ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 157

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
19 juni 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 676/2007 av den 11 juni 2007 om upprättande av en flerårig plan för fiske som utnyttjar bestånden av rödspätta och tunga i Nordsjön

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 677/2007 av den 18 juni 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 678/2007 av den 18 juni 2007 om inledande av en anbudsinfordran för tilldelning av exportlicenser enligt system A3 inom sektorn för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, citroner, bordsdruvor, äpplen, persikor)

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 679/2007 av den 18 juni 2007 om fastställande för regleringsåret 2007/08 av stödbeloppet för persikor avsedda för bearbetning

12

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2007/35/EG av den 18 juni 2007 om ändring av rådets direktiv 76/756/EEG för anpassning till den tekniska utvecklingen när det gäller montering av belysning och ljussignalanordningar på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon ( 1 )

14

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2007/420/EG

 

*

Rådets beslut av den 11 juni 2007 om utnämning av en ledamot i styrelsen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

17

 

 

Kommissionen

 

 

2007/421/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 14 juni 2007 om upphävande av beslut 96/587/EG om offentliggörande av förteckningen över de erkända organisationer som medlemsstaterna har anmält i enlighet med rådets direktiv 94/57/EG [delgivet med nr K(2007) 2379]  ( 1 )

18

 

 

2007/422/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 18 juni 2007 om ändring av beslut 92/452/EEG när det gäller vissa embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper i Argentina, Australien och Förenta staterna [delgivet med nr K(2007) 2498]  ( 1 )

19

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets beslut 2007/423/GUSP av den 18 juni 2007 om genomförande av gemensam ståndpunkt 2004/293/GUSP om förnyande av åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande av Internationella tribunalen för f.d. Jugoslaviens (Icty) uppgift

23

 

 

 

*

Meddelande till läsarna(se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

FÖRORDNINGAR

19.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 157/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 676/2007

av den 11 juni 2007

om upprättande av en flerårig plan för fiske som utnyttjar bestånden av rödspätta och tunga i Nordsjön

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Det framgår av de senaste vetenskapliga utlåtandena från Internationella havsforskningsrådet (ICES) att fiskedödligheten för bestånden av rödspätta och tunga i Nordsjön har överstigit den gräns som ICES har fastställt utifrån försiktighetsmetoden, och det finns risk för att bestånden fiskas på ett ohållbart sätt.

(2)

Enligt ett utlåtande från en expertkommitté som undersöker fleråriga förvaltningsstrategier kan högsta möjliga avkastning av tunga tas ut vid en fiskedödlighetsnivå på 0,2 för åldersgruppen 2–6 år.

(3)

Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF) har rekommenderat en biomassa enligt försiktighetsmetoden för beståndet av rödspätta i Nordsjön på 230 000 ton, en fiskedödlighet på 0,3 för att på lång sikt kunna uppnå högsta möjliga avkastning från detta bestånd samt en biomassa enligt försiktighetsmetoden för beståndet av tunga i Nordsjön på 35 000 ton.

(4)

Åtgärder behöver vidtas för att fastställa en flerårig förvaltningsplan för fiske för bestånden av rödspätta och tunga i Nordsjön. När sådana åtgärder berör beståndet av rödspätta i Nordsjön, bör de fastställas mot bakgrund av samråd med Norge.

(5)

Syftet med planen är att säkerställa att bestånden av rödspätta och tunga i Nordsjön i ett första skede återförs till nivåer som ligger inom säkra biologiska gränser och, i ett andra skede och efter vederbörliga överläggningar i rådet om genomförandemetoderna för detta, att dessa bestånd utnyttjas på grundval av maximal hållbar avkastning under hållbara ekonomiska, miljömässiga och sociala villkor.

(6)

I rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (2) föreskrivs det bland annat att gemenskapen för att uppnå detta mål skall tillämpa försiktighetsmetoden genom att vidta åtgärder för att skydda och bevara beståndet, arbeta för ett hållbart utnyttjande av detta samt minimera fiskets påverkan på de marina ekosystemen.

(7)

Denna förordning bör syfta till att gradvis genomföra ett synsätt i fiskeriförvaltningen som grundar sig på ekosystemen och bör bidra till en effektiv fiskeverksamhet inom ramen för en ekonomiskt lönsam och konkurrenskraftig fiskerinäring som ger en rimlig levnadsstandard till dem som är beroende av Nordsjöfisket av rödspätta och tunga samt ta hänsyn till konsumenternas intressen. Gemenskapen grundar sin politik delvis på den politik som rekommenderas av den berörda regionala rådgivande nämnden. En stor del av fångsterna av rödspätta i Nordsjön fångas tillsammans med tunga. Fisket efter rödspätta kan därför inte behandlas oberoende av förvaltningen av tunga.

(8)

Vid upprättandet av den fleråriga planen bör därför också hänsyn tas till den omständigheten att den höga fiskedödligheten för rödspätta i stor utsträckning beror på att stora mängder fisk kastas överbord vid bomtrålsfiske efter tunga med 80 mm nät i södra Nordsjön.

(9)

En sådan kontroll av fiskedödligheten kan uppnås genom att införa en lämplig metod för fastställande av nivån på de totala tillåtna fångstmängderna (TAC) för de berörda fiskbestånden samt ett system som inbegriper begränsningar av antalet tillåtna dagar till sjöss, så att fiskeansträngningarna efter dessa bestånd begränsas till nivåer som innebär att det är osannolikt att TAC:erna och den planerade fiskedödligheten överskrids, men som är tillräckliga för att fånga den TAC som är tillåten på grundval av den fiskedödlighet som anges i planen.

(10)

Planen bör omfatta allt plattfiskfiske som har en betydande inverkan på fiskedödligheten hos de berörda bestånden av rödspätta och tunga. Medlemsstater vars kvoter för något av bestånden är mindre än 5 % av Europeiska gemenskapens andel av TAC bör emellertid undantas från bestämmelserna i planen angående förvaltningen av fiskeansträngningen.

(11)

Denna plan bör bli det viktigaste instrumentet för förvaltningen av plattfisk i Nordsjön och bör bidra till återhämtningen för andra bestånd, t.ex. torsk.

(12)

Utöver de kontrollåtgärder som fastställs i rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (3) krävs det ytterligare kontrollåtgärder för att säkerställa att bestämmelserna i denna förordning efterlevs.

(13)

Kommissionen inledde 2006 en debatt om en gemenskapsstrategi för att gradvis minska fiskedödligheten i alla större fisken genom ett meddelande om hur målet i form av maximal hållbar avkastning skall uppnås senast 2015. Kommissionen har bett de regionala rådgivande nämnderna yttra sig om meddelandet.

(14)

Kommissionen har begärt att STECF skall rapportera om de viktigaste aspekterna av konsekvensanalysen i samband med förvaltningen av rödspätta och tunga, som bör grunda sig på noggranna, objektiva och omfattande biologiska och ekonomiska uppgifter. Konsekvensanalysen kommer att bifogas kommissionens förslag avseende det andra skedet av den fleråriga planen.

(15)

Den fleråriga planen bör anses utgöra en återhämtningsplan i sitt första skede och en förvaltningsplan i sitt andra skede, i den mening som avses i artiklarna 5 och 6 i förordning (EG) nr 2371/2002.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

SYFTE OCH MÅL

Artikel 1

Syfte

1.   Genom denna förordning upprättas en flerårig plan för fiske som utnyttjar de bestånd av rödspätta och tunga som finns i Nordsjön.

2.   I denna förordning avses med Nordsjön det område som enligt indelningen av Internationella havsforskningsrådet benämns delområde IV.

Artikel 2

Säkra biologiska gränser

1.   Vid tillämpning av denna förordning skall bestånden av rödspätta och tunga anses ligga inom säkra biologiska gränser de år då, enligt utlåtande från vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF), samtliga följande villkor är uppfyllda:

a)

Lekbeståndets biomassa för rödspätta överstiger 230 000 ton.

b)

Den genomsnittliga fiskedödligheten för åldersgruppen 2–6 år för beståndet av rödspätta är mindre än 0,6 per år.

c)

Lekbeståndets biomassa för tunga överstiger 35 000 ton.

d)

Den genomsnittliga fiskedödlighetsnivån för åldersgruppen 2–6 år för beståndet av tunga är mindre än 0,4 per år.

2.   Om STECF rekommenderar att andra nivåer för biomassa och fiskedödlighet bör användas för att fastställa säkra biologiska gränser, skall kommissionen förslå ändring av punkt 1.

Artikel 3

Mål för den fleråriga planen i första skedet

1.   Den fleråriga planen skall i första skedet säkerställa en återgång för bestånden av rödspätta och tunga till nivåer som ligger inom säkra biologiska gränser.

2.   Det mål som anges i punkt 1 skall uppnås genom att fiskedödligheten för rödspätta och tunga minskas med 10 % per år, med en maximal TAC-variation på 15 % per år till dess att säkra biologiska gränser har uppnåtts för båda bestånden.

Artikel 4

Mål för den fleråriga planen i andra skedet

1.   Den fleråriga planen skall i andra skedet säkerställa ett utnyttjande av bestånden av rödspätta och tunga på grundval av maximal hållbar avkastning.

2.   Målet i punkt 1 skall uppnås samtidigt som fiskedödligheten för rödspätta skall vara lägst 0,3 för åldersgruppen 2–6 år.

3.   Målet i punkt 1 skall uppnås samtidigt som fiskedödligheten för tunga skall vara lägst 0,2 för åldersgruppen 2–6 år.

Artikel 5

Övergångsbestämmelser

1.   När bestånden av rödspätta och tunga under två år i följd har befunnits ligga inom säkra biologiska gränser, skall rådet på grundval av ett förslag från kommissionen besluta om en ändring av artikel 4.2 och 4.3 samt en ändring av artiklarna 7, 8 och 9 som, mot bakgrund av de senaste vetenskapliga utlåtandena från STECF, kommer att göra det möjligt att utnyttja bestånden vid en fiskedödlighet som är förenlig med maximal hållbar avkastning.

2.   Kommissionens förslag till översyn skall åtföljas av en fullständig konsekvensanalys och skall beakta utlåtandet från den regionala rådgivande nämnden för Nordsjön.

KAPITEL II

TOTALA TILLÅTNA FÅNGSTMÄNGDER

Artikel 6

Fastställande av totala tillåtna fångstmängder (TAC:er)

Rådet skall varje år med kvalificerad majoritet och på grundval av ett förslag från kommissionen besluta om TAC:er för påföljande år för bestånden av rödspätta och tunga i Nordsjön i enlighet med artiklarna 7 och 8 i denna förordning.

Artikel 7

Förfarande för fastställande av TAC för rödspätta

1.   Rådet skall besluta om en TAC för rödspätta som ligger på en fångstnivå som enligt en vetenskaplig utvärdering utförd av STECF är den högsta av

a)

den TAC vars tillämpning kommer att ge en minskning på 10 % av fiskedödligheten under tillämpningsåret jämfört med den uppskattade fiskedödligheten för det föregående året,

b)

den TAC vars tillämpning kommer att ge en fiskedödlighet på 0,3 i åldersgruppen 2–6 år under tillämpningsåret.

2.   Om tillämpningen av punkt 1 skulle leda till en TAC som överskrider det föregående årets TAC med mer än 15 %, skall rådet besluta om en TAC som överstiger det årets TAC med 15 %.

3.   Om tillämpningen av punkt 1 skulle leda till en TAC som understiger det föregående årets TAC med mer än 15 %, skall rådet besluta om en TAC som understiger det årets TAC med 15 %.

Artikel 8

Förfarande för fastställande av TAC för tunga

1.   Rådet skall besluta om en TAC för tunga som ligger på en fångstnivå som enligt en vetenskaplig utvärdering utförd av STECF är den högsta av

a)

den TAC vars tillämpning kommer att leda till en fiskedödlighet på 0,2 för åldersgruppen 2–6 år under tillämpningsåret,

b)

den TAC vars tillämpning kommer att ge en tioprocentig minskning av fiskedödligheten under tillämpningsåret jämfört med den uppskattade fiskedödligheten för det föregående året.

2.   Om tillämpningen av punkt 1 skulle leda till en TAC som överskrider det föregående årets TAC med mer än 15 %, skall rådet besluta om en TAC som överstiger det årets TAC med 15 %.

3.   Om tillämpningen av punkt 1 skulle leda till en TAC som understiger det föregående årets TAC med mer än 15 %, skall rådet besluta om en TAC som understiger det årets TAC med 15 %.

KAPITEL III

BEGRÄNSNING AV FISKEANSTRÄNGNINGEN

Artikel 9

Begränsning av fiskeansträngningen

1.   De TAC:er som avses i kapitel II skall kompletteras med ett system för begränsning av fiskeansträngningen som fastställs i gemenskapslagstiftningen.

2.   Rådet skall varje år med kvalificerad majoritet och på grundval av ett förslag från kommissionen besluta om en anpassning till den högsta nivå på fiskeansträngning som finns att tillgå för de flottor där någondera av eller både rödspätta och tunga ingår som en betydande del av landningarna eller där betydande mängder kastas överbord och som omfattas av det system för begränsning av fiskeansträngningen som avses i punkt 1.

3.   Kommissionen skall uppmana STECF att ange den högsta nivå på fiskeansträngning som är nödvändig för att få fångster av rödspätta och tunga som motsvarar Europeiska gemenskapens andel av TAC enligt artikel 6 i denna förordning. Denna begäran skall formuleras med beaktande av annan relevant gemenskapslagstiftning som styr de villkor enligt vilka kvoter får fiskas.

4.   Den årliga anpassningen av den högsta nivå på fiskeansträngning som avses i punkt 2 skall göras med beaktande av utlåtandet från STECF enligt punkt 3.

5.   Kommissionen skall varje år begära att STECF rapporterar om årsnivån på den fiskeansträngning som utnyttjas av fartyg som fiskar rödspätta och tunga samt rapportera om vilka typer av fiskeredskap som används vid detta fiske.

6.   Trots vad som sägs i punkt 4 får fiskeansträngningen inte överskrida tilldelningen 2006.

7.   Medlemsstater vars kvot är mindre än 5 % av Europeiska gemenskapens andel av TAC:erna för både rödspätta och tunga skall undantas från ordningen för förvaltningen av fiskeansträngningen.

8.   En medlemsstat som berörs av bestämmelserna i punkt 7 och som byter kvoter av tunga eller rödspätta på grundval av artikel 20.5 i förordning (EG) nr 2371/2002 så att det skulle leda till att summan av de kvoter som tilldelats den medlemsstaten och den mängd av tunga eller rödspätta som överförs överstiger 5 % av Europeiska gemenskapens andel av TAC skall omfattas av ordningen för förvaltning av fiskeansträngningen.

9.   Den fiskeansträngning som utförs av fartyg för vilka rödspätta eller tunga utgör en viktig del av fångsten och vilka för flagg från en medlemsstat som berörs av bestämmelserna i punkt 7 får inte överskrida den tillåtna nivån 2006.

KAPITEL IV

ÖVERVAKNING, INSPEKTION OCH TILLSYN

Artikel 10

Meddelanden om fiskeansträngning

1.   Artiklarna 19b, 19c, 19d, 19e och 19k i förordning (EEG) nr 2847/93 skall tillämpas på fartyg som fiskar i området. Fartyg som är utrustade med övervakningssystem i enlighet med artiklarna 5 och 6 i kommissionens förordning (EG) nr 2244/2003 av den 18 december 2003 om närmare föreskrifter för det satellitbaserade övervakningssystemet för fartyg (4) skall undantas från anmälningskraven.

2.   Medlemsstaterna får genomföra alternativa kontrollåtgärder för att se till att skyldigheten enligt punkt 1 uppfylls förutsatt att dessa åtgärder är lika effektiva och öppna som dessa rapporteringsskyldigheter. Sådana åtgärder skall meddelas kommissionen innan de genomförs.

Artikel 11

Toleransmarginal

1.   Genom undantag från artikel 5.2 i kommissionens förordning (EEG) nr 2807/83 av den 22 september 1983 om närmare bestämmelser för registrering av uppgifter om medlemsstaternas fångster av fisk (5) skall den tillåtna toleransmarginalen vid uppskattningen av de kvantiteter i kilogram färsk vikt såväl för rödspätta som för tunga ombord på fartyg som har vistats i Nordsjön vara 8 % av den siffra som anges i loggboken. Om det inte finns någon omräkningsfaktor i gemenskapslagstiftningen, skall flaggmedlemsstatens omräkningsfaktor användas.

2.   Punkt 1 skall inte tillämpas på arter av akvatiska organismer om kvantiteten av den art som finns ombord på fartyget väger mindre än 50 kg.

Artikel 12

Vägning av landningar

De behöriga myndigheterna i en medlemsstat skall säkerställa att alla kvantiteter av tunga som överstiger 300 kg eller av rödspätta som överstiger 500 kg och som har fångats i Nordsjön före försäljningen vägs på vågar vars exakthet har certifierats.

Artikel 13

Förhandsanmälan

Befälhavaren för ett av gemenskapens fiskefartyg som har vistats i Nordsjön och som önskar landa någon mängd rödspätta eller tunga i en hamn eller på en landningsplats i ett tredjeland skall senast 24 timmar före landningen i ett tredjeland till de behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten lämna följande information:

a)

Namnet på hamnen eller landningsplatsen.

b)

Uppskattad ankomsttid till hamnen eller landningsplatsen.

c)

Antal kilo i färsk vikt av alla arter av vilka det finns mer än 50 kg ombord.

Anmälan får också göras av en representant för fiskefartygets befälhavare.

Artikel 14

Separat förvaring av rödspätta och tunga

1.   Det skall vara förbjudet att ombord på ett av gemenskapens fiskefartyg i en enskild behållare förvara någon mängd av rödspätta eller tunga tillsammans med andra arter av marina organismer.

2.   Befälhavarna för gemenskapens fiskefartyg skall bistå medlemsstaternas inspektörer med den hjälp som krävs för att det skall vara möjligt att kontrollera att de kvantiteter som deklareras i loggboken är lika stora som de fångster av rödspätta och tunga som förvaras ombord.

Artikel 15

Transport av tunga och rödspätta

1.   De behöriga myndigheterna i en medlemsstat kan kräva att kvantiteter av rödspätta på mer än 500 kg eller kvantiteter av tunga på mer än 300 kg som fångats i det geografiska område som avses i artikel 1.2 och först landats i den medlemsstaten vägs innan de transporteras vidare från den hamn där de först landats med vågar vars exakthet har certifierats.

2.   Genom undantag från artikel 13 i förordning (EEG) nr 2847/93 skall kvantiteter av rödspätta på mer än 500 kg och kvantiteter av tunga på mer än 300 kg som transporteras någon annanstans än till en landningsplats åtföljas av den deklaration som anges i artikel 8.1 i den förordningen. Det undantag som anges i artikel 13.4 b i förordning (EEG) nr 2847/93 skall inte tillämpas.

Artikel 16

Förbud mot omlastning av tunga och rödspätta

Ett fiskefartyg från gemenskapen som befinner sig i Nordsjön skall inte lasta om någon kvantitet av rödspätta eller tunga till ett annat fartyg.

KAPITEL V

UPPFÖLJNING

Artikel 17

Utvärdering av förvaltningsåtgärder

1.   Kommissionen skall från och med denna förordnings andra tillämpningsår och därefter varje år på grundval av utlåtanden från STECF utvärdera förvaltningsåtgärdernas effekt på de berörda bestånden och på fisket efter dessa bestånd.

2.   Kommissionen skall från och med denna förordnings tredje tillämpningsår och därefter vart tredje tillämpningsår begära in vetenskapliga utlåtanden från STECF om de framsteg som gjorts i arbetet med att nå målen i den fleråriga planen. Kommissionen skall vid behov föreslå lämpliga åtgärder, och rådet skall med kvalificerad majoritet besluta om alternativa åtgärder för att nå de mål som anges i artiklarna 3 och 4.

Artikel 18

Särskilda omständigheter

Om det av STECF:s utlåtande framgår att fortplantningsförmågan hos lekbeståndet av endera eller både rödspätta och tunga minskar, skall rådet med kvalificerad majoritet och på förslag från kommissionen besluta om en TAC för rödspätta som är lägre än den som anges i artikel 7, om en TAC för tunga som är lägre än den som anges i artikel 8 i denna förordning samt om nivåer av fiskeansträngning som är lägre än de som anges i artikel 9 i denna förordning.

KAPITEL VI

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 19

Stöd från Europeiska fiskerifonden

1.   Under det första skede som avses i artikel 3 i denna förordning skall den fleråriga planen anses vara en återhämtningsplan i den mening som avses i artikel 5 i förordning (EG) nr 2371/2002 och enligt artikel 21 a i i rådets förordning (EG) nr 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden (6).

2.   Under det andra skede som avses i artikel 4 i denna förordning skall den fleråriga planen anses vara en förvaltningsplan i den mening som avses i artikel 6 i förordning (EG) nr 2371/2002 och enligt artikel 21 a iv i förordning (EG) nr 1198/2006.

Artikel 20

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 11 juni 2007.

På rådets vägnar

H. SEEHOFER

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 28 september 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(3)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1967/2006 (EUT L 409, 30.12.2006, s. 11).

(4)  EUT L 333, 20.12.2003, s. 17.

(5)  EGT L 276, 10.10.1983, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1804/2005 (EUT L 290, 4.11.2005, s. 10).

(6)  EUT L 223, 15.8.2006, s. 1.


19.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 157/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 677/2007

av den 18 juni 2007

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 19 juni 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 18 juni 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

MA

30,8

TR

92,6

ZZ

61,7

0707 00 05

JO

151,2

TR

94,1

ZZ

122,7

0709 90 70

TR

94,8

ZZ

94,8

0805 50 10

AR

46,9

ZA

62,8

ZZ

54,9

0808 10 80

AR

91,9

BR

80,3

CL

92,9

CN

97,6

NZ

98,4

US

101,1

ZA

96,3

ZZ

94,1

0809 10 00

IL

156,1

TR

217,9

ZZ

187,0

0809 20 95

TR

287,1

US

303,4

ZZ

295,3

0809 30 10, 0809 30 90

CL

101,3

US

149,4

ZA

88,3

ZZ

113,0

0809 40 05

CL

134,4

IL

164,9

US

222,0

ZZ

173,8


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


19.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 157/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 678/2007

av den 18 juni 2007

om inledande av en anbudsinfordran för tilldelning av exportlicenser enligt system A3 inom sektorn för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, citroner, bordsdruvor, äpplen, persikor)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 35.3 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1961/2001 (2) fastställs tillämpningsföreskrifter för exportbidrag för frukt och grönsaker.

(2)

Enligt artikel 35.1 i förordning (EG) nr 2200/96 får gemenskapens exportprodukter, i den utsträckning det är nödvändigt för att möjliggöra ekonomiskt betydande export, omfattas av ett exportbidrag som skall fastställas med hänsyn till de begränsningar som följer av de avtal som slutits i enlighet med artikel 300 i fördraget.

(3)

Enligt artikel 35.2 i förordning (EG) nr 2200/96 är det lämpligt att se till att de handelsflöden som härrör från det redan existerande bidragssystemet inte störs. Därför, och eftersom exporten av frukt och grönsaker är säsongsbunden, finns det anledning att fastställa de föreskrivna kvantiteterna per produkt på grundval av den exportbidragsnomenklatur som fastställs genom kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (3). Dessa kvantiteter bör fördelas med hänsyn till de aktuella produkternas begränsade hållbarhet.

(4)

Enligt artikel 35.4 i förordning (EG) nr 2200/96 skall bidragen fastställas med hänsyn till den aktuella situationen eller den förväntade utvecklingen dels för priserna och tillgången på frukt och grönsaker på gemenskapsmarknaden, dels för de priser som tillämpas inom internationell handel. Hänsyn bör också tas till kostnaderna för marknadsföring och transport, liksom till den ekonomiska aspekten av den planerade exporten.

(5)

Enligt artikel 35.5 i förordning (EG) nr 2200/96 skall priserna på gemenskapsmarknaden fastställas med hänsyn till de priser som är mest förmånliga ur exporthänseende.

(6)

Situationen inom den internationella handeln eller särskilda krav från vissa marknader kan göra det nödvändigt att differentiera bidraget för en viss produkt beroende på dess destination.

(7)

Tomater, apelsiner, citroner, bordsdruvor, äpplen, persikor av klasserna Extra, I och II i gemenskapens handelsnormer får för närvarande exporteras i en ekonomiskt sett betydande omfattning.

(8)

För att möjliggöra ett maximalt utnyttjande av de tillgängliga resurserna, och med beaktande av gemenskapens exportstruktur, är det lämpligt att använda anbudsinfordringar och att fastställa vägledande bidragsbelopp och kvantiteter för den berörda perioden.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för färsk frukt och färska grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   En anbudsinfordran inleds för tilldelningen av exportlicenser inom system A3. De berörda produkterna, perioden för anbudsinlämning, vägledande bidragssatser och vilka kvantiteter som omfattas fastställs i bilagan.

2.   De licenser som utfärdats för livsmedelsbistånd och som avses i artikel 16 i kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 (4), får inte hänföras till de bidragsberättigande kvantiteter som avses i bilagan till den här förordningen.

3.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5.6 i förordning (EG) nr 1961/2001 skall giltighetstiden för A3-licenser vara fyra månader.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 47/2003 (EGT L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EGT L 268, 9.10.2001, s. 8. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 548/2007 (EUT L 130, 22.5.2007, s. 3).

(3)  EGT L 366, 24.12.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 532/2007 (EUT L 125, 15.5.2007, s. 7).

(4)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1.


BILAGA

Anbudsinfordran för tilldelning av exportlicenser enligt system A3 inom sektorn för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, citroner, bordsdruvor, äpplen, persikor)

Period för anbudsinlämning: 2–3 juli 2007.

Produktkod (1)

Destination (2)

Vägledande bidragsbelopp

(euro/ton netto)

Kvantiteter

(ton)

0702 00 00 9100

A00

30

3 333

0805 10 20 9100

A00

36

20 000

0805 50 10 9100

A00

60

10 000

0806 10 10 9100

A00

23

23 333

0808 10 80 9100

F04, F09

32

53 333

0809 30 10 9100

0809 30 90 9100

F03

17

23 333


(1)  Produktkoderna fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1).

(2)  Destinationskoderna i ”A” fastställs i bilaga II till förordning (EEG) nr 3846/87. De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11). De övriga destinationerna innebär följande:

F03

:

Alla destinationer utom Schweiz.

F04

:

Hongkong, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, Indonesien, Thailand, Taiwan, Papua Nya Guinea, Laos, Kambodja, Vietnam, Japan, Uruguay, Paraguay, Argentina, Mexiko och Costa Rica.

F09

:

Följande destinationer: Norge, Island, Grönland, Färöarna, Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Serbien, Montenegro, Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Moldavien, Ryssland, Tadzjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ukraina, Saudiarabien, Bahrain, Qatar, Oman, Förenade Arabemiraten (Abu Dhabi, Dubai, Sharja, Ajman, Umm al-Qaywayn, Ras al-Khayma, Fujayra), Kuwait, Yemen, Syrien, Iran, Jordanien, Bolivia, Brasilien, Venezuela, Peru, Panama, Ecuador och Colombia, länder och territorier i Afrika med undantag för Sydafrika, de destinationer som fastställs i artikel 36 i kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 (EGT L 102, 17.4.1999, s. 11).


19.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 157/12


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 679/2007

av den 18 juni 2007

om fastställande för regleringsåret 2007/08 av stödbeloppet för persikor avsedda för bearbetning

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 41,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2201/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för bearbetade produkter av frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 6.1, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 3.3 i kommissionens förordning (EG) nr 1535/2003 av den 29 augusti 2003 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2201/96 när det gäller stödordningen för bearbetade produkter av frukt och grönsaker (2) föreskrivs det att kommissionen före den 31 maj skall offentliggöra det stödbelopp som skall tillämpas för persikor avsedda för bearbetning.

(2)

För gemenskapens medlemsstater i dess sammansättning den 31 december 2006 skall kontrollen av att de bearbetningströsklar för persikor på gemenskapsnivå och på nationell nivå som avses i artikel 5.1 i förordning (EG) nr 2201/96 har följts, ske på grundval av de kvantiteter för vilka det har betalats ut stöd under de tre senaste regleringsår som det finns slutgiltiga uppgifter om för samtliga berörda medlemsstater.

(3)

Den genomsnittliga mängd persikor som bearbetats med stöd under de tre föregående regleringsåren är mindre än gemenskapens tröskelvärde. Det stöd som skall betalas för regleringsåret 2007/08 i de berörda medlemsstaterna bör alltså vara det belopp som fastställs i artikel 4.2 i förordning (EG) nr 2201/96.

(4)

Den beräkningsmetod som används för att kontrollera om de nationella bearbetningströsklar som föreskrivs i artikel 5 i förordning (EG) nr 2201/96 har följts, är inte omedelbart tillämplig för Bulgarien och Rumänien. Följaktligen bör övergångsbestämmelser fastställas. För regleringsåret 2007/08, för vilket det inte finns några uppgifter som gör det möjligt att kontrollera huruvida gemenskapströsklarna och de nationella trösklarna för bearbetning av persikor har följts, bör det för säkerhets skull föreskrivas en sänkning av stödet på förhand, som kommer att återbetalas om det inte skett något överskridande i slutet av regleringsåret.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för bearbetade produkter av frukt och grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   För regleringsåret 2007/08 skall stödet enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 2201/96 för persikor uppgå till 47,70 euro per ton för gemenskapens medlemsstater i dess sammansättning den 31 december 2006.

2.   För Bulgarien och Rumänien skall stödet enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 2201/96 för persikor uppgå till 35,78 euro per ton.

Artikel 2

1.   Om det vid kontrollen av huruvida tröskeln för regleringsåret 2007/08 har följts visar sig att gemenskapströskeln inte har överskridits skall en extra utbetalning på 25 % av det stöd som fastställs i artikel 4.2 i förordning (EG) nr 2201/96 göras i Bulgarien och Rumänien efter regleringsåret 2007/08.

2.   Om gemenskapströskeln har överskridits, och tröskeln i Bulgarien eller Rumänien inte har överskridits eller har överskridits med mindre än 25 %, skall en extra utbetalning göras i dessa medlemsstater efter regleringsåret 2007/08.

Den extra utbetalning som avses i första stycket skall fastställas på grundval av det faktiska överskridandet av den nationella tröskeln, upp till högst 25 % av det stöd som avses i artikel 4.2 i förordning (EG) nr 2201/96.

3.   Kontrollen av om de nationella bearbetningströsklarna har följts i Bulgarien och Rumänien skall för regleringsåret 2007/08 ske på grundval av de kvantiteter som faktiskt fått stöd under regleringsåret 2007/08.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 29. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 386/2004 (EUT L 64, 2.3.2004, s. 25).

(2)  EUT L 218, 30.8.2003, s. 14. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1663/2005 (EUT L 267, 12.10.2005, s. 22).


DIREKTIV

19.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 157/14


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/35/EG

av den 18 juni 2007

om ändring av rådets direktiv 76/756/EEG för anpassning till den tekniska utvecklingen när det gäller montering av belysning och ljussignalanordningar på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (1), särskilt artikel 13.2 andra strecksatsen,

med beaktande av rådets direktiv 76/756/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om montering av belysning och ljussignalanordningar på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (2), särskilt artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Direktiv 76/756/EEG är ett av särdirektiven inom det EG-typgodkännandeförfarande som fastställs i direktiv 70/156/EEG. De bestämmelser i direktiv 70/156/EEG som avser system, komponenter och särskilda tekniska enheter till fordon är därför tillämpliga på direktiv 76/756/EEG.

(2)

I syfte att öka vägtrafiksäkerheten bör det i direktiv 76/756/EEG införas krav på montering av retroreflekterande material på stora lastbilar och deras släpvagnar för att dessa skall synas bättre i trafiken.

(3)

Med hänsyn till kommande ändringar av FN/ECE:s föreskrifter nr 48 (3) som gemenskapen redan har enats om bör direktiv 76/756/EEG anpassas till den tekniska utvecklingen och de tekniska kraven i dessa föreskrifter. För tydlighetens skull bör bilaga II till direktiv 76/756/EEG ersättas.

(4)

Direktiv 76/756/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

Åtgärderna i detta direktiv är förenliga med yttrandet från kommittén för anpassning till teknisk utveckling.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till direktiv 76/756/EEG skall ersättas med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

Om kraven i direktiv 76/756/EEG, ändrat genom detta direktiv, inte uppfylls, skall medlemsstaterna från och med den 10 juli 2011, av skäl som hänför sig till montering av belysning och ljussignalanordningar, inte längre betrakta intyg om överensstämmelse som åtföljer nya fordon i enlighet med bestämmelserna i direktiv 70/156/EEG som giltiga för tillämpningen av artikel 7.1 i det direktivet.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterna skall senast den 9 juli 2008 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som krävs för att följa detta direktiv. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 10 juli 2008.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 42, 23.2.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/96/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 81).

(2)  EGT L 262, 27.9.1976, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 97/28/EG (EGT L 171, 30.6.1997, s. 1).

(3)  EUT L 137, 30.5.2007 s. 1.


BILAGA

”BILAGA II

1.

De tekniska kraven är de som redovisas i punkterna 2, 5 och 6 och bilagorna 3–9 till FN/ECE:s föreskrifter nr 48 (1).

2.

Vid tillämpningen av bestämmelserna i punkt 1 gäller följande:

a)

’Olastat fordon’ avser ett fordon vars vikt beskrivs i punkt 2.6 i tillägg 1 i bilaga I till detta direktiv, men utan förare,

b)

termen ’meddelandeblankett’ skall tolkas som typgodkännandeintyget i tillägg 2 till bilaga I till detta direktiv,

c)

’parter för respektive förordningar’ skall tolkas som medlemsstater,

d)

hänvisningen till förordning nr 3 skall tolkas som hänvisning till direktiv 76/757/EEG,

e)

fotnot 2 i punkt 2.7.25 är inte tillämplig,

f)

fotnot 8 i punkt 6.19 är inte tillämplig,

g)

fotnot 1 i bilaga 5 skall tolkas på följande sätt: ’För definition av kategorierna se del A i bilaga II till direktiv 70/156/EEG’.

3.

Utan att det påverkar kraven i artikel 8.2 a och 8.2 c samt artikel 8.3 i direktiv 70/156/EEG, kraven i denna bilaga och kraven i särdirektiven, är all montering av andra belysnings- eller ljussignalanordningar än de som definieras i punkt 2.7 i FN/ECE:s föreskrifter nr 48 förbjuden.


(1)  EUT L 137, 30.5.2007, s. 1.”


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Rådet

19.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 157/17


RÅDETS BESLUT

av den 11 juni 2007

om utnämning av en ledamot i styrelsen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

(2007/420/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (1), särskilt artikel 25.1,

med beaktande av den förteckning över kandidater som Europeiska gemenskapernas kommission har förelagt rådet,

med beaktande av Europaparlamentets synpunkter, och

av följande skäl:

(1)

Det är viktigt att Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad ”myndigheten”) är oberoende, håller hög vetenskaplig kvalitet samt präglas av öppenhet och effektivitet. Samarbete med medlemsstaterna är absolut nödvändigt.

(2)

En plats som ledamot i myndighetens styrelse, som var tillsatt till och med den 30 juni 2008, har blivit ledig på grund av avgång.

(3)

Kandidaterna har granskats för att en ny styrelseledamot skall kunna utnämnas på grundval av den dokumentation som kommissionen tillhandahållit och mot bakgrund av de synpunkter som Europaparlamentet har framfört i syfte att säkerställa högsta kompetensnivå, relevant sakkunskap inom ett brett spektrum, t.ex. inom ledning och offentlig förvaltning, och största möjliga geografiska spridning inom unionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Milan POGAČNIK utnämns härmed till ledamot i styrelsen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för perioden 1 juli 2007–30 juni 2008.

Artikel 2

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 11 juni 2007.

På rådets vägnar

H. SEEHOFER

Ordförande


(1)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3).


Kommissionen

19.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 157/18


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 14 juni 2007

om upphävande av beslut 96/587/EG om offentliggörande av förteckningen över de erkända organisationer som medlemsstaterna har anmält i enlighet med rådets direktiv 94/57/EG

[delgivet med nr K(2007) 2379]

(Text av betydelse för EES)

(2007/421/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 94/57/EG av den 22 november 1994 om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed (1), särskilt artikel 4.4, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 96/587/EG (2) förtecknas de organisationer som medlemsstaterna har erkänt i enlighet med direktiv 94/57/EG.

(2)

I enlighet med artikel 4.5 i direktiv 94/57/EG skall de organisationer som den 22 januari 2002 redan är erkända på grundval av det direktivet fortsätta att vara erkända.

(3)

Genom kommissionens beslut 2005/623/EG (3) förlängdes det begränsade erkännandet av Hellenic Register of Shipping för en period på tre år med verkan i Grekland och Cypern.

(4)

Genom kommissionens beslut 2006/382/EG (4) utvidgades det begränsade erkännandet av Hellenic Register of Shipping till att även omfatta Republiken Malta.

(5)

Genom kommissionens beslut 2006/660/EG (5) erkändes det polska skeppsregistret Polish Register of Shipping för en period på tre år med verkan i Tjeckien, Cypern, Litauen, Malta, Polen och Slovakien.

(6)

Beslut 96/587/EG är inte längre aktuellt och bör därför upphävas och en uppdaterad förteckning över organisationer som har erkänts i enlighet med direktiv 94/57/EG bör regelbundet offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 96/587/EG skall upphöra att gälla.

Artikel 2

Generaldirektoratet för energi och transport skall i Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra en uppdaterad förteckning över organisationer som har erkänts i enlighet med direktiv 94/57/EG senast den 1 juli varje år.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Jacques BARROT

Vice ordförande


(1)  EGT L 319, 12.12.1994, s. 20. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/84/EG (EGT L 324, 29.11.2002, s. 53).

(2)  EGT L 257, 10.10.1996, s. 43. Beslutet senast ändrat genom beslut 2002/221/EG (EGT L 73, 15.3.2002, s. 30).

(3)  EUT L 219, 24.8.2005, s. 43.

(4)  EUT L 151, 6.6.2006, s. 31.

(5)  EUT L 272, 3.10.2006, s. 17.


19.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 157/19


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 18 juni 2007

om ändring av beslut 92/452/EEG när det gäller vissa embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper i Argentina, Australien och Förenta staterna

[delgivet med nr K(2007) 2498]

(Text av betydelse för EES)

(2007/422/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/556/EEG av den 25 september 1989 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och import från tredje land av embryon från tamdjur av nötkreatur (1), särskilt artikel 8.1, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 92/452/EEG av den 30 juli 1992 om upprättande av en förteckning över embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper som godkänts i tredje land för export av embryon från nötkreatur till gemenskapen (2) fastställs att medlemsstaterna endast får importera embryon från tredjeländer när dessa har samlats in, behandlats och lagrats av embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper som förtecknas i det beslutet.

(2)

Argentina och Förenta staterna har begärt att förteckningen ändras när det gäller vissa embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper i dessa länder.

(3)

Argentina och Förenta staterna har lämnat garantier för att de relevanta bestämmelserna i direktiv 89/556/EEG följs och att de berörda embryosamlings- och embryoproduktionsgrupperna officiellt har godkänts av veterinärmyndigheterna i dessa länder för export till gemenskapen.

(4)

Australien har begärt att vissa uppgifter i förteckningen som rör landet bör utgå.

(5)

Beslut 92/452/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 92/452/EEG skall ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut skall tillämpas från och med den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 302, 19.10.1989, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2006/60/EG (EUT L 31, 3.2.2006, s. 24).

(2)  EGT L 250, 29.8.1992, s. 40. Beslutet senast ändrat genom beslut 2007/237/EG (EUT L 103, 20.4.2007, s. 49).


BILAGA

Bilagan till beslut 92/452/EEG skall ändras på följande sätt:

1.

Raden för Argentinas embryosamlingsgrupp LE/UT/BE-18 skall utgå.

2.

Raden för Argentinas embryosamlingsgrupp LE/UT/BE-22 skall utgå.

3.

Raderna för Argentinas embryosamlingsgrupper LE/UT/BE-24 och LE/UT/BE-25 skall utgå.

4.

Raden för Argentinas embryosamlingsgrupp LE/UT/BE-28 skall utgå.

5.

Följande rader skall läggas till för Argentina:

”AR

 

LE/UT/BE-31

 

CENTRO BIOTECNOLÓGICO SANTA RITA

Saladillo – Buenos Aires

Dr Carlos Hansen

AR

 

LE/UT/BE-42

 

CENTRO ESTACIÓN ZOOTÉCNICA SANTA JULIA

Córdoba

Dr Leonel Alisio

AR

 

LE/UT/BE-43

 

CENTRO GENÉTICO BOVINO EOLIA

Marcos Paz – Buenos Aires

Dr Guillermo Brogliatti

AR

 

LE/UT/BE-44

 

CENTRO GENÉTICO DEL LITORAL

Margarita Belén – Chaco

Dr Gustavo Balbin

AR

 

LE/UT/BE-45

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SAN JOAQUIN

Carmen de Areco – Buenos Aires

Dr Mariano Medina

AR

 

LE/UT/BE-46

 

CENTRO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL LA LILIA

Colonia Aldao – Santa Fe

Dr Fabian Barberis

AR

 

LE/UT/BE-51

 

Dres. J. INDA Y J. TEGLI

Union – San Luis

Dr J. Inda

Dr J. Tegli

AR

 

LE/UT/BE-52

 

IRAC – BIOGEN

Córdoba

Dr Gabriel Bo

Dr H. Tribulo

AR

 

LE/UT/BE-53

 

UNIDAD MOVIL DE TRANSFERENCIAS DE EMBRIONES CABA

Carhue – Buenos Aires

Dr Juan Martin Narbaitz

AR

 

LE/UT/BE-54

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS CABAÑA LA CAPILLITA

Corrientes

Dr Agustin Arreseigor

AR

 

LE/UT/BE-56

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS EL QUEBRACHO

Reconquista – Santa Fe

Dr Mauro E. Venturini

AR

 

LE/UT/BE-57

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS MARIO ANDRES NIGRO

La Plata – Buenos Aires

Dr Mario Andres Nigro

AR

 

LE/UT/BE-58

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS GENETICA CHIVILCOY

Chivilcoy – Buenos Aires

Dr Ruben Osvaldo Chilan

AR

 

LE/UT/BE-60

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA C.I.A.T.E.B.

Rio Cuarto – Córdoba

Dr Ariel Doso

AR

 

LE/UT/BE-61

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA VALDES & LAURENTI S.H.

Capitán Sarmiento – Buenos Aires

Dr Ariel M. Valdes

AR

 

LE/UT/BE-62

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA MARCELO F. MIRANDA

Capital Federal

Dr Marcelo F. Miranda

AR

 

LE/UT/BE-63

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SYNCHROPAMPA S.R.L.

Santa Rosa – La Pampa

Dr Jose Luis Franco

AR

 

LE/UT/BE-64

 

DR. CESAR J. ARESEIGOR

Corrientes

Dr Cesar J. Areseigor

AR

 

LE/UT/BE-65

 

UNIDAD MOVIL DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA RICARDO ALBERTO VAUTIER

Corrientes

Dr Ricardo Alberto Vautier

AR

 

LE/UT/BE-66

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SOLUCIONES REPRODUCTIVAS INTEGRALES LA RESERVA

Coronel Dorrego – Buenos Aires

Dr Silvio Mariano Castro

AR

 

LE/UT/BE-67

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SANTA RITA

Corrientes

Dr Gabriel Bo”

6.

Raden för Australiens embryosamlingsgrupp ETV0002 skall utgå.

7.

Raden för Australiens embryosamlingsgrupp ETV0005 skall utgå.

8.

Raderna för Australiens embryosamlingsgrupper ETV0008, ETV0009, ETV0010, ETV0011, ETV0012 och ETV0013 skall utgå.

9.

Raden för Förenta staternas embryosamlingsgrupp nr 91CA035 E689 skall ersättas med följande:

”US

 

91CA035 E689

 

RuAnn Dairy

7285 W Davis AVE

Riverdale, CA 93656

Dr Kenneth Halback”

10.

Raden för Förenta staternas embryosamlingsgrupp nr 04MT111 E1127 skall utgå.

11.

Raderna för Förenta staternas embryosamlingsgrupper nr 05NC114 E705 och 05NC117 E705 skall ersättas med följande:

”US

 

05NC114 E705

 

Kingsmill Farm II

5914 Kemp Road

Durham, NC 27703

Dr Samuel P. Galphin

US

 

05NC117 E705

 

S. Galphin Services

6509 Saddle Path Circle

Raleigh, NC 27606

Dr Samuel P. Galphin”

12.

Följande rader skall läggas till för Förenta staterna:

”US

 

07CA133 E1664

 

RuAnn Dairy

7285 W Davis AVE

Riverdale, CA 93656

Dr Alvaro Magalhaes

US

 

07ID134 E1127

 

Pat Richards, DVM

1215E 200S

Bliss, ID 83314

Dr Pat Richards

US

 

07MO131 E608

 

Trans Ova Genetics

12425 LIV 224

Chillicothe, MO 64601

Dr Tim Reimer

US

 

07TX130 E640

 

K Bar C Ranch

3424 FR 2095

Cameron, TX 76520

Dr Boyd Bien”


III Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

19.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 157/23


RÅDETS BESLUT 2007/423/GUSP

av den 18 juni 2007

om genomförande av gemensam ståndpunkt 2004/293/GUSP om förnyande av åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande av Internationella tribunalen för f.d. Jugoslaviens (Icty) uppgift

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt 2004/293/GUSP av den 30 mars 2004 om förnyande av åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande av Internationella tribunalen för f.d. Jugoslaviens (ICTY) uppgift (1), särskilt artikel 2 i denna jämförd med artikel 23.2 i fördraget om Europeiska unionen, och

av följande skäl:

(1)

Genom gemensam ståndpunkt 2004/293/GUSP antog rådet åtgärder för att förhindra inresa till eller transitering genom medlemsstaternas territorier för personer som är involverade i verksamheter som hjälper personer på fri fot att undgå lagföring för brott för vilka de åtalats av Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien (Icty) eller som på annat sätt agerar på ett sätt som kan hindra Icty att på ett effektivt sätt fullgöra sin uppgift.

(2)

Till följd av att Ante Gotovina överförts till Icty:s förvar bör vissa personer som det hänvisas till i artikel 2 i den gemensamma ståndpunkten och som har en koppling till Ante Gotovina strykas från förteckningen. Det är också nödvändigt att uppdatera uppgifterna om de personer som kvarstår i förteckningen.

(3)

Andra personer som är involverade i verksamheter som hjälper personer på fri fot att undgå lagföring för brott för vilka de åtalats av Icty eller som på annat sätt agerar på ett sätt som kan hindra Icty att på ett effektivt sätt fullgöra sin uppgift bör tas upp i förteckningen.

(4)

Förteckningen i bilagan till gemensam ståndpunkt 2004/293/GUSP bör ändras i överensstämmelse med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den förteckning över personer som återges i bilagan till gemensam ståndpunkt 2004/293/GUSP skall ersättas med förteckningen i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

Artikel 3

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 18 juni 2007.

På rådets vägnar

F.-W. STEINMEIER

Ordförande


(1)  EUT L 94, 31.3.2004, s. 65. Gemensamma ståndpunkten senast ändrad genom gemensam ståndpunkt 2007/150/GUSP (EUT L 66, 6.3.2007, s. 21).


BILAGA

1.

BILBIJA, Milorad

Son till Svetko BILBIJA

Födelsedatum och födelseort: 13.8.1956 i Sanski Most, Bosnien och Hercegovina.

Pass nr: 3715730

ID-kort nr: 03GCD9986

Personligt ID-nr: 1308956163305

Alias: -

Adress: Brace Pantica 7, Banja Luka, Bosnien och Hercegovina

2.

BJELICA, Milovan

Födelsedatum och födelseort: 19.10.1958 i Rogatica, Bosnien och Hercegovina

Pass nr: 0000148, utfärdat 26.7.1998 i Srpsko Sarajevo (annullerat)

ID-kort nr: 03ETA0150

Personligt ID-nr: 1910958130007

Alias: Cicko

Adress: Företaget CENTREK i Pale, Bosnien och Hercegovina

3.

DJORDJEVIC, Jelena (gift: GLUSICA Jelena)

Dotter till Vlastimir och Sojka DJORDJEVIC

Födelsedatum och födelseort: 7.2.1977 i Zajecar, Serbien

Pass nr: -

ID-kort nr: -

Alias: -

Adress: Beogradskog Bataljonagatan 39, Belgrad, Serbien

Koppling till personer anklagade för krigsförbrytelser: dotter till Vlastimir DJORDJEVIC

4.

DJORDJEVIC, Sojka

Födelsedatum och födelseort: 29.9.1949 i kommunen Knjazevac, Serbien

Pass nr: -

ID-kort nr: -

Alias: -

Adress: Beogradskog Bataljonagatan 39, Belgrad, Serbien

Koppling till personer anklagade för krigsförbrytelser: hustru till Vlastimir DJORDJEVIC

5.

ECIM, Ljuban

Födelsedatum och födelseort: 6.1.1964, Sviljanac, Bosnien och Hercegovina

Pass nr: 0144290, utfärdat 21.11.1998 i Banja Luka (annullerat)

ID-kort nr: 03GCE3530

Personligt ID-nr: 0601964100083

Alias: -

Adress: Ulica Stevana Mokranjca 26, Banja Luka, Bosnien och Hercegovina

6.

HADZIC, Goranka

Dotter till Branko och Milena HADZIC

Födelsedatum och födelseort: 18.6.1962 i kommunen Vinkovci, Kroatien

Pass nr: -

ID-kort nr: 1806962308218 (JMBG), ID-kort nr: 569934/03

Alias: -

Adress: Aranj Janosagatan 9, Novi Sad, Serbien

Koppling till personer anklagade för krigsförbrytelser: syster till Goran HADZIC

7.

HADZIC, Ivana

Dotter till Goran och Zivka HADZIC

Födelsedatum och födelseort: 25.2.1983 i Vukovar, Kroatien

Pass nr: -

ID-kort nr: -

Alias: -

Adress: Aranj Janosagatan 9, Novi Sad, Serbien

Koppling till personer anklagade för krigsförbrytelser: dotter till Goran HADZIC

8.

HADZIC, Srecko

Son till Goran och Zivka HADZIC

Födelsedatum och födelseort: 8.10.1987 i Vukovar, Kroatien

Pass nr: -

ID-kort nr: -

Alias: -

Adress: Aranj Janosagatan 9, Novi Sad, Serbien

Koppling till personer anklagade för krigsförbrytelser: son till Goran HADZIC

9.

HADZIC, Zivka

Dotter till Branislav NUDIC

Födelsedatum och födelseort: 9.6.1957 i Vinkovci, Kroatien

Pass nr: -

ID-kort nr: -

Alias: -

Adress: Aranj Janosagatan 9, Novi Sad, Serbien

Koppling till personer anklagade för krigsförbrytelser: hustru till Goran HADZIC

10.

JOVICIC, Predrag

Son till Desmir JOVICIC

Födelsedatum och födelseort: 1.3.1963 i Pale, Bosnien och Hercegovina

Pass nr: 4363551

ID-kort nr: 03DYA0852

Personligt ID-nr: 0103963173133

Alias: -

Adress: Milana Simovica 23, Pale, Bosnien och Hercegovina

11.

KARADZIC, Aleksandar

Födelsedatum och födelseort: 14.5.1973 i Sarajevo Centar, Bosnien och Hercegovina

Pass nr: 0036395 (upphörde att gälla 12.10.1998)

ID-kort nr: -

Personligt ID-nr: -

Alias: Sasa

Adress: -

12.

KARADZIC, Ljiljana (flicknamn: ZELEN)

Dotter till Vojo och Anka

Födelsedatum och födelseort: 27.11.1945 i Sarajevo Centar, Bosnien och Hercegovina

Pass nr: -

ID-kort nr: -

Personligt ID-nr: -

Alias: -

Adress: -

13.

KARADZIC, Luka

Son till Vuko och Jovanka KARADZIC

Födelsedatum och födelseort: 31.7.1951 i kommunen Savnik, Montenegro

Pass nr: -

ID-kort nr: -

Alias: -

Adress: Dubrovackagatan 14, Belgrad, Serbien och Janka Vukoticagatan 24, Rastoci, kommunen Niksic, Montenegro

Koppling till personer anklagade för krigsförbrytelser: bror till Radovan KARADZIC

14.

KARADZIC-JOVICEVIC, Sonja

Dotter till Radovan KARADZIC och Ljiljana ZELEN-KARADZIC

Födelsedatum och födelseort: 22.5.1967 i Sarajevo, Bosnien och Hercegovina

Pass nr: -

ID-kort nr: 2205967175003 (JMBG); ID-kort nr: 04DYB0041

Alias: Seki

Adress: Dobroslava Jevdjevica 9, Pale, Bosnien och Hercegovina

Koppling till personer anklagade för krigsförbrytelser: dotter till Radovan KARADZIC

15.

KESEROVIC, Dragomir

Son till Slavko

Födelsedatum och födelseort: 8.6.1957 i Piskavica/Banja Luka, Bosnien och Hercegovina

Pass nr: 4191306

ID-kort nr: 04GCH5156

Personligt ID-nr: 0806957100028

Alias: -

Adress: -

16.

KIJAC, Dragan

Födelsedatum och födelseort: 6.10.1955 i Sarajevo, Bosnien och Hercegovina

Pass nr: -

ID-kort nr: -

Personligt ID-nr: -

Alias: -

Adress: -

17.

KOJIC, Radomir

Son till Milanko och Zlatana

Födelsedatum och födelseort: 23.11.1950 i Bijela Voda, Sokolac, Bosnien och Hercegovina

Pass nr: 4742002, utfärdat 2002 i Sarajevo (upphör att gälla 2007)

ID-kort nr: 03DYA1935. Utfärdat 7.7.2003 i Sarajevo.

Personligt ID-nr: 2311950173133

Alias: Mineur eller Ratko

Adress: 115 Trifka Grabeza, Pale eller Hotell Kristal, Jahorina, Bosnien och Hercegovina

18.

KOVAC, Tomislav

Son till Vaso

Födelsedatum och födelseort: 4.12.1959 i Sarajevo, Bosnien och Hercegovina

Pass nr: -

ID-kort nr: -

Personligt ID-nr: 0412959171315

Alias: Tomo

Adress: Bijela, Montenegro, och Pale, Bosnien och Hercegovina

19.

KUJUNDZIC, Predrag

Son till Vasilija

Födelsedatum och födelseort: 30.1.1961 i Suho Pole, Doboj, Bosnien och Hercegovina

Pass nr: -

ID-kort nr: 03GFB1318

Personligt ID-nr: 3001961120044

Alias: Predo

Adress: Doboj, Bosnien och Hercegovina

20.

LUKOVIC, Milorad Ulemek

Födelsedatum och födelseort: 15.5.1968 i Belgrad, Serbien

Pass nr: -

ID-kort nr: -

Personligt ID-nr: -

Alias: Legija (förfalskat ID-kort: IVANIC, Zeljko)

Adress: fängslad (Belgrads distriktsfängelse, Bacvanska 14, Belgrad)

21.

MALIS, Milomir

Son till Dejan Malis

Födelsedatum och födelseort: 3.8.1966 i Bjelice

Pass nr: -

ID-kort nr: -

Personligt ID-nr: 0308966131572

Alias: -

Adress: Vojvode Putnika, Foca, Bosnien och Hercegovina

22.

MANDIC, Momcilo

Födelsedatum och födelseort: 1.5.1954 i Kalinovik, Bosnien och Hercegovina

Pass nr: 0121391, utfärdat 12.5.1999 i Srpsko Sarajevo, Bosnien och Hercegovina (annullerat)

ID-kort nr: -

Personligt ID-nr: 0105954171511

Alias: Momo

Adress: fängslad

23.

MARIC, Milorad

Son till Vinko Maric

Födelsedatum och födelseort: 9.9.1957 i Visoko, Bosnien och Hercegovina

Pass nr: 4587936

ID-kort nr: 04GKB5268

Personligt ID-nr: 0909957171778

Alias: -

Adress: Vuka Karadzica 148, Zvornik, Bosnien och Hercegovina

24.

MICEVIC, Jelenko

Son till Luka och Desanka, flicknamn: SIMIC

Födelsedatum och födelseort: 8.8.1947, Borci nära Konjic, Bosnien och Hercegovina

Pass nr: 4166874

ID-kort nr: 03BIA3452

Personligt ID-nr: 0808947710266

Alias: Filaret

Adress: Klostret Milesevo, Serbien

25.

MLADIC, Biljana (flicknamn: STOJCEVSKA)

Dotter till Strahilo STOJCEVSKI och Svetlinka STOJCEVSKA

Födelsedatum och födelseort: 30.5.1972 i Skopje, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

Pass nr: -

ID-kort nr: 3005972455086 (JMBG)

Alias: -

Adress: registrerad på Blagoja Parovica 117a, Belgrad, men bosatt på Vidikovacki venac 83, Belgrad, Serbien

Koppling till personer anklagade för krigsförbrytelser: svärdotter till Ratko MLADIC

26.

MLADIC, Darko

Son till Ratko och Bosiljka MLADIC

Födelsedatum och födelseort: 19.8.1969 i Skopje, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

Pass nr: pass i statsförbundet Serbien och Montenegro # 003220335, utfärdat 26.2.2002

ID-kort nr.: 1908969450106 (JMBG); personligt ID-kort B112059, utfärdat 8.4.1994 av SUP Belgrad

Alias: -

Adress: Vidikovacki venac 83, Belgrad, Serbien

Koppling till personer anklagade för krigsförbrytelser: son till Ratko MLADIC

27.

NINKOVIC, Milan

Son till Simo

Födelsedatum och födelseort: 15.6.1943 i Doboj, Bosnien och Hercegovina

Pass nr: 3944452

ID-kort nr: 04GFE3783

Personligt ID-nr: 1506943120018

Alias: -

Adress: -

28.

OSTOJIC, Velibor

Son till Jozo

Födelsedatum och födelseort: 8.8.1945 i Celebici, Foca, Bosnien och Hercegovina

Pass nr: -

ID-kort nr: -

Personligt ID-nr: -

Alias: -

Adress: -

29.

OSTOJIC, Zoran

Son till Mico OSTOJIC

Födelsedatum och födelseort: 29.3.1961 i Sarajevo, Bosnien och Hercegovina

Pass nr: -

ID-kort nr: 04BSF6085

Personligt ID-nr: 2903961172656

Alias: -

Adress: Malta 25, Sarajevo, Bosnien och Hercegovina

30.

PAVLOVIC, Petko

Son till Milovan PAVLOVIC

Födelsedatum och födelseort: 6.6.1957 i Ratkovici, Bosnien och Hercegovina

Pass nr: 4588517

ID-kort nr: 03GKA9274

Personligt ID-nr: 0606957183137

Alias: -

Adress: Vuka Karadjica 148, Zvornik, Bosnien och Hercegovina

31.

PETROVIC, Tamara (flicknamn: DJORDJEVIC)

Dotter till Vlastimir och Sojka DJORDJEVIC

Födelsedatum och födelseort: 3.10.1971 i Zajecar, Serbien

Pass nr: -

ID-kort nr: -

Alias: -

Adress: Beogradskog Bataljonagatan 39, Belgrad, Serbien

Koppling till personer anklagade för krigsförbrytelser: dotter till Vlastimir DJORDJEVIC

32.

POPOVIC, Cedomir

Son till Radomir POPOVIC

Födelsedatum och födelseort: 24.3.1950 i Petrovici

Pass nr: -

ID-kort nr: 04FAA3580

Personligt ID-nr: 2403950151018

Alias: -

Adress: Crnogorska 36, Bileca, Bosnien och Hercegovina

33.

PUHALO, Branislav

Son till Djuro

Födelsedatum och födelseort: 30.8.1963 i Foca, Bosnien och Hercegovina

Pass nr: -

ID-kort nr: -

Personligt ID-nr: 3008963171929

Alias: -

Adress: -

34.

RADOVIC, Nade

Son till Milorad RADOVIC

Födelsedatum och födelseort: 26.1.1951 i Foca, Bosnien och Hercegovina

Pass nr: äldre 0123256 (annullerat)

ID-kort nr: 03GJA2918

Personligt ID-nr: 2601951131548

Alias: -

Adress: Stepe Stepanovica 12, Foca/Srbinje, Bosnien och Hercegovina

35.

RATIC, Branko

Födelsedatum och födelseort: 26.11.1957 i MIHALJEVCI SLAVONSKA POZEGA, Bosnien och Hercegovina

Pass nr: 0442022, utfärdat 17.9.1999 i Banja Luka

ID-kort nr: 03GCA8959

Personligt ID-nr: 2611957173132

Alias: -

Adress: Ulica Krfska 42, Banja Luka, Bosnien och Hercegovina

36.

ROGULJIC, Slavko

Födelsedatum och födelseort: 15.5.1952 i SRPSKA CRNJA HETIN, Serbien

Pass nr: Giltigt pass 3747158, utfärdat 12.4.2002 i Banja Luka. Upphör att gälla 12.4.2007. Ogiltigt pass 0020222, utfärdat 25.8.1988 i Banja Luka. Upphörde att gälla 25.8.2003.

ID-kort nr: 04EFA1053

Personligt ID-nr: 1505952103022

Alias: -

Adress: 21 Vojvode Misica, Laktasi, Bosnien och Hercegovina

37.

SAROVIC, Mirko

Födelsedatum och födelseort: 16.9.1956 i Rusanovici-Rogatica, Bosnien och Hercegovina

Pass nr: 4363471, utfärdat i Srpsko Sarajevo, upphör att gälla 8.10.2008

ID-kort nr: 04PEA4585

Personligt ID-nr: 1609956172657

Alias: -

Adress: Bjelopoljska 42, 71216 Srpsko Sarajevo, Bosnien och Hercegovina

38.

SKOCAJIC, Mrksa

Son till Dejan SKOCAJIC

Födelsedatum och födelseort: 5.8.1953 i Blagaj, Bosnien och Hercegovina

Pass nr: 3681597

ID-kort nr: 04GDB9950

Personligt ID-nr: 0508953150038

Alias: -

Adress: Trebinjskih Brigade, Trebinje, Bosnien och Hercegovina

39.

VRACAR, Milenko

Födelsedatum och födelseort: 15.5.1956 i Nisavici, Prijedor, Bosnien och Hercegovina

Pass nr: Giltigt pass 3865548, utfärdat 29.8.2002 i Banja Luka. Upphör att gälla 29.8.2007. Ogiltiga pass: 0280280, utfärdat 4.12.1999 i Banja Luka (upphörde att gälla 4.12.2004), och 0062130, utfärdat 16.9.1998 i Banja Luka, Bosnien och Hercegovina

ID-kort nr: 03GCE6934

Personligt ID-nr: 1505956160012

Alias: -

Adress: 14 Save Ljuboje, Banja Luka, Bosnien och Hercegovina

40.

ZOGOVIC, Milan

Son till Jovan

Födelsedatum och födelseort: 7.10.1939 i Dobrusa

Pass nr: -

ID-kort nr: -

Personligt ID-nr: -

Alias: -

Adress: -

41.

ZUPLJANIN, Divna (flicknamn: STOISAVLJEVIC)

Dotter till Dobrisav och Zorka STOISAVLJEVIC

Födelsedatum och födelseort: 15.11.1956 i Maslovare, kommunen Kotor Varos, Bosnien och Hercegovina

Pass nr: 0256552, utfärdat 26.4.1999 i Bosnien och Hercegovina

ID-kort nr: 04GCM2618, utfärdat 5.11.2004 och körkort nr 05GCF8710, utfärdat 3.1.2005

Alias: -

Adress: Stevana Markovica 3, Banja Luka, Bosnien och Hercegovina

Koppling till personer anklagade för krigsförbrytelser: hustru till Stojan ZUPLJANIN

42.

ZUPLJANIN, Mladen

Son till Stojan och Divna ZUPLJANIN

Födelsedatum och födelseort: 21.7.1980 i Banja Luka, Bosnien och Hercegovina

Pass nr: 4009608 utfärdat 7.2.2003 i Bosnien och Hercegovina

ID-kort nr: 04GCG6605, körkort nr 04GCC6937 utfärdat 8.3.2004

Alias: -

Adress: Stevana Markovica 3, Banja Luka, Bosnien och Hercegovina

Koppling till personer anklagade för krigsförbrytelser: son till Stojan ZUPLJANIN

43.

ZUPLJANIN, Pavle

Son till Stojan och Divna ZUPLJANIN

Födelsedatum och födelseort: 18.7.1984 i Banja Luka, Bosnien och Hercegovina

Pass nr: 5049445, utfärdat 26.4.2006 i Bosnien och Hercegovina

ID-kort nr: 03GCB5148 utfärdat 10.6.2003, körkort nr 04GCF5074 utfärdat 30.11.2004

Alias: -

Adress: Stevana Markovica 3, Banja Luka, Bosnien och Hercegovina

Koppling till personer anklagade för krigsförbrytelser: son till Stojan ZUPLJANIN

44.

ZUPLJANIN, Slobodan

Son till Stanko and Cvijeta ZUPLJANIN

Födelsedatum och födelseort: 17.11.1957 i Banja Luka, Bosnien och Herzegovina

Pass nr: 0023955 utfärdat 24.8.1998 i Bosnien och Hercegovina

ID-kort nr: 04GCL4072, körkort nr 04GCE8351, utfärdat 18.9.2004

Alias: Bebac

Adress: Vojvode Momica 9a, Banja Luka, Bosnien och Hercegovina

Koppling till personer anklagade för krigsförbrytelser: kusin till Stojan ZUPLJANIN


19.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 157/s3


MEDDELANDE TILL LÄSARNA

Till följd av den senaste utvidgningen av Europeiska unionen blev vissa upplagor av EUT den 27, 29 och 30 december 2006 publicerade i ett enklare format på de officiella EU-språken.

Det har därför beslutats att på nytt publicera rättsakterna från dessa nummer i deras traditionella format, som rättelser.

Därför kommer de EUT som innehåller dessa rättelser att publiceras bara på de språk som fanns före utvidgningen. Översättningarna av dessa rättsakter till de nya medlemsspråken kommer att publiceras i en specialutgåva av Europeiska unionens officiella tidning, innehållande institutionernas och Europeiska centralbankens rättsakter som antagits före den 1 januari 2007.

Följande tabell visar de nummer av EUT som publicerades den 27, 29 och 30 december 2006 samt de rättelser som överensstämmer med dessa.

EUT av den 27 december 2006

Rättelse i EUT (2007)

L 370

L 30

L 371

L 45

L 373

L 121

L 375

L 70


EUT av den 29 december 2006

Rättelse i EUT (2007)

L 387

L 34


EUT av den 30 december 2006

Rättelse i EUT (2007)

L 396

L 136

L 400

L 54

L 405

L 29

L 407

L 44

L 408

L 47

L 409

L 36

L 410

L 40

L 411

L 27

L 413

L 50