ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 275

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
19 oktober 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1215/2007 av den 18 oktober 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1216/2007 av den 18 oktober 2007 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 509/2006 om garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1217/2007 av den 18 oktober 2007 om ändring av bilaga III till rådets förordning (EEG) nr 3030/93 om gemensamma regler för import av vissa textilprodukter från tredje land

16

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1218/2007 av den 18 oktober 2007 om fastställande av exportbidrag för nötkött

19

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1219/2007 av den 18 oktober 2007 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de sju första dagarna av oktober 2007 inom ramen för de tullkvoter för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 616/2007

23

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1220/2007 av den 18 oktober 2007 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av melass inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1110/2007

25

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1221/2007 av den 18 oktober 2007 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

27

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1222/2007 av den 18 oktober 2007 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95

30

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2007/671/EG

 

*

Beslut nr 1/2007 av gemensamma kommittén EG/Danmark–Färöarna av den 8 oktober 2007 om ändring av protokoll nr 4 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Färöarnas Landsstyre, å andra sidan

32

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

19.10.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 275/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1215/2007

av den 18 oktober 2007

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 19 oktober 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 oktober 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 756/2007 (EUT L 172, 30.6.2007, s. 41).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 18 oktober 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

MA

53,9

MK

27,6

TR

117,9

ZZ

66,5

0707 00 05

EG

151,2

JO

151,2

MA

40,3

MK

45,9

TR

143,2

ZZ

106,4

0709 90 70

TR

119,3

ZZ

119,3

0805 50 10

AR

61,3

TR

76,3

UY

73,9

ZA

56,1

ZZ

66,9

0806 10 10

BR

247,8

TR

124,4

US

284,6

ZZ

218,9

0808 10 80

CA

101,5

CL

24,3

MK

33,9

NZ

58,4

US

96,7

ZA

81,1

ZZ

66,0

0808 20 50

CN

66,2

TR

123,5

ZA

84,6

ZZ

91,4


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


19.10.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 275/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1216/2007

av den 18 oktober 2007

om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 509/2006 om garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 509/2006 av den 20 mars 2006 om garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 19.1, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 509/2006 har upphävt rådets förordning (EEG) nr 2082/92 av den 14 juli 1992 om särartsskydd för jordbruksprodukter och livsmedel (2). För tydlighetens skull bör kommissionens förordning (EEG) nr 1848/93 (3) om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2082/92 upphävas och ersättas med en ny förordning.

(2)

I förordning (EG) nr 509/2006 fastställs att en jordbruksprodukt eller ett livsmedel måste överensstämma med en produktspecifikation för att beteckningen garanterad traditionell specialitet (GTS) ska få användas. Det bör fastställas närmare bestämmelser för de uppgifter som ska ingå i produktspecifikationen, särskilt vad gäller benämningar som ska registreras, beskrivning av produkt och produktionsmetod samt kontroll av särart.

(3)

Särskilda bestämmelser bör fastställas för namn som inte skrivs med latinska bokstäver och för registrering på mer än ett språk.

(4)

Enligt artikel 13.3 i förordning (EG) nr 509/2006 får det i produktspecifikationen anges att det bredvid den registrerade benämningen får finnas en särskild formulering som är avsedd att översättas till andra språk än det språk som benämningen registrerats i. Specifikationen behöver inte omfatta någon översättning av denna formulering, men den ursprungliga text som ska översättas bör tillhandahållas i specifikationen.

(5)

Produktspecifikationen bör presenteras kortfattat, och beskrivningar av historiska metoder som inte längre används och upprepningar av allmänna skyldigheter bör undvikas. Det bör fastställas en gräns för hur lång produktspecifikationen får vara.

(6)

Den gemenskapssymbol som avses i artikel 12.2 i förordning (EG) nr 509/2006 bör definieras. Enligt artikel 22 andra stycket i den förordningen ska symbolen vara obligatorisk för gemenskapsprodukter från och med den 1 maj 2009, utan att det påverkar produkter som redan släppts ut på marknaden före det datumet. Eftersom aktörer har rätt att frivilligt använda symbolen före det datumet bör dock bestämmelser fastställas för användningen av symbolen med verkan från och med den 1 juli 2008.

(7)

Enligt förordning (EG) nr 509/2006 ska producenter som avser att för första gången producera en garanterad traditionell specialitet i förväg anmäla detta till de utsedda myndigheter eller organ som kontrollerar att produktspecifikationen följs. Med tanke på öppenhet och insyn, och för att kontrollerna ska fungera väl, bör de utsedda myndigheterna eller organen underrätta medlemsstaten eller, när det rör sig om tredjeländer, kommissionen om namn och adress för de producenter för vilka de kontrollerar att produktspecifikationerna följs.

(8)

För att säkerställa ett enhetligt genomförande av förordning (EG) nr 509/2006 bör förfaranden fastställas och modeller för produktspecifikationer, invändningar, och ändringar tillhandahållas.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för garanterade traditionella specialiteter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Produktspecifikation

1.   Den produktspecifikation som avses i artikel 6 i förordning (EG) nr 509/2006 ska innehålla de uppgifter som anges i punkt 3 i bilaga I till den här förordningen.

2.   Typ av jordbruksprodukt eller livsmedelsprodukt ska anges i enlighet med klassificeringen i bilaga II till denna förordning.

3.   Produktspecifikationen ska vara kortfattad och inte överstiga 10 sidor utom i välgrundade undantagsfall.

Artikel 2

Särskilda regler för benämningar

1.   Om den benämning som ska registreras inte skrivs med latinska bokstäver på originalspråket ska en transkription till latinska bokstäver registreras tillsammans med benämningen på originalspråket.

2.   När ansökan om registrering görs på mer än ett språk ska alla de former av benämningen som omfattas av en ansökan om registrering anges i produktspecifikationen.

3.   När artikel 13.3 i förordning (EG) nr 509/2006 tillämpas, och gruppen i produktspecifikationen anger att produkten vid saluföringen även på de andra officiella språken får märkas med en uppgift om att produkten har framställts enligt traditionen i den region, medlemsstat eller det tredjeland varifrån ansökan har sitt ursprung, ska den angivelse som ska översättas till de andra officiell språken finnas med i produktspecifikationen.

Artikel 3

Särskilda regler om beskrivning av produkten och produktionsmetoden

1.   Beskrivningen av produkten ska endast omfatta de egenskaper som är nödvändiga för att identifiera produkten och dess särart. Allmänna krav ska inte upprepas.

2.   Beskrivningen av produktionsmetoden ska endast omfatta den gällande produktionsmetoden. Historiska metoder ska inte anges om de inte längre tillämpas.

Endast den metod som är nödvändig för att få fram den specifika produkten ska beskrivas på ett sätt som möjliggör framställning av produkten.

3.   Beskrivningen av de väsentliga delar som kännetecknar produktens särart ska innehålla en jämförelse med en produktkategori till vilken den berörda produkten hör och skillnaderna ska påvisas. Existerande standarder får anges som referens eller jämförelse.

4.   Beskrivningen av de väsentliga delar som styrker att produkten är traditionell ska omfatta de viktigaste delar som förblivit oförändrade, med exakta och välgrundade referenser.

Artikel 4

Minimikrav och kontrollförfaranden som gäller för särarten

Produktspecifikationen ska ange de egenskaper som ska kontrolleras för att säkerställa produktens särart samt de förfaranden som ska användas och frekvensen för dessa kontroller.

Artikel 5

Särskilda regler om märkning

Medlemsstaterna får föreskriva att namnet på den myndighet eller det organ som avses i artikel 7.3 c i förordning (EG) nr 509/2006 måste framgå av märkningen av den jordbruksprodukt eller det livsmedel som betecknats som en garanterad traditionell specialitet som produceras inom deras territorier.

Artikel 6

Ansökan om registrering

1.   En ansökan om registrering ska utarbetas i enlighet med blanketten i bilaga I till den här förordningen. En vederbörligen ifylld elektronisk kopia av blanketten ska också tillhandahållas.

2.   Om den ansökande gruppen är etablerad i en medlemsstat ska den förklaring som avses i artikel 7.6 d i förordning (EG) nr 509/2006 bifogas ansökan.

Om den ansökande gruppen är etablerad i ett tredjeland ska de handlingar som avses i artikel 7.3 d i den förordningen bifogas ansökan.

3.   Den dag då en ansökan lämnas till kommissionen är den dag då den registreras av kommissionen i Bryssel.

Artikel 7

Gemensamma ansökningar

1.   När flera grupper från olika medlemsstater eller tredjeländer lämnar in en gemensam ansökan, i enlighet med artikel 7.1 i förordning (EG) nr 509/2006, ska det invändningsförfarande som avses i artikel 7.5 i den förordningen genomföras i alla berörda medlemsstater.

2.   Ansökan ska, tillsammans med de förklaringar som avses i artikel 7.6 d i förordning (EG) nr 509/2006 från alla berörda medlemsstater, lämnas till kommissionen av varje berörd medlemsstat, eller av någon av de ansökande grupperna i berörda tredje länder, antingen direkt eller via det berörda tredjelandets myndigheter.

Artikel 8

Invändningar

1.   Invändningar enligt artikel 9 i förordning (EG) nr 509/2006 får framföras i enlighet med blanketten i bilaga III till denna förordning.

2.   När kommissionen fastställer om invändningen kan tas upp till prövning i enlighet med artikel 9.3 i förordning (EG) nr 509/2006, ska den kontrollera att skälen och motiveringen till invändningen anges i förklaringen.

3.   Den sexmånadersperiod som avses i artikel 9.5 i förordning (EG) nr 509/2006 ska börja den dag då kommissionens sänder en uppmaning till de berörda parterna att söka förlikning.

4.   När det förfarande som anges i artikel 9.5 andra stycket första meningen i förordning (EG) nr 509/2006 har avslutats, ska den medlemsstat eller det tredjeland som inkommit med ansökan meddela resultaten av varje samråd till kommissionen inom en månad och i detta syfte använda blanketten i bilaga IV till denna förordning.

Artikel 9

Beteckningar och symboler

1.   Den gemenskapssymbol som avses i artikel 12.2 i förordning (EG) nr 509/2006 ska ha den utformning som fastställs i bilaga VI till denna förordning. Orden ”GARANTERAD TRADITIONELL SPECIALITET” som anges i symbolen får ersättas av motsvarande ord på något av gemenskapens andra officiella språk i enlighet med vad som fastställs i bilaga V till denna förordning.

2.   Om de gemenskapssymboler eller beteckningar som avses i artikel 12 i förordning (EG) nr 509/2006 anges på märkningen av en produkt, ska de åtföljas av den registrerade benämningen, eller en av de registrerade beteckningarna, om benämningen har registrerats på flera språk.

Artikel 10

Register

1.   Kommissionen ska vid sitt säte i Bryssel föra ett ”Register över garanterade traditionella specialiteter” (nedan kallat registret).

2.   Vid ikraftträdandet av en rättsakt genom vilket en benämning registreras ska kommissionen föra in följande uppgifter i registret:

a)

Produktens registrerade benämning på ett eller flera språk.

b)

Uppgifter som visar om registreringen av benämningen är med eller utan förebehåll.

c)

Uppgifter som visar om gruppen ansöker om att få använda sig av bestämmelserna i artikel 13.3 i förordning (EG) nr 509/2006.

d)

Produktens klass enligt bilaga II till denna förordning.

e)

Angivelse av landet eller länderna i gruppen eller grupperna som inkommit med ansökan.

f)

Hänvisning till den akt genom vilken benämningen registrerades.

3.   När det gäller de benämningar som automatiskt förs in i registret i kraft av artikel 19.2 i förordning (EG) nr 509/2006 ska kommissionen, senast den 31 juli 2008, föra in de uppgifter som avses i punkt 2 i denna artikel i registret.

Artikel 11

Ändringar av specifikationer

1.   En ansökan om godkännande av en ändring av en produktspecifikation ska upprättas i enlighet med blanketten i bilaga VI till denna förordning.

2.   Vid en ansökan om godkännande av ändringar av en produktspecifikation enligt artikel 11 i förordning (EG) nr 509/2006 gäller följande:

a)

De uppgifter som krävs enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 509/2006 ska bestå av den vederbörligen ifyllda ansökan enligt punkt 1 i den här artikeln samt, när den ansökande gruppen är etablerad i en medlemsstat, den förklaring som avses i artikel 7.6 d i den förordningen.

b)

De uppgifter som ska offentliggöras enligt artikel 8.2 i förordning (EG) nr 509/2006 ska inkludera den vederbörligen ifyllda ansökan som avses i punkt 1 i den här artikeln.

3.   För att en ändring ska kunna betraktas som mindre enligt artikel 11.1 fjärde stycket i förordning (EG) nr 509/2006 får den inte

a)

avse viktiga egenskaper hos produkten,

b)

innebära att väsentliga ändringar av produktionsmetoden införs,

c)

innefatta en ändring av produktens benämning, av någon del av produktens benämning eller av användningen av produktens benämning.

4.   Om ändringen avser en tillfällig ändring av produktspecifikationen till följd av obligatoriska sanitära eller fytosanitära åtgärder som har införts av myndigheter i enlighet med artikel 11.3 i förordning (EG) 509/2006 ska dessa åtgärder styrkas.

5.   Om kommissionen beslutar att godkänna en ändring av specifikationen som innefattar eller utgör en ändring av de uppgifter som förts in i det register som avses i artikel 10 i denna förordning, ska den stryka de ursprungliga uppgifterna från registret och föra in de nya uppgifterna i registret med verkan från den dag då beslutet träder i kraft.

6.   Uppgifter som lämnas till kommissionen i enlighet med denna artikel ska skickas i både pappersformat och elektroniskt format. Den dag då en ansökan om ändring lämnas till kommissionen är den dag då den registreras av kommissionen i Bryssel.

Artikel 12

Underrättelser från utsedda myndigheter eller organ

1.   De myndigheter som avses i artikel 14.1 i förordning (EG) nr 509/2006 eller kontrollorgan som avses i artikel 15.1 andra strecksatsen i samma förordning ska underrätta medlemsstaten om namn och adresser för de producenter för vilka de kontrollerar att produktspecifikationerna följs. Medlemsstaterna ska se till att förteckningen över producenter är tillgänglig för andra medlemsstater och kommissionen.

2.   De myndigheter eller kontrollorgan som avses i artikel 15.2 i förordning (EG) nr 509/2006 ska underrätta kommissionen om namn och adress för de producenter för vilka de kontrollerar att produktspecifikationerna följs.

Artikel 13

Avregistrering

1.   Kommissionen kan inta ståndpunkten att det inte längre är möjligt att uppfylla kraven i produktspecifikationen för en jordbruksprodukt eller ett livsmedel som omfattas av benämningen garanterad traditionell specialitet, eller att detta inte kan säkerställas, särskilt om inte någon myndighet eller något kontrollorgan enligt artikel 15 i förordning (EG) nr 509/2006 har meddelats kommissionen på 5 år

2.   Före en avregistrering ska kommissionen ge den grupp som ansökte om registreringen möjlighet att framföra sina synpunkter och ge gruppen en tidsgräns för inkommande med synpunkter.

3.   När en avregistrering träder i kraft ska kommissionen stryka benämningen från det register som avses i artikel 10 i denna förordning.

Artikel 14

Övergångsbestämmelser

Bestämmelserna i denna förordning ska vara tillämpliga från och med den dag då den träder i kraft, med förbehåll för följande:

a)

Bestämmelserna i artiklarna 1–4 ska endast tillämpas på förfaranden för registrering och godkännande av ändringar i de fall då offentliggörandet enligt artikel 8.2 i förordning (EG) nr 509/2006 eller artikel 8.1 i förordning (EEG) nr 2082/92 inte har skett före ikraftträdandet av denna förordning.

b)

Bestämmelserna i artiklarna 6 och 7 samt 11.1, 11.2, 11.4 och 11.6 ska endast tillämpas på ansökningar om registrering och godkännande av ändringar som inkommer efter den 19 april 2006.

c)

Bestämmelserna i artiklarna 8.1–8.3 ska endast tillämpas på invändningsförfaranden för vilka den sexmånadersperiod som avses i artikel 9.1 i förordning (EG) nr 509/2006 inte har inletts den dag då denna förordning träder i kraft.

d)

Bestämmelserna i artikel 8.4 ska endast tillämpas på invändningsförfaranden för vilka den sexmånadersperiod som avses i artikel 9.1 i förordning (EG) nr 509/2006 inte har löpt ut den dag då denna förordning träder i kraft.

e)

Bestämmelserna i artikel 9.2 ska börja tillämpas senast den 1 juli 2008, utan att det påverkar produkter som släpps ut på marknaden före det datumet.

Artikel 15

Upphävande

Förordning (EEG) nr 1848/93 ska upphöra att gälla.

Artikel 16

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 14 b ska dock tillämpas från och med den 20 april 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 oktober 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 93, 31.3.2006, s. 1.

(2)  EGT L 208, 24.7.1992, s. 9. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(3)  EGT L 168, 10.7.1993, s. 35. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2167/2004 (EUT L 371, 18.12.2004, s. 8).


BILAGA I

(När denna blankett är ifylld ska texten inom hakparenteser tas bort.)

ANSÖKAN OM REGISTRERING AV EN GARANTERAD TRADITIONELL SPECIALITET

Rådets förordning (EG) nr 509/2006 av den 20 mars 2006 om garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel

[Infoga benämning, som punkt i 3.1 nedan:] ” ”

EG-nr: [endast för EG:s användning]

1.   Den ansökande gruppens namn och adress

[Om det rör sig om flera ansökande grupper ska uppgifterna anges för varje grupp]

Gruppens/organisationens namn (om relevant):

Adress:

Tfn

E-post:

2.   Medlemsstat eller tredjeland

3.   Produktspecifikation

3.1   Benämning(ar) som ska registreras (artikel 2 i förordning (EG) nr 1216/2007)

[När registrering önskas på mer än ett språk, inkludera alla former av benämningen som ska användas. När artikel 13.3 i förordning (EG) nr 509/2006 tillämpas, t.ex. gruppen anger att produkten vid saluföringen utöver produktens benämning på originalspråket kan märkas med en uppgift på de andra officiella språken om att produkten har framställts enligt traditionen i den region, medlemsstat eller det tredjeland varifrån ansökan har sitt ursprung, ska den angivelse som ska översättas till de andra officiella språken finnas med.]

3.2   Ange om benämningen

Har en särart i sig

Uttrycker särarten hos jordbruksprodukten eller livsmedlet

[Ge en förklaring]

3.3   Om registrering med förbehåll önskas enligt artikel 13.2 i förordning (EG) nr 509/2006

[Kryssa i ett alternativ:]

Registrering av benämningen med förbehåll

Registrering av benämningen utan förbehåll

3.4   Produkttyp [samma som i bilaga II]

3.5   Beskrivning av den jordbruksprodukt eller det livsmedel som benämningen under punkt 3.1 avser (artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1216/2007)

3.6   Beskrivning av den produktionsmetod av den jordbruksprodukt eller det livsmedel som benämningen under punkt 3.1 avser (artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1216/2007)

3.7   Ange särdrag hos jordbruksprodukten eller livsmedlet (artikel 3.3 i förordning (EG) nr 1216/2007)

3.8   Traditionella drag hos jordbruksprodukten eller livsmedlet (artikel 3.4 i förordning (EG) nr 1216/2007)

3.9   Minimikrav och förförande för kontroll av särarten (artikel 4 i kommissionens förordning (EG) nr 1216/2007)

4.   Myndigheter eller organ som kontrollerar att produktspecifikationen följs

[Om det är mer än en myndighet eller ett organ som kontrollerar att produktspecifikationen följs ska uppgifterna anges för alla av dem.]

4.1   Namn och adress

Namn:

Adress:

Tfn

E-post:

[Kryssa i ett alternativ:]

 Offentligt

 Privat

4.2   Myndighetens eller organets specifika uppgifter

[Endast uppgifter som är kopplade till kontrollen av att specifikationen följs]


BILAGA II

KLASSIFICERING AV PRODUKTER FÖR TILLÄMPNING AV RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR 509/2006

1.   Produkter i bilaga I till EG-fördraget, avsedda att användas som livsmedel

Klass 1.1.

Färskt kött (och slaktbiprodukter)

Klass 1.2.

Köttprodukter (värmebehandlade, saltade, rökta etc.)

Klass 1.3.

Ost

Klass 1.4.

Andra produkter från djur (ägg, honung, diverse mjölkprodukter utom smör etc.)

Klass 1.5.

Oljor och fetter (smör, margarin, oljor etc.)

Klass 1.6.

Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

Klass 1.7.

Färsk fisk, färska blötdjur och kräftdjur samt produkter framställda därav

Klass 1.8.

Övriga produkter i bilaga I till fördraget

2.   Produkter som avses i bilaga I till förordning (EG) nr 509/2006

Klass 2.1.

Öl

Klass 2.2.

Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao

Klass 2.3.

Konfektyr, matbröd, kaffebröd, kakor, skorpor och andra bakverk

Klass 2.4.

Pastaprodukter, även kokta eller fyllda

Klass 2.5.

Färdiglagad mat

Klass 2.6.

Färdigberedda kryddade såser

Klass 2.7.

Soppor och buljonger

Klass 2.8.

Drycker framställda av växtextrakt

Klass 2.9.

Glass och sorbet.


BILAGA III

(När denna blankett är ifylld ska texten inom hakparenteser tas bort.)

INVÄNDNING

Rådets förordning (EG) nr 509/2006 av den 20 mars 2006 om garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel

1.   Produktens beteckning

[enligt offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning (EGT/EUT)]

2.   Officiell hänvisning

[enligt offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning (EGT/EUT)]

Referensnummer:

Datum för offentliggörandet i EGT/EUT:

3.   Kontaktuppgifter

Kontaktperson:

Titel:

Namn:

Grupp/organisation/enskild person:

Eller nationell myndighet:

Avdelning:

Adress:

Tfn +

E-post:

4.   Motivering till invändningen:

De villkor som fastställs i artikel 2 i förordning (EG) nr 509/2006 är inte uppfyllda

De villkor som fastställs i artikel 4 i förordning (EG) nr 509/2006 är inte uppfyllda

De villkor som fastställs i artikel 5 i förordning (EG) nr 509/2006 är inte uppfyllda

Invändningarna visar, om det rör sig om en ansökan enligt artikel 13.2, att benämningen används på ett lagligt, erkänt och ekonomiskt betydelsefullt sätt för liknande jordbruksprodukter eller livsmedel.

5.   Närmare uppgifter om invändningen

Bifoga en förklaring i vilken skälen och motiveringen till invändningen anges. Bifoga även en förklaring som visar på invändarens legitima intresse, såvida inte invändningen framförs av de nationella myndigheterna då det inte krävs någon förklaring som visar på ett legitimt intresse. Invändningen ska undertecknas och dateras.


BILAGA IV

(När denna blankett är ifylld ska texten inom hakparenteser tas bort.)

OFFENTLIGGÖRANDE AV AVSLUTANDET AV SAMRÅD EFTER INVÄNDNINGSFÖRFARANDET

Rådets förordning (EG) nr 509/2006 av den 20 mars 2006 om garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel

1.   Produktens beteckning

[enligt offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning (EGT/EUT)]

2.   Officiell hänvisning [enligt offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning (EGT/EUT)]

Referensnummer:

Datum för offentliggörandet i EGT/EUT:

3.   Resultat av samråd

3.1.

Överenskommelse nåddes med följande invändare:

[bifoga kopior av brev som styrker överenskommelse]

3.2.

Överenskommelse nåddes inte med följande invändare:

4.   Produktspecifikation

Specifikationen har ändrats

Ja 

Nej 

Om ”Ja”, bifoga den ändrade produktspecifikationen

5.   Daterat och undertecknat

[Namn]

[Avdelning/Organisation]

[Adress]

[Tfn +]

[E-post:]


BILAGA V

REPRODUKTION AV GEMENSKAPSSYMBOLER OCH BETECKNINGAR

1.   Gemenskapssymboler i färg eller svart/vitt

När symboler används i färg, kan direkta färger (Pantone) eller fyrfärgstryck användas. Se nedan för referensfärger.

Gemenskapssymboler i Pantone:

Image

Image

Gemenskapssymboler i fyrfärgstryck:

Image

Image

Gemenskapssymboler i svart/vitt:

Image

2.   Gemenskapssymbol i negativ

Om förpackningens eller etikettens bakgrundsfärg är mörk, kan en negativ symbol användas i förpackningens eller etikettens grundfärg.

Image

3.   Kontrast mot bakgrundsfärg

Om symbolen används i färg mot bakgrundsfärger som gör att den blir svår att läsa används symbolen med ett avgränsande område runt omkring så att kontrasten mot bakgrundsfärgen blir bättre:

Image

4.   Typografi

Texten ska vara skriven med versaler i typsnittet Times Roman.

5.   Förminskning

Minimistorleken på gemenskapssymbolen är 15 mm i diameter.

6.   ”Garanterad traditionell specialitet” och dess förkortningar på EG-språken

EG-språk

Benämningar

Förkortningar

BG

храна с традиционно специфичен характер

ХТСХ

ES

especialidad tradicional garantizada

ETG

CS

zaručená tradiční specialita

ZTS

DA

garanteret traditionel specialitet

GTS

DE

garantiert traditionelle Spezialität

g.t.S.

ET

garanteeritud traditsiooniline eritunnus

GTE

EL

εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν

Ε Π Ι Π

EN

traditional speciality guaranteed

TSG

FR

spécialité traditionnelle garantie

STG

GA

speisialtacht thraidisiúnta ráthaithe

STR

IT

specialità tradizionale garantita

STG

LV

garantēta tradicionālā īpatnība

GTI

LT

garantuotas tradicinis gaminys

GTG

HU

hagyományos különleges termék

HKT

MT

speċjalità tradizzjonali garantita

STG

NL

gegarandeerde traditionele specialiteit

GTS

PL

gwarantowana tradycyjna specjalność

GTS

PT

especialidade tradicional garantida

ETG

RO

specialitate tradițională garantată

STG

SK

zaručená tradičná špecialita

ZTŠ

SL

zajamčena tradicionalna posebnost

ZTP

FI

aito perinteinen tuote

APT

SV

garanterad traditionell specialitet

GTS


BILAGA VI

(När denna blankett är ifylld ska texten inom hakparenteser tas bort.)

ANSÖKAN OM ÄNDRING

Rådets förordning (EG) nr 509/2006 av den 20 mars 2006 om garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel

Ansökan om ändring enligt artikel 11

[Registrerad benämning] ” ”

EG nr: [endast för EG:s användning]

1.   Ansökande grupp

Gruppens namn

Adress

Tfn +

E-post:

2.   Medlemsstat eller tredjeland

3.   Rubrik i specifikationen som berörs av ändringen

Produktens benämning

Förbehåll för benämningen (artikel 13.2 i rådets förordning (EG) nr 509/2006)

Varubeskrivning

Framställningsmetod

Annat (anges närmare):

4.   Typ av ändring(ar)

Ändring av specifikation för garanterad traditionell specialitet

Tillfällig ändring i specifikationen till följd av att myndigheter har infört obligatoriska sanitära eller fytosanitära åtgärder (artikel 11.3 i förordning (EG) nr 509/2006) (dessa åtgärder ska styrkas)

5.   Ändring(ar)

[Ge en kort beskrivning av varje ändring per rubrik som kryssats för i avsnitt 3. Bifoga även en redogörelse för det legitima intresset hos den grupp som föreslår ändringen.]

6.   Uppdaterad produktspecifikation


19.10.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 275/16


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1217/2007

av den 18 oktober 2007

om ändring av bilaga III till rådets förordning (EEG) nr 3030/93 om gemensamma regler för import av vissa textilprodukter från tredje land

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3030/93 av den 12 oktober 1993 om gemensamma regler för import av vissa textilprodukter från tredje land (1), särskilt artiklarna 13 och 19, och

av följande skäl:

(1)

Den 10 juni 2005 undertecknade kommissionen och handelsministeriet i Folkrepubliken Kina (nedan kallat ”kinesiska handelsministeriet”) ett samförståndsavtal (nedan kallat ”samförståndsavtalet”) om export till gemenskapen av vissa kinesiska textil- och beklädnadsprodukter. Genom samförståndsavtalet infördes överenskomna nivåer av vissa kategorier av textilprodukter. Genomförandet av de överenskomna nivåerna kommer att löpa ut den 1 januari 2008.

(2)

Samförståndsavtalet omfattar import från Kina till gemenskapen av tio kategorier av textilprodukter: kategori 2 (bomullstyger), kategori 4 (T-tröjor), kategori 5 (pullovrar), kategori 6 (byxor), kategori 7 (blusar), kategori 20 (sänglinne), kategori 26 (klänningar), kategori 31 (bysthållare), kategori 39 (bords- och kökslinne) och kategori 115 (garn av lin eller rami). Motsvarande nomenklaturnummer för dessa produkter finns förtecknade i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 3030/93.

(3)

En smidig och ordnad övergång till en helt fri handel med textilprodukter bör säkerställas för den berörda importen med ursprung i Kina, som för närvarande är föremål för de överenskomna nivåerna i samförståndsavtalet. På grundval av en detaljerad analys av varje kategori i samförståndsavtalet, innehållande de tidigare och de aktuella överenskomna nivåerna och det tidigare och det aktuella utnyttjandet av dem, de tidigare och de aktuella handelsnivåerna, importandelar samt produktkategoriernas särskilda känslighet, har kommissionen och det kinesiska handelsministeriet kommit till slutsatsen att det är nödvändigt att införa ett övervakningssystem, eftersom det finns skäl att tro att åtta av de tio kategorierna av textilprodukter enligt de överenskomna nivåerna i samförståndsavtalet kan komma att bli föremål för ett tryck från import med ursprung i Kina under 2008. De åtta berörda produktkategorierna är kategori 4 (T-tröjor), kategori 5 (pullovrar), kategori 6 (byxor), kategori 7 (blusar), kategori 20 (sänglinne), kategori 26 (klänningar), kategori 31 (bysthållare), kategori 39 (bords- och kökslinne) och kategori 115 (garn av lin eller rami).

(4)

Ett skäl till ovanstående slutsats om behovet av övervakning är också att andra viktiga konsumentmarknader behåller sina importrestriktioner när det gäller flera av kategorierna av textilprodukter med ursprung i Kina fram till den 31 december 2008.

(5)

För att säkerställa en smidig övergång till en helt fri handel med textilprodukter är det nödvändigt att så tidigt som möjligt övervaka tendenserna för importen av de tio kategorier av textilprodukter som förtecknas i bilaga I till förordning (EEG) nr 3030/93 genom att införa ett system för förhandsövervakning, som innebär ett dubbelt kontrollsystem för dessa produkter med en tillämpningsperiod om ett år från från och med den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2008.

(6)

Regeringen i Folkrepubliken Kina har meddelat kommissionen att den kommer att samarbeta under övervakningen med dubbelkontroll när det gäller de åtta kategorierna i samförståndsavtalet från och med den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2008.

(7)

Förordning (EEG) nr 3030/93 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

I syfte att säkerställa tydlighet och förutsägbarhet i importsystemet från och med den 1 januari 2008, bör denna förordning offentliggöras i god tid i Europeiska unionens officiella tidning.

(9)

Enligt artikel 14.1 i bilaga III ska övergången till fri omsättning av de produkter med ursprung i Kina som är föremål för de överenskomna nivåerna i samförståndsavtalet och som avsänts före den 1 januari 2008 fortsätta att omfattas av det importsystemet till och med den 31 mars 2008.

Den 1 april 2008 börjar tillämpningen av det system för övervakning med dubbelkontroll som föreskrivs i denna förordning och importtillstånd kommer att utfärdas på grundval av den exportlicens som utfärdats för de varorna.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den textilkommitté som inrättades genom artikel 17 i förordning (EEG) nr 3030/93.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till förordning (EEG) nr 3030/93 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel 18 oktober 2007.

På kommissionens vägnar

Peter MANDELSON

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 275, 8.11.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 54/2007 (EUT L 18, 25.1.2007, s. 1).


BILAGA

Bilaga III, till förordning (EGT) nr 3030/93, tabell A, ska ersättas med följande:

”Tabell A

Länder och kategorier som omfattas av systemet med dubbelkontroll och övervakning

Tredje land

Grupp

Kategori

Enhet

KINA

GRUPP I B

 

 

4

1 000 styck

 

5

1 000 styck

 

6

1 000 styck

 

7

1 000 styck

GRUPP II A

 

 

20

ton

GRUPP II B

 

 

26

1 000 styck

 

31

1 000 styck

GROUP IV

 

 

115

ton

UZBEKISTAN

GRUPP I A

 

 

1

ton

 

3

ton

GRUPP I B

 

 

4

1 000 styck

 

5

1 000 styck

 

6

1 000 styck

 

7

1 000 styck

 

8

1 000 styck

GRUPP II B

 

 

26

1 000 styck”


19.10.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 275/19


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1218/2007

av den 18 oktober 2007

om fastställande av exportbidrag för nötkött

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1), särskilt artikel 33.3 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 33.1 i förordning (EG) nr 1254/1999 anges att skillnaden mellan priserna på världsmarknaden för de produkter som anges i artikel 1 i den förordningen och priserna för dessa produkter inom gemenskapen kan utjämnas med exportbidrag.

(2)

Med hänsyn till den situation som för närvarande råder på marknaden för nötkött bör exportbidrag fastställas i enlighet med bestämmelserna och kriterierna i artikel 33 i förordning (EG) nr 1254/1999.

(3)

Enligt artikel 33.3 andra stycket i förordning (EG) nr 1254/1999 kan världsmarknadssituationen eller de särskilda behoven på vissa marknader vara sådana att bidraget måste varieras beroende på destination.

(4)

Bidrag bör beviljas endast för produkter som omfattas av den fria rörligheten för varor inom gemenskapen och som är försedda med ett kontrollmärke i enlighet med artikel 5.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (2). Produkterna bör också uppfylla kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (3) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (4).

(5)

I kommissionens förordning (EEG) nr 1964/82 av den 20 juli 1982 om villkoren för beviljande av särskilda exportbidrag för vissa urbenade styckningsdelar av nötkreatur (5) anges i artikel 6.2 tredje stycket att det särskilda bidraget skall sänkas om den mängd urbenat kött som är avsedd för export uppgår till mellan 85 % och 95 % av vikten av den sammanlagda mängden urbenade styckningsdelar.

(6)

Kommissionens förordning (EG) nr 838/2007 (6) bör därför upphöra att gälla och ersättas med en ny förordning.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för nötkött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Exportbidrag enligt artikel 33 i förordning (EG) nr 1254/1999 skall beviljas för de produkter som anges i bilagan till den här förordningen och med de belopp som anges i samma bilaga om inte annat följer av villkoren i punkt 2 i den här artikeln.

2.   De produkter som berättigar till bidrag enligt punkt 1 skall uppfylla tillämpliga krav i förordningarna (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004, särskilt när det gäller beredning i en godkänd anläggning och de krav på kontrollmärkning som anges i avsnitt I.III i bilaga I till förordning (EG) nr 854/2004.

Artikel 2

I det fall som avses i artikel 6.2 tredje stycket i förordning (EEG) nr 1964/82 skall bidraget för produkter enligt KN-nummer 0201 30 00 9100 minskas med 7 EUR per 100 kg.

Artikel 3

Förordning (EG) nr 838/2007 skall upphöra att gälla.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den 19 oktober 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 oktober 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 22. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).

(3)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 1. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 3.

(4)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 206. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 83. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1791/2006.

(5)  EGT L 212, 21.7.1982, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1713/2006 (EUT L 321, 21.11.2006, s. 11).

(6)  EUT L 186, 18.7.2007, s. 7.


BILAGA

Exportbidrag inom nötköttssektorn som är tillämpliga från och med den 19 oktober 2007

KN-nummer

Destination

Måttenhet

Exportbidragsbeloppi (7)

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg levande vikt

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg levande vikt

25,9

0201 10 00 9110 (1)

B02

EUR/100 kg nettovikt

36,6

B03

EUR/100 kg nettovikt

21,5

0201 10 00 9130 (1)

B02

EUR/100 kg nettovikt

48,8

B03

EUR/100 kg nettovikt

28,7

0201 20 20 9110 (1)

B02

EUR/100 kg nettovikt

48,8

B03

EUR/100 kg nettovikt

28,7

0201 20 30 9110 (1)

B02

EUR/100 kg nettovikt

36,6

B03

EUR/100 kg nettovikt

21,5

0201 20 50 9110 (1)

B02

EUR/100 kg nettovikt

61,0

B03

EUR/100 kg nettovikt

35,9

0201 20 50 9130 (1)

B02

EUR/100 kg nettovikt

36,6

B03

EUR/100 kg nettovikt

21,5

0201 30 00 9050

US (3)

EUR/100 kg nettovikt

6,5

CA (4)

EUR/100 kg nettovikt

6,5

0201 30 00 9060 (6)

B02

EUR/100 kg nettovikt

22,6

B03

EUR/100 kg nettovikt

7,5

0201 30 00 9100 (2)  (6)

B04

EUR/100 kg nettovikt

84,7

B03

EUR/100 kg nettovikt

49,8

EG

EUR/100 kg nettovikt

103,4

0201 30 00 9120 (2)  (6)

B04

EUR/100 kg nettovikt

50,8

B03

EUR/100 kg nettovikt

29,9

EG

EUR/100 kg nettovikt

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg nettovikt

16,3

B03

EUR/100 kg nettovikt

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg nettovikt

16,3

B03

EUR/100 kg nettovikt

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg nettovikt

16,3

B03

EUR/100 kg nettovikt

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg nettovikt

16,3

B03

EUR/100 kg nettovikt

5,4

0202 30 90 9100

US (3)

EUR/100 kg nettovikt

6,5

CA (4)

EUR/100 kg nettovikt

6,5

0202 30 90 9200 (6)

B02

EUR/100 kg nettovikt

22,6

B03

EUR/100 kg nettovikt

7,5

1602 50 31 9125 (5)

B00

EUR/100 kg nettovikt

23,3

1602 50 31 9325 (5)

B00

EUR/100 kg nettovikt

20,7

1602 50 39 9125 (5)

B00

EUR/100 kg nettovikt

23,3

1602 50 39 9325 (5)

B00

EUR/100 kg nettovikt

20,7

Anmärkning: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1).

Destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19).

Övriga destinationer definieras enligt följande:

B00

:

Alla destinationer (tredjeländer, andra territorier, försörjning och syften som jämställs med export utanför gemenskapen).

B02

:

B04 och destination EG.

B03

:

Albanien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Kosovo, Montenegro, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, förråd och underhåll (destinationer och syften enligt artiklarna 36 och 45 och i vissa fall artikel 44 i kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 (EGT L 102, 17.4.1999, s. 11)).

B04

:

Turkiet, Ukraina, Vitryssland, Moldavien, Ryssland, Georgien, Armenien, Azerbajdzjan, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Kirgizistan, Marocko, Algeriet, Tunisien, Libyen, Libanon, Syrien, Irak, Iran, Israel, Västbanken och Gaza, Jordanien, Saudiarabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, Förenade Arabemiraten, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Vietnam, Indonesien, Filippinerna, Kina, Nordkorea, Hongkong, Sudan, Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Kap Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Elfenbenskusten, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Centralafrikanska republiken, Ekvatorialguinea, São Tomé och Príncipe, Gabon, Kongo, Demokratiska republiken Kongo, Rwanda, Burundi, Saint Helena och tillhörande områden, Angola, Etiopien, Eritrea, Djibouti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychellerna och tillhörande områden, brittiska områden i Indiska Oceanen, Moçambique, Mauritius, Komorerna, Mayotte, Zambia, Malawi, Sydafrika, Lesotho.


(1)  För att produkterna skall omfattas av detta undernummer krävs ett intyg enligt bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 32/82 (EGT L 4, 8.1.1982, s. 11).

(2)  Exportbidrag beviljas endast om villkoren i kommissionens förordning (EEG) nr 1964/82 (EGT L 212, 21.7.1982, s. 48) och, om tillämpligt, i kommissionens förordning (EG) nr 1741/2006 (EUT L 329, 25.11.2006, s. 7) är uppfyllda.

(3)  I enlighet med villkoren i kommissionens förordning (EEG) nr 2973/79 (EGT L 336, 29.12.1979, s. 44).

(4)  I enlighet med villkoren i kommissionens förordning (EG) nr 2051/96 (EGT L 274, 26.10.1996, s. 18).

(5)  Exportbidrag beviljas endast om villkoren i kommissionens förordning (EG) nr 1731/2006 (EUT L 325, 24.11.2006, s. 12) är uppfyllda.

(6)  Innehållet av magert nötkött utan fett skall fastställas i enlighet med förfarandet i bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 2429/86 (EGT L 210, 1.8.1986, s. 39).

Begreppet ”genomsnittsinnehåll” avser den provkvantitet som definieras i artikel 2.1 i förordning (EG) nr 765/2002 (EGT L 117, 4.5.2002, s. 6). Provet skall tas ur den känsligaste delen av partiet.

(7)  Enligt artikel 33.10 i förordning (EG) nr 1254/1999 skall exportbidrag inte beviljas för produkter som importeras från tredjeland och återexporteras till tredjeland.

Anmärkning: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1).

Destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19).

Övriga destinationer definieras enligt följande:

B00

:

Alla destinationer (tredjeländer, andra territorier, försörjning och syften som jämställs med export utanför gemenskapen).

B02

:

B04 och destination EG.

B03

:

Albanien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Kosovo, Montenegro, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, förråd och underhåll (destinationer och syften enligt artiklarna 36 och 45 och i vissa fall artikel 44 i kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 (EGT L 102, 17.4.1999, s. 11)).

B04

:

Turkiet, Ukraina, Vitryssland, Moldavien, Ryssland, Georgien, Armenien, Azerbajdzjan, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Kirgizistan, Marocko, Algeriet, Tunisien, Libyen, Libanon, Syrien, Irak, Iran, Israel, Västbanken och Gaza, Jordanien, Saudiarabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, Förenade Arabemiraten, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Vietnam, Indonesien, Filippinerna, Kina, Nordkorea, Hongkong, Sudan, Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Kap Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Elfenbenskusten, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Centralafrikanska republiken, Ekvatorialguinea, São Tomé och Príncipe, Gabon, Kongo, Demokratiska republiken Kongo, Rwanda, Burundi, Saint Helena och tillhörande områden, Angola, Etiopien, Eritrea, Djibouti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychellerna och tillhörande områden, brittiska områden i Indiska Oceanen, Moçambique, Mauritius, Komorerna, Mayotte, Zambia, Malawi, Sydafrika, Lesotho.


19.10.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 275/23


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1219/2007

av den 18 oktober 2007

om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de sju första dagarna av oktober 2007 inom ramen för de tullkvoter för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 616/2007

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2777/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för fjäderfäkött (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (2), särskilt artikel 7.2,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 616/2007 av den 4 juni 2007 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för fjäderfäkött med ursprung i Brasilien, Thailand och andra tredjeländer (3), särskilt artikel 5.5, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 616/2007 öppnades tullkvoter för import av fjäderfäköttprodukter.

(2)

De ansökningar om importlicenser som lämnades in under de sju första dagarna av oktober 2007 för delperioden 1 januari–31 mars 2008 avser, för vissa kvoter, en kvantitet som är större än den kvantitet som finns tillgänglig. Det bör därför beslutas i vilken utsträckning importlicenser kan utfärdas, och det bör fastställas en tilldelningskoefficient som skall tillämpas på de begärda kvantiteterna.

(3)

De ansökningar om importlicenser som lämnades in under de sju första dagarna av oktober 2007 för delperioden 1 januari–31 mars 2008 avser, för vissa kvoter, en kvantitet som är mindre än den kvantitet som finns tillgänglig. Det bör därför fastställas för vilka kvantiteter det inte har lämnats in några ansökningar, och dessa kvantiteter bör läggas till den kvantitet som fastställts för den följande delkvotperioden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De tilldelningskoefficienter som anges i bilagan till denna förordning skall tillämpas på de ansökningar om importlicens som lämnats in i enlighet med förordning (EG) nr 616/2007 för delperioden 1 januari–31 mars 2008.

2.   De kvantiteter för vilka det inte har lämnats in några ansökningar om importlicens i enlighet med förordning (EG) nr 616/2007, och som skall läggas till kvantiteten för delperioden 1 april–30 juni 2008, fastställs i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 19 oktober 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 oktober 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 77. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 679/2006 (EUT L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 289/2007 (EUT L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  EUT L 142, 5.6.2007, s. 3.


BILAGA

Gruppnummer

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för ansökningar om importlicens som lämnats in för delperioden 1.1.2008-31.3.2008

(%)

Kvantiteter som inte omfattas av någon licensansökan och som skall överföras till delperioden 1.4.2008-30.6.2008

(kg)

1

09.4211

2,00757

2

09.4212

 (1)

74 088 000

4

09.4214

41,505001

5

09.4215

45,024668

6

09.4216

 (2)

3 669 357

7

09.4217

8,044555

8

09.4218

 (2)

7 348 800


(1)  Ej tillämpligt. Ingen licensansökan har lämnats in till kommissionen.

(2)  Ej tillämpligt. Ansökningarna omfattar kvantiteter som understiger de tillgängliga kvantiteterna.


19.10.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 275/25


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1220/2007

av den 18 oktober 2007

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av melass inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1110/2007

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker, särskilt artikel 27.2 (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av den 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2), särskilt artikel 34.2 andra stycket andra meningen, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass från och med den 1 oktober 2007 har fastställts genom kommissionens förordning (EG) nr 1110/2007 (3).

(2)

De uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till medför att dessa belopp bör ändras enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 951/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 34 i förordning (EG) nr 951/2006, och som fastställs i förordning (EG) nr 1110/2007 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 19 oktober 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 oktober 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 247/2007 (EUT L 69, 9.3.2007, s. 3).

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2031/2006 (EUT L 414, 30.12.2006, s. 43).

(3)  EUT L 253, 28.9.2007, s. 7.


BILAGA

Ändrade belopp för representativa priser och tilläggsbelopp för import av melass inom sockersektorn från och med den 19 oktober 2007

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg nettovikt av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg nettovikt av produkten i fråga

Den tull som skall tas ut på grund av det upphävande som avses i artikel 40 i förordning (EG) nr 951/2006 per 100 kg nettovikt av produkten i fråga (1)

1703 10 00 (2)

8,38

0

1703 90 00 (2)

10,29

0


(1)  Detta belopp skall i enlighet med artikel 40 i förordning (EG) nr 951/2006 ersätta den tullsats som Gemensamma tulltaxan föreskriver för dessa produkter.

(2)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i artikel 27 i förordning (EG) nr 951/2006.


19.10.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 275/27


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1221/2007

av den 18 oktober 2007

om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 31.3, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 31.1 i rådets förordning (EG) nr 1255/1999 föreskrivs att skillnaden mellan priserna på världsmarknaden för de produkter som förtecknas i artikel 1 a–e och 1 g i nämnda förordning och priserna inom gemenskapen får täckas av ett exportbidrag.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 1043/2005 av den 30 juni 2005 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 3448/93 med avseende på ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen (2), anges de produkter för vilka det skall fastställas en bidragssats som skall tillämpas när dessa produkter exporteras i form av varor som förtecknas i bilaga II till förordning (EG) nr 1255/1999.

(3)

Enligt artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1043/2005 skall bidragssatsen fastställas för varje månad per 100 kg basprodukt.

(4)

När det gäller vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget finns det emellertid, om det på förhand fastställs höga bidragssatser, en risk att de åtaganden som görs i samband med dessa bidrag äventyras. För att undvika detta måste lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas utan att detta hindrar ingåendet av långtidskontrakt. Om en specifik bidragssats för förutfastställelse av bidrag bestäms för dessa produkter bör båda dessa syften kunna uppnås.

(5)

I artikel 15.2 i förordning (EG) nr 1043/2005 föreskrivs att bidragssatsen i förekommande fall skall fastställas med hänsyn till de produktionsbidrag, det stöd och de andra åtgärder med motsvarande verkan som, i enlighet med förordningen om den gemensamma organisationen av marknaden för den aktuella produkten, är tillämpliga i alla medlemsstater för de basprodukter som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 1043/2005 eller därmed jämställda produkter.

(6)

I artikel 12.1 i förordning (EG) nr 1255/1999 föreskrivs att ett stöd skall utbetalas för skummjölk som producerats i gemenskapen och som bearbetas till kasein, om denna mjölk och det kasein som framställs av denna mjölk uppfyller vissa villkor.

(7)

I kommissionens förordning (EG) nr 1898/2005 av den 9 november 2005 om tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande försäljning av grädde, smör och koncentrerat smör på gemenskapens marknad (3), fastställs att smör och grädde till reducerat pris skall göras tillgängliga för industrier som framställer vissa produkter.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De bidragssatser som skall tillämpas på de basprodukter som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 1043/2005 och i artikel 1 i förordning (EG) nr 1255/1999, och som exporteras i form av varor som förtecknas i bilaga II till förordning (EG) nr 1255/1999, skall fastställas i överensstämmelse med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 19 oktober 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 oktober 2007.

På kommissionens vägnar

Heinz ZOUREK

Generaldirektör för näringsliv och industri


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1152/2007 (EUT L 258, 4.10.2007, s. 3).

(2)  EUT L 172, 5.7.2005, s. 24. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 447/2007 (EUT L 106, 24.4.2007, s. 31).

(3)  EUT L 308, 25.11.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 96/2007 (EUT L 25, 1.2.2007, s. 6).


BILAGA

Bidragssatser som från och med den 19 oktober 2007 skall tillämpas för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget (1)

(EUR/100 kg)

KN-nummer

Varuslag

Bidragssats

vid förutfastställelse av bidrag

annan

ex 0402 10 19

Mjölk i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent (PG 2):

 

 

a)

Vid export av varor enligt KN-nummer 3501

b)

Vid export av andra varor

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Mjölk i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av 26 viktprocent (PG 3):

 

 

a)

Vid export av varor som innehåller, i form av produkter som jämställs med PG 3, smör eller grädde till reducerat pris enligt förordning (EG) nr 1898/2005

0,00

0,00

b)

Vid export av andra varor

0,00

0,00

ex 0405 10

Smör med en fetthalt av 82 viktprocent (PG 6):

 

 

a)

Vid export av varor som innehåller smör eller grädde till reducerat pris, framställda i enlighet med de villkor som fastställs i förordning (EG) nr 1898/2005

0,00

0,00

b)

Vid export av varor enligt KN-nummer 2106 90 98 som innehåller minst 40 viktprocent mjölkfett

0,00

0,00

c)

Vid export av andra varor

0,00

0,00


(1)  De bidragssatser som fastställs i denna bilaga är inte tillämpliga på export till

a)

tredjeländerna Andorra, Heliga stolen (Vatikanstaten), Liechtenstein och Förenta staterna samt på varor enligt tabellerna I och II i protokoll nr 2 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet av den 22 juli 1972 som exporteras till Schweiziska edsförbundet,

b)

de av EU-medlemsstaternas territorier som inte ingår i gemenskapens tullområde: Gibraltar, Ceuta, Melilla, kommunerna Livigno och Campione d’Italia, Helgoland, Grönland, Färöarna och de områden i Republiken Cypern där landets regering inte utövar den faktiska kontrollen.


19.10.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 275/30


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1222/2007

av den 18 oktober 2007

om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2771/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för ägg (1), särskilt artikel 5.4,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2777/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för fjäderfäkött (2), särskilt artikel 5.4,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2783/75 av den 29 oktober 1975 om det gemensamma handelssystemet för äggalbumin och mjölkalbumin (3), särskilt artikel 3.4, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1484/95 (4) fastställs tillämpningsföreskrifter för ordningen för tillämpning av tilläggsbelopp för import samt representativa priser av fjäderfäkött, ägg och äggalbumin.

(2)

Det framgår av den regelbundna kontrollen av de uppgifter som ligger till grund för fastställandet av de representativa priserna för produkterna inom sektorerna för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin att de representativa priserna för import av vissa produkter bör ändras med hänsyn till variationerna i pris efter ursprung. De representativa priserna bör därför offentliggöras.

(3)

Med hänsyn till situationen på marknaden bör denna ändring genomföras så snart som möjligt.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för fjäderfäkött och ägg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordningen (EG) nr 1484/95 skall ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 oktober 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 49. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 679/2006 (EUT L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 77. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 679/2006.

(3)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 104. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2916/95 (EGT L 305, 19.12.1995, s. 49).

(4)  EGT L 145, 29.6.1995, s. 47. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1094/2007 (EUT L 246, 21.9.2007, s. 17).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 18 oktober 2007 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95

”BILAGA I

KN-nummer

Varubeteckning

Representativt pris

(EUR/100 kg)

Säkerhet som åsyftas i artikel 3.3

(EUR/100 kg)

Ursprung (1)

0207 12 10

Plockade och urtagna (så kallade 70 %-kycklingar), frysta

104,2

0

01

104,6

0

02

0207 12 90

Plockade och urtagna (så kallade 65 %-kycklingar), frysta

126,6

0

01

109,5

3

02

143,2

0

03

0207 14 10

Styckningsdelar av höns, benfria, frysta

214,1

18

01

263,8

11

02

351,3

0

03

0207 14 60

Kycklingklubbor, frysta

111,1

10

01

149,0

0

03

0207 27 10

Styckningsdelar av kalkoner, frysta

322,5

0

01

398,5

0

03

1602 32 11

Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade höns av arten Gallus domesticus

229,3

17

01


(1)  Importens ursprung:

01

Brasilien

02

Argentina

03

Chile.”


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Kommissionen

19.10.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 275/32


BESLUT NR 1/2007 AV GEMENSAMMA KOMMITTÉN EG/DANMARK–FÄRÖARNA

av den 8 oktober 2007

om ändring av protokoll nr 4 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Färöarnas Landsstyre, å andra sidan

(2007/671/EG)

GEMENSAMMA KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Färöarnas Landsstyre, å andra sidan (1), nedan kallat ”avtalet”, särskilt artikel 34.1, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 1 i protokoll nr 4 till avtalet har gemenskapen beviljat tullmedgivanden för färöiskt fiskfoder avseende en årlig tullkvot på 5 000 ton.

(2)

I enlighet med beslut nr 2/98 av gemensamma kommittén EG/Danmark–Färöarna (2), ökades denna tullkvot till 10 000 ton från och med den 1 januari 2000.

(3)

De färöiska myndigheterna har inlämnat en begäran om ökade tullmedgivanden från gemenskapen för dessa produkter.

(4)

En fördubbling av den befintliga årliga tullkvoten bör tillåtas.

(5)

Fiskfoder, som omfattas av förmånsimportsystemet, får inte innehålla glutentillsatser.

(6)

Denna kvot omfattas av en bestämmelse om översyn. Den gemensamma kommittén kommer att, i enlighet med artikel 31.2 i avtalet, regelbundet utbyta information för detta ändamål.

(7)

Artikel 1 i protokoll nr 4 bör ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Protokoll nr 4 till avtalet ska ändras enligt följande:

1.

I artikel 1 ska tabellen för KN-numren ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 och ex 2309 90 41 ersättas med följande:

«KN-nummer

Produkt

Tullsats

Tullkvot

(i ton)

ex 2309 90 10 (3)

ex 2309 90 31 (3)

ex 2309 90 41 (3)

Fiskfoder

0

20 000

2.

Följande ska läggas till i artikel 1:

”För tullkvoten för fiskfoder med KN-nummer ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 och ex 2309 90 41 gäller följande:

1.

De färöiska myndigheterna skall intyga att fiskfoder som exporteras till EU inom ramen för denna förmånskvot inte innehåller tillsatser av gluten utöver det gluten som förekommer naturligt i den spannmål som kan ingå i fiskfodret. Europeiska gemenskapen får genomföra kontroller på Färöarna av fiskfodrets sammansättning, särskilt dess gluteninnehåll.

2.

Rutinerna för kontroll av fiskfodrets sammansättning anges i bilaga I till detta protokoll. Om kontrollen visar att villkoren för handelsförmånen inte är uppfyllda får kommissionen dra in förmånen tills villkoren uppfylls.”

3.

Bilaga I som åtföljer detta beslut ska bifogas.

Artikel 2

Den gemensamma kommittén ska övervaka utnyttjandet av denna tullkvot. Beroende på i hur hög grad kvoten utnyttjas och utvecklingen av marknadsvillkoren ska den gemensamma kommittén se över tullkvoten om fyra år.

Artikel 3

Ökningen av tullkvoten för kalenderåret 2007 ska beräknas tidsproportionellt från och med den 1 december 2007.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter det att beslutet antagits.

Utfärdat i Bryssel den 8 oktober 2007.

På gemensamma kommitténs vägnar

Leopoldo RUBINACCI

Ordförande


(1)  EGT L 53, 22.2.1997, s. 2.

(2)  EGT L 263, 26.9.1998, s. 37.

(3)  Fiskfoder som omfattas av förmånsimportsystemet får inte innehålla tillsatser av gluten utöver det gluten som naturligt förekommer i den spannmål som kan förekomma i fodret.»


BILAGA

”BILAGA I

Genomförande av kontroller av fiskfodrets sammansättning

Artikel 1

De färöiska myndigheterna skall meddela kommissionen vilka kontrollbestämmelser de har antagit för artiklarna 1 och 2 i detta beslut. De färöiska myndigheterna skall ge kommissionen tillgång till all information som krävs för kontroll av gluteninnehållet i fiskfoder som exporteras till EU och vidta lämpliga åtgärder för att underlätta de kontroller som kommissionen anser behövs.

Artikel 2

Europeiska gemenskapen får genomföra kontroller på Färöarna av fiskfodrets sammansättning. Fiskfoderföretagen skall ge inspektörerna tillträde till sina lokaler och register så att de råvaror som använts kan spåras. Inspektörerna har rätt att ta prover för analys.

Inspektörerna har rätt att kontrollera sammansättningen av fiskfodret, råvarorna och de bearbetade produkterna, liksom register och andra dokument, även elektroniska sådana, som avser lagerbokföringen.

Artikel 3

Kontrollerna skall genomföras av kommissionens eller medlemsstaternas experter, nedan kallade ’inspektörer’. De experter från medlemsstaterna som fått i uppdrag att utföra dessa inspektioner skall utses av kommissionen.

Artikel 4

Dessa inspektioner skall verkställas på gemenskapens vägnar och gemenskapen skall stå för inspektörernas kostnader.

Inspektörerna skall underrätta de färöiska myndigheterna om förestående inspektioner så att färöiska tjänstemän kan delta.

Artikel 5

Noggranna rutiner för hur kontrollerna skall genomföras får utarbetas direkt av kommissionen tillsammans med de färöiska myndigheterna.”