ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 324

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
10 december 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1392/2007 av den 13 november 2007 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2223/96 med avseende på rapportering av nationalräkenskapsdata ( 1 )

1

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av den 13 november 2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (delgivning av handlingar) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1348/2000

79

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1394/2007 av den 13 november 2007 om läkemedel för avancerad terapi och om ändring av direktiv 2001/83/EG och förordning (EG) nr 726/2004 ( 1 )

121

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

10.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 324/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1392/2007

av den 13 november 2007

om ändring av rådets förordning (EG) nr 2223/96 med avseende på rapportering av nationalräkenskapsdata

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 285.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EG) nr 2223/96 av den 25 juni 1996 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen (3) innehåller referensramen för de gemensamma standarder, definitioner, klassificeringar och räkenskapsregler som ska gälla vid utarbetandet av medlemsstaternas räkenskaper för Europeiska gemenskapens statistikbehov, med syftet att resultaten ska vara jämförbara mellan medlemsstaterna. Det europeiska räkenskapssystemet 1995, som läggs fast i den förordningen, går under benämningen ”ENS 95”.

(2)

En heltäckande uppsättning jämförbara, relevanta och aktuella nationalräkenskapsdata är nödvändig för penningpolitiken inom den ekonomiska och monetära unionen (EMU), för en effektiv samordning av den ekonomiska politiken och för den strukturella och makroekonomiska politiken.

(3)

Bilaga B till förordning (EG) nr 2223/96 innehåller en uppsättning tabeller med nationalräkenskapsdata som ska rapporteras in för gemenskapens behov inom fastställda tidsgränser. Dessutom finns i följande förordningar bestämmelser om ytterligare uppgifter som ska sändas till kommissionen: kommissionens förordning (EG) nr 264/2000 av den 3 februari 2000 om tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 2223/96 på kortfristig statistik över offentliga finanser (4), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2002 av den 10 juni 2002 om kvartalsvisa konton för icke-finansiella transaktioner för den offentliga sektorn (5), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 501/2004 av den 10 mars 2004 om kvartalsvisa konton för finansiella transaktioner för den offentliga sektorn (6), rådets förordning (EG) nr 1222/2004 av den 28 juni 2004 om sammanställning och rapportering av uppgifter om den offentliga sektorns kvartalsvisa skuldsättning (7) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1161/2005 av den 6 juli 2005 om sammanställning av kvartalsvisa icke-finansiella räkenskaper efter institutionell sektor (8). Den här förordningen omfattar inte de data som ingår i dessa förordningar, men tillsammans utgör alla de tabeller och data som föreskrivs i samtliga sex förordningar som avses i detta skäl ett fullständigt program för rapportering av nationalräkenskapsdata.

(4)

Leveransprogrammet för nationalräkenskapsdata bör uppdateras med hänsyn till nya användarbehov och nya politiska prioriteringar samt utvecklingen av ny ekonomisk verksamhet inom Europeiska unionen.

(5)

Leveransprogrammet för nationalräkenskapsdata bör vara utformat med beaktande av de grundläggande politiska och statistiska förändringar som har ägt rum i vissa medlemsstater under programmets referensperioder.

(6)

I ekonomiska och finansiella kommitténs lägesrapport av den 25 maj 2004 om informationsbehovet i EMU, som godkändes av rådet den 2 juni 2004, understryks behovet av att ändra leveransprogrammet så att det överensstämmer med kraven i EMU:s handlingsplan och Lissabonstrategin.

(7)

Ett sunt statistiskt underlag för sammansättningen av offentliga budgetar är avgörande för ekonomiska reformer i enlighet med Lissabonstrategin och rapportering av data om hälsa, utbildning och socialt skydd skulle vara till hjälp vid dess förverkligande. Rapportering av sådana data bör bli obligatorisk efter en tidsperiod med frivillig rapportering.

(8)

Eftersom målet för denna förordning, nämligen skapandet av gemensamma statistiska standarder som möjliggör produktion av harmoniserade nationalräkenskapsdata, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det statistiska programmet och yttrandet från kommittén för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 3.1 i förordning (EG) nr 2223/96 ska ersättas med följande:

”1.   Medlemsstaterna ska, inom de tidsgränser som specificeras för varje tabell, till kommissionen (Eurostat) rapportera in de räkenskapsdata och tabeller som avses i bilaga B, med beaktande av däri angivna undantag.”

Artikel 2

Bilaga B till förordning (EG) nr 2223/96 ska ersättas med den text som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 13 november 2007.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

Ordförande

M. LOBO ANTUNES

På rådets vägnar


(1)  EUT C 55, 7.3.2006, s. 61.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 25 april 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 22 oktober 2007.

(3)  EGT L 310, 30.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1267/2003 (EUT L 180, 18.7.2003, s. 1).

(4)  EGT L 29, 4.2.2000, s. 4.

(5)  EGT L 179, 9.7.2002, s. 1.

(6)  EUT L 81, 19.3.2004, s. 1.

(7)  EUT L 233, 2.7.2004, s. 1.

(8)  EUT L 191, 22.7.2005, s. 22.


BILAGA

”BILAGA B

LEVERANSPROGRAM FÖR NATIONALRÄKENSKAPSDATA

Tabellöversikt

Tabell nr

Tabellinnehåll

Tidsfrist t + månader (dagar när så anges)

Första sändningen

Sändning för år (1)

1

Huvudaggregat, årlig

70 dagar

2007

1990 och framåt

2008

1980–1989

1

Huvudaggregat, kvartalsvis

70 dagar

2007

1990 kv 1 och framåt

 

 

2

Huvudaggregat offentlig sektor, årlig

3/9

2007

1995 och framåt

3

Tabell fördelad på bransch

9/21

2007

1990 och framåt

2008

1980–1989

5

Hushållens konsumtionsutgift fördelad på ändamål

9

2007

1990 och framåt

2008

1980–1989

6

Finansiella konton fördelade på sektorer (transaktioner)

9

2007

1995 och framåt

7

Balansräkning över finansiella tillgångar och skulder

9

2007

1995 och framåt

8

Icke-finansiella konton fördelade på sektorer, årlig

9

2007

1995 och framåt

9

Detaljredovisning av skatteintäkter efter sektor

9

2007

1995 och framåt

10

Tabell fördelad på bransch och region, NUTS II

24

2007

1995 och framåt

11

Offentliga sektorns utgifter fördelade på ändamål

12

2007

1995 och framåt

12

Tabell fördelad på bransch och region, NUTS III

24

2007

1995 och framåt

13

Hushållsräkenskaper fördelade på regioner, NUTS II

24

2007

1995 och framåt

15

Tillgångstabell till baspriser med omvandling till mottagarpriser, A60 x P60

36

2007

2000 och framåt

16

Användningstabell till mottagarpriser, A60 x P60

36

2007

2000 och framåt

17

Symmetrisk input-outputtabell till baspriser, P60 x P60, på femårsbasis

36

2008

2000 och framåt

18

Symmetrisk input-outputtabell för inhemsk produktion till baspriser, P60 x P60, på femårsbasis

36

2008

2000 och framåt

19

Symmetrisk input-outputtabell för import till baspriser, P60 x P60, på femårsbasis

36

2008

2000 och framåt

20

Korsklassificering av fasta tillgångar fördelade på bransch och tillgång, A17 x AN_F6+, årlig

24

2007

2000 och framåt

22

Korsklassificering av bruttoinvestering fördelad på bransch och tillgång, A17 x AN_F6+, årlig

24

2007

1995 och framåt

26

Balansräkning över icke-finansiella tillgångar

24

2007

1995 och framåt

t = referensperiod (år eller kvartal).


Tabell 1 –   Huvudaggregat – kvartalsvis (2) och årlig redovisning

Kod

Variabelförteckning

Redovisningsnivå (3)

Löpande priser

Föregående års priser och kedjeindexerade volymer

Förädlingsvärde och bruttonationalprodukt

B.1g

1.

Bruttoförädlingsvärde till baspris

A6+

x

x

D.21

2.

a)

Produktskatter (4)

 

x

x

D.31

 

b)

Produktsubventioner (4)

 

x

x

B.1*g

3.

Bruttonationalprodukt vid marknadspris

 

x

x

Bruttonationalprodukt från användningssidan

P.3

4.

Summa konsumtionsutgift

 

x

x

P.3

5.

a)

Hushållens konsumtionsutgift (inhemskt begrepp)

Hållbarhet (5)

x

x

P.3

 

b)

Hushållens konsumtionsutgift (nationellt begrepp)

 

x

x

P.3

6.

Konsumtionsutgift för hushållens ideella organisationer

 

x

x

P.3

7.

Offentliga sektorns konsumtionsutgift

 

x

x

P.31

 

a)

Individuell konsumtionsutgift

 

x

x

P.32

 

b)

Kollektiv konsumtionsutgift

 

x

x

P.4

8.

Hushållens faktiska konsumtion

 

x

x

P.41

 

a)

Faktisk individuell konsumtion

 

x

x

P.5

9.

Bruttoinvestering

 

x

x

P.51

 

a)

Fast bruttoinvestering

AN_F6 (6)

x

x

P.52

 

b)

Lagerinventering

 

x

x (7)

P.53

 

c)

Anskaffning minus avyttring av värdeföremål

 

x

x (7)

P.6

10.

Export av varor (fob) och tjänster

 

x

x

P.61

 

a)

Varor

 

x

x

P.62

 

b)

Tjänster

 

x

x

 

 

Europeiska unionens medlemsstater och institutioner (8)

 

x

x

 

 

Europeiska unionens medlemsstater (8)

 

x

x

 

 

Medlemmar av EMU (8)

 

x

x

 

 

Europeiska unionens institutioner (8)  (9)

 

x

x

 

 

Tredjeländer och internationella organisationer (8)

 

x

x

P.7

11.

Import av varor (fob) och tjänster

 

x

x

P.71

 

a)

Varor

 

x

x

P.72

 

b)

Tjänster

 

x

x

 

 

Europeiska unionens medlemsstater och institutioner (8)

 

x

x

 

 

Europeiska unionens medlemsstater (8)

 

x

x

 

 

Medlemmar av den monetära unionen (8)

 

x

x

 

 

Europeiska unionens institutioner (8)  (9)

 

x

x

 

 

Tredjeländer och internationella organisationer (8)

 

x

x

B.11

12.

Utrikessaldo för varor och tjänster

 

x

x

Inkomst, sparande och nettoutlåning

B.2g + B.3g

13.

Driftsöverskott brutto och sammansatt förvärvsinkomst

 

x

 

D.2

14.

Skatter på produktion och import

 

x

 

D.3

15.

Produktionssubventioner och importsubventioner

 

x

 

D.1_D.4

16.

a)

Primärinkomst från utlandet

 

x

(x)

D.1_D.4

 

b)

Primärinkomst som betalas till utlandet

 

x

(x)

B.5*g

17.

Bruttonationalinkomst till marknadspris

 

x

(x)

K.1

18.

Kapitalförslitning

 

x

x

B.5*n

19.

Nationalinkomst till marknadspris netto

 

x

(x)

D.5, D.6, D.7

20.

a)

Löpande transfereringar från utlandet

 

x

(x)

D.5, D.6, D.7

 

b)

Löpande transfereringar till utlandet

 

x

(x)

B.6n

21.

a)

Disponibel inkomst, netto

 

x

(x)

B.6g

 

b)

Disponibel inkomst, brutto

 

x

(x)

D.8

22.

Justering för förändring i hushållens nettofordran på pensionsreserver

 

x

(x)

B.8n

23.

Nationellt sparande, netto

 

x

 

D.9

24.

b)

Kapitaltransfereringar från utlandet

 

x

 

D.9

 

a)

Kapitaltransfereringar till utlandet

 

x

 

K.2

25.

Anskaffning minus avyttring av icke-finansiella icke-producerade tillgångar

 

x

 

B.9

26.

Finansiellt sparande (nettoutlåning eller nettoupplåning)

 

x

 

Befolkning, sysselsättning, löner och kollektiva avgifter

 

27.

Befolknings- och sysselsättningsdata

 

 

 

 

 

a)

Totala befolkningen (tusental personer)

 

 

 

 

 

b)

Arbetslösa (tusental personer) (9)

 

 

 

 

 

c)

Sysselsättning räknat i produktionsenheter inom landet (i tusental anställda personer, tusental arbetade timmar och tusental arbetstillfällen (9)) och sysselsättning av inom landet bosatta (i tusental personer)

A6  (10)

 

 

 

 

d)

Egenföretagare

A6  (10)

 

 

 

 

e)

Anställda

A6  (10)

 

 

D.1

28.

Löner och kollektiva avgifter för anställda i produktionsenheter i landet och för anställda bosatta i landet

A6  (10)

x

 

D.11

 

a)

Egentliga löner

A6  (10)

x

 

x) I reala termer.

A6 NACE A6 inkl. ’därav tillverkning’ Retroaktiva data för ’tillverkning’ från och med 1990.


Tabell 2 –   Huvudaggregat offentlig sektor

Kod

Transaktion

Sektorer och delsektorer (11)  (12)

P.1

Produktion

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.11 + P.12

Marknadsproduktion och produktion för egen slutlig användning

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.13

Övrig icke-marknadsproduktion

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.131

Betalningar avseende övrig icke-marknadsproduktion

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.132

Annan övrig icke-marknadsproduktion

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.11 + P.12 + P.131

Marknadsproduktion, produktion för egen slutlig användning och betalningar avseende icke-marknadsproduktion

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.2

Insatsförbrukning

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.1g

Förädlingsvärde brutto

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

K.1

Kapitalförslitning

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.1n

Förädlingsvärde netto

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.1

Löner och kollektiva avgifter

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.29

Övriga produktionsskatter

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.39

Övriga produktionssubventioner

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.2n

Driftsöverskott netto

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.2

Erhållna skatter på produktion och import

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4

Erhållen kapitalinkomst (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.3

Utbetalda subventioner

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4

Utbetald kapitalinkomst (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1311

därav utbetald till delsektor staten (S.1311)

S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1312

därav utbetald till delsektor delstater (S.1312)

S.1311, S.1313, S.1314

D.4_S.1313

därav utbetald till delsektor kommuner (S.1313)

S.1311, S.1312, S.1314

D.4_S.13.14

därav utbetald till delsektor socialförsäkring (S.1314)

S.1311, S.1312, S.1313

D.41

Utbetald ränta

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.42 + D.43 + D.44 + D.45

Övrig utbetald kapitalinkomst

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.5n

Primärinkomstsaldo, netto

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.5

Erhållna inkomst- och förmögenhetsskatter etc.

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.61

Erhållna sociala avgifter

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.611

Faktiska sociala avgifter

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.612

Tillräknade sociala avgifter

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7

Andra erhållna löpande transfereringar (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.5

Utbetalda inkomst- och förmögenhetsskatter etc.

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.62

Utbetalda sociala förmåner andra än in natura

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.6311 + D.63121 + D.63131

Utbetalda sociala transfereringar in natura avseende utgifter för produkter som levereras till hushållen via marknadsproducenter

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.62 + D.6311 + D.63121+ D.63131

Utbetalda sociala förmåner andra än sociala transfereringar in natura avseende utgifter för produkter som levereras till hushållen via marknadsproducenter

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7

Andra utbetalda löpande transfereringar (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1311

därav utbetalda till delsektor staten (S.1311)

S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1312

därav utbetalda till delsektor delstater (S.1312)

S.1311, S.1313, S.1314

D.7_S.1313

därav utbetalda till delsektor kommuner (S.1313)

S.1311, S.1312, S.1314

D.7_S.13.14

därav utbetalda till delsektor socialförsäkring (S.1314)

S.1311, S.1312, S.1313

B.6n

Disponibel inkomst, netto

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.3

Konsumtionsutgifter

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.31

Individuell konsumtionsutgift

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.32

Kollektiv konsumtionsutgift

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.8

Justering för förändring i hushållens nettofordran på pensionsreserver

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.8g

Sparande netto

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.8n

Sparande netto

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.9

Erhållna kapitaltransfereringar (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.91

Kapitalskatter

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.92 + D.99

Övriga erhållna kapitaltransfereringar och investeringsbidrag

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.9

Utbetalda kapitaltransfereringar (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.9_S.1311

därav utbetalda till delsektor staten (S.1311)

S.1312, S.1313, S.1314

D.9_S.1312

därav utbetalda till delsektor delstater (S.1312)

S.1311, S.1313, S.1314

D.9_S.1313

därav utbetalda till delsektor kommuner (S.1313)

S.1311, S.1312, S.1314

D.9_S.1314

därav utbetalda till delsektor socialförsäkring (S.1314)

S.1311, S.1312, S.1313

P.5

Bruttoinvestering

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.51

Fast bruttoinvestering

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.52 + P.53

Lagerinventering samt anskaffning minus avyttring av värdeföremål

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

K2

Anskaffning minus avyttring av icke-finansiella icke-producerade tillgångar

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.5 + K.2

Bruttoinvestering samt anskaffning minus avyttring av icke-finansiella icke-producerade tillgångar

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.9

Nettoutlåning (+)/nettoupplåning (-)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

TE

Utgifter totalt

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

TR

Inkomster totalt

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.995

Kapitaltransfereringar från den offentliga sektorn till berörda sektorer av skatter och sociala avgifter, som taxerats men inte förväntas bli inbetalda (13)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

EDP_D41

Ränta inklusive ränteströmmar genom swapkontrakt och FRA-avtal

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

EDP_B9

Nettoutlåning (+)/nettoupplåning (-) i samband med förfarandet vid alltför stora underskott

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314


Tabell 3 –   Tabell fördelad på bransch

Kod

Variabelförteckning

Redovisningsnivå (14)  (15)

Löpande priser

Föregående års priser och kedjeindexerade volymer

Produktionen

P.1

1.

Produktion till baspris efter bransch

A31/A60

x

 

P.2

2.

Insatsförbrukning i mottagarpriser efter bransch

A31/A60

x

 

B.1g

3.

Bruttoförädlingsvärde till baspris efter bransch

A31/A60

x

x

K.1

4.

Kapitalförslitning efter bransch

A31/A60

x

x

B.2n + B.3n

5.

Driftsöverskott netto/sammansatt förvärvsinkomst netto

A31/A60

x

 

D.29-D.39

6.

Övriga skatter minus övriga produktionssubventioner

A31/A60

x

 

Investeringar

P.5

5.

Bruttoinvestering efter bransch (16)

A6

x

x

P.51

 

a)

Fast bruttoinvestering efter bransch

A31/A60

x

x

 

 

Uppdelning efter fasta tillgångar AN_F6

 

x

x

 

 

därav bostäder och övriga byggnader och anläggningar

A31/A60

x

x

P.52 + P.53

 

b)

Lagerinventering samt anskaffning minus avyttring av värdeföremål (16)

A6

x

x (17)

P.52

 

därav lagerinventering (18)

 

x

x (17)

P.53

 

därav anskaffning minus avyttring av värdeföremål (18)

 

x

x (17)

Sysselsättning samt löner och kollektiva avgifter

 

6.

Sysselsättning efter bransch

(tusental personer, tusental arbetade timmar (19)och tusental arbetstillfällen (18))

A31/A60

 

 

 

 

a)

egenföretagare efter bransch

A31/A60

 

 

 

 

b)

anställda efter bransch

A31/A60

 

 

 

 

därav i offentlig sektor (S.13) (20)

 

 

 

 

 

därav i övriga sektorer (S.11 + S.12 + S.14 + S.15) (20)

 

 

 

D.1

7.

Löner och kollektiva avgifter efter bransch

A31/A60

x

 

D.11

 

a)

Löner efter bransch

A31/A60

x

 

AN_F6

Uppdelning av fasta tillgångar:

AN1111

bostäder

AN1112

övriga byggnader och anläggningar

AN11131

transportmedel

AN11132

andra maskiner och inventarier

därav:

AN111321 kontorsmaskiner och hårdvara

AN111322

teleprodukter

AN1114

odlade tillgångar

AN112

immateriella fasta tillgångar

därav:

AN1122 datorprogramvara


Tabell 5 –   Hushållens konsumtionsutgift

Kod

Variabelförteckning

Fördelning

Löpande priser

Föregående års priser och kedjeindexerade volymer

P.3

1.

Hushållens utgifter för slutlig konsumtion fördelade på ändamål

COICOP-grupper

x

x

P.3

2.

Inhemska och utländska hushålls konsumtionsutgifter inom det ekonomiska territoriet

 

x

x

P.33

3.

Inhemska hushålls konsumtionsutgifter i utlandet

 

x

x

P.34

4.

Utländska hushålls konsumtionsutgifter inom det ekonomiska territoriet

 

x

x

P.3

5.

Inhemska hushålls konsumtionsutgifter inom det ekonomiska territoriet och i utlandet

 

x

x


Tabell 6 –   Finansiella konton fördelade på sektorer

(Transaktioner, andra volymförändringar och omvärderingskonton – konsoliderat och icke-konsoliderat – och uppgifter om motparten  (21))

 

Hela ekonomin

Icke-finansiella företag

Finansiella företag inkl. alla delsektorer (23)

Offentlig sektor inkl. alla delsektorer (24)

Hushåll och hushållens ideella organisationer (25)

Utlandet inkl. alla delsektorer (26)

Transaktioner/volym-förändringar (22)/omvärdering av finansiella instrument (22)

ENS

S.1

S.11

S.12

S.13

S.14 + S.15

S.2

Finansiella tillgångar

F.A

x

x

x

x

x

x

Monetärt guld och särskilda dragningsrätter (SDR)

F.1

x

x

x

x

x

x

Monetärt guld

F.11

x

x

x

x

x

x

SDR

F.12

x

x

x

x

x

x

Sedlar, mynt och inlåning

F.2

x

x

x

x

x

x

Sedlar och mynt

F.21

x

x

x

x

x

x

Överförbar inlåning

F.22

x

x

x

x

x

x

Övrig inlåning

F.29

x

x

x

x

x

x

Värdepapper andra än aktier

F.3

x

x

x

x

x

x

Värdepapper andra än aktier, exklusive finansiella derivat

F.33

x

x

x

x

x

x

Kortfristiga värdepapper andra än aktier, exklusive finansiella derivat

F.331

x

x

x

x

x

x

Långfristiga värdepapper andra än aktier, exklusive finansiella derivat

F.332

x

x

x

x

x

x

Finansiella derivat

F.34

x

x

x

x

x

x

Lån

F.4

x

x

x

x

x

x

Kortfristiga

F.41

x

x

x

x

x

x

Långfristiga

F.42

x

x

x

x

x

x

Aktier och andra ägarandelar

F.5

x

x

x

x

x

x

Aktier och andra ägarandelar, exklusive fondandelar

F.51

x

x

x

x

x

x

Noterade aktier

F.511

x

x

x

x

x

x

Icke noterade aktier

F.512

x

x

x

x

x

x

Andra ägarandelar

F.513

x

x

x

x

x

x

Fondandelar

F.52

x

x

x

x

x

x

Försäkringstekniska reserver

F.6

x

x

x

x

x

x

Hushållens nettofordran i livförsäkringsreserver och pensionsfonder

F.61

x

x

x

x

x

x

Hushållens nettofordran i livförsäkringsreserver

F.611

x

x

x

x

x

x

Hushållens nettofordran i pensionsfonder

F.612

x

x

x

x

x

x

Förskottsbetalningar av försäkringspremier och reserver för utestående fordringar

F.62

x

x

x

x

x

x

Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter

F.7

x

x

x

x

x

x

Handelskrediter och förskott

F.71

x

x

x

x

x

x

Övriga

F.79

x

x

x

x

x

x

Skulder

F.L

x

x

x

x

x

x

Sedlar, mynt och inlåning

F.2

x

x

x

x

x

x

Sedlar och mynt

F.21

x

x

x

x

x

x

Överförbar inlåning

F.22

x

x

x

x

x

x

Övrig inlåning

F.29

x

x

x

x

x

x

Värdepapper andra än aktier

F.3

x

x

x

x

x

x

Värdepapper andra än aktier, exklusive finansiella derivat

F.33

x

x

x

x

x

x

Kortfristiga värdepapper andra än aktier, exklusive finansiella derivat

F.331

x

x

x

x

x

x

Långfristiga värdepapper andra än aktier, exklusive finansiella derivat

F.332

x

x

x

x

x

x

Finansiella derivat

F.34

x

x

x

x

x

x

Lån

F.4

x

x

x

x

x

x

Kortfristiga

F.41

x

x

x

x

x

x

Långfristiga

F.42

x

x

x

x

x

x

Aktier och andra ägarandelar

F.5

x

x

x

x

x

x

Aktier och andra ägarandelar, exklusive fondandelar

F.51

x

x

x

x

x

x

Noterade aktier

F.511

x

x

x

x

x

x

Icke noterade aktier

F.512

x

x

x

x

x

x

Andra ägarandelar

F.513

x

x

x

x

x

x

Fondandelar

F.52

x

x

x

x

x

x

Försäkringstekniska reserver

F.6

x

x

x

x

x

x

Hushållens nettofordran i livförsäkringsreserver och pensionsfonder

F.61

x

x

x

x

x

x

Hushållens nettofordran i livförsäkringsreserver

F.611

x

x

x

x

x

x

Hushållens nettofordran i pensionsfonder

F.612

x

x

x

x

x

x

Förskottsbetalningar av försäkringspremier och reserver för utestående fordringar

F.62

x

x

x

x

x

x

Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter

F.7

x

x

x

x

x

x

Handelskrediter och förskott

F.71

x

x

x

x

x

x

Övriga

F.79

x

x

x

x

x

x

Nettoanskaffning av finansiella tillgångar (27)

F.A

x

x

x

x

x

x

Nettoskuldsättning (27)

F.L

x

x

x

x

x

x

Finansiella transaktioner netto (27)

 

x

x

x

x

x

x

Statistisk avvikelse (27)

 

x

x

x

x

x

x

Nettoutlåning (+)/nettoupplåning (-) (27)

B.9

x

x

x

x

x

x


Tabell 7 –   Balansräkning över finansiella tillgångar och skulder

(Stockar av finansiella instrument – konsoliderade och icke-konsoliderade – och uppgifter om motparten (28))

 

 

Hela ekonomin

Icke-finansiella företag

Finansiella företag inkl. alla delsektorer (29)

Offentliga sektorn inkl. alla delsektorer (30)

Hushåll och hushållens ideella organisationer (31)

Utlandet inkl. alla delsektorer (32)

Stockar av finansiella instrument

ENS

S.1

S.11

S.12

S.13

S.14 + S.15

S.2

Finansiella tillgångar

AF.A

x

x

x

x

x

x

Monetärt guld och särskilda dragningsrätter (SDR)

AF.1

x

x

x

x

x

x

Monetärt guld

AF.11

x

x

x

x

x

x

SDR

AF.12

x

x

x

x

x

x

Sedlar, mynt och inlåning

AF.2

x

x

x

x

x

x

Sedlar och mynt

AF.21

x

x

x

x

x

x

Överförbar inlåning

AF.22

x

x

x

x

x

x

Övrig inlåning

AF.29

x

x

x

x

x

x

Värdepapper andra än aktier

AF.3

x

x

x

x

x

x

Värdepapper andra än aktier, exklusive finansiella derivat

AF.33

x

x

x

x

x

x

Kortfristiga värdepapper andra än aktier, exklusive finansiella derivat

AF.331

x

x

x

x

x

x

Långfristiga värdepapper andra än aktier, exklusive finansiella derivat

AF.332

x

x

x

x

x

x

Finansiella derivat

AF.34

x

x

x

x

x

x

Lån

AF.4

x

x

x

x

x

x

Kortfristiga

AF.41

x

x

x

x

x

x

Långfristiga

AF.42

x

x

x

x

x

x

Aktier och andra ägarandelar

AF.5

x

x

x

x

x

x

Aktier och andra ägarandelar, exklusive fondandelar

AF.51

x

x

x

x

x

x

Noterade aktier

AF.511

x

x

x

x

x

x

Icke noterade aktier

AF.512

x

x

x

x

x

x

Andra ägarandelar

AF.513

x

x

x

x

x

x

Fondandelar

AF.52

x

x

x

x

x

x

Försäkringstekniska reserver

AF.6

x

x

x

x

x

x

Hushållens nettofordran i livförsäkringsreserver och pensionsfonder

AF.61

x

x

x

x

x

x

Hushållens nettofordran i livförsäkringsreserver

AF.611

x

x

x

x

x

x

Hushållens nettofordran i pensionsfonder

AF.612

x

x

x

x

x

x

Förskottsbetalning av försäkringspremier och reserver för utestående fordringar

AF.62

x

x

x

x

x

x

Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter

AF.7

x

x

x

x

x

x

Handelskrediter och förskott

AF.71

x

x

x

x

x

x

Övriga

AF.79

x

x

x

x

x

x

Skulder

AF.L

x

x

x

x

x

x

Sedlar, mynt och inlåning

AF.2

x

x

x

x

x

x

Sedlar och mynt

AF.21

x

x

x

x

x

x

Överförbar inlåning

AF.22

x

x

x

x

x

x

Övrig inlåning

AF.29

x

x

x

x

x

x

Värdepapper andra än aktier

AF.3

x

x

x

x

x

x

Värdepapper andra än aktier, exklusive finansiella derivat

AF.33

x

x

x

x

x

x

Kortfristiga värdepapper andra än aktier, exklusive finansiella derivat

AF.331

x

x

x

x

x

x

Långfristiga värdepapper andra än aktier, exklusive finansiella derivat

AF.332

x

x

x

x

x

x

Finansiella derivat

AF.34

x

x

x

x

x

x

Lån

AF.4

x

x

x

x

x

x

Kortfristiga

AF.41

x

x

x

x

x

x

Långfristiga

AF.42

x

x

x

x

x

x

Aktier och andra ägarandelar

AF.5

x

x

x

x

x

x

Aktier och andra ägarandelar, exklusive fondandelar

AF.51

x

x

x

x

x

x

Noterade aktier

AF.511

x

x

x

x

x

x

Icke noterade aktier

AF.512

x

x

x

x

x

x

Andra ägarandelar

AF.513

x

x

x

x

x

x

Fondandelar

AF.52

x

x

x

x

x

x

Försäkringstekniska reserver

AF.6

x

x

x

x

x

x

Hushållens nettofordran i livförsäkringsreserver och pensionsfonder

AF.61

x

x

x

x

x

x

Hushållens nettofordran i livförsäkringsreserver

AF.611

x

x

x

x

x

x

Hushållens nettofordran i pensionsfonder

AF.612

x

x

x

x

x

x

Förskottsbetalning av försäkringspremier och reserver för utestående fordringar

AF.62

x

x

x

x

x

x

Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter

AF.7

x

x

x

x

x

x

Handelskrediter och förskott

AF.71

x

x

x

x

x

x

Övriga

AF.79

x

x

x

x

x

x

Finansiella tillgångar (33)

AF.A

x

x

x

x

x

x

Skulder (33)

AF.L

x

x

x

x

x

x

Finansiell nettoförmögenhet (33)

BF.90

x

x

x

x

x

x


Tabell 8 –   Icke-finansiella konton fördelade på sektorer

Kod

Transaktioner och saldoposter

Sektorer

S.1

S.11

S.12

S.13

S.14/S.15

S.14 (34)

S.15 (34)

S.1N

S.2

S.21

S.211

S.2111

S.2112

S.212

S.22

Hela ekonomin

Icke-finansiella företag

Finansiella företag

Offentlig sektor

Hushåll + hushållens ideella organisationer

Hushåll

Hushållens ideella organisationer

Ej sektoriserade

Utlandet

Europeiska unionen

Europeiska unionens medlemsstater

Medlemmar av EMU

Icke-medlemmar av EMU

Europeiska unionens institutioner

Tredjeländer och internationella organisationer

I   Produktionskonto/Utrikeskonto för varor och tjänster

Tillgång

P.1

Produktion

x

x

x

x

x

x

x

 

P.11

Marknadsproduktion

x

x

x

x

x

x

x

 

P.12

Produktion för egen slutlig användning

x

x

x

x

x

x

x

 

P.13

Övrig icke-marknadsproduktion

x

 

x

x

 

x

 

P.7

Import av varor och tjänster

 

x

x

x

x

x

x

x

P.71

Import av varor

 

x

x

x

x

x

x

x

P.72

Import av tjänster

 

x

x

x

x

x

x

x

P.72F

Import av FISIM

 

 

 

 

 

 

 

 

D.21 – D.31

Produktskatter minus subventioner

x

 

x

 

R1

Totalt tillgång

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Användning

P.2

Insatsförbrukning

x

x

x

x

x

x

x

 

P.6

Export av varor och tjänster

 

x

x

x

x

x

x

x

P.61

Export av varor

 

x

x

x

x

x

x

x

P.62

Export av tjänster

 

x

x

x

x

x

x

x

P.62F

Export av FISIM

 

 

 

 

 

 

 

 

B.1g

Bruttonationalprodukt/bruttoförädlingsvärde

x

x

x

x

x

x

x

x

 

B.11

Utrikessaldo för varor och tjänster

 

x

x

x

x

x

x

x

U1

Användning totalt

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

K.1

Kapitalförslitning

x

x

x

x

x

x

x

 

B.1n

Nettonationalprodukt/nettoförädlingsvärde

x

x

x

x

x

x

x

x

 

II.1.1   Konto för inkomstbildning

Tillgång

B.1g

Bruttonationalprodukt/bruttoförädlingsvärde

x

x

x

x

x

x

x

x

 

D.3

Subventioner, erhållna

x

x

x

x

x

x

x

x

 

D.31

Produktsubventioner

x

 

x

 

D.39

Övriga produktionssubventioner

x

x

x

x

x

x

x

 

R211

Totalt tillgång

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Användning

D.1

Löner och kollektiva avgifter

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.2

Betalda skatter på produktion och import

x

x

x

x

x

x

x

x

 

D.21

Produktskatter

x

 

x

 

D.29

Övriga produktionsskatter

x

x

x

x

x

x

x

 

B.2g_B.3g

Driftsöverskott brutto och sammansatt förvärvsinkomst brutto

x

x

x

x

x

x

x

x

 

B.3g

Sammansatt förvärvsinkomst brutto

x

 

x

x

 

U211

Totalt användning

x

x

x

x

x

x

x

x

 

II.1.2   Konto för allokering av primära inkomster

Tillgång

B.2g_B.3g

Driftsöverskott brutto och sammansatt förvärvsinkomst brutto

x

x

x

x

x

x

x

x

 

B.3g

Sammansatt förvärvsinkomst brutto

x

 

x

x

 

D.1

Löner och kollektiva avgifter

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.11

Egentlig lön

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.12

Arbetsgivarbidrag

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.2

Erhållna skatter på produktion och import

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.21

Produktskatter

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.211

Mervärdesskatter (skatter av momstyp)

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.212

Importskatter och tullar exklusive moms

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.214

Produktskatter exklusive moms och importskatter

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.29

Övriga produktionsskatter

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.4

Kapitalinkomst

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.41

Ränta (35)  (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.42

Inkomst från bolag

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.43

Återinvesterade vinstmedel från direkta investeringar i utlandet

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.44

Kapitalinkomst tillräknad försäkringstagarna

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.45

Arrenden

x

x

x

x

x

x

x

 

R212

Totalt tillgång

x

x

x

x

x

x

x

 

TINT

Ränta totalt (inkl. FISIM)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Användning

D.3

Betalda subventioner

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.31

Produktsubventioner

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.39

Övriga produktionssubventioner

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.4

Kapitalinkomst

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.41

Ränta (35)  (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.42

Inkomst från bolag

x

x

x

x

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.43

Återinvesterade vinstmedel från direkta investeringar i utlandet

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.44

Kapitalinkomst tillräknad försäkringstagarna

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.45

Arrenden

x

x

x

x

x

x

x

 

B.5g

Bruttonationalinkomst/Saldo för primär inkomst, brutto

x

x

x

x

x

x

x

 

U212

Totalt användning

x

x

x

x

x

x

x

 

TINT

Ränta totalt (inkl. FISIM)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

II.2   Konto för sekundär inkomstfördelning

Tillgång

B.5g

Bruttonationalinkomst/Saldo för primär inkomst, brutto

x

x

x

x

x

x

x

 

D.5

Löpande skatter på inkomst, förmögenhet osv.

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.51

Inkomstskatter

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.59

Övriga löpande skatter

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.6

Sociala avgifter och förmåner

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.61

Sociala avgifter

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.611

Faktiska sociala avgifter

x

x

x

x

x

x

x

 

D.612

Tillräknade sociala avgifter

x

x

x

x

x

x

x

 

D.62

Sociala förmåner andra än in natura

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.63

Sociala transfereringar in natura

x

 

x

x

 

D.7

Andra löpande transfereringar

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.71

Skadeförsäkringspremier, netto

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.72

Skadeförsäkringsfordringar

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.74

Löpande internationell samverkan

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.75

Diverse löpande transfereringar (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.751

BNI-relaterade fjärde avgiften

 

x

 

x

 

R22

Totalt tillgång

x

x

x

x

x

x

x

 

Användning

D.5

Löpande skatter på inkomst, förmögenhet osv.

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.51

Inkomstskatter

x

x

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.59

Övriga löpande skatter

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.6

Sociala avgifter och förmåner

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.61

Sociala avgifter

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.611

Faktiska sociala avgifter

x

 

x

x

 

D.612

Tillräknade sociala avgifter

x

 

x

x

 

D.62

Sociala förmåner andra än in natura

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.63

Sociala transfereringar in natura

x

 

x

x

 

x

 

D.7

Andra löpande transfereringar

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.71

Skadeförsäkringspremier, netto

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.72

Skadeförsäkringsfordringar

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.74

Löpande internationell samverkan

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.75

Diverse löpande transfereringar (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.751

BNI-relaterade fjärde avgiften

x

 

x

 

B.7g

Justerad disponibel inkomst

x

x

x

x

x

x

x

 

U22

Totalt användning

x

x

x

x

x

x

x

 

D.63

(minus) Sociala transfereringar in natura

x

 

x

x

 

x

 

B.6g

Disponibel bruttoinkomst

x

x

x

x

x

x

x

 

II.4.1   Konto för användning av disponibel inkomst

Tillgång

B.6g

Disponibel bruttoinkomst

x

x

x

x

x

x

x

 

D.8

Justering för förändring i hushållens nettofordran i pensionsfonder

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

R241

Totalt tillgång

x

x

x

x

x

x

x

 

Användning

P.3

Konsumtionsutgifter

x

 

x

x

x

x

 

P.31

Individuell konsumtionsutgift

x

 

x

x

x

x

 

P.32

Kollektiv konsumtionsutgift

x

 

x

 

D.8

Justering för förändring i hushållens nettofordran i pensionsfonder

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

B.8g

Sparande brutto

x

x

x

x

x

x

x

 

B.12

Bytesbalans

 

x

x

x

x

x

x

x

U241

Totalt användning

x

x

x

x

x

x

x

 

III.1.1   Konto för förändringar i nettoförmögenhet genom sparande och kapitaltransfereringar

Förändringar i nettoförmögenhet

B.8g

Sparande brutto

x

x

x

x

x

x

x

 

B.12

Bytesbalans

 

x

x

x

x

x

x

x

D.9

Kapitaltransfereringar

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.91

Kapitalskatter

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.92

Investeringsbidrag (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.92 från S21 till S13

Investeringsbidrag från Europeiska unionens institutioner till offentliga sektorn

x

 

x

 

D.99

Andra kapitaltransfereringar (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

R311

Förändringar i nettoförmögenhet totalt

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Förändringar i tillgångar

D.9

Kapitaltransfereringar

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.91

Kapitalskatter

x

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.92

Investeringsbidrag (36)

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.92 från S21 till S13

Investeringsbidrag från Europeiska unionens institutioner till offentliga sektorn

 

x

x

 

x

 

D.99

Andra kapitaltransfereringar (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

K.1

Kapitalförslitning

x

x

x

x

x

x

x

 

B.10.1

Förändringar i nettoförmögenhet genom sparande och kapitaltransfereringar

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

U311

Totalt förändringar i tillgångar

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

III.1.2   Konto för anskaffning av icke-finansiella tillgångar

Förändringar i nettoförmögenhet

B.10.1

Förändringar i nettoförmögenhet genom sparande och kapitaltransfereringar

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

K.1

Kapitalförslitning

x

x

x

x

x

x

x

 

R312

Förändringar i s nettoförmögenhet totalt

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Förändringar i tillgångar

P.5

Bruttoinvestering

x

x

x

x

x

x

x

 

P.51

Fast bruttoinvestering

x

x

x

x

x

x

x

 

P.52

Lagerinventering

x

x

x

x

x

x

x

 

P.53

Anskaffning minus avyttring av värdeföremål

x

x

x

x

x

x

x

 

K.2

Anskaffning minus avyttring av icke-finansiella icke-producerade tillgångar

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

B.9

Nettoutlåning (+)/nettoupplåning (-)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

U312

Totalt förändringar i tillgångar

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

DB.9

Avvikelse från nettoutlåning/nettoupplåning i finansiella konton

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

= ej relevant

x

= obligatoriskt

 

= frivilligt


Tabell 9 –   Detaljredovisning av skatteintäkter och inbetalda sociala avgifter efter typ av skatt eller social avgift och mottagande delsektor (37)

Kod

Transaktion

D.2

Skatter på produktion och import

D.21

Produktskatter

D.211

Mervärdesskatter (skatter av momstyp)

D.212

Importskatter och tullar exklusive moms

D.2121

Importtullar

D.2122

Skatter på import, exklusive moms och importtullar

D.2122a

Avgifter på importerade jordbruksprodukter

D.2122b

Monetära utjämningsbelopp som påförs import

D.2122c

Accis(-förbruknings)avgifter

D.2122d

Allmänna omsättningsskatter (import)

D.2122e

Skatter på specifika tjänster

D.2122f

Importmonopolens vinster

D.214

Produktskatter exklusive moms och importskatter

D.214a

Accis-(förbruknings)avgifter och konsumtionsskatter

D.214b

Punktskatter och stämpelskatter

D.214c

Skatter på finansiella transaktioner och kapitaltransaktioner

D.214d

Bilregistreringsavgifter

D.214e

Skatter på nöjen

D.214f

Skatter på lotterier, spel och vadhållning

D.214g

Skatter på försäkringspremier

D.214h

Andra skatter på specifika tjänster

D.214i

Allmänna omsättningsskatter

D.214j

Fiskala monopols vinster

D.214k

Exportavgifter och monetära utjämningsbelopp som inkasseras på export

D.214l

Övriga produktskatter, ej tidigare nämnda

D.29

Övriga produktionsskatter

D.29a

Skatter på mark, byggnader eller andra anläggningar

D.29b

Skatter på användning av fasta tillgångar

D.29c

Skatter på den totala lönesumman samt andra löneskatter

D.29d

Skatter på internationella transaktioner

D.29e

Affärs- och yrkeslicenser

D.29f

Skatter på föroreningar

D.29g

Underkompensation av moms (enhetstaxesystem)

D.29h

Övriga produktionsskatter, ej tidigare nämnda

D.5

Löpande skatter på inkomst, förmögenhet osv.

D.51

Inkomstskatter

D.51a + D.51c1

Skatter på individuella inkomster och hushållsinkomster inklusive realisationsvinster

D.51a

Skatter på individuella inkomster och hushållsinkomster exklusive realisationsvinster (38)

D.51c1

Skatter på individuella eller hushållens realisationsvinster (38)

D.51b + D.51c2

Skatter på inkomster eller vinster i bolag, inklusive realisationsvinster

D.51b

Skatter på inkomster eller vinster i bolag, exklusive realisationsvinster (38)

D.51c2

Skatter på bolags realisationsvinster (38)

D.51c3

Övriga skatter på realisationsvinster (38)

D.51C

Skatter på realisationsvinster

D.51D

Skatter på lotteri- eller spelvinster

D.51E

Övriga inkomstskatter, ej tidigare nämnda

D.59

Övriga löpande skatter

D.59a

Löpande skatter på kapital

D.59b

Per capita-skatter

D.59c

Utgiftsskatter

D.59d

Hushållens betalningar för licenser

D.59e

Skatter på internationella transaktioner

D.59f

Övriga löpande skatter, ej tidigare nämnda

D.91

Kapitalskatter

D.91a

Skatter på kapitaltransfereringar

D.91b

Kapitalavgifter

D.91c

Övriga kapitalskatter, ej tidigare nämnda

D.2 + D.5 + D.91

Skatteintäkter totalt

D.611

Faktiska sociala avgifter

D.6111

Arbetsgivares faktiska kollektiva avgifter

D.61111

Arbetsgivares obligatoriska faktiska kollektiva avgifter

D.61112

Arbetsgivares frivilliga faktiska kollektiva avgifter

D.6112

Anställdas egenavgifter

D.61121

Anställdas obligatoriska egenavgifter

D.61122

Anställdas frivilliga egenavgifter

D.6113

Egenföretagares och icke anställdas sociala avgifter

D.61131

Egenföretagares och icke anställdas obligatoriska sociala avgifter

D.61132

Egenföretagares och icke anställdas frivilliga sociala avgifter

D.612

Tillräknade sociala avgifter

D.995

Kapitaltransfereringar från den offentliga sektorn till berörda sektorer av skatter och sociala avgifter, som taxerats men inte förväntas bli inbetalda (39)

D.99521

Produktskatter som taxerats men inte förväntas bli inbetalda (39)

D.99529

Övriga produktionsskatter som taxerats men inte förväntas bli inbetalda (39)

D.99551

Inkomstskatter som taxerats men inte förväntas bli inbetalda (39)

D.99559

Övriga löpande skatter som taxerats men inte förväntas bli inbetalda (39)

D.9956111

Arbetsgivares faktiska kollektiva avgifter som taxerats men inte förväntas bli inbetalda (39)

D.9956112

Anställdas egenavgifter som taxerats men inte förväntas bli inbetalda (39)

D.9956113

Egenföretagares och icke anställdas sociala avgifter som taxerats men inte förväntas bli inbetalda (39)

D.99591

Kapitalskatter som taxerats men inte förväntas bli inbetalda (39)

D.2 + D.5 +D.91 + D.611 – D.995

Intäkter totalt av skatter och sociala avgifter efter avdrag av belopp som taxerats men inte förväntas bli inbetalda

D.2 + D.5 + D.91 + D.611 + D.612 – D.995

Intäkter totalt av skatter och sociala avgifter (inklusive tillräknade sociala avgifter) efter avdrag av belopp som taxerats men inte förväntas bli inbetalda

Dessutom ska samtliga detaljerade uppgifter om den nationella klassificeringen av skatter och sociala avgifter, med motsvarande belopp och ESA95-koder, anges.


Tabell 10 –   Tabeller fördelade på bransch och region (NUTS II), löpande priser

Kod

Variabelförteckning

Fördelning

D.1

1.

Löner och kollektiva avgifter

A6

P.51

2.

Fast bruttoinvestering

A6

 

3.

Sysselsättning i tusental arbetade timmar

 

ETO

 

Totalt

A6

EEM

 

Anställda

A6


Tabell 11 –   Offentliga sektorns utgifter fördelade på funktion

Kod

Variabelförteckning

Funktion

Fördelning på delsektorer (40)

P.5 + K.2

Bruttoinvestering samt anskaffning minus avyttring av icke-finansiella icke-producerade tillgångar

COFOG-avdelningar

COFOG-grupper (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.5

Bruttoinvesteringar

COFOG-avdelningar

COFOG-grupper (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.51

därav fast bruttoinvestering (41)

COFOG-avdelningar

COFOG-grupper

S.13

K.2

Anskaffning minus avyttring av icke-finansiella icke-producerade tillgångar

COFOG-avdelningar

COFOG-grupper (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.1

Löner och kollektiva avgifter

COFOG-avdelningar

COFOG-grupper (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.3

Subventioner

COFOG-avdelningar

COFOG-grupper (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4

Kapitalinkomst (42)

COFOG-avdelningar

COFOG-grupper (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1311

därav utbetalda till delsektor staten (S.1311) (41)  (42)

COFOG-avdelningar

S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1312

därav utbetalda till delsektor delstater (S.1312) (41)  (42)

COFOG-avdelningar

S.1311, S.1313, S.1314

D.4_S.1313

därav utbetalda till delsektor kommuner (S.1313) (41)  (42)

COFOG-avdelningar

S.1311, S.1312, S.1314

D.4_S.1314

därav utbetalda till delsektor socialförsäkring (S.1314) (41)  (42)

COFOG-avdelningar

S.1311, S.1312, S.1313

D.62 + D.6311 + D.63121 + D.63131

Utbetalda sociala förmåner andra än sociala transfereringar in natura avseende utgifter för produkter som levereras till hushållen via marknadsproducenter

COFOG-avdelningar

COFOG-grupper (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.2 + D.29 + D.5 + D.8

Insatsförbrukning + övriga produktionsskatter + löpande inkomst- och förmögenhetsskatter osv. + justering för värdeförändring i hushållens nettofordran i pensionsfonder

COFOG-avdelningar

COFOG-grupper (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.2

Insatsförbrukning

COFOG-avdelningar

COFOG-grupper (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.29 + D.5 + D.8

Övriga produktionsskatter + löpande inkomst- och förmögenhetsskatter osv. + justering för värdeförändring i hushållens nettofordran i pensionsfonder

COFOG-avdelningar

COFOG-grupper (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7

Övriga löpande transfereringar (42)

COFOG-avdelningar

COFOG-grupper (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1311

därav utbetalda till delsektor staten (S.1311) (41)  (42)

COFOG-avdelningar

S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1312

därav utbetalda till delsektor delstater (S.1312) (41)  (42)

COFOG-avdelningar

S.1311, S.1313, S.1314

D.7_S.1313

därav utbetalda till delsektor kommuner (S.1313) (41)  (42)

COFOG-avdelningar

S.1311, S.1312, S.1314

D.7_S.13.14

därav utbetalda till delsektor socialförsäkring (S.1314) (41)  (42)

COFOG-avdelningar

S.1311, S.1312, S.1313

D.9

Kapitaltransfereringar (42)

COFOG-avdelningar

COFOG-grupper (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.92

därav investeringsbidrag (41)

COFOG-avdelningar

COFOG-grupper

S.13

D.9_S.1311

därav utbetalda till delsektor staten (S.1311) (41)  (42)

COFOG-avdelningar

S.1312, S.1313, S.1314

D.9_S.1312

därav utbetalda till delsektor delstater (S.1312) (41)  (42)

COFOG-avdelningar

S.1311, S.1313, S.1314

D.9_S.1313

därav utbetalda till delsektor kommuner (S.1313) (41)  (42)

COFOG-avdelningar

S.1311, S.1312, S.1314

D.9_S.1314

därav utbetalda till delsektor socialförsäkring (S.1314) (41)  (42)

COFOG-avdelningar

S.1311, S.1312, S.1313

TE

Utgifter totalt

COFOG-avdelningar

COFOG-grupper (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.3

Konsumtionsutgifter

COFOG-avdelningar

COFOG-grupper (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314


Tabell 12 –   Tabeller fördelade på bransch och region (NUTS III)

Kod

Variabelförteckning

Fördelning

B1.g

1.

Bruttoförädlingsvärde till baspris (löpande priser)

A6

 

2.

Sysselsättning (tusental personer)

 

ETO

 

Totalt

A6

EEM

 

Anställda

A6

Tabell 13 –   Hushållsräkenskaper fördelade på bransch och region (NUTS II)

Konto för allokering av hushållens primära inkomster (S.14)

Kod

Användning

Kod

Tillgång

D.4

1.

Kapitalinkomst

B.2/B.3

3.

Driftsöverskott/sammansatt förvärvsinkomst

B.5n

2.

Primärinkomstsaldo, netto

D.1

4.

Löner och kollektiva avgifter

 

 

 

D.4

5.

Kapitalinkomst


Konto för sekundär inkomstfördelning, hushåll (S.14)

Kod

Användning

Kod

Tillgång

D.5

6.

Löpande skatter på inkomst, förmögenhet osv.

B.5n

10.

Primärinkomstsaldo, netto

D.61

7.

Sociala avgifter

D.62

11.

Sociala förmåner andra än in natura

D.7

8.

Andra löpande transfereringar

D.7

12.

Andra löpande transfereringar

B.6n

9.

Disponibel inkomst, netto

 

 

 

Tabell 15 –   Tillgångstabell till baspriser, med omräkning till mottagarpriser, (löpande priser och priser föregående år)

n = 60, m = 60

 

Branscher (NACE A60)

1 2 3 4 … n

(1)

Import cif

Tillgång till baspriser totalt

Handels- och transportmarginaler

Skatter minus produktsubventioner

Tillgång till mottagarpriser totalt

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

2

3

4

.

.

.

Produkter (CPA)

.

.

.

m

(1)

Produktion efter produkt och bransch till baspriser

 

a)

Inom EU cif (43)  (44)

b)

Från medlemmar av EMU cif (43)

c)

Från andra än medlemmar av EMU cif (43)

d)

Utanför EU cif (43)  (44)

e)

Totalt

 

 

 

 

Σ (1)

 

Total produktion efter bransch

 

 

 

 

 

 

Justeringsposter:

(2)

 

 

 

 

 

 

 

Justering fob/cif på import

Inhemska subjekts direktinköp i utlandet

(1) + (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Av totalen:

(3)

 

 

 

 

 

 

 

Marknadsproduktion

Produktion för egen slutlig användning

 

 

 

 

Övrig icke-marknadsproduktion


Tabell 16 –   Användningstabell till baspriser, med omräkning till mottagarpriser (löpande priser och priser föregående år)

n = 60, m = 60

 

Branscher (NACE A60)

1 2 3 … n

Σ (1)

Slutlig användning

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1)+ Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Produkter

(CPA)

m

(1)

Insatsförbrukning till mottagarpriser efter produkt och bransch

 

Slutlig användning till mottagarpriser:

Konsumtionsutgifter:

a)

hushållen

b)

hushållens ideella organisationer

c)

offentlig sektor

d)

totalt

Bruttoinvestering:

e)

fasta bruttoinvesteringar

f)

lagerinventering

g)

anskaffning minus avyttring av värdeföremål (45)

Export fob (46):

h)

inom EU (45)

till medlemmar av EMU (45)

till andra än medlemmar av EMU (45)

i)

utanför EU (45)

j)

totalt

 

 

Σ (1)

(2)

Total insatsförbrukning efter bransch

 

Total slutlig användning efter typ

 

Total användning

Justeringsposter:

(3)

 

 

 

 

 

Justering fob/cif på import

 

endast export

endast export

Inhemska subjekts direktinköp i utlandet

 

endast hushållens slutgiltiga konsumtionsutgifter

endast hushållens slutgiltiga konsumtionsutgifter

Icke-inhemska subjekts inköp på landets territorium

 

only final consumption expenditure of households and exports

only final consumption expenditure of households and exports

Σ (2) + Σ (3)

(4)

 

 

 

 

 

Löner och kollektiva avgifter (47)

Egentlig lön (47)

Övriga produktionsskatter netto (47)

Kapitalförslitning (47)

Driftsöverskott netto (47)

Driftsöverskott brutto (47)

Sammansatta förvärvsinkomster brutto (45)  (47),

(5)

 

 

 

 

 

Förädlingsvärde till baspriser

(6)

 

 

 

 

 

Produktion till baspriser

(7)

 

 

 

 

 

Tilläggsdata:

Bruttoinvestering (45)  (47)

Bruttoinvestering (45)  (47)

Arbetskraftsinsats (tusental personer) (45)

(8)

 

 

 

 

 


Tabell 17 –   Symmetrisk input-outputtabell till baspriser (produkt/produkt (48))

(löpande priser)

n = 60

 

Produkter

1 2 3 … n

Σ (1)

Slutlig användning

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Produkter

.

n

(1)

Insatsförbrukning till baspris (produkt/produkt)

 

Slutlig användning till mottagarpriser:

Konsumtionsutgifter:

a)

hushållen

b)

hushållens ideella organisationer

c)

offentlig sektor

d)

totalt

Bruttoinvestering:

e)

fasta bruttoinvesteringar

f)

lagerinventering

g)

förändringar i värdeföremål (49)

Export fob (50):

h)

inom EU (49)

till medlemmar av EMU (49)

till andra än medlemmar av EMU (49)

i)

utanför EU (49)

j)

totalt

 

 

Σ (1)

(2)

Total insatsförbrukning till baspris efter produkt

 

Slutlig användning efter typ till baspris

 

Total användning till baspris

Skatter minus produktsubventioner

(3)

Produktskatter netto efter produkt

 

Produktskatter netto efter typ av slutlig användning

 

Totalt produktskatter netto

Σ (1) + (3)

(4)

Total insatsförbrukning till mottagarpris efter produkt

 

Total slutlig användning till mottagarpris efter typ

 

Total användning till mottagarpris

Löner och kollektiva avgifter

Egentlig lön

Övriga produktionsskatter netto

Kapitalförslitning

Driftsöverskott netto

Driftsöverskott brutto

Sammansatta förvärvsinkomster brutto (49)

(5)

 

 

 

 

 

Förädlingsvärde till baspriser

(6)

 

 

 

 

 

Total produktion till baspriser

(7)

 

 

 

 

 

Import inom EU (49)  (50)

import från medlemmar av EMU (49)

import från andra än medlemmar av EMU (49)

Import från länder utanför EU (49)  (50)

(8)

 

 

 

 

 

Σ (8)

(9)

Import cif efter produkt

 

 

 

 

Tillgång till baspriser totalt

(10)

Tillgång till baspris efter produkt

 

 

 

 


Tabell 18 –   Symmetrisk input-outputtabell till baspriser (produkt/produkt (51))

(löpande priser)

n = 60

 

Produkter

1 2 3 … n

Σ (1)

Slutlig användning

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Produkter

n

(1)

För inhemsk produktion: Insatsförbrukning till baspris (produkt/produkt)

 

Slutlig användning till baspriser:

Konsumtionsutgifter:

a)

hushållen

b)

hushållens ideella organisationer

c)

offentlig sektor

d)

totalt

Bruttoinvestering:

e)

fasta bruttoinvesteringar

f)

lagerinventering

g)

förändringar i värdeföremål (52)

Export fob (53):

h)

inom EU (52)

till medlemmar av EMU (52)

till andra än medlemmar av EMU (52)

i)

utanför EU (52)

j)

totalt

 

 

Σ (1)

(2)

Total insatsförbrukning av inhemska produkter till baspriser efter produkt

 

Slutlig användning av inhemska produkter till baspriser

 

Total inhemsk produktion till baspriser

Användning av importprodukter

(3)

Total insatsförbrukning av importprodukter efter produkt, cif

 

Användning av importprodukter

 

Total import

Produktskatter minus subventioner

(4)

Produktskatter netto på insatsförbrukning efter produkt

 

Produktskatter netto efter typ av slutlig användning

 

Totalt produktskatter netto

Σ (1) + (3) + (4)

(5)

Total insatsförbrukning i mottagarpriser efter produkt

 

Total slutlig användning efter typ till mottagarpriser

 

Total användning till mottagarpriser

Löner och kollektiva avgifter

Egentlig lön

Övriga produktionsskatter netto

Kapitalförslitning

Driftsöverskott netto

Sammansatta förvärvsinkomster brutto (52)

Driftsöverskott brutto

(6)

 

 

 

 

 

Förädlingsvärde till baspriser

(7)

 

 

 

 

 

Total produktion till baspriser

(8)

 

 

 

 

 


Tabell 19 –   Symmetrisk input-outputtabell till baspriser (produkt/produkt (54)) cif

(löpande priser)

n = 60

 

Produkter

1 2 3… n

Σ (1)

Slutlig användning

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Produkter

n

(1)

För import: Insatsförbrukning till baspris (produkt/produkt)

 

Slutlig användning till baspriser cif:

Konsumtionsutgifter:

a)

hushållen

b)

hushållens ideella organisationer

c)

offentlig sektor

d)

totalt

Bruttoinvestering:

e)

fasta bruttoinvesteringar

f)

lagerinventering

g)

förändringar i värdeföremål (55)

Export fob (56):

h)

inom EU (55)

till medlemmar av EMU (55)

till andra än medlemmar av EMU (55)

i)

utanför EU (55)

j)

totalt

 

 

Σ (1)

(2)

Total insatsförbrukning av importproduktion till baspris efter produkt

 

Slutlig användning av importproduktion till baspris

 

Total import


Tabell 20 –   Korsklassificering av fasta tillgångar fördelade på bransch och tillgång

Kod

Variabelförteckning

Fördelning Branscher (57)

Fördelning Tillgångar

Enhet

AN.11g

1. Fasta tillgångar brutto

A17/A31/A60

AN_F6

Löpande återanskaffningskostnader

Fasta återanskaffningskostnader

AN.11n

2. Fasta tillgångar netto

A17/A31/A60

AN_F6

Löpande återanskaffningskostnader

Fasta återanskaffningskostnader


Tabell 22 –   Korsklassificering av fast bruttoinvestering fördelad på bransch och tillgång

Kod

Variabelförteckning

Fördelning Branscher (58)

Fördelning Tillgångar

Enhet

P.51

1.

Fast bruttoinvestering

A17/A31/A60

AN_F6

Löpande priser

Föregående års priser och kedjeindexerade volymer


Tabell 26 –   Balansräkning över icke-finansiella tillgångar

Kod

Variabelförteckning (59)

Fördelning

Sektorer

AN.1

1.

Producerade tillgångar

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.11

2.

Fasta tillgångar

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.111

3.

Materiella fasta tillgångar

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1111

4.

Bostäder

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1112

5.

Övriga byggnader och anläggningar

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.11121

6.

Andra byggnader än bostadshus

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.11122

7.

Övriga anläggningar

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1113

8.

Maskiner och utrustning

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1114

9.

Odlade tillgångar

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.112

10.

Immateriella fasta tillgångar

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1121

11.

Mineralprospektering

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1122

12.

Datorprogramvara

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1123

13.

Litterära, musikaliska och andra konstnärliga originalverk

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1129

14.

Övriga immateriella fasta tillgångar

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.12

15.

Lagerstockar

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.13

16.

Värdeföremål

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.2

17.

Icke producerade tillgångar

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.21

18.

Materiella icke producerade tillgångar

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.211

19.

Mark

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.212

20.

Mineraltillgångar

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.213 + AN.214

21.

Icke odlade biologiska tillgångar och vattenresurser

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.22

22.

Immateriella icke producerade tillgångar

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

UNDANTAG FÖR ENSKILDA MEDLEMSSTATER

1.   BELGIEN

1.1   Undantag avseende tabeller

Tabell nr

Variabel/post

Undantag

Period som omfattas av undantaget

Första sändningen

1

Samtliga variabler/poster: föregående års priser och kedjeindexerade volymer – kvartalsvis

Åren 1990–1994: första sändningen 2008

1990–1994

2008

1

Samtliga variabler/poster: föregående års priser och kedjeindexerade volymer – årlig

Åren 1980–1994: första sändningen 2008

1980–1994

2008

3

Samtliga variabler/poster: föregående års priser och kedjeindexerade volymer

Åren 1980–1994: första sändningen 2008

1980–1994

2008

3

Branschuppdelning A60

Åren 1990–1994: ska inte sändas in

1990–1994

Ska inte sändas in

5

Sa