ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 153

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
14 juni 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 650/2007 av den 13 juni 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 651/2007 av den 8 juni 2007 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 652/2007 av den 8 juni 2007 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 653/2007 av den 13 juni 2007 om användningen av ett gemensamt europeiskt format för säkerhetsintyg och ansökningsdokument i enlighet med artikel 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG och om giltigheten för säkerhetsintyg som utfärdats enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/14/EG ( 1 )

9

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 654/2007 av den 13 juni 2007 om utfärdande av importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet

25

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2007/407/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 12 juni 2007 om harmoniserad övervakning av antimikrobiell resistens hos salmonella i fjäderfä och svin [delgivet med nr K(2007) 2421]  ( 1 )

26

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

 

2007/408/RIF

 

*

Rådets beslut av den 12 juni 2007 om justering av grundlöner och tillägg för Europols personal

30

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

FÖRORDNINGAR

14.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 153/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 650/2007

av den 13 juni 2007

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 14 juni 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 13 juni 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

MA

46,7

TR

95,5

ZZ

71,1

0707 00 05

JO

151,2

TR

94,5

ZZ

122,9

0709 90 70

TR

95,3

ZZ

95,3

0805 50 10

AR

49,7

ZA

62,9

ZZ

56,3

0808 10 80

AR

92,9

BR

81,3

CA

102,0

CL

79,7

CN

93,8

NZ

109,6

US

109,8

UY

55,1

ZA

98,3

ZZ

91,4

0809 10 00

IL

155,5

TR

204,2

ZZ

179,9

0809 20 95

TR

352,5

US

308,9

ZZ

330,7

0809 40 05

CL

134,4

IL

204,2

ZZ

169,3


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


14.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 153/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 651/2007

av den 8 juni 2007

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artikel 9.1 a, och av följande skäl

av följande skäl:

(1)

Det är i syfte att sörja för enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som utgör en bilaga till förordning (EEG) nr 2658/87, nödvändigt att anta bestämmelser om klassificering av sådana varor som avses i bilagan till den här förordningen.

(2)

Genom förordning (EEG) nr 2658/87 fastställdes allmänna bestämmelser för tolkning av Kombinerade nomenklaturen. De bestämmelserna gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller tillfogar underuppdelningar till denna och har upprättats genom särskilda gemenskapsbestämmelser i syfte att tillämpa tulltaxeåtgärder och andra åtgärder som rör handeln med varor.

(3)

I enlighet med de allmänna bestämmelserna bör sådana varor som avses i kolumn 1 i den tabell som intagits i bilagan klassificeras enligt det KN-nummer som anges i kolumn 2, av de skäl som anges i kolumn 3 i denna tabell.

(4)

Det är lämpligt, om inte annat följer av gällande bestämmelser i gemenskapen avseende systemen för dubbelkontroll samt övervakning på gemenskapsnivå, i förväg eller i efterhand, av textilvaror som importeras till gemenskapen, att bindande klassificeringsbesked som utfärdas av medlemsstaternas tullmyndigheter avseende varuklassificeringen i Kombinerade nomenklaturen och som inte överensstämmer med de rättigheter som fastställs i denna förordning fortfarande kan åberopas av innehavaren enligt bestämmelserna i artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (2), under en period av 60 dagar.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Sådana varor som avses i kolumn 1 i den tabell som intagits i bilagan skall i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt det KN-nummer som anges i kolumn 2 i samma tabell.

Artikel 2

Om inte annat följer av gällande bestämmelser i gemenskapen avseende systemen för dubbelkontroll samt övervakning på gemenskapsnivå, i förväg eller i efterhand, av textilvaror som importeras till gemenskapen, får bindande klassificeringsbesked som utfärdas av medlemsstaternas tullmyndigheter och som inte stämmer överens med de rättigheter som fastställs i denna förordning fortfarande åberopas enligt bestämmelserna i artikel 12.6 i förordning (EEG) nr 2913/92 under en period av 60 dagar.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 juni 2007.

På kommissionens vägnar

László KOVÁCS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 580/2007 (EUT L 138, 30.5.2007, s. 1).

(2)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).


BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering

KN-nummer

Motivering

(1)

(2)

(3)

1.

Ett lätt plagg för kvinnor som täcker överkroppen till grenen, gjort av enfärgad syntetfibertrikå (80 % polyamid och 20 % elastan), som inte innehåller gummitrådar.

På klädesplagget har 8 mm breda band av vulkaniserat gummi (nummer 4008) sytts fast i halsringning, ärmhål och benöppningar.

Klädesplagget är på insidan försett med BH-formade kupor med metallbyglar och har fodrad gren, reglerbara band samt högt skurna öppningar för benen.

(baddräkt)

(Se foto nr 641) (1)

6112 41 90

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och texten till KN-nummer 6112, 6112 41 och 6112 41 90.

Eftersom gummibanden har sytts fast på plagget men inte ingår i trikån i plagget, kan plagget inte klassificeras enligt nummer 6112 41 10 (baddräkter för kvinnor eller flickor, av syntetfibrer, innehållande minst 5 viktprocent gummitråd).

Med hänsyn till varans allmänna utseende, skärning och trikåns beskaffenhet så uppfyller klädesplagget kriterierna för klassificering som baddräkt för kvinnor eller flickor, av syntetfibrer (KN-nummer 6112 41 90 – Andra).

2.

Vadderad textilvara bestående av två lager vävt textilmaterial (100 % bomull) sammanfogade med vadderingen genom sömnad.

Den konfektionerade varan har sammanfogats genom sömnad och har följande egenskaper:

Den är ca 90 cm lång och har en tätt sittande halsöppning och en öppning framtill med blixtlås med en längd av ca 68 cm. Den har resår i midjan och den övre delen har hål för armarna. Sidorna och den nedre delen är helt slutna. Det är den övre delens skärning som ger plagget dess kroppsform.

(Sovpåse för barn)

(Se foto nr 640) (1)

6211 42 90

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 7 till avdelning XI, anmärkning 8 till kapitel 62 samt texten till KN-nummer 6211, 6211 42 och 6211 42 90.

Enligt anmärkning 4 a till kapitel 62 kan detta plagg inte anses vara ”babykläder” då det är utformat för små barn med en kroppslängd överstigande 86 cm och klassificering enligt nummer 6209 är därför utesluten.

Med beaktande av de förklarande anmärkningarna till KN för nummer 6111, enligt vilka sovpåsar med armhål eller ärmar anses utgöra kläder, skall den aktuella varan, som är utformad på samma sätt som den vara som är avsedd för bebisar (övre delen är skuren som ett plagg) men är större i storlek, också anses utgöra kläder.

På grund av skärningen på överdelen anses varan vara kläder enligt avdelning XI och inte sängkläder och liknande inredningsartiklar. Det är därför uteslutet att klassificera varan enligt nummer 9494.

Eftersom det i de kapitel som omfattar kläder inte finns något särskilt nummer för den här typen av varor, måste den klassificeras som ”Andra kläder”.

3.

Inredningsartikel av textilmaterial att användas i personbilar. Artikeln är avsedd att placeras på säten i motorfordon och består av ett material i flera lager. De yttre lagren är gjorda av ett vävt material (bomull) och mellanlagret, som fungerar som stoppning, är av bondad duk.

(sätesöverdrag)

(Se foto nr 642) (1)

6304 92 00

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 6304 och 6304 92 00.

Se de förklarande anmärkningarna till HS nummer 6304 i vilka det anges att detta nummer omfattar inredningsartiklar av textilmaterial för bilar.

Denna artikel är inte en del av ett bilsäte utan ett tillbehör till sätet och kan därför inte klassificeras enligt nummer 9401. Se de förklarande anmärkningarna till HS 9401, Delar.

Då artikeln är utformad för att användas i motorfordon kan den inte anses vara ”sängkläder och liknande inredningsartiklar”. Klassificering enligt nummer 9404 är därför utesluten.

Image

Image

Image


(1)  Fotografierna är av rent vägledande karaktär.


14.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 153/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 652/2007

av den 8 juni 2007

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artikel 9.1 a, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till förordning (EEG) nr 2658/87, är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till denna förordning.

(2)

I förordning (EEG) nr 2658/87 har allmänna regler fastställts för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen och dessa regler gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller som tillfogar underuppdelningar till denna och som har upprättats genom särskilda gemenskapsbestämmelser för tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3)

Enligt dessa allmänna regler måste de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan till den här förordningen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 med de motiveringar som ges i kolumn 3 i samma tabell.

(4)

Det är lämpligt att bindande klassificeringsbesked som utfärdas av medlemsstaternas tullmyndigheter avseende varuklassificeringen i Kombinerade nomenklaturen och som inte överensstämmer med de rättigheter som fastställs i denna förordning fortfarande kan åberopas av innehavaren enligt bestämmelserna i artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (2), under en period av tre månader.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De varor som beskrivs i kolumn 1 i bilagan skall i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i samma tabell.

Artikel 2

Bindande klassificeringsbesked som utfärdas av medlemsstaternas tullmyndigheter och som inte stämmer överens med de rättigheter som fastställs i denna förordning kan fortfarande åberopas enligt bestämmelserna i artikel 12.6 i förordning (EEG) nr 2913/92 under en period av tre månader.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 juni 2007.

På kommissionens vägnar

László KOVÁCS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 580/2007 (EUT L 138, 30.5.2007, s. 1).

(2)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).


BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering

(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

1.

En exakt kopia av en specifik mobiltelefon (en mobilattrapp).

Produkten är huvudsakligen gjord i plast. Den har inga elektroniska komponenter.

Storlek, design och vikt är identisk med egenskaperna hos förebilden.

Den är utrustad med knappar som, när man trycker på dem, känns som riktiga knappar.

3926 90 97

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 3926, 3926 90 och 3926 90 97.

På grund av sin konstruktion och på grund av att den inte har de funktioner som en riktig mobiltelefon har omfattas den inte av nummer 8517.

Produkten är en exakt kopia av en specifik mobiltelefon eftersom den ser ut som förebilden och är utrustad med knappar så att den känns som en riktig mobiltelefon, men den uppvisar inte den riktiga modellens övriga egenskaper. Det huvudsakliga syftet är att visa hur en viss specifik mobiltelefon ser ut. Därför kan produkten inte omfattas av nummer 9023.

Produkten klassificeras därför enligt det material den är gjord av (plast).

2.

En så kallad ”självuppblåsande madrass”, avsedd för utomhusbruk, med följande mått: längd 185 cm, bredd 66 cm och höjd 3,8 cm.

Madrassens utsida består av ett textilmaterial av syntetfiber som på insidan är belagt med plast. Den innehåller en skiva (med en tjocklek av ca 3,5 cm) av polyuretanskum med öppna celler.

Ytskiktet på varan ökar friktionen mot andra material (t.ex. sovsäckar), är slitstarkt och står emot smuts, fukt och punktering.

Den är försedd med en ventil som låter luften strömma in när madrassen rullas upp och ut när den rullas in.

6306 40 00

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 6306 och 6306 40 00.

På grund av dess faktiska egenskaper (friktion, smutsavvisande yta och hållbarhet) och att den är avsedd för utomhusbruk så anses produkten vara en campingartikel.

Varan omfattas inte av kapitel 94 då det är fråga om en luftmadrass (se anm. 1 a till kapitel 94).

Produkten klassificeras enligt KN-nummer 6306 40 00 som en campingartikel, då det rör sig om en luftmadrass av textil.

3.

Fartyg av katamarantyp avsett för personbefordran.

Det har en längd på ungefär 49 meter och en maxhastighet på 34 knop (ungefär 63 km/tim). Det kan transportera upp till 600 passagerare.

Det är byggt för att trafikera floder, flodmynningar och kustvatten. Det får dock även framföras på öppen sjö men utan passagerare.

Det är inte byggt för personbefordran på större avstånd än 20 sjömil (ungefär 37 km) från kusten.

8901 10 90

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8901, 8901 10 och 8901 10 90.

Katamaranen är ett fartyg avsett för personbefordran på floder, i flodmynningar och i kustvatten. Eftersom det inte är byggt för personbefordran långt ut från kusten kan det inte utgöra ett fartyg för personbefordran på havet. Detta innebär att varan inte kan anses vara ett ”fartyg för öppen sjö” (se kompletterande anmärkning 1 till kapitel 89).

4.

En skalenlig modell av en fotbollsstadion som huvudsakligen är tillverkad av plast på en fiberplatta.

Den saknar rörliga delar.

9503 00 95

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 9503 00 och 9503 00 95.

Varan skall inte klassificeras enligt nummer 9023 eftersom den inte är utformad för demonstrationsändamål.

Varan skall inte klassificeras enligt materialets beskaffenhet eftersom den är en skalenlig modell för förströelse enligt nummer 9503. Sådana modeller får vara icke-mekaniska eller avsedda endast för visning eller beskådande och behöver inte vara gjorda för lek.


14.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 153/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 653/2007

av den 13 juni 2007

om användningen av ett gemensamt europeiskt format för säkerhetsintyg och ansökningsdokument i enlighet med artikel 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG och om giltigheten för säkerhetsintyg som utfärdats enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/14/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG av den 29 april 2004 om säkerhet på gemenskapens järnvägar och om ändring av rådets direktiv 95/18/EG om tillstånd för järnvägsföretag och direktiv 2001/14/EG om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg (järnvägssäkerhetsdirektivet) (1), särskilt artikel 15,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 881/2004 av den 29 april 2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå (järnvägsbyråförordningen) (2), särskilt artikel 7, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 2004/49/EG om säkerhet på gemenskapens järnvägar redovisas bestämmelserna rörande järnvägsföretagens säkerhetsintyg. I artikel 10 i direktivet anges att järnvägsföretag skall inneha ett säkerhetsintyg för att beviljas tillträde till en järnvägsinfrastruktur. Syftet med säkerhetsintyget är att styrka att järnvägsföretaget har inrättat ett säkerhetsstyrningssystem och kan uppfylla kraven i de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet, som upprättats genom rådets direktiv 96/48/EG av den 23 juli 1996 om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg (3), Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/16/EG av den 19 mars 2001 om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg (4), annan gemenskapslagstiftning samt i nationella bestämmelser för att hålla riskerna under kontroll och använda nätet på ett säkert sätt.

(2)

Medlemsstaterna bör göra insatser för att stödja sökande som ansöker om tillträde till marknaden som järnvägsföretag, och framför allt bör de lämna information och utan dröjsmål handlägga ansökningar om säkerhetsintyg. För järnvägsföretag med internationell trafik är det viktigt att förfarandena vid säkerhetscertifiering är lika i de olika medlemsstaterna, därför skall de delar av säkerhetsintyget som är gemensamma harmoniseras, så att utarbetandet av en gemensam mall för intygen underlättas. Artikel 15 i direktiv 2004/49/EG innehåller därför bestämmelser om harmoniseringen av säkerhetsintygen. Enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 881/2004 skall järnvägsbyrån utarbeta och lämna rekommendation om en harmoniserad mall för säkerhetsintyg, som skall finnas även i elektronisk form, och en harmoniserad mall för ansökningsblanketter för säkerhetsintyg med en förteckning över de viktigaste uppgifter som skall anges.

(3)

I enlighet med artikel 33 i direktiv 2004/49/EG skall medlemsstaterna sätta bestämmelserna i kraft senast den 30 april 2006. Följaktligen skall säkerhetsintygen från och med denna dag beviljas enligt bestämmelserna i direktiv 2004/49/EG. Därför är det nödvändigt att handla skyndsamt för att harmonisera modellen för säkerhetsintygen, så att medlemsstaterna kan tillämpa en harmoniserad modell så snart som möjligt.

(4)

I artikel 10 i direktiv 2004/49/EG föreskrivs att säkerhetsintyget skall bestå av två delar: den ena delen avser godkännande av järnvägsföretagets säkerhetsstyrningssystem, som skall accepteras inom hela gemenskapen (del A), och den andra delen avser godkännande av de åtgärder som vidtagits i syfte att uppfylla de särskilda nationella krav som är nödvändiga för trafiken på det aktuella järnvägsnätet (del B). Den harmoniserade ansökan om säkerhetsintyg och riktlinjerna i denna förordning ger vägledning åt järnvägsföretagen och de nationella säkerhetsmyndigheterna om vad en ansökan skall innehålla för vardera delen av intyget.

(5)

I enlighet med artikel 10.6 i direktiv 2004/49/EG skall de nationella säkerhetsmyndigheterna underrätta byrån om de säkerhetsintyg som utfärdas i enlighet med bestämmelserna i artikel 10.2 a i samma direktiv (intyg del A). Byrån skall dock, i enlighet med artikel 11.1 b i förordning (EG) nr 881/2004, ansvara för en offentlig databas avseende alla säkerhetsintyg som utfärdas i enlighet med artikel 10 i direktiv 2004/49/EG. Genom denna skyldighet ställs krav på byrån att publicera intyg avseende både del A och del B. Med stöd av artikel 11.1 b i förordning (EG) nr 881/2004 skall medlemsstaterna därför underrätta byrån om säkerhetsintyg del B som beviljas enligt artikel 10.2 b i direktiv 2004/49/EG, och detsamma gäller för intyg del A enligt artikel 10.2 a.

(6)

Nationella säkerhetsmyndigheter kan underrätta byrån om utfärdande, förnyelse, ändring eller återkallande av säkerhetsintyg med hjälp av tre huvudmetoder: använda byråns webbaserade redskap, överlämna säkerhetsintyget i form av en elektronisk fil eller skicka det i form av ett fax. För att underlätta användningen av standardformatet och vara säker på att det är den senaste versionen av blanketterna som används, rekommenderas de nationella säkerhetsmyndigheterna att använda det webbaserade elektroniska formatet på byråns webbplats eller hämta antingen den elektroniska filen eller de huvuddokument som finns på samma webbplats. Den webbaserade elektroniska versionen rekommenderas i första hand, eftersom den gör det möjligt att spara dokumentet direkt i byråns databas. Överlämnande av en elektronisk fil rekommenderas också, eftersom byrån kan spara den som en kodad fil som kan skickas direkt till byråns säkerhetsdatabas.

(7)

Varje säkerhetsintyg som beviljas av medlemsstaterna skall tilldelas ett unikt nummer. Detta nummer skall också underlätta metoden för registreringen av säkerhetsintygen i den offentliga databas som skall inrättas av byrån.

(8)

För att undvika onödig ekonomisk och administrativ belastning är det nödvändigt att klargöra att järnvägsföretag, som har beviljats säkerhetsintyg i enlighet med Europeiska parlamentets och rådets direktiv 2001/14/EG av den 26 februari 2001 om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg (5), inte är skyldiga att ansöka om ett nytt intyg förrän den 1 januari 2011. Befintliga säkerhetsintyg är giltiga så länge som villkoren för deras giltighet är uppfyllda. Så snart som ett av villkoren inte är uppfyllt (som till exempel upphörande eller ändring av geografisk räckvidd) skall ansökan om ett nytt säkerhetsintyg göras. Detta utesluter inte att ett järnvägsföretag, som redan innehar ett intyg som beviljats enligt direktiv 2001/14/EG, kan anhålla om ett intyg i det nya, harmoniserade formatet. Kommissionen har blivit uppmärksammad på denna fråga inom ramen för artikel 28.1 i direktiv 2004/49/EG.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning överensstämmer med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 21 i direktiv 96/48/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Säkerhetsintyg som utfärdas i enlighet med artikel 10.2 a i direktiv 2004/49/EG (intyg del A) skall utformas enligt standardformatet i bilaga I till denna förordning.

Detta format skall användas när intyg del A utfärdas, förnyas, uppdateras, ändras eller återkallas.

Artikel 2

Säkerhetsintyg som utfärdas i enlighet med artikel 10.2 b i direktiv 2004/49/EG (intyg del B) skall utformas enligt standardformatet i bilaga II till denna förordning.

Detta format skall användas när intyg del B utfärdas, förnyas, uppdateras, ändras eller återkallas.

Artikel 3

Ansökningar om säkerhetsintyg del A och/eller del B, som inges i enlighet med artiklarna 10 och 12 i direktiv 2004/49/EG, skall ha det standardformat som anges i bilaga III till denna förordning.

Ansökningsblanketten skall ifyllas i enlighet med vägledningen i bilaga III till denna förordning.

Artikel 4

Varje säkerhetsintyg skall tilldelas ett unikt nummer, i enlighet med protokollet i bilaga IV till denna förordning.

Artikel 5

Säkerhetsmyndigheten skall underrätta byrån om utfärdande, förnyelse, ändring eller återkallande av alla säkerhetsintyg del A och del B i enlighet med artikel 10.2 i direktiv 2004/49/EG.

Artikel 6

Alla säkerhetsintyg i enlighet med direktiv 2001/14/EG skall ersättas med säkerhetsintyg i enlighet med direktiv 2004/49/EG och denna förordning senast den 1 januari 2011.

Ändring, uppdatering eller förnyelse av ett säkerhetsintyg som utfärdats enligt direktiv 2001/14/EG skall ske i enlighet med denna förordning och direktiv 2004/49/EG.

Alla järnvägsföretag, som redan innehar säkerhetsintyg utfärdade enligt direktiv 2001/14/EG, har rätt att begära nya säkerhetsintyg, utfärdade i enlighet med denna förordning och direktiv 2004/49/EG, från den nationella säkerhetsmyndigheten.

Artikel 7

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Jacques BARROT

Vice ordförande


(1)  EUT L 164, 30.4.2004, s. 44. Rättat i EUT L 220, 21.6.2004, s. 16.

(2)  EUT L 164, 30.4.2004, s. 1. Rättad i EUT L 220, 21.6.2004, s. 3.

(3)  EGT L 235, 17.9.1996, s. 6. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/50/EG (EUT L 164, 30.4.2004, s. 114). Rättat i EUT L 220, 21.6.2004, s. 40.

(4)  EGT L 110, 20.4.2001, s. 1. Direktivet ändrat genom direktiv 2004/50/EG.

(5)  EGT L 75, 15.3.2001, s. 29. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/49/EG.


BILAGA I

Image


BILAGA II

Image


BILAGA III

Standardblankett för ansökan samt riktlinjer

Image

ANSÖKAN OM SÄKERHETSINTYG

Image

Image

Image

Image

FÖRSÄTTSSIDA FÖR BILAGOR TILL ANSÖKNINGSBLANKETTEN

Image

Image

RIKTLINJER FÖR SAMMANSTÄLLNING

Upplysningar som skall lämnas på ansökningsblanketten Säkerhetsintyg – del A och del B

INLEDNING

Denna ansökningsblankett skall användas av ett järnvägsföretag (även kallat ”sökanden”) som ansöker om Säkerhetsintyg – del A och/eller del B (artikel 10.1 i direktiv 2004/49/EG). Om inte annat anges, avser hänvisningarna i detta dokument artiklar i direktiv 2004/49/EG.

Ett järnvägsföretag som ansöker om ett av dessa intyg, eller om båda intygen, kan använda denna ansökningsblankett för att skicka sin begäran till behörig utfärdande säkerhetsmyndighet eller behörigt utfärdande organ. Därigenom kan myndigheten handlägga ansökan utan onödigt dröjsmål inom den tid som anges i artikel 12.1.

Alla fält i blanketten skall fyllas i och tillämpliga upplysningar skall lämnas av järnvägsföretaget.

Säkerhetsintyg del A och del B

Med hjälp av detta dokument kan järnvägsföretag samtidigt ansöka om intyg avseende både del A och del B, eller endast ett av intygen, på samma blankett; den kan användas till att ansöka om antingen ett nytt, förnyat eller uppdaterat/ändrat intyg avseende del A och/eller del B (enligt artikel 10.5).

Det är möjligt att ansöka om enbart ett nytt intyg del A och senare göra ytterligare en ansökan om ett första intyg del B.

Om ansökan endast avser intyg del B måste järnvägsföretaget inneha ett giltigt intyg del A.

Järnvägstrafikens typ och omfattning

I enlighet med artikel 10.5 skall ett säkerhetsintyg uppdateras helt eller delvis vid en betydande förändring av verksamhetens typ eller omfattning, och innehavaren skall utan dröjsmål underrätta den behöriga säkerhetsmyndigheten om alla viktigare ändringar av villkoren i den relevanta delen av säkerhetsintyget. Därför är det viktigt för säkerhetsmyndigheten att ha kännedom om och för järnvägsföretaget att fastställa järnvägstrafikens ”typ” och ”omfattning”.

”Typ” och ”omfattning” av trafiken utgör grunden för giltigheten inom gemenskapen för intyg del A och utgör underlag för bestämningen av ”likvärdiga järnvägstransporter” (artikel 10.3) inom hela gemenskapen.

”Typ” av trafik kännetecknas av persontrafik, inklusive och exklusive höghastighetstrafik, godstrafik, inklusive och exklusive trafik med farligt gods, samt enbart växlingstjänster.

”Omfattning” av trafiken och av järnvägsföretaget kännetecknas av passagerarvolym och godsvolym samt uppskattad storlek på järnvägsföretaget efter antalet anställda inom järnvägssektorn (mikroföretag, små och medelstora företag samt storföretag).

”Typ” och ”omfattning” av trafiktjänster för alla intyg – del B, vilka utförs övergripande av samma järnvägsföretag i en eller flera stater, måste omfattas av ”typ” och ”omfattning” av trafiktjänster i intyg – del A.

Alla upplysningar i fälten 2.6–2.19 och 3.6–3.16 är nödvändiga för att fastställa om den trafik som avses enligt det begärda säkerhetsintyget är likvärdig med annan järnvägstrafik som redan utförs av sökanden inom ramen för giltigt eller giltiga säkerhetsintyg, som innehas sedan tidigare.

KOMPLETTERANDE INFORMATION

Ansökningsblankettens tredje sida är tänkt som en påminnelse om de dokument som måste bifogas varje ansökan. Den skall användas som en referensförteckning både av sökanden och av utfärdande organ/myndighet och skall därför användas som försättssida på ansökningsblankettens bilagor (varje kryssruta måste kontrolleras i enlighet med de specifika fallen).

För att underlätta hänvisningar och vägledning har varje fält i ansökningsblanketten numrerats och förklaringar finns på följande sidor.

En person som bemyndigats godkänna den begäran som inlämnas med ansökningsblanketten skall, på därför avsedd plats, underteckna det dokument som skickas in till säkerhetsorganet/myndigheten. Namnteckningen skall följas av ett namnförtydligande.

FÖRKLARINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR IFYLLANDET AV BLANKETTEN

1.1-1.2

Namn på och adress till säkerhetsmyndighet/säkerhetsorgan som ansökan skall skickas till. Aktuell information finns bland annat på den europeiska järnvägsbyråns webbplats (www.era.eu.int) eller på det/den utfärdande säkerhetsorganets/säkerhetsmyndighetens webbplats (i förekommande fall).

2.1

Här anges om den inlämnade ansökningsblanketten avser ett Säkerhetsintyg – del A. I så fall måste, genom ifyllande av följande kryssrutor, ytterligare information lämnas för identifiering av typ och omfattning av järnvägsföretagets trafiktjänster.

2.2

Sökanden skall välja denna ruta i följande fall:

a)

Om ansökan om Säkerhetsintyg – del A görs för första gången.

b)

Om det tidigare säkerhetsintyget avseende samma typ och omfattning av trafiken har blivit återkallat.

c)

I alla övriga fall som inte omfattas av fält 2.3 och 2.4.

2.3

Ett säkerhetsintyg skall förnyas efter ansökan av järnvägsföretaget, senast vart femte år (artikel 10.5).

2.4

Vid en betydande förändring av järnvägsföretagets verksamhetstyp eller verksamhetsomfattning skall säkerhetsintyget uppdateras helt eller delvis, och därför är det nödvändigt att ansöka om ett uppdaterat/ändrat intyg; dessutom skall innehavaren av säkerhetsintyg utan dröjsmål underrätta den behöriga myndigheten om alla viktigare ändringar av villkoren i den relevanta delen av intyget och när nya personalkategorier eller nya sorters rullande materiel införs (artikel 10.5).

2.5

Ange i förekommande fall fullständigt EU-identifikationsnummer för det tidigare intyg del A, till följd av vilket ansökningsblanketten skickas in till den säkerhetsmyndighet/det säkerhetsorgan som anges i fält 1.1 och 1.2.

2.6-2.7

I de fall då ansökan även/enbart avser passagerartrafik skall upplysningar lämnas, genom att lämplig ruta kryssas för, huruvida verksamheten kommer att omfatta eller utesluta höghastighetstrafik: endast ett alternativ får väljas. Den trafik som avses i det valda alternativet (2.6 eller 2.7) omfattar emellertid alla andra typer av passagerartrafik (dvs. regionaltrafik, trafik på korta och medellånga sträckor samt fjärrtrafik etc.), liksom alla andra tjänster som är nödvändiga för utförandet av den passagerartrafik ansökan gäller (växlingstjänster etc.). För definitioner av höghastighetstrafik, se bilaga I till direktiv 96/48/EG.

2.8-2.9

Vid ansökan om passagerartrafik (2.6 eller 2.7) måste den uppskattade befintliga eller planerade trafikvolymen specificeras i termer av passagerar-km per år genom att tillämplig ruta markeras med ett kryss: Endast ett alternativ får väljas. De kategorier som avses är förenliga med förordning (EG) nr 1192/2003 om järnvägstransportstatistik.

2.10-2.11

I det fall då ansökan även/enbart avser godstrafik måste upplysningar lämnas, genom att lämplig ruta kryssas för, huruvida verksamheten kommer att omfatta eller utesluta transport av farligt gods: endast ett alternativ får väljas. Den trafik som avses i det valda alternativet (2.10 eller 2.11) omfattar dock alla andra sorters godstransporter som inte uttryckligen anges, liksom alla andra tjänster som är nödvändiga för utförandet av den godstrafik ansökan gäller (växlingstjänster etc.). För definitioner relaterade till farligt gods, se direktiv 96/49/EG med bilagor.

Järnvägsföretag som utför järnvägstransporttrafik för inrikes järnvägsbehov förutsätts hålla sig inom området för sin godskategori (t.ex. företag för spårunderhåll som fraktar arbetsmaskiner från en plats till en annan eller företag som kör fordon för mätning och kontroll).

2.12-2.13

Vid ansökan om godstrafik (2.10 eller 2.11) måste uppskattad befintlig eller planerad trafikvolym specificeras i termer av ton-km per år (tillämplig ruta markeras med ett kryss). Endast ett alternativ får väljas. De kategorier som avses är förenliga med förordning (EG) nr 1192/2003 om järnvägstransportstatistik.

2.14

Om sökanden avser att endast utföra växlingstjänster utan transport av passagerare eller gods skall denna ruta väljas.

2.15

Med avseende på de tjänster som ansökan gäller (passagerare, gods eller endast växlingstjänster) måste sökanden ange datum för planerad start av verksamheten eller, när det gäller ett förnyat eller uppdaterat/ändrat säkerhetsintyg, datum då intyget avses bli gällande och ersätta det tidigare intyget.

2.16

Om antalet anställda som arbetar inom järnvägssektorn eller är involverade i järnvägstrafik och tillhörande verksamhet, inklusive entreprenörer, uppgår till mellan 0 (när det bara är företagaren som har arbete) och 9 sysselsatta personer, skall alternativet ”mikroföretag” väljas. Definitionen av företagsstorleken avser den definition som används av Generaldirektoratet för näringsliv. Endast ett av de tillgängliga alternativen får väljas (2.16, 2.17, 2.18 eller 2.19).

2.17

Om antalet anställda som arbetar inom järnvägssektorn eller är inbegripna i järnvägstrafik och tillhörande verksamhet, inklusive entreprenörer, uppgår till mellan 10 och 49 sysselsatta personer, skall alternativet ”småföretag” väljas. Definitionen av företagsstorleken avser den definition som används av GD Näringsliv. Endast ett av de tillgängliga alternativen får väljas (2.16, 2.17, 2.18 eller 2.19).

2.18

Om antalet anställda som arbetar inom järnvägssektorn eller är inbegripna i järnvägstrafik och tillhörande verksamhet, inklusive entreprenörer, uppgår till 50–249 sysselsatta personer, skall alternativet ”medelstort företag” väljas. Definitionen av företagsstorleken avser den definition som används av GD Näringsliv. Endast ett av de tillgängliga alternativen får väljas (2.16, 2.17, 2.18 eller 2.19).

2.19

Om antalet anställda som arbetar inom järnvägssektorn eller är inbegripna i järnvägstrafik och tillhörande verksamhet, inklusive entreprenörer, uppgår till 250 eller fler sysselsatta personer, skall alternativet ”storföretag” väljas. Definitionen av företagsstorleken avser den definition som används av GD Näringsliv. Endast ett av de tillgängliga alternativen får väljas (2.16, 2.17, 2.18 eller 2.19).

3.1

I detta fält anges om den överlämnade ansökningsblanketten avser Säkerhetsintyg – del B. I sådant fall skall ytterligare upplysningar lämnas, genom markering av följande kryssrutor, för att identifiera typ och omfattning avseende järnvägsföretagets trafik.

3.2

Sökanden skall välja denna ruta i följande fall:

a)

Om ansökan görs för första gången eller vid alla övriga nya säkerhetsintyg del B.

b)

Om det tidigare säkerhetsintyget avseende samma typ och omfattning av trafiken har blivit återkallat.

c)

I alla övriga fall som inte omfattas av fält 3.3 and 3.4.

3.3

Ett säkerhetsintyg skall förnyas efter ansökan av järnvägsföretaget, senast vart femte år (artikel 10.5).

3.4

Vid en betydande förändring av järnvägsföretagets verksamhetstyp eller verksamhetsomfattning skall säkerhetsintyget uppdateras helt eller delvis, och därför är det nödvändigt att ansöka om ett uppdaterat/ändrat intyg; dessutom skall innehavaren av säkerhetsintyg utan dröjsmål underrätta den behöriga myndigheten om alla viktigare ändringar av villkoren i den relevanta delen av intyget och när nya personalkategorier eller nya sorters rullande materiel införs (artikel 10.5).

3.5

Ange i förekommande fall fullständigt EU-identifikationsnummer för det tidigare intyget del B, till följd av vilket ansökningsblanketten skickas in till den säkerhetsmyndighet/det säkerhetsorgan, som anges i fält 1.1 och 1.2.

3.6-3.7

Som 2.6–2.7 (se ovan).

3.8-3.9

Som 2.8–2.9 (se ovan).

3.10-3.11

Som 2.10–2.11 (se ovan).

3.12-3.13

Som 2.12–2.13 (se ovan).

3.14

Som 2.14 (se ovan).

3.15

Som 2.15 (se ovan).

3.16

Ett Säkerhetsintyg – del B får omfatta en medlemsstats hela järnvägsnät eller endast en begränsad del av nätet (artikel 10.1), och därför är det nödvändigt att tydligt ange samtliga linjer där trafik (passagerare, gods eller endast växlingstjänster) planeras. Linjernas benämningar/namn är de som anges i ”Järnvägsnätsbeskrivningen” (se artikel 3 i direktiv 2001/14/EG och dess bilaga I); järnvägsföretag skall hänvisa till de linjer som använder dessa benämningar/namn. Om skrivutrymmet inte räcker till skall sökanden bifoga bilagor till ansökningsblanketten och ange dem i detta fält.

3.17

Denna upplysning skall lämnas endast om ansökan avser ett nytt, förnyat eller uppdaterat/ändrat Säkerhetsintyg – del B och sökanden redan innehar ett giltigt Säkerhetsintyg – del A. EU-identifikationsnumret tilldelas av varje utfärdande myndighet/organ utifrån fastställda kodifieringsregler som kommer att bli tillgängliga genom den europeiska järnvägsbyrån. Den upplysning som lämnas här befriar inte sökanden från skyldigheten att överlämna en kopia av Säkerhetsintyg – del A tillsammans med ansökan (8.1). Om ett EU-identifikationsnummer ännu inte erhållits, skriv ”EJ TILLÄMPLIGT” i rutan.

3.18

Här skall den stat som utfärdade säkerhetsintyget del A anges (dvs. den stat som den utfärdande myndigheten/det utfärdande organet tillhör). Den upplysning som lämnas här befriar inte sökanden från skyldigheten att överlämna en kopia av säkerhetsintyget del A tillsammans med ansökan (8.1).

4.1

Denna upplysning skall lämnas endast i de fall då sökanden innehar ett eller flera giltiga Säkerhetsintyg – del B. EU-identifikationsnummer på tidigare utfärdat eller utfärdade intyg del B skall anges, i förekommande fall åtskilda av ” / ”. Sökanden behöver inte överlämna en kopia av säkerhetsintyget eller säkerhetsintygen avseende del B tillsammans med ansökan.

4.2

Denna upplysning skall lämnas endast vid ansökan om Säkerhetsintyg – del A och/eller del B i de fall då järnvägsföretaget redan har ett giltigt tillstånd (rådets direktiv 95/18/EG, ändrat genom direktiv 2001/13/EG). Den upplysning som lämnas här befriar inte sökanden från skyldigheten att överlämna en kopia av tillståndet tillsammans med ansökan (7.2 och 8.2).

OBSERVERA: Ett järnvägsföretag enligt direktiv 2001/14/EG måste inneha ett tillstånd i enlighet med tilllämplig gemenskapslagstiftning, däremot behöver ett järnvägsföretag, enligt direktiv 2004/49/EG, inte alltid inneha ett tillstånd.

4.3

Här skall den stat som utfärdade tillståndet anges (dvs. den stat som den utfärdande myndigheten/det utfärdande organet tillhör). Den upplysning som lämnas här befriar inte sökanden från skyldigheten att lämna en kopia av tillståndet tillsammans med ansökan (7.2 och 8.2).

5.1

Om ”järnvägsföretagets firmanamn” och ”järnvägsföretagets brukliga namn” är olika skall båda anges.

5.2-5.8

Varje sökande skall lämna nödvändiga upplysningar så att utfärdande organ kan kontakta järnvägsföretaget (telefonnummer skall i förekommande fall avse numret till växeln och inte till den person som ansvarar för certifieringsförfarandet; telefon- och faxnummer skall omfatta landskoden; e-postadressen skall avse järnvägsföretagets huvudadress för e-post). Järnvägsföretagets kontaktinformation skall avse huvudadressen för att undvika hänvisning till en särskild person, eftersom dessa upplysningar skall lämnas i punkt 6.1–6.5. Information om webbplats, 5.8, är frivillig.

5.9-5.10

Om flera registreringsnummer enligt nationell lag har tilldelats det sökande järnvägsföretaget är det möjligt att lämna både momsregistreringsnumret (5.10) och ytterligare ett registreringsnummer (5.9) (t.ex. handelsregister).

5.11

Övriga upplysningar, som inte uttryckligen krävs i de andra fälten, kan i förekommande fall lämnas här.

6.1-6.5

Under hela certifieringsförfarandet är kontaktpersonen förmedlingslänken mellan det järnvägsföretag som lämnar in ansökan och det utfärdande organet/den utfärdande myndigheten. Kontaktpersonen skall vid behov lämna stöd, hjälp, upplysningar och förtydliganden och vara referenspunkt för det utfärdande organ som behandlar ansökan. Telefon- och faxnummer skall innefatta landskoden; uppgift om e-postadress är frivillig.

7.1

Detta dokument skall överlämnas om ansökan avser ett Säkerhetsintyg – del A (nytt, förnyat eller uppdaterat/ändrat intyg); med ”Sammanfattning av manualen för säkerhetsstyrningssystemet” avses här ett dokument där huvudelementen i järnvägsföretagets säkerhetsstyrningssystem redovisas och betonas. I dokumentet skall noga anges, samt stödinformation och bevis lämnas, för de olika förfaranden eller standarder/bestämmelser för bolaget som genomförts (eller håller på att genomföras) med korshänvisning eller kopplade till de punkter som avses i artikel 9 och i bilaga III.

7.2

Enligt direktiv 2001/14/EG skall ett järnvägsföretag beviljas tillstånd i enlighet med gällande gemenskapslagstiftning; i direktiv 2004/49/EG anges emellertid att järnvägsföretag inte måste ha tillstånd, och därför skall en kopia av ett giltigt tillstånd överlämnas endast när det är tillämpligt. Om det inte är tillämpligt skall rutan ”Ej tillämpligt” väljas (7.3 och/eller 8.3).

7.3

Se 7.2

8.1

Om denna ansökningsblankett endast avser ansökan om Säkerhetsintyg – del B (nytt, förnyat eller uppdaterat/ändrat intyg) utan att ansökan om Säkerhetsintyg – del A görs samtidigt, skall en kopia av ett giltigt Säkerhetsintyg – del A överlämnas.

8.2

Som 7.2 (se ovan).

8.3

Som 7.3 (se ovan).

8.4

Enligt artikel 9 i direktiv 95/18/EG skall ett järnvägsföretag vara tillräckligt försäkrat eller ha vidtagit likvärdiga arrangemang (t.ex. ekonomiska garantier) för att enligt nationell och internationell lagstiftning täcka sin ansvarsskyldighet i händelse av olyckor. Beviset för att ett järnvägsföretag, som innehar tillstånd, uppfyller nationella försäkringskrav eller har vidtagit likvärdiga arrangemang för att täcka sin ansvarsskyldighet skall bifogas tillståndet (kommissionens rekommendation 2004/358/EG). En kopia av försäkring eller ekonomiska garantier för att täcka ansvarsskyldigheten, som bifogas tillståndet, skall överlämnas tillsammans med ansökningsblanketten.

8.5

Sökanden skall förteckna eller lägga fram dokumentation om tekniska specifikationer om driftskompatibilitet (TSD) eller delar av dessa och, i förekommande fall, nationella säkerhetsbestämmelser och andra bestämmelser som gäller för dess personal och dess rullande materiel samt, generellt, den verksamhet som avses med det intyg som söks. Tydlig hänvisning skall göras till de förfaranden och dokument där TSD är tillämpliga och genomförda. För att undvika dubbelarbete och minska informationsmängden skall endast kortfattad dokumentation överlämnas angående element som är förenliga med TSD och andra krav i direktiven 96/48/EG and 2001/16/EG.

8.6

Sökanden skall lägga fram en fullständig förteckning över de olika PERSONALKATEGORIER som anställts eller anlitats för den verksamhet som avses med det intyg som söks. Förteckningen över PERSONALKATEGORIER skall vara förenlig med nationella och nätspecifika bestämmelser som är tillämpliga för kategoriseringen.

8.7

Sökanden skall överlämna en beskrivning av eller bevis för de förfaranden inom säkerhetsstyrningssystemet som är relaterade till PERSONAL, inklusive bevis för att de uppfyller kraven i de nationella bestämmelserna och/eller relevanta TSD och att personalen är certifierad i vederbörlig ordning.

8.8

Sökanden skall överlämna en komplett dokumentation över de olika SORTERS RULLANDE MATERIEL som avses ingå i trafiken enligt det sökta intyget. Dessa SORTERS RULLANDE MATERIEL skall vara förenliga med nationella och nätspecifika bestämmelser som är tillämpliga för deras kategorisering.

8.9

Sökanden skall överlämna en beskrivning eller ett bevis för de förfaranden inom säkerhetsstyrningssystemet som är relaterade till RULLANDE MATERIEL, inklusive bevis för att de uppfyller kraven i de nationella bestämmelserna och/eller relevanta TSD samt att den rullande materielen har blivit godkänd i vederbörlig ordning.

8.10

Här kan andra dokument, som överlämnas tillsammans med ansökan, förtecknas. Var vänlig identifiera nummer och typ samt ge en kort beskrivning av innehållet i dokumentet.


BILAGA IV

Kod för det harmoniserade numreringssystemet, det så kallade Europeiska identifikationsnumret (EIN) för säkerhetsintyg

Landskod

(2 bokstäver)

Typ av dokument

(2 siffror)

Utfärdandeår

(4 siffror)

Löpnummer

(4 siffror)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel:

I

T

1

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Förklaring av uppbyggnaden av det europeiska identifikationsnumret (EIN)

I

T

1

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Landskod

(2 bokstäver)

Typ av dokument

(2 siffror)

Utfärdandeår

(4 siffror)

Löpnummer

(4 siffror)

Fält 1

Fält 2

Fält 3

Fält 4

FÄLT 1 –   Landskod (2 bokstäver)

Landskoderna publiceras offentligt och uppdateras på EU:s webbplats i Publikationshandboken och baseras på standarden ISO 3166 alpha-2.

Stat

Kod

Österrike

AT

Belgien

BE

Bulgarien

BG

Cypern

CY

Tjeckien

CZ

Danmark

DK

Estland

EE

Finland

FI

Frankrike

FR

Tyskland

DE

Grekland

EL

Ungern

HU

Island

IS

Irland

IE

Italien

IT

Lettland

LV

Liechtenstein

LI

Litauen

LT

Luxemburg

LU

Norge

NO

Malta

MT

Nederländerna

NL

Polen

PL

Portugal

PT

Rumänien

RO

Slovakien

SK

Slovenien

SI

Spanien

ES

Sverige

SE

Schweiz

CH

Förenade kungariket

UK

Säkerhetsmyndigheten för tunneln under Engelska kanalen, för närvarande den enda befintliga multinationella säkerhetsmyndigheten, skall identifieras med hjälp av följande bokstavskod med två bokstäver.

MULTINATIONELL SÄKERHETSMYNDIGHET

Kod

Säkerhetsmyndigheten för tunneln under Engelska kanalen

CT

FÄLT 2 –   Typ av dokument (tvåsiffrigt nummer)

Två siffror medger identifiering av dokumenttyp: den första siffran identifierar dokumentets huvudkategorisering, huruvida det är ett säkerhetsintyg (nummer 1) eller alla andra typer av dokument (alla nummer utom 1); den andra siffran anger dokumentets underkategori, om det är ett intyg del A (nummer 1) eller del B (nummer 2). För närvarande är det bara två av de möjliga sifferkombinationerna som är av intresse och som tillämpas:

 

[1 1] för Säkerhetsintyg – del A,

 

[1 2] för Säkerhetsintyg – del B.

Om behov av andra koder uppstår kan numreringssystemet utvidgas. I det följande finns ett förslag till en förteckning över kända, möjliga tvåsiffriga kombinationer i förhållande till den dokumenttyp som avses:

Sifferkombination för fält 2

Dokumenttyp

Undertyp av dokument

[0 1]

Licenser

Ej tillämpligt för denna förordning

[0 x]

Licenser

Ej tillämpligt för denna förordning

[1 1]

Säkerhetsintyg

Del A

[1 2]

Säkerhetsintyg

Del B

[1 x]

Säkerhetsintyg

Ej tillämpligt för denna förordning

[2 1]

Säkerhetstillstånd

Ej tillämpligt för denna förordning

[2 2]

Säkerhetstillstånd

Ej tillämpligt för denna förordning

[2 x]

Säkerhetstillstånd

Ej tillämpligt för denna förordning

[3 x]

Intyg för underhållsverkstäder

Ej tillämpligt för denna förordning

[4 x]

Intyg för anmälda organ

Ej tillämpligt för denna förordning

[5 x] … [9 x]

Reserv (5 dokumenttyper)

Ej tillämpligt för denna förordning

FÄLT 3 –   Utfärdandeår (fyrsiffrigt nummer)

I detta fält anges det år (i det angivna formatet yyyy, dvs. fyra siffror) då intyget utfärdades.

FÄLT 4 –   Löpnummer

Löpnumret skall vara progressivt för att kunna utökas med ett ental varje gång ett intyg utfärdas, oberoende av om det är ett nytt, förnyat eller uppdaterat/ändrat intyg. Även om intyget återkallas får det nummer till vilket det hänvisar inte användas igen.

Varje år skall löpnumren börja om igen från noll.


14.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 153/25


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 654/2007

av den 13 juni 2007

om utfärdande av importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 936/97 av den 27 maj 1997 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet samt fryst buffelkött (2), och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 936/97 fastställs i artiklarna 4 och 5 villkoren angående ansökningar om och utfärdande av importlicenser för det kött som avses i artikel 2 f i samma förordning.

(2)

I artikel 2 f i förordning (EG) nr 936/97 fastställs att den kvantitet av färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet som får importeras på särskilda villkor fr.o.m. den 1 juli 2006 t.o.m. den 30 juni 2007 skall vara 11 500 ton, varvid köttet skall motsvara definitionen i samma artikel.

(3)

Det bör påpekas att de licenser som utfärdas i enlighet med denna förordning endast kan användas under deras giltighetstid med förbehåll för gällande bestämmelser om hälsoskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Alla ansökningar om importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet i enlighet med artikel 2 f i förordning (EG) nr 936/97 som lämnats in från och med den 1 till och med den 5 juni 2007 skall beviljas i sin helhet.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 14 juni 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EGT L 137, 28.5.1997, s. 10. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 317/2007 (EUT L 84, 24.3.2007, s. 4).


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Kommissionen

14.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 153/26


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 12 juni 2007

om harmoniserad övervakning av antimikrobiell resistens hos salmonella i fjäderfä och svin

[delgivet med nr K(2007) 2421]

(Text av betydelse för EES)

(2007/407/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/99/EG av den 17 november 2003 om övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen, om ändring av rådets beslut 90/424/EEG och om upphävande av rådets direktiv 92/117/EEG (1), särskilt artikel 7.3, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2003/99/EG skall medlemsstaterna se till att det vid övervakningen samlas in jämförbara data om förekomsten av antimikrobiell resistens hos zoonotiska smittämnen och även hos andra ämnen om dessa utgör ett hot mot folkhälsan.

(2)

Enligt slutsatserna från ett gemensamt seminarium 2003 mellan FAO, OIE och WHO om vetenskaplig bedömning av icke-human användning av antimikrobiella medel och antimikrobiell resistens finns det klara belägg för skadliga hälsoeffekter av organismer som blivit resistenta till följd av icke-human användning av antimikrobiella medel, nämligen ökad infektionsfrekvens, ökade fall av resultatlös behandling (i vissa fall med dödlig utgång) och allt allvarligare infektioner, vilket bland annat visat sig som fluorokinolonresistenta salmonellainfektioner hos människa. Det har visat sig att omfattningen av och mönstret för icke-human användning av antimikrobiella medel påverkar förekomsten av resistenta bakterier i djur och livsmedel och därigenom människors exponering för dessa resistenta bakterier (det gemensamma expertseminariet mellan FAO, OIE och WHO 2003). Resistensproblemen inom humanmedicinen orsakas emellertid till största delen av human terapeutisk och profylaktisk användning och överanvändning av antimikrobiella medel (Europaparlamentet, oktober 2006).

(3)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) redovisar i sin rapport om trender för och källor till zoonoser, zoonotiska smittämnen, antimikrobiell resistens och livsmedelsburna utbrott i EU under 2005 (Community Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic agents, Antimicrobial Resistance and Foodborne Outbreaks in the European Union in 2005) (2) att en relativt stor del av isolaten av Campylobacter och Salmonella från djur och livsmedel är resistenta mot de antimikrobiella medel som allmänt används för behandling av sjukdomar hos människa. Livsmedelsburna infektioner orsakade av dessa resistenta bakterier medför en särskild risk för människor genom att behandlingen kan bli resultatlös.

(4)

Den vetenskapliga panelen för biologiska faror och den vetenskapliga panelen för djurs hälsa och välbefinnande vid EFSA antog vid sina möten den 7 respektive den 8 september 2006 ett yttrande om granskningen av gemenskapens sammanfattande rapport om trender för och källor till zoonoser, zoonotiska smittämnen och antimikrobiell resistens i EU under 2004 (Review of the Community Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Antimicrobial Resistance in the European Union in 2004) (3). I fråga om testning av antimikrobiell resistens pekas det i yttrandet på vikten av att tillhandahålla utförlig information om Salmonella-serovaren för varje isolat och att harmonisera brytpunkterna för resistensbedömning och rapportering.

(5)

EFSA:s arbetsgrupp för insamling av zoonosdata antog den 20 februari 2007 en rapport med ett förslag till ett harmoniserat system för övervakning av antimikrobiell resistens hos Salmonella i höns (Gallus gallus), kalkoner och grisar och Campylobacter jejuni och C. coli i slaktkycklingar (Report including a proposal for a harmonised monitoring scheme of antimicrobial resistance in Salmonella in fowl (Gallus gallus), turkeys and pigs and Campylobacter jejuni and C. coli in broilers) (4). Rapporten innehåller rekommendationer om ett harmoniserat övervakningssystem och harmoniserade metoder för känslighetstestning.

(6)

Med hänsyn till den ökade risk för folkhälsan som antimikrobiell resistens innebär och beläggen för att användning av antibiotika påverkar denna risk bör jämförbar information samlas in från alla medlemsstater om förekomsten av antimikrobiell resistens hos zoonotiska smittämnen i djur i enlighet med artikel 7 i direktiv 2003/99/EG. Tillämpningen av denna artikel bör ske i enlighet med förslaget från EFSA:s arbetsgrupp, vilket inte bör föregripa eventuella framtida tillämpningsföreskrifter.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

I detta beslut fastställs tillämpningsföreskrifter för den övervakning av antimikrobiell resistens i enlighet med artikel 7.3 i och del B i bilaga II till direktiv 2003/99/EG som skall genomföras i medlemsstaterna. Den skall omfatta Salmonella spp. i höns (Gallus gallus), kalkoner och slaktsvin, vilket dock inte skall hindra ytterligare övervakning av antimikrobiell resistens i enlighet med artikel 7.1 i direktiv 2003/99/EG.

Artikel 2

Insamling och analys av isolat

Den insamling av isolat av Salmonella spp. som avses i artikel 1 och analysen av dessa skall utföras av den behöriga myndigheten eller under dennas tillsyn i enlighet med de tekniska specifikationerna i bilagan.

Artikel 3

Sekretess

De nationella aggregerade uppgifterna och resultaten av analyserna skall göras tillgängliga för allmänheten i en form som garanterar insynsskydd.

Artikel 4

Tillämpning

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 januari 2008.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 12 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 325, 12.12.2003, s. 31. Direktivet ändrat genom rådets direktiv 2006/104/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 352).

(2)  EFSA Journal (2006) 94.

(3)  EFSA Journal (2006) 403, s. 1–62.

(4)  EFSA Journal (2007) 96, s. 1–46.


BILAGA

TEKNISKA SPECIFIKATIONER ENLIGT ARTIKEL 2

1.   Isolatens ursprung

Isolat av Salmonella som insamlas inom ramen för kontroll- och övervakningsprogram som inrättats i enlighet med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 (1) och/eller kommissionens beslut 2006/662/EG (2) och 2006/668/EG (3) skall insamlas för övervakning av antimikrobiell resistens i enlighet med tabell 1.

Tabell 1

År under vilka zoonotiska smittämnen som isolerats från angivna djurpopulationer skall tas ut för testning av antimikrobiell resistens

År

Alla Salmonella-serovarer

Värphöns

Slaktkycklingar

Kalkoner

Slaktsvin

2007

 

 

X (4)

X (5)

2008

X

 

 

 

2009

X

X

 

 

2010

X

X

X

 

2011

X

X

X

X

2012

X

X

X

X

Högst ett isolat per Salmonella-serovar från en och samma epidemiologiska enhet per år skall ingå i övervakningen. Den epidemiologiska enheten för värphöns, slaktkycklingar och kalkoner är flocken. För svin är den epidemiologiska enheten anläggningen.

2.   Antalet isolat som skall testas

Antalet isolat av Salmonella som skall ingå i övervakningen av antimikrobiell resistens i varje medlemsstat skall vara 170 per år för varje undersökt population (dvs. värphöns, slaktkycklingar, kalkoner och slaktsvin).

I de medlemsstater där under ett givet år färre isolat från övervaknings- och kontrollprogrammen är tillgängliga än den angivna provstorleken, skall alla dessa isolat ingå i övervakningen av antimikrobiell resistens.

I de medlemsstater där fler isolat är tillgängliga skall antingen alla isolat eller ett representativt slumpmässigt urval som är lika stort som eller större än den angivna provstorleken ingå.

3.   Resistensbestämning

Medlemsstaterna skall testa åtminstone de antimikrobiella medel som anges i tabell 2, och använda de angivna brytpunkterna och ett lämpligt koncentrationsintervall för att bestämma känsligheten hos Salmonella.

Utspädningsmetoderna skall motsvara de metoder som beskrivs av European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) och Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) och som godkänts som internationella referensmetoder (ISO-standard 20776–1:2006). Fagtypning av de uttagna isolaten av S. Enteritidis och S. Typhimurium rekommenderas.

4.   Insamling av uppgifter samt rapportering

Resultaten av övervakningen av antimikrobiell resistens skall bedömas och rapporteras, i enlighet med artikel 9 i direktiv 2003/99/EG, i den årliga rapporten om tendenser och källor till zoonoser, zoonotiska smittämnen och antimikrobiell resistens.

Utan att det påverkar bestämmelserna i bilaga IV till direktiv 2003/99/EG skall följande uppgifter rapporteras för Salmonella i värphöns, slaktkycklingar, kalkoner och svin:

Varifrån isolaten härrör – en grundläggande studie, ett kontrollprogram, passiv övervakning.

Antalet isolat som resistensbestämts.

Antalet isolat som konstaterats vara resistenta per antimikrobiellt medel.

Antalet isolat som är fullt känsliga och antalet isolat som är resistenta mot 1, 2, 3, 4 och > 4 av de antimikrobiella medel som anges i tabell 2.

Tabell 2

Antimikrobiella medel som minst måste ingå vid testning av Salmonella och brytpunkter som skall tillämpas vid bestämning av känsligheten

 

Antimikrobiellt medel

Brytpunkt (mg/l) R >

Salmonella

Cefotaxim

0,5

Nalidixinsyra

16

Ciprofloxacin

0,06

Ampicillin

4

Tetracyklin

8

Kloramfenikol

16

Gentamicin

2

Streptomycin

32

Trimetoprim

2

Sulfonamider

256


(1)  EUT L 325, 12.12.2003, s. 1.

(2)  EUT L 272, 3.10.2006, s. 22.

(3)  EUT L 275, 6.10.2006, s. 51.

(4)  Isolat från prov som insamlats 2007 och förvarats i enlighet med kommissionens beslut 2006/662/EG.

(5)  Isolat från prov som insamlats 2007 och förvarats i enlighet med kommissionens beslut 2006/668/EG.


III Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

14.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 153/30


RÅDETS BESLUT

av den 12 juni 2007

om justering av grundlöner och tillägg för Europols personal

(2007/408/RIF)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av rådets akt av den 3 december 1998 om antagande av tjänsteföreskrifter för anställda vid Europol (1) (nedan kallade ”tjänsteföreskrifterna”), särskilt artikel 44,

med beaktande av Republiken Finlands initiativ (2),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (3),

med beaktande av den översyn av Europoltjänstemännens löneförmåner som gjorts av Europols styrelse, och

av följande skäl:

(1)

I översynen av Europoltjänstemännens löneförmåner tog styrelsen hänsyn till förändrade levnadskostnader i Nederländerna samt till löneförändringarna i den offentliga sektorn i medlemsstaterna.

(2)

Översynsperioden som löpte från den 1 juli 2005 till och med den 30 juni 2006 motiverar en löneökning på 1,5 % för perioden från och med den 1 juli 2006 till och med den 30 juni 2007.

(3)

Det är rådet som med utgångspunkt i denna översyn enhälligt skall besluta om justering av grundlöner och tillägg för anställda vid Europol.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tjänsteföreskrifterna skall ändras på följande sätt:

Följande gäller med verkan från och med den 1 juli 2006:

a)

I artikel 45 skall tabellen över månatliga grundlöner ersättas med följande:

 

”1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

15 136,93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

13 592,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

9 329,29

9 570,24

9 811,20

10 070,70

10 330,19

10 602,01

10 872,61

11 158,08

11 445,37

11 748,12

12 047,75

4

8 124,50

8 340,75

8 553,91

8 779,42

9 004,93

9 242,78

9 477,56

9 727,80

9 978,00

10 240,60

10 503,18

5

6 694,23

6 870,30

7 043,29

7 228,65

7 414,01

7 611,71

7 806,32

8 013,30

8 217,19

8 433,42

8 649,68

6

5 736,61

5 887,94

6 039,33

6 199,97

6 357,50

6 524,33

6 691,14

6 867,23

7 043,29

7 228,65

7 414,01

7

4 782,03

4 908,69

5 032,25

5 165,09

5 297,91

5 436,94

5 575,94

5 724,23

5 869,42

6 023,88

6 178,34

8

4 065,35

4 173,47

4 278,49

4 392,80

4 503,99

4 621,40

4 738,78

4 865,45

4 989,01

5 121,84

5 251,57

9

3 583,44

3 679,19

3 774,98

3 873,80

3 972,67

4 077,70

4 182,73

4 293,94

4 402,10

4 519,46

4 633,76

10

3 107,71

3 191,13

3 271,43

3 357,91

3 441,34

3 534,01

3 626,68

3 722,44

3 815,11

3 917,07

4 015,92

11

3 011,95

3 092,27

3 169,48

3 252,90

3 336,29

3 425,88

3 512,39

3 605,06

3 697,74

3 796,61

3 892,33

12

2 391,04

2 455,87

2 517,65

2 582,55

2 647,42

2 718,46

2 789,52

2 863,66

2 934,70

3 011,95

3 089,17

13

2 054,29

2 109,90

2 162,42

2 221,12

2 276,73

2 338,50

2 397,20

2 462,06

2 523,87

2 591,82

2 656,68”

b)

I artikel 59.3 skall beloppet ”1 004,36 EUR” ersättas med ”1 019,43 EUR”.

c)

I artikel 59.3 skall beloppet ”2 008,72 EUR” ersättas med ”2 038,85 EUR”.

d)

I artikel 60.1 skall beloppet ”267,84 EUR” ersättas med ”271,86 EUR”.

e)

I artikel 2.1 i bilaga 5 skall beloppet ”280,00 EUR” ersättas med ”284,20 EUR”.

f)

I artikel 3.1 i bilaga 5 skall beloppet ”12 174,06 EUR” ersättas med ”12 356,67 EUR”.

g)

I artikel 3.1 i bilaga 5 skall beloppet ”2 739,17 EUR” ersättas med ”2 780,26 EUR”.

h)

I artikel 3.2 i bilaga 5 skall beloppet ”16 434,98 EUR” ersättas med ”16 681,50 EUR”.

i)

I artikel 4.1 i bilaga 5 skall beloppet ”1 217,41 EUR” ersättas med ”1 235,67 EUR”.

j)

I artikel 4.1 i bilaga 5 skall beloppet ”913,07 EUR” ersättas med ”926,77 EUR”.

k)

I artikel 4.1 i bilaga 5 skall beloppet ”608,70 EUR” ersättas med ”617,83 EUR”.

l)

I artikel 4.1 i bilaga 5 skall beloppet ”486,96 EUR” ersättas med ”494,26 EUR”.

m)

I artikel 5.3 i bilaga 5 skall beloppet ”1 718,01 EUR” ersättas med ”1 743,78 EUR”.

n)

I artikel 5.3 i bilaga 5 skall beloppet ”2 290,68 EUR” ersättas med ”2 325,04 EUR”.

o)

I artikel 5.3 i bilaga 5 skall beloppet ”2 863,34 EUR” ersättas med ”2 906,29 EUR”.

Artikel 2

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Detta beslut får verkan dagen efter det att det har antagits.

Utfärdat i Luxemburg den 12 juni 2007.

På rådets vägnar

W. SCHÄUBLE

Ordförande


(1)  EGT C 26, 30.1.1999, s. 23. Akten senast ändrad genom akt av den 29 november 2006 (EUT L 8, 13.1.2007, s. 66).

(2)  EUT C 41, 24.2.2007, s. 3.

(3)  Yttrandet avgett den 11 april 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT).