ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 304

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
22 november 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1354/2007 av den 15 november 2007 om anpassning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning ( 1 )

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1355/2007 av den 19 november 2007 om antagande av autonoma övergångsåtgärder för att öppna gemenskapstullkvoter för import av korv och vissa köttprodukter med ursprung i Schweiz

3

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1356/2007 av den 19 november 2007 om ändring av förordning (EG) nr 1425/2006 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa säckar, bärkassar och påsar av plast med ursprung i Folkrepubliken Kina och Konungariket Thailand och om avslutande av förfarandet beträffande import av vissa säckar, bärkassar och påsar av plast med ursprung i Malaysia

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1357/2007 av den 21 november 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1358/2007 av den 21 november 2007 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003 om antagande av vissa redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 med avseende på International Financial Reporting Standard (IFRS) 8 ( 1 )

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1359/2007 av den 21 november 2007 om villkoren för beviljande av särskilda exportbidrag för vissa urbenade styckningsdelar av nötkreatur (kodifierad version)

21

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1360/2007 av den 21 november 2007 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1109/2007, för regleringsåret 2007/2008

32

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2007/751/EG

 

*

Rådets beslut av den 8 november 2007 om Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen, utarbetad på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Europeiska unionen, om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i

34

 

 

Kommissionen

 

 

2007/752/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 15 november 2007 om ändring av beslut 92/452/EEG när det gäller vissa embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper i Förenta staterna, Kanada och Nya Zeeland [delgivet med nr K(2007) 5457]  ( 1 )

36

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2007/753/GUSP av den 19 november 2007 om stöd för IAEA:s övervaknings- och kontrollverksamhet i Demokratiska folkrepubliken Korea inom ramen för genomförandet av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen

38

 

 

IV   Andra rättsakter

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

 

Gemensamma EES-kommittén

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 63/2007 av den 15 juni 2007 om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan av de fyra friheterna

43

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 64/2007 av den 15 juni 2007 om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan av de fyra friheterna

45

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 65/2007 av den 15 juni 2007 om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

47

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 66/2007 av den 15 juni 2007 om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

49

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 67/2007 av den 29 juni 2007 om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

51

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 68/2007 av den 15 juni 2007 om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

52

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 69/2007 av den 15 juni 2007 om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan av de fyra friheterna

53

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 70/2007 av den 29 juni 2007 om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

54

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 71/2007 av den 29 juni 2007 om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

56

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

22.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 304/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1354/2007

av den 15 november 2007

om anpassning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av 2005 års anslutningsakt, särskilt artikel 56, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 56 i 2005 års anslutningsakt föreskrivs att om det med anledning av anslutningen krävs anpassningar av institutionernas rättsakter antagna före anslutningen och dessa anpassningar inte finns med i anslutningsakten eller dess bilagor ska rådet anta de nödvändiga rättsakterna, såvida inte den ursprungliga rättsakten antogs av kommissionen.

(2)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) och inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet (1) antogs innan Bulgarien och Rumänien blev medlemmar i Europeiska unionen, och måste anpassas med anledning av deras anslutning.

(3)

Definitionen av infasningsämnen bör därför ändras så att den även omfattar ämnen som tillverkats eller släppts ut på marknaden i Bulgarien och Rumänien före deras anslutning till Europeiska unionen på samma villkor som ämnen som tillverkats eller släppts ut på marknaden i de övriga medlemsstaterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 3.20 b och c i förordning (EG) nr 1907/2006 ska ersättas med följande:

”b)

Det har tillverkats i gemenskapen eller i de länder som anslöt sig till Europeiska unionen den 1 januari 1995, den 1 maj 2004 eller den 1 januari 2007, men inte släppts ut på marknaden av tillverkaren eller importören, åtminstone en gång under de 15 år som föregår förordningens ikraftträdande, under förutsättning att tillverkaren eller importören har skriftligt bevis på detta.

c)

Det har släppts ut på marknaden i gemenskapen eller i de länder som anslöt sig till Europeiska unionen den 1 januari 1995, den 1 maj 2004 eller den 1 januari 2007, innan denna förordning trädde i kraft av tillverkaren eller importören och det anses ha anmälts i enlighet med artikel 8.1 första strecksatsen i direktiv 67/548/EEG, men motsvarar inte definitionen av en polymer enligt denna förordning, under förutsättning att tillverkaren eller importören har skriftligt bevis på detta.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 november 2007.

På rådets vägnar

M. de Lurdes RODRIGUES

Ordförande


(1)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1. Rättad i EUT L 136, 29.5.2007, s. 3.


22.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 304/3


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1355/2007

av den 19 november 2007

om antagande av autonoma övergångsåtgärder för att öppna gemenskapstullkvoter för import av korv och vissa köttprodukter med ursprung i Schweiz

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Gemenskapen och Schweiz är eniga om att de handelsmedgivanden för korv och vissa köttprodukter som Schweiz tidigare beviljat endast vissa medlemsstater i kraft av gamla bilaterala avtal mellan de medlemsstaterna och Schweiz bör konsolideras inom ramen för avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter (1) (nedan kallat ”avtalet”) som godkänts genom rådets och kommissionens beslut 2002/309/EG, Euratom (2) och som trädde i kraft den 1 juni 2002. Konsolideringen av dessa medgivanden kommer att ske samtidigt med en ökning av förmånerna för korv och vissa jordbruksprodukter. Däribland ingår öppnandet av nya gemenskapstullkvoter för import av olika produkter med ursprung i Schweiz som omfattas av KN-numren ex 0210 19 50, ex 0210 19 81, ex 1601 00 och ex 1602 49 19.

(2)

Det kommer att ta tid att slutföra de bilaterala förfarandena för anpassning av medgivandena i bilagorna 1 och 2 till avtalet. För att se till att kvoterna kan utnyttjas fram till dess att anpassningen har trätt ikraft bör tullkvoterna i fråga öppnas autonomt under en övergångsperiod från den 1 januari 2008 till den 31 december 2009. Därigenom kommer parterna att tillförsäkras gott om tid för att slutföra både de bilaterala förfarandena och de därpå följande genomförandeåtgärderna.

(3)

Tillämpningsföreskrifterna för genomförandet av denna förordning, i synnerhet med avseende på kvotförvaltningen, bör antas i enlighet med förfarandet i artikel 24.2 i rådets förordning (EG) nr 2759/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för griskött (3).

(4)

Tullkvoterna bör endast gälla produkter med ursprung i Schweiz i enlighet med de bestämmelser som avses i artikel 4 i avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   En tullfri årlig gemenskapstullkvot för de produkter och volymer som anges i bilagan och som har sitt ursprung i Schweiz ska härmed som en autonom övergångsåtgärd öppnas för perioden 1 januari–31 december under löpnummer 09.4180. Den ska öppnas den 1 januari 2008 och upphöra den 31 december 2009.

2.   De bestämmelser om ursprung som ska tillämpas på produkterna i punkt 1 ska vara de som avses i artikel 4 i avtalet.

Artikel 2

Tillämpningsföreskrifter för denna förordning ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 24.2 i förordning (EG) nr 2759/75.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 november 2007.

På rådets vägnar

L. AMADO

Ordförande


(1)  EGT L 114, 30.4.2002, s. 132. Avtalet ändrades senast genom gemensamma jordbrukskommitténs beslut nr 1/2007 (EUT L 173, 3.7.2007, s. 31).

(2)  Rådets och, i fråga om avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete, kommissionens beslut av den 4 april 2002 om ingående av sju avtal med Schweiziska edsförbundet (EGT L 114, 30.4.2002, s. 1).

(3)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).


BILAGA

KN-nr

Varubeskrivning

Tillämplig tullsats

Kvantitet i ton

(produktens nettovikt)

ex 0210 19 50

Skinka, i saltlake, benfri, omsluten av djurblåsa eller konsttarm

0

1 900

ex 0210 19 81

Fläskkotlett utan ben, rökt

ex 1601 00

Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter eller blod; beredningar av dessa produkter, av djur med KN nummer 0101–0104 med undantag av vildsvin

ex 0210 19 81

ex 1602 49 19

Grishals, lufttorkad, kryddad eller okryddad, hel eller i bitar eller tunna skivor


22.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 304/5


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1356/2007

av den 19 november 2007

om ändring av förordning (EG) nr 1425/2006 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa säckar, bärkassar och påsar av plast med ursprung i Folkrepubliken Kina och Konungariket Thailand och om avslutande av förfarandet beträffande import av vissa säckar, bärkassar och påsar av plast med ursprung i Malaysia

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/1996 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad ”grundförordningen”),

med beaktande av artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 1425/2006 (2),

med beaktande av det förslag som kommissionen lagt fram efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

A.   TIDIGARE FÖRFARANDE

(1)

Genom förordning (EG) nr 1425/2006 införde rådet en slutlig antidumpningstull på import till gemenskapen av vissa säckar, bärkassar och påsar av plast som klassificeras enligt KN nummer ex 3923 21 00 (TARIC-nummer 3923210020), ex 3923 29 10 (TARIC nummer 3923291020) och ex 3923 29 90 (TARIC-nummer 3923299020), med ursprung i Folkrepubliken Kina och Thailand. På grund av det stora antalet samarbetande parter gjordes ett stickprov bland kinesiska och thailändska exporterande tillverkare. Individuella tullsatser på mellan 4,8 % och 14,3 % infördes för företag som ingick i stickprovet, medan en tull på 8,4 % för Kina och 7,9 % för Thailand infördes för övriga samarbetande företag. För företag som antingen inte gav sig till känna eller inte samarbetade infördes en tull på 28,8 % för Kina och 14,3 % för Thailand.

(2)

I artikel 2 i förordning (EG) nr 1425/2006 föreskrivs att om en ny exporterande tillverkare i Kina eller Thailand lämnar tillräcklig bevisning till kommissionen om att

i)

företaget inte exporterat de produkter som avses i artikel 1.1 i den förordningen till gemenskapen under undersökningsperioden (1 april 2004–31 mars 2005) (första villkoret),

ii)

företaget inte är närstående någon av de exportörer eller tillverkare i Kina eller Thailand som omfattas av antidumpningsåtgärder enligt den förordningen (andra villkoret), och

iii)

företaget faktiskt har exporterat de berörda produkterna till gemenskapen efter den undersökningsperiod som ligger till grund för åtgärderna, eller genom avtal gjort ett oåterkalleligt åtagande att exportera en betydande kvantitet till gemenskapen (tredje villkoret),

får artikel 1 i den förordningen ändras genom att den nya exporterande tillverkaren beviljas den tullsats som tillämpas på samarbetande företag som inte ingår i urvalet, dvs. 8,4 % för kinesiska företag och 7,9 % för thailändska företag.

B.   ANSÖKNINGAR OM STATUS SOM NY EXPORTERANDE TILLVERKARE

(3)

Nio företag (sex kinesiska och tre thailändska) har ansökt om samma behandling som de företag som var samarbetsvilliga i den ursprungliga undersökningen men inte ingick i urvalet (nedan kallad ”status som ny exporterande tillverkare”).

(4)

För att avgöra om varje ansökande företag uppfyllde villkoren för att få status som ny exporterande tillverkare enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 1425/2006 genomfördes en undersökning i syfte att kontrollera att

företaget inte exporterat de produkter som avses i artikel 1.1 i den förordningen till gemenskapen under undersökningsperioden (1 april 2004–31 mars 2005),

företaget inte är närstående någon av de exportörer eller tillverkare i Kina eller Thailand som omfattas av antidumpningsåtgärder enligt den förordningen, och att

företaget faktiskt har exporterat de berörda produkterna till gemenskapen efter den undersökningsperiod som ligger till grund för åtgärderna, eller genom avtal har gjort ett oåterkalleligt åtagande att exportera en betydande kvantitet till gemenskapen.

(5)

Ett ansökningsformulär skickades ut till samtliga nio sökande, som också ombads att lämna bevisning för att företagen uppfyllde de tre ovannämnda villkoren.

(6)

Företag som uppfyller dessa tre villkor kan beviljas den tullsats som tillämpas på de samarbetande företag som inte ingår i urvalet, dvs. 8,4 % för kinesiska företag och 7,9 % för thailändska företag, genom att bilagorna I och II till förordning (EG) nr 1425/2006 ändras.

(7)

Fyra företag (två kinesiska och två thailändska) som ansökt om status som ny exporterande tillverkare besvarade inte ansökningsformuläret. Därför var det inte möjligt att kontrollera om dessa företag uppfyllde villkoren i artikel 2 i förordning (EG) nr 1425/2006 och deras ansökan avslogs därmed.

(8)

Två företag lämnade ofullständiga uppgifter. Därför var det inte möjligt att kontrollera om dessa företag uppfyllde villkoren i artikel 2 i förordning (EG) nr 1425/2006 och deras ansökan avslogs därmed.

(9)

Ett kinesiskt företag befanns vara närstående ett företag som omfattas av antidumpningsåtgärder som införts genom förordning (EG) nr 1425/2006, och dess ansökan om status som exporterande tillverkare avslogs därför eftersom ett av villkoren inte hade uppfyllts.

(10)

Ett annat kinesiskt företags ansökan avslogs eftersom företaget inte hade någon egen tillverkningsanläggning och därför inte kunde anses vara en exporterande tillverkare.

(11)

Den bevisning som lämnades av den återstående exporterande tillverkaren ansågs vara tillräcklig för att låta det företaget omfattas av den tull som tillämpas på de samarbetande företag som inte ingick i stickprovet (dvs. 7,9 % för thailändska företag) och därmed för att detta företag läggs till i förteckningen i bilaga II till förordning (EG) nr 1425/2006 (nedan kallad ”bilagan”).

(12)

De sökande som samarbetade i undersökningen och gemenskapsindustrin har informerats om resultaten av granskningen och har fått möjlighet att lämna synpunkter.

(13)

Alla argument och inlagor från berörda parter har analyserats och där så varit påkallat vederbörligen beaktats.

C.   FÖRTYDLIGANDE OCH RÄTTELSE

(14)

Kommissionen har också gjorts uppmärksam på att termen ”påsens tjocklek” kan leda till missförstånd i samband med tullklareringen. Det har därför beslutats att denna förordning ska användas för att förtydliga detta och för att rätta en felaktig hänvisning i artikel 2 i förordning (EG) nr 1425/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1425/2006 ska ändras på följande sätt:

i)

Artikel 1.1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

1.   Slutgiltiga antidumpningstullar ska införas på import av säckar, bärkassar och påsar av plast innehållande minst 20 viktprocent polyeten tillverkade av plastfolie med en tjocklek av högst 100 mikrometer (μm) med ursprung i Kina och Thailand, klassificerade enligt KN-nummer ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 och ex 3923 29 90 (TARIC-nummer 3923210020, 3923291020 och 3923299020).”

ii)

I artikel 2 ska ”… ändra artikel 1.3 …”

ersättas med ”… ändra artikel 1.2 …”.

iii)

I bilagan ska följande företag föras in i förteckningen över thailändska tillverkare efter ”K. INTERNATIONAL PACKAGING CO., LTD”:

Företag

Ort

”POLY PLAST (THAILAND) CO., LTD

Samutsakorn”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 november 2007.

På rådets vägnar

L. AMADO

Ordförande


(1)  EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2117/2005 (EUT L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  EUT L 270, 29.9.2006, s. 4.


22.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 304/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1357/2007

av den 21 november 2007

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 22 november 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 november 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 756/2007 (EUT L 172, 30.6.2007, s. 41).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 21 november 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

IL

125,5

MA

50,6

MK

46,0

TR

87,1

ZZ

77,3

0707 00 05

JO

196,3

MA

55,0

TR

80,6

ZZ

110,6

0709 90 70

MA

51,5

TR

92,6

ZZ

72,1

0709 90 80

EG

336,4

ZZ

336,4

0805 20 10

MA

68,0

ZZ

68,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,0

HR

55,3

IL

81,7

TR

76,2

UY

83,0

ZZ

71,8

0805 50 10

AR

63,9

TR

99,6

ZA

54,7

ZZ

72,7

0808 10 80

AR

87,7

BR

82,0

CA

88,9

CL

86,0

CN

86,8

MK

30,6

US

101,3

ZA

81,4

ZZ

80,6

0808 20 50

AR

48,9

CN

46,6

TR

110,8

ZZ

68,8


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


22.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 304/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1358/2007

av den 21 november 2007

om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003 om antagande av vissa redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 med avseende på International Financial Reporting Standard (IFRS) 8

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpningen av internationella redovisningsstandarder (1), särskilt artikel 3.1, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003 (2) antogs vissa internationella standarder och tolkningar på redovisningsområdet som förelåg per den 14 september 2002.

(2)

International Accounting Standards Board (IASB) offentliggjorde den 30 november 2006 International Financial Reporting Standard (IFRS) 8 Rörelsesegment, nedan kallad ”IFRS 8”. I IFRS 8 fastställs också kraven för att lämna information om ett företags rörelsesegment. IFRS 8 ersätter IAS 14, Segmentrapportering.

(3)

Överläggningarna med Technical Expert Group (TEG) inom European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ger stöd för att IFRS 8 uppfyller de tekniska kriterier för antagande som anges i artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1606/2002.

(4)

Förordning (EG) nr 1725/2003 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från föreskrivande kommittén för redovisningsfrågor.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilagan till förordning (EG) nr 1725/2003 ska

”International Financial Reporting Standard (IFRS) 8 Rörelsesegment” införas enligt bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Varje företag ska börja tillämpa IFRS 8 enligt bilagan till denna förordning senast den dag som inleder dess räkenskapsår 2009.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 november 2007.

På kommissionens vägnar

Charlie McCREEVY

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  EUT L 261, 13.10.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 611/2007 (EUT L 141, 2.6.2007, s. 49).


BILAGA

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

IFRS 8

IFRS 8 — Rörelsesegment

”Mångfaldigande tillåtet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Alla rättigheter förbehålles utanför EES, med undantag för rätten att mångfaldiga för enskilt bruk eller annars i överensstämmelse med god sed. Ytterligare information från IASB kan hämtas från webbplatsen www.iasb.org”

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 8

Rörelsesegment

SYFTE

1.

Ett företag ska lämna upplysningar som hjälper användarna av de finansiella rapporterna att bedöma karaktären och de finansiella effekterna av den affärsverksamhet som det bedriver och den ekonomiska miljö där det är verksamt.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

2.

IFRS-standarden ska tillämpas på

a)

separata eller enskilda rapporter från ett företag

i)

vars skuldebrev eller egetkapitalinstrument är föremål för allmän handel (på inhemsk eller utländsk fondbörs eller på en OTC-marknad, inklusive lokala och regionala marknader) eller

ii)

som har ingivit, eller är i färd med att inge, sina finansiella rapporter till en värdepappersövervakande myndighet eller annan tillsynsmyndighet i syfte att emittera värdepapper, oavsett slag, på en offentlig marknad, och

b)

koncernredovisningar i koncerner med moderföretag

i)

vars skuldebrev eller egetkapitalinstrument är föremål för allmän handel (på inhemsk eller utländsk fondbörs eller på en OTC-marknad, inklusive lokala och regionala marknader), eller

ii)

som har ingivit, eller är i färd med att inge, sina finansiella rapporter till en värdepappersövervakande myndighet eller annan tillsynsmyndighet i syfte att emittera värdepapper, oavsett slag, på en offentlig marknad.

3.

Om ett företag som inte är skyldigt att följa denna IFRS-standard väljer att frivilligt lämna information om segment som inte överensstämmer med IFRS-standarden får inte företaget kalla informationen för segmentinformation.

4.

Om en finansiell rapport innehåller både koncernredovisning från ett moderföretag som omfattas av tillämpningsområdet för denna IFRS-standard och separat redovisning från moderföretaget behöver segmentinformation enbart lämnas i koncernredovisningen.

RÖRELSESEGMENT

5.

Ett rörelsesegment utgör en del av ett företag

a)

som bedriver en affärsverksamhet från vilken den kan få intäkter och ådra sig kostnader (inklusive intäkter och kostnader i samband med transaktioner med andra delar av samma företag),

b)

vars rörelseresultat regelbundet granskas av företagets högste verkställande beslutsfattare som underlag för beslut om tilldelning av resurser till segmentet och bedömning av dess resultaträkning, och

c)

för vilken fristående finansiell information finns tillgänglig.

Ett rörelsesegment kan bedriva affärsverksamhet som ännu inte gett några inkomster, till exempel kan en uppstartsverksamhet vara ett rörelsesegment innan den börjar ge intäkter.

6.

Alla delar av ett företag måste inte nödvändigtvis vara rörelsesegment eller delar av ett rörelsesegment. Ett huvudkontor för en koncern eller vissa funktionsbaserade avdelningar kan till exempel inte få några intäkter, eller så är deras intäkter av underordnad betydelse för dess verksamhet och skulle därmed inte utgöra något rörelsesegment. I denna IFRS-standard betraktas inte ett företags förmåner för före detta anställda som rörelsesegment.

7.

Med begreppet ”högste verkställande beslutsfattare” avses en funktion och inte nödvändigtvis en chef med en särskild befattning. Denna funktion är att fördela resurser och bedöma resultaträkningen för företagets rörelsesegment. Den högste verkställande beslutsfattaren vid ett företag är ofta dess högste verkställande chef eller driftschef, men det kan till exempel också vara en grupp verkställande direktörer eller andra.

8.

Vid många företag är de tre egenskaperna hos rörelsesegment som beskrivs i punkt 5 typiska för deras rörelsesegment. Ett företag kan dock utarbeta rapporter där dess affärsverksamhet beskrivs på flera olika sätt. Om den högste verkställande beslutsfattaren använder mer än en uppsättning segmentinformation kan andra faktorer användas för att fastställa vilken uppsättning som utgör ett företags rörelsesegment, däribland karaktären på affärsverksamheten i varje del, förekomsten av chefer som ansvarar för den samt information som läggs fram för styrelsen.

9.

Ett rörelsesegment har i regel en segmentschef som är direkt ansvarig inför och har regelbunden kontakt med den högste verkställande beslutsfattaren för att diskutera driften, finansiella resultat, prognoser och planer för segmentet. Begreppet ”segmentschef” gäller en funktion, inte nödvändigtvis en chef med en särskild befattning. Den högste verkställande beslutsfattaren kan också vara segmentschef för vissa rörelsesegment. En chef kan vara segmentschef för mer än ett rörelsesegment. Om egenskaperna i punkt 5 gäller för mer än en uppsättning delar i en organisation, men det bara finns en uppsättning som segmentscheferna ansvarar för, ska denna uppsättning utgöra rörelsesegmentet.

10.

Egenskaperna i punkt 5 kan tillämpas på två eller fler överlappande uppsättningar delar med ansvariga chefer. Denna struktur kallas ibland för matrisorganisation. I vissa företag är till exempel några chefer ansvariga för olika produkter och tjänstelinjer på global nivå, medan andra chefer ansvarar för specifika geografiska områden. Den högste verkställande beslutsfattaren granskar regelbundet rörelseresultaten från båda uppsättningarna och den finansiella informationen är också tillgänglig för båda. I en sådan situation ska företaget med hänsyn till standardens syfte avgöra vilken uppsättning som utgör rörelsesegmentet.

SEGMENTRAPPORTERING

11.

Ett företag ska separat lämna information om varje rörelsesegment som

a)

har fastställts i enlighet med punkterna 5–10 eller som uppstått efter aggregering av två eller fler av dessa segment i enlighet med punkt 12, och

b)

överskrider det kvantitativa gränsvärdet i punkt 13.

I punkterna 14–19 definieras andra förhållanden där separat information om ett rörelsesegment ska lämnas.

Aggregeringskriterier

12.

Rörelsesegment uppvisar ofta likartade långsiktiga finansiella resultat om de har likartade ekonomiska egenskaper. Likartade långsiktiga bruttoresultat kan till exempel förväntas för två rörelsesegment som har liknande ekonomiska egenskaper. Två eller flera rörelsesegment kan aggregeras till ett enda rörelsesegment om aggregeringen är förenlig med denna IFRS-standards syfte, segmenten har likartade ekonomiska egenskaper och även liknar varandra med avseende på

a)

produkternas och tjänsternas karaktär,

b)

produktionsprocessens karaktär,

c)

de kundkategorier som använder produkten eller tjänsten,

d)

hur produkterna distribueras eller tjänsterna utförs, och

e)

i vilken utsträckning verksamheten, i tillämpliga fall, påverkas av olika regelverk, exempelvis banker, försäkringsföretag och offentliga verksamheter.

Kvantitativa gränsvärden

13.

Ett företag ska lämna separat information om ett rörelsesegment uppnår något av följande kvantitativa gränsvärden:

a)

Dess redovisade intäkter från såväl försäljning till externa kunder som intern försäljning eller överföring till andra segment uppgår till tio procent eller mer av de sammanlagda interna och externa intäkterna för samtliga rörelsesegment.

b)

Dess redovisade vinst eller förlust uppgår till tio procent eller mer av det största beloppet i absoluta tal av i) den sammanlagda redovisade vinsten för samtliga rörelsesegment som inte redovisade någon förlust och ii) den sammanlagda redovisade förlusten för samtliga rörelsesegment som redovisade en förlust.

c)

Dess tillgångar uppgår till tio procent eller mer av samtliga rörelsesegments sammanlagda tillgångar.

Rörelsesegment som inte uppnår något av de kvantitativa gränsvärdena kan anses vara segment för vilka information ska lämnas, och redovisas separat, om företagsledningen anser att informationen kan vara till nytta för finansieringsrapporternas användare.

14.

Ett företag får kombinera information om rörelsesegment som inte uppnår de kvantitativa gränsvärdena med information om andra rörelsesegment som inte heller uppnår de kvantitativa gränsvärdena för att ta fram ett segment för vilket information ska lämnas, om segmenten har liknande ekonomiska egenskaper och uppfyller en majoritet av de aggregeringskriterier som anges i punkt 12.

15.

Om de sammanlagda externa intäkterna som redovisas av rörelsesegmenten utgör mindre än 75 procent av företagets intäkter ska fler rörelsesegment definieras som segment för vilka information ska lämnas (även om de inte uppfyller kriterierna i punkt 13 tills minst 75 procent av företagets intäkter inkluderar segment för vilka information ska lämnas.

16.

Information om annan affärsverksamhet och om rörelsesegment för vilka information inte ska lämnas ska sammanföras i en separat kategori, ”övriga segment”, för vilken upplysningar ska lämnas. Kategorin ska vara åtskild från övriga avstämningsposter i de avstämningar som krävs enligt punkt 28. Intäktskällan i kategorin ”övriga segment” ska beskrivas.

17.

Om företagsledningen bedömer att ett rörelsesegment, som under den närmast föregående perioden fastställts som ett segment om vilket information ska lämnas, även fortsättningsvis är betydelsefullt ska information om detta segment redovisas separat även under innevarande period, trots att det inte längre uppfyller kriterierna för ett segment för vilket information ska lämnas enligt punkt 13.

18.

Om ett rörelsesegment i enlighet med de kvantitativa gränsvärdena fastställs som ett segment för vilket information ska lämnas under innevarande period ska de uppgifter som under en tidigare period lämnats i jämförande syfte räknas om för att visa att det segment som nyligen blivit ett segment för vilket information ska lämnas är separat, även om detta segment under föregående period inte uppfyllde kriterierna för informationslämning enligt punkt 13. Detta ska gälla såvida inte erforderlig information saknas och kostnaden för att ta fram den skulle bli orimlig.

19.

Det kan finnas en praktisk gräns för hur många segment ett företag kan redovisa separat – informationen kan bli alltför detaljerad med för många segment. Någon exakt gräns har visserligen inte fastställts, men företaget bör överväga om en sådan praktisk gräns har uppnåtts när antalet segment för vilka information ska lämnas i enlighet med 13–18 överstiger tio.

UPPLYSNINGAR

20.

Ett företag ska lämna upplysningar som hjälper användarna av de finansiella rapporterna att bedöma karaktären och de finansiella effekterna av den affärsverksamhet som det bedriver och den ekonomiska miljö där det är verksamt.

21.

För att uppfylla syftet enligt punkt 20 ska företag lämna följande upplysningar för varje period en resultaträkning tas fram:

a)

Allmän information enligt beskrivningen i punkt 22.

b)

Information om redovisad resultaträkning, inklusive angivna inkomster och utgifter i resultaträkningen, segmentets tillgångar och skulder och beräkningsgrunderna enligt beskrivningen i punkterna 23–27.

c)

Avstämning mellan de sammanlagda segmentintäkterna, den redovisade resultaträkningen, tillgångarna och skulderna i segmentet samt andra väsentliga poster och motsvarande belopp för företaget enligt beskrivningen i punkt 28.

Avstämning mellan balansräkningarna för segment för vilka information ska lämnas och företagets balansräkning måste göras för varje dag balansräkningar tas fram. Information om tidigare perioder ska omräknas enligt beskrivningen i punkterna 29 och 30.

Allmän information

22.

Företag ska lämna följande allmänna information:

a)

Faktorer som används för att definiera segment för vilka information ska lämnas, inbegripet organisationens uppbyggnad (till exempel huruvida företagsledningen har valt att organisera företaget kring olika produkter och tjänster, geografiska områden, regelverk eller en kombination av faktorer, och huruvida rörelsesegmenten har aggregerats).

b)

Typer av produkter och tjänster från vilka varje segment för vilket information ska lämnas får sina intäkter.

Information om resultaträkning, tillgångar och skulder

23.

Företag ska redovisa en värdering av resultaträkningen och samtliga tillgångar hos varje segment för vilket information ska lämnas. Företag ska redovisa en värdering av skulderna hos varje segment för vilket information ska lämnas, om sådana värderingar regelbundet överlämnas till högste verkställande beslutsfattare. Företag ska också lämna följande upplysningar om de segment för vilka information ska lämnas om upplysningarna ingår i den värdering av segmentets resultaträkning som brukar granskas av den högste verkställande beslutsfattaren eller som på annat sätt regelbundet lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren – även om upplysningarna inte ingår i värderingen av segmentets resultaträkning:

a)

Intäkter från externa kunder.

b)

Intäkter från transaktioner med andra rörelsesegment i samma företag.

c)

Ränteintäkter.

d)

Räntekostnader.

e)

Avskrivningar.

f)

Upplysningar om väsentliga intäkts- och kostnadsposter i enlighet med punkt 86 i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter.

g)

Upplysningar om resultaträkningen från företagets intresseföretag och joint venture som redovisas enligt kapitalandelsmetoden.

h)

Skatteintäkter och skattekostnader.

i)

Icke kassaflödespåverkande poster utöver avskrivningar.

Företag ska redovisa ränteintäkter åtskilda från räntekostnaderna för varje segment för vilket information ska lämnas såvida inte en majoritet av segmentets intäkter härrör från räntor och den högste verkställande beslutsfattaren i huvudsak använder nettoränteintäkter för att bedöma segmentets resultaträkning och fatta beslut om vilka resurser som ska fördelas till det. Under dessa förhållanden får ett företag redovisa segmentets nettoränteintäkter i förhållande till ränteutgifterna och upplysa om att det har gjort det.

24.

Företag ska lämna följande upplysningar om de segment för vilka information ska lämnas, om upplysningarna ingår i den värdering av segmentets tillgångar som brukar granskas av den högste verkställande beslutsfattaren eller som på annat sätt regelbundet lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren – även om upplysningarna inte ingår i värderingen av segmentets tillgångar:

a)

Investeringar i intresseföretag och joint venture som redovisas enligt kapitalandelsmetoden.

b)

Belopp på tillägg till anläggningstillgångar (1) som inte är finansiella instrument, uppskjutna skatteskulder, tillgångar i samband med förmåner efter avslutad anställning (se IAS 19 Ersättningar till anställda punkterna 54–58) eller rättigheter enligt försäkringsavtal.

VÄRDERING

25.

Varje rapporterad segmentpost motsvarar den värdering som rapporteras till den högste verkställande beslutsfattaren och utgör underlag för beslut om fördelning av resurser till segmentet och bedömning av dess resultat. Justeringar och elimineringar som görs vid utarbetandet av ett företags finansiella rapporter, liksom fördelningar av intäkter, kostnader och resultat, ska endast ingå i segmentets redovisade resultaträkning om de också ingår i den värdering av segmentets resultaträkning som den högste verkställande beslutsfattaren använder. På samma sätt ska endast de tillgångar och skulder som ingår i värderingen av segments tillgångar och skulder och som används av den högste verkställande beslutsfattaren rapporteras för detta segment. Om belopp fördelas till resultaträkningen, tillgångarna eller skulderna för ett segment ska dessa belopp fördelas på ett rimligt sätt.

26.

Om den högste verkställande beslutsfattaren endast använder en värdering av rörelsesegmentets resultaträkning, tillgångar och skulder för att bedöma resultaträkningen och besluta om fördelning av resurser, så ska denna värdering av segmentets resultaträkning, tillgångar och skulder rapporteras. Om den högste verkställande beslutsfattaren använder mer än en värdering av ett rörelsesegments resultaträkning, tillgångar och skulder så ska de värderingar som rapporteras motsvara dem som företagsledningen anser har fastställts i enlighet med de värderingsprinciper som är mest förenliga med dem som används vid värderingen av motsvarande belopp i företagets finansiella rapportering.

27.

Företag ska förklara hur värderingen gjorts för varje segments resultaträkning, tillgångar och skulder som ska rapporteras. Företaget ska minst upplysa om följande:

a)

Principerna för rapporteringen av transaktioner mellan segment för vilka information ska lämnas.

b)

Arten av skillnader mellan värderingarna av resultaträkningen för segment för vilka information ska lämnas och företagets resultaträkning före skattekostnader, skatteintäkter och avveckling av verksamheter (om detta inte framgår av de avstämningar som beskrivs i punkt 28). Dessa skillnader kan bestå av olika redovisningsprinciper och principer för fördelning av centralt uppkomna kostnader som måste förklaras för att den rapporterade segmentinformationen ska kunna tolkas.

c)

Arten av skillnader mellan värderingarna av tillgångarna hos segment för vilka information ska lämnas och företagets tillgångar (om detta inte framgår av de avstämningar som beskrivs i punkt 28). Dessa skillnader kan bestå av olika redovisningsprinciper och principer för fördelning av centralt uppkomna kostnader som måste förklaras för att den redovisade segmentinformationen ska kunna tolkas.

d)

Arten av skillnader mellan värderingarna av skulderna hos segment för vilka information ska lämnas och företagets skulder (om detta inte framgår av de avstämningar som beskrivs i punkt 28). Dessa skillnader kan bestå av olika redovisningsprinciper och principer för fördelning av gemensamt uppkomna skulder som måste förklaras för att den redovisade segmentinformationen ska kunna tolkas.

e)

Arten av förändringar, jämfört med föregående perioder, i de värderingsmetoder som används för att fastställa det redovisade segmentets resultaträkning samt de eventuella konsekvenserna av dessa förändringar för värderingen av segmentets resultaträkning.

f)

Arten och konsekvensen av asymmetriska fördelningar till segment för vilka information ska lämnas. Ett företag kan till exempel fördela avskrivningar till ett segment utan att fördela de aktuella avskrivna tillgångarna till samma segment.

Avstämningar

28.

Företag ska göra följande avstämningar:

a)

Mellan de sammanlagda intäkterna för det segment för vilket information ska lämnas och företagets intäkter.

b)

Mellan den sammanlagda värderingen av resultaträkningen för det segment för vilket information ska lämnas och företagets resultaträkning före skattekostnader (skatteintäkter) och avveckling av verksamheter. Om ett företag däremot fördelar poster såsom skattekostnader (skatteintäkter) till segment för vilket information ska lämnas kan företaget göra en avstämning mellan den sammanlagda värderingen av resultatberäkningen och företagets resultaträkning efter dessa poster.

c)

Mellan de sammanlagda tillgångarna för det segment för vilket information ska lämnas och företagets tillgångar.

d)

Mellan de sammanlagda skulderna för det segment för vilket information ska lämnas och företagets skulder, om segmentets skulder redovisas i enlighet med punkt 23.

e)

Mellan summan av övriga väsentliga poster för det segment för vilket information ska lämnas och motsvarande belopp för företaget.

Alla väsentliga avstämda poster ska identifieras separat och beskrivas. Så ska till exempel summan av varje väsentlig justering som gjorts på grund av olika redovisningsprinciper och som behövts för avstämningen mellan segmentets och företagets resultaträkning identifieras separat och beskrivas.

Omräkning av tidigare redovisad information

29.

Om ett företag ändrar strukturen på sin interna organisation så att sammansättningen ändras på de segment för vilka information ska lämnas, ska relevant information från tidigare perioder, inklusive delårsperioder, räknas om, såvida inte erforderlig information saknas och kostnaden för att ta fram den skulle bli orimlig. Beslut om huruvida informationen saknas och huruvida kostnaden för att ta fram den blir orimlig ska fattas för varje enskild post om vilken upplysningar ska lämnas. Om sammansättningen av ett segment för vilket information ska lämnas har ändrats ska ett företag upplysa om huruvida det har räknat om motsvarande poster i segmentinformationen från tidigare perioder.

30.

Om ett företag ändrar strukturen på sin interna organisation så att sammansättningen ändras på de segment för vilka information ska lämnas, och om segmentinformationen från tidigare perioder, inklusive delårsperioder, inte omräknas för att avspegla denna förändring, ska företaget under det år förändringen görs lämna segmentinformation för innevarande period, som gäller både den gamla och nya segmentindelningen – såvida inte erforderlig information saknas och kostnaden för att ta fram den skulle bli orimlig.

UPPLYSNINGAR PER FÖRETAG

31.

Punkterna 32–34 ska gälla för alla företag som omfattas av denna IFRS-standard, inklusive de företag som endast har ett segment för vilket information ska lämnas. Vissa företag organiserar inte sin affärsverksamhet efter olika produkter och tjänster eller olika geografiska verksamhetsområden. Ett sådant företags segment för vilka information ska lämnas kan redovisa intäkter från en lång rad olika produkter och tjänster, eller så kan fler än ett av segmenten för vilka information ska lämnas leverera i stort sett samma produkter och tjänster. På samma sätt kan ett företags segment för vilka information ska lämnas ha tillgångar i olika geografiska områden och redovisa intäkter från kunder i olika geografiska områden, eller så kan fler än ett av dess segment för vilket information ska lämnas vara verksamt i samma geografiska område. Den information som krävs enligt punkterna 32–34 ska endast lämnas om den inte redan lämnas för ett segment för vilket information ska lämnas enligt denna IFRS-standard.

Information om produkter och tjänster

32.

Företag ska redovisa sina intäkter från externa kunder för varje produkt och tjänst, eller varje grupp av likartade produkter och tjänster, såvida inte erforderlig information saknas och kostnaden för att ta fram den skulle bli orimlig; i sådana fall ska detta faktum rapporteras. De intäkter som redovisas ska bygga på den finansiella information som används för att ta fram företagets finansiella rapporter.

Information om geografiska områden

33.

Företag ska redovisa följande geografiska information, såvida inte erforderlig information saknas och kostnaden för att ta fram den skulle bli orimlig:

a)

Intäkter från externa kunder i) i det land där företaget har sitt säte och ii) i samtliga övriga länder från vilka företaget får intäkter. Om intäkterna från externa kunder i ett enskilt annat land är väsentliga ska dessa redovisas separat. Företag ska upplysa om på vilken grund intäkter från externa kunder är hänförliga till enskilda länder.

b)

Anläggningstillgångar (2) som inte är finansiella instrument, uppskjutna skattefordringar, uppskjutna skatteskulder, tillgångar i samband med förmåner efter avslutad anställning och rättigheter enligt försäkringsavtal i) i det land där företaget har sitt säte och ii) i samtliga andra länder där företaget har tillgångar. Om tillgångarna i ett enskilt annat land är väsentliga ska de redovisas separat.

De belopp som redovisas ska baseras på den finansiella information som används för att ta fram företagets finansiella rapporter, såvida inte erforderlig information saknas och kostnaden för att ta fram den skulle bli orimlig; i sådana fall ska detta faktum rapporteras. Utöver den information som krävs enligt denna punkt kan företagen uppge delsummor för den geografiska indelningen av grupper av länder.

Information om större kunder

34.

Företag ska lämna information om i vilken mån de har större kunder. Om intäkterna från transaktionerna med en kund utgör tio procent eller mer av företagets intäkter ska företaget upplysa om detta och även upplysa om de sammanlagda intäkterna från varje sådan kund och om vilket eller vilka segment som redovisar dessa intäkter. Företagen behöver inte upplysa om de större kundernas identitet eller hur stora intäkter varje segment redovisar från denna kund. Vid tillämpningen av denna IFRS-standard ska en grupp företag som enligt det rapporterande företagets kännedom styrs gemensamt betraktas som en enda kund, och stater (nationell nivå, stat, provins, territorium, lokalt eller i annat land) och företag som enligt det rapporterande företagets kännedom styrs av denna stat ska betraktas som en enda kund.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH IKRAFTTRÄDANDE

35.

Företag ska tillämpa denna IFRS-standard i årsredovisningar som omfattar perioder som börjar den 1 januari 2009 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Om ett företag tillämpar standarden för sina årsredovisningar före den 1 januari ska det upplysa om detta.

36.

Segmentinformation för tidigare år som det första tillämpningsåret lämnas i jämförande syfte ska räknas om för att följa kraven i denna standard, såvida inte erforderlig information saknas och kostnaden för att ta fram den skulle bli orimlig.

UPPHÄVANDE AV IAS 14

37.

Denna standard ersätter IAS 14 Segmentrapportering.


(1)  När tillgångar redovisas i likviditetsordning är anläggningstillgångar sådana tillgångar som innefattar belopp som förväntas bli återvunna mer än tolv månader efter balansdagen.

(2)  När tillgångar redovisas i likviditetsordning är anläggningstillgångar sådana tillgångar som innefattar belopp som förväntas bli återvunna mer än tolv månader efter balansdagen.

Bilaga A

Definition

IFRS 8 och dess bilagor utgör en helhet.

Rörelsesegment

Ett rörelsesegment är en del av ett företag

a)

som bedriver affärsverksamhet från vilken den kan få intäkter och ådra sig kostnader (inklusive intäkter och kostnader i samband med transaktioner med andra delar av samma företag),

b)

vars rörelseresultat regelbundet granskas av företagets högste verkställande beslutsfattare som underlag för beslut om fördelning av resurser till segmentet och bedömning av dess resultaträkningen,

c)

om vilket det finns fristående finansiell information.

Bilaga B

Ändringar av andra IFRS-standarder

Ändringarna i denna bilaga ska tillämpas på finansiella rapporter för perioder som börjar den 1 januari 2009 eller senare. Om ett företag tillämpar standarden för en tidigare period ska ändringarna följas. Den nya texten är understruken. Struken text är markerad.

B1

Hänvisningarna till IAS 14 Segmentrapportering ska ändras till IFRS 8 Rörelsesegment i följande punkter:

Punkt 20 i IAS 27 Koncernredovisning och redovisning av innehav i dotterföretag.

Punkt 130 d i i IAS 36 Nedskrivningar.

B2

I IFRS 5 Anläggningstillgångar till försäljning och avveckling av verksamheter ska punkt 41 ändras enligt följande:

”41.

Ett företag ska lämna följande upplysningar i noterna för den period under vilken en anläggningstillgång (eller en avyttringsgrupp) har antingen klassificerats som att den innehas för försäljning eller sålts:

d)

i tillämpliga fall det segment för vilket information ska lämnas där anläggningstillgången (eller avyttringsgruppen) redovisas i enlighet med IAS 14 Segmentrapportering IFRS 8 Rörelsesegment.”

B3

I IFRS 6 Prospektering efter samt utvärdering av mineraltillgångar ska punkt 21 ändras enligt följande:

21.

Ett företag ska fastställa en redovisningsprincip för fördelning av prospekterings- och utvärderingstillgångar på kassagenererande enheter eller grupper av kassagenererande enheter i syfte att bedöma sådana tillgångars nedskrivningsbehov. Varje kassagenererande enhet eller grupp av enheter på vilken en prospekterings- och utvärderingstillgång fördelas ska inte vara större än ett segment, baserat på antingen företagets primära eller dess sekundära indelningsgrund ett rörelsesegment som fastställts i enlighet med IAS 14 Segmentrapportering IFRS 8 Rörelsesegment .”

B4

I IAS 2 Varulager, ska punkterna 26 och 29 ändras enligt följande:

”26.

Exempelvis kan varor som används i en rörelsegren ett rörelsesegment vara till nytta för företaget på ett annat sätt än samma slags varor som används i en annan rörelsegren ett annat rörelsesegment. Emellertid är en skillnad i varornas geografiska läge (eller i respektive läges skatteregler) i sig inte tillräcklig för att motivera användandet av olika metoder.”

”29.

Värdet på varor i lager skrivs vanligen ned till nettoförsäljningsvärdet per vara. I vissa fall kan det emellertid vara lämpligt att slå samman likartade eller sammanhängande varor. Detta kan vara fallet när varorna hör till samma produktlinje och används för samma ändamål eller har samma slutanvändning, om de tillverkas och säljs i samma geografiska område och om det inte är praktiskt genomförbart att värdera en varutyp åtskild från en annan inom samma produktlinje. Det är inte korrekt att göra en nedskrivning av varor i lager med utgångspunkt från hur de har klassificerats, exempelvis färdiga varor, eller alla varor i en viss bransch eller i ett visst geografiskt område rörelsesegment. Tjänsteföretag särredovisar vanligen kostnader avseende varje uppdrag för vilket ett separat försäljningspris debiteras. Därför behandlas varje sådant uppdrag som en separat produkt.”

B5

I IAS 7 Kassaflödesanalys, ska punkt 50 ändras enligt följande:

”50.

Ytterligare information kan vara relevant för användare för att förstå ett företags finansiella ställning och likviditet. Företag uppmuntras att lämna sådan ytterligare information, tillsammans med en kommentar från företagsledningen. Informationen kan innefatta:

d)

Uppdelning på rörelsegrenar och geografiska områden segment för vilka information ska lämnas av de belopp som redovisas under löpande verksamhet respektive investerings- och finansieringsverksamhet (se IAS 14, Segmentrapportering IFRS 8 Rörelsesegment ).”

B6

I IAS 19 Ersättningar till anställda, ska det exempel som ges till punkt 115 ändras enligt följande:

”Exempel som illustrerar punkt 115

Ett företag avvecklar en rörelsegren ett rörelsesegment och de anställda inom denna kommer inte att intjäna några fler ersättningar ...”

B7

I IAS 33 Resultat per aktie ska punkt 2 ersättas med följande:

2.

Standarden ska tillämpas på

a)

separata eller enskilda finansiella rapporter från ett företag

i)

vars stamaktier eller potentiella stamaktier är föremål för allmän handel (på en inhemsk eller utländsk fondbörs eller på en OTC-marknad, inklusive lokala och regionala marknader) eller

ii)

som har ingivit, eller är i färd med att inge, sina finansiella rapporter till en värdepappersövervakande myndighet eller annan tillsynsmyndighet i syfte att emittera stamaktier på en offentlig marknad, och

b)

koncernredovisningar i koncerner med moderföretag

i)

vars stamaktier eller potentiella stamaktier är föremål för allmän handel (på en inhemsk eller utländsk fondbörs eller på en OTC-marknad, inklusive lokala och regionala marknader) eller

ii)

som har ingivit, eller är i färd med att inge, sina finansiella rapporter till en värdepappersövervakande myndighet eller annan tillsynsmyndighet i syfte att emittera stamaktier på en offentlig marknad.

B8

I IAS 34 Delårsrapportering ska punkt 16 ändras enligt följande:

16.

Ett företag ska i noterna till delårsrapporten som minimum lämna följande information, om den är väsentlig och inte redovisas på annan plats i delårsrapporten. Informationen ska vanligtvis redovisas från räkenskapsårets början till balansdagen. Företaget ska dock upplysa om händelser och transaktioner som är betydelsefulla för förståelsen av utvecklingen under den aktuella delårsperioden:

g)

följande segmentinformation Nettoomsättning och rörelseresultat per rörelsegren eller geografiskt område, beroende på vilket som är företagets främsta redovisningsprincip för segmentrapportering (segmentinformation krävs i ett företags delårsrapport endast om IAS 14, Segmentrapportering, IFRS 8 Rörelsesegment kräver att företaget lämnar upplysning segmentinformation om segment i årsredovisningen):

i)

intäkter från externa kunder om de ingår i värderingen av segmentets resultaträkning som granskas av den högste verkställande beslutsfattaren eller på annat sätt regelbundet lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren,

ii)

intäkter från andra segment, om de ingår i värderingen av segmentets resultaträkning som granskas av den högste verkställande beslutsfattaren eller på annat sätt regelbundet lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren,

iii)

värdering av segmentets resultaträkning,

iv)

sammanlagda tillgångar som berörs av väsentliga förändringar i förhållande till de belopp som lämnats i den senaste årsredovisningen,

v)

beskrivning av skillnaderna i förhållande till den senaste årsredovisningen vad gäller segmentsindelning eller värderingen av segmentets resultaträkning,

vi)

avstämning mellan värderingen av resultaträkningen för det segment för vilket information ska lämnas och företagets resultaträkning före skattekostnader (skatteintäkter) och avveckling av verksamheter. Om ett företag däremot fördelar poster såsom skattekostnader (skatteintäkter) till ett segment för vilket information ska lämnas kan företaget göra en avstämning mellan värderingen av segmentets sammanlagda rörelseresultat och resultaträkningen efter dessa poster. Väsentliga avstämningsposter ska definieras separat och beskrivas i denna avstämning,

…”

B9

IAS 36 Nedskrivningar ska ändras enligt följande beskrivning.

Punkt 80 ändras enligt följande:

”80.

Vid prövning av nedskrivningsbehov, ska goodwill som förvärvats i ett rörelseförvärv, från och med förvärvstidpunkten, fördelas på var och en av förvärvarens kassagenererande enheter, eller grupper av kassagenererande enheter, som väntas bli gynnade av synergierna i förvärvet, oavsett huruvida andra tillgångar eller skulder i det förvärvade företaget tilldelas till dessa enheter eller grupper av enheter eller ej. Varje enhet eller grupp av enheter på vilken eller vilka goodwill fördelas ska:

b)

inte vara större än ett rörelsesegment baserat på antingen företagets primära eller sekundära indelningsgrund som fastställts i enlighet med IAS 14, Segmentrapportering IFRS 8 Rörelsesegment .”

Punkt 129 ska ändras enligt följande:

”129.

Ett företag som redovisar information om segment i enlighet med IAS 14, Segmentrapportering IFRS 8 Rörelsesegment , ska upplysa om följande för varje segment för vilket informationen ska lämnas, baserat på företagets primära indelningsgrund :”

I punkt 130 ska stycke c) ii) och d) ii) ändras enligt följande:

”130.

c) ii)

om företaget redovisar information om segment i enlighet med IAS 14 IFRS 8, uppgift om det segment till vilket tillgången hör baserat på företagets primära indelningsgrund.

”130.

d) ii)

beloppet för den nedskrivning som redovisats eller återförts per tillgångsslag och, om företaget lämnar information om segment i enlighet med IAS 14 IFRS 8, per segment för vilka information ska lämnas baserat på företagets primära indelningsgrund,


22.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 304/21


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1359/2007

av den 21 november 2007

om villkoren för beviljande av särskilda exportbidrag för vissa urbenade styckningsdelar av nötkreatur

(kodifierad version)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1), särskilt artikel 33.12 och artikel 41, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EEG) nr 1964/82 av den 20 juli 1982 om villkoren för beviljande av särskilda exportbidrag för vissa urbenade styckningsdelar av nötkreatur (2) har ändrats flera gånger (3) på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör den förordningen kodifieras.

(2)

I förordning (EG) nr 1254/1999, föreskrivs allmänna regler för beviljande av exportbidrag och villkor för fastställande av storleken på dessa.

(3)

Med hänsyn till situationen på marknaden, de ekonomiska förhållandena inom nötköttssektorn och möjligheterna att få avsättning för vissa av produkterna inom denna sektor, bör villkor fastställas för utbetalning av särskilda exportbidrag för dessa produkter. Detta gäller i synnerhet villkoren för de styckningsdelar som framställs genom att kvartsparten på handjur av nötkreatur benas ur.

(4)

För att säkerställa att dessa mål uppnås bör en särskild kontrollordning införas. En produkts ursprung kan styrkas med hjälp av ett intyg utformat enligt förlagan i bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 433/2007 av den 20 april 2007 om villkoren för beviljande av särskilda exportbidrag för nötkött (4).

(5)

För att säkerställa att villkoren för beviljande av bidrag är uppfyllda bör det införas bestämmelser om att tullformaliteterna vid exporten eller, i tillämpliga fall, styckningen eller urbeningen alltid ska ske i den medlemsstat i vilken djuren slaktades.

(6)

Det bör anges att särskilda exportbidrag endast ska beviljas på villkor att alla de styckningsdelar exporteras som framställs genom urbening av de kvartsparter som står under kontroll. Dock bör vissa undantag från den allmänna regeln medges för bakkvartsparter för att uppnå en bättre värdeökning inom gemenskapen utan att för den skull motverka det syfte som eftersträvas, nämligen att avlasta gemenskapsmarknaden. Det är lämpligt att fastställa de omständigheter under vilka rätten till exportbidrag inte går förlorad trots att kravet på att allt kött ska exporteras inte helt och hållet uppfyllts. Den möjligheten bör dock begränsas och vara förenad med begränsningsvillkor för att det ska kunna förhindras att denna förmån missbrukas.

(7)

När det gäller frister och exportbevis bör en hänvisning göras till kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 av den 15 april 1999 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter (5).

(8)

Att tillämpa förfarandet för proviantlager enligt artikel 40 i förordning (EG) nr 800/1999 är inte förenligt med syftet med denna förordning. Det finns därför inget behov av att införa bestämmelser om att artikel 40 ska tillämpas för produkterna i fråga.

(9)

Med hänsyn till den speciella karaktären av detta exportbidrag bör det inte vara tillåtet att ersätta de berörda produkterna med andra produkter, och metoder för att identifiera de berörda produkterna bör därför fastställas.

(10)

Det bör fastställas hur medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om de produktkvantiteter för vilka särskilda exportbidrag har beviljats.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för nötkött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Under de villkor som upprättas i denna förordning kan separat förpackade, benfria styckningsdelar av färsk eller kyld fram- eller bakkvartspart från fullvuxna handjur av nötkreatur med en genomsnittlig andel magert nötkött på minst 55 % få särskilda exportbidrag.

Artikel 2

I denna förordning avses med

a)   framkvartspart: sammanhängande eller åtskilda framkvartsparter, enligt definition i de kompletterande anmärkningarna 1.A d och e i kapitel 2 i Kombinerade nomenklaturen, rakt avskurna eller av typen pistol,

b)   bakkvartspart: sammanhängande eller åtskilda bakkvartsparter, enligt definition i de kompletterande anmärkningarna 1.A f och g i kapitel 2 i Kombinerade nomenklaturen, med högst åtta revben eller revbenspar, rakt avskurna eller av typen pistol.

Artikel 3

1.   Näringsidkaren ska till de behöriga myndigheter som anges av medlemsstaterna inlämna en deklaration i vilken han anger sin avsikt att bena ur antingen de framkvartsparter eller de bakkvartsparter som avses i artikel 1 enligt villkoren i denna förordning och att, med förbehåll för bestämmelserna i artikel 7, exportera hela den urbenade kvantiteten med varje styckningsdel separat förpackad.

2.   Deklarationen ska beskriva de produkter som ska benas ur och ange den berörda kvantiteten.

Den ska åtföljas av ett intyg enligt förlagan i bilaga I till förordning (EG) nr 433/2007 utfärdat enligt bestämmelserna i artikel 2.2 första stycket i den förordningen. Fotnoterna B och C samt fält 11 i intyget är dock inte tillämpliga. Bestämmelserna i artikel 3 i samma förordning ska också gälla i tillämpliga delar till dess att produkterna ställs under den kontroll som avses i punkt 3 i den här artikeln.

3.   När deklarationen tagits emot av de behöriga myndigheterna och dessa fyllt i mottagningsdatumet på deklarationen, ska de kvartsparter som ska benas ur ställas under dessa myndigheters kontroll, vilka ska fastställa produkternas nettovikt och fylla i denna i fält 7 på det intyg som avses i punkt 2.

Artikel 4

Den tid inom vilken kvartsparterna måste ha benats ur ska – utom vid force majeure – vara tio arbetsdagar från dagen för mottagandet av den deklaration som avses i artikel 3.

Artikel 5

1.   Efter urbeningen ska näringsidkaren för den behöriga myndigheten uppvisa ett eller flera av de ”intyg för urbenat kött” som återfinns i bilagorna I och II, och i fält 7 i detta intyg ska numret anges på det intyg som avses i artikel 3.2.

2.   Numret på intyget för urbenat kött ska anges i fält 9 på det intyg som avses i artikel 3.2. Detta intyg ska fyllas i på lämpligt sätt och skickas till det organ som ansvarar för utbetalningen av exportbidrag, när de intyg för urbenat kött som fyllts i enligt punkt 1 i den här artikeln motsvarar hela den kvantitet benfritt kött från kvartsparter som har ställts under kontroll.

3.   Intygen för urbenat kött måste lämnas fram när den tullbehandling som avses i artikel 6 genomförs.

4.   Urbeningen och tullformaliteterna i samband med exporten ska genomföras i den medlemsstat i vilken djuren slaktades.

Artikel 6

1.   Tullbehandlingen vid export från gemenskapen av leveranser som omfattas av artikel 36 i förordning (EG) nr 800/1999 eller av leveranser som omfattas av tullagerförfarandet före export i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1741/2006 (6) ska avslutas i den medlemsstat där den deklaration som avses i artikel 3 godtagits.

2.   Tullmyndigheterna ska i fält 11 på ”intyget för urbenat kött” fylla i nummer och datum för de deklarationer som avses i artikel 5.4 i förordning (EG) nr 800/1999.

3.   När tullbehandlingen har avslutats för alla de styckningsdelar som ska exporteras, ska ”intyget för urbenat kött” på administrativ väg skickas till det organ som ansvarar för utbetalning av exportbidrag.

Artikel 7

1.   Det särskilda exportbidraget ska – utom vid force majeure – beviljas på villkor att samtliga styckningsdelar exporteras, vilka framställts genom urbening under den kontroll som avses i artikel 3.3, och vilka anges i det eller de intyg som avses i artikel 5.1.

2.   Vid urbening av bakkvartsparter får dock aktören bemyndigas att inte exportera alla de styckningsdelar som härrör från urbeningen.

Om den mängd som är avsedd för export motsvarar minst 95 % av vikten av den sammanlagda mängd styckningsdelar som framställts genom en urbening under den kontroll som avses i artikel 3.3 ska det särskilda bidraget beviljas.

Om den mängd som är avsedd för export uppgår till mindre än 95 % av vikten av den sammanlagda mängden styckningsdelar från urbeningen, dock utan att vara mindre än 85 % av denna, ska det särskilda bidraget minskas.

Omfattningen av denna anpassning ska fastställas i samband med fastställandet eller ändringen av det berörda bidraget. Bidragsbeloppet ska fastställas med hänsyn till bl.a. värdet på de olika styckningsdelar som kan avsättas på gemenskapsmarknaden.

3.   Ben, stora senor, brosk, fettbitar och andra rester efter urbeningen får säljas inom gemenskapen.

4.   Den aktör som önskar utnyttja ett av de alternativ som anges i punkt 2 ska ange detta i den deklaration som avses i artikel 3.1.

Dessutom ska det eller de intyg som avses i artikel 5.1 innehålla följande:

a)

I fält 4 uppgift om den sammanlagda nettovikten på det kött som framställts genom urbeningen, samt, i förekommande fall, uppgiften

”tillämpning av artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1359/2007 – villkor 95 %”, eller

”tillämpning av artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1359/2007 – villkor 85 %”.

b)

I fält 6 uppgift om den nettovikt som ska exporteras.

5.   Vid urbening får medlemsstaterna begränsa det antal styckningsdelar, som aktören beslutar sig för att inte exportera, till två.

6.   Om den exporterade kvantiteten understiger den vikt som framgår av fält 6 i det eller de intyg som avses i artikel 5.1 ska det särskilda bidraget minskas. Procentsatsen för denna nedsättning ska

a)

i de fall då den konstaterade skillnaden i vikt mellan den exporterade vikten och den vikt som framgår av fält 6 i det eller de intyg som anges i artikel 5.1 inte överstiger 10 %, vara lika med fem gånger den procentuella viktskillnad som konstaterats,

b)

i alla andra fall motsvara 80 % av den bidragssats som gäller för produkter som omfattas av KN-nummer 0201 30 00 9100 eller KN-nummer 0201 30 00 9120 vid det datum som anges i fält 21 i den exportlicens på grundval av vilken tullbehandlingen enligt artikel 5.1 eller 26.1 i förordning (EG) nr 800/1999 har ägt rum.

Den sanktion som föreskrivs i artikel 51.1 a i förordning (EG) nr 800/1999 ska inte tillämpas i fall som anges i denna punkt.

Artikel 8

Medlemsstaterna får avvika från bestämmelserna i artikel 5.2 och föreskriva

a)

att ett enda intyg för urbenat kött som omfattar hela den köttkvantitet som framställts genom urbening utfärdas tillsammans med det intyg som avses i artikel 3.2,

b)

att de två intyg som avses i a lämnas in samtidigt när exportformaliteterna genomförs,

c)

att de två intyg som avses i a skickas samtidigt enligt villkoren i artikel 6.3.

Artikel 9

1.   Medlemsstaterna ska bestämma villkoren för kontrollen och informera kommissionen om dessa. De ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att omöjliggöra att de berörda varorna byts ut, framför allt genom märkning av varje köttbit.

2.   Inget annat kött än det som omfattas av denna förordning, med undantag av griskött, får finnas i styckningslokalen när det berörda köttet benas ur, putsas eller förpackas.

3.   Det är ej tillåtet att bena ur framkvartsparterna och bakkvartsparterna samtidigt i samma lokal.

4.   De påsar, kartonger eller annat förpackningsmaterial som de urbenade styckningsdelarna placeras i ska förseglas eller plomberas av de behöriga myndigheterna och förses med uppgifter som gör att det urbenade köttet kan identifieras, framför allt ska det finnas uppgifter om styckningsdelarnas nettovikt, slag och antal samt ett löpnummer.

Artikel 10

För de intyg som avses i artikel 5.1, vilka viseras av de behöriga myndigheterna under varje kvartal, och som gäller styckningsdelar som framställts genom urbening av bakkvartsparten, ska medlemsstaterna under loppet av den andra månaden efter varje kvartal lämna meddelande om följande:

a)

Den sammanlagda nettovikt som anges i de intyg som rör det fall som avses i artikel 7.1.

b)

Den sammanlagda nettovikt som anges i de intyg som rör det fall som avses i artikel 7.2, villkor 95 %.

c)

Den sammanlagda nettovikt som anges i de intyg som rör det fall som avses i artikel 7.2, villkor 85 %.

Artikel 11

Förordning (EEG) nr 1964/82 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till denna förordning och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga IV.

Artikel 12

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 november 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EGT L 212, 21.7.1982, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1713/2006 (EUT L 321, 21.11.2006, s. 11).

(3)  Se bilaga III.

(4)  EUT L 104, 21.4.2007, s. 3.

(5)  EGT L 102, 17.4.1999, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1001/2007 (EUT L 226, 30.8.2007, s. 9).

(6)  EUT L 329, 25.11.2006, s. 7.


BILAGA I

EUROPEISKA GEMENSKAPEN

Image

Image


BILAGA II

EUROPEISKA GEMENSKAPEN

Image

Image


BILAGA III

Upphävd förordning och ändringar av denna i kronologisk ordning

Kommissionens förordning (EEG) nr 1964/82

(EGT L 212, 21.7.1982, s. 48)

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3169/87

(EGT L 301, 24.10.1987, s. 21)

endast artikel 1.2

Kommissionens förordning (EG) nr 2469/97

(EGT L 341, 12.12.1997, s. 8)

endast artikel 1

Kommissionens förordning (EG) nr 1452/1999

(EGT L 167, s. 2.7.1999, s. 17)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1470/2000

(EGT L 165, 6.7.2000, s. 16)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2772/2000

(EGT L 321, 19.12.2000, s. 35)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1713/2006

(EUT L 321, 21.11.2006, s. 11)

endast artikel 2


BILAGA IV

Jämförelsetabell

Förordning (EEG) nr 1964/82

Denna förordning

Artikel 1 första stycket

Artikel 1

Artikel 1 andra stycket första strecksatsen

Artikel 2 a

Artikel 1 andra stycket andra strecksatsen

Artikel 2 b

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6.1, 6.2 och 6.3

Artikel 7.1, 7.2 och 7.3

Artikel 6.4 första stycket

Artikel 7.4 första stycket

Artikel 6.4 andra stycket första strecksatsen

Artikel 7.4 andra stycket a

Artikel 6.4 andra stycket andra strecksatsen

Artikel 7.4 andra stycket b

Artikel 6.4 tredje stycket

Artikel 7.5

Artikel 6.5 första stycket första strecksatsen

Artikel 7.6 första stycket a

Artikel 6.5 första stycket andra strecksatsen

Artikel 7.6 första stycket b

Artikel 6.5 andra stycket

Artikel 7.6 andra stycket

Artikel 7.1 första strecksatsen

Artikel 8 a

Artikel 7.1 andra strecksatsen

Artikel 8 b

Artikel 7.1 tredje strecksatsen

Artikel 8 c

Artikel 8 första stycket

Artikel 9.1

Artikel 8 andra stycket

Artikel 9.2

Artikel 8 tredje stycket

Artikel 9.3

Artikel 8 fjärde stycket

Artikel 9.4

Artikel 9 första strecksatsen

Artikel 10 a

Artikel 9 andra strecksatsen

Artikel 10 b

Artikel 9 tredje strecksatsen

Artikel 10 c

Artikel 11

Artikel 10

Artikel 12

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga II

Bilaga III

Bilaga IV


22.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 304/32


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1360/2007

av den 21 november 2007

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1109/2007, för regleringsåret 2007/2008

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av den 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2), särskilt artikel 36, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2007/2008 har fastställts genom kommissionens förordning (EG) nr 1109/2007 (3).

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till bör dessa belopp ändras enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 951/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006, och som fastställs i förordning (EG) nr 1109/2007 för regleringsåret 2007/2008 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 22 november 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 november 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1260/2007 (EUT L 283, 27.10.2007, s. 1).

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2031/2006 (EUT L 414, 30.12.2006, s. 43).

(3)  EUT L 253, 28.9.2007, s. 5.


BILAGA

Ändrade representativa priser och tilläggsbelopp från och med den 22 november 2007 för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 99

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 11 10 (1)

18,58

7,01

1701 11 90 (1)

18,58

12,94

1701 12 10 (1)

18,58

6,82

1701 12 90 (1)

18,58

12,42

1701 91 00 (2)

19,69

16,62

1701 99 10 (2)

19,69

11,18

1701 99 90 (2)

19,69

11,18

1702 90 99 (3)

0,20

0,44


(1)  Fastställande för kvalitetstyp enligt bilaga I.III i rådets förordning (EG) nr 318/2006 (EUT L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Fastställande för kvalitetstyp enligt bilaga I.II i förordning (EG) nr 318/2006.

(3)  Fastställande per 1 % sackaroshalt.


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Rådet

22.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 304/34


RÅDETS BESLUT

av den 8 november 2007

om Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen, utarbetad på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Europeiska unionen, om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i

(2007/751/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen,

med beaktande av 2005 års anslutningsfördrag,

med beaktande av 2005 års anslutningsakt (nedan kallad ”anslutningsakten”), särskilt artikel 3.4,

med beaktande av kommissionens rekommendation,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Konventionen utarbetad på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Europeiska unionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i (2) (nedan kallad ”konventionen mot korruption som tjänstemän är delaktiga i”) undertecknades i Bryssel den 26 maj 1997 och trädde i kraft den 28 september 2005.

(2)

Efter sin anslutning till Europeiska unionen har Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Polen, Slovenien och Slovakien deponerat sina instrument avseende anslutning till konventionen mot korruption som tjänstemän är delaktiga i.

(3)

Enligt artikel 3.3 i anslutningsakten ska Bulgarien och Rumänien ansluta sig till de konventioner och protokoll mellan medlemsstaterna som finns förtecknade i bilaga I till anslutningsakten, bland annat konventionen mot korruption som tjänstemän är delaktiga i. De ska träda i kraft gentemot Bulgarien och Rumänien den dag som rådet fastställer.

(4)

I enlighet med artikel 3.4 i anslutningsakten ska rådet göra alla anpassningar som krävs på grund av anslutningen till dessa konventioner och protokoll.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Konventionen mot korruption som tjänstemän är delaktiga i ska för Bulgarien och Rumänien träda i kraft den första dagen i den första månaden efter den dag då detta beslut har antagits.

Artikel 2

Texterna till konventionen mot korruption som tjänstemän är delaktiga i, som upprättats på de bulgariska och rumänska språken (3), ska vara giltiga på samma villkor som de övriga texterna till konventionen mot korruption som tjänstemän är delaktiga i.

Artikel 3

Detta beslut får verkan dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 8 november 2007.

På rådets vägnar

R. PEREIRA

Ordförande


(1)  Yttrande av den 10 juli 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EUT C 195, 25.6.1997, s. 2.

(3)  Den bulgariska och rumänska versionen av konventionen ska offentliggöras i specialutgåvan av EUT vid en senare tidpunkt.


Kommissionen

22.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 304/36


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 15 november 2007

om ändring av beslut 92/452/EEG när det gäller vissa embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper i Förenta staterna, Kanada och Nya Zeeland

[delgivet med nr K(2007) 5457]

(Text av betydelse för EES)

(2007/752/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/556/EEG av den 25 september 1989 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och import från tredje land av embryon från tamdjur av nötkreatur (1), särskilt artikel 8.1, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 92/452/EEG av den 30 juli 1992 om upprättande av en förteckning över embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper som godkänts i tredje land för export av embryon från nötkreatur till gemenskapen (2) fastställs att medlemsstaterna endast får importera embryon från tredjeländer om dessa har samlats in, behandlats och förvarats av embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper som förtecknas i det beslutet.

(2)

Nya Zeeland har begärt att en embryosamlingsgrupp tas bort från förteckningen för det landet.

(3)

Förenta staterna och Kanada har begärt att förteckningen ändras när det gäller vissa embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper i dessa länder.

(4)

Förenta staterna och Kanada har lämnat garantier för att de relevanta bestämmelserna i direktiv 89/556/EEG följs och att de berörda embryosamlingsgrupperna och embryoproduktionsgrupperna officiellt har godkänts av veterinärmyndigheterna i dessa länder för export till gemenskapen.

(5)

Beslut 92/452/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 92/452/EEG ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 december 2007.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 15 november 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 302, 19.10.1989, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2006/60/EG (EUT L 31, 3.2.2006, s. 24).

(2)  EGT L 250, 29.8.1992, s. 40. Beslutet senast ändrat genom beslut 2007/558/EG (EUT L 212, 14.8.2007, s. 18).


BILAGA

Bilagan till beslut 92/452/EEG ska ändras på följande sätt:

1.

Raden för Kanadas embryosamlingsgrupp nr E876 ska ersättas med följande:

”CA

 

E876

 

22 rue Principale

Plaisance, Québec J0V 1S0

Dr. Pierre Thibaudeau”

2.

Raden för Nya Zeelands embryosamlingsgrupp nr NZEB11 ska utgå.

3.

Raden för Förenta staternas embryosamlingsgrupp nr 91TX050 E548 ska ersättas med följande:

”US

 

91TX050

E548

 

Buzzard Hollow Ranch

500 Coates RD

Granbury, TX 67048

Dr. Brad Stroud”

4.

Raden för Förenta staternas embryosamlingsgrupp nr 91TN006 E538 ska ersättas med följande:

”US

 

91TN006

E538

 

Harrogate Genetics Intl, INC

6664 Cumberland Gap PKWY

Harrogate, TN 37752

Dr. Edwin Robertson”

5.

Raden för Förenta staternas embryosamlingsgrupp nr 91TN007 E538 ska ersättas med följande:

”US

 

91TN007

E538

 

Harrogate Genetics Intl, INC

6664 Cumberland Gap PKWY

Harrogate, TN 37752

Dr. Sam Edwards”

6.

Följande rad ska läggas till för Förenta staterna:

”US

 

07NC132

E705

 

PVC Embryo Services

110 Hyman DR

Postville, IA 52162

Dr. Justin Helgerson”


III Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

22.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 304/38


RÅDETS GEMENSAMMA ÅTGÄRD 2007/753/GUSP

av den 19 november 2007

om stöd för IAEA:s övervaknings- och kontrollverksamhet i Demokratiska folkrepubliken Korea inom ramen för genomförandet av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA ÅTGÄRD

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 14, och

av följande skäl:

(1)

Den 12 december 2003 antog Europeiska rådet EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen, där kapitel III innehåller en förteckning över de åtgärder mot sådan spridning som måste vidtas såväl i Europeiska unionen som i tredjeländer.

(2)

Europeiska unionen genomför aktivt strategin och verkställer de åtgärder som anges i kapitel III, särskilt genom att frigöra ekonomiska resurser för att stödja särskilda projekt som leds av multilaterala organisationer, till exempel Internationella atomenergiorganet (IAEA).

(3)

Europeiska unionen har vid upprepade tillfällen uppmanat Demokratiska folkrepubliken Nordkorea att fullgöra sina skyldigheter enligt fördraget om icke-spridning av massförstörelsevapen (NPT) och genomföra sitt övergripande säkerhetskontrollavtal i fullständigt samarbete med IAEA.

(4)

Europeiska unionen har kontinuerligt gett stöd till insatserna inom ramen för de sexpartssamtal vars syfte har varit att finna en diplomatisk lösning på kärnkraftssituationen på Koreahalvön, bl.a. genom politiskt och finansiellt stöd till Organisationen för energiutveckling på Koreahalvön (Kedo). I samma anda har Europeiska unionen välkomnat det gemensamma uttalandet av den 19 september 2005 och de inledande åtgärderna av den 13 februari 2007.

(5)

Den 9 juli 2007 bemyndigade IAEA:s styrelse sin generaldirektör att genomföra ad hoc-arrangemang för att övervaka och kontrollera stängningen av kärntekniska anläggningar i Nordkorea i enlighet med rekommendationerna i IAEA:s rapport till styrelsen.

(6)

I enlighet med de inledande åtgärderna av den 13 februari 2007 påbörjade Nordkorea i juli 2007 stängningen av kärntekniska anläggningar och uppmanade IAEA att övervaka stängningen. Denna stängning har därefter bekräftats av IAEA.

(7)

Europeiska unionen välkomnade de av Nordkorea genomförda åtgärderna som ett mycket viktigt första steg på väg mot avvecklingen av landets kärntekniska program och avskaffandet av kärnvapen på Koreahalvön.

(8)

Eftersom de kostnader som genomförandet av ad hoc-arrangemangen medför för närvarande inte kan täckas av IAEA:s ordinarie budget för säkerhetskontroll, måste tillräckliga extrabudgetära bidrag ges för att göra det möjligt att genomföra ad hoc-arrangemangen, så länge som IAEA:s ordinarie budget inte täcker dessa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I syfte att omedelbart och i praktiken kunna genomföra vissa av inslagen i EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen, ska Europeiska unionen stödja IAEA:s övervaknings- och kontrollverksamhet, som genomförs enligt befintliga arrangemang för övervakning och kontroll enligt överenskommelsen mellan Nordkorea och IAEA, för att främja följande mål:

a)

Att bidra till den förtroendeskapande process som syftar till att Nordkoreas kärntekniska program undanröjs, genom fortsatt övervakning och kontroll av stängningen av Nordkoreas kärntekniska anläggningar.

b)

Att garantera Europeiska unionens fortsatta, aktiva medverkan i ansträngningarna för att utarbeta en diplomatisk lösning på den koreanska kärnteknikfrågan.

c)

Att se till att IAEA disponerar tillräckliga ekonomiska resurser för att genomföra den övervaknings- och kontrollverksamhet som rör genomförandet av de inledande åtgärderna av den 13 februari 2007 som man enats om inom ramen för sexpartssamtalen.

EU:s bidrag kommer att användas för att finansiera personal och resor, utrustning och transporter, hyra av lokaler i Nordkorea och utgifter i samband med detta samt kostnader för kommunikationer och anskaffande av informationsteknik.

Bilagan innehåller en närmare beskrivning av denna verksamhet.

Artikel 2

1.   Ordförandeskapet ska, biträtt av rådets generalsekreterare/den höge representanten för GUSP, ansvara för genomförandet av denna gemensamma åtgärd. Kommissionen ska delta fullt ut.

2.   Det tekniska genomförandet av den verksamhet som anges i artikel 1, ska utföras av IAEA. IAEA ska genomföra denna uppgift under överinseende av generalsekreteraren/den höge representanten som ska bistå ordförandeskapet. Generalsekreteraren/den höge representanten ska i detta syfte ingå nödvändiga överenskommelser med IAEA.

3.   Ordförandeskapet, generalsekreteraren/den höge representanten och kommissionen ska regelbundet hålla varandra informerade om genomförandet av denna gemensamma åtgärd, i enlighet med deras respektive behörighet.

Artikel 3

1.   Det finansiella referensbeloppet för genomförandet av den verksamhet som anges i artikel 1 ska vara 1 780 000 EUR, att finansieras via Europeiska unionens allmänna budget.

2.   De utgifter som finansieras genom det belopp som anges i punkt 1 ska förvaltas i enlighet med de gemenskapsförfaranden och gemenskapsregler som gäller för Europeiska unionens allmänna budget.

3.   Kommissionen ska övervaka en sund förvaltning av de utgifter som avses i punkt 2 och som ska ha formen av bistånd. Den ska i detta syfte ingå en finansieringsöverenskommelse med IAEA. I den finansiella överenskommelsen ska det fastställas att IAEA ska se till att EU:s bidrag synliggörs i proportion till dess storlek.

4.   Kommissionen ska eftersträva ett ingående av den finansieringsöverenskommelse som avses i punkt 3 inom tre månader efter det att denna gemensamma åtgärd har trätt i kraft. Den ska underrätta rådet om eventuella svårigheter i samband med detta och om tidpunkten för ingåendet av finansieringsöverenskommelsen.

Artikel 4

Ordförandeskapet ska, biträtt av generalsekreteraren/den höge representanten, rapportera till rådet om genomförandet av denna gemensamma åtgärd på grundval av rapporter som sammanställs av IAEA:s sekretariat för dess styrelse och som ska överlämnas till ordförandeskapet, biträtt av generalsekreteraren/den höge representanten. Kommissionen ska delta fullt ut. Kommissionen ska rapportera om de finansiella aspekterna på genomförandet av den gemensamma åtgärden.

Artikel 5

Denna gemensamma åtgärd träder i kraft samma dag som den antas.

Den upphör att gälla 18 månader efter antagandet.

Artikel 6

Denna gemensamma åtgärd ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 19 november 2007.

På rådets vägnar

L. AMADO

Ordförande


BILAGA

EU:s stöd för IAEA:s övervaknings- och kontrollverksamhet i Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea) inom ramen för genomförandet av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen

1.   Beskrivning av IAEA:s övervaknings- och kontrollverksamhet i Nordkorea

I mars 2007 informerade IAEA:s generaldirektör sin styrelse om att parterna i sexpartssamtalen den 13 februari 2007 i Peking, Kina, hade enats om inledande åtgärder för genomförandet av det gemensamma uttalande som de gjorde den 19 september 2005. Han underrättade också styrelsen om att han den 23 februari 2007 hade fått en inbjudan från Nordkorea att besöka landet i syfte att ”utveckla förbindelserna mellan Nordkorea och IAEA samt att diskutera problem av gemensamt intresse”. I de inledande åtgärderna enades parterna bl.a. om att Nordkorea ”ska stänga ned och innesluta, för att slutligen överge, den kärntekniska anläggningen i Yongbyon, inklusive upparbetningsanläggningen, och åter inbjuda IAEA:s personal att utföra all nödvändig övervakning och kontroll enlig överenskommelsen mellan IAEA och Nordkorea”. Styrelsen välkomnade överenskommelsen om de inledande åtgärderna och gav uttryck för åsikten att en framgångsrikt framförhandlad lösning på denna seglivade fråga, med bibehållande av IAEA:s viktiga kontrollfunktion, innebar att ett viktigt resultat hade uppnåtts när det gäller internationell fred och säkerhet. I detta hänseende välkomnade styrelsen den inbjudan att besöka landet som generaldirektören fått från Nordkorea.

Generaldirektören besökte Nordkorea den 13–14 mars 2007 och rapporterade till styrelsen i juni 2007 om resultatet av besöket. Styrelsen, som betonade vikten av fortsatt dialog för att uppnå en fredlig och övergripande lösning på den nordkoreanska kärnteknikfrågan samt en snabb kärnvapennedrustning på Koreahalvön, hälsade med tillfredsställelse generaldirektörens besök i Nordkorea och dennes diskussioner med landets tjänstemän, som hade inriktats på att återupprätta förbindelserna mellan Nordkorea och IAEA.

Den 16 juni 2007 fick generaldirektören en inbjudan från Nordkorea att skicka en IAEA-grupp för att diskutera procedurfrågor om arrangemanget för övervakning och kontroll av stängningen av den kärntekniska anläggningen i Yongbyon. Brevet, tillsammans med generaldirektörens svar, daterat den 18 juni 2007, skickades runt bland styrelsens medlemmar.

En IAEA-grupp, ledd av biträdande generaldirektören för säkerhetskontroller, besökte Nordkorea den 26–29 juni 2007. Gruppen besökte anläggningen för tillverkning av kärnbränsle, försöksreaktorn på fem megawatt, upparbetningsanläggningen och reaktorn på 50 megawatt (under uppförande) som alla är belägna i Yongbyon. Nordkorea informerade gruppen om att dessa anläggningar och reaktorn på 200 megawatt (under uppförande), som ligger i Taechon, kommer att stängas och förslutas enligt de s.k. inledande åtgärderna.

Under IAEA-gruppens besök i Nordkorea nåddes samförstånd om följande arrangemang:

a)

IAEA får av Nordkorea en förteckning över de anläggningar som har stängts och/eller inneslutits och hålls därefter informerad om dessa anläggningars status för övervakning och kontroll av stängningen och/eller inneslutningen av de uppgivna anläggningarna.

b)

IAEA får för sin övervaknings- och kontrollverksamhet tillträde till alla anläggningar och all utrustning som har stängts och/eller inneslutits.

c)

IAEA installerar och utför vid behov service på lämpliga inneslutnings- och bevakningsanordningar samt andra anordningar för att övervaka och kontrollera statusen i anläggningar och utrustning som stängts och/eller inneslutits. Om inneslutnings- och bevakningsåtgärderna inte kan tillämpas av praktiska skäl, kommer IAEA och Nordkorea överens om att genomföra andra lämpliga kontrollåtgärder.

d)

IAEA granskar och kontrollerar informationen om konstruktionen av de stängda och/eller inneslutna anläggningarna och dokumenterar deras status fotografiskt eller genom videoupptagningar. Ny kontroll av denna information kommer att genomföras regelbundet.

e)

IAEA förhandsinformeras om Nordkorea avser att ändra utformning och/eller status för anläggningar och utrustning, så att samråd kan hållas med Nordkorea om vilken inverkan ändringarna kan få på IAEA:s övervaknings- och kontrollarbete.

f)

IAEA förhandsinformeras om Nordkorea avser att flytta eller avlägsna någon kärnteknisk utrustning eller annan viktig utrustning eller andra viktiga komponenter från de stängda kärntekniska anläggningarna, eller avveckla någon av dessa anläggningar. IAEA ges tillräckligt tillträde för att kontrollera sådan utrustning och sådana komponenter och/eller verksamheter.

g)

Nordkorea bevarar alla registeruppgifter som är relevanta för IAEA:s övervaknings- och kontrollverksamhet.

h)

Erforderliga viseringar för IAEA:s personal utfärdas och personalen får samma privilegier och immuniteter som de som föreskrivs i tillämpliga bestämmelser i avtalet om Internationella atomenergiorganets privilegier och immuniteter (INFCIRC/9/Rev.2) i fråga om IAEA:s egendom, medel och tillgångar, dess personal och övriga tjänstemän som fullgör sina uppgifter enligt detta avtal.

i)

IAEA ges fullständig information om hälso- och säkerhetsförfarandena vid de berörda anläggningarna.

j)

IAEA och Nordkorea samråder om frågor i samband med kostnaderna för genomförandet.

k)

Ovannämnda åtgärder ses över regelbundet av Nordkorea och IAEA.

IAEA har enligt artikel III.A.5 i sina stadgar bemyndigande att ”… på begäran av parterna tillämpa skyddsklausuler i samband med varje bilateralt eller multilateralt arrangemang eller på begäran av en stat i samband med någon av denna stats verksamheter på kärnenergiområdet”. Detta bemyndigande kräver inte att staten är medlem i IAEA och föreskriver inte någon något särskild form eller särskilt innehåll för arrangemangen med skyddsklausuler. Övervakningen och kontrollen i Nordkorea kommer därför att genomföras i enlighet med stadgan. I detta skede kommer övervakning och kontroll att genomföras i enlighet med de ad hoc-arrangemang som avses i skäl 5 i den gemensamma åtgärden.

Övervaknings- och kontrollverksamheten i Nordkorea var inte planerad och därför finns det inga medel anslagna i IAEA:s nuvarande budget, eller i budgetförslagen för tvåårsperioden 2008–2009 för att genomföra denna övervakning och kontroll. De beräknade kostnaderna för denna verksamhet är 2,2 miljoner EUR för 2007 respektive 2008, baserat på de nuvarande övervaknings- och kontrollarrangemangen mellan Nordkorea och IAEA. På grund av framstegen i sexpartssamtalen och en eventuellt utökad roll för IAEA i övervakningen och kontrollen av de överenskommelser som nåtts, kan emellertid ytterligare finansiering komma att behövas i framtiden.

2.   Mål

IAEA:s övervakning och kontroll är fortfarande ett nödvändigt redskap för att bygga upp förtroende mellan staterna när det gäller åtgärder för icke-spridning av kärnvapen och för att främja den fredliga användningen av kärnmaterial.

Övergripande mål och projektmål:

Att bidra till genomförandet av övervaknings- och kontrollverksamheten i Nordkorea, i enlighet med de inledande åtgärderna av den 13 februari 2007 som man enats om inom ramen för sexpartssamtalen.

Projektresultat:

Att IAEA fortsätter att kontrollera och övervaka stängningen av ovannämnda kärntekniska anläggningar i Nordkorea.

3.   Varaktighet

Den beräknade sammanlagda tidsåtgången för genomförandet av denna gemensamma åtgärd är 18 månader.

4.   Mottagare

Mottagare av denna gemensamma åtgärd är IAEA.

5.   Genomförandeorgan

IAEA kommer att anförtros genomförandet av projektet. Projektet kommer att genomföras direkt av IAEA, dvs. av personal från IAEA:s skyddsavdelning (IAEA Department of Safeguards). När det gäller entreprenörer ska alla upphandlingar av varor, entreprenad eller tjänster av IAEA inom ramen för denna gemensamma åtgärd genomföras enligt IAEA:s gällande regler och förfaranden såsom dessa återges i Europeiska gemenskapens bidragsavtal med IAEA.

Genomförandeorganet kommer att utarbeta rapporter på grundval av den information som lämnas till IAEA:s styrelse. Rapporterna kommer att föreläggas ordförandeskapet, biträtt av rådets generalsekreterare/den höge representanten för GUSP.

6.   Övriga medverkande

Det kommer inte att finnas några övriga deltagare.


IV Andra rättsakter

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

Gemensamma EES-kommittén

22.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 304/43


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 63/2007

av den 15 juni 2007

om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan av de fyra friheterna

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artiklarna 86 och 98, och

av följande skäl:

(1)

Protokoll 31 till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 98/2006 av den 7 juli 2006 (1).

(2)

Samarbetet mellan parterna i avtalet bör utvidgas till att omfatta Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (2).

(3)

Protokoll 31 till avtalet bör därför ändras så att detta utvidgade samarbete skall kunna äga rum med verkan från och med den 1 januari 2007.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats skall läggas till i artikel 1.5 i protokoll 31 till avtalet:

”—

32006 D 1982: Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006, s. 1).”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att den sista anmälan enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (3).

Det skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Artikel 3

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 15 juni 2007.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Alan SEATTER

Ordförande


(1)  EUT L 289, 19.10.2006, s. 50.

(2)  EUT L 412, 30.12.2006, s. 1.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 304/45


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 64/2007

av den 15 juni 2007

om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan av de fyra friheterna

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artiklarna 86 och 98, och

av följande skäl:

(1)

Protokoll 31 till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 107/2005 av den 8 juli 2005 (1).

(2)

Samarbetet mellan parterna i avtalet bör utvidgas till att omfatta Europaparlamentets och rådets beslut nr 1719/2006/EG av den 15 november 2006 om inrättande av programmet ”Aktiv ungdom” för perioden 2007–2013 (2).

(3)

Samarbetet mellan parterna i avtalet bör utvidgas till att omfatta Europaparlamentets och rådets beslut nr 1720/2006/EG av den 15 november 2006 om inrättande av ett handlingsprogram för livslångt lärande (3).

(4)

Protokoll 31 till avtalet bör därför ändras så att detta utvidgade samarbete kan äga rum med verkan från och med den 1 januari 2007,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 4 i protokoll 31 till avtalet skall ändras på följande sätt:

1.

Följande punkt skall införas efter punkt 2k:

”2l.   Eftastaterna skall med verkan från och med den 1 januari 2007 delta i följande program:

32006 D 1719: Europaparlamentets och rådets beslut nr 1719/2006/EG av den 15 november 2006 om inrättande av programmet ’Aktiv ungdom’ för perioden 2007–2013 (EUT L 327, 24.11.2006, s. 30)

32006 D 1720: Europaparlamentets och rådets beslut nr 1720/2006/EG av den 15 november 2006 om inrättande av ett handlingsprogram för livslångt lärande (EUT L 327, 24.11.2006, s. 45).”

2.

Texten i punkt 3 skall ersättas med följande:

”Eftastaterna skall i enlighet med artikel 82.1 a i avtalet bidra ekonomiskt till de program och åtgärder som avses i punkterna 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j, 2k och 21.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att den sista anmälan enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (4).

Det skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Artikel 3

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 15 juni 2007.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Alan SEATTER

Ordförande


(1)  EUT L 306, 24.11.2005, s. 45.

(2)  EUT L 327, 24.11.2006, s. 30.

(3)  EUT L 327, 24.11.2006, s. 45.

(4)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 304/47


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 65/2007

av den 15 juni 2007

om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artiklarna 86 och 98, och

av följande skäl:

(1)

Protokoll 31 till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 138/2006 av den 27 oktober 2006 (1).

(2)

Samarbetet mellan parterna i avtalet bör utvidgas till att omfatta Europaparlamentets och rådets beslut nr 1672/2006/EG av 24 oktober 2006 om inrättande av ett gemenskapsprogram för sysselsättning och social solidaritet – Progress (2), rättat i EUT L 65, 3.3.2007, s. 12.

(3)

Protokoll 31 till avtalet bör därför ändras så att detta utvidgade samarbete kan äga rum med verkan från och med den 1 januari 2007.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 5 i protokoll 31 till avtalet skall ändras på följande sätt:

1.

Punkt 5 skall ersättas med följande:

”5.   Eftastaterna skall delta i de gemenskapsprogram och gemenskapsåtgärder som avses i punkt 8 första och andra strecksatserna från och med den 1 januari 1996, i det program som avses i punkt 8 tredje strecksatsen från och med den 1 januari 2000, i det program som avses i punkt 8 fjärde strecksatsen från och med den 1 januari 2001, i de program som avses i punkt 8 femte och sjätte strecksatserna från och med den 1 januari 2002, i de program som avses i punkt 8 sjunde och åttonde strecksatserna från och med den 1 januari 2004 och i de program som avses i punkt 8 nionde och tionde strecksatserna från och med den 1 januari 2007.”

2.

Följande strecksats skall läggas till i punkt 8:

”—

32006 D 1672: Europaparlamentets och rådets beslut nr 1672/2006/EG av den 24 oktober 2006 om inrättande av ett gemenskapsprogram för sysselsättning och social solidaritet – Progress (EUT L 315, 15.11.2006, s. 1), rättat i EUT L 65, 3.3.2007, s. 12”.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att den sista anmälan enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (3).

Det skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Artikel 3

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av, och i EES-supplementet till, Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 15 juni 2007.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Alan SEATTER

Ordförande


(1)  EUT L 366, 21.12.2006, s. 83.

(2)  EUT L 315, 15.11.2006, s. 1.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 304/49


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 66/2007

av den 15 juni 2007

om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artiklarna 86 och 98, och

av följande skäl:

(1)

Protokoll 31 till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 90/2004 av den 8 juni 2004 (1).

(2)

Samarbetet mellan parterna i avtalet bör utvidgas till att omfatta Europaparlamentets och rådets beslut nr 1926/2006/EG av den 18 december 2006 om inrättande av ett program för gemenskapsåtgärder på området konsumentpolitik (2007–2013) (2).

(3)

Protokoll 31 till avtalet bör därför ändras så att detta utvidgade samarbete skall kunna äga rum med verkan från och med den 1 januari 2007.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 6 i protokoll 31 till avtalet skall ändras på följande sätt:

1.

Följande punkt skall införas efter punkt 3:

”3a.   Eftastaterna skall med verkan från och med den 1 januari 2007 delta i följande program:

32006 D 1926: Europaparlamentets och rådets beslut nr 1926/2006/EG av den 18 december 2006 om inrättande av ett program för gemenskapsåtgärder på området konsumentpolitik (2007–2013) (EUT L 404, 30.12.2006, s. 39)”.

2.

Texten i punkt 4 skall ersättas med följande:

”Eftastaterna skall i enlighet med artikel 82.1 a i avtalet bidra ekonomiskt till den verksamhet som avses i punkterna 3 och 3a”.

3.

Texten i punkt 5 skall ersättas med följande:

”Eftastaterna skall från och med inledandet av samarbetet i den verksamhet som avses i punkterna 3 och 3a delta till fullo i de EG-kommittéer och andra organ som biträder EG-kommissionen i förvaltningen eller utvecklingen av denna verksamhet”.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att den sista anmälan enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (3).

Det skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Artikel 3

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 15 juni 2007.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Alan SEATTER

Ordförande


(1)  EUT L 349, 25.11.2004, s. 52.

(2)  EUT L 404, 30.12.2006, s. 39.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 304/51


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 67/2007

av den 29 juni 2007

om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artiklarna 86 och 98, och

av följande skäl:

(1)

Protokoll 31 till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 74/2006 av den 2 juni 2006 (1).

(2)

Samarbetet mellan parterna i avtalet bör utvidgas till att omfatta Europaparlamentets och rådets beslut nr 1639/2006/EG av den 24 oktober 2006 om att upprätta ett ramprogram för konkurrenskraft och innovation (2007–2013) (2).

(3)

Protokoll 31 till avtalet bör därför ändras så att detta utvidgade samarbete skall kunna äga rum med verkan från och med den 1 januari 2007.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats skall läggas till i artikel 7.5 i protokoll 31 till avtalet:

”—

32006 D 1639: Europaparlamentets och rådets beslut nr 1639/2006/EG av den 24 oktober 2006 om att upprätta ett ramprogram för konkurrenskraft och innovation (2007–2013) (EUT L 310, 9.11.2006, s. 15)”.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att den sista anmälan enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (3).

Det skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Artikel 3

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av, och i EES-supplementet till, Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 29 juni 2007.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Alan SEATTER

Ordförande


(1)  EUT L 245, 7.9.2006, s. 45.

(2)  EUT L 310, 9.11.2006, s. 15.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 304/52


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 68/2007

av den 15 juni 2007

om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artiklarna 86 och 98, och

av följande skäl:

(1)

Protokoll 31 till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 107/2005 av den 8 juli 2005 (1).

(2)

Samarbetet mellan parterna i avtalet bör utvidgas till att omfatta Europaparlamentets och rådets beslut nr 1718/2006/EG av den 15 november 2006 om genomförandet av ett stödprogram för den europeiska audiovisuella sektorn (Media 2007) (2), rättat i EUT L 31, 6.2.2007, s. 10.

(3)

Protokoll 31 till avtalet bör därför ändras så att detta utvidgade samarbete kan äga rum med verkan från och med den 1 januari 2007.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats skall läggas till i artikel 9.4 i protokoll 31 till avtalet:

”—

32006 D 1718: Europaparlamentets och rådets beslut nr 1718/2006/EG av den 15 november 2006 om genomförandet av ett stödprogram för den europeiska audiovisuella sektorn (Media 2007) (EUT L 327, 24.11.2006, s. 12, rättat i EUT L 31, 6.2.2007, s. 10)”.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att den sista anmälan enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (3).

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Artikel 3

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 15 juni 2007.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Alan SEATTER

Ordförande


(1)  EUT L 306, 24.11.2005, s. 45.

(2)  EUT L 327, 24.11.2006, s. 12.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 304/53


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 69/2007

av den 15 juni 2007

om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan av de fyra friheterna

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artiklarna 86 och 98, och

av följande skäl:

(1)

Protokoll 31 till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 107/2005 av den 8 juli 2005 (1).

(2)

Samarbetet mellan parterna i avtalet bör utvidgas till att omfatta Europaparlamentets och rådets beslut nr 1855/2006/EG av den 12 december 2006 om inrättande av programmet Kultur (2007–2013) (2).

(3)

Protokoll 31 till avtalet bör därför ändras så att detta utvidgade samarbete kan äga rum med verkan från och med den 1 januari 2007.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats skall läggas till i artikel 13.4 i protokoll 31 till avtalet:

”—

32006 D 1855: Europaparlamentets och rådets beslut nr 1855/2006/EG av den 12 december 2006 om inrättande av programmet Kultur (2007–2013) (EUT L 372, 27.12.2006, s. 1)”.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att den sista anmälan enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (3).

Det skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Artikel 3

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 15 juni 2007.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Alan SEATTER

Ordförande


(1)  EUT L 306, 24.11.2005, s. 45.

(2)  EUT L 372, 27.12.2006, s. 1.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 304/54


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 70/2007

av den 29 juni 2007

om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artiklarna 86 och 98, och

av följande skäl:

(1)

Protokoll 31 till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 135/2005 av den 21 oktober 2005 (1).

(2)

Samarbetet mellan de avtalsslutande parterna bör utvidgas till att omfatta Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1692/2006 av den 24 oktober 2006 om inrättande av det andra Marco Polo-programmet om beviljande av ekonomiskt gemenskapsstöd till förbättring av godstransportsystemets miljöprestanda (Marco Polo II) (2).

(3)

Protokoll 31 till avtalet bör därför ändras så att detta utvidgade samarbete kan äga rum med verkan från och med den 1 januari 2007.

(4)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1382/2003 av den 22 juli 2003 om beviljande av ekonomiskt gemenskapsstöd till förbättring av godstransportsystemets miljöprestanda (”Marco Polo-programmet”) (3) tas för närvarande upp inom ramen för artikel 3 (Miljö) i protokoll 31 till avtalet.

(5)

Det vore mera korrekt att hänvisa till förordning (EG) nr 1382/2003 under rubriken ”Transport och rörlighet”, varför hänvisningen till förordning (EG) nr 1382/2003 bör flyttas till artikel 12 i protokoll 31 till avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Artikel 12 i protokoll 31 till avtalet skall ändras på följande sätt:

i)

Nuvarande punkt 2 skall betecknas punkt 4 och ersättas med följande:

”4.   Eftastaterna skall i enlighet med artikel 82.1 a i avtalet bidra ekonomiskt till de åtgärder och program som avses i punkterna 1, 2 och 3.”

ii)

Följande punkter skall införas:

1.”2.   Eftastaterna skall med verkan från och med den 1 januari 2004 delta i följande program:

32003 R 1382: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1382/2003 av den 22 juli 2003 om beviljande av ekonomiskt gemenskapsstöd till förbättring av godstransportsystemets miljöprestanda (’Marco Polo-programmet’) (EUT L 196, 2.8.2003, s. 1), ändrad genom:

32004 R 0788: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 788/2004 av den 21 april 2004 (EUT L 138, 30.4.2004, s. 17).

1.3.   Eftastaterna skall med verkan från och med den 1 januari 2007 delta i följande program:

32006 R 1692: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1692/2006 av den 24 oktober 2006 om inrättande av det andra Marco Polo-programmet om beviljande av ekonomiskt gemenskapsstöd till förbättring av godstransportsystemets miljöprestanda (Marco Polo II) och om upphävande av förordning (EG) nr 1382/2003 (EUT L 328, 24.11.2006, s. 1, rättad i EUT L 65, 3.3.2007, s. 12).”

iii)

Följande punkt skall införas efter den nya punkten 4:

”5.   Eftastaterna skall delta fullt ut i de EG-kommittéer som biträder EG-kommissionen vid förvaltningen, utvecklingen och genomförandet av de gemenskapsprogram som avses i punkterna 2 och 3.”

2.   Texten i artikel 3.7 c i protokoll 31 skall utgå.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att den sista anmälningen enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén. (4)

Det skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Artikel 3

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 29 juni 2007.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Alan SEATTER

Ordförande


(1)  EUT L 14, 19.1.2006, s. 24.

(2)  EUT L 328, 24.11.2006, s. 1.

(3)  EUT L 196, 2.8.2003, s. 1.

(4)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 304/56


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 71/2007

av den 29 juni 2007

om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artiklarna 86 och 98, och

av följande skäl:

(1)

Protokoll 31 till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 74/2006 av den 2 juni 2006 (1).

(2)

Det är lämpligt att samarbetet mellan de avtalsslutande parterna vad gäller genomförande och utveckling av den inre marknaden fortsätter.

(3)

Protokoll 31 till avtalet bör därför ändras så att detta samarbete kan fortsätta efter den 31 december 2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 7 i protokoll 31 till avtalet skall ändras på följande sätt:

1.

Orden ”år 2004, 2005 och 2006” i punkt 6 skall ersättas med ”år 2004, 2005, 2006 och 2007”.

2.

Orden ”år 2006” i punkt 7 skall ersättas med ”år 2006 och 2007”.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att den sista anmälan enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (2).

Det skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Artikel 3

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 29 juni 2007.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Alan SEATTER

Ordförande


(1)  EUT L 245, 7.9.2006, s. 45.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.