ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 188

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
20 juli 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 849/2007 av den 19 juli 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 850/2007 av den 19 juli 2007 om ändring av förordning (EG) nr 378/2005 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 avseende skyldigheter och arbetsuppgifter för gemenskapens referenslaboratorium i samband med ansökningar om godkännande av fodertillsatser ( 1 )

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 851/2007 av den 19 juli 2007 om fastställande av bidragssatserna för vissa produkter från sockersektorn som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 852/2007 av den 19 juli 2007 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

9

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 853/2007 av den 19 juli 2007 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick

11

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 854/2007 av den 19 juli 2007 om fastställande av det högsta exportbidraget för vitsocker inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 958/2006

13

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 855/2007 av den 19 juli 2007 om fastställande av det högsta exportbidraget för vitsocker inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 38/2007

14

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2007/511/EG

 

*

Rådets beslut av den 15 februari 2007 om ingående på gemenskapens vägnar av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island och Konungariket Norge om villkoren för dessa staters deltagande i Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser

15

 

 

2007/512/EG

 

*

Rådets beslut av den 15 februari 2007 om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island och Konungariket Norge om villkoren för dessa staters deltagande i Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser

17

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island och Konungariket Norge om villkoren för dessa staters deltagande i Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser

19

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

FÖRORDNINGAR

20.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 188/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 849/2007

av den 19 juli 2007

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 20 juli 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 juli 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 756/2007 (EUT L 172, 30.6.2007, s. 41).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 19 juli 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

MK

52,4

TR

106,7

ZZ

79,6

0707 00 05

MK

68,1

TR

104,4

ZZ

86,3

0709 90 70

TR

90,5

ZZ

90,5

0805 50 10

AR

55,1

UY

55,7

ZA

57,8

ZZ

56,2

0808 10 80

AR

91,4

BR

90,0

CA

101,7

CL

89,4

CN

86,6

NZ

100,0

US

96,8

UY

54,7

ZA

97,3

ZZ

89,8

0808 20 50

AR

82,7

CL

83,8

NZ

103,5

TR

138,6

ZA

125,0

ZZ

106,7

0809 10 00

TR

179,3

ZZ

179,3

0809 20 95

CA

344,6

TR

302,2

US

366,1

ZZ

337,6

0809 30 10, 0809 30 90

TR

159,9

ZZ

159,9

0809 40 05

IL

142,1

ZZ

142,1


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


20.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 188/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 850/2007

av den 19 juli 2007

om ändring av förordning (EG) nr 378/2005 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 avseende skyldigheter och arbetsuppgifter för gemenskapens referenslaboratorium i samband med ansökningar om godkännande av fodertillsatser

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 21 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1831/2003 fastställs ett gemenskapsförfarande för godkännande av fodertillsatsers utsläppande på marknaden och användning i foder. Alla som vill få en fodertillsats eller en ny användning av en fodertillsats godkänd skall lämna en ansökan om godkännande enligt förordningen (nedan kallad ”ansökan”) till kommissionen.

(2)

Därutöver fastställs i förordning (EG) nr 1831/2003 att gemenskapens referenslaboratorium (nedan kallat ”referenslaboratoriet”) skall ha vissa skyldigheter och arbetsuppgifter enligt bilaga II till den förordningen. Enligt förordningen kan gemenskapens referenslaboratorium biträdas av ett konsortium av nationella referenslaboratorier.

(3)

I förordning (EG) nr 378/2005 fastställs tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1831/2003 vad avser referenslaboratoriets skyldigheter och arbetsuppgifter.

(4)

Enligt artikel 4.1 i förordning (EG) nr 378/2005 skall referenslaboratoriet ta ut en avgift från den sökande för varje ansökan (nedan kallad ”avgift”). I bilaga II till den förordningen förtecknas konsortiet av nationella referenslaboratorier.

(5)

Storleken på avgiften har inte anpassats sedan förordning (EG) nr 378/2005 trädde i kraft och avgiften bör höjas för att ta hänsyn till de erfarenheter som gjorts sedan dess.

(6)

Tjeckien, Irland, Ungern och Finland har informerat kommissionen om att namnet på det nationella referenslaboratorium som deltar i konsortiet eller vissa närmare uppgifter om detta har ändrats. Förteckningen i bilaga II till förordning (EG) nr 378/2005 bör därför ersättas med förteckningen i bilagan till den här förordningen.

(7)

Förordning (EG) nr 378/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 378/2005 skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 4.1 skall ersättas med följande:

”1.   Referenslaboratoriet skall ta ut en avgift från den sökande om 6 000 euro för varje ansökan (nedan kallad ’avgift’).”

2.

Bilaga II skall ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 juli 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 378/2005 (EUT L 59, 5.3.2005, s. 8).


BILAGA

”BILAGA II

Gemenskapens referenslaboratorium och konsortium av nationella referenslaboratorier i enlighet med artikel 6.2

GEMENSKAPENS REFERENSLABORATORIUM

Gemensamma forskningscentret vid Europeiska kommissionen, Institutet för referensmaterial och referensmätningar, Geel, Belgien.

MEDLEMSSTATERNAS NATIONELLA REFERENSLABORATORIER

Belgique/België

Federaal Voedingslabo Tervuren (AFSCA-FAVV), Tervuren,

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), Mol.

Česká republika

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), Praha.

Danmark

Plantedirektoratets Laboratorium, Lyngby.

Deutschland

Schwerpunktlabor Futtermittel des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), Oberschleißheim,

Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt (LUFA) Speyer, Speyer,

Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft, Fachbereich 8 — Landwirtschaftliches Untersuchungswesen, Leipzig,

Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft (TLL), Abteilung Untersuchungswesen. Jena.

Eesti

Põllumajandusuuringute Keskus (PMK), Jääkide ja saasteainete labor, Saku, Harjumaa,

Põllumajandusuuringute Keskus (PMK), Taimse materjali analüüsi labor, Saku, Harjumaa.

Éire/Ireland

The State Laboratory, Kildare.

España

Laboratorio Arbitral Agroalimentario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid,

Laboratori Agroalimentari, Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Generalitat de Catalunya, Cabrils.

France

Laboratoire de Rennes, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), Rennes.

Italia

Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento di Sanità alimentare ed animale, Roma,

Centro di referenza nazionale per la sorveglianza ed il controllo degli alimenti per gli animali (CReAA), Torino.

Κύπρος

Εργαστήριο Ελέγχου Ζωοτροφών, Τμήμα Γεωργίας, Λευκωσία.

Latvija

Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centrs (VVMDC), Rīga.

Lietuva

Nacionalinė veterinarijos laboratorija, Vilnius,

Klaipėdos apskrities VMVT laboratorija, Klaipėda.

Luxembourg

Laboratoire de contrôle et d'essais — ASTA, Ettelbruck.

Magyarország

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság, Központi Takarmányvizsgáló Laboratórium – Nemzeti Referencia Laboratórium, Budapest.

Nederland

RIKILT-Instituut voor Voedselveiligheid, Wageningen,

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven.

Österreich

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES), Wien.

Polska

Instytut Zootechniki w Krakowie, Krajowe Laboratorium Pasz, Lublin,

Państwowy Instytut Weterynaryjny, Puławy.

Portugal

Laboratorio Nacional de Investigação Veterinária, Lisboa.

Slovenija

Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta. Nacionalni veterinarski inštitut, Enota za patologijo prehrane in higieno okolja, Ljubljana,

Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana.

Slovensko

Skúšobné laboratórium – Oddelenie analýzy krmív, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava.

Suomi/Finland

Elintarviketurvallisuusvirasto/Livsmedelssäkerhetsverket (Evira), Helsinki/Helsingfors.

Sverige

Foderavdelningen, Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Uppsala.

United Kingdom

The Laboratory of the Government Chemist, Teddington.

EFTA-LÄNDERNAS NATIONELLA REFERENSLABORATORIER

Norge

LabNett AS, Agricultural Chemistry Laboratory, Stjørdal.”


20.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 188/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 851/2007

av den 19 juli 2007

om fastställande av bidragssatserna för vissa produkter från sockersektorn som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 33.2 a och 33.4 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 32.1 och 32.2 i förordning (EG) nr 318/2006 föreskrivs att skillnaden mellan priserna inom den internationella handeln för de produkter som förtecknas i artikel 1.1 b–d och 1.1 g i nämnda förordning och priserna inom gemenskapen får utjämnas genom exportbidrag då produkterna exporteras i form av varor som förtecknas i bilaga VII till samma förordning.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 1043/2005 av den 30 juni 2005 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 3448/93 med avseende på ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen (2) anges de produkter för vilka det skall fastställas en bidragssats som skall tillämpas när dessa produkter exporteras i form av varor som förtecknas i bilaga VII till förordning (EG) nr 318/2006.

(3)

Enligt artikel 32.4 i förordning (EG) nr 318/2006 skall bidragssatsen fastställas för varje månad per 100 kg basprodukt.

(4)

I artikel 27.3 i förordning (EG) nr 1260/2001 föreskrivs att exportbidraget för en produkt som ingår i en vara inte får vara högre än det bidrag som tillämpas på produkten när den exporteras i obearbetad form.

(5)

De bidragssatser som fastställs enligt denna förordning får fastställas på förhand, eftersom det inte går att avgöra hur situationen kommer att se ut på marknaden under de närmaste månaderna.

(6)

De åtaganden som görs med avseende på bidrag som får beviljas för export av jordbruksprodukter som ingår i varor vilka inte omfattas av bilaga I till fördraget kan äventyras om höga bidragssatser fastställs på förhand. Säkerhetsåtgärder bör därför vidtas i sådana situationer, men utan att detta hindrar att långtidskontrakt ingås. Om en specifik bidragssats för förutfastställelse av bidrag bestäms kan dessa olika mål uppnås.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De bidragssatser som skall tillämpas på de basprodukter som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 1043/2005 och i artikel 1.1 och i artikel 2.1 i förordning (EG) nr 318/2006, och som exporteras i form av varor vilka förtecknas i bilaga VII till förordning (EG) nr 318/2006, skall fastställas i överensstämmelse med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 20 juli 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 juli 2007.

På kommissionens vägnar

Heinz ZOUREK

Generaldirektör för näringsliv och industri


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1585/2006 (EUT L 294, 25.10.2006, s. 19).

(2)  EUT L 172, 5.7.2005, s. 24. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 447/2007 (EUT L 106, 24.4.2007, s. 31).


BILAGA

Bidragssatser som från och med den 20 juli 2007 skall tillämpas för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget (1)

KN-nummer

Varuslag

Bidragssats i EUR/100 kg

vid förutfastställelse av bidrag

annan

1701 99 10

Vitsocker

34,70

34,70


(1)  De bidragssatser som fastställs i denna bilaga är inte tillämpliga på export till Albanien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Montenegro, Kosovo, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Heliga stolen (Vatikanen), Liechtenstein, kommunerna Livigno och Campione d’Italia, Helgoland, Grönland, Färöarna och Förenta staterna och de områden i Republiken Cypern där republiken Cyperns regering inte utövar faktisk kontroll, och på varor enligt tabellerna I och II i protokoll nr 2 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet av den 22 juli 1972 som exporteras till Schweiziska edsförbundet.


20.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 188/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 852/2007

av den 19 juli 2007

om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 33.2 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 32 i förordning (EG) nr 318/2006 fastställs att skillnaden mellan priserna på världsmarknaden för de produkter som förtecknas i artikel 1.1 b i den förordningen och priserna för dessa produkter inom gemenskapen får täckas av ett exportbidrag.

(2)

Med hänsyn till den situation som för närvarande råder på sockermarknaden bör exportbidrag fastställas i enlighet med bestämmelserna och vissa kriterier i artiklarna 32 och 33 i förordning (EG) nr 318/2006.

(3)

Enligt artikel 33.2 första stycket i förordning (EG) nr 318/2006 kan världsmarknadssituationen eller de särskilda behoven på vissa marknader vara sådana att bidraget måste varieras beroende på destination.

(4)

Bidrag bör endast beviljas för produkter som omfattas av den fria rörligheten för varor inom gemenskapen och som uppfyller kraven i förordning (EG) nr 318/2006.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Exportbidrag enligt artikel 32 i förordning (EG) nr 318/2006 skall beviljas för de produkter och med de belopp som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 20 juli 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 juli 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 247/2007 (EUT L 69, 9.3.2007, s. 3).


BILAGA

Exportbidrag som från och med den 20 juli 2007 (1) skall gälla för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

Produktkod

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

31,91 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

31,91 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

31,91 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

31,91 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,3470

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

34,70

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

34,70

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

34,70

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,3470

Anm: Destinationen definieras enligt följande:

S00

:

Alla destinationer utom Albanien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Montenegro, Kosovo och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Heliga stolen (Vatikanstaten), Liechtenstein, kommunerna Livigno och Campione d'Italia, Helgoland, Grönland, Färöarna och de områden i Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar den faktiska kontrollen.


(1)  De bidragssatser som fastställs i denna bilaga är inte tillämpliga från och med den 1 februari 2005 i enlighet med rådets beslut 2005/45/EG av den 22 december 2004 om ingående och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ändring av avtalet av den 22 juli 1972 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet beträffande bestämmelserna om bearbetade jordbruksprodukter (EUT L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Detta belopp gäller för råsocker med en avkastning på 92 %. Om avkastningen på det exporterade råsockret inte är 92 % skall det tillämpliga exportbidragsbeloppet, för varje aktuell exporttransaktion, multipliceras med en omräkningsfaktor som erhålls genom att avkastningen av det exporterade råsockret, beräknad i enlighet med led 3 i punkt III i bilaga I till förordning (EG) nr 318/2006, divideras med 92.


20.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 188/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 853/2007

av den 19 juli 2007

om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 33.2 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 32 i förordning (EG) nr 318/2006 fastställs att skillnaden mellan priserna på världsmarknaden för de produkter som förtecknas i artikel 1.1 c, d och g i den förordningen och priserna för dessa produkter inom gemenskapen får täckas av ett exportbidrag.

(2)

Med hänsyn till den situation som för närvarande råder på sockermarknaden bör exportbidrag fastställas i enlighet med bestämmelserna och vissa kriterier i artiklarna 32 och 33 i förordning (EG) nr 318/2006.

(3)

Enligt artikel 33.2 första stycket i förordning (EG) nr 318/2006 kan världsmarknadssituationen eller de särskilda behoven på vissa marknader vara sådana att bidraget måste varieras beroende på destination.

(4)

Bidrag bör endast beviljas för produkter som omfattas av den fria rörligheten för varor inom gemenskapen och som uppfyller kraven i kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av den 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2).

(5)

Exportbidrag kan fastställas för att täcka skillnaden när det gäller konkurrenskraft mellan gemenskapens export och tredjeländers export. Gemenskapens export till vissa närliggande destinationer och till tredjeländer som ger gemenskapsprodukter förmånsbehandling vid import har i dagsläget en särskilt gynnsam konkurrenssituation. Därför bör exportbidragen till de destinationerna avskaffas.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Exportbidrag enligt artikel 32 i förordning (EG) nr 318/2006 skall beviljas för de produkter och med de belopp som anges i bilagan till den här förordningen om inte annat följer av villkoren i punkt 2 i den här artikeln.

2.   För att berättiga till bidrag enligt punkt 1 skall produkterna uppfylla tillämpliga krav i artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 951/2006.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 20 juli 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 juli 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 247/2007 (EUT L 69, 9.3.2007, s. 3).

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2031/2006 (EUT L 414, 30.12.2006, s. 43).


BILAGA

Exportbidrag som skall gälla från och med den 20 juli 2007 (1) för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick

Produktkod

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg torrvara

34,70

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg torrvara

34,70

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,3470

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg torrvara

34,70

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,3470

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,3470

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,3470 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg torrvara

34,70

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,3470

Anm.: Destinationen definieras enligt följande:

S00

:

Alla destinationer utom Albanien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Montenegro, Kosovo och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Heliga stolen (Vatikanstaten), Liechtenstein, kommunerna Livigno och Campione d'Italia, Helgoland, Grönland, Färöarna och de områden i Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar den faktiska kontrollen.


(1)  De bidragssatser som fastställs i denna bilaga är inte tillämpliga från och med den 1 februari 2005 i enlighet med rådets beslut 2005/45/EG av den 22 december 2004 om ingående och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ändring av avtalet av den 22 juli 1972 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet beträffande bestämmelserna om bearbetade jordbruksprodukter (EUT L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Basbeloppet skall inte tillämpas på den produkt som definieras i punkt 2 i bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 3513/92 (EGT L 355, 5.12.1992, s. 12).


20.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 188/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 854/2007

av den 19 juli 2007

om fastställande av det högsta exportbidraget för vitsocker inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 958/2006

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 33.2 andra stycket och tredje stycket led b, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 958/2006 av den 28 juni 2006 om en stående anbudsinfordran för regleringsåret 2006/07 för fastställande av exportbidrag för vitsocker (2) föreskrivs att det skall genomföras delanbudsinfordringar.

(2)

I enlighet med artikel 8.1 i förordning (EG) nr 958/2006 och efter en granskning av de anbud som lämnats in i samband med den delanbudsinfordran som löper ut den 19 juli 2007 är det lämpligt att fastställa ett högsta exportbidrag för denna delanbudsinfordran.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den delanbudsinfordran som löper ut den 19 juli 2007 skall det högsta exportbidraget för den produkt som avses i artikel 1.1 i förordning (EG) nr 958/2006 vara 39,695 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 20 juli 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 juli 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 247/2007 (EUT L 69, 9.3.2007, s. 3).

(2)  EUT L 175, 29.6.2006, s. 49. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 203/2007 (EUT L 61, 28.2.2007, s. 3).


20.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 188/14


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 855/2007

av den 19 juli 2007

om fastställande av det högsta exportbidraget för vitsocker inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 38/2007

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 33.2 andra stycket och tredje stycket led b, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 38/2007 av den 17 januari 2007 om inledande av en stående anbudsinfordran för exportförsäljning av socker som innehas av interventionsorganen i Belgien, Tjeckien, Spanien, Irland, Italien, Ungern, Polen, Slovakien och Sverige (2) föreskrivs att det skall genomföras delanbudsinfordringar.

(2)

I enlighet med artikel 4.1 i förordning (EG) nr 38/2007 och efter en granskning av de anbud som lämnats in i samband med den delanbudsinfordran som löper ut den 18 juli 2007 är det lämpligt att fastställa ett högsta exportbidrag för denna delanbudsinfordran.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den delanbudsinfordran som löper ut den 18 juli 2007 skall det högsta exportbidraget för den produkt som avses i artikel 1.1 i förordning (EG) nr 38/2007 vara 45,236 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 20 juli 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 juli 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 247/2007 (EUT L 69, 9.3.2007, s. 3).

(2)  EUT L 11, 18.1.2007, s. 4. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 203/2007 (EUT L 61, 28.2.2006, s. 3).


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Rådet

20.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 188/15


RÅDETS BESLUT

av den 15 februari 2007

om ingående på gemenskapens vägnar av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island och Konungariket Norge om villkoren för dessa staters deltagande i Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser

(2007/511/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 62.2 a och artikel 66, jämförda med artikel 300.2 första stycket första meningen och artikel 300.3 första stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 21.3 i rådets förordning (EG) nr 2007/2004 av den 26 oktober 2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (2) skall länder som har åtagit sig att delta i genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket delta i byråns arbete. Villkoren för deras deltagande fastställs i kompletterande avtal som skall ingås mellan gemenskapen och dessa länder.

(2)

Efter det att kommissionen fått tillstånd den 7 oktober 2004 har förhandlingar slutförts med Republiken Island och Konungariket Norge om ett avtal om villkoren för dessa staters deltagande i europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser.

(3)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i det till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om Danmarks ställning deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i Danmark. Eftersom detta beslut bygger på Schengenregelverket enligt bestämmelserna i avdelning IV i tredje delen av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, bör Danmark, i enlighet med artikel 5 i nämnda protokoll, inom en tid av sex månader efter det att rådet har antagit detta beslut besluta huruvida landet skall genomföra det i sin nationella lagstiftning.

(4)

Detta beslut utgör en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Förenade kungariket inte deltar i enlighet med rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (3). Förenade kungariket deltar därför inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i Förenade kungariket.

(5)

Detta beslut utgör en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Irland inte deltar i enlighet med rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (4). Irland deltar därför inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i Irland.

(6)

I enlighet med rådets beslut 2007/512/EG (5) och i avvaktan på att det ingås vid en senare tidpunkt undertecknades avtalet på gemenskapens vägnar den 1 februari 2007.

(7)

Avtalet bör ingås.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island och Konungariket Norge om villkoren för dessa staters deltagande i europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut (6).

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den person som skall ha rätt att på gemenskapens vägnar deponera det godkännandeinstrument som föreskrivs i artikel 9.1 i avtalet, för att uttrycka Europeiska gemenskapens samtycke till att bli bunden av avtalet.

Utfärdat i Bryssel den 15 februari 2007.

På rådets vägnar

W. SCHÄUBLE

Ordförande


(1)  Europaparlamentets yttrande av den 12 december 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EUT L 349, 25.11.2004, s. 1.

(3)  EGT L 131, 1.6.2000, s. 43.

(4)  EGT L 64, 7.3.2002, s. 20.

(5)  Se sidan 17 i detta nummer av EUT.

(6)  Se sidan 19 i detta nummer av EUT.


20.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 188/17


RÅDETS BESLUT

av den 15 februari 2007

om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island och Konungariket Norge om villkoren för dessa staters deltagande i Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser

(2007/512/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 62.2 a och artikel 66, jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 21.3 i rådets förordning (EG) nr 2007/2004 av den 26 oktober 2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (1) bör länder som har åtagit sig att delta i genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket delta i byråns arbete. Villkoren för deras deltagande fastställs i kompletterande avtal som skall ingås mellan gemenskapen och dessa länder.

(2)

Efter det att kommissionen fått tillstånd den 7 oktober 2004 har förhandlingar slutförts med Island och Norge om ett avtal om villkoren för dessa staters deltagande i Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser.

(3)

Avtalet, som paraferades den 18 maj 2005, bör undertecknas med förbehåll för att det ingås vid en senare tidpunkt, och den bifogade gemensamma förklaringen bör godkännas. Avtalet bör tillämpas provisoriskt.

(4)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i det till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om Danmarks ställning deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i Danmark. Eftersom detta beslut bygger på Schengenregelverket enligt bestämmelserna i avdelning IV i tredje delen av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, bör Danmark, i enlighet med artikel 5 i nämnda protokoll, inom en tid av sex månader efter det att rådet har antagit detta beslut besluta huruvida landet skall genomföra det i sin nationella lagstiftning.

(5)

Detta beslut utgör en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Förenade kungariket inte deltar i enlighet med rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (2). Förenade kungariket deltar därför inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i Förenade kungariket.

(6)

Detta beslut utgör en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Irland inte deltar i enlighet med rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (3). Irland deltar därför inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i Irland.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island och Konungariket Norge om villkoren för dessa staters deltagande i Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser och den gemensamma förklaringen godkänns härmed på gemenskapens vägnar, med förbehåll för avtalets ingående.

Texten till avtalet och den gemensamma förklaringen åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den person eller de personer som skall ha befogenhet att underteckna avtalet på gemenskapens vägnar, med förbehåll för att det ingås.

Artikel 3

I avvaktan på att förfarandena för avtalets formella ingående avslutas, skall avtalet tillämpas provisoriskt i enlighet med artikel 9.2 (4).

Utfärdat i Bryssel den 15 februari 2007.

På rådets vägnar

W. SCHÄUBLE

Ordförande


(1)  EUT L 349, 25.11.2004, s. 1.

(2)  EGT L 131, 1.6.2000, s. 43.

(3)  EGT L 64, 7.3.2002, s. 20.

(4)  Dagen för avtalets undertecknande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


AVTAL

mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island och Konungariket Norge om villkoren för dessa staters deltagande i Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser

EUROPEISKA GEMENSKAPEN,

företrädd av Europeiska unionens råd,

å ena sidan, och

REPUBLIKEN ISLAND (nedan kallad ”Island”) och

KONUNGARIKET NORGE (nedan kallat ”Norge”),

å andra sidan,

SOM BEAKTAR det avtal som ingåtts av Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (nedan kallat ”avtalet”), och

AV FÖLJANDE SKÄL:

(1)

att Europeiska gemenskapen genom rådets förordning (EG) nr 2007/2004 (1) (nedan kallad ”förordningen”) har inrättat Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (nedan kallad ”byrån”),

(2)

att förordningen utgör en utveckling av Schengenregelverket i den mening som avses i avtalet,

(3)

att det i förordningen bekräftas att länder som åtagit sig att delta i genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket bör delta till fullo i byråns arbete, om också med begränsad rösträtt,

(4)

att avtalet inte innehåller några bestämmelser om Islands och Norges associering till arbetet med de nya organ som Europeiska unionen inrättar inom ramen för den fortsatta utvecklingen av Schengenregelverket, och att vissa aspekter av den associeringen med byrån bör fastställas i ytterligare ett avtal mellan de avtalsslutande parterna,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Styrelsen

1.   Island och Norge skall företrädas i byråns styrelse i enlighet med artikel 21.3 i förordningen.

2.   De skall ha rösträtt i följande fall:

a)

När beslut skall fattas om specifika åtgärder som skall genomföras vid eller i omedelbar närhet av deras yttre gränser. Förslag till sådana beslut kräver att deras ledamot i styrelsen röstar för förslaget.

b)

När beslut skall fattas om särskilda åtgärder enligt artikel 3 (gemensamma insatser och pilotprojekt vid de yttre gränserna), artikel 7 (förvaltning av teknisk utrustning), artikel 8 (stöd till medlemsstater i situationer som kräver ökat tekniskt och operativt bistånd vid de yttre gränserna) och artikel 9.1 första meningen (gemensamma insatser för återsändande) som skall genomföras med de mänskliga resurser eller den utrustning som Island och/eller Norge har ställt till förfogande.

c)

När beslut skall fattas om riskanalyser (utveckling av en gemensam integrerad modell för riskanalys, allmänna och särskilt anpassade riskanalyser) som direkt berör dem enligt artikel 4.

d)

När beslut skall fattas om utbildningsverksamhet enligt artikel 5, utom när den gemensamma grundplanen för utbildning fastställs.

Artikel 2

Finansiellt bidrag

Island och Norge skall bidra till byråns budget i enlighet med den procentandel som anges i artikel 12.1 i avtalet.

Artikel 3

Sekretess och skydd av data

1.   Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (2) skall tillämpas när byrån vidarebefordrar personuppgifter till de isländska och de norska myndigheterna.

2.   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (3) skall tillämpas för de personuppgifter som de isländska och de norska myndigheterna vidarebefordrar till byrån.

3.   Island och Norge skall iaktta de sekretessregler avseende byråns dokument som anges i styrelsens arbetsordning.

Artikel 4

Rättslig status

Byrån skall ha ställning som juridisk person enligt isländsk och norsk lag och skall i Island och Norge ha den mest vittgående rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt isländsk och norsk lag. Byrån skall särskilt ha rätt att förvärva eller avyttra fast och lös egendom och får vara part i rättsliga förfaranden.

Artikel 5

Skyldigheter

Byråns skyldigheter skall regleras enligt artikel 19.1, 19.3 och 19.5 i förordningen.

Artikel 6

Domstolen

Island och Norge skall erkänna den prövningsrätt som Europeiska gemenskapernas domstol har över byrån och som anges i artikel 19.2 och 19.4 i förordningen.

Artikel 7

Immunitet och privilegier

Vad gäller byrån och dess personal skall Island och Norge tillämpa protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier och de tillämpliga regler som antagits enligt det protokollet.

Artikel 8

Personal

1.   Genom undantag från artikel 12.2 a i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna kan isländska och norska medborgare som åtnjuter fulla medborgerliga rättigheter anställas på kontrakt av byråns verkställande direktör.

2.   Isländska och norska medborgare får dock inte utnämnas till byråns verkställande direktör eller vice verkställande direktör.

3.   Isländska och norska medborgare får inte väljas till ordförande eller vice ordförande i styrelsen.

Artikel 9

Ikraftträdande

1.   Detta avtal träder i kraft en månad efter den dag då rådets generalsekreterare, i egenskap av avtalets depositarie, har fastställt att alla formella krav har uppfyllts beträffande det samtycke till att bindas av detta avtal som skall lämnas av parterna eller på deras vägnar.

2.   Detta avtal skall tillämpas provisoriskt från och med den dag som följer på undertecknandet.

Artikel 10

Giltighetstid och uppsägning

1.   Detta avtal skall ingås på obestämd tid.

2.   Detta avtal skall upphöra att gälla sex månader efter det att avtalet sagts upp av Island eller Norge eller efter beslut av Europeiska unionens råd, eller efter det att det upphör av andra orsaker i enlighet med de förfaranden som beskrivs i artiklarna 11 och 16 i avtalet.

Det avtal som avses i artikel 17 i avtalet skall också omfatta konsekvenserna av att det här avtalet upphör att gälla.

Detta avtal, och den gemensamma förklaring som åtföljer det, är upprättat i två exemplar på danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska, isländska och norska, vilka alla texter är lika giltiga.

Съставено в Брюксел на първи февруари две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el uno de febrero del dos mil siete.

V Bruselu dne prvního února dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles, den første februar to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am ersten Februar zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta veebruarikuu esimesel päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, την πρώτη Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the first day of February in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le premier février deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì primo febbraio duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada pirmajā februārī.

Priimta du tūkstančiai septintų metų vasario pirmą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer hetedik év február első napján.

Magħmul fi Brussell, fl-ewwel jum ta' Frar tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Brussel, de eerste februari tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli, dnia pierwszego lutego roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em um de Fevereiro de dois mil e sete.

Întocmit la Bruxelles, întâi februarie două mii șapte.

V Bruseli prvého februára dvetisícsedem.

V Bruslju, prvega februarja leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä ensimmäisenä päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den första februari tjugohundrasju.

Gjört í Brussel fyrsta dag febrúarmánaðar árið tvö þúsund og sjö.

Utferdiget i Brussel den 1. februar 2007.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Fyrir hönd Evrópubandalagsins

For Det europeiske fellesskap

Image

За Европейската общност

Por la República de Islandia

Za Islandskou republiku

For Republikken Island

Für die Republik Island

Islandi Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Ισλανδίας

For the Republic of Iceland

Pour la République d'Islande

Per la Repubblica d'Islanda

Islandes Republikas vārdā

Islandijos Respublikos vardu

az Izlandi Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta’ l-Iżlanda

Voor de Republiek IJsland

W imieniu Republiki Islandii

Pela República da Islândia

Pentru Republica Islanda

Za Islandskú republiku

Za Republiko Islandijo

Islannin tasavallan puolesta

På Republiken Islands vägnar

Fyrir hönd lýðveldisins Íslands

For Republikken Island

Image

За Република Норвегия

Por el Reino de Noruega

Za Norské království

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Norra Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Per il Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes vārdā

Norvegijos Karalystės vardu

A Norvég Királyság részéről

Għar-Renju tan-Norveġja

Voor het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Królestwa Norwegii

Pelo Reino da Noruega

Pentru Regatul Norvegiei

Za Nórske kráľovstvo

Za Kraljevino Norveško

Norjan kuningaskunnan puolesta

På Konungariket Norges vägnar

Fyrir hönd konungsríkisins Noregs

For Kongeriket Norge

Image


(1)  EUT L 349, 25.11.2004, s. 1.

(2)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

(3)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

GEMENSAM FÖRKLARING

avgiven av Europeiska gemenskapen och Republiken Islands och Konungariket Norges regeringar om avtalet om villkoren för Republiken Island och Konungariket Norges deltagande i Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser

Europeiska gemenskapen,

Republiken Islands regering

och

Konungariket Norges regering,

som har ingått ett avtal om villkoren för Republiken Islands och Konungariket Norges deltagande i Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser i enlighet med artikel 21.3 i rådets förordning (EG) nr 2007/2004,

förklarar härmed gemensamt följande:

Den i avtalet fastställda rösträtten berättigas av de särskilda relationerna mellan Island och Norge till följd av att dessa stater åtagit sig att delta i genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, som erkänns i Schengenprotokollet till Amsterdamfördraget.

Denna rösträtt är av undantagsmässigt slag och beror på Schengensamarbetets särskilda karaktär och Norges och Islands särskilda ställning.

De kan därför inte betraktas som rättsligt eller politiskt prejudikat på något annat samarbetsområde mellan parterna i avtalet eller för andra tredjeländers deltagande i andra av unionens organ.

Denna rösträtt får under inga omständigheter utövas i samband med beslut av lagstiftningskaraktär.