ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 309

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
27 november 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1377/2007 av den 26 november 2007 om ändring av rådets förordning (EG) nr 889/2005 om införande av vissa restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1378/2007 av den 26 november 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1379/2007 av den 26 november 2007 om ändring av bilagorna IA, IB, VII och VIII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall, i syfte att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen och ändringar som beslutats inom Baselkonventionen ( 1 )

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1380/2007 av den 26 november 2007 om godkännande av endo-1,4-beta-xylanas (Natugrain Wheat TS) som fodertillsats ( 1 )

21

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1381/2007 av den 26 november 2007 om ändring av förordning (EG) nr 2133/2001 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter och tulltak inom spannmålssektorn, när det gäller en ökning av gemenskapens medgivanden avseende tullkvoter för fiskfoder från Färöarna enligt KN-nummer ex23099010, ex23099031 och ex23099041

24

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1382/2007 av den 26 november 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 774/94 beträffande importordningen för griskött

28

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1383/2007 av den 26 november 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 779/98 beträffande öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter avseende import till gemenskapen av fjäderfäkött med ursprung i Turkiet

34

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1384/2007 av den 26 november 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2398/96 beträffande öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter avseende import till gemenskapen av fjäderfäkött med ursprung i Israel

40

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1385/2007 av den 26 november 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 774/94 beträffande öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för fjäderfäkött

47

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

27.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 309/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1377/2007

av den 26 november 2007

om ändring av rådets förordning (EG) nr 889/2005 om införande av vissa restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 60 och 301,

med beaktande av gemensam ståndpunkt 2007/654/GUSP av den 9 oktober 2007 om ändring av gemensam ståndpunkt 2005/440/Gusp om restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo (1),

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EG) nr 889/2005 (2) infördes vissa restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo i enlighet med gemensam ståndpunkt 2005/440/Gusp och FN:s säkerhetsråds resolution 1596 (2005) och senare tillämpliga resolutioner.

(2)

Genom resolution 1771 (2007) av den 10 augusti 2007 fastställde FN:s säkerhetsråd bl.a. att de restriktiva åtgärderna avseende tekniskt bistånd inte skulle gälla tillhandahållande av tekniskt bistånd som endast är avsett för stöd till sådana enheter inom Demokratiska republiken Kongos armé och polisstyrka som håller på att integreras i provinserna Norra och Södra Kivu eller Ituri-distriktet. Förutsättningen är att det tekniska biståndet på förhand har meddelats den kommitté som upprättas genom punkt 8 i resolution 1533 (2004) och godkänts av Demokratiska republiken Kongos regering. Förordning (EG) nr 889/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

Förordning (EG) nr 889/2005 bör även anpassas till den senaste utvecklingen när det gäller sanktionsrutiner för fastställande av behöriga myndigheter, ansvar för överträdelser och jurisdiktion.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 889/2005 ska ändras på följande sätt:

1)

Artikel 3 ska ersättas med följande:

”Artikel 3

1.   Genom avvikelse från artikel 2 får de behöriga myndigheterna – enligt förteckningen över webbplatser i bilagan – i den medlemsstat där tjänsteleverantören är etablerad bevilja tillhandahållande av

a)

tekniskt bistånd, finansiering och ekonomiskt bistånd med anknytning till vapen och därtill hörande materiel endast avsedda för stöd till och för användning av Förenta nationernas uppdrag i Demokratiska republiken Kongo (’MONUC’),

b)

tekniskt bistånd, finansiering och ekonomiskt bistånd med anknytning till vapen och därtill hörande materiel endast avsedda för stöd till och för användning av enheter inom Demokratiska republiken Kongos armé och polisstyrka, förutsatt att dessa enheter

i)

har slutfört integreringsprocessen, eller

ii)

opererar under befäl av de väpnade styrkornas integrerade generalstab eller Demokratiska republiken Kongos nationella polis, eller

iii)

håller på att integreras inom den del av Demokratiska republiken Kongos territorium som inte ingår i provinserna Norra och Södra Kivu eller Ituri-distriktet,

c)

tekniskt bistånd som godkänts av Demokratiska republiken Kongos regering och som endast är avsett för stöd till enheter inom Demokratiska republiken Kongos armé och polisstyrka som håller på att integreras i provinserna Norra och Södra Kivu eller Ituri-distriktet, förutsatt att tillhandahållandet av sådant bistånd eller sådana tjänster på förhand har meddelats sanktionskommittén, och

d)

tekniskt bistånd, finansiering och ekonomiskt bistånd med anknytning till icke-dödande militär utrustning som endast är avsedd för humanitärt bruk eller som skydd, förutsatt att tillhandahållandet av sådant bistånd eller sådana tjänster på förhand har meddelats sanktionskommittén.

2.   Tillstånd får inte ges till verksamhet som redan har ägt rum.”

2)

Följande artikel ska införas:

”Artikel 2a

Förbudet i artikel 2 b ska inte medföra ansvar av något slag för berörda fysiska eller juridiska personer eller enheter om dessa inte kände till eller inte hade rimlig anledning att misstänka att deras handlande skulle strida mot detta förbud.”

3)

Följande artikel ska införas:

”Artikel 6a

1.   Medlemsstaterna ska utse de behöriga myndigheter som avses i artikel 3.1 och ange vilka de är på, eller genom, de webbplatser som förtecknas i bilagan.

2.   Medlemsstaterna ska utan dröjsmål efter ikraftträdandet av denna artikel meddela kommissionen namnen på sina behöriga myndigheter och därefter även alla eventuella ändringar av dessa uppgifter.”

4)

Artikel 7 ska ersättas med följande:

”Artikel 7

Denna förordning ska tillämpas

a)

inom gemenskapens territorium, inbegripet dess luftrum,

b)

ombord på alla flygplan och fartyg som omfattas av en medlemsstats jurisdiktion,

c)

på varje person inom eller utanför gemenskapens territorium som är medborgare i en medlemsstat,

d)

på varje juridisk person, enhet eller organ som har inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning, och

e)

på varje juridisk person, enhet eller organ med avseende på varje form av affärsverksamhet som helt eller delvis bedrivs i gemenskapen.”

5)

Bilagan ska ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel 26 november 2007.

På rådets vägnar

J. SILVA

Ordförande


(1)  EUT L 264, 10.10.2007, s. 11.

(2)  EUT L 152, 15.6.2005, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).


BILAGA

”BILAGA

Webbplatser med uppgifter om de behöriga myndigheter som avses i artiklarna 3 och 6a samt adress för meddelanden till Europeiska kommissionen

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIEN

http://www.mfa.government.bg

TJECKIEN

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

GREKLAND

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

SPANIEN

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANKRIKE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

IRLAND

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

ITALIEN

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITAUEN

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGERN

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NEDERLÄNDERNA

http://www.minbuza.nl/sancties

ÖSTERRIKE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMÄNIEN

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIEN

http://www.foreign.gov.sk

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

FÖRENADE KUNGARIKET

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adress för meddelanden till Europeiska kommissionen:

Europeiska gemenskapernas kommission

GD Yttre förbindelser

Direktorat A. Krisfrågor och samordning inom ramen för GUSP

Enhet A2. Krishantering och konfliktförebyggande

CHAR 12/108

B-1049 Bryssel, Belgien

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tfn: (32-2) 29 91 176/55 585

Fax: (32-2) 29 90 873”


27.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 309/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1378/2007

av den 26 november 2007

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 27 november 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 november 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 756/2007 (EUT L 172, 30.6.2007, s. 41).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 26 november 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

IL

125,5

MA

57,7

TR

94,8

ZZ

92,7

0707 00 05

JO

196,3

MA

46,9

TR

88,0

ZZ

110,4

0709 90 70

MA

52,9

TR

180,5

ZZ

116,7

0709 90 80

EG

342,2

ZZ

342,2

0805 20 10

MA

68,2

ZZ

68,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,0

HR

55,3

IL

68,0

TR

74,7

UY

83,0

ZZ

68,8

0805 50 10

AR

72,2

TR

96,5

ZA

59,5

ZZ

76,1

0808 10 80

AR

87,7

CA

86,9

CL

85,6

CN

76,1

MK

31,5

US

96,5

ZA

72,5

ZZ

76,7

0808 20 50

AR

48,7

CN

43,9

TR

120,4

ZZ

71,0


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


27.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 309/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1379/2007

av den 26 november 2007

om ändring av bilagorna IA, IB, VII och VIII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall, i syfte att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen och ändringar som beslutats inom Baselkonventionen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall (1), särskilt artikel 58.1, och

av följande skäl:

(1)

Överenskommelsen vid det åttonde partsmötet inom Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall, den 27 november–1 december 2006, gör det nödvändigt att ändra bilagorna IA, IB, VII och VIII till förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall. Ändringarna avser utbyte av ”kg” och ”liter” mot ”ton (Mg)” och ”m3” i fält 5 i anmälningsdokumentet i bilaga IA, fälten 5 och 18 i transportdokumentet i bilaga IB och fälten 3 och 14 i fraktinformationen i bilaga VII, införande av ett nytt fält i transportdokumentet, en ändring av fotnot 1 i fraktinformationen och hänvisningar till riktlinjer för miljöriktig hantering i punkterna I.4–I.9 i bilaga VIII. För tydlighetens skull bör dessa bilagor ersättas.

(2)

Förordning (EG) nr 1013/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättas enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna IA, IB, VII och VIII till förordning (EG) nr 1013/2006 ska ersättas med texten i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 november 2007.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 190, 12.7.2006, s. 1.

(2)  EUT L 114, 27.4.2006, s. 9.


BILAGA I

Bilaga IA till förordning (EG) nr 1013/2006 ska ersättas med följande:

”BILAGA IA

Anmälningsdokument för gränsöverskridande avfallstransport

Image

Image

Image

Image


BILAGA II

Bilaga IB till förordning (EG) nr 1013/2006 ska ersättas med följande:

”BILAGA IB

Transportdokument för gränsöverskridande avfallstransport

Image

Image

Image

Image


BILAGA III

Bilaga VII till förordning (EG) nr 1013/2006 ska ersättas med följande:

”BILAGA VII

INFORMATION SOM SKA MEDFÖLJA VID TRANSPORT AV AVFALL ENLIGT ARTIKEL 3.2 OCH 3.4

Image


BILAGA IV

Bilaga VIII till förordning (EG) nr 1013/2006 ska ersättas med följande:

”BILAGA VIII

RIKTLINJER FÖR MILJÖRIKTIG HANTERING (ARTIKEL 49)

I.   Riktlinjer antagna under Baselkonventionen:

1.

Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of Biomedical and Health Care Wastes (Y1; Y3) (1)

2.

Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of Waste Lead Acid Batteries (1)

3.

Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of the Full and Partial Dismantling of Ships (1)

4.

Technical Guidelines on the Environmentally Sound Recycling/Reclamation of Metals and Metal Compounds (R4) (2)

5.

Updated General Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of, Containing or Contaminated with Persistent Organic Pollutants (POPs) (3)

6.

Updated Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of, Containing or Contaminated with Polychlorinated Biphenyls (PCBs), Polychlorinated Terphenyls (PCTs) or Polybrominated Biphenyls (PBBs) (3)

7.

Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of, Containing or Contaminated with the Pesticides Aldrin, Chlordane, Dieldrin, Endrin, Heptachlor, Hexachlorobenzene (HCB), Mirex or Toxaphene or with HCB as an Industrial Chemical (3)

8.

Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of, Containing or Contaminated with 1,1,1-trichloro-2,2-bis (4 chlorophenyl)ethane (DDT) (3)

9.

Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Containing or Contaminated with Unintentionally Produced Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins (PCDDs), Polychlorinated Dibenzofurans (PCDFs), Hexachlorobenzene (HCB) or Polychlorinated Biphenyls (PCBs) (3).

II.   Riktlinjer antagna av OECD:

Technical guidance for the environmentally sound management of specific waste streams:

Used and scrap personal computers (4).

III.   Riktlinjer antagna av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO):

Guidelines on ship recycling (5).

IV.   Riktlinjer antagna av Internationella arbetsorganisationen (ILO):

Safety and health in shipbreaking: guidelines for Asian countries and Turkey (6).


(1)  Antagna vid sjätte mötet för parterna i Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall, 9–13 december 2002.

(2)  Antagna vid sjunde mötet för parterna i Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall, 25–29 oktober 2004.

(3)  Antagna vid åttonde mötet för parterna i Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall, 27 november–1 december 2006.

(4)  Antagen av OECD:s kommitté för miljöpolitik i februari 2003 (dokument ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/slutlig).

(5)  Resolution A.962, antagen av IMO:s församling vid dess 23:e ordinarie möte den 24 november–5 december 2003.

(6)  Godkända för offentliggörande av ILO:s styrelse vid dess 289:e möte den 11–26 mars 2004.”


27.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 309/21


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1380/2007

av den 26 november 2007

om godkännande av endo-1,4-beta-xylanas (Natugrain Wheat TS) som fodertillsats

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser och de skäl och förfaranden som gäller för ett sådant godkännande.

(2)

En ansökan enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 1831/2003 om godkännande av det preparat som anges i bilagan till den här förordningen har lämnats in. Till ansökan bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(3)

Ansökan gäller godkännande av ett nytt användningsområde för preparatet av endo-1,4-beta-xylanas (Natugrain Wheat TS) framställt av Aspergillus niger (CBS 109.713) för kalkoner för köttproduktion i kategorin ”zootekniska tillsatser”.

(4)

Användning av preparatet av endo-1,4-beta-xylanas (Natugrain Wheat TS) framställt av Aspergillus niger (CBS 109.713) godkändes preliminärt för slaktkycklingar genom kommissionens förordning (EG) nr 1458/2005 av den 8 september 2005 om permanent och provisoriskt godkännande av vissa fodertillsatser och om provisoriskt godkännande av nya användningsområden för vissa redan godkända fodertillsatser (2).

(5)

Nya uppgifter har lämnats in till stöd för ansökan om godkännande för kalkoner för köttproduktion. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad ”myndigheten”) konstaterade i sitt yttrande av den 18 april 2007 att preparatet av endo-1,4-beta-xylanas (Natugrain Wheat TS) framställt av Aspergillus niger (CBS 109.713) inte inverkar negativt på djurs och människors hälsa eller på miljön (3). Den konstaterade vidare att preparatet inte medför några andra risker som enligt artikel 5.2 i förordning (EG) nr 1831/2003 skulle förhindra ett godkännande. Enligt yttrandet har användningen av preparatet ingen negativ inverkan på denna nya djurkategori. Myndigheten anser inte att det finns behov av särskilda krav för övervakning efter utsläppandet på marknaden. I yttrandet bekräftas även den rapport om analysmetoden för fodertillsatsen som lämnats av det referenslaboratorium som inrättats på gemenskapsnivå i enlighet med förordning (EG) nr 1831/2003.

(6)

Bedömningen av preparatet visar att det uppfyller villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003. Preparatet bör därför godkännas för användning i enlighet med bilagan till den här förordningen.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det preparat i kategorin ”zootekniska tillsatser” och i den funktionella gruppen ”smältbarhetsförbättrande medel” som anges i bilagan ska godkännas som fodertillsats enligt villkoren i den bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 november 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 378/2005 (EUT L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  EUT L 233, 9.9.2005, s. 3.

(3)  Yttrande från vetenskapliga panelen för tillsatser och produkter eller ämnen som används i foder om säkerheten och effekten av enzympreparatet Natugrain Wheat TS (endo-1,4-beta-xylanas) som fodertillsats för kalkoner för köttproduktion i enlighet med förordning (EG) nr 1831/2003. Antaget den 18 oktober 2007. EFSA Journal (2007) 474, s. 1–11.


BILAGA

Tillsatsens identifieringsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

(handelsnamn)

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Maximiålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

Aktivitet/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Kategori: zootekniska tillsatser. Funktionell grupp: smältbarhetsförbättrande medel.

4d62

BASF Aktiengesellschaft

Endo-1,4-beta-xylanas

EC 3.2.1.8

(Natugrain Wheat TS)

 

Tillsatsens sammansättning:

Preparat av endo-1,4-beta-xylanas (Natugrain Wheat TS) framställt av Aspergillus niger (CBS 109.713). Minsta aktivitet:

I fast form: 5 600 TXU (1)/g

I flytande form: 5 600 TXU/ml

 

Beskrivning av det verksamma ämnet:

Preparat av endo-1,4-beta-xylanas (Natugrain Wheat TS) framställt av Aspergillus niger (CBS 109.713).

 

Analysmetod  (2)

Viskosimetrisk metod baserad på minskad viskositet genom verkan av endo-1,4-beta-xylanas på det xylanhaltiga substratet (vetearabinoxylan) vid pH 3,5 och 55 °C

Kalkoner för köttproduktion

560 TXU

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering

Rekommenderad dos/kg helfoder:

Kalkoner för köttproduktion: 560–840 TXU

För användning i foderblandningar med höga halter av icke-stärkelse-polysackarider (huvudsakligen beta-glukaner och arabinoxylaner), t.ex. sådana som innehåller mer än 40 % vete

17 december 2017


(1)  1 TXU motsvarar den mängd enzym som frigör 5 mikromol reducerande sockerarter (xylosekvivalenter) per minut från vetearabinoxylan vid pH 3,5 och 55 °C.

(2)  Närmare information om analysmetoderna finns på webbplatsen för gemenskapens referenslaboratorium: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


27.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 309/24


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1381/2007

av den 26 november 2007

om ändring av förordning (EG) nr 2133/2001 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter och tulltak inom spannmålssektorn, när det gäller en ökning av gemenskapens medgivanden avseende tullkvoter för fiskfoder från Färöarna enligt KN-nummer ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 och ex 2309 90 41

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 827/68 av den 28 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för vissa produkter som förtecknas i bilaga II till fördraget (1),

med beaktande av rådets beslut 97/126/EG av den 6 december 1996 om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Färöarnas landsstyre, å andra sidan (2),

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (3), särskilt artikel 12.1, och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut nr 1/2005 av gemensamma kommittén EG/Danmark–Färöarna (4) ändrades protokoll 3 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Färöarnas landsstyre, å andra sidan (5) (nedan kallat ”avtalet”), vilket godkändes genom rådets beslut 97/126/EG. Protokoll 3 handlar om definitionen av begreppet ”ursprungsprodukter” och metoder för administrativt samarbete.

(2)

Rådet fattade den 13 juni 2007 ett beslut om gemenskapens ståndpunkt beträffande en ändring av protokoll 4 till avtalet.

(3)

Beslut nr 1/2007 av gemensamma kommittén EG/Danmark–Färöarna (6) om ändring av protokoll nr 4 till avtalet gäller särskilt ändring av den årliga tullkvoten med löpnummer 09.0689.

(4)

Enligt artikel 1 andra stycket punkt 1 i protokoll nr 4 till avtalet, i dess lydelse enligt beslut nr 1/2007 av gemensamma kommittén EG/Danmark–Färöarna, ska de färöiska myndigheterna intyga att fiskfoder som exporteras till EU inom ramen för den förmånskvot som öppnats för fiskfoder enligt KN-nummer ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 och ex 2309 90 41 inte innehåller tillsatser av gluten utöver det gluten som förekommer naturligt i den spannmål som kan ingå i fiskfodret.

(5)

Enligt artikel 3 i beslut nr 1/2007 av gemensamma kommittén EG/Danmark–Färöarna ska ökningen av tullkvoten för kalenderåret 2007 beräknas tidsproportionellt från och med den 1 december 2007. Ökningen av tullkvoten för kalenderåret 2007 bör därför fastställas till 833 ton.

(6)

Kommissionens förordning (EG) nr 2133/2001 (7) bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2133/2001 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2 ska punkt 3 ersättas med följande:

”3.   Produkter som importeras enligt tullkvoten med löpnummer 09.0689 ska övergå till fri omsättning mot uppvisande av

a)

ett ursprungsintyg enligt artikel 16 i protokoll 3 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Färöarnas landsstyre, å andra sidan, om definition av begreppet ’ursprungsprodukter’ och om metoder för administrativt samarbete, och

b)

ett intyg i form av en av de texter som anges i bilaga V, utfärdat av följande färöiska myndighet:

Heilsufrøðiliga starvsstovan/Livsmedels-, veterinär- och miljömyndigheten

Falkavegur 6, 2:a vån.

FO-100 TÓRSHAVN

FÄRÖARNA

Tfn (298) 35 64 00

Fax (298) 35 64 01

Jourtfn (298) 55 64 03 (fram till kl. 23.00)

E-post: HFS@HFS.FO

Webbadress: www.hfs.fo”.

2.

Den text i bilaga II som gäller löpnummer 09.0689 ska ersättas med texten i bilaga I till den här förordningen.

3.

Bilaga II till den här förordningen ska läggas till som bilaga V.

Artikel 2

Trots vad som sägs i artikel 1.2 ska tullkvoten för kalenderåret 2007 vara 10 833 ton.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 december 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 november 2007

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 151, 30.6.1968, s. 16. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 865/2004 (EUT L 161, 30.4.2004, s. 97).

(2)  EGT L 53, 22.2.1997, s. 1.

(3)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 735/2007 (EUT L 169, 29.6.2007, s. 6).

(4)  EUT L 110, 24.4.2006, s. 1.

(5)  EGT L 53, 22.2.1997, s. 2.

(6)  EUT L 275, 19.10.2007, s. 32.

(7)  EGT L 287, 31.10.2001, s. 12. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 880/2007 (EUT L 194, 26.7.2007, s. 3).


BILAGA I

Löpnummer

KN-nummer

Varuslag

Tullkvot

(i ton)

Tullsats

Ursprung

”09.0689

ex 2309 90 10 (1)

ex 2309 90 31 (1)

ex 2309 90 41 (1)

Fiskfoder

20 000

0

Färöarna


(1)  Fiskfoder som omfattas av förmånsimportsystemet får inte innehålla tillsatser av gluten utöver det gluten som naturligt förekommer i den spannmål som kan förekomma i fodret.”


BILAGA II

”BILAGA V

INTYG AV DEN ANSVARIGA MYNDIGHETEN PÅ FÄRÖARNA

(BG)

„Продуктите от риба, предназначени за храна на животни, изнасяни за ЕС по преференциални квоти, не съдържат добавъчен глутен, освен глутена, който присъства естествено в зърнените храни, които могат да влязат в състава на тези продукти.“

(ES)

«Estos piensos para peces exportados a la UE al amparo del contingente preferencial no contienen gluten añadido, con excepción del presente de manera natural en los cereales que puedan intervenir en su composición.»

(CS)

„Toto rybí krmivo vyvážené do EU v rámci preferenční kvóty neobsahuje přidaný lepek, kromě lepku přirozeně přítomného v obilovinách, který se může dostat do složení rybího krmiva.“

(DA)

»Dette fiskefoder, der eksporteres til EU inden for rammerne af præferencetoldkontingentet, indeholder ikke anden gluten end den, der forekommer naturligt i det korn, der kan anvendes i fiskefodersammensætningen.«

(DE)

„Dieses im Rahmen des Präferenzzollkontingents in die EU ausgeführte Fischfutter enthält außer dem Gluten, das von Natur aus in dem im Fischfutter enthaltenen Getreide vorhanden ist, kein zugesetztes Gluten.“

(ET)

„Sooduskvootide raames ELi eksporditud kalasööt ei sisalda lisatud gluteeni peale teraviljas looduslikult esineva gluteeni, mis kokkusegamisel võib sattuda kalasööda sisse.”

(EL)

«Οι ιχθυοτροφές που εξάγονται στην ΕΕ βάσει της προτιμησιακής ποσόστωσης δεν περιέχουν πρόσθετη γλουτένη, επιπλέον της γλουτένης που απαντάται υπό φυσική μορφή στα σιτηρά τα οποία ενδέχεται να αποτελούν συστατικό στοιχείο της σύνθεσης των ιχθυοτροφών.»

(EN)

‘This fish feed exported to the EU under preferential quota does not contain added gluten, in addition to the gluten naturally present in the cereals that may enter in the compounding of the fish feed.’

(FR)

«Ces aliments pour poissons exportés vers l'Union européenne dans le cadre du contingent préférentiel ne contiennent pas de gluten autre que celui naturellement présent dans les céréales qui peuvent entrer dans la composition des aliments pour poissons.»

(IT)

«Gli alimenti per pesci esportati nell'UE nell'ambito del presente contingente preferenziale non contengono glutine aggiunto, oltre al glutine naturalmente presente nei cereali che possono entrare nella composizione degli alimenti per pesci.»

(LV)

“Šīs preferenciālās kvotas ietvaros uz ES eksportētai zivju barībai nav pievienots lipeklis papildus tam lipeklim, kas dabiski atrodams labībā un var nonākt zivju barības maisījumā.”

(LT)

„Šiame į ES pagal lengvatinę kvotą eksportuojamame žuvų pašare nėra pridėta daugiau glitimo, nei jo natūraliai yra grūduose, kurie gali būti viena iš žuvų pašaro sudėtinių dalių.“

(HU)

„A preferenciális vámkontingens keretében az EU-ba exportált haltáp nem tartalmaz az összetevői között szereplő gabonákban természetesen jelen lévő gluténon felül hozzáadott glutént.”

(MT)

“Dan l-għalf tal-ħut esportat għall-UE skond kwota preferenzjali ma fihx gluten miżjud, minbarra dak il-gluten li jinstab fiċ-ċereali b'mod naturali, li jista' jiġi mħallat ma' l-għalf tal-ħut.”

(NL)

„Dit visvoeder dat naar de EU wordt uitgevoerd in het kader van het preferentiële contingent, bevat geen toegevoegde gluten bovenop de gluten die van nature aanwezig zijn in het graan dat is gebruikt bij de samenstelling van het visvoeder.”

(PL)

„Niniejszy wywóz paszy dla ryb do UE w ramach preferencyjnego kontyngentu nie zawiera dodatku glutenu, ponad tę ilość glutenu, która występuje naturalnie w zbożach, które mogą wchodzić w skład tej paszy.”

(PT)

«Os alimentos para peixe exportados para a UE ao abrigo de contingentes preferenciais não podem conter glúten adicionado, para além do glúten naturalmente presente nos cereais que podem entrar na composição dos alimentos para peixe.»

(RO)

„Această hrană pentru pești exportată în UE în cadrul contingentului preferențial nu conține gluten ca aditiv, cu excepția celui care se găsește în mod natural în cerealele care pot intra în compoziția acestor produse.”

(SK)

„Toto krmivo pre ryby vyvážané do EÚ v rámci preferenčnej kvóty neobsahuje pridaný lepok iný ako lepok prirodzene obsiahnutý v obilninách, ktoré môžu tvoriť zložku krmiva pre ryby.“

(SL)

„Ta hrana za ribe, ki se izvaža v EU v preferencialni kvoti, ne vsebuje dodanega glutena poleg tistega, ki je naravno prisoten v žitaricah, ki se lahko nahajajo v tej hrani.“

(FI)

”Tässä etuuskiintiössä EU:hun viety kalanrehu ei sisällä lisättyä gluteenia kalanrehun valmistuksessa mahdollisesti käytettävässä viljassa luonnostaan olevan gluteenin lisäksi.”

(SV)

”Detta fiskfoder, som exporteras till EU inom ramen för en förmånskvot, innehåller inte tillsatser av gluten utöver det gluten som förekommer naturligt i den spannmål som kan ingå i fiskfodret.” ”


27.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 309/28


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1382/2007

av den 26 november 2007

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 774/94 beträffande importordningen för griskött

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2759/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för griskött (1), särskilt artikel 11.1,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 774/94 av den 29 mars 1994 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för nötkött av hög kvalitet, griskött, fjäderfäkött, vete och blandsäd samt kli och andra restprodukter (2), särskilt artikel 7, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 1556/2006 av den 18 oktober 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 774/94 vad gäller importordningen för griskött (3) har ändrats i väsentliga avseenden och nya ändringar är nödvändiga. Förordning (EG) nr 1556/2006 bör därför upphävas och ersättas med en ny förordning.

(2)

Genom förordning (EG) nr 774/94 öppnades från och med den 1 januari 1994 nya årliga tullkvoter för vissa grisköttsprodukter. Tillämpningen av dessa kvoter är inte tidsbegränsad.

(3)

Tullkvoterna bör förvaltas med hjälp av importlicenser. För detta ändamål bör det fastställas regler om hur ansökningarna ska lämnas in och om vilka uppgifter som ska anges i ansökningarna och i licenserna.

(4)

Kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (4) och kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (5) bör tillämpas, om inte annat föreskrivs genom den här förordningen.

(5)

För att säkra regelbundenhet i importen bör kvotperioden från och med den 1 januari till och med den 31 december delas in i flera delperioder. Under alla omständigheter upphör enligt förordning (EG) nr 1301/2006 licenserna att gälla efter kvotperiodens sista dag.

(6)

Risken för spekulation inom grisköttssektorn gör att det måste fastställas exakta villkor för aktörernas tillträde till tullkvotsordningen.

(7)

För att säkra att tullkvoterna förvaltas korrekt bör en säkerhet på 20 euro per 100 kilogram föreskrivas för importlicenserna.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för griskött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Genom denna förordning fastställs föreskrifter för förvaltningen av den importtullkvot för färskt, kylt eller fryst griskött enligt KN-nummer 0203 19 13 och 0203 29 15 som öppnas enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 774/94.

2.   Tullkvoten öppnas på årsbasis för perioden från och med den 1 januari till och med den 31 december.

3.   I bilaga I anges den kvantitet produkter som omfattas av den kvot som avses i punkt 1, gällande tullsats och löpnummer.

Artikel 2

Om inte annat följer av den här förordningen ska förordningarna (EG) nr 1291/2000 och (EG) nr 1301/2006 tillämpas.

Artikel 3

Den kvantitet som fastställs för den årliga kvotperioden ska fördelas på fyra delperioder enligt följande:

a)

25 % för perioden 1 januari–31 mars.

b)

25 % för perioden 1 april–30 juni.

c)

25 % för perioden 1 juli–30 september.

d)

25 % för perioden 1 oktober–31 december.

Artikel 4

1.   När artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006 tillämpas, ska den som ansöker om en importlicens, samtidigt som den första ansökan för en viss årlig kvotperiod lämnas in, lämna bevis för att sökanden under var och en av de båda perioder som avses i den artikeln har importerat eller exporterat minst 50 ton av de produkter som avses i artikel 1 i förordning (EEG) nr 2759/75.

2.   Det löpnummer som anges i bilaga I till denna förordning ska anges i licensansökan. Denna får avse flera produkter med olika KN-nummer. I sådana fall ska samtliga KN-nummer anges i fält 16 och varubeskrivningen i fält 15 i licensansökan och licensen.

Licensansökningar måste avse minst 20 ton och högst 20 % av den kvantitet som är tillgänglig för den berörda kvoten för den aktuella delperioden.

3.   I licensansökan och i själva licensen ska följande anges:

a)

I fält 8: ursprungslandet.

b)

I fält 20: en av de uppgifter som anges i del A i bilaga II.

Fält 24 i licensen ska innehålla någon av uppgifterna i del B i bilaga II.

Artikel 5

1.   Licensansökningar får endast lämnas in under de första sju dagarna i den månad som föregår varje delperiod som anges i artikel 3.

2.   En säkerhet på 20 euro per 100 kilogram ska ställas samtidigt med licensansökan.

3.   Med avvikelse från artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1301/2006 får varje sökande lämna in flera ansökningar om importlicenser för produkter tillhörande ett och samma löpnummer, om dessa produkter har sitt ursprung i olika länder. Separata ansökningar för varje ursprungsland ska lämnas in samtidigt till den behöriga myndigheten i respektive medlemsstat. De ska betraktas som en enda ansökan vad beträffar den maximikvantitet som avses i artikel 4.2 andra stycket i denna förordning.

4.   Medlemsstaterna ska, senast den tredje arbetsdagen efter utgången av perioden för inlämnande av ansökan, till kommissionen anmäla de sammanlagda kvantiteter (i kilogram) för vilka ansökningar har lämnats in för varje produktgrupp.

5.   Licenserna ska utfärdas från och med den sjunde arbetsdagen och senast den elfte arbetsdagen efter slutet av den rapporteringsperiod som föreskrivs i punkt 4.

6.   Kommissionen ska i tillämpliga fall fastställa de kvantiteter för vilka inga ansökningar har lämnats in och som automatiskt ska läggas till de fastställda kvantiteterna för den följande delkvotperioden.

Artikel 6

1.   Genom undantag från artikel 11.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006 ska medlemsstaterna före utgången av den första månaden av varje delkvotperiod till kommissionen anmäla de sammanlagda kvantiteter, uttryckta i kilogram, för vilka licenser har utfärdats enligt artikel 11.1 b i den förordningen.

2.   Medlemsstaterna ska, före slutet av den fjärde månaden efter varje årlig kvotperiod, meddela kommissionen de kvantiteter (i kilogram) för varje löpnummer som har övergått till fri omsättning enligt denna förordning under perioden i fråga.

3.   Genom undantag från artikel 11.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006 ska medlemsstaterna till kommissionen anmäla de kvantiteter (i kilogram) som omfattas av outnyttjade, eller endast delvis utnyttjade, importlicenser, den första gången samtidigt med ansökningarna för den sista delperioden och den andra gången före den sista dagen i den fjärde månaden efter utgången av varje årlig period.

Artikel 7

1.   Genom undantag från artikel 23 i förordning (EG) nr 1291/2000 ska giltighetstiden för importlicenserna vara etthundrafemtio dagar från och med den första dagen av den delperiod som de har utfärdats för.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1291/2000, får de rättigheter som följer av licenserna endast överlåtas till mottagare som uppfyller de urvalskriterier som anges i artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006 och i artikel 4.1 i den här förordningen.

Artikel 8

Förordning (EG) nr 1556/2006 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 9

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 december 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 november 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EGT L 91, 8.4.1994, s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2198/95 (EGT L 221, 19.9.1995, s. 3).

(3)  EUT L 288, 19.10.2006, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1940/2006 (EUT L 407, 30.12.2006, s. 153. Rättad i EUT L 44, 15.2.2007, s. 77).

(4)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2006 (EUT L 365, 21.12.2006, s. 52).

(5)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 289/2007 (EUT L 78, 17.3.2007, s. 17).


BILAGA I

Löpnummer

KN-nummer

Tullsats

Kvantitet (ton)

(produktvikt)

09.4046

0203 19 13

0203 29 15

0 %

7 000


BILAGA II

A.   Uppgifter som avses i artikel 4.3 första stycket b:

På bulgariska

:

Регламент (ЕО) № 1382/2007

På spanska

:

Reglamento (CE) no 1382/2007

På tjeckiska

:

Nařízení (ES) č. 1382/2007

På danska

:

Forordning (EF) nr. 1382/2007

På tyska

:

Verordnung (EG) Nr. 1382/2007

På estniska

:

Määrus (EÜ) nr 1382/2007

På grekiska

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1382/2007

På engelska

:

Regulation (EC) No 1382/2007

På franska

:

Règlement (CE) no 1382/2007

På italienska

:

Regolamento (CE) n. 1382/2007

På lettiska

:

Regula (EK) Nr. 1382/2007

På litauiska

:

Reglamentas (EB) Nr. 1382/2007

På ungerska

:

1382/2007/EK rendelet

På maltesiska

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1382/2007

På nederländska

:

Verordening (EG) nr. 1382/2007

På polska

:

Rozporządzenie (WE) nr 1382/2007

På portugisiska

:

Regulamento (CE) n.o 1382/2007

På rumänska

:

Regulamentul (CE) nr. 1382/2007

På slovakiska

:

Nariadenie (ES) č. 1382/2007

På slovenska

:

Uredba (ES) št. 1382/2007

På finska

:

Asetus (EY) N:o 1382/2007

På svenska

:

Förordning (EG) nr 1382/2007

B.   Uppgifter som avses i artikel 4.3 andra stycket:

På bulgariska

:

Мито, определено на 0 %, съгласно Регламент (ЕО) № 1382/2007

På spanska

:

Derecho de aduana del 0 % en aplicación del Reglamento (CE) no 1382/2007

På tjeckiska

:

Clo stanoveno na 0 % podle nařízení (ES) č. 1382/2007

På danska

:

Told fastsat til 0 % i henhold til forordning (EF) nr. 1382/2007

På tyska

:

Auf 0 v. H. festgesetzter Zoll gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1382/2007

På estniska

:

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1382/2007 on kinnitatud 0 % tollimaks

På grekiska

:

Δασμός καθοριζόμενος σε 0 % κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1382/2007

På engelska

:

Customs duty fixed at 0 % pursuant to Regulation (EC) No 1382/2007

På franska

:

droit de douane fixé à 0 % en application du règlement (CE) no 1382/2007

På italienska

:

Dazio doganale fissato allo 0 % in applicazione del regolamento (CE) n. 1382/2007

På lettiska

:

Noteikts 0 % muitas nodoklis, ievērojot Regulu (EK) Nr. 1382/2007

På litauiska

:

0 % muitas, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1382/2007

På ungerska

:

0 %-os vámtétel az 1382/2007/EK rendelet alapján

På maltesiska

:

Rata ta’ dazju doganali ffissat għal 0 % skond ir-Regolament (KE) Nru 1382/2007

På nederländska

:

Douanerecht 0 % op grond van Verordening (EG) nr. 1382/2007

På polska

:

Cło ustalone na poziomie 0 % na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 1382/2007

På portugisiska

:

Direito aduaneiro fixado em 0 %, nos termos do Regulamento (CE) n.o 1382/2007

På rumänska

:

Taxe vamale fixate la 0 % în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1382/2007

På slovakiska

:

Clo stanovené na úrovni 0 % podľa nariadenia (ES) č. 1382/2007

På slovenska

:

0 % dajatev v skladu z Uredbo (ES) št. 1382/2007

På finska

:

Tulliksi vahvistettu 0 % asetuksen (EY) N:o 1382/2007 mukaisesti

På svenska

:

Tullsats fastställd till 0 % i enlighet med Förordning (EG) nr 1382/2007


BILAGA III

Jämförelsetabell

Förordning (EG) nr 1556/2006

Denna förordning

Artikel 1.1

Artikel 1.1

Artikel 1.2

Artikel 2

Artikel 1.3

Artikel 1.2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3.1

Artikel 4.1

Artikel 3.2

Artikel 4.2

Artikel 3.3

Artikel 4.3 a

Artikel 3.4

Artikel 4.3 b

Artikel 3.5

Artikel 4.3 andra stycket

Artikel 4.1 första stycket

Artikel 5.1

Artikel 4.1 andra stycket

Artikel 4.2

Artikel 5.3

Artikel 4.3

Artikel 5.4

Artikel 4.4

Artikel 5.5

Artikel 4.5

Artikel 6.2

Artikel 5.1

Artikel 7.1

Artikel 5.2

Artikel 7.2

Artikel 6

Artikel 5.2

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga IIa

Bilaga II del A

Bilaga IIb

Bilaga II del B

Bilaga III

Bilaga IV

Bilaga V

Bilaga VI


27.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 309/34


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1383/2007

av den 26 november 2007

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 779/98 beträffande öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter avseende import till gemenskapen av fjäderfäkött med ursprung i Turkiet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2777/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för fjäderfäkött (1), särskilt artikel 6.1,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 779/98 av den 7 april 1998 om import till gemenskapen av jordbruksprodukter med ursprung i Turkiet och om upphävande av förordning (EEG) nr 4115/86 och om ändring av förordning (EG) nr 3010/95 (2), särskilt artikel 1, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 1396/98 av den 30 juni 1998 om tillämpningsföreskrifter vad avser fjäderfäkött för rådets förordning (EG) nr 779/98 om import till gemenskapen av jordbruksprodukter med ursprung i Turkiet och om upphävande av förordning (EEG) nr 4115/86 och om ändring av förordning (EG) nr 3010/95 (3) har vid flera tillfällen ändrats i väsentliga avseenden och nya ändringar är nödvändiga. Förordning (EG) nr 1396/98 bör därför upphävas och ersättas med en ny förordning.

(2)

Tullkvoterna bör förvaltas med hjälp av importlicenser. För detta ändamål bör det fastställas regler om hur ansökningarna ska lämnas in och om vilka uppgifter som ska anges i ansökningarna och i licenserna.

(3)

Kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (4) och kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (5) bör tillämpas, om inte annat föreskrivs genom den här förordningen.

(4)

För att säkra regelbundenhet i importen bör den kvotperiod som sträcker sig från och med den 1 januari till och med den 31 december delas in i flera delperioder. Under alla omständigheter begränsar förordning (EG) nr 1301/2006 licensernas giltighetstid till kvotperiodens sista dag.

(5)

Risken för spekulation inom fjäderfäköttssektorn gör att det måste fastställas exakta villkor för aktörernas tillträde till tullkvotsordningen.

(6)

För att säkra att tullkvoterna förvaltas korrekt bör en säkerhet på 20 euro per 100 kilo föreskrivas för importlicenserna.

(7)

I aktörernas intresse bör det föreskrivas att kommissionen ska fastställa vilka kvantiteter som inte omfattas av någon ansökan och som därför ska överföras till följande delperiod i enlighet med artikel 7.4 i förordning (EG) nr 1301/2006.

(8)

De åtgärder som föreskrivs genom denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för fjäderfäkött och ägg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Den tullkvot som anges i bilaga I ska öppnas för import av fjäderfäköttprodukter med de KN-nummer som anges i bilaga I.

Tullkvoten öppnas på årsbasis för perioden från och med den 1 januari till och med den 31 december.

2.   I bilaga I anges de produktkvantiteter som omfattas av den kvot som avses i punkt 1, tillämplig tullsats, löpnummer och motsvarande gruppnummer.

Artikel 2

Om inte annat följer av den här förordningen, ska förordningarna (EG) nr 1291/2000 och (EG) nr 1301/2006 tillämpas.

Artikel 3

Den kvantitet som fastställs för den årliga kvotperioden ska fördelas på fyra delperioder enligt följande:

a)

25 % för perioden 1 januari–31 mars.

b)

25 % för perioden 1 april–30 juni.

c)

25 % för perioden 1 juli–30 september.

d)

25 % för perioden 1 oktober–31 december.

Artikel 4

1.   Vid tillämpning av artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006 ska den som ansöker om en importlicens, då den första ansökan för en viss tullkvotperiod lämnas in, lämna ett intyg på att sökanden under var och en av de båda perioder som avses i artikeln har importerat eller exporterat minst 50 ton produkter som omfattas av förordning (EEG) nr 2777/75.

2.   Licensansökan får avse flera produkter som omfattas av olika KN-nummer. I sådana fall ska samtliga KN-nummer anges i fält 16 och varubeskrivningen i fält 15 i licensansökan och i licensen.

Licensansökningar ska avse minst 10 ton och högst 10 % av den kvantitet som är tillgänglig för kvoten i fråga under den berörda delperioden.

3.   Utfärdandet av en licens medför skyldighet att importera från Turkiet.

I licensansökan och i själva licensen ska följande anges:

a)

I fält 8: ursprungslandet och kryssmarkering av svarsalternativet ”ja”.

b)

I fält 20: en av de uppgifter som anges i del A i bilaga II.

Fält 24 i licensen ska innehålla någon av uppgifterna i del B i bilaga II.

Artikel 5

1.   Licensansökningar får endast lämnas in under de första sju dagarna i den månad som föregår varje delperiod som anges i artikel 3.

2.   En säkerhet på 20 euro per 100 kilo ska ställas samtidigt med licensansökan.

3.   Medlemsstaterna ska, senast den femte dagen efter utgången av perioden för inlämnande av ansökan, till kommissionen anmäla de sammanlagda kvantiteter (i kilo) för vilka ansökningar gjorts för varje grupp.

4.   Licenserna ska utfärdas från och med den sjunde arbetsdagen och senast den elfte arbetsdagen efter slutet av den rapporteringsperiod som föreskrivs i punkt 3.

5.   Kommissionen ska i tillämpliga fall fastställa de kvantiteter för vilka inga ansökningar har lämnats in och som automatiskt ska läggas till de fastställda kvantiteterna för den följande delkvotperioden.

Artikel 6

1.   Genom undantag från artikel 11.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006 ska medlemsstaterna före utgången av den första månaden av varje delkvotperiod till kommissionen anmäla de sammanlagda kvantiteter, uttryckta i kilo, för vilka licenser har utfärdats enligt artikel 11.1 b i den förordningen.

2.   Medlemsstaterna ska, före utgången av den fjärde månaden efter varje årlig kvotperiod, underrätta kommissionen om vilka kvantiteter (i kilo) som faktiskt har övergått till fri omsättning i enlighet med denna förordning under den berörda perioden för varje löpnummer.

3.   Genom undantag från artikel 11.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006 ska medlemsstaterna till kommissionen vid två tillfällen anmäla de kvantiteter (i kilo) som omfattas av outnyttjade, eller endast delvis utnyttjade, importlicenser, för första gången samtidigt med ansökningarna för den sista delperioden och för andra gången före utgången av den fjärde månaden efter varje årlig period.

Artikel 7

1.   Genom undantag från artikel 23 i förordning (EG) nr 1291/2000 ska giltighetstiden för importlicenserna vara etthundrafemtio dagar från och med den första dagen av den delperiod som de har utfärdats för.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1291/2000 får de rättigheter som följer av licenserna endast överlåtas till mottagare som uppfyller de urvalskriterier som anges i artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006 och i artikel 4.1 i den här förordningen.

Artikel 8

Innan importerade produkter får övergå till fri omsättning ska ett ursprungsbevis uppvisas i enlighet med bestämmelserna i protokoll nr 3 till beslut nr 1/98 fattat av associeringsrådet för EG och Turkiet (6).

Artikel 9

Förordning (EG) nr 1396/98 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till denna förordning och läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 10

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 november 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 77. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 679/2006 (EUT L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  EGT L 113, 15.4.1998, s. 1.

(3)  EGT L 187, 1.7.1998, s. 41. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1961/2006 (EUT L 408, 30.12.2006, s. 1).

(4)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2006 (EUT L 365, 21.12.2006, s. 52).

(5)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 289/2007 (EUT L 78, 17.3.2007, s. 17).

(6)  EGT L 86, 20.3.1998, s. 1.


BILAGA I

Grupp

Löpnummer

KN-nummer

Kvottullsats

(euro per ton)

Årlig tullkvot

(nettoton)

T1

09.4103

0207 25 10

170

1 000

0207 25 90

186

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230


BILAGA II

A.   Uppgifter som avses i artikel 4.3 andra stycket, punkt b:

på bulgariska

:

Регламент (ЕО) № 1383/2007.

på spanska

:

Reglamento (CE) no 1383/2007.

på tjeckiska

:

Nařízení (ES) č. 1383/2007.

på danska

:

Forordning (EF) nr. 1383/2007.

på tyska

:

Verordnung (EG) Nr. 1383/2007.

på estniska

:

Määrus (EÜ) nr 1383/2007.

på grekiska

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2007.

på engelska

:

Regulation (EC) No 1383/2007.

på franska

:

Règlement (CE) no 1383/2007.

på italienska

:

Regolamento (CE) n. 1383/2007.

på lettiska

:

Regula (EK) Nr. 1383/2007.

på litauiska

:

Reglamentas (EB) Nr. 1383/2007.

på ungerska

:

1383/2007/EK rendelet.

på maltesiska

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1383/2007.

på nederländska

:

Verordening (EG) nr. 1383/2007.

på polska

:

Rozporządzenie (WE) nr 1383/2007.

på portugisiska

:

Regulamento (CE) n.o 1383/2007.

på rumänska

:

Regulamentul (CE) nr. 1383/2007.

på slovakiska

:

Nariadenie (ES) č. 1383/2007.

på slovenska

:

Uredba (ES) št. 1383/2007.

på finska

:

Asetus (EY) N:o 1383/2007.

på svenska

:

Förordning (EG) nr 1383/2007.

B.   Uppgifter som avses i artikel 4.3 tredje stycket:

på bulgariska

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1383/2007.

på spanska

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 1383/2007.

på tjeckiska

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1383/2007.

på danska

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 1383/2007.

på tyska

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1383/2007.

på estniska

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1383/2007.

på grekiska

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2007.

på engelska

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 1383/2007.

på franska

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 1383/2007.

på italienska

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 1383/2007.

på lettiska

:

Regulā (EK) Nr. 1383/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

på litauiska

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1383/2007.

på ungerska

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése az 1383/2007/EK rendelet szerint.

på maltesiska

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 1383/2007.

på nederländska

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1383/2007.

på polska

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1383/2007.

på portugisiska

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 1383/2007.

på rumänska

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1383/2007.

på slovakiska

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 1383/2007.

på slovenska

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 1383/2007.

på finska

:

Asetuksessa (EY) N:o 1383/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

på svenska

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 1383/2007.


BILAGA III

Jämförelsetabell

Förordning (EG) nr 1396/98

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3.1 a

Artikel 4.1

Artikel 3.1 b

Artikel 4.2

Artikel 3.1 c

Artikel 4.3

Artikel 3.1 d

Artikel 4.3

Artikel 3.1 e

Artikel 4.3

Artikel 4.1 första stycket

Artikel 5.1

Artikel 4.1 andra stycket

Artikel 4.2

Artikel 4.3

Artikel 5.2

Artikel 4.4 första stycket

Artikel 5.3

Artikel 4.4 andra stycket

Artikel 4.5

Artikel 4.6

Artikel 5.4

Artikel 4.7

Artikel 4.8 första stycket

Artikel 6.2

Artikel 4.8 andra stycket

Artikel 5 första stycket

Artikel 7.1

Artikel 5 andra stycket

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 10

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga III

Bilaga IV


27.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 309/40


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1384/2007

av den 26 november 2007

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2398/96 beträffande öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter avseende import till gemenskapen av fjäderfäkött med ursprung i Israel

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2777/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för fjäderfäkött (1), särskilt artikel 6.1,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2398/96 av den 12 december 1996 om öppnande av den tullkvot för kalkonkött som har sitt ursprung i och kommer från Israel om vilken stadgas i associeringsavtalet och interimsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och staten Israel (2), särskilt artikel 2,

med beaktande av rådets beslut 2003/917/EG av den 22 december 2003 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder och ersättande av protokoll nr 1 och 2 till associeringsavtalet EG–Israel (3), särskilt artikel 2, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 2497/96 av den 18 december 1996 om tillämpningsföreskrifter vad avser fjäderfäkött för den ordning som fastställs i associeringsavtalet och interimsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och staten Israel (4) har vid flera tillfällen ändrats i väsentliga avseenden och nya ändringar är nödvändiga. Förordning (EG) nr 2497/96 bör därför upphävas och ersättas med en ny förordning.

(2)

Tullkvoterna bör förvaltas med hjälp av importlicenser. För detta ändamål bör det fastställas regler om hur ansökningarna ska lämnas in och om vilka uppgifter som ska anges i ansökningarna och i licenserna.

(3)

Kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (5) och kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (6) bör tillämpas, om inte annat föreskrivs genom den här förordningen.

(4)

För att säkra regelbundenhet i importen bör den kvotperiod som sträcker sig från och med den 1 januari till och med den 31 december delas in i flera delperioder. Under alla omständigheter begränsar förordning (EG) nr 1301/2006 licensernas giltighetstid till kvotperiodens sista dag.

(5)

Risken för spekulation inom fjäderfäköttssektorn gör att det måste fastställas exakta villkor för aktörernas tillträde till tullkvotsordningen.

(6)

För att säkra att tullkvoterna förvaltas korrekt bör en säkerhet på 20 euro per 100 kilo föreskrivas för importlicenserna.

(7)

I aktörernas intresse bör det föreskrivas att kommissionen ska fastställa vilka kvantiteter som inte omfattas av någon ansökan och som därför ska överföras till följande delperiod i enlighet med artikel 7.4 i förordning (EG) nr 1301/2006.

(8)

De åtgärder som föreskrivs genom denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för fjäderfäkött och ägg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De tullkvoter som anges i bilaga I ska öppnas i enlighet med förordning (EG) nr 2398/96 för import av fjäderfäköttprodukter med de KN-nummer som anges i bilaga I.

Tullkvoterna öppnas på årsbasis för perioden från och med den 1 januari till och med den 31 december.

2.   De produktkvantiteter som omfattas av de kvoter som avses i punkt 1, tillämplig minskning av tullsatsen, löpnummer och motsvarande gruppnummer anges i bilaga I.

Artikel 2

Om inte annat följer av den här förordningen, ska förordningar (EG) nr 1291/2000 och (EG) nr 1301/2006 tillämpas.

Artikel 3

Den fastställda kvantiteten för den årliga kvotperioden ska för varje löpnummer fördelas på fyra delperioder enligt följande:

a)

25 % för perioden 1 januari–31 mars.

b)

25 % för perioden 1 april–30 juni.

c)

25 % för perioden 1 juli–30 september.

d)

25 % för perioden 1 oktober–31 december.

Artikel 4

1.   Vid tillämpning av artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006 ska den som ansöker om en importlicens, då den första ansökan för en viss tullkvotperiod lämnas in, lämna ett intyg på att sökanden under var och en av de båda perioder som avses i artikeln har importerat eller exporterat minst 50 ton produkter som omfattas av förordning (EEG) nr 2777/75.

2.   Licensansökningar får inte avse mer än ett av de löpnummer som anges i bilaga I till denna förordning. Den får avse flera produkter med olika KN-nummer. I sådana fall ska samtliga KN-nummer anges i fält 16 och varubeskrivningen i fält 15 i licensansökan och i licensen.

Licensansökningar ska avse minst 10 ton och högst 10 % av den kvantitet som är tillgänglig för kvoten i fråga under den berörda delperioden.

3.   Utfärdandet av en licens medför skyldighet att importera från Israel.

I licensansökan och i själva licensen ska följande anges:

a)

I fält 8: ursprungslandet och kryssmarkering av svarsalternativet ”ja”.

b)

I fält 20: en av de uppgifter som anges i del A av bilaga II.

Fält 24 i licensen ska innehålla någon av uppgifterna i del B av bilaga II.

Artikel 5

1.   Licensansökningar får endast lämnas in under de första sju dagarna i den månad som föregår varje delperiod som anges i artikel 3.

2.   En säkerhet på 20 euro per 100 kilo ska ställas samtidigt med licensansökan.

3.   Medlemsstaterna ska, senast den femte dagen efter utgången av perioden för inlämnande av ansökan, till kommissionen anmäla de sammanlagda kvantiteter (i kilo) för vilka ansökningar gjorts för varje grupp.

4.   Licenserna ska utfärdas från och med den sjunde arbetsdagen och senast den elfte arbetsdagen efter slutet av den rapporteringsperiod som föreskrivs i punkt 3.

5.   Kommissionen ska i tillämpliga fall fastställa de kvantiteter för vilka inga ansökningar har lämnats in och som automatiskt ska läggas till de fastställda kvantiteterna för den följande delkvotperioden.

Artikel 6

1.   Genom undantag från artikel 11.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006 ska medlemsstaterna före utgången av den första månaden av varje delkvotperiod till kommissionen anmäla de sammanlagda kvantiteter, uttryckta i kilo, för vilka licenser har utfärdats enligt artikel 11.1 b i den förordningen.

2.   Medlemsstaterna ska, före utgången av den fjärde månaden efter varje årlig kvotperiod, underrätta kommissionen om vilka kvantiteter (i kilo) som faktiskt har övergått till fri omsättning i enlighet med denna förordning under den berörda perioden för varje löpnummer.

3.   Genom undantag från artikel 11.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006 ska medlemsstaterna till kommissionen vid två tillfällen anmäla de kvantiteter (i kilo) som omfattas av outnyttjade, eller endast delvis utnyttjade, importlicenser, för första gången samtidigt med ansökningarna för den sista delperioden och för andra gången före utgången av den fjärde månaden efter varje årlig period.

Artikel 7

1.   Genom undantag från artikel 23 i förordning (EG) nr 1291/2000 ska giltighetstiden för importlicenserna vara etthundrafemtio dagar från och med den första dagen av den delperiod som de har utfärdats för.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1291/2000 får de rättigheter som följer av licenserna endast överlåtas till mottagare som uppfyller de urvalskriterier som anges i artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006 och i artikel 4.1 i den här förordningen.

Artikel 8

Innan importerade produkter får övergå till fri omsättning ska ett ursprungsbevis uppvisas i enlighet med bestämmelserna i artikel 16 i protokoll nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och staten Israel, å andra sidan.

Artikel 9

Förordning (EG) nr 2497/96 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till denna förordning och läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 10

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 november 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 77. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 679/2006 (EUT L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  EGT L 327, 18.12.1996, s. 7.

(3)  EUT L 346, 31.12.2003, s. 65.

(4)  EGT L 338, 28.12.1996, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1937/2006 (EUT L 407, 30.12.2006, s. 143).

(5)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2006 (EUT L 365, 21.12.2006, s. 52).

(6)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 289/2007 (EUT L 78, 17.3.2007, s. 17).


BILAGA I

Grupp

Löpnummer

KN-nummer

Varuslag (1)

Nedsättning i procent av tullsatserna för mest gynnad nation

Årliga kvantiteter

(i ton)

IL 1

09.4092

0207 25

Kalkonkött, ostyckat, fryst

100

1 568

0207 27 10

Benfria styckningsdelar av kalkon, frysta

0207 27 30

0207 27 40

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

Styckningsdelar av kalkon med ben, frysta

IL 2

09.4091

ex 0207 32

Ostyckat kött av ankor och gäss, färskt eller kylt

100

560

ex 0207 33

Ostyckat kött av ankor och gäss, fryst

ex 0207 35

Andra styckningsdelar och ätbara slaktbiprodukter av ankor och gäss, färska eller kylda

ex 0207 36

Andra styckningsdelar och ätbara slaktbiprodukter av ankor och gäss, frysta


(1)  Med avvikelse från reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen ska varubeskrivningen endast anses vara vägledande, eftersom förmånssystemet vad gäller denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning. Där ex KN-nummer anges ska förmånssystemet bestämmas genom att KN-numret och motsvarande varubeskrivning tillämpas tillsammans.


BILAGA II

A.   Uppgifter som avses i artikel 4.3 andra stycket, punkt b:

på bulgariska

:

Регламент (ЕО) № 1384/2007.

på spanska

:

Reglamento (CE) no 1384/2007.

på tjeckiska

:

Nařízení (ES) č. 1384/2007.

på danska

:

Forordning (EF) nr. 1384/2007.

på tyska

:

Verordnung (EG) Nr. 1384/2007.

på estniska

:

Määrus (EÜ) nr 1384/2007.

på grekiska

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1384/2007.

på engelska

:

Regulation (EC) No 1384/2007.

på franska

:

Règlement (CE) no 1384/2007.

på italienska

:

Regolamento (CE) n. 1384/2007.

på lettiska

:

Regula (EK) Nr. 1384/2007.

på litauiska

:

Reglamentas (EB) Nr. 1384/2007.

på ungerska

:

1384/2007/EK rendelet.

på maltesiska

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1384/2007.

på nederländska

:

Verordening (EG) nr. 1384/2007.

på polska

:

Rozporządzenie (WE) nr 1384/2007.

på portugisiska

:

Regulamento (CE) n.o 1384/2007.

på rumänska

:

Regulamentul (CE) nr. 1384/2007.

på slovakiska

:

Nariadenie (ES) č. 1384/2007.

på slovenska

:

Uredba (ES) št. 1384/2007.

på finska

:

Asetus (EY) N:o 1384/2007.

på svenska

:

Förordning (EG) nr 1384/2007.

B.   Uppgifter som avses i artikel 4.3 tredje stycket:

på bulgariska

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1384/2007.

på spanska

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 1384/2007.

på tjeckiska

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1384/2007.

på danska

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 1384/2007.

på tyska

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1384/2007.

på estniska

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1384/2007.

på grekiska

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1384/2007.

på engelska

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 1384/2007.

på franska

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 1384/2007.

på italienska

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 1384/2007.

på lettiska

:

Regulā (EK) Nr. 1384/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

på litauiska

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1384/2007.

på ungerska

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése az 1384/2007/EK rendelet szerint.

på maltesiska

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 1384/2007.

på nederländska

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1384/2007.

på polska

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1384/2007.

på portugisiska

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 1384/2007.

på rumänska

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1384/2007.

på slovakiska

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 1384/2007.

på slovenska

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 1384/2007.

på finska

:

Asetuksessa (EY) N:o 1384/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

på svenska

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 1384/2007.


BILAGA III

Jämförelsetabell

Förordning (EG) nr 2497/96

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3.1 a

Artikel 4.1

Artikel 3.1 b

Artikel 4.2

Artikel 3.1 c

Artikel 4.3

Artikel 3.1 d

Artikel 4.3

Artikel 3.1 e

Artikel 4.3

Artikel 4.1 första stycket

Artikel 5.1

Artikel 4.1 andra stycket

Artikel 4.2

Artikel 4.3

Artikel 5.2

Artikel 4.4 första stycket

Artikel 5.3

Artikel 4.4 andra stycket

Artikel 4.5

Artikel 4.6

Artikel 5.4

Artikel 4.7

Artikel 4.8 första stycket

Artikel 6.2

Artikel 4.8 andra stycket

Artikel 5 första stycket

Artikel 7.1

Artikel 5 andra stycket

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 10

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga III

Bilaga IV


27.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 309/47


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1385/2007

av den 26 november 2007

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 774/94 beträffande öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för fjäderfäkött

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2777/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för fjäderfäkött (1), särskilt artikel 6.1,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 774/94 av den 29 mars 1994 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för nötkött av hög kvalitet, griskött, fjäderfäkött, vete och blandsäd samt kli och andra restprodukter (2), särskilt artikel 7, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 1431/94 av den 22 juni 1994 om föreskrifter för tillämpningen inom fjäderfäköttsektorn av de importförfaranden som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 774/94 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för nötkött av hög kvalitet, griskött, fjäderfäkött, vete och blandsäd samt kli och andra restprodukter (3) har vid flera tillfällen ändrats i väsentligt avseende och nya ändringar är nödvändiga. Förordning (EG) nr 1431/94 bör därför upphävas och ersättas med en ny förordning.

(2)

Tullkvoterna bör förvaltas med hjälp av importlicenser. För detta ändamål bör det fastställas regler om hur ansökningarna ska lämnas in och om vilka uppgifter som ska anges i ansökningarna och i licenserna.

(3)

Kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (4) och kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (5) bör tillämpas, om inte annat föreskrivs genom den här förordningen,

(4)

För att säkra regelbundenhet i importen bör den kvotperiod som sträcker sig från och med den 1 januari till och med den 31 december delas in i flera delperioder. Under alla omständigheter begränsar förordning (EG) nr 1301/2006 licensernas giltighetstid till kvotperiodens sista dag.

(5)

Risken för spekulation inom fjäderfäköttssektorn gör att det måste fastställas exakta villkor för aktörernas tillträde till tullkvotsordningen.

(6)

För att säkra att tullkvoterna förvaltas korrekt bör en säkerhet på 50 euro per 100 kilogram föreskrivas för importlicenserna.

(7)

I aktörernas intresse bör det föreskrivas att kommissionen ska fastställa vilka kvantiteter som inte omfattas av någon ansökan och som därför ska överföras till följande delperiod i enlighet med artikel 7.4 i förordning (EG) nr 1301/2006.

(8)

De åtgärder som föreskrivs genom denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för ägg och fjäderfäkött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De tullkvoter som anges i bilaga I ska öppnas i enlighet med förordning (EG) nr 774/94 för import av fjäderfäköttprodukter med de KN-nummer som anges i bilaga I.

Tullkvoterna öppnas på årsbasis för perioden från och med den 1 januari till och med den 31 december.

2.   I bilaga I anges gruppnummer, löpnummer, tillämplig nedsättning av tullsatsen och de produktkvantiteter som omfattas av de kvoter som avses i punkt 1.

Artikel 2

Om inte annat följer av den här förordningen, ska förordningarna (EG) nr 1291/2000 och (EG) nr 1301/2006 tillämpas.

Artikel 3

Den fastställda kvantiteten för den årliga kvotperioden ska för varje löpnummer fördelas på fyra delperioder enligt följande:

a)

25 % för perioden 1 januari–31 mars.

b)

25 % för perioden 1 april–30 juni.

c)

25 % för perioden 1 juli–30 september.

d)

25 % för perioden 1 oktober–31 december.

Artikel 4

1.   Vid tillämpning av artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006 ska den som ansöker om en importlicens, då den första ansökan för en viss tullkvotperiod lämnas in, lämna bevis om att sökanden under var och en av de båda perioder som avses i artikeln har importerat eller exporterat minst 50 ton produkter som omfattas av förordning (EEG) nr 2777/75.

2.   En licensansökan får inte avse mer än ett av de löpnummer som anges i bilaga I till denna förordning. Den får däremot avse flera produkter med olika KN-nummer. I sådana fall ska samtliga KN-nummer anges i fält 16 och varubeskrivningen i fält 15 i licensansökan och i licensen.

Licensansökningar ska avse minst 10 ton och högst 10 % av den kvantitet som är tillgänglig för respektive tullkvot under delperioden i fråga.

3.   I fråga om grupperna 3, 5 och 6 får dock, med avvikelse från artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1301/2006, varje sökande ge in mer än en ansökan om importlicenser för produkter i en och samma grupp, om dessa har sitt ursprung i mer än ett land. Separata ansökningar för varje ursprungsland ska ges in samtidigt till den behöriga myndigheten i en medlemsstat. De ska betraktas som en enda ansökan när det gäller den maximikvantitet som avses i punkt 5 i denna artikel.

4.   Utom för grupperna 3, 5 och 6 medför utfärdandet av en licens skyldighet att importera från det land som anges. För de grupper som omfattas av denna skyldighet ska ursprungslandet anges i fält 8 i licensansökan och i licensen och svarsalternativet ”ja” markeras med ett kryss.

5.   Fält 20 i licensansökan och i licensen ska innehålla någon av uppgifterna i del A i bilaga II.

Fält 24 i licensen ska innehålla någon av uppgifterna i del B i bilaga II.

I licenser för grupp 3 ska i fält 24 någon av uppgifterna i del C i bilaga II anges.

I licenser för grupp 5 ska i fält 24 någon av uppgifterna i del D i bilaga II anges.

Artikel 5

1.   Licensansökningar får endast ges in under de första sju dagarna av den månad som föregår varje delperiod som anges i artikel 3.

2.   Licensansökan ska åtföljas av ett leveransavtal där det anges att fjäderfäprodukten finns tillgänglig för leverans i Europeiska unionen under kvotperioden i den mängd och med det ursprung som anges i ansökan.

Första stycket ska endast tillämpas på produkter i grupperna 1, 2 och 4.

3.   En säkerhet på 50 euro per 100 kilogram ska ställas samtidigt med licensansökan.

4.   Medlemsstaterna ska, senast den femte dagen efter utgången av perioden för inlämnande av ansökan, till kommissionen anmäla de sammanlagda kvantiteter (i kilogram) för vilka ansökningar gjorts för varje grupp.

5.   Licenserna ska utfärdas från och med den sjunde till och med den elfte arbetsdagen efter slutet av den rapporteringsperiod som föreskrivs i punkt 4.

6.   Kommissionen ska i tillämpliga fall fastställa de kvantiteter för vilka inga ansökningar har lämnats in och som automatiskt ska läggas till de fastställda kvantiteterna för den följande delkvotperioden.

Artikel 6

1.   Med avvikelse från artikel 11.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006 ska medlemsstaterna före utgången av den första månaden av varje delkvotperiod till kommissionen anmäla de sammanlagda kvantiteter, uttryckta i kilogram, för vilka licenser har utfärdats enligt artikel 11.1 b i den förordningen.

2.   Medlemsstaterna ska, före utgången av den fjärde månaden efter varje årlig kvotperiod, meddela kommissionen vilka kvantiteter (uttryckta i kilogram och redovisade per löpnummer) som faktiskt har övergått till fri omsättning i enlighet med denna förordning under den berörda perioden.

3.   Med avvikelse från artikel 11.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006 ska medlemsstaterna till kommissionen vid två tillfällen anmäla de kvantiteter (i kilogram) som omfattas av outnyttjade, eller endast delvis utnyttjade, importlicenser, en första gång samtidigt med ansökningarna för den sista delperioden och en andra gång före utgången av den fjärde månaden efter varje årlig period.

Artikel 7

1.   Med avvikelse från artikel 23 i förordning (EG) nr 1291/2000 ska giltighetstiden för importlicenserna vara etthundrafemtio dagar från och med den första dagen av den delperiod som de har utfärdats för.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1291/2000, får de rättigheter som följer av licenserna endast överlåtas till mottagare som uppfyller de urvalskriterier som anges i artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006 och i artikel 4.1 i den här förordningen.

Artikel 8

Förordning (EG) nr 1431/94 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till denna förordning och läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 9

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 november 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 77. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 679/2006 (EUT L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  EGT L 91, 8.4.1994, s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2198/95 (EGT L 221, 19.9.1995, s. 3).

(3)  EGT L 156, 23.6.1994, s. 9. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 249/2007 (EUT L 69, 9.3.2007, s. 16).

(4)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2006 (EUT L 365, 21.12.2006, s. 52).

(5)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 289/2007 (EUT L 78, 17.3.2007, s. 17).


BILAGA I

Kycklingkött

Land

Grupp

Löpnummer

KN-nummer

Tullnedsättning

%

Årliga kvantiteter

(ton)

Brasilien

1

09.4410

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

9 432

Thailand

2

09.4411

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

5 100

Övriga

3

09.4412

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

3 300


Kalkonkött

Land

Grupp

Löpnummer

KN-nummer

Tullnedsättning

Årlig kvantitet

(ton)

Brasilien

4

09.4420

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

1 800

Övriga

5

09.4421

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

700

Alla tredjeländer (”erga omnes”)

6

09.4422

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

2 485


BILAGA II

A.   Uppgifter som avses i artikel 4.5 första stycket:

på bulgariska

:

Регламент (ЕО) № 1385/2007.

på spanska

:

Reglamento (CE) no 1385/2007.

på tjeckiska

:

Nařízení (ES) č. 1385/2007.

på danska

:

Forordning (EF) nr. 1385/2007.

på tyska

:

Verordnung (EG) Nr. 1385/2007.

på estniska

:

Määrus (EÜ) nr 1385/2007.

på grekiska

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

på engelska

:

Regulation (EC) No 1385/2007.

på franska

:

Règlement (CE) no 1385/2007.

på italienska

:

Regolamento (CE) n. 1385/2007.

på lettiska

:

Regula (EK) Nr. 1385/2007.

på litauiska

:

Reglamentas (EB) Nr. 1385/2007.

på ungerska

:

1385/2007/EK rendelet.

på maltesiska

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

på nederländska

:

Verordening (EG) nr. 1385/2007.

på polska

:

Rozporządzenie (WE) nr 1385/2007.

på portugisiska

:

Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

på rumänska

:

Regulamentul (CE) nr. 1385/2007.

på slovakiska

:

Nariadenie (ES) č. 1385/2007.

på slovenska

:

Uredba (ES) št. 1385/2007.

på finska

:

Asetus (EY) N:o 1385/2007.

på svenska

:

Förordning (EG) nr 1385/2007.

B.   Uppgifter som avses i artikel 4.5 andra stycket

på bulgariska

:

Мито, определено на 0 %, съгласно Регламент (ЕО) № 1385/2007.

på spanska

:

derecho del 0 % en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

på tjeckiska

:

Clo stanoveno na 0 % v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

på danska

:

Told fastsat til 0 % i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

på tyska

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 auf 0 v. H. festgesetzter Zoll.

på estniska

:

0 %line maks kehtestatud vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

på grekiska

:

δασμός που καθορίζεται σε 0 % κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

på engelska

:

Duty fixed at 0 % pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

på franska

:

droit fixé à 0 % en application du règlement (CE) no 1385/2007.

på italienska

:

Dazio fissato allo 0 % in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

på lettiska

:

piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, ir noteikts 0 % nodoklis.

på litauiska

:

nulinis muitas, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

på ungerska

:

0 %-os vám az 1385/2007/EK rendelet szerint.

på maltesiska

:

ħlas stabbilit fil-livell ta’ 0 % b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

på nederländska

:

recht 0 % op grond van Verordening (EG) nr. 1385/2007.

på polska

:

cło według stawki 0 % zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

på portugisiska

:

direito fixado em 0 %, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

på rumänska

:

taxă stabilită la 0 % în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

på slovakiska

:

clo stanovené vo výške 0 % na základe nariadenia (ES) č. 1385/2007.

på slovenska

:

dajatev, določena na 0 % v skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007.

på finska

:

Tulli vahvistettu 0 prosentiksi asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

på svenska

:

Tullsatsen fastställd till 0 % i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.

C.   Uppgifter som avses i artikel 4.5 tredje stycket

på bulgariska

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия и Тайланд в съответствие с Регламент (ЕО) № 1385/2007.

på spanska

:

No puede utilizarse para productos originarios de Brasil o Tailandia en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

på tjeckiska

:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie a Thajska v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

på danska

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien og Thailand i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

på tyska

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Usprung in Brasilien und Thailand.

på estniska

:

Ei ole kasutatav Brasiilia ja Tai päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

på grekiska

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας και Ταϊλάνδης κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

på engelska

:

Not to be used for products originating in Brazil or Thailand pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

på franska

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil et de Thaïlande en application du règlement (CE) no 1385/2007.

på italienska

:

da non utilizzare per prodotti originari del Brasile e della Tailandia in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

på lettiska

:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, neizmanto Brazīlijas un Taizemes izcelsmes produktiem.

på litauiska

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija ir Tailandas, taikant Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

på ungerska

:

Nem alkalmazandó a Brazíliából és Thaiföldről származó termékekre az 1385/2007/EK rendelet alapján.

på maltesiska

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil u mit-Tajlandja, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

på nederländska

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië en Thailand overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1385/2007.

på polska

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii i Tajlandii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

på portugisiska

:

Não utilizável para produtos originários do Brasil e da Tailândia, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

på rumänska

:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia și Thailanda în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

på slovakiska

:

Podľa nariadenia (ES) č. 1385/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie a z Thajska.

på slovenska

:

V skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije in Tajske.

på finska

:

Ei voimassa Brasiliasta ja Thaimaasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

på svenska

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien och Thailand i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.

D.   Uppgifter som avses i artikel 4.5 fjärde stycket

på bulgariska

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия в съответствие с Регламент (ЕО) № 1385/2007.

på spanska

:

No puede utilizarse para productos originarios de Brasil en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

på tjeckiska

:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

på danska

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

på tyska

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Ursprung in Brasilien.

på estniska

:

Ei ole kasutatav Brasiilia päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

på grekiska

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

på engelska

:

Not to be used for products originating in Brazil pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

på franska

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil en application du règlement (CE) no 1385/2007.

på italienska

:

da non utilizzare per prodotti originari del Brasile in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

på lettiska

:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, neizmanto Brazīlijas izcelsmes produktiem.

på litauiska

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija, taikant Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

på ungerska

:

Nem alkalmazandó a Brazíliából származó termékekre az 1385/2007/EK rendelet alapján.

på maltesiska

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

på nederländska

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1385/2007.

på polska

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

på portugisiska

:

Não utilizável para produtos originários do Brasil, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

på rumänska

:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

på slovakiska

:

Podľa nariadenia (ES) č. 1385/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie.

på slovenska

:

V skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije.

på finska

:

Ei voimassa Brasiliasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

på svenska

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.


BILAGA III

Jämförelsetabell

Förordning (EG) nr 1431/94

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 3.1 a

Artikel 4.1

Artikel 3.1 b

Artikel 4.2

Artikel 3.1 c

Artikel 4.4

Artikel 3.1 d

Artikel 4.5 första stycket

Artikel 3.1 e

Artikel 4.5 andra stycket

Artikel 3.1 f

Artikel 4.5 tredje stycket

Artikel 3.1 g

Artikel 4.5 fjärde stycket

Artikel 4.1 första stycket

Artikel 5.1

Artikel 4.1a

Artikel 5.2

Artikel 4.2 första och andra styckena

Artikel 4.2 tredje stycket

Artikel 4.3

Artikel 4.3

Artikel 5.4

Artikel 4.4

Artikel 4.5

Artikel 5.5

Artikel 4.6

Artikel 4.7

Artikel 6.2

Artikel 5 första stycket

Artikel 7.1

Artikel 5 andra stycket

Artikel 6

Artikel 5.3

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga III

Bilaga IV