ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 172

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
30 juni 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 753/2007 av den 28 juni 2007 om ingående av ett partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala regering, å andra sidan

1

Partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen å ena sidan och Danmarks regering och Grönlands lokala regering å andra sidan

4

Protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala myndigheter, å andra sidan

9

 

*

Rådets förordning (EG) nr 754/2007 av den 28 juni 2007 om ändring av förordningarna (EG) nr 1941/2006, (EG) nr 2015/2006 och (EG) nr 41/2007 när det gäller fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd

26

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 755/2007 av den 29 juni 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

39

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 756/2007 av den 29 juni 2007 om ändring av förordning (EG) nr 3223/94 om tillämpningsföreskrifter till importsystemet för frukt och grönsaker

41

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 757/2007 av den 29 juni 2007 om permanent godkännande av vissa fodertillsatser ( 1 )

43

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 758/2007 av den 29 juni 2007 om ändring av förordning (EEG) nr 3149/92 om närmare bestämmelser för leverans av livsmedel från interventionslager till förmån för de sämst ställda i gemenskapen

47

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 759/2007 av den 29 juni 2007 om öppnande och förvaltning av en importtullkvot för korv med ursprung i Island

48

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 760/2007 av den 29 juni 2007 om ändring för åttionde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001

50

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 761/2007 av den 29 juni 2007 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn gällande från den 1 juli 2007

52

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 762/2007 av den 29 juni 2007 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

55

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 763/2007 av den 29 juni 2007 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål

57

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 764/2007 av den 29 juni 2007 om fastställande av exportbidragen för malt

59

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 765/2007 av den 29 juni 2007 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt

61

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 766/2007 av den 29 juni 2007 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd

63

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 767/2007 av den 29 juni 2007 om den 34:a enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005, kapitel II

65

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 768/2007 av den 29 juni 2007 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 34:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

66

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 769/2007 av den 29 juni 2007 om fastställande av det lägsta försäljningspriset på smör inom den 66:e enskilda anbudsinfordran som utlysts inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999

68

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 770/2007 av den 29 juni 2007 om tilldelning av importrättigheter på grundval av ansökningar inlämnade för perioden 1 juli 2007–30 juni 2008 inom ramen för den tullkvot som öppnades genom förordning (EG) nr 529/2007 för fryst kött av nötkreatur

69

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 771/2007 av den 29 juni 2007 om tilldelning av importrättigheter på grundval av ansökningar inlämnade för perioden 1 juli 2007–30 juni 2008 inom ramen för den tullkvot som öppnades genom förordning (EG) nr 545/2007 för fryst kött av nötkreatur eller andra oxdjur avsett för bearbetning

70

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2007/42/EG av den 29 juni 2007 om material och produkter av regenererad cellulosafilm som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (kodifierad version) ( 1 )

71

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2007/452/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 29 juni 2007 om rättelse av direktiv 2006/132/EG om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för införande av procymidon som verksamt ämne [delgivet med nr K(2007) 3066]  ( 1 )

83

 

 

2007/453/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 29 juni 2007 om fastställande av BSE-statusen i medlemsstaterna eller tredjeländer eller regioner i dessa utifrån deras BSE-risk [delgivet med nr K(2007) 3114]  ( 1 )

84

 

 

2007/454/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 29 juni 2007 om ändring av beslut 2006/415/EG om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N1 hos fjäderfä i gemenskapen [delgivet med nr K(2007) 3183]  ( 1 )

87

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets beslut 2007/455/GUSP av den 25 juni 2007 om genomförande av gemensam ståndpunkt 2004/161/GUSP om förlängning av restriktiva åtgärder mot Zimbabwe

89

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

FÖRORDNINGAR

30.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 172/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 753/2007

av den 28 juni 2007

om ingående av ett partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala regering, å andra sidan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 jämförd med artikel 300.2 och 300.3 första stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala regering, å andra sidan, har förhandlat fram ett partnerskapsavtal om fiske som ger gemenskapens fiskare möjligheter att fiska i vattnen i Grönlands exklusiva ekonomiska zon.

(2)

Dessa förhandlingar resulterade i ett nytt partnerskapsavtal om fiske som paraferades den 2 juni 2006.

(3)

Det bör fastställas vilken metod som skall användas vid fördelningen av fiskemöjligheterna mellan medlemsstaterna.

(4)

För att optimera användningen av fiskemöjligheter enligt detta avtal bör kommissionen få befogenhet att under den årliga fiskeperioden genomföra omfördelningar av oanvända fiskemöjligheter från en medlemsstat till en annan, enligt särskilda villkor och kriterier och i nära samarbete med de berörda medlemsstaterna. I enlighet med principen om relativ stabilitet bör ingen sådan omfördelning påverka tilldelningsnycklarna för fördelningen av fiskemöjligheter mellan medlemsstaterna och bör inte påverka medlemsstaternas befogenheter enligt artikel 20.5 i rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjade av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (2).

(5)

Det ligger i gemenskapens intresse att godkänna detta avtal.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala regering, å andra sidan, godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer denna förordning.

Artikel 2

Närmare bestämmelser för genomförandet av de administrativa åtgärder som antagits i enlighet med artikel 6.3 och artikel 10.2h i det avtal som avses i artikel 1 får antas i enlighet med förfarandet i artikel 30.2 i förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002.

Artikel 3

1.   Fördelningen och förvaltningen av fiskemöjligheterna, däribland de licenser som beviljas enligt det avtal som avses i artikel 1, skall ske i enlighet med artikel 20 i rådets förordning (EG) nr 2371/2002.

2.   Trots vad som sägs i punkt 1 får kommissionen beakta licensansökningar från alla övriga medlemsstater, om licensansökningar från medlemsstaterna inte uttömmer samtliga fiskemöjligheter som fördelats mellan medlemsstaterna enligt punkt 1, däribland sådana som har bytts i enlighet med artikel 20.5 i förordning (EG) nr 2371/2002, senast de datum som anges i bilagan. Kommissionen får då i nära samarbete med de berörda medlemsstaterna, efter de datum som anges i bilagan, överföra fiskemöjligheter som inte har utnyttjats från den medlemsstat som innehar dessa till en annan medlemsstat.

Denna omfördelning av fiskemöjligheter skall inte påverka fördelningsnycklarna för fördelningen av fiskemöjligheter mellan medlemsstaterna i enlighet med principen om relativ stabilitet.

3.   För varje art i bilagan skall kommissionen informera medlemsstaterna om graden av utnyttjande av fiskemöjligheterna på grundval av de licensansökningar som inkommit senast

a)

en månad före det datum som anges i bilagan, och

b)

senast det datum som anges i bilagan.

4.   Kommissionen skall i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 30.2 i förordning (EG) nr 2371/2002 senast den 31 december 2007 fastställa närmare bestämmelser och villkor för hur den omfördelningsmekanism som avses ovan skall utnyttjas. I avvaktan på att sådana bestämmelser antas, skall kommissionen inte förhindras att utnyttja mekanismen enligt punkt 2.

Artikel 4

De medlemsstater vars fartyg fiskar enligt detta avtal skall meddela kommissionen hur stora mängder av varje bestånd som fångas i Grönlands fiskezon i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 500/2001 av den 14 mars 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2847/93 beträffande övervakning av de fångster som gemenskapsfartyg fiskar i tredje lands farvatten och på öppet hav (3).

Artikel 5

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som skall ha rätt att underteckna avtalet med bindande verkan för gemenskapen.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 28 juni 2007.

På rådets vägnar

Ordförande

S. GABRIEL


(1)  Yttrandet avgivet den 22 maj 2007 (ännu inte offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(3)  EGT L 73, 15.3.2001, s. 8.


BILAGA

Datum efter vilket bestämmelserna enligt artikel 3.2 och 3.3 om kommissionens omfördelning av fiskemöjligheter skall gälla.

Fiske efter arter i protokollet

Tidsplan

Räka öst

1 augusti (1)

Liten hälleflundra öst

15 september

Hälleflundra

1 september

Liten hälleflundra väst

15 oktober

Räka väst

1 oktober

Kungsfisk

1 september

Maskeringskrabba

1 oktober

Torsk

31 oktober


(1)  Om utnyttjandegraden av fiskemöjligheter enligt licensansökningarna den 1 augusti överskrider 65 %, skall datumet senareläggas till den 1 september.


PARTNERSKAPSAVTAL OM FISKE

mellan Europeiska gemenskapen å ena sidan och Danmarks regering och Grönlands lokala regering å andra sidan

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, nedan kallad ”gemenskapen”, och

DANMARKS REGERING OCH GRÖNLANDS LOKALA REGERING, nedan kallade ”Grönland”,

nedan kallade ”parterna”,

SOM BEAKTAR protokollet om en särskild ordning för Grönland,

SOM INSER att Europeiska gemenskapen och Grönland önskar stärka de inbördes banden och upprätta ett partnerskap och ett samarbete som stödjer, kompletterar och utvidgar de förbindelser och det samarbete som finns sedan tidigare,

SOM ERINRAR OM rådets beslut av den 27 november 2001 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska gemenskapen,

SOM TAR HÄNSYN TILL rådets erkännande från februari 2003 av behovet av att bredda och stärka de framtida förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och Grönland, med hänsyn till fiskets betydelse och behovet av strukturella och sektorspecifika reformer i Grönland utifrån ett omfattande partnerskap för hållbar utveckling,

SOM TAR HÄNSYN TILL den gemensamma förklaringen av den 27 juni 2006 av Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Grönlands lokala regering och Danmarks regering, å andra sidan, om ett partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Grönland,

SOM ERINRAR OM rådets beslut av den 17 juli 2006 om förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Grönland och Konungariket Danmark, å andra sidan,

SOM ERINRAR OM Grönlands status, som är både autonom och en integrerad del av en av gemenskapens medlemsstater,

SOM BEAKTAR de övergripande förbindelserna mellan gemenskapen och Grönland och deras ömsesidiga önskan att upprätthålla dem,

SOM TAR HÄNSYN TILL Förenta nationernas havsrättskonvention och avtalet om tillämpning av bestämmelserna i Förenta nationernas havsrättskonvention om bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd,

SOM ÄR MEDVETNA OM betydelsen av principerna i uppförandekoden för ansvarsfullt fiske som antogs vid FAO-konferensen 1995,

SOM ÄR FAST BESLUTNA att i ömsesidigt intresse samarbeta i syfte att främja ett fortsatt ansvarsfullt fiske för att säkerställa ett långsiktigt bevarande och hållbart utnyttjande av levande marina resurser,

SOM ÄR ÖVERTYGADE OM att detta samarbete bör grundas på initiativ och åtgärder som, oavsett om de genomförs gemensamt eller av ena parten, fungerar som komplement, är förenliga med strategin och skapar synergieffekter,

SOM ÄR BESLUTNA att för dessa ändamål fortsätta en dialog i syfte att förbättra den sektoriella fiskeripolitiken i Grönland och fastställa lämpliga metoder för att se till att denna politik genomförs på ett effektivt sätt och att ekonomiska aktörer och det civila samhället är delaktiga i utvecklingen,

SOM ÖNSKAR fastställa närmare föreskrifter och villkor för gemenskapsfartygens fiskeverksamhet i Grönlands exklusiva ekonomiska zon och för gemenskapens stöd för ett fortsatt ansvarsfullt fiske i dessa vatten,

SOM ÄR BESLUTNA att bedriva ett närmare ekonomiskt samarbete inom fiskerinäringen och i verksamheter med anknytning till denna genom att bilda och utveckla gemensamma företag där företag från de båda parterna medverkar och gynna tillfälliga samriskföretag.

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel1

Syfte

I detta avtal fastställs principer, regler och förfaranden för

ekonomiskt, finansiellt, tekniskt och vetenskapligt samarbete inom fiskesektorn i syfte att säkerställa att utnyttjandet av fiskeresurserna ger hållbara ekonomiska och sociala villkor och att utveckla Grönlands fiskesektor,

de villkor som reglerar gemenskapsfartygens tillträde till Grönlands exklusiva ekonomiska zon,

närmare föreskrifter för reglering av gemenskapsfartygens fiske i Grönlands exklusiva ekonomiska zon för att se till att de regler och villkor som gäller för fartygen följs, att åtgärder för bevarande och förvaltning av fiskeresurserna är effektiva och att olagligt, orapporterat och oreglerat fiske bekämpas,

partnerskap mellan företag i syfte att utveckla ekonomisk verksamhet av gemensamt intresse inom fiskesektorn och verksamheter med anknytning till denna.

Artikel 2

Definitioner

I detta avtal, i protokollet och i bilagan avses med

a)   Grönlands myndigheter: Grönlands lokala regering,

b)   gemenskapens myndigheter: Europeiska kommissionen,

c)   gemenskapsfartyg: fiskefartyg som för en av gemenskapens medlemsstaters flagg och är registrerat i gemenskapen,

d)   gemensamt företag: ett företag som regleras av grönländsk lagstiftning och består av en eller flera ägare av gemenskapsfartyg och en eller flera grönländska parter, vars syfte är att med fartyg som för grönländsk flagg bedriva fiske och eventuellt utnyttja Grönlands fiskekvoter i Grönlands exklusiva ekonomiska zon, varvid fångsterna först och främst skall användas för att försörja gemenskapsmarknaden,

e)   tillfälligt samriskföretag: en sammanslutning som grundar sig på ett avtal med begränsad giltighetstid mellan ägare av gemenskapsfartyg och fysiska eller juridiska personer i Grönland, vars syfte är att med fartyg som för en av gemenskapens medlemsstaters flagg gemensamt fiska och utnyttja Grönlands fiskekvoter och att dela kostnader, vinster eller förluster för den ekonomiska verksamhet som bedrivs gemensamt, varvid fångsterna först och främst skall användas för att försörja gemenskapsmarknaden,

f)   gemensam kommitté: en kommitté sammansatt av företrädare för gemenskapen och Grönland och vars uppgifter beskrivs i artikel 10 i detta avtal.

Artikel 3

Principer och mål för genomförandet av detta avtal

1.   Parterna förbinder sig härmed att säkerställa ett fortsatt ansvarsfullt fiske i Grönlands exklusiva ekonomiska zon grundat på principen om icke-diskriminering mellan de olika fiskeflottor som fiskar i dessa vatten, utan att detta får påverka protokollet.

2.   Grönland kommer att fortsätta att föra en politik för fiskerisektorn och förvalta genomförandet av den genom årliga och fleråriga program mot bakgrund av mål som parterna fastställt gemensamt. Parterna skall i detta syfte fortsätta den politiska dialogen om nödvändiga reformer. Grönlands myndigheter förbinder sig härmed att informera gemenskapens myndigheter när ytterligare betydelsefulla åtgärder antas på detta område.

3.   Parterna skall också när en av dem så begär samarbeta i de bedömningar eller utvärderingar som görs gemensamt eller av endera parten av åtgärder och program som genomförs på grundval av detta avtal.

4.   Parterna förbinder sig att se till att detta avtal genomförs i enlighet med principerna om goda ekonomiska och sociala styrelseformer.

Artikel 4

Vetenskapligt samarbete

1.   Under avtalsperioden skall gemenskapen och Grönland övervaka hur tillståndet för fiskeresurserna i Grönlands exklusiva ekonomiska zon utvecklas; en gemensam vetenskaplig kommitté skall på begäran av den gemensamma kommittén utarbeta en rapport på grundval av det mandat som kommittén givit.

2.   På grundval av bästa vetenskapliga utlåtanden skall parterna överlägga med varandra inom den gemensamma kommittén och därefter skall Grönland anta de åtgärder för bevarande och förvaltning som landet anser vara nödvändiga för att nå målen för Grönlands fiskeripolitik.

3.   Parterna skall överlägga med varandra, antingen direkt eller inom berörda internationella organisationer, för att förvalta och bevara de levande resurserna i Grönlands exklusiva ekonomiska zon och samarbeta om relevant vetenskaplig forskning.

Artikel 5

Tillträde till fiske i Grönlands exklusiva ekonomiska zon

1.   Grönland förbinder sig att tillåta gemenskapsfartyg att bedriva fiske i dess exklusiva ekonomiska zon i enlighet med detta avtal, protokollet och tillhörande bilaga. Grönlands myndigheter skall till de fartyg som gemenskapen har angivit utfärda licenser enligt protokollet motsvarande de fiskemöjligheter som beviljats i enlighet med protokollet.

2.   De fiskemöjligheter som Grönland tilldelar gemenskapen enligt detta avtal får utnyttjas av fartyg som för norsk, isländsk och färöisk flagg och är registrerade i de länderna i den mån det är nödvändigt för att de fiskeavtal som gemenskapen har ingått med de parterna skall fungera väl. Därför förbinder sig Grönland att låta de fartyg som för norsk, isländsk och färöisk flagg och är registrerade i dessa länder fiska i dess exklusiva ekonomiska zon.

3.   Fiskeverksamhet som regleras av detta avtal skall omfattas av grönländsk lagstiftning. Grönlands myndigheter skall begära in synpunkter från gemenskapens myndigheter om ändringar av lagen innan ändringen träder i kraft, såvida inte syftet är sådant att det väl motiverar att ändringen träder i kraft omgående utan att försenas av överläggningar med gemenskapens myndigheter. Grönlands myndigheter skall på förhand och i god tid meddela gemenskapens myndigheter om varje ändring av lagstiftningen.

4.   Grönland har ansvaret för att protokollets bestämmelser om övervakning av fisket tillämpas på ett effektivt sätt. Gemenskapsfartygen skall samarbeta med de behöriga myndigheter som har ansvaret för denna övervakning.

5.   Gemenskapens myndigheter förbinder sig att vidta alla tillämpliga åtgärder för att säkerställa att gemenskapsfartygen följer detta avtal och den lagstiftning som reglerar fisket i Grönlands exklusiva ekonomiska zon.

Artikel 6

Licenser

1.   Gemenskapsfartyg får endast fiska i Grönlands exklusiva ekonomiska zon om de har en giltig fiskelicens som har utfärdats inom ramen för detta avtal.

2.   Förfarandet för att erhålla en fiskelicens för ett fartyg, de avgifter som skall tillämpas och det betalningssätt som fartygsägaren skall använda anges i bilagan till protokollet.

3.   De avtalsslutande parterna skall genom administrativt samarbete mellan sina behöriga myndigheter se till att dessa villkor och bestämmelser tillämpas korrekt.

Artikel 7

Ekonomisk ersättning

1.   Gemenskapen skall ge Grönland ekonomisk ersättning enligt de villkor som anges i protokollet och bilagan. Ersättningen består av följande två sammanhängande delar:

a)

Ekonomisk ersättning för gemenskapsfartygens tillträde till fiske i Grönland.

b)

Gemenskapens ekonomiska stöd för att säkerställa ett fortsatt ansvarsfullt fiske och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Grönlands exklusiva ekonomiska zon.

2.   Den del av den ekonomiska ersättningen som avses i punkt 1 b skall förvaltas av de grönländska myndigheterna med beaktande av de mål som parterna har fastställt gemensamt i enlighet med protokollet och som skall uppnås inom ramen för Grönlands fiskeripolitik och inom ramen för ett ettårigt och flerårigt program för genomförandet.

3.   Den ekonomiska ersättningen från gemenskapen skall betalas varje år i enlighet med protokollet. Om inte annat följer av detta avtal och av protokollet får den ekonomiska ersättningen ändras till följd av

a)

exceptionella omständigheter, andra än naturfenomen, som förhindrar fiske i Grönlands exklusiva ekonomiska zon,

b)

en minskning av de fiskemöjligheter som beviljas gemenskapsfartygen, fastställd i samförstånd mellan parterna i syfte att förvalta de berörda bestånden när minskningen, mot bakgrund av bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, bedöms vara nödvändig för bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna,

c)

särskilt företräde för gemenskapen till ytterligare fångstmöjligheter utöver de som anges i protokollet till detta avtal; de fastställs i samförstånd mellan parterna inom gemensamma kommittén om bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden visar att fiskeresursernas tillstånd medger detta,

d)

en omprövning av villkoren för gemenskapens ekonomiska stöd för genomförandet av Grönlands fiskeripolitik, när detta motiveras av resultaten av de ettåriga och fleråriga program som följs av båda parterna,

e)

tillfälligt upphävande av avtalets tillämpning enligt artikel 13.

Artikel 8

Främjande av samarbete mellan ekonomiska aktörer och i det civila samhället

1.   Parterna skall främja ekonomiskt, kommersiellt, vetenskapligt och tekniskt samarbete inom fiskesektorn och sektorer med anknytning till denna. De skall rådgöra med varandra för att samordna de olika åtgärder som vidtas i detta syfte.

2.   Parterna skall uppmuntra informationsutbyte om fiskemetoder och fiskeredskap, metoder för konservering och metoder för industriell beredning av fiskeriprodukter.

3.   Parterna skall särskilt uppmuntra bildandet av tillfälliga samriskföretag och gemensamma företag i ömsesidigt intresse och i överensstämmelse med deras lagstiftning.

Artikel 9

Experimentellt fiske i vetenskapligt syfte

Parterna skall främja experimentellt fiske i vetenskapligt syfte i Grönlands exklusiva ekonomiska zon. Parterna skall tillsammans utföra experimentellt fiske i vetenskapligt syfte i enlighet med bilagan till protokollet.

Artikel 10

Gemensam kommitté

1.   En gemensam kommitté skall inrättas för att övervaka tillämpningen av detta avtal och säkerställa att det genomförs.

2.   Kommittén skall

a)

övervaka avtalets genomförande, tolkning och tillämpning, särskilt fastställandet av de ettåriga och fleråriga program som avses i artikel 7.2 och en utvärdering av programmens genomförande,

b)

säkerställa de nödvändiga kontakterna i frågor av gemensamt intresse som rör fiske,

c)

tjäna som forum för förlikning och uppgörelser i godo av tvister om avtalets tolkning eller tillämpning,

d)

vid behov ompröva och förhandla omfattningen av befintliga och nya fiskemöjligheter för berörda bestånd i Grönlands exklusiva ekonomiska zon utifrån tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, försiktighetsprincipen och den grönländska fiskeindustrins behov, och därmed de fiskemöjligheter som är tillgängliga för gemenskapen, samt i tillämpliga fall den ekonomiska ersättning som avses i protokollet,

e)

utvärdera behovet av att upprätta återhämtningsplaner och långsiktiga förvaltningsplaner för bestånd inom ramen för detta avtal för att säkerställa att bestånden utnyttjas på ett hållbart sätt och att fiskets påverkan på marina ekosystem hålls kvar på hållbara nivåer,

f)

kontrollera ansökningarna om att bilda tillfälliga samriskföretag och gemensamma företag på de villkor som anges i detta avtal och särskilt utvärdera de projekt som parterna lägger fram för att bilda tillfälliga samriskföretag och gemensamma företag i enlighet med villkoren i bilagan till protokollet till detta avtal samt se över den verksamhet som bedrivs av fartyg som ingår i tillfälliga samriskföretag och gemensamma företag med verksamhet i Grönlands exklusiva ekonomiska zon,

g)

från fall till fall fastställa relevanta arter, villkor och andra parametrar för försöksfiske,

h)

komma överens om administrativa åtgärder för gemenskapsfartygens tillträde till Grönlands exklusiva ekonomiska zon och resurser när det gäller licenser, gemenskapsfartygens rörlighet och fångstrapportering,

i)

komma överens om föreskrifter för genomförandet av gemenskapens ekonomiska stöd för att säkerställa ett fortsatt ansvarsfullt fiske och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Grönlands exklusiva ekonomiska zon,

j)

utvärdera villkoren för gemenskapens ekonomiska stöd för genomförandet av Grönlands fiskeripolitik, om resultaten av de ettåriga och fleråriga program som följs av båda parter motiverar det,

k)

utöva andra uppgifter som parterna kommer överens om.

3.   Den gemensamma kommittén skall sammanträda minst en gång om året, omväxlande i gemenskapen och i Grönland, och värdparten skall svara för ordförandeskapet. Den skall hålla extra sammanträden när någon av parterna begär det.

4.   Gemensamma kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 11

Geografiskt tillämpningsområde

Detta avtal skall tillämpas, å ena sidan, på de territorier där fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen är tillämpligt och i enlighet med de villkor som fastställs i fördraget och, å andra sidan, på Grönlands territorium och i Grönlands exklusiva ekonomiska zon.

Artikel 12

Varaktighet och uppsägning

1.   Detta avtal skall gälla i sex år från och med den dag då det träder i kraft och skall automatiskt förnyas i sexårsperioder, såvida det inte sägs upp i enlighet med punkterna 2 och 3.

2.   Detta avtal kan sägas upp av endera parten framför allt i fall av allvarliga omständigheter, såsom utarmning av de berörda bestånden, eller bristande efterlevnad av de åtaganden som parterna gjort när det gäller att bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske.

3.   Om avtalet sägs upp av de anledningar som anges i punkt 2 skall den berörda parten skriftligen underrätta den andra parten om sin avsikt att säga upp avtalet minst sex månader före den dag då den ursprungliga perioden eller någon av de efterföljande perioderna löper ut. Om avtalet sägs upp av någon annan anledning skall denna underrättelse ske minst nio månader i förväg.

Artikel 13

Tillfälligt upphävande

1.   Tillämpningen av detta avtal får tillfälligt upphävas på initiativ av endera parten om åtagandena i detta avtal enligt denne allvarligt har åsidosatts av den andra parten. Den part som vill avbryta tillämpningen skall skriftligen underrätta den andra parten om detta minst sex månader före den dag då upphävandet skall träda i kraft. Efter mottagandet av denna underrättelse skall parterna inleda överläggningar för att om möjligt lösa tvisterna i godo.

2.   Betalningen av den ekonomiska ersättning som anges i artikel 7 skall, liksom de fiskemöjligheter som anges i artikel 5, minskas proportionellt i förhållande till hur länge tillämpningen varit avbruten.

Artikel 14

Protokollet och tillhörande bilaga och tillägg skall utgöra en integrerad del av detta avtal.

Artikel 15

Upphävande

Detta avtal upphäver och ersätter avtalet om fiske av den 1 februari 1985 mellan Europeiska gemenskapen och Grönland angående fiske utanför Grönlands kust.

Artikel 16

Språk och ikraftträdande

Detta avtal är upprättat i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, ungerska och tyska, vilka alla texter är lika giltiga, och skall träda i kraft samma dag som parterna underrättar varandra om att de förfaranden som krävs för avtalets ikraftträdande har genomförts.

PROTOKOLL

om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala myndigheter, å andra sidan

Artikel 1

Tillämpningsperiod och fiskemöjligheter

1.   Från och med den 1 januari 2007 och sex år framåt låter Grönlands myndigheter gemenskapsfartyg bedriva fiske tills de fiskemöjligheter som anges i kapitel I i bilagan och de som fastställs i enlighet med punkt 2 har utnyttjats.

Nivån på de fiskemöjligheter som anges i kapitel I i bilagan får ändras av den gemensamma kommittén.

2.   Senast den 1 december varje år med början 2007 skall den gemensamma kommittén fatta beslut om fiskemöjligheter för de arter som anges i kapitel I i bilagan för nästkommande år med hänsyn till tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, försiktighetsprincipen, fiskeindustrins behov och särskilt de kvantiteter som anges i punkt 7 i denna artikel.

Om nivån på de fiskemöjligheter som fastställs av den gemensamma kommittén är lägre än den nivå som anges i kapitel I i bilagan skall Grönland kompensera gemenskapen under kommande år med motsvarande fiskemöjligheter eller samma år med andra fiskemöjligheter.

Om parterna inte kommer överens om någon kompensation skall det göras en proportionerlig anpassning av de ekonomiska överenskommelserna, däribland de parametrar för värdeberäkning som avses i artikel 2.1 i detta protokoll.

3.   Kvoten för räka öster om Grönland får fiskas i områden väster om Grönland förutsatt att förberedelser för kvotöverföring mellan fartygsägare från Grönland och Europeiska gemenskapen har gjorts, företag för företag. Grönlands myndigheter skall se till att underlätta detta förfarande. Kvoter kan överföras för högst 2 000 ton årligen för områdena väster om Grönland. Gemenskapsfartyg skall fiska på samma villkor som anges i den grönländske fartygsägarens licens, om inte annat följer av bestämmelserna i kapitel III i bilagan.

4.   Tillstånd till försöksfiske skall lämnas för en provperiod på högst sex månader per tillstånd, i enlighet med bilagan.

5.   Om parterna kommer fram till att försöksfisket har nått positiva resultat skall Grönlands myndigheter tilldela 50 % av fiskemöjligheterna för de nya arterna till gemenskapens flotta, tills detta protokoll löper ut, med motsvarande ökning av den del av den ekonomiska ersättning som avses i artikel 2.

6.   Grönland skall erbjuda gemenskapen ytterligare fångstmöjligheter. Om gemenskapen helt eller delvis godtar erbjudandet, skall den ekonomiska ersättningen i artikel 2.1 ökas proportionerligt. I bilagan till detta protokoll beskrivs det förfarande som skall följas vid tilldelning av ytterligare fångstmöjligheter.

7.   Minimikvantiteterna för att upprätthålla grönländskt fiske fastställs härmed till följande nivåer per år:

Art (i ton)

Västligt bestånd (NAFO 0/1)

Östligt bestånd (ICES XIV/V)

Maskeringskrabba

4 000

 

Torsk

30 000 (1)

 

Kungsfisk

2 500

5 000

Liten hälleflundra

4 700

4 000

Räka

25 000

1 500

8.   Grönland skall endast utfärda licenser till gemenskapsfartyg inom ramen för detta protokoll.

Artikel 2

Ekonomisk ersättning – betalningsvillkor

1.   Den ekonomiska ersättning från gemenskapen, som avses i artikel 7 i avtalet, skall för den period som anges i artikel 1 i detta protokoll uppgå till 85 843 464 EUR (2). Till den skall en ekonomisk reserv på 9 240 000 EUR läggas, ur vilken betalningar skall göras i enlighet med det förfarande som anges i punkt 3 för kvantiteter torsk och lodda som Grönland faktiskt gjort tillgängliga utöver de som anges i kapitel I i bilagan till detta protokoll.

2.   Punkt 1 skall tillämpas om inte annat följer av artikel 1.2, 1.5 och 1.6 samt artikel 6 i detta protokoll. Den totala ekonomiska ersättningen från Europeiska gemenskapen får inte överstiga ett belopp som är dubbelt så stort som det som anges i artikel 2.1.

3.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 1.2, 1.5 och 1.6 i detta protokoll skall gemenskapen betala den ekonomiska ersättning som avses i punkt 1 i form av ett årligt belopp på 14 307 244 EUR under detta protokolls giltighetstid. Grönland skall varje år meddela gemenskapens myndigheter vilka kvantiteter torsk och lodda som får fångas utöver de mängder som anges i kapitel I i bilagan. Gemenskapen skall för dessa ytterligare mängder betala 17,5 % av landningens värde i första försäljningsledet med ett belopp av 1 800 EUR per ton för torsk och 100 EUR per ton för lodda, med avdrag för de avgifter som fartygsägaren har betalat, upp till högst 1 540 000 EUR per år för båda arterna. Om en del av denna ekonomiska reserv inte används under ett år får den överföras för att betala Grönland för ytterligare kvantiteter torsk och lodda som får fångas under de följande två åren.

4.   Gemenskapen skall betala det årliga beloppet av den ekonomiska ersättningen senast den 30 juni 2007 första året och därefter senast den 1 mars varje år; senast samma datum, eller så snart som möjligt efter det att meddelande utgått om att kvantiteterna i fråga finns tillgängliga, skall också det årliga beloppet för den ekonomiska reserven för torsk och lodda betalas.

5.   Om inte annat följer av artikel 4 i detta protokoll har Grönlands myndigheter ensam behörighet att besluta hur ersättningen och den ekonomiska reserven skall användas – förutom de årliga beloppen på 500 000 EUR och 100 000 EUR, vilka skall gå till driften av Grönlands institut för naturresurser respektive till utbildning av tjänstemän inom fiskeområdet; dessutom skall ett belopp på 186 022 EUR användas under 2007 för studier av förvaltningsplanerna för torsk.

6.   Ersättningen skall betalas till ett konto i statskassan som öppnats hos ett finansinstitut som anges av Grönlands myndigheter.

Artikel 3

Avbrytande och omprövning av utbetalningen av den ekonomiska ersättningen vid force majeure

1.   Om allvarliga omständigheter, andra än naturfenomen, förhindrar fisket i Grönlands exklusiva ekonomiska zon, får gemenskapen avbryta utbetalningen av den ekonomiska ersättning som avses i artikel 2.1 i detta protokoll, om möjligt efter överläggningar mellan parterna och under förutsättning att gemenskapen har betalat alla utestående belopp vid avbrytandet.

2.   Utbetalningen av den ekonomiska ersättningen skall återupptas så snart parterna, gemensamt och efter överläggningar konstaterar att de omständigheter som förhindrade fisket inte längre föreligger.

3.   Giltighetstiden för de licenser som har beviljats gemenskapsfartygen i enlighet med artikel 5 i avtalet skall förlängas med den tid som fiskeverksamheten har varit avbruten.

Artikel 4

Stöd för att säkra fortsatt ansvarsfullt fiske i Grönlands exklusiva ekonomiska zon

1.   Varje år skall 3 261 449 EUR (undantagsvis 3 224 224 EUR för 2007) av den ekonomiska ersättning som avses i artikel 2.1 i detta protokoll avsättas till att förbättra och genomföra en sektoriell fiskeripolitik i Grönland i syfte att säkerställa fortsatt ansvarsfullt fiske i Grönlands exklusiva ekonomiska zon. Denna andel skall förvaltas med beaktande av mål som parterna kommit överens om samt ettåriga och fleråriga program för att nå dessa mål.

2.   För att genomföra bestämmelserna i punkt 1 skall den gemensamma kommittén, så snart protokollet har trätt i kraft och senast tre månader efter den dagen, enas om ett flerårigt program för fiskerisektorn och tillämpningsföreskrifter för detta, med bland annat följande innehåll:

a)

Ettåriga och fleråriga riktlinjer för hur den andel av ersättningen som anges i punkt 1 skall användas.

b)

Ettåriga och fleråriga mål för att på sikt säkerställa ett fortsatt hållbart och ansvarsfullt fiske, med beaktande av Grönlands prioriteringar i den nationella fiskeripolitiken och i annan politik som hänger samman med eller påverkar ett fortsatt hållbart och ansvarsfullt fiske.

c)

Kriterier och förfaranden för en årlig utvärdering av resultaten.

3.   Alla förslag till ändringar av det fleråriga programmet för fiskerisektorn måste godkännas av parterna i den gemensamma kommittén.

4.   Grönland skall varje år anslå den del av ersättningen som anges i punkt 1 till genomförandet av det fleråriga programmet. Under protokollets första tillämpningsår skall gemenskapen underrättas om anslaget vid samma tidpunkt som den underrättas om anslaget för det följande året. Därefter skall Grönland underrätta gemenskapen om anslaget senast den 1 december året före.

5.   Om den årliga utvärderingen av det fleråriga programmets genomförande motiverar det, får Europeiska gemenskapen begära ett godkännande från den gemensamma kommittén av att tillämpningen av den ekonomiska ersättning som avses i artikel 2.1 i detta protokoll ändras.

Artikel 5

Tvister – avbrytande av protokollets tillämpning

1.   Alla tvister mellan parterna om tolkningen eller tillämpningen av detta protokoll skall bli föremål för överläggningar mellan parterna i den gemensamma kommittén, om så krävs vid ett extraordinärt möte.

2.   Protokollets tillämpning kan avbrytas på initiativ av endera parten om åtagandena i protokollet enligt denna part allvarligt har åsidosatts av den andra parten och om överläggningarna i den gemensamma kommittén enligt punkt 1 inte har lett till en uppgörelse i godo; detta skall dock inte påverka tillämpningen av artikel 6 i detta protokoll.

3.   Den part som önskar avbryta protokollets tillämpning skall skriftligen underrätta den andra parten om detta minst tre månader före den dag då parten tänker arbryta tillämpningen.

4.   Om tillämpningen avbryts skall parterna fortsätta överläggningarna för att försöka lösa tvisten i godo. Om en sådan lösning nås skall tillämpningen återupptas och ersättningen och fiskemöjligheterna sänkas i proportion till hur länge protokollets tillämpning har varit avbruten.

Artikel 6

Avbrytande av protokollets tillämpning på grund av utebliven betalning

Om gemenskapen inte verkställer de betalningar som avses i artikel 2 får tillämpningen av detta protokoll avbrytas på följande villkor:

a)

Grönlands behöriga myndigheter skall underrätta gemenskapens myndigheter om den uteblivna betalningen. Gemenskapens myndigheter skall göra nödvändiga kontroller och vid behov verkställa betalningen senast 30 arbetsdagar efter att ha tagit emot anmälan.

b)

Om gemenskapen utan att lämna tillräckliga skäl inte verkställer betalningen inom den tidsfrist som anges i led a har Grönlands behöriga myndigheter rätt att avbryta protokollets tillämpning. De skall utan dröjsmål underrätta gemenskapens myndigheter om detta.

c)

Protokollet skall åter börja tillämpas så snart betalningen i fråga har verkställts.

Artikel 7

Översyn efter halva tiden

Om en av parterna under 2009 så begär, skall tillämpningen av artiklarna 1, 2 och 4 i detta protokoll ses över före den 1 december det året. Då får parterna komma överens om att ändra protokollet, framför allt de preliminära kvoter som anges i kapitel I i bilagan, de ekonomiska överenskommelserna och bestämmelserna i artikel 4.

Artikel 8

Ikraftträdande

Detta protokoll och dess bilaga skall tillämpas med verkan från och med den 1 januari 2007.


(1)  Får fiskas i väst eller öst.

(2)  Följande resurser skall läggas till detta belopp:

De avgiftsbelopp som fartygsägarna skall betala enligt kapitel II punkt 3 i bilagan, betalas direkt till Grönland och uppskattas uppgå till omkring 2 000 000 EUR per år.

BILAGA

VILLKOR FÖR GEMENSKAPSFARTYGENS FISKE I GRÖNLANDS EXKLUSIVA EKONOMISKA ZON

KAPITEL I

PRELIMINÄRA FÅNGSTMÖJLIGHETER 2007–2012 OCH BIFÅNGSTER

1.   Fiskemöjligheter som godkänts av Grönland

Art

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Torsk (NAFO 0/1) (1)

1 000

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

Pelagisk kungsfisk (ICES XIV/V) (2)

10 838

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

Liten hälleflundra (NAFO 0/1) – söder om 68°

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

Liten hälleflundra (ICES XIV/V) (3)

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

Räka (NAFO 0/1)

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

Räka (ICES XIV/V)

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

Hälleflundra (NAFO 0/1)

200

200

200

200

200

200

Hälleflundra (ICES XIV/V) (4)

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

Lodda (ICES XIV/V)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

Maskeringskrabba (NAFO 0/1)

500

500

500

500

500

500

Bifångster (NAFO 0/1) (6)

2 600

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2.   Begränsningar av bifångsten

Gemenskapsfartyg som bedriver fiske i Grönlands exklusiva ekonomiska zon skall följa tillämpliga bifångstregler, både för reglerade och oreglerade arter. Dessutom är det förbjudet att kasta reglerade arter överbord i Grönlands exklusiva ekonomiska zon.

Med bifångster avses fångster av arter som enligt licensen inte ingår i fartygets målarter.

Högsta tillåtna bifångstkvantiteter fastställs i samband med att licensen för målarterna utfärdas. Den kvantitet som högst får tas upp som bifångst av var och en av de reglerade arterna skall anges på licensen.

Bifångster av reglerade arter skall räknas av från den bifångstreserv som är avsatt som en del av de fiskemöjligheter för arterna i fråga, som tilldelats gemenskapen. Bifångster av oreglerade arter kommer att räknas av från den bifångstreserv av oreglerade arter som är avsatt för gemenskapen.

Ingen licensavgift skall betalas för bifångster. Om ett gemenskapsfartyg överskrider den högsta tillåtna bifångstkvantiteten för reglerade arter, skall emellertid böter utkrävas på tre gånger den normala licensavgiften för arten, för den mängd som överstiger den högsta tillåtna bifångsten.

KAPITEL II

BESTÄMMELSER FÖR ANSÖKAN OM OCH UTFÄRDANDE AV LICENSER

1.

Endast godkända fartyg får beviljas licens för att fiska i Grönlands exklusiva ekonomiska zon.

2.

För att ett fartyg skall vara godkänt får varken fartygsägaren, befälhavaren eller själva fartyget ha belagts med förbud att fiska i Grönlands exklusiva ekonomiska zon. Deras mellanhavanden med Grönlands myndigheter skall vara ordnade, dvs. de skall ha fullgjort alla tidigare skyldigheter som uppstått genom deras fiskeverksamhet i Grönland eller i Grönlands exklusiva ekonomiska zon inom ramen för det fiskeavtal som slutits med gemenskapen.

3.

De bestämmelser för ansökan om och utfärdande av fiskelicenser som avses i artikel 1.3 i avtalet anges i den administrativa överenskommelsen i tillägg 1.

KAPITEL III

FISKEZONER

Fisket skall äga rum i den fiskezon som definieras som Grönlands exklusiva ekonomiska zon enligt förordning nr 1020 av den 15 oktober 2004 i enlighet med den kungliga förordningen nr 1005 av den 15 oktober 2004 om ikraftträdande av lagen om exklusiva ekonomiska zoner för Grönland, varigenom lag nr 411 av den 22 maj 1996 om exklusiva ekonomiska zoner sätts i kraft.

Fisket skall äga rum minst 12 sjömil från baslinjen i enlighet med paragraf 7 avsnitt 2 i lag nr 18 av den 31 oktober 1996 om fiske, utfärdad av Grönlands Landsting och senast ändrad genom Landstingslag nr 28 av den 18 december 2003, såvida inget annat anges.

Baslinjerna är fastställda i enlighet med den kungliga förordningen nr 1004 av den 15 oktober 2004 om ändring av den kungliga förordningen om begränsning av Grönlands territoralvatten.

KAPITEL IV

YTTERLIGARE FÅNGSTMÖJLIGHETER

Grönlands myndigheter skall erbjuda gemenskapens myndigheter eventuella ytterligare fångstmöjligheter enligt artikel 7 i avtalet i enlighet med artikel 1.6 i protokollet.

Gemenskapens myndigheter skall senast sex veckor efter mottagandet av erbjudandet underrätta Grönlands myndigheter om huruvida de antar det. Om gemenskapens myndigheter antingen avböjer erbjudandet eller inte hör av sig inom sex veckor får Grönlands myndigheter erbjuda andra parter de extra fångstmöjligheterna.

KAPITEL V

FÅNGSTRAPPORTERING, TEKNISKA BEVARANDEÅTGÄRDER OCH OBSERVATÖRSPLAN

1.

Gemenskapsfartygen skall förses med relevanta delar av grönländsk lagstiftning på engelska rörande fångstrapportering, tekniska bevarandeåtgärder och observatörsplan.

2.

Befälhavarna på gemenskapsfartygen skall registrera sin verksamhet i en loggbok som de förvarar ombord, i enlighet med grönländsk lagstiftning.

3.

Fisket skall bedrivas i enlighet med de tekniska bevarandeåtgärder som anges i grönländsk lagstiftning.

4.

Allt fiske i Grönlands exklusiva ekonomiska zon omfattas av den observatörsplan som anges i grönländsk lagstiftning. Befälhavarna på gemenskapsfartygen skall samarbeta med Grönlands myndigheter för att ta ombord observatörerna i de hamnar som Grönlands myndigheter angivit.

KAPITEL VI

VMS

Villkoren för VMS fastställs i tillägg 2.

KAPITEL VII

TILLFÄLLIGA SAMRISKFÖRETAG

Villkoren för tillfälliga samriskföretags tillträde till resurser fastställs i tillägg 3.

KAPITEL VIII

FÖRSÖKSFISKE

Villkoren för försöksfiske fastställs i tillägg 4.

KAPITEL IX

KONTROLL

Om de behöriga myndigheterna konstaterar att ett gemenskapsfartygs befälhavare har överträtt grönländsk lagstiftning skall de snarast möjligt meddela Europeiska kommissionen och flaggmedlemsstaten detta. Meddelandet skall innehålla uppgifter om fartygets namn, registreringsnummer, anropssignal samt namnen på fartygets ägare och befälhavare. Meddelandet skall dessutom innehålla en beskrivning av de omständigheter som ledde till överträdelsen och vilka påföljder som utdömts.

Kommissionen skall förse Grönlands myndigheter med en förteckning över de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna och regelbundet uppdatera den.


(1)  Om beståndet återhämtar sig får gemenskapen fånga upp till pm ton, med en motsvarande ökning av den del av den ekonomiska ersättning som avses i artikel 2.1 i protokollet. Kvoten för 2007 får endast fiskas från och med den 1 juni. Får fiskas i de östra och västra vattnen.

(2)  Får fiskas i de östra och västra vattnen. Skall fiskas med flyttrål.

(3)  Denna kvantitet kan ses över mot bakgrund av avtalet om fördelning av fångstmöjligheterna mellan kustländer. Fisket skall förvaltas genom en begränsning av antalet fiskefartyg som fiskar samtidigt.

(4)  1 000 ton får fiskas av högst 6 demersala långrevsfartyg från gemenskapen som fiskar efter hälleflundra och närstående arter. Villkoren för fisket med demersala långrevsfartyg skall fastställas gemensamt inom ramen för den gemensamma kommittén.

(5)  Gemenskapen får fiska upp till 7,7 % av den totala tillåtna fångstmängden för lodda under säsongen 20 juni–30 april nästkommande år med en motsvarande ökning av den del av den ekonomiska ersättning som avses i artikel 2.1 i protokollet.

(6)  Bifångster definieras som fångster av arter som enligt licensen inte ingår i fartygets målarter. Bifångsternas sammansättning skall ses över varje år inom den gemensammma kommittén. Får fiskas i de östra och västra vattnen.

Tillägg

(1)

Administrativ överenskommelse om licenser. Villkor för gemenskapsfartygens fiske i Grönlands exklusiva ekonomiska zon.

(2)

Villkor som rör satellitövervakning av fiskefartyg.

(3)

Villkor för tillfälliga samriskföretag.

(4)

Närmare bestämmelser om försöksfiske.

Tillägg 1

Administrativ överenskommelse mellan Europeiska kommissionen, Danmarks regering och Grönlands lokala regering om licenser

Villkor för gemenskapsfartygens fiske i Grönlands exklusiva ekonomiska zon

A.   Bestämmelser för ansökan om och utfärdande av licenser

1.

Ägare till gemenskapsfartyg som önskar utnyttja de fiskemöjligheter som omfattas av detta avtal, eller deras ombud, skall senast den 1 december innan fiskeåret inleds via de nationella myndigheterna översända en förteckning i elektroniskt format över de berörda fartygen med de uppgifter som fastställs i den bifogade ansökningsblanketten. Gemenskapens myndigheter skall omgående vidarebefordra dessa förteckningar till Grönlands myndigheter. Eventuella ändringar skall anmälas i förväg i enlighet med detta förfarande.

Senast den 1 mars eller 30 dagar innan fiskeresan inleds skall ägare till gemenskapsfartyg eller deras ombud via sina nationella myndigheter lämna en ansökan till gemenskapens myndigheter för varje fartyg som önskar fiska inom ramen för avtalet. Ansökan skall göras på de formulär som Grönland tillhandahåller för detta syfte, varav förlagorna bifogas. Varje ansökan om fiskelicens skall åtföljas av bevis på att avgiften har betalats för licensens giltighetstid. I avgiften ingår alla nationella och lokala skatter och avgifter som rör tillträde till fiske samt bankavgifter för överföringar. Om ett fartyg inte har betalat dessa bankavgifter kommer det aktuella beloppet att utkrävas i samband med fartygets nästa licensansökan och vara ett villkor för att en ny licens skall utfärdas. Grönlands myndigheter kommer att ta ut en administrationsavgift på en procent av licensavgiften.

Om en ägare eller ett ombud har flera gemenskapsfartyg får denne lämna in en kollektiv licensansökan för fartygen, under förutsättning att fartygen för en och samma medlemsstats flagg. Varje licens som utfärdas efter en kollektiv ansökan skall innehålla uppgift om den totala mängd för vilken licensavgift har betalats och skall vara försedd med en fotnot med texten ”största kvantitet som skall delas mellan fartygen … (namnen på de fartyg som anges i den kollektiva ansökan)”.

En kollektiv ansökan skall åtföljas av en fiskeplan, där den eftersträvade kvantiteten för varje fartyg anges. Varje förändring av fiskeplanen skall minst tre dagar innan förändringen äger rum meddelas Grönlands myndigheter med kopia till Europeiska kommissionen och de nationella myndigheterna.

Gemenskapens myndigheter skall till Grönlands myndigheter lämna (den kollektiva) ansökan om fiskelicens(er) för varje fartyg som önskar bedriva fiske i enlighet med avtalet.

Grönlands myndigheter har rätt att dra in en befintlig licens eller inte utfärda en ny licens om ett gemenskapsfartyg inte uppfyller åtagandet att sända relevanta loggbokssidor och landningsdeklarationer till Grönlands myndigheter i enlighet med bestämmelserna om fångstrapportering.

2.

Innan den administrativa överenskommelsen träder i kraft skall Grönlands myndigheter lämna fullständiga uppgifter om de bankkonton som skall användas för inbetalningen av avgifterna.

3.

Licenserna skall utfärdas för enskilda fartyg, och skall inte kunna överföras – om inte annat följer av bestämmelserna i punkt 4. Av licenserna skall det framgå hur stor kvantitet fartyget får fånga och behålla ombord. En ändring av den maximala fångst som anges på licensen (licenserna) skall föregås av en ny licensansökan. Om ett fartyg råkar överskrida den maximala fångstmängd som anges på licensen skall det betala en avgift för den del av fångsten som överskrider gränsen. Ingen ny licens får utfärdas till det fiskefartyget så länge den avgiften inte har betalats. Avgiften beräknas i enlighet med del B.2 och tredubblas därefter.

4.

I fall av force majeure och på begäran av Europeiska kommissionen får dock ett fartygs licens ersättas med en ny licens för ett annat fartyg, med liknande egenskaper som det förstnämnda fartyget. I den nya licensen skall följande anges:

Utfärdandedag

Det faktum att licensen för det föregående fartyget upphävs av och ersätts med den nya licensen.

5.

Grönlands fiskerimyndighet skall skicka licenserna till Europeiska gemenskapernas kommission inom 15 arbetsdagar efter mottagandet av ansökan.

6.

Originallicensen eller en kopia av denna skall alltid förvaras ombord, och skall visas upp närhelst Grönlands behöriga myndigheter begär det.

B.   Licensernas giltighetstid och avgiftsbetalning

1.

Licenserna skall vara giltiga från och med dagen för utfärdandet fram till utgången av det kalenderår då de utfärdades. De skall utfärdas inom 15 arbetsdagar efter mottagandet av ansökan, när den begärda årliga licensavgiften har betalats för varje fiskefartyg.

Vid fiske efter lodda skall licenserna utfärdas mellan den 20 juni och den 31 december och mellan den 1 januari och den 30 april.

Om gemenskapslagstiftningen om fastställande av fiskemöjligheterna för ett visst år för gemenskapsfartyg i vatten där fångstbegränsningar krävs inte har antagits när fiskeåret börjar, får gemenskapsfartyg som hade rätt att fiska den 31 december det föregående fiskeåret fortsätta att fiska på samma licens under det år för vilket lagstiftning inte har antagits, förutsatt att vetenskapliga utlåtanden medger det. Ett tillfälligt utnyttjande på 1/12 av kvoten per månad tillåts, under förutsättning att den licensavgift som gäller för kvoten är betald. Den provisoriska kvoten kan anpassas i förhållande till de vetenskapliga utlåtandena och villkoren för det aktuella fisket.

2.

Licensavgiften skall vara 5 % av följande omräknade pris:

Art

Pris per ton levande vikt

Torsk

1 800

Kungsfisk

1 053

Liten hälleflundra

2 571

Räka

1 600

Hälleflundra (1)

4 348

Lodda

100

Maskeringskrabba

2 410

3.

Licensavgifterna är följande:

Art

EUR per ton

Torsk

90

Kungsfisk

53

Liten hälleflundra

129

Räka

80

Hälleflundra (2)

217

Lodda

5

Maskeringskrabba

120

Hela licensavgiften (den högsta fångstmängden multiplicerad med priset per ton) kommer att beläggas med en grönländsk administrationsavgift på 1 % av licensavgiften.

Om den högsta fångstmängden inte fiskas kommer fartygsägaren inte att få tillbaka motsvarande andel av avgiften.Blankett för ansökan om en fiskelicens i grönlands exklusiva ekonomiska zon.

Blankett för ansökan om en fiskelicens i Grönlands exklusiva ekonomiska zon

1

Nationalitet

 

2

Fartygets namn

 

3

Registreringsnummer i EG:s fiskeflotta

 

4

Utvändig märkning, bokstäver och siffror

 

5

Registreringshamn

 

6

Radioanropssignal

 

7

Inmarsat-nummer (telefon, telex, e-post) (3)

 

8

Byggnadsår

 

9

Fartygstyp

 

10

Typ av fiskeredskap

 

11

Målart + kvantitet

 

12

Fiskeområde (ICES/NAFO)

 

13

Licensens giltighetstid

 

14

Ägare, adress, telefon, telex, e-post

 

15

Fartygsoperatör

 

16

Befälhavarens namn

 

17

Antal medlemmar i besättningen

 

18

Motoreffekt (kW)

 

19

Längd

 

20

Bruttotonnage

 

21

Ombud i Grönland. Namn och adress

 

22

Adress till vilken licensen skall postas eller faxas

Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för fiske, Rue de la Loi 200, B-1049 Bryssel, fax (32-2) 296 23 38


(1)  Hälleflundra och närstående arter: 3 000 EUR

(2)  Licensavgift för hälleflundra och närstående arter: 150 EUR per ton.

(3)  Får vidarebefordras när ansökan har godkänts.

Tillägg 2

Villkor som rör satellitövervakning av fiskefartyg

1.

Parternas fiskefartyg skall satellitövervakas när de fiskar i den andra partens vatten.

Fiskefartygen skall övervakas av flaggstatens fiskeövervakningscenter när de är verksamma i vatten som lyder under den andra partens jurisdiktion.

2.

Inför satellitövervakningen skall parterna utbyta fasta latitud- och longitudkoordinater för de vatten som omfattas av deras jurisdiktion. Dessa koordinater skall inte inskränka parternas övriga fordringar och ståndpunkter. Uppgifterna skall överföras i elektroniskt format uttryckta i decimalgrader (WGS-84).

3.

Maskin- och programvaran för fartygets övervakningssystem skall inte gå att manipulera, dvs. felaktiga positioner skall inte kunna läggas in eller skickas och uppgifter får inte kunna ändras manuellt. Systemet skall vara helautomatiskt och fungera oavsett yttre omständigheter. Satellitföljaren får inte förstöras, skadas, göras obrukbar eller manipuleras på annat sätt.

Befälhavarna skall särskilt se till att

uppgifter inte ändras,

antenner som är kopplade till satellitföljarna inte blockeras,

strömtillförseln till satellitföljarna inte bryts, och

satellitföljarna inte demonteras.

Gemenskapsfartyg får inte inträda i Grönlands exklusiva ekonomiska zon utan en fungerande satellitföljare. Grönlands myndigheter har rätt att med omedelbar verkan dra in licensen för ett gemenskapsfartyg som inträder i Grönlands exklusiva ekonomiska zon utan fungerande satellitföljare. Grönlands myndigheter skall utan dröjsmål underrätta det berörda fartyget om att det fått licensen indragen. Europeiska kommissionen och flaggmedlemsstaten skall också utan dröjsmål underrättas om detta.

4.

Fartygens position skall kunna bestämmas med en felmarginal på mindre än 500 meter och ett konfidensintervall på 99 %.

5.

När ett fartyg som omfattas av satellitövervakning inträder i eller utträder ur vatten som omfattas av den andra partens jurisdiktion, skall flaggstaten skicka ett inträdes- eller utträdesmeddelande till den andra partens fiskeövervakningscenter, i enlighet med bilagan. Dessa meddelanden skall skickas utan dröjsmål och vara baserade på den föregående övervakning som skett varje timme. Flaggstatens fiskeövervakningscenter skall varje timme, eller oftare om parterna önskar det, övervaka fartyg i vatten som omfattas av den andra partens jurisdiktion.

6.

När ett fartyg har seglat in i vatten som omfattas av den andra partens jurisdiktion, skall flaggstatens fiskeövervakningscenter utan dröjsmål och minst varannan timme meddela fartygets senaste position till sin motsvarighet hos den andra parten. Dessa meddelanden kallas positionsrapporter och beskrivs i bilagan.

7.

Ett fartyg som är verksamt i vatten som omfattas av den andra partens jurisdiktion får inte stänga av sina satellitföljare.

När satellitföljaren har skickat meddelanden från samma geografiska position varje timme under mer än fyra timmar kan en positionsrapport skickas med aktivitetskoden ”ANC”, som beskrivs i bilagan. Sådana positionsrapporter får sändas en gång var tolfte timme. Senast en timme efter det att positionen har ändrats återupptas den timvisa rapporteringen.

8.

Rapporterna i punkterna 5, 6 och 7 skall sändas i elektroniskt format i X.25 eller andra säkerhetsprotokoll enligt tidigare överenskommelser mellan de berörda fiskeövervakningscentren.

X.25 kommer att ersättas av HTTPS eller andra säkerhetsprotokoll så snart NEAFC har fattat beslut om ett byte.

9.

Om satellitföljaren ombord på ett fartyg drabbas av tekniskt fel eller slutar fungera skall fartygets befälhavare i tid förmedla uppgifterna i punkt 7 till fiskeövervakningscentret i sin flaggstat. Under sådana omständigheter är det tillräckligt med en positionsrapport var fjärde timme, så länge fartyget befinner sig i vatten som omfattas av den andra partens jurisdiktion. Flaggstatens fiskeövervakningscenter eller fartygen skall utan onödigt dröjsmål skicka vidare sådana rapporter till den andra partens fiskeövervakningscenter.

Den defekta utrustningen skall repareras eller bytas ut innan fartyget påbörjar en ny fiskeresa.

Undantag kan göras om det är uppenbart att utrustningen inte kan repareras eller ersättas av orsaker som står utanför befälhavarens eller ägarens kontroll.

10.

Flaggstatens fiskeövervakningscenter skall satellitövervaka sina fartyg när de befinner sig i vatten som står under den andra partens jurisdiktion. Informationen skall utan dröjsmål skickas vidare till den andra partens fiskeövervakningscenter om det konstateras att satellitövervakningen av fartygen inte fungerar enligt överenskommelse.

11.

Om ett fiskeövervakningscenter upptäcker att den andra parten inte förmedlar uppgifterna i enlighet med punkterna 5, 6 och 7, skall den andra parten underrättas utan dröjsmål.

De lagrade rapporterna skall överföras så snart den elektroniska kommunikationen mellan fiskeövervakningscentren fungerar igen.

Bristande kommunikation mellan fiskeövervakningscentren skall inte påverka fartygens verksamhet.

12.

Satellitövervakningsuppgifter som meddelas den andra parten i enlighet med detta avtal får under inga omständigheter förmedlas till andra myndigheter än kontroll- och övervakningsmyndigheter i ett format som gör det möjligt att identifiera enskilda fartyg.

13.

Europeiska gemenskapens fiskeövervakningscenter skall vara detsamma som flaggstatens fiskeövervakningscenter när det gäller meddelanden och rapporter i enlighet med punkterna 5, 6 och 7 från Europeiska gemenskapen till Grönland. Vid överlämnande av sådana rapporter och meddelanden från Grönland till Europeiska gemenskapen skall gemenskapens fiskeövervakningscenter vara detsamma som övervakningscentret i den medlemsstat i vars vatten fartyget är eller har varit verksamt. Grönlands fiskeövervakningscenter finns vid fiskedirektoratets kontrollenhet (Grönlands fiskeri- och licenskontrollsmyndighet) i Nuuk.

14.

Parterna skall utbyta kontaktuppgifter inför den elektroniska kommunikationen mellan sina fiskeövervakningscenter i enlighet med punkterna 5, 6 och 7. Kontaktuppgifterna skall så långt möjligt omfatta namn, telefonnummer och e-postadresser som kan vara användbara vid den allmänna kommunikationen mellan fiskeövervakningscentren.

15.

Om det visar sig att ett fartyg enligt punkt 1 som för en av parternas flagg fiskar eller har för avsikt att fiska inom den andra partens jurisdiktion, utan att ha fungerande satellitföljare ombord och utan att skicka meddelanden till den andra parten, kan detta fartyg ombedjas lämna den partens vatten. Parterna skall upprätta rutiner för informationsutbyte för att fastställa varför meddelandena uteblir. Syftet med informationsutbytet skall vara att förebygga att fartyg avvisas på felaktiga grunder.

16.

Om det vid upprepade tillfällen konstateras att dessa bestämmelser inte följs kan det uppfattas som en allvarlig överträdelse.

17.

Parterna skall vid behov se över dessa villkor.

Överföring av VMS-meddelanden till den andra partens fiskeövervakningscenter

1)

MEDDELANDE om inträde

Elektroniska uppgifter

Fältkod

Obligatoriska/Frivilliga

Anmärkningar:

Ny rapport

SR

O

Systemuppgift: Anger att registreringen börjar.

Adress

AD

O

Uppgifter om meddelandet, mottagarens ISO-landskod Alpha 3

Avsändare

FR

O

Uppgifter om meddelandet, avsändarens ISO-landskod Alpha 3

Rapportnummer

RN

F

Uppgifter om meddelandet, rapportens löpnummer under innevarande år

Rapportdatum

RD

F

Uppgifter om meddelandet, datum för överföring av uppgifterna

Rapporttid

RT

F

Uppgifter om meddelandet, tidpunkt för överföring av uppgifterna

Typ av meddelande

TM

O

Uppgifter om meddelandet, typ av meddelande, ”ENT”.

Radioanropssignal

RC

O

Fartygsuppgift, fartygets internationella radioanropssignal.

Internt referensnummer

IR

O

Fartygsuppgift Unikt fartygsnummer, dvs. ISO-landskod Alpha-3 för flaggstaten följd av ett nummer.

Externt registreringsnummer

XR

F

Fartygsuppgift, numret på fartygets sida.

Latitud

LT

O

Positionsuppgift, position ± 99.999 (WGS-84)

Longitud

LG

O

Positionsuppgift, position ±999.999 (WGS-84)

Hastighet

SP

O

Positionsuppgift, fartygets hastighet angiven i knop med en decimal

Kurs

CO

O

Positionsuppgift, fartygets kurs på en 360-gradig skala

Datum

DA

O

Positionsuppgift, UTC-datum för position (ÅÅÅÅMMDD)

Tid

TI

O

Positionsuppgift, UTC-tid för position (TTMM)

Slut på rapporten

ER

O

Systemuppgift: anger att registreringen är avslutad

2)

POSITIONSRAPPORT

Elektroniska uppgifter

Fältkod

Obligatoriska/Frivilliga

Anmärkningar:

Ny rapport

SR

O

Systemuppgift: Anger att registreringen börjar.

Adress

AD

O

Uppgifter om meddelandet, mottagarens ISO-landskod Alpha 3

Avsändare

FR

O

Uppgifter om meddelandet, avsändarens ISO-landskod Alpha 3

Rapportnummer

RN

F

Uppgifter om meddelandet, rapportens löpnummer under innevarande år

Rapportdatum

RD

F

Uppgifter om meddelandet, datum för överföring av uppgifterna

Rapporttid

RT

F

Uppgifter om meddelandet, tidpunkt för överföring av uppgifterna

Typ av meddelande

TM

O

Uppgifter om meddelandet, typ av meddelande, ”POS” (1)

Radioanropssignal

RC

O

Fartygsuppgift, fartygets internationella radioanropssignal.

Internt referensnummer

IR

O

Fartygsuppgift unikt fartygsnummer, dvs. ISO-landskod Alpha-3 för flaggstaten följd av ett nummer.

Externt registreringsnummer

XR

F

Fartygsuppgift, numret på fartygets sida.

Latitud

LT

O

Positionsuppgift, position ± 99.999 (WGS-84)

Longitud

LG

O

Positionsuppgift, position ±999.999 (WGS-84)

Verksamhet

AC

F (2)

Positionsuppgift, ”ANC” anger längre intervall

Hastighet

SP

O

Positionsuppgift, fartygets hastighet angiven i knop med en decimal

Kurs

CO

O

Positionsuppgift, fartygets kurs på en 360-gradig skala

Datum

DA

O

Positionsuppgift, UTC-datum för position (ÅÅÅÅMMDD)

Tid

TI

O

Positionsuppgift, UTC-tid för position (TTMM)

Slut på rapporten

ER

O

Systemuppgift: anger att registreringen är avslutad

3)

MEDDELANDE om utträde

Elektroniska uppgifter

Fältkod

Obligatoriska/Frivilliga

Anmärkningar:

Ny rapport

SR

O

Systemuppgift: Anger att registreringen börjar.

Adress

AD

O

Uppgifter om meddelandet, mottagarens ISO-landskod Alpha 3

Avsändare

FR

O

Uppgifter om meddelandet, avsändarens ISO-landskod Alpha 3

Rapportnummer

RN

F

Uppgifter om meddelandet, rapportens löpnummer under innevarande år

Rapportdatum

RD

F

Uppgifter om meddelandet, datum för överföring av uppgifterna

Rapporttid

RT

F

Uppgifter om meddelandet, tidpunkt för överföring av uppgifterna

Typ av meddelande

TM

O

Uppgifter om meddelandet, typ av meddelande, ”EXI”.

Radioanropssignal

RC

O

Fartygsuppgift, fartygets internationella radioanropssignal.

Internt referensnummer

IR

O

Fartygsuppgift – unikt fartygsnummer, dvs. ISO-landskod Alpha-3 för flaggstaten följd av ett nummer.

Externt registreringsnummer

XR

F

Fartygsuppgift, numret på fartygets sida.

Datum

DA

O

Positionsuppgift, UTC-datum för position (ÅÅÅÅMMDD)

Tid

TI

O

Positionsuppgift, UTC-tid för position (TTMM)

Slut på rapporten

ER

O

Systemuppgift: anger att registreringen är avslutad

4)

Format för dataöverföring

En dataöverföring struktureras på följande sätt:

Dubbla snedstreck (//) tillsammans med bokstäverna ”SR” anger att ett meddelande påbörjas.

Dubbla snedstreck (//) tillsammans med en datafältkod anger var en elektronisk uppgift påbörjas.

Ett enkelt snedstreck (/) skiljer datafältkoden från efterföljande data.

Data som lämnas parvis skall åtskiljas av ett mellanslag.

Dubbla snedstreck (//) tillsammans med bokstäverna ”ER” anger att rapporten är avslutad.

Alla datafältkoder i denna bilaga anges i det nordatlantiska format som beskrivs i Nordatlantiska fiskerikommissionens kontroll och genomdrivandeplan.


(1)  Typ av meddelande skall vara ”MAN” för rapporter som lämnas av fartyg vars satellitföljare är ur bruk.

(2)  Gäller endast om fartyget har längre intervall mellan POS-meddelandena.

Tillägg 3

Metoder och villkor för projektutvärdering för tillfälliga samriskföretag och gemensamma företag

1.

Parterna skall utbyta information om projekt som lagts fram för bildandet av tillfälliga samriskföretag och gemensamma företag enligt artikel 2 i avtalet.

2.

Projekten skall presenteras för gemenskapen via de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten eller de berörda medlemsstaterna.

3.

Gemenskapen skall skicka en förteckning till den gemensamma kommittén över projekt för tillfälliga samriskföretag och gemensamma företag. Den gemensamma kommittén skall bedöma projekten efter bland annat följande kriterier:

a)

Teknik som är lämplig för den föreslagna fiskeverksamheten.

b)

Målarter och fiskezoner.

c)

Fartygets ålder.

d)

För tillfälliga samriskföretag: total varaktighet samt fiskeinsatsernas varaktighet.

e)

Erfarenhet inom fiskesektorn hos ägaren till gemenskapsfartyget och i förekommande fall den grönländske partnern.

4.

Den gemensamma kommittén skall yttra sig om projekten efter bedömningen enligt punkt 3.

5.

När projekten har godkänts av den gemensamma kommittén skall de grönländska myndigheterna utfärda nödvändiga tillstånd och fiskelicenser för de tillfälliga samriskföretagen.

Villkor för tillfälliga samrisksföretags tillgång till resurser i Grönland

1.   Licenser

De fiskelicenser som skall utfärdas av Grönland skall vara giltiga under den tid som de tillfälliga samriskföretagen består. Fisket skall avse de kvoter som tilldelats av Grönlands myndigheter.

2.   Ersättning av fartyg

Ett gemenskapsfartyg som bedriver verksamhet inom ramen för ett tillfälligt samriskföretag får av väl motiverade skäl och efter båda parternas godkännande ersättas med ett annat gemenskapsfartyg med motsvarande kapacitet och tekniska specifikationer.

3.   Utrustning

Fartyg som bedriver verksamhet inom ramen för tillfälliga samriskföretag skall följa grönländsk lagstiftning avseende utrustning. I lagstiftningen får det inte göras åtskillnad mellan grönländska fartyg och gemenskapsfartyg.

Tillägg 4

Närmare bestämmelser om genomförande av experimentellt fiske i vetenskapligt syfte

Grönlands lokala regering och Europeiska kommissionen skall gemensamt välja ut aktörerna från Europeiska gemenskapen, den lämpligaste tidpunkten och de lämpligaste villkoren för genomförandet av experimentellt fiske i vetenskapligt syfte. För att underlätta fartygens undersökningar skall Grönlands lokala regering (genom Grönlands institut för naturresurser) tillhandahålla befintlig vetenskaplig information och andra grundläggande uppgifter.

Den grönländska fiskeindustrin skall vara nära delaktig (samordning och dialog om villkoren för det experimentella fisket).

Det experimentella fiskets längd: högst sex månader och minst tre månader, om inte parterna kommer överens om att ändra den.

Urval av kandidater för genomförande av experimentellt fiske i vetenskapligt syfte:

Europeiska kommissionen skall vidarebefordra ansökningarna om licenser för experimentellt fiske i vetenskapligt syfte till Grönlands myndigheter. Dokumentationen skall innehålla följande uppgifter:

Fartygets tekniska egenskaper.

Fartygsbefälens sakkunskap om fisket.

Föreslagna tekniska parametrar för det experimentella fisket i vetenskapligt syfte (varaktighet, redskap, försöksområden m.m.).

Grönlands lokala regering skall föra en teknisk dialog mellan Grönlands förvaltning, gemenskapens myndigheter och de berörda fartygsägarna, om den anser att det är nödvändigt.

Innan försöksfiske inleds skall fartygsägarna lämna in följande till Grönlands myndigheter och till kommissionen:

En deklaration av de fångster som redan finns ombord.

Uppgifter om de tekniska egenskaperna hos de fiskeredskap som kommer att användas för fisket.

En försäkran om att de följer grönländsk fiskelagstiftning.

Under perioden till havs skall ägarna till de berörda fartygen göra följande:

Förse Grönlands institut för naturresurser, Grönlands myndigheter och Europeiska kommissionen med en veckorapport om fångster per dag och per drag, inbegripet en beskrivning av tekniska parametrar för fisket (position, djup, datum, tidpunkt, fångster och andra observationer eller kommentarer).

Meddela fartygets position, hastighet och kurs med hjälp av VMS.

Se till att en grönländsk vetenskaplig observatör eller en observatör som valts av Grönlands myndigheter finns ombord. Observatörens roll skall vara att samla in vetenskaplig information från och att ta prover på fångsterna. Observatören skall behandlas som ett fartygsbefäl och fartygsägaren skall stå för observatörens levnadsomkostnader under vistelsen på fartyget. Beslut om observatörens tid ombord, vistelsens längd, hamn för ombord- och avstigning kommer att fattas i samförstånd med Grönlands myndigheter. Om parterna inte har kommit överens om annat skall fartyget inte tvingas gå in i hamn mer än en gång varannan månad.

Låta fartygen genomgå besiktning när de lämnar Grönlands exklusiva ekonomiska zon om Grönlands myndigheter kräver det.

Se till att de följer grönländsk fiskelagstiftning.

De fångster som faller inom ramarna för och tas under det experimentella fisket skall vara fartygsägarens egendom.

De fångster som faller inom ramarna för experimentellt fiske skall fastställas av Grönlands myndigheter innan respektive experimentellt fiske inleds och göras tillgängliga för befälhavaren på det eller de berörda fartygen.

De grönländska myndigheterna skall utse en kontaktperson med ansvar för att hantera oförutsedda problem som kan hämma utvecklingen av det experimentella fisket.

De grönländska myndigheterna skall innan respektive experimentellt fiske i vetenskapligt syfte inleds lägga fram närmare bestämmelser och villkor för det experimentella fisket i enlighet med artiklarna 9 och 10 i avtalet och med grönländsk lagstiftning.


30.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 172/26


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 754/2007

av den 28 juni 2007

om ändring av förordningarna (EG) nr 1941/2006, (EG) nr 2015/2006 och (EG) nr 41/2007 när det gäller fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 20,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 423/2004 av den 26 februari 2004 om åtgärder för återhämtning av torskbestånd (2), särskilt artikel 8,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 1941/2006 (3) fastställs fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön för 2007.

(2)

Enligt förordning (EG) nr 1941/2006 måste de ytterligare förbudsdagar som skall fördelas av medlemsstaterna i vissa delsektioner i Östersjön delas upp i perioder på minst 5 dagar. Den bestämmelsen bör dock inte gälla när de ytterligare förbudsdagarna läggs till någon av de fastställda fredningsperioder som anges i den förordningen, om den totala fredningsperioden uppgår till minst fem dagar. Fördelningen av ytterligare förbudsdagar bör klargöras retroaktivt.

(3)

Bestämmelserna om utsedda hamnar bör klargöras.

(4)

Drivlinor bör undantas från de redskapstyper som omfattas av begränsningarna av fiskeansträngningen när denna redskapstyp inte används för fångst av torsk.

(5)

Eftersom det inte anses nödvändigt att behålla hänvisningen till delsektion 27 vad gäller begränsning av fiskeansträngningen i Östersjön på grund av de obetydliga fångsterna av torsk i denna delsektion, bör hänvisningen till denna delsektion utgå.

(6)

I rådets förordning (EG) nr 2015/2006 (4) fastställs för 2007 och 2008 fiskemöjligheterna för gemenskapens fiskefartyg när det gäller vissa djuphavsbestånd.

(7)

Beskrivningarna av vissa fiskezoner i den förordningen bör förtydligas, så att det område i vilket en kvot kan fiskas identifieras korrekt.

(8)

Uppgifterna om vissa kvoter, och en del fotnoter avseende vissa arter var felaktiga i den förordningen och bör korrigeras.

(9)

I rådets förordning (EG) nr 41/2007 (5) fastställs för 2007 fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs.

(10)

Vissa särskilda bestämmelser om landning och omlastning av fryst fisk som fångats av tredjelands fiskefartyg i NEAFC-området bör förtydligas.

(11)

Rubriken på bilaga IA till förordning (EG) nr 41/2007 och vissa beskrivningar av fiskeområden bör förtydligas, så att det område i vilket en kvot kan fiskas identifieras korrekt.

(12)

De slutliga fångstbegränsningarna för fiske efter tobisfiskar i ICES-områdena IIIa och IV och EG-vatten i ICES-område IIa skall fastställas på grundval av utlåtanden från Internationella havsforskningsrådet (ICES) och Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF) samt i enlighet med punkt 8 i bilaga IID till förordning (EG) nr 41/2007. Tobisfiskar är ett bestånd i Nordsjön som delas med Norge, men som för närvarande inte förvaltas gemensamt. De slutliga fångstbegränsningarna stämmer överens med det godkända protokollet av den 22 maj 2007 från samrådet på fiskeområdet med Norge.

(13)

De villkor som gäller för bifångstkvoten för rockor bör begränsas till kvantiteter på mer än 200 kg av dessa arter.

(14)

Referensperioden för kvantifieringen av fiskeansträngningen för de flottor som omfattas av tilldelningen av ytterligare dagar vid definitivt upphörande av fisket är felaktigt angiven och bör korrigeras.

(15)

Koordinaterna för det område som berörs av tekniska åtgärder i Irländska sjön enligt bilaga III är felaktigt angivna och bör korrigeras.

(16)

Vid sitt tredje årliga möte den 11–15 december 2006 antog Fiskerikommissionen för västra och mellersta Stilla havet (WCPFC) åtgärder för att skydda tonfiskbestånd och regleringsåtgärder för svärdfisk i vissa områden. Dessa åtgärder bör genomföras i gemenskapslagstiftningen.

(17)

Efter överläggningar mellan gemenskapen, Färöarna, Island, Norge och Ryska federationen den 18 januari 2007 nåddes en överenskommelse om fiskemöjligheterna när det gäller det atlantoskandiska sillbeståndet (norsk vårlekande sill) i nordöstra Atlanten. Enligt det avtalet måste antalet gemenskapslicenser ökas från 77 till 93. Avtalet bör genomföras i gemenskapslagstiftningen.

(18)

Förordningarna (EG) nr 1941/2006, (EG) nr 2015/2006 och (EG) nr 41/2007 bör följaktligen ändras i enlighet därmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av förordning (EG) nr 1941/2006

Bilagorna I, II och III till förordning (EG) nr 1941/2006 skall ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Ändringar av förordning (EG) nr 2015/2006

Del 2 i bilagan till förordning (EG) nr 2015/2006 skall ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Ändringar av förordning (EG) nr 41/2007

Förordning (EG) nr 41/2007 ändras på följande sätt:

1.

Artikel 51.1 skall ersättas med följande:

”1.   Med avvikelse från artikel 28e.1 i förordning (EEG) nr 2847/93 skall befälhavare, eller deras företrädare, på alla fartyg som transporterar fisk enligt artikel 49 och som har för avsikt att angöra en hamn eller landa eller omlasta minst tre arbetsdagar före den beräknade ankomsttiden meddela medlemsstatens behöriga myndigheter om vilken hamn de önskar utnyttja.”

2.

Artikel 52 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 första stycket skall ersättas med följande:

”1.   Landningar eller omlastningar får endast tillåtas av hamnmedlemsstatens behöriga myndigheter om flaggstaten för det fiskefartyg som avser att landa eller lasta om, eller, om fartyget deltagit i omlastning till sjöss, flaggstaten eller levererande fartygs stater, genom att återsända en kopia av den blankett som skall översändas enligt artikel 51.3, med del B vederbörligen ifylld, har bekräftat att”

b)

Punkt 3 skall ersättas med följande:

”3.   Hamnmedlemsstatens behöriga myndigheter skall utan dröjsmål meddela kommissionen och NEAFC:s sekreterare sitt beslut om att tillåta eller inte tillåta landningen eller omlastningen genom att översända en kopia av blanketten i del I i bilaga IV, med del C vederbörligen ifylld, om den landade eller omlastade fisken fångats i NEAFC:s konventionsområde.”

3.

Artikel 53.1 skall ersättas med följande:

”1.   Medlemsstaternas behöriga myndigheter skall inspektera minst 15 % av de landningar eller omlastningar av tredjelands fiskefartyg enligt artikel 49 som företas i dess hamnar varje år.”

4.

Bilagorna IA, IIA, III och IV till förordning (EG) nr 41/2007 skall ändras enligt bilaga III till den här förordningen.

Artikel 4

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

När det gäller ändringarna enligt bilaga I punkterna 1 och 2 till denna förordning skall artikel 1 dock tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 28 juni 2007.

På rådets vägnar

S. GABRIEL

Ordförande


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EUT L 70, 9.3.2004, s. 8. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 441/2007 (EUT L 104, 21.4.2007, s. 28).

(3)  EUT L 367, 22.12.2006, s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 609/2007 (EUT L 141, 2.6.2007, s. 33).

(4)  EUT L 384, 29.12.2006, s. 28. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 609/2007.

(5)  EGT L 15, 20.1.2007, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 643/2007 (EUT L 151, 13.6.2007, s. 1).


BILAGA I

Bilagorna till förordning (EG) nr 1941/2006 skall ändras på följande sätt:

1.

Bilaga I skall ändras på följande sätt:

a)

fotnot 1 under uppgifterna om arten torsk i delsektionerna 25–32 (gemenskapens vatten) och arten torsk i delsektionerna 22–24 (gemenskapens vatten) skall utgå, och

b)

tillägg I till bilaga I skall utgå.

2.

Bilaga II skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1.1 skall ersättas med följande:

”1.1

Fiske med trålar, snurrevadar eller liknande redskap med en maskstorlek på 90 mm eller mer, med bottensatta garn, snärjgarn och grimgarn med en maskstorlek på 90 mm eller mer och med bottensatta linor eller långrev, med undantag för drivlinor, skall vara förbjuden

a)

1–7 januari, 31 mars–1 maj och den 31 december i delsektionerna 22–24, och

b)

1–7 januari, 5–10 april, 1 juli–31 augusti och den 31 december i delsektionerna 25–26.”

b)

Punkt 1.2 skall ersättas med följande:

”1.2

Medlemsstaterna skall införa förbud för de fiskefartyg som för deras flagg att fiska med trålar, snurrevadar eller liknande redskap med en maskstorlek på 90 mm eller mer, med bottensatta garn, snärjgarn och grimgarn med en maskstorlek på 90 mm eller mer och med bottensatta linor eller långrev, med undantag för drivlinor, under

a)

77 kalenderdagar i delsektionerna 22–24 utanför den period som avses i punkt 1.1 a, och

b)

67 kalenderdagar i delsektionerna 25–26 utanför den period som avses i punkt 1.1 b.

Medlemsstaterna skall dela upp de dagar som avses i leden a och b i perioder på minst 5 dagar, om inte dessa dagar läggs till de perioder som fastställs i punkterna 1.1 a respektive 1.1 b, med undantag av den 31 december.”

c)

Följande punkt skall läggas till:

”1.3

Vid fiske med drivlinor inom de perioder och under de dagar som anges i punkterna 1.1 och 1.2 får torsk inte behållas ombord.”

3.

Punkt 2.7.1 i bilaga III skall ersättas med följande:

”2.7.1

Om en medlemsstat har utsedda hamnar för landning av torsk, får fiskefartyg som håller mer än 750 kg torsk i levande vikt ombord endast landa torsken i dessa utsedda hamnar.”


BILAGA II

Del 2 i bilagan till förordning (EG) nr 2015/2006 skall ändras på följande sätt:

1.

Uppgifterna om arten beryxar i gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i ICES-områdena I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV skall ersättas med följande:

”Art

:

Beryxar

Beryx spp.

Zon

:

Gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV

År

2007

2008

 

Spanien

74

74

 

Frankrike

20

20

 

Irland

10

10

 

Portugal

214

214

 

Förenade kungariket

10

10

 

EG

328

328”

 

2.

Uppgifterna om arten skoläst i ICES-område IIIa och gemenskapens vatten i ICES-områdena IIIb, c, d skall ersättas med följande:

”Art

:

Skoläst

Coryphaenoides rupestris

Zon

:

IIIa och gemenskapens vatten i IIIb, c, d

År

2007

2008

 

Danmark

1 002

946

 

Tyskland

6

5

 

Sverige

52

49

 

EG

1 060

1 000”

 

3.

Uppgifterna om arten skoläst i gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i ICES-områdena VIII, IX, X, XII och XIV samt V (Grönlands vatten) skall ersättas med följande:

”Art

:

Skoläst

Coryphaenoides rupestris

Zon

:

Gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i VIII, IX, X, XII och XIV

År

2007

2008

 

Tyskland

40

40

 

Spanien

4 391

4 391

 

Frankrike

202

202

 

Irland

9

9

 

Förenade kungariket

18

18

 

Lettland

71

71

 

Litauen

9

9

 

Polen

1 374

1 374

 

EG

6 114

6 114”

 

4.

Uppgifterna om arten atlantisk soldatfisk i gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i ICES-områdena I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII och XIV skall ersättas med följande:

”Art

:

Atlantisk soldatfisk

Hoplostethus atlanticus

Zon

:

Gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII och XIV

År

2007

2008

 

Spanien

4

3

 

Frankrike

23

15

 

Irland

6

4

 

Portugal

7

5

 

Förenade kungariket

4

3

 

EG

44

30”

 

5.

Uppgifterna om arten birkelånga i gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i ICES-områdena VI och VII skall ersättas med följande:

”Art

:

Birkelånga

Molva dypterygia

Zon

:

Gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i VI och VII (2)

År

2007

2008

 

Tyskland

26

21

 

Estland

4

3

 

Spanien

83

67

 

Frankrike

1 898

1 518

 

Irland

7

6

 

Litauen

2

1

 

Poland

1

1

 

Förenade kungariket

482

386

 

Övriga (1)

7

6

 

EG

2 510

2 009

 

6.

Uppgifterna om arten fläckpagell i gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion skall ersättas med följande:

”Art

:

Fläckpagell

Pagellus bogaraveo

Zon

:

X (gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion)

År

2007

2008

 

Spanien (3)

10

10

 

Portugal (3)

1 116

1 116

 

Förenade kungariket (3)

10

10

 

EG (3)

1 136

1 136

 


(1)  Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot.

(2)  Medlemsstaterna skall säkerställa att fisket efter birkelånga övervakas vetenskapligt, särskilt det som bedrivs av de fiskefartyg som landat mer än 30 ton birkelånga 2005. Alla fartyg skall lämna en förhandsanmälan om landning av mer än 5 ton birkelånga och får inte landa mer än 25 ton birkelånga i slutet av någon fiskeresa.”

(3)  Upp till 10 % av 2008 års kvoter får fångas i december 2007”


BILAGA III

Bilagorna till förordning (EG) nr 41/2007 skall ändras på följande sätt:

1.

Bilaga IA skall ändras på följande sätt:

a)

Rubriken skall ersättas med följande:

b)

Uppgifterna om arten tobisar i ICES-område IIIa och gemenskapens vatten i ICES-områdena IIa och IV skall ersättas med följande:

”Art

:

Tobisar

Ammodytidae

Zon

:

IIIa; EG-vatten i IIa och IV (1)

SAN/2A3A4.

Danmark

144 324 (2)

Analytisk TAC.

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.

Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.

Förenade kungariket

3 155 (3)

Samtliga medlemsstater

5 521 (4)  (5)

EG

153 000 (6)

Norge

20 000 (7)

TAC

Ej tillämplig (8)

c)

Uppgifterna om arten sill i ICES-område IV norr om 53o 30' N skall ersättas med följande:

”Art

:

Sill (9)

Clupea harengus

Zon

:

Gemenskapens vatten och norska vatten i IV norr om 53° 30′ N

HER/04A., HER/04B.

Danmark

50 349

Analytisk TAC.

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.

Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.

Tyskland

34 118

Frankrike

19 232

Nederländerna

47 190

Sverige

3 470

Förenade kungariket

50 279

EG

204 638

Norge

50 000 (10)

TAC

341 063

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i de specificerade zonerna:

 

Norska vatten söder om 62° N (HER/*04N-)

EC

50 000”

d)

Uppgifterna om arten sill i ICES-områdena Vb och VIb och EG-vatten i VIaN skall ersättas med följande:

”Art

:

Sill

Clupea harengus

Zon

:

Gemenskapens vatten och internationella vatten i ICES-områdena Vb, VIb och VlaN (11)

HER/5B6ANB.

Tyskland

3 727

Försiktighets-TAC.

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.

Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.

Frankrike

705

Irland

5 036

Nederländerna

3 727

Förenade kungariket

20 145

EG

33 340

Färöarna

660 (12)

TAC

34 000

e)

Uppgifterna om arten kolja i ICES-områdena VI b, XII och XIV skall ersättas med följande:

”Art

:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon

:

Gemenskapens vatten och internationella vatten i VIb, XII och XIV

HAD/6B1214

Belgien

10

Analytisk TAC.

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.

Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.

Tyskland

12

Frankrike

509

Irland

363

Förenade kungariket

3 721

EG

4 615

TAC

4 615”

f)

Uppgifterna om arten rockor i gemenskapens vatten i IIa och IV skall ersättas med följande:

”Art

:

Rockor

Rajidae

Zon

:

Gemenskapens vatten i IIa och IV

SRX/2AC4-C

Belgien

369 (13)

Försiktighets-TAC,

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.

Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.

Danmark

14 (13)

Tyskland

18 (13)

Frankrike

58 (13)

Nederländerna

314 (13)

Förenade kungariket

1 417 (13)

EC

2 190 (13)

TAC

2 190

2.

Bilaga IIA skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 10.1 skall ersättas med följande:

”10.1.

Kommissionen får på grundval av åtgärder för definitivt upphörande av fisket efter den 1 januari 2002 bevilja medlemsstaterna ett ytterligare antal dagar under vilka ett fartyg får vistas inom området med något av de redskap som definieras i punkt 4.1 ombord. Den ansträngning under 2001 mätt i kilowattdagar som genomfördes av de tillbakadragna fartyg som använde redskapet i fråga i det berörda området skall divideras med den ansträngning som genomfördes av alla fartyg som använde det redskapet under 2001. Det ytterligare antalet dagar skall sedan beräknas genom att multiplicera den på så sätt erhållna kvoten med det ursprungligen tilldelade antalet dagar. Varje del av en dag enligt resultatet av denna beräkning skall avrundas till närmaste hela dag. Denna punkt skall inte gälla när ett fartyg har ersatts enligt punkt 5.2 eller när tillbakadragandet redan har utnyttjats under tidigare år för att erhålla ytterligare dagar till sjöss.”

b)

Punkt 11.4 skall ersättas med följande:

”11.4.

Sex ytterligare dagar då ett fartyg får vistas i det område som anges i punkt 2.1 c när det ombord medför redskap som anges i punkterna 4.1 a iv och 4.1 a v får mellan den 1 februari 2007 och den 31 januari 2008 tilldelas medlemsstater av kommissionen på grundval av ett förstärkt datapilotprojekt.”

c)

Punkt 11.5 skall ersättas med följande:

”11.5.

Tolv ytterligare dagar då ett fartyg får vistas i det område som anges i punkt 2.1 c när det ombord medför redskap som anges i punkt 4.1 med undantag för redskap som anges i punkterna 4.1 a iv och 4.1 a v får mellan den 1 februari 2007 och den 31 januari 2008 tilldelas medlemsstater av kommissionen på grundval av ett förstärkt datapilotprojekt.”

3.

Bilaga III skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 8.1 skall ersättas med följande:

”8.1.

Det skall under perioden 14 februari–30 april 2007 vara förbjudet att använda bottentrål, snurrevad eller liknande släpredskap, bottengarn, snärjgarn eller liknande fasta garn och varje fiskeredskap med krok inom den del av ICES-område VIIa som begränsas av

Irlands ostkust och Nordirlands ostkust,

räta linjer som förbinder följande koordinater:

en punkt på Ardhalvöns ostkust i Nordirland vid 54 °30' N,

54° 30' N, 04° 50' V,

53° 15' N, 04° 50' V,

en punkt på Irland ostkust vid 53° 15' N.”

b)

Punkt 9.4 skall ersättas med följande:

”9.4.

Genom undantag från punkt 9.3 skall det vara tillåtet att använda följande redskap:

a)

Drivgarn med en maskstorlek större än eller lika med 120 mm och mindre än 150 mm, förutsatt att de läggs ut i vatten av mindre än 600 meters djup enligt sjökortet, inte är mer än 100 maskor djupa, har ett utförningsförhållande större än eller lika med 0,5 och är utrustade med flöten eller likvärdig flytutrustning. Näten får vara högst 2,5 km långa och den sammanlagda längden av alla samtidigt utlagda nät får inte överskrida 25 km per fartyg. Näten får ligga ute högst 24 timmar.

b)

Snärjgarn med en maskstorlek större än eller lika med 250 mm, förutsatt att de sätts ut i vatten av mindre än 600 meters djup enligt sjökortet, inte är mer än 15 maskor djupa, har ett utförningsförhållande större än eller lika med 0,33 och inte är utrustade med flöten eller likvärdig flytutrustning. Nätens längd får inte överskrida 10 km. Den sammanlagda längden av alla samtidigt utlagda nät får inte överskrida 100 km per fartyg. Näten får ligga ute högst 72 timmar.

Detta undantag skall dock inte gälla NEAFC:s regleringsområde.”

c)

Punkt 21 skall ersättas med följande:

”21.   Västra och centrala Stilla havet

21.1.

Medlemsstaterna skall se till att den totala fiskeansträngningen för storögd tonfisk, gulfenad tonfisk, bonit och långfenad tonfisk i det område som omfattas av konventionen om bevarande och förvaltning av långvandrande fiskbestånd i västra och mellersta Stilla havet (”konventionsområdet”) begränsas till den fiskeansträngning som fastställs i partnerskapsavtalen om fiske mellan gemenskapen och kuststaterna i området.

21.2.

De medlemsstater vars fartyg får fiska i konventionsområdet skall utarbeta förvaltningsplaner för användningen av förankrade eller drivande flytande anordningar som samlar fisk (FAD). Förvaltningsplanerna skall innehålla strategier som begränsar påverkan på ung storögd och gulfenad tonfisk.

21.3.

De förvaltningsplaner som avses i punkt 21.2 skall lämnas in till kommissionen senast den 15 oktober 2007. Kommissionen skall sammanställa förvaltningsplanerna och lämna in gemenskapens förvaltningsplan till sekretariatet för Fiskerikommissionen för västra och mellersta Stilla havet (WCPFC) senast den 31 december 2007.

21.4.

Antalet gemenskapsfartyg som fiskar efter svärdfisk i områden söder om 20° S i konventionsområdet får inte överskrida 14 fartyg. Gemenskapens deltagande skall begränsas till fartyg som för Spaniens flagg.”

4.

Bilaga IV skall ändras på följande sätt:

a)

Del I skall ersättas med följande:

”DEL I

Kvantitativa begränsningar av licenser och fisketillstånd för gemenskapens fartyg som fiskar i tredjelands vatten

Fiskeområde

Fiske

Antal licenser

Fördelning av licenser mellan medlemsstater

Maximalt antal fartyg närvarande samtidigt

Norska vatten och fiskezonen kring Jan Mayen

Sill, norr om 62° 00' N

93

DK: 32, DE: 6, FR: 1, IRL: 9, NL: 11, SW: 12, UK: 21, PL: 1

69

Bottenlevande arter, norr om 62° 00′ N

80

FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1

50

Makrill, söder om 62° 00' N, fiske med snurrevad

11

DE: 1 (14), DK: 26 (14), FR: 2 (14), NL: 1 (14)

Ej tillämpligt

Makrill, söder om 62° 00' N, trålfiske

19

Ej tillämpligt

Makrill, norr om 62° 00' N, fiske med snurrevad

11 (15)

DK: 11

Ej tillämpligt

Industriarter, söder om 62° 00' N

480

DK: 450, UK: 30

150

Färöiska vatten

Allt trålfiske med fartyg som inte är längre än 180 fot i den zon som ligger 12–21 nautiska mil utanför de färöiska baslinjerna

26

BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18

13

Riktat fiske efter torsk och kolja med en minsta maskstorlek på 135 mm är begränsat till området söder om 62° 28' N och öster om 6° 30' V

8 (16)

 

4

 

Trålfiske 21 nautiska mil utanför de färöiska baslinjerna. Under perioderna 1 mars–31 maj och 1 oktober–31 december får dessa fartyg bedriva fiske i området mellan 61° 20' N och 62° 00' N och 12–21 nautiska mil utanför baslinjerna

70

BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20

26

 

Trålfiske efter birkelånga med en minsta maskstorlek på 100 mm i området söder om 61° 30' N och väster om 9° 00' V och i området mellan 7° 00' V och 9° 00' V söder om 60° 30' N och i området sydväst om en linje mellan 60° 30' N, 7° 00' V och 60° 00' N, 6° 00' V

70

DE: 8 (17), FR: 12 (17), UK: 0 (17)

20 (18)

 

Riktat trålfiske efter gråsej med en minsta maskstorlek på 120 mm och med möjlighet att använda rundstroppar runt lyftet

70

 

22 (18)

Fiske efter blåvitling. Det totala antalet licenser får utökas med fyra fartyg för att bilda par om de färöiska myndigheterna skulle införa särskilda regler för tillträdet till ett område som kallas ’huvudsakligt område för fiske efter blåvitling’

36

DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5

20

Fiske med rev

10

UK: 10

6

Fiske efter makrill

12

DK: 12

12

Fiske efter sill norr om 62° N

21

DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3

21

b)

Del II skall ersättas med följande:

”DEL II

Kvantitativa begränsningar av licenser och fisketillstånd för tredjeländers fiskefartyg som fiskar i gemenskapens vatten

Flaggstat

Fiske

Antal licenser

Maximalt antal fartyg närvarande samtidigt

Norge

Sill, norr om 62° 00′ N

20

20

Färöarna

Makrill, VIa (norr om 56° 30' N), VIIe, f, h, taggmakrill, IV, VIa (norr om 56° 30' N), VIIe, f, h. Sill, VIa (norr om 56° 30' N)

14

14

Sill norr om 62° 00′ N

21

21

Sill, IIIa

4

4

Industriellt fiske efter vitlinglyra och skarpsill, IV, VIa (norr om 56° 30' N): tobisfiskar, IV (inklusive oundvikliga bifångster av blåvitling)

15

15

Långa och lubb

20

10

Blåvitling, II, VIa (norr om 56° 30' N), VIb, VII (väster om 12° 00' V)

20

20

Birkelånga

16

16

Venezuela

Snapperfiskar (19) (Franska Guyanas vatten)

41

pm

Hajar (Franska Guyanas vatten)

4

pm


(1)  Exklusive vattnen inom 6 nautiska mil från Förenade kungarikets baslinjer vid Shetland, Fair Isle och Foula.

(2)  Varav högst 125 459 ton får fiskas i gemenskapens vatten i IIa och IV. Återstående 18 865 ton får endast fiskas i ICES-område IIIa.

(3)  Varav högst 2 742 ton får fiskas i gemenskapens vatten i IIa och IV. Återstående 413 ton får endast fiskas i ICES-område IIIa.

(4)  Varav högst 4 799 ton får fiskas i gemenskapens vatten i ICES-områdena IIa och IV. Återstående 722 ton får endast fiskas i ICES-område IIIa. Andra medlemsstater än Sverige får endast fiska i EG-vatten i ICES-område IIIa.

(5)  Utom Danmark och Förenade kungariket.

(6)  Varav högst 133 000 ton får fiskas i gemenskapens vatten i ICES-område IIa och IV. Återstående 20 000 ton får endast fiskas i ICES-område IIIa.

(7)  Skall tas i ICES-område IV.

(8)  Högst 170 000 ton får fiskas i ICES-områdena IIa och IV enligt det godkända protokollet av den 22 maj 2007 från samrådet med Norge.”

(9)  Landningar av sill som tas i fisken med nät med en maskstorlek på minst 32 mm. Medlemsstaterna måste underrätta kommissionen om sina landningar av sill uppdelade mellan ICES-områdena IVa och IVb.

(10)  Får tas i gemenskapens vatten. Fångster som tas inom denna kvot skall dras av från Norges andel av denna TAC.

Särskilda villkor

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i de specificerade zonerna:

 

Norska vatten söder om 62° N (HER/*04N-)

EC

50 000”

(11)  Referensen gäller sillbeståndet i ICES-område VIa, norr om 56° 00' N och i den del av VIa som är belägen öster om 07° 00' V och norr om 55° 00' N, med undantag av Clyde.

(12)  Denna kvot får endast tas i ICES-område VIa norr om 56° 30' N.”

(13)  Bifångstkvot. När mer än 200 kg av dessa arter fångas under en oavbruten period på 24 timmar får de inte utgöra mer än 25 % i levande vikt av den fångst som behålls ombord.”

(14)  Denna tilldelning gäller fiske med snurrevad och trål.

(15)  Skall väljas ut bland de elva licenserna för fiske med snurrevad efter makrill söder om 62° 00' N.

(16)  I enlighet med de gemensamma slutsatserna från 1999 ingår siffrorna för riktat fiske efter torsk och kolja i siffrorna för ’Allt trålfiske med fartyg på högst 180 fot i den zon som ligger 12–21 nautiska mil utanför de färöiska baslinjerna’.

(17)  Dessa siffror avser det största antal fartyg som får finnas i området samtidigt.

(18)  Dessa siffror ingår i ’Trålfiske 21 nautiska mil utanför de färöiska baslinjerna’.”

(19)  Får endast fiskas med långrev eller fällor (snapperfiskar) eller långrev eller nät med maskor som är minst 100 mm i vatten djupare än 30 m (hajar). För att en sådan licens skall kunna utfärdas måste det bevisas att ett giltigt avtal finns mellan den fartygsägare som ansöker om licensen och ett förädlingsföretag i det franska departementet Guyana och att avtalet innehåller en förpliktelse att landa minst 75 % av fångsterna av all snapperfisk, eller 50 % av fångsterna av all haj från det aktuella fartyget i det departementet så att fångsterna kan förädlas i nämnda förädlingsföretag.

Det avtal som avses ovan skall vara godkänt av de franska myndigheterna som i sin tur skall säkerställa att det överensstämmer både med det avtalsslutande förädlingsföretagets faktiska kapacitet och med målsättningarna för den ekonomiska utvecklingen i departementet Guyana. En kopia av det vederbörligen godkända avtalet skall bifogas licensansökan.

Om ett avtal enligt ovan inte godkänns skall de franska myndigheterna meddela den berörda parten och kommissionen detta och ange skälen till underkännandet.”


30.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 172/39


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 755/2007

av den 29 juni 2007

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 29 juni 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

MA

33,7

MK

39,3

TR

97,2

ZZ

56,7

0707 00 05

JO

159,1

TR

101,8

ZZ

130,5

0709 90 70

IL

42,1

TR

91,3

ZZ

66,7

0805 50 10

AR

60,4

ZA

62,1

ZZ

61,3

0808 10 80

AR

100,5

BR

83,9

CA

99,5

CL

84,6

CN

74,3

CO

90,0

NZ

99,9

US

123,7

UY

100,6

ZA

103,2

ZZ

96,0

0809 10 00

EG

88,7

TR

192,3

ZZ

140,5

0809 20 95

TR

305,5

US

508,6

ZZ

407,1

0809 40 05

IL

171,7

ZZ

171,7


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


30.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 172/41


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 756/2007

av den 29 juni 2007

om ändring av förordning (EG) nr 3223/94 om tillämpningsföreskrifter till importsystemet för frukt och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 32.2, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter till importsystemet för frukt och grönsaker (2) ingår hänvisningar till vissa bestämmelser i artiklarna 173–176 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (3).

(2)

De bestämmelserna har emellertid utgått ur kommissionens förordning (EG) nr 215/2006 av den 8 februari 2006 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen och om ändring av förordning (EG) nr 2286/2003 (4).

(3)

För att skapa klarhet angående rättsläget är det därför nödvändigt att ändra förordning (EG) nr 3223/94 och göra de förändringar som krävs för att säkerställa att den även fortsättningsvis fungerar väl.

(4)

Priserna på frukt och grönsaker förändras snabbt, och i enlighet med ändringarna av förordning (EEG) nr 2454/93 bör priser som eventuellt är föråldrade inte längre användas inom ramen för ingångsprissystemet.

(5)

För att skapa klarhet angående rättsläget bör ändringarna tillämpas från och med den 19 maj 2006, eftersom ändringarna i förordning (EEG) nr 2454/93 tillämpas från den dagen.

(6)

Artikel 3.1 i förordning (EG) nr 3223/94 innehåller en förteckning över representativa marknader. Förteckningen bör ändras, så att den även omfattar de representativa marknaderna i Bulgarien och Rumänien.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för färsk frukt och färska grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 3223/94 skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2.2 skall andra och tredje styckena ersättas med följande:

”Priserna skall minskas med följande belopp:

a)

En försäljningsmarginal på 15 % för handelscentrumen i London, Milano och Rungis samt på 8 % för andra handelscentrum.

b)

Kostnaderna för transport och försäkring inom tullområdet.

Medlemsstaterna får fastställa standardbelopp för de avdrag för kostnaderna för frakt och försäkring som avses i tredje stycket. Standardbeloppen och metoderna för att beräkna dem skall omedelbart meddelas kommissionen.”

2.

Artikel 3.1 skall ersättas med följande:

”1.   Följande skall betraktas som representativa marknader:

Belgien och Luxemburg: Bryssel,

Bulgarien: Sofia,

Tjeckien: Prag,

Danmark: Köpenhamn,

Tyskland: Hamburg, München, Frankfurt, Köln, Berlin,

Estland: Tallinn,

Irland: Dublin,

Grekland: Aten, Thessaloniki,

Spanien: Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Zaragoza, Valencia,

Frankrike: Paris-Rungis, Marseille, Rouen, Dieppe, Perpignan, Nantes, Bordeaux, Lyon, Toulouse,

Italien: Milano,

Cypern: Nicosia,

Lettland: Riga,

Litauen: Vilnius,

Ungern: Budapest,

Malta: Attard,

Nederländerna: Rotterdam,

Österrike: Wien-Inzersdorf,

Polen: Ozarów Mazowiecki-Bronisze, Poznan,

Portugal: Lissabon, Porto,

Rumänien: Bukarest, Constanta,

Slovenien: Ljubljana,

Slovakien: Bratislava,

Finland: Helsingfors,

Sverige: Helsingborg, Stockholm,

Förenade kungariket: London.”

3.

Artikel 4.2 skall ersättas med följande:

”2.   Om ett schablonvärde fastställs för de produkter och tillämpningsperioder som anges i del A i bilagan i enlighet med denna förordning, skall enhetspriset i den bemärkelse som avses i artikel 152.1 aa i förordning (EEG) nr 2454/93 inte gälla. Det skall ersättas med det schablonimportvärde som avses i punkt 1.”

4.

Artikel 4.5 skall ersättas med följande:

”5.   Om det inte är möjligt att beräkna ett schablonimportvärde skall inget sådant värde tillämpas från och med den första dagen under de tillämpningsperioder som anges i del A i bilagan och trots bestämmelserna i punkt 1.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 1.1, 1.3 och 1.4 skall tillämpas från och med den 19 maj 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 47/2003 (EUT L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 214/2007 (EUT L 62, 1.3.2007, s. 6).

(4)  EUT L 38, 9.2.2006, s. 11.


30.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 172/43


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 757/2007

av den 29 juni 2007

om permanent godkännande av vissa fodertillsatser

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 3 och artikel 9d.1,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (2), särskilt artikel 25, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser.

(2)

I artikel 25 i förordning (EG) nr 1831/2003 fastställs det övergångsbestämmelser för de ansökningar om godkännande av fodertillsatser som lämnats in i enlighet med direktiv 70/524/EEG innan förordning (EG) nr 1831/2003 började tillämpas.

(3)

Ansökningarna om godkännande av de tillsatser som förtecknas i bilagorna till den här förordningen lämnades in innan förordning (EG) nr 1831/2003 började tillämpas.

(4)

De första synpunkterna på dessa ansökningar i enlighet med artikel 4.4 i direktiv 70/524/EEG lämnades in till kommissionen innan förordning (EG) nr 1831/2003 började tillämpas. Dessa ansökningar skall därför fortfarande behandlas enligt artikel 4 i direktiv 70/524/EEG.

(5)

Uppgifter har lämnats in till stöd för en ansökan om godkännande utan tidsbegränsning för ett konserveringsmedel i form av preparatet natriumbensoat, propionsyra och natriumpropionat för slaktboskap. Den 18 oktober 2006 avgav Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet sitt yttrande om preparatets säkerhet och effektivitet. Granskningen visar att de villkor som anges i artikel 3a i direktiv 70/524/EEG för ett sådant godkännande är uppfyllda. Användning av detta preparat i enlighet med bilaga I i denna förordning bör därför godkännas utan tidsbegränsning.

(6)

Användning av preparatet av bensoesyra godkändes provisoriskt för första gången för slaktsvin genom kommissionens förordning (EG) nr 877/2003 (3). Nya uppgifter har lämnats in till stöd för en ansökan om godkännande utan tidsbegränsning för detta preparat för slaktsvin. Granskningen visar att de villkor som anges i artikel 3a i direktiv 70/524/EEG för ett sådant godkännande är uppfyllda. Användning av detta preparat i enlighet med bilaga II i denna förordning bör därför godkännas utan tidsbegränsning.

(7)

Granskningen av ansökningarna visar att det bör krävas vissa förfaranden för att skydda arbetstagare mot exponering för de tillsatser som anges i bilagorna. Ett sådant skydd bör garanteras genom tillämpning av rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (4).

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det preparat av typen konserveringsmedel som anges i bilaga I skall godkännas som fodertillsats utan tidsbegränsning enligt villkoren i den bilagan.

Artikel 2

Det preparat av typen surhetsreglerande medel som anges i bilaga II skall godkännas som fodertillsats utan tidsbegränsning enligt villkoren i den bilagan.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 270, 14.12.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 1800/2004 (EUT L 317, 16.10.2004, s. 37).

(2)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 378/2005 (EUT L 59, 5.3.2005, s. 8).

(3)  EGT L 126, 22.5.2003, s. 24.

(4)  EGT L 183, 29.6.1989, s. 1. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).


BILAGA I

EG-nr

Tillsats

Kemisk formel, beskrivning

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

mg/kg spannmål

Konserveringsmedel

E700

Natriumbenzoat 140 g/kg

Propionsyra 370 g/kg

Natriumpropionat 110 g/kg

 

Tillsatsens sammansättning

Natriumbensoat: 140 g/kg

Propionsyra: 370 g/kg

Natriumpropionat: 110 g/kg

Vatten: 380 g/kg

 

Aktiv ingrediens:

Natriumbensoat, C7H5O2Na

Propionsyra, C3H6O2

Natriumpropionat, C3H5O2Na

Slaktboskap

3 000

22 000

För konservering av spannmål som har en vattenhalt på mer än 15 %

Ingen tidsbegränsning


BILAGA II

EG-nr

Tillsats

Kemisk formel, beskrivning

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

mg/kg helfoder

Surhetsreglerande medel

E210

Bensoesyra

C7H6O2

Slaktsvin

5 000

10 000

Ange följande i bruksanvisningen:

 

”Kompletteringsfoder som innehåller bensoesyra får inte utfodras direkt till slaktsvin”

 

”Användarsäkerhet: Åtgärder skall vidtas för att minimera uppkomsten av inandningsbart damm från tillsatsen. Säkerhetsdatablad finns.”

Ingen tidsbegränsning


30.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 172/47


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 758/2007

av den 29 juni 2007

om ändring av förordning (EEG) nr 3149/92 om närmare bestämmelser för leverans av livsmedel från interventionslager till förmån för de sämst ställda i gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3730/87 av den 10 december 1987 om allmänna bestämmelser för leverans av livsmedel från interventionslager till utsedda organisationer för utdelning till de sämst ställda i gemenskapen (1), särskilt artikel 6, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 3.2 andra stycket i kommissionens förordning (EEG) nr 3149/92 (2) föreskrivs det att 70 % av de produkter som tilldelas en medlemsstat skall tas ut ur lagren före den 1 juli det år då planen genomförs. På grund av Rumäniens sena deltagande i årsplanen för 2007, till följd av tidpunkten för landets anslutning till gemenskapen, bör denna medlemsstat beviljas undantag från det kravet för nämnda plan.

(2)

Förordning (EEG) nr 3149/92 bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 3.2 i förordning (EEG) nr 3149/92 skall andra stycket ersättas med följande:

”70 % av de kvantiteter som avses i artikel 2.3.1 b skall tas ut ur lagren före den 1 juli det år då planen genomförs. Denna skyldighet gäller emellertid inte för tilldelningar som är mindre än eller lika med 500 ton. Den gäller inte heller produkter som tilldelats Rumänien inom ramen för årsplanen för 2007. De kvantiteter som inte har tagits ur lagren den 30 september det år då planen genomförs skall, inom ramen för den berörda planen, inte längre tilldelas den medlemsstat som skulle ha tagit emot dem.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 352, 15.12.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2535/95 (EGT L 260, 31.10.1995, s. 3).

(2)  EGT L 313, 30.10.1992, s. 50. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 725/2007 (EUT L 165, 27.6.2007, s. 4).


30.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 172/48


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 759/2007

av den 29 juni 2007

om öppnande och förvaltning av en importtullkvot för korv med ursprung i Island

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2759/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för griskött (1), särskilt artikel 11.1, och

av följande skäl:

(1)

I det avtal som har ingåtts genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter på grundval av artikel 19 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (2), godkänt genom rådets beslut 2007/138/EG (3), öppnar gemenskapen en årlig tullkvot för 100 ton korv med ursprung i Island.

(2)

I avtalet fastställs att tullkvoten skall tillämpas årsvis och importen bör därför förvaltas per kalenderår. Eftersom avtalet gäller från och med den 1 mars 2007 bör den årliga kvantiteten för 2007 anpassas i enlighet med detta.

(3)

I avtalet fastställs att öppnande av tullkvoten skall ske från och med den 1 juli på grundval av nio månader för 2007. Den här förordningen bör därför gälla från och med den 1 juli 2007.

(4)

Tullkvoten skall förvaltas enligt principen ”först till kvarn får först mala”. Detta bör ske i enlighet med artikel 308a–b och artikel 308c.1 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (4).

(5)

Med hänsyn till att kvoten enligt den här förordningen inte innebär någon risk för störningar på marknaden, bör den till en början betraktas som icke-kritisk i den mening som avses i artikel 308c i förordning (EEG) nr 2454/93. Därför bör tullmyndigheterna ges tillstånd att frångå kravet på en säkerhet för varor som inledningsvis importeras inom ramen för de kvoterna i enlighet med artikel 308c.1 och artikel 248.4 i förordning (EEG) nr 2454/93, och artikel 308c.2–3 i den förordningen bör inte tillämpas.

(6)

Det bör klargöras vilken form av bevis för produkternas ursprung som aktörerna måste lämna för att kunna utnyttja tullkvoten enligt principen ”först till kvarn får först mala”.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för griskött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   En gemenskapstullkvot skall öppnas för import av korv som omfattas av KN-nummer 1601 med ursprung i Island (nedan kallad ”tullkvoten”), i enlighet med det avtal mellan gemenskapen och Island som godkändes genom beslut 2007/138/EG.

Tullkvoten skall öppnas årligen för perioden 1 januari–31 december.

Tullkvoten skall ha löpnummer 09.0809.

2.   Den årliga kvantitet korv, uttryckt i nettovikt, som får importeras inom ramen för tullkvoten, samt den tull som skall tillämpas på importen, fastställs i bilagan.

För 2007 skall den tillgängliga kvantiteten vara 75 ton.

Artikel 2

Tullkvoten skall förvaltas i enlighet med artikel 308a–b och artikel 308c.1 i förordning (EEG) nr 2454/93. Artikel 308c.2–3 i den förordningen skall inte tillämpas.

Artikel 3

Utnyttjandet av de tullkvoter som anges i artikel 1, och som förvaltas i enlighet med artikel 2, får ske på villkor att det för gemenskapens tullmyndigheter läggs fram ett giltigt ursprungsbevis som har utfärdats av de behöriga myndigheterna i Island i enlighet med regler som uppfyller alla bestämmelser i artiklarna 55–65 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Det skall tillämpas från och med den 1 juli 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 61, 28.2.2007, s. 29.

(3)  EUT L 61, 28.2.2007, s. 28.

(4)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 214/2007 (EUT L 62, 1.3.2007, s. 6).


BILAGA

KORV

KORV Gemenskapstullkvot för Island

KN-nr

Varubeskrivning

Löpnummer

Årlig kvantitet

(nettovikt)

Tullsats

1601 00

Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter eller blod; beredningar av dessa produkter

09.0809

100 ton

0


30.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 172/50


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 760/2007

av den 29 juni 2007

om ändring för åttionde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan (1), särskilt artikel 7.1 första strecksatsen, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 anges de personer, grupper och enheter som omfattas av frysning av tillgångar (2) och ekonomiska resurser enligt den förordningen.

(2)

Den 8 juni 2007 beslutade Förenta nationernas säkerhetsråds sanktionskommitté att ändra förteckningen över de personer, grupper och enheter för vilka frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser bör gälla. Bilaga I bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

För att de åtgärder som föreskrivs i den här förordningen ska vara verkningsfulla bör den träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till rådets förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Eneko LANDÁBURU

Generaldirektör för yttre förbindelser


(1)  EGT L 139, 29.5.2002, s. 9. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 732/2007 (EUT L 166, 28.6.2007, s. 13).

(2)  Tidigare även kallat ”penningmedel”.


BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras på följande sätt

Under rubriken ”Fysiska personer” ska följande läggas till:

1.

Salem Nor Eldin Amohamed Al-Dabski (alias a) Abu Al-Ward, b) Abdullah Ragab, c) Abu Naim). Adress: Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Libyen. Född 1963 i Tripoli, Libyen. Libysk medborgare. Pass nr: 1990/345751 (libyskt pass). Övriga upplysningar: moderns namn är Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari.

2.

Said Youssef Ali Abu Aziza (alias Abdul Hamid, Abu Therab). Född 1958 i Tripoli, Libyen. Libysk medborgare. Pass nr: 87/437555 (libyskt pass). Övriga upplysningar: gift med Sanaa Al-Gamei’i.

3.

Aly Soliman Massoud Abdul Sayed (alias a) Ibn El Qaim, b) Mohamed Osman, c) Adam). Adress: Ghout El Shamal, Tripoli, Libyen. Född 1969 i Tripoli, Libyen. Libysk medborgare. Pass nr: 96/184442 (libyskt pass). Övriga upplysningar: gift med Safia Abdul El Rahman (sudanesisk medborgare).


30.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 172/52


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 761/2007

av den 29 juni 2007

om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn gällande från den 1 juli 2007

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1249/96 av den 28 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullarna inom spannmålssektorn (2), särskilt artikel 2.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 skall importtullen för produkter som omfattas av KN-numren 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vanligt vete av hög kvalitet), 1002, ex 1005, utom hybrider för utsäde, samt ex 1007, utom hybrider för utsäde, vara lika med interventionspriset vid import ökat med 55 % minus cif-importpriset för den aktuella sändningen. Denna tull får emellertid inte vara högre än tullsatsen i Gemensamma tulltaxan.

(2)

För denna beräkning skall enligt artikel 10.3 i samma förordning representativa cif-importpriser fastställas regelbundet för de aktuella produkterna.

(3)

Enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96 skall ett dagligt representativt cif-importpris, fastställt enligt artikel 4 i samma förordning, användas vid beräkning av importtullarna för produkter som omfattas av KN-nummer 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vete av hög kvalitet), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 och 1007 00 90.

(4)

Importtullarna bör fastställas att gälla från den 1 juli 2007 och tillämpas tills ett nytt fastställande träder i kraft.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Från den 1 juli 2007 gäller de importtullar som fastställs i bilaga I för de produkter som anges i artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003; beräkningsgrunderna anges i bilaga II.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 161, 29.6.1996, s. 125. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1816/2005 (EUT L 292, 8.11.2005, s. 5).


BILAGA I

Importtullar från den 1 juli 2007 för de produkter som anges i artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003

KN-nr

Varuslag

Importtull (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvete:

av hög kvalitet

0,00

av medelhög kvalitet

0,00

av låg kvalitet

0,00

1001 90 91

Vanligt vete, för utsäde

0,00

ex 1001 90 99

Vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde

0,00

1002 00 00

Råg

0,00

1005 10 90

Utsädesmajs annan än hybridmajs

3,72

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (2)

3,72

1007 00 90

Sorghum av andra slag än hybrider för utsäde

0,00


(1)  Enligt artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1249/96 skall importtullen för varor, som anländer till gemenskapen via Atlanten eller Suezkanalen, minskas med

3 euro/ton om lossningshamnen ligger i Medelhavet,

2 euro/ton om lossningshamnen ligger i Danmark, Estland, Irland, Lettland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller Förenade kungariket eller vid den Iberiska halvöns Atlantkust.

(2)  Om villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda har importören rätt till en schablonmässig minskning av importtullen med 24 euro/ton.


BILAGA II

Beräkningsgrunder för importtullarna i bilaga I

15.6.2007-28.6.2007

1.

Genomsnitt enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

(EUR/t)

 

Vanligt vete (1)

Majs

Durumvete, hög kvalitet

Durumvete, medelhög kvalitet (2)

Durumvete, låg kvalitet (3)

Korn

Börs

Minneapolis

Chicago

Börsnotering

177,83

110,77

Pris fob USA

181,36

171,36

151,36

159,72

Tillägg för Mexikanska golfen

12,53

Tillägg för Stora sjöarna

8,69

2.

Genomsnitt enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

Fraktkostnad: Mexikanska golfen–Rotterdam

35,00 EUR/t

Fraktkostnad: Stora sjöarna–Rotterdam

33,00 EUR/t


(1)  Bidrag med 14 euro/ton ingår (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(2)  Avdrag med 10 euro/ton (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(3)  Avdrag med 30 euro/ton (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).


30.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 172/55


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 762/2007

av den 29 juni 2007

om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 13.3, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 13 i förordning (EG) nr 1784/2003 fastställer att skillnaden mellan de noteringar eller priser som gäller på världsmarknaden för de produkter som anges i artikel 1 i den förordningen och priserna för dessa produkter inom gemenskapen kan täckas av ett exportbidrag.

(2)

Exportbidragen skall fastställas med hänsyn tagen till de faktorer som anges i artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av den 29 juni 1995 om vissa närmare bestämmelser till rådets förordning (EEG) nr 1766/92 om beviljande av exportbidrag för spannmål och om de åtgärder som skall vidtas vid störningar på marknaden för spannmål (2).

(3)

Då exportbidraget för mjöl och krossgryn av vete och råg räknas ut, måste hänsyn tas till de kvantiteter spannmål som krävs för deras tillverkning. Dessa kvantiteter fastställs i förordning (EG) nr 1501/95.

(4)

Situationen på världsmarknaden eller särskilda behov på vissa marknader kan göra det nödvändigt att variera exportbidraget för vissa produkter med avseende på destination.

(5)

Bidraget måste fastställas en gång i månaden. Det kan ändras inom den mellanliggande perioden.

(6)

Tillämpningen av dessa närmare bestämmelser på den nuvarande marknadssituationen för spannmål, och särskilt på noteringarna eller priserna för spannmålsprodukter inom gemenskapen och på världsmarknaden medför att exportbidragen bör fastställas till de belopp som anges i bilagan till denna förordning.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Exportbidragen för de produkter som anges i artikel 1 a, 1 b och 1 c i förordning (EG) nr 1784/2003 med undantag av malt, och som exporteras i obearbetat skick skall vara de som fastställs i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 777/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 50).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 29 juni 2007 om fastställande av exportbidragen för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

C01

:

Alla tredjeländer utom Albanien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Serbia, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Liechtenstein och Schweiz.


30.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 172/57


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 763/2007

av den 29 juni 2007

om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 15.2, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 14.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 fastställer att det exportbidrag som gäller för spannmål den dag då ansökan om exportlicens lämnas in, på begäran måste tillämpas för export som sker under exportlicensens giltighetstid. I det fallet måste ett korrektionsbelopp tillämpas på exportbidraget.

(2)

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av den 29 juni 1995 om vissa närmare bestämmelser till rådets förordning (EEG) nr 1766/92 om beviljande av exportbidrag för spannmål och om de åtgärder som skall vidtas vid störningar på marknaden för spannmål (2), är det möjligt att fastställa ett korrektionsbelopp för de produkter som anges i artikel 1 a–c i förordning (EG) nr 1784/2003. Detta korrektionsbelopp skall beräknas med hänsyn tagen till de faktorer som anges i artikel 1 i förordning (EG) nr 1501/95.

(3)

Förhållandena på världsmarknaden, eller de särskilda krav som vissa marknader ställer, kan göra det nödvändigt att variera korrektionsbeloppet i enlighet med destination.

(4)

Korrektionsbeloppet skall fastställas enligt samma förfarande som exportbidraget. Det får ändras under tiden mellan två fastställelser.

(5)

Till följd av att bestämmelserna ovan tillämpas måste korrektionsbeloppet vara det som fastställs i bilagan till denna förordning.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det korrektionsbelopp som avses i artikel 1 a–c i förordning (EG) nr 1784/2003 och som tillämpas på förutfastställda exportbidrag för spannmål med undantag av malt skall vara det som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 777/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 50).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 29 juni 2007 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål

(EUR/t)

Produktnummer

Bestämmelseland

Nuvarande

7

Period 1

8

Period 2

9

Period 3

10

Period 4

11

Period 5

12

Period 6

1

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna för serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11).

C01

:

Alla tredjeländer utom Albanien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Serbia, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Liechtenstein och Schweiz.

C02

:

Algeriet, Saudiarabien, Bahrain, Egypten, Förenade Arabemiraten, Iran, Irak, Israel, Jordanien, Kuwait, Libanon, Libyen, Marocko, Mauretanien, Oman, Qatar, Syrien, Tunisien och Jemen.

C03

:

Alla länder utom Norge, Schweiz och Liechtenstein.


30.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 172/59


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 764/2007

av den 29 juni 2007

om fastställande av exportbidragen för malt

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 13.3, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 13 i förordning (EG) nr 1784/2003 fastställer att skillnaden mellan noteringarna eller priserna på världsmarknaden för de produkter som anges i artikel 1 i den förordningen och priserna för de produkterna inom gemenskapen får täckas av ett exportbidrag.

(2)

Exportbidragen skall fastställas med hänsyn tagen till de faktorer som anges i artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av den 29 juni 1995 om vissa närmare bestämmelser till rådets förordning (EEG) nr 1766/92 om beviljande av exportbidrag för spannmål och om de åtgärder som skall vidtas vid störningar på marknaden för spannmål (2).

(3)

Det exportbidrag som tillämpas för malt måste beräknas med hänsyn till den kvantitet spannmål som krävs för att tillverka ifrågavarande produkter. De ovannämnda kvantiteterna fastställs i förordning (EG) nr 1501/95.

(4)

Förhållandena på världsmarknaden eller de särskilda krav som vissa marknader ställer kan göra det nödvändigt att variera exportbidraget för vissa produkter i enlighet med destination.

(5)

Exportbidraget måste fastställas en gång per månad. Det kan ändras under den mellanliggande perioden.

(6)

Till följd av att dessa regler tillämpas på den nuvarande situationen på spannmålsmarknaderna, och särskilt på noteringar eller priser för dessa produkter inom gemenskapen och på världsmarknaden, bör exportbidragen vara de som anges i bilagan till den här förordningen.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De exportbidrag för malt som anges i artikel 1 c i förordning (EG) nr 1784/2003 skall vara de som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 777/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 50).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 29 juni 2007 om fastställande av exportbidragen för malt

Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11).


30.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 172/61


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 765/2007

av den 29 juni 2007

om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 15.2, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 14.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 fastställer att det exportbidrag som gäller för spannmål den dag då ansökan om exportlicens lämnas in på begäran måste tillämpas för export som kommer att ske under exportlicensens giltighetstid. I det fallet måste ett korrektionsbelopp tillämpas på exportbidraget.

(2)

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av den 29 juni 1995 om vissa närmare bestämmelser till rådets förordning (EEG) nr 1766/92 om beviljande av exportbidrag för spannmål och om de åtgärder som skall vidtas vid störningar på marknaden för spannmål (2), är det möjligt att fastställa ett korrektionsbelopp för det malt som anges i artikel 1.1 c i förordning (EG) nr 1784/2003. Detta korrektionsbelopp skall beräknas med hänsyn tagen till de faktorer som anges i artikel 1 i förordning (EG) nr 1501/95.

(3)

Till följd av att bestämmelserna ovan tillämpas måste korrektionsbeloppet vara det som fastställs i bilagan till denna förordning.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det korrektionsbelopp som avses i artikel 15.3 i förordning (EG) nr 1784/2003 och som tillämpas på förutfastställda exportbidrag för malt skall vara det som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 777/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 50).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 29 juni 2007 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11).

(EUR/t)

Produktnummer

Destination

Nuvarande

7

Period 1

8

Period 2

9

Period 3

10

Period 4

11

Period 5

12

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Produktnummer

Destination

Period 6

1

Period 7

2

Period 8

3

Period 9

4

Period 10

5

Period 11

6

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


30.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 172/63


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 766/2007

av den 29 juni 2007

om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt i artikel 13.3,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (2), särskilt artikel 14.3, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 2 i rådets förordning (EEG) nr 2681/74 av den 21 oktober 1974 om gemenskapsfinansiering av utgifter i samband med leverans av jordbruksprodukter som livsmedelsbistånd (3) fastställer att den kostnadsandel, som motsvarar de exportbidrag för produkterna i fråga som är fastställda enligt gemenskapens bestämmelser, skall debiteras garantisektionen inom Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket.

(2)

För att göra det enklare att göra upp och förvalta budgeten för gemenskapens livsmedelsbiståndsaktioner och för att göra det möjligt för medlemsstaterna att sätta sig in i hur omfattande gemenskapens deltagande är i finansieringen av nationella livsmedelsbiståndsaktioner, bör nivån på de bidrag som beviljas för de aktionerna fastställas.

(3)

De allmänna bestämmelser och genomförandebestämmelser som fastställs i artikel 13 i förordning (EG) nr 1784/2003 och i artikel 13 i förordning (EG) nr 1785/2003 om exportbidrag skall också tillämpas på det ovannämnda förfarandet.

(4)

De särskilda kriterierna för att beräkna exportbidraget för ris anges i artikel 14 i förordning (EG) nr 1785/2003.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För gemensam och nationell livsmedelsbiståndsverksamhet, som äger rum inom ramen för internationella överenskommelser eller andra tilläggsprogram och övriga gemenskapsåtgärder för gratisleveranser, skall de bidrag som gäller för produkter ur spannmåls- och rissektorn vara de som anges i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 96. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 797/2006 (EUT L 144, 31.5.2006, s. 1).

(3)  EGT L 288, 25.10.1974, s. 1.


BILAGA

till kommissionens förordning av den 29 juni 2007 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd

(EUR/t)

Produktnummer

Bidrag

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

8,96

1102 20 10 9400

7,68

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

11,52

1104 12 90 9100

0,00

Obs.: Produktnumren är definierade i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1), ändrad.


30.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 172/65


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 767/2007

av den 29 juni 2007

om den 34:a enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005, kapitel II

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1898/2005 av den 9 november 2005 om tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande försäljning av grädde, smör och koncentrerat smör på gemenskapens marknad (2) får interventionsorganen genom stående anbudsinfordran sälja vissa kvantiteter smör från interventionslager som de innehar och bevilja stöd för grädde, smör och koncentrerat smör. I artikel 25 i den förordningen anges det att ett lägsta försäljningspris skall fastställas för smör och ett högsta stödbelopp skall fastställas för grädde, smör och koncentrerat smör på grundval av de anbud som har inkommit i samband med varje enskild anbudsinfordran. Det anges också att priset eller stödbeloppet kan variera beroende på smörets avsedda användningsområde, dess fetthalt och iblandningsförfarandet. Beloppen för säkerheten för förädlingen skall enligt artikel 28 i förordning (EG) nr 1898/2005 fastställas utifrån dessa.

(2)

Granskning av de mottagna anbuden åstadkommer att inget kontrakt skall tilldelas.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den 34:a enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005, kapitel II, skall inget kontrakt tilldelas.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 308, 25.11.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2107/2005 (EUT L 337, 22.12.2005, s. 20).


30.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 172/66


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 768/2007

av den 29 juni 2007

om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 34:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1898/2005 av den 9 november 2005 om tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande försäljning av grädde, smör och koncentrerat smör på gemenskapens marknad (2) får interventionsorganen genom stående anbudsinfordran sälja vissa kvantiteter smör från interventionslager som de innehar och bevilja stöd för grädde, smör och koncentrerat smör. I artikel 25 i den förordningen anges det att ett lägsta försäljningspris skall fastställas för smör och ett högsta stödbelopp skall fastställas för grädde, smör och koncentrerat smör på grundval av de anbud som har inkommit i samband med varje enskild anbudsinfordran. Det anges också att priset eller stödbeloppet kan variera beroende på smörets avsedda användningsområde, dess fetthalt och iblandningsförfarandet. Beloppen för säkerheten för förädlingen skall enligt artikel 28 i förordning (EG) nr 1898/2005 fastställas utifrån dessa.

(2)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den 34:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005, fastställs de lägsta försäljningspriserna för smör från interventionslager och beloppet för säkerheten för förädlingen, vilka nämns i artiklarna 25 respektive 28 i den förordningen, i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 308, 25.11.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2107/2005 (EUT L 337, 22.12.2005, s. 20).


BILAGA

Lägsta försäljningspris för smör och beloppen på säkerheterna för förädlingen för den 34:e enskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formel

A

B

Iblandningsförfarande

Med spårämnen

Utan spårämnen

Med spårämnen

Utan spårämnen

Lägsta försäljningspris

Smör ≥ 82 %

Oförändrat

Koncentrerat

Förädlingssäkerhet

Oförändrat

Koncentrerat


30.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 172/68


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 769/2007

av den 29 juni 2007

om fastställande av det lägsta försäljningspriset på smör inom den 66:e enskilda anbudsinfordran som utlysts inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10c, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 21 i kommissionens förordning (EG) nr 2771/1999 av den 16 december 1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller interventionsåtgärder på marknaden för smör och grädde (2) har interventionsorganen bjudit ut vissa kvantiteter smör som de innehar till försäljning genom stående anbudsinfordran.

(2)

Mot bakgrund av de anbud som mottagits inom ramen för varje enskild anbudsinfordran måste det fastställas ett lägsta försäljningspris eller fattas ett beslut om att det inte skall tilldelas några kvantiteter, i enlighet med artikel 24a i förordning (EG) nr 2771/1999.

(3)

På grundval av de anbud som mottagits bör det fastställas ett lägsta försäljningspris.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inom den 66:e enskilda anbudsinfordran enligt förordning (EG) nr 2771/1999, för vilken tidsfristen för inlämnande av anbud löpte ut den 26 juni 2007, skall det lägsta försäljningspriset på smör vara 365,20 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EGT L 333, 24.12.1999, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1802/2005 (EUT L 290, 4.11.2005, s. 3).


30.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 172/69


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 770/2007

av den 29 juni 2007

om tilldelning av importrättigheter på grundval av ansökningar inlämnade för perioden 1 juli 2007–30 juni 2008 inom ramen för den tullkvot som öppnades genom förordning (EG) nr 529/2007 för fryst kött av nötkreatur

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (2), särskilt artikel 7.2, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 529/2007 av den 11 maj 2007 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för import av fryst kött av nötkreatur med KN-nummer 0202 och produkter med KN-nummer 0206 29 91 (1 juli 2007–30 juni 2008) (3) öppnades en tullkvot för import av nötköttsprodukter.

(2)

Kvantiteterna i de ansökningar om importrättigheter som har lämnats in för perioden 1 juli 2007–30 juni 2008 överstiger de tillgängliga kvantiteterna. Det bör därför beslutas om i vilken omfattning importrättigheter kan tilldelas och det bör fastställas en tilldelningskoefficient som skall tillämpas på de begärda kvantiteterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de ansökningar om importrättigheter för kvoten med löpnummer 09.4003 som har lämnats in för perioden 1 juli 2007–30 juni 2008 enligt förordning (EG) nr 529/2007 fastställs en tilldelningskoefficient på 14,840062 %.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 289/2007 (EUT L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  EUT L 123, 12.5.2007, s. 26.


30.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 172/70


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 771/2007

av den 29 juni 2007

om tilldelning av importrättigheter på grundval av ansökningar inlämnade för perioden 1 juli 2007–30 juni 2008 inom ramen för den tullkvot som öppnades genom förordning (EG) nr 545/2007 för fryst kött av nötkreatur eller andra oxdjur avsett för bearbetning

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (2), särskilt artikel 7.2, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 545/2007 av den 16 maj 2007 om öppnande och förvaltning av en importtullkvot för fryst kött av nötkreatur eller andra oxdjur avsett för bearbetning (3) öppnades tullkvoter för import av nötköttsprodukter.

(2)

Kvantiteterna i de ansökningar om importrättigheter som har lämnats in för perioden 1 juli 2007–30 juni 2008 överstiger de tillgängliga kvantiteterna. Det bör därför beslutas om i vilken omfattning importrättigheter kan tilldelas och det bör fastställas en tilldelningskoefficient som skall tillämpas på de begärda kvantiteterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de ansökningar om importrättigheter som har lämnats in för perioden 1 juli 2007–30 juni 2008 enligt förordning (EG) nr 545/2007 fastställs en tilldelningskoefficient på 5,206706 % för rättigheter avseende kvoten med löpnummer 09.4057 och på 34,204866 % för rättigheter avseende kvoten med löpnummer 09.4058.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 289/2007 (EUT L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  EUT L 129, 17.5.2007, s. 14.


DIREKTIV

30.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 172/71


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/42/EG

av den 29 juni 2007

om material och produkter av regenererad cellulosafilm som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel

(Text av betydelse för EES)

(kodifierad version)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den 27 oktober 2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG (1), särskilt artikel 5, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens direktiv 93/10/EEG av den 15 mars 1993 om material och produkter av regenererad cellulosafilm som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (2) har ändrats flera gånger (3) på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör det direktivet kodifieras.

(2)

De gemenskapsåtgärder som föreslås i detta direktiv är inte endast nödvändiga utan absolut oumbärliga för att den inre marknadens syften skall kunna uppnås. Dessa syften kan inte uppnås av medlemsstaterna var för sig och dessutom är deras genomförande på gemenskapsnivå redan fastställt genom förordning (EG) nr 1935/2004.

(3)

För att nå de mål som anges i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1935/2004 i fråga om regenererad cellulosafilm var det lämpliga medlet ett särdirektiv enligt innebörden i artikel 5 i den förordningen.

(4)

Särskilda bestämmelser bör gälla för konsttarm (korvskinn) av regenererad cellulosa.

(5)

Metoden för bestämning av frånvaron av migration av färgämnen bör fastställas senare.

(6)

Till dess att renhetskriterier och analysmetoder har upprättats bör nationella bestämmelser fortsätta att gälla.

(7)

Upprättandet av en lista över godkända ämnen tillsammans med gränsvärden för de mängder som får användas är i detta speciella fall i princip tillräckligt för att nå de mål som fastställs i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1935/2004.

(8)

Bis(2-hydroxietyl)eter (= dietylenglykol) och etandiol (= monoetylenglykol) kan likväl i betydande omfattning migrera till vissa livsmedel och för att förhindra detta är det i förebyggande syfte mer lämpligt att för livsmedel som har varit i kontakt med regenererad cellulosafilm fastställa högsta tillåtna mängder av sådana ämnen.

(9)

För att skydda konsumentens hälsa bör direkt kontakt undvikas mellan livsmedel och tryckförsedda ytor av regenererad cellulosafilm.

(10)

Den skriftliga förklaring som avses i artikel 16.1 i förordning (EG) nr 1935/2004 bör ombesörjas i de fall regenererad cellulosafilm används yrkesmässigt för material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, med undantag för den cellulosafilm som genom sina egenskaper är avsedd för sådan användning.

(11)

De regler som skall gälla för regenererad cellulosafilm bör utformas detaljerat med avseende på egenskapen hos det lager som kommer i kontakt med livsmedlet. I enlighet därmed bör kraven rörande regenererad cellulosafilm som är lackerad med ytbeläggningar bestående av plast skilja sig från kraven rörande regenererad cellulosafilm som är olackerad eller lackerad med ytbeläggningar som härrör från cellulosa.

(12)

Vid framställningen av alla typer av regenererad cellulosafilm, även regenererad cellulosafilm med ytbeläggningar av plast, bör endast tillåtna ämnen användas.

(13)

I fallet regenererad cellulosafilm som är lackerad med ytbeläggningar bestående av plast utgörs lagret i kontakt med livsmedlet av ett material liknande de material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Därför är det lämpligt att reglerna i kommissionens direktiv 2002/72/EG av den 6 augusti 2002 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (4) även tillämpas på sådan film.

(14)

I en strävan efter enhetlighet hos gemenskapslagstiftningen bör bedömningen av om regenererad cellulosafilm med ytbeläggning av plast iakttar de gränsvärden för migrering som föreskrivs i direktiv 2002/72/EG utföras i enlighet med reglerna i rådets direktiv 82/711/EEG av den 18 oktober 1982 om fastställelse av de grundregler som behövs för undersökning av migration av beståndsdelar i material och produkter av plast avsedda att komma i kontakt med livsmedel (5), och reglerna i rådets direktiv 85/572/EEG av den 19 december 1985 om förteckning över simulatorer som skall användas för undersökning av migration av beståndsdelar i material och produkter av plast avsedda att komma i kontakt med livsmedel (6).

(15)

De åtgärder som fastställs i detta direktiv är i överensstämmelse med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

(16)

Detta direktiv får inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller de tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning och tillämpning av de direktiv som anges i bilaga III del B.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Detta direktiv är ett särdirektiv enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1935/2004.

2.   Detta direktiv skall gälla för sådan regenererad cellulosafilm enligt beskrivningen i bilaga I som är avsedd att komma i kontakt med livsmedel eller som genom sitt ändamål gör detta och som antingen

a)

utgör en färdig produkt i sig själv, eller

b)

ingår i en färdig produkt som innehåller andra material.

3.   Detta direktiv gäller inte konsttarm (korvskinn) av regenererad cellulosa.

Artikel 2

Den regenererade cellulosafilm som avses i artikel 1.2 skall höra till en av följande grupper:

a)

Olackerad regenererad cellulosafilm.

b)

Lackerad regenererad cellulosafilm med ytbeläggning härrörande från cellulosa.

c)

Lackerad regenererad cellulosafilm med ytbeläggning bestående av plast.

Artikel 3

1.   Vid framställningen av den regenererade cellulosafilm som avses i punkterna a och b i artikel 2 skall endast de ämnen eller grupper av ämnen som räknas upp i bilaga II användas och endast med de begränsningar som anges i den bilagan.

2.   Genom undantag från punkt 1 får andra ämnen än de som räknas upp i bilaga II användas, om de ingår som färgämne (lösliga färgämnen och pigmenter) eller som bindemedel, under förutsättning att inga spår av migration av dessa ämnen i eller på livsmedel kan påvisas med någon godkänd metod.

Artikel 4

1.   Vid framställningen, före lackeringen, av den regenererade cellulosafilm som avses i punkt c i artikel 2 skall endast de ämnen eller grupper av ämnen som förtecknas i den första delen av bilaga II användas och endast med de begränsningar som anges i den bilagan.

2.   Vid framställningen av den lack som skall användas till den regenererade cellulosafilm som avses i punkt 1 skall endast de ämnen eller grupper av ämnen som räknas upp i bilagorna II–VI till direktiv 2002/72/EG användas och endast med de begränsningar som anges i de bilagorna.

3.   Utan att detta påverkar tillämpningen av punkt 1, skall material och produkter framställda av sådan regenererad cellulosafilm som anges i punkt c i artikel 2 överensstämma med bestämmelserna i artiklarna 2, 7 och 8 i direktiv 2002/72/EG.

Artikel 5

Ytor av regenererad cellulosafilm försedda med tryck får inte komma i kontakt med livsmedel.

Artikel 6

1.   I distributionsleden utom i detaljhandeln skall material och produkter av regenererad cellulosafilm avsedda att komma i beröring med livsmedel åtföljas av en skriftlig förklaring enligt artikel 16.1 i förordning (EG) nr 1935/2004.

2.   Punkt 1 gäller inte för material och produkter som tillverkats av sådan regenererad cellulosafilm som genom sina egenskaper är avsedd att komma i kontakt med livsmedel.

3.   Om särskilda villkor har angivits för användningen skall ett material eller en produkt av regenererad cellulosafilm förses med märkning i enlighet därmed.

Artikel 7

Direktiv 93/10/EEG i dess lydelse enligt direktiven i bilaga III del A skall upphöra att gälla, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning och tillämpningen av de direktiv som anges i bilaga III del B.

Hänvisningar till det upphävda direktivet skall anses som hänvisningar till detta direktiv och skall läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga IV.

Artikel 8

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 9

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 juni 2007.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 338, 13.11.2004, s. 4.

(2)  EGT L 93, 17.4.1993, s. 27. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/14/EG (EUT L 27, 30.1.2004, s. 48).

(3)  Se bilaga III, del A.

(4)  EGT L 220, 15.8.2002, s. 18. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2007/19/EG (EUT L 91, 31.3.2007, s. 17).

(5)  EGT L 297, 23.10.1982, s. 26. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 97/48/EG (EGT L 222, 12.8.1997, s. 10).

(6)  EGT L 372, 31.12.1985, s. 14. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2007/19/EG.


BILAGA I

BESKRIVNING AV REGENERERAD CELLULOSAFILM

Regenererad cellulosafilm är ett tunt filmmaterial som är framställt av raffinerad cellulosa från ny trä- eller bomullsråvara. För att uppfylla tekniska krav kan lämpliga ämnen tillsättas antingen i massan eller på ytan. Regenererad cellulosafilm kan vara lackerad på den ena eller båda sidorna.


BILAGA II

FÖRTECKNING ÖVER TILLÅTNA ÄMNEN VID TILLVERKNING AV REGENERERAD CELLULOSAFILM

OBS!

Procenttalen i första och andra delen av denna bilaga uttrycks i viktprocent och har beräknats i förhållande till mängden vattenfri, regenererad cellulosafilm utan lackering.

De vanliga tekniska beteckningarna anges inom hakparenteser.

De ämnen som används skall i fråga om renhetskriterierna vara av god teknisk kvalitet.

FÖRSTA DELEN

Olackerad regenererad cellulosafilm

Beteckningar

Begränsningar

A.

Regenererad cellulosa

Minst 72 % (viktprocent)

B.   

Tillsatser

1.

Fuktighetsstabilisatorer

Högst 27 % (viktprocent) totalt.

Bis(2-hydroxietyl)eter [= dietylenglykol].

Endast för film som skall förses med lackering och sedan användas till icke vattenhaltiga livsmedel, dvs. som inte innehåller fysiskt fritt vatten på ytan. Den sammanlagda mängden bis(2-hydroxietyl)eter och etandiol i livsmedel som har varit i kontakt med film av detta slag får inte överskrida 30 mg/kg livsmedel.

Etandiol [= monoetylenglykol].

1,3-butandiol.

 

Glycerol.

 

1,2-propandiol [= 1,2-propylenglykol].

 

Polyetylenoxid [= polyetylenglykol].

Genomsnittlig molekylvikt mellan 250 och 1 200.

1,2-polypropylenoxid [= 1,2 polypropylenglykol].

Genomsnittlig molekylvikt högst 400 och halten fritt 1,3-propandiol högst 1 % (viktprocent) i ämnet.

Sorbitol.

 

Tetraetylenglykol.

 

Trietylenglykol.

 

Urea.

 

2.

Övriga tillsatser

Högst 1 % (viktprocent) sammanlagt.

Klass 1

Mängden av ämnet eller ämnesgruppen i varje strecksats får inte överskrida 2 mg/dm2 i den olackerade filmen.

Ättiksyra och dess NH4-, Ca-, Mg-, K- och Na-salter.

 

Askorbinsyra och dess NH4-, Ca-, Mg-, K- och Na-salter.

 

Bensoesyra och natriumbensoat.

 

Myrsyra och dess NH4-, Ca-, Mg-, K- och Na-salter.

 

Linjära fettsyror, mättade eller omättade, med ett jämnt antal kolatomer (C8–C20), och även behenik- och ricinolsyror samt dessa syrors NH4-, Ca-, Mg-, K-, Na-, Al- och Zn-salter.

 

Citronsyra, D- och L-mjölksyra, maleinsyra, vinsyra samt dessas Na- och K-salter.

 

Sorbinsyra och dess NH4-, Ca-, Mg-, K- och Na-salter.

 

Amider av linjära fettsyror, mättade eller omättade, med ett jämnt antal kolatomer (C8–C20), och även amider av behen- och ricinolsyror.

 

Naturligt förekommande ätlig stärkelse och mjöl.

 

Kemiskt modifierad ätlig stärkelse och mjöl.

 

Amylos.

 

Kalcium- och magnesiumkarbonater, kalcium- och magnesiumklorider.

 

Estrar av glycerol med linjära fettsyror, mättade eller omättade, med jämnt antal kolatomer (C8–C20) och/eller adipin-, citron-, 12-hydroxistearin- (oxistearin) och ricinolsyra.

 

Estrar av polyoxietylen (8–14 oxietylengrupper) med linjära fettsyror, mättade eller omättade, med jämnt antal kolatomer (C8–C20).

 

Estrar av sorbitol med linjära fettsyror, mättade eller omättade, med jämnt antal kolatomer (C8–C20).

 

Mono- och/eller diestrar av stearinsyra med etandiol och/eller bis(2-hydroxietyl)eter och/eller trietylenglykol.

 

Oxider och hydroxider av aluminium, kalcium, magnesium och kisel samt silikater av aluminium, kalcium, magnesium och kalium, vattenfria samt med kristallvatten.

 

Polyetylenoxid [= polyetylenglykol].

Genomsnittlig molekylvikt mellan 1 200 och 4 000.

Natriumpropionat.

 

Klass 2

Totala mängden av ämnena får inte överskrida 1 mg/dm2 i den olackerade filmen och ämnets eller ämnesgruppens mängd får inte överskrida 0,2 mg/dm2 (eller en lägre gräns om sådan anges) i den olackerade filmen.

Natriumalkyl(C8–C18)bensensulfonat.

 

Natriumisopropylnaftalensulfonat.

 

Natriumalkyl(C8–C18)sulfat.

 

Natriumalkyl(C8–C18)sulfonat.

 

Natriumdioktylsulfosuccinat.

 

Distearat av dihydroxietyl dietylentriamin-monoacetat.

Högst 0,05 mg/dm2 i den olackerade filmen.

Ammonium-, magnesium- och kaliumlaurylsulfater.

 

N,N′-distearoyldiaminoetan, N,N′-dipalmitoyldiaminoetan och N,N′-dioleoyldiaminoetan.

 

2-heptadecyl-4,4-bis(metylenstearat)oxazolin.

 

Polyetylenaminostearin-etylsulfat.

Högst 0,1 mg/dm2 i den olackerade filmen.

Klass 3 – vidhäftningsmedel

Totala mängden ämnen får inte överskrida 1 mg/dm2 i den olackerade filmen.

Kondensationsprodukt av omodifierad melaminformaldehyd eller som kan modifieras med en eller flera av följande produkter:

Butanol, dietylentriamin, etanol, trietylentetramin, tetraetylenpentamin, tri(2-hydroxietyl)amin, 3,3′d-iaminodipropylamin, 4,4′-diaminodibutylamin.

Mängden fri formaldehyd får inte överskrida 0,5 mg/dm2 i den olackerade filmen.

Mängden fritt melamin får inte överskrida 0,3 mg/dm2 i den olackerade filmen.

Kondensationsprodukt av melaminureaformaldehyd som modifierats med tris(2-hydroxietyl)amin.

Mängden fri formaldehyd får inte överskrida 0,5 mg/dm2 i den olackerade filmen.

Mängden fritt melamin får inte överskrida 0,3 mg/dm2 i den olackerade filmen.

Tvärbundna katjoniska polyalkylenaminer:

a)

Polyamid-epiklorhydrinharts baserad på diaminpropylmetylamin och epiklorhydrin.

b)

Polyamid-epiklorhydrinharts baserad på epiklorhydrin, adipinsyra, kaprolaktam, dietylentriamin och/eller etylendiamin.

c)

Polyamid-epiklorhydrinharts baserad på adipinsyra, dietylentriamin och epiklorhydrin eller en blandning av epiklorhydrin och ammoniak.

d)

Polyamid-polyamin-epiklorhydrinharts baserad på epiklorhydrin, dimetyladipat och dietylentriamin.

e)

Polyamid-polyamin-epiklorhydrinharts baserad på epiklorhydrin, adipinsyra-amid och diaminopropylmetylamin.

Enligt gemenskapens direktiv och, om sådana inte finns, enligt nationell lagstiftning i avvaktan på att direktiv skall antas inom gemenskapen.

Polyetylenaminer och polyetyleniminer.

Högst 0,75 mg/dm2 i den olackerade filmen.

Kondensationsprodukt av ureaformaldehyd, omodifierad eller som kan modifieras med en eller flera av följande produkter:

Aminometylsulfonsyra, sulfanilsyra, butanol, diaminobutan, diaminodietylamin, dieaminodipropylamin, diaminopropan, dietylentriamin, etanol, guanidin, metanol, tetraetylenpentamin, trietylentetramin, natriumsulfit.

Mängden fri formaldehyd får inte överskrida 0,5 mg/dm2 i den olackerade filmen.

Klass 4

Totala mängden ämnen får inte överskrida 0,01 mg/dm2 i den olackerade filmen.

Produkter av reaktionen mellan aminer av ätliga oljor och polyetylenoxid.

 

Monoetanolaminlaurylsulfat.

 


ANDRA DELEN

Lackerad regenererad cellulosafilm

Beteckningar

Begränsningar

A.

Regenererad cellulosa

Se första delen.

B.

Tillsatser

Se första delen.

C.   

Lackering

1.

Polymerer

Den totala mängden ämnen får inte överskrida 50 mg/dm2 i lackeringen på den sida som kommer i kontakt med livsmedel.

Etyl, hydroxietyl, hydroxypropyl och metyletrar av cellulosa.

 

Cellulosanitrat.

Högst 20 mg/dm2 i lackeringen på den sida som kommer i kontakt med livsmedel. Kvävehalt mellan 10,8 % och 12,2 % (viktprocent) i cellulosanitrat.

2.

Hartser

Totala mängden ämnen får inte överskrida 12,5 mg/dm2 av beläggningen på den sida som kommer i kontakt med livsmedel och enbart för tillverkning av regenererad cellulosafilm med beläggningar baserade på cellulosanitrat.

Kasein.

 

Kolofonium och/eller dess produkter som framställs genom polymerisation, hydrering eller disproportionering och deras estrar av metanol, etanol eller (C2–C6) polyvalenta alkoholer eller blandningar av dessa alkoholer.

 

Kolofonium och/eller dess produkter som framställs genom polymerisation, hydrering eller disproportionering och som kondenserats med akryl-, malein-, citron-, fumar- och/eller ftalsyra och/eller 2,2bis(4-hydroxifenyl)propanformaldehyd och som förestrats med metanol, etanol eller (C2–C6) polyvalenta alkoholer eller blandningar av dessa alkoholer.

 

Estrar som utvunnits från bis(2-hydroxietyl)eter med tillsatsprodukter av betapinen och/eller dipenten och/eller diterpen- och maleinansyraanhydrid.

 

Ätligt gelatin.

 

Ricinolja och dess dehydrations- eller hydreringsprodukter och dess kondensationsprodukter med polyglycerol, adipin-, citron-, malein-, ftal- och sebacinsyror.

 

Naturgummi [= damar].

 

Polybetapinen [= terpenhartser].

 

Urea-formaldehydhartser (se vidhäftningsmedel).

 

3.

Mjukgörare

Totala mängden ämnen får inte överskrida 6 mg/dm2 i lackeringen på den sida som kommer i kontakt med livsmedel.

Acetyltributylcitrat.

 

Acetyltri(2-etylhexyl)citrat.

 

Di-isobutyladipat.

 

Di-n-butyladipat.

 

Di-n-hexylazelat.

 

Dicyklohexylftalat.

Högst 4,0 mg/dm2 i lackeringen på den sida som kommer i kontakt med livsmedel.

2-etylhexyldifenylfosfat (synonym: fosforsyredifenyl-2-etylhexylester).

Mängden 2-etylhexyldifenylfosfat får inte överstiga

a)

2,4 mg/kg av livsmedel i kontakt med denna typ av film, eller

b)

0,4 mg/dm2 i lackeringen på den sida som kommer i kontakt med livsmedel.

Glycerolmonoacetat [= monoacetin].

 

Glyceroldiacetat [= diacetin].

 

Glyceroltriacetat [= triacetin].

 

Di-butylsebakat.

 

Di-n-butyltartrat.

 

Di-iso-butyltartrat.

 

4.

Övriga tillsatser

Totala mängden ämnen får inte överskrida 6 mg/dm2 i den olackerade, regenererade cellulosafilmen, inklusive lackeringen på den sida som kommer i kontakt med livsmedel.

4.1

Tillsatser som räknas upp i första delen

Samma begränsningar som i första delen (mängderna i mg/dm2 avser dock olackerad regenererad cellulosafilm, inklusive lackeringen på den sida som kommer i kontakt med livsmedel).

4.2

Särskilda lackeringstillsatser

Mängden av ämnet eller ämnesgruppen i varje strecksats får inte överskrida 2 mg/dm2 (eller en lägre gräns där en sådan är angiven) i lackeringen på den sida som kommer i kontakt med livsmedel.

1-hexadekanol och 1-oktadekanol.

 

Estrar av linjära fettsyror, mättade eller omättade, med jämnt antal kolatomer, (C8–C20) och av ricinolsyra med linjära etyl-, butyl-, amyl- och oleylalkoholer.

 

Montanvaxer omfattande renade montan(C26–C32)syror och/eller deras estrar med etandiol och/eller 1,3 butandiol och/eller deras kalcium- och kaliumsalter.

 

Karnaubavax.

 

Bivax.

 

Espartovax.

 

Kandelillavax.

 

Dimetylpolysiloxan.

Högst 1 mg/dm2 i lackeringen på den sida som kommer i kontakt med livsmedel.

Epoxiderad sojaolja (etylenoxidhalt 6–8 %).

 

Raffinerat paraffin och raffinera de mikrovaxer.

 

Pentaerytritoltetrastearat.

 

Mono- och bis(oktadecyldietylenoxid)fosfater.

Högst 0,2 mg/dm2 i lackeringen på den sida som kommer i kontakt med livsmedel.

Alifatiska syror (C8–C20) förestrade med mono- eller di(2-hydroxietyl)amin.

 

2- och 3-tert. butyl-4-hydroxianisol [= butylerad hydroxianisol – BHA].

Högst 0,06 mg/dm2 i lackeringen på den sida som kommer i kontakt med livsmedel.

2,6-di-tert. butyl-4-metylfenol [= butylerad hydroxitoluen – BHT].

Högst 0,06 mg/dm2 i lackeringen på den sida som kommer i kontakt med livsmedel.

Di-n-oktyltenn-bis(2-etylhexyl)maleat.

Högst 0,06 mg/dm2 i lackeringen på den sida som kommer i kontakt med livsmedel.

5.

Lösningsmedel

Totala mängden ämnen får inte överskrida 0,6 mg/dm2 i lackeringen på den sida som kommer i kontakt med livsmedel.

Butylacetat.

 

Etylacetat.

 

Isobutylacetat.

 

Isopropylacetat.

 

Propylacetat.

 

Aceton.

 

1-butanol.

 

Etanol.

 

2-butanol.

 

2-propanol.

 

1-propanol.

 

Cyklohexan.

 

Etylenglykolmonobutyleter.

 

Etylenglykolmonobutyleteracetat.

 

Metyletylketon.

 

Metylisobutylketon.

 

Tetrahydrofuran.

 

Toluen.

Högst 0,06 mg/dm2 i lackeringen på den sida som kommer i kontakt med livsmedel.


BILAGA III

DEL A

Upphävt direktiv och en förteckning över dess ändringsdirektiv i kronologisk ordning

(hänvisningar i artikel 7)

Kommissionens direktiv 93/10/EEG

(EGT L 93, 17.4.1993, s. 27)

Kommissionens direktiv 93/111/EG

(EGT L 310, 14.12.1993, s. 41)

Kommissionens direktiv 2004/14/EG

(EUT L 27, 30.1.2004, s. 48)

DEL B

Tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning och tillämpning

(hänvisningar i artikel 7)

Direktiv

Tidsfrist för införlivande

Datum för tillämpning

93/10/EEG

1 januari 1994

1 januari 1994 (1)

1 januari 1994 (2)

1 januari 1995 (3)

93/111/EG

2004/14/EG

29 juli 2005

29 juli 2005 (4)

29 januari 2006 (5)


(1)  I enlighet med artikel 5.1 första strecksatsen i direktiv 93/10/EEG: ”Medlemsstaterna skall från och med den 1 januari 1994 tillåta handel med och användning av regenererad cellulosafilm avsedd att komma i kontakt med livsmedel som överensstämmer med detta direktiv.”

(2)  I enlighet med artikel 5.1 andra strecksatsen i direktiv 93/10/EEG: ”Medlemsstaterna skall från och med den 1 januari 1994 förbjuda handel med och användning av regenererad cellulosafilm avsedd att komma i kontakt med livsmedel som inte överensstämmer med vare sig detta direktiv eller direktiv 83/229/EEG, annat än film som förbjudits enligt direktiv 92/15/EEG från 1 juli 1994.”

(3)  I enlighet med artikel 5.1 tredje strecksatsen i direktiv 93/10/EEG: ”Medlemsstaterna skall från och med den 1 januari 1995 förbjuda handel med och användning av regenererad cellulosafilm avsedd att komma i kontakt med livsmedel som inte överensstämmer med detta direktiv men överensstämmer med direktiv 83/229/EEG.”

(4)  I enlighet med artikel 2.1 a i direktiv 2004/14/EG: ”Handel med och användning av regenererad cellulosafilm avsedd att komma i kontakt med livsmedel som överensstämmer med detta direktiv skall tillåtas från och med den 29 juli 2005.”

(5)  I enlighet med artikel 2.1 b i direktiv 2004/14/EG: ”Framställning och import till gemenskapen av regenererad cellulosafilm som är avsedd att komma i kontakt med livsmedel och som inte överensstämmer med detta direktiv förbjuds från och med den 29 januari 2006. När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.”


BILAGA IV

Jämförelsetabell

Direktiv 93/10/EEG

Detta direktiv

Artikel 1.1 och 1.2

Artikel 1.1 och 1.2

Artikel 1.3, inledning, b

Artikel 1.3

Artikel 1a

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 2a

Artikel 4

Artikel 3

Artikel 5

Artikel 4

Artikel 6

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 7

Artikel 9

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga II

Bilaga III

Bilaga III

Bilaga IV


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Kommissionen

30.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 172/83


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 29 juni 2007

om rättelse av direktiv 2006/132/EG om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för införande av procymidon som verksamt ämne

[delgivet med nr K(2007) 3066]

(Text av betydelse för EES)

(2007/452/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), särskilt artikel 6.1, och

av följande skäl:

(1)

Bilagan till kommissionens direktiv 2006/132/EG (2) innehåller ett fel som måste rättas till, nämligen en viktangivelse i gram i stället för kilogram.

(2)

Det är nödvändigt att rättelsen gäller från och med det datum som direktiv 2006/132/EG träder i kraft. Denna retroaktiva tillämpning påverkar inte någon enskilds rättigheter.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I kolumnen ”Särskilda bestämmelser” i bilagan till direktiv 2006/132/EG skall den tredje strecksatsen ersättas av följande:

”—

0,75 kg verksamt ämne per hektar vid varje behandling.”

Artikel 2

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2007/31/EG (EUT L 140, 1.6.2007, s. 44).

(2)  EUT L 349, 12.12.2006, s. 22.


30.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 172/84


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 29 juni 2007

om fastställande av BSE-statusen i medlemsstaterna eller tredjeländer eller regioner i dessa utifrån deras BSE-risk

[delgivet med nr K(2007) 3114]

(Text av betydelse för EES)

(2007/453/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (1), särskilt artikel 5.2, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 999/2001 fastställs bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av transmissibel spongiform encefalopati (TSE) hos djur. Enligt artikel 1 i den förordningen skall den tillämpas på framställning och avyttring av levande djur och animaliska produkter. För detta ändamål skall BSE-statusen (bovin spongiform encefalopati) i medlemsstaterna eller tredjeländer eller regioner i dessa (nedan kallade ”länder eller regioner”) bestämmas genom klassificering i en av tre kategorier efter BSE-risk enligt artikel 5.1 i den förordningen.

(2)

Målet med en indelning av länder eller regioner efter BSE-risk är att fastställa handelsbestämmelser för varje BSE-riskkategori för att ge de nödvändiga garantierna för skyddet av djur- och folkhälsa.

(3)

I bilaga VIII till förordning (EG) nr 999/2001 fastställs regler för handel inom gemenskapen, och i bilaga IX till den förordningen fastställs regler för import till gemenskapen. De grundas på de regler som fastställs i Terrestrial Animal Health Code från Internationella byrån för epizootiska sjukdomar (OIE).

(4)

OIE spelar en ledande roll när det gäller indelning av länder eller regioner efter BSE-risk.

(5)

Under OIE:s plenarmöte i maj 2007 antogs en resolution om BSE-statusen i olika länder. I avvaktan på ett slutgiltigt beslut om medlemsstaternas BSE-riskstatus och med hänsyn till de harmoniserade stränga skyddsåtgärder mot BSE som tillämpas inom gemenskapen, bör medlemsstaterna preliminärt erkännas som länder med en kontrollerad BSE-risk.

(6)

I avvaktan på det slutgiltiga beslutet om Norges och Islands BSE-riskstatus och med hänsyn till resultaten från de senaste riskbedömningarna för dessa tredjeländer, bör de också preliminärt erkännas som länder med en kontrollerad BSE-risk.

(7)

Enligt artikel 23 i förordning (EG) nr 999/2001 har övergångsåtgärder vidtagits för en period som löper ut den 1 juli 2007. Dessa åtgärder skall upphöra att gälla omedelbart efter det att ett beslut om klassificering har antagits i enlighet med artikel 5 i den förordningen. Ett beslut bör därför antas för att klassificera länder eller regioner utifrån deras BSE-risk före detta datum.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

BSE-statusen för länder eller regioner utifrån deras BSE-risk fastställs i bilagan.

Artikel 2

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 juli 2007.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 147, 31.5.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1923/2006 (EUT L 404, 30.12.2006, s. 1).


BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER LÄNDER ELLER REGIONER

A.   Länder eller regioner med en försumbar BSE-risk

Argentina

Australien

Nya Zeeland

Singapore

Uruguay

B.   Länder eller regioner med en kontrollerad BSE-risk

Medlemsstaterna

Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Malta, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Finland, Sverige, Förenade kungariket

EES-länder

Island, Norge, Schweiz

Tredjeländer

Brasilien

Kanada

Chile

Taiwan

Förenta staterna

C.   Länder eller regioner med en ej fastställd BSE-risk

Länder eller regioner som inte anges i punkt A eller B i denna bilaga.


30.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 172/87


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 29 juni 2007

om ändring av beslut 2006/415/EG om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N1 hos fjäderfä i gemenskapen

[delgivet med nr K(2007) 3183]

(Text av betydelse för EES)

(2007/454/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.4,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt artikel 10.4,

med beaktande av rådets direktiv 2005/94/EG av den 20 december 2005 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa och om upphävande av direktiv 92/40/EEG (3), särskilt artiklarna 63.3 och 66.2, och

av följande skäl:

(1)

Direktiv 2005/94/EG innehåller bestämmelser om vissa förebyggande åtgärder för övervakning och tidig upptäckt av aviär influensa samt om de minimiåtgärder för bekämpning som skall vidtas vid ett utbrott av sjukdomen hos fjäderfä och andra fåglar i fångenskap. Enligt direktivet skall närmare bestämmelser som krävs till följd av den epidemiologiska situationen antas för att komplettera de minimiåtgärder för bekämpning som fastställs. Datum för införlivande av det direktivet i nationell lagstiftning i medlemsstaterna är den 1 juli 2007.

(2)

I kommissionens beslut 2006/415/EG av den 14 juni 2006 om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N1 hos fjäderfä i gemenskapen och om upphävande av beslut 2006/135/EG (4) fastställs vissa skyddsåtgärder som skall tillämpas för att förhindra att sjukdomen sprids, inklusive upprättande av A- och B-områden till följd av ett misstänkt eller bekräftat utbrott av sjukdomen. Dessa områden förtecknas i bilagan till beslut 2006/415/EG och omfattar delar av Tjeckien, Ungern och Förenade kungariket. Det beslutet är för närvarande tillämpligt till och med den 30 juni 2007.

(3)

I kommissionens beslut 2006/416/EG av den 14 juni 2006 om vissa övergångsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa hos fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap i gemenskapen (5) fastställs de åtgärder som skall tillämpas av de medlemsstater som inte fullt ut har införlivat bestämmelserna i direktiv 2005/94/EG. Det beslutet är tillämpligt till och med den 30 juni 2007. Eftersom medlemsstaterna senast den 1 juli 2007 skall ha införlivat direktiv 2005/94/EG i den nationella lagstiftningen kommer bestämmelserna i det direktivet att ersätta de för närvarande gällande bestämmelserna i beslut 2006/416/EG.

(4)

Eftersom det fortfarande förekommer utbrott av aviär influensa orsakad av virus av subtyp H5N1, bör åtgärderna i beslut 2006/415/EG fortsätta att gälla när viruset påvisas hos fjäderfä och därigenom komplettera åtgärderna i direktiv 2005/94/EG.

(5)

Med hänsyn till den epidemiologiska situationen bör tillämpningsperioden för beslut 2006/415/EG förlängas till och med den 30 juni 2008.

(6)

Därutöver bör hänvisningarna till beslut 2006/416/EG i beslut 2006/415/EG ersättas med hänvisningar till direktiv 2005/94/EG.

(7)

Beslut 2006/415/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2006/415/EG skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1.2 skall ersättas med följande:

”2.   De åtgärder som fastställs i detta beslut skall tillämpas utan att det påverkar de åtgärder som skall tillämpas vid ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä och som vidtas enligt direktiv 2005/94/EG.”

2.

Artikel 3 skall ersättas med följande:

”Artikel 3

A- och B-områden

1.   Det område som förtecknas i del A i bilagan (’A-område’) klassificeras som högriskområde bestående av de skydds- och övervakningsområden som upprättats i enlighet med artikel 16 i direktiv 2005/94/EG.

2.   Det område som förtecknas i del B i bilagan (’B-område’) klassificeras som lågriskområde som kan omfatta hela eller delar av de ytterligare restriktionsområden som upprättats i enlighet med artikel 16 i direktiv 2005/94/EG och som skall avskilja A-området från den sjukdomsfria delen av den berörda medlemsstaten, om en sådan del har identifierats, eller grannländer.”

3.

Artikel 4 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.   Omedelbart efter ett misstänkt eller bekräftat utbrott av högpatogen aviär influensa orsakad av högpatogent influensavirus A av subtyp H5 som misstänks eller bekräftas vara av neuraminidastyp N1, skall den berörda medlemsstaten upprätta

a)

A-området med beaktande av de rättsliga kraven i artikel 16 i direktiv 2005/94/EG, och

b)

B-området med beaktande av de geografiska, administrativa, ekologiska och epizootiologiska faktorerna i samband med aviär influensa.

Den berörda medlemsstaten skall underrätta kommissionen och de övriga medlemsstaterna samt, på lämpligt sätt, informera allmänheten om dessa A- och B-områden.”