ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 128

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
16 maj 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 534/2007 av den 15 maj 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 535/2007 av den 15 maj 2007 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn gällande från den 16 maj 2007

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 536/2007 av den 15 maj 2007 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för fjäderfäkött från Amerikas förenta stater

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 537/2007 av den 15 maj 2007 om godkännande av jäsningsprodukten av Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) som fodertillsats ( 1 )

13

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 538/2007 av den 15 maj 2007 om godkännande av ett nytt användningsområde för Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) som fodertillsats ( 1 )

16

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 539/2007 av den 15 maj 2007 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för ägg och äggalbumin

19

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 540/2007 av den 15 maj 2007 om ändring av förordning (EG) nr 1483/2006 när det gäller de kvantiteter som omfattas av den stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av spannmål som innehas av medlemsstaternas interventionsorgan

26

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2007/27/EG av den 15 maj 2007 om ändring av vissa bilagor till rådets direktiv 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG när det gäller gränsvärden för resthalter av etoxazol, indoxakarb, mesosulfuron, 1-metylcyklopropen, MCPA och MCPB, tolylfluanid och tritikonazol ( 1 )

31

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2007/335/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 21 mars 2007 om den stödordning C 18/2006 (ex N 524/2005) som Italien planerar att genomföra till förmån för små och medelstora företag [delgivet med nr K(2007) 1175]  ( 1 )

43

 

 

2007/336/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 8 maj 2007 om ekonomiskt stöd från gemenskapen för 2007 till vissa av gemenskapens referenslaboratorier på området djurhälsa och levande djur [delgivet med nr K(2007) 1930]

45

 

 

2007/337/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 15 maj 2007 om godkännande av system med automatisk indragning av fisketillstånd vid överträdelser, utvecklade av Danmark, Tyskland och Förenade kungariket [delgivet med nr K(2007) 2036]

49

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2007/338/GUSP av den 14 maj 2007 om förlängning av vissa restriktiva åtgärder mot Uzbekistan

50

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

FÖRORDNINGAR

16.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 128/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 534/2007

av den 15 maj 2007

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 16 maj 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 maj 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 15 maj 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

MA

41,9

TN

81,0

TR

102,4

ZZ

75,1

0707 00 05

JO

171,8

MK

35,1

TR

124,8

ZZ

110,6

0709 90 70

TR

110,7

ZZ

110,7

0805 10 20

EG

43,3

IL

65,0

MA

44,8

ZZ

51,0

0805 50 10

AR

51,4

ZZ

51,4

0808 10 80

AR

108,9

BR

75,1

CL

85,1

CN

94,5

NZ

119,2

US

126,5

UY

64,3

ZA

86,7

ZZ

95,0


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


16.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 128/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 535/2007

av den 15 maj 2007

om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn gällande från den 16 maj 2007

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1249/96 av den 28 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullarna inom spannmålssektorn (2), särskilt artikel 2.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 skall importtullen för produkter som omfattas av KN-numren 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vanligt vete av hög kvalitet), 1002, ex 1005, utom hybrider för utsäde, samt ex 1007, utom hybrider för utsäde, vara lika med interventionspriset vid import ökat med 55 % minus cif-importpriset för den aktuella sändningen. Denna tull får emellertid inte vara högre än tullsatsen i Gemensamma tulltaxan.

(2)

För denna beräkning skall enligt artikel 10.3 i samma förordning representativa cif-importpriser fastställas regelbundet för de aktuella produkterna.

(3)

Enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96 skall ett dagligt representativt cif-importpris, fastställt enligt artikel 4 i samma förordning, användas vid beräkning av importtullarna för produkter som omfattas av KN-nummer 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vete av hög kvalitet), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 och 1007 00 90.

(4)

Importtullarna bör fastställas att gälla från den 16 maj 2007 och tillämpas tills ett nytt fastställande träder i kraft.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Från den 16 maj 2007 gäller de importtullar som fastställs i bilaga I för de produkter som anges i artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003; beräkningsgrunderna anges i bilaga II.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 16 maj 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 maj 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 161, 29.6.1996, s. 125. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1816/2005 (EUT L 292, 8.11.2005, s. 5).


BILAGA I

Importtullar från den 16 maj 2007 för de produkter som anges i artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003

KN-nr

Varuslag

Importtull (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvete:

av hög kvalitet

0,00

av medelhög kvalitet

0,00

av låg kvalitet

0,00

1001 90 91

Vanligt vete, för utsäde

0,00

ex 1001 90 99

Vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde

0,00

1002 00 00

Råg

0,00

1005 10 90

Utsädesmajs annan än hybridmajs

9,15

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (2)

9,15

1007 00 90

Sorghum av andra slag än hybrider för utsäde

0,00


(1)  Enligt artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1249/96 skall importtullen för varor, som anländer till gemenskapen via Atlanten eller Suezkanalen, minskas med

3 euro/ton om lossningshamnen ligger i Medelhavet,

2 euro/ton om lossningshamnen ligger i Danmark, Estland, Irland, Lettland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller Förenade kungariket eller vid den Iberiska halvöns Atlantkust.

(2)  Om villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda har importören rätt till en schablonmässig minskning av importtullen med 24 euro/ton.


BILAGA II

Beräkningsgrunder för importtullarna i bilaga I

1.5.–14.5.2007

1.

Genomsnitt enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

(EUR/t)

 

Vanligt vete (1)

Majs

Durumvete, hög kvalitet

Durumvete, medelhög kvalitet (2)

Durumvete, låg kvalitet (3)

Korn

Börs

Minneapolis

Chicago

Börsnotering

156,40

108,73

Pris fob USA

177,62

167,62

147,62

132,40

Tillägg för Mexikanska golfen

8,07

Tillägg för Stora sjöarna

12,35

2.

Genomsnitt enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

Fraktkostnad: Mexikanska golfen–Rotterdam

36,07 EUR/t

Fraktkostnad: Stora sjöarna–Rotterdam

35,88 EUR/t


(1)  Bidrag med 14 euro/ton ingår (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(2)  Avdrag med 10 euro/ton (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(3)  Avdrag med 30 euro/ton (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).


16.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 128/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 536/2007

av den 15 maj 2007

om öppnande och förvaltning av en tullkvot för fjäderfäkött från Amerikas förenta stater

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2777/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för fjäderfäkött (1), särskilt artikel 6.1, och

av följande skäl:

(1)

I det avtal som ingåtts genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor inom ramen för deras anslutning till Europeiska unionen (2), godkänt genom rådets beslut 2006/333/EG (3), föreskrivs en tullkvot för Amerikas förenta stater för import av 16 665 ton fjäderfäkött.

(2)

Kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (4) och kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (5) tillämpas, om inte annat följer av den här förordningen,

(3)

Kommissionens förordning (EG) nr 1232/2006 av den 16 augusti 2006 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för import av fjäderfäkött från Amerikas förenta stater (6) bör ändras på väsentliga punkter. Förordning (EG) nr 1232/2006 bör därför upphävas och ersättas med en ny förordning.

(4)

För att säkra regelbundenhet i importen bör kvotperioden från och med den 1 juli till och med den 30 juni nästa år delas in i flera delperioder. Under alla omständigheter begränsar förordning (EG) nr 1301/2006 licensernas giltighetstid till kvotperiodens sista dag.

(5)

Tullkvoten bör förvaltas med hjälp av importlicenser. För detta ändamål bör det fastställas detaljerade regler om hur ansökningarna skall lämnas in och om vilka uppgifter som skall anges i ansökningarna och i licenserna.

(6)

Risken för spekulation inom fjäderfäköttssektorn gör att det måste fastställas exakta villkor för aktörernas tillträde till tullkvotsordningen.

(7)

För att säkra att tullkvoterna förvaltas korrekt bör en säkerhet på 20 euro per 100 kilogram föreskrivas för importlicenserna.

(8)

I aktörernas intresse bör det föreskrivas att kommissionen skall fastställa vilka kvantiteter som inte omfattas av någon ansökan och därför skall överföras till följande delperiod i enlighet med artikel 7.4 i förordning (EG) nr 1301/2006.

(9)

Tillgång till tullkvoten bör endast beviljas om det kan visas upp ett ursprungsintyg som utfärdats av de behöriga myndigheterna i Amerikas förenta stater i enlighet med kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (7).

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för ägg och fjäderfäkött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Den tullkvot som anges i bilaga I skall öppnas för import av fjäderfäköttprodukter med ursprung i Amerikas förenta stater och med de KN-nummer som anges i bilaga I.

Tullkvoten öppnas på årsbasis för perioden från och med den 1 juli till och med den 30 juni påföljande år.

2.   I bilaga I anges den kvantitet produkter som omfattas av den kvot som avses i punkt 1, gällande tullsats och löpnummer.

Artikel 2

Om inte annat följer av den här förordningen skall förordningarna (EG) nr 1291/2000 och (EG) nr 1301/2006 tillämpas.

Artikel 3

Den kvantitet som fastställs för den årliga kvotperioden skall fördelas på fyra delperioder enligt följande:

a)

25 % för perioden 1 juli–30 september,

b)

25 % för perioden 1 oktober–31 december,

c)

25 % för perioden 1 januari–31 mars,

d)

25 % för perioden 1 april–30 juni.

Artikel 4

1.   För tillämpningen av artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006 skall den som ansöker om en importlicens, samtidigt som den första ansökan för en viss tullkvotperiod lämnas in, lämna ett intyg på att sökanden under var och en av de två perioder som avses i nämnda artikel 5 har importerat eller exporterat minst 50 ton av de produkter som omfattas av förordning (EEG) nr 2777/75.

2.   Licensansökan får avse produkter enligt flera KN-nummer som har sitt ursprung i Amerikas förenta stater. I sådana fall skall samtliga KN-nummer anges i fält 16 och varubeskrivningen i fält 15 i licensansökan och licensen.

Licensansökningar måste avse minst 10 ton och högst 10 % av den kvantitet som är tillgänglig för den berörda delperioden.

3.   Utfärdandet av en licens medför skyldighet att importera från Amerikas förenta stater.

I licensansökan och i själva licensen skall följande anges:

a)

I fält 8 skall ursprungslandet anges.

b)

I fält 20, en av de uppgifter som anges i bilaga II, del A.

Fält 24 i licensen skall innehålla någon av uppgifterna i del B i bilaga II.

Artikel 5

1.   Licensansökningar får endast lämnas in under de sju första dagarna i den månad som föregår varje delperiod som anges i artikel 3.

2.   En garanti på 20 euro per 100 kilogram skall lämnas samtidigt med licensansökan.

3.   Medlemsstaterna skall, senast den femte dagen efter utgången av perioden för inlämnande av ansökan, till kommissionen anmäla de totala kvantiteter (i kilogram) för vilka ansökningar gjorts.

4.   Licenserna skall utfärdas från och med den sjunde arbetsdagen och senast den elfte arbetsdagen efter slutet av den rapporteringsperiod som föreskrivs i punkt 3.

5.   Kommissionen skall i tillämpliga fall fastställa de kvantiteter för vilka inga ansökningar har lämnats in och som automatiskt skall läggas till de fastställda kvantiteterna för den följande delkvotperioden.

Artikel 6

1.   Med avvikelse från artikel 11.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006 skall medlemsstaterna före utgången av den första månaden av delkvotperioden till kommissionen anmäla de sammanlagda kvantiteter, uttryckt i kilogram, för vilka licenser har utfärdats enligt artikel 11.1 b i den förordningen.

2.   Medlemsstaterna skall meddela kommissionen, före slutet av den fjärde månaden efter varje årlig period, de kvantiteter (i kilogram) som har övergått till fri omsättning enligt denna förordning under den berörda perioden.

3.   Med avvikelse från artikel 11.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006 skall medlemsstaterna till kommissionen anmäla de kvantiteter som föreskrivs i importlicenser som inte eller endast delvis använts; detta skall ske en första gång samtidigt med ansökningarna för den sista delperioden. och en andra gång före utgången av den fjärde månaden efter utgången av varje årlig period.

Artikel 7

1.   Med avvikelse från artikel 23 i förordning (EG) nr 1291/2000 skall giltighetstiden för importlicenserna vara etthundrafemtio dagar från och med den första dagen av den delperiod som de utfärdats för.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1291/2000 skall överlåtandet av de rättigheter som följer av licenser begränsas till att omfatta mottagare som uppfyller de urvalskriterier som anges i artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006 och i artikel 4.1 i den här förordningen.

Artikel 8

Tillgång till tullkvoten skall endast beviljas om det kan visas upp ett ursprungsintyg som utfärdats av de behöriga myndigheterna i Amerikas förenta stater i enlighet med artiklarna 55–65 i förordning (EEG) nr 2454/93. Ursprunget för de produkter som omfattas av denna förordning skall fastställas i överensstämmelse med gällande gemenskapsregler.

Artikel 9

Förordning (EG) nr 1232/2006 skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen skall anses som hänvisningar till denna förordning och skall läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 10

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Förordningen skall tillämpas från och med den 1 juni 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 maj 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 77. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 679/2006 (EUT L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  EUT L 124, 11.5.2006, s. 15.

(3)  EUT L 124, 11.5.2006, s. 13.

(4)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2006 (EUT L 365, 21.12.2006, s. 52).

(5)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 289/2007 (EUT L 78, 17.3.2007, s. 17).

(6)  EUT L 225, 17.8.2006, s. 5.

(7)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 214/2007 (EUT L 62, 1.3.2007, s. 6).


BILAGA I

Löpnummer

KN-nr

Tullsats

Total kvantitet i produktvikt (ton) från och med den 1 juli 2006

09.4169

0207 11 10

131 euro/ton

16 665

0207 11 30

149 euro/ton

0207 11 90

162 euro/ton

0207 12 10

149 euro/ton

0207 12 90

162 euro/ton

0207 13 10

512 euro/ton

0207 13 20

179 euro/ton

0207 13 30

134 euro/ton

0207 13 40

93 euro/ton

0207 13 50

301 euro/ton

0207 13 60

231 euro/ton

0207 13 70

504 euro/ton

0207 14 10

795 euro/ton

0207 14 20

179 euro/ton

0207 14 30

134 euro/ton

0207 14 40

93 euro/ton

0207 14 50

0 %

0207 14 60

231 euro/ton

0207 14 70

0 %

0207 24 10

170 euro/ton

0207 24 90

186 euro/ton

0207 25 10

170 euro/ton

0207 25 90

186 euro/ton

0207 26 10

425 euro/ton

0207 26 20

205 euro/ton

0207 26 30

134 euro/ton

0207 26 40

93 euro/ton

0207 26 50

339 euro/ton

0207 26 60

127 euro/ton

0207 26 70

230 euro/ton

0207 26 80

415 euro/ton

0207 27 10

0 %

0207 27 20

0 %

0207 27 30

134 euro/ton

0207 27 40

93 euro/ton

0207 27 50

339 euro/ton

0207 27 60

127 euro/ton

0207 27 70

230 euro/ton

0207 27 80

0 %


BILAGA II

A.

Texter som avses i artikel 4.3 andra stycket, punkt B:

på bulgariska

:

Регламент (ЕО) № 536/2007.

på spanska

:

Reglamento (CE) no 536/2007.

på tjeckiska

:

Nařízení (ES) č. 536/2007.

på danska

:

Forordning (EF) nr. 536/2007.

på tyska

:

Verordnung (EG) Nr. 536/2007.

på estniska

:

Määrus (EÜ) nr 536/2007.

på grekiska

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 536/2007.

på engelska

:

Regulation (EC) No 536/2007.

på franska

:

Règlement (CE) no 536/2007.

på italienska

:

Regolamento (CE) n. 536/2007.

på lettiska

:

Regula (EK) Nr. 536/2007.

på litauiska

:

Reglamentas (EB) Nr. 536/2007.

på ungerska

:

536/2007/EK rendelet.

på maltesiska

:

Ir-Regolament (KE) Nru 536/2007.

på nederländska

:

Verordening (EG) nr. 536/2007.

på polska

:

Rozporządzenie (WE) nr 536/2007.

på portugisiska

:

Regulamento (CE) n.o 536/2007.

på rumänska

:

Regulamentul (CE) nr. 536/2007.

på slovakiska

:

Nariadenie (ES) č. 536/2007.

på slovenska

:

Uredba (ES) št. 536/2007.

på finska

:

Asetus (EY) N:o 536/2007.

på svenska

:

Förordning (EG) nr 536/2007.

B.

Uppgifter som avses i artikel 4.3 tredje stycket:

på bulgariska

:

намаляване на Oбщата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 536/2007.

på spanska

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 536/2007.

på tjeckiska

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 536/2007.

på danska

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 536/2007.

på tyska

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 536/2007.

på estniska

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 536/2007.

på grekiska

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 536/2007.

på engelska

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 536/2007.

på franska

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 536/2007.

på italienska

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 536/2007.

på lettiska

:

Regulā (EK) Nr. 536/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

på litauiska

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 536/2007.

på ungerska

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 536/2007/EK rendelet szerint.

på maltesiska

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 536/2007.

på nederländska

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 536/2007.

på polska

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 536/2007.

på portugisiska

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 536/2007.

på rumänska

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 536/2007.

på slovakiska

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 536/2007.

på slovenska

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 536/2007.

på finska

:

Asetuksessa (EY) N:o 536/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

på svenska

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 536/2007.


BILAGA III

Jämförelsetabell

Förordning (EG) nr 1232/2006

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4.1 a

Artikel 4.1

Artikel 4.1 b

Artikel 4.2 första stycket

Artikel 4.1 c

Artikel 4.2 andra stycket

Artikel 4.1 d

Artikel 4.3

Artikel 4.1 e

Artikel 4.3

Artikel 4.1 f

Artikel 4.3

Artikel 4.2

Artikel 5.1 första stycket

Artikel 5.1

Artikel 5.1 andra stycket

Artikel 5.2

Artikel 5.3

Artikel 5.2

Artikel 5.4 första stycket

Artikel 5.3

Artikel 5.4 andra stycket

Artikel 5.5

Artikel 5.6

Artikel 5.7

Artikel 5.8 första stycket

Artikel 5.4

Artikel 5.9

Artikel 5.10

Artikel 6.2

Artikel 6.1 första stycket

Artikel 7.1

Artikel 6.1 andra stycket

Artikel 6.2

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8 första stycket

Artikel 2

Artikel 8 andra stycket

Artikel 9

Artikel 10

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga II, del A

Bilaga III

Bilaga II B

Bilaga IV

Bilaga V

Bilaga VI


16.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 128/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 537/2007

av den 15 maj 2007

om godkännande av jäsningsprodukten av Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) som fodertillsats

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser och de skäl och förfaranden som gäller för ett sådant godkännande.

(2)

I enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1831/2003 har en ansökan om godkännande av det preparat som anges i bilagan till den här förordningen lämnats in. Till ansökan bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(3)

Ansökan gäller godkännande i kategorin ”zootekniska tillsatser” av jäsningsprodukten av Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) som fodertillsats för mjölkkor.

(4)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad ”myndigheten”) konstaterade i sitt yttrande av den 8 mars 2006 att jäsningsprodukten av Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) inte inverkar negativt på djurs och människors hälsa eller på miljön (2). Den konstaterar vidare att jäsningsprodukten inte medför några andra risker som enligt artikel 5.2 i förordning (EG) nr 1831/2003 skulle förhindra ett godkännande. Amaferm har visat sig ha en positiv effekt på mjölkkors mjölkproduktion. Myndigheten rekommenderar i sitt yttrande att lämpliga åtgärder för användarsäkerhet vidtas. Den anser inte att det finns behov av särskilda krav för övervakning efter utsläppandet på marknaden. I yttrandet bekräftas även den rapport om analysmetoder för fodertillsatser som lämnats av det referenslaboratorium som inrättats på gemenskapsnivå i enlighet med förordning (EG) nr 1831/2003.

(5)

Utvärderingen av preparatet visar att det uppfyller villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003. Preparatet bör därför godkännas för användning i enlighet med bilagan till den här förordningen.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det preparat i kategorin ”zootekniska tillsatser” och i den funktionella gruppen ”smältbarhetsförbättrande medel” som anges i bilagan skall godkännas som fodertillsats enligt villkoren i den bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 maj 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 378/2005 (EUT L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the product ”Amaferm” authorised as a feed additive fore dairy cows and cattle for fattening in accordance with Regulation (EC) No 1831/2003. Antaget den 18 mars 2006. The EFSA Journal (2006) 337, 1–17.


BILAGA

Tillsatsens identifikationsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

(handelsnamn)

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

Mg av tillsats/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Kategori: zootekniska tillsatser. Funktionell grupp: smältbarhetsförbättrande medel

4a2

Trouw Nutrition BV

Jäsningsprodukt av Aspergillus oryzae

NRRL 458

(Amaferm)

 

Tillsatsens sammansättning:

Jäsningsprodukt av Aspergillus oryzae NRRL 458: 4–5 %

Vetekli: 94–95 %

Rostfritt stålpulver innehållande 5 % koboltkarbonat: 1 %

 

Beskrivning av det verksamma ämnet:

Jäsningsprodukt av Aspergillus oryzae (NRRL 458) som innehåller:

Endo-1,4-beta-glukanas EC 3.2.1.4: 3 IU (1)/g

Alfa-amylas EC 3.2.1.1: 40 IU (2)/g.

 

Analysmetod:

Alfa-amylas AOAC 17:e uppl. 2002.01

Endo-1,4-beta-glukanas (på grundval av supernatant protein och cellulas av anaerob svamp (Neocallimastix frontalis EB 188) (Barichievich, EB, Calza RE (1990)).

Mjölkkor

85

300

1.

Rekommenderad dos: Mängden tillsats per daglig ranson skall vara 3–5 g/ko/dygn.

2.

Användarsäkerhet: andningsskydd och skyddsglasögon skall användas vid hanteringen.

5 juni 2017


(1)  1 IU motsvarar den mängd cellulas som frigör 1 mikromol glukos per minut från karboxymetylcellulosa vid pH 6,5 och 39 °C.

(2)  1 IU motsvarar den mängd amylas som frigör 1 mikromol glukos per minut från potatisstärkelse vid pH 6,5 och 39 °C.


16.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 128/16


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 538/2007

av den 15 maj 2007

om godkännande av ett nytt användningsområde för Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) som fodertillsats

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser och de skäl och förfaranden som gäller för ett sådant godkännande.

(2)

I enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1831/2003 har en ansökan om godkännande av det preparat som anges i bilagan till den här förordningen lämnats in. Till ansökan bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(3)

Ansökan gäller godkännande i kategorin ”zootekniska tillsatser” av preparatet Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) som fodertillsats för (avvanda) smågrisar och för slaktsvin.

(4)

Användningen av preparatet Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) som fodertillsats för (avvanda) smågrisar och slaktsvin godkändes genom kommissionens förordning (EG) nr 666/2003 om provisoriskt godkännande av användning av vissa mikroorganismer i foder (2), för suggor genom kommissionens förordning (EG) nr 2154/2003 (3) om provisoriskt godkännande av vissa mikroorganismer i foder (Enterococcus faecium och Lactobacillus acidophilus) och för slaktkycklingar genom kommissionens förordning (EG) nr 521/2005 om permanent godkännande av en fodertillsats och provisoriskt godkännande av nya användningsområden för vissa redan godkända fodertillsatser (4).

(5)

Nya uppgifter har lämnats in till stöd för en ansökan om godkännande för (avvanda) smågrisar och slaktgrisar. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad ”myndigheten”) konstaterade i sitt yttrande av den 23 januari 2007 att preparatet av Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) inte inverkar negativt på djurs och människors hälsa eller på miljön (5). Enligt yttrandet förbättrar en användning av preparatet i enlighet med myndighetens dosrekommendationer resultatparametrarna för smågrisar och slaktsvin. Myndigheten anser inte att det finns behov av särskilda krav för övervakning efter utsläppandet på marknaden. I yttrandet bekräftas även den rapport om analysmetoder för fodertillsatser som lämnats av det referenslaboratorium som inrättats på gemenskapsnivå i enlighet med förordning (EG) nr 1831/2003.

(6)

Utvärderingen av preparatet visar att det uppfyller villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003. Preparatet bör därför godkännas för användning i enlighet med bilagan till den här förordningen.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det preparat i kategorin ”zootekniska tillsatser” och i den funktionella gruppen ”medel som stabiliserar tarmfloran” som anges i bilagan skall godkännas som fodertillsats enligt villkoren i den bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 maj 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 378/2005 (EUT L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  EUT L 96, 12.4.2003, s. 11.

(3)  EUT L 324, 11.12.2003, s. 11.

(4)  EUT L 84, 2.4.2005, s. 3.

(5)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the product ”Bonvital”, a preparation of Enterococcus faecium as a feed additive for piglets and pigs for fattening. Antaget den 23 januari 2007. EFSA Journal (2007) 440, s. 1–9.


BILAGA

Tillsatsens identifikationsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

(handelsnamn)

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

Cfu/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Kategori: zootekniska tillsatser. Funktionell grupp: medel som stabiliserar tarmfloran.

4b1841

Lactosan Starterkulturen GmbH & Co KG

Enterococcus faecium DSM 7134

(Bonvital)

 

Tillsatsens sammansättning:

Preparat av Enterococcus faecium DSM 7134

som innehåller minst:

 

Pulver: 1 × 1010 cfu/g tillsats

 

Granulat (mikrokapslar): 1 × 1010 cfu/g tillsats

 

Beskrivning av det verksamma ämnet:

Enterococcus faecium DSM 7134

 

Analysmetod (1)

Räkning av utstryk på platta med galla-eskulin-azid-agar och pulsfältsgelelektrofores (PFGE)

Smågrisar

(avvanda)

0,5 × 109

4 × 109

1.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering.

2.

Rekommenderade doser/kg helfoder:

För (avvanda) smågrisar upp till 35 kg/kroppvikt: 1 × 109 CFU

För slaktsvin: 0,5 × 109 CFU

5 juni 2017

Slaktsvin

0,2 × 109

1 × 109


(1)  Närmare information om analysmetoderna finns hos gemenskapens referenslaboratorium på följande webbadress: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


16.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 128/19


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 539/2007

av den 15 maj 2007

om öppnande och förvaltning av tullkvoter för ägg och äggalbumin

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2771/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för ägg (1), särskilt artikel 6.1,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2783/75 av den 29 oktober 1975 om det gemensamma handelssystemet för äggalbumin och mjölkalbumin (2), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

Inom ramen för Världshandelsorganisationen har gemenskapen förbundit sig att öppna tullkvoter för vissa produkter inom sektorn för ägg och äggalbumin. Det bör därför upprättas tillämpningsföreskrifter för förvaltningen av dessa kvoter.

(2)

Kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (3) och kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (4) tillämpas, om inte annat följer av den här förordningen,

(3)

Kommissionens förordning (EG) nr 593/2004 av den 30 mars 2004 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för ägg och äggalbumin (5) bör ändras på väsentliga punkter. Förordning (EG) nr 593/2004 bör därför upphävas och ersättas med en ny förordning.

(4)

För att säkra regelbundenhet i importen bör kvotperioden från och med den 1 juli till och med den 30 juni nästa år delas in i flera delperioder. Under alla omständigheter begränsar förordning (EG) nr 1301/2006 licensernas giltighetstid till kvotperiodens sista dag.

(5)

Tullkvoterna bör förvaltas med hjälp av importlicenser. För detta ändamål bör det fastställas detaljerade regler om hur ansökningarna skall lämnas in och om vilka uppgifter som skall anges i ansökningarna och i licenserna.

(6)

Risken för spekulation inom sektorn för ägg och äggalbumin gör att det måste fastställas exakta villkor för aktörernas tillträde till tullkvotsordningen.

(7)

För att säkra att tullkvoterna förvaltas korrekt bör en säkerhet på 20 euro per 100 kilogram föreskrivas för importlicenserna.

(8)

I aktörernas intresse bör det föreskrivas att kommissionen skall fastställa vilka kvantiteter som inte omfattas av någon ansökan och därför skall överföras till följande delperiod i enlighet med artikel 7.4 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för ägg och fjäderfäkött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De tullkvoter som anges i bilaga I skall öppnas för import av ägg- och äggalbuminprodukter med de KN-nummer som anges i bilaga I.

Tullkvoterna öppnas på årsbasis för perioden från och med den 1 juli till och med den 30 juni påföljande år.

2.   I bilaga I anges de produktkvantiteter som omfattas av de kvoter som avses i punkt 1, tillämplig tullsats, löpnummer och grupper.

Artikel 2

Om inte annat följer av den här förordningen, skall förordningar (EG) nr 1291/2000 och (EG) nr 1301/2006 tillämpas.

Artikel 3

1.   Den fastställda kvantiteten för den årliga kvotperioden skall för löpnummer E1 fördelas på fyra delperioder enligt följande:

a)

20 % för perioden 1 juli–30 september.

b)

30 % för perioden 1 oktober–31 december.

c)

30 % för perioden 1 januari–31 mars.

d)

20 % för perioden 1 april–30 juni.

2.   Den fastställda kvantiteten för den årliga kvotperioden skall för löpnummer E2 och E3 fördelas på fyra delperioder enligt följande:

a)

25 % för perioden 1 juli–30 september.

b)

25 % för perioden 1 oktober–31 december.

c)

25 % för perioden 1 januari–31 mars.

d)

25 % för perioden 1 april–30 juni.

3.   Inom ramen för denna förordning skall omvandlingen av vikt uttryckt som ägg med skal ske enligt de schablonavkastningsgrader som anges i bilaga 69 till kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (6).

Artikel 4

1.   För tillämpningen av artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006 skall de som ansöker om en importlicens, samtidigt som den första ansökan för en viss tullkvotperiod lämnas in, lämna ett intyg antingen på att de har importerat eller exporterat minst 50 ton av de produkter (utryckta som ägg med skal) som omfattas av förordning (EEG) nr 2771/75 eller förordning (EEG) nr 2783/75 under var och en av de två perioder som avses i nämnda artikel 5, eller att de är godkända för hantering av äggprodukter i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 (7).

2.   Licensansökningar får inte avse mer än ett av de löpnummer som anges i bilaga I till denna förordning, men den får avse flera produkter som omfattas av olika KN-nummer. I sådana fall skall samtliga KN-nummer anges i fält 16 och varubeskrivningen i fält 15 i licensansökan och licensen. För löpnumren E2 och E3 uttrycks den totala mängden som ägg med skal.

En licensansökan måste avse minst ett ton och högst 10 % av den kvantitet som är tillgänglig för den tillgängliga kvoten för den berörda delperioden.

3.   I licensansökan och i själva licensen skall följande anges:

a)

I fält 8 skall ursprungslandet anges.

b)

I fält 20, en av de uppgifter som anges i bilaga II, del A.

Fält 24 i licensen skall innehålla någon av uppgifterna i del B i bilaga II.

Artikel 5

1.   Licensansökningar får endast lämnas in under de sju första dagarna i den månad som föregår varje delperiod som anges i artikel 3.

2.   En garanti på 20 euro per 100 kilogram skall lämnas samtidigt med licensansökan.

3.   Enligt undantaget i artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1301/2006 får varje sökande lämna in flera ansökningar om importlicenser för produkter tillhörande ett och samma löpnummer, om dessa produkter har sitt ursprung i olika länder. Separata ansökningar för varje ursprungsland skall ges in samtidigt till den behöriga myndigheten i en medlemsstat. De skall betraktas som en enda ansökan vad gäller den maximikvantitet som avses i artikel 4.2 andra stycket i denna förordning.

4.   Medlemsstaterna skall, senast den femte dagen efter utgången av perioden för inlämnande av ansökan, till kommissionen anmäla de totala kvantiteter (uttryckt som kilogram ägg med skal) för vilka ansökningar gjorts för varje grupp.

5.   Licenserna skall utfärdas från och med den sjunde arbetsdagen och senast den elfte arbetsdagen efter slutet av den rapporteringsperiod som föreskrivs i punkt 4.

6.   Kommissionen skall i tillämpliga fall fastställa de kvantiteter för vilka inga ansökningar har lämnats in och som automatiskt skall läggas till de fastställda kvantiteterna för den följande delkvotperioden.

Artikel 6

1.   Med avvikelse från artikel 11.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006 skall medlemsstaterna före utgången av den första månaden av varje delkvotperiod till kommissionen anmäla de sammanlagda kvantiteter, uttryckt som kilogram ägg med skal, för vilka licenser har utfärdats enligt artikel 11.1 b i den förordningen.

2.   Medlemsstaterna skall meddela kommissionen, före slutet av den fjärde månaden efter varje årlig kvotperiod, de kvantiteter (uttryckt som kilogram ägg med skal) per KN-nummer och per ursprungsland som har övergått till fri omsättning för varje löpnummer enligt denna förordning under den berörda perioden.

3.   Med avvikelse från artikel 11.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006 skall medlemsstaterna till kommissionen anmäla de kvantiteter (uttryckt som kilogram ägg med skal) som föreskrivs i importlicenser som inte eller endast delvis använts; detta skall ske en första gång samtidigt med ansökningarna för den sista delperioden, och en andra gång före utgången av den fjärde månaden efter utgången av varje årlig period.

Artikel 7

1.   Med avvikelse från artikel 23 i förordning (EG) nr 1291/2000 skall giltighetstiden för importlicenserna vara etthundrafemtio dagar från och med den första dagen av den delperiod som de utfärdats för.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1291/2000 skall överlåtandet av de rättigheter som följer av licenser begränsas till att omfatta mottagare som uppfyller de urvalskriterier som anges i artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006 och i artikel 4.1 i den här förordningen.

Artikel 8

Förordning (EG) nr 593/2004 skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen skall anses som hänvisningar till denna förordning och skall läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 9

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 juni 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 maj 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 49. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 679/2006 (EUT L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 104. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2916/95 (EGT L 305, 19.12.1995, s. 49).

(3)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2006 (EUT L 365, 21.12.2006, s. 52).

(4)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 289/2007 (EUT L 78, 17.3.2007, s. 17).

(5)  EUT L 94, 31.3.2004, s. 10. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1722/2006 (EUT L 322, 22.11.2006, s. 3).

(6)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.

(7)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 22.


BILAGA I

(i ton)

Grupp

Löpnummer

KN-nummer

Tullen enligt Gemensamma tulltaxan i euro per ton av produkten

Årliga tullkvoter

E1

09.4015

0407 00 30

152

135 000

E2

09.4401

0408 11 80

711

7 000 (1)

0408 19 81

310

0408 19 89

331

0408 91 80

687

0408 99 80

176

E3

09.4402

3502 11 90

617

15 500 (1)

3502 19 90

83


(1)  Uttryckt som ägg med skal. Omräkning enligt de schablonavkastningsgrader som anges i bilaga 69 till förordning (EEG) nr 2454/93 (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1).


BILAGA II

A.

Uppgifter som avses i artikel 4.3 första stycket, punkt b:

på bulgariska

:

Регламент (ЕО) № 539/2007.

på spanska

:

Reglamento (CE) no 539/2007.

på tjeckiska

:

Nařízení (ES) č. 539/2007.

på danska

:

Forordning (EF) nr. 539/2007.

på tyska

:

Verordnung (EG) Nr. 539/2007.

på estniska

:

Määrus (EÜ) nr 539/2007.

på grekiska

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2007.

på engelska

:

Regulation (EC) No 539/2007.

på franska

:

Règlement (CE) no 539/2007.

på italienska

:

Regolamento (CE) n. 539/2007.

på lettiska

:

Regula (EK) Nr. 539/2007.

på litauiska

:

Reglamentas (EB) Nr. 539/2007.

på ungerska

:

539/2007/EK rendelet.

på maltesiska

:

Ir-Regolament (KE) Nru 539/2007.

på nederländska

:

Verordening (EG) nr. 539/2007.

på polska

:

Rozporządzenie (WE) nr 539/2007.

på portugisiska

:

Regulamento (CE) n.o 539/2007.

på rumänska

:

Regulamentul (CE) nr. 539/2007.

på slovakiska

:

Nariadenie (ES) č. 539/2007.

på slovenska

:

Uredba (ES) št. 539/2007.

på finska

:

Asetus (EY) N:o 539/2007.

på svenska

:

Förordning (EG) nr 539/2007.

B.

Uppgifter som avses i artikel 4.3 andra stycket:

på bulgariska

:

намаляване на Общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 539/2007.

på spanska

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 539/2007.

på tjeckiska

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 539/2007.

på danska

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 539/2007.

på tyska

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 539/2007.

på estniska

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 539/2007.

på grekiska

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2007.

på engelska

:

reduction of the Common Customs Tariff pursuant to Regulation (EC) No 539/2007.

på franska

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 539/2007.

på italienska

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 539/2007.

på lettiska

:

Regulā (EK) Nr. 539/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

på litauiska

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 539/2007.

på ungerska

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 539/2007/EK rendelet szerint.

på maltesiska

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 539/2007.

på nederländska

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 539/2007.

på polska

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 539/2007.

på portugisiska

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 539/2007.

på rumänska

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 539/2007.

på slovakiska

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 539/2007.

på slovenska

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 539/2007.

på finska

:

Asetuksessa (EY) N:o 539/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

på svenska

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr. 539/2007.


BILAGA III

Jämförelsetabell

Förordning (EG) nr 593/2004

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4.1 a

Artikel 4.1

Artikel 4.1 b

Artikel 4.2

Artikel 4.1 c

Artikel 4.3

Artikel 4 punkt 1 d

Artikel 4.3

Artikel 4.1 e

Artikel 4.3

Artikel 5.1 första stycket

Artikel 5.1

Artikel 5.1 andra stycket

Artikel 5.2

Artikel 5.2 tredje stycket

Artikel 4.2

Artikel 5.3

Artikel 5.2

Artikel 5.4 första stycket

Artikel 4.4

Artikel 5.4 andra stycket

Artikel 5.5

Artikel 5.6

Artikel 5.5

Artikel 5.7

Artikel 5.8 första stycket

Artikel 6.2

Artikel 5.8 andra stycket

Artikel 6 första stycket

Artikel 5.1

Artikel 6 andra stycket

Artikel 7 första stycket

Artikel 7.2

Artikel 7 andra stycket

Artikel 8 första stycket

Artikel 8 andra stycket

Artikel 2

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga III

Bilaga IV

Bilaga V

Bilaga VI

Bilaga III


16.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 128/26


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 540/2007

av den 15 maj 2007

om ändring av förordning (EG) nr 1483/2006 när det gäller de kvantiteter som omfattas av den stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av spannmål som innehas av medlemsstaternas interventionsorgan

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 6, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1483/2006 (2) inleddes stående anbudsinfordringar för försäljning på gemenskapsmarknaden av spannmål som innehas av medlemsstaternas interventionsorgan.

(2)

Med hänsyn till situationen på marknaden för majs i gemenskapen och utvecklingen av efterfrågan på spannmål i de olika regionerna under de senaste veckorna är det nödvändigt att i vissa medlemsstater göra nya kvantiteter interventionsspannmål tillgängliga. Man bör därför tillåta interventionsorganen i de berörda medlemsstaterna att öka de kvantiteter majs som omfattas av anbudsinfordringar med 500 000 ton i Ungern.

(3)

Förordning (EG) nr 1483/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 1483/2006 skall ersättas med texten i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 maj 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 276, 7.10.2006, s. 58. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr. 385/2007 (EUT L 96, 11.4.2007, s. 9).


BILAGA

”BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER ANBUDSINFORDRINGAR

Medlemsstat

Kvantiteter som är tillgängliga för försäljning på den inre marknaden (ton)

Interventionsorgan

Namn, adress och övriga kontaktuppgifter

Vete

Korn

Majs

Råg

Belgique/België

51 859

6 340

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Tfn (32-2) 287 24 78

Fax (32-2) 287 25 24

E-postadress: webmaster@birb.be

Webbplats: www.birb.be

БЪЛГАРИЯ

State Fund Agriculture

136, Tzar Boris III Blvd.

1618, Sofia, Bulgaria

Tfn (+359 2) 81 87 202

Fax (+359 2) 81 87 267

E-postadress: dfz@dfz.bg

Webbplats: www.mzgar.government.bg

Česká republika

0

0

0

Statní zemědělsky intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Tfn (420) 222 871 667 – 222 871 403

Fax (420) 296 806 404

E-postadress: dagmar.hejrovska@szif.cz

Webbplats: www.szif.cz

Danmark

174 021

28 830

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København

Tfn (45) 33 95 88 07

Fax (45) 33 95 80 34

E-postadress: mij@dffe.dk and pah@dffe.dk

Webbplats: www.dffe.dk

Deutschland

1 948 269

767 343

432 715

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tfn (49-228) 6845 - 3704

Fax 1 (49-228) 6845 - 3985

Fax 2 (49-228) 6845 - 3276

E-postadress: pflanzlErzeugnisse@ble.de

Webbplats: www.ble.de

Eesti

0

0

Pŏllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt. 3, 51009 Tartu

Tfn (372) 7371 200

Fax (372) 7371 201

E-postadress: pria@pria.ee

Webbplats: www.pria.ee

Eire/Ireland

0

Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division,

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate, County Wexford

Tfn 353 53 91 63400

Fax 353 53 91 42843

Webbplats: www.agriculture.gov.ie

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (O.P.E.K.E.P.E)

241, Archarnon str., GR-104 46 Athens

Tfn (30-210) 212.4787 & 4754

Fax (30-210) 212.4791

E-postadress: ax17u073@minagric.gr

Webbplats: www.opekepe.gr

España

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España

Tfn (34-91) 3474765

Fax (34-91)3474838

E-postadress: sgintervencion@fega.mapa.es

Webbplats: www.fega.es

France

28 724

318 778

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

21, avenue Bosquet

F-75326 Paris Cedex 07

Tfn (33-1) 44 18 22 29 et 23 37

Fax (33-1) 44 18 20 08 - 33 1 44 18 20 80

E-postadress: f.abeasis@onigc.fr

Webbplats: www.onigc.fr

Italia

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA

Via Torino, 45, 00184 Roma

Tfn (39) 0649499755

Fax (39)0649499761

E-postadress: d.spampinato@agea.gov.it

Webbplats: www.enterisi.it

Kypros/Kibris

 

Latvija

27 020

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2,

Rīga, LV – 1981

Tfn (371) 702 7893

Fax (371) 702 7892

E-postadress: lad@lad.gov.lv

Webbplats: www.lad.gov.lv

Lietuva

0

35 492

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9–12,

Vilnius, Lithuania

Tfn (370-5) 268 5049

Fax (370-5) 268 5061

E-postadress: info@litfood.lt

Webbplats: www.litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II,

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Tfn (352) 478 23 70

Fax (352) 46 61 38

Telex: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

450 000

19 011

2 400 000

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24

H-1095 Budapest

Tfn (36 1) 219 45 76

Fax (36 1) 219 89 05

E-postadress: ertekesites@mvh.gov.hu

Webbplats: www.mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond

Tfn (31) 475 355 486

Fax (31) 475 318939

E-postadress: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

Webbplats: www9.minlnv.nl

Österreich

0

22 461

0

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Tfn

(43-1) 33151 258

(43-1) 33151 328

Fax

(43-1) 33151 4624

(43-1) 33151 4469

E-postadress: referat10@ama.gv.at

Webbplats: www.ama.at/intervention

Polska

44 440

41 927

0

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Tfn (48) 22 661 78 10

Fax (48) 22 661 78 26

E-postadress: cereals-intervention@arr.gov.pl

Webbplats: www.arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

R. Castilho, n.o 45-51,

1269-163 Lisboa

Tfn

(351) 21 751 85 00

(351) 21 384 60 00

Fax (351) 21 384 61 70

E-postadress:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

Webbplats: www.inga.min-agricultura.pt

România

Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

București 030161

România

Tfn + 40 21 3054802 + 40 21 3054842

Fax + 40 21 3054803

Webbplats: www.apia.org.ro

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160, 1000 Ljubjana

Tfn (386) 1 580 76 52

Fax (386) 1 478 92 00

E-postadress: aktrp@gov.si

Webbplats: www.arsktrp.gov.si

Slovensko

0

0

227 699

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Tfn (421-2) 58 24 32 71

Fax (421-2) 53 41 26 65

E-postadress: jvargova@apa.sk

Webbplats: www.apa.sk

Suomi/Finland

30 000

95 332

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

Interventioyksikkö – Intervention Unit

Malminkatu 16, Helsinki

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

Tfn (358-9) 16001

Fax

(358-9) 1605 2772

(358-9) 1605 2778

E-postadress: intervention.unit@mmm.fi

Webbplats: www.mmm.fi

Sverige

172 272

58 004

Statens Jordbruksverk

SE-55182 Jönköping

Tfn (46) 36 15 50 00

Fax (46) 36 19 05 46

E-postadress: jordbruksverket@sjv.se

Webbplats: www.sjv.se

United Kingdom

24 825

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Tfn (44) 191 226 5882

Fax (44) 191 226 5824

E-postadress: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk

Webbplats: www.rpa.gov.uk

Tecknet ’—’ betyder att det inte finns något interventionslager av spannmålet i den medlemsstaten.”


DIREKTIV

16.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 128/31


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/27/EG

av den 15 maj 2007

om ändring av vissa bilagor till rådets direktiv 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG när det gäller gränsvärden för resthalter av etoxazol, indoxakarb, mesosulfuron, 1-metylcyklopropen, MCPA och MCPB, tolylfluanid och tritikonazol

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 86/362/EEG av den 24 juli 1986 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål (1), särskilt artikel 10,

med beaktande av rådets direktiv 86/363/EEG av den 24 juli 1986 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel av animaliskt ursprung (2), särskilt artikel 10,

med beaktande av rådets direktiv 90/642/EEG av den 27 november 1990 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på produkter av vegetabiliskt ursprung inklusive frukt och grönsaker (3), särskilt artikel 7,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (4), särskilt artikel 4.1 f, och

av följande skäl:

(1)

Följande befintliga verksamma ämnen har införts i bilaga I till direktiv 91/414/EEG: MCPA och MCPB genom kommissionens direktiv 2005/57/EG (5), tolylfluanid genom kommissionens direktiv 2006/6/EG (6) och tritikonazol genom kommissionens direktiv 2006/39/EG (7).

(2)

Följande nya verksamma ämnen har införts i bilaga I till direktiv 91/414/EEG: etoxazol genom kommissionens direktiv 2005/34/EG (8), mesosulfuron genom kommissionens direktiv 2003/119/EG (9), indoxakarb genom kommissionens direktiv 2006/10/EG (10) och 1-metylcyklopropen genom kommissionens direktiv 2006/19/EG (11).

(3)

Införandet av de berörda verksamma ämnena i bilaga I till direktiv 91/414/EEG grundades på en bedömning av den information som lämnats in om det föreslagna användningsområdet. Information om användningen har lämnats in av vissa medlemsstater i enlighet med artikel 4.1 f i det direktivet. Tillgängliga uppgifter har gåtts igenom och har befunnits vara tillräckliga för att vissa gränsvärden för bekämpningsmedelsrester skall kunna fastställas.

(4)

Om det inte finns något permanent eller provisoriskt gränsvärde för bekämpningsmedelsrester på gemenskapsnivå, skall medlemsstaterna fastställa ett provisoriskt nationellt gränsvärde i enlighet med artikel 4.1 f i direktiv 91/414/EEG innan växtskyddsmedel som innehåller dessa verksamma ämnen kan godkännas.

(5)

Gemenskapens gränsvärden och de värden som rekommenderas i Codex Alimentarius fastställs och utvärderas genom liknande förfaranden. I Codex Alimentarius anges ett antal gränsvärden för tolylfluanid som har beaktats. De gränsvärden som grundas på gränsvärden i Codex Alimentarius har utvärderats med avseende på riskerna för konsumenterna. Inga oacceptabla risker har kunnat fastställas med utgångspunkt i de toxikologiska endpoints som baseras på studier som kommissionen förfogar över.

(6)

I kommissionens granskningsrapporter, som utarbetades inför införandet av de berörda verksamma ämnena i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, fastställdes acceptabelt dagligt intag (ADI) och vid behov akut referensdos (ARfD) för ämnena. Konsumenternas exponering genom livsmedelsprodukter som behandlats med det berörda verksamma ämnet har bedömts i enlighet med gemenskapens förfaranden. Det har också tagits hänsyn till Världshälsoorganisationens riktlinjer (12) och yttrandet från vetenskapliga kommittén för växter (13) om de metoder som använts. De föreslagna gränsvärdena bedöms inte leda till att de acceptabla dagliga intagen eller de akuta referensdoserna överskrids.

(7)

För att konsumenterna skall få tillräckligt skydd mot exponering för bekämpningsmedelsrester till följd av otilllåten användning av växtskyddsmedel, bör provisoriska gränsvärden fastställas till den analytiska bestämningsgränsen för de berörda kombinationerna av produkter/bekämpningsmedel.

(8)

Att sådana provisoriska gränsvärden fastställs på gemenskapsnivå hindrar inte medlemsstaterna från att fastställa provisoriska gränsvärden för de berörda ämnena i enlighet med artikel 4.1 f i och bilaga VI till direktiv 91/414/EEG. Fyra år anses vara en tillräckligt lång period för att godkänna fler användningsområden för de berörda verksamma ämnena. De provisoriska gränsvärdena bör därefter bli permanenta.

(9)

Det är därför nödvändigt att ändra de gränsvärden som anges i bilagorna till direktiven 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG för att möjliggöra en ändamålsenlig övervakning och kontroll av användningsförbudet och för att skydda konsumenterna.

(10)

Direktiven 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 86/362/EEG skall ändras i enlighet med bilaga I till det här direktivet.

Artikel 2

Direktiv 86/363/EEG skall ändras i enlighet med bilaga II till det här direktivet.

Artikel 3

Direktiv 90/642/EEG skall ändras i enlighet med bilaga III till det här direktivet.

Artikel 4

1.   Medlemsstaterna skall senast den 16 november 2007 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 17 november 2007.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 5

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 15 maj 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 221, 7.8.1986, s. 37. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2007/11/EG (EUT L 63, 1.3.2007, s. 26).

(2)  EGT L 221, 7.8.1986, s. 43. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2007/11/EG.

(3)  EGT L 350, 14.12.1990, s. 71. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2007/12/EG (EUT L 59, 27.2.2007, s. 75).

(4)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2007/25/EG (EUT L 106, 24.4.2007, s. 34).

(5)  EUT L 246, 22.9.2005, s. 14.

(6)  EUT L 12, 18.1.2006, s. 21.

(7)  EUT L 104, 13.4.2006, s. 30.

(8)  EUT L 125, 18.5.2005, s. 5.

(9)  EUT L 325, 12.12.2003, s. 41.

(10)  EUT L 25, 28.5.2006, s. 24.

(11)  EUT L 44, 15.2.2006, s. 15.

(12)  Riktlinjer för beräkning av intaget av bekämpningsmedelsrester (reviderad utgåva), upprättade av GEMS/Livsmedelsprogrammet i samarbete med Codex Alimentarius-kommittén för bekämpningsmedelsrester och utgivna av Världshälsoorganisationen 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(13)  Yttrande från vetenskapliga kommittén för växter om frågor som rör ändring av bilagorna till rådets direktiv 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG (yttrande från vetenskapliga kommittén för växter av den 14 juli 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).


BILAGA I

Följande rader skall läggas till i del A i bilaga II till direktiv 86/362/EEG:

”Bekämpningsmedelsrester

Gränsvärden i mg/kg

Etoxazol

0,02 (1)  (2)

spannmål

Indoxakarb som summan av S- och R-isomerer

0,02 (1)  (2)

spannmål

MCPA, MCPB inklusive deras salter, estrar och konjugat, uttryckt som MCPA

0,05 (1)  (2)

spannmål

Tolylfluanid (summan av tolylfluanid och dimetylaminosulfotoluidid uttryckt som tolylfluanid)

0,05 (1)  (2)

spannmål

Mesosulfuronmetyl uttryckt som mesosulfuron

0,01 (1)  (2)

spannmål

Tritikonazol

0,01 (1)  (2)

spannmål

1-metylcyklopropen

0,01 (1)  (2)

spannmål


(1)  Analytisk bestämningsgräns.

(2)  Provisoriskt gränsvärde som fastställts i enlighet med artikel 4.1 f i direktiv 91/414/EEG: Om det inte ändras blir gränsvärdet definitivt med verkan från och med den 5 juni 2011.”


BILAGA II

Följande rader skall läggas till i del A i bilaga II till direktiv 86/363/EEG:

 

Gränsvärden i mg/kg

Bekämpningsmedelsrester

För kött, inklusive fett, köttberedningar, slaktbiprodukter och djurfetter som förtecknas i bilaga I med KN-nummer ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, ex 0208, 0209, 0210, 1601 och 1602

För mjölk och mjölkprodukter som förtecknas i bilaga I med KN-nummer 0401, 0402, 0405 och 0406

För färska ägg utan skal, fågelägg och äggula som förtecknas i bilaga I med KN-nummer 0407 och 0408

”Indoxakarb som summan av S- och R-isomerer

Kött och ätbara slaktbiprodukter: 0,01 (1)  (2); fett: 0,3 (2)

Mjölk: 0,02 (2); grädde 0,3 (2)

0,01 (1)  (2)

MCPA, MCPB och MCPA-tioetyl, uttryckt som MCPA

0,1 (1)  (2); ätbara slaktbiprodukter: 0,5 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

Tolylfluanid (tolylfluanid analyserat som dimetylaminosulfotoluidid och uttryckt som tolylfluanid)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)


(1)  Analytisk bestämningsgräns.

(2)  Provisoriskt gränsvärde som fastställts i enlighet med artikel 4.1 f i direktiv 91/414/EEG: Om det inte ändras blir gränsvärdet definitivt med verkan från och med den 5 juni 2011.”


BILAGA III

Bilagorna till direktiv 90/642/EEG skall ändras på följande sätt:

1.

I bilaga I i grupp ”2. Grönsaker, färska eller okokta, frysta eller torkade”, rubrik v) ”Bladgrönsaker och färska örter” under ”a) Sallat och liknande” skall ”Blad och stjälkar av kål” ersättas av ”Blad och stjälkar av kål, inklusive kålrotsblast”.

2.

I bilaga II skall följande kolumner för etoxazol, indoxakarb, MCPA, MCPB, mesosulfuron, tolylfluanid, tritikonazol och 1-metylcyklopropen läggas till:

 

Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

Grupper av och exempel på enskilda produkter för vilka gränsvärdena gäller

Etoxazol

Indoxakarb som summan av S- och R-isomerer

MCPA, MCPB inklusive deras salter, estrar och konjugat, uttryckt som MCPA

Tolylfluanid (summan av tolylfluanid och dimetylaminosulfotoluidid, uttryckt som tolylfluanid)

Mesosulfuronmetyl, mesosulfuron

Tritikonazol

1-metylcyklopropen

”1.

Frukt: färsk, torkad eller okokt, konserverad genom frysning utan tillsats av socker; nötter

 

 

0,05 (1)  (2)

 

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

i)

CITRUSFRUKTER

0,1 (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Grapefrukt

 

 

 

 

 

 

 

Citroner

 

 

 

 

 

 

 

Lime

 

 

 

 

 

 

 

Mandariner (inkl. klementiner och andra hybrider)

 

 

 

 

 

 

 

Apelsiner

 

 

 

 

 

 

 

Pomelo

 

 

 

 

 

 

 

Övriga

 

 

 

 

 

 

 

ii)

TRÄDNÖTTER (skalade eller oskalade)

0,02 (1)  (2)

0,05 (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Mandlar

 

 

 

 

 

 

 

Paranötter

 

 

 

 

 

 

 

Cashewnötter

 

 

 

 

 

 

 

Kastanjer

 

 

 

 

 

 

 

Kokosnötter

 

 

 

 

 

 

 

Hasselnötter

 

 

 

 

 

 

 

Macadamianötter

 

 

 

 

 

 

 

Pekannötter

 

 

 

 

 

 

 

Pinjenötter

 

 

 

 

 

 

 

Pistaschmandlar

 

 

 

 

 

 

 

Valnötter

 

 

 

 

 

 

 

Övriga

 

 

 

 

 

 

 

iii)

KÄRNFRUKTER

0,02 (1)  (2)

 

 

3 (2)

 

 

 

Äpplen

 

0,5 (2)

 

 

 

 

 

Päron

 

 

 

 

 

 

 

Kvitten

 

 

 

 

 

 

 

Övriga

 

0,3 (2)

 

 

 

 

 

iv)

STENFRUKTER

 

 

 

 

 

 

 

Aprikoser

0,1 (2)

0,3 (2)

 

 

 

 

 

Körsbär

 

 

 

1 (2)

 

 

 

Persikor (inkl. nektariner och liknande hybrider)

0,1 (2)

0,3 (2)

 

 

 

 

 

Plommon

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Övriga

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

v)

BÄR OCH SMÅ FRUKTER

 

 

 

 

 

 

 

a)

Bordsdruvor och druvor för vinframställning

0,02 (1)  (2)

2 (2)

 

5 (2)

 

 

 

Bordsdruvor

 

 

 

 

 

 

 

Druvor för vinframställning

 

 

 

 

 

 

 

b)

Jordgubbar (odlade)

0,2 (2)

0,02 (1)  (2)

 

5 (2)

 

 

 

c)

Rubusfrukter (odlade)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

5 (2)

 

 

 

Björnbär

 

 

 

 

 

 

 

Blåhallon

 

 

 

 

 

 

 

Loganbär

 

 

 

 

 

 

 

Hallon

 

 

 

 

 

 

 

Övriga

 

 

 

 

 

 

 

d)

Andra små frukter och bär (odlade)

0,02 (1)  (2)

 

 

5 (2)

 

 

 

Blåbär

 

 

 

 

 

 

 

Tranbär

 

 

 

 

 

 

 

Vinbär (röda, svarta och vita)

 

1 (2)

 

 

 

 

 

Krusbär

 

1 (2)

 

 

 

 

 

Övriga

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

e)

Vilda bär och frukter

0,02 (1)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

vi)

DIVERSE FRUKTER

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Avokado

 

 

 

 

 

 

 

Bananer

 

 

 

 

 

 

 

Dadlar

 

 

 

 

 

 

 

Fikon

 

 

 

 

 

 

 

Kiwifrukter

 

 

 

 

 

 

 

Kumquat

 

 

 

 

 

 

 

Litchiplommon

 

 

 

 

 

 

 

Mango

 

 

 

 

 

 

 

Oliver (bordsoliver)

 

 

 

 

 

 

 

Oliver (för oljeproduktion)

 

 

 

 

 

 

 

Papaya

 

 

 

 

 

 

 

Passionsfrukt

 

 

 

 

 

 

 

Ananas

 

 

 

 

 

 

 

Granatäpplen

 

 

 

 

 

 

 

Övriga

 

 

 

 

 

 

 

2.

Grönsaker, färska eller okokta, frysta eller torkade

 

 

 

 

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

(i)

ROT- OCH KNÖLGRÖNSAKER

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Rödbetor

 

 

 

 

 

 

 

Morötter

 

 

 

 

 

 

 

Cassava

 

 

 

 

 

 

 

Rotselleri

 

 

 

 

 

 

 

Pepparrot

 

 

 

 

 

 

 

Jordärtskockor

 

 

 

 

 

 

 

Palsternackor

 

 

 

 

 

 

 

Rotpersilja

 

 

 

 

 

 

 

Rädisor

 

 

 

 

 

 

 

Haverrot

 

 

 

 

 

 

 

Sötpotatis

 

 

 

 

 

 

 

Kålrötter

 

 

 

 

 

 

 

Rovor

 

 

 

 

 

 

 

Jamsrot

 

 

 

 

 

 

 

Övriga

 

 

 

 

 

 

 

ii)

LÖKGRÖNSAKER

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Vitlök

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Kepalök

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Schalottenlök

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Knipplök

 

 

 

 

 

 

 

Övriga

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

iii)

FRUKTGRÖNSAKER

 

 

 

 

 

 

 

a)

Solanacea

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Tomater

0,1 (2)

0,5 (2)

 

3 (2)

 

 

 

Paprikor

 

0,3 (2)

 

2 (2)

 

 

 

Auberginer

0,1 (2)

0,5 (2)

 

3 (2)

 

 

 

Okra

 

 

 

 

 

 

 

Övriga

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

b)

Gurkväxter – ätligt skal

0,02 (1)  (2)

0,2 (2)

0,05 (1)  (2)

2 (2)

 

 

 

Slanggurkor

 

 

 

 

 

 

 

Druvgurkor

 

 

 

 

 

 

 

Zucchini (sommarsquash)

 

 

 

 

 

 

 

Övriga

 

 

 

 

 

 

 

c)

Gurkväxter – oätligt skal

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (1)  (2)

0,3 (2)

 

 

 

Meloner

 

 

 

 

 

 

 

Squash (vintersquash)

 

 

 

 

 

 

 

Vattenmeloner

 

 

 

 

 

 

 

Övriga

 

 

 

 

 

 

 

d)

Sockermajs

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

iv)

KÅLGRÖNSAKER

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

a)

Blommande kål

 

0,3 (2)

 

 

 

 

 

Broccoli

 

 

 

1 (2)

 

 

 

Blomkål

 

 

 

 

 

 

 

Övriga

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

b)

Huvudbildande kål

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Brysselkål

 

 

 

 

 

 

 

Vitkål, rödkål

 

3 (2)

 

 

 

 

 

Övriga

 

0,2 (1)  (2)

 

 

 

 

 

c)

Bladbildande kål

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Salladskål

 

0,2 (2)

 

 

 

 

 

Grönkål

 

0,2 (2)

 

 

 

 

 

Övriga

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

d)

Kålrabbi

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

v)

BLADGRÖNSAKER OCH FÄRSKA ÖRTER

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

a)

Sallat och liknande

 

 

 

20 (2)

 

 

 

Kryddkrasse

 

 

 

 

 

 

 

Vårklynne

 

 

 

 

 

 

 

Sallat

 

2 (2)

 

 

 

 

 

Escarole

 

2 (2)

 

 

 

 

 

Ruccolasallad

 

 

 

 

 

 

 

Blad och stjälkar av kål, inklusive kålrotsblast

 

 

 

 

 

 

 

Övriga

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

b)

Spenat och liknande

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Spenat

 

 

 

 

 

 

 

Mangold

 

 

 

 

 

 

 

Övriga

 

 

 

 

 

 

 

c)

Vattenkrasse

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

d)

Endiviasallat

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

e)

Örter

 

2 (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Körvel

 

 

 

 

 

 

 

Gräslök

 

 

 

 

 

 

 

Persilja

 

 

 

 

 

 

 

Snittselleri

 

 

 

 

 

 

 

Övriga

 

 

 

 

 

 

 

vi)

BALJVÄXTER (färska)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

Bönor (med skida)

 

 

 

3 (2)

 

 

 

Bönor (utan skida)

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Ärter (med skida)

 

 

0,1 (2)

3 (2)

 

 

 

Ärter (utan skida)

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Övriga

 

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

vii)

STJÄLKGRÖNSAKER (färska)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Sparris

 

 

 

 

 

 

 

Kardon

 

 

 

 

 

 

 

Bladselleri

 

 

 

 

 

 

 

Fänkål

 

 

 

 

 

 

 

Kronärtskockor

 

0,1 (2)

 

 

 

 

 

Purjolök

 

 

 

3 (2)

 

 

 

Rabarber

 

 

 

 

 

 

 

Övriga

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

viii)

SVAMP

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

a)

Odlad svamp

 

 

 

 

 

 

 

b)

Vild svamp

 

 

 

 

 

 

 

3.

Baljväxter (torkade)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

0,01 (1)

0,01 (1)  (2)

0,01 (2)

Bönor

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Linser

 

 

 

 

 

 

 

Ärter

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Lupiner

 

 

 

 

 

 

 

Övriga

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

4.

Oljeväxtfröer

0,05 (1)  (2)

 

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

Linfrö

 

 

 

 

 

 

 

Jordnötter

 

 

 

 

 

 

 

Vallmofrö

 

 

 

 

 

 

 

Sesamfrö

 

 

 

 

 

 

 

Solrosfrö

 

 

 

 

 

 

 

Rapsfrö

 

 

 

 

 

 

 

Sojabönor

 

0,5 (2)

 

 

 

 

 

Senapsfrö

 

 

 

 

 

 

 

Bomullsfrö

 

 

 

 

 

 

 

Hampfrö

 

 

 

 

 

 

 

Övriga

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

 

5.

Potatis

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

Färskpotatis

 

 

 

 

 

 

 

Övrig matpotatis

 

 

 

 

 

 

 

6.

Te (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa, av Camellia sinensis)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

7.

Humle (torkad), inkl. pellets och icke-koncentrerat pulver

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

50 (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)


(1)  Analytisk bestämningsgräns.

(2)  Provisoriskt gränsvärde som fastställts i enlighet med artikel 4.1 f i direktiv 91/414/EEG: Om det inte ändras blir gränsvärdet definitivt med verkan från och med den 5 juni 2011.”


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Kommissionen

16.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 128/43


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 21 mars 2007

om den stödordning C 18/2006 (ex N 524/2005) som Italien planerar att genomföra till förmån för små och medelstora företag

[delgivet med nr K(2007) 1175]

(Endast den italienska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2007/335/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 88.2 första stycket,

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 62.1 a,

efter att i enlighet med nämnda artiklar ha gett berörda parter tillfälle att yttra sig (1), och

av följande skäl:

I.   FÖRFARANDE

(1)

Genom en skrivelse av den 18 oktober 2005 anmälde de italienska myndigheterna den ovan nämnda stödordningen till kommissionen. Genom skrivelser av den 20 december 2005, 13 mars 2006 och 27 mars 2006 har de italienska myndigheterna inkommit med ytterligare upplysningar. Genom skrivelser av den 10 november 2005 och 8 februari 2006 begärde kommissionen ytterligare detaljerade upplysningar.

(2)

Genom en skrivelse av 16 maj 2006 underrättade kommissionen Italien om åsitt beslut att inleda det förfarande som anges i artikel 88.2 i EG-fördraget avseende den berörda stödåtgärden.

(3)

Kommissionens beslut att inleda förfarandet har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2). Kommissionen har uppmanat berörda parter att inkomma med sina synpunkter på stödet i fråga.

(4)

Genom en skrivelse av den 23 juni 2006 meddelade Italien att man avsåg att inkomma med ytterligare kommentarer avseende en särskild aspekt.

(5)

Inga andra berörda parter har inkommit med synpunkter under förfarandets gång.

(6)

Genom skrivelser av den 21 september 2006 och den 10 januari 2007 begärde kommissionen ytterligare upplysningar.

(7)

Genom en skrivelse av den 30 januari 2007, registrerad av kommissionen den 2 februari 2007, underrättade Italien kommissionen om att den anmälda åtgärden hade upphävts.

II.   DETALJERAD BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN

(8)

Åtgärden skulle främja tillväxten av mikroföretag och små företag genom skattelättnader efter konsolideringsförfaranden (koncentrationer eller övertaganden av mikro- och småföretag). Den anmälda åtgärden skulle ha uppgått till 120 miljoner euro 2006, 242 miljoner euro 2007 och 122 miljoner euro 2008.

(9)

Den rättsliga grunden för åtgärden är artikel 2 i lagdekret nr 106 av den 17 juni 2005, som omvandlades till lag nr 156 den 31 juli 2005. Den rättsliga grunden innehåller en bestämmelse om genomförandeförbud. Stödordningen har inte genomförts.

(10)

Italien genomförde en liknande åtgärd 2005 (3), inom ramen för den förordning som föreskriver gruppundantag för stöd till små och medelstora företag (4). I den åtgärden var skatteavdraget begränsat till 50 % av kostnaderna för konsulttjänster under koncentrations- eller övertagandeförfarandet. De italienska myndigheterna påpekade, med tanke på ovan nämnda begränsning, att åtgärden hade varit en ringa framgång eftersom man hade tagit emot 132 ansökningar till ett totalt belopp på 3 442 261 euro i skatteavdrag av vilka bara 46 beviljades till ett totalt belopp på 415 306 euro.

III.   KOMMENTARER FRÅN ITALIEN

(11)

Genom en skrivelse av den 30 januari 2007 underrättade de italienska myndigheterna kommissionen om att anslaget för den berörda åtgärden hade använts för andra ändamål och att den anmälda åtgärden inte hade genomförts eftersom den hade upphävts.

IV.   BEDÖMNING

(12)

Till följd av att anmälan har återkallats saknar förfarandet grund.

V.   SLUTSATSER

(13)

Kommissionen har därför beslutat att avsluta förfarandet enligt artikel 88.2 i EG-fördraget eftersom det saknar grund till följd av att Italien har upphävt åtgärden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Till följd av att Italien har upphävt den anmälda åtgärden saknar det berörda förfarandet grund. Kommissionen har därför beslutat att avsluta det inledda förfarandet enligt artikel 88.2 i EG-fördraget.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Italien.

Utfärdat i Bryssel den 21 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Neelie KROES

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT C 146, 22.6.2006, s. 18.

(2)  Se fotnot 1.

(3)  På basis av artikel 9 i lagdekret nr 35/2005, som omvandlats till lag nr 80/2005, registrerad hos kommissionen den 21 april 2005 under referensnummer XS 89/05.

(4)  Kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag (EGT L 10, 13.1.2001, s. 33).


16.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 128/45


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 8 maj 2007

om ekonomiskt stöd från gemenskapen för 2007 till vissa av gemenskapens referenslaboratorier på området djurhälsa och levande djur

[delgivet med nr K(2007) 1930]

(Endast de danska, engelska, franska, spanska, svenska och tyska versionerna är giltiga)

(2007/336/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 om utgifter inom veterinärområdet (1), särskilt artikel 28.2,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (2), särskilt artikel 32.7, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 28.1 i rådets beslut 90/424/EEG kan gemenskapens referenslaboratorier på området djurhälsa och levande djur få gemenskapsstöd.

(2)

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 1754/2006 av den 28 november 2006 om villkoren för beviljande av ekonomiskt stöd från gemenskapen till gemenskapens referenslaboratorier för foder och livsmedel och för djurhälsa (3) bör ekonomiskt stöd från gemenskapen beviljas om de godkända arbetsprogrammen genomförs effektivt och om stödmottagarna överlämnar alla nödvändiga handlingar inom vissa tidsfrister.

(3)

I enlighet med artikel 2 i förordning (EG) nr 1754/2006 regleras förhållandet mellan kommissionen och gemenskapens referenslaboratorier i ett partnerskapsavtal som kompletteras av ett flerårigt arbetsprogram.

(4)

Kommissionen har utvärderat arbetsprogrammen och de preliminära budgetar som gemenskapens referenslaboratorier lagt fram för år 2007.

(5)

Ekonomiskt stöd från gemenskapen bör därför beviljas de gemenskapsreferenslaboratorier som utsetts att fullgöra de uppgifter och åligganden som fastställs i följande rättsakter:

Rådets direktiv 2001/89/EG av den 23 oktober 2001 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av klassisk svinpest (4).

Rådets direktiv 92/66/EEG av den 14 juli 1992 om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av Newcastlesjukan (5).

Rådets direktiv 92/40/EEG av den 19 maj 1992 om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa (6).

Rådets direktiv 92/119/EEG av den 17 december 1992 om införande av allmänna gemenskapsåtgärder för bekämpning av vissa djursjukdomar och särskilda åtgärder mot vesikulär svinsjuka (7).

Rådets direktiv 93/53/EEG av den 24 juni 1993 om gemenskapens minimiåtgärder för bekämpning av vissa fisksjukdomar (8).

Rådets direktiv 95/70/EG av den 22 december 1995 om gemenskapens minimiåtgärder för kontroll av vissa sjukdomar hos musslor (9).

Rådets direktiv 92/35/EEG av den 29 april 1992 om kontrollregler och åtgärder för bekämpning av afrikansk hästpest (10).

Rådets direktiv 2000/75/EG av den 20 november 2000 om fastställande av särskilda bestämmelser om åtgärder för bekämpning och utrotning av bluetongue (11).

Rådets beslut 2000/258/EG av den 20 mars 2000 om att utse ett särskilt institut med ansvar för att fastställa de kriterier som behövs för att standardisera serologiska tester för kontroll av rabiesvaccins effektivitet (12).

Rådets direktiv 2002/60/EG av den 27 juni 2002 om särskilda bestämmelser för bekämpning av afrikansk svinpest och om ändring av direktiv 92/119/EEG beträffande Teschensjuka och afrikansk svinpest (13).

Rådets beslut 96/463/EG av den 23 juli 1996 om att utse ett referensorgan som skall ansvara för samarbetet vid harmoniseringen av provningsmetoderna och bedömningen av resultaten hos renrasiga avelsdjur av nötkreatur (14).

Rådets direktiv 2003/85/EG av den 29 september 2003 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av mul- och klövsjuka, om upphävande av direktiv 85/511/EEG och besluten 89/531/EEG och 91/665/EEG samt om ändring av direktiv 92/46/EEG (15).

Förordning (EG) nr 882/2004 när det gäller brucellos.

(6)

Ekonomiskt stöd till gemenskapsreferenslaboratoriers arbete och anordnandet av seminarier bör också ske i enlighet med bestämmelserna om stödberättigande i förordning (EG) nr 1754/2006.

(7)

Enligt artikel 3.2 a i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (16) skall program för bekämpning och övervakning av djursjukdomar (veterinära åtgärder) finansieras genom Europeiska garantifonden för jordbruket. För ekonomistyrningen gäller artiklarna 9, 36 och 37 i den förordningen.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

När det gäller klassisk svinpest skall gemenskapen bevilja ekonomiskt stöd till Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Hannover, Tyskland, för de uppgifter och befogenheter som anges i bilaga IV till direktiv 2001/89/EG.

Gemenskapens ekonomiska stöd skall i enlighet med förordning (EG) nr 1754/2006 uppgå till 100 % av de stödberättigande kostnader som institutet har för arbetsprogrammet, dock högst 232 000 euro för perioden 1 januari–31 december 2007, av vilka högst 18 000 euro skall avsättas för anordnandet av ett fackseminarium om metoder för diagnostisering av klassisk svinpest.

Artikel 2

När det gäller Newcastlesjuka skall gemenskapen bevilja ekonomiskt stöd till Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Förenade kungariket, för de funktioner och uppgifter som anges i bilaga V till direktiv 92/66/EEG.

Gemenskapens ekonomiska stöd skall i enlighet med förordning (EG) nr 1754/2006 uppgå till 100 % av de stödberättigande kostnader som laboratoriet har för arbetsprogrammet, dock högst 77 000 euro för perioden 1 januari–31 december 2007.

Artikel 3

När det gäller aviär influensa skall gemenskapen bevilja ekonomiskt stöd till Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Förenade kungariket, för de funktioner och uppgifter som anges i bilaga V till direktiv 92/40/EEG.

Gemenskapens ekonomiska stöd skall uppgå till 100 % av de stödberättigande kostnader som laboratoriet har för arbetsprogrammet, dock högst 406 000 euro för perioden 1 januari–31 december 2007.

Artikel 4

När det gäller vesikulär svinsjuka skall gemenskapen bevilja ekonomiskt stöd till Pirbright Laboratory, Förenade kungariket, för de funktioner och uppgifter som anges i bilaga III till direktiv 92/119/EEG.

Gemenskapens ekonomiska stöd skall i enlighet med förordning (EG) nr 1754/2006 uppgå till 100 % av de stödberättigande kostnader som laboratoriet har för arbetsprogrammet, dock högst 126 000 euro för perioden 1 januari–31 december 2007.

Artikel 5

När det gäller mul- och klövsjuka skall gemenskapen bevilja ekonomiskt stöd till Pirbright Laboratory, Förenade kungariket, för de funktioner och uppgifter som anges i bilaga XVI till direktiv 2003/85/EG.

Gemenskapens ekonomiska stöd skall i enlighet med förordning (EG) nr 1754/2006 uppgå till 100 % av de stödberättigande kostnader som laboratoriet har för arbetsprogrammet, dock högst 274 000 euro för perioden 1 januari–31 december 2007.

Artikel 6

När det gäller fisksjukdomar skall gemenskapen bevilja ekonomiskt stöd till Veterinærinstituttet, Århus, Danmark, för de befogenheter och uppgifter som anges i bilaga C till direktiv 93/53/EEG.

Gemenskapens ekonomiska stöd skall i enlighet med förordning (EG) nr 1754/2006 uppgå till 100 % av de stödberättigande kostnader som institutet har för arbetsprogrammet, dock högst 150 000 euro för perioden 1 januari–31 december 2007.

Artikel 7

När det gäller sjukdomar hos musslor skall gemenskapen bevilja ekonomiskt stöd till Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer), La Tremblade, Frankrike, för de befogenheter och skyldigheter som anges i bilaga B till direktiv 95/70/EG.

Gemenskapens ekonomiska stöd skall i enlighet med förordning (EG) nr 1754/2006 uppgå till 100 % av de stödberättigande kostnader som institutet har för arbetsprogrammet, dock högst 90 000 euro för perioden 1 januari–31 december 2007.

Artikel 8

När det gäller afrikansk hästpest skall gemenskapen bevilja ekonomiskt stöd till Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, Madrid, Spanien, för de funktioner och uppgifter som anges i bilaga I till direktiv 92/35/EEG.

Gemenskapens ekonomiska stöd skall i enlighet med förordning (EG) nr 1754/2006 uppgå till 100 % av de stödberättigande kostnader som laboratoriet har för arbetsprogrammet, dock högst 98 000 euro för perioden 1 januari–31 december 2007, av vilka högst 38 000 euro skall avsättas för anordnandet av ett fackseminarium om metoder för diagnostisering av afrikansk hästpest.

Artikel 9

När det gäller bluetongue skall gemenskapen bevilja ekonomiskt stöd till Pirbright Laboratory, Förenade kungariket, för de funktioner och uppgifter som anges i bilaga II till direktiv 2000/75/EG.

Gemenskapens ekonomiska stöd skall i enlighet med förordning (EG) nr 1754/2006 uppgå till 100 % av de stödberättigande kostnader som laboratoriet har för arbetsprogrammet, dock högst 373 000 euro för perioden 1 januari–31 december 2007, av vilka högst 45 000 euro skall avsättas för anordnandet av ett fackseminarium om metoder för diagnostisering av bluetongue.

Artikel 10

När det gäller rabies-serologi skall gemenskapen bevilja ekonomiskt stöd till Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), Nancy, Frankrike för de uppgifter som anges i bilaga II till beslut 2000/258/EG.

Gemenskapens ekonomiska stöd skall i enlighet med förordning (EG) nr 1754/2006 uppgå till 100 % av de stödberättigande kostnader som laboratoriet har för arbetsprogrammet, dock högst 200 000 euro för perioden 1 januari–31 december 2007.

Artikel 11

När det gäller brucellos skall gemenskapen bevilja ekonomiskt stöd till AFSSA – Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort, Frankrike, för de uppgifter och åligganden som anges i artikel 32.2 i förordning (EG) nr 882/2004.

Gemenskapens ekonomiska stöd skall i enlighet med förordning (EG) nr 1754/2006 uppgå till 100 % av de stödberättigande kostnader som laboratoriet har för arbetsprogrammet, dock högst 250 000 euro för perioden 1 januari–31 december 2007, av vilka högst 35 000 euro skall avsättas för anordnandet av ett fackseminarium om metoder för diagnostisering av brucellos.

Artikel 12

När det gäller afrikansk svinpest skall gemenskapen bevilja ekonomiskt stöd till Centro de Investigación en Sanidad Animal, Valdeolmos, Madrid, Spanien, för de befogenheter och uppgifter som anges i bilaga V till direktiv 2002/60/EG.

Gemenskapens ekonomiska stöd skall i enlighet med förordning (EG) nr 1754/2006 uppgå till 100 % av de stödberättigande kostnader som forskningscentret har för arbetsprogrammet, dock högst 120 000 euro för perioden 1 januari–31 december 2007.

Artikel 13

När det gäller bedömningen av provningsresultaten för renrasiga nötkreatur som används för avel och harmonisering av de olika provningsmetoderna skall gemenskapen bevilja ekonomiskt stöd till Interbull Centre, Uppsala, Sverige för de uppgifter som anges i bilaga II till beslut 96/463/EG.

Gemenskapens ekonomiska stöd skall uppgå till 100 % av de stödberättigande kostnader som centret har för arbetsprogrammet, dock högst 80 000 euro för perioden 1 januari–31 december 2007.

Artikel 14

Detta beslut riktar sig till

Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Hannover, Tyskland,

Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Förenade kungariket,

Pirbright Laboratory, Förenade kungariket,

Veterinærinstituttet, Århus, Danmark,

Ifremer, La Tremblade, Frankrike,

Laboratorio central de veterinaria de Madrid, Algete, Spanien,

AFSSA-laboratoriet, Nancy, Frankrike,

AFSSA – Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort, Frankrike,

Centro de Investigación en Sanidad Animal, Valdeolmos, Madrid, Spanien,

Interbull Centre, Uppsala, Sverige.

Utfärdat i Bryssel den 8 maj 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 19. Beslutet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUT L 165, 30.4.2004, s. 1. Rättad i EUT L 191, 28.5.2004, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1791/2006.

(3)  EUT L 331, 29.11.2006, s. 8.

(4)  EGT L 316, 1.12.2001, s. 5. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/104/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 352).

(5)  EGT L 260, 5.9.1992, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/104/EG.

(6)  EGT L 167, 22.6.1992, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/104/EG.

(7)  EGT L 62, 15.3.1993, s. 69. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2007/10/EG (EUT L 63, 1.3.2007, s. 24).

(8)  EGT L 175, 19.7.1993, s. 23. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/104/EG.

(9)  EGT L 332, 30.12.1995, s. 33. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/104/EG.

(10)  EGT L 157, 10.6.1992, s. 19. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/104/EG.

(11)  EGT L 327, 22.12.2000, s. 74. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/104/EG.

(12)  EGT L 79, 30.3.2000, s. 40. Beslutet ändrat genom kommissionens beslut 2003/60/EG (EGT L 23, 28.1.2003, s. 30).

(13)  EGT L 192, 20.7.2002, s. 27. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2006/104/EG.

(14)  EGT L 192, 2.8.1996, s. 19.

(15)  EUT L 306, 22.11.2003, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/104/EG.

(16)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 378/2007 (EUT L 95, 5.4.2007, s. 1).


16.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 128/49


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 15 maj 2007

om godkännande av system med automatisk indragning av fisketillstånd vid överträdelser, utvecklade av Danmark, Tyskland och Förenade kungariket

[delgivet med nr K(2007) 2036]

(Endast de danska, engelska och tyska texterna är giltiga)

(2007/337/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 41/2007 av den 21 december 2006 om fastställande för år 2007 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (1), särskilt punkt 8.1 h i bilaga IIA,

med beaktande av Danmarks, Tysklands och Förenade kungarikets begäran, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 41/2007 är system med automatisk indragning av fisketillstånd vid överträdelser som har utarbetats av medlemsstaterna ett villkor som ökar det maximala antalet dagar som ett fiskefartyg får vistats i det geografiska område som fastställs i bilaga IIA till den förordningen under perioden 1 februari 2007–31 januari 2008.

(2)

Danmark, Tyskland och Förenade kungariket har lämnat uppgifter till kommissionen om system med automatisk indragning av fisketillstånd vid överträdelser för fartyg som ombord medför fiskeredskap enligt punkt 4.1 a v i bilaga IIA till förordning (EG) nr 41/2007, nämligen trålar, snurrevadar och liknande redskap, med undantag av bomtrålar, med en maskstorlek på 120 mm eller större.

(3)

Mot bakgrund av dessa uppgifter bör de system med automatisk indragning av fisketillstånd som medlemsstaterna har informerat om godkännas för sådana fartyg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De system med automatisk indragning av fisketillstånd vid överträdelser som har utarbetats av Danmark, Tyskland och Förenade Kungariket godkänns i enlighet med punkt 8.1 h i bilaga IIA till förordning (EG) nr 41/2007 för fartyg som ombord medför trålar, snurrevadar och liknande redskap, med undantag av bomtrålar, med en maskstorlek på 120 mm eller större.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

Utfärdat i Bryssel den 15 maj 2007.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 15, 20.1.2007, s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 444/2007 (EUT L 106, 24.4.2007, s. 22).


III Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

16.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 128/50


RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT 2007/338/GUSP

av den 14 maj 2007

om förlängning av vissa restriktiva åtgärder mot Uzbekistan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 15, och

av följande skäl:

(1)

Den 14 november 2005 antog rådet gemensam ståndpunkt 2005/792/GUSP om restriktiva åtgärder mot Uzbekistan (1) med anledning av den överdrivna, oproportionerliga och urskillningslösa användning av våld som de uzbekiska säkerhetsstyrkorna har gjort sig skyldiga till under de händelser som ägde rum i Andizjan i maj 2005. Vissa restriktiva åtgärder förlängdes genom gemensam ståndpunkt 2006/787/GUSP av den 13 november 2006 (2).

(2)

Rådet beslutade mot bakgrund av en bedömning av situationen i Uzbekistan att förlänga de restriktiva åtgärder som avser inresa för vissa personer med en period om 6 månader. Under denna period kommer rådet att se över åtgärderna mot bakgrund av varje betydande förändring av den nuvarande situationen, i synnerhet med tanke på de delar som beskrivs i skäl 7 i gemensam ståndpunkt 2005/792/GUSP.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De åtgärder som anges i artikel 3 i gemensam ståndpunkt 2005/792/GUSP skall förlängas med en period om 6 månader. Åtgärderna gäller de personer som förtecknas i bilagan till denna gemensamma ståndpunkt och som bär det direkta ansvaret för den urskillningslösa och oproportionerliga användningen av våld i Andizjan och för förhindrandet av en oberoende utredning.

Artikel 2

Denna gemensamma ståndpunkt skall ses över kontinuerligt. Den skall i förekommande fall förlängas eller ändras, om rådet anser att målen inte har uppfyllts.

Artikel 3

Denna gemensamma ståndpunkt får verkan samma dag som den antas.

Artikel 4

Denna gemensamma ståndpunkt skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 14 maj 2007.

På rådets vägnar

F.-W. STEINMEIER

Ordförande


(1)  EUT L 299, 16.11.2005, s. 72.

(2)  EUT L 318, 17.11.2006, s. 43.


BILAGA

Förteckning över de personer som avses i artikel 1.

1.

Efternamn, förnamn: Almatov, Zakirdzjon

Kön: Man

Titel, befattning: F.d. inrikesminister

Adress: Tasjkent, Uzbekistan

Födelsedatum:

10 oktober 1949

Födelseort: Tasjkent, Uzbekistan

Passnummer eller identitetskortsnummer: Passnummer DA 0002600 (diplomatpass)

Nationalitet: Uzbekistansk

2.

Efternamn, förnamn: Mulladzjonov, Tochir Ochunovitj

Alias: Annan stavning av efternamnet: Mullajanov

Kön: Man

Titel, befattning: F.d. förste vice inrikesminister

Adress: Tasjkent, Uzbekistan

Födelsedatum:

10 oktober 1950

Födelseort: Fergana, Uzbekistan

Passnummer eller identitetskortsnummer: Passnummer DA 0003586 (diplomatpass), upphör att gälla den 5 november 2009

Nationalitet: Uzbekistansk

3.

Efternamn, förnamn: Mirzajev, Ruslan

Kön: Man

Titel, befattning: Försvarsminister, f.d. regeringens rådgivare i nationella säkerhetsrådet

4.

Efternamn, förnamn: Ergasjev, Pavel Islamovitj

Kön: Man

Titel, befattning: Överste, befälhavare för ”Center Military Brigade”

5.

Efternamn, förnamn: Mamo, Vladimir Adolfovitj

Kön: Man

Titel, befattning: Generalmajor, vice befälhavare för försvarsministeriets ”Special Forces Brigade”

6.

Efternamn, förnamn: Pak, Gregorij

Kön: Man

Titel, befattning: Överste, befälhavare för inrikesministeriets ”Rapid Reaction Brigade” (enhet 7332)

7.

Efternamn, förnamn: Tadzjijev, Valerij

Kön: Man

Titel, befattning: Överste, befälhavare för inrikesministeriets ”Special Forces Autonomous Detachment” (enhet 7351)

8.

Efternamn, förnamn: Inojatov, Rustam Raulovitj

Kön: Man

Titel, befattning: Chef för den nationella säkerhetstjänsten (SNB)

Adress: Tasjkent, Uzbekistan

Födelsedatum:

22 juni 1944

Födelseort: Sjerabad, Uzbekistan

Passnummer eller identitetskortsnummer: Passnummer DA 0003171 (diplomatpass); även diplomatpass nummer 0001892 (upphörde att gälla den 15 september 2004)

Nationalitet: Uzbekistansk