med direkt koppling till avtalet i fråga bör emellertid inte utgöra tvingande hänsyn.

(25)

Dessutom kräver rättssäkerheten på längre sikt beträffande de beslut som fattas av de upphandlande myndigheterna och de upphandlande enheterna att det fastställs en rimlig minsta preskriptionstid för prövning av beslutet i syfte att fastställa att avtalet är ogiltigt.

(26)

För att undvika rättsosäkerhet till följd av ogiltighet bör medlemsstaterna föreskriva om ett undantag från beslut om ogiltighet i de fall då den upphandlande myndigheten eller den upphandlande enheten anser att direkttilldelning av kontrakt utan föregående offentliggörande av ett meddelande om offentlig upphandling i Europeiska unionens officiella tidning är tillåten i enlighet med direktiven 2004/18/EG och 2004/17/EG och den har tillämpat en minimiperiod under vilken avtal inte får ingås för att möjliggöra effektiva rättsmedel. Det frivilliga offentliggörande som medför denna period under vilken avtal inte får ingås innebär ingen utvidgning av skyldigheterna enligt direktiven 2004/18/EG och 2004/17/EG.

(27)

Eftersom detta direktiv förstärker nationella prövningsförfaranden, särskilt i samband med otillåten direkttilldelning, bör de ekonomiska aktörerna uppmuntras att utnyttja dessa nya mekanismer. Med hänsyn till rättssäkerheten begränsas möjligheten att förklara att ett avtal är ogiltigt till en viss period. Dessa gränsers verkan bör respekteras.

(28)

Effektiviseringen av de nationella prövningsförfarandena genom detta direktiv bör främja att de berörda personerna i högre grad utnyttjar möjligheterna att ansöka om interimistiskt förfarande innan avtalet ingås. Mot den bakgrunden bör korrigeringsmekanismen fokuseras på allvarliga överträdelser av gemenskapsbestämmelserna om offentlig upphandling.

(29)

Det frivilliga granskningssystem som föreskrivs i direktiv 92/13/EEG, enligt vilket de upphandlande enheterna har möjlighet att genom regelbundna kontroller låta fastställa att deras förfaranden för kontraktstilldelning överensstämmer med bestämmelserna, har nästan aldrig använts. Det kan därför inte uppnå sitt mål, nämligen att förhindra ett betydande antal överträdelser av gemenskapslagstiftningen om upphandling. Däremot kan den skyldighet som medlemsstaterna åläggs genom direktiv 92/13/EEG att se till att ackrediterade organ ständigt finns tillgängliga för detta ändamål, utgöra en förvaltningskostnad som inte längre är motiverad i avsaknad av en reell efterfrågan från de upphandlande enheternas sida. Därför bör granskningssystemet avskaffas.

(30)

Det medlingsförfarande som föreskrivs i direktiv 92/13/EEG har inte heller det tilldragit sig något verkligt intresse från de ekonomiska aktörernas sida. Detta beror dels på att det inte är möjligt att enbart genom det utverka tvingande provisoriska åtgärder som i tid kan hindra att ett avtal ingås på olagligt sätt, dels på att det inte lätt kan förenas med iakttagandet av de särskilt korta tidsfrister som gäller för rättsmedel i form av provisoriska åtgärder och åsidosättande av beslut som fattats på olagligt sätt. Dessutom har medlingsförfarandets potentiella verkningsfullhet ytterligare försvagats genom svårigheterna med att upprätta en fullständig och tillräckligt omfattande förteckning över oberoende medlare i varje medlemsstat, som ständigt är tillgängliga och kan handlägga medlingar med mycket kort varsel. Därför bör medlingsförfarandet avskaffas.

(31)

Kommissionen bör ha rätt att begära att medlemsstaterna förser den med information om nationella prövningsförfaranden, i proportion till syftet, genom medverkan av den rådgivande kommittén för offentliga upphandlingskontrakt vid fastställandet av informationens omfattning och art. Endast om dessa uppgifter tillhandahålls blir det möjligt att korrekt bedöma följderna av de ändringar som införs genom detta direktiv efter en tillräckligt lång tillämpningsperiod.

(32)

Kommissionen bör se över medlemsstaternas framsteg och avlägga rapport till Europaparlamentet och rådet om detta direktivs verkan senast tre år efter utgången av fristen för dess genomförande.

(33)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra direktiven 89/665/EEG och 92/13/EEG bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (8).

(34)

Eftersom målen för detta direktiv, nämligen effektivare förfaranden för prövning av offentlig upphandling som omfattas av direktiven 2004/18/EG och 2004/17/EG, av de skäl som anges ovan, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål, samtidigt som principen om medlemsstaternas självständighet i processuella frågor följs.

(35)

I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning (9) bör medlemsstaterna för egen del och i gemenskapens intresse upprätta egna tabeller som visar överensstämmelsen mellan detta direktiv och införlivandeåtgärderna samt offentliggöra dessa tabeller.

(36)

Detta direktiv respekterar de grundläggande rättigheterna och följer de principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Detta direktiv syftar särskilt till att fullt ut säkerställa rätten till effektiva rättsmedel och opartiska domstolar i enlighet med artikel 47 första och andra styckena i stadgan.

(37)

Direktiven 89/665/EEG och 92/13/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av direktiv 89/665/EEG

Direktiv 89/665/EEG ska ändras på följande sätt:

1.

Artiklarna 1 och 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Tillämpningsområde och tillgängliga prövningsförfaranden

1.   Detta direktiv ska tillämpas på avtal som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (10), såvida inte sådana avtal omfattas av undantag i enlighet med artiklarna 10–18 i det direktivet.

Avtal enligt detta direktiv inbegriper offentliga kontrakt, ramavtal, byggkoncessioner och dynamiska inköpssystem.

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att garantera att en upphandlande myndighets beslut gällande avtal som omfattas av direktiv 2004/18/EG kan prövas effektivt, och i synnerhet så skyndsamt som möjligt enligt villkoren i artiklarna 2–2f i detta direktiv, när det görs gällande att sådana beslut har inneburit en överträdelse av gemenskapslagstiftningen om offentlig upphandling eller nationella bestämmelser som införlivar denna lagstiftning.

2.   Medlemsstaterna ska se till att det inte sker någon diskriminering mellan företag som åberopar skada i samband med ett tilldelningsförfarande till följd av den skillnad som görs enligt detta direktiv mellan nationella bestämmelser om genomförande av gemenskapslagstiftningen och andra nationella bestämmelser.

3.   Medlemsstaterna ska se till att prövningsförfarandena ska vara tillgängliga på de villkor som medlemsstaterna själva anger, åtminstone för var och en som har eller har haft intresse av att få ingå ett visst avtal och som har lidit skada eller riskerar att lida skada till följd av en påstådd överträdelse.

4.   Medlemsstaterna får föreskriva att den som vill utnyttja ett prövningsförfarande ska underrätta den upphandlande myndigheten om den påstådda överträdelsen och om sin avsikt att ansöka om prövning, under förutsättning att detta inte påverkar den minimiperiod under vilken avtal inte får ingås i enlighet med artikel 2a.2 eller några andra tidsfrister för ansökan om prövning i enlighet med artikel 2c.

5.   Medlemsstaterna får kräva att den berörda personen först ska lämna in en ansökan om prövning till den upphandlande myndigheten. I det fallet ska medlemsstaterna se till att inlämnandet av en sådan ansökan omedelbart medför att avtalet tillsvidare inte får ingås.

Medlemsstaterna ska besluta om lämpliga kommunikationsmedel, inbegripet telefax eller elektroniska medel, som ska användas för ansökningar om prövning i enlighet med första stycket.

Den förlängda period under vilken avtal inte får ingås som avses i första stycket ska inte upphöra före utgången av en tidsfrist på minst 10 kalenderdagar räknat från och med dagen efter det att den upphandlande myndigheten sände ett svar, om telefax eller elektroniska medel används, eller, om andra kommunikationsmedel används, före utgången av en tidsfrist på minst 15 kalenderdagar räknat från och med dagen efter det att den upphandlande myndigheten sände ett svar, eller minst 10 kalenderdagar räknat från och med dagen efter det att ett svar erhölls.

Artikel 2

Krav på prövningsförfaranden

1.   Medlemsstaterna ska se till att de åtgärder som vidtas vad avser prövningsförfarandena i artikel 1 innehåller bestämmelser om befogenheter att

a)

vid första möjliga tillfälle och genom interimistiskt förfarande vidta provisoriska åtgärder i syfte att korrigera den påstådda överträdelsen eller förhindra att de berörda intressena skadas ytterligare, inbegripet åtgärder för att skjuta upp eller garantera uppskovet av förfarandet för tilldelning av ett offentligt kontrakt eller av genomförandet av ett beslut som fattats av den upphandlande myndigheten,

b)

antingen åsidosättande eller garantera åsidosättande av beslut som fattats på olagligt sätt, inbegripet undanröjande av diskriminerande tekniska, ekonomiska eller finansiella specifikationer i anbudsinfordran, kontraktshandlingarna eller något annat dokument som avser tilldelningsförfarandet,

c)

bevilja skadestånd till personer som skadats av en överträdelse.

2.   De befogenheter som avses i punkt 1 och i artiklarna 2d och 2e får tilldelas separata organ som ansvarar för olika aspekter av prövningsförfarandet.

3.   När ett organ i första instans, som är oberoende av den upphandlande myndigheten, ska pröva ett beslut om tilldelning av kontrakt, ska medlemsstaterna se till att den upphandlande myndigheten inte kan ingå avtalet innan prövningsorganet har fattat ett beslut om ansökan om provisoriska åtgärder eller om prövning. Uppskovet ska inte upphöra före utgången av den period under vilken avtal inte får ingås som avses i artiklarna 2a.2, 2d.4 och 2d.5.

4.   Utom i de fall som avses i punkt 3 och i artikel 1.5 ska prövningsförfarandena inte nödvändigtvis medföra att de upphandlingar som berörs av prövningen automatiskt skjuts upp.

5.   Medlemsstaterna får föreskriva att det behöriga prövningsorganet får ta hänsyn till de sannolika följderna av provisoriska åtgärder för alla berörda intressen som kan skadas, inklusive allmänintresset, och får besluta att inte vidta sådana åtgärder om de negativa följderna kan väga tyngre än fördelarna.

Ett beslut att inte bevilja provisoriska åtgärder ska inte påverka andra yrkanden från den person som begärt åtgärderna.

6.   Medlemsstaterna får föreskriva att när någon kräver skadestånd på grund av att ett beslut har fattats på olagligt sätt, ska det ifrågasatta beslutet först åsidosättas av ett organ som har de nödvändiga befogenheterna.

7.   Utom i de fall som avses i artiklarna 2d–2f ska verkan av att de befogenheter har utövats som avses i punkt 1 i den här artikeln på ett avtal som ingås till följd av tilldelningen av det regleras i nationell lagstiftning.

Vidare får medlemsstaterna, utom i de fall där ett beslut ska åsidosättas innan skadestånd beviljas, föreskriva att efter det att ett avtal ingåtts i enlighet med artikel 1.5, punkt 3 i den här artikeln eller artiklarna 2a–2f ska prövningsorganets befogenheter vara begränsade till beslut om skadestånd till den som lidit skada av överträdelsen.

8.   Medlemsstaterna ska se till att de beslut om fattas av de behöriga prövningsorganen kan verkställas effektivt.

9.   Om de behöriga prövningsorganen inte är domstolar, ska de alltid ge skriftliga skäl till sina beslut. Dessutom ska det i ett sådant fall vidtas åtgärder för att garantera förfaranden, med vars hjälp en påstådd olaglig åtgärd av ett prövningsorgan eller en påstådd brist i utövandet av dess befogenheter kan bli föremål för domstolsprövning eller prövning av ett annat organ som är en domstol i enlighet med artikel 234 i fördraget och är oberoende av den upphandlande myndigheten och prövningsorganet.

Medlemmarna av ett sådant oberoende organ ska utnämnas och avgå ur tjänst på samma villkor som domarkårens medlemmar vad avser den myndighet som ansvarar för deras utnämning, deras mandatperiod och deras avgång. Åtminstone ordföranden för detta oberoende organ ska ha samma juridiska och yrkesmässiga meriter som domarkårens medlemmar. Det oberoende organet ska fatta sina beslut enligt ett förfarande under vilket båda parter har hörts och dessa beslut ska vara rättsligt bindande genom de medel som varje medlemsstat bestämmer.

2.

Följande artiklar ska införas:

”Artikel 2a

Period under vilken avtal inte får ingås

1.   Medlemsstaterna ska se till att de personer som avses i artikel 1.3 får de tidsfrister som krävs för att effektivt kunna pröva de upphandlande myndigheternas beslut om tilldelning av kontrakt, genom att införa de bestämmelser som krävs för att uppfylla de minimikrav som anges i punkt 2 i den här artikeln och i artikel 2c.

2.   Avtal enligt beslut om tilldelning av ett kontrakt som omfattas av direktiv 2004/18/EG får inte ingås före utgången av en tidsfrist på minst 10 kalenderdagar räknat från och med dagen efter det att beslutet om tilldelning av kontraktet översändes till de berörda anbudsgivarna och anbudssökandena, om telefax eller elektroniska medel används eller, om andra kommunikationsmedel används, före utgången av antingen en tidsfrist på minst 15 kalenderdagar räknat från och med dagen efter det att beslutet om tilldelning av kontraktet översändes till de berörda anbudsgivarna och anbudssökandena, eller minst 10 kalenderdagar räknat från och med dagen efter det att beslutet om tilldelning av kontraktet har erhållits.

Anbudsgivarna ska anses vara berörda om de ännu inte har uteslutits definitivt. Ett uteslutande är definitivt om det har meddelats de berörda anbudsgivarna, och antingen har ansetts vara lagligt av ett oberoende prövningsorgan eller inte längre kan bli föremål för ett prövningsförfarande.

Anbudssökande ska anses vara berörda om den upphandlande myndigheten inte har lämnat information om avslaget på deras ansökan innan berörda anbudsgivare meddelats beslutet om tilldelning av kontraktet.

Meddelandet till de berörda anbudsgivarna och anbudssökandena om beslutet om tilldelning av kontrakt ska åtföljas av

den kortfattade redogörelse för skälen till beslutet som föreskrivs i artikel 41.2 i direktiv 2004/18/EG, om inget annat föreskrivs i artikel 41.3 i det direktivet, och

en exakt angivelse av den period under vilken avtal inte får ingås i enlighet med nationella bestämmelser som införlivar denna punkt.

Artikel 2b

Undantag från perioden under vilken avtal inte får ingås

Medlemsstaterna får föreskriva att de tidsfrister som avses i artikel 2a.2 inte ska tillämpas i följande fall:

a)

Om direktiv 2004/18/EG inte kräver att ett föregående meddelande om offentlig upphandling ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

b)

Om den enda berörda anbudsgivaren enligt artikel 2a.2 är den som tilldelas kontraktet och ingen anbudssökande berörs.

c)

När det är fråga om ett kontrakt som grundar sig på ett ramavtal i enlighet med artikel 32 i direktiv 2004/18/EG och när det är fråga om ett särskilt kontrakt som grundar sig på ett dynamiskt inköpssystem i enlighet med artikel 33 i det direktivet.

Om detta undantag åberopas ska medlemsstaterna säkerställa att avtalet är ogiltigt i enlighet med artiklarna 2d och 2f i det här direktivet

om det föreligger en överträdelse av artikel 32.4 andra stycket andra strecksatsen eller av artikel 33.5 eller 33.6 i direktiv 2004/18/EG, och

om kontraktsvärdet uppskattas motsvara eller överstiga tröskelvärdena i artikel 7 i direktiv 2004/18/EG.

Artikel 2c

Tidsfrister för ansökan om prövning

När medlemsstaterna föreskriver att en ansökan om prövning av ett beslut av en upphandlande myndighet, som fattats inom eller med anknytning till ett upphandlingsförfarande som omfattas av direktiv 2004/18/EG, ska lämnas in inom en viss tidsfrist, ska denna tidsfrist vara minst 10 kalenderdagar räknat från och med dagen efter den dag då den upphandlande myndighetens beslut översändes till anbudsgivaren eller anbudssökanden, om telefax eller elektroniska medel används, eller, om andra kommunikationsmedel används, antingen minst 15 kalenderdagar räknat från och med dagen efter den dag då den upphandlande myndighetens beslut översändes till anbudsgivaren eller anbudssökanden eller minst 10 kalenderdagar räknat från och med dagen efter den dag då den upphandlande myndighetens beslut erhölls. Meddelandet till varje anbudsgivare eller anbudssökande om den upphandlande myndighetens beslut ska åtföljas av en kortfattad redogörelse för skälen till beslutet. När det gäller en ansökan om prövning av beslut som avses i artikel 2.1 b i det här direktivet, som inte är föremål för ett särskilt meddelande, ska tidsfristen vara minst 10 kalenderdagar räknat från och med den dag det berörda beslutet offentliggörs.

Artikel 2d

Ogiltighet

1.   Medlemsstaterna ska se till att ett prövningsorgan som är oberoende av den upphandlande myndigheten förklarar ett avtal ogiltigt eller att ogiltigheten beror på ett beslut från ett sådant prövningsorgan,

a)

om den upphandlande myndigheten har tilldelat ett kontrakt utan föregående offentliggörande av ett meddelande om offentlig upphandling i Europeiska unionens officiella tidning utan att detta är tillåtet i enlighet med direktiv 2004/18/EG,

b)

när det föreligger en överträdelse av artiklarna 1.5, 2.3 eller 2a.2 i detta direktiv, om denna överträdelse har berövat den anbudsgivare som ansökt om prövning möjligheten att rikta anspråk före ingåendet av avtalet, i kombination med en överträdelse av direktiv 2004/18/EG, om den överträdelsen har inverkat på möjligheterna för den anbudsgivare som ansöker om prövning att erhålla kontraktet,

c)

i de fall som avses i artikel 2b c andra stycket, om medlemsstaten har åberopat undantag från den period under vilken avtal inte får ingås om de bygger på ett ramavtal och ett dynamiskt inköpssystem.

2.   Följderna av att ett avtal anses vara ogiltigt ska bestämmas i nationell lagstiftning.

I nationell lagstiftning får det därför föreskrivas ett retroaktivt upphörande av alla avtalsskyldigheter eller en begränsning av upphörandet till att omfatta de skyldigheter som ännu inte har fullgjorts. I det senare fallet ska medlemsstaterna föreskriva tillämpning av andra sanktioner enligt artikel 2e.2.

3.   Medlemsstaterna får föreskriva att det prövningsorgan som är oberoende av den upphandlande myndigheten inte behöver anse att ett avtal är ogiltigt, även om det har tilldelats på olagligt sätt av de skäl som anges i punkt 1, om prövningsorganet finner, efter att ha undersökt alla relevanta omständigheter, att tvingande hänsyn till ett allmänintresse kräver att avtalets giltighet bör upprätthållas. I detta fall ska medlemsstaterna föreskriva alternativa påföljder enligt artikel 2e.2 som ska tillämpas i stället.

Ekonomiska intressen av att avtalets giltighet upprätthålls får endast betraktas som tvingande hänsyn om ogiltighet i undantagsfall skulle leda till oproportionerliga följder.

Ekonomiska intressen med direkt koppling till avtalet i fråga ska emellertid inte utgöra tvingande hänsyn till ett allmänintresse. Ekonomiska intressen med direkt koppling till avtalet omfattar bland annat kostnader för förseningar i samband med fullgörandet av avtalet, kostnader i samband med inledandet av ett nytt upphandlingsförfarande, kostnader i samband med byte av ekonomisk aktör samt kostnader för rättsliga skyldigheter i samband med ogiltighet.

4.   Medlemsstaterna ska föreskriva att punkt 1 a i den här artikeln inte ska tillämpas om

den upphandlande myndigheten anser att tilldelningen av ett kontrakt utan föregående offentliggörande av ett meddelande om offentlig upphandling i Europeiska unionens officiella tidning är tillåten i enlighet med direktiv 2004/18/EG,

den upphandlande myndigheten i Europeiska unionens officiella tidning har offentliggjort ett meddelande enligt artikel 3a där den uttrycker sin avsikt att ingå avtalet, och

avtalet inte har ingåtts före utgången av en minsta tidsfrist på 10 kalenderdagar räknat från och med dagen efter den dag då detta meddelande offentliggjordes.

5.   Medlemsstaterna ska föreskriva att punkt 1 c i den här artikeln inte ska tillämpas om

den upphandlande myndigheten anser att tilldelningen av ett kontrakt är förenlig med artikel 32.4 andra stycket andra strecksatsen eller artikel 33.5 och 33.6 i direktiv 2004/18/EG,

den upphandlande myndigheten till berörda anbudsgivare har överlämnat ett beslut om tilldelning av kontraktet tillsammans med en kortfattad redogörelse för skälen till beslutet i enlighet med artikel 2a.2, och

avtalet inte har ingåtts före utgången av en tidsfrist på minst 10 kalenderdagar räknat från och med dagen efter det att beslutet om tilldelning av kontraktet översändes till de berörda anbudsgivarna, om telefax eller elektroniska medel används, eller, om andra kommunikationsmedel används, före utgången av en tidsfrist på antingen minst 15 kalenderdagar räknat från och med dagen efter det att beslutet om tilldelning av kontraktet översändes till de berörda anbudsgivarna eller minst 10 kalenderdagar räknat från och med dagen efter det att beslutet om tilldelning av kontraktet har erhållits.

Artikel 2e

Överträdelser av detta direktiv och alternativa sanktioner

1.   Vid överträdelse av artiklarna 1.5, 2.3 eller 2a.2 som inte omfattas av artikel 2d.1 b ska medlemsstaterna föreskriva ogiltighet i enlighet med artikel 2d.1–2e.3 eller alternativa sanktioner. Medlemsstaterna får föreskriva att det prövningsorgan som är oberoende av den upphandlande myndigheten ska besluta, efter att ha undersökt alla relevanta omständigheter, om avtalet bör anses vara ogiltigt eller om alternativa sanktioner bör åläggas.

2.   Alternativa sanktioner ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. De alternativa sanktionerna ska utgöras av

att den upphandlande myndigheten åläggs avgifter, eller

att avtalstidens längd förkortas.

Medlemsstaterna får ge prövningsorganet stort utrymme för egen bedömning för att ta hänsyn till alla relevanta omständigheter, bland annat hur allvarlig överträdelsen är, den upphandlande myndighetens agerande och, i de fall som avses i artikel 2d.2, i vilken utsträckning avtalet fortfarande är giltigt.

Beviljande av skadestånd är inte någon lämplig sanktion enligt denna punkt.

Artikel 2f

Tidsfrister

1.   Medlemsstaterna får föreskriva att en ansökan om prövning i enlighet med artikel 2d.1 ska göras

a)

före utgången av minst 30 kalenderdagar räknat från och med dagen efter det att

den upphandlande myndigheten har offentliggjort ett meddelande om tilldelning av kontraktet i enlighet med artikel 35.4 samt artiklarna 36 och 37 i direktiv 2004/18/EG, under förutsättning att detta meddelande innehåller en motivering av den upphandlande myndighetens beslut att tilldela kontraktet utan föregående offentliggörande av ett meddelande om offentlig upphandling i Europeiska unionens officiella tidning, eller

den upphandlande myndigheten har underrättat de berörda anbudsgivarna och anbudssökandena om avtalets ingående, under förutsättning att underrättelsen innehåller en sådan kortfattad redogörelse för skälen till beslutet som avses i artikel 41.2 i direktiv 2004/18/EG, om inget annat föreskrivs i artikel 41.3 i det direktivet; detta alternativ gäller även i de fall som avses i artikel 2b c i det här direktivet,

b)

under alla omständigheter före utgången av minst 6 månader räknat från och med dagen efter det att avtalet ingicks.

2.   I alla övriga fall, inklusive ansökningar om prövning i enlighet med artikel 2e.1, ska tidsfristerna för ansökan om prövning fastställas i nationell lagstiftning, om inte annat föreskrivs i artikel 2c.”

3.

Artikel 3 ska ersättas med följande:

”Artikel 3

Korrigeringsmekanism

1.   Kommissionen får åberopa förfarandet enligt punkterna 2–5, om den innan ett avtal ingås anser att en allvarlig överträdelse av gemenskapsrätten om offentlig upphandling har begåtts i samband med en offentlig upphandling som omfattas av direktiv 2004/18/EG.

2.   Kommissionen ska underrätta den berörda medlemsstaten om de skäl som föranlett bedömningen att det föreligger en allvarlig överträdelse, och ska kräva korrigering på lämpligt sätt.

3.   Inom 21 kalenderdagar efter erhållandet av den underrättelse som avses i punkt 2 ska den berörda medlemsstaten till kommissionen lämna

a)

en bekräftelse på att överträdelsen har korrigerats,

b)

en förklaring till varför ingen korrigering skett, eller

c)

ett meddelande om att upphandlingsförfarandet har skjutits upp antingen av den upphandlande myndigheten på eget initiativ eller på grundval av de befogenheter som anges i artikel 2.1 a.

4.   En förklaring som överlämnats enligt punkt 3 b kan bland annat hänvisa till att den påstådda överträdelsen redan är föremål för rättsliga förfaranden eller andra prövningsförfaranden eller en prövning i enlighet med artikel 2.9. I ett sådant fall ska medlemsstaten underrätta kommissionen om resultatet av dessa förfaranden så snart det blir känt.

5.   Om det har lämnats ett meddelande om att ett upphandlingsförfarande har skjutits upp i enlighet med punkt 3 c, ska medlemsstaten underrätta kommissionen när uppskovet hävs eller om det har inletts något annat upphandlingsförfarande som helt eller delvis gäller samma sak. Meddelandet ska bekräfta att den påstådda överträdelsen har korrigerats eller innehålla en förklaring till varför ingen korrigering gjorts.”

4.

Följande artiklar ska införas:

”Artikel 3a

Innehållet i ett meddelande om frivillig förhandsinsyn

Det meddelande som avses i artikel 2d.4 andra strecksatsen, vars format ska antas av kommissionen i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 3b.2, ska innehålla följande uppgifter:

a)

Den upphandlande myndighetens namn och kontaktuppgifter.

b)

En beskrivning av avtalets ändamål.

c)

En motivering av den upphandlande myndighetens beslut att tilldela kontraktet utan föregående offentliggörande av ett meddelande om offentlig upphandling i Europeiska unionens officiella tidning.

d)

Namn och kontaktuppgifter avseende den ekonomiska aktör som tilldelats kontraktet enligt tilldelningsbeslutet.

e)

I förekommande fall, andra uppgifter som den upphandlande myndigheten eventuellt anser vara användbara.

Artikel 3b

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av den rådgivande kommitté för offentliga bygg- och upphandlingskontrakt som inrättats genom artikel 1 i rådets beslut 71/306/EEG av den 26 juli 1971 (11) (nedan kallad ’kommittén’).

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 3 och 7 i rådets beslut av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (12) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

5.

Artikel 4 ska ersättas med följande:

”Artikel 4

Genomförande

1.   Kommissionen får i samråd med kommittén uppmana medlemsstaterna att till kommissionen lämna information om tillämpningen av nationella prövningsförfaranden.

2.   Medlemsstaterna ska årligen delge kommissionen samtliga beslut, inklusive motiveringar, som deras prövningsorgan fattat i enlighet med artikel 2d.3.”

6.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 4a

Översyn

Senast den 20 december 2012 ska kommissionen se över genomförandet av detta direktiv och avlägga rapport till Europaparlamentet och rådet om dess verkan, särskilt med avseende på de alternativa sanktionernas och tidsfristernas verkan.”

Artikel 2

Ändringar av direktiv 92/13/EEG

Direktiv 92/13/EEG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Tillämpningsområde och tillgängliga prövningsförfaranden

1.   Detta direktiv ska tillämpas på avtal som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningsdirektivet) (13), såvida inte sådana avtal omfattas av undantag i enlighet med artiklarna 5.2, 18–26, 29 och 30 eller 62 i det direktivet.

Avtal enligt det här direktivet inbegriper varukontrakt, byggentreprenadkontrakt, tjänstekontrakt, ramavtal och dynamiska inköpssystem.

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att garantera att en upphandlande enhets beslut gällande avtal som omfattas av direktiv 2004/17/EG kan prövas effektivt, och i synnerhet så skyndsamt som möjligt enligt villkoren i artiklarna 2–2f i det här direktivet, när det görs gällande att upphandlingsbeslutet har inneburit en överträdelse av gemenskapslagstiftningen om upphandling eller nationella bestämmelser som införlivar denna lagstiftning.

2.   Medlemsstaterna ska se till att det inte sker någon diskriminering mellan företag som kan åberopa skada i samband med ett tilldelningsförfarande till följd av den skillnad som görs enligt detta direktiv mellan nationella bestämmelser om genomförande av gemenskapslagstiftningen och andra nationella bestämmelser.

3.   Medlemsstaterna ska se till att prövningsförfarandena ska vara tillgängliga på de villkor som medlemsstaterna själva anger, åtminstone för var och en som har eller har haft intresse av att få ingå ett visst avtal och som har lidit skada eller riskerar att lida skada till följd av en påstådd överträdelse.

4.   Medlemsstaterna får föreskriva att den som vill utnyttja ett prövningsförfarande ska underrätta den upphandlande enheten om den påstådda överträdelsen och om sin avsikt att ansöka om prövning, under förutsättning att detta inte påverkar den minimiperiod under vilken avtal inte får ingås i enlighet med artikel 2a.2 eller några andra tidsfrister för ansökan om prövning i enlighet med artikel 2c.

5.   Medlemsstaterna får kräva att den berörda personen först ska lämna in en ansökan om prövning till den upphandlande enheten. I det fallet ska medlemsstaterna se till att inlämnandet av en sådan ansökan omedelbart medför att avtalet tillsvidare inte får ingås.

Medlemsstaterna ska besluta om lämpliga kommunikationsmedel, inbegripet telefax eller elektroniska medel, som ska användas för ansökningar om prövning i enlighet med första stycket.

Den förlängning av den tid under vilken avtal får ingås som avses i första stycket ska inte upphöra före utgången av en tidsfrist på minst 10 kalenderdagar räknat från och med dagen efter det att den upphandlande enheten sände ett svar, om telefax eller elektroniska medel används, eller, om andra kommunikationsmedel används, före utgången av en tidsfrist på minst 15 kalenderdagar räknat från och med dagen efter det att den upphandlande enheten sände ett svar, eller minst 10 kalenderdagar räknat från och med dagen efter det att ett svar erhölls.

2.

Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)

Titeln ”Krav på prövningsförfaranden” ska läggas till.

b)

Punkterna 2–4 ska ersättas med följande:

”2.   De befogenheter som anges i punkt 1 och i artiklarna 2d och 2e får tilldelas separata organ som ansvarar för olika aspekter av prövningsförfarandet.

3.   När ett organ i första instans, som är oberoende av den upphandlande enheten, prövar ett beslut om tilldelning av kontrakt, ska medlemsstaterna se till att den upphandlande enheten inte kan ingå avtalet innan prövningsorganet har fattat ett beslut om ansökan om provisoriska åtgärder eller om prövning. Uppskovet ska inte upphöra före utgången av den period under vilken avtal inte får ingås som avses i artiklarna 2a.2, 2d.4 och 2d.5.

3a.   Utom i de fall som avses i punkt 3 och i artikel 1.5 ska prövningsförfarandena inte nödvändigtvis medföra att de upphandlingar som berörs av prövningen automatiskt skjuts upp.

4.   Medlemsstaterna får föreskriva att det behöriga prövningsorganet får ta hänsyn till de sannolika följderna av provisoriska åtgärder för alla berörda intressen som kan skadas, inklusive allmänintresset, och får besluta att inte vidta sådana åtgärder om de negativa följderna kan väga tyngre än fördelarna.

Ett beslut att inte bevilja provisoriska åtgärder ska inte påverka andra yrkanden från den person som begärt åtgärderna.”

c)

Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.   Utom i de fall som avses i artiklarna 2d–2f ska verkan av att de befogenheter har utövats som avses i punkt 1 i den här artikeln på ett avtal som ingås till följd av tilldelningen av det regleras i nationell lagstiftning.

Vidare får medlemsstaterna, utom i de fall där ett beslut ska åsidosättas innan skadestånd beviljas, föreskriva att efter det att ett avtal ingåtts i enlighet med artikel 1.5, punkt 3 i den här artikeln eller artiklarna 2a–2f ska prövningsorganets befogenheter vara begränsade till beslut om skadestånd till den som lidit skada av överträdelsen.”

d)

I punkt 9 första stycket ska orden ”en rättslig instans eller en domstol som avses i fördragets artikel 177” ersättas med orden ”en rättslig instans eller en domstol i den mening som avses i artikel 234 i fördraget”.

3.

Följande artiklar 2a–2f ska läggas till:

”Artikel 2a

Period under vilken avtal inte får ingås

1.   Medlemsstaterna ska se till att de personer som avses i artikel 1.3 får de tidsfrister som krävs för att effektivt kunna pröva de upphandlande enheternas beslut om tilldelning av kontrakt, genom att införa de bestämmelser som krävs för att uppfylla de minimikrav som anges i punkt 2 i denna artikel och i artikel 2c.

2.   Avtal enligt beslut om tilldelning av ett kontrakt som omfattas av direktiv 2004/17/EG får inte ingås före utgången av en tidsfrist på minst 10 kalenderdagar räknat från och med dagen efter det att beslutet om tilldelning av kontraktet översändes till de berörda anbudsgivarna och anbudssökandena, om telefax eller elektroniska medel används, eller, om andra kommunikationsmedel används, före utgången av antingen en tidsfrist på minst 15 kalenderdagar räknat från och med dagen efter det att beslutet om tilldelning av kontraktet översändes till de berörda anbudsgivarna och anbudssökandena eller minst 10 kalenderdagar räknat från och med dagen efter det att beslutet om tilldelning av kontraktet har erhållits.

Anbudsgivarna ska anses vara berörda om de ännu inte har uteslutits definitivt. Ett uteslutande är definitivt om det har meddelats de berörda anbudsgivarna, och antingen har ansetts vara lagligt av ett oberoende prövningsorgan eller inte längre kan bli föremål för ett prövningsförfarande.

Anbudssökandena ska anses vara berörda om den upphandlande enheten inte har lämnat information om avslaget på deras ansökan innan de berörda anbudsgivarna meddelats beslutet om tilldelning av kontraktet.

Meddelandet till de berörda anbudsgivarna och anbudssökandena om beslutet om tilldelning av kontrakt ska åtföljas av

den kortfattade redogörelse för skälen till beslutet som avses i artikel 49.2 i direktiv 2004/17/EG, och

en exakt angivelse av den period under vilken avtal inte får ingås i enlighet med nationella bestämmelser som införlivar denna punkt.

Artikel 2b

Undantag från perioden under vilken avtal inte får ingås

Medlemsstaterna får föreskriva att de tidsfrister som avses i artikel 2a.2 inte ska tillämpas i följande fall:

a)

Om direktiv 2004/17/EG inte kräver att ett föregående meddelande om upphandling ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

b)

Om den enda berörda anbudsgivaren enligt artikel 2a.2 är den som tilldelas kontraktet och ingen anbudssökande berörs.

c)

När det är fråga om särskilda kontrakt som grundar sig på ett dynamiskt inköpssystem i enlighet med artikel 15 i direktiv 2004/17/EG.

Om detta undantag åberopas ska medlemsstaterna säkerställa att avtalet är ogiltigt i enlighet med artiklarna 2d och 2f om

det föreligger en överträdelse av artikel 15.5 eller 15.6 i direktiv 2004/17/EG, och

kontraktsvärdet uppskattas motsvara eller överstiga tröskelvärdena i artikel 16 i direktiv 2004/17/EG.

Artikel 2c

Tidsfrister för ansökan om prövning

När en medlemsstat föreskriver att en ansökan om prövning av ett beslut av en upphandlande enhet, som fattats inom eller med anknytning till ett upphandlingsförfarande som omfattas av direktiv 2004/17/EG, ska lämnas in inom en viss tidsfrist, ska denna tidsfrist vara minst 10 kalenderdagar räknat från och med dagen efter den dag då den upphandlande enhetens beslut översändes till anbudsgivaren eller kandidaten, om telefax eller elektroniska medel används, eller, om andra kommunikationsmedel används, antingen minst 15 kalenderdagar räknat från och med dagen efter den dag då den upphandlande enhetens beslut översändes till anbudsgivaren eller kandidaten eller minst 10 kalenderdagar räknat från och med dagen efter den dag då den upphandlande enhetens beslut erhölls. Meddelandet till varje anbudsgivare eller kandidat om den upphandlande enhetens beslut ska åtföljas av en kortfattad redogörelse för skälen till beslutet. När det gäller en ansökan om prövning av beslut som avses i artikel 2.1 b i det här direktivet, som inte är föremål för ett särskilt meddelande, ska tidsfristen vara minst 10 kalenderdagar räknat från och med den dag det berörda beslutet offentliggörs.

Artikel 2d

Ogiltighet

1.   Medlemsstaterna ska se till att ett prövningsorgan som är oberoende av den upphandlande enheten förklarar ett avtal ogiltigt eller att ogiltighet beror på ett beslut från ett sådant prövningsorgan,

a)

om den upphandlande enheten har tilldelat ett kontrakt utan föregående offentliggörande av ett meddelande om upphandling i Europeiska unionens officiella tidning utan att detta är tillåtet i enlighet med direktiv 2004/17/EG,

b)

när det föreligger en överträdelse av artiklarna 1.5, 2.3 eller 2a.2, om denna överträdelse har berövat den anbudsgivare som ansökt om prövning möjligheten att rikta anspråk före avtalets ingående, när en sådan överträdelse föreligger i kombination med en överträdelse av direktiv 2004/17/EG, om den överträdelsen har inverkat på möjligheterna för den anbudsgivare som ansöker om prövning att erhålla kontraktet,

c)

i de fall som avses i artikel 2b c andra stycket, om medlemsstaterna har åberopat undantag från den period under vilken avtal inte får ingås om dessa bygger på ett dynamiskt inköpssystem.

2.   Följderna av att ett avtal har ansetts vara ogiltigt ska föreskrivas i nationell rätt.

I nationell rätt får det därför föreskrivas ett retroaktivt upphörande av alla avtalsskyldigheter eller en begränsning av upphörandet till att omfatta de skyldigheter som ännu inte har fullgjorts. I det senare fallet ska medlemsstaterna föreskriva tillämpning av andra påföljder enligt artikel 2e.2.

3.   Medlemsstaterna får föreskriva att det prövningsorgan som är oberoende av den upphandlande enheten inte behöver anse att ett avtal är ogiltigt, även om det har tilldelats på olagligt sätt av de skäl som anges i punkt 1, om prövningsorganet finner, efter att ha undersökt alla relevanta omständigheter, att tvingande hänsyn till ett allmänintresse kräver att avtalets giltighet bör upprätthållas. I detta fall ska medlemsstaterna föreskriva alternativa påföljder enligt artikel 2e.2 som ska tillämpas i stället.

Ekonomiska intressen av att avtalets giltighet upprätthålls får endast betraktas som tvingande hänsyn om ogiltighet i undantagsfall skulle leda till oproportionerliga följder.

Ekonomiska intressen med direkt koppling till kontraktet i fråga ska emellertid inte utgöra tvingande hänsyn till ett allmänintresse. Ekonomiska intressen med direkt koppling till avtalet omfattar bland annat kostnader för förseningar i samband med fullgörandet av avtalet, kostnader i samband med inledandet av ett nytt upphandlingsförfarande, kostnader i samband med byte av ekonomisk aktör samt kostnader för rättsliga skyldigheter i samband med ogiltighet.

4.   Medlemsstaterna ska föreskriva att punkt 1 a i den här artikeln inte ska tillämpas om

den upphandlande enheten anser att tilldelningen av ett kontrakt utan föregående offentliggörande av ett meddelande om upphandling i Europeiska unionens officiella tidning är tillåten i enlighet med direktiv 2004/17/EG,

den upphandlande enheten i Europeiska unionens officiella tidning har offentliggjort ett meddelande enligt artikel 3a där den uttrycker sin avsikt att ingå avtalet, och

avtalet inte har ingåtts före utgången av en minsta tidsfrist på 10 kalenderdagar räknat från och med dagen efter den dag då detta meddelande offentliggjordes.

5.   Medlemsstaterna ska föreskriva att punkt 1 c i den här artikeln inte ska tillämpas om

den upphandlande enheten anser att tilldelningen av ett kontrakt är förenlig med artikel 15.5 och 15.6 i direktiv 2004/17/EG,

den upphandlande enheten till berörda anbudsgivare har överlämnat ett beslut om tilldelning av kontraktet tillsammans med en kortfattad redogörelse för skälen till beslutet i enlighet med artikel 2a.2, och

avtalet inte har ingåtts före utgången av en tidsfrist på minst 10 kalenderdagar räknat från och med dagen efter det att beslutet om tilldelning av kontraktet översändes till de berörda anbudsgivarna, om telefax eller elektroniska medel används, eller, om andra kommunikationsmedel används, före utgången av en tidsfrist på antingen minst 15 kalenderdagar räknat från och med dagen efter det att beslutet om tilldelning av kontraktet översändes till de berörda anbudsgivarna eller minst 10 kalenderdagar räknat från och med dagen efter det att beslutet om tilldelning av kontraktet har erhållits.

Artikel 2e

Överträdelser av detta direktiv och alternativa sanktioner

1.   Vid överträdelse av artiklarna 1.5, 2.3 eller 2a.2 som inte omfattas av artikel 2d.1 b ska medlemsstaterna föreskriva ogiltighet i enlighet med artikel 2d.1–2d.3 eller alternativa sanktioner. Medlemsstaterna får föreskriva att det prövningsorgan som är oberoende av den upphandlande enheten ska besluta, efter att ha undersökt alla relevanta omständigheter, om avtalet bör anses vara ogiltigt eller om alternativa sanktioner bör åläggas.

2.   Alternativa sanktioner ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. De alternativa sanktionerna ska utgöras av

att den upphandlande enheten åläggs avgifter, eller

att avtalstidens längd förkortas.

Medlemsstaterna får ge prövningsorganet stort utrymme för egen bedömning för att ta hänsyn till alla relevanta faktorer, bland annat hur allvarlig överträdelsen är, den upphandlande enhetens agerande och, i de fall som avses i artikel 2d.2, i vilken utsträckning avtalet fortfarande är giltigt.

Beviljande av skadestånd är inte någon lämplig sanktion enligt denna punkt.

Artikel 2f

Tidsfrister

1.   Medlemsstaterna får föreskriva att en ansökan om prövning i enlighet med artikel 2d.1 ska göras

a)

före utgången av minst 30 kalenderdagar räknat från och med dagen efter det att

den upphandlande enheten har offentliggjort ett meddelande om tilldelning av kontrakt i enlighet med artiklarna 43 och 44 i direktiv 2004/17/EG, under förutsättning att detta meddelande innehåller en motivering av den upphandlande enhetens beslut att tilldela kontraktet utan att ett föregående meddelande om upphandling offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, eller

den upphandlande enheten har underrättat de berörda anbudsgivarna och anbudssökandena om avtalets ingående, under förutsättning att underrättelsen innehåller en sammanfattning av en sådan kortfattad redogörelse för skälen till beslutet som föreskrivs i artikel 49.2 i direktiv 2004/17/EG. Detta alternativ gäller även i de fall som avses i artikel 2b.c i det här direktivet,

b)

under alla omständigheter före utgången av minst 6 månader räknat från och med dagen efter det att avtalet ingicks.

2.   I alla övriga fall, inklusive ansökningar om prövning i enlighet med artikel 2e.1, ska tidsfristerna för ansökan om prövning fastställas i nationell lagstiftning, om inte annat föreskrivs i artikel 2c.”

4.

Artiklarna 3–7 ska ersättas med följande:

”Artikel 3a

Innehållet i ett meddelande om frivillig förhandsinsyn

Det meddelande som avses i artikel 2d.4 andra strecksatsen, vars format ska antas av kommissionen i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 3b.2, ska innehålla följande uppgifter:

a)

Den upphandlande enhetens namn och kontaktuppgifter.

b)

En beskrivning av avtalets ändamål.

c)

En motivering av den upphandlande enhetens beslut att tilldela kontraktet utan föregående offentliggörande av ett meddelande om upphandling i Europeiska unionens officiella tidning.

d)

Namn och kontaktuppgifter avseende den ekonomiska aktör som tilldelats kontraktet enligt tilldelningsbeslutet.

e)

I förekommande fall andra uppgifter som den upphandlande enheten eventuellt anser vara användbara.

Artikel 3b

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av den rådgivande kommitté för offentliga bygg- och upphandlingskontrakt som inrättats genom artikel 1 i rådets beslut 71/306/EEG av den 26 juli 1971 (14) (nedan kallad ’kommittén’).

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 3 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (15) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

5.

Artikel 8 ska ersättas med följande:

”Artikel 8

Korrigeringsmekanism

1.   Kommissionen får åberopa förfarandet enligt punkterna 2–5, om den innan ett avtal ingås anser att en allvarlig överträdelse av gemenskapsrätten om upphandling har begåtts i samband med en upphandling som omfattas av direktiv 2004/17/EG eller i förhållande till artikel 27a i det direktivet för de upphandlande enheter som omfattas av den bestämmelsen.

2.   Kommissionen ska underrätta den berörda medlemsstaten om de skäl som föranlett bedömningen att det föreligger en allvarlig överträdelse, och ska kräva korrigering på lämpligt sätt.

3.   Inom 21 kalenderdagar efter erhållandet av den underrättelse som avses i punkt 2 ska den berörda medlemsstaten till kommissionen lämna

a)

en bekräftelse på att överträdelsen har korrigerats,

b)

en förklaring till varför ingen korrigering skett, eller

c)

ett meddelande om att upphandlingsförfarandet har skjutits upp antingen av den upphandlande enheten på eget initiativ eller på grundval av de befogenheter som anges i artikel 2.1 a.

4.   En förklaring som överlämnats enligt punkt 3b kan bland annat hänvisa till att den påstådda överträdelsen redan är föremål för rättslig prövning eller en prövning i enlighet med artikel 2.9. I ett sådant fall ska medlemsstaten underrätta kommissionen om resultatet av dessa förfaranden så snart det blir känt.

5.   Om det har lämnats ett meddelande om att ett upphandlingsförfarande har skjutits upp i enlighet med punkt 3c, ska den berörda medlemsstaten underrätta kommissionen när uppskovet hävs eller om det har inletts något annat upphandlingsförfarande som helt eller delvis gäller samma sak. Det nya meddelandet ska bekräfta att den påstådda överträdelsen har korrigerats eller innehålla en förklaring till varför ingen korrigering gjorts.”

6.

Artiklarna 9–12 ska ersättas med följande:

”Artikel 12

Genomförande

1.   Kommissionen får i samråd med kommittén uppmana medlemsstaterna att till kommissionen lämna information om tillämpningen av de nationella prövningsförfarandena.

2.   Medlemsstaterna ska årligen delge kommissionen samtliga beslut, inklusive motiveringar, som deras prövningsorgan fattat i enlighet med artikel 2d.3.

Artikel 12a

Översyn

Senast den 20 december 2012 ska kommissionen se över genomförandet av detta direktiv och avlägga rapport till Europaparlamentet och rådet om dess verkan, särskilt med avseende på de alternativa sanktionernas och tidsfristernas verkan.”

7.

Bilagan ska utgå.

Artikel 3

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 20 december 2009. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 11 december 2007.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

M. LOBO ANTUNES

Ordförande


(1)  EUT C 93, 27.4.2007, s. 16.

(2)  EUT C 146, 30.6.2007, s. 69.

(3)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 21 juni 2007 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 15 november 2007.

(4)  EUT L 395, 30.12.1989, s. 33. Direktivet ändrat genom direktiv 92/50/EEG (EGT L 209, 24.7.1992, s. 1).

(5)  EGT L 76, 23.3.1992, s. 14. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/97/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 107).

(6)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 114. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/97/EG.

(7)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/97/EG.

(8)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

(9)  EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.

(10)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 114. Direktivet senast ändrat genom rådets direktiv 2006/97/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 107).”

(11)  EGT L 185, 16.8.1971, s. 15. Beslutet ändrat genom beslut 77/63/EEG (EGT L 13, 15.1.1977, s. 15).

(12)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).”

(13)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 1. Direktivet senast ändrat genom rådets direktiv 2006/97/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 107).”

(14)  EGT L 185, 16.8.1971, s. 15. Beslutet ändrat genom beslut 77/63/EEG (EGT L 13, 15.1.1977, s. 15).

(15)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).”


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Kommissionen

20.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/47


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 10 december 2007

om ändring av beslut 2006/687/EG, 2006/875/EG och 2006/876/EG när det gäller omfördelning av gemenskapens ekonomiska bidrag till vissa medlemsstater för deras program för utrotning och övervakning av djursjukdomar och för kontroller som genomförs i syfte att förebygga zoonoser år 2007

[delgivet med nr K(2007) 5985]

(2007/851/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 om utgifter inom veterinärområdet (1), särskilt artikel 24.5 och 24.6 samt artiklarna 29 och 32, och

av följande skäl:

(1)

I beslut 90/424/EEG fastställs de förfaranden som bestämmer gemenskapens ekonomiska bidrag till program för utrotning, bekämpning och övervakning av djursjukdomar och zoonoser.

(2)

I kommissionens beslut 2006/687/EG av den 12 oktober 2006 om de program som är berättigade till ekonomiskt bidrag från gemenskapen under 2007 för utrotning och övervakning av vissa djursjukdomar, för förebyggande av zoonoser, för övervakning av transmissibel spongiform encefalopati samt för utrotning av bovin spongiform encefalopati och skrapie (2) fastställs procentsatser och högsta belopp för gemenskapens ekonomiska bidrag för varje program som medlemsstaterna lämnat in.

(3)

I kommissionens beslut 2006/875/EG av den 30 november 2006 om godkännande av medlemsstaternas program för år 2007 för utrotning och övervakning av djursjukdomar och av vissa transmissibla spongiforma encefalopatier och för förebyggande av zoonoser (3) och kommissionens beslut 2006/876/EG av den 30 november 2006 om godkännande av Bulgariens och Rumäniens program för år 2007 för utrotning och övervakning av djursjukdomar och av vissa transmissibla spongiforma encefalopatier och för förebyggande av zoonoser och om ändring av beslut 2006/687/EG fastställs högsta belopp för gemenskapens ekonomiska bidrag för varje program som medlemsstaterna lämnat in.

(4)

Kommissionen har bedömt medlemsstaternas rapporter om utgifterna för dessa program. Bedömningen visar att vissa medlemsstater inte kommer att utnyttja sina anslag fullt ut för 2007, medan andra kommer att lägga ut mer än det anslagna beloppet.

(5)

Gemenskapens ekonomiska bidrag till vissa av dessa program bör därför justeras. Bidragen bör omfördelas från medlemsstater som inte fullt ut utnyttjar sina anslag till dem som kommer att överskrida anslagen. Omfördelningen bör grunda sig på de senaste uppgifterna om de berörda medlemsstaternas faktiska utgifter.

(6)

Besluten 2006/687/EG, 2006/875/EG och 2006/876/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I–V till beslut 2006/687/EG ska ändras enligt bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Beslut 2006/875/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ändras på följande sätt:

i)

I led d ska ”1 200 000 euro” ersättas med ”790 000 euro”.

ii)

I led e ska ”1 850 000 euro” ersättas med ”900 000 euro”.

iii)

I led g ska ”4 850 000 euro” ersättas med ”4 100 000 euro”.

b)

I punkt 3 ska ”600 000 euro” ersättas med ”450 000 euro”.

2.

Artikel 2.2 ska ändras på följande sätt:

a)

I led a ska ”3 500 000 euro” ersättas med ”5 500 000 euro”.

b)

I led b ska ”1 100 000 euro” ersättas med ”1 950 000 euro”.

c)

I led c ska ”2 000 000 euro” ersättas med ”3 000 000 euro”.

d)

I led d ska ”95 000 euro” ersättas med ”20 000 euro”.

e)

I led e ska ”1 600 000 euro” ersättas med ”1 280 000 euro”.

3.

Artikel 3.2 ska ändras på följande sätt:

a)

I led a ska ”3 000 000 euro” ersättas med ”8 000 000 euro”.

b)

I led b ska ”2 500 000 euro” ersättas med ”2 950 000 euro”.

c)

I led c ska ”1 100 000 euro” ersättas med ”1 550 000 euro”.

4.

Artikel 4.2 ska ändras på följande sätt:

a)

I led b ska ”400 000 euro” ersättas med ”1 600 000 euro”.

b)

I led c ska ”35 000 euro” ersättas med ”85 000 euro”.

c)

I led e ska ”2 300 000 euro” ersättas med ”4 800 000 euro”.

d)

I led f ska ”225 000 euro” ersättas med ”425 000 euro”.

5.

Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ändras på följande sätt:

i)

I led a ska ”5 000 000 euro” ersättas med ”5 900 000 euro”.

ii)

I led b ska ”200 000 euro” ersättas med ”570 000 euro”.

iii)

I led c ska ”4 000 000 euro” ersättas med ”5 000 000 euro”.

iv)

I led e ska ”1 600 000 euro” ersättas med ”1 220 000 euro”.

b)

I punkt 3 ska ”650 000 euro” ersättas med ”200 000 euro”.

6.

Artikel 6.2 ska ändras på följande sätt:

a)

I led a ska ”4 900 000 euro” ersättas med ”8 000 000 euro”.

b)

I led b ska ”160 000 euro” ersättas med ”360 000 euro”.

c)

I led c ska ”1 300 000 euro” ersättas med ”1 400 000 euro”.

d)

I led d ska ”600 000 euro” ersättas med ”1 100 000 euro”.

7.

Artikel 7.2 ska ändras på följande sätt:

a)

I led a ska ”660 000 euro” ersättas med ”550 000 euro”.

b)

I led c ska ”250 000 euro” ersättas med ”500 000 euro”.

c)

I led g ska ”2 000 000 euro” ersättas med ”960 000 euro”.

d)

I led h ska ”875 000 euro” ersättas med ”550 000 euro”.

e)

I led i ska ”175 000 euro” ersättas med ”0 euro”.

f)

I led j ska ”320 000 euro” ersättas med ”590 000 euro”.

g)

I led m ska ”60 000 euro” ersättas med ”110 000 euro”.

h)

I led q ska ”450 000 euro” ersättas med ”20 000 euro”.

i)

I led r ska ”205 000 euro” ersättas med ”50 000 euro”.

8.

Artikel 8.2 ska ändras på följande sätt:

a)

I led a ska ”800 000 euro” ersättas med ”1 100 000 euro”.

b)

I led b ska ”500 000 euro” ersättas med ”650 000 euro”.

9.

I artikel 9.2 a ska ”250 000 euro” ersättas med ”350 000 euro”.

10.

I artikel 10.2 ska ”120 000 euro” ersättas med ”350 000 euro”.

11.

Artikel 12.2 ska ändras på följande sätt:

a)

I led c ska ”160 000 euro” ersättas med ”310 000 euro”.

b)

I led d ska ”243 000 euro” ersättas med ”460 000 euro”.

c)

I led j ska ”510 000 euro” ersättas med ”900 000 euro”.

d)

I led n ska ”10 000 euro” ersättas med ”15 000 euro”.

e)

I led t ska ”121 000 euro” ersättas med ”46 000 euro”.

f)

I led x ska ”130 000 euro” ersättas med ”200 000 euro”.

g)

I led y ska ”275 000 euro” ersättas med ”1 125 000 euro”.

12.

Artikel 13.2 ska ändras på följande sätt:

a)

I led b ska ”1 059 000 euro” ersättas med ”1 320 000 euro”.

b)

I led c ska ”1 680 000 euro” ersättas med ”1 950 000 euro”.

c)

I led f ska ”1 827 000 euro” ersättas med ”1 650 000 euro”.

d)

I led g ska ”10 237 000 euro” ersättas med ”9 100 000 euro”.

e)

I led i ska ”6 755 000 euro” ersättas med ”6 410 000 euro”.

f)

I led j ska ”3 375 000 euro” ersättas med ”3 000 000 euro”.

g)

I led k ska ”348 000 euro” ersättas med ”530 000 euro”.

h)

I led s ska ”3 744 000 euro” ersättas med ”244 000 euro”.

i)

I led t ska ”2 115 000 euro” ersättas med ”2 940 000 euro”.

j)

I led v ska ”1 088 000 euro” ersättas med ”610 000 euro”.

13.

Artikel 14.2 ska ändras på följande sätt:

a)

I led d ska ”500 000 euro” ersättas med ”50 000 euro”.

b)

I led g ska ”713 000 euro” ersättas med ”413 000 euro”.

c)

I led i ska ”800 000 euro” ersättas med ”70 000 euro”.

d)

I led j ska ”150 000 euro” ersättas med ”65 000 euro”.

e)

I led o ska ”328 000 euro” ersättas med ”530 000 euro”.

f)

I led p ska ”305 000 euro” ersättas med ”45 000 euro”.

14.

Artikel 15.2 ska ändras på följande sätt:

a)

I led c ska ”927 000 euro” ersättas med ”827 000 euro”.

b)

I led e ska ”1 306 000 euro” ersättas med ”516 000 euro”.

c)

I led f ska ”5 374 000 euro” ersättas med ”4 500 000 euro”.

d)

I led h ska ”629 000 euro” ersättas med ”279 000 euro”.

e)

I led i ska ”3 076 000 euro” ersättas med ”620 000 euro”.

f)

I led j ska ”2 200 000 euro” ersättas med ”1 280 000 euro”.

g)

I led l ska ”332 000 euro” ersättas med ”232 000 euro”.

h)

I led o ska ”716 000 euro” ersättas med ”41 000 euro”.

i)

I led q ska ”279 000 euro” ersättas med ”179 000 euro”.

j)

I led t ska ”9 178 000 euro” ersättas med ”5 178 000 euro”.

Artikel 3

Beslut 2006/876/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1.2 ska ändras på följande sätt:

a)

I led a ska ”830 000 euro” ersättas med ”0 euro”.

b)

I led b ska ”800 000 euro” ersättas med ”0 euro”.

2.

I artikel 2.2 a ska ”425 000 euro” ersättas med ”275 000 euro”.

3.

I artikel 3.2 a ska ”508 000 euro” ersättas med ”5 000 euro”.

4.

Artikel 4.2 ska ändras på följande sätt:

a)

I led a ska ”23 000 euro” ersättas med ”88 000 euro”.

b)

I led b ska ”105 000 euro” ersättas med ”505 000 euro”.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 10 december 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 19. Beslutet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUT L 282, 13.10.2006, s. 52. Beslutet ändrat genom beslut 2006/876/EG (EUT L 337, 5.12.2006, s. 57).

(3)  EUT L 337, 5.12.2006, s. 46. Beslutet ändrat genom beslut 2007/22/EG (EUT L 7, 12.1.2007, s. 46).


BILAGA

Bilagorna I–V till beslut 2006/687/EG ska ersättas med följande:

BILAGA I

Förteckning över program för utrotning och övervakning av djursjukdomar som avses i artikel 1.1

Procentsats och maximibelopp för gemenskapens ekonomiska bidrag

Sjukdom

Medlemsstat

Procentsats

Maximibelopp

(euro)

Aujeszkys sjukdom

Belgien

50 %

350 000

Spanien

50 %

350 000

Bluetongue

Spanien

50 %

8 000 000

Frankrike

50 %

360 000

Italien

50 %

1 400 000

Portugal

50 %

1 100 000

Bovin brucellos

Irland

50 %

1 950 000

Spanien

50 %

5 500 000

Italien

50 %

3 000 000

Cypern

50 %

20 000

Portugal

50 %

1 280 000

Förenade kungariket (1)

50 %

1 100 000

Bovin tuberkulos

Spanien

50 %

8 000 000

Italien

50 %

2 950 000

Polen

50 %

1 550 000

Portugal

50 %

450 000

Klassisk svinpest

Tyskland

50 %

1 100 000

Frankrike

50 %

650 000

Luxemburg

50 %

35 000

Slovenien

50 %

25 000

Slovakien

50 %

400 000

Enzootisk bovin leukos

Estland

50 %

20 000

Italien

50 %

1 600 000

Lettland

50 %

85 000

Litauen

50 %

135 000

Polen

50 %

4 800 000

Portugal

50 %

425 000

Brucellos hos får och getter (B. melitensis)

Grekland

50 %

200 000

Spanien

50 %

5 900 000

Frankrike

50 %

570 000

Italien

50 %

5 000 000

Cypern

50 %

120 000

Portugal

50 %

1 220 000

Poseidom (2)

Frankrike (3)

50 %

50 000

Rabies

Bulgarien

50 %

0

Tjeckien

50 %

490 000

Tyskland

50 %

850 000

Estland

50 %

925 000

Lettland

50 %

790 000

Litauen

50 % på eget territorium, 100 % i gränsområden

450 000

Ungern

50 %

900 000

Österrike

50 %

185 000

Polen

50 %

4 100 000

Rumänien

50 %

0

Slovenien

50 %

375 000

Slovakien

50 %

500 000

Finland

50 %

112 000

Afrikansk svinpest/klassisk svinpest

Bulgarien

50 %

275 000

Italien

50 %

140 000

Rumänien

50 %

5 250 000

Vesikulär svinsjuka

Italien

50 %

350 000

Fågelinfluensa

Belgien

50 %

66 000

Bulgarien

50 %

88 000

Tjeckien

50 %

74 000

Danmark

50 %

310 000

Tyskland

50 %

460 000

Estland

50 %

40 000

Irland

50 %

59 000

Grekland

50 %

42 000

Spanien

50 %

82 000

Frankrike

50 %

280 000

Italien

50 %

900 000

Cypern

50 %

15 000

Lettland

50 %

15 000

Litauen

50 %

12 000

Luxemburg

50 %

15 000

Ungern

50 %

110 000

Malta

50 %

5 000

Nederländerna

50 %

126 000

Österrike

50 %

42 000

Polen

50 %

87 000

Rumänien

50 %

505 000

Portugal

50 %

46 000

Slovenien

50 %

32 000

Slovakien

50 %

21 000

Finland

50 %

27 000

Sverige

50 %

200 000

Förenade kungariket

50 %

1 125 000

Totalt

80 171 000

BILAGA II

Förteckning över kontrollprogram för förebyggande av zoonoser som avses i artikel 2.1

Procentsats och maximibelopp för gemenskapens ekonomiska bidrag

Zoonos

Medlemsstat

Procentsats

Maximibelopp

(euro)

Salmonella

Belgien

50 %

550 000

Bulgarien

50 %

5 000

Tjeckien

50 %

330 000

Danmark

50 %

500 000

Tyskland

50 %

175 000

Estland

50 %

27 000

Irland

50 %

0

Grekland

50 %

60 000

Spanien

50 %

960 000

Frankrike

50 %

550 000

Italien

50 %

590 000

Cypern

50 %

40 000

Lettland

50 %

60 000

Ungern

50 %

110 000

Nederländerna

50 %

1 350 000

Österrike

50 %

80 000

Polen

50 %

2 000 000

Portugal

50 %

20 000

Rumänien

50 %

215 000

Slovakien

50 %

50 000

Totalt

7 672 000

BILAGA III

Förteckning över program för övervakning av TSE som avses i artikel 3.1

Procentsats och maximibelopp för gemenskapens ekonomiska bidrag

Sjukdom

Medlemsstat

Procentsats för utförda snabbtest och särskiljande test

Maximibelopp

(euro)

TSE

Belgien

100 %

2 084 000

Tjeckien

100 %

1 320 000

Danmark

100 %

1 950 000

Tyskland

100 %

11 307 000

Estland

100 %

233 000

Irland

100 %

6 410 000

Grekland

100 %

1 650 000

Spanien

100 %

9 100 000

Frankrike

100 %

24 815 000

Italien

100 %

3 000 000

Cypern

100 %

530 000

Lettland

100 %

312 000

Litauen

100 %

645 000

Luxemburg

100 %

146 000

Ungern

100 %

784 000

Malta

100 %

90 000

Nederländerna

100 %

5 112 000

Österrike

100 %

1 759 000

Polen

100 %

244 000

Portugal

100 %

2 940 000

Rumänien

100 %

2 370 000

Slovenien

100 %

308 000

Slovakien

100 %

610 000

Finland

100 %

839 000

Sverige

100 %

2 020 000

Förenade kungariket

100 %

6 781 000

Totalt

87 359 000

BILAGA IV

Förteckning över program för utrotning av BSE som avses i artikel 4.1

Procentsats och maximibelopp för gemenskapens ekonomiska bidrag

Sjukdom

Medlemsstat

Procentsats

Maximibelopp

(euro)

BSE

Belgien

50 % utslaktning

50 000

Tjeckien

50 % utslaktning

750 000

Danmark

50 % utslaktning

51 000

Tyskland

50 % utslaktning

50 000

Estland

50 % utslaktning

98 000

Irland

50 % utslaktning

70 000

Grekland

50 % utslaktning

750 000

Spanien

50 % utslaktning

413 000

Frankrike

50 % utslaktning

50 000

Italien

50 % utslaktning

65 000

Luxemburg

50 % utslaktning

100 000

Nederländerna

50 % utslaktning

60 000

Österrike

50 % utslaktning

48 000

Polen

50 % utslaktning

530 000

Portugal

50 % utslaktning

45 000

Slovenien

50 % utslaktning

25 000

Slovakien

50 % utslaktning

250 000

Finland

50 % utslaktning

25 000

Förenade kungariket

50 % utslaktning

347 000

Totalt

3 777 000

BILAGA V

Förteckning över program för utrotning av skrapie som avses i artikel 5.1

Procentsatser och högsta belopp för gemenskapens ekonomiska bidrag

Sjukdom

Medlemsstat

Procentsats

Maximibelopp

(euro)

Skrapie

Belgien

50 % utslaktning; 50 % gentypning

99 000

Tjeckien

50 % utslaktning; 50 % gentypning

107 000

Tyskland

50 % utslaktning; 50 % gentypning

827 000

Estland

50 % utslaktning; 50 % gentypning

13 000

Irland

50 % utslaktning; 50 % gentypning

279 000

Grekland

50 % utslaktning; 50 % gentypning

516 000

Spanien

50 % utslaktning; 50 % gentypning

4 500 000

Frankrike

50 % utslaktning; 50 % gentypning

8 862 000

Italien

50 % utslaktning; 50 % gentypning

620 000

Cypern

50 % utslaktning; 50 % gentypning

1 280 000

Luxemburg

50 % utslaktning; 50 % gentypning

28 000

Ungern

50 % utslaktning; 50 % gentypning

232 000

Nederländerna

50 % utslaktning; 50 % gentypning

543 000

Österrike

50 % utslaktning; 50 % gentypning

14 000

Portugal

50 % utslaktning; 50 % gentypning

41 000

Rumänien

50 % utslaktning; 50 % gentypning

980 000

Slovenien

50 % utslaktning; 50 % gentypning

83 000

Slovakien

50 % utslaktning; 50 % gentypning

179 000

Finland

50 % utslaktning; 50 % gentypning

11 000

Sverige

50 % utslaktning; 50 % gentypning

6 000

Förenade kungariket

50 % utslaktning; 50 % gentypning

5 178 000

Totalt

24 398 000


(1)  Förenade kungariket: endast Nordirland.

(2)  Cowdrios, babesios och anaplasmos som överförts av smittbärande insekter i de franska utomeuropeiska departementen.

(3)  Frankrike: endast Guadeloupe, Martinique och Réunion.


20.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/57


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 13 december 2007

om ändring av beslut 2005/5/EG avseende gemenskapens jämförande försök och tester av utsäde och förökningsmaterial från Asparagus officinalis enligt rådets direktiv 2002/55/EG

[delgivet med nr K(2007) 6168]

(Text av betydelse för EES)

(2007/852/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2002/55/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsäde av köksväxter (1), särskilt artikel 43.3 och 43.5, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 2005/5/EG av den 27 december 2004 om villkor för gemenskapens jämförande försök och tester av utsäde och förökningsmaterial från vissa arter av lantbruks- och köksväxter samt vinstockar enligt rådets direktiv 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 92/33/EEG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG och 2002/57/EG för åren 2005–2009 (2) fastställs villkoren för gemenskapens jämförande försök och tester enligt rådets direktiv 2002/55/EG avseende Asparagus officinalis under 2005–2009.

(2)

Organet med ansvar för utförandet av dessa försök och tester har underrättat kommissionen att arbetet har framskridit snabbare än väntat och eftersom de växtarter som observerats 2005–2007 utvecklats väl, räknar man nu med att alla relevanta observationer som krävs enligt den inbjudan att lämna förslag till projekt som offentliggjordes den 21 juni 2004 (3) kommer att vara klara i slutet av 2008 i stället för 2009. Organet konstaterade att detta leder till att de totala bidragsberättigande kostnaderna blir lägre än ursprungligen beräknat, medan kostnaderna för 2008 blir högre.

(3)

På grundval av de förändrade omständigheterna har det ansvariga organet lagt fram ett förslag till omräkning av de bidragsberättigande kostnaderna och gemenskapens bidrag.

(4)

Följaktligen bör de bidragsberättigande kostnaderna och gemenskapens bidrag anpassas efter detta.

(5)

Beslut 2005/5/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2005/5/EG ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 första stycket ska ”2009” ersättas med ”2008”.

2.

I artikel 3 första stycket ska ”2009” ersättas med ”2008”.

3.

Bilagan ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 december 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 193, 20.7.2002, s. 33. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2006/124/EG (EUT L 339, 6.12.2006, s. 12).

(2)  EUT L 2, 5.1.2005, s. 12.

(3)  http://europa.eu.int/comm/food/plant/call2004/index_en.htm


BILAGA

Bilagan till beslut 2005/5/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Tabellen ”Försök och tester som skall genomföras under 2008” ska ersättas med följande tabell:

”Försök och tester som ska genomföras under 2008

Art

Ansvarigt organ

Villkor som ska bedömas

Antal prover

Bidragsberättigande kostnader

(euro)

Maximalt gemenskapsbidrag (80 % av de bidragsberättigande kostnaderna)

(euro)

Asparagus officinalis (1)

BSA Hannover (D)

Sortäkthet och renhet (fältförsök)

Yttre utsädeskvalitet (laboratorietest)

100

43 495

34 794

Totalkostnad

34 794

2.

Tabellen ”Försök och tester som skall genomföras under 2009” ska utgå.


(1)  Försök och tester som pågår längre än ett år.”


20.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/59


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 13 december 2007

om fortsättning under 2008 av gemenskapens jämförande försök och tester som inleddes under 2005 av utsäde och förökningsmaterial från Asparagus officinalis enligt rådets direktiv 2002/55/EG

(Text av betydelse för EES)

(2007/853/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2002/55/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsäde av köksväxter (1),

med beaktande av kommissionens beslut 2005/5/EG av den 27 december 2004 om villkor för gemenskapens jämförande försök och tester av utsäde och förökningsmaterial från vissa arter av lantbruks- och köksväxter samt vinstockar enligt rådets direktiv 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 92/33/EEG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG och 2002/57/EG för åren 2005–2009 (2), särskilt artikel 3, och

av följande skäl:

(1)

I beslut 2005/5/EG fastställs anvisningar för de jämförande försök och tester som i enlighet med direktiv 2002/55/EG ska genomföras åren 2005 till 2009 när det gäller Asparagus officinalis.

(2)

De försök och tester som genomförts under 2005, 2006 och 2007 bör fortsätta under 2008.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Gemenskapens jämförande försök och tester som inleddes under 2005 av utsäde och förökningsmaterial från Asparagus officinalis ska fortsätta under 2008 i enlighet med beslut 2005/5/EG.

Utfärdat i Bryssel den 13 december 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 193, 20.7.2002, s. 33. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2006/124/EG (EUT L 339, 6.12.2006, s. 12).

(2)  EUT L 2, 5.1.2005, s. 12.


Rättelser

20.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/60


Rättelse till rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt

( Europeiska unionens officiella tidning L 347 av den 11 december 2006 )

På sidan 1, fotnot 1, ska det

i stället för:

”(1)

EGT L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/98/EG (EUT L 221, 12.8.2006, s. 9).”

vara:

”(1)

EGT L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/98/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 129).”,

På sidan 1, fotnot 2, ska det

i stället för:

”(2)

EGT 71, 14.4.1967, s. 1301. Direktivet senast ändrat genom direktiv 69/463/EEG (EGT L 320, 20.12.1969, s. 34).”

vara:

”(2)

EGT 71, 14.4.1967, s. 1301. Direktivet senast ändrat genom direktiv 77/388/EEG.”.

På sidan 8, innehållsförteckningen och motsvarande rubrik i bilagorna, ska det

a)

”BILAGA VII”

i stället för

:

”… SOM AVSES I ARTIKEL 295.1 4”

vara

:

”… SOM AVSES I ARTIKEL 295.1 LED 4”,

b)

”BILAGA VIII”

i stället för

:

”… SOM AVSES I ARTIKEL 295.1 5”

vara

:

”… SOM AVSES I ARTIKEL 295.1 LED 5”.

På sidan 15, artikel 35, ska det

i stället för:

”Artiklarna 34 och 35 …”

vara:

”Artiklarna 33 och 34 …”.

På sidan 21, artikel 79, sista stycket, ska det

i stället för:

”… som avses i första stycket c, …”

vara:

”… som avses i första stycket led c, …”.

På sidan 21, artikel 80.1, sista stycket, ska det

i stället för:

”Vid tillämpningen av punkt 1 …”

vara:

”Vid tillämpningen av första stycket …”.

På sidan 22, artikel 83, ska det

i stället för:

”… i enlighet med kapitel 1 …”

vara:

”… i enlighet med kapitel 2 …”.

På sidan 22, artikel 84, ska det

i stället för:

”… artikel 78 första stycket a.”

vara:

”… artikel 78 första stycket led a.”.

På sidan 28, artikel 133, sista stycket, ska det

i stället för:

”De medlemsstater som … kan även tillämpa de villkor som anges i första stycket led d …”

vara:

”De medlemsstater som … kan även tillämpa de villkor som anges i första stycket led d i den här artikeln …”.

På sidan 31, artikel 143 l, ska det

i stället för:

”Import av gas genom distributionsnätet för naturgas eller el.”

vara:

”Import av gas genom distributionssystemet för naturgas eller el.”.

På sidan 35, artikel 165, ska det

i stället för:

”… med stöd av artikel 159.”

vara:

”… med stöd av artikel 164.”.

På sidan 42, artikel 220, ska det

i stället för:

”… som avses i punkterna 1, 2 och 3.”

vara:

”… som avses i leden 1, 2 och 3.”.

På sidan 44,

a)

artikel 233.2, ska det

i stället för

:

”I enlighet med punkt 1 a får …”

vara

:

”I enlighet med punkt 1 första stycket led a får …”,

b)

artikel 233.3, ska det

i stället för

:

”I enlighet med punkt 1 b första stycket får …”

vara

:

”I enlighet med punkt 1 första stycket led b får …”.

På sidan 46, artikel 247.2, ska det

i stället för:

”… bestämmelserna i artikel 146 …”

vara:

”… bestämmelserna i artikel 246 …”.

På sidan 54, artikel 311.3, ska det

i stället för:

”… provisionsavtal som avses i punkt 1 g …”

vara:

”… provisionsavtal som avses i punkt 1 led 7 …”.

På sidan 57, artikel 330, ska det

i stället för:

”Den mervärdesskatt, beräknad i enlighet med artikel 327, som ska betalas för varje sådan leverans av transportmedel som avses i artikel 328.1 …”

vara:

”Den mervärdesskatt, beräknad i enlighet med artikel 328, som ska betalas för varje sådan leverans av transportmedel som avses i artikel 327.1 …”.

På sidan 62, artikel 373, ska det

i stället för:

”… artikel 79 första stycket c …”

vara:

”… artikel 79 första stycket led c …”.

På sidan 79, bilaga XI, del A punkt 2, slutet av listan, efter raden: ”Direktiv 2006/69/EG (EUT L 221, 12.8.2006, s. 9) – endast artikel 1”, ska följande rad läggas till: ”Direktiv 2006/98/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 129) (endast punkt 2 i bilagan)”.

På sidan 79 ska fotnoten utgå.

På sidan 80, bilaga XI, del B, slutet av tabellen, efter raden: ”Direktiv 2006/69/EG 1 januari 2008”, ska följande rad läggas till: ”Direktiv 2006/98/EG 1 januari 2007”.

På sidan 81 och följande, bilaga XII, jämförelsetabell

a)

På sidan 88, kolumnen ”Direktiv 77/388/EEG”, sjätte raden, ska det

i stället för

:

”Artikel 13 B d 1–5 första och andra strecksatserna”

vara

:

”Artikel 13 B d 5 första och andra strecksatserna”.

b)

På sidan 88, kolumnen ”Detta direktiv”, trettonde raden, ska det

i stället för

:

”Artikel 140 a”

vara

:

”Artikel 143 a”.

c)

På sidan 92, kolumnen ”Direktiv 77/388/EEG”, fjärde raden från slutet, ska det

i stället för

:

”Artikel 24a första stycket första till tolfte strecksatserna”

vara

:

”Artikel 24a första stycket första till tionde strecksatserna”.

d)

På sidan 92, efter den fjärde raden från slutet

Lägg till en ny rad mellan fjärde och tredje raden från slutet:

för i kolumnen ”Direktiv 77/388/EG” in följande:

”Artikel 24a andra stycket”, och

i kolumnen ”Detta direktiv” ett streck.

e)

På sidan 96, kolumnen ”Detta direktiv”, sjätte raden från slutet, ska det

i stället för

:

”Artikel 198.1 och 198.2”

vara

:

”Artikel 198.1 och 198.3”.

f)

På sidan 106, kolumnen ”Detta direktiv”, elfte raden, ska det

i stället för

:

”Artikel 221 första och andra styckena”

vara

:

”Artikel 221.1 första och andra styckena”.

g)

På sidan 117, kolumnen ”Andra rättsakter”, sjätte raden, ska det

i stället för

:

”Bilaga V punkt 7 …”

vara

:

”Bilaga VI punkt 7 …”.

h)

På sidan 117, kolumnen ”Andra rättsakter”, näst sista raden, ska det

i stället för

:

”Bilaga VIII.7 punkt 1 tredje stycket till 2003 års anslutningsakt”

vara

:

”Bilaga VIII.7 punkt 1 b tredje stycket till 2003 års anslutningsakt”.