ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 129

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtionde årgången
17 maj 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 541/2007 av den 16 maj 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 542/2007 av den 16 maj 2007 om fastställande av tilldelningskoefficienten för utfärdande av importlicenser som det ansökts om 7–11 maj 2007 för sockerprodukter inom ramen för tullkvoter och förmånsavtal

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 543/2007 av den 16 maj 2007 om utfärdande av importlicenser för ris inom ramen för de tullkvoter som öppnas för delkvoten maj 2007 genom förordning (EG) nr 2021/2006

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 544/2007 av den 16 maj 2007 om godkännande av större ändringar av produktspecifikationen för en skyddad beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar Baena (SUB)

10

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 545/2007 av den 16 maj 2007 om öppnande och förvaltning av en importtullkvot för fryst kött av nötkreatur eller andra oxdjur avsett för bearbetning (1 juli 2007–30 juni 2008)

14

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 546/2007 av den 16 maj 2007 om förbud mot fiske efter sill i delsektionerna 25–27, 28.2 och 29 och 32 i Östersjön med fartyg som seglar under tysk flagg

23

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2007/340/EG

 

*

Rådets beslut av den 19 april 2007 om ingåendet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationen om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse

25

 

*

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationen om förenklat utfärdande av viseringar till medborgare i Europeiska unionen och Ryska federationen

27

 

*

Protokoll till avtalet gällande medlemsstater som inte till fullo tillämpar Schengenregelverket

35

 

 

2007/341/EG

 

*

Rådets beslut av den 19 april 2007 om ingåendet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationen om återtagande

38

 

*

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationen om återtagande

40

 

 

Kommissionen

 

 

2007/342/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 15 maj 2007 om tilldelning av ytterligare dagar till sjöss till Belgien i ICES-områdena IV, VIIa och VIId [delgivet med nr K(2007) 2072]  ( 1 )

61

 

 

2007/343/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 15 maj 2007 om tillstånd för utsläppande på marknaden av olja med tillsats av fytosteroler eller fytostanoler som ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 [delgivet med nr K(2007) 2073]

63

 

 

2007/344/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 16 maj 2007 om harmoniserad tillgång till information om spektrumanvändningen inom gemenskapen [delgivet med nr K(2007) 2085]  ( 1 )

67

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

FÖRORDNINGAR

17.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 129/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 541/2007

av den 16 maj 2007

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 17 maj 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 maj 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 16 maj 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

MA

41,8

TN

81,0

TR

117,0

ZZ

79,9

0707 00 05

JO

171,8

MK

35,1

TR

119,1

ZZ

108,7

0709 90 70

TR

109,9

ZZ

109,9

0805 10 20

EG

43,1

IL

59,1

MA

44,9

ZZ

49,0

0805 50 10

AR

58,2

ZZ

58,2

0808 10 80

AR

82,9

BR

76,2

CL

81,4

CN

93,3

NZ

116,2

US

126,0

UY

75,1

ZA

89,1

ZZ

92,5


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


17.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 129/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 542/2007

av den 16 maj 2007

om fastställande av tilldelningskoefficienten för utfärdande av importlicenser som det ansökts om 7–11 maj 2007 för sockerprodukter inom ramen för tullkvoter och förmånsavtal

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 950/2006 av den 28 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för regleringsåren 2006/07, 2007/08 och 2008/09 för import och raffinering av produkter från sockersektorn inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal (2), särskilt artikel 5.3, och

av följande skäl:

(1)

Under veckan 7–11 maj 2007 lämnades det i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1832/2006 av den 13 december 2006 om övergångsåtgärder inom sockersektorn med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning (3) för en kvantitet som motsvarar eller överskrider den tillgängliga kvantiteten för löpnummer 09.4335 och 09.4336 (2006–2007).

(2)

Kommissionen bör därför fastställa en tilldelningskoefficient så att licenser kan utfärdas i proportion till den disponibla kvantiteten och meddela medlemsstaterna att den gällande gränsen har uppnåtts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de ansökningar om importlicenser som lämnades in under perioden 7–11 maj 2007 i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 950/2006 eller artikel 5 i förordning (EG) nr 1832/2006 skall licenser utfärdas inom ramen för de kvantiteter som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 maj 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2006/2006 (EUT L 379, 28.12.2006, s. 95).

(3)  EUT L 354, 14.12.2006, s. 8.


BILAGA

Förmånssocker AVS–INDIEN

Avdelning IV i förordning (EG) nr 950/2006

Regleringsåret 2006/07

Löpnummer

Land

% som skall beviljas av de kvantiteter som omfattas av ansökningar under veckan 7–11 maj 2007

Gräns

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

0

Uppnådd

09.4333

Elfenbenskusten

100

 

09.4334

Kongo

100

 

09.4335

Fiji

100

Uppnådd

09.4336

Guyana

100

Uppnådd

09.4337

Indien

0

Uppnådd

09.4338

Jamaica

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagaskar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Mauritius

100

 

09.4343

Moçambique

0

Uppnådd

09.4344

Saint Kitts och Nevis

 

09.4345

Surinam

 

09.4346

Swaziland

100

 

09.4347

Tanzania

0

Uppnådd

09.4348

Trinidad och Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Förmånssocker AVS–INDIEN

Avdelning IV i förordning (EG) nr 950/2006

Regleringsåret 2007/08

Löpnummer

Land

% som skall beviljas av de kvantiteter som omfattas av ansökningar under veckan 7–11 maj 2007

Gräns

09.4331

Barbados

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Elfenbenskusten

 

09.4334

Kongo

 

09.4335

Fiji

 

09.4336

Guyana

 

09.4337

Indien

100

 

09.4338

Jamaica

 

09.4339

Kenya

 

09.4340

Madagaskar

 

09.4341

Malawi

 

09.4342

Mauritius

 

09.4343

Moçambique

100

 

09.4344

Saint Kitts och Nevis

 

09.4345

Surinam

 

09.4346

Swaziland

 

09.4347

Tanzania

100

 

09.4348

Trinidad och Tobago

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

 

09.4351

Zimbabwe

 


Tilläggssocker

Avdelning V i förordning (EG) nr 950/2006

Regleringsåret 2006/07

Löpnummer

Land

% som skall beviljas av de kvantiteter som omfattas av ansökningar under veckan 7–11 maj 2007

Gräns

09.4315

Indien

100

 

09.4316

Länder som undertecknat AVS-protokollet

100

 


Socker enligt CXL-medgivanden

Avdelning VI i förordning (EG) nr 950/2006

Regleringsåret 2006/07

Löpnummer

Land

% som skall beviljas av de kvantiteter som omfattas av ansökningar under veckan 7–11 maj 2007

Gräns

09.4317

Australien

0

Uppnådd

09.4318

Brasilien

0

Uppnådd

09.4319

Kuba

0

Uppnådd

09.4320

Övriga tredjeländer

0

Uppnådd


Balkansocker

Avdelning VII i förordning (EG) nr 950/2006

Regleringsåret 2006/07

Löpnummer

Land

% som skall beviljas av de kvantiteter som omfattas av ansökningar under veckan 7–11 maj 2007

Gräns

09.4324

Albanien

100

 

09.4325

Bosnien och Hercegovina

0

Uppnådd

09.4326

Serbien, Montenegro och Kosovo

100

 

09.4327

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien

100

 

09.4328

Kroatien

100

 


Socker för exceptionell eller industriell import

Avdelning VIII i förordning (EG) nr 950/2006

Regleringsåret 2006/07

Löpnummer

Typ

% som skall beviljas av de kvantiteter som omfattas av ansökningar under veckan 7–11 maj 2007

Gräns

09.4380

Exceptionell import

 

09.4390

Industriell import

100

 


Import av socker inom ramen för de övergångstullkvoter som öppnats för Bulgarien och Rumänien

Kapitel 1 avsnitt 2 i förordning (EG) nr 1832/2006

Regleringsåret 2006/07

Löpnr

Typ

% som skall beviljas av de kvantiteter som omfattas av ansökningar under veckan 7–11 maj 2007

Gräns

09.4365

Bulgarien

0

Uppnådd

09.4366

Rumänien

100

 


17.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 129/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 543/2007

av den 16 maj 2007

om utfärdande av importlicenser för ris inom ramen för de tullkvoter som öppnas för delkvoten maj 2007 genom förordning (EG) nr 2021/2006

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (2), särskilt artikel 7.2,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 2021/2006 av den 22 december 2006 om öppnande och förvaltning av importkvoter för ris med ursprung i länder i Afrika, Västindien och Stilla havsområdet (AVS-stater) och i utomeuropeiska länder och territorier (ULT) (3), särskilt artikel 15.1, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 2021/2006 öppnas en årlig total tullkvot för import av 160 000 ton ris i rårisekvivalenter, varav 125 000 ton med ursprung i AVS (löpnummer 09.4187), 25 000 ton med ursprung i Nederländska Antillerna och Aruba (löpnummer 09.4189) och 10 000 ton med ursprung i de minst utvecklade ULT (löpnummer 09.4190), samt en årlig tullkvot för brutet ris med ursprung i AVS på 20 000 ton (löpnummer 09.4188).

(2)

Maj är den andra delperioden för de kvoter som avses i artikel 1.1 a–b i förordning (EG) nr 2021/2006.

(3)

Det framgår av den anmälan som gjorts i enlighet med artikel 17 a i förordning (EG) nr 2021/2006 att de ansökningar som i enlighet med artikel 13 första stycket i den förordningen lämnats in de fem första arbetsdagarna i maj 2007 avser en kvantitet ris i rårisekvivalenter som för kvoten/kvoterna med löpnummer 09.4187, 09.4188 och 09.4189 överstiger den tillgängliga kvantiteten. Det bör därför beslutas i vilken omfattning importlicenser kan utfärdas, genom fastställande av en tilldelningskoefficient som skall tillämpas på den begärda kvantiteten/de begärda kvantiteterna.

(4)

Av den anmälan som avses ovan framgår det också att de ansökningar som i enlighet med artikel 13 första stycket i den förordningen lämnats in de fem första arbetsdagarna i maj 2007 avser en kvantitet ris i rårisekvivalenter som för kvoten med löpnummer 09.4190 understiger eller är lika med den tillgängliga kvantiteten.

(5)

De totala tillgängliga kvantiteterna för nästa delperiod bör därför fastställas i enlighet med artikel 15.1 i förordning (EG) nr 2021/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   För de ansökningar om importlicenser för ris som omfattas av den kvot/de kvoter med löpnummer 09.4187, 09.4188 och 09.4189 som avses i förordning (EG) nr 2021/2006 och som lämnats in under de fem första arbetsdagarna i maj 2007 utfärdas licenser för de begärda kvantiteterna justerade med de tilldelningskoefficienter som fastställs i bilagan till den här förordningen.

2.   De totala tillgängliga kvantiteterna inom de kvoter med löpnummer 09.4187, 09.4188, 09.4189 och 09.4190 som avses i förordning (EG) nr 2021/2006 för nästa delkvot fastställs i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 maj 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 96. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 797/2006 (EUT L 144, 31.5.2006, s. 1).

(2)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 289/2007 (EUT L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  EUT L 384, 29.12.2006, s. 61.


BILAGA

Tilldelningskoefficient för delperioden maj 2007 och tillgängliga kvantiteter för nästa delperiod i enlighet med förordning (EG) nr 2021/2006

Ursprung/Produkt

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för delperioden maj 2007

Kvantiteter som är tillgängliga för delperioden september 2007

(kg)

AVS (artiklarna 2 och 3 i förordning (EG) nr 2021/2006)

09.4187

29,237747  %

41 666 004

KN-nummer 1006 10 21 — 1006 10 98 , 1006 20 och 1006 30

 

 

 

AVS (artiklarna 4 och 5 i förordning (EG) nr 2021/2006)

09.4188

91,620043  %

0

KN-nummer 1006 40 00

 

 

 

ULT (artikel 8 och artikel 9.1 a och b i förordning (EG) nr 2021/2006)

 

 

 

KN-nummer 1006

 

 

 

a)

Nederländska Antillerna och Aruba

09.4189

67,574812  %

8 333 001

b)

Minst utvecklade ULT

09.4190

 (1)

10 000 000


(1)  Ingen tilldelningskoefficient för denna delperiod. Ingen ansökan har lämnats in till kommissionen.


17.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 129/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 544/2007

av den 16 maj 2007

om godkännande av större ändringar av produktspecifikationen för en skyddad beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar Baena (SUB)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.4 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har i enlighet med artikel 9.1 första stycket i förordning (EG) nr 510/2006 och artikel 17.2 i samma förordning undersökt Spaniens ansökan om godkännande av en ändring av produktspecifikationen för den skyddade ursprungsbeteckningen Baena, som registrerats i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 (2).

(2)

Då det inte är fråga om en mindre ändring av det slag som avses i artikel 9 i kommissionens förordning (EG) nr 510/2006 har kommissionen offentliggjort ansökan om ändring i Europeiska unionens officiella tidning (3) med tilllämpning av artikel 6 i förordningen. Ingen invändning av det slag som avses i artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 har inkommit till kommissionen varför ändringen bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Produktspecifikationen för den skyddade ursprungsbeteckningen Baena skall ändras i enlighet med bilaga I till denna förordning.

Artikel 2

En konsoliderad översikt över innehållet i produktspecifikationen återfinns i bilaga II till denna förordning.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 maj 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  EGT L 148, 21.6.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2156/2005 (EUT L 342, 24.12.2005, s. 54).

(3)  EUT C 321, 31.12.2003, s. 49, och EUT C 139, 14.6.2006, s. 21.


BILAGA I

ANSÖKAN OM ÄNDRING

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

Ansökan om ändring i enlighet med artikel 9 och artikel 17.2

BAENA

EG-nummer: ES/PDO/117/0069/07.10.2003

SUB (X) SGB ( )

Begärd(a) ändring(ar):

Rubrik(er) i produktspecifikationen:

Aktuellt kapitel i produktspecifikationen:

Produktnamn

Produktbeskrivning

Image 1

Geografiskt område

Bevis på ursprung

Framställningsmetod

Samband med området

Märkning

Nationella krav

Ändringar:

I följande textavsnitt rörande produktionsområdet skall ordet ”Cabra” införas:

”Produktionsområdet för olivolja med den skyddade ursprungsbeteckningen Baena utgörs av kommunerna Baena, Castro del Río, Doña Mencia, Luque, Nueva Carteya och Zuheros.”


BILAGA II

SAMMANFATTNING

Rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

”BAENA”

EG-nummer: ES/PDO/117/0069/07.10.2003

SUB (X) SGB ( )

I denna sammanfattning anges de viktigaste uppgifterna i produktspecifikationen i informationssyfte.

1.

    Behörig myndighet i medlemsstaten

Namn:

Subdirección General de Calidad y Promoción Agroalimentaria. Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación. Secretaría General de Agricultura y Alimentación. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Adress:

Infanta Isabel 1o E 20871 Madrid

Tfn

(34 91) 347 53 94

Fax

(34 91) 347 54 10

E-post:

sgcaproagro@mapya.es

2.

    Grupp

Namn:

Consejo Regulador de la D.O.Baena

Adress:

Avda. de la Constitución, s/n 1485 Municipio – Baena (Córdoba)

Tfn

(34 957) 69 11 21

Fax

(34 957) 69 11 10

E-post:

olivavirgen@dobaena.com

Sammansättning:

Producenter/bearbetningsföretag (X) Annan ( )

3.

    Produkttyp Klass 1.5 – Oljor och fetter – Extra jungfruolivolja

4.

    Produktspecifikation (Sammanfattning av kraven enligt artikel 4.2 i förordning (EG) nr 510/2006)

4.1    Beteckning Baena

4.2    Beskrivning Extra jungfruolja som framställs av oliver av följande sorter: Picudo, Carrasqueño de Córdoba, Lechin, Chorrúo eller Jarduo, Pajarero, Hojiblanco och Picual. Syrahalt: 0,4o–1o. Peroxidtal: högst 15. Vattenhalt: 0,1 %. Föroreningar: högst 0,1 %. God och mild smak med inslag av mandel.

4.3    Geografiskt område Det geografiska området omfattar kommunerna Baena, Cabra, Castro del Río, Doña Mencía, Luque, Nueva Carteya och Zuheros i provinsen Córdoba.

4.4    Bevis på ursprung De oliver som används för framställning tillhör godkända sorter och kommer från registrerade anläggningar. Oljan utvinns och förpackas i registrerade anläggningar under övervakning av kontrollorganet. På förpackningarna återfinns den särskilda kontrolletikett som utfärdas av kontrollorganet.

4.5    Framställningsmetod Oljan utvinns från friska och rena oliver och själva utvinningen görs med metoder som inte på något sätt påverkar produktens egenskaper.

4.6    Anknytning till området Jordarna är bruna kalkjordar med ler- och sandstruktur och med inslag av material från triasperioden. Klimatet är ett tempererat inlandsklimat. Odling och skörd, antingen för hand eller genom skakning av träden, kontrolleras.

4.7    Kontrollorgan

Namn:

Consejo Regulador de la Denominación Origen ”Baena”

Adress:

Carretera de Fuentidueña, s/n. Apartado de Correos 92 14850 Baena (Córdoba)

Tfn

Fax

E-post:

Kontrollorganet för den skyddade ursprungsbeteckningen Baena uppfyller kraven i normen EN-45011.

4.8    Märkning Den skyddade ursprungsbetckningen ”Denominación de Origen ’Baena’” skall synas tydligt i märkningen. Kontrollorganet godkänner märkningen och utfärdar och numrerar även kontrolletiketterna.


17.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 129/14


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 545/2007

av den 16 maj 2007

om öppnande och förvaltning av en importtullkvot för fryst kött av nötkreatur eller andra oxdjur avsett för bearbetning (1 juli 2007–30 juni 2008)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1), särskilt artikel 32.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt Världshandelsorganisationens lista CXL skall gemenskapen öppna en årlig tullkvot för import av 50 700 ton fryst kött av nötkreatur och andra oxdjur avsett för bearbetning. Till följd av de förhandlingar som ledde till avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Australien i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994 om ändring av medgivanden i Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens bindningslistor inom ramen för processen för deras anslutning till Europeiska unionen (2), godkänt genom rådets beslut 2006/106/EG (3), åtog sig gemenskapen dessutom att i sin bindningslista för samtliga medlemsstater öka den tullkvoten med 4 003 ton den 1 juli 2006.

(2)

Det bör fastställas tillämpningsföreskrifter för kvotåret 2007/2008, som inleds den 1 juli 2007.

(3)

Import av fryst kött av nötkreatur eller andra oxdjur inom ramen för tullkvoten omfattas av de importtullar och villkor som fastställs under löpnummer 13 i bilaga 7 till del 3 i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (4).

(4)

Import till gemenskapen inom ramen för tullkvoten får endast ske mot uppvisande av en importlicens enligt artikel 29.1 första stycket i förordning (EG) nr 1254/1999. Bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 1445/95 av den 26 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och exportlicenser inom nötköttssektorn och om upphävande av förordning (EEG) nr 2377/80 (5) och kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (6) bör tillämpas på importlicenser som utfärdas enligt den här förordningen, utan att det påverkar tillämpningen av ytterligare villkor som fastställs i den här förordningen.

(5)

I kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (7) fastställs framför allt närmare bestämmelser om ansökningar om importrättigheter, de sökandes status och utfärdande av importlicenser. Bestämmelserna i förordning (EG) nr 1301/2006 bör från och med den 1 juli 2007 tillämpas på importlicenser som utfärdas i enlighet med den här förordningen, utan att det påverkar tillämpningen av ytterligare villkor som fastställs i den här förordningen.

(6)

Tullkvoten bör förvaltas genom att det först tilldelas importrättigheter och sedan utfärdas importlicenser, i enlighet med artikel 6.3 i förordning (EG) nr 1301/2006. På så sätt ges aktörer som har fått importrättigheter möjlighet att under kvotperiodens gång bestämma när de vill ansöka om importlicenser, med hänsyn till sina faktiska handelsflöden. Licenserna bör kunna utfärdas efter det att importrättigheter har tilldelats, på grundval av ansökningar från godkända bearbetningsföretag. I förordning (EG) nr 1301/2006 föreskrivs även att licenserna endast gäller fram till tullkvotperiodens sista dag.

(7)

För att undvika spekulation bör tillgång till kvoten förbehållas aktiva bearbetningsföretag som genomför bearbetningen i en bearbetningsanläggning som är godkänd i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (8) eller bearbetningsanläggningar i Bulgarien och Rumänien som har godkänts för export till gemenskapen av bearbetade köttprodukter i enlighet med artikel 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (9) före dessa länders anslutning till Europeiska unionen den 1 januari 2007.

(8)

För att undvika spekulation bör importlicenser endast utfärdas till bearbetningsföretagen för de kvantiteter för vilka de har tilldelats importrättigheter. Av samma skäl bör dessutom en säkerhet ställas i samband med ansökan om importrättigheter. En ansökan om importlicenser som motsvarar de tilldelade rättigheterna bör vara ett primärt krav i den mening som avses i kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85 av den 22 juli 1985 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med säkerheter för jordbruksprodukter (10).

(9)

Tillämpningen av tullkvoten kräver en noggrann övervakning av importen och effektiva kontroller av importprodukternas användning och destination. Bearbetning bör därför tillåtas endast i den anläggning som anges i importlicensen.

(10)

En säkerhet bör ställas som garanti för att det importerade köttet används enligt bestämmelserna för tullkvoten. Säkerhetens storlek bör fastställas med beaktande av skillnaden mellan de tullar som tillämpas inom och utanför kvoten.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för nötkött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En importtullkvot på 54 703 ton fryst kött, med ben, av nötkreatur eller andra oxdjur enligt KN-nummer 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 eller 0206 29 91 avsett för bearbetning i gemenskapen (nedan kallad ”kvoten”) öppnas härmed för perioden 1 juli 2007–30 juni 2008 enligt de villkor som fastställs i den här förordningen.

Artikel 2

1.   Vid tillämpningen av den här förordningen skall med ”A-produkt” avses en bearbetad produkt enligt KN-nummer 1602 10, 1602 50 31, 1602 50 39 eller 1602 50 80 som inte innehåller något annat kött än kött av nötkreatur eller andra oxdjur, med en kollagenhalt/proteinhalt på högst 0,45 %, och som innehåller minst 20 viktprocent kött (dock inte slaktbiprodukter och fett), där köttet och köttskyn står för minst 85 % av nettovikten.

Kollagenhalten skall anses vara hydroxyprolinhalten multiplicerad med faktorn 8. Hydroxyprolinhalten skall bestämmas i enlighet med ISO-metod 3496-1994.

Köttinnehållet utan fett skall bestämmas enligt det förfarande som beskrivs i bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 2429/86 (11).

Slaktbiprodukter skall inbegripa följande: huvud och delar därav (även öron), fötter, svans, hjärta, juver, lever, njure, bräss (thymus), bukspottkörtel, hjärna, lungor, hals, njurtapp, mjälte, tunga, bukhinna, ryggrad, ätbara hinnor, reproduktionsorgan (dvs. livmoder, äggstockar, testiklar), sköldkörtel, hypofys.

Produkten skall genomgå en värmebehandling som är tillräcklig för att köttproteinerna skall koagulera i hela produkten, som därför inte visar spår av någon rosafärgad vätska i snittytan när produkten skärs längs en linje som går genom den tjockaste delen.

2.   Vid tillämpning av den här förordningen skall med ”B-produkt” avses en bearbetad produkt som innehåller annat kött av nötkreatur eller andra oxdjur än

a)

sådana produkter som specificeras i artikel 1.1 a i förordning (EG) nr 1254/1999, eller

b)

de produkter som avses i punkt 1 i den här artikeln.

En bearbetad produkt enligt KN-nummer 0210 20 90 som har torkats eller rökts så att det färska köttets färg och konsistens helt har försvunnit och vars vattenhalt/proteinhalt inte överstiger 3,2 skall anses vara en B-produkt.

Artikel 3

1.   Den totala kvantitet som avses i artikel 1 skall delas upp i följande två kvantiteter:

a)

43 000 ton fryst kött av nötkreatur eller andra oxdjur avsett för framställning av A-produkter.

b)

11 703 ton fryst kött av nötkreatur eller andra oxdjur avsett för framställning av B-produkter.

2.   Tullkvoten skall ha följande löpnummer:

a)

09.4057 för den kvantitet som avses i punkt 1 a.

b)

09.4058 för den kvantitet som avses i punkt 1 b.

3.   De importtullar som skall tillämpas på fryst kött av nötkreatur eller andra oxdjur inom kvoten fastställs i bilaga I.

Artikel 4

1.   Kvoten bör förvaltas genom att det först tilldelas importrättigheter och sedan utfärdas importlicenser.

2.   Förordningarna (EG) nr 1445/95, (EG) nr 1291/2000 och (EG) nr 1301/2006 skall tillämpas, om inte annat följer av den här förordningen.

Artikel 5

1.   Genom undantag från artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006 skall de som ansöker om importrättigheter, i stället för att intyga handel med tredjeland enligt den artikeln, intyga att de är godkända bearbetningsanläggningar enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 853/2004 samt visa att de har varit verksamma inom sektorn för framställning av bearbetade produkter innehållande kött av nötkreatur eller andra oxdjur under var och en av de två referensperioder som avses i artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006.

Bearbetningsanläggningar i Bulgarien och Rumänien som i enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 854/2004 har godkänts för export till gemenskapen före den 31 december 2006 och som har varit verksamma inom sektorn för framställning av bearbetade produkter innehållande kött av nötkreatur eller andra oxdjur under de två referensperioder som avses i artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006 får ansöka om importrättigheter inom kvoten.

En ansökan om importrättigheter får inte överstiga 10 % av var och en av de kvantiteter som avses i artikel 3.1.

2.   Bevis på att villkoren i punkt 1 är uppfyllda skall lämnas in tillsammans med ansökan om importrättigheter.

Genom undantag från artikel 5 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006 skall den behöriga myndigheten fastställa vilka handlingar som kan godtas som bevis på att villkoren är uppfyllda.

Artikel 6

1.   Alla ansökningar om importrättigheter för framställning av A-produkter eller B-produkter skall uttryckas som kött med ben.

Vid tillämpningen av denna punkt skall 100 kg nötkött med ben anses motsvara 77 kg benfritt nötkött.

2.   Ansökningar om importrättigheter för framställning av antingen A-produkter eller B-produkter skall lämnas in senast kl. 13.00, lokal tid Bryssel, den 8 juni 2007.

3.   En säkerhet på 6 euro per 100 kg skall ställas i samband med ansökan om importrättigheter.

4.   Senast kl. 13.00, lokal tid Bryssel, den andra fredagen efter det att perioden för inlämnande av ansökningar enligt punkt 2 har löpt ut, skall medlemsstaterna meddela kommissionen vilka sammanlagda kvantiteter inom var och en av de två produktkategorierna som ansökningarna gäller.

Artikel 7

1.   Importrättigheter skall tilldelas mellan den sjunde och sextonde arbetsdagen efter det att den meddelandeperiod som avses i artikel 6.4 har löpt ut.

2.   Om den tilldelningskoefficient som avses i artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1301/2006 resulterar i att det kan tilldelas färre importrättigheter än vad det har ansökts om, skall den säkerhet som har ställts i enlighet med artikel 6.3 i den här förordningen omedelbart frisläppas i motsvarande grad.

Artikel 8

1.   En importlicens skall uppvisas för att de kvantiteter som har tilldelats inom kvoten skall övergå till fri omsättning.

2.   Importlicensansökningar skall täcka den totalt tilldelade kvantiteten. Denna förpliktelse skall vara ett primärt krav i den mening som avses i artikel 20.2 i förordning (EEG) nr 2220/85.

Artikel 9

1.   Licensansökningar får endast lämnas in i den medlemsstat där den sökande har ansökt om och erhållit importrättigheter inom kvoten.

Varje utfärdande av en importlicens skall medföra en motsvarande minskning av de importrättigheter som har erhållits, och den säkerhet som har ställts i enlighet med artikel 6.3 skall omedelbart frisläppas i motsvarande grad.

2.   Importlicenser skall utfärdas i den aktörs namn som har erhållit importrättigheterna.

3.   I licensansökan och licensen skall följande anges:

a)

I fält 8, ursprungslandet.

b)

I fält 16, ett av de KN-nummer som anges i artikel 1.

c)

I fält 20, kvotens löpnummer, minst en av de uppgifter som anges i bilaga II och bearbetningsanläggningens namn och adress.

4.   Importlicenserna skall vara giltiga i 120 dagar från och med den faktiska utfärdandedagen i den mening som avses i artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1291/2000.

Artikel 10

Medlemsstaterna skall inrätta ett system för fysiska kontroller och dokumentkontroller för att se till att allt kött, inom tre månader från och med importdagen, har bearbetats i bearbetningsanläggningen till produkter i den produktkategori som anges i den berörda importlicensen.

Systemet skall omfatta fysiska kontroller av kvantitet och kvalitet som utförs när bearbetningen inleds, under bearbetningen och när bearbetningen har avslutats. För detta ändamål skall bearbetningsföretagen när som helst kunna styrka det importerade köttets identitet och användning med hjälp av produktregister av lämpligt slag.

Vid den behöriga myndighetens tekniska kontroll av produktionsmetoden får, i den utsträckning som krävs, hänsyn tas till förluster vid upptining och putsning.

För att kontrollera den färdiga produktens kvalitet och överensstämmelse med bearbetningsföretagets recept vad gäller produktens sammansättning, skall medlemsstaterna samla in och analysera representativa prov på dessa produkter. Kostnaden för detta skall det berörda bearbetningsföretaget stå för.

Artikel 11

1.   Vid importtillfället skall en säkerhet ställas hos den behöriga myndigheten som garanti för att det bearbetningsföretag som har tilldelats importrättigheter inom tre månader från och med importdagen bearbetar hela den importerade kvantiteten kött till de föreskrivna färdiga produkterna i sin anläggning såsom den anges i licensansökan.

Säkerhetsbeloppen fastställs i bilaga III.

2.   Den säkerhet som avses i punkt 1 skall frisläppas i förhållande till den kvantitet för vilken det inom sju månader från importdagen på ett sätt som den behöriga myndigheten finner tillfredsställande har styrkts att allt eller en del av det importerade köttet, inom tre månader från och med importdagen, har bearbetats till relevanta produkter i den angivna anläggningen.

Om bearbetningen har skett efter utgången av den tremånadersfrist som avses i första stycket skall det säkerhetsbelopp som skall frisläppas minskas med 15 % och, när det gäller det återstående beloppet, med ytterligare 2 % för varje dag som fristen överskrids.

Om handlingar som styrker bearbetningen upprättas inom sjumånadersfristen enligt första stycket och läggs fram inom 18 månader efter dessa sju månader skall det förverkade beloppet minus 15 % av säkerheten återbetalas.

3.   Ej frisläppta belopp av den säkerhet som avses i punkt 1 skall betraktas som förverkade.

Artikel 12

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 maj 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 47, 17.2.2006, s. 54.

(3)  EUT L 47, 17.2.2006, s. 52.

(4)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 301/2007 (EUT L 81, 22.3.2007, s. 11).

(5)  EGT L 143, 27.6.1995, s. 35. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1965/2006 (EUT L 408, 30.12.2006, s. 26).

(6)  EGT L 152, 24.6.2000 s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2006 (EUT L 365, 21.12.2006, s. 52).

(7)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 289/2007 (EUT L 78, 17.3.2007, s. 17).

(8)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55, rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 22. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).

(9)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 206, rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 83. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1791/2006.

(10)  EGT L 205, 3.8.1985, s. 5. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2006.

(11)  EGT L 210, 1.8.1986, s. 39.


BILAGA I

Importtullar

Produkt

(KN-nummer)

För framställning av A-produkter

För framställning av B-produkter

0202 20 30

20  %

20 % + 994,5 euro/1 000 kg/netto

0202 30 10

20  %

20 % + 1 554,3 euro/1 000 kg/netto

0202 30 50

20  %

20 % + 1 554,3 euro/1 000 kg/netto

0202 30 90

20  %

20 % + 2 138,4 euro/1 000 kg/netto

0206 29 91

20  %

20 % + 2 138,4 euro/1 000 kg/netto


BILAGA II

Uppgifter som avses i artikel 9.3 c

:

På bulgariska

:

Лицензия, валидна в … (държава-членка издател)_/месо, предназначено за преработка в … [продукти А] [продукти Б] (ненужното се зачертава) в … (точно наименование и номер на одобрението на предприятието, където ще се извърши преработката) / Регламент (ЕО) № 545/2007

:

På spanska

:

Certificado válido en … (Estado miembro expedidor)/carne destinada a la transformación … [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en … (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación)/Reglamento (CE) no 545/2007

:

På tjeckiska

:

Licence platná v … (vydávající členský stát) / Maso určené ke zpracování … [výrobky A] [výrobky B] (nehodící se škrtněte) v (přesné určení a číslo schválení zpracovatelského zařízení, v němž se má zpracování uskutečnit)/ nařízení (ES) č. 545/2007

:

På danska

:

Licens gyldig i … (udstedende medlemsstat) / Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker) / forordning (EF) nr. 545/2007

:

På tyska

:

In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz / Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in … (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll) / Verordnung (EG) Nr. 545/2007

:

På estniska

:

Litsents on kehtiv … (välja andev liikmesriik) / Liha töötlemiseks … [A toode] [B toode] (kustuta mittevajalik) … (ettevötte asukoht ja loanumber, kus toimub töötlemine / määrus (EÜ) nr. 545/2007

:

På grekiska

:

Η άδεια ισχύει … (κράτος μέλος έκδοσης) / Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση … [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση) / Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 545/2007

:

På engelska

:

Licence valid in … (issuing Member State) / Meat intended for processing … [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at … (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place) / Regulation (EC) No. 545/2007

:

På franska

:

Certificat valable … (État membre émetteur) / viande destinée à la transformation de … [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte et numéro d’agrément de l’établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu) / règlement (CE) no 545/2007

:

På italienska

:

Titolo valido in … (Stato membro di rilascio) / Carni destinate alla trasformazione … [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione) / Regolamento (CE) n. 545/2007

:

På lettiska

:

Atļauja derīga … (dalībvalsts, kas izsniedz ievešanas atļauju) / pārstrādei paredzēta gaļa … [A produktu] [B produktu] ražošanai (nevajadzīgo nosvītrot) … (precīzs tā uzņēmuma apzīmējums un apstiprinājuma numurs, kurā notiks pārstrāde) / Regula (EK) Nr. 545/2007

:

På litauiska

:

Licencija galioja … (išdavusioji valstybė narė) / Mėsa skirta perdirbimui … [produktai A] [produktai B] (ištrinti nereikalingą) … (tikslus įmonės, kurioje bus perdirbama, pavadinimas ir registracijos Nr.) / Reglamentas (EB) Nr. 545/2007

:

På ungerska

:

Az engedély … (kibocsátó tagállam) területén érvényes. / Feldolgozásra szánt hús … [A-termék] [B-termék] (a nem kívánt törlendő) … (pontos rendeltetési hely és a feldolgozást végző létesítmény engedélyezési száma) 545/2007/EK rendelet

:

På maltesiska

:

Liċenzja valida fi … (Stat Membru tal-ħruġ) / Laħam maħsub għall- ipproċessar … [Prodotti-A] [Prodotti-B] (ħassar skond kif ikun xieraq) fi … (deżinjazzjoni eżatta u Nru. ta' l-istabbiliment fejn se jsir l-ipproċessar) / Ir-Regolament (KE) Nru 545/2007

:

På nederländska

:

Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte) / Vlees bestemd voor verwerking tot [A-producten] [B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in … (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden) / Verordening (EG) nr. 545/2007

:

På polska

:

Pozwolenie ważne w … (wystawiające Państwo Członkowskie) / Mięso przeznaczone do przetworzenia … [produkty A] [produkty B] (niepotrzebne skreślić) w … (dokładne miejsce przeznaczenia i nr zatwierdzenia zakładu, w któreym ma mieć miejsce przetwarzanie) / rozporządzenie (WE) nr 545/2007

:

På portugisiska

:

Certificado válido em … (Estado-Membro emissor) / carne destinada à transformação … [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em … (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada) / Regulamento (CE) n.o 545/2007

:

På rumänska

:

Licență valabilă în … (statul membru emitent) / Carne destinată procesării … [produse-A] [produse-B] (se șterge unde este cazul) la … (desemnarea exactă și nr. de aprobare al stabilimentului unde va avea loc procesarea) / Regulamentul (CE) nr. 545/2007

:

På slovakiska

:

Licencia platná v … (vydávajúci členský štát) / Mäso určené na spracovanie … [výrobky A] [výrobky B] (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné určenie a číslo schválenia zariadenia, v ktorom spracovanie prebehne) / nariadenie (ES) č. 545/2007

:

På slovenska

:

Dovoljenje velja v … (država članica, ki ga je izdala) / Meso namenjeno predelavi … [proizvodi A] [proizvodi B] (črtaj neustrezno) v … (točno namembno območje in št. odobritve obrata, kjer bo predelava potekala) / Uredba (ES) št. 545/2007

:

På finska

:

Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio) / Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen …:ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien) / Asetus (EY) N:o 545/2007

:

På svenska

:

Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat) / Kött avsett för bearbetning … [A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske) / Förordning (EG) nr 545/2007


BILAGA III

Säkerhetsbelopp (1)

(euro/1000 kg netto)

Produkt

(KN-nummer)

För framställning av A-produkter

För framställning av B-produkter

0202 20 30

1 414

420

0202 30 10

2 211

657

0202 30 50

2 211

657

0202 30 90

3 041

903

0206 29 91

3 041

903


(1)  Tillämplig växelkurs skall vara den växelkurs som gäller dagen före den dag då säkerheten ställs.


17.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 129/23


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 546/2007

av den 16 maj 2007

om förbud mot fiske efter sill i delsektionerna 25–27, 28.2 och 29 och 32 i Östersjön med fartyg som seglar under tysk flagg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 26.4,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (2), särskilt artikel 21.3, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 1941/2006 av den 11 december 2006 om fastställande för år 2007 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön (3) fastställs kvoter för 2007.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som seglar under den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2007 har uttömts.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd samt förvaring ombord, omlastning och landning av fångster av detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uttömd kvot

Den fiskekvot för 2007 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till den här förordningen för det bestånd som anges i samma bilaga skall anses vara uttömd från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som seglar under den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Efter den dagen är det även förbjudet att förvara ombord, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 maj 2007.

På kommissionens vägnar

Fokion FOTIADIS

Generaldirektör för fiske och havsfrågor


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1967/2006 (EUT L 409, 30.12.2006, s. 11, rättad i EUT L 36, 8.2.2007, s. 6).

(3)  EUT L 367, 22.12.2006, s. 1.


BILAGA

Nr

09

Medlemsstat

Tyskland

Bestånd

HER/3D-R31

Art

Sill (Clupea harengus)

Område

Delsektionerna 25–27, 28.2, 29 och 32 i Östersjön

Datum

20 april 2007


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Rådet

17.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 129/25


RÅDETS BESLUT

av den 19 april 2007

om ingåendet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationen om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse

(2007/340/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 62.2 b i–ii jämförda med artikel 300.2 första stycket första meningen och artikel 300.3 första stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har på Europeiska gemenskapens vägnar förhandlat om ett avtal med Ryska federationen om förenklat utfärdande av viseringar till medborgare i Europeiska unionen och Ryska federationen.

(2)

Avtalet undertecknades den 25 maj 2006 på Europeiska gemenskapens vägnar med förbehåll för att det ingås vid en senare tidpunkt, i enlighet med rådets beslut som antogs den 22 maj 2006.

(3)

Avtalet bör godkännas.

(4)

Genom avtalet inrättas en gemensam kommitté för handhavandet av avtalet som själv kan anta sin arbetsordning. Det är lämpligt att införa ett förenklat förfarande för fastställandet av gemenskapens ståndpunkt i detta fall.

(5)

I enlighet med protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning och protokollet om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar deltar Förenade kungariket och Irland inte i antagandet av detta beslut, som därför varken är bindande för eller tillämpligt i Förenade kungariket och Irland.

(6)

I enlighet med det till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om Danmarks ställning deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som därför varken är bindande för eller tillämpligt i Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationen om förenklat utfärdande av viseringar till medborgare i Europeiska unionen och Ryska federationen godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande skall göra den anmälan som föreskrivs i artikel 15.1 i avtalet (1).

Artikel 3

Kommissionen, biträdd av experter från medlemsstaterna, skall företräda gemenskapen i den gemensamma expertkommitté som inrättas genom artikel 13 i avtalet.

Artikel 4

Gemenskapens ståndpunkt i den gemensamma expertkommittén i fråga om antagandet av dess arbetsordning, i enlighet med artikel 13.4 i avtalet, skall antas av kommissionen efter samråd med en särskild kommitté som utsetts av rådet.

Artikel 5

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 19 april 2007.

På rådets vägnar

B. ZYPRIES

Ordförande


(1)  Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


17.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 129/27


AVTAL

mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationen om förenklat utfärdande av viseringar till medborgare i Europeiska unionen och Ryska federationen

PARTERNA,

EUROPEISKA GEMENSKAPEN,

nedan kallad ”gemenskapen”, och

RYSKA FEDERATIONEN,

SOM ÖNSKAR underlätta de mellanfolkliga kontakterna som en viktig förutsättning för en stabil utveckling av ekonomiska, humanitära, kulturella, vetenskapliga och andra band, genom att på grundval av ömsesidighet förenkla utfärdandet av viseringar till medborgare i Europeiska unionen och Ryska federationen,

SOM BEAKTAR det gemensamma uttalande vid toppmötet i S:t Petersburg den 31 maj 2003, vari fastslås att Europeiska unionen och Ryska federationen enats om att undersöka förutsättningarna för viseringsfria resor som ett mål i ett längre perspektiv,

SOM BEKRÄFTAR avsikten att införa viseringsfria resor mellan Ryska federationen och Europeiska unionen,

SOM BEAKTAR partnerskaps- och samarbetsavtalet av den 24 juni 1994 om upprättandet av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ryska federationen, å andra sidan,

SOM BEAKTAR det gemensamma uttalande om utvidgningen av EU och förbindelserna mellan EU och Ryssland som man enades om den 27 april 2004, vari det bekräftas att Europeiska unionen och Ryska federationen avser att på grundval av ömsesidighet förenkla utfärdandet av viseringar till medborgare i Europeiska unionen och Ryska federationen och att inleda förhandlingar i syfte att ingå ett avtal,

SOM ÄR MEDVETNA OM att denna förenkling inte bör medföra olaglig invandring och som särskilt uppmärksammar säkerhet och återtagande,

SOM BEAKTAR protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning och protokollet om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionen, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen av den 7 februari 1992 och fördraget om upprättandet av Euroepiska gemenskapen av den 25 mars 1957 och som bekräftar att bestämmelserna i detta avtal inte är tillämpliga på Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och Irland,

SOM TAR HÄNSYN till protokollet om Danmarks ställning som fogats till fördraget om Europeiska unionen av den 7 februari 1992 och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen av den 25 mars 1957 och som bekräftar att bestämmelserna i detta avtal inte är tillämpliga på Konungariket Danmark,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

Syftet med detta avtal är att på grundval av ömsesidighet förenkla utfärdandet av viseringar för vistelser på högst 90 dagar per 180-dagarsperiod för medborgare i Europeiska unionen och Ryska federationen.

Artikel 2

Generalklausul

1.   De förenklingar i viseringsförfarandena som föreskrivs i detta avtal skall vara tillämpliga endast på medborgare i Europeiska unionen och Ryska federationen i den mån dessa inte är undantagna från viseringsplikt genom lagar och förordningar i Ryska federationen, gemenskapen eller medlemsstaterna, detta avtal eller andra internationella avtal.

2.   Inhemsk lagstiftning i Ryska federationen eller medlemsstaterna eller gemenskapslagstiftning skall vara tillämplig på frågor som inte omfattas av bestämmelserna i detta avtal, som exempelvis vägran att utfärda visering, erkännande av resedokument, bevis på tillräckliga medel för uppehälle och avvisnings- och utvisningsåtgärder.

Artikel 3

Definitioner

I detta avtal avses med

a)   medlemsstat: samtliga medlemsstater i Europeiska unionen, med undantag för Konungariket Danmark, Irland samt Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

b)   medborgare i Europeiska unionen: en medborgare i en medlemsstat enligt definitionen i led a.

c)   medborgare i Ryska federationen: en person som innehar eller har förvärvat medborgarskap i Ryska federationen i enlighet med detta lands lagstiftning.

d)   visering: tillstånd som utfärdats eller ett beslut som fattats av en medlemsstat eller av Ryska federationen och som krävs för

inresa för en planerad vistelse i sammanlagt högst 90 dagar i den medlemsstaten eller i flera medlemsstater eller i Ryska federationen,

inresa för transitering genom denna medlemsstats eller flera medlemsstaters eller Ryska federationens territorium.

e)   lagligen bosatt:

för Ryska federationen, en medborgare i Europeiska unionen som förvärvat ett tillfälligt uppehållstillstånd, ett uppehållstillstånd eller en student- eller arbetsvisering för längre än 90 dagar i Ryska federationen.

för Europeiska unionen, en medborgare i Ryska federationen som fått tillstånd eller som är berättigad att vistas längre än 90 dagar inom en medlemsstats territorium, på grundval av gemenskapens eller nationell lagstiftning.

Artikel 4

Dokument som styrker syftet med resan

1.   För följande kategorier av medborgare i Europeiska unionen och Ryska federationen är nedanstående dokument tillräckliga för att motivera syftet med resan till den andra partens territorium:

a)

För medlemmar i officiella delegationer som, efter en offentlig inbjudan riktad till medlemsstaterna, Europeiska unionen eller Ryska federationen, skall delta i möten, konsultationer, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i evenemang som av mellanstatliga organisationer anordnas inom Ryska federationens eller en av medlemsstaternas territorium

ett brev utfärdat av en behörig myndighet i en medlemsstat eller i Ryska federationen, eller av en EU-institution som bekräftar att sökanden är medlem i en delegation som skall resa till den andra partens territorium för att delta vid ovannämnda evenemang, åtföljt av en kopia av den officiella inbjudan.

b)

För affärsfolk och företrädare för företagsorganisationer

en skriftlig anmodan från en som värd agerande juridisk person eller företag, organisation, kontor eller deras filialer eller en statlig eller lokal myndighet i Ryska federationen och medlemsstaterna eller en kommitté som anordnar handels- och industriutställningar eller konferenser och symposier som hålls inom Ryska federationens eller en av medlemsstaternas territorium.

c)

För chaufförer som sköter internationella gods- och passagerartransporter mellan Ryska federationens och medlemsstaternas territorier i fordon registrerade i medlemsstaterna eller i Ryska federationen

en skriftlig anmodan från den nationella sammanslutningen för transportföretag i Ryska federationen eller de nationella sammanslutningarna för transportföretag i medlemsstaterna som ansvarar för internationella vägtransporter med angivelse av resornas syfte, längd och frekvens.

d)

För medlemmar i tåg-, kylvagns- och lokomotivbesättningar i internationella tåg som reser mellan medlemsstaternas och Ryska federationens territorier

en skriftlig anmodan från behörigt järnvägsföretag i Ryska federationen eller medlemsstaterna med angivelse av resornas syfte, längd och frekvens.

e)

För journalister

ett intyg eller annat dokument som utfärdats av en yrkesorganisation som styrker att den berörda personen är en kvalificerad journalist och ett dokument utfärdat av dennes arbetsgivare som anger att syftet med resan är att utföra journalistiskt arbete.

f)

För personer som deltar i vetenskapliga, kulturella och konstnärliga verksamheter, inklusive utbytesprogram som anordnas av universitet och andra

en skriftlig anmodan från värdorganisationen om deltagande i dessa verksamheter.

g)

För elever, studenter, forskarstuderande och åtföljande lärare som företar resor i studie- eller utbildningssyfte, och även inom ramen för utbytesprogram samt annan skolrelaterad verksamhet

en skriftlig anmodan eller ett intyg om inskrivning från universitetet, akademin, institutet, högskolan eller skolan som agerar värd eller studentkort eller intyg för de kurser som skall bevistas.

h)

För deltagare i internationella idrottsevenemang och personer som medföljer dessa å yrkets vägnar

en skriftlig anmodan från värdorganisationen: behöriga myndigheter, nationella idrottsförbund i medlemsstaterna eller Ryska federationen och nationella olympiska kommittén i Ryska federationen eller de nationella olympiska kommittéerna i medlemsstaterna.

i)

För deltagare i officiella utbytesprogram som anordnas av vänorter

en skriftlig anmodan från förvaltningschefen/borgmästaren i dessa orter.

j)

För nära anhöriga – makar, barn (även adopterade), föräldrar (även förmyndare), far- och morföräldrar samt barnbarn – som besöker medborgare i Europeiska unionen eller Ryska federationen som är lagligen bosatta inom federationens eller medlemsstaternas territorium

en skriftlig anmodan från värdpersonen.

k)

För besök på militära och civila begravningsplatser

ett officiellt dokument som bekräftar att graven finns och bevaras samt sökandens släktband eller annan relation till den gravsatte.

2.   Den skriftliga anmodan som nämns i punkt 1 i denna artikel skall innehålla följande punkter:

a)

För den inbjudna personen – för- och efternamn, födelsedatum, kön, medborgarskap, nummer på identitetshandling, resans tidpunkt och syfte, antal inresor och namn på minderåriga barn som medföljer den inbjudna personen.

b)

För den person som gör inbjudan – för- och efternamn samt adress eller

c)

för juridiska personer, företag eller organisationer som utfärdar inbjudan – fullständiga namn- och adressuppgifter och

om anmodan utfärdats av en organisation, namn och befattning för den person som undertecknar anmodan,

om den person som utfärdar inbjudan är en juridisk person eller ett företag eller ett kontor eller en filial till dessa, som etablerats inom en medlemsstats territorium, registreringsnummer i enlighet med vad som krävs i nationell lagstiftning i den berörda medlemsstaten,

om den person som utfärdar inbjudan är en juridisk person eller ett företag eller ett kontor eller en filial till dessa, som etablerats inom Ryska federationens territorium, skatteregistreringsnumret.

3.   För de kategorier av medborgare som nämns i punkt 1 i denna artikel skall alla typer av viseringar utfärdas i enlighet med det förenklade förfarandet utan krav på annan motivering, inbjudan eller validering gällande resans syfte som finns föreskriven i parternas lagstiftning.

Artikel 5

Utfärdande av viseringar för flera inresor

1.   Medlemsstaternas och Ryska federationens diplomatiska eller konsulära ombud skall utfärda viseringar för flera inresor med en giltighetstid på upp till fem år till följande kategorier av medborgare:

a)

Ledamöter i nationella och regionala regeringar och parlament, konstitutionsdomstolar och högsta domstolar, om dessa inte är undantagna från viseringsplikt genom detta avtal, när de utövar sina ämbeten, med en giltighetstid som inskränker sig till deras ämbetsperiod om denna är kortare än fem år.

b)

Makar och barn (även adopterade), som är under 21 år gamla eller som är beroende av föräldrarna för sin försörjning, vilka besöker medborgare i Europeiska unionen och Ryska federationen som är lagligen bosatta inom Ryska federationens eller medlemsstaternas territorium, med en giltighetstid som inskränker sig till längden på giltigheten hos deras uppehållstillstånd.

2.   Medlemsstaternas och Ryska federationens diplomatiska och konsulära ombud skall utfärda viseringar för flera inresor med en giltighetstid på upp till ett år till följande kategorier av medborgare, under förutsättning att de under det föregående året har erhållit minst en visering, som de har använt sig av i enlighet med lagstiftning om inresa på och vistelse inom den besökta statens territorium och att det finns skäl för att ansöka om en visering för flera inresor:

a)

För medlemmar i officiella delegationer som, efter en offentlig inbjudan riktad till medlemsstaterna, Europeiska unionen eller Ryska federationen, skall delta i officiella möten, konsultationer, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i evenemang som av mellanstatliga organisationer anordnas inom Ryska federationens eller en av medlemsstaternas territorium.

b)

Affärsfolk och företrädare för företagsorganisationer som regelbundet reser till Ryska federationen eller medlemsstaterna.

c)

Chaufförer som sköter internationella gods- och passagerartransporter mellan Ryska federationens och medlemsstaternas territorier med fordon som är registrerade i medlemsstaterna eller Ryska federationen.

d)

Medlemmar i tåg-, kylvagns- och lokomotivbesättningar i internationella tåg som reser mellan Ryska federationens och medlemsstaternas territorier.

e)

Personer som deltar i vetenskapliga, kulturella och konstnärliga verksamheter, inklusive utbytesprogram som anordnas av universitet och andra, som regelbundet reser till Ryska federationen eller medlemsstaterna.

f)

Deltagare i internationella idrottsevenemang och personer som medföljer dessa å yrkets vägnar.

g)

Journalister.

h)

Deltagare i officiella utbytesprogram som anordnas av vänorter.

3.   Medlemsstaternas och Ryska federationens diplomatiska och konsulära ombud skall utfärda viseringar för flera inresor med en giltighetstid på minst två år och högst fem år till de kategorier av medborgare som nämns i punkt 2 i denna artikel, under förutsättning att de under de senaste två åren har använt sig av ettåriga viseringar för flera inresor i enlighet med lagstiftning om inresa på och vistelse inom den besökta statens territorium och att skälen för att ansöka om en visering för flera inresor fortfarande är giltiga.

4.   Den sammanlagda vistelsen för de personer, som nämns i punkterna 1–3 i denna artikel, får inte överstiga 90 dagar per 180-dagarsperiod på medlemsstaternas eller Ryska federationens territorium.

Artikel 6

Avgifter för handläggning av viseringsansökningar

1.   Avgiften för handläggningen av viseringsansökningar skall uppgå till 35 euro.

Ovannämnda belopp får ses över i enlighet med det förfarande som anges i artikel 15.4.

2.   Parterna skall ta ut en avgift på 70 euro för handläggningen av viseringar när den viseringssökande lämnat in viseringsansökan och styrkande handlingar tre eller färre dagar före den planerade avresedagen. Detta skall inte tillämpas på fall som anges i artikel 6.3 b, e och f och i artikel 7.3.

3.   Några avgifter för handläggning av viseringsansökan uttas inte för följande kategorier av personer:

a)

För nära anhöriga – makar, barn (även adopterade) föräldrar (även förmyndare), far- och morföräldrar och barnbarn till medborgare i Europeiska unionen och Ryska federationen som lagligen är bosatt inom Ryska federationens eller medlemsstaternas territorium.

b)

För medlemmar i officiella delegationer som, efter en offentlig inbjudan riktad till medlemsstaterna, Europeiska unionen eller Ryska federationen, skall delta i möten, konsultationer, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i evenemang som av mellanstatliga organisationer anordnas inom Ryska federationens eller en av medlemsstaternas territorium.

c)

Ledamöter i nationella och regionala regeringar och parlament, konstitutionsdomstolar och högsta domstolar, om dessa inte genom detta avtal är undantagna från viseringsplikt.

d)

Elever, studenter, forskarstuderande och åtföljande lärare som företar resor i studie- eller utbildningssyfte.

e)

Rörelsehindrade personer med eventuell medföljande person.

f)

Personer som företett dokument som styrker att de måste företa sin resa av humanitära skäl, vilket inbegriper brådskande medicinsk behandling samt en medföljande person, eller för att närvara vid en nära anhörigs begravning eller för att besöka en nära anhörig som är allvarligt sjuk.

g)

Deltagare i internationella idrottsevenemang för ungdomar med medföljande personer.

h)

Personer som deltar i vetenskapliga, kulturella och konstnärliga verksamheter, inklusive utbytesprogram som anordnas av universitet och andra.

i)

Deltagare i officiella utbytesprogram som anordnas av vänorter.

Artikel 7

Längd på handläggningen av viseringsansökningar

1.   Medlemsstaternas och Ryska federationens diplomatiska och konsulära ombud skall fatta beslut om begäran om utfärdande av en visering inom tio kalenderdagar från dagen för mottagandet av ansökan jämte de dokument som krävs för utfärdande av viseringen.

2.   Tidsfristen för att fatta beslut om en viseringsansökan får förlängas upp till 30 kalenderdagar i enskilda fall, särskilt när ytterligare prövning av ansökan är av nöden.

3.   Tidsfristen för att fatta beslut om en viseringsansökan får förkortas till tre arbetsdagar eller mindre i brådskande fall.

Artikel 8

Avresa vid fall av förlorade eller stulna dokument

Medborgare i Europeiska unionen och Ryska federationen som har förlorat eller bestulits på sina identitetshandlingar under vistelsen på Ryska federationens eller medlemsstaternas territorium får lämna detta territorium på grundval av giltiga identitetshandlingar, som berättigar till gränspassage, som utfärdats av medlemsstaternas eller Ryska federationens diplomatiska eller konsulära ombud utan någon visering eller annat tillstånd.

Artikel 9

Förlängning av visering vid exceptionella omständigheter

Medborgare i Europeiska unionen och Ryska federationen som inte kan lämna Ryska federationen och medlemsstaternas territorium senast vid den tidpunkt som anges på deras viseringar på grund av force majeure skall få villkoren för sina viseringar förlängda utan kostnad i enlighet med den lagstiftning som tillämpas av den mottagande staten för den tidsperiod som behövs för att de skall kunna återvända till den stat där de har sin hemvist.

Artikel 10

Registreringsförfarande

Parterna är eniga om att snarast vidta åtgärder för att förenkla registreringsförfarandena i syfte att berättiga medborgarna i Ryska federationen och medborgarna i Europeiska unionen till lika behandling vad gäller registreringsförfaranden under sin vistelse på Ryska federationens eller medlemsstaternas respektive territorium.

Artikel 11

Diplomatpass

1.   Medborgare i Ryska federationen eller medlemsstaterna som innehar ett giltigt diplomatpass kan resa in på, lämna och transitera genom medlemsstaternas eller Ryska federationens territorium utan viseringar.

2.   Medborgare som nämns i punkt 1 i denna artikel får vistas på Ryska federationens eller medlemsstaternas territorium under en tidsperiod som inte överstiger 90 dagar per 180-dagarsperiod.

Artikel 12

Viseringars territoriella giltighet

Om inte annat följer av Ryska federationens och medlemsstaternas nationella lagar och andra föreskrifter gällande nationell säkerhet och om inte annat följer av EU:s regler för viseringar med begränsad territoriell giltighet skall medborgare i Ryska federationen och Europeiska unionen vara berättigade att resa inom medlemsstaternas och Ryska federationens territorium på lika villkor som Europeiska unionens och ryska medborgare.

Artikel 13

Gemensam kommitté för handhavande av avtalet

1.   Parterna skall inrätta en gemensam kommitté för handhavande av avtalet (nedan kallad ”kommittén”), sammansatt av företrädare för Europeiska gemenskapen och Ryska federationen. Gemenskapen skall företrädas av Europeiska kommissionen, biträdd av experter från medlemsstaterna.

2.   Kommittén skall i synnerhet ha följande uppgifter:

a)

Att övervaka genomförandet av detta avtal.

b)

Att föreslå ändringar av eller tillägg till detta avtal.

c)

Att undersöka, och vid behov, föreslå ändringar av detta avtal i det fall nya länder blir medlemmar i Europeiska unionen.

3.   Kommittén skall sammanträda närhelst detta är nödvändigt på begäran av en av parterna, dock minst en gång om året.

4.   Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 14

Detta avtals förhållande till avtal mellan medlemsstaterna och Ryska federationen

Från och med sitt ikraftträdande skall detta avtal ha företräde framför bestämmelser i samtliga bilaterala eller multilaterala avtal eller arrangemang som ingåtts mellan medlemsstaterna och Ryska federationen, i den mån bestämmelserna i de sistnämnda avtalen eller arrangemangen omfattar frågor som tas upp i detta avtal.

Artikel 15

Slutklausuler

1.   Detta avtal skall ratificeras eller godkännas av parterna i enlighet med deras respektive förfaranden och skall träda i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då de avtalsslutande parterna till varandra anmält att de förfaranden som anges ovan är avslutade.

2.   Genom undantag från punkt 1 i denna artikel skall detta avtal träda i kraft på dagen för ikraftträdandet av avtalet mellan Ryska federationen och Europeiska gemenskapen om återtagande, om denna dag infaller efter det datum som anges i punkt 1 i denna artikel.

3.   Detta avtal har ingåtts på obestämd tid, såvida det inte sägs upp i enlighet med punkt 6 i denna artikel.

4.   Detta avtal får ändras genom en skriftlig överenskommelse mellan parterna. Ändringar skall träda i kraft efter det att parterna till varandra har anmält att de interna förfaranden som är nödvändiga för detta har slutförts.

5.   Var och en av parterna får helt eller delvis upphäva detta avtal av skäl som rör den allmänna ordningen, skyddet av nationell säkerhet eller skyddet av folkhälsan. Beslutet om upphävande skall anmälas till den andra parten senast 48 timmar innan det träder i kraft. Den part som har upphävt tillämpningen av detta avtal skall omedelbart underrätta den andra parten när skälen för upphävandet inte längre föreligger.

6.   Var och en av parterna kan säga upp detta avtal genom skriftlig anmälan till den andra parten. Detta avtal skall upphöra att gälla 90 dagar efter dagen för mottagandet av en sådan anmälan.

Som skedde i Sotji den tjugofemte maj tjugohundrasex i två exemplar på danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och ryska språken, vilka alla texter är lika giltiga.

Hecho en Sochi, el veinticinco de mayo del dos mil seis.

V Soči dne dvacátého pátého května dva tisíce šest.

Udfærdiget i Sotji den femogtyvende maj to tusind og seks.

Geschehen zu Sotschi am fünfundzwanzigsten Mai zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta maikuu kahekümne viiendal päeval Sotšis.

'Εγινε στο Σότσι, στις είκοσι πέντε Μαΐου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Sochi on the twenty fifth day of May in the year two thousand and six.

Fait à Sotchi, le vingt cinq mai deux mille six.

Fatto a Soci, addì venticinque maggio duemilasei.

Sočos, divtūkstoš sestā gada divdesmit piektajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų gegužės dvidešimt penktą dieną Sočyje.

Kelt Szocsiban, a kettőezer hatodik év május huszonötödik napján.

Magħmul f'Sochi, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Sotsji, de vijfentwintigste mei tweeduizend zes.

Sporządzono w Soczi dnia dwudziestego piątego maja roku dwutysięcznego szóstego.

Feito em Sotchi, em vinte e cinco de Maio de dois mil e seis.

V Soči dňa dvadsiateho piateho mája dvetisícšesť.

V Soči, petindvajsetega maja leta dva tisoč šest.

Tehty Sotšissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Sotji den tjugofemte maj tjugohundrasex.

Adoptată la Sochi, la douăzeci și cinci mai două mii șase.

Совершено в г. Сочи двадцать пятого мая две тысячи шестого года.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pentru Comunitatea Europeană

За Европейское сообщество

Image 2

Por la Federación de Rusia

Za Ruskou federaci

For Den Russiske Føderation

Für die Russische Föderation

Venemaa Föderatsiooni nimel

Για τη Ρωσική Ομοσπονδία

For the Russian Federation

Pour la Fédération de Russie

Per la Federazione russa

Krievijas Federācijas vārdā

Rusijos Federacijos vardu

Az Orosz Föderáció részéről

Għall-Federazzjoni Russa

Voor de Russische Federatie

W imieniu Federacji Rosyjskiej

Pela Federação da Rússia

Za Ruskú federáciu

Za Rusko federacijo

Venäjän federaation puolesta

På ryska federationen vägnar

Pentru Federația Rusă

За Российскую Федерацию

Image 3


17.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 129/35


PROTOKOLL

till avtalet gällande medlemsstater som inte till fullo tillämpar Schengenregelverket

De medlemsstater som är bundna av Schengenregelverket, men som ännu inte utfärdar Schengenviseringar skall, i avvaktan på att rådet fattar beslut för detta ändamål, utfärda nationella viseringar vars giltighet skall inskränkas till deras eget territorium.

Europeiska gemenskapen kommer snarast att vidta åtgärder för att förenkla transitering för innehavare av Schengenviseringar eller Schengenuppehållstillstånd genom de medlemsstaters territorium som ännu inte till fullo tillämpar Schengenregelverket.


Gemensam förklaring gällande artikel 6.2 i avtalet om avgifter för handläggning av viseringsansökningar

Parterna skall granska genomförandet av artikel 6.2 i detta avtal inom ramen för den kommitté som inrättas genom avtalet.


Gemensam förklaring gällande diplomatpass enligt artikel 11 i avtalet

Var och en av parterna kan delvis upphäva avtalet, och i all synnerhet artikel 11, i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 15.5 i detta avtal, om genomförandet av artikel 11 missbrukas av den andra parten eller medför ett hot mot den allmänna säkerheten.

Om genomförandet av artikel 11 upphävs skall båda parterna påbörja ett samråd inom ramen för den kommitté som inrättas genom avtalet i syfte att lösa de problem som ledde fram till upphävandet.

Båda parterna åtar sig att prioritera en hög grad av dokumentsäkerhet för diplomatpass, främst genom inläggning av biometriska kännetecken. För Europeiska unionens del kommer detta att säkras genom iakttagande av kraven i förordning (EG) nr 2252/2004.


Gemensam förklaring gällande utfärdande av viseringar för kortare vistelse för besök på militära och civila begravningsplatser

Parterna är eniga om att viseringar för kortare vistelse för personer som besöker militära och civila begravningsplatser som regel skall utfärdas för en period av upp till 14 dagar.


Gemensam förklaring gällande harmoniseringen av information om förfaranden för utfärdande av visering för kortare vistelse och dokument som måste bifogas vid en ansökan om viseringar för kortare vistelse

Parterna till detta avtal erkänner vikten av öppenhet för viseringssökande och anser därför att lämpliga åtgärder bör vidtas:

Generellt, för att utarbeta grundläggande information för sökande angående förfarandena och villkoren för viseringsansökningar, viseringarna och giltigheten hos de viseringar som utfärdas.

Var och en av parterna skall var för sig utarbeta en förteckning över minimikraven för att se till att de sökande får sammanhängande och enhetlig grundläggande information och i princip ombeds lämna in samma styrkande dokument.

Den ovan nämnda informationen skall ges spridning (på konsulatens informationstavlor, i broschyrer, på webbplatser på Internet etc.).


Gemensam förklaring gällande Konungariket Danmark

Parterna noterar att detta avtal inte är tillämpligt på Konungariket Danmarks diplomatiska och konsulära ombuds förfaranden för utfärdande av viseringar.

Det är under dessa omständigheter önskvärt att myndigheterna i Konungariket Danmark och Ryska federationen utan dröjsmål ingår ett bilateralt avtal om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse, med ett innehåll som liknar avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationen.


Gemensam förklaring gällande Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och Irland

Parterna noterar att detta avtal inte är tillämpligt på det territorium som lyder under Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland samt Irland.

Det är under dessa omständigheter önskvärt att myndigheterna i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, Irland och Ryska federationen ingår bilaterala avtal om förenklat utfärdande av viseringar.


Gemensam förklaring gällande Republiken Island och Konungariket Norge

De avtalsslutande parterna noterar de nära förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och Island och Norge, särskilt i kraft av avtalet av den 18 maj 1999 beträffande dessa länders associering till genomförandet, tillämpningen och vidareutvecklingen av Schengenregelverket.

Det är under dessa omständigheter önskvärt att myndigheterna i Republiken Island, Konungariket Norge och Ryska federationen utan dröjsmål ingår bilaterala avtal om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse, med ett innehåll som liknar detta avtal.


17.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 129/38


RÅDETS BESLUT

av den 19 april 2007

om ingåendet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationen om återtagande

(2007/341/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 63.3 b jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen och artikel 300.3 första stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har på Europeiska gemenskapens vägnar förhandlat om ett avtal med Ryska federationen om återtagande.

(2)

Avtalet undertecknades på Europeiska gemenskapens vägnar den 25 maj 2006 med förbehåll för att det ingås vid en senare tidpunkt, i enlighet med rådets beslut som antogs den 22 maj 2006.

(3)

Avtalet bör godkännas.

(4)

Genom avtalet inrättas en gemensam kommitté för återtagande som själv kan anta sin arbetsordning. Det är lämpligt att införa ett förenklat förfarande för fastställandet av gemenskapens ståndpunkt i detta fall.

(5)

I enlighet med artikel 3 i det till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning, har Förenade kungariket meddelat sin önskan att delta i antagandet och tillämpningen av detta beslut.

(6)

I enlighet med artikel 3 i det till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning, har Irland meddelat sin önskan att delta i antagandet och tillämpningen av detta beslut.

(7)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i det till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om Danmarks ställning, deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationen om återtagande godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande skall göra den anmälan som föreskrivs i artikel 23.2 i avtalet (1).

Artikel 3

Kommissionen, biträdd av experter från medlemsstaterna, skall företräda gemenskapen i den gemensamma kommitté för återtagande som inrättas genom artikel 19 i avtalet.

Artikel 4

Gemenskapens ståndpunkt i den gemensamma kommittén för återtagande när det gäller antagandet av kommitténs arbetsordning enligt artikel 19.5 i avtalet skall antas av kommissionen efter samråd med en särskild kommitté utsedd av rådet.

Artikel 5

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 19 april 2007.

På rådets vägnar

B. ZYPRIES

Ordförande


(1)  Dagen för återtagandeavtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


17.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 129/40


AVTAL

mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationen om återtagande

PARTERNA,

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, nedan kallad ”gemenskapen”,

och

RYSKA FEDERATIONEN

SOM ÄR FAST BESLUTNA att stärka sitt samarbete i syfte att mer effektivt bekämpa olaglig invandring,

SOM HÄNVISAR till avtalet om partnerskap och samarbete mellan gemenskapen och dess medlemsstater, å den ena sidan, och Ryska federationen, å den andra, ingånget på Korfu den 24 juni 1994, särskilt artikel 84 och den gemensamma förklaringen avseende artiklarna 26, 32 och 37 i detta avtals slutakt,

SOM BEAKTAR det gemensamma uttalande vid toppmötet i S:t Petersburg den 31 maj 2003, vari fastslås att Europeiska unionen och Ryska federationen enats om att i tid avsluta förhandlingarna om ett återtagandeavtal,

SOM ÖNSKAR att, genom detta avtal och på grundval av ömsesidighet, fastställa snabba och effektiva förfaranden för identifiering och återsändande av personer som inte uppfyller eller som inte längre uppfyller kraven för inresa, vistelse eller bosättning på Ryska federationens eller en av Europeiska unionens medlemsstaters territorium, och att i en anda av samarbete underlätta dessa personers transitering,

SOM UNDERSTRYKER att detta avtal inte påverkar gemenskapens, Europeiska unionens medlemsstaters och Ryska federationens rättigheter, skyldigheter och ansvar som härrör från internationell rätt, inklusive internationell lagstiftning om de mänskliga rättigheterna, vilka i synnerhet stadfästs genom den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna av den 10 december 1948, internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter av den 16 december 1966, Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 om flyktingars rättsliga ställning och protokollet om flyktingars rättsliga ställning av den 31 januari 1967, Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna av den 4 november 1950 och protokoll nr 4 till detta av den 16 september 1963 samt konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning av den 10 december 1984,

SOM TAR HÄNSYN till protokollet om Danmarks ställning som fogats till fördraget om Europeiska unionen av den 7 februari 1992 och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen av den 25 mars 1957 och som bekräftar att bestämmelserna i detta avtal inte är tillämpliga på Konungariket Danmark,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I detta avtal avses med

a)   Återtagande: överföring genom den begärande statens försorg och den anmodade statens godtagande av personer (den anmodade statens egna medborgare, tredjelandsmedborgare eller statslösa personer) som olagligen har rest in i, vistats i eller varit bosatt i den begärande staten, i överensstämmelse med bestämmelserna i detta avtal,

b)   Medlemsstat: samtliga medlemsstater i Europeiska unionen, med undantag av Konungariket Danmark,

c)   Medborgare i en medlemsstat: samtliga personer som enligt gemenskapens definition innehar medborgarskap i någon medlemsstat,

d)   Medborgare i Ryska federationen eller rysk medborgare: samtliga personer som innehar medborgarskap i Ryska federationen i enlighet med detta lands lagstiftning,

e)   Tredjelandsmedborgare: samtliga personer som innehar annat medborgarskap än medborgarskap i Ryska federationen eller i en av medlemsstaterna,

f)   Statslös person: alla personer som inte innehar medborgarskap i Ryska federationen eller någon av medlemsstaterna och som inte kan styrka att han eller hon innehar medborgarskap i någon annan stat,

g)   Uppehållstillstånd: ett officiellt tillstånd av samtliga typer utfärdat av Ryska federationen eller någon av medlemsstaterna som ger en person rätt att uppehålla sig inom Ryska federationens eller någon av medlemsstaternas territorium. Detta skall inte inbegripa tillfälliga tillstånd att uppehålla sig på nämnda staters territorium i samband med handläggningen av en asylansökan eller en ansökan om uppehållstillstånd,

h)   Visering: ett tillstånd som utfärdats eller ett beslut som fattats av Ryska federationen eller någon av medlemsstaterna och som erfordras för inresa på eller transitering genom Ryska federationens eller någon av medlemsstaternas territorium. Detta tillstånd skall inte inbegripa den särskilda kategorin för transitvisum för flygplatser,

i)   Begärande stat: den stat (Ryska federationen eller någon av medlemsstaterna) som lämnar in en ansökan om återtagande i enlighet med avsnitt III eller en transiteringsansökan i enlighet med avsnitt IV i detta avtal,

j)   Anmodad stat: den stat (Ryska federationen eller någon av medlemsstaterna) till vilken en ansökan om återtagande i enlighet med avsnitt III eller en ansökan om transitering i enlighet med avsnitt IV i detta avtal är riktad,

k)   Behörig myndighet: samtliga nationella myndigheter i Ryska federationen eller i någon av medlemsstaterna som har anförtrotts uppgiften att genomföra detta avtal i enlighet med vad som anges i det bilaterala tillämpningsprotokoll som ingåtts mellan Ryska federationen och enskilda medlemsstater i enlighet med artikel 20.1 a i detta avtal,

l)   Gränsregion: ett område som sträcker sig upp till 30 kilometer från en gemensam landgräns mellan en medlemsstat och Ryska federationen samt områden som hör till medlemsstaternas och Ryska federationens hamnar, inklusive tullzoner samt internationella flygplatser,

m)   Gränsövergångsställe: alla gränsövergångar där medlemsstaterna eller Ryska federationen tillåter passage av sina respektive land- och havsgränser, inklusive internationella flygplatser och hamnar,

n)   Transitering: en tredjelandsmedborgares eller statslös persons genomresa genom den anmodade statens territorium under förflyttningen från den begärande staten till bestämmelselandet.

AVSNITT I

FEDERATIONENS SKYLDIGHETER I FRÅGA OM ÅTERTAGANDE

Artikel 2

Återtagande av ryska medborgare

1.   Efter ansökan av en medlemsstat och i överensstämmelse med det förfarande som föreskrivs i detta avtal skall Ryska federationen återta alla personer som inte, eller inte längre, uppfyller gällande villkor för inresa, vistelse eller bosättning på den begärande medlemsstatens territorium under förutsättning att det, i enlighet med artikel 9 i detta avtal, har fastställts att denna person är medborgare i Ryska federationen.

Detsamma skall vara tillämpligt på olagligt vistande eller boende personer som innehade medborgarskap i Ryska federationen vid den tidpunkt då de reste in på en medlemsstats territorium men som därefter avsagt sig sitt medborgarskap i Ryska federationen i enlighet med den senare statens lagstiftning, utan att förvärva medborgarskap eller uppehållstillstånd i den medlemsstaten eller i någon annan stat.

2.   Efter det att Ryska federationen har lämnat ett positivt svar på ansökan om återtagande skall det behöriga ryska diplomatiska eller konsulära ombudet oavsett önskemål hos den person som skall återtas, vid behov och utan dröjsmål, utfärda det resedokument som är nödvändigt för dennes återresa; resedokumentet skall ha en giltighetstid på 30 kalenderdagar. Om den berörda personen av någon anledning inte kan överföras inom detta resedokuments giltighetstid skall det behöriga ryska diplomatiska eller konsulära ombudet utan dröjsmål utfärda ett nytt resedokument med lika lång giltighetstid.

Artikel 3

Återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer

1.   Efter ansökan av en medlemsstat och i överensstämmelse med det förfarande som föreskrivs i detta avtal skall Ryska federationen återta alla tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som inte, eller inte längre, uppfyller gällande villkor för inresa, vistelse eller bosättning på den begärande medlemsstatens territorium under förutsättning att det, i enlighet med artikel 10 i detta avtal, kan styrkas att denna person

a)

vid tidpunkten för ansökan om återtagande innehar en giltig visering utfärdad av Ryska federationen, och som direkt rest in på en medlemsstats territorium från ryskt territorium, eller

b)

vid tidpunkten för ansökan om återtagande innehar ett giltigt uppehållstillstånd utfärdat av Ryska federationen, eller

c)

olagligen direkt rest in på medlemsstaternas territorium från Ryska federationens territorium.

2.   Den skyldighet i fråga om återtagande som fastställs i punkt 1 i denna artikel är inte tillämplig om

a)

tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen endast befunnit sig i transitering på en internationell flygplats i Ryska federationen, eller

b)

den begärande medlemsstaten eller en annan medlemsstat till tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen utfärdat en visering eller ett uppehållstillstånd, såvida denna person inte innehar en visering eller ett uppehållstillstånd som utfärdats av Ryska federationen och som har en längre giltighetstid,

c)

tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen beviljats viseringsfri inresa på den begärande medlemsstatens territorium.

3.   Efter det att Ryska federationen har lämnat ett positivt svar på ansökan om återtagande skall den begärande medlemsstaten förse den aktuella personen med ett resedokument som erkänns av Ryska federationen (EU:s enhetligt utformade resedokument för utvisning i enlighet med vad som anges i rådets rekommendation av den 30 november 1994).

AVSNITT II

GEMENSKAPENS SKYLDIGHETER I FRÅGA OM ÅTERTAGANDE

Artikel 4

Återtagande av medborgare från medlemsstaterna

1.   Efter ansökan av Ryska federationen och i överensstämmelse med det förfarande som föreskrivs i detta avtal skall en medlemsstat återta alla personer som inte, eller inte längre, uppfyller gällande villkor för inresa, vistelse eller bosättning på Ryska federationens territorium under förutsättning att det, i enlighet med artikel 9 i detta avtal, har fastställts att denna person är medborgare i den medlemsstaten.

Detsamma skall vara tillämpligt på olagligt vistande eller boende personer som innehade medborgarskap i en medlemsstat vid den tidpunkt då de reste in på Ryska federationens territorium men som därefter avsagt sig sitt medborgarskap i den medlemsstaten i enlighet med den statens lagstiftning, utan att förvärva medborgarskap eller uppehållstillstånd i Ryska federationen eller i någon annan stat.

2.   Efter det att en medlemsstat har lämnat ett positivt svar på ansökan om återtagande skall denna medlemsstats behöriga diplomatiska eller konsulära ombud oavsett önskemål hos den person som skall återtas, vid behov och utan dröjsmål, utfärda det resedokument som är nödvändigt för dennes återresa; resedokumentet skall ha en giltighetstid på 30 kalenderdagar. Om den berörda personen av någon anledning inte kan överföras inom detta resedokuments giltighetstid skall den aktuella medlemsstaten utan dröjsmål utfärda ett nytt resedokument med lika lång giltighetstid.

Artikel 5

Återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer

1.   Efter ansökan av Ryska federationen och i överensstämmelse med det förfarande som föreskrivs i detta avtal skall en medlemsstat återta alla tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som inte, eller inte längre, uppfyller gällande villkor för inresa, vistelse eller bosättning på Ryska federationens territorium under förutsättning att det, i enlighet med artikel 10 i detta avtal, kan styrkas att denna person

a)

vid tidpunkten för ansökan om återtagande innehar en giltig visering utfärdad av den anmodade medlemsstaten, och som direkt rest in på Ryska federationens territorium från denna medlemsstats territorium, eller

b)

vid tidpunkten för ansökan om återtagande innehar ett giltigt uppehållstillstånd utfärdat av den anmodade medlemsstaten, eller

c)

olagligen rest in på Ryska federationens territorium direkt från den anmodade medlemsstatens territorium.

2.   Den skyldighet i fråga om återtagande som fastställs i punkt 1 i denna artikel är inte tillämplig om

a)

tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen endast befunnit sig i transitering på en internationell flygplats i den anmodade medlemsstaten,

b)

Ryska federationen till tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen utfärdat en visering eller ett uppehållstillstånd, såvida denna person inte innehar en visering eller ett uppehållstillstånd som utfärdats av den anmodade medlemsstaten och som har en längre giltighetstid,

c)

tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen beviljats viseringsfri inresa på Ryska federationens territorium.

3.   Skyldigheten i fråga om återtagande i punkt 1 i denna artikel tillkommer den medlemsstat som utfärdat en visering eller ett uppehållstillstånd. Om två eller flera medlemsstater har utfärdat en visering eller ett uppehållstillstånd skall återtagandeskyldigheten i punkt 1 i denna artikel tillkomma den medlemsstat som utfärdat dokumentet med den längsta giltighetstiden, eller, om ett eller flera av dem redan har upphört att gälla, det dokument som fortfarande är giltigt. Om samtliga dokument redan upphört att gälla skall återtagandeskyldigheten i punkt 1 i denna artikel tillkomma den medlemsstat som utfärdat dokumentet med den senaste förfallodagen.

4.   Efter det att den anmodade medlemsstaten har lämnat ett positivt svar på ansökan om återtagande skall Ryska federationen förse den person som skall återtas med ett resedokument som erkänns av den berörda medlemsstaten.

AVSNITT III

FÖRFARANDE FÖR ÅTERTAGANDE

Artikel 6

Ansökan om återtagande

1.   Om inte annat följer av punkt 2 skall det för överföring av en person som skall återtas på grundval av någon av skyldigheterna enligt artiklarna 2–5 i detta avtal erfordras att en ansökan om återtagande inges till den behöriga myndigheten i den anmodade staten.

2.   Genom undantag från artiklarna 2–5 i detta avtal skall det inte behövas någon ansökan om återtagande när den person som skall återtas innehar ett giltigt nationellt pass och, i de fall denna person är en tredjelandsmedborgare eller statslös person, även innehar en giltig visering eller ett giltigt uppehållstillstånd i den stat som skall återta honom eller henne.

3.   Om en person har gripits i den begärande statens gränsregion efter att olagligen ha passerat gränsen direkt från den anmodade statens territorium kan den begärande staten inge en ansökan om återtagande inom två arbetsdagar efter gripandet av denna person (påskyndat förfarande).

Artikel 7

Innehållet i ansökningarna om återtagande

1.   Alla ansökningar om återtagande skall innehålla följande information:

a)

Närmare uppgifter beträffande den berörda personen (t.ex. förnamn, efternamn, födelsedatum och – om möjligt – födelseort och senaste hemvist).

b)

Angivande av hur medborgarskap, olaglig inresa och bosättning styrkts samt skälen till återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer i enlighet med vad som fastställs i artikel 3.1 och artikel 5.1 i detta avtal.

2.   I den utsträckning det är möjligt skall ansökan om återtagande också innehålla följande upplysningar:

a)

Uppgift om att den person som skall överföras kan vara i behov av hjälp eller vård, förutsatt att den berörda personen uttryckligen har gett sitt samtycke till uppgiften.

b)

Andra skydds- eller säkerhetsåtgärder som kan vara nödvändiga i samband med den enskilda överföringen.

3.   Ett gemensamt formulär som skall användas för ansökningar om återtagande åtföljer som bilaga 1 till detta avtal.

Artikel 8

Svar på en ansökan om återtagande

En ansökan om återtagande skall besvaras skriftligen.

Artikel 9

Bevis i fråga om medborgarskap

1.   Medborgarskap i enlighet med artikel 2.1 och artikel 4.1 i detta avtal kan fastställas med hjälp av minst ett av de dokument som förtecknas i bilaga 2 till detta avtal, också om dess giltighetstid har löpt ut. Om sådana dokument företes skall medlemsstaterna och Ryska federationen utan att kräva ytterligare kontroller ömsesidigt erkänna medborgarskapet.

2.   Om inte något av de dokument som förtecknas i bilaga 2 till detta avtal kan företes kan medborgarskap i enlighet med artikel 2.1 och artikel 4.1 i detta avtal fastställas med hjälp av minst ett av de dokument som förtecknas i bilaga 3 till detta avtal, också om dess giltighetstid har löpt ut.

Om dokument förtecknade i bilaga 3 A till detta avtal företes, skall medlemsstaterna och Ryska federationen ömsesidigt anse medborgarskapet vara fastställt, såvida de inte kan styrka något annat.

Om dokument förtecknade i bilaga 3 B till detta avtal företes, skall medlemsstaterna och Ryska federationen ömsesidigt anse dessa vara utgångspunkten för en tillbörlig kontroll.

3.   Medborgarskap kan inte fastställas med hjälp av falska handlingar.

4.   Om inte något av de dokument som förtecknas i bilaga 2 eller 3 till detta avtal kan företes skall Ryska federationens eller berörd medlemsstats behöriga diplomatiska eller konsulära ombud, på begäran, ordna så att den behöriga myndigheten i den begärande staten utan otillbörligt dröjsmål utfrågar den person som skall återtas i syfte att fastställa hans eller hennes medborgarskap. Förfarandet för dessa utfrågningar skall fastställas i de tillämpningsprotokoll som föreskrivs i artikel 20 i detta avtal.

Artikel 10

Bevis i fråga om tredjelandsmedborgare och statslösa personer

1.   Bevisen för skälen till återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer, som fastställts i artikel 3.1 och artikel 5.1 i detta avtal, kan lämnas genom minst ett av de dokument som förtecknas i bilaga 4 till detta avtal. Varje sådant bevis skall erkännas ömsesidigt av medlemsstaterna och Ryska federationen utan att man kräver några ytterligare kontroller.

2.   Indirekta bevis för skälen till återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer, i enlighet med artikel 3.1 och artikel 5.1 i detta avtal, kan lämnas genom minst ett av de dokument som förtecknas i bilaga 5 till detta avtal.

Om bevismedel, förtecknade i bilaga 5 A till detta avtal, företes, skall medlemsstaterna och Ryska federationen anse villkoren vara uppfyllda, såvida de inte kan styrka något annat.

Om bevismedel, förtecknade i bilaga 5 B till detta avtal, företes, skall medlemsstaterna och Ryska federationen anse dessa vara utgångspunkten för en tillbörlig kontroll.

3.   Bevisen för skälen till återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer kan inte lämnas med falska handlingar.

4.   Olaglig inresa, vistelse eller bosättning skall fastställas med hjälp av den berörda personens resedokument, bland vilka nödvändiga viseringar eller uppehållstillstånd för den begärande statens territorium saknas. En vederbörligen motiverad förklaring av den begärande staten om att den berörda personen befunnits sakna erforderliga resedokument eller nödvändiga viseringar eller uppehållstillstånd skall också utgöra tillräcklig preliminär bevisning för olovlig inresa, vistelse eller bosättning.

Artikel 11

Tidsfrister

1.   Ansökan om återtagande skall inges till den anmodade statens behöriga myndighet senast inom 180 kalenderdagar från den dag då den begärande statens behöriga myndighet fick kännedom om att en tredjelandsmedborgare eller statslös person inte uppfyller, eller inte längre uppfyller de villkor som gäller för inresa, vistelse eller bosättning.

2.   En ansökan om återtagande måste besvaras senast inom 25 kalenderdagar från dagen då mottagandet av ansökan om återtagande bekräftades. Om det föreligger rättsliga eller faktiska hinder för att ansökan skall kunna besvaras i tid skall tidsfristen på vederbörligen motiverad begäran förlängas med upp till 60 kalenderdagar, utan att det påverkar specifika arrangemang som man skall enas om inom ramen för tillämpningsprotokoll som ingåtts i enlighet med artikel 20.

3.   En ansökan om återtagande som ingivits enligt det påskyndade förfarandet i enlighet med artikel 6.3 i detta avtal, måste besvaras inom två arbetsdagar (definierade i enlighet med lagstiftningen i den anmodade staten) från det bekräftade mottagandet av ansökan om återtagande.

4.   När de tidsfrister som anges i punkterna 2 och 3 i denna artikel löper ut skall samtycke till återtagandet anses ha erhållits.

5.   Den berörda personen skall överföras inom 90 kalenderdagar. Vid överföringar enligt det påskyndande förfarandet i enlighet med artikel 6.3 i detta avtal skall den berörda personen överföras inom två arbetsdagar. Denna tidsfrist får efter vederbörligen motiverad begäran förlängas med den tid det tar att undanröja rättsliga eller praktiska hinder. De tidsfrister som anges i denna punkt börjar löpa dagen för mottagandet av ett positivt svar på ansökan om återtagande.

Artikel 12

Avslag på en ansökan om återtagande

Skäl skall anges för avslag på en ansökan om återtagande.

Artikel 13

Överföringsvillkor och transportsätt

1.   Innan en person överförs skall behöriga myndigheter i Ryska federationen och den berörda medlemsstaten skriftligen och på förhand bestämma dag för överföringen, gränsövergångsställe och eventuell eskort.

2.   Alla transportmedel (luft-, land- eller sjövägen) skall vara tillåtna för överföringen. Återsändande med flyg skall inte begränsas till de avtalsslutande parternas nationella flygbolag eller den begärande statens personal och får ske med både reguljärt flyg och charterflyg.

AVSNITT IV

TRANSITERINGAR

Artikel 14

Allmänna bestämmelser

1.   Medlemsstaterna och Ryska federationen skall endast transitera tredjelandsmedborgare eller statslösa personer när dessa personer inte kan återsändas direkt till bestämmelsestaten.

2.   Ryska federationen skall tillåta transitering av tredjelandsmedborgare och statslösa personer om en medlemsstat begär detta, och en medlemsstat skall tillåta transitering av tredjelandsmedborgare och statslösa personer om Ryska federationen begär detta, om den fortsatta resan genom andra transiteringsstater och återtagandet av bestämmelsestaten garanteras.

3.   Transitering kan avslås av Ryska federationen eller en medlemsstat

a)

om tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen riskerar att utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller dödsstraff eller förföljelse på grund av ras, religion, medborgarskap, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk övertygelse i bestämmelsestaten eller någon annan transiteringsstat, eller

b)

om tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen kommer att bli föremål för straffrättslig lagföring eller straffrättsliga påföljder i den anmodade staten eller i någon annan transiteringsstat, eller

c)

av folkhälsoskäl eller av skäl som rör nationell säkerhet, allmän ordning eller andra nationella intressen i den anmodade staten.

4.   Ryska federationen eller en medlemsstat får återkalla ett utfärdat tillstånd, om det senare uppkommer eller uppdagas sådana omständigheter, som avses i punkt 3 i denna artikel, och som lägger hinder i vägen för transiteringen, eller om den fortsatta resan i eventuella transiteringsstater eller återtagandet från bestämmelsestatens sida inte längre garanteras. I detta fall skall den begärande staten, vid behov och utan dröjsmål, ta tillbaka tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen.

Artikel 15

Transiteringsförfarande

1.   En ansökan om transitering måste inges skriftligen till de behöriga myndigheterna och innehålla följande upplysningar:

a)

Typ av transitering (med flyg, landvägen eller till sjöss), eventuella andra transiteringsstater och avsedd slutlig bestämmelseort.

b)

Närmare uppgifter beträffande den berörda personen (t.ex. förnamn, efternamn, födelsedatum och – om möjligt – födelseort, medborgarskap, typ av och nummer på resedokument).

c)

Planerat gränsövergångsställe, tidpunkt för överföring och eventuell eskort.

d)

En förklaring om att villkoren enligt artikel 14.2 i detta avtal är uppfyllda ur den begärande statens synvinkel och att det inte finns några kända skäl för ett avslag enligt artikel 14.3 i detta avtal.

Ett gemensamt formulär som skall användas för ansökan om transitering åtföljer som bilaga 6 till detta avtal.

2.   Den anmodade staten skall skriftligen underrätta behöriga myndigheter i den begärande staten om inresetillståndet och bekräfta gränsövergångsstället och beräknad tidpunkt för inresan eller underrätta den om avslag efter ansökan om inresetillstånd och om skälen för detta.

3.   Om transiteringen görs med flyg skall den person som återtas jämte eventuell eskort undantas från kravet på ett särskilt transitvisum för flygplats.

4.   Den anmodade statens behöriga myndigheter skall efter ömsesidigt samråd hjälpa till med transiteringen, framför allt genom att övervaka de berörda personerna och genom att tillhandahålla lämpliga anordningar för detta.

AVSNITT V

KOSTNADER

Artikel 16

Transport- och transiteringskostnader

Utan att det påverkar de behöriga myndigheternas rätt att av den person som skall återtas eller av tredje part kräva återbetalning av de kostnader som är förbundna med återtagandet skall alla transportkostnader, som uppkommer i samband med återtagande och transitering fram till den begärande statens gränsövergångsställe, täckas av den begärande staten.

AVSNITT VI

UPPGIFTSSKYDD

Artikel 17

Uppgiftsskydd

Meddelande av personuppgifter skall äga rum endast om detta är nödvändigt för genomförandet av detta avtal och skall göras av de behöriga myndigheterna i Ryska federationen eller i en medlemsstat, beroende på omständigheterna. När personuppgifter meddelas, behandlas eller bearbetas i ett särskilt fall skall de behöriga myndigheterna i Ryska federationen följa relevant rysk lagstiftning och medlemsstatens behöriga myndigheter skall följa bestämmelserna i direktiv 95/46/EG och denna medlemsstats inhemska lagstiftning som antagits i enlighet med detta direktiv. Dessutom skall följande principer gälla:

a)

Personuppgifter skall behandlas på ett korrekt och lagenligt sätt.

b)

Personuppgifter skall insamlas i det specifika, uttryckliga och legitima syftet att genomföra detta avtal och får inte bearbetas ytterligare på ett sätt som är oförenligt med detta syfte.

c)

Personuppgifter skall vara adekvata, relevanta och inte överdrivet omfattande i förhållande till det syfte för vilket de insamlas eller ytterligare bearbetas. Meddelade personuppgifter får endast röra följande:

Uppgifter om den person som skall återtas (t.ex. efternamn, förnamn, eventuella tidigare namn, andra namn eller pseudonymer, födelsedatum och -ort, kön, nuvarande och eventuellt tidigare medborgarskap).

Identitetskort eller pass (typ, nummer, giltighetstid, datum för utfärdande, utfärdande myndighet, ort för utfärdandet).

Anhalter och resvägar.

Andra upplysningar som är nödvändiga för att identifiera den person som skall återtas eller för att undersöka återtagandekraven i enlighet med detta avtal.

d)

Personuppgifterna skall vara exakta och, om så behövs, aktualiserade.

e)

Personuppgifter skall vara i sådan form som gör det möjligt att identifiera personerna i fråga endast så länge som detta är nödvändigt för det syfte för vilket uppgifterna insamlades eller för vilket de ytterligare bearbetas.

f)

Både den behöriga myndighet som meddelar personuppgifter och den behöriga myndighet som mottar personuppgifter skall vidta alla rimliga åtgärder för att vid behov se till att personuppgifter rättas, utplånas eller blockeras när behandlingen inte överensstämmer med bestämmelserna i led c och d i denna artikel, framför allt om dessa uppgifter inte är adekvata, relevanta eller exakta eller om de är överdrivna i förhållande till syftet med bearbetningen. Detta skall inbegripa anmälan till den andra parten av eventuell rättelse, utplåning eller blockering av dylika uppgifter.

g)

På begäran skall den behöriga myndighet som mottar personuppgifter informera den behöriga myndighet som meddelar personuppgifterna om hur de meddelade uppgifterna skall användas och vilka resultat som uppnåtts med dem.

h)

Personuppgifter får endast meddelas behöriga myndigheter som anförtrotts uppgiften att genomföra detta avtal. För vidarebefordran av uppgifterna till andra organ krävs att den behöriga myndighet som meddelat uppgifterna på förhand lämnar sitt samtycke.

i)

Den behöriga myndighet som meddelar personuppgifter och den behöriga myndighet som mottar personuppgifter är skyldiga att skriftligen notera överlämnandet och mottagandet av personuppgifter.

AVSNITT VII

GENOMFÖRANDE OCH TILLÄMPNING

Artikel 18

Förhållande till övriga internationella skyldigheter

1.   Detta avtal skall inte påverka Europeiska gemenskapens, medlemsstaternas och Ryska federationens rättigheter, skyldigheter och ansvar som härrör från internationell rätt, och i all synnerhet från

a)

konventionen av den 28 juli 1951 och protokollet av den 31 januari 1967 om flyktingars rättsliga ställning,

b)

Europeiska konventionen av den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

c)

konventionen av den 10 december 1984 mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

d)

internationella fördrag om utlämning och transitering.

e)

multilaterala internationella fördrag som innehåller regler för återtagande av utländska medborgare, exempelvis konventionen angående internationell civil luftfart av den 7 december 1944.

2.   Bestämmelserna i detta avtal skall ha företräde framför bestämmelser i alla bilaterala fördrag eller arrangemang om återtagande som, i enlighet med artikel 20 i detta avtal, har ingåtts eller kan komma att ingås mellan enskilda medlemsstater och Ryska federationen i den mån som bestämmelserna i de sistnämnda fördragen eller arrangemangen omfattar frågor som tas upp i detta avtal.

3.   Inget i detta avtal skall förhindra att en person återsänds inom ramen för andra formella eller informella ordningar.

Artikel 19

Gemensam kommitté för återtagande

1.   Parterna skall inrätta en gemensam kommitté för återtagande (nedan kallad ”kommittén”) som särskilt skall ha till uppgift

a)

att övervaka tillämpningen av detta avtal,

b)

att besluta om de arrangemang som behövs för att detta avtal skall verkställas enhetligt,

c)

att regelbundet utbyta information om tillämpningsprotokoll som, i kraft av artikel 20 i detta avtal, ingåtts av enskilda medlemsstater och Ryska federationen,

d)

att besluta om ändringar av bilagorna till detta avtal,

e)

att föreslå ändringar av detta avtal,

f)

att undersöka, och om så anses vara nödvändigt, föreslå ändringar av detta avtal i det fall nya länder blir medlemmar i Europeiska unionen.

2.   Kommitténs beslut skall vara bindande för parterna.

3.   Kommittén skall vara sammansatt av företrädare för gemenskapen och Ryska federationen. Gemenskapen skall företrädas av Europeiska kommissionen, biträdd av experter från medlemsstaterna.

4.   Kommittén skall sammanträda vid behov på begäran av en av parterna.

5.   Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 20

Tillämpningsprotokoll

1.   Ryska federationen och medlemsstaterna skall ingå tillämpningsprotokoll som skall innehålla regler för

a)

behöriga myndigheter, gränsövergångsställen, utbyte av information om kontaktpunkter samt språken i förbindelserna,

b)

formerna för återtagande enligt det påskyndade förfarandet,

c)

villkoren för överföringar med eskort, inbegripet transitering av tredjelandsmedborgare och statslösa personer med eskort,

d)

bevis förutom dem som förtecknas i bilagorna 2–5 till detta avtal,

e)

förfarandet för de utfrågningar som föreskrivs i artikel 9 i detta avtal,

f)

om så behövs specifika arrangemang gällande tidsfrister för handläggningen av ansökningar om återtagande i enlighet med artikel 11.2 i detta avtal.

2.   De tillämpningsprotokoll som omnämns i punkt 1 i denna artikel skall träda i kraft först efter det att kommittén har underrättats.

3.   Ryska federationen skall gå med på att också tillämpa samtliga bestämmelser i ett tillämpningsprotokoll, som ingåtts med en medlemsstat, i sina förbindelser med alla övriga medlemsstater om dessa så begär och under förutsättning att det praktiskt går att genomföra en tillämpning på Ryska federationen. Medlemsstaterna skall gå med på att också tillämpa samtliga bestämmelser i ett tillämpningsprotokoll, som ingåtts med en av dem, på sina förbindelser med Ryska federationen, om detta land så begär under förutsättning att det praktiskt går att genomföra en tillämpning på övriga medlemsstater.

Detta skall inte vara tillämpligt på bestämmelser som innehåller specifika arrangemang som omnämns i punkt 1 f i denna artikel.

AVSNITT VIII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 21

Territoriell tillämpning

1.   Om inte annat följer av punkt 2 i denna artikel skall detta avtal vara tillämpligt inom Ryska federationens territorium och inom det territorium där fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen är tillämpligt.

2.   Detta avtal skall inte vara tillämpligt inom Konungariket Danmarks territorium.

Artikel 22

Bilagor

Bilagorna 1–6 skall utgöra en integrerad del av detta avtal.

Artikel 23

Ikraftträdande, giltighetstid och uppsägning

1.   Detta avtal skall ratificeras eller godkännas av parterna i enlighet med deras interna förfaranden.

2.   Om inte annat följer av punkt 3 i denna artikel skall detta avtal träda i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då de avtalsslutande parterna till varandra anmäler att de förfaranden som avses i punkt 1 i denna artikel är avslutade. Om detta datum infaller före dagen för ikraftträdandet av avtalet mellan Ryska federationen och Europeiska gemenskapen om förenklat utfärdande av viseringar till medborgare i Ryska federationen och Europeiska unionen skall detta avtal träda i kraft samma dag som det sistnämnda avtalet.

3.   De skyldigheter som fastställs i artiklarna 3 och 5 i detta avtal skall bli tillämpliga först tre år efter det datum som anges i punkt 2 i denna artikel. Under denna treåriga period skall de endast tillämpas på statslösa personer och medborgare från tredjeländer med vilka Ryska federationen har ingått bilaterala fördrag eller arrangemang om återtagande.

4.   Detta avtal ingås på obestämd tid.

5.   Var och en av de avtalsslutande parterna får säga upp detta avtal genom att officiellt underrätta den andra avtalsslutande parten. Detta avtal skall upphöra att gälla sex månader efter dagen för mottagandet av en sådan underrättelse.

Som skedde i Sotji den tjugofemte maj tjugohundrasex i två exemplar på danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och ryska språken, vilka alla texter är lika giltiga.

Hecho en Sochi, el veinticinco de mayo del dos mil seis.

V Soči dne dvacátého pátého května dva tisíce šest.

Udfærdiget i Sotji den femogtyvende maj to tusind og seks.

Geschehen zu Sotschi am fünfundzwanzigsten Mai zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta maikuu kahekümne viiendal päeval Sotšis.

'Εγινε στο Σότσι, στις είκοσι πέντε Μαΐου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Sochi on the twenty fifth day of May in the year two thousand and six.

Fait à Sotchi, le vingt cinq mai deux mille six.

Fatto a Soci, addì venticinque maggio duemilasei.

Sočos, divtūkstoš sestā gada divdesmit piektajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų gegužės dvidešimt penktą dieną Sočyje.

Kelt Szocsiban, a kettőezer hatodik év május huszonötödik napján.

Magħmul f'Sochi, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Sotsji, de vijfentwintigste mei tweeduizend zes.

Sporządzono w Soczi dnia dwudziestego piątego maja roku dwutysięcznego szóstego.

Feito em Sotchi, em vinte e cinco de Maio de dois mil e seis.

V Soči dňa dvadsiateho piateho mája dvetisícšesť.

V Soči, petindvajsetega maja leta dva tisoč šest.

Tehty Sotšissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Sotji den tjugofemte maj tjugohundrasex.

Adoptată la Sochi, la douăzeci și cinci mai două mii șase.

Совершено в г. Сочи двадцать пятого мая две тысячи шестого года.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pentru Comunitatea Europeană

За Европейское сообщество

Image 4

Por la Federación de Rusia

Za Ruskou federaci

For Den Russiske Føderation

Für die Russische Föderation

Venemaa Föderatsiooni nimel

Για τη Ρωσική Ομοσπονδία

For the Russian Federation

Pour la Fédération de Russie

Per la Federazione russa

Krievijas Federācijas vārdā

Rusijos Federacijos vardu

Az Orosz Föderáció részéről

Għall-Federazzjoni Russa

Voor de Russische Federatie

W imieniu Federacji Rosyjskiej

Pela Federação da Rússia

Za Ruskú federáciu

Za Rusko federacijo

Venäjän federaation puolesta

På ryska federationen vägnar

Pentru Federația Rusă

За Российскую Федерацию

Image 5


BILAGA 1 TILL AVTALET MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH RYSKA FEDERATIONEN OM ÅTERTAGANDE

Image 6

Text av bilden

Image 7

Text av bilden