ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 182

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
12 juli 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 809/2007 av den 28 juni 2007 om ändring av förordningarna (EG) nr 894/97, (EG) nr 812/2004 och (EG) nr 2187/2005 när det gäller drivgarn

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 810/2007 av den 11 juli 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 811/2007 av den 11 juli 2007 om ändring av förordning (EG) nr 917/2004 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 797/2004 om åtgärder för förbättring av produktions- och saluföringsvillkoren för biodlingsprodukter

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 812/2007 av den 11 juli 2007 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för griskött från Amerikas förenta stater

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 813/2007 av den 11 juli 2007 om fastställande av tilldelningskoefficienten för utfärdande av importlicenser som det ansökts om 2–6 juli 2007 för sockerprodukter inom ramen för tullkvoter och förmånsavtal

15

 

 

DIREKTIV

 

*

Rådets direktiv 2007/43/EG av den 28 juni 2007 om fastställande av minimiregler för skydd av slaktkycklingar ( 1 )

19

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2007/485/EG

 

*

Rådets beslut av den 10 juli 2007 om att bemyndiga Österrike att ingå ett avtal med Schweiz som innehåller bestämmelser som avviker från artikel 2.1 d i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

29

 

 

Kommissionen

 

 

2007/486/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 20 december 2006 om ett förfarande enligt artikel 65 i fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen (Ärende COMP/F/39.234 – Legeringspåslag – förnyat antagande av beslut) [delgivet med nr K(2006) 6765]

31

 

 

2007/487/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 6 juli 2007 om tilldelning av ytterligare dagar till sjöss till Förenade kungariket inom ICES-sektion VIIe [delgivet med nr K(2007) 3212]

33

 

 

2007/488/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 11 juli 2007 om beviljande av undantag för Italien enligt rådets förordning 92/119/EEG för transport av slaktsvin på offentliga och privata vägar till ett slakteri inom skyddszoner i Cremona [delgivet med nr K(2007) 3314]

34

 

 

2007/489/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 11 juli 2007 om fastställande av finansiellt stöd från gemenskapen till utgifter i samband med nödåtgärder för att bekämpa Newcastlesjuka i Danmark 2005 [delgivet med nr K(2007) 3315]

36

 

 

AVTAL

 

 

Rådet

 

*

Information om dag för ikraftträdande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala regering, å andra sidan

37

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

FÖRORDNINGAR

12.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 182/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 809/2007

av den 28 juni 2007

om ändring av förordningarna (EG) nr 894/97, (EG) nr 812/2004 och (EG) nr 2187/2005 när det gäller drivgarn

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EG) nr 894/97 av den 29 april 1997 om vissa tekniska åtgärder för bevarande av fiskeresurserna (1) fastställs en förvaltningsram för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder i form av en generell begränsning på 2,5 km av totallängden för drivgarn, liksom ett förbud mot att ha ombord eller använda drivgarn avsedda för fångst av vissa arter. Detta förbud gäller alla fiskefartyg från gemenskapen, med undantag av fartyg i Östersjön, Bälten och Öresund.

(2)

Rådets förordning (EG) nr 812/2004 av den 26 april 2004 om åtgärder när det gäller oavsiktlig fångst av valar vid fiske (2) innehåller krav när det gäller användning av ljudskrämmare och övervakning av den oavsiktliga fångsten av valar vid visst drivgarnsfiske.

(3)

I rådets förordning (EG) nr 2187/2005 av den 21 december 2005 om bevarande av fiskeresurser genom tekniska åtgärder i Östersjön, Bälten och Öresund (3) fastställs restriktioner och villkor för användningen av drivnät i detta reglerade område.

(4)

Dessa förordningar innehåller dock inte någon definition av drivgarn. Av tydlighetsskäl och för att bidra till större enhetlighet när det gäller de olika medlemsstaternas övervakningspraxis bör en enhetlig definition av drivgarn införas i dessa tre rättsakter.

(5)

Införandet av en definition av drivgarn innebär inte en utvidgning av tillämpningsområdet för gemenskapslagstiftningens restriktioner och villkor för användningen av drivgarn.

(6)

Förordningarna (EG) nr 894/97, (EG) nr 812/2004 och (EG) nr 2187/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 11 i förordning (EG) nr 894/97 skall ersättas med följande:

”Artikel 11

1.   Med drivgarn avses varje garn som flyter på vattenytan eller på en viss nivå under vattenytan med hjälp av flytanordningar, och som driver med strömmen antingen fritt eller med det fartyg vid vilket det är fäst. Det kan vara utrustat med anordningar för att stabilisera garnet eller begränsa dess drivförmåga.

2.   Inget fartyg får ha ett eller flera drivgarn ombord eller använda dem för fiske om garnen har en individuell eller sammanlagd längd av över 2,5 km.”

Artikel 2

I förordning (EG) nr 812/2004 skall följande artikel införas:

”Artikel 1a

Definitioner

Med drivgarn avses varje garn som flyter på vattenytan eller på en viss nivå under vattenytan med hjälp av flytanordningar, och som driver med strömmen antingen fritt eller med det fartyg vid vilket det är fäst. Det kan vara utrustat med anordningar för att stabilisera garnet eller begränsa dess drivförmåga.”

Artikel 3

I artikel 2 i förordning (EG) nr 2187/2005 skall följande led läggas till:

”o)   drivgarn: varje garn som flyter på vattenytan eller på en viss nivå under vattenytan med hjälp av flytanordningar, och som driver med strömmen antingen fritt eller med det fartyg vid vilket det är fäst. Det kan vara utrustat med anordningar för att stabilisera garnet eller begränsa dess drivförmåga.”

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 28 juni 2007.

På rådets vägnar

S. GABRIEL

Ordförande


(1)  EGT L 132, 23.5.1997, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1239/98 (EGT L 171, 17.6.1998, s. 1).

(2)  EUT L 150, 30.4.2004, s. 12.

(3)  EUT L 349, 31.12.2005, s. 1.


12.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 182/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 810/2007

av den 11 juli 2007

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 12 juli 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 juli 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 756/2007 (EUT L 172, 30.6.2007, s. 41).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 11 juli 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

MK

48,1

TR

83,4

XS

23,6

ZZ

51,7

0707 00 05

JO

151,2

TR

115,8

ZZ

133,5

0709 90 70

TR

86,4

ZZ

86,4

0805 50 10

AR

55,2

UY

51,0

ZA

56,7

ZZ

54,3

0808 10 80

AR

86,2

BR

88,2

CL

89,9

CN

99,5

NZ

101,4

US

103,8

UY

59,1

ZA

89,6

ZZ

89,7

0808 20 50

AR

76,7

CL

84,4

CN

59,8

NZ

99,0

ZA

103,7

ZZ

84,7

0809 10 00

TR

199,7

ZZ

199,7

0809 20 95

TR

283,7

US

481,7

ZZ

382,7

0809 30 10, 0809 30 90

TR

129,4

ZZ

129,4

0809 40 05

IL

124,1

ZZ

124,1


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


12.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 182/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 811/2007

av den 11 juli 2007

om ändring av förordning (EG) nr 917/2004 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 797/2004 om åtgärder för förbättring av produktions- och saluföringsvillkoren för biodlingsprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 797/2004 av den 26 april 2004 om åtgärder för förbättring av produktions- och saluföringsvillkoren för biodlingsprodukter (1), särskilt artikel 6, och

av följande skäl:

(1)

För att undvika all risk för otydlighet bör det i artikel 2.3 i kommissionens förordning (EG) nr 917/2004 (2) klart fastställas att åtgärderna i biodlingsprogrammen måste genomföras före utgången av det verksamhetsår de avser.

(2)

Möjligheten att ändra de ekonomiska gränserna för varje åtgärd i ett biodlingsprogram under verksamhetsåret utan att dessa ändringar måste godkännas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 5 i förordning (EG) nr 797/2004 begränsas för närvarande till högst 20 % av dessa ekonomiska gränser.

(3)

Denna gräns på 20 % har visat sig vara alltför begränsad ur administrativ synvinkel både för medlemsstaterna och för kommissionen. Det är därför lämpligt att avskaffa den.

(4)

För enkelhetens skull bör anpassningen av dessa biodlingsprogram under verksamhetsåret göras mer flexibel, och gränserna för en ny budgetfördelning per åtgärdstyp inom den budget som tilldelas varje medlemsstat bör därför avskaffas.

(5)

Anpassningarna av åtgärderna för biodlingsprogrammen bör meddelas kommissionen ifall vissa åtgärder inte hade fastställts i det treåriga program som ursprungligen meddelats.

(6)

Förordning (EG) nr 917/2004 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för ägg och fjäderfäkött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 917/2004 skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 skall andra stycket utgå.

b)

I punkt 3 skall första meningen ersättas med följande:

”Biodlingsprogrammens åtgärder, som skall fastställas för varje år i treårsperioden, skall vara helt genomförda före den 31 augusti för det verksamhetsår de avser.”

2.

Artikel 6 skall ersättas med följande:

”Artikel 6

Åtgärderna i biodlingsprogrammen får anpassas under ett verksamhetsår, förutsatt att de överensstämmer med artikel 2 i förordning (EG) nr 797/2004. De ekonomiska gränserna för varje åtgärd får ändras, förutsatt att taket för utgiftsberäkningarna inte överskrids och att finansieringen från gemenskapen inte överstiger 50 % av de kostnader som den berörda medlemsstaten står för.

Den berörda medlemsstaten skall meddela kommissionen varje förslag till anpassning av åtgärderna under verksamhetsåret enligt första stycket ifall vissa åtgärder inte hade fastställts i det treåriga program som ursprungligen meddelats. Om kommissionen inte har några invändningar skall den planerade anpassningen bli tillämplig den första dagen i den andra månaden efter detta meddelande.

Senast två månader efter utgången av varje verksamhetsår skall medlemsstaterna meddela kommissionen en översikt över utgifterna för de olika åtgärderna.”

3.

Artikel 7 skall utgå.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 juli 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 125, 28.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 163, 30.4.2004, s. 83. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2006 (EUT L 365, 21.12.2006, s. 52).


12.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 182/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 812/2007

av den 11 juli 2007

om öppnande och förvaltning av en tullkvot för griskött från Amerikas förenta stater

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2759/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för griskött (1), särskilt artikel 11.1, och

av följande skäl:

(1)

I det avtal som ingåtts genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor inom ramen för deras anslutning till Europeiska unionen (2), godkänt genom rådets beslut 2006/333/EG (3), föreskrivs en särskild tullkvot för Amerikas förenta stater för import av 4 722 ton griskött.

(2)

Kommissionens förordning (EG) nr 1233/2006 av den 16 augusti 2006 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för import av griskött från Amerikas förenta stater (4) bör ändras på väsentliga punkter. Förordning (EG) nr 1233/2006 bör därför upphävas och ersättas med en ny förordning.

(3)

Kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (5) och kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (6) skall tillämpas, om inte annat följer av den här förordningen.

(4)

För att säkra regelbundenhet i importen bör den kvotperiod som sträcker sig från och med den 1 juli till och med den 30 juni påföljande år delas in i flera delperioder. Under alla omständigheter begränsar förordning (EG) nr 1301/2006 licensernas giltighetstid till kvotperiodens sista dag.

(5)

Tullkvoten bör förvaltas med hjälp av importlicenser. För detta ändamål bör det fastställas regler om hur ansökningarna skall lämnas in och om vilka uppgifter som skall anges i ansökningarna och i licenserna.

(6)

Risken för spekulation inom grisköttssektorn gör att det måste fastställas exakta villkor för aktörernas tillträde till tullkvotsordningen.

(7)

För att säkra att tullkvoterna förvaltas korrekt bör en säkerhet på 20 euro per 100 kilogram föreskrivas för importlicenserna.

(8)

I aktörernas intresse bör det föreskrivas att kommissionen skall fastställa vilka kvantiteter som inte omfattas av någon ansökan och därför skall överföras till följande delperiod i enlighet med artikel 7.4 i förordning (EG) nr 1301/2006.

(9)

Tillgång till tullkvoten bör beviljas endast om det kan visas upp ett ursprungsintyg som utfärdats av de behöriga myndigheterna i Amerikas förenta stater i enlighet med kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (7).

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för griskött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   En tullkvot för import av 4 722 ton grisköttsprodukter med ursprung i Amerikas förenta stater skall öppnas på årsbasis för perioden från och med den 1 juli till och med den 30 juni påföljande år.

Kvoten har löpnummer 09.4170.

2.   I bilaga I anges KN-numren för de produkter som omfattas av den kvot som avses i punkt 1 samt tillämplig tullsats.

Artikel 2

Om inte annat följer av den här förordningen skall förordningar (EG) nr 1291/2000 och (EG) nr 1301/2006 tillämpas.

Artikel 3

Den kvantitet som fastställs för den årliga kvotperioden skall fördelas på fyra delperioder enligt följande:

a)

25 % för perioden 1 juli–30 september.

b)

25 % för perioden 1 oktober–31 december.

c)

25 % för perioden 1 januari–31 mars.

d)

25 % för perioden 1 april–30 juni.

Artikel 4

1.   För tillämpningen av artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006 skall den som ansöker om en importlicens, samtidigt som den första ansökan för en viss årlig kvotperiod lämnas in, lämna ett intyg på att sökanden under var och en av de två perioder som avses i nämnda artikel 5 har importerat eller exporterat minst 50 ton av de produkter som avses i artikel 1 i förordning (EEG) nr 2759/75.

2.   En licensansökan får avse flera produkter med olika KN-nummer som har sitt ursprung i Amerikas förenta stater. I sådana fall skall samtliga KN-nummer anges i fält 16 och varubeskrivningen i fält 15 i licensansökan och licensen.

Licensansökningar måste avse minst 20 ton och högst 20 % av den kvantitet som är tillgänglig för den berörda delperioden.

3.   Utfärdandet av en licens medför skyldighet att importera från Amerikas förenta stater.

4.   I licensansökan och i själva licensen skall följande anges:

a)

I fält 8 skal ursprungslandet anges och ”ja” markeras med ett kryss.

b)

I fält 20, en av de uppgifter som anges i del A i bilaga II.

Fält 24 i licensen skall innehålla någon av uppgifterna i del B i bilaga II.

Artikel 5

1.   Licensansökningar får endast lämnas in under de första sju dagarna i den månad som föregår varje delperiod som anges i artikel 3.

2.   En säkerhet på 20 euro per 100 kilo skall ställas samtidigt med licensansökan.

3.   Medlemsstaterna skall, senast den tredje arbetsdagen efter utgången av perioden för inlämnande av ansökan till kommissionen anmäla de totala kvantiteter (i kilogram) för vilka ansökningar har lämnats in.

4.   Licenserna skall utfärdas från och med den sjunde arbetsdagen och senast den elfte arbetsdagen efter slutet av den rapporteringsperiod som föreskrivs i punkt 3.

5.   Kommissionen skall i tillämpliga fall fastställa de kvantiteter för vilka inga ansökningar har lämnats in och som automatiskt skall läggas till de fastställda kvantiteterna för den följande delkvotperioden.

Artikel 6

1.   Genom undantag från artikel 11.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006 skall medlemsstaterna före utgången av den första månaden av varje delkvotperiod till kommissionen anmäla de sammanlagda kvantiteter, uttryckta i kilogram, för vilka licenser har utfärdats enligt artikel 11.1 b i den förordningen.

2.   Medlemsstaterna skall meddela kommissionen, före slutet av den fjärde månaden efter varje årlig kvotperiod, de kvantiteter (uttryckta i kilogram) som faktiskt har övergått till fri omsättning i enlighet med denna förordning under den berörda perioden.

3.   Genom undantag från artikel 11.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006 skall medlemsstaterna till kommissionen anmäla de kvantiteter (i kilogram) som omfattas av outnyttjade, eller endast delvis utnyttjade, importlicenser; detta skall ske en första gång samtidigt med ansökningarna för den sista delperioden och en andra gång före utgången av den fjärde månaden efter utgången av varje årlig period.

Artikel 7

1.   Genom undantag från artikel 23 i förordning (EG) nr 1291/2000 skall giltighetstiden för importlicenserna vara 150 dagar från och med den första dagen av den delperiod som de har utfärdats för.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1291/2000 skall överlåtandet av de rättigheter som följer av licenser begränsas till att omfatta mottagare som uppfyller de urvalskriterier som anges i artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006 och i artikel 4.1 i den här förordningen.

Artikel 8

För övergång till fri omsättning krävs att det kan visas upp ett ursprungsintyg som utfärdats av de behöriga myndigheterna i Amerikas förenta stater i enlighet med artiklarna 55–65 i förordning (EEG) nr 2454/93. Ursprunget för de produkter som omfattas av denna förordning skall fastställas i överensstämmelse med gällande gemenskapsregler.

Artikel 9

Förordning (EG) nr 1233/2006 skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen skall anses som hänvisningar till denna förordning och skall läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 10

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 juli 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 124, 11.5.2006, s. 15.

(3)  EUT L 124, 11.5.2006, s. 13.

(4)  EUT L 225, 17.8.2006, s. 14.

(5)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2006 (EUT L 365, 21.12.2006, s. 52).

(6)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 289/2007 (EUT L 78, 17.3.2007, s. 17).

(7)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 214/2007 (EUT L 62, 1.3.2007, s. 6).


BILAGA I

Löpnummer

KN-nummer

Varuslag

Tullsats

Sammanlagd kvantitet i ton

(produktvikt)

09.4170

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Benfri rygg och skinka, färska, kylda eller frysta

250 euro/ton

4 722


BILAGA II

DEL A

Uppgifter som avses i artikel 4.4 första stycket punkt b

På bulgariska

:

Регламент (ЕО) № 812/2007.

På spanska

:

Reglamento (CE) no 812/2007.

På tjeckiska

:

Nařízení (ES) č. 812/2007.

På danska

:

Forordning (EF) nr. 812/2007.

På tyska

:

Verordnung (EG) Nr. 812/2007.

På estniska

:

Määrus (EÜ) nr 812/2007.

På grekiska

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 812/2007.

På engelska

:

Regulation (EC) No 812/2007.

På franska

:

Règlement (CE) no 812/2007.

På italienska

:

Regolamento (CE) n. 812/2007.

På lettiska

:

Regula (EK) Nr. 812/2007.

På litauiska

:

Reglamentas (EB) Nr. 812/2007.

På ungerska

:

812/2007/EK rendelet.

På maltesiska

:

Ir-Regolament (KE) Nru 812/2007.

På nederländska

:

Verordening (EG) nr. 812/2007.

På polska

:

Rozporządzenie (WE) nr 812/2007.

På portugisiska

:

Regulamento (CE) n.o 812/2007.

På rumänska

:

Regulamentul (CE) nr. 812/2007.

På slovakiska

:

Nariadenie (ES) č. 812/2007.

På slovenska

:

Uredba (ES) št. 812/2007.

På finska

:

Asetus (EY) No: 812/2007.

På svenska

:

Förordning (EG) nr 812/2007.

DEL B

Uppgifter som avses i artikel 4.4 andra stycket

På bulgariska

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 812/2007.

På spanska

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 812/2007.

På tjeckiska

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 812/2007.

På danska

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 812/2007.

På tyska

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 812/2007.

På estniska

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 812/2007.

På grekiska

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 812/2007.

På engelska

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 812/2007.

På franska

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 812/2007.

På italienska

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 812/2007.

På lettiska

:

Regulā (EK) Nr. 812/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

På litauiska

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 812/2007.

På ungerska

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 812/2007/EK rendelet szerint.

På maltesiska

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 812/2007.

På nederländska

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 812/2007.

På polska

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 812/2007.

På portugisiska

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 812/2007.

På rumänska

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 812/2007.

På slovakiska

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 812/2007.

På slovenska

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 812/2007.

På finska

:

Asetuksessa (EY) N:o 812/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

På svenska

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 812/2007.


BILAGA III

Jämförelsetabell

Förordning (EG) nr 1233/2006

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4.1 a

Artikel 4.1

Artikel 4.1 b

Artikel 4.2 första stycket

Artikel 4.1 c

Artikel 4.2 andra stycket

Artikel 4.1 d

Artikel 4.3

Artikel 4.1 e

Artikel 4.3

Artikel 4.1 f

Artikel 4.3

Artikel 4.2

Artikel 5.1 första stycket

Artikel 5.1

Artikel 5.1 andra stycket

Artikel 5.2

Artikel 5.3

Artikel 5.2

Artikel 5.4 första stycket

Artikel 5.3

Artikel 5.4 andra stycket

Artikel 5.5

Artikel 5.6

Artikel 5.7

Artikel 5.8 första stycket

Artikel 5.4

Artikel 5.9

Artikel 5.10

Artikel 6.2

Artikel 6.1 första stycket

Artikel 7.1

Artikel 6.1 andra stycket

Artikel 6.2

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8 första stycket

Artikel 2

Artikel 8 andra stycket

Artikel 9

Artikel 10

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga II del A

Bilaga III

Bilaga II del B

Bilaga IV

Bilaga V

Bilaga VI


12.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 182/15


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 813/2007

av den 11 juli 2007

om fastställande av tilldelningskoefficienten för utfärdande av importlicenser som det ansökts om 2–6 juli 2007 för sockerprodukter inom ramen för tullkvoter och förmånsavtal

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 950/2006 av den 28 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för regleringsåren 2006/07, 2007/08 och 2008/09 för import och raffinering av produkter från sockersektorn inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal (2), särskilt artikel 5.3, och

av följande skäl:

(1)

Under veckan 2–6 juli 2007 lämnades det i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1832/2006 av den 13 december 2006 om övergångsåtgärder inom sockersektorn med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning (3) för en kvantitet som motsvarar eller överskrider den tillgängliga kvantiteten för löpnummer 09.4343 (2006–2007).

(2)

Kommissionen bör därför fastställa en tilldelningskoefficient så att licenser kan utfärdas i proportion till den disponibla kvantiteten och meddela medlemsstaterna att den gällande gränsen har uppnåtts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de ansökningar om importlicenser som lämnades in under perioden 2–6 juli 2007 i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 950/2006 eller artikel 5 i förordning (EG) nr 1832/2006 skall licenser utfärdas inom ramen för de kvantiteter som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 juli 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2006/2006 (EUT L 379, 28.12.2006, s. 95).

(3)  EUT L 354, 14.12.2006, s. 8.


BILAGA

Förmånssocker AVS–INDIEN

Avdelning IV i förordning (EG) nr 950/2006

Regleringsåret 2006/07

Löpnummer

Land

% som skall beviljas av de kvantiteter som omfattas av ansökningar under veckan 2.7.2007-6.7.2007

Gräns

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Elfenbenskusten

0

Uppnådd

09.4334

Kongo

0

Uppnådd

09.4335

Fiji

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

Indien

0

Uppnådd

09.4338

Jamaica

100

 

09.4339

Kenya

0

Uppnådd

09.4340

Madagaskar

0

Uppnådd

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Mauritius

100

 

09.4343

Moçambique

100

Uppnådd

09.4344

Saint Kitts och Nevis

 

09.4345

Surinam

 

09.4346

Swaziland

100

 

09.4347

Tanzania

0

Uppnådd

09.4348

Trinidad och Tobago

0

Uppnådd

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Förmånssocker AVS–INDIEN

Avdelning IV i förordning (EG) nr 950/2006

Regleringsåret 2007/08

Löpnummer

Land

% som skall beviljas av de kvantiteter som omfattas av ansökningar under veckan 2.7.2007-6.7.2007

Gräns

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Elfenbenskusten

100

 

09.4334

Kongo

100

 

09.4335

Fiji

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

Indien

0

Uppnådd

09.4338

Jamaica

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagaskar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Mauritius

100

 

09.4343

Moçambique

100

 

09.4344

Saint Kitts och Nevis

 

09.4345

Surinam

 

09.4346

Swaziland

100

 

09.4347

Tanzania

100

 

09.4348

Trinidad och Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Tilläggssocker

Avdelning V i förordning (EG) nr 950/2006

Regleringsåret 2006/07

Löpnummer

Land

% som skall beviljas av de kvantiteter som omfattas av ansökningar under veckan 2.7.2007-6.7.2007

Gräns

09.4315

Indien

100

 

09.4316

Länder som undertecknat AVS-protokollet

100

 


Socker enligt CXL-medgivanden

Avdelning VI i förordning (EG) nr 950/2006

Regleringsåret 2006/07

Löpnummer

Land

% som skall beviljas av de kvantiteter som omfattas av ansökningar under veckan 2.7.2007-6.7.2007

Gräns

09.4317

Australien

0

Uppnådd

09.4318

Brasilien

0

Uppnådd

09.4319

Kuba

0

Uppnådd

09.4320

Övriga tredjeländer

0

Uppnådd


Balkansocker

Avdelning VII i förordning (EG) nr 950/2006

Regleringsåret 2006/07

Löpnummer

Land

% som skall beviljas av de kvantiteter som omfattas av ansökningar under veckan 2.7.2007-6.7.2007

Gräns

09.4324

Albanien

100

 

09.4325

Bosnien och Hercegovina

0

Uppnådd

09.4326

Serbien, Montenegro och Kosovo

100

 

09.4327

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien

100

 

09.4328

Kroatien

100

 


Socker för exceptionell eller industriell import

Avdelning VIII i förordning (EG) nr 950/2006

Regleringsåret 2006/07

Löpnummer

Typ

% som skall beviljas av de kvantiteter som omfattas av ansökningar under veckan 2.7.2007-6.7.2007

Gräns

09.4380

Exceptionell import

 

09.4390

Industriell import

100

 


Import av socker inom ramen för de övergångstullkvoter som öppnats för Bulgarien och Rumänien

Kapitel 1 avsnitt 2 i förordning (EG) nr 1832/2006

Regleringsåret 2006/07

Löpnr

Typ

% som skall beviljas av de kvantiteter som omfattas av ansökningar under veckan 2.7.2007-6.7.2007

Gräns

09.4365

Bulgarien

0

Uppnådd

09.4366

Rumänien

0

Uppnådd


DIREKTIV

12.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 182/19


RÅDETS DIREKTIV 2007/43/EG

av den 28 juni 2007

om fastställande av minimiregler för skydd av slaktkycklingar

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

efter att ha hört Regionkommittén, och

av följande skäl:

(1)

I protokollet om djurskydd och djurens välbefinnande som fogas till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen krävs det att gemenskapen och medlemsstaterna fullt ut tar hänsyn till djurens välfärd då de utformar och genomför gemenskapens jordbrukspolitik, samtidigt som de skall respektera medlemsstaternas lagar och andra författningar samt sedvänjor särskilt i fråga om religiösa riter, kulturella traditioner och regionalt arv.

(2)

Rådets direktiv 98/58/EG av den 20 juli 1998 om skydd av animalieproduktionens djur (3) som utformats med stöd av europeiska konventionen om skydd av animalieproduktionens djur (4) (nedan kallad ”konventionen”), innehåller miniminormer för skydd av djur som föds upp eller hålls för animalieproduktion, inklusive bestämmelser om inhysning, foder, vatten och skötsel som är anpassade till djurens fysiologiska och etologiska behov.

(3)

Gemenskapen är part i konventionen, och en särskild rekommendation om tamhöns (Gallus gallus) som omfattar tilläggsbestämmelser för fjäderfä som föds upp till slakt har antagits inom ramen för konventionen.

(4)

I rapporten om slaktkycklingars välbefinnande (The Welfare of Chickens Kept for Meat Production (Broilers)) som antogs den 21 mars 2000 av vetenskapliga kommittén för djurs hälsa och välbefinnande konstateras att den snabba tillväxttakten hos de kycklinglinjer som för närvarande används inte åtföljs av en tillfredsställande nivå på djurens hälsa och välbefinnande och att de negativa effekterna av höga beläggningsgrader minskas i byggnader där bra inomhusklimat kan upprätthållas.

(5)

För att minimera de genetiska faktorernas påverkan eller för att inkludera även andra indikatorer för välbefinnande än trampdynedermatit kommer särskilda bestämmelser för icke strötäckta areor att fastställas när relevanta yttranden från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) föreligger.

(6)

Det är nödvändigt att man på gemenskapsnivå fastställer regler för skydd av slaktkycklingar för att undvika en snedvridning av konkurrensen som kan leda till störningar på den gemensamma organisationen av marknaden i den sektorn och för att säkerställa att sektorn utvecklas rationellt.

(7)

För att det grundläggande målet att införa förbättringar av djurens välbefinnande i den intensiva kycklinguppfödningen skall kunna uppnås är det i enlighet med proportionalitetsprincipen nödvändigt och tillbörligt att fastställa minimiregler för skyddet av slaktkycklingar. Detta direktiv går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå de eftersträvade målen i enlighet med artikel 5 tredje stycket i fördraget.

(8)

Reglerna bör inriktas på problem avseende välbefinnandet i intensiva produktionssystem. För att undvika att oproportionerliga åtgärder tillämpas på mindre kycklingflockar bör ett undre gränsvärde för tillämpningen av detta direktiv fastställas.

(9)

Det är viktigt att personer som handhar kycklingarna förstår de relevanta kraven på djurens välbefinnande och får lämplig utbildning så att de kan utföra sina uppgifter eller att de har skaffat sig erfarenheter som motsvarar en sådan utbildning.

(10)

Då regler för skyddet av slaktkycklingar fastställs bör det finnas en balans mellan de olika aspekter man tar hänsyn till, som djurens välbefinnande och hälsa, ekonomiska och sociala hänsynstaganden samt miljöpåverkan.

(11)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (5) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurens välbefinnande (6) fastställs redan ett regelverk för offentliga kontroller som omfattar efterlevnad av vissa regler för djurens välbefinnande. Dessutom föreskrivs i förordning (EG) nr 882/2004 att medlemsstaterna skall lämna årliga rapporter med uppgifter om hur de fleråriga nationella kontrollplanerna har genomförts tillsammans med resultaten av de offentliga kontroller och revisioner som har utförts. Finansiellt stöd föreskrivs därför i såväl dessa förordningar som i rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 om utgifter inom veterinärområdet (7).

(12)

I en del medlemsstater finns det redan flera frivilliga system för märkning av kycklingkött grundade på överensstämmelser med normer för djurskydd och andra faktorer.

(13)

Mot bakgrund av erfarenheterna av sådana frivilliga märkningssystem bör kommissionen lämna en rapport om ett eventuellt införande av ett särskilt harmoniserat, obligatoriskt märkningssystem på gemenskapsnivå för kycklingkött samt produkter och beredningar därav; ett sådant märkningssystem bör uppfylla normer för djurens välbefinnande och följa WTO:s bestämmelser på detta område samt ta hänsyn till eventuella socioekonomiska konsekvenser och inverkan på gemenskapens handelspartner.

(14)

Kommissionen bör lämna en rapport grundad på nya vetenskapliga bevis som beaktar senare forskning och praktisk erfarenhet i syfte att ytterligare förbättra både slaktkycklingars och föräldradjurs välbefinnande, i synnerhet när det gäller aspekter som inte omfattas av detta direktiv. I rapporten bör särskilt övervägas möjligheten att införa tröskelvärden för tecken på dåligt välbefinnande vid inspektionerna efter slakt och inverkan av genetiska faktorer på fastställda brister som resulterat i dåligt välbefinnande för slaktkycklingar.

(15)

Medlemsstaterna bör fastställa bestämmelser om sanktioner för överträdelse av bestämmelserna i detta direktiv och se till att de genomförs. Sanktionerna måste vara effektiva, proportionella och avskräckande.

(16)

Rådet bör i enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning (8) uppmuntra medlemsstaterna att för egen del och i gemenskapens intresse upprätta egna tabeller som så vitt det är möjligt visar överensstämmelsen mellan detta direktiv och införlivandeåtgärderna samt att offentliggöra dessa tabeller.

(17)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (9).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   Detta direktiv skall tillämpas på slaktkycklingar.

Det skall dock inte tillämpas på

a)

anläggningar med färre än 500 kycklingar,

b)

anläggningar med enbart avelskycklingar,

c)

kläckerier,

d)

kycklingar extensivt uppfödda inomhus eller med tillgång till utomhusvistelse i enlighet med leden b, c, d och e i bilaga IV till kommissionens förordning (EEG) nr 1538/91 av den 5 juni 1991 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 1906/90 om vissa handelsnormer för fjäderfäkött (10) och

e)

ekologiskt uppfödda kycklingar i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel (11).

2.   Direktivet skall tillämpas på anläggningar som har både avelskycklingar och kycklingar för uppfödning.

Medlemsstaterna skall ha frihet att vidta strängare åtgärder på det område som omfattas av detta direktiv.

Ägaren eller djurhållaren har det primära ansvaret för djurens välbefinnande.

Artikel 2

Definitioner

1.   I detta direktiv avses med

a)   ägare: fysiska eller juridiska personer som äger anläggningen där kycklingar hålls,

b)   djurhållare: fysiska eller juridiska personer som enligt avtal eller lag ansvarar för eller handhar kycklingar, oavsett om detta sker stadigvarande eller tillfälligt,

c)   behörig myndighet: den centrala myndigheten i en medlemsstat som har behörighet att utföra kontroller av djurens välbefinnande samt veterinära och zootekniska kontroller eller varje annan myndighet som tilldelats sådan behörighet på regional, lokal eller annan nivå,

d)   officiell veterinär: veterinär som i enlighet med avsnitt III kapitel IV del A i bilaga I till förordning (EG) nr 854/2004 är behörig att arbeta som officiell veterinär och som utsetts av den behöriga myndigheten,

e)   kyckling: djur av arten Gallus gallus som föds upp för slakt,

f)   anläggning: produktionsställe där kycklingar hålls,

g)   stall: en byggnad på en anläggning, i vilken en kycklingflock hålls,

h)   tillgänglig area: ett strötäckt område som alltid är tillgängligt för kycklingarna,

i)   beläggningsgrad: den totala levande vikten av kycklingar som befinner sig samtidigt i ett stall per kvadratmeter tillgänglig area,

j)   flock: en grupp kycklingar som har satts in i ett stall på en anläggning och som befinner sig i detta stall samtidigt,

k)   daglig dödlighet: antalet kycklingar som har dött i ett stall samma dag, inbegripet sådana som har avlivats på grund av sjukdom eller av andra skäl, dividerat med antalet kycklingar i stallet den aktuella dagen, multiplicerat med 100,

l)   kumulativ daglig dödlighet: summan av de dagliga dödligheterna.

2.   Definitionen av tillgänglig area i punkt 1 h får när det gäller icke strötäckta områden kompletteras i enlighet med förfarandet i artikel 11 i enlighet med resultaten av ett vetenskapligt yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet angående icke strötäckta områdens inverkan på kycklingars välbefinnande.

Artikel 3

Krav på uppfödning av kycklingar

1.   Medlemsstaterna skall se till

a)

att alla stall uppfyller de krav som fastställs i bilaga I,

b)

att de erforderliga inspektionerna samt övervakningen och uppföljningen, inklusive dem som föreskrivs i bilaga III, genomförs av den behöriga myndigheten eller den officiella veterinären.

2.   Medlemsstaterna skall se till att den maximala beläggningsgraden i en anläggning eller ett stall inom en anläggning aldrig överstiger 33 kg/m2.

3.   Med avvikelse från punkt 2 får medlemsstaterna föreskriva att kycklingar får hållas vid en högre beläggningsgrad, förutsatt att ägaren eller djurhållaren förutom kraven i bilaga I även uppfyller kraven i bilaga II.

4.   Om undantag beviljas enligt punkt 3 skall medlemsstaterna se till att den maximala beläggningsgraden i en anläggning eller ett stall inom en anläggning aldrig överstiger 39 kg/m2.

5.   Om kriterierna i bilaga V är uppfyllda får medlemsstaterna tillåta att den maximala beläggningsgrad som avses i punkt 4 höjs med högst 3 kg/m2.

Artikel 4

Utbildning och handledning av personer som hanterar kycklingar

1.   Medlemsstaterna skall se till att djurhållare som är fysiska personer har fått tillräckliga kunskaper för att utföra sitt arbete och att lämplig utbildning finns att tillgå.

2.   Den utbildning som avses i punkt 1 skall vara inriktad på aspekter som rör välbefinnandet och omfatta särskilt de områden som förtecknas i bilaga IV.

3.   Medlemsstaterna skall se till att det finns ett system för att kontrollera och godkänna sådan utbildning. Djurhållaren skall inneha ett intyg som erkänns av den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten, och som styrker att djurhållaren fullgjort sådan utbildning eller har förvärvat likvärdiga kunskaper.

4.   Medlemsstaterna får erkänna erfarenhet som förvärvats före den 30 juni 2010 som likvärdig med deltagande i sådan utbildning och de skall utfärda intyg som styrker detta.

5.   Medlemsstaterna får föreskriva att de krav som avses i punkterna 1–4 också skall gälla ägare.

6.   Ägaren eller djurhållaren skall förse personer som anställs eller anlitas av dessa för att sköta, fånga eller lasta kycklingar med instruktioner för och handledning i relevanta djurskyddskrav, inklusive de krav som gäller anläggningens avlivningsmetoder.

Artikel 5

Märkning av fjäderfäkött

Senast den 31 december 2009 skall kommissionen förelägga Europaparlamentet och rådet en rapport om ett eventuellt införande av ett särskilt harmoniserat, obligatoriskt märkningssystem för fjäderfäkött samt produkter och beredningar därav, som framställts i överensstämmelse med normer för djurens välbefinnande.

I denna rapport skall de möjliga socioekonomiska konsekvenserna, inverkan på gemenskapens ekonomiska partner och överensstämmelsen mellan ett sådant märkningssystem och Världshandelsorganisationens regler beaktas.

Rapporten skall åtföljas av lämpliga lagstiftningsförslag där det tas hänsyn till sådana överväganden samt till medlemsstaternas erfarenheter av frivilliga märkningsprogram.

Artikel 6

Kommissionens rapport till Europaparlamentet och rådet

1.   På grundval av ett vetenskapligt yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet skall kommissionen senast den 31 december 2010 till Europaparlamentet och rådet lämna en rapport om hur genetiska faktorer påverkar sådana identifierade brister som medför ett sämre skydd för kycklingar. Denna rapport kan vid behov åtföljas av lämpliga lagförslag.

2.   Medlemsstaterna skall förelägga kommissionen resultaten av insamlandet av uppgifter från kontrollerna av ett representativt urval flockar som slaktats under en minimiperiod av ett år. För att en relevant analys skall kunna göras bör urvalet och uppgiftskraven enligt bilaga III vara vetenskapligt underbyggda, objektiva och jämförbara samt fastställda i enlighet med förfarandet i artikel 11.

Medlemsstaterna kan komma att behöva ett finansiellt bidrag från gemenskapen för insamlandet av uppgifter i enlighet med detta direktiv.

3.   På grundval av tillgängliga uppgifter och med beaktande av nya vetenskapliga rön skall kommissionen senast den 30 juni 2012 förelägga Europaparlamentet och rådet en rapport om genomförandet av direktivet och dess effekter på kycklingars välbefinnande, samt om utarbetandet av välfärdsindikatorer. I rapporten skall de olika produktionsförhållandena och produktionsmetoderna beaktas. Den skall även beakta de socioekonomiska och administrativa konsekvenserna av detta direktiv, inbegripet regionala aspekter.

Artikel 7

Inspektioner

1.   Den behöriga myndigheten skall genomföra icke-diskriminerande inspektioner för att kontrollera att kraven i detta direktiv är uppfyllda.

Dessa inspektioner skall utföras på en adekvat andel av de djur som hålls inom den enskilda medlemsstaten i enlighet med relevanta bestämmelser i förordning (EG) nr 882/2004 och de kan genomföras samtidigt med kontroller som utförs för andra ändamål.

Medlemsstaterna skall inrätta lämpliga förfaranden för att fastställa beläggningsgraden.

2.   Medlemsstaterna skall senast den 30 juni varje år lägga fram en rapport för kommissionen om de inspektioner enligt punkt 1 som utförts året dessförinnan. Rapporten skall åtföljas av en förteckning över de mest relevanta åtgärder som den behöriga myndigheten vidtagit för att avhjälpa de huvudsakliga djurskyddsproblem som konstaterats.

Artikel 8

Riktlinjer för goda djurhållningsrutiner

Medlemsstaterna skall främja utarbetande av riktlinjer för goda djurhållningsrutiner där det även skall ingå riktlinjer för efterlevnaden av bestämmelserna i detta direktiv. Spridningen och användningen av sådana riktlinjer skall uppmuntras.

Artikel 9

Sanktioner

Medlemsstaterna skall fastställa bestämmelser om de sanktioner som skall tillämpas vid överträdelser av nationella bestämmelser som har utfärdats enligt detta direktiv och skall vidta alla åtgärder som behövs för att säkerställa att de genomförs. Sanktionerna skall vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna skall anmäla bestämmelserna till kommissionen senast den 30 juni 2010 och utan dröjsmål anmäla eventuella ändringar av dem.

Artikel 10

Genomförandebefogenheter

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv på ett enhetligt sätt får antas i enlighet med förfarandet i artikel 11.

Artikel 11

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa som inrättats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (12).

2.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

Artikel 12

Införlivande

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 30 juni 2010.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv bestämma.

Artikel 13

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 14

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 28 juni 2007.

På rådets vägnar

S. GABRIEL

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 14 februari 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Yttrandet avgivet den 26 oktober 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  EGT L 221, 8.8.1998, s. 23. Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(4)  EGT L 323, 17.11.1978, s. 14. Konventionen ändrad genom ett ändringsprotokoll (EGT L 395, 31.12.1992, s. 22).

(5)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 206. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 83. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).

(6)  EUT L 165, 30.4.2004, s. 1. Rättad i EUT L 191, 28.5.2004, s. 1. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1791/2006.

(7)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 19. Beslutet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1791/2006.

(8)  EUT C 321, 31.12.2003, s. 1. Rättat i EUT C 4, 8.1.2004, s. 7.

(9)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

(10)  EGT L 143, 7.6.1991, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2029/2006 (EUT L 414, 30.12.2006, s. 29).

(11)  EGT L 198, 22.7.1991, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 394/2007 (EUT L 98, 13.4.2007, s. 3).

(12)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3).


BILAGA I

KRAV SOM SKALL TILLÄMPAS PÅ ANLÄGGNINGAR

Utöver relevanta bestämmelser i annan relevant gemenskapslagstiftning skall följande krav tillämpas:

Dricksvattenanordningar

1.

Anordningar för dricksvatten skall placeras och underhållas på ett sådant sätt att spill minimeras.

Utfodring

2.

Foder skall antingen ständigt finnas tillgängligt eller tilldelas genom måltidsutfodring och det får tas bort från kycklingarna tidigast 12 timmar före beräknad slakttidpunkt.

Strö

3.

Alla kycklingar skall ständigt ha tillgång till strö som är torrt och luckert på ytan.

Ventilation och uppvärmning

4.

Ventilationen skall ha tillräcklig kapacitet så att alltför höga temperaturer undviks och skall vid behov kombineras med uppvärmningssystem för att avlägsna överskottsfuktighet.

Buller

5.

Ljudnivån skall hållas så låg som möjligt. Ventilationsfläktar, utfodringsanläggningar eller annan utrustning skall konstrueras, installeras, drivas och underhållas på ett sådant sätt att de bullrar så lite som möjligt.

Belysning

6.

Samtliga byggnader skall ha belysning över minst 80 % av den tillgängliga arean på minst 20 lux under ljusperioderna, uppmätt i fåglarnas ögonhöjd. En tillfällig minskning av ljusnivån får vid behov tillåtas på veterinärs inrådan.

7.

Inom sju dagar från det att kycklingarna sätts in i byggnaden och till och med tre dagar före planerad slakt måste belysningen följa en 24-timmarsrytm som omfattar mörkerperioder på totalt minst 6 timmar med åtminstone en sammanhängande mörkerperiod på minst 4 timmar, exklusive dimningsperioderna.

Inspektion

8.

Alla kycklingar i anläggningen måste inspekteras minst två gånger om dagen. Särskild uppmärksamhet skall fästas vid tecken som tyder på en sänkt välbefinnande- och/eller djurhälsonivå.

9.

Kycklingar som är allvarligt skadade eller visar tydliga tecken på ohälsa, t.ex. de som har svårigheter att gå, har svår ascites eller allvarliga missbildningar och som troligen lider, skall få adekvat behandling eller omedelbart avlivas. En veterinär skall kontaktas vid behov.

Rengöring

10.

De delar av byggnaderna, utrustningen eller redskapen som kommer i kontakt med kycklingarna skall rengöras grundligt och desinficeras efter varje definitiv utlastning innan en ny flock placeras i stallet. Efter definitiv utlastning av ett stall skall allt strö avlägsnas och rent strö läggas ut.

Journalföring

11.

Ägaren eller djurhållaren skall föra en journal över varje stall i en anläggning med uppgifter om

a)

antal insatta kycklingar,

b)

tillgänglig area,

c)

kycklingens hybrid eller ras, om denna är känd,

d)

antalet fåglar som påträffas döda vid varje kontroll, med angivande av orsaker om dessa är kända, samt antalet fåglar som avlivats med angivande av orsaken till detta,

e)

antalet kycklingar som finns kvar i flocken efter det att kycklingar avlägsnats för försäljning eller slakt.

Dessa uppgifter skall bevaras i minst tre år och göras tillgängliga för den behöriga myndigheten när denna utför en inspektion eller efter annan begäran.

Operativa ingrepp

12.

Alla operativa ingrepp som utförs av andra skäl än terapeutiska och diagnostiska och som leder till att en del av kroppen som har känsel skadas eller tas bort eller att benstrukturen förändras är förbjudna.

Näbbtrimning får tillåtas av medlemsstaterna om alla andra åtgärder för att förhindra fjäderplockning och kannibalism har misslyckats. I sådana fall får den utföras endast efter samråd med och på inrådan av en veterinär, och skall utföras av kvalificerad personal på kycklingar, som inte är äldre än tio dagar. Dessutom får medlemsstaterna tillåta kastrering av kycklingar. Kastreringen får endast utföras av personal som genomgått särskild utbildning och under överinseende av veterinär.


BILAGA II

KRAV FÖR ANVÄNDNING AV HÖGRE BELÄGGNINGSGRADER

Anmälan och dokumentation

Följande krav skall tillämpas:

1.

Ägaren eller djurhållaren skall meddela den behöriga myndigheten sin avsikt att tillämpa en beläggningsgrad som överstiger 33 kg/m2 levande vikt.

Han skall ange den exakta siffran och underrätta den behöriga myndigheten om varje ändring av beläggningsgraden minst 15 dagar innan flocken sätts in i stallet.

På begäran av den behöriga myndigheten skall anmälan åtföljas av ett dokument som sammanfattar de upplysningar som krävs enligt punkt 2.

2.

Ägaren eller djurhållaren skall ha en sammanställd dokumentation som i detalj beskriver produktionssystemen och hålla denna tillgänglig i stallet. Den skall i synnerhet innehålla information om tekniska detaljer avseende stallet och dess utrustning, exempelvis

a)

en ritning över stallet med uppgift om storleken på de areor där kycklingarna hålls,

b)

ventilations- och i förekommande fall kyl- och uppvärmningssystem och deras placering, samt en ventilationsplan som anger parametrar för luftkvaliteten, såsom luftens flöde, hastighet och temperatur,

c)

utfodrings- och dricksvattensystem och deras placering,

d)

larmsystem och reservelverk eller motsvarande för det fall att någon automatiserad eller mekanisk utrustning som är nödvändig för djurens hälsa och välbefinnande upphör att fungera,

e)

typ av golv och vilket strö som normalt används.

Dokumentationen skall göras tillgänglig för den behöriga myndigheten på begäran och skall hållas uppdaterad. I synnerhet skall tekniska inspektioner av ventilations- och larmsystemen dokumenteras.

Ägaren eller djurhållaren skall utan onödigt dröjsmål meddela den behöriga myndigheten om eventuella förändringar i det stall, den utrustning eller de förfaranden som beskrivs och som kan påverka fåglarnas välbefinnande.

Krav på anläggningarna – kontroll av miljöfaktorer

3.

Ägaren eller djurhållaren skall se till att varje stall i en anläggning är försett med ventilations- och vid behov värme- och kylsystem som är utformade och sköts på ett sådant sätt att

a)

ammoniakhalten (NH3) inte överstiger 20 ppm och att koldioxidhalten (CO2) inte överstiger 3 000 ppm uppmätt i höjd med kycklingarnas huvud,

b)

inomhustemperaturen inte överstiger utomhustemperaturen med mer än 3 °C när utomhustemperaturen är högre än 30 °C i skuggan, och att

c)

den genomsnittliga relativa fuktigheten uppmätt i stallet under 48 timmar inte överstiger 70 % när utomhustemperaturen är lägre än 10 °C.


BILAGA III

KONTROLL OCH UPPFÖLJNING PÅ SLAKTERIET

(enligt artikel 3.1)

1.   Dödlighet

1.1

Vid beläggningsgrader som överstiger 33 kg/m2 skall den dokumentation som åtföljer flocken inbegripa den dagliga dödligheten och den kumulativa dagliga dödligheten, beräknade av ägaren eller djurhållaren, samt vilken hybrid eller ras kycklingarna tillhör.

1.2

Under överinseende av den officiella veterinären skall dessa uppgifter liksom antalet vid ankomsten döda kycklingar registreras, med uppgift om anläggning och stall inom anläggningen. Det skall kontrolleras huruvida uppgifterna och den kumulativa dagliga dödligheten är trovärdiga med hänsyn till antalet slaktade kycklingar och antalet vid ankomsten till slakteriet döda kycklingar.

2.   Inspektion efter slakt

I samband med de kontroller som utförs enligt förordning (EG) nr 854/2004 skall den officiella veterinären utvärdera resultaten av inspektionen efter slakt för att identifiera andra möjliga tecken på dåligt välbefinnande, t.ex. onormala nivåer av kontaktdermatit, parasiter och systemiska sjukdomar på anläggningen eller i stallenheten på ursprungsanläggningen.

3.   Meddelande av resultaten

Om dödligheten enligt punkt 1 eller resultaten av inspektionen efter slakt enligt punkt 2 tyder på brister i djurskyddet skall den officiella veterinären vidarebefordra uppgifterna till ägaren eller djurhållaren samt till den behöriga myndigheten. Ägaren eller djurhållaren samt den behöriga myndigheten skall vidta lämpliga åtgärder.


BILAGA IV

UTBILDNING

Den utbildning som avses i artikel 4.2 skall minst omfatta gemenskapslagstiftningen om skyddet av kycklingar och i synnerhet följande:

a)

Bilagorna I och II.

b)

Fysiologi, särskilt vätske- och foderbehov, djurens beteende och begreppet stress.

c)

De praktiska aspekterna av varsam hantering av kycklingar samt infångning, lastning och transport.

d)

Akutvård av kycklingar, nödslakt och avlivning.

e)

Förebyggande smittskyddsåtgärder.


BILAGA V

KRITERIER FÖR ANVÄNDNING AV ÖKAD BELÄGGNINGSGRAD

(enligt artikel 3.5)

1.   Kriterier

a)

Den kontroll av anläggningen som genomförts av den behöriga myndigheten inom de senaste två åren har inte visat några brister när det gäller kraven i detta direktiv.

b)

Ägarens eller djurhållarens kontroll av anläggningen genomförs med tillämpning av de riktlinjer för goda djurhållningsrutiner som avses i artikel 8.

c)

Hos minst sju flockar i ett stall som kontrollerats efter varandra har den kumulativa dagliga dödligheten varit lägre än 1 % + 0,06 % multiplicerat med flockens slaktålder räknat i dagar.

Om den behöriga myndigheten inte genomfört någon kontroll av anläggningen inom de senaste två åren, måste minst en kontroll genomföras för att kontrollera om kravet enligt led a har uppfyllts.

2.   Exceptionella omständigheter

Med avvikelse från vad som sägs i punkt 1 c kan den behöriga myndigheten besluta att öka beläggningsgraden när ägaren eller djurhållaren har lämnat en godtagbar förklaring till den exceptionella, högre kumulativa dagliga dödligheten eller har visat att orsakerna ligger utanför hans kontroll.


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Rådet

12.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 182/29


RÅDETS BESLUT

av den 10 juli 2007

om att bemyndiga Österrike att ingå ett avtal med Schweiz som innehåller bestämmelser som avviker från artikel 2.1 d i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

(2007/485/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (1), särskilt artikel 396,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 396.1 i direktiv 2006/112/EG får rådet enhälligt på kommissionens förslag bemyndiga en medlemsstat att ingå ett avtal med ett tredjeland som kan innehålla avvikelser från det direktivet.

(2)

Genom en skrivelse som registrerades hos kommissionens generalsekretariat den 13 september 2005 begärde Österrike bemyndigande att ingå ett avtal med Schweiz vad gäller ett kraftverk över floden Inn beläget på gränsen mellan Prutz (Österrike) och Tschlin (Schweiz).

(3)

I enlighet med artikel 396.2 i direktiv 2006/112/EG underrättade kommissionen övriga medlemsstater om Österrikes begäran genom en skrivelse av den 1 mars 2007. Genom en skrivelse av den 6 mars 2007 underrättade kommissionen Österrike om att den hade alla uppgifter som den ansåg sig behöva för att kunna behandla ansökan.

(4)

Avtalet kommer att innehålla bestämmelser om mervärdesskatt (moms) som avviker från artikel 2.1 d i direktiv 2006/112/EG vad gäller varor som importeras till Österrike för det gränsöverskridande kraftverket. Denna import av varor från Schweiz till Österrike som genomförs av beskattningsbara personer med fullständig avdragsrätt kommer att undantas från moms i utbyte mot ett liknande arrangemang från Schweiz sida för varor som importeras från Österrike till Schweiz.

(5)

Avvikelsen kommer därför inte att få några negativa effekter på Europeiska gemenskapens egna medel som härrör från moms.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Österrike bemyndigas härmed att ingå ett avtal med Schweiz som innehåller bestämmelser som avviker från direktiv 2006/112/EG och som omfattar uppförande, underhåll, modernisering och drift av ett kraftverk över floden Inn beläget på gränsen mellan Prutz (Österrike) och Tschlin (Schweiz).

De avvikande momsbestämmelserna beträffande avtalet anges i artikel 2.

Artikel 2

Genom avvikelse från artikel 2.1 d i direktiv 2006/112/EG skall varor som importeras av beskattningsbara personer med fullständig avdragsrätt inte vara belagda med moms under förutsättning att de används för uppförande, underhåll, modernisering och drift av det kraftverk som avses i artikel 1.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Republiken Österrike.

Utfärdat i Bryssel den 10 juli 2007.

På rådets vägnar

F. TEIXEIRA DOS SANTOS

Ordförande


(1)  EUT L 347, 11.12.2006, s. 1. Direktivet ändrat genom direktiv 2006/138/EG (EUT L 384, 29.12.2006, s. 92).


Kommissionen

12.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 182/31


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 20 december 2006

om ett förfarande enligt artikel 65 i fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen

(Ärende COMP/F/39.234 – Legeringspåslag – förnyat antagande av beslut)

[delgivet med nr K(2006) 6765]

(Endast den tyska texten är giltig)

(2007/486/EG)

Den 20 december 2006 antog kommissionen ett beslut om ett förfarande enligt artikel 65 i EKSG-fördraget. I enlighet med artikel 30 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 (1) offentliggör kommissionen härmed med beaktande av den berörda partens berättigade intresse av att skydda sina affärshemligheter företagets namn och huvuddragen i beslutet, inbegripet den påföljd som ålagts. Den fullständiga texten till beslutet på det giltiga språket, med undantag av de avsnitt beträffande vilka företaget har berättigade anspråk på förtrolig behandling, finns på GD Konkurrens webbplats http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

ADRESSAT, REGELÖVERTRÄDARE OCH ÖVERTRÄDELSE

(1)

Beslutet riktar sig till företaget ThyssenKrupp Stainless AG (nedan kallat ”TKS”), men rör företaget Thyssen Stahl AG:s agerande (det företaget kallas nedan ”TS–AG”). TKS tog i en skrivelse till kommissionen av den 23 juli 1997 frivilligt på sig ansvaret för TS–AG:s agerande, åtminstone för åren 1993 och 1994.

(2)

TS–AG medverkade från och med den 16 december 1993 till och med den 31 december 1994, då företaget upphörde att vara ekonomiskt verksamt i sektorn för rostfritt stål, i en enda, fortlöpande överträdelse av artikel 65 i EKSG-fördraget, genom att reglera priserna för legeringsämnen som användes i sektorn för rostfritt stål i Västeuropa.

FÖRFARANDE

(3)

Beslutet rör ett förnyat antagande av kommissionens beslut 98/247/EKSG (2). Det beslutet ogiltigförklarades till viss del av gemenskapens domstolar (3), av förfaranderelaterade skäl. Domstolarna fastställde att kommissionen år 1998 hade ålagt TKS böter för TS–AG:s agerande utan att först ha givit TKS möjlighet att yttra sig över TS–AG:s agerande. Detta utgjorde en kränkning av TKS rätt att yttra sig.

(4)

Den 24 april 2006 skickade kommissionen ett meddelande om invändningar till TKS, i syfte att rätta till det förfaranderelaterade fel som domstolarna påtalat.

KARTELLENS VERKSAMHET

(5)

Legeringspåslaget var en priskomponent som beräknades på grundval av priserna på legeringsämnena och lades till grundpriset för rostfritt stål. Kostnaden för de legeringsämnen som användes av tillverkarna av rostfritt stål (nickel, krom och molybden) utgjorde en mycket stor del av de totala tillverkningskostnaderna. Priserna på legeringsämnena i fråga var mycket instabila.

(6)

Priserna på legeringsämnen och rostfritt stål föll kraftigt under 2003. I samband med att priserna på nickel började stiga i september 1993 minskade tillverkarnas vinster betydligt. I syfte att avhjälpa detta problem kom tillverkarna av platta produkter av rostfritt stål överens om att hålla ett möte i Madrid den 16 december 1993. Efter detta möte var tillverkarna i kontakt med varandra ett flertal gånger för att diskutera hur legeringspåslaget skulle beräknas och tillämpas.

(7)

Kommissionen fastställde i sitt beslut från 1998 att TS–AG och andra företag på ett samordnat sätt hade ändrat och tillämpat de referensvärden som användes för att beräkna legeringspåslaget: syftet med och resultatet av detta förfarande var att begränsa och snedvrida konkurrensen inom den gemensamma marknaden.

TILLÄMPNING AV EKSG-FÖRDRAGET

(8)

Kommissionen anser att de materiella reglerna i EKSG-fördraget måste tillämpas på överträdelsen (kartellen), eftersom detta fördrag var i kraft under perioden för överträdelsen (1993 och 1994). Det fanns inget som talade för tillämpning av principen om ”den lindrigaste lagen” (lex mitior).

TKS ANSVAR FÖR TS–AG:S AGERANDE

(9)

Kommissionen håller i det nya beslutet TKS ansvarigt för TS–AG:s agerande, med anledning av TKS förklaring i företagets skrivelse av den 23 juli 1997, och klargör i beslutet att detta inte åberopar sig på begreppet rättslig succession eller begreppet ekonomisk succession.

(10)

Förklaringen från 1997 ifrågasattes inte i EG-domstolens dom, och en sådan förklaring kan inte heller anses vara oförenlig med allmänna rättsprinciper eller kommissionens beslutspraxis.

PRESKRIPTIONSTID

(11)

I det nya beslutet dras slutsatsen att preskriptionstiden inte har löpt ut, eftersom denna tid upphörde att löpa under domstolsförfarandena.

BÖTER

Grundbelopp

Överträdelsens vikt

(12)

I syfte att trygga att adressaterna för beslut 98/247/EKSG behandlas lika ansågs överträdelsen såsom allvarlig (grundbelopp 4 miljoner euro).

Överträdelsens varaktighet

(13)

Grundbeloppet höjdes med 10 % med anledning av att överträdelsen pågick under mer än ett år (från och med den 16 december 1993 till och med den 31 december 1994).

Förmildrande omständigheter

(14)

I överensstämmelse med beslut 98/247/EKSG sänktes det belopp som följer av punkten ovan med 10 % på grund av att den ekonomiska situationen i sektorn var mycket svår.

Tillämpning av 1996 års meddelande om förmånlig behandling

(15)

Genom tillämpning av 1996 års meddelande om befrielse från eller nedsättning av böter i kartellärenden och mot bakgrund av förstainstansrättens dom (4) sänktes det belopp som följer av punkten ovan med 20 %, eftersom TKS hjälpte kommissionen att fastställa de faktiska omständigheterna i ärendet. Böterna uppgick därmed till 3 168 000 euro.


(1)  EUT L 1, 4.1.2003, s. 1.

(2)  Beslut i ärende IV/35.814 – Legeringspåslag (se EGT L 100, 1.4.1998, s. 55).

(3)  Se förstainstansrättens dom av den 13 december 2001 i de förenade målen T-45/98 och T-47/98, Krupp Thyssen Stainless GmbH och Acciai speciali Terni SpA mot kommissionen, rättsfallssamling 2001, s. II-03757, och domstolens dom av den 14 juli 2005 i de förenade målen C-65/02 P och C-73/02 P, ThyssenKrupp Stainless GmbH och ThyssenKrupp Acciai speciali Terni SpA mot kommissionen, rättsfallssamling 2005, s. I-06773.

(4)  Se punkt 281 i förstainstansrättens dom av den 13 december 2001 i de förenade målen T-45/98 och T-47/98, Krupp Thyssen Stainless GmbH och Acciai speciali Terni SpA mot kommissionen, rättsfallssamling 2001, s. II-03757.


12.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 182/33


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 6 juli 2007

om tilldelning av ytterligare dagar till sjöss till Förenade kungariket inom ICES-sektion VIIe

[delgivet med nr K(2007) 3212]

(Endast den engelska texten är giltig)

(2007/487/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 41/2007 av den 21 december 2006 om fastställande för år 2007 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (1), särskilt punkt 9 i dess bilaga IIC,

med beaktande av Förenade kungarikets begäran, och

av följande skäl:

(1)

I punkt 7 i bilaga IIC till förordning (EG) nr 41/2007 anges det största antalet dagar till sjöss (192) som gemenskapsfartyg med en total längd på 10 meter eller mer, som ombord medför bomtrålar med en maskstorlek på 80 mm eller större, eller fasta nät, inklusive drivgarn, grimgarn och snärjgarn, med en maskstorlek mindre än 220 mm, får vistas i ICES-sektion VIIe under perioden 1 februari 2007–31 januari 2008.

(2)

Enligt punkt 9 i samma bilaga får kommissionen bevilja ett antal ytterligare dagar till sjöss då ett fartyg får vistas inom detta område när det medför sådana bomtrålar eller fasta nät ombord. Utgångspunkten för detta är definitivt upphörande av fiskeverksamhet som har skett sedan den 1 januari 2004.

(3)

Förenade kungariket har lämnat uppgifter som visar att de fartyg som har upphört med sin verksamhet efter den 1 januari 2004 innebär en minskning av fiskeansträngningen med 5,24 % jämfört med 2003, taget som referensperiod för fartyg som vistas i området och ombord medför bomtrålar med en maskstorlek på 80 mm eller större.

(4)

Mot bakgrund av de inlämnade uppgifterna och den beräkningsmetod som anges i punkt 9.1 i bilaga IIC bör ytterligare tio dagar till sjöss tilldelas Förenade kungariket för perioden 1 februari 2007–31 januari 2008 för fartyg som medför sådana bomtrålar ombord.

(5)

Av tydlighetsskäl återspeglar detta beslut det totala antalet ytterligare dagar som tilldelas Förenade kungariket och tar alltså hänsyn till de ytterligare tolv dagar till sjöss som tidigare har beviljats Förenade kungariket genom kommissionens beslut 2006/461/EG av den 26 juni 2006 om tilldelning av ytterligare fiskedagar till Förenade kungariket inom ICES-sektion VIIe (2), eftersom dessa ytterligare dagar fortfarande är tilldelade 2007.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det största antal dagar ett fiskefartyg som för Förenade kungarikets flagg och ombord medför bomtrålar med en maskstorlek på 80 mm eller större får vistas inom ICES-sektion VIIe, i enlighet med tabell I i bilaga IIC till förordning (EG) nr 41/2007, skall ändras till 214 dagar per år.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

Utfärdat i Bryssel den 6 juli 2007.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 15, 20.1.2007, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 643/2007 (EUT L 151, 13.6.2007, s. 1).

(2)  EUT L 180, 4.7.2006, s. 25.


12.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 182/34


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 11 juli 2007

om beviljande av undantag för Italien enligt rådets förordning 92/119/EEG för transport av slaktsvin på offentliga och privata vägar till ett slakteri inom skyddszoner i Cremona

[delgivet med nr K(2007) 3314]

(Endast den italienska texten är giltig)

(2007/488/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 92/119/EEG av den 17 december 1992 om införande av allmänna gemenskapsåtgärder för bekämpning av vissa djursjukdomar och särskilda åtgärder mot vesikulär svinsjuka (1), särskilt artikel 7.2 d i bilaga II, och

av följande skäl:

(1)

Den 7 och 15 maj 2007 upprättade den behöriga myndigheten i Italien skyddszoner omkring områden där utbrott av vesikulär svinsjuka förekommit i kommunerna Salvirola och Fiesco i provinsen Cremona, i enlighet med artikel 10 i direktiv 92/119/EEG. Den 14 juni 2007 upprättades en skyddszon omkring det område där ett utbrott av vesikulär svinsjuka förekommit i kommunen Offanengo i provinsen Cremona. Skyddszonerna överlappar delvis varandra.

(2)

Därför har flyttning och transport av svin på allmänna och privata väg förbjudits inom skyddszonerna.

(3)

Italien har dock lämnat in två ansökningar om undantag från förbudet för transport av slaktsvin som kommer från områden utanför skyddszonerna på allmänna och privata vägar inom skyddszonerna, för att transportera dessa svin till slakterier inom skyddszonerna.

(4)

Det är lämpligt att föreskriva två sådana undantag, under förutsättning att Italien vidtar strikta förebyggande åtgärder och kontrollåtgärder som garanterar att det inte finns någon risk för att sjukdomen sprids.

(5)

Kommissionens beslut 2007/123/EG av den 20 februari 2007 antogs för att medge ett liknande undantag för ett slakteri inom skyddszonen omkring det område där ett utbrott av vesikulär svinsjuka förekommit i kommunen Romano di Lombardia i provinsen Bergamo i Italien. De bestämmelser som föreskrevs för den skyddszonen tillämpas inte längre. Beslut 2007/123/EG bör därför upphöra att gälla.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Italien får tillåta transport av slaktsvin som kommer från områden utanför den skyddszon som upprättades den 7 och 15 maj 2007 omkring området där utbrott av vesikulär svinsjuka förekommit i kommunerna Salvirola och Fiesco och den skyddszon som upprättades den 14 juni 2007 omkring området där ett utbrott av vesikulär svinsjuka förekommit i kommunen Offanengo (nedan kallade ”svinen”) på allmänna och privata vägar inom skyddszonerna till slakterierna ”2037 M/S” och ”523 M” (nedan kallat ”slakteriet”), under förutsättning att villkoren i artikel 2 uppfylls.

Artikel 2

Följande villkor gäller för de undantag som föreskrivs i artikel 1:

a)

Den officiella veterinär som ansvarar för ursprungsanläggningen skall senast 24 timmar före avsändningen av svinen anmäla detta till den officiella veterinär som ansvarar för slakteriet.

b)

Svinen skall transporteras till slakteriet via en korridor. Italien skall i förväg lämna närmare uppgifter om korridoren.

c)

Fordon som transporterar svinen skall plomberas av de behöriga myndigheterna före eller vid gränsen till korridoren; när fordonet plomberas skall den behöriga myndigheten registrera fordonets registreringsnummer och antalet svin som transporteras på fordonet.

d)

Vid ankomsten till slakteriet skall den behöriga myndigheten

i)

kontrollera och avlägsna fordonets plombering,

ii)

närvara då svinen lastas av från fordonet,

iii)

registrera fordonets registreringsnummer och antalet svin som transporterats på fordonet.

e)

Varje fordon som transporterar svin till slakteriet skall rengöras och desinficeras omedelbart efter avlastning, under officiell överinsyn och enligt den behöriga myndighetens anvisningar, innan det lämnar slakteriet.

Artikel 3

Beslut 2007/123/EG skall upphöra att gälla.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till Republiken Italien.

Utfärdat i Bryssel den 11 juli 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 62, 15.3.1993, s. 69. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2007/10/EG(EUT L 63, 1.3.2007, s. 24).


12.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 182/36


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 11 juli 2007

om fastställande av finansiellt stöd från gemenskapen till utgifter i samband med nödåtgärder för att bekämpa Newcastlesjuka i Danmark 2005

[delgivet med nr K(2007) 3315]

(Endast den danska texten är giltig)

(2007/489/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 om utgifter inom veterinärområdet (1), särskilt artiklarna 3.3 och 4.2, och

av följande skäl:

(1)

Utbrott av Newcastlesjuka kunde konstateras i Danmark under 2005. Denna sjukdom utgjorde ett allvarligt hot mot djurbesättningarna i gemenskapen.

(2)

För att förhindra att sjukdomen sprids och bidra till att den utrotas så snabbt som möjligt bör gemenskapen bidra finansiellt till de av medlemsstatens utgifter som berättigar till stöd och som beror på nödåtgärder för att bekämpa sjukdomen, enligt vad som anges i beslut 90/424/EEG.

(3)

Genom kommissionens beslut 2006/579/EG av den 24 augusti 2006 om finansiellt stöd från gemenskapen för utrotning av Newcastlesjuka i Danmark 2005 (2) beviljades finansiellt stöd från gemenskapen som motsvarar 50 % av de utgifter som berättigar till finansiellt stöd från gemenskapen för åtgärder som vidtagits för att bekämpa utbrottet.

(4)

Enligt det beslutet bör gemenskapens finansiella stöd utbetalas på grundval av Danmarks begäran av den 23 oktober 2006 och de verifikationer som anges i artikel 7 i kommissionens förordning (EG) nr 349/2005 av den 28 februari 2005 om villkor för gemenskapsbidrag för nödåtgärder och bekämpning av vissa djursjukdomar som avses i rådets beslut 90/424/EEG (3).

(5)

Mot denna bakgrund bör det sammanlagda belopp som gemenskapen bidrar med till utgifterna i samband med utrotningen av Newcastlesjuka i Danmark under 2005 nu fastställas.

(6)

Av resultaten av de kontroller kommissionen har utfört enligt gemenskapens veterinärbestämmelser och de villkor som gäller för beviljande av gemenskapsstöd framgår det att totalsumman av de utgifter som redovisats inte kan anses berättiga till finansiellt stöd från gemenskapen.

(7)

Den 8 mars 2007 informerades Danmark skriftligen om kommissionens iakttagelser, metod för beräkning av stödberättigande utgifter och slutsatser.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det sammanlagda finansiella stödet från gemenskapen för utgifter i samband med utrotningen av Newcastlesjuka i Danmark 2005 fastställs härmed på grundval av beslut 2006/579/EG till 219 385,67 euro.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Kungariket Danmark.

Utfärdat i Bryssel den 11 juli 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 19. Beslutet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUT L 232, 25.8.2006, s. 40.

(3)  EUT L 55, 1.3.2005, s. 12.


AVTAL

Rådet

12.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 182/37


Information om dag för ikraftträdande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala regering, å andra sidan (1)

Europeiska gemenskapen och Grönlands lokala regering meddelade den 28 juni 2007 respektive den 2 juli 2007 varandra att deras antagandeförfaranden har slutförts.

Enligt artikel 16 i avtalet trädde det följaktligen i kraft den 2 juli 2007.


(1)  EUT L 172, 30.6.2007, s. 4.