ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 289

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
7 november 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1297/2007 av den 6 november 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1298/2007 av den 6 november 2007 om ändring av förordning (EG) nr 900/2007 för att göra åtskillnad mellan tredjeländer och de av Europeiska unionens medlemsstaters territorier som inte ingår i gemenskapens tullområde

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1299/2007 av den 6 november 2007 om godkännande av producentgrupper inom humlesektorn (kodifierad version)

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1300/2007 av den 6 november 2007 om ändring av förordning (EG) nr 1622/2000 om vissa tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin och införandet av en gemenskapskodex för oenologiska metoder och behandlingar

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1301/2007 av den 6 november 2007 om förbud mot fiske efter torsk i ICES-områdena I och II b med fartyg som seglar under polsk flagg

10

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2007/714/EG

 

*

Rådets beslut av den 30 oktober 2007 om utnämning av en italiensk ledamot och en italiensk suppleant i Regionkommittén

12

 

 

2007/715/EG, Euratom

 

*

Rådets beslut av den 30 oktober 2007 om utnämning av en tysk ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

13

 

 

Kommissionen

 

 

2007/716/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 30 oktober 2007 om fastställande av övergångsåtgärder för de strukturella kraven för vissa anläggningar inom kött- och mjölksektorerna i Bulgarien enligt Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004 [delgivet med nr K(2007) 5238]  ( 1 )

14

 

 

2007/717/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 31 oktober 2007 om inrättande av en expertgrupp för e-fakturering

38

 

 

2007/718/EG

 

*

Kommissionens Beslut av den 6 november 2007 om vissa skyddsåtgärder mot mul- och klövsjuka i Cypern [delgivet med nr K(2007) 5452]  ( 1 )

45

 

 

2007/719/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 6 november 2007 om preliminär anslagsfördelning för vinåret 2007/08 för ett visst antal hektar per medlemsstat för omstrukturering och omställning av vinodlingar enligt rådets förordning (EG) nr 1493/1999 [delgivet med nr K(2007) 5293]

59

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

7.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1297/2007

av den 6 november 2007

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 7 november 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 november 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 756/2007 (EUT L 172, 30.6.2007, s. 41).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 6 november 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

MA

80,2

MK

52,6

TR

65,0

ZZ

65,9

0707 00 05

JO

196,3

MA

47,2

MK

70,4

TR

118,7

ZZ

108,2

0709 90 70

MA

83,1

TR

83,1

ZZ

83,1

0805 20 10

MA

94,2

ZZ

94,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

39,1

TR

101,1

UY

82,7

ZZ

74,3

0805 50 10

AR

83,9

TR

96,4

ZA

54,0

ZZ

78,1

0806 10 10

BR

246,5

TR

125,5

US

254,7

ZZ

208,9

0808 10 80

AR

81,9

AU

183,7

CA

92,0

CL

86,0

MK

30,6

US

99,1

ZA

92,9

ZZ

95,2

0808 20 50

AR

49,2

CN

77,8

TR

133,6

ZZ

86,9


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


7.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1298/2007

av den 6 november 2007

om ändring av förordning (EG) nr 900/2007 för att göra åtskillnad mellan tredjeländer och de av Europeiska unionens medlemsstaters territorier som inte ingår i gemenskapens tullområde

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 40.1 g, och

av följande skäl:

(1)

Genom artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 900/2007 om en stående anbudsinfordran till och med utgången av regleringsåret 2007/08 för fastställande av exportbidrag för vitsocker (2), inleds en stående anbudsinfordran för fastställande av exportbidrag för vitsocker enligt KN-nummer 1701 99 10 för samtliga destinationer utom Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Heliga stolen (Vatikanstaten), Liechtenstein, kommunerna Livigno och Campione d'Italia, Helgoland, Grönland, Färöarna, de områden i Republiken Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar den faktiska kontrollen, Albanien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Serbien (3), Montenegro och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

(2)

För att undvika missuppfattningar vad gäller dessa destinationers status, är det lämpligt att göra åtskillnad mellan tredjeländer och de av Europeiska unionens medlemsstaters territorier som inte utgör en del av gemenskapens tullområde.

(3)

Förordning (EG) nr 900/2007 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för socker,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1.1 i förordning (EG) nr 900/2007 ska ersättas med följande:

”1.   En stående anbudsinfordran ska inledas för att fastställa exportbidrag för vitsocker enligt KN-nummer 1701 99 10 för samtliga destinationer utom

a)

tredjeland: Andorra, Heliga stolen (Vatikanstaten), Liechtenstein, Albanien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Serbien (4) och Montenegro,

b)

de av EU-medlemsstaternas territorier som inte ingår i gemenskapens tullområde: Gibraltar, Ceuta, Melilla, kommunerna Livigno och Campione d'Italia, Helgoland, Grönland, Färöarna och de områden i Republiken Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar den faktiska kontrollen.

Delanbudsinfordringar ska utfärdas under giltighetstiden för den stående anbudsinfodran som avses i första stycket.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 november 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1182/2007 (EUT L 273, 17.10.2007, s. 1).

(2)  EUT L 196, 28.7.2007, s. 26.

(3)  Inbegripet Kosovo, under överinseende av Förenta nationerna, i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution nr 1244 av den 10 juni 1999.

(4)  Inbegripet Kosovo, under överinseende av Förenta nationerna i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution nr 1244 av den 10 juni 1999.”


7.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1299/2007

av den 6 november 2007

om godkännande av producentgrupper inom humlesektorn

(kodifierad version)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1952/2005 av den 23 november 2005 om den gemensamma organisationen av marknaden för humle och om upphävande av förordningarna (EEG) nr 1696/71, (EEG) nr 1037/72, (EEG) nr 879/73 och (EEG) nr 1981/82 (1), särskilt artikel 17, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EEG) nr 1351/72 av den 28 juni 1972 om godkännande av producentgrupper inom humlesektorn (2) har ändrats flera gånger (3) på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör den förordningen kodifieras.

(2)

De villkor som anges i artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1952/2005 för att godkänna producentgrupper inom humlesektorn omfattar särskilt allmänna bestämmelser om produktion och första handelsled och om bevis på tillräckligt omfattande ekonomisk aktivitet. Dessa villkor måste preciseras.

(3)

För att säkerställa en viss enhetlighet i administrationen bör närmare bestämmelser anges om ansökan om, beviljande och återtagning av godkännande.

(4)

För att informera medlemsstaterna och alla inblandade parter bör det i början av varje kalenderår utges en förteckning över grupper, vilka godkänts under det föregående året, och över sådana vars godkännanden har återtagits under samma period.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för humle.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De gemensamma bestämmelser som avses i artikel 7.2 b och c i förordning (EG) nr 1952/2005 ska fastställas skriftligen. Dessa bestämmelser ska minst omfatta följande:

a)

Beträffande produktionen:

i)

Användandet av en eller flera bestämda sorter när odlingar förnyas eller när nya odlingar anläggs.

ii)

Iakttagandet av vissa odlings- och växtskyddsmetoder.

iii)

Skörd, torkning och, i förekommande fall, förberedelse för avsättning.

b)

Beträffande avsättningen, särskilt i fråga om koncentrationen av och villkoren för utbudet:

i)

Allmänna bestämmelser om försäljning genom gruppen.

ii)

Bestämmelser om vilka kvantiteter som producenterna själva får sälja och vilka regler som gäller vid sådan försäljning.

2.   Med första handelsled avses försäljning av humle genom producenten själv eller, i fråga om producentgrupper, försäljning genom dess medlemmar till partihandeln eller bearbetningsindustrin.

Artikel 2

1.   För att godkännas ska en producentgrupp omfatta arealer på minst 60 hektar och minst sju producenter.

När det gäller Grekland ska det lägsta antalet hektar reduceras till 30.

2.   Enligt det förfarande som avses i artikel 16.2 i förordning (EG) nr 1952/2005 kan en medlemsstat efter ansökan få tillstånd att godkänna en grupp vars registrerade arealer omfattar mindre än 60 hektar, om dessa arealer ligger i ett godkänt produktionsområde som omfattar mindre än 100 hektar.

Artikel 3

Vid ansökan om godkännande ska följande dokumentation och upplysningar lämnas:

a)

Stadgarna.

b)

Namnen på de personer som har fullmakt att handla i gruppens namn och på dess vägnar.

c)

Förteckning över de aktiviteter på vilka ansökan baseras.

d)

Intyg om att de villkor som anges i artikel 2 är uppfyllda.

Artikel 4

1.   Inom tre månader efter det att en ansökan har lämnats in ska medlemsstaterna besluta om godkännande ska beviljas eller avslås.

2.   Godkännandet av en grupp ska återtas om villkoren för godkännandet inte längre uppfylls eller om godkännandet har baserats på oriktiga uppgifter.

Ett godkännande ska återtas med retroaktiv verkan om det har erhållits eller utnyttjats på ett bedrägligt sätt.

3.   Medlemsstaterna ska fortlöpande kontrollera att de godkända grupperna iakttar villkoren för godkännandet.

Artikel 5

1.   När en medlemsstat beviljar, avslår eller återtar ett godkännande av en grupp ska den underrätta kommissionen om detta inom två månader efter det att den sökande har underrättats om beslutet och ange skälen till att en ansökan har avslagits eller till att ett godkännande har återtagits.

2.   I början av varje kalenderår ska kommissionen se till att det i Europeiska unionens officiella tidning publiceras en förteckning över de grupper som godkänts under det föregående året eller vars godkännanden återtagits under samma period.

Artikel 6

Förordning (EEG) nr 1351/72 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till denna förordning och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga II.

Artikel 7

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 november 2007.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 314, 30.11.2005, s. 1. Rättad i EUT L 317, 3.12.2005, s. 29.

(2)  EGT L 148, 30.6.1972, s. 13. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3858/87 (EGT L 363, 23.12.1987, s. 27).

(3)  Se bilaga I.


BILAGA I

Upphävd förordning och en förteckning över efterföljande ändringar av den

Kommissionens förordning (EEG) nr 1351/72

(EGT L 148, 30.6.1972, s. 13)

Kommissionens förordning (EEG) nr 2564/77

(EGT L 299, 23.11.1977, s. 9)

Artikel 21 och bilaga I, avsnitt II.B.e i anslutningsakten för år 1979

(EGT L 291, 19.11.1979, s. 77)

Kommissionens förordning (EEG) nr 2591/85

(EGT L 247, 14.9.1985, s. 12)

Kommissionens förordning (EEG) nr 1323/86

(EGT L 117, 6.5.1986, s. 12)

Kommissionens förordning (EEG) nr 3858/87

(EGT L 363, 23.12.1987, s. 27)


BILAGA II

Jämförelsetabell

Förordning (EEG) nr 1351/72

Denna förordning

Artikel 1.1 inledande mening

Artikel 1.1 inledande mening

Artikel 1.1 a inledning

Artikel 1.1 a inledning

Artikel 1.1 a aa

Artikel 1.1 a i

Artikel 1.1 a bb

Artikel 1.1 a ii

Artikel 1.1 a cc

Artikel 1.1 a iii

Artikel 1.1 b inledning

Artikel 1.1 b inledning

Artikel 1.1 b aa

Artikel 1.1 b i

Artikel 1.1 b bb

Artikel 1.1 b ii

Artikel 1.1 b cc

Artikel 1.2

Artikel 1.2

Artikel 2.1 första meningen

Artikel 2.1 första stycket

Artikel 2.1 andra meningen

Artikel 2.1 andra stycket

Artikel 2.2

Artikel 2.2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4.1

Artikel 4.1

Artikel 4.2 första meningen

Artikel 4.2 första stycket

Artikel 4.2 andra meningen

Artikel 4.2 andra stycket

Artikel 4.3 första stycket

Artikel 4.3

Artikel 4.3 andra stycket

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Bilaga I

Bilaga II


7.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1300/2007

av den 6 november 2007

om ändring av förordning (EG) nr 1622/2000 om vissa tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin och införandet av en gemenskapskodex för oenologiska metoder och behandlingar

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (1), särskilt artikel 46.1, och

av följande skäl:

(1)

I punkt 3 i del B av bilaga V till förordning (EG) nr 1493/1999 föreskrivs en möjlighet till undantag från den maximala totala halten av flyktiga syror för vissa slag av vin.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 1622/2000 (2) fastställs vissa tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1493/1999 som bland annat gäller den högsta tillåtna totala halten av flyktiga syror i vin. Bland annat sägs i artikel 20 att de viner för vilka det föreskrivs undantag anges i bilaga XIII till den förordningen.

(3)

Vissa spanska kvalitetslikörviner och det italienska kvalitetsvinet fso Alto Adige som framställs med särskilda metoder och som har en alkoholhalt överstigande 13 volymprocent har normalt en halt av flyktiga syror som överstiger de gränser som anges i punkt 1 i del B i bilaga V till förordning (EG) nr 1493/1999 men som dock är lägre än 35 eller 40 (beroende på det särskilda fallet) milliekvivalenter per liter. Det är alltså lämpligt att lägga till dessa viner till förteckningen i bilaga XIII till förordning (EG) nr 1622/2000.

(4)

Förordning (EG) nr 1622/2000 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XIII till förordning (EG) nr 1622/2000 ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 november 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 179, 14.7.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  EGT L 194, 31.7.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 556/2007 (EUT L 132, 24.5.2007, s. 3).


BILAGA

Bilaga XIII till förordning (EG) nr 1622/2000 ska ändras på följande sätt:

1.

Led c ska ersättas med följande:

”c)

för italienska viner:

i)

till 25 milliekvivalenter/l för

kvalitetslikörvinerna fso Marsala,

kvalitetsvinerna fso Moscato di Pantelleria naturale, Moscato di Pantelleria och Malvasia delle Lipari,

kvalitetsvinerna fso som har rätt till ursprungsbeteckningen ’Picolit’,

de kvalitetsviner och kvalitetslikörviner fso som uppfyller kraven för beteckningarna eller någon av beteckningarna ’vin santo’, ’passito’, ’liquoroso’ och ’vendemmia tardiva’ med undantag av de kvalitetsviner fso som har rätt till ursprungsbeteckningen Alto Adige tillsammans med beteckningarna eller någon av beteckningarna ’passito’ och ’vendemmia tardiva’,

de bordsviner med geografisk beteckning som uppfyller kraven för beteckningarna eller någon av beteckningarna ’vin santo’, ’passito’, ’liquoroso’ och ’vendemmia tardiva’,

bordsviner framställda av druvsorten ’Vernaccia di Oristano B’ som skördats på Sardinien och som uppfyller kraven för beteckningen ’Vernaccia di Sardegna’,

ii)

till 40 milliekvivalenter per liter för kvalitetsviner fso som är berättigade till ursprungsbeteckningen Alto Adige och som bär beteckningen ’passito’ eller ’vendemmia tardiva’”.

2.

Punkt f ska ersättas med följande:

”f)

för viner med ursprung i Spanien:

i)

till 25 milliekvivalenter per liter för kvalitetsviner fso som uppfyller kraven för beteckningen ’vendimia tardía’

ii)

till 35 milliekvivalenter per liter för

kvalitetsviner fso av övermogna druvor som har rätt till ursprungsbeteckningen Ribeiro, och

kvalitetslikörviner fso med beteckningen ’generoso’ eller ’generoso de licor’ som har rätt till ursprungsbeteckningarna Condado de Huelva, Jerez-Xerez-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga och Montilla-Moriles.”


7.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1301/2007

av den 6 november 2007

om förbud mot fiske efter torsk i ICES-områdena I och II b med fartyg som seglar under polsk flagg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 26.4,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (2), särskilt artikel 21.3, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 41/2007 av den 21 december 2006 om fastställande för år 2007 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (3) fastställs kvoter för 2007.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som seglar under den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2007 är uppfiskad.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd samt förvaring ombord, omlastning och landning av fångster av detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

Den fiskekvot för 2007 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till den här förordningen för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som seglar under den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Efter den dagen är det även förbjudet att förvara ombord, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 november 2007.

På kommissionens vägnar

Fokion FOTIADIS

Generaldirektör för fiske och havsfrågor


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 865/2007 (EUT L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1967/2006 (EUT L 409, 30.12.2006, s. 11). Rättad i EUT L 36, 8.2.2007, s. 6.

(3)  EUT L 15, 20.1.2007, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 898/2007 (EUT L 196, 28.7.2007, s. 22).


BILAGA

Nr

64

Medlemsstat

Polen

Bestånd

COD/1/2B

Art

Torsk (Gadus morhua)

Område

I och II b

Datum

15.10.2007


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Rådet

7.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/12


RÅDETS BESLUT

av den 30 oktober 2007

om utnämning av en italiensk ledamot och en italiensk suppleant i Regionkommittén

(2007/714/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 263,

med beaktande av den italienska regeringens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Rådet antog den 24 januari 2006 beslut 2006/116/EG om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden från och med den 26 januari 2006 till och med den 25 januari 2010 (1).

(2)

En plats som ledamot i Regionkommittén har blivit ledig till följd av att mandatet för Mara SCAGNI har löpt ut. En plats som suppleant har blivit ledig till följd av att mandatet för Raffaele TECCE har löpt ut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Till Regionkommittén utnämns under återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2010

a)

som ledamot:

Marta VINCENZI, sindaco del comune di Genova,

b)

som suppleant:

Paolo CARRAZZA, consigliere comunale del comune di Roma.

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 30 oktober 2007.

På rådets vägnar

F. NUNES CORREIA

Ordförande


(1)  EUT L 56, 25.2.2006, s. 75.


7.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/13


RÅDETS BESLUT

av den 30 oktober 2007

om utnämning av en tysk ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

(2007/715/EG, Euratom)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 259,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 167,

med beaktande av det förslag till kandidat som den tyska regeringen har lagt fram,

med beaktande av kommissionens yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Rådet har genom beslut 2006/524/EG, Euratom om utnämning av tjeckiska, tyska, estniska, spanska, franska, italienska, lettiska, litauiska, luxemburgska, ungerska, maltesiska, österrikiska, slovenska och slovakiska ledamöter i Ekonomiska och sociala kommittén (1) utnämnt de tyska ledamöterna i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén för perioden den 21 september 2006 till den 20 september 2010.

(2)

En plats som tysk ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har blivit ledig till följd av Heiko STEFFENS avgång.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gerd BILLEN, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands, utnämns till ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén som ersättare för Heiko STEFFENS under återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 20 september 2010.

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 30 oktober 2007.

På rådets vägnar

F. NUNES CORREIA

Ordförande


(1)  EUT L 207, 28.7.2006, s. 30. Beslutet ändrat genom beslut 2007/622/EG, Euratom (EUT L 253, 28.9.2007, s. 39).


Kommissionen

7.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/14


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 30 oktober 2007

om fastställande av övergångsåtgärder för de strukturella kraven för vissa anläggningar inom kött- och mjölksektorerna i Bulgarien enligt Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004

[delgivet med nr K(2007) 5238]

(Text av betydelse för EES)

(2007/716/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 42,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.4, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 2007/31/EG (2) fastställs övergångsbestämmelser för avsändande från Bulgarien till andra medlemsstater av vissa produkter inom kött- och mjölksektorn som omfattas av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (3). Dessa produkter bör endast sändas från Bulgarien om de har framställts vid en bearbetningsanläggning som förtecknas i bilagan till beslut 2007/31/EG.

(2)

Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor gjorde ett besök i Bulgarien den 22–27 april 2007 för att bedöma situationen i bearbetningsanläggningarna. De bulgariska myndigheterna har visat att de nu har möjlighet och kapacitet att på ett korrekt sätt bedöma anläggningarna för att dessa ska kunna godkännas för handel inom gemenskapen och att de har löst de problem med kontroller som fanns tidigare. Beslut 2007/31/EG bör därför upphävas.

(3)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (4) och i förordning (EG) nr 853/2004 fastställs vissa strukturella krav för anläggningar som omfattas av dessa förordningar.

(4)

I Bulgarien behöver vissa anläggningar inom kött- och mjölksektorn mera tid att uppfylla de relevanta strukturella kraven i förordningarna (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004. De strukturella krav som fastställs i kapitel II i bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004 och i avsnitt I kapitlen II och III, avsnitt II kapitlen II och III och avsnitt V kapitel I i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 bör inte tillämpas på anläggningar som förtecknas i bilagan till detta beslut till och med den 31 december 2009, med förbehåll för vissa villkor.

(5)

Så länge som dessa anläggningar omfattas av övergångsbestämmelser bör produkter med ursprung i dessa anläggningar endast släppas ut på den inhemska marknaden eller användas för ytterligare bearbetning i anläggningar i Bulgarien som omfattas av övergångsbestämmelser. För att kontrollera att produkter som framställts i dessa anläggningar handlas med och släpps ut endast på den inhemska marknaden bör produkterna vara märkta med ett kontroll- eller identifieringsmärke som skiljer sig från det som fastställs i artikel 5 i förordning (EG) nr 853/2004 och detta märke bör meddelas de övriga medlemsstaterna.

(6)

Bulgarien bör se till att de relevanta strukturella kraven gradvis uppfylls enligt en uppgraderingsplan som godkänts av den behöriga nationella veterinärmyndigheten för var och en av dessa anläggningar. Planen bör innehålla en förteckning över samtliga brister och det planerade datumet för att åtgärda dessa. Bulgarien bör se till att endast de anläggningar som helt uppfyller kraven senast den 31 december 2009 får fortsätta driften.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De strukturella krav som fastställs i kapitel II i bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004 och i avsnitt I kapitlen II och III, avsnitt II kapitlen II och III och avsnitt V kapitel I i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 ska inte tillämpas på anläggningar som förtecknas i bilagan till detta beslut till och med den 31 december 2009.

Artikel 2

1.   Följande produkter får endast släppas ut på den inhemska marknaden eller användas för vidare bearbetning i de anläggningar som förtecknas i bilagan:

a)

Produkter med ursprung i anläggningar som förtecknas i bilagan.

b)

Produkter med ursprung i integrerade köttproduktionsanläggningar och integrerade mjölkproduktionsanläggningar där en del av verksamheten förtecknas i bilagan.

2.   De produkter som avses i punkt 1 ska vara försedda med ett annat kontroll- eller identifieringsmärke än det som föreskrivs i artikel 5 i förordning (EG) nr 853/2004.

3.   Bulgarien ska meddela de kontroll- eller identifieringsmärken som används för de produkter som avses i punkt 1 till kommissionen, som vidarebefordrar informationen till de övriga medlemsstaterna.

Artikel 3

Beslut 2007/31/EG ska upphöra att gälla.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/41/EG (EUT L 157, 30.4.2004, s. 33. Rättat i EUT L 195, 2.6.2004, s. 12).

(2)  EUT L 8, 13.1.2007, s. 61. Beslutet senast ändrat genom beslut 2007/586/EG (EUT L 220, 25.8.2007, s. 22).

(3)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 22. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).

(4)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 1. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 3.


BILAGA

Förteckning över köttproduktionsanläggningar

Nr

Veterinärnummer

Anläggningens namn

Stad/gata eller ort/region

1.

BG 0101001

„Melnichen kombinat Rila STH“ AD

gr. Blagoevgrad

ul. „V. Levski“ 56

2.

BG 0101003

ET „Saray-73-Georgi Belezhkov“

gr. Razlog

Promishlena zona „Zapad“

3.

BG 0101009

ET „Livela-Dimitar Andonov“

s. Pokrovnik

obl. Blagoevgrad

4.

BG 0101010

ET „Kostadin Hadzhimargaritov -KOM-H-Antoniy Hadzhimargaritov“

gr. Petrich

mestnost Byalata cheshma

5.

BG 0201008

ET „Sevikon“

gr. Burgas

ul. „Knyaz Boris I“ 89A

6.

BG 0201010

ET „Dinadeks DN-76“

gr. Burgas

ul. „Industrialna“ 1

7.

BG 0201011

SD „K § K-Atanasov i Enchev“

gr. Burgas

zh. k. Miladinovi

bl. 57 vh. B

8.

BG 0201014

ET „Kristof“

s. Banevo

obl. Burgas

9.

BG 0201019

ET „Viatex-V. Slavov“

gr. Sungurlare

ul. „Tundzha“ 7

10.

BG 0201027

„KEI DZHI“ OOD

s. Rusokastro

obsht. Kameno

11.

BG 0201030

ET „GIDA“

gr. Burgas kv. „Lozovo“

ul. „Treti mart“ 15

12.

BG 0201032

„Hidropont-M“ EOOD

s. Debelt

obl. Burgas

13.

BG 0301013

EOOD „Haiklas Treiding“

s. Kamenar

14.

BG 0301014

ET „Valeria-94“

s. Kamenar

obl. Varna

15.

BG 0301015

ET „Ingiliz“

s. Shkorpilovtsi

obl. Varna

16.

BG 0301017

ET „ALEKS-83 Aleksandar Dimov“

s. Lyuben Karavelovo

obl. Varna

17.

BG 0301018

ET „Rekardi-Svetoslav Dobrev“

gr. Dolni Chiflik

Promishlena zona

18.

BG 0401010

„Bilyana“ OOD

s. B. Slivovo

obsht. Svishtov

19.

BG 0401012

„Polikomers-SG“ EOOD

s. Shemshevo

obsht. V. Tarnovo

20.

BG 0401025

„Elenski maystori“ EOOD

gr. Elena

ul. „Treti mart“ 15

21.

BG 0501002

„M. P. Manolov“ OOD

gr. Dunavtzi

22.

BG 0601001

„Ivagus“ EOOD

gr. Vratsa

Krivodolsko shose

23.

BG 0601014

ET „M. M. – Milko Minov“

s. Tarnak

ovl. Vratsa

24.

BG 0701001

„Cheh – Yosif Novosad“ OOD

s. Sokolovo

obsht. Drianovo

25.

BG 0801001

„BMV“ OOD

gr. Dobrich

kv. Riltsi

26.

BG 0801003

„PE-EM“ OOD

s. Senokos

obl. Dobrich

27.

BG 0801007

„Veliko“ OOD

s. Kozloduytsi

obl. Dobrich

28.

BG 0801008

„Lovmiyt“ EOOD

gr. General Toshevo

ul. „Velko Angelov“ 38

29.

BG 0801011

„Miit“ OOD

s. Dropla

obl. Dobrich

30.

BG 0801025

ET „Lung-Ivan Marinov“

s. Rosenovo

31.

BG 0901005

„Baydano-Mladost 95“ EOOD

gr. Momchilgrad

Promishlena zona

32.

BG 0901005

„Baydano-Komers“ OOD

gr. Momchilgrad

Promishlena zona

33.

BG 0901007

EOOD „Baykal-1“

gr. Kardzhali

Zadbolnichen kvartal 29

34.

BG 0901015

ET „Shenel – Shaban Shaban“

gr. Kardzhali

kv. „Prileptsi“

35.

BG 0901017

„Musan“ OOD

s. Valkovich

obsht. Dzhebel

36.

BG 1001003

„Evromiyt end milk“ EOOD

gr. Kocherinovo

obsht. Kocherinovo

37.

BG 1101006

„Agrotel-2000“ OOD

gr. Apriltsi

38.

BG 1101012

OOD „Zyumbilski“

gr. Troyan

Industrialna zona

39.

BG 1101014

Koop. „Doverie“

s. Lesidren

obl. Loveshka

40.

BG 1101017

„Dobrevski-1“ OOD

s. Balgarski izvor

41.

BG 1201006

„Monti-Miyt“ AD

gr. Montana

Nova promishlena zona

42.

BG 1201007

„Montkom“ OOD

gr. Berkovitsa

ul. „Kazanite“ 1

43.

BG 1201010

„MITI“ OOD

gr. Lom

kv. Mladenovo

ul. „Voyvodina bahcha“

44.

BG 1201012

„Petrov Sarbinov“ OOD

s. Borovtsi

obsht. Berkovica

45.

BG 1301010

„Orion-2001“ OOD

s. Varvara

obsht. Pazardzhik

46.

BG 1501008

„Evrones“ OOD

gr. Levski

47.

BG 1501013

ET „Velichko Ivanov-Venetsiya“

s. Malchika

obsht. Levski

48.

BG 1501019

„Intermes“ OOD

s. Tarnene

49.

BG 1601007

ET „Salvi-Vasil Salchev“

s. Malak Chardak

obl. Plovdiv

50.

BG 1601014

„Bratya Kartevi“ OOD

s. Benkovski

obsht. Maritsa

obl. Plovdiv

51.

BG 1601015

„Komso“ OOD

s. Tsalapitsa

Severen stopanski dvor

52.

BG 1601016

EOOD „Karmes“

gr. Plovdiv

kv. Komatevo

53.

BG 1601017

ET „Vet – 33 Gyokchen Rasim“

gr. Asenovgrad

mestnost „Gorna voda“

kv. Gorni Voden

obl. Plovdiv

54.

BG 1601018

„REYA“ OOD

s. Manole

55.

BG 1701001

„Kolevi“ OOD

s. Kichenitsa

obl. Razgrad

56.

BG 1801008

„Nikola Nikolov-95“ EOOD

gr. Ruse

ul. „Izgrev“ 10

57.

BG 1801009

ET „SELVEN – Stefan Stanchev“

s. Ryahovo

58.

BG 1801011

„Svinekompleks Nikolovo“ AD

s. Nikolovo

59.

BG 1801012

„Svinekompleks Golyamo Vranovo-Invest“ AD

s. Golyamo Vranovo

obl. Ruse

60.

BG 1901002

„Bartol“ AD

s. Sratsimir

obl. Silistra

61.

ВG 1901003

„Edrina“ EOOD

gr. Tutrakan ul. „Silistra“ 52

62.

BG 1901005

„Dulo-ALFA“ OOD

gr. Dulovo

ul. „Dobrudzha“ 18

63.

BG 1901009

ET „LYUBMAKS“

s. Nova Cherna – DZS

64.

BG 2001001

„Eko Asorti-05“ EOOD

s. Mechkarevo

obl. Sliven

65.

BG 2001008

„Mesokombinat Enchevi i ko“ OOD

gr. Nova Zagora

kv. „Industrialen“

66.

BG 2001009

„Promes – 97“ OOD

s. Stoil voyvoda

obl. Sliven

67.

BG 2001015

„Helikom“ OOD

s. Gergevets

obl. Sliven

68.

BG 2001017

„VZHK-N. Zagora“ EOOD

gr. Nova Zagora

m-st Chelindera

69.

BG 2001020

„Rodopa kom“ OOD

gr. Sliven

ul. „Samuilovsko shose“ 17

70.

BG 2001021

ET „Iva Kris-Stayko Ivanov“

gr. Nova Zagora

Kv. Industrialen

71.

BG 2201001

ET „Detelina-52“

gr. Novi Iskar

kv. Gnilyane

ul. „Shipka“ 1

72.

BG 2301008

„Aldagot“ OOD

gr. Kostinbrod

ul. „Lomsko shose“ 95

73.

BG 2301009

ET „Murgash 91-Tatyana Georgieva“

gr. Svoge

ul. Zhelensko shose

74.

BG 2301010

ET „Despina-9“

gr. Kostinbrod

ul. „Aleksandar Stamboliiski“ 62A

75.

BG 2401002

ET „Kyuchukov-1-Petar Kyuchukov“

gr. Stara Zagora

76.

BG 2401011

„Dimes 2000“ OOD

s. Han Asparuhovo

obsht. Stara Zagora

77.

BG 2501006

„Parvi dolap“ OOD

s. Razboyna

kv. 1

obsht. Targovishte

78.

BG 2501009

„Rodopa-2005“ OOD

gr. Targovishte

79.

BG 2501014

„Mesni produkti“ OOD

s. Zdravets

obsht. Targovishte

80.

BG 2601007

ET „Kiki“

gr. Harmanli

Industrialna zona

81.

BG 2701001

ET „Plakidi-Kiril Kirilov“

gr. V. Preslav

mestnost „Tunesets“

82.

BG 2701003

PHZH „Bradars Komers“ AD

gr. Shumen

Industrialna zona

83.

BG 2701005

ET „Zlatno runo-Dinyu Dimitrov“

gr. Veliki Preslav

Promishlena zona

84.

BG 2701013

„Rodopa Shumen 1884“ AD

gr. Shumen

ul. „Industrialna“

85.

BG 2701013

„Rodopa miyt“ EOOD

gr. Shumen

ul. „Industrialna“

86.

BG 2701013

„Rodopa konserv“ EOOD

gr. Shumen

ul. „Industrialna“

87.

BG 2801018

„Strandzha MP“ OOD

gr. Bolyarovo

obl. Yambolska, promishlena zona

88.

BG 2801019

„Mesokombinat Bay Techo“ OOD

gr. Yambol

kv. „Industrialen“

89.

BG 2801020

„Ivkota“ EOOD

gr. Yambol

ul. „Bitolya“ 60

90.

BG 0202005

ET „Dit-D. Kaltakchieva“

s. Banevo

obl. Burgas

91.

BG 0202006

„Ekvator“ EOOD

gr. Burgas ul. „Chataldzha“ 52

92.

BG 0202007

„Dimovi“ OOD

gr. Burgas

ul. „Yanko Komitov“ 22

93.

BG 0302007

ET „Edi-Valya Ivanova“

gr. Varna

ul. „Mladezhka“ 38

94.

BG 0302010

ET „ALEKS-Sasho Aleksandrov“

gr. Varna

zh. k. „Vazrazhdane“

95.

BG 0302011

„Hepi Leydi“ EOOD

s. Yarebichna

obl. Varna

96.

BG 0402002

„Pimens“ OOD

gr. Strazhitsa

ul. „Iv. Vazov“ 1

97.

BG 0402003

ET „M.M-Miroslav Hristov“

s. Parvomaytsi

obl. V. Tarnovo

98.

BG 0402005

ET „KARO-2-Ivelin Karapanchev“

s. Balvan

obsht. V. Tarnovo

99.

BG 0402008

„Megalodon“ OOD

gr. Kilifarevo

100.

BG 0402011

ET „Filipov-Svilen Filipov“

gr. Svishtov

Zapadna promishlena zona

101.

BG 0402013

„Bani“ OOD

gr. Lyaskovets

promishlena zona „Chestovo“

102.

BG 0602001

ET „Toshko Todorov“

s. Kravoder, obsht. Krivodol, obl. Vratsa

103.

BG 0602003

EOOD „Dani 1“

gr. Vratsa

Industrialna zona-ZFK

104.

BG 0602004

„Z i K“ OOD

gr. Vratsa

ul. „Vasil Kanchov“ 25

105.

BG 0602005

„Feniks – Grup“ OOD

gr. Vratsa

ul. „Ilinden“ 5

106.

BG 0602007

„Dimitar Parvanov“ EOOD

s. Malorad

107.

BG 0602008

ET „Toshko Todorov“

s. Kravoder, obsht. Krivodol, obl. Vratsa

108.

BG 0702007

„TIP-INVEST“ OOD

gr. Gabrovo

kv. „Boykata“ 6

109.

BG 0702008

„Gepard“ OOD

s. Lesicharka

obsht. Gabrovo

110.

BG 0802003

„Komis“ OOD

s. Plachi dol

obl. Dobrich

111.

BG 0802043

„Ptitseklanitsa“ AD

gr. Dobrich

industrialna zona

112.

BG 1102002

„Ptimeks“ OOD

gr. Troyan

ul. „Mizia“ 26

113.

BG 1202001

„Poultriprodakts“ EAD

gr. Montana

ul. „Diana“ 25

114.

BG 1202004

„Agentsiya Bulsay“ EOOD

gr. Berkovitsa

ul. „Kazanite“ 1

115.

BG 1302001

„Dekada“ OOD

s. Zvanichevo

116.

BG 1502004

ET „Maria-Maria Tsonkova-Detelina Tsonkova“

gr. Pleven

Industrialna zona

UPI II, kv. 608

117.

BG 1502005

ET „EKS-Lidia Kostadinova“

gr. Slavyanovo

p. imot – 279200

118.

BG 1602002

„Ter -M“ EOOD

gr. Parvomay

kv. Debar

119.

BG 1702001

„Pilko“ EOOD

gr. Razgrad

Industrialna zona

120.

BG 2002001

ET „Slavi Danev“

gr. Nova Zagora

zh. k. „Zagore“ 1

121.

BG 2002003

TD „Momchevi i sie“

gr. Sliven

kv. Industrialen

122.

BG 2002004

OOD „Makrokom“

gr. Sliven

Kv. Industrialen

123.

BG 2202007

EOOD „Euro Balkan Fuud“

gr. Sofia

kv. Levski, ul. „546“ bl. 10 A

124.

BG 2202015

„Tina-2000“ OOD

gr. Suhodol

ul. „Trayan Tanev“ 53

125.

BG 2202019

„Profit konsult“ OOD

gr. Sofia

zh. k. „Tolstoy“

bl.14-15-Hali „Telman“

126.

BG 2202025

ET „Takt-Asia Milanova“

gr. Sofia

obsht. Lyulin

ul. „Obelsko shose“ 11

127.

BG 2202026

„Bulkomers-MM“ OOD

gr. Sofia

obsht. Vrabnitsa

ul. „Adam Mitskevich“ 8

128.

BG 2202029

„Givis“ OOD

gr. Sofia

ul. „V. Hanchev“ 11

129.

BG 2302001

„Dzhiev - K“ EOOD

gr. Kostinbrod

130.

BG 2302002

„Polo Komers“ OOD

gr. Kostinbrod

IKHT

131.

BG 2302004

„Galus Treid“ OOD

gr. Kostinbrod

132.

BG 2402001

„Gradus-1“ OOD

gr. Stara Zagora

kv. „Industrialen“

133.

BG 24020042

„Taneva“ EOOD

s. Kran

obsht. Kazanlak

134.

BG 2402005

„Tanev invest“ EOOD

s. Orizovo

obsht. Bratya Daskalovi

135.

BG 2602004

ET „Zhivko Vasilev-Biseri“

gr. Svilengrad

UPI V 1994, kv. 173

136.

BG 0105002

„Primo Treyd“ EOOD

gr. Sandanski

Glaven pat E79, Mestnost „Druma“

137.

BG 0305013

ET „Aleko-Al. Aleksandrov“

gr. Varna

ul. „T. Peyachevich“ 3

138.

BG 0305030

ET „Dari“

gr. Varna

kv. Asparuhovo

ul. „Kishinev“ 21

139.

BG 0305032

ET „Trifon Trifonov-69“

gr. Varna

ul. „Ak. Kurchatov“

140.

BG 0305033

„DET-2000“ OOD

gr. Varna

ul. „Pod igoto“ 42

141.

BG 0305034

„Tranzh Treiding“ OOD

s. Konstantinovo

obl. Varna

142.

BG 0305037

„ZHENIA - VE“ EOOD

gr. Varna

ul. „Layosh Koshut“ 19

143.

BG 0305038

ET „Vini-Kiril Bakalov“

s. Benkovski

obsht. Varna

144.

BG 0405003

„Merkuriy 2000“ OOD

gr. Veliko Tarnovo

ul. „Prof. Il. Yanulov“ 2

145.

BG 0405006

ET „Kondor PSP-Petar Petrov“

s. B. Slivovo,

obsht. Svishtov

146.

BG 0405007

„Deli-M“ OOD

s. Morava,

obsht. Svishtov

147.

BG 0405008

„Dakor“ OOD

gr. G. Oryahovitsa

ul. „Tsar Osvoboditel“ 60

148.

BG 0405009

„Trimeks-Dimitrov, Maksimov, Asaad“ OOD

gr. Veliko Tarnovo

bul. „Balgaria“ 29 vh. B

149.

BG 0505002

ET „BIDIM - Dimitar Ivanov“

gr. Vidin

ul. „Knyaz Boris-I“ 1

150.

BG 0505009

„Dzhordan“ EOOD

gr. Vidin

ul. „Vladikina“ 58

151.

BG 0605016

ET „Tsentral Komers“

s. Moravitsa

obsht. Mezdra

152.

BG 0605021

„Orbita“ OOD

gr. Vratsa

m. Turkanitsa

153.

BG 0705005

OOD „Trifo-1“

gr. Sevlievo

ul. „Marmarcha“ 16

154.

BG 0805011

„Kati“ OOD

gr. Dobrich,

bul. „3 ti mart“ 57

155.

BG 0805012

ET „Diana Hristova“

gr. Balchik

ul. „Asen Petrov“ 21

156.

BG 0905002

ET „Ananiev“

gr. Krumovgrad

ul. „G. Benkovski“ 1

157.

BG 0905003

„Meskom-Rodopi“ OOD

gr. Kardzhali

ul. „Dzhebelska“ 6

158.

BG 0905004

ET „Margos“

gr. Kardzhali

zh. k. „Gledka“

159.

BG 0905005

ET „Imam“

gr. Dzhebel

zh. k. „Progres“

160.

BG 1005009

„Reksim 99“ EOOD

gr. Sapareva banya

kv. Gyurgevo

161.

BG 1105009

„Mesokombinat Lovetch“ AD

gr. Lovetch

ul. „Bialo more“ 12

162.

BG 1205008

ET „Viena 93-Krastyo Atanasov“

gr. Montana

Park „Ogosta“

163.

BG 1305014

ET „Medi-Emil Dimitrov“

s. Glavinitsa

obl. Pazardzhik

164.

BG 1305018

„Marineli“ OOD

gr. Velingrad

kv. „Industrialen“

165.

BG 130519

ET „Krimona - Donka Hristova“

gr. Panagyurishte

ul. „G. Benkovski“ 75

166.

BG 1305020

EOOD „GARO“

gr. Pazardzhik

Mestnost „Zaykovi mandri“ UPI HHV-239

167.

BG 1405003

„Sami-M“ OOD

gr. Pernik

kv. „Kalkas“

ul. „Zahari Zograf“ 143

168.

BG 1405007

„ARM Invest“ AD

s. Meshtitsa

169.

BG 1505009

„O’skari“ OOD

gr. Pleven

zh. k. „Druzhba“ 3

170.

BG 1505014

ET „Valborgen-Valentin Genov“

gr. Pleven

bul. „Ruse“ 85

171.

BG 1505017

ET „Nina-94-Nina Dimitrova“

gr. Trastenik

obsht. D. Mitropolia

172.

BG 1505018

ET „Anko Petrov-Anda“

s. Komarevo

obsht. D. Mitropolia

173.

BG 1505019

ET „Toni Petrov“

gr. Pleven

ul. „Georgi Kochev“

174.

BG 1505020

„Lavena“ OOD

gr. Pleven

Promishlena zona

175.

BG 1605001

OOD „Helios-2002“

gr. Plovdiv

kv. „Belomorski“ 32A

176.

BG 1605002

OOD „Makeni“

gr. Plovdivzh. jp. gara Filipovo

177.

BG 1605015

ET „D. Kalkanov“

gr. Asenovgrad

ul. „Oton Ivanov“ 70

178.

BG 1605044

„Flaysh produkte“ OOD

gr. Hisar

ul. „Ivan Vazov“ 17

179.

BG 1605046

AD „Bonita“

gr. Plovdiv

ul. „Brezovsko shose“ 176

180.

BG 1605051

„Astera M“ OOD

gr. Plovdiv

ul. „Brezovsko shose“ 32

181.

BG 1605053

ET „Daki-Velko Gadzhev“

gr. Rakovski

ul. „Vasil Levski“ 40

182.

BG 1805004

ET „Venelin Simeonov-Ivo“

gr. Ruse

ul. „Zgorigrad“ 70

183.

BG 1805016

„Metika-2000“ OOD

gr. Ruse,

ul. „Balkan“ 21

184.

BG 2005018

TD „PIGI 2001“ OOD

gr. Sliven,

bul. „Hadzhi Dimitar“ 41

185.

BG 2005019

ET „Aruana-Dimitrinka Lyaeva“

s. Gavrailovo

obl. Sliven

186.

BG 2205021

ET „Pashov-Simeon Pashov“

gr. Sofia

Gara Iskar DK-3

187.

BG 2205033

OOD „Key Treyd“

gr. Sofia

ul. „Gen. Stoletov“ 75

188.

BG 2205053

„Eleonora 44“ EOOD

gr. Sofia

ul. „Vrania“ 51

189.

BG 2205069

„Slavchev 2000“ EOOD

gr. Sofia

ul. „Sofroniy Vrachanski“ 12

190.

BG 2205079

OOD „Super Mario Market“

gr. Sofia,

obsht. Novi Iskar

ul. „Iskarsko defile“ 156

191.

BG 2205081

„Edrina“ EOOD

gr. Sofia,

ul. „Spravedlivost“ 69

192.

BG 2205083

ET „Kaleya-Kiril Hristov“

gr. Sofia, zh. k. Levski

ul. „Letostruy“ 84

193.

BG 2205084

EOOD „Vini - M“

gr. Sofia,

obsht. Ovcha kupel

ul. „674“ 79

194.

BG 2205085

ET „Milena Komers - Ivaylo Takev“

gr. Novi Iskar

kv. Kumaritsa

ul. „Kitka“ 1A

195.

BG 2205087

AD „Evrofrigo“

gr. Sofia

ul. „Malashevska“ 1

196.

BG 2205088

„Maksimum-69“ OOD

gr. Sofia

ul. „Obikolna“

197.

BG 2305010

„D i M grup“ OOD

gr. Samokov,

ul „Makedonia“ 78

198.

BG 2505015

„Erko-2002“

gr. Popovo

ul. „Gagarin“ 62

199.

BG 2605002

ET „Kolyo Mitev“

gr. Dimitrovgrad

ul. „Brigadirska“ 49

200.

BG 2705002

„Raya treid“ EOOD

s. R. Dimitrievo

obl. Shumen

201.

BG 2705007

OOD „Kapsikum - I“

gr. Shumen

bul. „Madara“ 26

202.

BG 2705008

ET „Georgi Krastev“

gr. Shumen

ul. „Industrialna baza“

203.

BG 2705013

OOD „EM i AS“

s. Tsarev brod, obsht. Shumen

204.

BG 2805007

„Bonzhur BG“ EOOD

gr. Yambol,

ul. „Klokotnitsa“ 8

205.

BG 2805008

ET „Dzhoni-Neiko Ivanov“

s. Veselinovo,

obl. Yambolska

206.

BG 2805012

ET „Pri Vania - Ivanka Georgieva“

gr. Yambol

ul. „Atanas Kratunov“ 83

207.

BG 2805014

„Nevimeks“ EOOD

gr. Elhovo

ul. „G. S. Rakovski“ 5

208.

BG 0401010

„Mes-Ko“ EOOD

gr. Petrich,

ul. „Mesta“ 15

209.

BG 0104015

„Merkez“ OOD

gr. Gotze Delchev

210.

BG 0104016

ET „Veselina Keryanova“

s. Musomishta

211.

BG 0204010

ET „KEMB-Tarpanovi“

s. Veselie,

obsht. Primorsko

212.

BG 0204012

ET „Dimo G. Dimov“

s. Chernomorets

213.

BG 0204013

„Prolet-06-Tsvetomira Petkova Vasileva“ OOD

gr. Burgas,

kv. „G. Ezerovo“

214.

BG 0204015

„PART“ OOD

gr. Burgas,

ul. „Angel Kanchev“ 29

215.

BG 0204017

„Val-Ves i Ko“ OOD

gr. Burgas

PZ „Sever“

216.

BG 0204020

„Rodopa Nova“ OOD

gr. Burgas

ul. „Industrialna“ 25

217.

BG 0204021

„Ekvator“ EOOD

gr. Burgas

ul. „Chataldzha“ 25

218.

BG 0204022

„Chikan grup“ OOD

gr. Burgas

m. „Onikilika“

219.

BG 0204023

SD „Anada-Atanasov i sie“

gr. Nesebar

Industrialna zona

220.

BG 0304029

ET „EMDI-Emil Dimitrov“

s. Yarebichna

obl. Varna

221.

BG 0304030

„TRANZH“ AD

gr. Varna

ul. „8-mi Septemvri“ 12

222.

BG 0304033

„Alians-MK“ OOD

gr. Varna

ul. „G. Popov“ 1

223.

BG 0304034

„Pikant“ OOD

gr. Varna

ul. „Hristo Smirnenski“ 33

224.

BG 0304035

„Emil Iliev“ EOOD

s. Topoli

obl. Varna

225.

BG 0304037

„Zhar“ OOD

s. Slanchevo

obl. Varna

226.

BG 0404001

ET „Stefmark-Stefan Markov“

gr. G. Oriahovitsa

ul. „Sv. Knyaz Boris I“ 86

227.

BG 0404015

ET „Valmes-Valia Fidina“

s. Lesicheri

228.

BG 0404017

„Tsentromes“ OOD

s. Momin sbor

obl. Veliko Tarnovo

229.

BG 0404018

OOD „R.A.-03-Bobi“

gr. G. Oriahovica

ul. „St. Mihaylovski“ 16

230.

BG 0404020

„Mesokombinat-Svishtov“ EOOD

gr. Svishtov

ul. „33-ti svishtovski polk“ 91

231.

BG 0404021

„Stefanov. Iv. Stefanov - 04“ EOOD

s. Tserova koriya

obl. Veliko Tarnovo

232.

BG 0404022

„Merkurii-2000“ OOD

gr. Veliko Tarnovo

ul. „Ulitsa na uslugite“

233.

BG 0404023

„Rodopa-G. Oriahovitsa-96“ EOOD

gr. Gorna Oriahovitsa

ul. „Otets Paisiy“ 63

234.

BG 0404024

„Kaloyan-2000“ OOD

gr. V. Tarnovo

ul. „Magistralna“ 35

235.

BG 0504001

„ADANIS“ EOOD

gr. Vidin

ul. „Targovska“ 2

236.

BG 0504004

ET „Vitalis-Ilko Yonchev“

gr. Vidin

bul. „Panoniya“ 17A

237.

BG 0504005

OOD „Dileks“

s. Borovitza, obsht. Belogradchik

238.

BG 0604001

„Lalov i Velchev“ EOOD

gr. Vratza

Hranitelnovkusova zona, partsel 14

239.

BG 0604005

„Agrobiznes“ OOD

gr. Vratza

ul. „Ilinden“

240.

BG 0604008

ET „A A-92-Alyosha Alipiev“

gr. Vratsa,

ul. „Vezhen“ 4

241.

BG 0704009

„Ayvi“ OOD

gr. Gabrovo

ul. „Industrialna“ 1

242.

BG 0704010

„Toni Treyding“ OOD

gr. Sevlievo

ul. „Marmarcha“ 14

243.

BG 0704011

ET „Stiv-Stefan Mihaylov“

gr. Sevlievo

ul. „Sennishko shose“

244.

BG 0804002

ET „Vitabal“

gr. Dobrich

ul. „Balkan“ 20

245.

BG 0804006

„Ani-I“ OOD

gr. Dobrich

ul. „Angel Stoyanov“ 1

246.

BG 0804011

„Tropik“ OOD

gr. Dobrich

ul. „Otets Paisiy“ 62

247.

BG 0804021

„Veselina Treyd“ EOOD

gr. Dobrich

ul. „Angel Stoyanov“ 6

248.

BG 0804022

„Orehite G“ OOD

gr. Dobrich

249.

BG 0904001

AD „Deniker-2“

s. Kirkovo

obsht. Kirkovo

250.

BG 0904002

„Kips“ EOOD

gr. Kardzhali

Promishlena zona

251.

BG 1004001

„K + M“ OOD

gr. Kyustendil

ul. „Petar Beron“ 26

252.

BG 1104001

„Slavi mes“ OOD

gr. Lovech

kv. „Goznitsa“

253.

BG 1104002

„Dobrevski-1“ OOD

s. Balgarski izvor

254.

BG 1104005

ET „Strahil Ivanov“

gr. Lovech

ul. „S. Saev“ 56

255.

BG 1104006

ET „Minko Cholakov-H. Cholakov“

s. Dobrodan,

obsht. Troyan

256.

BG 1104009

„Mesokombinat Letnitza“ EOOD

gr. Letnitsa

257.

BG 1104010

„Mesokombinat Lovetch“ AD

gr. Lovetch

ul. „Byalo more“ 12

258.

BG 1204001

ET „Kariana-Milan Yosifov“

s. Erden

obsht. Boychinovtsi

259.

BG 1204006

ZPTK „Rik-98“

s. Vinishte

obl. Montana

260.

BG 1204008

ET „Petar Parvanov-Demetra“

gr. Lom

ul. „Belogradchishko shose“ 1

261.

BG 1204012

„Lorelay“ OOD

gr. Montana

ul. „N. Vaptsarov“ 22

262.

BG 1204014

„Kartel“ OOD

gr. Montana

kv. Kosharnik

263.

BG 120415

„Gala“ EOOD

gr. Montana

ul. „21 vek“ 10

264.

BG 1304001

„Boreks“ OOD

s. Malo Konare

obl. Pazardzhik

265.

BG 1304002

ET „Yavor Luks“

gr. Pazardzhik

ul. „Sintievsko shose“ 2

266.

BG 1304013

„Rodopa Pazardzhik“ AD

gr. Pazardzhik

ul. „D. Debelyanov“ 46

267.

BG 1304014

„EKO-MES“ EOOD

s. Velichkovo

obsht. Pazardzhik

268.

BG 1304015

ET „Dimitar Popov“

s. Kalugerovo

obsht. Pazardzhik

269.

BG 1404003

„Prim“ OOD

gr. Pernik

ul. „Struma“ 1

270.

BG 1404005

„Kolbaso“ OOD

gr. Batanovtsi

ul. „Bratya Miladinovi“ 12

271.

BG 1404006

„Benet“ OOD

gr. Breznik

272.

BG 1504003

„Mikroart-7-Bonov, Haralanova, Petkov i sie“ SD

gr. Belene

273.

BG 1504010

Mesokombinat „Levski 2000“ OOD

gr. Levski

ul. „Tsar Simeon“ 2A

274.

BG 1504012

„Start 2006“ OOD

gr. Pleven

275.

BG 1504013

ET „Solun-IAD-Ivan Deshev“

gr. Pordim

276.

BG 1504014

„Pleven-Mes“ OOD

s. Yasen

obsht. Pleven

277.

BG 1504015

ET „Evromes-Rosen Marinov“

gr. Pleven

ul. „Samuil“

278.

BG 1604001

„Triumvirat impeks“ EOOD

gr. Asenovgrad

ul. „Vasil Petleshkov“ 2

279.

BG 1604008

„Alkok-3“ OOD

gr. Plovdiv

kv. Proslav

ul. „Klokotnitsa“ 29

280.

BG 1604011

„Milena-Boris Kikyuov“ ET

gr. Plovdiv

ul. „Slava“ 3

281.

BG 1604012

„Tri star treyding“ OOD

s. Voyvodinovo

obl. Plovdiv

282.

BG 1604013

„Komaks-3“ OOD

gr. Plovdiv

ul „Klokotnitsa“ 31

283.

BG 1604014

„Elko“ OOD

gr. Plovdiv

ul. „Brezovsko shose“ 170

284.

BG 1604020

„Mesokombinat-Sadovo“ EOOD

gr. Sadovo

Industrialna zona

285.

BG 1604021

„DIYA-93“ OOD

gr. Hisar

ul. „Nikola Vaptsarov“ 15

286.

BG 1604022

„Mesokombinat Karlovo“ AD

gr. Karlovo

ul. „Balabanov most“ 1

287.

BG 1604023

„Askon“ AD

gr. Asenovgrad

ul. „Nikola Krastev“ 75

288.

BG 1604026

ET „Rankar-Rangel Karachanov“

s. Kalekovets

ul. „Tsar Ivan Asen II“ 26

289.

BG 1604029

ET „Boris Yordanov-1“

gr. Asenovgrad

ul. „Kostur“ 13

290.

BG 1604033

OOD „Zornitsa 90“

gr. Plovdiv

ul. „Brezovsko shose“ 176

291.

BG 1604036

EOOD „Robaka“

gr. Sopot

Mestnost „Bozali“

obl. Plovdiv

292.

BG 1604037

„Dil TUR“ AD

gr. Plovdiv

kv. Proslav

ul. „Elena“ 3

293.

BG 1604040

ET „Argilashki-Mikron“

gr. Saedinenie

ul. „Nayden Gerov“ 10

294.

BG 1604041

„Bis 98“ OOD

gr. Asenovgrad

obsht. Asenovgrad

PZ „Sever“

295.

BG-1604042

„Delikates-2“ OOD

s. Zhitnitsa

obsht. Kaloyanovo

296.

BG 1604043

„Mesokombinat-Asenovgrad“ OOD

gr. Asenovgrad

ul. „Knyaz Boris I“ 43

297.

BG 1604044

„Meskom-Popov“ OOD

gr. Plovdiv

ul. „Komatevsko shose“ 174

298.

BG 1604046

ET „Hristo Darakiev“

gr. Plovdiv

Zemlishte „Plovdiv Zapad“ 024A

299.

BG 1604047

EOOD „Dimitar Madzharov“

gr. Plovdiv

ul. „Golyamo Konarsko shose“

300.

BG 1804001

„Normeks“ OOD

gr. Ruse,

bul. „Tutrakan“ 44

301.

BG 1804006

„TIS-98“ OOD

gr. Ruse,

ul. „Malyovitsa“ 33

302.

BG 1804017

AD „Boroimpeks“

gr. Borovo,

bul. „Patriarh Evtimiy“ 3A

303.

BG 1804018

„Nadezhda-M“ OOD

gr. Byala

bul. „Kolyo Ficheto“ 25

304.

BG 1804019

SD „Georgi Hristov Vichev-Vicheva i Sie“

s. Shtraklevo

obl. Ruse

305.

BG 1804020

SD „ALFA Flesh“

gr. Ruse

bul. „Tutrakan“ 48

306.

BG 1804021

OOD „Borimes“

s. Marten

ul. „Cherven Ivan“ 4

307.

BG 1904001

„Olivia“ OOD

gr. Silistra

ul. „7-mi septemvri“ 6

308.

BG 1904002

„Aktual“ OOD

gr. Silistra

gr. Silistra

Promishlena zona „Iztok“

309.

BG 2004001

ET „Nikov-Iv. Kostadinov“

gr. Sliven

„Selishteto“

310.

BG 2004010

„Mesokombinat Enchevi i ko“ OOD

gr. Nova Zagora

ul. „Preslavska“ 48

311.

BG 2004015

„Ramira“ OOD

gr. Sliven

Industrialna zona

312.

BG 2004016

„Momchevi i sie“ OOD

gr. Sliven

kv. Industrialen

313.

BG 2004017

„Ekoprom“ OOD

gr. Sliven

kv. „Industrialen“ 10B

314.

BG 2004019

„Kooperatsia Megakol“

gr. Nova Zagora

kv. „Industrialen“

315.

BG 2204001

„Li Mart I Ko“ OOD

gr. Sofia

ul. „745“ 5

316.

BG 2204005

„Dekom“ OOD

gr. Sofia

ul. „Ivan Susanin“ 12

317.

BG 2204009

„Solaris AS“ EOOD

gr. Sofia

ul. „Dimitar Spisarevski“ 26

318.

BG 2204012

ET „Tsvetanka Zagorska“

gr. Sofia

ul. „Sarantsi“ 18

319.

BG 2204013

„Salam i Ko“ OOD

gr. Sofia

ul. „Prof. Tsvetan Lazarov“ 13

320.

BG 2204018

„Shikle“ EOOD

gr. Sofia

ul. „Prof. Iv. Shishmanov“ 9

321.

BG 2204028

ET „TONIMEKS-Stoyan Spasov“

gr. Sofia

ul. „Oporska reka“ 3

322.

BG 2204034

EOOD „Grand 2-Petia Kerefeyna“

gr. Sofia

ul. „Ivan Gergov“ 3

323.

BG 2204041

OOD „Zonik-D“

gr. Sofia

Avtogara Vrabnitsa

324.

BG 2204042

ET „Dimana-Yanka Dembelaki“

gr. Sofia

kv. Nadezhda 1

325.

BG 2204045

ET „Peycho Dimitrov“

gr. Sofia

ul. „Slatinska reka“ 14

326.

BG 2204048

EOOD „Rosvela“

s. Seslavtsi

obl. Sofia

327.

BG 2204063

„Maleventum“ EOOD

gr. Sofia

ul. „Rezbarska“ 7

328.

BG 2204066

ET „Tomi-Reneta Tsekova“

gr. Sofia

zh. k. Ilientsi

ul. „Grozen“ 15 A

329.

BG 2204067

„Ekobim“ OOD

gr. Sofia

kv. Suhodol

partsel 513

330.

BG 2204080

„Bitolya“ OOD

gr. Sofia

ul. „Kazbeg“ 14 A

331.

BG 2204082

„Em Vi Em 3“ OOD

gr. Sofia

kv. Benkovski

ul. „Vele Mitrov“ 17

332.

BG 2204087

ET „SIAT-Slavcho Iliev“

gr. Sofia

ul. „Moma Irina“ 4

333.

BG 2204091

„NADEZHDA-A“ OOD

gr. Sofia

ul. „Zhelezopatna“ 74

334.

BG 2204095

ET „Laz komers-Ivo Lazov“

gr. Sofia

kv. „Ovcha kupel“

ul. „652“ 21

335.

BG 2204100

„Ava“ OOD

gr. Sofia

bul. „Parva balgarska armiya“ 70

336.

BG 2204107

EOOD „Nova Kompaniya-2001“

gr. Sofia,

Gara Iskar,

ul. „5004“ 2

337.

BG 2204108

ET „Alto-Emil Petrov“

gr. Sofia

kv. Benkovski

338.

BG 2204109

„SS-ADLER“ EOOD

gr. Sofia

obsht. Krasna polyana

339.

BG 2204110

EOOD „VKR-2000“

gr. Sofia

kv. Vrazhdebna

ul. „4-ta“ 6

340.

BG 2304001

„Bres komers“ OOD

s. Gorna Malina

industrialna zona

341.

BG 2304002

„Nikas“ AD

gr. Botevgrad

ul. „Tsar Ivan Shishman“ 39

342.

BG 2304005

„Orhanie 1“ OOD

gr. Botevgrad ul. „Al. Voynishki“

343.

BG 2304014

„Bulgarfrigoplod“

s. Vakarel,

obshtina Ihtiman, ul. „Cheshma Angelina“ 4

344.

BG 2304018

ET „Tsenko Ivanov-Kokala“

gr. Etropole,

Mestnost Bash Samokov

345.

BG 2304019

ET „Tedi Komers-Velichko Petrov“

gr. Kostinbrod

kv. Shiyakovtsi

346.

BG 2404016

„Iveko“ OOD

s. Kolarovo

obsht. Radnevo

347.

BG 2404026

„Selena“ OOD

s. Kaloyanovets

obsht. St. Zagora

348.

BG 2404027

„Nanyuk Interneshanal“ OOD

s. Kolarovo

349.

BG 2404028

„Rekord - 90“ EOOD

s. Rakitnitsa

obsht. St. Zagora

350.

BG 2404029

„KEN“ AD

gr. St. Zagora

kv. „Industrialen“

351.

BG 2404032

„Rokar-1“ OOD

gr. Stara Zagora

bul. „Nikola Petkov“ 61

352.

BG 2404033

„Zhoreti“ EOOD

gr. Stara Zagora

ul. „Industrialna“ 1

353.

BG 2404034

„Kumir Si“ EOOD

gr. Stara Zagora

kv. „Kolyo Ganchev“

Partsel 91-01

354.

BG 2404035

„Ambrozia“ OOD

gr. St. Zagora

kv. „Zheleznik“

ul. „Iv. Pashinov“ 33

355.

BG 2504001

ET „Stezis“

gr. Omurtag

Promishlena zona

356.

BG 2604002

„Burdenis-93“ OOD

gr. Svilengrad

ul. „23-ti septemvri“ 73

357.

BG 2604004

ET „Zhika-Zhivka Georgieva“

s. Voden

obsht. Dimitrovgrad

358.

BG 2604008

„Svareks“ EOOD

gr. Haskovo

Iztochna industrialna zona

359.

BG 2604010

EOOD „Nolev“

gr. Haskovo

kv. „Bolyarovo“

ul. „Shipka“ 2

360.

BG 2604011

„ALFA Komers“ OOD

gr. Dimitrovgrad

bul. „D. Blagoev“ 80

361.

BG 2604012

SD „Bairche-Stoychevi i sie“

s. Brod

obsht. Dimitrovgrad

362.

BG 2604014

ET „Roni“

gr. Harmanli

ul „Hr. Smirnenski“ 102

363.

BG 2604017

ET „Angel Sarandiev“

gr. Svilengrad

ul. „Tekstil“

364.

BG 2604018

„Monita“ OOD

gr. Dimitrovgrad

kv. „Chernokonevo“

365.

BG 2604019

ET „Kralevo-D. Petrov“

s. Kralevo

obl. Haskovska

366.

BG 2604020

„Toska“ OOD

gr. Haskovo

mestnost

„Balakli“

367.

BG 2604021

„Lotos“ OOD

gr. Dimitrovgrad

ul. „Sava Dobroplodni“

368.

BG 2704001

„Ivet“ EOOD

s. Zlatna niva, obsht. Kaspichan

369.

BG 2704002

„Smyadovo“ OOD

gr. Smiadovo

ul. „Kiril i Metodi“ 36

370.

BG 2704004

ET „Boris Peev-taksi“

s. Imrenchevo obsht. V. Preslav

371.

BG 2704009

„Eko Standart“ OOD

gr. Shumen

kv. „Industrialna zona“

372.

BG 2804002

ET „Bobi - Bozhana Peicheva“

s. Okop,

obl. Yambolska

373.

BG 2804003

„Doni-M“ OOD

s. Bezmer,

obl. Yambolska

374.

BG 2804009

ET „Sanata-Stefan Atanasov“

s. Bezmer,

obl. Yambolska

375.

BG 2804010

ET „Tagara-Diana Kurteva“

gr. Yambol

Industrialna zona

376.

BG 2804011

ET „Magdalena Vasileva-Magi“

gr. Yambol

ul. „Preslav“ 331

377.

BG 0618002

SD „Arabika“

gr. Vratsa

ul. „Vihren“ 2

378.

BG 1518008

„Anona“ OOD

gr. Pleven

Zapadna ind. Zona

ul. „Georgi Kochev“


Förteckning över mjölkproduktionsanläggningar

Nr

Veterinärnummer

Anläggningens namn

Stad/gata eller ort/region

1.

BG 0112004

„Matand“ EOOD

s. Eleshnitsa

2.

BG 0212038

„Klas“ OOD

s. Galabets

obsht. Pomorie

3.

BG 0212050

„Vakom MP“ OOD

gr. Sredets

obl. Burgas

4.

BG 0212027

DZZD „Mlechen svyat“

s. Debelt

obl. Burgas

5.

BG 0412009

„Milki-luks“ EOOD

s. B. Cherkva

obsht. Pavlikeni

6.

BG 0512033

„EKO MILK“ AD

s. Koshava

obl. Vidin

7.

BG 0812009

„Serdika-90“ AD

gr. Dobrich

ul. „25 septemvri“ 100

8.

BG 0812019

„Filipopolis-RK“ OOD

s. Zheglartsi

9.

BG 0812032

„Roles-milk“ OOD

s. Kardam

10.

BG 1012020

ET „Petar Mitov-Universal“

s. Gorna Grashtitsa

obsht. Kyustendil

11.

BG 1112016

Mandra „IPZHZ“

gr. Troyan

ul. „V. Levski“ 281

12.

BG 1112024

ET „Paskal-A. Atanasov“

s. Umarevtsi

13.

BG 1212029

SD „Voynov i sie“

gr. Montana ul. „N. Yo. Vaptsarov“ 8

14.

BG 1312011

„Eko-F“ EAD

s. Karabunar

15.

BG 1512029

„Lavena“ OOD

s. Dolni Dabnik

obl. Pleven

16.

BG 1512033

ET „Voynov-Ventsislav Hristakiev“

s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

17.

BG 1612009

„D. Madzharov-2“ EOOD

gr. Stamboliyski ul. „Grobarska“ 3

18.

BG 1612017

„Snep-grup“ OOD

gr. Rakovski

ul. „Mihail Dobromirov“ 1

19.

BG 1612021

ET „Deni-Denislav Dimitrov-Ilias Islamov“

s. Bryagovo

obsht. Gulyantsi

20.

BG 1612028

ET „Slavka Todorova“

s. Trud

obsht. Maritsa

21.

BG 1612035

ET „Vi Ay Pi“

gr. Krichim,

obsht. Krichim

22.

BG 1612038

„MAH - 2003“ EOOD

s. Lenovo

23.

BG 1612039

OOD „Topolovo-Agrokomers“

s. Topolovo

obsht. Asenovgrad

24.

BG 1612051

ET „Radev-Radko Radev“

s. Kurtovo Konare

obl. Plovdiv

25.

BG 1612066

„Lakti ko“ OOD

s. Bogdanitza

26.

BG 1712034

„Makler komers“ EOOD

s. Brestovene

27.

BG 1712042

ET „Madar“

s. Terter

28.

BG 1812002

„Laktis-Byala“ AD

gr. Byala

ul. „Stefan Stambolov“ 75

29.

BG 1812008

„Vesi“ OOD

s. Novo selo

30.

BG 1912004

„Merone - N“ EOOD

gr. Alfatar

31.

BG 2012001

„Markeli“ EAD

gr. Sliven

ul. „Tsar Simeon“ 63

32.

BG 2012006

„Mlechen pat“ AD

gr. Nova Zagora

kv. Industrialen

33.

BG 2012009

„Vangard“ OOD

s. Zhelyo voyvoda

34.

BG 2012019

„Hemus-Milk komers“ OOD

gr. Sliven

Promishlena zona Zapad

35.

BG 2012041

„Eko milk“ EOOD

s. Zhelyo voyvoda

obl. Sliven

36.

BG 2112013

„Skorpion 21“ OOD

s. Zabardo

obsht. Chepelare

37.

BG 2112028

„Medina“ OOD

gr. Madan

38.

BG 2112029

ET „Karamfil Kasakliev“

gr. Dospat

39.

BG 2312036

ET „Rosen Deyanski-DEYA“

s. Opitsvet, obsht. Kostinbrod

40.

BG 2412033

„Gospodinovi“ OOD

s. Yulievo

obsht. Maglizh

41.

BG 2412037

„Stelimeks“ EOOD

s. Asen

42.

BG 2512003

„Si Vi Es“ OOD

gr. Omurtag

Promishlena zona

43.

BG 2612034

ET „Eliksir-Petko Petev“

s. Gorski izvor

44.

BG 2612042

„Bulmilk“ OOD

s. Konush

obl. Haskovska

45.

BG 0212048

„Bilding Zah“ EOOD

s. Shivarovo

obsht. Ruen

46.

BG 0712008

„Milkieks“ OOD

gr. Sevlievo

zh. k. „Atanas Moskov“

47.

BG 0912004

„Rodopchanka“ OOD

s. Byal izvor

obsht. Ardino

48.

BG 0912011

ET „Alada-Mohamed Banashak“

s. Byal izvor

obsht. Ardino

49.

BG 1212001

„S i S-7“ EOOD

gr. Montana

„Vrachansko shose“ 1

50.

BG 1612020

ET „Bor-Chvor“

s. Dalbok izvor

obsht. Parvomay

51.

BG 1612040

„Mlechni produkti“ OOD

s. Manole

52.

BG 1612065

ET „Bonitreks“

s. Dolnoslav

obsht. Asenovgrad

53.

BG 1812003

„Sirma Prista“ AD

gr. Ruse

bul. „3-ti mart“ 51

54.

BG 2012022

„Bratya Zafirovi“ OOD

gr. Sliven

Promishlena zona Zapad

55.

BG 2012043

„Agroprodukt“ OOD

gr. Sliven

kv. Industrialen

56.

BG 2112001

„Rodopeya-Belev“ EOOD

gr. Smolyan

ul. „Trakya“ 15

57.

BG 2112018

„Laktena“ OOD

s. Kutela

58.

BG 2512001

„Mladost-2002“ OOD

gr. Targovishte

bul. „29-ti yanuari“ 7

59.

BG 2512017

„YUES-Komers“ OOD

s. Golyamo Gradishte

ul. „Radetski“ 2

60.

BG 2812003

„Balgarski yogurt“ OOD

s. Veselinovo,

obl. Yambolska

61.

BG 2812025

„Sakarela“ OOD

gr. Yambol

ul. „Preslav“ 269

62.

112003

ET „Vekir“

s. Godlevo

63.

112008

ET „Svetoslav Kyuchukov-Bobo“

s. Harsovo

64.

112013

ET „Ivan Kondev“

gr. Razlog

Stopanski dvor

65.

112014

ET „Veles-Kostadin Velev“

gr. Razlog

ul. „Golak“ 14

66.

212005

ET „Dinadeks DN 76“

gr. Burgas

ul. „Industrialna“ 1

67.

212013

ET „Marsi-Mincho Bakalov“

gr. Burgas

ul. „Baykal“ 9

68.

212028

„Vester“ OOD

s. Sigmen

69.

212037

„Megakomers“ OOD

s. Lyulyakovo

obsht. Ruen

70.

212047

„Komplektstroy“ EOOD

s. Veselie

71.

312002

ET „Mario“

gr. Suvorovo

72.

312025

„Dzhenema“ EOOD

s. Gen. Kiselovo

73.

412003

„Laktima“ AD

gr. Veliko Tarnovo

ul. „Magistralna“ 5

74.

412005

„Varosha“ EOOD

s. Kamen

obsht. Strazhitsa

75.

512003

SD „LAF-Velizarov i sie“

s. Dabravka

obsht. Belogradchik

76.

612010

„Hadzhiyski i familiya“ EOOD

s. Gradeshnitsa

mestnost „Lakata“

77.

612035

OOD „Nivego“

s. Chiren

78.

612041

ET „Ekoprodukt-Megiya-Bogorodka Dobrilova“

gr. Vratsa

ul. „Ilinden“ 3

79.

612042

ET „Mlechen puls - 95 - Tsvetelina Tomova“

gr. Krivodol

ul. „Vasil Levski“

80.

712001

„Ben Invest“ OOD

s. Kostenkovtsi obsht. Gabrovo

81.

712003

„Elvi“ OOD

s. Velkovtsi obsht. Gabrovo

82.

712004

„Cheh-99“ OOD

s. Sokolovo

obsht. Dryanovo

83.

712015

„Rosta“ EOOD

s. M. Varshets

84.

712028

ET „Mik“

gr. Dryanovo

ul. „Shipka“ 226

85.

812030

„FAMA“ AD

gr. Dobrich

bul. „Dobrudzha“ 2

86.

912003

„Koveg-mlechni produkti“ OOD

gr. Kardzhali

Promishlena zona

87.

912012

„Delyo Voivoda - milk“ OOD

s. Dobromirtsi

obsht. Kirkovo

88.

912015

„Anmar“ OOD

s. Padina

obsht. Ardino

89.

912016

OOD „Persenski“

s. Zhaltusha

obsht. Ardino

90.

1012008

„Kentavar“ OOD

s. Konyavo

obsht. Kyustendil

91.

1012014

ET „Georgi Gushterov DR“

s. Yahinovo

92.

1012018

„Evro miyt end milk“ EOOD

gr. Kocherinovo

obsht. Kocherinovo

93.

1112004

„Matev-Mlekoprodukt“ OOD

s. Goran

94.

1112012

„Stilos“ OOD

s. Lesidren

95.

1112017

ET „Rima-Rumen Borisov“

s. Vrabevo

96.

1112026

„ABLAMILK“ EOOD

gr. Lukovit,

ul. „Yordan Yovkov“ 13

97.

1212022

„Milkkomm“ EOOD

gr. Lom ul. „Al. Stamboliyski“ 149

98.

1212031

„ADL“ OOD

s. Vladimirovo obsht. Boychinovtsi

99.

1312002

„Milk Grup“ EOOD

s. Yunacite

100.

1312005

„Ravnogor“ OOD

s. Ravnogor

101.

1312006

SD „Antei-PITD“ OOD

s. Aleko Konstantinovo

102.

1312023

„Inter-D“ OOD

s. Kozarsko

103.

1312024

ET „Mezmedin Halil-46“

s. Sarnitsa

104.

1412015

ET „Boycho Videnov-Elbokada 2000“

s. Stefanovo

obsht. Radomir

105.

1512003

„Mandra-1“ EOOD

s. Tranchovitsa,

obsht. Levski

106.

1512006

„Mandra“ OOD

s. Obnova

obsht. Levski

107.

1512008

ET „Petar Tonovski-Viola“

gr. Koynare

ul. „Hr. Botev“ 14

108.

1512010

ET „Militsa Lazarova-90“

gr. Slavyanovo,

ul. „Asen Zlatarev“ 2

109.

1512012

ET „Ahmed Tatarla“

s. Dragash voyvoda,

obsht. Nikopol

110.

1612013

„Polidey - 2“ OOD

s. Domlyan

111.

1612024

SD „Kostovi - EMK“

gr. Saedinenie

ul. „L. Karavelov“ 5

112.

1612043

ET „Dimitar Bikov“

s. Karnare

obsht. „Sopot“

113.

1612049

„Alpina-Milk“ EOOD

s. Zhelyazno

114.

1612064

OOD „Ikay“

s. Zhitnitsa

osht. Kaloyanovo

115.

1712002

ET „Rosver-Krastyo Krastev“

gr. Tsar Kaloyan

ul. „Sofia“ 41

116.

1712006

„Mesomania“ EOOD

s. Vladimirovtsi

117.

1712009

ET „Georgi Petrov-Kamen“

s. Dyankovo

118.

1712010

„Bulagrotreyd-chastna kompaniya“ EOOD

s. Yuper

Industrialen kvartal

119.

1712012

ET „Veras 90“

s. Yasenovets

120.

1712013

ET „Deniz“

s. Ezerche

121.

1712017

„Diva 02“ OOD

gr. Isperih

ul. „An. Kanchev“

122.

1712018

„Imdo“ OOD

s. Lipnik

Stopanski dvor

123.

1712019

ET „Ivaylo-Milena Stancheva“

gr. Isperih

Parvi stopanski dvor

124.

1712032

„Trio-milk“ OOD

s. Kichenitsa

125.

1712037

ET „Ali Isliamov“

s. Yasenovets

126.

1712039

„Stil-EA“ EOOD

s. Dyankovo

127.

1712040

ET „Meri-Ahmed Chakar“

s. Ezerche

128.

1712043

„Maxima-milk“ OOD

s. Samuil

129.

1712045

ET „AN-Nezhdet Ali“

s. Mortagonovo

130.

1712046

ET „Stem-Tezdzhan Ali“

gr. Razgrad

ul. „Knyaz Boris“ 23

131.

1712048

ET „Borisov i sin-Borislav Borisov“

s. Lavino

132.

1812005

„DAV-Viktor Simonov“ EOOD

gr. Vetovo

ul. „Han Kubrat“ 52

133.

1812009

„Lakten“ OOD

gr. Vetovo

ul. „Slivnitsa“

134.

1912002

„Laktokom“ EOOD

s. Kalipetrovo

135.

1912009

ET „Interes 2000 - Musa Musov“

s. Sitovo

136.

1912016

„Destan“ OOD

s. Iskra

137.

2012007

„Deltalakt“ OOD

s. Stoil voyvoda

138.

2012008

„Raftis“ EOOD

s. Byala

139.

2012010

„Saray“ OOD

s. Mokren

140.

2012011

ET „Ivan Gardev 52“

gr. Kermen

ul. „Hadzhi Dimitar“ 2

141.

2012012

ET „Olimp-P. Gurtsov“

gr. Sliven

m-t „Matsulka“

142.

2012024

ET „Denyo Kalchev 53“

gr. Sliven

ul. „Samuilovsko shose“ 17

143.

2012029

„Eko asorti“ EOOD

s. Mechkarevo

144.

2012032

„Kiveks“ OOD

s. Kovachite

145.

2012036

„Minchevi“ OOD

s. Korten

146.

2112002

„RTSNPO“

gr. Smolyan

ul. „Nevyastata“ 25

147.

2112003

„Milk-inzhenering“ OOD

gr. Smolyan

ul. „Chervena skala“ 21

148.

2112008

MK „Rodopa milk“

s. Smilyan

obsht. Smolyan

149.

2112010

„Mechi chal milk“ OOD

gr. Chepelare

Stopanski dvor

150.

2112015

OOD „Rozhen Milk“

s. Davidkovo, obsht. Banite

151.

2112023

ET „Iliyan Isakov“

s. Trigrad

obsht. Devin

152.

2112024

ET „Ulan-Dzh. Ulanov“

s. Borino

153.

2112026

ET „Vladimir Karamitev“

s. Varbina

obsht. Madan

154.

2112027

„Keri“ OOD

s. Borino,

obsht. Borino

155.

2212009

„Serdika-94“ OOD

gr. Sofia

kv. Zheleznitza

156.

2212023

„EL BI BULGARIKUM“ EAD

gr. Sofia

ul. „Malashevska“ 12 A

157.

2212027

„Ekobalkan“ OOD

gr. Sofia

bul. „Evropa“ 138

158.

2312007

ET „Agropromilk“

gr. Ihtiman, ul. „P. Slaveikov“ 19

159.

2312013

ET „Dobrev“

s. Dragushinovo

160.

2312020

„MAH-2003“ EOOD

gr. Etropole

bul. „Al. Stamboliyski“ 21

161.

2312023

„Mogila“ OOD

gr. Godech,

ul. „Ruse“ 4

162.

2312026

„Dyado Liben“ OOD

gr. Koprivshtitsa bul. „H. Nencho Palaveev“

163.

2312028

ET „Sisi Lyubomir Semkov“

s. Anton

164.

2312030

ET „Favorit-D. Grigorov“

s. Aldomirovtsi

165.

2312031

ET „Belite kamani“

s. Dragotintsi

166.

2312033

„Balkan spetsial“ OOD

s. Gorna Malina

167.

2312039

EOOD „Laktoni“

s. Ravno pole, obl. Sofiyska

168.

2312041

„Danim-D. Stoyanov“ EOOD

gr. Elin Pelin

m-st Mansarovo

169.

2412003

„ODIT 2002“ OOD

s. Kaloyanovets

obsht. Stara Zagora

170.

2412007

„Inikom“ OOD

s. Sarnevo

obsht. Radnevo

171.

2412019

„Dekada“ OOD

s. Elhovo

obsht. Stara Zagora

172.

2412023

Zemedelski institut

gr. St. Zagora

173.

2412038

„Elit Milk 2000“ OOD

s. Mirovo

obsht. Br. Daskalovi

174.

2412039

„Penchev“ EOOD

gr. Chirpan

ul. „Septemvriytsi“ 58

175.

2412040

„Inikom“ OOD

gr. Galabovo

ul. „G. s. Rakovski“ 11

176.

2412041

„Mlechen svyat 2003“ OOD

s. Bratya Daskalovi

obsht. Bratya Daskalovi

177.

2512006

„Hadad“ OOD

s. Makariopolsko

obsht. Targovishte

178.

2512011

ET „Sevi 2000-Sevie Ibryamova“

s. Krepcha

obsht. Opaka

179.

2512016

„Milktreyd-BG“ OOD

s. Saedinenie obl. Targovishte

180.

2512018

„Biomak“ EOOD

gr. Omurtag

ul. „Rodopi“ 2

181.

2512021

„Keya-Komers-03“ EOOD

s. Svetlen

182.

2612002

ET „Rusalka-Iv. Genev“

s. Kolarovo

obl. Haskovska

183.

2612015

ET „Detelina 39“

s. Brod

184.

2612022

ET „Shampion 13-Deyan Panev“

s. Krepost

obl. Haskovska

185.

2612027

„Byala mechka“ OOD

s. Min. bani

obl. Haskovska

186.

2612038

„Bul Milk“ EOOD

gr. Haskovo

Sev. industr. zona

187.

2612049

ET „Todorovi-53“

gr. Topolovgrad

ul. „Bulgaria“ 65

188.

2712005

„Nadezhda“ OOD

s. Kliment

189.

2712009

„Ekselans“ OOD

s. Todor Ikonomovo

obsht. Kaolinovo

190.

2712010

„Kamadzhiev-milk“ EOOD

s. Kriva reka

obsht. N. Kozlevo

191.

2712013

„Ekselans“ OOD

s. Osmar,

obsht. V. Preslav

192.

2812002

„Arachievi“ OOD

s. Kirilovo,

obl. Yambolska

193.

2812010

ET „Mladost-2-Yanko Yanev“

gr. Yambol,

ul. „Yambolen“ 13

194.

2812018

ET „Bulmilk-Nikolay Nikolov“

s. General Inzovo,

obl. Yambolska

195.

BG 0218009

„Helios milk“ EOOD

gr. Aytos

196.

BG 0618001

ET „Folk-3“

s. Vranyak

obsht. Byala Slatina

obl. Vratsa

197.

BG 1318007

ET „Palmite-Vesela Popova“

gr. Strelcha

ul. „Osvobozhdenie“ 17

198.

BG 2418008

„Varbev“ EOOD

s. Medovo

obsht. Bratya

Daskalovi

199.

BG 0318015

„Milteks-K.K.“ EOOD

gr. Varna

ZPZ

200.

BG 0718004

AD „Merkuriy P i P“

gr. Gabrovo

ul. „Balkan“ 4

201.

BG 1518005

ET „Kris-88-Emil Todorov“

gr. Pleven

ul „Grenaderska“ 97

202.

BG 1518006

„Sirma Milk“ EOOD

gr. Pleven

Industrialna zona

203.

BG 1618040

„Galko“ EOOD

s. Voyvodinovo

obsht. Maritsa

obl. Plovdiv

204.

BG 1618044

„Valchev“ OOD

gr. Asenovgrad

Mestnost „Kuriata“

205.

BG 2218045

„El-Em-Impeks“ EOOD

gr. Sofia

Kv. Gorna bania

206.

BG 2318005

ET „Mantas-Hristo Manchev“

gr. Botevgrad

ul. „St. Panchev“ 25

207.

BG 2418007

„El Bi Bulgarikum“ EAD

gr. Kazanlak

kv. „Industrialen“ 2


7.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/38


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 31 oktober 2007

om inrättande av en expertgrupp för e-fakturering

(2007/717/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 3 i EG-fördraget har gemenskapen som uppgift att skapa en inre marknad som kännetecknas av att hindren för fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital avskaffas mellan medlemsstaterna.

(2)

I artikel 232 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (1) anges det att fakturor kan skickas elektroniskt i stället för i pappersform.

(3)

I den reviderade Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning (2) föreskrivs en övergripande ekonomisk reformplan. I den del som rör mikroekonomi betonas vikten av att skapa ett företagsvänligt klimat. I samband med det målet är det mycket viktigt att utveckla driftskompatibla lösningar för elektronisk fakturering (e-fakturering).

(4)

I sitt meddelande av den 1 juni 2005 till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén - ”i2010 – Det europeiska informationssamhället för tillväxt och sysselsättning” (3) lanserade kommissionen raminitiativet i2010 för att hantera informationssamhällets och mediesektorns viktigaste utmaningar och utveckling fram till 2010. Initiativet syftar till att främja en öppen och konkurrenskraftig digital ekonomi och betona informationsteknikens roll (som drivkraft för integration och livskvalitet).

(5)

Europeiska betalningsrådet, den europeiska bankbranschens beslutsfattande och samordnande organ, har åtagit sig att senast 2010 inrätta ett gemensamt eurobetalningsområde (Single Euro Payments Area, SEPA) med integrerade betalningsinfrastrukturer och betalningsprodukter.

(6)

Genom e-fakturering kopplas företagens interna processer till betalningssystemen. Därför skulle SEPA och ett framgångsrikt europeiskt e-faktureringsinitiativ komplettera varandra. De två initiativen väntas tillsammans ge företag och leverantörer av finansiella tjänster stora fördelar genom effektivisering och automatisering av leveranskedjorna.

(7)

För att förbättra användningen av den digitala miljön och ta till vara alla fördelar av e-faktureringen i gemenskapen bör de nuvarande metoderna förenklas och övergången till nya affärsmodeller underlättas genom ett enhetligt ramverk. Det skulle särskilt vara till gagn för de små och medelstora företagen i EU.

(8)

I december 2006 bildade en grupp intressenter en arbetsgrupp för e-fakturering under ledning av en företrädare för kommissionen. I gruppen ingick företag, företrädare för banker och andra tjänsteleverantörer samt standardiseringsorganisationer. Syftet med arbetsgruppen var att underlätta det framtida arbetet med ett europeiskt ramverk för e-fakturering. Arbetsgruppen lade fram förslag till en tänkbar ledningsstruktur och utarbetade en färdplan för ett e-faktureringsprogram. Gruppen lämnade sitt slutbetänkande i juni 2007.

(9)

Med tanke på de positiva erfarenheterna av arbetsgruppen och för att man ska kunna hantera långsiktiga frågor bör det inrättas en expertgrupp för e-fakturering.

(10)

Den bör ha till uppgift att kartlägga affärskraven (4) och fördela ansvaret för olika arbetsuppgifter, att styra arbetet med att före 2009 års utgång skapa ett europeiskt ramverk för e-fakturering och att fastställa en gemensam begreppsapparat till stöd för öppna och driftskompatibla e-faktureringstjänster i hela Europa.

(11)

Expertgruppen bör bestå av personer som har direkt och relevant kunskap om verksamhet som rör e-fakturering, t.ex. viktiga aktörer från den offentliga sektorn, stora och små företag, tjänsteleverantörer, standardiseringsorganisationer och konsumentföreträdare. Dessutom bör observatörer tillåtas delta. Alla expertgruppens rapporter och andra dokument bör betraktas som uttryck för medlemmarnas arbete och inte som ett uttryck för kommissionens synpunkter.

(12)

Det bör finnas bestämmelser som reglerar hur expertgruppens medlemmar lämnar ut information, utan att det påverkar tillämpningen av de säkerhetsbestämmelser som bifogats kommissionens interna stadga genom beslut 2001/844/EG, EKSG, Euratom (5).

(13)

Personuppgifter om medlemmarna i expertgruppen bör behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (6).

(14)

Det bör fastställas en tillämpningsperiod för detta beslut. Kommissionen kommer i god tid att överväga om perioden bör förlängas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Expertgruppen för e-fakturering

Härmed inrättas expertgruppen för e-fakturering (nedan kallad ”gruppen”). Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

Artikel 2

Arbetsuppgifter

1.   Allmänt sett ska gruppen bistå kommissionen med att utarbeta en gemensam strategi för ett europeiskt ramverk för e-fakturering och följa upp de framsteg som görs.

2.   Gruppen ska ha slutfört sitt arbete senast den 31 december 2009.

3.   Mer specifikt har gruppen följande uppgifter:

a)

Identifiera sådana brister i regelverket för e-fakturering både på gemenskapsnivå och nationell nivå som försvårar för gemenskapen att utnyttja sin ekonomiska potential fullt ut.

b)

Kartlägga affärskraven rörande e-fakturering för att skapa ett europeiskt ramverk för e-fakturering och säkerställa att de valideras av de viktigaste aktörerna (7).

c)

Identifiera relevanta dataelement för e-fakturering, särskilt för kopplingen mellan faktura och åtminstone upphandling och betalning, frågor rörande moms, autentisering och integritet, krav på arkivering och lagring samt säkerställa att dessa element valideras av de viktigaste aktörerna.

d)

Föreslå uppgifter för standardiseringsorganen och en tidtabell för att på grundval av aktörernas affärskrav och krav på data utarbeta gemensamma standarder till stöd för ett europeiskt ramverk om e-fakturering.

e)

Föreslå ett europeiskt ramverk för e-fakturering. Det europeiska ramverket för e-fakturering ska innehålla en gemensam begreppsapparat, inklusive affärskrav och standarder, samt ge förslag på lösningar till öppna och driftskompatibla e-faktureringstjänster i hela Europa.

4.   Gruppen ska i sitt arbete beakta befintliga resultat och lösningar, särskilt i fråga om affärskrav och tekniska standarder, inom e-fakturering i den offentliga och privata sektorn.

5.   I förekommande fall kan gruppen, om det finns behov av det, ge undergrupper eller externa organ och organisationer på e-faktureringsområdet i uppdrag att utföra särskilda arbetsuppgifter.

6.   Gruppen ska utarbeta och förelägga kommissionen en halvtidsrapport med en lägessammanfattning och eventuella rekommendationer för vidare överväganden och diskussioner mellan kommissionen, medlemsstaterna och berörda parter, särskilt branschorganisationerna. Rapporten ska offentliggöras.

7.   Gruppen ska utarbeta och förelägga kommissionen en slutrapport med en beskrivning av ett europeiskt ramverk för e-fakturering. Rapporten ska offentliggöras.

Artikel 3

Samråd

1.   Kommissionen kan samråda med gruppen i alla frågor som rör e-fakturering.

2.   Gruppens ordförande får råda kommissionen att höra gruppen i en viss fråga.

Artikel 4

Medlemskap – utnämning

1.   Gruppen ska bestå av högst 30 medlemmar.

2.   Medlemmarna ska utnämnas av kommissionen bland specialister med kompetens inom e-fakturering efter ansökningar av branschorganisationer, offentliga organ och enskilda som företräder intressen inom hela eller delar av den offentliga sektorn, företag, IT-branschen, konsumenter, leverantörer av finansiella tjänster samt standardiseringsorganisationer inom e-fakturering.

Sökande som betraktas som lämpliga men inte utnämns kan tas upp på en reservlista, som kommissionen kan använda vid utnämning av ersättare.

3.   Medlemmarna ska utnämnas som företrädare för myndigheter och det civila samhället.

4.   Kommissionen ska bedöma ansökningarna efter följande kriterier:

a)

Medlemmarna ska företräda de viktigaste aktörerna (t.ex. tjänsteleverantörer, leverantörer av lösningar, offentliga sektorn, företag, även små och medelstora företag, och konsumenter) och standardiseringsorganisationerna.

b)

Medlemmarna ska ha aktuell praktisk eller operativ kunskap eller erfarenhet av gränsöverskridande e-fakturering och dess juridiska, administrativa, skattetekniska, standardiseringstekniska, kommersiella eller tekniska aspekter. Medlemmarna ska särskilt ha relevant direkt erfarenhet av affärsprojekt eller affärsfrågor och ha nödvändig kommersiell eller teknisk kunskap för att utarbeta lösningar inom det område som anges i detta beslut.

c)

Medlemmarna ska kunna bidra till att klarlägga eller forma inställningen i den förvaltning, organisation, branschorganisation, bransch eller annan intressegemenskap som de företräder i frågor som deras mandat omfattar.

d)

Medlemmarna ska ha tillräckligt goda kunskaper i engelska för att kunna bidra till diskussioner och rapporter.

Ansökningarna från berörda parter bör innehålla dokumentation på att den föreslagna medlemmen uppfyller villkoren ovan.

5.   När kommissionen utnämner medlemmarna ska den beakta följande kriterier:

a)

Nödvändig juridisk, kommersiell och teknisk kunskap på de områden som omfattas av gruppens mandat.

b)

Expertkunskap som omfattar alla relevanta funktioner rörande utbud och efterfrågan inom e-fakturering.

Dessutom ska kommissionen vinnlägga sig om att uppnå en bred geografisk representation och jämn könsfördelning på grundval av ansökningarna.

6.   Medlemmarna ska i god tid informera kommissionen om eventuella intressekonflikter som kan påverka deras objektivitet.

7.   Namnen på de medlemmar som utnämns individuellt kommer att offentliggöras på generaldirektoratets webbplats och/eller i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning. Namnen på medlemmarna samlas in, behandlas och offentliggörs i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 45/2001.

8.   Medlemmarna ska utnämnas för en mandatperiod på tolv månader som kan förlängas, och de ska ha kvar sina uppdrag tills de ersätts eller tills deras mandatperiod löper ut.

9.   Medlemmarna får ersättas för återstoden av mandatperioden i följande fall:

a)

Om en medlem avgår.

b)

Om en medlem inte längre kan bidra effektivt till gruppens överläggningar.

c)

Om en medlem inte iakttar bestämmelserna i artikel 287 i fördraget.

d)

Om en medlem i strid med punkt 6 inte i god tid har informerat kommissionen om en intressekonflikt.

Artikel 5

Ordförande – Utnämning

1.   Kommissionen ska utnämna expertgruppens ordförande, med hänsyn till i vilken utsträckning den utvalda personen företräder de viktigaste aktörerna, bidrar till att forma näringslivets inställning i frågor som täcks av mandatet och har erforderlig juridisk, kommersiell och teknisk kunskap.

2.   Kommissionen ska utnämna ordföranden för en mandatperiod på tolv månader som kan förlängas.

Artikel 6

Arbetssätt

1.   Kommissionen ska organisera gruppens möten, som ska ledas av ordföranden.

2.   Med kommissionens samtycke får undergrupper inrättas för att granska särskilda frågor inom ramen för ett uppdrag som fastställs av gruppen. Undergrupperna ska upplösas så snart uppdraget slutförts.

3.   Kommissionens företrädare har rätt att be experter eller observatörer med särskild kompetens i ett ämne som står på dagordningen att medverka i gruppens eller undergruppens överläggningar.

4.   Information som en person har erhållit genom att delta i gruppens eller en undergrupps överläggningar eller arbete får inte röjas om den enligt kommissionens uppfattning rör konfidentiella frågor.

5.   Gruppen och dess undergrupper ska normalt sammanträda i kommissionens lokaler i enlighet med de förfaranden och tidsplaner som de själva upprättar. Kommissionen ska tillhandahålla sekretariatet.

Kommissionstjänstemän med intresse av att delta i överläggningarna får delta i gruppens eller undergruppernas möten.

6.   Gruppen ska anta sin arbetsordning på grundval av kommissionens standardarbetsordning.

7.   Kommissionen får offentliggöra gruppens sammanfattningar, slutsatser eller arbetsdokument på de aktuella handlingarnas originalspråk, t.ex. genom att lägga ut dem på Internet.

Artikel 7

Ersättning för kostnader

1.   Kommissionen ska ersätta ordförandens, medlemmarnas, experternas och observatörernas kostnader för resor och, vid behov, uppehälle i samband med gruppens verksamhet, i enlighet med kommissionens regler om ersättning av externa experters kostnader.

2.   Ordföranden, medlemmarna, experterna och observatörerna ska inte ersättas för sina tjänster.

3.   Sammanträdeskostnader ska ersättas inom ramen för den årliga budget som gruppen tilldelats av den ansvariga kommissionsavdelningen.

Artikel 8

Giltighetstidens upphörande

Detta beslut ska upphöra att gälla den 31 december 2009.

Utfärdat i Bryssel den 31 oktober 2007.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EUT L 347, 11.12.2006, s. 1. Direktivet ändrat genom direktiv 2006/138/EG (EUT L 384, 29.12.2006, s. 92).

(2)  KOM(2005) 24.

(3)  KOM(2005) 229 slutlig.

(4)  Med affärskrav när det gäller e-fakturering menas de kännetecken som e-faktureringstjänster bör ha för att tillgodose de berörda företagens behov och målsättningar och därigenom möjliggöra processerna i hela den finansiella kedjan och leveranskedjan. De omfattar effektiva processflöden, faktureringsinformation och standardiserad meddelandestruktur.

(5)  EGT L 317, 3.12.2001, s. 1. Beslutet ändrat genom beslut 2006/548/EG, Euratom (EUT L 215, 5.8.2006, s. 38).

(6)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(7)  Främst offentliga sektorn, företag, IT-leverantörer och leverantörer av finansiella tjänster.


BILAGA

UPPDRAGSBESKRIVNING

EXPERTGRUPPEN FÖR E-FAKTURERING

1.   BAKGRUND

Europeiska kommissionen har reagerat på den ekonomiska globaliseringen. I sin brett upplagda innovationsstrategi som lanserades i september 2006 framhöll kommissionen följande: ”I denna nya ekonomiska ordning kan Europa inte konkurrera om vi inte blir mer innovativa, reagerar bättre på konsumenternas behov och önskemål och blir mer nyskapande”.

Två aspekter, effektivitet och säkerhet, framstår som grunden för att förbättra den europeiska konkurrenskraften i en global ekonomi. Effektivare värdekedjor minskar omkostnaderna, och bättre säkerhet i de system som de ingår i gör dem mer konkurrenskraftiga. Att uppnå effektiva värdekedjor och säkerhet är en god grund för innovation.

Ett smidigare informationsflöde i en värdekedja leder till ökad effektivitet, förbättrad säkerhet och minskade omkostnader. EU går i riktning mot ett gemensamt eurobetalningsområde (SEPA). Därmed blir det allt viktigare att lösa frågan om de affärsprocesser som behövs för betalningar mellan företag och betalningar mellan företag och myndigheter. SEPA förväntas få stor betydelse för Lissabonagendan.

Ett europeiskt ramverk för elektronisk fakturering är tänkt att fungera som grund för driftskompatibla lösningar för e-fakturering i offentliga och privata sektorn. Driftskompatibilitet kan uppnås genom gemensamma affärsregler och tekniska standarder. Ramverket kommer att bidra till att stärka incitamenten för elektronisk handel som ersättning för manuell pappershantering, och det kommer att göra det lättare att lansera och genomföra gränsöverskridande e-faktureringslösningar inom gemenskapen.

2.   MANDAT FÖR EXPERTGRUPPEN FÖR E-FAKTURERING

Expertgruppen (nedan kallad ”gruppen”) ska allmänt sett bistå kommissionen med att utarbeta en gemensam strategi för ett europeiskt ramverk för e-fakturering och följa upp de framsteg som görs.

Gruppen ska ha slutfört sitt arbete senast den 31 december 2009.

Mer specifikt har gruppen följande uppgifter:

a)

Identifiera sådana brister i regelverket för e-fakturering både på gemenskapsnivå och nationell nivå som försvårar för gemenskapen att utnyttja sin ekonomiska potential fullt ut.

b)

Kartlägga affärskraven rörande e-fakturering för att skapa ett europeiskt ramverk för e-fakturering och säkerställa att de valideras av de viktigaste aktörerna.

c)

Identifiera relevanta dataelement för e-fakturering, särskilt för kopplingen mellan faktura och åtminstone upphandling och betalning, frågor rörande moms, autentisering och integritet, krav på arkivering och lagring samt säkerställa att dessa element valideras av de viktigaste aktörerna.

d)

Föreslå uppgifter för standardiseringsorganen och en tidtabell för att på grundval av aktörernas affärskrav och krav på data utarbeta gemensamma standarder till stöd för ett europeiskt ramverk om e-fakturering.

e)

Föreslå ett europeiskt ramverk för e-fakturering. Det europeiska ramverket för e-fakturering ska innehålla en gemensam begreppsapparat, inklusive affärskrav och standarder, samt ge förslag på lösningar till öppna och driftskompatibla e-faktureringstjänster i hela Europa.

Gruppen ska i sitt arbete beakta befintliga resultat och lösningar, särskilt i fråga om affärskrav och tekniska standarder, inom e-fakturering i den offentliga och privata sektorn.

I förekommande fall kan gruppen, om det finns behov av det, ge undergrupper eller externa organ och organisationer på e-faktureringsområdet i uppdrag att utföra särskilda arbetsuppgifter.

Gruppen ska utarbeta och förelägga kommissionen en halvtidsrapport med en lägessammanfattning och eventuella rekommendationer för vidare överväganden och diskussioner mellan kommissionen, medlemsstaterna och berörda parter, särskilt branschorganisationerna. Rapporten ska offentliggöras.

Gruppen ska utarbeta och förelägga kommissionen en slutrapport med en beskrivning av ett europeiskt ramverk för e-fakturering. Rapporten ska offentliggöras. Rapporterna ska inte anses ge uttryck för kommissionens synpunkter.

3.   SAMMANSÄTTNING OCH ARBETSSÄTT

3.1.   Sammansättning

Gruppen ska bestå av högst 30 medlemmar.

Medlemmarna ska utnämnas av kommissionen bland specialister med kompetens inom e-fakturering efter ansökningar av branschorganisationer, offentliga organ och enskilda som företräder intressen inom hela eller delar av den offentliga sektorn, företag, IT-branschen, konsumenter, leverantörer av finansiella tjänster samt standardiseringsorganisationer inom e-fakturering.

3.2.   Inbjudan till intresseanmälan

Vid antagandet av det beslut genom vilket gruppen inrättas kommer kommissionen att offentliggöra en inbjudan till intresseanmälan för branschorganisationer, offentliga organ och enskilda som företräder intressen inom hela eller delar av den offentliga sektorn, företag, IT-branschen, konsumenter, leverantörer av finansiella tjänster samt standardiseringsorganisationer inom e-fakturering.

Branschorganisationer, offentliga organ och enskilda som vill ingå i gruppen ombeds inkomma med skriftlig ansökan till kommissionen senast den 30 november 2007.

De sökande ska motivera varför de vill ingå i gruppen.

Kommissionen ska bedöma ansökningarna efter följande kriterier:

a)

Medlemmarna ska företräda de viktigaste aktörerna (t.ex. tjänsteleverantörer, leverantörer av lösningar, offentliga sektorn, företag, även små och medelstora företag, och konsumenter) och standardiseringsorganisationerna.

b)

Medlemmarna ska ha aktuell praktisk eller operativ kunskap eller erfarenhet av gränsöverskridande e-fakturering och dess juridiska, administrativa, skattetekniska, standardiseringstekniska, kommersiella eller tekniska aspekter. Medlemmarna ska särskilt ha relevant direkt erfarenhet av affärsprojekt eller affärsfrågor och ha nödvändig kommersiell eller teknisk kunskap för att utarbeta lösningar inom det område som anges i detta beslut.

c)

Medlemmarna ska kunna bidra till att klarlägga eller forma inställningen i den förvaltning, organisation, branschorganisation, bransch eller annan intressegemenskap som de företräder i frågor som deras mandat omfattar.

d)

Medlemmarna ska ha tillräckligt goda kunskaper i engelska för att kunna bidra till diskussioner och rapporter.

Ansökningarna från berörda parter bör innehålla dokumentation på att den föreslagna medlemmen uppfyller villkoren ovan.

3.3.   Slutligt beslut om gruppens sammansättning

Kommissionen ska fatta beslut om gruppens sammansättning på grundval av de förslag som har lämnats vid inbjudan till intresseanmälan.

När kommissionen utnämner medlemmarna ska den beakta följande kriterier:

a)

Nödvändig juridisk, kommersiell och teknisk kunskap på de områden som omfattas av gruppens mandat.

b)

Expertkunskap som omfattar alla relevanta funktioner rörande utbud och efterfrågan inom e-fakturering.

Dessutom ska kommissionen vinnlägga sig om att uppnå en bred geografisk representation och jämn könsfördelning på grundval av ansökningarna.

Medlemmarna ska i god tid informera kommissionen om eventuella intressekonflikter som kan påverka deras objektivitet.

Namnen på de medlemmar som utnämns individuellt kommer att offentliggöras på generaldirektoratets webbplats och/eller i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning. Namnen på medlemmarna samlas in, behandlas och offentliggörs i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 45/2001.

Medlemmarna ska utnämnas för en mandatperiod på tolv månader som kan förlängas, och de ska ha kvar sina uppdrag tills de ersätts eller tills deras mandatperiod löper ut.

Medlemmarna får ersättas för återstoden av mandatperioden i följande fall:

a)

Om en medlem avgår.

b)

Om en medlem inte längre kan bidra effektivt till gruppens överläggningar.

c)

Om en medlem inte iakttar bestämmelserna i artikel 287 i fördraget.

d)

Om en medlem inte i god tid har informerat kommissionen om en intressekonflikt.

3.4.   Ordförande

Kommissionen ska utnämna gruppens ordförande, med hänsyn till i vilken utsträckning den utvalda personen företräder de viktigaste aktörererna, bidrar till att forma näringslivets inställning i frågor som täcks av mandatet och har nödvändig juridisk, kommersiell och teknisk kunskap.

Kommissionen ska utnämna ordföranden för en mandatperiod på tolv månader som kan förlängas.

3.5.   Arbetssätt

Kommissionen ska organisera gruppens möten, som ska ledas av ordföranden.

Med kommissionens samtycke får undergrupper inrättas för att granska särskilda frågor inom ramen för ett uppdrag som fastställs av gruppen. Undergrupperna ska upplösas så snart uppdraget har slutförts.

Kommissionens företrädare har rätt att be experter eller observatörer med särskild kompetens i ett ämne som står på dagordningen att medverka i gruppens eller undergruppens överläggningar.

Information som erhållits i samband med gruppens eller en undergrupps överläggningar får inte spridas om kommissionen anser att den rör konfidentiella frågor.

Gruppen och dess undergrupper ska normalt sammanträda i kommissionens lokaler i enlighet med de förfaranden och tidsplaner som de själva upprättar. Kommissionen ska tillhandahålla sekretariatet. Kommissionstjänstemän med intresse av att delta i överläggningarna får delta i gruppens eller undergruppernas möten.

Gruppen ska anta sin arbetsordning på grundval av kommissionens standardarbetsordning.

Kommissionen får offentliggöra gruppens sammanfattningar, slutsatser eller arbetsdokument på de aktuella handlingarnas originalspråk, t.ex. genom att lägga ut dem på sin webbplats.

3.6.   Ersättning för kostnader

Kommissionen ska ersätta ordförandens, medlemmarnas, experternas och observatörernas kostnader för resor och, vid behov, uppehälle i samband med gruppens verksamhet, i enlighet med kommissionens regler om ersättning av externa experters kostnader.

Ordföranden, medlemmarna, experterna och observatörerna ska inte ersättas för sina tjänster.

Sammanträdeskostnader ska ersättas inom ramen för den årliga budget som gruppen tilldelats av den ansvariga kommissionsavdelningen.


7.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/45


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 6 november 2007

om vissa skyddsåtgärder mot mul- och klövsjuka i Cypern

[delgivet med nr K(2007) 5452]

(Text av betydelse för EES)

(2007/718/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.4,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt artikel 10.4, och

av följande skäl:

(1)

Det har rapporterats om utbrott av mul- och klövsjuka i Cypern.

(2)

Den aktuella situationen när det gäller mul- och klövsjuka i Cypern kan utgöra ett hot mot djurbesättningar i andra medlemsstater i samband med handeln med levande klövdjur och utsläppande på marknaden av vissa produkter därav.

(3)

Cypern har vidtagit åtgärder i enlighet med rådets direktiv 2003/85/EG av den 29 september 2003 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av mul- och klövsjuka, om upphävande av direktiv 85/511/EEG och besluten 89/531/EEG och 91/665/EEG samt om ändring av direktiv 92/46/EEG (3), och har vidtagit ytterligare åtgärder i de drabbade områdena.

(4)

Sjukdomssituationen i Cypern kräver att de kontrollåtgärder avseende mul- och klövsjuka som Cypern vidtagit stärks.

(5)

Det är lämpligt att som permanent åtgärd definiera hög- och lågriskområdena i den berörda medlemsstaten samt förbjuda sändning av mottagliga djur från dessa hög- och lågriskområden och sändning av produkter som kommer från mottagliga djur från högriskområdena. I beslutet bör det även fastställas bestämmelser för sändning från dessa områden av säkra produkter som antingen hade producerats innan restriktionerna infördes eller som producerats av råvaror som härstammar från områden utanför restriktionsområdena eller som har genomgått en behandling som visat sig vara effektiv när det gäller inaktivering av det eventuella mul- och klövsjukeviruset.

(6)

Storleken på de definierade riskområdena står i direkt relation till resultatet av spårningen av möjliga kontakter med den smittade anläggningen och tar hänsyn till möjligheten att i tillräcklig utsträckning kontrollera förflyttningar av djur och produkter. I nuläget bör hela Cypern enligt de uppgifter som lämnats av Cypern förbli ett högriskområde.

(7)

Sändningsförbudet bör endast omfatta produkter som kommer från djur av mottagliga arter som i sin tur kommer från eller härrör från djur med ursprung i de högriskområden som anges i bilaga I och bör inte beröra transitering genom dessa områden av produkter som kommer från eller härrör från djur med ursprung i andra områden.

(8)

Rådets direktiv 64/432/EEG (4) rör djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen.

(9)

Rådets direktiv 91/68/EEG (5) rör djurhälsovillkor för handel med får och getter inom gemenskapen.

(10)

Rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG (6) rör bland annat handel med andra klövdjur och med sperma, ägg (ova) och embryon från får och getter samt med embryon från grisar.

(11)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (7) rör bland annat hälsobestämmelser för produktion och saluföring av färskt kött, malet kött, maskinurbenat kött och köttberedningar, kött av hägnat vilt, köttprodukter (inbegripet behandlade magar, blåsor och tarmar) samt mejeriprodukter.

(12)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (8) rör bland annat kontrollmärkning av livsmedel av animaliskt ursprung.

(13)

I rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (9) fastställs särskild behandling av köttprodukter för att garantera att mul- och klövsjukeviruset inaktiveras i produkter av animaliskt ursprung.

(14)

Kommissionens beslut 2001/304/EG av den 11 april 2001 om märkning och användning av vissa animaliska produkter i samband med beslut 2001/172/EG om tillfälliga skyddsåtgärder beträffande mul- och klövsjuka i Förenade kungariket (10) rör ett särskilt kontrollmärke som ska anbringas på vissa produkter av animaliskt ursprung som endast får släppas ut på den nationella marknaden. Det är lämpligt att i en särskild bilaga föreskriva en liknande märkning i händelse av mul- och klövsjuka i Cypern.

(15)

I rådets direktiv 92/118/EEG (11) fastställs djurhälso- och hygienkrav för handel inom gemenskapen med produkter som inte omfattas av sådana krav i de särskilda gemenskapsbestämmelser som avses i bilaga A.I till direktiv 89/662/EEG och, i fråga om patogener, till direktiv 90/425/EEG, samt för import till gemenskapen av sådana produkter.

(16)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (12) föreskrivs en rad olika behandlingar för animaliska biprodukter som är lämpade för inaktivering av mul- och klövsjukeviruset.

(17)

I rådets direktiv 88/407/EEG (13) fastställs djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av djupfryst sperma från tamdjur av nötkreatur.

(18)

Rådets direktiv 89/556/EEG (14) rör djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och import från tredjeland av embryon från tamdjur av nötkreatur.

(19)

I rådets direktiv 90/429/EEG (15) fastställs djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av djupfryst sperma från tamdjur av svin.

(20)

I rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 om utgifter inom veterinärområdet (16) fastställs ett system för kompensation till berörda anläggningar vid förluster i samband med åtgärder för sjukdomsbekämpning.

(21)

Om läkemedel enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel (17), Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (18), och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/20/EG av den 4 april 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar rörande tillämpning av god klinisk sed vid kliniska prövningar av humanläkemedel (19) inte längre omfattas av förordning (EG) nr 1774/2002 bör de undantas från djurhälsorestriktionerna i detta beslut.

(22)

I artikel 6 i kommissionens beslut 2007/275/EG av den 17 april 2007 om förteckningar över djur och produkter som ska undersökas vid gränskontrollstationer enligt rådets direktiv 91/496/EEG och 97/78/EG (20) undantas vissa produkter innehållande animaliska produkter från veterinärkontroller. Sådana produkter bör tillåtas för sändning från högriskområden enligt ett förenklat certifieringsförfarande.

(23)

Andra medlemsstater än Cypern bör stödja åtgärderna för att bekämpa sjukdomen i de berörda områdena genom att se till att levande mottagliga djur inte sänds till dessa områden.

(24)

För att bättre förstå den epidemiologiska situationen och för att underlätta påvisandet av eventuell smitta är det nödvändigt att införa ett förlängt förbud mot förflyttning av boskap på ön och samtidigt ge möjlighet till slakt och transport av hästdjur under kontrollerade former.

(25)

Situationen kommer att ses över vid ett möte inom ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa den 3 december 2007 och åtgärderna kommer att anpassas där så krävs.

(26)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Levande djur

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av de åtgärder som Cypern vidtagit i enlighet med direktiv 2003/85/EG, bland annat inrättande av en tillfällig bekämpningszon i enlighet med artikel 7.1 och förbud mot förflyttning i enlighet med artikel 7.3 i det direktivet, ska Cypern se till att villkoren i punkterna 2–7 i denna artikel uppfylls.

2.   Inga levande nötkreatur, får, getter, svin eller andra klövdjur får förflyttas mellan de områden som anges i bilaga I och bilaga II.

3.   Inga levande nötkreatur, får, getter, svin eller andra klövdjur får sändas från eller förflyttas genom de områden som anges i bilaga I och bilaga II.

4.   Genom undantag från bestämmelserna i punkt 3 får de behöriga myndigheterna i Cypern tillåta att klövdjur transiteras direkt och utan avbrott på större vägar och järnvägssträckor genom de områden som anges i bilaga I och bilaga II.

5.   De hälsointyg som fastställs i rådets direktiv 64/432/EEG för levande nötkreatur och svin och i rådets direktiv 91/68/EEG för levande får och getter och åtföljer djur som sänds från andra delar av Cyperns territorium än de som anges i bilaga I och bilaga II till andra medlemsstater, ska innehålla följande text:

”Djur som uppfyller villkoren i kommissionens beslut 2007/718/EG av den 6 november 2007 om vissa skyddsåtgärder mot mul- och klövsjuka i Cypern”.

6.   De hälsointyg som åtföljer andra klövdjur än de som omfattas av de intyg som avses i punkt 5 då sådana djur sänds från andra delar av Cyperns territorium än de som anges i bilaga I och bilaga II till andra medlemsstater ska innehålla följande text:

”Levande klövdjur som uppfyller villkoren i kommissionens beslut 2007/718/EG av den 6 november 2007 om vissa skyddsåtgärder mot mul- och klövsjuka i Cypern”.

7.   Djur som åtföljs av det djurhälsointyg som avses i punkt 5 eller 6 får flyttas till en annan medlemsstat endast om den lokala veterinärmyndigheten i Cypern tre dagar före förflyttningen har anmält detta till de centrala och lokala veterinärmyndigheterna i bestämmelsemedlemsstaten.

8.   Genom undantag från punkt 2 får de behöriga myndigheterna i Cypern tillåta transport av djur av arter som är mottagliga för mul- och klövsjuka från en anläggning inom de områden som förtecknas i bilaga II till ett slakteri inom ett område som förtecknas i bilaga I.

Artikel 2

Kött

1.   I denna artikel avses med köttfärskt kött, malet kött, maskinurbenat kött och köttberedningar enligt definitionerna i punkterna 1.10, 1.13, 1.14 och 1.15 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

2.   Cypern får inte sända kött av nötkreatur, får, getter, svin eller andra klövdjur som kommer från eller har framställts av djur med ursprung i de områden som anges i bilaga I.

3.   Kött som inte får sändas från Cypern enligt det här beslutet ska märkas i enlighet med artikel 4.1 andra stycket i rådets direktiv 2002/99/EG eller i enlighet med bilaga IV.

4.   Förbudet i punkt 2 ska inte tillämpas på kött som har ett kontrollmärke i enlighet med avsnitt I kapitel III i bilaga I till förordning (EG) nr 854/2004/EG under följande förutsättningar:

a)

Köttet är tydligt identifierat och sedan produktionsdagen har transporterats och lagrats åtskilt från kött som enligt bestämmelserna i det här beslutet inte får sändas utanför de områden som anges i bilaga I.

b)

Köttet uppfyller ett av följande villkor:

i)

Det framställdes före 15 september 2007.

ii)

Det kommer från djur som sedan minst 90 dagar, eller sedan födseln om de är yngre än 90 dagar, före dagen för slakt och som har slaktats, eller om det gäller kött från frilevande vilt av arter som är mottagliga för mul- och klövsjuka (”frilevande vilt”), nedlagda utanför de områden som förtecknas i bilagorna I och II.

iii)

Det uppfyller villkoren i c, d och e.

c)

Köttet kommer från tama hov- och klövdjur eller från hägnat vilt av arter som är mottagliga för mul- och klövsjuka (”hägnat vilt”) enligt specifikationerna för respektive kategori kött i en av kolumnerna 4–7 i bilaga III och som uppfyller följande villkor:

i)

Djuren har sedan minst 90 dagar före dagen för slakt, eller sedan födseln om det är yngre än 90 dagar, hållits på anläggningar inom de områden som anges i kolumnerna 1, 2 och 3 i bilaga III, där det inte har förekommit något utbrott av mul- och klövsjuka under minst 90 dagar före dagen för slakt.

ii)

Djuren har under de 21 dagar som föregick transport till slakteriet, eller när det gäller hägnat vilt, som föregick slakt på anläggningen, under den behöriga veterinärmyndighetens överinseende hållits på en enda anläggning belägen i mitten av en cirkel med en radie på minst 10 km från anläggningen där det under åtminstone 30 dagar före dagen för lastningen inte har förekommit något utbrott av mul- och klövsjuka.

iii)

Inga djur av arter som är mottagliga för mul- och klövsjuka har förts in till den anläggning som avses i led ii under de 21 dagar som föregick lastningen, eller när det gäller hägnat vilt, som föregick slakt på anläggningen, med undantag för svin som kommer från en levererande anläggning som uppfyller villkoren i led ii, för vilka 21-dagarsperioden får förkortas till 7 dagar.

Den behöriga myndigheten får dock tillåta att djur av arter som är mottagliga för mul- och klövsjuka förs in till en anläggning som avses i led ii om de uppfyller villkoren i led i och ii, och

kommer från en anläggning där inga djur av arter som är mottagliga för mul- och klövsjuka har förts in under 21 dagar före dagen för transporten till den anläggning som avses i led ii, med undantag för svin som kommer från en levererande anläggning, för vilka 21-dagarsperioden får förkortas till 7 dagar, eller

har testats med negativ reaktion på förekomst av antikroppar mot mul- och klövsjukevirus genom ett blodprov som tagits inom tio dagar före dagen för transporten till den anläggning som avses i led ii, eller

kommer från en anläggning som genomgått en serologisk undersökning med negativt resultat enligt ett provtagningsprotokoll som är lämpligt för att upptäcka 5 % prevalens av mul- och klövsjuka med en konfidensnivå på minst 95 %.

iv)

Djuren eller, när det gäller hägnat vilt som slaktats på anläggningen, djurkropparna har transporterats under officiell kontroll i transportmedel som har rengjorts och desinficerats före lastning från den anläggning som avses i led ii till det utsedda slakteriet.

v)

Slakten av djuren har skett mindre än 24 timmar efter ankomsten till slakteriet och åtskilt från djur vars kött inte får sändas från det område som anges i bilaga I.

d)

Köttet, om det har markerats med ett plustecken i kolumn 8 i bilaga III, har erhållits från frilevande vilt som nedlagts i områden där det inte har förekommit något utbrott av mul- och klövsjuka under en period på minst 90 dagar före nedläggningen och som ligger minst 20 km från områden som inte anges i kolumnerna 1, 2 och 3 i bilaga III.

e)

Det kött som avses i c och d ska dessutom uppfylla följande villkor:

i)

Avsändning av sådant kött får godkännas endast av den behöriga veterinärmyndigheten i Cypern, under förutsättning att

de djur som avses i led c iv har transporterats till anläggningen utan att ha varit i kontakt med anläggningar inom områden som inte anges i kolumnerna 1, 2 och 3 i bilaga III, och

anläggningen inte är belägen inom en skyddszon.

ii)

Köttet är alltid tydligt identifierat och hanteras, lagras och transporteras åtskilt från kött som inte får sändas utanför det område som anges i bilaga I.

iii)

Vid den officiella veterinärens besiktning efter slakt på den avsändande anläggningen eller, när det gäller slakt på anläggningen av hägnat vilt, på den anläggning som avses i led c ii eller, när det gäller frilevande vilt, på vilthanteringsanläggningen, har inga kliniska tecken eller andra postmortala bevis på mul- och klövsjuka konstaterats.

iv)

Köttet har bevarats på de anläggningar som avses i led e iii i minst 24 timmar efter besiktningen efter slakt av de djur som avses i c och d.

v)

All annan beredning av kött för sändning utanför det område som anges i bilaga I ska tills vidare upphöra

om mul- och klövsjuka har diagnostiserats på anläggningar som avses i led e iii, tills samtliga djur på anläggningarna har slaktats och allt kött och alla döda djur har bortskaffats samt minst 24 timmar har förflutit från det att en fullständig rengöring och desinfektion av anläggningarna utförts under en officiell veterinärs kontroll, och

om slakt sker vid samma anläggning av djur som är mottagliga för mul- och klövsjuka och som kommer från anläggningar inom områden som anges i bilaga I som inte uppfyller villkoren i punkt 4 c eller d, tills samtliga dessa djur har slaktats och anläggningarna har rengjorts och desinficerats under en officiell veterinärs kontroll.

vi)

De centrala veterinärmyndigheterna ska till de övriga medlemsstaterna och till kommissionen översända en förteckning över anläggningar som de har godkänt enligt c, d och e.

5.   Den behöriga veterinärmyndigheten ska under överinseende av de centrala veterinärmyndigheterna kontrollera att villkoren i punkterna 3 och 4 är uppfyllda.

6.   Förbudet i punkt 2 ska inte tillämpas på färskt kött från djur som fötts upp utanför de områden som anges i bilaga I och bilaga II och som genom undantag från artikel 1.2 och 1.3 har transporterats direkt och under officiell kontroll utan kontakt med anläggningar inom de områden som anges i bilaga I till ett slakteri utanför skyddszonen för omedelbar slakt, under förutsättning att sådant färskt kött endast släpps ut på marknaden i de områden som anges i bilaga I och bilaga II och uppfyller följande villkor:

a)

Allt sådant färskt kött är märkt i enlighet med artikel 4.1 andra stycket i direktiv 2002/99/EG eller i enlighet med bilaga IV till det här beslutet

b)

Slakteriet

i)

drivs under sträng veterinärkontroll, och

ii)

upphör med all vidare beredning av kött för sändning utanför de områden som anges i bilaga I om slakt sker vid samma slakteri av djur som är mottagliga för mul- och klövsjuka och som kommer från anläggningar inom områden som anges i bilaga I, tills samtliga dessa djur har slaktats och slakteriet har rengjorts och desinficerats under en officiell veterinärs kontroll.

c)

Det färska köttet är tydligt identifierat samt transporteras och lagras åtskilt från kött som får sändas utanför Cypern.

Den behöriga veterinärmyndigheten ska under överinseende av de centrala veterinärmyndigheterna kontrollera att villkoren i första stycket är uppfyllda.

De centrala veterinärmyndigheterna ska till kommissionen och de övriga medlemsstaterna översända en förteckning över de anläggningar som de har godkänt enligt denna punkt.

7.   Förbudet i punkt 2 ska inte tillämpas på färskt kött som har styckats i styckningsanläggningar som ligger i de områden som anges i bilaga I och där följande villkor är uppfyllda:

a)

Endast sådant färskt kött som beskrivs i punkt 4 b bearbetas i anläggningen under en och samma dag. Rengöring och desinfektion genomföras efter all bearbetning av kött som inte uppfyller detta krav.

b)

Allt färskt kött är försett med ett kontrollmärke i enlighet med avsnitt I kapitel III i bilaga I till förordning (EG) nr 854/2004.

c)

Driften av styckningsanläggningen står under sträng veterinärkontroll.

d)

Det färska köttet är tydligt identifierat och transporteras och lagras åtskilt från kött som inte får sändas utanför de områden som anges i bilaga I.

Den behöriga veterinärmyndigheten ska under överinseende av de centrala veterinärmyndigheterna kontrollera att villkoren i första stycket är uppfyllda.

De centrala veterinärmyndigheterna ska till de övriga medlemsstaterna och till kommissionen översända en förteckning över de anläggningar som de har godkänt enligt denna punkt.

8.   Kött som sänds från Cypern till övriga medlemsstater ska åtföljas av ett officiellt intyg med följande text:

”Kött som uppfyller villkoren i kommissionens beslut 2007/718/EG av den 6 november 2007 om vissa skyddsåtgärder mot mul- och klövsjuka i Cypern”.

Artikel 3

Köttprodukter

1.   Cypern får inte avsända köttprodukter, inbegripet behandlade magar, blåsor och tarmar, av nötkreatur, får, getter, svin eller andra klövdjur (”köttprodukter”) som kommer från de områden som anges i bilaga I eller som har beretts av kött från djur med ursprung i dessa områden.

2.   Förbudet i punkt 1 ska inte tillämpas på köttprodukter, inbegripet behandlade magar, blåsor och tarmar, som har ett kontrollmärke i enlighet med avsnitt I kapitel III i bilaga I till förordning (EG) nr 854/2004/EG, under förutsättning att köttprodukterna

a)

är tydligt identifierade och sedan produktionsdagen har transporterats och lagrats åtskilt från köttprodukter som enligt bestämmelserna i det här beslutet inte får sändas utanför de områden som anges i bilaga I,

b)

uppfyller ett av följande villkor:

i)

De har framställts av sådant kött som beskrivs i artikel 2.4 b.

ii)

De har minst genomgått någon av de relevanta behandlingar som fastställs för mul- och klövsjuka i del 1 i bilaga III till direktiv 2002/99/EG.

Den behöriga veterinärmyndigheten ska under överinseende av de centrala veterinärmyndigheterna kontrollera att villkoren i första stycket är uppfyllda.

De centrala veterinärmyndigheterna ska till de övriga medlemsstaterna och till kommissionen översända en förteckning över de anläggningar som de har godkänt enligt denna punkt.

3.   Köttprodukter som sänds från Cypern till övriga medlemsstater ska åtföljas av ett officiellt intyg med följande text:

”Köttprodukter, inbegripet behandlade magar, blåsor och tarmar, som uppfyller villkoren i kommissionens beslut 2007/718/EG av den 6 november 2007 om vissa skyddsåtgärder mot mul- och klövsjuka i Cypern”.

4.   Genom undantag från punkt 3 ska det för köttprodukter som uppfyller kraven i punkt 2 och som har bearbetats i en anläggning med HACCP-system och ett reviderbart produktionssystem som garanterar att behandlingsnormerna uppfylls och registreras, vara tillräckligt att det i det handelsdokument som åtföljer sändningen, och som är påtecknat enligt artikel 9.1, fastställs att villkoren för behandling enligt punkt 2 b ii första stycket är uppfyllda.

5.   Genom undantag från punkt 3 ska det för köttprodukter som värmebehandlats i enlighet med punkt 2 b ii första stycket i hermetiskt tillslutna behållare, så att de har lång hållbarhet, vara tillräckligt att de åtföljs av handelsdokument där det anges vilken värmebehandling som använts.

Artikel 4

Mjölk

1.   Cypern får inte sända mjölk, vare sig den är avsedd att användas som livsmedel eller ej, från de områden som anges i bilaga I.

2.   Förbudet i punkt 1 ska inte tillämpas på mjölk från djur som hållits i de områden som anges i bilaga I som har genomgått behandling i enlighet med

a)

del A i bilaga IX till direktiv 2003/85/EG om mjölken är avsedd som livsmedel, eller

b)

del B i bilaga IX till direktiv 2003/85/EG om mjölken inte är avsedd som livsmedel eller som är avsedd som foder till djur av arter som är mottagliga för mul- och klövsjuka.

3.   Förbudet i punkt 1 ska inte tillämpas på mjölk som har behandlats i anläggningar som ligger i de områden som anges i bilaga I om följande villkor är uppfyllda:

a)

All mjölk som används i anläggningen uppfyller antingen villkoren i punkt 2 eller kommer från djur som fötts upp och mjölkats utanför de områden som anges i bilaga I.

b)

Driften av anläggningen står under sträng veterinärkontroll.

c)

Mjölken är tydligt identifierad och transporteras och lagras åtskild från mjölk och mejeriprodukter som inte får sändas utanför de områden som anges i bilaga I.

d)

Transport av obehandlad mjölk från anläggningar utanför de områden som anges i bilaga I till de anläggningar som ligger i de områden som anges i bilaga I görs med fordon som före transport har rengjorts och desinficerats och efter detta inte har varit i kontakt med anläggningar i de områden som anges i bilaga I som håller djur som är mottagliga för mul- och klövsjuka.

Den behöriga veterinärmyndigheten ska under överinseende av de centrala veterinärmyndigheterna kontrollera att villkoren i första stycket är uppfyllda.

De centrala veterinärmyndigheterna ska till de övriga medlemsstaterna och till kommissionen översända en förteckning över de anläggningar som de har godkänt enligt denna punkt.

4.   Mjölk som sänds från Cypern till övriga medlemsstater ska åtföljas av ett officiellt intyg med följande text:

”Mjölk som uppfyller villkoren i kommissionens beslut 2007/718/EG av den 6 november 2007 om vissa skyddsåtgärder mot mul- och klövsjuka i Cypern”.

5.   Genom undantag från punkt 4 ska det för mjölk som uppfyller kraven i punkt 2 och som har bearbetats i en anläggning med HACCP-system och ett reviderbart produktionssystem som garanterar att behandlingsnormerna uppfylls och registreras, vara tillräckligt att det i det handelsdokument som åtföljer sändningen, och som är påtecknat enligt artikel 9.1, fastställs att dessa villkor är uppfyllda.

6.   Genom undantag från punkt 4 ska det för mjölk som uppfyller kraven i punkt 2 a eller b och som värmebehandlats i hermetiskt tillslutna behållare, så att den har lång hållbarhet, vara tillräckligt att den åtföljs av handelsdokument där det anges vilken värmebehandling som använts.

Artikel 5

Mejeriprodukter

1.   Cypern får inte sända mejeriprodukter, vare sig de är avsedda att användas som livsmedel eller ej, från de områden som anges i bilaga I.

2.   Förbudet i punkt 1 ska inte tillämpas på mejeriprodukter

a)

som har framställts före den 15 september 2007, eller

b)

som har framställts av mjölk som uppfyller bestämmelserna i artikel 4.2 eller 4.3, eller

c)

som är avsedda att exporteras till ett tredjeland där importvillkoren tillåter att sådana produkter genomgår andra behandlingar än de som fastställs i artikel 4.2, men som säkerställer att mul- och klövsjukeviruset inaktiveras.

3.   Utan att det påverkar tillämpningen av avsnitt IX kapitel II i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 ska förbudet i punkt 1 i denna artikel inte tillämpas på följande mejeriprodukter, som är avsedda att användas som livsmedel:

a)

Mejeriprodukter som har framställts av mjölk med ett pH-värde under 7,0 och som genomgått värmebehandling vid en temperatur av lägst 72 °C i minst 15 sekunder, eftersom sådan behandling inte behövdes för färdiga produkter vars ingredienser uppfyller respektive djurhälsovillkor i artiklarna 2, 3 och 4 i detta beslut.

b)

Mejeriprodukter som har framställts av obehandlad mjölk från nötkreatur, får och getter som har vistats minst 30 dagar på en anläggning belägen inom ett område som anges i bilaga I, och i centrum av en cirkel med en radie på minst 10 km där inget utbrott av mul- och klövsjuka har skett under 30 dagar närmast före produktionen av den obehandlade mjölken som har undergått en mogningsprocess på minst 90 dagar under vilken pH-värdet sänkts under 6,0 i hela substansen, och vars skorpa har behandlats med 0,2 % citronsyra omedelbart före emballering.

4.   Förbudet i punkt 1 ska inte tillämpas på mejeriprodukter som har behandlats i anläggningar som ligger i de områden som anges i bilaga I om följande villkor är uppfyllda:

a)

All mjölk som används i anläggningen uppfyller antingen villkoren i artikel 4.2 eller kommer från djur utanför de områden som anges i bilaga I.

b)

Alla mejeriprodukter som används i slutprodukten uppfyller antingen villkoren i punkt 2 a och b eller punkt 3 eller är framställda av mjölk som kommer från djur utanför de områden som anges i bilaga I.

c)

Driften av anläggningen står under sträng veterinärkontroll.

d)

Mejeriprodukterna är tydligt identifierade och transporteras och lagras åtskilda från mjölk och mejeriprodukter som inte får sändas utanför de områden som anges i bilaga I.

Den behöriga myndigheten ska under överinseende av de centrala veterinärmyndigheterna kontrollera att villkoren i första stycket är uppfyllda.

De centrala veterinärmyndigheterna ska till de övriga medlemsstaterna och till kommissionen översända en förteckning över de anläggningar som de har godkänt enligt denna punkt.

5.   Förbudet i punkt 1 ska inte tillämpas på mejeriprodukter som har behandlats i anläggningar som ligger i de områden som anges i bilaga I med användning av mjölk som mjölkats före den 15 september 2007 förutsatt att mejeriprodukterna är tydligt identifierade, och transporteras och lagras åtskilda från mejeriprodukter som inte är avsedda att sändas utanför dessa områden.

6.   Mejeriprodukter som sänds från Cypern till övriga medlemsstater ska åtföljas av ett officiellt intyg med följande text:

”Mejeriprodukter som uppfyller villkoren i kommissionens beslut 2007/718EG av den 6 november 2007 om vissa skyddsåtgärder mot mul- och klövsjuka i Cypern.”

7.   Genom undantag från punkt 6 ska det för mejeriprodukter som uppfyller kraven i punkt 2 a och b samt punkterna 3 och 4 och som har bearbetats i en anläggning med HACCP-system och ett reviderbart produktionssystem som garanterar att behandlingsnormerna uppfylls och registreras, vara tillräckligt att det i det handelsdokument som åtföljer sändningen, och som är påtecknat enligt artikel 9.1, fastställs att dessa villkor är uppfyllda.

8.   Genom undantag från punkt 6 ska det för mejeriprodukter som uppfyller kraven i punkterna 2 a och b, samt punkterna 3 och 4 och som har värmebehandlats i hermetiskt tillslutna behållare, så att de har lång hållbarhet, vara tillräckligt att de åtföljs av handelsdokument där det anges vilken värmebehandling som använts.

Artikel 6

Sperma, ägg (ova) och embryon

1.   Cypern får inte sända sperma, ägg eller embryon av nötkreatur, får, getter, svin eller andra klövdjur (”sperma, ägg eller embryon”) från de områden som anges i bilaga I och bilaga II.

2.   De förbud som avses i punkt 1 ska inte tillämpas på följande:

a)

Sperma, ägg eller embryon som producerats före den 15 september 2007.

b)

Fryst sperma och frysta embryon från nötkreatur, fryst sperma från svin och fryst sperma och frysta embryon från får och getter som har importerats till Cypern i enlighet med villkoren i direktiv 88/407/EEG, 89/556/EEG, 90/429/EEG respektive 92/65/EEG, och som sedan införseln till Cypern har lagrats och transporterats avskilt från sådan sperma, sådana ägg och sådana embryon som inte får avsändas i enlighet med punkt 1.

c)

Fryst sperma och frysta embryon från nötkreatur, svin, får och getter som minst 90 dagar före dagen för insamlingen och under insamlingen har hållits utanför de områden som förtecknas i bilagorna I och II, och som har

i)

förvarats under godkända betingelser under en period av minst 30 dagar före avsändandet, och

ii)

tagits från donatordjur som står i center eller på anläggningar vilka har varit fria från mul- och klövsjuka under minst tre månader före dagen för insamlingen av sperman eller embryona och 30 dagar efter dagen för insamlingen och vilka är belägna i mitten av ett område med en radie på 10 km där det inte har förekommit något fall av mul- och klövsjuka under minst 30 dagar före dagen för insamlingen.

Innan sperma eller embryon som avses i a, b och c avsänds ska de centrala veterinärmyndigheterna till de övriga medlemsstaterna och till kommissionen översända en förteckning över de center och grupper som de har godkänt enligt denna punkt.

3.   Det hälsointyg enligt direktiv 88/407/EEG som åtföljer frusen sperma av nötkreatur som sänds från Cypern till andra medlemsstater ska innehålla följande text:

”Fryst sperma av nötkreatur som uppfyller villkoren i kommissionens beslut 2007/718/EG av den 6 november 2007 om vissa skyddsåtgärder mot mul- och klövsjuka i Cypern”.

4.   Det hälsointyg enligt direktiv 90/429/EEG som åtföljer frusen sperma av svin som sänds från Cypern till andra medlemsstater ska innehålla följande text:

”Fryst sperma av svin som uppfyller villkoren i kommissionens beslut 2007/718/EG av den 6 november 2007 om vissa skyddsåtgärder mot mul- och klövsjuka i Cypern”.

5.   Det hälsointyg enligt direktiv 89/556/EEG som åtföljer embryon av nötkreatur som sänds från Cypern till andra medlemsstater ska innehålla följande text:

”Embryon av nötkreatur som uppfyller villkoren i kommissionens beslut 2007/718/EG av den 6 november 2007 om vissa skyddsåtgärder mot mul- och klövsjuka i Cypern”.

6.   Det hälsointyg enligt direktiv 92/65/EEG som åtföljer frusen sperma av får eller getter som sänds från Cypern till andra medlemsstater ska innehålla följande text:

”Fryst sperma av får/getter som uppfyller villkoren i kommissionens beslut 2007/718/EG av den 6 november 2007 om vissa skyddsåtgärder mot mul- och klövsjuka i Cypern”.

7.   Det hälsointyg enligt direktiv 92/65/EEG som åtföljer frysta embryon av får eller getter som sänds från Cypern till andra medlemsstater ska innehålla följande text:

”Frysta embryon av får/getter som uppfyller villkoren i kommissionens beslut 2007/718/EG av den 6 november 2007 om vissa skyddsåtgärder mot mul- och klövsjuka i Cypern”.

Artikel 7

Hudar och skinn

1.   Cypern får inte sända hudar och skinn av nötkreatur, får, getter, svin eller andra klövdjur (”hudar och skinn”) från de områden som anges i bilaga I.

2.   Förbudet i punkt 1 ska inte tillämpas på hudar och skinn som

a)

framställts i Cypern före den 15 september 2007, eller

b)

uppfyller kraven i kapitel VI del A punkt 2 c eller 2 d i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1774/2002, eller

c)

framställts utanför de områden som anges i bilaga I i enlighet med villkoren i förordning (EG) nr 1774/2002 och som sedan införseln till Cypern har lagrats och transporterats avskilt från hudar och skinn som inte får avsändas i enlighet med punkt 1.

Behandlade hudar och skinn ska åtskiljas från obehandlade hudar och skinn.

3.   Cypern ska se till att hudar och skinn som ska sändas till andra medlemsstater åtföljs av ett officiellt intyg som är försett med följande text:

”Hudar och skinn som uppfyller villkoren i kommissionens beslut 2007/718/EG av den 6 november 2007 om vissa skyddsåtgärder mot mul- och klövsjuka i Cypern”.

4.   Genom undantag från punkt 3 ska det för hudar och skinn som uppfyller kraven i kapitel VI del A punkt 1 b–e i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1774/2002 vara tillräckligt att de åtföljs av handelsdokument där det anges att dessa krav är uppfyllda.

5.   Genom undantag från punkt 3 ska det för hudar och skinn som uppfyller kraven i kapitel VI del A punkt 2 c eller 2 d i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1774/2002 vara tillräckligt att det i det handelsdokument som åtföljer sändningen, och som är påtecknat enligt artikel 9.1, fastställs att dessa krav är uppfyllda.

Artikel 8

Övriga animaliska produkter

1.   Cypern får inte sända animaliska produkter av nötkreatur, får, getter, svin eller andra klövdjur som inte är nämnda i artiklarna 2–7 och som producerats efter den 15 september 2007 från de områden som anges i bilaga I eller som kommer från djur med ursprung i de områden som anges i bilaga I.

Cypern får inte sända stallgödsel från nötkreatur, får, getter, svin eller andra klövdjur från de områden som anges i bilaga I.

2.   Förbudet i punkt 1 första stycket ska inte tillämpas på följande:

a)

Animaliska produkter

i)

som genomgått värmebehandling

i en hermetiskt sluten behållare med ett Fo-värde av minst 3,00, eller

med vilken kärntemperaturen höjs till minst 70 °C, eller

ii)

som framställts utanför de områden som anges i bilaga I i enlighet med villkoren i förordning (EG) nr 1774/2002 och som sedan införseln till Cypern har lagrats och transporterats avskilt från animaliska produkter som inte får avsändas i enlighet med punkt 1.

b)

Blod och blodprodukter enligt definitionen i punkterna 4 och 5 i bilaga I till förordning (EG) nr 1774/2002 som har genomgått minst en av de behandlingar som anges i kapitel VI del A punkt 3 a ii i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1774/2002, följt av ett effektivitetstest, eller som har importerats enligt kapitel IV del A i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1774/2002.

c)

Ister och utsmält fett som har genomgått den värmebehandling som föreskrivs i kapitel IV del B punkt 2 d iv i bilaga VII till förordning (EG) nr 1774/2002.

d)

Djurtarmar som uppfyller villkoren i kapitel 2 del A i bilaga I till direktiv 92/118/EEG och som rengjorts, skrapats och sedan antingen torr- eller våtsaltats, eller torkats, följt av skydd mot upprepad kontaminering.

e)

Fårull, hår från idisslare samt svinborst som har tvättats i fabrik eller erhållits från garvning samt obearbetad fårull, obearbetat hår från idisslare samt obearbetad svinborst som har förpackats säkert och torrt.

f)

Foder för sällskapsdjur som uppfyller kraven i kapitel II del B punkterna 2, 3 och 4 i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1774/2002.

g)

Sammansatta produkter som inte ska genomgå vidare behandling och som innehåller produkter av animaliskt ursprung, eftersom sådan behandling inte behövdes för färdiga produkter vars ingredienser uppfyller respektive djurhälsovillkor i detta beslut.

h)

Jakttroféer i enlighet med kapitel VII del A punkt 1, 3 eller 4 i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1774/2002.

i)

Paketerade animaliska produkter avsedda för användning vid in vitro-diagnostik eller för laboratoriebruk.

j)

Läkemedel enligt definitionen i direktiv 2001/83/EG, medicintekniska produkter som tillverkats av djurvävnader som gjorts icke-viabla enligt artikel 1.5 g i direktiv 93/42/EEG, veterinärmedicinska läkemedel enligt definitionen i direktiv 2001/82/EG och prövningsläkemedel enligt definitionen i direktiv 2001/20/EG.

3.   Cypern ska se till att de animaliska produkter som avses i punkt 2 och som ska sändas till andra medlemsstater åtföljs av ett officiellt intyg som är försett med följande text:

”Animaliska produkter som uppfyller villkoren i kommissionens beslut 2007/718/EG av den 6 november 2007 om vissa skyddsåtgärder mot mul- och klövsjuka i Cypern”.

4.   Genom undantag från punkt 3 ska det för de produkter som avses i punkt 2 a–d och 2 f vara tillräckligt att villkoren för den behandling som anges i det handelsdokument som krävs enligt gemenskapslagstiftningen är uppfyllda och påtecknas enligt artikel 9.1.

5.   Genom undantag från bestämmelserna i punkt 3 ska det för de produkter som avses i punkt 2 e vara tillräckligt att de åtföljs av ett handelsdokument som intygar antingen tvättningen i fabrik eller garvningen eller att de villkor är uppfyllda som fastställs i kapitel VIII del A punkterna 1 och 4 i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1774/2002.

6.   Genom undantag från bestämmelserna i punkt 3 ska det för de produkter som avses i punkt 2 g och som har framställts vid en anläggning med HACCP-system och ett reviderbart produktionssystem som garanterar att förbehandlade ingredienser uppfyller de djurhälsokrav som fastställs i detta beslut, vara tillräckligt att detta framgår av det handelsdokument som åtföljer sändningen och påtecknats enligt artikel 9.1.

7.   Genom undantag från bestämmelserna i punkt 3 ska det för de produkter som avses i punkt 2 i och 2 j vara tillräckligt att de åtföljs av ett handelsdokument där det anges att produkterna ska användas vid in vitro-diagnostik, för laboratoriebruk eller att de är läkemedel eller medicintekniska produkter, förutsatt att produkterna är tydligt märkta med ”endast för in vitro-diagnostik”, ”endast för laboratoriebruk”, ”läkemedel” eller ”medicintekniska produkter”.

8.   Genom undantag från bestämmelserna i punkt 3 ska det för sammansatta produkter som uppfyller villkoren i artikel 6.1 i kommissionens beslut 2007/275/EG vara tillräckligt att de åtföljs av ett handelsdokument som är försett med följande text:

”Dessa sammansatta produkter är lagringståliga i rumstemperatur, eller hela innehållet har under bearbetningsprocessen tydligt genomgått en fullständig kokningsprocess eller värmebehandling så att allt råmaterial har denaturerats”.

Artikel 9

Intyg

1.   När hänvisning sker till denna punkt ska de behöriga myndigheterna i Cypern se till att det handelsdokument som krävs enligt gemenskapslagstiftningen för handel inom gemenskapen påtecknas genom att en kopia av ett officiellt intyg bifogas som visar att

a)

de berörda produkterna har framställts

i)

i en produktionsprocess som har granskats och befunnits uppfylla tillämpliga krav i gemenskapslagstiftningen och vara lämpad att förstöra det virus som orsakar mul- och klövsjuka, eller

ii)

av förbehandlat material som har intyg i enlighet därmed, samt och

b)

att det finns bestämmelser för att undvika eventuell kontaminering på nytt med mul- och klövsjukeviruset efter behandling.

Intyget om produktionsprocessen ska ha en hänvisning till detta beslut, vara giltigt i 30 dagar, innehålla uppgift om sista giltighetsdatum och kunna förnyas efter inspektion av anläggningen.

2.   När det gäller produkter avsedda för återförsäljning till slutkonsumenten får de behöriga myndigheterna i Cypern tillåta att sammanslagna laster av andra produkter än färskt kött, malet kött, maskinurbenat kött och köttberedningar, vilka var och en får sändas enligt detta beslut, åtföljs av ett handelsdokument som styrks genom att en kopia av ett officiellt veterinärintyg bifogas som visar att

a)

avsändningsplatsen har ett fungerande system för att garantera att varor endast kan skickas om de kan spåras till bevishandlingar som uppfyller kraven i detta beslut, och

b)

det system som avses i a har granskats och befunnits tillfredsställande.

Intyget om spårningssystemet ska ha en hänvisning till detta beslut, vara giltigt i 30 dagar, innehålla uppgift om sista giltighetsdatum och kunna förnyas endast efter det att anläggningen har granskats med tillfredsställande resultat.

De behöriga myndigheterna i Cypern ska till de övriga medlemsstaterna och till kommissionen översända en förteckning över de anläggningar som de har godkänt enligt denna punkt.

Artikel 10

Rengöring och desinfektion

1.   Cypern ska se till att fordon som använts för transport av levande djur i de områden som anges i bilaga I och bilaga II rengörs och desinficeras efter varje transport, samt att denna rengöring och desinfektion registreras i enlighet med artikel 12.2 d i direktiv 64/432/EEG.

2.   Cypern ska se till att de ansvariga för utförselhamnar i Cypern säkerställer att däcken på de fordon som lämnar Cypern behandlas med desinfektionsmedel.

Artikel 11

Vissa produkter som undantas

De restriktioner som fastställs i artiklarna 3, 4, 5 och 8 ska inte omfatta sändning av de animaliska produkter som avses i dessa artiklar från de områden som anges i bilaga I, om dessa produkter

a)

antingen inte har framställts i Cypern och ligger kvar i sin ursprungliga förpackning, där produktens ursprungsland framgår, eller

b)

har framställts i en godkänd anläggning som är belägen i områden som anges i bilaga I och av förbearbetade produkter som inte har sitt ursprung i dessa områden, och

i)

som efter införseln till Cyperns territorium har transporterats, lagrats och bearbetats åtskilda från produkter som inte är avsedda att sändas utanför de områden som anges i bilaga I,

ii)

som åtföljs av ett handelsdokument eller officiellt intyg i enlighet med detta beslut.

Artikel 12

Tillfälligt förbud mot förflyttning

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av de åtgärder som Cypern ska vidta i enlighet med artikel 7.3 i direktiv 2003/85/EG, ska Cypern införa ett tillfälligt förbud mot förflyttning av boskap av nötkreatur, svin, får och getter och hästdjur till och med den 12 november 2007.

2.   Genom undantag från förbudet mot förflyttning i punkt 1 får de behöriga myndigheterna tillåta förflyttning av

a)

nötkreatur, svin, får och getter, under förutsättning att

i)

alla mottagliga djur på ursprungsanläggningen med tillfredsställande resultat har genomgått en klinisk undersökning, och

ii)

djuren transporteras direkt till ett slakteri för omedelbar slakt,

b)

hästdjur, förutsatt att de transporteras i enlighet med punkt 2 i bilaga VI till direktiv 2003/85/EG.

Artikel 13

Åtgärder som ska vidtas av andra medlemsstater än Cypern

1.   Andra medlemsstater än Cypern ska se till att levande djur av mottagliga arter inte sänds till de områden som anges i bilaga I.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6 i rådets beslut 90/424/EEG och de åtgärder som redan vidtagits av medlemsstaterna ska andra medlemsstater än Cypern vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för mottagliga djur som sändes från Cypern efter den 15 september 2007, inklusive isolering och klinisk undersökning, om nödvändigt kombinerad med laboratorietester för att påvisa eller utesluta infektion med mul- och klövsjukeviruset och vid behov åtgärderna i artikel 4 i direktiv 2003/85/EG.

Artikel 14

Samarbete mellan medlemsstater

Medlemsstaterna ska samarbeta när det gäller övervakning av personligt bagage hos passagerare som reser från de områden som anges i bilaga I och när det gäller genomförandet av informationskampanjer för att förhindra att produkter av animaliskt ursprung förs in till andra medlemsstater än Cypern.

Artikel 15

Tillämpning

Medlemsstaterna ska ändra sina handelsbestämmelser så att de är förenliga med detta beslut. De ska genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 16

Detta beslut ska tillämpas till och med den 15 december 2007.

Artikel 17

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 6 november 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/41/EG (EUT L 157, 30.4.2004, s. 33. Rättat i EUT L 195, 2.6.2004, s. 12).

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/33/EG (EGT L 315, 19.11.2002, s. 14).

(3)  EUT L 306, 22.11.2003, s. 1. Direktivet senast ändrat genom beslut 2006/104/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 352).

(4)  EGT 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/104/EG.

(5)  EGT L 46, 19.2.1991, s. 19. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/104/EG.

(6)  EGT L 268, 14.9.1992, s. 54. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2007/265/EG (EUT L 114, 1.5.2007, s. 17).

(7)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 22. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).

(8)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 206. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 83. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1791/2006.

(9)  EUT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(10)  EGT L 104, 13.4.2001, s. 6. Beslutet senast ändrat genom beslut 2002/49/EG (EGT L 21, 24.1.2002, s. 30).

(11)  EGT L 62, 15.3.1993, s. 49. Direktivet senast ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 445/2004 (EUT L 72, 11.3.2004, s. 60).

(12)  EGT L 273, 10.10.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 829/2007 (EUT L 191, 21.7.2007, s. 1).

(13)  EGT L 194, 22.7.1988, s. 10. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2006/16/EG (EUT L 11, 17.1.2006, s. 21).

(14)  EGT L 302, 19.10.1989, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2006/60/EG (EUT L 31, 3.2.2006, s. 24).

(15)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 62. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(16)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 19.

(17)  EGT L 311, 28.11.2001, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/28/EG (EUT L 136, 30.4.2004, s. 58).

(18)  EGT L 311, 28.11.2001, s. 67. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1901/2006/EG (EUT L 378, 27.12.2006, s. 1).

(19)  EGT L 121, 1.5.2001, s. 34. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1901/2006.

(20)  EUT L 116, 4.5.2007, s. 9.


BILAGA I

Följande områden i Cypern:

Cypern


BILAGA II

Följande områden i Cypern:

Cypern


BILAGA III

Följande områden i Cypern:

1

2

3

4

5

6

7

8

GRUPP

ADNS

Administrativ enhet

B

S/G

P

FG

WG

 

ADNS

=

System för anmälan av djursjukdomar (kod) (beslut 2005/176/EG)

B

=

Nötkött

S/G

=

Får- och getkött

P

=

Griskött

FG

=

Hägnat vilt av arter som är mottagliga för mul- och klövsjuka

WG

=

Frilevande vilt av arter som är mottagliga för mul- och klövsjuka


BILAGA IV

Kontrollmärke som avses i artikel 2.3:

Dimensioner:

 

CY = 7 mm

 

Anläggning nr = 10 mm

 

Cirkelns yttre diameter = 50 mm

 

Cirkellinjens tjocklek = 3 mm

Image


7.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/59


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 6 november 2007

om preliminär anslagsfördelning för vinåret 2007/08 för ett visst antal hektar per medlemsstat för omstrukturering och omställning av vinodlingar enligt rådets förordning (EG) nr 1493/1999

[delgivet med nr K(2007) 5293]

(Endast de bulgariska, franska, grekiska, italienska, maltesiska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, tjeckiska, tyska och ungerska språkversionerna är giltiga)

(2007/719/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (1), särskilt artikel 14.1, och

av följande skäl:

(1)

De regler som gäller för omstrukturering och omställning av vinodlingar fastställs i förordning (EG) nr 1493/1999 och i kommissionens förordning (EG) nr 1227/2000 av den 31 maj 2000 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, särskilt beträffande produktionskapacitet (2).

(2)

Enligt de bestämmelser om finansieringsplanering och deltagande i finansieringen av omstrukturerings- och omställningssystemet som fastställs i förordning (EG) nr 1227/2000 ska hänvisningar till ett visst budgetår avse de utbetalningar som medlemsstaterna faktiskt gör mellan den 16 oktober och följande 15 oktober.

(3)

Enligt artikel 14.3 i förordning (EG) nr 1493/1999 ska anslagsfördelningen mellan medlemsstaterna ske med beaktande av hur stor andel av gemenskapens vinodlingsareal som den berörda medlemsstaten har.

(4)

För tillämpningen av artikel 14.4 i förordning (EG) nr 1493/1999 är det viktigt att anslagen betalas ut för ett visst antal hektar.

(5)