ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 334

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
19 december 2007


Innehållsförteckning

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

Sida

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2007/817/EG

 

*

Rådets beslut av den 8 november 2007 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

1

Skriftväxling

3

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

7

 

 

2007/818/EG

 

*

Rådets beslut av den 8 november 2007 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Montenegro om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

25

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Montenegro om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

26

 

 

2007/819/EG

 

*

Rådets beslut av den 8 november 2007 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Serbien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

45

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Serbien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

46

 

 

2007/820/EG

 

*

Rådets beslut av den 8 november 2007 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

65

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

66

 

 

2007/821/EG

 

*

Rådets beslut av den 8 november 2007 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Albanien om förenklat utfärdande av viseringar

84

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Albanien om förenklat förfarande för utfärdande av viseringar

85

 

 

2007/822/EG

 

*

Rådets beslut av den 8 november 2007 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om förenklat utfärdande av viseringar

96

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om förenklat utfärdande av viseringar

97

 

 

2007/823/EG

 

*

Rådets beslut av den 8 november 2007 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Montenegro om förenklat utfärdande av viseringar

108

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Montenegro om förenklat utfärdande av viseringar

109

 

 

2007/824/EG

 

*

Rådets beslut av den 8 november 2007 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om förenklat utfärdande av viseringar

120

Skriftväxling

121

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om förenklat förfarande för utfärdande av viseringar

125

 

 

2007/825/EG

 

*

Rådets beslut av den 8 november 2007 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Serbien om förenklat utfärdande av viseringar

136

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Serbien om förenklat utfärdande av viseringar

137

 

 

2007/826/EG

 

*

Rådets beslut av den 22 november 2007 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Moldavien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

148

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Moldavien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

149

 

 

2007/827/EG

 

*

Rådets beslut av den 22 november 2007 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Moldavien om förenklat utfärdande av viseringar

168

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Moldavien om förenklat utfärdande av viseringar

169

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Rådet

19.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 334/1


RÅDETS BESLUT

av den 8 november 2007

om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

(2007/817/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 63.3 b jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen och artikel 300.3 första stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har på Europeiska gemenskapens vägnar förhandlat fram ett avtal med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd.

(2)

Avtalet undertecknades den 18 september 2007 på Europeiska gemenskapens vägnar, med förbehåll för att det kan komma att ingås vid en senare tidpunkt, i enlighet med rådets beslut som antogs den 18 september 2007.

(3)

Avtalet bör godkännas.

(4)

Genom avtalet inrättas en gemensam kommitté för återtagande som själv får anta sin arbetsordning. Det är lämpligt att införa ett förenklat förfarande för fastställandet av gemenskapens ståndpunkt i denna fråga.

(5)

I enlighet med artikel 3 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, har Förenade kungariket meddelat sin önskan att delta i antagandet och tillämpningen av detta beslut.

(6)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, deltar inte Irland i antagandet och tillämpningen av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i Irland.

(7)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Danmarks ställning, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande ska göra den anmälan som föreskrivs i artikel 22.2 i avtalet (2).

Artikel 3

Kommissionen ska företräda gemenskapen i den gemensamma kommitté för återtagande som inrättas genom artikel 18 i avtalet.

Artikel 4

Gemenskapens ståndpunkt i den gemensamma kommittén för återtagande i fråga om antagandet av dess arbetsordning, i enlighet med artikel 18.5 i avtalet, ska antas av kommissionen efter samråd med en särskild kommitté som utsetts av rådet.

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 8 november 2007.

På rådets vägnar

R. PEREIRA

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 24 oktober 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


SKRIFTVÄXLING

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yugoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on readmission of persons residing without authorisation.

The text of the aforementioned Agreement, herewith annexed, has been approved for signature by a decision of the Council of the European Union of today's date.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

Image Image

Courtesy translation

Brussels, 18 September 2007

Dear Sirs,

On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 18th September 2007 regarding the signature of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the readmission of persons residing without authorisation, together with the attached text of the Agreement.

I hereby declare that the Government of the Republic of Macedonia agrees with the provisions of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the readmission of persons residing without authorisation and considers the Agreement as being signed with this Exchange of Letters.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the above-referred documents, having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

Please accept, Sirs, the assurances of my highest consideration.

Gordana Jankuloska

Dr. Rui Carlos Pereira

Minister of Internal Administration of the Republic of Portugal

Mr. Franco Frattini

Vice-President of the European Commission

BRUSSELS

Брисел, 18 септември 2007 година

Почитувани Господа,

Во името на Владата на Република Македонија имам чест да го потврдам приемот на Вашето писмо датирано на 18 септемвpи 2007 година, кое се однесува на потпишувањето на Спогодбата помеѓу Република Македониja и Европсkата Заедница за преземаље на лица со незаконски престој, заедно со приложениот текст на Спогодбатa.

Изjавувам дека Владата на Република Македониjа е согласна со одредбите на Спогодбата помеѓу Република Македонија и Европската Заедница за преземање на лица со незаконски престој и смета дека со оваа размена на писма Спогодбата е потпишана.

Сепак, изјавувам дека Република Македонија не ја прифаќа деноминацијата употребена за мојата земја во погоре наведените документи, имајќи предвид дека уставното име на мојата земја е Република Мakедонија.

Пpимете ги Господа, изразите на моето највисоко почитување.

Гордана Јанкулоска

Image

Г-дин Руи Карлос Переира

Министеp за внатрешната администрација на Република

Португалија Совет на Европската унија

Г-дин Франко Фратини

Потпретседател hа Европската комисија

БРИСЕЛ

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yugoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.

The European Community notes that the Exchange of Letters between the European Community and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on readmission of persons residing without authorisation, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Community in whatever form or content of a denomination other than the ”former Yugoslav Republic of Macedonia”.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

Image Image


AVTAL

mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA,

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, nedan kallad ”gemenskapen”,

och

F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN,

SOM ÄR FAST BESLUTNA att stärka sitt samarbete för att kunna bekämpa olaglig invandring mer effektivt,

SOM ÖNSKAR att genom detta avtal och på grundval av ömsesidighet fastställa snabba och effektiva förfaranden för identifiering och återsändande under säkra och ordnade förhållanden av personer som inte uppfyller, eller inte längre uppfyller, villkoren för inresa till eller vistelse eller bosättning inom f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens eller en av Europeiska unionens medlemsstaters territorium, och i en anda av samarbete önskar underlätta transiteringen av dessa personer,

SOM UNDERSTRYKER att detta avtal inte ska påverka gemenskapens, Europeiska unionens medlemsstaters och f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens rättigheter, skyldigheter och ansvar enligt folkrätten, särskilt Europeiska konventionen av den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och konventionen av den 28 juli 1951 angående flyktingars rättsliga ställning,

SOM BEAKTAR att de bestämmelser i detta avtal som omfattas av tillämpningsområdet för avdelning IV i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, inte är tillämpliga på Konungariket Danmark, i enlighet med protokollet om Danmarks ställning som fogats till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

SOM TAR HÄNSYN till artikel 76.2 i stabiliserings- och associeringsavtalet (1), som ålägger parterna att på begäran ingå ett återtagandeavtal,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I detta avtal avses med

a)

avtalsslutande parter: f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och gemenskapen,

b)

återtagande: den begärande statens överföring och den anmodade statens mottagande av personer (den begärande statens egna medborgare, tredjelandsmedborgare eller statslösa personer) som olagligen har rest in till eller vistats eller varit bosatta i den begärande staten, i enlighet med bestämmelserna i detta avtal,

c)

medborgare i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien: en person som är medborgare i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien enligt landets lagstiftning,

d)

medborgare i en medlemsstat: varje person som enligt gemenskapens definition är medborgare i en medlemsstat,

e)

medlemsstat: en medlemsstat i Europeiska unionen, med undantag av Konungariket Danmark,

f)

tredjelandsmedborgare: varje person som innehar annat medborgarskap än medborgarskap i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien eller en av medlemsstaterna,

g)

statslös person: varje person som inte innehar medborgarskap i något land,

h)

uppehållstillstånd: alla typer av tillstånd som har utfärdats av f.d. jugoslaviska republiken Makedonien eller någon av medlemsstaterna och som ger en person rätt att bosätta sig inom dess territorium; detta inbegriper inte tillfälliga tillstånd att stanna inom dess territorium i samband med behandlingen av en asylansökan eller en ansökan om uppehållstillstånd,

i)

visering: ett tillstånd som har utfärdats eller ett beslut som har fattats av f.d. jugoslaviska republiken Makedonien eller någon av medlemsstaterna och som krävs för inresa till eller transitering genom dess territorium; detta inbegriper inte visering för flygplatstransitering,

j)

begärande stat: den stat (f.d. jugoslaviska republiken Makedonien eller någon av medlemsstaterna) som inger en ansökan om återtagande i enlighet med artikel 7 eller en ansökan om transitering i enlighet med artikel 14 i detta avtal,

k)

anmodad stat: den stat (f.d. jugoslaviska republiken Makedonien eller någon av medlemsstaterna) som mottar en ansökan om återtagande i enlighet med artikel 7 eller en ansökan om transitering i enlighet med artikel 14 i detta avtal,

l)

behörig myndighet: samtliga nationella myndigheter i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien eller någon av medlemsstaterna som i enlighet med artikel 19.1 a har till uppgift att genomföra detta avtal,

m)

gränsregion: ett område som sträcker sig upp till 30 kilometer från den gemensamma landgränsen mellan en medlemsstat och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, samt internationella flygplatser i medlemsstaterna och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien,

n)

transitering: en tredjelandsmedborgares eller statslös persons färd genom den anmodade statens territorium under resa från den begärande staten till bestämmelsestaten.

AVSNITT I

F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIENS ÅTERTAGANDESKYLDIGHETER

Artikel 2

Återtagande av egna medborgare

1.   F.d. jugoslaviska republiken Makedonien ska, på begäran av en medlemsstat och utan andra formaliteter än de som anges i detta avtal, återta varje person som inte uppfyller eller inte längre uppfyller de rättsliga villkor som gäller för inresa till eller vistelse eller bosättning inom den begärande medlemsstatens territorium, förutsatt att det bevisas eller på grundval av tillräcklig bevisning skäligen kan antas att dessa personer är medborgare i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

2.   F.d. jugoslaviska republiken Makedonien ska om möjligt samtidigt även återta:

underåriga ogifta barn upp till 18 års ålder till sådana personer som anges i punkt 1, oavsett barnets födelseort eller medborgarskap, såvida inte barnet har en oberoende rätt att uppehålla sig i den begärande medlemsstaten,

Makar, med annat medborgarskap, till sådana personer som avses i punkt 1, förutsatt att de har rätt att resa in till och vistas inom f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens territorium eller kan beviljas sådan rätt, såvida de inte har en oberoende rätt att uppehålla sig i den begärande medlemsstaten.

3.   F.d. jugoslaviska republiken Makedonien ska även återta personer som efter inresan till en medlemsstats territorium har avsagt sig medborgarskap i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, såvida inte dessa personer åtminstone har utlovats medborgarskap av denna medlemsstat.

4.   Efter det att f.d. jugoslaviska republiken Makedonien har lämnat ett positivt svar på ansökan om återtagande, ska f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens behöriga diplomatiska beskickning eller konsulat så snabbt som möjligt och senast inom tre arbetsdagar utfärda de resedokument som krävs för återtagandet av den berörda personen; detta resedokument ska ha en giltighetstid på 30 dagar. Om den berörda personen av rättsliga eller faktiska skäl inte kan överföras inom giltighetstiden för det ursprungligen utfärdade resedokumentet, ska f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens behöriga diplomatiska beskickning eller konsulat inom 14 kalenderdagar utfärda ett nytt resedokument med samma giltighetstid. Om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien inte har utfärdat det nya resedokumentet inom 14 kalenderdagar, ska landet anses ha godtagit att EU:s enhetligt utformade resedokument för utvisning används (2).

5.   Om den person som ska återtas är medborgare i både f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och ett tredjeland, ska den begärande medlemsstaten beakta den berörda personens önskemål i fråga om valet av återtagande stat.

Artikel 3

Återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer

1.   F.d. jugoslaviska republiken Makedonien ska, på begäran av en medlemsstat och utan andra formaliteter än de som anges i detta avtal, återta alla tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som inte uppfyller eller inte längre uppfyller de rättsliga villkor som gäller för inresa till eller vistelse eller bosättning inom den begärande medlemsstatens territorium, förutsatt att det bevisas eller på grundval av tillräcklig bevisning skäligen kan antas att dessa personer

a)

innehar eller vid tidpunkten för inresan innehade en giltig visering eller ett giltigt uppehållstillstånd som utfärdats av f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, eller

b)

olagligt har rest in till medlemsstaternas territorium omedelbart efter att ha vistats inom eller transiterat genom f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens territorium.

2.   Återtagandeskyldigheten i punkt 1 ska inte gälla om

a)

tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen endast har befunnit sig i transitering på en internationell flygplats i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, eller

b)

den begärande medlemsstaten har utfärdat en visering eller ett uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen före eller efter inresan till landets territorium, såvida inte

den berörda personen innehar en visering eller ett uppehållstillstånd som utfärdats av f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och som löper ut vid en senare tidpunkt, eller

viseringen eller uppehållstillståndet som utfärdats av den begärande medlemsstaten har erhållits med hjälp av falska eller förfalskade handlingar, eller genom att lämna felaktiga uppgifter, och den berörda personen har vistats på eller transiterat genom f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens territorium, eller

personen i fråga underlåter att iaktta eventuella villkor som är knutna till viseringen, och har vistats på eller transiterat genom f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens territorium.

3.   På begäran från en medlemsstat ska f.d. jugoslaviska republiken Makedonien även återta tidigare medborgare i Socialistiska förbundsrepubliken Jugoslavien som inte har förvärvat något annat medborgarskap, förutsatt att de är födda i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och hade hemvist inom f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens territorium den 8 september 1991.

4.   När f.d. jugoslaviska republiken Makedonien har lämnat ett positivt svar på ansökan om återtagande ska den begärande medlemsstaten om nödvändigt utfärda EU:s enhetligt utformade resedokument för utvisning för den person vars återtagande har godtagits (2).

AVSNITT II

GEMENSKAPENS ÅTERTAGANDESKYLDIGHETER

Artikel 4

Återtagande av egna medborgare

1.   En medlemsstat ska, på begäran av f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och utan andra formaliteter än de som anges i detta avtal, återta varje person som inte uppfyller eller inte längre uppfyller de rättsliga villkor som gäller för inresa till eller vistelse eller bosättning inom f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens territorium, förutsatt att det bevisas eller på grundval av tillräcklig bevisning skäligen kan antas att dessa personer är medborgare i den berörda medlemsstaten.

2.   En medlemsstat ska om möjligt samtidigt även återta:

underåriga ogifta barn upp till 18 års ålder till sådana personer som anges i punkt 1, oavsett barnets födelseort eller medborgarskap, såvida inte barnet har en oberoende rätt att uppehålla sig i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien,

makar, med annat medborgarskap, till sådana personer som avses i punkt 1, förutsatt att de har rätt att resa in till och vistas inom den anmodade medlemsstatens territorium eller kan beviljas sådan rätt, såvida de inte har en oberoende rätt att uppehålla sig i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

3.   En medlemsstat ska även återta personer som efter inresan till f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens territorium har avsagt sig medborgarskap i en medlemsstat, såvida inte dessa personer åtminstone har utlovats medborgarskap av f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

4.   Efter det att den anmodade medlemsstaten har lämnat ett positivt svar på ansökan om återtagande, ska den anmodade medlemsstatens behöriga diplomatiska beskickning eller konsulat så snabbt som möjligt och senast inom tre arbetsdagar utfärda de resedokument som krävs för återtagandet av den berörda personen; detta resedokument ska ha en giltighetstid på 30 dagar. Om den berörda personen av rättsliga eller faktiska skäl inte kan överföras inom giltighetstiden för det ursprungligen utfärdade resedokumentet, ska den anmodade medlemsstatens behöriga diplomatiska beskickning eller konsulat inom 14 kalenderdagar utfärda ett nytt resedokument med samma giltighetstid.

5.   Om den person som ska återtas är medborgare i både den anmodade medlemsstaten och ett tredjeland, ska f.d. jugoslaviska republiken Makedonien beakta den berörda personens önskemål i fråga om valet av återtagande stat.

Artikel 5

Återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer

1.   En medlemsstat ska, på begäran av f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och utan andra formaliteter än de som anges i detta avtal, återta alla tredjelandsmedborgare och statslösa personer som inte uppfyller eller inte längre uppfyller de rättsliga villkor som gäller för inresa till eller vistelse eller bosättning inom f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens territorium, förutsatt att det bevisas eller på grundval av tillräcklig bevisning skäligen kan antas att dessa personer

a)

innehar eller vid tidpunkten för inresan innehade en giltig visering eller ett giltigt uppehållstillstånd som utfärdats av den anmodade medlemsstaten, eller

b)

olagligt har rest in till f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens territorium omedelbart efter att ha vistats inom eller transiterat genom den anmodade medlemsstatens territorium.

2.   Återtagandeskyldigheten i punkt 1 ska inte gälla om

a)

tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen endast har befunnit sig i transitering på en internationell flygplats i den anmodade medlemsstaten, eller

b)

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien har utfärdat en visering eller ett uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen före eller efter inresan till landets territorium, såvida inte

den berörda personen innehar en visering eller ett uppehållstillstånd som utfärdats av den anmodade medlemsstaten och som löper ut vid en senare tidpunkt, eller

viseringen eller uppehållstillståndet som utfärdats av f.d. jugoslaviska republiken Makedonien har erhållits med hjälp av falska eller förfalskade handlingar, eller genom att lämna felaktiga uppgifter, och den berörda personen har vistats på eller transiterat genom den anmodade medlemsstatens territorium, eller

personen i fråga underlåter att iaktta eventuella villkor som är knutna till viseringen, och har vistats på eller transiterat genom den anmodade medlemsstatens territorium.

3.   Återtagandeskyldigheten i punkt 1 åligger den medlemsstat som utfärdat viseringen eller uppehållstillståndet. Om två eller flera medlemsstater har utfärdat en visering eller ett uppehållstillstånd åligger återtagandeskyldigheten i punkt 1 den medlemsstat som utfärdade dokumentet med en längre giltighetstid, eller, om ett eller flera av dem redan har upphört att gälla, det dokument som fortfarande är giltigt. Om samtliga dokument redan har upphört att gälla åligger återtagandeskyldigheten i punkt 1 den medlemsstat som utfärdade det dokument som gällde längst. Om inga sådana dokument kan uppvisas åligger återtagandeskyldigheten i punkt 1 den medlemsstat från vilken den senaste utresan skedde.

4.   När den anmodade medlemsstaten har lämnat ett positivt svar på ansökan om återtagande ska f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om nödvändigt utfärda det resedokument som krävs för att den person vars återtagande har godtagits ska kunna återvända.

AVSNITT III

ÅTERTAGANDEFÖRFARANDET

Artikel 6

Principer

1.   Om inte annat följer av punkt 2 ska det för överföring av en person som ska återtas på grundval av någon av skyldigheterna enligt artiklarna 2 och 5 krävas att en ansökan om återtagande inges till den behöriga myndigheten i den anmodade staten.

2.   Det krävs ingen ansökan om återtagande om den person som ska återtas innehar ett giltigt resedokument och, i tillämpliga fall, en giltig visering eller ett giltigt uppehållstillstånd som utfärdats av den anmodade staten.

3.   Om en person har gripits i den begärande statens gränsområde (inbegripet flygplatser) efter att olagligen ha tagit sig över gränsen direkt från den anmodade statens territorium, får den begärande staten ge in en ansökan om återtagande inom två dagar från gripandet (påskyndat förfarande).

Artikel 7

Ansökan om återtagande

1.   Begäran om återtagande ska om möjligt också innehålla följande upplysningar:

a)

Uppgifter om den person som ska återtas (till exempel förnamn, efternamn, födelsedatum samt, om möjligt, födelseort, senaste hemvist och uppgifter om föräldrarna) och, i lämpliga fall, uppgifter om underåriga ogifta barn samt personens maka eller make.

b)

Uppgifter om den tillräckliga bevisning som finns tillgänglig med avseende på medborgarskap, transitering, uppfyllandet av villkoren för återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer samt olovlig inresa och olovlig vistelse.

c)

Ett fotografi av den berörda personen.

2.   Begäran om återtagande ska om möjligt också innehålla följande upplysningar:

a)

Uppgift om att den person som ska överföras kan vara i behov av hjälp eller vård, förutsatt att den berörda personen uttryckligen har gett sitt samtycke till uppgiften.

b)

Alla andra skydds- eller säkerhetsåtgärder eller uppgifter om personens hälsotillstånd som kan komma att krävas i samband med det enskilda överföringsfallet.

3.   Ett gemensamt formulär som ska användas för ansökningar om återtagande åtföljer som bilaga 6 till detta avtal.

Artikel 8

Bevismedel rörande medborgarskap

1.   Utan att det påverkar relevant nationell lagstiftning kan bevis på medborgarskap enligt artikel 2.1 och artikel 4.1 tillhandahållas med hjälp av de dokument som förtecknas i bilaga 1 till detta avtal. Om sådana dokument uppvisas ska medlemsstaterna och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien ömsesidigt erkänna medborgarskapet utan att kräva ytterligare undersökning. Bevis för medborgarskap kan inte lämnas med hjälp av falska dokument.

2.   Tillräcklig bevisning för medborgarskap enligt artiklarna 2.1 och 4.1 kan särskilt lämnas med hjälp av de dokument som förtecknas i bilaga 2 till detta avtal, även om deras giltighetstid har löpt ut. Om sådana dokument uppvisas ska medlemsstaterna och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien anse att medborgarskapet är fastställt, såvida de inte kan bevisa annat. Tillräcklig bevisning för medborgarskap kan inte lämnas med hjälp av falska dokument.

3.   Om inget av de dokument som förtecknas i bilagorna 1 och 2 kan uppvisas ska den anmodade statens behöriga diplomatiska och konsulära beskickningar på begäran vidta åtgärder för att utan dröjsmål, och senast fem arbetsdagar från den dag ansökan om återtagande inkom, intervjua den person som ska återtas i syfte att fastställa hans eller hennes medborgarskap.

Artikel 9

Bevismedel rörande tredjelandsmedborgare och statslösa personer

1.   Bevis för uppfyllande av villkoren för återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer enligt artiklarna 3.1 och 5.1 ska särskilt lämnas med hjälp av de bevismedel som anges i bilaga 3 till detta avtal; de kan inte lämnas med hjälp av falska dokument. Medlemsstaterna och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien ska ömsesidigt erkänna sådana bevis utan att kräva ytterligare undersökning.

2.   Tillräcklig bevisning för uppfyllande av villkoren för återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer enligt artiklarna 3.1 och 5.1 ska särskilt lämnas med hjälp av de bevismedel som anges i bilaga 4 till detta avtal; de kan inte lämnas med hjälp av falska dokument. Om sådan tillräcklig bevisning uppvisas ska medlemsstaterna och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien anse att villkoren är uppfyllda, såvida de inte kan bevisa annat.

3.   Olovlig inresa, vistelse eller bosättning ska fastställas med hjälp av den berörda personens resedokument, i vilka nödvändig visering eller nödvändigt tillstånd för att uppehålla sig inom den begärande statens territorium saknas. En förklaring av den begärande staten om att den berörda personen befunnits sakna nödvändiga resedokument, nödvändig visering eller nödvändigt uppehållstillstånd ska också utgöra tillräcklig bevisning för olaglig inresa, vistelse eller bosättning.

4.   Tillräcklig bevisning för uppfyllande av villkoren för återtagande av tidigare medborgare i Socialistiska förbundsrepubliken Jugoslavien enligt artikel 3.3 ska särskilt lämnas med hjälp av de bevismedel som anges i bilaga 5b till detta avtal; de kan inte lämnas med hjälp av falska dokument. När sådan tillräcklig bevisning uppvisas ska medlemsstaterna och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien anse att villkoren är uppfyllda, såvida de inte kan bevisa annat.

5.   Om inget av de dokument som förtecknas i bilaga 5 kan uppvisas ska f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens behöriga diplomatiska och konsulära beskickningar på begäran vidta åtgärder för att utan onödigt dröjsmål, och senast 3 arbetsdagar från den dag ansökan om återtagande inkom, intervjua den person som ska återtas i syfte att fastställa hans eller hennes medborgarskap.

Artikel 10

Tidsfrister

1.   Ansökan om återtagande ska inges till den anmodade statens behöriga myndighet senast ett år efter det att den begärande statens behöriga myndighet har fått kännedom om att en tredjelandsmedborgare eller statslös person inte uppfyller, eller inte längre uppfyller, de villkor som gäller för inresa, vistelse eller bosättning. I de fall där det finns rättsliga eller faktiska hinder för att begäran ska kunna inges i tid ska tidsfristen på den begärande statens begäran förlängas, men endast till dess att hindren har upphört att existera.

2.   En ansökan om återtagande ska besvaras skriftligen

inom två arbetsdagar om begäran har handlagts enligt det påskyndade förfarandet (artikel 6.3),

inom 14 kalenderdagar i alla andra fall.

Denna tidsfrist ska börja löpa samma dag som ansökan om återtagande mottas. Om inget svar erhållits inom den angivna tidsfristen, anses den anmodade staten ha lämnat sitt samtycke till överföringen.

3.   Om en begäran om återtagande avslås ska skälen för detta anges.

4.   Efter det att samtycke har lämnats eller, i tillämpliga fall, efter det att de tidsfrister som fastställs i punkt 2 har löpt ut, ska den berörda personen överföras utan dröjsmål, och senast inom tre månader. Denna tidsfrist ska på ansökan från den begärande staten förlängas med den tid som krävs för att åtgärda rättsliga eller praktiska hinder.

Artikel 11

Överföringsvillkor och transportsätt

1.   Innan en person återsänds ska de behöriga myndigheterna i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och den berörda medlemsstaten i förväg komma överens skriftligen om dag för överföring, ort för inresa, eventuell eskort och andra uppgifter av betydelse för överföringen.

2.   Transporten kan utföras med flyg eller landvägen. Återsändande med flyg ska inte begränsas till f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens eller medlemsstaternas nationella flygbolag utan kan ske med utnyttjande av reguljärt flyg eller charterflyg. Vid återsändande med eskort ska eskorten inte begränsas till personer bemyndigade av den begärande staten, förutsatt att de är bemyndigade av f.d. jugoslaviska republiken Makedonien eller en medlemsstat.

Artikel 12

Återtagande på felaktiga grunder

Den begärande staten ska ta tillbaka varje person som har återtagits av den anmodade staten om det inom tre månader efter det att den berörda personen har överförts konstateras att kraven i artiklarna 2–5 i detta avtal inte är uppfyllda.

I sådana fall ska procedurreglerna i detta avtal gälla i tillämpliga delar och alla tillgängliga uppgifter avseende den faktiska identiteten och medborgarskapet för den person som ska återtas tillhandahållas.

AVSNITT IV

TRANSITERINGAR

Artikel 13

Principer

1.   Medlemsstaterna och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien bör begränsa transiteringen av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer till sådana fall där de berörda personerna inte kan återsändas direkt till bestämmelsestaten.

2.   F.d. jugoslaviska republiken Makedonien ska tillåta transitering av tredjelandsmedborgare och statslösa personer om en medlemsstat begär detta, och en medlemsstat ska tillåta transitering av tredjelandsmedborgare och statslösa personer om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien begär detta, om den fortsatta resan i eventuella andra transiteringsstater och återtagandet av bestämmelsestaten garanteras.

3.   F.d. jugoslaviska republiken Makedonien eller en medlemsstat kan vägra transitering

a)

om tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen riskerar att utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller dödsstraff eller förföljelse på grund av ras, religion, medborgarskap, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk övertygelse i bestämmelsestaten eller någon annan transiteringsstat, eller

b)

om tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen kommer att bli föremål för straffrättsliga påföljder i den anmodade staten eller i någon annan transiteringsstat, eller

c)

av folkhälsoskäl eller av skäl som rör nationell säkerhet, allmän ordning eller andra nationella intressen i den anmodade staten.

4.   F.d. jugoslaviska republiken Makedonien eller en medlemsstat kan återkalla ett utfärdat tillstånd, om det senare uppkommer eller uppdagas sådana omständigheter som avses i punkt 3, vilka lägger hinder i vägen för transiteringen, eller om den fortsatta resan i eventuella transiteringsstater eller återtagandet från bestämmelsestatens sida inte längre garanteras. I sådana fall ska den begärande staten, vid behov och utan dröjsmål, ta tillbaka tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen.

Artikel 14

Transiteringsförfarande

1.   En ansökan om transitering måste inges skriftligen till de behöriga myndigheterna i den anmodade staten och ska innehålla följande upplysningar:

a)

Typ av transitering (med flyg eller landvägen), eventuella andra transiteringsstater och avsedd slutdestination.

b)

Närmare uppgifter om den berörda personen (t.ex. förnamn, efternamn, flicknamn, andra namn som den berörda personen använder eller genom vilka han eller hon är känd, aliasnamn, födelsedatum, kön och, om möjligt, födelseort, medborgarskap, språk, typ av och nummer på resedokument).

c)

Avsedd inreseort, tidpunkt för överföring och eventuell eskort.

d)

En förklaring om att den begärande staten anser att villkoren i artikel 13.2 är uppfyllda och att det inte finns några kända skäl för ett avslag enligt artikel 13.3.

Ett gemensamt formulär som ska användas för begäran om transitering medföljer som bilaga 7 till detta avtal.

2.   Den anmodade staten ska inom fem kalenderdagar skriftligen underrätta den begärande staten om inresetillståndet och bekräfta ort och beräknad tidpunkt för inresan eller underrätta den om avslag på begäran om inresetillstånd och om skälen för detta.

3.   Om transiteringen görs med flyg ska den person som ska återtas jämte eventuell eskort undantas från kravet på att ansöka om visering för flygplatstransitering.

4.   De behöriga myndigheterna i den anmodade staten ska efter samråd mellan parterna hjälpa till med transiteringen, framför allt genom att övervaka de berörda personerna och genom att tillhandahålla lämpliga anordningar för detta.

AVSNITT V

KOSTNADER

Artikel 15

Transport- och transiteringskostnader

Utan att det påverkar de behöriga myndigheternas rätt att av den person som ska återtas eller tredje man kräva återbetalning av de kostnader som är förbundna med återtagandet ska alla transportkostnader som uppkommer i samband med återtagande och transitering enligt detta avtal fram till den slutliga bestämmelsestatens gräns bäras av den begärande staten.

AVSNITT VI

UPPGIFTSSKYDD OCH ICKE-PÅVERKANSKLAUSUL

Artikel 16

Uppgiftsskydd

Överlämnande av personuppgifter får endast äga rum om detta är nödvändigt för genomförandet av detta avtal och ska göras av de behöriga myndigheterna i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien eller en medlemsstat, beroende på omständigheterna. Bearbetning och behandling av personuppgifter i ett särskilt fall ska vara underställda den nationella lagstiftningen i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och, i de fall där kontrollenheten är en behörig myndighet i en medlemsstat, bestämmelserna i direktiv 95/46/EG (3) och i den nationella lagstiftning i den berörda medlemsstaten som antagits till följd av det direktivet. Dessutom ska följande principer gälla:

a)

Personuppgifter ska behandlas på ett korrekt och lagenligt sätt.

b)

Personuppgifter ska insamlas i det specifika, uttryckliga och legitima syftet att genomföra detta avtal och får inte bearbetas ytterligare av den meddelande eller mottagande myndigheten på ett sätt som är oförenligt med detta syfte.

c)

Personuppgifter ska vara adekvata, relevanta och inte överdrivet omfattande i förhållande till det syfte för vilket de insamlas eller ytterligare bearbetas; meddelade personuppgifter får endast röra följande:

Uppgifter om den person som ska överföras (t.ex. förnamn, efternamn, eventuella tidigare namn, andra namn eller aliasnamn, kön, civilstånd, födelsedatum och födelseort, samt nuvarande och eventuellt tidigare medborgarskap).

Pass, identitetskort eller körkort (nummer, giltighetstid, datum för utfärdande, utfärdande myndighet, ort för utfärdande).

Anhalter och resvägar.

Andra upplysningar som är nödvändiga för att identifiera den person som ska överföras eller för att undersöka villkoren för återtagande enligt detta avtal.

d)

Personuppgifter ska vara exakta och, vid behov, uppdaterade.

e)

Personuppgifter ska bevaras på ett sätt som gör det möjligt att identifiera personerna i fråga endast så länge som detta är nödvändigt för det syfte för vilket uppgifterna insamlades eller för vilket de bearbetas ytterligare.

f)

Både den meddelande myndigheten och den mottagande myndigheten ska vidta alla åtgärder som är rimliga för att säkerställa rättelse, utplåning eller blockering av personuppgifter, när bearbetningen inte överensstämmer med bestämmelserna i denna artikel, framför allt om dessa uppgifter inte är adekvata, relevanta, exakta eller om de är överdrivet omfattande i förhållande till bearbetningens syfte. Detta omfattar även anmälan till den andra parten av eventuell rättelse, utplåning eller blockering.

g)

Den mottagande myndigheten ska på begäran meddela den underrättande myndigheten hur meddelade uppgifter har använts och om de resultat som uppnåtts av detta.

h)

Personuppgifter får endast meddelas till de behöriga myndigheterna. För vidarebefordran av uppgifter till andra organ krävs att den meddelande myndigheten i förväg ger sitt samtycke.

i)

De meddelande och mottagande myndigheterna är skyldiga att skriftligen registrera meddelandet och mottagandet av personuppgifter.

Artikel 17

Icke-påverkansklausul

1.   Detta avtal ska inte påverka gemenskapens, medlemsstaternas och f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens rättigheter, skyldigheter och ansvar enligt folkrätten, särskilt

konventionen av den 28 juli 1951 angående flyktingars rättsliga ställning, ändrad genom protokollet av den 31 januari 1967 angående flyktingars rättsliga ställning,

de internationella konventioner som reglerar vilken stat som ansvarar för prövningen av en asylansökan,

Europeiska konventionen av den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

konventionen av den 10 december 1984 mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

internationella konventioner om utlämning och transitering,

multilaterala internationella konventioner och avtal om återtagande av utländska medborgare.

2.   Inget i detta avtal ska förhindra att en person återsänds inom ramen för andra formella eller informella ordningar.

AVSNITT VII

GENOMFÖRANDE OCH TILLÄMPNING

Artikel 18

Gemensam kommitté för återtagande

1.   De avtalsslutande parterna ska bistå varandra vid tillämpningen och tolkningen av detta avtal. För detta ändamål ska de inrätta en gemensam kommitté för återtagande (nedan kallad ”kommittén”) som bland annat ska ha till uppgift

a)

att övervaka tillämpningen av detta avtal,

b)

att besluta om de ordningar som behövs för en enhetlig tillämpning av detta avtal,

c)

att ha regelbundna informationsutbyten om alla genomförandeprotokoll som i enlighet med artikel 19 upprättas av enskilda medlemsstater och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien,

d)

att rekommendera ändringar av detta avtal och dess bilagor.

2.   Kommitténs beslut ska vara bindande för de avtalsslutande parterna.

3.   Kommittén ska vara sammansatt av företrädare för gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien; gemenskapen ska företrädas av kommissionen.

4.   Kommittén ska sammanträda när så är nödvändigt på begäran av en av de avtalsslutande parterna.

5.   Kommittén ska själv fastställa sin arbetsordning.

Artikel 19

Genomförandeprotokoll

1.   På begäran av en medlemsstat eller f.d. jugoslaviska republiken Makedonien ska f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och en medlemsstat upprätta ett genomförandeprotokoll med bestämmelser om

a)

utseende av behöriga myndigheter, gränspasseringsställen och utbyte av information om kontaktställen och kommunikationsspråk,

b)

formerna för återsändande enligt det påskyndade förfarandet,

c)

villkor för återsändande med eskort, inbegripet transitering av tredjelandsmedborgare och statslösa personer under eskort, och

d)

andra bevismedel och dokument än de som anges i bilagorna 1–5 till detta avtal.

2.   De genomförandeprotokoll som avses i punkt 1 ska träda i kraft först efter det att den gemensamma kommittén för återtagande (artikel 18) har underrättats.

3.   F.d. jugoslaviska republiken Makedonien samtycker till att tillämpa bestämmelserna i ett genomförandeprotokoll som upprättas med en medlemsstat även i sina förbindelser med en annan medlemsstat, om den medlemsstaten så begär.

Artikel 20

Förhållande till medlemsstaternas bilaterala avtal eller ordningar om återtagande

Bestämmelserna i detta avtal ska ha företräde framför bestämmelserna i alla de bilaterala avtal eller ordningar om återtagande av personer utan uppehållstillstånd som enligt artikel 19 har ingåtts eller kan komma att ingås mellan enskilda medlemsstater och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

AVSNITT VIII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 21

Territoriell tillämpning

1.   Om inte annat följer av punkt 2 ska detta avtal vara tillämpligt inom det territorium där fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen är tillämpligt och inom f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens territorium.

2.   Detta avtal ska inte vara tillämpligt inom Konungariket Danmarks territorium.

Artikel 22

Ikraftträdande, giltighetstid och upphörande

1.   Detta avtal ska ratificeras eller godkännas av de avtalsslutande parterna i enlighet med deras respektive förfaranden.

2.   Detta avtal träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då de avtalsslutande parterna till varandra anmält att de förfaranden som avses i punkt 1 har avslutats.

3.   Detta avtal ingås på obestämd tid.

4.   Var och en av de avtalsslutande parterna får, med hänvisning till säkerhet, allmän ordning eller folkhälsa, tillfälligt avbryta tillämpningen av detta avtal helt eller delvis med avseende på tredjelandsmedborgare och statslösa personer genom att officiellt underrätta den andra avtalsslutande parten, men först efter samråd med den kommitté som anges i artikel 18. Avbrottet i tillämpningen ska börja gälla den andra dagen efter dagen för en sådan underrättelse.

5.   Var och en av de avtalsslutande parterna kan säga upp detta avtal genom att officiellt underrätta den andra avtalsslutande parten. Avtalet ska upphöra att gälla sex månader efter dagen för en sådan underrättelse.

Artikel 23

Bilagor

Bilagorna 1–7 ska utgöra en integrerad del av detta avtal.


(1)  EUT L 84, 20.3.2004.

(2)  I enlighet med vad som fastställs i Europeiska unionens råds rekommendation av den 30 november 1994.

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

BILAGA 1

Gemensam förteckning över dokument för bevis på medborgarskap (Artiklarna 2.1, 4.1 och 8.1)

Alla slag av pass (t.ex. nationella pass, diplomatpass, tjänstepass, kollektiva pass och ersättningspass/nödpass).

Identitetskort (inbegripet tillfälliga och provisoriska).

Militära identitetskort.

Sjöfartsböcker och tjänstgöringsbevis för skeppare.

Intyg om medborgarskap åtföljda av en annan identifieringshandling med ett fotografi av den berörda personen.

BILAGA 2

Gemensam förteckning över dokument vilkas uppvisande anses vara tillräcklig bevisning för medborgarskap (Artiklarna 2.1, 4.1 och 8.2)

Fotokopior av något av de dokument som anges i bilaga 1 till detta avtal.

Tjänsteböcker eller fotokopior av tjänsteböcker.

Körkort eller fotokopior av körkort.

Födelseattester eller fotokopior av födelseattester.

Officiella förklaringar av tillförlitliga vittnen.

Förklaringar av den berörda personen samt det språk som han eller hon talar, även fastställt genom ett officiellt testresultat. I denna bilaga avses med ”officiellt test” ett test som har beställts eller genomförts av den begärande statens behöriga myndigheter och godkänts av den anmodade staten.

Varje annat dokument som kan bidra till fastställandet av den berörda personens medborgarskap.

Dokument som företecknas i bilaga 1, men har upphört att gälla.

BILAGA 3

Gemensam förteckning över dokument vilka anses utgöra bevis för uppfyllande av villkoren för återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer (Artiklarna 3.1, 5.1 och 9.1)

Inrese- och avresestämplar eller liknande påteckning i den berörda personens resedokument eller annan bevisning för inresa/avresa (t.ex. fotografi).

Giltiga dokument, till exempel viseringar och/eller uppehållstillstånd, som utfärdats av den anmodade staten för laglig vistelse där.

Angivna flyg-, tåg-, buss- eller båtbiljetter eller passagerarlistor som visar att den berörda personen vistats inom den anmodade statens territorium och den berörda personens resväg.

Officiella förklaringar av gränsmyndighetens personal som kan intyga den berörda personens gränspassage.

BILAGA 4

Gemensam förteckning över dokument vilka anses utgöra tillräcklig bevisning för uppfyllande av villkoren för återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer (Artiklarna 3.1, 5.1 och 9.2)

Beskrivning av den plats där den berörda personen stoppades efter inresan till den begärande statens territorium och omständigheterna kring detta, författad av de behöriga myndigheterna i den staten.

Upplysningar beträffande en persons identitet eller vistelse som lämnats av en internationell organisation (till exempel UNHCR).

Dokument, intyg och räkningar av alla slag (t.ex. hotellräkningar, besökskort hos läkare eller tandläkare, inträdeskort till offentliga eller privata institutioner, biluthyrningskontrakt, kreditkortskvitton, etc.) som tydligt visar att den berörda personen har uppehållit sig inom den anmodade statens territorium.

Upplysningar som visar att den berörda personen har använt sig av en researrangörs eller resebyrås tjänster.

Officiella förklaringar av den berörda personen i rättsliga eller administrativa förfaranden.

BILAGA 5

Förteckning över dokument vilka anses utgöra tillräcklig bevisning för uppfyllande av villkoren för återtagande av tidigare medborgare i Socialistiska förbundsrepubliken Jugoslavien (Artiklarna 3.3 och 9.4)

Födelseattester eller fotokopior av födelseattester som utfärdats av den tidigare Socialistiska förbundsrepubliken Jugoslavien.

Officiella dokument eller fotokopior av sådana dokument som utfärdats av den tidigare jugoslaviska republiken Makedonien eller den tidigare Socialistiska förbundsrepubliken Jugoslavien, och på vilka födelseort och/eller hemvist anges i enlighet med artikel 3.3.

Andra dokument eller intyg eller fotokopior av sådana andra dokument eller intyg som pekar på att den berörda personen är född eller har hemvist inom f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens territorium.

Officiella förklaringar av den berörda personen i rättsliga eller administrativa förfaranden.

BILAGA 6

Image

Image

Image

BILAGA 7

Image

Image

GEMENSAM FÖRKLARING OM ARTIKLARNA 2.2 OCH 4.2

Parterna bör vid tillämpningen av de relevanta bestämmelserna försöka se till att familjers enhet och integritet skyddas i största möjliga utsträckning. Därför bör parterna göra sitt bästa för att återta familjemedlemmar inom skälig tid.

Tillämpningen av principen om familjens enhet och integritet bör kontrolleras särskilt av den kommitté som avses i artikel 18.

GEMENSAM FÖRKLARING OM ARTIKLARNA 2.3 OCH 4.3

De avtalsslutande parterna noterar att enligt f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens och medlemsstaternas nationella lagstiftning kan medborgare i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och i Europeiska unionens medlemsstater inte fråntas sitt medborgarskap.

Parterna är eniga om att samråda med varandra i god tid om denna rättsliga situation skulle förändras.

GEMENSAM FÖRKLARING OM ARTIKLARNA 3 OCH 5

Parterna kommer att sträva efter att se till att alla tredjelandsmedborgare som inte uppfyller de gällande rättsliga villkoren för inresa till eller vistelse eller bosättning på deras respektive territorier, återsänds till sina ursprungsländer.

GEMENSAM FÖRKLARING OM DANMARK

De avtalsslutande parterna noterar att detta avtal inte gäller Konungariket Danmarks territorium eller medborgare i Konungariket Danmark. Under dessa omständigheter är det lämpligt att f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Danmark ingår ett återtagandeavtal med motsvarande innehåll som detta avtal.

GEMENSAM FÖRKLARING OM ISLAND OCH NORGE

De avtalsslutande parterna noterar de nära förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och Island och Norge, särskilt i kraft av avtalet av den 18 maj 1999 beträffande dessa länders associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket. Under dessa omständigheter är det lämpligt att f.d. jugoslaviska republiken Makedonien ingår ett återtagandeavtal med motsvarande innehåll som detta avtal med Island och Norge.

GEMENSAM FÖRKLARING OM SCHWEIZ

De avtalsslutande parterna noterar att Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiz har undertecknat ett avtal om Schweiz associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket. När associeringsavtalet med Schweiz träder i kraft bör f.d. jugoslaviska republiken Makedonien ingå ett återtagandeavtal med Schweiz med motsvarande innehåll som detta avtal.


19.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 334/25


RÅDETS BESLUT

av den 8 november 2007

om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Montenegro om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

(2007/818/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 63.3 b jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen och artikel 300.3 första stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har på Europeiska gemenskapens vägnar förhandlat fram ett avtal med Republiken Montenegro om återtagande av personer utan uppehållstillstånd.

(2)

Avtalet undertecknades den 18 september 2007 på Europeiska gemenskapens vägnar, med förbehåll för att det kan komma att ingås vid en senare tidpunkt, i enlighet med rådets beslut som antogs den 18 september 2007.

(3)

Avtalet bör godkännas.

(4)

Genom avtalet inrättas en gemensam kommitté för återtagande som själv får anta sin arbetsordning. Det är lämpligt att införa ett förenklat förfarande för fastställandet av gemenskapens ståndpunkt i denna fråga.

(5)

I enlighet med artikel 3 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, har Förenade kungariket meddelat sin önskan att delta i antagandet och tillämpningen av detta beslut.

(6)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4 i nämnda protokoll, deltar inte Irland i antagandet och tillämpningen av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i Irland.

(7)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Danmarks ställning, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Montenegro om återtagande av personer utan uppehållstillstånd godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande ska göra den anmälan som föreskrivs i artikel 22.2 i avtalet (2).

Artikel 3

Kommissionen ska företräda gemenskapen i den gemensamma kommitté för återtagande som inrättas genom artikel 18 i avtalet.

Artikel 4

Gemenskapens ståndpunkt i den gemensamma kommittén för återtagande i fråga om antagandet av dess arbetsordning, i enlighet med artikel 18.5 i avtalet, ska antas av kommissionen efter samråd med en särskild kommitté som utsetts av rådet.

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 8 november 2007.

På rådets vägnar

R. PEREIRA

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 24 oktober 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


AVTAL

mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Montenegro om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA,

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, nedan kallad ”gemenskapen”,

och

REPUBLIKEN MONTENEGRO, nedan kallad ”Montenegro”,

SOM ÄR FAST BESLUTNA att stärka sitt samarbete för att kunna bekämpa olaglig invandring mer effektivt,

SOM ÖNSKAR att genom detta avtal och på grundval av ömsesidighet fastställa snabba och effektiva förfaranden för identifiering och återsändande under säkra och ordnade förhållanden av personer som inte uppfyller, eller inte längre uppfyller, villkoren för inresa till eller vistelse eller bosättning inom Montenegros eller en av Europeiska unionens medlemsstaters territorium, och i en anda av samarbete önskar underlätta transiteringen av dessa personer,

SOM UNDERSTRYKER att detta avtal inte ska påverka gemenskapens, Europeiska unionens medlemsstaters och Montenegros rättigheter, skyldigheter och ansvar enligt folkrätten, särskilt Europeiska konventionen av den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och konventionen av den 28 juli 1951 angående flyktingars rättsliga ställning,

SOM BEAKTAR att de bestämmelser i detta avtal som omfattas av tillämpningsområdet för avdelning IV i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, inte är tillämpliga på Konungariket Danmark, i enlighet med protokollet om Danmarks ställning som fogats till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I detta avtal avses med

a)

avtalsslutande parter: Montenegro och gemenskapen,

b)

montenegrinsk medborgare: en person som innehar montenegrinskt medborgarskap enligt landets lagstiftning,

c)

medborgare i en medlemsstat: varje person som enligt gemenskapens definition innehar medborgarskap i en medlemsstat,

d)

medlemsstat: en medlemsstat i Europeiska unionen, med undantag av Konungariket Danmark,

e)

tredjelandsmedborgare: varje person som innehar annat medborgarskap än medborgarskap i Montenegro eller en av medlemsstaterna,

f)

statslös person: varje person som inte innehar medborgarskap i något land,

g)

uppehållstillstånd: alla typer av tillstånd som har utfärdats av Montenegro eller någon av medlemsstaterna och som ger en person rätt att bosätta sig inom dess territorium; detta inbegriper inte tillfälliga tillstånd att stanna inom dess territorium i samband med behandlingen av en asylansökan eller en ansökan om uppehållstillstånd,

h)

visering: ett tillstånd som har utfärdats eller ett beslut som har fattats av Montenegro eller någon av medlemsstaterna och som krävs för inresa till eller transitering genom dess territorium; detta inbegriper inte visering för flygplatstransitering,

i)

begärande stat: den stat (Montenegro eller någon av medlemsstaterna) som inger en ansökan om återtagande i enlighet med artikel 7 eller en ansökan om transitering i enlighet med artikel 14 i detta avtal,

j)

anmodad stat: den stat (Montenegro eller någon av medlemsstaterna) till vilken en ansökan om återtagande i enlighet med artikel 7 eller en ansökan om transitering i enlighet med artikel 14 i detta avtal inges,

k)

behörig myndighet: samtliga nationella myndigheter i Montenegro eller någon av medlemsstaterna som i enlighet med artikel 19.1 a har till uppgift att genomföra detta avtal,

l)

transitering: en tredjelandsmedborgares eller statslös persons färd genom den anmodade statens territorium under resa från den begärande staten till bestämmelsestaten,

m)

återtagande: den begärande statens överföring och den anmodande statens mottagande av personer (den begärande statens egna medborgare, tredjelandsmedborgare eller statslösa personer) som olagligen har rest in till eller vistats eller varit bosatta i den begärande staten, i enlighet med bestämmelserna i detta avtal.

AVSNITT I

MONTENEGROS ÅTERTAGANDESKYLDIGHETER

Artikel 2

Återtagande av egna medborgare

1.   Montenegro ska, på begäran av en medlemsstat och utan andra formaliteter än de som anges i detta avtal, återta varje person som inte uppfyller eller inte längre uppfyller de villkor som gäller för inresa till eller vistelse eller bosättning inom den begärande medlemsstatens territorium, förutsatt att det bevisas eller på grundval av tillräcklig bevisning skäligen kan antas att dessa personer är montenegrinska medborgare.

2.   Montenegro ska även återta

underåriga ogifta barn till sådana personer som anges i punkt 1, oavsett barnets födelseort eller medborgarskap, såvida inte barnet har en oberoende rätt att uppehålla sig i den begärande medlemsstaten,

makar, med annat medborgarskap, till sådana personer som avses i punkt 1, förutsatt att de har rätt att resa in till och vistas inom serbiskt territorium eller kan beviljas sådan rätt, såvida de inte har en oberoende rätt att uppehålla sig i den begärande medlemsstaten.

3.   Montenegro ska även återta personer som efter inresan till en medlemsstats territorium har avsagt sig medborgarskap i Montenegro, såvida inte dessa personer åtminstone har utlovats medborgarskap av denna medlemsstat.

4.   Efter det att Montenegro har lämnat ett positivt svar på ansökan om återtagande, ska Montenegros behöriga diplomatiska beskickning eller konsulat så snabbt som möjligt och senast inom tre arbetsdagar utfärda de resedokument som krävs för återtagandet av den berörda personen; detta resedokument ska ha en giltighetstid på minst tre månader. Om den berörda personen av rättsliga eller faktiska skäl inte kan överföras inom giltighetstiden för det ursprungligen utfärdade resedokumentet, ska Montenegros behöriga diplomatiska beskickning eller konsulat inom 14 kalenderdagar utfärda ett nytt resedokument med samma giltighetstid. Om Montenegro inte har utfärdat det nya resedokumentet inom 14 kalenderdagar, ska landet anses ha godtagit att EU:s enhetligt utformade resedokument för utvisning används (1).

5.   Om den person som ska återtas är medborgare i både Montenegro och ett tredjeland, ska den begärande medlemsstaten beakta den berörda personens önskemål i fråga om valet av återtagande stat.

Artikel 3

Återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer

1.   Montenegro ska, på begäran av en medlemsstat och utan andra formaliteter än de som anges i detta avtal, återta alla tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som inte uppfyller eller inte längre uppfyller de rättsliga villkor som gäller för inresa till eller vistelse eller bosättning inom den begärande medlemsstatens territorium, förutsatt att det bevisas eller på grundval av tillräcklig bevisning skäligen kan antas att dessa personer

a)

innehar eller vid tidpunkten för inresan innehade en giltig visering eller ett giltigt uppehållstillstånd som utfärdats av Montenegro, eller

b)

olagligt har rest in till medlemsstaternas territorium omedelbart efter att ha vistats inom eller transiterat genom montenegrinskt territorium.

2.   Återtagandeskyldigheten i punkt 1 ska inte gälla om

a)

tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen endast har transiterat genom en internationell flygplats i Montenegro, eller

b)

den begärande medlemsstaten har utfärdat en visering eller ett uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen före eller efter inresan till landets territorium, såvida inte

den berörda personen innehar en visering eller ett uppehållstillstånd som utfärdats av Montenegro med en längre giltighetstid än den motsvarande handling som utfärdats av den begärande medlemsstaten, eller

viseringen eller uppehållstillståndet som utfärdats av den begärande medlemsstaten har erhållits med hjälp av falska eller förfalskade handlingar, eller genom att lämna felaktiga uppgifter, eller

personen i fråga underlåter att iaktta eventuella villkor som är knutna till viseringen.

3.   På begäran från en medlemsstat ska Montenegro även återta medborgare i tidigare Socialistiska förbundsrepubliken Jugoslavien som inte har förvärvat något annat medborgarskap, förutsatt att de är födda i Montenegro och hade hemvist inom Montenegros territorium den 27 april 1992, och att dessa uppgifter kan bekräftas av de montenegriska myndigheterna vid tidpunkten för inlämnandet av ansökan om återtagande.

4.   När Montenegro har lämnat ett positivt svar på ansökan om återtagande ska den begärande medlemsstaten utfärda EU:s enhetligt utformade resedokument för utvisning för den person vars återtagande har godtagits (1).

AVSNITT II

GEMENSKAPENS ÅTERTAGANDESKYLDIGHETER

Artikel 4

Återtagande av egna medborgare

1.   En medlemsstat ska, på begäran av Montenegro och utan andra formaliteter än de som anges i detta avtal, återta varje person som inte uppfyller eller inte längre uppfyller de villkor som gäller för inresa till eller vistelse eller bosättning inom Montenegros territorium, förutsatt att det bevisas eller på grundval av tillräcklig bevisning skäligen kan antas att dessa personer är medborgare i den berörda medlemsstaten.

2.   En medlemsstat ska även återta

underåriga ogifta barn till sådana personer som anges i punkt 1, oavsett barnets födelseort eller medborgarskap, såvida inte barnet har en oberoende rätt att uppehålla sig i Montenegro,

makar, med annat medborgarskap, till sådana personer som avses i punkt 1, förutsatt att de har rätt att resa in till och vistas inom den anmodade medlemsstatens territorium eller kan beviljas sådan rätt, såvida de inte har en oberoende rätt att uppehålla sig i Montenegro.

3.   En medlemsstat ska även återta personer som efter inresan till Montenegros territorium har avsagt sig medborgarskap i en medlemsstat, såvida inte dessa personer åtminstone har utlovats medborgarskap av Montenegro.

4.   Efter det att den anmodade medlemsstaten har lämnat ett positivt svar på ansökan om återtagande, ska den medlemsstatens behöriga diplomatiska beskickning eller konsulat så snabbt som möjligt och senast inom tre arbetsdagar utfärda de resedokument som krävs för återtagandet av den berörda personen; detta resedokument ska ha en giltighetstid på minst tre månader. Om den berörda personen av rättsliga eller faktiska skäl inte kan överföras inom giltighetstiden för det ursprungligen utfärdade resedokumentet, ska medlemsstatens behöriga diplomatiska beskickning eller konsulat inom 14 kalenderdagar utfärda ett nytt resedokument med samma giltighetstid.

5.   Om den person som ska återtas är medborgare i både den anmodade medlemsstaten och ett tredjeland, ska Montenegro beakta den berörda personens önskemål i fråga om valet av återtagande stat.

Artikel 5

Återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer

1.   En medlemsstat ska, på begäran av Montenegro och utan andra formaliteter än de som anges i detta avtal, återta alla tredjelandsmedborgare och statslösa personer som inte uppfyller eller inte längre uppfyller de rättsliga villkor som gäller för inresa till eller vistelse eller bosättning inom Montenegros territorium, förutsatt att det bevisas eller på grundval av tillräcklig bevisning skäligen kan antas att dessa personer

a)

innehar eller vid tidpunkten för inresan innehade en giltig visering eller ett giltigt uppehållstillstånd som utfärdats av den anmodade medlemsstaten, eller

b)

olagligt har rest in till montenegrinskt territorium omedelbart efter att ha vistats på eller transiterat genom den anmodade medlemsstatens territorium.

2.   Återtagandeskyldigheten i punkt 1 ska inte gälla om

a)

tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen endast har befunnit sig i transitering på en internationell flygplats i den anmodade medlemsstaten, eller

b)

Montenegro har utfärdat en visering eller ett uppehållstillstånd till tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen innan eller efter det att vederbörande reste in till montenegrinskt territorium, såvida inte

den berörda personen innehar en visering eller ett uppehållstillstånd med en längre giltighetstid än den motsvarande handling som utfärdats av Montenegro, eller

viseringen eller uppehållstillståndet som utfärdats av Montenegro har erhållits med hjälp av falska eller förfalskade handlingar, eller genom att lämna felaktiga uppgifter, eller

personen i fråga underlåter att iaktta eventuella villkor som är knutna till viseringen.

3.   Återtagandeskyldigheten i punkt 1 åligger den medlemsstat som utfärdat viseringen eller uppehållstillståndet. Om två eller flera medlemsstater har utfärdat en visering eller ett uppehållstillstånd åligger återtagandeskyldigheten i punkt 1 den medlemsstat som utfärdade dokumentet med en längre giltighetstid, eller, om ett eller flera av dem redan har upphört att gälla, det dokument som fortfarande är giltigt. Om samtliga dokument redan har upphört att gälla åligger återtagandeskyldigheten i punkt 1 den medlemsstat som utfärdade det dokument som gällde längst. Om inga sådana dokument kan uppvisas åligger återtagandeskyldigheten i punkt 1 den medlemsstat från vilken den senaste utresan skedde.

4.   När den anmodade medlemsstaten har lämnat ett positivt svar på ansökan om återtagande ska Montenegro utfärda det resedokument som krävs för att den person vars återtagande har godtagits ska kunna återvända.

AVSNITT III

ÅTERTAGANDEFÖRFARANDET

Artikel 6

Principer

1.   Om inte annat följer av punkt 2 ska det för överföring av en person som ska återtas på grundval av någon av skyldigheterna enligt artiklarna 2 och 5 krävas att en ansökan om återtagande inges till den behöriga myndigheten i den anmodade staten.

2.   Det krävs ingen ansökan om återtagande om den person som ska återtas innehar ett giltigt resedokument och, i tillämpliga fall, en giltig visering eller ett giltigt uppehållstillstånd som utfärdats av den anmodade staten.

Artikel 7

Ansökan om återtagande

1.   Begäran om återtagande ska om möjligt innehålla följande upplysningar:

a)

Uppgifter om den person som ska återtas (till exempel förnamn, efternamn, födelsedatum och födelseort samt senaste hemvist) och, i tillämpliga fall, uppgifter om underåriga ogifta barn samt personens maka eller make.

b)

Uppgifter om den tillräckliga bevisning som finns tillgänglig med avseende på medborgarskap, transitering, uppfyllandet av villkoren för återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer samt olovlig inresa och olovlig vistelse.

c)

Ett fotografi av den person som ska återtas.

2.   Begäran om återtagande ska om möjligt också innehålla följande upplysningar:

a)

Uppgift om att den person som ska överföras kan vara i behov av hjälp eller vård, förutsatt att den berörda personen uttryckligen har gett sitt samtycke till uppgiften.

b)

Alla andra skydds- eller säkerhetsåtgärder eller uppgifter om personens hälsotillstånd som kan komma att krävas i samband med det enskilda överföringsfallet.

3.   Ett gemensamt formulär som ska användas för ansökningar om återtagande åtföljer som bilaga 6 till detta avtal.

Artikel 8

Bevismedel rörande medborgarskap

1.   Bevis för medborgarskap enligt artiklarna 2.1 och 4.1 kan särskilt lämnas med hjälp av de dokument som förtecknas i bilaga 1 till detta avtal, även om deras giltighetstid har löpt ut. Om sådana dokument uppvisas ska medlemsstaterna och Montenegro ömsesidigt erkänna medborgarskapet utan att kräva ytterligare undersökning. Bevis för medborgarskap kan inte lämnas med hjälp av falska dokument.

2.   Tillräcklig bevisning för medborgarskap enligt artiklarna 2.1 och 4.1 kan särskilt lämnas med hjälp av de dokument som förtecknas i bilaga 2 till detta avtal, även om deras giltighetstid har löpt ut. Om sådana dokument uppvisas ska medlemsstaterna och Montenegro anse att medborgarskapet är fastställt, såvida de inte kan bevisa annat. Tillräcklig bevisning för medborgarskap kan inte lämnas med hjälp av falska dokument.

3.   Om inget av de dokument som förtecknas i bilagorna 1 och 2 kan uppvisas ska den anmodade statens behöriga diplomatiska och konsulära beskickningar på begäran vidta åtgärder för att utan onödigt dröjsmål, och senast fem arbetsdagar från den dag ansökan om återtagande inkom, intervjua den person som ska återtas i syfte att fastställa hans eller hennes medborgarskap.

Artikel 9

Bevismedel rörande tredjelandsmedborgare och statslösa personer

1.   Bevis för uppfyllande av villkoren för återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer enligt artiklarna 3.1 och 5.1 ska särskilt lämnas med hjälp av de bevismedel som anges i bilaga 3 till detta avtal; de kan inte lämnas med hjälp av falska dokument. Medlemsstaterna och Montenegro ska ömsesidigt erkänna sådana bevis utan att kräva ytterligare undersökning.

2.   Tillräcklig bevisning för uppfyllande av villkoren för återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer enligt artiklarna 3.1 och 5.1 ska särskilt lämnas med hjälp av de bevismedel som anges i bilaga 4; de kan inte lämnas med hjälp av falska dokument. När sådan tillräcklig bevisning uppvisas ska medlemsstaterna och Montenegro anse att villkoren är uppfyllda, såvida de inte kan bevisa annat.

3.   Olovlig inresa, vistelse eller bosättning ska fastställas med hjälp av den berörda personens resedokument, i vilka nödvändig visering eller nödvändigt tillstånd för att uppehålla sig inom den begärande statens territorium saknas. En förklaring av den begärande staten om att den berörda personen befunnits sakna nödvändiga resedokument, nödvändig visering eller nödvändigt uppehållstillstånd ska också utgöra tillräcklig bevisning för olaglig inresa, vistelse eller bosättning.

4.   Bevis för uppfyllande av villkoren för återtagande av tidigare medborgare i tidigare Socialistiska förbundsrepubliken Jugoslavien enligt artikel 3.3 ska särskilt lämnas med hjälp av de bevismedel som anges i bilaga 5a till detta avtal; de kan inte lämnas med hjälp av falska dokument. Montenegro ska erkänna sådana bevis på ömsesidig grund, utan att kräva några ytterligare undersökningar, förutsatt att de montenegrinska myndigheterna vid tidpunkten för mottagandet av ansökan om återtagande kan bekräfta att personen i fråga hade hemvist i Montenegro den 27 april 1992.

5.   Tillräcklig bevisning för uppfyllande av villkoren för återtagande av tidigare medborgare i Socialistiska förbundsrepubliken Jugoslavien enligt artikel 3.3 ska särskilt lämnas med hjälp av de bevismedel som anges i bilaga 5b till detta avtal; de kan inte lämnas med hjälp av falska dokument. När sådan tillräcklig bevisning uppvisas ska Montenegro anse att villkoren är uppfyllda, såvida man inte kan bevisa annat.

6.   Om inget av de dokument som förtecknas i bilagorna 5a och 5b kan uppvisas ska Montenegros behöriga diplomatiska och konsulära beskickningar på begäran vidta åtgärder för att utan onödigt dröjsmål, och senast tre arbetsdagar från ansökningsdagen, intervjua den person som ska återtas i syfte att fastställa hans eller hennes medborgarskap.

Artikel 10

Tidsfrister

1.   Ansökan om återtagande ska inges till den anmodade statens behöriga myndighet senast ett år efter det att den begärande statens behöriga myndighet har fått kännedom om att en tredjelandsmedborgare eller statslös person inte uppfyller, eller inte längre uppfyller, de villkor som gäller för inresa, vistelse eller bosättning. I de fall där det finns rättsliga eller faktiska hinder för att begäran ska kunna inges i tid ska tidsfristen på den begärande statens begäran förlängas, men endast till dess att hindren har upphört att existera.

2.   En ansökan om återtagande ska i samtliga fall besvaras skriftligen inom tolv kalenderdagar. Denna tidsfrist ska börja löpa samma dag som ansökan om återtagande mottas. Om inget svar erhållits inom den angivna tidsfristen, anses den anmodade staten ha lämnat sitt samtycke till överföringen.

3.   Om det föreligger rättsliga eller faktiska hinder för att ansökan ska kunna besvaras inom tolv kalenderdagar, kan tidsfristen på begäran förlängas med upp till sex kalenderdagar. Om inget svar erhållits inom den förlängda tidsfristen, anses den anmodade staten ha lämnat sitt samtycke till överföringen.

4.   Om en begäran om återtagande avslås ska skälen för detta anges.

5.   Efter det att samtycke har lämnats eller, i tillämpliga fall, efter det att de tidsfrister som fastställs i punkt 2 har löpt ut, ska den berörda personen överföras inom tre månader. Denna tidsfrist kan på ansökan från den begärande staten förlängas med den tid som krävs för att åtgärda rättsliga eller praktiska hinder.

Artikel 11

Överföringsvillkor och transportsätt

1.   Innan en person återsänds ska de behöriga myndigheterna i Montenegro och den berörda medlemsstaten i förväg komma överens skriftligen om dag för överföring, ort för inresa, eventuell eskort och andra uppgifter av betydelse för överföringen.

2.   Transporten kan utföras med flyg eller landvägen. Återsändande med flyg ska inte begränsas till Montenegros eller medlemsstaternas nationella flygbolag utan kan ske med utnyttjande av reguljärt flyg eller charterflyg. Vid återsändande med eskort ska eskorten inte begränsas till personer bemyndigade av den begärande staten, förutsatt att de är bemyndigade av Montenegro eller en medlemsstat.

Artikel 12

Återtagande på felaktiga grunder

Den begärande staten ska ta tillbaka varje person som har återtagits av den anmodade staten om det inom tre månader efter det att den berörda personen har överförts konstateras att kraven i artiklarna 2–5 till detta avtal inte är uppfyllda.

I sådana fall ska procedurreglerna i detta avtal gälla i tillämpliga delar och alla tillgängliga uppgifter avseende den faktiska identiteten och medborgarskapet för den person som ska återtas tillhandahållas.

AVSNITT IV

TRANSITERINGAR

Artikel 13

Principer

1.   Medlemsstaterna och Montenegro bör begränsa transiteringen av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer till sådana fall där de berörda personerna inte kan återsändas direkt till bestämmelsestaten.

2.   Montenegro ska tillåta transitering av tredjelandsmedborgare och statslösa personer om en medlemsstat begär detta, och en medlemsstat ska tillåta transitering av tredjelandsmedborgare och statslösa personer om Montenegro begär detta, om den fortsatta resan i eventuella andra transiteringsstater och återtagandet av bestämmelsestaten garanteras.

3.   Montenegro eller en medlemsstat kan vägra transitering

a)

om tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen riskerar att utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller dödsstraff eller förföljelse på grund av ras, religion, medborgarskap, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk övertygelse i bestämmelsestaten eller någon annan transiteringsstat, eller

b)

om tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen kommer att bli föremål för straffrättsliga påföljder i den anmodade staten eller i någon annan transiteringsstat, eller

c)

av folkhälsoskäl eller av skäl som rör nationell säkerhet, allmän ordning eller andra nationella intressen i den anmodade staten.

4.   Montenegro eller en medlemsstat kan återkalla ett utfärdat tillstånd, om det senare uppkommer eller uppdagas sådana omständigheter som avses i punkt 3, vilka lägger hinder i vägen för transiteringen, eller om den fortsatta resan i eventuella transiteringsstater eller återtagandet från bestämmelsestatens sida inte längre garanteras. I sådana fall ska den begärande staten, vid behov och utan dröjsmål, ta tillbaka tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen.

Artikel 14

Transiteringsförfarande

1.   En ansökan om transitering ska inges skriftligen till de behöriga myndigheterna i den anmodade staten och ska innehålla följande upplysningar:

a)

Typ av transitering (med flyg, sjövägen eller landvägen), eventuella andra transiteringsstater och avsedd slutdestination.

b)

Närmare uppgifter om den berörda personen (t.ex. förnamn, efternamn, flicknamn, andra namn som den berörda personen använder eller genom vilka han eller hon är känd, aliasnamn, födelsedatum, kön och, om möjligt, födelseort, medborgarskap, språk, typ av och nummer på resedokument).

c)

Avsedd inreseort, tidpunkt för överföring och eventuell eskort.

d)

En förklaring om att den begärande staten anser att villkoren i artikel 13.2 är uppfyllda och att det inte finns några kända skäl för ett avslag enligt artikel 13.3.

Ett gemensamt formulär som ska användas för begäran om transitering medföljer som bilaga 7.

2.   Den anmodade staten ska inom fem kalenderdagar skriftligen underrätta den begärande staten om inresetillståndet och bekräfta ort och beräknad tidpunkt för inresan eller underrätta den om avslag på begäran om inresetillstånd och om skälen för detta.

3.   Om transiteringen görs med flyg ska den person som ska återtas jämte eventuell eskort undantas från kravet på att ansöka om visering för flygplatstransitering.

4.   De behöriga myndigheterna i den anmodade staten ska efter samråd mellan parterna hjälpa till med transiteringen, framför allt genom att övervaka de berörda personerna och genom att tillhandahålla lämpliga anordningar för detta.

AVSNITT V

KOSTNADER

Artikel 15

Transport- och transiteringskostnader

Utan att det påverkar de behöriga myndigheternas rätt att av den person som ska återtas eller tredje man kräva återbetalning av de kostnader som är förbundna med återtagandet ska alla transportkostnader som uppkommer i samband med återtagande och transitering enligt detta avtal fram till den slutliga bestämmelsestatens gräns bäras av den begärande staten.

AVSNITT VI

UPPGIFTSSKYDD OCH ICKE-PÅVERKANSKLAUSUL

Artikel 16

Uppgiftsskydd

Överlämnande av personuppgifter får endast äga rum om detta är nödvändigt för genomförandet av detta avtal och ska göras av de behöriga myndigheterna i Montenegro eller en medlemsstat, beroende på omständigheterna. Bearbetning och behandling av personuppgifter i ett särskilt fall ska vara underställda den nationella lagstiftningen i Montenegro och, i de fall där kontrollenheten är en behörig myndighet i en medlemsstat, bestämmelserna i direktiv 95/46/EG (2) och i den nationella lagstiftning i den berörda medlemsstaten som antagits till följd av det direktivet. Dessutom ska följande principer gälla:

a)

Personuppgifter ska behandlas på ett korrekt och lagenligt sätt.

b)

Personuppgifter ska insamlas i det specifika, uttryckliga och legitima syftet att genomföra detta avtal och får inte bearbetas ytterligare av den meddelande eller mottagande myndigheten på ett sätt som är oförenligt med detta syfte.

c)

Personuppgifter ska vara adekvata, relevanta och inte överdrivet omfattande i förhållande till det syfte för vilket de insamlas eller ytterligare bearbetas; meddelade personuppgifter får endast röra följande:

Uppgifter om den person som ska överföras (t.ex. förnamn, efternamn, eventuella tidigare namn, andra namn eller aliasnamn, kön, civilstånd, födelsedatum och födelseort, samt nuvarande och eventuellt tidigare medborgarskap).

Pass, identitetskort eller körkort (nummer, giltighetstid, datum för utfärdande, utfärdande myndighet, ort för utfärdande).

Anhalter och resvägar.

Andra upplysningar som är nödvändiga för att identifiera den person som ska överföras eller för att undersöka villkoren för återtagande enligt detta avtal.

d)

Personuppgifter ska vara exakta och, vid behov, uppdaterade.

e)

Personuppgifter ska bevaras på ett sätt som gör det möjligt att identifiera personerna i fråga endast så länge som detta är nödvändigt för det syfte för vilket uppgifterna insamlades eller för vilket de bearbetas ytterligare.

f)

Både den meddelande myndigheten och den mottagande myndigheten ska vidta alla åtgärder som är rimliga för att säkerställa rättelse, utplåning eller blockering av personuppgifter, när bearbetningen inte överensstämmer med bestämmelserna i denna artikel, framför allt om dessa uppgifter inte är adekvata, relevanta, exakta eller om de är överdrivet omfattande i förhållande till bearbetningens syfte. Detta omfattar även anmälan till den andra parten av eventuell rättelse, utplåning eller blockering.

g)

Den mottagande myndigheten ska på begäran meddela den meddelande myndigheten hur meddelade uppgifter har använts och om de resultat som uppnåtts av detta.

h)

Personuppgifter får endast meddelas till de behöriga myndigheterna. För vidarebefordran av uppgifter till andra organ krävs att den meddelande myndigheten i förväg ger sitt samtycke.

i)

De meddelande och mottagande myndigheterna är skyldiga att skriftligen registrera meddelandet och mottagandet av personuppgifter.

Artikel 17

Icke-påverkansklausul

1.   Detta avtal ska inte påverka gemenskapens, medlemsstaternas och Montenegros rättigheter, skyldigheter och ansvar enligt folkrätten, särskilt

konventionen av den 28 juli 1951 angående flyktingars rättsliga ställning, ändrad genom protokollet av den 31 januari 1967 angående flyktingars rättsliga ställning,

de internationella konventioner som reglerar vilken stat som ansvarar för prövningen av en asylansökan,

Europeiska konventionen av den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

konventionen av den 10 december 1984 mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

internationella konventioner om utlämning och transitering,

multilaterala internationella konventioner och avtal om återtagande av utländska medborgare.

2.   Inget i detta avtal ska förhindra att en person återsänds inom ramen för andra formella eller informella ordningar.

AVSNITT VII

GENOMFÖRANDE OCH TILLÄMPNING

Artikel 18

Gemensam kommitté för återtagande

1.   De avtalsslutande parterna ska bistå varandra vid tillämpningen och tolkningen av detta avtal. För detta ändamål ska de inrätta en gemensam kommitté för återtagande (nedan kallad ”kommittén”) som bland annat ska ha till uppgift

a)

att övervaka tillämpningen av detta avtal,

b)

att besluta om de ordningar som behövs för en enhetlig tillämpning av detta avtal,

c)

att ha regelbundna informationsutbyten om alla genomförandeprotokoll som i enlighet med artikel 19 upprättas av enskilda medlemsstater och Montenegro,

d)

att rekommendera ändringar av detta avtal och dess bilagor.

2.   Kommitténs beslut ska vara bindande för de avtalsslutande parterna.

3.   Kommittén ska vara sammansatt av företrädare för Europeiska unionen och Montenegro; gemenskapen ska företrädas av kommissionen.

4.   Kommittén ska sammanträda när så är nödvändigt på begäran av en av de avtalsslutande parterna.

5.   Kommittén ska själv fastställa sin arbetsordning.

Artikel 19

Genomförandeprotokoll

1.   På begäran av en medlemsstat eller Montenegro ska Montenegro och en medlemsstat upprätta ett genomförandeprotokoll med bestämmelser om

a)

utseende av behöriga myndigheter, gränspasseringsställen och utbyte av information om kontaktställen,

b)

villkor för återsändande med eskort, inbegripet transitering av tredjelandsmedborgare och statslösa personer under eskort, och

c)

andra bevismedel och dokument än de som anges i bilagorna 1–5 till detta avtal.

2.   De genomförandeprotokoll som avses i punkt 1 ska träda i kraft först efter det att den gemensamma kommittén för återtagande (artikel 18) har underrättats.

3.   Montenegro samtycker till att tillämpa bestämmelserna i ett genomförandeprotokoll som upprättas med en medlemsstat även i sina förbindelser med en annan medlemsstat, om den medlemsstaten så begär, förutsatt att det är praktiskt möjligt.

Artikel 20

Förhållande till medlemsstaternas bilaterala avtal eller ordningar om återtagande

Bestämmelserna i detta avtal ska ha företräde framför bestämmelserna i alla de bilaterala avtal eller ordningar om återtagande av personer utan uppehållstillstånd som enligt artikel 19 har ingåtts eller kan komma att ingås mellan enskilda medlemsstater och Montenegro.

AVSNITT VIII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 21

Territoriell tillämpning

1.   Om inte annat följer av punkt 2 ska detta avtal vara tillämpligt inom det territorium där fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen är tillämpligt och inom Montenegros territorium.

2.   Detta avtal ska inte vara tillämpligt inom Konungariket Danmarks territorium.

Artikel 22

Ikraftträdande, giltighetstid och upphörande

1.   Detta avtal ska ratificeras eller godkännas av de avtalsslutande parterna i enlighet med deras respektive förfaranden.

2.   Detta avtal träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då de avtalsslutande parterna till varandra anmält att de förfaranden som avses i punkt 1 har avslutats.

3.   Detta avtal ska ingås på obestämd tid.

4.   Var och en av de avtalsslutande parterna får, med hänvisning till säkerhet, allmän ordning eller folkhälsa, tillfälligt avbryta tillämpningen av detta avtal helt eller delvis med avseende på tredjelandsmedborgare och statslösa personer genom att officiellt underrätta den andra avtalsslutande parten, men först efter samråd med den kommitté som anges i artikel 18. Avbrottet i tillämpningen ska börja gälla den andra dagen efter dagen för en sådan underrättelse.

5.   Var och en av de avtalsslutande parterna kan säga upp detta avtal genom att officiellt underrätta den andra avtalsslutande parten. Avtalet ska upphöra att gälla sex månader efter dagen för en sådan underrättelse.

Artikel 23

Bilagor

Bilagorna 1–7 ska utgöra en integrerad del av detta avtal.

Utfärdat i Bryssel den artonde september år tjugohundrasju i två exemplar på vart och ett av parternas officiella språk, vilka alla texter är lika giltiga.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku Zajednicu

Image

Image

За Република Черна гора

Por la República de Montenegro

Za Republiku Ċerná Hora

For Republikken Montenegro

Für die Republik Montenegro

Montenegro Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Μαυροβουνίου

For the Republic of Montenegro

Pour la République du Monténégro

Per la Repubblica del Montenegro

Melnkalnes Republikas vārdā

Juodkalnijos Respublikos vardu

A Montenegrói Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' Montenegro

Voor de Republiek Montenegro

W imieniu Republiki Czarnogóry

Pela República do Montenegro

Pentru Republica Muntenegru

Za Čiernohorskú republiku

Za Republiko Črno goro

Montenegron tasavallan puolesta

För Republiken Montenegro

Za Republiku Crnu Goru

Image


(1)  I enlighet med vad som fastställs i Europeiska unionens råds rekommendation av den 30 november 1994.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

BILAGA 1

FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT VILKAS UPPVISANDE ANSES VARA BEVIS FÖR MEDBORGARSKAP

(ARTIKLARNA 2.1, 4.1 OCH 8.1)

Den anmodade staten är en av medlemsstaterna:

Alla slag av pass (t.ex. nationella pass, diplomatpass, tjänstepass, kollektiva pass och ersättningspass inklusive pass för barn).

Identitetskort av alla slag (inbegripet tillfälliga och provisoriska).

Tjänsteböcker och militära identitetshandlingar.

Sjöfartsböcker och tjänstgöringsbevis för skeppare.

Den anmodade staten är Montenegro:

Resedokument (nationella pass och kollektiva pass) som utfärdats av Republiken Montenegros inrikesministerium efter den 15 juni 1997 (”blå pass”) och resedokument (diplomatpass och tjänstepass) som utfärdats av Republiken Montenegros utrikesdepartement samt resedokument som kommer att utfärdas i enlighet med den nya lagen om resedokument.

Identitetskort som utfärdats av Republiken Montenegros inrikesministerium efter den 1 maj 1994 och identitetskort som kommer att utfärdas i enlighet med den nya lagen om identitetskort.

Den montenegrinska arméns tjänsteböcker och militära identitetshandlingar.

Sjöfartsböcker och tjänstgöringsbevis för skeppare.

BILAGA 2

FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT VILKAS UPPVISANDE ANSES VARA TILLRÄCKLIG BEVISNING FÖR MEDBORGARSKAP

(ARTIKLARNA 2.1, 4.1 OCH 8.2)

Den anmodade staten är antingen en av medlemsstaterna eller Montenegro:

Fotokopior av något av de dokument som anges i bilaga 1 till detta avtal.

Körkort eller fotokopior av körkort.

Födelseattester eller fotokopior av födelseattester.

Andra officiella dokument som utfärdats av den begärande statens myndigheter och som kan bidra till fastställandet av den berörda personens medborgarskap.

Intyg om medborgarskap eller andra officiella dokument i vilka medborgarskap nämns eller klart anges.

Den anmodade staten är Montenegro:

Pass som utfärdats av Republiken Montenegros inrikesministerium före den 15 juni 1997 (”röda pass”) och fotokopior av sådana pass.

Identitetskort som utfärdats av Republiken Montenegros inrikesministerium före den 1 maj 1994 och fotokopior av sådana identitetskort.

BILAGA 3

GEMENSAM FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT VILKA ANSES UTGÖRA BEVISNING FÖR UPPFYLLANDE AV VILLKOREN FÖR ÅTERTAGANDE AV TREDJELANDSMEDBORGARE OCH STATSLÖSA PERSONER

(ARTIKLARNA 3.1, 5.1 OCH 9.1)

Inrese- och avresestämplar eller liknande påteckning i den berörda personens resedokument eller annan bevisning för inresa/avresa (t.ex. fotografi).

Angivna flyg-, tåg-, buss- eller båtbiljetter eller passagerarlistor som visar att den berörda personen vistats inom den anmodade statens territorium och den berörda personens resväg.

Officiella förklaringar, särskilt av gränsmyndighetens personal och andra vittnen som kan intyga den berörda personens gränspassage.

Officiella förklaringar av den berörda personen i rättsliga eller administrativa förfaranden som visar att personen har vistats i den stat som ansökan riktar sig till samt personens resväg inom denna stats territorium.

BILAGA 4

GEMENSAM FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT VILKA ANSES UTGÖRA TILLRÄCKLIG BEVISNING FÖR UPPFYLLANDE AV VILLKOREN FÖR ÅTERTAGANDE AV TREDJELANDSMEDBORGARE OCH STATSLÖSA PERSONER

(ARTIKLARNA 3.1, 5.1 OCH 9.2)

Beskrivning av den plats där den berörda personen stoppades efter inresan till den begärande statens territorium och omständigheterna kring detta, författad av de behöriga myndigheterna i den staten.

Upplysningar beträffande en persons identitet eller vistelse som lämnats av en internationell organisation (till exempel UNHCR).

Rapporter, eller bekräftelse av upplysningar, som lämnats av familjemedlemmar, medresenärer, etc.

Dokument, intyg och räkningar av alla slag (t.ex. hotellräkningar, besökskort hos läkare eller tandläkare, inträdeskort till offentliga eller privata institutioner, biluthyrningskontrakt, kreditkortskvitton, etc.) som tydligt visar att den berörda personen har uppehållit sig inom den anmodade statens territorium.

Upplysningar som visar att den berörda personen har använt sig av en researrangörs eller resebyrås tjänster.

BILAGA 5

FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT VILKA ANSES UTGÖRA BEVIS ELLER TILLRÄCKLIG BEVISNING FÖR UPPFYLLANDE AV VILLKOREN FÖR ÅTERTAGANDE AV TIDIGARE MEDBORGARE I SOCIALISTISKA FÖRBUNDSREPUBLIKEN JUGOSLAVIEN

(ARTIKLARNA 3.3, 9.4 OCH 9.5)

Bilaga 5a (dokument som anses utgöra bevis)

Födelseattester eller fotokopior av födelseattester som utfärdats av den tidigare Socialistiska förbundsrepubliken Jugoslavien.

Officiella dokument eller fotokopior av sådana dokument som utfärdats av Montenegro, den tidigare Förbundsrepubliken Jugoslavien, den tidigare statsunionen Serbien och Montenegro eller den tidigare Socialistiska förbundsrepubliken Jugoslavien, och på vilka födelseort och/eller hemvist anges i enlighet med artikel 3.3.

Bilaga 5b (dokument som anses utgöra tillräcklig bevisning)

Andra dokument eller intyg eller fotokopior av sådana andra dokument eller intyg som pekar på att den berörda personen är född eller har hemvist inom montenegrinskt territorium.

Officiella förklaringar av den berörda personen i rättsliga eller administrativa förfaranden.

BILAGA 6

Image

Image

Image

BILAGA 7

Image

Image

GEMENSAM FÖRKLARING OM ARTIKLARNA 2.4 OCH 4.4

Till dess att Republiken Montenegro har inrättat diplomatiska och konsulära beskickningar inom EU-medlemsstaternas territorium kommer de i artikel 2.4 angivna resedokumenten att utfärdas av Republiken Serbiens diplomatiska och konsulära beskickningar, i enlighet med artikel 6 i samförståndsavtalet mellan Republiken Montenegro och Republiken Serbien, eller av diplomatiska och konsulära beskickningar för andra stater som företräder Montenegro.

Om den anmodade medlemsstaten saknar diplomatisk eller konsulär beskickning i Republiken Montenegro, kommer resedokument som ska utfärdas enligt artikel 4.4 att utfärdas av en diplomatisk eller konsulär beskickning för den medlemsstat som företräder den anmodade medlemsstaten. Resedokumentet utfärdas på den anmodade medlemsstatens vägnar, sedan denna på förhand samtyckt till detta.

GEMENSAM FÖRKLARING OM ARTIKLARNA 3 OCH 5

Parterna kommer att sträva efter att se till att alla tredjelandsmedborgare som inte uppfyller de gällande rättsliga villkoren för inresa till eller vistelse eller bosättning på deras respektive territorier, återsänds till sina ursprungsländer.

GEMENSAM FÖRKLARING OM ARTIKEL 3.1

Parterna är eniga om att en person ska anses resa in ”omedelbart” från montenegrinskt territorium i den mening som avses i dessa bestämmelser om denne anländer med flyg eller land- eller sjövägen till medlemsstaternas territorium, utan att däremellan ha rest in i ett tredjeland. Flygplatstransitering i ett tredjeland ska inte betraktas som inresa i detta land.

GEMENSAM FÖRKLARING OM DANMARK

De avtalsslutande parterna noterar att detta avtal inte gäller Konungariket Danmarks territorium eller medborgare i Konungariket Danmark. Under dessa omständigheter är det lämpligt att Republiken Montenegro och Danmark ingår ett återtagandeavtal med motsvarande innehåll som detta avtal.

GEMENSAM FÖRKLARING OM ISLAND OCH NORGE

De avtalsslutande parterna noterar de nära förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och Island och Norge, särskilt i kraft av avtalet av den 18 maj 1999 beträffande dessa länders associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket. Under dessa omständigheter är det lämpligt att Republiken Montenegro ingår ett återtagandeavtal med Island och Norge med motsvarande innehåll som detta avtal.

GEMENSAM FÖRKLARING OM SCHWEIZ

De avtalsslutande parterna noterar att Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiz har undetecknat ett avtal om Schweiz associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket. När associeringsavtalet med Schweiz träder i kraft bör Republiken Montenegro ingå ett återtagandeavtal med Schweiz med motsvarande innehåll som detta avtal.


19.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 334/45


RÅDETS BESLUT

av den 8 november 2007

om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Serbien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

(2007/819/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 63.3 b jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen och artikel 300.3 första stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har på Europeiska gemenskapens vägnar förhandlat fram ett avtal med Republiken Serbien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd.

(2)

Avtalet undertecknades den 18 september 2007 på Europeiska gemenskapens vägnar, med förbehåll för att det kan komma att ingås vid en senare tidpunkt, i enlighet med rådets beslut som antogs den 18 september 2007.

(3)

Avtalet bör godkännas.

(4)

Genom avtalet inrättas en gemensam kommitté för återtagande som själv får anta sin arbetsordning. Det är lämpligt att införa ett förenklat förfarande för fastställandet av gemenskapens ståndpunkt i denna fråga.

(5)

I enlighet med artikel 3 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, har Förenade kungariket meddelat sin önskan att delta i antagandet och tillämpningen av detta beslut.

(6)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4 i nämnda protokoll, deltar inte Irland i antagandet och tillämpningen av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i Irland.

(7)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Danmarks ställning, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Serbien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande ska göra den anmälan som föreskrivs i artikel 22.2 i avtalet (2).

Artikel 3

Kommissionen ska företräda gemenskapen i den gemensamma kommitté för återtagande som inrättas genom artikel 18 i avtalet.

Artikel 4

Gemenskapens ståndpunkt i den gemensamma kommittén för återtagande i fråga om antagandet av dess arbetsordning, i enlighet med artikel 18.5 i avtalet, ska antas av kommissionen efter samråd med en särskild kommitté som utsetts av rådet.

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 8 november 2007.

På rådets vägnar

R. PEREIRA

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 24 oktober 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


AVTAL

mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Serbien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA,

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, nedan kallad ”gemenskapen”,

och

REPUBLIKEN SERBIEN, nedan kallad ”Serbien”,

SOM ÄR FAST BESLUTNA att stärka sitt samarbete för att kunna bekämpa olaglig invandring mer effektivt,

SOM ÖNSKAR att genom detta avtal och på grundval av ömsesidighet fastställa snabba och effektiva förfaranden för identifiering och återsändande under säkra och ordnade förhållanden av personer som inte uppfyller, eller inte längre uppfyller, villkoren för inresa till eller vistelse eller bosättning inom Serbiens eller en av Europeiska unionens medlemsstaters territorium, och i en anda av samarbete önskar underlätta transiteringen av dessa personer,

SOM UNDERSTRYKER att detta avtal inte ska påverka gemenskapens, Europeiska unionens medlemsstaters och Serbiens rättigheter, skyldigheter och ansvar enligt folkrätten, särskilt Europeiska konventionen av den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och konventionen av den 28 juli 1951 angående flyktingars rättsliga ställning,

SOM BEAKTAR att de bestämmelser i detta avtal som omfattas av tillämpningsområdet för avdelning IV i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, inte är tillämpliga på Konungariket Danmark, i enlighet med protokollet om Danmarks ställning som fogats till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I detta avtal avses med

a)

avtalsslutande parter: Serbien och gemenskapen,

b)

serbisk medborgare: en person som innehar serbiskt medborgarskap enligt landets lagstiftning,

c)

medborgare i en medlemsstat: varje person som enligt gemenskapens definition innehar medborgarskap i en medlemsstat,

d)

medlemsstat: en medlemsstat i Europeiska unionen, med undantag av Konungariket Danmark,

e)

tredjelandsmedborgare: varje person som innehar annat medborgarskap än medborgarskap i Serbien eller en av medlemsstaterna,

f)

statslös person: varje person som inte innehar medborgarskap i något land,

g)

uppehållstillstånd: alla typer av tillstånd som har utfärdats av Serbien eller någon av medlemsstaterna och som ger en person rätt att bosätta sig inom dess territorium; detta inbegriper inte tillfälliga tillstånd att stanna inom dess territorium i samband med behandlingen av en asylansökan eller en ansökan om uppehållstillstånd,

h)

visering: ett tillstånd som har utfärdats eller ett beslut som har fattats av Serbien eller någon av medlemsstaterna och som krävs för inresa till eller transitering genom dess territorium; detta inbegriper inte visering för flygplatstransitering,

i)

begärande stat: den stat (Serbien eller någon av medlemsstaterna) som inger en ansökan om återtagande i enlighet med artikel 7 eller en ansökan om transitering i enlighet med artikel 14 i detta avtal,

j)

anmodad stat: den stat (Serbien eller någon av medlemsstaterna) till vilken en ansökan om återtagande i enlighet med artikel 7 eller en ansökan om transitering i enlighet med artikel 14 i detta avtal inges,

k)

behörig myndighet: samtliga nationella myndigheter i Serbien eller någon av medlemsstaterna som i enlighet med artikel 19.1 a har till uppgift att genomföra detta avtal,

l)

gränsregion: ett område som sträcker sig upp till 30 kilometer från den gemensamma landgränsen mellan en medlemsstat och Serbien, samt internationella flygplatser i medlemsstaterna och Serbien,

m)

transitering: en tredjelandsmedborgares eller statslös persons färd genom den anmodade statens territorium under resa från den begärande staten till bestämmelsestaten.

AVSNITT I

SERBIENS ÅTERTAGANDESKYLDIGHETER

Artikel 2

Återtagande av egna medborgare

1.   Serbien ska, på begäran av en medlemsstat och utan andra formaliteter än de som anges i detta avtal, återta varje person som inte uppfyller eller inte längre uppfyller de villkor som gäller för inresa till eller vistelse eller bosättning inom den begärande medlemsstatens territorium, förutsatt att det bevisas eller på grundval av tillräcklig bevisning skäligen kan antas att dessa personer är serbiska medborgare.

2.   Serbien ska även återta:

underåriga ogifta barn till sådana personer som anges i punkt 1, oavsett barnets födelseort eller medborgarskap, såvida inte barnet har en oberoende rätt att uppehålla sig i den begärande medlemsstaten,

makar, med annat medborgarskap, till sådana personer som avses i punkt 1, förutsatt att de har rätt att resa in till och vistas inom serbiskt territorium eller kan beviljas sådan rätt, såvida de inte har en oberoende rätt att uppehålla sig i den begärande medlemsstaten.

3.   Serbien ska även återta personer som efter inresan till en medlemsstats territorium har avsagt sig medborgarskap i Serbien, såvida inte dessa personer åtminstone har utlovats medborgarskap av denna medlemsstat.

4.   Efter det att Serbien har lämnat ett positivt svar på ansökan om återtagande, ska Serbiens behöriga diplomatiska beskickning eller konsulat så snabbt som möjligt och senast inom tre arbetsdagar utfärda de resedokument som krävs för återtagandet av den berörda personen; detta resedokument ska ha en giltighetstid på minst tre månader. Om den berörda personen av rättsliga eller faktiska skäl inte kan överföras inom giltighetstiden för det ursprungligen utfärdade resedokumentet, ska Serbiens behöriga diplomatiska beskickning eller konsulat inom 14 kalenderdagar utfärda ett nytt resedokument med samma giltighetstid. Om Serbien inte har utfärdat det nya resedokumentet inom 14 kalenderdagar, ska landet anses ha godtagit att EU:s enhetligt utformade resedokument för utvisning används (1).

5.   Om den person som ska återtas är medborgare i både Serbien och ett tredjeland, ska den begärande medlemsstaten beakta den berörda personens önskemål i fråga om valet av återtagande stat.

Artikel 3

Återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer

1.   Serbien ska, på begäran av en medlemsstat och utan andra formaliteter än de som anges i detta avtal, återta alla tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som inte uppfyller eller inte längre uppfyller de rättsliga villkor som gäller för inresa till eller vistelse eller bosättning inom den begärande medlemsstatens territorium, förutsatt att det bevisas eller på grundval av tillräcklig bevisning skäligen kan antas att dessa personer

a)

innehar eller vid tidpunkten för inresan innehade en giltig visering eller ett giltigt uppehållstillstånd som utfärdats av Serbien, eller

b)

olagligt har rest in till medlemsstaternas territorium omedelbart efter att ha vistats inom eller transiterat genom serbiskt territorium.

2.   Återtagandeskyldigheten i punkt 1 ska inte gälla om

a)

tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen endast har transiterat genom en internationell flygplats i Serbien, eller

b)

den begärande medlemsstaten har utfärdat en visering eller ett uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen före eller efter inresan till landets territorium, såvida inte

personen i fråga innehar en visering eller ett uppehållstillstånd som utfärdats av Serbien och som löper ut vid en senare tidpunkt, eller

viseringen eller uppehållstillståndet som utfärdats av den begärande medlemsstaten har erhållits med hjälp av falska eller förfalskade handlingar, eller genom att lämna felaktiga uppgifter, och den berörda personen har vistats på eller transiterat genom serbiskt territorium, eller

personen i fråga underlåter att iaktta eventuella villkor som är knutna till viseringen, och har vistats på eller transiterat genom serbiskt territorium.

3.   På begäran från en medlemsstat ska Serbien även återta medborgare i tidigare Socialistiska förbundsrepubliken Jugoslavien som inte har förvärvat något annat medborgarskap, förutsatt att de är födda i Serbien och hade hemvist inom Serbiens territorium den 27 april 1992.

4.   När Serbien har lämnat ett positivt svar på ansökan om återtagande ska den begärande medlemsstaten utfärda EU:s enhetligt utformade resedokument för utvisning för den person vars återtagande har godtagits (1).

AVSNITT II

GEMENSKAPENS ÅTERTAGANDESKYLDIGHETER

Artikel 4

Återtagande av egna medborgare

1.   En medlemsstat ska, på begäran av Serbien och utan andra formaliteter än de som anges i detta avtal, återta varje person som inte uppfyller eller inte längre uppfyller de villkor som gäller för inresa till eller vistelse eller bosättning inom Serbiens territorium, förutsatt att det bevisas eller på grundval av tillräcklig bevisning skäligen kan antas att dessa personer är medborgare i den medlemsstaten.

2.   En medlemsstat ska även återta

underåriga ogifta barn till sådana personer som anges i punkt 1, oavsett barnets födelseort eller medborgarskap, såvida inte barnet har en oberoende rätt att uppehålla sig i Serbien,

makar, med annat medborgarskap, till sådana personer som avses i punkt 1, förutsatt att de har rätt att resa in till och vistas inom den anmodade medlemsstatens territorium eller kan beviljas sådan rätt, såvida de inte har en oberoende rätt att uppehålla sig i Serbien.

3.   En medlemsstat ska även återta personer som efter inresan till Serbiens territorium har avsagt sig medborgarskap i en medlemsstat, såvida inte dessa personer åtminstone har utlovats medborgarskap av Serbien.

4.   Efter det att den anmodade medlemsstaten har lämnat ett positivt svar på ansökan om återtagande, ska den medlemsstatens behöriga diplomatiska beskickning eller konsulat så snabbt som möjligt och senast inom tre arbetsdagar utfärda de resedokument som krävs för återtagandet av den berörda personen; detta resedokument ska ha en giltighetstid på minst tre månader. Om den berörda personen av rättsliga eller faktiska skäl inte kan överföras inom giltighetstiden för det ursprungligen utfärdade resedokumentet, ska medlemsstatens behöriga diplomatiska beskickning eller konsulat inom 14 kalenderdagar utfärda ett nytt resedokument med samma giltighetstid.

5.   Om den person som ska återtas är medborgare i både den anmodade medlemsstaten och ett tredjeland, ska Serbien beakta den berörda personens önskemål i fråga om valet av återtagande stat.

Artikel 5

Återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer

1.   En medlemsstat ska, på begäran av Serbien och utan andra formaliteter än de som anges i detta avtal, återta alla tredjelandsmedborgare och statslösa personer som inte uppfyller eller inte längre uppfyller de rättsliga villkor som gäller för inresa till eller vistelse eller bosättning inom Serbiens territorium, förutsatt att det bevisas eller på grundval av tillräcklig bevisning skäligen kan antas att dessa personer

a)

innehar eller vid tidpunkten för inresan innehade en giltig visering eller ett giltigt uppehållstillstånd som utfärdats av den anmodade medlemsstaten, eller

b)

olagligt har rest in till serbiskt territorium omedelbart efter att ha vistats på eller transiterat genom den anmodade medlemsstatens territorium.

2.   Återtagandeskyldigheten i punkt 1 ska inte gälla om

a)

tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen endast har befunnit sig i transitering på en internationell flygplats i den anmodade medlemsstaten, eller

b)

Serbien har utfärdat en visering eller ett uppehållstillstånd till tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen innan eller efter det att vederbörande reste in till serbiskt territorium, såvida inte

den berörda personen innehar en visering eller ett uppehållstillstånd som utfärdats av den anmodade medlemsstaten och som löper ut vid en senare tidpunkt, eller

viseringen eller uppehållstillståndet som utfärdats av Serbien har erhållits med hjälp av falska eller förfalskade handlingar, eller genom att lämna felaktiga uppgifter, och den berörda personen har vistats inom eller transiterat genom den anmodade medlemsstatens territorium, eller

personen i fråga underlåter att iaktta eventuella villkor som är knutna till viseringen, och har vistats på eller transiterat genom den anmodade medlemsstatens territorium.

3.   Återtagandeskyldigheten i punkt 1 åligger den medlemsstat som utfärdat viseringen eller uppehållstillståndet. Om två eller flera medlemsstater har utfärdat en visering eller ett uppehållstillstånd åligger återtagandeskyldigheten i punkt 1 den medlemsstat som utfärdade dokumentet med en längre giltighetstid, eller, om ett eller flera av dem redan har upphört att gälla, det dokument som fortfarande är giltigt. Om samtliga dokument redan har upphört att gälla åligger återtagandeskyldigheten i punkt 1 den medlemsstat som utfärdade det dokument som gällde längst. Om inga sådana dokument kan uppvisas åligger återtagandeskyldigheten i punkt 1 den medlemsstat från vilken den senaste utresan skedde.

4.   När den anmodade medlemsstaten har lämnat ett positivt svar på ansökan om återtagande ska Serbien utfärda det resedokument som krävs för att den person vars återtagande har godtagits ska kunna återvända.

AVSNITT III

ÅTERTAGANDEFÖRFARANDET

Artikel 6

Principer

1.   Om inte annat följer av punkt 2 ska det för överföring av en person som ska återtas på grundval av någon av skyldigheterna enligt artiklarna 2–5 krävas att en ansökan om återtagande inges till den behöriga myndigheten i den anmodade staten.

2.   Om den person som ska återtas innehar ett giltigt resedokument och, för det fall att det rör sig om en tredjelandsmedborgare eller statslös person, dessutom innehar en giltig visering eller ett giltigt uppehållstillstånd som utfärdats av den anmodade staten, ska det inte krävas någon ansökan om återtagande.

3.   Om en person har gripits i den begärande statens gränsområde (inbegripet flygplatser) efter att olagligen ha tagit sig över gränsen direkt från den anmodade statens territorium, får den begärande staten ge in en ansökan om återtagande inom två arbetsdagar från gripandet (påskyndat förfarande).

Artikel 7

Ansökan om återtagande

1.   Begäran om återtagande ska om möjligt innehålla följande upplysningar:

a)

Uppgifter om den person som ska återtas (till exempel förnamn, efternamn, födelsedatum och födelseort samt senaste hemvist) och, i tillämpliga fall, uppgifter om underåriga ogifta barn samt personens maka eller make.

b)

Dokument som styrker personens medborgarskap och uppgifter om den tillräckliga bevisning som finns tillgänglig med avseende på medborgarskap, transitering, uppfyllandet av villkoren för återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer samt olovlig inresa och olovlig vistelse.

c)

Ett fotografi av den person som ska återtas.

2.   Begäran om återtagande ska om möjligt också innehålla följande upplysningar:

a)

Uppgift om att den person som ska överföras kan vara i behov av hjälp eller vård, förutsatt att den berörda personen uttryckligen har gett sitt samtycke till uppgiften.

b)

Alla andra skydds- eller säkerhetsåtgärder eller uppgifter om personens hälsotillstånd som kan komma att krävas i samband med det enskilda överföringsfallet.

3.   Ett gemensamt formulär som ska användas för ansökningar om återtagande åtföljer som bilaga 6 till detta avtal.

Artikel 8

Bevismedel rörande medborgarskap

1.   Bevis för medborgarskap enligt artiklarna 2.1 och 4.1 kan särskilt lämnas med hjälp av de dokument som förtecknas i bilaga 1 till detta avtal, även om deras giltighetstid har löpt ut. Om sådana dokument uppvisas ska medlemsstaterna och Serbien ömsesidigt erkänna medborgarskapet utan att kräva ytterligare undersökning. Bevis för medborgarskap kan inte lämnas med hjälp av falska dokument.

2.   Tillräcklig bevisning för medborgarskap enligt artiklarna 2.1 och 4.1 kan särskilt lämnas med hjälp av de dokument som förtecknas i bilaga 2 till detta avtal, även om deras giltighetstid har löpt ut. Om sådana dokument uppvisas ska medlemsstaterna och Serbien anse att medborgarskapet är fastställt, såvida de inte kan bevisa annat. Tillräcklig bevisning för medborgarskap kan inte lämnas med hjälp av falska dokument.

3.   Om inget av de dokument som förtecknas i bilagorna 1 och 2 kan uppvisas ska den anmodade statens behöriga diplomatiska och konsulära beskickningar på begäran vidta åtgärder för att utan onödigt dröjsmål intervjua den person som ska återtas i syfte att fastställa hans eller hennes medborgarskap.

Artikel 9

Bevismedel rörande tredjelandsmedborgare och statslösa personer

1.   Bevis för uppfyllande av villkoren för återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer enligt artiklarna 3.1 och 5.1 ska särskilt lämnas med hjälp av de bevismedel som anges i bilaga 3 till detta avtal; de kan inte lämnas med hjälp av falska dokument. Medlemsstaterna och Serbien ska ömsesidigt erkänna sådana bevis utan att kräva ytterligare undersökning.

2.   Tillräcklig bevisning för uppfyllande av villkoren för återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer enligt artiklarna 3.1 och 5.1 ska särskilt lämnas med hjälp av de bevismedel som anges i bilaga 4 till detta avtal; de kan inte lämnas med hjälp av falska dokument. När sådan tillräcklig bevisning uppvisas ska medlemsstaterna och Serbien anse att villkoren är uppfyllda, såvida de inte kan bevisa annat.

3.   Olovlig inresa, vistelse eller bosättning ska fastställas med hjälp av den berörda personens resedokument, i vilka nödvändig visering eller nödvändigt tillstånd för att uppehålla sig inom den begärande statens territorium saknas. En förklaring av den begärande staten om att den berörda personen befunnits sakna nödvändiga resedokument, nödvändig visering eller nödvändigt uppehållstillstånd ska också utgöra tillräcklig bevisning för olaglig inresa, vistelse eller bosättning.

4.   Bevis för uppfyllande av villkoren för återtagande av tidigare medborgare i Socialistiska förbundsrepubliken Jugoslavien enligt artikel 3.3 ska särskilt lämnas med hjälp av de bevismedel som anges i bilaga 5a till detta avtal; de kan inte lämnas med hjälp av falska dokument. Serbien ska erkänna sådana bevis på ömsesidig grund, utan att kräva några ytterligare undersökningar.

5.   Tillräcklig bevisning för uppfyllande av villkoren för återtagande av tidigare medborgare i Socialistiska förbundsrepubliken Jugoslavien enligt artikel 3.3 ska särskilt lämnas med hjälp av de bevismedel som anges i bilaga 5b till detta avtal; de kan inte lämnas med hjälp av falska dokument. När sådan tillräcklig bevisning uppvisas ska Serbien anse att villkoren är uppfyllda, såvida inte Serbien kan bevisa annat.

6.   Om inget av de dokument som förtecknas i bilagorna 5a och 5b kan uppvisas ska Serbiens behöriga diplomatiska och konsulära beskickningar på begäran vidta åtgärder för att utan onödigt dröjsmål, och senast tre arbetsdagar från ansökningsdagen, intervjua den person som ska återtas i syfte att fastställa hans eller hennes medborgarskap.

Artikel 10

Tidsfrister

1.   Ansökan om återtagande ska inges till den anmodade statens behöriga myndighet senast ett år efter det att den begärande statens behöriga myndighet har fått kännedom om att en tredjelandsmedborgare eller statslös person inte uppfyller, eller inte längre uppfyller, de villkor som gäller för inresa, vistelse eller bosättning. I de fall där det finns rättsliga eller faktiska hinder för att begäran ska kunna inges i tid ska tidsfristen på den begärande statens begäran förlängas, men endast till dess att hindren har upphört att existera.

2.   En ansökan om återtagande ska besvaras skriftligen

inom två arbetsdagar om ansökan omfattas av det påskyndade förfarandet (artikel 6.3),

inom tio kalenderdagar i alla andra fall.

Dessa tidsfrister ska börja löpa samma dag som ansökan om återtagande mottas. Om inget svar erhållits inom den angivna tidsfristen, anses den anmodade staten ha lämnat sitt samtycke till överföringen.

3.   Om det föreligger rättsliga eller faktiska hinder för att ansökan ska kunna besvaras inom tio kalenderdagar, kan tidsfristen på begäran förlängas med upp till sex kalenderdagar. Om inget svar erhållits inom den förlängda tidsfristen, anses den anmodade staten ha lämnat sitt samtycke till överföringen.

4.   Om en begäran om återtagande avslås ska skälen för detta anges.

5.   Efter det att samtycke har lämnats eller, i tillämpliga fall, efter det att de tidsfrister som fastställs i punkt 2 har löpt ut, ska den berörda personen överföras inom tre månader. Denna tidsfrist kan på ansökan från den begärande staten förlängas med den tid som krävs för att åtgärda rättsliga eller praktiska hinder.

Artikel 11

Överföringsvillkor och transportsätt

1.   Innan en person återsänds ska de behöriga myndigheterna i Serbien och den berörda medlemsstaten i förväg komma överens skriftligen om dag för överföring, ort för inresa, eventuell eskort och andra uppgifter av betydelse för överföringen.

2.   Transporten kan utföras med flyg eller landvägen. Återsändande med flyg ska inte begränsas till Serbiens eller medlemsstaternas nationella flygbolag utan kan ske med utnyttjande av reguljärt flyg eller charterflyg. Vid återsändande med eskort ska eskorten inte begränsas till personer bemyndigade av den begärande staten, förutsatt att de är bemyndigade av Serbien eller en medlemsstat.

Artikel 12

Återtagande på felaktiga grunder

Den begärande staten ska ta tillbaka varje person som har återtagits av den anmodade staten om det inom tre månader efter det att den berörda personen har överförts konstateras att kraven i artiklarna 2–5 i detta avtal inte är uppfyllda.

I sådana fall ska procedurreglerna i detta avtal gälla i tillämpliga delar och alla tillgängliga uppgifter avseende den faktiska identiteten och medborgarskapet för den person som ska återtas tillhandahållas.

AVSNITT IV

TRANSITERINGAR

Artikel 13

Principer

1.   Medlemsstaterna och Serbien bör begränsa transiteringen av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer till sådana fall där de berörda personerna inte kan återsändas direkt till bestämmelsestaten.

2.   Serbien ska tillåta transitering av tredjelandsmedborgare och statslösa personer om en medlemsstat begär detta, och en medlemsstat ska tillåta transitering av tredjelandsmedborgare och statslösa personer om Serbien begär detta, om den fortsatta resan i eventuella andra transiteringsstater och återtagandet av bestämmelsestaten garanteras.

3.   Serbien eller en medlemsstat kan vägra transitering

a)

om tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen riskerar att utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller dödsstraff eller förföljelse på grund av ras, religion, medborgarskap, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk övertygelse i bestämmelsestaten eller någon annan transiteringsstat, eller

b)

om tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen kommer att bli föremål för straffrättsliga påföljder i den anmodade staten eller i någon annan transiteringsstat, eller

c)

av folkhälsoskäl eller av skäl som rör nationell säkerhet, allmän ordning eller andra nationella intressen i den anmodade staten.

4.   Serbien eller en medlemsstat kan återkalla ett utfärdat tillstånd, om det senare uppkommer eller uppdagas sådana omständigheter som avses i punkt 3, vilka lägger hinder i vägen för transiteringen, eller om den fortsatta resan i eventuella transiteringsstater eller återtagandet från bestämmelsestatens sida inte längre garanteras. I sådana fall ska den begärande staten, vid behov och utan dröjsmål, ta tillbaka tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen.

Artikel 14

Transiteringsförfarande

1.   En ansökan om transitering måste inges skriftligen till de behöriga myndigheterna i den anmodade staten och ska innehålla följande upplysningar:

a)

Typ av transitering (med flyg eller till lands), eventuella andra transiteringsstater och avsedd slutdestination.

b)

Närmare uppgifter om den berörda personen (t.ex. förnamn, efternamn, flicknamn, andra namn som den berörda personen använder eller genom vilka han eller hon är känd, aliasnamn, födelsedatum, kön och, om möjligt, födelseort, medborgarskap, språk, typ av och nummer på resedokument).

c)

Avsedd inreseort, tidpunkt för överföring och eventuell eskort.

d)

En förklaring om att den begärande staten anser att villkoren i artikel 13.2 är uppfyllda och att det inte finns några kända skäl för ett avslag enligt artikel 13.3.

Ett gemensamt formulär som ska användas för begäran om transitering medföljer som bilaga 7 till detta avtal.

2.   Den anmodade staten ska inom fem kalenderdagar skriftligen underrätta den begärande staten om inresetillståndet och bekräfta ort och beräknad tidpunkt för inresan eller underrätta den om avslag på begäran om inresetillstånd och om skälen för detta.

3.   Om transiteringen görs med flyg ska den person som ska återtas jämte eventuell eskort undantas från kravet på att ansöka om visering för flygplatstransitering.

4.   De behöriga myndigheterna i den anmodade staten ska efter samråd mellan parterna hjälpa till med transiteringen, framför allt genom att övervaka de berörda personerna och genom att tillhandahålla lämpliga anordningar för detta.

AVSNITT V

KOSTNADER

Artikel 15

Transport- och transiteringskostnader

Utan att det påverkar de behöriga myndigheternas rätt att av den person som ska återtas eller tredje man kräva återbetalning av de kostnader som är förbundna med återtagandet ska alla transportkostnader som uppkommer i samband med återtagande och transitering enligt detta avtal fram till den slutliga bestämmelsestatens gräns bäras av den begärande staten.

AVSNITT VI

UPPGIFTSSKYDD OCH ICKE-PÅVERKANSKLAUSUL

Artikel 16

Uppgiftsskydd

Överlämnande av personuppgifter får endast äga rum om detta är nödvändigt för genomförandet av detta avtal och ska göras av de behöriga myndigheterna i Serbien eller en medlemsstat, beroende på omständigheterna. Bearbetning och behandling av personuppgifter i ett särskilt fall ska vara underställda den nationella lagstiftningen i Serbien och, i de fall där kontrollenheten är en behörig myndighet i en medlemsstat, bestämmelserna i direktiv 95/46/EG (2) och i den nationella lagstiftning i den berörda medlemsstaten som antagits till följd av det direktivet. Dessutom ska följande principer gälla:

a)

Personuppgifter ska behandlas på ett korrekt och lagenligt sätt.

b)

Personuppgifter ska insamlas i det specifika, uttryckliga och legitima syftet att genomföra detta avtal och får inte bearbetas ytterligare av den meddelande eller mottagande myndigheten på ett sätt som är oförenligt med detta syfte.

c)

Personuppgifter ska vara adekvata, relevanta och inte överdrivet omfattande i förhållande till det syfte för vilket de insamlas eller ytterligare bearbetas; meddelade personuppgifter får endast röra följande:

Uppgifter om den person som ska överföras (t.ex. förnamn, efternamn, eventuella tidigare namn, andra namn eller aliasnamn, kön, civilstånd, födelsedatum och födelseort, samt nuvarande och eventuellt tidigare medborgarskap).

Pass, identitetskort eller körkort (nummer, giltighetstid, datum för utfärdande, utfärdande myndighet, ort för utfärdande).

Anhalter och resvägar.

Andra upplysningar som är nödvändiga för att identifiera den person som ska överföras eller för att undersöka villkoren för återtagande enligt detta avtal.

d)

Personuppgifter ska vara exakta och, vid behov, uppdaterade.

e)

Personuppgifter ska bevaras på ett sätt som gör det möjligt att identifiera personerna i fråga endast så länge som detta är nödvändigt för det syfte för vilket uppgifterna insamlades eller för vilket de bearbetas ytterligare.

f)

Både den meddelande myndigheten och den mottagande myndigheten ska vidta alla åtgärder som är rimliga för att säkerställa rättelse, utplåning eller blockering av personuppgifter, när bearbetningen inte överensstämmer med bestämmelserna i denna artikel, framför allt om dessa uppgifter inte är adekvata, relevanta, exakta eller om de är överdrivet omfattande i förhållande till bearbetningens syfte. Detta omfattar även anmälan till den andra parten av eventuell rättelse, utplåning eller blockering.

g)

Den mottagande myndigheten ska på begäran meddela den meddelande myndigheten hur meddelade uppgifter har använts och om de resultat som uppnåtts av detta.

h)

Personuppgifter får endast meddelas till de behöriga myndigheterna. För vidarebefordran av uppgifter till andra organ krävs att den meddelande myndigheten i förväg ger sitt samtycke.

i)

De meddelande och mottagande myndigheterna är skyldiga att skriftligen registrera meddelandet och mottagandet av personuppgifter.

Artikel 17

Icke-påverkansklausul

1.   Detta avtal ska inte påverka gemenskapens, medlemsstaternas och Serbiens rättigheter, skyldigheter och ansvar enligt folkrätten, särskilt

konventionen av den 28 juli 1951 angående flyktingars rättsliga ställning, ändrad genom protokollet av den 31 januari 1967 angående flyktingars rättsliga ställning,

de internationella konventioner som reglerar vilken stat som ansvarar för prövningen av en asylansökan,

Europeiska konventionen av den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

konventionen av den 10 december 1984 mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

internationella konventioner om utlämning,

multilaterala internationella konventioner och avtal om återtagande av utländska medborgare.

2.   Inget i detta avtal ska förhindra att en person återsänds inom ramen för andra formella eller informella ordningar.

AVSNITT VII

GENOMFÖRANDE OCH TILLÄMPNING

Artikel 18

Gemensam kommitté för återtagande

1.   De avtalsslutande parterna ska bistå varandra vid tillämpningen och tolkningen av detta avtal. För detta ändamål ska de inrätta en gemensam kommitté för återtagande (nedan kallad ”kommittén”) som bland annat ska ha till uppgift

a)

att övervaka tillämpningen av detta avtal,

b)

att besluta om de ordningar som behövs för en enhetlig tillämpning av detta avtal,

c)

att ha regelbundna informationsutbyten om alla genomförandeprotokoll som i enlighet med artikel 19 upprättas av enskilda medlemsstater och Serbien,

d)

att rekommendera ändringar av detta avtal och dess bilagor.

2.   Kommitténs beslut ska vara bindande för de avtalsslutande parterna.

3.   Kommittén ska vara sammansatt av företrädare för Europeiska unionen och Serbien; gemenskapen ska företrädas av kommissionen.

4.   Kommittén ska sammanträda när så är nödvändigt på begäran av en av de avtalsslutande parterna.

5.   Kommittén ska själv fastställa sin arbetsordning.

Artikel 19

Genomförandeprotokoll

1.   På begäran av en medlemsstat eller Serbien ska Serbien och en medlemsstat upprätta ett genomförandeprotokoll med bestämmelser om

a)

utseende av behöriga myndigheter, gränspasseringsställen och utbyte av information om kontaktställen,

b)

formerna för återsändande enligt det påskyndade förfarandet,

c)

villkor för återsändande med eskort, inbegripet transitering av tredjelandsmedborgare och statslösa personer under eskort, och

d)

andra bevismedel och dokument än de som anges i bilagorna 1–5 till detta avtal.

2.   De genomförandeprotokoll som avses i punkt 1 ska träda i kraft först efter det att den gemensamma kommittén för återtagande (artikel 18) har underrättats.

3.   Serbien samtycker till att tillämpa alla bestämmelser i ett genomförandeprotokoll som upprättas med en medlemsstat även i dess förbindelser med en annan medlemsstat, på denna medlemsstats begäran.

Artikel 20

Förhållande till medlemsstaternas bilaterala avtal eller ordningar om återtagande

Bestämmelserna i detta avtal ska ha företräde framför bestämmelserna i alla de bilaterala avtal eller ordningar om återtagande av personer utan uppehållstillstånd som enligt artikel 19 har ingåtts eller kan komma att ingås mellan enskilda medlemsstater och Serbien.

AVSNITT VIII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 21

Territoriell tillämpning

1.   Om inte annat följer av punkt 2 ska detta avtal vara tillämpligt inom det territorium där fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen är tillämpligt och inom Serbiens territorium (3).

2.   Detta avtal ska inte vara tillämpligt inom Konungariket Danmarks territorium.

Artikel 22

Ikraftträdande, giltighetstid och upphörande

1.   Detta avtal ska ratificeras eller godkännas av de avtalsslutande parterna i enlighet med deras respektive förfaranden.

2.   Detta avtal träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då de avtalsslutande parterna till varandra anmält att de förfaranden som avses i punkt 1 har avslutats.

3.   Detta avtal ingås på obestämd tid.

4.   Var och en av de avtalsslutande parterna får, med hänvisning till säkerhet, allmän ordning eller folkhälsa, tillfälligt avbryta tillämpningen av detta avtal helt eller delvis med avseende på tredjelandsmedborgare och statslösa personer genom att officiellt underrätta den andra avtalsslutande parten, men först efter samråd med den kommitté som anges i artikel 18. Avbrottet i tillämpningen ska börja gälla den andra dagen efter dagen för en sådan underrättelse.

5.   Var och en av de avtalsslutande parterna kan säga upp detta avtal genom att officiellt underrätta den andra avtalsslutande parten. Avtalet ska upphöra att gälla sex månader efter dagen för en sådan underrättelse.

Artikel 23

Bilagor

Bilagorna 1–7 ska utgöra en integrerad del av detta avtal.

Utfärdat i Bryssel den artonde september år tjugohundrasju i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, serbiska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska språken, vilka alla texter är lika giltiga.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

За Европску зајелницу

Image

Image

За Република Сърбия

Por la República de Serbia

Za Republiku Srbsko

For Republikken Serbien

Für die Republik Serbien

Serbia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Σερβίας

For the Republic of Serbia

Pour la République de Serbie

Per la Repubblica di Serbia

Serbijas Republikas vārdā

Serbijos Respublikos vardu

A Szerb Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tas-Serbja

Voor de Republiek Servië

W imieniu Republiki Serbii

Pela República da Sérvia

Pentru Republica Serbia

Za Srbskú republiku

Za Republiko Srbijo

Serbian tasavallan puolesta

För Republiken Serbien

За Република Србиjу

Image


(1)  I enlighet med vad som fastställs i Europeiska unionens råds rekommendation av den 30 november 1994.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

(3)  Den territoriella tillämpningen kommer för Serbiens vidkommande att fastställas under förhandlingarna, utan att det påverkar tillämpningen av FN:s säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.

BILAGA 1

FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT VILKAS UPPVISANDE ANSES VARA BEVIS FÖR MEDBORGARSKAP

(ARTIKLARNA 2.1, 4.1 OCH 8.1)

Den anmodade staten är en av medlemsstaterna:

Alla slag av pass (t.ex. nationella pass, diplomatpass, tjänstepass och kollektiva pass, inklusive pass för barn).

Identitetskort av alla slag (inbegripet tillfälliga och provisoriska).

Den anmodade staten är Serbien:

Alla slag av pass (t.ex. nationella pass, diplomatpass, tjänstepass och kollektiva pass, inklusive pass för barn) som utfärdats efter den 27 juli 1996 enligt 1996 års lag om resedokument för jugoslaviska medborgare samt senare lagändringar till följd av antagandet av den nya serbiska lagen om resedokument.

Identitetskort som utfärdats efter den 1 januari 2000.

BILAGA 2

FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT VILKAS UPPVISANDE ANSES VARA TILLRÄCKLIG BEVISNING FÖR MEDBORGARSKAP

(ARTIKLARNA 2.1, 4.1 OCH 8.2)

Den anmodade staten är antingen en av medlemsstaterna eller Serbien:

Fotokopior av något av de dokument som anges i bilaga 1 till detta avtal.

Tjänsteböcker och militära identitetshandlingar.

Sjöfartsböcker och tjänstgöringsbevis för skeppare.

Intyg om medborgarskap eller andra officiella dokument i vilka medborgarskap nämns eller klart anges.

Körkort eller fotokopior av körkort.

Födelseattester eller fotokopior av födelseattester.

Tjänstekort från företag eller fotokopior av sådana tjänstekort.

Uppgifter från vittnen.

Förklaringar av den berörda personen samt det språk som han eller hon talar, även fastställt genom ett officiellt testresultat.

Varje annat dokument som kan bidra till fastställandet av den berörda personens medborgarskap.

Den anmodade staten är Serbien:

Alla slag av pass (t.ex. nationella pass, diplomatpass, tjänstepass och kollektiva pass, inklusive pass för barn) som utfärdats mellan den 27 april 1992 och den 27 juli 1996 och fotokopior av sådana pass.

Identitetskort av alla slag som utfärdats mellan den 27 april 1992 och den 1 januari 2000 och fotokopior av sådana identitetskort.

BILAGA 3

GEMENSAM FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT VILKA ANSES UTGÖRA BEVISNING FÖR UPPFYLLANDE AV VILLKOREN FÖR ÅTERTAGANDE AV TREDJELANDSMEDBORGARE OCH STATSLÖSA PERSONER

(ARTIKLARNA 3.1, 5.1 OCH 9.1)

Inrese- och avresestämplar eller liknande påteckning i den berörda personens resedokument eller annan bevisning för inresa/avresa (t.ex. fotografi).

Angivna dokument, intyg och räkningar av alla slag (t.ex. hotellräkningar, besökskort hos läkare eller tandläkare, inträdeskort till offentliga eller privata institutioner, biluthyrningskontrakt, kreditkortskvitton, etc.) som tydligt visar att den berörda personen har uppehållit sig inom den anmodade statens territorium.

Angivna flyg-, tåg-, buss- eller båtbiljetter eller passagerarlistor som visar att den berörda personen vistats inom den anmodade statens territorium och den berörda personens resväg.

Upplysningar som visar att den berörda personen har använt sig av en researrangörs eller resebyrås tjänster.

Officiella förklaringar, särskilt av gränsmyndighetens personal som kan intyga den berörda personens gränspassage.

BILAGA 4

GEMENSAM FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT VILKA ANSES UTGÖRA TILLRÄCKLIG BEVISNING FÖR UPPFYLLANDE AV VILLKOREN FÖR ÅTERTAGANDE AV TREDJELANDSMEDBORGARE OCH STATSLÖSA PERSONER

(ARTIKLARNA 3.1, 5.1 OCH 9.2)

Officiella förklaringar av den berörda personen i rättsliga eller administrativa förfaranden.

Vittnen som kan intyga den berörda personens gränsövergång.

Beskrivning av den plats där den berörda personen stoppades efter inresan till den begärande statens territorium och omständigheterna kring detta, författad av de behöriga myndigheterna i den staten.

Upplysningar beträffande en persons identitet eller vistelse som lämnats av en internationell organisation (till exempel UNHCR).

Rapporter, eller bekräftelse av upplysningar, som lämnats av familjemedlemmar, medresenärer, etc.

Förklaring av den berörda personen.

BILAGA 5

FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT VILKA ANSES UTGÖRA BEVIS ELLER TILLRÄCKLIG BEVISNING FÖR UPPFYLLANDE AV VILLKOREN FÖR ÅTERTAGANDE AV TIDIGARE MEDBORGARE I SOCIALISTISKA FÖRBUNDSREPUBLIKEN JUGOSLAVIEN

(ARTIKLARNA 3.3, 9.4 OCH 9.5)

Bilaga 5a (dokument som anses utgöra bevis)

Födelseattester eller fotokopior av födelseattester som utfärdats av den tidigare Socialistiska förbundsrepubliken Jugoslavien.

Officiella dokument, inklusive identitetskort, eller fotokopior av sådana dokument som utfärdats av Serbien, den tidigare Förbundsrepubliken Jugoslavien, den tidigare statsunionen Serbien och Montenegro eller den tidigare Socialistiska förbundsrepubliken Jugoslavien, och på vilka födelseort och/eller hemvist anges i enlighet med artikel 3.3.

Bilaga 5b (dokument som anses utgöra tillräcklig bevisning)

Andra dokument eller intyg eller fotokopior av sådana andra dokument eller intyg som pekar på att den berörda personen är född eller har hemvist inom serbiskt territorium.

Officiella förklaringar av den berörda personen i rättsliga eller administrativa förfaranden.

BILAGA 6

Image

Image

Image

BILAGA 7

Image

Image

GEMENSAM FÖRKLARING OM ÅTERANPASSNING

De avtalsslutande parterna erkänner vikten av att medborgare som återtas kan återanpassas på ett effektivt och hållbart sätt i samhället och på arbetsmarknaden i Serbien. De bekräftar att de avser att öka sina ansträngningar, även finansiellt, för att stödja sådan återanpassning, med hänsyn tagen till vilket finansiellt stöd gemenskapen kan undvara för ändamålet.

GEMENSAM FÖRKLARING OM ARTIKLARNA 2.3 OCH 4.3

De avtalsslutande parterna noterar att en serbisk medborgare eller EU-medborgare inte kan fråntas sitt medborgarskap enligt den nationella lagstiftningen i Republiken Serbien och medlemsstaterna.

Parterna är eniga om att samråda med varandra i god tid om denna rättsliga situation skulle förändras.

GEMENSAM FÖRKLARING OM ARTIKLARNA 3 OCH 5

Parterna kommer att sträva efter att se till att alla tredjelandsmedborgare som inte uppfyller de gällande rättsliga villkoren för inresa till eller vistelse eller bosättning på deras respektive territorier återsänds till sina ursprungsländer.

FÖRKLARING AV REPUBLIKEN SERBIEN OM MEDBORGARSKAP

Republiken Serbien förklarar att enligt lagen om medborgarskap i Republiken Serbien (Republiken Serbiens officiella tidning nr 135/04) kan en serbisk medborgare avsäga sig sitt medborgarskap i Serbien endast under förutsättning att vederbörande beviljas medborgarskap i ett annat land i samband med att han eller hon avsäger sig sitt serbiska medborgarskap.

GEMENSAM FÖRKLARING OM DANMARK

De avtalsslutande parterna noterar att detta avtal inte gäller Konungariket Danmarks territorium eller medborgare i Konungariket Danmark. Under dessa omständigheter är det lämpligt att Republiken Serbien och Danmark ingår ett återtagandeavtal med motsvarande innehåll som detta avtal.

GEMENSAM FÖRKLARING OM ISLAND OCH NORGE

De avtalsslutande parterna noterar de nära förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och Island och Norge, särskilt i kraft av avtalet av den 18 maj 1999 beträffande dessa länders associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket. Under dessa omständigheter är det lämpligt att Republiken Serbien ingår ett återtagandeavtal med Island och Norge med motsvarande innehåll som detta avtal.

GEMENSAM FÖRKLARING OM SCHWEIZ

De avtalsslutande parterna noterar att Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiz har undetecknat ett avtal om Schweiz associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket. När associeringsavtalet med Schweiz träder i kraft bör Republiken Serbien ingå ett återtagandeavtal med Schweiz med motsvarande innehåll som detta avtal.


19.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 334/65


RÅDETS BESLUT

av den 8 november 2007

om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

(2007/820/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 63.3 b jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen och artikel 300.3 första stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har på Europeiska gemenskapens vägnar förhandlat fram ett avtal med Bosnien och Hercegovina om återtagande av personer utan uppehållstillstånd.

(2)

Avtalet undertecknades den 18 september 2007 på Europeiska gemenskapens vägnar, med förbehåll för att det kan komma att ingås vid en senare tidpunkt, i enlighet med rådets beslut som antogs den 18 september 2007.

(3)

Avtalet bör godkännas.

(4)

Genom avtalet inrättas en gemensam kommitté för återtagande som själv får anta sin arbetsordning. Det är lämpligt att införa ett förenklat förfarande för fastställandet av gemenskapens ståndpunkt i denna fråga.

(5)

I enlighet med artikel 3 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, har Förenade kungariket meddelat sin önskan att delta i antagandet och tillämpningen av detta beslut.

(6)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, deltar inte Irland i antagandet och tillämpningen av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i Irland.

(7)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Danmarks ställning, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om återtagande av personer utan uppehållstillstånd godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande ska göra den anmälan som föreskrivs i artikel 22.2 i avtalet (2).

Artikel 3

Kommissionen ska företräda gemenskapen i den gemensamma kommitté för återtagande som inrättas genom artikel 18 i avtalet.

Artikel 4

Gemenskapens ståndpunkt i den gemensamma kommittén för återtagande i fråga om antagandet av dess arbetsordning, i enlighet med artikel 18.5 i avtalet, ska antas av kommissionen efter samråd med en särskild kommitté som utsetts av rådet.

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 8 november 2007.

På rådets vägnar

R. PEREIRA

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 24 oktober 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


AVTAL

mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA,

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, nedan kallad ”gemenskapen”,

och

REPUBLIKEN BOSNIEN OCH HERCEGOVINA,

SOM ÄR FAST BESLUTNA att stärka sitt samarbete för att kunna bekämpa olaglig invandring mer effektivt,

SOM ÖNSKAR att genom detta avtal och på grundval av ömsesidighet fastställa snabba och effektiva förfaranden för identifiering och återsändande under säkra och ordnade förhållanden av personer som inte uppfyller, eller inte längre uppfyller, villkoren för inresa till eller vistelse eller bosättning inom Bosnien och Hercegovinas eller en av Europeiska unionens medlemsstaters territorium, och i en anda av samarbete önskar underlätta transiteringen av dessa personer,

SOM UNDERSTRYKER att detta avtal inte ska påverka gemenskapens, Europeiska unionens medlemsstaters och Bosnien och Hercegovinas rättigheter, skyldigheter och ansvar enligt folkrätten, särskilt Europeiska konventionen av den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och konventionen av den 28 juli 1951 angående flyktingars rättsliga ställning,

SOM BEAKTAR att de bestämmelser i detta avtal som omfattas av tillämpningsområdet för avdelning IV i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, inte är tillämpliga på Konungariket Danmark, i enlighet med protokollet om Danmarks ställning som fogats till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I detta avtal avses med

a)

avtalsslutande parter: Bosnien och Hercegovina och gemenskapen,

b)

medborgare i Bosnien och Hercegovina: en person som är medborgare i Bosnien och Hercegovina enligt landets nationella lagstiftning,

c)

medborgare i en medlemsstat: varje person som enligt gemenskapens definition är medborgare i en medlemsstat,

d)

medlemsstat: en medlemsstat i Europeiska unionen, med undantag av Konungariket Danmark,

e)

tredjelandsmedborgare: varje person som innehar annat medborgarskap än medborgarskap i Bosnien och Hercegovina eller en av medlemsstaterna,

f)

statslös person: varje person som inte innehar medborgarskap i något land,

g)

uppehållstillstånd: alla typer av tillstånd som har utfärdats av Bosnien och Hercegovina eller någon av medlemsstaterna och som ger en person rätt att bosätta sig inom dess territorium; detta inbegriper inte tillfälliga tillstånd att stanna inom dess territorium i samband med behandlingen av en asylansökan eller en ansökan om uppehållstillstånd,

h)

visering: ett tillstånd som har utfärdats eller ett beslut som har fattats av Bosnien och Hercegovina eller någon av medlemsstaterna och som krävs för inresa till eller transitering genom dess territorium; detta inbegriper inte visering för flygplatstransitering,

i)

begärande stat: den stat (Bosnien och Hercegovina eller någon av medlemsstaterna) som inger en ansökan om återtagande i enlighet med artikel 7 eller en ansökan om transitering i enlighet med artikel 14 i detta avtal,

j)

anmodad stat: den stat (Bosnien och Hercegovina eller någon av medlemsstaterna) som mottar en ansökan om återtagande i enlighet med artikel 7 eller en ansökan om transitering i enlighet med artikel 14 i detta avtal,

k)

behörig myndighet: samtliga nationella myndigheter i Bosnien och Hercegovina eller någon av medlemsstaterna som i enlighet med artikel 19.1 a har till uppgift att genomföra detta avtal,

l)

transitering: en tredjelandsmedborgares eller statslös persons färd genom den anmodade statens territorium under resa från den begärande staten till bestämmelsestaten.

AVSNITT I

BOSNIEN OCH HERCEGOVINAS ÅTERTAGANDESKYLDIGHETER

Artikel 2

Återtagande av egna medborgare

1.   Bosnien och Hercegovina ska, på begäran av en medlemsstat och utan andra formaliteter än de som anges i detta avtal, återta varje person som inte uppfyller eller inte längre uppfyller de villkor som gäller för inresa till eller vistelse eller bosättning inom den begärande medlemsstatens territorium, förutsatt att det bevisas eller på grundval av tillräcklig bevisning skäligen kan antas att dessa personer är medborgare i Bosnien och Hercegovina.

2.   Bosnien och Hercegovina ska även återta:

underåriga ogifta barn till sådana personer som anges i punkt 1, oavsett barnets födelseort eller medborgarskap, såvida inte barnet har en oberoende rätt att uppehålla sig i den begärande medlemsstaten,

makar, med annat medborgarskap, till sådana personer som avses i punkt 1, förutsatt att de har rätt att resa in till och vistas inom Bosnien och Hercegovinas territorium eller kan beviljas sådan rätt, såvida de inte har en oberoende rätt att uppehålla sig i den begärande medlemsstaten.

3.   Bosnien och Hercegovina ska även återta personer som efter inresan till en medlemsstats territorium har avsagt sig medborgarskap i Bosnien och Hercegovina, såvida inte dessa personer åtminstone har utlovats medborgarskap av denna medlemsstat.

4.   Efter det att Bosnien och Hercegovina har lämnat ett positivt svar på ansökan om återtagande, ska Bosnien och Hercegovinas behöriga diplomatiska beskickning eller konsulat så snabbt som möjligt och senast inom tre arbetsdagar utfärda de resedokument som krävs för återtagandet av den berörda personen; detta resedokument ska ha en giltighetstid på 20 dagar. Om den berörda personen av rättsliga eller faktiska skäl inte kan överföras inom giltighetstiden för det ursprungligen utfärdade resedokumentet, ska Bosnien och Hercegovinas behöriga diplomatiska beskickning eller konsulat inom 14 kalenderdagar utfärda ett nytt resedokument med samma giltighetstid. Om Bosnien och Hercegovina inte har utfärdat det nya resedokumentet inom 14 kalenderdagar, ska landet anses ha godtagit att EU:s enhetligt utformade resedokument för utvisning används (1).

5.   Om den person som ska återtas är medborgare i både Bosnien och Hercegovina och ett tredjeland, ska den begärande medlemsstaten beakta den berörda personens önskemål i fråga om valet av återtagande stat.

Artikel 3

Återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer

1.   Bosnien och Hercegovina ska, på begäran av en medlemsstat och utan andra formaliteter än de som anges i detta avtal, återta alla tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som inte uppfyller eller inte längre uppfyller de villkor som gäller för inresa till eller vistelse eller bosättning inom den begärande medlemsstatens territorium, förutsatt att det bevisas eller på grundval av tillräcklig bevisning skäligen kan antas att dessa personer

a)

innehar eller vid tidpunkten för inresan innehade en giltig visering eller ett giltigt uppehållstillstånd som utfärdats av Bosnien och Hercegovina, eller

b)

olagligt har rest in till medlemsstaternas territorium omedelbart efter att ha vistats inom eller transiterat genom Bosnien och Hercegovinas territorium.

2.   Återtagandeskyldigheten i punkt 1 ska inte gälla om

a)

tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen endast har befunnit sig i transitering på en internationell flygplats i Bosnien och Hercegovina, eller

b)

den begärande medlemsstaten har utfärdat en visering eller ett uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen före eller efter inresan till landets territorium, såvida inte

den berörda personen innehar en visering eller ett uppehållstillstånd som utfärdats av Bosnien och Hercegovina och som löper ut vid en senare tidpunkt, eller

viseringen eller uppehållstillståndet som utfärdats av den begärande medlemsstaten har erhållits med hjälp av falska eller förfalskade handlingar, eller genom att lämna felaktiga uppgifter, eller

personen i fråga underlåter att iaktta eventuella villkor som är knutna till viseringen.

3.   På begäran från en medlemsstat ska Bosnien och Hercegovina även återta tidigare medborgare i Socialistiska förbundsrepubliken Jugoslavien som inte har förvärvat något annat medborgarskap, förutsatt att de är födda i Bosnien och Hercegovina och hade hemvist inom Bosnien och Hercegovinas territorium den 6 april 1992.

4.   När Bosnien och Hercegovina har lämnat ett positivt svar på ansökan om återtagande ska den begärande medlemsstaten om nödvändigt utfärda EU:s enhetligt utformade resedokument för utvisning för den person vars återtagande har godtagits (1).

AVSNITT II

GEMENSKAPENS ÅTERTAGANDESKYLDIGHETER

Artikel 4

Återtagande av egna medborgare

1.   En medlemsstat ska, på begäran av Bosnien och Hercegovina och utan andra formaliteter än de som anges i detta avtal, återta varje person som inte uppfyller eller inte längre uppfyller de villkor som gäller för inresa till eller vistelse eller bosättning inom Bosnien och Hercegovinas territorium, förutsatt att det bevisas eller på grundval av tillräcklig bevisning skäligen kan antas att dessa personer är medborgare i den berörda medlemsstaten.

2.   En medlemsstat ska även återta:

underåriga ogifta barn till sådana personer som anges i punkt 1, oavsett barnets födelseort eller medborgarskap, såvida inte barnet har en oberoende rätt att uppehålla sig i Bosnien och Hercegovina,

makar, med annat medborgarskap, till sådana personer som avses i punkt 1, förutsatt att de har rätt att resa in till och vistas inom den anmodade medlemsstatens territorium eller kan beviljas sådan rätt, såvida de inte har en oberoende rätt att uppehålla sig i Bosnien och Hercegovina.

3.   En medlemsstat ska även återta personer som efter inresan till Bosnien och Hercegovinas territorium har fråntagits eller avsagt sig medborgarskap i en medlemsstat, såvida inte dessa personer åtminstone har utlovats medborgarskap av Bosnien och Hercegovina.

4.   Efter det att den anmodade medlemsstaten har lämnat ett positivt svar på ansökan om återtagande, ska den medlemsstatens behöriga diplomatiska beskickning eller konsulat så snabbt som möjligt och senast inom tre arbetsdagar utfärda de resedokument som krävs för återtagandet av den berörda personen; detta resedokument ska ha en giltighetstid på minst 3 månader. Om den berörda personen av rättsliga eller faktiska skäl inte kan överföras inom giltighetstiden för det ursprungligen utfärdade resedokumentet, ska den anmodade medlemsstatens behöriga diplomatiska beskickning eller konsulat inom 14 kalenderdagar utfärda ett nytt resedokument med samma giltighetstid.

5.   Om den person som ska återtas är medborgare i både den anmodade medlemsstaten och ett tredjeland, ska Bosnien och Hercegovina beakta den berörda personens önskemål i fråga om valet av återtagande stat.

Artikel 5

Återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer

1.   En medlemsstat ska, på begäran av en Bosnien och Hercegovina och utan andra formaliteter än de som anges i detta avtal, återta alla tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som inte uppfyller eller inte längre uppfyller de villkor som gäller för inresa till eller vistelse eller bosättning inom Bosnien och Hercegovinas territorium, förutsatt att det bevisas eller på grundval av tillräcklig bevisning skäligen kan antas att dessa personer

a)

innehar eller vid tidpunkten för inresan innehade en giltig visering eller ett giltigt uppehållstillstånd som utfärdats av den anmodade medlemsstaten, eller

b)

olagligt har rest in till Bosnien och Hercegovinas territorium omedelbart efter att ha vistats inom eller transiterat genom den anmodade medlemsstatens territorium.

2.   Återtagandeskyldigheten i punkt 1 ska inte gälla om

a)

tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen endast har befunnit sig i transitering på en internationell flygplats i den anmodade medlemsstaten, eller

b)

Bosnien och Hercegovina har utfärdat en visering eller ett uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen före eller efter inresan till landets territorium, såvida inte

den berörda personen innehar en visering eller ett uppehållstillstånd som utfärdats av den anmodade medlemsstaten och som löper ut vid en senare tidpunkt, eller

viseringen eller uppehållstillståndet som utfärdats av Bosnien och Hercegovina har erhållits med hjälp av falska eller förfalskade handlingar, eller genom att lämna felaktiga uppgifter, eller

personen i fråga underlåter att iaktta eventuella villkor som är knutna till viseringen.

3.   Återtagandeskyldigheten i punkt 1 åligger den medlemsstat som utfärdat viseringen eller uppehållstillståndet. Om två eller flera medlemsstater har utfärdat en visering eller ett uppehållstillstånd åligger återtagandeskyldigheten i punkt 1 den medlemsstat som utfärdade dokumentet med en längre giltighetstid, eller, om ett eller flera av dem redan har upphört att gälla, det dokument som fortfarande är giltigt. Om samtliga dokument redan har upphört att gälla åligger återtagandeskyldigheten i punkt 1 den medlemsstat som utfärdade det dokument som gällde längst. Om inga sådana dokument kan uppvisas åligger återtagandeskyldigheten i punkt 1 den medlemsstat från vilken den senaste utresan skedde.

4.   När den anmodade medlemsstaten har lämnat ett positivt svar på ansökan om återtagande ska Bosnien och Hercegovina om nödvändigt utfärda det resedokument som krävs för att den person vars återtagande har godtagits ska kunna återvända.

AVSNITT III

ÅTERTAGANDEFÖRFARANDET

Artikel 6

Principer

1.   Om inte annat följer av punkt 2 ska det för överföring av en person som ska återtas på grundval av någon av skyldigheterna enligt artiklarna 2 och 5 krävas att en ansökan om återtagande inges till den behöriga myndigheten i den anmodade staten.

2.   Det krävs ingen ansökan om återtagande om den person som ska återtas innehar ett giltigt resedokument eller en giltig identitetshandling och, i tillämpliga fall, en giltig visering eller ett giltigt uppehållstillstånd som utfärdats av den anmodade staten.

Artikel 7

Ansökan om återtagande

1.   Ansökan om återtagande ska om möjligt också innehålla följande upplysningar:

a)

Uppgifter om den person som ska återtas (till exempel förnamn, efternamn och födelsedatum samt, om möjligt, födelseort och senaste hemvist) och, i lämpliga fall, uppgifter om underåriga ogifta barn samt personens maka eller make.

b)

Uppgifter om den tillräckliga bevisning som finns tillgänglig med avseende på medborgarskap, transitering, uppfyllandet av villkoren för återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer samt olovlig inresa och olovlig vistelse.

c)

Ett fotografi av den person som ska återtas.

2.   Begäran om återtagande ska om möjligt också innehålla följande upplysningar:

a)

Uppgift om att den person som ska överföras kan vara i behov av hjälp eller vård, förutsatt att den berörda personen uttryckligen har gett sitt samtycke till uppgiften.

b)

Alla andra skydds- eller säkerhetsåtgärder eller uppgifter om personens hälsotillstånd som kan komma att krävas i samband med det enskilda överföringsfallet.

3.   Ett gemensamt formulär som ska användas för ansökningar om återtagande åtföljer som bilaga 6.

Artikel 8

Bevismedel rörande medborgarskap

1.   Bevis för medborgarskap enligt artiklarna 2.1 och 4.1 kan särskilt lämnas med hjälp av de dokument som förtecknas i bilaga 1, även om deras giltighetstid har löpt ut. Om sådana dokument uppvisas ska medlemsstaterna och Bosnien och Hercegovina ömsesidigt erkänna medborgarskapet utan att kräva ytterligare undersökning. Bevis för medborgarskap kan inte lämnas med hjälp av falska dokument.

2.   Tillräcklig bevisning för medborgarskap enligt artiklarna 2.1 och 4.1 kan särskilt lämnas med hjälp av de dokument som förtecknas i bilaga 2, även om deras giltighetstid har löpt ut. Om sådana dokument uppvisas ska medlemsstaterna och Bosnien och Hercegovina anse att medborgarskapet är fastställt, såvida de inte kan bevisa annat. Tillräcklig bevisning för medborgarskap kan inte lämnas med hjälp av falska dokument.

3.   Om inget av de dokument som förtecknas i bilagorna 1 och 2 kan uppvisas ska den anmodade statens behöriga diplomatiska och konsulära beskickningar på begäran vidta åtgärder för att utan onödigt dröjsmål, och senast tre arbetsdagar från den dag ansökan om återtagande inkom, intervjua den person som ska återtas i syfte att fastställa hans eller hennes medborgarskap.

Artikel 9

Bevismedel rörande tredjelandsmedborgare och statslösa personer

1.   Bevis för uppfyllande av villkoren för återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer enligt artiklarna 3.1 och 5.1 ska särskilt lämnas med hjälp av de bevismedel som anges i bilaga 3; de kan inte lämnas med hjälp av falska dokument. Medlemsstaterna och Bosnien och Hercegovina ska ömsesidigt erkänna sådana bevis utan att kräva ytterligare undersökning.

2.   Tillräcklig bevisning för uppfyllande av villkoren för återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer enligt artiklarna 3.1 och 5.1 ska särskilt lämnas med hjälp av de bevismedel som anges i bilaga 4 till detta avtal; de kan inte lämnas med hjälp av falska dokument. När sådan tillräcklig bevisning uppvisas ska medlemsstaterna och Bosnien och Hercegovina anse att villkoren är uppfyllda, såvida de inte kan bevisa annat.

3.   Olovlig inresa, vistelse eller bosättning ska fastställas med hjälp av den berörda personens resedokument, i vilka nödvändig visering eller nödvändigt tillstånd för att uppehålla sig inom den begärande statens territorium saknas. En förklaring av den begärande staten om att den berörda personen befunnits sakna nödvändiga resedokument, nödvändig visering eller nödvändigt uppehållstillstånd ska också utgöra tillräcklig bevisning för olaglig inresa, vistelse eller bosättning.

4.   Bevis för uppfyllande av villkoren för återtagande av tidigare medborgare i Socialistiska förbundsrepubliken Jugoslavien enligt artikel 3.3 ska särskilt lämnas med hjälp av de bevismedel som anges i bilaga 5a till detta avtal; de kan inte lämnas med hjälp av falska dokument. Bosnien och Hercegovina ska på ömsesidig grund erkänna sådana bevis utan att kräva ytterligare undersökning.

5.   Tillräcklig bevisning för uppfyllande av villkoren för återtagande av tidigare medborgare i Socialistiska förbundsrepubliken Jugoslavien enligt artikel 3.3 ska särskilt lämnas med hjälp av de bevismedel som anges i bilaga 5b; de kan inte lämnas med hjälp av falska dokument. När sådan tillräcklig bevisning uppvisas ska Bosnien och Hercegovina anse att villkoren är uppfyllda, såvida man inte kan bevisa annat.

6.   Om inget av de dokument som förtecknas i bilagorna 5a och 5b kan uppvisas ska Bosnien och Hercegovinas behöriga diplomatiska och konsulära beskickningar på begäran vidta åtgärder för att utan onödigt dröjsmål, och senast tre arbetsdagar från den dag ansökan om återtagande inkom, intervjua den person som ska återtas i syfte att fastställa hans eller hennes medborgarskap.

Artikel 10

Tidsfrister

1.   Ansökan om återtagande ska inges till den anmodade statens behöriga myndighet senast ett år efter det att den begärande statens behöriga myndighet har fått kännedom om att en tredjelandsmedborgare eller statslös person inte uppfyller, eller inte längre uppfyller, de villkor som gäller för inresa, vistelse eller bosättning. I de fall där det finns rättsliga eller faktiska hinder för att begäran ska kunna inges i tid ska tidsfristen på den begärande statens begäran förlängas, men endast till dess att hindren har upphört att existera.

2.   En ansökan om återtagande ska i samtliga fall besvaras skriftligen inom tio kalenderdagar. Denna tidsfrist ska börja löpa samma dag som ansökan om återtagande mottas. Om inget svar erhållits inom den angivna tidsfristen, anses den anmodade staten ha lämnat sitt samtycke till överföringen.

3.   De fall där det finns rättsliga eller faktiska hinder för att begäran ska kunna inges inom tio dagar kan denna tidsfrist på vederbörligen motiverad begäran förlängas med upp till sex kalenderdagar. Om inget svar erhållits inom den angivna tidsfristen, anses den anmodade staten ha lämnat sitt samtycke till överföringen.

4.   Om en begäran om återtagande avslås ska skälen för detta anges.

5.   Efter det att samtycke har lämnats eller, i tillämpliga fall, efter det att de tidsfrister som fastställs i punkt 2 har löpt ut, ska den berörda personen överföras inom tre månader. Denna tidsfrist ska på ansökan från den begärande staten förlängas med den tid som krävs för att åtgärda rättsliga eller praktiska hinder.

Artikel 11

Överföringsvillkor och transportsätt

1.   Innan en person återsänds ska de behöriga myndigheterna i Bosnien och Hercegovina och den berörda medlemsstaten i förväg komma överens skriftligen om dag för överföring, ort för inresa, eventuell eskort och andra uppgifter av betydelse för överföringen.

2.   Transporten kan utföras med flyg, sjövägen eller landvägen. Återsändande med flyg ska inte begränsas till Bosnien och Hercegovinas eller medlemsstaternas nationella flygbolag utan kan ske med utnyttjande av reguljärt flyg eller charterflyg. Vid återsändande med eskort ska eskorten inte begränsas till personer bemyndigade av den begärande staten, förutsatt att de är bemyndigade av Bosnien och Hercegovina eller en medlemsstat.

Artikel 12

Återtagande på felaktiga grunder

1. Den begärande staten ska ta tillbaka varje person som har återtagits av den anmodade staten om det inom tre månader efter det att den berörda personen har överförts konstateras att kraven i artiklarna 2–5 i detta avtal inte är uppfyllda.

2. I sådana fall ska procedurreglerna i detta avtal gälla i tillämpliga delar och alla tillgängliga uppgifter avseende den faktiska identiteten och medborgarskapet för den person som ska återtas tillhandahållas.

AVSNITT IV

TRANSITERINGAR

Artikel 13

Principer

1.   Medlemsstaterna och Bosnien och Hercegovina bör begränsa transiteringen av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer till sådana fall där de berörda personerna inte kan återsändas direkt till bestämmelsestaten.

2.   Bosnien och Hercegovina ska tillåta transitering av tredjelandsmedborgare och statslösa personer om en medlemsstat begär detta, och en medlemsstat ska tillåta transitering av tredjelandsmedborgare och statslösa personer om Bosnien och Hercegovina begär detta, om den fortsatta resan i eventuella andra transiteringsstater och återtagandet av bestämmelsestaten garanteras.

3.   Bosnien och Hercegovina eller en medlemsstat kan vägra transitering

a)

om tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen riskerar att utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller dödsstraff eller förföljelse på grund av ras, religion, medborgarskap, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk övertygelse i bestämmelsestaten eller någon annan transiteringsstat, eller

b)

om tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen kommer att bli föremål för straffrättsliga påföljder i den anmodade staten eller i någon annan transiteringsstat, eller

c)

av folkhälsoskäl eller av skäl som rör nationell säkerhet, allmän ordning eller andra nationella intressen i den anmodade staten.

4.   Bosnien och Hercegovina eller en medlemsstat kan återkalla ett utfärdat tillstånd, om det senare uppkommer eller uppdagas sådana omständigheter som avses i punkt 3, vilka lägger hinder i vägen för transiteringen, eller om den fortsatta resan i eventuella transiteringsstater eller återtagandet från bestämmelsestatens sida inte längre garanteras. I sådana fall ska den begärande staten, vid behov och utan dröjsmål, ta tillbaka tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen.

Artikel 14

Transiteringsförfarande

1.   En ansökan om transitering måste inges skriftligen till de behöriga myndigheterna i den anmodade staten och ska innehålla följande upplysningar:

a)

Typ av transitering (med flyg, sjövägen eller landvägen), eventuella andra transiteringsstater och avsedd slutdestination.

b)

Närmare uppgifter om den berörda personen (t.ex. förnamn, efternamn, flicknamn, andra namn som den berörda personen använder eller genom vilka han eller hon är känd, aliasnamn, födelsedatum, kön och, om möjligt, födelseort, medborgarskap, språk, typ av och nummer på resedokument).

c)

Avsedd inreseort, tidpunkt för överföring och eventuell eskort.

d)

En förklaring om att den begärande staten anser att villkoren i artikel 13.2 är uppfyllda och att det inte finns några kända skäl för ett avslag enligt artikel 13.3.

Ett gemensamt formulär som ska användas för begäran om transitering medföljer som bilaga 7.

2.   Den anmodade staten ska inom fem kalenderdagar skriftligen underrätta den begärande staten om inresetillståndet och bekräfta ort och beräknad tidpunkt för inresan eller underrätta den om avslag på begäran om inresetillstånd och om skälen för detta.

3.   Om transiteringen görs med flyg ska den person som ska återtas jämte eventuell eskort undantas från kravet på att ansöka om visering för flygplatstransitering.

4.   De behöriga myndigheterna i den anmodade staten ska efter samråd mellan parterna hjälpa till med transiteringen, framför allt genom att övervaka de berörda personerna och genom att tillhandahålla lämpliga anordningar för detta.

AVSNITT V

KOSTNADER

Artikel 15

Transport- och transiteringskostnader

Utan att det påverkar de behöriga myndigheternas rätt att av den person som ska återtas eller tredje man kräva återbetalning av de kostnader som är förbundna med återtagandet ska alla transportkostnader som uppkommer i samband med återtagande och transitering enligt detta avtal fram till den slutliga bestämmelsestatens gräns bäras av den begärande staten.

AVSNITT VI

UPPGIFTSSKYDD OCH ICKE-PÅVERKANSKLAUSUL

Artikel 16

Uppgiftsskydd

Överlämnande av personuppgifter får endast äga rum om detta är nödvändigt för genomförandet av detta avtal och ska göras av de behöriga myndigheterna i Bosnien och Hercegovina eller en medlemsstat, beroende på omständigheterna. Bearbetning och behandling av personuppgifter i ett särskilt fall ska vara underställda den nationella lagstiftningen i Bosnien och Hercegovina och, i de fall där kontrollenheten är en behörig myndighet i en medlemsstat, bestämmelserna i direktiv 95/46/EG (2) och i den nationella lagstiftning i den berörda medlemsstaten som antagits till följd av det direktivet. Dessutom ska följande principer gälla:

a)

Personuppgifter ska behandlas på ett korrekt och lagenligt sätt.

b)

Personuppgifter ska insamlas i det specifika, uttryckliga och legitima syftet att genomföra detta avtal och får inte bearbetas ytterligare av den meddelande eller mottagande myndigheten på ett sätt som är oförenligt med detta syfte.

c)

Personuppgifter ska vara adekvata, relevanta och inte överdrivet omfattande i förhållande till det syfte för vilket de insamlas eller ytterligare bearbetas; meddelade personuppgifter får endast röra följande:

Uppgifter om den person som ska överföras (t.ex. förnamn, efternamn, eventuella tidigare namn, andra namn eller aliasnamn, kön, civilstånd, födelsedatum och födelseort, samt nuvarande och eventuellt tidigare medborgarskap).

Pass, identitetskort eller körkort (nummer, giltighetstid, datum för utfärdande, utfärdande myndighet, ort för utfärdande).

Anhalter och resvägar.

Andra upplysningar som är nödvändiga för att identifiera den person som ska överföras eller för att undersöka villkoren för återtagande enligt detta avtal.

d)

Personuppgifter ska vara exakta och, vid behov, uppdaterade.

e)

Personuppgifter ska bevaras på ett sätt som gör det möjligt att identifiera personerna i fråga endast så länge som detta är nödvändigt för det syfte för vilket uppgifterna insamlades eller för vilket de bearbetas ytterligare.

f)

Både den meddelande myndigheten och den mottagande myndigheten ska vidta alla åtgärder som är rimliga för att säkerställa rättelse, utplåning eller blockering av personuppgifter, när bearbetningen inte överensstämmer med bestämmelserna i denna artikel, framför allt om dessa uppgifter inte är adekvata, relevanta, exakta eller om de är överdrivet omfattande i förhållande till bearbetningens syfte. Detta omfattar även anmälan till den andra parten av eventuell rättelse, utplåning eller blockering.

g)

Den mottagande myndigheten ska på begäran meddela den underrättande myndigheten hur meddelade uppgifter har använts och om de resultat som uppnåtts av detta.

h)

Personuppgifter får endast meddelas till de behöriga myndigheterna. För vidarebefordran av uppgifter till andra organ krävs att den meddelande myndigheten i förväg ger sitt samtycke.

i)

De meddelande och mottagande myndigheterna är skyldiga att skriftligen registrera meddelandet och mottagandet av personuppgifter.

Artikel 17

Icke-påverkansklausul

1.   Detta avtal ska inte påverka gemenskapens, medlemsstaternas och Bosnien och Hercegovinas rättigheter, skyldigheter och ansvar enligt folkrätten, särskilt

konventionen av den 28 juli 1951 angående flyktingars rättsliga ställning, ändrad genom protokollet av den 31 januari 1967 angående flyktingars rättsliga ställning,

de internationella konventioner som reglerar vilken stat som ansvarar för prövningen av en asylansökan,

Europeiska konventionen av den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

konventionen av den 10 december 1984 mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

internationella konventioner om utlämning och transitering,

multilaterala internationella konventioner och avtal om återtagande av utländska medborgare.

2.   Inget i detta avtal ska förhindra att en person återsänds inom ramen för andra formella eller informella ordningar.

AVSNITT VII

GENOMFÖRANDE OCH TILLÄMPNING

Artikel 18

Gemensam kommitté för återtagande

1.   De avtalsslutande parterna ska bistå varandra vid tillämpningen och tolkningen av detta avtal. För detta ändamål ska de inrätta en gemensam kommitté för återtagande (nedan kallad ”kommittén”) som bland annat ska ha till uppgift

a)

att övervaka tillämpningen av detta avtal,

b)

att besluta om de ordningar som behövs för en enhetlig tillämpning av detta avtal,

c)

att ha regelbundna informationsutbyten om alla genomförandeprotokoll som i enlighet med artikel 19 upprättas av enskilda medlemsstater och Bosnien och Hercegovina,

d)

att rekommendera ändringar av detta avtal och dess bilagor.

2.   Kommitténs beslut ska vara bindande för de avtalsslutande parterna.

3.   Kommittén ska vara sammansatt av företrädare för gemenskapen och Bosnien och Hercegovina; gemenskapen ska företrädas av kommissionen.

4.   Kommittén ska sammanträda när så är nödvändigt på begäran av en av de avtalsslutande parterna.

5.   Kommittén ska själv fastställa sin arbetsordning.

Artikel 19

Genomförandeprotokoll

1.   På begäran av en medlemsstat eller Bosnien och Hercegovina ska Bosnien och Hercegovina och en medlemsstat upprätta ett genomförandeprotokoll med bestämmelser om

a)

utseende av behöriga myndigheter, gränspasseringsställen och utbyte av information om kontaktställen,

b)

villkor för återsändande med eskort, inbegripet transitering av tredjelandsmedborgare och statslösa personer under eskort, och

c)

andra bevismedel och dokument än de som anges i bilagorna 1–5 till detta avtal.

2.   De genomförandeprotokoll som avses i punkt 1 ska träda i kraft först efter det att den gemensamma kommittén för återtagande (artikel 18) har underrättats.

3.   Bosnien och Hercegovina samtycker till att tillämpa bestämmelserna i ett genomförandeprotokoll som upprättas med en medlemsstat även i sina förbindelser med en annan medlemsstat, om den medlemsstaten så begär.

Artikel 20

Förhållande till medlemsstaternas bilaterala avtal eller ordningar om återtagande

Bestämmelserna i detta avtal ska ha företräde framför bestämmelserna i alla de bilaterala avtal eller ordningar om återtagande av personer utan uppehållstillstånd som enligt artikel 19 har ingåtts eller kan komma att ingås mellan enskilda medlemsstater och Bosnien och Hercegovina.

AVSNITT VIII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 21

Territoriell tillämpning

1.   Om inte annat följer av punkt 2 ska detta avtal vara tillämpligt inom det territorium där fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen är tillämpligt och inom Bosnien och Hercegovinas territorium.

2.   Detta avtal ska inte vara tillämpligt inom Konungariket Danmarks territorium.

Artikel 22

Ikraftträdande, giltighetstid och upphörande

1.   Detta avtal ska ratificeras eller godkännas av de avtalsslutande parterna i enlighet med deras respektive förfaranden.

2.   Detta avtal träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då de avtalsslutande parterna till varandra anmält att de förfaranden som avses i punkt 1 har avslutats.

3.   Detta avtal ingås på obestämd tid.

4.   Var och en av de avtalsslutande parterna får, med hänvisning till säkerhet, allmän ordning eller folkhälsa, tillfälligt avbryta tillämpningen av detta avtal helt eller delvis med avseende på tredjelandsmedborgare och statslösa personer genom att officiellt underrätta den andra avtalsslutande parten, men först efter samråd med den kommitté som anges i artikel 18. Avbrottet i tillämpningen ska börja gälla den andra dagen efter dagen för en sådan underrättelse.

5.   Var och en av de avtalsslutande parterna kan säga upp detta avtal genom att officiellt underrätta den andra avtalsslutande parten. Avtalet ska upphöra att gälla sex månader efter dagen för en sådan underrättelse.

Artikel 23

Bilagor

Bilagorna 1–7 ska utgöra en integrerad del av detta avtal.

Utfärdat i Bryssel den artonde september år tjugohundrasju i två exemplar på vart och ett av parternas officiella språk, vilka alla texter är lika giltiga.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku zajednicu

За Европску зајелницу

Za Europsku zajednicu

Image

Image

За Босна и Херцеговина

Por Bosnia y Herzegovina

Za Bosnu a Hercegovinu

For Bosnien-Hercegovina

Für Bosnien und Herzegowina

Bosnia ja Hertsegoviina nimel

Γiα τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

For Bosnia and Herzegovina

Pour la Bosnie-et-Herzégovine

Per la Bosnia-Erzegovina

Bosnijos ir Hercegovinos vardu

Bosnijas un Hercegovinas vārdā

Bosznia és Hercegovina részéről

Għall-Bożnja u Ħerzegovina

Voor Bosnië en Herzegovina

W imieniu Bośni i Hercegowiny

Pela Bósnia e Herzegovina

Pentru Bosnia și Herţegovina

Za Bosnu a Hercegovinu

Za Bosno in Hercegovino

Bosnia ja Hertsegovinan puolesta

För Bosnien och Hercegovina

Za Bosnu i Hercegovinu

За Босну и Херцеговину

Za Bosnu i Hercegovinu

Image


(1)  I enlighet med vad som fastställs i Europeiska unionens råds rekommendation av den 30 november 1994.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

BILAGA 1

GEMENSAM FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT VILKAS UPPVISANDE ANSES VARA BEVIS FÖR MEDBORGARSKAP

(ARTIKLARNA 2.1, 4.1 OCH 8.1)

Alla slag av pass och resedokument (t.ex. nationella pass, diplomatpass, tjänstepass, kollektiva pass och ersättningspass, inklusive barnpass).

Alla slag av identitetskort (inbegripet tillfälliga och provisoriska samt militära identitetskort).

Sjöfartsböcker och tjänstgöringsbevis för skeppare.

Intyg om medborgarskap och liknande officiella dokument som styrks av andra officiella handlingar som innehåller ett fotografi, vilka indikerar eller klart anger medborgarskap.

BILAGA 2

GEMENSAM FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT VILKAS UPPVISANDE ANSES VARA TILLRÄCKLIG BEVISNING FÖR MEDBORGARSKAP

(ARTIKLARNA 2.1, 4.1 OCH 8.2)

Fotokopior av något av de dokument som anges i bilaga 1.

Körkort eller fotokopior av körkort.

Födelseattester eller fotokopior av födelseattester.

Identitetskort för företagsanställda eller fotokopior av sådana kort.

Vittnesutsagor.

Förklaringar av den berörda personen samt det språk som han eller hon talar, även fastställt genom ett officiellt testresultat.

Varje annat dokument som kan bidra till fastställandet av den berörda personens medborgarskap.

BILAGA 3

GEMENSAM FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT VILKA ANSES UTGÖRA BEVIS FÖR UPPFYLLANDE AV VILLKOREN FÖR ÅTERTAGANDE AV TREDJELANDSMEDBORGARE OCH STATSLÖSA PERSONER

(ARTIKLARNA 3.1, 5.1 OCH 9.1)

Inrese- och avresestämplar eller liknande påteckning i den berörda personens resedokument eller annan bevisning för inresa/avresa (t.ex. fotografi).

Dokument, intyg och räkningar av alla slag (t.ex. hotellräkningar, besökskort hos läkare eller tandläkare, inträdeskort till offentliga eller privata institutioner, biluthyrningskontrakt, kreditkortskvitton, etc.) som tydligt visar att den berörda personen har uppehållit sig inom den anmodade statens territorium.

Angivna flyg-, tåg-, buss- eller båtbiljetter eller passagerarlistor som visar att den berörda personen vistats inom den anmodade statens territorium och den berörda personens resväg.

Upplysningar som visar att den berörda personen har använt sig av en researrangörs eller resebyrås tjänster.

Officiella förklaringar av gränsmyndighetens personal och andra vittnen som kan intyga den berörda personens gränspassage.

Officiella förklaringar av den berörda personen i rättsliga eller administrativa förfaranden.

BILAGA 4

GEMENSAM FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT VILKA ANSES UTGÖRA TILLRÄCKLIG BEVISNING FÖR UPPFYLLANDE AV VILLKOREN FÖR ÅTERTAGANDE AV TREDJELANDSMEDBORGARE OCH STATSLÖSA PERSONER

(ARTIKLARNA 3.1, 5.1 OCH 9.2)

Beskrivning av den plats där den berörda personen stoppades efter inresan till den begärande statens territorium och omständigheterna kring detta, författad av de behöriga myndigheterna i den staten.

Upplysningar beträffande en persons identitet eller vistelse som lämnats av en internationell organisation (till exempel UNHCR).

Utsagor eller bekräftelse av uppgifter från familjemedlemmar, resesällskap m.m.

Ett fotografi av den berörda personen

BILAGA 5

FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT VILKA ANSES UTGÖRA BEVIS ELLER TILLRÄCKLIG BEVISNING FÖR UPPFYLLANDE AV VILLKOREN FÖR ÅTERTAGANDE AV TIDIGARE MEDBORGARE I SOCIALISTISKA FÖRBUNDSREPUBLIKEN JUGOSLAVIEN

(ARTIKLARNA 3.3, 9.4 OCH 9.5)

Bilaga 5a (dokument som anses vara bevis)

Födelseattester eller fotokopior av födelseattester som utfärdats av den tidigare Socialistiska förbundsrepubliken Jugoslavien.

Officiella dokument eller fotokopior av sådana dokument som utfärdats av Bosnien och Hercegovina eller den tidigare Socialistiska förbundsrepubliken Jugoslavien, och på vilka födelseort och/eller hemvist anges i enlighet med artikel 3.3.

Bilaga 5b (dokument som anses utgöra tillräcklig bevisning)

Andra dokument eller intyg som anger att personen är född inom Bosnien och Hercegovinas territorium, eller fotokopior av sådana dokument eller intyg.

Officiella förklaringar av den berörda personen i rättsliga eller administrativa förfaranden.

BILAGA 6

Image

Image

Image

BILAGA 7

Image

Image

GEMENSAM FÖRKLARING OM ARTIKLARNA 3 OCH 5

Parterna kommer att sträva efter att se till att alla tredjelandsmedborgare som inte uppfyller de gällande rättsliga villkoren för inresa till eller vistelse eller bosättning på deras respektive territorier, återsänds till sina ursprungsländer.

GEMENSAM FÖRKLARING OM DANMARK

De avtalsslutande parterna noterar att detta avtal inte gäller Konungariket Danmarks territorium eller medborgare i Konungariket Danmark. Under dessa omständigheter är det lämpligt att Bosnien och Hercegovina och Danmark ingår ett återtagandeavtal med motsvarande innehåll som detta avtal.

GEMENSAM FÖRKLARING OM ISLAND OCH NORGE

De avtalsslutande parterna noterar de nära förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och Island och Norge, särskilt i kraft av avtalet av den 18 maj 1999 beträffande dessa länders associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket. Under dessa omständigheter är det lämpligt att Bosnien och Hercegovina och Danmark ingår ett återtagandeavtal med motsvarande innehåll som detta avtal.

GEMENSAM FÖRKLARING OM SCHWEIZ

De avtalsslutande parterna noterar att Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiz har undertecknat ett avtal om Schweiz associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket. När associeringsavtalet med Schweiz träder i kraft bör Bosnien och Hercegovina ingå ett återtagandeavtal med Schweiz med motsvarande innehåll som detta avtal.


19.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 334/84


RÅDETS BESLUT

av den 8 november 2007

om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Albanien om förenklat utfärdande av viseringar

(2007/821/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 62.2 b i och ii jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen och artikel 300.3 första stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har på Europeiska gemenskapens vägnar förhandlat fram ett avtal med Republiken Albanien om förenklat utfärdande av viseringar.

(2)

Avtalet undertecknades den 18 september 2007 på Europeiska gemenskapens vägnar, med förbehåll för att det kan komma att ingås vid en senare tidpunkt, i enlighet med ett rådsbeslut som antogs den 18 september 2007.

(3)

Avtalet bör godkännas.

(4)

Genom avtalet inrättas en gemensam kommitté för förvaltningen av avtalet som själv får anta sin arbetsordning. Det är lämpligt att införa ett förenklat förfarande för fastställandet av gemenskapens ståndpunkt i denna fråga.

(5)

I enlighet med det till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning och protokollet om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar deltar Förenade kungariket och Irland inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i Förenade kungariket och Irland.

(6)

I enlighet med det till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om Danmarks ställning deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Albanien om förenklat utfärdande av viseringar godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande ska göra den anmälan som föreskrivs i artikel 14.1 i avtalet (2).

Artikel 3

Kommissionen, biträdd av experter från medlemsstaterna, ska företräda gemenskapen i den gemensamma expertkommitté som inrättas genom artikel 12 i avtalet.

Artikel 4

Gemenskapens ståndpunkt i den gemensamma expertkommittén i fråga om antagandet av dess arbetsordning, i enlighet med artikel 12.4 i avtalet, ska antas av kommissionen efter samråd med en särskild kommitté som utsetts av rådet.

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 8 november 2007.

På rådets vägnar

R. PEREIRA

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 24 oktober 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


AVTAL

mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Albanien om förenklat förfarande för utfärdande av viseringar

EUROPEISKA GEMENSKAPEN,

nedan kallad ”gemenskapen”,

och

REPUBLIKEN ALBANIEN,

nedan kallade ”parterna”,

SOM BEAKTAR stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Albanien som undertecknades den 12 juni 2006 och som för närvarande styr förbindelserna med Republiken Albanien,

SOM BEKRÄFTAR avsikten att inom ramen för strukturerna i det befintliga stabiliserings- och associeringsavtalet nära samarbeta för en liberalisering av viseringsreglerna mellan Republiken Albanien och Europeiska unionen, i enlighet med slutsatserna från toppmötet i Thessaloniki mellan EU och länderna på västra Balkan den 21 juni 2003,

SOM ÖNSKAR UNDERLÄTTA de mellanfolkliga kontakterna, som ett första konkret steg mot en viseringsfri reseordning och som en viktig förutsättning för en stabil utveckling av ekonomiska, humanitära, kulturella, vetenskapliga och andra band, genom att förenkla utfärdandet av viseringar till medborgare i Republiken Albanien,

SOM ERINRAR SIG att EU-medborgare sedan den 4 augusti 2000 är befriade från viseringskravet när de reser till Republiken Albanien för en period av högst 90 dagar per 180-dagarsperiod eller transiterar genom Republiken Albaniens territorium,

SOM ERKÄNNER att om Republiken Albanien återinför kravet på visering för EU-medborgare kommer samma förenklade viseringsförfaranden som beviljas albanska medborgare enligt detta avtal, automatiskt, på ömsesidig basis, att tillämpas på EU-medborgare,

SOM ÄR MEDVETNA OM att denna förenkling av viseringsförfarandena inte bör leda till olaglig invandring och som särskilt uppmärksammar säkerhet och återtagande,

SOM BEAKTAR ikraftträdandet av avtalet mellan Republiken Albanien och Europeiska gemenskapens råd om återtagande av personer utan uppehållstillstånd,

SOM BEAKTAR protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning och protokollet om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar, som är fogade till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och som bekräftar att bestämmelserna i detta avtal inte är tillämpliga på Förenade kungariket och Irland,

SOM BEAKTAR protokollet om Danmarks ställning, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och som bekräftar att bestämmelserna i detta avtal inte är tillämpliga på Konungariket Danmark,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   Syftet med detta avtal är att förenkla utfärdandet av viseringar för vistelser på högst 90 dagar per 180-dagarsperiod för medborgare i Republiken Albanien.

2.   Om Republiken Albanien återinför kravet på visering för EU-medborgare eller för vissa kategorier EU-medborgare kommer samma förenklade viseringsförfaranden som beviljas albanska medborgare enligt detta avtal, automatiskt, på ömsesidig basis, att tillämpas på EU-medborgare.

Artikel 2

Generalklausul

1.   De förenklade viseringsförfaranden som föreskrivs i detta avtal ska endast vara tillämpliga på medborgare i Republiken Albanien i den mån dessa inte är undantagna från viseringskravet genom gemenskapens eller medlemsstaternas lagar och andra författningar, detta avtal eller andra internationella avtal.

2.   Den nationella lagstiftningen i Republiken Albanien eller i medlemsstaterna eller gemenskapslagstiftningen ska vara tillämplig på frågor som inte omfattas av detta avtal, såsom vägran att utfärda visering, erkännande av resedokument, bevis för att det finns tillräckliga medel för uppehället samt avvisnings- och utvisningsåtgärder.

Artikel 3

Definitioner

I detta avtal avses med

a)

medlemsstat: en medlemsstat i Europeiska unionen, med undantag av Konungariket Danmark, Irland samt Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland,

b)

medborgare i Europeiska unionen: en medborgare i en medlemsstat enligt definitionen i a,

c)

medborgare i Republiken Albanien: en person som innehar albanskt medborgarskap,

d)

visering: ett tillstånd som har utfärdats av en medlemsstat eller ett beslut som har fattats av en medlemsstat och som krävs för

inresa för en planerad vistelse i den medlemsstaten eller i flera medlemsstater för en tid av sammanlagt högst 90 dagar,

inresa för transitering genom den medlemsstatens eller flera medlemsstaters territorium,

e)

lagligen bosatt: en medborgare i Republiken Albanien som på grundval av gemenskapens lagstiftning eller nationell lagstiftning fått tillstånd eller har rätt att vistas längre tid än 90 dagar inom en medlemsstats territorium.

Artikel 4

Dokument som styrker syftet med resan

1.   För följande kategorier av medborgare i Republiken Albanien ska följande dokument vara tillräckliga för att motivera syftet med resan till den andra partens territorium:

a)

För medlemmar i officiella delegationer som, efter en officiell inbjudan ställd till Republiken Albanien, ska delta i möten, samråd, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i evenemang som anordnas på medlemsstaternas territorium av mellanstatliga organisationer:

En skrivelse avfattad av en albansk myndighet som bekräftar att den sökande är medlem av den albanska delegationen och reser till medlemsstaternas territorium för att delta i ovannämnda evenemang, tillsammans med en kopia av den officiella inbjudan.

b)

För affärsmän och företrädare för näringslivsorganisationer:

En skriftlig inbjudan, som godkänts av en handelskammare i Republiken Albanien, från en som värd agerande juridisk person eller företag, organisation eller ett kontor eller en filial till dessa, statliga och lokala myndigheter i medlemsstaterna eller en kommitté som anordnar handels- och industriutställningar, konferenser och symposier vilka hålls inom medlemsstaternas territorier.

c)

För journalister:

Ett intyg eller annat dokument som utfärdats av en yrkesorganisation som styrker att den berörda personen är en kvalificerad journalist och ett dokument utfärdat av dennes arbetsgivare som anger att syftet med resan är att utföra journalistiskt arbete.

d)

För personer som deltar i vetenskapliga, kulturella och konstnärliga verksamheter, inklusive utbytesprogram som anordnas av universitet och andra:

En skriftlig inbjudan från värdorganisationen att delta i dessa verksamheter.

e)

För företrädare för organisationer i det civila samhället som reser i syfte att delta i utbildning, seminarier eller konferenser, även inom ramen för utbytesprogram:

En skriftlig inbjudan från värdorganisationen, en bekräftelse på att personen företräder organisationen i det civila samhället samt ett intyg på inrättandet av organisationen i fråga från relevant register, som utfärdats av en statlig myndighet i enlighet med nationell lagstiftning.

f)

För elever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte, även inom ramen för utbytesprogram och annan skolrelaterad verksamhet:

En skriftlig inbjudan eller ett intyg om inskrivning från det universitet, den akademi, det institut, den högskola eller skola som agerar som värd, eller studentkort eller intyg för de kurser som ska bevistas.

g)

För deltagare i internationella idrottsevenemang och medföljande personal:

En skriftlig inbjudan från värdorganisationen: behöriga myndigheter, nationella idrottsförbund eller nationella olympiska kommittéer i medlemsstaterna.

h)

För deltagare i officiella utbytesprogram som anordnas av vänorter:

En skriftlig inbjudan från förvaltningschefen eller borgmästaren i dessa orter.

i)

Nära anhöriga – makar, barn (även adopterade), föräldrar (även förmyndare), far- och morföräldrar samt barnbarn – vilka besöker albanska medborgare som är lagligen bosatta inom medlemsstaternas territorium.

En skriftlig inbjudan från värdpersonen.

j)

För besök på militära och civila begravningsplatser:

Ett officiellt dokument som bekräftar att graven finns och underhålls samt den sökandes släktband eller annat förhållande till den gravsatte.

k)

För personer som förföljdes politiskt under kommunistregimen i Republiken Albanien:

Ett intyg, som utfärdats av institutet för integration av förföljda personer i enlighet med artikel 3 i lag nr 7748 av den 29 juli 1993 och som anger personens status som politiskt förföljd under kommunistregimen i Republiken Albanien, samt en inbjudan från en behörig myndighet, en nationell eller internationell organisation, även en icke-statlig organisation i en medlemsstat, eller från en EU-institution för att delta i verksamhet, däribland, i tillämpliga fall, verksamhet som anknyter till deras status.

l)

För chaufförer som utför internationella gods- och passagerartransporter till medlemsstaternas territorier i fordon som är registrerade i Republiken Albanien.

En skriftlig inbjudan från en nationell sammanslutning av transportföretag i Republiken Albanien som ansvarar för internationell vägtransport med angivande av resornas syfte, längd och frekvens.

m)

För turister:

Ett intyg eller en voucher, som bekräftar att en organiserad resa bokats, från en resebyrå eller en researrangör, som ackrediterats av medlemsstaterna inom ramen för det lokala konsulära samarbetet.

n)

För personer som reser av medicinska skäl och för nödvändig medföljande personal:

Ett officiellt dokument från den medicinska inrättningen som bekräftar att det finns ett behov av läkarvård vid den inrättningen och av medföljande personal samt bevis för tillräckliga ekonomiska medel att betala läkarvården.

o)

För utövare av fria yrken som deltar i internationella utställningar, konferenser, symposier, seminarier eller andra liknande evenemang som anordnas inom medlemsstaternas territorium:

En skriftlig inbjudan från värdorganisationen som bekräftar att personen i fråga deltar i evenemanget.

p)

För medlemmar i tåg-, kylvagns- och lokomotivbesättningar på tåg i internationell trafik som färdas till medlemsstaternas territorier.

En skriftlig inbjudan från det behöriga järnvägsföretaget i Republiken Albanien med angivande av resornas syfte, längd och frekvens.

q)

För personer som deltar i begravningsceremonier:

Ett officiellt dokument som bekräftar dödsfallet samt en bekräftelse på den sökandes släktband eller annat förhållande till den gravsatte.

r)

För företrädare för religiösa samfund:

En skriftlig inbjudan från ett religiöst samfund som är registrerat i Republiken Albanien med angivande av resornas syfte, längd och frekvens.

2.   Den skriftliga inbjudan som avses i punkt 1 ska innehålla följande uppgifter:

a)

För den inbjudna personen: för- och efternamn, födelsedatum, kön, medborgarskap, identitetshandlingens nummer, resans tidpunkt och syfte, antal inresor och, i förekommande fall, namn på maka och barn som medföljer den inbjudna personen.

b)

För den person som utfärdar inbjudan – för- och efternamn samt adress eller

c)

för den juridiska person, det företag eller den organisation som utfärdar inbjudan – fullständiga namn- och adressuppgifter och

om inbjudan har utfärdats av en organisation: namn på och befattning för den person som undertecknat inbjudan,

om den person som utfärdar inbjudan är en juridisk person eller ett företag eller ett kontor eller en filial till dessa, som etablerats inom en medlemsstats territorium: registreringsnummer i enlighet med vad som krävs i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning.

3.   För de kategorier av personer som anges i punkt 1 ska alla typer av viseringar utfärdas i enlighet med det förenklade förfarandet utan krav på annan motivering, inbjudan eller validering gällande resans syfte som föreskrivs i medlemsstaternas lagstiftning.

Artikel 5

Utfärdande av viseringar för flera inresor

1.   Medlemsstaternas beskickningar och konsulat ska utfärda viseringar för flera inresor med en giltighetstid på upp till fem år för följande kategorier av personer:

a)

Ledamöter av ministerrådet, parlamentet, författningsdomstolen och högsta domstolen, om dessa inte är undantagna från viseringskravet genom detta avtal, när de utövar sina ämbeten, med en giltighetstid som inskränker sig till deras ämbetsperiod om denna är kortare än fem år.

b)

Permanenta medlemmar i officiella delegationer som, efter en officiell inbjudan ställd till Republiken Albanien, regelbundet ska delta i möten, samråd, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i evenemang som anordnas på medlemsstaternas territorium av mellanstatliga organisationer.

c)

Makar och barn (även adopterade), som är under 21 år eller som är underhållsberättigade, vilka besöker albanska medborgare som är lagligen bosatta inom medlemsstaternas territorium, med en giltighetstid som inskränker sig till giltighetstiden för dessa medborgares uppehållstillstånd.

2.   Medlemsstaternas beskickningar och konsulat ska utfärda viseringar för flera inresor med en giltighetstid på upp till ett år för följande kategorier av personer, förutsatt att dessa under det föregående året har erhållit minst en visering, som de har använt i enlighet med lagstiftningen om inresa till och vistelse inom den besökta statens territorium och att det finns skäl för att ansöka om en visering för flera inresor:

a)

Medlemmar i officiella delegationer som, efter en officiell inbjudan ställd till Republiken Albanien, regelbundet ska delta i möten, samråd, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i evenemang som anordnas på medlemsstaternas territorium av mellanstatliga organisationer.

b)

Affärsmän och företrädare för näringslivsorganisationer som regelbundet reser till medlemsstaterna.

c)

Personer som deltar i vetenskapliga, kulturella och konstnärliga verksamheter, inklusive utbytesprogram som anordnas av universitet och andra, och som regelbundet reser till medlemsstaterna.

d)

Deltagare i internationella idrottsevenemang och medföljande personal.

e)

Journalister.

f)

Deltagare i officiella utbytesprogram som anordnas av vänorter.

g)

Chaufförer som utför internationella gods- och passagerartransporter till medlemsstaternas territorier i fordon som är registrerade i Republiken Albanien.

h)

Personer som reser av medicinska skäl och nödvändig medföljande personal.

i)

Medlemmar i tåg-, kylvagns- och lokomotivbesättningar på tåg i internationell trafik som färdas till medlemsstaternas territorier.

j)

Studerande och forskarstuderande som regelbundet reser i studie- eller utbildningssyfte, även inom ramen för utbytesprogram.

k)

Företrädare för religiösa samfund i Republiken Albanien som regelbundet reser till medlemsstaterna.

l)

Företrädare för organisationer i det civila samhället som regelbundet reser till medlemsstaterna i syfte att delta i utbildning, seminarier eller konferenser, även inom ramen för utbytesprogram.

m)

Utövare av fria yrken som deltar i internationella utställningar, konferenser, symposier, seminarier eller andra liknande evenemang och som regelbundet reser till medlemsstaterna.

3.   Medlemsstaternas beskickningar och konsulat ska utfärda viseringar för flera inresor med en giltighetstid på minst två år och högst fem år till de kategorier av personer som anges i punkt 2 i denna artikel, förutsatt att dessa under de senaste två åren har använt ettåriga viseringar för flera inresor i enlighet med lagstiftningen om inresa till och vistelse inom den besökta statens territorium och att skälen för att ansöka om en visering för flera inresor fortfarande är giltiga.

4.   Den sammanlagda vistelsen på medlemsstaternas territorium för de personer som avses i punkterna 1–3 får inte överstiga 90 dagar per 180-dagarsperiod.

Artikel 6

Avgifter för handläggning av viseringsansökningar

1.   Avgiften för handläggning av albanska medborgares viseringsansökningar ska vara 35 euro.

Detta belopp får omprövas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 14.4.

Om Republiken Albanien återinför viseringskravet för EU-medborgare får den viseringsavgift som tas ut av Republiken Albanien inte vara högre än 35 euro eller, om avgiften omprövas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 14.4, det belopp som överenskommits.

2.   Avgifter för handläggning av viseringsansökningar får inte tas ut för följande kategorier av personer:

a)

Nära anhöriga – makar, barn (även adopterade), föräldrar (även förmyndare), far- och morföräldrar samt barnbarn – till albanska medborgare som är lagligen bosatta inom medlemsstaternas territorium.

b)

Medlemmar i officiella delegationer som, efter en officiell inbjudan ställd till Republiken Albanien, ska delta i möten, samråd, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i evenemang som anordnas på medlemsstaternas territorium av mellanstatliga organisationer.

c)

Ledamöter av ministerrådet, parlamentet, författningsdomstolen och högsta domstolen, om dessa inte är undantagna från viseringskravet genom detta avtal.

d)

Elever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte.

e)

Barn under sex år.

f)

Funktionshindrade personer och, vid behov, personer som medföljer dem.

g)

Personer som har uppvisat dokument vilka styrker att de måste företa sin resa av humanitära skäl, vilket inbegriper brådskande medicinsk behandling varvid också en medföljande person ska befrias från avgifterna, eller för att närvara vid en nära anhörigs begravning eller för att besöka en nära anhörig som är allvarligt sjuk.

h)

Deltagare i internationella idrottsevenemang och medföljande personal.

i)

Personer som deltar i vetenskapliga, kulturella och konstnärliga verksamheter, inklusive utbytesprogram som anordnas av universitet och andra.

j)

Deltagare i officiella utbytesprogram som anordnas av vänorter.

k)

Personer som förföljdes politiskt under kommunistregimen.

l)

Pensionärer.

m)

Företrädare för organisationer i det civila samhället som reser i syfte att delta i möten, seminarier, utbytesprogram eller kurser.

n)

Journalister.

o)

Företrädare för religiösa samfund i Republiken Albanien.

p)

Chaufförer som utför internationella gods- och passagerartransporter till medlemsstaternas territorier i fordon som är registrerade i Republiken Albanien.

q)

Medlemmar i tåg-, kylvagns- och lokomotivbesättningar på tåg i internationell trafik som färdas till medlemsstaternas territorier.

r)

Utövare av fria yrken som deltar i internationella utställningar, konferenser, symposier, seminarier eller andra liknande evenemang som anordnas inom medlemsstaternas territorium.

Artikel 7

Handläggningstiden för viseringsansökningar

1.   Medlemsstaternas beskickningar och konsulat ska fatta ett beslut med anledning av en ansökan om utfärdande av en visering inom tio kalenderdagar från dagen för mottagandet av ansökan och de dokument som krävs för utfärdande av viseringen.

2.   Tidsfristen för att fatta beslut om en viseringsansökan får förlängas upp till 30 kalenderdagar i enskilda fall, särskilt när det krävs en ytterligare prövning av ansökan.

3.   Tidsfristen för att fatta beslut om en viseringsansökan får i brådskande fall förkortas till tre arbetsdagar eller ännu kortare tid.

Artikel 8

Avresa i fall av förlorade eller stulna dokument

Medborgare i Europeiska unionen och i Republiken Albanien som har förlorat eller bestulits på sina identitetshandlingar under vistelsen inom Republiken Albaniens eller medlemsstaternas territorium får lämna detta territorium på grundval av giltiga identitetshandlingar som berättigar till gränspassage, utfärdade av medlemsstaternas eller Republiken Albaniens diplomatiska eller konsulära beskickningar utan någon visering eller annat tillstånd.

Artikel 9

Förlängning av visering vid exceptionella omständigheter

Medborgare i Republiken Albanien som på grund av force majeure inte kan lämna medlemsstaternas territorium senast vid den tidpunkt som anges i deras viseringar ska utan kostnad få sin visering förlängd i enlighet med den lagstiftning som tillämpas av den mottagande staten så länge som krävs för att de ska kunna återvända till den stat där de har sin hemvist.

Artikel 10

Diplomatpass

1.   Medborgare i Republiken Albanien som innehar ett giltigt diplomatpass får resa in på, lämna och transitera genom medlemsstaternas territorium utan visering.

2.   De personer som avses i punkt 1 får vistas på medlemsstaternas territorium under en period på högst 90 dagar per 180-dagarsperiod.

Artikel 11

Viseringars territoriella giltighet

Om inte annat följer av bestämmelser i medlemsstaternas nationella lagar och andra författningar om nationell säkerhet och av EU:s regler om viseringar med begränsad territoriell giltighet, ska albanska medborgare ha rätt att resa inom medlemsstaternas territorium på samma villkor som Europeiska unionens medborgare.

Artikel 12

Gemensam kommitté för förvaltning av avtalet

1.   Parterna ska inrätta en gemensam expertkommitté (nedan kallad ”kommittén”) bestående av företrädare för Europeiska gemenskapen och Republiken Albanien. Gemenskapen ska företrädas av Europeiska gemenskapernas kommission, som ska biträdas av experter från medlemsstaterna.

2.   Kommittén ska i synnerhet ha till uppgift att

a)

övervaka genomförandet av detta avtal,

b)

föreslå ändringar av eller tillägg till detta avtal,

c)

lösa tvister med anledning av tolkningen eller tillämpningen av bestämmelserna i detta avtal.

3.   Kommittén ska sammanträda närhelst detta är nödvändigt, på begäran av en av parterna, dock minst en gång om året.

4.   Kommittén ska själv anta sin arbetsordning.

Artikel 13

Detta avtals förhållande till bilaterala avtal mellan medlemsstaterna och Republiken Albanien

1.   Detta avtal ska från och med sitt ikraftträdande ha företräde framför bestämmelserna i alla bilaterala eller multilaterala avtal eller arrangemang som ingåtts mellan enskilda medlemsstater och Republiken Albanien, i den mån bestämmelserna i de sistnämnda avtalen eller arrangemangen omfattar frågor som tas upp i detta avtal.

2.   Bestämmelserna i bilaterala avtal eller arrangemang mellan enskilda medlemsstater och Republiken Albanien som undertecknats före den 1 januari 2007 och som undantar innehavare av tjänstepass från kravet på visering, ska fortsätta att gälla i fem år från och med detta avtals ikraftträdande utan att det påverkar de berörda medlemsstaternas eller Republiken Albaniens rätt att säga upp eller avbryta tillämpningen av dessa bilaterala avtal eller arrangemang under denna femårsperiod.

Artikel 14

Slutbestämmelser

1.   Detta avtal ska ratificeras eller godkännas av parterna i enlighet med deras respektive förfaranden och träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då parterna underrättar varandra om att de förfaranden som nämns ovan är avslutade.

2.   Detta avtal ingås på obestämd tid, såvida det inte sägs upp i enlighet med punkt 5 i denna artikel.

3.   Detta avtal får ändras genom en skriftlig överenskommelse mellan parterna. Ändringar ska träda i kraft efter det att parterna har underrättat varandra om att de interna förfaranden som är nödvändiga för detta är avslutade.

4.   Var och en av parterna får helt eller delvis avbryta tillämpningen av detta avtal av skäl som rör den allmänna ordningen, skyddet av nationell säkerhet eller skyddet av folkhälsan. Beslutet om detta ska anmälas till den andra parten senast 48 timmar innan det träder i kraft. Den part som har avbrutit tillämpningen av detta avtal ska omedelbart underrätta den andra parten när skälen för avbrytandet av tillämpningen inte längre föreligger.

5.   Var och en av parterna får säga upp detta avtal genom skriftlig anmälan till den andra parten. Avtalet ska upphöra att gälla 90 dagar från dagen för denna anmälan.

Utfärdat i Bryssel den artonde september år tjugohundrasju i två exemplar på vart och ett av parternas officiella språk, vilka alla texter är lika giltiga.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku zajednicu

За Европску заједнитгу

Për Kommunitetin Europian

Image

Image

За Република Албания

Por la República de Albania

Za Albánskou republiku

For Republikken Albanien

Für die Republik Albanien

Albaania Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

For the Republic of Albania

Pour la République d'Albanie

Per la Repubblica d'Albania

Albānijas Republikas vārdā

Albanijos Respublikos vardu

az Albán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' l-Albanija

Voor de Republiek Albanië

W imieniu Republiki Albanii

Pela República da Albânia

Pentru Republica Albania

Za Albánsku republiku

Za Republiko Albanijo

Albanian tasavallan puolesta

För Republiken Albanien

Për Republikën e Shqipërisë

Image

BILAGA

PROTOKOLL TILL AVTALET ANGÅENDE DE MEDLEMSSTATER SOM INTE TILL FULLO TILLÄMPAR SCHENGENREGELVERKET

De medlemsstater som är bundna av Schengenregelverket men som ännu inte utfärdar Schengenviseringar ska, i avvaktan på att rådet fattar beslut för detta ändamål, utfärda nationella viseringar vilkas giltighet ska inskränkas till deras eget territorium.

Dessa medlemsstater får unilateralt godkänna Schengenviseringar och uppehållstillstånd för transitering genom deras territorium, i enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut nr 895/2006/EG av den 14 juni 2006.

Eftersom Europaparlamentets och rådets beslut nr 895/2006/EG av den 14 juni 2006 inte gäller Rumänien och Bulgarien kommer kommissionen att föreslå liknande bestämmelser i syfte att göra det möjligt för dessa länder att unilateralt erkänna Schengenviseringar, uppehållstillstånd och andra liknande dokument som utfärdats av andra medlemsstater som ännu inte är fullt integrerade i Schengenområdet för transit genom deras territorium.

GEMENSAM FÖRKLARING OM DANMARK

Parterna noterar att detta avtal inte är tillämpligt på de förfaranden som tillämpas vid Konungariket Danmarks beskickningar och konsulat.

Det är därför önskvärt att myndigheterna i Danmark och i Republiken Albanien utan dröjsmål ingår ett bilateralt avtal om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse på liknande villkor som de i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Albanien.

GEMENSAM FÖRKLARING OM FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND SAMT IRLAND

Parterna noterar att detta avtal inte är tillämpligt på det territorium som lyder under Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland samt Irland.

Det är därför önskvärt att myndigheterna i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, samt Irland och Republiken Albanien ingår bilaterala avtal om förenklat utfärdande av viseringar.

GEMENSAM FÖRKLARING OM ISLAND OCH NORGE

Parterna noterar de nära förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och Island och Norge, särskilt i kraft av avtalet av den 18 maj 1999 beträffande dessa länders associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket.

Det är därför önskvärt att myndigheterna i Republiken Island, Konungariket Norge och Republiken Albanien utan dröjsmål ingår bilaterala avtal om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse på liknande villkor som de i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Albanien.

GEMENSAM FÖRKLARING OM SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET OCH LIECHTENSTEIN

(i förekommande fall)

Om avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket och protokollen till detta avtal rörande Liechtenstein har trätt i kraft vid den tidpunkt då förhandlingarna med Republiken Albanien avslutas, kommer en liknande förklaring avseende Schweiz och Liechtenstein att utfärdas.

EUROPEISKA GEMENSKAPENS FÖRKLARING OM TILLTRÄDE FÖR VISERINGSSÖKANDE OCH HARMONISERING AV UPPLYSNINGAR OM FÖRFARANDEN FÖR UTFÄRDANDE AV VISERINGAR FÖR KORTARE VISTELSE SAMT DOKUMENT SOM MÅSTE BIFOGAS EN ANSÖKAN OM VISERING FÖR KORTARE VISTELSE

Europeiska gemenskapen, som är medveten om vikten av öppenhet gentemot dem som ansöker om visering, erinrar om att lagstiftningsförslaget om omarbetningen av de gemensamma konsulära anvisningarna angående viseringar till diplomatiska beskickningar och karriärkonsulat antogs av kommissionen den 19 juli 2006; förslaget tar bland annat upp villkoren för viseringssökandes tillträde till medlemsstaternas beskickningar och konsulat.

När det gäller vilka upplysningar som ska lämnas till viseringssökande anser Europeiska gemenskapen att följande lämpliga åtgärder bör vidtas:

Allmänt bör det sammanställas grundläggande information till sökande om förfarandena och villkoren för att ansöka om visering samt om de utfärdade viseringarnas giltighet.

Europeiska gemenskapen kommer att upprätta en förteckning över minimikrav med syftet att albanska sökande ska få sammanhängande och enhetlig grundläggande information och i princip ställas inför samma krav när det gäller inlämnande av styrkande dokument.

Den information som avses ovan, däribland förteckningen över ackrediterade resebyråer och researrangörer inom ramen för det lokala konsulära samarbetet, bör få stor spridning (på konsulatens informationstavlor, i broschyrer, på webbplatser, etc.).

Medlemsstaternas beskickningar och konsulat ska tillhandahålla upplysningar om de möjligheter som finns inom ramen för Schengenregelverket att förenkla utfärdandet av viseringar för kortare vistelse från fall till fall, särskilt för sökande med ärligt uppsåt.

EUROPEISKA GEMENSKAPENS FÖRKLARING OM EN ÖVERSYN AV VISERINGSKRAVET FÖR INNEHAVARE AV TJÄNSTEPASS

Eftersom bestämmelserna i bilaterala avtal eller arrangemang mellan enskilda medlemsstater och Bosnien och Hercegovina som undertecknats före den 1 januari 2007 om att innehavare av tjänstepass är undantagna från kravet på visering ska fortsätta att gälla i endast fem år från och med detta avtals ikraftträdande, utan att det påverkar de berörda medlemsstaternas eller Bosnien och Hercegovinas rätt att säga upp eller avbryta tillämpningen av dessa bilaterala avtal under denna femårsperiod, kommer Europeiska gemenskapen att på nytt bedöma situationen för innehavarna av tjänstepass senast fyra år efter detta avtals ikraftträdande med sikte på en eventuell ändring av avtalet för detta ändamål i enlighet med förfarandet i artikel 14.3.

EUROPEISKA GEMENSKAPENS FÖRKLARING OM FÖRENKLADE FÖRFARANDEN FÖR FAMILJEMEDLEMMAR OCH PERSONER MED ÄRLIGT UPPSÅT

Europeiska gemenskapen noterar Republiken Albaniens förslag om att utvidga definitionen av begreppet familjemedlemmar, som bör kunna dra nytta av förenklade viseringsförfaranden, liksom den vikt som Republiken Albanien lägger vid att underlätta rörligheten för denna personkategori.

I syfte att underlätta rörligheten för ett större antal personer som har familjeband (särskilt systrar och bröder och deras barn) med albanska medborgare som är lagligen bosatta inom medlemsstaternas territorium uppmanar Europeiska gemenskapen medlemsstaternas konsulat att fullt ut utnyttja de befintliga möjligheterna i gemenskapens regelverk att förenkla utfärdandet av viseringar för denna personkategori, framför allt genom förenklade krav på dokumentation för de sökande, befrielse från handläggningsavgifter och, i tillämpliga fall, utfärdande av viseringar för flera inresor.

Europeiska gemenskapen uppmanar vidare medlemsstaternas konsulat att fullt ut använda dessa möjligheter för att förenkla utfärdandet av viseringar till personer med ärligt uppsåt.


19.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 334/96


RÅDETS BESLUT

av den 8 november 2007

om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om förenklat utfärdande av viseringar

(2007/822/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 62.2 b i och ii jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen och artikel 300.3 första stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har på Europeiska gemenskapens vägnar förhandlat fram ett avtal med Bosnien och Hercegovina om förenklat utfärdande av viseringar.

(2)

Avtalet undertecknades den 18 september 2007 på Europeiska gemenskapens vägnar, med förbehåll för att det kan komma att ingås vid en senare tidpunkt, i enlighet med ett rådsbeslut som antogs den 18 september 2007.

(3)

Avtalet bör godkännas.

(4)

Genom avtalet inrättas en gemensam kommitté för förvaltningen av avtalet som själv får anta sin arbetsordning. Det är lämpligt att införa ett förenklat förfarande för fastställandet av gemenskapens ståndpunkt i denna fråga.

(5)

I enlighet med det till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning och protokollet om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar deltar Förenade kungariket och Irland inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i Förenade kungariket och Irland.

(6)

I enlighet med det till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om Danmarks ställning deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om förenklat utfärdande av viseringar godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande ska göra den anmälan som föreskrivs i artikel 14.1 i avtalet (2).

Artikel 3

Kommissionen, biträdd av experter från medlemsstaterna, ska företräda gemenskapen i den gemensamma expertkommitté som inrättas genom artikel 12 i avtalet.

Artikel 4

Gemenskapens ståndpunkt i den gemensamma expertkommittén i fråga om antagandet av dess arbetsordning, i enlighet med artikel 12.4 i avtalet, ska antas av kommissionen efter samråd med en särskild kommitté som utsetts av rådet.

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 8 november 2007.

På rådets vägnar

R. PEREIRA

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 24 oktober 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


AVTAL

mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om förenklat utfärdande av viseringar

EUROPEISKA GEMENSKAPEN,

nedan kallad ”gemenskapen”,

och

BOSNIEN OCH HERCEGOVINA,

nedan kallade ”parterna”,

SOM ÖNSKAR underlätta de mellanfolkliga kontakterna, som ett första konkret steg mot en viseringsfri reseordning och som en viktig förutsättning för en stabil utveckling av ekonomiska, humanitära, kulturella, vetenskapliga och andra band, genom att förenkla utfärdandet av viseringar till medborgare i Bosnien och Hercegovina,

SOM ERINRAR sig att EU-medborgare sedan den 21 juli 2005 är befriade från viseringskravet när de reser till Bosnien och Hercegovina för en period av högst 90 dagar eller transiterar genom Bosnien och Hercegovinas territorium,

SOM ERKÄNNER att om Bosnien och Hercegovina återinför kravet på visering för EU-medborgare kommer samma förenklade viseringsförfaranden som beviljas medborgare i Bosnien och Hercegovina enligt detta avtal, automatiskt, på ömsesidig basis, att tillämpas på EU-medborgare,

SOM ÄR MEDVETNA om att denna förenkling av viseringsförfarandena inte bör leda till olaglig invandring och som särskilt uppmärksammar säkerhet och återtagande,

SOM BEAKTAR protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning och protokollet om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar, som är fogade till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och som bekräftar att bestämmelserna i detta avtal inte är tillämpliga på Förenade kungariket och Irland,

SOM BEAKTAR protokollet om Danmarks ställning, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och som bekräftar att bestämmelserna i detta avtal inte är tillämpliga på Konungariket Danmark,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   Syftet med detta avtal är att förenkla utfärdandet av viseringar för vistelser på högst 90 dagar per 180-dagarsperiod för medborgare i Bosnien och Hercegovina.

2.   Om Bosnien och Hercegovina återinför kravet på visering för EU-medborgare eller vissa kategorier av EU-medborgare, kommer samma förenklade viseringsförfaranden som beviljas medborgare i Bosnien och Hercegovina enligt detta avtal, automatiskt, på ömsesidig basis, att tillämpas på EU-medborgare.

Artikel 2

Generalklausul

1.   De förenklade viseringsförfaranden som föreskrivs i detta avtal ska endast vara tillämpliga på medborgare i Bosnien och Hercegovina i den mån dessa inte är undantagna från viseringskravet genom gemenskapens eller medlemsstaternas lagar och andra författningar, detta avtal eller andra internationella avtal.

2.   Den nationella lagstiftningen i Bosnien och Hercegovina eller i medlemsstaterna eller gemenskapslagstiftningen ska vara tillämplig på frågor som inte omfattas av detta avtal, såsom vägran att utfärda visering, erkännande av resedokument, bevis för att det finns tillräckliga medel för uppehället samt avvisnings- och utvisningsåtgärder.

Artikel 3

Definitioner

I detta avtal avses med

a)

medlemsstat: en medlemsstat i Europeiska unionen, med undantag av Konungariket Danmark, Irland samt Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland,

b)

medborgare i Europeiska unionen: en medborgare i en medlemsstat enligt definitionen i a,

c)

medborgare i Bosnien och Hercegovina: en person som innehar bosnisk-hercegovinskt medborgarskap,

d)

visering: ett tillstånd som har utfärdats av en medlemsstat eller ett beslut som har fattats av en medlemsstat och som krävs för

inresa för en planerad vistelse i den medlemsstaten eller i flera medlemsstater för en tid av sammanlagt högst 90 dagar,

inresa för transitering genom den medlemsstatens eller flera medlemsstaters territorium,

e)

lagligen bosatt: en medborgare i Bosnien och Hercegovina som på grundval av gemenskapens lagstiftning eller nationell lagstiftning fått tillstånd eller har rätt att vistas längre tid än 90 dagar inom en medlemsstats territorium.

Artikel 4

Dokument som styrker syftet med resan

1.   För följande kategorier av medborgare i Bosnien och Hercegovina ska följande dokument vara tillräckliga för att motivera syftet med resan till den andra partens territorium:

a)

För medlemmar i officiella delegationer som, efter en officiell inbjudan ställd till Bosnien och Hercegovina, ska delta i möten, samråd, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i evenemang som anordnas på medlemsstaternas territorium av mellanstatliga organisationer:

En skrivelse avfattad av en behörig myndighet i Bosnien och Hercegovina som bekräftar att den sökande är medlem av dess delegation och reser till medlemsstaternas territorium att delta i ovannämnda evenemang, tillsammans med en kopia av den officiella inbjudan.

b)

För affärsmän och företrädare för näringslivsorganisationer:

En skriftlig inbjudan, som godkänts av den utländska handelskammaren i Bosnien och Hercegovina, från en som värd agerande juridisk person eller företag, organisation eller ett kontor eller en filial till dessa, statliga och lokala myndigheter i medlemsstaterna eller en kommitté som anordnar handels- och industriutställningar, konferenser och symposier vilka hålls inom medlemsstaternas territorier.

c)

För företrädare för organisationer i det civila samhället som reser i syfte att delta i utbildning, seminarier eller konferenser, även inom ramen för utbytesprogram:

En skriftlig inbjudan från värdorganisationen, en bekräftelse på att personen företräder organisationen i det civila samhället samt ett intyg på inrättandet av organisationen i fråga från relevant register, som utfärdats av en statlig myndighet i enlighet med nationell lagstiftning.

d)

För chaufförer som utför internationella gods- och passagerartransporter till medlemsstaternas territorier i fordon som är registrerade i Bosnien och Hercegovina:

En skriftlig inbjudan från den utländska handelskammaren i Bosnien och Hercegovina med angivande av resornas syfte, längd och frekvens.

e)

För medlemmar i tåg-, kylvagns- och lokomotivbesättningar på tåg i internationell trafik som färdas till medlemsstaternas territorier:

En skriftlig inbjudan från det behöriga järnvägsföretaget i Bosnien och Hercegovina med angivande av resornas syfte, längd och frekvens.

f)

För journalister:

Ett intyg eller annat dokument som utfärdats av en yrkesorganisation som styrker att den berörda personen är en kvalificerad journalist och ett dokument utfärdat av dennes arbetsgivare som anger att syftet med resan är att utföra journalistiskt arbete.

g)

För personer som deltar i vetenskapliga, kulturella och konstnärliga verksamheter, inklusive utbytesprogram som anordnas av universitet och andra:

En skriftlig inbjudan från värdorganisationen att delta i dessa verksamheter.

h)

För elever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte, även inom ramen för utbytesprogram och annan skolrelaterad verksamhet:

En skriftlig inbjudan eller ett intyg om inskrivning från det universitet, den akademi, det institut, den högskola eller skola som agerar som värd, eller studentkort eller intyg för de kurser som ska bevistas.

i)

För deltagare i internationella idrottsevenemang och medföljande personal:

En skriftlig inbjudan från värdorganisationen: behöriga myndigheter, nationella idrottsförbund eller nationella olympiska kommittéer i medlemsstaterna.

j)

För deltagare i officiella utbytesprogram som anordnas av vänorter:

En skriftlig inbjudan från förvaltningschefen eller borgmästaren i dessa orter.

k)

För nära anhöriga – makar, barn (även adopterade), föräldrar (även förmyndare), far- och morföräldrar samt barnbarn – vilka besöker medborgare i Bosnien och Hercegovina som är lagligen bosatta inom medlemsstaternas territorium:

En skriftlig inbjudan från värdpersonen.

l)

För personer som reser av medicinska skäl och för nödvändig medföljande personal:

Ett officiellt dokument från den medicinska inrättningen som bekräftar att det finns ett behov av läkarvård vid den inrättningen och av medföljande personal samt bevis för tillräckliga ekonomiska medel att betala läkarvården.

m)

För personer som deltar i begravningsceremonier:

Ett officiellt dokument som bekräftar dödsfallet samt en bekräftelse på den sökandes släktband eller annat förhållande till den gravsatte.

n)

För företrädare för de traditionella religiösa samfunden i Bosnien och Hercegovina som besöker utflyttade personer från Bosnien och Hercegovina inom medlemsstaternas territorium:

En skriftlig inbjudan från ledaren för det religiösa samfundet i Bosnien och Hercegovina med angivande av resornas syfte, längd och frekvens.

o)

För utövare av de fria yrkena som deltar i internationella utställningar, konferenser, symposier, seminarier eller andra liknande evenemang som anordnas inom medlemsstaternas territorium:

En skriftlig inbjudan från värdorganisationen som bekräftar att personen i fråga deltar i evenemanget.

p)

För besök på militära och civila begravningsplatser:

Ett officiellt dokument som bekräftar att graven finns och underhålls samt den sökandes släktband eller annat förhållande till den gravsatte.

q)

För turister:

Ett intyg eller en voucher, som bekräftar att en organiserad resa bokats, från en resebyrå eller en researrangör, som ackrediterats av medlemsstaterna inom ramen för det lokala konsulära samarbetet.

2.   Den skriftliga inbjudan som avses i punkt 1 ska innehålla följande uppgifter:

a)

För den inbjudna personen: för- och efternamn, födelsedatum, kön, medborgarskap, identitetshandlingens nummer, resans tidpunkt och syfte, antal inresor och, i förekommande fall, namn på maka och barn som medföljer den inbjudna personen.

b)

För den person som utfärdar inbjudan – för- och efternamn samt adress eller

c)

för den juridiska person, det företag eller den organisation som utfärdar inbjudan – fullständiga namn- och adressuppgifter och

om inbjudan har utfärdats av en organisation: namn på och befattning för den person som undertecknat inbjudan,

om den person som utfärdar inbjudan är en juridisk person eller ett företag eller ett kontor eller en filial till dessa, som etablerats inom en medlemsstats territorium: registreringsnummer i enlighet med vad som krävs i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning.

3.   För de kategorier av personer som anges i punkt 1 ska alla typer av viseringar utfärdas i enlighet med det förenklade förfarandet utan krav på annan motivering, inbjudan eller validering gällande resans syfte som föreskrivs i medlemsstaternas lagstiftning.

Artikel 5

Utfärdande av viseringar för flera inresor

1.   Medlemsstaternas beskickningar och konsulat ska utfärda viseringar för flera inresor med en giltighetstid på upp till fem år för följande kategorier av personer:

a)

Domare och åklagare i Bosnien och Hercegovina om dessa inte är undantagna från viseringskravet genom detta avtal, när de utövar sina ämbeten, med en giltighetstid som inskränker sig till deras ämbetsperiod om denna är kortare än fem år.

b)

Permanenta medlemmar i officiella delegationer som, efter en officiell inbjudan ställd till Bosnien och Hercegovina, regelbundet ska delta i möten, samråd, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i evenemang som anordnas på medlemsstaternas territorium av mellanstatliga organisationer.

c)

Nära anhöriga – makar, barn (även adopterade) och föräldrar (även förmyndare) – vilka besöker medborgare i Bosnien och Hercegovina som är lagligen bosatta inom medlemsstaternas territorium med en giltighetstid som inskränker sig till giltighetstiden för dessa medborgares uppehållstillstånd.

2.   Medlemsstaternas beskickningar och konsulat ska utfärda viseringar för flera inresor med en giltighetstid på upp till ett år för följande kategorier av personer, förutsatt att dessa under det föregående året har erhållit minst en visering, som de har använt i enlighet med lagstiftningen om inresa till och vistelse inom den besökta statens territorium och att det finns skäl för att ansöka om en visering för flera inresor:

a)

Medlemmar i officiella delegationer som, efter en officiell inbjudan ställd till Bosnien och Hercegovina, regelbundet ska delta i möten, samråd, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i evenemang som anordnas på medlemsstaternas territorium av mellanstatliga organisationer.

b)

Affärsmän och företrädare för näringslivsorganisationer som regelbundet reser till medlemsstaterna.

c)

Chaufförer som utför internationella gods- och passagerartransporter till medlemsstaternas territorier i fordon som är registrerade i Bosnien och Hercegovina.

d)

Medlemmar i tåg-, kylvagns- och lokomotivbesättningar på tåg i internationell trafik som färdas till medlemsstaternas territorier.

e)

Journalister.

f)

Personer som deltar i vetenskapliga, kulturella och konstnärliga verksamheter, inklusive utbytesprogram som anordnas av universitet och andra, och som regelbundet reser till medlemsstaterna.

g)

Studerande och forskarstuderande som regelbundet reser i studie- eller utbildningssyfte, även inom ramen för utbytesprogram.

h)

Deltagare i internationella idrottsevenemang och medföljande personal.

i)

Deltagare i officiella utbytesprogram som anordnas av vänorter.

j)

Personer som reser av medicinska skäl och nödvändig medföljande personal.

k)

Företrädare för de traditionella religiösa samfunden i Bosnien och Hercegovina som besöker utflyttade personer från Bosnien och Hercegovina inom medlemsstaternas territorium, och som regelbundet reser till medlemsstaterna.

l)

Företrädare för organisationer i det civila samhället som regelbundet reser till medlemsstaterna i syfte att delta i utbildning, seminarier eller konferenser, även inom ramen för utbytesprogram.

m)

Utövare av fria yrken som deltar i internationella utställningar, konferenser, symposier, seminarier eller andra liknande evenemang och som regelbundet reser till medlemsstaterna.

3.   Medlemsstaternas beskickningar och konsulat ska utfärda viseringar för flera inresor med en giltighetstid på minst två år och högst fem år till de kategorier av personer som anges i punkt 2 i denna artikel, förutsatt att dessa under de senaste två åren har använt ettåriga viseringar för flera inresor i enlighet med lagstiftningen om inresa till och vistelse inom den besökta statens territorium och att skälen för att ansöka om en visering för flera inresor fortfarande är giltiga.

4.   Den sammanlagda vistelsen på medlemsstaternas territorium för de personer som avses i punkterna 1–3 får inte överstiga 90 dagar per 180-dagarsperiod.

Artikel 6

Avgifter för handläggning av viseringsansökningar

1.   Avgiften för handläggning av viseringsansökningar från medborgare i Bosnien och Hercegovina ska vara 35 euro.

Detta belopp får omprövas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 14.4.

Om Bosnien och Hercegovina återinför viseringskravet för EU-medborgare får den viseringsavgift som tas ut av Bosnien och Hercegovina inte vara högre än 35 euro eller, om avgiften omprövas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 14.4, det belopp som överenskommits.

2.   Avgifter för handläggning av viseringsansökningar får inte tas ut för följande kategorier av personer:

a)

För nära anhöriga – makar, barn (även adopterade), föräldrar (även förmyndare), far- och morföräldrar samt barnbarn – till medborgare i Bosnien och Hercegovina som är lagligen bosatta inom medlemsstaternas territorium.

b)

Medlemmar i officiella delegationer som, efter en officiell inbjudan ställd till Bosnien och Hercegovina, ska delta i möten, samråd, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i evenemang som anordnas på medlemsstaternas territorium av mellanstatliga organisationer.

c)

Domare och åklagare från Bosnien och Hercegovina, om dessa inte är undantagna från viseringskravet genom detta avtal.

d)

Elever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte.

e)

Barn under sex år.

f)

Funktionshindrade personer och, vid behov, personer som medföljer dem.

g)

Personer som har uppvisat dokument vilka styrker att de måste företa sin resa av humanitära skäl, vilket inbegriper brådskande medicinsk behandling varvid också en medföljande person ska befrias från avgifterna, eller för att närvara vid en nära anhörigs begravning eller för att besöka en nära anhörig som är allvarligt sjuk.

h)

Deltagare i internationella idrottsevenemang och medföljande personal.

i)

Personer som deltar i vetenskapliga, kulturella och konstnärliga verksamheter, inklusive utbytesprogram som anordnas av universitet och andra.

j)

Deltagare i officiella utbytesprogram som anordnas av vänorter.

k)

Journalister.

l)

Företrädare för de traditionella religiösa samfunden i Bosnien och Hercegovina som besöker utflyttade personer från Bosnien och Hercegovina inom medlemsstaternas territorium.

m)

Företrädare för organisationer i det civila samhället som reser i syfte att delta i möten, seminarier, utbytesprogram eller kurser.

n)

Chaufförer som utför internationella gods- och passagerartransporter till medlemsstaternas territorier i fordon som är registrerade i Bosnien och Hercegovina.

o)

Medlemmar i tåg-, kylvagns- och lokomotivbesättningar på tåg i internationell trafik som färdas till medlemsstaternas territorier.

p)

Pensionärer.

q)

Utövare av fria yrken som deltar i internationella utställningar, konferenser, symposier, seminarier eller andra liknande evenemang som anordnas inom medlemsstaternas territorium.

Artikel 7

Handläggningstiden för viseringsansökningar

1.   Medlemsstaternas beskickningar och konsulat ska fatta ett beslut med anledning av en ansökan om utfärdande av en visering inom tio kalenderdagar från dagen för mottagandet av ansökan och de dokument som krävs för utfärdande av viseringen.

2.   Tidsfristen för att fatta beslut om en viseringsansökan får förlängas upp till 30 kalenderdagar i enskilda fall, särskilt när det krävs en ytterligare prövning av ansökan.

3.   Tidsfristen för att fatta beslut om en viseringsansökan får i brådskande fall förkortas till tre arbetsdagar eller ännu kortare tid.

Artikel 8

Avresa i fall av förlorade eller stulna dokument

Medborgare i Europeiska unionen och i Bosnien och Hercegovina som har förlorat eller bestulits på sina identitetshandlingar under vistelsen inom Bosnien och Hercegovinas eller medlemsstaternas territorium får lämna detta territorium på grundval av giltiga identitetshandlingar som berättigar till gränspassage, utfärdade av medlemsstaternas eller Bosnien och Hercegovinas diplomatiska eller konsulära beskickningar utan någon visering eller annat tillstånd.

Artikel 9

Förlängning av visering vid exceptionella omständigheter

Medborgare i Bosnien och Hercegovina som på grund av force majeure inte kan lämna medlemsstaternas territorium senast vid den tidpunkt som anges i deras viseringar ska utan kostnad få sin visering förlängd i enlighet med den lagstiftning som tillämpas av den mottagande staten så länge som krävs för att de ska kunna återvända till den stat där de har sin hemvist.

Artikel 10

Diplomatpass

1.   Medborgare i Bosnien och Hercegovina som innehar ett giltigt diplomatpass får resa in på, lämna och transitera genom medlemsstaternas territorium utan visering.

2.   De personer som avses i punkt 1 får vistas på medlemsstaternas territorium under en period på högst 90 dagar per 180-dagarsperiod.

Artikel 11

Viseringars territoriella giltighet

Om inte annat följer av bestämmelser i medlemsstaternas nationella lagar och andra författningar om nationell säkerhet och av EU:s regler om viseringar med begränsad territoriell giltighet, ska medborgare i Bosnien och Hercegovina ha rätt att resa inom medlemsstaternas territorium på samma villkor som Europeiska unionens medborgare.

Artikel 12

Gemensam kommitté för förvaltning av avtalet

1.   Parterna ska inrätta en gemensam expertkommitté (nedan kallad ”kommittén”) bestående av företrädare för Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina. Gemenskapen ska företrädas av Europeiska gemenskapernas kommission, som ska biträdas av experter från medlemsstaterna.

2.   Kommittén ska i synnerhet ha till uppgift att

a)

övervaka genomförandet av detta avtal,

b)

föreslå ändringar av eller tillägg till detta avtal,

c)

lösa tvister med anledning av tolkningen eller tillämpningen av bestämmelserna i detta avtal.

3.   Kommittén ska sammanträda närhelst detta är nödvändigt, på begäran av en av parterna, dock minst en gång om året.

4.   Kommittén ska själv anta sin arbetsordning.

Artikel 13

Detta avtals förhållande till bilaterala avtal mellan medlemsstaterna och Bosnien och Hercegovina

1.   Detta avtal ska från och med sitt ikraftträdande ha företräde framför bestämmelserna i alla bilaterala eller multilaterala avtal eller arrangemang som ingåtts mellan enskilda medlemsstater och Bosnien och Hercegovina, i den mån bestämmelserna i de sistnämnda avtalen eller arrangemangen omfattar frågor som tas upp i detta avtal.

2.   Bestämmelserna i bilaterala avtal eller arrangemang mellan enskilda medlemsstater och Bosnien och Hercegovina som undertecknats före den 1 januari 2007 och som undantar innehavare av tjänstepass från kravet på visering, ska fortsätta att gälla i fem år från och med detta avtals ikraftträdande utan att det påverkar de berörda medlemsstaternas eller Bosnien och Hercegovinas rätt att säga upp eller avbryta tillämpningen av dessa bilaterala avtal eller arrangemang under denna femårsperiod.

Artikel 14

Slutbestämmelser

1.   Detta avtal ska ratificeras eller godkännas av parterna i enlighet med deras respektive förfaranden och träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då parterna underrättar varandra om att de förfaranden som nämns ovan är avslutade.

2.   Med avvikelse från punkt 1 träder detta avtal i kraft först på dagen för ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om återtagande av personer, om den dagen infaller efter den dag som avses i punkt 1.

3.   Detta avtal ingås på obestämd tid, såvida det inte sägs upp i enlighet med punkt 6 i denna artikel.

4.   Detta avtal får ändras genom en skriftlig överenskommelse mellan parterna. Ändringar ska träda i kraft efter det att parterna har underrättat varandra om att de interna förfaranden som är nödvändiga för detta är avslutade.

5.   Var och en av parterna får helt eller delvis avbryta tillämpningen av detta avtal av skäl som rör den allmänna ordningen, skyddet av nationell säkerhet eller skyddet av folkhälsan. Beslutet om detta ska anmälas till den andra parten senast 48 timmar innan det träder i kraft. Den part som har avbrutit tillämpningen av detta avtal ska omedelbart underrätta den andra parten när skälen för avbrytandet av tillämpningen inte längre föreligger.

6.   Var och en av parterna får säga upp detta avtal genom skriftlig anmälan till den andra parten. Avtalet ska upphöra att gälla 90 dagar från dagen för denna anmälan.

Utfärdat i Bryssel den artonde september år tjugohundrasju i två exemplar på vart och ett av parternas officiella språk, vilka alla texter är lika giltiga.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku zajednicu

За Европску зајелницу

Za Europsku zajednicu

Image

Image

За Босна и Херцеговина

Por Bosnia y Herzegovina

Za Bosnu a Hercegovinu

For Bosnien-Hercegovina

Für Bosnien und Herzegowina

Bosnia ja Hertsegoviina nimel

Για τη Вοσνία-Ερζεγοβίνη

For Bosnia and Herzegovina

Pour la Bosnie-et-Herzégovine

Per la Bosnia-Erzegovina

Bosnijos ir Hercegovinos vardu

Bosnijas un Hercegovinas vārdā

Bosznia és Hercegovina részéről

Għall-Bożnja u Ħerzegovina

Voor Bosnië en Herzegovina

W imieniu Bośni i Hercegowiny

Pela Bósnia e Herzegovina

Pentru Bosnia și Herţegovina

Za Bosnu a Hercegovinu

Za Bosno in Hercegovino

Bosnia ja Hertsegovinan puolesta

För Bosnien och Hercegovina

Za Bosnu i Hercegovinu

За Босну и Херцеговину

Za Bosnu i Hercegovinu

Image

BILAGA

PROTOKOLL TILL AVTALET ANGÅENDE DE MEDLEMSSTATER SOM INTE TILL FULLO TILLÄMPAR SCHENGENREGELVERKET

De medlemsstater som är bundna av Schengenregelverket men som ännu inte utfärdar Schengenviseringar ska, i avvaktan på att rådet fattar beslut för detta ändamål, utfärda nationella viseringar vilkas giltighet ska inskränkas till deras eget territorium.

Dessa medlemsstater får unilateralt godkänna Schengenviseringar och uppehållstillstånd för transitering genom deras territorium, i enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut nr 895/2006/EG.

Eftersom Europaparlamentets och rådets beslut nr 895/2006/EG inte gäller Rumänien och Bulgarien kommer kommissionen att föreslå liknande bestämmelser i syfte att göra det möjligt för dessa länder att unilateralt erkänna Schengenviseringar, uppehållstillstånd och andra liknande dokument som utfärdats av andra medlemsstater som ännu inte är fullt integrerade i Schengenområdet för transit genom deras territorium.

GEMENSAM FÖRKLARING OM DANMARK

Parterna noterar att detta avtal inte är tillämpligt på de förfaranden som tillämpas vid Konungariket Danmarks beskickningar och konsulat.

Det är därför önskvärt att myndigheterna i Danmark och i Bosnien och Hercegovina utan dröjsmål ingår ett bilateralt avtal om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse på liknande villkor som de i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina.

GEMENSAM FÖRKLARING OM FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND SAMT IRLAND

Parterna noterar att detta avtal inte är tillämpligt på det territorium som lyder under Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland samt Irland.

Det är därför önskvärt att myndigheterna i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, samt Irland och Bosnien och Hercegovina ingår bilaterala avtal om förenklat utfärdande av viseringar.

GEMENSAM FÖRKLARING OM ISLAND OCH NORGE

Parterna noterar de nära förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och Island och Norge, särskilt i kraft av avtalet av den 18 maj 1999 beträffande dessa länders associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket.

Det är därför önskvärt att myndigheterna i Republiken Island, Konungariket Norge och Bosnien och Hercegovina utan dröjsmål ingår bilaterala avtal om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse på liknande villkor som de i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina.

GEMENSAM FÖRKLARING OM SCHWEIZ OCH LIECHTENSTEIN

(i förekommande fall)

Om avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket och protokollen till detta avtal rörande Liechtenstein har trätt i kraft vid den tidpunkt då förhandlingarna med Bosnien och Hercegovina avslutas, kommer en liknande förklaring avseende Schweiz och Liechtenstein att utfärdas.

EUROPEISKA GEMENSKAPENS FÖRKLARING OM TILLTRÄDE FÖR VISERINGSSÖKANDE OCH HARMONISERING AV UPPLYSNINGAR OM FÖRFARANDEN FÖR UTFÄRDANDE AV VISERINGAR FÖR KORTARE VISTELSE SAMT DOKUMENT SOM MÅSTE BIFOGAS EN ANSÖKAN OM VISERING FÖR KORTARE VISTELSE

Europeiska gemenskapen, som är medveten om vikten av öppenhet gentemot dem som ansöker om visering, erinrar om att lagstiftningsförslaget om omarbetningen av de gemensamma konsulära anvisningarna angående viseringar till diplomatiska beskickningar och karriärkonsulat antogs av kommissionen den 19 juli 2006; förslaget tar bland annat upp villkoren för viseringssökandes tillträde till medlemsstaternas beskickningar och konsulat.

När det gäller vilka upplysningar som ska lämnas till viseringssökande anser Europeiska gemenskapen att följande lämpliga åtgärder bör vidtas:

Allmänt bör det sammanställas grundläggande information till sökande om förfarandena och villkoren för att ansöka om visering samt om de utfärdade viseringarnas giltighet.

Europeiska gemenskapen kommer att upprätta en förteckning över minimikrav med syftet att sökande från Bosnien och Hercegovina ska få sammanhängande och enhetlig grundläggande information och i princip ställas inför samma krav när det gäller inlämnande av styrkande dokument.

Den information som avses ovan, däribland förteckningen över ackrediterade resebyråer och researrangörer inom ramen för det lokala konsulära samarbetet, bör få stor spridning (på konsulatens informationstavlor, i broschyrer, på webbplatser, etc.).

Medlemsstaternas beskickningar och konsulat ska tillhandahålla upplysningar om de möjligheter som finns inom ramen för Schengenregelverket att förenkla utfärdandet av viseringar för kortare vistelse från fall till fall.

EUROPEISKA GEMENSKAPENS FÖRKLARING OM EN ÖVERSYN AV VISERINGSKRAVET FÖR INNEHAVARE AV TJÄNSTEPASS

Eftersom bestämmelserna i bilaterala avtal eller arrangemang mellan enskilda medlemsstater och Bosnien och Hercegovina som undertecknats före den 1 januari 2007 om att innehavare av tjänstepass är undantagna från kravet på visering ska fortsätta att gälla i endast fem år från och med detta avtals ikraftträdande, utan att det påverkar de berörda medlemsstaternas eller Bosnien och Hercegovinas rätt att säga upp eller avbryta tillämpningen av dessa bilaterala avtal under denna femårsperiod, kommer Europeiska gemenskapen att på nytt bedöma situationen för innehavarna av tjänstepass senast fyra år efter detta avtals ikraftträdande med sikte på en eventuell ändring av avtalet för detta ändamål i enlighet med förfarandet i artikel 14.4.

EUROPEISKA GEMENSKAPENS FÖRKLARING OM FÖRENKLADE FÖRFARANDEN FÖR FAMILJEMEDLEMMAR OCH PERSONER MED ÄRLIGT UPPSÅT

Europeiska gemenskapen noterar Bosnien och Hercegovinas förslag om att utvidga definitionen av begreppet familjemedlemmar, som bör kunna dra nytta av förenklade viseringsförfaranden, liksom den vikt som Bosnien och Hercegovina lägger vid att underlätta rörligheten för denna personkategori.

I syfte att underlätta rörligheten för ett större antal personer som har familjeband (särskilt systrar och bröder och deras barn) med medborgare i Bosnien och Hercegovina som är lagligen bosatta inom medlemsstaternas territorium uppmanar Europeiska gemenskapen medlemsstaternas konsulat att fullt ut utnyttja de befintliga möjligheterna i gemenskapens regelverk att förenkla utfärdandet av viseringar för denna personkategori, framför allt genom förenklade krav på dokumentation för de sökande, befrielse från handläggningsavgifter och, i tillämpliga fall, utfärdande av viseringar för flera inresor.

Europeiska gemenskapen uppmanar vidare medlemsstaternas konsulat att fullt ut använda dessa möjligheter för att förenkla utfärdandet av viseringar till personer med ärligt uppsåt.


19.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 334/108


RÅDETS BESLUT

av den 8 november 2007

om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Montenegro om förenklat utfärdande av viseringar

(2007/823/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 62.2 b i och ii jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen och artikel 300.3 första stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har på Europeiska gemenskapens vägnar förhandlat fram ett avtal med Republiken Montenegro om förenklat utfärdande av viseringar.

(2)

Avtalet undertecknades den 18 september 2007 på Europeiska gemenskapens vägnar, med förbehåll för att det kan komma att ingås vid en senare tidpunkt, i enlighet med ett rådsbeslut som antogs den 18 september 2007.

(3)

Avtalet bör godkännas.

(4)

Genom avtalet inrättas en gemensam kommitté för förvaltningen av avtalet som själv får anta sin arbetsordning. Det är lämpligt att införa ett förenklat förfarande för fastställandet av gemenskapens ståndpunkt i denna fråga.

(5)

I enlighet med det till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning och protokollet om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar deltar Förenade kungariket och Irland inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i Förenade kungariket och Irland.

(6)

I enlighet med det till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om Danmarks ställning deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Montenegro om förenklat utfärdande av viseringar godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande ska göra den anmälan som föreskrivs i artikel 14.1 i avtalet (2).

Artikel 3

Kommissionen, biträdd av experter från medlemsstaterna, ska företräda gemenskapen i den gemensamma expertkommitté som inrättas genom artikel 12 i avtalet.

Artikel 4

Gemenskapens ståndpunkt i den gemensamma expertkommittén i fråga om antagandet av dess arbetsordning, i enlighet med artikel 12.4 i avtalet, ska antas av kommissionen efter samråd med en särskild kommitté som utsetts av rådet.

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 8 november 2007.

På rådets vägnar

R. PEREIRA

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 24 oktober 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


AVTAL

mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Montenegro om förenklat utfärdande av viseringar

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, nedan kallad ”gemenskapen”,

och

REPUBLIKEN MONTENEGRO,

nedan kallade ”parterna”,

SOM BEAKTAR Republiken Montenegros europeiska perspektiv, förhandlingarna om stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Montenegro,

SOM BEKRÄFTAR avsikten att inom ramen för strukturerna i det framtida stabiliserings- och associeringsavtalet nära samarbeta för en liberalisering av viseringsreglerna mellan Republiken Montenegro och Europeiska unionen, i enlighet med slutsatserna från toppmötet i Thessaloniki mellan EU och länderna på västra Balkan den 21 juni 2003,

SOM ÖNSKAR UNDERLÄTTA DE MELLANFOLKLIGA KONTAKTERNA, SOM ETT FÖRSTA KONKRET STEG MOT EN VISERINGSFRI RESEORDNING och som en viktig förutsättning för en stabil utveckling av ekonomiska, humanitära, kulturella, vetenskapliga och andra band, genom att förenkla utfärdandet av viseringar till medborgare i Republiken Montenegro,

SOM ERINRAR SIG att EU-medborgare är befriade från viseringskravet när de reser till Republiken Montenegro för en period av högst 90 dagar eller transiterar genom Republiken Montenegros territorium,

SOM ERKÄNNER att om Republiken Montenegro återinför kravet på visering för EU-medborgare kommer samma förenklade viseringsförfaranden som beviljas montenegrinska medborgare enligt detta avtal, automatiskt, på ömsesidig basis, att tillämpas på EU-medborgare,

SOM ÄR MEDVETNA OM att denna förenkling av viseringsförfarandena inte bör leda till olaglig invandring och som särskilt uppmärksammar säkerhet och återtagande,

SOM BEAKTAR protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning och protokollet om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar, som är fogade till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och som bekräftar att bestämmelserna i detta avtal inte är tillämpliga på Förenade kungariket och Irland,

SOM BEAKTAR protokollet om Danmarks ställning, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och som bekräftar att bestämmelserna i detta avtal inte är tillämpliga på Konungariket Danmark,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   Syftet med detta avtal är att förenkla utfärdandet av viseringar för vistelser på högst 90 dagar per 180-dagarsperiod för medborgare i Republiken Montenegro.

2.   Om Republiken Montenegro återinför kravet på visering för EU-medborgare eller för vissa kategorier EU-medborgare kommer samma förenklade viseringsförfaranden som beviljas montenegrinska medborgare enligt detta avtal, automatiskt, på ömsesidig basis, att tillämpas på EU-medborgare.

Artikel 2

Generalklausul

1.   De förenklade viseringsförfaranden som föreskrivs i detta avtal ska endast vara tillämpliga på medborgare i Republiken Montenegro i den mån dessa inte är undantagna från viseringskravet genom gemenskapens eller medlemsstaternas lagar och andra författningar, detta avtal eller andra internationella avtal.

2.   Den nationella lagstiftningen i Republiken Montenegro eller i medlemsstaterna eller gemenskapslagstiftningen ska vara tillämplig på frågor som inte omfattas av detta avtal, såsom vägran att utfärda visering, erkännande av resedokument, bevis för att det finns tillräckliga medel för uppehället samt avvisnings- och utvisningsåtgärder.

Artikel 3

Definitioner

I detta avtal avses med

a)

medlemsstat: en medlemsstat i Europeiska unionen, med undantag av Konungariket Danmark, Irland samt Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland,

b)

medborgare i Europeiska unionen: en medborgare i en medlemsstat enligt definitionen i a,

c)

medborgare i Republiken Montenegro: en person som innehar montenegrinskt medborgarskap,

d)

visering: ett tillstånd som har utfärdats av en medlemsstat eller ett beslut som har fattats av en medlemsstat och som krävs för

inresa för en planerad vistelse i den medlemsstaten eller i flera medlemsstater för en tid av sammanlagt högst 90 dagar,

inresa för transitering genom den medlemsstatens eller flera medlemsstaters territorium,

e)

lagligen bosatt: en medborgare i Republiken Montenegro som på grundval av gemenskapens lagstiftning eller nationell lagstiftning fått tillstånd eller har rätt att vistas längre tid än 90 dagar inom en medlemsstats territorium.

Artikel 4

Dokument som styrker syftet med resan

1.   För följande kategorier av medborgare i Republiken Montenegro ska följande dokument vara tillräckliga för att motivera syftet med resan till den andra partens territorium:

a)

För medlemmar i officiella delegationer som, efter en officiell inbjudan ställd till Republiken Montenegro, ska delta i möten, samråd, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i evenemang som anordnas på medlemsstaternas territorium av mellanstatliga organisationer:

En skrivelse avfattad av en behörig myndighet i Republiken Montenegro som bekräftar att den sökande är medlem av dess delegation och reser till medlemsstaternas territorium för att delta i ovannämnda evenemang, tillsammans med en kopia av den officiella inbjudan.

b)

För affärsmän och företrädare för näringslivsorganisationer:

En skriftlig inbjudan, som godkänts av en handelskammare, arbetsgivarföreningen i Republiken Montenegro eller Montenegro Business Alliance, från en som värd agerande juridisk person eller företag, eller ett kontor eller en filial till dessa, statliga och lokala myndigheter i medlemsstaterna eller en kommitté som anordnar handels- och industriutställningar, konferenser och symposier vilka hålls inom medlemsstaternas territorier.

c)

För chaufförer som utför internationella gods- och passagerartransporter till medlemsstaternas territorier i fordon som är registrerade i Republiken Montenegro:

En skriftlig inbjudan från den nationella sammanslutningen av transportföretag i Republiken Montenegro som ansvarar för internationell vägtransport med angivande av resornas syfte, längd och frekvens.

d)

För medlemmar i tåg-, kylvagns- och lokomotivbesättningar på tåg som färdas till medlemsstaternas territorier:

En skriftlig inbjudan från det behöriga järnvägsföretaget i Republiken Montenegro med angivande av resornas syfte, längd och frekvens.

e)

För journalister:

Ett intyg eller annat dokument som utfärdats av en yrkesorganisation som styrker att den berörda personen är en kvalificerad journalist och ett dokument utfärdat av dennes arbetsgivare som anger att syftet med resan är att utföra journalistiskt arbete.

f)

För personer som deltar i vetenskapliga, kulturella och konstnärliga verksamheter, inklusive utbytesprogram som anordnas av universitet och andra:

En skriftlig inbjudan från värdorganisationen att delta i dessa verksamheter.

g)

För elever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte, även inom ramen för utbytesprogram och annan skolrelaterad verksamhet:

En skriftlig inbjudan eller ett intyg om inskrivning från det universitet, den akademi, högskola eller skola som agerar som värd, eller studentkort eller intyg för de kurser som ska bevistas.

h)

För deltagare i internationella idrottsevenemang och medföljande personal:

En skriftlig inbjudan från värdorganisationen: behöriga myndigheter, nationella idrottsförbund eller nationella olympiska kommittéer i medlemsstaterna.

i)

För deltagare i officiella utbytesprogram som anordnas av vänorter:

En skriftlig inbjudan från förvaltningschefen eller borgmästaren i dessa orter.

j)

För nära anhöriga – makar, barn (även adopterade), föräldrar (även förmyndare), far- och morföräldrar samt barnbarn – vilka besöker montenegrinska medborgare som är lagligen bosatta inom medlemsstaternas territorium:

En skriftlig inbjudan från värdpersonen.

k)

För besök på militära och civila begravningsplatser:

Ett officiellt dokument som bekräftar att graven finns och underhålls samt den sökandes släktband eller annat förhållande till den gravsatte.

l)

För personer som reser av medicinska skäl och för nödvändig medföljande personal:

Ett officiellt dokument från den medicinska inrättningen som bekräftar att det finns ett behov av läkarvård vid den inrättningen och av medföljande personal samt bevis för tillräckliga ekonomiska medel att betala läkarvården.

m)

För personer som deltar i begravningsceremonier:

Ett officiellt dokument som bekräftar dödsfallet samt en bekräftelse på den sökandes släktband eller annat förhållande till den gravsatte.

n)

För företrädare för organisationer i det civila samhället som reser i syfte att delta i utbildning, seminarier eller konferenser, även inom ramen för utbytesprogram:

En skriftlig inbjudan från värdorganisationen, en bekräftelse på att personen företräder organisationen i det civila samhället samt ett intyg på inrättandet av organisationen i fråga från relevant register, som utfärdats av en statlig myndighet i enlighet med nationell lagstiftning.

o)

För utövare av fria yrken som deltar i internationella utställningar, konferenser, symposier, seminarier eller andra liknande evenemang som anordnas inom medlemsstaternas territorium:

En skriftlig inbjudan från värdorganisationen som bekräftar att personen i fråga deltar i evenemanget.

p)

För domare som deltar i internationella utbytesprogram, symposier, seminarier eller andra liknande utbildningsevenemang som hålls inom medlemsstaternas territorium:

En skriftlig inbjudan från värdorganisationen att delta i dessa verksamheter.

q)

För företrädare för religiösa samfund i Republiken Montenegro:

En skriftlig inbjudan från ett religiöst samfund som är registrerat i Republiken Montenegro med angivande av resornas syfte, längd och frekvens.

r)

För turister:

Ett intyg eller en voucher, som bekräftar att en organiserad resa bokats, från en resebyrå eller en researrangör, som ackrediterats av medlemsstaterna inom ramen för det lokala konsulära samarbetet.

2.   Den skriftliga inbjudan som avses i punkt 1 ska innehålla följande uppgifter:

a)

För den inbjudna personen – för- och efternamn, födelsedatum, kön, medborgarskap, identitetshandlingens nummer, resans tidpunkt och syfte, antal inresor och, i förekommande fall, namn på maka och barn som medföljer den inbjudna personen.

b)

För den person som utfärdar inbjudan – för- och efternamn samt adress eller

c)

för den juridiska person, det företag eller den organisation som utfärdar inbjudan – fullständiga namn- och adressuppgifter och

om inbjudan har utfärdats av en organisation: namn på och befattning för den person som undertecknat inbjudan,

om den person som utfärdar inbjudan är en juridisk person eller ett företag eller ett kontor eller en filial till dessa, som etablerats inom en medlemsstats territorium: registreringsnummer i enlighet med vad som krävs i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning.

3.   För de kategorier av personer som anges i punkt 1 ska alla typer av viseringar utfärdas i enlighet med det förenklade förfarandet utan krav på annan motivering, inbjudan eller validering gällande resans syfte som föreskrivs i medlemsstaternas lagstiftning.

Artikel 5

Utfärdande av viseringar för flera inresor

1.   Medlemsstaternas beskickningar och konsulat ska utfärda viseringar för flera inresor med en giltighetstid på upp till fem år för följande kategorier av personer:

a)

Ledamöter i den nationella regeringen, parlamentet, författningsdomstolen och högsta domstolen samt appellationsdomstolens respektive förvaltningsdomstolens ordförande om dessa inte är undantagna från viseringsplikt genom detta avtal, när de utövar sina ämbeten, med en giltighetstid som inskränker sig till deras ämbetsperiod om denna är kortare än fem år.

b)

Permanenta medlemmar i officiella delegationer som, efter en officiell inbjudan ställd till Republiken Montenegro, regelbundet ska delta i möten, samråd, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i evenemang som anordnas på medlemsstaternas territorium av mellanstatliga organisationer.

c)

Makar och barn (även adopterade), som är under 21 år eller som är underhållsberättigade, vilka besöker montenegrinska medborgare som är lagligen bosatta inom medlemsstaternas territorium, med en giltighetstid som inskränker sig till giltighetstiden för dessa medborgares uppehållstillstånd.

2.   Medlemsstaternas beskickningar och konsulat ska utfärda viseringar för flera inresor med en giltighetstid på upp till ett år för följande kategorier av personer, förutsatt att dessa under det föregående året har erhållit minst en visering, som de har använt i enlighet med lagstiftningen om inresa till och vistelse inom den besökta statens territorium och att det finns skäl för att ansöka om en visering för flera inresor:

a)

Medlemmar i officiella delegationer som, efter en officiell inbjudan ställd till Republiken Montenegro, regelbundet ska delta i möten, samråd, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i evenemang som anordnas på medlemsstaternas territorium av mellanstatliga organisationer.

b)

Affärsmän och företrädare för näringslivsorganisationer som regelbundet reser till medlemsstaterna.

c)

Chaufförer som utför internationella gods- och passagerartransporter till medlemsstaternas territorier i fordon som är registrerade i Republiken Montenegro.

d)

Medlemmar i tåg-, kylvagns- och lokomotivbesättningar på tåg i internationell trafik som färdas till medlemsstaternas territorier.

e)

Utövare av fria yrken som deltar i internationella utställningar, konferenser, symposier, seminarier eller andra liknande evenemang och som regelbundet reser till medlemsstaterna.

f)

Personer som deltar i vetenskapliga, kulturella och konstnärliga verksamheter, inklusive utbytesprogram som anordnas av universitet och andra, och som regelbundet reser till medlemsstaterna.

g)

Deltagare i internationella idrottsevenemang och medföljande personal.

h)

Journalister.

i)

Deltagare i officiella utbytesprogram som anordnas av vänorter.

j)

Studerande och forskarstuderande som regelbundet reser i studie- eller utbildningssyfte, även inom ramen för utbytesprogram.

k)

Personer som reser av medicinska skäl och nödvändig medföljande personal.

l)

Företrädare för religiösa samfund, registrerade i Republiken Montenegro, som regelbundet reser till medlemsstaterna.

m)

Företrädare för organisationer i det civila samhället som regelbundet reser till medlemsstaterna i syfte att delta i utbildning, seminarier eller konferenser, även inom ramen för utbytesprogram.

n)

Domare som deltar i internationella utbytesprogram, symposier, seminarier eller andra liknande utbildningsevenemang och som regelbundet reser till medlemsstaterna.

3.   Medlemsstaternas beskickningar och konsulat ska utfärda viseringar för flera inresor med en giltighetstid på minst två år och högst fem år till de kategorier av personer som anges i punkt 2 i denna artikel, förutsatt att dessa under de senaste två åren har använt ettåriga viseringar för flera inresor i enlighet med lagstiftningen om inresa till och vistelse inom den besökta statens territorium och att skälen för att ansöka om en visering för flera inresor fortfarande är giltiga.

4.   Den sammanlagda vistelsen på medlemsstaternas territorium för de personer som avses i punkterna 1–3 får inte överstiga 90 dagar per 180-dagarsperiod.

Artikel 6

Avgifter för handläggning av viseringsansökningar

1.   Avgiften för handläggning av montenegrinska medborgares viseringsansökningar ska vara 35 euro.

Detta belopp får omprövas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 14.4.

Om Republiken Montenegro återinför viseringskravet för EU-medborgare får den viseringsavgift som tas ut av Republiken Montenegro inte vara högre än 35 euro eller, om avgiften omprövas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 14.4, det belopp som överenskommits.

2.   Avgifter för handläggning av viseringsansökningar får inte tas ut för följande kategorier av personer:

a)

Ledamöter i den nationella regeringen, parlamentet, författningsdomstolen och högsta domstolen, appellationsdomstolens respektive förvaltningsdomstolens ordförande samt de personer som anges i artikel 5.1 a om de inte är undantagna från viseringskravet genom detta avtal.

b)

Nära anhöriga – makar, barn (även adopterade), föräldrar (även förmyndare), far- och morföräldrar samt barnbarn – vilka besöker montenegrinska medborgare som är lagligen bosatta inom medlemsstaternas territorium.

c)

Medlemmar i officiella delegationer som, efter en officiell inbjudan ställd till Republiken Montenegro, ska delta i möten, samråd, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i evenemang som anordnas på medlemsstaternas territorium av mellanstatliga organisationer.

d)

Elever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte.

e)

Funktionshindrade personer och, vid behov, personer som medföljer dem.

f)

Personer som har uppvisat dokument vilka styrker att de måste företa sin resa av humanitära skäl, vilket inbegriper brådskande medicinsk behandling varvid också en medföljande person ska befrias från avgifterna, eller för att närvara vid en nära anhörigs begravning eller för att besöka en nära anhörig som är allvarligt sjuk.

g)

Deltagare i internationella idrottsevenemang och medföljande personal.

h)

Personer som deltar i vetenskapliga, kulturella och konstnärliga verksamheter, inklusive utbytesprogram som anordnas av universitet och andra.

i)

Deltagare i officiella utbytesprogram som anordnas av vänorter.

j)

Journalister.

k)

Pensionärer.

l)

Domare som deltar i internationella utbytesprogram, symposier, seminarier eller andra liknande utbildningsevenemang.

m)

Företrädare för religiösa samfund som är registrerade i Republiken Montenegro.

n)

Företrädare för organisationer i det civila samhället som reser i syfte att delta i möten, seminarier, utbytesprogram eller kurser.

o)

Utövare av fria yrken som deltar i internationella utställningar, konferenser, symposier, seminarier eller andra liknande evenemang som anordnas inom medlemsstaternas territorium.

p)

Chaufförer som utför internationella gods- och passagerartransporter till medlemsstaternas territorier i fordon som är registrerade i Republiken Montenegro.

q)

Medlemmar i tåg-, kylvagns- och lokomotivbesättningar på tåg i internationell trafik som färdas till medlemsstaternas territorier.

r)

Barn under sex år.

Artikel 7

Handläggningstiden för viseringsansökningar

1.   Medlemsstaternas beskickningar och konsulat ska fatta ett beslut med anledning av en ansökan om utfärdande av en visering inom tio kalenderdagar från dagen för mottagandet av ansökan och de dokument som krävs för utfärdande av viseringen.

2.   Tidsfristen för att fatta beslut om en viseringsansökan får förlängas upp till 30 kalenderdagar i enskilda fall, särskilt när det krävs en ytterligare prövning av ansökan.

3.   Tidsfristen för att fatta beslut om en viseringsansökan får i brådskande fall förkortas till tre arbetsdagar eller ännu kortare tid.

Artikel 8

Avresa i fall av förlorade eller stulna dokument

Medborgare i Europeiska unionen och i Republiken Montenegro som har förlorat eller bestulits på sina identitetshandlingar under vistelsen inom Republiken Montenegros eller medlemsstaternas territorium får lämna detta territorium på grundval av giltiga identitetshandlingar som berättigar till gränspassage, utfärdade av medlemsstaternas eller Republiken Montenegros diplomatiska eller konsulära beskickningar utan någon visering eller annat tillstånd.

Artikel 9

Förlängning av visering vid exceptionella omständigheter

Medborgare i Republiken Montenegro som på grund av force majeure inte kan lämna medlemsstaternas territorium senast vid den tidpunkt som anges i deras viseringar ska utan kostnad få sin visering förlängd i enlighet med den lagstiftning som tillämpas av den mottagande staten så länge som krävs för att de ska kunna återvända till den stat där de har sin hemvist.

Artikel 10

Diplomatpass

1.   Medborgare i Republiken Montenegro som innehar ett giltigt diplomatpass får resa in på, lämna och transitera genom medlemsstaternas territorium utan visering.

2.   De personer som avses i punkt 1 får vistas på medlemsstaternas territorium under en period på högst 90 dagar per 180-dagarsperiod.

Artikel 11

Viseringars territoriella giltighet

Om inte annat följer av bestämmelser i medlemsstaternas nationella lagar och andra författningar om nationell säkerhet och av EU:s regler om viseringar med begränsad territoriell giltighet, ska montenegrinska medborgare ha rätt att resa inom medlemsstaternas territorium på samma villkor som Europeiska unionens medborgare.

Artikel 12

Gemensam kommitté för förvaltning av avtalet

1.   Parterna ska inrätta en gemensam expertkommitté (nedan kallad ”kommittén”) bestående av företrädare för Europeiska gemenskapen och Republiken Montenegro. Gemenskapen ska företrädas av Europeiska gemenskapernas kommission, som ska biträdas av experter från medlemsstaterna.

2.   Kommittén ska i synnerhet ha till uppgift att

a)

övervaka genomförandet av detta avtal,

b)

föreslå ändringar av eller tillägg till detta avtal,

c)

lösa tvister med anledning av tolkningen eller tillämpningen av bestämmelserna i detta avtal.

3.   Kommittén ska sammanträda närhelst detta är nödvändigt, på begäran av en av parterna, dock minst en gång om året.

4.   Kommittén ska själv anta sin arbetsordning.

Artikel 13

Detta avtals förhållande till bilaterala avtal mellan medlemsstaterna och Republiken Montenegro

1.   Detta avtal ska från och med sitt ikraftträdande ha företräde framför bestämmelserna i alla bilaterala eller multilaterala avtal eller arrangemang som ingåtts mellan enskilda medlemsstater och Republiken Montenegro, i den mån bestämmelserna i de sistnämnda avtalen eller arrangemangen omfattar frågor som tas upp i detta avtal.

2.   Bestämmelserna i bilaterala avtal eller arrangemang mellan enskilda medlemsstater och Republiken Montenegro som undertecknats före den 1 januari 2007 och som undantar innehavare av tjänstepass från kravet på visering, ska fortsätta att gälla i fem år från och med detta avtals ikraftträdande utan att det påverkar de berörda medlemsstaternas eller Republiken Montenegros rätt att säga upp eller avbryta tillämpningen av dessa bilaterala avtal eller arrangemang under denna femårsperiod.

Artikel 14

Slutbestämmelser

1.   Detta avtal ska ratificeras eller godkännas av parterna i enlighet med deras respektive förfaranden och träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då parterna underrättar varandra om att de förfaranden som nämns ovan är avslutade.

2.   Med avvikelse från punkt 1 träder detta avtal i kraft först på dagen för ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Montenegro om återtagande av personer, om den dagen infaller efter den dag som avses i punkt 1.

3.   Detta avtal ingås på obestämd tid, såvida det inte sägs upp i enlighet med punkt 6 i denna artikel.

4.   Detta avtal får ändras genom en skriftlig överenskommelse mellan parterna. Ändringar ska träda i kraft efter det att parterna har underrättat varandra om att de interna förfaranden som är nödvändiga för detta är avslutade.

5.   Var och en av parterna får helt eller delvis avbryta tillämpningen av detta avtal av skäl som rör den allmänna ordningen, skyddet av nationell säkerhet eller skyddet av folkhälsan. Beslutet om detta ska anmälas till den andra parten senast 48 timmar innan det träder i kraft. Den part som har avbrutit tillämpningen av detta avtal ska omedelbart underrätta den andra parten när skälen för avbrytandet av tillämpningen inte längre föreligger.

6.   Var och en av parterna får säga upp detta avtal genom skriftlig anmälan till den andra parten. Avtalet ska upphöra att gälla 90 dagar från dagen för denna anmälan.

Utfärdat i Bryssel den artonde september år tjugohundrasju i två exemplar på vart och ett av parternas officiella språk, vilka alla texter är lika giltiga.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku Zajednicu

Image

Image

За Република Черна гора

Por la República de Montenegro

Za Republiku Ċerná Hora

For Republikken Montenegro

Für die Republik Montenegro

Montenegro Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Μαυροβουνίου

For the Republic of Montenegro

Pour la République du Monténégro

Per la Repubblica del Montenegro

Melnkalnes Republikas vārdā

Juodkalnijos Respublikos vardu

A Montenegrói Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' Montenegro

Voor de Republiek Montenegro

W imieniu Republiki Czarnogóry

Pela República do Montenegro

Pentru Republica Muntenegru

Za Čiernohorskú republiku

Za Republiko Črno goro

Montenegron tasavallan puolesta

För Republiken Montenegro

Za Republiku Crnu Goru

Image

BILAGA

PROTOKOLL TILL AVTALET ANGÅENDE DE MEDLEMSSTATER SOM INTE TILL FULLO TILLÄMPAR SCHENGENREGELVERKET

De medlemsstater som är bundna av Schengenregelverket men som ännu inte utfärdar Schengenviseringar ska, i avvaktan på att rådet fattar beslut för detta ändamål, utfärda nationella viseringar vilkas giltighet ska inskränkas till deras eget territorium.

Dessa medlemsstater får unilateralt godkänna Schengenviseringar och uppehållstillstånd för transitering genom deras territorium, i enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut nr 895/2006/EG.

Eftersom Europaparlamentets och rådets beslut nr 895/2006/EG inte gäller Rumänien och Bulgarien kommer kommissionen att föreslå liknande bestämmelser i syfte att göra det möjligt för dessa länder att unilateralt erkänna Schengenviseringar, uppehållstillstånd och andra liknande dokument som utfärdats av andra medlemsstater som ännu inte är fullt integrerade i Schengenområdet för transit genom deras territorium.

GEMENSAM FÖRKLARING OM DANMARK

Parterna noterar att detta avtal inte är tillämpligt på de förfaranden som tillämpas vid Konungariket Danmarks beskickningar och konsulat.

Det är därför önskvärt att myndigheterna i Danmark och i Republiken Montenegro utan dröjsmål ingår ett bilateralt avtal om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse på liknande villkor som de i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Montenegro.

GEMENSAM FÖRKLARING OM FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND SAMT IRLAND

Parterna noterar att detta avtal inte är tillämpligt på det territorium som lyder under Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland samt Irland.

Det är därför önskvärt att myndigheterna i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, samt Irland och Republiken Montenegro ingår bilaterala avtal om förenklat utfärdande av viseringar.

GEMENSAM FÖRKLARING OM ISLAND OCH NORGE

Parterna noterar de nära förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och Island och Norge, särskilt i kraft av avtalet av den 18 maj 1999 beträffande dessa länders associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket.

Det är därför önskvärt att myndigheterna i Republiken Island, Konungariket Norge och Republiken Montenegro utan dröjsmål ingår bilaterala avtal om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse på liknande villkor som de i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Montenegro.

GEMENSAM FÖRKLARING OM SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET OCH LIECHTENSTEIN

(i förekommande fall)

Om avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket och protokollen till detta avtal rörande Liechtenstein har trätt i kraft vid den tidpunkt då förhandlingarna med Republiken Montenegro avslutas, kommer en liknande förklaring avseende Schweiz och Liechtenstein att utfärdas.

EUROPEISKA GEMENSKAPENS FÖRKLARING OM EN ÖVERSYN AV VISERINGSKRAVET FÖR INNEHAVARE AV TJÄNSTEPASS

Eftersom bestämmelserna i bilaterala avtal eller arrangemang mellan enskilda medlemsstater och Republiken Montenegro som undertecknats före den 1 januari 2007 om att innehavare av tjänstepass är undantagna från kravet på visering ska fortsätta att gälla i endast fem år från och med detta avtals ikraftträdande, utan att det påverkar de berörda medlemsstaternas eller Republiken Montenegros rätt att säga upp eller avbryta tillämpningen av dessa bilaterala avtal under denna femårsperiod, kommer Europeiska gemenskapen att på nytt bedöma situationen för innehavarna av tjänstepass senast fyra år efter detta avtals ikraftträdande med sikte på en eventuell ändring av avtalet för detta ändamål i enlighet med förfarandet i artikel 14.4.

EUROPEISKA GEMENSKAPENS FÖRKLARING OM TILLTRÄDE FÖR VISERINGSSÖKANDE OCH HARMONISERING AV UPPLYSNINGAR OM FÖRFARANDEN FÖR UTFÄRDANDE AV VISERINGAR FÖR KORTARE VISTELSE SAMT DOKUMENT SOM MÅSTE BIFOGAS EN ANSÖKAN OM VISERING FÖR KORTARE VISTELSE

Europeiska gemenskapen, som är medveten om vikten av öppenhet gentemot dem som ansöker om visering, erinrar om att lagstiftningsförslaget om omarbetningen av de gemensamma konsulära anvisningarna angående viseringar till diplomatiska beskickningar och karriärkonsulat antogs av kommissionen den 19 juli 2006; förslaget tar bland annat upp villkoren för viseringssökandes tillträde till medlemsstaternas beskickningar och konsulat.

När det gäller vilka upplysningar som ska lämnas till viseringssökande anser Europeiska gemenskapen att följande lämpliga åtgärder bör vidtas:

Allmänt bör det sammanställas grundläggande information till sökande om förfarandena och villkoren för att ansöka om visering samt om de utfärdade viseringarnas giltighet.

Europeiska gemenskapen kommer att upprätta en förteckning över minimikrav med syftet att sökande från Republiken Montenegro ska få sammanhängande och enhetlig grundläggande information och i princip ställas inför samma krav när det gäller inlämnande av styrkande dokument.

Den information som avses ovan, däribland förteckningen över ackrediterade resebyråer och researrangörer inom ramen för det lokala konsulära samarbetet, bör få stor spridning (på konsulatens informationstavlor, i broschyrer, på webbplatser, etc.).

Medlemsstaternas beskickningar och konsulat ska tillhandahålla upplysningar om de möjligheter som finns inom ramen för Schengenregelverket att förenkla utfärdandet av viseringar för kortare vistelse från fall till fall.

EUROPEISKA GEMENSKAPENS FÖRKLARING OM FÖRENKLADE FÖRFARANDEN FÖR FAMILJEMEDLEMMAR OCH PERSONER MED ÄRLIGT UPPSÅT

Europeiska gemenskapen noterar Republiken Montenegros förslag om att utvidga definitionen av begreppet familjemedlemmar, som bör kunna dra nytta av förenklade viseringsförfaranden, liksom den vikt som Republiken Montenegro lägger vid att underlätta rörligheten för denna personkategori.

I syfte att underlätta rörligheten för ett större antal personer som har familjeband (särskilt systrar och bröder och deras barn) med montenegrinska medborgare som är lagligen bosatta inom medlemsstaternas territorium uppmanar Europeiska gemenskapen medlemsstaternas konsulat att fullt ut utnyttja de befintliga möjligheterna i gemenskapens regelverk att förenkla utfärdandet av viseringar för denna personkategori, framför allt genom förenklade krav på dokumentation för de sökande, befrielse från handläggningsavgifter och, i tillämpliga fall, utfärdande av viseringar för flera inresor.

Europeiska gemenskapen uppmanar vidare medlemsstaternas konsulat att fullt ut använda dessa möjligheter för att förenkla utfärdandet av viseringar till personer med ärligt uppsåt.

EUROPEISKA GEMENSKAPENS FÖRKLARING OM SJÖMÄN

I linje med internationella avtal om rörligheten för civil besättning på fartyg uppmanar Europeiska gemenskapen medlemsstaternas konsulat att fullt ut utnyttja de befintliga möjligheterna i gemenskapens regelverk för att förenkla utfärdandet av transitviseringar för sjömän från Montenegro, framför allt genom förenklade krav på dokumentation för de sökande och utfärdande av viseringar för flera inresor.


19.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 334/120


RÅDETS BESLUT

av den 8 november 2007

om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om förenklat utfärdande av viseringar

(2007/824/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 62.2 b i och ii jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen och artikel 300.3 första stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har på Europeiska gemenskapens vägnar förhandlat fram ett avtal med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om förenklat utfärdande av viseringar.

(2)

Avtalet undertecknades den 18 september 2007 på Europeiska gemenskapens vägnar, med förbehåll för att det kan komma att ingås vid en senare tidpunkt, i enlighet med ett rådsbeslut som antogs den 18 september 2007.

(3)

Avtalet bör godkännas.

(4)

Genom avtalet inrättas en gemensam kommitté för förvaltningen av avtalet som själv får anta sin arbetsordning. Det är lämpligt att införa ett förenklat förfarande för fastställandet av gemenskapens ståndpunkt i denna fråga.

(5)

I enlighet med det till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning och protokollet om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar deltar Förenade kungariket och Irland inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i Förenade kungariket och Irland.

(6)

I enlighet med det till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om Danmarks ställning deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om förenklat utfärdande av viseringar godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande ska göra den anmälan som föreskrivs i artikel 14.1 i avtalet (2).

Artikel 3

Kommissionen, biträdd av experter från medlemsstaterna, ska företräda gemenskapen i den gemensamma expertkommitté som inrättas genom artikel 12 i avtalet.

Artikel 4

Gemenskapens ståndpunkt i den gemensamma expertkommittén i fråga om antagandet av dess arbetsordning, i enlighet med artikel 12.4 i avtalet, ska antas av kommissionen efter samråd med en särskild kommitté som utsetts av rådet.

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 8 november 2007.

På rådets vägnar

R. PEREIRA

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 24 oktober 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


SKRIFTVÄXLING

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yugoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the facilitation of the issuance of visas.

The text of the aforementioned Agreement, herewith annexed, has been approved for signature by a decision of the Council of the European Union of today's date.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

Image Image

Courtesy translation

Brussels, 18 September 2007

Dear Sirs,

On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 18th September 2007 regarding the signature of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the facilitation of the issuance of visas, together with the attached text of the Agreement.

I hereby declare that the Government of the Republic of Macedonia agrees with the provisions of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the facilitation of the issuance of visas and considers the Agreement as being signed with this Exchange of Letters.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the above-referred documents, having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

Please accept, Sirs, the assurances of my highest consideration.

Gordana Jankuloska

Dr. Rui Carlos Pereira

Minister of Internal Administration of the Republic of Portugal

Council of the European Union

Mr. Franco Frattini

Vice-president of the European Commission

BRUSSELS

Брисел, 18 септември 2007 година

Почитувани Господа,

Во името на Владата на Република Македонија имам чест да го потврдам приемот на Вашето писмо датирано на 18 септемвpи 2007 година, кое се однесува на потпишувањето на Спогодбата помеѓу Република Македониja и Европсkата Заедница за олеснување на издавањето визи, заедно со приложениот тeкст на Спогодбата.

Изjавувам дека Владата на Република Македониjа е согласна со одредбите на Спогодбата помеѓу Република Македонија и Европската Заедница за олеснување на издавањето визи и смета дека со оваа размена на писма Спогодбата е потпишана.

Сепак, изјавувам дека Република Македонија не ја прифаќа деноминацијата употребена за мојата земја во погоре наведените документи, имајќи предвид дека уставното име на мојата земја е Република Мakедонија.

Пpимете ги Господа, изразите на моето највисоко почитување.

Image

Гордана Јанкулоска

Г-дин Руи Карлос Переира

Министеp за внатрешната администрација на Република

Португалија Совет на Европската унија

Г-дин Франко Фратини

Потпретседател hа Европската комисија

БРИСЕЛ

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yuogoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.

The European Community notes that the Exchange of Letters between the European Community and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the facilitation of the issuance of visas, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Community in whatever form or content of a denomination other than the ”former Yugoslav Republic of Macedonia”.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

Image Image


AVTAL

mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om förenklat förfarande för utfärdande av viseringar

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, nedan kallad ”gemenskapen”,

och

F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN, nedan kallade ”parterna”,

SOM BEAKTAR Europeiska rådets beslut från december 2005 om att bevilja f.d. jugoslaviska republiken Makedonien status som kandidatland,

SOM BEAKTAR stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, som undertecknades i april 2001 och trädde i kraft den 1 april 2004 och som för närvarande styr förbindelserna med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien,

SOM BEKRÄFTAR avsikten att inom ramen för strukturerna i det befintliga stabiliserings- och associeringsavtalet nära samarbeta för en liberalisering av viseringsreglerna mellan f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Europeiska unionen, i enlighet med slutsatserna från toppmötet i Thessaloniki mellan EU och länderna på västra Balkan den 21 juni 2003,

SOM ERKÄNNER de framsteg som f.d. jugoslaviska republiken Makedonien har gjort på området rättvisa, frihet och säkerhet, särskilt när det gäller migration, viseringspolitik, gränsförvaltning och dokumentsäkerhet,

SOM ÖNSKAR underlätta de mellanfolkliga kontakterna, som ett första konkret steg mot en viseringsfri reseordning och som en viktig förutsättning för en stabil utveckling av ekonomiska, humanitära, kulturella, vetenskapliga och andra band, genom att förenkla utfärdandet av viseringar till medborgare i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien,

SOM ERINRAR sig att EU-medborgare är befriade från viseringskravet när de reser till f.d. jugoslaviska republiken Makedonien för en period av högst 90 dagar eller transiterar genom f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens territorium,

SOM ERKÄNNER att om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien återinför kravet på visering för EU-medborgare kommer samma förenklade viseringsförfaranden som beviljas medborgare i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien enligt detta avtal, automatiskt, på ömsesidig basis, att tillämpas på EU-medborgare,

SOM ÄR MEDVETNA om att denna förenkling av viseringsförfarandena inte bör leda till olaglig invandring och som särskilt uppmärksammar säkerhet och återtagande,

SOM BEAKTAR protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning och protokollet om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar, som är fogade till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och som bekräftar att bestämmelserna i detta avtal inte är tillämpliga på Förenade kungariket och Irland,

SOM BEAKTAR protokollet om Danmarks ställning, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och som bekräftar att bestämmelserna i detta avtal inte är tillämpliga på Konungariket Danmark,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   Syftet med detta avtal är att förenkla utfärdandet av viseringar för vistelser på högst 90 dagar per 180-dagarsperiod för medborgare i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

2.   Om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien återinför kravet på visering för EU-medborgare eller för vissa kategorier EU-medborgare kommer samma förenklade viseringsförfaranden som beviljas medborgare i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien enligt detta avtal, automatiskt, på ömsesidig basis, att tillämpas på EU-medborgare.

Artikel 2

Generalklausul

1.   De förenklade viseringsförfaranden som föreskrivs i detta avtal ska endast vara tillämpliga på medborgare i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien i den mån dessa inte är undantagna från viseringskravet genom gemenskapens eller medlemsstaternas lagar och andra författningar, detta avtal eller andra internationella avtal.

2.   Den nationella lagstiftningen i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien eller i medlemsstaterna eller gemenskapslagstiftningen ska vara tillämplig på frågor som inte omfattas av detta avtal, såsom vägran att utfärda visering, erkännande av resedokument, bevis för att det finns tillräckliga medel för uppehället samt avvisnings- och utvisningsåtgärder.

Artikel 3

Definitioner

I detta avtal avses med

a)

medlemsstat: en medlemsstat i Europeiska unionen, med undantag av Konungariket Danmark, Irland samt Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

b)

medborgare i Europeiska unionen: en medborgare i en medlemsstat enligt definitionen i a.

c)

medborgare i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien: en person som innehar medborgarskap i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

d)

visering: ett tillstånd som har utfärdats av en medlemsstat eller ett beslut som har fattats av en medlemsstat och som krävs för

inresa för en planerad vistelse i den medlemsstaten eller i flera medlemsstater för en tid av sammanlagt högst 90 dagar,

inresa för transitering genom den medlemsstatens eller flera medlemsstaters territorium.

e)

lagligen bosatt: en medborgare i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien som på grundval av gemenskapens lagstiftning eller nationell lagstiftning fått tillstånd eller har rätt att vistas längre tid än 90 dagar inom en medlemsstats territorium.

Artikel 4

Dokument som styrker syftet med resan

1.   För följande kategorier av medborgare i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien ska följande dokument vara tillräckliga för att motivera syftet med resan till den andra partens territorium:

a)

För elever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte, även inom ramen för utbytesprogram och annan utbildnings- eller skolrelaterad verksamhet:

En skriftlig inbjudan eller ett intyg om inskrivning från det universitet eller den högskola eller skola som agerar som värd, eller studentkort eller intyg för de kurser som ska bevistas.

b)

För personer som deltar i vetenskapliga, kulturella och konstnärliga verksamheter och forskning, inklusive utbytesprogram som anordnas av universitet och andra:

En skriftlig inbjudan från värdorganisationen att delta i dessa verksamheter.

c)

För företrädare för organisationer i det civila samhället som reser i syfte att delta i utbildning, seminarier eller konferenser, även inom ramen för utbytesprogram:

En skriftlig inbjudan från värdorganisationen, en bekräftelse på att personen företräder organisationen i det civila samhället samt ett intyg på inrättandet av organisationen i fråga från relevant register, som utfärdats av en statlig myndighet i enlighet med nationell lagstiftning.

d)

För journalister:

Ett intyg eller annat dokument som utfärdats av en yrkesorganisation som styrker att den berörda personen är en kvalificerad journalist och ett dokument utfärdat av dennes arbetsgivare som anger att syftet med resan är att utföra journalistiskt arbete.

e)

För deltagare i internationella idrottsevenemang och medföljande personal:

En skriftlig inbjudan från värdorganisationen: behöriga myndigheter, nationella idrottsförbund eller nationella olympiska kommittéer i medlemsstaterna.

f)

För affärsmän och företrädare för näringslivsorganisationer:

En skriftlig inbjudan, från en som värd agerande juridisk person eller företag, eller ett kontor eller en filial till dessa, statliga och lokala myndigheter i medlemsstaterna eller en kommitté som anordnar handels- och industriutställningar, konferenser och symposier vilka hålls inom medlemsstaternas territorier.

g)

För utövare av fria yrken som deltar i internationella utställningar, konferenser, symposier, seminarier eller andra liknande evenemang som anordnas inom medlemsstaternas territorium:

En skriftlig inbjudan från värdorganisationen som bekräftar att personen i fråga deltar i evenemanget.

h)

För deltagare i officiella utbytesprogram som anordnas av vänorter:

En skriftlig inbjudan från förvaltningschefen eller borgmästaren i dessa orter.

i)

För chaufförer som utför internationella gods- och passagerartransporter till medlemsstaternas territorier i fordon som är registrerade i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien:

En skriftlig inbjudan från en nationell sammanslutning av transportföretag i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien som ansvarar för internationell vägtransport med angivande av resornas syfte, längd och frekvens.

j)

För medlemmar i tåg-, kylvagns- och lokomotivbesättningar på tåg i internationell trafik som färdas till medlemsstaternas territorier:

En skriftlig inbjudan från det behöriga järnvägsföretaget i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien med angivande av resornas syfte, längd och frekvens.

k)

För nära anhöriga – makar, barn (även adopterade), föräldrar (även förmyndare), far- och morföräldrar samt barnbarn – vilka besöker medborgare i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien som är lagligen bosatta inom medlemsstaternas territorium:

En skriftlig inbjudan från värdpersonen.

l)

För företrädare för religiösa samfund:

En skriftlig inbjudan från ett religiöst samfund som är registrerat i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien med angivande av resornas syfte, längd och frekvens.

m)

För personer som reser av medicinska skäl och för nödvändig medföljande personal:

Ett officiellt dokument från den medicinska inrättningen som bekräftar att det finns ett behov av läkarvård vid den inrättningen och av medföljande personal samt bevis för tillräckliga ekonomiska medel att betala läkarvården.

n)

För personer som deltar i begravningsceremonier:

Ett officiellt dokument som bekräftar dödsfallet samt en bekräftelse på den sökandes släktband eller annat förhållande till den gravsatte.

o)

För medlemmar i officiella delegationer som, efter en officiell inbjudan ställd till f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, ska delta i möten, samråd, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i evenemang som anordnas på medlemsstaternas territorium av mellanstatliga organisationer:

En skrivelse avfattad av en behörig myndighet i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien som bekräftar att den sökande är medlem av dess delegation och reser till den andra partens territorium för att delta i ovannämnda evenemang, tillsammans med en kopia av den officiella inbjudan.

p)

För turister:

Ett intyg eller en voucher, som bekräftar att en organiserad resa bokats, från en resebyrå eller en researrangör, som ackrediterats av medlemsstaterna inom ramen för det lokala konsulära samarbetet.

q)

För besök på militära och civila begravningsplatser:

Ett officiellt dokument som bekräftar att graven finns och underhålls samt den sökandes släktband eller annat förhållande till den gravsatte.

2.   Den skriftliga inbjudan som avses i punkt 1 ska innehålla följande uppgifter:

a)

För den inbjudna personen: för- och efternamn, födelsedatum, kön, medborgarskap, identitetshandlingens nummer, resans tidpunkt och syfte, antal inresor och, i förekommande fall, namn på maka och barn som medföljer den inbjudna personen.

b)

För den person som utfärdar inbjudan – för- och efternamn samt adress eller

c)

för den juridiska person, det företag eller den organisation som utfärdar inbjudan – fullständiga namn- och adressuppgifter och

om inbjudan har utfärdats av en organisation: namn på och befattning för den person som undertecknat inbjudan,

om den person som utfärdar inbjudan är en juridisk person eller ett företag eller ett kontor eller en filial till dessa, som etablerats inom en medlemsstats territorium: registreringsnummer i enlighet med vad som krävs i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning.

3.   För de kategorier av personer som anges i punkt 1 ska alla typer av viseringar utfärdas i enlighet med det förenklade förfarandet utan krav på annan motivering, inbjudan eller validering gällande resans syfte.

Artikel 5

Utfärdande av viseringar för flera inresor

1.   Medlemsstaternas beskickningar och konsulat ska utfärda viseringar för flera inresor med en giltighetstid på upp till fem år för följande kategorier av personer:

a)

Ledamöter i den nationella regeringen, parlamentet, författningsdomstolen, högsta domstolen, domstolsväsendets och åklagarväsendets råd, om dessa inte är undantagna från viseringskravet genom detta avtal, när de utövar sina ämbeten, med en giltighetstid som inskränker sig till deras ämbetsperiod om denna är kortare än fem år.

b)

Permanenta medlemmar i officiella delegationer som, efter en officiell inbjudan ställd till f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, regelbundet ska delta i möten, samråd, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i evenemang som anordnas på medlemsstaternas territorium av mellanstatliga organisationer.

c)

Makar och barn (även adopterade), som är under 21 år eller som är underhållsberättigade, samt föräldrar (även förmyndare), vilka besöker medborgare i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien som är lagligen bosatta inom medlemsstaternas territorium, med en giltighetstid som inskränker sig till giltighetstiden för dessa medborgares uppehållstillstånd.

d)

Affärsmän och företrädare för näringslivsorganisationer som regelbundet reser till medlemsstaterna.

e)

Journalister.

f)

Företrädare för religiösa samfund, registrerade i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, som regelbundet reser till medlemsstaterna.

2.   Medlemsstaternas beskickningar och konsulat ska utfärda viseringar för flera inresor med en giltighetstid på upp till ett år för följande kategorier av personer, förutsatt att dessa under det föregående året har erhållit minst en visering, som de har använt i enlighet med lagstiftningen om inresa till och vistelse inom den besökta statens territorium och att det finns skäl för att ansöka om en visering för flera inresor:

a)

Studerande och forskarstuderande som regelbundet reser i studie- eller utbildningssyfte, även inom ramen för utbytesprogram.

b)

Personer som deltar i vetenskapliga, kulturella och konstnärliga verksamheter samt i forskningsverksamhet, inklusive utbytesprogram som anordnas av universitet och andra, och som regelbundet reser till medlemsstaterna.

c)

Deltagare i internationella idrottsevenemang och medföljande personal.

d)

Utövare av fria yrken som deltar i internationella utställningar, konferenser, symposier, seminarier eller andra liknande evenemang och som regelbundet reser till medlemsstaterna.

e)

Företrädare för organisationer i det civila samhället som regelbundet reser till medlemsstaterna i syfte att delta i utbildning, seminarier eller konferenser, även inom ramen för utbytesprogram.

f)

Deltagare i officiella utbytesprogram som anordnas av vänorter.

g)

Borgmästare och ledamöter i kommunfullmäktige.

h)

Chaufförer som utför internationella gods- och passagerartransporter till medlemsstaternas territorier i fordon som är registrerade i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

i)

Medlemmar i tåg-, kylvagns- och lokomotivbesättningar på tåg i internationell trafik som färdas till medlemsstaternas territorier.

j)

Personer som reser av medicinska skäl och nödvändig medföljande personal.

k)

Medlemmar i officiella delegationer som, efter en officiell inbjudan ställd till f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, regelbundet ska delta i möten, samråd, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i evenemang som anordnas på medlemsstaternas territorium av mellanstatliga organisationer.

3.   Medlemsstaternas beskickningar och konsulat ska utfärda viseringar för flera inresor med en giltighetstid på minst två år och högst fem år till de kategorier av personer som anges i punkt 2 i denna artikel och till andra personer, förutsatt att dessa under det senaste året har använt den ettåriga viseringen för flera inresor i enlighet med lagstiftningen om inresa till och vistelse inom den besökta statens territorium och att skälen för att ansöka om en visering för flera inresor fortfarande är giltiga.

4.   Den sammanlagda vistelsen på medlemsstaternas territorium för de personer som avses i punkterna 1–3 får inte överstiga 90 dagar per 180-dagarsperiod.

Artikel 6

Avgifter för handläggning av viseringsansökningar

1.   Avgiften för handläggning av viseringsansökningar från medborgare i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien ska vara 35 euro.

Detta belopp får omprövas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 14.4.

Om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien återinför viseringskravet för EU-medborgare får den viseringsavgift som tas ut av f.d. jugoslaviska republiken Makedonien inte vara högre än 35 euro eller, om avgiften omprövas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 14.4, det belopp som överenskommits.

2.   Avgifter för handläggning av viseringsansökningar får inte tas ut för följande kategorier av personer:

a)

Nära anhöriga – makar, barn (även adopterade), föräldrar (även förmyndare), far- och morföräldrar samt barnbarn – till medborgare i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien som är lagligen bosatta inom medlemsstaternas territorium.

b)

Medlemmar i officiella delegationer som, efter en officiell inbjudan ställd till f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, ska delta i möten, samråd, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i evenemang som anordnas på medlemsstaternas territorium av mellanstatliga organisationer.

c)

Ledamöter i den nationella regeringen, parlamentet, författningsdomstolen, högsta domstolen, domstolsväsendets och åklagarväsendets råd, om de inte är undantagna från viseringskravet genom detta avtal.

d)

Borgmästare och ledamöter i kommunfullmäktige.

e)

Funktionshindrade personer och, vid behov, personer som medföljer dem.

f)

Personer som har uppvisat dokument vilka styrker att de måste företa sin resa av humanitära skäl, vilket inbegriper brådskande medicinsk behandling varvid också en medföljande person ska befrias från avgifterna, eller för att närvara vid en nära anhörigs begravning eller för att besöka en nära anhörig som är allvarligt sjuk.

g)

Deltagare i internationella idrottsevenemang och medföljande personal.

h)

Personer som deltar i vetenskapliga, kulturella och konstnärliga verksamheter samt i forskningsverksamhet, inklusive utbytesprogram som anordnas av universitet och andra.

i)

Deltagare i officiella utbytesprogram som anordnas av vänorter.

j)

Journalister.

k)

Pensionärer.

l)

Chaufförer som utför internationella gods- och passagerartransporter till medlemsstaternas territorier i fordon som är registrerade i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

m)

Medlemmar i tåg-, kylvagns- och lokomotivbesättningar på tåg i internationell trafik som färdas till medlemsstaternas territorier.

n)

Företrädare för organisationer i det civila samhället som reser i syfte att delta i möten, seminarier, utbytesprogram eller kurser.

o)

Företrädare för religiösa samfund som är registrerade i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

p)

Utövare av fria yrken som deltar i internationella utställningar, konferenser, symposier, seminarier eller andra liknande evenemang som anordnas inom medlemsstaternas territorium.

q)

För elever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte, även inom ramen för utbytesprogram och annan utbildnings- eller skolrelaterad verksamhet.

r)

Barn under sex år.

3.   Genom undantag från punkt 1 får Bulgarien och Rumänien, som är bundna av Schengenregelverket men som ännu inte utfärdar Schengenviseringar, undanta medborgare i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien från avgiften för handläggning av ansökningar om nationella viseringar för kortare vistelse, fram till den dag, vilken kommer att avgöras genom ett rådsbeslut, när de börjar tillämpa Schengenregelverket fullt ut.

Artikel 7

Handläggningstiden för viseringsansökningar

1.   Medlemsstaternas beskickningar och konsulat ska fatta ett beslut med anledning av en ansökan om utfärdande av en visering inom tio kalenderdagar från dagen för mottagandet av ansökan och de dokument som krävs för utfärdande av viseringen.

2.   Tidsfristen för att fatta beslut om en viseringsansökan får förlängas upp till 30 kalenderdagar i enskilda fall, särskilt när det krävs en ytterligare prövning av ansökan.

3.   Tidsfristen för att fatta beslut om en viseringsansökan får i brådskande fall förkortas till två arbetsdagar eller ännu kortare tid.

Artikel 8

Avresa i fall av förlorade eller stulna dokument

Medborgare i Europeiska unionen och i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien som har förlorat eller bestulits på sina identitetshandlingar under vistelsen inom f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens eller medlemsstaternas territorium får lämna detta territorium på grundval av giltiga identitetshandlingar som berättigar till gränspassage, utfärdade av medlemsstaternas eller f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens diplomatiska eller konsulära beskickningar utan någon visering eller annat tillstånd.

Artikel 9

Förlängning av visering vid exceptionella omständigheter

Medborgare i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien som på grund av force majeure eller av humanitära, allvarliga yrkesrelaterade eller personliga skäl inte kan lämna medlemsstaternas territorium senast vid den tidpunkt som anges i deras viseringar ska utan kostnad få sin visering förlängd i enlighet med den lagstiftning som tillämpas av den mottagande staten så länge som krävs för att de ska kunna återvända till den stat där de har sin hemvist.

Artikel 10

Diplomatpass

1.   Medborgare i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien som innehar ett giltigt diplomatpass får resa in på, lämna och transitera genom medlemsstaternas territorium utan visering.

2.   De personer som avses i punkt 1 får vistas på medlemsstaternas territorium under en period på högst 90 dagar per 180-dagarsperiod.

Artikel 11

Viseringars territoriella giltighet

Om inte annat följer av bestämmelser i medlemsstaternas nationella lagar och andra författningar om nationell säkerhet och av EU:s regler om viseringar med begränsad territoriell giltighet, ska medborgare i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien ha rätt att resa inom medlemsstaternas territorium på samma villkor som Europeiska unionens medborgare.

Artikel 12

Gemensam kommitté för förvaltning av avtalet

1.   Parterna ska inrätta en gemensam expertkommitté (nedan kallad ”kommittén”) bestående av företrädare för Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien. Gemenskapen ska företrädas av Europeiska gemenskapernas kommission, som ska biträdas av experter från medlemsstaterna.

2.   Kommittén ska i synnerhet ha till uppgift att

a)

övervaka genomförandet av detta avtal (regelbundet informationsutbyte, däribland uppgifter om antalet utfärdade viseringar, inlämnade och avslagna viseringsansökningar),

b)

föreslå ändringar av eller tillägg till detta avtal,

c)

lösa tvister med anledning av tolkningen eller tillämpningen av bestämmelserna i detta avtal.

3.   Kommittén ska sammanträda närhelst detta är nödvändigt, på begäran av en av parterna, dock minst en gång om året.

4.   Kommittén ska själv anta sin arbetsordning.

5.   Kommittén ska informera de relevanta organ som inrättats enligt stabiliserings- och associeringsavtalet genom att regelbundet tillhandahålla uppgifter om genomförandet av detta avtal.

Artikel 13

Detta avtals förhållande till bilaterala avtal mellan medlemsstaterna och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

1.   Detta avtal ska från och med sitt ikraftträdande ha företräde framför bestämmelserna i alla bilaterala eller multilaterala avtal eller arrangemang som ingåtts mellan enskilda medlemsstater och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, i den mån bestämmelserna i de sistnämnda avtalen eller arrangemangen omfattar frågor som tas upp i detta avtal.

2.   Bestämmelserna i bilaterala avtal eller arrangemang mellan enskilda medlemsstater och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien som undertecknats före den 1 januari 2007 och som undantar innehavare av tjänstepass från kravet på visering, ska fortsätta att gälla i fem år från och med detta avtals ikraftträdande utan att det påverkar de berörda medlemsstaternas eller f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens rätt att säga upp eller avbryta tillämpningen av dessa bilaterala avtal eller arrangemang under denna femårsperiod.

Artikel 14

Slutbestämmelser

1.   Detta avtal ska ratificeras eller godkännas av parterna i enlighet med deras respektive förfaranden och träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då parterna underrättar varandra om att de förfaranden som nämns ovan är avslutade.

2.   Med avvikelse från punkt 1 träder detta avtal i kraft först på dagen för ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om återtagande av personer, om den dagen infaller efter den dag som avses i punkt 1.

3.   Detta avtal ingås på obestämd tid, såvida det inte sägs upp i enlighet med punkt 6 i denna artikel.

4.   Detta avtal får ändras genom en skriftlig överenskommelse mellan parterna. Ändringar ska träda i kraft efter det att parterna har underrättat varandra om att de interna förfaranden som är nödvändiga för detta är avslutade.

5.   Var och en av parterna får helt eller delvis avbryta tillämpningen av detta avtal av skäl som rör den allmänna ordningen, skyddet av nationell säkerhet eller skyddet av folkhälsan. Beslutet om detta ska anmälas till den andra parten senast 48 timmar innan det träder i kraft. Den part som har avbrutit tillämpningen av detta avtal ska omedelbart underrätta den andra parten när skälen för avbrytandet av tillämpningen inte längre föreligger.

6.   Var och en av parterna får säga upp detta avtal genom skriftlig anmälan till den andra parten. Avtalet ska upphöra att gälla 90 dagar från dagen för denna anmälan.

BILAGA

PROTOKOLL TILL AVTALET ANGÅENDE DE MEDLEMSSTATER SOM INTE TILL FULLO TILLÄMPAR SCHENGENREGELVERKET

De medlemsstater som är bundna av Schengenregelverket men som ännu inte utfärdar Schengenviseringar ska, i avvaktan på att rådet fattar beslut för detta ändamål, utfärda nationella viseringar vilkas giltighet ska inskränkas till deras eget territorium.

Dessa medlemsstater får unilateralt godkänna Schengenviseringar och uppehållstillstånd för transitering genom deras territorium, i enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut nr 895/2006/EG av den 14 juni 2006.

Eftersom Europaparlamentets och rådets beslut nr 895/2006/EG av den 14 juni 2006 inte gäller Rumänien och Bulgarien kommer kommissionen att föreslå liknande bestämmelser i syfte att göra det möjligt för dessa länder att unilateralt erkänna Schengenviseringar, uppehållstillstånd och andra liknande dokument som utfärdats av andra medlemsstater som ännu inte är fullt integrerade i Schengenområdet för transit genom deras territorium.

GEMENSAM FÖRKLARING OM PERSPEKTIVET AV EN ÖMSESIDIG VISERINGSFRI RESEORDNING

I enlighet med slutsatserna från toppmötet i Thessaloniki den 21 juni 2003 mellan EU och länderna på västra Balkan ska användningen av de förenklade viseringsförfaranden som föreskrivs i detta avtal vara en fas i övergången till en viseringsfri reseordning för medborgarna i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

Den viseringsfria reseordningen kommer att införas för medborgarna i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien på grundval av en positiv bedömning av landets resultat när det genomförandet av reformer i detta avseende och i enlighet med de förfaranden och kriterier som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 539/2001 av den 15 mars 2001.

GEMENSAM FÖRKLARING OM DANMARK

Parterna noterar att detta avtal inte är tillämpligt på de förfaranden som tillämpas vid Konungariket Danmarks beskickningar och konsulat.

Det är därför önskvärt att myndigheterna i Danmark och i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien utan dröjsmål ingår ett bilateralt avtal om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse på liknande villkor som de i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

GEMENSAM FÖRKLARING OM FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND SAMT IRLAND

Parterna noterar att detta avtal inte är tillämpligt på det territorium som lyder under Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland samt Irland.

Det är därför önskvärt att myndigheterna i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, samt Irland och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien ingår bilaterala avtal om förenklat utfärdande av viseringar.

GEMENSAM FÖRKLARING OM ISLAND OCH NORGE

Parterna noterar de nära förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och Island och Norge, särskilt i kraft av avtalet av den 18 maj 1999 beträffande dessa länders associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket.

Det är därför önskvärt att myndigheterna i Republiken Island, Konungariket Norge och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien utan dröjsmål ingår bilaterala avtal om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse på liknande villkor som de i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

GEMENSAM FÖRKLARING OM SCHWEIZ OCH LIECHTENSTEIN

(i förekommande fall)

Om avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket och protokollen till detta avtal rörande Liechtenstein har trätt i kraft vid den tidpunkt då förhandlingarna med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien avslutas, kommer en liknande förklaring avseende Schweiz och Liechtenstein att utfärdas.

GEMENSAM FÖRKLARING OM ADMINISTRATIVA AVGIFTER FÖR VISERINGSANSÖKNINGAR

Europeiska gemenskapen noterar att f.d. jugoslaviska republiken Makedonien är bekymrad över det förhållandet att det till medborgarna i denna stat utfärdas Schengen-viseringar med en territoriell giltighet som är begränsad till en eller flera medlemsstater. Europeiska gemenskapen noterar även att f.d. jugoslaviska republiken Makedonien begärt att medborgare i denna stat som innehar en Schengen-visering med territoriell giltighet begränsad till en eller flera medlemsstater och som inom tidsperioden för viseringen behöver resa till en medlemsstat som inte omfattas av det territoriella giltighetsområdet för den viseringen inte skall åläggas att erlägga administrativa avgifter för den andra viseringsansökan.

Parterna anser att denna fråga skall tas upp till bedömning på nytt, som en prioriterad fråga, av den kommitté som avses i artikel 12, när Europaparlamentet och rådet har antagit gemenskapskodexen om viseringar, som behandlar denna fråga.

EUROPEISKA GEMENSKAPENS FÖRKLARING OM EN ÖVERSYN AV VISERINGSKRAVET FÖR INNEHAVARE AV TJÄNSTEPASS

Eftersom bestämmelserna i bilaterala avtal eller arrangemang mellan enskilda medlemsstater och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien som undertecknats före den 1 januari 2007 om att innehavare av tjänstepass är undantagna från kravet på visering ska fortsätta att gälla i endast fem år från och med detta avtals ikraftträdande, utan att det påverkar de berörda medlemsstaternas eller f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens rätt att säga upp eller avbryta tillämpningen av dessa bilaterala avtal under denna femårsperiod, kommer Europeiska gemenskapen att på nytt bedöma situationen för innehavarna av tjänstepass senast två år efter detta avtals ikraftträdande med sikte på en eventuell ändring av avtalet för detta ändamål i enlighet med förfarandet i artikel 14.4.

EUROPEISKA GEMENSKAPENS FÖRKLARING OM TILLTRÄDE FÖR VISERINGSSÖKANDE OCH HARMONISERING AV UPPLYSNINGAR OM FÖRFARANDEN FÖR UTFÄRDANDE AV VISERINGAR FÖR KORTARE VISTELSE SAMT DOKUMENT SOM MÅSTE BIFOGAS EN ANSÖKAN OM VISERING FÖR KORTARE VISTELSE

Europeiska gemenskapen, som är medveten om vikten av öppenhet gentemot dem som ansöker om visering, erinrar om att lagstiftningsförslaget om omarbetningen av de gemensamma konsulära anvisningarna angående viseringar till diplomatiska beskickningar och karriärkonsulat antogs av kommissionen den 19 juli 2006 och för närvarande behandlas av Europaparlamentet och rådet; förslaget tar bland annat upp villkoren för viseringssökandes tillträde till medlemsstaternas beskickningar och konsulat.

När det gäller vilka upplysningar som ska lämnas till viseringssökande anser Europeiska gemenskapen att följande lämpliga åtgärder bör vidtas:

Allmänt bör det sammanställas grundläggande information till sökande om förfarandena och villkoren för att ansöka om visering samt om de utfärdade viseringarnas giltighet.

Europeiska gemenskapen kommer att upprätta en förteckning över minimikrav med syftet att sökande från f.d. jugoslaviska republiken Makedonien ska få sammanhängande och enhetlig grundläggande information och i princip ställas inför samma krav när det gäller inlämnande av styrkande dokument.

Den information som avses ovan, däribland förteckningen över ackrediterade resebyråer och researrangörer inom ramen för det lokala konsulära samarbetet, bör få stor spridning (på konsulatens informationstavlor, i broschyrer, på webbplatser, etc.).

Medlemsstaternas beskickningar och konsulat ska organisera sitt arbete på ett sådant sätt att det inom rimlig tid är möjligt att få en tid för att lämna in viseringsansökan och relevanta styrkande dokument.

Medlemsstaternas beskickningar och konsulat ska tillhandahålla upplysningar om de möjligheter som finns inom ramen för Schengenregelverket att förenkla utfärdandet av viseringar för kortare vistelse, bland annat genom förenklade krav på dokumentation efter bedömning i varje enskilt fall, särskilt för sökande med ärligt uppsåt.

POLITISK FÖRKLARING FRÅN BULGARIEN OM LOKAL GRÄNSTRAFIK

Republiken Bulgarien förklarar sig villig att inleda förhandlingar om ett bilateralt avtal med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien i syfte att genomföra den ordning för lokal gränstrafik som införs genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1931/2006 av den 20 december 2006 om lokal gränstrafik vid medlemsstaternas yttre landgränser och om ändring av bestämmelserna i Schengenkonventionen.

EUROPEISKA GEMENSKAPENS FÖRKLARING OM FÖRENKLADE FÖRFARANDEN FÖR FAMILJEMEDLEMMAR

Europeiska gemenskapen noterar förslaget från f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om att utvidga definitionen av begreppet familjemedlemmar, som bör kunna dra nytta av förenklade viseringsförfaranden, liksom den vikt som f.d. jugoslaviska republiken Makedonien lägger vid att underlätta rörligheten för denna personkategori.

I syfte att underlätta rörligheten för ett större antal personer som har familjeband (särskilt systrar och bröder och deras barn) med medborgare i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien som är lagligen bosatta inom medlemsstaternas territorium uppmanar Europeiska gemenskapen medlemsstaternas konsulat att fullt ut utnyttja de befintliga möjligheterna i gemenskapens regelverk att förenkla utfärdandet av viseringar för denna personkategori, framför allt genom förenklade krav på dokumentation för de sökande, befrielse från handläggningsavgifter och, i tillämpliga fall, utfärdande av viseringar för flera inresor.


19.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 334/136


RÅDETS BESLUT

av den 8 november 2007

om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Serbien om förenklat utfärdande av viseringar

(2007/825/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 62.2 b i och ii jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen och artikel 300.3 första stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har på Europeiska gemenskapens vägnar förhandlat fram ett avtal med Republiken Serbien om förenklat utfärdande av viseringar.

(2)

Avtalet undertecknades den 18 september 2007 på Europeiska gemenskapens vägnar, med förbehåll för att det kan komma att ingås vid en senare tidpunkt, i enlighet med ett rådsbeslut som antogs den 18 september 2007.

(3)

Avtalet bör godkännas.

(4)

Genom avtalet inrättas en gemensam kommitté för förvaltningen av avtalet som själv får anta sin arbetsordning. Det är lämpligt att införa ett förenklat förfarande för fastställandet av gemenskapens ståndpunkt i denna fråga.

(5)

I enlighet med det till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning och protokollet om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar deltar Förenade kungariket och Irland inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i Förenade kungariket och Irland.

(6)

I enlighet med det till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om Danmarks ställning deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Serbien om förenklat utfärdande av viseringar godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande ska göra den anmälan som föreskrivs i artikel 14.1 i avtalet (2).

Artikel 3

Kommissionen, biträdd av experter från medlemsstaterna, ska företräda gemenskapen i den gemensamma expertkommitté som inrättas genom artikel 12 i avtalet.

Artikel 4

Gemenskapens ståndpunkt i den gemensamma expertkommittén i fråga om antagandet av dess arbetsordning, i enlighet med artikel 12.4 i avtalet, ska antas av kommissionen efter samråd med en särskild kommitté som utsetts av rådet.

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 8 november 2007.

På rådets vägnar

R. PEREIRA

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 24 oktober 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


AVTAL

Mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Serbien om förenklat utfärdande av viseringar

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, nedan kallad ”gemenskapen”,

och

REPUBLIKEN SERBIEN, nedan kallade ”parterna”,

SOM BEAKTAR Republiken Serbiens europeiska perspektiv, inledandet av förhandlingarna om stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskapen/EU:s medlemsstater och Republiken Serbien samt det europeiska partnerskap som antogs av rådet i januari 2006,

SOM BEKRÄFTAR avsikten att inom ramen för strukturerna i det framtida stabiliserings- och associeringsavtalet nära samarbeta för en liberalisering av viseringsreglerna mellan Republiken Serbien och Europeiska unionen, i enlighet med slutsatserna från toppmötet i Thessaloniki mellan EU och länderna på västra Balkan den 21 juni 2003,

SOM ÖNSKAR underlätta de mellanfolkliga kontakterna, som ett första konkret steg mot en viseringsfri reseordning och som en viktig förutsättning för en stabil utveckling av ekonomiska, humanitära, kulturella, vetenskapliga och andra band, genom att förenkla utfärdandet av viseringar till medborgare i Republiken Serbien,

SOM ERINRAR SIG att EU-medborgare är befriade från viseringskravet när de reser till Republiken Serbien för en period av högst 90 dagar eller transiterar genom Republiken Serbiens territorium,

SOM ERKÄNNER att om Republiken Serbien återinför kravet på visering för EU-medborgare kommer samma förenklade viseringsförfaranden som beviljas serbiska medborgare enligt detta avtal, automatiskt, på ömsesidig basis, att tillämpas på EU-medborgare,

SOM ÄR MEDVETNA OM att denna förenkling av viseringsförfarandena inte bör leda till olaglig invandring och

SOM SÄRSKILT uppmärksammar säkerhet och återtagande,

SOM BEAKTAR protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning och protokollet om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar, som är fogade till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och som bekräftar att bestämmelserna i detta avtal inte är tillämpliga på Förenade kungariket och Irland,

SOM BEAKTAR protokollet om Danmarks ställning, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och som bekräftar att bestämmelserna i detta avtal inte är tillämpliga på Konungariket Danmark,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   Syftet med detta avtal är att förenkla utfärdandet av viseringar för vistelser på högst 90 dagar per 180-dagarsperiod för medborgare i Republiken Serbien.

2.   Om Republiken Serbien återinför kravet på visering för EU-medborgare eller för vissa kategorier EU-medborgare kommer samma förenklade viseringsförfaranden som beviljas serbiska medborgare enligt detta avtal, automatiskt, på ömsesidig basis, att tillämpas på EU-medborgare.

Artikel 2

Generalklausul

1.   De förenklade viseringsförfaranden som föreskrivs i detta avtal ska endast vara tillämpliga på medborgare i Republiken Serbien i den mån dessa inte är undantagna från viseringskravet genom gemenskapens eller medlemsstaternas lagar och andra författningar, detta avtal eller andra internationella avtal.

2.   Den nationella lagstiftningen i Republiken Serbien eller i medlemsstaterna eller gemenskapslagstiftningen ska vara tillämplig på frågor som inte omfattas av detta avtal, såsom vägran att utfärda visering, erkännande av resedokument, bevis för att det finns tillräckliga medel för uppehället samt avvisnings- och utvisningsåtgärder.

Artikel 3

Definitioner

I detta avtal avses med

a)

medlemsstat: en medlemsstat i Europeiska unionen, med undantag av Konungariket Danmark, Irland samt Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland,

b)

medborgare i Europeiska unionen: en medborgare i en medlemsstat enligt definitionen i a,

c)

medborgare i Republiken Serbien: en person som innehar serbiskt medborgarskap enligt landets lagstiftning,

d)

visering: ett tillstånd som har utfärdats av en medlemsstat eller ett beslut som har fattats av en medlemsstat och som krävs för

inresa för en planerad vistelse i den medlemsstaten eller i flera medlemsstater för en tid av sammanlagt högst 90 dagar,

inresa för transitering genom den medlemsstatens eller flera medlemsstaters territorium,

e)

lagligen bosatt: en medborgare i Republiken Serbien som på grundval av gemenskapens lagstiftning eller nationell lagstiftning fått tillstånd eller har rätt att vistas längre tid än 90 dagar inom en medlemsstats territorium.

Artikel 4

Dokument som styrker syftet med resan

1.   För följande kategorier av medborgare i Republiken Serbien ska följande dokument vara tillräckliga för att motivera syftet med resan till den andra partens territorium:

a)

För medlemmar i officiella delegationer som, efter en officiell inbjudan ställd till Republiken Serbien, ska delta i möten, samråd, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i evenemang som anordnas på medlemsstaternas territorium av mellanstatliga organisationer:

En skrivelse avfattad av en behörig myndighet i Republiken Serbien som bekräftar att den sökande är medlem av dess delegation och reser till den andra partens territorium för att delta i ovannämnda evenemang, tillsammans med en kopia av den officiella inbjudan.

b)

För affärsmän och företrädare för näringslivsorganisationer:

En skriftlig inbjudan, som godkänts av den serbiska handelskammaren, från en som värd agerande juridisk person eller företag, organisation eller ett kontor eller en filial till dessa, statliga och lokala myndigheter i medlemsstaterna eller en kommitté som anordnar handels- och industriutställningar, konferenser och symposier vilka hålls inom medlemsstaternas territorier.

c)

För chaufförer som utför internationella gods- och passagerartransporter till medlemsstaternas territorier i fordon som är registrerade i Republiken Serbien:

En skriftlig inbjudan från ett nationellt företag eller en nationell sammanslutning av transportföretag i Republiken Serbien som ansvarar för internationell vägtransport med angivande av resornas syfte, längd och frekvens.

d)

För medlemmar i tåg-, kylvagns- och lokomotivbesättningar på tåg som färdas till medlemsstaternas territorier:

En skriftlig inbjudan från det behöriga järnvägsföretaget i Republiken Serbien med angivande av resornas syfte, längd och frekvens.

e)

För journalister:

Ett intyg eller annat dokument som utfärdats av en yrkesorganisation som styrker att den berörda personen är en kvalificerad journalist och ett dokument utfärdat av dennes arbetsgivare som anger att syftet med resan är att utföra journalistiskt arbete.

f)

För personer som deltar i vetenskapliga, kulturella och konstnärliga verksamheter, inklusive utbytesprogram som anordnas av universitet och andra:

En skriftlig inbjudan från värdorganisationen att delta i dessa verksamheter.

g)

För elever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte, även inom ramen för utbytesprogram och annan skolrelaterad verksamhet:

En skriftlig inbjudan eller ett intyg om inskrivning från det universitet eller den högskola eller skola som agerar som värd, eller studentkort eller intyg för de kurser som ska bevistas.

h)

För deltagare i internationella idrottsevenemang och medföljande personal:

En skriftlig inbjudan från värdorganisationen: behöriga myndigheter, nationella idrottsförbund eller nationella olympiska kommittéer i medlemsstaterna.

i)

För deltagare i officiella utbytesprogram som anordnas av vänorter:

En skriftlig inbjudan från förvaltningschefen eller borgmästaren i dessa orter.

j)

För nära anhöriga – makar, barn (även adopterade), föräldrar (även förmyndare), far- och morföräldrar samt barnbarn – vilka besöker serbiska medborgare som är lagligen bosatta inom medlemsstaternas territorium:

En skriftlig inbjudan från värdpersonen.

k)

För besök på militära och civila begravningsplatser:

Ett officiellt dokument som bekräftar att graven finns och underhålls samt den sökandes släktband eller annat förhållande till den gravsatte.

l)

För personer som deltar i begravningsceremonier:

Ett officiellt dokument som bekräftar dödsfallet samt en bekräftelse på den sökandes släktband eller annat förhållande till den gravsatte.

m)

För personer som reser av medicinska skäl och för nödvändig medföljande personal:

Ett officiellt dokument från den medicinska inrättningen som bekräftar att det finns ett behov av läkarvård vid den inrättningen och av medföljande personal samt bevis för tillräckliga ekonomiska medel att betala läkarvården.

n)

För företrädare för organisationer i det civila samhället som reser i syfte att delta i utbildning, seminarier eller konferenser, även inom ramen för utbytesprogram:

En skriftlig inbjudan från värdorganisationen, en bekräftelse på att personen företräder organisationen i det civila samhället samt ett intyg på inrättandet av organisationen i fråga från relevant register, som utfärdats av en statlig myndighet i enlighet med nationell lagstiftning.

o)

För företrädare för religiösa samfund i Republiken Serbien:

En skriftlig inbjudan från ett religiöst samfund som är registrerat i Republiken Serbien med angivande av resornas syfte, längd och frekvens.

p)

För utövare av de fria yrkena som deltar i internationella utställningar, konferenser, symposier, seminarier eller andra liknande evenemang som anordnas inom medlemsstaternas territorium:

En skriftlig inbjudan från värdorganisationen som bekräftar att personen i fråga deltar i evenemanget.

q)

För turister:

Ett intyg eller en voucher, som bekräftar att en organiserad resa bokats, från en resebyrå eller en researrangör, som ackrediterats av medlemsstaterna inom ramen för det lokala konsulära samarbetet.

2.   Den skriftliga inbjudan som avses i punkt 1 ska innehålla följande uppgifter:

a)

För den inbjudna personen: för- och efternamn, födelsedatum, kön, medborgarskap, identitetshandlingens nummer, resans tidpunkt och syfte, antal inresor och, i förekommande fall, namn på maka och barn som medföljer den inbjudna personen.

b)

För den person som utfärdar inbjudan – för- och efternamn samt adress eller

c)

för den juridiska person, det företag eller den organisation som utfärdar inbjudan – fullständiga namn- och adressuppgifter och

om inbjudan har utfärdats av en organisation: namn på och befattning för den person som undertecknat inbjudan,

om den person som utfärdar inbjudan är en juridisk person eller ett företag eller ett kontor eller en filial till dessa, som etablerats inom en medlemsstats territorium: registreringsnummer i enlighet med vad som krävs i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning.

3.   För de kategorier av personer som anges i punkt 1 ska alla typer av viseringar utfärdas i enlighet med det förenklade förfarandet utan krav på annan motivering, inbjudan eller validering gällande resans syfte som föreskrivs i medlemsstaternas lagstiftning.

Artikel 5

Utfärdande av viseringar för flera inresor

1.   Medlemsstaternas beskickningar och konsulat ska utfärda viseringar för flera inresor med en giltighetstid på upp till fem år för följande kategorier av personer:

a)

Ledamöter i nationella och regionala regeringar eller provinsregeringar och i nationella och regionala parlament eller provinsparlament, författningsdomstolen och högsta kassationsdomstolen, om dessa inte är undantagna från viseringskravet genom detta avtal, när de utövar sina ämbeten, med en giltighetstid som inskränker sig till deras ämbetsperiod om denna är kortare än fem år.

b)

Permanenta medlemmar i officiella delegationer som, efter en officiell inbjudan ställd till Republiken Serbien, regelbundet ska delta i möten, samråd, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i evenemang som anordnas på medlemsstaternas territorium av mellanstatliga organisationer.

c)

Makar och barn (även adopterade), som är under 21 år eller som är underhållsberättigade, samt föräldrar, vilka besöker serbiska medborgare som är lagligen bosatta inom medlemsstaternas territorium, med en giltighetstid som inskränker sig till giltighetstiden för dessa medborgares uppehållstillstånd.

2.   Medlemsstaternas beskickningar och konsulat ska utfärda viseringar för flera inresor med en giltighetstid på upp till ett år för följande kategorier av personer, förutsatt att dessa under det föregående året har erhållit minst en visering, som de har använt i enlighet med lagstiftningen om inresa till och vistelse inom den besökta statens territorium och att det finns skäl för att ansöka om en visering för flera inresor:

a)

Medlemmar i officiella delegationer som, efter en officiell inbjudan ställd till Republiken Serbien, regelbundet ska delta i möten, samråd, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i evenemang som anordnas på medlemsstaternas territorium av mellanstatliga organisationer.

b)

Affärsmän och företrädare för näringslivsorganisationer som regelbundet reser till medlemsstaterna.

c)

Chaufförer som utför internationella gods- och passagerartransporter till medlemsstaternas territorier i fordon som är registrerade i Republiken Serbien.

d)

Medlemmar i tåg-, kylvagns- och lokomotivbesättningar på tåg i internationell trafik som färdas till medlemsstaternas territorier.

e)

Journalister.

f)

Personer som deltar i vetenskapliga, kulturella och konstnärliga verksamheter, inklusive utbytesprogram som anordnas av universitet och andra, och som regelbundet reser till medlemsstaterna.

g)

Studerande och forskarstuderande som regelbundet reser i studie- eller utbildningssyfte, även inom ramen för utbytesprogram.

h)

Deltagare i internationella idrottsevenemang och medföljande personal.

i)

Deltagare i officiella utbytesprogram som anordnas av vänorter.

j)

Personer som reser av medicinska skäl och nödvändig medföljande personal.

k)

Företrädare för organisationer i det civila samhället som regelbundet reser till medlemsstaterna i syfte att delta i utbildning, seminarier eller konferenser, även inom ramen för utbytesprogram.

l)

Företrädare för religiösa samfund, registrerade i Republiken Serbien, som regelbundet reser till medlemsstaterna.

m)

Utövare av fria yrken som deltar i internationella utställningar, konferenser, symposier, seminarier eller andra liknande evenemang och som regelbundet reser till medlemsstaterna.

3.   Medlemsstaternas beskickningar och konsulat ska utfärda viseringar för flera inresor med en giltighetstid på minst två år och högst fem år till de kategorier av personer som anges i punkt 2 i denna artikel, förutsatt att dessa under de senaste två åren har använt ettåriga viseringar för flera inresor i enlighet med lagstiftningen om inresa till och vistelse inom den besökta statens territorium och att skälen för att ansöka om en visering för flera inresor fortfarande är giltiga.

4.   Den sammanlagda vistelsen på medlemsstaternas territorium för de personer som avses i punkterna 1–3 får inte överstiga 90 dagar per 180-dagarsperiod.

Artikel 6

Avgifter för handläggning av viseringsansökningar

1.   Avgiften för handläggning av serbiska medborgares viseringsansökningar ska vara 35 euro.

Detta belopp får omprövas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 14.4.

Om Republiken Serbien återinför viseringskravet för EU-medborgare får den viseringsavgift som tas ut av Republiken Serbien inte vara högre än 35 euro eller, om avgiften omprövas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 14.4, det belopp som överenskommits.

2.   Avgifter för handläggning av viseringsansökningar får inte tas ut för följande kategorier av personer:

a)

Medlemmar i officiella delegationer som, efter en officiell inbjudan ställd till Republiken Serbien, regelbundet ska delta i möten, samråd, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i evenemang som anordnas på medlemsstaternas territorium av mellanstatliga organisationer.

b)

Ledamöter i nationella och regionala regeringar eller provinsregeringar och i nationella och regionala parlament eller provinsparlament, författningsdomstolen och högsta kassationsdomstolen, om de inte är undantagna från viseringskravet genom detta avtal.

c)

Personer som deltar i vetenskapliga, kulturella och konstnärliga verksamheter, inklusive utbytesprogram som anordnas av universitet och andra.

d)

Elever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte, även inom ramen för utbytesprogram, och annan skolrelaterad verksamhet.

e)

Deltagare i internationella idrottsevenemang och medföljande personal.

f)

Deltagare i officiella utbytesprogram som anordnas av vänorter.

g)

Funktionshindrade personer och, vid behov, personer som medföljer dem.

h)

Företrädare för organisationer i det civila samhället som reser i syfte att delta i möten, seminarier, utbytesprogram eller kurser.

i)

Personer som har uppvisat dokument vilka styrker att de måste företa sin resa av humanitära skäl, vilket inbegriper brådskande medicinsk behandling varvid också en medföljande person ska befrias från avgifterna, eller för att närvara vid en nära anhörigs begravning eller för att besöka en nära anhörig som är allvarligt sjuk.

j)

Journalister.

k)

Chaufförer som utför internationella gods- och passagerartransporter till medlemsstaternas territorier i fordon som är registrerade i Republiken Serbien.

l)

Medlemmar i tåg-, kylvagns- och lokomotivbesättningar på tåg som färdas till medlemsstaternas territorier.

m)

Nära anhöriga – makar, barn (även adopterade), föräldrar (även förmyndare), far- och morföräldrar samt barnbarn – vilka besöker serbiska medborgare som är lagligen bosatta inom medlemsstaternas territorium.

n)

Företrädare för religiösa samfund, registrerade i Republiken Serbien, som regelbundet reser till medlemsstaterna.

o)

Utövare av fria yrken som deltar i internationella utställningar, konferenser, symposier, seminarier eller andra liknande evenemang som anordnas inom medlemsstaternas territorium.

p)

Pensionärer.

q)

Barn under sex år.

3.   Genom undantag från punkt 1 får Bulgarien och Rumänien, som är bundna av Schengenregelverket men som ännu inte utfärdar Schengenviseringar, undanta serbiska medborgare från avgiften för handläggning av ansökningar om nationella viseringar för kortare vistelse, fram till den dag, vilken kommer att avgöras genom ett rådsbeslut, när de börjar tillämpa Schengenregelverket fullt ut.

Artikel 7

Handläggningstiden för viseringsansökningar

1.   Medlemsstaternas beskickningar och konsulat ska fatta ett beslut med anledning av en ansökan om utfärdande av en visering inom tio kalenderdagar från dagen för mottagandet av ansökan och de dokument som krävs för utfärdande av viseringen.

2.   Tidsfristen för att fatta beslut om en viseringsansökan får förlängas upp till 30 kalenderdagar i enskilda fall, särskilt när det krävs en ytterligare prövning av ansökan.

3.   Tidsfristen för att fatta beslut om en viseringsansökan får i brådskande fall förkortas till tre arbetsdagar eller ännu kortare tid.

Artikel 8

Avresa i fall av förlorade eller stulna dokument

Medborgare i Europeiska unionen och i Republiken Serbien som har förlorat eller bestulits på sina identitetshandlingar under vistelsen inom Republiken Serbiens eller medlemsstaternas territorium får lämna detta territorium på grundval av giltiga identitetshandlingar som berättigar till gränspassage, utfärdade av medlemsstaternas eller Republiken Serbiens diplomatiska eller konsulära beskickningar utan någon visering eller annat tillstånd.

Artikel 9

Förlängning av visering vid exceptionella omständigheter

Medborgare i Republiken Serbien som på grund av force majeure inte kan lämna medlemsstaternas territorium senast vid den tidpunkt som anges i deras viseringar ska utan kostnad få sin visering förlängd i enlighet med den lagstiftning som tillämpas av den mottagande staten så länge som krävs för att de ska kunna återvända till den stat där de har sin hemvist.

Artikel 10

Diplomatpass

1.   Medborgare i Republiken Serbien som innehar ett giltigt diplomatpass får resa in på, lämna och transitera genom medlemsstaternas territorium utan visering.

2.   De personer som avses i punkt 1 får vistas på medlemsstaternas territorium under en period på högst 90 dagar per 180-dagarsperiod.

Artikel 11

Viseringars territoriella giltighet

Om inte annat följer av bestämmelser i medlemsstaternas nationella lagar och andra författningar om nationell säkerhet och av EU:s regler om viseringar med begränsad territoriell giltighet, ska serbiska medborgare ha rätt att resa inom medlemsstaternas territorium på samma villkor som Europeiska unionens medborgare.

Artikel 12

Gemensam kommitté för förvaltning av avtalet

1.   Parterna ska inrätta en gemensam expertkommitté (nedan kallad ”kommittén”) bestående av företrädare för Europeiska gemenskapen och Republiken Serbien. Gemenskapen ska företrädas av Europeiska gemenskapernas kommission, som ska biträdas av experter från medlemsstaterna.

2.   Kommittén ska i synnerhet ha till uppgift att

a)

övervaka genomförandet av detta avtal,

b)

föreslå ändringar av eller tillägg till detta avtal,

c)

lösa tvister med anledning av tolkningen eller tillämpningen av bestämmelserna i detta avtal.

3.   Kommittén ska sammanträda närhelst detta är nödvändigt, på begäran av en av parterna, dock minst en gång om året.

4.   Kommittén ska själv anta sin arbetsordning.

Artikel 13

Detta avtals förhållande till bilaterala avtal mellan medlemsstaterna och Republiken Serbien

1.   Detta avtal ska från och med sitt ikraftträdande ha företräde framför bestämmelserna i alla bilaterala eller multilaterala avtal eller arrangemang som ingåtts mellan enskilda medlemsstater och Republiken Serbien, i den mån bestämmelserna i de sistnämnda avtalen eller arrangemangen omfattar frågor som tas upp i detta avtal.

2.   Bestämmelserna i bilaterala avtal eller arrangemang mellan enskilda medlemsstater och Republiken Serbien som undertecknats före den 1 januari 2007 och som undantar innehavare av tjänstepass från kravet på visering, ska fortsätta att gälla i fem år från och med detta avtals ikraftträdande utan att det påverkar de berörda medlemsstaternas eller Republiken Serbiens rätt att säga upp eller avbryta tillämpningen av dessa bilaterala avtal eller arrangemang under denna femårsperiod.

Artikel 14

Slutbestämmelser

1.   Detta avtal ska ratificeras eller godkännas av parterna i enlighet med deras respektive förfaranden och träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då parterna underrättar varandra om att de förfaranden som nämns ovan är avslutade.

2.   Med avvikelse från punkt 1 träder detta avtal i kraft först på dagen för ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Serbien om återtagande av personer, om den dagen infaller efter den dag som avses i punkt 1.

3.   Detta avtal ingås på obestämd tid, såvida det inte sägs upp i enlighet med punkt 6 i denna artikel.

4.   Detta avtal får ändras genom en skriftlig överenskommelse mellan parterna. Ändringar ska träda i kraft efter det att parterna har underrättat varandra om att de interna förfaranden som är nödvändiga för detta är avslutade.

5.   Var och en av parterna får helt eller delvis avbryta tillämpningen av detta avtal av skäl som rör den allmänna ordningen, skyddet av nationell säkerhet eller skyddet av folkhälsan. Beslutet om detta ska anmälas till den andra parten senast 48 timmar innan det träder i kraft. Den part som har avbrutit tillämpningen av detta avtal ska omedelbart underrätta den andra parten när skälen för avbrytandet av tillämpningen inte längre föreligger.

6.   Var och en av parterna får säga upp detta avtal genom skriftlig anmälan till den andra parten. Avtalet ska upphöra att gälla 90 dagar från dagen för denna anmälan.

Utfärdat i Bryssel den artonde september år tjugohundrasju i två exemplar på vart och ett av parternas officiella språk, vilka alla texter är lika giltiga.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

За Европску зајелницу

Image

Image

За Република Сърбия

Por la República de Serbia

Za Republiku Srbsko

For Republikken Serbien

Für die Republik Serbien

Serbia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Σερβίας

For the Republic of Serbia

Pour la République de Serbie

Per la Repubblica di Serbia

Serbijas Republikas vārdā

Serbijos Respublikos vardu

A Szerb Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tas-Serbja

Voor de Republiek Servië

W imieniu Republiki Serbii

Pela República da Sérvia

Pentru Republica Serbia

Za Srbskú republiku

Za Republiko Srbijo

Serbian tasavallan puolesta

För Republiken Serbien

За Република Србиjу

Image

BILAGA

PROTOKOLL TILL AVTALET ANGÅENDE DE MEDLEMSSTATER SOM INTE TILL FULLO TILLÄMPAR SCHENGENREGELVERKET

De medlemsstater som är bundna av Schengenregelverket men som ännu inte utfärdar Schengenviseringar ska, i avvaktan på att rådet fattar beslut för detta ändamål, utfärda nationella viseringar vilkas giltighet ska inskränkas till deras eget territorium.

Dessa medlemsstater får unilateralt godkänna Schengenviseringar och uppehållstillstånd för transitering genom deras territorium, i enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut nr 895/2006/EG av den 14 juni 2006.

Eftersom Europaparlamentets och rådets beslut nr 895/2006/EG av den 14 juni 2006 inte gäller Rumänien och Bulgarien kommer kommissionen att föreslå liknande bestämmelser i syfte att göra det möjligt för dessa länder att unilateralt erkänna Schengenviseringar, uppehållstillstånd och andra liknande dokument som utfärdats av andra medlemsstater som ännu inte är fullt integrerade i Schengenområdet för transit genom deras territorium.

GEMENSAM FÖRKLARING OM DANMARK

Parterna noterar att detta avtal inte är tillämpligt på de förfaranden som tillämpas vid Konungariket Danmarks beskickningar och konsulat.

Det är därför önskvärt att myndigheterna i Danmark och i Republiken Serbien utan dröjsmål ingår ett bilateralt avtal om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse på liknande villkor som de i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Serbien.

GEMENSAM FÖRKLARING OM FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND SAMT IRLAND

Parterna noterar att detta avtal inte är tillämpligt på det territorium som lyder under Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland samt Irland.

Det är därför önskvärt att myndigheterna i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, samt Irland och Republiken Serbien ingår bilaterala avtal om förenklat utfärdande av viseringar.

GEMENSAM FÖRKLARING OM ISLAND OCH NORGE

Parterna noterar de nära förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och Island och Norge, särskilt i kraft av avtalet av den 18 maj 1999 beträffande dessa länders associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket.

Det är därför önskvärt att myndigheterna i Republiken Island, Konungariket Norge och Republiken Serbien utan dröjsmål ingår bilaterala avtal om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse på liknande villkor som de i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Serbien.

GEMENSAM FÖRKLARING OM SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET OCH LIECHTENSTEIN

(i förekommande fall)

Om avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket och protokollen till detta avtal rörande Liechtenstein har trätt i kraft vid den tidpunkt då förhandlingarna med Republiken Serbien avslutas, kommer en liknande förklaring avseende Schweiz och Liechtenstein att utfärdas.

EUROPEISKA GEMENSKAPENS FÖRKLARING OM EN ÖVERSYN AV VISERINGSKRAVET FÖR INNEHAVARE AV TJÄNSTEPASS

Eftersom bestämmelserna i bilaterala avtal eller arrangemang mellan enskilda medlemsstater och Republiken Serbien som undertecknats före den 1 januari 2007 om att innehavare av tjänstepass är undantagna från kravet på visering ska fortsätta att gälla i endast fem år från och med detta avtals ikraftträdande, utan att det påverkar de berörda medlemsstaternas eller Republiken Serbiens rätt att säga upp eller avbryta tillämpningen av dessa avtal under denna femårsperiod, kommer Europeiska gemenskapen att på nytt bedöma situationen för innehavarna av tjänstepass senast fyra år efter detta avtals ikraftträdande med sikte på en eventuell ändring av avtalet för detta ändamål i enlighet med förfarandet i artikel 14.4.

EUROPEISKA GEMENSKAPENS FÖRKLARING OM TILLTRÄDE FÖR VISERINGSSÖKANDE OCH HARMONISERING AV UPPLYSNINGAR OM FÖRFARANDEN FÖR UTFÄRDANDE AV VISERINGAR FÖR KORTARE VISTELSE SAMT DOKUMENT SOM MÅSTE BIFOGAS EN ANSÖKAN OM VISERING FÖR KORTARE VISTELSE

Europeiska gemenskapen, som är medveten om vikten av öppenhet gentemot dem som ansöker om visering, erinrar om att lagstiftningsförslaget om omarbetningen av de gemensamma konsulära anvisningarna angående viseringar till diplomatiska beskickningar och karriärkonsulat antogs av kommissionen den 19 juli 2006 och för närvarande behandlas av Europaparlamentet och rådet; förslaget tar bland annat upp villkoren för viseringssökandes tillträde till medlemsstaternas beskickningar och konsulat.

När det gäller vilka upplysningar som ska lämnas till viseringssökande anser Europeiska gemenskapen att följande lämpliga åtgärder bör vidtas:

Allmänt bör det sammanställas grundläggande information till sökande om förfarandena och villkoren för att ansöka om visering samt om de utfärdade viseringarnas giltighet.

Europeiska gemenskapen kommer att upprätta en förteckning över minimikrav med syftet att serbiska sökande ska få sammanhängande och enhetlig grundläggande information och i princip ställas inför samma krav när det gäller inlämnande av styrkande dokument.

Den information som avses ovan, däribland förteckningen över ackrediterade resebyråer och researrangörer inom ramen för det lokala konsulära samarbetet, bör få stor spridning (på konsulatens informationstavlor, i broschyrer, på webbplatser, etc.).

Medlemsstaternas beskickningar och konsulat ska tillhandahålla upplysningar om de möjligheter som finns inom ramen för Schengenregelverket att förenkla utfärdandet av viseringar för kortare vistelse från fall till fall.

Europeiska gemenskapen noterar de serbiska myndigheternas beredvillighet att medverka till spridningen av ovannämnda information.

EUROPEISKA GEMENSKAPENS FÖRKLARING OM FÖRENKLADE FÖRFARANDEN FÖR FAMILJEMEDLEMMAR OCH PERSONER MED ÄRLIGT UPPSÅT

Europeiska gemenskapen noterar Republiken Serbiens förslag om att utvidga definitionen av begreppet familjemedlemmar, som bör kunna dra nytta av förenklade viseringsförfaranden, liksom den vikt som Republiken Serbien lägger vid att underlätta rörligheten för denna personkategori.

I syfte att underlätta rörligheten för ett större antal personer som har familjeband (särskilt systrar och bröder och deras barn) med serbiska medborgare som är lagligen bosatta inom medlemsstaternas territorium uppmanar Europeiska gemenskapen medlemsstaternas konsulat att fullt ut utnyttja de befintliga möjligheterna i gemenskapens regelverk att förenkla utfärdandet av viseringar för denna personkategori, framför allt genom förenklade krav på dokumentation för de sökande, befrielse från handläggningsavgifter och, i tillämpliga fall, utfärdande av viseringar för flera inresor.

Europeiska gemenskapen uppmanar vidare medlemsstaternas konsulat att fullt ut använda dessa möjligheter för att förenkla utfärdandet av viseringar till personer med ärligt uppsåt.

POLITISK FÖRKLARING FRÅN BULGARIEN, UNGERN OCH RUMÄNIEN OM LOKAL GRÄNSTRAFIK

Republiken Bulgarien, Republiken Ungern och Rumänien förklarar sig villiga att inleda förhandlingar om bilaterala avtal med Republiken Serbien i syfte att genomföra den ordning för lokal gränstrafik som införs genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1931/2006 av den 20 december 2006 om lokal gränstrafik vid medlemsstaternas yttre landgränser och om ändring av bestämmelserna i Schengenkonventionen.


19.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 334/148


RÅDETS BESLUT

av den 22 november 2007

om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Moldavien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

(2007/826/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 63.3 b jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen och artikel 300.3 första stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har på Europeiska gemenskapens vägnar förhandlat om ett avtal med Republiken Moldavien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd.

(2)

Avtalet undertecknades den 10 oktober 2007 på Europeiska gemenskapens vägnar med förbehåll för att det senare ingås, i enlighet med ett beslut som antogs av rådet den 9 oktober 2007.

(3)

Avtalet bör godkännas.

(4)

Genom avtalet inrättas en gemensam kommitté för återtagande som själv får anta sin arbetsordning. Det är lämpligt att införa ett förenklat förfarande för fastställande av gemenskapens ståndpunkt i detta fall.

(5)

I enlighet med artikel 3 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, har Förenade kungariket meddelat sin önskan att delta i antagandet och tillämpningen av detta beslut.

(6)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4 i nämnda protokoll, deltar inte Irland i antagandet och tillämpningen av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i Irland.

(7)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i det protokoll om Danmarks ställning som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som varken är bindande för eller tillämpligt i Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Moldavien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut (1).

Artikel 2

Rådets ordförande ska göra den anmälan som föreskrivs i artikel 22.2 i avtalet (2).

Artikel 3

Kommissionen ska företräda gemenskapen i den gemensamma kommitté för återtagande som inrättas genom artikel 18 i avtalet.

Artikel 4

Beslut om gemenskapens ståndpunkt i den gemensamma kommittén för återtagande när det gäller antagandet av dess arbetsordning enligt artikel 18.5 i avtalet ska antas av kommissionen efter samråd med en särskild kommitté som utses av rådet.

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 22 november 2007.

På rådets vägnar

M. PINHO

Ordförande


(1)  Se sidan 149 i detta nummer av EUT.

(2)  Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


AVTAL

mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Moldavien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA,

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, nedan kallad gemenskapen,

och

REPUBLIKEN MOLDAVIEN, nedan kallad Moldavien,

SOM ÄR FAST BESLUTNA att stärka sitt samarbete för att kunna bekämpa olaglig invandring mer effektivt,

SOM ÖNSKAR att genom detta avtal och på grundval av ömsesidighet fastställa snabba och effektiva förfaranden för identifiering och återsändande under säkra och ordnade förhållanden av personer som inte uppfyller, eller inte längre uppfyller, villkoren för inresa till eller vistelse eller bosättning på Moldaviens eller en av Europeiska unionens medlemsstaters territorium, och i en anda av samarbete önskar underlätta transiteringen av dessa personer,

SOM UNDERSTRYKER att detta avtal inte ska påverka gemenskapens, Europeiska unionens medlemsstaters och Moldaviens rättigheter, skyldigheter och ansvar enligt folkrätten, särskilt Europeiska konventionen av den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, konventionen av den 28 juli 1951 angående flyktingars rättsliga ställning och konventionen av den 10 december 1984 mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

SOM BEAKTAR att de bestämmelser i detta avtal som omfattas av tillämpningsområdet för avdelning IV i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, inte är tillämpliga på Konungariket Danmark, i enlighet med protokollet om Danmarks ställning som fogats till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I detta avtal avses med

a)

avtalsslutande parter: Moldavien och gemenskapen,

b)

medborgare i Moldavien: varje person som innehar medborgarskap i Moldavien,

c)

medborgare i en medlemsstat: varje person som enligt gemenskapens definition är medborgare i en medlemsstat,

d)

medlemsstat: en medlemsstat i Europeiska unionen, med undantag av Konungariket Danmark,

e)

tredjelandsmedborgare: varje person som innehar annat medborgarskap än medborgarskap i Moldavien eller en av medlemsstaterna,

f)

statslös person: varje person som inte innehar medborgarskap i något land,

g)

uppehållstillstånd: alla typer av tillstånd som har utfärdats av Moldavien eller någon av medlemsstaterna och som ger en person rätt att bosätta sig inom dess territorium; detta inbegriper inte tillfälliga tillstånd att stanna inom dess territorium i samband med behandlingen av en asylansökan eller en ansökan om uppehållstillstånd,

h)

gränsövergångsställe: alla gränsövergångar där Moldaviens eller medlemsstaternas behöriga myndigheter tillåter passage av sina respektive gränser, inklusive vid internationella flygplatser,

i)

visering: ett tillstånd som har utfärdats eller ett beslut som har fattats av Moldavien eller någon av medlemsstaterna och som krävs för inresa till eller transitering genom dess territorium; detta inbegriper inte visering för flygplatstransitering,

j)

begärande stat: den stat (Moldavien eller någon av medlemsstaterna) som inger en ansökan om återtagande i enlighet med artikel 7 eller en ansökan om transitering i enlighet med artikel 14 i detta avtal,

k)

anmodad stat: den stat (Moldavien eller någon av medlemsstaterna) som mottar en ansökan om återtagande i enlighet med artikel 7 eller en ansökan om transitering i enlighet med artikel 14 i detta avtal,

l)

behörig myndighet: samtliga nationella myndigheter i Moldavien eller någon av medlemsstaterna som i enlighet med artikel 19.1 a har till uppgift att genomföra detta avtal,

m)

gränsregion: ett område som sträcker sig upp till 30 kilometer från den gemensamma landgränsen mellan en medlemsstat och Moldavien samt områden som hör till internationella flygplatser i medlemsstaterna och Moldavien,

n)

transitering: en tredjelandsmedborgares eller statslös persons färd genom den anmodade statens territorium under resa från den begärande staten till bestämmelsestaten.

AVSNITT I

MOLDAVIENS ÅTERTAGANDESKYLDIGHETER

Artikel 2

Återtagande av egna medborgare

1.   Moldavien ska, på begäran av en medlemsstat och utan andra formaliteter än de som anges i detta avtal, återta alla personer som inte uppfyller, eller inte längre uppfyller, de villkor som gäller för inresa till eller vistelse eller bosättning inom den begärande medlemsstatens territorium, förutsatt att det i enlighet med artikel 8 bevisas eller på grundval av tillräcklig bevisning skäligen kan antas att dessa personer är medborgare i Moldavien.

2.   Moldavien ska även återta

underåriga ogifta barn till sådana personer som anges i punkt 1, oavsett barnets födelseort eller medborgarskap, såvida inte barnet har en oberoende rätt att uppehålla sig i den begärande medlemsstaten,

makar, med annat medborgarskap, till sådana personer som anges i punkt 1, förutsatt att de har rätt att resa in till och vistas inom Moldaviens territorium eller kan beviljas sådan rätt, såvida de inte har en oberoende rätt att uppehålla sig i den begärande medlemsstaten.

3.   Moldavien ska även återta personer som efter inresan till en medlemsstats territorium har fråntagits eller avsagt sig medborgarskap i Moldavien, såvida inte dessa personer åtminstone har utlovats medborgarskap av en medlemsstat.

4.   Efter det att Moldavien har lämnat ett positivt svar på ansökan om återtagande, ska Moldaviens behöriga beskickning eller konsulat så snabbt som möjligt och senast inom tre arbetsdagar utfärda det resedokument som krävs för återsändande av den person som ska återtas; detta resedokument ska ha en giltighetstid på minst 3 månader. Om den berörda personen av rättsliga eller faktiska skäl inte kan överföras inom giltighetstiden för det ursprungligen utfärdade resedokumentet, ska Moldaviens behöriga beskickning eller konsulat inom 14 kalenderdagar utfärda ett nytt resedokument med samma giltighetstid. Om Moldavien inte har utfärdat det nya resedokumentet inom 14 kalenderdagar, ska landet anses ha godtagit att EU:s enhetligt utformade resedokument för utvisning används (1).

5.   Om den person som ska återtas är medborgare i både Moldavien och ett tredjeland, ska den begärande medlemsstaten beakta den berörda personens önskemål i fråga om valet av återtagande stat.

Artikel 3

Återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer

1.   Moldavien ska, på begäran av en medlemsstat och utan andra formaliteter än de som anges i detta avtal, återta alla tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som inte uppfyller, eller inte längre uppfyller, de villkor som gäller för inresa till eller vistelse eller bosättning inom den begärande medlemsstatens territorium, förutsatt att det i enlighet med artikel 9 bevisas eller på grundval av tillräcklig bevisning skäligen kan antas att dessa personer

a)

innehar eller vid tidpunkten för inresan innehade en giltig visering eller ett giltigt uppehållstillstånd som utfärdats av Moldavien, eller

b)

olagligt har rest in till medlemsstaternas territorium omedelbart efter att ha vistats inom eller transiterat genom Moldaviens territorium.

2.   Återtagandeskyldigheten i punkt 1 ska inte gälla om

a)

tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen endast har befunnit sig i transitering på en internationell flygplats i Moldavien, eller

b)

den begärande medlemsstaten har utfärdat en visering eller ett uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen före eller efter inresan till landets territorium, såvida inte

den berörda personen innehar en visering eller ett uppehållstillstånd som har utfärdats av Moldavien och som löper ut vid en senare tidpunkt, eller

den visering eller det uppehållstillstånd som har utfärdats av den begärande medlemsstaten har erhållits med hjälp av falska eller förfalskade handlingar, eller genom att lämna felaktiga uppgifter, eller

personen i fråga underlåter att iaktta eventuella villkor som är knutna till viseringen.

3.   När Moldavien har lämnat ett positivt svar på ansökan om återtagande ska den begärande medlemsstaten utfärda EU:s enhetligt utformade resedokument för utvisning för den person vars återtagande har godtagits (1).

AVSNITT II

GEMENSKAPENS ÅTERTAGANDESKYLDIGHETER

Artikel 4

Återtagande av egna medborgare

1.   En medlemsstat ska, på begäran av Moldavien och utan andra formaliteter än de som anges i detta avtal, återta alla personer som inte uppfyller, eller inte längre uppfyller, de villkor som gäller för inresa till eller vistelse eller bosättning inom Moldaviens territorium, förutsatt att det i enlighet med artikel 8 bevisas eller på grundval av tillräcklig bevisning skäligen kan antas att dessa personer är medborgare i den berörda medlemsstaten.

2.   En medlemsstat ska även återta

underåriga ogifta barn till sådana personer som anges i punkt 1, oavsett barnets födelseort eller medborgarskap, såvida inte barnet har en oberoende rätt att uppehålla sig i Moldavien,

makar, med annat medborgarskap, till sådana personer som anges i punkt 1, förutsatt att de har rätt att resa in till och vistas inom den anmodade medlemsstatens territorium eller kan beviljas sådan rätt, såvida de inte har en oberoende rätt att uppehålla sig i Moldavien.

3.   En medlemsstat ska även återta personer som efter inresan till Moldaviens territorium har fråntagits eller avsagt sig medborgarskap i en medlemsstat, såvida inte dessa personer åtminstone har utlovats medborgarskap av Moldavien.

4.   Efter det att den anmodade medlemsstaten har lämnat ett positivt svar på ansökan om återtagande, ska den medlemsstatens behöriga beskickning eller konsulat så snabbt som möjligt och senast inom tre arbetsdagar utfärda det resedokument som krävs för återsändande av den person som ska återtas; detta resedokument ska ha en giltighetstid på minst 3 månader. Om den berörda personen av rättsliga eller faktiska skäl inte kan överföras inom giltighetstiden för det ursprungligen utfärdade resedokumentet, ska den anmodade medlemsstatens behöriga beskickning eller konsulat inom 14 kalenderdagar utfärda ett nytt resedokument med samma giltighetstid.

5.   Om den person som ska återtas är medborgare i både den anmodade medlemsstaten och ett tredjeland, ska Moldavien beakta den berörda personens önskemål i fråga om valet av återtagande stat.

Artikel 5

Återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer

1.   En medlemsstat ska, på begäran av Moldavien och utan andra formaliteter än de som anges i detta avtal, återta alla tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som inte uppfyller, eller inte längre uppfyller, de villkor som gäller för inresa till eller vistelse eller bosättning inom Moldaviens territorium, förutsatt att det i enlighet med artikel 9 bevisas eller på grundval av tillräcklig bevisning skäligen kan antas att dessa personer

a)

innehar eller vid tidpunkten för inresan innehade en giltig visering eller ett giltigt uppehållstillstånd som utfärdats av den anmodade medlemsstaten, eller

b)

olagligt har rest in till Moldaviens territorium omedelbart efter att ha vistats inom eller transiterat genom den anmodade medlemsstatens territorium.

2.   Återtagandeskyldigheten i punkt 1 ska inte gälla om

a)

tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen endast har befunnit sig i transitering på en internationell flygplats i den anmodade medlemsstaten, eller

b)

Moldavien har utfärdat en visering eller ett uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen före eller efter inresan till landets territorium, såvida inte

den berörda personen innehar en visering eller ett uppehållstillstånd som utfärdats av den anmodade medlemsstaten och som löper ut vid en senare tidpunkt, eller

den visering eller det uppehållstillstånd som har utfärdats av Moldavien har erhållits med hjälp av falska eller förfalskade handlingar, eller genom att lämna felaktiga uppgifter, eller

personen i fråga underlåter att iaktta eventuella villkor som är knutna till viseringen.

3.   Återtagandeskyldigheten i punkt 1 åligger den medlemsstat som utfärdade viseringen eller uppehållstillståndet. Om två eller flera medlemsstater har utfärdat en visering eller ett uppehållstillstånd åligger återtagandeskyldigheten i punkt 1 den medlemsstat som utfärdade dokumentet med en längre giltighetstid, eller, om ett eller flera av dem redan har upphört att gälla, det dokument som fortfarande är giltigt. Om samtliga dokument redan har upphört att gälla åligger återtagandeskyldigheten i punkt 1 den medlemsstat som utfärdade det dokument som löpte ut sist. Om inga sådana dokument kan uppvisas åligger återtagandeskyldigheten i punkt 1 den medlemsstat från vilken den senaste utresan skedde.

4.   När den anmodade medlemsstaten har lämnat ett positivt svar på ansökan om återtagande ska Moldavien utfärda det resedokument som krävs för att den person vars återtagande har godtagits ska kunna återsändas.

AVSNITT III

ÅTERTAGANDEFÖRFARANDET

Artikel 6

Principer

1.   Om inte annat följer av punkt 2 ska det för överföring av en person som ska återtas på grundval av någon av skyldigheterna enligt artiklarna 2–5 krävas att en ansökan om återtagande inges till den behöriga myndigheten i den anmodade staten.

2.   Det krävs ingen ansökan om återtagande om den person som ska återtas innehar ett giltigt resedokument och, i det fall den berörda personen är en tredjelandsmedborgare eller en statslös person, i tillämpliga fall, även innehar en giltig visering eller ett giltigt uppehållstillstånd som utfärdats av den anmodade staten.

3.   Om en person har gripits i den begärande statens gränsområde (inbegripet på flygplatser) efter att olagligen ha tagit sig över gränsen direkt från den anmodade statens territorium får den begärande staten inge en ansökan om återtagande inom två dagar från gripandet av den berörda personen (påskyndat förfarande).

Artikel 7

Innehåll i ansökan om återtagande

1.   Ansökan om återtagande ska om möjligt innehålla följande upplysningar:

a)

Uppgifter om den person som ska återtas (till exempel förnamn, efternamn och födelsedatum samt, om möjligt, födelseort och senaste hemvist) och, i tillämpliga fall, uppgifter om underåriga ogifta barn samt personens maka eller make.

b)

Uppgifter om den tillräckliga bevisning som finns tillgänglig med avseende på medborgarskap, transitering, uppfyllandet av villkoren för återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer samt olovlig inresa och olovlig vistelse.

2.   Begäran om återtagande ska om möjligt också innehålla följande upplysningar:

a)

Uppgift om att den per