ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 169

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
29 juni 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 733/2007 av den 22 februari 2007 om genomförande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Kanadas regering om avslutande av de förhandlingar som inletts i enlighet med artikel XXIV.6 i GATT om ändring och komplettering av bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 734/2007 av den 11 juni 2007 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1883/78 om allmänna bestämmelser för finansiering av interventioner genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ)

5

 

*

Rådets förordning (EG) nr 735/2007 av den 11 juni 2007 om ändring av förordning (EG) nr 1784/2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål

6

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 736/2007 av den 28 juni 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 737/2007 av den 27 juni 2007 om fastställande av förfarandet för förlängt upptagande av en första grupp verksamma ämnen i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och fastställande av en förteckning över dessa ämnen ( 1 )

10

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 738/2007 av den 28 juni 2007 om anpassning av de kvantiteter rörsocker som omfattas av leveranskrav och skall importeras enligt AVS-protokollet och Indienavtalet under leveransperioden 2006/2007

19

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 739/2007 av den 28 juni 2007 om ändring av förordning (EG) nr 493/2006 om övergångsbestämmelser inom ramen för reformen av den gemensamma organisationen av marknaden för socker

22

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 740/2007 av den 28 juni 2007 om ändring av förordning (EG) nr 1994/2006 om öppnande av gemenskapstullkvoter för 2007 för får, getter, fårkött och getkött

24

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 741/2007 av den 28 juni 2007 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

27

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 742/2007 av den 28 juni 2007 om att inte bevilja exportbidrag för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 581/2004

30

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 743/2007 av den 28 juni 2007 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

31

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 744/2007 av den 28 juni 2007 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick

33

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 745/2007 av den 28 juni 2007 om fastställande av det högsta exportbidraget för vitsocker inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 958/2006

35

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 746/2007 av den 28 juni 2007 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris

36

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 747/2007 av den 28 juni 2007 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar

39

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 748/2007 av den 28 juni 2007 om fastställande av produktionsbidragen för spannmål

41

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 749/2007 av den 28 juni 2007 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

42

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 750/2007 av den 28 juni 2007 om fastställande av att vissa gränser inte längre är uppnådda i fråga om utfärdande av importlicenser för sockerprodukter inom ramen för tullkvoter och förmånsavtal

46

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 751/2007 av den 28 juni 2007 om fastställande av bidragssatserna för vissa produkter från sockersektorn som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

47

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2007/40/EG av den 28 juni 2007 om ändring av direktiv 2001/32/EG om erkännande av skyddade zoner som utsätts för särskilda växtskyddsrisker inom gemenskapen

49

 

*

Kommissionens direktiv 2007/41/EG av den 28 juni 2007 om ändring av vissa bilagor till rådets direktiv 2000/29/EG om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen

51

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2007/444/EG

 

*

Rådets beslut av den 22 februari 2007 om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kanadas regering om avslutande av de förhandlingar som inletts i enlighet med artikel XXIV.6 i GATT

53

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kanadas regering om avslutande av de förhandlingar som inletts i enlighet med artikel XXIV.6 i GATT

55

 

 

2007/445/EG

 

*

Rådets beslut av den 28 juni 2007 om genomförande av artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism samt om upphävande av besluten 2006/379/EG och 2006/1008/EG

58

 

 

Kommissionen

 

 

2007/446/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 21 juni 2007 om Europeiska gemenskapernas kommissions deltagande i den internationella konferensen om biobränslen

63

 

 

2007/447/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 26 juni 2007 om ändring för andra gången av beslut 2005/263/EG om att tillåta medlemsstaterna att i enlighet med rådets direktiv 94/55/EG anta vissa undantag avseende transport av farligt gods på väg [delgivet med nr K(2007) 2587]  ( 1 )

64

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2007/448/GUSP av den 28 juni 2007 om uppdatering av gemensam ståndpunkt 2001/931/GUSP om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2006/380/GUSP och 2006/1011/GUSP

69

 

*

Rådets beslut 2007/449/GUSP av den 28 juni 2007 om genomförande av gemensam ståndpunkt 2004/694/GUSP om ytterligare åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande av Internationella tribunalen för f.d. Jugoslaviens (ICTY) uppgift

75

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

FÖRORDNINGAR

29.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 169/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 733/2007

av den 22 februari 2007

om genomförande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Kanadas regering om avslutande av de förhandlingar som inletts i enlighet med artikel XXIV.6 i GATT om ändring och komplettering av bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EEG) nr 2658/87 (1) inrättades en varunomenklatur (nedan kallad ”Kombinerade nomenklaturen” eller ”KN”) och fastställdes de konventionella tullsatserna i Gemensamma tulltaxan.

(2)

Genom sitt beslut 2007/444/EG av den 22 februari 2007 om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kanadas regering om avslutande av de förhandlingar som inletts i enlighet med artikel XXIV.6 i GATT (2) har rådet godkänt detta avtal på gemenskapens vägnar i syfte att avsluta de förhandlingar som inletts i enlighet med artikel XXIV.6 i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994.

(3)

Förordning (EEG) nr 2658/87 bör därför ändras och kompletteras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I förordning (EEG) nr 2658/87 skall bilaga 7 till avsnitt III i del 3 (WTO-tullkvoter som skall öppnas av de behöriga gemenskapsmyndigheterna) ändras med de tullkvoter och kompletteras med de volymer som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 augusti 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 februari 2007.

På rådets vägnar

F. MÜNTEFERING

Ordförande


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 129/2007 (EUT L 56, 23.2.2007, s. 1).

(2)  Se sidan 53 i detta nummer av EUT.


BILAGA

Trots bestämmelserna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall ordalydelsen i nedanstående varubeskrivning endast anses vara vägledande, eftersom medgivandena inom ramen för denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning vid den tidpunkt då denna förordning antas. Om ”ex” anges före ett KN-nummer, skall KN-numret och den till detta hörande varubeskrivningen tillsammans vara avgörande för medgivandet.

DEL 3

Taxebilagor

KN-nummer

Varuslag

Tullsats

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

ex 0203 19 55

0203 19 59

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

ex 0203 29 55

0203 29 59

Styckningsdelar av tamsvin, färska, kylda eller frysta, med eller utan ben utom filé, föreliggande separat

En tullkvot för Kanada om 4 624 ton med en tullsats på 233–434 EUR per ton inom kvoten

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

ex 0203 19 55

0203 19 59

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

ex 0203 29 55

0203 29 59

Styckningsdelar av tamsvin, färska, kylda eller frysta, med eller utan ben utom filé, föreliggande separat

Genomfört genom rådets förordning (EG) nr 711/2006 (EUT L 124, 11.5.2006, s. 1)

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Färsk, kyld eller fryst benfri skinka och rygg av tamsvin

Genomfört genom rådets förordning (EG) nr 711/2006 (EUT L 124, 11.5.2006, s. 1)

0207 11 10

0207 11 30

0207 11 90

0207 12 10

0207 12 90

Slaktkroppar från kyckling, färska, kylda eller frysta.

Genomfört genom rådets förordning (EG) nr 711/2006 (EUT L 124, 11.5.2006, s. 1)

0207 13 10

0207 13 20

0207 13 30

0207 13 40

0207 13 50

0207 13 60

0207 13 70

0207 14 20

0207 14 30

0207 14 40

0207 14 60

Styckningsdelar av kyckling, färska, kylda eller frysta.

Genomfört genom rådets förordning (EG) nr 711/2006 (EUT L 124, 11.5.2006, s. 1)

0207 14 10

Benfria styckningsdelar av höns av arten Gallus domesticus, frysta

Genomfört genom rådets förordning (EG) nr 711/2006 (EUT L 124, 11.5.2006, s. 1)

0207 24 10

0207 24 90

0207 25 10

0207 25 90

0207 26 10

0207 26 20

0207 26 30

0207 26 40

0207 26 50

0207 26 60

0207 26 70

0207 26 80

0207 27 30

0207 27 40

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

Kalkonkött, färskt, kylt eller fryst

Genomfört genom rådets förordning (EG) nr 711/2006 (EUT L 124, 11.5.2006, s. 1)

 

Styckningsdelar av kalkon, frysta

Genomfört genom rådets förordning (EG) nr 711/2006 (EUT L 124, 11.5.2006, s. 1)

0207 27 10

Benfria

0207 27 20

Halvor och kvarter

0207 27 80

Andra slag

0402 10 19

Skummjölkspulver

Genomfört genom rådets förordning (EG) nr 1839/2006 (EUT L 355, 15.12.2006, s. 1).

2204 29 65

2204 29 75

Vin av färska druvor (annat än mousserande vin och kvalitetsvin från särskilda områden) med verklig alkoholhalt av högst 13 volymprocent, på kärl rymmande mer än 2 liter

Genomfört genom rådets förordning (EG) nr 1839/2006 (EUT L 355, 15.12.2006, s. 1).

2204 21 79

2204 21 80

Vin av färska druvor (annat än mousserande vin och kvalitetsvin från särskilda områden) med verklig alkoholhalt av högst 13 volymprocent, på kärl rymmande högst 2 liter

Genomfört genom rådets förordning (EG) nr 1839/2006 (EUT L 355, 15.12.2006, s. 1).

2205 90 10

Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen med en verklig alkoholhalt av högst 18 volymprocent, på kärl rymmande mer än 2 liter

Genomfört genom rådets förordning (EG) nr 1839/2006 (EUT L 355, 15.12.2006, s. 1).

2008 20 11

2008 20 19

2008 20 31

2008 20 39

2008 20 71

2008 30 11

2008 30 19

2008 30 31

2008 30 39

2008 30 79

2008 40 11

2008 40 19

2008 40 21

2008 40 29

2008 40 31

2008 40 39

2008 50 11

2008 50 19

2008 50 31

2008 50 39

2008 50 51

2008 50 59

2008 50 71

2008 60 11

2008 60 19

2008 60 31

2008 60 39

2008 60 60

2008 70 11

2008 70 19

2008 70 31

2008 70 39

2008 70 51

2008 70 59

2008 80 11

2008 80 19

2008 80 31

2008 80 39

2008 80 70

Ananas, citrusfrukter, päron, aprikoser, körsbär, persikor och jordgubbar, konserverade

Genomfört genom rådets förordning (EG) nr 711/2006 (EUT L 124, 11.5.2006, s. 1)

1003 00

Korn

Genomfört genom rådets förordning (EG) nr 711/2006 (EUT L 124, 11.5.2006, s. 1)

1001 90 99

Vete

Ökning med 853 ton inom Kanadas nuvarande tilldelning av EG-tullkvoten, med en tullsats på 12 EUR per ton inom kvoten

1005 90 00

1005 10 90

Majs

Genomfört genom rådets förordning (EG) nr 711/2006 (EUT L 124, 11.5.2006, s. 1)

2309 10 13

2309 10 15

2309 10 19

2309 10 33

2309 10 39

2309 10 51

2309 10 53

2309 10 59

2309 10 70

Hund- och kattfoder

Genomfört genom rådets förordning (EG) nr 711/2006 (EUT L 124, 11.5.2006, s. 1)

2309 90 31

2309 90 41

2309 90 51

2309 90 95

2309 90 99

Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur

Öppnande av en tullkvot på 2 700 ton (allmänt tillämplig), med en tullsats på 7 % inom kvoten

Den exakta varubeskrivning enligt tulltaxan som gäller för EU-15 skall tillämpas för alla ovanstående nummer och tullkvoter.


29.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 169/5


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 734/2007

av den 11 juni 2007

om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1883/78 om allmänna bestämmelser för finansiering av interventioner genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37.2 tredje stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EEG) nr 1883/78 (2) har fastställts grundläggande regler för gemenskapens finansiering av interventionsåtgärder för vilka ett belopp per enhet inte fastställs inom ramen för den gemensamma organisationen av marknaden, särskilt avseende metoden för fastställande av de belopp som skall finansieras, finansieringen av utgifter som följer av att nödvändiga medel binds upp för interventionsköp, värderingen av de lager som skall överföras från ett räkenskapsår till nästföljande och finansieringen av de utgifter som följer av materiella åtgärder i samband med lagringen.

(2)

I artikel 5 i förordning (EEG) nr 1883/78 föreskrivs att gemenskapen till en enhetlig räntesats skall finansiera de räntekostnader som medlemsstaterna ådrar sig för att skaffa fram medlen för uppköp av produkter vid offentlig intervention.

(3)

Det kan i vissa medlemsstater förekomma att uppköpen av jordbruksprodukter vid offentlig intervention endast kan finansieras till räntesatser som är betydligt högre än den enhetliga räntesatsen.

(4)

Om den genomsnittliga räntesatsen i sådana fall i en medlemsstat, beräknad för den tredje månaden som följer efter den referensperiod som kommissionen använder för att fastställa den enhetliga räntesatsen, är mer än dubbelt så hög som den enhetliga räntesatsen, bör en korrigeringsmekanism tillämpas. Den genomsnittliga räntesatsen skall dock delvis betalas av den berörda medlemsstaten så att den uppmuntras att söka den minst kostsamma finansieringsmetoden.

(5)

Förordning (EEG) nr 1883/78 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Denna ändring av bestämmelserna bör genomföras för räkenskapsåren 2007 och 2008 och bör gälla från början av innevarande räkenskapsår.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 5 i förordning (EEG) nr 1883/78 skall tredje stycket ersättas med följande:

”Om den genomsnittliga räntesats som en medlemsstat betalar, beräknad för den tredje månaden som följer efter den referensperiod som kommissionen använder för att fastställa den enhetliga räntesatsen, är mer än dubbelt så hög som den enhetliga räntesatsen får kommissionen, trots vad som sägs i första stycket, vid finansieringen av de räntekostnader som medlemsstaten har, under räkenskapsåren 2007 och 2008 täcka det belopp som motsvarar den räntesats som medlemsstaten betalar minus den enhetliga räntesatsen.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas för utgifter som uppkommer från och med den 1 oktober 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 11 juni 2007.

På rådets vägnar

H. SEEHOFER

Ordförande


(1)  Europaparlamentets yttrande av den 13 mars 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 216, 5.8.1978, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 695/2005 (EUT L 114, 4.5.2005, s. 1).


29.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 169/6


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 735/2007

av den 11 juni 2007

om ändring av förordning (EG) nr 1784/2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37.2 tredje stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål, som fastställs i förordning (EG) nr 1784/2003 (2), omfattar ett interventionssystem för den inre marknaden, vars syfte är att stabilisera marknaderna och säkerställa en skälig levnadsstandard för jordbrukarna i spannmålssektorn.

(2)

Tillämpningen av detta system har under regleringsåren 2004/05 och 2005/06 lett till interventionslagring av stora mängder majs, som det är särskilt svårt att avsätta både på gemenskapsmarknaden och på världsmarknaden på grund av dessa lagers belägenhet. Majs är dessutom en spannmål som det är svårt att bevara och som det blir svårare att saluföra ju längre den har varit lagrad eftersom kvaliteten gradvis försämras.

(3)

Under år 2006 har det dessutom visat sig att interventionssystemet, så som det har använts under dessa regleringsår, inte längre kunde uppfylla de fastställda målen, framför allt när det gäller situationen för majsproducenterna i vissa regioner i gemenskapen. Interventionssystemet har i dessa regioner kommit att fungera som ett alternativ till direkt avsättning av produkterna på marknaden, eftersom det pris som producenterna faktiskt har fått för sin majs ofta har legat under interventionspriset.

(4)

Under dessa omständigheter har den roll som skyddsnät för vilken interventionssystemet ursprungligen upprättades snedvridits när det gäller majs och förhindrar följaktligen att produktionen anpassas till marknadens behov.

(5)

Om interventionssystemet bibehålls i sin nuvarande form finns det risk för att interventionslagren av majs ökar på nytt, utan att systemet kommer de berörda producenterna till godo.

(6)

Lämpliga åtgärder bör därför antas för att säkerställa att gemenskapsmarknaden för spannmål fungerar väl. Mot bakgrund av detta och de möjligheter som producenterna har att avsätta sin spannmål på den inre marknaden och världsmarknaden, förefaller den lämpligaste åtgärden vara att införa en total övre gräns för gemenskapen för de kvantiteter majs som är berättigade till intervention och som fastställs till 1 500 000 respektive 700 000 ton för regleringsåren 2007/08 och 2008/09 och en minskning av denna kvantitet till 0 ton från och med regleringsåret 2009/10.

(7)

Förordning (EG) nr 1784/2003 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 5 skall punkt 1 kompletteras med följande stycke:

”Genom undantag från första stycket skall de kvantiteter majs som köps in av interventionsorganen begränsas till följande högsta kvantiteter:

1 500 000 ton för regleringsåret 2007/08,

700 000 ton för regleringsåret 2008/09,

0 ton från och med regleringsåret 2009/10.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med regleringsåret 2007/08.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 11 juni 2007.

På rådets vägnar

H. SEEHOFER

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 24 maj 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).


29.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 169/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 736/2007

av den 28 juni 2007

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 29 juni 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 28 juni 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

MA

33,8

MK

39,3

TR

91,9

ZZ

55,0

0707 00 05

JO

159,1

TR

111,2

ZZ

135,2

0709 90 70

IL

42,1

TR

88,0

ZZ

65,1

0805 50 10

AR

57,4

ZA

62,3

ZZ

59,9

0808 10 80

AR

97,8

BR

84,6

CL

79,4

CN

89,8

CO

90,0

NZ

99,0

US

130,0

UY

51,0

ZA

96,9

ZZ

90,9

0809 10 00

TR

177,4

ZZ

177,4

0809 20 95

TR

286,0

US

525,9

ZZ

406,0

0809 40 05

IL

171,6

ZZ

171,6


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


29.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 169/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 737/2007

av den 27 juni 2007

om fastställande av förfarandet för förlängt upptagande av en första grupp verksamma ämnen i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och fastställande av en förteckning över dessa ämnen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), särskilt artikel 6.1 och 6.5, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 91/414/EEG får beslut att ta upp ett ämne i bilagan på begäran förlängas en eller flera gånger för en tid om högst tio år.

(2)

Kommissionen har från vissa producenter mottagit en begäran om förlängning för de sju verksamma ämnen som var de första som togs upp i bilaga I till direktiv 91/414/EEG.

(3)

Det bör föreskrivas ett förfarande som ger alla berörda producenter rätt att meddela kommissionen att de önskar ett förlängt upptagande av ett verksamt ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG.

(4)

De producenter som begär ett förlängt upptagande av de verksamma ämnen som omfattas av denna förordning bör vara skyldiga att anmäla detta till den rapporterande medlemsstaten.

(5)

Kommissionen bör offentliggöra namn på och adress till de producenter vars anmälan konstaterats vara godtagbar så att kontakter kan tas för inlämning av gemensam dokumentation.

(6)

Förhållandet mellan producenter, medlemsstater, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) och kommissionen samt varje parts skyldigheter när det gäller genomförandet av förfarandet bör fastställas.

(7)

Vid utvärderingarna bör hänsyn tas till sådan teknisk och vetenskaplig information om ett verksamt ämne som övriga berörda parter lämnat in inom fastställd tid, särskilt information om ämnets potentiella skadeverkningar och resthalter.

(8)

Den information som lämnas in bör innehålla nya uppgifter som är av betydelse för det verksamma ämnet och nya riskbedömningar som beaktar alla ändrade uppgiftskrav enligt bilagorna II och III till direktiv 91/414/EEG och alla förändringar av tekniska eller vetenskapliga rön sedan det verksamma ämnet först togs upp i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, i enlighet med kommissionens riktlinjer och relevanta yttranden från vetenskapliga kommittén för växter (SCP) eller EFSA. De användningsområden som anmälan gäller bör motsvara de representativa användningsmönstren. Producenten bör med stöd av inlämnade uppgifter påvisa att en eller flera beredningar uppfyller kraven i artikel 5 i direktiv 91/414/EEG.

(9)

Det bör fastställas att de rapporterande medlemsstaterna skall skicka sina granskningsrapporter till EFSA och kommissionen så snabbt som möjligt.

(10)

De utvärderingsrapporter som de rapporterande medlemsstaterna sammanställer får vid behov granskas av experter från andra medlemsstater inom ramen för ett program som samordnas av EFSA innan rapporterna överlämnas till ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

(11)

Syftet med bestämmelserna om skydd för uppgifter i artikel 13 i direktiv 91/414/EEG är att motivera anmälarna att sammanställa utförliga studier enligt bilagorna II och III till det direktivet. Uppgiftsskyddet bör dock inte utvidgas artificiellt genom framtagning av nya studier som inte behövs för beslut om förlängt upptagande av ett verksamt ämne. Anmälarna bör därför vara skyldiga att ange vilka studier som är nya i förhållande till den ursprungliga dokumentation som användes när ämnet först togs upp i bilaga I till direktiv 91/414/EEG.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

I denna förordning fastställs förfarandet för förlängt upptagande i bilaga I till direktiv 91/414/EEG av de verksamma ämnen som förtecknas i bilaga I till denna förordning.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

a)   producent: den person som själv tillverkar det verksamma ämnet eller som genom ett avtal låter någon annan part eller person tillverka det verksamma ämnet och som av tillverkaren utsetts att vara dennes exklusiva företrädare i syfte att uppfylla kraven i denna förordning,

b)   kommittén: den ständiga kommitté för livsmedelskedjan och djurhälsa som avses i artikel 19 i direktiv 91/414/EEG,

c)   anmälare: den betydelse som anges i artikel 4.1 i denna förordning,

d)   ursprunglig dokumentation: den dokumentation för ett verksamt ämne som låg till grund för att det verksamma ämnet togs upp i bilaga I till direktiv 91/414/EEG.

Artikel 3

Utsedd myndighet i medlemsstaten

1.   Varje medlemsstat skall utse en eller flera myndigheter som skall fullgöra medlemsstaternas skyldigheter enligt denna förordning.

2.   De nationella myndigheter som förtecknas i bilaga II skall samordna och svara för alla nödvändiga kontakter med anmälare, övriga medlemsstater, kommissionen och EFSA i enlighet med denna förordning.

Medlemsstaterna skall meddela eventuella ändringar avseende den utsedda nationella samordningsmyndigheten till kommissionen, EFSA och de utsedda samordningsmyndigheterna i övriga medlemsstater.

Artikel 4

Anmälan

1.   En producent som begär ett förlängt upptagande i bilaga I till direktiv 91/414/EEG av ett verksamt ämne som anges i kolumn A i bilaga I till denna förordning, eller av varianter av detta ämne, t.ex. salter, estrar eller aminer, skall senast den 6 oktober 2007 för varje verksamt ämne skicka en separat anmälan om detta enligt förlagan i bilaga III till den rapporterande medlemsstat som anges i kolumn B i bilaga I och till den medrapporterande medlemsstat som anges i kolumn C i samma bilaga. En sådan producent kallas nedan ”anmälare”.

En kopia av anmälan skall skickas till kommissionen.

2.   En gemensam anmälan får lämnas in av en sammanslutning av producenter som utsetts av producenterna i syfte att uppfylla kraven i denna förordning.

3.   En producent som inte har skickat in någon anmälan för det berörda verksamma ämnet senast den 6 oktober 2007 eller vars anmälan har avslagits som icke godtagbar, får delta i resten av förfarandet endast tillsammans med en annan producent som har lämnat in en godtagbar anmälan.

Artikel 5

Godtagande av anmälningar och offentliggörande av uppgifter om anmälarna

1.   Den rapporterande medlemsstaten skall för varje verksamt ämne granska de anmälningar som avses i artikel 4.1 och senast en månad efter den dag som där anges bedöma om de inkomna anmälningarna kan godtas, med beaktande av de kriterier som anges i bilaga IV. Den skall meddela resultatet av bedömningen till kommissionen, som skall avgöra vilka anmälningar som är godtagbara, med beaktande av den rapporterande medlemsstatens bedömning.

2.   Kommissionen skall offentliggöra namn på och adress till anmälarna för varje verksamt ämne.

Artikel 6

Inlämnande av uppgifter

1.   De berörda anmälarna skall senast den 31 augusti 2008 lämna in följande till den rapporterande och den medrapporterande medlemsstaten:

a)

En kopia av anmälan och, i de fall en gemensam anmälan lämnas in enligt artikel 4.2, namn på den person som de berörda producenterna har utsett till att ansvara för den gemensamma dokumentationen och behandlingen av dokumentationen i enlighet med denna förordning.

b)

Alla nya uppgifter i förhållande till den ursprungliga dokumentationen som är av betydelse för det verksamma ämnet och alla nya riskbedömningar som återspeglar ändrade uppgiftskrav enligt bilagorna II och III till direktiv 91/414/EEG, eller nya tekniska eller vetenskapliga rön sedan det verksamma ämnet först togs upp i bilaga I till direktiv 91/414/EEG.

c)

En checklista som visar att dokumentationen är fullständig och vilka uppgifter som är nya.

2.   Om dokumentationen innehåller färskare studier än de som ingick i den ursprungliga dokumentationen skall anmälaren för varje ny studie förklara varför den är av betydelse.

3.   De användningsområden som tas upp i anmälan skall motsvara ett representativt användningsmönster. De uppgifter som anmälaren lämnar in skall visa att en eller flera beredningar uppfyller kraven i artikel 5.1 i direktiv 91/414/EEG.

4.   Om flera anmälningar görs av ett verksamt ämne som förtecknas i bilaga I skall de berörda anmälarna vidta rimliga åtgärder så att uppgifterna kan lämnas in gemensamt. Om uppgifterna inte lämnas in gemensamt av alla berörda anmälare skall anmälan innehålla uppgifter om de ansträngningar som gjorts och om varför vissa anmälare inte har medverkat. Om fler än en anmälare har anmält ett verksamt ämne skall dessa anmälare för varje studie som omfattar ryggradsdjur förklara närmare vilka åtgärder som vidtagits för att undvika dubbla tester samt ange skälen och en motivering till de dubbla studierna.

5.   På begäran av EFSA eller en medlemsstat skall anmälaren tillhandahålla den ursprungliga dokumentationen med senare uppdateringar som lämnades in när ämnet i fråga först togs upp i bilaga I till direktiv 91/414/EEG.

Artikel 7

Inlämning vid senare tidpunkt

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7 i direktiv 91/414/EEG skall den rapporterande medlemsstaten inte godta att ytterligare uppgifter lämnas in efter den 31 augusti 2008.

2.   Med avvikelse från punkt 1 får den rapporterande medlemsstaten begära att ytterligare uppgifter lämnas in inom en tidsfrist som inte får sättas efter den 31 mars 2009. Den rapporterande medlemsstaten skall underrätta kommissionen och EFSA om varje sådan begäran den gör.

Uppgifter som inte har begärts eller som inte har lämnats in före den 31 mars 2009 skall inte beaktas.

3.   Den rapporterande medlemsstaten skall underrätta kommissionen och EFSA om sådana fall då den från anmälaren får sådana uppgifter som den enligt denna artikel inte skall beakta.

Artikel 8

Avslutande av deltagande

1.   Om en anmälare inte längre vill delta i förlängningsförfarandet för ett verksamt ämne skall anmälaren underrätta den rapporterande medlemsstaten, den medrapporterande medlemsstaten, kommissionen och övriga anmälare av det berörda ämnet om detta och ange skälen.

Om en anmälare upphör att delta eller inte fullgör sina skyldigheter enligt denna förordning skall förfarandena i artiklarna 10 och 14 avbrytas beträffande anmälarens dokumentation. Om en anmälare efter begäran inte lämnar in den dokumentation som avses i artikel 6.5 skall anmälaren anses ha upphört att delta.

2.   Om en anmälare kommer överens med en annan producent om att anmälaren skall ersättas i det fortsatta deltagandet i förlängningsförfarandet skall anmälaren och den andra producenten i ett gemensamt uttalande informera den rapporterande medlemsstaten, den medrapporterande medlemsstaten och kommissionen om att de är överens om att den andra producenten skall ersätta anmälaren och överta dennes skyldigheter enligt denna förordning. De skall underrätta övriga anmälare av ämnet vid samma tidpunkt. Den andra producenten kan då bli skyldig att betala eventuella obetalda avgifter enligt de regler som den rapporterande medlemsstaten fastställer enligt artikel 15.

Artikel 9

Inlämning av uppgifter från tredje part

En person eller medlemsstat som till den rapporterande medlemsstaten vill lämna upplysningar som skulle kunna bidra till utvärderingen, särskilt när det gäller potentiella skadeverkningar av det verksamma ämnet eller dess restprodukter på djurs och människors hälsa och på miljön, skall lämna dessa upplysningar senast den 31 maj 2008.

Den rapporterande medlemsstaten skall utan dröjsmål överlämna mottagna upplysningar till EFSA och anmälaren.

Anmälaren får lämna synpunkter på de inlämnade upplysningarna till den rapporterande medlemsstaten till och med den 31 augusti 2008.

Artikel 10

Den rapporterande medlemsstatens utvärdering

1.   Den rapporterande medlemsstaten skall utvärdera de nya uppgifter och riskbedömningar som lämnats in enligt artikel 6.1 och, vid behov, uppgifter från den ursprungliga dokumentationen, med beaktande av uppgifter som finns om potentiella skadeverkningar som lämnats in av tredje part och av synpunkter som anmälaren har lämnat enligt artikel 9.

Den rapporterande medlemsstaten skall sammanställa en utvärderingsrapport i samråd med den medrapporterande medlemsstaten, och i denna rapport ange de eventuella punkter där dessa medlemsstater inte var eniga.

Rapporten skall innehålla en rekommendation om vilket beslut som bör fattas avseende en förlängning. Den skall också innehålla en bedömning av huruvida de nya studier som avses i artikel 6.2 är av betydelse för utvärderingen.

Den rapporterande medlemsstaten skall skicka utvärderingsrapporten till EFSA och till kommissionen senast den 31 maj 2009. Rapporten skall lämnas i den form som fastställs enligt det förfarande som avses i artikel 19.2 i direktiv 91/414/EEG.

2.   Den rapporterande medlemsstaten får samråda med EFSA och begära ytterligare tekniska eller vetenskapliga uppgifter från andra medlemsstater.

Artikel 11

Tillgång till utvärderingsrapporten

1.   Efter att ha mottagit utvärderingsrapporten skall EFSA skicka den till övriga medlemsstater och anmälarna för synpunkter. Synpunkterna skall skickas till EFSA, som skall sammanställa dem och skicka dem till kommissionen.

2.   EFSA skall på begäran göra utvärderingsrapporten tillgänglig eller hålla den tillgänglig så att vem som helst kan ta del av den, med undantag av de uppgifter som godtagits som konfidentiella enligt artikel 14 i direktiv 91/414/EEG.

Artikel 12

Bedömning av utvärderingsrapporten

1.   Kommissionen skall bedöma utvärderingsrapporten och rekommendationerna från den rapporterande medlemsstaten och de synpunkter som lämnats in.

Kommissionen får samråda med EFSA. Samrådet med EFSA får om lämpligt omfatta en begäran om granskning av den rapporterande medlemsstatens utvärderingsrapport som skall utmynna i slutsatser om den rapporten.

2.   Om kommissionen samråder med EFSA skall EFSA lämna sitt svar senast sex månader efter mottagandet av den rapporten.

3.   För att underlätta planeringen av arbetet skall kommissionen och EFSA komma överens om när slutsatserna skall läggas fram. Kommissionen och EFSA skall komma överens om i vilken form EFSA:s slutsatser skall läggas fram.

Artikel 13

Utkast till direktiv eller beslut

1.   Kommissionen skall, utan att det påverkar de förslag som den kan komma att lägga fram om ändring av bilagan till rådets direktiv 79/117/EEG (2), senast sex månader efter mottagandet av utvärderingsrapporten eller EFSA:s slutsatser lägga fram ett utkast till granskningsrapport för kommittén, som skall färdigställa rapporten vid sitt möte.

Rapporten skall åtföljas av antingen

a)

ett utkast till direktiv om förlängt upptagande av det berörda verksamma ämnet i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, med uppgift om eventuella villkor och begränsningar, inklusive tidsperiod för upptagandet, eller

b)

ett utkast till beslut riktat till medlemsstaterna om att de skall återkalla godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller det berörda verksamma ämnet och om att det verksamma ämnet inte längre skall tas upp i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, med uppgift om skälen till detta.

2.   Det direktiv eller beslut som avses i punkt 1 skall antas enligt det förfarande som avses i artikel 19.2 i direktiv 91/414/EEG.

Artikel 14

Tillgång till granskningsrapporten

Den slutliga granskningsrapporten, utom de delar av dokumentationen som rör uppgifter som klassificerats som konfidentiella enligt artikel 14 i direktiv 91/414/EEG, skall göras tillgänglig för allmänheten.

Artikel 15

Avgifter

1.   Medlemsstater som utses till rapporterande eller medrapporterande medlemsstater skall fastställa regler som föreskriver att anmälarna är skyldiga att betala en avgift för den administrativa hanteringen och utvärderingen av de anmälningar med tillhörande dokumentation som har lämnats in till dem enligt artikel 4 eller artikel 6.

2.   Medlemsstaterna skall införa en särskild avgift för utvärdering av anmälan.

3.   För detta ändamål skall medlemsstaterna och de medrapporterande medlemsstaterna se till följande:

a)

Att en avgift tas ut som så långt det är möjligt motsvarar deras kostnader för att utföra alla förfaranden i samband med utvärderingen av varje inlämnad dokumentation, oavsett om den lämnas in av en enskild anmälare eller av flera berörda anmälare gemensamt.

b)

Att avgiften fastställs öppet och att den motsvarar de faktiska kostnaderna för granskningen och den administrativa hanteringen av anmälan och dokumentationen. För beräkning av den sammanlagda avgiften får dock medlemsstaterna fastställa en taxa med fasta avgifter på grundval av genomsnittliga kostnader.

c)

Att avgiften tas emot i enlighet med anvisningarna från den myndighet i varje medlemsstat som förtecknas i bilaga II och att intäkterna från avgiften bara används för att täcka den rapporterande och medrapporterande medlemsstatens faktiska kostnader för utvärdering och administrativ hantering av de anmälningar och den dokumentation för vilka samma medlemsstat är rapporterande eller medrapporterande medlemsstat, eller för att täcka kostnader för allmänna åtgärder för fullgörandet av deras skyldigheter som rapporterande och medrapporterande medlemsstat.

Artikel 16

Andra skatter och avgifter

Artikel 15 skall inte påverka de rättigheter medlemsstaterna har att, utöver den avgift som föreskrivs i artikel 15, enligt bestämmelserna i fördraget behålla eller införa andra skatter eller avgifter för godkännande, utsläppande på marknaden, användning och kontroll av verksamma ämnen och växtskyddsmedel.

Artikel 17

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2007/31/EG (EUT L 140, 1.6.2007, s. 44).

(2)  EGT L 33, 8.2.1979, s. 36.


BILAGA I

Förteckning över verksamma ämnen som avses i artikel 1 med rapporterande och medrapporterande medlemsstater

A.

Verksamt ämne

B.

Rapporterande medlemsstat

C.

Medrapporterande medlemsstat

azoxistrobin

Förenade kungariket

Tjeckien

imazalil

Nederländerna

Spanien

kresoximmetyl

Belgien

Litauen

spiroxamin

Tyskland

Ungern

azimsulfuron

Sverige

Slovenien

prohexadionkalcium

Frankrike

Slovakien

fluroxipyr

Irland

Polen


BILAGA II

Samordnande myndigheter i medlemsstaterna

BELGIEN

Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, Eurostation

Bloc II, 7e étage

Place Victor Horta 40 boîte 10

1060 Bruxelles

Belgien

TJECKIEN

State Phytosanitary Administration

Section PPP

Zemědělská 1a

613 00 BRNO

Tjeckien

TYSKLAND

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) — Abteilung Pflanzenschutzmittel

Messeweg 11—12

38104 Braunschweig

Tyskland

IRLAND

Pesticide Control Service

Department of Agriculture and Food

Backweston Campus

Youngs Cross

Celbridge

Co. Kildare

Irland

SPANIEN

Ministerio de Agricultura, PESCA y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas

c/Alfonso XII, 62

ES-28071 Madrid

Spanien

FRANKRIKE

Ministère de l’agriculture et de la pêche

Bureau de la réglementation des produits antiparasitaires

251, rue de Vaugirard

F-75732 Paris Cedex 15

Frankrike

LITAUEN

State Plant Protection Service

Kalvarijų str. 62

09304 Vilnius

Litauen

UNGERN

Central Agricultural Office

Directorate of Plant Protection, Soil Conservation and Agri-environment

Budaörsi ùt 141–145

H-1118 Budapest

Ungern

NEDERLÄNDERNA

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen

Postbus 217

6700 AE Wageningen

Nederländerna

POLEN

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Hodowli i Ochrony Roślin

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

Polen

SLOVENIEN

Ministry Of Agriculture Forestry and Food

PHYTOSANITARY ADMINISTRATION REPUBLIC OF SLOVENIA

Einspielerjeva 6

SI-1000 Ljubljana

Slovenien

SLOVAKIEN

Central Controlling and Testing Institute in Agriculture

Department of Registration of Pesticides

Matuskova 21

833 16 Bratislava

Slovakien

SVERIGE

Kemikalieinspektionen

P. O. Box 2

172 13 Sundbyberg

Sverige

FÖRENADE KUNGARIKET

Pesticides Safety Directorate

Mallard House

Kings Pool

3 Peasholme Green,

York YO1 7PX

Förenade kungariket


BILAGA III

Anmälan av ett verksamt ämne enligt artikel 4

Anmälan skall göras i pappersform och skickas i rekommenderat brev till Europeiska kommissionen, GD Hälsa och konsumentskydd, enhet E3, B-1049 Bryssel.

Anmälan skall lämnas in enligt följande förlaga:

FÖRLAGA

1.   Uppgifter om anmälaren

1.1

Producentens namn och adress, inklusive namnet på den fysiska person som ansvarar för anmälan och övriga förpliktelser som följer av denna förordning:

1.1.1

a)

Telefon:

b)

Fax:

c)

E-postadress:

1.1.2

a)

Kontaktperson:

b)

Kontaktperson 2:

2.   Uppgifter för identifiering

2.1

Trivialnamn (föreslaget eller ISO-godkänt). Ange i förekommande fall också vilka varianter av ämnet i form av t.ex. salter, estrar och aminer som produceras av tillverkaren.

2.2

Kemisk benämning (IUPAC- och CAS-nomenklatur).

2.3

CAS-, CIPAC- och EG-nummer (om sådana finns).

2.4

Empirisk formel och strukturformel samt molekylmassa.

2.5

Specificering av det verksamma ämnets renhetsgrad i g/kg eller g/l.

2.6

Klassificering och märkning av det verksamma ämnet enligt rådets direktiv 67/548/EEG (1) (hälso- och miljöeffekter).

Anmälaren intygar på heder och samvete att ovanstående uppgifter inlämnade den … är korrekta.

Underskrift (av den person som är behörig att företräda det företag som anges i 1.1)


(1)  EGT 196, 16.8.1967, s. 13. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/121/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 850. Rättat i EUT L 136, 29.5.2007, s. 281).


BILAGA IV

Kriterier för godtagande av anmälningar enligt artikel 4

En anmälan skall anses godtagbar endast om följande villkor är uppfyllda:

1.

Anmälan har lämnats in inom den tidsfrist som anges i artikel 4.1.

2.

Anmälan har lämnats in av en producent av ett verksamt ämne som förtecknas i bilaga I.

3.

Anmälan har lämnats in enligt förlagan i bilaga III.

4.

En avgift enligt artikel 15 har betalats.


29.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 169/19


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 738/2007

av den 28 juni 2007

om anpassning av de kvantiteter rörsocker som omfattas av leveranskrav och skall importeras enligt AVS-protokollet och Indienavtalet under leveransperioden 2006/2007

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 31, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 12 i kommissionens förordning (EG) nr 950/2006 av den 28 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för regleringsåren 2006/07, 2007/08 och 2008/09 för import och raffinering av produkter från sockersektorn inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal (2) fastställs villkoren för fastställande av leveranskrav med tullfrihet för produkter med KN-nummer 1701, uttryckta som vitsockerekvivalenter, för import med ursprung i länder som undertecknat AVS-protokollet och Indienavtalet.

(2)

Dessa kvantiteter har för leveransperioden 2006/2007 fastställts i kommissionens förordning (EG) nr 81/2007 av den 29 januari 2007 om fastställande av leveranskrav avseende rörsocker som importeras enligt AVS-protokollet och Indienavtalet under leveransperioden 2006/2007 (3).

(3)

I artikel 7.1 och 7.2 i AVS-protokollet fastställs bestämmelser för fall då en AVS-stat inte kan leverera den avtalade kvantiteten.

(4)

De behöriga myndigheterna i Kongo, Elfenbenskusten, Kenya, Madagaskar och Trinidad och Tobago har underrättat kommissionen om att de inte kommer att kunna leverera hela den avtalade kvantiteten och att de inte önskar komma i fråga för en kompletterande leveransperiod.

(5)

Efter samråd med de berörda AVS-staterna skall därför en omfördelning göras av den kvantitet som inte levereras med syftet att leverans skall kunna genomföras under leveransperioden 2006/2007.

(6)

Förordning (EG) nr 81/2007 bör därför upphävas och leveranskraven för leveransperioden 2006/2007 bör anpassas i enlighet med artikel 12.1 och 12.2 c i förordning (EG) nr 950/2006.

(7)

I artikel 14.2 i förordning (EG) nr 950/2006 fastställs att punkt 1 i den artikeln inte skall gälla kvantiteter som har omfördelats i enlighet med artikel 7.1 eller 7.2 i AVS-protokollet. Den kvantitet som har omfördelats i enlighet med den här förordningen bör därför importeras före den 30 juni 2007. På grund av det sena omfördelningsbeslutet och med hänsyn till den tid som står till förfogande för ansökan om importlicenser, kommer det inte att vara möjligt att hålla den tidsfristen. Artikel 14.1 i förordning (EG) nr 950/2006 bör därför också gälla den kvantitet som har omfördelats i enlighet med den här förordningen.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De kvantiteter, uttryckta som ton vitsockerekvivalenter för leveransperioden 2006/2007 och för varje berört exportland, som omfattas av leveranskrav för import av produkter med KN-nummer 1701 med ursprung i länder som undertecknat AVS-protokollet och Indienavtalet, skall anpassas i enlighet med bilagan.

Artikel 2

Genom avvikelse från artikel 14.2 i förordning (EG) nr 950/2006 skall artikel 14.1 i den förordningen gälla den kvantitet som omfördelas enligt den här förordningen och importeras efter den 30 juni 2007.

Artikel 3

Förordning (EG) nr 81/2007 skall upphöra att gälla.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 247/2007 (EUT L 69, 9.3.2007, s. 3).

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 371/2007 (EUT L 92, 3.4.2007, s. 6).

(3)  EUT L 21, 30.1.2007, s. 3.


BILAGA

Kvantiteter, uttryckta i ton vitsockerekvivalenter, som omfattas av leveranskrav för import av förmånssocker med ursprung i de länder som har undertecknat AVS-protokollet och Indienavtalet för leveransperioden 2006/2007

Länder som har undertecknat AVS-protokollet och Indienavtalet

Leveranskrav

2006/2007

Barbados

33 234,21

Belize

42 689,30

Kongo

0,00

Elfenbenskusten

520,00

Fiji

174 596,53

Guyana

167 302,91

Indien

10 208,11

Jamaica

121 412,96

Kenya

41,00

Madagaskar

6 049,50

Malawi

27 983,19

Mauritius

488 343,91

Moçambique

10 488,04

Uganda

0,00

Saint Kitts och Nevis

0,00

Surinam

0,00

Swaziland

126 304,79

Tanzania

10 270,00

Trinidad och Tobago

23 500,00

Zambia

12 085,21

Zimbabwe

36 231,46

Totalt

1 291 261,13


29.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 169/22


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 739/2007

av den 28 juni 2007

om ändring av förordning (EG) nr 493/2006 om övergångsbestämmelser inom ramen för reformen av den gemensamma organisationen av marknaden för socker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 44, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 1.2 i förordning (EG) nr 318/2006 löper regleringsåret för sockerprodukter från den 1 oktober till den 30 september. Regleringsåret 2006/07 börjar emellertid den 1 juli 2006 och slutar den 30 september 2007. Det löper alltså över 15 månader och inte över 12 månader som ett normalt regleringsår.

(2)

Med anledning av längden på regleringsåret 2006/07 föreskrivs det i artikel 9.2 i kommissionens förordning (EG) nr 493/2006 (2) en övergångskvot för isoglukos för att garantera en tilldelning som motsvarar tilldelningen det föregående regleringsåret.

(3)

Vissa medlemsstater tilldelar sockerkvoter till företag som har specialiserat sig på att framställa socker genom extraktion ur melass. Det rör sig, liksom för isoglukos, om en produktion som sker löpande under hela regleringsåret. Den kvantitet som har tilldelats för regleringsåret 2006/07 är enligt artikel 7.2 i förordning (EG) nr 318/2006 emellertid densamma som för regleringsåret 2005/06. För att undvika en särbehandling av isoglukosproducenterna bör även dessa företag tilldelas en övergångskvot som tar hänsyn till längden på regleringsåret 2006/07.

(4)

Förordning (EG) nr 493/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 9 i förordning (EEG) nr 493/2006 skall ändras på följande sätt:

1.

Följande punkt skall införas som punkt 3a:

”3a   För regleringsåret 2006/07 skall medlemsstaterna till varje företag som har tilldelats en sockerkvot enligt artikel 7.2 i förordning (EG) nr 318/2006 för det regleringsåret och som har använt denna kvot enbart för att framställa socker genom extraktion ur melass, tilldela en övergångskvot på 25 procent av den kvoten. Denna övergångskvot får endast användas för framställning av socker genom extraktion ur melass.”

2.

I punkt 4 skall inledningen ersättas med följande:

”De övergångskvoter som avses i punkterna 1, 2, 3 och 3a”

3.

Punkt 6 skall ersättas med följande punkter 6 och 7:

”6.   Medlemsstaterna skall meddela kommissionen följande:

a)

Före den 15 juli 2006: Hur de övergångskvoter som tilldelats i enlighet med punkterna 1, 2 och 3 har fördelats mellan företagen.

b)

Före den 30 juni 2007: Hur de övergångskvoter som tilldelats i enlighet med punkt 3a har fördelats mellan företagen.

7.   Medlemsstaterna skall införa ett kontrollsystem och vidta alla nödvändiga åtgärder för att kontrollera produktionen av de produkter som avses i punkterna 1, 2, 3 och 3a, framför allt när det gäller överensstämmelsen mellan sockret och de sockerbetor som såtts före den 1 januari 2006.

Före den 31 december 2007 skall de meddela kommissionen de kontrollåtgärder som vidtagits och resultaten av dessa åtgärder.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 247/2007 (EUT L 69, 9.3.2007, s. 3).

(2)  EUT L 89, 28.3.2006, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 119/2007 (EUT L 37, 9.2.2007, s. 3).


29.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 169/24


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 740/2007

av den 28 juni 2007

om ändring av förordning (EG) nr 1994/2006 om öppnande av gemenskapstullkvoter för 2007 för får, getter, fårkött och getkött

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2529/2001 av den 19 december 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött (1), särskilt artikel 16.1, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1994/2006 (2) öppnas gemenskapstullkvoter för får, getter, fårkött och getkött för perioden 1 januari–31 december 2007.

(2)

Enligt avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter på grundval av artikel 19 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (3), som godkändes genom rådets beslut 2007/138/EG (4), skall Island beviljas en extra årlig tullkvot på 500 ton (slaktvikt) färskt, kylt, fryst eller rökt fårkött. Eftersom avtalet skall tillämpas från och med den 1 mars 2007 bör den årliga kvantiteten för 2007 anpassas i enlighet därmed.

(3)

Enligt avtalet skall tullkvoten öppnas från och med den 1 juli på grundval av kvantiteterna för nio månader för 2007. Denna förordning bör därför tillämpas från och med den 1 juli 2007.

(4)

Förordning (EG) nr 1994/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för får- och getkött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 1994/2006 skall ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Det skall tillämpas från och med den 1 juli 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 341, 22.12.2001, s. 3. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 413, 30.12.2006, s. 3. Rättad i EUT L 50, 19.2.2007, s. 5.

(3)  EUT L 61, 28.2.2007, s. 29.

(4)  EUT L 61, 28.2.2007, s. 28.


BILAGA

”BILAGA

FÅRKÖTT OCH GETKÖTT (i ton slaktviktsekvivalent)

GEMENSKAPSTULLKVOTER FÖR 2007

Landgrupp nr

KN-nummer

Värdetull

%

Mängdtull

i euro/100 kg

Löpnummer enligt först till kvarn-principen

Ursprung

Årlig volym

i ton slaktviktsekvivalenter

Levande djur

(koefficient = 0,47)

Benfritt lammkött (1)

(koefficient = 1,67)

Benfritt fårkött (2)

(koefficient = 1,81)

Produkter med ben och slaktkroppar

(koefficient = 1,00)

1

0204

Noll

Noll

09.2101

09.2102

09.2011

Argentina

23 000

09.2105

09.2106

09.2012

Australien

18 786

09.2109

09.2110

09.2013

Nya Zeeland

227 854

09.2111

09.2112

09.2014

Uruguay

5 800

09.2115

09.2116

09.1922

Chile

5 800

09.2121

09.2122

09.0781

Norge

300

09.2125

09.2126

09.0693

Grönland

100

09.2129

09.2130

09.0690

Färöarna

20

09.2131

09.2132

09.0227

Turkiet

200

09.2171

09.2175

09.2015

Övriga (3)

200

2

0204

0210 99 21

0210 99 29

0210 99 60

Noll

Noll

09.2119

09.2120

09.0790

Island

1 725

3

0104 10 30, 0104 10 80 och 0104 20 90

För andra arter än tamfår bara:

ex 0204, ex 0210 99 21 och ex 0210 99 29.

Noll

Noll

09.2141

09.2145

09.2149

09.1622

AVS-staterna

100

För arten tamfår bara:

ex 0204, ex 0210 99 21 och ex 0210 99 29.

Noll

Nedsättning av mängdtullar med 65 %

09.2161

09.2165

09.1626

AVS-staterna

500

4

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10 %

Noll

09.2181

09.2019

Erga omnes  (4)

92


(1)  Inklusive killingkött.

(2)  Inklusive annat getkött än av killing.

(3)  Med ”övriga” avses här samtliga ursprungsländer inklusive AVS-länderna men exklusive de övriga länder som anges i den här tabellen.

(4)  Med ”erga omnes” avses samtliga ursprung inbegripet de länder som anges i denna tabell.”


29.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 169/27


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 741/2007

av den 28 juni 2007

om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 31.3, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 31.1 i rådets förordning (EG) nr 1255/1999 föreskrivs att skillnaden mellan priserna på världsmarknaden för de produkter som förtecknas i artikel 1 a–e och 1 g i nämnda förordning och priserna inom gemenskapen får täckas av ett exportbidrag.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 1043/2005 av den 30 juni 2005 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 3448/93 med avseende på ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen (2), anges de produkter för vilka det skall fastställas en bidragssats som skall tillämpas när dessa produkter exporteras i form av varor som förtecknas i bilaga II till förordning (EG) nr 1255/1999.

(3)

Enligt artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1043/2005 skall bidragssatsen fastställas för varje månad per 100 kg basprodukt.

(4)

När det gäller vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget finns det emellertid, om det på förhand fastställs höga bidragssatser, en risk att de åtaganden som görs i samband med dessa bidrag äventyras. För att undvika detta måste lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas utan att detta hindrar ingåendet av långtidskontrakt. Om en specifik bidragssats för förutfastställelse av bidrag bestäms för dessa produkter bör båda dessa syften kunna uppnås.

(5)

I artikel 15.2 i förordning (EG) nr 1043/2005 föreskrivs att bidragssatsen i förekommande fall skall fastställas med hänsyn till de produktionsbidrag, det stöd och de andra åtgärder med motsvarande verkan som, i enlighet med förordningen om den gemensamma organisationen av marknaden för den aktuella produkten, är tillämpliga i alla medlemsstater för de basprodukter som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 1043/2005 eller därmed jämställda produkter.

(6)

I artikel 12.1 i förordning (EG) nr 1255/1999 föreskrivs att ett stöd skall utbetalas för skummjölk som producerats i gemenskapen och som bearbetas till kasein, om denna mjölk och det kasein som framställs av denna mjölk uppfyller vissa villkor.

(7)

I kommissionens förordning (EG) nr 1898/2005 av den 9 november 2005 om tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande försäljning av grädde, smör och koncentrerat smör på gemenskapens marknad (3), fastställs att smör och grädde till reducerat pris skall göras tillgängliga för industrier som framställer vissa produkter.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De bidragssatser som skall tillämpas på de basprodukter som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 1043/2005 och i artikel 1 i förordning (EG) nr 1255/1999, och som exporteras i form av varor som förtecknas i bilaga II till förordning (EG) nr 1255/1999, skall fastställas i överensstämmelse med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 29 juni 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Heinz ZOUREK

Generaldirektör för näringsliv och industri


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 172, 5.7.2005, s. 24. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 447/2007 (EUT L 106, 24.4.2007, s. 31).

(3)  EUT L 308, 25.11.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 96/2007 (EUT L 25, 1.2.2007, s. 6).


BILAGA

Bidragssatser som från och med den 29 juni 2007 skall tillämpas för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget (1)

(EUR/100 kg)

KN-nummer

Varuslag

Bidragssats

vid förutfastställelse av bidrag

annan

ex 0402 10 19

Mjölk i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent (PG 2):

 

 

a)

Vid export av varor enligt KN-nummer 3501

b)

Vid export av andra varor

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Mjölk i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av 26 viktprocent (PG 3):

 

 

a)

Vid export av varor som innehåller, i form av produkter som jämställs med PG 3, smör eller grädde till reducerat pris enligt förordning (EG) nr 1898/2005

0,00

0,00

b)

Vid export av andra varor

0,00

0,00

ex 0405 10

Smör med en fetthalt av 82 viktprocent (PG 6):

 

 

a)

Vid export av varor som innehåller smör eller grädde till reducerat pris, framställda i enlighet med de villkor som fastställs i förordning (EG) nr 1898/2005

0,00

0,00

b)

Vid export av varor enligt KN-nummer 2106 90 98 som innehåller minst 40 viktprocent mjölkfett

0,00

0,00

c)

Vid export av andra varor

0,00

0,00


(1)  De bidragssatser som fastställs i denna bilaga är inte tillämpliga på export till Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Heliga stolen (Vatikanen), Liechtenstein, kommunerna Livigno och Campione d’Italia, Helgoland, Grönland, Färöarna och Förenta staterna och de områden i Republiken Cypern där republiken Cyperns regering inte utövar faktisk kontroll, och på varor enligt tabellerna I och II i protokoll nr 2 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet av den 22 juli 1972 som exporteras till Schweiziska edsförbundet.


29.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 169/30


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 742/2007

av den 28 juni 2007

om att inte bevilja exportbidrag för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 581/2004

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 31.3 tredje stycket i denna, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 581/2004 av den 26 mars 2004 om inledande av en stående anbudsinfordran för exportbidrag för vissa typer av smör (2) föreskrivs en stående anbudsinfordran.

(2)

I enlighet med artikel 5 i kommissionens förordning (EG) nr 580/2004 av den 26 mars 2004 om fastställande av ett anbudsförfarande för exportbidrag för vissa mjölkprodukter (3) och efter en bedömning av de anbud som lämnats in inom ramen för anbudsinfordran bör exportbidrag inte beviljas för den anbudsperiod som löper ut den 26 juni 2007.

(3)

Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inom ramen för den stående anbudsinfordran som inleds genom förordning (EG) nr 581/2004 skall det inte beviljas några exportbidrag för de produkter och destinationer som avses i artikel 1.1 i den förordningen för den anbudsperiod som löper ut den 26 juni 2007.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 29 juni 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 90, 27.3.2004, s. 64. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 276/2007 (EUT L 76, 16.3.2007, s. 16).

(3)  EUT L 90, 27.3.2004, s. 58. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 128/2007 (EUT L 41, 13.2.2007, s. 6).


29.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 169/31


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 743/2007

av den 28 juni 2007

om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 33.2 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 32 i förordning (EG) nr 318/2006 fastställs att skillnaden mellan priserna på världsmarknaden för de produkter som förtecknas i artikel 1.1 b i den förordningen och priserna för dessa produkter inom gemenskapen får täckas av ett exportbidrag.

(2)

Med hänsyn till den situation som för närvarande råder på sockermarknaden bör exportbidrag fastställas i enlighet med bestämmelserna och vissa kriterier i artiklarna 32 och 33 i förordning (EG) nr 318/2006.

(3)

Enligt artikel 33.2 första stycket i förordning (EG) nr 318/2006 kan världsmarknadssituationen eller de särskilda behoven på vissa marknader vara sådana att bidraget måste varieras beroende på destination.

(4)

Bidrag bör endast beviljas för produkter som omfattas av den fria rörligheten för varor inom gemenskapen och som uppfyller kraven i förordning (EG) nr 318/2006.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Exportbidrag enligt artikel 32 i förordning (EG) nr 318/2006 skall beviljas för de produkter och med de belopp som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 29 juni 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 247/2007 (EUT L 69, 9.3.2007, s. 3).


BILAGA

Exportbidrag som från och med den 29 juni 2007 (1) skall gälla för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

Produktkod

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

30,45 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

30,45 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

30,45 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

30,45 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,3311

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

33,11

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

33,11

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

33,11

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,3311

Anm: Destinationen definieras enligt följande:

S00

:

Alla destinationer utom Albanien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Rumänien, Serbien, Montenegro, Kosovo och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.


(1)  De bidragssatser som fastställs i denna bilaga är inte tillämpliga från och med den 1 februari 2005 i enlighet med rådets beslut 2005/45/EG av den 22 december 2004 om ingående och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ändring av avtalet av den 22 juli 1972 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet beträffande bestämmelserna om bearbetade jordbruksprodukter (EUT L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Detta belopp gäller för råsocker med en avkastning på 92 %. Om avkastningen på det exporterade råsockret inte är 92 % skall det tillämpliga exportbidragsbeloppet, för varje aktuell exporttransaktion, multipliceras med en omräkningsfaktor som erhålls genom att avkastningen av det exporterade råsockret, beräknad i enlighet med led 3 i punkt III i bilaga I till förordning (EG) nr 318/2006, divideras med 92.


29.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 169/33


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 744/2007

av den 28 juni 2007

om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 33.2 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 32 i förordning (EG) nr 318/2006 fastställs att skillnaden mellan priserna på världsmarknaden för de produkter som förtecknas i artikel 1.1 c, d och g i den förordningen och priserna för dessa produkter inom gemenskapen får täckas av ett exportbidrag.

(2)

Med hänsyn till den situation som för närvarande råder på sockermarknaden bör exportbidrag fastställas i enlighet med bestämmelserna och vissa kriterier i artiklarna 32 och 33 i förordning (EG) nr 318/2006.

(3)

Enligt artikel 33.2 första stycket i förordning (EG) nr 318/2006 kan världsmarknadssituationen eller de särskilda behoven på vissa marknader vara sådana att bidraget måste varieras beroende på destination.

(4)

Bidrag bör endast beviljas för produkter som omfattas av den fria rörligheten för varor inom gemenskapen och som uppfyller kraven i kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av den 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2).

(5)

Exportbidrag kan fastställas för att täcka skillnaden när det gäller konkurrenskraft mellan gemenskapens export och tredjeländers export. Gemenskapens export till vissa närliggande destinationer och till tredjeländer som ger gemenskapsprodukter förmånsbehandling vid import har i dagsläget en särskilt gynnsam konkurrenssituation. Därför bör exportbidragen till de destinationerna avskaffas.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Exportbidrag enligt artikel 32 i förordning (EG) nr 318/2006 skall beviljas för de produkter och med de belopp som anges i bilagan till den här förordningen om inte annat följer av villkoren i punkt 2 i den här artikeln.

2.   För att berättiga till bidrag enligt punkt 1 skall produkterna uppfylla tillämpliga krav i artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 951/2006.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 29 juni 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 247/2007 (EUT L 69, 9.3.2007, s. 3).

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2031/2006 (EUT L 414, 30.12.2006, s. 43).


BILAGA

Exportbidrag som skall gälla från och med den 29 juni 2007 (1) för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick

Produktkod

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg torrvara

33,11

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg torrvara

33,11

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,3311

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg torrvara

33,11

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,3311

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,3311

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,3311 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg torrvara

33,11

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,3311

Anm.: Destinationen definieras enligt följande:

S00

:

Alla destinationer utom Albanien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Montenegro, Kosovo och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Heliga stolen (Vatikanstaten), Liechtenstein, kommunerna Livigno och Campione d'Italia, Helgoland, Grönland, Färöarna och de områden i Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar den faktiska kontrollen.


(1)  De bidragssatser som fastställs i denna bilaga är inte tillämpliga från och med den 1 februari 2005 i enlighet med rådets beslut 2005/45/EG av den 22 december 2004 om ingående och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ändring av avtalet av den 22 juli 1972 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet beträffande bestämmelserna om bearbetade jordbruksprodukter (EUT L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Basbeloppet skall inte tillämpas på den produkt som definieras i punkt 2 i bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 3513/92 (EGT L 355, 5.12.1992, s. 12).


29.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 169/35


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 745/2007

av den 28 juni 2007

om fastställande av det högsta exportbidraget för vitsocker inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 958/2006

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 33.2 andra stycket och tredje stycket led b, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 958/2006 av den 28 juni 2006 om en stående anbudsinfordran för regleringsåret 2006/07 för fastställande av exportbidrag för vitsocker (2) föreskrivs att det skall genomföras delanbudsinfordringar.

(2)

I enlighet med artikel 8.1 i förordning (EG) nr 958/2006 och efter en granskning av de anbud som lämnats in i samband med den delanbudsinfordran som löper ut den 28 juni 2007 är det lämpligt att fastställa ett högsta exportbidrag för denna delanbudsinfordran.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den delanbudsinfordran som löper ut den 28 juni 2007 skall det högsta exportbidraget för den produkt som avses i artikel 1.1 i förordning (EG) nr 958/2006 vara 38,107 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 29 juni 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 247/2007 (EUT L 69, 9.3.2007, s. 3).

(2)  EUT L 175, 29.6.2006, s. 49. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 203/2007 (EUT L 61, 28.2.2007, s. 3).


29.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 169/36


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 746/2007

av den 28 juni 2007

om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 13.3,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (2), särskilt artikel 14.3, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 13 i förordning (EG) nr 1784/2003 och artikel 14 i förordning (EG) nr 1785/2003 fastställer att skillnaden mellan noteringarna eller priserna på världsmarknaden för de produkter som anges i artikel 1 i de förordningarna och priserna för de produkterna inom gemenskapen kan täckas av ett exportbidrag.

(2)

Artikel 14 i förordning (EG) nr 1785/2003 föreskriver att då exportbidragen fastställs måste hänsyn tas till den rådande situationen och den förväntade utvecklingen vad avser priser för och tillgängliga kvantiteter av spannmål, ris, brutet ris och spannmålsprodukter på gemenskapens marknad å ena sidan och priser för spannmål, ris, brutet ris och spannmålsprodukter på världsmarknaden å andra sidan. Samma artiklar föreskriver att det också är viktigt att säkerställa jämvikten hos och den naturliga utvecklingen av priserna och handeln på marknaderna för spannmål och ris och dessutom att ta hänsyn till den planerade exportens ekonomiska aspekt, och behovet av att undvika störningar på gemenskapens marknad.

(3)

Artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 1518/95 (3), om import- och exportsystemet för bearbetade produkter baserade på spannmål respektive ris definierar de särskilda kriterier som det bör tas hänsyn till då exportbidraget för dessa produkter beräknas.

(4)

Det exportbidrag som beviljas för vissa bearbetade produkter bör graderas på grundval av innehållet av aska, råfibrer, skal, proteiner, fett och stärkelse i varje enskild berörd produkt, eftersom detta innehåll är en särskilt god indikator på den kvantitet basprodukter som faktiskt ingår i den bearbetade produkten.

(5)

Det finns för närvarande inget behov av att, på grundval av den ekonomiska aspekten av en eventuell export och särskilt produkternas natur och ursprung, fastställa ett exportbidrag för maniok, andra tropiska rötter och knölar eller finmalet mjöl erhållna av dessa. För vissa bearbetade produkter av spannmål är det, på grund av gemenskapens obetydliga deltagande i världshandeln, för närvarande onödigt att fastställa ett exportbidrag.

(6)

Förhållandena på världsmarknaden, eller de särskilda krav som vissa marknader ställer, kan göra det nödvändigt att variera exportbidraget för vissa produkter i enlighet med destination.

(7)

Exportbidraget måste fastställas en gång per månad. Det kan ändras under den mellanliggande perioden.

(8)

Vissa bearbetade produkter av majs får undergå en värmebehandling efter vilken ett exportbidrag som inte motsvarar produktens kvalitet kanske betalas ut. Det bör därför specificeras att för dessa produkter, som innehåller förgelatinerad stärkelse, bör inget exportbidrag betalas ut.

(9)

Förvaltningskommittén för spannmål har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Exportbidragen för de produkter som anges i artikel 1 i förordning (EG) nr 1518/95 fastställs så som det anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 29 juni 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 96. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1549/2004 (EUT L 280, 31.8.2004, s. 13).

(3)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 55. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2993/95 (EGT L 312, 23.12.1995, s. 25).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 28 juni 2007 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris

Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

8,96

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

7,68

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

7,68

1102 90 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C10

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

11,52

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

8,96

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

7,68

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

7,68

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

10,24

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

8,32

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

9,60

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

7,36

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

1,60

1107 10 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

10,24

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

10,24

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

10,24

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

10,24

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

10,03

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

7,68

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

10,03

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

7,68

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

7,68

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

10,03

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

7,68

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

10,51

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

7,30

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

7,68

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11).

De andra destinationerna fastställs enligt följande:

C10

:

Alla destinationer.

C14

:

Alla destinationer med undantag av Schweiz och Liechtenstein.


(1)  Inget exportbidrag skall beviljas för produkter som har undergått en värmebehandling som har lett till att stärkelsen förgelatinerats.

(2)  Exportbidrag beviljas i enlighet med den ändrade rådets förordningen (EEG) nr 2730/75 (EGT L 281, 1.11.1975, s. 20).

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11).

De andra destinationerna fastställs enligt följande:

C10

:

Alla destinationer.

C14

:

Alla destinationer med undantag av Schweiz och Liechtenstein.


29.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 169/39


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 747/2007

av den 28 juni 2007

om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 13.3, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 13 i förordning (EG) nr 1784/2003 fastställer att skillnaden mellan noteringarna eller priserna på världsmarknaden för de produkter som anges i artikel 1 i den förordningen och priserna för de produkterna inom gemenskapen kan täckas av ett exportbidrag.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 1517/95 av den 29 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter till förordning (EG) nr 1784/2003 vad gäller systemet för import och export som tillämpas för foderblandningar baserade på spannmål och om ändring av förordning (EG) nr 1162/95 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris (2) definieras i artikel 2 de särskilda kriterier som det bör tas hänsyn till då exportbidraget för dessa produkter beräknas.

(3)

Denna beräkning bör också beakta spannmålsinnehållet. För att förenkla proceduren bör exportbidraget betalas för två kategorier av spannmålsprodukter, majs som är det mest använda spannmålsslaget för tillverkning av foderblandningar för export och produkter av majs å ena sidan, och å andra sidan andra spannmålsslag där de senare är bidragsberättigande spannmålsslag med undantag av majs och majsbaserade produkter. Exportbidrag bör beviljas för den kvantitet spannmålsprodukter som ingår i foderblandningar.

(4)

Exportbidragsbeloppet bör också beakta de möjligheter och förhållanden som råder på världsmarknaden, nödvändigheten att undvika störningar på gemenskapens marknad och exportens ekonomiska aspekt.

(5)

Den rådande situationen på spannmålsmarknaden, och i synnerhet utsikterna när det gäller försörjningen, medför att exportbidrag inte skall betalas ut.

(6)

Förvaltningskommittén för spannmål har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Exportbidrag för foderblandningar i enlighet med förordning (EG) nr 1784/2003 och förordning (EG) nr 1517/95 skall fastställas enligt bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 29 juni 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 51.


BILAGA

till kommissionens förordning av den 28 juni 2007 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar

KN-nummer för produkter för vilka exportbidrag beviljas:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Spannmålsprodukter

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

Majs och majsbaserade produkter,

KN-nummer 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Spannmålsprodukter, med undantag av majs och majsbaserade produkter

C10

EUR/t

0,00

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

C10

:

Alla destinationer.


29.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 169/41


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 748/2007

av den 28 juni 2007

om fastställande av produktionsbidragen för spannmål

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 8.2, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EEG) nr 1722/93 av den 30 juni 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EEG) nr 1766/92 och (EEG) nr 1418/76 om produktionsbidrag inom spannmålsrespektive rissektorn (2) fastställs villkoren för beviljande av produktionsbidrag. Beräkningsmetoden fastställs i artikel 3 i den förordningen. Bidrag som beräknas på detta sätt, vid behov differentierat för potatisstärkelse, bör fastställas en gång i månaden och kan ändras om priserna på majs och/eller vete ändras betydligt.

(2)

Det finns anledning att använda koefficienterna i bilaga II till förordning (EEG) nr 1722/93 på de produktionsbidrag som skall fastställas genom denna förordning för att fastställa det exakta belopp som skall betalas.

(3)

Förvaltningskommittén för spannmål har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det produktionsbidrag, uttryckt per ton stärkelse, som avses i artikel 3.2 i förordning (EEG) nr 1722/93 skall vara

a)

0,00 EUR/t för stärkelse av majs, vete, korn och havre,

b)

0,00 EUR/t för potatisstärkelse.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 29 juni 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 159, 1.7.1993, s. 112. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1950/2005 (EUT L 312, 29.11.2005, s. 18).


29.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 169/42


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 749/2007

av den 28 juni 2007

om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 13.3,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (2), särskilt artikel 14.3, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 13.1 i förordning (EG) nr 1784/2003 och artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1785/2003 föreskrivs att skillnaden mellan prisnoteringarna på världsmarknaden för de produkter som förtecknas i artikel 1 i var och en av dessa förordningar och priserna inom gemenskapen får täckas av ett exportbidrag.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 1043/2005 av den 30 juni 2005 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 3448/93 med avseende på ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen (3) anges de produkter för vilka det skall fastställas en bidragssats som skall tillämpas när dessa produkter exporteras i form av varor som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1784/2003 eller i bilaga IV till förordning (EG) nr 1785/2003.

(3)

Enligt artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1043/2005 skall bidragssatsen fastställas för varje månad per 100 kg basprodukt.

(4)

De åtaganden som görs med avseende på bidrag som får beviljas för export av jordbruksprodukter som ingår i varor vilka inte omfattas av bilaga I till fördraget kan äventyras om höga bidragssatser fastställs på förhand. Säkerhetsåtgärder bör därför vidtas i sådana situationer, men utan att detta hindrar att långtidskontrakt ingås. Om en specifik bidragssats för förutfastställelse av bidrag bestäms kan dessa olika mål uppnås.

(5)

Med hänsyn till överenskommelsen mellan Europeiska gemenskapen och Förenta staterna om gemenskapens export av pastaprodukter till Förenta staterna, godkänd genom rådets beslut 87/482/EEG (4), är det nödvändigt att differentiera exportbidraget för varor vilka klassificeras enligt KN-nummer 1902 11 00 och 1902 19 utifrån deras bestämmelseort.

(6)

Enligt artikel 15.2 och 15.3 i förordning (EG) nr 1043/2005 skall en minskad bidragssats fastställas, med hänsyn till det produktionsbidrag som enligt kommissionens förordning (EEG) nr 1722/93 (5) gäller för den basprodukt som förbrukas under den förmodade tiden för varornas framställning.

(7)

Alkoholhaltiga drycker anses vara mindre känsliga för priset på det spannmål som används för deras framställning. Enligt protokoll nr 19 till akten om Danmarks, Irlands och Förenade kungarikets anslutning måste nödvändiga bestämmelser antas för att underlätta användningen av säd från gemenskapen vid tillverkningen av alkoholhaltiga drycker framställda ur säd. Den bidragssats som tillämpas på spannmål som exporteras i form av alkoholhaltiga drycker måste därför justeras.

(8)

Förvaltningskommittén för spannmål har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De bidragssatser som skall tillämpas på de basprodukter som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 1043/2005 och i artikel 1 i förordning (EG) nr 1784/2003 eller artikel 1 i förordning (EG) nr 1785/2003, och som exporteras i form av varor vilka förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1784/2003 respektive bilaga IV till förordning (EG) nr 1785/2003, skall fastställas i överensstämmelse med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 29 juni 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Heinz ZOUREK

Generaldirektör för näringsliv och industri


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 96. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 797/2006 (EUT L 144, 31.5.2006, s. 1).

(3)  EUT L 172, 5.7.2005, s. 24. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 447/2007 (EUT L 106, 24.4.2007, s. 31).

(4)  EGT L 275, 29.9.1987, s. 36.

(5)  EGT L 159, 1.7.1993, s. 112. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1584/2004 (EUT L 280, 31.8.2004, s. 11).


BILAGA

Bidragssatser som från och med den 29 juni 2007 skall tillämpas för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget (1)

(EUR/100 kg)

KN-nummer

Varuslag (2)

Bidragssats per 100 kg basprodukt

Vid förutfastställelse av bidrag

Övriga

1001 10 00

Durumvete:

 

 

– Vid export till Förenta staterna av varor vilka klassificeras enligt KN-nummer 1902 11 och 1902 19

– I andra fall

1001 90 99

Vanligt vete och blandsäd av vete och råg:

 

 

– Vid export till Förenta staterna av varor vilka klassificeras enligt KN-nummer 1902 11 och 1902 19

– I andra fall:

 

 

– – Vid tillämpning av artikel 15.3 i förordning (EG) nr 1043/2005 (3)

– – Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (4)

– – I andra fall

1002 00 00

Råg

1003 00 90

Korn

 

 

– Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (4)

– I andra fall

1004 00 00

Havre

1005 90 00

Majs som används i form av:

 

 

– Stärkelse:

 

 

– – Vid tillämpning av artikel 15.3 i förordning (EG) nr 1043/2005 (3)

0,640

0,640

– – Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (4)

– – I andra fall

0,640

0,640

– Glukos, glukossirap, maltodextrin och sirap av maltodextrin enligt KN-nummer 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – Vid tillämpning av artikel 15.3 i förordning (EG) nr 1043/2005 (3)

0,480

0,480

– – Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (4)

– – I andra fall

0,480

0,480

– – Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (4)

– Annan (inklusive använd i obearbetad form)

0,640

0,640

Potatisstärkelse enligt KN-nummer 1108 13 00 som jämställs med en produkt som erhålls genom bearbetning av majs:

 

 

– Vid tillämpning av artikel 15.3 i förordning (EG) nr 1043/2005 (3)

0,640

0,640

– Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (4)

– I andra fall

0,640

0,640

ex 1006 30

Helt slipat ris:

 

 

– Rundkornigt

– Mellankornigt

– Långkornigt

1006 40 00

Brutet ris

1007 00 90

Sorghum, annat än hybrider, för utsäde


(1)  De bidragssater som fastställs i denna bilaga är inte tillämpliga på varor enligt tabellerna I och II i protokoll nr 2 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet av den 22 juli 1972 som exporteras till Schweiziska edsförbundet eller Furstendömet Liechtenstein.

(2)  När det gäller jordbruksprodukter som erhållits genom bearbetning av en basprodukt och/eller därmed likställd produkt, är de koefficienter tillämpliga som anges i bilaga V till kommissionens förordning (EG) nr 1043/2005.

(3)  Om den aktuella varan klassificeras enligt KN-nummer 3505 10 50.

(4)  Varor som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1784/2003 eller som avses i artikel 2 i förordning (EEG) nr 2825/93 (EGT L 258, 16.10.1993, s. 6).

(5)  För sirap enligt KN-nummer 1702 30 99, 1702 40 90 och 1702 60 90, som erhålls genom blandning av glukos- och fruktossirap, gäller exportbidraget endast glukossirap.


29.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 169/46


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 750/2007

av den 28 juni 2007

om fastställande av att vissa gränser inte längre är uppnådda i fråga om utfärdande av importlicenser för sockerprodukter inom ramen för tullkvoter och förmånsavtal

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 950/2006 av den 28 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för regleringsåren 2006/07, 2007/08 och 2008/09 för import och raffinering av produkter från sockersektorn inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal (2), särskilt artikel 5.4, och

av följande skäl:

(1)

Enligt den registrering som avses i artikel 5.2 i förordning (EG) nr 950/2006 finns det fortfarande sockerkvantiteter med löpnummer 09.4332, 09.4335, 09.4336, 09.4338, 09.4341, 09.4343, 09.4346 och 09.4351 som är tillgängliga för de leveranskrav i fråga om förmånssocker som fastställts i enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 950/2006.

(2)

Kommissionen bör därför tillkännage att de berörda gränserna inte längre är uppnådda.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gränserna är inte längre uppnådda i fråga om de leveranskrav som avser förmånssocker med löpnummer 09.4332, 09.4335, 09.4336, 09.4338, 09.4341, 09.4343, 09.4346 och 09.4351 för perioden 2006–2007.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2011/2006 (EUT L 384, 29.12.2006, s. 1).

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2031/2006 (EUT L 414, 30.12.2006, s. 43).


29.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 169/47


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 751/2007

av den 28 juni 2007

om fastställande av bidragssatserna för vissa produkter från sockersektorn som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 33.2 a och 33.4 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 32.1 och 32.2 i förordning (EG) nr 318/2006 föreskrivs att skillnaden mellan priserna inom den internationella handeln för de produkter som förtecknas i artikel 1.1 b–d och 1.1 g i nämnda förordning och priserna inom gemenskapen får utjämnas genom exportbidrag då produkterna exporteras i form av varor som förtecknas i bilaga VII till samma förordning.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 1043/2005 av den 30 juni 2005 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 3448/93 med avseende på ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen (2) anges de produkter för vilka det skall fastställas en bidragssats som skall tillämpas när dessa produkter exporteras i form av varor som förtecknas i bilaga VII till förordning (EG) nr 318/2006.

(3)

Enligt artikel 32.4 i förordning (EG) nr 318/2006 skall bidragssatsen fastställas för varje månad per 100 kg basprodukt.

(4)

I artikel 27.3 i förordning (EG) nr 1260/2001 föreskrivs att exportbidraget för en produkt som ingår i en vara inte får vara högre än det bidrag som tillämpas på produkten när den exporteras i obearbetad form.

(5)

De bidragssatser som fastställs enligt denna förordning får fastställas på förhand, eftersom det inte går att avgöra hur situationen kommer att se ut på marknaden under de närmaste månaderna.

(6)

De åtaganden som görs med avseende på bidrag som får beviljas för export av jordbruksprodukter som ingår i varor vilka inte omfattas av bilaga I till fördraget kan äventyras om höga bidragssatser fastställs på förhand. Säkerhetsåtgärder bör därför vidtas i sådana situationer, men utan att detta hindrar att långtidskontrakt ingås. Om en specifik bidragssats för förutfastställelse av bidrag bestäms kan dessa olika mål uppnås.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De bidragssatser som skall tillämpas på de basprodukter som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 1043/2005 och i artikel 1.1 och i artikel 2.1 i förordning (EG) nr 318/2006, och som exporteras i form av varor vilka förtecknas i bilaga VII till förordning (EG) nr 318/2006, skall fastställas i överensstämmelse med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 29 juni 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Heinz ZOUREK

Generaldirektör för näringsliv och industri


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1585/2006 (EUT L 294, 25.10.2006, s. 19).

(2)  EUT L 172, 5.7.2005, s. 24. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 447/2007 (EUT L 106, 24.4.2007, s. 31).


BILAGA

Bidragssatser som från och med den 29 juni 2007 skall tillämpas för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget (1)

KN-nummer

Varuslag

Bidragssats i EUR/100 kg

vid förutfastställelse av bidrag

annan

1701 99 10

Vitsocker

33,11

33,11


(1)  De bidragssatser som fastställs i denna bilaga är inte tillämpliga på export till Albanien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Montenegro, Kosovo, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Heliga stolen (Vatikanen), Liechtenstein, kommunerna Livigno och Campione d’Italia, Helgoland, Grönland, Färöarna och Förenta staterna och de områden i Republiken Cypern där republiken Cyperns regering inte utövar faktisk kontroll, och på varor enligt tabellerna I och II i protokoll nr 2 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet av den 22 juli 1972 som exporteras till Schweiziska edsförbundet.


DIREKTIV

29.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 169/49


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/40/EG

av den 28 juni 2007

om ändring av direktiv 2001/32/EG om erkännande av skyddade zoner som utsätts för särskilda växtskyddsrisker inom gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (1), särskilt artikel 2.1 h första stycket,

med beaktande av den begäran som framställts av Tjeckien, Danmark, Frankrike och Italien,

efter samråd med berörda medlemsstater, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens direktiv 2001/32/EG (2) har vissa medlemsstater eller vissa områden i medlemsstaterna erkänts som skyddade zoner med avseende på vissa skadegörare.

(2)

Danmark är erkänt som en skyddad zon i fråga om Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. På grundval av resultaten av de relevanta undersökningar som har genomförts i Danmark har de danska myndigheterna lämnat uppgifter av vilka det framgår att ett effektivt växthälsoskydd i Danmark mot Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr inte förutsätter att man upprätthåller landets status som skyddad zon när det gäller den berörda skadegöraren, varför Danmark nu har begärt att dess status som skyddad zon med avseende på Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr skall dras tillbaka. Danmark bör därför inte längre erkännas som skyddad zon med avseende på denna skadegörare.

(3)

Det framgår av uppgifter som Tjeckien, Frankrike och Italien har lämnat att Tjeckien, regionerna Champagne-Ardenne, Lorraine och Alsace i Frankrike samt regionen Basilicata i Italien bör erkännas som skyddade zoner i fråga om Grapevine flavescence dorée MLO, eftersom denna patogen inte förekommer där.

(4)

Direktiv 2001/32/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till direktiv 2001/32/EG skall ändras på följande sätt:

1.

I punkt c 01 skall ”Danmark” utgå.

2.

Följande punkt d 4 skall läggas till:

”4.

Grapevine flavescence dorée MLO

Tjeckien (till och med den 31 mars 2009), regionerna Champagne-Ardenne, Lorraine och Alsace i Frankrike (till och med den 31 mars 2009), regionen Basilicata i Italien (till och med den 31 mars 2009)”

Artikel 2

Medlemsstaterna skall senast den 31 oktober 2007 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 november 2007.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 28 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 169, 10.7.2000, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2006/35/EG (EUT L 88, 25.3.2006, s. 9).

(2)  EGT L 127, 9.5.2001, s. 38. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/36/EG (EUT L 88, 25.3.2006, s. 13).


29.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 169/51


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/41/EG

av den 28 juni 2007

om ändring av vissa bilagor till rådets direktiv 2000/29/EG om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (1), särskilt artikel 14 andra stycket c och d,

efter samråd med berörda medlemsstater, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 2000/29/EG förtecknas organismer som är skadliga för växter eller växtprodukter och anges vissa åtgärder som skall vidtas för att förhindra att sådana organismer förs in i medlemsstaterna från andra medlemsstater eller tredjeländer. I det direktivet fastställs också möjligheten till erkännande av skyddade zoner inom gemenskapen.

(2)

Danmark har erkänts som en skyddad zon i fråga om Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. På grundval av resultaten av relevanta undersökningar i Danmark har landets myndigheter lämnat uppgifter som visar att ett tillräckligt växtskydd i fråga om Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr kan upprätthållas i Danmark utan att man bibehåller landets status som skyddad zon i fråga om den berörda skadegöraren. Danmark har därför begärt att dess status som skyddad zon avseende Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr skall dras tillbaka. Danmark bör därför inte längre erkännas som skyddad zon med avseende på denna skadegörare.

(3)

Det framgår av uppgifter som Tjeckien, Frankrike och Italien lämnat att Tjeckien, regionerna Champagne-Ardenne, Lorraine och Alsace i Frankrike samt regionen Basilicata i Italien bör erkännas som skyddade zoner i fråga om Grapevine flavescence dorée MLO, eftersom denna patogen inte finns där. Särskilda krav bör därför fastställas när det gäller införsel till och förflyttning av vegetativt förökningsmaterial av vinranka inom de berörda skyddade zonerna.

(4)

Bilagorna II, IV och V till direktiv 2000/29/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna II, IV och V till direktiv 2000/29/EG skall ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall senast den 31 oktober 2007 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 november 2007.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 28 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 169, 10.7.2000, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2006/35/EG (EUT L 88, 25.3.2006, s. 9).


BILAGA

1.

I bilaga II del B.c punkt 0.1 skall ”DK” i högerkolumnen utgå.

2.

I bilaga II del B.d skall följande punkt läggas till efter punkt 1:

”2.

Grapevine flavescence dorée MLO

Växter av Vitis L., andra än frukter och fröer

CZ, FR (Champagne-Ardenne, Lorraine och Alsace), IT (Basilicata)”

3.

I bilaga IV del B punkt 6.3 skall ”DK” i högerkolumnen utgå.

4.

I bilaga IV del B skall följande punkt läggas till efter punkt 31:

”32.

Växter av Vitis L., andra än frukter och fröer.

Utan att det påverkar tillämpningen av de krav som gäller för växter som anges i bilaga III A 15, bilaga IV A II 17 och bilaga IV B 21.1, officiellt uttalande att växterna

a)

har sitt ursprung i och har odlats på en produktionsplats i ett land där Grapevine flavescence dorée MLO, såvitt det är känt, inte förekommer, eller

b)

har sitt ursprung i och har odlats på en produktionsplats i ett område som förklarats fritt från Grapevine flavescence dorée MLO av den nationella växtskyddsorganisationen enligt relevanta internationella standarder, eller

c)

har sitt ursprung i och har odlats i Tjeckien, Frankrike (Champagne-Ardenne, Lorraine och Alsace) eller Italien (Basilicata), eller

d)

har sitt ursprung i och har odlats på en produktionsplats där

aa)

inga symptom på Grapevine flavescence dorée MLO har påvisats hos moderplantorna sedan början av de senaste två hela växtperioderna, och

bb)

i)

där inga symptom på Grapevine flavescence dorée MLO har påvisats hos växterna på produktionsplatsen, eller

ii)

där växterna har genomgått behandling med hett vatten med en temperatur på minst 50°C under minst 45 minuter för eliminering av Grapevine flavescence dorée MLO.”

CZ, FR (Champagne-Ardenne, Lorraine och Alsace), IT (Basilicata)

5.

I bilaga V del A.II skall texten under punkt 1.3 ersättas med följande:

”1.3.

Växter, andra än frukter och fröer, av Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. och Vitis L.”


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Rådet

29.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 169/53


RÅDETS BESLUT

av den 22 februari 2007

om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kanadas regering om avslutande av de förhandlingar som inletts i enlighet med artikel XXIV.6 i GATT

(2007/444/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133 jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 22 mars 2004 bemyndigade rådet kommissionen att i samband med Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen inleda förhandlingar enligt artikel XXIV.6 i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994 med vissa andra medlemmar av Världshandelsorganisationen (WTO).

(2)

Kommissionen har fört dessa förhandlingar i samråd med den kommitté som inrättats med stöd av artikel 133 i fördraget och inom ramen för de förhandlingsdirektiv som rådet utfärdat.

(3)

Kommissionen har slutfört förhandlingarna om ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kanadas regering om avslutande av de förhandlingar som inletts i enlighet med artikel XXIV.6 i GATT. Avtalet bör godkännas.

(4)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta beslut bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (1).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Kanadas regering om avslutande av de förhandlingar som inletts i enlighet med artikel XXIV.6 angående frånträdet av specifika medgivanden i förbindelse med återkallandet av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens bindningslistor i samband med anslutningen till Europeiska unionen godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Kommissionen skall anta detaljerade genomförandebestämmelser för avtalet i enlighet med förfarandet i artikel 3.2 i detta beslut.

Artikel 3

1.   Kommissionen skall biträdas av den förvaltningskommitté för spannmål som inrättas genom artikel 25 i förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (2) eller av den relevanta kommitté som inrättas genom motsvarande artikel i förordningen om den gemensamma organisationen av marknaden för den berörda produkten.

2.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3.   Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 4

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som skall ha rätt att med bindande verkan för gemenskapen underteckna det avtal som avses i artikel 1.

Utfärdat i Bryssel den 22 februari 2007.

På rådets vägnar

F. MÜNTEFERING

Ordförande


(1)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

(2)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.


ÖVERSÄTTNING

AVTAL

mellan Europeiska gemenskapen och Kanadas regering om avslutande av de förhandlingar som inletts i enlighet med artikel XXIV.6 i GATT

Som resultat av de förhandlingar mellan Europeiska gemenskaperna och Kanada enligt artikel XXIV.6 och artikel XXVIII i GATT 1994 om ändring av medgivanden i Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens bindningslistor i samband med dessa länders anslutning till EG, som inleddes till följd av EG:s anmälan till WTO av den 19 januari 2004 enligt artikel XXIV.6 i GATT 1994,

har EUROPEISKA GEMENSKAPEN (EG)

och

KANADAS REGERING (Kanada),

nedan kallade parterna,

ENATS OM FÖLJANDE BESTÄMMELSER.

1.

EG skall i sin bindningslista för EG:s tullområde med 25 medlemsstater införliva de medgivanden som ingick i dess tidigare bindningslista CLX för EG:s tullområde med 15 medlemsstater.

2.

Dessutom skall EG i sin bindningslista för EG:s tullområde med 25 medlemsstater införliva de medgivanden som finns i bilagan till detta avtal.

3.

EG skall senast den 1 augusti 2007 sänka sina tullar och anpassa tullkvoterna i enlighet med vad som anges i bilagan.

4.

Detta avtal träder i kraft samma dag som Kanada anmäler att lämpliga nationella förfaranden avslutats och efter att parterna undertecknat avtalet.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

UTFÄRDAT i Bryssel den tjugofemte juni 2007, i två original på engelska och franska språken, vilka båda är lika giltiga.

För Europeiska gemenskapen

För Kanadas regering

BILAGA

En tullkvot för Kanada om 4 624 ton griskött (nummer 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, ex 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, ex 0203 29 55 och 0203 29 59), med en tullsats på 233–434 EUR per ton inom kvoten.

Ökning med 35 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten för styckningsdelar av tamsvin (nummer 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, ex 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, ex 0203 29 55 och 0203 29 59), med en tullsats på 233–434 EUR per ton inom kvoten.

Ökning med 1 265 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten för fryst benfri skinka och rygg (ex 0203 19 55 och ex 0203 29 55), med en tullsats på 250 EUR per ton inom kvoten.

Ökning med 49 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten för ”slaktkroppar från kyckling, färska, kylda eller frysta” (nummer 0207 11 10, 0207 11 30, 0207 11 90, 0207 12 10 och 0207 12 90), med en tullsats på 131–162 EUR per ton inom kvoten.

Ökning med 4 070 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten för ”styckningsdelar av kyckling, färska, kylda eller frysta” (nummer 0207 13 10, 0207 13 20, 0207 13 30, 0207 13 40, 0207 13 50, 0207 13 60, 0207 13 70, 0207 14 20, 0207 14 30, 0207 14 40 och 0207 14 60), med en tullsats på 93–512 EUR per ton inom kvoten.

Ökning med 1 605 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten för ”styckningsdelar av höns” (nummer 0207 14 10), med en tullsats på 795 EUR per ton inom kvoten.

Ökning med 201 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten för ”kalkonkött, färskt, kylt eller fryst” (nummer 0207 24 10, 0207 24 90, 0207 25 10, 0207 25 90, 0207 26 10, 0207 26 20, 0207 26 30, 0207 26 40, 0207 26 50, 0207 26 60, 0207 26 70, 0207 26 80, 0207 27 30, 0207 27 40, 0207 27 50, 0207 27 60 och 0207 27 70), med en tullsats på 93–425 EUR per ton inom kvoten.

Ökning med 2 485 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten för ”frysta styckningsdelar av kalkon” (nummer 0207 27 10, 0207 27 20 och 0207 27 80) med en tullsats på 0 % inom kvoten.

Ökning med 537 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten för skummjölkspulver (nummer 0402 10 19), med en tullsats på 475 EUR per ton inom kvoten.

Öppnande av en tullkvot på 20 000 hl (allmänt tillämplig) för vin (nummer 2204 29 65 och 2204 29 75), med en tullsats på 8,0 EUR/hl inom kvoten.

Öppnande av en tullkvot på 40 000 hl (allmänt tillämplig) för vin (nummer 2204 21 79 och 2204 21 80), med en tullsats på 10,0 EUR/hl inom kvoten.

Öppnande av en tullkvot på 13 810 hl (allmänt tillämplig) för vin (nummer 2205 90 10), med en tullsats på 7,0 EUR/hl inom kvoten.

Öppnande av en tullkvot på 2 838 ton (allmänt tillämplig) för ananas, citrusfrukter, päron, aprikoser, körsbär, persikor och jordgubbar, konserverade (nummer 2008 20 11, 2008 20 19, 2008 20 31, 2008 20 39, 2008 20 71, 2008 30 11, 2008 30 19, 2008 30 31, 2008 30 39, 2008 30 79, 2008 40 11, 2008 40 19, 2008 40 21, 2008 40 29, 2008 40 31, 2008 40 39, 2008 50 11, 2008 50 19, 2008 50 31, 2008 50 39, 2008 50 51, 2008 50 59, 2008 50 71, 2008 60 11, 2008 60 19, 2008 60 31, 2008 60 39, 2008 60 60, 2008 70 11, 2008 70 19, 2008 70 31, 2008 70 39, 2008 70 51, 2008 70 59, 2008 80 11, 2008 80 19, 2008 80 31, 2008 80 39 och 2008 80 70), med en tullsats på 20 % inom kvoten.

Ökning med 6 215 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten för korn (nummer 1003 00), med en tullsats på 16 EUR per ton inom kvoten.

Ökning med 853 ton inom Kanadas nuvarande tilldelning av EG-tullkvoten för vete (nummer 1001 90 99), med en tullsats på 12 EUR per ton inom kvoten.

Öppnande av en tullkvot på 242 074 ton (allmänt tillämplig) för majs (nummer 1005 10 90 och 1005 90 00), med en tullsats på 0 % inom kvoten.

Öppnande av en tullkvot på 2 058 ton (allmänt tillämplig) för hund- och kattfoder (nummer 2309 10 13, 2309 10 15, 2309 10 19, 2309 10 33, 2309 10 39, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 10 59 och 2309 10 70), med en tullsats på 7 % inom kvoten.

Ökning med 2 700 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten för beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur (nummer 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 95 och 2309 90 99), med en tullsats på 7 % inom kvoten.


29.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 169/58


RÅDETS BESLUT

av den 28 juni 2007

om genomförande av artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism samt om upphävande av besluten 2006/379/EG och 2006/1008/EG

(2007/445/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2580/2001 av den 27 december 2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism (1), särskilt artikel 2.3, och

av följande skäl:

(1)

Den 29 maj 2006 antog rådet beslut 2006/379/EG om genomförande av artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism (2), varvid en uppdaterad förteckning fastställdes över personer och enheter på vilka förordningen är tillämplig.

(2)

Den 21 december 2006 antog rådet beslut 2006/1008/EG om genomförande av artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism (3), varvid vissa andra personer, grupper och enheter lades till den förteckning över personer och enheter på vilka förordningen är tillämplig.

(3)

Rådet har för samtliga personer, grupper och enheter där detta varit möjligt lagt fram motiveringar där man förklarar varför de har upptagits i förteckningarna i beslut 2006/379/EG och 2006/1008/EG.

(4)

I ett meddelande i Europeiska unionens officiella tidning den 25 april 2007 (4) informerade rådet personerna, grupperna och enheterna på förteckningarna i beslut 2006/379/EG och 2006/1008/EG om att det hade för avsikt att låta dem kvarstå på förteckningarna. Rådet informerade även de berörda personerna, grupperna och enheterna om att de kunde ansöka om rådets motivering till varför de har förts upp på förteckningarna (såvida motiveringen inte redan hade delgivits dem).

(5)

Rådet har genomfört en total översyn av förteckningen över de personer, grupper och enheter på vilka förordning (EG) nr 2580/2001 är tillämplig i enlighet med artikel 2.3 i den förordningen. Härvid har rådet beaktat de synpunkter och handlingar som det erhållit från vissa av de berörda personerna, grupperna och enheterna.

(6)

Efter denna översyn har rådet konstaterat att de personer, grupper och enheter som finns upptagna i förteckningen i bilagan till detta beslut har varit inblandade i terroristhandlingar i den mening som avses i artikel 1.2 och 1.3 i rådets gemensamma ståndpunkt 2001/931/GUSP av den 27 december 2001 om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism (5), att ett beslut avseende dem har fattats av behörig myndighet i den mening som avses i artikel 1.4 i den gemensamma ståndpunkten samt att de även i fortsättningen bör omfattas av de särskilda restriktiva åtgärder som föreskrivs i förordning (EG) nr 2580/2001.

(7)

Förteckningen över de personer, grupper och enheter på vilka förordning (EG) nr 2580/2001 är tillämplig bör uppdateras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förteckningen i artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2580/2001 skall ersättas med förteckningen i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Besluten 2006/379/EG och 2006/1008/EG skall upphöra att gälla.

Artikel 3

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta beslut får verkan samma dag som det offentliggörs.

Utfärdat i Luxemburg 28 juni 2007.

På rådets vägnar

S. GABRIEL

Ordförande


(1)  EGT L 344, 28.12.2001, s. 70. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUT L 144, 31.5.2006, s. 21.

(3)  EUT L 379, 28.12.2006, s. 123.

(4)  EUT C 90, 25.4.2007, s. 1.

(5)  EGT L 344, 28.12.2001, s. 93.


BILAGA

Förteckning över personer, grupper och enheter enligt artikel 1

1.   PERSONER

1.

ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza; alias Mihoubi Faycal; alias Fellah Ahmed; alias Dafri Rèmi Lahdi), född den 1.2.1966 i Alger (Algeriet) (medlem av al-Takfir och al-Hijra)

2.

ABOUD, Maisi (alias schweiziske Abderrahmane), född den 17.10.1964 i Alger (Algeriet) (medlem av al-Takfir och al-Hijra)

3.

AKHNIKH, Ismail (alias Suhaib; alias Sohaib), född den 22.10.1982 i Amsterdam (Nederländerna), pass (Nederländerna) nr NB0322935 (medlem i ”Hofstadgroep”)

4.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), född den 26.6.1967 i Qatif-Bab al Shamal, Saudiarabien; saudisk medborgare

5.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, född i Al Ihsa, Saudiarabien; saudisk medborgare

6.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, född den 16.10.1966 i Tarut, Saudiarabien; saudisk medborgare

7.

AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi Mohamed; alias Abed; alias Abid; alias Abu Ismail), född den 18.7.1978 i Nador (Marocko), pass (Spanien) nr ESPP278036 (medlem i ”Hofstadgroep”)

8.

ARIOUA, Azzedine, född den 20.11.1960 i Constantine (Algeriet) (medlem av al-Takfir och al-Hijra)

9.

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), född den 18.8.1969 i Constantine (Algeriet) (medlem av al-Takfir och al-Hijra)

10.

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), född den 13.5.1975 i Ain Taya (Algeriet) (medlem av al-Takfir och al-Hijra)

11.

ASLI, Rabah, född den 13.5.1975 i Ain Taya (Algeriet) (medlem av al-Takfir och al-Hijra)

12.

ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Libanon, född 1960 i Libanon; libanesisk medborgare

13.

BOUGHABA, Mohamed Fahmi (alias Mohammed Fahmi Bouraba; alias Mohammed Fahmi Burada; alias Abu Mosab), född den 6.12.1981 i Al Hoceima (Marocko) (medlem i ”Hofstadgroep”)

14.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu Zubair; alias Sobiar; alias Abu Zoubair), född den 8.3.1978 i Amsterdam (Nederländerna) (medlem i ”Hofstadgroep”)

15.

DARIB, Noureddine (alias Carreto; alias Zitoun Mourad), född den 1.2.1972 i Algeriet (medlem av al-Takfir och al-Hijra)

16.

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), född den 1.6.1970 i Algeriet (medlem av al-Takfir och al-Hijra)

17.

EL FATMI, Nouredine (alias Nouriddin EL FATMI; alias Nouriddine EL FATMI; alias Noureddine EL FATMI; alias Abu AL KA'E KA'E; alias Abu QAE QAE; alias FOUAD; alias FZAD; alias Nabil EL FATMI; alias Ben MOHAMMED; alias Ben Mohand BEN LARBI; alias Ben Driss Muhand IBN LARBI; alias Abu TAHAR; alias EGGIE), född den 15.8.1982 i Midar (Marocko), pass (Marocko) nr N829139 (medlem i ”Hofstadgroep”)

18.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), född den 10.7.1965, alt. den 11.7.1965 in El Dibabiya, Saudiarabien; saudisk medborgare

19.

EL MORABIT, Mohamed, född den 24.1.1981 i Al Hoceima (Marocko), pass (Marocko) nr K789742 (medlem i ”Hofstadgroep”)

20.

ETTOUMI, Youssef (alias Youssef Toumi), född den 20.10.1977 i Amsterdam (Nederländerna), ID-kort (Nederländerna) nr LNB4576246 (medlem i ”Hofstadgroep”)

21.

FAHAS, Sofiane Yacine, född den 10.9.1971 i Alger (Algeriet) (medlem av al-Takfir och al-Hijra)

22.

HAMDI, Ahmed (alias Abu Ibrahim), född den 5.9.1978 i Beni Said (Marocko), pass (Marocko) nr K728658 (medlem i ”Hofstadgroep”)

23.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, AHMED; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Libanon, född 1963 i Libanon, libanesisk medborgare

24.

LASSASSI, Saber (alias Mimiche), född den 30.11.1970 i Constantine (Algeriet) (medlem av al-Takfir och al-Hijra)

25.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), född den 14.4.1965, alt. den 1.3.1964 i Pakistan, pass nr 488555

26.

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), född den 26.12.1974 i Hussein Dey (Algeriet) (medlem av al-Takfir och al-Hijra)

27.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz), högre underrättelseofficer i HIZBOLLAH, född den 7.12.1962 i Tayr Dibba, Libanon, pass nr 432298 (Libanon)

28.

NOUARA, Farid, född den 25.11.1973 i Alger (Algeriet) (medlem av al-Takfir och al-Hijra)

29.

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), född den 11.9.1968 i Alger (Algeriet) (medlem av al-Takfir och al-Hijra)

30.

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), född den 23.6.1963 i Alger (Algeriet) (medlem av al-Takfir och al-Hijra)

31.

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), född den 14.6.1974 i Alger (Algeriet) (medlem av al-Takfir och al-Hijra)

32.

SENOUCI, Sofiane, född den 15.4.1971 i Hussein Dey (Algeriet) (medlem av al-Takfir och al-Hijra)

33.

SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma, ledare för Filippinernas kommunistparti, inbegripet NPA), född den 8.2.1939 i Cabugao, Flippinerna

34.

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), född den 21.4.1964 i Blida (Algeriet) (medlem av al-Takfir och al-Hijra)

35.

WALTERS, Jason Theodore James (alias Abdullah; alias David), född den 6.3.1985 i Amersfoort (Nederländerna), pass (Nederländerna) nr NE8146378 (medlem i ”Hofstadgroep”)

2.   GRUPPER OCH ENHETER

1.

Abu Nidal Organisation (ANO), (alias Fatah Revolutionary Council, Arab Revolutionary Brigades, Black September och Revolutionary Organisation of Socialist Muslims)

2.

”Al-Aqsa-martyrbrigaden” (Al-Aqsa Martyrs’ Brigade)

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir och al-Hijra

5.

Aum Shinrikyo (alias AUM, alias Aum Supreme Truth, alias Aleph)

6.

Babbar Khalsa

7.

Filippinernas kommunistparti, inbegripet Nya folkarmén (New People’s Army (NPA)), Filippinerna, med koppling till Sison José Maria C. (alias Armando Liwanag, alias Joma, ledare för Filippinernas kommunistparti, inbegripet NPA)

8.

Gama'a al-Islamiyya (”Islamiska gruppen”, Islamic Group), (alias Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

9.

Great Islamic Eastern Warriors Front (IBDA-C)

10.

Hamas (inklusive Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

11.

Hizb al-mujahidin (HM)

12.

Hofstadgroep

13.

Holy Land Foundation for Relief and Development

14.

International Sikh Youth Federation (ISYF)

15.

Kahane Chai (Kach)

16.

Khalistan Zindabad Force (KZF)

17.

Kurdistan Workers' Party (PKK), (alias KADEK; alias KONGRA-GEL)

18.

Tamilska befrielsetigrarna (Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)

19.

Mujahedin-e Khalq Organisation (MEK eller MKO) [minus ”National Council of Resistance of Iran” (NCRI)] (alias National Liberation Army of Iran (NLA, MEK:s militanta flygel), People's Mujahidin of Iran (PMOI), Muslim Iranian Student's Society)

20.

Nationella befrielsearmén (Ejército de Liberación Nacional)

21.

Palestine Liberation Front (PLF)

22.

Palestinska islamiska Jihad (Palestinian Islamic Jihad) (PIJ)

23.

Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP)

24.

Popular Front for the Liberation of Palestine General Command, (alias PFLP General Command, alias PFLP-GC)

25.

Colombias revolutionära beväpnade styrkor (Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia) (FARC)

26.

Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party (DHKP/C), (alias Devrimci Sol (Revolutionary Left), Dev Sol)

27.

Den lysande stigen (SL) (Sendero Luminoso)

28.

Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland, alias Al Aqsa Nederland)

29.

TAK – Teyrbazen Azadiya Kurdistan, alias Kurdistans frihetsfalkar, Kurdistans frihetshökar (Kurdistan Freedom Falcons, Kurdistan Freedom Hawks)

30.

”Förenade självförsvarsstyrkorna i Colombia” (United Self-Defense Forces/Group of Colombia) (AUC) (Autodefensas Unidas de Colombia)


Kommissionen

29.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 169/63


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 21 juni 2007

om Europeiska gemenskapernas kommissions deltagande i den internationella konferensen om biobränslen

(2007/446/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska gemenskapen har fastställt mål för energisektorn som går ut på att öka försörjningstryggheten och uppnå hållbar energiproduktion och energianvändning, vilket också omfattar minskade utsläpp av växthusgaser från energianvändningen, och Europeiska gemenskapens biobränslepolitik är ett led i strävan att uppnå dessa mål.

(2)

I sitt internationella samarbete med internationella partner, tar kommissionen aktiv del i energidiskussioner och andra forum för samarbete i energifrågor.

(3)

Brasilien har tagit initiativet till en internationell konferens om biobränslen i syfte att främja den internationella marknaden för hållbara biobränslen och för att utbyta erfarenhet och bygga upp ett närmare samarbete när det gäller standarder och koder, för att underlätta handeln med biobränslen och intensifiera forskningssamarbetet. Den internationella konferensen om biobränslen kommer i inledningsskedet att omfatta sex deltagare (Brasiliens, Förenta staternas, Indiens, Kinas och Sydafrikas regeringar samt Europeiska kommissionen).

(4)

Brasiliens president har genom en skrivelse till kommissionens ordförande Barroso, av den 10 juli 2006, inbjudit kommissionen att delta i den internationella konferensen om biobränslen.

(5)

Genom deltagandet blir det lättare för kommissionen att samordna relevant verksamhet, inklusive forskning, med verksamheten i andra industri- eller utvecklingsländer.

(6)

Den internationella konferensen om biobränslen driver inga egna projekt och kräver inget ekonomiskt bidrag till en gemensam budget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska gemenskapernas kommission (nedan kallad kommissionen) skall delta som medlem i den internationella konferensen om biobränslen.

Artikel 2

Kommissionsledamoten med ansvar för energifrågor, eller dennes utsedda företrädare, bemyndigas att underteckna deklarationen om den internationella konferensen om biobränslen och att företräda kommissionen vid utarbetandet av denna.

Utfärdat i Bryssel den 21 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Andris PIEBALGS

Ledamot av kommissionen


29.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 169/64


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 26 juni 2007

om ändring för andra gången av beslut 2005/263/EG om att tillåta medlemsstaterna att i enlighet med rådets direktiv 94/55/EG anta vissa undantag avseende transport av farligt gods på väg

[delgivet med nr K(2007) 2587]

(Endast de danska, engelska, finska, portugisiska och svenska texterna är giltiga)

(Text av betydelse för EES)

(2007/447/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 94/55/EG av den 21 november 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på väg (1), särskilt artikel 6.9, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 6.9 i direktiv 94/55/EG skall medlemsstaterna i förväg anmäla sina undantag till kommissionen senast den 31 december 2002 eller upp till två år efter den sista tillämpningsdagen för de ändrade versionerna av bilagorna till direktivet.

(2)

Genom beslut 2005/263/EG av den 4 mars 2005 om att tillåta medlemsstaterna att i enlighet med direktiv 94/55/EG anta vissa undantag avseende transport av farligt gods på väg (2) gav kommissionen medlemsstaterna tillstånd att medge de undantag som anges i bilagorna I och II till beslutet.

(3)

Genom direktiv 2006/89/EG ändrades bilagorna A och B till direktiv 94/55/EG för sjätte gången. Genom direktivet ålades medlemsstaterna att sätta i kraft de nationella lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet senast den 1 juli 2007, eftersom den sista tillämpningsdagen enligt artikel 6.9 i direktiv 94/55/EG är den 30 juni 2007.

(4)

Danmark, Finland, Irland, Portugal och Förenade kungariket anmälde före den 31 december 2006 till kommissionen att de önskade medge nya undantag och ändra sina befintliga undantag i bilagorna I och II till beslut 2005/263/EG. Kommissionen har undersökt om anmälningarna överensstämmer med villkoren i artikel 6.9 i direktiv 94/55/EG och har godkänt dem. De berörda medlemsstaterna bör därför få tillåtelse att medge de aktuella undantagen.

(5)

Det är därför nödvändigt att ändra bilagorna till beslut 2005/263/EG.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för transport av farligt gods, som inrättats i enlighet med artikel 9 i direktiv 94/55/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 2005/263/EG skall ändras på följande sätt:

1.

Bilaga I skall ändras i enlighet med bilaga I till detta beslut.

2.

Bilaga II skall ändras i enlighet med bilaga II till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Konungariket Danmark, Irland, Republiken Portugal, Republiken Finland och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

Utfärdat i Bryssel den 26 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Jacques BARROT

Vice ordförande


(1)  EGT L 319, 12.12.1994, s. 7. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2006/89/EG (EUT L 305, 4.11.2006, s. 4).

(2)  EUT L 85, 2.4.2005, s. 58. Beslutet ändrat genom beslut 2005/903/EG (EUT L 328, 15.12.2005, s. 62).


BILAGA I

Undantag för medlemsstaterna när det gäller små mängder av visst farligt gods

I bilaga I till beslut 2005/263/EG skall följande undantag ha följande lydelse:

DANMARK

RO-SQ 2.1 (ändrat)

Typ: Vägtransport av förpackningar eller artiklar innehållande avfall eller rester av farligt gods som samlats in från hushåll och laboratorier i syfte att bortskaffas.

Hänvisning till direktivets bilaga: Del 2, 3, 4.1, 5.2, 5.4 och 8.2.

Innehållet i bilagan till direktivet: Principer för klassificering, särskilda bestämmelser, bestämmelser om emballering, bestämmelser om märkning och etikettering, bestämmelser om godsdeklaration och om utbildning.

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, § 4 stk. 3.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Innerförpackningar eller artiklar innehållande avfall eller rester av farligt gods som samlats in från hushåll eller laboratorier får packas tillsammans i ytterförpackningar. Innehållet i varje enskild innerförpackning eller ytterförpackning får inte överstiga de föreskrivna högsta tillåtna mängderna eller volymerna. Undantag från bestämmelserna om klassificering, förpackning, märkning och etikettering samt dokumentation och utbildning.

Kommentarer: När avfall eller rester av farligt gods samlas in från hushåll och laboratorier i syfte att bortskaffas är det inte möjligt att göra en korrekt klassificering och tillämpa samtliga ADR-bestämmelser. Avfallet är i regel förpackat i förpackningar som sålts i detaljhandeln.

IRLAND

RO-SQ 7.4 (ändrat)

Typ: Undantag från kraven i några av ADR-bestämmelserna om förpackning, märkning och etikettering vid transport av små mängder (under gränserna i punkt 1.1.3.6) utgångna pyrotekniska artiklar i klassificeringskoderna 1.3G, 1.4G och 1.4S i ADR-klass 1, som är försedda med respektive ämnesidentifieringsnummer UN0092, UN0093, UN0191, UN0195, UN0197, UN0240, UN312, UN0403, UN0404 eller UN0453, till närmaste militäranläggning för bortskaffande.

Hänvisning till direktivets bilaga: 1.1.3.6, 4.1, 5.2 och 6.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Bortskaffande av utgångna pyrotekniska artiklar.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Den nationella lagstiftningens innehåll: ADR-bestämmelserna om förpackning, märkning och etikettering vid transport av utgångna pyrotekniska artiklar som är försedda med respektive UN-nummer UN 0092, UN 0093, UN 0403 eller UN 0404 till närmaste militäranläggning är inte tillämpliga om ADR:s allmänna förpackningsbestämmelser är uppfyllda och godsdeklarationen innehåller kompletterande information. Detta gäller endast lokala transporter, till närmaste militäranläggning, av små mängder av dessa utgångna pyrotekniska artiklar för säkert bortskaffande.

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: Regulation 82(10) of the ”Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Kommentarer: Problem har uppstått, särskilt vad gäller förpackningskraven, i samband med transport av små mängder av utgångna nödraketer, främst från fritidsbåtar och företag för båttillbehör, till militäranläggningar för säkert bortskaffande. Undantaget gäller små mängder (mindre än de som anges i 1.1.3.6) vid lokala transporter.

FÖRENADE KUNGARIKET

RO-SQ 15.4 (ändrat)

Typ: Undantag från kravet på brandsläckningsutrustning för fordon som transporterar lågradioaktivt material (E4).

Hänvisning till direktivets bilaga: 8.1.4.

Innehållet i bilagan till direktivet: Krav på att fordon medför brandsläckningsutrustning.

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5(4)(d).

Den nationella lagstiftningens innehåll: Bestämmelser om avskaffande av kravet på att medföra brandsläckningsutrustning vid transport av enbart sådana förpackningar som omfattas av undantag (UN 2908, 2909, 2910 och 2911).

Begränsade krav för transport av endast ett litet antal förpackningar.

Kommentarer: Det är i praktiken ofta ovidkommande huruvida brandsläckningsutrustning medförs eller inte vid transport av UN 2908, 2909, 2910 och 2911, som ofta kan transporteras i små fordon.

RO-SQ 15.11 (ändrat)

Typ: Alternativ till orangefärgade skyltar vid transport av små mängder radioaktivt material i små fordon.

Hänvisning till direktivets bilaga: 5.3.2.

Innehållet i bilagan till direktivet: Krav på orangefärgade skyltar vid transport av små mängder radioaktivt material i små fordon.

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5(4)(d).

Den nationella lagstiftningens innehåll: Lagstiftningen tillåter undantag som godkänts enligt detta förfarande. Det begärda undantaget avser följande:

Fordonen skall antingen


BILAGA II

Undantag för medlemsstaterna när det gäller lokala transporter som är begränsade till deras territorium

I bilaga II till beslut 2005/263/EG skall följande undantag läggas till:

DANMARK

RO-LT 2.2

Typ: Antagande av RO–LT 14.6.

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, i dess ändrade lydelse.

RO-LT 2.3

Typ: Antagande av RO–LT 15.1.

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, i dess ändrade lydelse.

PORTUGAL

RO-LT 12.1

Typ: Godsdeklaration avseende UN1965.

Hänvisning till direktivets bilaga: 5.4.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Krav avseende godsdeklarationen.

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: Despacho DGTT 7560/2004, de 16 de Abril de 2004, ao abrigo do n.o 1 do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 267-A/2003, de 27 de Outubro.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Den transportbenämning som enligt avsnitt 5.4.1 i Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada (RPE) skall anges i godsdeklarationen när det gäller kommersiella butan- och propangaser som omfattas av UN 1965 (kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s.) och som transporteras i cylindrar får ersättas med andra handelsnamn enligt följande:

”UN 1965 Butan” för blandningarna A, A01, A02 och A0 i enlighet med beskrivningen i underavsnitt 2.2.2.3 i RPE och som transporteras i cylindrar.

”UN 1965 Propan” för blandning C i enlighet med beskrivningen i underavsnitt 2.2.2.3 i RPE och som transporteras i cylindrar.

Kommentarer: Det finns behov av att göra det enklare för de ekonomiska aktörerna att fylla i godsdeklarationerna för farligt gods, men säkerheten får inte äventyras.

RO-LT 12.2

Typ: Godsdeklarationer för tömda, icke rengjorda tankar och tankcontainrar.

Hänvisning till bilagan till direktivet: 5.4.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Krav avseende godsdeklarationen.

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: Despacho DGTT 15162/2004, de 28 de Julho de 2004, ao abrigo do n.o 1 do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 267-A/2003, de 27 de Outubro.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Under returtransporten av tomma tankar och behållare som använts för transport av farligt gods får den godsdeklaration som anges i avsnitt 5.4.1 i RPE ersättas med den godsdeklaration som använts för den omedelbart föregående transporten för att leverera det farliga godset.

Kommentarer: Kravet på att tomma tankar och containrar skall åtföljas av en godsdeklaration i enlighet med RPE har i vissa fall skapat praktiska problem, vilka på detta sätt kan minimeras utan att säkerheten äventyras.

FINLAND

RO-LT 13.4

Typ: Antagande av RO–LT 14.10.

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: Specificeras i kommande bestämmelser.

FÖRENADE KUNGARIKET

RO-LT 15.3

Typ: Antagande av RO–LT 14.12.

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007 Part 1.

RO-LT 15.4

Typ: Uppsamling av begagnade batterier för bortskaffande eller återvinning.

Hänvisning till direktivets bilaga: Bilagorna A och B.

Innehållet i bilagan till direktivet: Special Provision 636.

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007 part 1.

Den nationella lagstiftningens innehåll: I lagstiftningen anges följande alternativ till den särskilda föreskriften nr 636 i kapitel 3.3.

Begagnade litiumbatterier (UN3090 och UN3091) som samlats in för transport från den insamlingsplats där allmänheten lämnar batterier till mellanbearbetningsanläggningen tillsammans med andra batterier (UN2800 och UN3028) skall inte omfattas av övriga bestämmelser i ADR om de uppfyller följande villkor:

De skall vara förpackade i fat 1H2 eller lådor 4H2, som uppfyller provningskraven för fasta ämnen i förpackningsgrupp II.

Endast 5 % av varje förpackning får utgöras av litium- och litiumjonbatterier.

Varje enskild förpacknings bruttovikt får ej överstiga 25 kg.

Den samlade vikten per transportenhet får inte överstiga 333 kg.

Inget annat farligt gods får ingå i transporten.

Kommentarer: De insamlingsplatser där allmänheten kan lämna in batterier för återvinning är ofta belägna i anslutning till köpcentra och det är opraktiskt att försöka att få allmänheten att sortera batterier efter ADR. Det brittiska systemet följer de riktlinjer som utfärdas av Förenade kungarikets program för avfallshantering (Waste and Resources Action Programme) och instruktioner och förpackningar i enlighet med ADR kommer att tillhandahållas.


III Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

29.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 169/69


RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT 2007/448/GUSP

av den 28 juni 2007

om uppdatering av gemensam ståndpunkt 2001/931/GUSP om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2006/380/GUSP och 2006/1011/GUSP

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 15 och 24, och

av följande skäl:

(1)

Den 27 december 2001 antog rådet gemensam ståndpunkt 2001/931/GUSP om tillämpning av särskilda åtgärder för att bekämpa terrorism (1).

(2)

Den 29 maj 2006 antog rådet gemensam ståndpunkt 2006/380/GUSP om uppdatering av gemensam ståndpunkt 2001/931/GUSP (2).

(3)

Den 21 december 2006 antog rådet gemensam ståndpunkt 2006/1011/GUSP om genomförande av gemensam ståndpunkt 2001/931/GUSP om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism (3) och lade i förteckningen till vissa andra personer, grupper och enheter på vilka gemensam ståndpunkt 2001/931/GUSP är tillämplig.

(4)

Rådet har genomfört en fullständig översyn av förteckningen över de personer, grupper och enheter på vilka de gemensamma ståndpunkterna 2006/380/GUSP och 2006/1011/GUSP är tillämpliga, i enlighet med artikel 1.6 i gemensam ståndpunkt 2001/931/GUSP.

(5)

Efter översynen har rådet slagit fast att de personer, grupper och enheter som finns upptagna i förteckningen i bilagan till denna gemensamma ståndpunkt har deltagit i terroristhandlingar i den mening som avses i artikel 1.2 och 1.3 i rådets gemensamma ståndpunkt 2001/931/GUSP, att ett beslut avseende dem har fattats av en behörig myndighet i den mening som avses i 1.4 i den gemensamma ståndpunkten och att de även fortsatt bör omfattas av de särskilda restriktiva åtgärder som där föreskrivs.

(6)

Rådet har även fastställt att ytterligare en grupp har deltagit i terroristhandlingar i den mening som avses i gemensam ståndpunkt 2001/931/GUSP och att denna grupp därför bör läggas till nedanstående förteckning över de personer, grupper och enheter på vilka den gemensamma ståndpunkten är tillämplig.

(7)

Rådet har fastställt att vissa andra grupper inte längre uppfyller kriterierna i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp och att de bör avföras från förteckningen över de personer, grupper och enheter på vilka den gemensamma ståndpunkten är tillämplig.

(8)

Förteckningen över de personer, grupper och enheter på vilka gemensam ståndpunkt 2001/931/GUSP är tillämplig bör uppdateras i enlighet därmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förteckningen över de personer, grupper och enheter på vilka gemensam ståndpunkt 2001/931/GUSP är tillämplig återges i bilagan.

Artikel 2

De gemensamma ståndpunkterna 2006/380/GUSP och 2006/1011/GUSP skall upphöra att gälla.

Artikel 3

Denna gemensamma ståndpunkt får verkan samma dag som den antas.

Artikel 4

Denna gemensamma ståndpunkt skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Luxemburg den 28 juni 2007.

På rådets vägnar

S. GABRIEL

Ordförande


(1)  EGT L 344, 28.12.2001, s. 93.

(2)  EUT L 144, 31.5.2006, s. 25.

(3)  EUT L 379, 28.12.2006, s. 129.


BILAGA

Förteckning över de personer, grupper och enheter som avses i artikel 1 (1)

1.   PERSONER

1.

ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza; alias Mihoubi Faycal; alias Fellah Ahmed; alias Dafri Rèmi Lahdi), född den 1.2.1966 i Alger (Algeriet) (medlem av al-Takfir och al-Hijra)

2.

ABOUD, Maisi (alias schweiziske Abderrahmane), född den 17.10.1964 i Alger (Algeriet) (medlem av al-Takfir och al-Hijra)

3.

AKHNIKH, Ismail (alias Suhaib; alias Sohaib), född den 22.10.1982 i Amsterdam (Nederländerna), pass (Nederländerna) nr NB0322935 (medlem i ”Hofstadgroep”)

4.

* ALBERDI URANGA, Itziar (ETA-aktivist), född den 7.10.1963 i Durango (Vizcaya), identitetskort nr 78.865.693

5.

* ALBISU IRIARTE, Miguel (ETA-aktivist; medlem av Gestoras Pro-amnistía), född den 7.6.1961 i San Sebastián (Guipúzcoa), identitetskort nr 15.954.596

6.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), född den 26.6.1967 i Qatif-Bab al Shamal, Saudiarabien; saudisk medborgare

7.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, född i Al Ihsa, Saudiarabien; saudisk medborgare

8.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, född den 16.10.1966 i Tarut, Saudiarabien; saudisk medborgare

9.

AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi Mohamed; alias Abed; alias Abid; alias Abu Ismail), född den 18.7.1978 i Nador (Marocko), pass (Spanien) nr ESPP278036 (medlem i ”Hofstadgroep”)

10.

* APAOLAZA SANCHO, Iván (ETA-aktivist; medlem av K.Madrid), född den 10.11.1971 i Beasain (Guipúzcoa), identitetskort nr 44.129.178

11.

ARIOUA, Azzedine, född den 20.11.1960 i Constantine (Algeriet) (medlem av al-Takfir och al-Hijra)

12.

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), född den 18.8.1969 i Constantine (Algeriet) (medlem av al-Takfir och al-Hijra)

13.

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), född den 13.5.1975 i Ain Taya (Algeriet) (medlem av al-Takfir och al-Hijra)

14.

ASLI, Rabah född, den 13.5.1975 i Ain Taya (Algeriet) (medlem av al-Takfir och al-Hijra)

15.

* ARZALLUS TAPIA, Eusebio (ETA-aktivist), född den 8.11.1957 i Regil (Guipúzcoa), identitetskort nr 15.927.207

16.

ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Libanon, född 1960 i Libanon; libanesisk medborgare

17.

BOUGHABA, Mohamed Fahmi (alias Mohammed Fahmi Bouraba; alias Mohammed Fahmi Burada; alias Abu Mosab), född den 6.12.1981 i Al Hoceima (Marocko) (medlem i ”Hofstadgroep”)

18.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu Zubair; alias Sobiar; alias Abu Zoubair), född den 8.3.1978 i Amsterdam (Nederländerna) (medlem i ”Hofstadgroep”)

19.

DARIB, Noureddine (alias Carreto; alias Zitoun Mourad), född den 1.2.1972 i Algeriet (medlem av al-Takfir och al-Hijra)

20.

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), född den 1.6.1970 i Algeriet (medlem av al-Takfir och al-Hijra)

21.

* ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (ETA-aktivist), född den 20.12.1977 i Basauri (Vizcaya), identitetskort nr. 45.625.646

22.

* ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (ETA-aktivist), född den 10.1.1958 i Plencia (Vizcaya), identitetskort nr. 16.027.051

23.

EL FATMI, Nouredine (alias Nouriddin EL FATMI; alias Nouriddine EL FATMI; alias Noureddine EL FATMI; alias Abu AL KA'E KA'E; alias Abu QAE QAE; alias FOUAD; alias FZAD; alias Nabil EL FATMI; alias Ben MOHAMMED; alias Ben Mohand BEN LARBI; alias Ben Driss Muhand IBN LARBI; alias Abu TAHAR; alias EGGIE), född den 15.8.1982 i Midar (Marocko), pass (Marocko) nr N829139 (medlem i ”Hofstadgroep”)

24.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), född den 10.7.1965, alt. den 11.7.1965 i El Dibabiya, Saudiarabien; saudisk medborgare

25.

EL MORABIT, Mohamed, född den 24.1.1981 i Al Hoceima (Marocko), pass (Marocko) nr K789742 (medlem i ”Hofstadgroep”)

26.

ETTOUMI, Youssef (alias Youssef Toumi), född den 20.10.1977 i Amsterdam (Nederländerna), ID-kort (Nederländerna) nr LNB4576246 (medlem i ”Hofstadgroep”)

27.

FAHAS, Sofiane Yacine, född den 10.9.1971 i Alger (Algeriet) (medlem av al-Takfir och al-Hijra)

28.

* GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (ETA-aktivist), född den 29.4.1967 i Guernica (Vizcaya), identitetskort nr 44.556.097

29.

HAMDI, Ahmed (alias Abu Ibrahim), född den 5.9.1978 i Beni Said (Marocko), pass (Marocko) nr K728658 (medlem i ”Hofstadgroep”)

30.

* IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (ETA-aktivist), född den 25.4.1961 i Escoriaza (Navarra), identitetskort nr 16.255.819

31.

* IZTUETA BARANDICA, Enrique (ETA-aktivist), född den 30.7.1955 i Santurce (Vizcaya), identitetskort nr 14.929.950

32.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, AHMED; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Libanon, född 1963 i Libanon, libanesisk medborgare

33.

LASSASSI, Saber (alias Mimiche), född den 30.11.1970 i Constantine (Algeriet) (medlem av al-Takfir och al-Hijra)

34.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), född den 14.4.1965, alt. den 1.3.1964 i Pakistan, pass nr 488555

35.

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), född den 26.12.1974 i Hussein Dey (Algeriet) (medlem av al-Takfir och al-Hijra)

36.

* MORCILLO TORRES, Gracia (ETA-aktivist; medlem av Kas/Ekin), född den 15.3.1967 i San Sebastián (Guipúzcoa), identitetskort nr 72.439.052

37.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz), högre underrättelseofficer i HIZBOLLAH, född den 7.12.1962 i Tayr Dibba, Libanon, pass nr 432298 (Libanon)

38.

* NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (ETA-aktivist), född den 23.2.1961 i Pamplona (Navarra), identitetskort nr 15.841.101

39.

NOUARA, Farid, född den 25.11.1973 i Alger (Algeriet) (medlem av al-Takfir och al-Hijra)

40.

* ORBE SEVILLANO, Zigor (ETA-aktivist; medlem av Jarrai/Haika/Segi), född den 22.9.1975 i Basauri (Vizcaya), identitetskort nr 45.622.851

41.

* PALACIOS ALDAY, Gorka (ETA-aktivist; medlem av K.Madrid), född den 17.10.1974 i Baracaldo (Vizcaya), identitetskort nr 30.654.356

42.

* PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (ETA-aktivist; medlem av Jarrai/Haika/Segi), född den 18.9.1964 i San Sebastián (Guipúzcoa), identitetskort nr 15.976.521

43.

* QUINTANA ZORROZUA, Asier (ETA-aktivist; medlem av K.Madrid), född den 27.2.1968 i Bilbao (Vizcaya), identitetskort nr 30.609.430

44.

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), född den 11.9.1968 i Alger (Algeriet) (medlem av al-Takfir och al-Hijra)

45.

* RUBENACH ROIG, Juan Luis (ETA-aktivist; medlem av K.Madrid), född den 18.9.1963 i Bilbao (Vizcaya), identitetskort nr 18.197.545

46.

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), född den 23.6.1963 i Alger (Algeriet) (medlem av al-Takfir och al-Hijra)

47.

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), född den 14.6.1974 i Alger (Algeriet) (medlem av al-Takfir och al-Hijra)

48.

SENOUCI, Sofiane, född den 15.4.1971 i Hussein Dey (Algeriet) (medlem av al-Takfir och al-Hijra)

49.

SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma, ledare för Filippinernas kommunistparti, inbegripet NPA), född den 8.2.1939 i Cabugao, Flippinerna

50.

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), född den 21.4.1964 i Blida (Algeriet) (medlem av al-Takfir och al-Hijra)

51.

* URANGA ARTOLA, Kemen (ETA-aktivist; medlem av Herri Batasuna/E.H/Batasuna), född den 25.5.1969 i Ondarroa (Vizcaya), identitetskort nr 30.627.290

52.

* VALLEJO FRANCO, Iñigo (ETA-aktivist), född den 21.5.1976 i Bilbao (Vizcaya), identitetskort nr 29.036.694

53.

* VILA MICHELENA, Fermín (ETA-aktivist; medlem av Kas/Ekin), född den 12.3.1970 i Irún (Guipúzcoa), identitetskort nr 15.254.214

54.

WALTERS, Jason Theodore James (alias Abdullah; alias David), född den 6.3.1985 i Amersfoort (Nederländerna), pass (Nederländerna) nr NE8146378 (medlem i ”Hofstadgroep”)

2.   GRUPPER OCH ENHETER

1.

Abu Nidal Organisation (ANO), (alias Fatah Revolutionary Council, Arab Revolutionary Brigades, Black September och Revolutionary Organisation of Socialist Muslims)

2.

”Al-Aqsa-martyrbrigaden” (Al-Aqsa Martyrs’ Brigade)

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir och al-Hijra

5.

* Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini – Occasionalmente Spettacolare (Hantverkarnas kooperativ ”Brand med mera – ibland spektakulärt”)

6.

* Nuclei Armati per il Comunismo (De beväpnade grupperna för kommunismen)

7.

Aum Shinrikyo (alias AUM, alias Aum Supreme Truth, alias Aleph)

8.

Babbar Khalsa

9.

* CCCCC – Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle (Cellen mot kapitalet, fängelser, fångvaktare och fängelseceller)

10.

Filippinernas kommunistparti, inbegripet Nya folkarmén (New People’s Army (NPA)), Filippinerna, med koppling till Sison José Maria C. (alias Armando Liwanag, alias Joma, ledare för Filippinernas kommunistparti, inbegripet NPA)

11.

* Continuity Irish Republican Army (CIRA)

12.

* ”EPANASTATIKOS AGONAS” – revolutionär kamp

13.

* Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/”Baskiska fosterlandet och friheten” (ETA.) (Följande organisationer är medlemmar av terroristgruppen ETA: K.a.s., Xaki; Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (alias Herri Batasuna, alias Euskal Herritarrok)

14.

Gama'a al-Islamiyya (”Islamiska gruppen”, Islamic Group), (alias Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

15.

Great Islamic Eastern Warriors Front (IBDA-C)

16.

* Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/”Antifascistiska motståndsgruppen Första oktober” (G.R.A.P.O.)

17.

Hamas (inklusive Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

18.

Hizb al-mujahidin (HM)

19.

Hofstadgroep

20.

Holy Land Foundation for Relief and Development

21.

International Sikh Youth Federation (ISYF)

22.

* Solidarietà Internazionale (Internationell solidaritet)

23.

Kahane Chai (Kach)

24.

Khalistan Zindabad Force (KZF)

25.

Kurdistan Workers' Party (PKK), (a.k.a. KADEK; a.k.a. KONGRA-GEL)

26.

Tamilska befrielsetigrarna (Liberation Tigers of Tamil Eelam – (LTTE)

27.

* Loyalist Volunteer Force (LVF)

28.

Mujahedin-e Khalq Organisation (MEK eller MKO) [minus ”National Council of Resistance of Iran” (NCRI)] (alias National Liberation Army of Iran (NLA, MEK:s militanta flygel), People's Mujahidin of Iran (PMOI), Muslim Iranian Student's Society)

29.

Nationella befrielsearmén (Ejército de Liberación Nacional)

30.

* Orange Volunteers (OV)

31.

Palestine Liberation Front (PLF)

32.

Palestinska islamiska Jihad (Palestinian Islamic Jihad) (PIJ)

33.

Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP)

34.

Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command, (alias PFLP – General Command, alias PFLP-GC)

35.

* Real IRA

36.

* Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente (Röda brigaderna för konstruktionen av det kämpande kommunistiska partiet)

37.

* Red Hand Defenders (RHD)

38.

Colombias revolutionära beväpnade styrkor (Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia) (FARC)

39.

* ”Revolutionära kärnor” (Revolutionary Nuclei)/Epanastatiki Pirines

40.

* Revolutionära organisationen 17 november/Dekati Evdomi Noemvri

41.

Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party (DHKP/C), (alias Devrimci Sol (Revolutionary Left), Dev Sol)

42.

Den lysande stigen (SL) (Sendero Luminoso)

43.

Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland, alias Al Aqsa Nederland)

44.

TAK – Teyrbazen Azadiya Kurdistan, alias Kurdistans frihetsfalkar, Kurdistans frihetshökar (Kurdistan Freedom Falcons, Kurdistan Freedom Hawks)

45.

* Brigata XX Luglio (Tjugonde juli-brigaden)

46.

Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)

47.

”Förenade självförsvarsstyrkorna i Colombia” (United Self-Defense Forces/Group of Colombia) (AUC) (Autodefensas Unidas de Colombia)

48.

* F.A.I. – Federazione Anarchica Informale (Inofficiella anarkistiska federationen)


(1)  De personer, grupper eller enheter som markerats med asterisk skall endast omfattas av artikel 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/GUSP.


29.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 169/75


RÅDETS BESLUT 2007/449/GUSP

av den 28 juni 2007

om genomförande av gemensam ståndpunkt 2004/694/GUSP om ytterligare åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande av Internationella tribunalen för f.d. Jugoslaviens (ICTY) uppgift

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av gemensam ståndpunkt 2004/694/GUSP (1), särskilt artikel 2 jämförd med artikel 23.2 andra strecksatsen i fördraget om Europeiska unionen, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med gemensam ståndpunkt 2004/694/GUSP har rådet antagit åtgärder för frysning av alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör de fysiska personer som förtecknas i bilagan till denna och som har åtalats av ICTY.

(2)

Till följd av att Zdravko TOLIMIR och Vlastimir DJORDJEVIC den 1 juni 2007 överfördes till ICTY:s förvar bör deras namn strykas från förteckningen.

(3)

Dessutom bör för dem som kvarstår på förteckningen en grund anges för detta.

(4)

Förteckningen i bilagan till gemensam ståndpunkt 2004/694/GUSP bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till gemensam ståndpunkt 2004/694/GUSP skall ersättas med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

Artikel 3

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 28 juni 2007.

På rådets vägnar

S. GABRIEL

Ordförande


(1)  EUT L 315, 14.10.2004, s. 52. Den gemensamma ståndpunkten ändrad genom beslut 2006/484/GUSP (EUT L 189, 12.7.2006, s. 25) och förlängd genom gemensam ståndpunkt 2006/671/GUSP (EUT L 275, 6.10.2006, s. 66).


BILAGA

Förteckning över de personer som avses i artikel 1

 

Person

Grund

1.

Namn: HADZIC Goran (man)

Födelsedatum: 7 september 1958

Födelseort: Vinkovci, Kroatien

Serbisk medborgare

Åtalad av ICTY och fortfarande på fri fot

Åtal: 4 juni 2004

Målnr: IT-04-75

2.

Namn: KARADZIC Radovan (man)

Födelsedatum: 19 juni 1945

Födelseort: Petnjica, kommunen Savnik, Montenegro

Medborgare i Bosnien och Hercegovina

Åtalad av ICTY och fortfarande på fri fot

Ursprungligt åtal: 25 juli 1995; andra åtalet: 16 november 1995; ändrat åtal: 31 maj 2000

Målnr: IT-95-5/18

3.

Namn: MLADIC Ratko (man)

Födelsedatum: 12 mars 1948

Födelseort: Bozanovici, kommunen Kalinovik, Bosnien och Hercegovina

Medborgare i Bosnien och Hercegovina

Åtalad av ICTY och fortfarande på fri fot

Ursprungligt åtal: 25 juli 1995; andra åtalet: 16 november 1995; ändrat åtal: 8 november 2002

Målnr: IT-95-5/18

4.

Namn: ZUPLJANIN Stojan (man)

Födelsedatum: 22 september 1951

Födelseort: Kotor Varos, Bosnien och Hercegovina

Medborgare i Bosnien och Hercegovina

Åtalad av ICTY och fortfarande på fri fot

Ursprungligt åtal: 17 december 1999; andra ändrat åtal: 6 oktober 2004

Målnr: IT-99-36-I