ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 180

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
10 juli 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 803/2007 av den 9 juli 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 804/2007 av den 9 juli 2007 om förbud mot fiske efter torsk i Östersjön (delområden 25-32, gemenskapens vatten) med fartyg som seglar under polsk flagg

3

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2007/475/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 25 juni 2007 om förenlighet med gemenskapsrätten när det gäller åtgärder som vidtagits av Italien i enlighet med artikel 3a.1 i rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television

5

 

 

2007/476/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 25 juni 2007 om förenlighet med gemenskapsrätten när det gäller åtgärder som vidtagits av Tyskland i enlighet med artikel 3a.1 i rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television

8

 

 

2007/477/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 25 juni 2007 om förenlighet med gemenskapsrätten när det gäller åtgärder som vidtagits av Österrike i enlighet med artikel 3a.1 i rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television

11

 

 

2007/478/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 25 juni 2007 om förenlighet med gemenskapsrätten när det gäller åtgärder som vidtagits av Irland i enlighet med artikel 3a.1 i rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television

17

 

 

2007/479/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 25 juni 2007 om förenlighet med gemenskapsrätten när det gäller åtgärder som vidtagits av Belgien i enlighet med artikel 3a.1 i rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television

24

 

 

2007/480/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 25 juni 2007 om förenlighet med gemenskapsrätten när det gäller åtgärder som vidtagits av Frankrike i enlighet med artikel 3a.1 i rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television

33

 

 

2007/481/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 25 juni 2007 om förenlighet med gemenskapsrätten när det gäller åtgärder som vidtagits av Finland i enlighet med artikel 3a.1 i rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television

38

 

 

2007/482/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 9 juli 2007 om tillämpningen av rådets direktiv 72/166/EEG om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs [delgivet med nr K(2007) 3291]  ( 1 )

42

 

 

2007/483/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 9 juli 2007 om ändring av beslut 2006/415/EG vad gäller vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N1 hos fjäderfä i Tyskland [delgivet med nr K(2007) 3413]  ( 1 )

43

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets förordning (EG) nr 423/2007 av den 19 april 2007 om restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 103 av den 20.4.2007)

45

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets rekommendation 2006/952/EG av den 20 december 2006 om skyddet av minderåriga och människans värdighet och om rätten till genmäle med avseende på konkurrenskraften hos den europeiska industrin för audiovisuella tjänster och nätverksbaserade informationstjänster

67

 

 

 

*

Meddelande till läsarna (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

FÖRORDNINGAR

10.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 180/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 803/2007

av den 9 juli 2007

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 10 juli 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 juli 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 756/2007 (EUT L 172, 30.6.2007, s. 41).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 9 juli 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

MA

36,7

MK

48,1

TR

90,9

XS

23,6

ZZ

49,8

0707 00 05

JO

151,2

TR

113,1

ZZ

132,2

0709 90 70

IL

42,1

TR

93,7

ZZ

67,9

0805 50 10

AR

65,9

UY

62,2

ZA

58,7

ZZ

62,3

0808 10 80

AR

87,8

BR

83,3

CL

98,1

CN

98,6

NZ

102,3

US

116,7

UY

98,6

ZA

90,0

ZZ

96,9

0808 20 50

AR

76,9

CL

86,0

CN

59,8

NZ

99,0

ZA

104,2

ZZ

85,2

0809 10 00

TR

200,2

ZZ

200,2

0809 20 95

TR

273,6

US

430,7

ZZ

352,2

0809 30 10, 0809 30 90

US

120,3

ZZ

120,3

0809 40 05

IL

150,7

ZZ

150,7


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


10.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 180/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 804/2007

av den 9 juli 2007

om förbud mot fiske efter torsk i Östersjön (delområden 25-32, gemenskapens vatten) med fartyg som seglar under polsk flagg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 26.4,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (2), särskilt artikel 21.3, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 1941/2006 av den 11 december 2006 om fastställande för år 2007 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön (3) fastställs den mängd torsk som får fiskas i Östersjön under 2007 med fartyg som seglar under polsk flagg till 10 794 ton (delområden 25-32, gemenskapens vatten).

(2)

De uppgifter, som kommissionen har fått genom inspektioner som dess inspektörer utförde beträffande fångsterna av det beståndet, är inte förenliga med de uppgifter som Polen har skickat till kommissionen.

(3)

De uppgifter som kommissionen har tillgång till visar att fångsterna av det beståndet med polska fartyg är tre gånger högre än de mängder som Polen har angett. Därför anses de fiskemöjligheter för beståndet i fråga som Polen har tilldelats för 2007 vara uttömda.

(4)

Enligt artikel 21.2 i förordning (EEG) nr 2847/93 skall Polen, från den dag då dess fångstkvot för det berörda beståndet anses vara uttömd, tills vidare förbjuda fiske efter detta bestånd samt förvaring ombord, omlastning och landning av fisk som fångats efter denna dag.

(5)

Eftersom Polen inte har vidtagit några lämpliga åtgärder är det nödvändigt att kommissionen på eget initiativ fastställer den tidpunkt då de fångster som görs av fartyg som seglar under polsk flagg i Östersjön (delområden 25-32, gemenskapens vatten) anses ha uttömt Polens kvot och att den omedelbart förbjuder fiske efter det aktuella beståndet från och med den dagen. Det är också nödvändigt att förbjuda förvaring ombord, omlastning och landning av fisk ur det beståndet som efter ovannämnda dag fångats av fartyg som seglar under polsk flagg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uttömd kvot

Fångster av torsk i Östersjön (delområden 25-32, gemenskapens vatten) med fartyg som seglar under polsk flagg anses ha uttömt den del av kvoten som har tilldelats Polen för 2007 från och med den dag då den här förordningen träder i kraft.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter torsk i Östersjön (delområden 25-32, gemenskapens vatten) med fartyg som seglar under polsk flagg skall vara förbjudet från och med den dag då den här förordningen träder i kraft till och med den 31 december 2007. Det skall också vara förbjudet att förvara ombord, omlasta eller landa fångster av detta bestånd som görs av dessa fartyg under den perioden.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 juli 2007.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1967/2006 (EUT L 409, 30.12.2006, s. 11. Rättad i EUT L 36, 8.2.2007, s. 6).

(3)  EUT L 367, 22.12.2006, s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 609/2007 (EUT L 141, 2.6.2007, s. 33).


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Kommissionen

10.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 180/5


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 25 juni 2007

om förenlighet med gemenskapsrätten när det gäller åtgärder som vidtagits av Italien i enlighet med artikel 3a.1 i rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television

(2007/475/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television (1), särskilt artikel 3a.2,

med beaktande av yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 23a i direktiv 89/552/EEG, och

av följande skäl:

(1)

Genom en skrivelse av den 10 maj 1999 anmälde Italien till kommissionen åtgärder som vidtagits den 9 mars 1999 i enlighet med artikel 3a.1 i direktiv 89/552/EEG.

(2)

Inom tre månader efter anmälan kontrollerade kommissionen åtgärdernas förenlighet med gemenskapsrätten, framför allt med avseende på åtgärdernas proportionalitet och insynen i det nationella samrådsförfarandet.

(3)

Vid sin granskning beaktade kommissionen tillgängliga uppgifter om den italienska mediestrukturen.

(4)

Förteckningen över evenemang av särskild vikt för samhället i anmälan av de italienska åtgärderna hade upprättats på ett klart och öppet sätt.

(5)

Kommissionen anser att de evenemang som förtecknas i anmälan av de italienska åtgärderna uppfyller åtminstone två av följande kriterier, vilka anses vara tillförlitliga indikatorer på evenemangs vikt för samhället: i) De är av särskilt allmänt intresse i medlemsstaten och inte endast av betydelse för dem som normalt sett följer den aktuella sporten eller aktiviteten. ii) De har en allmänt erkänd specifik kulturell betydelse för befolkningen i medlemsstaten, framför allt som katalysator för den kulturella identiteten. iii) Landslaget deltar i det aktuella evenemanget i samband med en tävling eller turnering av internationell vikt. iv) Evenemanget har av tradition sänts i fri TV och haft stor TV-publik.

(6)

Flera evenemang som förtecknas i anmälan av de italienska åtgärderna, bland annat de olympiska sommar- och vinterspelen, det italienska landslagets matcher i fotbolls-VM och fotbolls-EM, liksom finalen i dessa turneringar, ingår i den kategori av evenemang som av tradition ansetts vara av särskild vikt för samhället och som uttryckligen nämns i skäl 18 i direktiv 97/36/EG. Dessa evenemang är av särskilt allmänt intresse i Italien, eftersom de är särskilt populära hos allmänheten och inte bara hos dem som i normala fall följer sportevenemang. Med tanke på det stora bidrag de ger till förståelsen mellan människor och sportens betydelse för det italienska samhället i stort och för nationalkänslan, har de dessutom en allmänt erkänd specifik kulturell betydelse för den italienska befolkningen, eftersom de ger tillfälle för italienska toppidrottare att nå framgångar i dessa viktigaste internationella tävlingar.

(7)

Med tanke på fotbollens betydelse för det italienska samhället i stort och för nationalkänslan, är de andra angivna fotbollsevenemangen av särskilt allmänt intresse i Italien och har de en allmänt erkänd specifik kulturell betydelse för den italienska befolkningen, eftersom de ger tillfälle för italienska lag att nå framgångar i fotbollsmatcher på högsta på nivå som uppmärksammas internationellt.

(8)

Giro d’Italia är av särskilt allmänt intresse i Italien och har en allmänt erkänd specifik kulturell betydelse som katalysator för den nationella kulturella identiteten, inte bara på grund av sin betydelse som ett sportevenemang på hög nivå, utan även eftersom tävlingen innebär att reklam kan göras för Italien som land.

(9)

Det särskilda allmänna intresset i Italien för Italiens Grand Prix i Formel 1 och dess allmänt erkända specifika kulturella betydelse för den italienska befolkningen beror på de stora framgångarna för italienska bilar i Formel 1-loppen.

(10)

Den italienska musikfestivalen i San Remo är av särskilt allmänt intresse i Italien och har en allmänt erkänd specifik kulturell betydelse för den italienska kulturella identiteten som ett populärkulturevenemang som ingår i den italienska kulturella traditionen.

(11)

De italienska åtgärderna framstår som tillräckligt proportionella för att kunna motivera ett undantag från den i EG-fördraget grundläggande principen om frihet att tillhandahålla tjänster, på grundval av dominerande orsaker i allmänhetens intresse att säkerställa tillgång för så många som möjligt till sändningar av evenemang av särskild vikt för samhället.

(12)

De italienska åtgärderna är förenliga med EG:s konkurrensregler eftersom definitionen av kvalificerade programföretag för sändning av de förtecknade evenemangen bygger på objektiva kriterier som lämnar utrymme för faktisk och möjlig konkurrens i samband med förvärvandet av sändningsrättigheterna för dessa evenemang. Dessutom är antalet evenemang i förteckningen inte så stort att konkurrensen snedvrids i senare led på marknaderna för fri TV och betal-TV.

(13)

Efter det att kommissionen meddelat de italienska åtgärderna till de övriga medlemsstaterna och samråd genomförts med den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 23a i direktiv 89/552/EEG informerade generaldirektören för GD Utbildning och kultur, genom en skrivelse av den 5 juli 1999, Italien om att Europeiska kommissionen inte hade för avsikt att invända mot de anmälda åtgärderna.

(14)

Den 7 september 1999 anmäldes en ändring av de italienska åtgärderna till kommissionen. Ändringen föranledde inte några ändringar av evenemangen i förteckningen.

(15)

De italienska åtgärderna offentliggjordes i C-serien av Europeiska gemenskapernas officiella tidning  (2) i enlighet med artikel 3a.2 i direktiv 89/552/EEG. Rättelsen av den texten offentliggjordes sedan i C-serien av Europeiska gemenskapernas officiella tidning  (3).

(16)

Det följer av förstainstansrättens dom i mål T-33/01, Infront WM AG mot Europeiska kommissionen, att förklaringen att de åtgärder som vidtagits i enlighet med artikel 3a.1 i direktiv 89/552/EEG är förenliga med gemenskapsrätten utgör ett beslut i den mening som avses i artikel 249 i EG-fördraget och som därför måste antas av kommissionen. Det måste därför genom det här beslutet fastställas att de åtgärder som Italien anmält är förenliga med gemenskapsrätten. Åtgärderna, såsom de anges i bilagan till det här beslutet, bör offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med artikel 3a.2 i direktiv 89/552/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De åtgärder i enlighet med artikel 3a.1 i direktiv 89/552/EEG som Italien anmälde till kommissionen den 10 maj 1999 och som offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 277 av den 30 september 1999 (rättelse i Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 208 av den 26 juli 2001) är förenliga med gemenskapsrätten.

Artikel 2

Åtgärderna, såsom de anges i bilagan till det här beslutet, skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med artikel 3a.2 i direktiv 89/552/EEG.

Utfärdat i Bryssel den 25 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Viviane REDING

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 298, 17.10.1989, s. 23. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 97/36/EG (EGT L 202, 30.7.1997, s. 60).

(2)  EGT C 277, 30.9.1999, s. 3.

(3)  EGT C 208, 26.7.2001, s. 27.


BILAGA

Offentliggörande i enlighet med artikel 3a.2 i rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television

Åtgärder som Italien vidtagit och som skall offentliggöras i enlighet med artikel 3a.2 i direktiv 89/552/EEG anges i följande utdrag ur italienska kommunikationsmyndighetens beslut nr 8/1999, vilket antogs den 9 mars 1999, ändrat genom beslut nr 172/1999 av den 28 juli 1999:

”Artikel 1

1.   Detta beslut avser TV-sändningar av evenemang som anses vara av särskild vikt för samhället.

2.   Med “evenemang av särskild vikt för samhället” avses ett evenemang som kan, men inte måste, vara ett idrottsevenemang och som uppfyller minst två av följande fyra kriterier:

a)

Evenemanget och resultaten från evenemanget skall vara av särskilt och allmänt intresse i Italien och intressera personer som inte vanligtvis skulle följa den här typen av evenemang på TV.

b)

Evenemanget skall vara välkänt av allmänheten, vara av särskild kulturell betydelse och stärka Italiens kulturella identitet.

c)

Evenemanget skall inbegripa ett landslag som tävlar i en särskild idrottsgren i en internationell tävling.

d)

Evenemanget skall av tradition ha sänts i fri TV och haft höga tittarsiffror i Italien.

Artikel 2

1.   Myndigheten har utarbetat följande förteckning över evenemang som anses vara av särskild vikt för samhället och som enligt italiensk lag inte får sändas exklusivt och krypterat. Syftet är att göra det möjligt för en väsentlig del (mer än 90 %) av den italienska allmänheten att följa dem i fri TV utan att ådra sig ytterligare kostnader för att förvärva teknisk utrustning:

a)

De olympiska sommar- och vinterspelen.

b)

Finalen i fotbolls-VM och det italienska fotbollslandslagets matcher.

c)

Finalen i fotbolls-EM och det italienska fotbollslandslagets matcher.

d)

Det italienska fotbollslandslagets hemma- och bortamatcher i officiella mästerskap.

e)

Finalen och semifinalerna i Champions League och Uefa-cupen om ett italienskt lag deltar.

f)

Cykelloppet Giro d'Italia.

g)

Italiens Grand Prix i Formel 1.

h)

Den italienska musikfestivalen i San Remo.

2.   Evenemangen i punkterna 1 b och 1 c ovan skall direktsändas i sin helhet. För övriga evenemang gäller att programföretagen får välja formerna för den okrypterade sändningen.”


10.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 180/8


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 25 juni 2007

om förenlighet med gemenskapsrätten när det gäller åtgärder som vidtagits av Tyskland i enlighet med artikel 3a.1 i rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television

(2007/476/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/552/EEG av den 3 oktober 1989 om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television (1), särskilt artikel 3a.2,

med beaktande av yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 23a i direktiv 89/552/EEG, och

av följande skäl:

(1)

Genom en skrivelse av den 28 april 1999 anmälde Tyskland till kommissionen åtgärder som skulle vidtas i enlighet med artikel 3a.1 i direktiv 89/552/EEG.

(2)

Inom tre månader efter anmälan kontrollerade kommissionen åtgärdernas förenlighet med gemenskapsrätten, framför allt med avseende på åtgärdernas proportionalitet och insynen i det nationella samrådsförfarandet.

(3)

Vid sin granskning beaktade kommissionen tillgängliga uppgifter om den tyska mediestrukturen.

(4)

Förteckningen över evenemang av särskild vikt för samhället i anmälan av de tyska åtgärderna hade upprättats på ett klart och öppet sätt.

(5)

Kommissionen anser att de evenemang som förtecknas i anmälan av de tyska åtgärderna uppfyller åtminstone två av följande kriterier, vilka anses vara tillförlitliga indikatorer på evenemangs vikt för samhället: i) De är av särskilt allmänt intresse i medlemsstaten och inte endast av betydelse för dem som normalt sett följer den aktuella sporten eller aktiviteten. ii) De har en allmänt erkänd specifik kulturell betydelse för befolkningen i medlemsstaten, framför allt som katalysator för den kulturella identiteten. iii) Landslaget deltar i det aktuella evenemanget i samband med en tävling eller turnering av internationell vikt. iv) Evenemanget har av tradition sänts i fri TV och haft stor TV-publik.

(6)

Flera evenemang som förtecknas i anmälan av de tyska åtgärderna, bland annat de olympiska sommar- och vinterspelen, det tyska landslagets alla matcher i fotbolls-EM och fotbolls-VM liksom öppningsmatchen, semifinalerna och finalen i dessa turneringar, ingår i den kategori av evenemang som av tradition ansetts vara av särskild vikt för samhället och som uttryckligen nämns i skäl 18 i direktiv 97/36/EG. Dessa evenemang är av särskilt allmänt intresse i Tyskland, eftersom de är särskilt populära bland allmänheten och inte bara bland dem som i normala fall följer sportevenemang.

(7)

Det faktum att särskild uppmärksamhet, inte bara i fackpressen, ägnas övriga evenemang i förteckningen, närmare bestämt semifinalerna och finalen i tyska fotbollscupen, det tyska fotbollslandslagets hemma- och bortamatcher, och finalen i europeiska fotbollsturneringar för klubblag (Champions League, Uefa-cupen) om ett tyskt klubblag deltar, visar att de är av särskilt allmänt intresse i Tyskland.

(8)

Med tanke på det stora bidrag de ger till förståelsen mellan människor och sportens betydelse för det tyska samhället i stort och för nationalkänslan, har evenemangen i förteckningen en allmänt erkänd specifik kulturell betydelse för den tyska befolkningen, eftersom de ger tyska toppidrottare tillfälle att nå framgångar i dessa viktigaste internationella tävlingar.

(9)

De tyska åtgärderna framstår som tillräckligt proportionella för att kunna motivera ett undantag från den i EG-fördraget grundläggande principen om frihet att tillhandahålla tjänster, på grundval av dominerande orsaker i allmänhetens intresse att säkerställa tillgång för så många som möjligt till sändningar av evenemang av särskild vikt för samhället.

(10)

De tyska åtgärderna är förenliga med EG:s konkurrensregler eftersom definitionen av kvalificerade programföretag för sändning av de förtecknade evenemangen bygger på objektiva kriterier som lämnar utrymme för faktisk och möjlig konkurrens i samband med förvärvandet av sändningsrättigheterna för dessa evenemang. Dessutom är antalet evenemang i förteckningen inte så stort att konkurrensen snedvrids i senare led på marknaderna för fri TV och betal-TV.

(11)

Efter det att kommissionen meddelat de tyska åtgärderna till de övriga medlemsstaterna och samråd genomförts med den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 23a i direktiv 89/552/EEG informerade generaldirektören för GD Utbildning och kultur, genom en skrivelse av den 2 juli 1999, Tyskland om att Europeiska kommissionen inte hade för avsikt att invända mot de anmälda åtgärderna.

(12)

De tyska åtgärderna trädde i kraft den 1 april 2000. Det slutgiltiga åtgärderna skiljde sig från de åtgärder som anmäldes 1999 genom att ett evenemang inte längre fanns med i förteckningen. Det rör sig om cupvinnarcupen och beror på att turneringen spelades sista gången 1998/1999.

(13)

Åtgärderna offentliggjordes i C-serien av Europeiska gemenskapernas officiella tidning  (2) i enlighet med artikel 3a.2 i direktiv 89/552/EEG.

(14)

Det följer av förstainstansrättens dom i mål T-33/01, Infront WM AG mot Europeiska kommissionen, att förklaringen att de åtgärder som vidtagits i enlighet med artikel 3a.1 i direktiv 89/552/EEG är förenliga med gemenskapsrätten utgör ett beslut i den mening som avses i artikel 249 i EG-fördraget och som därför måste antas av kommissionen. Det måste därför genom det här beslutet fastställas att de åtgärder som Tyskland anmält är förenliga med gemenskapsrätten. Åtgärderna, såsom de slutligen vidtagits av Tyskland och anges i bilagan till det här beslutet, bör offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med artikel 3a.2 i direktiv 89/552/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De åtgärder i enlighet med artikel 3a.1 i direktiv 89/552/EEG som Tyskland anmälde till kommissionen den 28 april 1999 och som offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 277 av den 29 september 2000 är förenliga med gemenskapsrätten.

Artikel 2

Åtgärderna, såsom de slutligen vidtagits av Tyskland och anges i bilagan till det här beslutet, skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med artikel 3a.2 i direktiv 89/552/EEG.

Utfärdat i Bryssel den 25 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Viviane REDING

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 298, 17.10.1989, s. 23. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 97/36/EG (EGT L 202, 30.7.1997, s. 60).

(2)  EGT C 277, 29.9.2000, s. 4.


BILAGA

Offentliggörande i enlighet med artikel 3a.2 i rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television

Åtgärder som Tyskland vidtagit och som skall offentliggöras i enlighet med artikel 3a.2 i direktiv 89/552/EEG anges i följande utdrag från artikel 5a i avtalet mellan förbundsstaten och delstaterna om TV- och radiosändningar, ändrat genom fjärde ändringsavtalet mellan förbundsstaten och delstaterna om TV- och radiosändningar:

”Artikel 5a

Sändning av viktiga evenemang

1.   I Förbundsrepubliken Tyskland får evenemang av särskild vikt för samhället (viktiga evenemang) sändas krypterat i betal-TV endast om programföretaget eller tredje part ser till att evenemanget, enligt lämpliga villkor, samtidigt sänds på en fri eller allmänt tillgänglig TV-kanal, eller med viss tidsförskjutning vid enskilda parallella evenemang. I det fall att parterna inte kan komma överens om lämpliga villkor skall de enligt paragraf 1025 ff i den tyska civilrättslagen (Zivilprozeßordnung) i god tid före evenemanget godta ett skiljedomsförfarande. Om parterna inte skulle godta ett skiljedomsförfarande av anledningar som måste motiveras av programföretaget eller den tredje parten, skall sändningen i enlighet med artikel 1 anses vara omöjlig att genomföra enligt lämpliga villkor. Endast kanaler som kan mottas av fler än två tredjedelar av samtliga hushåll skall anses vara allmänt tillgängliga kanaler.

2.   Följande räknas som viktiga evenemang:

1.

De olympiska sommar- och vinterspelen.

2.

Det tyska landslagets alla matcher i fotbolls-EM och fotbolls-VM samt öppningsmatchen, semifinalerna och finalen i dessa turneringar, oavsett om det tyska laget spelar eller inte.

3.

Semifinalerna och finalen i tyska fotbollscupen (’DFB-Vereinspokal’).

4.

Det tyska fotbollslandslagets hemmamatcher och bortamatcher.

5.

Finalen i europeiska fotbollsturneringar för klubblag (Champions League, UEFA-cupen) om ett tyskt klubblag deltar.

I det fall att viktiga evenemang består av flera olika evenemang, skall alla dessa olika evenemang anses vara viktiga evenemang. Inga evenemang får införas eller strykas i dessa bestämmelser utan att samtliga delstater har fattat beslut om dessa.”


10.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 180/11


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 25 juni 2007

om förenlighet med gemenskapsrätten när det gäller åtgärder som vidtagits av Österrike i enlighet med artikel 3a.1 i rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television

(2007/477/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television (1), särskilt artikel 3a.2,

med beaktande av yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 23a i direktiv 89/552/EEG, och

av följande skäl:

(1)

Genom en skrivelse av den 12 mars 2001 anmälde Österrike till kommissionen åtgärder som skulle vidtas i enlighet med artikel 3a.1 i direktiv 89/552/EEG.

(2)

Inom tre månader efter anmälan kontrollerade kommissionen åtgärdernas förenlighet med gemenskapsrätten, framför allt med avseende på åtgärdernas proportionalitet och insynen i det nationella samrådsförfarandet.

(3)

Vid sin granskning beaktade kommissionen tillgängliga uppgifter om det österrikiska medielandskapet.

(4)

Förteckningen över evenemang av särskild vikt för samhället i anmälan av de österrikiska åtgärderna hade upprättats på ett klart och öppet sätt, och ett omfattande samråd hade genomförts i Österrike.

(5)

Kommissionen anser att de evenemang som förtecknas i anmälan av de österrikiska åtgärderna uppfyller åtminstone två av följande kriterier, vilka anses vara tillförlitliga indikatorer på evenemangs vikt för samhället: i) De är av särskilt allmänt intresse i medlemsstaten och inte endast av betydelse för dem som normalt sett följer den aktuella sporten eller aktiviteten. ii) De har en allmänt erkänd specifik kulturell betydelse för befolkningen i medlemsstaten, framför allt som katalysator för den kulturella identiteten. iii) Landslaget deltar i det aktuella evenemanget i samband med en tävling eller turnering av internationell vikt. iv) Evenemanget har av tradition sänts i fri TV och haft stor TV-publik.

(6)

Ett antal evenemang som förtecknas i anmälan av de österrikiska åtgärderna, bland annat de olympiska sommar- och vinterspelen, de matcher i fotbolls-VM och fotbolls-EM som det österrikiska landslaget deltar i liksom öppningsmatcherna, semifinalerna och finalen i dessa turneringar (för herrar), ingår i den kategori av evenemang som av tradition ansetts vara av särskild vikt för samhället och som uttryckligen nämns i skäl 18 i direktiv 97/36/EG. Dessa evenemang är av särskilt allmänt intresse i Österrike, eftersom de är särskilt populära hos allmänheten och inte bara hos dem som i normala fall följer sportevenemang.

(7)

Finalen i den österrikiska fotbollscupen är av särskilt allmänt intresse i Österrike, eftersom fotboll är den mest populära sporten i medlemsstaten.

(8)

Internationella Skidförbundets (FIS) världsmästerskap i alpin skidsport respektive nordisk skidsport är av särskilt allmänt intresse i Österrike, eftersom skidåkning är en mycket populär sport som ingår i den allmänna idrottsutbildningen i medlemsstaten. Den specifika kulturella betydelse som dessa evenemang har som katalysator för den österrikiska kulturella identiteten beror på framgångarna för österrikiska deltagare i dessa tävlingar och på den betydelse som skidturismen har i Österrike.

(9)

Den nyårskonsert som ges av Wiens filharmoniska orkester har en specifik kulturell betydelse för den österrikiska kulturella identiteten med tanke på den extremt höga kvalitet som detta kulturevenemang håller och det faktum att det har en mycket stor publik i hela världen.

(10)

Operabalen i Wien är av särskilt allmänt intresse i Österrike som populärkulturellt evenemang och som symbol för balsäsongen som har en särskild betydelse i den österrikiska kulturella traditionen. Detta evenemangs stora bidrag till det världsrykte som Wiens operahus åtnjuter, eftersom världsberömda operasångare brukar delta, bekräftar att det har en specifik kulturell betydelse för Österrike.

(11)

Evenemangen i förteckningen har av tradition sänts i fri TV och haft stor TV-publik.

(12)

De österrikiska åtgärderna framstår som tillräckligt proportionella för att kunna motivera ett undantag från den i EG-fördraget grundläggande principen om frihet att tillhandahålla tjänster, på grundval av dominerande orsaker i allmänhetens intresse att säkerställa tillgång för så många som möjligt till sändningar av evenemang av särskild vikt för samhället.

(13)

De österrikiska åtgärderna är förenliga med EG:s konkurrensregler eftersom definitionen av kvalificerade programföretag för sändning av de förtecknade evenemangen bygger på objektiva kriterier som lämnar utrymme för faktisk och möjlig konkurrens i samband med förvärvandet av sändningsrättigheterna för dessa evenemang. Dessutom är antalet evenemang i förteckningen inte så stort att konkurrensen snedvrids i senare led på marknaderna för fri TV och betal-TV.

(14)

Efter att kommissionen meddelat de österrikiska åtgärderna till de övriga medlemsstaterna och det genomförts samråd med den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 23a i direktiv 89/552/EEG informerade generaldirektören för GD Utbildning och kultur, genom en skrivelse av den 31 maj 2001, Österrike om att Europeiska kommissionen inte hade för avsikt att invända mot de anmälda åtgärderna.

(15)

De österrikiska åtgärderna trädde i kraft den 1 oktober 2001.

(16)

Åtgärderna offentliggjordes i C-serien av Europeiska gemenskapernas officiella tidning  (2) i enlighet med artikel 3a.2 i direktiv 89/552/EEG.

(17)

Det följer av förstainstansrättens dom i mål T-33/01, Infront WM AG mot Europeiska kommissionen, att förklaringen att de åtgärder som vidtagits i enlighet med artikel 3a.1 i direktiv 89/552/EEG är förenliga med gemenskapsrätten utgör ett beslut i den mening som avses i artikel 249 i EG-fördraget och som därför måste antas av kommissionen. Det måste därför genom det här beslutet fastställas att de åtgärder som Österrike anmält är förenliga med gemenskapsrätten. Åtgärderna, såsom de slutligen vidtagits av Österrike och anges i bilagan till det här beslutet, bör offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med artikel 3a.2 i direktiv 89/552/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De åtgärder i enlighet med artikel 3a.1 i direktiv 89/552/EEG som Österrike anmälde till kommissionen den 12 mars 2001 och som offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 16 av den 19 januari 2002 är förenliga med gemenskapsrätten.

Artikel 2

Åtgärderna, såsom de slutligen vidtagits av Österrike och anges i bilagan till det här beslutet, skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med artikel 3a.2 i direktiv 89/552/EEG.

Utfärdat i Bryssel den 25 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Viviane REDING

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 298, 17.10.1989, s. 23. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 97/36/EG (EGT L 202, 30.7.1997, s. 60).

(2)  EGT C 16, 19.1.2002, s. 8.


BILAGA

Offentliggörande i enlighet med artikel 3a.2 i rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television

De åtgärder som vidtagits av Österrike och som skall offentliggöras i enlighet med artikel 3a.2 i direktiv 89/552/EEG anges i följande utdrag ur Österrikes författningssamling Bundesgesetzblatt (I No 85/2001 och II No 305/2001):

”85.   Förbundslag om utövning av exklusiva TV-sändningsrättigheter (Fernseh-Exclusivrechtegesetz – FERG)

Nationalrådet (Nationalrat) har beslutat följande:

Artikel I

§ 1.

(1)

Denna förbundslag gäller – med undantag för 5 § – endast för TV-företag på vilka den österrikiska radio- och TV-lagen (ORF-Gesetz), som offentliggjorts i Österrikes författningssamling Bundesgesetzblatt (BGBl.) No 379/1984, eller lagen om privat televisionsverksamhet (Privatfernsehgesetz), BGBl. I No 84/2001, tillämpas.

(2)

3 § tillämpas inte på sådana TV-sändningsrättigheter som fåtts innan denna förbundslag trädde i kraft, under förutsättning att de överenskommelser som dessa bygger på inte förlängs efter att denna förbundslag har trätt i kraft.

§ 2.   I denna förbundslag avses med ’evenemang av särskild vikt för samhället’ endast sådana som nämns i en förordning som utfärdats på grundval av 4 §.

§ 3.

(1)

I det fall att ett TV-företag har fått exklusiva sändningsrättigheter till ett evenemang som nämns i en förordning som utfärdats enligt 4 §, skall det se till att detta evenemang kan ses på det sätt som fastställts i förordningen i ett fritt tillgängligt televisionsprogram i Österrike av minst 70 % av dem som omfattas av eller är undantagna från avgiftsskyldigheten (direktsänt program eller sändning av delvis inspelat program, sändning av hela eller en del av evenemanget). I detta stycke avses med ’inspelat program’ ett TV-program som börjar sändas inom 24 timmar efter det att evenemanget började.

(2)

Enligt denna lag är ’fritt tillgängliga TV-program’ sådana som tittaren kan se utan tilläggsavgifter och regelbundna avgifter för användning av teknisk utrustning för avkodning. Enligt detta stycke är betalning av TV-avgift (2 § radio- och TV-avgiftslagen - Rundfunkgebührengesetz (RGG)), programavgift (20 § radio- och TV-lagen – Rundfunkgesetz (RFG)), avgift för anslutning till ett kabelnät och grundavgift för kabel-TV till en kabelnätsoperatör inte tilläggsavgifter.

(3)

Skyldigheten enligt stycke 1 har också uppfyllts när det kan styrkas att TV-företaget på grundval av normala marknadsvillkor gjort allt som rimligen kan förväntas för att se till att evenemanget enligt definitionen i stycke 1 kan ses i ett fritt tillgängligt TV-program. För att uppnå en uppgörelse i godo om dessa villkor kan ett TV-företag vända sig till Österrikes högsta telemyndighet (Bundeskommunikationssenat). Denna skall försöka förmå de berörda parterna att uppnå en överenskommelse och föra protokoll över förhandlingarna och resultaten av dessa.

(4)

Om en överenskommelse inte nås, skall Österrikes högsta telemyndighet på begäran av ett av de berörda TV-företagen yttra sig om huruvida TV-företaget i tillräcklig utsträckning har uppfyllt sin skyldighet enligt stycke 1 och stycke 3. I det fall att TV-företaget inte har uppfyllt sin skyldighet i tillräcklig utsträckning, skall telemyndigheten på TV-företagets vägnar fastställa lämpliga och normala marknadsvillkor enligt stycke 3. Telemyndigheten skall särskilt fastställa ett lämpligt och normalt marknadspris för beviljandet av sändningsrättigheter.

(5)

Ett TV-företag som inte i tillräcklig utsträckning har uppfyllt sina skyldigheter enligt stycke 1 kan enligt civilrätten krävas på skadestånd. Rätten till skadestånd inbegriper också ersättning för förlorade intäkter.

(6)

En skadeståndstalan får väckas först när ett beslut enligt stycke 4 föreligger. Utan att det påverkar tillämpningen av stycke 7 skall domstolen och parterna i målet enligt stycke 4 vara bundna av ett lagakraftvunnet beslut.

(7)

Om domstolen i ett rättsförfarande enligt stycke 6 fastställer att beslutet är lagstridigt, skall den avbryta förfarandet och i ett besvär enligt artikel 131.2 i Österrikes grundlag (Bundesverfassungsgesetz) som anförs hos förvaltningsdomstolen (Verwaltungsgerichtshof) begära fastställande av att beslutet är lagstridigt. När förvaltningsdomstolen har meddelat sitt beslut, skall domstolen fortsätta rättsförfarandet och avgöra rättstvisten med hänsyn till förvaltningsdomstolens rättsuppfattning.

§ 4.

(1)

Förbundsregeringen skall i en förordning ange de evenemang enligt 2 § som är av särskild vikt för samhället i Österrike. I förordningen skall endast de evenemang ingå som uppfyller minst två av följande villkor:

1.

Evenemanget väcker redan stort intresse i Österrike, särskilt tack vare mediebevakningen.

2.

Evenemanget är ett uttryck för Österrikes kulturella, konstnärliga eller sociala identitet.

3.

Evenemanget är, i synnerhet genom österrikiska toppidrottares deltagande, ett idrottsevenemang av särskild nationell betydelse eller som väcker stort intresse hos de österrikiska TV-tittarna på grund av sin internationella betydelse.

4.

Evenemanget har redan tidigare sänts i ett fritt tillgängligt TV-program.

(2)

I förordningen skall anges om evenemang som sänds i ett fritt tillgängligt TV-program skall sändas direkt eller i ett inspelat program samt om hela eller endast en del av evenemanget skall sändas. Evenemanget skall sändas direkt och i sin helhet, utom om detta av objektiva skäl (såsom olika tidzoner eller att olika evenemang eller delar av samma evenemang anordnas samtidigt) inte är nödvändigt eller ändamålsenligt.

(3)

Innan förordningen träder i kraft eller ändras skall representativa företrädare för TV-företag, rättsinnehavare, handel, konsumenter, arbetstagare, kultur och idrott höras. Utkastet till förordning skall offentliggöras i den officiella tidning som är en bilaga till dagstidningen Wiener Zeitung, i samband med vilket det skall meddelas att alla kan lämna synpunkter på utkastet inom åtta veckor. Dessutom skall utkastet presenteras för Europeiska kommissionen. Förordningen får utfärdas först om Europeiska kommissionen inte har motsatt sig utfärdandet inom tre månader från det att utkastet har presenterats för kommissionen.

[…]

§ 6.   Österrikes högsta telemyndighet skall övervaka att TV-företag följer bestämmelserna i denna förbundslag (11 § KommAustria-Gesetz – KOG, BGBl. I No 32/2001).

§ 7.

(1)

Den som inte uppfyller skyldigheterna enligt

1.

3 § stycke 1 eller

[…]

begår en administrativ förseelse och skall av Österrikes högsta telemyndighet bestraffas med böter på 36 000–58 000 euro.

(2)

Österrikes högsta telemyndighet skall i det förfarande som avses i stycke 1 genomföra en offentlig, muntlig förhandling.

(3)

Österrikes högsta telemyndighet skall tillämpa den allmänna lagen för förvaltningsförfarande (Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz – BGBl. No 51) från 1991 och, i fall enligt stycke 1, förvaltningsstrafflagen från 1991 (Verwaltungsstrafgesetz – BGBl. No 52).

(4)

När ett TV-företag upprepade gånger allvarligt bryter mot denna lag (2 § stycke 1 lagen om privat televisionsverksamhet (BGB1. I No 84/2001) skall Österrikes högsta telemyndighet på eget initiativ inleda ett förfarande för att dra tillbaka tillståndet eller för att förbjuda kabelsändningsverksamhet enligt 63 § lagen om privat televisionsverksamhet.

[…]

§ 9.

(1)

För verkställandet av denna förbundslag är enligt 4 § styckena 1, 2 och 3 sista meningen förbundsregeringen, enligt 3 § styckena 5–7 justitieministern och i övrigt förbundskanslern ansvarig.

(2)

Kraven i 4 § stycke 3 första och andra meningen behöver inte beaktas när en förordning utfärdas för första gången efter det att denna förbundslag trätt i kraft, om parterna redan hörts i samband med förberedandet av anmälningsförfarandet enligt artikel 3a.1 och 3a.2 i direktiv 89/552/EEG, ändrat genom direktiv 97/36/EG, och innehållet i den förordning som skall utfärdas på lämpligt sätt offentliggjorts i samband med detta samråd.

§ 10.   Genom bestämmelserna i 1–4 §, 6–9 § och 11 § i denna förbundslag genomförs artikel 3a.1 i direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television (EGT L 298, 17.10.1989, s. 23), ändrat genom direktiv 97/36/EG (EGT L 202, 30.7.1997, s. 60).

[…]

§ 11.   Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2001.

KLESTIL

SCHÜSSEL”

”305.   Förordning om evenemang av särskild vikt för samhället

Enligt 4 § stycke 1 förbundslagen om utövning av exklusiva TV-sändningsrättigheter (Fernseh-Exclusivrechtegesetz - FERG), BGBl. I No 85/2001 fastställs följande:

§ 1.

Följande är evenemang av särskild vikt för samhället:

1.

De olympiska sommar- och vinterspelen.

2.

Matcher i samband med FIFA:s fotbolls-VM (herrar), om det österrikiska landslaget deltar, liksom öppningsmatchen, semifinalerna och finalen.

3.

Matcher i samband med fotbolls-EM (herrar), om det österrikiska landslaget deltar, liksom öppningsmatchen, semifinalerna och finalen.

4.

Finalen i den österrikiska fotbollscupen.

5.

Internationella Skidförbundets (FIS) världsmästerskap i alpin skidsport.

6.

Världsmästerskapen i nordisk skidsport.

7.

Nyårskonsert av Wiens filharmoniska orkester.

8.

Operabalen i Wien.

§ 2.

(1)

TV-företag som har beviljats exklusiva sändningsrättigheter till evenemang som är förtecknade i 1 § skall se till att dessa evenemang direktsänds i sin helhet i ett fritt tillgängligt TV-program.

(2)

De evenemang som är förtecknade i 1 § styckena 1, 5, 6 och 8 kan sändas som ett inspelat program eller bara delvis

1.

om olika delar av ett evenemang enligt 1 § eller flera av de evenemang som förtecknas i 1 § anordnas samtidigt eller

2.

om evenemanget inte heller tidigare sänts i sin helhet på grund av sin omfattning.

§ 3.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.

SCHÜSSEL – RIESS-PASSER – FERRERO-WALDNER – GEHRER – GRASSER – STRASSER – BÖHMDORFER – MOLTERER – HAUPT – FORSTINGER – BARTENSTEIN.”


10.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 180/17


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 25 juni 2007

om förenlighet med gemenskapsrätten när det gäller åtgärder som vidtagits av Irland i enlighet med artikel 3a.1 i rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television

(2007/478/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television (1), särskilt artikel 3a.2,

med beaktande av yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 23a i direktiv 89/552/EEG, och

av följande skäl:

(1)

Genom en skrivelse av den 7 november 2002 anmälde Irland till kommissionen åtgärder som skulle vidtas i enlighet med artikel 3a.1 i direktiv 89/552/EEG.

(2)

Inom tre månader efter anmälan kontrollerade kommissionen åtgärdernas förenlighet med gemenskapsrätten, framför allt med avseende på åtgärdernas proportionalitet och insynen i det nationella samrådsförfarandet.

(3)

Vid sin granskning beaktade kommissionen tillgängliga uppgifter om den irländska mediestrukturen.

(4)

Förteckningen över evenemang av särskild vikt för samhället i anmälan av de irländska åtgärderna hade upprättats på ett klart och öppet sätt, och ett omfattande samråd hade genomförts i Irland.

(5)

Kommissionen anser att de evenemang som förtecknas i anmälan av de irländska åtgärderna uppfyller åtminstone två av följande kriterier, vilka anses vara tillförlitliga indikatorer på evenemangs vikt för samhället: i) De är av särskilt allmänt intresse i medlemsstaten och inte endast av betydelse för dem som normalt sett följer den aktuella sporten eller aktiviteten. ii) De har en allmänt erkänd specifik kulturell betydelse för befolkningen i medlemsstaten, framför allt som katalysator för den kulturella identiteten. iii) Landslaget deltar i det aktuella evenemanget i samband med en tävling eller turnering av internationell vikt. iv) Evenemanget har av tradition sänts i fri TV och haft stor TV-publik.

(6)

Ett antal evenemang som förtecknas i anmälan av de irländska åtgärderna, bland annat de olympiska sommarspelen, det irländska landslagets matcher i fotbolls-VM och fotbolls-EM, liksom öppningsmatchen, semifinalerna och finalen i dessa turneringar, ingår i den kategori av evenemang som av tradition ansetts vara av särskild vikt för samhället och som uttryckligen nämns i skäl 18 i direktiv 97/36/EG. Dessa evenemang är av särskilt allmänt intresse i Irland, eftersom de är särskilt populära hos allmänheten och inte bara hos dem som i normala fall följer sportevenemang. Irlands matcher i VM och EM har dessutom en allmänt erkänd specifik kulturell betydelse som katalysator för den irländska kulturella identiteten. Dessa matcher ägnas stor uppmärksamhet i samhället i stort och bidrar till att skapa en känsla av nationell identitet och stolthet.

(7)

Irlands kvalmatcher, på hemma- och bortaplan, i fotbolls-EM och fotbolls-VM är av ett särskilt allmänt intresse i Irland som sträcker till långt fler än de personer som i normala fall följer sporten.

(8)

Gälisk fotboll och hurling är utpräglade irländska sporter. All-Ireland Senior Inter-County Football and Hurling Finals har därför en allmänt erkänd specifik kulturell betydelse för den irländska befolkningen som katalysator för den nationella kulturella identiteten.

(9)

Rugby spelas organiserat över hela Irland. Irlands matcher i turneringen Six Nations och slutspelet i rugby-VM är därför av särskilt allmänt intresse för den irländska befolkningen. Irlands matcher i slutspelet i rugby-VM innebär att det irländska landslaget spelar i en viktig internationell turning, vilket är av betydelse för den nationella identiteten.

(10)

Det särskilda allmänna intresset för de förtecknade hästkapplöpningarna och hästsportevenemangen i Irland följer av de stora effekter som den irländska hästbranschen har i landsbygdssamhällena över hela landet. Irish Grand National och Irish Derby är de viktigaste hästkapplöpningarna i Irland. Med tanke på den betydelse hästkapplöpningar har för turism och Irlands internationella rykte har dessa evenemang en allmänt erkänd specifik kulturell betydelse för den irländska befolkningen som katalysator för den nationella kulturella identiteten. Nations Cup vid Dublin Horse Show har också en specifik kulturell betydelse eftersom den främjar den irländska hästhoppningen, och de bästa lagen inom hästhoppningsvärlden deltar.

(11)

Evenemangen i förteckningen har av tradition sänts i fri TV och haft stor TV-publik.

(12)

De irländska åtgärderna framstår som tillräckligt proportionella för att kunna motivera ett undantag från den i EG-fördraget grundläggande principen om frihet att tillhandahålla tjänster, på grundval av dominerande orsaker i allmänhetens intresse att säkerställa tillgång för så många som möjligt till sändningar av evenemang av särskild vikt för samhället.

(13)

De irländska åtgärderna är förenliga med EG:s konkurrensregler eftersom definitionen av kvalificerade programföretag för sändning av de förtecknade evenemangen bygger på objektiva kriterier som lämnar utrymme för faktisk och möjlig konkurrens i samband med förvärvandet av sändningsrättigheterna för dessa evenemang. Dessutom är antalet evenemang i förteckningen inte så stort att konkurrensen snedvrids i senare led på marknaderna för fri TV och betal-TV.

(14)

Efter det att kommissionen meddelat de irländska åtgärderna till de övriga medlemsstaterna och samråd genomförts med den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 23a i direktiv 89/552/EEG informerade generaldirektören för GD Utbildning och kultur, genom en skrivelse av den 10 februari 2003, Irland om att Europeiska kommissionen inte hade för avsikt att invända mot de anmälda åtgärderna.

(15)

De irländska åtgärderna antogs den 13 mars 2003.

(16)

Åtgärderna offentliggjordes i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning  (2) i enlighet med artikel 3a.2 i direktiv 89/552/EEG, ändrat genom direktiv 97/36/EG.

(17)

Det följer av förstainstansrättens dom i mål T-33/01, Infront WM AG mot Europeiska kommissionen, att förklaringen att de åtgärder som vidtagits i enlighet med artikel 3a.1 i direktiv 89/552/EEG är förenliga med gemenskapsrätten utgör ett beslut i den mening som avses i artikel 249 i EG-fördraget och som därför måste antas av kommissionen. Det måste därför genom det här beslutet fastställas att de åtgärder som Irland anmält är förenliga med gemenskapsrätten. Åtgärderna, såsom de slutligen vidtagits av Irland och anges i bilagan till det här beslutet, bör offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med artikel 3a.2 i direktiv 89/552/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De åtgärder i enlighet med artikel 3a.1 i direktiv 89/552/EEG som Irland anmälde till kommissionen den 7 november 2002 och som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning C 100 av den 26 april 2003 är förenliga med gemenskapsrätten.

Artikel 2

Åtgärderna, såsom de slutligen vidtagits av Irland och anges i bilagan till det här beslutet, skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med artikel 3a.2 i direktiv 89/552/EEG.

Utfärdat i Bryssel den 25 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Viviane REDING

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 298, 17.10.1989, s. 23. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 97/36/EG (EGT L 202, 30.7.1997, s. 60).

(2)  EGT C 100, 26.4.2003, s. 12.


BILAGA

Offentliggörande i enlighet med artikel 3a.2 i rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television

Följande åtgärder har vidtagits av Irland och skall offentliggöras i enlighet med artikel 3a.2 i direktiv 89/552/EEG:

”NUMMER 28 1999

Broadcasting (major events television coverage) act, 1999 (Lag om tv-sändningar [täckning av evenemang av särskild vikt], 1999)

Innehåll

Paragraf

1.

Tolkning

2.

Fastställande av viktiga evenemang

3.

Samråd

4.

Programföretags åligganden i förhållande till fastställda viktiga evenemang

5.

Programföretagens åligganden i förhållande till evenemang i medlemsstaterna

6.

Domstolsförfaranden

7.

Skäliga marknadspriser

8.

Benämning

Hänvisningar till lagstiftning:

European Communities Act, 1972, No 27 (Lag om Europeiska gemenskaperna, 1972, nr 27)

European Communities (Amendment) Act, 1993, No 25 (Lag om Europeiska gemenskaperna (ändring), 1993, nr 25)

Broadcasting (major events television coverage) act, 1999 (Lag om tv-sändningar [täckning av evenemang av särskild vikt], 1999)

An act to provide for television coverage of events of major importance to society, to give effect to article 3a of council directive 89/552/EEC of 3 october 1989, as amended by council directive 97/36/EC of 30 june 1997, and to provide for other related matters. [13 november 1999] (lag för att säkerställa tv-täckning av evenemang av särskild vikt för samhället, i enlighet med artikel 3a i rådets direktiv 89/552/EEG av den 3 oktober 1989, ändrat genom rådets direktiv 97/36/EG av den 30 juni 1997, och bestämmelser om andra frågor i samband med detta. [13 november 1999] det irländska parlamentet oireachtas har beslutat följande:

1)

I denna lag används följande definitioner:

 

Begreppet ’programföretag’ har den betydelse som fastlagts i rådets direktiv.

 

Med ’rådets direktiv’ avses rådets direktiv 89/552/EEG av den 3 oktober 1989(1), ändrat genom rådets direktiv 97/36/EG av den 30 juni 1997(2).

 

Begreppet ’EES-avtalet’ har den betydelse som fastlagts i European Communities (Amendment) Act, 1993 (lagen om Europeiska gemenskaperna [ändring], 1993).

 

Med ’evenemang’ avses ett evenemang av intresse för allmänheten i Europeiska unionen, en medlemsstat, Irland eller en betydande del av Irland, som anordnas av en evenemangsanordnare som har rätt att sälja sändningsrättigheterna för evenemanget.

 

Med ’gratis TV-tjänster’ avses TV-sändningstjänster som kan mottas utan att någon betalning krävs av den som tillhandahåller tjänsten.

 

Med ’medlemsstat’ avses en medlemsstat i Europeiska gemenskaperna (i den betydelse som fastlagts i lagen om Europeiska gemenskaperna, 1972) och de länder som skrivit under EES-avtalet.

 

Med ’ministern’ avses ministern för kultur, kulturarv, Gaeltacht och öarna.

 

Med ’nästan allomfattande täckning’ avses

a)

gratis TV-tjänst som kan mottas av minst 95 % av Irlands befolkning, eller

b)

om vid en given tidpunkt färre än tre programföretag kan erbjuda den täckning som krävs enligt a, gratis TV-tjänst som kan mottas av minst 90 % av Irlands befolkning.

 

Med ’programföretag som uppfyller kraven’ avses programföretag som uppfyller kraven i punkt 2.

 

Begreppet ’TV-sändning’ har samma betydelse som i rådets direktiv.

2)

Följande programföretag skall anses uppfylla kraven:

a)

T.o.m. den 31 december 2001: ett programföretag som tillhandahåller gratis TV-täckning av ett fastställt viktigt evenemang som fastställts som viktigt som minst 85 % av Irlands befolkning har tillgång till.

b)

Fr.o.m. den 1 januari 2002: ett programföretag som tillhandahåller nästan allomfattande täckning av ett visst evenemang.

3)

I fråga om punkt 2 skall två eller flera programföretag som sluter ett avtal eller en överenskommelse om att gemensamt tillhandahålla nästan allomfattande täckning av ett fastställt viktigt evenemang anses vara ett enda programföretag i förhållande till det evenemanget.

4)

Ett programföretag kan begära att ministern skall lösa tvister om omfattningen av en gratis TV-tjänst som tillhandahålls av ett programföretag i Irland i fråga om punkt 2 och definitionen av ’nästan allomfattande täckning’ under punkt 1.

5)

Ministern kan rådfråga alla tekniska experter och andra personer eller organ som han eller hon anser lämpligt innan han eller hon löser en tvist i enlighet med punkt 4.

6)

I denna lag används följande hänvisningsteknik:

a)

En hänvisning till en lag skall, om inte sammanhanget hindrar det, tolkas som en hänvisning till den lagen så som den ändrats eller utvidgats genom senare lagar, inbegripet denna lag.

b)

En hänvisning till en paragraf är en hänvisning till en paragraf i denna lag, om det inte anges att en annan lag avses.

c)

En hänvisning till en punkt i paragraf, ett stycke eller del av stycke är en hänvisning till en punkt i paragraf, ett stycke eller del av stycke i den bestämmelse där hänvisningen sker, om det inte anges att hänvisning till en annan bestämmelse avses.

1)

Genom dekret kan ministern

a)

fastställa vilka evenemang som är evenemang av särskild vikt för samhället, för vilka ett programföretag som uppfyller kraven skall få tillhandahålla täckning via gratis TV-tjänster, i allmänhetens intresse, och

b)

bestämma om gratis TV-täckning av ett evenemang som fastställts enligt stycke a skall tillhandahållas

i)

i direktsändning, i tidsförskjuten sändning eller både i direktsändning och tidsförskjuten sändning, och

ii)

i sin helhet, delvis eller både i sin helhet och delvis.

2)

Ministern skall beakta alla omständigheter och särskilt samtliga följande kriterier när han eller hon fastställer evenemang som viktiga enligt punkt 1 a:

a)

I vilken mån evenemanget är av särskilt allmänt intresse för det irländska folket.

b)

I vilken mån evenemanget är av allmänt erkänd specifik kulturell betydelse för det irländska folket.

3)

För att avgöra i vilken mån kriterierna i punkt 2 uppfyllts kan ministern beakta följande faktorer:

a)

Huruvida ett irländskt landslag eller annat irländskt lag eller irländska personer deltar i evenemanget.

b)

Tidigare praxis och erfarenheter i samband med TV-täckning av samma eller liknande evenemang.

4)

När ministern beslutar enligt punkt 1 b skall följande beaktas:

a)

Evenemangets art.

b)

Vid vilken irländsk tid evenemanget äger rum.

c)

Praktiska sändningsfrågor.

5)

Ministern kan genom dekret upphäva eller ändra ett dekret som antagits i enlighet med denna paragraf.

6)

Ministern skall rådfråga ministern för turism, idrott och fritid innan han eller hon utfärdar, upphäver eller ändrar ett dekret i enlighet med denna paragraf.

7)

När ett förslag föreligger om att utfärda, upphäva eller ändra ett dekret i enlighet med denna paragraf skall ett utkast till dekret läggas fram för båda kamrarna i det irländska parlamentet (Oireachtas). Dekretet får inte utfärdas förrän en resolution om godkännande av utkastet antagits av båda kamrarna.

1)

Innan ministern utfärdar ett dekret i enlighet med paragraf 2 skall han eller hon

a)

göra skäliga ansträngningar att rådfråga evenemangets anordnare och programföretag som faller inom Irlands jurisdiktion enligt rådets direktiv,

b)

offentliggöra ett meddelande om det evenemang som ministern avser att fastställa som viktigt enligt den paragrafen i minst en tidning som är spridd i Irland, och

c)

uppmana allmänheten att lämna kommentarer om det avsedda fastställandet.

2)

Om det är omöjligt att fastställa vem som anordnar ett evenemang, eller om anordnaren eller ett programföretag inom Irlands jurisdiktion inte reagerar på ministerns uppmaning till samråd, hindrar detta inte att ett dekret utfärdas enligt paragraf 2.

1)

Om ett programföretag inom Irlands jurisdiktion, som inte är ett programföretag som uppfyller kraven, förvärvar exklusiva rättigheter att sända ett fastställt viktigt evenemang, får detta programföretag inte sända evenemanget om evenemanget inte ställs till förfogande för ett programföretag som uppfyller kraven, i enlighet med dekret enligt paragraf 2, på begäran och mot betalning av skäliga marknadspriser av det programföretag som uppfyller kraven.

2)

Om ett programföretag som uppfyller kraven förvärvar rätten att sända ett fastställt viktigt evenemang (i enlighet med bestämmelserna i denna paragraf eller direkt) skall detta programföretag sända evenemanget via gratis TV-tjänst med nästan allomfattande täckning enligt det dekret som utfärdats i enlighet med paragraf 2.

3)

I denna paragraf avses med ’fastställt viktigt evenemang’ ett evenemang som fastställts som viktigt i ett dekret i enlighet med paragraf 2.

5.   Om en annan medlemsstat har fastställt att ett evenemang är av särskild vikt för samhället i den medlemsstaten, och Europeiska kommissionen har meddelat de åtgärder som vidtagits av den medlemsstaten i enlighet med artikel 3a.2 i rådets direktiv, får inget programföretag inom Irlands jurisdiktion som förvärvar exklusiva rättigheter till det evenemanget utöva dessa rättigheter på ett sådant sätt att en omfattande del av allmänheten i den andra medlemsstaten utestängs från möjligheten att följa evenemanget enligt de åtgärder som vidtagits.

1)

Om ett programföretag (’det klagande programföretaget’) hävdar att en verksamhet eller ett tillvägagångssätt som är förbjudet enligt paragraf 4 eller 5 genomförs, har genomförts eller inom kort kommer att genomföras av ett eller flera andra programföretag (’det andra programföretaget’), skall det klagande programföretaget ha rätt att föra ärendet till domstolen High Court för avgörande om följande åtgärder skall vidtas mot det andra programföretaget:

a)

Ett dekret som hindrar det andra programföretaget från att fortsätta eller försöka genomföra den verksamhet eller det tillvägagångssätt som förbjuds i paragraf 4 eller 5.

b)

En förklaring om att det avtal enligt vilket det andra programföretaget förvärvat exklusiva rättigheter till det fastställt viktiga evenemanget är ogiltigt.

c)

Skadestånd från det andra programföretaget.

d)

En föreskrift att rätten att tillhandahålla TV-täckning för evenemanget skall erbjudas det klagande programföretaget till skäligt marknadspris.

2)

En begäran om att domstolen High Court skall fatta ett beslut som åsyftas i punkt 1 skall ske genom hemställan. När domstolen behandlar ärendet kan den fatta provisoriska beslut om den anser det lämpligt.

1)

Inom ramen för bestämmelserna i paragraf 4 punkt 1, om programföretagen inte kan komma överens om vad som utgör skäliga marknadspriser för TV-täckning av ett evenemang, kan vilken som helst av dem vända sig till domstolen High Court med en kortfattad talan för att fastställa det skäliga marknadspriset för ett evenemang.

2)

Ett beslut enligt punkt 1 kan innehålla alla därav följande eller kompletterande bestämmelser som domstolen anser lämpliga.

8.   Benämningen på denna lag är Broadcasting (Major Events Television Coverage) Act, 1999 (lagen om TV-sändningar [TV-täckning av evenemang av särskild vikt], 1999).

Statutory Instruments

S.I. nr 99 of 2003

Broadcasting (Major Events Television Coverage) Act 1999 (Designation of Major Events) Order (Lagen om TV-sändningar [TV-täckning av evenemang av särskild vikt], 1999; Dekret [fastställande av evenemang av särskild vikt])

2003

Jag, Dermot Ahern, minister för kommunikation, marina resurser och naturresurser, i kraft av mina befogenheter enligt punkt 1 i paragraf 2 i Broadcasting (Major Events Television Coverage) Act 1999 (No 28 of 1999) (lagen om TV-sändningar [TV-täckning av evenemang av särskild vikt], 1999 [nr 28, 1999]) och Broadcasting (Transfer of Departmental Administration and Ministerial Functions) Order 2002 (S.I. No 302 of 2002) (dekretet om TV-sändningar [överföring av administrativa uppgifter och ministeruppgifter], 2002 [S.I. nr 302, 2002]) (ändrat av ministeriet för marina resurser och naturresurser) (Alteration of Name of Department and Title of Minister) Order 2002 (S.I. No 307 of 2002) – dekret om ändring av departementsnamn och ministertitel, 2002 (S.I. nr 307, 2002) efter samråd med ministern för kultur, idrott och turism enligt punkt 6 (ändrat genom Tourism, Sport and Recreation (Alteration of Name of Department, Title of Minister) Order 2002 (S.I. No 307 of 2002) – dekret om turism, idrott och fritid (ändring av departementsnamn och ministertitel), 2002, S.I. nr 307, 2002) i den paragrafen, utfärdar härmed följande dekret. I enlighet med punkt 7 i den paragrafen har ett utkast till dekret lagts fram för båda kamrarna i parlamentet (Oireachtas), och en resolution om godkännande av utkastet har antagits av båda kamrarna

1.

Benämningen på detta dekret är Broadcasting (Major Events Television Coverage) Act 1999 (Designation of Major Events) Order 2003 (lagen om TV-sändningar [TV-täckning av evenemang av särskild vikt], 1999, dekretet om fastställande av evenemang av särskild vikt, 2003).

2.

De evenemang som återfinns i förteckningen i detta dekret skall anses vara evenemang av särskild vikt för samhället. För dessa evenemang skall, i allmänhetens intresse, ett programföretag som uppfyller kraven få rätt att erbjuda täckning i direktsändning genom gratis-TV.

3.

Irlands samtliga matcher i rugbyturneringen Six Nations skall anses vara ett evenemang av särskild vikt för samhället för vilka, i allmänhetens intresse, ett programföretag som uppfyller kraven skall få rätt att erbjuda täckning genom tidsförskjuten sändning i gratis-TV.

FÖRTECKNING

Förordning 2

De olympiska sommarspelen.

All-Ireland Senior Inter-County Football and Hurling Finals.

Irlands kvalmatcher på hemma- och bortaplan i fotbolls-EM och fotbolls-VM.

Irlands matcher i EM-slutspelet och VM-slutspelet i fotboll.

Öppningsmatchen, semifinalerna och finalen i fotbolls-EM och fotbolls-VM.

Irlands matcher i slutspelet i rugby-VM.

Irish Grand National samt Irish Derby.

Nations Cup vid Dublin Horse Show.

UTFÄRDAT på tjänstens vägnar,

den 13 mars 2003.

DERMOT AHERN

Minister för kommunikationer, marina resurser och naturresurser


10.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 180/24


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 25 juni 2007

om förenlighet med gemenskapsrätten när det gäller åtgärder som vidtagits av Belgien i enlighet med artikel 3a.1 i rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television

(2007/479/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television (1), särskilt artikel 3a.2,

med beaktande av yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 23a i direktiv 89/552/EEG, och

av följande skäl:

(1)

Genom en skrivelse av den 10 december 2003 anmälde Belgien till kommissionen åtgärder som skulle vidtas i enlighet med artikel 3a.1 i direktiv 89/552/EEG.

(2)

Inom tre månader efter anmälan kontrollerade kommissionen åtgärdernas förenlighet med gemenskapsrätten, framför allt med avseende på åtgärdernas proportionalitet och insynen i det nationella samrådsförfarandet.

(3)

Vid sin granskning beaktade kommissionen tillgängliga uppgifter om den belgiska mediestrukturen.

(4)

Förteckningen över evenemang av särskild vikt för samhället i anmälan av de belgiska åtgärderna hade upprättats på ett klart och öppet sätt, och ett omfattande samråd hade genomförts i Belgien.

(5)

Kommissionen anser att de evenemang som förtecknas i anmälan av de belgiska åtgärderna uppfyller åtminstone två av följande kriterier, vilka anses vara tillförlitliga indikatorer på evenemangs vikt för samhället: i) De är av särskilt allmänt intresse inom medlemsstaten och inte endast av betydelse för dem som normalt sett följer den aktuella sporten eller aktiviteten. ii) De har en allmänt erkänd specifik kulturell betydelse för befolkningen i medlemsstaten, framför allt som katalysator för den kulturella identiteten. iii) Landslaget deltar i det aktuella evenemanget i samband med en tävling eller turnering av internationell vikt. iv) Evenemanget har av tradition sänts i fri TV och haft stor TV-publik.

(6)

Ett antal evenemang som förtecknas i anmälan av de belgiska åtgärderna, bland annat de olympiska sommar- och vinterspelen liksom slutspelet i fotbolls-VM och fotbolls-EM (herrar), ingår i den kategori av evenemang som av tradition ansetts vara av särskild vikt för samhället och som uttryckligen nämns i skäl 18 i direktiv 97/36/EG. Dessa evenemang är av särskilt allmänt intresse i Belgien, eftersom de är särskilt populära hos allmänheten och inte bara hos dem som i normala fall följer sportevenemang.

(7)

Eftersom avsikten är att de två bästa belgiska fotbollsklubbarna kommer att delta i finalen i den belgiska fotbollscupen (herrar), efter vilken en pokal delas ut, är evenemanget populärt hos långt fler än dem som i normala fall följer sportevenemang. Således är matchen av särskilt allmänt intresse i Belgien.

(8)

De fotbollsevenemang i förteckningen i vilka belgiska lag deltar är av särskilt allmänt intresse i Belgien, eftersom belgiska lag ges tillfälle att göra reklam för belgisk fotboll på internationell nivå.

(9)

Finalen och semifinalerna i Champions League och Uefa-cupen är av särskilt allmänt intresse i Belgien, med tanke på matchernas popularitet i Belgien och evenemangens anseende. Matcherna följs av allmänheten och inte bara av dem som vanligtvis följer sportevenemang.

(10)

Cykling (landsväg) är en populär sport i Belgien. Delar av Tour de France (herrar), det viktigaste cykelloppet i världen, äger rum i Belgien. Belgiska mästerskapet på cykel för herrar (landsväg) är av särskilt allmänt intresse i Belgien eftersom det avslutar proffssäsongen, och det följs av allmänheten och belgiska medier. De övriga cykelloppen i förteckningen är av särskilt allmänt intresse i Belgien, eftersom belgiska deltagare vanligtvis når framgångar på internationell nivå. De internationella cykellopp i förteckningen som äger rum i Belgien innebär också att reklam kan göras för Belgien som land.

(11)

Ivo Van Damme Memorial, som ingår i Golden League, är av särskilt allmänt intresse i Belgien, eftersom det är en internationell friidrottsgala på hög nivå, som äger rum i Belgien för att hedra minnet av en framgångsrik belgisk friidrottare, och det kombinerar sport och musik. Evenemanget är därför mycket populärt hos allmänheten.

(12)

De delar av VM i friidrott som anges i förteckningen och där belgiska friidrottare deltar är av särskilt allmänt intresse i Belgien, eftersom de ger tillfälle för friidrottare att tävla på internationell nivå.

(13)

Belgiens Grand Prix i Formel 1 är av särskilt allmänt intresse, eftersom det gör reklam för en särskilt vacker belgisk racerbana, som är en nationell stolthet.

(14)

De tennismatcher i förteckningen i vilka belgiska tennisspelare eller tennislag deltar är av särskilt allmänt intresse i Belgien, mot bakgrund av de framgångar som belgiska tennisspelare nått på internationell nivå.

(15)

Finalen i musiktävlingen Reine Elisabeth har en specifik kulturell betydelse som katalysator för den belgiska kulturella identiteten, på grund av den belgiska drottningen Elisabeths och hennes make kung Alberts stora bidrag till Belgiens historia och på grund av det här kulturevenemangets extremt höga kvalitet och stora betydelse världen över.

(16)

Evenemangen i förteckningen, även de som måste ses som en helhet och inte som en serie av enskilda evenemang, har av tradition sänts i fri TV och har haft stor TV-publik. När det, i undantagsfall, inte finns några tittarsiffror att tillgå (EM-slutspelet i fotboll) finns det andra skäl till att föra upp evenemanget i förteckningen. Mot bakgrund av det viktiga bidrag evenemanget ger till förståelsen mellan människor och fotbollens betydelse för det belgiska samhället i stort och för nationalkänslan har det en allmänt erkänd specifik kulturell betydelse för den belgiska befolkningen, eftersom det ger belgiska toppidrottare ett tillfälle att nå framgångar i denna viktiga internationella tävling.

(17)

De belgiska åtgärderna framstår som tillräckligt proportionella för att kunna motivera ett undantag från den i EG-fördraget grundläggande principen om frihet att tillhandahålla tjänster, på grundval av dominerande orsaker i allmänhetens intresse att säkerställa tillgång för så många som möjligt till sändningar av evenemang av särskild vikt för samhället.

(18)

De belgiska åtgärderna är förenliga med EG:s konkurrensregler eftersom definitionen av kvalificerade programföretag för sändning av de förtecknade evenemangen bygger på objektiva kriterier som lämnar utrymme för faktisk och möjlig konkurrens i samband med förvärvandet av sändningsrättigheterna för dessa evenemang. Dessutom är antalet evenemang i förteckningen inte så stort att konkurrensen snedvrids i senare led på marknaderna för fri TV och betal-TV.

(19)

Efter det att kommissionen meddelat de belgiska åtgärderna till de övriga medlemsstaterna och samråd genomförts med den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 23a i direktiv 89/552/EEG informerade generaldirektören för GD Utbildning och kultur, genom en skrivelse av den 7 april 2004, Belgien om att Europeiska kommissionen inte hade för avsikt att invända mot de anmälda åtgärderna.

(20)

De belgiska åtgärderna antogs i den flamländska gemenskapen den 28 maj 2004 och i den franskspråkiga gemenskapen den 8 juni 2004.

(21)

Åtgärderna offentliggjordes i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning  (2) i enlighet med artikel 3a.2 i direktiv 89/552/EEG.

(22)

Det följer av förstainstansrättens dom i mål T-33/01, Infront WM AG mot Europeiska kommissionen, att förklaringen att de åtgärder som vidtagits i enlighet med artikel 3a.1 i direktiv 89/552/EEG är förenliga med gemenskapsrätten utgör ett beslut i den mening som avses i artikel 249 i EG-fördraget och som därför måste antas av kommissionen. Det måste därför genom det här beslutet fastställas att de åtgärder som Belgien anmält är förenliga med gemenskapsrätten. Åtgärderna, såsom de slutligen vidtagits av Belgien och anges i bilagan till det här beslutet, bör offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med artikel 3a.2 i direktiv 89/552/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De åtgärder i enlighet med artikel 3a.1 i direktiv 89/552/EEG som Belgien anmälde till kommissionen den 10 december 2003 och som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning C 158 av den 29 juni 2005 är förenliga med gemenskapsrätten.

Artikel 2

Åtgärderna, såsom de slutligen vidtagits av Belgien och anges i bilagan till det här beslutet, skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med artikel 3a.2 i direktiv 89/552/EEG.

Utfärdat i Bryssel den 25 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Viviane REDING

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 298, 17.10.1989, s. 23. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 97/36/EG (EGT L 202, 30.7.1997, s. 60).

(2)  EUT C 158, 29.6.2005, s. 13.


BILAGA

Offentliggörande i enlighet med artikel 3a.2 i rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television

De åtgärder som Belgien vidtagit och som skall offentliggöras i artikel 3a.2 i direktiv 89/552/EEG återfinns i följande utdrag från de bestämmelser som antagits av den franskspråkiga respektive den flamländska gemenskapen och som offentliggjorts i den belgiska officiella tidningen, Moniteur belge (nedan förkortat till MB):

För den franskspråkiga gemenskapen: i dekretet av den 27 februari 2003 om radiosändningar (MB nr 137, 17.4.2003) och beslutet av den 8 juni 2004 (MB nr 318, 6.9.2004);

För den flamländska gemenskapen: i dekretet av den 25 januari 1995 (DCFL nr 1995-01-25/38) och i beslutet av den 28 maj 2004 (MB nr 295, 19.8.2004).

I det avtal som slöts mellan den franskspråkiga gemenskapen och den flamländska gemenskapen den 28 november 2003 ingår en konsoliderad förteckning över evenemang av särskild vikt för Belgien.

DEN FRANSKSPRÅKIGA GEMENSKAPEN:

”1.   Dekret om TV-sändningar

[…]

Artikel 4 § 1

Efter att ha inhämtat ett yttrande från CSA kan regeringen fastställa en förteckning över evenemang som den anser vara av särskild vikt för allmänheten i den franskspråkiga gemenskapen. Dessa evenemang får inte omfattas av exklusiva rättigheter för ett programföretag eller för RTBF som leder till att en stor del av den franskspråkiga allmänheten inte kan följa evenemangen via sändningar i en gratiskanal.

Regeringen avgör om dessa evenemang skall sändas direkt eller i efterhand, i sin helhet eller i kortare inslag.

Artikel 4 § 2

Ett evenemang anses vara av särskild vikt för allmänheten i den franskspråkiga gemenskapen om minst två av följande kriterier uppfylls:

1.

Evenemanget har ett särskilt genomslag bland allmänheten i den franskspråkiga gemenskapen generellt och inte bara hos dem som i vanliga fall brukar följa evenemang av den här typen.

2.

Allmänheten anser att evenemanget har en erkänd kulturell betydelse och det ingår i gemenskapens kulturella identitet.

3.

En framstående belgare eller det belgiska landslaget deltar i evenemanget i samband med en tävling eller ett evenemang av internationell vikt.

4.

Evenemanget brukar traditionellt sändas i en franskspråkig gratiskanal, och har en bred publik.

Efter att ha inhämtat ett yttrande från CSA fattar regeringen beslut om hur de evenemang som nämns ovan skall sändas.

Artikel 4 § 3

En TV-sändning skall anses vara gratis om språket är franska och om den når 90 % av de hushåll i den franskspråkiga regionen och i den tvåspråkiga regionen Bryssel (Bruxelles-Capitale) som har en TV-apparat. Förutom de tekniska kostnaderna får det inte förekomma några andra avgifter än ett eventuellt abonnemang på ett basutbud via kabel-TV.

Artikel 4 § 4

RTBF och andra programföretag får inte utnyttja några exklusiva sändningsrättigheter som köpts efter den 30 juli 1997 och som skulle leda till att en stor del av allmänheten i en av EU:s medlemsstater via en gratiskanal skulle hindras från att följa ett evenemang av särskilt intresse enligt den förteckning som offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Programföretagen skall uppfylla de särskilda krav som fastställdes i samband med offentliggörandet av de förteckningar som nämns ovan och som avser direktsändningar, sändningar i efterhand samt evenemang som sänds i sin helhet eller i kortare inslag.

2.   Beslut om vilka evenemang som anses vara av särskild vikt och om TV-sändningar från dessa

Artikel 1

Inom de gränser som fastställs i detta beslut garanteras allmänheten i den franskspråkiga gemenskapen mottagning av TV-sändningar, direkt, i efterhand, i sin helhet eller i kortare inslag, från de evenemang som anges i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Ett programföretag i den franskspråkiga gemenskapen som har för avsikt att utnyttja en egen exklusiv sändningsrättighet i fråga om ett evenemang av särskild vikt har en skyldighet att sända evenemanget gratis för allmänheten och i enlighet med bilagan till detta beslut.

Artikel 3

I följande fall får ett programföretag som har förvärvat rättigheten att sända ett evenemang direkt och i dess helhet senarelägga sändningen i en gratiskanal:

Evenemanget äger rum mellan kl. 00.00 och 08.00 belgisk tid.

Evenemanget äger rum vid en tidpunkt som sammanfaller med en av programföretagets normala nyhetssändningar.

Evenemanget består av flera delar som genomförs samtidigt.

Artikel 4

Detta beslut innebär ingen skyldighet för RTBF eller andra programföretag i den franskspråkiga gemenskapen att sända evenemangen i fråga.

Artikel 5

Ministern med ansvar för audiovisuella frågor har i uppdrag att se till att detta beslut genomförs.

Bryssel den 8 juni 2004.

För den franskspråkiga gemenskapens regering

Ministern med ansvar för audiovisuella frågor

O. CHASTEL

3.   Bilaga till beslutet

Förteckning över evenemang och kategorier av evenemang som är av särskild vikt, samt allmänhetens möjligheter att se dem:

 

De olympiska sommar- och vinterspelen, direkt och kortare inslag.

 

Finalen i den belgiska fotbollscupen (herrar), direkt och i sin helhet.

 

Belgiska fotbollslandslagets alla matcher (herrar), direkt och i sin helhet.

 

VM-slutspelet i fotboll (herrar), direkt och i sin helhet.

 

EM-slutspelet i fotboll (herrar), direkt och i sin helhet.

 

Champions League, belgiska klubbars matcher, direkt och i sin helhet.

 

Uefa-cupen, belgiska klubblags matcher, direkt och i sin helhet.

 

Cykelloppet Tour de France (herrar), professionella åkare, direkt och kortare inslag.

 

Cykelloppet Liège–Bastogne–Liège, direkt och kortare inslag.

 

Cykelloppet Amstel Gold Race, direkt och kortare inslag.

 

Cykelloppet Flandern runt, direkt och kortare inslag.

 

Cykelloppet Paris–Roubaix, direkt och kortare inslag.

 

Cykelloppet Milano–San Remo, direkt och kortare inslag.

 

Belgiska mästerskapet på cykel, landsväg, professionella åkare (herrar), direkt och kortare inslag.

 

Världsmästerskapet på cykel, landsväg, professionella åkare (herrar), direkt och kortare inslag.

 

Friidrottsgalan Memorial Ivo Van Damme, direkt och i sin helhet.

 

Belgiens Grand Prix i Formel 1, direkt och i sin helhet.

 

Följande Grand Slam-turneringar i tennis: Roland Garros (Franska öppna mästerskapen) och Wimbledon, kvartsfinalerna, semifinalerna och finalen, om belgiska spelare deltar, direkt och i sin helhet.

 

Tennistävlingarna Davis Cup och Fed Cup, kvartsfinalerna, semifinalerna och finalen, om det belgiska laget deltar, direkt och i sin helhet.

 

Musiktävlingen Reine Elisabeth, finalen, direkt och i sin helhet.

 

Cykelloppet La Flèche wallonne, direkt och kortare inslag.

 

VM i friidrott, då belgiska deltagare tävlar, direkt och i sin helhet.

Skall bifogas beslutet av den 8 juni 2004.

Ministern med ansvar för audiovisuella frågor

O. CHASTEL

FLAMLÄNDSKA GEMENSKAPEN

”1.   Dekret av den 25 januari 1995

Artikel 76 § 1

Den flamländska regeringen fattar beslut om en förteckning över sådana evenemang som anses vara av särskild vikt och som därför inte får omfattas av exklusiva sändningsrättigheter som leder till att en stor del av allmänheten i den flamländska gemenskapen inte skulle kunna följa evenemangen i fråga i en gratiskanal, direkt eller i efterhand.

Den flamländska regeringen fattar beslut om att dessa evenemang antingen helt eller delvis skall sändas direkt eller, om det av objektiva skäl är nödvändigt eller lämpligt, att de helt eller delvis skall sändas i efterhand.

Artikel 76 § 2

Programföretagen inom den flamländsspråkiga gemenskapen, eller programföretag som godkänts av denna, får inte använda sig av förvärvade exklusiva sändningsrättigheter på ett sätt som leder till att en stor del av allmänheten i en annan medlemsstat i Europeiska unionen, utan att behöva betala för en sändning på en betalkanal, inte kan följa sådana evenemang som angivits av medlemsstaten i fråga, helt eller delvis direkt, eller, om det av objektiva skäl av allmänt intresse anses nödvändigt eller lämpligt, helt eller delvis via sändningar i efterhand på de sätt som föreskrivs i medlemsstaten i fråga.

2.   Den flamländska regeringens beslut om en förteckning över evenemang av särskild vikt för samhället […]

Ett evenemang kan anses vara av särskild vikt för samhället om två av följande villkor uppfylls:

1.

Evenemanget har ett stort aktualitetsvärde och röner stort intresse bland allmänheten.

2.

Evenemanget ingår i en viktig internationell tävling eller utgörs av en tävling där landslaget, ett belgiskt klubblag eller en eller flera belgiska idrottare deltar.

3.

Evenemanget utgörs av en tävling i en viktig idrottsgren och det är av stort kulturellt värde för den flamländsspråkiga gemenskapen.

4.

Evenemanget sänds traditionellt i en gratiskanal, och det har höga tittarsiffror i sin kategori.

[…]

Artikel 1 § 1

Följande evenemang anses vara av särskild vikt för samhället:

1.

De olympiska sommarspelen.

2.

Fotboll (herrar): Landslagets samtliga matcher och alla matcher i slutspelet i VM och EM.

3.

Champions League och Uefa-cupen:

Belgiska klubblags matcher.

Semifinalerna och finalen.

4.

Finalen i belgiska fotbollscupen (herrar).

5.

Cykel:

 

Tour de France (herrar): Samtliga etapper.

 

Följande lopp som ingår i Världscupen: Milano–San Remo, Flandern runt, Paris–Roubaix, Liège–Bastogne–Liège, Amstel Gold Race, Paris–Tours och Lombardiet runt.

 

Belgiska mästerskapet och VM för professionella åkare (herrar).

6.

Cykelcross: Belgiska mästerskapet och VM (herrar).

7.

Tennis:

 

Grand Slam-turneringarna: Alla matcher med en belgisk spelare från och med kvartsfinalerna, samt alla finaler (singelspel).

 

Davis Cup och Fed Cup: kvartsfinalerna, semifinalerna och finalen om belgiska lag deltar.

8.

Belgiens Grand Prix i Formel 1.

9.

Friidrott: Memorial Ivo Van Damme;

10.

Musiktävlingen Reine Elisabeth.

Artikel 1 § 2

Evenemangen enligt 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 och 10 skall sändas i sin helhet och direkt.

Evenemangen under 1 och 5 skall delvis sändas direkt.

Artikel 2

Exklusiva sändningsrättigheter i fråga om de evenemang som nämns i artikel 1 § 1 får inte utnyttjas på ett sätt som hindrar en stor del av befolkningen från att följa evenemangen i en gratiskanal.

En stor del av befolkningen i den flamländska gemenskapen skall anses kunna följa ett evenemang av särskild vikt för samhället i en gratiskanal om evenemanget sänds i en nederländsspråkig kanal som kan ses av minst 90 % av befolkningen utan någon annan betalning än ett normalt abonnemang.

Artikel 3 § 1

Programföretag som inte uppfyller kraven i artikel 2 och som förvärvar exklusiva sändningsrättigheter i den nederländsspråkiga regionen eller i den tvåspråkiga regionen Bryssel (Bruxelles-Capitale) i fråga om sådana evenemang som nämns i artikel 1 § 1, får inte utnyttja dessa rättigheter såvida de inte via ingångna avtal garanterar att en stor del av befolkningen inte kommer att utestängas från att följa evenemangen i en gratiskanal i enlighet med artikel 1 § 2 och artikel 2.

Artikel 3 § 2

Programföretag som har exklusiva sändningsrättigheter får inom överenskomna tidsramar och till rimliga marknadspriser sälja underlicenser till andra programföretag som uppfyller kraven i artikel 2.

Artikel 3 § 3

Om inget annat programföretag accepterar en underlicens på dessa villkor får programföretaget i fråga, genom undantag från artikel 2 och artikel 3 § l, utnyttja sina sändningsrättigheter.

Artikel 4

Den flamländske ministern med ansvar för mediefrågor skall se till att detta beslut genomförs.

Bryssel den 28 maj 2004.

Premiärministern i den flamländska regeringen

B. SOMERS

Den flamländske ministern för boendemiljö, media och sport,

M. KEULEN

Konsoliderad förteckning över evenemang av särskild vikt i Belgien

1.

De olympiska sommarspelen

Flamländska gemenskapen: direkt och kortare inslag.

Franskspråkiga gemenskapen: direkt och kortare inslag.

2.

Finalen i den belgiska fotbollscupen (herrar)

Flamländska gemenskapen: direkt och i sin helhet.

Franskspråkiga gemenskapen: direkt och i sin helhet.

3.

Alla matcher med det belgiska fotbollslandslaget, herrar

Flamländska gemenskapen: direkt och i sin helhet.

Franskspråkiga gemenskapen: direkt och i sin helhet.

4.

VM-slutspelet i fotboll (herrar)

Flamländska gemenskapen: direkt och i sin helhet.

Franskspråkiga gemenskapen: direkt och i sin helhet.

5.

EM-slutspelet i fotboll (herrar)

Flamländska gemenskapen: direkt och i sin helhet.

Franskspråkiga gemenskapen: direkt och i sin helhet.

6.

Champions League, belgiska klubblags matcher

Flamländska gemenskapen: direkt och i sin helhet.

Franskspråkiga gemenskapen: direkt och i sin helhet.

7.

Uefa-cupen, belgiska klubblags matcher

Flamländska gemenskapen: direkt och i sin helhet.

Franskspråkiga gemenskapen: direkt och i sin helhet.

8.

Cykelloppet Tour de France (herrar) professionella åkare

Flamländska gemenskapen: direkt och kortare inslag.

Franskspråkiga gemenskapen: direkt och kortare inslag.

9.

Liège–Bastogne–Liège

Flamländska gemenskapen: direkt och kortare inslag.

Franskspråkiga gemenskapen: direkt och kortare inslag.

10.

Amstel Gold Race

Flamländska gemenskapen: direkt och kortare inslag.

Franskspråkiga gemenskapen: direkt och kortare inslag.

11.

Flandern runt

Flamländska gemenskapen: direkt och kortare inslag.

Franskspråkiga gemenskapen: direkt och kortare inslag.

12.

Paris-Roubaix

Flamländska gemenskapen: direkt och kortare inslag.

Franskspråkiga gemenskapen: direkt och kortare inslag.

13.

Milan-San Remo

Flamländska gemenskapen: direkt och kortare inslag.

Franskspråkiga gemenskapen: direkt och kortare inslag.

14.

Belgiska mästerskapet på cykel, landsväg, professionella åkare (herrar)

Flamländska gemenskapen: direkt och kortare inslag.

Franskspråkiga gemenskapen: direkt och kortare inslag.

15.

Världsmästerskapet på cykel, landsväg, professionella åkare (herrar)

Flamländska gemenskapen: direkt och kortare inslag.

Franskspråkiga gemenskapen: direkt och kortare inslag.

16.

Ivo Van Damme Memorial

Flamländska gemenskapen: direkt och i sin helhet.

Franskspråkiga gemenskapen: direkt och i sin helhet.

17.

Belgiens Grand Prix i Formel 1

Flamländska gemenskapen: direkt och i sin helhet.

Franskspråkiga gemenskapen: direkt och i sin helhet.

18.

Följande Grand Slam-turneringar i tennis: Roland Garros (Franska öppna mästerskapen) och Wimbledon, kvartsfinalerna, semifinalerna och finalen om en belgisk spelare deltar

Flamländska gemenskapen: direkt och i sin helhet.

Franskspråkiga gemenskapen: direkt och i sin helhet.

19.

Tennistävlingarna Davis Cup och Fed Cup, kvartsfinalerna, semifinalerna och finalen om det belgiska laget deltar

Flamländska gemenskapen: direkt och i sin helhet.

Franskspråkiga gemenskapen: direkt och i sin helhet.

20.

Musiktävlingen Reine Elisabeth, finalen

Flamländska gemenskapen: direkt och i sin helhet.

Franskspråkiga gemenskapen: direkt och i sin helhet.

Evenemang på enbart den franskspråkiga listan:

1.

Cykelloppet La Flèche wallonne, direkt och kortare inslag.

2.

De olympiska vinterspelen, direkt och kortare inslag.

3.

VM i friidrott, då belgiska deltagare tävlar, direkt och i sin helhet.

Evenemang på enbart den flamländska listan:

1.

Champions League: semifinalerna och finalen, direkt och i sin helhet.

2.

Uefa-cupen: semifinalerna och finalen: direkt och i sin helhet.

3.

Cykel: Paris–Tours och Lombardiet runt: direkt och kortare inslag.

4.

VM och belgiska mästerskapet i cykelcross, professionella åkare (herrar): direkt och i sin helhet.

5.

Följande Grand Slam-turneringar i tennis: Australian Open och US Open, kvartsfinalerna, semifinalerna och finalen, om en belgisk spelare deltar, direkt och i sin helhet.


10.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 180/33


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 25 juni 2007

om förenlighet med gemenskapsrätten när det gäller åtgärder som vidtagits av Frankrike i enlighet med artikel 3a.1 i rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television

(2007/480/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/552/EEG av den 3 oktober 1989 om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television (1), särskilt artikel 3a.2,

med beaktande av yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 23a i direktiv 89/552/EEG, och

av följande skäl:

(1)

Genom en skrivelse av den 30 december 2003 anmälde Frankrike till kommissionen åtgärder som skulle vidtas i enlighet med artikel 3a.1 i direktiv 89/552/EEG.

(2)

Inom tre månader efter denna anmälan kontrollerade kommissionen åtgärdernas förenlighet med gemenskapsrätten, framför allt med avseende på åtgärdernas proportionalitet och insynen i det nationella samrådsförfarandet.

(3)

Vid sin granskning beaktade kommissionen tillgängliga uppgifter om den franska mediestrukturen.

(4)

Förteckningen över evenemang av särskild vikt för samhället i anmälan av de franska åtgärderna hade upprättats på ett klart och öppet sätt, och ett omfattande samråd hade genomförts i Frankrike.

(5)

Kommissionen anser att de evenemang som förtecknas i anmälan av de franska åtgärderna uppfyller åtminstone två av följande kriterier, vilka anses vara tillförlitliga indikatorer på evenemangets vikt för samhället: i) De är av särskilt allmänt intresse i medlemsstaten och inte endast av betydelse för dem som normalt sett följer den aktuella sporten eller aktiviteten. ii) De har en allmänt erkänd specifik kulturell betydelse för befolkningen i medlemsstaten, framför allt som katalysator för den kulturella identiteten. iii) Landslaget deltar i det aktuella evenemanget i samband med en tävling eller turnering av internationell vikt. iv) Evenemanget har av tradition sänts i fri TV och haft stor TV-publik.

(6)

Ett stort antal evenemang som förtecknas i anmälan av de franska åtgärderna, bland annat de olympiska sommar- och vinterspelen, öppningsmatchen, semifinalerna och finalen i fotbolls-VM liksom semifinalerna och finalen i fotbolls-EM, ingår i den kategori av evenemang som av tradition ansetts vara av särskild vikt för samhället och som uttryckligen nämns i skäl 18 i direktiv 97/36/EG. Dessa evenemang är av särskilt allmänt intresse i Frankrike, eftersom de är särskilt populära hos allmänheten och inte bara hos dem som i normala fall följer sportevenemang.

(7)

De övriga fotbollsevenemangen i förteckningen, inbegripet det franska fotbollslandslagets officiella matcher som arrangeras av Fifa, finalen i Uefa-cupen om ett franskt klubblag från någon av de franska ligorna spelar, finalen i franska fotbollscupen och finalen i Champions League, är av särskilt allmänt intresse i Frankrike, eftersom fotboll är den mest populära sporten i landet.

(8)

Rugby är en stor sport med betydande publik, framför allt i sydvästra Frankrike och således en stor del av landet. Finalen i franska rugbymästerskapet, finalen i europeiska rugbycupen om ett franskt klubblag från någon av de franska ligorna spelar, rugbyturneringen Six Nations liksom semifinalerna och finalen i rugby-VM är därför av särskilt allmänt intresse i Frankrike.

(9)

Tennisturneringarna i förteckningen är av särskilt allmänt intresse i Frankrike, eftersom tennis är den viktigaste individuella sporten i medlemsstaten.

(10)

Frankrikes Grand Prix i Formel 1 är av särskilt allmänt intresse i Frankrike med tanke på den betydelse som tävlingen har för den franska racerbilsindustrin.

(11)

Cykelloppet Tour de France (herrar) är av särskilt allmänt intresse i Frankrike och har en allmänt erkänd specifik kulturell betydelse för befolkningen i medlemsstaten, framför allt som katalysator för den kulturella identiteten, eftersom det är det mest betydelsefulla cykelloppet i världen. Det återspeglar cykelsportens popularitet i Frankrike och har betydande effekter på turismen som tillfälle att göra reklam för landet.

(12)

Cykelloppet Paris–Roubaix är av särskilt allmänt intresse i Frankrike, eftersom det ingår i det franska kulturarvet.

(13)

Basketturneringarna i förteckningen är av allmänt erkänd specifik kulturell betydelse för befolkningen i Frankrike, framför allt som katalysator för den kulturella identiteten, eftersom basket är en viktig faktor för den sociala sammanhållningen i Frankrike.

(14)

Handbollsmatcherna i förteckningen är matcher som det franska landslaget spelar i en viktig internationell tävling och är därför av stor kulturell betydelse för den franska befolkningen.

(15)

VM i friidrott har en allmänt erkänd specifik kulturell betydelse för den franska befolkningen, framför allt som katalysator för den kulturella identiteten, särskilt med tanke på de franska friidrottarnas framgångar.

(16)

Evenemangen i förteckningen har av tradition sänts i fri TV och haft stor TV-publik.

(17)

De franska åtgärderna framstår som tillräckligt proportionella för att kunna motivera ett undantag från den i EG-fördraget grundläggande principen om frihet att tillhandahålla tjänster, på grundval av dominerande orsaker i allmänhetens intresse att säkerställa tillgång för så många som möjligt till sändningar av evenemang av särskild vikt för samhället.

(18)

De franska åtgärderna är förenliga med EG:s konkurrensregler eftersom definitionen av kvalificerade programföretag för sändning av de förtecknade evenemangen bygger på objektiva kriterier som lämnar utrymme för faktisk och möjlig konkurrens i samband med förvärvandet av sändningsrättigheterna för dessa evenemang. Dessutom är antalet evenemang i förteckningen inte så stort att konkurrensen snedvrids i senare led på marknaderna för fri TV och betal-TV.

(19)

Efter det att kommissionen meddelat de franska åtgärderna till de övriga medlemsstaterna och samråd genomförts med den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 23a i direktiv 89/552/EG informerade generaldirektören för GD Utbildning och kultur, genom en skrivelse av den 7 april 2004, Frankrike om att Europeiska kommissionen inte hade för avsikt att invända mot de anmälda åtgärderna.

(20)

Åtgärderna antogs av Frankrike den 22 december 2004.

(21)

Det följer av förstainstansrättens dom i mål T-33/01, Infront WM AG mot Europeiska kommissionen, att förklaringen att de åtgärder som vidtagits i enlighet med artikel 3a.1 i direktiv 89/552/EEG är förenliga med gemenskapsrätten utgör ett beslut i den mening som avses i artikel 249 i EG-fördraget och som därför måste antas av kommissionen. Det måste därför genom det här beslutet fastställas att de åtgärder som Frankrike anmält är förenliga med gemenskapsrätten. Åtgärderna, såsom de slutligen vidtagits av Frankrike och anges i bilagan till det här beslutet, bör offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med artikel 3a.2 i direktiv 89/552/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De åtgärder i enlighet med artikel 3a.1 i direktiv 89/552/EEG som Frankrike anmälde till kommissionen den 30 december 2003 är förenliga med gemenskapsrätten.

Artikel 2

Åtgärderna, såsom de slutligen vidtagits av Frankrike och anges i bilagan till det här beslutet, skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med artikel 3a.2 i direktiv 89/552/EEG.

Utfärdat i Bryssel den 25 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Viviane REDING

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 298, 17.10.1989, s. 23. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 97/36/EG (EGT L 202, 30.7.1997, s. 60).


BILAGA

Offentliggörande i enlighet med artikel 3a.2 i rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television

Följande åtgärder har vidtagits av Frankrike och skall offentliggöras i enlighet med artikel 3a.2 i direktiv 89/552/EEG:

”Dekret nr 2004–1392 av den 22 december 2004 utfärdat för tillämpning av artikel 20–2 i fransk lag nr 86–1067 av den 30 september 1986 om kommunikationsfrihet (’Loi no 86–1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication’).

Premiärministern har utfärdat detta dekret

på grundval av betänkandet från ministern för kultur och kommunikation,

med beaktande av rådets direktiv 89/552/EEG av den 3 oktober 1989 om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 97/36/EG av den 30 juni 1997, särskilt artikel 3a,

med beaktande av Europarådets konvention om gränsöverskridande television, som öppnades för undertecknande den 5 maj 1989, senare ändrad genom det protokoll som antogs av Europarådets ministerkommitté den 9 september 1998 och som öppnades för antagande av parterna i konventionen den 1 oktober 1998, särskilt artikel 9a i detta, lag nr 94–542 av den 28 juni 1994 och lag nr 2001–1210 av den 20 december 2001, vilka möjliggjorde antagandena, samt dekret nr 95–438 av den 14 april 1995 och dekret nr 2002–739 av den 30 april 2002 genom vilka offentliggörandena skedde,

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som undertecknades i Porto den 2 maj 1992 och det protokoll om anpassning av avtalet som undertecknades i Bryssel den 17 mars 1993, särskilt bilaga X till detta, lag nr 93–1274 av den 2 december 1993, vilken möjliggjorde ratificerandet, samt dekret nr 94–43 av den 1 februari 1994 genom vilket offentliggörandet skedde,

med beaktande av den ändrade lagen nr 86–1067 av den 30 september 1986 om kommunikationsfrihet, särskilt artikel 20–2,

med beaktande av Europeiska kommissionens brev av den 7 april 2004 om det förslag till åtgärder som Frankrike antagit och överlämnat i enlighet med artikel 3a i direktiv 89/552/EEG, i dess ändrade lydelse enligt direktiv 97/36/EG, och

efter att ha hört Statsrådets (’Conseil d’Etat’) avdelning för inrikes ärenden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1. –   I detta dekret fastställs villkor enligt vilka TV-företag med exklusiv sändningsrätt måste garantera att en väsentlig del av allmänheten inte utestängs från möjligheten att i gratiskanaler (fri TV) följa evenemang av särskild vikt.

Avdelning I

Bestämmelser om tv-sändningar i Frankrike av evenemang av särskild vikt

Artikel 2. –   I denna avdelning avses med

a)

gratiskanal: (fri TV) TV-kanal som inte finansieras genom tittaravgifter och som kan tas emot av minst 85 % av hushållen i Frankrikes inomeuropeiska delar,

b)

kanal med begränsad tillgång: TV-kanal som inte uppfyller de båda villkoren i föregående definition.

Artikel 3. –   Förteckning över evenemang som anges i artikel 20–2 i lag nr 86–1067 av den 30 september 1986 har följande lydelse:

1.

De olympiska vinter- och sommarspelen.

2.

Det franska fotbollslandslagets officiella matcher som arrangeras av Fifa.

3.

Öppningsmatchen, semifinalerna och finalen i fotbolls-VM.

4.

Semifinalerna och finalen i fotbolls-EM.

5.

Finalen i Uefa-cupen, om ett franskt klubblag från någon av de franska ligorna spelar.

6.

Finalen i fotbollens Champions League.

7.

Finalen i franska fotbollscupen.

8.

Rugbyturneringen Six Nations.

9.

Semifinalerna och finalen i rugby-VM.

10.

Finalen i franska rugbymästerskapen.

11.

Finalen i europeiska rugbycupen, om ett franskt klubblag från någon av de franska ligorna spelar.

12.

Finalerna i singelturneringarna i Roland Garros (Franska öppna mästerskapen) (herrar och damer).

13.

Semifinalerna och finalerna i Davis Cup och Fed Cup, om det franska laget spelar.

14.

Frankrikes Grand Prix i Formel 1.

15.

Cykelloppet Tour de France (herrar).

16.

Cykelloppet Paris–Roubaix.

17.

Finalerna i basket-EM (herrar och damer), om det franska landslaget spelar.

18.

Finalerna i basket-VM (herrar och damer), om det franska landslaget spelar.

19.

Finalerna i handbolls-EM (herrar och damer), om det franska landslaget spelar.

20.

Finalerna i handbolls-VM (herrar och damer), om det franska landslaget spelar.

21.

VM i friidrott.

Artikel 4 –   Utövande av exklusiv sändningsrätt i Frankrike av en TV-kanal, vars sändningsrätt har förvärvats efter den 23 augusti 1997, för sändning av ett sådant evenemang av särskild vikt som är upptaget i föregående artikel, får inte utgöra något hinder för en gratiskanal att sända samma evenemang i direktsändning och i dess helhet, med undantag av följande fall:

1.

Sändningar av evenemanget i punkt 15 i artikel 3 får begränsas till höjdpunkter, i enlighet med sändningstraditionen för detta evenemang.

2.

Sändningar av evenemangen i punkterna 1 och 21 i artikel 3 får begränsas till avsnitt som är representativa för de olika sportgrenarna och deltagarländerna, och bandad (tidsförskjuten) sändning är tillåten när evenemang äger rum samtidigt.

3.

Bandade (tidsförskjutna) sändningar av evenemang av särskild vikt är tillåtna när ett evenemang äger rum mellan kl. 00.00 och 06.00 fransk tid, under förutsättning att sändningarna startar före kl. 10.00 i Frankrike.

Om en TV-kanal med begränsad tillgång, som finansieras med tittaravgifter och som har den täckning som anges i artikel 2 a i detta dekret, väljer att sända evenemanget direkt och i dess helhet – med förbehåll för föregående bestämmelser – utan att på något särskilt sätt begränsa sändningen, skall detta inte anses utgöra något hinder för en gratiskanal att sända evenemanget.

Artikel 5. –   För att en gratiskanal skall ha möjlighet att sända ett evenemang av särskild vikt på de villkor som anges i artikel 4, måste en TV-kanal, som har exklusiv sändningsrätt omfattande hela eller en del av ett evenemang av särskild vikt och som inte kan uppfylla ovannämnda villkor, inom skälig tid före evenemanget på vedertaget sätt för informerande av gratiskanaler, ha offentliggjort ett förslag om att överlåta rättigheter så att evenemanget kan sändas på de villkor som anges i artikel 4. Detta erbjudande skall lämnas på rättvisa, sunda och icke-diskriminerande marknadsvillkor.

Om ingen gratiskanal svarar på erbjudandet, eller om svarserbjudandet inte är utformat enligt rättvisa, sunda och icke-diskriminerande marknadsvillkor, får innehavaren av sändningsrättigheterna utöva dessa utan att uppfylla villkoren i artikel 4.

Avdelning II

Bestämmelser om TV-sändningar i andra europeiska länder av evenemang av särskild vikt

Artikel 6. –   Bestämmelserna i denna avdelning gäller varje TV-kanal som lyder under fransk jurisdiktion och som till en annan medlemsstat i Europeiska unionen, till en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller till en stat, som är fördragspart i Europarådets konvention om gränsöverskridande television, sänder ett evenemang, till vilket TV-kanalen har förvärvat sändningsrättigheterna efter den 23 augusti 1997 och som av den berörda staten fastställts vara av särskild vikt för samhället i denna stat enligt bestämmelserna i direktiv 89/552/EEG av den 3 oktober 1989.

Artikel 7. –   TV-kanaler under fransk jurisdiktion skall – i de stater som anges i artikel 6 – utöva sina sändningsrättigheter för ett evenemang, som av den berörda staten fastställts vara av särskild vikt, på ett sådant sätt att så många tittare som möjligt får möjlighet att följa evenemanget i direktsändning eller bandat (tidsförskjutet), på en gratiskanal enligt artikel 3a i ovannämnda direktiv av den 3 oktober 1989.

Artikel 8. –   När en TV-kanal under fransk jurisdiktion sänder ett evenemang av särskild vikt till någon av de stater som anges i artikel 6, skall kanalen följa de villkor som den berörda staten har satt upp för TV-kanalens sändning av evenemanget.

Avdelning III

Slutbestämmelser

Artikel 9. –   Franska rådet för audiovisuella frågor (’Conseil supérieur de l’audiovisuel’) kan på begäran av en TV-kanal eller på eget initiativ avge ett yttrande om villkoren för tillämpningen av bestämmelserna i detta dekret.

Artikel 10. –   I ett efterföljande dekret från Statsrådet (’Conseil d’Etat’) kommer det att fastställas en förteckning över evenemang av särskild vikt och villkoren för TV-sändning av dessa evenemang i de franska utomeuropeiska departementen Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Nya Kaledonien, Franska Polynesien och öarna Wallis och Futuna, varvid särskild hänsyn skall tas till de specifika behoven i respektive område och de tekniska detaljerna rörande TV-sändning till utomeuropeiska områden.

Artikel 11. –   Ministern för kultur och kommunikation och ministern för utomeuropeiska områden är inom sina respektive befogenhetsområden ansvariga för verkställandet av detta dekret, som skall offentliggöras i Franska Republikens officiella tidning.

Utfärdat i Paris den 22 december 2004.

På premiärministerns vägnar:

Jean-Pierre RAFFARIN

Ministern för kultur och kommunikation

Renaud DONNEDIEU DE VABRES

Ministern för franska republikens utomeuropeiska områden

Brigitte GIRARDIN.”


10.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 180/38


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 25 juni 2007

om förenlighet med gemenskapsrätten när det gäller åtgärder som vidtagits av Finland i enlighet med artikel 3a.1 i rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television

(2007/481/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/552/EEG av den 3 oktober 1989 om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television (1), särskilt artikel 3a.2,

med beaktande av yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 23a i direktiv 89/552/EEG, och

av följande skäl:

(1)

Genom en skrivelse av den 22 september 2006, som kommissionen mottog den 2 oktober 2006, anmälde Finland till kommissionen åtgärder som skulle vidtas i enlighet med artikel 3a.1 i direktiv 89/552/EEG.

(2)

Inom tre månader efter anmälan kontrollerade kommissionen åtgärdernas förenlighet med gemenskapsrätten, framför allt med avseende på åtgärdernas proportionalitet och insynen i det nationella samrådsförfarandet.

(3)

Vid sin granskning beaktade kommissionen tillgängliga uppgifter om Finlands mediestruktur.

(4)

Förteckningen över evenemang av särskild vikt för samhället i anmälan av Finlands åtgärder hade upprättats på ett klart och öppet sätt, och ett omfattande samråd hade genomförts i landet.

(5)

Kommissionen anser att de evenemang som förtecknas i anmälan av Finlands åtgärder uppfyller åtminstone två av följande kriterier, vilka anses vara tillförlitliga indikatorer på evenemangs vikt för samhället: i) De är av särskilt allmänt intresse i medlemsstaten och inte endast av betydelse för dem som normalt sett följer den aktuella sporten eller aktiviteten. ii) De har en allmänt erkänd specifik kulturell betydelse för befolkningen i medlemsstaten, framför allt som katalysator för den kulturella identiteten. iii) Landslaget deltar i det aktuella evenemanget i samband med en tävling eller turnering av internationell vikt. iv) Evenemanget har av tradition sänts i fri TV och haft stor TV-publik.

(6)

Ett antal evenemang som förtecknas i anmälan av Finlands åtgärder, bland annat de olympiska sommar- och vinterspelen, öppningsmatchen, kvartsfinalerna, semifinalerna och finalen i fotbolls-VM liksom det finländska landslagets matcher i den turneringen, ingår i den kategori av evenemang som av tradition ansetts vara av särskild vikt för samhället och som uttryckligen nämns i skäl 18 i direktiv 97/36/EG. Dessa evenemang är av särskilt allmänt intresse i Finland, eftersom de är särskilt populära hos allmänheten och inte bara hos dem som i normala fall följer sportevenemang.

(7)

VM i ishockey för herrar, som arrangeras av Internationella ishockeyförbundet (IIHF), är av särskilt allmänt intresse, eftersom ishockey spelas aktivt av befolkningen i Finland. Dessa mästerskap har också en allmänt erkänd specifik kulturell betydelse för befolkningen i Finland, eftersom landslaget haft stora framgångar i denna internationella turnering. Med tanke på hur ishockey-VM organiseras bör turneringen betraktas som ett sammanhängande evenemang, där matcher mellan lag från andra länder får konsekvenser också för de lag som Finland måste eller kan få möta och för det totala resultatet.

(8)

VM i nordiska skidgrenar (längdåkning, backhoppning och nordisk kombination), som arrangeras av Internationella skidförbundet (FIS), är av särskilt allmänt intresse och har en allmänt erkänd specifik kulturell betydelse för befolkningen i Finland som katalysator för den kulturella identiteten, eftersom nordisk skidsport har status som nationalsport i landet.

(9)

De friidrottstävlingar som finns med i förteckningen, dvs. VM i friidrott, som arrangeras av Internationella friidrottsförbundet (IAAF), och EM i friidrott, som arrangeras av Europeiska friidrottsförbundet (EEA), har en allmänt erkänd specifik kulturell betydelse för befolkningen i Finland som katalysator för den kulturella identiteten, eftersom finländska toppidrottare som representerar Finland internationellt i en lång rad olika individuella grenar är bland de bästa i världen inom sina respektive discipliner.

(10)

Evenemangen i förteckningen har av tradition sänts i fri TV och haft en stor TV-publik.

(11)

Finlands åtgärder framstår som tillräckligt proportionella för att kunna motivera ett undantag från den i EG-fördraget grundläggande principen om frihet att tillhandahålla tjänster, på grundval av dominerande orsaker i allmänhetens intresse att säkerställa tillgång för så många som möjligt till sändningar av evenemang av särskild vikt för samhället.

(12)

Finlands åtgärder är förenliga med EG:s konkurrensregler eftersom definitionen av kvalificerade programföretag för sändning av de förtecknade evenemangen bygger på objektiva kriterier som lämnar utrymme för faktisk och möjlig konkurrens i samband med förvärvandet av sändningsrättigheterna för dessa evenemang. Dessutom är antalet evenemang i förteckningen inte så stort att konkurrensen snedvrids i senare led på marknaderna för fri TV och betal-TV.

(13)

Att de anmälda finländska åtgärderna är proportionella bekräftas av det faktum att de inte får några retroaktiva konsekvenser och således inte påverkar utövandet av de sändningsrättigheter för de förtecknade evenemangen som förvärvats innan rättigheterna började gälla.

(14)

Kommissionen har meddelat Finlands åtgärder till de övriga medlemsstaterna och lade fram resultaten av kontrollen vid mötet i den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 23a i direktiv 89/552/EEG den 15 november 2006. Kommittén antog ett positivt yttrande vid mötet.

(15)

Finlands åtgärder antogs den 22 februari 2007 och trädde i kraft den 1 mars 2007.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De åtgärder i enlighet med artikel 3a.1 i direktiv 89/552/EEG som Finland anmälde till kommissionen den 22 september 2006 är förenliga med gemenskapsrätten.

Artikel 2

Åtgärderna, såsom de slutligen vidtagits av Finland och anges i bilagan till det här beslutet, skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med artikel 3a.2 i direktiv 89/552/EEG.

Utfärdat i Bryssel den 25 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Viviane REDING

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 298, 17.10.1989, s. 23. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 97/36/EG (EGT L 202, 30.7.1997, s. 60).


BILAGA

Offentliggörande i enlighet med artikel 3a.2 i rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television

Följande åtgärder har vidtagits av Finland och skall offentliggöras i enlighet med artikel 3a.2 i direktiv 89/552/EEG:

”STATSRÅDETS FÖRORDNING

om televisering av evenemang av samhällelig betydelse

Given i Helsingfors den 22 februari 2007

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 20 § 3 mom. i lagen av den 9 oktober 1998 om televisions- och radioverksamhet (744/1998), sådant det lyder i lag 394/2003:

1 §

Evenemang av samhällelig betydelse

Evenemang av samhällelig betydelse i Finland som avses i 20 § 3 mom. i lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998) är

1)

de olympiska sommar- och vinterspelen arrangerade av Internationella olympiska kommittén,

2)

öppnings-, kvartsfinal-, semifinal- och finalmatcher samt matcher som spelas av det finländska landslaget i slutspelen i världsmästerskapen i fotboll för herrar arrangerade av Internationella fotbollsförbundet,

3)

öppnings-, kvartsfinal-, semifinal- och finalmatcher samt matcher som spelas av det finländska landslaget i slutspelen i europamästerskapen i fotboll för herrar arrangerade av Europeiska fotbollsförbundet,

4)

världsmästerskapen i ishockey för herrar arrangerade av Internationella ishockeyförbundet,

5)

världsmästerskapen i nordiska skidgrenar arrangerade av Internationella skidförbundet,

6)

världsmästerskapen i friidrott arrangerade av Internationella friidrottsförbundet och

7)

europamästerskapen i friidrott arrangerade av Europeiska friidrottsförbundet.

De i 1 mom. avsedda öppnings-, semifinal och finalmatcherna samt de matcher som spelas av det finländska landslaget i slutspelen i världsmästerskapen i fotboll för herrar, öppnings-, semifinal- och finalmatcherna samt de matcher som spelas av det finländska landslaget i slutspelen i europamästerskapen i fotboll för herrar och semifinal- och finalmatcherna samt de matcher som spelas av det finländska landslaget i världsmästerskapen i ishockey för herrar skall sändas i sin helhet som direkta sändningar.

Övriga evenemang som avses i 1 mom. kan sändas helt eller delvis som direkta eller som bandade sändningar.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007.

Denna förordning tillämpas inte på ensamrätt som utverkats före förordningens ikraftträdande.

Helsingfors den 22 februari 2007.

Kommunikationsminister

Susanna HUOVINEN

Kommunikationsråd

Ismo KOSONEN


10.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 180/42


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 9 juli 2007

om tillämpningen av rådets direktiv 72/166/EEG om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs

[delgivet med nr K(2007) 3291]

(Text av betydelse för EES)

(2007/482/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 72/166/EEG av den 24 april 1972 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet (1), särskilt artikel 2.2, och

av följande skäl:

(1)

Den 30 maj 2002 ingicks ett multilateralt avtal( nedan kallat ”avtalet”) mellan de nationella försäkringsbyråerna i de länder som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i övriga associerade länder. Avtalet har bifogats kommissionens beslut 2003/564/EG av den 28 juli 2003 om tillämpningen av rådets direktiv 72/166/EEG om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs (2), i vilket kommissionen har fastställt från och med vilket datum medlemsstaterna skall avstå från att kontrollera allmänna ansvarsförsäkringar för motorfordon som normalt är hemmahörande i något av de länder som har undertecknat avtalet och som omfattas av avtalet. Avtalet har därefter utvidgats till att omfatta fler länder genom att tillläggen nr 1 och 2 har antagits.

(2)

Den 8 mars 2007 undertecknade de nationella försäkringsbyråerna i medlemsstaterna och i Andorra, Kroatien, Island, Norge och Schweiz tillägg nr 3 till avtalet, vilket innebar att avtalet utvidgades till att omfatta de nationella försäkringsbyråerna i Bulgarien och Rumänien. Tillägget innehåller praktiska lösningar för avskaffandet av kontrollen av innehav av ansvarsförsäkring för fordon som normalt är hemmahörande i Bulgarien och Rumänien och som omfattas av tillägget.

(3)

Därför är alla villkor för att avskaffa kontrollen av allmänna ansvarförsäkringar i enlighet med direktiv 72/166/EEG för motorfordon som normalt är hemmahörande i Bulgarien och Rumänien uppfyllda.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Från och med den 1 augusti 2007 skall medlemsstaterna avstå från att kontrollera allmänna ansvarsförsäkringar för motorfordon som normalt är hemmahörande i Bulgarien och Rumänien och som omfattas av tillägg nr 3 av den 8 mars 2007 till det multilaterala avtalet mellan de nationella försäkringsbyråerna i de länder som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i övriga associerade länder.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall genast underrätta kommissionen om de åtgärder som vidtas för tillämpningen av detta direktiv.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 9 juli 2007.

På kommissionens vägnar

Charlie McCREEVY

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 103, 2.5.1972, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/14/EG (EUT L 149, 11.6.2005, s. 14).

(2)  EUT L 192, 31.7.2003, s. 23.


10.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 180/43


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 9 juli 2007

om ändring av beslut 2006/415/EG vad gäller vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N1 hos fjäderfä i Tyskland

[delgivet med nr K(2007) 3413]

(Text av betydelse för EES)

(2007/483/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.3,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt artikel 10.3,

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 2006/415/EG av den 14 juni 2006 om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N1 hos fjäderfä i gemenskapen och om upphävande av beslut 2006/135/EG (3) fastställs vissa skyddsåtgärder som skall tillämpas för att förhindra att sjukdomen sprids, inklusive upprättande av A- och B-områden till följd av ett misstänkt eller bekräftat utbrott av sjukdomen.

(2)

Tyskland har underrättat kommissionen om ett utbrott av H5N1 hos en hobbybesättning av fjäderfä på sitt territorium och har vidtagit de lämpliga åtgärder som fastställs i beslut 2006/415/EG, inklusive upprättat A- och B-områden enligt artikel 4 i det beslutet.

(3)

Kommissionen har granskat dessa åtgärder i samarbete med Tyskland och kunnat konstatera att gränserna på de A- och B-områden som den behöriga myndigheten i medlemsstaten har upprättat befinner sig på tillräckligt avstånd från platsen för utbrottet. A- och B-områdena i Tyskland kan därför bekräftas och det kan fastställas hur länge denna regionalisering skall gälla.

(4)

Beslut 2006/415/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut bör ses över vid nästa möte i ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2006/415/EG skall ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 9 juli 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/41/EG (EUT L 157, 30.4.2004, s. 33. Rättat i EUT L 195, 2.6.2004, s. 12).

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/33/EG (EGT L 315, 19.11.2002, s. 14).

(3)  EUT L 164, 16.6.2006, s. 51. Beslutet senast ändrat genom beslut 2007/454/EG (EUT L 172, 30.6.2007, s. 87).


BILAGA

Bilagan till beslut 2006/415/EG skall ändras på följande sätt:

1.

I del A skall följande läggas till:

ISO Landskod

Medlemsstat

A-område

Tillämpning till och med den (artikel 4.4 b iii)

Kod (om sådan finns)

Namn

DE

TYSKLAND

 

 

6.8.2007

 

 

 

ALLENDORF

ARNSGEREUTH

BAD BLANKENBURG

BECHSTEDT

CURSDORF

DEESBACH

DÖSCHNITZ

GRÄFENTHAL

LICHTE

LICHTENHAIN

MARKTGÖLITZ

MELLENBACH-GLASBACH

MEURA

OBERHAIN

OBERWEISSBACH

PIESAU

PROBSTZELLA

REICHMANNSDORF

ROHRBACH

SAALFELD

SAALFELDER HÖHE

SCHMIEDEFELD

SCHWARZBURG

SITZENDORF

UNTERWEISSBACH

WITTGENDORF

 

2.

I del B skall följande läggas till:

ISO Landskod

Medlemsstat

B-område

Tillämpning till och med den (artikel 4.4 b iii)

Kod (om sådan finns)

Namn

DE

TYSKLAND

 

DRÖBISCHAU

KAULSDORF

KÖNIGSEE

LEUTENBERG

MEUSELBACH-SCHWARZMÜHLE

ROTTENBACH

RUDOLSTADT

6.8.2007


Rättelser

10.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 180/45


Rättelse till rådets förordning (EG) nr 423/2007 av den 19 april 2007 om restriktiva åtgärder mot Iran

( Europeiska unionens officiella tidning L 103 av den 20 april 2007 )

Förordning (EG) nr 423/2007 skall vara som följer:

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 423/2007

av den 19 april 2007

om restriktiva åtgärder mot Iran

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 60 och 301,

med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt 2007/140/Gusp av den 27 februari 2007 om restriktiva åtgärder mot Iran (1),

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 23 december 2006 antog Förenta nationernas säkerhetsråd resolution 1737 (2006), där det fastställs att Iran utan ytterligare dröjsmål tills vidare skall avbryta all anriknings- och upparbetningsverksamhet och alla projekt med anknytning till tungt vatten samt vidta vissa åtgärder som Internationella atomenergiorganets (”IAEA”) styrelse begär och som Förenta nationernas säkerhetsråd bedömer som nödvändiga för att bygga upp förtroende för att Irans kärntekniska program har alltigenom fredliga syften. För att förmå Iran att följa detta bindande beslut beslutade Förenta nationernas säkerhetsråd att alla FN-medlemsstater skulle tillämpa ett antal restriktiva åtgärder.

(2)

I enlighet med säkerhetsrådets resolution 1737 (2006) föreskrivs det i gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp vissa restriktiva åtgärder mot Iran. Åtgärderna omfattar restriktioner mot export och import av materiel och teknik som skulle kunna bidra till Irans verksamhet beträffande anrikning, upparbetning, tungt vatten eller utveckling av system för kärnvapenbärare, förbud mot tillhandahållande av tjänster med anknytning till sådan materiel och teknik, förbud mot investeringar med anknytning till sådan materiel och teknik, förbud mot att köpa sådan materiel och teknik från Iran samt frysning av tillgångar och ekonomiska resurser för personer, enheter och organ som deltar i, är direkt knutna till eller stöder sådan verksamhet eller utveckling.

(3)

Åtgärderna faller inom tillämpningsområdet för fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och gemenskapslagstiftning är därför nödvändig för att genomföra dem för gemenskapens del, och särskilt för att de skall tillämpas på ett enhetligt sätt av alla medlemsstaters ekonomiska aktörer.

(4)

Denna förordning avviker från de allmänna reglerna i befintlig gemenskapslagstiftning om export till och import från tredjeländer, och särskilt från rådets förordning (EG) nr 1334/2000 av den 22 juni 2000 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av produkter och teknik med dubbla användningsområden (2), där denna förordning omfattar samma materiel och teknik.

(5)

Av praktiska skäl bör kommissionen bemyndigas att offentliggöra den förteckning över förbjuden materiel och teknik och eventuella ändringar av denna som sanktionskommittén eller Förenta nationernas säkerhetsråd kan komma att anta, och att göra ändringar i förteckningen över personer, enheter och organ vars tillgångar och ekonomiska resurser skall frysas på grundval av Förenta nationernas säkerhetsråds eller sanktionskommitténs beslut.

(6)

När det gäller förfarandet för att upprätta och ändra den förteckning som avses i artikel 7.2 i förordningen bör rådet med beaktande av syftet med säkerhetsrådets resolution 1737 (2006) självt utöva relevanta genomförandebefogenheter, främst för att hindra Irans utveckling av känslig teknik till stöd för landets kärntekniska program och missilprogram och inskränka den spridningskänsliga karaktären inom den verksamhet som utövas av personer och enheter som understöder dessa program.

(7)

Medlemsstaterna bör fastställa påföljderna för överträdelser av bestämmelserna i denna förordning. Påföljderna bör vara proportionella, effektiva och avskräckande.

(8)

För att säkerställa att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning är verkningsfulla bör förordningen träda i kraft samma dag som den offentliggörs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande definitioner gäller endast i denna förordning:

a)

:

sanktionskommittén

:

den kommitté hos Förenta nationernas säkerhetsråd som inrättades i enlighet med punkt 18 i säkerhetsrådets resolution 1737 (2006).

b)

:

tekniskt bistånd

:

tekniskt stöd med anknytning till reparation, utveckling, tillverkning, montering, testning, underhåll eller varje annan teknisk tjänst; tekniskt bistånd kan lämnas i form av t.ex. instruktioner, råd, utbildning, överföring av praktiska kunskaper och färdigheter eller konsulttjänster och omfattar också bistånd som ges muntligen.

c)

:

materiel

:

inbegriper produkter, material och utrustning.

d)

:

teknik

:

inbegriper programvara.

e)

:

investeringar

:

förvärv eller utökning av en andel i företag, inbegripet fullständigt förvärv av dessa företag och förvärv av andelar och värdepapper som motsvarar andelar.

f)

:

förmedlingstjänster

:

verksamhet som bedrivs av personer, enheter eller konsortier som agerar som förmedlare genom att köpa, sälja eller organisera överföring av materiel eller teknik eller som förhandlar eller organiserar transaktioner som omfattar överföring av materiel eller teknik.

g)

:

tillgångar

:

finansiella tillgångar och ekonomiska förmåner av alla slag, inbegripet men inte begränsat till

i)

kontanter, checkar, penningfordringar, växlar, betalningsorder och andra betalningsinstrument,

ii)

inlåning hos finansinstitut eller andra enheter, kontotillgodohavanden, skuldebrev och skuldförbindelser,

iii)

börsnoterade och onoterade värdepapper och skuldinstrument, t.ex. aktier och andelar, certifikat för värdepapper, obligationer, växlar, optioner, förlagsbevis och derivatkontrakt,

iv)

räntor, utdelningar eller annan inkomst från tillgångar eller annat värde som härrör från eller skapas genom tillgångar,

v)

krediter, kvittningsrätter, garantiförbindelser, fullgörandegarantier eller andra finansiella åtaganden,

vi)

remburser, fraktsedlar och pantförskrivningar,

vii)

sådana dokument som utgör bevis på andelar i tillgångar eller andra finansiella resurser.

h)

:

frysning av tillgångar

:

förhindrande av varje flyttning, överföring, förändring, användning, tillgång till eller hantering av tillgångar på ett sätt som skulle leda till en förändring av volym, belopp, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav, art, bestämmelse eller någon annan förändring som skulle göra det möjligt att utnyttja tillgångarna, inbegripet portföljförvaltning.

i)

:

ekonomiska resurser

:

egendom av alla slag, materiell eller immateriell, lös eller fast, som inte utgör tillgångar men som kan användas för att erhålla tillgångar, varor eller tjänster.

j)

:

frysning av ekonomiska resurser

:

förhindrande av att ekonomiska resurser används på något sätt, t.ex. genom försäljning, uthyrning eller inteckning, för att erhålla tillgångar, varor eller tjänster.

k)

:

gemenskapens territorium

:

de medlemsstaters territorier på vilka fördraget är tillämpligt, på de villkor som fastställs i fördraget, inklusive medlemsstaternas luftrum.

Artikel 2

Det skall vara förbjudet att

a)

direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera följande materiel eller teknik, oavsett om materielen och tekniken har sitt ursprung i gemenskapen eller inte, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Iran eller för användning i Iran:

i)

All materiel och teknik som finns upptagen på de förteckningar som hålls av Nuclear Suppliers Group (gruppen av länder som levererar kärnmaterial) och av Missile Technology Control Regime (kontrollsystemet för missilteknik). Denna materiel och teknik anges i bilaga I.

ii)

Annan materiel och teknik som enligt sanktionskommittén eller Förenta nationernas säkerhetsråd skulle kunna bidra till verksamhet i Iran som rör anrikning, upparbetning, tungt vatten eller utveckling av system för kärnvapenbärare. Även denna materiel och teknik anges i bilaga I,

b)

medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå förbudet i a.

Artikel 3

1.   Det skall krävas ett tillstånd i förhand för att direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera sådan materiel eller teknik som anges i förteckningen i bilaga II, oavsett om materielen och tekniken har sitt ursprung i gemenskapen eller inte, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Iran eller för användning i Iran.

2.   Bilaga II skall omfatta all annan materiel och teknik än den som omfattas av bilaga I som skulle kunna bidra till verksamhet som rör anrikning, upparbetning eller tungt vatten, till utveckling av system för kärnvapenbärare eller till verksamhet som rör andra frågor om vilka Internationella atomenergiorganet (IAEA) har framfört betänkligheter eller som IAEA utpekat som olösta.

3.   Exportörer skall tillhandahålla de behöriga myndigheterna all relevant information som behövs för deras ansökan om exporttillstånd.

4.   Medlemsstaternas behöriga myndigheter, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III, skall inte bevilja tillstånd för någon försäljning, leverans, överföring eller export av sådan materiel eller teknik som omfattas av bilaga II om dessa fastställer att sådan försäljning, leverans, överföring eller export skulle kunna bidra till någon av följande verksamheter:

a)

Irans verksamhet när det gäller anrikning, upparbetning och tungt vatten,

b)

Irans utveckling av system för kärnvapenbärare, eller

c)

Irans utförande av verksamheter med anknytning till andra frågor om vilka IAEA har framfört betänkligheter eller som IAEA utpekat som olösta.

5.   På de villkor som anges i punkt 4 får medlemsstaternas behöriga myndigheter, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III, ogiltigförklara, tillfälligt upphäva, ändra eller återkalla ett exporttillstånd som de en gång har beviljat.

6.   Om medlemsstaterna i enlighet med punkt 4 vägrar att bevilja ett tillstånd eller ogiltigförklarar, tillfälligt upphäver, kraftigt begränsar eller återkallar ett tillstånd skall de anmäla detta till de andra medlemsstaterna och till kommissionen och göra de relevanta uppgifterna tillgängliga för dem, varvid de skall följa bestämmelserna om sekretesskydd av sådana uppgifter i rådets förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen (3).

7.   Innan en medlemsstat beviljar ett exporttillstånd som avslagits av en eller flera andra medlemsstater i enlighet med punkt 4 för en i allt väsentligt identisk transaktion och avslaget fortfarande gäller skall denna i enlighet med punkterna 5 och 6 först rådfråga den eller de medlemsstater som utfärdade avslaget. Om den berörda medlemsstaten efter dessa samråd beslutar att bevilja ett tillstånd skall den informera de övriga medlemsstaterna och kommissionen om detta och lämna all relevant information för att förklara sitt beslut.

Artikel 4

Det skall vara förbjudet att köpa, importera eller transportera sådan materiel och teknik som anges i bilaga I från Iran, oavsett om den den ifrågavarande produkten har sitt ursprung i Iran eller inte.

Artikel 5

1.   Det skall vara förbjudet att

a)

direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd eller förmedlingstjänster med anknytning till sådan materiel och teknik som anges i bilaga I eller med anknytning till tillhandahållande, tillverkning, underhåll eller användning av sådan materiel som anges i bilaga I till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Iran eller för användning i Iran,

b)

tillhandahålla investeringar till företag i Iran som deltar i tillverkningen av den materiel och teknik som anges i bilaga I,

c)

direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller finansiellt stöd, som har anknytning till materiel och teknik som anges i bilaga I, inklusive i synnerhet bidrag, lån eller exportkreditförsäkring, som avser försäljning, leverans, överföring eller export av sådana produkter eller tillhandahållande av tekniskt bistånd med anknytning till sådana produkter till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Iran eller för användning i Iran,

d)

medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå förbuden i leden a, b eller c.

2.   För tillhandahållande av

a)

tekniskt bistånd eller förmedlingstjänster med anknytning till materiel och teknik enligt förteckningen i bilaga II eller med anknytning till tillhandahållande, tillverkning, underhåll eller användning av sådana produkter direkt eller indirekt till personer, enheter eller organ i Iran eller för användning i Iran,

b)

investeringar till företag i Iran som deltar i tillverkningen av materiel och teknik enligt förteckningen i bilaga II,

c)

finansiering eller finansiellt stöd med anknytning till materiel och teknik enligt bilaga II, inklusive i synnerhet bidrag, lån eller exportkreditförsäkring som avser försäljning, leverans, överföring eller export av sådana produkter eller tillhandahållande av tekniskt bistånd med anknytning till sådana produkter direkt eller indirekt till personer, enheter eller organ i Iran eller för användning i Iran,

skall det krävas tillstånd av den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten.

3.   Medlemsstaternas behöriga myndigheter, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III, skall inte bevilja tillstånd för de transaktioner som anges i punkt 2 om de finner att detta skulle bidra till någon av följande verksamheter:

a)

Verksamhet i Iran som rör anrikning, upparbetning eller tungt vatten,

b)

Irans utveckling av system för kärnvapenbärare, eller

c)

Irans utförande av verksamheter med anknytning till andra frågor om vilka IAEA har framfört betänkligheter eller utpekat som olösta.

Artikel 6

Medlemsstaternas behöriga myndigheter, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III, får på de villkor som de anser lämpliga ge tillstånd för en sådan transaktion med anknytning till materiel och teknik, bistånd, investeringar eller förmedlingstjänster enligt artiklarna 2 eller 5.1 om sanktionskommittén i förväg och för varje enskilt fall har fastställt att transaktionen med säkerhet varken skulle bidra till att utveckla teknik till stöd för Irans spridningskänsliga kärntekniska verksamhet eller till att utveckla system för kärnvapenbärare, inbegripet då nämnda materiel och teknik, bistånd, investeringar eller förmedlingstjänster är avsedda för livsmedels- eller jordbruksändamål, medicinska eller andra humanitära ändamål, under förutsättning att

a)

kontraktet för leverans av materielen eller tekniken eller för tillhandahållande av bistånd omfattar adekvata slutanvändargarantier, och

b)

Iran har åtagit sig att inte använda den berörda materielen eller tekniken, eller, i förekommande fall, biståndet, för spridningskänslig kärnteknisk verksamhet eller för utveckling av system för kärnvapenbärare.

Artikel 7

1.   Alla tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör eller ägs, innehas eller kontrolleras av de personer, enheter och organ som anges i bilaga IV skall frysas. Bilaga IV skall omfatta de personer, enheter och organ som angetts av sanktionskommittén eller Förenta nationernas säkerhetsråd i enlighet med punkt 12 i FN:s säkerhetsråds resolution 1737 (2006).

2.   Alla tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör eller ägs, innehas eller kontrolleras av de personer, enheter och organ som anges i bilaga V skall frysas. Bilaga V skall omfatta fysiska och juridiska personer, enheter och organ som inte omfattas av bilaga IV men om vilka det i enlighet med artikel 5.1 b i gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp har fastställts att dessa

a)

deltar i, är direkt knutna till eller stöder Irans spridningskänsliga kärntekniska verksamhet,

b)

deltar i, är direkt knutna till eller stöder Irans utveckling av system för kärnvapenbärare,

c)

agerar för sådana personers, enheters eller organs räkning som avses i led a eller b eller på deras uppdrag, eller

d)

är en juridisk person, en enhet eller ett organ som ägs eller kontrolleras av en sådan person, en sådan enhet eller ett sådant organ som avses i led a eller b, inbegripet genom olagliga medel.

3.   Inga tillgångar eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för eller utnyttjas till gagn för de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som anges i bilagorna IV och V.

4.   Det är förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att direkt eller indirekt kringgå de åtgärder som avses i punkterna 1, 2 och 3.

Artikel 8

Med avvikelse från artikel 7 får de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III, ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs om följande villkor är uppfyllda:

a)

Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna är föremål för kvarstad i enlighet med ett rättsligt eller administrativt beslut eller en skiljedom som meddelats före den 23 december 2006 eller föremål för ett rättsligt eller administrativt avgörande eller skiljedom som meddelats före den dagen.

b)

Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna kommer att användas uteslutande för att reglera fordringar som har säkrats genom en sådan kvarstad eller har erkänts som giltiga i ett sådant rättsligt eller administrativt avgörande eller i en sådan skiljedom, inom de gränser som gäller enligt tillämpliga lagar och andra författningar om rättigheter för personer med sådana fordringar.

c)

Kvarstaden eller det rättsliga eller det administrativa avgörandet eller skiljedomen gynnar inte någon av de personer, enheter eller organ som anges i bilagorna IV eller V.

d)

Erkännandet av kvarstaden eller det rättsliga eller det administrativa avgörandet eller skiljedomen är inte oförenligt med den berörda medlemsstatens allmänna ordning.

e)

Om artikel 7.1 är tillämplig: Medlemsstaten har anmält kvarstaden eller det rättsliga eller det administrativa avgörandet eller skiljedomen till sanktionskommittén.

Artikel 9

Med avvikelse från artikel 7 och förutsatt att betalning av en person, en enhet eller ett organ enligt bilaga IV eller V är förfallen enligt ett avtal, en överenskommelse eller en förpliktelse som ingåtts eller uppkommit för den berörda personen, den berörda enheten eller det berörda organet före den dag då personen, enheten eller organet angetts av sanktionskommittén, säkerhetsrådet eller rådet, får medlemsstaternas behöriga myndigheter, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III, på de villkor de finner lämpliga ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller görs tillgängliga om följande villkor är uppfyllda:

a)

Den berörda behöriga myndigheten har fastställt att

i)

en person, en enhet eller ett organ enligt bilaga IV eller V skall använda tillgångarna eller de ekonomiska resurserna som betalning,

ii)

avtalet, överenskommelsen eller förpliktelsen inte kommer att bidra till tillverkning, försäljning, inköp, överföring, export, import, transport eller användning av materiel och teknik enligt bilagorna I och II, och att

iii)

betalningen inte innebär någon överträdelse av artikel 7.3.

b)

Om artikel 7.1 är tillämplig skall den berörda medlemsstaten ha anmält detta fastställande och sin avsikt att bevilja tillstånd till sanktionskommittén och kommittén skall inte ha invänt inom tio arbetsdagar efter anmälan.

c)

Om artikel 7.2 är tillämplig skall den berörda medlemsstaten minst två veckor före beviljandet av tillstånd ha anmält detta fastställande av dess behöriga myndighet och sin avsikt att bevilja tillstånd till de övriga medlemsstaterna och kommissionen.

Artikel 10

1.   Med avvikelse från artikel 7 får medlemsstaternas behöriga myndigheter, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III, på de villkor de anser lämpliga ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller görs tillgängliga om följande villkor är uppfyllda:

a)

Den berörda behöriga myndigheten har fastställt att tillgångarna eller de ekonomiska resurserna är

i)

nödvändiga för att tillgodose de grundläggande behoven hos de personer som anges i bilaga IV eller V och deras av dem beroende familjemedlemmar, inbegripet betalning av livsmedel, hyra eller amorteringar, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

ii)

avsedda endast för betalning av rimliga arvoden och ersättning för utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster, eller

iii)

avsedda endast för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta tillgångar eller ekonomiska resurser.

b)

Om tillståndet beviljas en person, en enhet eller ett organ som anges i bilaga IV skall den berörda medlemsstaten ha anmält detta fastställande och sin avsikt att bevilja tillstånd till sanktionskommittén, och kommittén får inte ha invänt inom fem arbetsdagar efter anmälan.

2.   Med avvikelse från artikel 7 får medlemsstaternas behöriga myndigheter, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III, ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser görs tillgängliga efter det att de har konstaterat att de berörda tillgångarna eller ekonomiska resurserna är nödvändiga för att täcka extraordinära kostnader, under följande förutsättningar:

a)

Om tillståndet beviljas en person, en enhet eller ett organ som anges i bilaga IV skall den berörda medlemsstaten ha anmält detta fastställande till sanktionskommittén och kommittén ha godkänt det

b)

Om tillståndet beviljas en person, en enhet eller ett organ enligt bilaga V skall den behöriga myndigheten minst två veckor före beviljandet av tillståndet till de övriga behöriga myndigheterna och till kommissionen meddela de grunder på vilka den anser att särskilda tillstånd bör beviljas.

3.   Den berörda medlemsstaten skall underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om tillstånd som beviljas enligt punkterna 1 och 2.

Artikel 11

1.   Artikel 7.3 skall inte hindra att finans- eller kreditinstitut i gemenskapen som mottar tillgångar som tredje parter överfört till frysta konton som tillhör fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ enligt bilagorna krediterar kontona med dessa tillgångar, förutsatt att varje sådan kreditering också fryses. Finans- eller kreditinstitutet skall utan dröjsmål underrätta de behöriga myndigheterna om sådana transaktioner.

2.   Artikel 7.3 skall inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a)

ränta eller övriga intäkter på dessa konton,

b)

betalningar i samband med avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den 23 december 2006,

förutsatt att alla sådana ränteintäkter, andra intäkter och betalningar fryses i enlighet med artikel 7.1 eller 7.2.

Artikel 12

1.   Om en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ, i god tro om att åtgärden är förenlig med den här förordningen, fryser tillgångar eller ekonomiska resurser eller vägrar att göra dem tillgängliga, skall detta inte medföra ansvar av något slag för den personen eller enheten eller det organet, eller för dess ledning eller anställda, såvida det inte kan bevisas att tillgångarna och de ekonomiska resurserna frystes eller hölls inne på grund av vårdslöshet.

2.   Förbuden i artiklarna 5.1 c och 7.3 skall inte medföra ansvar av något slag för berörda fysiska eller juridiska personer eller enheter om dessa inte kände till eller hade rimlig anledning att misstänka att deras handlande skulle strida mot dessa förbud.

Artikel 13

1.   Utan att det påverkar gällande regler om rapportering, sekretess och tystnadsplikt skall fysiska och juridiska personer, enheter och organ

a)

omedelbart lämna alla uppgifter som kan underlätta förordningens efterlevnad, till exempel uppgifter om konton och belopp som frysts i enlighet med artikel 7, till de behöriga myndigheterna som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III i den medlemsstat där de är bosatta eller belägna och även vidarebefordra uppgifterna till kommissionen, antingen direkt eller genom medlemsstaterna,

b)

samarbeta med de behöriga myndigheter som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III vid alla kontroller av dessa uppgifter.

2.   Alla ytterligare uppgifter som kommissionen tar emot direkt skall göras tillgängliga för den berörda medlemsstaten.

3.   Uppgifter som lämnas eller tas emot enligt denna artikel får användas endast i de syften för vilka de lämnades eller togs emot.

Artikel 14

Kommissionen och medlemsstaterna skall omedelbart underrätta varandra om åtgärder som vidtas enligt denna förordning och lämna varandra alla andra relevanta upplysningar med anknytning till den som de har tillgång till, särskilt upplysningar om överträdelser, problem med genomförandet samt domar som avkunnats av nationella domstolar.

Artikel 15

1.   Kommissionen skall

a)

ändra bilaga I på grundval av beslut som fattas av Förenta nationernas säkerhetsråd eller sanktionskommittén,

b)

ändra bilaga III på grundval av uppgifter från medlemsstaterna,

c)

ändra bilaga IV på grundval av beslut som fattas av antingen Förenta nationernas säkerhetsråd eller sanktionskommittén.

2.   Rådet skall med kvalificerad majoritet och i full överensstämmelse med de beslut som rådet fattat med avseende på bilaga II till gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp fastställa, se över och ändra förteckningen över personer och enheter enligt artikel 7.2. Förteckningen i bilaga V skall ses över regelbundet och minst en gång var tolfte månad.

3.   Rådet skall ange individuella och specifika skäl för de beslut som antagits enligt punkt 2 och underrätta berörda personer, enheter och organ om dessa.

Artikel 16

1.   Medlemsstaterna skall fastställa påföljder för överträdelser av denna förordning och vidta alla åtgärder som krävs för att se till att påföljderna genomförs. Påföljderna skall vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2.   Medlemsstaterna skall utan dröjsmål anmäla dessa påföljder till kommissionen efter det att förordningen har trätt i kraft och skall senare anmäla alla ändringar till kommissionen.

Artikel 17

1.   Medlemsstaterna skall utse de behöriga myndigheter som det hänvisas till i denna förordning och ange dessa på eller via de webbplatser som förtecknas i bilaga III.

2.   Medlemsstaterna skall utan dröjsmål meddela kommissionen sina behöriga myndigheter efter det att förordningen har trätt i kraft och skall anmäla alla senare ändringar till kommissionen.

Artikel 18

Denna förordning skall tillämpas

a)

inom gemenskapens territorium,

b)

ombord på alla flygplan och fartyg som omfattas av en medlemsstats jurisdiktion,

c)

på varje person inom eller utanför gemenskapens territorium som är medborgare i en medlemsstat,

d)

på varje juridisk person, enhet eller organ som har inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning,

e)

på varje juridisk person, enhet eller organ med avseende på affärsverksamhet som helt eller delvis bedrivs i gemenskapen.

Artikel 19

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 19 april 2007.

På rådets vägnar

Brigitte ZYPRIES

Ordförande

BILAGA I

Materiel och teknik som avses i artikel 2

Anmärkning:

De produkter som anges i denna bilaga nedan har i största möjliga utsträckning definierats genom hänvisning till den förteckning över produkter med dubbla användningsområden som anges i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1334/2000. Om en produkt i den här bilagan inte är identisk med en produkt i den bilagan föregås referensnumret från förteckningen över produkter med dubbla användningsområden av ”ex” och beskrivningen av materielen eller tekniken i den här bilagan skall vara avgörande.

I.A   Materiel

I.B   Teknik

BILAGA II

Materiel och teknik som avses i artikel 3

Anmärkning:

1.

Om inget annat anges hänvisar de nummer som anges i kolumnen ”Beskrivning” till de beskrivningar av produkter och teknik med dubbla användningsområden som ges i bilaga I till förordning 1334/2000.

2.

Ett hänvisningsnummer i kolumnen ”Motsvarande avsnitt i bilaga I till förordning (EG) nr 394/2006” betyder att produktens egenskaper enligt kolumnen ”Beskrivning” inte motsvarar de parametrar som angetts i beskrivningen för den produkt med dubbla användningsområden som det hänvisas till.

3.

Begreppsdefinitioner inom ‧enkla citattecken‧ återges i en teknisk not till den relevanta produkten

4.

Begreppsdefinitioner inom "dubbla citattecken" återges i bilaga I till förordning nr 394/2006.

II.A.   MATERIEL

A0   Kärnteknisk materiel, kärntekniska anläggningar och kärnteknisk utrustning

Nr

Beskrivning

Motsvarande avsnitt i bilaga I till förordning (EG) nr 394/2006

II.A0.001

Hålkatodlampor enligt följande:

a)

Jodhålkatodlampor med fönster av ren kisel eller kvarts.

b)

Uranhålkatodlampor.

II.A0.002

Faraday-isolatorer i våglängdsområdet 500 nm–650 nm.

II.A0.003

Optiskt gitter i våglängdsområdet 500 nm–650 nm.

II.A0.004

Optiska fibrer i våglängdsområdet 500 nm–650 nm, belagda med antireflekterande skikt i våglängdsområdet 500 nm–650 nm, med en kärndiameter på över 0,4 mm men högst 2 mm.

II.A0.005

Komponenter till reaktorkärl och utrustning för provning andra än de som beskrivs i 0A001, enligt följande:

1.

Tätningar.

2.

Interna komponenter.

3.

Utrustning för tätning, provning och mätning.

0A001

II.A0.006

Nukleära detektionssystem för detektion, identifiering eller mätning av radioaktivt material och strålning av nukleärt ursprung samt särskilt konstruerade komponenter till dessa, andra än de som beskrivs i 0A001.j eller 1A004.c.

0A001.j

1A004.c

II.A0.007

Bälgtätade ventiler av aluminiumlegering eller rostfritt stål av typ 304 eller 316 L.

Anmärkning: Detta avsnitt omfattar inte bälgventiler enligt avsnitten 0B001.c.6 och 2A226.

0B001.c.6

2A226

II.A0.008

Plana, konvexa och konkava speglar belagda med högreflekterande eller kontrollerade flerskiktade lager i våglängdsområdet 500 nm–650 nm.

0B001.g.5

II.A0.009

Linser, polarisatorer, halvvågsplattor (λ/2-plattor), kvartsvågsplattor (λ/4-plattor), laserfönster i kisel eller kvarts och rotatorer belagda med antireflekterande skikt i våglängdsområdet 500 nm–650 nm.

0B001.g

II.A0.010

Rör, rörledningar, flänsar och kopplingsanordningar gjorda av eller invändigt belagda med nickel eller nickellegering som innehåller mer än 40 viktprocent nickel, andra än de som omfattas av 2B350.h.1.

2B350

II.A0.011

Vakuumpumpar andra än de som omfattas av 0B002.f.2 eller 2B231 enligt följande:

Turbomolekylära pumpar med en flödeshastighet på minst 400 l/s.

Vakuumpumpar av Rootstyp med en volymetrisk sugkapacitet på över 200 m3/h.

Bälgtätade torrgående skruvkompressorer och bälgtätade torrgående vakuumpumpar

0B002.f.2

2B231

II.A0.012

Avskärmade utrymmen för bearbetning, lagring och hantering av radioaktiva ämnen (högaktiva celler, s.k. hot cells).

0B006

II.A0.013

"Naturligt uran" eller "utarmat uran" eller torium i form av metall, legering, kemisk förening eller koncentrat och annat material som innehåller en eller flera av ovanstående material, andra än de som omfattas av 0C001.

0C001


A1   Vissa material, kemikalier, ”mikroorganismer” och ”gifter”

Nr

Beskrivning

Motsvarande avsnitt i bilaga I till förordning (EG) nr 394/2006

II.A1.001

Lösningsmedlet di(2-etylhexyl)fosforsyra (HDEHP eller D2HPA) CAS-nr 298-07-7 oavsett mängd, med en renhet på över 90 %

II.A1.002

Fluorgas (CAS-nr 7782-41-4) med en renhet på över 95 %.

II.A1.003

Tätningar och packningar av följande material:

a)

Sampolymerer av vinylidenfluorid med betakristallinsk struktur till 75 % eller mer i icke utdraget tillstånd.

b)

Fluorinerade polyimider som innehåller 10 viktprocent eller mer av bundet fluor.

c)

Fluorinerade fosfazenelastomerer som innehåller mer än 30 viktprocent bundet fluor.

d)

Polyklortrifluoretylen (PCTFE, t.ex. Kel-F®).

e)

Viton fluorelastomerer.

f)

Polytetrafluoreten (PTFE).

 

II.A1.004

Personlig utrustning för att detektera strålning av nukleärt ursprung, inbegripet personliga dosimetrar.

Anmärkning: Detta avsnitt omfattar inte nukleära detektionssystem enligt avsnitt 1A004.c.

1A004.c

II.A1.005

Elektrolytiska celler för produktion av fluor med en produktionskapacitet större än 100 g fluor per timme.

Anmärkning: Detta avsnitt omfattar inte elektrolytiska celler enligt avsnitt 1B225.

1B225

II.A1.006

Platinerade katalysatorer, (inkluderat ersättningsmaterial därför) andra än de som omfattas i 1A225, och som är särskilt utformade eller iordningställda för att befrämja väteisotoputbyte mellan väte och vatten för att utvinna tritium ur tungt vatten, eller för produktion av tungt vatten.

1B231, 1A225

II.A1.007

Aluminium och andra aluminiumlegeringar andra än de som omfattas av 1C002b.4 i form av råmaterial eller halvfabrikat, med någon av följande egenskaper:

a)

I stånd till en brottgräns på 460 MPa eller mer vid 293 K (20 °C), eller

b)

Med en draghållfasthet på 415 MPa eller mer vid 298 K (25 °C).

1C002.b.4

1C202.a

II.A1.008

Magnetiska metaller av alla typer och former, vars initiala relativa permeabilitet är 120 000 eller mer och med en tjocklek på mellan 0,05 och 0,1 mm.

1C003.a

II.A1.009

"Fibrer eller fiberliknande material" eller förimpregnerade sådana material enligt följande:

a)

"Fibrer eller fiberliknande material" av kol eller aramid med någon av följande egenskaper:

1.

"Specifik modul" större än 10 × 106 m.

2.

"Specifik draghållfasthet" större än 17 × 104 m.

b)

"Fibrer eller fiberliknande material" av glas med någon av följande egenskaper

1.

"Specifik modul" större än 3,18 × 106 m

2.

"Specifik draghållfasthet" större än 76,2 × 103 m.

c)

Härdade hartsimpregnerade kontinuerliga "garner", "väv", "drev" eller "band" med en bredd som inte överstiger 15 mm (förimpregnerade) tillverkad av "fibrer eller fiberliknande material" av kol eller glas, andra än de som omfattas av avsnitt IIA1.010.a eller b

Anmärkning: Detta avsnitt omfattar inte fibrer eller fiberliknande material enligt 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a och 1C210.b.

1C010.a, 1C010.b, 1C210.a, 1C210.b

II.A1.010

Harts- eller beckimpregnerade fibrer (förimpregnerade), metall eller kolbelagda fibrer (förformade) eller "förformade kolfibrer", enligt följande:

a)

Tillverkade av "fiber eller fiberliknande material" enligt IIA.1.019.

b)

Epoxyharts-"matriser" av impregnerade kol-"fibrer eller fiberliknande material" (förimpregnerade) som omfattas av 1C010.a, 1C010.b eller 1C010.c, som används för reparation av strukturella delar till luftfartyg eller laminat, där storleken på de enskilda skivorna inte överskrider 50 cm × 90 cm.

c)

Förimpregnerade material enligt 1C010.a, 1C010.b eller 1C010.c som är impregnerade med fenol- eller epoxyharts som har en glasningstemperatur (Tg) som är lägre än 433 K (160 °C) och en härdningstemperatur som är lägre än glasningstemperaturen.

Anmärkning: Detta avsnitt omfattar inte fibrer eller fiberliknande material enligt avsnitt 1C010.e.

1C010.e, 1C210

II.A1.011

Förstärkta kiselkarbidkeramer som kan användas för nosspetsar, farkoster för återinträde i jordatmosfären, dysklaffar, eller som kan användas till "missiler", andra än de som omfattas av 1C107.

1C107

II.A1.012

Maråldrat stål annat än det som omfattas av 1C116 eller 1C216 ‧i stånd till‧ en draghållfasthet på 2 050 MPa eller mer vid 293 K (20 °C)

Teknisk anmärkning:

Uttrycket ‧i stånd till‧ omfattar maråldrat stål före och efter värmebehandling.

1C216

II.A1.013

Volfram, tantal, volframkarbid, tantalkarbid och legeringar med båda följande egenskaper:

a)

Form med ihålig cylindrisk eller sfärisk symmetri (inklusive cylindersegment) med en inre diameter mellan 50 mm och 300 mm.

b)

Massa som överstiger 5 kg.

Anmärkning: Detta avsnitt omfattar inte volfram, volframkarbid och legeringar enligt avsnitt 1C226.

1C226


A2   Materialbearbetning

Nr

Beskrivning

Motsvarande avsnitt i bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2000

II.A2.001

Vibrationsprovningssystem med tillhörande utrustning och komponenter andra än de som omfattas av 2B116 enligt följande:

a)

Vibrationsprovsystem med återkoppling och digital regulator, i stånd att vibrera ett system vid en acceleration som är lika med eller högre än 0,1 g rms mellan 0,1 Hz och 2 kHz och överföra krafter som är lika med eller högre än 50 kN, mätta vid ‧obelastat bord‧.

b)

Digital styrutrustning, tillsammans med särskilt utformad programvara för vibrationsprovning, med en "realtidsbandbredd" som överstiger 5 kHz och utformad för de vibrationsprovsystem som anges i a.

c)

Vibrationstrustor (skakutrustningar), med eller utan tillhörande förstärkningsutrustningar, som kan åstadkomma en kraft som är lika med eller överstiger 50 kN, mätt vid ‧obelastat bord‧, och användbara i de provningssystem som anges i a.

d)

Stödkonstruktioner och elektroniska enheter utformade för att kombinera flera skakenheter till ett komplett skakbordsystem som kan ge en sammanlagd effektiv kraft som är lika med eller överstiger 50 kN, mätt vid ‧obelastat bord‧ och användbart i de vibrationssystem som anges i a.

Teknisk anmärkning:

‧Obelastat bord‧ innebär ett platt bord eller en slät yta utan fixturer eller kopplingsanordningar.

2B116

II.A2.002

Verktygsmaskiner för slipning där positioneringsnoggrannheten med "alla kompensationsmöjligheter inkopplade" är lika med eller understiger (bättre än) 15 μm enligt ISO 230/2 (1988) (1), eller nationella motsvarigheter längs någon linjär axel.

Anmärkning: Detta avsnitt omfattar inte verktygsmaskiner för slipning enligt 2B201.b och 2B001.c.

2B201.b, 2B001.c

II.A2.002a

Komponenter och utrustning för numerisk styrning, särskilt konstruerade för de verktygsmaskiner som omfattas av 2B001 och 2B201, eller II.A2.002 ovan.

 

II.A2.003

Balanseringsmaskiner och tillhörande utrustning enligt följande:

a)

Balanseringsmaskiner som är konstruerade eller modifierade för tandläkarutrustning eller annan medicinsk utrustning och som har alla följande egenskaper:

1.

Kan inte balansera rotorer/enheter med en massa som överstiger 3 kg.

2.

Kan balansera rotorer/enheter vid hastigheter som överstiger 12 500 varv/min.

3.

Kan korrigera obalans i minst två plan.

4.

Kan balansera till en specifik återstående obalans av 0,2 gmm per kg rotormassa.

b)

Avläsningsenheter som är konstruerade eller modifierade för att användas i maskiner som omfattas av a ovan.

Teknisk anmärkning:

Avläsningsenheter betecknas ibland som balanseringsinstrument.

2B119

II.A2.004

Fjärrstyrda manipulatorer som överför fjärrstyrd mekanisk rörelse vid radiokemisk separation eller i s.k. hot cells, andra än de som omfattas av 2B225 och som har någon av följande egenskaper:

a)

Kan arbeta genom en vägg i en hot cell med en tjocklek av 0,3 m eller mer.

b)

Kan överbrygga en skiljevägg i en hot cell med en tjocklek av 0,3 m eller mer.

Teknisk anmärkning:

Fjärrstyrda manipulatorer överför en mänsklig operatörs handlande till en fjärrstyrd arbetande arm med ett avslutande verktyg. Överföringen kan vara av "master-slave-typ"- eller genom en styrpinne (joystick) eller knappsats.

2B225

II.A2.005

Värmebehandlingsugnar med kontrollerad atmosfär:

Ugnar som kan arbeta vid temperaturer över 400 oC.

2B226, 2B227

II.A2.006

Oxidationsugnar som kan arbeta vid temperaturer över 400 oC.

2B226, 2B227

II.A2.007

"Tryckmätare" andra än de som omfattas av 2B230, som kan mäta absolut tryck i området 0 till 200 kPa och som har följande egenskaper:

a)

Tryckavkännande element tillverkat av eller skyddat av "material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6", och

b)

någon av följande egenskaper:

1.

Fullt skalutslag är mindre än 200 kPa och ‧noggrannheten‧ bättre än ± 1 % av fullt skalutslag, eller

2.

fullt skalutslag är 200 kPa eller mer och ‧noggrannheten‧ bättre än 2 kPa.

Teknisk anmärkning:

Med ‧noggrannhet‧ avses i avsnitt 2B230 ett värde som innefattar icke-linjäritet, hysteres och repeterbarhet vid omgivningstemperatur.

2B230

II.A2.008

Utrustning för vätske-vätske-extraktion, ([mixer-settlers], pulskolonner, centrifugalkontraktorer) och vätskefördelare, ångfördelare eller vätskeuppsamlare avsedda för sådan utrustning, där alla ytor som kommer i direkt kontakt med den eller de kemikalier som bearbetas är tillverkade i något av följande material:

1.

Legeringar med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2.

Fluorpolymerer.

3.

Glas (inklusive keramiskt bunden eller emaljerad beläggning eller glasinfodring).

4.

Grafit eller ‧kolgrafit‧.

5.

Nickel eller legeringar med mer än 40 viktprocent nickel.

6.

Tantal eller tantallegeringar.

7.

Titan eller titanlegeringar.

8.

Zirkonium eller zirkoniumlegeringar.

9.

Rostfritt stål.

Teknisk anmärkning:

‧Kolgrafit‧ är en sammansättning som består av amorft kol och grafit, där grafitinnehållet är åtta viktprocent eller mer.

2B350.e

II.A2.009

Industriell utrustning och komponenter andra än de som omfattas av 2B350.d enligt följande:

Värmeväxlare eller kondensorer med en värmeöverföringsyta större än 0,05 m2 och mindre än 30 m2, liksom rör, plattor, slingor eller block (kylpaket) avsedda för sådana värmeväxlare eller kondensorer, där alla ytor som kommer i direkt kontakt med vätskan/-orna är gjorda av något av följande material:

1.

Legeringar med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2.

Fluorpolymerer.

3.

Glas (inklusive keramiskt bunden eller emaljerad beläggning eller glasinfodring).

4.

Grafit eller ‧kolgrafit‧.

5.

Nickel eller legeringar med mer än 40 viktprocent nickel.

6.

Tantal eller tantallegeringar.

7.

Titan eller titanlegeringar.

8.

Zirkonium eller zirkoniumlegeringar.

9.

Kiselkarbid

10.

Titankarbid.

11.

Rostfritt stål.

Anmärkning: Detta avsnitt omfattar inte kylare till fordon.

2B350.d

II.A2.010

Multipeltätade och tätningsfria pumpar andra än de som omfattas av 2B350.i som är lämpade för korrosiva vätskor och som har en av tillverkaren specificerad flödeshastighet som överstiger 0,6 m3/timme, eller vakuumpumpar med en av tillverkaren specificerad flödeshastighet som överstiger 5 m3/timme (uppmätta vid standardtemperatur (273 K (0 °C)) och standardtryck (101,3 kPa)). Hus (pumphus), förformade infodringar, impellrar, rotorer eller strålpumpmunstycken avsedda för sådana pumpar, i vilka alla ytor som kommer i direkt kontakt med de kemikaliers som bearbetas eller innesluts är gjorda av

1.

rostfritt stål eller

2.

aluminiumlegering.

2B350.i

II.A2.011

Centrifugalseparatorer som kan användas för kontinuerlig avskiljning utan spridning av aerosoler och som är tillverkade av:

1.

Legeringar med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2.

Fluorpolymerer.

3.

Glas (inklusive keramiskt bunden eller emaljerad beläggning eller glasinfodring).

4.

Nickel eller legeringar med mer än 40 viktprocent nickel.

5.

Tantal eller tantallegeringar.

6.

Titan eller titanlegeringar.

7.

Zirkonium eller zirkoniumlegeringar.

Anmärkning: Detta avsnitt omfattar inte centrifugalseparatorer enligt avsnitt 2B352.c.

2B352.c

II.A2.012

Sintrade metallfilter tillverkade av nickel eller legeringar med mer än 40 viktprocent nickel.

Anmärkning: Detta avsnitt omfattar inte filter enligt avsnitt 2B352.d.

2B352.d


A3   Elektronik

Nr

Beskrivning

Motsvarande avsnitt i bilaga I till förordning (EG) nr 394/2006

II.A3.001

Högspänning-likströmsaggregat som uppfyller följande båda villkor:

a)

Kan kontinuerligt generera, över en tidsperiod om 8 timmar, 10 kV eller mer med en uteffekt på 5kW eller mer, med eller utan svepning.

b)

Har en ström- eller spänningsstabilitet som är bättre än 0,1 % över en tidsperiod om 4 timmar.

Anmärkning: Detta avsnitt omfattar inte kraftaggregat enligt avsnitten 0B001.j.5 och 3A227.

3A227

II.A3.002

Masspektrometrar andra än de som omfattas av 3A233 eller 0B002.g, som kan mäta joner med en atommassa på 200 amu eller mer och som har en upplösning bättre än 2 amu vid 200 amu samt jonkällor till sådana, enligt följande:

a)

Masspektrometrar med induktivt kopplad plasmajonkälla (ICP/MS).

b)

Masspektrometrar med glimurladdningsjonkälla (GDMS).

c)

Masspektrometrar med jonkälla som bygger på termisk jonisation (TIMS).

d)

Masspektrometrar med jonkälla som använder indirekt upphettning ("electron bombardment") och med en jonisationskammare tillverkad av, invändigt eller utvändigt belagd med "Material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6" (uranhexafluorid).

e)

Masspektrometer av molekylstråletyp, antingen

1.

med en jonisationskammare gjord av, invändigt eller utvändigt belagd med rostfritt stål eller molybden och som är försedd med en kylfälla som kan kyla ned till 193 K (– 80 °C) eller lägre, eller

2.

med en jonisationskammare gjord av, invändigt eller utvändigt belagd med "Material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6".

f)

Masspektrometrar utrustade med jonkälla med mikrofluorering konstruerad för att användas med aktinider eller aktinidfluorider.

3A233


A6   Sensorer och lasrar

Nr

Beskrivning

Motsvarande avsnitt i bilaga I till förordning (EG) nr 349/2006

II.A6.001

Stavar av Yttrium/Aluminium-Granat (YAG)

 

II.A6.002

Infraröd optik i våglängdsområdet 9 μm–17 μm med tillhörande komponenter, däribland komponenter av kadmiumtellurid (CdTe).

Anmärkning: Detta avsnitt omfattar inte kameror och komponenter enligt avsnitt 6A003.

6A003

II.A6.003

System för vågfrontskorrektion för användning med en laserstråle med en diameter som överstiger 4 mm och särskilt konstruerade komponenter till dessa, däribland kontrollsystem, fasfrontdetektion och "deformerbara speglar", inklusive bimorfa speglar.

Anmärkning: Detta avsnitt omfattar inte speglar enligt avsnitten 6A004.a, 6A005.e och 6A005.f.

6A004.a, 6A005.e, 6A005.f

II.A6.004

Argon-jon-"lasrar" med en genomsnittlig uteffekt på 5 W eller mer.

Anmärkning: Detta avsnitt omfattar inte argon-jon-"lasrar" enligt avsnitten 0B001.g.5., 6A005 och 6A205.a.

6A005.a.6, 6A205.a

II.A6.005

Halvledar-"lasrar" och tillhörande komponenter enligt följande:

a)

Enskilda halvledar-"lasrar" med en uteffekt på högst 200 mW vardera i mängder över 100.

b)

System (matriser) av halvledar-"lasrar" med en uteffekt på högst 20 W.

1.

Halvledar-"lasrar" kallas ofta "laser"-dioder.

2.

Detta avsnitt omfattar inte "lasrar" enligt avsnitten 0B001.g.5., 0B001.h.6 och 6A005.b.

3.

Detta avsnitt omfattar inte "laser"-dioder med ett våglängdsområde på 1 200 nm–2 000 nm.

6A005.b

II.A6.006

Avstämbara halvledar-"lasrar" och system (matriser) av avstämbara halvledar-"lasrar" med ett våglängdsområde på 9 μm–17 μm samt staplar av system (matriser) av halvledar-"lasrar" som innehåller åtminstone ett system (matris) avstämbara halvledar-"lasrar" med en sådan våglängd.

1.

Halvledar-"lasrar" kallas ofta "laser"-dioder.

2.

Detta avsnitt omfattar inte halvledar-"lasrar" enligt avsnitten 0B001.h.6 och 6A005.b.

6A005.b

II.A6.007

Avstämbara solid state-"lasrar" och speciellt utformade komponenter därför, enligt följande:

a)

Titansafir-lasrar.

b)

Alexandrit-lasrar.

Anmärkning: Detta avsnitt omfattar inte titansafir- och alexandrit-"lasrar" enligt avsnitten 0B001.g.5., 0B001.h.6 och 6A005.c.1.

6A005.c.1

II.A6.008

Neodym-dopade (annat än glas-) "lasrar" med en utgångsvåglängd som överstiger 1 000 nm men inte 1 100 nm och en utgångsenergi som överstiger 10 J/puls.

Anmärkning: Detta avsnitt omfattar inte neodym-dopade (annat än glas-) "lasrar" enligt avsnitt 6A005.c.2.b.

6A005.c.2

II.A6.009

Akusto-optiska komponenter enligt följande:

a)

Bildrör till bildkameror (framing tubes) och solid state imaging-anordningar med en repetitionsfrekvens på 1kHz eller mer.

b)

Repetionsfrekvensutrustning.

c)

Pockel-celler.

6A203.b.4.c

II.A6.010

Strålningshärdade kameror eller tillhörande linser andra än de som omfattas av 6A203.c, särskilt utformade eller klassade att motstå en total stråldos på mer än 50 × 103 Gy (kisel) (5 x 106 rad (kisel)) utan att försämras operativt.

Teknisk anmärkning:

Termen Gy (kisel) avser den energi uttryckt i joule per kg som ett oavskärmat kiselprov absorberar när den utsätts för joniserande strålning.

6A203.c

II.A6.011

Avstämbara pulsade färgämneslaserförstärkare (dye laser amplifiers) och oscillatorer med alla följande egenskaper:

1.

Verksam vid våglängder mellan 300 nm och 800 nm.

2.

En genomsnittlig uteffekt som överstiger 10 W men inte 30 W.

3.

En pulsrepetitionsfrekvens som överstiger 1 kHz.

4.

En pulsbredd mindre än 100 ns.

1.

Detta avsnitt omfattar inte single-mode-oscillatorer.

2.

Detta avsnitt omfattar inte avstämbara pulsade färgämneslaserförstärkare och oscillatorer enligt avsnitten 6A205.c, 0B001.g.5 och 6A005.

6A205.c

II.A6.012

Pulsade koldioxid-"lasrar" med alla följande egenskaper:

1.

Verksam vid våglängder mellan 9 000 nm och 11 000 nm.

2.

En pulsrepetitionsfrekvens som är högre än 250 Hz.

3.

En genomsnittlig uteffekt som överstiger 100 W men inte 500 W.

4.

En pulsbredd mindre än 200 ns.

Anmärkning: Detta avsnitt omfattar inte pulsade koldioxidlasrar och oscillatorer enligt avsnitten 6A205.d och 6A005.

6A205.d


A7   Navigation och avionik

Nr

Beskrivning

Motsvarande avsnitt i bilaga I till förordning (EG) nr 394/2006

II.A7.001

Tröghetssystem och speciellt konstruerade komponenter enligt följande:

I.

Tröghetssystem för navigering som certifierats för användning i "civila flygplan" av civila myndigheter i en stat som deltar i Wassenaar-arrangemanget, och speciellt konstruerade komponenter enligt följande:

a)

Tröghetsnavigeringssystem (INS) (kardanupphängda eller skrovfasta) och tröghetssystem konstruerade för "flygplan", landfordon, fartyg (ytfartyg eller undervattensfarkoster) eller "rymdfarkoster" för orienteringsbestämning, styrning och navigering och som har någon av följande egenskaper samt särskilt konstruerade komponenter till dessa:

1.

Navigationsfel (fri tröghet) på 0,8 nautiska mil/tim (nm/hr) troligt cirkulärt fel (‧Circular Error Probable‧, CEP) eller mindre (bättre) efter normal justering, eller

2.

specificerade för att fungera vid linjära accelerationsnivåer över 10 g.

b)

Hybrida tröghetsnavigeringssystem med globalt/-a navigationssatellitsystem (GNSS) eller med "databaserat/-ade refererensnavigerings-"system ("DBRN") för orienteringsbestämning, styrning eller navigering, och efter normal justering med en INS-navigeringslägesexakthet efter förlust av GNSS eller "DBRN" under upp till fyra minuter på mindre (bättre) än 10 m (troligt cirkulärt fel – CEP – ‧Circular Error Probable‧).

c)

Tröghetsutrustning för angivande av azimut, kurs- eller utpekande av riktningen norrut, med någon av följande egenskaper samt särskilt konstruerade komponenter till dessa:

1.

Konstruerad för angivande av azimut, riktning eller norr och med en noggrannhet som är lika med, eller mindre (bättre) än 6 bågminuter rms vid 45 graders latitud, eller

2.

konstruerad för att, när den inte är i drift, ha en stöttolerans på 900 g eller mer under 1 millisekund eller mer.

Anmärkning: De i I.a och I.b givna parametrarna är tillämpbara under alla följande omgivningsförhållanden:

1.

Slumpmässiga vibrationer med en magnitud av 7,7 g rms under de första 30 minuterna och en total testtid på 90 minuter per axel i var och en av de tre mot varandra vinkelräta axlarna när de slumpvisa vibrationerna har följande egenskaper

a)

en konstant effekttäthet (PSD = power spectral density) med värdet 0,04 g2/Hz över frekvensområdet 15 till 1 000 Hz, och

b)

effekttätheten dämpas med frekvensen från 0,04 g2/Hz till 0,01 g2/Hz inom frekvensområdet 1 000 till 2 000 Hz.

2.

En roll- och girhastighet som är lika med eller mer än + 2,62 radianer/s (150 °/s), eller

3.

i enlighet med nationella standarder som motsvarar 1 och 2 ovan.

1.

I.b avser system där ett INS eller annat navigeringshjälpmedel integreras till en enda enhet för förbättrad prestanda.

2.

"Circular Error Probable" (CEP) – Vid cirkulär, normalfördelning, den radie av en cirkel som innehåller 50 % av de enskilda mätningar som görs, eller radien av den cirkel inom vilken sannolikheten att ett utfall sker är 50 %.

II.

Teodolitsystem som innehåller tröghetsutrustning särskilt konstruerad för civil övervakning och som konstruerats för att kunna ange azimut, kurs eller utpekande av riktningen norrut med en noggrannhet som är lika med eller mindre (bättre) än 6 bågminuter rms vid 45 graders latitud, och särskilt konstruerade komponenter till dessa.

III.

Tröghetsutrustning eller annan utrustning som använder acceleratorer som omfattas av 7A001 eller 7A101, när accelerometrarna är särskilt konstruerade och utvecklade för att fungera som MWD-sensorer i borrhål, där MWD står för "mätning samtidigt med borrning".

7A003, 7A103

II.B.   TEKNIK

Nr

Beskrivning

Motsvarande avsnitt i bilaga I till förordning (EG) nr 394/2006

II.B.001

Teknik som erfordras för utveckling, produktion eller användning av de produkter som avses i del A (Materiel) ovan.

 

BILAGA III

Webbplatser för information om de behöriga myndigheter som avses i artiklarna 3.4, 3.5 och 5.3 samt artiklarna 6, 8, 9, 10.1, 10.2, 13.1 och 17, och adress för anmälningar till Europeiska kommissionen

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIEN

http://www.mfa.government.bg

TJECKIEN

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTLAND

http://web-visual.vm.ee/est/kat_622/

GREKLAND

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

SPANIEN

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Intenacionales

FRANKRIKE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

IRLAND

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

ITALIEN

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITAUEN

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGERN

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/nemzetkozi_szankciok.htm

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NEDERLÄNDERNA

http://www.minbuza.nl/sancties

ÖSTERRIKE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMÄNIEN

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlink=1&cat=3

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIEN

http://www.foreign.gov.sk

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVERIGE

FÖRENADE KUNGARIKET

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adress för anmälningar till Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen

GD Yttre förbindelser

Direktorat A. Krisfrågor och samordning inom ramen för Gusp

Enhet A.2. Krishantering och konfliktförebyggande

CHAR 12/106

B-1049 Bryssel, Belgien

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tfn: +32 2 295 55 85, 299 11 76

Fax: +32 2 299 08 73

BILAGA IV

Förteckning över personer, enheter och organ som avses i artikel 7.1

A.

Juridiska personer, enheter och organ

1.

Irans Atomenergiorganisation (AEOI). Övriga upplysningar: Deltar i Irans kärntekniska program.

2.

Försvarsindustriorganisationen (DIO). Övriga upplysningar: a) Överordnad enhet (över vilken ministeriet för försvarsfrågor och logistiskt stöd till de väpnade styrkorna, Modalf, har överinseende) där vissa avdelningar har deltagit i framställningen av komponenter för centrifugprogrammet och robotprogrammet. b) Deltar i Irans kärntekniska program.

3.

Fajr Industrial Group. Övriga upplysningar: a) Tidigare instrumentfabrik. b) Underställd AIO. c) Deltar i Irans program för ballistiska robotar.

4.

Farayand Technique. Övriga upplysningar: a) Deltar i Irans kärntekniska program (centrifugprogrammet). b) Omnämns i IAEA-rapporter.

5.

Kala-Electric (även känt som Kalaye Electric). Övriga upplysningar: a) Leverantör till PFEF (Natanz). b) Deltar i Irans kärntekniska program.

6.

Mesbah Energy Company. Övriga upplysningar: a) Leverantör till forskningsreaktorn A40 (Arak). b) Deltar i Irans kärntekniska program.

7.

Pars Trash Company. Övriga upplysningar: a) Deltar i Irans kärntekniska program (centrifugprogrammet). b) Omnämns i IAEA-rapporter.

8.

7th of Tir. Övriga upplysningar: a) Underordnad DIO, allmänt erkänd som direkt delaktig i Irans kärnkraftsprogram. b) Deltar i Irans kärntekniska program.

9.

Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Övriga upplysningar: a) Underställd AIO. b) Deltar i Irans program för ballistiska robotar.

10.

Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Övriga upplysningar: a) Underställd AIO. b) Deltar i Irans program för ballistiska robotar.

B.

Fysiska personer

1.

Dawood Agha-Jani. Befattning: Chef för PFEP (Natanz). Övriga upplysningar: Deltar i Irans kärntekniska program.

2.

Behman Asgarpour. Befattning: Driftschef (Arak). Övriga upplysningar: Deltar i Irans kärntekniska program.

3.

Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Befattning: Chef för AIO:s finans- och budgetavdelning. Övriga upplysningar: Deltar i Irans program för ballistiska robotar.

4.

Ahmad Vahid Dastjerdi. Befattning: Chef för AIO. Övriga upplysningar: Deltar i Irans program för ballistiska robotar.

5.

Reza-Gholi Esmaeli. Befattning: Chef för AIO:s avdelning för handel och internationella frågor. Övriga upplysningar: Deltar i Irans program för ballistiska robotar.

6.

Ali Hajinia Leilabadi. Befattning: Generaldirektör för Mesbah Energy Company. Övriga upplysningar: Deltar i Irans kärntekniska program.

7.

Jafar Mohammadi. Befattning: Teknisk konsult för AEOI (ansvarig för produktionen av ventiler för centrifuger). Övriga upplysningar: Deltar i Irans kärntekniska program.

8.

Ehsan Monajemi. Befattning: Byggprojektledare, Natanz. Övriga upplysningar: Deltar i Irans kärntekniska program.

9.

Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Titel: Generallöjtnant. Rektor för Malek Ashtar-universitetet för försvarsteknik. Övriga upplysningar: Universitetets kemiavdelning är knuten till ministeriet för försvarsfrågor och logistiskt stöd till de väpnade trupperna (Modalf) och har utfört experiment med beryllium. Deltar i Irans kärntekniska program.

10.

Mohammad Qannadi. Befattning: Vice direktör för forskning och utveckling, AEOI. Övriga upplysningar: Deltar i Irans kärntekniska program.

11.

Yahya Rahim Safavi. Titel: Generalmajor. Befälhavare, Islamiska revolutionsgardet (Pasdaran). Övriga upplysningar: Deltar både i Irans kärntekniska program och i Irans program för ballistiska robotar.

12.

Hosein Salimi. Titel: General. Befattning: Befälhavare för luftstridskrafterna, Islamiska revolutionsgardet (Pasdaran). Övriga upplysningar: Deltar i Irans program för ballistiska robotar.

BILAGA V

Förteckning över personer, enheter och organ som avses i artikel 7.2


(1)  EUT L 61, 28.2.2007, s. 49.

(2)  EGT L 159, 30.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 394/2006 (EUT L 74, 13.3.2006, s. 1).

(3)  EGT L 82, 22.3.1997, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 807/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36).


10.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 180/67


Rättelse till Europaparlamentets och rådets rekommendation 2006/952/EG av den 20 december 2006 om skyddet av minderåriga och människans värdighet och om rätten till genmäle med avseende på konkurrenskraften hos den europeiska industrin för audiovisuella tjänster och nätverksbaserade informationstjänster

Den i EUT L 156, 16.6.2007, s. 38, offentliggjorda rättelsen till rekommendation 2006/952/EG skall betraktas som ogiltig.


10.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 180/s3


MEDDELANDE TILL LÄSARNA

Till följd av den senaste utvidgningen av Europeiska unionen blev vissa upplagor av EUT den 27, 29 och 30 december 2006 publicerade i ett enklare format på de officiella EU-språken.

Det har därför beslutats att på nytt publicera rättsakterna från dessa nummer i deras traditionella format, som rättelser.

Därför kommer de EUT som innehåller dessa rättelser att publiceras bara på de språk som fanns före utvidgningen. Översättningarna av dessa rättsakter till de nya medlemsspråken kommer att publiceras i en specialutgåva av Europeiska unionens officiella tidning, innehållande institutionernas och Europeiska centralbankens rättsakter som antagits före den 1 januari 2007.

Följande tabell visar de nummer av EUT som publicerades den 27, 29 och 30 december 2006 samt de rättelser som överensstämmer med dessa.

EUT av den 27 december 2006

Rättelse i EUT (2007)

L 370

L 30

L 371

L 45

L 373

L 121

L 375

L 70


EUT av den 29 december 2006

Rättelse i EUT (2007)

L 387

L 34


EUT av den 30 december 2006

Rättelse i EUT (2007)

L 396

L 136

L 400

L 54

L 405

L 29

L 407

L 44

L 408

L 47

L 409

L 36

L 410

L 40

L 411

L 27

L 413

L 50