ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 175

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
5 juli 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 783/2007 av den 25 juni 2007 om beviljande av undantag för Bulgarien och Rumänien från vissa bestämmelser i förordning (EG) nr 2371/2002 avseende referensnivåer för fiskeflottor

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 784/2007 av den 4 juli 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 785/2007 av den 4 juli 2007 om godkännande av 6-fytas EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) som fodertillsats ( 1 )

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 786/2007 av den 4 juli 2007 om godkännande av endo-1,4-beta-mannanas EC 3.2.1.78 (Hemicell) som fodertillsats ( 1 )

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 787/2007 av den 4 juli 2007 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 474/2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen ( 1 )

10

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 788/2007 av den 4 juli 2007 om fastställande av den tilldelningskoefficient som skall tillämpas på ansökningar om importlicenser som lämnas in 25 juni–2 juli 2007 inom den gemenskapstullkvot för majs som öppnas genom förordning (EG) nr 969/2006

26

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 789/2007 av den 4 juli 2007 om ändring för elfte gången av förordning (EG) nr 1763/2004 om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande av Internationella tribunalen för f.d. Jugoslaviens (ICTY) uppgift

27

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 790/2007 av den 4 juli 2007 om förbud mot fiske efter tunga i område IIIa, gemenskapens vatten IIIb, IIIc och IIId med fartyg som seglar under svensk flagg

29

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2007/460/EG

 

*

AVS–EG-ministerrådets beslut nr 1/2007 av den 25 maj 2007 om omfördelning av en del av reserven i nionde Europeiska utvecklingsfondens (EUF) anslag för långsiktig utveckling till anslaget för samarbete mellan AVS-staterna inom ramen för nionde EUF:s anslag för regionalt samarbete och regional integration

31

 

 

2007/461/EG

 

*

AVS–EG-Ministerrådets beslut nr 2/2007 av den 25 maj 2007 om att möjliggöra ytterligare bilaterala bidrag, som skall förvaltas av kommissionen, för att stödja målsättningarna för den fredsbevarande resursen för Afrika

35

 

 

2007/462/EG

 

*

AVS–EG-ministerrådets beslut nr 3/2007 av den 25 maj 2007 om ändring av beslut nr 3/2001 om tilldelning av medel till Somalia från åttonde och nionde Europeiska utvecklingsfonden

36

 

 

Kommissionen

 

 

2007/463/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 4 juli 2007 om ändring av beslut 2005/942/EG om bemyndigande för medlemsstaterna att fatta beslut enligt rådets direktiv 1999/105/EG angående garantier avseende skogsodlingsmaterial producerat i tredjeländer [delgivet med nr K(2007) 3173]

37

 

 

Rättelser

 

 

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 743/2007 av den 28 juni 2007 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick (EUT L 169 av den 29.6.2007)

39

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

FÖRORDNINGAR

5.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 175/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 783/2007

av den 25 juni 2007

om beviljande av undantag för Bulgarien och Rumänien från vissa bestämmelser i förordning (EG) nr 2371/2002 avseende referensnivåer för fiskeflottor

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 56, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 12 i rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1) skall referensnivåerna för varje medlemsstats flotta motsvara summan av målen per segment i det fleråriga utvecklingsprogrammet för 1997–2002.

(2)

De mål som avses i artikel 12 i förordning (EG) nr 2371/2002 har inte fastställts för Bulgarien och Rumänien.

(3)

Referensnivåer för dessa medlemsstater kan endast fastställas med hänvisning till flottornas nivå vid anslutningen. Om så gjordes skulle dock de skyldigheter som fastställs i artikel 11.2 och 11.4 i förordning (EG) nr 2371/2002 vara överflödiga, eftersom de skulle överlappa de skyldigheter som följer av det system för inträde/utträde som föreskrivs i artikel 13 i den förordningen.

(4)

Det är därför inte lämpligt att fastställa de referensnivåer som föreskrivs i artikel 12 i förordning (EG) nr 2371/2002 för Bulgarien och Rumänien eller att tillämpa artikel 11.2 och 11.4 i den förordningen på dem, eftersom det inte skulle ha någon effekt på dessa medlemsstaters förvaltning av flottan.

(5)

Därmed bör undantag från dessa bestämmelser i förordning (EG) nr 2371/2002 beviljas Bulgarien och Rumänien.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom ett undantag skall artikel 11.2 och 11.4 samt artikel 12 i förordning (EG) nr 2371/2002 inte tillämpas på Bulgarien och Rumänien.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 25 juni 2007.

På rådets vägnar

A. SCHAVAN

Ordförande


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.


5.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 175/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 784/2007

av den 4 juli 2007

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 5 juli 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 juli 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 4 juli 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

MA

36,7

TR

97,2

ZZ

67,0

0707 00 05

TR

107,1

ZZ

107,1

0709 90 70

IL

42,1

TR

89,1

ZZ

65,6

0805 50 10

AR

49,8

ZA

59,5

ZZ

54,7

0808 10 80

AR

92,0

BR

81,4

CA

99,5

CL

87,8

CN

74,2

NZ

103,7

US

124,1

UY

47,3

ZA

108,2

ZZ

90,9

0808 20 50

AR

82,9

CL

86,1

NZ

161,9

ZA

105,6

ZZ

109,1

0809 10 00

EG

88,7

TR

207,1

ZZ

147,9

0809 20 95

TR

263,6

US

422,9

ZZ

343,3

0809 30 10, 0809 30 90

US

120,3

ZZ

120,3

0809 40 05

IL

150,7

ZZ

150,7


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


5.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 175/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 785/2007

av den 4 juli 2007

om godkännande av 6-fytas EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) som fodertillsats

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser och de skäl och förfaranden som gäller för ett sådant godkännande.

(2)

I enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1831/2003 har en ansökan om godkännande av det preparat som anges i bilagan till den här förordningen lämnats in. Till ansökan bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(3)

Ansökan gäller godkännande i kategorin ”zootekniska tillsatser” för ett nytt användningsområde för preparatet 6-fytas EC 3.1.3.26 framställt av Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L), som fodertillsats för slaktkycklingar, slaktkalkoner, värphöns, slaktankor, (avvanda) smågrisar, slaktsvin och suggor.

(4)

Användningen av 6-fytas EC 3.1.3.26 framställt av Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) godkändes för slaktkycklingar utan tidsbegränsning genom kommissionens förordning (EG) nr 1743/2006 (2).

(5)

Nya uppgifter har lämnats in till stöd för en ansökan om godkännande för slaktkycklingar, slaktkalkoner, värphöns, slaktankor, (avvanda) smågrisar, slaktsvin och suggor. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad ”myndigheten”) konstaterade i sitt yttrande av den 17 oktober 2006 att preparatet 6-fytas EC 3.1.3.26 framställt av Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) inte inverkar negativt på djurs och människors hälsa eller på miljön (3). Den konstaterade vidare att preparatet inte medför några andra risker som enligt artikel 5.2 i förordning (EG) nr 1831/2003 skulle förhindra ett godkännande. Enligt yttrandet har användningen av preparatet ingen negativ inverkan på dessa nya djurkategorier. Myndigheten rekommenderar i sitt yttrande att lämpliga åtgärder för användarsäkerhet vidtas. Den anser inte att det finns behov av särskilda krav för övervakning efter utsläppandet på marknaden. I yttrandet bekräftas även den rapport om analysmetoder för fodertillsatser som lämnats av det referenslaboratorium som inrättats på gemenskapsnivå i enlighet med förordning (EG) nr 1831/2003.

(6)

Utvärderingen av preparatet visar att det uppfyller villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003. Preparatet bör därför godkännas för användning i enlighet med bilagan till den här förordningen.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det preparat i kategorin ”zootekniska tillsatser” och i den funktionella gruppen ”smältbarhetsförbättrande medel” som anges i bilagan skall godkännas som fodertillsats enligt villkoren i den bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 juli 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 378/2005 (EUT L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  EUT L 329, 25.11.2006, s. 16.

(3)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the enzyme preparation Phyzyme™ XP 5000L/Phyzyme™ XP 5000G (6-phytase) as feed additive for chickens for fattening, turkeys for fattening, laying hens, ducks for fattening, piglets (weaned), pigs for fattening and sows in accordance with Regulation (EC) No 1831/2003. Antaget den 17 oktober 2006. EFSA Journal (2006) 404, s. 1–20.


BILAGA

Tillsatsens identifikationsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

(handelsnamn)

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

Aktivitet/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Kategori: zootekniska tillsatser. Funktionell grupp: smältbarhetsförbättrande medel.

4a1640

Danisco Animal Nutrition

6-fytas

EC 3.1.3.26

(Phyzyme XP 5000G

Phyzyme XP 5000L)

 

Tillsatsens sammansättning:

Preparat 6-fytas (EC 3.1.3.26)

framställt av Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

Lägsta aktivitet:

 

I fast form: 5 000 FTU (1)/g

 

I flytande form: 5 000 FTU/ml

 

Beskrivning av det verksamma ämnet:

 

6-fytas (EC 3.1.3.26)

 

framställt av Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

 

Analysmetod (2):

Kolorimetrisk metod som mäter den mängd oorganiskt fosfat som enzymet frisätter från fytatsubstrat.

Slaktkycklingar

250 FTU

1.

Ange följande i bruksanvisningen för tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering.

2.

För användning i foder som innehåller mer än 0,23 % fytinbundet fosfor.

3.

För avvanda smågrisar upp till ca 35 kg kroppsvikt.

4.

Rekommenderade doser/kg helfoder:

Slaktkycklingar: 500–750 FTU.

Slaktkalkoner: 250–1 000 FTU.

Värphöns: 150–900 FTU.

Slaktankor: 250–1 000 FTU.

(Avvanda) smågrisar: 500–1 000 FTU.

(Avvanda) smågrisar: 500–1 000 FTU.

Suggor: 500 FTU.

25 juli 2017

Slaktkalkoner

250 FTU

Värphöns

150 FTU

Slaktankor

250 FTU

(Avvanda) smågrisar

250 FTU

Slaktgrisar

250 FTU

Suggor

500 FTU


(1)  1 FTU motsvarar den mängd enzym som frigör 1 mikromol oorganiskt fosfat från natriumfytat per minut vid pH 5,5 och 37 °C.

(2)  Närmare information om analysmetoderna finns på webbplatsen för gemenskapens referenslaboratorium: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


5.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 175/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 786/2007

av den 4 juli 2007

om godkännande av endo-1,4-beta-mannanas EC 3.2.1.78 (Hemicell) som fodertillsats

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser och de skäl och förfaranden som gäller för ett sådant godkännande.

(2)

I enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1831/2003 har en ansökan om godkännande av det preparat som anges i bilagan till den här förordningen lämnats in. Till ansökan bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(3)

Ansökan gäller godkännande i kategorin ”zootekniska tillsatser” av preparatet endo-1,4-beta-mannanas EC 3.2.1.78 (Hemicell), framställt av Bacillus lentus (ATCC 55045), som fodertillsats för slaktkycklingar.

(4)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad ”myndigheten”) konstaterade i sitt yttrande av den 21 november 2006 att preparatet endo-1,4-beta-mannanas EC 3.2.1.78 producerat av Bacillus lentus (ATCC 55045) (Hemicell) inte inverkar negativt på djurs och människors hälsa eller på miljön (2). Den konstaterade vidare att preparatet inte medför några andra risker som enligt artikel 5.2 i förordning (EG) nr 1831/2003 skulle förhindra ett godkännande. Myndigheten rekommenderar i sitt yttrande att lämpliga åtgärder för användarsäkerhet vidtas. Den anser inte att det finns behov av särskilda krav för övervakning efter utsläppandet på marknaden. I yttrandet bekräftas även den rapport om analysmetoder för fodertillsatser som lämnats av det referenslaboratorium som inrättats på gemenskapsnivå i enlighet med förordning (EG) nr 1831/2003.

(5)

Utvärderingen av preparatet visar att det uppfyller villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003. Preparatet bör därför godkännas för användning i enlighet med bilagan till denna förordning.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det preparat i kategorin ”zootekniska tillsatser” och i den funktionella gruppen ”smältbarhetsförbättrande medel” som anges i bilagan skall godkännas som fodertillsats enligt villkoren i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 juli 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 378/2005 (EUT L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the enzymatic preparation Hemicell® Feed Enzyme (beta-D-mannanase) as a feed additive for chickens for fattening in accordance with Regulation (EC) No 1831/2003. Antaget den 21 november 2006. EFSA Journal (2006) 412, 1–12.


BILAGA

Tillsatsens identifikationsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

(handelsnamn)

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

Aktivitet/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Kategori: zootekniska tillsatser. Funktionell grupp: smältbarhetsförbättrande medel.

4a3

ChemGen Corp., företrädd av Disproquima S.L.

Endo-1,4-beta-mannanas:

EC 3.2.1.78 (Hemicell)

 

Tillsatsens sammansättning:

Preparat av endo-1,4-beta-mannanas producerat av Bacillus lentus (ATCC 55045). Minsta aktivitet:

I flytande form:

7,2 × 105 U (1)/ml

 

Beskrivning av det verksamma ämnet:

Endo-1,4-beta-mannanas, producerat av Bacillus lentus (ATCC 55045)

 

Analysmetod (2)

Test av reducerande socker för endo-1,4-beta-mannanas genom kolorimetrisk reaktion med dinitrosalicylsyrareagens på utbytet av reducerande socker.

Slaktkycklingar

79 200 U

1.

Ange följande i bruksanvisningen för tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering.

2.

Andningsskydd och skyddsglasögon skall användas vid hanteringen.

3.

För användning i foderblandningar med höga halter av hemicellulosa som innehåller galaktomannan (t.ex. soja, majs).

25 juli 2017


(1)  1 U är den enzymmängd som bildar 0,72 mikrogram reducerande socker (mannosekvivalenter) av mannan som innehåller substrat (fruktkärnmjöl) per minut vid pH 7,5 och 40 °C.

(2)  Närmare information om analysmetoderna finns på webbplatsen för gemenskapens referenslaboratorium: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


5.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 175/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 787/2007

av den 4 juli 2007

om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 474/2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG (1), särskilt artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 474/2006 av den 22 mars 2006 upprättades en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen (2).

(2)

Vissa medlemsstater har, i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EG) nr 2111/2005, till kommissionen överlämnat information som är av betydelse för uppdateringen av gemenskapsförteckningen. Relevant information har även lämnats av olika tredjeländer. På grundval av detta bör gemenskapsförteckningen uppdateras.

(3)

En medlemsstat har begärt uppdatering av gemenskapsförteckningen i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 2111/2005 och artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 473/2006 av den 22 mars 2006 om genomförandebestämmelser för gemenskapsförteckningen enligt kapitel II i förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen (3).

(4)

Kommissionen har informerat alla berörda lufttrafikföretag, antingen direkt eller, om detta inte varit praktiskt möjligt, via de berörda tillsynsmyndigheterna, och meddelat de centrala fakta och skäl som kommer att ligga till grund för beslut om att belägga dem med verksamhetsförbud i gemenskapen eller beslut om att ändra villkoren i ett verksamhetsförbud för ett lufttrafikföretag som finns med i gemenskapsförteckningen.

(5)

Kommissionen har gett lufttrafikföretagen möjlighet att ta del av den dokumentation som medlemsstaterna lämnat in, att inkomma med skriftliga synpunkter, och att inom tio arbetsdagar lämna en muntlig redogörelse inför kommissionen och den flygsäkerhetskommitté som inrättats genom rådets förordning (EEG) nr 3922/91 av den 16 december 1991 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart (4).

(6)

Kommissionen, och i särskilda fall även vissa medlemsstater, har samrått med de myndigheter som ansvarar för tillsynen över de berörda lufttrafikföretagen.

(7)

Den 14 maj 2007 lämnade Pakistan International Airlines in en förbättringsplan till kommissionen, tillsammans med belägg för att ett antal korrigerande åtgärder vidtagits. Kommissionen noterar dels att lufttrafikföretaget gjort betydande framsteg efter upptagandet i gemenskapsförteckningen, dels att företaget, med stöd av ansvariga tillsynsmyndigheter, bekräftat att säkerhetsbrister åtgärdats inom delar av flygplansflottan. De behöriga myndigheterna i Pakistan har godkänt dessa åtgärder.

(8)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att Pakistan International Airlines bör tillåtas att bedriva flygtrafik till gemenskapen även med följande elva luftfartyg: tre Boeing 747-300 med registreringsnummer AP-BFU, AP-BGG och AP-BFX; två Boeing 747-200 med registreringsnummer AP-BAK och AP-BAT; sex Airbus A-310 med registreringsnummer AP-BEU, AP-BGP, AP-BGR, AP-BGN, AP-BEC och AP-BEG. Dessa luftfartyg bör alltså avföras från bilaga B.

(9)

De behöriga myndigheterna i Pakistan har gått med på att, innan ett luftfartyg tillåts återgå i trafik, lämna en rapport om säkerhetsinspektionen av detta luftfartyg till myndigheterna i den medlemsstat där destinationsflygplatsen ligger samt till kommissionen. I samband med mottagandet av rapporten kan den berörda medlemsstaten, om så krävs, förbjuda användning av luftfartyget i enlighet med artikel 6 i förordning (EG) nr 2111/2005. En fullständig SAFA-rampinspektion bör utföras när luftfartyget landat, och rapporten från denna inspektion skall utan dröjsmål översändas till kommissionen för vidarebefordran till övriga medlemsstater. Medlemsstaterna har för avsikt att kontrollera att de gällande säkerhetsnormerna uppfylls genom systematiska rampinspektioner av detta lufttrafikföretag.

(10)

Övriga luftfartyg i detta lufttrafikföretags flotta uppfyller ännu inte fullt ut gällande säkerhetsnormer och bör därför kvarstå i bilaga B i väntan på att kvarvarande brister åtgärdas. Innan man gör någon ytterligare översyn av de driftsrestriktioner som lufttrafikföretaget belagts med bör ett uppföljningsbesök på plats bör göras i syfte att kontrollera att alla delar av förbättringsplanen börjat genomföras och att arbetet med detta fortskrider. Både lufttrafikföretaget och de behöriga myndigheterna i fråga har godtagit att detta besök äger rum.

(11)

Det finns bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos TAAG Angola Airlines, som godkänts i Angola. Bristerna upptäcktes av Frankrike i samband med rampinspektioner inom ramen för Safa-programmet. Också vid förnyade inspektioner har man kunnat påvisa systematiska säkerhetsbrister (5).

(12)

De fortsatta säkerhetsproblemen visar att TAAG Angola Airlines inte förmått åtgärda de säkerhetsbrister som påpekats av Frankrike, trots de garantier som getts av lufttrafikföretaget och de behöriga myndigheterna i fråga. De behöriga myndigheterna i Angola har inte heller, trots de garantier man gett, kunnat säkra efterlevnaden av gällande säkerhetsnormer.

(13)

Angolas behöriga myndigheter visade bristande förmåga att genomföra och tillämpa gällande säkerhetsföreskrifter vid en tidpunkt då farhågor uppkommit om säkerheten i den verksamhet som bedrivs av TAAG, som godkänts i denna stat.

(14)

Kommissionen är medveten om de ansträngningar som lufttrafikföretaget gjort för att ta fram åtgärder som kan lösa säkerhetsproblemen, samt den samarbetsvilja som både lufttrafikföretaget och de myndigheter som ansvarar för civil luftfart i Angola har visat. Trots detta anser man från kommissionens sida att genomförandet av en lämplig åtgärdsplan för att komma till rätta med problemen inte är slutfört.

(15)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att TAAG Angola Airlines inte uppfyller tillämpliga säkerhetsföreskrifter. Lufttrafikföretaget bör beläggas med verksamhetsförbud för alla sina flygningar och införas i bilaga A.

(16)

Nederländerna har begärt att kommissionen skall uppdatera gemenskapsförteckningen i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 2111/2005 så att ett verksamhetsförbud införs för Volare Aviations hela flotta.

(17)

Det finns bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos Volare Aviation, som godkänts i Ukraina. Dessa brister upptäcktes av Nederländerna i samband med rampinspektioner inom ramen för Safa-programmet, och de har senare bekräftats vid rampinspektioner i andra medlemsstater. Också vid förnyade inspektioner har man kunnat påvisa systematiska säkerhetsbrister (6).

(18)

Volare Aviation har visat bristande förmåga att ta itu med de säkerhetsbrister på systemnivå som påpekats av Nederländerna, och detta har tagit sig uttryck i den otillräckliga plan för korrigeringsåtgärder som lämnats in som svar på de identifierade säkerhetsbristerna.

(19)

Ukrainas behöriga myndigheter visade bristande förmåga att genomföra och tillämpa gällande säkerhetsföreskrifter vid en tidpunkt då farhågor uppkommit om säkerheten i den verksamhet som bedrivs av Volare Aviation, som godkänts i denna stat.

(20)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att Volare Aviation inte uppfyller tillämpliga säkerhetsföreskrifter. Lufttrafikföretaget bör sålunda beläggas med verksamhetsförbud för alla sina flygningar och införas i bilaga A.

(21)

Det finns bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos alla lufttrafikföretag som godkänts i Indonesien. Bristerna påpekades i en granskningsrapport om säkerhet som den civila luftfartsmyndigheten i Indonesien utarbetat efter en serie olyckor, och det framgick av denna rapport att inget av landets lufttrafikföretag uppfyller tillämpliga säkerhetsföreskrifter.

(22)

Det amerikanska transportministeriets federala luftfartsmyndighet (FAA) sänkte Indonesiens säkerhetsnivå i sitt IASA-program eftersom Indonesien inte uppfyller de internationella säkerhetsnormer som fastställts av Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO). Denna åtgärd innebär i praktiken ett verksamhetsförbud för alla lufttrafikföretag som godkänts av Indonesien. Indonesiska lufttrafikföretag kommer därför inte tillåtas att inleda flygningar till USA.

(23)

ICAO:s senaste USOAP-rapport (Universal Safety Oversight Audit Programme) samt uppföljningsrapporten till denna har visat att det finns allvarliga brister när det gäller Indonesiens civila luftfartsmyndigheters förmåga att utöva tillsynsansvar för flygsäkerheten.

(24)

Indonesiens behöriga myndigheter har inte i tillräckligt hög grad kunnat genomföra och tillämpa gällande säkerhetsnormer. Dessa myndigheter reagerade inte heller på ett godtagbart och snabbt sätt när kommissionen uttryckte sina farhågor beträffande säkerheten hos de lufttrafikföretag som godkänts i Indonesien.

(25)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att alla lufttrafikföretag som godkänts i Indonesien bör beläggas med verksamhetsförbud och införas i bilaga A.

(26)

Myndigheterna i Kirgizistan har lämnat uppgifter till kommissionen som visar att de beviljat drifttillstånd för följande lufttrafikföretag: Eastok Avia, Kyrgyz Trans Avia, och S Group Aviation. Eftersom dessa nya lufttrafikföretag godkänts av myndigheterna i Kirgizistan, som visat bristande förmåga att utöva adekvat säkerhetstillsyn, bör de införas i bilaga A.

(27)

Myndigheterna i Kirgizistan har lämnat handlingar till kommissionen som styrker att drifttillståndet dragits in för följande lufttrafikföretag: British Gulf International Airlines FEZ och Kyrgyz General Aviation. Eftersom dessa lufttrafikföretag som godkänts i Kirgizistan därefter upphört med sin verksamhet, bör de utgå ur bilaga A.

(28)

Det framgår av tre olika källor – ICAO:s senaste USOAP-rapport, resultaten från det senaste utvärderingsbesöket till Albanien inom ramen för det gemensamma europeiska luftrummet, samt information som tillhandahållits av Italien – att det finns allvarliga brister i Albaniens luftfartsmyndigheters förmåga att utöva tillsynsansvar för flygsäkerheten.

(29)

Den 4–8 juni 2007 gjorde en grupp europeiska experter ett faktainsamlingsbesök i Albanien på inbjudan av landets civila luftfartsmyndighet. Gruppens rapport visar att Albaniens civila luftfartsmyndighet, trots alla ansträngningar som gjorts, fortfarande saknar de resurser, de rättsliga ramar och den expertkunskap som krävs för att den på ett tillfredsställande sätt skall kunna utöva sitt tillsynsansvar för flygsäkerheten.

(30)

När det gäller två av de lufttrafikföretag som godkänts i Albanien – Albanian Airlines och Belle Air – visar rapporten att båda driver sin verksamhet i enlighet med tillämpliga säkerhetsföreskrifter och faktiskt vidtar ytterligare åtgärder i form av egna säkerhetskontroller; detta mot bakgrund av de nationella civila luftfartsmyndigheternas tydliga brister.

(31)

Det har gjorts ett flertal rampinspektioner inom ramen för Safa-programmet på luftfartyg som dessa båda företag använder i trafiken till europeiska flygplatser, och man har i samband med detta inte kunnat påvisa några allvarliga säkerhetsbrister.

(32)

Albaniens civila luftfartsmyndigheter har samtyckt till att lämna in en omfattande plan för korrigerande åtgärder som syftar till att ta itu med alla brister i fråga om tillsynsansvaret för flygsäkerheten som fastställts i de olika rapporter som anges ovan, i synnerhet den rapport som utarbetats av den europeiska expertgrupp som besökte Albanien den 4–8 juni 2007.

(33)

Albaniens regering har på nytt meddelat att man har den tydliga ambitionen att inrätta ett effektivt omstruktureringsprogram för landets civila luftfartsmyndighet, samt att landet inte kommer att utfärda fler drifttillstånd innan detta program har genomförts på ett tillfredsställande sätt.

(34)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att Albanian Airlines och Belle Air uppfyller gällande säkerhetsnormer och därför inte bör ingå i gemenskapsförteckningen. Albaniens behöriga myndigheter bör inom tre månader förse kommissionen med all nödvändig information beträffande utarbetandet och genomförandet av planen med korrigerande åtgärder. Medlemsstaterna har dessutom för avsikt att genom systematiska rampinspektioner av dessa lufttrafikföretag kontrollera att gällande säkerhetsnormer följs.

(35)

I enlighet med skäl 35 i kommissionens förordning (EG) nr 235/2007 bör situationen för fem bulgariska lufttrafikföretag – Air Sofia, Bright Aviation Services, Heli Air Services, Scorpion Air och Vega Airlines – noggrant övervakas. Följaktligen genomförde den civila luftfartsmyndigheten i Bulgarien, med hjälp av experter från kommissionen, EASA och medlemsstaterna, kontrollbesök hos dessa lufttrafikföretag för att fastställa lämpliga åtgärder med avseende på de driftsrestriktioner som gäller för dem sedan den 21 februari 2007.

(36)

Mot bakgrund av resultaten från det besök som genomfördes den 27 maj–2 juni görs bedömningen att det finns bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos Air Sofia, Bright Aviation Services, Scorpion Air och Vega Airlines. Ytterligare inspektioner har gett samma resultat, vilket tyder på systematiska säkerhetsbrister.

(37)

Vid besöket framkom också belägg för att lufttrafikföretaget Air Scorpio, sett ur ett bolagsperspektiv, både administrativt, finansiellt och tekniskt förvaltas och kontrolleras av lufttrafikföretaget Scorpion Air och att luftfartyg som drivs av Air Scorpio för kommersiella transporter tidigare drevs och ägdes av Scorpion Air. Det finns bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos Air Scorpio.

(38)

Kommissionen har noterat de bulgariska behöriga myndigheternas beslut av den 21 juni 2007 om att dra in drifttillståndet för Vega Airlines, Bright Aviation, Scorpion Air och Air Sofia, samt att tillfälligt dra in drifttillståndet för Air Scorpio. Eftersom dessa lufttrafikföretag inte kan bedriva någon lufttrafik krävs inga ytterligare åtgärder från kommissionens sida.

(39)

Kommissionen har också noterat de bulgariska myndigheternas beslut av den 21 juni 2007 om en ändring av drifttillståndet för Heli Air Service i form av en tillfällig indragning av trafiken till Europeiska gemenskapen, Schweiz, Norge och Island med luftfartyg av typen LET 410 med registreringsnummer LZ-CCT, LZ-CCS, LZ-CCR, LZ-CCE, LZ-CCF och LZ-LSB. Ett luftfartyg av typen LET 410 med registreringsnummer LZ-CCP hos detta lufttrafikföretag tillåts utföra flygningar inom gemenskapen, eftersom det för närvarande är det enda luftfartyg som är utrustat med nödvändig och obligatorisk säkerhetsutrustning (EGPWS och TCAS) och därför i stånd att utföra säkra flygningar i gemenskapen. Kommissionen bör, i samarbete med EASA och medlemsstaterna, noggrant övervaka situationen för detta lufttrafikföretag och kontrollera genomförandet av företagets plan för korrigerande åtgärder.

(40)

Kommissionen är medveten om de framsteg som de behöriga myndigheterna i Bulgarien gjort när det gäller att fullgöra sina skyldigheter. Kommissionen stöder de bulgariska myndigheternas fortsatta ansträngningar att fullgöra sitt tillsynsansvar. Kommissionen kommer också i fortsättningen att övervaka processen tillsammans med EASA och medlemsstaterna.

(41)

I enlighet med skäl 36 i kommissionens förordning (EG) nr 910/2006 av den 20 juni 2006 (7) gjorde en europeisk expertgrupp ett besök i Mauretanien den 18–21 juni 2007 för att följa upp framstegen i genomförandet av den nya lagstiftningen samt de nya kraven och förfarandena. Gruppens rapport visar att den nationella civila luftfartsmyndigheten (ANAC) fullgör sina skyldigheter och även har börjat utveckla de tekniska bestämmelser och de arbetsprocedurer som krävs vid tillsynen över den civila luftfartsindustrin.

(42)

Air Mauritanie har också vidtagit nödvändiga åtgärder för att åtgärda de brister som upptäckts i samband med rampinspektioner på gemenskapens flygplatser och för att förbättra sina rutiner.

(43)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs bedömningen att Mauretanien vidtagit nödvändiga åtgärder för att på ett godtagbart sätt fullgöra sitt tillsynsansvar i syfte att se till att lufttrafikföretag från Mauretanien uppfyller internationella säkerhetsnormer.

(44)

Det finns bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos Aeronordgroup, Aeroportul International Marculesti, Grixona, Jet Line International, Jetstream och Tiramavia, som godkänts i Moldavien. Bristerna upptäcktes av Belgien, Kroatien, Frankrike, Tyskland, Italien, Litauen, Malta, Nederländerna, Spanien och Turkiet vid rampinspektioner som genomfördes inom ramen för Safa-programmet. Också vid förnyade inspektioner har man kunnat påvisa systematiska säkerhetsbrister (8).

(45)

Den 4–8 juni 2007 gjorde europeiska experter ett faktainsamlingsbesök i Moldavien på inbjudan av landets civila luftfartsmyndighet. Gruppens rapport visar att Moldaviens civila luftfartsmyndighet inte i tillräckligt hög grad förmår genomföra och tillämpa gällande säkerhetsföreskrifter i enlighet med deras skyldigheter enligt Chicagokonventionen när det gäller följande lufttrafikföretag: Valan International Cargo Charter, Aeronord Group, Grixona, Jet Line International, Jet Stream, Pecotox Air, Aeroportul International Marculesti, och Tiramavia.

(46)

Trots att de åtta ovannämnda lufttrafikföretagen har ett drifttillstånd (AOC) utfärdat av Moldavien har de inte sin huvudsakliga verksamhet i detta land, vilket strider mot kraven i bilaga 6 till Chicagokonventionen.

(47)

Kommissionen har noterat att myndigheterna i Moldavien dragit in drifttillståndet för ovannämnda lufttrafikföretag, vilka alltså har upphört med sin verksamhet.

(48)

Kommissionen har vidare noterat att myndigheterna i Moldavien förbundit sig att inte utfärda fler drifttillstånd innan planen med korrigerande åtgärder genomförts på ett tillfredsställande sätt samt att rådgöra med kommissionen för detta ändamål.

(49)

Moldaviens civila luftfartsmyndighet har gått med på att senast i slutet av september 2007 lämna in en omfattande plan med korrigerande åtgärder tillsammans med en vägledande tidsplan i syfte att åtgärda alla brister när det gäller tillsynen av flygsäkerheten som upptäckts under det faktainsamlingsbesök som den europeiska expertgruppen gjorde i Moldavien den 4–8 juni 2007.

(50)

Mot bakgrund av de åtgärder som vidtagits av den behöriga myndigheten i Moldavien och i väntan på att en plan med korrigerande åtgärder lämnas in, anser kommissionen att övriga lufttrafikföretag med drifttillstånd utfärdade av Moldavien (Air Moldova, Moldavian Airlines, Tandem Aero och Nobil Air) inte bör ingå i gemenskapsförteckningen. Kommissionen bör övervaka säkerhetsnivån hos dessa lufttrafikföretag. Medlemsstaterna har därför för avsikt att också i fortsättningen kontrollera efterlevnaden av gällande säkerhetsnormer genom systematiska rampinspektioner av de luftfartyg som drivs av dessa lufttrafikföretag.

(51)

I enlighet med skälen 36 och 39 i kommissionens förordning nr 235/2007 gjorde kommissionen, understödd av experter från medlemsstaterna, ett besök i Ryssland den 15–21 april 2007 för att fastställa i vilken utsträckning lufttrafikföretaget Rossyias (f.d. Pulkovo) plan för korrigerande åtgärder hade genomförts och för att kontrollera säkerheten hos vissa andra ryska lufttrafikföretag som sedan den 12 februari 2007 är belagda med driftsrestriktioner efter beslut av Rysslands behöriga myndigheter, samt för att kontrollera dessa myndigheters utövande av sitt tillsynsansvar.

(52)

När det gäller lufttrafikföretaget Rossyia visar resultaten från besöket att företaget har förbättrat sina interna säkerhetsrutiner och gjort framsteg i införandet av ICAO:s säkerhetsnormer. Företagets kvalitetsledningssystem är under utarbetande. Den 26 juni 2007 överlämnade Rysslands behöriga myndigheter ytterligare information. Eftersom alla korrigerande åtgärder ännu inte har genomförts bör emellertid Rysslands behöriga myndigheter fortsätta att noggrant övervaka lufttrafikföretaget i syfte att granska det fortsatta genomförandet av planen för korrigerande åtgärder.

(53)

Samtliga de nio lufttrafikföretag som sedan den 12 februari 2007 är belagda med driftsrestriktioner efter beslut av Rysslands behöriga myndigheter kunde vid besöket bekräfta att de övervakats mycket noggrant efter det att de behöriga myndigheterna infört driftsrestriktioner och förhandstillstånd för flygningar. Dessa åtgärder ledde i samtliga fall till omedelbara positiva reaktioner. Resultaten av besöket visade också att den positiva utvecklingen måste utmynna i hållbara lösningar och leda till att man inför välfungerande interna säkerhetssystem. De behöriga myndigheterna i Ryssland beslutade den 27 april 2007, och meddelade kommissionen detta beslut den 2 maj 2007, att häva restriktionerna för följande sex lufttrafikföretag: Aero Rent, Gazpromavia, Lukoil, Tatarstan, Atlant Soyuz och Aviacon Zitotrans. Lufttrafikföretagen Centre Avia och Russian Sky (Russkoe Nebo) är enligt samma beslut fortfarande belagda med driftsrestriktioner. Vidare har systemet med förhandstillstånd för flygningar utvidgats till att även omfatta UTairs regelbundna lufttrafik.

(54)

Under besöket diskuterades också de ryska lufttrafikföretagen Krasnoyarsky Airlines (9) och Kuban Airlines (10) beträffande vilka kommissionen hade uppgifter om systematiska säkerhetsbrister och vars säkerhetsstatus också uppmärksammats av de behöriga myndigheterna i Ryssland. Dessa myndigheter beslutade den 27 april 2007 att inspektioner före avgång skulle intensifieras för dessa lufttrafikföretag.

(55)

När det gäller utövande av tillsynsansvar visar besöket att de behöriga myndigheterna i Ryssland ytterligare måste öka tempot när det gäller att anpassa de ryska säkerhetsnormerna efter ICAO:s normer och att de bör koncentrera sig på att genomföra dessa normer samt de rekommendationer som lämnades vid ICAO:s senaste säkerhetskontroll. De bör också intensifiera sitt samarbete med ryska tillverkare för att säkerställa att ryskbyggda luftfartyg uppfyller ICAO:s normer. Detta verkar också vara nödvändigt för att undvika dubbla standarder för luftvärdighet inom Ryssland – en för operatörer och luftfartyg som flyger till gemenskapen och en annan (lägre) för operatörer och luftfartyg som flyger inom Ryssland eller OSS. De behöriga myndigheterna måste också öka sina ansträngningar med avseende på fortsatt luftvärdighet och se till att luftfartyg byggda i väst – som i allt större utsträckning köps och används av ryska lufttrafikföretag – underhålls på lämpligt sätt av de berörda företagen.

(56)

Efter besöket i Ryssland visar resultaten från rampinspektioner hos samtliga ovannämnda lufttrafikföretag att vissa av de lufttrafikföretag som är belagda med driftsrestriktioner inte har bedrivit någon trafik till gemenskapen.

(57)

Lufttrafikföretagen Gazpromavia och Atlant Soyuz, som tidigare varit belagda med driftsrestriktioner, har både bedrivit trafik till gemenskapen och varit föremål för rampinspektioner (11). Resultaten från dessa inspektioner visar att allvarliga brister återkommer på samma områden som före införandet av driftsrestriktionerna, vilket tyder på systematiska säkerhetsbrister av sådan art att de kraftigt påverkar driftssäkerheten.

(58)

Lufttrafikföretaget UTair har också kontrollerats (12). Denna inspektion har gett samma resultat som inspektionerna före införandet av driftsrestriktioner, vilket visar att lufttrafikföretaget fortfarande inte helt och hållet har slutfört de korrigerande åtgärder som rekommenderades i februari 2007. Dessa resultat, tillsammans med bevis på allvarliga säkerhetsbrister för lufttrafikföretagen Airlines 400 (13), Kavminvodyavia (14), Ural Airlines (15), Yakutia Airlines (16), överlämnades till de behöriga myndigheterna den 29 maj och 5 juni 2007.

(59)

Mot bakgrund av ovanstående och på grundval av de gemensamma kriterierna uppmanade kommissionen följande lufttrafikföretag att inkomma med synpunkter i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 2111/2005: Atlant Soyuz, Gazpromavia, UTair, Krasnoyarsky Airlines, Kuban Airlines, Airlines 400, Kavminvodyavia, Ural Airlines och Yakutia Airlines. Samtidigt inleddes överläggningar med de behöriga myndigheterna i Ryssland. På grundval av synpunkterna från dessa lufttrafikföretag samt från kommissionen och de behöriga myndigheterna i Ryssland, beslutade de senare den 23 juni 2007 att med verkan från och med den 25 juni införa driftsrestriktioner för 10 lufttrafikföretag till dess att deras säkerhetsbrister har åtgärdats på ett sätt som både kommissionen och de behöriga myndigheterna i Ryssland anser tillfredsställande.

(60)

De behöriga myndigheterna i Ryssland beslutade också att förbjuda all flygverksamhet till gemenskapen för fyra av lufttrafikföretagen i fråga: Kavminvodyavia, Kuban Airlines, Yakutia Airlines och Airlines 400. Drifttillståndet för Airlines 400 drogs också tillfälligt in.

(61)

Myndigheterna beslutade även att begränsa verksamheten för vissa lufttrafikföretag så att bara vissa luftfartyg får användas för flygningar till gemenskapen. Krasnoyarsky Airlines får bara använda sig av följande: Boeing 737 EI-DNH, EI-DNS, EI-DNT, EI-CBQ, EI-CLZ och EI-CLW; Boeing-757 EI-DUC och EI-DUE; samt Boeing-767 EI-DMH och EI-DMP. Ural Airlines får bara använda sig av följande: Airbus A-320 VP-BQY och VP-BQZ. Gazpromavia får bara använda sig av följande: Falcon Mystère 900 RA-09000, RA-09001, RA-09006 och RA-09008. Atlant-Soyuz får bara använda sig av följande: Boeing 737 VP-BBL och VP-BBM. UTair får bara använda sig av följande: ATR 42 VP-BCB, VP-BCF, VP-BPJ och VP-BPK; Gulfstream IV RA-10201 och RA-10202; samt Tu-154M RA-85805 och RA-85808. Rossyia (f.d. Pulkovo) får inte bedriva flygverksamhet till gemenskapen med luftfartyget IL-62M (RA-86467).

(62)

Kommissionen noterar det beslut som de behöriga myndigheterna i Ryssland fattat, och i synnerhet det faktum att eventuella ändringar av dessa restriktioner bara kan beslutas av dessa myndigheter i samordning med kommissionen. Kommissionen noterar också att samtliga ryska lufttrafikföretag som bedriver flygverksamhet internationellt, inbegripet till gemenskapen, har informerats om att alla rampinspektioner som resulterar i betydande (kategori 2) eller större (kategori 3) anmärkningar kommer att leda till att de ryska myndigheterna utfärdar driftsrestriktioner.

(63)

Mot bakgrund av ovanstående anser kommissionen att de åtgärder som de behöriga myndigheterna i Ryssland vidtagit är tillräckliga på kort sikt för att åtgärda de allvarliga säkerhetsbrister som upptäckts hos vissa lufttrafikföretag. För att garantera att lämpliga korrigerande åtgärder vidtas som innebär att bristerna långsiktigt rättas till på systemnivå har kommissionen för avsikt att kontrollera säkerhetsnivån hos ovanstående lufttrafikföretag innan några ändringar görs av restriktionerna i det beslut som de behöriga myndigheterna i Ryssland fattade den 23 juni 2007. Kommissionen kommer därför, i samarbete med medlemsstaterna, att göra ett besök innan denna förordning uppdateras på nytt. Medlemsstaterna bör kontrollera att gällande säkerhetsnormer uppfyllts genom systematiska rampinspektioner för all flygverksamhet som dessa lufttrafikföretag bedriver.

(64)

Eftersom lufttrafikföretag som avförts från förteckningen på grund av att de deklarerat att verksamheten upphört kan dyka upp igen med en annan identitet eller nationalitet, bör kommissionen fortsätta att aktivt övervaka alla överföringar och ändringar som sker när det gäller dessa företag.

(65)

Trots uttryckliga anmodanden från kommissionens sida har det hittills inte inkommit några handlingar som styrker att de övriga lufttrafikföretag som är införda i gemenskapsförteckningen av den 5 mars 2007 och de myndigheter som ansvarar för tillsynen över dessa har åtgärdat bristerna i full utsträckning. På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att dessa lufttrafikföretag bör fortsätta att vara belagda med verksamhetsförbud.

(66)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från flygsäkerhetskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 474/2006 skall ändras på följande sätt:

1.

Bilaga A skall ersättas med bilaga A till den här förordningen.

2.

Bilaga B skall ersättas med bilaga B till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 juli 2007.

På kommissionens vägnar

Jacques BARROT

Vice ordförande


(1)  EUT L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  EUT L 84, 23.3.2006, s. 14. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 235/2007 (EUT L 66, 6.3.2007, s. 3).

(3)  EUT L 84, 23.3.2005, s. 8.

(4)  EGT L 373, 31.12.1991, s. 4.

(5)  DGAC/F-2003-419, DGAC/F-2003-1026, DGAC/F-2005-394, DGAC/F-2005-1185, DGAC/F-2006-27, DGAC/F-2006-566, DGAC/F-2006-1598, DGAC/F-2006-1966, DGAC/F-2006-2087, DGAC/F-2006-2069, DGAC/F-2007-418, DGAC/F-2007-838, DGAC/F-2007-841, DGAC/F-2007-1113, DGAC/F-2007-1141.

(6)  BCAA-2004-58, CAA-N-2006-228, CAA-N-2007-56, CAA-N-2007-73, CAA-NL-2005-37, CAA-NL-2006-243, CAA-NL-2007-1, CAA-NL-2007-2, CAA-NL-2007-3, CAA-NL-2007-23, CAA-NL-2007-24, CAA-NL-2007-44, CAA-NL-2007-45, CAA-NL-2007-46, CAA-NL-2007-47, CAA-NL-2007-48, CAA-UK-2007-31, CAAFIN-2004-14, CAAFIN-2004-27, DGAC-E-2006-1131, DGAC-E-2006-1386, DGAC-E-2007-376, DGAC/F-2006-138, DGAC/F-2006-830, DGAC/F-2006-1041, DGAC/F-2006-1928, DGAC/F-2007-446, DGAC/F-2007-738, DGAC/F-2007-739, ENAC-IT-2004-477, ENAC-IT-2005-118, ENAC-IT-2006-299, ENAC-IT-2006-445, LBA/D-2004-425, LBA/D-2006-697, MOTLUX-2005-7.

(7)  Kommissionens förordning (EG) nr 910/2006 av den 20 juni 2006 om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen, EUT L 168, 21.6.2006, s. 16.

(8)  BCAA-2006-64, BCAA-2007-9, CAA-NL-2005-227, CAA-NL-2006-262, CAA-NL-2007-4, CAACRO-2005-3, CAAMA-2005-12, CAIEY-2006-7, DGAC-E-2007-153, DGAC-E-2007-274, DGAC/F-2005-4, DGAC/F-2005-56, DGAC/F-2005-401, DGAC/F-2005-626, DGAC/F-2005-810, DGAC/F-2005-1204, DGAC/F-2005-1221, DGAC/F-2005-1266, DGAC/F-2005-1292, DGAC/F-2005-1465, DGAC/F-2006-34, DGAC/F-2006-41, DGAC/F-2006-249, DGAC/F-2006-333, DGAC/F-2006-465, DGAC/F-2006-819, DGAC/F-2006-1879, DGAC/F-2007-207, DGAC/F-2007-335, DGAC/F-2007-487, DGAC/F-2007-649, DGAC/F-2007-748, DGCATR-2006-29, DGCATR-2007-120, ENAC-IT-2005-74, ENAC-IT-2005-148, ENAC-IT-2005-455, ENAC-IT-2005-751, ENAC-IT-2006-74, ENAC-IT-2006-576, LBA/D-2005-672, LBA/D-2006-14, LBA/D-2006-100.

(9)  ACG-2007-1, ACG-2007-7, CAACRO-2004-35, CAACRO-2004-37, CAACRO-2004-38, CAACRO-2004-48, CAACRO-2004-50, CAO-2004-101, DGAC/F-2005-15, DGAC/F-2006-2105, DGAC/F-2007-477, DGAC/F-2007-481, DGCATR-2006-102, DGCATR-2007-112, ENAC-IT-2004-73, ENAC-IT-2004-110, ENAC-IT-2004-225, ENAC-IT-2004-237, ENAC-IT-2004-296, ENAC-IT-2004-366, ENAC-IT-2004-480, ENAC-IT-2004-487, ENAC-IT-2004-548, ENAC-IT-2005-24, ENAC-IT-2005-187, ENAC-IT-2005-188, ENAC-IT-2005-205, ENAC-IT-2005-454, ENAC-IT-2005-492, ENAC-IT-2005-694, ENAC-IT-2006-34, ENAC-IT-2006-117, ENAC-IT-2006-175, ENAC-IT-2006-180, ENAC-IT-2006-326, ENAC-IT-2006-403, ENAC-IT-2006-508, ENAC-IT-2006-674, ENAC-IT-2007-9, ENAC-IT-2007-24, ENAC-IT-2007-53, ENAC-IT-2007-66, ENAC-IT-2007-140, HCAAGR-2006-35, HCAAGR-2007-66, LBA/D-2006-66, LBA/D-2006-308, LBA/D-2006-354, OK-2004-4, OK-2004-8.

(10)  BCAA-2007-27, DGAC/F-2007-474, DGAC/F-2006-246, DGAC/F-2006-400, DGAC/F-2007-539, DGCATR-2006-79, ENAC-IT-2004-44, ENAC-IT-2004-494, ENAC-IT-2005-72, ENAC-IT-2005-114, FOCA-2004-225, LBA/D-2005-261, LBA/D-2006-4, LBA/D-2006-429, LBA/D-2007-125, LBA/D-2007-134.

(11)  Gazpromavia: CAA-NL-2007-43 den 11 maj 2007; Atlant Soyuz: CAA-N-2007-86 den 31 maj 2007 och INAC/P-2007-12 den 1 juni 2007.

(12)  UTair: SDAT-2007-12 den 24 maj 2007, LBA/D-2007-308 den 19 juni 2007

(13)  CAACRO-2004-44, DGAC-E-2006-853, DGAC-E-2006-1004, DGAC/F-2004-1011, DGAC/F-2005-19, DGAC/F-2005-883, DGAC/F-2005-1128, DGAC/F-2006-2008, DGAC/F-2007-24, ENAC-IT-2004-76, ENAC-IT-2004-86, ENAC-IT-2004-216, ENAC-IT-2004-259, ENAC-IT-2004-277, ENAC-IT-2004-297, ENAC-IT-2004-298, ENAC-IT-2006-195, ENAC-IT-2006-793, LBA/D-2005-185, RCAARO-2006-39.

(14)  BCAA-2007-25, BCAA-2007-29, CAACRO-2004-36, CAACRO-2004-46, CAACRO-2006-37, CAIEY-2005-6, CAIEY-2005-8, DGAC-E-2006-877, DGAC-E-2006-878, DGAC-E-2006-948, DGAC-E-2006-949, DGAC-E-2006-1122, DGAC-E-2006-1501, DGAC/F-2006-2102, ENAC-IT-2004-516, ENAC-IT-2004-573, ENAC-IT-2005-313, ENAC-IT-2005-446, ENAC-IT-2005-453, ENAC-IT-2006-184, ENAC-IT-2006-545, ENAC-IT-2006-570, ENAC-IT-2006-664, ENAC-IT-2007-107, EST-2006-2, FOCA-2007-25, LBA/D-2004-431, LBA/D-2007-238.

(15)  ACG-2007-6, CAACRO-2006-27, DGAC-E-2006-873, DGAC/F-2006-238, DGAC/F-2006-1709, ENAC-IT-2004-318, ENAC-IT-2006-392, ENAC-IT-2007-12, EST-2006-22, EST-2006-23, HCAAGR-2006-27, OK-2005-14, OK-2005-38, OK-2006-9, OK-2007-3.

(16)  BCAA-2006-54, DGAC/F-2007-135, ENAC-IT-2004-75 ENAC-IT-2006-604 ENAC-IT-2006-864 ENAC-IT-2006-867 ENAC-IT-2007-15.


BILAGA A

FÖRTECKNING ÖVER LUFTTRAFIKFÖRETAG MED FULLSTÄNDIGT VERKSAMHETSFÖRBUD I GEMENSKAPEN (1)

Luftföretagets namn som juridisk person såsom det anges i drifttillståndet (AOC) (plus eventuellt avvikande firmanamn)

Nummer på drifttillstånd (AOC) eller operativ licens

Flygbolagskod enligt ICAO

Operatörens hemmastat

AIR KORYO

Okänd

KOR

Demokratiska folkrepubliken Korea

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Sudan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

009

AFG

Afghanistan

BLUE WING AIRLINES

SRSH-01/2002

BWI

Surinam

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Okänd

VRB

Rwanda

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angola

VOLARE AVIATION ENTREPRISE

143

VRE

Ukraina

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Demokratiska republiken Kongos tillsynsmyndigheter, förutom Hewa Bora Airways (2), inklusive

 

Demokratiska republiken Kongo

AFRICA ONE

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

Demokratiska republiken Kongo

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL

409/CAB/MIN/TC/0005/2007

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/0118/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

AIR TROPIQUES S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0107/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0109/2006

BUL

Demokratiska republiken Kongo

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

BUSINESS AVIATION S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0117/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

Demokratiska republiken Kongo

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TC/0111/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/0008/2007

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

GALAXY INCORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

GOMAIR

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

I.T.A.B. – INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES

Underskrift av regeringen (beslut 78/205)

LCG

Demokratiska republiken Kongo

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0113/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

MALILA AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

Demokratiska republiken Kongo

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0007/2007

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0004/2007

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/0115/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

THOM'S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

TRANS AIR CARGO SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0110/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0116/2006

WDA

Demokratiska republiken Kongo

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Ekvatorialguineas tillsynsmyndigheter, inklusive

 

 

Ekvatorialguinea

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Ekvatorialguinea

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

Ej tillgänglig

Ekvatorialguinea

GETRA – GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Ekvatorialguinea

GUINEA AIRWAYS

738

Ej tillgänglig

Ekvatorialguinea

UTAGE – UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Ekvatorialguinea

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Indonesiens tillsynsmyndigheter, inklusive

 

 

Indonesien

ADAMSKY CONNECTION AIRLINES

Okänd

DHI

Indonesien

AIR TRANSPORT SERVICES

Okänd

Okänd

Indonesien

BALAI KALIBRASI PENERBANGAN

Okänd

Okänd

Indonesien

EKSPRES TRANSPORTASI ANTARBENUA

Okänd

Okänd

Indonesien

GARUDA

Okänd

GIA

Indonesien

INDONESIA AIRASIA

Okänd

AWQ

Indonesien

KARTIKA AIRLINES

Okänd

KAE

Indonesien

LION MENTARI ARILINES

Okänd

LNI

Indonesien

MANDALA AIRLINES

Okänd

MDL

Indonesien

MANUNGGAL AIR SERVICE

Okänd

Okänd

Indonesien

MEGANTARA

Okänd

Okänd

Indonesien

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

Okänd

MNA

Indonesien

METRO BATAVIA

Okänd

BTV

Indonesien

PELITA AIR SERVICE

Okänd

PAS

Indonesien

PT. AIR PACIFIC UTAMA

Okänd

Okänd

Indonesien

PT. AIRFAST INDONESIA

Okänd

AFE

Indonesien

PT. ASCO NUSA AIR

Okänd

Okänd

Indonesien

PT. ASI PUDJIASTUTI

Okänd

Okänd

Indonesien

PT. AVIASTAR MANDIRI

Okänd

Okänd

Indonesien

PT. ATLAS DELTASATYA

Okänd

Okänd

Indonesien

PT. DABI AIR NUSANTARA

Okänd

Okänd

Indonesien

PT. DERAYA AIR TAXI

Okänd

DRY

Indonesien

PT. DERAZONA AIR SERVICE

Okänd

Okänd

Indonesien

PT. DIRGANTARA AIR SERVICE

Okänd

DIR

Indonesien

PT. EASTINDO

Okänd

Okänd

Indonesien

PT. EKSPRES TRANSPORTASI ANTARBENUA

Okänd

Okänd

Indonesien

PT. GATARI AIR SERVICE

Okänd

GHS

Indonesien

PT. GERMANIA TRISILA AIR

Okänd

Okänd

Indonesien

PT. HELIZONA

Okänd

Okänd

Indonesien

PT. KURA-KURA AVIATION

Okänd

Okänd

Indonesien

PT. INDONESIA AIR TRANSPORT

Okänd

IDA

Indonesien

PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE

Okänd

Okänd

Indonesien

PT. NATIONAL UTILITY HELICOPTER

Okänd

Okänd

Indonesien

PT. PELITA AIR SERVICE

Okänd

Okänd

Indonesien

PT. PENERBENGAN ANGKASA SEMESTA

Okänd

Okänd

Indonesien

PT. PURA WISATA BARUNA

Okänd

Okänd

Indonesien

PT. SAMPOERNA AIR NUSANTARA

Okänd

Okänd

Indonesien

PT. SAYAP GARUDA INDAH

Okänd

Okänd

Indonesien

PT. SMAC

Okänd

SMC

Indonesien

PT. TRANSWISATA PRIMA AVIATION

Okänd

Okänd

Indonesien

PT. TRAVIRA UTAMA

Okänd

Okänd

Indonesien

PT. TRIGANA AIR SERVICE

Okänd

Okänd

Indonesien

REPUBLIC EXPRESS AIRLINES

Okänd

RPH

Indonesien

RIAU AIRLINES

Okänd

RIU

Indonesien

SRIWIJAYA AIR

Okänd

SJY

Indonesien

SURVEI UDARA PENAS

Okänd

PNS

Indonesien

TRANS WISATA PRIMA AVIATION

Okänd

Okänd

Indonesien

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

Okänd

XAR

Indonesien

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

Okänd

TMG

Indonesien

TRIGANA AIR SERVICE

Okänd

TGN

Indonesien

WING ABADI AIRLINES

Okänd

WON

Indonesien

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Kirgizistans tillsynsmyndigheter, inklusive

 

Kirgizistan

AIR CENTRAL ASIA

34

AAT

Kirgizistan

AIR MANAS

17

MBB

Kirgizistan

ASIA ALPHA AIRWAYS

32

SAL

Kirgizistan

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgizistan

BISTAIR-FEZ BISHKEK

08

BSC

Kirgizistan

BOTIR AVIA

10

BTR

Kirgizistan

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Kirgizistan

DAMES

20

DAM

Kirgizistan

EASTOK AVIA

15

Okänd

Kirgizistan

ESEN AIR

2

ESD

Kirgizistan

GALAXY AIR

12

GAL

Kirgizistan

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Kirgizistan

INTAL AVIA

27

INL

Kirgizistan

ITEK AIR

04

IKA

Kirgizistan

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Kirgizistan

KYRGYZSTAN

03

LYN

Kirgizistan

KYRGYZSTAN AIRLINES

01

KGA

Kirgizistan

MAX AVIA

33

MAI

Kirgizistan

OHS AVIA

09

OSH

Kirgizistan

S GROUP AVIATION

6

Okänd

Kirgizistan

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Kirgizistan

SKY WAY AIR

21

SAB

Kirgizistan

TENIR AIRLINES

26

TEB

Kirgizistan

TRAST AERO

05

TSJ

Kirgizistan

WORLD WING AVIATION

35

WWM

Kirgizistan

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Liberias tillsynsmyndigheter

 

Liberia

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Sierra Leones tillsynsmyndigheter, inklusive

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Okänd

RUM

Sierra Leone

BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD

Okänd

BVU

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Okänd

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Okänd

Okänd

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Okänd

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Okänd

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Okänd

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Okänd

Okänd

Sierra Leone

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Swazilands tillsynsmyndigheter, inklusive

Swaziland

AERO AFRICA (PTY) LTD

Okänd

RFC

Swaziland

JET AFRICA SWAZILAND

Okänd

OSW

Swaziland

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Okänd

RSN

Swaziland

SCAN AIR CHARTER, LTD

Okänd

Okänd

Swaziland

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Okänd

SWX

Swaziland

SWAZILAND AIRLINK

Okänd

SZL

Swaziland


(1)  Lufttrafikföretag som förtecknas i bilaga A kan få tillstånd att utöva trafikrättigheter om de använder sig av luftfartyg som hyrts in med besättning (”wet-leased”) från ett lufttrafikföretag som inte omfattas av verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.

(2)  Hewa Bora Airways får använda det luftfartyg som anges i bilaga B för sin nuvarande trafik i Europeiska gemenskapen.


BILAGA B

FÖRTECKNING ÖVER LUFTTRAFIKFÖRETAG SOM OMFATTAS AV DRIFTSRESTRIKTIONER I GEMENSKAPEN (1)

Luftföretagets namn som juridisk person såsom det anges i drifttillståndet (AOC) (plus eventuellt avvikande firmanamn)

Nummer på drifttillstånd (AOC-nummer)

Flygbolagskod enligt ICAO

Operatörens hemmastat

Typ av luftfartyg

Registreringsnummer och, om det finns tillgängligt, serienummer

Registreringsstat

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladesh

B747-269B

S2-ADT

Bangladesh

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komorerna

Hela flottan utom:

LET 410 UVP

Hela flottan utom:

D6-CAM (851336)

Komorerna

HEWA BORA AIRWAYS (HBA) (2)

409/CAB/MIN/TC/108/2006

ALX

Demokratiska republiken Kongo

Hela flottan utom:

B767-266 ER

Hela flottan utom:

9Q-CJD (serienr 23 178)

Demokratiska republiken Kongo

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES

003/96 AL

PIA

Pakistan

Hela flottan utom:

alla B-777; 3 B-747-300; 2 B-747-200; 6 A-310

Hela flottan utom:

AP-BHV, AP-BHW, AP-BGJ, AP-BGK, AP-BGL, AP-BGY, AP-BGZ; AP-BFU, AP-BGG, AP-BFX, AP-BAK, AP-BAT, AP-BEU, AP-BGP, AP-BGR, AP-BGN, AP-BEC, AP-BEG

Pakistan


(1)  Lufttrafikföretag som förtecknas i bilaga B kan få tillstånd att utöva trafikrättigheter om de använder sig av luftfartyg som hyrts in med besättning (”wet-leased”) från ett lufttrafikföretag som inte omfattas av verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.

(2)  Hewa Bora Airways får bara använda det angivna luftfartyget för sin nuvarande trafik i Europeiska gemenskapen.


5.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 175/26


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 788/2007

av den 4 juli 2007

om fastställande av den tilldelningskoefficient som skall tillämpas på ansökningar om importlicenser som lämnas in 25 juni–2 juli 2007 inom den gemenskapstullkvot för majs som öppnas genom förordning (EG) nr 969/2006

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (2), särskilt artikel 7.2, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 969/2006 (3) öppnas en årlig importtullkvot på 242 074 ton majs (löpnummer 09.4131).

(2)

I artikel 2.1 i förordning (EG) nr 969/2006 fastställs delkvot nr 2 till 121 037 ton för delperioden 1 juli–31 december 2007.

(3)

Av de meddelanden som skall lämnas i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 969/2006 framgår att de ansökningar som lämnats in från och med den 25 juni 2007 klockan 13.00 till och med den 2 juli klockan 13.00 (lokal tid Bryssel) i enlighet med artikel 4.1 i den förordningen överskrider de tillgängliga kvantiteterna. Det bör därför beslutas om i vilken omfattning importlicenser skall utfärdas genom att en tilldelningskoefficient fastställs som skall tillämpas på de begärda kvantiteterna.

(4)

Inga ytterligare importlicenser bör utfärdas enligt förordning (EG) nr 969/2006 för den innevarande perioden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   För alla ansökningar om importlicens för majs inom den kvot som anges i förordning (EG) nr 969/2006 och som har lämnats in från och med den 25 juni 2007 klockan 13.00 till och med den 2 juli klockan 13.00 (lokal tid Bryssel) skall licens utfärdas för den begärda kvantiteten multiplicerad med tilldelningskoefficienten 1,542232 %.

2.   Inga ytterligare licenser skall utfärdas på grundval av ansökningar för kvantiteter som lämnats in från och med den 2 juli 2007 klockan 13.00 (lokal tid Bryssel) för den innevarande perioden.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 juli 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 289/2007 (EUT L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  EUT L 176, 30.6.2006, s. 44. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2022/2006 (EUT L 384, 29.12.2006, s. 70).


5.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 175/27


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 789/2007

av den 4 juli 2007

om ändring för elfte gången av förordning (EG) nr 1763/2004 om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande av Internationella tribunalen för f.d. Jugoslaviens (ICTY) uppgift

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1763/2004 om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande av Internationella tribunalen för f.d. Jugoslaviens (ICTY) (1) uppgift, särskilt artikel 10 a i denna, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till förordning (EG) nr 1763/2004 anges de personer som omfattas av frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser enligt den förordningen.

(2)

Kommissionen har befogenhet att ändra den bilagan med beaktande av rådsbeslut om genomförande av gemensam ståndpunkt 2004/694/GUSP om ytterligare åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande av Internationella tribunalen för f.d. Jugoslaviens (ICTY) (2) uppgift. Den gemensamma ståndpunkten genomförs genom rådets beslut 2007/449/GUSP (3) av den 28 juni 2007. Bilaga I till förordning (EG) nr 1763/2004 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 1763/2004 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 juli 2007.

På kommissionens vägnar

Eneko LANDÁBURU

Generaldirektör för yttre förbindelser


(1)  EUT L 315, 14.10.2004, s. 14. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUT L 315, 14.10.2004, s. 52.

(3)  EUT L 169, 29.6.2007, s. 75.


BILAGA

Följande personer ska strykas ur förteckningen i bilaga I till förordning (EG) nr 1763/2004:

1.

Tolimir, Zdravko. Födelsedatum: 27 november 1948.

2.

Djordjevic, Vlastimir. Födelsedatum: 1948. Födelseort: Vladicin Han, Serbien och Montenegro. Nationalitet: serbisk-montenegrinsk.


5.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 175/29


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 790/2007

av den 4 juli 2007

om förbud mot fiske efter tunga i område IIIa, gemenskapens vatten IIIb, IIIc och IIId med fartyg som seglar under svensk flagg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 26.4,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (2), särskilt artikel 21.3, och

av följande skäl:

(1)

Kvoter för 2007 fastställs i rådets förordning (EG) nr 41/2007 av den 21 december 2006 om fastställande för år 2007 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (3).

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som seglar under den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2007 har uttömts.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd samt förvaring ombord, omlastning och landning av fångster av detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uttömd kvot

Den fiskekvot för 2007 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till den här förordningen för det bestånd som anges i samma bilaga skall anses vara uttömd från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som seglar under den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Efter den dagen är det även förbjudet att förvara ombord, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 juli 2007.

På kommissionens vägnar

Fokion FOTIADIS

Generaldirektör för fiske och havsfrågor


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1967/2006 (EUT L 409, 30.12.2006, s. 11, rättad genom EUT L 36, 8.2.2007, s. 6).

(3)  EUT L 15, 20.1.2007, s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 444/2007 (EUT L 106, 24.4.2007, s. 22).


BILAGA

Nr

15

Medlemsstat

SVERIGE

Bestånd

SOL/3A/BCD

Art

Tunga (Solea solea)

Område

IIIa, gemenskapens vatten IIIb, IIIc och IIId

Datum

11.6.2007


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Rådet

5.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 175/31


AVS–EG-MINISTERRÅDETS BESLUT nr 1/2007

av den 25 maj 2007

om omfördelning av en del av reserven i nionde Europeiska utvecklingsfondens (EUF) anslag för långsiktig utveckling till anslaget för samarbete mellan AVS-staterna inom ramen för nionde EUF:s anslag för regionalt samarbete och regional integration

(2007/460/EG)

AVS–EG-MINISTERRÅDET HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (1) och reviderat genom avtalet (2) om ändring av nämnda AVS–EG-partnerskapsavtal, undertecknat i Luxemburg den 25 juni 2005, särskilt punkt 8 i bilaga I, och

av följande skäl:

(1)

Till följd av den slutliga översyn av nionde Europeiska utvecklingsfonden (”EUF”) som avses i artiklarna 5 och 11 i bilaga IV till AVS–EG-partnerskapsavtalet bör fördelningen av resurser ses över med hänsyn till aktuella behov och resultat.

(2)

De medel som har avsatts för finansiering av stöd till regionalt samarbete och regional integration och de frigjorda medel som förväntas bli överförda till denna reserv före utgången av 2007 är inte tillräckliga för att möta nya behov när det gäller att öka effekterna av verksamhet i vilken flera AVS-stater är inblandade.

(3)

Ytterligare medel bör tilldelas för upprättandet av en AVS-intern finansieringsmekanism för Flex avseende vart och ett av åren 2006 och 2007 (tillämpningsåren 2005 och 2006), i syfte att sörja för en miniminivå av stöd till de länder som berörs av de negativa verkningarna av instabilitet i exportinkomsterna, oavsett nivån på de resterande medel för vilka inga åtaganden gjorts i deras nationella B-anslag.

(4)

Resterande medel i de nationella B-anslagen för vilka inga åtaganden gjorts täcker kanske inte de förväntade behoven och bör överföras till reserven för samarbete mellan AVS-staterna samma dag som detta beslut antas för upprättande av fem regionala B-anslag för finansiering av framtida humanitärt bistånd och katastrofbistånd i var och en av dessa regioner, på grundval av regional solidaritet, samt upprättande av en reserv för samarbete mellan AVS-staterna till katastrofbistånd enligt artikel 72.3 a och b i AVS–EG-partnerskapsavtalet, i de undantagsfall där ett sådant bistånd inte kan finansieras från gemenskapsbudgeten.

(5)

Det regionala B-anslaget för östra och södra Afrika samt Indiska oceanen är ett nettobelopp efter det att 20 miljoner EUR dragits av för att kompensera för den tillfälliga ökningen av B-anslaget för Sudan som finansieras över reserven för långsiktig utveckling; det upprättas inte något regionalt B-anslag för Stillahavsområdet, eftersom resterande medel i B-anslagen till stor del redan har utnyttjats för ett regionalt program för att lindra verkningarna av naturkatastrofer.

(6)

Ytterligare medel bör tilldelas för att fylla på den fredsbevarande resursen för Afrika 2007.

(7)

Ytterligare medel bör tilldelas för att finansiera en del av driftskostnaderna för AVS-sekretariatet 2008 i övergångsskedet till dess att tionde EUF träder i kraft.

(8)

Ytterligare medel bör tilldelas för att förstärka det anslag för tekniskt samarbete mellan AVS-staterna som i huvudsak används för att täcka behoven av tekniskt bistånd, särskilt i samband med utarbetande av projekt.

(9)

Ett ytterligare bidrag till den globala fonden för bekämpning av hiv/aids, tuberkulos och malaria har begärts.

(10)

Vid AVS–EG-ministerrådets möte den 2 juni 2006 konstaterade man att det behövs ytterligare bidrag för kapacitetsuppbyggnad och institutionellt stöd till det västindiska nätverket för kunskap och lärande (Caribbean Knowledge and Learning Network – CKLN).

(11)

Det är nödvändigt att upprätta en liten reserv för att möta nya och oförutsedda behov som kan uppkomma inom ramen för samarbetet mellan AVS-staterna under perioden fram till och med den 31 december 2007, inbegripet eventuella återuppbyggnadsbehov efter naturkatastrofer i Stillahavsområdet, som kan anslås före 2007 års utgång och inte kan omfattas av ett regionalt B-anslag för oförutsedda behov, samt att uppfylla eventuella ytterligare behov av övergångskaraktär 2008.

(12)

Efter den 31 december 2007 är det inte längre möjligt att göra åtaganden avseende medel inom nionde EUF, inklusive avseende förväntade frigjorda belopp, och det är därför nödvändigt att finna en lösning för att göra åtaganden avseende resterande disponibla medel före den dagen, så att de övergripande målen i AVS–EG-partnerskapsavtalet kan stödjas på ett effektivt sätt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Påfyllnad av reserven för samarbete mellan AVS-staterna i anslaget för regionalt samarbete och regional integration

1.   Alla medel som den 31 mars 2007 står till förfogande i reserven för långsiktig utveckling, och som har justerats för att ta hänsyn till resultaten från besluten om den slutliga översynen, som vid den tidpunkten ännu inte har bokförts, skall överföras till reserven för samarbete mellan AVS-staterna i anslaget för regionalt samarbete och regional integration, med undantag av de medel som är avsedda att stödja budgetarna för Centrumet för företagsutveckling och Teknikcentrumet för jordbruks- och landsbygdssamarbete 2008 (32 miljoner EUR), medlen för ”högriskprogram” i länder som har undertecknat ett landstrategidokument (72,4 miljoner EUR per den 1 mars 2007), medlen för politiska prioriteringar i länder som inte har undertecknat ett landstrategidokument (30,2 miljoner EUR per den 1 mars 2007) och medlen för det särskilda biståndsprogrammet för Somalia (36,1 miljoner EUR).

2.   Alla medel som har avsatts i reserven för att stödja budgetarna till Centrumet för företagsutveckling och Teknikcentrumet för jordbruks- och landsbygdssamarbete 2008 i syfte att finansiera ”högriskprogram” i länder som har undertecknat ett landstrategidokument och för att finansiera politiska prioriteringar i länder som inte har undertecknat ett landstrategidokument enligt punkt 1, och för vilka det ännu inte har gjorts några åtaganden den 31 oktober 2007, skall överföras till reserven för samarbete mellan AVS-staterna i anslaget för regionalt samarbete och regional integration.

3.   Alla frigjorda belopp från nionde EUF och tidigare EUF som registreras i kommissionens bokföringssystem mellan den 1 april och den 31 december 2007, och som tillförs reserven för långsiktig utveckling, skall överföras till reserven för samarbete mellan AVS-staterna i anslaget för regionalt samarbete och regional integration.

4.   Alla återstående medel inom ramen för de nationella vägledande programmen som blir tillgängliga i reserven för långsiktig utveckling mellan den 1 augusti och den 31 december 2007 skall överföras till reserven för samarbete mellan AVS-staterna i anslaget för regionalt samarbete och regional integration.

Artikel 2

Tilldelning av medlen för samarbete mellan AVS-staterna

1.   De medel som blir tillgängliga i reserven för samarbete mellan AVS-staterna skall användas för följande ändamål:

a)

Upprättande av

i)

en för alla AVS-stater öppen reserv för samarbete mellan AVS-staterna för katastrofbistånd enligt artikel 72.3 a och b i AVS–EG-partnerskapsavtalet i de särskilda undantagsfall där ett sådant bistånd inte kan finansieras från gemenskapsbudgeten; anslaget skall uppgå till 26 741 326 EUR och skall utgöras av 15 % av de resterande medel för vilka inga åtaganden gjorts mot B-anslagen för länderna i de regioner som avses i led ii den dag då besluten om omfördelning av medel efter löptidens slut träder i kraft,

ii)

fem regionala B-anslag uppgående till 17 511 615 EUR för regionen i södra Afrika, 48 920 391 EUR för regionen i östra och södra Afrika samt Indiska oceanen, 31 945 340 EUR för regionen i västra Afrika, 16 139 355 EUR för den centralafrikanska regionen och 35 422 478 EUR för den västindiska regionen, baserat på 85 % av de resterande medel för vilka inga åtaganden gjorts mot B-anslagen för länderna i dessa regioner den dag då besluten om omfördelning av medel efter löptidens slut träder i kraft.

De regionala B-anslagen skall tas i anspråk för bidrag till internationellt överenskomna skuldlättnadsinitiativ enligt artikel 3.2 b i bilaga IV till AVS–EG-partnerskapsavtalet och för humanitärt bistånd och katastrofbistånd enligt artiklarna 72 och 73 i AVS–EG-partnerskapsavtalet på grundval av regional solidaritet, i de undantagsfall där ett sådant bistånd inte kan finansieras från gemenskapsbudgeten.

b)

Upprättande av ett AVS-internt Flex-program på 50 miljoner EUR 2006 (tillämpningsåret 2005) i syfte att sörja för en miniminivå av stöd till de länder som berörs av de negativa verkningarna av instabilitet i exportinkomsterna, oavsett nivån på de resterande medel för vilka inga åtaganden gjorts mot deras nationella B-anslag före den dag då besluten om omfördelning av medel efter löptidens slut träder i kraft.

c)

Påfyllnad av den fredsbevarande resursen för Afrika med ett belopp på upp till 100 miljoner EUR som ett ytterligare EUF-bidrag för att överbrygga den ekonomiska bristen till dess att tionde EUF träder i kraft; bidraget är avsett för olika former av stöd till fredsbevarande åtgärder, utbildning och kapacitetsuppbyggnad, varav 45 miljoner EUR tas från de medel som står till förfogande för samarbete mellan AVS-staterna före den påfyllnad som avses i artikel 1 och 35 miljoner EUR efter denna påfyllnad samt ett extra belopp på upp till 20 miljoner EUR som kan finansieras genom medel för vilka inga åtaganden gjorts i den reservfond som avses i leden h och i eller genom frigjorda medel som överförts till reserven för samarbete mellan AVS-staterna i enlighet med artikel 1.3 och 1.4, vilka överstiger de ursprungliga beräkningarna.

d)

Komplettering av det institutionella stödet till AVS-sekretariatet i syfte att täcka perioden fram till dess att tionde EUF träder i kraft med ett belopp på 5,5 miljoner EUR för att bidra till driftskostnaderna för AVS-sekretariatet 2008.

e)

Ytterligare 2,5 miljoner EUR till anslaget för tekniskt samarbete mellan AVS-staterna.

f)

Mobilisering av 4 miljoner EUR som en brådskande överföring avseende programmet för utrotning av boskapspest i Afrika (Pace).

g)

Bidrag med ytterligare 5 miljoner EUR till förvaltningsfonden för kapacitetsuppbyggnad och institutionellt stöd inom det västindiska nätverket för kunskap och lärande (Caribbean Knowledge and Learning Network – CKLN).

h)

Upprättande av en regional reserv på 10 miljoner EUR för att komplettera det regionala vägledande programmet för regionen i södra Afrika, om programmet för förbättring av vägen Milange–Mocuba (Moçambique) kan utvärderas och behandlas inom ramen för förvaltningsförfarandet i EUF-kommittén före den 1 augusti 2007; om programmet inte kan utvärderas i tid överförs denna reserv till reserven för samarbete mellan AVS-staterna.

i)

Upprättande av en reserv för samarbete mellan AVS-staterna på 15 miljoner EUR för nya och oförutsedda behov som inte kan finansieras över de regionala B-anslagen, inbegripet program för återuppbyggnad efter naturkatastrofer i Stillahavsområdet samt eventuella ytterligare prioriterade behov av övergångskaraktär 2008.

j)

Upprättande av ett AVS-internt Flex-program på tills vidare 35 miljoner EUR för 2007 (tillämpningsåret 2006) i syfte att sörja för en miniminivå av stöd till de länder som berörs av de negativa verkningarna av instabilitet i exportinkomsterna efter regionaliseringen av de B-anslag för humanitärt bistånd och katastrofbistånd som avses i punkt 1 a; detta program kan kompletteras med upp till 15 miljoner EUR från medel för vilka inga åtaganden gjorts i de reserver som avses i leden h och i, eller med frigjorda medel som överförts till reserven för samarbete mellan AVS-staterna enligt artikel 1.3 och 1.4, vilka överstiger de ursprungliga beräkningarna och behoven att komplettera bidraget på 20 miljoner EUR till den fredsbevarande resursen för Afrika enligt led c.

k)

Komplettering av det stöd som ges till den globala fonden för bekämpning av hiv/aids, tuberkulos och malaria med 38 miljoner EUR.

2.   Om de belopp som tillförs reserven för samarbete mellan AVS-länderna inte skulle vara tillräckliga för att täcka alla fastställda behov, skall det program som avses i punkt 1 j minskas i motsvarande grad. Om bristen på medel skulle bli större än det belopp som avses i led j, skall den reserv som avses i punkt 1 i minskas i motsvarande grad. Om bristen på medel skulle bli ännu större, skall det belopp som avses i punkt 1 c minskas.

3.   Om de belopp som tillförs reserven för samarbete mellan AVS-staterna skulle överstiga de ursprungliga beräkningarna eller om de medel som öronmärkts enligt punkt 1 c, d, e, g och/eller i skulle vara underutnyttjade, kommer de ytterligare medel som ställs till förfogande utöver det tak som fastställts för programmen enligt punkt 1 c och j att mobiliseras för att komplettera CKLN-förvaltningsfonden med ett extra belopp på upp till 5 miljoner EUR om möjligt och därefter, om överskottsmedel fortfarande finns tillgängliga, för att komplettera EU:s förvaltningsfond för infrastruktur i AVS-staterna som ett förskott på de tilldelningar som planeras inom ramen för tionde EUF.

Artikel 3

Begäran om stöd

I enlighet med artikel 13.2 i bilaga IV till AVS–EG-partnerskapsavtalet uppmanar AVS–EG-ministerrådet kommissionen att finansiera de åtgärder som fastställs i artikel 2.

Artikel 4

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 25 maj 2007.

På AVS–EG-ministerrådets vägnar

Mohlabi K. TSEKOA

Ordförande


(1)  EGT L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 27. Avtalet provisoriskt tillämpat genom beslut nr 5/2005 (EUT L 287, 28.10.2005, s. 1).


5.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 175/35


AVS–EG-MINISTERRÅDETS BESLUT nr 2/2007

av den 25 maj 2007

om att möjliggöra ytterligare bilaterala bidrag, som skall förvaltas av kommissionen, för att stödja målsättningarna för den fredsbevarande resursen för Afrika

(2007/461/EG)

AVS–EG-MINISTERRÅDET HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (”AVS”), å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou (Benin) den 23 juni 2000 (1) och ändrat enligt avtalet (2) om ändring av detta AVS–EG-partnerskapsavtal, undertecknat i Luxemburg den 25 juni 2005, särskilt punkt 8 i bilaga I, och

av följande skäl:

(1)

Genom AVS–EG-ministerrådets beslut nr 3/2003 av den 11 december 2003 om användning av medel ur nionde Europeiska utvecklingsfondens anslag för långsiktig utveckling till inrättandet av en fredsbevarande resurs för Afrika (3) ställdes nödvändigt finansiellt stöd till förfogande för inrättandet av den fredsbevarande resursen för Afrika.

(2)

Rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser) förklarade sig den 5 mars 2007 vara medvetet om det akuta behovet att ta upp frågan om finansieringsbehovet för Afrikanska unionens uppdrag i Darfur/Sudan (Amis).

(3)

De resurser som inom ramen för anslagsposten för samarbete mellan AVS-staterna beräknats för komplettering av den fredsbevarande resursen för Afrika till dess att tionde Europeiska utvecklingsfonden (”EUF”) är inte tillräckliga för att driva Amis fram till den dagen. Medlemsstaterna har därför förklarat sig villiga att ge ytterligare bilaterala bidrag. Sådana ytterligare bidrag bör samlas i den fredsbevarande resursen för Afrika och förvaltas av kommissionen i syfte att förbättra samordningen och övervakningen av hur medlen används fram till dess att tionde EUF träder i kraft.

(4)

I beslut 2005/446/EG av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet av den 30 maj 2005 om fastställande av den tidpunkt efter vilken det inte längre får ingås åtaganden avseende medel från nionde Europeiska utvecklingsfonden (EUT) fastställs att den 31 december 2007 skall vara den sista dag efter vilken det inte längre får ingås åtaganden för medel från nionde EUF (4).

(5)

Det är därför nödvändigt att besluta om ytterligare bidrag från EU:s medlemsstater, som skall förvaltas av kommissionen, i syfte att stödja målsättningarna för den fredsbevarande resursen för Afrika.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Frivilliga bidrag

Fram till den 30 september 2007 får samtliga EU:s medlemsstater ge kommissionen frivilliga ytterligare bidrag i syfte att inom ramen för finansprotokollet stödja målsättningarna för den fredsbevarande resursen för Afrika.

Kommissionen skall i enlighet med förfarandena för nionde EUF ha ansvaret för att förvalta dessa bidrag inom ramen för den fredsbevarande resursen för Afrika, med undantag av frigjorda medel som återbetalas till medlemsstaterna i förhållande till deras frivilliga ytterligare bidrag.

Artikel 2

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 25 maj 2007.

På AVS–EG-ministerrådets vägnar

Mohlabi K. TSEKOA

Ordförande


(1)  EGT L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 27. Avtalet tillämpas provisoriskt enligt beslut nr 5/2005 (EUT L 287, 28.10.2005, s. 1).

(3)  EUT L 345, 31.12.2003, s. 108.

(4)  EUT L 156, 18.6.2005, s. 19.


5.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 175/36


AVS–EG-MINISTERRÅDETS BESLUT nr 3/2007

av den 25 maj 2007

om ändring av beslut nr 3/2001 om tilldelning av medel till Somalia från åttonde och nionde Europeiska utvecklingsfonden

(2007/462/EG)

AVS–EG-MINISTERRÅDET HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (1) och ändrat genom avtalet om ändring av detta AVS–EG-partnerskapsavtal, undertecknat i Luxemburg den 25 juni 2005 (2), särskilt artikel 93.6, och

av följande skäl:

(1)

Genom artikel 93.6 i AVS–EG-partnerskapsavtalet ges AVS–EG-ministerrådet möjligheten att bevilja särskilt stöd till AVS-stater som varit parter i tidigare AVS–EG-konventioner och som på grund av avsaknaden av statliga organ vilka upprättats enligt normala förfaranden inte har kunnat underteckna eller ratificera AVS–EG-partnerskapsavtalet. Stödet kan både avse institutionell uppbyggnad och ekonomiska och sociala utvecklingsåtgärder, med beaktande särskilt av behoven hos de mest sårbara befolkningsgrupperna. Denna bestämmelse är tillämplig på Somalia.

(2)

Genom beslut nr 3/2001 av den 20 december 2001 (3) anslog AVS–EG-ministerrådet ett belopp på 149 miljoner EUR från nionde Europeiska utvecklingsfonden (EUF) till förmån för Somalia för ekonomiskt och tekniskt samarbete. Rollen som nationell utanordnare för programplaneringen och genomförandet av detta anslag anförtroddes åt chefsutanordnaren för EUF.

(3)

I artikel 3.5 i bilaga IV till AVS–EG-partnerskapsavtalet föreskrivs en möjlighet för gemenskapen att öka ett lands tilldelning med hänsyn till speciella behov eller exceptionella resultat.

(4)

I artikel 5.2 i bilaga IV föreskrivs möjligheten att genomföra en översyn vid exceptionella omständigheter som avses i bestämmelserna om humanitärt bistånd och katastrofbistånd. Mot bakgrund av slutsatserna i den särskilda översynen av samarbetsprogrammet med Somalia behövs det ytterligare medel från nionde EUF för att säkra en fortsättning av stödet till befolkningen i Somalia fram till dess att tionde EUF träder i kraft.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I AVS–EG-ministerrådets beslut nr 3/2001 skall följande artikel införas:

”Artikel 3a

På grundval av slutsatserna från en särskild översyn skall ett ytterligare belopp på 36 144 798 EUR beviljas från nionde EUF till förmån för Somalia för ekonomiskt och tekniskt samarbete från det anslag för stöd till långsiktig utveckling som anges i punkt 3 a i det finansprotokoll som avses i bilaga I till AVS–EG-partnerskapsavtalet.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 25 maj 2007.

På AVS–EG-ministerrådets vägnar

Mohlabi K. TSEKOA

Ordförande


(1)  EGT L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 27. Avtalet tillämpas provisoriskt enligt beslut nr 5/2005. (EUT L 287, 28.10.2005, s. 1).

(3)  EGT L 56, 27.2.2002, s. 23.


Kommissionen

5.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 175/37


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 4 juli 2007

om ändring av beslut 2005/942/EG om bemyndigande för medlemsstaterna att fatta beslut enligt rådets direktiv 1999/105/EG angående garantier avseende skogsodlingsmaterial producerat i tredjeländer

[delgivet med nr K(2007) 3173]

(2007/463/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 1999/105/EG av den 22 december 1999 om saluföring av skogsodlingsmaterial (1), särskilt artikel 19.3, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 2005/942/EG (2) bemyndigas medlemsstaterna att i enlighet med direktiv 1999/105/EG fatta beslut om sådana garantier som givits för skogsodlingsmaterial av specifika arter som producerats i bestämda tredjeländer.

(2)

Den nuvarande ordningen bör utvidgas i den mån de nödvändiga garantierna ges.

(3)

Nya Zeeland bör läggas till som godkänt tredjeland avseende skogsodlingsmaterial i kategorin ”känd härkomst” av arten Pinus radiata, och denna art bör också läggas till för Förenta staterna. Beslut 2005/942/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2005/942/EG skall ändras enligt bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 4 juli 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 11, 15.1.2000, s. 17.

(2)  EUT L 342, 24.12.2005, s. 92. Beslutet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1792/2006 (EUT L 362, 20.12.2006, s. 1).


BILAGA

Bilagan till beslut 2005/942/EG skall ändras på följande sätt:

1.

Följande skall införas i tabellen mellan uppgifterna för Kroatien och Norge:

”Ursprungsland

Art

Kategori

Typ av frökälla

Nya Zeeland

Pinus radiata D. Don

SI

SS, St”

2.

Uppgifterna i tabellen för Förenta staterna skall ersättas med följande:

”Ursprungsland

Art

Kategori

Typ av frökälla

Förenta staterna (Washington, Oregon, Kalifornien)

Abies grandis Lindl.

SI, Q, T

SS, St, SO, PF

Picea sitchensis Carr.

SI

SS, St

Pinus contorta Loud

SI

SS, St

Pinus radiata D. Don

SI

SS, St

Pseudotsuga menziesii Franco

SI, Q, T

SS, St, SO, PF”


Rättelser

5.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 175/39


Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 743/2007 av den 28 juni 2007 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

( Europeiska unionens officiella tidning L 169 av den 29 juni 2007 )

På sidan 32 i bilagan i Anm,

skall Destinationen S00 vara som följer:

”S00

:

Alla destinationer utom Albanien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Montenegro, Kosovo och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Heliga stolen (Vatikanstaten), Liechtenstein, kommunerna Livigno och Campione d'Italia, Helgoland, Grönland, Färöarna och de områden i Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar den faktiska kontrollen.”