ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 163

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
23 juni 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 709/2007 av den 22 juni 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 710/2007 av den 22 juni 2007 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1002/2006, för regleringsåret 2006/2007

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 711/2007 av den 22 juni 2007 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under juni 2007 inom ramen för de tullkvoter för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 616/2007

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 712/2007 av den 22 juni 2007 om inledande av stående anbudsinfordringar för försäljning på gemenskapsmarknaden av spannmål som innehas av medlemsstaternas interventionsorgan

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 713/2007 av den 21 juni 2007 om förbud mot fiske efter torsk i Skagerrak med fartyg som för svensk flagg

14

 

 

BESLUT SOM ANTAGITS GEMENSAMT AV EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut nr 714/2007/EG av den 20 juni 2007 om upphävande av rådets direktiv 68/89/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om sortering av rundvirke

16

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2007/436/EG, Euratom

 

*

Rådets beslut av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel

17

 

 

Kommissionen

 

 

2007/437/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 19 juni 2007 om att inte ta upp haloxifop-R i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne [delgivet med nr K(2007) 2548]  ( 1 )

22

 

 

 

*

Meddelande till läsarna(se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

FÖRORDNINGAR

23.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 163/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 709/2007

av den 22 juni 2007

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 23 juni 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 22 juni 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

MA

41,5

TR

95,8

ZZ

68,7

0707 00 05

JO

159,1

TR

151,2

ZZ

155,2

0709 90 70

TR

86,3

ZZ

86,3

0805 50 10

AR

55,4

TR

92,6

UY

68,9

ZA

61,2

ZZ

69,5

0808 10 80

AR

100,6

BR

105,1

CA

102,7

CL

82,7

CN

105,4

CO

90,0

NZ

98,7

US

108,9

UY

47,1

ZA

98,5

ZZ

94,0

0809 10 00

TR

197,2

ZZ

197,2

0809 20 95

TR

274,0

US

368,8

ZZ

321,4

0809 30 10, 0809 30 90

CL

101,4

US

149,4

ZA

88,5

ZZ

113,1

0809 40 05

IL

251,3

US

222,0

ZZ

236,7


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


23.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 163/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 710/2007

av den 22 juni 2007

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1002/2006, för regleringsåret 2006/2007

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av den 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2), särskilt artikel 36, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2006/2007 har fastställts genom kommissionens förordning (EG) nr 1002/2006 (3). Priserna och tilläggen ändrades senast genom kommissionens förordning (EG) nr 638/2007 (4).

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till bör dessa belopp ändras enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 951/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006, och som fastställs i förordning (EG) nr 1002/2006 för regleringsåret 2006/2007 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 23 juni 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2011/2006 (EUT L 384, 29.12.2006, s. 1).

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2031/2006 (EUT L 414, 30.12.2006, s. 43).

(3)  EUT L 179, 1.7.2006, s. 36.

(4)  EUT L 148, 9.6.2007, s. 3.


BILAGA

Ändrade representativa priser och tilläggsbelopp från och med den 23 juni 2007 för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 99

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 11 10 (1)

20,70

5,95

1701 11 90 (1)

20,70

11,46

1701 12 10 (1)

20,70

5,76

1701 12 90 (1)

20,70

10,94

1701 91 00 (2)

23,43

14,01

1701 99 10 (2)

23,43

9,00

1701 99 90 (2)

23,43

9,00

1702 90 99 (3)

0,23

0,41


(1)  Fastställande för kvalitetstyp enligt bilaga I.III i rådets förordning (EG) nr 318/2006 (EUT L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Fastställande för kvalitetstyp enligt bilaga I.II i förordning (EG) nr 318/2006.

(3)  Fastställande per 1 % sackaroshalt.


23.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 163/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 711/2007

av den 22 juni 2007

om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under juni 2007 inom ramen för de tullkvoter för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 616/2007

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2777/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för fjäderfäkött (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (2), särskilt artikel 7.2,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 616/2007 av den 4 juni 2007 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för fjäderfäkött med ursprung i Brasilien, Thailand och andra tredjeländer (3), särskilt artikel 5.5, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 616/2007 öppnades tullkvoter för import av fjäderfäköttprodukter.

(2)

De ansökningar om importlicenser som lämnades in under juni 2007 för delperioden 1 juli-30 september 2007 och, vad beträffar grupp 3, för perioden 1 juli 2007-30 juni 2008 avser, för vissa kvoter, en kvantitet som är större än den kvantitet som finns tillgänglig. Det bör därför beslutas i vilken utsträckning importlicenser kan utfärdas, och det bör fastställas en tilldelningskoefficient som skall tillämpas på de begärda kvantiteterna.

(3)

De ansökningar om importlicenser som lämnades in under juni 2007 för delperioden 1 juli-30 september 2007 avser, för vissa kvoter, en kvantitet som är mindre än den kvantitet som finns tillgänglig. Det bör därför fastställas för vilka kvantiteter det inte har lämnats in några ansökningar, och dessa kvantiteter bör läggas till den kvantitet som fastställts för den följande delkvotperioden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De tilldelningskoefficienter som anges i bilagan till denna förordning skall tillämpas på de ansökningar om importlicens som lämnats in i enlighet med förordning (EG) nr 616/2007 för delperioden 1 juli-30 september 2007 och, vad beträffar grupp 3, för perioden 1 juli 2007-30 juni 2008.

2.   De kvantiteter för vilka det inte har lämnats in några ansökningar om importlicens i enlighet med förordning (EG) nr 616/2007, och som skall läggas till kvantiteten för delperioden 1 oktober-31 december 2007, fastställs i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 23 juni 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 77. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 679/2006 (EUT L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 289/2007 (EUT L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  EUT L 142, 5.6.2007, s. 3.


BILAGA

Gruppnummer

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för ansökningar om importlicens som lämnats in för delperioden 1.7.2007-30.9.2007

(%)

Kvantiteter som inte omfattas av någon licensansökan och som skall överföras till delperioden 1.10.2007-31.12.2007

(kg)

1

09.4211

5,718616

2

09.4212

 (1)

27 783 000

4

09.4214

23,955918

5

09.4215

57,314324

6

09.4216

 (2)

276 463

7

09.4217

18,881304

8

09.4218

 (2)

2 484 800


Gruppnummer

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för ansökningar om importlicens som lämnats in för perioden 1.7.2007-30.6.2008

(%)

3

09.4213

6,006354


(1)  Ej tillämpligt. Ingen licensansökan har lämnats in till kommissionen.

(2)  Ej tillämpligt. Ansökningarna omfattar kvantiteter som understiger de tillgängliga kvantiteterna.


23.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 163/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 712/2007

av den 22 juni 2007

om inledande av stående anbudsinfordringar för försäljning på gemenskapsmarknaden av spannmål som innehas av medlemsstaternas interventionsorgan

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 6 och artikel 24 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EEG) nr 2131/93 av den 28 juli 1993 om förfarandet vid och villkoren för försäljning av spannmål som innehas av interventionsorgan (2), föreskrivs att spannmål som innehas av interventionsorganen skall säljas genom anbudsinfordran och till sådana priser att marknadsstörningar undviks.

(2)

Medlemsstaterna har interventionslager av majs, vete, korn och råg. För att tillgodose marknadsbehoven är det lämpligt att dessa spannmålslager görs tillgängliga på den inre marknaden. I detta syfte bör stående anbudsinfordringar inledas för försäljning på gemenskapsmarknaden av spannmål som innehas av medlemsstaternas interventionsorgan. Var och en av dessa anbudsinfordringar bör anses utgöra en separat anbudsinfordran.

(3)

Det bör fastställas undantag från villkoren i förordning (EEG) nr 2131/93 när det gäller genomförandesäkerhetsbeloppet. Därför bör det fastställas ett tillräckligt stort säkerhetsbelopp.

(4)

Med hänsyn till situationen på gemenskapsmarknaden är det lämpligt att kommissionen ansvarar för anbudsinfordran. Dessutom bör en tilldelningskoefficient fastställas för de anbud som ligger på samma nivå som det lägsta försäljningspriset.

(5)

För att effektivisera hanteringen är det lämpligt att föreskriva att de uppgifter som kommissionen behöver skall skickas in elektroniskt. Det är viktigt att interventionsorganen i sina meddelanden till kommissionen respekterar anbudsgivarnas anonymitet.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaternas interventionsorgan, som anges i bilaga I, skall genom stående anbudsinfordringar på gemenskapens inre marknad sälja den spannmål som de innehar. De maximala kvantiteter av olika sädesslag som omfattas av dessa anbudsinfordringar anges i bilaga I.

Artikel 2

De försäljningar som avses i artikel 1 skall göras på de villkor som fastställs i förordning (EEG) nr 2131/93. Genom undantag från artikel 13.4 andra stycket i den förordningen skall dock säkerheten för anbudet vara 10 euro per ton.

Artikel 3

1.   Tidsfristen för inlämnande av anbud för den första delanbudsinfordran skall löpa ut den 4 juli 2007, kl. 13.00 (lokal tid Bryssel).

Tidsfristen för inlämnande av anbud för de följande delanbudsinfordringarna skall löpa ut varje onsdag kl. 13.00 (lokal tid Bryssel), utom den 1 augusti 2007, den 15 augusti 2007, den 22 augusti 2007, den 5 september 2007, den 19 september 2007, den 3 oktober 2007, den 17 oktober 2007, den 31 oktober 2007, den 14 november 2007, den 28 november 2007, den 12 december 2007, den 26 december 2007, den 2 januari 2008, den 16 januari 2008, den 23 januari 2008, den 6 februari 2008, den 20 februari 2008, den 5 mars 2008, den 19 mars 2008, den 2 april 2008, den 16 april 2008, den 30 april 2008, den 14 maj 2008, den 21 maj 2008, den 4 juni 2008 och den 18 juni 2008, då inga anbudsinfordringar kommer att äga rum.

Tidsfristen för inlämnande av anbud för den sista delanbudsinfordran löper ut den 25 juni 2008, kl. 13.00 (lokal tid Bryssel).

2.   Anbuden skall lämnas in till de berörda interventionsorganen vars kontaktuppgifter anges i bilaga I.

Artikel 4

De berörda interventionsorganen skall underrätta kommissionen om inlämnade anbud inom fyra timmar från det att den tidsfrist som anges i artikel 3.1 har löpt ut. Om inga anbud lämnats in skall den berörda medlemsstaten meddela kommissionen detta inom samma tidsfrist. Om en medlemsstat inte lämnar något meddelande till kommissionen inom den fastställda tidsfristen, skall kommissionen förutsätta att det inte lämnats in något anbud i den berörda medlemsstaten.

De meddelanden som avses i första stycket skall lämnas in på elektronisk väg med hjälp av förlagan i bilaga II. Ett separat formulär för varje typ av spannmål skall sändas till kommissionen för varje anbudsinfordran som inleds. Anbudsgivarnas identitet skall inte avslöjas.

Artikel 5

1.   I enlighet med förfarandet i artikel 25.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 skall kommissionen fastställa ett lägsta försäljningspris för varje sädesslag eller besluta att inte godta de inlämnade anbuden.

2.   I det fall fastställandet av ett lägsta pris i enlighet med punkt 1 innebär att den största tillgängliga kvantiteten för en medlemsstat överskrids får det fastställas en tilldelningskoefficient för de kvantiteter som erbjuds till det lägsta försäljningspriset så att den största tillgängliga kvantiteten i medlemsstaten inte överskrids.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 191, 31.7.1993, s. 76. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 367/2007 (EUT L 91, 31.3.2007, s. 14).


BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER ANBUDSINFORDRINGAR

Medlemsstat

Kvantiteter som erbjuds till försäljning på den inre marknaden

(ton)

Interventionsorgan

Namn, adress och övriga kontaktuppgifter

Vete

Korn

Majs

Råg

Belgique/België

0

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tel. (32-2) 287 24 78

Fax (32-2) 287 25 24

e-mail: webmaster@birb.be

website: www.birb.be

БЪЛГАРИЯ

State Fund Agriculture

136, Tzar Boris III Blvd.

1618, Sofia, Bulgaria

Tel.: (+359 2) 81 87 202

Fax: (+359 2) 81 87 267

E-mail: dfz@dfz.bg

website : www.mzgar.government.bg

Česká republika

0

0

Státní zemědělský intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

Tel.: (420) 222 87 16 67/222 87 14 03

Fax: (420) 296 80 64 04

E-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz

Internet: www.szif.cz

Danmark

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Téléphone: (45) 33 95 88 07

Télécopieur: (45) 33 95 80 34

e-mail:

mij@dffe.dk

pah@dffe.dk

website: www.dffe.dk

Deutschland

0

0

50 000

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Téléphone: (49-228) 68 45-3704

télécopieur 1: (49-228) 68 45-3985

télécopieur 2: (49-228) 68 45-3276

e-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de

website : www.ble.de

Eesti

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt 3, 51009 Tartu

Téléphone: (372) 7371 200

Télécopieur: (372) 7371 201

e-mail: pria@pria.ee

website: www.pria.ee

Eire/Ireland

Department of Agriculture & Food, Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division,

Johnstown Castle Estate,

County Wexford,

Ireland

Téléphone: (353-53) 916 34 00

Télécopieur: (353-53) 914 28 43

website: www.agriculture.gov.ie

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (OPEKEPE)

Acharnon 241

GR-104 46 Athens

Téléphone: (30-210) 212 47 87 και (30-210) 212 47 54

Télécopieur: (30-210) 212 47 91

e-mail: ax17u073@minagric.gr

website: www.opekepe.gr

España

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España

Téléphone: (34-91) 3474765

Télécopieur: (34-91)3474838

e-mail: sgintervencion@fega.mapa.es

website: www.fega.es

France

0

0

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

12, rue Henri-Roltanguy TSA 20002

F-93555 Montreuil sous Bois Cedex

Téléphone: (33) 173 30 20 20

Télécopieur: (33) 173 30 20 08

E-mail:

Catherine.LESCOUARC'H@onigc.fr;

Philippe.BONNARD@onigc.fr

website: www.onigc.fr

Italia

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA

Via Torino 45, I-00184 Roma

Téléphone: (39) 06 49 49 95 58

Télécopieur: (39) 06 49 49 97 61

e-mail: b.pennacchia@agea.gov.it

website: www.agea.gov.it

Kypros

 

Latvija

0

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2,

Rīga, LV-1981

Téléphone: (371) 702 7893

Télécopieur: (371) 702 7892

e-mail: lad@lad.gov.lv

website: www.lad.gov.lv

Lietuva

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market Regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9–12,

Vilnius, Lithuania

Téléphon: (370-5) 268 50 49

Télécopieur: (370-5) 268 50 61

e-mail: info@litfood.lt

website: www.litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Téléphone: (352) 478 23 70

Télécopieur: (352) 46 61 38

Télex: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

0

0

500 000

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24.

H-1095 Budapest

Téléphone (36-1) 219 45 76

Télécopieur: (36-1) 219 89 05

e-mail: ertekesites@mvh.gov.hu

website: www.mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond

Téléphone: (31) 475 355 486

Télécopieur: (31) 475 318939

e-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

website: www.minlnv.nl

Österreich

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Téléphone:

(43-1) 331 51-258

(43-1) 331 51-328

Télécopieur:

(43-1) 331 51-4624

(43-1) 331 51-4469

e-mail: referat10@ama.gv.at

website: www.ama.at/intervention

Polska

0

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Polska

Téléphone: (48) 22 661 78 10

télécopieur: (48) 22 661 78 26

e-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl

website: www.arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

Rua Fernando Curado Ribeiro, n.o 4G

1649-034 Lisboa

Téléphone:

(351) 21 751 85 00

(351) 21 384 60 00

Télécopieur:

(351) 21 384 61 70

e-mail:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

website: www.inga.min-agricultura.pt

România

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

București 030161

România

Tel.: (40) 21 3054802, (40) 21 3054842

Fax: (40) 21 3054803

Website: www.apia.org.ro

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Téléphone: (386-1) 580 76 52

Télécopieur: (386-1) 478 92 00

e-mail: aktrp@gov.si

website: www.arsktrp.gov.si

Slovensko

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

tel.: (421-2) 58 24 32 71

fax: (421-2) 53 41 26 65

e-mail: jvargova@apa.sk

website: www.apa.sk

Suomi/Finland

0

0

Maaseutuvirasto

PL 256

FI-00101 HELSINKI

Tel: (358 (0)20) 772 007

Fax: (358 (0)20) 7725 506, +358 (0)20 7725 508

e-mail: markkinatukiosasto@mavi.fi

web site: www.mavi.fi

Sverige

0

0

Statens jordbruksverk

S-551 82 Jönköping

Tfn (46) 36 15 50 00

Fax (46) 36 19 05 46

E-post: jordbruksverket@sjv.se

Internet: www.sjv.se

United Kingdom

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

United Kingdom

Téléphone: (44-1912) 26 58 82

Télécopieur: (44-1912) 26 58 24

e-mail: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk

website: www.rpa.gov.uk

Le sigle ”—” signifie: pas de stock d'intervention pour cette céréale dans cet État membre.


BILAGA II

Meddelande till kommissionen om anbud som lämnats in inom ramen för den stående anbudsinfordran för försäljning på den inre marknaden av spannmål från interventionslager

Förlaga (1)

Artikel 4 i förordning (EG) nr 712/2007

”TYP AV SPANNMÅL: KN-nr (2)

”MEDLEMSSTAT (3)

1

2

3

 

Anbudsgivarnas ordningsföljd

Parti nr

Kvantitet

(ton)

Anbudspris

euro/ton

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

osv.

 

 

 

Ange de totala kvantiteter som erbjudits (inklusive anbud som förkastats för samma parti): … ton.


(1)  Skall skickas till GD AGRI (D2).

(2)  1001 90 för vete, 1003 00 för korn, 1005 90 00 för majs och 1002 00 00 för råg.

(3)  Ange berörd medlemsstat.


23.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 163/14


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 713/2007

av den 21 juni 2007

om förbud mot fiske efter torsk i Skagerrak med fartyg som för svensk flagg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 26.4,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (2), särskilt artikel 21.3, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 41/2007 av den 21 december 2006 om fastställande för år 2007 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (3) fastställs kvoter för 2007.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som seglar under den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2007 har uttömts.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd samt förvaring ombord, omlastning och landning av fångster av detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uttömd kvot

Den fiskekvot för 2007 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till den här förordningen för det bestånd som anges i samma bilaga skall anses vara uttömd från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som seglar under den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Det är förbjudet att förvara ombord, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av dessa fartyg från och med den dagen.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Fokion FOTIADIS

Generaldirektör för fiske och havsfrågor


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1967/2006 (EUT L 409, 30.12.2006, s. 11. Rättad i EUT L 36, 8.2.2007, s. 6).

(3)  EUT L 15, 20.1.2007, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 643/2007 (EUT L 151, 13.6.2007, s. 1).


BILAGA

Nr

14

Medlemsstat

Sverige

Bestånd

COD/03AN.

Art

Torsk (Gadus morhua)

Område

Skagerrak

Datum

1.6.2007


BESLUT SOM ANTAGITS GEMENSAMT AV EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

23.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 163/16


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 714/2007/EG

av den 20 juni 2007

om upphävande av rådets direktiv 68/89/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om sortering av rundvirke

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

I gemenskapens politik för en bättre lagstiftning understryks vikten av att förenkla den nationella lagstiftningen och gemenskapslagstiftningen för att företagens konkurrenskraft skall förbättras och Lissabonmålen uppnås.

(2)

Metoderna för mätning och sortering enligt direktiv 68/89/EEG (3) skiljer sig från de metoder för mätning och sortering som för närvarande överlag används vid transaktioner mellan företag inom skogssektorn och de skogsbruksbaserade industrierna och de har inte ansetts lämpliga för marknadens behov.

(3)

Metoderna för mätning och sortering enligt direktiv 68/89/EEG är inte längre nödvändiga för den inre marknadens funktion.

(4)

Direktiv 68/89/EEG bör därför upphävas.

(5)

Att direktiv 68/89/EEG upphävs medför att märkningen ”EEG-sorterat” efter den 31 december 2008 inte längre kan användas vid försäljning och att motsvarande nationella genomförandebestämmelser därmed måste upphävas senast den 31 december 2008.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 68/89/EEG skall upphöra att gälla från och med den 31 december 2008.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Strasbourg den 20 juni 2007.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

G. GLOSER

Ordförande


(1)  Yttrande av den 14 mars 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 13 februari 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 21 maj 2007.

(3)  EGT L 32, 6.2.1968, s. 12.


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Rådet

23.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 163/17


RÅDETS BESLUT

av den 7 juni 2007

om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel

(2007/436/EG, Euratom)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FASTSTÄLLT FÖLJANDE BESTÄMMELSER SOM DET REKOMMENDERAR MEDLEMSSTATERNA ATT ANTA

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 269,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 173,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av revisionsrättens yttrande (2),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

av följande skäl:

(1)

Europeiska rådet i Bryssel den 15 och 16 december 2005 fastslog bland annat att bestämmelserna om egna medel bör vägledas av det övergripande målet om rättvisa. Dessa bestämmelser bör därför, i enlighet med relevanta slutsatser från Europeiska rådets möte i Fontainebleau 1984, säkerställa att ingen medlemsstat har en budgetbörda som är orimlig i förhållande till dess relativa välstånd. Bestämmelser som gäller enskilda medlemsstater bör därför införas.

(2)

Systemet för gemenskapernas egna medel måste säkerställa att det finns tillräckliga medel för att gemenskapernas politik skall kunna utvecklas i god ordning och med hänsyn till behovet av strikt budgetdisciplin.

(3)

I enlighet med rådets förordning (EG) nr 2223/96 (4) bör bruttonationalinkomsten (BNI) definieras vid tillämpning av detta beslut såsom årlig BNI till marknadspriser, beräknad av kommissionen enligt Europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen (nedan kallat ”ENS 95”).

(4)

Med hänsyn till övergången från ENS 79 till ENS 95 av skäl som rör budget och egna medel, och för att bibehålla de finansiella medel som står till gemenskapernas förfogande oförändrade, har kommissionen gjort nya beräkningar av taket för egna medel och taket för anslag för åtaganden, vilka uttrycks med två decimaler enligt formlerna i artikel 3.1 och 3.2 i rådets beslut 2000/597/EG, Euratom av den 29 september 2000 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (5). Kommissionen lade fram uppgifterna om de nya taken för rådet och Europaparlamentet den 28 december 2001. Taket för egna medel fastställdes till 1,24 % av medlemsstaternas sammanlagda BNI till marknadspriser, medan taket för anslag för åtaganden fastställdes till 1,31 % av medlemsstaternas sammanlagda BNI. Vid Europeiska rådets möte den 15 och 16 december 2005 enades man om att dessa tak skulle förbli oförändrade.

(5)

För att de finansiella resurser som står till gemenskapernas förfogande skall bibehållas på samma nivå bör dessa tak uttryckta i procent av BNI anpassas, om ENS 95 ändras på ett sätt som medför betydande förändringar av BNI-nivån.

(6)

Sedan de överenskommelser som ingicks vid de multilaterala handelsförhandlingarna under Uruguayrundan införlivats i Europeiska unionens lag, finns det inte längre någon egentlig skillnad mellan jordbrukstullar och övriga tullar. Denna distinktion bör därför även tas bort ur Europeiska unionens allmänna budget.

(7)

För att värna om öppenhet och enkelhet beslutade Europeiska rådet den 15 och 16 december 2005 att den enhetliga uttagssatsen för egna medel från mervärdesskatt skall fastställas till 0,30 %.

(8)

Europeiska rådet den 15 och 16 december 2005 beslutade att Tyskland, Nederländerna, Österrike och Sverige skall beviljas reducerade uttagssatser för egna medel från mervärdesskatt under perioden 2007–2013 samt att Nederländerna och Sverige skall beviljas en bruttominskning av sina respektive BNI-baserade årliga bidrag till budgeten under samma period.

(9)

Europeiska rådet den 15 och 16 december 2005 beslutade att korrigeringsmekanismen till förmån för Förenade kungariket skall behållas liksom den minskade andelen i finansieringen av denna korrigering för Tyskland, Nederländerna, Österrike och Sverige. Efter en övergångsperiod 2009–2011 skall emellertid Förenade kungariket fullt ut delta i finansieringen av kostnaderna för utvidgningen, med undantag för utgifter för direktstöd och marknadsutgifter inom jordbruket samt de utgifter för landsbygdsutveckling som härrör från garantisektionen inom Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ). Beräkningen av korrigeringen till förmån för Förenade kungariket skall därför justeras på så sätt att fördelade utgifter till de medlemsstater som anslutit sig efter den 30 april 2004 stegvis utesluts med undantag för ovan nämnda utgifter för jordbruk och landsbygdsutveckling. Den höjning av Förenade kungarikets bidrag som följer av att de fördelade utgifterna minskas skall för perioden 2007–2013 inte överstiga 10,5 miljarder EUR räknat i 2004 års priser. Beloppet kommer att justeras om ytterligare länder, förutom Bulgarien och Rumänien, ansluter sig till unionen före 2013.

(10)

Europeiska rådet den 15 och 16 december 2005 beslutade att artikel 4, andra stycket, led f i beslut 2000/597/EG, Euratom om att undanta de årliga utgifterna för stöd inför anslutning i anslutande länder från beräkningen av Förenade kungarikets korrigering skall upphöra att gälla vid utgången av 2013.

(11)

Europeiska rådet den 15 och 16 december 2005 uppmanade kommissionen att genomföra en fullständig och omfattande översyn som täcker alla aspekter på EU:s utgifter, inbegripet den gemensamma jordbrukspolitiken, och inkomster, bland annat Förenade kungarikets rabatt, och lägga fram rapport om detta 2008–2009.

(12)

Bestämmelser bör fastställas om övergången från det system som infördes genom beslut 2000/597/EG, Euratom till det system som införs genom det här beslutet.

(13)

Europeiska rådet den 15 och 16 december 2005 fastslog att detta beslut skall få verkan från och med den 1 januari 2007.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemenskaperna skall tilldelas egna medel enligt bestämmelserna i följande artiklar i syfte att, i enlighet med artikel 269 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (nedan kallat ”EG-fördraget”), och artikel 173 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (nedan kallat ”Euratomfördraget”), säkerställa finansieringen av Europeiska unionens allmänna budget.

Europeiska unionens allmänna budget skall, oavsett andra inkomster, i sin helhet finansieras av gemenskapernas egna medel.

Artikel 2

1.   Följande inkomster skall utgöra egna medel som redovisas i Europeiska unionens allmänna budget:

a)

Avgifter, bidrag, tilläggs- eller utjämningsbelopp, fyllnadsbelopp, tullar enligt gemensamma tulltaxan och andra avgifter som fastställts eller kommer att fastställas av gemenskapernas institutioner för handel med tredjeländer, tullar på produkter som omfattades av det tidigare fördraget om Europeiska kol- och stålgemenskapen samt bidrag och avgifter som föreskrivs inom ramen för den gemensamma organisationen av marknaden för socker.

b)

En för alla medlemsstater enhetlig procentsats på de harmoniserade beräkningsunderlagen för mervärdesskatt, beräknade enligt gemenskapens bestämmelser, utan att detta påverkar tillämpningen av punkt 4 andra stycket. Det beräkningsunderlag som skall användas i detta syfte får inte överstiga 50 % av BNI för varje medlemsstat, enligt definitionen i punkt 7.

c)

En enhetlig procentsats, som skall fastställas enligt budgetförfarandet med hänsyn till summan av alla andra inkomster, som tillämpas på summan av alla medlemsstaters BNI, utan att detta påverkar tillämpningen av punkt 5 andra stycket.

2.   Inkomster från nya avgifter som införs inom ramen för en gemensam politik, enligt EG-fördraget eller Euratomfördraget, under förutsättning att förfarandet i artikel 269 i EG-fördraget eller i artikel 173 i Euratomfördraget har följts, skall också utgöra egna medel som redovisas i Europeiska unionens budget.

3.   Medlemsstaterna skall behålla 25 % av de belopp som avses i punkt 1 a för att täcka kostnaderna för uppbörden.

4.   Den enhetliga procentsats som avses i punkt 1 b skall fastställas till 0,30 %.

Enbart under perioden 2007–2013 skall emellertid den fasta mervärdesskattesatsen för Österrike vara 0,225 %, för Tyskland 0,15 % samt för Nederländerna och Sverige 0,10 %.

5.   Den enhetliga procentsats som avses i punkt 1 c skall tillämpas på varje medlemsstats BNI.

För perioden 2007–2013 skall emellertid Nederländernas BNI-baserade bidrag till budgeten minskas med 605 miljoner EUR per år brutto, medan Sveriges BNI-baserade bidrag skall minskas med 150 miljoner EUR per år brutto, i båda fallen uttryckt i 2004 års priser. Dessa belopp skall justeras efter prisutvecklingen genom tillämpning av den mest aktuella BNP-deflator för EU, uttryckt i euro, som finns tillgänglig när det preliminära budgetförslaget sammanställs och som kommissionen tillhandahåller. Bruttominskningarna skall beviljas efter det att korrigeringen för Förenade kungariket och finansieringen av denna har beräknats enligt artiklarna 4 och 5 i detta beslut, och skall inte påverka vare sig korrigeringen eller finansieringen av denna.

6.   Om budgeten ännu inte har antagits när det berörda budgetåret börjar skall de gällande procentsatserna för uttag av mervärdesskatte- och BNI-baserade bidrag fortsätta att tillämpas till dess att nya satser trätt i kraft.

7.   För tillämpningen av detta beslut skall med BNI avses bruttonationalinkomsten för ifrågavarande år enligt marknadspriser, så som den beräknas av kommissionen enligt ENS 95, i enlighet med förordning (EG) nr 2223/96.

Om ändringar av ENS 95 medför betydande skillnader i BNI så som den beräknas av kommissionen, skall rådet på kommissionens förslag och efter att ha hört Europaparlamentet med enhällighet besluta om dessa ändringar skall tillämpas i fråga om detta beslut.

Artikel 3

1.   Det totala belopp i egna medel som tilldelas gemenskaperna för att täcka anslag för betalningar får inte överskrida 1,24 % av samtliga medlemsstaters sammanlagda BNI.

2.   De totala anslag för åtaganden som tas upp i Europeiska unionens allmänna budget får inte överskrida 1,31 % av samtliga medlemsstaters sammanlagda BNI.

Ett balanserat förhållande mellan anslag för åtaganden och anslag för betalningar skall upprätthållas för att säkerställa att de är inbördes förenliga och för att möjliggöra att det tak som avses i punkt 1 iakttas under de följande åren.

3.   Om ändringar av ENS 95 medför betydande skillnader i BNI som har relevans för detta beslut skall anslagstaken för betalningar och för åtaganden enligt punkterna 1 och 2 beräknas på nytt av kommissionen, i enlighet med följande formel:

Formula

där t står för det senaste året för vilket fullständiga data enligt rådets förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 av den 15 juli 2003 om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris (”BNI-förordningen”) (6) finns tillgängliga.

Artikel 4

1.   Förenade kungariket skall beviljas en korrigering när det gäller obalanser i budgeten.

Denna korrigering skall fastställas genom att

a)

beräkna skillnaden under det föregående budgetåret mellan

Förenade kungarikets procentandel av summan av de icke-begränsade beräkningsunderlagen för mervärdesskatt, och

Förenade kungarikets procentandel av de totala fördelade utgifterna,

b)

multiplicera skillnaden med de totala fördelade utgifterna,

c)

multiplicera resultatet enligt b med 0,66,

d)

minska resultatet enligt c med verkningarna för Förenade kungariket av övergången till begränsad mervärdesskatt och de betalningar som avses i artikel 2.1 c, dvs. skillnaden mellan

vad Förenade kungariket skulle ha betalat av de belopp som finansieras genom de medel som avses i artikel 2.1 b och c om den enhetliga procentsatsen hade tillämpats på icke-begränsade beräkningsunderlag för mervärdesskatt, och

Förenade kungarikets betalningar till följd av tillämpningen av artikel 2.1 b och c,

e)

minska resultatet enligt d med Förenade kungarikets nettoinkomster till följd av ökningen av den procentandel av medlen som avses i artikel 2.1 a som medlemsstaterna behåller för att täcka kostnaderna för uppbörd och därmed sammanhängande kostnader,

f)

vid varje utvidgning av EU beräkna en justering av resultatet enligt e i syfte att minska kompensationen för att därigenom säkerställa att utgifter som inte minskades utvidgningen förblir oförminskade även efter utvidgningen; denna justering skall göras genom att minska de totala fördelade utgifterna med ett belopp som är lika stort som de årliga utgifterna inför anslutningen i de länder som blir medlemmar; alla således beräknade belopp skall föras över till de följande åren och de skall årligen justeras genom tillämpning av den senast tillgängliga BNP-deflatorn för EU, uttryckt i euro, som tillhandahålls av kommissionen. Denna punkt skall upphöra att gälla från och med den korrigering som tas upp för första gången i 2014 års budget,

g)

justera beräkningen genom att från de totala fördelade utgifterna subtrahera de totala fördelade utgifterna för de medlemsstater som anslutit sig till EU efter den 30 april 2004, utom utgifter för direktstöd och marknadsutgifter inom jordbruksområdet samt utgifter för landsbygdsutveckling som härrör från EUGFJ:s garantisektion.

Detta avdrag skall införas successivt enligt följande tabell:

Korrigering för Förenade kungariket, införd i budgeten för första gången år

Procent av utvidgningsutgifterna (enligt definitionen ovan) som skall undantas vid beräkningen av korrigeringen till förmån för Förenade kungariket

2009

20

2010

70

2011

100

2.   Under perioden 2007–2013 får den höjning av Förenade kungarikets bidrag som följer av den minskning av de fördelade utgifterna som avses i punkt 1 g inte överstiga 10,5 miljarder EUR i 2004 års priser. Kommissionen skall årligen kontrollera om den kumulerade justeringen av Förenade kungarikets korrigering överstiger detta belopp. Vid denna beräkning skall belopp i löpande priser räknas om till 2004 års priser med hjälp av den senaste BNP-deflatorn för EU, uttryckt i euro, som tillhandahålls av kommissionen. Om gränsen 10,5 miljarder EUR överskrids skall Förenade kungarikets bidrag till budgeten minskas i motsvarande mån.

Totalbeloppet 10,5 miljarder EUR skall justeras uppåt i motsvarande mån om ytterligare länder ansluter sig till unionen före 2013.

Artikel 5

1.   Kostnaden för korrigeringen skall bäras av de andra medlemsstaterna enligt följande system:

a)

Fördelningen av kostnaden skall först beräknas på grundval av varje medlemsstats andel av de betalningar som avses i artikel 2.1 c, med undantag för Förenade kungariket och utan att ta hänsyn till de bruttominskningar av Nederländernas och Sveriges BNI-baserade bidrag som avses i artikel 2.5.

b)

Fördelningen skall sedan justeras så att den andel som skall finansieras av Tyskland, Nederländerna, Österrike och Sverige begränsas till en fjärdedel av deras normala andelar enligt denna beräkning.

2.   Korrigeringen skall beviljas Förenade kungariket genom en minskning av dess betalningar enligt artikel 2.1 c. De kostnader som skall bäras av de andra medlemsstaterna skall läggas till de av deras betalningar som följer av tillämpningen i varje medlemsstat av artikel 2.1 c.

3.   Kommissionen skall göra de beräkningar som krävs för att tillämpa artikel 2.5 och artikel 4 samt denna artikel.

4.   Om budgeten ännu inte har antagits vid början av budgetåret, skall den korrigering som beviljats Förenade kungariket och de kostnader som burits av de övriga medlemsstaterna enligt den senaste slutgiltigt antagna budgeten fortsätta att gälla.

Artikel 6

De inkomster som avses i artikel 2 skall användas utan åtskillnad för finansiering av alla utgifter som införts i Europeiska unionens allmänna budget.

Artikel 7

Om gemenskapernas inkomster överskrider de totala faktiska utgifterna under ett budgetår skall överskottet överföras till närmast följande budgetår.

Artikel 8

1.   Gemenskapernas egna medel enligt artikel 2.1 a skall uppbäras av medlemsstaterna enligt deras respektive nationella lagar och andra författningar, vilka vid behov skall anpassas för att uppfylla gemenskapsbestämmelsernas krav.

Kommissionen skall med jämna mellanrum granska de nationella bestämmelser som den underrättats om av medlemsstaterna, meddela medlemsstaterna de justeringar som den anser nödvändiga för att de nationella bestämmelserna skall följa gemenskapsbestämmelserna samt rapportera till budgetmyndigheten.

Medlemsstaterna skall ställa medlen enligt artikel 2.1 a, b och c till kommissionens förfogande.

2.   Rådet skall enligt förfarandet i artikel 279.2 i EG-fördraget och artikel 183 i Euratomfördraget anta de bestämmelser som behövs för att tillämpa detta beslut och för att möjliggöra kontrollen av uppbörden av de inkomster som avses i artiklarna 2 och 5 samt att dessa ställs till kommissionens förfogande och betalas.

Artikel 9

I den fullständiga och omfattande översyn av alla aspekter av EU:s utgifter, inbegripet den gemensamma jordbrukspolitiken, och inkomster, inbegripet Förenade kungarikets rabatt, som kommissionen skall genomföra och avlägga rapport om 2008–2009, skall även ingå en övergripande översyn av systemet för egna medel.

Artikel 10

1.   Om inte annat följer av punkt 2 skall beslut 2000/597/EG, Euratom upphöra att gälla den 1 januari 2007. Hänvisningar till rådets beslut 70/243/EKSG, EEG, Euratom av den 21 april 1970 om att ersätta medlemsstaternas finansiella bidrag med gemenskapernas egna medel (7), till rådets beslut 85/257/EEG, Euratom av den 7 maj 1985 om systemet för gemenskapernas egna medel (8), till rådets beslut 88/376/EEG, Euratom av den 24 juni 1988 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (9), till rådets beslut 94/728/EG, Euratom av den 31 oktober 1994 om systemet för gemenskapernas egna medel (10) eller till beslut 2000/597/EG, Euratom skall tolkas som hänvisningar till det här beslutet.

2.   Artiklarna 2, 4 och 5 i besluten 88/376/EEG, Euratom, 94/728/EG, Euratom och 2000/597/EG, Euratom skall även i fortsättningen tillämpas på beräkningen och justeringen av inkomster från tillämpningen av en för alla medlemsstater enhetlig procentsats på det enhetliga beräkningsunderlaget för mervärdesskatt, som begränsats till mellan 50 % och 55 % av varje medlemsstats BNI beroende på året i fråga, och på beräkningen av den korrigering av obalanser i budgeten som beviljats Förenade kungariket för åren 1988–2006.

3.   Medlemsstaterna skall även fortsättningsvis behålla 10 % av de belopp som avses i artikel 2.1 a, som medlemsstaterna skulle ha gjort tillgängliga före den 28 februari 2001 i enlighet med tillämpliga gemenskapsbestämmelser.

Artikel 11

Rådets generalsekreterare skall meddela medlemsstaterna detta beslut.

Medlemsstaterna skall utan dröjsmål anmäla till rådets generalsekreterare när de fullföljt förfarandena för antagandet av detta beslut enligt sina konstitutionella bestämmelser.

Detta beslut träder i kraft den första dagen i den månad som följer efter mottagandet av den sista av de anmälningar som avses i andra stycket.

Beslutet får verkan från och med den 1 januari 2007.

Artikel 12

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 7 juni 2007.

På rådets vägnar

M. GLOS

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 4 juli 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EUT C 203, 25.8.2006, s. 50.

(3)  EUT C 309, 16.12.2006, s. 103.

(4)  EGT L 310, 30.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1267/2003 (EUT L 180, 18.7.2003, s. 1).

(5)  EGT L 253, 7.10.2000, s. 42.

(6)  EUT L 181, 19.7.2003, s. 1.

(7)  EGT L 94, 28.4.1970, s. 19.

(8)  EGT L 128, 14.5.1985, s. 15.

(9)  EGT L 185, 15.7.1988, s. 24.

(10)  EGT L 293, 12.11.1994, s. 9.


Kommissionen

23.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 163/22


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 19 juni 2007

om att inte ta upp haloxifop-R i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne

[delgivet med nr K(2007) 2548]

(Text av betydelse för EES)

(2007/437/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), särskilt artikel 8.2 fjärde stycket, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG får en medlemsstat under en period av tolv år efter anmälan av det direktivet godkänna att växtskyddsmedel som innehåller verksamma ämnen som inte är upptagna i bilaga I till det direktivet och som fanns på marknaden två år efter anmälan av direktivet släpps ut på marknaden under den tid som dessa ämnen successivt undersöks inom ramen för ett arbetsprogram.

(2)

Kommissionens förordningar (EG) nr 451/2000 (2) och (EG) nr 703/2001 (3) innehåller närmare bestämmelser om genomförandet av den andra etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG och en förteckning över de verksamma ämnen som skall bedömas för att eventuellt tas upp i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. I den förteckningen ingår haloxifop-R.

(3)

Effekterna av haloxifop-R på människors hälsa och på miljön har bedömts i enlighet med förordningarna (EG) nr 451/2000 och (EG) nr 703/2001 för ett antal av de användningsområden som anmälaren har föreslagit. I dessa förordningar utses dessutom de rapporterande medlemsstater som i enlighet med artikel 8.1 i förordning (EG) nr 451/2000 skall lämna relevanta utvärderingsrapporter och rekommendationer till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA). För haloxifop-R utsågs Danmark till rapporterande medlemsstat, och alla relevanta upplysningar lämnades den 21 november 2003.

(4)

Utvärderingsrapporten granskades av medlemsstaterna och EFSA och lades fram för kommissionen den 28 juli 2006 i form av EFSA:s slutsats angående granskningen av riskbedömningen för bekämpningsmedel med det verksamma ämnet haloxifop-R (4). Medlemsstaterna och kommissionen granskade rapporten i ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och den färdigställdes slutgiltigt den 24 november 2006 som kommissionens granskningsrapport om haloxifop-R.

(5)

Under utvärderingen av det verksamma ämnet väcktes en rad frågor. Utvärderingen av riskerna för förorening av grundvattnet kunde inte slutligt avgöras. Det visade sig i synnerhet att användning av haloxifop-R i de typfall anmälaren hade angivit ledde till att det bildades persistenta metaboliter som lätt kunde läcka till grundvattnet med potentiellt negativa effekter på dricksvattnet. Detta väckte frågor som inte kunde lösas med hjälp av de uppgifter anmälaren hade lämnat inom den föreskrivna tiden. Vidare kvarstod, mot bakgrund av tillgängliga uppgifter, frågor när det gäller riskbedömningen för däggdjur. På grundval av den tillgängliga informationen var det således inte möjligt att dra slutsatsen att haloxifop-R uppfyllde kraven för att tas upp i bilaga I till direktiv 91/414/EEG.

(6)

Kommissionen uppmanade anmälaren att inkomma med synpunkter på resultatet av granskningen och att meddela om ansökan om att få ämnet godkänt vidhölls. Anmälaren inkom med synpunkter som granskades omsorgsfullt. Trots de argument som anmälaren lade fram kunde frågorna emellertid inte avföras, och bedömningar på grundval av inlämnade uppgifter som granskats under EFSA:s expertmöten har inte visat att växtskyddsmedel innehållande haloxifop-R, under föreslagna användningsvillkor, generellt uppfyller kraven i artikel 5.1 a och b i direktiv 91/414/EEG.

(7)

Haloxifop-R bör därför inte tas upp som verksamt ämne i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG.

(8)

Åtgärder bör vidtas för att se till att beviljade godkännanden för växtskyddsmedel innehållande haloxifop-R dras tillbaka inom en föreskriven period och inte förnyas samt att inga nya godkännanden beviljas för sådana produkter.

(9)

Om medlemsstaterna tillåter en övergångsperiod under vilken kvarvarande lager av de växtskyddsmedel som innehåller haloxifop-R får omhändertas, lagras, släppas ut på marknaden och användas, bör den perioden begränsas till högst tolv månader så att kvarvarande lager kan användas under ytterligare en växtodlingssäsong.

(10)

Detta beslut påverkar inte inlämnandet av en ansökan i enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG om att ta upp haloxifop-R i bilaga I till det direktivet.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Haloxifop-R skall inte tas upp som verksamt ämne i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall se till

a)

att godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller haloxifop-R återkallas från och med den 19 december 2007, och

b)

att inga godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller haloxifop-R beviljas eller förnyas från och med dagen för offentliggörandet av detta beslut.

Artikel 3

En eventuell övergångsperiod som beviljas av medlemsstaterna i enlighet med artikel 4.6 i direktiv 91/414/EEG skall vara så kort som möjligt och upphöra senast den 19 december 2008.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2007/31/EG (EUT L 140, 1.6.2007, s. 44).

(2)  EGT L 55, 29.2.2000, s. 25. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1044/2003 (EUT L 151, 19.6.2003, s. 32).

(3)  EGT L 98, 7.4.2001, s. 6.

(4)  EFSA Scientific Report (2006) 87, 1–96, Conclusion regarding the peer review of pesticide risk assessment of haloxyfop-R.


23.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 163/s3


MEDDELANDE TILL LÄSARNA

Till följd av den senaste utvidgningen av Europeiska unionen blev vissa upplagor av EUT den 27, 29 och 30 december 2006 publicerade i ett enklare format på de officiella EU-språken.

Det har därför beslutats att på nytt publicera rättsakterna från dessa nummer i deras traditionella format, som rättelser.

Därför kommer de EUT som innehåller dessa rättelser att publiceras bara på de språk som fanns före utvidgningen. Översättningarna av dessa rättsakter till de nya medlemsspråken kommer att publiceras i en specialutgåva av Europeiska unionens officiella tidning, innehållande institutionernas och Europeiska centralbankens rättsakter som antagits före den 1 januari 2007.

Följande tabell visar de nummer av EUT som publicerades den 27, 29 och 30 december 2006 samt de rättelser som överensstämmer med dessa.

EUT av den 27 december 2006

Rättelse i EUT (2007)

L 370

L 30

L 371

L 45

L 373

L 121

L 375

L 70


EUT av den 29 december 2006

Rättelse i EUT (2007)

L 387

L 34


EUT av den 30 december 2006

Rättelse i EUT (2007)

L 396

L 136

L 400

L 54

L 405

L 29

L 407

L 44

L 408

L 47

L 409

L 36

L 410

L 40

L 411

L 27

L 413

L 50