ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 200

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
1 augusti 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 914/2007 av den 31 juli 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 915/2007 av den 31 juli 2007 om ändring av förordning (EG) nr 622/2003 om åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder avseende luftfartsskydd ( 1 )

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 916/2007 av den 31 juli 2007 om ändring av förordning (EG) nr 2216/2004 om ett standardiserat och skyddat registersystem i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG ( 1 )

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 917/2007 av den 31 juli 2007 om fastställande för regleringsåret 2007/08 av det minimipris som skall betalas till producenter för obearbetade torkade fikon samt av produktionsstödet för torkade fikon

40

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 918/2007 av den 31 juli 2007 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn gällande från den 1 augusti 2007

41

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet och kommissionen

 

 

2007/541/EG, Euratom

 

*

Rådets och kommissionens beslut av den 28 juni 2007 om ingående av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ryska federationen, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

44

 

 

Rådet

 

 

2007/542/EG

 

*

Rådets beslut av den 16 juli 2007 om utnämning av fyra cypriotiska ledamöter och fyra cypriotiska suppleanter i Regionkommittén

46

 

 

2007/543/EG

 

*

Rådets beslut av den 23 juli 2007 om Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå (Europolkonventionen)

47

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

FÖRORDNINGAR

1.8.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 200/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 914/2007

av den 31 juli 2007

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 juli 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 756/2007 (EUT L 172, 30.6.2007, s. 41).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 31 juli 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

MK

42,6

TR

61,5

XS

44,3

ZZ

49,5

0707 00 05

TR

99,1

ZZ

99,1

0709 90 70

TR

94,4

ZZ

94,4

0805 50 10

AR

61,2

UY

62,3

ZA

62,7

ZZ

62,1

0806 10 10

EG

153,1

MA

147,7

TR

181,8

ZZ

160,9

0808 10 80

AR

86,8

AU

160,4

BR

87,0

CL

90,5

CN

67,9

NZ

101,8

US

99,6

ZA

100,7

ZZ

99,3

0808 20 50

AR

78,6

CL

79,0

NZ

154,7

TR

136,3

ZA

129,2

ZZ

115,6

0809 20 95

CA

361,1

TR

285,7

US

303,7

ZZ

316,8

0809 30 10, 0809 30 90

TR

154,9

ZZ

154,9

0809 40 05

IL

110,5

ZZ

110,5


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


1.8.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 200/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 915/2007

av den 31 juli 2007

om ändring av förordning (EG) nr 622/2003 om åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder avseende luftfartsskydd

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2320/2002 av den 16 december 2002 om införande av gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten (1), särskilt artikel 4.2, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med förordning (EG) nr 2320/2002 är kommissionen skyldig att, när så krävs, vidta åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder för luftfartsskydd i hela gemenskapen. Den första rättsakt där sådana åtgärder fastställdes var kommissionens förordning (EG) nr 622/2003 av den 4 april 2003 om åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder avseende luftfartsskydd (2).

(2)

De åtgärder i förordning (EG) nr 622/2003 som begränsar rätten för passagerare på flygningar från tredjeländer att ha med sig vätskor när de transiterar gemenskapsflygplatser bör ses över mot bakgrund av den tekniska utvecklingen samt åtgärdernas praktiska konsekvenser på flygplatserna och följder för passagerarna.

(3)

Förordning (EG) nr 622/2003 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

En sådan översyn har visat att begränsningarna av rätten för passagerare på flygningar från tredjeländer att ha med sig vätskor när de transiterar gemenskapsflygplatser ger upphov till vissa praktiska problem på dessa flygplatser och orsakar olägenheter för de berörda passagerarna.

(5)

Säkerhetsteknikens utveckling bör så småningom leda till lösningar på dessa problem, men till dess att tekniska lösningar finns tillgängliga bör tillfälliga åtgärder tillämpas och ses över i enlighet med förordning (EG) nr 1546/2006. Förordning (EG) nr 622/2003 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

I enlighet med förordning (EG) nr 2320/2002 var de åtgärder som fastställdes i bilagan till förordning (EG) nr 622/2003 hemliga och de offentliggjordes inte. Samma gäller för alla ändringar av rättsakten.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för luftfartsskyddet inom den civila luftfarten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 622/2003 skall ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 3 i den förordningen skall gälla beträffande denna bilagas konfidentialitet.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 juli 2007.

På kommissionens vägnar

Jacques BARROT

Vice ordförande


(1)  EGT L 355, 30.12.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 849/2004 (EUT L 158, 30.4.2004, s. 1. Rättad i EUT L 229, 29.6.2004, s. 3).

(2)  EUT L 89, 5.4.2003, s. 9. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 437/2007 (EUT L 104, 21.4.2007, s. 16).


BILAGA

I enlighet med artikel 1 är denna bilaga hemlig och skall inte offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


1.8.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 200/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 916/2007

av den 31 juli 2007

om ändring av förordning (EG) nr 2216/2004 om ett standardiserat och skyddat registersystem i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (1), särskilt artikel 19.3,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG av den 11 februari 2004 om en mekanism för övervakning av utsläpp av växthusgaser inom gemenskapen och för genomförande av Kyotoprotokollet (2), särskilt artikel 6.1 första stycket andra meningen, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 2216/2004 (3) fastställs allmänna bestämmelser, funktionella och tekniska specifikationer och drifts- och underhållskrav för ett standardiserat och skyddat registersystem bestående av gemenskapens oberoende transaktionsförteckning och register i form av standardiserade elektroniska databaser innehållande gemensamma uppgifter.

(2)

När register kommunicerar med gemenskapens oberoende transaktionsförteckning via den oberoende transaktionsförteckningen inom Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (klimatkonventionen, UNFCCC) är det, på grund av registersystemets uppbyggnad, endast möjligt att ändra dirigeringen för alla register samtidigt. Ett register som inte är färdigt vid ett visst stoppdatum skulle också bli tvunget att avbryta sitt deltagande i gemenskapens system för utsläppshandel om andra medlemsstater ansluter till klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning utan detta register. När klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning tas i drift bör den därför länkas till gemenskapens oberoende transaktionsförteckning och register. Detta bör ske antingen när gemenskapens oberoende transaktionsförteckning och alla register tekniskt klarar en sådan länkning eller när gemenskapen anser det lämpligt att länka samman de båda transaktionsförteckningarna.

(3)

När det finns en anslutning mellan klimatkonventionens och gemenskapens oberoende transaktionsförteckningar kommer registren enligt nuvarande regler att anslutas till gemenskapens oberoende transaktionsförteckning via klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning. Interaktioner mellan gemenskapens oberoende transaktionsförteckning och registren blir dock mycket enklare och flexiblare om registren ansluts till klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning via gemenskapens oberoende transaktionsförteckning. Den centrala förvaltaren bör därför bemyndigas att bestämma i vilken ordning anslutningarna sker.

(4)

Både medlemsstaterna och gemenskapen bör se till att deras register ansluts till klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning så tidigt som möjligt. De bör förse förvaltaren av klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning med den dokumentation som krävs för initiering av deras register i den förteckningen i enlighet med de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesnormer för registersystem inom ramen för Kyotoprotokollet, utarbetade i enlighet med klimatkonventionens partskonferens beslut 24/CP.8.

(5)

Gemenskapen bör göra allt som krävs för att alla medlemsstaters register, gemenskapens oberoende transaktionsförteckning och klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning ansluts till varandra före den 1 december 2007.

(6)

Registren bör kunna säkerställa att kontrollerade utsläpp kan föras in i registren endast om rapporten om kontrollerade utsläpp har lämnats till den behöriga myndigheten, och efter stoppdatum för överlämnande av utsläppsrätter bör kontrollerade utsläppsdata korrigeras endast om den behöriga myndighetens beslut också behandlar fullgörandestatus för den anläggning vars kontrollerade utsläpp korrigeras.

(7)

Det bör antas bestämmelser för att medlemsstater som inte kan utfärda tilldelade utsläppsenheter (AAU) av andra skäl än att det fastställts att de inte har rätt att överföra och förvärva utsläppsminskningsenheter (ERU) och AAU, och som använder CER i enlighet med beslut 11/CMP.1 i Kyotoprotokollet till klimatkonventionen, kan fortsätta delta på lika villkor i gemenskapens system för utsläppshandel. Deras lika deltagande skulle annars försvåras under perioden 2008–2012 eftersom de till skillnad från alla andra medlemsstater inte kan utfärda utsläppsrätter som omvandlats från AAU. Lika deltagande bör möjliggöras genom en mekanism inom gemenskapens register som gör att verksamhetsutövare i medlemsstater som inte har AAU kan byta utsläppsrätter som inte har omvandlats från AAU mot utsläppsrätter som har omvandlats från AAU när de överför utsläppsrätter till konton i register i medlemsstater som har AAU. Det bör finnas en motsvarande process för liknande överföringar i motsatt riktning. Genom ändring av reglerna för att beräkna en anläggnings fullgörandestatus, vilket är det tal registren använder för att uttrycka om en verksamhetsutövare har uppfyllt sina åtaganden att överlämna utsläppsrätter enligt direktiv 2003/87/EG, bör det undvikas att verksamhetsutövarna inte anses ha uppfyllt sina åtaganden enligt direktiv 2003/87/EG om de överlämnar utsläppsrätter för ett år som inte är det som föregår innevarande år.

(8)

Medlemsstaternas tilldelning av utsläppsrätter från reserven till nya anläggningar och flödet av utsläppsrätter till reserven på grund av stängning av anläggningar bör återges i tabellen över den nationella fördelningsplanen, så att allmänheten får tillgång till heltäckande och aktuell information om sådana transaktioner.

(9)

Gemenskapens oberoende transaktionsförteckning måste kunna fungera oberoende i händelse av ett fel i klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning. Gemenskapens lagstiftning bör därför föreskriva de kontroller som anges i de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesnormer för registersystem inom ramen för Kyotoprotokollet, utarbetade i enlighet med klimatkonventionens partskonferens beslut 24/CP.8. Dessa kommer att utföras av klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning men genomförs för närvarande av gemenskapens oberoende transaktionsförteckning.

(10)

Det är mycket viktigt att ange ett sista datum för när information om anläggningars kontrollerade utsläpp får presenteras för att fullborda den årliga verifieringsomgången. Erfarenheten visar att den gällande sista datumet för presentation av denna information bör ersättas med en bestämmelse som innebär att medlemsstaternas och kommissionens presentation sker så tidigt som möjligt och på ett samordnat och enhetligt sätt.

(11)

På gemenskapens oberoende transaktionsförteckning presenteras information om huruvida anläggningar har fullgjort sina åtaganden om överlämnande enligt bilaga XVI till förordning (EG) nr 2216/2004. Denna information är inte alltid tydlig, särskilt för ändringar av en anläggnings fullgörandestatus som kan ske efter sista datum för överlämnande. Informationen om huruvida anläggningar har fullgjort sina åtaganden om överlämnande bör därför göras mer detaljerad och specifik.

(12)

För att säkerställa en likvärdig tillgång till marknadsinformation, vilket är ett grundläggande krav på en väl fungerande marknad, bör gemenskapens oberoende transaktionsförteckning göra tillgänglig ytterligare information för allmänheten. Det gäller information om huruvida ett konto är blockerat, vilka avgifter som tas ut av olika register och den tabell över reserven som krävs enligt kommissionens beslut 2006/780/EG av den 13 november 2006 om undvikande av dubbelräkning av minskningar av utsläpp av växthusgaser inom ramen för gemenskapens system för handel med utsläppsrätter när det gäller projektverksamhet enligt Kyotoprotokollet i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (4). Det gäller också information om hur stor andel av anläggningarna som redan har meddelat sina kontrollerade utsläpp och hur stor andel av utsläppsrätterna som inte har ingått i någon transaktion mellan tilldelning och överlämnande.

(13)

Förordning (EG) nr 2216/2004 bör därför ändras i enlighet med detta.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för klimatförändringar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2216/2004 skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 skall ändras på följande sätt:

a)

Led e skall ersättas med följande:

”e)   tilldelad utsläppsenhet (AAU): en enhet utfärdad i enlighet med artikel 7.3 i beslut nr 280/2004/EG eller av en part i Kyotoprotokollet (Assigned Amount Unit, förkortat AAU).”

b)

I led p skall följande mening läggas till:

”Särskilda bestämmelser är tillämpliga på register som avses i artikel 63a i denna förordning.”

2.

I artikel 3.3 skall följande stycke läggas till:

”Alla register skall från och med den 1 februari 2008 på ett korrekt sätt kunna utföra alla de processer för automatiska ändringar av tabeller över nationella fördelningsplaner som anges i bilaga XIa.”

3.

Artikel 5 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkterna 4 och 5 skall ersättas med följande:

”4.   Den centrala förvaltaren skall tillhandahålla de administrativa processer som anges i bilaga XI för att bidra till dataintegriteten i registersystemet samt de processer för automatiska ändringar av tabeller över nationella fördelningsplaner som anges i bilaga XIa för att säkerställa att tabeller över nationella fördelningsplaner återger det antal utsläppsrätter som utfärdats och tilldelats anläggningar.

5.   Den centrala förvaltaren får bara genomföra de processer rörande utsläppsrätter, kontrollerade utsläpp, automatiska ändringar av tabeller över nationella fördelningsplaner, konton eller Kyotoenheter som krävs för att fullgöra den centrala förvaltarens arbetsuppgifter.”

b)

I punkt 6 skall följande stycke läggas till:

”Gemenskapens oberoende transaktionsförteckning skall från och med den 1 februari 2008 på ett korrekt sätt kunna utföra alla de processer för automatiska ändringar av tabeller över nationella fördelningsplaner som anges i bilaga XIa.”

4.

Artikel 6.2 skall ersättas med följande:

”2.   Från och med den 1 februari 2008 fram till dess att den kommunikationslänk som avses i artikel 7 har upprättats skall samtliga processer rörande utsläppsrätter, kontrollerade utsläpp, automatiska ändringar av tabeller över nationella fördelningsplaner och konton ske genom datautbyte via gemenskapens oberoende transaktionsförteckning.”

5.

Artikel 7 skall ersättas med följande:

”Artikel 7

Kommunikationslänken mellan de oberoende transaktionsförteckningarna

1.   En kommunikationslänk mellan gemenskapens oberoende transaktionsförteckning och klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning skall anses vara upprättad när dessa system är länkade på grund av ett beslut fattat av den centrala förvaltaren efter samråd med kommittén för klimatförändringar. Den centrala förvaltaren skall upprätta och underhålla denna länk när

a)

alla register framgångsrikt har fullbordat klimatkonventionens initieringsprocedur, och

b)

gemenskapens oberoende transaktionsförteckning och klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning kan ge den nödvändiga funktionaliteten och kan länkas till varandra.

2.   Om villkoren i punkt 1 inte uppfylls får kommissionen, med stöd av en majoritet i kommittén för klimatförändringar, ålägga den centrala förvaltaren att upprätta och underhålla länken.

3.   När den kommunikationslänk som beskrivs i punkt 1 har upprättats skall samtliga processer rörande utsläppsrätter, kontrollerade utsläpp, konton, automatiska ändringar av tabeller över nationella fördelningsplaner och Kyotoenheter ske genom datautbyte som går först via klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning, och därifrån vidare till gemenskapens oberoende transaktionsförteckning.

4.   Kommissionen skall utvärdera och rapportera till kommittén om klimatförändringar om andra alternativ för anslutning av register, klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning än det som beskrivs i punkt 3. Särskilt skall det övervägas om alla processer rörande utsläppsrätter och Kyotoenheter skall ske genom datautbyte först via gemenskapens oberoende transaktionsförteckning och därifrån vidare till klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning, och om alla processer rörande kontrollerade utsläpp, konton och automatiska ändringar av tabeller över nationella fördelningsplaner skall ske genom datautbyte via gemenskapens oberoende transaktionsförteckning.

5.   Varje medlemsstat skall till förvaltaren av klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning och till den centrala förvaltaren lämna den dokumentation som krävs för att initiera varje register med klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning, och senast den 1 september 2007 skall varje register vara tekniskt förberett för att initieringsprocessen skall inledas, i enlighet med de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesnormer för registersystem inom ramen för Kyotoprotokollet, utarbetade i enlighet med klimatkonventionens partskonferens beslut 24/CP.8.

6.   De beslut som avses i punkterna 1 och 2 skall om möjligt antas senast tre månader före genomförandet.”

6.

Artikel 10.3 skall ersättas med följande:

”3.   Behöriga myndigheter och registeradministratörer får bara genomföra de processer rörande utsläppsrätter, kontrollerade utsläpp, automatiska ändringar av tabeller över nationella fördelningsplaner, konton eller Kyotoenheter som krävs för att fullgöra den behöriga myndighetens eller registeradministratörens arbetsuppgifter.”

7.

Artikel 15.1 skall ersättas med följande:

”1.   Inom 14 dagar efter ikraftträdandet av varje tillstånd att släppa ut växthusgaser som utfärdats till verksamhetsutövaren vid en anläggning som tidigare inte haft ett sådant tillstånd eller från öppnandet av kommunikationslänken mellan registret och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning, beroende på vilket som inträffar sist, skall den behöriga myndigheten eller, om den behöriga myndigheten kräver det, verksamhetsutövaren ge registeradministratören för medlemsstatens register den information som anges i bilaga III.”

8.

I artikel 17 skall följande punkt läggas till som punkt 3:

”3.   Om den behöriga myndigheten har underrättat registeradministratören om upphävande eller överlämnande av ett tillstånd för utsläpp av växthusgaser som tillhör en anläggning kopplad till ett konto som har en post i den tabell över den nationella fördelningsplanen som överlämnats enligt artikel 44, skall registeradministratören, innan kontot avslutas, föreslå följande ändringar i tabellen:

a)

Att de utsläppsrätter i tabellen över den nationella fördelningsplanen, som inte har tilldelats anläggningen före den föreslagna ändringen av tabellen, stryks och ersätts med en nolla.

b)

Att samma antal utsläppsrätter läggs till i den del av tabellen över den nationella fördelningsplanen som motsvarar den kvantitet utsläppsrätter som inte tilldelats befintliga anläggningar.

Förslaget skall överlämnas till och kontrolleras och genomföras automatiskt av gemenskapens oberoende transaktionsförteckning enligt de processer som anges i bilaga XIa.”

9.

Artikel 28 skall ersättas med följande:

”Artikel 28

Diskrepanser upptäckta av gemenskapens oberoende transaktionsförteckning

1.   Den centrala förvaltaren skall se till att gemenskapens oberoende transaktionsförteckning utför de automatiska kontroller som anges i bilagorna VIII, IX, XI och XIa vid alla processer rörande utsläppsrätter, kontrollerade utsläpp, konton, automatiska ändringar av tabeller över nationella fördelningsplaner eller Kyotoenheter för att se till att det inte finns några diskrepanser.

2.   Om en diskrepans i någon av de processer som anges i bilagorna VIII, IX, XI eller XIa upptäcks vid den automatiska kontrollen skall den centrala förvaltaren omedelbart underrätta berörda registeradministratörer genom att sända ett automatiskt svar som exakt beskriver diskrepansens art med hjälp av de svarskoder som anges i bilagorna VIII, IX, XI och XIa.

När registeradministratören för det inledande registret får en sådan svarskod för en process som anges i bilagorna VIII, IX eller XIa skall registeradministratören avbryta processen och underrätta gemenskapens oberoende transaktionsförteckning.

Den centrala förvaltaren skall inte uppdatera informationen i gemenskapens oberoende transaktionsförteckning.

Berörda registeradministratörer skall omedelbart underrätta berörda kontoinnehavare om att processen har avbrutits.”

10.

Artikel 29 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 första stycket skall ersättas med följande:

”Den centrala förvaltaren skall se till att gemenskapens oberoende transaktionsförteckning regelbundet inleder den dataredovisningsprocess som anges i bilaga X. I detta syfte skall gemenskapens oberoende transaktionsförteckning registrera alla processer rörande utsläppsrätter, konton, automatiska ändringar av tabeller över nationella fördelningsplaner och Kyotoenheter.”

b)

Följande punkt skall läggas till som punkt 3:

”3.   På begäran från den centrala förvaltaren skall registeradministratören förse den centrala förvaltaren med en kopia av registrets tabell över kontrollerade utsläpp Den centrala förvaltaren skall se till att registrets tabell över kontrollerade utsläpp överensstämmer helt med noteringarna i gemenskapens oberoende transaktionsförteckning. Om en avvikelse upptäcks skall den centrala förvaltaren omedelbart underrätta registeradministratören och uppmana denne att eliminera avvikelsen genom den uppdateringsprocess för kontrollerade utsläpp som anges i bilaga VIII.

Gemenskapens oberoende transaktionsförteckning skall registrera alla ändringar av tabellen över kontrollerade utsläpp.”

11.

Artikel 32 skall ersättas med följande:

”Artikel 32

Processer

Varje process skall följa hela den meddelandesekvens för processen i fråga som anges i bilagorna VIII–XIa. Meddelandena skall uppfylla de krav i fråga om format och innehåll som har utarbetats inom ramen för klimatkonventionen eller Kyotoprotokollet, och som är formulerade på ett språk avsett för att beskriva webbtjänsters funktioner (WSDL, Web Service Description Language).”

12.

Artikel 33 skall ersättas med följande:

”Artikel 33

Identifieringskoder

Registeradministratören skall ge var och en av de processer som anges i bilagorna VIII och XIa en unik korrelationskod, och var och en av de processer som anges i bilaga IX en unik transaktionskod.

Koderna skall vara uppbyggda av de beståndsdelar som anges i bilaga VI.”

13.

Artikel 34 skall ersättas med följande:

”Artikel 34

Slutgiltigt godkännande av processer rörande konton, automatiska ändringar av tabeller över nationella fördelningsplaner och kontrollerade utsläpp

När en kommunikationslänk har upprättats mellan de båda oberoende transaktionsförteckningarna, och om alla processer rörande konton, automatiska ändringar av tabeller över nationella fördelningsplaner och kontrollerade utsläpp sker genom datautbyte via klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning, är processerna slutgiltigt godkända när båda oberoende transaktionsförteckningar framgångsrikt har underrättat det inledande registret om att de inte har upptäckt några diskrepanser i det förslag som skickats av det inledande registret.

I alla andra fall än de som anges i första stycket är alla processer rörande konton, automatiska ändringar av tabeller över nationella fördelningsplaner och kontrollerade utsläpp slutgiltigt godkända när gemenskapens oberoende transaktionsförteckning framgångsrikt har underrättat det inledande registret om att det inte har upptäckt några diskrepanser i det förslag som skickats av det inledande registret.”

14.

Följande artikel skall införas som artikel 34a:

”Artikel 34a

Manuellt återkallande av slutgiltigt godkända transaktioner som inletts felaktigt

1.   En kontoinnehavare, eller en registeradministratör som agerar för kontoinnehavarens räkning, som oavsiktligt eller felaktigt har inlett en transaktion enligt artiklarna 52, 53 eller 58 eller artikel 62.2, får begära att registeradministratören manuellt återkallar transaktionen; detta skall ske genom en skriftlig begäran undertecknad av kontoinnehavarens behöriga ombud som har möjlighet inleda en transaktion och postad inom fem arbetsdagar efter transaktionens slutgiltiga godkännande eller denna förordnings ikraftträdande, beroende på vilket som inträffar sist. Begäran skall innehålla en förklaring att transaktionen inletts felaktigt eller oavsiktligt.

2.   Registeradministratören kan underrätta den centrala förvaltaren om begäran och om sin avsikt att göra ett specifikt manuellt ingrepp i sin databas för att återkalla transaktionen, inom 30 kalenderdagar efter sitt beslut om att återkalla transaktionen, men senast 60 kalenderdagar efter transaktionens slutgiltiga godkännande eller denna förordnings ikraftträdande, beroende på vilket som inträffar sist.

Den centrala förvaltaren skall, inom 30 kalenderdagar efter mottagandet av registeradministratörens underrättelse enligt punkt 2 första stycket, göra ett manuellt ingrepp i databasen för gemenskapens oberoende transaktionsförteckning motsvarande det som anges i registeradministratörens underrättelse om

a)

underrättelsen har postats inom tidsfristen i punkt 2 första stycket,

b)

det föreslagna manuella ingreppet endast upphäver effekterna av den transaktion som anses ha inletts oavsiktligt eller felaktigt och inte upphäver effekterna av senare transaktioner som rör samma utsläppsrätter eller Kyotoenheter.

3.   Registeradministratören får inte återkalla transaktioner enligt artiklarna 52 och 53 om det leder till att en verksamhetsutövare inte uppfyller kraven för ett tidigare år.”

15.

Artikel 44.2 skall ersättas med följande:

”2.   Om en medlemsstat rättar något i den nationella fördelningsplanen skall rättelsen anmälas till kommissionen tillsammans med alla motsvarande rättelser i tabellen över den nationella fördelningsplanen. Om rättelsen i tabellen grundas på en nationell fördelningsplan som har anmälts till kommissionen och inte har avslagits i enlighet med artikel 9.3 i direktiv 2003/87/EG eller för vilken kommissionen har godtagit ändringar och rättelsen är en följd av bättre data, skall kommissionen ålägga den centrala förvaltaren att på motsvarande sätt rätta tabellen över den nationella fördelningsplanen i gemenskapens oberoende transaktionsförteckning.

Alla sådana rättelser som rör nya deltagare skall göras i enlighet med den process för automatiska ändringar av tabeller över nationella fördelningsplaner som anges i bilaga XIa till denna förordning.

Alla sådana rättelser som inte rör nya deltagare skall göras i enlighet med de initieringsförfaranden som anges i bilaga XIV till denna förordning.

I alla andra fall skall medlemsstaten anmäla rättelsen i den nationella fördelningsplanen till kommissionen, och om kommissionen inte avslår rättelsen i enlighet med artikel 9.3 i direktiv 2003/87/EG skall kommissionen ålägga den centrala förvaltaren att på motsvarande sätt rätta tabellen över den nationella fördelningsplanen i gemenskapens oberoende transaktionsförteckning i enlighet med bestämmelserna om initialisering i bilaga XIV till denna förordning.”

16.

Artikel 46 skall ersättas med följande:

”Artikel 46

Fördelning av utsläppsrätter mellan verksamhetsutövare

Registeradministratören skall senast den 28 februari 2008 och därefter senast den 28 februari varje år överföra från partsdepåkontot till verksamhetsutövardepåkontot för respektive anläggning den andel av det sammanlagda antal utsläppsrätter utfärdade av en registeradministratör i enlighet med artikel 45 som har tilldelats anläggningen för året i fråga enligt tabellen över den nationella fördelningsplanen, dock utan att detta påverkar tillämpningen av artikel 44.2 och artikel 47.

Registeradministratören får överföra en viss anläggnings andel senare på året om detta föreskrivs i medlemsstatens nationella fördelningsplan för anläggningen i fråga.

Fördelningen skall göras i enlighet med den process för fördelning av utsläppsrätter som anges i bilaga IX.”

17.

Artikel 48 skall ersättas med följande:

”Artikel 48

Fördelning av utsläppsrätter till nya deltagare

Registeradministratören skall, om den behöriga myndigheten ålägger den att göra detta, överföra en andel av de utsläppsrätter utfärdade av en registeradministratör enligt artikel 45 som finns på partsdepåkontot till en ny deltagares verksamhetsutövardepåkonto enligt tabellen över den nya deltagarens nationella fördelningsplan för året i fråga.

Överföringen skall göras i enlighet med den process för fördelning av utsläppsrätter som anges i bilaga IX.”

18.

Följande artikel skall införas som artikel 48a:

”Artikel 48a

Fördelning av utsläppsrätter efter det att de sålts av en medlemsstat

Efter en försäljning av utsläppsrätter som innehas av en medlemsstat skall registeradministratören, om den behöriga myndigheten ålägger den att göra detta, överföra en kvantitet utsläppsrätter från partsdepåkontot till persondepåkontot eller verksamhetsutövardepåkontot för den som köpt utsläppsrätterna.

Överföring av utsläppsrätter inom ett och samma register skall göras i enlighet med den process för ’intern överföring’ som anges i bilaga IX. Överföring av utsläppsrätter från ett register till ett annat skall göras i enlighet med den process för ’extern överföring (2008–2012 och framåt)’ som anges i bilaga IX.”

19.

Artikel 50 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 första stycket skall ersättas med följande:

”När en kommunikationslänk har upprättats mellan klimatkonventionens och gemenskapens oberoende transaktionsförteckningar i enlighet med artikel 7 i denna förordning får en medlemsstat överföra eller förvärva utsläppsminskningsenheter (ERU) eller tilldelade utsläppsenheter (AAU) tidigast 16 månader efter det att medlemsstaten lämnade sin rapport enligt artikel 7.1 i beslut nr 280/2004/EG, om inte klimatkonventionens sekretariat har meddelat medlemsstaten att inget fullgörandeförfarande kommer att inledas.”

b)

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”2.   Från den 1 januari 2008 skall den centrala förvaltaren underrätta en medlemsstat om innehaven av utsläppsminskningsenheter (ERU), certifierade utsläppsminskningar (CER), tilldelade utsläppsenheter (AAU) och sänkkrediter (RMU) för femårsperioden i fråga på partsdepåkonton, verksamhetsutövardepåkonton, persondepåkonton och återlösenskonton i medlemsstaten blir mindre än 1 % över åtagandeperiodsreserven, definierad som 90 % av medlemsstatens tilldelade mängd eller, om detta är lägre, fem gånger 100 % av medlemsstatens senast granskade inventering.”

20.

Artikel 51 skall ersättas med följande:

”Artikel 51

Anläggningars kontrollerade utsläpp

1.   Efter att ha kontrollerat att en verksamhetsutövares rapport om en anläggnings utsläpp för föregående år är tillfredsställande i enlighet med de detaljerade kriterier som medlemsstaten har fastställt i enlighet med bilaga V till direktiv 2003/87/EG, skall varje kontrollör, inklusive de behöriga myndigheter som fungerar som kontrollörer, notera eller godkänna noteringen av de kontrollerade årsutsläppen för anläggningen och året i fråga i det avsnitt i tabellen över kontrollerade utsläpp som avser anläggningen och året i fråga i enlighet med den process för uppdatering av kontrollerade utsläpp som anges i bilaga VIII till denna förordning.

2.   Registeradministratören får förhindra noteringen av de kontrollerade årsutsläppen för en anläggning fram till dess att den behöriga myndigheten har mottagit den rapport om kontrollerade utsläpp som verksamhetsutövare skall lämna enligt artikel 14.3 i direktiv 2003/87/EG för anläggningen i fråga och har förberett registret för att ta emot de kontrollerade årsutsläppen.

3.   I syfte att uppnå överensstämmelse med de detaljerade kriterier som medlemsstaten har fastställt i enlighet med bilaga V till direktiv 2003/87/EG får den behöriga myndigheten ålägga registeradministratören att rätta en notering för en anläggnings kontrollerade årsutsläpp för ett tidigare år genom att rätta noteringen för kontrollerade årsutsläpp för anläggningen och året i fråga i enlighet med den process för uppdatering av kontrollerade utsläpp som anges i bilaga VIII till denna förordning.

4.   Om den behöriga myndigheten ålägger registeradministratören att rätta de kontrollerade årsutsläppen för en anläggning för ett tidigare år, efter den tidsfrist som anges i artikel 6.2 i direktiv 2003/87/EG för överlämnande av utsläppsrätter motsvarande utsläppen för det tidigare året i fråga, får den centrala förvaltaren tillåta rättelsen endast om den centrala förvaltaren har underrättats om den behöriga myndighetens beslut om den nya fullgörandestatus för anläggningen som följer av rättelsen av de kontrollerade utsläppen.”

21.

Artikel 55 skall ersättas med följande:

”Artikel 55

Beräkning av fullgörandestatustalet

När en notering görs i avsnittet för en viss anläggning i tabellerna över överlämnade av utsläppsrätter eller kontrollerade utsläpp skall registeradministratören göra följande:

a)

För 2005, 2006 och 2007 skall registeradministratören beräkna fullgörandestatustalet för anläggningen för respektive år genom att addera alla utsläppsrätter som överlämnats enligt artiklarna 52–54 under perioden 2005–2007 minus summan av alla kontrollerade utsläpp under den innevarande femårsperioden till och med året i fråga.

b)

För 2008 och varje år därefter skall registeradministratören beräkna fullgörandestatustalet för anläggningen för respektive år genom att addera alla utsläppsrätter som överlämnats enligt artiklarna 52–54 under den innevarande perioden minus summan av alla kontrollerade utsläpp från 2008 till och med året i fråga, plus en korrigeringskoefficient.

Den korrigeringskoefficient som avses i b är noll om siffran för 2007 är större än noll, men lika med siffran för 2007 om den siffran är lägre än eller lika med noll.”

22.

Artikel 57 skall ersättas med följande:

”Artikel 57

Noteringar i tabellen över kontrollerade utsläpp

Om det i tabellen över kontrollerade utsläpp för en anläggning den 1 maj 2006 och därefter den 1 maj varje år saknas uppgift för något tidigare år får det i tabellen över kontrollerade utsläpp inte noteras några andra utsläppssiffror som har fastställts med tillämpning av artikel 16.1 i direktiv 2003/87/EG, men inte har beräknats så exakt som möjligt i enlighet med de detaljerade kriterier som medlemsstaten har fastställt i enlighet med bilaga V till det direktivet.”

23.

I artikel 58 skall första stycket ersättas med följande:

”Registeradministratören skall den 30 juni 2006, den 30 juni 2007 och den 30 juni 2008 annullera ett antal utsläppsrätter, certifierade utsläppsminskningar (CER) och force majeure-utsläppsrätter som finns på partsdepåkontot i enlighet med artiklarna 52–54. Det antal utsläppsrätter, certifierade utsläppsminskningar (CER) och force majeure-utsläppsrätter som skall annulleras skall vara lika med det sammanlagda antal överlämnade utsläppsrätter som noterats i tabellen över överlämnade utsläppsrätter för perioderna 1 januari 2005 till och med annulleringstillfället 2006, från och med annulleringstillfället 2006 till och med annulleringstillfället 2007 och från och med annulleringstillfället 2007 till och med annulleringstillfället 2008.”

24.

Artikel 59 skall ersättas med följande:

”Artikel 59

Annullering och återlösen av överlämnade utsläppsrätter för perioden 2008–2012 och påföljande femårsperioder

1.   Registeradministratören skall senast den 30 juni 2009 och därefter den 30 juni varje år annullera överlämnade utsläppsrätter för perioden 2008–2012 och varje påföljande femårsperiod genom att

a)

omvandla ett antal utsläppsrätter – som finns på partsdepåkontot och har utfärdats för femårsperioden – som är lika med det sammanlagda antal utsläppsrätter som har överlämnats i enlighet med artikel 52 såsom noterats sedan den 1 januari det första året i perioden i fråga till och med den 31 maj vart och ett av de påföljande åren, till tilldelade utsläppsenheter (AAU) genom att avlägsna beteckningen för utsläppsrätter från utsläppsrättens unika enhetskod, uppbyggd av de beståndsdelar som anges i bilaga VI i enlighet med den process för ’omvandling av överlämnade utsläppsrätter för återlösen (2008–2012 och framåt)’ som anges i bilaga IX, och

b)

överföra ett antal Kyotoenheter av den typ som den behöriga myndigheten bestämmer, dock inte Kyotoenheter som härstammar från projekt som avses i artikel 11a.3 i direktiv 2003/87/EG, som är lika med det sammanlagda antal utsläppsrätter som har överlämnats i enlighet med artiklarna 52 och 53 såsom noterats sedan den 1 januari det första året i perioden i fråga till och med den 31 maj påföljande år och från och med den 1 juni föregående år till och med den 31 maj vart och ett av de påföljande åren, från partsdepåkontot till återlösenskontot för perioden i enlighet med den process för ’återlösen av överlämnade utsläppsrätter (2008–2012 och framåt)’ som anges i bilaga IX.

2.   Registeradministratören får efter den 30 juni 2013 och den 30 juni året efter slutet av varje femårsperiod återlösa utsläppsrätter som ännu inte tilldelats verksamhetsutövare genom att omvandla dem till tilldelade utsläppsenheter (AAU) med de beståndsdelar som anges i bilaga VI i enlighet med den process för ’omvandling av ej tilldelade utsläppsrätter för återlösen (2008–2012 och framåt)’ som anges i bilaga IX.”

25.

I artikel 60 skall led a ersättas med följande:

”a)

överföra ett antal utsläppsrätter, som är lika med det antal utsläppsrätter i registret som har utfärdats för perioden 2005–2007 av något register minus det antal utsläppsrätter vid annullerings- och ersättningstillfället som har överlämnats i enlighet med artiklarna 52 och 54 sedan återlösen den 30 juni föregående år, från det depåkonto enligt artikel 11.1 eller 11.2 på vilket utsläppsrätterna finns till annulleringskontot för perioden 2005–2007,”.

26.

I artikel 61 skall leden a och b ersättas med följande:

”a)

överföra alla utsläppsrätter som tilldelats verksamhetsutövare för föregående femårsperiod från verksamhetsutövar- eller persondepåkonton till partsdepåkonton,

b)

omvandla ett antal utsläppsrätter, som är lika med det antal utsläppsrätter i registret som har tilldelats av något register för föregående femårsperiod minus det antal utsläppsrätter som överlämnats i enlighet med artikel 52 sedan den 31 maj föregående år, till tilldelade utsläppsenheter (AAU) genom att avlägsna beteckningen för utsläppsrätter från utsläppsrättens unika enhetskod, uppbyggd av de beståndsdelar som anges i bilaga VI,”.

27.

Artikel 63.1 skall ersättas med följande:

”1.   Registeradministratören skall på uppmaning av det behöriga organet i en medlemsstat överföra det antal och den typ av Kyotoenheter som organet bestämmer och som inte redan har återlösts i enlighet med artikel 59 från partsdepåkontot till vederbörligt återlösenskonto i registret i enlighet med den process för ’återlösen av Kyotoenheter (2008–2012 och framåt)’ som anges i bilaga IX.”

28.

Efter artikel 63 skall följande kapitel införas som kapitel Va:

”KAPITEL VA

DRIFT AV REGISTER I MEDLEMSSTATER SOM INTE HAR TILLDELADE UTSLÄPPSENHETER (AAU)

Artikel 63a

Drift av register i medlemsstater som inte har tilldelade utsläppsenheter (AAU)

1.   Medlemsstater som inte kan utfärda tilldelade utsläppsenheter (AAU) av andra skäl än att det fastställts att de inte har rätt att överföra och förvärva utsläppsminskningsenheter (ERU) och AAU, och som använder certifierade utsläppsminskningar (CER) i enlighet med beslut 11/CMP.1 i Kyotoprotokollet till klimatkonventionen skall upprätta, driva och underhålla sina register gemensamt med gemenskapens register. Artikel 3.3, artikel 4, artiklarna 6.1, 11.1, 11.3, 11.4, 30.1, artiklarna 34–36, artikel 44.3, artikel 45, artikel 49.1 och artiklarna 59–61 och 65 skall inte vara tillämpliga på dessa register.

2.   De register som drivs i enlighet med punkt 1 skall från och med den 1 januari 2008 vara i stånd att utföra de processer som är tillämpliga på dem enligt bilagorna VIII–XIa.

Artikel 63b

Kommunikationslänk mellan register enligt artikel 63a och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning

Register som drivs i enlighet med artikel 63a skall kommunicera med gemenskapens oberoende transaktionsförteckning via den kommunikationslänk som upprättat med gemenskapens register.

Efter att framgångsrikt ha fullbordat de prov som anges i bilaga XIII och den initialisering som anges i bilaga XIV skall den centrala förvaltaren aktivera kommunikationslänken och underrätta administratören av gemenskapens register om detta.

Artikel 63c

Register som drivs i enlighet med artikel 63a: diskrepanser upptäckta av klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning

Klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning skall underrätta ett register som drivs i enlighet med artikel 63a om varje diskrepans som upptäcks i en process som registret i fråga har inlett genom administratören av gemenskapens register.

Det register som drivs i enlighet med artikel 63a skall avbryta processen, och administratören av gemenskapens register skall underrätta klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning om detta. Administratören av det register som drivs i enlighet med artikel 63a skall, liksom övriga berörda administratörer, omedelbart underrätta de berörda kontoinnehavarna om att processen har avbrutits.

Artikel 63d

Register som drivs i enlighet med artikel 63a: slutgiltigt godkännande av processer rörande konton, kontrollerade utsläpp och automatiska ändringar av tabeller över nationella fördelningsplaner

När en kommunikationslänk har upprättats mellan de båda oberoende transaktionsförteckningarna, och om processer rörande konton, kontrollerade utsläpp och automatiska ändringar av tabeller över nationella fördelningsplaner sker via klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning, är processerna slutgiltigt godkända när båda oberoende transaktionsförteckningar framgångsrikt har underrättat gemenskapens register om att de inte har upptäckt några diskrepanser i det förslag som inletts av det register som drivs i enlighet med artikel 63a.

I alla fall som skiljer sig från dem som anges i första stycket är de processer som anges i bilagorna VIII och XIa slutgiltigt godkända när gemenskapens oberoende transaktionsförteckning har underrättat gemenskapens register om att den inte har upptäckt några diskrepanser i det förslag som inletts av det register som drivs i enlighet med artikel 63a.

Artikel 63e

Register som drivs i enlighet med artikel 63a: slutgiltigt godkännande av processer rörande transaktioner inom ett och samma register

Med undantag av processen för externa överföringar är de processer som anges i bilaga IX slutgiltigt godkända när båda oberoende transaktionsförteckningar har underrättat gemenskapens register om att de inte har upptäckt några diskrepanser i det förslag som inletts av det register som drivs i enlighet med artikel 63a, och gemenskapens register framgångsrikt har skickat en bekräftelse till båda oberoende transaktionsförteckningar på att det register som drivs i enlighet med artikel 63a har uppdaterat sina noteringar i enlighet med förslaget.

Fram till dess att kommunikationslänken mellan gemenskapens och klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckningar har upprättats är dock de processer som anges i bilaga IX, med undantag av processen för externa överföringar, slutgiltigt godkända när gemenskapens oberoende transaktionsförteckning har underrättat gemenskapens register om att den inte har upptäckt några diskrepanser i det förslag som inletts av det register som drivs i enlighet med artikel 63a och gemenskapens register framgångsrikt har skickat en bekräftelse till gemenskapens oberoende transaktionsförteckning på att det register som drivs i enlighet med artikel 63a har uppdaterat sina noteringar i enlighet med det egna förslaget.

Artikel 63f

Register som drivs i enlighet med artikel 63a: slutgiltigt godkännande av processen för externa överföringar

Processen för externa överföringar för ett register som drivs i enlighet med artikel 63a är slutgiltigt godkänd när båda oberoende transaktionsförteckningar har underrättat det mottagande registret (eller gemenskapens register om det mottagande registret är ett register som drivs i enlighet med artikel 63a) om att de inte har upptäckt några diskrepanser i det förslag som skickats av det inledande registret (eller gemenskapens register om det inledande registret är ett register som drivs i enlighet med artikel 63a) och det mottagande registret (eller gemenskapens register om det mottagande registret är ett register som drivs i enlighet med artikel 63a) framgångsrikt har skickat en bekräftelse till båda oberoende transaktionsförteckningar på att på det mottagande registret har uppdaterat sina noteringar i enlighet med det inledande registrets förslag.

Fram till dess att kommunikationslänken mellan gemenskapens och klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckningar har upprättats är dock processen för externa överföringar för ett register som drivs i enlighet med artikel 63a slutgiltigt godkänd när gemenskapens oberoende transaktionsförteckning har underrättat det mottagande registret (eller gemenskapens register om det mottagande registret är ett register som drivs i enlighet med artikel 63a) om att det inte har upptäckt några diskrepanser i det förslag som skickats av det inledande registret (eller gemenskapens register om det inledande registret är ett register som drivs i enlighet med artikel 63a) och det mottagande registret (eller gemenskapens register om det mottagande registret är ett register som drivs i enlighet med artikel 63a) framgångsrikt har skickat en bekräftelse till gemenskapens oberoende transaktionsförteckning på att det har uppdaterat sina noteringar i enlighet med det inledande registrets förslag.

Artikel 63g

Register som drivs i enlighet med artikel 63a: autentisering

Register som drivs i enlighet med artikel 63a skall autentiseras för klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning via gemenskapens register med de digitala certifikat som utfärdas av klimatkonventionens sekretariat eller något av detta utsett organ.

Fram till dess att kommunikationslänken mellan gemenskapens och klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckningar har upprättats skall de dock autentiseras för gemenskapens oberoende transaktionsförteckning via gemenskapens register med hjälp av digitala certifikat, användarnamn och lösenord i enlighet med bilaga XV. Kommissionen eller det organ kommissionen utser skall vara certifieringsmyndighet för alla digitala certifikat och dela ut användarnamn och lösenord.

Artikel 63h

Särskilda bestämmelser om vissa skyldigheter för registeradministratörer för register som drivs i enlighet med artikel 63a

De skyldigheter som anges i artikel 71 och artikel 72.2 och 72.3 skall, i fråga om registeradministratörer för register som drivs i enlighet med artikel 63a, utföras av administratören för gemenskapens register.

Artikel 63i

Register som drivs i enlighet med artikel 63a: konton

1.   Register som drivs i enlighet med artikel 63a skall innehålla minst två partsdepåkonton som öppnats i enlighet med artikel 12.

2.   Endast ett av partdepåkontona får innehålla utsläppsrätter med ursprunglig enhetstyp 1, och inget partsdepåkonto utöver det som innehåller utsläppsrätter med ursprunglig enhetstyp 1 skall tillåtas delta i externa överföringar mellan register som drivs i enlighet med artikel 63a och andra register. Det partsdepåkonto som innehåller utsläppsrätter med ursprunglig enhetstyp 1 får inte användas för andra transaktioner än externa överföringar mellan register som drivs i enlighet med artikel 63a och andra register, och det får endast innehålla enheter med ursprunglig enhetstyp 1.

3.   De verksamhetsutövardepåkonton som öppnats i enlighet med artikel 11.2 får inte innehålla utsläppsrätter med ursprunglig enhetstyp 1 när transaktionen är avslutad. Persondepåkonton i register som drivs i enlighet med artikel 63a får inte delta i externa överföringar mellan register som drivs i enlighet med artikel 63a och andra register.

Artikel 63j

Register som drivs i enlighet med artikel 63a: tabellen över den nationella fördelningsplanen för perioden 2008–2012 och påföljande femårsperioder

Om en rättelse av den nationella fördelningsplanen i enlighet med punkt 44.2 som görs efter utfärdandet av utsläppsrätter i enlighet med artikel 45 innebär att den totala mängden utsläppsrätter utfärdade i enlighet med artikel 45 för perioden 2008–2012 eller påföljande femårsperioder minskar, skall register som drivs i enlighet med artikel 63a överföra det antal utsläppsrätter som den behöriga myndigheten bestämmer från de depåkonton enligt artikel 11.2 eller artikel 63i på vilka utsläppsrätterna finns till annulleringskontot i gemenskapens register för perioden i fråga.

Artikel 63k

Register som drivs i enlighet med artikel 63a: utfärdande av utsläppsrätter

Registeradministratören för ett register som drivs i enlighet med artikel 63a skall, när tabellen över den nationella fördelningsplanen har förts in i gemenskapens oberoende transaktionsförteckning, senast den 28 februari det första året i perioden 2008–2012 och därefter senast den 28 februari det första året i varje påföljande femårsperiod, till partsdepåkontot utfärda det sammanlagda antal utsläppsrätter som finns i tabellen över den nationella fördelningsplanen, om inget annat följer av artikel 44.2.

Vid utfärdande av sådana utsläppsrätter skall registeradministratören ge varje utsläppsrätt en unik enhetskod uppbyggd av de beståndsdelar som anges i bilaga VI; den ursprungliga enhetstypen skall vara 0 och enhetstilläggstypen skall vara 4.

Utfärdandet skall göras i enlighet med den process för utfärdande av utsläppsrätter (register som avses i artikel 63a) som anges i bilaga IX.

Artikel 63l

Register som drivs i enlighet med artikel 63a: överföring av utsläppsrätter mellan verksamhetsutövardepåkonton i register som drivs i enlighet med artikel 63a och andra register

1.   De register som drivs i enlighet med artikel 63a skall göra överföringar av utsläppsrätter med ursprunglig enhetstyp 0 och enhetstilläggstyp 4 mellan depåkonton, på begäran av en kontoinnehavare

a)

inom registret i enlighet med den process för intern överföring som anges i bilaga IX,

b)

mellan två register som drivs i enlighet med artikel 63a i enlighet med den process för ’överföring mellan två register som avses i artikel 63a’ som anges i bilaga IX,

c)

mellan ett register som drivs i enlighet med artikel 63a och ett annat register i enlighet med den process för ’externa överföringar (mellan ett register som avses i artikel 63a och ett annat register)’ som anges i bilaga IX. Överföring av utsläppsrätter med ursprunglig enhetstyp 0 och enhetstilläggstyp 4 till register som inte drivs i enlighet med artikel 63a får inte begäras av innehavare av persondepåkonton. Gemenskapens oberoende transaktionsförteckning skall blockera alla transaktioner som skulle leda till överföring av utsläppsrätter med ursprunglig enhetstyp 0 och enhetstilläggstyp 4 till register som inte drivs i enlighet med artikel 63a.

Artikel 63m

Register som drivs i enlighet med artikel 63a: annullering enligt artikel 58 eller artikel 62

Vid annullering eller återlösen i enlighet med artikel 58 eller frivillig annullering i enlighet med artikel 62 skall administratören av ett register som drivs i enlighet med artikel 63a utföra annulleringen genom att överföra utsläppsrätter enligt artikel 58 eller artikel 62 till annulleringskontot eller återlösenskontot i gemenskapens register.

Artikel 63n

Register som drivs i enlighet med artikel 63a: annullering och återlösen av överlämnade utsläppsrätter och certifierade utsläppsminskningar (CER) för perioden 2008–2012 och påföljande femårsperioder

1.   Registeradministratören för ett register som drivs i enlighet med artikel 63a skall senast den 30 juni 2009 och därefter den 30 juni varje år annullera ett antal utsläppsrätter och certifierade utsläppsminskningar (CER) som finns på partsdepåkontot i enlighet med artiklarna 52 och 53.

Antalet utsläppsrätter och CER som skall annulleras skall vara lika med det sammanlagda antal överlämnade utsläppsrätter som noterats i tabellen över överlämnade utsläppsrätter sedan den 1 januari det första året i perioden i fråga till och med den 31 maj påföljande år och sedan den 1 juni föregående år till och med den 31 maj vart och ett av de påföljande åren.

2.   Annulleringen verkställs genom att certifierade utsläppsminskningar (CER), utom certifierade utsläppsminskningar (CER) som härstammar från projekt som avses i artikel 11a.3 i direktiv 2003/87/EG, överförs från partsdepåkontot till återlösenskontot i gemenskapens register för perioden i fråga, i enlighet med den process för ’återlösen (register som avses i artikel 63a)’ som anges i bilaga IX.

Artikel 63o

Register som drivs i enlighet med artikel 63a: annullering och ersättning av utsläppsrätter utfärdade för perioden 2005–2007

1.   Registeradministratören för ett register som drivs i enlighet med artikel 63a skall den 1 maj 2008 annullera och, på uppmaning av den behöriga myndigheten, ersätta utsläppsrätter i registret i enlighet med den process för annullering och ersättning av utsläppsrätter som anges i bilaga IX genom att

a)

överföra ett antal utsläppsrätter, som är lika med det antal utsläppsrätter som har utfärdats för perioden 2005–2007 minus det antal utsläppsrätter som har överlämnats vid annullerings- och ersättningstillfället i enlighet med artiklarna 52 och 54 sedan den 30 juni föregående år, från det depåkonto enligt artikel 11.1 eller 63i på vilket utsläppsrätterna finns till annulleringskontot i gemenskapens register för perioden 2005–2007,

b)

på uppmaning av den behöriga myndigheten utfärda ett antal ersättande utsläppsrätter som den behöriga myndigheten bestämmer, genom att utfärda lika många utsläppsrätter för perioden 2008–2012, varvid varje utsläppsrätt får en enhetskod uppbyggd av de beståndsdelar som anges i bilaga VI,

c)

överföra de ersättande utsläppsrätter som avses i b från partsdepåkontot till de verksamhetsutövar- eller persondepåkonton som den behöriga myndigheten bestämmer och från vilka utsläppsrätterna överfördes i enlighet med a.

Artikel 63p

Register som drivs i enlighet med artikel 63a: annullering och ersättning av utsläppsrätter utfärdade för perioden 2008–2012 och påföljande femårsperioder

1.   Registeradministratören för ett register som drivs i enlighet med artikel 63a skall den 1 maj 2013 och därefter den 1 maj det första året i varje femårsperiod annullera och ersätta utsläppsrätter i registret i enlighet med den process för annullering och ersättning av utsläppsrätter som anges i bilaga IX, genom att

a)

överföra ett antal utsläppsrätter, som är lika med det antal utsläppsrätter som har utfärdats för den föregående femårsperioden minus det antal utsläppsrätter som har överlämnats i enlighet med artikel 52 sedan den 31 maj föregående år, från det depåkonto enligt artikel 11.2 eller artikel 63i på vilket utsläppsrätterna finns till annulleringskontot för perioden i fråga,

b)

utfärda lika många ersättande utsläppsrätter med enhetstilläggstyp 4 för innevarande period till partsdepåkontot och ge var och en av dessa utsläppsrätter en unik enhetskod, uppbyggd av de beståndsdelar som anges i bilaga VI,

c)

överföra lika många utsläppsrätter utfärdade enligt b för innevarande period som det antal utsläppsrätter som överfördes enligt a, från partsdepåkontot till de verksamhetsutövar- eller persondepåkonton från vilka utsläppsrätterna överfördes enligt a.”

29.

Artikel 72 skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 skall följande mening läggas till:

”Efter samordningen skall den centrala förvaltaren fastställa vilken dag register och gemenskapens oberoende transaktionsförteckning skall införa varje ny version av de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesnormer för registersystem inom ramen för Kyotoprotokollet.”

b)

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”2.   Om det behövs en ny version av ett register skall varje registeradministratör och den centrala förvaltaren framgångsrikt fullborda de prov som anges i bilaga XIII innan en kommunikationslänk upprättas och aktiveras mellan den nya versionen och gemenskapens eller klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckningar.”

c)

Följande punkt skall införas som punkt 2a:

”2a.   Den centrala förvaltaren skall regelbundet kalla registeradministratörerna till möten för att samråda om frågor och förfaranden som rör förändringshantering, incidenthantering och andra frågor av teknisk karaktär som rör driften av register och genomförandet av denna förordning.”

30.

Artikel 73.1 skall ersättas med följande:

”1.   Den centrala förvaltaren och varje registeradministratör skall bevara information om de processer och kontoinnehavare som anges i bilagorna III, IV och VIII–XIa till dess att eventuella tillämpningsfrågor rörande processen eller kontoinnehavaren har lösts, dock minst 15 år.”

31.

Bilagorna I, II, III, VI–XIII och XVI skall ändras på det sätt som anges i bilaga I till denna förordning.

32.

Bilaga XIa skall införas på det sätt som anges i bilaga II till denna förordning.

Artikel 2

1.   Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Artikel 1.1–4, 1.6–12,1.15–17, 1.20, 1.21, och 1.27–30, punkterna 2–4, 5 c, 5 e–g, 5 i, 6 b, 10, 11, 13 d i, 13 f och 13 g i bilaga I samt bilaga II skall tillämpas från och med den 1 februari 2008.

3.   Artikel 1.24 och 1.26 och punkterna 13 a–c, 13 d ii–iii och e i bilaga I skall tillämpas från och med den 1 januari 2009. Punkterna 13 a–c, 13 d ii–iii och e i bilaga I får dock tillämpas före den 1 januari 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 juli 2007.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 275, 25.10.2003, s. 32. Direktivet ändrat genom direktiv 2004/101/EG (EUT L 338, 13.11.2004, s. 18).

(2)  EUT L 49, 19.2.2004, s. 1.

(3)  EUT L 386, 29.12.2004, s. 1.

(4)  EUT L 316, 16.11.2006, s. 12.


BILAGA I

Bilagorna I, II, III, VI–XIII och XVI till förordning (EG) nr 2216/2004 skall ändras på följande sätt:

1.

Bilaga I skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”2.

Innan kommunikationslänken mellan gemenskapens och klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckningar har upprättats skall

a)

tidsangivelserna i gemenskapens oberoende transaktionsförteckning och registren synkroniseras med världstid (UT),

b)

alla processer rörande utsläppsrätter, kontrollerade utsläpp, automatiska ändringar av tabeller över nationella fördelningsplaner och konton ske genom utbyte av data skriven i Extensible Markup Language (XML) med Simple Object Access Protocol (SOAP) version 1.1 via Hypertext Transfer Protocol (HTTP) version 1.1 (Remote Procedure Call (RPC) encoded style).”

b)

Punkt 3 skall ersättas med följande:

”3.

När kommunikationslänken mellan gemenskapens och klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckningar har upprättats skall

a)

tidsangivelserna i gemenskapens och klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckningar och registren synkroniseras,

b)

skall samtliga processer rörande utsläppsrätter och Kyotoenheter ske genom datautbyte

i enlighet med de hårdvaru- och programvarukrav som fastställs i de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesnormer för registersystem inom ramen för Kyotoprotokollet, utarbetade i enlighet med klimatkonventionens partskonferens beslut 24/CP.8.

Om processer rörande kontrollerade utsläpp, konton och automatiska ändringar av tabeller över nationella fördelningsplaner sker först genom datautbyte via klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning och därifrån vidare till gemenskapens oberoende transaktionsförteckning, skall datautbytet ske i enlighet med de hårdvaru- och programvarukrav som fastställs i de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesnormer för registersystem inom ramen för Kyotoprotokollet, utarbetade i enlighet med klimatkonventionens partskonferens beslut 24/CP.8.

Om processer rörande kontrollerade utsläpp, konton och automatiska ändringar av tabeller över nationella fördelningsplaner sker genom datautbyte via gemenskapens oberoende transaktionsförteckning, skall datautbytet ske i enlighet med punkt 2 b.”

2.

I bilaga III skall följande meningar läggas till i punkt 1:

”Verksamhetsutövarens namn skall överensstämma helt med namnet på den fysiska eller juridiska person som är innehavare av tillståndet för utsläpp av växthusgaser i fråga. Anläggningens namn skall överensstämma helt med det namn som anges i tillståndet för utsläpp av växthusgaser i fråga.”

3.

Bilaga VI skall ändras på följande sätt:

a)

I tabell VI-1 skall följande läggas till i kolumnen ”Intervall eller kod” på raden ”Supplementary unit type”: ”4 = utsläppsrätt utfärdad för 2008–2012 och påföljande femårsperioder av en medlemsstat som inte har AAU”.

b)

I tabell VI-2 skall följande rad läggas till:

”0

4

Utsläppsrätt utfärdad för 2008–2012 och påföljande femårsperioder av en medlemsstat som inte har AAU, som inte omvandlats från en AAU eller annan Kyotoenhet”

c)

I tabell VI-3 skall följande läggas till i kolumnen ”Intervall eller kod” på raden ”Account Identifier”: ”Den centrala förvaltaren skall fastställa ett separat delintervall av dessa värden för gemenskapens register, och varje register som drivs gemensamt med gemenskapens register”.

d)

I tabell VI-5 skall ”Person Identifier” ersättas med ”Account Holder Identifier”.

e)

Punkt 14 skall ersättas med följande:

”14.

Tabell VI-7 anger vilka beståndsdelar som ingår i en korrelationskod. Alla de processer som anges i bilaga VIII och bilaga XIa skall tilldelas en korrelationskod. Korrelationskoden skall genereras av registren och skall vara unik i hela registersystemet. Korrelationskoden får inte återanvändas. När en process rörande ett konto eller kontrollerade utsläpp som har avbrutits eller annullerats upprepas skall processen tilldelas en ny, unik korrelationskod.”

4.

Bilaga VII skall ändras på följande sätt:

a)

I tabellen under punkt 4 skall följande rad utgå:

”05-00

Återlösen (2008–2012 och framåt)”

b)

I tabellen under punkt 4 skall följande rader läggas till:

”10-61

Omvandling av överlämnade utsläppsrätter för återlösen (2008–2012 och framåt)

10-62

Omvandling av ej tilldelade utsläppsrätter för återlösen (2008–2012 och framåt)

05-00

Återlösen av Kyotoenheter (2008–2012 och framåt)

05-01

Återlösen av överlämnade utsläppsrätter (2008–2012 och framåt)

05-02

Återlösen av ej tilldelade utsläppsrätter (2008–2012 och framåt)

01-22

Utfärdande av utsläppsrätter (register som avses i artikel 63a)

03-00

Extern överföring (mellan ett register som avses i artikel 63a och ett annat register)

10-22

Överföring mellan två register som avses i artikel 63a

05-22

Återlösen (register som avses i artikel 63a)”

c)

I tabellen under punkt 5 skall följande rad läggas till:

”4

Utsläppsrätt utfärdad för 2008–2012 och påföljande femårsperioder av en medlemsstat som inte har AAU, som inte omvandlats från en AAU eller annan Kyotoenhet”

5.

Bilaga VIII skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 c skall ersättas med följande:

”c)

Om dessa processer sker först genom datautbyte via klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning och därifrån vidare till gemenskapens oberoende transaktionsförteckning, skall registeradministratören aktivera lämplig funktion hos klimatkonventionens oberoende transaktionsförtecknings webbtjänst för kontoförfaranden. I alla andra fall skall registeradministratören aktivera lämplig funktion hos gemenskapens oberoende transaktionsförtecknings webbtjänst för kontoförfaranden.”

b)

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”2.

Om dessa processer sker först genom datautbyte via gemenskapens oberoende transaktionsförteckning och därifrån vidare till klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning, skall en registeradministratör som skickar en begäran få en bekräftelse från klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning inom 60 sekunder och en underrättelse om valideringen från gemenskapens oberoende transaktionsförteckning inom 24 timmar. I alla andra fall skall en registeradministratör som skickar en begäran få en bekräftelse från gemenskapens oberoende transaktionsförteckning inom 60 sekunder och en underrättelse om valideringen från gemenskapens oberoende transaktionsförteckning inom 24 timmar.”

c)

I tabellerna VIII-5, VIII-11 och VIII-12 skall raden

”FaxNumber

Obligatorisk”

ersättas med

”FaxNumber

Frivillig”

d)

I tabell VIII-9 skall ”Det inledande registret (Originating registry) autentiserar klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning (eller, fram till dess att kommunikationslänken mellan gemenskapens och klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckningar har upprättats, gemenskapens oberoende transaktionsförteckning) genom att aktivera funktionen AuthenticateMessage(), och kontrollerar transaktionsförteckningens version genom att aktivera funktionen CheckVersion()” ersättas med följande:

”Det inledande registret (Originating registry) autentiserar klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning (eller gemenskapens oberoende transaktionsförteckning om alla processer som anges i bilaga VIII sker genom datautbyte via gemenskapens oberoende transaktionsförteckning) genom att aktivera funktionen AuthenticateMessage(), och kontrollerar transaktionsförteckningens version genom att aktivera funktionen CheckVersion()”.

e)

I tabell VIII-11 skall ”7162” läggas till i den sista raden.

f)

I tabellerna VIII-12 och VIII-14 skall följande rad införas efter raden ”PermitIdentifier”:

”PermitDate

Obligatorisk”

g)

I tabell VIII-13 skall följande rad införas efter raden ”PermitIdentifier”:

”PermitDate

Frivillig”

h)

I tabell VIII-15 skall ”7161” läggas till i den sista raden.

i)

Punkt 6 skall ersättas med följande:

”6.

Gemenskapens oberoende transaktionsförteckning skall kontrollera registerversion, registerautentisering och meddelandets giltighet för alla processer rörande konton eller kontrollerade utsläpp och, om någon diskrepans upptäcks, returnera lämplig svarskod som anges i tabell XII-1 i intervallet 7900–7999. De ovannämnda kontrollerna motsvarar de kontroller av svarskoder som anges i de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesnormer för registersystem inom ramen för Kyotoprotokollet, utarbetade i enlighet med klimatkonventionens partskonferens beslut 24/CP.8, och de återges i den sista kolumnen i tabell XII-1 jämsides med motsvarande svarskoder i intervallet 7900–7999. Om en kontroll enligt de ovannämnda datautbytesnormerna motsvarar de kontroller vars svarskoder anges i tabell XII-1 i intervallet 7900–7999 och klimatkonventionens oberoende transaktionsförtecknings genomförande av en sådan kontroll ändras av den oberoende transaktionsförteckningens förvaltare skall den centrala förvaltaren inaktivera den motsvarande kontrollen.”

j)

I tabell VIII-17 skall ”7525” läggas till i den sista raden.

6.

Bilaga IX skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 4 skall ersättas med följande:

”4.

Gemenskapens oberoende transaktionsförteckning skall göra följande typer av preliminära kontroller av alla transaktionsprocesser:

a)

Registerversion och registerautentisering.

b)

Meddelandets giltighet.

c)

Dataintegritet.

d)

Transaktionen i allmänhet.

e)

Meddelandesekvens.

Gemenskapens oberoende transaktionsförteckning skall, om en diskrepans upptäcks, returnera lämplig svarskod som anges i tabell XII-1 i intervallet 7900–7999. De ovannämnda kontrollerna motsvarar de kontroller av svarskoder som anges i de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesnormer för registersystem inom ramen för Kyotoprotokollet, utarbetade i enlighet med klimatkonventionens partskonferens beslut 24/CP.8, och de återges i den sista kolumnen i tabell XII-1 jämsides med motsvarande svarskoder i intervallet 7900–7999. Om en kontroll enligt de ovannämnda datautbytesnormerna motsvarar de kontroller vars svarskoder anges i tabell XII-1 i intervallet 7900–7999 eller klimatkonventionens oberoende transaktionsförtecknings genomförande av en sådan kontroll ändras av den oberoende transaktionsförteckningens förvaltare skall den centrala förvaltaren inaktivera den motsvarande kontrollen.”

b)

Tabell IX-1 skall ändras på följande sätt:

i)

”7221–7222” skall införas i kolumnen ”Gemenskapens oberoende transaktionsförtecknings svarskoder” på raden ”Extern överföring (2008–2012 och framåt)”.

ii)

”7221–7222” skall införas i kolumnen ”Gemenskapens oberoende transaktionsförtecknings svarskoder” på raden ”Extern överföring (2005–2007 och framåt)”.

iii)

”(register som avses i artikel 63a); 7219, 7223–7224, 7360, 7402, 7404, 7406, 7407–7408, 7202” skall läggas till i kolumnen ”Gemenskapens oberoende transaktionsförtecknings svarskoder” på raden ”Annullering och ersättning”.

iv)

Följande rad skall utgå:

”Återlösen (2008–2012 och framåt)

05-00

7358–7361”

v)

Följande rader skall läggas till:

”Omvandling av överlämnade utsläppsrätter för återlösen (2008–2012 och framåt)

10-61

7358

Omvandling av ej tilldelade utsläppsrätter för återlösen (2008–2012 och framåt)

10-62

7364, 7366

Återlösen av Kyotoenheter (2008–2012 och framåt)

05-00

7360

7365

Återlösen av överlämnade utsläppsrätter (2008–2012 och framåt)

05-01

7359–7361

7365

Återlösen av ej tilldelade utsläppsrätter (2008–2012 och framåt)

05-02

7360, 7361

7363–7365

Extern överföring (mellan ett register som avses i artikel 63a och ett annat register)

03-00

7225–7226

Utfärdande av utsläppsrätter (register som avses i artikel 63a)

01-22

7201–7203

7219

7224

Återlösen (register som avses i artikel 63a)

05-22

7227–7228

7357

7360–7362

Överföring mellan två register som avses i artikel 63a

10-22

7302, 7304

7406–7407

7224

7228”

c)

Följande punkt skall läggas till som punkt 7:

”7.

En extern överföring mellan ett register som avses i artikel 63a och ett annat register skall ske i följande steg:

a)

Efter kontoinnehavarens begäran om att överföra utsläppsrätter med enhetstilläggstyp 4 från ett konto i ett register som avses i artikel 63a skall det överförande registret

i)

kontrollera om saldot på partsdepåkontot i det register som avses i artikel 63a som endast kan hantera utsläppsrätter med enhetstilläggstyp 1, 2 eller 3 är minst lika stort som den kvantitet som skall överföras,

ii)

omdirigera utsläppsrätterna till partsdepåkontot i det register som avses i artikel 63a som endast kan hantera utsläppsrätter med enhetstilläggstyp 4,

iii)

överföra lika många utsläppsrätter med enhetstilläggstyp 1, 2 eller 3 från det partsdepåkonto som endast kan hantera utsläppsrätter med enhetstilläggstyp 1, 2 eller 3 till kontot för den kontoinnehavare som inledde transaktionen,

iv)

överföra dessa utsläppsrätter med enhetstilläggstyp 1, 2 eller 3 från kontot för den kontoinnehavare som inledde transaktionen till destinationskontot.

b)

Efter kontoinnehavarens begäran om att överföra utsläppsrätter med enhetstilläggstyp 1, 2 eller 3 till ett konto i ett register som avses i artikel 63a skall det mottagande registret

i)

överföra utsläppsrätterna med enhetstilläggstyp 1, 2 eller 3 till destinationskontot,

ii)

överföra dessa utsläppsrätter från destinationskontot till partsdepåkontot i det register som drivs i enlighet med artikel 63a som endast kan hantera utsläppsrätter med enhetstilläggstyp 1, 2 eller 3,

iii)

överföra lika många utsläppsrätter med enhetstilläggstyp 4 från det partsdepåkonto som endast kan hantera utsläppsrätter med ursprunglig enhetstyp 0 och enhetstilläggstyp 4 till destinationskontot. Om saldot på det partsdepåkonto som kan hantera utsläppsrätter med enhetstilläggstyp 4 är mindre än den kvantitet som måste överföras, skall det felande antalet utsläppsrätter med enhetstilläggstyp 4 skapas på partsdepåkontot före överföringen.”

7.

Bilaga X skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 skall inledningsfrasen ersättas med följande:

”Innan kommunikationslänken mellan gemenskapens och klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckningar har upprättats skall registren på begäran av gemenskapens oberoende transaktionsförteckning lämna följande information för efterfrågad tidpunkt och dag:”

b)

I punkt 2 skall inledningsfrasen ersättas med följande:

”När kommunikationslänken mellan gemenskapens och klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckningar har upprättats skall registren på begäran av klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning lämna följande information för efterfrågad tidpunkt och dag:”

c)

I punkt 3 skall inledningsfrasen ersättas med följande:

”När kommunikationslänken mellan gemenskapens och klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckningar har upprättats skall registren, när en sådan begäran görs av klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning på gemenskapens oberoende transaktionsförtecknings vägnar, eller av gemenskapens oberoende transaktionsförteckning, lämna följande information för efterfrågad tidpunkt och dag:”

d)

Punkt 6 skall ersättas med följande:

”6.

Gemenskapens oberoende transaktionsförteckning skall kontrollera registerversion, registerautentisering, meddelandets giltighet och dataintegritet under redovisningsprocessen och, om någon diskrepans upptäcks, returnera lämplig svarskod som anges i tabell XII-1 i intervallet 7900–7999. De ovannämnda kontrollerna motsvarar de kontroller av svarskoder som anges i de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesnormer för registersystem inom ramen för Kyotoprotokollet, utarbetade i enlighet med klimatkonventionens partskonferens beslut 24/CP.8, och de återges i den sista kolumnen i tabell XII-1 jämsides med motsvarande svarskoder i intervallet 7900–7999. Om en kontroll enligt de ovannämnda datautbytesnormerna motsvarar de kontroller vars svarskoder anges i tabell XII-1 i intervallet 7900–7999 eller klimatkonventionens oberoende transaktionsförtecknings genomförande av en sådan kontroll ändras av den oberoende transaktionsförteckningens förvaltare skall den centrala förvaltaren inaktivera den motsvarande kontrollen.”

8.

I bilaga XI skall punkt 2 ersättas med följande:

”2.

När kommunikationslänken mellan gemenskapens och klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckningar har upprättats och alla processer rörande utsläppsrätter kontrollerade utsläpp, konton, automatiska ändringar av tabeller över nationella fördelningsplaner och Kyotoenheter skall ske först genom datautbyte via klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning och därifrån vidare till gemenskapens oberoende transaktionsförteckning, skall gemenskapens oberoende transaktionsförteckning endast tillhandahålla den administrativa process som anges i punkt 1 b.”

9.

Bilaga XII skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.

Där så anges i bilagorna VIII–XIa skall gemenskapens oberoende transaktionsförteckning returnera svarskoder i varje process. Alla svarskoder utgörs av heltal i intervallet 7000–7999. Svarskodernas betydelse anges i tabell XII-1.”

b)

Tabell XII-1 skall ändras på följande sätt:

i)

Kolumnrubrikerna och följande rad skall utgå:

”Svarskod

Beskrivning

7149

Personens faxnummer (FaxNumber) är inte i giltigt format eller ligger utanför det tillåtna intervallet.”

ii)

Följande kolumnrubriker och rader skall införas i nummerordning:

”Svarskod

Beskrivning

Motsvarande svarskod enligt datautbytesnormerna

7161

Den anläggning som är kopplad till verksamhetsutövardepåkontot anges inte som ’stängd’ i den nationella fördelningsplanen, och det är därför inte möjligt att avsluta kontot.

 

7162

Den anläggning som är kopplad till verksamhetsutövardepåkontot har inte någon post i den nationella fördelningsplanen, och det är därför inte möjligt att öppna kontot.

 

7221

Det mottagande eller överförande kontot får inte vara i ett register som avses i artikel 63a.

 

7222

De utsläppsrätter som skall överföras får inte ha enhetstilläggstyp 4.

 

7223

Mottagande konto måste vara annulleringskontot för perioden i fråga.

 

7224

Utsläppsrätter som utfärdas måste ha enhetstilläggstyp 4.

 

7225

Det sammanlagda innehavet efter transaktionen på de båda partsdepåkonton som deltar i transaktionen i det register som avses i artikel 63a måste vara lika med deras sammanlagda innehav före transaktionen.

 

7226

Saldot på det partsdepåkonto som kan hantera utsläppsrätter med enhetstilläggstyp 1, 2 eller 3 måste vara större än eller lika med den kvantitet som skall överföras från det register som avses i artikel 63a.

 

7227

Mottagande konto måste vara återlösenskontot för perioden i fråga.

 

7228

Utsläppsrätter måste vara de som utfärdats för innevarande period.

 

7363

Det antal AAU som skall återlösas är inte lika med antalet utsläppsrätter som omvandlats genom processen ’omvandling av ej tilldelade utsläppsrätter för återlösen’.

 

7364

Transaktionen har inte inletts efter den 30 juni året efter det sista året i femårsperioden i fråga.

 

7365

De enheter som skall återlösas är utsläppsrätter och kan därför inte återlösas.

 

7366

Det antal som skall omvandlas får inte överstiga det antal utsläppsrätter som utfärdats men ej tilldelats.

 

7408

Antalet annullerade utsläppsrätter måste vara lika med det antal utsläppsrätter som skall annulleras i enlighet med artikel 63o.

 

7451

Den sammanlagda mängden utsläppsrätter i den uppdaterade nationella fördelningsplanen måste vara lika med mängden i den innevarande nationella fördelningsplanen.

 

7452

Den mängd som tilldelas nya deltagare får inte vara större än den mängd med vilken reserven minskas.

 

7525

Siffran för kontrollerade utsläpp för år X får inte rättas efter den 30 april år X+1 om inte den behöriga myndigheten underrättar den centrala förvaltaren om den nya fullgörandestatus som gäller för den anläggning vars siffra för kontrollerade utsläpp rättas.

 

7700

Koden för åtagandeperioden ligger utanför intervallet.

 

7701

Tilldelning måste ske för alla år inom åtagandeperioden utom åren före det innevarande.

 

7702

Den nya reserven måste vara positiv eller noll.

 

7703

Mängden utsläppsrätter som skall tilldelas för en anläggning och ett år måste vara större än eller lika med 0.

 

7704

Tillståndskod (PermitIdentifier) måste finnas och vara kopplad till anläggningskoden (InstallationIdentifier).

 

7705

Mängden utsläppsrätter som skall tilldelas för en anläggning och ett år i den uppdaterade nationella fördelningsplanen måste vara större än eller lika med mängden i den innevarande nationella fördelningsplanen.

 

7706

Den mängd utsläppsrätter som stryks från tabellen över den nationella fördelningsplanen för anläggningar måste vara lika med den mängd med vilken reserven ökas.

 

7901

Inledande register måste anges i registertabellen.

1501

7902

Det inledande registrets status måste möjliggöra förslag till transaktioner. (I gemenskapens oberoende transaktionsförteckning finns aktuell status för varje register. I detta fall skall gemenskapens oberoende transaktionsförteckning godkänna att registret är fullt operativt.)

1503

7903

Det mottagande registrets status måste möjliggöra godkännande av transaktioner. (I gemenskapens oberoende transaktionsförteckning finns aktuell status för varje register. I detta fall skall gemenskapens oberoende transaktionsförteckning godkänna att registret är fullt operativt.)

1504

7904

Registrets status måste göra det möjligt att genomföra redovisningsåtgärder. (I gemenskapens oberoende transaktionsförteckning finns aktuell status för varje register. I detta fall skall gemenskapens oberoende transaktionsförteckning godkänna att registret är tillgängligt för redovisning.)

1510

7905

Transaktionskoden måste bestå av en giltig registerkod följd av numeriska värden.

2001

7906

Transaktionstypens kod måste vara giltig.

2002

7907

Transaktionstilläggstypens kod måste vara giltig.

2003

7908

Transaktionens statuskod måste vara giltig.

2004

7909

Kontotypens kod måste vara giltig.

2006

7910

Det inledande kontots kod (Initiating Account Identifier) måste vara större än noll.

2007

7911

Det mottagande kontots kod (Acquiring Account Identifier) måste vara större än noll.

2008

7912

Det inledande registret (Originating Registry) för alla enhetsblock måste vara giltigt.

2010

7913

Enhetstypens kod måste vara giltig.

2011

7914

Enhetstilläggstypens kod måste vara giltig.

2012

7915

Unit Serial Block Start och Unit Serial Block End måste finnas.

2013

7916

Unit Serial Block End måste vara större än eller lika med Unit Serial Block Start.

2014

7917

RMU, ERU omvandlade från RMU, tCER och lCER måste ha en giltig kod för LULUCF activity.

2015

7918

AAU, ERU omvandlade från AAU och CER får inte ha en kod för LULUCF activity.

2016

7919

ERU, CER, tCER och lCER måste ha en giltig projektkod

2017

7920

AAU och RMU får inte ha en projektkod.

2018

7921

ERU måste ha en giltig ’Track Code’.

2019

7922

AAU, RMU, CER, tCER och lCER får inte ha en track code.

2020

7923

AAU, RMU, ERU och CER får inte ha en sista giltighetsdag (Expiry Date).

2022

7924

Transaktionskoden för föreslagna transaktioner får inte redan finnas i gemenskapens oberoende transaktionsförteckning.

3001

7925

Transaktionskoden för pågående transaktioner måste redan finnas i gemenskapens oberoende transaktionsförteckning.

3002

7926

Tidigare genomförda transaktioner kan inte genomföras på nytt.

3003

7927

Tidigare avvisade transaktioner kan inte genomföras.

3004

7928

Transaktioner för vilka en diskrepans med gemenskapens oberoende transaktionsförteckning tidigare har konstaterats kan inte genomföras.

3005

7930

Tidigare avbrutna transaktioner kan inte genomföras.

3007

7931

Tidigare annullerade transaktioner kan inte genomföras.

3008

7932

Tidigare godkända externa transaktioner kan inte avbrytas.

3009

7933

Transaktionsstatus godkänd (Accepted) eller avvisad (Rejected) är inte giltig för icke-externa transaktioner.

3010

7934

Transaktionsstatus från inledande register måste ange status föreslagen (Proposed), genomförd (Completed) eller avbruten (Terminated).

3011

7935

Transaktionsstatus från mottagande register för en extern överföring måste anges status avvisad (Rejected) eller godkänd (Accepted).

3012

7936

Tillämplig åtagandeperiod måste vara innevarande eller nästa åtagandeperiod (inkl. deras ’true-up’ periods).

4001

7937

Enheter som identifieras i transaktionen måste redan finnas i gemenskapens oberoende transaktionsförteckning.

4002

7938

Enheter som identifieras i transaktionen måste vara införda i det inledande registret.

4003

7939

Alla attribut för alla enhetsblock måste stämma överens med enhetsblockens attribut i gemenskapens oberoende transaktionsförteckning utom då attributen ändras genom den aktuella transaktionen.

4004

7940

Alla enhetsblock i transaktionen måste avse en enda tillämplig åtagandeperiod.

4005

7941

För alla transaktioner utom externa överföringar måste inledande och mottagande register vara samma.

4006

7942

För externa överföringar måste inledande och mottagande register vara olika.

4007

7943

För enheter som identifieras i transaktionen får det i redovisningen inte ha konstaterats inkonsekvenser med gemenskapens oberoende transaktionsförteckning.

4008

7945

Enheter som identifieras i transaktionen får inte ingå i en annan transaktion.

4010

7946

Annullerade enheter får inte ingå i senare transaktioner.

4011

7947

Ett transaktionsförslag skall innehålla minst ett enhetsblock.

4012

7948

En transaktion får inte utfärda mer än en enhetstyp.

5004

7949

Ursprunglig åtagandeperiod skall vara samma för alla enheter som utfärdats genom transaktionen.

5005

7950

Tillämpliga åtagandeperiod skall vara samma som den ursprungliga åtagandeperioden för alla enheter som utfärdats genom transaktionen.

5006

7951

Annullering till ett annulleringskonto för alltför stort utfärdande (Excess Issuance Cancellation Account) får inte ske i ett nationellt register.

5152

7952

Mottagande konto för en annulleringstransaktion måste vara ett annulleringskonto.

5153

7953

Kontokoder måste anges för mottagande konton i annulleringstransaktioner.

5154

7954

Enhetsblock som skall annulleras måste ha samma tillämpliga åtagandeperiod som annulleringskontot.

5155

7955

Inledande register som återlöser enheter måste vara ett nationellt register eller ett gemenskapsregister.

5251

7956

Mottagande konto för en återlösenstransaktion måste vara ett återlösenskonto.

5252

7957

Kontokoder måste anges för mottagande konton i återlösenstransaktioner.

5253

7958

Enhetsblock som återlöses måste ha samma tillämpliga åtagandeperiod som återlösenskontot.

5254

7959

Inledande register som för över enheter måste vara ett nationellt register.

5301

7960

Inledande konto för en överföringstransaktion måste vara ett depåkonto.

5302

7961

Enheter får föras över endast till närmast påföljande åtagandeperiod.

5303

7962

Redovisningskoden (Reconciliation Identifier) måste vara större än noll.

6201

7963

Redovisningskoden måste bestå av en giltig registerkod följd av numeriska värden.

6202

7964

Redovisningsstatus måste vara ett värde mellan 1 och 11.

6203

7965

Redovisnings-snapshot måste vara ett datum mellan den 1 oktober 2004 och innevarande datum plus trettio dagar.

6204

7966

Kontotypen måste vara giltig.

6205

7969

Redovisningskoden måste finnas i loggtabellen för redovisningen (Reconciliation Log table).

6301

7970

Redovisningsstatus som skickas in av registret måste vara giltig.

6302

7971

Inkommande redovisningsstatus måste vara samma som den redovisningsstatus som registrerats av gemenskapens oberoende transaktionsförteckning.

6303

7972

DateTime för redovisnings-snapshot i registret måste stämma överens med DateTime för redovisnings-snapshot i gemenskapens oberoende transaktionsförteckning.

6304”

iii)

Raden

”7301

Varning: Gränsen för åtagandeperiodsreserven är snart nådd.”

skall ersättas med

”7301

Varning: Innehavet beräknat enligt klimatkonventionens partskonferens beslut 19/CP.7 är bara 1 % över åtagandeperiodsreserven.”

10.

Bilaga XIII skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 3 skall led e ersättas med följande:

”e)

Integrerad processprovning: provning av registrets förmåga att utföra samtliga processer, inbegripet samtliga typer av relevant status och samtliga stadier som anges i bilagorna VIII–XI och XIa, och att medge manuella ingrepp i databasen i enlighet med bilaga X.”

b)

Punkt 4 skall ersättas med följande:

”4.

Den centrala förvaltaren skall begära att registret visar att de inkoder som anges i bilaga VII och de svarskoder som anges i bilagorna VIII–XI och XIa finns i registrets databas och tolkas och används korrekt i fråga om processer.”

11.

I bilaga XIV skall punkt 7 ersättas med följande:

”7.

Följande XML-schema skall användas för att kommunicera den nationella fördelningsplanen till kommissionen:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema targetNamespace="urn:KyotoProtocol:RegistrySystem:CITL:1.0:0.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="urn:KyotoProtocol:RegistrySystem:CITL:1.0:0.0" elementFormDefault="qualified">

<xs:simpleType name="ISO3166MemberStatesType">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="AT"/>

<xs:enumeration value="BE"/>

<xs:enumeration value="BG"/>

<xs:enumeration value="CY"/>

<xs:enumeration value="CZ"/>

<xs:enumeration value="DE"/>

<xs:enumeration value="DK"/>

<xs:enumeration value="EE"/>

<xs:enumeration value="ES"/>

<xs:enumeration value="FI"/>

<xs:enumeration value="FR"/>

<xs:enumeration value="GB"/>

<xs:enumeration value="GR"/>

<xs:enumeration value="HU"/>

<xs:enumeration value="IE"/>

<xs:enumeration value="IT"/>

<xs:enumeration value="LT"/>

<xs:enumeration value="LU"/>

<xs:enumeration value="LV"/>

<xs:enumeration value="MT"/>

<xs:enumeration value="NL"/>

<xs:enumeration value="PL"/>

<xs:enumeration value="PT"/>

<xs:enumeration value="RO"/>

<xs:enumeration value="SE"/>

<xs:enumeration value="SI"/>

<xs:enumeration value="SK"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="AmountOfAllowancesType">

<xs:restriction base="xs:integer">

<xs:minInclusive value="0"/>

<xs:maxInclusive value="999999999999999"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:group name="YearAllocation">

<xs:sequence>

<xs:element name="yearInCommitmentPeriod">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:int">

<xs:minInclusive value="2005"/>

<xs:maxInclusive value="2058"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="allocation" type="AmountOfAllowancesType"/>

</xs:sequence>

</xs:group>

<xs:simpleType name="ActionType">

<xs:annotation>

<xs:documentation>The action to be undertaken for the installation

A

=

Add the installation to the NAP

U

=

Update the allocations for the installation in the NAP

D

=

Delete the installation from the NAP

For each action, all year of a commitment period need to be given

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="A"/>

<xs:enumeration value="U"/>

<xs:enumeration value="D"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="InstallationType">

<xs:sequence>

<xs:element name="action" type="ActionType"/>

<xs:element name="installationIdentifier">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:integer">

<xs:minInclusive value="1"/>

<xs:maxInclusive value="999999999999999"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="permitIdentifier">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1"/>

<xs:maxLength value="50"/>

<xs:pattern value="[A-Z0-9\-]+"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:group ref="YearAllocation" minOccurs="3" maxOccurs="5"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="CommitmentPeriodType">

<xs:restriction base="xs:int">

<xs:minInclusive value="0"/>

<xs:maxInclusive value="10"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:element name="nap">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="originatingRegistry" type="ISO3166MemberStatesType"/>

<xs:element name="commitmentPeriod" type="CommitmentPeriodType"/>

<xs:element name="installation" type="InstallationType" maxOccurs="unbounded">

<xs:unique name="yearAllocationConstraint">

<xs:selector xpath="yearInCommitmentPeriod"/>

<xs:field xpath="."/>

</xs:unique>

</xs:element>

<xs:element name="reserve" type="AmountOfAllowancesType"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:unique name="installationIdentifierConstraint">

<xs:selector xpath="installation"/>

<xs:field xpath="installationIdentifier"/>

</xs:unique>

</xs:element>

</xs:schema>”.

12.

Bilaga XV skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 skall inledningsfrasen ersättas med följande:

”Innan kommunikationslänken mellan gemenskapens och klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckningar har upprättats skall samtliga processer rörande utsläppsrätter, automatiska ändringar av tabeller över nationella fördelningsplaner, kontrollerade utsläpp och konton ske via en kommunikationslänk med följande egenskaper:”

b)

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”2.

När kommunikationslänken mellan gemenskapens och klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckningar har upprättats skall samtliga processer rörande utsläppsrätter, automatiska ändringar av tabeller över nationella fördelningsplaner och Kyotoenheter ske via en kommunikationslänk som har de egenskaper som fastställs i de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesnormer för registersystem inom ramen för Kyotoprotokollet, utarbetade i enlighet med klimatkonventionens partskonferens beslut 24/CP.8.”

13.

Bilaga XVI skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.

Den centrala förvaltaren skall på den offentliga delen av gemenskapens oberoende transaktionsförtecknings webbplats vid fastställd tidpunkt presentera och uppdatera den information om registersystemet som anges i punkterna 2–4a nedan. Registeradministratören skall på den offentliga delen av registrets webbplats vid fastställd tidpunkt presentera och uppdatera den information om registret som anges i punkterna 2–4a nedan.”

b)

Punkt 2 skall ändras på följande sätt:

i)

I led a skall följande läggas till:

”För verksamhetsutövardepåkonton skall kontoinnehavarens namn överensstämma helt med namnet på den fysiska eller juridiska person som är innehavare av tillståndet för utsläpp av växthusgaser i fråga.”

ii)

Led c skall ersättas med följande:

”c)

Namn, adress, ort, postnummer, land, telefon, fax och e-postadress för första respektive andra behöriga ombudet (utsedda av kontoinnehavaren), om inte registeradministratören tillåter kontoinnehavare att begära att alla eller vissa av dessa uppgifter hålls konfidentiella och kontoinnehavaren skriftligt har begärt av registeradministratören att inte visa alla eller några av dessa uppgifter.”

c)

Punkt 3 skall ändras på följande sätt:

i)

Led d skall ersättas med följande:

”d)

Utsläppsrätter och force majeure-utsläppsrätter tilldelade och utfärdade till den anläggning som är kopplad till verksamhetsutövardepåkontot, som finns med i den nationella fördelningsplanen eller är en ny deltagare, i enlighet med artikel 11 i direktiv 2003/87/EG, och eventuella rättelser av dessa tilldelningar.”

ii)

Följande led skall läggas till som led e:

”e)

Dag då tillståndet för utsläpp av växthusgaser träder i kraft och dag för öppnande av kontot.”

d)

Punkt 4 skall ändras på följande sätt:

i)

Led a skall ersättas med följande:

”a)

Kontrollerade utsläpp för år X, tillsammans med rättelser enligt artikel 51, för den anläggning som är kopplad till verksamhetsutövardepåkontot skall anges från den 15 maj och framåt år X+1.”

ii)

Led c skall ersättas med följande:

”c)

En symbol som visar om den anläggning som är kopplad till verksamhetsutövardepåkontot har överlämnat det nödvändiga antalet utsläppsrätter för år X senast den 30 april år X+1 i enlighet med artikel 6.2 e i direktiv 2003/87/EG och eventuella senare ändringar av denna status enligt rättelser av kontrollerade utsläpp i enlighet med artikel 51.4 i denna förordning skall anges från den 15 maj och framåt år X+1. Beroende på anläggningens fullgörandestatustal och registrets driftsstatus skall följande symboler anges tillsammans med följande förklaringar:

Tabell XVI–1: Förklaringar av fullgörande

Fullgörandestatustal för år X enligt artikel 55 den 30 april år X+1

Symbol

Förklaring

som skall anges på gemenskapens oberoende transaktionsförteckning och register

Totalt antal överlämnade utsläppsrätter i enlighet med artiklarna 52–54 för perioden ≥ kontrollerade utsläpp under perioden till och med innevarande år

A

’Ett antal utsläppsrätter och Kyotoenheter större än eller lika med kontrollerade utsläpp överlämnades senast den 30 april’

Totalt antal överlämnade utsläppsrätter i enlighet med artiklarna 52–54 för perioden < kontrollerade utsläpp under perioden till och med innevarande år

B

’Ett antal utsläppsrätter och Kyotoenheter mindre än kontrollerade utsläpp överlämnades senast den 30 april’

 

C

’Kontrollerade utsläpp var inte införda senast den 30 april’

Kontrollerade utsläpp under perioden till och med innevarande år har rättats enligt artikel 51

D

’Kontrollerade utsläpp rättades av den behöriga myndigheten efter den 30 april år X. Medlemsstatens behöriga myndighet har beslutat att anläggningen inte har fullgjort sina skyldigheter för år X’

Kontrollerade utsläpp under perioden till och med innevarande år har rättats enligt artikel 51

E

’Kontrollerade utsläpp rättades av den behöriga myndigheten efter den 30 april år X. Medlemsstatens behöriga myndighet har beslutat att anläggningen har fullgjort sina skyldigheter för år X’

 

X

’Införande av kontrollerade utsläpp och/eller överlämnande kunde inte ske senast den 30 april på grund av att processen för överlämnande av utsläppsrätter och/eller processen för uppdatering av kontrollerade utsläpp var uppskjuten för medlemsstatens register i enlighet med artikel 6.3’ ”

iii)

Följande led skall läggas till som led d:

”d)

En symbol som visar om anläggningens konto är spärrat i enlighet med artikel 27.1 skall anges från och med den 31 mars år X+1.”

e)

Följande punkter skall införas som punkterna 4a och 4b:

”4a.

Varje medlemsstats nationella fördelningsplan, med uppgift om tilldelningar till anläggningar och mängden utsläppsrätter som reserverats för senare tilldelning eller försäljning, skall visas och uppdateras varje gång en rättelse av tabellen över den nationella fördelningsplanen görs, och det skall tydligt anges var rättelser har gjorts.

4b.

De avgifter som tas ut för öppnande och årligt underhåll av depåkonton i varje register skall visas fortöpande. Registeradministratören skall meddela den centrala förvaltaren uppdateringar av denna information inom 15 dagar efter avgiftsändring.”

f)

I punkt 6 skall följande led läggas till som led e:

”e)

Tabeller över reserven upprättade enligt kommissionens beslut 2006/780/EG (1).

g)

Följande punkt skall införas som punkt 12a:

”12a.

Den centrala förvaltaren skall på den offentliga delen av gemenskapens oberoende transaktionsförtecknings webbplats från och med den 30 april år X+1 offentliggöra information om hur stor procentandel av de utsläppsrätter som överlämnats i varje medlemsstat för år X och som inte har överförts före överlämnandet.”


(1)  EUT L 316, 16.11.2006, s. 12.”


BILAGA II

Följande bilaga XIa skall införas i förordning (EG) nr 2216/2004:

”BILAGA XIA

Processer för automatiska ändringar av tabeller över nationella fördelningsplaner

1.

I enlighet med artiklarna 17.3 och 44.2 får register föreslå att gemenskapens oberoende transaktionsförteckning kontrollerar och genomför en automatisk ändring av den nationella fördelningsplanen genom en process som beskrivs i denna bilaga.

Processkrav

2.

Följande meddelandesekvens gäller för processer för automatiska ändringar av tabeller över nationella fördelningsplaner:

a)

Registeradministratören inleder processen för automatiska ändringar av tabeller över nationella fördelningsplaner genom att tilldela sin begäran en unik korrelationskod, uppbyggd av de beståndsdelar som anges i bilaga VI.

b)

Registeradministratören aktiverar lämplig funktion hos gemenskapens oberoende transaktionsförtecknings webbtjänst för automatiska ändringar av tabeller över nationella fördelningsplaner.

c)

Gemenskapens oberoende transaktionsförteckning validerar begäran genom att aktivera lämplig valideringsfunktion inom förteckningen.

d)

Om begäran valideras och därmed är accepterad ändrar gemenskapens oberoende transaktionsförteckning sina noteringar i enlighet med begäran.

e)

Gemenskapens oberoende transaktionsförteckning aktiverar funktionen ’receiveNapManagementOutcome’ hos webbtjänsten för automatiska ändringar av tabeller över nationella fördelningsplaner hos det register som sände begäran, för att underrätta registret om begäran validerades och därmed accepterades eller befanns innehålla en diskrepans och därför avvisades.

f)

Om begäran validerades och därmed accepterades skall den registeradministratör som skickade begäran ändra informationen i registret i enlighet med den validerade begäran. Om begäran däremot befanns innehålla en diskrepans och därför avvisades skall den registeradministratör som skickade begäran inte ändra informationen i registret i enlighet med den avvisade begäran.

3.

Om automatiska ändringar av tabeller över nationella fördelningsplaner sker via klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning, skall en registeradministratör som skickar en begäran få en bekräftelse från klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning inom 60 sekunder och en underrättelse om valideringen från gemenskapens oberoende transaktionsförteckning inom 24 timmar. I alla andra fall skall en registeradministratör som skickar en begäran få en bekräftelse från gemenskapens oberoende transaktionsförteckning inom 60 sekunder och en underrättelse om valideringen från gemenskapens oberoende transaktionsförteckning inom 24 timmar.

4.

Meddelandesekvensens komponenter och funktioner visas i tabellerna XIa-1–XIa-6. Alla funktioners inkoder har strukturerats för att passa krav i fråga om format och innehåll som är formulerade på ett språk avsett för att beskriva webbtjänsters funktioner (WSDL, Web Service Description Language) som fastställs i de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesnormer för registersystem inom ramen för Kyotoprotokollet, utarbetade i enlighet med klimatkonventionens partskonferens beslut 24/CP.8. En asterisk ’(*)’ visar att en beståndsdel kan förekomma flera gånger som inkod.

Tabell XIa-1:   Komponenter och funktioner för processer för automatiska ändringar av tabeller över nationella fördelningsplaner

Komponent

Funktion

Användning

NAPTableManagementWS

AddNEInstallationtoNAP()

Offentlig

IncreaseNAPallocationtoNEInstallation()

Offentlig

RemoveNAPallocationofclosingInstallation()

Offentlig


Tabell XIa-2:   Komponenten NAPTableManagementWS

Syfte

Komponenten hanterar begäran från webbtjänster om förfaranden som gäller automatiska ändringar av tabeller över nationella fördelningsplaner.

Funktioner tillgängliga via webbtjänster

AddNEInstallationtoNAP()

Hanterar begäran om att lägga till nya deltagares nya anläggningar till den nationella fördelningsplanen

IncreaseAllocationtoNEInstallationinNAP()

Hanterar begäran om att öka tilldelningen i den nationella fördelningsplanen för befintliga anläggningar som är nya deltagare

RemoveNAPallocationofclosingInstallation()

Hanterar begäran om att ta bort tilldelningen från den nationella fördelningsplanen för anläggningar som avslutar sin verksamhet

Övriga funktioner

Ej tillämplig

Berörd aktör

Gemenskapens oberoende transaktionsförteckning (alla funktioner) och registret (bara för funktionen receiveNapManagementOutcome)


Tabell XIa-3:   Funktionen NAPTableManagementWS.AddNEInstallationtoNAP()

Syfte

Funktionen tar emot begäran om att lägga till nya deltagares nya anläggningar till den nationella fördelningsplanen. De utsläppsrätter som tilldelats för åren före innevarande år har värdet noll. Om en ny deltagares nya anläggning inte får en tilldelning, har antalet utsläppsrätter värdet noll. Om en ny deltagares nya anläggning får en tilldelning, minskas reserven med motsvarande mängd.

Gemenskapens oberoende transaktionsförteckning autentiserar det inledande registret (Originating Registry) genom att aktivera funktionen AuthenticateMessage() och kontrollerar det inledande registrets version genom att aktivera funktionen CheckVersion().

Om autentiseringen och kontrollen av versionen går igenom returneras resultatidentifieringen ’1’ utan svarskoder. Innehållet i begäran skrivs till en fil genom att funktionen WriteToFile() aktiveras och begäran ställs i kö.

Om autentiseringen eller kontrollen av versionen inte går igenom returneras resultatidentifieringen ’0’ med en ensam svarskod som visar felorsaken.

’PermitIdentifier’ är tillståndskoden, uppbyggd av de beståndsdelar som anges i bilaga VI.

Inparametrar

From

Obligatorisk

To

Obligatorisk

CorrelationId

Obligatorisk

MajorVersion

Obligatorisk

MinorVersion

Obligatorisk

InitiatingRegistry

Obligatorisk

CommitmentPeriod

Obligatorisk

NewValueofReserve

Obligatorisk

Installation (*)

Obligatorisk

PermitIdentifier

Obligatorisk

InstallationIdentifier

Obligatorisk

Allocation (*)

Obligatorisk

YearinCommitmentPeriod

Obligatorisk

AmountofAllowances

Obligatorisk

Utparametrar

ResultIdentifier

Obligatorisk

ResponseCode

Frivillig

Användning

AuthenticateMessage

WriteToFile

CheckVersion

Användare

Ej tillämplig (aktiveras som webbtjänst)


Tabell XIa-4:   Funktionen NAPTableManagementWS.IncreaseAllocationtoNEInstallationinNAPIncreaseallocationtoNEInstallationinNAP()

Syfte

Funktionen tar emot begäran om att öka tilldelningen till anläggningar som redan finns i den nationella fördelningsplanen och betraktas som nya deltagare. De utsläppsrätter som tilldelats för åren före innevarande år ändras inte. Reserven minskas med en mängd motsvarande den mängd som tilldelats genom denna process.

Gemenskapens oberoende transaktionsförteckning autentiserar det inledande registret (Originating Registry) genom att aktivera funktionen AuthenticateMessage() och kontrollerar det inledande registrets version genom att aktivera funktionen CheckVersion().

Om autentiseringen och kontrollen av versionen går igenom returneras resultatidentifieringen ’1’ utan svarskoder. Innehållet i begäran skrivs till en fil genom att funktionen WriteToFile() aktiveras och begäran ställs i kö.

Om autentiseringen eller kontrollen av versionen inte går igenom returneras resultatidentifieringen ’0’ med en ensam svarskod som visar felorsaken.

Inparametrar

From

Obligatorisk

To

Obligatorisk

CorrelationId

Obligatorisk

MajorVersion

Obligatorisk

MinorVersion

Obligatorisk

InitiatingRegistry

Obligatorisk

CommitmentPeriod

Obligatorisk

NewValueofReserve

Obligatorisk

Installation (*)

Obligatorisk

InstallationIdentifier

Obligatorisk

Allocation (*)

Obligatorisk

YearinCommitmentperiod

Obligatorisk

AmountofAllowances

Obligatorisk

Utparametrar

ResultIdentifier

Obligatorisk

ResponseCode

Frivillig

Användning

AuthenticateMessage

WriteToFile

CheckVersion

Användare

Ej tillämplig (aktiveras som webbtjänst)


Tabell XIa-5:   Funktionen NAPTableManagementWS RemoveNAPallocationofclosingInstallation()

Syfte

Funktionen tar emot begäran om att ta bort anläggningar som finns i tabellen över den nationella fördelningsplanen. Utsläppsrätter som ännu inte tilldelats stryks och en motsvarande mängd utsläppsrätter tillförs reserven.

Gemenskapens oberoende transaktionsförteckning autentiserar det inledande registret (Originating Registry) genom att aktivera funktionen AuthenticateMessage() och kontrollerar det inledande registrets version genom att aktivera funktionen CheckVersion().

Om autentiseringen och kontrollen av versionen går igenom returneras resultatidentifieringen ’1’ utan svarskoder. Innehållet i begäran skrivs till en fil genom att funktionen WriteToFile() aktiveras och begäran ställs i kö.

Om autentiseringen eller kontrollen av versionen inte går igenom returneras resultatidentifieringen ’0’ med en ensam svarskod som visar felorsaken.

Inparametrar

From

Obligatorisk

To

Obligatorisk

CorrelationId

Obligatorisk

MajorVersion

Obligatorisk

MinorVersion

Obligatorisk

InitiatingRegistry

Obligatorisk

CommitmentPeriod

Obligatorisk

NewValueofReserve

Obligatorisk

Installation (*)

Obligatorisk

InstallationIdentifier

Obligatorisk

Utparametrar

ResultIdentifier

Obligatorisk

Response Code

Frivillig

Användning

AuthenticateMessage

WriteToFile

CheckVersion

Användare

Ej tillämplig (aktiveras som webbtjänst)


Tabell XIa-6:   Funktionen NAPTableManagementWS receiveNapManagementOutcome ()

Syfte

Funktionen tar emot resultatet av ett förfarande i en nationell fördelningsplan.

Det inledande registret (Originating registry) autentiserar klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning (eller gemenskapens oberoende transaktionsförteckning om alla processer som anges i bilaga VIII sker först via gemenskapens oberoende transaktionsförteckning och därifrån vidare till klimatkonventionens oberoende transaktionsförteckning) genom att aktivera funktionen AuthenticateMessage(), och kontrollerar transaktionsförteckningens version genom att aktivera funktionen CheckVersion().

Om autentiseringen och kontrollen av versionen går igenom returneras resultatidentifieringen ’1’ utan svarskoder. Innehållet i begäran skrivs till en fil genom att funktionen WriteToFile() aktiveras och begäran ställs i kö.

Om autentiseringen eller kontrollen av versionen inte går igenom returneras resultatidentifieringen ’0’ med en ensam svarskod som visar felorsaken.

Om resultatet är ’0’ av någon annan felorsak består svarskodslistan av par (en svarskod och eventuellt en lista över anläggningskoder).

Inparametrar

From

Obligatorisk

To

Obligatorisk

CorrelationId

Obligatorisk

MajorVersion

Obligatorisk

MinorVersion

Obligatorisk

Outcome

Obligatorisk

ResponseList

Frivillig

Utparametrar

ResultIdentifier

Obligatorisk

ResponseCode

Frivillig

Användning

AuthenticateMessage

WriteToFile

CheckVersion

Användare

Ej tillämplig (aktiveras som webbtjänst)


Tabell XIa-7:   Processer för ändringar av tabeller över nationella fördelningsplaner

Process

Gemenskapens oberoende transaktionsförtecknings svarskoder

NAPTableManagementWS.AddNEInstallationtoNAP

7005, 7122, 7125, 7153, 7154, 7155, 7156, 7159, 7215, 7451, 7452, 7700, 7701, 7702, 7703, 7704

NAPTableManagementWS.IncreaseallocationtoNEInstallationinNAP

7005, 7153, 7154, 7155, 7156, 7159, 7207, 7451, 7452, 7700, 7701, 7702, 7703, 7705

NAPTableManagementWS

RemoveNAPallocationofclosingInstallation

7005, 7153, 7154, 7155, 7156, 7159, 7207, 7451, 7700, 7706

5.

Om alla kontroller har genomförts framgångsrikt, gör gemenskapens oberoende transaktionsförteckning automatiskt ändringar av tabeller över nationella fördelningsplaner i sin databas och underrättar registeradministratören och den centrala förvaltaren om detta.”


1.8.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 200/40


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 917/2007

av den 31 juli 2007

om fastställande för regleringsåret 2007/08 av det minimipris som skall betalas till producenter för obearbetade torkade fikon samt av produktionsstödet för torkade fikon

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2201/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för bearbetade produkter av frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 6b.3 och artikel 6c.7 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 3.1 c i kommissionens förordning (EG) nr 1535/2003 av den 29 augusti 2003 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2201/96 när det gäller stödordningen för bearbetade produkter av frukt och grönsaker (2) fastställs regleringsåret för torkade fikon.

(2)

I artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 1573/1999 av den 19 juli 1999 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2201/96 när det gäller krav för torkade fikon som berättigar till systemet med produktionsstöd (3) fastställs de krav som dessa produkter skall uppfylla för att berättiga till minimipriset och produktionssstödet.

(3)

Följaktligen bör minimipriset och produktionsstödet fastställas för regleringsåret 2007/08, i enlighet med de villkor som föreskrivs i artiklarna 6b och 6c i förordning (EG) nr 2201/96.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för bearbetade produkter av frukt och grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För regleringsåret 2007/08 skall det minimipris som avses i artikel 6a.2 i förordning (EG) nr 2201/96 uppgå till 1 018,38 euro per ton netto, fritt producent, för obearbetade torkade fikon.

För regleringsåret 2007/08 skall det produktionsstöd som avses i artikel 6a.1 i förordning (EG) nr 2201/96 uppgå till 258,57 euro per ton netto för torkade fikon.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 juli 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 29. Förordningen senast ändrad genom akten om villkoren för Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning och om anpassning av de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen (EUT L 157, 21.6.2005, s. 203).

(2)  EUT L 218, 30.8.2003, s. 14. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1663/2005 (EUT L 267. 12.10.2005, s. 22).

(3)  EGT L 187, 20.7.1999, s. 27.


1.8.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 200/41


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 918/2007

av den 31 juli 2007

om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn gällande från den 1 augusti 2007

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1249/96 av den 28 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullarna inom spannmålssektorn (2), särskilt artikel 2.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 skall importtullen för produkter som omfattas av KN-numren 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vanligt vete av hög kvalitet), 1002, ex 1005, utom hybrider för utsäde, samt ex 1007, utom hybrider för utsäde, vara lika med interventionspriset vid import ökat med 55 % minus cif-importpriset för den aktuella sändningen. Denna tull får emellertid inte vara högre än tullsatsen i Gemensamma tulltaxan.

(2)

För denna beräkning skall enligt artikel 10.3 i samma förordning representativa cif-importpriser fastställas regelbundet för de aktuella produkterna.

(3)

Enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96 skall ett dagligt representativt cif-importpris, fastställt enligt artikel 4 i samma förordning, användas vid beräkning av importtullarna för produkter som omfattas av KN-nummer 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vete av hög kvalitet), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 och 1007 00 90.

(4)

Importtullarna bör fastställas att gälla från den 1 augusti 2007 och tillämpas tills ett nytt fastställande träder i kraft.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Från den 1 augusti 2007 gäller de importtullar som fastställs i bilaga I för de produkter som anges i artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003; beräkningsgrunderna anges i bilaga II.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 juli 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 735/2007 (EUT L 169, 29.6.2007, s. 6).

(2)  EGT L 161, 29.6.1996, s. 125. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1816/2005 (EUT L 292, 8.11.2005, s. 5).


BILAGA I

Importtullar från den 1 augusti 2007 för de produkter som anges i artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003

KN-nr

Varuslag

Importtull (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvete:

av hög kvalitet

0,00

av medelhög kvalitet

0,00

av låg kvalitet

0,00

1001 90 91

Vanligt vete, för utsäde

0,00

ex 1001 90 99

Vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde

0,00

1002 00 00

Råg

0,00

1005 10 90

Utsädesmajs annan än hybridmajs

15,89

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (2)

15,89

1007 00 90

Sorghum av andra slag än hybrider för utsäde

0,00


(1)  Enligt artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1249/96 skall importtullen för varor, som anländer till gemenskapen via Atlanten eller Suezkanalen, minskas med

3 euro/ton om lossningshamnen ligger i Medelhavet,

2 euro/ton om lossningshamnen ligger i Danmark, Estland, Irland, Lettland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller Förenade kungariket eller vid den Iberiska halvöns Atlantkust.

(2)  Om villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda har importören rätt till en schablonmässig minskning av importtullen med 24 euro/ton.


BILAGA II

Beräkningsgrunder för importtullarna i bilaga I

17.7.2007-30.7.2007

1.

Genomsnitt enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

(EUR/t)

 

Vanligt vete (1)

Majs

Durumvete, hög kvalitet

Durumvete, medelhög kvalitet (2)

Durumvete, låg kvalitet (3)

Korn

Börs

Minneapolis

Chicago

Börsnotering

182,18

91,11

Pris fob USA

229,29

219,29

199,29

155,07

Tillägg för Mexikanska golfen

14,47

Tillägg för Stora sjöarna

10,26

2.

Genomsnitt enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

Fraktkostnad: Mexikanska golfen–Rotterdam

40,56 EUR/t

Fraktkostnad: Stora sjöarna–Rotterdam

41,48 EUR/t


(1)  Bidrag med 14 euro/ton ingår (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(2)  Avdrag med 10 euro/ton (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(3)  Avdrag med 30 euro/ton (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Rådet och kommissionen

1.8.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 200/44


RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT

av den 28 juni 2007

om ingående av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ryska federationen, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

(2007/541/EG, Euratom)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD OCH EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 44.2, artikel 47.2 sista meningen samt artikel 55, artikel 57.2, artikel 71, artikel 80.2, artiklarna 93 och 94 samt artiklarna 133 och 181a jämförda med artikel 300.2 andra meningen och artikel 300.3 första stycket,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 101 andra stycket,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 6.2,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av rådets godkännande i enlighet med artikel 101 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, och

av följande skäl:

(1)

Protokollet till partnerskaps- och samarbetsavtalet om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ryska federationen, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen, undertecknades på Europeiska gemenskapernas och deras medlemsstaters vägnar den 23 april 2007.

(2)

I avvaktan på att protokollet skall träda i kraft har det tillämpats provisoriskt från och med den 23 april 2007.

(3)

Protokollet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ryska federationen, å andra sidan, för att ta hänsyn till Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen, godkänns härmed på Europeiska gemenskapens, Europeiska atomenergigemenskapens och medlemsstaternas vägnar.

Texten till protokollet åtföljer detta beslut (2).

Artikel 2

Rådets ordförande skall på Europeiska gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar göra den anmälan som anges i artikel 3 i protokollet (3). Kommissionens ordförande skall samtidigt göra denna anmälan på Europeiska atomenergigemenskapens vägnar.

Utfärdat i Luxemburg den 28 juni 2007.

På rådets vägnar

S. GABRIEL

Ordförande

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  Yttrande avgivet den 7 juni 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EUT L 119, 9.5.2007, s. 32.

(3)  Dagen för protokollets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska gemenskapernas officiella tidning


Rådet

1.8.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 200/46


RÅDETS BESLUT

av den 16 juli 2007

om utnämning av fyra cypriotiska ledamöter och fyra cypriotiska suppleanter i Regionkommittén

(2007/542/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 263,

med beaktande av den cypriotiska regeringens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Rådet antog den 24 januari 2006 beslut 2006/116/EG om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden från och med den 26 januari 2006 till och med den 25 januari 2010 (1).

(2)

Fyra platser som ledamöter i Regionkommittén har blivit lediga till följd av att mandaten för Michael ZAMPELAS, Fidias SARIKAS, Georgios IAKOVOU och Spyros ELENODOROU har löpt ut. Fyra platser som suppleanter i Regionkommittén har blivit lediga till följd av att mandaten för Barbara PERICLEOUS, Christakis VIOLARIS, Dimitris MICHAEL och Nikos KALLIS har löpt ut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Till Regionkommittén utnämns under återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2010

a)

som ledamöter

Savvas ILIOFOTOU, borgmästare i Strovolos, som ersättare för Michael ZAMPELAS,

Eleni LOUCAIDOU, kommunalråd i Nicosia, som ersättare för Fidias SARIKAS,

Savvas SAVVA, ordförande för kommunalfullmäktige i Alassa, som ersättare för Georgios IAKOVOU,

Michalis EVTHYMIOU, ordförande för kommunalfullmäktige i Koili, som ersättare för Spyros ELENODOROU,

b)

som suppleanter

Andreas MOISEOS, borgmästare i Larnaca, som ersättare för Barbara PERICLEOUS,

Costas HADJIKAKOU, kommunalråd i Famagusta, som ersättare för Christakis VIOLARIS,

Ionnnis LAZARIDES, ordförande för kommunalfullmäktige i Psimolofou, som ersättare för Dimitris MICHAEL,

Aris CONSTANTINOU, ordförande för kommunalfullmäktige i Astromeritis, som ersättare för Nikos KALLIS.

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 16 juli 2007.

På rådets vägnar

J. SILVA

Ordförande


(1)  EUT L 56, 25.2.2006, s. 75.


1.8.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 200/47


RÅDETS BESLUT

av den 23 juli 2007

om Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå (Europolkonventionen)

(2007/543/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen,

med beaktande av 2005 års anslutningsfördrag,

med beaktande av 2005 års anslutningsakt (nedan kallad ”anslutningsakten”), särskilt artikel 3.4,

med beaktande av kommissionens rekommendation,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå (Europolkonventionen), nedan kallad ”Europolkonventionen”, undertecknades i Bryssel den 26 juli 1995 och trädde i kraft den 1 oktober 1998.

(2)

Europolkonventionen kompletterades med två protokoll som undertecknades den 24 juli 1996 respektive 19 juni 1997 och trädde i kraft den 29 december 1998 respektive 1 juli 1999 (2).

(3)

Europolkonventionen ändrades genom tre andra protokoll som undertecknades den 30 november 2000 (3), 28 november 2002 (4) respektive 27 november 2003 (5). Protokollen av den 30 november 2000 och 28 november 2002 trädde i kraft den 29 mars 2007, medan protokollet av den 27 november 2003 trädde i kraft den 18 april 2007.

(4)

Enligt artikel 3.3 i anslutningsakten skall Bulgarien och Rumänien ansluta sig till de konventioner och protokoll mellan medlemsstaterna som förtecknas i bilaga I till anslutningsakten, bland annat till Europolkonventionen och till protokollen av den 24 juli 1996, 19 juni 1997, 30 november 2000, 28 november 2002 respektive 27 november 2003. De skall träda i kraft gentemot Bulgarien och Rumänien den dag som rådet fastställer.

(5)

I enlighet med artikel 3.4 i 2005 års anslutningsakt skall rådet göra alla anpassningar som krävs på grund av anslutningen till dessa konventioner och protokoll.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europolkonventionen och protokollen av den 24 juli 1996, 19 juni 1997, 30 november 2000, 28 november 2002 och 27 november 2003 skall träda i kraft för Bulgarien och Rumänien den första dagen i den första månaden efter den dag då detta beslut har antagits.

Artikel 2

Texterna till Europolkonventionen och protokollen av den 24 juli 1996, 19 juni 1997, 30 november 2000, 28 november 2002 respektive 27 november 2003, som upprättats på bulgariska och rumänska språken och åtföljer detta beslut, skall gälla på samma villkor som de övriga språkversionerna av Europolkonventionen och protokollen.

Artikel 3

Detta beslut får verkan dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 23 juli 2007.

På rådets vägnar

L. AMADO

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 10 juli 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Protokollet av den 24 juli 1996 på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen om förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol, angående tolkningen av konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå (Europol) (EGT C 299, 9.10.1996, s. 2) och protokollet av den 19 juni 1997 om privilegier och immunitet för Europol, medlemmarna i organen, dess biträdande direktörer och dess tjänstemän, utarbetat på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 41.3 i Europolkonventionen (EGT C 221, 19.7.1997, s. 2).

(3)  EGT C 358, 13.12.2000, s. 2.

(4)  EGT C 312, 16.12.2002, s. 2.

(5)  EUT C 2, 6.1.2004, s. 3.


BILAGA

Texten på bulgariska och rumänska språken till Europolkonventionen och protokollen av den 24 juli 1996, 19 juni 1997, 30 november 2000, 28 november 2002 respektive 27 november 2003.