ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 213

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
15 augusti 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 960/2007 av den 14 augusti 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 961/2007 av den 14 augusti 2007 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn gällande från den 16 augusti 2007

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 962/2007 av den 14 augusti 2007 om ändring av förordning (EG) nr 996/97 om öppnande och förvaltning av en importtullkvot för fryst mellangärde från nötkreatur som omfattas av KN-nummer 02062991

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 963/2007 av den 14 augusti 2007 om tillämpning av rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97 om statistisk rörande företagsstrukturer i fråga om undantag för statistiken över företagsstrukturer

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 964/2007 av den 14 augusti 2007 om närmare bestämmelser för öppnande och förvaltning av tullkvoter för ris med ursprung i de minst utvecklade länderna för regleringsåren 2007/08 och 2008/09

26

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2007/560/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 2 augusti 2007 om ett principiellt erkännande av fullständigheten hos den dokumentation som lämnats in för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av klorantraniliprol, heptamaloxyglukan, spirotetramat och Helicoverpa armigera nukleopolyedervirus i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG [delgivet med nr K(2007) 3669]  ( 1 )

29

 

 

2007/561/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 2 augusti 2007 om godkännande av ändringen av programmet för utrotning av brucellos hos nötkreatur i Italien för 2007, godkänt genom beslut 2006/875/EG, avseende brucellos hos bufflar i Caserta, regionen Kampanien [delgivet med nr K(2007) 3692]

32

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

FÖRORDNINGAR

15.8.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 213/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 960/2007

av den 14 augusti 2007

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 augusti 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 756/2007 (EUT L 172, 30.6.2007, s. 41).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 14 augusti 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

MK

44,3

TR

55,3

XK

36,3

XS

36,3

ZZ

43,1

0707 00 05

TR

127,9

ZZ

127,9

0709 90 70

TR

86,8

ZZ

86,8

0805 50 10

AR

63,4

UY

62,3

ZA

59,0

ZZ

61,6

0806 10 10

EG

129,5

MA

138,0

TR

116,5

US

184,5

ZZ

142,1

0808 10 80

AR

68,0

BR

112,6

CL

89,5

CN

100,2

NZ

94,2

US

101,1

ZA

90,3

ZZ

93,7

0808 20 50

AR

55,3

CL

83,9

TR

134,4

ZA

99,5

ZZ

93,3

0809 30 10, 0809 30 90

TR

138,8

ZZ

138,8

0809 40 05

IL

125,2

ZZ

125,2


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


15.8.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 213/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 961/2007

av den 14 augusti 2007

om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn gällande från den 16 augusti 2007

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1249/96 av den 28 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullarna inom spannmålssektorn (2), särskilt artikel 2.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 skall importtullen för produkter som omfattas av KN-numren 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vanligt vete av hög kvalitet), 1002, ex 1005, utom hybrider för utsäde, samt ex 1007, utom hybrider för utsäde, vara lika med interventionspriset vid import ökat med 55 % minus cif-importpriset för den aktuella sändningen. Denna tull får emellertid inte vara högre än tullsatsen i Gemensamma tulltaxan.

(2)

För denna beräkning skall enligt artikel 10.3 i samma förordning representativa cif-importpriser fastställas regelbundet för de aktuella produkterna.

(3)

Enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96 skall ett dagligt representativt cif-importpris, fastställt enligt artikel 4 i samma förordning, användas vid beräkning av importtullarna för produkter som omfattas av KN-nummer 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vete av hög kvalitet), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 och 1007 00 90.

(4)

Importtullarna bör fastställas att gälla från den 16 augusti 2007 och tillämpas tills ett nytt fastställande träder i kraft.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Från den 16 augusti 2007 gäller de importtullar som fastställs i bilaga I för de produkter som anges i artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003; beräkningsgrunderna anges i bilaga II.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 16 augusti 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 augusti 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 735/2007 (EUT L 169, 29.6.2007, s. 6).

(2)  EGT L 161, 29.6.1996, s. 125. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1816/2005 (EUT L 292, 8.11.2005, s. 5).


BILAGA I

Importtullar från den 16 augusti 2007 för de produkter som anges i artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003

KN-nr

Varuslag

Importtull (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvete:

av hög kvalitet

0,00

av medelhög kvalitet

0,00

av låg kvalitet

0,00

1001 90 91

Vanligt vete, för utsäde

0,00

ex 1001 90 99

Vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde

0,00

1002 00 00

Råg

0,00

1005 10 90

Utsädesmajs annan än hybridmajs

9,34

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (2)

9,34

1007 00 90

Sorghum av andra slag än hybrider för utsäde

0,00


(1)  Enligt artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1249/96 skall importtullen för varor, som anländer till gemenskapen via Atlanten eller Suezkanalen, minskas med

3 euro/ton om lossningshamnen ligger i Medelhavet,

2 euro/ton om lossningshamnen ligger i Danmark, Estland, Irland, Lettland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller Förenade kungariket eller vid den Iberiska halvöns Atlantkust.

(2)  Om villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda har importören rätt till en schablonmässig minskning av importtullen med 24 euro/ton.


BILAGA II

Beräkningsgrunder för importtullarna i bilaga I

31.7.2007-13.8.2007

1.

Genomsnitt enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

(EUR/t)

 

Vanligt vete (1)

Majs

Durumvete, hög kvalitet

Durumvete, medelhög kvalitet (2)

Durumvete, låg kvalitet (3)

Korn

Börs

Minneapolis

Chicago

Börsnotering

188,54

94,53

Pris fob USA

215,82

205,82

185,82

121,21

Tillägg för Mexikanska golfen

16,35

Tillägg för Stora sjöarna

5,16

2.

Genomsnitt enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

Fraktkostnad: Mexikanska golfen–Rotterdam

41,79 EUR/t

Fraktkostnad: Stora sjöarna–Rotterdam

44,05 EUR/t


(1)  Bidrag med 14 euro/ton ingår (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(2)  Avdrag med 10 euro/ton (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(3)  Avdrag med 30 euro/ton (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).


15.8.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 213/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 962/2007

av den 14 augusti 2007

om ändring av förordning (EG) nr 996/97 om öppnande och förvaltning av en importtullkvot för fryst mellangärde från nötkreatur som omfattas av KN-nummer 0206 29 91

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1), särskilt artikel 32.1 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 996/97 (2) innehåller bestämmelser om öppnande och förvaltning på flerårsbasis av en importtullkvot för fryst mellangärde från nötkreatur enligt KN-nummer 0206 29 91.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (3) anges i artikel 8 första stycket att importlicenser aldrig skall gälla efter tullkvotperiodens sista dag.

(3)

För att anpassa bestämmelserna i förordning (EG) nr 996/97 efter bestämmelserna i förordning (EG) nr 1301/2006 ändrades förordning (EG) nr 996/97 genom förordning (EG) nr 568/2007, varvid bestämmelserna om importlicensers giltighetstid utgick.

(4)

Då det i artikel 3 kommissionens förordning (EG) nr 1445/95 av den 26 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och exportlicenser inom nötköttssektorn (4) anges att en exportlicens är giltig i nittio dagar från och med dagen för utfärdandet måste det förtydligas i förordning (EG) nr 996/97 att licenserna skall vara giltiga fram till utgången av importtullkvotperioden.

(5)

Förordning (EG) nr 996/97 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

För att säkra att de importlicenser som utfärdas för den importtullkvotperiod som löper mellan den 1 juli 2007 och den 30 juni 2008 är giltiga fram till utgången av importtullkvotperioden bör det föreskrivas att ändringen skall gälla från och med den kvotperiod som börjar den 1 juli 2007.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för nötkött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 2 i förordning (EG) nr 996/97 skall följande punkt 3 läggas till:

”3.   Genom avvikelse från artikel 3 i förordning (EG) nr 1445/95 skall importlicenserna vara giltiga till och med utgången av importtullkvotperioden.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas på importlicenser som utfärdas från och med den tullkvotperiod som börjar den 1 juli 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 augusti 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EGT L 144, 4.6.1997, s. 6. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 568/2007 (EUT L 133, 25.5.2007, s. 15).

(3)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 289/2007 (EUT L 78, 17.3.2007, s. 17).

(4)  EGT L 143, 27.6.1995, s. 35. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 586/2007 (EUT L 139, 31.5.2007, s. 5).


15.8.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 213/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 963/2007

av den 14 augusti 2007

om tillämpning av rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97 om statistisk rörande företagsstrukturer i fråga om undantag för statistiken över företagsstrukturer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97 av den 20 december 1996 om statistik rörande företagsstrukturer (1), särskilt artikel 12 x, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG, Euratom) nr 58/97 fastställs en gemensam ram för upprättande av gemenskapsstatistik över kostnader för miljöskydd och över struktur, verksamhet, effektivitet och konkurrenskraft hos pensionsfonder.

(2)

I artikel 11 i förordning (EG, Euratom) nr 58/97 föreskrivs att undantag från bestämmelserna i bilagorna till den förordningen kan beviljas under övergångsperioderna. Enligt avsnitt 10 i bilaga 2 och avsnitt 10 i bilaga 7 till den förordningen får de fastställda övergångsperioderna förlängas med ytterligare en period när det gäller vissa variabler.

(3)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1667/2003 (2) beviljas medlemsstaterna undantag under en övergångsperiod för referensåren 2001–2004 när det gäller statistik över utgifter för miljöskydd och för referensåren 2002–2004 när det gäller statistik över pensionsfonder.

(4)

Vissa medlemsstater har ansökt om undantag under en förlängd övergångsperiod från delar av bestämmelserna i bilaga 2 till förordning (EG, Euratom) nr 58/97 avseende variablerna 21 12 0 och 21 14 0 för referensåren 2005–2008 för att göra det möjligt att upprätta nödvändiga system för datainsamling eller anpassa befintliga system och därigenom uppfylla förordningens bestämmelser senast vid utgången av övergångsperioden.

(5)

Vissa medlemsstater har ansökt om undantag under en förlängd övergångsperiod från delar av bestämmelserna i bilaga 7 till förordning (EG, Euratom) nr 58/97 avseende pensionsfonder för referensåren 2005–2007 för att göra det möjligt att upprätta nödvändiga system för datainsamling eller anpassa befintliga system och därigenom uppfylla förordningens bestämmelser senast vid utgången av övergångsperioden.

(6)

Det synes motiverat att medge dessa undantag eftersom medlemsstaternas ansökningar grundar sig på ett legitimt behov av att ytterligare anpassa deras system för datainsamling.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det statistiska programmet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undantag från variablerna 21 12 0 och 21 14 0 i avsnitt 4 i bilaga 2 till förordning (EG, Euratom) nr 58/97 beviljas för referensåren 2005–2008 i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Undantag från förteckningen med variabler i avsnitt 4 i bilaga 7 till förordning (EG, Euratom) nr 58/97 beviljas för referensåren 2005–2007 i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 augusti 2007.

På kommissionens vägnar

Joaquín ALMUNIA

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 14, 17.1.1997, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EUT L 244, 29.9.2003, s. 1.


BILAGA I

Undantag från variablerna 21 12 0 och 21 14 0 i bilaga 2

BELGIEN

 

Årlig företagsstatistik 2005–2008 variabel 21 12 0

Flerårig företagsstatistik 2005–2008 variabel 21 14 0

Investeringar i utrustning och anläggningar för renare teknik (integrerad teknik)

Totalsumman för kostnader för miljöskydd

Fullständigt, partiellt eller inget undantag

Partiellt undantag

Partiellt undantag

Extra övergångsperiod krävs

18 + 3

18 + 3

Verksamheter som saknas

NACE Rev. 1.1 37

NACE Rev. 1.1 37

Storleksklasser som saknas

Inga

Inga

Övriga punkter

Inga

Inga


BULGARIEN

 

Årlig företagsstatistik 2005–2008 variabel 21 12 0

Flerårig företagsstatistik 2005–2008 variabel 21 14 0

Investeringar i utrustning och anläggningar för renare teknik (integrerad teknik)

Totalsumman för kostnader för miljöskydd

Fullständigt, partiellt eller inget undantag

Fullständigt undantag

Inget undantag

Extra övergångsperiod krävs

 

Ingen

Verksamheter som saknas

 

Inga

Storleksklasser som saknas

 

Inga

Övriga punkter

 

Inga


DANMARK

 

Årlig företagsstatistik 2005–2008 variabel 21 12 0

Flerårig företagsstatistik 2005–2008 variabel 21 14 0

Investeringar i utrustning och anläggningar för renare teknik (integrerad teknik)

Totalsumman för kostnader för miljöskydd

Fullständigt, partiellt eller inget undantag

Fullständigt undantag

Fullständigt undantag

Extra övergångsperiod krävs

 

 

Verksamheter som saknas

 

 

Storleksklasser som saknas

 

 

Övriga punkter

 

 


TYSKLAND

 

Årlig företagsstatistik 2005–2008 variabel 21 12 0

Flerårig företagsstatistik 2005–2008 variabel 21 14 0

Investeringar i utrustning och anläggningar för renare teknik (integrerad teknik)

Totalsumman för kostnader för miljöskydd

Fullständigt, partiellt eller inget undantag

Partiellt undantag

Partiellt undantag

Extra övergångsperiod krävs

18 + 9 för NACE Rev. 1.1 sektion E

18 + 9 för NACE Rev. 1.1 sektion E

Verksamheter som saknas

Inga

Inga

Storleksklasser som saknas

Inga

Inga

Övriga punkter

Inga

Inga


GREKLAND

 

Årlig företagsstatistik 2005–2008 variabel 21 12 0

Flerårig företagsstatistik 2005–2008 variabel 21 14 0

Investeringar i utrustning och anläggningar för renare teknik (integrerad teknik)

Totalsumman för kostnader för miljöskydd

Fullständigt, partiellt eller inget undantag

Partiellt undantag

Partiellt undantag

Extra övergångsperiod krävs

Ingen

Ingen

Verksamheter som saknas

Inga

Inga

Storleksklasser som saknas

1–9 anställda

1–9 anställda

Övriga punkter

Inga

Inga


FRANKRIKE

 

Årlig företagsstatistik 2005–2008 variabel 21 12 0

Flerårig företagsstatistik 2005–2008 variabel 21 14 0

Investeringar i utrustning och anläggningar för renare teknik (integrerad teknik)

Totalsumman för kostnader för miljöskydd

Fullständigt, partiellt eller inget undantag

Partiellt undantag

Partiellt undantag

Extra övergångsperiod krävs

Ingen

Ingen

Verksamheter som saknas

Inga

Inga

Storleksklasser som saknas

1–49 anställda

med undantag av

NACE Rev. 1.1 huvudgrupperna 15–16

1–49 anställda

med undantag av

NACE Rev. 1.1 huvudgrupperna 15–16

Övriga punkter

Inga

Inga


IRLAND

 

Årlig företagsstatistik 2005–2008 variabel 21 12 0

Flerårig företagsstatistik 2005–2008 variabel 21 14 0

Investeringar i utrustning och anläggningar för renare teknik (integrerad teknik)

Totalsumman för kostnader för miljöskydd

Fullständigt, partiellt eller inget undantag

Fullständigt undantag

Fullständigt undantag

Extra övergångsperiod krävs

 

 

Verksamheter som saknas

 

 

Storleksklasser som saknas

 

 

Övriga punkter

 

 

Anm.: Enligt avsnitt 4 tredje och fjärde stycket i bilaga 2 till rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97 behöver de uppgifter som är nödvändiga för att sammanställa statistik över variablerna 21 11 0, 21 12 0 och 21 14 0 inte samlas in, om den totala omsättningen eller det totala antalet anställda i en avdelning inom sektionerna C-E enligt NACE Rev. 1 i en medlemsstat utgör mindre än 1 % av totalvärdet för gemenskapen.


LUXEMBURG

 

Årlig företagsstatistik 2005–2008 variabel 21 12 0

Flerårig företagsstatistik 2005–2008 variabel 21 14 0

Investeringar i utrustning och anläggningar för renare teknik (integrerad teknik)

Totalsumman för kostnader för miljöskydd

Fullständigt, partiellt eller inget undantag

Fullständigt undantag

Fullständigt undantag

Extra övergångsperiod krävs

 

 

Verksamheter som saknas

 

 

Storleksklasser som saknas

 

 

Övriga punkter

 

 

Anm.: Enligt avsnitt 4, tredje och fjärde stycket i bilaga 2 till rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97 behöver de uppgifter som är nödvändiga för att sammanställa statistik över variablerna 21 11 0, 21 12 0 och 21 14 0 inte samlas in, om den totala omsättningen eller det totala antalet anställda i en avdelning inom sektionrena C-E enligt i NACE Rev.1 i en medlemsstat utgör mindre än 1 % av totalvärdet för gemenskapen.


RUMÄNIEN

 

Årlig företagsstatistik 2005–2008 variabel 21 12 0

Flerårig företagsstatistik 2005–2008 variabel 21 14 0

Investeringar i utrustning och anläggningar för renare teknik (integrerad teknik)

Totalsumman för kostnader för miljöskydd

Fullständigt, partiellt eller inget undantag

2005–2006: Fullständigt undantag

2005–2006: Fullständigt undantag

Extra övergångsperiod krävs

 

 

Verksamheter som saknas

 

 

Storleksklasser som saknas

 

 

Övriga punkter

 

 


SLOVENIEN

 

Årlig företagsstatistik 2005–2008 variabel 21 12 0

Flerårig företagsstatistik 2005–2008 variabel 21 14 0

Investeringar i utrustning och anläggningar för renare teknik (integrerad teknik)

Totalsumman för kostnader för miljöskydd

Fullständigt, partiellt eller inget undantag

Partiellt undantag

Partiellt undantag

Extra övergångsperiod krävs

18 + 6

18 + 6

Verksamheter som saknas

NACE Rev. 1.1 41

Inga

Storleksklasser som saknas

Alla näringsgrenar, 1–19 anställda och alla storleksklasser för huvudgrupp 41 enligt NACE

Alla näringsgrenar, 1–19 anställda, dock för huvudgrupp 41 enligt NACE 1–9 anställda

Övriga punkter

Inga

Inga


SLOVAKIEN

 

Årlig företagsstatistik 2005–2008 variabel 21 12 0

Flerårig företagsstatistik 2005–2008 variabel 21 14 0

Investeringar i utrustning och anläggningar för renare teknik (integrerad teknik)

Totalsumman för kostnader för miljöskydd

Fullständigt, partiellt eller inget undantag

Partiellt undantag

Partiellt undantag

Extra övergångsperiod krävs

Ingen

Ingen

Verksamheter som saknas

Inga

Inga

Storleksklasser som saknas

1–19 anställda

1–19 anställda

Övriga punkter

Inga

Inga


BILAGA II

Undantag från bilaga 7

BELGIEN

 

Årlig företagsstatistik 2005–2008

Rubrik

Uppdelad årlig företagsstatistik 2005–2007

Rubrik

Fullständigt, partiellt eller inget undantag

Partiellt undantag

 

Partiellt undantag

 

Extra övergångsperiod krävs

12 + 3

 

12 + 3

 

Variabler som saknas

2005–2007

 

för 2005

 

 

 

 

Årlig företagsstatistik efter geografisk uppdelning

12 15 0

Förädlingsvärde till faktorkostnad

48 61 0

Omsättning, geografiskt uppdelad

för 2005

 

 

 

48 00 5

Pensionsinsatser till förmånsbestämda pensionssystem

 

 

48 00 6

Pensionsinsatser till förmånsbestämda pensionssystem

 

 

48 00 7

Pensionsinsatser till kombinerade system

 

 

48 12 0

Investeringar i anknutna företag och ägarintressen (PF)

 

 

48 10 1

Totala investeringar investerade i ”det ansvariga företaget”

 

 

48 13 2

Aktier som är noterade på en börs som är specialiserad på små och medelstora företag

 

 

48 70 1

Antal medlemmar i förmånsbestämda pensionssystem

 

 

48 70 2

Antal medlemmar i avgiftsbestämda pensionssystem

 

 

48 70 3

Antal medlemmar i kombinerade system

 

 

 

Årlig företagsstatistik över icke-självständiga pensionsfonder

 

 

11 15 0

Antal företag med icke-självständiga pensionsfonder

 

 

Övriga punkter

Inga

 

Inga

 


BULGARIEN

 

Årlig företagsstatistik 2005–2007

Rubrik

Uppdelad årlig företagsstatistik 2005–2007

Rubrik

Fullständigt, partiellt eller inget undantag

Inget undantag

 

Partiellt undantag

 

Extra övergångsperiod krävs

Ingen

 

Ingen

 

Variabler som saknas

Inga

 

2005–2006

 

 

Årlig företagsstatistik efter geografisk uppdelning

48 61 0

Omsättning, geografiskt uppdelad

Övriga punkter

Inga

 

Inga

 


DANMARK

 

Årlig företagsstatistik 2005–2007

Rubrik

Uppdelad årlig företagsstatistik 2005–2007

Rubrik

Fullständigt, partiellt eller inget undantag

Partiellt undantag

 

Partiellt undantag

 

Extra övergångsperiod krävs

Ingen

 

Ingen

 

Variabler som saknas

 

 

 

Årlig företagsstatistik efter geografisk uppdelning

48 00 5

Pensionsinsatser till förmånsbestämda pensionssystem

 

 

48 00 6

Pensionsinsatser till förmånsbestämda pensionssystem

48 61 0

Omsättning, geografiskt uppdelad

48 00 7

Pensionsinsatser till kombinerade system

 

 

48 03 1

Regelbundna utbetalningar av pensioner

 

 

48 03 2

Pensionsutbetalningar som schablonbelopp

 

 

48 03 3

Utgående transfereringar

 

 

15 11 0

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

 

 

48 10 1

Totala investeringar investerade i ”det ansvariga företaget”

 

 

48 13 2

Aktier som är noterade på en börs som är specialiserad på små och medelstora företag

 

 

48 70 1

Antal medlemmar i förmånsbestämda pensionssystem

 

 

48 70 2

Antal medlemmar i avgiftsbestämda pensionssystem

 

 

48 70 3

Antal medlemmar i kombinerade system

 

 

48 70 5

Antal medlemmar med uppskjuten pension

 

 

Övriga punkter

Inga

 

Inga

 


TYSKLAND

 

Årlig företagsstatistik 2005–2007

Rubrik

Uppdelad årlig företagsstatistik 2005–2007

Rubrik

Fullständigt, partiellt eller inget undantag

Fullständigt undantag

 

Fullständigt undantag

 

Extra övergångsperiod krävs

 

 

 

 

Variabler som saknas

 

 

 

 

Övriga punkter

 

 

 

 


GREKLAND

 

Årlig företagsstatistik 2005–2007

Rubrik

Uppdelad årlig företagsstatistik 2005–2007

Rubrik

Fullständigt, partiellt eller inget undantag

Fullständigt undantag

 

Fullständigt undantag

 

Extra övergångsperiod krävs

 

 

 

 

Variabler som saknas

 

 

 

 

Övriga punkter

 

 

 

 


SPANIEN

 

Årlig företagsstatistik 2005–2007

Rubrik

Uppdelad årlig företagsstatistik 2005–2007

Rubrik

Fullständigt, partiellt eller inget undantag

Partiellt undantag

 

Partiellt undantag

 

Extra övergångsperiod krävs

2005: 12 + 36

 

2005: 12 + 36

 

2006: 12 + 24

 

2006: 12 + 24

 

2007: 12 + 12

 

2007: 12 + 12

 

Variabler som saknas

13 31 0

Kostnader för personal

Inga

 

48 07 0

Alla skatter

48 10 1

Totala investeringar investerade i ”det ansvariga företaget”

16 11 0

Antal anställda

Övriga punkter

Inga

 

Inga

 


FRANKRIKE

 

Årlig företagsstatistik 2005–2007

Rubrik

Uppdelad årlig företagsstatistik 2005–2007

Rubrik

Fullständigt, partiellt eller inget undantag

Fullständigt undantag

 

Fullständigt undantag

 

Extra övergångsperiod krävs

 

 

 

 

Variabler som saknas

 

 

 

 

Övriga punkter

 

 

 

 


IRLAND

 

Årlig företagsstatistik 2005–2007

Rubrik

Uppdelad årlig företagsstatistik 2005–2007

Rubrik

Fullständigt, partiellt eller inget undantag

Partiellt undantag

 

Partiellt undantag

 

Extra övergångsperiod krävs

Ingen

 

Ingen

 

Variabler som saknas

 

Årlig företagsstatistik

 

Årlig företagsstatistik uppdelad efter storleksklass

11 11 0

Antal företag

11 11 8

Antal företag uppdelat efter investeringarnas storlek

12 11 0

Omsättning

48 00 1

Pensionsinsatser från medlemmar

11 11 9

Antal företag uppdelat efter storleksklass med avseende på medlemsantal

48 00 2

Pensionsinsatser från arbetsgivare

48 00 3

Inkommande transfereringar

 

Årlig företagsstatistik uppdelad efter valuta

48 00 4

Övriga pensionsinsatser

 

48 00 5

Pensionsinsatser till förmånsbestämda pensionssystem

48 64 0

Totala investeringar uppdelade efter euro- och icke-eurokomponenter

48 00 6

Pensionsinsatser till avgiftsbestämda pensionssystem

48 01 0

Inkomster från investeringar (PF)

 

Årlig företagsstatistik efter geografisk uppdelning

48 01 1

Realisationsvinster och realisationsförluster

 

48 02 1

Försäkringsersättningar

48 61 0

Omsättning, geografiskt uppdelad

48 02 2

Övriga intäkter (PF)

48 03 3

Utgående transfereringar

12 12 0

Produktionsvärde

12 15 0

Förädlingsvärde till faktorkostnad

48 03 0

Totala utgifter för pensioner

48 03 1

Regelbundna utbetalningar av pensioner

48 03 2

Pensionsutbetalningar som schablonbelopp

48 04 0

Nettoförändring i tekniska avsättningar (reserver)

48 05 0

Upplupna försäkringspremier

48 06 0

Totala driftskostnader

13 11 0

Totala kostnader för inköp av varor och tjänster

13 31 0

Kostnader för personal

15 11 0

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

48 07 0

Alla skatter

48 11 0

Mark och byggnader (PF)

48 12 0

Investeringar i anknutna företag och ägarintressen (PF)

48 13 0

Aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning

48 14 0

Andelar i värdepappersfonder

48 15 0

Skuldebrev och andra värdepapper med fast avkastning

48 16 0

Andelar i gemensamma investeringar (PF)

48 17 0

Lån med inteckning som säkerhet och övriga lån som inte klassificeras på annat håll

48 18 0

Övriga investeringar

48 10 0

Totala investeringar av pensionsfonder

48 10 1

Totala investeringar investerade i ”det ansvariga företaget”

48 10 4

Totala investeringar till marknadsvärde

48 13 1

Börsnoterade aktier

48 13 2

Aktier som är noterade på en börs som är specialiserad på små och medelstora företag

48 13 3

Ej publikt handlade aktier

48 13 4

Andra värdepapper med rörlig avkastning

48 20 0

Andra tillgångar

48 30 0

Eget kapital

48 40 0

Tekniska avsättningar, netto (PF)

48 50 0

Övriga skulder

16 11 0

Antal anställda

48 70 4

Antal aktiva medlemmar

48 70 5

Antal medlemmar med uppskjuten pension

48 70 6

Antal pensionerade

Övriga punkter

Inga

 

Inga

 


ITALIEN

 

Årlig företagsstatistik 2005–2007

Rubrik

Uppdelad årlig företagsstatistik 2005–2007

Rubrik

Fullständigt, partiellt eller inget undantag

Partiellt undantag

 

Partiellt undantag

 

Extra övergångsperiod krävs

Ingen

 

Ingen

 

Variabler som saknas

 

 

 

Årlig företagsstatistik uppdelad efter valuta

48 00 3

Inkommande transfereringar

 

 

48 01 0

Inkomster från investeringar

48 64 0

Totala investeringar uppdelade efter euro- och icke-eurokomponenter

48 01 1

Realisationsvinster och realisationsförluster

 

Årlig företagsstatistik efter geografisk uppdelning

48 02 1

Försäkringsersättningar

48 61 0

Omsättning, geografiskt uppdelad

48 02 2

Övriga inkomster (PF)

 

 

12 12 0

Produktionsvärde

 

 

12 15 0

Förädlingsvärde till faktorkostnad

 

 

48 03 3

Utgående transfereringar

 

 

48 04 0

Nettoförändring i tekniska avsättningar (reserver)

 

 

48 05 0

Upplupna försäkringspremier

 

 

48 06 0

Totala driftskostnader

 

 

13 11 0

Totala kostnader för inköp av varor och tjänster

 

 

13 31 0

Kostnader för personal

 

 

15 11 0

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

 

 

48 07 0

Alla skatter

 

 

48 16 0

Andelar i gemensamma investeringar (PF)

 

 

48 10 1

Totala investeringar investerade i ”det ansvariga företaget”

 

 

48 10 4

Totala investeringar till marknadsvärde

 

 

48 13 1

Börsnoterade aktier

 

 

48 13 2

Aktier som är noterade på en börs som är specialiserad på små och medelstora företag

 

 

48 13 3

Ej publikt handlade aktier

 

 

48 13 4

Andra värdepapper med rörlig avkastning

 

 

16 11 0

Antal anställda

 

 

48 70 5

Antal medlemmar med uppskjuten pension

 

 

48 12 0

Placeringar i anknutna företag och ägarintressen (PF)

 

 

48 17 0

Lån med inteckning som säkerhet och övriga lån som inte klassificeras på annat håll

 

 

48 30 0

Eget kapital

 

 

Övriga punkter

Inga

 

Inga

 


CYPERN

 

Årlig företagsstatistik 2005–2007

Rubrik

Uppdelad årlig företagsstatistik 2005–2007

Rubrik

Fullständigt, partiellt eller inget undantag

Fullständigt undantag

 

Fullständigt undantag

 

Extra övergångsperiod krävs

 

 

 

 

Variabler som saknas

 

 

 

 

Övriga punkter

 

 

 

 


LETTLAND

 

Årlig företagsstatistik 2005–2007

Rubrik

Uppdelad årlig företagsstatistik 2005–2007

Rubrik

Fullständigt, partiellt eller inget undantag

Partiellt undantag

 

Inget undantag

 

Extra övergångsperiod krävs

Ingen

 

Ingen

 

Variabler som saknas

För 2005–2007

 

Inga

 

48 17 0

Lån med inteckning som säkerhet och övriga lån som inte klassificeras på annat håll

för 2005

 

48 00 5

Pensionsinsatser till förmånsbestämda pensionssystem

48 00 7

Pensionsinsatser till kombinerade system

48 04 0

Nettoförändring i tekniska avsättningar (reserver)

48 07 0

Alla skatter

48 40 0

Tekniska avsättningar, netto (PF)

48 70 1

Antal förmånsbaserade pensionssystem

48 70 3

Antal medlemmar i kombinerade system

Övriga punkter

Inga

 

Inga

 


LUXEMBURG

 

Årlig företagsstatistik 2005–2007

Rubrik

Uppdelad årlig företagsstatistik 2005–2007

Rubrik

Fullständigt, partiellt eller inget undantag

Fullständigt undantag

 

Fullständigt undantag

 

Extra övergångsperiod krävs

 

 

 

 

Variabler som saknas

 

 

 

 

Övriga punkter

 

 

 

 


UNGERN

 

Årlig företagsstatistik 2005–2007

Rubrik

Uppdelad årlig företagsstatistik 2005–2007

Rubrik

Fullständigt, partiellt eller inget undantag

Partiellt undantag

 

Partiellt undantag

 

Extra övergångsperiod krävs

Ingen

 

Ingen

 

Variabler som saknas

 

Årlig företagsstatistik

 

Årlig företagsstatistik uppdelad efter valuta

48 02 1

Försäkringsersättningar

48 64 0

Totala investeringar uppdelade efter euro- och icke-eurokomponenter

48 05 0

Upplupna försäkringspremier

48 61 0

Årlig företagsstatistik efter geografisk uppdelning

 

 

 

Omsättning, geografiskt uppdelad

Övriga punkter

Inga

 

Inga

 


MALTA

 

Årlig företagsstatistik 2005–2007

Rubrik

Uppdelad årlig företagsstatistik 2005–2007

Rubrik

Fullständigt, partiellt eller inget undantag

Fullständigt undantag

 

Fullständigt undantag

 

Extra övergångsperiod krävs

 

 

 

 

Variabler som saknas

 

 

 

 

Övriga punkter

 

 

 

 


NEDERLÄNDERNA

 

Årlig företagsstatistik 2005–2007

Rubrik

Uppdelad årlig företagsstatistik 2005–2007

Rubrik

Fullständigt, partiellt eller inget undantag

Partiellt undantag

 

Inget undantag

 

Extra övergångsperiod krävs

Ingen

 

Ingen

 

Variabler som saknas

48 13 2

Aktier som är noterade på en börs som är specialiserad på små och medelstora företag

Inga

 

Övriga punkter

Inga

 

Inga

 


ÖSTERRIKE

 

Årlig företagsstatistik 2005–2007

Rubrik

Uppdelad årlig företagsstatistik 2005–2007

Rubrik

Fullständigt, partiellt eller inget undantag

Partiellt undantag

 

Inget undantag

 

Extra övergångsperiod krävs

Ingen

 

Ingen

 

Variabler som saknas

För 2005–2006

Årlig företagsstatistik

Inga

 

48 00 5

Pensionsinsatser till förmånsbestämda pensionssystem

48 00 6

Pensionsinsatser till avgiftsbestämda pensionssystem

48 12 0

Investeringar i anknutna företag och ägarintressen (PF)

48 13 1

Börsnoterade aktier

48 13 2

Aktier som är noterade på en börs som är specialiserad på små och medelstora företag

48 13 3

Ej publikt handlade aktier

48 13 4

Andra värdepapper med rörlig avkastning

48 70 1

Antal medlemmar i förmånsbestämda pensionssystem

48 70 2

Antal medlemmar i avgiftsbestämda pensionssystem

48 70 5

Antal medlemmar med uppskjuten pension

2005–2007

Årlig företagsstatistik över icke-självständiga pensionsfonder

11 15 0

Antal företag med icke-självständiga pensionsfonder

Övriga punkter

Inga

 

Inga

 


POLEN

 

Årlig företagsstatistik 2005–2007

Rubrik

Uppdelad årlig företagsstatistik 2005–2007

Rubrik

Fullständigt, partiellt eller inget undantag

Partiellt undantag

 

Inget undantag

 

Extra övergångsperiod krävs

Ingen

 

Ingen

 

Variabler som saknas

 

Årlig företagsstatistik

Inga

 

48 02 1

Försäkringsersättningar

12 12 0

Produktionsvärde

12 15 0

Förädlingsvärde till faktorkostnad

48 03 1

Regelbundna utbetalningar av pensioner

48 03 2

Pensionsutbetalningar som schablonbelopp

48 04 0

Nettoförändring i tekniska avsättningar (reserver)

48 05 0

Upplupna försäkringspremier

13 11 0

Totala kostnader för inköp av varor och tjänster

13 31 0

Kostnader för personal

15 11 0

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

48 07 0

Alla skatter

48 40 0

Tekniska avsättningar, netto (PF)

48 70 6

Antal pensionerade

Övriga punkter

Inga

 

Inga

 


PORTUGAL

 

Årlig företagsstatistik 2005–2007

Rubrik

Uppdelad årlig företagsstatistik 2005–2007

Rubrik

Fullständigt, partiellt eller inget undantag

Partiellt undantag

 

Inget undantag

 

Extra övergångsperiod krävs

Ingen

 

Ingen

 

Variabler som saknas

 

Årlig företagsstatistik

Inga

 

48 13 2

Aktier som är noterade på en börs som är specialiserad på små och medelstora företag

 

Årlig företagsstatistik över icke-självständiga pensionsfonder

11 15 0

Antal företag med icke-självständiga pensionsfonder

Övriga punkter

Inga

 

Inga

 


RUMÄNIEN

 

Årlig företagsstatistik 2005–2007

Rubrik

Uppdelad årlig företagsstatistik 2005–2007

Rubrik

Fullständigt, partiellt eller inget undantag

Fullständigt undantag

 

Fullständigt undantag

 

Extra övergångsperiod krävs

 

 

 

 

Variabler som saknas

 

 

 

 

Övriga punkter

 

 

 

 


SLOVENIEN

 

Årlig företagsstatistik 2005–2007

Rubrik

Uppdelad årlig företagsstatistik 2005–2007

Rubrik

Fullständigt, partiellt eller inget undantag

Partiellt undantag

 

Inget undantag

 

Extra övergångsperiod krävs

Ingen

 

Ingen

 

Variabler som saknas

 

Årlig företagsstatistik

 

 

48 00 1

Pensionsinsatser från medlemmar

48 00 2

Pensionsinsatser från arbetsgivare

48 00 3

Inkommande transfereringar

48 00 4

Övriga pensionsinsatser

48 00 5

Pensionsinsatser till förmånsbestämda pensionssystem

48 00 7

Pensionsinsatser till kombinerade system

48 03 1

Regelbundna utbetalningar av pensioner

48 03 2

Pensionsutbetalningar som schablonbelopp

48 03 3

Utgående transfereringar

48 07 0

Alla skatter

48 10 1

Totala investeringar investerade i ”det ansvariga företaget”

48 13 2

Aktier som är noterade på en börs som är specialiserad på små och medelstora företag

48 70 4

Antal aktiva medlemmar

48 70 5

Antal medlemmar med uppskjuten pension

48 70 6

Antal pensionerade

 

Årlig företagsstatistik över icke-självständiga pensionsfonder

11 15 0

Antal företag med icke-självständiga pensionsfonder

Övriga punkter

Inga

 

Inga

 


SLOVAKIEN

 

Årlig företagsstatistik 2005–2007

Rubrik

Uppdelad årlig företagsstatistik 2005–2007

Rubrik

Fullständigt, partiellt eller inget undantag

Partiellt undantag

 

Partiellt undantag

 

Extra övergångsperiod krävs

12 + 6

 

12 + 6

 

Variabler som saknas

 

Årlig företagsstatistik

 

Årlig företagsstatistik uppdelad efter storleksklass

48 01 1

Realisationsvinster och realisationsförluster

11 11 8

Antal företag uppdelat efter investeringarnas storlek

48 11 0

Mark och byggnader (PF)

 

Årlig företagsstatistik uppdelad efter valuta

48 12 0

Investeringar i anknutna företag och ägarintressen (PF)

48 64 0

Totala investeringar uppdelade efter euro- och icke-eurokomponenter

48 13 0

Aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning

 

 

48 14 0

Andra värdepapper med rörlig avkastning Andelar i värdepappersfonder

 

 

48 15 0

Skuldebrev och andra värdepapper med fast avkastning

 

 

48 16 0

Andelar i gemensamma investeringar (PF)

 

 

48 17 0

Lån med inteckning som säkerhet och övriga lån som inte klassificeras på annat håll

 

 

48 18 0

Övriga investeringar

 

 

48 10 1

Totala investeringar investerade i ”det ansvariga företaget”

 

 

48 13 1

Börsnoterade aktier

 

 

48 13 2

Aktier som är noterade på en börs som är specialiserad på små och medelstora företag

 

 

48 13 3

Ej publikt handlade aktier

 

 

48 13 4

Andra värdepapper med rörlig avkastning

 

 

 

Årlig företagsstatistik över icke-självständiga pensionsfonder

 

 

11 15 0

Antal företag med icke-självständiga pensionsfonder

 

 

Övriga punkter

Inga

 

Inga

 


SVERIGE

 

Årlig företagsstatistik 2005–2007

Rubrik

Uppdelad årlig företagsstatistik 2005–2007

Rubrik

Fullständigt, partiellt eller inget undantag

Fullständigt undantag

 

Fullständigt undantag

 

Extra övergångsperiod krävs

 

 

 

 

Variabler som saknas

 

 

 

 


FÖRENADE KUNGARIKET

 

Årlig företagsstatistik 2005–2007

Rubrik

Uppdelad årlig företagsstatistik 2005–2007

Rubrik

Fullständigt, partiellt eller inget undantag

Partiellt undantag

 

Partiellt undantag

 

Extra övergångsperiod krävs

12 + 3

 

12 + 3

 

Variabler som saknas

 

Årlig företagsstatistik

 

Årlig företagsstatistik uppdelad efter storleksklass

11 11 0

Antal företag

11 11 8

Antal företag uppdelat efter investeringarnas storlek

48 00 5

Pensionsinsatser till förmånsbestämda pensionssystem

11 11 9

Antal företag uppdelat efter storleksklass med avseende på medlemsantal

48 00 6

Pensionsinsatser till avgiftsbestämda pensionssystem

 

Årlig företagsstatistik uppdelad efter valuta

48 00 7

Pensionsinsatser till kombinerade system

48 64 0

Totala investeringar uppdelade efter euro- och icke-eurokomponenter

48 01 0

Inkomster från investeringar (PF)

48 61 0

Årlig företagsstatistik efter geografisk uppdelning

48 01 1

Realisationsvinster och realisationsförluster

 

Omsättning, geografiskt uppdelad

48 02 1

Försäkringsersättningar

 

 

12 12 0

Produktionsvärde

 

 

12 15 0

Förädlingsvärde till faktorkostnad

 

 

48 04 0

Nettoförändring i tekniska avsättningar (reserver)

 

 

48 05 0

Upplupna försäkringspremier

 

 

13 11 0

Totala kostnader för inköp av varor och tjänster

 

 

13 31 0

Kostnader för personal

 

 

13 32 0

Bruttolöner

 

 

13 33 0

Kostnader för sociala avgifter

 

 

48 12 0

Investeringar i anknutna företag och ägarintressen (PF)

 

 

48 10 1

Totala investeringar investerade i ”det ansvariga företaget”

 

 

48 13 2

Aktier som är noterade på en börs som är specialiserad på små och medelstora företag

 

 

48 30 0

Eget kapital

 

 

16 11 0

Antal anställda

 

 

48 70 0

Antal medlemmar

 

 

48 70 1

Antal medlemmar i förmånsbestämda pensionssystem

 

 

48 70 2

Antal medlemmar i avgiftsbestämda pensionssystem

 

 

48 70 3

Antal medlemmar i kombinerade system

 

 

48 70 4

Antal aktiva medlemmar

 

 

48 70 5

Antal medlemmar med uppskjuten pension

 

 

48 70 6

Antal pensionerade

 

 

Övriga punkter

Inga

 

Inga

 


15.8.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 213/26


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 964/2007

av den 14 augusti 2007

om närmare bestämmelser för öppnande och förvaltning av tullkvoter för ris med ursprung i de minst utvecklade länderna för regleringsåren 2007/08 och 2008/09

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 980/2005 av den 27 juni 2005 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet (1), särskilt artikel 12.6,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (2), särskilt artiklarna 10.2 och 13.1, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1401/2002 (3) fastställs närmare bestämmelser för öppnande och förvaltning av tullkvoter för ris med ursprung i de minst utvecklade länderna för regleringsåren 2002/2003–2008/2009. Sedan förordningen antogs har det antagits och införts ändringar i ett antal övergripande förordningar och sektorsförordningar, dvs. kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (4), kommissionens förordning (EG) nr 1342/2003 av den 28 juli 2003 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris (5) och kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (6) och det bör därför tas hänsyn till dessa vid fastställandet av den aktuella kvoten.

(2)

Förordning (EG) nr 1301/2006 innehåller framför allt bestämmelser om ansökningar om importlicenser, den sökandes status och utfärdandet av licenser. Förordningens tillämpning påverkas inte av de tilläggsvillkor och undantag som fastställs i sektorsförordningarna. Av tydlighetsskäl är det därför lämpligt att anpassa förvaltningen av gemenskapens tullkvoter för import av ris med ursprung i de minst utvecklade länderna och detta bör göras genom att det antas en ny förordning och genom att förordning (EG) nr 1401/2002 utgår.

(3)

I artikel 12.5 i förordning (EG) nr 980/2005 anges att en övergripande tullkvot med nolltullsats skall öppnas för varje regleringsår för produkter enligt KN-nummer 1006 med ursprung i ett land som enligt bilaga I till den förordningen omfattas av den särskilda ordningen för de minst utvecklade länderna, till dess att produkterna är helt befriade från tullar enligt Gemensamma tulltaxan från och med den 1 september 2009. Tullkvoten för produkter enligt KN-nummer 1006 skall vara 2 895 ton, uttryckt som rårisekvivalenter, under regleringsåret 2002/03 och skall därefter ökas med 15 % för varje efterföljande regleringsår. Kvantiteterna bör fastställas i enlighet med de kommande regleringsåren.

(4)

För att säkra en god förvaltning av tullkvoterna bör aktörerna ges möjlighet att lämna in sina ansökningar under de sju första dagarna av regleringsåret, som börjar den 1 september, och det bör föreskrivas att aktörerna vid eventuella återstående kvantiteter kan lämna in nya ansökningar under de sju första dagarna av februari månad. Av samma skäl bör det i denna förordning fastställas särskilda regler för upprättandet av licensansökningar, deras utfärdande och giltighetsperiod och för informationsöverföringen till kommissionen, samt lämpliga administrativa åtgärder för att säkerställa att den fastställda kvoten inte överskrids. Genom förordning (EG) nr 1301/2006 begränsas licensernas giltighetstid under alla omständigheter till kvotperiodens sista dag. För att förbättra kontrollen av kvoten bör säkerhetsbeloppet vidare fastställas till en nivå som motsvarar de faktiska riskerna.

(5)

I bestämmelserna rörande ursprungsintyg i artiklarna 67–97 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (7), definieras begreppet ursprungsprodukter inom ramen för det allmänna preferenssystemet. Det bör föreskrivas att dessa skall tillämpas.

(6)

Dessa bestämmelser bör tillämpas från och med det att nästa regleringsår inleds, dvs. den 1 september 2007.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De årliga importtullkvoter med nolltullsats som avses i artikel 12.5 i förordning (EG) nr 980/2005 avseende produkter enligt KN-nummer 1006, uttryckta som rårisekvivalenter, skall öppnas på varje regleringsårs första dag enligt följande:

a)

En kvot med löpnummer 09.4177 avseende en kvantitet på 5 821 ton under regleringsåret 2007/08.

b)

En kvot med löpnummer 09.4178 avseende en kvantitet på 6 694 ton under regleringsåret 2008/09.

Dessa kvoter skall endast gälla för import med ursprung i de länder som enligt bilaga I till förordning (EG) nr 980/2005 omfattas av den särskilda ordningen för de minst utvecklade länderna.

2.   Omräkningstalet mellan råris och paddyris, delvis slipat ris och helt slipat ris skall vara det som anges i artikel 1 i kommissionens förordning nr 467/67/EEG (8), utom för brutet ris, för vilket kvantiteterna skall baseras på risets faktiska vikt.

3.   Förordningarna (EG) nr 1291/2000, (EG) nr 1342/2003 och (EG) nr 1301/2006 skall tillämpas om inget annat anges i denna förordning.

Artikel 2

1.   Ansökningarna om importlicens och importlicenserna skall innehålla följande uppgifter:

a)

I fält 8 skall ursprungslandet anges och uppgiften ”ja” skall markeras med ett kryss.

b)

I fält 20 skall kvotens löpnummer och uppgiften ”Förordning (EG) nr 964/2007” anges.

2.   I varje licensansökan skall kvantiteten anges, i kilogram utan decimaler.

3.   Genom undantag från artikel 12 i förordning (EG) nr 1342/2003 skall garantibeloppet i samband med importlicensen uppgå till 46 euro/ton.

4.   Licensansökningarna skall lämnas in till de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten under de sju första dagarna av varje regleringsår och i de fall då det tillkommer en extra period enligt punkt 7, under de sju första dagarna av februari månad under samma regleringsår.

5.   Den tilldelningskoefficient som avses i artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1301/2006 skall fastställas av kommissionen inom tio dagar efter sista inlämningsdag för licensansökan enligt artikel 4 a i denna förordning.

I de fall då det med tillämpning av första stycket skall utfärdas en licens för en kvantitet som understiger 20 ton och ansökan avsåg en större kvantitet kan aktören dra tillbaka licensansökan inom två arbetsdagar efter den dag då den förordning i vilken tilldelningskoefficienten fastställs träder i kraft.

6.   Importlicensen skall utfärdas på den femte arbetsdagen efter sista ansökningsdagen.

7.   Om de importlicenser som utfärdas i enlighet med punkt 6 avseende de ansökningar som har lämnats in under de sju första dagarna av regleringsåret inte täcker hela den aktuella kvoten får de resterande kvantiteterna tilldelas under en extra period som skall börja i februari månad under det innevarande regleringsåret. Om kommissionen beslutar att öppna en extra period skall kommissionen före den 1 november under det aktuella kvotåret fastställa vilka kvantiteter som finns tillgängliga och offentliggöra detta.

8.   Genom undantag från artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1342/2003 skall importlicenserna vara giltiga från den faktiska utfärdandedagen enligt artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1291/2000 till utgången av den sjätte månaden därefter.

Artikel 3

1.   För övergång till fri omsättning inom ramen för de kvoter som avses i artikel 1 i denna förordning skall det visas upp ett ursprungsintyg formulär A som skall ha utfärdats i enlighet med artiklarna 67–97 i förordning (EEG) nr 2454/93.

2.   I ursprungsintyget formulär A skall följande anges i fält 4:

a)

Uppgiften ”Förordning (EG) nr 964/2007”.

b)

Datum för lastning av riset i det exporterande förmånslandet och det regleringsår enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 1785/2003 som leveransen hänför sig till.

c)

Åttasiffrigt KN-nummer.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall på elektronisk väg skicka följande information till kommissionen:

a)

Senast klockan 18.00 (lokal tid Bryssel) på den andra dagen efter den sista inlämningsdagen för licensansökan, den information om ansökningar om importlicens som avses i artikel 11.1 a i förordning (EG) nr 1301/2006, varvid uppgifterna om de totala kvantiteter (i produktvikt) som ansökningarna avser skall fördelas efter åttasiffrigt KN-nummer och efter ursprungsland.

b)

Senast den andra arbetsdagen efter utfärdandet av importlicenserna, den information om ansökningar om utfärdade licenser som avses i artikel 11.1 b i förordning (EG) nr 1301/2006, varvid uppgifterna om de totala kvantiteter (uttryckta i produktvikt) för vilka licenser har utfärdats skall fördelas efter åttasiffrigt KN-nummer och efter ursprungsland, med angivande av de kvantiteter för vilka licensansökningar har dragits tillbaka i enlighet med artikel 2.5 andra stycket.

c)

Senast den sista dagen i varje månad, information om de totala kvantiteter (uttryckta i produktvikt) som övergått till fri omsättning inom den aktuella kvoten under nästföregående månad, varvid uppgifterna skall fördelas efter åttasiffrigt KN-nummer. Om inga kvantiteter har övergått till fri omsättning under de aktuella månaderna, skall meddelandet ”inga” skickas. Ett sådant meddelande behöver emellertid inte skickas den tredje månaden efter licensernas sista giltighetsdag.

Artikel 5

Förordning (EG) nr 1401/2002 skall upphöra att gälla.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 september 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 augusti 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 169, 30.6.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 606/2007 (EUT L 141, 2.6.2007, s. 4).

(2)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 96. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 797/2006 (EUT L 144, 31.5.2006, s. 1).

(3)  EGT L 203, 1.8.2002, s. 42.

(4)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2006 (EUT L 365, 21.12.2006, s. 52).

(5)  EUT L 189, 29.7.2003, s. 12. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1996/2006 (EUT L 398, 30.12.2006, s. 1).

(6)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 289/2007 (EUT L 78, 17.3.2007, s. 17).

(7)  EUT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 214/2007 (EUT L 62, 1.3.2007, s. 6).

(8)  EGT 204, 24.8.1967, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2325/88 (EGT L 202, 27.7.1988, s. 41).


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Kommissionen

15.8.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 213/29


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 2 augusti 2007

om ett principiellt erkännande av fullständigheten hos den dokumentation som lämnats in för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av klorantraniliprol, heptamaloxyglukan, spirotetramat och Helicoverpa armigera nukleopolyedervirus i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG

[delgivet med nr K(2007) 3669]

(Text av betydelse för EES)

(2007/560/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), särskilt artikel 6.3, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 91/414/EEG föreskrivs det att en gemenskapsförteckning skall upprättas över de verksamma ämnen som får användas i växtskyddsmedel.

(2)

Dokumentation om det verksamma ämnet klorantraniliprol lämnades in av DuPont International Operations Sarl till de irländska myndigheterna den 2 februari 2007 med en begäran om att ämnet skulle föras in i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Dokumentation om heptamaloxyglukan lämnades in av Elicityl till de franska myndigheterna den 9 maj 2006 med en begäran om att ämnet skulle föras in i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Dokumentation om spirotetramat lämnades in av Bayer CropScience AG till de österrikiska myndigheterna den 9 oktober 2006 med en begäran om att ämnet skulle föras in i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Dokumentation om Helicoverpa armigera nukleopolyedervirus lämnades in av Andermatt Biocontrol GmbH till de estniska myndigheterna den 7 augusti 2006 med en begäran om att ämnet skulle föras in i bilaga I till direktiv 91/414/EEG.

(3)

Myndigheterna i Irland, Frankrike, Österrike och Estland har uppgett för kommissionen att dokumentationen om dessa verksamma ämnen efter en första genomgång tycks innehålla de uppgifter som krävs enligt bilaga II till direktiv 91/414/EEG. Den inlämnade dokumentationen om ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga verkar också uppfylla uppgiftskraven i bilaga III till direktiv 91/414/EEG. I enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG överlämnades dokumentationen därefter av sökanden till kommissionen och övriga medlemsstater och vidarebefordrades till ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

(4)

Genom detta beslut bekräftas det formellt på gemenskapsnivå att dokumentationen i princip anses uppfylla uppgiftskraven i bilaga II till direktiv 91/414/EEG och, för minst ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet, kraven i bilaga III till samma direktiv.

(5)

Detta beslut bör inte inverka på kommissionens rätt att begära ytterligare uppgifter av sökanden för att klargöra vissa delar av dokumentationen.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Dokumentationen för de i bilagan till detta beslut angivna verksamma ämnena, vilken inlämnats till kommissionen och medlemsstaterna för att dessa ämnen skall kunna införas i bilaga I till direktivet, uppfyller i princip uppgiftskraven i bilaga II till direktivet; detta påverkar inte tillämpningen av artikel 6.4 i direktiv 91/414/EEG.

Dokumentationen uppfyller även uppgiftskraven i bilaga III till det direktivet när det gäller ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga, med beaktande av avsedd användning.

Artikel 2

De rapporterande medlemsstaterna skall göra en noggrann granskning av den dokumentation som avses i artikel 1 och överlämna resultatet av granskningen, tillsammans med eventuella rekommendationer för om de verksamma ämnen som avses i artikel 1 bör införas eller ej i bilaga I till direktiv 91/414/EEG och eventuella villkor för detta, till Europeiska kommissionen så snart som möjligt och senast inom ett år efter offentliggörandet av detta beslut i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 2 augusti 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2007/31/EG (EUT L 140, 1.6.2007, s. 44).


BILAGA

VERKSAMT ÄMNE SOM OMFATTAS AV DETTA BESLUT

Trivialnamn, CIPAC-nummer

Sökande

Datum för ansökan

Rapporterande medlemsstat

Klorantraniliprol

CIPAC-nummer: 794

DuPont International Operations Sarl

2 februari 2007

IE

Heptamaloxyglukan

CIPAC-nummer: Ej tillämpligt

Elicityl

9 maj 2006

FR

Spirotetramat

CIPAC-nummer: 795

Bayer CropScience AG

9 oktober 2006

AT

Helicoverpa armigera nukleopolyedervirus

CIPAC-nummer: Ej tillämpligt

Andermatt Biocontrol GmbH

7 augusti 2006

EE


15.8.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 213/32


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 2 augusti 2007

om godkännande av ändringen av programmet för utrotning av brucellos hos nötkreatur i Italien för 2007, godkänt genom beslut 2006/875/EG, avseende brucellos hos bufflar i Caserta, regionen Kampanien

[delgivet med nr K(2007) 3692]

(2007/561/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 om utgifter inom veterinärområdet (1), särskilt artikel 24.6, och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut 90/424/EEG infördes möjligheten för gemenskapen att ge finansiellt stöd till medlemsstaternas nationella program för utrotning, bekämpning och övervakning av sådana djursjukdomar och zoonoser som anges i förteckningen i bilagan till det beslutet, däribland brucellos hos nötkreatur.

(2)

Genom kommissionens beslut 2006/875/EG av den 30 november 2006 om godkännande av medlemsstaternas program för år 2007 för utrotning och övervakning av djursjukdomar och av vissa transmissibla spongiforma encefalopatier och för förebyggande av zoonoser (2) godkändes det program för utrotning av brucellos hos nötkreatur som Italien lagt fram för perioden 1 januari 2007 till 31 december 2007.

(3)

Omfattningen av brucellos hos bufflar i Kampanien – särskilt i provinsen Caserta – utgör en källa till oro, vilket Italien framförde till ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa den 5 och 6 mars 2007.

(4)

Följaktligen har Italien lämnat en särskild bekämpningsplan för utrotning av brucellos hos bufflar i Caserta, omfattande specifika förstärkta åtgärder för att identifiera och vaccinera djuren, till kommissionen.

(5)

Åtgärderna som föreslås av Italien är förenliga med gemenskapens veterinärlagstiftning och med gemenskapens kriterier för utrotning av brucellos hos nötkreatur.

(6)

Den särskilda bekämpningsplanen för utrotning av brucellos hos bufflar i Caserta bör därför godkännas som en del av programmet för utrotning av brucellos hos nötkreatur i Italien för 2007.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den särskilda bekämpningsplan för utrotning av brucellos hos bufflar i Caserta som lämnats in av Italien den 7 juni 2007 godkänns härmed för perioden 1 juli 2007 till 31 december 2007.

Den särskilda bekämpningsplanen skall omfattas av programmet för utrotning av brucellos hos nötkreatur i samma medlemsstat, sådant det godkänts enligt artikel 2.1 i beslut 2006/875/EG.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 2 augusti 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 19. Beslutet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUT L 337, 5.12.2006, s. 46. Beslutet ändrat genom beslut 2007/22/EG (EUT L 7, 12.1.2007, s. 46).