ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 123

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
12 maj 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 519/2007 av den 7 maj 2007 om ändring av förordning (EG) nr 527/2003 om tillstånd för saluföring och leverans för människors direkta konsumtion av vissa viner som importeras från Argentina och som kan ha varit föremål för oenologiska metoder som inte föreskrivs i förordning (EG) nr 1493/1999

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 520/2007 av den 7 maj 2007 om tekniska bestämmelser för bevarande av vissa fiskbestånd av långvandrande arter och om upphävande av förordning (EG) nr 973/2001

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 521/2007 av den 11 maj 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

14

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 522/2007 av den 11 maj 2007 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 31:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

16

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 523/2007 av den 11 maj 2007 om den 31:a enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005, kapitel II

18

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 524/2007 av den 11 maj 2007 om den 31:a särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005, kapitel III

19

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 525/2007 av den 11 maj 2007 om fastställande av det lägsta försäljningspriset på smör inom den 63:e enskilda anbudsinfordran som utlysts inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999

20

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 526/2007 av den 11 maj 2007 om utfärdande av importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet

21

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 527/2007 av den 10 maj 2007 om förbud mot fiske efter sill i EG-vatten och internationella vatten i ICES-områdena V, VI och VII med fartyg som seglar under spansk flagg

22

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 528/2007 av den 10 maj 2007 om förbud mot fiske efter torsk i norska vatten i ICES-områdena I och II med fartyg som seglar under portugisisk flagg

24

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 529/2007 av den 11 maj 2007 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för import av fryst kött av nötkreatur med KN-nummer 0202 och produkter med KN-nummer 02062991 (1 juli 2007–30 juni 2008)

26

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2007/330/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 4 maj 2007 om hävande av förbudet mot befordran av vissa animalieprodukter på ön Cypern enligt rådets förordning (EG) nr 866/2004 och om villkor för befordran av dessa produkter [delgivet med nr K(2007) 1911]  ( 1 )

30

 

 

REKOMMENDATIONER

 

 

Kommissionen

 

 

2007/331/EG

 

*

Kommissionens rekommendation av den 3 maj 2007 om övervakning av akrylamidhalterna i livsmedel [delgivet med nr K(2007) 1873]  ( 1 )

33

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

FÖRORDNINGAR

12.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 123/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 519/2007

av den 7 maj 2007

om ändring av förordning (EG) nr 527/2003 om tillstånd för saluföring och leverans för människors direkta konsumtion av vissa viner som importeras från Argentina och som kan ha varit föremål för oenologiska metoder som inte föreskrivs i förordning (EG) nr 1493/1999

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (1), särskilt artikel 45.2,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom avvikelse från artikel 45.1 i förordning (EG) nr 1493/1999 tillåts i förordning (EG) nr 527/2003 (2) import till gemenskapen av viner som har producerats i Argentina och som har behandlats med oenologiska metoder som inte är tillåtna enligt gemenskapslagstiftningen, särskilt tillsats av äppelsyra. Tillståndet löpte ut den 31 december 2006.

(2)

Användningen av äppelsyra är en oenologisk metod som har godkänts av Internationella vinorganisationen.

(3)

För närvarande pågår förhandlingar mellan gemenskapen och Mercosur, som Argentina är medlem av, om ett avtal om handel med vin. Förhandlingarna avser särskilt de oenologiska metoder som används av båda parterna och skydd för geografiska beteckningar.

(4)

I avvaktan på att ett avtal mellan gemenskapen och Mercosur om handel med vin, i vilket de båda parterna ömsesidigt erkänner varandras oenologiska metoder och således underlättar import till gemenskapen av viner med ursprung i Argentina till vilka tillsats med äppelsyra kan ha skett, bör tillståndet för denna metod för argentinska viner förlängas fram till dess att avtalet träder i kraft, dock längst till och med den 31 december 2008.

(5)

Förordning (EG) nr 527/2003 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 1.1 andra stycket i förordning (EG) nr 527/2003 skall ”31 december 2006” ersättas med ”31 december 2008”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 maj 2007.

På rådets vägnar

H. SEEHOFER

Ordförande


(1)  EGT L 179, 14.7.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUT L 78, 25.3.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1912/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 1).


12.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 123/3


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 520/2007

av den 7 maj 2007

om tekniska bestämmelser för bevarande av vissa fiskbestånd av långvandrande arter och om upphävande av förordning (EG) nr 973/2001

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Gemenskapen godkände genom beslut 98/392/EG (1) Förenta nationernas havsrättskonvention, som innehåller vissa principer och bestämmelser om bevarande och förvaltning av havets levande resurser. Inom ramen för sina vidare internationella åtaganden deltar gemenskapen i de ansträngningar som görs för att bevara fiskbestånden i internationella vatten.

(2)

Till följd av beslut 86/238/EEG (2) är gemenskapen sedan den 14 november 1997 fördragsslutande part till Internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (nedan kallad ”ICCAT-konventionen”).

(3)

ICCAT-konventionen reglerar det regionala samarbetet för att bevara och förvalta resurserna av tonfisk och tonfiskliknande arter i Atlanten och angränsande vatten. Samarbetet skall bedrivas genom inrättandet av en internationell kommission för bevarande av tonfisk i Atlanten (nedan kallad ”ICCAT”) samt genom antagandet av rekommendationer för bevarande och förvaltning i konventionsområdet. Dessa rekommendationer blir bindande för de fördragsslutande parterna.

(4)

ICCAT har rekommenderat vissa tekniska bestämmelser för vissa bestånd av långvandrande arter i Atlanten och i Medelhavet, bland annat om minsta tillåtna storlek och vikt för fisk, fångstbegränsningar i vissa zoner, under vissa perioder eller med vissa redskap, och kapacitetsbegränsningar. Dessa rekommendationer är bindande för gemenskapen och bör följaktligen genomföras.

(5)

Gemenskapen godkände genom beslut 95/399/EG (3) avtalet om inrättande av en tonfiskkommission för Indiska oceanen. Avtalet innehåller grundläggande bestämmelser för att stärka det internationella samarbetet för bevarande och rationellt utnyttjande av resurserna av tonfisk och närbesläktade arter i Indiska oceanen. Detta mål skall uppnås genom inrättandet av Tonfiskkommissionen för Indiska oceanen (nedan kallad ”IOTC”) och genom antagandet av resolutioner för bevarande och förvaltning i IOTC:s behörighetszon, vilka blir bindande för de avtalsslutande parterna.

(6)

IOTC har godkänt en rekommendation i vilket det föreskrivs tekniska åtgärder för vissa fiskbestånd av långvandrande arter i Indiska oceanen. Denna rekommendation är bindande för gemenskapen och bör följaktligen följas.

(7)

Gemenskapen godkände genom beslut 2005/938/EG (4) avtalet om det internationella programmet för bevarande av delfiner. Den bör följaktligen tillämpa bestämmelserna i detta avtal.

(8)

Målsättningarna med detta avtal är bland annat att antalet oavsiktligt dödade delfiner i samband med ringnotsfiske efter tonfisk i östra Stilla havet gradvis skall minska till nivåer som närmar sig noll genom att årliga högsta tillåtna fångstnivåer införs, och att tonfiskbeståndet inom avtalsområdet skall vara hållbart även på lång sikt.

(9)

Gemenskapen har fiskeintressen i östra Stilla havet och har medverkat i den process som väntas leda till antagandet av konventionen för att stärka den interamerikanska tropiska tonfiskkommissionen (nedan kallad ”Antiguakonventionen”). Genom beslut 2005/26/EG (5) undertecknade den Antiguakonventionen och inledde förfarandet för anslutning till denna nya konvention. I väntan på att Antiguakonventionen träder i kraft har gemenskapen, i sin egenskap som icke avtalsslutande samarbetspart till Interamerikanska tropiska tonfiskkommissionen (nedan kallad ”IATTC”), beslutat att tillämpa de tekniska bestämmelser som IATTC antar. Dessa bestämmelser bör följaktligen införlivas med gemenskapslagstiftningen.

(10)

Genom beslut 2005/75/EG (6) är gemenskapen sedan den 25 januari 2005 fördragsslutande part i konventionen om bevarande och förvaltning av långvandrande fiskbestånd i västra och mellersta Stilla havet (”WCPFC-konventionen”).

(11)

WCPFC-konventionen innehåller grundläggande bestämmelser om det regionala samarbetet i syfte att säkerställa ett långsiktigt bevarande och ett hållbart utnyttjande av långvandrande fiskbestånd i västra och mellersta Stilla havet. Detta mål skall uppnås genom inrättandet av en fiskerikommission för västra och mellersta Stilla havet (WCPFC).

(12)

Gemenskapen bör därför tillämpa bestämmelserna i konventionen och de tekniska bestämmelser som antas av WCPFC.

(13)

De tekniska bestämmelser som antagits av dessa regionala fiskeorganisationer har införlivats i rådets förordning (EG) nr 973/2001 av den 14 maj 2001 om tekniska bestämmelser för bevarande av vissa fiskbestånd av långvandrande arter (7).

(14)

Eftersom dessa organisationer har fortsatt att anta nya tekniska bestämmelser, samtidigt som de uppdaterat de bestämmelser som gällt sedan förordning (EG) nr 973/2001 antogs, bör den förordningen upphävas och ersättas med den här förordningen.

(15)

Kapacitetsbegränsningarna bör fastställas i enlighet med artikel 20 i rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (8).

(16)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (9).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

INLEDANDE BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

I den här förordningen föreskrivs de tekniska bestämmelser för bevarande som skall tillämpas vid fångst och landning av vissa bestånd av långvandrande arter enligt bilaga I till denna förordning och vid fångst av bifångstarter.

Artikel 2

Tillämpningsområde

Denna förordning är tillämplig på fartyg som för någon medlemsstats flagg och som är registrerade i gemenskapen, nedan kallade ”fiskefartyg från gemenskapen”; detta skall emellertid inte påverka tillämpningen av artikel 9.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.   långvandrande arter: de arter som anges i bilaga I.

2.   tonfisk och tonfiskliknande arter som omfattas av ICCAT: de arter som anges i bilaga II.

3.   gräns för delfindödlighet: den gräns som anges i artikel V i avtalet om det internationella programmet för bevarande av delfiner (10).

4.   fritidsfiske: fiske efter levande akvatiska resurser som bedrivs som rekreation eller sport.

5.   instängningsredskap: redskap som fångar fisk genom att stänga in fisken både från sidan och underifrån.

6.   snörpvad/ringnot: instängningsredskap med en botten som dras ihop med en snörpvajer som löper genom en rad ringar längs underdelen som gör att nätet dras ihop och stängs. Snörpvaden/ringnoten kan användas för att fånga små eller stora pelagiska arter eller bottenlevande arter.

7.   långrev: fiskeredskap bestående av en lång lina försedd med flera kortare linor (tafsar) som i sin tur är försedda med många krokar; linans längd och avståndet mellan krokarna varierar beroende på målarten. Långreven kan användas vertikalt eller horisontellt i förhållande till vattenytan. Den kan användas på eller nära botten (bottenlångrev), mellan botten och ytan eller nära ytan (drivlina).

8.   krok: en böjd, vass ståltrådsbit som vanligtvis är försedd med en hulling. Krokens spets kan vara rak eller omvänd och böjd (kirbykrok). Krokens skaft kan ha olika form och längd och ha en rundad (vanlig) eller tillplattad (smidd) del. En kroks totala längd skall mätas som skaftets längsta totala längd från den del av kroken som används för att fästa linan, och vanligtvis är formad som ett öga, till böjens högsta punkt. Bredden skall mätas som det största horisontella avståndet från skaftets yttre del till hullingens yttre del.

9.   anordningar som samlar fisken: utrustning som flyter på havsytan och som har till syfte att dra till sig fisk.

10.   tonfiskfiskefartyg för spöfiske med fasta linor: fartyg som är utrustade för att fånga tonfisk genom spöfiske med fasta linor.

Artikel 4

Zoner

I denna förordning gäller följande definitioner av marina vatten:

1.

Zon 1

Alla de vatten i Atlanten och i angränsande vatten som ingår i konventionsområdet för ICCAT-konventionen enligt definitionen i artikel 1 i denna.

2.

Zon 2

Alla de vatten i Indiska oceanen som ingår i den behörighetszon i avtalet om inrättandet av Tonfiskkommissionen för Indiska oceanen enligt definitionen i artikel 2 i det avtalet.

3.

Zon 3

Alla de vatten i östra Stilla havet som ingår i den zon som definieras i artikel 3 i avtalet om det internationella programmet för bevarande av delfiner.

4.

Zon 4

Alla de vatten i västra och mellersta Stilla havet som ingår i den zon som definieras i artikel 3 i WCPFC-konventionen.

AVDELNING II

TEKNISKA BESTÄMMELSER TILLÄMPLIGA I ZON 1

KAPITEL 1

Restriktioner för användningen av vissa typer av fartyg och redskap

Artikel 5

Skydd av storögd tonfisk i vissa tropiska vatten

1.   Fiske med vad- eller notfartyg med ringnot eller med tonfiskfiskefartyg för spöfiske med fasta linor är förbjudet under perioden 1–30 november i den zon som avgränsas på följande sätt:

I söder: 0° sydlig bredd.

I norr: 5° nordlig bredd.

I väster: 20° västlig längd.

I öster: 10° västlig längd.

2.   Medlemsstaterna skall senast den 15 augusti varje år överlämna en rapport till kommissionen om genomförandet av denna bestämmelse; rapporten skall i förekommande fall omfatta en förteckning över de överträdelser som begåtts av fiskefartyg från gemenskapen som för deras flagg och som beivrats av deras behöriga myndigheter.

Artikel 6

Fiske efter tonfisk i Medelhavet

1.   Fiske efter tonfisk med snörpvad/ringnot är förbjudet i Medelhavet under perioden 16 juli–15 augusti.

2.   Under perioden 1 juni–31 juli är det förbjudet att fiska efter tonfisk i Medelhavet med flytande långrev från fiskefartyg som är längre än 24 meter. Fartygens längd fastställs i enlighet med bilaga III.

3.   Användning av flygplan eller helikopter som hjälpmedel vid fiske efter tonfisk i Medelhavet är förbjudet under perioden 1–30 juni.

4.   Definitionen av perioder och zoner i denna artikel samt fartygens längd enligt definitionen i bilaga III får ändras av kommissionen med tillämpning av de rekommendationer från ICCAT som blivit obligatoriska för gemenskapen och enligt förfarandet i artikel 30.

Artikel 7

Fiske efter bonit, storögd tonfisk och gulfenad tonfisk i vissa portugisiska vatten

Det är, oavsett fiskens kvantitet, förbjudet att ombord förvara bonit, storögd tonfisk eller gulfenad tonfisk som har fångats med ringnot i vatten som lyder under Portugals suveränitet eller jurisdiktion i ICES-delområde X norr om 36°30′N, eller i CECAF-områdena norr om 31°N och öster om 17°30′V, eller att bedriva fiske efter nämnda arter i nämnda områden med nämnda redskap.

KAPITEL 2

Minsta tillåtna storlek

Artikel 8

Mått

1.   Arter som anges i bilaga IV anses inte uppfylla storlekskraven om måtten understiger de minimimått som fastställs i den bilagan.

2.   Storleksangivelserna i bilaga IV får ändras av kommissionen med tillämpning av de rekommendationer från ICCAT som blivit obligatoriska för gemenskapen och enligt förfarandet i artikel 30.

Artikel 9

Förbud

1.   Arter i bilaga IV som fångats i zon 1 får inte förvaras ombord, omlastas, landas, transporteras, lagras, ställas ut eller utbjudas till försäljning, säljas eller marknadsföras om de inte uppfyller storlekskraven. De skall omedelbart efter fångsten kastas överbord.

2.   Arter i bilaga IV med ursprung i tredjeland som fångats i zon 1 får inte övergå till fri omsättning eller saluföras i gemenskapen om de inte uppfyller storlekskraven.

Artikel 10

Storleksmätning

1.   Alla arter utom spjutfiskar (istiophoridae) skall mätas i längsled mellan överkäkens spets och den del av stjärten där omkretsen är som minst.

2.   Spjutfiskar (istiophoridae) skall mätas från underkäkens spets till den punkt där stjärtfenan delar sig.

Artikel 11

Provtagningsförfarande för tonfiskburar

1.   Varje medlemsstat skall fastställa ett provtagningsförfarande för att uppskatta hur många tonfiskar som fångats i varje storlekskategori.

2.   Storleksbestämningen i burarna görs på ett stickprov bestående av 100 exemplar per 100 ton levande fisk eller på 10 % av det totala antalet fiskar i burarna. Stickprover för storleksbestämning skall tas i samband med skörden på vattenbruksanläggningen, i enlighet med den metod som ICCAT fastställt för uppgiftslämnande inom ramen för uppdrag II.

3.   Kompletterande metoder och provtagningar skall utarbetas för fisk som odlats i mer än ett år.

4.   Provtagningen skall ske slumpmässigt under skörden och skall omfatta samtliga burar. Uppgifterna skall lämnas till ICCAT senast den 31 juli varje år och skall avse provtagningen under närmast föregående kalenderår.

KAPITEL 3

Begränsning av antalet fartyg

Artikel 12

Storögd tonfisk och långfenad tonfisk från Nordatlanten

1.   Rådet skall i enlighet med förfarandet i artikel 20 i förordning (EG) nr 2371/2002 fastställa hur många gemenskapsfartyg med en största längd överstigande 24 meter som fiskar efter storögd tonfisk som målart i zon 1 och den totala kapaciteten, uttryckt i bruttodräktighet, för dessa fartyg. Detta skall fastställas

a)

med hänsyn till det genomsnittliga antal fiskefartyg från gemenskapen som fiskat efter storögd tonfisk som målart i zon 1 under perioden 1991–1992 och deras kapacitet, uttryckt i bruttodräktighet, och

b)

på grundval av den begränsning av antalet fiskefartyg från gemenskapen som fiskat efter storögd tonfisk under 2005 enligt uppgifter till ICCAT den 30 juni 2005.

2.   Rådet skall i enlighet med förfarandet i artikel 20 i förordning (EG) nr 2371/2002 fastställa hur många fiskefartyg från gemenskapen som fiskar efter långfenad tonfisk från Nordatlanten som målart. Antalet fartyg skall fastställas med hänsyn till det genomsnittliga antal fiskefartyg från gemenskapen som fiskat efter långfenad tonfisk från Nordatlanten som målart under perioden 1993–1995.

3.   Rådet skall i enlighet med förfarandet i artikel 20 i förordning (EG) nr 2371/2002 mellan medlemsstaterna fördela

a)

antal och kapacitet uttryckt i bruttodräktighet enligt punkt 1,

b)

antalet fartyg som fastställts enligt punkt 2.

4.   Medlemsstaterna skall på vederbörligt sätt överlämna följande information till kommissionen senast den 15 maj varje år:

a)

En förteckning över alla fartyg med en längd överstigande 24 meter som för deras flagg och som fiskar efter storögd tonfisk.

b)

En förteckning över alla fartyg som för deras flagg och som deltar i riktat fiske efter långfenad tonfisk i Nordatlanten.

Kommissionen skall före den 31 maj varje år överlämna dessa uppgifter till ICCAT:s sekretariat.

5.   De förteckningar som avses i punkt 4 skall omfatta uppgifter om det interna flottregisternummer som tilldelats varje fartyg enligt bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 26/2004 av den 30 december 2003 om registret över gemenskapens fiskeflotta (11) och om de fångstredskap som använts.

KAPITEL 4

Andra arter än målarter samt sport- och fritidsfiske

Artikel 13

Marliner

Medlemsstaterna skall uppmuntra användningen av tafs i monofilgarn på lekare för att främja frivillig återutsättning av levande blå marlin och vit marlin i havet.

Artikel 14

Hajar

1.   Medlemsstaterna skall verka för att levande hajar som fångas oavsiktligt återutsätts i havet, särskilt unga exemplar.

2.   Medlemsstaterna skall verka för en minskning av antalet hajar som kastas överbord genom att förbättra fiskeredskapens selektivitet.

Artikel 15

Havssköldpaddor

Medlemsstaterna skall verka för att levande havssköldpaddor som fångas oavsiktligt återutsätts i havet.

Artikel 16

Sport- och fritidsfiske i Medelhavet

1.   Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att förbjuda användning av släpredskap, instängningsredskap, ringnotar, skrapredskap, nät, grimgarn och långrev vid sport- och fritidsfiske efter tonfisk och närbesläktade arter i Medelhavet.

2.   Medlemsstaterna skall se till att tonfisk och närbesläktade arter som fångas i Medelhavet i samband med sport- och fritidsfiske inte saluförs.

Artikel 17

Rapportering

Medlemsstaterna skall senast den 15 augusti varje år överlämna en rapport till kommissionen om tillämpningen av detta kapitel.

AVDELNING III

TEKNISKA BESTÄMMELSER TILLÄMPLIGA I ZON 2

KAPITEL 1

Begränsning av antalet fartyg

Artikel 18

Antal tillåtna fartyg

1.   Rådet skall i enlighet med förfarandet i artikel 20 i förordning (EG) nr 2371/2002 fastställa hur många fiskefartyg från gemenskapen med en största längd överstigande 24 meter som får bedriva fiske i zon 2. Antalet fartyg skall fastställas med hänsyn till det antal fiskefartyg från gemenskapen som var registrerade i IOTC under 2003. Begränsningen av antalet fartyg skall motsvara den sammanlagda dräktigheten uttryckt som bruttodräktighet. Den sammanlagda dräktigheten får inte överskridas om fartyg byts ut.

2.   Rådet skall i enlighet med förfarandet i artikel 20 i förordning (EG) nr 2371/2002 fördela det antal fartyg som fastställs enligt punkt 1 i den här artikeln mellan medlemsstaterna.

KAPITEL 2

Andra arter än målarter

Artikel 19

Hajar

1.   Medlemsstaterna skall göra sitt yttersta för att verka för att levande hajar som fångas oavsiktligt, i synnerhet unga exemplar, återutsätts i havet.

2.   Medlemsstaterna skall verka för en minskning av antalet hajar som kastas överbord.

Artikel 20

Havssköldpaddor

1.   Medlemsstaterna skall göra sitt yttersta för att minska fiskets inverkan på havssköldpaddor, särskilt genom att tillämpa bestämmelser som anges i punkterna 2, 3 och 4.

2.   Fiskeredskap får användas på följande villkor:

a)

Havssköldpaddor som fångas oavsiktligt (på krok eller i nät) eller som bifångst skall kunna hanteras på lämpligt sätt, vilket bland annat innebär att de skall få möjlighet att hämta sig eller snabbt återutsättas i havet.

b)

Det skall ombord på fartyget finnas utrustning med vars hjälp havssköldpaddor som fångas oavsiktligt eller som bifångst kan återutsättas i havet.

3.   Instängningsredskap får användas på följande villkor:

a)

Inringning av havssköldpaddor skall undvikas i största möjliga utsträckning.

b)

Specifikationer för lämpliga redskap skall utvecklas och tillämpas för att minska bifångsten av havssköldpaddor.

c)

Alla nödvändiga åtgärder skall vidtas för att släppa ut inringade eller fångade havssköldpaddor.

d)

Eftersom havssköldpaddor kan fastna i de anordningar som används för att koncentrera fiskbestånd skall alla nödvändiga åtgärder vidtas för att övervaka sådana anordningar, släppa ut sköldpaddor som har fastnat och ta upp anordningar som inte är i bruk.

4.   Långrev får användas på följande villkor:

a)

Kombinationer av krokarnas utformning, agntyper, nätdjup och utformning av nät samt av fångstmetoder skall utvecklas och tas i bruk för att minska den oavsiktliga fångsten eller bifångsten av havssköldpaddor och risken för att de dör.

b)

Det skall ombord på fartyget finnas utrustning med vars hjälp havssköldpaddor som fångas oavsiktlig eller som bifångst kan återutsättas i havet, bland annat verktyg för att lossa eller skära av rev och håvar.

AVDELNING IV

TEKNISKA BESTÄMMELSER TILLÄMPLIGA I ZON 3

Artikel 21

Omlastning

1.   Det är förbjudet för fartyg som fiskar med hjälp av anordningar som samlar fisken att använda hjälpfartyg.

2.   Det är förbjudet att utföra omlastningar av fisk till havs.

Artikel 22

Begränsning av antalet fartyg

1.   Rådet skall i enlighet med förfarandet i artikel 20 i förordning (EG) nr 2371/2002 fastställa hur många vad- eller notfartyg från gemenskapen som har rätt att fiska efter tonfisk i zon 3. Antalet fartyg skall fastställas med hänsyn till det antal vad- eller notfartyg från gemenskapen som var registrerade i IATTC den 28 juni 2002.

2.   Medlemsstaterna skall före den 10 december varje år lämna följande till kommissionen: En förteckning över alla fartyg som för medlemsstatens flagg och som har för avsikt att fiska tonfisk i zon 3. Alla fartyg som inte är upptagna i denna förteckning betraktas som inaktiva och får inte fiska under det innevarande året.

3.   Förteckningarna skall omfatta uppgifter om det interna flottregisternummer som tilldelats varje fartyg enligt bilaga I till förordning (EG) nr 26/2004 och om de fångstredskap som använts.

Artikel 23

Skydd av delfiner

Endast fiskefartyg från gemenskapen som bedriver fiske enligt villkoren i avtalet om det internationella programmet för bevarande av delfiner och som tilldelats en gräns för delfindödlighet (DML) skall tillåtas ringa in stim eller grupper av delfiner vid ringnotsfiske efter gulfenad tonfisk i zon 3.

Artikel 24

Begäran om DML

Medlemsstaterna skall före den 15 september varje år lämna följande till kommissionen:

a)

En förteckning över de fartyg med en lastkapacitet överstigande 363 ton (400 nettoton) som för deras flagg och som ansökt om en DML för hela nästkommande år.

b)

En förteckning över de fartyg med en lastkapacitet överstigande 363 ton (400 nettoton) som för deras flagg och som ansökt om en DML för första eller andra kvartalet nästkommande år.

c)

Ett intyg för varje fartyg som ansöker om en DML om att fartyget förfogar över alla redskap och all utrustning för delfinsäkerhet och att dess befälhavare har genomgått en godkänd utbildning i teknik för att undsätta och befria delfiner.

d)

En förteckning över de fartyg som för deras flagg och som förmodas bedriva fiske i zonen under nästkommande år.

Artikel 25

Fördelning av DML

1.   Medlemsstaterna skall se till att ansökningarna om DML är förenliga med avtalet om det internationella programmet för bevarande av delfiner och de bevarandeåtgärder som IATTC godkänt.

2.   Kommissionen skall granska förteckningarna och kontrollera att de är förenliga med avtalet om det internationella programmet för bevarande av delfiner och de bevarandeåtgärder som IATTC godkänt, och skall därefter överlämna dem till IATTC:s ordförande. Om det vid kommissionens granskning av en ansökan visar sig att den inte uppfyller de krav som avses i det här stycket skall kommissionen omedelbart meddela den berörda medlemsstaten att den inte kan överlämna ansökan eller en del av ansökan till IATTC:s ordförande och ange skälen till detta.

3.   Kommissionen skall till varje enskild medlemsstat överlämna samtliga DML som skall fördelas bland de fartyg som för medlemsstatens flagg.

4.   Medlemsstaterna skall före den 15 januari varje år underrätta kommissionen om fördelningen av de DML som skulle fördelas bland de fartyg som för deras flagg.

5.   Kommissionen skall före den 1 februari varje år till IATTC:s ordförande överlämna förteckningen över DML och ange hur de fördelats mellan fiskefartyg från gemenskapen.

Artikel 26

Skydd av andra arter än målarter

1.   Fartyg som fiskar med instängningsredskap skall, utan dröjsmål och så långt det är praktiskt möjligt, släppa alla havssköldpaddor, hajar, svärdfisk, rockor, guldmakrill och andra fiskar som inte utgör målarter.

2.   Fiskare uppmanas att utveckla och använda tekniker och redskap som underlättar ett snabbt och säkert frisläppande av sådana djur.

Artikel 27

Havssköldpaddor

1.   Om en havssköldpadda upptäcks i nätet bör alla rimliga ansträngningar göras för att rädda den innan den trasslar in sig i nätet, inklusive, vid behov, ett ingripande från en motorbåt.

2.   Om en havssköldpadda är intrasslad i nätet, bör upptagningen av nätet stoppas så snart sköldpaddan kommer upp ur vattnet och bör inte återupptas förrän sköldpaddan har befriats och släppts ut i vattnet.

3.   Om en havssköldpadda tas ombord på ett fartyg skall alla lämpliga metoder användas för att den skall hämta sig innan den släpps ut i vattnet igen.

4.   Tonfiskfartyg får inte slänga saltsäckar eller någon annan typ av plastavfall överbord ute till sjöss.

5.   Havssköldpaddor som fastnat i de anordningar som används för att samla fisk eller i andra fiskeredskap skall om möjligt släppas ut i vattnet.

6.   Anordningar för att samla fisk skall tas upp om de inte används vid fisket.

AVDELNING V

TEKNISKA BESTÄMMELSER TILLÄMPLIGA I ZON 4

Artikel 28

Minskning av avfallet

Medlemsstaterna skall vidta åtgärder för att i största möjliga utsträckning minska avfallet, den mängd fisk som kastas överbord, fångsten med förlorade eller övergivna redskap, föroreningar från fiskebåtar, fångsten av fiskar och andra djur av andra arter än målarter och konsekvenserna för närbesläktade eller beroende arter, i synnerhet arter som hotas av utrotning.

AVDELNING VI

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 29

Marina däggdjur

1.   Det är förbjudet att ringa in stim eller grupper av marina däggdjur med instängningsredskap.

2.   Punkt 1 skall gälla alla fiskefartyg från gemenskapen utom de fartyg som avses i artikel 23.

AVDELNING VII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 30

Kommittéförfarande

De åtgärder som skall vidtas enligt artiklarna 6.4 och 8.2 skall fastställas enligt förfarandet i artikel 30.3 i förordning (EG) nr 2371/2002.

Artikel 31

Upphävande

Förordning (EG) nr 973/2001 skall upphöra att gälla.

Artikel 32

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 maj 2007.

På rådets vägnar

H. SEEHOFER

Ordförande


(1)  EGT L 179, 23.6.1998, s. 1.

(2)  EGT L 162, 18.6.1986, s. 33.

(3)  EGT L 236, 5.10.1995, s. 24.

(4)  EUT L 348, 30.12.2005, s. 26.

(5)  EUT L 15, 19.1.2005, s. 9.

(6)  EUT L 32, 4.2.2005, s. 1.

(7)  EGT L 137, 19.5.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 831/2004 (EUT L 127, 29.4.2004, s. 33).

(8)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(9)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet senast ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

(10)  EUT L 348, 30.12.2005, s. 28.

(11)  EUT L 5, 9.1.2004, s. 25. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1799/2006 (EUT L 341, 7.12.2006, s. 26).


BILAGA I

Förteckning över långvandrande arter

Långfenad tonfisk: Thunnus alalunga

Tonfisk: Thunnus thynnus

Storögd tonfisk: Thunnus obesus

Bonit: Katsuwonus pelamis

Ryggstrimmig pelamid: Sarda sarda

Gulfenad tonfisk: Thunnus albacares

Karibisk tonfisk: Thunnus atlanticus

Tunniner: Euthynnus spp.

Sydlig tonfisk: Thunnus maccoyii

Auxider: Auxis spp.

Havsbraxen: Bramidae

Marliner och spjutfiskar: Tetrapturus spp; Makaira spp

Segelfiskar: Istiophorus spp.

Svärdfisk: Xiphias gladius

Makrillgäddor: Scomberesox spp.; Cololabis spp.

Guldmakrill: Coryphaena hippurus; coryphaena equiselis

Hajar: Hexandus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Rhincodon typus; Carcharhinide; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae

Valar (valfiskar och tumlare): Physeteridae; Balenidae; Eschrichtiidae; Monodontidae; Ziphiidae; Delphinidae


BILAGA II

ICCAT:s förteckning över tonfisk och närbesläktade arter

Tonfisk: Thunnus thynnus

Sydlig tonfisk: Thunnus maccoyii

Gulfenad tonfisk: Thunnus albacares

Långfenad tonfisk: Thunnus alalunga

Storögd tonfisk: Thunnus obesus

Svart tonfisk: Thunnus atlanticus

Tunnina: Euthynnus alletteratus

Bonit: Katsuwonus pelamis

Ryggstrimmig pelamid: Sarda sarda

Fregattauxid: Auxis thazard

Fregattauxid: Auxis rochei

Ostrimmig pelamid: Orcynopsis unicolor

Wahoo: Acanthocybium solandri

Spansk makrill: Scomberomorus maculatus

Kungsmakrill: Scomberomorus cavalla

Afrikansk kungsmakrill: Scomberomorus tritor

Brasiliansk kungsmakrill: Scomberomorus brasilliensis

Karibisk kungsmakrill: Scomberomorus regalis

Segelfisk: Istiophorus albicans

Svart marlin: Makaira indica

Blå marlin: Makaira nigricans

Vit marlin: Tetrapturus albidus

Svärdfisk: Xiphias gladius

Långnosad spjutfisk: Tetrapturus pfluegeri


BILAGA III

Fartygslängd (artikel 6.2)

Bestämning av fartygs längd enligt ICCAT:

För fiskefartyg som är byggda efter den 18 juli 1982: 96 procent av största längden i vattenlinjen på 85 procent av minsta malldjupet, mätt från kölens överkant, eller längden från förkanten av förstäven till roderhjärtstockens mittpunkt i samma vattenlinje, om sistnämnda längd är större. I fartyg konstruerade med styrlastighet skall längden mätas i en vattenlinje som är parallell med konstruktionsvattenlinjen.

För fiskefartyg som är byggda före den 18 juli 1982: Registrerad längd enligt nationella register eller varje annat beviskraftigt dokument för fartyget.


BILAGA IV

MINSTA TILLÅTNA STORLEK

(artikel 8.1)

Arter

Minsta tillåtna storlek

Tonfisk (Thunnus thynnus)  (1)

6,4 kg eller 70 cm

Tonfisk (Thunnus thynnus)  (2)

10 kg eller 80 cm

Svärdfisk (Xiphias gladius)  (3)

25 kg eller 125 cm (underkäken)


(1)  Denna minsta tillåtna storlek gäller endast för östra Atlanten.

(2)  Denna minsta tillåtna storlek gäller endast för Medelhavet.

(3)  Denna minsta tillåtna storlek gäller endast för Atlanten.


12.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 123/14


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 521/2007

av den 11 maj 2007

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 12 maj 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 maj 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 11 maj 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

MA

39,4

TN

110,8

TR

113,3

ZZ

87,8

0707 00 05

JO

171,8

MK

35,1

TR

115,6

ZZ

107,5

0709 90 70

TR

107,0

ZZ

107,0

0805 10 20

EG

43,2

IL

62,2

MA

44,8

ZZ

50,1

0805 50 10

AR

50,0

ZZ

50,0

0808 10 80

AR

86,7

BR

79,9

CL

81,7

CN

96,5

NZ

123,8

US

127,6

UY

88,5

ZA

85,4

ZZ

96,3


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


12.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 123/16


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 522/2007

av den 11 maj 2007

om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 31:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1898/2005 av den 9 november 2005 om tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande försäljning av grädde, smör och koncentrerat smör på gemenskapens marknad (2) får interventionsorganen genom stående anbudsinfordran sälja vissa kvantiteter smör från interventionslager som de innehar och bevilja stöd för grädde, smör och koncentrerat smör. I artikel 25 i den förordningen anges det att ett lägsta försäljningspris skall fastställas för smör och ett högsta stödbelopp skall fastställas för grädde, smör och koncentrerat smör på grundval av de anbud som har inkommit i samband med varje enskild anbudsinfordran. Det anges också att priset eller stödbeloppet kan variera beroende på smörets avsedda användningsområde, dess fetthalt och iblandningsförfarandet. Beloppen för säkerheten för förädlingen skall enligt artikel 28 i förordning (EG) nr 1898/2005 fastställas utifrån dessa.

(2)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den 31:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005, fastställs de lägsta försäljningspriserna för smör från interventionslager och beloppet för säkerheten för förädlingen, vilka nämns i artiklarna 25 respektive 28 i den förordningen, i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 12 maj 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 maj 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 308, 25.11.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2107/2005 (EUT L 337, 22.12.2005, s. 20).


BILAGA

Lägsta försäljningspris för smör och beloppen på säkerheterna för förädlingen för den 31:e enskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formel

A

B

Iblandningsförfarande

Med spårämnen

Utan spårämnen

Med spårämnen

Utan spårämnen

Lägsta försäljningspris

Smör ≥ 82 %

Oförändrat

265,2

Koncentrerat

Förädlingssäkerhet

Oförändrat

30

Koncentrerat


12.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 123/18


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 523/2007

av den 11 maj 2007

om den 31:a enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005, kapitel II

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1898/2005 av den 9 november 2005 om tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande försäljning av grädde, smör och koncentrerat smör på gemenskapens marknad (2) får interventionsorganen genom stående anbudsinfordran sälja vissa kvantiteter smör från interventionslager som de innehar och bevilja stöd för grädde, smör och koncentrerat smör. I artikel 25 i den förordningen anges det att ett lägsta försäljningspris skall fastställas för smör och ett högsta stödbelopp skall fastställas för grädde, smör och koncentrerat smör på grundval av de anbud som har inkommit i samband med varje enskild anbudsinfordran. Det anges också att priset eller stödbeloppet kan variera beroende på smörets avsedda användningsområde, dess fetthalt och iblandningsförfarandet. Beloppen för säkerheten för förädlingen skall enligt artikel 28 i förordning (EG) nr 1898/2005 fastställas utifrån dessa.

(2)

Granskning av de mottagna anbuden åstadkommer att inget kontrakt skall tilldelas.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den 31:a enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005, kapitel II, skall inget kontrakt tilldelas.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 12 maj 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 maj 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 308, 25.11.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2107/2005 (EUT L 337, 22.12.2005, s. 20).


12.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 123/19


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 524/2007

av den 11 maj 2007

om den 31:a särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005, kapitel III

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 47 i kommissionens förordning (EG) nr 1898/2005 av den 9 november 2005 om tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande försäljning av grädde, smör och koncentrerat smör på gemenskapens marknad (2) inleder interventionsorganen en stående anbudsinfordran för att bevilja stöd för koncentrerat smör. Artikel 54 i den förordningen fastställer att mot bakgrund av de anbud som har kommit in som svar på varje enskild anbudsinfordran bör ett högsta stödbelopp fastställas för koncentrerat smör med en fetthalt av minst 96 %.

(2)

En säkerhet för slutanvändningen bör enligt artikel 53.4 i förordning (EG) nr 1898/2005 ställas för att garantera att detaljhandeln tar över det koncentrerade smöret.

(3)

Granskning av de mottagna anbuden åstadkommer att inget kontrakt skall tilldelas.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den 31:a särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005, kapitel III, skall inget kontrakt tilldelas.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 12 maj 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 maj 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 308, 25.11.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2107/2005 (EUT L 337, 22.12.2005, s. 20).


12.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 123/20


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 525/2007

av den 11 maj 2007

om fastställande av det lägsta försäljningspriset på smör inom den 63:e enskilda anbudsinfordran som utlysts inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10c, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 21 i kommissionens förordning (EG) nr 2771/1999 av den 16 december 1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller interventionsåtgärder på marknaden för smör och grädde (2) har interventionsorganen bjudit ut vissa kvantiteter smör som de innehar till försäljning genom stående anbudsinfordran.

(2)

Mot bakgrund av de anbud som mottagits inom ramen för varje enskild anbudsinfordran måste det fastställas ett lägsta försäljningspris eller fattas ett beslut om att det inte skall tilldelas några kvantiteter, i enlighet med artikel 24a i förordning (EG) nr 2771/1999.

(3)

På grundval av de anbud som mottagits bör det fastställas ett lägsta försäljningspris.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inom den 63:e enskilda anbudsinfordran enligt förordning (EG) nr 2771/1999, för vilken tidsfristen för inlämnande av anbud löpte ut den 8 maj 2007, skall det lägsta försäljningspriset på smör vara 248,00 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 12 maj 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 maj 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EGT L 333, 24.12.1999, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1802/2005 (EUT L 290, 4.11.2005, s. 3).


12.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 123/21


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 526/2007

av den 11 maj 2007

om utfärdande av importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 936/97 av den 27 maj 1997 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet samt fryst buffelkött (2), och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 936/97 fastställs i artiklarna 4 och 5 villkoren angående ansökningar om och utfärdande av importlicenser för det kött som avses i artikel 2 f i samma förordning.

(2)

I artikel 2 f i förordning (EG) nr 936/97 fastställs att den kvantitet av färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet som får importeras på särskilda villkor fr.o.m. den 1 juli 2006 t.o.m. den 30 juni 2007 skall vara 11 500 ton, varvid köttet skall motsvara definitionen i samma artikel.

(3)

Det bör påpekas att de licenser som utfärdas i enlighet med denna förordning endast kan användas under deras giltighetstid med förbehåll för gällande bestämmelser om hälsoskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Alla ansökningar om importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet i enlighet med artikel 2 f i förordning (EG) nr 936/97 som lämnats in från och med den 1 till och med den 5 maj 2007 skall beviljas i sin helhet.

2.   Ansökningar om licenser för 9 751,474 ton lämnas in i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 936/97 under de första fem dagarna i juni 2007.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 12 maj 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 maj 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EGT L 137, 28.5.1997, s. 10. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 317/2007 (EUT L 84, 24.3.2007, s. 4).


12.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 123/22


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 527/2007

av den 10 maj 2007

om förbud mot fiske efter sill i EG-vatten och internationella vatten i ICES-områdena V, VI och VII med fartyg som seglar under spansk flagg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 26.4,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (2), särskilt artikel 21.3, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 41/2007 av den 21 december 2006 om fastställande för år 2007 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (3) fastställs kvoter för 2007.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som seglar under den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2007 har uttömts.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd samt förvaring ombord, omlastning och landning av fångster av detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uttömd kvot

Den fiskekvot för 2007 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till den här förordningen för det bestånd som anges i samma bilaga skall anses vara uttömd från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som seglar under den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Efter den dagen är det även förbjudet att förvara ombord, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 maj 2007.

På kommissionens vägnar

Fokion FOTIADIS

Generaldirektör för fiske och havsfrågor


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1967/2006 (EUT L 409, 30.12.2006, s. 11. Rättad I EUT L 36, 8.2.2007, s. 6).

(3)  EUT L 15, 20.1.2007, s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 444/2007 (EUT L 106, 24.4.2007, s. 22).


BILAGA

Nr

06

Medlemsstat

Spanien

Bestånd

USK/567EI.

Art

Lubb (Brosme brosme)

Område

EG-vatten och internationella vatten i ICES-områdena V, VI och VII

Datum

31 mars 2007


12.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 123/24


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 528/2007

av den 10 maj 2007

om förbud mot fiske efter torsk i norska vatten i ICES-områdena I och II med fartyg som seglar under portugisisk flagg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 26.4,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (2), särskilt artikel 21.3, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 41/2007 av den 21 december 2006 om fastställande för år 2007 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (3), fastställs kvoter för år 2007.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som seglar under den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2007 har uttömts.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd samt förvaring ombord, omlastning och landning av fångster av detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uttömd kvot

Den fiskekvot för 2007 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till den här förordningen för det bestånd som anges i samma bilaga skall anses vara uttömd från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som seglar under den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Det är förbjudet att förvara ombord, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av dessa fartyg från och med den dagen.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 maj 2007.

På kommissionens vägnar

Fokion FOTIADIS

Generaldirektör för fiske och havsfrågor


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1967/2006 (EUT L 409, 30.12.2006, s. 11. Rättad i EUT L 36, 8.2.2007, s. 6).

(3)  EUT L 15, 20.1.2007, s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 444/2007 (EUT L 106, 24.4.2007, s. 22).


BILAGA

Nr

07

Medlemsstat

Portugal

Bestånd

COD/1N2AB

Art

Torsk (Gadus morhua)

Område

Norska vatten i ICES-områdena I och II

Datum

13 april 2007


12.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 123/26


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 529/2007

av den 11 maj 2007

om öppnande och förvaltning av en tullkvot för import av fryst kött av nötkreatur med KN-nummer 0202 och produkter med KN-nummer 0206 29 91 (1 juli 2007–30 juni 2008)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 41 första stycket,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1), särskilt artikel 32.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt WTO:s lista CXL skall gemenskapen öppna en årlig tullkvot på 53 000 ton för import av fryst nötkött med KN-nummer 0202 och för produkter med KN-nummer 0206 29 91 (löpnummer 09.4003). Tillämpningsföreskrifter bör fastställas för kvotåret 2007/08, som inleds den 1 juli 2007.

(2)

Import till gemenskapen bör förvaltas med hjälp av importlicenser enligt artikel 29.1 i förordning (EG) nr 1254/1999. För förvaltningen av denna kvot är det dock lämpligt att först tilldela importrättigheter och därefter utfärda importlicenser, i enlighet med artikel 6.3 i kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (2). De aktörer som har beviljats importrättigheter ges därigenom möjlighet att under kvotperiodens gång bestämma när de vill ansöka om importlicenser med hänsyn till aktuella handelsflöden. I den sistnämnda förordningen föreskrivs också att licenserna inte skall gälla efter kvotperiodens sista dag.

(3)

Följande förordningar bör tillämpas på importlicenser som utfärdas enligt denna förordning utom när undantag bör göras: kommissionens förordning (EG) nr 1445/95 av den 26 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och exportlicenser inom nötköttssektorn och om upphävande av förordning (EEG) nr 2377/80 (3) och kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (4).

(4)

Kvoten för 2006/07 förvaltades i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 704/2006 av den 8 maj 2006 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för fryst kött av nötkreatur som omfattas av KN-nummer 0202 och produkter som omfattas av KN-nummer 0206 29 91 (1 juli 2006–30 juni 2007) (5). Genom den förordningen föreskrevs en förvaltningsmetod som bygger på ett kriterium beträffande importvolymen så att kvoten tilldelas professionella aktörer som kan importera nötkött utan överdriven spekulation.

(5)

Eftersom denna förvaltningsmetod har visat sig ge positiva resultat bör samma metod behållas för kvotperioden 1 juli 2007–30 juni 2008. Det bör därför fastställas en referensperiod för stödberättigande import. Perioden bör vara tillräckligt lång för att visa en representativ import och ligga tillräckligt nära i tiden för att ge en bild av den senaste utvecklingen i handeln.

(6)

För att samma villkor skall gälla för alla sökande i hela gemenskapen, bör det införas en övergångsbestämmelse om import till Bulgarien och Rumänien före den 31 december 2006. Den inlämnade ansökan bör innehålla handlingar som de nationella myndigheterna anser tillräckliga för att styrka att import som används som referenskvantitet för denna kvot har sitt ursprung i anläggningar och tredjeländer eller delar av tredjeländer som avses i artikel 9 i rådets beslut 79/542/EEG (6), I artikel 8.1 i rådets direktiv 2002/99/EG (7) och i artiklarna 11 och 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 (8).

(7)

I förordning (EG) nr 1301/2006 anges bland annat närmare bestämmelser för ansökan om importrättigheter, de sökandes status och utfärdande av importlicenser. Bestämmelserna i förordning (EG) nr 1301/2006 bör från och med den 1 juli 2007 tillämpas på importlicenser utfärdade enligt den här förordningen, utan att det påverkar tillämpningen av ytterligare villkor som föreskrivs i den här förordningen.

(8)

För att förhindra spekulation bör det fastställas en säkerhet för importrättigheter för alla som ansöker om kvantiteter inom ramen för kvoten.

(9)

För att tvinga aktörerna att ansöka om importlicenser för alla beviljade importrättigheter bör det fastställas att denna skyldighet är ett primärt krav i den mening som avses i kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85 av den 22 juli 1985 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med säkerheter för jordbruksprodukter (9).

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för nötkött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   För import av fryst kött av nötkreatur med KN-nummer 0202 och produkter med KN-nummer 0206 29 91 öppnas härmed en tullkvot på sammanlagt 53 000 ton, uttryckt som urbenat kött, för perioden 1 juli 2007–30 juni 2008.

Tullkvoten skall ha löpnummer 09.4003.

2.   Den värdetull enligt Gemensamma tulltaxan som skall tillämpas på den kvot som anges i punkt 1 skall vara 20 %.

Artikel 2

1.   Den tullkvot som anges i artikel 1.1 skall förvaltas genom tilldelning av importrättigheter och därefter utfärdande av importlicenser.

2.   Förordningarna (EG) nr 1445/95, (EG) nr 1291/2000 och (EG) nr 1301/2006 skall tillämpas, om inte annat följer av den här förordningen.

Artikel 3

I denna förordning

a)

skall 100 kg kött med ben motsvara 77 kg urbenat kött,

b)

avses med fryst kött fryst kött med en inre temperatur på – 12 °C eller lägre vid införseln till gemenskapens tullområde.

Artikel 4

1.   För tillämpningen av artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006 skall de som ansöker om importrättigheter visa att en kvantitet nötkött med KN-nummer 0201, 0202, 0206 10 95 eller 0206 29 91 under perioden 1 maj 2006–30 april 2007 har importerats av dem eller för deras räkning enligt gällande tullbestämmelser (nedan kallad ”referenskvantitet”).

2.   Ett företag som bildats genom fusion av företag som var för sig har importerat referenskvantiteter får använda dessa referenskvantiteter som grund för sin ansökan.

3.   Om referenskvantiteten avser import till Bulgarien och Rumänien före den 31 december 2006 skall de som ansöker om importrättigheter visa att importen har sitt ursprung i anläggningar och tredjeländer eller delar av tredjeländer som avses i artikel 9 i beslut 79/542/EEG, i artikel 8.1 i direktiv 2002/99/EG och i artiklarna 11 och 12 i (EG) nr 854/2004.

De behöriga nationella myndigheterna skall besluta vilka handlingar som är tillräckliga för att styrka att villkoret i första stycket är uppfyllt.

Artikel 5

1.   Ansökningar om importrättigheter skall lämnas in senast kl. 13.00 lokal tid i Bryssel den 1 juni 2007.

Ansökningar om importrättigheter under kvotperioden får inte omfatta en större sammanlagd kvantitet än den sökandes referenskvantiteter. Den behöriga myndigheten skall avslå ansökningar som strider mot denna bestämmelse.

2.   En säkerhet på 6 euro per 100 kg urbenad vikt skall ställas i samband med ansökan om importrättigheter.

3.   Medlemsstaterna skall, senast kl. 13.00 lokal tid i Bryssel den tredje fredagen efter utgången av den ansökningsperiod som avses i punkt 1, till kommissionen anmäla den totala kvantitet ansökningarna omfattar.

Artikel 6

1.   Importrättigheter skall tilldelas från och med den sjunde och som längst till och med den 16 arbetsdagen efter den ansökningsperiod som avses i artikel 5.3.

2.   Om tillämpningen av den tilldelningskoefficient som avses i artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1301/2006 leder till att färre importrättigheter tilldelas än vad ansökningarna omfattar, skall den säkerhet som ställts enligt artikel 5.2 i den här förordningen frisläppas proportionellt utan dröjsmål.

Artikel 7

1.   De kvantiteter som tilldelas inom den kvot som anges i artikel 1.1 får inte övergå till fri omsättning innan en importlicens har uppvisats.

2.   Ansökningar om importlicenser skall omfatta hela den tilldelade kvantiteten. Denna förpliktelse skall vara ett primärt krav i den mening som avses i artikel 20.2 i förordning (EEG) nr 2220/85.

Artikel 8

1.   Ansökningar om licenser får lämnas in endast i den medlemsstat där den sökande har ansökt om och beviljats importrättigheter inom den kvot som anges i artikel 1.1.

Varje utfärdad importlicens skall leda till en motsvarande minskning av de beviljade importrättigheterna, och den säkerhet som ställts enligt artikel 5.2 skall frisläppas proportionellt utan dröjsmål.

2.   Importlicenser skall utfärdas efter ansökan från den aktör som har beviljats importrättigheterna och skall utfärdas i dennes namn.

3.   Licensansökan och importlicensen skall innehålla följande uppgifter:

a)

I fält 16, en av följande KN-nummergrupper:

0202 10 00, 0202 20

0202 30, 0206 29 91.

b)

I fält 20, kvotens löpnummer (09.4003) och en av de uppgifter som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 9

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 maj 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 289/2007 (EUT L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  EGT L 143, 27.6.1995, s. 35. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1965/2006 (EUT L 408, 30.12.2006, s. 26).

(4)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2006 (EUT L 365, 21.12.2006, s. 52).

(5)  EUT L 122, 9.5.2006, s. 8. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1165/2006. Rättad i (EUT L 47, 16.2.2007, s. 21).

(6)  EGT L 146, 14.6.1979, s. 15. Beslutet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).

(7)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(8)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 206. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 83. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1791/2006

(9)  EGT L 205, 3.8.1985, s. 5. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2006.


BILAGA

Förteckning över de uppgifter som avses i artikel 8.3 b

:

På bulgariska

:

Замразено говеждо или телешко месо [Регламент (ЕО) № 529/2007]

:

På spanska

:

Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 529/2007]

:

På tjeckiska

:

Zmrazené maso hovězího skotu (nařízení (ES) č. 529/2007)

:

På danska

:

Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 529/2007)

:

På tyska

:

Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 529/2007)

:

På estniska

:

Külmutatud veiseliha (määrus (EÜ) nr 529/2007)

:

På grekiska

:

Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 529/2007]

:

På engelska

:

Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 529/2007)

:

På franska

:

Viande bovine congelée [Règlement (CE) no 529/2007]

:

På italienska

:

Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 529/2007]

:

På lettiska

:

Saldēta liellopu gaļa (Regula (EK) Nr. 529/2007)

:

På litauiska

:

Sušaldyta galvijų mėsa (Reglamentas (EB) Nr. 529/2007)

:

På ungerska

:

Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva (529/2007/EK rendelet)

:

På maltesiska

:

Laħam iffriżat ta’ annimali bovini (Regolament (KE) Nru 529/2007)

:

På nederländska

:

Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 529/2007)

:

På polska

:

Mięso wołowe mrożone (Rozporządzenie (WE) nr 529/2007)

:

På portugisiska

:

Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 529/2007]

:

På rumänska

:

Carne de vită congelată [Regulamentul (CE) nr. 529/2007]

:

På slovakiska

:

Mrazené hovädzie mäso [Nariadenie (ES) č. 529/2007]

:

På slovenska

:

Zamrznjeno goveje meso (Uredba (ES) št. 529/2007)

:

På finska

:

Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 529/2007)

:

På svenska

:

Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 529/2007)


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Kommissionen

12.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 123/30


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 4 maj 2007

om hävande av förbudet mot befordran av vissa animalieprodukter på ön Cypern enligt rådets förordning (EG) nr 866/2004 och om villkor för befordran av dessa produkter

[delgivet med nr K(2007) 1911]

(Text av betydelse för EES)

(2007/330/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 866/2004 av den 29 april 2004 om en ordning enligt artikel 2 i protokoll nr 10 till anslutningsakten (1), särskilt artikel 4.9, och,

av följande skäl:

(1)

I avvaktan på Cyperns återförening har tillämpningen av gemenskapens regelverk i enlighet med artikel 1.1 i protokoll nr 10 till anslutningsakten uppskjutits i de områden av Republiken Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar den faktiska kontrollen.

(2)

Med hänsyn till människors och djurs hälsa är det enligt förordning (EG) nr 866/2004 förbjudet att föra animalieprodukter över linjen mellan de områden av Republiken Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar den faktiska kontrollen till de områden där den utövar den faktiska kontrollen.

(3)

Som ett första steg och mot bakgrund av produktionen i de områden av Republiken Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar den faktiska kontrollen kan förbudet hävas för färsk fisk och honung.

(4)

Det är nödvändigt att se till att människors och djurs hälsa inte äventyras på grund av att förbudet upphävs. Det är också nödvändigt att garantera livsmedelssäkerheten i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1480/2004 (2) där det fastställs särskilda regler för varor som kommer från de områden av Republiken Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar den faktiska kontrollen till de områden av Republiken Cypern där denna regering utövar den faktiska kontrollen. Det bör därför fastställas vissa villkor för handeln med dessa produkter.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förbudet enligt artikel 4.9 i förordning (EG) nr 866/2004 mot att föra animalieprodukter över linjen mellan de områden av Republiken Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar den faktiska kontrollen och de områden där den utövar den faktiska kontrollen skall inte längre gälla de animalieprodukter som avses i bilagorna I och II till detta beslut.

Handeln med dessa produkter skall omfattas av de villkor som anges i respektive bilaga.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 4 maj 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 161, 30.4.2004, s. 128. Rättad i EUT L 206, 9.6.2004, s. 51. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1283/2005 (EUT L 203, 4.8.2005, s. 8).

(2)  EUT L 272, 20.8.2004, s. 3.


BILAGA I

Färsk fisk

A.   Animalieprodukt: färsk fisk

B.   Villkor

1.

Färsk fisk skall landas direkt från fiskefartyg där fångsterna förvaras i mindre än 24 timmar. Dessa fiskefartyg skall bedriva sin verksamhet i enlighet med kraven i avsnitt VIII kapitlen I.I.A och II i bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (1).

Oberoende experter som utsetts av kommissionen skall inspektera fartygen och skall till kommissionen skicka in en förteckning över de fartyg som överensstämmer med bestämmelserna. Kommissionen skall vidarebefordra förteckningen till Republiken Cyperns behöriga veterinärmyndighet och lägga ut den på sin webbplats.

2.

Varje sändning färsk fisk skall åtföljas av ett dokument som utfärdats i enlighet med artikel 2 i förordning (EG) nr 1480/2004. Detta dokument skall utfärdas av den turkcypriotiska handelskammaren, som vederbörligen bemyndigats därtill av kommissionen i samförstånd med Republiken Cyperns regering, eller ett annat organ som bemyndigats därtill i samförstånd med denna regering. Dokumentet skall utfärdas i enlighet med förfarandet i artikel 4.5 och 4.6 i förordning (EG) nr 866/2004, och av dokumentet skall det framgå att fisken landats direkt från fiskefartyg som upptas i förteckningen över fartyg som överensstämmer med bestämmelserna i punkt 1 som skall lämnas in i vederbörlig ordning.

3.

Färsk fisk skall vara avsedd för detaljhandeln, restauranger eller direktförsäljning till konsumenter.


(1)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 22.


BILAGA II

Honung avsedd att användas som livsmedel

A.   Animalieprodukt: honung avsedd att användas som livsmedel

B.   Villkor

1.

Honungen skall uteslutande vara producerad av producenter som är bosatta i de områden av Republiken Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar den faktiska kontrollen.

2.

Honungen skall transporteras antingen

a)

i lös vikt, eller

b)

förpackad i enskilda behållare som är lämpliga för marknaden på ett företag som har utrustning för detta ändamål i enlighet med del A.II i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (1).

3.

Varje sändning honung skall åtföljas av ett dokument som utfärdats i enlighet med artikel 2 i förordning (EG) nr 1480/2004. Detta dokument skall utfärdas av den turkcypriotiska handelskammaren, som vederbörligen bemyndigats därtill av kommissionen i samförstånd med Republiken Cyperns regering, eller ett annat organ som bemyndigats därtill i samförstånd med denna regering. Dokumentet skall utfärdas i enlighet med förfarandet i artikel 4.5 och 4.6 i förordning (EG) nr 866/2004, och av dokumentet skall det framgå att honungen uppfyller villkoren i punkt 1.

4.

Handeln med honung får börja först efter det att oberoende experter som utsetts av kommissionen har tagit tio prover av honung i produktionskedjan och dessa prover har analyserats och analysresultaten har sänts till kommissionen. Kommissionen skall meddela Republiken Cyperns behöriga veterinärmyndighet resultaten och lägga ut dem på sin webbplats.

Analyserna skall utföras i ett godkänt laboratorium enligt definitionen i artikel 2 f i rådets direktiv 96/23/EG av den 29 april 1996 om införande av kontrollåtgärder för vissa ämnen och restsubstanser av dessa i levande djur och i produkter framställda därav och om upphävande av direktiv 85/358/EEG och 86/469/EEG samt beslut 89/187/EEG och 91/664/EEG (2). Proverna skall fördelas enligt följande:

a)

Sex av proverna för test avseende antibiotika (grupp B1), karbamater och pyretroider (grupp B2 antiparasitära substanser).

b)

Fyra av proverna för test avseende bekämpningsmedel (grupp B3a för organiska klorförbindelser, grupp B3b för organiska svavelförbindelser) och tungmetaller (grupp B3c).

5.

Provtagningen och analyserna enligt punkt 4 skall genomföras varje år.

6.

För honung som befordras enligt detta beslut gäller kraven i rådets direktiv 2001/110/EG av den 20 december 2001 om honung (3).


(1)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 1. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 3.

(2)  EGT L 125, 23.5.1996, s. 10.

(3)  EGT L 10, 12.1.2002, s. 47.


REKOMMENDATIONER

Kommissionen

12.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 123/33


KOMMISSIONENS REKOMMENDATION

av den 3 maj 2007

om övervakning av akrylamidhalterna i livsmedel

[delgivet med nr K(2007) 1873]

(Text av betydelse för EES)

(2007/331/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION UTFÄRDAR FÖLJANDE REKOMMENDATION

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 211 andra strecksatsen, och

av följande skäl:

(1)

Vetenskapliga panelen för främmande ämnen i livsmedelskedjan vid Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) antog den 19 april 2005 ett yttrande om akrylamid i livsmedel, där den bekräftade den riskbedömning för akrylamid i livsmedel som FAO/WHO:s gemensamma expertkommitté för livsmedelstillsatser (JECFA) gjorde i februari 2005. I den bedömningen konstaterar JECFA att exponeringsmarginalerna för genomsnitts- och storkonsumenter var låga för ett ämne som är genotoxiskt och cancerogent och att detta kan tyda på en risk för människors hälsa. Åtgärderna för att sänka akrylamidhalten i livsmedel bör därför fortsätta.

(2)

Livsmedelsindustrin och medlemsstaterna har undersökt hur akrylamid bildas. Livsmedelsindustrin har utarbetat frivilliga åtgärder, som den s.k. verktygslådan (1) som ger tillverkare och förädlingsföretag vägledning i hur de kan sänka akrylamidhalten i produkterna. Sedan 2002 har det gjorts omfattande insatser för att minska akrylamidhalten i förädlade livsmedel.

(3)

För att få en tydlig bild av akrylamidhalterna i livsmedel som man vet innehåller höga halter akrylamid och/eller bidrar väsentligt till intaget via födan både för hela befolkningen och för särskilda känsliga grupper som spädbarn och småbarn, måste man samla in tillförlitliga uppgifter från hela gemenskapen om akrylamidhalten i livsmedel under en tidsperiod på minst tre år.

(4)

Dessa uppgifter bör årligen rapporteras till EFSA som kommer att lägga in dem i en databas.

(5)

Analysresultaten kommer att utvärderas i syfte att bedöma de frivilliga åtgärdernas verkan. Om det mot bakgrund av nya erfarenheter visar sig lämpligt kan övervakningsprogrammet i denna rekommendation när som helst anpassas.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE:

1.

Att medlemsstaterna årligen under 2007, 2008 och 2009 i enlighet med bilaga I övervakar akrylamidhalterna i de livsmedel som anges i den bilagan.

2.

Att medlemsstaterna senast den 1 juni varje år redovisar övervakningsdata från föregående år till EFSA med de uppgifter och i det format som anges i bilaga II, så att uppgifterna kan sammanställas i en databas.

3.

Att medlemsstaterna, för övervakningsprogrammet och för att säkerställa att proven är representativa för partiet, följer de provtagningsförfaranden som föreskrivs i del B i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 333/2007 av den 28 mars 2007 om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av halterna av bly, kadmium, kvicksilver, oorganiskt tenn, 3-MCPD och bens(a)pyren i livsmedel (2).

4.

Att medlemsstaterna utför analysen av akrylamid i enlighet med kriterierna i punkterna 1 och 2 i bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (3).

Utfärdad i Bryssel den 3 maj 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  ”Verktygslådan” innehåller 13 olika parametrar (”verktyg”), grupperade i 4 huvudkategorier (”verktygsfack”) som livsmedelstillverkarna utifrån sina särskilda behov kan välja att använda för att sänka akrylamidhalten i produkterna. De fyra kategorierna är agronomiska faktorer, recept, tillverkningsprocess och slutlig tillagning.

(2)  EUT L 88, 29.3.2007, s. 29.

(3)  EUT L 165, 30.4.2004, s. 1. Rättad i EUT L 191, 28.5.2004, s. 1. Förordningen ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).


BILAGA I

A.   Provtagningsplatser och förfarande

1.

Provtagningen av produkter bör ske ute på marknaden (stormarknader, mindre butiker, bagerier, pommes frites-försäljare, restauranger o.dyl.), där produktens ursprung kan spåras, eller på tillverkningsplatsen. Där det är möjligt bör produkter som kommer från någon av medlemsstaterna provtas (1).

2.

Provtagning och analys bör göras före produktens bäst-före-datum.

B.   Produkter, antalet prov och provtagningsfrekvens, analyskrav

1.

Tabell 1 innehåller för varje produktkategori en sammanställning över rekommenderat antal prov som minst bör analyseras varje år. Medlemsstaterna uppmanas att ta fler prov om det är möjligt. Antalet prov per medlemsstat grundas på folkmängden och skall vara minst fyra prov per produkt och medlemsstat.

2.

Antalet prov syftar på det antal prov som minst bör tas varje år. I bilaga I punkt C anges för varje produktgrupp eventuella särskilda villkor (t.ex. provtagning två gånger per år).

3.

Eftersom varje produktkategori omfattar en rad olika produkter med olika specifikationer bör man ange ytterligare upplysningar om alla produkter som provtas (se bilaga I punkt C). För att man skall kunna se tendenser över tiden är det viktigt att produkter med samma specifikationer (t.ex. samma typ av bröd, samma varumärke osv.) om möjligt provtas varje år. När det gäller provtagning av pommes frites i små försäljningsställen bör om möjligt samma ställen väljas varje år.

4.

Om man för produkter med samma specifikation upprepade gånger får resultat som ligger under bestämningsgränsen kan produkten bytas ut mot en annan produkt förutsatt att den hör till samma produktkategori och att det finns en produktbeskrivning.

5.

För att analysresultaten skall kunna jämföras bör man använda metoder som kan ge en bestämningsgräns på 30 μg/kg (den jon eller dotterjon som ger starkast signal) för bröd och barnmat och 50 μg/kg för potatisprodukter, andra spannmål, kaffe och övriga produkter. Resultaten skall korrigeras för utbytet i analysen.

Tabell 1

Minsta antalet prov per produktkategori

Försäljningsland

Pommes frites, konsumtionsfärdiga (1)

Potatischips (2)

Förfriterade pommes frites/potatisprodukter för tillagning i hemmet (3)

Bröd (4)

Frukostflingor (5)

Kex, inkl. kex för spädbarn (6)

Rostat kaffe (7)

Barnmat på burk (8)

Bearbetad spannmålsbaserad barnmat

Andra produkter (10)

Totalt

AT

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

BE

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

CY

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

CZ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

DE

24

24

24

24

24

24

24

24

24

14

230

DK

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

ES

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

140

EE

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

GR

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

FR

20

20

20

20

20

20

20

20

20

14

194

FI

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

HU

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

IT

20

20

20

20

20

20

20

20

20

14

194

IE

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

LU

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

LT

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

LV

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

MT

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

NL

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

62

PT

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

PL

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

140

SE

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

SI

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

SK

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

UK

20

20

20

20

20

20

20

20

20

14

194

BG

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

RO

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

80

Totalt

202

202

202

202

202

202

202

202

202

224

2 042

C.   Ytterligare uppgifter som bör lämnas för varje produkt

I punkterna 1–10 anges de ytterligare uppgifter som åtminstone bör lämnas för varje provtagen produkt. Medlemsstaterna uppmanas att inkomma med mer detaljerade upplysningar.

1.

   Pommes frites, konsumtionsfärdiga: provtagning två gånger om året i mars och november (2), vilket ger det totala antal prov som anges i tabellen. Provtagning av konsumtionsfärdiga produkter bör ske i små butiker, snabbmatskedjor och restauranger. Om det är möjligt bör provtagningen göras på samma ställen varje år.

Särskild information som bör lämnas: utgångsmaterial (färsk potatis eller halvfabrikat), tillsats av andra ingredienser.

2.

   Potatischips: provtagning två gånger om året i mars och november (2), vilket ger det totala antal prov som anges i tabellen.

Särskild information som bör lämnas: utgångsmaterial (färsk potatis eller halvfabrikat), tillsats av andra ingredienser, smakämnen eller tillsatser.

3.

   Förfriterade pommes frites/potatisprodukter för tillagning i hemmet: Inklusive frysvaror: Provtagning två gånger om året i mars och november (2), vilket ger det totala antal prov som anges i tabellen. Proven bör analyseras efter det att produkten har tillagats (t.ex. fritering, kokning). Tillagningen bör ske i laboratoriet enligt anvisningarna på förpackningen. Särskild information som bör lämnas: utgångsmaterial (färsk potatis eller halvfabrikat), tillsats av andra ingredienser, om produkten säljs färsk eller fryst, tillagningsmetoder enligt märkningen.

4.

   Bröd Särskild information som bör lämnas: mjukt eller hårt bröd, fiberinnehåll, typ av spannmål, jäst/icke jäst, typ av jäsmedel (t.ex. jäst), övriga ingredienser. Typen av bröd som skall provtas bör väljas utifrån kostvanorna i de olika länderna.

5.

   Frukostflingor: utom müsli och gröt. Särskild information som bör lämnas: typ av spannmål, övriga ingredienser (t.ex. socker, nötter, honung, choklad).

6.

   Kex (inkl. kex för spädbarn) Särskild information som bör lämnas: mjuka eller hårda, normalkost eller för diabetiker, fullständig innehållsdeklaration.

7.

   Rostat kaffe Särskild information som bör lämnas: grad av rostning (t.ex. mellanrost, mörkrost), typ av bönor om känt, säljs som malet kaffe eller bönor.

8.

   Barnmat på burk Livsmedel som innehåller potatis, rotfrukter eller spannmål bör väljas. Särskild information som skall lämnas: produktens sammansättning.

9.

   Bearbetad spannmålsbaserad barnmat: analyseras i den form den säljs.

Särskild information som bör lämnas: typ av spannmål, övriga ingredienser.

10.

   Andra produkter Till denna kategori hör andra potatisprodukter, spannmålsprodukter, kaffeprodukter, kakaoprodukter och livsmedel för spädbarn än de som anges i någon av kategorierna ovan (t.ex. potatisrösti, pepparkakor, kaffesurrogat). Provurvalet bör avspegla kostvanorna i medlemsstaterna. Analysen kan behöva göras efter tillagning enligt märkningen. I så fall bör det anges vilka metoder som använts.

Särskild information som skall lämnas: detaljerad produktbeskrivning (t.ex. huvudsakliga ingredienser), tillagningsmetoder enligt märkningen.


(1)  I undantagsfall kan en specifik produkt finnas på marknaden endast som importvara från ett tredjeland. I så fall kan prov tas från den importerade produkten.

(2)  Om livsmedlet tillverkats av halvfabrikat av potatis är det inte nödvändigt med provtagning två gånger om året.


BILAGA II

A.   Rapporteringsformat

Image

B.   Förklarande anmärkningar till rapporteringsformuläret

Rapporterande land: Den medlemsstat där övervakningen har utförts.

År: Provtagningsår.

Provkod: Laboratoriets identifieringskod för provet.

Produktklassnummer: Produktklassens nummer enligt tabell I i bilaga I (för in någon av siffrorna 1–10, t.ex. pommes frites (1), potatischips (2) osv.).

Produktnamn: Produktens namn på engelska och originalspråket.

Produktbeskrivning: En kort beskrivning bör ges med åtminstone den information som krävs enligt punkt C i bilaga I.

Tillverkare: Tillverkarens namn, om detta är känt.

Tillverkningsland: Om känt. Använd ISO-koder för tillverkningslandet (för ISO-koder, se bilaga I, tabell 1 första kolumnen). Enligt punkt A i bilaga I bör den provtagna produkten komma från en medlemsstat, om detta är möjligt (se fotnot 1).

Bäst-före-datum: Enligt märkningen. Ange datumet med dd/mm/åå.

Tillverkningsdatum: Enligt märkningen om datumet är känt. Ange datumet med dd/mm/åå.

Povtagningsdatum: Datum då provet togs. Ange datumet med dd/mm/åå.

Provtagningsplats: Plats där provet samlades in, t.ex. stormarknad, mindre butik, bageri, snabbmatskedja m m.

Förpackningsstorlek: Förpackningens storlek (g) för den produkt varifrån delproven tagits (i förekommande fall).

Provets vikt: Samlingsprovets vikt (g).

Tillagningsmetoder: När det gäller förfriterade pommes frites eller andra potatisprodukter för tillagning i hemmet (produktklass 3) som bör provtas och analyseras efter tillagning bör tillagningsmetoderna anges. Följ anvisningarna på förpackningen och ange här vilka de är. Samma sak kan gälla ”Andra produkter” (produktklass 10).

Analysdatum: Om provet homogeniserats och lagrats före analysen är det datumet då själva analysen påbörjades som skall anges. I sådana fall bör också uppgifter om lagringsförhållandena anges.

Ackrediterad metod: Ange med ”J” (ja) eller ”N” (nej) om analysresultaten har genererats med en metod som är ackrediterad enligt standarden EN ISO 17025.

Analysmetod: Ange vilken analysmetod som använts (GC-MS med derivatisering, GC-MS utan derivatisering, LC-MS-MS eller annan metod) och ge en kort beskrivning av provberedningen (t.ex. rening).

Uppgifter om provningsjämförelser: Ange vem som anordnat provningsjämförelsen, programmets beteckning, omgångens nummer, matris och z poäng (1) på följande sätt: anordnare/program/omgång/matris/z-poäng. (Exempel: FAPAS/30/6/knäckebröd/1,6).

Akrylamidhalt: Uttryckt i μg/kg, korrigerat för utbyte.

Detektionsgräns: Uttryckt i μg/kg.

Bestämningsgräns: Uttryckt i μg/kg.

Mätosäkerhet: Ange mätosäkerheten om sådana uppgifter finns (ange intervallet i %).


(1)  Observera att z-poängen endast kommer att användas för att bedöma uppgifternas kvalitet. De kommer att behandlas konfidentiellt.