ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 325

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
11 december 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1450/2007 av den 10 december 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1451/2007 av den 4 december 2007 om andra fasen av det tioåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden ( 1 )

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1452/2007 av den 7 december 2007 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

66

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1453/2007 av den 10 december 2007 om fastställande av standardarvodet per företagsredovisning för räkenskapsåret 2008 i informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter

68

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1454/2007 av den 10 december 2007 om gemensamma bestämmelser för ett anbudsförfarande för fastställande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter

69

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1455/2007 av den 10 december 2007 om öppnande av vissa kvoter för import till gemenskapen av ris med ursprung i Egypten

74

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1456/2007 av den 10 december 2007 om ändring av förordningarna (EG) nr 2058/96, (EG) nr 2375/2002, (EG) nr 2377/2002, (EG) nr 2305/2003, (EG) nr 955/2005, (EG) nr 969/2006 och (EG) nr 1964/2006 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för import av ris och spannmål

76

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1457/2007 av den 10 december 2007 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1109/2007, för regleringsåret 2007/2008

81

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2007/810/EG

 

*

Rådets beslut av den 19 november 2007 om ingående, på Europeiska gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll till avtalet om samarbete och tullunion mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken San Marino rörande Republiken Bulgariens och Rumäniens deltagande som avtalsslutande parter till följd av deras anslutning till Europeiska unionen

83

Protokoll till avtalet om samarbete och tullunion mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken San Marino rörande Republiken Bulgariens och Rumäniens deltagande som avtalsslutande parter till följd av deras anslutning till Europeiska unionen

84

 

 

Medlemsstaternas regeringsföreträdares konferens

 

 

2007/811/EG, Euratom

 

*

Beslut av företrädarna för medlemsstaternas regeringar av den 5 december 2007 om utnämning av en domare vid Europeiska gemenskapernas domstol

89

 

 

Kommissionen

 

 

2007/812/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 28 november 2007 om tilldelning till Nederländerna av tre ytterligare dagar till sjöss för ett program för förbättrad observatörstäckning i enlighet med bilaga IIA till rådets förordning (EG) nr 41/2007 [delgivet med nr K(2007) 5711]

90

 

 

2007/813/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 28 november 2007 om tilldelning av ytterligare dagar till sjöss till Spanien inom ICES-sektionerna VIIIc och IXa med undantag av Cadizbukten [delgivet med nr K(2007) 5719]

92

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

11.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 325/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1450/2007

av den 10 december 2007

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 11 december 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 december 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 756/2007 (EUT L 172, 30.6.2007, s. 41).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 10 december 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

IL

181,8

MA

71,9

SY

68,2

TR

101,5

ZZ

105,9

0707 00 05

JO

196,3

MA

52,5

TR

86,6

ZZ

111,8

0709 90 70

JO

149,8

MA

59,6

TR

104,0

ZZ

104,5

0805 10 20

AR

21,9

AU

10,4

BR

25,6

SZ

31,4

TR

51,4

ZA

40,4

ZW

26,4

ZZ

29,6

0805 20 10

MA

77,7

ZZ

77,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,4

HR

32,2

IL

66,8

TR

75,3

UY

95,3

ZZ

66,2

0805 50 10

EG

90,7

TR

105,2

ZA

65,9

ZZ

87,3

0808 10 80

AR

79,2

CL

86,0

CN

70,1

MK

33,9

US

77,9

ZA

82,4

ZZ

71,6

0808 20 50

AR

71,4

CN

45,8

TR

145,7

US

107,8

ZZ

92,7


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


11.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 325/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1451/2007

av den 4 december 2007

om andra fasen av det tioåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (1), särskilt artikel 16.2, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med direktiv 98/8/EG får medlemsstaterna endast tillåta att sådana biocidprodukter som innehåller de verksamma ämnen som tas upp i bilaga I, IA eller IB till det direktivet släpps ut på marknaden. Inom ramen för de övergångsåtgärder som fastställs i artikel 16.1 i direktiv 98/8/EG får medlemsstaterna emellertid tillåta att sådana biocidprodukter som innehåller verksamma ämnen som inte finns med i förteckningen i bilaga I, IA eller IB till direktiv 98/8/EG släpps ut på marknaden om de förekom på marknaden redan den 14 maj 2000, nedan kallade existerande verksamma ämnen. I enlighet med punkt 2 i samma artikel ska ett tioårigt arbetsprogram genomföras för att granska alla existerande verksamma ämnen. Avsikten med arbetsprogrammet är att identifiera de existerande verksamma ämnena och avgöra vilka av dem som ska utvärderas inom granskningsprogrammet för att sedan eventuellt tas upp i bilaga I, IA eller IB till direktiv 98/8/EG.

(2)

Arbetsprogrammets inledningsfas fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1896/2000 av den 7 september 2000 om första fasen av det program som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om biocidprodukter (2).

(3)

Enligt förordning (EG) nr 1896/2000 ska existerande verksamma ämnen som används i biocidprodukter identifieras, och de ämnen som kommer att utvärderas för att eventuellt tas upp i bilaga I, IA eller IB till direktiv 98/8/EG för en eller flera produkttyper ska ha anmälts senast den 28 mars 2002.

(4)

En förteckning över existerande verksamma ämnen upprättas i kommissionens förordning (EG) nr 2032/2003 av den 4 november 2003 om andra fasen av det tioåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden, och om ändring av förordning (EG) nr 1896/2000 (3). Förteckningen omfattar verksamma ämnen som har identifierats i enlighet med artiklarna 3.1 eller 5.2 i förordning (EG) nr 1896/2000, eller för vilka motsvarande uppgifter har anmälts i enlighet med artikel 4.1 i den förordningen.

(5)

I bilaga II till förordning (EG) nr 2032/2003 fastställs en uttömmande förteckning över existerande verksamma ämnen som utvärderas inom granskningsprogrammet. Förteckningen omfattar verksamma ämnen för vilka minst en anmälan har godkänts i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 1896/2000 eller för vilka en medlemsstat har framfört önskemål i enlighet med artikel 5.3 i den förordningen. I förteckningen anges vilka produkttyper som berörs.

(6)

Förordning (EG) nr 2032/2003 gör det möjligt att undersöka ett antal verksamma ämnen eller kombinationer av verksamt ämne och produkttyp, vilka ursprungligen inte omfattades av granskningsprogrammet, på samma villkor som de verksamma ämnen som utvärderas inom granskningsprogrammet, under förutsättning att berörda aktörer har lämnat in fullständig dokumentation före den 1 mars 2006.

(7)

I artikel 4.2 i förordning (EG) nr 2032/2003 anges det att produkter som innehåller verksamma ämnen som inte har utvärderats inom granskningsprogrammet ska dras tillbaka från marknaden från och med den 1 september 2006.

(8)

I artikel 4.3 i förordning (EG) nr 2032/2003 anges det att de existerande verksamma ämnen som inte har identifierats av personer som använder dem i biocidprodukter ska anses som ämnen som inte har släppts ut på marknaden för användning som biocider före den 14 maj 2000. Denna assimilation av nya verksamma ämnen bör dock inte ses som att olagligt oidentifierade existerande verksamma ämnen kan omfattas av ett tillfälligt godkännande eller av den längre period för skydd av uppgifter som gäller enbart helt nya verksamma ämnen. Ett tydliggörande av detta bör läggas till den bestämmelsen.

(9)

I förordning (EG) nr 2032/2003 införs möjligheten för medlemsstaterna att ansöka om undantag för biocidprodukter som innehåller identifierade existerande verksamma ämnen som inte utvärderas i granskningsprogrammet och som medlemsstaterna hävdar är viktiga för dem av skäl som rör hälsa, säkerhet, skydd av kulturarvet eller är avgörande för samhällets funktion, och det inte finns några tekniskt och ekonomiskt användbara alternativ eller ersättningar som är acceptabla ur miljö- och hälsosynpunkt. De medlemsstater som begär undantag beviljas detta om begäran är motiverad, om fortsatt användning inte utgör något problem ur folkhälso- och miljösynpunkt, och om alternativ tas fram där så är möjligt. Det är lämpligt att även fortsättningsvis tillåta medlemsstater att ansöka om ett sådant undantag, även för ett verksamt ämne som man har beslutat att inte ta upp i bilaga I, IA eller IB till direktiv 98/8/EG. Eftersom granskningsprogrammet i artikel 16.2 i direktiv 98/8/EG löper endast till och med den 14 maj 2010, bör inget sådant undantag tillämpas efter den dagen.

(10)

Vissa ämnen eller produkter som normalt är födoämnen för människor eller djur får också användas som avskräckande eller tilldragande medel för skadliga organismer. För dessa ämnen råder allmän enighet om att kraven på godkännande och registrering i direktiv 98/8/EG inte är berättigade och att de uttryckligen bör undantas från kraven. Eftersom det kommer att ta lång tid att genomföra ändringen av direktiv 98/8/EG och det finns risk för att dessa produkters bärkraft på marknaden o-återkalleligen påverkas, bör tillbakadragandet från marknaden skjutas upp till den 14 maj 2010.

(11)

En medlemsstat som har framfört önskemål om granskning av ett visst verksamt ämne bör inte utses till rapporterande medlemsstat för det ämnet.

(12)

För att undvika dubbelarbete, särskilt för att minska antalet försök på ryggradsdjur, bör kraven på utformning och inlämnande av fullständig dokumentation vara sådana att de vars anmälningar har accepterats, nedan kallade deltagarna, uppmuntras att agera gemensamt, särskilt genom att lämna in gemensam dokumentation. En rapporterande medlemsstat bör få lämna ut hänvisningar till försök på ryggradsdjur beträffande ett anmält existerande verksamt ämne, såvida inte dessa uppgifter är hemliga i enlighet med artikel 19 i direktiv 98/8/EG. För att få bättre kunskap om vilka uppgifter som bör efterfrågas, och för att granskningen av de verksamma ämnena ska bli kostnadseffektiv, bör deltagarna uppmuntras att lämna uppgifter om kostnaderna för att sammanställa dokumentationen och ange vilka försök på ryggradsdjur som är nödvändiga.

(13)

För att undvika dröjsmål bör deltagarna så snart som möjligt inleda diskussioner med de rapporterande medlemsstaterna för att reda ut oklarheter om vilka uppgifter som ska lämnas in. De som ansöker, andra än deltagarna, och som i enlighet med artikel 11 i direktiv 98/8/EG önskar få en kombination av verksamt ämne och produkttyp som utvärderas inom ramen för granskningsprogrammet upptagen i bilaga I, IA eller IB till det direktivet, bör lämna in fullständig dokumentation för den kombinationen vid samma tidpunkt som deltagarna, så att granskningsprogrammet kan genomföras utan störningar och inga nackdelar skapas för deltagarna.

(14)

Krav bör fastställas för dokumentationens innehåll och format och hur många exemplar av dokumentationen som ska lämnas in.

(15)

Bestämmelser krävs för vad som ska gälla när en producent, formulerare eller sammanslutning förenar sig med en deltagare och när en deltagare drar sig ur granskningsprogrammet.

(16)

Om alla deltagare har dragit sig ur eller om ingen dokumentation uppfyller kraven bör, inom vissa tidsfrister, producenter, formulerare och sammanslutningar kunna ta över deltagarens roll med avseende på en kombination av existerande verksamt ämne och produkttyp. Under vissa omständigheter bör en medlemsstat inom samma tidsfrister också kunna framföra önskemål om att en sådan kombination ska tas upp i bilaga I, IA eller IB till direktiv 98/8/EG och anta rollen som deltagare.

(17)

För att motverka missbruk av möjligheten att behålla ett verksamt ämne på marknaden medan det utvärderas inom granskningsprogrammet, bör det vara möjligt för en annan person eller medlemsstat att inta deltagarens roll endast en gång för en given kombination av verksamt ämne och produkttyp. Av samma anledning bör en person eller medlemsstat som intar deltagarens roll inom en viss tid lämna in bevis på att den har påbörjat arbetet med en fullständig dokumentation.

(18)

Tidsfrister bör fastställas för de rapporterande medlemsstaternas kontroll av att dokumentationen är fullständig. Under exceptionella omständigheter bör den rapporterande medlemsstaten få ändra slutdatumet för inlämnande av delar av dokumentationen. Detta bör särskilt tillåtas om deltagaren visar att det är omöjligt att lämna informationen i tid, eller om mer tid behövs för att reda ut oklarheter om informationskrav som kvarstår, trots föregående diskussioner mellan deltagare och den rapporterande medlemsstaten.

(19)

Den rapporterande medlemsstaten bör undersöka och utvärdera dokumentationen för varje existerande verksamt ämne, samt lägga fram resultaten för kommissionen och övriga medlemsstater i form av en rapport från den behöriga myndigheten och en rekommendation om vilket beslut som bör fattas beträffande ämnet. För att undvika att beslutsprocessen blir onödigt lång bör den rapporterande medlemsstaten samtidigt noga överväga om ytterligare undersökningar behövs. Av samma skäl bör den rapporterande medlemsstaten bara under vissa angivna omständigheter vara skyldig att beakta information som lämnas in efter det att dokumentationen har accepterats.

(20)

Den behöriga myndighetens rapporter bör granskas av de övriga medlemsstaterna innan de läggs fram för ständiga kommittén för biocidprodukter.

(21)

Om ett verksamt ämne som rekommenderats för upptagande i bilaga I, IA eller IB till direktiv 98/8/EG fortfarande föranleder betänkligheter i enlighet med artikel 10.5 i det direktivet, bör kommissionen, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 12 i det direktivet, kunna beakta slutförandet av utvärderingar av andra existerande verksamma ämnen med samma användningsområden. Den rapporterande medlemsstaten bör vid behov kunna uppdatera den behöriga myndighetens rapport.

(22)

För att säkerställa en bättre tillgång till information bör granskningsrapporter utarbetas på grundval av de rapporter som har lämnats in av medlemsstaternas behöriga myndigheter, och dessa bör omfattas av samma regler om tillgång till information som de behöriga myndigheternas rapporter. Granskningsrapporterna bör bygga på den behöriga myndighetens ursprungliga rapport med ändringar gjorda på grundval av alla de handlingar, kommentarer och uppgifter som beaktats under utvärderingsprocessen.

(23)

Förfaranden som pågår i enlighet med denna förordning bör kunna avbrytas tillfälligt med hänvisning till tillämpningen av annan gemenskapslagstiftning, särskilt rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (4), och efter den 1 juni 2009, avdelningarna VIII och bilaga XVII i förordning (EG) nr 1907/2006.

(24)

För att säkerställa att granskningsprogrammet blir så effektivt som möjligt, har ett antal kombinationer av verksamt ämne och produkttyp tilldelats olika rapporterande medlemsstater. Denna utveckling bör återspeglas i bilaga II till denna förordning.

(25)

Förordning (EG) nr 2032/2003 har ändrats vid ett flertal tillfällen (5) till följd av anslutningen av flera nya medlemsstater till EU, erfarenheterna till dags dato av granskningsprogrammet och inte minst för att se till att ett antal verksamma ämnen inte tas upp i bilaga I, IA eller IB i direktiv 98/8/EG, antingen på grund av att den information som krävs inte har lämnats in inom den angivna tiden eller att kraven i artikel 10 i nämnda direktiv inte är uppfyllda. Arbetet med ständiga uppdateringar av förordning (EG) nr 2032/2003 i syfte att följa utvecklingen av granskningsprogrammet har visat sig vara ineffektivt och tidsödande. Dessutom kan det skapa förvirring för berörda parter när det gäller vilka regler som tillämpas och vilka verksamma ämnen som för närvarande granskas. Av tydlighetsskäl är det lämpligare att upphäva och ersätta förordning (EG) nr 2032/2003 med en ny förenklad rättsakt där reglerna för granskningsprogrammet ingår och låta kommissionen anta enskilda rättsakter med framtida beslut om ämnen som inte ska tas upp i bilagorna.

(26)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter för arbetsprogrammet för systematisk utvärdering av alla verksamma ämnen som fanns på marknaden den 14 maj 2000 i form av verksamma ämnen i en biocidprodukt, nedan kallat granskningsprogrammet, se artikel 16.2 i direktiv 98/8/EG.

Artikel 2

Definitioner

Definitionerna i artikel 2 i direktiv 98/8/EG och artikel 2 i förordning (EG) nr 1896/2000 ska gälla i denna förordning.

I denna förordning avses med deltagare en producent, formulerare eller sammanslutning som har lämnat in en anmälan som kommissionen godkänt i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 1896/2000, eller en medlemsstat som har framfört ett önskemål i enlighet med artikel 5.3 i den förordningen.

Artikel 3

Existerande verksamma ämnen

1.   En förteckning över verksamma ämnen som har identifierats som tillgängliga på marknaden före den 14 maj 2000 i form av verksamma ämnen i biocidprodukter med andra användningsområden än de som anges i artikel 2.2 c och d i direktiv 98/8/EG anges i bilaga I.

2.   Bilaga II innehåller en uttömmande förteckning över de existerande verksamma ämnen som ska utvärderas inom granskningsprogrammet.

Förteckningen omfattar följande verksamma ämnen:

a)

Existerande verksamma ämnen som har anmälts i enlighet med artikel 4.1 i förordning (EG) nr 1896/2000 eller artikel 4.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1687/2002 (6).

b)

Existerande verksamma ämnen som inte har anmälts, men som en medlemsstat har visat intresse för att få upptagna i bilaga I, IA eller IB till direktiv 98/8/EG.

c)

Existerande verksamma ämnen som inte har anmälts, men för vilka dokumentation har lämnats in till en av medlemsstaterna före den 1 mars 2006; dokumentationen har konstaterats överensstämma med kraven i bilaga III till denna förordning och har accepterats som fullständig.

För varje existerande verksamt ämne anges det i förteckningen för vilka produkttyper ämnet kommer att utvärderas inom ramen för granskningsprogrammet, och vilken rapporterande medlemsstat som är utsedd att genomföra utvärderingen.

Artikel 4

Ämnen som inte tas upp i bilagorna

1.   Biocidprodukter som innehåller verksamma ämnen som inte förtecknas i bilaga II till denna förordning eller i bilaga I eller IA till direktiv 98/8/EG får inte längre släppas ut på marknaden; det ska dock inte påverka tillämpningen av artiklarna 5 och 6 i denna förordning och punkt 2 i denna artikel.

Första stycket ska även gälla för verksamma ämnen i bilaga II till denna förordning när ämnet förekommer i samband med produkttyper som inte förtecknas i den bilagan.

2.   Biocidprodukter som innehåller verksamma ämnen som förtecknas i bilaga II till denna förordning och för vilka det beslutats att de inte ska tas upp i bilaga I eller IA till direktiv 98/8/EG för vissa eller alla anmälda produkttyper, ska från och med tolv månader efter den dag då beslutet offentliggjordes inte längre släppas ut på marknaden för de berörda produkttyperna, såvida inget annat fastställs i beslutet om att inte ta upp dem i bilagorna.

3.   Från och med den dag då denna förordning träder i kraft ska verksamma ämnen som inte förtecknas i bilaga I betraktas som ämnen som inte har släppts ut på marknaden för användning som biocider före den 14 maj 2000; detta ska dock inte påverka tillämpningen av artikel 12.1 b och artikel 15.2 i direktiv 98/8/EG.

Artikel 5

Undantag för viktiga användningsområden

1.   Medlemsstaterna får ansöka hos kommissionen om ett undantag från artikel 4.1 om de anser att ett verksamt ämne är av avgörande betydelse för dem av skäl som rör hälsa, säkerhet och skydd av kulturarvet eller om det är viktigt för samhällets funktion, och det inte finns några tekniskt och ekonomiskt användbara alternativ eller ersättningar som är acceptabla ur miljö- och hälsosynpunkt.

Ansökningarna ska åtföljas av en skriftlig motivering.

2.   De ansökningar som avses i punkt 1 ska vidarebefordras av kommissionen till övriga medlemsstater och ska offentliggöras på elektronisk väg.

Medlemsstater och enskilda personer får under en period på 60 dagar efter mottagandet av en ansökan lämna in skriftliga synpunkter till kommissionen.

3.   Med beaktande av inkomna synpunkter får kommissionen bevilja undantag från artikel 4.1 och tillåta att ämnet släpps ut på marknaden i de ansökande medlemsstaterna, dock längst till och med den 14 maj 2010 och under förutsättning att medlemsstaterna

a)

ser till att fortsatt användning är möjlig endast om de produkter som innehåller ämnet är godkända för de avsedda viktiga användningsområdena,

b)

anser att det, med beaktande av all tillgänglig information, är rimligt att anta att den fortsatta användningen inte har någon oacceptabel inverkan på människors eller djurs hälsa eller på miljön,

c)

vidtar alla lämpliga riskreducerande åtgärder när de beviljar godkännande,

d)

ser till att godkända biocidprodukter som finns kvar på marknaden efter den 1 september 2006 märks om i överensstämmelse med de villkor för användningen som medlemsstaterna fastställer i enlighet med detta stycke, och

e)

ser till att innehavarna av godkännanden eller de berörda medlemsstaterna, när så är lämpligt, söker efter alternativ till dessa användningar, eller att dokumentation tas fram för inlämning i enlighet med det förfarande som anges i artikel 11 i direktiv 98/8/EG senast den 14 maj 2008.

4.   De berörda medlemsstaterna ska varje år informera kommissionen om tillämpningen av punkt 3 och särskilt de åtgärder som vidtagits i enlighet med punkt 3 e.

5.   Medlemsstaterna får när som helst ompröva de godkännanden av biocidprodukter för vilka perioden för utsläppande på marknaden har förlängts i enlighet med punkt 3. Om det finns anledning att tro att något av villkoren i punkt 3 a–e inte längre uppfylls, så ska de berörda medlemsstaterna utan onödigt dröjsmål vidta åtgärder för att avhjälpa situationen eller, om detta inte är möjligt, återkalla godkännandena för biocidprodukterna i fråga.

Artikel 6

Livsmedel och foder

Genom undantag från artikel 4.1 får medlemsstaterna som längst fram till och med den 14 maj 2010 tillåta att sådana verksamma ämnen släpps ut på marknaden som består av enbart livsmedel eller foder som är avsett att användas som avskräckande eller tilldragande medel av produkttyp 19.

Vid tillämpningen av detta undantag avses med livsmedel eller foder alla ätbara ämnen eller ätbara produkter av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung, bearbetade, delvis bearbetade eller obearbetade, som är avsedda eller rimligen kan förväntas förtäras av människor eller djur; denna kategori omfattar inte extrakt eller enskilda ämnen som är isolerade från livsmedel eller foder.

Artikel 7

Utvärdering av existerande verksamma ämnen inom ramen för granskningsprogrammet

1.   Granskningen av ett verksamt ämne i bilaga II ska, i fråga om de angivna produkttyperna, utföras av den rapporterande medlemsstaten på grundval av den fullständiga dokumentationen för kombinationen verksamt ämne och produkttyp förutsatt att

a)

dokumentationen uppfyller kraven i bilaga III till denna förordning,

b)

den fullständiga dokumentationen har lämnats in inom den tidsperiod för produkttypen i fråga som anges i artikel 9 i denna förordning, tillsammans med den sammanfattande dokumentation som avses i artikel 11.1 b i direktiv 98/8/EG och vars utformning fastställs i bilaga III till denna förordning.

Ett verksamt ämne som förtecknas i bilaga II till denna förordning ska granskas uteslutande i förhållande till de produkttyper som anges där.

För de kombinationer av verksamt ämne och produkttyp som avses i artikel 3.2 c, med undantag av produkttyperna 8 och 14, ska utvärderingen av dokumentationen inledas samtidigt med utvärderingen av dokumentation för andra verksamma ämnen som ingår i samma produkttyper.

2.   En medlemsstat som har framfört önskemål om att ta upp ett verksamt ämne i bilaga I, IA eller IB till direktivet ska inte utses till rapporterande medlemsstat för det ämnet.

3.   Personer som inte är deltagare får, i enlighet med artikel 11 i direktiv 98/8/EG, ansöka om att i bilaga I, IA eller IB till det direktivet ta upp en sådan kombination av existerande verksamt ämne och produkttyp, som förtecknas i bilaga II till denna förordning; detta ska inte påverka tillämpningen av artiklarna 10, 11 och 12 i denna förordning. Dessa personer ska i så fall lämna in fullständig dokumentation inom den tidsperiod som anges i artikel 9 för den kombinationen av ämne och produkttyp.

Artikel 8

Förberedande av fullständig dokumentation

1.   När en fullständig uppsättning dokumentationsmaterial förbereds ska alla rimliga åtgärder vidtas bland annat för att undvika att försök på ryggradsdjur upprepas och för att, när så är lämpligt, sammanställa gemensam fullständig dokumentation.

2.   Innan deltagaren börjar sammanställa den fullständiga dokumentationen ska denna

a)

underrätta den rapporterande medlemsstaten om vilka försök på ryggradsdjur som redan har utförts,

b)

be om den rapporterande medlemsstatens synpunkter på huruvida angivna skäl för att inte utföra vissa undersökningar är godtagbara,

c)

underrätta den rapporterande medlemsstaten om huruvida fler försök på ryggradsdjur planeras för att en fullständig dokumentation ska kunna sammanställas,

d)

om den rapporterande medlemsstaten meddelar att en annan deltagare har anmält planer på att utföra samma försök, vidta alla rimliga åtgärder för att utföra försöken gemensamt med den deltagaren.

Den rapporterande medlemsstatens synpunkter i enlighet med första stycket led b ska inte styra slutsatserna av den kontroll av dokumentationens fullständighet som ska göras i enlighet med artikel 13.1.

3.   En rapporterande medlemsstat får lämna ut hänvisningar till försök på ryggradsdjur som utförts när det gäller ett verksamt ämne i bilaga II till denna förordning, såvida inte en sådan hänvisning ska behandlas som hemlig i enlighet med artikel 19 i direktiv 98/8/EG. Sådana hänvisningar kan avse det verksamma ämnets namn, försökens resultatmått och kontaktadress till den som äger uppgifterna.

4.   En rapporterande medlemsstat som vet att flera deltagare ansöker om granskning av ett visst verksamt ämne ska underrätta dessa deltagare om detta.

5.   Deltagare som ansöker om granskning av samma verksamma ämne för samma produkttyp ska vidta rimliga åtgärder för att lämna in gemensam dokumentation utan att därigenom bryta mot gemenskapens konkurrensregler.

Om, under sådana omständigheter, en gemensam dokumentation inte lämnas, ska det av varje enskild dokumentation klart framgå vilka ansträngningar som gjorts för att inleda ett samarbete, och varför deltagarna i fråga inte har samarbetat.

6.   Det ska framgå av den fullständiga dokumentationen och av sammanfattningen därav vilka ansträngningar som gjorts för att undvika upprepning av försöken på ryggradsdjuren.

7.   Deltagarna får informera om kostnaderna i samband med granskningsansökan och om behovet av djurförsök för sammanställningen av den fullständiga dokumentationen genom att tillsammans med den fullständiga dokumentationen lämna in närmare uppgifter till den rapporterande medlemsstaten om kostnaderna för varje åtgärd och undersökning.

Den rapporterande medlemsstaten ska vidarebefordra dessa uppgifter till kommissionen när den behöriga myndighetens rapport lämnas in i enlighet med artikel 14.4.

8.   Den rapport som ska utarbetas enligt artikel 18.5 i direktiv 98/8/EG ska innehålla uppgifter om kostnaderna för sammanställningen av den fullständiga dokumentationen och om de djurförsök som utförts i det syftet, samt eventuella rekommendationer om sådana ändringar av uppgiftskraven som kan minimera behovet av försök på ryggradsdjur och öka kostnadseffektiviteten och proportionaliteten.

Artikel 9

Inlämning av den fullständiga dokumentationen

1.   Om inte den rapporterande medlemsstaten anger något annat, ska deltagaren lämna in den fullständiga dokumentationen till den rapporterande medlemsstaten i minst ett pappersexemplar och ett exemplar i elektroniskt format.

I enlighet med artikel 13.3 ska deltagaren också lämna in ett pappersexemplar och ett exemplar i elektroniskt format av sammanfattningen av dokumentationen till kommissionen och till var och en av de andra medlemsstaterna. Om en medlemsstat önskar erhålla exemplaren endast i elektroniskt format eller önskar ytterligare exemplar ska den emellertid meddela kommissionen som ska offentliggöra informationen på elektronisk väg. Om medlemsstaten senare ändrar sitt beslut ska den meddela kommissionen utan onödigt dröjsmål, och kommissionen ska därefter uppdatera den information som offentliggjorts.

2.   För de existerande verksamma ämnen som förtecknas i bilaga II ska den behöriga myndigheten i den rapporterande medlemsstaten ta emot fullständig dokumentation inom följande tidsperioder:

a)

Till och med den 28 mars 2004 för produkttyperna 8 och 14.

b)

1 november 2005–30 april 2006 för produkttyperna 16, 18, 19 och 21.

c)

1 februari 2007–31 juli 2007 för produkttyperna 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 13.

d)

1 maj 2008–31 oktober 2008 för produkttyperna 7, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 22 och 23.

Artikel 10

Förening och ersättning av deltagare

Om en producent, formulerare eller sammanslutning genom överenskommelse förenar sig med eller ersätter en deltagare när den fullständiga dokumentationen ska lämnas in, ska samtliga parter i överenskommelsen gemensamt underrätta kommissionen och den rapporterande medlemsstaten om detta, varvid relevanta fullmakter ska bifogas.

Kommissionen ska underrätta övriga deltagare som ansökt om granskning av samma verksamma ämne när det gäller samma produkttyper.

Artikel 11

Deltagare som drar sig ur

1.   En deltagare som tänker dra sig ur granskningsprogrammet ska snarast skriftligen underrätta den rapporterande medlemsstaten och kommissionen och ange skälen till detta.

Kommissionen ska därefter underrätta övriga medlemsstater och deltagare som ansökt om utvärdering av samma verksamma ämne när det gäller samma produkttyp/produkttyper.

2.   Om alla deltagare drar sig ur när det gäller en särskild kombination av existerande verksamt ämne och produkttyp ska kommissionen informera medlemsstaterna och offentliggöra informationen elektroniskt.

Artikel 12

Övertagande av rollen som deltagare

1.   En producent, formulerare eller sammanslutning eller annan person som vill ta över rollen som deltagare för en kombination av existerande verksamt ämne och produkttyp ska underrätta kommissionen om detta inom tre månader från det elektroniska offentliggörande som avses i artikel 11.2.

En medlemsstat får inom samma tid framföra önskemål till kommissionen om att ta över rollen som deltagare för att stödja att kombinationen av existerande verksamt ämne och produkttyp ska tas upp i bilaga I, IA eller IB till direktiv 98/8/EG, om medlemsstaten anser att användningsområdet är viktigt, särskilt för att skydda människors eller djurs hälsa eller miljön.

2.   Den person eller medlemsstat som önskar ta över efter en deltagare som har dragit sig ur ska, inom tre månader efter att ha informerat kommissionen om sin avsikt, lägga fram bevis för kommissionen på att arbetet med att sammanställa fullständig dokumentation har inletts.

3.   På grundval av de bevis som avses i punkt 2 ska kommissionen besluta om den intresserade personen eller medlemsstaten ska få ta över rollen som deltagare.

Om kommissionen tillåter den intresserade personen eller medlemsstaten att ta över rollen som deltagare, får den om så krävs besluta att förlänga den tidsperiod för inlämnande av fullständig dokumentation som anges i artikel 9.

4.   Rollen som deltagare för en given kombination av existerande verksamt ämne och produkttyp får övertas endast en gång.

5.   Om ingen hör av sig till kommissionen i enlighet med punkt 1 ska kommissionen besluta att det existerande verksamma ämnet inte ska tas upp i bilaga I, IA eller IB till direktiv 98/8/EG inom ramen för granskningsprogrammet för produkttypen/produkttyperna i fråga.

Artikel 13

Kontroll av att dokumentationen är fullständig

1.   En rapporterande medlemsstat ska inom tre månader efter det att den har mottagit dokumentationen för en kombination av existerande verksamt ämne och produkttyp och inte senare än tre månader efter det att den relevanta tidsperiod som anges i artikel 9.2 i denna förordning har löpt ut, kontrollera huruvida dokumentationen kan accepteras som fullständig i enlighet med artikel 11.1 b i direktiv 98/8/EG.

Om den rapporterande medlemsstaten samråder med andra medlemsstater och kommissionen om huruvida dokumentationen kan accepteras kan tidsfristen förlängas tills samrådet har avslutats, dock inte längre än till sex månader efter det att dokumentationen har mottagits.

2.   Som villkor för att betrakta dokumentationen som fullständig kan den rapporterande medlemsstaten kräva kvitto på att de avgifter som avses i artikel 25 i direktiv 98/8/EG betalats helt eller delvis i förskott.

3.   Om dokumentationen är fullständig ska den rapporterande medlemsstaten bekräfta för deltagaren att dokumentationen accepterats och samtycka till att deltagaren överlämnar sammanfattningen av dokumentationen till kommissionen och övriga medlemsstater inom en månad från bekräftelsen.

Om en medlemsstat, som fått en sammanfattning av dokumentationen, har goda skäl att anta att dokumentationen är ofullständig, ska den snarast underrätta den rapporterande medlemsstaten, kommissionen och övriga medlemsstater om sina betänkligheter.

Den rapporterande medlemsstaten ska omedelbart inleda samråd med medlemsstaten i fråga och kommissionen för att diskutera betänkligheterna och finna en lösning.

4.   Under exceptionella omständigheter får den rapporterande medlemsstaten förlänga tidsfristen för inlämnande av sådan information som deltagaren av styrkta skäl inte har kunnat lämna i tid.

Inom tre månader från underrättelsen om det nya slutdatumet ska deltagaren bevisa för den rapporterande medlemsstaten att de åtgärder som krävs för att få fram de saknade uppgifterna har vidtagits.

Om den rapporterande medlemsstaten anser att den har erhållit tillräckliga bevis, ska medlemsstaten utvärdera dokumentationen i enlighet med artikel 14 som om den vore fullständig. Annars ska utvärderingen inte inledas förrän de saknade uppgifterna har lämnats in.

5.   Om fullständig dokumentation inte har mottagits inom den tidsperiod som anges i artikel 9 eller inom den nya tidsfrist som fastställts i enlighet med punkt 4, ska den rapporterande medlemsstaten underrätta kommissionen och ange deltagarens motivering för sitt handlande.

Den rapporterande medlemsstaten ska också underrätta kommissionen om en deltagare inte lägger fram erforderliga bevis i enlighet med punkt 4 andra stycket.

I de fall som avses i första och andra stycket, och om ingen annan dokumentation berör samma kombination av existerande verksamt ämne och produkttyp, ska alla deltagare anses ha dragit sig ur och artikel 11.2 och artikel 12 gälla i tillämpliga delar.

Artikel 14

Den rapporterande medlemsstatens utvärdering av dokumentationen

1.   Om den rapporterande medlemsstaten anser att dokumentationen är fullständig ska den genomföra utvärderingen inom tolv månader efter det att den har accepterat dokumentationen i enlighet med artikel 11.2 i direktiv 98/8/EG och utarbeta en rapport avseende utvärderingen, nedan kallad den behöriga myndighetens rapport.

Den rapporterande medlemsstaten får beakta annan relevant teknisk eller vetenskaplig information om egenskaper hos det verksamma ämnet, metaboliter eller resthalter; detta ska dock inte påverka tillämpningen av artikel 12 i direktiv 98/8/EG.

2.   På begäran av en deltagare får den rapporterande medlemsstaten beakta ytterligare information om ett verksamt ämne för vilket dokumentationen har accepterats som fullständig endast om följande villkor uppfylls:

a)

När dokumentationen lämnades in meddelade deltagaren den rapporterande medlemsstaten att ytterligare information höll på att förberedas.

b)

Den ytterligare informationen lämnas in senast nio månader efter det att dokumentationen accepterats i enlighet med artikel 13.3.

c)

Den ytterligare informationen är lika eller mer tillförlitlig och uppfyller lika eller högre kvalitetskrav jämfört med den ursprungliga informationen.

d)

Den ytterligare informationen jämfört med den ursprungliga informationen stöder en annan slutsats beträffande det verksamma ämnet avseende rekommendationen under punkt 6.

Den rapporterande medlemsstaten ska endast beakta ytterligare information som lämnas in av någon annan än deltagaren om informationen uppfyller de kriterier som anges i första stycket led b–d.

3.   Den rapporterande medlemsstaten kan begära att deltagaren lämnar en uppdaterad sammanfattning av dokumentationen till kommissionen och övriga medlemsstater när den ytterligare informationen tas emot, om detta är relevant för tillämpningen av punkt 1, särskilt om den ytterligare informationen har begärts inom en tidsfrist som har fastställts av den rapporterande medlemsstaten.

Alla deltagare ska anses ha dragit sig ur och artikel 11.2 och artikel 12 ska gälla i tillämpliga delar när

a)

den ytterligare informationen inte inkommer före slutdatumet,

b)

deltagaren inte lämnar godtagbara skäl för att ytterligare förlänga tidsfristen,

c)

ingen annan dokumentation gäller samma kombination av existerande verksamt ämne och produkttyp.

4.   Den rapporterande medlemsstaten ska så snart som möjligt skicka ett exemplar av den behöriga myndighetens rapport till kommissionen, övriga medlemsstater och deltagaren.

5.   En rapporterande medlemsstat kan besluta att inte lämna ut den behöriga myndighetens rapport om de avgifter som avses i artikel 25 i direktiv 98/8/EG inte har betalats i sin helhet; medlemsstaten ska då underrätta deltagaren och kommissionen.

Alla deltagare ska anses ha dragit sig ur arbetet och artikel 11.2 och artikel 12 ska gälla i tillämpliga delar om

a)

betalningen i sin helhet inte mottagits inom tre månader från underrättelsen,

b)

ingen annan dokumentation gäller samma kombination av existerande verksamt ämne och produkttyp.

6.   Den behöriga myndighetens rapport ska vara utformad i enlighet med kommissionens rekommendationer och ska innehålla antingen

a)

en rekommendation om att det existerande verksamma ämnet ska tas upp i bilaga I, IA eller IB till direktiv 98/8/EG med, i förekommande fall, villkoren för upptagandet eller

b)

en rekommendation om att det existerande verksamma ämnet inte ska tas upp i bilaga I, IA eller IB till direktiv 98/8/EG, med angivande av skälen för detta.

Artikel 15

Kommissionens förfaranden

1.   När kommissionen tagit emot en behörig myndighets rapport i enlighet med artikel 14.4 i denna förordning ska den så snart som möjligt utarbeta det förslag till beslut som anges i artikel 27 i direktiv 98/8/EG.

2.   Innan det förslag till beslut som avses i punkt 1 utarbetas ska kommissionen, om det visar sig nödvändigt med hänsyn till de synpunkter kommissionen får på den behöriga myndighetens rapport, rådgöra med experter från medlemsstaterna för att diskutera ännu olösta problem. Om nödvändigt och om kommissionen begär det ska den rapporterande medlemsstaten uppdatera den behöriga myndighetens rapport.

3.   Om ett existerande verksamt ämne som rekommenderats för upptagande i enlighet med artikel 14.6 i denna förordning fortfarande föranleder betänkligheter enligt artikel 10.5 i direktiv 98/8/EG får kommissionen, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 12 i det direktivet, beakta slutsatserna av utvärderingar av andra existerande verksamma ämnen med samma användningsområden.

4.   Den rapporterande medlemsstaten ska, på grundval av de handlingar och den information som avses i artikel 27.2 i direktiv 98/8/EG, uppdatera den behöriga myndighetens rapport, vars första del ska utgöras av granskningsrapporten. Granskningsrapporten ska gås igenom av ständiga kommittén för biocidprodukter. När flera har lämnat in dokumentation för samma kombination av verksamt ämne och produkttyp ska den rapporterande medlemsstaten utarbeta en granskningsrapport utifrån denna information.

Artikel 16

Tillgång till information

När en rapporterande medlemsstat har lämnat in den behöriga myndighetens rapport i enlighet med artikel 14.4 i denna förordning, eller när en granskningsrapport har färdigställts och uppdaterats inom ständiga kommittén för biocidprodukter, ska kommissionen offentliggöra rapporten eller eventuella ändringar på elektronisk väg, med undantag för uppgifter som ska behandlas som hemliga i enlighet med artikel 19 i direktiv 98/8/EG.

Artikel 17

Tillfälligt avbrytande av förfarandet

Om kommissionen lägger fram ett förslag till ändring av direktiv 76/769/EEG eller, med verkan från och med 1 juni 2009, bilaga XVII i förordning (EG) nr 1907/2006 för att ett verksamt ämne i bilaga II till denna förordning inte ska få släppas ut på marknaden eller användas i vissa eller alla produkttyper, inbegripet som biocid, får förfaranden som föreskrivs i denna förordning beträffande det ämne som används i de berörda produkttyperna avbrytas tillfälligt i väntan på ett beslut om kommissionens förslag.

Artikel 18

Upphävande

Förordning (EG) nr 2032/2003 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till denna förordning.

Artikel 19

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 december 2007.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 123, 24.4.1998, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2007/47/EG (EUT L 247, 21.9.2007, s. 21).

(2)  EGT L 228, 8.9.2000, s. 6. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2032/2003 (EUT L 307, 24.11.2003, s. 1).

(3)  EUT L 307, 24.11.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1849/2006 (EUT L 355, 15.12.2006, s. 63).

(4)  EGT L 262, 27.9.1976, s. 201. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/51/EG (EUT L 257, 3.10.2007, s. 13).

(5)  Förordning (EG) nr 1048/2005 (EUT L 178, 9.7.2005, s. 1) och förordning (EG) nr 1849/2006 (EUT L 355, 15.12.2006, s. 63).

(6)  EGT L 258, 26.9.2002, s. 15.


BILAGA I

EXISTERANDE VERKSAMMA ÄMNEN

Namn (EINECS-namn och/eller andra namn)

EG-nummer

CAS-nummer

Formaldehyd

200-001-8

50-00-0

Ergokalciferol/vitamin D2

200-014-9

50-14-6

Mjölksyra

200-018-0

50-21-5

Klofenotan/DDT

200-024-3

50-29-3

Askorbinsyra

200-066-2

50-81-7

2-(2-butoxietoxi)etyl-6-propylpiperonyleter/piperonylbutoxid

200-076-7

51-03-6

2,4-dinitrofenol

200-087-7

51-28-5

2-imidazol-4-yletylamin

200-100-6

51-45-6

Bronopol

200-143-0

52-51-7

Triklorfon

200-149-3

52-68-6

Natriumsalicylat

200-198-0

54-21-7

Fention

200-231-9

55-38-9

Glyceroltrinitrat

200-240-8

55-63-0

Bis(tributyltenn)oxid

200-268-0

56-35-9

Tributyltennacetat

200-269-6

56-36-0

Koumafos

200-285-3

56-72-4

Glycerol

200-289-5

56-81-5

Klorhexidindiacetat

200-302-4

56-95-1

Allylisotiocyanat

200-309-2

57-06-7

Cetrimoniumbromid/hexadecyltrimetylammoniumbromid

200-311-3

57-09-0

Urea

200-315-5

57-13-6

Stryknin

200-319-7

57-24-9

Propan-1,2-diol

200-338-0

57-55-6

Etinylestradiol

200-342-2

57-63-6

Koffein

200-362-1

58-08-2

Difenoxarsin-10-yl-oxid

200-377-3

58-36-6

Gamma-HCH eller gamma-BHC/lindan/1,2,3,4,5,6-hexaklorocyklohexan

200-401-2

58-89-9

Sulfakinoxalin

200-423-2

59-40-5

Klorkresol

200-431-6

59-50-7

2-fenyletanol

200-456-2

60-12-8

Dimetoat

200-480-3

60-51-5

Metyltioniniumklorid

200-515-2

61-73-4

Tiourea

200-543-5

62-56-6

Diklorvos

200-547-7

62-73-7

Karbaryl

200-555-0

63-25-2

Etanol

200-578-6

64-17-5

Myrsyra

200-579-1

64-18-6

Ättiksyra

200-580-7

64-19-7

Bensoesyra

200-618-2

65-85-0

Propan-2-ol

200-661-7

67-63-0

Kloroform/triklormetan

200-663-8

67-66-3

Kolekalciferol

200-673-2

67-97-0

Salicylsyra

200-712-3

69-72-7

Hexaklorofen

200-733-8

70-30-4

Propan-1-ol

200-746-9

71-23-8

Butan-1-ol

200-751-6

71-36-3

Metoxiklor

200-779-9

72-43-5

Brommetan/metylbromid

200-813-2

74-83-9

Vätecyanid

200-821-6

74-90-8

Metaldehyd

200-836-8

9002-91-9

Koldisulfid

200-843-6

75-15-0

Etylenoxid

200-849-9

75-21-8

Jodoform/trijodometan

200-874-5

75-47-8

tert-butylhydroperoxid

200-915-7

75-91-2

Trikloronitrometan

200-930-9

76-06-2

Bornan-2-on/kamfer

200-945-0

76-22-2

(3aS,6aR,7aS,8S,11aS,11bS,11cS)-1,3a,4,5,6a,7,7a,8,11,11a,11b,11c-dodekahydro-2,10-dimetoxi-3,8,11a,11c-tetrametyldibenso[de,g]kromen-1,5,11-trion/quassin

200-985-9

76-78-8

1,3-dibromo-5,5-dimetylhydantoin

201-030-9

77-48-5

3.beta.-hydroxiurs-12-en-28-oisk syra/ursolsyra

201-034-0

77-52-1

Citronsyra

201-069-1

77-92-9

Citronsyra, monohydrat

201-069-1

5949-29-1

1,3,4,5-tetrahydroxicyklohexankarboxylsyra

201-072-8

77-95-2

Linalol

201-134-4

78-70-6

2-metylpropan-1-ol

201-148-0

78-83-1

2-kloroacetamid

201-174-2

79-07-2

Bromättiksyra

201-175-8

79-08-3

Propionsyra

201-176-3

79-09-4

Klorättiksyra

201-178-4

79-11-8

Glykolsyra

201-180-5

79-14-1

Perättiksyra

201-186-8

79-21-0

L-(+)-mjölksyra

201-196-2

79-33-4

p-(1,1-dimetylpropyl)fenol

201-280-9

80-46-6

Pin-2(3)-en

201-291-9

80-56-8

Sennosid A

201-339-9

81-27-6

Warfarin

201-377-6

81-81-2

Kumaklor

201-378-1

81-82-3

Difacinon

201-434-5

82-66-6

Etylkininkarbonat

201-500-3

83-75-0

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-hexahydro-2-isopropenyl-8,9-dimetoxikromeno[3,4-b]furo[2,3-h]kromen-6-on/rotenon

201-501-9

83-79-4

Antrakinon

201-549-0

84-65-1

Dibutylftalat

201-557-4

84-74-2

Salicylanilid

201-727-8

87-17-2

(+)-vinsyra

201-766-0

87-69-4

Pentaklorofenol

201-778-6

87-86-5

Symklosen

201-782-8

87-90-1

Kloroxylenol

201-793-8

88-04-0

2,4,6-triklorofenol

201-795-9

88-06-2

Mentol

201-939-0

89-78-1

Isopulegol

201-940-6

89-79-2

Tymol

201-944-8

89-83-8

Guajakol/2-metoxifenol

201-964-7

90-05-1

Bifenyl-2-ol

201-993-5

90-43-7

Naftalen

202-049-5

91-20-3

4-Hydroxibensoesyrapropylester

202-307-7

94-13-3

Butyl-4-hydroxibensoat

202-318-7

94-26-8

Dibensoylperoxid

202-327-6

94-36-0

2-etylhexan-1,3-diol

202-377-9

94-96-2

Bensotriazol

202-394-1

95-14-7

3-kloropropan-1,2-diol

202-492-4

96-24-2

Diklorofen

202-567-1

97-23-4

Eugenol

202-589-1

97-53-0

Allantoin

202-592-8

97-59-6

Metyl-p-hydroxibensoat

202-785-7

99-76-3

Bensylalkohol

202-859-9

100-51-6

2,2′-[(1,1,3-trimetylpropan-1,3-diyl)bis(oxi)]bis[4,4,6-trimetyl-1,3,2-dioxaborinan]

202-899-7

100-89-0

Metenamin/hexametylentetramin

202-905-8

100-97-0

Triklokarban

202-924-1

101-20-2

Kloroprofam

202-925-7

101-21-3

1,1′,1″,1″′-etylendinitrilotetrapropan-2-ol

203-041-4

102-60-3

2,2′,2″-nitrilotrietanol

203-049-8

102-71-6

Klorofenesin

203-192-6

104-29-0

Anetol

203-205-5

104-46-1

Cinnamaldehyd/3-fenyl-propen-2-al

203-213-9

104-55-2

2-etylhexanol-(1)/isooktanol

203-234-3

104-76-7

Citronellol

203-375-0

106-22-9

Citronellal

203-376-6

106-23-0

Geraniol

203-377-1

106-24-1

1,4-diklorobensen

203-400-5

106-46-7

Etylendiamin

203-468-6

107-15-3

Kloroacetaldehyd

203-472-8

107-20-0

Etan-1,2-diol

203-473-3

107-21-1

Glyoxal

203-474-9

107-22-2

Metylformiat

203-481-7

107-31-3

Butan-1,3-diol

203-529-7

107-88-0

Vinylacetat

203-545-4

108-05-4

Ättiksyraanhydrid

203-564-8

108-24-7

m-Kresol

203-577-9

108-39-4

Resorcinol

203-585-2

108-46-3

Cyanursyra

203-618-0

108-80-5

Fenol

203-632-7

108-95-2

Etylformiat

203-721-0

109-94-4

Bärnstenssyra

203-740-4

110-15-6

Hexa-2,4-diensyra/sorbinsyra

203-768-7

110-44-1

Pyridin

203-809-9

110-86-1

Morfolin

203-815-1

110-91-8

Glutaraldehyd

203-856-5

111-30-8

2-butoxietanol

203-905-0

111-76-2

Cetrimoniumklorid/hexadecyltrimetylammoniumklorid

203-928-6

112-02-7

Nonansyra

203-931-2

112-05-0

Undekan-2-on/metylnonylketon

203-937-5

112-12-9

2,2′-(etylendioxi)dietanol/trietylenglykol

203-953-2

112-27-6

Undec-10-ensyra

203-965-8

112-38-9

Oljesyra

204-007-1

112-80-1

(Z)-docos-13-ensyra

204-011-3

112-86-7

N-(2-etylhexyl)-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dikarboximid

204-029-1

113-48-4

Propoxur

204-043-8

114-26-1

Endosulfan

204-079-4

115-29-7

1,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]hept-2-yl tiocyanatoacetat

204-081-5

115-31-1

Dikofol

204-082-0

115-32-2

Linalylacetat

204-116-4

115-95-7

3,3′,4′,5,7-pentahydroxiflavon

204-187-1

117-39-5

1,3-dikloro-5,5-dimetylhydantoin

204-258-7

118-52-5

Metylsalicylat

204-317-7

119-36-8

Klorofen

204-385-8

120-32-1

Etyl-4-hydroxibensoat

204-399-4

120-47-8

Bensylbensoat

204-402-9

120-51-4

Piperonal

204-409-7

120-57-0

Indol

204-420-7

120-72-9

3-(but-2-enyl)-2-metyl-4-oxocyklopent-2-enyl-2,2-dimetyl-3-(3-metoxi-2-metyl-3-oxoprop-1-enyl)cyklopropankarboxylat/cinerin II

204-454-2

121-20-0

2-metyl-4-oxo-3-(penta-2,4-dienyl)cyklopent-2-enyl [1R-[1.alfa.[S*(Z)],3.beta.]]-krysantemat/pyretrin I

204-455-8

121-21-1

2-metyl-4-oxo-3-(penta-2,4-dienyl)cyklopent-2-enyl [1R-[1.alfa.[S*(Z)](3.beta.)-3-(3-metoxi-2-metyl-3-oxoprop-1-enyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat/pyretrin II

204-462-6

121-29-9

Bensetonklorid

204-479-9

121-54-0

5-nitrotiazol-2-ylamin

204-490-9

121-66-4

Malation

204-497-7

121-75-5

Fenitrotion

204-524-2

122-14-5

Cetalkonklorid

204-526-3

122-18-9

Bensyldimetyl(oktadecyl)ammoniumklorid

204-527-9

122-19-0

Simazin

204-535-2

122-34-9

Profam

204-542-0

122-42-9

4-Fenylbutanon

204-555-1

122-57-6

2-fenoxietanol

204-589-7

122-99-6

Cetylpyridiniumklorid

204-593-9

123-03-5

Cetylpyridiniumklorid, monohydrat

204-593-9

6004-24-6

2-Etylhexanal

204-596-5

123-05-7

Pyridazin-3,6-diol/maleinhydrazid

204-619-9

123-33-1

Adipinsyra

204-673-3

124-04-9

Oktansyra

204-677-5

124-07-2

Dodecylamin/laurylamin

204-690-6

124-22-1

Koldioxid

204-696-9

124-38-9

Natriumdimetylarsinat

204-708-2

124-65-2

Exo-1,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]heptan-2-ol

204-712-4

124-76-5

Nitrometylidyntrimetanol

204-769-5

126-11-4

Natriumacetat

204-823-8

127-09-3

Natrium-N-klorobensensulfonamid

204-847-9

127-52-6

Tosylkloroamidnatrium

204-854-7

127-65-1

Bis(2,3,3,3-tetrakloropropyl)eter

204-870-4

127-90-2

Kaliumdimetylditiokarbamat

204-875-1

128-03-0

Natriumdimetylditiokarbamat

204-876-7

128-04-1

N-bromsuccinimid

204-877-2

128-08-5

N-klorosuccinimid

204-878-8

128-09-6

2,6-di-tert-butyl-p-kresol

204-881-4

128-37-0

Warfarinnatrium

204-929-4

129-06-6

Dimetylftalat

205-011-6

131-11-3

Natriumpentaklorofenolat

205-025-2

131-52-2

Natrium-2-bifenylat

205-055-6

132-27-4

Natrium-2-bifenylat, tetrahydrat

205-055-6

6152-33-6

Kaptan

205-087-0

133-06-2

N-(triklorometyltio)ftalimid/folpet

205-088-6

133-07-3

2,4-dikloro-3,5-xylenol

205-109-9

133-53-9

Metylantranilat

205-132-4

134-20-3

Bis(8-hydroxikinolin)sulfat

205-137-1

134-31-6

N,N-dietyl-m-toluamid

205-149-7

134-62-3

Dipropylpyridin-2,5-dikarboxylat

205-245-9

136-45-8

Zink-bis(2-etylhexanoat)

205-251-1

136-53-8

6-metylbensotriazol

205-265-8

136-85-6

Tiram

205-286-2

137-26-8

Ziram

205-288-3

137-30-4

Natriumpropionat

205-290-4

137-40-6

Kaliummetylditiokarbamat

205-292-5

137-41-7

Metamnatrium

205-293-0

137-42-8

Dipenten

205-341-0

138-86-3

Dinatriumcyanoditioimidokarbonat

205-346-8

138-93-2

Bensododeciniumklorid

205-351-5

139-07-1

Miristalkonklorid

205-352-0

139-08-2

Nitrilotriättiksyra

205-355-7

139-13-9

p-tolylacetat

205-413-1

140-39-6

1,3-bis(hydroximetyl)urea

205-444-0

140-95-4

Natriumformiat

205-488-0

141-53-7

2,3-dihydroxipropyllaurat

205-526-6

142-18-7

Nabam

205-547-0

142-59-6

Hexansyra

205-550-7

142-62-1

Laurinsyra

205-582-1

143-07-7

Kaliumoleat

205-590-5

143-18-0

Natriumvätekarbonat

205-633-8

144-55-8

Oxalsyra

205-634-3

144-62-7

Kinolin-8-ol

205-711-1

148-24-3

Tiabendazol

205-725-8

148-79-8

Bensotiazol-2-tiol

205-736-8

149-30-4

Monuron

205-766-1

150-68-5

Rutosid

205-814-1

153-18-4

Glyoxylsyra

206-058-5

298-12-4

Fenklorofos

206-082-6

299-84-3

Naled

206-098-3

300-76-5

5-klorsalicylsyra

206-283-9

321-14-2

Diuron

206-354-4

330-54-1

Kaliumtiocyanat

206-370-1

333-20-0

Diazinon

206-373-8

333-41-5

Dekansyra

206-376-4

334-48-5

Cyanamid

206-992-3

420-04-2

Metronidazol

207-136-1

443-48-1

Cineol

207-431-5

470-82-6

7,8-dihydroxikumarin

207-632-8

486-35-1

Natriumkarbonat

207-838-8

497-19-8

2-hydroxi-4-isopropyl-2,4,6-cykloheptatrien-1-on

207-880-7

499-44-5

Karvakrol

207-889-6

499-75-2

6.beta.-acetoxi-3beta-(beta.-D-glukopyranosyloxi)-8,14-dihydroxibufa-4,20,22-trienolid/skillirosid

208-077-4

507-60-8

Bariumkarbonat

208-167-3

513-77-9

3-acetyl-6-metyl-2H-pyran-2,4(3H)-dion

208-293-9

520-45-6

Osalmid

208-385-9

526-18-1

2,6-dimetoxi-p-bensokinon

208-484-7

530-55-2

Acridin-3,6-diamindihydroklorid

208-515-4

531-73-7

Natriumbensoat

208-534-8

532-32-1

Dazomet

208-576-7

533-74-4

Trinatriumvätedikarbonat/natriumseskikarbonat

208-580-9

533-96-0

Silverkarbonat

208-590-3

534-16-7

Krimidin

208-622-6

535-89-7

Kalciumdiformiat

208-863-7

544-17-2

Myristinsyra

208-875-2

544-63-8

1-isopropyl-4-metylbicyklo[3.1.0]hexan-3-on

208-912-2

546-80-5

1,3,4,6,8,13-hexahydroxi-10,11-dimetylfenantro[1,10,9,8-opqra]perylen-7,14-dion/hyperikum perforatum

208-941-0

548-04-9

[4-[4,4′-bis(dimetylamino)benshydryliden]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden]dimetylammoniumklorid

208-953-6

548-62-9

Zinkdibensoat

209-047-3

553-72-0

Metylisotiocyanat

209-132-5

556-61-6

4,4′-(4-iminocyklohexa-2,5-dienylidenmetylen)dianilinhydroklorid

209-321-2

569-61-9

[4-[alfa-[4-(dimetylamino)fenyl]bensyliden]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden]dimetylammoniumklorid/malakitgrön klorid

209-322-8

569-64-2

Kaliumbensoat

209-481-3

582-25-2

(RS)-3-allyl-2-metyl-4-oxocyklopent-2-enyl-(1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropankarboxylat (alla isomerer; kvot: 1:1:1:1:1:1:1:1)/alletrin

209-542-4

584-79-2

Natrium-3-(p-anilinofenylaso)bensensulfonat/metanilgul

209-608-2

587-98-4

DL-mjölksyra

209-954-4

598-82-3

BHC eller HCH/Hexaklorocyklohexan

210-168-9

608-73-1

DL-äppelsyra

210-514-9

617-48-1

N-(hydroximetyl)acetamid

210-897-2

625-51-4

Succinaldehyd

211-333-8

638-37-9

2-fluoracetamid

211-363-1

640-19-7

Ftalaldehyd

211-402-2

643-79-8

2-hydroxietansulfonsyra, förening med 4,4′-[hexan-1,6-diylbis(oxi)]bis[bensenkarboxamidin] (2:1)

211-533-5

659-40-5

Tetrahydro-2,5-dimetoxifuran

211-797-1

696-59-3

N-[(diklorofluormetyl)tio]ftalimid

211-952-3

719-96-0

Dikloro-N-[(dimetylamino)sulfonyl]fluor-N-(p-tolyl)metansulfenamid/tolylfluanid

211-986-9

731-27-1

Levonorgestrel

212-349-8

797-63-7

Hydroxyl-2-pyridon

212-506-0

822-89-9

2,6-dimetyl-1,3-dioxan-4-yl, acetat

212-579-9

828-00-2

Terbutryn

212-950-5

886-50-0

Proflavin hydroklorid

213-459-9

952-23-8

N′1-quinoxalin-2-ylsulfanilamid, natriumsalt

213-526-2

967-80-6

Norbormid

213-589-6

991-42-4

(Hydroximetyl)urea

213-674-8

1000-82-4

Diklofluanid

214-118-7

1085-98-9

Koppartiocyanat

214-183-1

1111-67-7

Dodecyltrimetylammoniumbromid

214-290-3

1119-94-4

Tetradoniumbromid

214-291-9

1119-97-7

(1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)metyl-(1R-trans)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropankarboxylat/d-trans-tetrametrin

214-619-0

1166-46-7

4,5-dikloro-3H-1,2-ditiol-3-on

214-754-5

1192-52-5

Xylenol

215-089-3

1300-71-6

Bentonit

215-108-5

1302-78-9

Diarsenikpentaoxid

215-116-9

1303-28-2

Dibortrioxid

215-125-8

1303-86-2

Kalciumdihydroxid/kalciumhydroxid/släckt kalk

215-137-3

1305-62-0

Kalciumoxid/kalk/bränd kalk/osläckt kalk

215-138-9

1305-78-8

Kaliumhydroxid

215-181-3

1310-58-3

Natriumhydroxid

215-185-5

1310-73-2

Kiselsyra, kaliumsalt/Kaliumsilikat

215-199-1

1312-76-1

Zinkoxid

215-222-5

1314-13-2

Trizinkdifosfid

215-244-5

1314-84-7

Zinksulfid

215-251-3

1314-98-3

Trimangantetraoxid

215-266-5

1317-35-7

Koppar(II)oxid

215-269-1

1317-38-0

Dikopparoxid

215-270-7

1317-39-1

Kresol

215-293-2

1319-77-3

Aluminiumklorid, basisk

215-477-2

1327-41-9

Natriumtetraborat, vattenfri

215-540-4

1330-43-4

Dinatriumtetraborat, dekahydrat

215-540-4

1303-96-4

Dikopparkloridtrihydroxid

215-572-9

1332-65-6

Kromtrioxid

215-607-8

1333-82-0

Natriumvätedifluorid

215-608-3

1333-83-1

Naftensyror, kopparsalter

215-657-0

1338-02-9

2-butanon, peroxid

215-661-2

1338-23-4

Naftensyror

215-662-8

1338-24-5

Ammoniumvätedifluorid

215-676-4

1341-49-7

Kiselsyra, natriumsalt

215-687-4

1344-09-8

Koppar(II)klorid

215-704-5

1344-67-8

N,N″-bis(2-etylhexyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekandiamidin-dihydroklorid

216-994-6

1715-30-6

Monolinuron

217-129-5

1746-81-2

2,4-diklorobensylalkohol

217-210-5

1777-82-8

Etakridinlaktat

217-408-1

1837-57-6

4,4′-(2-etyl-2-nitropropan-1,3-diyl)bismorfolin

217-450-0

1854-23-5

Klorotalonil

217-588-1

1897-45-6

Dodecylammoniumacetat

217-956-1

2016-56-0

Fluometuron

218-500-4

2164-17-2

Allylpropyldisulfid

218-550-7

2179-59-1

4-(2-nitrobutyl)morfolin

218-748-3

2224-44-4

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

219-145-8

2372-82-9

Didecyldimetylammoniumbromid

219-234-1

2390-68-3

Tolnaftat

219-266-6

2398-96-1

Bis[[4-[4-(dimetylamino)benshydryliden]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden]dimetylammonium]oxalat, dioxalat

219-441-7

2437-29-8

Dodin

219-459-5

2439-10-3

2-brom-1-(4-hydroxifenyl)etan-1on

219-655-0

2491-38-5

2,2′-ditiobis[N-metylbensamid]

219-768-5

2527-58-4

2,2′-[metylenbis(oxi)]bisetanol

219-891-4

2565-36-8

Fentoat

219-997-0

2597-03-7

1,2-bensisotiazol-3(2H)-on

220-120-9

2634-33-5

2,2′-[(1-metylpropan-1,3-diyl)bis(oxi)]bis[4-metyl-1,3,2-dioxaborinan]

220-198-4

2665-13-6

2-metyl-2H-isotiazolin-3-on

220-239-6

2682-20-4

Sulfuryldifluorid

220-281-5

2699-79-8

2-Amino-3-kloro-1,4-naftokinon

220-529-2

2797-51-5

2-kloro-N-(hydroximetyl)acetamid

220-598-9

2832-19-1

Troklosennatrium

220-767-7

2893-78-9

Natriumdikloroisocyanurat, dihydrat

220-767-7

51580-86-0

Klorpyrifos

220-864-4

2921-88-2

Mecetroniumetylsulfat

221-106-5

3006-10-8

Dodecyletyldimetylammoniumetylsulfat

221-108-6

3006-13-1

Bis(triklorometyl)sulfon

221-310-4

3064-70-8

Natrium-2-(2-dodecyloxietoxi)etylsulfat

221-416-0

3088-31-1

4-isopropyl-m-kresol

221-761-7

3228-02-2

Koppardinitrat

221-838-5

3251-23-8

Triklosan

222-182-2

3380-34-5

Temefos

222-191-1

3383-96-8

Tuj-4(10)-en

222-212-4

3387-41-5

Okt-1-en-3-ol

222-226-0

3391-86-4

Natrium-5-kloro-2-[4-kloro-2-[[[(3,4-diklorofenyl)amino]karbonyl] Amino]fenoxi]bensensulfonat

222-654-8

3567-25-7

(Etylendioxi)dimetanol

222-720-6

3586-55-8

Klorofasinon

223-003-0

3691-35-8

Dipyrition

223-024-5

3696-28-4

Klorohexidindihydroklorid

223-026-6

3697-42-5

Denatoniumbensoat

223-095-2

3734-33-6

Natrium-2,4,6-triklorofenolat

223-246-2

3784-03-0

2-pyridin-tiol-1-oxid, natriumsalt

223-296-5

3811-73-2

Hexahydro-1,3,5-tris(3-metoxipropyl)-1,3,5-triazin

223-563-6

3960-05-2

4-oxo-4-[(tributylstannyl)oxi]but-2-ensyra/tributyltennmaleat

223-701-5

4027-18-3

Metenamin 3-kloroallylklorid

223-805-0

4080-31-3

N-etylheptadekafluoroktansulfonamid

223-980-3

4151-50-2

Isobutyl 4-hydroxibensoat/isobutylparaben

224-208-8

4247-02-3

Tributylstannylsalicylat/tributyltennsalicylat

224-397-7

4342-30-7

Tributylstannylbensoat/tributyltennbensoat

224-399-8

4342-36-3

Natrium-1-(3,4-dihydro-6-metyl-2,4-dioxo-2H-pyran-3-yliden)etanolat

224-580-1

4418-26-2

Dietylammoniumsalicylat

224-586-4

4419-92-5

Dimetyldikarbonat

224-859-8

4525-33-1

Farnesol

225-004-1

4602-84-0

2,2′,2″-(hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triyl)trietanol

225-208-0

4719-04-4

Oktylfosfonsyra

225-218-5

4724-48-5

Natrium-4-(metoxikarbonyl)fenolat

225-714-1

5026-62-0

Sulfamidsyra

226-218-8

5329-14-6

Citral

226-394-6

5392-40-5

Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroximetyl)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion

226-408-0

5395-50-6

1-bensyl-3,5,7-triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.13,7]dekanklorid

226-445-2

5400-93-1

Dimetyldioktylammoniumklorid

226-901-0

5538-94-3

N-dodecylpropan-1,3-diamin

226-902-6

5538-95-4

Kloropyrifos-metyl

227-011-5

5598-13-0

N,N′-metylenbismorfolin

227-062-3

5625-90-1

Kumatetralyl

227-424-0

5836-29-3

Terbutylazin

227-637-9

5915-41-3

(R)-p-menta-1,8-dien

227-813-5

5989-27-5

4-metoxibensen-1,3-diaminsulfat

228-290-6

6219-67-6

Metylenditiocyanat

228-652-3

6317-18-6

1,3-bis(hydroximetyl)-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dion

229-222-8

6440-58-0

Dodicin

229-930-7

6843-97-6

Äppelsyra

230-022-8

6915-15-7

(2-brom-2-nitrovinyl)bensen

230-515-8

7166-19-0

Didecyldimetylammoniumklorid

230-525-2

7173-51-5

(Z)-N-9-oktadecenylpropan-1,3-diamin

230-528-9

7173-62-8

Bensyldodecyldimetylammoniumbromid

230-698-4

7281-04-1

Prometryn

230-711-3

7287-19-6

Silver

231-131-3

7440-22-4

Bor

231-151-2

7440-42-8

Koppar

231-159-6

7440-50-8

Zink

231-175-3

7440-66-6

Svaveldioxid

231-195-2

7446-09-5

Ditalliumsulfat

231-201-3

7446-18-6

Kalciumdihexa-2,4-dienoat

231-321-6

7492-55-9

Kininmonohydrokloriddihydrat

231-437-7

6119-47-7

Jod

231-442-4

7553-56-2

Jod i form av jodofor

Blandning

39392-86-4

Jodkomplex i lösning med icke-joniska detergenter

Blandning

 

Polyvinylpyrrolidon-jod

Polymer

25655-41-8

Alkylarylpolyeteralkoholjodkomplex

Polymer

 

Jodkomplex med blocksampolymer av etylenoxid och propylenoxid

Polymer

 

Jodkomplex med polyalkylenglykol

Polymer

 

Jodkomplex med anjonharts

Polymer

 

Trinatriumortofosfat (TSP)

231-509-8

7601-54-9

Kiseldioxid, amorf

231-545-4

7631-86-9

Natriumvätesulfit

231-548-0

7631-90-5

Natriumnitrit

231-555-9

7632-00-0

Natriumperoxometaborat/natriumperborathydrat

231-556-4

7632 044

Väteklorid/Saltsyra

231-595-7

7647-01-0

Natriumklorid

231-598-3

7647-14-5

Natriumbromid

231-599-9

7647-15-6

Ortofosforsyra

231-633-2

7664-38-2

Vätefluorid

231-634-8

7664-39-3

Ammoniak, vattenfri

231-635-3

7664-41-7

Svavelsyra

231-639-5

7664-93-9

Kaliumjodid

231-659-4

7681-11-0

Natriumvätesulfat

231-665-7

7681-38-1

Natriumfluorid

231-667-8

7681-49-4

Natriumhypoklorit

231-668-3

7681-52-9

Natriummetabisulfit

231-673-0

7681-57-4

Tetrametrin

231-711-6

7696-12-0

Svavel

231-722-6

7704-34-9

Järnsulfat

231-753-5

7720-78-7

Järnvitriol/ferrosulfat, heptahydrat/järnsulfat, heptahydrat

231-753-5

7782-63-0

Kaliumpermanganat

231-760-3

7722-64-7

Väteperoxid

231-765-0

7722-84-1

Brom

231-778-1

7726-95-6

Dikaliumperoxodisulfat

231-781-8

7727-21-1

Kväve

231-783-9

7727-37-9

Zinksulfat, heptahydrat

231-793-3

7446-20-0

7a-etyldihydro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazol

231-810-4

7747-35-5

Natriumsulfit

231-821-4

7757-83-7

Natriumklorit

231-836-6

7758-19-2

Kopparklorid

231-842-9

7758-89-6

Kopparsulfat

231-847-6

7758-98-7

Kopparsulfat, pentahydrat

231-847-6

7758-99-8

Silvernitrat

231-853-9

7761-88-8

Natriumtiosulfat, pentahydrat

231-867-5

10102-17-7

Natriumklorat

231-887-4

7775-09-9

Natriumpersulfat/Natriumperoxidisulfat

231-892-1

7775-27-1

Kaliumdikromat

231-906-6

7778-50-9

Kalciumhypoklorit

231-908-7

7778-54-3

Hexahydro-1,3,5-trietyl-1,3,5-triazin

231-924-4

7779-27-3

Klor

231-959-5

7782-50-5

Ammoniumsulfat

231-984-1

7783-20-2

Silverklorid

232-033-3

7783-90-6

Aluminiumammoniumbis(sulfat)

232-055-3

7784-25-0

Mangansulfat

232-089-9

7785-87-7

Mangansulfat, tetrahydrat

232-089-9

10101-68-5

Jodmonoklorid

232-236-7

7790-99-0

Terpineol

232-268-1

8000-41-7

Sojaolja

232-274-4

8001-22-7

Linolja

232-278-6

8001-26-1

Majsolja

232-281-2

8001-30-7

Kokosolja

232-282-8

8001-31-8

Kreosot

232-287-5

8001-58-9

Ricinolja

232-293-8

8001-79-4

Hjorthornsolja/animalisk olja

232-294-3

8001-85-2

Rapsolja

232-299-0

8002-13-9

Pyretriner och pyretroider

232-319-8

8003-34-7

Terpinol

8006-39-1

Terpentin

232-350-7

8006-64-2

Vitlöksextrakt

232-371-1

8008-99-9

Talltjära

232-374-8

8011-48-1

Bivax

232-383-7

8012-89-3

Paraffinolja

232-384-2

8012-95-1

Avokadoolja

232-428-0

8024-32-6

Apelsin, söt, extrakt

232-433-8

8028-48-6

Vitolja (petrolium)

232-455-8

8042-47-5

Saponiner

232-462-6

8047-15-2

Talloljeharts

232-484-6

8052-10-6

Asfalt/bitumen

232-490-9

8052-42-4

Kopals

232-527-9

9000-14-0

Lignin

232-682-2

9005-53-2

Aluminiumsulfat

233-135-0

10043-01-3

Borsyra

233-139-2

10043-35-3

Aluminiumkaliumbis(sulfat)/alum

233-141-3

10043-67-1

Klordioxid

233-162-8

10049-04-4

Kaliumsulfit

233-321-1

10117-38-1

Natriumväte-2,2′-metylenbis[4-klorofenolat]

233-457-1

10187-52-7

2,2-dibromo-2-cyanoacetamid

233-539-7

10222-01-2

Disilver(1+)sulfat

233-653-7

10294-26-5

Natriummetafosfat

233-782-9

10361-03-2

Oxinkoppar

233-841-9

10380-28-6

Resmetrin

233-940-7

10453-86-8

N,N′-etylenbis(N-acetylacetamid)

234-123-8

10543-57-4

Natriumdikromat

234-190-3

10588-01-9

Karbendazim

234-232-0

10605-21-7

Tridekasodium-hypokloritetetrakis(fosfat)

234-307-8

11084-85-8

Naturlig borsyra

234-343-4

11113-50-1

Natriumperborat, tetrahydrat

234-390-0

10486-00-7

Perboratsyra, natriumsalt

234-390-0

11138-47-9

Naftensyror, zinksalter

234-409-2

12001-85-3

Dinatriumoktaborat

234-541-0

12008-41-2

Dinatriumoktaborat, tetrahydrat

234-541-0

12280-03-4

[2H4]ammoniumklorid

234-607-9

12015-14-4

Dialuminiumkloridpentahydroxid

234-933-1

12042-91-0

Trimagnesiumdifosfid

235-023-7

12057-74-8

Natriumtoluensulfonat

235-088-1

12068-03-0

Koppar(II)karbonat-koppar(II)hydroxid (1:1)

235-113-6

12069-69-1

Zineb

235-180-1

12122-67-7

Ammoniumbromid

235-183-8

12124-97-9

Tetrabordinatriumheptaoxid, hydrat

235-541-3

12267-73-1

Maneb

235-654-8

12427-38-2

Hexabordizinkundekaoxid/zinkborat

235-804-2

12767-90-7

N-(hydroximetyl)formamid

235-938-1

13052-19-2

2,3,5,6-tetrakloro-4-(metylsulfonyl)pyridin

236-035-5

13108-52-6

Nifurpirinol

236-503-9

13411-16-0

Zinkpyrition

236-671-3

13463-41-7

Titaniumdioxid

236-675-5

13463-67-7

Dodecylguanidinmonohydroklorid

237-030-0

13590-97-1

Bariumdiborontetraoxid

237-222-4

13701-59-2

Kalium-2-bifenylat

237-243-9

13707-65-8

Ammoniumtetrafluoroborat

237-531-4

13826-83-0

Litiumhypoklorit

237-558-1

13840-33-0

Ortoborsyra, natriumsalt

237-560-2

13840-56-7

Bromklorid

237-601-4

13863-41-7

Zink-bis(dimetylditiokarbamat)

238-270-9

14324-55-1

(bensyloxi)metanol

238-588-8

14548-60-8

2,2′-oxibis[4,4,6-trimetyl-1,3,2-dioxaborinan]

238-749-2

14697-50-8

Foxim

238-887-3

14816-18-3

Bis(1-hydroxi-1H-pyridin-2-tionato-O,S)koppar

238-984-0

14915-37-8

Bis(8-hydroxikinolil)sulfat, monokaliumsalt

239-133-6

15077-57-3

Dibromopropionamid

239-153-5

15102-42-8

Natriumperborat, monohydrat

239-172-9

10332-33-9

2,2′-metylenbis(6-brom-4-klorofenol)

239-446-8

15435-29-7

Klortoluron

239-592-2

15545-48-9

Dinatriumkarbonat, förening med väteperoxid (2:3)

239-707-6

15630-89-4

Natrium-p-kloro-m-kresolat

239-825-8

15733-22-9

Kloralos

240-016-7

15879-93-3

1-bromo-3-kloro-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dion

240-230-0

16079-88-2

(R)-2-(4-kloro-2-metylfenox)-propionsyra

240-539-0

16484-77-8

Kaliummetabisulfit

240-795-3

16731-55-8

Metomyl

240-815-0

16752-77-5

Dinatriumhexafluorosilikat

240-934-8

16893-85-9

Hexafluorokiselsyra

241-034-8

16961-83-4

Benomyl

241-775-7

17804-35-2

D-glukonsyra, förening med N,N″-bis(4-klorofenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekandiamindin (2:1)

242-354-0

18472-51-0

O,O-dietyl-O-5-fenylisoxazol-3-ylfosforotioat

242-624-8

18854-01-8

Bensoxonklorid

243-008-1

19379-90-9

Metylhydroximetoxiacetat

243-271-2

19757-97-2

p-[(dijodometyl)sulfonyl]toluen

243-468-3

20018-09-1

Koppardihydroxid

243-815-9

20427-59-2

Disilveroxid

243-957-1

20667-12-3

2-buten-1,4-diyl-bis(bromoacetat)

243-962-9

20679-58-7

Aluminiumfosfid

244-088-0

20859-73-8

(Bensotiazol-2-yltio)metyltiocyanat

244-445-0

21564-17-0

Tetraklorovinfos

244-865-4

22248-79-9

Bendiokarb

245-216-8

22781-23-3

2-metyl-4-oxo-3-(prop-2-ynyl)cyklopent-2-en-1-yl-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropankarboxylat/pralletrin

245-387-9

23031-36-9

Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoat

246-376-1

24634-61-5

2-tert-butyl-4-metoxifenol

246-563-8

25013-16-5

Bis(hydroximetyl)urea

246-679-9

25155-29-7

.Alfa.,.alfa.′,.alfa.″-trimetyl-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanol

246-764-0

25254-50-6

2,2′-(oktadec-9-enylimino)bisetanol

246-807-3

25307-17-9

3-(but-2-enyl)-2-metyl-4-oxocyklopent-2-enyl-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropankarboxylat/cinerin I

246-948-0

25402-06-6

3-fenoxibensyl-2-dimetyl-3-(metylpropenyl)cyklopropankarboxylat/fenotrin

247-404-5

26002-80-2

5-kloro-2-metyl-2H-isotiazol-3-on

247-500-7

26172-55-4

2-oktyl-2H-isotiazolin-3-on

247-761-7

26530-20-1

Dodecylbensensulfonsyra

248-289-4

27176-87-0

Laurinsyra, monoester med glycerol

248-337-4

27215-38-9

Zinkneodekanoat

248-370-4

27253-29-8

Dodecyl(etylbensyl)dimetylammoniumklorid

248-486-5

27479-28-3

Cis-trikos-9-en

248-505-7

27519-02-4

Dimetyloktadecyl[3-(trimetoxisilyl)propyl]ammoniumklorid

248-595-8

27668-52-6

N′-tert-butyl-N-cyklopropyl-6-(metyltio)-1,3,5-triazin-2,4-diamin

248-872-3

28159-98-0

(S)-3-allyl-2-metyl-4-oxocyklopent-2-enyl-(1R,3R)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropankarboxylat (endast 1R-trans, 1S-isomer)/S-bioalletrin

249-013-5

28434-00-6

Bioresmetrin

249-014-0

28434-01-7

3-[3-(4′-bromo[1,1′-bifenyl]-4-yl)-3-hydroxi-1-fenylpropyl]-4-hydroxi-2-bensopyron/bromadiolon

249-205-9

28772-56-7

Pirimifosmetyl

249-528-5

29232-93-7

Litiumheptadekafluoroktansulfonat

249-644-6

29457-72-5

5-bromo-5-nitro-1,3-dioxan

250-001-7

30007-47-7

Trans-isopropyl-3-[[(etylamino)metoxifosfinotioyl]oxi]krotonat

250-517-2

31218-83-4

(Z,E)-tetradeka-9,12-dienylacetat

250-753-6

30507-70-1 (1)

Decyldimetyloktylammoniumklorid

251-035-5

32426-11-2

Bromokloro-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dion

251-171-5

32718-18-6

Amitraz

251-375-4

33089-61-1

3-(4-isopropylfenyl)-1,1-dimetylurea/isoproturon

251-835-4

34123-59-6

2-(hydroximetylamino)etanol

251-974-0

34375-28-5

N-[3-(dodecylamino)propyl]glycin

251-993-4

34395-72-7

2,6-diacetyl-7,9-dihydroxi-8,9b-dimetyldibensofuran-1,3(2H,9bH)-dion, mononatriumsalt

252-204-6

34769-44-3

Natrium-4-etoxikarbonylfenoxid

252-487-6

35285-68-8

Natrium-4-propoxikarbonylfenoxid

252-488-1

35285-69-9

N-[[(4-klorofenyl)amino]karbonyl]-2,6-difluorobensamid

252-529-3

35367-38-5

1-[2-(allyloxi)-2-(2,4-diklorofenyl)etyl]-1H-imidazol/imazalil

252-615-0

35554-44-0

(±)-1-(.beta.-allyloxi-2,4-diklorofenyletyl)imidazol/imazalil av teknisk kvalitet

Växtskyddsmedel

73790-28-0

S-[(6-kloro-2-oxooxazolo[4,5-b]pyridin-3(2H)-yl)metyl] O,O-dimetyl tiofosfat/azametifos

252-626-0

35575-96-3

2-bromo-2-(bromometyl)pentandinitril

252-681-0

35691-65-7

Bensyldimetyloleylammoniumklorid

253-363-4

37139-99-4

Kalciummagnesiumoxid/dolomitkalk

253-425-0

37247-91-9

Kalciummagnesiumtetrahydroxid/kalciummagnesiumhydroxid/hydratiserad dolomitkalk

254-454-1

39445-23-3

2-fosfonobutan-1,2,4-trikarboxylsyra

253-733-5

37971-36-1

4-metoxi-m-fenylendiammoniumsulfat

254-323-9

39156-41-7

N,N″-metylenbis[N′-[3-(hydroximetyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]urea]

254-372-6

39236-46-9

Dinokap

254-408-0

39300-45-3

Alfa.-cyano-3-fenoxibensyl-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropankarboxylat

254-484-5

39515-40-7

Isopropyl-(2E,4E)-11-metoxi-3,7,11-trimetyldodeka-2,4-dienoat/metopren

254-993-2

40596-69-8

Dimetyltetradecyl[3-(trimetoxisilyl)propyl]ammoniumklorid

255-451-8

41591-87-1

Blandning av cis- och trans-p-mentan-3,8 diol/citridiol

255-953-7

42822-86-6

4,4-dimetyloxazolidin

257-048-2

51200-87-4

(1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)metyl-(1R-cis)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropankarboxylat

257-144-4

51348-90-4

Cyano-(3-fenoxibensyl)-2-(4-klorofenyl)-3-metylbutyrat/fenvalerat

257-326-3

51630-58-1

Etyl-N-acetyl-N-butyl-.beta.-alaninat

257-835-0

52304-36-6

.alfa.-cyano-3-fenoxibensyl-3-(2,2-diklorovinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat/cypermetrin

257-842-9

52315-07-8

m-fenoxibensyl-3-(2,2-diklorovinyl)-2-dimetylcyklopropankarboxylat/permetrin

258-067-9

52645-53-1

.alfa.-cyano-3-fenoxibensyl-[1R-[1.alfa.(S*),3.alfa.]]-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat/deltametrin

258-256-6

52918-63-5

bis(2-etylhexanoato-O)-.mu.-oxodizink

259-049-3

54262-78-1

1-etynyl-2-metylpent-2-enyl-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropankarboxylat/empentrin

259-154-4

54406-48-3

3-jodo-2-propynylbutylkarbamat

259-627-5

55406-53-6

Tetrakis(hydroximetyl)fosfoniumsulfat (2:1)

259-709-0

55566-30-8

3-(3-bifenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)-4-hydroxikumarin/difenakum

259-978-4

56073-07-5

4-hydroxi-3-[3-(4′-bromo-4-bifenylyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]kumarin/brodifakum

259-980-5

56073-10-0

[2-(2-butoxietoxi)etoxi]metanol

260-097-2

56289-76-0

2-etoxietylbromoacetat

260-240-9

56521-73-4

N-oktyl-N′-[2-(oktylamino)etyl]etylendiamin

260-725-5

57413-95-3

1,2-bensisotiazol-3(2H)-on, natriumsalt

261-184-8

58249-25-5

Azakonazol

262-102-3

60207-31-0

1-[[2-(2,4-diklorofenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]metyl]-1H-1,2,4-triazol/propikonazol

262-104-4

60207-90-1

N,N-bis(2-hydroxietyl)undek-10-enamid

262-114-9

60239-68-1

2-kloro-3-(fenylsulfonyl)akrylonitril

262-395-8

60736-58-5

Tetradecyldimetylbensylammoniumfluorid

61134-95-0

[1,1′-bifenyl]-2-ol, klorerad

262-974-5

61788-42-9

Aminer, kokosalkyl

262-977-1

61788-46-3

Kvartära ammoniumföreningar, (hydrogenerad talgalkyl)trimetyl, klorider

263-005-9

61788-78-1

Kvartära ammoniumföreningar, kokosalkyltrimetyl, klorider

263-038-9

61789-18-2

Kvartära ammoniumföreningar, bensylalkylbis(hydroxietyl), klorider

263-078-7

61789-68-2

Kvartära ammoniumföreningar, bensylkokosalkyldimetyl, klorider

263-080-8

61789-71-7

Kvartära ammoniumföreningar, dikokosalkyldimetyl, klorider

263-087-6

61789-77-3

Kvartära ammoniumföreningar, bis(hydrogenerad talgalkyl)dimetyl, klorider

263-090-2

61789-80-8

Kvartära ammoniumföreningar, trimetylsoyaalkyl, klorider

263-134-0

61790-41-8

Etanol, 2,2′-iminobis-, N-kokosalkylderivat.

263-163-9

61791-31-9

1H-imidazol-1-etanol, 4,5-dihydro-, 2-nortalloljealkylderivat

263-171-2

61791-39-7

Imidazoliumföreningar, 1-bensyl-4,5-dihydro-1-(hydroxietyl)-2-norkokosalkyl, klorider

263-185-9

61791-52-4

Aminer, N-talgalkyldipropylentri-

263-191-1

61791-57-9

Aminer, N-kokosalkyltrimetylendi-

263-195-3

61791-63-7

Aminer, N-kokosalkyltrimetylendi-, acetater

263-196-9

61791-64-8

Kvartära ammoniumföreningar, bensyl-C8-18-alkyldimetyl, klorider

264-151-6

63449-41-2

4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on

264-843-8

64359-81-5

2-klor-N-[[[4-(trifluorometoxi)fenyl]amino]karbonyl]bensamid

264-980-3

64628-44-0

Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade lätta nafteniska

265-098-1

64741-97-5

Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta

265-149-8

64742-47-8

N-(3,4-diklorofenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-6-hydroxi-1,3-dimetyl-2,4-dioxopyrimidin-5-karboxamid

265-732-7

65400-98-8

.alfa.-cyano-3-fenoxibensyl-[1R-[1.alfa.(S*),3.alfa.]]-3-(2,2-diklorovinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat

265-898-0

65731-84-2

Tjärsyror, kol, råa

266-019-3

65996-85-2

Glas, pulvriserat

266-046-0

65997-17-3

3,3′-metylenbis[5-metyloxazolidin]/oxazolidin

266-235-8

66204-44-2

N-cyklopropyl-1,3,5-triazin-2,4,6-triamin

266-257-8

66215-27-8

Betainer, C12-C14-alkyldimetyl

266-368-1

66455-29-6

.alfa.-cyano-3-fenoxibensyl-2,2-dimetyl-3-(1,2,2,2-tetrabromoetyl)cyklopropankarboxylat/tralometrin

266-493-1

66841-25-6

2-kloro-N-(2,6-dimetylfenyl)-N-(1H-pyrazol-1-ylmetyl)acetamid

266-583-0

67129-08-2

Cis-4-[3-(p-tert-butylfenyl)-2-metylpropyl]-2,6-dimetylmorfolin/Fenpropimorf

266-719-9

67564-91-4

N-propyl-N-[2-(2,4,6-triklorofenoxi)etyl]-1H-imidazol-1-karboxamid

266-994-5

67747-09-5

Fettsyror, C16-18 och C18-omättade, metylestrar

267-015-4

67762-38-3

.alfa-cyano-3-fenoxibensyl-3-(2-kloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat/cyhalotrin

268-450-2

68085-85-8

Dodecyletyldimetylammoniumbromid/laudacit

269-249-2

68207-00-1

Skifferolja

269-646-0

68308-34-9

.alfa.-cyano-4-fluor-3-fenoxibensyl-3-(2,2-diklorovinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat/cyflutrin

269-855-7

68359-37-5

Kvartära ammoniumföreningar, bensyl-C12-18-alkyldimetyl, klorider

269-919-4

68391-01-5

Kvartära ammoniumföreningar, di-C6-12-alkyldimetyl, klorider

269-925-7

68391-06-0

Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natrimsalter

270-115-0

68411-30-3

Kvartära ammoniumföreningar, bensyl-C8-16-alkyldimetyl, klorider

270-324-7

68424-84-0

Kvartära ammoniumföreningar, bensyl-C12-16-alkyldimetyl, klorider

270-325-2

68424-85-1

Betainer, kokosalkyldimetyl

270-329-4

68424-94-2

Kvartära ammoniumföreningar, di-C8-10-alkyldimetyl, klorider

270-331-5

68424-95-3

Fettsyror, kokos, reaktionsprodukter med dietanolamin

270-430-3

68440-04-0

1-propanaminium, 3-amino-N,N,N-trimetyl-, N-C12-18-acylderivat, metylsulfater

271-063-1

68514-93-2

Amider, kokos, N,N-bis(2-hydroxietyl)

271-657-0

68603-42-9

Kvartära ammoniumföreningar, (oxidi-2,1-etandiyl)bis[kokosalkyldimetyl, diklorider

271-761-6

68607-28-3

9-oktadecensyra (Z)-, sulfonerad, kaliumsalter

271-843-1

68609-93-8

Urea, reaktionsprodukter med formaldehyd

271-898-1

68611-64-3

Imidazoliumföreningar, 1-[2-(karboximetoxi)etyl]-1-(karboximetyl)-4,5-dihydro-2-norkokosalkyl, hydroxider, natriumsalter

272-043-5

68650-39-5

bis(tetraamminkoppar)karbonatdihydroxid

272-415-7

68833-88-5

1-hydroxi-4-metyl-6-(2,4,4-trimetylpentyl)pyridin-2(1H)-on, förening med 2-aminoetanol (1:1)

272-574-2

68890-66-4

Aminer, N-talgalkyltrimetylendi-, diacetater

272-786-5

68911-78-4

Kvassia, extrakt

272-809-9

68915-32-2

Fettsyror, C8-10

273-086-2

68937-75-7

Sulfonsyra, mono-C12-18-alkylestrar, natrimsalter

273-257-1

68955-19-1

Kvartära ammoniumföreningar, C12-18-alkyl[(etylfenyl)metyl]dimetyl, klorider

273-318-2

68956-79-6

Didecylmetyl[3-(trimetoxisilyl)propyl]ammoniumklorid

273-403-4

68959-20-6

Kvartära ammoniumföreningar, bensyl-C10-16-alkyldimetyl, klorider

273-544-1

68989-00-4

Kvartära ammoniumföreningar, bensyl-C12-18-alkyldimetyl, salter med 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid(1:1)

273-545-7

68989-01-5

Natrium-N-(hydroximetyl)glycinat

274-357-8

70161-44-3

Aminer, C10-16-alkyldimetyl, N-oxider

274-687-2

70592-80-2

Pentakaliumbis(peroximonosulfat)bis(sulfat)

274-778-7

70693-62-8

N,N′-(dekan-1,10-diyldi-1(4H)-pyridyl-4-yliden)bis(oktylammonium)diklorid

274-861-8

70775-75-6

1,3-didecyl-2-metyl-1H-imidazoliumklorid

274-948-0

70862-65-6

Etyl[2-(4-fenoxifenoxi)etyl]karbamat/fenoxikarb

276-696-7

72490-01-8

Kvartära ammoniumföreningar, di-C8-18-alkyldimetyl, klorider

277-453-8

73398-64-8

1-[(hydroximetyl)amino]propan-2-ol

278-534-0

76733-35-2

1-[1,3-bis(hydroximetyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-1,3-bis(hydroximetyl)urea/diazolidinylurea

278-928-2

78491-02-8

Divätebis[monoperoxiftalato(2-)-O1,OO1]magnesat(2-)

279-013-0

78948-87-5

Divätebis[monoperoxiftalato(2-)-O1,OO1]magnesat(2-)hexahydrat

279-013-0

114915-85-4

Tributyltetradecylfosfoniumklorid

279-808-2

81741-28-8

(2-butoxietoxi)metanol

281-648-3

84000-92-0

Zink, isodekanoat-isononanoatekomplex, basiska

282-786-7

84418-73-5

En, Juniperus communis, extrakt

283-268-3

84603-69-0

Laurus nobilis, extrakt

283-272-5

84603-73-6

Rosmarin, extrakt

283-291-9

84604-14-8

Eucalyptus globulus, extrakt

283-406-2

84625-32-1

Cinnamomum zeylanicum, extrakt

283-479-0

84649-98-9

Margosa, extrakt

283-644-7

84696-25-3

Lavendel, Lavandula angustifolia angustifolia, extrakt

283-994-0

84776-65-8

Timjan, Thymus serpyllum, extrakt

284-023-3

84776-98-7

Formaldehyd, reaktionsprodukter med dietylenglykol

284-062-6

84777-35-5

Formamid, reaktionsprodukter med formaldehyd

284-064-7

84777-37-7

Glycin, N-(3-aminopropyl)-, N′-C10-16-alkylderivat

284-065-2

84777-38-8

Citron, extrakt

284-515-8

84929-31-7

Timjan, Thymus vulgaris, extrakt

284-535-7

84929-51-1

Kryddnejlika, extrakt

284-638-7

84961-50-2

Tjärsyror, polyalkylfenolfraktion

284-893-4

84989-05-9

Melaleuca alternifolia, ext./australiensisk Tea Tree-olja

285-377-1

85085-48-9

2,4,8,10-tetra(tert-butyl)-6-hydroxi-12H-dibenzo[d,g][1,3,2]dioxafosfocin-6-oxid, natriumsalt

286-344-4

85209-91-2

Formaldehyd, reaktionsprodukter med propylenglykol

286-695-3

85338-22-3

Stannan, tributyl-, mono(naftenoiloxi)derivat

287-083-9

85409-17-2

Kvartära ammoniumföreningar, bensyl-C12-14-alkyldimetyl, klorider

287-089-1

85409-22-9

Kvartära ammoniumföreningar, C12-14-alkyl[(etylfenyl)metyl]dimetyl, klorider

287-090-7

85409-23-0

[R-(Z)]-3-[(12-hydroxi-1-oxo-9-oktadecenyl)amino]propyltrimetylammoniummetylsulfat

287-462-9

85508-38-9

Bensensulfonsyra, 4-C10-13-sek-alkylderivat

287-494-3

85536-14-7

Guanidin, N,N″′-1,3′- propandiylbis-, N-kokosalkylderivat, diacetater

288-198-7

85681-60-3

Sulfonsyror, C13-17-sek-alkan-, natriumsalter

288-330-3

85711-69-9

.alfa.-cyano-4-fluoro-3-fenoxibensyl-[1.alfa.(S*),3.alfa.]-(±)-3-(2,2-diklorovinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat

289-244-9

86560-93-2

Chrysanthemum cinerariaefolium, extrakt

289-699-3

89997-63-7

Cymbopogon nardus, extrakt

289-753-6

89998-15-2

Lavendel, Lavandula angustifolia, extrakt

289-995-2

90063-37-9

Litsea cubeba, extrakt

290-018-7

90063-59-5

Mentha arvensis, extrakt

290-058-5

90063-97-1

Pelargonium graveolens, extrakt

290-140-0

90082-51-2

Bensensulfonsyra, mono-C10-14-alkyl derivat, föreningar med metyl-1H-bensimidazol-2-ylkarbamat

290-651-9

90194-41-5

Koppar, EDTA-komplex

290-989-7

90294-99-8

Formaldehyd, reaktionsprodukter med propanolamin

291-325-9

90387-52-3

Urea, N,N′-bis(hydroximetyl)-, reaktionsprodukter med 2-(2-butoxietoxi)etanol, etylenglykol och formaldehyd

292-348-7

90604-54-9

Kvartära ammoniumföreningar, bensyl-C8-18-alkyldimetyl, bromider

293-522-5

91080-29-4

Gran, Abies sibirica, extrakt

294-351-9

91697-89-1

En, Juniperus mexicana, extrakt

294-461-7

91722-61-1

Lavendel, Lavandula hybrida, extrakt/Lavandinolja

294-470-6

91722-69-9

Aminer, N-(3-aminopropyl)-N- kokosalkyltrimetylendi-, monoakrylerade

294-702-6

91745-32-3

Cymbopogon winterianus, extrakt

294-954-7

91771-61-8

Citrongräs (Cymbopogon flexuosus)

295-161-9

91844-92-7

Vitolja (petrolium), lätt

295-550-3

92062-35-6

N-[3-(dodecylamino)propyl]glycinhydroklorid

298-216-5

93778-80-4

Bis(2,6-diacetyl-7,9-dihydroxi-8,9b-dimetyl-1,3(2H,9bH)-dibensofurandionato-O2,O3)koppar

304-146-9

94246-73-8

Citron, extrakt

304-454-3

94266-47-4

Tallextrakt

304-455-9

94266-48-5

Trimetyl-3-[(1-oxo-10-undecenyl)amino]propylammoniummetylsulfat

304-990-8

94313-91-4

Pepparmynta, amerikansk, extrakt

308-770-2

98306-02-6

Kvartära ammoniumföreningar, [2-[[2-[(2-karboxietyl)(2-hydroxietyl)amino]etyl]amino]-2-oxoetyl]kokosalkyldimetyl, hydroxider, inre salt

309-206-8

100085-64-1

Majskolv, pulver

310-127-6

999999-99-4

Naturlig citronjuice (filtrerad)

310-127-6

999999-99-4

Hedera helix

310-127-6

999999-99-4

Lökolja

310-127-6

999999-99-4

Thuja occidentalis

310-127-6

999999-99-4

Salvia officinalis

310-127-6

999999-99-4

Hyssopus officinalis

310-127-6

999999-99-4

Chrysanthemum vulgare

310-127-6

999999-99-4

Artemisia absinthium

310-127-6

999999-99-4

Achillea millefolium

310-127-6

999999-99-4

Origanum vulgare

310-127-6

999999-99-4

Majorana hortensis

310-127-6

999999-99-4

Origanum majorana

310-127-6

999999-99-4

Rosmarinus officinalis

310-127-6

999999-99-4

Satureja hortensis

310-127-6

999999-99-4

Uritica dioica

310-127-6

999999-99-4

Aesculus hippocastanum

310-127-6

999999-99-4

Symphytum officinale

310-127-6

999999-99-4

Equisetum arvense

310-127-6

999999-99-4

Sambucus nigra

310-127-6

999999-99-4

1-(3,5-dikloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroetoxi)fenyl)-3-(2,6-difluorobensoyl)urea/hexaflumuron

401-400-1

86479-06-3

1,3-dikloro-5-etyl-5-metylimidazolidin-2,4-dion

401-570-7

89415-87-2

1-(4-klorofenyl)-4,4-dimetyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmetyl)pentan-3-ol/tebukonazol

403-640-2

107534-96-3

Reaktionsprodukter av glutaminsyra och N-(C12-14-alkyl)propylendiamin

403-950-8

164907-72-6

Blandning av (C8-18)alkylbis(2-hydroxietyl)ammoniumbis(2-etylhexyl)fosfat; (C8-18)alkylbis(2-hydroxietyl)ammonium-2-etylhexylvätefosfat

404-690-8

68132-19-4

(4-etoxifenyl)(3-(4-fluoro-3-fenoxifenyl)propyl)dimetylsilan

405-020-7

105024-66-6

2,3,5,6-tetrafluorobensyltrans-2-(2,2-diklorovinyl)-3,3-dimetylcyklopropankarboxylat/transflutrin

405-060-5

118712-89-3

5,5-dimetyl-perhydro-pyrimidin-2-on.alfa.-(4-trifluorometylstyryl)-.alfa.-(4-trifluorometyl)cinnamylidenhydrazon/hydrametylnon

405-090-9

67485-29-4

3-fenoxibensyl-2-(4-etoxifenyl)-2-metylpropyleter/etofenprox

407-980-2

80844-07-1

6-(ftalimido)peroxihexansyra

410-850-8

128275-31-0

Litium-3-oxo-1,2(2H)-bensisotiazol-2-id

411-690-1

111337-53-2

Metylneodekanamid

414-460-9

105726-67-8

Blandning av.alfa.-cyano-3-fenoxibensyl-(Z)-(1R,3R)-[(S)-3-(2-kloro-3,3,3-trifluoro-prop-1-enyl)]-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat;a-cyano-3-fenoxibensyl (Z)-(1S,3S)-[(R)-3-(2-kloro-3,3,3-trifluoro-prop-1-enyl)]-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat/lambda cyhalotrin

415-130-7

91465-08-6

1-(4-(2-kloro-a,a,a-p-trifluorotolyloxi)-2-fluorofenyl)-3-(2,6-difluorobenzolyl)urea/flufenoxuron

417-680-3

101463-69-8

2-butyl-benso[d]isotiazol-3-on

420-590-7

04299-07-4

Tetraklorodekaoxidkomplex

420-970-2

92047-76-2

Blandning av cis-4-hydroxi-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluorometylbensyloxi)fenyl)-1-naftyl)kumarin/coumarin; trans-4-hydroxi-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluorometylbensyloxi)fenyl)-1-naftyl)kumarin/flocoumafen

421-960-0

90035-08-8

sec-butyl-2-(2-hydroxietyl)piperidin-1-karboxylat/icaridin

423-210-8

119515-38-7

N-cyklohexyl-S,S-dioxobenzo[b]tiofen-2-karboxamid

423-990-1

149118-66-1

Fipronil

424-610-5

120068-37-3

cis-1-(3-kloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantanklorid

426-020-3

51229-78-8

1-(6-kloropyridin-3-ylmetyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylidenamin/imidacloprid

428-040-8

138261-41-3

Tiametoxam

428-650-4

153719-23-4

[2,4-dioxo-(2-propyn-1-yl)imidazolidin-3-yl]metyl-(1R)-cis-krysantemat; [2,4-dioxo-(2-propyn-1-yl)imidazolidin-3-yl]metyl-(1R)-trans-krysantemat/imiprotrin

428-790-6

72963-72-5

5-kloro-2-(4-klorofenoxi)fenol

429-209-0

3380-30-1

2-(1-metyl-2-(4-fenoxi-fenoxi)-etoxi)-pyridin/pyriproxyfen

429-800-1

95737-68-1

3-benso(b)tien-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxatiazin,4-oxid

431-030-6

163269-30-5

Reaktionsprodukter av diisopropanolamin med formaldehyd (1:4)

432-440-8

220444-73-5

Klorometyl-n-oktyl-disulfid

432-680-3

180128-56-7

Reaktionsprodukt av dimetyladipat, dimetylglutarat, dimetylsuccinat med väteperoxid/perestan

432-790-1

 

Bis-(3-aminopropyl)-oktylamin

433-340-7

86423-37-2

(E)-1-(2-kloro-1,3-tiazol-5-ylmetyl)-3-metyl-2-nitroguanidin/Klotianidin

433-460-1

210880-92-5

(E)-2-oktadekenal

Ännu ej tilldelat

51534-37-3

(E,Z)-2,13-oktadekadienal

Ännu ej tilldelat

99577-57-8

Silver-zink-aluminium-borfosfatglas/innehåller glasoxid, silver och zink

Ännu ej tilldelat

398477-47-9

Silvernatriumvätezirkoniumfosfat

Ännu ej tilldelat

 

Paraformaldehyd

 

30525-89-4

Peroxioktansyra

 

33734-57-5

Bromomyristylisokinolin

 

51808-87-8

9-aminoakridinhydrokloridmonohydrat

 

52417-22-8

Klorerat trinatriumfosfat

 

56802-99-4

Cyklohexylhydroxidiazen-1-oxid, kaliumsalt

 

66603-10-9

(1S,2R,5S)-2-isopropenyl-5-metylcyklohexanol

 

104870-56-6

Kiseldioxid, amorf, icke-kristallin

 

112945-52-5

Denatoniumcapsaicinat

 

192327-95-0

Tris(N-cyklohexyldiazeniumdioxi)aluminium

 

312600-88-7

bis[1-cyklohexyl-1,2-di(hydroxi-.kappa.O)diazeniumat(2-)]-koppar

 

312600-89-8

Reaktionsprodukt av eteriska oljor och ozon in-situ (Open Air Factor (OAF))

 

 

Silverzeolit A

 

 

Silvernatriumborosilikat

 

 

5-kloro-2-(4-klorfenoxi)fenol

 

 

Bensyl-lauryl-dimetyl-myristylammoniumklorid/lauryl-myristyldimetylbensylammoniumklorid

 

 

((1,2-Etandiylbis(karbamoditioato))(2-))manganblandning med ((1,2-etandiylbis(karbamoditioat))(2-))zink/mankozeb

Växtskyddsmedel

8018-01-7

Klorosulfamsyra

Växtskyddsmedel

17172-27-9

2-bromo-1-(2,4-diklorofenyl)vinyldietylfosfat/bromfenvinfos

Växtskyddsmedel

33399-00-7

Etyl(2E,4E)-3,7,11-trimetyldodeka-2,4-dienoat/hydropren

Växtskyddsmedel

41096-46-2

Kiseldioxid/kiselgur

Växtskyddsmedel

61790-53-2

.alfa.,.alfa.,.alfa.-trifluro-N-metyl-4,6-dinitro-N-(2,4,6-tribromofenyl)-o-toluidin/brometalin

Växtskyddsmedel

63333-35-7

S-metopren/isopropyl (s-(E,E))-11-metoxi-3,7,11-trimetyldodeka-2,4-dienoat

Växtskyddsmedel

65733-16-6

S-Hydropren/etyl (S-(E,E))-3,7,11-trimetyldodeka-2,4-dienoat

Växtskyddsmedel

65733-18-8

Esfenvalerat/(S)-.alfa.-cyano-3-fenoxibenzyl (S)-2-(4-klorofenyl)-3-metylbutyrat

Växtskyddsmedel

66230-04-4

[1.alfa.(S*),3.alfa.]-(.alfa.)-cyano-(3-fenoxifenyl)-metyl-3-(2,2-dikloroetenyl)-2,2-diklorovinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat/alfa-cypermetrin

Växtskyddsmedel

67375-30-8

Abamektin (Blandning av Avermektin B1a; > 80 %, EINECS 265-610-3; och Avermektin B1b; < 20 %, EINECS 265-611-9;

265-610-3

71751-41-2

Cyclopropankarboxylsyra, 3-[(1Z)-2-kloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl]-2,2-dimetyl-, (2-metyl[1,1′-bifenyl]-3-ylmetylester, (1R,3R)-rel-/bifentrin/bifenat

Växtskyddsmedel

82657-04-3

N-(2-((2,6-dimetyl)fenyl)amino)-2-oxoetyl)-N,N-dietylbensenmetanaminiumsaccharid/denatonium saccharid

Växtskyddsmedel

90823-38-4

.alfa.-(4-klorofenyl)-.alfa.-(1-cyklopropyletyl)-1H-1,2,4-triazol-1-etanol/cyprokonazol

Växtskyddsmedel

94361-06-5

3-(3-(4′-bromo-(1,1′-bifenyl)-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)-4-hydroxibenzotiopyran-2-on/3-((RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4′-bromobifenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)-4-hydroxi-1-bensotin-2-on/difetialon

Växtskyddsmedel

104653-34-1

Guazatintriacetat

Växtskyddsmedel

115044-19-4

4-bromo-2-(4-klorofenyl)-1-(etoximetyl)-5-(trifluorometyl)-1H-pyrrol-3-karbonitril/klorfenapyr

Växtskyddsmedel

122453-73-0

Aluminiumnatriumsilikat-silver-komplex/silverzeolit

Växtskyddsmedel

130328-18-6

Aluminiumnatriumsilikat-silver-koppar-komplex/silverzeolit

Växtskyddsmedel

130328-19-7

Aluminiumnatriumsilikat-silver-zinkkomplex/silver-zink-zeolit

Växtskyddsmedel

130328-20-0

N-Isononyl-N,N-dimetyl-N-decylammoniumklorid

Växtskyddsmedel

138698-36-9

N-((6-kloro-3-pyridinyl)metyl)-N′-cyano-N-metyletanimidamid/acetamiprid

Växtskyddsmedel

160430-64-8

3-fenoxibensyl-(1R)-cis,trans-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropankarboxylat/d-Fenotrin

Växtskyddsmedel

188023-86-1

Blandning av 5-Hydroximetoximetyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo(3.3.0)oktan (CAS 59720-42-2, 16,0 %) och 5-Hydroxi-1-aza-3,7-dioxabicyclo(3.3.0)oktan (EINECS 229-457-6, 28,8 %) och 5-Hydroxipoly[metylenoxi]metyl-1-aza-3,7-dioxabicyklo(3.3.0)oktan (CAS 56709-13-8; 5,2 %) i vatten (50 %)

Växtskyddsmedel

 

[1.alfa.(S*),3.alfa.]-(.alfa.)-cyano-(3-fenoxifenyl)metyl-3-(2,2-dikloroetenyl)-2,2-diklorovinyl)-2,2-dimentylcyclopropankarboxylat

Växtskyddsmedel

 

S-Cyfenotrin

Växtskyddsmedel

 

(RS)-3-allyl-2-metyl-4-oxocyklopent-2-enyl-(1R,3R)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)-cyklopropankarboxylat (blandning av 2 isomerer: 1R trans: 1RS endast 1:1)/bioalletrin/d-trans-alletrin

Växtskyddsmedel

 

(RS)-3-allyl-2-metyl-4-oxocyklopent-2-enyl-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)-cyklopropankarboxylat (blandning av 4 isomerer: 1R trans: 1R: 1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis, 1S 4:4:1:1)/d-alletrin

Växtskyddsmedel

 

(RS)-3-allyl-2-metyl-4-oxocyklopent-2-enyl-(1R,3R)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)-cyklopropankarboxylat (blandning av 2 isomerer: 1R trans: 1R/S endast 1:3)/esbiotrin

Växtskyddsmedel

 

Spinosad: fermenteringsprodukt av markmikroorganismer, innehållande Spinosyn A och Spinosyn D

Växtskyddsmedel

 

Butoxipolypropylenglykol

Polymer

9003-13-8

Polydimetylsiloxan

Polymer

9016-00-6

Polymer av N-metylmetanamin (EINECS 204-697-4) med (klorometyl)oxiran (EINECS 203-439-8)/polymer kvartär ammoniumklorid

Polymer

25988-97-0

Polymer av N,N,N,N-tetrametyl-etan-1,2-diamin och (klorometyl)oxiran

Polymer

25988-98-1

Homopolymer av 2-tert-butylaminoetylmetakrylat (EINECS 223-228-4)

Polymer

26716-20-1

Polymer av formaldehyd och akrolein

Polymer

26781-23-7

Monohydroklorid av polymer med N,N″′-1,6-hexandiylbis[N′-cyanoguanidin] (EINECS 204-032-4) och hexametylendiamin (EINECS 204-679-6)/polyhexametylenbiguanid (monomer: 1,5-bis(trimetylen)-guanylguanidiniummonohydroklorid)

Polymer

27083-27-8/32289-58-0

Polymer av N,N,N',N'-tetrametyl-1,6-hexandiamin och 1,6-diklorohexan

Polymer

27789-57-7

Poly(hexametylendimetylammoniumklorid)/poly[(dimetylimino)-1,6-hexandiylklorid]

Polymer

28728-61-2

N,N,N′,N′-tetrametyletylendiaminbis(2-kloroetyl)etersampolymer

Polymer

31075-24-8

Poly(hexametylendiaminguanidiniumklorid)

Polymer

57028-96-3

Poly(hexametylenbiguanid)

Polymer

91403-50-8

Poly(oxi-1,2-etandiyl),.alfa.-[2-(didecylmetylammoni)etyl]-.omega.-hydroxi-, propanoat (salt)

Polymer

94667-33-1

N,N-Didecyl(-N-metyl-poly(oxietyl)ammoniumpropionat/1-dekanaminium, N-decyl-N-(2-hydroxietyl)-N-metyl-, propanoat (salt)

Polymer

107879-22-1

Sampolymer, bas: 2-propenal och propan-1,2-diol

Polymer

191546-07-3

N-didecyl-N-dipolyetoxiammoniumborat/didecylpolyoxetylammoniumborat

Polymer

214710-34-6

Oligo-(2-(2-etoxi)etoxietylguanidiniumklorid)

Polymer

374572-91-5

Tributyltin sampolymer (TBT-sampolymer)

Polymer

 

Fet alkoholpolyglykoleter

Polymer

 

Poly(vinylklorid-co-isobutylvinyleter-co-N-vinyl, N′-dimetyloktylbromidpropyldiamin)

Polymer

 

Polyglykolpolyamin-harts

Polymer

 

Natriumlignosulfonat

Naturlig polymer

8061-51-6

Nim/nim-vital

Naturlig olja

5945-86-8

Pinus pumilio-olja

Naturlig olja

8000-26-8

Cederträolja

Naturlig olja

8000-27-9

Lavendelolja

Naturlig olja

8000-28-0

Citronellaolja

Naturlig olja

8000-29-1

Eterisk olja av Eugenia caryophyllus

Naturlig olja

8000-34-8

Pelargonolja

Naturlig olja

8000-46-2

Eukalyptusolja

Naturlig olja

8000-48-4

Apelsinolja

Naturlig olja

8000-57-9

Tallolja

Naturlig olja

8002-09-3

Svartpepparolja

Naturlig olja

8006-82-4

Pepparmintolja

Naturlig olja

8006-90-4

Citrongräsolja

Naturlig olja

8007-02-1

Pennyroyalolja

Naturlig olja

8007-44-1

Timjanolja

Naturlig olja

8007-46-3

Korianderolja

Naturlig olja

8008-52-4

Spearmintolja

Naturlig olja

8008-75-5

Valeriana officinalis-olja

Naturlig olja

8008-88-6

Kajeputolja

Naturlig olja

8008-98-8

Enbärsolja

Naturlig olja

8012-91-7

Cypressolja

Naturlig olja

8013-86-3

Patchouliolja

Naturlig olja

8014-09-3

Kumminolja

Naturlig olja

8014-13-9

Palmarosaolja

Naturlig olja

8014-19-5

Rutaolja

Naturlig olja

8014-29-7

Basilicum Ocimum basilikaolja

Naturlig olja

8015-73-4

Rosenträolja

Naturlig olja

8015-77-8

Selleriolja

Naturlig olja

8015-90-5

Kamomillolja

Naturlig olja

8015-92-7

Nejlikelövolja (Eugenia caryophyllus)

Naturlig olja

8015-97-2

Melaleucaolja

Naturlig olja

68647-73-4

Litsea cubeba-olja

Naturlig olja

68855-99-2

Åkermyntaolja

Naturlig olja

68917-18-0

Cederolja (cederträolja Texas, Juniperus mexicana-olja, 22 %)

Naturlig olja

68990-83-0

Citrusextrakt av frön från Tabebuia avellanedae

Naturlig olja

 

Eterisk olja av Cymbopogon winterianus

Naturlig olja

 

Allium sativum och Allium cepa

Naturlig olja

 

Eterisk olja av Cinnamomum zeylanicum

Naturlig olja

 

Nejlikeolja (huvudkomponenter: eugenol (83,8 %), karyofyllen (12,4 %), eugenolacetat (0,4 %))

Naturlig olja

 

Granbarrsparfymolja: (eterisk olja, huvudkomponenter: terpentinolja (30–37,5 %), terpineol (15–20 %), isobornylacetat (15 %), pinen-beta (12,5–15 %), pinen-alfa (7–10 %), kumarin (1–3 %), terpineolfraktion (1–3 %)

Naturlig olja

 

Parfymolja Spring Fresh: Eterisk olja: huvudkomponenter: Citral-dietylacetal (citratal) (1–3 %), citronellol (1–3 %), ylanat (1–3 %), hivertal (1–3 %), allylkapronat (1–3 %)

Naturlig olja

 

Rosasolja

Naturlig olja

 

Naturlig pyretrin

Naturligt extrakt

 

Torvextrakt

Naturligt extrakt

 

Alkylbensyldimetylammoniumklorid/bensalkonklorid

Blandning

8001-54-5

Cetrimid

Blandning

8044-71-1

Blandning av 3,6-diamino-10-metylakridiniumklorid (EINECS 201-668-8;) och 3,6-akridindiamin/akriflavin

Blandning

8048-52-0

Blandning av ((3,6-diamino-10-metylakridiniumklorid (EINECS 201-668-8) och 3,6-akridindiamin) hydroklorid)/akriflavin HC1

Blandning

8063-24-9

Bensalkoniumsackarinat/bensalkonium-o-sulfobensimidat

Blandning

39387-42-3

Blandning av 5-kloro-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EINECS: 247-500-7) och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EINECS:220-239-6)

Blandning

55965-84-9

Siloxaner och silikoner, dimetyl, reaktionsprodukter med kisel/behandlad pyrogen kiseldioxid

Blandning

67762-90-7

Reaktionsblandning av fettsyre- och esterblandningar (C6-18, derivat från kokosolja) med ättiksyra och 2,2′-metylenbis(4-klorofenol)

Blandning

106523-52-8

Aminer, n-C10-16-alkyltrimetylendi-, reaktionsprodukter med klorättiksyra

Blandning

139734-65-9

Kvartär ammoniumjodid

Blandning

308074-50-2

Reaktionsprodukter av 5,5-dimetylhydantoin och formaldehyd

Blandning

 

Reaktionsprodukter av 2-(2-butoxietoxi)etanol och formaldehyd

Blandning

 

Reaktionsprodukter av etylenglykol och formaldehyd

Blandning

 

Reaktionsprodukter av urea, etylenglykol och formaldehyd

Blandning

 

Reaktionsprodukter av kloracetamid, 2-(2-butoxietoxi)etanol och formaldehyd

Blandning

 

Blandning av 1-fenoxipropan-2-ol (EINECS 212-222-7) och 2-fenoxipropanol (EINECS 224-027-4)

Blandning

 

Aktiverad klor: blandning av hypoklorsyra och natriumhypoklorit producerad in situ

Blandning

 

Kaliumsalter av fettsyror (C15-21)

Blandning

 

Acypetacs-koppar

Blandning

 

Acypetacs-zink

Blandning

 

Feromon från klädesmal: komponenter: E,Z-oktadekadi-2,13-enal (75 %) och E-oktadek-2-enal (25 %)

Blandning

 

Blandning av kromtrioxid (EINECS 215-607-8; 34,2 %), diarsenikpentoxid (EINECS 215-116-9; 24,1 %), koppar(II)oxid (EINECS 215-269-1; 13,7 %), vatten (EINECS 231-791-2; 28 %)

Blandning

 

Blandning av klormetylisotiazolinon, etandiylbisoxibismetanol, metylisotiazolinon

Blandning

 

Blandning av bromin (EINECS 231-778-1) och hypobromsyra (CAS-No. 13517-11-8) tillverkade in situ

Blandning

 

Produkter av naturlig fermentering av växter i vatten, svavelhaltiga

Blandning

 

Kvartära ammoniumföreningar (bensylalkyldimetyl (alkyl från C8-C22, mättad och omättad, och talgalkyl, kokosalkyl och sojaalkyl) klorider, bromider eller hydroxid)/BKC

Blandning av EINECS-listade ämnen

 

Kvartära ammoniumföreningar (dialkyldimetyl (alkyl från C6-C18, mättad och omättad, och talgalkyl, kokosalkyl och sojaalkyl) klorider, bromider eller metylsulfat)/DDAC

Blandning av EINECS-listade ämnen

 

Kvartära ammoniumföreningar (alkyltrimetyl (alkyl från C8-C18, mättad och omättad, och talgalkyl, kokosalkyl och sojaalkyl) klorider, bromider, eller metylsulfat)/TMAC

Blandning av EINECS-listade ämnen

 

Bacillus thuringiensis

Mikroorganism

68038-71-1

Bacillus sphaericus

Mikroorganism

143447-72-7

Bacillus thuringiensis + D381is subsp. israelensis

Mikroorganism

 

Bacillus thuringiensis var. Kurstaky

Mikroorganism

 

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotyp H14

Mikroorganism

 

Bacillus thuringiensis var. israelensis

Mikroorganism

 

Bacillus subtilis

Mikroorganism

 


(1)  Detta ämne har också ett annat CAS-nummer (31654-77-0) enligt ESIS-registret.


BILAGA II

VERKSAMMA ÄMNEN SOM SKA UNDERSÖKAS INOM GRANSKNINGSPROGRAMMET

Ämne

Rapporterande medlemsstat

EG-nummer

CAS-nummer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Formaldehyd

DE

200-001-8

50-00-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

22

23

2-(2-butoxietoxi)etyl-6-propylpiperonyleter/Piperonylbutoxid

EL

200-076-7

51-03-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Bronopol

ES

200-143-0

52-51-7

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Difenoxarsin-10-yl-oxid

FR

200-377-3

58-36-6

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klorkresol

FR

200-431-6

59-50-7

1

2

3

4

 

6

 

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diklorvos

IT

200-547-7

62-73-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Etanol

EL

200-578-6

64-17-5

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myrsyra

BE

200-579-1

64-18-6

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bensoesyra

DE

200-618-2

65-85-0

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Propan-2-ol

DE

200-661-7

67-63-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salicylsyra

LT

200-712-3

69-72-7

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propan-1-ol

DE

200-746-9

71-23-8

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vätecyanid

CZ

200-821-6

74-90-8

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

14

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Etylenoxid

N

200-849-9

75-21-8

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

1,3-dibromo-5,5-dimetylhydantoin

NL

201-030-9

77-48-5

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citronsyra

BE

201-069-1

77-92-9

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linalol

DK

201-134-4

78-70-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

2-kloroacetamid

EE

201-174-2

79-07-2

 

 

3

 

 

6

7

 

9

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bromättiksyra

ES

201-175-8

79-08-3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glykolsyra

LT

201-180-5

79-14-1

 

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perättiksyra

FI

201-186-8

79-21-0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-(+)-mjölksyra

DE

201-196-2

79-33-4

 

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Warfarin

IE

201-377-6

81-81-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-hexahydro-2-isopropenyl-8,9-dimetoxikromeno[3,4-b]furo[2,3-h]kromen-6-on/rotenon

UK

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

Symklosen

UK

201-782-8

87-90-1

 

2

3

4

5

6

7

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kloroxylenol

BE

201-793-8

88-04-0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bifenyl-2-ol

ES

201-993-5

90-43-7

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naftalen (naftalin)

UK

202-049-5

91-20-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Diklorofen

IE

202-567-1

97-23-4

 

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triklokarban

SK

202-924-1

101-20-2

1

2

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinnamaldehyd/3-fenyl-propen-2-al

UK

203-213-9

104-55-2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geraniol

FR

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Glyoxal

FR

203-474-9

107-22-2

 

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m-Kresol

FR

203-577-9

108-39-4

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hexa-2,4-diensyra/Sorbinsyra

DE

203-768-7

110-44-1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glutaraldehyd

FI

203-856-5

111-30-8

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Nonansyra

AT

203-931-2

112-05-0

 

2

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Undekan-2-on/Metylnonylketon

ES

203-937-5

112-12-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Propoxur

BE

204-043-8

114-26-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

1,3-dikloro-5,5-dimetylhydantoin

NL

204-258-7

118-52-5

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klorofen

N

204-385-8

120-32-1

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bensylbensoat

UK

204-402-9

120-51-4

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Bensetonklorid

BE

204-479-9

121-54-0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenitrotion

UK

204-524-2

122-14-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Cetalkonklorid (1)

 

204-526-3

122-18-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bensyldimetyl(oktadecyl)ammoniumklorid (1)

 

204-527-9

122-19-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-fenoxietanol

UK

204-589-7

122-99-6

1

2

3

4

 

6

7

 

 

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cetylpyridiniumklorid

UK

204-593-9

123-03-5

1

2

3

4

5

6

7

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Oktansyra

AT

204-677-5

124-07-2

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Koldioxid

FR

204-696-9

124-38-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

15

 

 

18

19

20

 

 

 

Natriumdimetylarsinat

PT

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Nitrometylidyntrimetanol

UK

204-769-5

126-11-4

 

2

3

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tosylkloramidnatrium

ES

204-854-7

127-65-1

1

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaliumdimetylditiokarbamat

UK

204-875-1

128-03-0

 

2

 

4

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natriumdimetylditiokarbamat

UK

204-876-7

128-04-1

 

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warfarinnatrium

IE

204-929-4

129-06-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natrium-2-bifenylat

ES

205-055-6

132-27-4

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaptan

IT

205-087-0

133-06-2

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-(triklorometyltio)ftalimid/Folpet

IT

205-088-6

133-07-3

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metylantranilat

FR

205-132-4

134-20-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

N,N-dietyl-m-toluamid

SE

205-149-7

134-62-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

22

 

Tiram

BE

205-286-2

137-26-8

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziram

BE

205-288-3

137-30-4

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaliummetylditiokarbamat

CZ

205-292-5

137-41-7

 

2

 

 

 

 

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metamnatrium

BE

205-293-0

137-42-8

 

2

 

4

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Dinatriumcyanoditioimidokarbonat

CZ

205-346-8

138-93-2

 

2

 

 

 

 

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bensododeciniumklorid (1)

 

205-351-5

139-07-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miristalkonklorid (1)

 

205-352-0

139-08-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3-bis(hydroximetyl)urea

HU

205-444-0

140-95-4

 

2

 

 

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabam

PL

205-547-0

142-59-6

 

2

 

4

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurinsyra

DE

205-582-1

143-07-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Tiabendazol

ES

205-725-8

148-79-8

 

2

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Bensotiazol-2-tiol

N

205-736-8

149-30-4

 

2

 

 

 

 

7

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naled

FR

206-098-3

300-76-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Diuron

DK

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

6

7

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diazinon

PT

206-373-8

333-41-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Dekansyra

AT

206-376-4

334-48-5

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Cyanamid

DE

206-992-3

420-04-2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

2-hydroxi-4-isopropyl-2,4,6-cykloheptatrien-1-on

SK

207-880-7

499-44-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natriumbenzoat

DE

208-534-8

532-32-1

1

2

 

 

 

6

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Dazomet

BE

208-576-7

533-74-4

 

 

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diklor-N-[(dimetylamino)sulfonyl]fluor-N-(p-tolyl)metansulfenamid/tolylfluanid

FI

211-986-9

731-27-1

 

 

 

 

 

 

7

8

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Hydroxyl-2-pyridon

FR

212-506-0

822-89-9

 

2

 

 

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,6-dimetyl-1,3-dioxan-4-yl, acetat

AT

212-579-9

828-00-2

 

2

 

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terbutryn

SK

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diklofluanid

UK

214-118-7

1085-98-9

 

 

 

 

 

 

7

8

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Koppartiocyanat

FR

214-183-1

1111-67-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Tetradoniumbromid

N

214-291-9

1119-97-7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)metyl-(1R-trans)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropankarboxylat/d-trans-tetrametrin

DE

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

4,5-diklor-3H-1,2-ditiol-3-on

PL

214-754-5

1192-52-5

 

2

 

 

 

6

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibortrioxid

NL

215-125-8

1303-86-2

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalciumdihydroxid/kalciumhydroxid/släckt kalk

UK

215-137-3

1305-62-0

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalciumoxid/kalk/bränd kalk/osläckt kalk

UK

215-138-9

1305-78-8

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinksulfid

UK

215-251-3

1314-98-3

 

 

 

 

 

 

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koppar(II)oxid

FR

215-269-1

1317-38-0

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikopparoxid

FR

215-270-7

1317-39-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Natriumtetraborat, vattenfri

NL

215-540-4

1330-43-4

1

2

 

 

 

 

7

8

9

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-butanon, peroxid

HU

215-661-2

1338-23-4

1

2

3

 

 

6

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Monolinuron

UK

217-129-5

1746-81-2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4-diklorobensylalkohol

CZ

217-210-5

1777-82-8

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

 

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klortalonil

NL

217-588-1

1897-45-6

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10