ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 141

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
2 juni 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 604/2007 av den 1 juni 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 605/2007 av den 1 juni 2007 om övergångsbestämmelser för vissa import- och exportlicenser i handeln med jordbruksprodukter mellan gemenskapen i dess sammansättning den 31 december 2006 och Bulgarien och Rumänien

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 606/2007 av den 1 juni 2007 om ändring av bilaga II till rådets förordning (EG) nr 980/2005 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 607/2007 av den 1 juni 2007 om fördelningen mellan leveranser och direktförsäljning av de nationella referenskvantiteter som fastställts för 2006/2007 i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1788/2003

28

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 608/2007 av den 1 juni 2007 om ändring av förordning (EG) nr 795/2004 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare

31

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 609/2007 av den 1 juni 2007 om anpassning av vissa fiskekvoter för 2007 i enlighet med rådets förordning (EG) nr 847/96 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren

33

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 610/2007 av den 1 juni 2007 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003 om antagande av vissa redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 med avseende på International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) tolkning 10 ( 1 )

46

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 611/2007 av den 1 juni 2007 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003 om antagande av vissa redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 med avseende på International Financial Reporting Interpretations Committee's (IFRIC) tolkning 11 ( 1 )

49

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 612/2007 av den 1 juni 2007 om ändring av förordning (EG) nr 596/2007 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn gällande från den 1 juni 2007

53

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 613/2007 av den 1 juni 2007 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter

56

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2007/32/EG av den 1 juni 2007 om ändring av bilaga VI till rådets direktiv 96/48/EG om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg och bilaga VI till Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/16/EG om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg ( 1 )

63

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2007/376/EG

 

*

Rådets beslut av den 15 februari 2007 om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett andra tilläggsprotokoll till avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

67

Andra tilläggsprotokollet till avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

69

 

 

2007/377/EG

 

*

Rådets beslut av den 7 maj 2007 om utnämning av en spansk suppleant i Regionkommittén

74

 

 

2007/378/EG, Euratom

 

*

Rådets beslut av den 14 maj 2007 om utnämning av en fransk ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

75

 

 

Kommissionen

 

 

2007/379/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 25 maj 2007 om att inte införa fenitrotion i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne [delgivet med nr K(2007) 2164]  ( 1 )

76

 

 

2007/380/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 30 maj 2007 om ett principiellt erkännande av fullständigheten hos den dokumentation som lämnats in för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av Candida oleophila, stam O i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG [delgivet med nr K(2007) 2213]  ( 1 )

78

 

 

2007/381/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 1 juni 2007 om preliminär anslagsfördelning avseende ett visst antal hektar under regleringsåret 2006/07 för Bulgarien och Rumänien för omstrukturering och omställning av vinodlingar enligt rådets förordning (EG) nr 1493/1999 [delgivet med nr K(2007) 2272]

80

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till föreskrifter nr 48 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE) – Enhetliga bestämmelser för typgodkännande av fordon med avseende på installering av belysnings- och ljussignalanordningar (EUT L 137 av den 30.5.2007)

82

 

*

Rättelse till föreskrifter nr 51 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE) – Enhetliga bestämmelser om typgodkännande av motorfordon med minst fyra hjul med avseende på deras buller (EUT L 137 av den 30.5.2007)

82

 

*

Rättelse till rådets beslut 2007/252/RIF av den 19 april 2007 om inrättande av det särskilda programmet Grundläggande rättigheter och medborgarskap för perioden 2007–2013, som en del av det allmänna programmet Grundläggande rättigheter och rättvisa (EUT L 110 av den 27.4.2007)

83

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

FÖRORDNINGAR

2.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 604/2007

av den 1 juni 2007

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 2 juni 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 1 juni 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

MA

38,5

TR

106,6

ZZ

72,6

0707 00 05

JO

151,2

TR

140,1

ZZ

145,7

0709 90 70

TR

91,6

ZZ

91,6

0805 50 10

AR

40,9

ZA

65,6

ZZ

53,3

0808 10 80

AR

94,9

BR

78,7

CL

79,5

CN

73,4

NZ

110,2

US

128,6

UY

46,9

ZA

93,3

ZZ

88,2

0809 20 95

TR

433,4

US

265,6

ZZ

349,5


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


2.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 605/2007

av den 1 juni 2007

om övergångsbestämmelser för vissa import- och exportlicenser i handeln med jordbruksprodukter mellan gemenskapen i dess sammansättning den 31 december 2006 och Bulgarien och Rumänien

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 41, och

av följande skäl:

(1)

Fram till den 31 december 2006 krävdes import- respektive exportlicenser för handel med jordbruksprodukter mellan gemenskapen och Bulgarien och Rumänien. Från och med den 1 januari 2007 behövs inte längre sådana licenser för den handeln.

(2)

Vissa licenser som fortfarande är giltiga efter den 1 januari 2007 har bara utnyttjats delvis eller inte alls. De åtaganden som är kopplade till dessa licenser måste uppfyllas om inte den ställda säkerheten skall gå förlorad. Eftersom åtagandena inte längre har något syfte efter Bulgariens och Rumäniens anslutning, bör det fastsällas en övergångsbestämmelse med verkan från och med anslutningsdagen om frisläppande av de ställda säkerheterna.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från samtliga berörda förvaltningskommittéer.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De säkerheter som har ställts för import-, export och förutfastställelselicenser skall på berörda parters begäran frisläppas under förutsättning att

a)

licenserna i fråga om bestämmelseland, ursprungsland eller avsändningsland avser Bulgarien eller Rumänien,

b)

licenserna ännu inte har upphört att gälla den 1 januari 2007,

c)

licenserna bara delvis eller inte alls har utnyttjats fram till den 1 januari 2007.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


2.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 606/2007

av den 1 juni 2007

om ändring av bilaga II till rådets förordning (EG) nr 980/2005 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 980/2005 av den 27 juni 2005 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet (1), särskilt artikel 26, och

efter att ha hört kommittén för Allmänna preferenssystemet,

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1549/2006 av den 17 oktober 2006 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (2) finns uppgifter som berör förteckningen i bilaga II till förordning (EG) nr 980/2005.

(2)

Förteckningen i bilaga II till förordning (EG) nr 980/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 980/2005 skall ersättas med texten i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel 1 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Peter MANDELSON

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 169, 30.6.2005, s. 1.

(2)  EUT L 301, 31.10.2006, s. 1.


BILAGA

”BILAGA II

Förteckning över produkter som ingår i de ordningar som avses i artikel 1.2 a och 1.2 b

Oavsett bestämmelserna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall beskrivningen av produkterna anses vara vägledande, eftersom tullförmånerna bestäms av KN-numren. I de fall ’ex’ KN-nummer anges, skall tullförmånerna bestämmas genom en sammantagen tillämpning av KN-numret och beskrivningen.

För produkter med KN-nummer markerade med asterisk gäller villkoren i de relevanta gemenskapsbestämmelserna.

Kolumnen ’känsliga produkter/icke känsliga produkter’ avser de produkter som omfattas av den allmänna ordningen (artikel 7) och den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre (artikel 8). Dessa produkter är antingen uppförda som icke känsliga i den mening som avses i artikel 7.1, eller som känsliga i den mening som avses i artikel 7.2.

För enkelhetens skull är produkterna uppförda i grupper. I dessa grupper kan det ingå produkter som är befriade eller tills vidare befriade från tullar enligt Gemensamma tulltaxan.

KN-nummer

Beskrivning

Känslig/icke-känslig

0101 10 90

Levande renrasiga åsnor avsedda för avel och övriga

K

0101 90 19

Levande hästar, som inte är renrasiga avelsdjur och som inte är avsedda för slakt

K

0101 90 30

Levande åsnor, andra än renrasiga avelsdjur

K

0101 90 90

Levande mulor och mulåsnor

K

0104 20 10 *

Levande renrasiga avelsgetter

K

0106 19 10

Levande tamkaniner

K

0106 39 10

Levande duvor

K

0205 00

Kött av häst, åsna, mula eller mulåsna, färskt, kylt eller fryst

K

0206 80 91

Ätbara slaktbiprodukter av häst, åsna, mula eller mulåsna, färska eller kylda, som inte är avsedda för framställning av farmaceutiska produkter

K

0206 90 91

Ätbara slaktbiprodukter av häst, åsna, mula eller mulåsna, frysta, som inte är avsedda för framställning av farmaceutiska produkter

K

0207 14 91

Lever, fryst, av höns av arten Gallus domesticus

K

0207 27 91

Lever, fryst, av kalkon

K

0207 36 89

Lever, fryst, av anka, gås och pärlhöns, dock inte fet lever av anka och gås

K

ex 0208 (1)

Annat kött och ätbara slaktbiprodukter, färska, kylda eller frysta, dock inte produkter enligt undernummer 0208 90 55 (utom produkter enligt undernummer 0208 90 70 för vilka fotnoten inte gäller)

K

0208 90 70

Grodlår

IK

0210 99 10

Kött av häst, saltat, i saltlake eller torkat

K

0210 99 59

Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur, saltade, i saltlake, torkade eller rökta, utom njurtapp och mellangärde

K

0210 99 60

Ätbara slaktbiprodukter av får eller get, saltade, i saltlake, torkade eller rökta

K

0210 99 80

Slaktbiprodukter, saltade, i saltlake, torkade eller rökta, utom kycklinglever eller produkter från tamsvin, nötkreatur, får eller get

K

ex kapitel 3 (2)

Fisk och kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, utom produkterna enligt undernummer 0301 10 90

K

0301 10 90

Levande saltvattenfisk för akvarium

IK

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

Yoghurt, smaksatt eller innehållande frukt, nötter eller kakao

K

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

K

0405 20 10

0405 20 30

Bredbara smörfettsprodukter med en fetthalt av minst 39 viktprocent, men högst 75 viktprocent

K

0407 00 90

Fågelägg med skal, färska, konserverade eller kokta, utom från tamfåglar

K

0409 00 00 (3)

Naturlig honung

K

0410 00 00

Ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

K

0511 99 39

Naturlig tvättsvamp av animaliskt ursprung, annan än rå

K

ex kapitel 6

Levande träd och andra levande växter, lökar, rötter och liknande; snittblommor och snittgrönt, utom produkterna enligt undernummer 0604 91 40

K

0604 91 40

Kvistar av barrträd, färska

IK

0701

Potatis, färsk eller kyld

K

0703 10

Kepalök (vanlig lök) och schalottenlök, färsk eller kyld

K

0703 90 00

Purjolök och lök av andra Allium-arter, färska eller kylda

K

0704

Kål, blomkål, kålrabbi, grönkål och liknande ätbara kålsorter (brassicas), färsk eller kyld

K

0705

Trädgårdssallat (Lactuca sativa) och cikoriasallat (Cichorium spp.), färsk eller kyld

K

0706

Morötter, rovor, rödbetor, haverrot (salsifi), rotselleri, rädisor och liknande rotfrukter, färska eller kylda

K

ex 0707 00 05

Gurkor, färska eller kylda, under tiden 16 maj–31 oktober

K

0708

Baljväxter och baljväxtfrön, färska eller kylda

K

0709 20 00

Sparris, färsk eller kyld

K

0709 30 00

Auberginer, färska eller kylda

K

0709 40 00

Bladselleri (blekselleri), färsk eller kyld

K

0709 51 00

0709 59

Svamp, färsk eller kyld, utom produkter enligt undernummer 0709 59 50

K

0709 60 10

Sötpaprika, färsk eller kyld

K

0709 60 99

Frukter av arterna Capsicum eller Pimenta, färska eller kylda, andra än sötpaprika, för annat än för framställning av capsicin eller alkoholhaltiga oleoresiner av Capsicum och för annat än för industriell framställning av eteriska oljor eller resinoider

K

0709 70 00

Vanlig spenat, nyzeeländsk spenat och trädgårdsmålla, färsk eller kyld

K

0709 90 10

Sallat, färsk eller kyld, med undantag av trädgårdssallat (Lactuca sativa) och cikoriasallat (Cichorium spp.)

K

0709 90 20

Mangold och kardon, färsk eller kyld

K

0709 90 31 *

Oliver, färska eller kylda, för annan användning än oljeframställning

K

0709 90 40

Kapris, färsk eller kyld

K

0709 90 50

Fänkål, färsk eller kyld

K

0709 90 70

Zucchini, färsk eller kyld

K

ex 0709 90 80

Kronärtskockor, färska eller kylda, 1 juli–31 oktober

K

0709 90 90

Andra grönsaker, färska eller kylda

K

ex 0710

Grönsaker (råa, ångkokta eller kokta i vatten), frysta, med undantag av produkter enligt nr 0710 80 85

K

0710 80 85 (4)

Sparris (rå, ångkokt eller kokt i vatten), fryst

K

Ex07 11

Grönsaker tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas, saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar), men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd, med undantag av produkter enligt undernummer 0711 20 90

K

Ex07 12

Torkade grönsaker, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, men inte vidare beredda, med undantag av oliver och produkter enligt undernummer 0712 90 19

K

0713

Torkade baljväxtfrön, även skalade eller sönderdelade

K

0714 20 10 *

Batater (sötpotatis) färska, hela och avsedda som livsmedel

IK

0714 20 90

Batater (sötpotatis), färska, kylda, frysta eller torkade, hela eller i bitar och även i form av pelletar, andra än färska och hela och avsedda som livsmedel

K

0714 90 90

Jordärtskockor och liknande rötter eller stam- och rotknölar med hög halt av stärkelse, färska, kylda, frysta eller torkade, hela eller i bitar och även i form av pelletar; märg av sagopalm

IK

0802 11 90

0802 12 90

Mandel, färsk eller torkad, med eller utan skal, utom bittermandel

K

0802 21 00

0802 22 00

Hasselnötter (Corylus spp.), färska eller torkade, med eller utan skal

K

0802 31 00

0802 32 00

Valnötter, färska eller torkade, med eller utan skal

K

0802 40 00

Kastanjer (Castanea spp.), färska eller torkade, med eller utan skal

K

0802 50 00

Pistaschmandel, färsk eller torkad, med eller utan skal

IK

0802 60 00

Macadamianötter, färska eller torkade, med eller utan skal

IK

0802 90 50

Pinjenötter, färska eller torkade, med eller utan skal

IK

0802 90 85

Andra nötter, färska eller torkade, med eller utan skal

IK

0803 00 11

Mjölbananer, färska

K

0803 00 90

Bananer, inbegripet mjölbananer, torkade

K

0804 10 00

Dadlar, färska eller torkade

K

0804 20 10

0804 20 90

Fikon, färska eller torkade

K

0804 30 00

Ananas, färsk eller torkad

K

0804 40 00

Avokado, färsk eller torkad

K

ex 0805 20

Mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas), klementiner, wilkings och liknande citrushybrider, färska eller torkade, under tiden 1 mars–31 oktober

K

0805 40 00

Grapefrukter, inbegripet pomelos, färska eller torkade

IK

0805 50 90

Limefrukter (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), färska eller torkade

K

0805 90 00

Andra citrusfrukter, färska eller torkade

K

ex 0806 10 10

Bordsdruvor, färska, under tiden 1 januari–20 juli och 21 november–31 december, andra än av varieteten Emperor (Vitis vinifera cv.), under tiden 1–31 december

K

0806 10 90

Andra vindruvor, färska

K

ex 0806 20

Torkade vindruvor, med undantag av produkter enligt undernummer ex 0806 20 30, i förpackningar med en nettovikt på mer än 2 kg

K

0807 11 00

0807 19 00

Meloner (inbegripet vattenmeloner), färska

K

0808 10 10

Äpplen i lös vikt, för framställning av cider eller saft, under tiden 16 september–15 december

K

0808 20 10

Päron i lös vikt, färska, under tiden 1 augusti–31 december

K

ex 0808 20 50

Andra päron, färska, under tiden 1 maj–30 juni

K

0808 20 90

Kvittenfrukter, färska

K

ex 0809 10 00

Aprikoser, färska, under tiden 1 januari–31 maj och 1 augusti–31 december

K

0809 20 05

Surkörsbär, även kallade klarbär (Prunus cerasus), färska

K

ex 0809 20 95

Körsbär, andra än surkörsbär (Prunus cerasus), färska, under tiden 1 januari–20 maj och 11 augusti–31 december

K

ex 0809 30

Persikor, inbegripet nektariner, färska, under tiden 1 januari–10 juni och 1 oktober–31 december

K

ex 0809 40 05

Plommon, färska, under tiden 1 januari–10 juni och 1 oktober–31 december

K

0809 40 90

Slånbär, färska

K

ex 0810 10 00

Jordgubbar, färska, under tiden 1 januari–30 april och 1 augusti–31 december

K

0810 20

Hallon, björnbär, mullbär och loganbär, färska

K

0810 40 30

Bär av arten Vaccinium myrtillus, färska

K

0810 40 50

Bär av arterna Vaccinium macrocarpon och Vaccinium corymbosum, färska

K

0810 40 90

Andra bär av släktet Vaccinium, färska

K

0810 50 00

Kiwifrukter, färska

K

0810 60 00

Durian, färska

K

0810 90 50

0810 90 60

0810 90 70

Vinbär, svarta, vita eller röda och krusbär, färska

K

0810 90 95

Annan frukt och andra bär, färska

K

ex 0811

Frukt, bär och nötter, råa, ångkokta eller kokta i vatten, frysta, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel, utom produkter med undernummer 0811 10 och 0811 20

K

0811 10 och 0811 20 (5)

Jordgubbar, hallon, björnbär, mullbär, loganbär, vinbär och krusbär

K

ex 0812

Frukt, bär och nötter, tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas, saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar), men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd, med undantag av produkter enligt undernummer 0812 90 30

K

0812 90 30

Papayafrukter

IK

0813 10 00

Aprikoser, torkade

K

0813 20 00

Plommon

K

0813 30 00

Äpplen, torkade

K

0813 40 10

Persikor, inbegripet nektariner, torkade

K

0813 40 30

Päron, torkade

K

0813 40 50

Papayafrukter, torkade

IK

0813 40 95

Annan torkad frukt och andra torkade bär, med undantag av frukt och bär enligt nr 0801–0806

IK

0813 50 12

Blandningar av torkad frukt (med undantag av frukt enligt nr 0801–0806) bestående av papayafrukter, tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, carambola och pitahaya, som inte innehåller katrinplommon

K

0813 50 15

Andra blandningar av torkad frukt (med undantag av frukt enligt nr 0801–0806), som inte innehåller katrinplommon

K

0813 50 19

Blandningar av torkad frukt (med undantag av frukt enligt nr 0801–0806), som innehåller katrinplommon

K

0813 50 31

Blandningar av enbart torkade tropiska nötter enligt nr 0801 och 0802

K

0813 50 39

Blandningar av enbart torkade nötter enligt nr 0801–0802, andra än tropiska nötter

K

0813 50 91

Andra blandningar av nötter och torkad frukt enligt kapitel 8, vilka inte innehåller katrinplommon eller fikon

K

0813 50 99

Blandningar av nötter och torkad frukt enligt kapitel 8

K

0814 00 00

Skal av citrusfrukter eller meloner (inbegripet vattenmeloner), färska, frysta, torkade eller tillfälligt konserverade i saltvatten, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar

IK

ex kapitel 9

Kaffe, te, matte och kryddor, utom produkter med undernummer 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 0901 90 90 och 0904 20 10, nr 0905 00 00 och 0907 00 00 samt undernummer 0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 0910 99 50 och 0910 99 99

IK

0901 12 00

Kaffe, orostat, koffeinfritt

K

0901 21 00

Kaffe, rostat, koffeinhaltigt

K

0901 22 00

Kaffe, rostat, koffeinfritt

K

0901 90 90

Kaffesurrogat som innehåller kaffe, oavsett mängd

K

0904 20 10

Sötpaprika, torkad, varken krossad eller malen

K

0905 00 00

Vanilj

K

0907 00 00

Kryddnejlikor, (hela, nejlikstjälkar och modernejlikor)

K

0910 91 90

Blandningar av två eller flera av produkterna med olika nummer av nr 0904–0910, krossade eller malda

K

0910 99 33

0910 99 39

0910 99 50

Timjan; lagerblad

K

0910 99 99

Andra kryddor, krossade eller malda, andra än blandningar av två eller flera av produkterna med olika nummer av nr 0904–0910

K

ex 1008 90 90

Quinoa

K

1105

Mjöl, pulver, flingor, korn och pelletar av potatis

K

1106 10 00

Mjöl och pulver av torkade baljväxtfrön enligt nr 0713

K

1106 30

Mjöl och pulver av produkterna i kapitel 8

K

1108 20 00

Inulin

K

ex kapitel 12

Oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter, diverse andra frön och frukter, utom produkter med undernummer 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, 1209 91 10, 1209 91 90 och 1209 99 91; växter för industriellt eller medicinskt bruk, utom produkter med nummer 1210 och undernummer 1211 90 30, utom produkter med undernummer 1212 91 och 1212 99 20; halm och foderväxter

K

1209 21 00

Sockerbetfrön, av sådant slag som används som utsäde

IK

1209 23 80

Andra svingelfrön, av sådant slag som används som utsäde

IK

1209 29 50

Lupinfrön, av sådant slag som används som utsäde

IK

1209 29 80

Frön av andra foderväxter, av sådant slag som används som utsäde

IK

1209 30 00

Frön av plantor som huvudsakligen odlas för sina blommor, av sådant slag som används som utsäde

IK

1209 91 10

1209 91 90

Andra grönsaksfrön, av sådant slag som används som utsäde

IK

1209 99 91

Frön av plantor som huvudsakligen odlas för sina blommor, av sådant slag som används som utsäde, med undantag av undernummer 1209 30 00

IK

1210 (6)

Humle, färsk eller torkad, även mald, pulveriserad eller i form av pelletar; lupulin

K

1211 90 30

Tonkabönor, färska eller torkade, även skurna, krossade eller pulveriserade

IK

ex kapitel 13

Schellack och liknande, gummi, hartser samt andra växtsafter och växtextrakter, med undantag av produkter med undernummer 1302 12 00

K

1302 12 00

Växtsafter och växtextrakter av lakrits

IK

1501 00 90

Fjäderfäfett, annat än sådant med nr 0209 eller 1503

K

1502 00 90

Fetter av nötkreatur, får eller getter, andra än sådana enligt nr 1503 och annat än för industriellt bruk med undantag av tillverkning av livsmedel

K

1503 00 19

Solarstearin och oleostearin, annat än för industriellt bruk

K

1503 00 90

Isterolja, oleomargarin och talgolja, inte emulgerade, blandade eller på annat sätt beredda, annan än talgolja för industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel

K

1504

Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade, men inte kemiskt modifierade

K

1505 00 10

Rått ullfett

K

1507

Sojabönolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

K

1508

Jordnötsolja och fraktioner av denna olja, även raffinerad, men inte kemiskt modifierad

K

1511 10 90

Oraffinerad palmolja, annan än för tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel

K

1511 90

Palmolja och fraktioner av denna olja, även raffinerad, men inte kemiskt modifierad, annan än råolja

K

1512

Solrosolja, safflorolja och bomullsfröolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade, men inte kemiskt modifierade

K

1513

Kokosolja, palmkärnolja och babassuolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade, men inte kemiskt modifierade

K

1514

Rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade, men inte kemiskt modifierade

K

1515

Andra icke flyktiga vegetabiliska fetter och oljor (inbegripet jojobaolja) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade, men inte kemiskt modifierade

K

ex 1516

Animaliska eller vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis härdats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade, men inte vidare bearbetade, med undantag av produkter enligt undernummer 1516 20 10

K

1516 20 10

Härdad ricinolja, s.k. opalvax

IK

1517

Margarin, ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt kapitel 15, andra än ätbara fetter eller oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 1516

K

1518 00

Animaliska eller vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt nr 1516; oätliga blandningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt kapitel 15, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans.

K

1521 90 99

Bivax och andra insektsvaxer, även raffinerade eller färgade, men inte råa

K

1522 00 10

Ullfett

K

1522 00 91

Bottensatser och avslemningsåterstoder samt soapstocks, som inte innehåller olja som påminner om olivolja

K

1601 00 10

Korv och liknande produkter av lever, samt beredningar av lever.

K

1602 20 11

1602 20 19

Gås- eller anklever, beredd eller konserverad på annat sätt

K

1602 41 90

Skinka och delar därav, beredd eller konserverad, av annat svin än tamsvin

K

1602 42 90

Bog och delar därav, beredd eller konserverad, av annat svin än tamsvin

K

1602 49 90

Kött och slaktbiprodukter, beredda eller konserverade på annat sätt, inbegripet blandade styckningsdelar, av andra svin än än tamsvin

K

1602 50 31, 1602 50 39 och 1602 50 80 (7)

Kött eller slaktbiprodukter, beredda eller konserverade på annat sätt, av nötkreatur, även i lufttäta plastbehållare

K

1602 90 31

Andra beredda eller konserverade kött- eller slaktbiprodukter av vilt eller kanin

K

1602 90 41

Andra beredda eller konserverade kött- eller slaktbiprodukter av ren

K

1602 90 69

1602 90 72

1602 90 74

1602 90 76

1602 90 78

1602 90 98

Andra beredda eller konserverade kött- eller slaktbiprodukter av får, getter eller andra djur, som inte innehåller rått kött eller slaktbiprodukter av nötkreatur eller kött- eller slaktbiprodukter av tamsvin

K

1603 00 10

Extrakter och safter av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg

K

1604

Fisk, beredd eller konserverad, kaviar och kaviarersättning som framställs av fiskrom

K

1605

Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, beredda eller konserverade

K

1702 50 00

Kemiskt ren fruktos

K

1702 90 10

Kemiskt ren maltos

K

1704 (8)

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), som inte innehåller kakao

K

Kapitel 18

Kakao och kakaoberedningar

K

ex kapitel 19

Beredningar av spannmål, mjöl, stärkelse eller mjölk; bakverk, med undantag av produkter enligt undernummer 1901 20 00 och 1901 90 91

K

1901 20 00

Mixer och deg för beredning av bakverk enligt nr 1905

IK

1901 90 91

Andra livsmedelsberedningar, som inte innehåller mjölkfett, sackaros, isoglukos, druvsocker eller stärkelse eller som innehåller mindre än 1,5 % mjölkfett, 5 % sackaros (inbegripet invertsocker) eller isoglukos, 5 % druvsocker eller stärkelse, med undantag av livsmedelsberedningar i pulverform av varor enligt nr 0401–0404

IK

ex kapitel 20

Beredningar av grönsaker, frukt, bär, nötter eller andra växtdelar, med undantag av produkter enligt nr 2002 samt undernummer 2005 80 00, 2008 20 19, 2008 20 39, ex 2008 40 och ex 2008 70

K

2002 (9)

Tomater, beredda eller konserverade på annat sätt än med vinäger eller ättika

K

2005 80 00 (10)

Sockermajs (Zea mays var. saccharata), beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte fryst, andra än produkter enligt nr 2006

K

2008 20 19

2008 20 39

Ananas, på annat sätt beredd eller konserverad, med tillsats av alkohol, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans

IK

ex 2008 40 (11)

Päron, på annat sätt beredda eller konserverade, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom produkter med undernummer 2008 40 11, 2008 40 21, 2008 40 29 och 2008 40 39, på vilka fotnoten inte skall tillämpas)

K

ex 2008 70 (12)

Persikor (inbegripet nektariner), på annat sätt beredda eller konserverade, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom produkter med undernummer 2008 70 11, 2008 70 31, 2008 70 39 och 2008 70 59, på vilka fotnoten inte skall tillämpas)

K

ex kapitel 21

Diverse ätbara beredningar, med undantag av produkter enligt undernummer 2101 20 och 2102 20 19 samt med undantag av produkter enligt undernummer 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 och 2106 90 59

K

2101 20

Extrakter, essenser och koncentrat av te eller matte samt beredningar baserade på sådana extrakter, essenser eller koncentrat, eller baserade på te eller matte

IK

2102 20 19

Annan inaktiv jäst

IK

ex kapitel 22

Drycker, sprit och vinäger/ättika, med undantag av produkter enligt nr 2207 samt undernummer 2204 10 11–2204 30 10 samt undernummer 2208 40

K

2207 (13)

Odenaturerad etylalkohol med en alkoholhalt av minst 80 volymprocent; etylalkohol och annan sprit, denaturerad, oavsett alkoholhalt

K

2302 50 00

Återstoder och avfall av liknande slag, även i form av pelletar, som erhållits vid malning eller annan bearbetning av baljväxter

K

2307 00 19

Annan bottensats av vin

K

2308 00 19

Andra återstoder från vindruvspressning

K

2308 00 90

Andra vegetabiliska ämnen och vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska återstoder och biprodukter, även i form av pelletar, av sådant slag som används vid utfodring av djur, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

IK

2309 10 90

Hund- eller kattmat i detaljhandelsförpackningar, annan än sådan som innehåller stärkelse, druvsocker, maltodextrin, sirap eller andra lösningar av druvsocker eller maltodextrin enligt undernummer 1702 30 51–1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 och 2106 90 55 eller mjölkprodukter

K

2309 90 10

Limvatten (’solubles’) av fisk eller havsdäggdjur, av sådant slag som används i foder

IK

2309 90 91

Sockerbetspulp med tillsats av melass, av sådant slag som används i foder

K

2309 90 95

2309 90 99

Andra beredningar av sådant slag som används i foder, med eller utan 49 viktprocent kolinklorid på organisk eller oorganisk bas

K

Kapitel 24

Tobak samt varor tillverkade av tobaksersättning

K

2519 90 10

Magnesiumoxid, annan än bränt naturligt magnesiumkarbonat

IK

2522

Osläckt kalk, släckt kalk och hydraulisk kalk, dock inte kalciumoxid och kalciumhydroxid enligt nr 2825

IK

2523

Portlandcement, aluminatcement, slaggcement, och liknande hydraulisk cement, även färgade eller i form av klinker

IK

Kapitel 27

Mineraliska bränslen, mineraloljor och destillationsprodukter av dessa, bituminösa ämnen; mineralvaxer

IK

2801

Fluor, klor, brom och jod

IK

2802 00 00

Svavel, sublimerat eller fällt; kolloidalt svavel

IK

ex 2804

Väte, ädelgaser och andra ickemetaller, med undantag av produkter enligt undernummer 2804 69 00

IK

2806

Väteklorid (klorväte); saltsyra (klorvätesyra)

IK

2807 00

Svavelsyra; oleum

IK

2808 00 00

Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra

IK

2809

Fosforpentoxid; fosforsyra; polyfosforsyror, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte

IK

2810 00 90

Boroxider, med undantag av dibortrioxid; borsyror

IK

2811

Andra oorganiska syror och andra oorganiska syreföreningar av ickemetaller

IK

2812

Halogenider och halogenidoxider av ickemetaller

IK

2813

Sulfider av ickemetaller; kommersiell fosfortrisulfid

IK

2814

Ammoniak, vattenfri eller i vattenlösning

K

2815

Natriumhydroxid (kaustiksoda); kaliumhydroxid (kaustikt kali); natriumperoxid och kaliumperoxid

K

2816

Magnesiumhydroxid och magnesiumperoxid; oxider, hydroxider och peroxider av strontium eller barium

IK

2817 00 00

Zinkoxid, zinkperoxid

K

2818 10

Konstgjord korund, oavsett om den är kemiskt definierad eller inte

K

2819

Kromoxider och kromhydroxider

K

2820

Manganoxider

K

2821

Järnoxider och järnhydroxider innehållande minst 70 viktprocent bundet järn, räknat som Fe2O3

IK

2822 00 00

Koboltoxider och kobolthydroxider; kommersiella koboltoxider

IK

2823 00 00

Titanoxider

K

2824

Blyoxider; mönja och orangemönja

IK

ex 2825

Hydrazin och hydroxylamin samt oorganiska salter av dessa ämnen, andra oorganiska baser; andra metalloxider, metallhydroxider och metallperoxider, med undantag av produkter enligt undernummer 2825 10 00 och 2825 80 00

IK

2825 10 00

Hydrazin och hydroxylamin samt oorganiska salter av dessa ämnen

K

2825 80 00

Antimonoxider

K

2826

Fluorosilikater, fluoroaluminater och andra fluorkomplexa salter

IK

ex 2827

Klorider, kloridoxider och hydroxidklorider, med undantag av produkter enligt undernummer 2827 10 00 och 2827 32 00; bromider och bromidoxider; jodider och jodidoxider

IK

2827 10 00

Ammoniumklorid

K

2827 32 00

Aluminiumklorid

K

2828

Hypokloriter; kommersiellt kalciumhypoklorit; kloriter, hypobromiter

IK

2829

Klorater och perklorater; bromater och perbromater; jodater och perjodater

IK

ex 2830

Sulfider, utom produkter enligt undernummer 2830 10 00; polysulfider, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte

IK

2830 10 00

Natriumsulfider

K

2831

Ditioniter (hydrosulfiter) och sulfoxylater

IK

2832

Sulfiter; tiosulfater

IK

2833

Sulfater; alunarter; peroxosulfater (persulfater)

IK

2834 10 00

Nitriter

K

2834 21 00

2834 29

Nitrater

IK

2835

Fosfinater (hypofosfiter), fosfonater (fosfiter), fosfater och polyfosfater, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte

K

ex 2836

Karbonater, utom produkter enligt undernummer 2836 20 00, 2836 40 00 och 2836 60 00; peroxokarbonater (perkarbonater); kommersiellt ammoniumkarbonat innehållande ammoniumkarbamat

IK

2836 20 00

Dinatriumkarbonat

K

2836 40 00

Kaliumkarbonater

K

2836 60 00

Bariumkarbonat

K

2837

Cyanider, cyanidoxider och komplexa cyanider

IK

2839

Silikater; kommersiella silikater av alkalimetaller

IK

2840

Borater; peroxoborater (perborater)

IK

ex 2841

Salter av metalloxosyror och metallperoxosyror, med undantag av produkter enligt undernummer 2841 61 00

IK

2841 61 00

Kaliumpermanganat

K

2842

Andra salter av oorganiska syror eller peroxosyror (inbegripet aluminiumsilikater, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte), andra än azider

IK

2843

Ädla metaller i kolloidal form; oorganiska och organiska föreningar av ädla metaller, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte; amalgamer av ädla metaller

IK

ex 2844 30 11

Kermeter innehållande utarmat U 235 eller föreningar av denna produkt, andra än kermeter i obearbetad form

IK

ex 2844 30 51

Kermeter innehållande torium eller föreningar av torium, som inte är i obearbetad form

IK

2845 90 90

Isotoper, andra än de som anges i nr 2844, och oorganiska och organiska föreningar av sådana isotoper, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte, andra än deuterium och föreningar av deuterium, väte och föreningar av väte anrikade på deuterium eller blandningar och lösningar som innehåller dessa produkter

IK

2846

Oorganiska och organiska föreningar av sällsynta jordartsmetaller, yttrium eller skandium eller av blandningar av dessa metaller

IK

2847 00 00

Hydrogenperoxid (väteperoxid), även i fast form (i förening med karbamid)

IK

2848 00 00

Fosfider, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte, med undantag av järnfosfid (fosforjärn)

IK

ex 2849

Karbider, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte, med undantag av produkter enligt undernummer 2849 20 00 och 2849 90 30

IK

2849 20 00

Kiselkarbid (karborundum), oavsett om den är kemiskt definierad eller inte

K

2849 90 30

Volframkarbid, oavsett om den är kemiskt definierad eller inte

K

ex 2850 00

Hydrider, nitrider, azider, silicider och borider, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte, med undantag av sådana föreningar som även utgör karbider enligt nr 2849, med undantag av produkter enligt undernummer 2850 00 70

IK

2850 00 70

Silicider, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte

K

2852 00 00

Oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver, med undantag av amalgamer

IK

2853 00

Andra oorganiska föreningar (inbegripet destillerat vatten och ledningsförmågevatten samt vatten av motsvarande renhetsgrad), flytande luft (även med ädelgaserna avlägsnade); amalgamer, andra än amalgamer av ädla metaller

IK

2903

Halogenderivat av kolväten

K

ex 2904

Sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av kolväten, även halogenerade, utom produkter enligt undernummer 2904 20 00

IK

2904 20 00

Derivat med enbart nitrogrupper eller nitrosogrupper

K

ex 2905

Acykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana alkoholer, utom produkter enligt undernummer 2905 45 00, och med undantag av produkter enligt undernummer 2905 43 00 och 2905 44

K

2905 45 00

Glycerol

IK

2906

Cykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana alkoholer

IK

ex 2907

Fenoler med undantag av produkter enligt undernummer 2907 15 90 och ex 2907 22 00, fenolalkoholer

IK

2907 15 90

Naftoler och salter av naftoler, andra än 1-Naftol

K

ex 2907 22 00

Hydrokinon (kinol)

K

2908

Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av fenoler eller fenolalkoholer

IK

2909

Etrar, eteralkoholer, eterfenoler, eteralkoholfenoler, alkoholperoxider, eterperoxider, ketonperoxider (oavsett om de är kemiskt definierade eller inte) samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

K

2910

Epoxider, epoxialkoholer, epoxifenoler och epoxietrar med tre atomer i ringen samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

IK

2911 00 00

Acetaler och hemiacetaler, även med annan syrefunktion, samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

IK

ex 2912

Aldehyder; även med annan syrefunktion; cykliska polymerer av aldehyder, paraformaldehyd, med undantag av produkter enligt undernummer 2912 41 00

IK

2912 41 00

Vanillin (4-hydroxi-3-metoxibensaldehyd)

K

2913 00 00

Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av produkter enligt nr 2912

IK

ex 2914

Ketoner och kinoner, även med annan syrefunktion, samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar, med undantag av produkter enligt undernummer 2914 11 00, 2914 21 00 och 2914 22 00

IK

2914 11 00

Aceton

K

2914 21 00

Kamfer

K

2914 22 00

Cyklohexanon och metylcyklohexanoner

K

2915

Mättade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

K

ex 2916

Omättade acykliska monokarboxylsyror, cykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar, med undantag av produkter enligt undernummer ex 2916 11 00, 2916 12 och 2916 14

IK

ex 2916 11 00

Akrylsyra

K

2916 12

Estrar av akrylsyra

K

2916 14

Estrar av metakrylsyra

K

ex 2917

Polykarboxylsyror och deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar, med undantag av produkter enligt undernummer 2917 11 00, 2917 12 10, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 och 2917 36 00

IK

2917 11 00

Oxalsyra samt salter och estrar av oxalsyra

K

2917 12 10

Adipinsyra och salter av adipinsyra

K

2917 14 00

Maleinsyraanhydrid

K

2917 32 00

Dioktylortoftalater

K

2917 35 00

Ftalsyraanhydrid

K

2917 36 00

Tereftalsyra och salter av tereftalsyra

K

ex 2918

Karboxylsyror med annan syrefunktion samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar, med undantag av produkter enligt undernummer 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 och 2918 29 10

IK

2918 14 00

Citronsyra

K

2918 15 00

Salter och estrar av citronsyra

K

2918 21 00

Salicylsyra och salter av salicylsyra

K

2918 22 00

o-Acetylsalicylsyra samt salter och estrar av o-acetylsalicylsyra

K

2918 29 10

Sulfosalicylsyror, hydroxinaftoesyror samt deras estrar och salter

K

2919

Estrar av fosforsyra och deras salter, inbegripet laktofosfater; samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

IK

2920

Estrar av andra oorganiska syror av icke-metaller (med undantag av estrar av hydrogenhalogenider) och deras salter samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

IK

2921

Föreningar med aminofunktion

K

2922

Aminoföreningar med syrefunktion

K

2923

Kvaternära ammoniumsalter och ammoniumhydroxider; lecitiner och andra fosfoaminolipider, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte

IK

ex 2924

Föreningar med karboxamidfunktion, föreningar av kolsyra med aminofunktion, utom produkter enligt undernummer 2924 23 00

K

2924 23 00

2-Acetamidobensoesyra (N-acetylantranilsyra) och salter av 2-acetamidobensoesyra

IK

2925

Föreningar med karboximidfunktion (inbegripet sackarin och dess salter) och föreningar med iminofunktion

IK

ex 2926

Föreningar med nitrilfunktion, med undantag av produkter enligt undernummer 2926 10 00

IK

2926 10 00

Akrylnitril

K

2927 00 00

Diazo-, azo- och azoxiföreningar

K

2928 00 90

Andra organiska derivat av hydrazin eller hydroxylamin

IK

2929 10

Isocyanater

K

2929 90 00

Andra föreningar med annan kvävefunktion

IK

2930 20 00

2930 30 00

ex 2930 90 85

Tiokarbamater och ditiokarbamater samt mono-, di- eller tetrasulfider av tiuram; ditiokarbonater (xantater)

IK

2930 40 90

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

ex 2930 90 85

Metionin, kaptafol (ISO), metamidofos (ISO) och andra svavelorganiska föreningar utom ditiokarbonater (xantater)

K

2931 00

Andra organiska-oorganiska föreningar

IK

ex 2932

Heterocykliska föreningar med enbart syre som heteroatom(er), med undantag av produkter enligt undernummer 2932 12 00, 2932 13 00 och 2932 21 00

IK

2932 12 00

2-Furaldehyd (furfuraldehyd)

K

2932 13 00

Furfurylalkohol och tetrahydrofurfurylalkohol

K

2932 21 00

Kumarin, metylkumariner och etylkumariner

K

ex 2933

Heterocykliska föreningar med enbart kväve som heteroatom(er), med undantag av produkter enligt undernummer 2933 61 00

IK

2933 61 00

Melamin

K

2934

Nukleinsyror och salter av nukleinsyror, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte; andra heterocykliska föreningar

IK

2935 00 90

Andra sulfonamider

K

2938

Glykosider, naturliga eller syntetiskt reproducerade, samt salter, etrar, estrar och andra derivat av glykosider

IK

ex 2940 00 00

Sockerarter, kemiskt rena, andra än sackaros, laktos, maltos, glukos och fruktos samt andra än ramnos, raffinos och mannos, sockeretrar, sockeracetaler och sockerestrar samt salter av sockeretrar, sockeracetaler eller sockerestrar, andra än produkter enligt nr 2937, 2938 och 2939

K

ex 2940 00 00

Ramnos, raffinos och mannos

IK

2941 20 30

Dihydrostreptomycin, salter, estrar och hydrater därav

IK

2942 00 00

Andra organiska föreningar

IK

3102 (14)

Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska

K

3103 10

Superfosfater

K

3105

Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium; andra gödselmedel; varor enligt kapitel 31 i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg

K

ex kapitel 32

Garvämnes- och färgämnesextrakter; garvsyror och garvsyraderivat, pigment och andra färgämnen; målningsfärger och lacker; tryckfärger, bläck och tusch; med undantag av produkter enligt nummer 3204 och 3206, utom produkter med undernummer 3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 (garvämnesextrakter av eukalyptus), ex 3201 90 90 (garvämnesextrakter som är derivat av gambir och myrobalaner) samt ex 3201 90 90 (andra garvämnesextrakter av vegetabiliskt ursprung)

IK

3204

Syntetiska organiska färgämnen, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte; preparat enligt anmärkning 3 till kapitel 32 baserade på syntetiska organiska färgämnen, syntetiska organiska produkter av sådant slag som används som optiska vitmedel eller som luminoforer, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte

K

3206

Andra färgämnen; preparat enligt anmärkning 3 till kapitel 32, andra än sådana enligt nr 3203, 3204 eller 3205; oorganiska produkter av sådant slag som används som luminoforer, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte

K

Kapitel 33

Eteriska oljor och resinoider; parfymerings-, skönhets- och kroppsvårdsmedel

IK

Kapitel 34

Tvål och såpa, organiska ytaktiva ämnen, tvättmedel, smörjmedel, konstgjorda vaxer, beredda vaxer, puts- och skurmedel, ljus och liknande artiklar, modelleringspastor, s.k. dentalvax samt dentalpreparat baserade på gips

IK

3501

Kasein, kaseinater och andra kaseinderivat; kaseinlim

K

3502 90 90

Albuminater och andra albuminderivat

IK

3503 00

Gelatin (inbegripet gelatinfolier med kvadratisk eller rektangulär form, även ytbehandlade eller färgade) och gelatinderivat; husbloss; annat lim av animaliskt ursprung, dock inte kaseinlim enligt nr 3501

IK

3504 00 00

Peptoner och peptonderivat; andra proteinämnen samt derivat av sådana ämnen, inte nämnda någon annanstans, hudpulver, även behandlat med kromsalt

IK

3505 10 50

Företrad eller förestrad stärkelse

IK

3506

Lim och klister, beredda, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; produkter lämpliga för användning som lim eller klister, förpackade för försäljning i detaljhandeln som lim eller klister i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg

IK

3507

Enzympreparat, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

K

Kapitel 36

Krut och sprängämnen; pyrotekniska produkter; tändstickor; pyrofora legeringar; vissa brännbara produkter

IK

Kapitel 37

Varor för foto- eller kinobruk

IK

ex kapitel 38

Diverse kemiska produkter, med undantag av produkter enligt nr 3802 och 3817 00, undernummer 3823 12 00 och 3823 70 00, samt nr 3825, utom produkter med undernummer 3809 10 och 3824 60

IK

3802

Aktiverat kol; aktiverade naturliga mineraliska produkter; djurkol, inbegripet använt djurkol

K

3817 00

Blandningar av alkylbensener och blandningar av alkylnaftalener, andra än sådana som omfattas av nr 2707 eller 2902

K

3823 12 00

Oljesyra

K

3823 70 00

Tekniska fettalkoholer

K

3825

Restprodukter från kemiska eller närstående industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; kommunalt avfall avloppsslam, andra avfall specificerade i anmärkning 6 till kapitel 38

K

ex kapitel 39

Plaster och plastvaror; med undantag av produkter enligt nr 3901, 3902, 3903 och 3904, undernummer 3906 10 00, 3907 10 00, 3907 60 och 3907 99, nr 3908 och 3920, och undernummer 3921 90 19 och 3923 21 00

IK

3901

Polymerer av eten, i obearbetad form

K

3902

Polymerer av propen eller av andra olefiner, i obearbetad form

K

3903

Polymerer av styren, i obearbetad form

K

3904

Polymerer av vinylklorid eller av andra halogenerade olefiner, i obearbetad form

K

3906 10 00

Poly(metylmetakrylat)

K

3907 10 00

Polyacetaler

K

3907 60

Polyetentereftalat

K

3907 99

Andra polyestrar, andra än omättade

K

3908

Polyamider i obearbetad form

K

3920

Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor, av plast, inte porösa och inte förstärkta, laminerade eller på liknande sätt kombinerade med andra material

K

3921 90 19

Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor, av polyestrar, med undantag av porösa produkter och med undantag av korrugerade dukar och plattor

K

3923 21 00

Säckar, bärkassar och påsar (inbegripet strutar) av polymerer av eten

K

ex kapitel 40

Gummi och gummivaror; med undantag av produkter enligt nr 4010

IK

4010

Drivremmar eller transportband av mjukgummi

K

ex 4104

Hudar och skinn, garvade eller som crust, av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) eller av hästdjur, utan kvarsittande hår, även spaltade men inte vidare beredda, med undantag av produkter enligt nr 4104 41 19 och 4104 49 19

K

ex 4106 31

4106 32

Hudar och skinn, garvade eller som crust, av svin, utan kvarsittande hår, i vått skick (inbegripet wet blue-läder), eller i torrt skick (crust), även spaltade men inte vidare beredda, med undantag av produkter enligt undernummer 4106 31 10

IK

4107

Läder, vidare berett efter garvning eller grundfärgning och torkning, även berett till pergament, av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) eller av hästdjur, utan kvarsittande hår, även spaltat, annat än läder enligt nr 4114

K

4112 00 00

Läder, vidare berett efter garvning eller grundfärgning och torkning, även berett till pergament, av får eller lamm, utan kvarsittande ull, även spaltat, annat än läder enligt nr 4114

K

ex 4113

Läder, vidare berett efter garvning eller grundfärgning och torkning, även berett till pergament, av andra djur, utan kvarsittande ull eller hår, även spaltat, annat än läder enligt nr 4114, utom produkter enligt undernummer 4113 10 00

IK

4113 10 00

Av get eller killing

K

4114

Sämskläder (inbegripet kombinationssämskläder); lackläder och laminerat lackläder; metalliserat läder

K

4115 10 00

Konstläder baserat på läder eller läderfibrer, i plattor, skivor eller remsor, även i rullar

K

ex kapitel 42

Varor av läder, sadelmakeriarbeten; reseffekter, handväskor och liknande artiklar; varor av tarmar (annan än av silkesmask), med undantag av produkter enligt nr 4202 och 4203

IK

4202

Koffertar, resväskor, sminkväskor, attachéväskor, portföljer, skolväskor, fodral, etuier och väskor för glasögon, kikare, kameror, musikinstrument eller vapen samt liknande artiklar; ressäckar, isolerade väskor för mat eller dryck, necessärer, ryggsäckar, handväskor, shoppingväskor, plånböcker, portmonnäer, kartfodral, cigarettetuier, tobakspungar, verktygsväskor, sportväskor, flaskfodral, smyckeskrin, puderdosor, matsilveretuier och liknande artiklar, av läder eller konstläder, av plastduk, textilvara, vulkanfiber eller papp eller helt eller till största delen belagda med sådana material eller med papper

K

4203

Kläder och tillbehör till kläder, av läder eller konstläder

K

Kapitel 43

Pälsskinn och konstgjord päls samt varor av dessa material

IK

ex kapitel 44

Trä och varor av trä, med undantag av produkter enligt nr 4410, 4411, och 4412 samt undernummer 4418 10, 4418 20 10, 4418 71 00, 4420 10 11, 4420 90 10 och 4420 90 91; träkol

IK

4410

Spånskivor, ’oriented strand board’ och liknande skivor (till exempel ’waferboard’) av trä eller andra vedartade material, även agglomererade med harts eller andra organiska bindemedel

K

4411

Fiberskivor av trä eller andra vedartade material, även innehållande harts eller andra organiska bindemedel

K

4412

Kryssfaner (plywood), fanerade skivor och liknande trälaminat

K

4418 10

Fönster (även franska) med tillhörande fönsterkarmar, av trä

K

4418 20 10

Dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar, av tropiska träslag enligt kompletterande anmärkning 2 till kapitel 44

K

4418 71 00

Sammansatt golvpanel för mosaikgolv, av trä

K

4420 10 11

4420 90 10

4420 90 91

Statyetter och andra prydnadsföremål av tropiska träslag enligt kompletterande anmärkning 2 till kapitel 44; trä med inläggningar; skrin, askar, etuier och fodral för smycken, matsilver och liknande artiklar samt rumsinventarier av trä, inte inbegripna i kapitel 94, av tropiska träslag enligt kompletterande anmärkning 2 till kapitel 44

K

ex kapitel 45

Kork och korkvaror; med undantag av produkter enligt nr 4503

IK

4503

Varor av naturkork

K

Kapitel 46

Varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; korgmakeriarbeten

K

Kapitel 50

Natursilke

K

ex kapitel 51

Ull, fina eller grova djurhår, utom produkter med nr 5105; garn och vävda tyger av tagel

K

Kapitel 52

Bomull

K

Kapitel 53

Andra vegetabiliska textilfibrer; pappersgarn och vävda varor av pappersgarn

K

Kapitel 54

Konstfilament; remsor och liknande av konstfiber

K

Kapitel 55

Konststapelfibrer

K

Kapitel 56

Vadd, filt och bondad duk; specialgarner; surrningsgarn och tågvirke samt varor av sådana produkter

K

Kapitel 57

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial

K

Kapitel 58

Speciella vävda tyger; tuftade varor av textilmaterial; spets; tapisserier; snörmakeriarbeten; broderier

K

Kapitel 59

Impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade textilier; textilvaror för tekniskt bruk

K

Kapitel 60

Tyger av trikå

K

Kapitel 61

Kläder och tillbehör till kläder, av trikå

K

Kapitel 62

Kläder och tillbehör till kläder, av annan textilvara än trikå

K

Kapitel 63

Andra konfektionerade textilvaror; bordsuppsatser; begagnade kläder och andra begagnade textilvaror; trasor

K

Kapitel 64

Skodon, damasker och liknande; tillbehör till sådana varor

K

Kapitel 65

Huvudbonader och delar till huvudbonader

IK

Kapitel 66

Paraplyer, parasoller, promenadkäppar, sittkäppar, piskor och ridspön samt delar av sådana artiklar

K

Kapitel 67

Bearbetade fjädrar och dun samt varor tillverkade av fjädrar eller dun; konstgjorda blommor; varor av människohår

IK

Kapitel 68

Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer eller liknande material

IK

Kapitel 69

Keramiska produkter

K

Kapitel 70

Glas och glasvaror

K

ex kapitel 71

Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, ädla metaller och metaller med plätering av ädel metall samt varor av sådana produkter; bijouterier; mynt; med undantag av produkter enligt nr 7117

IK

7117

Bijouterier

K

7202

Ferrolegeringar

K

Kapitel 73

Varor av järn eller stål

IK

Kapitel 74

Koppar och varor av koppar

K

7505 12 00

Stång och profiler av nickellegering

IK

7505 22 00

Tråd av nickellegering

IK

7506 20 00

Plåt, band och folier av nickellegering

IK

7507 20 00

Rördelar av nickel

IK

ex kapitel 76

Aluminium och varor av aluminium, med undantag av produkter enligt nr 7601

K

ex kapitel 78

Bly och varor av bly, med undantag av produkter enligt nr 7801

K

ex kapitel 79

Zink och varor av zink, med undantag av produkter enligt nr 7901 och 7903

K

ex kapitel 81

Andra oädla metaller; kermeter, varor av dessa metaller, med undantag av produkter enligt undernummer 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 och 8113 00 20

K

Kapitel 82

Verktyg, redskap, knivar, skedar och gafflar av oädel metall; delar till sådana artiklar av oädel metall

K

Kapitel 83

Diverse varor av oädel metall

K

ex kapitel 84

Kärnkraftsreaktorer, ångpannor, maskiner, apparater och mekaniska redskap samt delar till dessa, med undantag av produkter enligt undernummer 8401 10 00 och 8407 21 10

IK

8401 10 00

Kärnreaktorer

K

8407 21 10

Utombordsmotorer, med en cylindervolym av högst 325 cm3

K

ex kapitel 85

Elektriska maskiner och apparater, elektrisk materiel samt delar till sådana artiklar; apparater för inspelning eller återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för television samt delar och tillbehör till sådana artiklar, med undantag av produkter enligt undernummer 8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 8519 20, 8519 30, 8519 81 11–8519 81 45, 8519 81 85, 8519 89 11–8519 89 19, nr 8521, 8525 och 8527, undernummer 8528 49, 8528 59 och 8528 69–8528 72, nr 8529 och undernummer 8540 11 och 8540 12

IK

8516 50 00

Mikrovågsugnar

K

8517 69 39

Apparater för mottagning av radiotelefoni eller radiotelegrafi, andra än bärbara mottagare för telefonsamtal, alarm eller textmeddelande

K

8517 70 15

8517 70 19

Antenner och antennreflektorer av alla slag, andra än antenner för radiotelegrafiska eller radiotelefoniska apparater samt delar som går att använda tillsammans med dessa

K

8519 20

8519 30

Apparater som drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter eller andra betalningsmedel; skivspelare (andra än laserskivspelare)

K

8519 81 11–8519 81 45

Apparater för ljudåtergivning (även kassettbandspelare), inte försedda med anordning för ljudinspelning

K

8519 81 85

Andra bandspelare, inbegripet apparater för ljudåtergivning, andra än av kassettyp

K

8519 89 11–8519 89 19

Andra apparater för ljudåtergivning, inte försedda med anordning för ljudinspelning:

K

8521

Apparater för inspelning eller återgivning av video, även med inbyggd videotuner

K

8525

Apparater för sändning av rundradio eller television, även med inbyggd utrustning för mottagning, ljudinspelning eller ljudåtergivning; TV-kameror; digitalkameror och videokameror

K

8527

Apparater för mottagning av rundradio, även med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller med inbyggd klocka

K

8528 49

8528 59

8528 69–8528 72

Monitorer och projektorer utan inbyggd utrustning för TV-mottagning, andra än av det slag som som uteslutande eller huvudsakligen används i ett automatiskt databehandlingssystem enligt nr 8471; televisionsmottagare, även med inbyggd rundradiomottagare eller inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller videosignaler

K

8529

Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till apparater enligt nr 8525–8528

K

8540 11

8540 12 00

Katodstrålebildrör för televisionsmottagare, inbegripet katodstrålebildrör för videomonitorer, färg eller svartvit eller annan enfärgad mottagning

K

Kapitel 86

Lok och annan rullande järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel; stationär järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel; mekanisk (inbegripet elektromekanisk) trafiksignaleringsutrustning av alla slag

IK

ex kapitel 87

Andra fordon än rullande järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar och tillbehör till sådana fordon, med undantag av produkter enligt nr 8702, 8703, 8704, 8705, 8706 00, 8707, 8708, 8709, 8711, 8712 00 och 8714

IK

8702

Motorfordon för transport av minst tio personer, inbegripet föraren

K

8703

Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för personbefordran (andra än sådana enligt nr 8702), inbegripet herrgårdsvagnar och tävlingsbilar

K

8704

Motorfordon för godsbefordran

K

8705

Motorfordon för speciella ändamål, andra än sådana som är konstruerade huvudsakligen för person- eller godsbefordran (t.ex. bärgningsbilar, kranbilar, brandbilar, bilar med betongblandare, bilar med anordning för sopning eller spolning, verkstadsbilar och bilar med röntgenutrustning)

K

8706 00

Underreden försedda med motor, till motorfordon enligt nr 8701–8705

K

8707

Karosserier (inbegripet förarhytter) till motorfordon enligt nr 8701–8705

K

8708

Delar och tillbehör till motorfordon enligt nr 8701–8705

K

8709

Arbetstruckar, inte försedda med lyft- eller hanteringsutrustning, av sådant slag som används i fabriker, magasin, hamnområden eller på flygplatser för korta transporter av gods; dragtruckar av sådant slag som används på järnvägsperronger; delar till fordonen enligt ovan

K

8711

Motorcyklar (inbegripet mopeder) samt cyklar försedda med hjälpmotor, med eller utan sidvagn; sidovagnar

K

8712 00

Tvåhjuliga cyklar och andra cyklar (inbegripet trehjuliga transportcyklar), utan motor

K

8714

Delar och tillbehör till fordon enligt nr 8711–8713

K

Kapitel 88

Luftfartyg och rymdfarkoster samt delar till sådana

IK

Kapitel 89

Fartyg, båtar samt andra flytetyg

IK

Kapitel 90

Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning eller kontroll, precisionsinstrument, medicinska och kirurgiska instrument och apparater; delar och tillbehör till instrument och apparater

K

Kapitel 91

Ur, klockor och delar till dessa

K

Kapitel 92

Musikinstrument; delar och tillbehör till sådana artiklar

IK

ex kapitel 94

Sängkläder, madrasser, resårbottnar till sängar, kuddar och liknande stoppade inredningsartiklar; belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; ljusskyltar, namnplåtar med belysning och liknande; monteringsfärdiga byggnader, med undantag av produkter enligt nr 9405

IK

9405

Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar (inbegripet strålkastare) samt delar till sådana artiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; ljusskyltar, namnplåtar med belysning och liknande, med fast, varaktigt monterad ljuskälla samt delar till sådana artiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

K

ex kapitel 95

Leksaker, spel och sportartiklar; delar och tillbehör till sådana artiklar, med undantag av produkter enligt undernummer 9503 00 30–9503 00 99

IK

9503 00 30–9503 00 99

Andra leksaker; skalenliga modeller och liknande modeller för hobbyändamål, mekaniska eller icke mekaniska; pussel av alla slag

K

Kapitel 96

Diverse artiklar

IK


(1)  Den ordning som avses i avsnitt 1 i kapitel II skall inte tillämpas på produkter med detta nummer.

(2)  För produkter enligt undernummer 0306 13, skall tullen vara 3,6 %, enligt bestämmelserna i avsnitt 2 i kapitel II.

(3)  Den ordning som anges i avsnitt 1 i kapitel II skall inte tillämpas på produkter med detta undernummer.

(4)  Den ordning som anges i avsnitt 1 i kapitel II skall inte tillämpas på produkter med detta undernummer.

(5)  Den ordning som avses i avsnitt 1 i kapitel II skall inte tillämpas på produkter med detta undernummer.

(6)  Den ordning som anges i avsnitt 1 i kapitel II skall inte tillämpas på produkter med dessa undernummer.

(7)  Den ordning som anges i avsnitt 1 i kapitel II skall inte tillämpas på produkter med dessa undernummer.

(8)  För produkter enligt undernummer 1704 10 91 och nr 1704 10 99 skall tullen vara 16 % av tullvärdet, enligt bestämmelserna i avsnitt 2 i kapitel II.

(9)  Den ordning som anges i avsnitt 1 i kapitel II skall inte tillämpas på produkter med detta nummer.

(10)  Den ordning som anges i avsnitt 1 i kapitel II skall inte tillämpas på produkter med detta undernummer.

(11)  För produkter enligt undernummer 1704 10 91 och nr 1704 10 99 skall tullen vara 16 % av tullvärdet, enligt bestämmelserna i avsnitt 1 i kapitel II.

(12)  Den särskilda ordning som avses i avsnitt 1 i kapitel II skall inte tillämpas på produkter med detta undernummer.

(13)  Den ordning som anges i avsnitt 1 i kapitel II skall inte tillämpas på produkter med detta nummer.

(14)  Den ordning som anges i avsnitt 1 i kapitel II skall inte tillämpas på produkter med detta nummer.”


2.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/28


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 607/2007

av den 1 juni 2007

om fördelningen mellan ”leveranser” och ”direktförsäljning” av de nationella referenskvantiteter som fastställts för 2006/2007 i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1788/2003

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1788/2003 av den 29 september 2003 om införande av en avgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 8, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 6 i förordning (EG) nr 1788/2003 föreskrivs att medlemsstaterna skall fastställa individuella referenskvantiteter för producenterna. En producent kan ha antingen en eller två individuella referenskvantiteter, en för leverans och en för direktförsäljning, och omställningen mellan en producents referenskvantiteter kan göras på vederbörligen motiverad begäran från producenten.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 832/2005 av den 2 juni 2006 om fördelningen mellan ”leveranser” och ”direktförsäljning” av de nationella referenskvantiteter som fastställts för 2005/2006 i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1788/2003 (2) fastställs fördelningen mellan ”leveranser” och ”direktförsäljning” för perioden 1 april 2005–31 mars 2006 för Belgien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Malta, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Slovenien, Slovakien, Finland, Sverige och Förenade kungariket.

(3)

I enlighet med artikel 25.2 i kommissionens förordning (EG) nr 595/2004 av den 30 mars 2004 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1788/2003 om införande av en avgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter (3) har Belgien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Slovenien, Slovakien, Finland, Sverige och Förenade kungariket anmält hur stora kvantiteter som på producenternas begäran har ställts om definitivt mellan individuella referenskvantiteter för leveranser och direktförsäljning.

(4)

I enlighet med bilaga I till förordning (EG) nr 1788/2003 är de sammanlagda nationella referenskvantiteterna för Belgien, Danmark, Tyskland, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Portugal, Finland, Sverige och Förenade kungariket för 2006/2007 större än deras sammanlagda nationella referenskvantiteter för 2005/2006 och dessa medlemsstater har meddelat kommissionen skillnaden mellan ”leveranser” och ”direktförsäljning” för de ytterligare referenskvantiteterna.

(5)

I enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 927/2006 av den 22 juni 2006 om frigörandet av den särskilda omstruktureringsreserv som anges i artikel 1.4 i rådets förordning (EG) nr 1788/2003 (4) skall de ytterligare referenskvantiteter som frigörs med verkan från och med den 1 april 2006 för Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Polen, Slovenien och Slovakien fördelas till ”leveranser” i de respektive nationella referenskvantiteterna.

(6)

Det är därför lämpligt att fastställa fördelningen mellan ”leveranser” och ”direktförsäljning” av de nationella referenskvantiteterna för perioden 1 april 2006–31 mars 2007 som fastställts i bilaga I till förordning (EG) nr 1788/2003.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Fördelningen mellan ”leveranser” och ”direktförsäljning” av de nationella referenskvantiteter för perioden 1 april 2006–31 mars 2007 som fastställts i bilaga I till förordning (EG) nr 1788/2003 anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 123. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 336/2007 (EUT L 88, 29.3.2007, s. 43).

(2)  EUT L 150, 3.6.2006, s. 6. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1611/2006 (EUT L 299, 28.10.2006, s. 13).

(3)  EUT L 94, 31.3.2004, s. 22. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2006 (EUT L 365, 21.12.2006, s. 52).

(4)  EUT L 170, 23.6.2006, s. 12.


BILAGA

(ton)

Medlemsstater

Leveranser

Direktförsäljning

Belgien

3 262 989,617

63 993,383

Tjeckien

2 735 310,008

2 620,992

Danmark

4 477 305,428

318,572

Tyskland

27 908 872,018

94 274,406

Estland

633 434,407

12 933,593

Irland

5 393 313,962

2 450,038

Grekland

819 561,000

952,000

Spanien

6 050 260,675

66 689,325

Frankrike

24 006 673,257

350 303,743

Italien

10 280 493,532

249 566,468

Cypern

142 776,881

2 423,119

Lettland

715 403,768

13 244,232

Litauen

1 586 145,968

118 693,032

Luxemburg

269 899,000

495,000

Ungern

1 879 678,121

110 381,879

Malta

48 698,000

0,000

Nederländerna

11 052 450,000

77 616,000

Österrike

2 653 537,288

110 604,373

Polen

9 192 243,429

187 899,571

Portugal (1)

1 920 947,814

8 876,186

Slovenien

553 477,272

23 160,728

Slovakien

1 030 036,592

10 751,408

Finland

2 412 009,654

7 800,353

Sverige

3 316 415,000

3 100,000

Förenade kungariket

14 554 079,916

128 617,085


(1)  Utom Madeira.


2.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/31


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 608/2007

av den 1 juni 2007

om ändring av förordning (EG) nr 795/2004 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001 (1), särskilt artikel 51 b andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 795/2004 (2) infördes tillämpningsföreskrifter för systemet med samlat gårdsstöd vilka började gälla 2005.

(2)

I bilaga I till förordning (EG) nr 795/2004 fastställs de datum från och med vilka sekundärgrödor, i enlighet med artikel 51 b i förordning (EG) nr 1782/2003, tillfälligt får odlas i regioner där sädesslag normalt skördas tidigare av klimatskäl. På begäran av Frankrike bör datumet ändras för en region och två departement i den medlemsstaten.

(3)

Förordning (EG) nr 795/2004 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för direktstöd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 795/2004 skall ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft tre dagar efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2013/2006 (EUT L 384, 29.12.2006, s. 13).

(2)  EUT L 141, 30.4.2004, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 411/2007 (EUT L 101, 18.4.2007, s. 3).


BILAGA

”BILAGA I

Medlemsstat

Datum

Belgien

15 juli

Danmark

15 juli

Tyskland

15 juli

Södra Grekland (Peloponnesos, Joniska öarna, Västra Grekland, Attika, Sydegeiska öarna och Kreta)

20 juni

Mellersta och norra Grekland (Östra Makedonien och Trakien, Mellersta Makedonien, Västra Makedonien, Ipiros, Thessalien, Grekiska fastlandet och Nordegeiska öarna)

10 juli

Spanien

1 juli

Frankrike: Aquitaine, Midi-Pyrénées och Languedoc-Roussillon

1 juli

Frankrike: Alsace, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardennes, Korsika, Franche-Comté, Île-de-France, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays-de-la-Loire (utom departementen Loire-Atlantique och Vendée), Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur och Rhône-Alpes

15 juli

Frankrike: departementen Loire-Atlantique och Vendée

15 oktober

Italien

11 juni

Österrike

30 juni

Portugal

1 mars”


2.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/33


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 609/2007

av den 1 juni 2007

om anpassning av vissa fiskekvoter för 2007 i enlighet med rådets förordning (EG) nr 847/96 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 23.4,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren (2), särskilt artiklarna 4.2, 5.1 och 5.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 2270/2004 av den 22 december 2004 om fastställande för 2005 och 2006 av fiskemöjligheter för gemenskapens fiskefartyg när det gäller vissa djuphavsbestånd (3), rådets förordning (EG) nr 52/2006 av den 22 december 2005 om fastställande för år 2006 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön (4) och rådets förordning (EG) nr 51/2006 av den 22 december 2005 om fastställande för år 2006 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (5) anges vilka bestånd som kan omfattas av de åtgärder som fastställs genom förordning (EG) nr 847/96.

(2)

I rådets förordning (EG) nr 2015/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av fiskemöjligheterna för gemenskapens fiskefartyg för vissa djuphavsbestånd för 2007 och 2008 (6), rådets förordning (EG) nr 1941/2006 av den 11 december 2006 om fastställande för år 2007 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön (7), rådets förordning (EG) nr 41/2007 av den 21 december 2006 om fastställande för år 2007 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (8) fastställs kvoter för vissa bestånd för 2007.

(3)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 147/2007 av den 15 februari 2007 om anpassning av vissa fiskkvoter från och med 2007 till och med 2012 enligt artikel 23.4 i rådets förordning (EG) nr 2371/2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (9) minskas vissa fiskkvoter för Förenade kungariket och Irland under åren 2007–2012.

(4)

Vissa medlemsstater har i enlighet med förordning (EG) nr 847/96 begärt att en del av deras kvoter för 2006 skall överföras till nästa år. Inom ramen för de begränsningar som anges i den förordningen bör de sparade kvantiteterna läggas till kvoterna för 2007.

(5)

Med stöd av artikel 5.1 i förordning (EG) nr 847/96 bör avdrag göras från de nationella kvoterna för 2006 i en utsträckning som motsvarar den kvantitet med vilken den tillåtna kvoten överskridits. Med stöd av artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 bör viktade avdrag från de nationella kvoterna för 2007 göras vid överskridande av tillåtna landningar 2006 för vissa bestånd som fastställs i förordning (EG) nr 51/2006 och förordning (EG) nr 52/2006. De avdragen skall tillämpas med beaktande av de särskilda bestämmelserna som styr fångster som omfattas av de regionala fiskeriorganisationerna.

(6)

I enlighet med förordning (EG) nr 847/96 har vissa medlemsstater begärt tillstånd att landa ytterligare kvantiteter fisk av vissa bestånd under 2006. De fångster som överskrider de tillåtna landningarna måste dock dras av från kvoterna för 2007.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Utan att det påverkar tillämpningen av förordning (EG) nr 147/2007 skall de kvoter som fastställs i förordning (EG) nr 2015/2006, förordning (EG) nr 1941/2006 och förordning (EG) 41/2007 ökas enligt bilaga I eller minskas enligt bilaga II.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EGT L 115, 9.5.1996, s. 3.

(3)  EUT L 396, 31.12.2004, s. 4. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1782/2006 (EUT L 345, 8.12.2006, s. 10).

(4)  EUT L 16, 20.1.2006, s. 184. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 742/2006 (EUT L 130, 18.5.2006, s. 7).

(5)  EUT L 16, 20.1.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2017/2006 (EUT L 384, 29.12.2006, s. 44).

(6)  EUT L 384, 29.12.2006, s. 28.

(7)  EUT L 367, 22.12.2006, s. 1.

(8)  EUT L 15, 20.1.2007, s. 1. Förordningen ändrad gegnom kommissionens förordning (EG) nr 444/2007 (EUT L 106, 24.4.2007, s. 22).

(9)  EUT L 46, 16.2.2007, s. 10.


BILAGA I

ÖVERFÖRINGAR TILL KVOTERNA FÖR 2007

Landskod

Beståndskod

Art

Område

Ursprunglig kvantitet 2006

Marginal

Anpassad kvantitet 2006

Fångster 2006

SV (1) -fångster

%

Anpassad kvantitet

Överföringar 2007

Ursprunglig kvantitet 2007

Reviderad kvantitet 2007

Ny kod

BEL

ANF/07.

Marulk

VII

2 445

 

1 962

826,3

0,8

42,2

196

2 595

2 791

 

BEL

ANF/561214

Marulk

Vb (EG), VI, XII, XIV

168

 

103

0,1

 

0,1

10

185

195

 

BEL

ANF/8ABDE.

Marulk

VIIIa,b,d,e

0

0,8

205

128,8

 

62,6

21

0

21

 

BEL

COD/07A.

Torsk

VIIa

24

 

138

55,5

 

40,2

14

19

33

 

BEL

COD/7X7A34

Torsk

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EG)

236

 

188

168,6

 

89,7

19

197

216

 

BEL

HAD/5BC6A.

Kolja

Vb, VIa (EG)

18

 

20

0,0

 

0,0

2

15

17

 

BEL

HKE/2AC4-C

Kummel

IIa (EG), IV (EG)

22

 

55

51,5

 

93,6

4

26

30

 

BEL

HKE/571214

Kummel

Vb (EG), VI, VII, XII, XIV

226

 

44

14,7

7,5

50,5

4

272

276

 

BEL

HKE/8ABDE.

Kummel

VIIIa,b,d,e

7

7,5

7

8,8

 

60,7

1

9

10

 

BEL

LEZ/07.

Glasvarar

VII

494

 

541

89,2

 

16,5

54

494

548

 

BEL

LEZ/8ABDE.

Glasvarar

VIIIa,b,d,e

0

 

6

1,8

 

30,0

1

0

1

 

BEL

NEP/07.

Havskräfta

VII

0

 

43

5,2

 

12,1

4

0

4

 

BEL

NEP/2AC4-C

Havskräfta

IIa (EG), IV (EG)

1 472

 

1 079

204,9

 

19,0

108

1 368

1 476

 

BEL

PLE/07A.

Rödspätta

VIIa

41

7

766

287,2

 

37,2

77

47

124

 

BEL

PLE/7DE.

Rödspätta

VIId,e

843

 

995

971,3

 

97,6

24

826

850

 

BEL

PLE/7FG.

Rödspätta

VIIf,g

118

 

186

157,3

 

84,6

19

58

77

 

BEL

SOL/07A.

Tunga

VIIa

474

 

677

367,5

 

54,3

68

403

471

 

BEL

SOL/07D.

Tunga

VIId

1 540

 

1 711

1 415,0

 

82,7

171

1 675

1 846

 

BEL

SOL/24.

Tunga

II, IV (EG)

1 456

 

1 638

959,5

 

58,6

164

1 243

1 407

 

BEL

SOL/7FG.

Tunga

VIIf,g

594

 

621

535,3

 

86,2

62

558

620

 

BEL

SOL/8AB.

Tunga

VIIIa,b

50

 

355

330,3

 

93,0

25

56

81

 

BEL

WHG/07A.

Vitling

VIIa

1

 

12

3,5

 

29,2

1

1

2

 

BEL

WHG/7X7A.

Vitling

VIIb-k

195

 

222

181,5

 

81,8

22

195

217

 

DEU

ANF/07.

Marulk

VII

273

 

240

30,7

 

12,8

24

289

313

 

DEU

ANF/561214

Marulk

Vb (EG), VI, XII, XIV

192

 

192

64,1

 

33,4

19

212

231

 

DEU

COD/3BC+24

Torsk

Delområdena 22–24 (EG-vatten)

6 061

 

7 957

7 522,0

 

94,5

435

5 697

6 132

 

DEU

HAD/5BC6A.

Kolja

Vb, VIa (EG)

21

 

21

4,3

 

20,5

2

18

20

 

DEU

HER/3BC+24

Sill

Delområdena 22–24

26 207

 

23 630

22 942,1

 

97,1

688

27 311

27 999

 

DEU

HER/5B6ANB

Sill

Vb, VIaN (EG), VIb

3 727

 

3 194

3 152,5

 

98,7

41

3 727

3 769

 

DEU

HER/7G-K.

Sill

VIIg,h,j,k

123

 

273

266,4

 

97,6

7

104

111

 

DEU

HKE/2AC4-C

Kummel

IIa (EG), IV (EG)

102

 

92

76,9

 

83,6

9

123

132

 

DEU

JAX/578/14

Taggmakrill

Vb (EG), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

9 809

 

16 329

11 454,9

 

70,2

1 633

9 828

11 461

 

DEU

NEP/2AC4-C

Havskräfta

IIa (EG), IV (EG)

22

 

317

285,8

 

90,2

31

20

51

 

DEU

NEP/3A/BCD

Havskräfta

IIIa (EG), IIIbcd (EG)

11

 

11

6,2

 

56,4

1

11

12

 

DEU

PLE/03AS.

Rödspätta

Kattegat

19

 

19

11,6

 

61,1

2

21

23

 

DEU

PLE/3BCD-C

Rödspätta

IIIbcd (EG-vatten)

300

 

300

230,1

 

76,7

30

300

330

 

DEU

POK/561214

Gråsej

Vb (EG), VI, XII, XIV

798

 

896

524,8

 

58,6

90

798

888

 

DEU

SOL/24.

Tunga

II, IV (EG)

1 165

 

1 091

469,6

 

43,0

109

995

1 104

 

DEU

SOL/3A/BCD

Tunga

IIIa, IIIbcd (EG)

44

 

44

41,9

 

95,2

2

44

46

 

DEU

WHB/1X14

Blåvitling

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (EG-vatten och internationella vatten)

20 424

 

38 987

35 070,7

 

90,0

3 899

16 565

20 464

 

DEU

WHG/561214

Vitling

Vb (EG), VI, XII, XIV

8

 

8

0,2

 

2,5

1

6

7

 

DNK

BLI/03-

Birkelånga

III (EG och internationella vatten)

10

 

10

5,2

 

52,0

1

8

9

 

DNK

BLI/245-

Birkelånga

II, IV, V (EG och internationella vatten)

9

 

9

0,3

 

3,3

1

7

8

 

DNK

COD/3BC+24

Torsk

Delområdena 22–24 (EG-vatten)

12 395

 

14 717

12 814,8

 

87,1

1 472

11 653

13 125

 

DNK

HER/3BC+24

Sill

Delområdena 22–24

6 658

 

7 715

5 854,7

 

75,9

772

6 939

7 711

 

DNK

HKE/2AC4-C

Kummel

IIa (EG), IV (EG)

891

 

928

695,2

 

74,9

93

1 070

1 163

 

DNK

HKE/3A/BCD

Kummel

IIIa, IIIbcd (EG)

1 219

 

1 327

234,4

 

17,7

133

1 463

1 596

 

DNK

JAX/578/14

Taggmakrill

Vb (EG), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

12 273

 

10 884

8 439,6

 

77,5

1 088

12 296

13 384

 

DNK

NEP/2AC4-C

Havskräfta

IIa (EG), IV (EG)

1 472

 

1 554

1 040,2

 

66,9

155

1 368

1 523

 

DNK

NEP/3A/BCD

Havskräfta

IIIa (EG), IIIbcd (EG)

3 800

 

4 144

2 471,8

 

59,6

414

3 800

4 214

 

DNK

PLE/03AS.

Rödspätta

Kattegat

1 709

 

1 719

1 355,4

 

78,8

172

1 891

2 063

 

DNK

PLE/3BCD-C

Rödspätta

IIIbcd (EG-vatten)

2 698

 

2 698

1 552,6

 

57,5

270

2 698

2 968

 

DNK

RNG/03-

Skoläst

III (EG- och internationella vatten)

1 504

 

2 687

2 506,2

 

93,3

181

1 003

1 184

RNG/3A/BCD

DNK

SAN/2A3A4.

Tobis

IIa (EG), IIIa, IV (EG)

282 989

 

259 989

255 369,8

 

98,2

4 619

 

4 619

 

DNK

SOL/24.

Tunga

II, IV (EG)

666

 

841

573,6

 

68,2

84

568

652

 

DNK

SOL/3A/BCD

Tunga

IIIa, IIIbcd (EG)

755

 

809

779,3

 

96,3

30

755

785

 

DNK

USK/03-

Lubb

III (EG och internationella vatten)

20

 

20

1,7

 

8,5

2

15

17

USK/3EI.

DNK

USK/04-

Lubb

IV (EG och internationella vatten)

85

 

85

4,9

 

5,8

9

69

78

USK/4EI.

DNK

WHB/1X14

Blåvitling

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (EG- och int. vatten)

52 529

 

54 819

49 144,5

337,5

90,3

5 337

42 605

47 942

 

ESP

ANF/561214

Marulk

Vb (EG), VI, XII, XIV

180

 

172

138,4

 

80,5

17

198

215

 

ESP

ANF/8ABDE.

Marulk

VIIIa,b,d,e

1 137

 

1 057

977,9

 

92,5

79

1 206

1 285

 

ESP

ANF/8C3411

Marulk

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EG)

1 629

 

1 576

1 574,3

 

99,9

2

1 629

1 631

 

ESP

HKE/8ABDE.

Kummel

VIIIa,b,d,e

5 052

 

7 997

7 468,6

23,4

93,7

505

6 062

6 567

 

ESP

HKE/8C3411

Kummel

VIIIc, IX, X CECAF 34.1.1 (EG)

4 263

 

4 263

4 256,1

 

99,8

7

3 922

3 929

 

ESP

JAX/578/14

Taggmakrill

Vb (EG), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

13 396

 

1 196

1 049,7

 

87,8

120

13 422

13 542

 

ESP

JAX/8C9.

Taggmakrill

VIIIc, IX

29 587

 

31 087

31 052,2

 

99,9

35

29 587

29 622

 

ESP

LEZ/07.

Glasvarar

VII

5 490

 

6 249

5 571,4

 

89,2

625

5 490

6 115

 

ESP

LEZ/8ABDE.

Glasvarar

VIIIa,b,d,e

1 176

 

1 307

420,1

 

32,1

131

1 176

1 307

 

ESP

LEZ/8C3411

Glasvarar

VIIIc, IX, X

1 171

 

1 199

931,9

 

77,7

120

1 330

1 450

 

ESP

NEP/07.

Havskräfta

VII

1 290

 

1 102

875,8

 

79,5

110

1 509

1 619

 

ESP

NEP/08C.

Havskräfta

VIIIc

140

 

134

88,5

 

66,0

13

126

139

 

ESP

NEP/5BC6.

Havskräfta

Vb (EG), VI

36

 

32

1,1

 

3,4

3

40

43

 

ESP

NEP/8ABDE.

Havskräfta

VIIIa,b,d,e

242

 

6

3,0

 

50,0

1

259

260

 

ESP

NEP/9/3411

Havskräfta

IX, X, CECAF 34.1.1 (EG)

122

 

136

104,6

 

76,9

14

109

123

 

ESP

WHB/1X14

Blåvitling

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (EG- och int. vatten)

44 533

 

4 048

4 026,2

 

99,5

22

36 119

36 141

 

ESP

WHB/8C3411

Blåvitling

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EG)

46 795

 

57 533

44 405,0

 

77,2

5 753

37 954

43 707

 

EST

HER/03D.RG

Sill

Delområde 28.1

18 472

 

18 472

11 924,4

 

64,6

1 847

17 317

19 164

 

FIN

HER/30/31.

Sill

Delområdena 30–31

75 099

 

77 099

67 873,5

 

88,0

7 710

75 099

82 809

 

FRA

ANF/07.

Marulk

VII

15 688

 

16 285

11 325,8

 

69,5

1 629

16 651

18 280

 

FRA

ANF/561214

Marulk

Vb (EG), VI, XII, XIV

2 073

 

2 280

1 399,7

 

61,4

228

2 280

2 508

 

FRA

ANF/8ABDE.

Marulk

VIIIa,b,d,e

6 325

 

6 189

5 487,9

 

88,7

619

6 714

7 333

 

FRA

ANF/8C3411

Marulk

VIIIc, IX, X, COPACE 3411

2

 

53

51,2

 

96,6

2

2

4

 

FRA

COD/07A.

Torsk

VIIa

67

 

75

17,2

 

22,9

8

54

62

 

FRA

COD/561214

Torsk

Vb (EG), VI, XII, XIV

97

 

119

109,5

 

92,0

10

78

88

 

FRA

COD/7X7A34

Torsk

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EG)

4 053

 

4 305

3 044,8

 

70,7

431

3 377

3 808

 

FRA

HAD/5BC6A.

Kolja

Vb, VIa (EG)

862

 

896

304,4

 

34,0

90

738

828

 

FRA

HAD/6B1214

Kolja

VIb, XII, XIV

66

 

62

0,1

 

0,2

6

509

515

 

FRA

HER/5B6ANB

Sill

Vb, VIaN (EG), VIb

705

 

730

704,4

 

96,5

26

705

731

 

FRA

HER/7G-K.

Sill

VIIg,h,j,k

682

 

691

683,8

 

99,0

7

580

587

 

FRA

HKE/2AC4-C

Kummel

IIa (EG), IV (EG)

197

 

199

137,0

 

68,8

20

237

257

 

FRA

HKE/571214

Kummel

Vb (EG), VI, VII, XII, XIV

11 206

 

9 919

6 189,5

 

62,4

992

13 448

14 440

 

FRA

HKE/8ABDE.

Kummel

VIIIa,b,d,e

11 345

 

9 371

3 773,7

 

40,3

937

13 612

14 549

 

FRA

HKE/8C3411

Kummel

VIIIc, IX, X CECAF 34.1.1 (EG)

409

 

153

136,8

 

89,4

15

376

391

 

FRA

JAX/578/14

Taggmakrill

Vb (EG), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

6 482

 

15 445

12 424,9

 

80,4

1 545

6 494

8 039

 

FRA

JAX/8C9.

Taggmakrill

VIIIc, IX

377

 

377

29,8

 

7,9

38

377

415

 

FRA

LEZ/07.

Glasvarar

VII

6 663

 

7 256

2 080,9

 

28,7

726

6 663

7 389

 

FRA

LEZ/8ABDE.

Glasvarar

VIIIa,b,d,e

949

 

1 058

590,2

 

55,8

106

949

1 055

 

FRA

LEZ/8C3411

Glasvarar

VIIIc, IX, X

59

 

63

27,8

 

44,1

6

66

72

 

FRA

NEP/07.

Havskräfta

VII

5 228

 

5 803

2 857,3

 

49,2

580

6 116

6 696

 

FRA

NEP/08C.

Havskräfta

VIIIc

6

 

28

20,9

 

74,6

3

5

8

 

FRA

NEP/2AC4-C

Havskräfta

IIa (EG), IV (EG)

43

 

43

0,0

 

0,0

4

40

44

 

FRA

NEP/5BC6.

Havskräfta

Vb (EG), VI

143

 

150

0,2

 

0,1

15

161

176

 

FRA

NEP/8ABDE.

Havskräfta

VIIIa,b,d,e

3 788

 

3 479

3 295,9

 

94,7

183

4 061

4 244

 

FRA

PLE/07A.

Rödspätta

VIIa

18

 

20

2,4

 

12,0

2

21

23

 

FRA

PLE/7DE.

Rödspätta

VIId,e

2 810

 

2 991

1 689,6

 

56,5

299

2 755

3 054

 

FRA

PLE/7FG.

Rödspätta

VIIf,g

213

 

163

100,2

 

61,5

16

104

120

 

FRA

POK/561214

Gråsej

Vb (EG), VI, XII, XIV

7 930

 

9 043

6 280,5

 

69,5

904

7 930

8 834

 

FRA

SOL/07A.

Tunga

VIIa

6

 

7

0,7

 

10,0

1

5

6

 

FRA

SOL/07D.

Tunga

VIId

3 080

 

3 420

1 823,0

 

53,3

342

3 349

3 691

 

FRA

SOL/24.

Tunga

II, IV (EG)

291

 

692

593,7

 

85,8

69

249

318

 

FRA

SOL/7FG.

Tunga

VIIf,g

59

 

83

70,2

 

84,6

8

56

64

 

FRA

WHB/1X14

Blåvitling

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (EG- och int. vatten)

36 556

 

32 728

16 387,0

 

50,1

3 273

29 649

32 922

 

FRA

WHG/07A.

Vitling

VIIa

15

 

17

4,2

 

24,7

2

13

15

 

FRA

WHG/561214

Vitling

Vb (EG), VI, XII, XIV

166

 

180

5,8

 

3,2

18

124

142

 

FRA

WHG/7X7A.

Vitling

VIIb-k

11 964

 

13 326

8 236,1

 

61,8

1 333

11 964

13 297

 

GBR

ANF/07.

Marulk

VII

4 757

 

4 904

3 553,2

44,4

73,4

490

5 050

5 540

 

GBR

ANF/561214

Marulk

Vb (EG), VI, XII, XIV

1 442

 

1 819

1 424,5

 

78,3

182

1 586

1 768

 

GBR

COD/07A.

Torsk

VIIa

527

 

1 028

586,5

 

57,1

103

421

524

 

GBR

COD/561214

Torsk

Vb (EG), VI, XII, XIV

368

 

456

359,3

 

78,8

46

294

340

 

GBR

COD/7X7A34

Torsk

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34,1,1 (EG)

439

 

689

618,2

 

89,7

69

366

435

 

GBR

HAD/5BC6A.

Kolja

Vb, VIa (EG)

6 294

 

6 951

4 933,3

 

71,0

695

5 392

6 087

 

GBR

HAD/6B1214

Kolja

VIb,XII,XIV

481

 

481

439,7

 

91,4

41

3 721

3 762

 

GBR

HER/07A/MM

Sill

VIIa

3 550

 

4 238

3 821,3

 

90,2

417

3 550

3 967

 

GBR

HER/7G-K.

Sill

VIIg,h,j,k

14

 

16

5,0

 

31,3

2

12

14

 

GBR

HKE/2AC4-C

Kummel

IIa (EG), IV (EG)

278

 

327

316,2

 

96,7

11

333

344

 

GBR

HKE/571214

Kummel

Vb (EG), VI, VII, XII, XIV

4 424

 

3 850

2 854,8

42,3

75,2

385

5 309

5 694

 

GBR

JAX/578/14

Taggmakrill

Vb (EG), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

13 266

 

11 301

10 514,4

 

93,0

787

13 292

14 079

 

GBR

LEZ/07.

Glasvarar

VII

2 624

 

2 918

1 602,6

 

54,9

292

2 624

2 916

 

GBR

NEP/07.

Havskräfta

VII

7 052

 

7 925

6 584,8

 

83,1

793

8 251

9 044

 

GBR

NEP/2AC4-C

Havskräfta

IIa (EG), IV (EG)

24 380

 

24 432

20 861,1

 

85,4

2 443

22 644

25 087

 

GBR

NEP/5BC6.

Havskräfta

Vb (EC), VI

17 257

 

18 505

13 569,5

 

73,3

1 851

19 415

21 266

 

GBR

PLE/07A.

Rödspätta

VIIa

485

73

634

338,9

 

47,9

63

558

621

 

GBR

PLE/7DE.

Rödspätta

VIId,e

1 498

 

1 644

1 498,0

 

91,1

146

1 469

1 615

 

GBR

PLE/7FG.

Rödspätta

VIIf,g

112

 

119

86,8

 

72,9

12

54

66

 

GBR

POK/561214

Gråsej

Vb (EG), VI, XII, XIV

3 592

 

4 002

2 609,8

 

65,2

400

3 592

3 992

 

GBR

SAN/2A3A4.

Tobis

IIa (EG), IIIa, IV (EG)

0

 

6 186

677,9

 

11,0

619

 

619

 

GBR

SOL/07A.

Tunga

VIIa

213

 

226

70,0

 

31,0

23

181

204

 

GBR

SOL/07D.

Tunga

VIId

1 100

 

1 215

659,6

 

54,3

122

1 196

1 318

 

GBR

SOL/07E.

Tunga

VIIe

553

 

566

563,7

 

99,6

2

529

531

 

GBR

SOL/24.

Tunga

II, IV (EG)

749

 

1 262

897,5

 

71,1

126

639

765

 

GBR

SOL/7FG.

Tunga

VIIf,g

267

 

274

231,9

 

84,6

27

251

278

 

GBR

WHB/1X14

Blåvitling

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (EG- och int. vatten)

68 161

 

80 179

78 429,1

 

97,8

1 750

55 283

57 033

 

GBR

WHG/07A.

Vitling

VIIa

169

 

189

21,9

 

11,6

19

144

163

 

GBR

WHG/561214

Vitling

Vb (EG), VI, XII, XIV

780

 

872

179,3

 

20,6

87

585

672

 

GBR

WHG/7X7A.

Vitling

VIIb-k

2 140

 

2 289

479,0

 

20,9

229

2 140

2 369

 

IRL

ANF/07.

Marulk

VII

2 005

 

3 005

2 962,7

 

98,6

42

2 128

2 170

 

IRL

ANF/561214

Marulk

Vb (EG), VI, XII, XIV

469

 

524

417,0

 

79,6

52

516

568

 

IRL

BLI/67-

Birkelånga

VI, VII (EG- och internationella vatten)

9

 

5

4,3

 

86,0

1

7

8

 

IRL

BSF/56712-

Dolkfisk

V, VI, VII, XII (EG- och internationella vatten)

87

 

87

73,5

 

84,5

9

87

96

 

IRL

COD/07A.

Torsk

VIIa

1 204

 

803

273,4

 

34,0

80

963

1 043

 

IRL

COD/561214

Torsk

Vb (EG), VI, XII, XIV

138

 

102

40,9

 

40,1

10

110

120

 

IRL

COD/7X7A34

Torsk

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34,1,1 (EG)

818

 

901

869,4

 

96,5

32

775

807

 

IRL

DWS/12-

Djuphavshajar

XII (EG och internationella vatten)

10

 

10

0,0

 

0,0

1

4

5

 

IRL

DWS/56789-

Djuphavshajar

V, VI, VII, VIII, IX (EG- och internationella vatten)

448

 

448

112,6

 

25,1

45

164

209

 

IRL

GFB/567-

Fjällbrosme

V, VI, VII (EG- och internationella vatten)

260

 

160

90,5

 

56,6

16

260

276

 

IRL

HAD/5BC6A.

Kolja

Vb, VIa (EG)

615

 

675

521,4

 

77,2

68

1 037

1 105

 

IRL

HAD/6B1214

Kolja

VIb, XII, XIV

47

 

47

40,7

 

86,6

5

363

368

 

IRL

HER/07A/MM

Sill

VIIa

1 250

 

687

580,6

 

84,5

69

1 250

1 319

 

IRL

HER/5B6ANB

Sill

Vb, VIaN (EG), VIb

5 036

 

4 242

4 225,7

 

99,6

16

5 036

5 052

 

IRL

HER/6AS7BC

Sill

VIaS, VIIbc

14 000

 

15 046

14 932,5

 

99,2

114

12 600

12 714

 

IRL

HER/7G-K.

Sill

VIIg,h,j,k

9 549

 

10 421

8 654,5

 

83,0

1 042

8 117

9 159

 

IRL

HKE/571214

Kummel

Vb (EG), VI, VII, XII, XIV

1 358

 

1 362

1 101,1

 

80,8

136

1 629

1 765

 

IRL

JAX/578/14

Taggmakrill

Vb (EG), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

31 934

 

29 440

26 823,2

 

91,1

2 617

31 996

34 613

 

IRL

LEZ/07.

Glasvarar

VII

3 029

 

3 348

1 746,2

 

52,2

335

3 029

3 364

 

IRL

NEP/07.

Havskräfta

VII

7 928

 

8 077

6 220,5

 

77,0

808

9 277

10 085

 

IRL

NEP/5BC6.

Havskräfta

Vb (EG), VI

239

 

258

132,1

 

51,2

26

269

295

 

IRL

ORY/06-

Atlantisk soldatfisk

VI (EG- och internationella vatten)

10

 

10

1,2

 

12,0

1

6

7

 

IRL

ORY/07-

Atlantisk soldatfisk

VII (EG- och internationella vatten)

255

 

245

37,2

 

15,2

25

43

68

 

IRL

PLE/07A.

Rödspätta

VIIa

1 051

 

348

176,1

 

50,6

35

1 209

1 244

 

IRL

PLE/7FG.

Rödspätta

VIIf,g

33

 

51

47,5

 

93,1

4

201

205

 

IRL

POK/561214

Gråsej

Vb (EG), VI, XII, XIV

467

 

467

243,1

 

52,1

47

467

514

 

IRL

RNG/5B67-

Skoläst

Vb, VI, VIII (EG- och internationella vatten)

341

 

241

141,3

 

58,6

24

299

323

 

IRL

RNG/8X14-

Skoläst

VIII, IX, X, XII, XIV (EG- och internationella vatten)

10

 

10

0,0

 

0,0

1

9

10

 

IRL

SBR/678-

Pageller

VI, VII, VIII (EG- och internationella vatten)

9

 

9

0,0

 

0,0

1

9

10

 

IRL

SOL/07A.

Tunga

VIIa

117

 

122

82,5

 

67,6

12

99

111

 

IRL

SOL/7FG.

Tunga

VIIf,g

30

 

40

35,8

 

89,5

4

28

32

 

IRL

USK/567-

Lubb

V, VI, VII (EG- och internationella vatten)

34

 

24

14,5

 

60,4

2

27

29

USK/567EI.

IRL

WHB/1X14

Blåvitling

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (EG- och int. vatten)

40 677

 

60 979

52 185,0

 

85,6

6 098

32 992

39 090

 

IRL

WHG/07A.

Vitling

VIIa

252

 

271

55,3

 

20,4

27

213

240

 

IRL

WHG/561214

Vitling

Vb (EG), VI, XII, XIV

406

 

454

298,3

 

65,7

45

305

350

 

IRL

WHG/7X7A.

Vitling

VIIb-k

5 544

 

5 783

4 557,1

 

78,8

578

5 544

6 122

 

LTU

JAX/578/14

Taggmakrill

Vb (EG), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

0

 

7 570

6 810,2

 

90,0

757

0

757

 

LTU

WHB/1X14

Blåvitling

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (EG- och int. vatten)

0

 

5 110

4 635,7

 

90,7

474

0

474

 

NLD

ANF/07.

Marulk

VII

317

 

17

16,2

 

95,3

1

336

337

 

NLD

ANF/561214

Marulk

Vb (EG), VI, XII, XIV

162

 

37

0,0

 

0,0

4

178

182

 

NLD

COD/7X7A34

Torsk

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EG)

34

 

27

11,2

 

41,5

3

28

31

 

NLD

HER/5B6ANB

Sill

Vb, VIaN (EG), VIb

3 727

95,4

6 725

6 622,5

 

97,1

198

3 727

3 925

 

NLD

HER/6AS7BC

Sill

VIaS, VIIbc

1 400

 

652

636,1

 

97,6

16

1 260

1 276

 

NLD

HER/7G-K.

Sill

VIIg,h,j,k

682

 

547

517,1

 

94,5

30

580

610

 

NLD

HKE/2AC4-C

Kummel

IIa (EG), IV (EG)

51

 

51

35,6

 

69,8

5

61

66

 

NLD

JAX/578/14

Taggmakrill

Vb (EG), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

46 801

 

48 852

42 607,0

 

87,2

4 885

46 891

51 776

 

NLD

NEP/2AC4-C

Havskräfta

IIa (EG), IV (EG)

758

 

1 127

981,3

 

87,1

113

704

817

 

NLD

PLE/7DE.

Rödspätta

VIId,e

0

 

20

16,1

 

80,5

2

0

2

 

NLD

SOL/24.

Tunga

II, IV (EG)

13 143

 

13 805

8 277,5

 

60,0

1 381

11 226

12 607

 

NLD

WHB/1X14

Blåvitling

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (EG- och int. vatten)

64 053

 

105 905

94 678,5

788,2

90,1

10 438

51 951

62 389

 

NLD

WHG/7X7A.

Vitling

VIIb-k

97

 

215

130,8

 

60,8

22

97

119

 

POL

COD/3BC+24

Torsk

Delområdena 22–24 (EG-vatten)

3 317

 

1 685

799,7

 

47,5

169

3 118

3 287

 


(1)  Särskilt villkor.


BILAGA II

AVDRAG FRÅN KVOTERNA FÖR 2007

Land

Arter

Område

Art

Områdets namn

Sanktioner

Anpassad kvantitet 2006

Marginal

Sammanlagd anpassad kvantitet 2006

 (1) SV Fångst 2006

Fångster 2006

Totala fångster 2006

%

Avdrag

Ursprunglig kvantitet 2007

Ändrad kvantitet 2007

DEU

ANF

04-N.

Marulk

IV (Norska vatten)

y

22,0

0,0

22,0

0,0

23,40

23,40

106,4

–1,4

432

431

DEU

COD

03AN.

Torsk

Kattegat

y

75,0

0,0

75,0

0,0

78,90

78,90

105,2

–3,9

57

53

DEU

HAD

2AC4.

Kolja

IIa (EG-vatten), IV

y

752,0

0,0

752,0

0,0

757,00

757,00

100,7

–5,0

2 180

2 175

DEU

HER

4CXB7D

Sill

IV c, VII d

y

7 245

0,0

7 245

0,0

7 553,20

7 553,20

104,3

– 308,2

441

133

DEU

HER

1/2.

Sill

EG norska och internationella vatten i I och II

y

9 959

0,0

9 959

0,0

9 963,50

9 963,50

100,0

–4,5

4 200

4 196

DEU

HER

3D– R31

Sill

Delområdena 25–27, 28.2,29 och 32

y

3 234

0,0

3 234

0,0

3 583,20

3 583,20

110,8

– 351,8

774

422

DEU

HKE

3A/BCD

Kummel

IIIa, IIIb,c,d EG vatten 7

y

7

0,0

7

0,0

7,80

7,80

111,4

–0,8

0

–1

DEU

NOP

2A3A4.

Vitlinglyra

IIa (EG vatten), IIIa, IV (EG vatten)

y

13,0

0,0

13,0

0,0

33,50

33,50

257,7

–20,5

0

–21

DEU

POK

2A34.

Gråsej

IIa (EG vatten), IIIa, IIIb,c,d (EG vatten), IV

y

14 519,0

0,0

14 519,0

0,0

14 555,50

14 555,50

100,3

–36,5

12 906

12 870

DNK

PLE

03AN.

Rödspätta

Skagerrak

y

6 150,0

0,0

6 150,0

0,0

6 333,30

6 333,30

103,0

– 183,3

6 617

6 434

ESP

ANF

07.

Marulk

VII

y

2 013,0

0,0

2 013,0

0,0

2 028,40

2 028,40

100,8

–15,4

1 031

1 016

ESP

BLI

67–

Birkelånga

VI, VII (EG och internationella vatten)

n

79,0

0,0

79,0

0,0

91,40

91,40

115,7

–12,4

83

71

ESP

MAC

2CX14–

Makrill

IIa (icke EG-vatten), Vb (EG-vatten) VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

y

20,0

1 337,1

1 357,1

0,0

1 475,20

1 475,20

108,7

– 118,1

20

–98

ESP

MAC

8C3411

Makrill

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1

y

15 217,0

0,0

15 217,0

1 337,1

13 882,70

15 219,80

100,0

–2,8

24 405

24 402

ESP

POK

7X1034

Gråsej

VII, VIII, IX, X CECAF 34.1.1

y

20,0

0,0

20,0

0,0

20,70

20,70

103,5

–0,7

0

–1

ESP

RED

51214

Kungsfiskar

V, XII, XIV

y

1 498,0

0,0

1 498,0

0,0

1 547,90

1 547,90

103,3

–49,9

749

699

ESP

WHG

7X7A.

Vitling

VII b–k

y

85,0

0,0

85,0

0,0

87,10

87,10

102,5

–2,1

0

–2

FRA

GFB

89–

Fjällbrosme

VIII, IX (EG och internationella vatten)

n

31,0

0,0

31,0

0,0

34,90

34,90

112,6

–3,9

15

11

FRA

HER

4CXB7D

Sill

IV c, VII d

y

13 437,0

0,0

13 437,0

0,0

13 762,90

13 762,90

102,4

– 325,9

9 014

8 688

FRA

SOL

8AB.

Tunga

VIIIa, b

y

3 625,0

0,0

3 625,0

0,0

3 764,20

3 764,20

103,8

– 139,2

4 162

4 023

GBR

BLI

67–

Birkelånga

VI, VII (EG och internationella vatten)

n

422,0

0,0

422,0

0,0

470,40

470,40

111,5

–48,4

482

434

GBR

MAC

2AC4.

Makrill

IIa (EG-vatten), IIIa, IIIb,c,d (EG-vatten), IV

y

424,0

31 876,1

32 300,1

0,0

32 359,60

32 359,60

100,2

–59,5

1 092

1 033

LTU

MAC

2CX14–

Makrill

II (icke EG-vatten), Vb (EG-vatten), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

y

47,0

0,0

47,0

0,0

92,40

92,40

196,6

–45,4

100

55

PRT

ANF

8C4311

Marulk

VIIIc, IX, X (CECAF34.1.1 (EG-vatten))

y

310,0

0,0

310,0

0,0

319,40

319,40

103,0

–9,4

324

315

PRT

HKE

8C3411

Kummel

VIIIc, IX, X (CECAF34.1.1 (EG-vatten))

y

2 202,0

0,0

2 202,0

0,0

2 291,90

2 291,90

104,1

–89,9

1 830

1 740


(1)  Särskilt villkor.


2.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/46


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 610/2007

av den 1 juni 2007

om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003 om antagande av vissa redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 med avseende på International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) tolkning 10

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpningen av internationella redovisningsstandarder (1), särskilt artikel 3.1, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003 (2) antogs vissa internationella redovisningsstandarder och tolkningar som förelåg per den 14 september 2002.

(2)

Den 20 juli 2006 offentliggjorde International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) IFRIC-tolkning 10 Delårsrapportering och nedskrivningar, nedan kallad ”IFRIC 10”. I IFRIC 10 förtydligas att nedskrivning av värdet på goodwill och på vissa finansiella tillgångar (kapitalinvesteringar som ”kan säljas” och onoterade egetkapitalinstrument som värderas till anskaffningsvärdet) som noteras i en delårsrapport får inte återföras i senare delårs- eller årsrapporter. Denna tolkning var nödvändig på grund av en uppenbar konflikt mellan kraven i International Accounting Standard (IAS) 34 Delårsrapportering och de i IAS 36 Nedskrivningar och de nedskrivningsbestämmelser som avser vissa finansiella tillgångar i IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering.

(3)

Överläggningarna med Technical Expert Group (TEG) inom European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ger stöd för att IFRIC 10 uppfyller de tekniska kriterier för antagande som anges i artikel 3.2 i förordning nr 1606/2002.

(4)

Förordning (EG) nr 1725/2003 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Föreskrivande kommittén för redovisningsfrågor.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilagan till förordning (EG) nr 1725/2003 skall ”International Financial Reporting Interpretations Committee's (IFRIC) tolkning 10 Delårsrapportering och nedskrivningar” införas enligt bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Alla företag skall börja tillämpa IFRIC 10 enligt bilagan till denna förordning senast den dag som inleder deras räkenskapsår 2007, utom de företag som inleder sitt räkenskapsår i november eller december, vilka skall börja tillämpa IFRIC 10 senast den dag som inleder räkenskapsåret 2006.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Charlie McCREEVY

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  EUT L 261, 13.10.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1329/2006 (EUT L 247, 9.9.2006, s. 3).


BILAGA

INTERNATIONELLA FINANSIELLA RAPPORTERINGSSTANDARDER

”IFRIC 10

Tolkning 10 Delårsrapportering och nedskrivningar

”Mångfaldigande tillåtet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Alla rättigheter förbehålles utanför EES, med undantag för rätten att mångfaldiga för enskilt bruk eller annars i överensstämmelse med god sed. Ytterligare information från IASB kan hämtas från webbplatsen www.iasb.org”

IFRIC-TOLKNING 10

Delårsrapportering och nedskrivningar

Hänvisningar

IAS 34 Delårsrapportering

IAS 36 Nedskrivningar

IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering

Bakgrund

1.

Ett företag skall vid varje rapporteringstillfälle bedöma om det föreligger ett behov av att skriva ned värdet på goodwill, och per varje balansdag bedöma behovet av att skriva ned värdet på investeringar i egenkapitalinstrument och i finansiella tillgångar som upptagits i redovisningen till anskaffningskostnad och, om så krävs, redovisa en nedskrivning av värdet per den dagen i enlighet med IAS 36 och IAS 39. Vid en senare redovisnings- eller balansdag kan emellertid förhållandena ha förändrats i så hög grad att nedskrivningen av värdet skulle ha varit lägre eller helt hade kunnat undvikas om bedömningen av nedskrivningsbehovet hade gjorts först vid det tillfället. Tolkningen ger en vägledning om huruvida sådana nedskrivningar av värde över huvud taget bör återföras.

2.

Tolkningen behandlar hur kraven i IAS 34 och redovisningen av nedskrivning av värdet på goodwill i IAS 36 samt nedskrivning av värdet på vissa finansiella tillgångar i IAS 39 påverkar varandra, samt effekterna av den ömsesidiga påverkan på påföljande delårsrapporter och årsbokslut.

Fråga

3.

Enligt punkt 28 i IAS 34 skall ett företag tillämpa samma redovisningsprinciper i delårsrapporterna som i årsredovisningarna. I den standarden anges också att ”rapportfrekvensen (årligen, halvårsvis eller kvartalsvis) inte skall påverka det redovisade årsresultatet. För att uppnå denna målsättning skall värdering för delårsrapporteringsändamål göras en gång om året”.

4.

I IAS 36 punkt 124 anges: ”en nedskrivning av värdet på goodwill får inte återföras i en påföljande period”.

5.

I IAS 39 punkt 69 anges: ”nedskrivningar som redovisas i resultaträkningen för en investering i ett egenkapitalinstrument som är klassificerat som finansiell tillgång som kan säljas skall inte återföras via resultaträkningen”.

6.

I IAS 39 punkt 66 anges att nedskrivningar som görs för finansiella tillgångar som redovisas till anskaffningsvärde (såsom nedskrivning på ett onoterat egenkapitalinstrument som inte redovisas till verkligt värde eftersom dess verkliga värde inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt) inte skall återföras.

7.

Denna tolkning behandlar följande frågeställningar:

Bör ett företag återföra nedskrivningar som redovisas i en delårsrapportering på goodwill och investeringar i egenkapitalinstrument och i finansiella tillgångar som upptagits i redovisningen till anskaffningskostnad om en nedsättning av värdet inte skulle ha redovisats, eller om en mindre nedsättning skulle ha redovisats, i det fall bedömningen av nedsättningsbehovet endast skulle ha gjorts vid en påföljande balansdag?

Slutsats

8.

Ett företag skall inte återföra nedskrivningar som har redovisats i en tidigare delårsrapportering med avseende på goodwill eller en investering i antingen ett egenkapitalinstrument eller en finansiell tillgång som upptagits till anskaffningskostnad i redovisningen.

9.

Ett företag skall inte genom ett analogislut utsträcka denna slutsats till att även omfatta andra områden där det kan finnas en potentiell konflikt mellan IAS 34 och andra standarder.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

10.

Ett företag skall tillämpa denna tolkning för räkenskapsår som börjar den 1 november 2006 eller senare. Tidigare tillämpning välkomnas. Om ett företag tillämpar denna tolkning för en period som börjar före den 1 november 2006, skall företaget lämna upplysning om detta. Ett företag skall hädanefter tillämpa tolkningen på goodwill från den dag då företaget för första gången tillämpade IAS 36. Företaget skall hädanefter tillämpa tolkningen på investeringar i egenkapitalinstrument eller i finansiella tillgångar som upptagits till anskaffningskostnad i redovisningen från den dag då företaget för första gången tillämpade värderingskriteriet i IAS 39.


2.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/49


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 611/2007

av den 1 juni 2007

om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003 om antagande av vissa redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 med avseende på International Financial Reporting Interpretations Committee's (IFRIC) tolkning 11

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpningen av internationella redovisningsstandarder (1), särskilt artikel 3.1, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003 (2) antogs vissa internationella redovisningsstandarder och tolkningar som förelåg per den 14 september 2002.

(2)

Den 2 november 2006 offentliggjorde International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) IFRIC-tolkning 11 IFRS 2 – Transaktioner med egna aktier, även koncerninterna, nedan kallad ”IFRIC 11”. I IFRIC 11 anges hur International Financial Reporting Standard (IFRS) 2 Aktierelaterade ersättningar skall tillämpas på avtal om aktierelaterade ersättningar som innefattar ett företags egna egetkapitalinstrument eller egetkapitalinstrumenten för ett annat företag i samma koncern (t.ex. moderföretagets egetkapitalinstrument). Tolkningen krävdes eftersom det hittills inte funnits någon ledning för hur avtal om aktierelaterade ersättningar genom vilka ett företag erhåller varor eller tjänster som ersättning för företagets moderföretags egetkapitalinstrument bör redogöras för i företagets finansiella rapporter.

(3)

Överläggningarna med Technical Expert Group (TEG) inom European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ger stöd för att IFRIC 11 uppfyller de tekniska kriterier för antagande som anges i artikel 3.2 i förordning nr 1606/2002.

(4)

Förordning (EG) nr 1725/2003 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Föreskrivande kommittén för redovisningsfrågor.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

bilagan till förordning (EG) nr 1725/2003 skall den internationella redovisningstolkningskommitténs (IFRIC) tolkning 11 IFRS 2 – Transaktioner med egna aktier, även koncerninterna införas, enligt bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Alla företag skall börja tillämpa IFRIC 11 enligt bilagan till denna förordning senast den dag som inleder deras räkenskapsår 2008, utom de företag som inleder sitt räkenskapsår i januari eller februari, vilka skall börja tillämpa IFRIC 11 senast den dag som inleder deras räkenskapsår 2009.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Charlie McCREEVY

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  EUT L 261, 13.10.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1329/2006 (EUT L 247, 9.9.2006, s. 3).


BILAGA

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

”IFRIC 11

IFRIC-tolkning 11 IFRS 2 – Transaktioner med egna aktier, även koncerninterna

”Mångfaldigande tillåtet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Alla rättigheter förbehålles utanför EES, med undantag för rätten att mångfaldiga för enskilt bruk eller annars i överensstämmelse med god sed. Ytterligare information från IASB kan hämtas från webbplatsen www.iasb.org”

IFRIC-TOLKNING nr 11

IFRS 2 – Transaktioner med egna aktier, även koncerninterna

Referenser

IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel

IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering

IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar

Frågeställning

1.

I denna tolkning behandlas två frågor. Den första är huruvida nedanstående transaktioner i enlighet med IFRS 2 skall redovisas som om de reglerats med egetkapitalinstrument eller som om de reglerats med kontanter.

a)

Ett företag tilldelar sina anställda rättigheter till företagets egetkapitalinstrument (t.ex. aktieoptioner) och väljer eller instrueras att köpa egetkapitalinstrument (dvs. egna aktier) från en annan part för att kunna fullgöra sina skyldigheter mot de anställda.

b)

Ett företags anställda tilldelas rättigheter till företagets egetkapitalinstrument (t.ex. aktieoptioner) av antingen företaget självt eller av dess aktieägare, och företagets aktieägare tillhandahåller de egetkapitalinstrument som behövs.

2.

Den andra frågan avser avtal om aktierelaterade ersättningar som inbegriper två eller flera företag inom en koncern. Exempelvis tilldelas anställda i ett dotterföretag rättigheter till moderföretagets egetkapitalinstrument som ersättning för de tjänster som de tillhandahåller dotterföretaget. I punkt 3 i IFRS 2 anges följande:

Med aktierelaterade ersättningar avses i denna standard de överföringar av företagets egetkapitalinstrument som aktieägarna gör till parter som levererat varor eller tjänster till företaget (inklusive till personalen), såvida det inte är uppenbart att överföringen gjorts i annat syfte än som ersättning för varor eller tjänster som företaget erhållit. Detta gäller även överföringar av egetkapitalinstrument som tillhör företagets moderföretag eller ett annat företag inom samma koncern, till parter som har levererat varor eller tjänster till företaget. [Vår kursivering]

IFRS 2 ger emellertid ingen vägledning för hur sådana transaktioner skall redovisas i respektive koncernföretags enskilda eller separata finansiella rapporter.

3.

Således avser denna andra fråga följande avtal om aktierelaterade ersättningar:

a)

Ett moderföretag tilldelar rättigheter till sina egetkapitalinstrument direkt till ett dotterföretags anställda. Moderföretaget (inte dotterföretaget) har skyldigheten att tillhandahålla dotterföretagets anställda de egetkapitalinstrument som behövs.

b)

Ett dotterföretag tilldelar sina anställda rättigheter till moderföretagets egetkapitalinstrument. Dotterföretaget har skyldigheten att tillhandahålla sina anställda de egetkapitalinstrument som behövs.

4.

I denna tolkning behandlas hur ett avtal om aktierelaterade ersättningar enligt punkt 3 skall redovisas i de finansiella rapporterna för ett dotterföretag som erhåller tjänster från de anställda.

5.

Det kan föreligga ett avtal mellan ett moderföretag och dess dotterföretag enligt vilket dotterföretaget skall betala moderföretaget för dess tillhandahållande av egetkapitalinstrument till de anställda. I denna tolkning behandlas inte hur ett sådant koncerninternt avtal om ersättningar skall redovisas.

6.

Även om denna tolkning inriktas på transaktioner med anställda är den också tillämplig på liknande aktierelaterade ersättningar till leverantörer av varor eller tjänster som inte är anställda.

Beslut

Avtal om aktierelaterade ersättningar som innefattar ett företags egna egetkapitalinstrument (punkt 1)

7.

Aktierelaterade ersättningar som innebär att ett företag erhåller tjänster som ersättning för sina egna egetkapitalinstrument skall redovisas som om de reglerats med egetkapitalinstrument. Detta gäller oavsett om företaget väljer eller instrueras att köpa dessa egetkapitalinstrument från en annan part för att kunna fullgöra sina skyldigheter mot de anställda enligt avtalet om aktierelaterade ersättningar. Det gäller också oavsett om

a)

den anställdes rättigheter till företagets egetkapitalinstrument tilldelats av företaget självt eller av dess aktieägare, eller

b)

avtalet om aktierelaterade ersättningar regleras av företaget självt eller av dess aktieägare.

Avtal om aktierelaterade ersättningar som innefattar moderföretagets egetkapitalinstrument

Ett moderföretag tilldelar rättigheter till sina egetkapitalinstrument till ett dotterföretags anställda (punkt 3 a)

8.

Om avtalet om aktierelaterade ersättningar redovisas som om det reglerats med egetkapitalinstrument i moderbolagets koncernredovisning, skall dotterföretaget värdera de tjänster som erhållits från dess anställda i enlighet med de villkor som gäller för aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument och redovisa en motsvarande ökning av det egna kapitalet som ett tillskott från moderföretaget.

9.

Ett moderföretag kan tilldela rättigheter till sina egetkapitalinstrument till sina dotterföretags anställda, på villkor att de tjänstgör kontinuerligt inom koncernen under en viss angiven period. En anställd i ett dotterföretag kan byta anställning till ett annat dotterföretag under den angivna intjänandeperioden utan att dennes rättigheter till moderföretagets egetkapitalinstrument enligt det ursprungliga avtalet om aktierelaterade ersättningar påverkas. Varje dotterföretag skall värdera de tjänster som erhålls från de anställda på basis av egetkapitalinstrumentens verkliga värde vid den tidpunkt moderföretaget tilldelade dessa rättigheter till egetkapitalinstrumenten, enligt bilaga A till IFRS 2, och på basis av den andel av intjänandeperioden som den anställde fullgjort inom dotterföretaget.

10.

Efter att ha bytt anställning mellan koncernföretag kanske en sådan anställd inte längre uppfyller ett intjäningsvillkor som inte utgör ett marknadsvillkor enligt definitionen i bilaga A till IFRS 2, t.ex. att den anställde lämnar koncernen innan tjänstgöringsperioden fullgörs. I detta fall skall varje dotterföretag justera det belopp som tidigare redovisats för de tjänster som erhållits från den anställde i enlighet med principerna i punkt 19 i IFRS 2. Om rättigheterna till ett egetkapitalinstrument som tilldelats av moderföretaget således inte intjänas till följd av att en anställd inte fullgör ett intjäningsvillkor som inte utgör ett marknadsvillkor, skall något sammanlagt värde för de tjänster som erhållits från den anställde inte redovisas i något dotterbolags finansiella rapporter.

Ett dotterbolag tilldelar sina anställda rättigheter till sitt moderföretags egetkapitalinstrument (punkt 3 b)

11.

Dotterföretaget skall redovisa transaktionen med sina anställda som om den reglerats med kontanter. Detta gäller oavsett hur dotterföretaget erhåller egetkapitalinstrumenten för att fullgöra sina skyldigheter mot sina anställda.

Ikraftträdande

12.

Företag skall tillämpa denna tolkning för räkenskapsår som börjar den 1 mars 2007 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Om ett företag tillämpar denna tolkning för en period som börjar före den 1 mars 2007, skall företaget lämna upplysning om detta.

Övergångsbestämmelser

13.

Ett företag skall tillämpa denna tolkning retroaktivt i enlighet med IAS 8, med förbehåll för övergångsbestämmelserna i IFRS 2.


2.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/53


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 612/2007

av den 1 juni 2007

om ändring av förordning (EG) nr 596/2007 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn gällande från den 1 juni 2007

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1249/96 av den 28 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullarna inom spannmålssektorn (2), särskilt artikel 2.1, och

av följande skäl:

(1)

Importtullarna inom spannmålssektorn från den 1 juni 2007 har fastställts i kommissionens förordning (EG) nr 596/2007 (3).

(2)

Eftersom de beräknade genomsnittsvärdena av importtullarna avviker med 5 euro/ton eller mer från de fastställda värdena, bör en justering göras av de importtullar som har fastställts i förordning (EG) nr 596/2007.

(3)

Förordning (EG) nr 596/2007 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och II till förordning (EG) nr 596/2007 skall ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 2 juni 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 29.9.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 161, 29.6.1996, s. 125. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1110/2003 (EUT L 158, 27.6.2003, s. 12).

(3)  EUT L 140, 1.6.2007, s. 24.


BILAGA

BILAGA I

Importtullar från den 2 juni 2007 för de produkter som anges i artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003

KN-nr

Varuslag

Importtull (1)

(EUR/t)

1001 10 00

DURUMVETE:

av hög kvalitet

0,00

av medelhög kvalitet

0,00

av låg kvalitet

0,00

1001 90 91

VANLIGT VETE, för utsäde

0,00

ex 1001 90 99

VANLIGT VETE av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde

0,00

1002 00 00

RÅG

0,00

1005 10 90

UTSÄDESMAJS annan än hybridmajs

0,00

1005 90 00

MAJS av annat slag än för utsäde (2)

0,00

1007 00 90

SORGHUM av andra slag än hybrider för utsäde

0,00

BILAGA II

Beräkningsgrunder för importtullarna i bilaga I

31 maj 2007

1.

Genomsnitt enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

(EUR/t)

 

Vanligt vete (3)

Majs

Durumvete, hög kvalitet

Durumvete, medelhög kvalitet (4)

Durumvete, låg kvalitet (5)

Korn

Börs

Minneapolis

Chicago

Börsnotering

153,89

114,21

Pris fob USA

179,70

169,70

149,70

129,46

Tillägg för Mexikanska golfen

14,93

Tillägg för Stora sjöarna

10,58

2.

Genomsnitt enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

Fraktkostnad: Mexikanska golfen–Rotterdam

36,61 EUR/t

Fraktkostnad: Stora sjöarna–Rotterdam

37,17 EUR/t


(1)  Enligt artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1249/96 skall importtullen för varor, som anländer till gemenskapen via Atlanten eller Suezkanalen, minskas med

3 euro/ton om lossningshamnen ligger i Medelhavet,

2 euro/ton om lossningshamnen ligger i Danmark, Estland, Irland, Lettland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller Förenade kungariket eller vid den Iberiska halvöns Atlantkust.

(2)  Om villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda har importören rätt till en schablonmässig minskning av importtullen med 24 euro/ton.

(3)  Bidrag med 14 euro/ton ingår (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(4)  Avdrag med 10 euro/ton (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(5)  Avdrag med 30 euro/ton (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).


2.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/56


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 613/2007

av den 1 juni 2007

om ändring av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 av den 20 december 2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter (1), särskilt artiklarna 19 och 20, och

av följande skäl:

(1)

Ordförandeskapet för Kimberleyprocessens certifieringssystem har genom ordförandens tillkännagivande av den 3 maj 2007 beslutat att från och med den 4 maj 2007 lägga till Liberia i förteckningen över de deltagande parterna i systemet.

(2)

Bilaga II bör därför ändras i enlighet med detta. Ändringen av bilaga II påverkar inte tillämpningen av de särskilda bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 234/2004 av den 10 februari 2004 om vissa restriktiva åtgärder med avseende på Liberia och om upphävande av förordning (EG) nr 1030/2003 (2).

(3)

Tyskland har underrättat kommissionen om ändringar av uppgifterna rörande de gemenskapsmyndigheter de utsett.

(4)

Bilaga III bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 2368/2002 skall ersättas med texten i bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Bilaga III till förordning (EG) nr 2368/2002 skall ersättas med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 4 maj 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Benita FERRERO-WALDNER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 28. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 127/2007 (EUT L 41, 13.2.2007, s. 3).

(2)  EUT L 40, 12.2.2004, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1819/2006 (EUT L 351, 13.12.2006, s. 1).


BILAGA I

”BILAGA II

Förteckning över deltagande parter i Kimberleyprocessens certifieringssystem och deras i vederbörlig ordning utsedda myndigheter enligt artiklarna 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 och 20

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines

Rua Hochi Min

Luanda

Angola

ARMENIEN

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

Yerevan

Armenia

AUSTRALIEN

Community Protection Section

Australian Customs Section

Customs House, 5 Constitution Avenue

Canberra ACT 2601

Australia

Minerals Development Section

Department of Industry, Tourism and Resources

GPO Box 9839

Canberra ACT 2601

Australia

BANGLADESH

Ministry of Commerce

Export Promotion Bureau

Dhaka

Bangladesh

VITRYSSLAND

Department of Finance

Sovetskaja Str., 7

220010 Minsk

Republic of Belarus

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Energy & Water Resources

PI Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRASILIEN

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios — Bloco ’U” — 3o andar

70065 — 900 Brasilia — DF

Brazil

KANADA

 

Internationellt:

Department of Foreign Affairs and International Trade

Peace Building and Human Security Division

Lester B Pearson Tower B — Room: B4-120

125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Canada

 

För att rekvirera förlaga till det kanadensiska Kimberleyprocesscertifikatet:

Stewardship Division

International and Domestic Market Policy Division

Mineral and Metal Policy Branch

Minerals and Metals Sector

Natural Resources Canada

580 Booth Street, 10th Floor, Room: 10A6

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

 

Allmänna förfrågningar:

Kimberley Process Office

Minerals and Metals Sector (MMS)

Natural Resources Canada (NRCan)

10th Floor, Area A-7

580 Booth Street

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Independent Diamond Valuators (IDV)

Immeuble SOCIM, 2ème étage

BP 1613 Bangui

Central African Republic

KINA

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madiandonglu

Haidian District, Beijing

People’s Republic of China

HONGKONG, Den särskilda administrativa regionen Hongkong (Folkrepubliken Kina)

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

China

Demokratiska republiken KONGO

Centre d’Evaluation, d’Expertise et de Certification (CEEC)

17th floor, BCDC Tower

30th June Avenue

Kinshasa

Democratic Republic of Congo

ELFENBENSKUSTEN

Ministry of Mines and Energy

BP V 91

Abidjan

Côte d’Ivoire

KROATIEN

Ministry of Economy

Zagreb

Republic of Croatia

EUROPEISKA GEMENSKAPEN

European Commission

DG External Relations/A/2

B-1049 Brussels

Belgium

GHANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)

Diamond House,

Kinbu Road,

P.O. Box M. 108

Accra

Ghana

GUINEA

Ministry of Mines and Geology

BP 2696

Conakry