ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 205

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
7 augusti 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 893/2007 av den 23 juli 2007 om ingående av ett partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Republiken Kiribati, å andra sidan

1

Partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Republiken Kiribati, å andra sidan

3

 

*

Rådets förordning (EG) nr 894/2007 av den 23 juli 2007 om ingående av ett partnerskapsavtal om fiske mellan Demokratiska republiken São Tomé e Príncipe och Europeiska gemenskapen

35

Partnerskapsavtal om fiske mellan Demokratiska Republiken São Tomé e Príncipe och Europeiska gemenskapen

36

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2007/532/EG

 

*

Rådets beslut av den 23 juli 2007 om ingående av ett avtal genom skriftväxling om provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande för perioden 1 juni 2006–31 maj 2010 av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning enligt avtalet mellan Demokratiska republiken São Tomé e Príncipe och Europeiska gemenskapen

59

Avtal genom skriftväxling om provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande för perioden 1 juni 2006–31 maj 2010 av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning enligt avtalet mellan Demokratiska Republiken São Tomé e Príncipe och Europeiska gemenskapen

61

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets beslut 2007/533/RIF av den 12 juni 2007 om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II)

63

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

FÖRORDNINGAR

7.8.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 205/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 893/2007

av den 23 juli 2007

om ingående av ett partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Republiken Kiribati, å andra sidan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 jämförd med artikel 300.2 och artikel 300.3 första stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Gemenskapen och Republiken Kiribati har förhandlat fram ett partnerskapsavtal om fiske som ger gemenskapens fartyg fiskemöjligheter i vatten under Kiribatis överhöghet eller jurisdiktion när det gäller fiske.

(2)

Som ett resultat av dessa förhandlingar paraferades ett nytt partnerskapsavtal om fiske den 19 juli 2006.

(3)

Det ligger i gemenskapens intresse att godkänna avtalet.

(4)

Det är nödvändigt att fastställa hur fiskemöjligheterna skall fördelas mellan medlemsstaterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Republiken Kiribati, å andra sidan, godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer denna förordning.

Artikel 2

De fiskemöjligheter som fastställs i protokollet till avtalet skall fördelas mellan medlemsstaterna enligt följande:

Notfartyg för tonfiskfiske

Frankrike:

Spanien:

27 % av de tillgängliga licenserna

73 % av de tillgängliga licenserna

Tonfiskfartyg för fiske med ytlångrev

Spanien:

Portugal:

6 fartyg

6 fartyg

Om licensansökningarna från dessa medlemsstater inte uttömmer de fiskemöjligheter som fastställs i protokollet, får kommissionen beakta licensansökningar från alla övriga medlemsstater.

Artikel 3

De medlemsstater vars fartyg fiskar enligt det avtal som avses i artikel 1 skall meddela kommissionen hur stora mängder av varje bestånd som fångas i Kiribatis fiskezon i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 500/2001 av den 14 mars 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2847/93 beträffande övervakning av de fångster som gemenskapsfartyg fiskar i tredje lands farvatten och på öppet hav (1).

Artikel 4

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som skall ha rätt att underteckna avtalet med bindande verkan för gemenskapen.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juli 2007.

På rådets vägnar

L. AMADO

Ordförande


(1)  EGT L 73, 15.3.2001, s. 8.


PARTNERSKAPSAVTAL OM FISKE

mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Republiken Kiribati, å andra sidan

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, nedan kallad ”gemenskapen”,

å ena sidan,

och

REPUBLIKEN KIRIBATI, nedan kallad ”Kiribati”,

å andra sidan,

nedan kallade ”parterna”,

SOM BEAKTAR det nära samarbetet mellan gemenskapen och Kiribati, särskilt inom ramen för Cotonou-avtalet, och den ömsesidiga viljan att intensifiera förbindelserna,

SOM BEAKTAR de båda parternas vilja att främja ett ansvarsfullt utnyttjande av fiskeresurserna genom samarbete,

SOM FÄSTER AVSEENDE VID Förenta nationernas havsrättskonvention och Förenta nationernas avtal om fiskbestånd,

SOM ERKÄNNER att Kiribati utövar sina suveräna rättigheter eller jurisdiktion i den zon som sträcker sig 200 sjömil från baslinjerna i enlighet med Förenta nationernas havsrättskonvention,

SOM ÄR MEDVETNA OM betydelsen av principerna i uppförandekoden för ansvarsfullt fiske som antogs av FAO-konferensen 1995,

SOM ÄR BESLUTNA att i ömsesidigt intresse samarbeta i syfte att främja ett ansvarsfullt fiske för att säkerställa ett långsiktigt bevarande och hållbart utnyttjande av levande marina resurser,

SOM ÄR ÖVERTYGADE OM att detta samarbete bör grundas på initiativ och åtgärder som, oavsett om de genomförs gemensamt eller av ena parten, fungerar som komplement, är förenliga med strategin och skapar synergieffekter,

SOM ÄR BESLUTNA att för dessa ändamål inleda en dialog om den sektoriella fiskeripolitik som Kiribatis regering har antagit och fastställa lämpliga metoder för att se till att denna politik genomförs på ett effektivt sätt och att ekonomiska aktörer och det civila samhället är delaktiga i utvecklingen,

SOM ÖNSKAR fastställa närmare föreskrifter och villkor för gemenskapsfartygens fiskeverksamhet i Kiribatis vatten och för gemenskapens stöd till inrättandet av ett ansvarsfullt fiske i dessa vatten,

SOM ÄR BESLUTNA att bedriva ett närmare ekonomiskt samarbete inom fiskerinäringen och i verksamheter med anknytning till denna genom att bilda och utveckla gemensamma företag där företag från de båda parterna medverkar,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

I detta avtal fastställs principer, regler och förfaranden för

a)

ekonomiskt, finansiellt, tekniskt och vetenskapligt samarbete inom fiskesektorn i syfte att främja ansvarsfullt fiske i Kiribatis vatten så att fiskeresurserna bevaras och utnyttjas på hållbart sätt, och i syfte att utveckla Kiribatis fiskerinäring,

b)

de villkor som reglerar gemenskapsfartygens tillträde till Kiribatis vatten,

c)

samarbete när det gäller kontroll av fisket i Kiribatis vatten för att se till att ovannämnda regler och villkor följs, att åtgärder för bevarande och förvaltning av fiskeresurserna är effektiva och att olagligt, orapporterat och oreglerat fiske bekämpas,

d)

partnerskap mellan företag i syfte att i gemensamt intresse utveckla ekonomisk verksamhet inom fiskerinäringen och i verksamheter med anknytning till denna.

Artikel 2

Definitioner

I detta avtal gäller följande definitioner:

a)

Kiribatis myndigheter: Kiribatis regering,

b)

gemenskapens myndigheter: Europeiska kommissionen,

c)

Kiribatis vatten: vatten över vilka Kiribati utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion,

d)

fiske: fiske, fångst, uttag, dödande eller upptagning av fisk, eller försök därtill, inbegripet all annan verksamhet som rimligtvis kan antas leda till fiske, fångst, uttag, dödande eller upptagning av fisk, eller försök därtill, eller någon verksamhet som stöd för eller förberedelse till någon av nämnda aktiviteter,

e)

fiskefartyg: ett fartyg som används eller anpassats för användning i yrkesmässigt fiske, inbegripet mindre fiskebåtar, stödfartyg, helikoptrar och lätta luftfartyg som används i fiskeverksamhet,

f)

gemenskapsfartyg: ett fiskefartyg som för en av gemenskapens medlemsstaters flagg och som är registrerat i gemenskapen,

g)

gemensamt företag: ett kommersiellt företag som bildats i Kiribati av fartygsägare eller nationella företag från parterna för att bedriva fiske eller verksamhet med anknytning till detta,

h)

gemensam kommitté: en kommitté sammansatt av företrädare för gemenskapen och Kiribati, vars uppgifter beskrivs i artikel 9 i detta avtal,

i)

omlastning: överföring i hamn, av hela eller delar av fångsten från ett fiskefartyg till ett annat fiskefartyg,

j)

fartygsägare: den person som är juridiskt ansvarig för fiskefartyget och som leder och kontrollerar det,

k)

AVS-sjömän: sjömän som är medborgare i ett icke-europeiskt land som har undertecknat Cotonou-avtalet. Enligt denna definition är en sjöman från Kiribati en AVS-sjöman.

Artikel 3

Principer och mål för genomförandet av detta avtal

1.   Parterna förbinder sig härmed att främja ansvarsfullt fiske i Kiribatis vatten på grundval av principerna i FAO:s uppförandekod för ansvarsfullt fiske och principen om icke-diskriminering mellan de olika fiskeflottor som är närvarande i vattnen, utan att det påverkar tillämpningen av avtal ingångna mellan utvecklingsländer i samma geografiska region, inbegripet ömsesidiga fiskeavtal.

2.   Parterna skall samarbeta vid uppföljningen av resultaten av genomförandet av den sektoriella fiskeripolitik som Kiribatis regering antagit och skall i detta syfte inleda en politisk dialog om de reformer som är nödvändiga. De förbinder sig att inte vidta åtgärder på detta område utan att först samråda med varandra.

3.   Parterna skall också samarbeta i de utvärderingar som görs av bestämmelser, program och åtgärder som genomförs på grundval av detta avtal. Resultaten av utvärderingarna skall analyseras av den gemensamma kommitté som anges i artikel 9.

4.   Parterna förbinder sig att se till att detta avtal genomförs i enlighet med principerna om goda ekonomiska och sociala styrelseformer och med hänsyn till fiskeresursernas tillstånd.

5.   Anställning av sjömän från Kiribati och/eller AVS-sjömän ombord på gemenskapsfartyg skall regleras av Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter på arbetet, som skall gälla såsom lag för motsvarande anställningsavtal och allmänna anställningsvillkor. Detta gäller särskilt föreningsfriheten, erkännandet av den kollektiva förhandlingsrätten och undanröjandet av diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning.

Artikel 4

Vetenskapligt samarbete

1.   Under avtalsperioden skall gemenskapen och Kiribati följa hur fiskeresurserna utvecklas i Kiribatis fiskezon.

2.   Parterna skall, på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning, samråda i den gemensamma kommitté som anges i artikel 9 och vid behov gemensamt besluta om åtgärder för att säkerställa en hållbar förvaltning av fiskeresurserna.

3.   Parterna skall samråda med varandra, antingen direkt eller inom berörda regionala och internationella organisationer, för att förvalta och bevara resurserna av långvandrande arter i regionen, och samarbeta om relevant vetenskaplig forskning.

Artikel 5

Gemenskapsfartygens tillträde till fiske i Kiribatis vatten

1.   Kiribati förbinder sig att låta gemenskapsfartyg bedriva fiske i dess fiskezon i enlighet med det här avtalet, protokollet och tillhörande bilaga.

2.   Den fiskeverksamhet som regleras av detta avtal skall omfattas av kiribatisk lag. Kiribatis myndigheter skall underrätta kommissionen om eventuella ändringar av lagen och all annan lagstiftning som kan påverka fiskerilagstiftningen.

3.   Kiribati har ansvaret för att protokollets bestämmelser om fiskeriövervakning genomförs på ett effektivt sätt. Gemenskapsfartygen skall samarbeta med de myndigheter i Kiribati som har ansvaret för övervakningen. De åtgärder som Kiribati vidtar för att reglera fisket i syfte att bevara fiskeresurserna skall vara grundade på objektiva och vetenskapliga kriterier, däribland försiktighetsmetoden. De skall gälla på samma villkor för fartyg från gemenskapen, Kiribati och andra länder och utan att påverka tillämpningen av avtal som ingåtts mellan utvecklingsländer i samma geografiska område, inbegripet ömsesidiga fiskeavtal.

4.   Gemenskapen skall vidta alla lämpliga åtgärder som krävs för att se till att dess fiskefartyg följer bestämmelserna i det här avtalet och i de lagar och andra författningar som reglerar fisket i de vatten som står under Kiribatis jurisdiktion.

Artikel 6

Licenser

1.   Gemenskapsfartyg får bedriva fiske i Kiribatis fiskezon endast om de har en fiskelicens som har utfärdats enligt detta avtal.

2.   Anvisningar för hur man skall göra för att få fiskelicens för ett fartyg, vilka avgifter som skall betalas och hur de skall betalas anges i bilagan till protokollet.

Artikel 7

Ekonomisk ersättning

1.   Gemenskapen skall ge Kiribati ekonomisk ersättning enligt de villkor som anges i protokollet och bilagorna. Ersättningen skall bestå av följande två sammanhörande delar:

a)

Gemenskapsfartygens tillträde till fiske i Kiribati.

b)

Gemenskapens ekonomiska stöd för att främja ansvarsfullt fiske och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Kiribatis vatten.

2.   Den del av ersättningen som avses i ovanstående punkt skall fastställas och förvaltas med beaktande av mål fastställda gemensamt av parterna i enlighet med protokollet, som skall uppnås inom ramen för en års- och flerårsplanering för genomförandet av den sektoriella fiskeripolitik som utformas av Kiribatis regering.

3.   Den ekonomiska ersättningen från gemenskapen skall betalas varje år i enlighet med protokollet, dock utan att det påverkar tillämpningen av avtalets eller protokollets bestämmelser om en eventuell ändring av ersättningsbeloppet till följd av

a)

att onormala omständigheter, andra än naturfenomen, förhindrar fiske i Kiribatis vatten,

b)

att parterna har kommit överens om att i syfte att förvalta de berörda bestånden minska de fiskemöjligheter som beviljas gemenskapsfartygen, om detta på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning bedöms vara nödvändigt för bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna,

c)

att parterna har kommit överens om att öka gemenskapsfartygens fiskemöjligheter, om bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning visar att fiskeresursernas tillstånd medger detta,

d)

att villkoren för gemenskapens ekonomiska stöd för genomförandet av Kiribatis sektoriella fiskeripolitik har omprövats, om detta motiveras av resultaten av den års- och flerårsplanering som följs av båda parterna,

e)

att avtalet har sagts upp i enlighet med artikel 12,

f)

att avtalets tillämpning avbryts i enlighet med artikel 13.

Artikel 8

Främjande av samarbete mellan ekonomiska aktörer och i det civila samhället

1.   Parterna skall främja ekonomiskt, vetenskapligt och tekniskt samarbete inom fiskesektorn och sektorer med anknytning till denna. De skall samråda med varandra för att samordna de olika åtgärder som vidtas i detta syfte.

2.   Parterna skall uppmuntra informationsutbyte om fiskemetoder och fiskeredskap, konserveringsmetoder och metoder för industriell beredning av fiskeriprodukter.

3.   Parterna skall främja goda förhållanden för utvecklingen av affärsverksamhet och investeringar för att skapa villkor som gynnar utbyte mellan företag från de båda parterna när det gäller frågor om teknik, ekonomi och handel.

4.   Parterna skall åta sig att genomföra en handlingsplan som inbegriper aktörer från Kiribati och gemenskapen i syfte att öka gemenskapsfartygens landningar i Kiribati.

5.   Parterna skall uppmuntra särskilt bildande av gemensamma företag av ömsesidigt intresse, vilka konsekvent skall följa kiribatisk lag och gemenskapens lagstiftning.

Artikel 9

Gemensam kommitté

1.   En gemensam kommitté skall inrättas för att övervaka tillämpningen av detta avtal. Kommittén skall

a)

övervaka avtalets genomförande, tolkning och tillämpning, särskilt fastställande och utvärdering av genomförandet av den års- och flerårsplanering som avses i artikel 7.2,

b)

tillhandahålla de nödvändiga kontakterna i frågor av gemensamt intresse som rör fiske,

c)

tjäna som forum för uppgörelser i godo av tvister om avtalets tolkning eller tillämpning,

d)

vid behov ompröva fiskemöjligheternas omfattning och, med utgångspunkt i detta, den ekonomiska ersättningen,

e)

utföra andra uppgifter som parterna kommer överens om.

2.   Den gemensamma kommittén skall i princip sammanträda en gång om året, omväxlande i gemenskapen och i Kiribati eller på en annan plats som parterna kommer överens om, och den part som är värd för mötet skall vara ordförande. Kommittén skall hålla extraordinära sammanträden om någon av parterna begär det.

Artikel 10

Geografiskt tillämpningsområde

Detta avtal skall gälla dels på de territorier där fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen är tillämpligt, i enlighet med de villkor som fastställs i fördraget, dels på Kiribatis territorium.

Artikel 11

Varaktighet

Detta avtal skall gälla i sex år från och med ikraftträdandedagen. Det förlängs automatiskt i sexårsperioder tills det sägs upp i enlighet med artikel 12.

Artikel 12

Uppsägning av avtalet

1.   Detta avtal kan sägas upp av endera parten i fall av onormala omständigheter, t.ex. om de berörda bestånden utarmas, om de fiskemöjligheter som beviljas gemenskapsfartygen inte utnyttjas helt eller om endera parten åsidosätter sina åtaganden när det gäller att bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske.

2.   Den part som vill säga upp avtalet skall skriftligen underrätta den andra parten om detta minst sex månader före den dag då den ursprungliga perioden eller den pågående sexårsperioden löper ut.

3.   Den underrättelse som avses i punkt 2 skall vara inledningen till överläggningar mellan parterna.

4.   Den ekonomiska ersättningen enligt artikel 7 för det år då uppsägningen träder i kraft skall sänkas i proportion till hur stor del av året avtalet är i kraft.

Artikel 13

Tillfälligt upphävande

1.   Tillämpningen av detta avtal kan avbrytas på initiativ av endera parten om det föreligger allvarliga meningsskiljaktigheter om hur bestämmelserna i avtalet skall tillämpas. Den part som vill avbryta tillämpningen skall skriftligen underrätta den andra parten om detta minst tre månader före den dag då parten tänker avbryta tillämpningen. När den andra parten har tagit emot underrättelsen skall parterna inleda överläggningar för att om möjligt lösa tvisten i godo.

2.   Den ekonomiska ersättningen enligt artikel 7 skall sänkas i proportion till hur länge tillämpningen har varit avbruten.

Artikel 14

Protokoll och bilaga

Protokollet och bilagan skall utgöra en integrerad del av det här avtalet.

Artikel 15

Tillämplig lag

Gemenskapsfartygens verksamhet i Kiribatis vatten skall regleras av kiribatisk lag, om inte något annat följer av detta avtal, protokollet och bilagan med tillägg.

Artikel 16

Översynsklausul

Under avtalets tredje tillämpningsår får parterna se över bestämmelserna i avtalet och, vid behov, göra ändringar.

Artikel 17

Upphävande

Samma dag som detta avtal träder i kraft upphäver och ersätter det det avtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Kiribati om fiske utanför Kiribatis kust som trädde i kraft den 16 september 2003.

Artikel 18

Ikraftträdande

Detta avtal är upprättat i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska språken, vilka alla texter är lika giltiga, och skall träda i kraft samma dag som parterna underrättar varandra om att de förfaranden som krävs för avtalets ikraftträdande har slutförts.

PROTOKOLL

om fastställande för perioden 16 september 2006–15 september 2012 av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning enligt partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Republiken Kiribati, å andra sidan

Artikel 1

Giltighetstid och fiskemöjligheter

1.   Kiribati skall bevilja gemenskapens tonfiskfartyg årliga fiskelicenser i enlighet med artikel 6 i avtalet, inom de gränser som fastställs i Palau-avtalet om förvaltningen av notfiske i västra Stilla havet, nedan kallat ”Palau-avtalet”.

2.   Från och med den 16 september 2006 och sex år framåt skall de fiskemöjligheter som medges enligt artikel 5 i avtalet vara följande:

Långvandrande arter (arter som anges i bilaga I till Förenta nationernas havsrättskonvention från 1982):

Notfartyg för tonfiskfiske: 4 fartyg.

Tonfiskfartyg för fiske med ytlångrev: 12 fartyg.

3.   Från och med protokollets andra tillämpningsår kan, på begäran av gemenskapen, antalet fiskelicenser för notfartyg för tonfiskfiske som beviljas enligt punkt 2 höjas, om fiskeresurserna medger det, om det är förenligt med Palau-avtalets årliga begränsningar och om det är förenligt med relevanta bedömningar av tonfiskbeståndet baserade på objektiva och vetenskapliga kriterier, exempelvis Western and Central Pacific Tuna Fishery Overview and Status of Stocks som årligen ges ut av Secretariat of the Pacific Community; detta skall dock inte påverka tillämpningen av artikel 9 d i avtalet och artikel 4 i protokollet.

4.   Punkterna 1, 2 och 3 skall tillämpas om inte annat följer av artiklarna 4 och 5.

5.   Gemenskapsfartyg får endast bedriva fiske i Kiribatis vatten om de har en giltig fiskelicens som har utfärdats inom ramen för detta protokoll och enligt bestämmelserna i dess bilaga.

Artikel 2

Ekonomisk ersättningbetalningsvillkor

1.   Den ekonomiska ersättning som avses i artikel 7 i avtalet skall, för den period som avses i artikel 1, bestå av dels ett belopp på 416 000 EUR per år motsvarande en referensfångstmängd på 6 400 ton per år, dels ett specifikt belopp på 62 400 EUR per år som skall avsättas för att stödja och genomföra de initiativ som tagits som ett led i Kiribatis sektoriella fiskeripolitik. Det specifika beloppet skall utgöra en integrerad del av den ekonomiska ersättning som anges i artikel 7 i avtalet.

2.   Punkt 1 skall tillämpas om inte annat följer av artiklarna 4, 5 och 7.

3.   Gemenskapen skall varje år under giltighetstiden för detta protokoll betala ut summan av de belopp som anges i punkt 1, nämligen 478 400 EUR.

4.   Om gemenskapsfartygens totala fångst i Kiribatis vatten överstiger 6 400 ton per år, enligt bestämmelserna i artikel 2.1 i protokollet, skall den ekonomiska ersättningen, enligt artikel 2.1 i protokollet (416 000 EUR), ökas med 65 EUR för varje överskjutande ton fångst. Det totala årsbelopp som gemenskapen betalar får emellertid inte överstiga ett belopp som är dubbelt så stort som det som anges i punkt 3 (956 800 EUR). Om den kvantitet som fångas av gemenskapsfartyg överstiger den kvantitet som motsvarar det dubbla totala årsbeloppet, skall det utestående beloppet för den överskjutande kvantiteten betalas det påföljande året.

5.   Den ekonomiska ersättningen enligt punkt 1 skall betalas senast den 30 juni 2007 för det första året och senast den 30 juni 2008, 2009, 2010, 2011 och 2012 för de följande åren.

6.   Kiribatis myndigheter har full frihet att bestämma hur den ekonomiska ersättningen skall användas, med förbehåll för bestämmelserna i artikel 7.

7.   Den del av den ekonomiska ersättningen som avses i artikel 7.1 i detta protokoll skall betalas till Kiribatis regerings konto nr 4 i ANZ Bank of Kiribati Ltd, Betio, Tarawa (Fisheries development Fund) som öppnats av finansministeriet för Kiribatis regerings räkning. Den återstående delen av den ekonomiska ersättningen skall betalas till Kiribatis regerings konto nr 1 i ANZ Bank of Kiribati Ltd, Betio, Tarawa som öppnats av finansministeriet för Kiribatis regerings räkning.

8.   Den ekonomiska ersättningen för de åtgärder som anges i artikel 5 i det föregående protokollet som ännu inte betalats ut den dag då det protokollet upphör att gälla skall betalas ut inom ramen för det nuvarande protokollet.

Artikel 3

Samarbete för ansvarsfullt fiske – årligt vetenskapligt möte

1.   Parterna förbinder sig härmed att främja ansvarsfullt fiske i Kiribatis vatten på grundval av principerna i FAO:s uppförandekod för ansvarsfullt fiske och principen om icke-diskriminering mellan de olika fiskeflottor som fiskar i dessa vatten.

2.   Under protokollets giltighetstid skall gemenskapen och Kiribatis myndigheter följa tillståndet för fiskeresurserna i Kiribatis fiskezon.

3.   Parterna skall, i enlighet med artikel 4 i avtalet och på grundval av slutsatserna från det årliga mötet mellan Palau-avtalets medlemmar och den årliga bedömning av beståndens status som görs av Secretariat of the Pacific Community, och vid behov efter ett vetenskapligt möte, samråda i den gemensamma kommitté som anges i artikel 9. Kiribati får, i samråd med gemenskapen, vidta åtgärder för att säkerställa hållbar förvaltning av de fiskeresurser som påverkar gemenskapsfartygens verksamhet.

Artikel 4

Ändring av fiskemöjligheterna genom gemensamt beslut

1.   Parterna kan komma överens om att öka de fiskemöjligheter som anges i artikel 1 om slutsatserna från det årliga mötet mellan Palau-avtalets medlemmar och den årliga bedömning av beståndens status som görs av Secretariat of the Pacific Community styrker att ökningen inte medför några risker för en hållbar förvaltning av Kiribatis fiskeresurser. I så fall skall den ekonomiska ersättningen enligt artikel 2.1 höjas tidsproportionellt.

Den totala ekonomiska ersättning som betalas av Europeiska gemenskapen får dock inte vara mer än dubbelt så stor som den som anges i artikel 2.1. Om den kvantitet som fångas av gemenskapsfartygen är mer än dubbelt så stor som den kvantitet som motsvarar det justerade totala årsbeloppet, skall det utestående beloppet för den överskjutande kvantiteten betalas det påföljande året.

2.   Om parterna däremot enas om åtgärder som innebär en minskning av de fiskemöjligheter som anges i artikel 1, skall den ekonomiska ersättningen minskas tidsproportionellt.

3.   Parterna kan också komma överens om att omfördela fiskemöjligheterna mellan olika fartygskategorier, med beaktande av eventuella rekommendationer från det vetenskapliga möte som anges i artikel 3 när det gäller hur omfördelningen kan påverka förvaltningen av bestånden. Parterna skall enas om en motsvarande justering av den ekonomiska ersättningen om omfördelningen av fiskemöjligheter motiverar det.

Artikel 5

Fiskemöjligheter för andra arter än tonfisk

1.   Om gemenskapsfartyg är intresserade av fiskeverksamhet som inte anges i artikel 1 skall parterna samråda innan Kiribatis myndigheter beviljar ett eventuellt tillstånd. Parterna skall i förekommande fall komma överens om villkoren för dessa nya fiskemöjligheter och, om så krävs, göra ändringar i detta protokoll och dess bilaga.

2.   På begäran av en av parterna skall parterna samråda och från fall till fall fastställa arter, villkor och andra parametrar för undersökande fiske för exploatering av fiskemöjligheter i Kiribatis vatten.

3.   Parterna skall utföra det undersökande fisket i enlighet med parametrar som parterna i tillämpliga fall skall komma överens om genom administrativa bestämmelser. Tillstånd för undersökande fiske för exploatering av fiskemöjligheter får utfärdas för högst tre månader.

4.   Om parterna anser att det undersökande fisket har gett goda resultat kan Kiribatis regering ge gemenskapsflottan fiskemöjligheter för de nya arterna till dess att detta protokoll löper ut. Den ekonomiska ersättning som anges i artikel 2.1 i det nuvarande protokollet skall i ett sådant fall höjas.

Artikel 6

Avbrytande och ändring av betalningen av den ekonomiska ersättningen på grund av force majeure

1.   Om onormala omständigheter, med undantag av naturfenomen, skulle hindra fiskeverksamheten i Kiribatis exklusiva ekonomiska zon får Europeiska gemenskapen avbryta betalningen av den ekonomiska ersättningen enligt artikel 2.1 efter överläggningar mellan parterna inom två månader efter det att ena parten har lagt fram sin begäran om detta, och under förutsättning att Europeiska gemenskapen har betalat alla utestående belopp vid avbrytandet.

2.   Betalningen av den ekonomiska ersättningen skall återupptas så snart parterna, genom ett gemensamt beslut efter samråd, har konstaterat att de omständigheter som hindrat fiskeverksamheten inte längre föreligger eller att det är möjligt att återuppta fiskeverksamheten.

3.   Giltighetstiden för de licenser som har beviljats gemenskapsfartygen i enlighet med artikel 6 i avtalet skall förlängas med den tid som fiskeverksamheten har varit avbruten.

Artikel 7

Främjande av ansvarsfullt fiske i Kiribatis vatten

1.   Det första året skall 30 % procent av den totala ekonomiska ersättning som fastställs i artikel 2 användas för att stödja och genomföra de initiativ som tas inom ramen för den sektoriella fiskeripolitik som Kiribatis regering har utarbetat. För det andra året uppgår denna andel till 40 % procent och för det därpå följande året till 60 % procent.

Kiribati skall förvalta dessa medel på grundval av mål som parterna kommer överens om och den års- och flerårsplanering som görs i syfte att uppnå målen.

2.   För att genomföra bestämmelserna i punkt 1 skall gemenskapen och Kiribati, så snart protokollet har trätt i kraft, dock senast tre månader efter detta, enas i den gemensamma kommitté som anges i artikel 9 i avtalet om ett flerårigt sektorsprogram och tillämpningsföreskrifter för detta, med bland annat följande innehåll:

a)

Ettåriga och fleråriga riktlinjer för användningen av dels den andel av den ekonomiska ersättningen som anges i punkt 1, dels de specifika beloppen för initiativ som skall genomföras under 2007.

b)

Ettåriga och fleråriga mål för att på sikt kunna skapa hållbart och ansvarsfullt fiske, med beaktande av Kiribatis prioriteringar i den nationella fiskeripolitiken och i annan politik som hänger samman med eller påverkar främjandet av ett hållbart och ansvarsfullt fiske.

c)

Kriterier och förfaranden för årlig utvärdering av resultaten.

3.   Alla föreslagna ändringar av det fleråriga sektorsprogrammet och användningen av de specifika beloppen för initiativ som skall genomföras under 2007 skall godkännas av parterna i den gemensamma kommittén.

4.   Kiribati skall varje år anslå ett belopp som motsvarar den procentsats som anges i punkt 1 till genomförandet av det fleråriga programmet. Under protokollets första giltighetsår skall Europeiska gemenskapen underrättas om anslaget vid tidpunkten för det fleråriga sektorsprogrammets godkännande i den gemensamma kommittén. Därefter skall Kiribati varje år underrätta Europeiska gemenskapen om anslaget senast den 1 mars det berörda året.

5.   Om den årliga resultatutvärderingen av genomförandet av det fleråriga sektorsprogrammet motiverar det, får Europeiska gemenskapen begära en justering av den ekonomiska ersättning som avses i artikel 2.1 så att de medel som anslås till programmets genomförande anpassas till resultaten.

Artikel 8

Tvister – avbrytande av protokollets genomförande

1.   Alla tvister mellan parterna när det gäller tolkning eller tillämpning av detta protokoll skall bli föremål för överläggningar mellan parterna i den gemensamma kommitté som anges i artikel 9 i avtalet, om så krävs vid ett extraordinärt möte.

2.   Genomförandet av detta protokoll kan avbrytas på initiativ av endera parten om tvisten betraktas som allvarlig och överläggningarna i den gemensamma kommittén i enlighet med punkt 1 inte har lett till att tvisten har kunnat lösas i godo; detta skall dock inte påverka tillämpningen av artikel 9.

3.   Den part som vill avbryta protokollets tillämpning skall skriftligen meddela detta minst tre månader före den dag då parten tänker avbryta tillämpningen.

4.   Om tillämpningen avbryts skall parterna fortsätta överläggningarna för att försöka lösa tvisten i godo. Om en sådan lösning nås skall tillämpningen återupptas och den ekonomiska ersättningen skall minskas i proportion till hur länge protokollets tillämpning har varit avbruten.

Artikel 9

Avbrytande av protokollets genomförande på grund av utebliven betalning

Om inte annat följer av artikel 6 kan genomförandet av detta protokoll avbrytas på följande villkor om Europeiska gemenskapen inte verkställer betalningarna enligt artikel 2:

a)

Kiribatis behöriga myndigheter skall underrätta Europeiska kommissionen om den uteblivna betalningen. Europeiska kommissionen skall göra lämpliga kontroller och vid behov verkställa betalningen senast 60 arbetsdagar efter att ha tagit emot anmälan.

b)

Om gemenskapen utan att lämna tillräckliga skäl inte verkställer betalningen inom den tidsfrist som anges i artikel 2.6 har de behöriga myndigheterna i Kiribati rätt att avbryta protokollets tillämpning. De skall utan dröjsmål underrätta Europeiska kommissionen om detta.

c)

Tillämpningen av protokollet skall återupptas så snart betalningen i fråga har gjorts.

Artikel 10

Tillämplig lag

Gemenskapsfartygens verksamhet i Kiribatis vatten enligt detta protokoll skall regleras av kiribatisk lag, om inte något annat följer av avtalet eller detta protokoll och dess bilaga med tillägg.

Artikel 11

Översynsklausul

Under det tredje tillämpningsåret för protokollet, dess bilaga och tillägg får parterna se över bestämmelserna i protokollet, bilagan och tilläggen och, vid behov, göra ändringar.

Artikel 12

Upphävande

Bilagan till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Kiribati om fiske utanför Kiribatis kust skall upphöra att gälla och ersättas med bilagan till detta protokoll.

Artikel 13

Ikraftträdande

1.   Detta protokoll och dess bilaga med tillägg träder i kraft den dag då parterna underrättar varandra om att de förfaranden som är nödvändiga för detta ändamål har slutförts.

2.   Det skall tillämpas från och med den 16 september 2006.

BILAGA

Villkor för gemenskapsfartygens fiskeverksamhet i Kiribatis fiskezon

KAPITEL I

REGISTRERING OCH LICENSER

AVSNITT 1

Registrering

1.   De gemenskapsfartyg som fiskar i Kiribatis fiskezon måste ha ett registreringsnummer som utfärdas av de behöriga myndigheterna i Kiribati.

2.   Ansökningar om registrering skall lämnas på blanketten i tillägg 1 som Kiribatis fiskerimyndigheter tillhandahåller för detta.

3.   Registrering kan inte ske förrän ett foto, 15 × 20 cm, på det ansökande fartyget mottagits och en registreringsavgift på 600 EUR per fartyg betalats till Kiribatis regerings konto nr 1 i enlighet med artikel 2.7 i protokollet, och eventuella avgifter betalats av avsändaren.

AVSNITT 2

Licenser

1.   Endast behöriga fartyg kan få licens för att fiska i Kiribatis fiskezon inom ramen för protokollet om fastställande av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning enligt partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kiribati för den period som sträcker sig från och med den dag då avtalet träder i kraft till och med den 15 september 2012.

2.   För att ett fartyg skall vara behörigt får inte fartygsägaren, befälhavaren eller själva fartyget vara förbjudna att fiska i Kiribati. Deras mellanhavanden med Kiribatis myndigheter skall vara ordnade, i den bemärkelsen att de skall ha fullgjort alla tidigare skyldigheter som uppstått genom deras fiskeverksamhet i Kiribati inom ramen för fiskeavtal som slutits med gemenskapen.

3.   Gemenskapsfartyg som ansöker om fiskelicens får företrädas av ett ombud med hemvist i Kiribati. Ombudets namn och adress skall anges i licensansökan. Fartyg som ansöker om en fiskelicens som tillåter lossning eller omlastning i en kiribatisk hamn måste dock företrädas av ett ombud med hemvist i Kiribati.

4.   Gemenskapens behöriga myndigheter skall, för varje fartyg som önskar bedriva fiske enligt avtalet, lämna in en ansökan till Kiribatis fiskeriministerium minst 15 dagar före den begärda giltighetstidens början.

5.   Ansökan skall lämnas in till Kiribatis fiskeriministerium på en blankett som överensstämmer med förlagan i tillägg I.

6.   Licensansökan skall innehålla följande:

Ett bevis för att avgiften för licensens giltighetstid är betald.

Alla andra handlingar eller intyg som krävs enligt särskilda bestämmelser för den aktuella fartygstypen enligt detta protokoll.

7.   Avgiften skall betalas till Kiribatis regerings konto nr 1 i enlighet med artikel 2.7 i protokollet, och eventuella avgifter skall betalas av avsändaren.

8.   Avgifterna skall inbegripa alla nationella och lokala avgifter. Dessa avgifter skall dock inte omfatta hamn-, omlastnings- och serviceavgifter.

9.   Licensen skall utfärdas via Europeiska kommissionens delegation i Kiribati (nedan kallad ”delegationen”) till fartygsägarna eller deras ombud inom 15 dagar efter det att Kiribatis fiskeriministerium har mottagit den dokumentation som avses i punkt 6.

10.   Om delegationens kontor är stängt vid den tidpunkt då licensen undertecknas får licensen, vid behov, skickas direkt till fartygets ombud med kopia till delegationen.

11.   Licensen skall utfärdas för ett visst fartyg och får inte överföras.

12.   Vid force majeure skall på gemenskapens begäran licensen för ett fartyg ersättas med en ny licens för ett annat fartyg ur samma kategori, utan att någon ny avgift behöver betalas. I så fall skall de båda fartygens sammanlagda fångst ligga till grund för beräkningen av huruvida ytterligare betalningar skall göras.

13.   Ägaren till det fartyg vars licens skall ersättas, eller dennes ombud, skall via delegationen lämna tillbaka den licens som skall annulleras till Kiribatis behöriga myndigheter.

14.   Den nya licensen skall börja gälla samma dag som fartygsägaren lämnar tillbaka den annullerade licensen till Kiribatis fiskeriministerium. Delegationen skall informeras om överföringen av licensen.

15.   Licensen skall alltid förvaras ombord på fartyget. Så snart Kiribatis myndigheter får meddelande om förskottsbetalning från Europeiska kommissionen skall fartyget föras in i en förteckning över fartyg med tillstånd att fiska, vilken därefter skall skickas till de myndigheter i Kiribati som ansvarar för fiskerikontroll. En kopia av förteckningen kan erhållas via fax i avvaktan på den riktiga licensen. Kopian skall förvaras ombord på fartyget.

AVSNITT 3

Giltighet och avgifter

1.   Licenserna har en giltighetstid på ett år. De kan förnyas.

2.   Avgiften skall vara 35 EUR per ton som fångas i Kiribatis fiskezon för notfartyg för tonfiskfiske och tonfiskfartyg för fiske med ytlångrev.

3.   Licenserna skall utfärdas efter det att följande schablonbelopp har betalats till de behöriga nationella myndigheterna:

21 000 EUR per notfartyg för tonfiskfiske, motsvarande avgifterna för en årsfångst av 600 ton långvandrande och närstående arter.

4 200 EUR per tonfiskfartyg för fiske med ytlångrev, motsvarande avgifterna för en årsfångst av 120 ton långvandrande och närstående arter.

4.   Senast den 30 juni år n + 1 skall Europeiska gemenskapernas kommission göra en slutavräkning av avgifterna för fisket under år n, på grundval av de fångstdeklarationer som varje fartygsägare lämnat och som bekräftats av de vetenskapliga institut som ansvarar för kontrollen av fångstuppgifter i medlemsstaterna, exempelvis IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografia), IPIMAR (Instituto de Investigaçao das Pescas e do Mar) och av SPC (Secretariat of the Pacific community).

5.   Slutavräkningen skall överlämnas samtidigt till Kiribatis fiskeriministerium och till fartygsägarna för granskning och godkännande. Kiribatis myndigheter kan göra invändningar mot avräkningen inom 30 arbetsdagar efter dagen för överlämnandet och skall då ge väl motiverade skäl till detta. Vid meningsskiljaktigheter skall den gemensamma kommittén rådfrågas. Om inga invändningar framförs inom den fastställda tidsfristen skall slutavräkningen godkännas.

6.   Fartygsägarna skall göra eventuella kompletterande inbetalningar till de behöriga myndigheterna i Kiribati senast den 30 september efterföljande år till Kiribatis regerings konto nr 1 i enlighet med artikel 2.7 i protokollet, och eventuella avgifter skall betalas av avsändaren.

7.   Om slutavräkningen ger ett lägre belopp än det förskott som anges i punkt 3 i detta avsnitt, skall det resterande beloppet inte betalas tillbaka till fartygsägaren.

KAPITEL II

FISKEZONER

1.   Fartygen skall ha rätt att fiska i Kiribatis fiskezon med undantag av de områden som på sjökort 83005-FLC, i enlighet med den kiribatiska regeringens ”Fisheries Ordinance” (Kap. 33) och ”Marine Zone (Declaration) Act”, betecknas som fredade områden. Kiribati skall meddela Europeiska kommissionen varje ändring av nämnda fiskezoner minst två månader innan ändringarna börjar tillämpas.

2.   Under alla förhållanden skall fiske vara förbjudet i följande områden:

Inom tolv sjömil från baslinjerna.

Inom tre sjömil från eventuella förankrade anordningar som samlar in fisk vars placering skall meddelas med hjälp av geografiska koordinater.

3.   När det gäller notfartyg för tonfiskfiske skall fiske vara förbjudet inom 60 sjömil från öarna Tarawa, Kanton och Kiritimatis baslinjer.

KAPITEL III

FÅNGSTRAPPORTERING OCH LANDNINGSDEKLARATIONER

1.   Befälhavaren skall via fax eller e-post och enligt instruktionerna i tillägg IV meddela Director of Fisheries uppgifter om tid, position och fångst ombord för de fiskefartyg som har fått licens vid följande tidpunkter:

Senast 24 timmar före fartygets inträde i Kiribatis fiskezon och omedelbart efter det att fartyget lämnat zonen.

Varje tisdag som fartyget befinner sig i Kiribatis fiskezon efter rapporten om inträde i zonen eller efter den senaste veckorapporten.

Minst 48 timmar före beräknad ankomsttid till någon av Kiribatis hamnar och omedelbart efter avsegling.

Omedelbart efter omlastning av fångsten till godkänt kyltransportfartyg.

Senast 24 timmar före bunkring från ett godkänt bunkerfartyg.

Informationen skall meddelas via fax (686) 211 20/222 87 eller e-post till följande adress: fleu@mnrd.gov.ki.

2.   Ett fartyg som ertappas med att fiska utan att ha informerat Director of Fisheries skall anses ha brutit mot kiribatisk lag.

Under licensernas ettåriga giltighetstid skall fångstdeklarationerna innehålla uppgifter om de fångster ett fartyg gjort vid varje fiskeresa i WCPFC-området (fiskerikommissionen för västra och mellersta Stilla havet). Med varje omlastning eller landning av fångster i WCPFC-området inleds en ny fiskeresa.

3.1   Fartygen skall deklarera sina fångster på motsvarande formulär i loggboken, i enlighet med förlagan i tilläggen III A och III B. För de perioder då fartyget inte uppehåller sig i Kiribatis vatten skall uppgiften ”Utanför Kiribatis exklusiva ekonomiska zon” eller namnet på motsvarande exklusiva ekonomiska zon i en annan berörd kuststat i WCPFC-området föras in i ovannämnda loggbok.

4.   Vid tillämpningen av denna bilaga mäts varaktigheten av ett gemenskapsfartygs fiskeresa i Kiribatis vatten på något av följande sätt:

Från fartygets inträde i Kiribatis fiskezon till dess utträde.

Från fartygets inträde i Kiribatis fiskezon till dess fartyget gör en omlastning.

Från fartygets inträde i Kiribatis fiskezon till dess fartyget gör en landning i Kiribati.

5.   Alla fartyg som enligt avtalet har rätt att fiska i Kiribatis vatten skall rapportera sina fångster till Kiribatis fiskeriministerium, så att dess myndigheter kan kontrollera fångstmängderna och få dem bekräftade av de behöriga vetenskapliga instituten i enlighet med förfarandet i kapitel I avsnitt 3 punkt 4 i denna bilaga. Nedan följer närmare föreskrifter för fångstdeklarationer:

Loggboken skall överlämnas i original till de lokala behöriga myndigheterna i Kiribati eller skickas per rekommenderad post eller med budtjänst till Kiribatis fiskeriministerium inom 45 dagar efter det att den sista fiskeresan avslutats under perioden i fråga. Kopior skall sändas elektroniskt eller per fax samtidigt till flaggmedlemsstaten och Kiribatis fiskeriministerium.

Blanketterna skall fyllas i läsligt med stora tryckbokstäver och undertecknas av fartygets befälhavare eller dennes juridiska ombud.

6.   Kiribatis regering förbehåller sig rätten att dra in licensen för fartyg som inte följer bestämmelserna i detta kapitel till dess att alla formkrav har uppfyllts och att döma till påföljd enligt kiribatisk lag.

7.   Director of Fisheries och fartygsägarna skall behålla en kopia av fax- eller e-postmeddelandena till dess att båda parter har godkänt den slutliga avgiftssammanräkning som avses i kapitel 1.

8.   Ägare till tonfiskfiskefartyg skall visa upp en kopia på intyg om landning efter varje avslutad fiskeresa som helt eller delvis ägt rum i Kiribatis fiskezon. Om denna bestämmelse inte iakttas, förbehåller sig Director of Fisheries rätten att dra in licensen för det fartyg som inte följer bestämmelserna till dess att dessa formkrav har uppfyllts och att döma till påföljder enligt kiribatisk lag.

KAPITEL IV

PÅMÖNSTRING AV SJÖMÄN

1.   Ägare till notfartyg för tonfiskfiske eller till tonfiskfartyg för fiske med ytlångrev skall anställa medborgare i AVS-länderna, däribland medborgare i Kiribati, på följande villkor och med följande förbehåll:

För flottan av notfartyg för tonfiskfiske gäller att minst sex sjömän från AVS-länderna skall mönstras på under fiskeåret för tonfisk i Kiribatis fiskezon.

För flottan av fartyg för fiske med ytlångrev gäller att minst fyra sjömän från AVS-länderna skall mönstras på under fiskeåret i Kiribatis fiskezon.

2.   Fartygsägarna skall bemöda sig om att mönstra på ytterligare sjömän från Kiribati.

3.   Fartygsägarna får fritt välja vilka sjömän de skall anställa till sina fartyg från namnen på de förteckningar som har tillhandahållits av de behöriga myndigheterna i berörda AVS-länder, däribland Kiribati.

4.   Om avtal ingås med kiribatiska medborgare enligt punkt 1 i den här artikeln, skall fartygsägaren eller dennes ombud meddela Kiribatis behöriga myndigheter namnen på de kiribatiska sjömän som mönstrat på fartyget i fråga, med uppgift om deras befattning i besättningen.

5.   Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter på arbetet skall gälla fullt ut för de sjömän som anställs på gemenskapsfartygen. Detta gäller särskilt föreningsfriheten, erkännandet av den kollektiva förhandlingsrätten och undanröjandet av diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning.

6.   Anställningsavtal för kiribatiska sjömän enligt punkt 1 i den här artikeln, skall upprättas mellan fartygsägarnas ombud och sjömännen eller deras fackförening eller ombud i samråd med Kiribatis sjöfartsmyndigheter. De undertecknande parterna skall få varsin kopia. Avtalen skall säkerställa att sjömännen omfattas av det sociala trygghetssystem som är tillämpligt på dem, med liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring.

7.   Sjömännens lön skall betalas av fartygsägarna. Innan licenser utfärdas skall fartygsägarna eller deras ombud komma överens om lönen med myndigheterna i det berörda AVS-landet. De lokala sjömännens lönevillkor får dock inte vara sämre än de som gäller för besättningar från Kiribati och under inga förhållanden sämre än ILO:s normer.

8.   Sjömän som anställs på gemenskapsfartyg skall anmäla sig hos fartygets befälhavare dagen före den föreslagna påmönstringsdagen. Om sjömannen inte infinner sig vid det datum och klockslag som fastställts för påmönstring, skall fartygsägaren automatiskt vara befriad från skyldigheten att anställa sjömannen.

9.   Om AVS-sjömän inte mönstras på av andra skäl än de som anges i föregående punkt är ägarna till de berörda gemenskapsfartygen skyldiga att, för varje dag av fiskeresan i det berörda AVS-landets vatten, betala ett schablonbelopp på 20 EUR per dag. Detta belopp skall betalas senast vid den tidpunkt som fastställs i kapitel I avsnitt 2 punkt 6 i denna bilaga. Gemenskapsfartygens ägare skall vid inträde i Kiribatis exklusiva ekonomiska zon skicka ut ett meddelande om antalet AVS-sjömän ombord.

10.   Beloppet skall användas till utbildning av lokala sjömän och skall betalas till det konto som uppges av myndigheterna i det berörda AVS-landet.

KAPITEL V

TEKNISKA BESTÄMMELSER

Fartygen skall följa de bestämmelser och rekommendationer som antagits av WCPFC för regionen när det gäller fiskeredskap, deras tekniska specifikationer och alla andra tekniska bestämmelser som gäller för deras fiskeverksamhet.

KAPITEL VI

OBSERVATÖRER

1.   Vid registreringen skall samtliga gemenskapsfartyg betala 400 EUR till ”Fisheries Observers Project Fund” genom att sätta in detta belopp på Kiribatis regerings konto nr 4, i enlighet med artikel 2.7 i protokollet, och eventuella avgifter skall betalas av avsändaren.

2.   Fartyg som enligt avtalet har rätt att fiska i Kiribatis vatten skall på nedanstående villkor ta ombord observatörer som utses av WCPFC.

Gemenskapsfartygen skall på begäran av WCPFC ta ombord en observatör som utsetts av denna organisation och som skall ha till uppgift att kontrollera fångsterna i Kiribatis vatten.

WCPFC skall upprätta en förteckning över de fartyg som skall ta ombord en observatör samt en förteckning över de observatörer som utsetts. Förteckningarna skall hållas uppdaterade. De skall sändas till Europeiska kommissionen så snart de har upprättats och därefter var tredje månad om de har uppdaterats.

WCPFC skall i samband med att licensen utfärdas, dock senast 15 dagar före det datum som planerats för ombordtagande av en observatör, meddela de berörda fartygsägarna eller deras ombud namnet på den observatör som är utsedd att placeras ombord på fartyget.

3.   Observatören skall vara ombord så länge fiskeresan varar. På uttrycklig begäran från WCPFC kan dock denna vistelse fördelas på flera fiskeresor beroende på den genomsnittliga längden för ett visst fartygs fiskeresor. Begäran skall framföras av WCPFC samtidigt som den meddelar namnet på den observatör som är utsedd att placeras ombord på det berörda fartyget.

4.   Villkoren för observatörens ombordstigning skall fastställas i samråd mellan fartygsägaren eller dennes ombud och WCPFC.

5.   När fartygsägaren meddelats förteckningen över utvalda fartyg skall observatören tas ombord i den hamn som fartygsägaren väljer och vid början av den första fiskeresan i Kiribatis vatten.

6.   Fartygsägarna skall inom två veckor och tio dagar i förväg meddela vilken dag och i vilken hamn i underregionen de tänker ta ombord observatörer.

7.   Om observatören tas ombord i en hamn utanför underregionen, skall observatörens resekostnader betalas av fartygsägaren. Om ett fartyg med en regional observatör ombord lämnar den regionala fiskezonen skall alla åtgärder vidtas för att se till att observatören kan återvända så snart som möjligt, på fartygsägarens bekostnad.

8.   Om observatören inte har infunnit sig på överenskommen plats tolv timmar efter utsatt tid, skall fartygsägaren automatiskt befrias från skyldigheten att ta ombord observatören.

9.   Observatören skall behandlas som en befälsperson ombord. Observatören skall ha följande uppgifter:

Observera fartygens fiskeverksamhet.

Kontrollera fartygens position vid fiske.

Göra biologisk provtagning inom ramen för vetenskapliga program.

Upprätta en förteckning över de fiskeredskap som används.

Kontrollera fångstuppgifterna i fiskeloggboken för Kiribatis vatten.

Kontrollera bifångsternas procentandel och göra en uppskattning av hur stora mängder av säljbara fiskarter som kastas överbord.

På lämpligt sätt rapportera fiskeuppgifter en gång i veckan när fartyget bedriver fiske i Kiribatis vatten, även uppgifter om mängden fångst eller bifångst.

10.   Befälhavarna skall göra allt de kan för att garantera observatörens fysiska säkerhet och välbefinnande vid tjänsteutövningen.

11.   Observatörerna skall ha tillgång till de hjälpmedel som behövs för deras tjänsteutövning. Befälhavarna skall ge observatörerna tillgång till de kommunikationsmedel som är nödvändiga för deras tjänsteutövning, de handlingar som är direkt förbundna med fartygets fiskeverksamhet, i synnerhet fiskeloggbok och skeppsdagbok, och till de delar av fartyget som är nödvändiga för att underlätta observatörens tjänsteutövning.

12.   Observatörerna skall under vistelsen på fartygen

vidta alla lämpliga åtgärder för att deras ombordstigning och närvaro ombord på fartyget inte skall avbryta eller hindra fisket, och

respektera egendom och utrustning ombord samt sekretessen för alla fartygshandlingar.

13.   När observationsperioden är avslutad och innan fartyget lämnas skall observatören upprätta en aktivitetsrapport som skall skickas till WCPFC med kopia till fartygets befälhavare.

14.   Fartygsägaren skall stå för observatörens kost och logi på samma villkor som gäller för befälspersoner, med hänsyn till de praktiska möjligheterna på fartyget.

15.   Observatörens lön och sociala avgifter skall betalas av WCPFC.

16.   Parterna skall snarast möjligt tillsammans med berörda tredjeländer diskutera utformningen av ett regionalt observatörssystem och val av behörig regional fiskeriorganisation. I avvaktan på att ett regionalt observatörssystem kommer till stånd skall de fartyg som enligt avtalet har rätt att fiska i Kiribatis vatten i stället för regionala observatörer ta ombord observatörer som har utsetts av de behöriga myndigheterna i Kiribati i enlighet med reglerna ovan.

KAPITEL VII

KONTROLL

1.   Europeiska gemenskapen skall föra och uppdatera en förteckning över fartyg som har en fiskelicens enligt detta protokoll. Förteckningen skall, så snart den är upprättad och därefter varje gång den uppdateras, skickas till de myndigheter i Kiribati som har ansvaret för fiskerikontrollen.

2.   Inträde i och utträde ur fiskezonen

Minst tre timmar innan ett gemenskapsfartyg har för avsikt att inträda i eller utträda ur Kiribatis fiskezon skall det meddela detta till de behöriga myndigheter i Kiribati som har ansvaret för fiskerikontrollen, i enlighet med tillägg IV. De skall också uppge de totala fångstmängderna och vilka arter de har ombord.

Samtidigt med meddelandet om utträde skall fartyget också uppge sin position. Meddelandet skall i första hand lämnas via fax, men kan också lämnas via radio eller e-post om fartyget saknar fax.

Fartyg som ertappas med att bedriva fiske utan att ha underrättat de behöriga myndigheterna i Kiribati skall betraktas som fartyg som bryter mot gällande bestämmelser.

Telefonnummer, faxnummer och e-postadresser skall också meddelas när fiskelicenserna utfärdas.

3.   Kontroller

Befälhavare på gemenskapsfartyg som bedriver fiskeverksamhet i Kiribatis vatten skall låta kiribatiska tjänstemän med ansvar för inspektion och kontroll av fiskeverksamhet komma ombord, och underlätta deras tjänsteutövning.

Tjänstemännen skall inte stanna ombord längre än tjänsteutövningen kräver.

Efter inspektion och kontroll skall ett intyg utfärdas till fartygets befälhavare.

4.   Märkning av fartyg

Gemenskapsfartygen skall vara försedda med externa tecken i enlighet med FAO:s regler.

5.   Satellitövervakning

Alla gemenskapsfartyg som bedriver fiske enligt detta avtal skall övervakas med hjälp av satellit i enlighet med bestämmelserna i tillägg 5. Dessa bestämmelser skall träda i kraft den tionde dagen efter det att Kiribatis regering har meddelat delegationen att det organ som ansvarar för satellitövervakning av fiskefartyg i Kiribati har inlett sin verksamhet.

6.   Bordning

De behöriga myndigheterna i Kiribati skall inom 24 timmar underrätta flaggstaten och Europeiska kommissionen när ett gemenskapsfartyg har gjort sig skyldig till en överträdelse eller har dömts till påföljd i Kiribatis vatten.

Flaggstaten och Europeiska kommissionen skall samtidigt få en kortfattad rapport om omständigheterna kring och orsakerna till den bordning under vilken en överträdelse fastställdes.

7.   Bordningsprotokoll

När de behöriga myndigheterna i Kiribati har upprättat ett bordningsprotokoll skall detta undertecknas av fartygets befälhavare.

Underskriften skall inte inskränka befälhavarens rättigheter eller möjligheter att försvara sig mot en anklagelse om överträdelse.

Befälhavaren skall föra sitt fartyg till den hamn som anvisas av Kiribatis myndigheter. Vid mindre överträdelser får de behöriga myndigheterna i Kiribati tillåta att det bordade fartyget fortsätter sin fiskeverksamhet.

8.   Regler för bordning

Innan något domstolsförfarande inleds skall man försöka reglera överträdelsen genom förlikning. Detta förfarande skall vara avslutat senast fem arbetsdagar efter det att fartyget anlöpt hamn efter bordningen.

Vid en uppgörelse i godo skall bötesbeloppet fastställas i enlighet med kiribatisk lag.

Om frågan inte har kunnat lösas genom förlikning utan måste föras vidare till en behörig domstol, skall fartygsägaren ställa en säkerhet genom att till den bank som anges av de behöriga myndigheterna i Kiribati betala ett belopp vars storlek skall fastställas med hänsyn till de kostnader som har uppstått genom bordningen samt de bötes- och skadeståndsbelopp som skall betalas av de ansvariga för överträdelsen.

Säkerheten skall inte kunna dras tillbaka förrän det rättsliga förfarandet har avslutats. Den skall omedelbart frigöras om förfarandet avslutas utan fällande dom. Om böterna vid en fällande dom är lägre än den ställda säkerheten, skall det resterande beloppet frisläppas av de behöriga myndigheterna i Kiribati.

Fartyget skall släppas och besättningen få lämna hamnen

så snart de förpliktelser som följer av förlikningen har fullgjorts, eller

så snart den säkerhet som avses i tredje strecksatsen ovan har ställts och godkänts av de behöriga myndigheterna i Kiribati, i väntan på att det rättsliga förfarandet slutförs.

9.   Omlastning

Gemenskapsfartyg som vill lasta om fångst i Kiribatis vatten skall göra detta i någon av Kiribatis hamnar.

Fartygens ägare skall minst 48 timmar i förväg meddela Kiribatis behöriga myndigheter de uppgifter som anges i tillägg IV.

Omlastning skall betraktas som utträde ur Kiribatis fiskezon. Fartygen måste därför överlämna sina loggböcker till Kiribatis behöriga myndigheter och ange om de har för avsikt att fortsätta sin fiskeverksamhet eller lämna Kiribatis fiskezon, i enlighet med tillägg III A och III B.

Omlastning av fångst i Kiribatis fiskezon eller annan omlastning som inte följer bestämmelserna ovan är förbjuden i Kiribatis fiskezon. Överträdelse kan leda till påföljd enligt kiribatisk lag.

10.   Befälhavare på gemenskapsfartyg som deltar i landning eller omlastning i en hamn i Kiribati skall låta kiribatiska inspektörer kontrollera denna verksamhet och skall underlätta inspektörernas arbete. Efter avslutad inspektion skall fartygets befälhavare få en kopia av inspektionsrapporten.

Tillägg

I.

Republiken Kiribatis ansökningsblankett för registrering av fiskefartyg

II.

Ansökningsblankett för fiskelicens

III A.

Regional fiskeloggbok för notfartyg i södra Stilla havet

III B.

Regional fiskeloggbok för långrevsfartyg i Stilla havet

IV.

Rapportuppgifter

V.

VMS-protokoll

Tillägg I

Republiken Kiribati

Ansökningsblankett för registrering av fiskefartyg

Image

Image

Image

Tillägg II

Ansökan om fiskelicens

Image

Tillägg III A

Regional fiskeloggbok för notfartyg i södra Stilla havet

Image

Tillägg III B

Regional fiskeloggbok för långrevsfartyg i södra Stilla havet

Image

Tillägg IV

RAPPORTUPPGIFTER

Rapporter till Director of Fisheries

Tfn: (686) 210 99 Fax: (686) 211 20 E-post: flue@mfmrd.gov.ki

1.   Rapport om inträde i zonen

24 timmar före inträde innanför fiskegränsen:

a)

Rapportkod (ZENT).

b)

Registrerings- eller licensnummer.

c)

Anropssignal eller signalbokstäver.

d)

Datum för inträde (DDMMÅÅ).

e)

Tidpunkt för inträde (GMT).

f)

Position vid inträde.

g)

Total fångst ombord, vikt per art:

 

BONIT (SJ)___.__(Mt).

 

GULFENAD TONFISK (YF)___.__(Mt).

 

ÖVRIGA (OT)___.__(Mt).

t.ex. ZENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.10.89/0635Z/0230N;17610E/SK-510:YF-120:OT-10

2.   Rapport om utträde ur zonen

Omedelbart efter passering av fiskegränser:

a)

Rapportkod (ZDEP).

b)

Registrerings- eller licensnummer.

c)

Anropssignal eller signalbokstäver.

d)

Datum för utträde.

e)

Tidpunkt för utträde (GMT).

f)

Position vid utträde.

g)

Total fångst ombord, vikt per art:

 

BONIT (SJ)___.__(Mt).

 

GULFENAD TONFISK (YF)___.__(Mt).

 

ÖVRIGA (OT)___.__(Mt).

h)

Total fångst i zonen, vikt per art (se fångst ombord).

i)

Totalt antal fiskedagar (det faktiska antalet dagar då kast gjordes i zonen).

t.ex. ZDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/21.10.89/1045Z/0125S;16730E/SJ-450:YF-190:OT-4/SJ-42:BE-70:OT-1/14

3.   Veckorapport om position och fångst medan fartyget befinner sig i zonen

Varje tisdag som fartyget befinner sig innanför fiskegränsen efter rapporten vid inträde eller efter den senaste veckorapporten:

a)

Rapportkod (WPCR).

b)

Registrerings- eller licensnummer.

c)

Anropssignal eller signalbokstäver.

d)

Datum för WPCR (DDMMÅÅ).

e)

Position vid rapporteringen.

f)

Fångst sedan den senaste rapporten:

 

BONIT (SJ)___.__(Mt).

 

GULFENAD TONFISK (YF)___.__(Mt).

 

ÖVRIGA (OT)___.__(Mt).

g)

Fiskedagar sedan den senaste rapporten.

t.ex. WPCR/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.89/0140N;16710W/SJ-23:YF-9:OT-2.0/7

4.   Insegling i hamn, även insegling för omlastning, proviantering, för att sätta av besättning eller i nödsituation

Minst 48 timmar före insegling i hamn:

a)

Rapportkod (PENT).

b)

Registrerings- eller licensnummer.

c)

Anropssignal eller signalbokstäver.

d)

Rapportdatum (DDMMÅÅ).

e)

Position vid rapporteringen.

f)

Hamn.

g)

Beräknad ankomst (LST) DDMM:ttmm.

h)

Total fångst ombord, vikt per art:

 

BONIT (SJ)___.__(Mt).

 

GULFENAD TONFISK (YF)___.__(Mt).

 

ÖVRIGA (OT)___.__(Mt).

i)

Anledning till hamnbesöket.

t.ex. PENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/24.12.89/0130S;17010E/BETIO/26.12:1600L/SJ-562:YF-150:OT-4/TRANSSHIPPING

5.   Avsegling från hamn

Omedelbart efter avsegling från hamnen:

a)

Rapportkod (PDEP).

b)

Registrerings- eller licensnummer.

c)

Anropssignal eller signalbokstäver.

d)

Rapportdatum (DDMMÅÅ).

e)

Hamn.

f)

Datum och tidpunkt för avsegling (LST) DDMM:ttmm.

g)

Total fångst ombord, vikt per art:

 

BONIT (SJ)___.__(Mt).

 

GULFENAD TONFISK (YF)___.__(Mt).

 

ÖVRIGA (OT)___.__(Mt).

h)

Nästa bestämmelseort.

t.ex. PDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/30.12.89/BETIO/29.12:1600L/SJ-0.0:YF-0.0:OT-4/FISHING GROUND

6.   Inträde i eller utträde ur ett fredat område

Minst 12 timmar före inträde i och omedelbart efter utträde ur det fredade området:

a)

Typ av rapport (ENCA för inträde och DECA för utträde).

b)

Registrerings- eller licensnummer.

c)

Anropssignal eller signalbokstäver.

d)

Datum för ENCA eller DECA.

e)

Tidpunkt för ENCA eller DECA (GMT) DDMMÅÅ:ttmm.

f)

Position vid ENCA eller DECA (med en noggrannhet på en minut).

g)

Hastighet och kurs.

h)

Anledning till ENCA.

t.ex. ENCA/89TKS-PS001TN/JJAP2/30.12.89:1645Z/0130S;17010E/7:320/ENTER PORT

7.   Meddelande om bunkring

Senast 24 timmar före bunkring från godkänt tankfartyg:

a)

Typ av rapport (FUEL).

b)

Registrerings- eller licensnummer.

c)

Anropssignal eller signalbokstäver.

d)

Rapportdatum (GMT).

e)

Position vid rapportering (med en noggrannhet på en minut).

f)

Mängd bränsle ombord (kiloliter).

g)

Beräknat datum för bunkring.

h)

Beräknad position vid bunkring.

i)

Tankfartygets namn.

t.ex. FUEL/89TKS-PS001TN/JJAP2/06.02.90/0130S;17010E/35/08.02.90/0131S;17030E/CHEMSION

8.   Bunkringsrapport

Omedelbart efter bunkring från godkänt tankfartyg:

a)

Typ av rapport (BUNK).

b)

Registrerings- eller licensnummer.

c)

Anropssignal eller signalbokstäver.

d)

Datum och tidpunkt då bunkringen inleddes (GMT) DDMMÅÅ:ttmm.

e)

Position då bunkringen inleddes.

f)

Mängd bunkrat bränsle i kiloliter.

g)

Tidpunkt då bunkringen avslutades (GMT).

h)

Position då bunkringen avslutades.

i)

Tankfartygets namn.

t.ex. BUNK/89TKS-S001TN/JJAP2/08.02.90:1200Z/0131S;17030E/160/08.02.90:1800Z/0131S;17035E/CRANE PHOENIX

9.   Omlastningsrapport

Omedelbart efter omlastning i en godkänd hamn i Kiribati till ett godkänt transportfartyg:

a)

Typ av rapport (TSHP).

b)

Registrerings- eller licensnummer.

c)

Anropssignal eller signalbokstäver.

d)

Lossningsdatum (DDMMÅÅ).

e)

Lossningshamn.

f)

Omlastad fångst, vikt per art:

 

BONIT (SJ)___.__(Mt).

 

GULFENAD TONFISK (YF)___.__(Mt).

 

ÖVRIGA (OT)___.__(Mt).

g)

Kyltransportfartygets namn.

h)

Fångstens destination.

t.ex. TSHP/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.89/BETIO/SJ-450:YF-150:OT-0.0/JAPANSTAR/PAGO PAGO

10.   Slutrapport

Inom 48 timmar efter det att en resa avslutats genom lossning av fångsten i annan hamn (utanför Kiribati), inbegripet operationell hamn, eller hemmahamn:

a)

Typ av rapport (COMP).

b)

Fartygets namn.

c)

Licensnummer.

d)

Anropssignal eller signalbokstäver.

e)

Lossningsdatum (DDMMÅÅ).

f)

Lossad fångst, per art:

 

BONIT (SJ)___.__(Mt).

 

GULFENAD TONFISK (YF)___.__(Mt).

 

ÖVRIGA (OT)___.__(Mt).

g)

Hamn.

t.ex. COMP/89TKS-PS001TN/JJAP2/26.12.89/SJ-670:YF-65:OT-0.0/BETIO

Tillägg V

VMS-protokoll

Bestämmelser rörande satellitövervakning av gemenskapsfartyg som bedriver fiske i Kiribatis exklusiva ekonomiska zon

1.   Detta protokoll kompletterar protokollet om fastställande för perioden 16 september 2006–15 september 2012 av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning enligt partnerskapsavtalet om fiske mallan Europeiska gemenskapen och Republiken Kiribati och skall tillämpas enligt punkt 5 i kapitel VII – Kontroll i bilagan.

2.   Alla fiskefartyg med en största längd över 15 meter som fiskar enligt fiskeavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Kiribati skall satellitövervakas när de befinner sig i Kiribatis exklusiva ekonomiska zon.

För att satellitövervakning skall kunna ske skall Kiribatis myndigheter meddela Europeiska gemenskapen koordinaterna (latitud och longitud) för Kiribatis exklusiva ekonomiska zon.

Kiribatis myndigheter skall överlämna dessa uppgifter i elektroniskt format, uttryckta i decimalgrader (WGS 84).

3.   Parterna skall utbyta uppgifter om X.25-adresser och de specifikationer som skall användas i elektronisk kommunikation mellan respektive kontrollcenter enligt villkoren i punkterna 5–7. I dessa uppgifter skall i möjligaste mån ingå namn, telefon-, telex- och faxnummer samt e-postadresser (Internet eller X.400) som kan användas för vanliga meddelanden mellan kontrollcentren.

4.   Fartygens position skall fastställas med en felmarginal på mindre än 500 m med ett konfidensintervall på 99 procent.

5.   Då ett fartyg, som fiskar enligt avtalet och satellitövervakas enligt gemenskapslagstiftningen, inträder i Kiribatis exklusiva ekonomiska zon, skall flaggstatens kontrollcenter omedelbart börja sända återkommande positionsrapporter (identifiering av fartyget, longitud, latitud, kurs och hastighet) med högst tre timmars mellanrum till Kiribatis fiskeövervakningscenter (FMC). Dessa meddelanden skall identifieras som positionsrapporter.

6.   De meddelanden som avses i punkt 5 skall sändas elektroniskt i X.25-format utan något tilläggsprotokoll. Meddelandena skall skickas i realtid, i det format som anges i tabell II.

7.   Vid tekniska problem eller om utrustningen för permanent satellitövervakning ombord på ett fiskefartyg inte fungerar, skall fartygets befälhavare i god tid faxa den information som anges i punkt 5 till flaggstatens kontrollcenter och till Kiribatis fiskeövervakningscenter (FMC). I sådana fall skall det skickas en sammanfattande positionsrapport var åttonde timme. Den sammanfattande positionsrapporten skall omfatta positionerna var tredje timme så som de registrerats av fartygets befälhavare i enlighet med punkt 5.

Flaggstatens kontrollcenter skall omedelbart vidarebefordra meddelandena till Kiribatis fiskeövervakningscenter. Bristfällig utrustning skall repareras eller ersättas senast inom en månad. Om denna tidsfrist överskrids måste fartyget i fråga lämna Kiribatis exklusiva ekonomiska zon.

8.   Flaggstaternas kontrollcenter skall övervaka sina fartygs rörelser i Kiribatis vatten. Om övervakningen av fartygen inte sker enligt föreskrivna regler skall Kiribatis fiskeövervakningscenter underrättas så snart detta upptäcks och förfarandet i punkt 7 tillämpas.

9.   Om Kiribatis fiskeövervakningscenter upptäcker att flaggstaten inte överför information enligt punkt 5 skall Europeiska kommissionens behöriga avdelningar omedelbart underrättas.

10.   De övervakningsdata som meddelas den andra parten enligt dessa bestämmelser är uteslutande avsedda för Kiribatis myndigheters kontroll och övervakning av den gemenskapsflotta som fiskar enligt avtalet mellan gemenskapen och Kiribati. Uppgifterna får inte under några omständigheter vidarebefordras till andra parter.

11.   Maskin- och programvara för fartygets övervakningssystem måste vara tillförlitlig och får inte gå att manipulera, dvs. felaktiga positioner skall inte kunna läggas in eller skickas och uppgifter får inte kunna ändras.

Systemet skall vara helautomatiskt och fungera under alla miljö- och väderförhållanden. Satellitföljaren får inte förstöras, skadas, göras obrukbar eller manipuleras på annat sätt.

Befälhavarna på fartygen skall se till att

uppgifterna inte ändras på något sätt,

antenner som är kopplade till satellitföljarna inte blockeras på något sätt,

strömtillförseln till satellitföljarna inte avbryts, och att

satellitföljarna inte demonteras.

12.   Parterna har enats om att på begäran utbyta information om den utrustning som används för satellitövervakningen för att försäkra sig om att all utrustning är fullt kompatibel med den andra partens krav i samband med dessa bestämmelser.

13.   Alla tvister om tolkningen eller tillämpningen av dessa bestämmelser skall bli föremål för samråd mellan parterna i den gemensamma kommitté som anges i artikel 9 i avtalet.

14.   Parterna är överens om att vid behov revidera dessa bestämmelser.

Överföring av VMS-meddelanden till Kiribati

positionsrapport

Typ av data

Kod

Obligatorisk/frivillig

Kommentarer

Ny rapport

SR

F

Systemuppgift – anger början på rapporten

Mottagare

AD

F

Uppgifter om meddelandet – mottagarens ISO-landskod Alpha 3

Avsändare

FR

F

Uppgifter om meddelandet – avsändarens ISO-landskod Alpha 3

Flaggstat

FS

F

 

Typ av meddelande

TM

F

Uppgifter om meddelandet – typ av meddelande, ”POS”

Radioanropssignal

RC

F

Fartygsuppgift – fartygets internationella radioanropssignal

Avtalspartens interna referensnummer

IR

F

Avtalspartens unika nummer (flaggstatens ISO3-kod följd av ett nummer)

Externt registreringsnummer

XR

F

Fartygsuppgift – numret på fartygets sida

Latitud

LA

F

Uppgift om fartygets position – i grader och minuter N/S ggmm (WGS84)

Longitud

LO

F

Uppgift om fartygets position – i grader och minuter Ö/V ggmm (WGS84)

Kurs

CO

F

Fartygets kurs på en 360-gradig skala

Hastighet

SP

F

Fartygets hastighet angiven i knop med en decimal

Datum

DA

F

Uppgift om fartygets position – UTC-datum för position (ÅÅÅÅMMDD)

Tid

TI

F

Uppgift om fartygets position – UTC-tid för position UTC (TTMM)

Slut på rapporten

ER

F

Systemuppgift – anger slutet på rapporten

Tecken: ISO 8859.1

En dataöverföring struktureras på följande sätt:

Ett dubbelt snedstreck (//) och en kod anger överföringens början.

Ett enkelt snedstreck (/) avdelar koden och datatypen.

Frivilliga uppgifter skall införas mellan ”Ny rapport” och ”Slut på rapporten”.

Kiribatis exklusiva ekonomiska zons gränser

Koordinater för zonen

Uppgifter om Kiribatis fiskeövervakningscenter (FMC)

Centrets namn:

Tfn VMS:

Fax VMS:

E-post VMS:

Tfn DSPG:

Fax DSPG:

Adress X.25 =

Meddelande om inträde/utträde:


7.8.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 205/35


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 894/2007

av den 23 juli 2007

om ingående av ett partnerskapsavtal om fiske mellan Demokratiska republiken São Tomé e Príncipe och Europeiska gemenskapen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 jämförd med artikel 300.2 och artikel 300.3 första stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Gemenskapen och Demokratiska republiken São Tomé e Príncipe har förhandlat fram och paraferat ett partnerskapsavtal om fiske som ger gemenskapens fiskare möjligheter att fiska i vatten under Demokratiska republiken São Tomé e Príncipes överhöghet och jurisdiktion.

(2)

Det ligger i gemenskapens intresse att godkänna detta avtal.

(3)

Det är nödvändigt att fastställa hur fiskemöjligheterna skall fördelas mellan medlemsstaterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Partnerskapsavtalet om fiske mellan Demokratiska republiken São Tomé e Príncipe och gemenskapen godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer denna förordning.

Artikel 2

De fiskemöjligheter som fastställs i protokollet till avtalet skall fördelas mellan medlemsstaterna enligt följande:

Fiskekategori

Fartygstyp

Medlemsstat

Licens eller kvot

Tonfiskfiske

Notfartyg för tonfiskfiske, med frysanläggning:

Spanien

13

Frankrike

12

Tonfiskfiske

Tonfiskfartyg för fiske med ytlångrev

Spanien

13

Portugal

5

Om licensansökningarna från de berörda medlemsstaterna inte uttömmer de fiskemöjligheter som fastställs i protokollet, får kommissionen beakta licensansökningar från övriga medlemsstater.

Artikel 3

De medlemsstater vars fartyg fiskar enligt avtalet skall meddela kommissionen hur stora mängder av varje bestånd som fångas i São Tomé e Príncipes fiskezon i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 500/2001 av den 14 mars 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2847/93 beträffande övervakning av de fångster som gemenskapens fiskefartyg fiskar i tredje lands farvatten och på öppet hav (1).

Artikel 4

Rådets ordförande bemyndigas att utse de personer som skall ha rätt att underteckna avtalet med bindande verkan för gemenskapen.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juli 2007.

På rådets vägnar

L. AMADO

Ordförande


(1)  EGT L 73, 15.3.2001, s. 8.


PARTNERSKAPSAVTAL OM FISKE

mellan Demokratiska Republiken São Tomé e Príncipe och Europeiska gemenskapen

DEMOKRATISKA REPUBLIKEN SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE,

nedan kallad ”São Tomé e Príncipe”,

och

EUROPEISKA GEMENSKAPEN,

nedan kallad ”gemenskapen”,

nedan kallade ”parterna”,

SOM BEAKTAR det nära samarbetet mellan gemenskapen och São Tomé e Príncipe, framför allt inom ramen för Cotonou-avtalet, och den ömsesidiga viljan att intensifiera förbindelserna,

SOM BEAKTAR de båda parternas vilja att främja ett ansvarsfullt utnyttjande av fiskeresurserna genom samarbete,

MED HÄNSYN TILL Förenta nationernas havsrättskonvention,

SOM ÄR BESLUTNA att tillämpa besluten och rekommendationerna från Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten, nedan kallad ”ICCAT”,

SOM ÄR MEDVETNA om betydelsen av principerna i uppförandekoden för ansvarsfullt fiske som antogs av FAO-konferensen 1995,

SOM ÄR BESLUTNA att i ömsesidigt intresse samarbeta i syfte att främja ansvarsfullt fiske för att säkerställa långsiktigt bevarande och hållbart utnyttjande av levande marina resurser,

SOM ÄR ÖVERTYGADE OM att detta samarbete bör grundas på initiativ och åtgärder som, oavsett om de genomförs gemensamt eller av ena parten, fungerar som komplement, är förenliga med strategin och skapar synergieffekter,

SOM ÄR BESLUTNA att för dessa ändamål inleda en dialog om den sektoriella fiskeripolitik som São Tomé e Príncipes regering har antagit och fastställa lämpliga metoder för att se till att denna politik genomförs på ett effektivt sätt och att ekonomiska aktörer och det civila samhället är delaktiga i utvecklingen,

SOM ÖNSKAR fastställa närmare föreskrifter och villkor för gemenskapsfartygens fiskeverksamhet i São Tomé e Príncipes vatten och för gemenskapens stöd till inrättandet av ansvarsfullt fiske i dessa vatten,

SOM ÄR BESLUTNA att bedriva ett närmare ekonomiskt samarbete inom fiskerinäringen och i verksamheter med anknytning till denna genom att bilda och utveckla gemensamma företag där företag från de båda parterna medverkar,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I detta avtal fastställs principer, regler och förfaranden för

ekonomiskt, finansiellt, tekniskt och vetenskapligt samarbete inom fiskesektorn i syfte att främja ansvarsfullt fiske i São Tomé e Príncipes fiskezon i syfte att säkerställa bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna och utveckla São Tomé e Príncipes fiskesektor,

de villkor som reglerar gemenskapsfartygens tillträde till São Tomé e Príncipes fiskezon,

samarbete när det gäller kontroll av fisket i São Tomé e Príncipes fiskezon för att se till att ovannämnda villkor följs, att åtgärder för bevarande och förvaltning av fiskeresurserna är effektiva, och att olagligt, orapporterat och oreglerat fiske bekämpas,

partnerskap mellan företag i syfte att i gemensamt intresse utveckla ekonomisk verksamhet inom fiskesektorn och i verksamheter med anknytning till denna.

Artikel 2

Definitioner

I detta avtal gäller följande definitioner:

a)

São Tomé e Príncipes myndigheter: São Tomé e Príncipes regering.

b)

gemenskapens myndigheter: Europeiska kommissionen.

c)

São Tomé e Príncipes fiskezon: de vatten som i fiskehänseende lyder under São Tomé e Príncipes överhöghet eller jurisdiktion.

d)

fiskefartyg: ett fartyg som är utrustat för att yrkesmässigt utnyttja levande akvatiska resurser,

e)

gemenskapsfartyg: varje fiskefartyg som för en av gemenskapens medlemsstaters flagg och som är registrerat i gemenskapen.

f)

gemensam kommitté: en kommitté sammansatt av företrädare för gemenskapen och São Tomé e Príncipe och vars uppgifter beskrivs i artikel 9 i detta avtal.

g)

omlastning: överföring, i hamn eller till sjöss, av hela eller delar av fångsten från ett fiskefartyg till ett annat fartyg,

h)

onormala omständigheter: andra omständigheter än naturfenomen, som ligger utanför rimlig kontroll för en av parterna och som hindrar fisket i São Tomé e Príncipes vatten.

i)

AVS-sjömän: sjömän som är medborgare i ett icke-europeiskt land som har undertecknat Cotonou-avtalet. En sjöman från São Tomé e Príncipe är i denna egenskap en AVS-sjöman.

j)

bifångster: alla fångstkvantiteter av arter som inte finns förtecknade i bilaga I till Förenta nationernas havsrättskonvention av 1982.

Artikel 3

Principer och mål för genomförandet av detta avtal

1.   Parterna förbinder sig härmed att främja ansvarsfullt fiske i São Tomé e Príncipes fiskezon på grundval av principerna om icke-diskriminering mellan de olika fiskeflottor som är närvarande i vattnen, utan att det påverkar tillämpningen av avtal ingångna mellan utvecklingsländer i samma geografiska region, inbegripet ömsesidiga fiskeavtal.

2.   Parterna skall samarbeta vid genomförandet av den sektoriella fiskeripolitik som São Tomé e Príncipes regering antagit och skall i detta syfte inleda en politisk dialog om de reformer som är nödvändiga. De förbinder sig att inte vidta åtgärder på detta område utan att först samråda med varandra.

3.   Parterna skall också samarbeta i de bedömningar eller utvärderingar som görs gemensamt eller av endera parten före, under eller efter åtgärder och program som genomförs på grundval av detta avtal.

4.   Parterna förbinder sig att se till att detta avtal genomförs i enlighet med principerna om goda ekonomiska och sociala styrelseformer och med hänsyn till fiskeresursernas tillstånd.

5.   Anställning av AVS-sjömän på gemenskapsfartyg skall regleras av Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter på arbetet, som skall gälla såsom lag för motsvarande anställningsavtal och allmänna anställningsvillkor. Detta gäller särskilt föreningsfriheten, erkännandet av den kollektiva förhandlingsrätten och undanröjandet av diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning.

Artikel 4

Vetenskapligt samarbete

1.   Under avtalsperioden skall gemenskapen och São Tomé e Príncipe övervaka tillståndet för fiskeresurserna i São Tomé e Príncipes fiskezon.

2.   På grundval av de rekommendationer och resolutioner som antagits av Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (ICCAT) och mot bakgrund av bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning skall parterna samråda i den gemensamma kommitté som avses i artikel 9 i avtalet för att, vid behov efter ett vetenskapligt möte, gemensamt besluta om åtgärder för hållbar förvaltning av de fiskeresurser som påverkar gemenskapsfartygens verksamhet.

3.   Parterna åtar sig härmed att samråda med varandra, antingen direkt – även på underregional nivå inom ramen för den regionala kommittén för fiske i Guineabukten (COREP) – eller inom behöriga internationella organisationer, för att förvalta och bevara de levande resurserna i Atlanten och samarbeta om relevant vetenskaplig forskning.

Artikel 5

Gemenskapsfartygens tillträde till fiske i São Tomé e Príncipes vatten

1.   São Tomé e Príncipe förbinder sig att låta gemenskapsfartyg bedriva fiske i dess fiskezon i enlighet med det här avtalet, protokollet och tillhörande bilaga.

2.   Det fiske som detta avtal avser skall bedrivas enligt São Tomé e Príncipes lagstiftning. São Tomé e Príncipes myndigheter skall underrätta gemenskapen om alla ändringar av lagstiftningen.

3.   São Tomé e Príncipe åtar sig att vidta alla lämpliga åtgärder för att protokollets bestämmelser om fiskerikontroll skall genomföras effektivt. Gemenskapsfartygen skall samarbeta med São Tomé e Príncipes myndigheter som har ansvaret för kontrollen.

4.   Gemenskapen förbinder sig att vidta alla lämpliga åtgärder för att se till att dess fiskefartyg följer bestämmelserna i det här avtalet och i de lagar som reglerar fisket i de vatten som står under São Tomé e Príncipes jurisdiktion.

Artikel 6

Licenser

1.   Gemenskapsfartyg får bedriva fiske i São Tomé e Príncipes fiskezon endast om de har en fiskelicens som har utfärdats enligt detta avtal och det protokoll som är fogat till det.

2.   Anvisningar för hur man skall göra för att få fiskelicens för ett fartyg, vilka avgifter som skall betalas och hur de skall betalas anges i bilagan till protokollet.

Artikel 7

Ekonomisk ersättning

1.   Gemenskapen skall ge São Tomé e Príncipe ekonomisk ersättning enligt de villkor som anges i protokollet och bilagan. Ersättningen består av följande två samtidiga delar:

a)

Gemenskapsfartygens tillträde till fiske i São Tomé e Príncipe.

b)

Gemenskapens ekonomiska stöd för att främja ansvarsfullt fiske och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i São Tomé e Príncipes vatten.

2.   Den del av den ekonomiska ersättningen som avses i punkt 1 a skall fastställas med beaktande av de mål som parterna fastställt gemensamt i enlighet med protokollet och som skall uppnås inom ramen för den sektoriella fiskeripolitik som São Tomé e Príncipes regering fastställer och för en års- och flerårsplanering för genomförandet av den.

3.   Den ekonomiska ersättningen från gemenskapen skall betalas varje år i enlighet med protokollet, dock utan att det påverkar tillämpningen av avtalets eller protokollets bestämmelser om en eventuell ändring av ersättningsbeloppet till följd av

a)

onormala omständigheter,

b)

att parterna har kommit överens om att i syfte att förvalta de berörda bestånden minska de fiskemöjligheter som beviljas gemenskapsfartygen, om detta på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning bedöms vara nödvändigt för bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna,

c)

att parterna har kommit överens om att öka gemenskapsfartygens fiskemöjligheter, om bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning visar att fiskeresursernas tillstånd medger detta,

d)

att villkoren för gemenskapens ekonomiska stöd för genomförandet av en sektoriell fiskeripolitik i São Tomé e Príncipe har omprövats, om detta motiveras av resultaten av den års- och flerårsplanering som följs av båda parterna,

e)

att avtalet har sagts upp i enlighet med artikel 13,

f)

att avtalets tillämpning avbryts i enlighet med artikel 12.

Artikel 8

Främjande av samarbete mellan ekonomiska aktörer och i det civila samhället

1.   Parterna skall främja ekonomiskt, vetenskapligt och tekniskt samarbete inom fiskesektorn och sektorer med anknytning till denna. De skall samråda med varandra för att samordna de olika åtgärder som vidtas i detta syfte.

2.   Parterna skall uppmuntra informationsutbyte om fiskemetoder och fiskeredskap, konserveringsmetoder och metoder för industriell beredning av fiskeriprodukter.

3.   Parterna skall främja goda förhållanden för utvecklingen av affärsverksamhet och investeringar för att skapa goda villkor som gynnar utbyte mellan företag från de båda parterna när det gäller frågor om teknik, ekonomi och handel.

4.   Parterna skall uppmuntra bildandet av gemensamma företag av ömsesidigt intresse, vilka konsekvent skall följa São Tomé e Príncipes lagstiftning och gällande gemenskapslagstiftning.

Artikel 9

Gemensam kommitté

1.   En gemensam kommitté skall inrättas för att övervaka genomförandet av detta avtal. Kommittén skall

a)

övervaka avtalets genomförande, tolkning och tillämpning och särskilt fastställandet och utvärderingen av den års- och flerårsplanering som avses i artikel 7.2,

b)

tillhandahålla de nödvändiga kontakterna i frågor av gemensamt intresse som rör fiske, särskilt när det gäller statistisk analys av fångstuppgifter,

c)

tjäna som forum för uppgörelser i godo av tvister om avtalets tolkning eller tillämpning,

d)

vid behov ompröva fiskemöjligheternas omfattning och, med utgångspunkt i detta, den ekonomiska ersättningen,

e)

utföra andra uppgifter som parterna beslutar om i samförstånd.

2.   Den gemensamma kommittén skall sammanträda minst en gång per år, omväxlande i São Tomé e Príncipe och i gemenskapen, och den part som är värd för mötet skall vara ordförande. Kommittén skall hålla extraordinära sammanträden om någon av parterna begär det.

Artikel 10

Geografiskt tillämpningsområde

Detta avtal skall gälla dels på de territorier där fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen är tillämpligt, i enlighet med de villkor som fastställs i fördraget, dels på São Tomé e Príncipes territorium.

Artikel 11

Varaktighet

Detta avtal skall gälla i fyra år från och med ikraftträdandedagen Det förlängs automatiskt i fyraårsperioder tills det sägs upp i enlighet med artikel 13.

Artikel 12

Tillfälligt upphävande

1.   Tillämpningen av detta avtal kan tillfälligt upphävas på initiativ av endera parten om det föreligger allvarliga meningsskiljaktigheter om tillämpningen av bestämmelserna i detta avtal. Den part som vill avbryta tillämpningen skall skriftligen underrätta den andra parten om detta minst tre månader före den dag då upphävandet skall träda i kraft. Efter mottagandet av denna underrättelse skall parterna inleda överläggningar för att om möjligt lösa tvisterna i godo.

2.   Betalningen av den ersättning som avses i artikel 7 skall minskas proportionellt till hur länge tillämpningen har varit avbruten.

Artikel 13

Uppsägning av avtalet

1.   Detta avtal kan sägas upp av endera parten i fall av onormala omständigheter, t.ex. om de berörda bestånden utarmas, om de fiskemöjligheter som beviljas gemenskapsfartygen inte utnyttjas helt eller om endera parten åsidosätter sina åtaganden när det gäller att bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske.

2.   Den part som vill säga upp avtalet skall skriftligen underrätta den andra parten om detta minst sex månader före den dag då den ursprungliga perioden eller någon av de efterföljande perioderna löper ut.

3.   Den underrättelse som avses i punkt 2 skall vara inledningen till överläggningar mellan parterna.

4.   Den ekonomiska ersättning som avses i artikel 7 för det år då uppsägningen träder i kraft skall sänkas i proportion till hur stor del av året avtalet är i kraft.

Artikel 14

Protokoll och bilaga

Protokollet och bilagan skall utgöra en integrerad del av det här avtalet.

Artikel 15

Tillämpliga bestämmelser i nationell lagstiftning

Gemenskapsfartygens verksamhet i São Tomé e Príncipes vatten skall regleras av São Tomé e Príncipes lagstiftning, om inte annat följer av avtalet eller protokollet och dess bilaga med tillägg.

Artikel 16

Upphävande

Samma dag som det träder i kraft upphäver och ersätter detta avtal det fiskeavtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken São Tomé e Príncipe om fiske utanför São Tomé e Príncipes kust som trädde i kraft den 25 februari 1984.

Protokollet om fastställande för perioden 1 juni 2006–31 maj 2010 av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning enligt avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken São Tomé e Príncipe om fiske utanför São Tomé e Príncipes kust skall dock förbli i kraft under den period som anges i artikel 1.1 och skall utgöra en integrerad del av det här avtalet.

Artikel 17

Ikraftträdande

Detta avtal är upprättat i två exemplar på danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska, vilka alla texter är lika giltiga, och skall träda i kraft samma dag som parterna skriftligen underrättar varandra om att de förfaranden som krävs för avtalets ikraftträdande har slutförts.

PROTOKOLL

om fastställande för perioden 1 juni 2006–31 maj 2010 av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning enligt avtalet mellan Demokratiska Republiken São Tomé e Príncipe och Europeiska gemenskapen när det gäller fiske utanför São Tomé e Príncipes kust

Artikel 1

Giltighetstid och fiskemöjligheter

1.   Från och med den 1 juni 2006 och fyra år framåt skall de fiskemöjligheter som medges enligt artikel 5 i avtalet vara följande:

Långvandrande arter (arter som anges i bilaga I till Förenta nationernas havsrättskonvention från 1982).

Notfartyg för tonfiskfiske, med frysanläggning: 25 fartyg.

Tonfiskfartyg för fiske med ytlångrev: 18 fartyg.

2.   Punkt 1 skall tillämpas om inte annat följer av artiklarna 4 och 5.

3.   De fartyg som för en av Europeiska gemenskapens medlemsstaters flagg får bedriva fiske i São Tomé e Príncipes fiskezon endast om de har en fiskelicens som har utfärdats inom ramen för detta protokoll och enligt bestämmelserna i dess bilaga.

Artikel 2

Ekonomisk ersättning – betalningsvillkor

1.   Den ekonomiska ersättning som avses i artikel 7 i avtalet skall bestå av dels ett belopp för perioden i artikel 1 på 552 500 EUR per år motsvarande en referensfångstmängd på 8 500 ton per år, dels av ett specifikt belopp på 1 105 000 EUR per år, som skall användas till att stödja genomförandet av de initiativ som tagits som ett led i den sektoriella fiskeripolitiken i São Tomé e Príncipe. Det specifika beloppet skall utgöra en integrerad del av den ekonomiska ersättning som anges i artikel 7 i avtalet.

2.   Punkt 1 skall tillämpas om inte annat följer av artiklarna 4, 5 och 7 i detta protokoll.

3.   Europeiska gemenskapen skall varje år under giltighetstiden för detta protokoll betala ut summan av de belopp som anges i punkt 1, dvs. 663 000 EUR.

4.   Om gemenskapsfartygens totala fångst i São Tomé e Príncipes vatten överstiger 8 500 ton per år skall beloppet 552 500 EUR av den ekonomiska ersättningen ökas med 65 EUR för varje överskjutande ton fångst. Det totala årsbelopp som gemenskapen betalar får emellertid inte överstiga ett belopp som är dubbelt så stort som referensbeloppet (dvs. 1 105 000 EUR). Om den kvantitet som fångas av gemenskapsfartyg överstiger den kvantitet som motsvarar det dubbla totala årsbeloppet (17 000 ton), skall det utestående beloppet för den överskjutande kvantiteten betalas det påföljande året.

5.   Den ekonomiska ersättningen enligt punkt 1 skall betalas senast den 15 maj 2007 för det första året och senast den 31 juli 2007, 2008 och 2009 för de följande åren.

6.   São Tomé e Príncipes myndigheter har full frihet att bestämma hur den ekonomiska ersättningen skall användas, med förbehåll för bestämmelserna i artikel 6.

7.   Den ekonomiska ersättningen skall betalas till ett enda konto för São Tomé e Príncipes statskassa i en bank som har valts av myndigheterna i São Tomé e Príncipe.

Artikel 3

Samarbete för ett ansvarsfullt fiske – vetenskapligt samarbete

1.   Parterna förbinder sig härmed att främja ett ansvarsfullt fiske i São Tomé e Príncipes vatten utan diskriminering mellan de olika fiskeflottor som vistas i dessa vatten.

2.   Under protokollets giltighetstid skall gemenskapen och São Tomé e Príncipes myndigheter aktivt följa tillståndet för fiskeresurserna i São Tomé e Príncipes fiskezon.

3.   De båda parterna förbinder sig härmed att främja samarbetet på underregional nivå för ett ansvarsfullt fiske, framför allt inom ramen för COREP.

4.   Parterna skall, i enlighet med artikel 4 i avtalet och på grundval av de rekommendationer och resolutioner som antagits av Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (ICCAT) och mot bakgrund av bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning, samråda i den gemensamma kommitté som avses i artikel 9 i avtalet, för att, vid behov efter ett vetenskapligt möte på underregional nivå, gemensamt besluta om åtgärder för hållbar förvaltning av de fiskeresurser som påverkar gemenskapsfartygens verksamhet.

Artikel 4

Ändring av fiskemöjligheterna genom gemensamt beslut

1.   Parterna kan komma överens om att öka de fiskemöjligheter som avses i artikel 1 i den mån slutsatserna från det vetenskapliga möte som avses i artikel 3.4 styrker att ökningen inte strider mot hållbar förvaltning av São Tomé e Príncipes resurser. I så fall skall den ekonomiska ersättningen på 552 500 EUR enligt artikel 2.1 höjas tidsproportionellt. Den totala ekonomiska ersättning som betalas av Europeiska gemenskapen för referensfångstmängden får dock inte vara mer än dubbelt så stor som 552 500 EUR. Om den kvantitet som varje år fångas av gemenskapsfartygen uppgår till mer än två gånger 8 500 ton (dvs. 17 000 ton), skall det utestående beloppet för den överskjutande kvantiteten betalas det påföljande året.

2.   Om parterna däremot enas om åtgärder som innebär minskning av de fiskemöjligheter som anges i artikel 1, skall den ekonomiska ersättningen minskas tidsproportionellt.

3.   Parterna kan också komma överens om att omfördela fiskemöjligheterna mellan olika fartygskategorier, med beaktande av eventuella rekommendationer från det vetenskapliga möte som avses i artikel 3 när det gäller hur omfördelningen kan påverka förvaltningen av bestånden. Parterna skall enas om motsvarande justering av den ekonomiska ersättningen om omfördelningen av fiskemöjligheter motiverar det.

Artikel 5

Nya fiskemöjligheter

Om gemenskapsfartyg är intresserade av fiskeverksamhet som inte anges i artikel 1 skall Europeiska gemenskapen samråda med São Tomé e Príncipe om eventuellt tillstånd att bedriva sådan ny verksamhet. Parterna skall i förekommande fall komma överens om villkoren för dessa nya fiskemöjligheter och om så krävs göra ändringar i detta protokoll och dess bilaga.

Artikel 6

Avbrytande och ändring av betalningen av ersättningen till följd av onormala omständigheter

1.   Om onormala omständigheter, med undantag för naturfenomen, skulle hindra fiskeverksamhet i São Tomé e Príncipes exklusiva ekonomiska zon (EEZ) får Europeiska gemenskapen avbryta betalningen av den ekonomiska ersättningen enligt artikel 2.1. Beslutet att avbryta betalningen skall fattas efter överläggningar mellan parterna inom två månader efter det att den ena parten har lagt fram sin begäran om detta, och under förutsättning att Europeiska gemenskapen har betalat alla utestående belopp vid avbrytandet.

2.   Betalningen av den ekonomiska ersättningen skall återupptas så snart parterna, genom ett gemensamt beslut efter samråd, har konstaterat att de omständigheter som hindrat fiskeverksamheten inte längre föreligger eller att det är möjligt att återuppta fiskeverksamheten.

3.   Giltighetstiden för de licenser som har beviljats gemenskapsfartyg och vars giltighet har avbrutits samtidigt med avbrottet i utbetalningen av den ekonomiska ersättningen, skall förlängas med en period som motsvarar den tid under vilken fisket har varit avbrutet.

Artikel 7

Främjande av ansvarsfullt fiske i São Tomé e Príncipes vatten

1.   Av den totala ekonomiska ersättning (663 000 EUR) som fastställs i artikel 2 skall 50 % (dvs. 331 500 EUR) årligen användas för stöd till att genomföra de initiativ som tas inom ramen för den sektoriella fiskeripolitik som São Tomé e Príncipes regering har utarbetat.

São Tomé e Príncipes förvaltning av dessa medel skall grundas på mål som parterna fastställer gemensamt och i enlighet med de aktuella prioriteringarna i São Tomé e Príncipes fiskeripolitik för att säkerställa hållbar och ansvarsfull förvaltning inom sektorn, samt den års- och flerårsplanering som görs för att nå dessa mål, enligt punkt 2.

2.   På förslag av São Tomé e Príncipe skall Europeiska gemenskapen och São Tomé e Príncipe för att genomföra bestämmelserna i föregående punkt så snart protokollet har trätt i kraft, dock senast tre månader efter detta, enas i den gemensamma kommitté som avses i artikel 9 i avtalet, om ett flerårigt sektorsprogram och tillämpningsföreskrifter för detta, med bland annat följande innehåll:

a)

Års- och flerårsriktlinjer för användningen av dels den andel av ersättningen som anges i punkt 1, dels de specifika beloppen för initiativ som skall genomföras årligen.

b)

Årliga och fleråriga mål för att på sikt kunna skapa ett hållbart och ansvarsfullt fiske, med beaktande av São Tomé e Príncipes prioriteringar i den nationella fiskeripolitiken och i annan politik som hänger samman med eller påverkar främjandet av hållbart och ansvarsfullt fiske.

c)

Kriterier och förfaranden för en årlig utvärdering av resultaten.

d)

Eventuell revidering av den procentsats av den totala ekonomiska ersättning som anges i punkt 1 som skall tillämpas de år som följer på det första året av detta protokolls giltighetstid.

3.   Alla föreslagna ändringar av det fleråriga sektorsprogrammet och användningen av de specifika beloppen för initiativ som skall genomföras årligen skall godkännas av parterna i den gemensamma kommittén.

4.   São Tomé e Príncipe skall varje år anslå ett belopp som motsvarar den procentsats som anges i punkt 1 till genomförandet av det fleråriga programmet. Under protokollets första giltighetsår skall Europeiska gemenskapen underrättas om anslaget vid tidpunkten för det fleråriga sektorsprogrammets godkännande i den gemensamma kommittén. Därefter skall São Tomé e Príncipe varje år underrätta gemenskapen om anslaget senast den 1 maj året före.

5.   Om den årliga resultatutvärderingen av genomförandet av det fleråriga sektorsprogrammet motiverar det, får Europeiska gemenskapen begära justering av den ekonomiska ersättning som avses i artikel 2.1 så att de medel som anslås till programmets genomförande anpassas till resultaten.

Artikel 8

Tvister – avbrutet genomförande av protokollet

1.   Alla tvister mellan parterna när det gäller tolkningen eller tillämpningen av detta protokoll skall bli föremål för överläggningar mellan parterna i den gemensamma kommitté som avses i artikel 9 i avtalet, om så krävs i ett extraordinärt möte.

2.   Genomförandet av detta protokoll kan avbrytas på initiativ av endera parten om tvisten betraktas som allvarlig och om överläggningarna i gemensamma kommittén i enlighet med punkt 1 inte har lett till att tvisten har kunnat lösas i godo; detta skall dock inte påverka tillämpningen av artikel 9.

3.   Den part som vill avbryta genomförandet av protokollet skall skriftligen meddela detta minst tre månader före den dag då parten tänker avbryta genomförandet.

4.   Om genomförandet avbryts skall parterna fortsätta överläggningarna för att försöka lösa tvisten i godo. Om en sådan lösning nås skall genomförandet återupptas och den ekonomiska ersättningen skall sänkas i proportion till hur länge protokollets genomförande har varit avbrutet.

Artikel 9

Avbrytande av protokollets genomförande på grund av utebliven betalning

Om inte annat följer av artikel 6 kan genomförandet av detta protokoll avbrytas på följande villkor om Europeiska gemenskapen inte verkställer betalningarna enligt artikel 2:

a)

De behöriga myndigheterna i São Tomé e Príncipe skall underrätta Europeiska kommissionen om den uteblivna betalningen. Europeiska kommissionen skall göra lämpliga kontroller och vid behov verkställa betalningen senast 60 arbetsdagar efter att ha mottagit anmälan.

b)

Om gemenskapen utan att lämna tillräckliga skäl inte verkställer betalningen inom den tidsfrist som anges i artikel 2.5 har de behöriga myndigheterna i São Tomé e Príncipe rätt att avbryta protokollets genomförande. De skall utan dröjsmål underrätta Europeiska kommissionen om detta.

c)

Genomförandet skall återupptas så snart betalningen i fråga har gjorts.

Artikel 10

Tillämplig lag

Gemenskapsfartygens verksamhet i São Tomé e Príncipes vatten skall regleras av São Tomé e Príncipes lagstiftning, om inte något annat följer av avtalet, detta protokoll och dess bilaga med tillägg.

Artikel 11

Upphävande

Bilagan till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och São Tomé e Príncipe om fiske utanför São Tomé e Príncipe kust skall upphöra att gälla och ersättas med bilagan till detta protokoll.

Artikel 12

Ikraftträdande

1.   Detta protokoll och dess bilaga träder i kraft den dag då parterna underrättar varandra om att de förfaranden som är nödvändiga för detta ändamål har slutförts.

2.   De skall tillämpas från och med den 1 juni 2006.

BILAGA

Villkor för gemenskapsfartygs fiskeverksamhet i São Tomé e Príncipes fiskezon

KAPITEL I

ANSÖKAN OM OCH UTFÄRDANDE AV LICENSER

AVSNITT 1

Utfärdande av licenser

1.   Endast behöriga fartyg kan få licens för att fiska i São Tomé e Príncipes fiskezon.

2.   För att ett fartyg skall vara behörigt får inte fartygsägaren, befälhavaren eller själva fartyget vara förbjudna att fiska i São Tomé e Príncipe. Deras mellanhavanden med São Tomé e Príncipes administration skall vara ordnade, i den bemärkelsen att de skall ha fullgjort alla tidigare skyldigheter som uppstått genom deras fiske i São Tomé e Príncipe inom ramen för fiskeavtal som slutits med gemenskapen.

3.   Gemenskapens behöriga myndigheter skall, för varje fartyg som önskar bedriva fiske enligt avtalet, lämna in en ansökan till São Tomé e Príncipes fiskeriministerium minst 15 arbetsdagar före den begärda giltighetstidens början.

4.   Ansökningarna skall lämnas in till fiskeriministeriet på de formulär som finns i tillägg I. São Tomé e Príncipes myndigheter skall vidta alla åtgärder som krävs för att se till att uppgifterna i ansökningarna behandlas konfidentiellt. Uppgifterna får användas uteslutande inom ramen för genomförandet av fiskeavtalet.

5.   Licensansökan skall innehålla följande:

Bevis för att förskottet för licensens giltighetstid är betalt.

(Alla andra handlingar eller intyg som krävs enligt särskilda bestämmelser för den aktuella fartygstypen enligt detta protokoll.)

6.   Avgiften skall betalas till det konto som anvisas av São Tomé e Príncipes myndigheter, i enlighet med artikel 2.7 i protokollet.

7.   Avgifterna skall omfatta alla nationella och lokala avgifter utom hamn- och serviceavgifter.

8.   Licenserna för alla fartyg skall utfärdas till fartygsägarna eller deras ombud inom 15 arbetsdagar efter det att São Tomé e Príncipes fiskeriministerium via Europeiska kommissionens delegation i Gabon har mottagit all den dokumentation som anges i punkt 5.

9.   Licensen skall utfärdas för ett visst fartyg och kan inte överföras.

10.   Vid force majeure skall på gemenskapens begäran licensen för ett fartyg ersättas med en ny licens för ett annat fartyg ur samma kategori, i enlighet med artikel 1 i protokollet, utan att någon ny avgift behöver betalas. I så fall skall de båda fartygens sammanlagda fångst ligga till grund för beräkningen av om ytterligare betalningar skall göras.

11.   Ägaren till det fartyg vars licens skall ersättas, eller dennes ombud, skall via Europeiska kommissionens delegation lämna tillbaka den licens som skall annulleras till São Tomé e Príncipes fiskeriministerium.

12.   Den nya licensen skall börja gälla samma dag som fartygsägaren lämnar tillbaka den annullerade licensen till São Tomé e Príncipes fiskeriministerium. Europeiska kommissionens delegation i Gabon skall informeras om överföringen av licensen.

13.   Licensen skall alltid förvaras ombord. Europeiska gemenskapen skall föra och uppdatera en preliminär förteckning över de fartyg som har ansökt om fiskelicens enligt detta protokoll. Förteckningen skall meddelas São Tomé e Príncipes myndigheter så snart den har upprättats, och därefter varje gång den uppdateras. Så snart den preliminära förteckningen och meddelandet om förskottsbetalning från Europeiska kommissionen mottagits av São Tomé e Príncipes myndigheter skall den behöriga myndigheten i São Tomé e Príncipe föra in fartyget i en förteckning över fartyg med tillstånd att fiska, vilken därefter skall meddelas de myndigheter som ansvarar för fiskerikontroll. Fartygsägaren kan i detta fall få en bestyrkt kopia av förteckningen som får förvaras ombord och gälla i stället för fiskelicensen till dess en sådan har utfärdats.

AVSNITT 2

Licensvillkor – avgifter och förskott

1.   Licenserna har en giltighetstid på ett år. De kan förnyas.

2.   Avgiften skall vara 35 EUR för varje ton fångat i São Tomé e Príncipes fiskezon för notfartyg för tonfiskfiske och tonfiskfartyg för fiske med ytlångrev.

3.   Licenserna skall utfärdas efter det att följande schablonbelopp har betalats till de behöriga nationella myndigheterna:

5 250 EUR per notfartyg för tonfiskfiske, motsvarande avgifterna för en årsfångst av 150 ton.

1 925 EUR per tonfiskfartyg för fiske med ytlångrev, motsvarande avgifterna för en årsfångst av 55 ton.

4.   Senast den 15 juni varje år skall medlemsstaterna underrätta kommissionen om det antal ton som fångats under det gångna året, med bekräftelse från de vetenskapliga institut som anges i punkt 5.

5.   Senast den 31 juli år n + 1 skall Europeiska kommissionen göra en slutavräkning av avgifterna för fisket under år n, på grundval av de fångstdeklarationer som varje fartygsägare lämnat och som bekräftats av de vetenskapliga institut som ansvarar för kontrollen av fångstuppgifter i medlemsstaterna, exempelvis IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografia) och IPIMAR (Instituto Português de Investigaçao Maritima), via Europeiska kommissionens delegation.

6.   Slutavräkningen skall överlämnas samtidigt till São Tomé e Príncipes fiskeriministerium och till fartygsägarna.

7.   Alla eventuella ytterligare betalningar på 35 EUR per ton (för kvantiteter som överstiger 150 ton för notfartyg för tonfiskfiske och 55 ton för tonfiskfartyg för fiske med ytlångrev) skall fartygsägarna göra till São Tomé e Príncipes behöriga myndigheter senast den 31 augusti år n + 1, till det konto som avses i avsnitt 1 punkt 6 i detta kapitel.

8.   Om slutavräkningen ger ett lägre belopp än det förskott som anges i punkt 3 i detta avsnitt, skall det resterande beloppet inte betalas tillbaka till fartygsägaren.

KAPITEL II

FISKEZONER

1.   Gemenskapsfartygen (notfartyg för tonfiskfiske och tonfiskfartyg för fiske med ytlångrev) får fiska i vatten bortom tolv sjömil från baslinjerna.

2.   All fiskeverksamhet utan undantag är förbjuden i den zon som är avsedd att utnyttjas gemensamt av São Tomé e Príncipe och Nigeria och som avgränsas av de koordinater som anges i tillägg 3.

KAPITEL III

FÅNGSTRAPPORTERING

1.   Vid tillämpningen av denna bilaga mäts varaktigheten för ett gemenskapsfartygs fiskeresa i São Tomé e Príncipes fiskezon på något av följande sätt:

Från fartygets inträde i São Tomé e Príncipes fiskezon till dess utträde.

Från fartygets inträde i São Tomé e Príncipes fiskezon till dess fartyget gör en omlastning eller en landning i São Tomé e Príncipe.

2.   Alla fartyg som enligt avtalet har rätt att fiska i São Tomé e Príncipes vatten skall rapportera sina fångster till São Tomé e Príncipes fiskeriministerium, så att dess myndigheter kan kontrollera fångstmängderna och få dem bekräftade av de behöriga vetenskapliga instituten i enlighet med förfarandet i kapitel I avsnitt 2 punkt 4 i denna bilaga. Nedan följer närmare föreskrifter för fångstdeklarationer.

2.1

Under licensernas giltighetstid på ett år, enligt kapitel I avsnitt 2 i denna bilaga, skall fångstdeklarationerna innehålla uppgifter om de fångster ett fartyg gjort vid varje fiskeresa. Deklarationerna skall skickas som original på papper till São Tomé e Príncipes fiskeriministerium senast 45 dagar efter det att den sista fiskeresan har avslutats under den nämnda ettårsperioden.

2.2

Fartygen skall deklarera sina fångster på blanketter som överensstämmer med förlagan till fiskeloggbok i tillägg 2. Under de perioder då fartygen inte befinner sig i São Tomé e Príncipes fiskezon skall följande noteras i fiskeloggboken: ”Utanför São Tomé e Príncipes fiskezon”.

2.3

Blanketterna skall fyllas i läsligt och undertecknas av fartygets befälhavare eller dennes juridiska ombud.

3.   Den gemensamma kommittén kan på begäran av en av parterna sammanträda för att jämföra data över det bedrivna fisket.

4.   São Tomé e Príncipes regering förbehåller sig rätten att dra in licensen för fartyg som inte följer bestämmelserna i detta kapitel till dess alla formkrav har uppfyllts och att döma fartygsägaren till påföljd enligt São Tomé e Príncipes lagstiftning. Europeiska kommissionen och flaggmedlemsstaten skall informeras om detta.

KAPITEL IV

OMLASTNING

Parterna skall samarbeta i syfte att förbättra möjligheterna till omlastning på redden och i hamnarna i São Tomé e Príncipe.

1.   Omlastning:

Tonfiskfiskefartyg från gemenskapen som väljer att lasta om sina fångster på redden eller i en hamn i São Tomé e Príncipe får ett avdrag med 5 EUR per ton fångst som fångats i São Tomé e Príncipes fiskezon på den avgift som anges i kapitel I avsnitt 2 punkt 2 i denna bilaga.

Denna ordning skall för alla gemenskapsfartyg tillämpas för högst 50 procent av slutavräkningen av fångsterna (enligt bestämmelserna i kapitel III i denna bilaga) från och med detta protokolls första tillämpningsår.

2.   Tillämpningsföreskrifter för kontrollen av omlastade fångstmängder skall fastställas vid gemensamma kommitténs första möte.

3.   Utvärdering:

Nivån på de ekonomiska incitamenten och den högsta procentsatsen för slutavräkningen för fångsterna skall justeras i den gemensamma kommittén i förhållande till de sociala och ekonomiska effekter som omlastningarna haft under det berörda året.

KAPITEL V

PÅMÖNSTRING AV SJÖMÄN

1.   Ägare till tonfiskfiskefartyg eller tonfiskfartyg för fiske med ytlångrev skall anställa medborgare i AVS-staterna på följande villkor och med följande förbehåll:

För flottan av notfartyg för tonfiskfiske gäller att minst 20 procent av de sjömän som anställs under fiskesäsongen för tonfisk i tredjeländers fiskezon skall ha sitt ursprung i AVS-staterna.

För flottan av tonfiskfartyg för fiske med ytlångrev gäller att minst 20 procent av de sjömän som anställs under fiskeåret i tredjelands fiskezon skall ha sitt ursprung i AVS-staterna.

2.   Fartygsägarna skall bemöda sig om att anställa ytterligare sjömän med ursprung i São Tomé e Príncipe.

3.   Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter på arbetet skall gälla fullt ut för de sjömän som anställs på gemenskapsfartygen. Detta gäller särskilt föreningsfriheten, erkännandet av den kollektiva förhandlingsrätten och undanröjandet av diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning.

4.   Anställningsavtal för AVS-sjömän skall upprättas mellan fartygsägarnas ombud och sjömännen eller deras fackföreningar eller ombud; parterna skall få varsin kopia. Avtalen skall säkerställa att sjömännen omfattas av det sociala trygghetssystem som är tillämpligt på dem, med liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring.

5.   AVS-sjömännens lön skall betalas av fartygsägarna. Fartygsägarna eller deras ombud skall komma överens om lönen med sjömännen, deras fackföreningar eller deras ombud. AVS-sjömännens lönevillkor får dock inte vara sämre än de som gäller för besättningar i deras egna länder och under inga förhållanden sämre än ILO:s normer.

6.   Sjömän som anställs på gemenskapsfartyg skall anmäla sig hos fartygets befälhavare dagen före den föreslagna påmönstringsdagen. Om sjömannen inte infinner sig vid det datum och klockslag som fastställts för påmönstring, skall fartygsägaren automatiskt vara befriad från skyldigheten att anställa sjömannen.

7.   Om AVS-sjömän inte mönstras på av andra skäl än de som anges i föregående punkt är ägarna till de berörda gemenskapsfartygen skyldiga att, för varje dag av fiskeresan i São Tomé e Príncipes vatten, betala ett schablonbelopp på 20 US-dollar per dag. Detta belopp skall betalas senast vid den tidpunkt som fastställs i kapitel I avsnitt 2 punkt 7 i denna bilaga.

KAPITEL VI

TEKNISKA BESTÄMMELSER

1.   Fartygen skall följa de bestämmelser och rekommendationer som antagits av ICCAT för regionen när det gäller fiskeredskap, tekniska specifikationer och alla andra tekniska bestämmelser som gäller för fiskeverksamheten.

2.   Notfartygen skall ställa eventuella bifångster till förfogande för fiskedirektionen i São Tomé e Príncipe, som åtar sig att ta hand om och lossa dessa bifångster.

3.   Parterna förbinder sig att komma överens om regler för genomförande av föregående punkt eller om en annan lösning av frågan vid det första sammanträdet i den gemensamma kommitté som avses i artikel 9 i avtalet. Den gemensamma kommittén skall i det här avseendet analysera alla tänkbara alternativ, inbegripet skyldighet för de berörda notfartygen att betala en årlig avgift motsvarande en del av värdet på bifångsterna till en fond som förvaltas av fiskedirektionen i São Tomé e Príncipe och som skall användas för att stödja det småskaliga fisket.

KAPITEL VII

OBSERVATÖRER

1.   Fartyg som enligt avtalet har rätt att fiska i São Tomé e Príncipes vatten skall på nedanstående villkor ta ombord observatörer som utses av den behöriga regionala fiskeriorganisationen:

1.1

På begäran av den behöriga myndigheten skall gemenskapsfartygen ta ombord en av denna utsedd observatör, som skall ha till uppgift att kontrollera fångsterna i São Tomé e Príncipes vatten.

1.2

Den behöriga myndigheten skall upprätta en förteckning över de fartyg som skall ta ombord en observatör samt en förteckning över de observatörer som utsetts. Förteckningarna skall hållas uppdaterade. De skall sändas till Europeiska kommissionen så snart de har upprättats och därefter var tredje månad om de har uppdaterats.

1.3

Den behöriga myndigheten skall i samband med att licensen utfärdas, dock senast 15 dagar före det datum som planerats för ombordtagande av en observatör, meddela de berörda fartygsägarna eller deras ombud namnet på den observatör som är utsedd att placeras ombord på fartyget.

2.   Observatören skall vara ombord så länge fiskeresan varar. På uttrycklig begäran av de behöriga myndigheterna i São Tomé e Príncipe kan dock denna vistelse fördelas på flera fiskeresor med hänsyn till den genomsnittliga längden på de fiskeresor som planerats för ett visst fartyg. Begäran skall framföras av den behöriga myndigheten samtidigt som den meddelar namnet på den observatör som är utsedd att placeras ombord på det berörda fartyget.

3.   Villkoren för observatörens ombordstigning skall fastställas i samråd mellan fartygsägaren eller dennes ombud och de behöriga myndigheterna.

4.   När fartygsägaren meddelats förteckningen över utvalda fartyg skall observatören tas ombord i den hamn som fartygsägaren väljer vid början av den första fiskeresan i São Tomé e Príncipes fiskevatten.

5.   Fartygsägarna skall inom två veckor och tio dagar i förväg meddela vilken dag och i vilken hamn i underregionen de tänker ta ombord observatörer.

6.   Om observatören tas ombord i en hamn utanför underregionen, skall observatörens resekostnader betalas av fartygsägaren. Om ett fartyg med en regional observatör ombord lämnar den regionala fiskezonen skall alla åtgärder vidtas för att se till att observatören kan återvända så snart som möjligt, på fartygsägarens bekostnad.

7.   Om observatören inte har infunnit sig på överenskommen plats inom tolv timmar efter utsatt tid, skall fartygsägaren automatiskt befrias från skyldigheten att ta ombord observatören.

8.   Observatören skall behandlas som en befälsperson ombord. Observatören skall ha följande uppgifter när fartyget bedriver sin fiskeverksamhet i São Tomé e Príncipes vatten:

8.1

Observera fartygens fiskeverksamhet.

8.2

Kontrollera fartygens position vid fiske.

8.3

Göra biologisk provtagning inom ramen för vetenskapliga program.

8.4

Göra en lista över de fiskeredskap som används.

8.5

Kontrollera fångstuppgifterna i fiskeloggboken för São Tomé e Príncipes vatten.

8.6

Kontrollera bifångsternas procentandel och göra en uppskattning av hur stora mängder av säljbara fiskarter som kastas överbord.

8.7

Meddela fiskeuppgifterna på lämpligt sätt till sin behöriga myndighet, även hur stora kvantiteter som finns ombord av fångster och bifångster.

9.   Befälhavarna skall göra allt de kan för att säkerställa observatörernas fysiska säkerhet och välbefinnande vid tjänsteutövningen.

10.   Observatörerna skall ha tillgång till de hjälpmedel som behövs för deras tjänsteutövning. Befälhavarna skall ge observatörerna tillgång till de kommunikationsmedel som är nödvändiga för deras tjänsteutövning, de handlingar som är direkt förbundna med fartygets fiskeverksamhet, i synnerhet fiskeloggbok och skeppsdagbok, och till de delar av fartyget som är nödvändiga för att underlätta observatörernas tjänsteutövning.

11.   Observatörerna skall under vistelsen på fartygen

11.1

vidta alla lämpliga åtgärder för att deras ombordstigning och närvaro ombord på fartyget inte skall avbryta eller hindra fisket, och

11.2

respektera egendom och utrustning ombord samt sekretessen för alla handlingar som tillhör fartygen.

12.   När observationsperioden är avslutad och innan fartyget lämnas skall observatören upprätta en aktivitetsrapport som skall skickas till de behöriga myndigheterna i São Tomé e Príncipe med kopia till Europeiska kommissionen. Observatören skall underteckna rapporten i närvaro av befälhavaren, som får lägga till, eller låta lägga till, de synpunkter som han eller hon anser nödvändiga och signera dessa. En kopia av rapporten skall lämnas till fartygets befälhavare när observatören går i land.

13.   Fartygsägaren skall stå för observatörens kost och logi på samma villkor som gäller för befälspersoner, med hänsyn till de praktiska möjligheterna på fartyget.

14.   Observatörens lön och sociala avgifter skall betalas av de behöriga myndigheterna.

15.   Parterna skall snarast möjligt tillsammans med berörda tredjeländer diskutera utformningen av ett regionalt observatörssystem och val av behörig regional fiskeriorganisation. I avvaktan på att ett regionalt observatörssystem kommer till stånd skall de fartyg som enligt avtalet har rätt att fiska i São Tomé e Príncipes fiskezon, i stället för regionala observatörer ta ombord observatörer som utses av de behöriga myndigheterna i São Tomé e Príncipe i enlighet med reglerna ovan.

KAPITEL VIII

KONTROLL

1.   I enlighet med kapitel I avsnitt 1 punkt 13 skall Europeiska kommissionen föra en uppdaterad preliminär förteckning över fartyg som har en fiskelicens enligt detta protokoll. Förteckningen skall, så snart den är upprättad och därefter efter varje uppdatering, skickas till de myndigheter i São Tomé e Príncipe som har ansvaret för fiskerikontrollen.

2.   Så snart den preliminära förteckningen och meddelandet om förskottsbetalning (som avses i kapitel I avsnitt 2 punkt 3) från Europeiska kommissionen har mottagits av myndigheterna i kuststaten skall den behöriga myndigheten i São Tomé e Príncipe föra in fartyget i en förteckning över fartyg med rätt att fiska, vilken skall vidarebefordras till de myndigheter som ansvarar för fiskerikontrollen. Fartygsägaren kan i detta fall få en bestyrkt kopia av förteckningen som kan förvaras ombord i stället för fiskelicensen till dess att denna har utfärdats.

3.   Inträde i och utträde ur fiskezonen

3.1

Minst tre timmar innan ett gemenskapsfartyg har för avsikt att inträda i eller utträda ur São Tomé e Príncipes fiskezon skall det meddela detta till de behöriga myndigheter i São Tomé e Príncipe som ansvarar för fiskerikontrollen; de skall också uppge de totala fångstmängderna av de arter de har ombord.

3.2

Samtidigt med meddelandet om utträde skall fartyget också uppge sin position. Meddelandet skall i första hand lämnas via fax ([239] 22 28 28) eller e-post (dpescas1@cstome.net) men kan också lämnas via radio (radioanropsfrekvens: 12,00 Hz kl. 8.00–10.00, 8,634 Hz kl. 14.00–17.00) om fartyget saknar fax och e-post.

3.3

Ett fartyg som ertappas med att bedriva fiske utan att ha underrättat den behöriga myndigheten i São Tomé e Príncipe skall betraktas som ett fartyg som bryter mot bestämmelserna.

3.4

Telefonnummer, faxnummer och e-postadresser skall också meddelas när fiskelicenserna utfärdas.

4.   Kontroller

4.1

Befälhavare på gemenskapsfartyg som bedriver fiske i São Tomé e Príncipes fiskevatten skall låta de tjänstemän från São Tomé e Príncipe som kontrollerar och inspekterar fiskeverksamheten få komma ombord, och underlätta deras tjänsteutövning.

4.2.

Tjänstemännen skall inte stanna ombord längre än tjänsteutövningen kräver.

4.3.

Efter inspektion och kontroll skall ett intyg utfärdas till fartygets befälhavare.

5.   Satellitövervakning

5.1

Alla gemenskapsfartyg som bedriver fiske enligt detta avtal skall övervakas med hjälp av satellit i enlighet med bestämmelserna i tillägg 4. Dessa bestämmelser träder i kraft den tionde dagen efter det att myndigheterna i São Tomé e Príncipe har meddelat Europeiska kommissionens delegation i Gabon att centret för övervakning av fiske i São Tomé e Príncipe har börjat sin verksamhet.

6.   Bordning

6.1

De behöriga myndigheterna i São Tomé e Príncipe skall inom 24 timmar underrätta flaggstaten och Europeiska kommissionen när ett gemenskapsfartyg bordas eller har dömts till påföljd i São Tomé e Príncipes vatten.

6.2

Flaggstaten och Europeiska kommissionen skall samtidigt få en kortfattad rapport om omständigheterna kring och orsakerna till bordningen.

7.   Bordningsprotokoll

7.1

När den behöriga myndigheten i São Tomé e Príncipe har upprättat ett bordningsprotokoll skall detta undertecknas av fartygets befälhavare.

7.2

Underskriften skall inte inskränka befälhavarens rättigheter eller möjligheter att försvara sig mot en anklagelse om överträdelse. Om befälhavaren vägrar att skriva under dokumentet måste han eller hon motivera detta skriftligen, och inspektören skall göra anteckningen ”vägrat underteckna”.

7.3

Befälhavaren skall föra sitt fartyg till den hamn som anvisas av São Tomé e Príncipes myndigheter. Vid mindre överträdelser kan den behöriga myndigheten i São Tomé e Príncipe tillåta att det bordade fartyget fortsätter sin fiskeverksamhet.

8.   Samråd vid bordning

8.1

Senast en arbetsdag efter underrättelsen om bordning skall Europeiska kommissionen och de behöriga myndigheterna i São Tomé e Príncipe, och eventuellt en företrädare för den berörda medlemsstaten, träffas för ett samråd, och utöver bevissäkring får inga åtgärder vidtas mot fartygets befälhavare eller besättning eller beträffande fartygets last eller utrustning förrän efter samrådet.

8.2

Vid samrådet skall parterna presentera alla handlingar och all information som kan bidra till att klarlägga de faktiska omständigheterna. Fartygsägaren eller dennes ombud skall underrättas om resultatet av mötet och om alla åtgärder som kan bli följden av bordningen.

9.   Regler för bordning

9.1.

Innan något domstolsförfarande inleds skall man försöka reglera överträdelsen genom förlikning. Förlikningen skall avslutas senast tre arbetsdagar efter bordningen.

9.2.

Vid förlikning skall bötesbeloppet fastställas i enlighet med lagstiftningen i São Tomé e Príncipe.

9.3.

Om frågan inte kan lösas genom förlikning utan måste föras vidare till en behörig domstol, skall fartygsägaren ställa en säkerhet genom att till den bank som anges av de behöriga myndigheterna i São Tomé e Príncipe betala ett belopp vars storlek skall fastställas med hänsyn till de kostnader som har uppstått genom bordningen och de bötes- och skadeståndsbelopp som skall betalas av de ansvariga för överträdelsen.

9.4.

Säkerheten skall inte kunna dras tillbaka förrän det rättsliga förfarandet har avslutats. Den skall omedelbart frigöras om förfarandet avslutas utan fällande dom. Om böterna vid en fällande dom är lägre än den ställda säkerheten, skall den domstol i São Tomé e Príncipe som har handlagt ärendet frigöra det resterande beloppet.

9.5.

Fartyget skall släppas och besättningen få lämna hamnen

så snart de förpliktelser som följer av förlikningen har fullgjorts, eller

så snart den säkerhet som avses i punkt 9.3 har ställts och godkänts av de behöriga myndigheterna i São Tomé e Príncipe, i väntan på att det rättsliga förfarandet slutförs.

10.   Omlastning

10.1

Gemenskapsfartyg som vill omlasta sin fångst i São Tomé e Príncipes vatten skall göra detta på redden utanför eller i någon av São Tomé e Príncipes hamnar.

10.2.

Fartygens ägare skall minst 24 timmar i förväg meddela de behöriga myndigheterna i São Tomé e Príncipe följande uppgifter:

De levererande fiskefartygens namn.

Det mottagande fartygets namn, IMO-nummer och flagg.

Vikt i ton för varje art som skall omlastas.

Dag och plats för omlastningen.

10.3.

Omlastning skall betraktas som ett utträde ur São Tomé e Príncipes fiskezon. Fartygens befälhavare måste därför lämna sina fångstdeklarationer till de behöriga myndigheterna i São Tomé e Príncipe och meddela om de tänker fortsätta fisket eller lämna São Tomé e Príncipes fiskezon.

10.4.

Annan omlastning av fångst som inte följer bestämmelserna ovan är förbjuden i São Tomé e Príncipes fiskezon. Överträdelse kan leda till påföljd enligt São Tomé e Príncipes lagstiftning.

11.   Befälhavare på gemenskapsfartyg som deltar i landning eller omlastning i en hamn i São Tomé e Príncipe skall låta São Tomé e Príncipes behöriga myndigheter inspektera operationen och skall underlätta inspektörens arbete. Efter varje inspektion eller kontroll i hamn skall ett exemplar av en inspektions- eller kontrollrapport eller ett intyg överlämnas till fartygets befälhavare.

Tillägg

1.

Blankett för licensansökan

2.

Fiskeloggbok (ICCAT)

3.

Koordinater för avstängt område

4.

Tillämpningsföreskrifter för systemet för satellitövervakning av fartyg (VMS) och koordinaterna för São Tomé e Príncipes fiskezon

Tillägg 1

Image

Image

Tillägg 2

ICCAT:s LOGGBOK FÖR TONFISKFISKE

Image

Tillägg 3

Latitud

Longitud

Grader

Minuter

Sekunder

Grader

Minuter

Sekunder

03

02

22

N

07

07

31

E

02

50

00

N

07

25

52

E

02

42

38

N

07

36

25

E

02

20

59

N

06

52

45

E

01

40

12

N

05

57

54

E

01

09

17

N

04

51

38

E

01

13

15

N

04

41

27

E

01

21

29

N

04

24

14

E

01

31

39

N

04

06

55

E

01

42

50

N

03

50

23

E

01

55

18

N

03

34

33

E

01

58

53

N

03

53

40

E

02

02

59

N

04

15

11

E

02

05

10

N

04

24

56

E

02

10

44

N

04

47

58

E

02

15

53

N

05

06

03

E

02

19

30

N

05

17

11

E

02

22

49

N

05

26

57

E

02

26

21

N

05

36

20

E

02

30

08

N

05

45

22

E

02

33

37

N

05

52

58

E

02

36

38

N

05

59

00

E

02

45

18

N

06

15

57

E

02

50

18

N

06

26

41

E

02

51

29

N

06

29

27

E

02

52

23

N

06

31

46

E

02

54

46

N

06

38

07

E

03

00

24

N

06

56

58

E

03

01

19

N

07

01

07

E

03

01

27

N

07

01

46

E

03

01

44

N

07

03

07

E

03

02

22

N

07

07

31

E

Tillägg 4

VMS-protokoll

om bestämmelser för satellitövervakning av fiskefartyg från gemenskapen som fiskar i São Tomé e Príncipes exklusiva ekonomiska zon

1.   Detta protokoll kompletterar protokollet om fastställande för perioden 1 juni 2006-31 maj 2010 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och São Tomé e Príncipe om fiske utanför São Tomé e Príncipes kust, och skall tillämpas i enlighet med kapitel VIII – Kontroll, punkt 5 i bilagan.

2.   Alla fiskefartyg med en största längd av minst 15 meter som fiskar enligt fiskeavtalet mellan Europeiska gemenskapen och São Tomé e Príncipe skall satellitövervakas när de befinner sig i São Tomé e Príncipes exklusiva ekonomiska zon.

För att satellitövervakning skall kunna ske skall São Tomé e Príncipes myndigheter meddela gemenskapen koordinaterna (latitud och longitud) för São Tomé e Príncipes exklusiva ekonomiska zon.

Myndigheterna i São Tomé e Príncipe skall överlämna dessa uppgifter i elektroniskt format, uttryckta i decimalgrader (WGS 84).

3.   Parterna skall utbyta uppgifter om X.25-adresser och de specifikationer som skall användas vid elektronisk kommunikation mellan deras respektive kontrollcenter enligt villkoren i punkterna 5 och 7. I dessa uppgifter skall i möjligaste mån ingå namn, telefon-, telex- och faxnummer samt e-postadresser (Internet eller X.400) som kan användas för vanliga meddelanden mellan kontrollcentren.

4.   Fartygens position skall fastställas med en felmarginal på högst 500 meter med ett konfidensintervall på 99 %.

5.   Då ett fartyg, som fiskar enligt avtalet och satellitövervakas enligt gemenskapslagstiftningen, inträder i São Tomé e Príncipes exklusiva ekonomiska zon, skall flaggstatens kontrollcenter omedelbart börja sända återkommande positionsrapporter (identifiering av fartyget, longitud, latitud, kurs och hastighet) med högst tre timmars mellanrum till São Tomé e Príncipes center för övervakning av fiske. Dessa meddelanden skall identifieras som positionsrapporter.

6.   De meddelanden som avses i punkt 5 skall sändas elektroniskt i X.25-format, eller genom annat säkert protokoll. Meddelandena skall skickas i realtid, enligt det format som anges i tabell II.

7.   Vid tekniska problem eller om utrustningen för permanent satellitövervakning ombord på ett fiskefartyg inte fungerar, skall fartygets befälhavare i god tid faxa den information som anges i punkt 5 till flaggstatens kontrollcenter och till São Tomé e Príncipes fiskeövervakningscenter (FMC). I sådana fall skall det skickas en sammanfattande positionsrapport var nionde timme. Den sammanfattande positionsrapporten skall omfatta positionerna var tredje timme så som de registrerats av fartygets befälhavare i enlighet med punkt 5.

Flaggstatens kontrollcenter skall vidarebefordra meddelandena till São Tomé e Príncipes fiskeövervakningscenter. Bristfällig utrustning skall repareras eller ersättas senast inom en månad. Efter denna tidsfrist måste fartyget i fråga lämna São Tomé e Príncipes exklusiva ekonomiska zon.

8.   Flaggstaternas kontrollcenter skall övervaka sina fartygs rörelser i São Tomé e Príncipes vatten. Om fartygsövervakningen inte sker enligt föreskrivna regler skall São Tomé e Príncipes fiskeövervakningscenter omedelbart underrättas och förfarandet enligt punkt 7 tillämpas.

9.   Om São Tomé e Príncipes fiskeövervakningscenter upptäcker att flaggstaten inte överför information enligt punkt 5 skall Europeiska kommissionens behöriga funktioner omedelbart underrättas.

10.   De övervakningsdata som meddelas den andra parten enligt dessa bestämmelser är uteslutande avsedda för São Tomé e Príncipes myndigheters kontroll och övervakning av den gemenskapsflotta som fiskar enligt avtalet mellan Europeiska gemenskapen och São Tomé e Príncipe. Uppgifterna får inte under några omständigheter vidarebefordras till andra parter.

11.   Maskin- och programvara för fartygets satellitövervakningssystem måste vara tillförlitlig och får inte gå att manipulera, dvs. felaktiga positioner skall inte kunna läggas in eller skickas och uppgifter får inte kunna ändras.

Systemet skall vara helautomatiskt och fungera under alla miljö- och väderförhållanden. Satellitföljaren får inte förstöras, skadas, göras obrukbar eller manipuleras på annat sätt.

Befälhavarna på fartygen skall se till att

uppgifterna inte ändras på något sätt,

antenner som är kopplade till satellitföljarna inte blockeras på något sätt,

strömtillförseln till satellitföljarna inte avbryts, och att

satellitföljarna inte demonteras.

12.   Parterna har enats om att på begäran utbyta information om den utrustning som används för satellitövervakningen för att kontrollera att all utrustning är fullt kompatibel med den andra partens krav i samband med dessa bestämmelser.

13.   Alla tvister mellan parterna när det gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa bestämmelser skall bli föremål för samråd mellan parterna i den gemensamma kommitté som avses i artikel 9 i avtalet.

14.   Parterna är överens om att revidera dessa bestämmelser när det är nödvändigt.

Överföring av VMS-meddelanden till São Tomé e Príncipe

Positionsrapport

Typ av data

Kod

Obligatorisk/Frivillig

Kommentarer

Ny rapport

SR

O

Systemuppgift – anger början på rapporten

Mottagare

AD

O

Uppgifter om meddelandet, mottagarens ISO-landskod Alpha 3

Avsändare

FR

O

Uppgifter om meddelandet, avsändarens ISO-landskod Alpha 3

Flaggstat

FS

F

 

Typ av meddelande

TM

O

Uppgifter om meddelandet, typ av meddelande, ”POS”

Radioanropssignal

RC

O

Fartygsuppgift, fartygets internationella radioanropssignal

Avtalspartens interna referensnummer

IR

F

Fartygsuppgift – avtalspartens unika nummer (flaggstatens ISO3-kod följd av ett nummer)

Externt registreringsnummer

XR

O

Fartygsuppgift, numret på fartygets sida

Latitud

LA

O

Uppgift om fartygets position – i grader och minuter N/S GG.mmm (WGS84)

Longitud

LO

O

Uppgift om fartygets position – i grader och minuter Ö/V GGG.mmm (WGS84)

Kurs

CO

O

Fartygets kurs på en 360-gradig skala

Hastighet

SP

O

Fartygets hastighet angiven i knop med en decimal

Datum

DA

O

Positionsuppgift, UTC-datum för position (ÅÅÅÅMMDD)

Tid

TI

O

Positionsuppgift, UTC-tid för position UTC (HHMM)

Slut på rapporten

ER

O

Systemuppgift, anger slutet på rapporten

Tecken: ISO 8859.1

En dataöverföring struktureras på följande sätt:

Ett dubbelt snedstreck (//) och en kod anger överföringens början.

Ett enkelt snedstreck (/) avdelar koden och datatypen.

Frivilliga uppgifter skall införas mellan ”Ny rapport” och ”Slut på rapporten”.

Avgränsning av São Tomé e Príncipes exklusiva ekonomiska zon

Koordinater för den exklusiva ekonomiska zonen

Kontaktuppgifter för São Tomé e Príncipes fiskeövervakningscenter

Centrets namn:

Tfn VMS:

Fax VMS:

E-post VMS:

Tfn DSPG:

Fax DSPG:

Adress X.25 =

Meddelande om inträde/utträde:


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Rådet

7.8.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 205/59


RÅDETS BESLUT

av den 23 juli 2007

om ingående av ett avtal genom skriftväxling om provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande för perioden 1 juni 2006–31 maj 2010 av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning enligt avtalet mellan Demokratiska republiken São Tomé e Príncipe och Europeiska gemenskapen

(2007/532/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 300.2 jämförd med artikel 37,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Gemenskapen och Demokratiska republiken São Tomé e Príncipe har förhandlat fram och paraferat ett partnerskapsavtal om fiske som ger gemenskapens fiskare möjligheter att fiska i vatten under São Tomé e Príncipes överhöghet och jurisdiktion.

(2)

Det bör säkerställas att fiskeverksamheten kan fortsätta utan avbrott efter den dag då det föregående protokollet om fiskemöjligheterna utanför São Tomé e Príncipes kust löper ut fram till den dag då det nya protokollet om fastställande av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning enligt det nya partnerskapsavtalet träder i kraft.

(3)

Gemenskapen och Demokratiska republiken São Tomé e Príncipe har därför paraferat ett avtal genom skriftväxling om provisorisk tillämpning av det nya protokollet.

(4)

Det ligger i gemenskapens intresse att godkänna detta avtal.

(5)

Det är nödvändigt att fastställa hur fiskemöjligheterna skall fördelas mellan medlemsstaterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet genom skriftväxling om provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande för perioden 1 juni 2006–31 maj 2010 av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning enligt avtalet mellan Demokratiska republiken São Tomé e Príncipe och Europeiska gemenskapen godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet genom skriftväxling åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Avtalet skall tillämpas provisoriskt från och med den 1 juni 2006.

Artikel 3

De fiskemöjligheter som fastställs i protokollet till avtalet skall fördelas mellan medlemsstaterna enligt följande:

Fiskekategori

Fartygstyp

Medlemsstat

Licens eller kvot

Tonfiskfiske

Notfartyg för tonfiskfiske, med frysanläggning:

Spanien

13

Frankrike

12

Tonfiskfiske

Tonfiskfartyg för fiske med ytlångrev

Spanien

13

Portugal

5

Om licensansökningar från dessa medlemsstater inte uttömmer de fiskemöjligheter som fastställs i protokollet till partnerskapsavtalet inom fiskesektorn, får kommissionen beakta licensansökningar från alla övriga medlemsstater.

Artikel 4

De medlemsstater vars fartyg fiskar enligt avtalet genom skriftväxling skall meddela kommissionen hur stora mängder av varje bestånd som fångas i São Tomé e Príncipes fiskezon i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 500/2001 av den 14 mars 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2847/93 beträffande övervakning av de fångster som gemenskapens fiskefartyg fiskar i tredje lands farvatten och på öppet hav (1).

Artikel 5

Rådets ordförande bemyndigas att utse de personer som skall ha rätt att underteckna avtalet genom skriftväxling med bindande verkan för gemenskapen.

Utfärdat i Bryssel den 23 juli 2007.

På rådets vägnar

L. ALMADO

Ordförande


(1)  EGT L 73, 15.3.2001, s. 8.


AVTAL

genom skriftväxling om provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande för perioden 1 juni 2006–31 maj 2010 av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning enligt avtalet mellan Demokratiska Republiken São Tomé e Príncipe och Europeiska gemenskapen

(Adressat)

Med hänvisning till det protokoll om fastställande för perioden 1 juni 2006-31 maj 2010 av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning som paraferades torsdagen den 25 maj 2006 har jag nöjet att meddela att Demokratiska republiken São Tomé e Principe är berett att provisoriskt tillämpa detta protokoll från och med den 1 juni 2006 i avvaktan på att protokollet träder i kraft i enlighet med artikel 12 i samma protokoll, förutsatt att Europeiska gemenskapen är beredd att göra detsamma.

Detta är under förutsättning att den första årliga utbetalningen av den ekonomiska ersättning som föreskrivs i artikel 2 i protokollet görs före den 15 maj 2007.

Jag vore tacksam om Ni kunde bekräfta att Europeiska gemenskapen samtycker till en sådan provisorisk tillämpning.

Högaktningsfullt

För São Tomé e Principes regering

(Adressat)

Jag bekräftar mottagandet av Er skrivelse av dagens datum med följande lydelse:

”Med hänvisning till det protokoll om fastställande för perioden 1 juni 2006-31 maj 2010 av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning som paraferades torsdagen den 25 maj 2006 har jag nöjet att meddela att Demokratiska republiken São Tomé e Principe är berett att provisoriskt tillämpa detta protokoll från och med den 1 juni 2006 i avvaktan på att protokollet träder i kraft i enlighet med artikel 12 i samma protokoll, förutsatt att Europeiska gemenskapen är beredd att göra detsamma.

Detta är under förutsättning att den första årliga utbetalningen av den ekonomiska ersättning som föreskrivs i artikel 2 i protokollet görs före den 15 maj 2007.”

Jag har nöjet att bekräfta att Europeiska gemenskapen samtycker till en sådan provisorisk tillämpning.

Högaktningsfullt

På Europeiska unionens råds vägnar


III Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

7.8.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 205/63


RÅDETS BESLUT 2007/533/RIF

av den 12 juni 2007

om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 30.1 a och 30.1 b, artikel 31.1 a och 31.1 b samt artikel 34.2 c,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Schengens informationssystem (SIS) inrättades på grundval av bestämmelserna i avdelning IV i konventionen av den 19 juni 1990 om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna (2) (Schengenkonventionen), och utvecklingen av detta, SIS 1+, är ett grundläggande verktyg för tillämpningen av bestämmelserna i Schengenregelverket, såsom det införlivats inom Europeiska unionens ramar.

(2)

Kommissionen har fått i uppdrag att utarbeta andra generationen av SIS (SIS II) på grundval av rådets förordning (EG) nr 2424/2001 (3) och rådets beslut 2001/886/RIF av andra generationen av Schengens informationssystem den 6 december 2001 om utvecklingen av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (4). SIS II kommer att ersätta det SIS som inrättades genom Schengenkonventionen.

(3)

Detta beslut utgör den rättsliga grund som krävs för styrning av SIS II avseende aspekter som omfattas av fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1987/2006 av den 20 december 2006 om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (5) utgör den rättsliga grund som krävs för driften av SIS II avseende aspekter som omfattas av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EG-fördraget).

(4)

Det faktum att den rättsliga grund som krävs för driften av SIS II består av separata instrument påverkar inte principen att SIS II är ett enda informationssystem som bör fungera som ett enda system. Vissa av bestämmelserna i dessa instrument bör därför vara identiska.

(5)

SIS II bör utgöra en kompensatorisk åtgärd som bidrar till att upprätthålla hög säkerhetsnivå inom ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i Europeiska unionen genom att stödja det operativa samarbetet mellan polismyndigheter och rättsliga myndigheter i straffrättsliga frågor.

(6)

Det är nödvändigt att ange mål för SIS II, dess tekniska struktur och finansiering, fastställa regler för drift och användning av systemet samt bestämma ansvarsfördelningen, vilka typer av uppgifter som skall läggas in i systemet och skälen till varför uppgifterna skall läggas in samt kriterier för sådan inmatning, vilka myndigheter som skall ha tillgång till uppgifterna, länkning mellan registreringar samt närmare bestämmelser om databehandling och skydd av personuppgifter.

(7)

I SIS II skall det ingå ett centralt system (centrala SIS II) och nationella tillämpningar. Kostnaderna för driften av det centrala SIS II och därmed relaterad kommunikationsinfrastruktur bör belasta Europeiska unionens allmänna budget.

(8)

Det är nödvändigt att utarbeta en handledning med detaljerade regler för utbytet av den tilläggsinformation som krävs för åtgärder påkallade av registreringen. Nationella myndigheter i medlemsstaterna bör ansvara för det informationsutbytet.

(9)

Under en övergångsperiod bör kommissionen ansvara för den operativa förvaltningen av det centrala SIS II och vissa delar av kommunikationsinfrastrukturen. För att säkerställa smidig övergång till SIS II, kan kommissionen emellertid delegera en del av eller hela detta ansvar till två nationella offentliga organ. På lång sikt och efter en konsekvensbedömning, med ingående analys av olika alternativ ur finansiell, operativ och organisatorisk synpunkt samt lagstiftningsförslag från kommissionen, bör det inrättas en förvaltningsmyndighet som skall ansvara för dessa uppgifter. Övergångsperioden bör inte överstiga fem år från den dag då detta beslut börjar tillämpas.

(10)

SIS II kommer att innefatta registreringar om personer som är efterlysta för att gripas och överlämnas samt personer som är efterlysta för att utlämnas. Utöver registreringar är det lämpligt att föreskriva utbyte av kompletterande upplysningar som är nödvändiga för överlämnande- och utlämningsförfaranden. De uppgifter som avses i artikel 8 i rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna (6) bör i synnerhet behandlas i SIS II.

(11)

Det bör vara möjligt att i SIS II lägga till en översättning av de kompletterande uppgifter som läggs in för överlämnande enligt den europeiska arresteringsordern och för utlämning.

(12)

SIS II bör innehålla registreringar om försvunna personer så att dessa kan skyddas och hot förebyggas, om efterlysta personer som söks för lagföring, om personer och föremål som omfattas av hemlig övervakning eller särskilda kontroller samt om föremål som skall beslagtas eller användas som bevismaterial i brottmål.

(13)

Registreringar bör inte bevaras i SIS II längre än vad som är nödvändigt för att uppnå det syfte för vilket registreringarna gjordes. Den allmänna principen bör vara att registreringar om personer automatiskt raderas från SIS II efter en period av tre år. Registreringar om föremål som har lagts in för diskreta kontroller eller särskilda kontroller bör automatiskt raderas från SIS II efter en period av fem år. Registreringar om föremål som skall beslagtas eller användas som bevismaterial i brottmål bör automatiskt raderas från SIS II efter en period av tio år. Beslut om att behålla registreringar om personer bör grundas på övergripande individuell bedömning. Medlemsstaterna bör se över registreringar om personer inom översynsperioden och föra statistik över antalet registreringar om personer för vilka lagringstiden har förlängts.

(14)

SIS II bör möjliggöra behandling av biometriska uppgifter för att bidra till tillförlitlig identifiering av berörda individer. SIS II bör också möjliggöra behandling av uppgifter om personer vars identitet missbrukats, för att undvika problem orsakade av felidentifiering, men det bör fastställas särskilda skyddsåtgärder för detta, särskilt den berörda personens samtycke och en sträng begränsning av de ändamål för vilka sådan databehandling lagligen kan göras.

(15)

En medlemsstat bör kunna särskilt märka en viss registrering med så kallad flaggning, vilket innebär att den åtgärd som registreringen avser inte kommer att vidtas på medlemsstatens territorium. När det gäller registreringar om gripande för överlämnande bör inget i detta beslut tolkas som ett undantag från eller förhindra tillämpning av bestämmelserna i rambeslut 2002/584/RIF. Beslut om att förse en registrering med flaggning bör fattas endast på grundval av de skäl för vägran som anges i rambeslutet.

(16)

När en registrering märkts med flaggning och det blir känt var den person som skall gripas för överlämnande befinner sig, bör detta alltid meddelas den utfärdande rättsliga myndigheten, som då kan besluta att översända en europeisk arresteringsorder till den behöriga rättsliga myndigheten, i enlighet med bestämmelserna i rambeslut 2002/584/RIF.

(17)

Medlemsstaterna bör ha möjlighet att länka samman olika registreringar i SIS II. Det faktum att en medlemsstat länkar samman två eller flera registreringar bör inte påverka den åtgärd som skall vidtas enligt registreringen, lagringstiden eller åtkomsträtten till registreringarna.

(18)

Uppgifter som behandlas i SIS II i enlighet med detta beslut bör inte överföras till eller göras tillgängliga för tredjeländer eller internationella organisationer. Samarbetet mellan Europeiska unionen och Interpol bör emellertid stärkas genom främjande av effektivt utbyte av passuppgifter. I de fall då personuppgifter överförs från SIS II till Interpol skall det sörjas för lämpligt skydd för personuppgifterna och skyddet skall fastställas i ett avtal, där det föreskrivs strikta skyddsåtgärder och villkor.

(19)

Samtliga medlemsstater har ratificerat Europarådets konvention av den 28 januari 1981 om skydd för enskilda vid automatisk behandling av personuppgifter. I konventionen anges att det inom vissa gränser kan förekomma undantag och begränsningar avseende skyldigheter som föreskrivs i konventionen. De personuppgifter som kommer att behandlas på grundval av detta beslut bör skyddas i enlighet med konventionen. De principer som anges i konventionen bör, när så erfordras, kompletteras eller klargöras i detta beslut.

(20)

De principer som anges i Europarådets rekommendation av den 17 september 1987 om användningen av personuppgifter inom polisväsendet R(87)15 bör iakttas när personuppgifter behandlas inom polisväsendet med tillämpning av detta beslut.

(21)

Kommissionen har förelagt rådet ett förslag till rambeslut om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete, vilket bör antas före slutet av 2006 och tillämpas på personuppgifter som behandlas inom ramen för andra generationen av Schengens informationssystem och det därtill kopplade utbytet av tilläggsinformation enligt det här beslutet.

(22)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (7), särskilt bestämmelserna i denna om sekretess och säker behandling, skall tillämpas då gemenskapsinstitutionerna eller gemenskapsorganen genomför de uppgifter de har som ansvariga för den operativa förvaltningen av SIS II, i de fall då behandlingen görs för att genomföra uppgifter som helt eller delvis omfattas av gemenskapslagstiftningen. Behandlingen av personuppgifter inom SIS II omfattas till viss del av gemenskapslagstiftningen. För konsekvent och enhetlig tillämpning av reglerna om skydd av individens grundläggande rättigheter och friheter i samband med behandlingen av personuppgifter bör det förtydligas att förordning (EG) nr 45/2001 skall tillämpas när kommissionen behandlar personuppgifter med tillämpning av detta beslut. De principer som anges i förordning (EG) nr 2001/45 bör, när så erfordras, kompletteras eller klargöras i detta beslut.

(23)

När det gäller sekretess bör relevanta bestämmelser i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna tillämpas på tjänstemän och övriga anställda vars arbete har samband med SIS II.

(24)

Nationella tillsynsmyndigheter bör övervaka att medlemsstaternas behandling av personuppgifter sker enligt gällande regler, medan Europeiska datatillsynsmannen, som utnämndes genom Europaparlamentets och rådets beslut 2004/55/EG av den 22 december 2003 om utnämning av den oberoende övervakningsmyndighet som föreskrivs i artikel 286 i EG-fördraget (8), bör övervaka gemenskapsinstitutionernas och gemenskapsorganens verksamhet i samband med behandlingen av personuppgifter med beaktande av de begränsade uppgifter som gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen har när det gäller själva uppgifterna.

(25)

Såväl medlemsstaterna som kommissionen bör utarbeta en säkerhetsplan för att underlätta genomförandet av säkerhetsskyldigheterna och bör samarbeta med varandra så att de behandlar säkerhetsfrågor ur ett gemensamt perspektiv.

(26)

Bestämmelserna i konventionen av den 26 juli 1995 om upprättandet av en europeisk polisbyrå (9) (nedan kallad ”Europolkonventionen”) skall i fråga om skydd av uppgifter tillämpas på Europols behandling av uppgifter i SIS II, inbegripet befogenheterna för den gemensamma tillsynsmyndighet som inrättats genom Europolkonventionen för övervakning av Europols verksamhet och dess ansvar för eventuell olaglig behandling av personuppgifter.

(27)

Bestämmelserna i beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet (10) skall i fråga om skydd av uppgifter tillämpas på Eurojusts behandling av uppgifter i SIS II, inbegripet befogenheterna för den gemensamma tillsynsmyndighet som inrättats genom det beslutet för övervakning av Eurojusts verksamhet och dess ansvar för eventuell olaglig behandling av personuppgifter.

(28)

För att garantera öppenhet bör kommissionen eller, när den har inrättats, förvaltningsmyndigheten vartannat år utarbeta en rapport om det centrala SIS II:s tekniska funktion och kommunikationsinfrastrukturen, inklusive säkerheten i denna, och om utbytet av tilläggsinformation. Kommissionen bör lägga fram en övergripande utvärdering vart fjärde år.

(29)

Vissa aspekter av SIS II, t.ex. tekniska regler för att införa uppgifter, inklusive sådana som krävs för att lägga in en registrering, uppdatera, radera och söka uppgifter, samt regler om överensstämmelse och prioritering av registreringar, tillägg av flaggning, länkar mellan registreringar och utbyte av tilläggsinformation kan inte täckas på ett uttömmande sätt av bestämmelserna i detta beslut på grund av att deras tekniska beskaffenhet, detaljnivå och behov av regelbunden uppdatering. Genomförandebefogenheterna för dessa aspekter bör därför delegeras till kommissionen. Tekniska bestämmelser för sökning i registreringar bör ta hänsyn till att de nationella tillämpningarna skall fungera smidigt. Med förbehåll för kommissionens konsekvensbedömning kommer det att beslutas i vilken utsträckning genomförandeåtgärderna kan bli ett ansvar för förvaltningsmyndigheten så snart denna inrättas.

(30)

I detta beslut bör förfarandet fastställas för antagande av de åtgärder som är nödvändiga för beslutets genomförande. Förfarandet för antagande av genomförandebestämmelserna bör vara det samma för detta beslut och för förordning (EG) nr 1987/2006.

(31)

Det är lämpligt att fastställa övergångsbestämmelser för de registreringar som har lagts in i SIS 1+ och som skall överföras till SIS II. Vissa bestämmelser i Schengenregelverket bör fortsätta att tillämpas under en begränsad tid fram till dess att medlemsstaterna har undersökt om registreringarna överensstämmer med den nya rättsliga ramen. Överensstämmelse mellan registreringar av personer bör undersökas i första hand. Dessutom bör alla ändringar, tillägg, korrigeringar eller uppdateringar av en registrering som överförs från SIS 1+ till SIS II samt alla träffar på en sådan registrering leda till att det omedelbart undersöks om de är förenliga med bestämmelserna i detta beslut.

(32)

Det bör fastställas särskilda bestämmelser för den återstående del av budgeten som reserverats för driften av SIS och som inte är en del av Europeiska unionens budget.

(33)

Eftersom målen för den planerade åtgärden, nämligen att inrätta och reglera ett gemensamt informationssystem, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför, på grund av åtgärdens omfattning eller verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan rådet vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i EG-fördraget till vilken det hänvisas i artikel 2 i EU-fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i artikel 5 i EG-fördraget går detta beslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(34)

Detta beslut står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(35)

Förenade kungariket deltar i detta beslut i enlighet med artikel 5 i det till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar och artikel 8.2 i rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (11).

(36)

Irland deltar i detta beslut i enlighet med artikel 5 i det till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar och artikel 6.2 i rådets beslut 2002/192/EG av 28 februari 2002 om en begäran från Irland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (12).

(37)

Detta beslut påverkar inte tillämpningsföreskrifterna för Förenade kungarikets och Irlands begränsade deltagande i Schengenregelverket enligt rådets beslut 2000/365/EG respektive 2002/192/EG.

(38)

När det gäller Island och Norge utgör detta beslut, i enlighet med avtalet mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (13), en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket vilka omfattas av det område som avses i artikel 1G i rådets beslut 1999/437/EG (14) om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtalet.

(39)

Det behövs ett arrangemang som gör det möjligt för företrädare för Island och Norge att anslutas till arbetet i de kommittéer som biträder kommissionen vid utövandet av dess genomförandebefogenheter. Ett sådant arrangemang har övervägts i skriftväxlingen mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om de kommittéer som bistår Europeiska kommissionen i utövandet av dess verkställande befogenheter (15), vilken är fogad till det ovan nämnda avtalet.

(40)

När det gäller Schweiz utgör detta beslut, i enlighet med avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, en utveckling av bestämmelserna i Schengenregelverket vilka omfattas av det område som avses i artikel 1G i beslut 1999/437/EG jämförd med artikel 4.1 i rådets beslut 2004/849/EG (16) och 2004/860/EG (17).

(41)

Det behövs ett arrangemang som gör det möjligt för företrädare för Schweiz att anslutas till arbetet i de kommittéer som biträder kommissionen vid utövandet av dess genomförandebefogenheter. Ett sådant arrangemang har övervägts i skriftväxlingen mellan gemenskapen och Schweiz, vilken är fogad till det ovan nämnda avtalet.

(42)

Detta beslut utgör en rättsakt som bygger vidare på Schengenregelverket eller som på annat sätt har samband med det regelverket i den mening som avses i artikel 3.2 i 2003 års anslutningsakt.

(43)

Detta beslut bör tillämpas på Förenade kungariket, Irland och Schweiz vid tidpunkter fastställda i enlighet med de förfaranden som avses i de berörda instrumenten för tillämpningen av Schengenregelverket på dessa stater.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Inrättande av SIS II och allmänt syfte

1.   Härmed inrättas andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II).

2.   Syftet med SIS II skall i enlighet med detta beslut vara att på medlemsstaternas territorier, med hjälp av information som överförs via detta system inom ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i Europeiska unionen, garantera hög säkerhetsnivå, inbegripet bevarandet av allmän säkerhet och allmän ordning och skyddet av säkerhet, samt att tillämpa bestämmelserna i avdelning IV i tredje delen i EG-fördraget avseende rörlighet för personer i de territorierna.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.   Detta beslut fastställer villkor och förfaranden för införande och behandling av registreringar i SIS II av personer och föremål, för utbyte av tilläggsinformation och kompletterande uppgifter som används för polissamarbete och straffrättsligt samarbete.

2.   Detta beslut innehåller också bestämmelser om den tekniska strukturen för SIS II och om ansvarsområden för medlemsstaterna och för den förvaltningsmyndighet som avses i artikel 15, samt allmänna regler för behandling av uppgifter, berörda personers rättigheter och skadeståndansvar.

Artikel 3

Definitioner

1.   I detta beslut gäller följande definitioner:

a)

registrering: en sammanställning av uppgifter som lagts in i SIS II och med hjälp av vilka de behöriga myndigheterna kan identifiera en person eller ett föremål med tanke på en specifik åtgärd som skall vidtas,

b)

tilläggsinformation: information som inte ligger i SIS II, men som avser SIS II-registreringar och som används för utbyte

i)

i syfte att göra det möjligt för medlemsstaterna att rådfråga eller underrätta varandra i samband med att de lägger in en registrering,

ii)

efter en träff så att lämpliga åtgärder skall kunna vidtas,

iii)

när den åtgärd som krävs inte kan vidtas,

iv)

när SIS II-uppgifternas kvalitet kontrolleras,

v)

när registreringars överensstämmelse och prioritering kontrolleras,

vi)

när åtkomsträtten kontrolleras,

c)

kompletterande uppgifter: uppgifter som ligger i SIS II och som rör SIS II-registreringar vilka skall vara omedelbart tillgängliga för de behöriga myndigheterna när en person, för vilken uppgifter har lagts in i SIS II, påträffas genom sökning i systemet,

d)

personuppgifter: varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (den registrerade); en identifierbar person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt,

e)

behandling av personuppgifter (behandling): varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas med personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, till exempel insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, läsning, användning, utlämnande genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, radering eller förstöring,

2.   Alla hänvisningar i detta beslut till bestämmelser i rambeslut 2002/584/RIF skall anses inbegripa motsvarande bestämmelser i avtal som, på grundval av artiklarna 24 och 38 i EU-fördraget, ingåtts mellan Europeiska unionen och tredjeländer om överlämnande av personer på grundval av en arresteringsorder och som medger att en sådan arresteringsorder översänds via Schengens informationssystem.

Artikel 4

Teknisk struktur och drift av SIS II

1.   SIS II skall bestå av följande delar:

a)

Ett centralt system (”det centrala SIS II”) bestående av

en teknisk stödfunktion (”CS-SIS”) som innehåller en databas, SIS II-databasen,

ett enhetligt nationellt gränssnitt (”NI-SIS”).

b)

En nationell del (”N.SIS II”) i var och en av medlemsstaterna, bestående av de nationella datasystem som kommunicerar med det centrala SIS II. Ett N.SIS II kan innehålla en datafil (nedan kallad ”nationell kopia”) med en kopia av hela databasen för SIS II eller delar av den.

c)

En kommunikationsinfrastruktur mellan CS-SIS och NI-SIS (”kommunikationsinfrastruktur”) som tillhandahåller ett krypterat virtuellt nätverk ägnat åt SIS II-uppgifter och utbytet av uppgifter mellan Sirenekontoren enligt artikel 7.2.

2.   SIS II-uppgifter skall införas, uppdateras, raderas och sökas i de olika N.SIS II-systemen. En nationell kopia skall finnas att tillgå för automatisk sökning på varje medlemsstats territorium med hjälp av en sådan kopia. Det skall inte vara möjligt att söka i datafilerna i andra medlemsstaters N.SIS II.

3.   CS-SIS, som står för teknisk tillsyn och administration, skall vara belägen i Strasbourg (Frankrike) och en reserv för CS-SIS, varigenom alla funktioner i den centrala delen av CS-SIS garanteras om detta system skulle sluta fungera, skall vara belägen i Sankt Johann im Pongau (Österrike).

4.   CS-SIS skall stå för de tjänster som krävs för införande och behandling av SIS II-uppgifter, inbegripet sökningar i SIS II-databasen. För de medlemsstater som använder en nationell kopia skall CS-SIS tillhandahålla

a)

uppdatering online av de nationella kopiorna,

b)

synkronisering och enhetlighet mellan de nationella kopiorna och SIS II-databasen,

c)

hantering av uppläggning och återställande av de nationella kopiorna.

Artikel 5

Kostnader

1.   Kostnaderna för inrättande, drift och underhåll av det centrala SIS II och kommunikationsinfrastrukturen skall belasta Europeiska unionens allmänna budget.

2.   Dessa kostnader skall innefatta arbete som utförs på CS-SIS som garanterar tillhandahållande av de tjänster som avses i artikel 4.4.

3.   Kostnaderna för inrättande, drift och underhåll av varje enskilt N.SIS II skall belasta den enskilda medlemsstatens budget.

KAPITEL II

MEDLEMSSTATERNAS ANSVAR

Artikel 6

Nationella system

Varje medlemsstat skall ansvara för att inrätta och underhålla sitt N.SIS II och ansluta sitt N.SIS II till NI-SIS.

Artikel 7

N.SIS II-byrå och Sirenekontor

1.   Varje medlemsstat skall utse en myndighet (”N. SIS II-byrån”) som skall ha det centrala ansvaret för dess N.SIS II.

Den myndigheten skall ansvara för att N.SIS II fungerar smidigt och för dess säkerhet, garantera att de behöriga myndigheterna har åtkomst till SIS II och vidta nödvändiga åtgärder för att se till att bestämmelserna i detta beslut följs.

Varje medlemsstat skall översända sina registreringar via N.SIS II-byrån.

2.   Var och en av medlemsstaterna skall utse en myndighet (”Sirenekontoret”) som skall säkra utbytet av all tilläggsinformation i enlighet med bestämmelserna i Sirenehandboken, enligt artikel 8.

Dessa kontor skall också samordna kontrollen av kvaliteten på de uppgifter som läggs in i SIS II. För dessa ändamål skall de ha tillgång till de uppgifter som behandlas i SIS II.

3.   Medlemsstaterna skall underrätta förvaltningsmyndigheten om sin N.SIS II-byrå och om sitt Sirenekontor. Förvaltningsmyndigheten skall offentliggöra en förteckning över dem tillsammans med den förteckning som avses i artikel 46.8.

Artikel 8

Utbyte av tilläggsinformation

1.   Tilläggsinformation skall utbytas i enlighet med bestämmelserna i Sirenehandboken, via kommunikationsinfrastrukturen. Om inte kommunikationsinfrastrukturen är tillgänglig kan medlemsstaterna använda annan tillfredsställande säker teknik för utbyte av tilläggsinformation.

2.   Tilläggsinformation får endast användas för det syfte för vilket den överlämnades.

3.   Begäran om tilläggsinformation från andra medlemsstater skall besvaras så snart som möjligt.

4.   Detaljerade regler för utbyte av tilläggsinformation skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 67 i form av en handbok kallad Sirenehandboken, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i instrumentet om inrättande av förvaltningsmyndigheten.

Artikel 9

Teknisk överensstämmelse

1.   För att få till stånd snabb och effektiv dataöverföring skall varje medlemsstat när den upprättar sitt N.SIS II följa de protokoll och tekniska förfaranden som har fastställts för att säkerställa kompatibilitet mellan sitt N.SIS II och CS-SIS. Dessa protokoll och tekniska förfaranden skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 67 utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i instrumentet om inrättandet av förvaltningsmyndigheten.

2.   Om en medlemsstat använder en nationell kopia skall den med hjälp av de tjänster som tillhandahålls av CS-SIS säkerställa att uppgifter som är lagrade i den nationella kopian genom de automatiska uppdateringar som avses i artikel 4.4 är identiska och överensstämmer med SIS II-databasen och att en sökning i dess nationella kopia ger samma resultat som en sökning i SIS II-databasen.

Artikel 10

Säkerhet – Medlemsstater

1.   Varje medlemsstat skall med avseende på sitt N.SIS II besluta om de åtgärder som är nödvändiga, inklusive antagandet av en dataskyddslag, för att

a)

fysiskt skydda uppgifter, bland annat genom att utarbeta beredskapsplaner för att skydda kritisk infrastruktur,

b)

hindra obehöriga från tillträde till de databehandlingsinstallationer som används för behandling av personuppgifter (kontroll av tillträde till installationer),

c)

hindra obehöriga från att läsa, kopiera, ändra eller avlägsna datamedier (kontroll av datamedier),

d)

hindra obehörigt införande av uppgifter i registret och hindra obehöriga från att skaffa sig kännedom om, ändra eller radera registrerade personuppgifter (kontroll av införande av uppgifter),

e)

hindra att system för automatisk databehandling används av obehöriga personer via utrustning för dataöverföring (kontroll av användningen),

f)

garantera att personer som är behöriga att använda ett automatiskt databehandlingssystem endast med hjälp av individuella och unika användaridentiteter och skyddade åtkomstmetoder har åtkomst till endast de uppgifter som ingår i deras befogenheter (åtkomstkontroll),

g)

garantera att alla myndigheter med rätt till åtkomst av SIS II eller tillträde till databehandlingsinstallationerna skapar profiler som beskriver uppgifter och ansvar för personer som har befogenhet att läsa lägga in, uppdatera, radera och söka uppgifter och på begäran utan dröjsmål ger de nationella tillsynsmyndigheter som avses i artikel 60 tillgång till dessa profiler (personalprofiler),

h)

garantera möjlighet att kontrollera och konstatera till vilka organ personuppgifter får överföras via datakommunikation (kommunikationskontroll),

i)

garantera möjlighet till efterföljande kontroll och granskning av vilka personuppgifter som förts in i ett automatiskt databehandlingssystem, tidpunkt för införandet och vem som infört sådana uppgifter och i vilket syfte (kontroll av registrering),

j)

hindra obehörig läsning, kopiering, ändring eller radering i samband med såväl överföring av personuppgifter som transport av datamedier, särskilt med hjälp av lämplig krypteringsteknik (kontroll av transport),

k)

övervaka att de säkerhetsåtgärder som avses i denna punkt är verkningsfulla och vidta nödvändiga organisatoriska åtgärder avseende inre övervakning för att garantera att detta beslut efterlevs (egenrevision).

2.   Medlemsstaterna skall vidta åtgärder av samma slag som avses i punkt 1 för att garantera säkerheten med avseende på utbytet av tilläggsinformation.

Artikel 11

Sekretess – Medlemsstater

Varje medlemsstat skall i enlighet med den nationella lagstiftningen tillämpa sina regler om tystnadsplikt eller motsvarande sekretesskrav på alla personer eller organ som arbetar med SIS II-uppgifter och tilläggsinformation. Denna skyldighet skall gälla även efter det att dessa personer lämnar sin tjänst eller anställning och efter det att organets verksamhet upphört.

Artikel 12

Loggningsnoteringar på nationell nivå

1.   Medlemsstater som inte använder nationella kopior skall sörja för att all åtkomst till och alla utbyten av personuppgifter med CS-SIS noteras i N.SIS II för att kontrollera huruvida sökningen är laglig, för att övervaka att databehandlingen sker enligt föreskrifterna, för egenkontroll, för att se till att N.SIS II fungerar tillfredsställande och att uppgifternas kvalitet och säkerhet kan garanteras.

2.   Medlemsstater som använder nationella kopior skall se till att all åtkomst till och alla utbyten av SIS II-uppgifter noteras i de syften som anges i punkt 1. Detta gäller inte de processer som avses i artikel 4.4.

3.   Loggningsnoteringarna skall i synnerhet visa historiska uppgifter om registreringarna, dag och tidpunkt för dataöverföringen, vilka uppgifter som användes för sökningen, vilka uppgifter som överfördes och namn på såväl behörig myndighet som på den person som var ansvarig för databehandlingen.

4.   Loggningsnoteringarna får användas endast för det ändamål som anges i punkterna 1 och 2 och skall raderas tidigast ett år och senast tre år efter införandet. Loggningsnoteringar som omfattar historiska uppgifter skall raderas ett till tre år efter det att registreringarna raderats.

5.   Loggningsnoteringar får bevaras längre om de behövs för kontrollförfaranden som redan pågår.

6.   De behöriga nationella myndigheter som har till uppgift att kontrollera huruvida sökningen är laglig, att övervaka att databehandlingen görs enligt föreskrifterna, för egenkontroll, för att se till att N.SIS II fungerar tillfredsställande och att uppgifternas kvalitet och säkerhet kan garanteras, skall inom gränserna för sin behörighet och på begäran ha åtkomst till dessa loggningsnoteringar, så att de kan fullgöra sina uppgifter.

Artikel 13

Egenkontroll

Medlemsstaterna skall se till att varje myndighet som har tillgång till SIS II-uppgifter vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta beslut och vid behov samarbetar med den nationella tillsynsmyndigheten.

Artikel 14

Personalutbildning

Personal vid de myndigheter som har tillgång till SIS II skall, innan de får tillåtelse att behandla uppgifter som registrerats i SIS II, utbildas på lämpligt sätt i datasäkerhets- och dataskyddsregler, och de skall informeras om alla relevanta brott och sanktioner.

KAPITEL III

FÖRVALTNINGSMYNDIGHETENS ANSVARSOMRÅDEN

Artikel 15

Operativ förvaltning

1.   Efter en övergångsperiod skall en förvaltningsmyndighet (”förvaltningsmyndigheten”), finansierad genom Europeiska unionens allmänna budget, ha ansvar för den operativa förvaltningen av det centrala SIS II. Förvaltningsmyndigheten skall i samarbete med medlemsstaterna se till att bästa tillgängliga teknik, med förbehåll för en kostnads-nyttoanalys, alltid används för det centrala SIS II.

2.   Förvaltningsmyndigheten skall även ha ansvar för följande uppgifter i samband med kommunikationsinfrastrukturen:

a)

Övervakning.

b)

Säkerhet.

c)

Samordningen av förbindelserna mellan medlemsstaterna och leverantören.

3.   Kommissionen skall ha ansvar för alla andra uppgifter i samband med kommunikationsinfrastrukturen, särskilt

a)

uppgifter som gäller genomförande av budgeten,

b)

förvärv och förnyande,

c)

avtalsfrågor.

4.   Under en övergångsperiod innan förvaltningsmyndigheten får ansvaret skall kommissionen ha ansvar för den operativa förvaltningen av det centrala SIS II. I enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (18) får kommissionen anförtro denna förvaltning och uppgifter som gäller genomförandet av budgeten till offentligrättsliga organ på nationell nivå, i två olika länder.

5.   Varje offentligrättsligt organ på nationell nivå enligt punkt 4 skall särskilt uppfylla följande urvalskriterier:

a)

Det skall visa att det har lång erfarenhet av att hantera ett omfattande informationssystem med de funktioner som avses i artikel 4.4.

b)

Det skall ha betydande sakkunskap om tjänste- och säkerhetskrav i ett informationssystem med funktioner som är jämförbara med de som avses i artikel 4.4.

c)

Det skall ha tillräckligt med erfaren personal med lämplig yrkesmässig sakkunskap och lämpliga språkkunskaper för att arbeta i en sådan internationell samarbetsmiljö som krävs av SIS II.

d)

Det skall ha en säker och skräddarsydd anläggningsinfrastruktur, som i synnerhet kan backa upp och garantera en kontinuerlig drift av omfattande IT-system.

e)

Dess administrativa miljö måste medge att uppgifterna utförs på korrekt sätt och intressekonflikter undviks.

6.   Kommissionen skall, innan delegering i enlighet med punkt 4 sker och med regelbundna mellanrum, informera Europaparlamentet och rådet om villkoren för delegeringen, den exakta omfattningen av delegeringen och de organ som uppgifterna delegeras till.

7.   Om kommissionen delegerar sitt ansvar enligt punkt 4 under övergångsperioden, skall den se till att delegeringen inte överskrider de gränser som fastställs i det institutionella systemet enligt EG-fördraget. Den skall särskilt garantera att delegeringen inte inverkar negativt på de kontrollmekanismer som följer av Europeiska unionens lagstiftning, oavsett om de utgörs av domstolen, revisionsrätten eller Europeiska datatillsynsmannen.

8.   Den operativa förvaltningen av det centrala SIS II skall bestå av alla de uppgifter som krävs för att det centrala SIS II skall kunna fungera dygnet runt alla veckodagar i enlighet med detta beslut, särskilt det underhåll och den tekniska utveckling som krävs för att systemet skall kunna fungera smidigt.

Artikel 16

Säkerhet

1.   Förvaltningsmyndigheten, med avseende på det centrala SIS II, och kommissionen, när det gäller kommunikationsinfrastrukturen, skall vidta de åtgärder som är nödvändiga, inbegripet en säkerhetsplan, för att

a)

fysiskt skydda uppgifter, bland annat genom att utarbeta beredskapsplaner för att skydda kritisk infrastruktur,

b)

hindra obehöriga från tillträde till de databehandlingsinstallationer som används för behandling av personuppgifter (kontroll av tillträde till installationer),

c)

hindra obehöriga från att läsa, kopiera, ändra eller avlägsna datamedier (kontroll av datamedier),

d)

hindra obehörigt införande av uppgifter i registret och hindra obehöriga från att skaffa sig kännedom om, ändra eller radera registrerade personuppgifter (kontroll av införande av uppgifter),

e)

hindra att system för automatisk databehandling används av obehöriga personer via utrustning för dataöverföring (kontroll av användningen),

f)

garantera att personer som är behöriga att använda ett automatiskt databehandlingssystem endast med hjälp av individuella och unika användaridentiteter och skyddade åtkomstmetoder har åtkomst till endast de uppgifter som ingår i deras befogenheter (åtkomstkontroll),

g)

skapa profiler där uppgifter och ansvar beskrivs för de personer i vilkas befogenhet ingår åtkomst till uppgifterna eller tillträde till databehandlingsinstallationerna och på begäran utan dröjsmål ge den europeiska datatillsynsmannen som avses i artikel 61 tillgång till dessa profiler (personalprofiler),

h)

garantera möjlighet att kontrollera och konstatera till vilka organ personuppgifter får överföras via datakommunikation (kommunikationskontroll),

i)

garantera möjlighet till efterföljande kontroll och granskning av vilka personuppgifter som förts in i ett automatiskt databehandlingssystem, tidpunkt för införandet och vem som infört sådana uppgifter (kontroll av registrering),

j)

hindra obehörig läsning, kopiering, ändring eller radering i samband med såväl överföring av personuppgifter som transport av datamedier, särskilt med hjälp av lämplig krypteringsteknik (kontroll av transport).

k)

se till att de säkerhetsåtgärder som avses i denna punkt är verkningsfulla och vidta nödvändiga organisatoriska åtgärder avseende inre övervakning för att garantera att detta beslut efterlevs (egenrevision).

2.   Förvaltningsmyndigheten skall vidta åtgärder av samma slag som avses i punkt 1 för att garantera säkerhet med avseende på utbyte av tilläggsinformation genom kommunikationsinfrastrukturen.

Artikel 17

Sekretess – Förvaltningsmyndighet

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 17 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna skall förvaltningsmyndigheten tillämpa sina regler avseende tystnadsplikt eller motsvarande sekretesskrav enligt normer som kan jämföras med dem som anges i artikel 11 i det här beslutet på all personal som arbetar med SIS II-uppgifter. Denna skyldighet skall gälla även efter det att personerna lämnat sin tjänst eller anställning eller efter det att verksamheten upphört.

2.   Förvaltningsmyndigheten skall vidta åtgärder som motsvarar de åtgärder slag som avses i punkt 1 när det gäller sekretess med avseende på utbyte av tilläggsinformation via kommunikationsinfrastrukturen.

Artikel 18

Loggningsnoteringar på central nivå

1.   Förvaltningsmyndigheten skall sörja för att all åtkomst till och alla utbyten av personuppgifter i CS-SIS noteras för de ändamål som avses i artikel 12.1 och 12.2.

2.   Loggningsnoteringarna skall särskilt visa historiska uppgifter om registreringarna, dag och tidpunkt för dataöverföringen, vilka uppgifter som användes för sökningarna, vilka uppgifter som överfördes och fastställande av den behöriga myndighet som var ansvarig för databehandlingen.

3.   Loggningsnoteringarna får användas endast för de ändamål som anges i punkt 1 och skall raderas tidigast ett år och senast tre år efter införandet. De loggningsnoteringar som omfattar historiska uppgifter skall raderas ett till tre år efter det att registreringarna raderats.

4.   Loggningsnoteringar får sparas längre om de behövs för kontrollförfaranden som redan påbörjats.

5.   De behöriga nationella myndigheter som har till uppgift att kontrollera huruvida sökningen är laglig, att övervaka att databehandlingen sker enligt föreskrifterna, att svara för egenkontroll samt att se till att CS-SIS fungerar tillfredsställande och att uppgifternas kvalitet och säkerhet kan garanteras, skall inom ramen för sin behörighet och på begäran ha åtkomst till dessa loggningsnoteringar, så att de kan fullgöra sina uppgifter.

Artikel 19

Informationskampanj

Kommissionen skall, i samarbete med de nationella tillsynsmyndigheterna och den europeiska datatillsynsmannen, samtidigt med att SIS II tas i drift lansera en informationskampanj för att informera allmänheten om målen, de registrerade uppgifterna, de myndigheter som har tillgång och den enskildes rättigheter. Förvaltningsmyndigheten skall, efter det att den har inrättats, i samarbete med de nationella tillsynsmyndigheterna och den europeiska datatillsynsmannen regelbundet upprepa sådana kampanjer. Medlemsstaterna skall i samarbete med sina nationella tillsynsmyndigheter planera och genomföra de nödvändiga strategierna för att ge sina medborgare allmän information om SIS II.

KAPITEL IV

UPPGIFTSKATEGORIER OCH FLAGGNING

Artikel 20

Uppgiftskategorier

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8.1 och av de bestämmelser i detta beslut som gäller lagring av kompletterande uppgifter skall SIS II endast innehålla de kategorier av uppgifter som lämnas av var och en av medlemsstaterna, så som krävs för de syften som fastställs i artiklarna 26, 32, 34, 36 och 38.

2.   Uppgiftskategorierna skall vara följande:

a)

Personer för vilka en registrering gjorts.

b)

De föremål som avses i artiklarna 36 och 38.

3.   Uppgifter om personer för vilka en registrering lagts in får endast omfatta följande:

a)

Efternamn, förnamn, namn vid födelsen och tidigare använda namn samt alias, som kan inregistreras separat.

b)

Särskilda, objektiva, fysiska kännetecken som inte ändras.

c)

Födelseort och födelsedatum.

d)

Kön.

e)

Fotografier.

f)

Fingeravtryck.

g)

Medborgarskap.

h)

Uppgifter om huruvida personen i fråga är beväpnad, kan tillgripa våld eller har rymt.

i)

Syftet med registreringen.

j)

Myndighet som har lagt in registreringen.

k)

En hänvisning till det beslut som ger upphov till registreringen.

l)

Begärt förfarande.

m)

Länk(ar) till andra registreringar som lagts in i SIS II enligt artikel 52.

n)

Typ av brott.

4.   De tekniska regler som är nödvändiga för att införa, uppdatera, radera och söka de uppgifter som avses i punkterna 2 och 3 skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 67 utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i instrumentet om inrättande av förvaltningsmyndigheten.

5.   De tekniska regler som är nödvändiga för sökning av uppgifter som avses i punkt 3 skall vara desamma för sökningar i CS-SIS, i nationella kopior och i kopior av teknisk karaktär som avses i artikel 46.2

Artikel 21

Proportionalitet

Innan en registrering läggs in skall medlemsstaterna avgöra om fallet är så adekvat, relevant och tillräckligt viktigt för att motivera att registreringen införs i SIS II.

Artikel 22

Särskilda regler för fotografier och fingeravtryck

Användning av fotografier och fingeravtryck som avses i artikel 20.3 e och f skall ske enligt följande villkor:

a)

Fotografier och fingeravtryck skall införas endast efter en särskild kvalitetskontroll för att konstatera att miniminormer för datakvalitet uppfylls. Specificeringen av den särskilda kvalitetskontrollen skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 67, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i instrumentet om inrättande av förvaltningsmyndigheten.

b)

Fotografier och fingeravtryck skall användas endast för att fastställa identiteten hos en person som påträffats efter en alfanumerisk sökning i SIS II.

c)

Så snart det är tekniskt möjligt får fingeravtryck användas även för att identifiera en person på grundval av hans biometriska kännetecken. Innan denna funktion har genomförts i SIS II, skall kommissionen lägga fram en rapport om den teknik som krävs är klar att tas i bruk och finns tillgänglig, och Europapparlamentet skall därefter höras om rapporten.

Artikel 23

Krav för att en registrering skall få införas

1.   En registrering får inte införas utan de uppgifter som avses i artikel 20.3 a, 20.3 d, 20.3 l samt, när så är tillämpligt, 20.3 k.

2.   Alla andra tillgängliga uppgifter som avses i artikel 20.3 skall också införas.

Artikel 24

Allmänna bestämmelser om flaggning

1.   Om en medlemsstat anser att verkställandet av en registrering som lagts in i enlighet med artiklarna 26, 32 eller 36 är oförenlig med dess nationella lagstiftning, internationella förpliktelser eller viktiga nationella intressen, kan den därefter kräva att registreringen förses med en flagga, vilken innebär att den åtgärd som skall vidtas på grund av registreringen inte kommer att vidtas på dess territorium. Flaggan skall läggas till av Sirenekontoret i den medlemsstat som lade in registreringen.

2.   För att medlemsstaterna skall kunna kräva att en registrering som lagts in i enlighet med artikel 26 förses med en flagga skall alla medlemsstater genom utbyte av tilläggsinformation automatiskt underrättas om att en ny registrering av denna kategori har lagts in.

3.   I de fall då den medlemsstat som lägger in en registrering i ett särskilt brådskande eller allvarligt ärende begär att den aktuella åtgärden skall vidtas, skall den medlemsstat som verkställer registreringen undersöka om den kan tillåta att den flagga som lagts till på dess begäran dras tillbaka. Om den medlemsstat som verkställer registreringen kan ta bort flaggan skall den vidta de åtgärder som krävs för att se till att åtgärden kan verkställas omedelbart.

Artikel 25

Flaggning av registreringar om gripande för överlämnande

1.   När rambeslut 2002/584/RIF är tillämpligt skall en flagga som förhindrar gripandet av en person endast läggas till en registrering om gripande för överlämnande, om den enligt nationell lag för verkställandet av en europeisk arresteringsorder behöriga rättsliga myndigheten har vägrat att verkställa ordern på grund av att det enligt nationell lag finns skäl för att inte verkställa den och om tillägget av en flagga har krävts.

2.   På begäran av en enligt nationell lag behörig rättslig myndighet kan, på grundval av en allmän instruktion eller i särskilda fall, emellertid en registrering om gripande för överlämnande även förses med en flagga om det är uppenbart att verkställandet av den europeiska arresteringsordern skall vägras.

KAPITEL V

REGISTRERINGAR OM PERSONER SOM ÄR EFTERLYSTA FÖR GRIPANDE FÖR ÖVERLÄMNANDE ELLER UTLÄMNING

Artikel 26

Syfte och villkor för registreringar

1.   Uppgifter om personer som är efterlysta för att gripas och överlämnas på grundval av en europeisk arresteringsorder eller som är efterlysta för att gripas och utlämnas skall föras in på begäran av den rättsliga myndigheten i den medlemsstat som lägger in registreringen.

2.   Uppgifter om personer som är efterlysta för att gripas och överlämnas skall också föras in på grundval av arresteringsorder som utfärdats i enlighet med avtal om överlämnande av personer på grundval av en arresteringsorder, vilka ingåtts mellan Europeiska unionen och tredjeländer i enlighet med artiklarna 24 och 38 i EU-fördraget, och som medger att en sådan arresteringsorder översänds via Schengens informationssystem.

Artikel 27

Kompletterande uppgifter om personer som är efterlysta för att gripas och överlämnas

1.   Om en person är efterlyst för att gripas och överlämnas på grundval av en europeisk arresteringsorder skall den medlemsstat som lägger in registreringen också lägga in en kopia av originalet av den europeiska arresteringsordern i SIS II.

2.   Den medlemsstat som lägger in registreringen kan också bifoga en kopia av en översättning av den europeiska arresteringsordern på ett eller flera av Europeiska unionens institutioners officiella språk.

Artikel 28

Tilläggsinformation om personer som är efterlysta för att gripas och överlämnas

Den medlemsstat som har lagt in en registrering om gripande för överlämnande skall lämna de uppgifter som avses i artikel 8.1 i rambeslut 2002/584/RIF till alla medlemsstater genom utbyte av tilläggsinformation.

Artikel 29

Tilläggsinformation om personer som är efterlysta för att gripas och utlämnas

1.   Den medlemsstat som infört en registrering i SIS II för utlämningsändamål skall lämna följande uppgifter till alla medlemsstater, genom utbyte av tilläggsinformation:

a)

Vilken myndighet som begärt gripandet.

b)

Huruvida det finns en arresteringsorder eller någon annan handling med samma rättsverkan eller en verkställbar dom.

c)

Brottets art och brottsrubriceringen.

d)

En beskrivning av omständigheterna kring brottets begående, inbegripet tidpunkt, plats och i vilken grad den registrerade personen varit delaktig i gärningen.

e)

Så långt möjligt, brottspåföljd.

f)

Annan information som är nyttig eller nödvändig för verkställande av registreringen.

2.   De uppgifter som avses i punkt 1 skall inte lämnas om de uppgifter som avses i artikel 27 eller artikel 28 redan har lämnats och de anses vara tillräckliga för att den berörda medlemsstaten skall kunna verkställa registreringen.

Artikel 30

Konvertering av registreringar om personer som är efterlysta för att gripas och överlämnas eller utlämnas

Om ett gripande inte kan verkställas antingen på grund av att den anmodade medlemsstaten vägrar i enlighet med förfarandena för flaggning i artikel 24 eller 25 eller, när det gäller en registrering om gripande för utlämning, på grund av att en utredning ännu inte har avslutats, skall den anmodade medlemsstaten betrakta registreringen som en registrering vars syfte är att meddela var den berörda personen befinner sig.

Artikel 31

Verkställande av åtgärder på grundval av en registrering om en person som är efterlyst för att gripas och överlämnas eller utlämnas

1.   En registrering i SIS II i enlighet med artikel 26 jämförd med de kompletterande uppgifter som avses i artikel 27 skall utgöra, och äga samma giltighet som, en europeisk arresteringsorder som utfärdats i enlighet med rambeslut 2002/584/RIF när detta rambeslut är tillämpligt.

2.   När rambeslut 2002/584/RIF inte är tillämpligt skall en registrering i SIS i enlighet med artiklarna 26 och 29 ha samma giltighet som en framställning om provisoriskt anhållande enligt artikel 16 i den europeiska utlämningskonventionen av den 13 december 1957, eller artikel 15 i Beneluxfördraget om utlämning och inbördes rättshjälp i brottmål av den 27 juni 1962.

KAPITEL VI

REGISTRERINGAR OM FÖRSVUNNA PERSONER

Artikel 32

Syfte och villkor för registreringar

1.   Uppgifter om försvunna personer som behöver ställas under beskydd och/eller vars vistelseort man behöver få reda på skall införas i SIS II på begäran av den behöriga myndigheten i den medlemsstat som gör registreringen.

2.   Registreringar får göras om följande kategorier försvunna personer:

a)

Försvunna personer som behöver ställas under beskydd

i)

med hänsyn till deras egen säkerhet,

ii)

för att förebygga hot.

b)

Försvunna personer som inte behöver ställas under beskydd.

3.   Punkt 2 a skall tillämpas endast på personer som skall omhändertas efter ett beslut av behörig myndighet.

4.   Punkterna 1 och 2 a skall tillämpas särskilt på minderåriga.

5.   Medlemsstaterna skall se till att de uppgifter som införs i SIS II anger till vilken av kategorierna i punkt 2 den försvunna personen hör.

Artikel 33

Verkställande av åtgärder på grundval av en registrering

1.   När en person som avses i artikel 32 påträffats skall de behöriga myndigheterna, med förbehåll för vad som sägs i punkt 2, underrätta den medlemsstat som lagt in registreringen om var personerna vistas. De får i de fall som avses i artikel 32.2 a föra personen till en säker plats för att förhindra hans fortsatta resa, om det inte strider mot nationell lag.

2.   Uppgifter om en försvunnen myndig person som har påträffats får inte lämnas utan dennes samtycke, utom mellan de behöriga myndigheterna. De behöriga myndigheterna får emellertid meddela en berörd person som har rapporterat personen som försvunnen att registreringen har raderats eftersom personen har påträffats.

KAPITEL VII

REGISTRERINGAR OM PERSONER SOM SÖKS FÖR ATT DELTA I ETT RÄTTSLIGT FÖRFARANDE

Artikel 34

Syfte och villkor för inläggning av registreringar

I syfte att meddela personernas vistelseort eller hemvist skall medlemsstaterna på begäran av en behörig myndighet i SIS II införa uppgifter om

a)

vittnen,

b)

personer som har kallats eller personer som söks för att kunna kallas att inställa sig i rätten i samband med ett brottsmålsförfarande för att stå till svars för gärningar som de åtalas för,

c)

personer som skall delges en dom i ett brottmål eller andra handlingar i samband med ett brottmålsförfarande för att stå till svars för gärningar som de åtalas för,

d)

personer som skall delges en kallelse att inställa sig för verkställighet av ett frihetsberövande straff.

Artikel 35

Verkställande av åtgärder på grundval av en registrering

De begärda uppgifterna skall lämnas till den ansökande medlemsstaten genom utbyte av tilläggsinformation.

KAPITEL VIII

REGISTRERINGAR OM PERSONER OCH FÖREMÅL SOM OMFATTAS AV DISKRETA KONTROLLER ELLER SÄRSKILDA KONTROLLER

Artikel 36

Syfte och villkor för inläggning av registreringar

1.   I överensstämmelse med nationell lagstiftning i den medlemsstat som lägger in registreringen skall uppgifter införas om personer eller fordon, fartyg, luftfartyg och containrar för diskret kontroll eller särskild kontroll i enlighet med artikel 37.4.

2.   En sådan registrering får göras i syfte att bekämpa brottslighet och förebygga hot mot den allmänna säkerheten

a)

om det finns tydliga tecken på att en person avser att begå, eller redan begår, ett grovt brott, såsom de brott som avses i artikel 2.2 i rambeslut 2002/584/RIF, eller

b)

om den allmänna uppfattningen om en person, särskilt på grundval av redan begångna brott, leder till misstanke om att denne även i framtiden kommer att begå grova brott, såsom de brott som avses i artikel 2.2 i rambeslut 2002/584/RIF.

3.   På begäran av de myndigheter som ansvarar för statens säkerhet kan en registrering dessutom läggas in i enlighet med nationell lagstiftning, om det finns konkreta tecken på att de uppgifter som avses i artikel 37.1 är nödvändiga för att avvärja det allvarliga hot den berörda personen utgör eller andra allvarliga hot mot statens inre eller yttre säkerhet. Den medlemsstat som lägger in registreringen i enlighet med denna punkt skall informera övriga medlemsstater om detta. Varje medlemsstat skall besluta till vilken myndighet informationen skall överlämnas.

4.   Registreringar om fordon, fartyg, luftfartyg och containrar får införas när det finns tydliga tecken på att de har samband med ett grovt brott enligt punkt 2 eller ett allvarligt hot enligt punkt 3.

Artikel 37

Verkställande av åtgärder på grundval av en registrering

1.   I syfte att utföra diskreta kontroller eller särskilda kontroller kan samtliga eller vissa av nedanstående uppgifter insamlas och översändas till den myndighet som lagt in registreringen när gränskontroller eller andra polis- och tullkontroller utförs inom medlemsstaten:

a)

Påträffande av en person eller ett fordon, ett fartyg, ett luftfartyg eller en container som efterlysts i en registrering.

b)

Plats, tidpunkt eller skäl för kontrollen.

c)

Resväg och målet för resan.

d)

Personer i de berörda personernas sällskap eller passagerare i fordonet, fartyget eller luftfartyget som rimligen kan förväntas ha anknytning till de berörda personerna.

e)

Fordon, båt, flygplan eller container som använts.

f)

Transporterade föremål.

g)

Omständigheter kring påträffandet av personen eller fordonet, fartyget, luftfartyget eller containern.

2.   De uppgifter som avses i punkt 1 skall meddelas genom ett utbyte av tilläggsinformation.

3.   I samband med att den information som avses i punkt 1 insamlas skall medlemsstaterna vidta de åtgärder som krävs för att den diskreta kontrollen inte skall äventyras.

4.   Inom ramen för de särskilda kontroller får personer kroppsvisiteras och fordon, fartyg, luftfartyg, containrar och medförda föremål genomsökas i enlighet med nationell lagstiftning och med avseende på de syften som avses i artikel 36. Om en medlemsstats nationella lagstiftning inte tillåter särskilda kontroller skall kontrollerna i den medlemsstaten automatiskt ersättas med diskreta kontroller.

KAPITEL IX

REGISTRERINGAR OM FÖREMÅL SOM SKALL BESLAGTAS ELLER ANVÄNDAS SOM BEVISMATERIAL I BROTTMÅL

Artikel 38

Syfte och villkor för inläggning av registreringar

1.   Uppgifter om föremål som antingen skall beslagtas eller användas som bevis i brottmål skall läggas in i SIS II.

2.   Följande kategorier av lätt identifierbara föremål skall registreras:

a)

Motorfordon med en cylindervolym överstigande 50 cc samt fartyg och luftfartyg.

b)

Släpvagnar med en tjänstevikt överstigande 750 kg samt husvagnar, industritillbehör, utombordsmotorer och containrar.

c)

Skjutvapen.

d)

Stulna, bortförda eller försvunna officiella blankodokument.

e)

Stulna, bortförda, försvunna eller ogiltiga utfärdade identitetshandlingar, till exempel pass, ID-kort, körkort, uppehållstillstånd och resehandlingar.

f)

Stulna, bortförda, försvunna eller ogiltiga registreringsbevis för fordon och nummerplåtar för fordon.

g)

Sedlar (registrerade sedlar).

h)

Värdepapper och betalningsmedel som checkar, kreditkort, obligationer och aktier som stulits, bortförts, försvunnit eller ogiltigförklarats.

3.   De tekniska bestämmelser som är nödvändiga för införande, uppdatering, radering och sökning av de uppgifter som avses i punkt 2 skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 67, utan att det påverkar bestämmelserna i instrumentet om inrättande av förvaltningsmyndigheten.

Artikel 39

Verkställande av åtgärder på grundval av en registrering

1.   Om en kontroll visar att det föreligger en registrering som matchar ett påträffat föremål, skall den myndighet som har observerat registreringen kontakta den som lagt in registreringen för att komma överens om vilka åtgärder som skall vidtas. För detta ändamål kan även personuppgifter översändas i enlighet med detta beslut.

2.   Den information som avses i punkt 1 skall lämnas genom utbyte av tilläggsinformation.

3.   Den medlemsstat som påträffat föremålet skall vidta åtgärder i enlighet med nationell lagstiftning.

KAPITEL X

ÅTKOMSTRÄTT TILL OCH LAGRINGSTID FÖR REGISTRERINGAR

Artikel 40

Myndigheter med åtkomsträtt till registreringar

1.   Åtkomst till uppgifter i SIS II och rätt att söka sådana uppgifter direkt eller i en kopia av SIS II-uppgifter skall förbehållas myndigheter med ansvar för

a)

gränskontroller, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006/EG av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (19),

b)

andra av polis och tullmyndigheter verkställda kontroller inom den berörda medlemsstaten, samordning av sådana kontroller av utsedda myndigheter eller införande av uppgifter i SIS II.

2.   Rätten till åtkomst till uppgifter som är registrerade i SIS II och rätt att söka sådana uppgifter direkt får emellertid också beviljas nationella rättsliga myndigheter, inbegripet de myndigheter som är ansvariga för att väcka allmänt åtal inom ramen för ett brottsmålsförfarande och för genomförda rättsliga utredningar som föregår åtal, när de utför sina uppgifter i enlighet med nationell lagstiftning, samt deras samordningsmyndigheter.

3.   De myndigheter som avses i denna artikel skall tas med i den förteckning som avses i artikel 46.8.

Artikel 41

Åtkomst till SIS II-uppgifter för Europol

1.   Den europeiska polisbyrån (Europol) skall inom ramen för sitt uppdrag ha rätt till åtkomst till och rätt att direkt söka uppgifter som har införts i SIS II i enlighet med artiklarna 26, 36 och 38.

2.   Om en sökning som Europol utför visar att det finns en registrering i SIS II, skall Europol via de kanaler som fastställs i Europolkonventionen informera den medlemsstat som lagt in registreringen om detta.

3.   Användning av uppgifter från en sökning i SIS II skall ske med den berörda medlemsstatens samtycke. Om medlemsstaten tillåter användning av sådan information, skall behandlingen av dem ske i enlighet med bestämmelserna i Europolkonventionen. Europol får meddela sådan information till tredjeländer eller utomstående instanser endast med den berörda medlemsstatens samtycke.

4.   Europol får begära ytterligare information från den berörda medlemsstaten i enlighet med bestämmelserna i Europolkonventionen.

5.   Europol skall

a)

registrera varje åtkomst och varje sökning som den utför, i enlighet med bestämmelserna i artikel 12,

b)

utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 3 och 4, inte sammankoppla några delar av SIS II eller överföra de uppgifter i SIS II till vilka den har tillgång till något datasystem för insamling och behandling av uppgifter som drivs av eller vid Europol, eller ladda ned eller på annat sätt kopiera några delar av SIS II,

c)

begränsa åtkomsten till uppgifter som har införts i SIS II till personal vid Europol med särskild behörighet,

d)

vidta och tillämpa de åtgärder som avses i artiklarna 10 och 11,

e)

låta den gemensamma tillsynsmyndighet som har inrättats i enlighet med artikel 24 i Europolkonventionen se över Europols verksamhet i samband med att den utövar sin rätt till åtkomst till och rätt att söka uppgifter som har införts i SIS II.

Artikel 42

Åtkomst till SIS II-uppgifter för Eurojust

1.   De nationella medlemmarna i Eurojust och deras biträdande medlemmar skall inom sitt mandat ha rätt att i enlighet med artiklarna 26, 32, 34 och 38 få åtkomst till och söka uppgifter som har införts i SIS II.

2.   Om en sökning som en nationell medlem i Eurojust utför visar att det finns en registrering i SIS II, skall han informera den medlemsstat som lagt in registreringen om detta. Uppgifter som erhålls genom en sådan sökning får endast vidarebefordras till tredjeländer och utomstående instanser med samtycke från den medlemsstat som har lagt in registreringen.

3.   Ingenting i denna artikel skall tolkas så att det påverkar bestämmelserna i beslut 2002/187/RIF beträffande uppgiftsskydd och ansvaret för otillåten eller felaktig behandling av sådana uppgifter genom nationella medlemmar i Eurojust eller deras biträdande medlemmar, eller så att det påverkar befogenheterna för den gemensamma tillsynsmyndighet som inrättats genom det beslutet.

4.   Varje åtkomst och varje sökning som utförs av en nationell medlem av Eurojust eller en biträdande medlem skall registreras i enlighet med bestämmelserna i artikel 12 och varje användning av de uppgifter som de fått tillgång till skall registreras.

5.   Ingen del av SIS II får sammankopplas och de uppgifter till vilka de nationella medlemmarna eller deras biträdande medlemmar har tillgång får inte heller överföras till något datasystem för insamling och behandling av uppgifter som drivs av eller vid Eurojust och inga delar av SIS II får laddas ned.

6.   Endast nationella medlemmar av Eurojust och deras biträdande medlemmar skall ha åtkomst till SIS II och inte personalen vid Eurojust.

7.   Åtgärder för att säkerställa säkerhet och sekretess enligt artiklarna 10 och 11 skall vidtas och tillämpas.

Artikel 43

Omfattningen för åtkomst

Användarna, samt Europol, de nationella medlemmarna av Eurojust och deras biträdande medlemmar, får endast ha åtkomst till uppgifter som krävs för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter.

Artikel 44

Lagringstid för registreringar om personer

1.   Registreringar om personer som lagts in i SIS II enligt detta beslut får inte lagras längre än vad som är nödvändigt för det syfte i vilket de infördes.

2.   En medlemsstat som fört in en registrering i SIS II skall inom tre år efter det att den införts i SIS II se över om den behöver lagras. För registreringar om personer enligt artikel 36 skall denna tidsfrist vara ett år.

3.   I förekommande fall skall varje medlemsstat bestämma kortare tidsfrister för denna översyn i enlighet med sin nationella lagstiftning.

4.   Den medlemsstat som fört in registreringen får inom tidsfristen för översynen efter en övergripande individuell bedömning som skall arkiveras besluta att registreringen skall lagras längre om detta visar sig nödvändigt för det syfte i vilket den förts in. I ett sådant fall skall punkt 2 tillämpas även på förlängningen. CS-SIS skall meddelas varje förlängning av tidsfristen för en registrering.

5.   Registreringarna skall raderas automatiskt efter det att den tidsfrist för översyn som avses i punkt 2 har löpt ut, utom i fall där den medlemsstat som har lagt in registreringen har meddelat CS-SIS förlängningen av tidsfristen för registreringen enligt punkt 4. CS-SIS skall fyra månader i förväg automatiskt informera medlemsstaterna om planlagd radering av uppgifter i systemet.

6.   Medlemsstaterna skall föra statistik över antalet registreringar vilkas lagringstid har förlängts i enlighet med punkt 4.

Artikel 45

Lagringstid för registreringar om föremål

1.   Registreringar om föremål som införts i SIS II enligt detta beslut får inte lagras längre än vad som är nödvändigt för det syfte i vilket de införts.

2.   Registreringar om föremål som införts i enlighet med artikel 36 skall lagras i högst fem år.

3.   Registreringar om föremål som införts i enlighet med artikel 38 skall lagras i högst tio år.

4.   De lagringstider som anges i punkterna 2 och 3 får förlängas om detta visar sig nödvändigt för det syfte i vilket registreringen införts. I detta fall skall punkterna 2 och 3 tillämpas även på förlängningen.

KAPITEL XI

ALLMÄNNA REGLER FÖR UPPGIFTSBEHANDLING

Artikel 46

Behandling av SIS II-uppgifter

1.   Medlemsstaterna får behandla de uppgifter som avses i artiklarna 20, 26, 32, 34, 36 och 38 endast för de ändamål som anges för varje registreringskategori i dessa artiklar.

2.   Uppgifterna får kopieras endast i tekniskt syfte och i den mån sådan kopiering krävs för att de myndigheter som avses i artikel 40 direkt skall kunna hämta uppgifter. Dessa kopior skall omfattas av bestämmelserna i detta beslut. Registreringar som lagts in av en medlemsstat får inte kopieras från dess N.SIS II till andra nationella informationssystem.

3.   Kopior av teknisk karaktär enligt punkt 2, som leder till databaser som inte är uppkopplade via nätet, får endast lagras under en period som inte överstiger 48 timmar. Denna period kan förlängas i nödsituationer till dess att nödsituationen har upphört.

Medlemsstaterna skall föra ett uppdaterat register över dessa kopior, göra detta register tillgängligt för deras nationella tillsynsmyndighet och se till att bestämmelserna i detta beslut, särskilt de som avses i artikel 10, tillämpas på dessa kopior.

4.   De nationella myndigheterna som avses i artikel 4 skall ha åtkomst till uppgifter endast inom gränserna för sin behörighet och personalen skall vara vederbörligen bemyndigad.

5.   När det gäller de registreringar som avses i artiklarna 26, 32, 34, 36 och 38 i detta beslut, skall all behandling av uppgifter i dessa registreringar i annat syfte än det för vilket uppgifterna förts in i SIS II kopplas till ett specifikt fall och motiveras av behovet att avvärja en omedelbart förestående allvarlig fara för den allmänna ordningen och säkerheten, en betydande risk för statens säkerhet eller ett grovt brott. Den medlemsstat som lagt in registreringen skall i förväg ge sitt tillstånd till detta.

6.   Uppgifter får inte användas för administrativa ändamål.

7.   All användning av uppgifter som inte är förenlig med punkterna 1–6 skall betraktas som missbruk enligt varje medlemsstats nationella lagstiftning.

8.   Varje medlemsstat skall till förvaltningsmyndigheten sända in en förteckning över sina behöriga myndigheter som enligt detta beslut har tillstånd att direkt hämta uppgifter ur SIS II, samt alla ändringar i förteckningen. I förteckningen skall för varje myndighet anges vilka uppgifter den får hämta och för vilka syften uppgifterna får hämtas. Förvaltningsmyndigheten skall se till att förteckningen årligen offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

9.   Om inga särskilda bestämmelser föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning, skall varje medlemsstats nationella lagstiftning gälla för de uppgifter den lägger in i sitt N.SIS II.

Artikel 47

Uppgifter i SIS II och nationella informationssystem

1.   Artikel 46.2 skall inte påverka en medlemsstats rätt att i sitt nationella informationssystem lägga in uppgifter från SIS II rörande åtgärder som har vidtagits inom deras territorium. Dessa uppgifter får lagras högst tre år i de nationella systemen, om inte särskilda bestämmelser i nationell lagstiftning tillåter att uppgifterna lagras under en längre period.

2.   Artikel 46.2 skall inte påverka en medlemsstats rätt att i sitt nationella system lagra uppgifterna i en registrering som medlemsstaten själv har lagt in i SIS II.

Artikel 48

Information om att registrering inte verkställs

Om en begärd åtgärd inte kan vidtas, skall den anmodade medlemsstaten omedelbart informera den medlemsstat som har lagt in registreringen.

Artikel 49

Datakvalitet för uppgifter som behandlas i SIS II

1.   En medlemsstat som lägger in en registrering skall ansvara för att uppgifterna är korrekta, aktuella och läggs in i SIS II lagligen.

2.   Endast den medlemsstat som lägger in registreringen skall ha tillstånd att ändra, komplettera, korrigera, uppdatera eller radera de uppgifter som den har lagt in.

3.   Om en annan medlemsstat än den som har lagt in en registrering har belägg för att en uppgift är felaktig i sak eller har lagrats olagligt, skall den genom utbyte av tilläggsinformation informera den medlemsstat som har lagt in registreringen om detta så snart som möjligt, dock senast tio dagar efter det att den fått kännedom om dessa omständigheter. Den medlemsstat som har lagt in registreringen skall kontrollera registreringen och, vid behov, utan dröjsmål, korrigera eller radera uppgiften i fråga.

4.   Om medlemsstaterna inte kan enas inom två månader, skall den medlemsstat som inte har lagt in registreringen hänskjuta ärendet till den europeiska datatillsynsmannen, som tillsammans med de berörda nationella tillsynsmyndigheterna skall agera som medlare.

5.   Medlemsstaterna skall utbyta tilläggsinformation i de fall en person säger sig vara någon annan än den som efterlysts genom en registrering. Om det vid kontroll visar sig att det faktiskt rör sig om två olika personer, skall personen underrättas om bestämmelserna i artikel 51.

6.   Om en person redan är föremål för en registrering i SIS II, skall den medlemsstat som lägger in ytterligare en registrering komma överens om inläggningen med den medlemsstat som lade in den första registreringen. Överenskommelse skall nås om på vilka grunder utbyte av tilläggsinformation skall ske.

Artikel 50

Särskiljande av personer med snarliga kännetecken

Om det vid införandet av en ny registrering framkommer att det i SIS II redan finns en person med samma identitetskriterium skall följande förfarande följas:

a)

Sirenekontoret skall kontakta den ansökande myndigheten för att klarlägga om det rör sig om samma person.

b)

Om kontrollen visar att den person som är föremål för den nya registreringen och den person som redan är registrerad i SIS II faktiskt är en och samma person, skall Sirenekontoret tillämpa det förfarande för inläggning av flera registreringar som anges i artikel 49.6. Om kontrollen avslöjar att det rör sig om två olika personer, skall Sirenekontoret godkänna begäran om att införa den andra registreringen genom att lägga till sådan information som krävs för att undvika felidentifiering.

Artikel 51

Kompletterande uppgifter för att komma till rätta med missbruk av identitet

1.   Om den person som faktiskt avses i en registrering kan förväxlas med en person vars identitet har missbrukats, skall den medlemsstat som lagt in registreringen, om personen i fråga har lämnat sitt uttryckliga medgivande, lägga till uppgifter om den personen i registreringen för att undvika de negativa följder som en felidentifiering kan medföra.

2.   Uppgifter om en person vars identitet har missbrukats får användas endast i följande syften:

a)

För att göra det möjligt för den behöriga myndigheten att skilja mellan den person vars identitet har missbrukats och den person som faktiskt avses i registreringen.

b)

För att göra det möjligt för den person vars identitet har missbrukats att styrka sin identitet och fastställa att den har blivit missbrukad.

3.   Vid tillämpningen av denna artikel får enbart följande personuppgifter läggas in och vidarebehandlas i SIS II:

a)

Efternamn, förnamn, namn vid födelsen och tidigare använda namn och eventuella alias, eventuellt separat inregistrerade.

b)

Särskilda, objektiva, fysiska kännetecken som inte ändras.

c)

Födelsedatum och födelseort.

d)

Kön.

e)

Fotografier.

f)

Fingeravtryck.

g)

Medborgarskap.

h)

Identitetshandlingens/identitetshandlingarnas nummer och datum för utfärdande.

4.   De tekniska regler som är nödvändiga för att införa och vidare behandla de uppgifter som avses i punkt 3 skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 67, utan att det påverkar bestämmelserna i instrumentet om inrättande av förvaltningsmyndigheten.

5.   Uppgifterna i punkt 3 skall raderas samtidigt med motsvarande registrering eller tidigare om personen i fråga så önskar.

6.   Endast de myndigheter som har rätt till åtkomst till motsvarande registrering får ha åtkomst till uppgifterna i punkt 3 och då endast för att undvika felidentifiering.

Artikel 52

Länkning mellan registreringar

1.   En medlemsstat får skapa en länk mellan de registreringar den lägger in i SIS II. En sådan länk skall upprätta en förbindelse mellan två eller flera registreringar.

2.   Skapandet av en länk skall inte påverka de särskilda åtgärder som skall vidtas på grundval av var och en av de sammanlänkade registreringarna eller någon av de länkade registreringarnas lagringstid.

3.   Skapandet av en länk skall inte påverka de åtkomsträttigheter som anges i detta beslut. Myndigheter som inte har åtkomst till vissa registreringskategorier får inte ha möjlighet att se länken till en registrering till vilken de inte skall ha åtkomst.

4.   En medlemsstat får skapa en länk mellan registreringar endast om det föreligger ett tydligt operativt behov.

5.   En medlemsstat får skapa länkar i enlighet med sin nationella lagstiftning om principerna i denna artikel följs.

6.   Om en medlemsstat finner att en länk mellan registreringar som skapats av en annan medlemsstat är oförenlig med dess nationella lagstiftning eller internationella åtaganden, får den vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att det inte går att få åtkomst till länken från dess territorium och att dess myndigheter utanför dess territorium inte kan komma åt länken.

7.   De tekniska reglerna för länkning av registreringar skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 67, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i instrumentet om inrättande av förvaltningsmyndigheten.

Artikel 53

Tilläggsinformationens syfte och lagringstid

1.   Medlemsstaterna skall behålla en hänvisning till de beslut som ger upphov till en registrering vid Sirenekontoret för att stödja utbytet av tilläggsinformation.

2.   Personuppgifter som registrerats hos Sirenekontoret till följd av informationsutbyte skall lagras endast under så lång tid som kan behövas för att uppnå det syfte för vilket de tillhandahölls. De skall under alla omständigheter raderas senast ett år efter det att registreringen med anknytning till personen har raderats i SIS II.

3.   Punkt 2 skall inte påverka en medlemsstats rätt att i sitt nationella informationssystem lagra en registrering som den medlemsstaten har lagt in, eller en registrering i samband med vilken en åtgärd har vidtagits på dess territorium. Hur länge en sådan uppgift får lagras skall fastställas i den nationella lagstiftningen.

Artikel 54

Överföring av personuppgifter till tredje part

Uppgifter som behandlas i SIS II i enlighet med detta beslut får inte överföras till eller göras tillgängliga för tredjeländer eller för internationella organisationer.

Artikel 55

Utbyte med Interpol av uppgifter om stulna, bortförda, borttappade eller ogiltigförklarade pass

1.   Trots vad som föreskrivs i artikel 54 får sådana uppgifter som lagts in i SIS II om stulna, bortförda, borttappade eller ogiltigförklarade pass som avser passnummer, utfärdande land och dokumenttyp utbytas med medlemmar i Interpol, genom att en länk upprättas mellan SIS II och Interpols databas för stulna eller saknade resehandlingar, under förutsättning att ett avtal har ingåtts mellan Interpol och Europeiska unionen. I avtalet skall det föreskrivas att överföringen av uppgifter som förts in av en medlemsstat skall godkännas av den medlemsstaten.

2.   I det avtal som avses i punkt 1 skall föreskrivas att de uppgifter som utbyts skall vara tillgängliga enbart för medlemmar i Interpol från länder som kan garantera tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter. Innan detta avtal sluts skall rådet höra kommissionen om lämplig skyddsnivå för personuppgifter och respekt för grundläggande rättigheter och friheter med avseende på automatisk behandling av personuppgifter hos Interpol och länder som har delegerade medlemmar i Interpol.

3.   I det avtal som avses i punkt 1 kan även föreskrivas åtkomst till uppgifter från Interpols databas om stulna eller saknade resehandlingar genom åtkomst till SIS II för medlemsstaterna, i enlighet med relevanta bestämmelser i detta beslut om hur registreringar om stulna, bortförda, borttappade eller ogiltigförklarade pass skall föras in i SIS II.

KAPITEL XII

UPPGIFTSSKYDD

Artikel 56

Behandling av känsliga kategorier av uppgifter

Behandling av de uppgiftskategorier som förtecknas i artikel 6 första meningen i Europarådets konvention av den 28 januari 1981 om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter skall vara förbjuden.

Artikel 57

Tillämpning av Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas med tillämpning av detta beslut skall skyddas i enlighet med Europarådets konvention av den 28 januari 1981 om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter och senare ändringar av denna.

Artikel 58

Rätt till åtkomst, rättelse av oriktiga uppgifter och radering av olagligt lagrade uppgifter

1.   Personers rätt till åtkomst till uppgifter om sig själva som har lagts in i SIS II enligt detta beslut skall utövas enligt den nationella lagstiftningen i den medlemsstat i vilken de åberopar denna rätt.

2.   Om så föreskrivs i den nationella lagstiftningen, skall den nationella tillsynsmyndigheten avgöra om uppgifterna får lämnas ut och förfarandet för detta.

3.   En annan medlemsstat än den som lagt in registreringen får lämna ut information om sådana uppgifter endast om den i förväg har gett den medlemsstat som lagt in registreringen tillfälle att meddela sin ståndpunkt. Detta skall göras genom utbyte av tilläggsinformation.

4.   Information skall inte lämnas till den som uppgifterna avser om genomförandet av en laglig uppgift i samband med registreringen eller skyddet av tredje mans rättigheter och frihet kräver det.

5.   Alla personer har rätt att få oriktiga uppgifter om sig själva rättade och olagligt lagrade uppgifter raderade.

6.   Den berörda personen skall informeras så snart som möjligt, dock senast 60 dagar efter dagen för begäran, eller tidigare om så föreskrivs i den nationella lagstiftningen.

7.   Personen skall så snart som möjligt informeras om den uppföljning som gjorts efter det att han utövat sina rättigheter att få uppgifter rättade och raderade, dock senast tre månader efter dagen för begäran om att få uppgifterna rättade eller raderade, eller tidigare om så föreskrivs i den nationella lagstiftningen.

Artikel 59

Rättslig prövning

1.   Varje person skall kunna få sin sak prövad i domstol eller vid den enligt nationell lag i varje medlemsstat behöriga myndigheten, för att få tillgång till, rätta, radera eller erhålla information eller få gottgörelse i samband med en registrering som berör honom.

2.   Utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 64 förbinder sig medlemsstaterna inbördes att verkställa slutliga avgöranden som har meddelats av den domstol eller den myndighet som avses i punkt 1.

3.   De regler om rättslig prövning som föreskrivs i denna artikel skall utvärderas av kommissionen senast den 23 augusti 2009.

Artikel 60

Tillsyn över N.SIS II

1.   Varje medlemsstat skall se till att en oberoende myndighet (”den nationella tillsynsmyndigheten”) på ett oberoende sätt övervakar att behandlingen av personuppgifter i SIS II inom deras territorium och överföringen från deras territorium är lagenliga, inbegripet utbyte och ytterligare behandling av tilläggsinformation.

2.   Den nationella tillsynsmyndigheten skall se till att en granskning av behandlingen av uppgifter i N.SIS II genomförs minst vart fjärde år i enlighet med internationella redovisningsstandarder.

3.   Medlemsstaterna skall sörja för att deras nationella tillsynsmyndigheter har de resurser som krävs för att uppfylla de uppgifter som åläggs dem enligt detta beslut.

Artikel 61

Tillsyn över förvaltningsmyndigheten

1.   Europeiska datatillsynsmannen skall kontrollera att förvaltningsmyndighetens behandling av personuppgifter utförs i enlighet med detta beslut. De uppgifter och befogenheter som avses i artiklarna 46 och 47 i förordning (EG) nr 45/2001 skall tillämpas i enlighet därmed.

2.   Europeiska datatillsynsmannen skall se till att en granskning av förvaltningsmyndighetens behandling av personuppgifter genomförs minst vart fjärde år i enlighet med internationella redovisningsstandarder. Granskningsrapporten skall översändas till Europaparlamentet, rådet, förvaltningsmyndigheten, kommissionen och de nationella tillsynsmyndigheterna. Förvaltningsmyndigheten skall ges tillfälle att yttra sig innan rapporten antas.

Artikel 62

Samarbete mellan den nationella tillsynsmyndigheterna och den europeiska datatillsynsmannen

1.   De nationella tillsynsmyndigheterna och den europeiska datatillsynsmannen skall inom ramen för sina respektive befogenheter aktivt samarbeta inom sina ansvarsområden och säkerställa samordnad tillsyn av SIS II.

2.   De skall inom ramen för sina respektive befogenheter utbyta relevant information, bistå varandra vid granskningar och inspektioner, utreda svårigheter med tolkningen eller tillämpningen av detta beslut, undersöka problem i samband med utövandet av oberoende tillsyn eller den registrerades rättigheter, utarbeta harmoniserade förslag till gemensamma lösningar på eventuella problem samt i förekommande fall främja medvetenheten om rättigheterna i fråga om uppgiftsskydd.

3.   De nationella tillsynsmyndigheterna och den europeiska datatillsynsmannen skall i detta syfte sammanträda minst två gånger om året. Europeiska datatillsynsmannen skall stå för kostnader och service för dessa möten. En arbetsordning skall antas vid det första mötet. Ytterligare arbetsmetoder skall, efter behov, utvecklas gemensamt. En gemensam verksamhetsrapport skall överlämnas till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och förvaltningsmyndigheten vartannat år.

Artikel 63

Uppgiftsskydd under övergångsperioden

Om kommissionen delegerar sitt ansvar till ett annat eller andra organ under övergångsperioden i enlighet med artikel 15.4, skall den försäkra sig om att den europeiska datatillsynsmannen har rätt och möjlighet att till fullo utföra sina uppgifter, inbegripet möjligheten att genomföra kontroller på plats eller att utöva andra befogenheter som ålagts den europeiska datatillsynsmannen enligt artikel 47 i förordning (EG) nr 45/2001.

KAPITEL XIII

SKADESTÅNDSANSVAR OCH SANKTIONER

Artikel 64

Skadeståndsansvar

1.   Varje medlemsstat skall vara skadeståndsansvarig i enlighet med sin nationella lagstiftning för varje skada som åsamkas en person genom användningen av N.SIS II. Detta skall även gälla skador som orsakats av den medlemsstat som lagt in registreringen, i det fall den medlemsstaten lagt in felaktiga uppgifter eller lagrat uppgifter på ett olagligt sätt.

2.   Om den medlemsstat mot vilken talan väcks inte är den medlemsstat som har lagt in registreringen, skall den medlemsstat som faktiskt har lagt in registreringen på begäran ersätta utbetalade skadeståndsbelopp, såvida inte den medlemsstat som begär ersättning har använt uppgifterna på ett sätt som strider mot detta beslut.

3.   Om en medlemsstats underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter enligt detta beslut skadar SIS II, skall den medlemsstaten anses ansvarig för skadan, såvida inte förvaltningsmyndigheten eller andra medlemsstater som deltar i SIS II har underlåtit att vidta rimliga åtgärder för att förhindra skadan eller begränsa dess verkningar.

Artikel 65

Sanktioner

Medlemsstaterna skall se till att effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner utdöms i enlighet med nationell lag, om uppgifter som har lagts in i SIS II missbrukas eller om något utbyte av tilläggsinformation sker i strid med detta beslut.

KAPITEL XIV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 66

Övervakning och statistik

1.   Förvaltningsmyndigheten skall se till att förfaranden skapas för att övervaka hur SIS II fungerar i förhållande till mål i form av produktivitet, kostnadseffektivitet, säkerhet och tjänsternas kvalitet.

2.   Förvaltningsmyndigheten skall ha tillgång till den information om uppgiftstransaktioner inom den centrala delen av SIS II som behövs för tekniskt underhåll, rapportering och statistik.

3.   Förvaltningsmyndigheten skall årligen offentliggöra statistik som utvisar antalet loggningsnoteringar per registreringskategori, antalet träffar per registreringskategori och hur många gånger åtkomst till SIS II utnyttjades, totalt respektive för varje medlemsstat.

4.   Två år efter det att SIS II tas i drift och vartannat år därefter skall förvaltningsmyndigheten för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport om SIS II:s tekniska funktion och infrastrukturen för kommunikation, inklusive dess säkerhet och det bilaterala och multilaterala utbytet av tilläggsinformation mellan medlemsstater.

5.   Tre år efter det att SIS II tas i drift och vart fjärde år därefter skall kommissionen utarbeta en övergripande utvärdering av den centrala delen av SIS II och det bilaterala och multilaterala utbytet av tilläggsinformation mellan medlemsstater. Denna övergripande utvärdering skall innehålla en granskning av uppnådda resultat i relation till målen, en bedömning av huruvida de förutsättningar som ligger till grund för systemet fortfarande är giltiga, tillämpningen av detta beslut med avseende på det centrala SIS II, säkerheten för det centrala SIS II och om eventuella slutsatser kan dras beträffande den framtida verksamheten. Kommissionen skall överlämna utvärderingsrapporterna till Europaparlamentet och rådet.

6.   Medlemsstaterna skall ge förvaltningsmyndigheten och kommissionen den information som de behöver för att kunna utarbeta de rapporter som avses i punkterna 3, 4 och 5.

7.   Förvaltningsmyndigheten skall ge kommissionen den information som den behöver för att göra den övergripande utvärdering som avses i punkt 5.

Artikel 67

Föreskrivande kommitté

1.   När det hänvisas till denna artikel skall kommissionen biträdas av en föreskrivande kommitté som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha kommissionens företrädare som ordförande. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden får bestämma med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 205.2 i EG-fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag från kommissionen. Rösterna från medlemsstaternas företrädare i kommittén skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

2.   Kommittén skall själv anta sin arbetsordning på förslag av ordföranden i enlighet med den mall för arbetsordning som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

3.   Kommissionen skall anta de föreslagna åtgärderna om de är förenliga med kommitténs yttrande. Om de föreslagna åtgärderna inte är förenliga med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål lägga fram ett förslag för rådet om vilka åtgärder som skall vidtas.

4.   Rådet får inom två månader från det att förslaget mottagits med kvalificerad majoritet anta kommissionens förslag. Om rådet inom denna period med kvalificerad majoritet har meddelat att det motsätter sig förslaget skall detta omprövas av kommissionen. Kommissionen får då förelägga rådet ett ändrat förslag, åter lägga fram sitt förslag eller lägga fram ett lagstiftningsförslag. Om rådet vid utgången av denna period varken har fattat något beslut om den föreslagna genomförandeakten eller uttalat sig mot förslaget till genomförandeåtgärder skall kommissionen själv anta den föreslagna genomförandeakten.

5.   Den kommitté som avses i punkt 1 skall utöva sin funktion från och med den 23 augusti 2007.

Artikel 68

Ändring av bestämmelserna i Schengenregelverket

1.   För aspekter som omfattas av EU-fördraget skall detta beslut, från och med det datum som avses i artikel 71.2, bestämmelserna i artiklarna 64 och 92–119 i Schengenkonventionen, med undantag av artikel 102a.

2.   För aspekter som omfattas av EU-fördraget skall detta beslut, från och med det datum som avses i artikel 71.2, ersätta följande bestämmelser i Schengenregelverket om genomförande av ovanstående artiklar (20):

a)

Verkställande kommitténs beslut av den 14 december 1993 om finansiella bestämmelser om anläggnings- och driftskostnader för Schengens informationssystem (C.SIS) (SCH/Com-ex (93) 16).

b)

Verkställande kommitténs beslut av den 7 oktober 1997 om utvecklingen av SIS (SCH/Com-ex (97) 24).

c)

Verkställande kommitténs beslut av den 15 december 1997 om ändring av de finansiella bestämmelserna för C.SIS (SCH/Com-ex (97) 35).

d)

Verkställande kommitténs beslut av den 21 april 1998 om C.SIS med 15/18 anslutna stater (SCH/Com-ex (98) 11).

e)

Verkställande kommitténs beslut av den 25 april 1997 om tilldelning av kontrakt för den preliminära undersökningen av SIS II (SCH/Com-ex (97) 2 rev. 2).

f)

Verkställande kommitténs beslut av den 28 april 1999 om kostnader för inrättande av C.SIS (SCH/Com-ex (99) 4).

g)

Verkställande kommitténs beslut av den 28 april 1999 om uppdateringen av Sirenehandboken (SCH/Com-ex (99) 5).

h)

Verkställande kommitténs förklaring av den 18 april 1996 om definition av begreppet utlänning (SCH/Com-ex (96) decl. 5).

i)

Verkställande kommitténs förklaring av den 28 april 1999 om SIS struktur (SCH/Com-ex (99) decl. 2 rev.).

j)

Verkställande kommitténs beslut av den 7 oktober 1997 om Norges och Islands andel av anläggnings- och driftskostnaderna för C.SIS (SCH/Com-ex (97) 18).

3.   För aspekter som omfattas av EU-fördraget skall hänvisningar till de artiklar i Schengenkonventionen som har ersatts och till relevanta bestämmelser i Schengenregelverket om genomförande av dessa artiklar tolkas som hänvisningar till detta beslut.

Artikel 69

Upphävande

Besluten 2004/201/RIF, 2005/211/RIF, 2005/719/RIF, 2005/727/RIF, 2006/228/RIF, 2006/229/RIF och 2006/631/RIF skall upphöra att gälla det datum som avses i artikel 71.2.

Artikel 70

Övergångsperiod och finansiering

1.   Registreringar skall överföras från SIS 1+ till SIS II. Medlemsstaterna skall prioritera registreringar av personer och se till att innehållet i de registreringar som överförs från SIS 1+ till SIS II följer bestämmelserna i detta beslut så snart som möjligt, dock senast tre år efter den dag som avses i artikel 71.2. Under denna övergångsperiod får medlemsstaterna fortsätta att tillämpa bestämmelserna i artiklarna 94, 95 och 97–100 i Schengenkonventionen på innehållet i de registreringar som överförs från SIS 1+ till SIS II, enligt följande regler:

a)

Om innehållet i en registrering som överförs från SIS 1+ till SIS II ändras, kompletteras, korrigeras eller uppdateras, skall medlemsstaterna se till att registreringen uppfyller bestämmelserna i detta beslut från och med tidpunkten för denna ändring, komplettering, korrigering eller uppdatering.

b)

Om en träff av en registrering överförs från SIS 1+ till SIS II skall medlemsstaterna omedelbart undersöka om registreringen är förenlig med bestämmelserna i detta beslut, dock utan att de åtgärder som skall vidtas på grundval av registreringen försenas.

2.   Den del av budgeten som har godkänts i enlighet med bestämmelserna i artikel 119 i Schengenkonventionen och som återstår det datum som fastställs i enlighet med artikel 71.2, skall återbetalas till medlemsstaterna. De belopp som skall återbetalas skall beräknas på grundval av medlemsstaternas andelar enligt vad som fastställts i verkställande kommitténs beslut av den 14 december 1993 om finansiella bestämmelser om anläggnings- och driftskostnader för Schengens informationssystem.

3.   Under den övergångsperiod som avses i artikel 15.4 skall hänvisningar i detta beslut till förvaltningsmyndigheten anses som hänvisningar till kommissionen.

Artikel 71

Ikraftträdande, tillämpning och övergång

1.   Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Det skall tillämpas på de medlemsstater som medverkar i SIS 1+ från och med ett datum som skall fastställas av rådet, genom enhälligt beslut av de medlemmar som företräder regeringarna i de medlemsstater som medverkar i SIS 1+.

3.   Det datum som avses i punkt 2 skall fastställas efter det att

a)

de nödvändiga genomförandeåtgärderna har antagits,

b)

alla medlemsstater som medverkar fullt ut i SIS 1+ till kommissionen har anmält att de har vidtagit de tekniska åtgärder och antagit den lagstiftning som behövs för att uppgifter inom SIS II skall kunna behandlas och utbyte av tilläggsinformation skall kunna ske,

c)

kommissionen har förklarat att ett övergripande test av SIS II utarbetats av kommissionen som skall genomföras av kommissionen tillsammans med medlemsstaterna, och rådets förberedande organ har validerat det framlagda testresultatet; denna validering kommer att bekräfta att prestationsnivån för SIS II är åtminstone likvärdig med den som uppnåtts med SIS 1+,

d)

kommissionen har gjort alla tekniska förberedelser som är nödvändiga för att den centrala delen av SIS II skall kunna anslutas till N.SIS II i de berörda medlemsstaterna,

4.   Kommissionen skall underrätta Europaparlamentet om resultaten av de tester som genomförts i enlighet med punkt 3.

5.   Alla beslut som rådet antar i enlighet med punkt 2 skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 12 juni 2007.

På rådets vägnar

W. SCHÄUBLE

Ordförande


(1)  Yttrande av den 25 oktober 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 239, 22.9.2000, s. 19. Konventionen ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1160/2005 (EUT L 191, 22.7.2005, s. 18).

(3)  EGT L 328, 13.12.2001, s. 4.

(4)  EGT L 328, 13.12.2001, s. 1.

(5)  EUT L 381, 28.12.2006, s. 4.

(6)  EGT L 190, 18.7.2002, s. 1.

(7)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(8)  EUT L 12, 17.1.2004, s. 47.

(9)  EGT C 316, 27.11.1995, s. 2.

(10)  EGT L 63, 6.3.2002, s. 1.

(11)  EGT L 131, 1.6.2000, s. 43.

(12)  EGT L 64, 7.3.2002, s. 20.

(13)  EGT L 176, 10.7.1999, s. 36.

(14)  EUT L 176, 10.7.1999, s. 31

(15)  EGT L 176, 10.7.1999, s. 53.

(16)  Rådets beslut 2004/849/EG av den 25 oktober 2004 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och provisorisk tillämpning av vissa bestämmelser av avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (EUT L 368, 15.12.2004, s. 26).

(17)  Rådets beslut 2004/860/EG av den 25 oktober 2004 om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar och provisorisk tillämpning av vissa bestämmelser av avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (EUT L 370, 17.12.2004, s. 78).

(18)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(19)  EUT L 105, 13.4.2006, s. 1.

(20)  EGT L 239, 22.9.2000, s. 439.