ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 116

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
4 maj 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 490/2007 av den 3 maj 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 491/2007 av den 3 maj 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1947/2005 när det gäller meddelande av uppgifter inom utsädessektorn

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 492/2007 av den 3 maj 2007 om ändring för sjuttiofemte gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001

5

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2007/275/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 17 april 2007 om förteckningar över djur och produkter som skall undersökas vid gränskontrollstationer enligt rådets direktiv 91/496/EEG och 97/78/EG [delgivet med nr K(2007) 1547]  ( 1 )

9

 

 

2007/276/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 19 april 2007 om ändring av besluten 2001/881/EG och 2002/459/EG med avseende på förteckningen över gränskontrollstationer [delgivet med nr K(2007) 1681]  ( 1 )

34

 

 

2007/277/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 20 april 2007 om ett principiellt erkännande av att den dokumentation som lämnats in för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av pyroxsulam i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG är fullständig [delgivet med nr K(2007) 1698]  ( 1 )

59

 

 

2007/278/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 23 april 2007 om fastställande av beloppen för stödet till diversifiering och det kompletterande diversifieringsstödet som skall beviljas för regleringsåret 2007/08 inom ramen för den tillfälliga ordningen för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen [delgivet med nr K(2007) 1717]  ( 1 )

62

 

 

Europeiska centralbanken

 

 

2007/279/EG

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 17 april 2007 om antagande av genomförandebestämmelser om uppgiftsskydd vid Europeiska centralbanken (ECB/2007/1)

64

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

FÖRORDNINGAR

4.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 116/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 490/2007

av den 3 maj 2007

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 4 maj 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 maj 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 3 maj 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

MA

41,9

TN

127,8

TR

153,0

ZZ

107,6

0707 00 05

JO

196,3

MA

69,3

MK

53,2

TR

109,1

ZZ

107,0

0709 90 70

TR

107,7

ZZ

107,7

0805 10 20

CU

43,2

EG

47,2

IL

70,0

MA

41,2

ZZ

50,4

0805 50 10

AR

52,3

IL

61,4

ZZ

56,9

0808 10 80

AR

81,7

BR

74,1

CL

81,3

CN

71,3

NZ

115,3

US

132,2

UY

69,1

ZA

88,2

ZZ

89,2


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


4.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 116/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 491/2007

av den 3 maj 2007

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1947/2005 när det gäller meddelande av uppgifter inom utsädessektorn

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1947/2005 av den 23 november 2005 om den gemensamma organisationen av marknaden för utsäde och om upphävande av förordningarna (EEG) nr 2358/71 och (EEG) nr 1674/72 (1), särskilt artikel 11, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2004 av den 6 december 2004 om regler för utbyte av information som är nödvändig för genomförandet av rådets förordning (EEG) nr 2358/71 om den gemensamma organisationen av marknaden för utsäde (2) ingår en hänvisning till arter och sortgrupper i bilagan till rådets förordning (EEG) nr 2358/71 (3). De ingår nu i bilaga XI till rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare.

(2)

Mot bakgrund av reformen av utsädessektorn bör reglerna för utbyte av information som är nödvändig för genomförandet av förordning (EG) nr 1947/2005 ses över och förenklas. Av tydlighetsskäl bör därför förordning (EG) nr 2081/2004 upphöra att gälla och ersättas med en ny förordning.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för utsäde.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För varje art och sortgrupp som förtecknas i bilaga XI till förordning (EG) nr 1782/2003 skall medlemsstaterna på elektronisk väg tillställa kommissionen den information som förtecknas i bilagan till den här förordningen inom de tidsfrister som fastläggs däri.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 2081/2004 skall upphöra att gälla.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 maj 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 312, 29.11.2005, s. 3.

(2)  EUT L 360, 7.12.2004, s. 6.

(3)  EGT L 246, 5.11.1971, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 270, 21.10.2003, s. 1).


BILAGA

Uppgifter som medlemsstaterna skall lämna i enlighet med artikel 1:

Nr

Typ av information

(per art och sortgrupp)

Sista datum för överlämnande av informationen

Skördeår

Kalenderår som följer efter skörden

1

Sammanlagd areal som godkänts för certifiering (hektar)

15 november

 

2

Uppskattad skörd (i ton) (1)  (2)

15 november

 

3

Total skördad kvantitet (i ton) (3)

 

1 oktober

4

Lager som innehas av partihandlare vid regleringsårets slut (i ton) (3)  (4)

 

1 oktober


(1)  Gäller endast basutsäde och certifikatutsäde.

(2)  Kvantiteter utsäde som godkänts för certifiering.

(3)  Kvantiteter utsäde som uppfyller kraven för certifiering.

(4)  Regleringsår i enlighet med artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 1947/2005 (EUT L 312, 29.11.2005, s. 3).


4.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 116/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 492/2007

av den 3 maj 2007

om ändring för sjuttiofemte gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan (1), särskilt artikel 7.1 första strecksatsen, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 anges de personer, grupper och enheter som omfattas av frysning av tillgångar och ekonomiska resurser enligt den förordningen.

(2)

Den 17 april 2007 beslutade Förenta nationernas säkerhetsråds sanktionskommitté att ändra förteckningen över de personer, grupper och enheter för vilka frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser bör gälla. Bilaga I bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning skall vara verkningsfulla måste denna förordning träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till rådets förordning (EG) nr 881/2002 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 maj 2007.

På kommissionens vägnar

Eneko LANDÁBURU

Generaldirektör för yttre förbindelser


(1)  EGT L 139, 29.5.2002, s. 9. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 14/2007 (EUT L 6, 11.1.2007, s. 6).


BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 skall ändras på följande sätt:

(1)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Mohammad Sadiq (alias Maulavi Amir Mohammad) Titel: a) Alhaj, b) Maulavi. Funktion: chef för det afghanska handelsorganet, Peshawar, Pakistan. Född 1934 i Ghazni, Afghanistan, afghansk medborgare, pass nr SE 011252.” ersättas med följande:

Mohammad Sadiq Amir Mohammad. Titel: a) Alhaj, b) Maulavi. Funktion: chef för det afghanska handelsorganet (Afghan Trade Agency), Peshawar, Pakistan. Född 1934 i Ghazni, Afghanistan. Afghansk medborgare, pass nr SE 011252 (afghanskt pass).

(2)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Najib Ullah (alias Maulvi Muhammad Juma). Titel: Maulavi. Funktion: generalkonsul vid talibanernas ’generalkonsulat’ i Peshawar, Pakistan. Född: 1954 i Farah, afghansk medborgare, pass nr 00737 (utfärdat den 20 oktober 1996).” ersättas med följande:

Najibullah Muhammad Juma (alias Najib Ullah). Titel: Maulavi. Funktion: generalkonsul vid talibanernas ”generalkonsulat” i Peshawar, Pakistan. Född 1954 i Farah. Afghansk medborgare, pass nr 00737 (afghanskt pass utfärdat den 20 oktober 1996).

(3)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Sayed Allamuddin Athear. Funktion: andresekreterare vid talibanernas ’generalkonsulat’ i Peshawar, Pakistan. Född: 1955 i Badakshan, afghansk medborgare, pass nr D 000994.” ersättas med följande:

Sayed Allamuddin Athear. Funktion: andresekreterare vid talibanernas ”generalkonsulat” i Peshawar, Pakistan. Född den 15 februari 1955 i Badakshan. Afghansk medborgare, pass nr D 000994 (afghanskt pass).

(4)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Abdul Qadeer. Titel: General. Funktion: militärattaché vid talibanernas ’ambassad’ i Islamabad, Pakistan. Född: 1967 i: Nangarhar, Afghanistan, afghansk medborgare, pass nr D 000974.” ersättas med följande:

Abdul Qadeer. Titel: General. Funktion: militärattaché vid talibanernas ”ambassad” i Islamabad, Pakistan. Född 1964 i Nangarhar, Afghanistan. Afghansk medborgare, pass nr D 000974 (afghanskt pass).

(5)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Khalid Al-Fawaz (alias a) Al-Fauwaz, Khaled, b) Al-Fauwaz, Khaled A, c) Al-Fawwaz, Khalid, d) Al Fawwaz, Khalik, e) Al-Fawwaz, Khaled, f) Al Fawwaz, Khaled. Adress: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Förenade kungariket. Född den 25 augusti 1962.” ersättas med följande:

Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz (alias a) Al-Fauwaz, Khaled, b) Al-Fauwaz, Khaled A., c) Al-Fawwaz, Khalid, d) Al Fawwaz, Khalik, e) Al-Fawwaz, Khaled, f) Al Fawwaz, Khaled, g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz). Adress: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Förenade kungariket. Född a) den 25 augusti 1962, b) den 24 augusti 1962 i Kuwait. Saudiarabisk medborgare, pass nr 456682 (utfärdat den 6 november 1990, upphörde att gälla den 13 september 1995). Övriga upplysningar: bosatt i London.

(6)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Al-Qadi, Yasin (alias Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; alias Kahdi, Yasin), Jeddah, Saudiarabien” ersättas med följande:

Yasin Abdullah Ezzedine Qadi (alias a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah, b) Kahdi, Yasin; c) Yasin Al-Qadi). Född den 23 februari 1955 i Kairo, Egypten. Saudiarabisk medborgare, pass nr a) B 751550, b) E 976177 (utfärdat den 6 mars 2004, upphör att gälla den 11 januari 2009). Övriga upplysningar: Jeddah, Saudiarabien.

(7)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Al-Sharif, Sa'd. Född omkring 1969 i Saudiarabien. Svåger till Usama bin Ladin och nära lierad med honom. Utpekad som chef för Usama bin Ladins finansieringsorganisation.” ersättas med följande:

Sa’d Abdullah Hussein Al-Sharif. Född a) 1969, b) 1963, c) den 11 februari 1964. Född i Al-Medinah, Saudiarabien. Saudiarabisk medborgare, pass nr a) B 960789, b) G 649385 (utfärdat den 8 september 2006, upphör att gälla den 17 juli 2011). Övriga upplysningar: svåger till Usama bin Ladin och nära lierad med honom. Utpekad som chef för Usama bin Ladins finansieringsorgan.

(8)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Wa'el Hamza Julaidan (alias Wa'il Hamza Julaidan, Wa'el Hamza Jalaidan, Wa'il Hamza Jalaidan, Wa'el Hamza Jaladin, Wa'il Hamza Jaladin, Abu Al-Hasan al Madani), född den 22 januari 1958 i Al-Madinah, Saudiarabien. Saudiskt pass med nummer A-992535.” ersättas med följande:

Wa’el Hamza Abd Al-Fatah Julaidan (alias a) Wa’il Hamza Julaidan, b) Wa’el Hamza Jalaidan, c) Wa’il Hamza Jalaidan, d) Wa’el Hamza Jaladin, e) Wa’il Hamza Jaladin, f) Wail H.A. Jlidan, g) Abu Al-Hasan al Madani). Född a) den 22 januari 1958, b) den 20 januari 1958 i Al Madinah, Saudiarabien. Saudiarabisk medborgare, pass nr a) A-992535 (saudiarabiskt pass), b) B 524420 (utfärdat den 15 juli 1998, upphörde att gälla den 22 maj 2003).

(9)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Zayn al-Abidin Muhammad Hussein (alias a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, e) Abu Zubaydah, f) Tariq). Född den 12 mars 1971 i Riyadh, Saudiarabien, palestinsk medborgare, pass nr 484824, (egyptiskt pass utfärdat den 18 januari 1984 vid den egyptiska ambassaden i Riyadh. Övriga upplysningar: nära lierad med Usama bin Laden och kontaktperson för terroristtrafik.” ersättas med följande:

Zayn al-Abidin Muhammad Hussein (alias a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, f) Abu Zubaydah, g) Tariq). Född den 12 mars 1971 i Riyadh, Saudiarabien. Palestinsk medborgare, pass nr 484824, (egyptiskt pass utfärdat den 18 januari 1984 vid den egyptiska ambassaden i Riyadh). Övriga upplysningar: nära lierad med Usama bin Ladin och kontaktperson för terroristtrafik.

(10)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Aqeel Abdulaziz Al-Aqil. Född den 29 april 1949.” ersättas med följande:

Aqeel Abdulaziz Aqeel Al-Aqeel (alias a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil, b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Född den 29 april 1949 i Unaizah, Saudiarabien. Saudiarabisk medborgare, pass nr a) C 1415363 (utfärdat den 21 maj 2000 (16/2/1421H)), b) E 839024 (utfärdat den 3 januari 2004, upphör att gälla den 8 november 2008).

(11)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Suliman Al-Buthe; född den 8 december 1961 i Egypten; saudisk medborgare; pass nr B049614.” ersättas med följande:

Suliman Hamd Suileiman Al-Buthe (alias Soliman H.S. Al Buthi). Född den 8 december 1961 i Kairo, Egypten. Saudiarabisk medborgare, pass nr a) B049614, b) C 536660 (utfärdat den 5 maj 2001, upphörde att gälla den 11 maj 2006).

(12)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Adel Abdul Batterjee alias a) ’Adil Al-Battarjee, b) Adel Batterjee, c) ’Adil ’Abd al Jalil Batarji. Adress 2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Saudiarabien. Född den 1 juli 1946 i Jeddah, Saudiarabien. Saudiarabisk medborgare.” ersättas med följande:

Adel Abdul Jalil Ibrahim Batterjee alias a) ‘Adil Al-Battarjee, b) Adel Batterjee, c) ’Adil ’Abd al Jalil Batarji, d) Adel AbdulJaleel I. Batterjee). Adress: 2 Helmi Kutbi Street, Jidda, Saudiarabien. Född a) den 1 juli 1946, b) den 1 juni 1946. Född i Jidda, Saudiarabien. Saudiarabisk medborgare, pass nr F 572010 (utfärdat den 22 december 2004, upphör att gälla den 28 oktober 2009).

(13)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Saad Rashed Mohammad Al-Faqih (alias a) Abu Uthman Sa’d Al-Faqih, b) Sa’ad Al-Faqih, c) Saad Alfagih, d) Sa’d Al-Faqi, e) Saad Al-Faqih, f) Saad Al Faqih, g) Saad Al-Fagih, h) Saad Al-Fakih). Titel: doktor. Adress: London, Förenande kungariket. Född den 1 februari 1957 i Zubair, Irak. Saudiarabisk medborgare.” ersättas med följande:

Saad Rashed Mohammad Al-Faqih (alias a) Abu Uthman Sa’d Al-Faqih, b) Sa’ad Al-Faqih, c) Saad Alfagih, d) Sa’d Al-Faqi, e) Saad Al-Faqih, f) Saad Al Faqih, g) Saad Al-Fagih, h) Saad Al-Fakih, i) Sa’d Rashid Muhammed Al-Fageeh). Titel: doktor. Adress: London, Förenade kungariket. Född a) den 1 februari 1957, b) den 31 januari 1957 i Zubair, Irak. Saudiarabisk medborgare.

(14)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Abd Al Hamid Sulaiman Al-Mujil (alias a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, b) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu’jil, c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu’jil, d) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu’ajjal, e) Abd al-Hamid Mu’jil, f) A.S. Mujel, g) Abu Abdallah). Född den 28 april 1949. Saudiarabisk medborgare.” ersättas med följande:

Abd Al Hamid Sulaiman Al-Mujil (alias a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, b) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu’jil, c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu’jil, d) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu’ajjal, e) Abd al-Hamid Mu’jil, f) A.S. Mujel, g) Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil, h) Abu Abdallah). Född a) den 28 april 1949, b) den 29 april 1949 i Kuwait. Saudiarabisk medborgare, pass nr F 137998 (utfärdat den 18 april 2004, upphör att gälla den 24 februari 2009).

(15)

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Saqar Al-Jadawi (alias Saqr Al-Jaddawi). Adress: Shari Tunis, Sana’a, Jemen. Född: 1965 i Al-Mukalla, Jemen, jemenitisk medborgare, pass nr 00385937. Övriga upplysningar: a) adressen är en tidigare adress, b) chaufför och livvakt åt Usama Bin Laden mellan 1996 och 2001.” ersättas med följande:

Salim Ahmad Hamdan (alias a) Saqr Al-Jaddawi, b) Saqar Al Jadawi). Adress: Shari Tunis, Sana’a, Jemen. Född: 1965 i Al-Mukalla, Jemen. Jemenitisk medborgare, pass nr 00385937 (jemenitiskt pass). Övriga upplysningar: a) adressen är samma som tidigare, b) chaufför och livvakt åt Usama Bin Ladin mellan 1996 och 2001.


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Kommissionen

4.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 116/9


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 17 april 2007

om förteckningar över djur och produkter som skall undersökas vid gränskontrollstationer enligt rådets direktiv 91/496/EEG och 97/78/EG

[delgivet med nr K(2007) 1547]

(Text av betydelse för EES)

(2007/275/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av regler för hur veterinärkontroller skall organiseras för djur som importeras till gemenskapen från tredje land och om ändring av direktiven 89/662/EEG, 90/425/EEG och 90/675/EEG (1), särskilt artikel 4.5,

med beaktande av rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (2), särskilt artikel 3.5,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (3), särskilt artikel 8.5 i detta, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 91/496/EEG föreskrivs att medlemsstaterna bör utföra veterinärkontroller av djur som förs in i gemenskapen från tredjeländer i enlighet med det direktivet.

(2)

I direktiv 97/78/EG föreskrivs att veterinärkontroller bör utföras på vissa produkter av animaliskt ursprung och vissa växtprodukter som förs in i gemenskapen från tredjeländer.

(3)

Enligt kommissionens beslut 2002/349/EG av den 26 april 2002 om upprättande av en förteckning över produkter som skall undersökas vid gränskontrollstationer enligt rådets direktiv 97/78/EG (4) bör de produkter av animaliskt ursprung som förtecknas i det beslutet undersökas vid gränskontrollstationer enligt direktiv 97/78/EG.

(4)

Eftersom veterinärkontroller vid gränskontrollstationer utförs i nära samarbete med tulltjänstemännen bör en förteckning över produkter som hänvisar till Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (5) användas som första grund vid valet av sändningar. Förteckningen över produkter i beslut 2002/349/EG bör därför ersättas med förteckningen i bilaga I till detta beslut.

(5)

För att göra gemenskapslagstiftningen mera överskådlig bör förteckningen i bilaga I till detta beslut även omfatta djur som importeras till gemenskapen från tredjeland.

(6)

För att underlätta de behöriga myndigheternas kontroller vid gränskontrollstationerna bör förteckningen i bilaga I till detta beslut ge en så exakt beskrivning som möjligt av de djur och produkter som skall kontrolleras av veterinär enligt direktiv 97/78/EG. Dessutom föreskrivs det i detta beslut, för vissa KN-koder, att endast en liten del av de produkter som omfattas av det berörda avsnittet eller berörda nummer bör veterinärkontrolleras. I sådana fall bör kolumn 3 i bilaga I till detta beslut hänvisa till tillämplig KN-kod och ge detaljerade uppgifter om de produkter som skall vara föremål för dessa veterinärkontroller.

(7)

Enligt beslut 2002/49/EG skall sammansatta livsmedel, vilka innehåller endast en begränsad andel produkter av animaliskt ursprung, fortsätta att lyda under nationella bestämmelser.

(8)

Men för att undvika olika tolkningar i medlemsstaterna som skulle leda till störningar i handeln och eventuella risker för djurhälsan, bör bestämmelser nu fastställas på gemenskapsnivå för sammansatta produkter som är undantagna från veterinärkontroller enligt direktiv 97/78/EG.

(9)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (6) ingår definitioner av vissa produkter. För enhetlighet i gemenskapslagstiftningen bör hänsyn tas till de definitionerna i detta beslut.

(10)

Det finns skillnader i riskerna för djurhälsan i samband med import av olika typer av animaliska produkter till gemenskapen. Därför bör det i detta beslut föreskrivas att alla sammansatta produkter som innehåller köttprodukter bör kontrolleras av veterinär, medan olika kriterier bör gälla för sammansatta produkter som innehåller andra animalieprodukter, eftersom harmoniserade regler behövs på gemenskapsnivå.

(11)

Vissa sammansatta produkter behandlas under tillverkningen, vilket minskar den eventuella risken för djurhälsan av sådana produkter. De behöriga myndigheterna bör därför använda utseende, hållbarhet och fysikaliska egenskaper som utmärkande kännetecken då de skall fatta beslut om sammansatta produkter behöver kontrolleras av veterinär eller inte.

(12)

För att veterinärkontrollerna vid gränskontrollstationerna av sammansatta produkter som förs in i gemenskapen skall vara enhetliga bör en förteckning upprättas över vissa livsmedel och sammansatta produkter som är undantagna från veterinärkontroller enligt direktiv 97/78/EG.

(13)

För enhetlighetens skull bör beslut 2002/349/EG upphävas och ersättas med det här beslutet.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I detta beslut fastställs bestämmelser för djur och produkter som skall kontrolleras av veterinär vid gränskontrollstationer vid införsel till gemenskapen i enlighet med direktiven 91/496/EEG och 97/78/EG.

Artikel 2

Definitioner

I detta beslut avses med

a)   sammansatt produkt: livsmedel avsett som människoföda som innehåller både bearbetade produkter av animaliskt ursprung och produkter av vegetabiliskt ursprung och som omfattar produkter från första bearbetningsled som utgör en integrerad del av produktionen av slutprodukten,

b)   köttprodukter: produkter enligt definitionen i punkt 7.1 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004,

c)   bearbetade produkter: bearbetade produkter som förtecknas i punkt 7 i bilaga 1 till förordning (EG) nr 853/2004,

d)   mjölkprodukter: produkter enligt definitionen i punkt 7.2 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

Artikel 3

Veterinärkontroller av djur och produkter förtecknade i bilaga 1

1.   De djur och produkter som förtecknas i bilaga I till detta beslut skall kontrolleras av veterinär vid gränskontrollstationer enligt direktiven 91/496/EEG och 97/78/EG.

2.   Detta beslut tillämpas utan att det påverkar de kontroller av sammansatta produkter som är nödvändiga för att se till att gemenskapens folkhälsokrav uppfylls.

3.   Vid ett första urval av produkter för veterinärkontroll på grundval av Kombinerade nomenklaturen i kolumn 1 i bilagan skall hänsyn tas till hänvisningarna till en särskild text eller veterinärlagstiftning i kolumn 3.

Artikel 4

Sammansatta produkter som skall underkastas veterinärkontroll

Följande sammansatta produkter skall kontrolleras av veterinär:

a)

Sammansatta produkter som innehåller bearbetade köttprodukter.

b)

Sammansatta produkter vars innehåll till minst hälften består av en bearbetad produkt av animaliskt ursprung, andra än bearbetade köttprodukter.

c)

Sammansatta produkter som inte innehåller bearbetade köttprodukter och vars innehåll till högst hälften består av bearbetade mjölkprodukter, om slutprodukterna inte uppfyller kraven i artikel 6.

Artikel 5

Intyg som skall åtfölja sammansatta produkter som skall kontrolleras av veterinär

Dessa sammansatta produkter som innehåller bearbetade köttprodukter skall vid införsel till gemenskapen åtföljas av relevant intyg för köttprodukter enligt gemenskapslagstiftningen oavsett om produkten innehåller andra animaliska produkter.

De sammansatta produkter som avses i artikel 4.b och 4.c som innehåller bearbetade mjölkprodukter skall vid införsel till gemenskapen åtföljas av relevant intyg enligt gemenskapslagstiftningen.

Sammansatta produkter som innehåller endast fiskeri- eller äggprodukter skall åtföljas vid införsel till gemenskapen av relevant intyg enligt gemenskapslagstiftningen eller handelsdokument om inget intyg krävs.

Artikel 6

Undantag för vissa sammansatta produkter och livsmedel

1.   Genom avvikelse från artikel 3 skall följande sammansatta produkter eller livsmedel avsedda som människoföda, som inte innehåller köttprodukter, inte kontrolleras av veterinär.

a)

Sammansatta produkter vars innehåll till högst hälften består av andra bearbetade produkter, under förutsättning att dessa produkter

i)

är lagringståliga i rumstemperatur, eller hela innehållet under bearbetningsprocessen tydligt har genomgått en fullständig kokningsprocess eller värmebehandling så att allt råmaterial har denaturerats,

ii)

tydligt har märkts att de är avsedda som livsmedel,

iii)

har förpackats säkert eller i tillslutna, rengjorda behållare,

iv)

åtföljs av ett handelsdokument och är märkta på ett av medlemsstatens officiella språk så att dokumentet och märkningen tillsammans ger information om den sammansatta produktens art, mängd och antal förpackningar, ursprungsland, tillverkare och beståndsdelar.

b)

Sammansatta produkter eller livsmedel förtecknade i bilaga II.

2.   Mjölkprodukter som ingår i sammansatta produkter får dock endast komma från länder förtecknade i bilaga I till kommissionens beslut 2004/438/EG (7) och behandlas så som där föreskrivs.

Artikel 7

Upphävande

Beslut 2002/349/EG upphävs härmed.

Artikel 8

Tillämpning

Detta beslut skall tillämpas från och med en månad efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 9

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 april 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 268, 24.9.1991, s. 56. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/104/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 352).

(2)  EGT L 24, 30.1.1998, s. 9. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/104/EG.

(3)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  EGT L 121, 8.5.2002, s. 6.

(5)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 301/2007 (EUT L 81, 22.3.2007, s. 11).

(6)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 22. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).

(7)  EGT L 154, 30.4.2004, s. 72. Rättad i EUT L 92, 12.4.2005, s. 47.


BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER DJUR OCH PRODUKTER SOM SKALL VETERINÄRKONTROLLERAS ENLIGT ARTIKEL 3

I denna förteckning anges djur och produkter enligt gemenskapens varunomenklatur som stöd för valet av sändningar som skall kontrolleras av veterinär vid gränskontrollstationerna

Anmärkning:

1.   Kolumn 1:

Om ett nummer med fyra siffror används: Om inte annat anges skall alla produkter som föregås eller omfattas av dess fyra siffror lämnas över till den behöriga myndigheten för veterinärkontroll.

Om endast vissa produkter under en nummer behöver undersökas för att kontrolleras av veterinär och det inte finns någon särskild undergrupp inom detta nummer i varunomenklaturen, anges nummer med Ex (t.ex. Ex30 02: Veterinärkontroll krävs endast för material av animaliskt ursprung, inte för hela rubriken).

Siffrorna inom parentes i kolumn 1 skall inte införas i Traces-systemet, som inrättas genom kommissionens beslut 2004/292/EG om idrifttagande av systemet Traces och om ändring av beslut 92/486/EEG (1).

2.   Kolumn 2:

Varbeskrivningarna fastställs i kolumnen med beskrivningar i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87. Närmare uppgifter om exakt täckning av den kombinerade tulltaxan framgår av den senaste ändringen av den bilagan.

Märk: Närmare uppgifter om de produkter som omfattas av olika avsnitt och rubriker framgår av Världstullorganisationens förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet eller, när det gäller nummer i Kombinerade nomenklaturen (KN-nr), av förklarande anmärkningar till Kombinerande nomenklaturen.

3.   Kolumn 3: I denna kolumn beskrivs de produkter som berörs.

I vissa fall finns det vissa levande djur (såsom reptiler, amfibier, insekter, maskar eller andra ryggradslösa djur) eller djurprodukter som sänds till en officiell veterinär för vilka harmoniserade djurhälsovillkor för import till gemenskapen inte har fastställts, och därför finns inte något harmoniserat importintyg. Villkoren för import av alla levande djur som inte nämns någon annanstans omfattas av rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG (2), men för vissa djur gäller nationella bestämmelser avseende krav på dokumentation som skall åtfölja sändningar. Officiella veterinärer skall undersöka sändningarna och utfärda en gemensam veterinärhandling vid införsel (CVED), vilket visar att sändningen har kontrollerats och att djuren får övergå till fri omsättning.

I vissa fall avseende animaliska biprodukter som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (3) framgår det inte exakt vilka härledda eller bearbetade produkter som omfattas av gemenskapslagstiftningen. Veterinärkontroller utförs på de produkter som bearbetats men som fortfarande huvudsakligen är rå bulkvara som skall vidarebearbetas före leverans till slutkonsumenten.

I sådana fall skall den officiella veterinären vid gränskontrollstationen ange om en särskild härledd produkt har bearbetats på ett sätt som innebär att den inte behöver kontrolleras av veterinär enligt gemenskapslagstiftningen.

TABELL

Trots tillämpningen av reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall ordalydelsen i nedanstående beskrivning av varorna i kolumn 2 endast anses vara vägledande, eftersom räckvidden inom ramen för denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning vid den tidpunkt då denna förordning antas.

Där ”ex KN-nummer” anges i denna tabell, skall systemet bestämmas genom att KN-numret och motsvarande varubeskrivning tillämpas tillsammans.


KN-nr

Varuslag

Beskrivning och förklaring

Avsnitt 1:   

Levande djur

0101

Levande hästar, åsnor, mulor och mulåsnor.

Alla.

0102

Levande nötkreatur och andra oxdjur.

Alla.

0103

Levande svin.

Alla.

0104 10

Levande får.

Alla.

0104 20

Levande getter.

Alla.

0105

Levande fjäderfä, nämligen höns av arten Gallus domesticus, ankor, gäss, kalkoner och pärlhöns.

Alla.

0106

Andra levande djur.

Alla.

Detta nummer omfattar följande tama eller vilda djur:

A)

Däggdjur:

1.

Primater.

2.

Valar, delfiner och tumlare (däggdjur av ordningen Cetacea); manater och dugonger (däggdjur av ordningen Sirenia).

3.

Andra (såsom renar, katter, hundar, lejon, tigrar, björnar, elefanter, kameler, zebror, harar, kaniner, rådjur, antiloper, gemsen, rävar, minkar och andra pälsdjur).

B)

Reptiler (inbegripet ormar och sköldpaddor)

C)

Fåglar::

1.

Rovfåglar.

2.

Papegojfåglar (inbegripet papegojor, parakiter, arapapegojor och kakaduor).

3.

Andra (såsom rapphöns, fasaner, vaktlar, morkullor, beckasiner, duvor, skogshöns, järpar, ortolansparvar, vildänder, vildgäss, trastar, koltrastar, lärkor, finkar, mesar, kolibrier, påfåglar, svanar och andra fåglar som inte anges under nr 01.05).

D)

Andra, såsom bin (även i svärmar eller kupor), andra insekter, grodor.

Nr 0106 omfattar inte djur som hör till cirkusar, menagerier eller andra liknande kringresande djurutställningar (nr 95.08)

0106 11

Primater

Alla

0106 12

Valar, delfiner och tumlare (däggdjur av ordningen Cetacea); manater och dugonger (däggdjur av ordningen Sirenia).

Alla

0106 19

Andra.

Tamkaniner och däggdjur som inte omfattas av 0101, 0102, 0103, 0104, 0106 11 och 0106 12. Inbegripet hundrar och katter.

0106 20

Reptiler (inbegripet ormar och sköldpaddor).

Alla

0106 31

Fåglar: rovfåglar.

Alla

0106 32

Fåglar: Papegojfåglar (inbegripet papegojor, parakiter, arapapegojor och kakaduor).

Alla.

0106 39

Andra.

Inbegripet: fåglar, andra än de som omfattas av nr 0105, 0106 31 och 0106 32 inbegripet duvor.

0106 90 00

Andra.

Alla andra levande djur, inte inbegripna någon annanstans, andra än däggdjur, fåglar och reptiler. Till detta nummer hör levande grodor som antingen är avsedda för vivarier för att fortsätta att hållas levande, eller som skall avlivas för att användas som livsmedel.

Kapitel 2:   

Kött och ätbara slaktbiprodukter

 

Detta kapitel omfattar inte

a)

produkter av sådana slag som nämns i nr 0201–0208 eller 0210, otjänliga eller olämpliga som livsmedel,

b)

tarmar, blåsor och magar av djur (nr 0504) samt djurblod (nr 0511 eller 3002),

c)

animaliskt fett, annat än produkter enligt nr 0209 (kapitel 15).

0201

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt eller kylt.

Alla.

0202

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst.

Alla.

0203

Kött av svin, färskt, kylt eller fryst.

Alla.

0204

Kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst.

Alla.

0205 00

Kött av häst, åsna, mula eller mulåsna, färskt, kylt eller fryst.

Alla.

0206

Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur, andra oxdjur, svin, får, get, häst, åsna, mula eller mulåsna, färska, kylda eller frysta.

Alla.

0207

Kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä under nr 0105, färska, kylda eller frysta.

Alla.

0208

Annat kött och ätbara slaktbiprodukter, färska, kylda eller frysta.

Med undantag av: produkter som inte är avsedda som livsmedel.

Hit hör ben och annat material för produktion av gelatin eller kollagen avsett att användas som livsmedel.

0208 10

Av kanin eller hare.

Alla.

0208 20 (00)

Grodlår

Alla.

0208 30

Av primater.

Alla.

0208 40

Av valar, delfiner och tumlare (däggdjur av ordningen Cetacea); av manater och dugonger (däggdjur av ordningen Sirenia).

Alla.

0208 50 (00)

Av reptiler (inbegripet ormar och sköldpaddor).

Alla.

0208 90

Annat: av tama duvor, av vilt, med undantag av kanin eller hare.

Inbegripet vaktel, sälkött, ren eller annat däggdjur.

0209 00

Svinfett, inte innehållande magert kött och fjäderfäfett, inte utsmälta eller på annat sätt extraherade, färska, kylda, frysta, saltade, i saltlake, torkade eller rökta.

Inbegripet både fett och bearbetat fett.

0210

Kött och ätbara slaktbiprodukter, saltade, i saltlake, torkade eller rökta; ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter av kött.

Allt: Inbegripet kött, köttprodukter och ben avsett som livsmedel och andra produkter av animaliskt ursprung.

Bearbetat animaliskt protein, inbegripet fettgrevar, avsett som livsmedel, omfattas av detta kapitel. Inbegripet torkade grisöron, avsedda som livsmedel.

Korv hör till nr 1601.

Kapitel 3:   

Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur

Detta kapitel omfattar inte

a)

däggdjur under nr 0106,

b)

kött av däggdjur under nr 0106 (nr 0208 eller 0210),

c)

fisk (inbegripet fisklever, fiskrom och fiskmjölke) samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, döda, otjänliga eller olämpliga som livsmedel antingen på grund av sin art eller på grund av sitt tillstånd (kapitel 5); mjöl och pelletar av fisk, kräftdjur, blötdjur eller ryggradslösa vattendjur, otjänliga som människoföda (nr 2301), eller

d)

kaviar eller kaviarersättning som framställts av fiskrom (nr 1604).

 

 

Detta kapitel inbegriper både levande fisk för avel och reproduktion, levande akvariefisk, och levande fisk eller levande kräftdjur som transporteras levande men importeras för att användas som livsmedel.

 

 

Alla produkter i detta avsnitt skall kontrolleras av veterinär.

0301

Levande fisk.

Alla: Inbegripet öring, ål, karp eller vilken annan art som helst eller fisk som importerats för avel eller reproduktion.

Levande fisk som importeras för omedelbar konsumtion som livsmedel behandlas avseende veterinärkontroller som om de vore produkter.

Inbegripet akvariefisk enligt nr 0301 10.

0302

Fisk, färsk eller kyld, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 0304*.

Alla.

0302 70

Lever, rom och mjölke.

 

0303

Fisk, fryst, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 0304.

Alla.

Inbegripet: Stillahavslax med undantag av lever, rom och mjölke; sockeyelax (indianlax); annan laxfisk, med undantag av lever, rom och mjölke; öring; atlantlax, och all annan fisk.

0304

Fiskfiléer och annat fiskkött (även hackat eller malet), färska, kylda eller frysta.

 

0305

Fisk, torkad, saltad eller i saltlake; rökt (även varmrökt) fisk, eller

mjöl och pelletar av fisk, lämpliga som livsmedel.

Alla: inbegripet andra fiskeriprodukter såsom mjöl och pelletar av fisk, kräftdjur, eller andra ryggradslösa vattendjur, lämpliga som livsmedel.

0306

Kräftdjur, även utan skal, levande, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake;

kräftdjur med skal, ångkokta eller kokta i vatten, även kylda,

frysta, torkade, saltade eller i saltlake; mjöl och pelletar av kräftdjur, lämpliga som livsmedel.

Alla: Levande kräftdjur som importeras för omedelbar konsumtion som livsmedel, betraktas och behandlas avseende veterinärkontroller som om de vore produkter.

0307

Blötdjur, även utan skal, levande, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake;

ryggradslösa vattendjur, andra än kräftdjur och blötdjur, levande, färska, kylda, frysta,

torkade, saltade eller i saltlake; mjöl och pelletar av andra ryggradslösa vattendjur än kräftdjur, lämpliga som livsmedel.

Alla:

Inbegripet Bonamia Ostreae och Martelia refringens, även blötdjur och ryggradslösa vattendjur, eventuellt kokta, därefter kylda eller frysta.

Levande blötdjur som importeras för omedelbar konsumtion som livsmedel, betraktas och behandlas avseende veterinärkontroller som om de vore produkter.

Inbegripet kött av snigelarter.

0307 60 00

Sniglar, andra än havssniglar.

Inbegripet landsnäckor av arterna Helix pomatia Linné, Helix aspersa Müller, Helix lucorum och arter som tillhör släktet Achatinidae.

Inbegripet levande sniglar för omedelbar konsumtion som livsmedel och även snigelkött som livsmedel.

Inbegripet lätt förkokta eller förbehandlade sniglar.

0307 91 00

Levande ryggradslösa vattendjur, andra än kräftdjur och blötdjur, levande, färska eller kylda.

Alla.

0307 99 90

Andra, inbegripet mjöl och pelletar av andra ryggradslösa vattendjur än kräftdjur, lämpliga som livsmedel.

Alla: Inbegripet fiskmjöl som livsmedel.

Kapitel 4:   

Mejeriprodukter; fågelägg; naturlig honung; ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

1.

Med ”mjölk” avses oskummad mjölk och helt eller delvis skummad mjölk.

2.

I nr 0405 avses med

a)

smör: naturligt smör, vasslesmör eller rekombinerat smör (färskt, saltat eller härsket, inbegripet konserverat smör) helt framställt av mjölk, med en halt av mjölkfett om minst 80 viktprocent men högst 95 viktprocent, en högsta halt fettfri mjölktorrsubstans om 2 viktprocent och en högsta vattenhalt om 16 viktprocent. Smör är inte försatt med emulgeringsmedel, men får innehålla natriumklorid, livsmedelsfärg, neutraliserande salter och kulturer av oskadliga bakterier för framställning av mjölksyra.

b)

bredbar smörfettsprodukt: en bredbar emulsion av typen vatten-i-olja, inte innehållande annat fett än mjölkfett, med en halt av minst 39 viktprocent men mindre än 80 viktprocent.

3.

Produkter som erhållits genom koncentrering av vassle och som är försatta med mjölk eller mjölkfett skall klassificeras som ost enligt nr 0406, under förutsättning att de

a)

har en halt av mjölkfett av minst 5 viktprocent beräknat på torrsubstansen,

b)

har en torrsubstanshalt av minst 70 viktprocent men högst 85 viktprocent, och

c)

är gjutna eller kan gjutas i formar.

4.

Detta kapitel omfattar inte

a)

produkter framställda av vassle, innehållande mer än 95 viktprocent laktos, uttryckt som vattenfri laktos i torrsubstansen (nr 1702), eller

b)

albuminer (inbegripet koncentrat av två eller flera vassleproteiner, innehållande mer än 80 viktprocent vassleproteiner beräknat på torrsubstansen) (nr 3502) eller globuliner (nr 3504).

0401

Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel.

Alla: Mjölk inbegripet obehandlad, pastöriserad eller termiserad mjölk.

Inbegripet fraktioner av mjölk.

Mjölk för foder inbegrips i nr 2309.

0402

Mjölk eller grädde, koncentrerade eller försatta med socker eller annat sötningsmedel.

Alla.

0403

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao.

Alla:

Inbegripet grädde, smör, aromatiserad, gelatinerad, fryst mjölk, surmjölk och koncentrerad mjölk avsedd att användas som livsmedel.

Glass omfattas av nr 2105.

0404

Vassle, även koncentrerad eller försatt med socker eller annat sötningsmedel; produkter bestående av naturliga mjölkbeståndsdelar, även försatta med socker eller annat sötningsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans.

Alla.

0405

Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk; bredbara smörfettsprodukter.

Alla: inbegripet bredbara smörfettsprodukter.

0406

Ost och ostmassa.

Alla.

0407 00

Fågelägg med skal, färska, konserverade eller kokta.

Alla: Inbegripet kläckägg och specfikt patogenfria ägg (SPF) samt ägg avsedda att användas som livsmedel.

Inbegripet ”tusenåriga ägg”.

Äggalbumin som inte är lämpligt som livsmedel omfattas av nr 3502.

0408

Fågelägg utan skal samt äggula, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, gjutna, frysta eller på annat sätt konserverade, även försatta med socker eller annat sötningsmedel.

Alla: Detta nummer omfattas äggprodukter, både värmebehandlade och inte värmebehandlade.

Detta nummer omfattar hela ägg utan skal, och äggula av alla fåglar. Produkterna som omfattas av detta nummer kan vara färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, gjutna (t.ex. cylinderformade ”långa ägg”), frysta eller på annat sätt konserverade. Alla dessa omfattas av detta nummer, oavsett om de är försatta med socker eller annat sötningsmedel, oberoende av om de är avsedda som livsmedel eller för industriellt bruk (t.ex. för garvning).

Detta nummer omfattar inte följande:

a)

Olja av äggula (nr 15.06).

b)

Äggberedningar innehållande smaksättningsämnen, kryddor eller andra tillsatser (nr 21.06).

c)

Lecitin (nummer 29.23).

d)

Separat äggvita (äggalbumin) (nummer 35.02).

0409 00 00

Naturlig honung

Alla

Detta nummer omfattar honung som produceras av bin (Apis Mellifera) eller andra insekter, centrifugerad honung eller kakhonung eller honung i bitar av vaxkakor, under förutsättning att varken socker eller andra ämnen har tillsatts. Sådan honung får namnges efter blommornas källa, ursprung eller färg.

Detta nummer omfattar inte konstgjord honung, eller blandningar av naturlig och konstgjord honung (nr 17.02).

0410 00 00

Ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans.

Alla.

Detta nummer omfattar bidrottninggelé och propolis, även ben eller annat material av animaliskt ursprung avsett att användas som livsmedel.

Insekter eller insektägg att användas som livsmedel hör till detta nummer.

Nr 0410 00 00 omfattar produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i Kombinerade nomelklaturen. Hit hör följande:

a)

Sköldpaddsägg.

b)

Fågelbon.

Nr 0410 00 00omfattar inte djurblod, ätbart eller inte, flytande eller torkat (nr 05.11 eller 30.02).

Kapitel 5:   

Produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

 

 

Ytterligare urvalskrav för vissa produkter i detta kapitel fastställs i kapitel VIII (ull, hår, svinborst, fjädrar och delar av fjädrar) i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1774/2002.

1.

Detta kapitel omfattar inte

a)

ätbara produkter (andra än tarmar, blåsor och magar av djur, hela eller i bitar, samt djurblod, flytande eller torkat),

b)

hudar och skinn (inbegripet pälsskinn), andra än varor enligt nr 0505 samt avklipp och liknande avfall av oberedda hudar och skinn enligt nr 0511 (kapitel 41 eller 43),

c)

animaliska textilmaterial, andra än tagel och tagelavfall (avsnitt XI), eller

d)

bindlar för borsttillverkning (nr 9603).

2.

I hela tulltaxan betraktas elefant-, flodhäst-, valross-, narvals- och vildsvinsbetar, noshörningshorn samt tänder av alla djur som elfenben.

3.

Med tagel avses i hela tulltaxan hår från manar och svansar av hästdjur, nötkreatur och anda oxdjur.

0502 10 00

Borst och andra hår av svin; avfall av sådana borst och hår.

Obearbetad svinborst: svinborst som inte har tvättats i fabrik, inte erhållits från garvning eller behandlats med någon annan metod som garanterar att inga patogener finns kvar.

0503 00 00

Tagel och tagelavfall.

Allt hår under detta nummer skall anmälas till de behöriga veterinärmyndigheten. Bevis på artens status och genomgången behandling kan eventuellt krävas.

Nr 0503 omfattar inte hår som genomgått en spinningsprocess eller knutits från ända till ända. Till detta nummer hör förutom obearbetat tagel även tagel som har tvättats, färgats, blekts, krusat eller på annat sätt preparerats.

0504 00 00

Tarmar, blåsor och magar av djur (andra än fiskar), hela eller i bitar, färska, kylda, frysta, saltade, i saltlake, torkade eller rökta.

Alla: Inbegripet magar, blåsor och inälvor, rengjorda, saltade, torkade eller värmebehandlade, av nötkreatur, svin, får, getter eller fjäderfä.

0505

Skinn och andra delar av fåglar, med kvarsittande fjädrar eller dun, fjädrar och delar av fjädrar (även med klippta kanter) samt dun, även rengjorda, desinficerade eller behandlade i konserverande syfte men inte vidare bearbetade; mjöl och avfall av fjädrar eller delar av fjädrar.

Alla – utom behandlade dekorationsfjädrar, behandlade fjädrar som medförs av resande för privat bruk eller sändningar av behandlade fjädrar som sänts till privatpersoner för icke-industriellt syfte.

Nr 0505 omfattar obehandlade produkter och sådana som behandlats enligt följande: Endast rengjorda, desinficerade eller behandlade i konserverande syfte men inte ytterligare bearbetade.

 

 

Fjädrar av sådana slag som används för stoppningsändamål; dun, obearbetade eller andra fjädrar.

0506

Ben och kvicke, obearbetade, avfettade, enkelt preparerade (men ej tillformade), behandlade med syra eller befriade från gelatin; mjöl och avfall av dessa produkter.

Inbegripet ben för produktion av gelatin eller kollagen, om det erhållits av slaktkroppar som slaktats för att användas som livsmedel och benmjöl avsett att användas som livsmedel.

Urvalskrav fastställs i kapitel X (ben och benprodukter osv.) i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1774/2002.

0507

Elfenben, sköldpadd, valbarder och valbardsborst, horn, hovar, klövar, naglar, klor och näbbar, obearbetade eller enkelt preparerade men ej tillformade; mjöl och avfall av dessa produkter.

Urvalskrav för jakttroféer fastställs i kapitel VII i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1774/2002.

Inbegripet behandlade jakttroféer från fåglar och hovdjur som endast består av ben, horn, hovar, klor, tänder, hudar eller skinn, från tredjeländer.

Ex05100000

Ambra, bävergäll, sibet och mysk, spanska flugor, galla, även torkad;

körtlar och andra animaliska produkter som används för beredning av farmaceutiska produkter, färska, kylda, frysta eller tillfälligt konserverade på annat sätt.

Urvalskrav fastställs i förordning (EG) nr 1774/2002. Kapitel XI Animaliska biprodukter för framställning av foder och sällskapsdjursfoder samt av farmaceutiska och andra tekniska produkter i bilaga VIII.

Körtlar, andra animaliska produkter och galla omfattas av detta nummer.

Torkade körtlar och produkter omfattas av nr 3501.

0511

Animaliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; döda djur enligt kapitlen 1 och 3, olämpliga som livsmedel.

Inbegripet genetiskt material (sperma och embryon av animaliskt ursprung såsom av nötkreatur, får, getter, hästdjur och svin).

Inbegripet även animaliska biprodukter av kategori 1- och 2-material.

0511 10 00

Sperma av nötkreatur eller andra oxdjur.

 

0511 91

Produkter av fisk eller av kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur; döda djur enligt kapitel 3.

Alla: Inbegripet fiskrom och döda djur. Inbegripet animaliska biprodukter för tillverkning av sällskapsdjursfoder samt farmaceutiska och andra tekniska produkter.

0511 99 (10)

Senor; avklipp och liknande avfall av oberedda hudar och skinn.

Alla.

0511 99 90

Andra slag.

Alla: Embryon, äggceller, sperma och genetiskt material som inte omfattas av 0511 10 och av andra arter än nötkreatur hör till detta nummer.

Inbegripet animaliska biprodukter för tillverkning av foder för sällskapsdjur eller andra tekniska produkter.

Inbegripet biprodukter för biodling.

Inbegripet även döda djur i kapitel I (hundar och katter).

Inbegripet material vars väsentliga kännetecken inte ändrats, och ätbart djurblod, inte av fisk, avsett som livsmedel.

Kapitel 12:   

Oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter; diverse andra frön och frukter; växter för industriellt eller medicinskt bruk; halm och foderväxter

 

 

Endast vissa vegetabiliska produkter skall kontrolleras av veterinär.

Ex12130000

Halm, agnar och skal av spannmål, oberedda, även hackade, malda,

pressade eller i form av pelletar.

Omfattar endast hö och halm.

Ex12 14 (90)

Kålrötter, foderbetor och andra foderrotfrukter, hö, lusern (alfalfa), klöver, esparsett, foderkål, lupiner, vicker och liknande djurfoder, även i form av pelletar.

Andra.

Omfattar endast hö och halm.

Kapitel 15:   

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt spaltningsprodukter av sådana fetter och oljor; beredda ätbara fetter; animaliska och vegetabiliska vaxer

1.

Detta kapitel omfattar inte

a)

svinfett och fjäderfäfett enligt nr 0209,

b)

kakaosmör (fett eller olja) (nr 1804),

c)

ätbara beredningar som innehåller mer än 15 viktprocent av produkter enligt nr 0405 (i allmänhet kapitel 21),

d)

fettgrevar (nr 2301) samt återstoder enligt nr 2304–2306.

2.

Nr 1518 omfattar inte fetter och oljor och spaltningsprodukter av sådana fetter och oljor som enbart denaturerats; sådana produkter skall klassificeras enligt samma nummer som motsvarande odenaturerade fetter och oljor.

3.

”Soapstocks”, bottensatser och avslemningsåterstoder erhållna vid rening av oljor samt stearinbeck, glycerolbeck och ullfettbeck skall klassificeras enligt nr 1522.

 

 

Alla oljor av animaliskt ursprung.

Ytterligare urvalskrav fastställs i förordning (EG) nr 1774/2002, se nedan:

Kapitel IV i bilaga VII Utsmälta fetter och fiskoljor.

Kapitel XII i bilaga VIII Utsmält fett från kategori 2-material för oleokemisk tillverkning.

Kapitel XIII i bilaga VIII Fettderivat.

Fettderivat inbegripet rena produkter av fetter och oljor i första skedet framställt med metod enligt kapitel III i bilaga VI till förordning (EG) nr 1774/2002. Derivat blandade med annat material omfattas inte.

1501 00

Ister, annat svinfett och fjäderfäfett, annat än sådant enligt nr 0209 och 1503.

Alla.

1502 00

Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter, andra än sådana enligt nr 1503.

Alla.

1503 00

Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin och talgolja, inte emulgerade, blandade eller på annat sätt beredda.

Alla.

1504

Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade.

Fiskoljor – och oljor av havsdäggdjur.

Diverse ätbara beredningar omfattas av kapitel 21.

1506 00 00

Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade, men inte kemiskt modifierade.

Odelade fetter och oljor samt även ursprungliga fraktioner av dessa som framställts med metod som fastställs i kapitel III i bilaga VI till förordning (EG) nr 1774/2002.

Derivat blandade med annat material omfattas inte.

Nr 1516 omfattar animaliska och vegetabiliska fetter och oljor som genomgått en sådan särskild kemisk omvandling som nämnts ovan, men inte vidare bearbetade.

Detta nummer omfattar även på liknande sätt behandlade fraktioner av animaliska och vegetabiliska fetter eller oljor.

Hydrering som fås genom att föra produkten i kontakt med rent väte vid lämplig temperatur och tryck i närvaro av en katalysator (vanligtvis finfördelad nickel), höjer smältpunkten för fetter och ökar oljornas konsistens genom att förvandla omättade glycerider till mättade glycerider med högre smältpunkt.

1516 10

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare bearbetade.

Endast animaliska fetter och oljor. Derivat blandade med annat material kontrolleras inte av veterinär.

För veterinära ändamål inbegriper fettderivat rena produkter av fetter och oljor i första skedet framställt med metod enligt kapitel III i bilaga VI till förordning (EG) nr 1774/2002.

Ex15 18 00

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt nr 1516; oätliga blandningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans.

Endast animaliska fetter och oljor.

Endast utsmält fett.

Fettderivat som framställts med metod som fastställs i kapitel III i bilaga VI till förordning (EG) nr 1774/2002.

Derivat blandade med annat material omfattas inte.

1518 00 (91)

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt nr 1516.

Endast animaliska fetter och oljor.

Urvalskrav fastställs i kapitel XIII (för fettderivat) i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1774/2002 och kapitel XII Utsmält fett från kategori 2-material för oleokemisk tillverkning i bilaga VIII.

1518 00 (95)

Oätliga blandningar eller beredningar av animaliska fetter eller oljor eller av animaliska och vegetabiliska fetter eller oljor samt fraktioner av dessa.

Beredningar av fetter och oljor av animaliskt ursprung.

1521 90 (91)

Bivax och andra insektsvaxer, även raffinerade eller färgade.

Bivax för tekniska ändamål.

Ytterligare urvalskrav fastställs i kapitel IX Biodlingsprodukter i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1774/2002.

1521 90 (99)

Andra.

Biprodukter för biodlingssyften.

Ytterligare urvalskrav fastställs i kapitel IX Biodlingsprodukter i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1774/2002. Biodlingsprodukter, andra än biprodukter för biodling måste anmälas under nr 0511 99”Övriga”.

Kapitel 16:   

Beredningar av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur

1.

Detta kapitel omfattar inte kött, slaktbiprodukter, fisk, kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur som är beredda eller konserverade på de sätt som sägs i kapitel 2 eller 3 eller nr 0504.

2.

Livsmedelsberedningar klassificeras enligt detta kapitel under förutsättning att de innehåller mer än 20 viktprocent korv, kött, slaktbiprodukter, blod, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur eller mer än 20 viktprocent av någon kombination av dessa produkter. Då en beredning innehåller två eller flera av ovannämnda produkter, klassificeras den enligt det nummer i kapitel 16 som motsvarar den beståndsdel eller de beståndsdelar som dominerar viktmässigt. Dessa bestämmelser gäller dock inte för fyllda produkter enligt nr 1902 eller för beredningar enligt nr 2103 och 2104.

 

 

Detta kapitel omfattar sammansatta produkter som innehåller bearbetade produkter av animaliskt ursprung.

1601 00

Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter eller blod; beredningar av dessa produkter.

Inbegriper konserverat kött i olika former.

1602

Kött, slaktbiprodukter och blod, beredda eller konserverade på annat sätt.

Inbegriper konserverat kött i olika former.

1603 00

Extrakter och safter av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur.

Alla: Omfattar surimi, fiskprotein i gelform, kylda eller frysta.

1604

Fisk, beredd eller konserverad; kaviar och kaviarersättning som framställts av fiskrom; fisk, hel eller i bitar, men inte hackad eller malen.

Alla: Kokta eller förkokta matberedningar som innehåller blötdjur eller fisk.

Omfattar konserverad fisk, och konserverad kaviar i hermetiskt tillslutna förpackningar.

Fiskprodukter blandade med pasta ingår under nummer 1902.

1605

Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, beredda eller konserverade.

Alla. Helt eller delvis förbehandlade sniglar hör till detta nummer.

Inbegripet konserverade kräftdjur, eller andra ryggradslösa vattendjur.

Kapitel 17:   

Socker och sockerkonfektyrer

 

Detta kapitel omfattar inte kemiskt rena sockerarter (andra än sackaros, laktos, maltos, glukos och fruktos).

 

1702 11 00

Mjölksocker (inbegripet kemiskt ren laktos) samt sirap och andra lösningar av mjölksocker, innehållande minst 99 viktprocent laktos uttryckt som vattenfri laktos i torrsubstansen.

 

Kapitel 19:   

Beredningar av spannmål, mjöl, stärkelse eller mjölk; bakverk

Detta kapitel omfattar inte livsmedelsberedningar som innehåller mer än 20 viktprocent korv, kött, andra djurdelar, blod, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur eller mer än 20 viktprocent av någon kombination av dessa produkter (kapitel 16); denna bestämmelse gäller dock inte för fyllda produkter enligt nr 1902.

 

 

Detta kapitel omfattar sammansatta produkter som innehåller bearbetade produkter av animaliskt ursprung.

1901

Maltextrakt; Livsmedelsberedningar av mjöl, krossgryn, stärkelse eller maltextrakt som ej innehåller kakao eller innehåller mindre än 40 viktprocent kakao beräknat på en helt avfettad bas ej nämnda eller inbegripna någon annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr 0401–0404, som ej innehåller kakao eller innehåller mindre än 5 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, ej nämnda eller inbegripna någon annanstans.

Matberedningar ingår i kapitlen 16 och 21.

Ex19 02

Pastaprodukter, även kokta, fyllda (med kött eller andra födoämnen), eller

på annat sätt beredda; såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocchi,

ravioli och cannelloni; couscous, även beredd.

Inbegripet kokta eller förkokta matberedningar som innehåller animaliska produkter.

1902 20 (10)

Innehållande mer än 20 viktprocent fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur.

Alla

1902 20 (30)

Innehållande mer än 20 viktprocent korv e.d., kött och slaktbiprodukter av alla slag, inbegripet fett av alla slag, oavsett ursprung.

Alla

1902 20 (91)

Kokta

Alla

1902 20 (99)

Andra (fyllda pastaprodukter, inte kokta).

Alla

Ex19 05

Bakverk.

Inbegripet beredningar som innehåller kött.

Kapitel 20:   

Beredningar av grönsaker, frukt, bär, nötter eller andra växtdelar

Detta kapitel omfattar inte livsmedelsberedningar som innehåller mer än 20 viktprocent korv, kött, andra djurdelar, blod, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur eller någon kombination av dessa produkter (kapitel 16).

Ex20 04

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, frysta, andra än produkter enligt nr 2006.

Detta kapitel omfattar sammansatta produkter som innehåller bearbetade produkter av animaliskt ursprung.

Omfattar beredningar som innehåller kött.

Ex20 05

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta, andra än produkter enligt nr 2006.

Omfattar beredningar som innehåller kött.

Kapitel 21:   

Diverse ätbara beredningar

1.

Detta kapitel omfattar inte livsmedelsberedningar (andra än sådana produkter som nämns i nr 2103 och 2104) som innehåller mer än 20 viktprocent korv, kött, slaktbiprodukter av kött, blod, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur eller någon kombination av dessa produkter (kapitel 16).

2.

Med homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar i nr 2104 avses beredningar som består av en fint homogeniserad blandning av två eller flera grundbeståndsdelar, såsom kött, fisk, grönsaker och frukt, och som föreligger i detaljhandelsförpackningar med en nettovikt av högst 250 g för försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål. Vid tillämpning av denna definition skall ingen hänsyn tas till små mängder av sådana beståndsdelar som kan ha tillsatts blandningen för smaksättning, konservering eller andra ändamål. Beredningarna får innehålla en liten mängd synliga bitar av ingående beståndsdelar.

 

 

Detta kapitel omfattar sammansatta produkter som innehåller bearbetade produkter av animaliskt ursprung.

Ex21 03 (90 90)

Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksättningsändamål; senapspulver och beredd senap.

Andra slag.

Omfattar beredningar som innehåller kött.

Ex21 04

Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor och buljonger; homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar.

Omfattar beredningar som innehåller kött eller produkter av animaliskt ursprung i enlighet med detta beslut.

Ex21 05 00

Glassvaror, även innehållande kakao.

Omfattar beredningar som innehåller bearbetad mjölk i enlighet med detta beslut.

Ex21 06

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans.

Omfattar beredningar som innehåller kött eller produkter av animaliskt ursprung i enlighet med detta beslut.

Ex21 06 10

Proteinkoncentrat och texturerade proteiner.

Omfattar beredningar som innehåller produkter av animaliskt ursprung i enlighet med detta beslut.

2106 90 (10)

Ostfondue.

Alla.

2106 90 (98)

Andra slag.

Omfattar beredningar som innehåller kött eller produkter av animaliskt ursprung i enlighet med detta beslut.

Kapitel 23:   

Återstoder och avfall från livsmedelsindustrin; beredda fodermedel

Som beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur, enligt nr 2309, anses också produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, som erhållits genom behandling av vegetabiliska eller animaliska produkter och som på grund av bearbetningen inte längre har det ursprungliga ämnets egenskaper. Som sådana beredningar anses dock inte vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska återstoder och biprodukter från en sådan behandling.

2301

Mjöl och pelletar av kött eller slaktbiprodukter eller av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, olämpliga som livsmedel; fettgrevar.

Omfattar: bearbetat animaliskt protein avsett att användas som livsmedel.

Kött- och benmjöl, fjädermjöl, torkade fettgrevar, alla olämpliga som livsmedel.

Krav för urval av bearbetat djurprotein fastställs i kapitel II i bilaga VII till förordning (EG) nr 1774/2002.

Ex23 09

Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur.

Ingebriper foder för sällskapsdjur, tuggben för hundar och mjölblandningar.

Krav för urval av foder för sällskapsdjur och tuggben för hundar fastställs i kapitel II i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1774/2002.

2309 10

Hund- eller kattfoder i detaljhandelsförpackningar.

Alla.

2309 90

Andra slag.

Detta nummer omfattar produkter som innehåller limvatten (”solubles”) av fisk eller havsdäggdjur, mjölkprodukter eller andra kolhydrater.

Omfattar råmjölk och mjölk i flytande form ej avsedd att användas som livsmedel, och produkter innehållande mjölk ej avsedd att användas som livsmedel.

2309 90 (99)

Andra slag.

Omfattar äggprodukter ej avsedda att användas som livsmedel och andra bearbetade produkter av animaliskt ursprung, ej avsedda som livsmedel.

Produkter avsedda att användas som foder, inbegripet mjölblandningar (hovar, horn osv.).

Krav för urval av bearbetade äggprodukter fastställs i kapitel X i bilaga VII till förordning (EG) nr 1774/2002.

Kapitel 28:   

Produker från kemiska eller närstående industrier

Ex28 35

Fosfinater (hypofosfiter), fosfonater (fosfiter) och fosfater; Polyfosfat, även ej kemiskt definierade.

Endast vissa kalciumfosfater skall kontrolleras.

2835 (25)

Kalciumhydrogenortofosfat (dikalciumfosfat).

Urvalskrav för dikalciumfosfat fastställs i kapitel VII i bilaga VII till förordning (EG) nr 1774/2002.

2835 (26)

Andra kalciumfosfater.

Urvalskrav för trikalciumfosfat fastställs i kapitel VIII i bilaga VII till förordning (EG) nr 1774/2002.

Kapitel 30:   

Farmaceutiska produkter

 

 

Färdiga läkemedel omfattas inte av veterinärlagstiftning för import. Mellanprodukter från kategori 3-material avsedda för tekniska ändamål i medicintekniska produkter, produkter för in vitro-diagnostik, i laboratoriereagenser och kosmetika ingår.

3001

Körtlar och andra organ för organoterapeutiskt bruk, torkade, även pulveriserade; extrakter av körtlar eller andra organ eller av deras sekret, för organoterapeutiskt bruk; heparin och salter av heparin; andra ämnen och material från människor eller djur, beredda för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans.

Omfattar: Endast material av animaliskt ursprung.

Hänvisning till urvalskraven i förordning (EG) nr 1774/2002:

Kapitel IV i bilaga VIII Blod och blodprodukter för tekniska ändamål, utom serum från hästdjur och kapitel XI i bilaga VIII Animaliska biprodukter för tillverkning av foder, inbegripet sällskapsdjursfoder och tekniska produkter, utom mellanprodukter som avses i artikel 1 i kommissionens beslut (EG) nr 2007/2006 (4).

3001 (10)

Körtlar och andra organ, torkade, även pulveriserade.

Produkter av animaliskt ursprung.

3001 (20 90)

Extrakter av körtlar eller andra organ eller av deras sekret, andra.

Produkter av animaliskt ursprung.

Ex30 02

Människoblod; djurblod berett för terapeutiskt, profylaktiskt eller diagnostiskt bruk; immunsera och andra fraktioner av blod samt modifierade immunologiska produkter, även erhållna genom biotekniska processer; vacciner, toxiner, kulturer av mikroorganismer (med undantag av jäst) och liknande produkter.

Endast produkter av animaliskt ursprung.

3002 (10 10)

Immunsera och andra fraktioner av blod samt modifierade immunologiska produkter, även erhållna genom biotekniska processer.

Immunsera av animaliskt ursprung.

Omfattar inte framställda och färdiga läkemedel för slutkonsumenten.

I nr 3002 är urvalskraven desamma som för animaliska biprodukter som omfattas av förordning nr (EG) nr 1774/2002 i

kapitel III (blodprodukter) i bilaga VII,

kapitel IV (Blod och blodprodukter för tekniska ändamål) i bilaga VIII,

kapitel V (Serum från hästdjur) i bilaga VIII.

3002 (10 99)

Hemoglobin, blodglobuliner och serumglobuliner: Andra.

Endast material av animaliskt ursprung.

3002 (90 30)

Djurblod berett för terapeutiskt, profylaktiskt eller diagnostiskt bruk.

 

Ex30 02 (90 50)

Kulturer av mikroorganismer.

Patogener och patogenkulturer.

Ex30 02 (90 90)

Andra.

Patogener och patogenkulturer.

Kapitel 31:   

Gödselmedel

 

 

Detta kapitel omfattar inte djurblod enligt nr 0511.

Ex31010000

Animaliska gödselmedel, även blandade med varandra eller kemiskt behandlade; gödselmedel framställda genom blandning eller kemisk behandling av animaliska eller vegetabiliska produkter.

Endast produkter av animaliskt ursprung i ouppblandad form. Omfattar naturgödsel, men hit hör inte blandningar av naturgödsel och kemikalier.

Urvalskriterier för naturgödsel, bearbetad naturgödsel eller bearbetade naturgödselprodukter fastställs i kapitel III i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1774/2002.

Kapitel 35:   

Proteiner; modifierad stärkelse; Lim och klister; enzymer

Ex35 01

Kasein, kaseinater och andra kaseinderivat; Kaseinlim.

Kasein avsett att användas som livsmedel eller foder.

Urvalskraven för mjölk, mjölkprodukter och råmjölk ej avsedda som livsmedel fastställs i förordning (EG) nr 1774/2002.

Ex35 02

Albuminer (inbegripet koncentrat av två eller flera vassleproteiner innehållande mer än 80 viktprocent vassleproteiner, beräknat på torrsubstansen), albuminater och andra albuminderivat.

Inbegripet produkter av ägg och mjölk, avsedda som livsmedel eller otjänliga som livsmedel (inbegripet foder) enligt specificering nedan.

Äggprodukter och mjölkprodukter samt bearbetade produkter avsedda som livsmedel definieras i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

Urvalskraven för äggprodukter som är otjänliga som livsmedel fastställs i kapitel X i bilaga VII till förordning (EG) nr 1774/2002 och för mjölk, mjölkprodukter och råmjölk som inte är avsedda att användas som livsmedel i kapitel V i bilaga VII till förordning (EG) nr 1774/2002.

Ex35 03 00

Gelatin (inbegripet gelatinfolier med kvadratisk eller rektangulär form, även ytbehandlade eller färgade) och gelatinderivat; husbloss; annat lim av animaliskt ursprung, dock inte kaseinlim enligt nr 3501.

Gelatin avsett som livsmedel och för livsmedelsindustrin.

Gelatin under nr 9602 (tomma kapslar) skall inte veterinärkontrolleras.

Urvalskriterier för gelatin och hydrolyserat protein som inte är avsett som livsmedel fastställs i kapitel VI i bilaga VII till förordning (EG) nr 1774/2002.

Ex35040000

Peptoner och peptonderivat; andra proteinämnen samt derivat av sådana ämnen, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; hudpulver, även behandlat med kromsalt.

Kollagen och hydrolyserat protein.

Urvalskriterier för gelatin och hydrolyserat protein fastställs i kapitel VI i bilaga VII till förordning (EG) nr 1774/2002.

Inbegripet proteinbaserat kollagen som erhållits från hudar, skinn och senor från djur, inklusive ben från svin, fjäderfä och fisk.

Inbegripet hydrolyserat protein bestående av polypeptider, peptider och aminosyror samt blandningar av dessa som erhållits genom hydrolys av animaliska biprodukter.

Inbegripet biprodukter av mjölk avsedda som livsmedel.

Ex35 07

Enzymer; enzympreparat, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans.

Löpe och koncentrat avsedda som livsmedel.

3507 10 00

Löpe och koncentrat av löpe.

 

Kapitel 41:   

Oberedda hudar och skinn (andra än pälsskinn) samt läder

 

 

Hudar och skinn från fåglar och hovdjur endast under nr 4101, 4102 och 4103.

Ytterligare urvalskrav för hudar och skinn från hovdjur fastställs i kapitel VI i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1774/2002.

4101

Oberedda hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) samt av hästdjur (färska eller saltade, torkade, kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade), även avhårade eller spaltade.

Veterinärkontroller gäller endast för färska, kylda eller bearbetade hudar.

Inbegripet hudar, torkade, torrsaltade, våtsaltade eller konserverade på annat sätt än genom garvning.

4102

Oberedda skinn av får och lamm (färska eller saltade, torkade, kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade, men inte garvade, beredda till pergament eller vidare beredda), även avhårade eller spaltade, med undantag av sådana som enligt anmärkning 1 c inte omfattas av detta kapitel.

Gäller endast för färska, kylda eller bearbetade hudar.

Inbegripet hudar, torkade, torrsaltade, våtsaltade eller konserverade på annat sätt än genom garvning.

4103

Andra oberedda hudar och skinn (färska eller saltade, torkade, kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade, men inte garvade, beredda till pergament eller vidare beredda), även avhårade eller spaltade, med undantag av sådana som enligt anmärkning 1 b eller 1 c inte omfattas av detta kapitel.

Inbegripet endast färska, kylda eller bearbetade hudar.

Inbegripet hudar och skinn av fåglar eller fisk och eventuellt jakttroféer.

Kapitel 42:   

Lädervaror; sadelmakeriarbeten; reseffekter, handväskor och liknande artiklar; varor av tarmar

1.

Detta kapitel omfattar inte (bland andra produkter) följande produkter av veterinärt intresse:

a)

Steril katgut och liknande sterila suturmaterial för kirurgiskt bruk (nr 3006).

b)

Strängar, skinn till trummor och liknande instrument samt andra delar till musikinstrument (nr 9209).

4205 00 00

Andra varor av läder eller konstläder.

Inbegripet material för tillverkning av tuggben för hundar.

Ex42 06

Varor av tarmar, guldslagarhinna, blåsor eller senor.

Inbegripet även material för tillverkning av tuggben för hundar.

Kapitel 43:   

Pälsskinn och konstgjord päls; varor av dessa material

1.

Med pälsskinn förstås i hela Kombinerade nomenklaturen, utom i fråga om oberedda pälsskinn enligt nr 4301, garvade eller på annat sätt beredda skinn med hårbeklädnad, av alla slags djur.

2.

Detta kapitel omfattar inte

a)

fågelskinn och delar av fågelskinn med kvarsittande fjädrar eller dun, enligt nr 0505 och 6701,

b)

oberedda hudar och skinn, med hårbeklädnad, av sådana slag som omfattas av kapitel 41 (se anmärkning 1 c till kapitel 41).

Ex43 01

Oberedda pälsskinn (inbegripet huvuden, svansar, tassar och andra delar eller avklipp, lämpliga för körsnärsbruk), andra än oberedda hudar och skinn enligt nr 4101, 4102 eller 4103.

Endast av fåglar eller hovdjur.

4301 (30 00)

Av följande lamm: Astrakan, breitschwanz, karakul, persian och liknande lamm, indiskt, kinesiskt och mongoliskt lamm samt tibetlamm, med eller utan huvud, svans eller tassar.

Ytterligare urvalskrav för hudar och skinn från hovdjur fastställs i kapitel VI i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1774/2002.

4301 (80 80)

Andra.

Endast av fåglar eller hovdjur.

4301 (90 00)

Huvuden, svansar, tassar och andra delar eller avklipp, lämpliga för körsnärsbruk.

 

Kapitel 51:   

Ull samt fina eller grova djurhår; garn och vävnader av tagel

a)

Med ull avses fibrer från får eller lamm.

b)

Med fina djurhår avses hår från alpacka, lamadjur, vikunja, kamel, jak, angoraget, tibetget, kashmirget och liknande getter (men inte vanlig get), kanin (inbegripet angorakanin), hare, bäver, nutria och bisamråtta.

c)

Med grova djurhår avses hår från djur som inte nämns ovan, med undantag av hår eller borst för borsttillverkning (nr 0502) samt tagel (nr 0503).

 

 

För nr 5101–5103. Ytterligare urvalskrav för ull, svinborst, fjädrar och delar av fjädrar fastställs i kapitel VIII i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1774/2002.

”Obearbetad” enligt definitionen för berörd produkt i bilaga I till förordning (EG) nr 1774/2002.

5101

Ull, okardad och okammad.

Obearbetad ull.

5102

Fina eller grova djurhår, okardade och okammade.

Obearbetat hår.

Ex51 03

Avfall av ull eller av fina eller grova djurhår, inbegripet garnavfall men inte rivet avfall och riven lump.

Obearbetad ull.

5103 (10 10)

Inte karboniserat kamavfall av ull.

Obearbetad ull.

Kapitel 95:   

Leksaker, spel och sportartiklar; delar och tillbehör

Ex95 08

Karuseller, gungor, skjutbanor och annan utrustning för nöjesfält; ambulerande cirkusar, ambulerande menagerier; ambulerande teatrar.

Cirkusar och menagerier med levande djur.

9508 10

Ambulerande cirkusar, ambulerande menagerier.

Cirkusar och menagerier med levande djur.

Kapitel 97:   

Konstverk, samlarföremål och antikviteter

Ex97050000

Samlingar och föremål för samlingar av zoologiskt, botaniskt, mineralogiskt, anatomiskt, historiskt, arkeologiskt, paleontologiskt, etnografiskt eller numismatiskt intresse.

Endast material av animaliskt ursprung.

Ytterligare urvalskrav för jakttroféer fastställs i kapitel VII i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1774/2002.

Omfattar ej jakttroféer från hovdjur och fåglar som undergått en fullständig konservering som säkerställer förvaring i rumstemperatur och jakttroféer av andra arter än fåglar och hovdjur (bearbetade eller obearbetade).


(1)  EUT L 94, 31.3.2004, s. 63.

(2)  EGT L 268, 14.9.1992, s. 54.

(3)  EGT L 273, 10.10.2002, s. 1.

(4)  EUT L 379, 28.12.2006, s. 98.


BILAGA II

Livsmedel som inte skall veterinärkontrolleras enligt direktiv 97/78/EG enligt artikel 6.1 b i detta beslut.

 

Kex

 

Bröd

 

Kakor

 

Choklad

 

Konfektyrprodukter (inklusive sötsaker)

 

Ofyllda gelatinkapslar

 

Kosttillskott förpackade för slutkonsumenten, innehållande små mängder av animalieprodukter samt sådana som innehåller glukosamin, kondroitin eller kitosan.

 

Köttextrakt och köttkoncentrat.

 

Oliver fyllda med fisk.

 

Pastaprodukter och nudlar, ej blandade eller fyllda med köttprodukter.

 

Buljong och aromer för soppor, förpackade för slutkonsumenten, innehållande köttextrakt, köttkoncentratm, animaliska fetter eller fiskfetter, pulver eller extrakt.


4.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 116/34


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 19 april 2007

om ändring av besluten 2001/881/EG och 2002/459/EG med avseende på förteckningen över gränskontrollstationer

[delgivet med nr K(2007) 1681]

(Text av betydelse för EES)

(2007/276/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (1), särskilt artikel 20.3,

med beaktande av rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av regler för hur veterinärkontroller skall organiseras för djur som importeras till gemenskapen från tredje land och om ändring av direktiven 89/662/EEG, 90/425/EEG och 90/675/EEG (2), särskilt artikel 6.4,

med beaktande av rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (3), särskilt artikel 6.2, och

av följande skäl:

(1)

I bilagan till kommissionens beslut 2001/881/EG av den 7 december 2001 om upprättande av en förteckning över gränskontrollstationer som godkänts för veterinärkontroller av djur och animalieprodukter från tredje land och om uppdatering av de närmare bestämmelserna för kontroller som skall utföras av experter från kommissionen (4) fastställs det en förteckning över gränskontrollstationer för veterinärkontroller av levande djur och animalieprodukter som förs in i gemenskapen från tredjeländer (nedan kallad ”förteckningen över gränskontrollstationer”).

(2)

I förteckningen över gränskontrollstationer ingår Traces-koden för varje gränskontrollstation. Traces är ett datoriserat system som infördes genom kommissionens beslut 2004/292/EG av den 30 mars 2004 om idrifttagande av systemet Traces och om ändring av beslut 92/486/EEG (5). Det ersätter det tidigare Animo-systemet, som grundade sig på det nätverk som infördes genom kommissionens beslut 91/398/EEG av den 19 juli 1991 om ett datoriserat system som länkar samman veterinärmyndigheterna (Animo) (6) för att följa förflyttningar av djur och vissa produkter i samband med handel och import inom gemenskapen.

(3)

Efter godkänd kontroll enligt beslut 2001/881/EG bör ytterligare gränskontrollstationer i Hrebenne i Polen och Norrköping i Sverige läggas till i förteckningen.

(4)

På grundval av information som lämnats av Danmark och Förenade kungariket bör gränskontrollstationerna i Rønne i Danmark och Aberdeen, Goole och Grangemouth i Förenade kungariket strykas från förteckningen.

(5)

Förteckningen över gränskontrollstationer bör dessutom uppdateras med hänsyn till de senaste ändringarna av kategorier av djur eller produkter som kan kontrolleras på vissa gränskontrollstationer som redan har godkänts i enlighet med beslut 2001/881/EG och organisationen av inspektionscentrum på dessa stationer.

(6)

För enkelhetens skull och för att få en harmonisering med koderna i Traces-systemet bör man ändra Animo-koden som används för att identifiera varje gränskontrollstation och även ersätta de två första siffrorna som anger landet i varje kod med ISO-koden för medlemsstaten. Förteckningen över gränskontrollstationer bör ändras i enlighet med detta.

(7)

I förteckningen över enheter i kommissionens beslut 2002/459/EG av den 4 juni 2002 om fastställande av förteckningen över enheterna i det datoriserade nätet Animo och om upphävande av beslut 2000/287/EG (7) ingår Traces-koder för varje gränskontrollstation i gemenskapen. För att gemenskapslagstiftningen skall vara enhetlig bör förteckningen uppdateras så att hänsyn tas till relevanta ändringar och det säkerställs att förteckningen är identisk med den i kommissionens beslut 2001/881/EG.

(8)

Besluten 2001/881/EG och 2002/459/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2001/881/EG skall ersättas med bilaga I till det här beslutet.

Artikel 2

Bilagan till beslut 2002/459/EG skall ändras i enlighet med bilaga II till det här beslutet.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 april 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/33/EG (EGT L 315, 19.11.2002, s. 14).

(2)  EGT L 268, 24.9.1991, s. 56. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/104/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 352).

(3)  EGT L 24, 30.1.1998, s. 9. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/104/EG.

(4)  EGT L 326, 11.12.2001, s. 44. Beslutet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1792/2006 (EUT L 362, 20.12.2006, s. 1).

(5)  EUT L 94, 31.3.2004, s. 63. Beslutet senast ändrat genom beslut 2005/515/EG (EUT L 187, 19.7.2005, s. 29).

(6)  EGT L 221, 9.8.1991, s. 30.

(7)  EGT L 159, 17.6.2002, s. 27. Beslutet senast ändrat genom beslut 2007/13/EG (EUT L 7, 12.1.2007, s. 23).


BILAGA I

”ПРИЛОЖЕНИЕ — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANEXO — ANNEXE — ALLEGATO — PIELIKUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — ANNESS — BIJLAGE — ZAŁĄCZNIK — ANEXO — ANEXĂ — PRÍLOHA — PRILOGA — LIITE — BILAGA

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ГРАНИЧНИ ИНСПЕКЦИОННИ ПУНКТОВЕ — SEZNAM SCHVÁLENÝCH STANOVIŠŤ HRANIČNÍCH KONTROL — LISTE OVER GODKENDTE GRÆNSEKONTROLSTEDER — VERZEICHNIS DER ZUGELASSENEN GRENZKONTROLLSTELLEN — KOKKULEPITUD PIIRIKONTROLLI PUNKTIDE NIMEKIRI — ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠIΘΕΩΡΗΣΗΣ — LIST OF AGREED BORDER INSPECTIONS POSTS — LISTA DE PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS AUTORIZADOS — LISTE DES POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS AGRÉÉS — ELENCO DEI POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTI — APSTIPRINĀTO ROBEŽKONTROLES PUNKTU SARAKSTS — SUTARTŲ PASIENIO VETERINARIJOS POSTŲ SĄRAŠAS — A MEGÁLLAPODÁS SZERINTI HATÁRELLENŐRZŐ PONTOK — LISTA TA' POSTIJIET MIFTIEHMA GĦAL SPEZZJONIJIET TA' FRUNTIERA — LIJST VAN DE ERKENDE INSPECTIEPOSTEN AAN DE GRENS — WYKAZ UZGODNIONYCH PUNKTÓW KONTROLI GRANICZNEJ — LISTA DOS POSTOS DE INSPECÇÃO APROVADOS — LISTA POSTURILOR DE INSPECȚIE LA FRONTIERĂ APROBATE — ZOZNAM SCHVÁLENÝCH HRANIČNÝCH INŠPEKČNÝCH STANÍC — SEZNAM DOGOVORJENIH MEJNIH KONTROLNIH TOČK — LUETTELO HYVÄKSYTYISTÄ RAJATARKASTUSASEMISTA — FÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA GRÄNSKONTROLLSTATIONER

1

=

Име — Název — Navn — Name — Nimi — Ονομασία — Name — Nombre — Nom — Nome — Vārds — Pavadinimas — Név — Isem — Naam — Nazwa — Nome — Denumire — Názov — Ime — Nimi — Namn

2

=

Код Traces — Kód Traces — Traces-kode — TRACES-Code — Traces-kood — Κωδικός Traces — Traces Code — Código Traces — Code TRACES — Codice TRACES — TRACES kods — TRACES kodas — Traces-kód — Kodiċi-Traces — Traces-code — Kod Traces — Código Traces — Cod TRACES — Kód Traces — Traces-koda — Traces-koodi — Traces-kod

3

=

Тип — Typ — Type — Art — Tüüp — Φύση — Type — Tipo — Type — Tipo — Tips — Tipas — Típus — Tip — Type — Rodzaj punktu — Tipo — Tip — Typ — Tip — Tyyppi — Typ

A

=

Летище — Letiště — Lufthavn — Flughafen — Lennujaam — Αεροδρόμιο — Airport — Aeropuerto — Aéroport — Aeroporto — Lidosta — Oro uostas — Repülőtér — Ajruport — Luchthaven — Na lotnisku — Aeroporto — Aeroport — Letisko — Letališče — Lentokenttä — Flygplats

F

=

Железница — Železnice — Jernbane — Schiene — Raudtee — Σιδηρόδρομος — Rail — Ferrocarril — Rail — Ferrovia — Dzelzceļš — Geležinkelis — Vasút — Ferrovija — Spoorweg — Na przejściu kolejowym — Caminho-de-ferro — Cale ferată — Železnica — Železnica — Rautatie — Järnväg

P

=

Пристанище — Přístav — Havn — Hafen — Sadam — Λιμένας — Port — Puerto — Port — Porto — Osta — Uostas — Kikötő — Port — Zeehaven — Na przejściu morskim — Porto — Port — Prístav — Pristanišče — Satama — Hamn

R

=

Път — Silnice — Landevej — Straße — Maantee — Οδός — Road — Carretera — Route — Strada — Ceļš — Kelias — Közút — Triq — Weg — Na przejściu drogowym — Estrada — Cale rutieră — Cesta — Cesta — Maantie — Väg

4

=

Център за инспекция — Kontrolní středisko — Inspektionscenter — Kontrollzentrum — Kontrollkeskus — Κέντρo ελέγχου — Inspection centre — Centro de inspección — Centre d'inspection — Centro d'ispezione — Pārbaudes centrs — Kontrolės centras — Ellenőrző központ — Ċentru ta' spezzjoni — Inspectiecentrum — Ośrodek kontroli — Centro de inspecção — Centru de inspecție — Inšpekčné stredisko — Kontrolno središče — Tarkastuskeskus — Kontrollcentrum

5

=

Продукти — Výrobky — Produkter — Erzeugnisse — Tooted — Προϊόντα — Products — Productos — Produits — Prodotti — Produkti — Produktai — Termékek — Prodotti — Producten — Produkty — Produtos — Produse — Produkty — Proizvodi — Tuotteet — Produkter

HC

=

Всички продукти за консумация от човека — Všechny výrobky pro lidskou spotřebu — Alle produkter til konsum — Alle zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnisse — Kõik inimtarbitavad tooted — Όλα τα προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση — All products for Human Consumption — Todos los productos destinados al consumo humano — Tous produits de consommation humaine — Prodotti per il consumo umano — Visi patēriņa produkti — Visi žmonių maistui skirti vartoti produktai — Az emberi fogyasztásra szánt összes termék — Il-Prodotti kollha għall-Konsum tal-Bniedem — Producten voor menselijke consumptie — Produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi — Todos os produtos para consumo humano — Toate produsele destinate consumului uman — Všetky produkty na ľudskú spotrebu — Vsi proizvodi za prehrano ljudi — Kaikki ihmisravinnoksi tarkoitetut tuotteet — Produkter avsedda för konsumtion

NHC

=

Други продукти — Ostatní výrobky — Andre produkter — Andere Erzeugnisse — Teised tooted — Λοιπά προϊόντα — Other products — Otros productos — Autres produits — Altri prodotti — Citi produkti — Kiti produktai — Egyéb termékek — Prodotti Oħra — Andere producten — Produkty nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi — Outros produtos — Alte produse — Ostatné produkty — Drugi proizvodi — Muut tuotteet — Andra produkter

NT

=

Няма изисквания за температура — žádné teplotní požadavky — Ingen temperaturkrav — Ohne Temperaturanforderungen — Ilma temperatuuri nõueteta — Δεν απαιτείται χαμηλή θερμοκρασία — no temperature requirements — Sin requisitos de temperatura — sans conditions de température — che non richiedono temperature specifiche — nav prasību attiecībā uz temperatūru — Nėra temperatūros reikalavimų — Nincsenek hőmérsékleti követelmények — l-ebda ħtiġijiet ta' temperatura — Geen temperaturen vereist — Produkty niewymagające przechowywania w obniżonej temperaturze — sem exigências quanto à temperatura — Fără condiții de temperatură — žiadne požiadavky na teplotu — nobenih temperaturnih zahtev — Ei alhaisen lämpötilan vaatimuksia — Inga krav på temperatur

T

=

Замразени/охладени продукти — Zmražené/chlazené výrobky — Frosne/kølede produkter — Gefrorene/gekühlte Erzeugnisse — Külmutatud/jahutatud tooted — Προϊόντα κατεψυγμένα/διατηρημένα με απλή ψύξη — Frozen/Chilled products — Productos congelados/refrigerados — Produits congelés/réfrigérés — Prodotti congelati/refrigerati — Sasaldēti/atdzesēti produkti — Užšaldyti/atšaldyti produktai — Fagyasztott/hűtött termékek — Prodotti ffriżati/mkessħin — Bevroren/gekoelde producten — Produkty wymagające przechowywania w obniżonej temperaturze — Produtos congelados/refrigerados — Produse congelate/refrigerate — Mrazené/chladené produkty — Zamrznjeni/ohlajeni proizvodi — Pakastetut/jäähdytetyt tuotteet — Frysta/kylda produkter

T(FR)

=

Замразени продукти — Zmražené výrobky — Frosne produkter — Gefrorene Erzeugnisse — Külmutatud tooted — Προϊόντα κατεψυγμένα — Frozen products — Productos congelados — Produits congelés — Prodotti congelati — Sasaldēti produkti — Užšaldyti produktai — Fagyasztott termékek — Prodotti ffriżati — Bevroren producten — Produkty wymagające przechowywania w temperaturze mrożenia — Produtos congelados — Produse congelate — Mrazené produkty — Zamrznjeni proizvodi — Pakastetut tuotteet — Frysta produkter

T(CH)

=

Охладени продукти — Chlazené výrobky — Kølede produkter — Gekühlte Erzeugnisse — Jahutatud tooted — Διατηρημένα με απλή ψύξη — Chilled products — Productos refrigerados — Produits réfrigérés — Prodotti refrigerati — Atdzesēti produkti — Atšaldyti produktai — Hűtött termékek — Prodotti mkessħin — Gekoelde producten — Produkty wymagające przechowywania w temperaturze chłodzenia — Produtos refrigerados — Produse refrigerate — Chladené produkty — Ohlajeni proizvodi — Jäähdytetyt tuotteet — Kylda produkter

6

=

Живи животни — Živá zvířata — Levende dyr — Lebende Tiere — Elusloomad — Ζωντανά ζώα — Live animals — Animales vivos — Animaux vivants — Animali vivi — Dzīvi dzīvnieki — Gyvi gyvūnai — Élő állatok — Annimali ħajjin — Levende dieren — Zwierzęta — Animais vivos — Animale vii — Živé zvieratá — Žive živali — Elävät eläimet — Levande djur

U

=

Копитни: едър рогат добитък, прасета, овце, кози, диви и домашни еднокопитни — Kopytníci: skot, prasata, ovce, kozy, volně žijící a domácí lichokopytníci — Hovdyr: kvæg, svin, får, geder, og husdyr eller vildtlevende dyr af hesteracen — Huftiere: Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Wildpferde, Hauspferde — Kabjalised ja sõralised: veised, sead, lambad, kitsed, mets- ja koduhobused. — Οπληφόρα: βοοειδή, χοίροι, πρόβατα, αίγες, άγρια και κατοικίδια μόνοπλα — Ungulates: cattle, pigs, sheep, goats, wild and domestic solipeds — Ungulados: bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, solípedos domésticos y salvajes — Ongulés: les bovins, porcins, ovins, caprins et solipèdes domestiques ou sauvages — Ungulati: bovini, suini, ovini, caprini e solipedi domestici o selvatici — Nagaiņi: liellopi, cūkas, aitas, kazas, savvaļas un mājas nepārnadži. — Kanopiniai: galvijai, kiaulės, avys, ožkos, laukiniai ir naminiai neporakanopiniai — Patások: marha, sertés, juh, kecske, vad és házi páratlanujjú patások — Hoefdieren: runderen, varkens, schapen, geiten, wilde en gedomesticeerde eenhoevigen — Ungulati: baqar, ħnieżer, nagħaġ, mogħoż, solipedi salvaġġi u domestiċi — Ungulados: bovinos, suínos, ovinos, caprinos, solípedes domésticos ou selvagens — Zwierzęta kopytne: bydło, świnie, owce, kozy, konie i koniowate — Ungulate: bovine, porcine, ovine, caprine, solipede sălbatice și domestice — Kopytníky: dobytok, ošípané, ovce, kozy, voľne žijúce a domáce nepárnokopytníky — Kopitarji: govedo, prašiči, ovce, koze, divji in domači enokopitarji — Sorkka- ja kavioeläimet: naudat, siat, lampaat, vuohet, luonnonvaraiset ja kotieläiminä pidettävät kavioeläimet — Hovdjur: nötkreatur, svin, får, getter, vilda och tama hovdjur

E

=

Регистрирани еднокопитни животни, както е определено в Директива 90/426/ЕИО на Съвета — Registrovaní koňovití podle definice ve směrnici Rady 90/426/EHS — Registrerede heste som defineret i Rådets direktiv 90/426/EØF — Registrierte Equiden wie in der Richtlinie 90/426/EWG des Rates bestimmt — Ülemkogu direktiivis 90/426/EMÜ märgitud registreeritud hobuslased. — Καταχωρισμένα ιπποειδή όπως ορίζεται στην οδηγία 90/426/ΕΟΚ του Συμβουλίου — Registered Equidae as defined in Council Directive 90/426/EEC — Équidos registrados definidos en la Directiva 90/426/CEE del Consejo — Équidés enregistrés au sens de la directive 90/426/CEE — Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio — Reģistrēts Equidae saskaņā ar Padomes Direktīvu 90/426/EEK. — Registruoti arkliniai gyvūnai, kaip numatyta Tarybos direktyvoje 90/426/EEB — A 90/426/EGK tanácsi irányelv szerint regisztrált lófélék — Ekwidi rreġistrati kif iddefinit fid-Direttiva tal-Kunsill 90/426/KEE — Geregistreerde paardachtigen zoals omschreven in Richtlijn 90/426/EEG van de Raad — Konie i koniowate określone w dyrektywie Rady 90/426/EWG — Equídeos registados conforme definido na Directiva 90/426/CEE do Conselho — Ecvidee înregistrate conform Directivei 90/426/CEE a Consiliului — Registrované zvieratá koňovité, ako je definované v smernici Rady 90/426/EHS — Registrirani kopitarji, kakor so opredeljeni v Direktivi Sveta 90/426/EGS — Rekisteröidyt hevoseläimet kuten määritellään neuvoston direktiivissä 90/426/ETY — Registrerade hästdjur enligt definitionen i rådets direktiv 90/426/EEG

O

=

Други животни (включително животни от зоологически градини) — Ostatní zvířata (včetně zvířat v zoologické zahradě) — Andre dyr (herunder dyr fra zoologiske haver) — Andere Tiere (einschließlich Zootiere) — Teised loomad (kaasa arvatud loomaaialoomad) — Λοιπά ζώα (συμπεριλαμβανομένων των ζώων των ζωολογικών κήπων) — Other animals (including zoo animals) — Otros animales (incluidos los de zoológico) — Autres animaux (y compris animaux de zoos) — Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici) — Citi dzīvnieki (ieskaitot zoodārza dzīvniekus). — Kiti gyvūnai (įskaitant zoologijos sodų gyvūnus) — Egyéb állatok (beleértve az állatkerti állatokat) — Annimali oħra (inklużi annimali taż-żu) — Andere dieren (met inbegrip van dierentuindieren) — Pozostałe zwierzęta (w tym do ogrodów zoologicznych) — Outros animais (incluindo animais de jardim zoológico) — Alte animale (inclusiv animale din grădini zoologice) — Ostatné zvieratá (vrátane zvierat v ZOO) — Druge živali (vključno z živalmi za živalski vrt) — Muut eläimet (myös eläintarhoissa olevat eläimet) — Andra djur (även djur från djurparker)

5–6

=

Особени забележки — Zvláštní poznámky — Særlige betingelser — Spezielle Bemerkungen — Erimärkused — Ειδικές παρατηρήσεις — Special remarks — Menciones especiales — Mentions spéciales — Note particolari — Īpašas atzīmes — Specialios pastabos — Különleges észrevételek — Rimarki speċjali — Bijzondere opmerkingen — Uwagi szczególne — Menções especiais — Observații speciale — Osobitné poznámky — Posebne opombe — Erityismainintoja — Anmärkningar

*

=

Спряно въз основа на член 6 от Директива 97/78/ЕО до ново известие, както е посочено в колони 1, 4, 5 и 6 — Pozdrženo na základě článku 6 směrnice 97/78/ES až do dalšího oznámení, jak je uvedeno ve sloupcích 1, 4, 5 a 6 — Ophævet indtil videre i henhold til artikel 6 i Rådets direktiv 97/78/EF som angivet i kolonne 1, 4, 5 og 6. — Bis auf weiteres nach Artikel 6 der Richtlinie 97/78/EG ausgesetzt, wie in den Spalten 1, 4, 5 und 6 vermerkt — Peatatud direktiivi 97/78/EÜ artikli 6 alusel edasise teavitamiseni, nagu märgitud veergudes 1, 4, 5 ja 6. — Έχει ανασταλεί σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 97/78/ΕΚ μέχρι νεωτέρας όπως σημειώνεται στις στήλες 1, 4, 5 και 6 — Suspended on the basis of Article 6 of Directive 97/78/EC until further notice, as noted in columns 1, 4, 5 and 6 — Autorización suspendida hasta nuevo aviso en virtud del artículo 6 de la Directiva 97/78/CE (columnas 1, 4, 5 y 6) — Suspendu jusqu’à nouvel ordre sur la base de l’article 6 de la directive 97/78/CE, comme indiqué dans les colonnes 1, 4, 5 et 6 — Sospeso a norma dell'articolo 6 della direttiva 97/78/CE fino a ulteriore comunicazione, secondo quanto indicato nelle colonne 1, 4, 5 e 6 — Apturēts, pamatojoties uz Direktīvas 97/78/EK 6. pantu līdz tālākiem ziņojumiem, kā minēts 1., 4., 5. un 6. kolonnās — Sustabdyta remiantis Direktyvos 97/78/EB 6 straipsniu iki tolimesnio pranešimo, kaip nurodyta 1, 4, 5 ir 6 skiltyse — További értesítésig a 97/78/EK irányelv 6. cikke alapján felfüggesztve, ami az 1., 4., 5. és 6. oszlopokban jelzésre került — Sospiża abbażi ta' l-Artikolu 6 tad-Direttiva 97/78/KE sakemm jinħareġ avviż ieħor, kif imsemmi fil-kolonni 1, 4, 5 u 6 — Erkenning voorlopig opgeschort op grond van artikel 6 van Richtlijn 97/78/EG van de Raad, zoals aangegeven in de kolommen 1, 4, 5 en 6 — Zawieszona do odwołania na podstawie art. 6 dyrektywy 97/78/WE, zgodnie z treścią kolumn 1, 4, 5 i 6 — Suspensas, com base no artigo 6.o da Directiva 97/78/CE, até que haja novas disposições, tal como referido nas colunas 1, 4, 5 e 6 — Directiva 97/78/CE până la o comunicare ulterioară, conform indicațiilor din coloanele 1, 4, 5 și 6 — Pozastavené na základe článku 6 smernice 97/78/ES do ďalšieho oznámenia, ako je uvedené v stĺpcoch 1, 4, 5 a 6 — Odloženo na podlagi člena 6 Direktive 97/78/ES, kakor je navedeno v stolpcih 1, 4, 5 in 6 — Ei sovelleta direktiivin 97/78/EY 6 artiklan perusteella kunnes toisin ilmoitetaan, siten kuin 1, 4, 5 ja 6 sarakkeessa esitetään — Upphävd tills vidare genom artikel 6 direktiv 97/78/EG, vilket anges i kolumnerna 1, 4, 5 och 6.

(1)

=

Проверка според изискванията на Решение 93/352/ЕИО на Комисията, взето в изпълнение на член 19, параграф 3 от Директива 97/78/ЕО на Съвета — Kontrola v souladu s požadavky rozhodnutí Komise 93/352/EHS s výkonem čl. 19 odst. 3 směrnice Rady 97/78/ES. — Kontrol efter Kommissionens beslutning 93/352/EØF vedtaget i henhold til artikel 19, stk. 3, i Rådets direktiv 97/78/EF — Kontrolle erfolgt in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Entscheidung 93/352/EG der Kommission, die in Ausführung des Artikels 19 Absatz 3 der Richtlinie 97/78/EWG des Rates angenommen wurde — Kontrollida kooskõlas komisjoni otsusega 93/352/EMÜ nõukogu direktiivi 97/78/EÜ artikli 19(3) täideviimisel. — Ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της απόφασης 93/352/ΕΟΚ της Επιτροπής που έχει ληφθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 19 παράγραφος 3 της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου — Checking in line with the requirements of Commission Decision 93/352/EEC taken in execution of Article 19(3) of Council Directive 97/78/EC — De acuerdo con los requisitos de la Decisión 93/352/CEE de la Comisión, adoptada en aplicación del artículo 19, apartado 3, de la Directiva 97/78/CE del Consejo — Contrôles dans les conditions de la décision 93/352/CEE de la Commision prise en aplication de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 97/78/CE du Conseil — Controllo secondo le disposizioni della decisione 93/352/CEE della Commissione in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 97/78/CE del Consiglio — Pārbaude saskaņā ar Komisijas Lēmuma 93/352/EEK prasībām, ieviešot Padomes Direktīvas 97/78/EK 19. panta 3. punktu. — Patikrinimas pagal Komisijos sprendimo 93/352/EEB reikalavimus, vykdant Tarybos direktyvos 97/78/EB 19 straipsnio 3 punktą — A 93/352/EGK bizottsági határozat követelményeivel összhangban ellenőrizve, a 97/78/EK tanácsi irányelv 19. cikkének (3) bekezdése szerint végrehajtva — Iċċekkjar skond il-ħtiġijiet tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 93/352/KEE meħuda biex jitwettaq l-Artikolu 19(3) tad-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE — Controle overeenkomstig Beschikking 93/352/EEG van de Commissie, vastgesteld ter uitvoering van artikel 19, lid 3, van Richtlijn 97/78/EG — Kontrola zgodna z wymogami decyzji Komisji 93/352/EWG podjętej w ramach wykonania art. 19 ust. 3 dyrektywy Rady 97/78/WE — Controlos nas condições da Decisão 93/352/CEE da Comissão, em aplicação do n.o 3 do artigo 19.o da Directiva 97/78/CE do Conselho — Controale desfășurate conform dispozițiilor Deciziei 93/352/CEE a Comisiei, adoptată în vederea punerii în aplicare a articolului 19 alineatul (3) din Directiva 97/78/CE a Consiliului — Kontrola v súlade s požiadavkami rozhodnutia Komisie 93/352/EHS prijatými pri vykonávaní článku 19 ods. 3 smernice Rady 97/78/ES. — Preverjanje v skladu z zahtevami Odločbe Komisije 93/352/EGS, z namenom izvrševanja člena 19(3) Direktive Sveta 97/78/ES — Tarkastus suoritetaan komission päätöksen 93/352/ETY, jolla pannaan täytäntöön neuvoston direktiivin 97/78/EY 19 artiklan 3 kohta, vaatimusten mukaisesti — Kontroll i enlighet med kraven i kommissionens beslut 93/352/EEG, som antagis för tillämpning av artikel 19.3 i rådets direktiv 97/78/EG.

(2)

=

Само опаковани продукти — Pouze balené výrobky — Kun emballerede produkter — Nur umhüllte Erzeugnisse — Ainult pakitud tooted — Συσκευασμένα προϊόντα μόνο — Packed products only — Únicamente productos embalados — Produits emballés uniquement — Unicamente prodotti imballati — Tikai fasēti produkti — Tiktai supakuoti produktai — Csak csomagolt áruk — Prodotti ppakkjati biss — Uitsluitend verpakte producten — Tylko produkty pakowane — Apenas produtos embalados — Numai produse ambalate — Len balené produkty — Samo pakirani proizvodi — Ainoastaan pakatut tuotteet — Endast förpackade produkter

(3)

=

Само рибни продукти — Pouze rybářské výrobky — Kun fiskeprodukter — Ausschließlich Fischereierzeugnisse — Ainult pakitud kalatooted — Αλιεύματα μόνο — Fishery products only — Únicamente productos pesqueros — Produits de la pêche uniquement — Unicamente prodotti della pesca — Tikai zivju produkti — Tiktai žuvininkystės produktai — Csak halászati termékek — Prodotti tas-sajd biss — Uitsluitend visserijproducten — Tylko produkty rybne — Apenas produtos da pesca — Numai produse din domeniul pescuitului — Len produkty rybolovu — Samo ribiški proizvodi — Ainoastaan kalastustuotteet — Endast fiskeriprodukter

(4)

=

Само животински протеини — Pouze živočišné bílkoviny — Kun animalske proteiner — Nur tierisches Eiweiß — Ainult loomsed valgud — Ζωικές πρωτεΐνες μόνο — Animal proteins only — Únicamente proteínas animales — Uniquement protéines animales — Unicamente proteine animali — Tikai dzīvnieku proteīns — Tiktai gyvuliniai baltymai — Csak állati fehérjék — Proteini ta' l-annimali biss — Uitsluitend dierlijke eiwitten — Tylko białko zwierzęce — Apenas proteínas animais — Numai proteine animale — Len živočíšne bielkoviny — Samo živalske beljakovine — Ainoastaan eläinproteiinit — Endast djurprotein

(5)

=

Само кожи с вълна и кожи — Pouze surové kůže s vlnou — Kun uld, skind og huder — Nur Wolle, Häute und Felle — Ainult villad, karusnahad ja loomanahad — Έριο και δέρματα μόνο — Wool hides and skins only — Únicamente lana, cueros y pieles — Laine et peaux uniquement — Unicamente lana e pelli — Tikai dzīvnieku vilna un zvērādas — Tiktai vilna, kailiai ir odos — Csak irhák és bőrök — Ġlud tas-suf biss — Uitsluitend wol, huiden en vellen — Tylko skóry futerkowe i inne — Apenas lã e peles — Numai lână și piei — Len vlnené prikrývky a kože — Samo kožuh in koža — Ainostaan villa, vuodat ja nahat — Endast ull, hudar och skinn

(6)

=

Само течни мазнини, масла и рибени масла — Pouze tekuté tuky, oleje a rybí tuky — Kun flydende fedtstoffer, olier og fiskeolier — Nur flüssige Fette, Öle und Fischöle — Ainult vedelad rasvad, õlid ja kalaõlid — Μόνον υγρά λίπη, έλαια και ιχθυέλαια — Only liquid fats, oils, and fish oils — Sólo grasas líquidas, aceites y aceites de pescado — Graisses, huiles et huiles de poisson liquides uniquement — Esclusivamente grassi liquidi, oli e oli di pesce — Tikai šķidrie tauki, eļļa un zivju eļļa — Tiktai skysti riebalai, aliejus ir žuvų taukai — Csak folyékony zsírok, olajok és halolajok — Xaħmijiet likwidi, żjut, u żjut tal-ħut biss — Uitsluitend vloeibare vetten, oliën en visolie — Tylko płynne tłuszcze, oleje i oleje rybne — Apenas gorduras líquidas, óleos e óleos de peixe — Numai grăsimi, uleiuri și uleiuri de pește lichide — Len tekuté tuky, oleje a rybie oleje — Samo tekoče maščobe, olja in ribja olja — Ainoastaan nestemäiset rasvat, öljyt ja kalaöljyt — Endast flytande fetter, oljor och fiskoljor

(7)

=

Исландски понита (само от април до октомври) — Islandští poníci (pouze od dubna do října) — Islandske ponyer (kun fra april til oktober) — Islandponys (nur von April bis Oktober) — Islandi ponid (ainult aprillist oktoobrini) — Μικρόσωμα άλογα (πόνυς) (από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο μόνο) — Icelandic ponies (from April to October only) — Poneys de Islandia (únicamente desde abril hasta octubre) — Poneys d’Islande (d’avril à octobre uniquement) — Poneys islandesi (solo da aprile ad ottobre) — Islandes poniji (tikai no aprīļa līdz oktobrim) — Islandijos poniai (tiktai nuo balandžio iki spalio mėn.) — Izlandi pónik (csak áprilistól októberig) — Ponijiet Islandiżi (minn April sa Ottubru biss) — IJslandse pony's (enkel van april tot oktober) — Kucyki islandzkie (tylko od kwietnia do października) — Póneis da Islândia (apenas de Abril a Outubro) — Ponei islandezi (numai între lunile aprilie și octombrie) — Islandské poníky (len od apríla do októbra) — Islandski poniji (samo od aprila do oktobra) — Islanninponit (ainoastaan huhtikuusta lokakuuhun) — Islandshästar (endast från april till oktober)

(8)

=

Само еднокопитни — Pouze koňovití — Kun enhovede dyr — Nur Einhufer — Ainult hobuslased — Μόνο ιπποειδή — Equidaes only — Equinos únicamente — Équidés uniquement — Unicamente equidi — Tikai Equidae — Tiktai arkliniai gyvūnai — Csak lófélék — Ekwidi biss — Uitsluitend paardachtigen — Tylko koniowate — Apenas equídeos — Numai ecvidee — Len zvieratá koňovité — Samo equidae — Ainoastaan hevoset — Endast hästdjur

(9)

=

Само тропически риби — Pouze tropické ryby — Kun tropiske fisk — Nur tropische Fische — Ainult troopilised kalad — Τροπικά ψάρια μόνο — Tropical fish only — Únicamente peces tropicales — Poissons tropicaux uniquement — Unicamente pesci tropicali — Tikai tropu zivis — Tiktai tropinės žuvys — Csak trópusi halak — Ħut tropikali biss — Uitsluitend tropische vissen — Tylko ryby tropikalne — Apenas peixes tropicais — Numai pești tropicali — Len tropické ryby — Samo tropske ribe — Ainoastaan trooppiset kalat — Endast tropiska fiskar

(10)

=

Само котки, кучета, гризачи, зайцеподобни, живи риби и влечуги — Pouze kočky, psi, hlodavci, zajícovci, živé ryby a plazi — Kun katte, hunde, gnavere, harer, levende fisk og krybdyr — Nur Katzen, Hunde, Nagetiere, Hasentiere, lebende Fische und Reptilien — Ainult kassid, koerad, närilised, jäneselised, eluskalad, roomajad ja muud linnud, välja arvatud jaanalinnulased. — Μόνο γάτες, σκύλοι, τρωκτικά, λαγόμορφα, ζωντανά ψάρια, ερπετά και πτηνά, εκτός από τα στρουθιοειδή — Only cats, dogs, rodents, lagomorphs, live fish, and reptiles — Únicamente gatos, perros, roedores, lagomorfos, peces vivos y reptiles. — Uniquement chats, chiens, rongeurs, lagomorphes, poissons vivants et reptiles — Unicamente cani, gatti, roditori, lagomorfi, pesci vivi e rettili — Tikai kaķi, suņi, grauzēji, lagomorphs, dzīvas zivis, un reptiļi. — Tiktai katės, šunys, graužikai, kiškiniai, gyvos žuvys, ropliai. — Csak macskák, kutyák, rágcsálók, nyúlfélék, élő halak és hüllők — Qtates, klieb, rodenti, lagomorfi, ħut ħaj, u rettili biss. — Uitsluitend katten, honden, knaagdieren, haasachtigen, levende vissen en reptielen — Tylko psy, koty, gryzonie, zającokształtne, żywe ryby i gady — Apenas gatos, cães, roedores, lagomorfos, peixes vivos e répteis — Numai pisici, câini, rozătoare, lagomorfe, pești vii și reptile — Len mačky, psy, hlodavce, zajacovité zvieratá, živé ryby a plazy. — Samo mačke, psi, glodalci, lagomorfi, žive ribe, plazilci in ptiči — Ainoastaan kissat, koirat, jyrsijät, jäniseläimet, elävät kalat, matelijat ja muut kuin sileälastaisiin kuuluvat linnut. — Endast katter, hundar, gnagare, hardjur, levande fiskar, reptiler och fåglar, andra än strutsar.

(11)

=

Само насипна храна за животни — Pouze krmiva ve velkém — Kun foderstoffer i løs afladning — Nur Futtermittel als Schüttgut — Ainult pakendamata loomatoit — Ζωοτροφές χύμα μόνο — Only feedstuffs in bulk — Únicamente alimentos a granel para animales — Aliments pour animaux en vrac uniquement — Unicamente alimenti per animali in massa — Tikai beramā lopbarība — Tiktai neįpakuoti pašarai — Csak ömlesztett takarmányok — Oġġetti ta' l-għalf fi kwantitajiet kbar biss — Uitsluitend onverpakte diervoeders — Tylko żywność luzem — Apenas alimentos para animais a granel — Numai furaje la vrac — Len voľne uložené krmivá — Samo krma v razsutem stanju — Ainoastaan pakkaamaton rehu — Endast foder i lösvikt

(12)

=

За (U), в случай на еднокопитни, само тези, предназначени за зоологически градини; и за (O), само пилета на един ден, риба, кучета, котки, насекоми или други животни, предназначени за зоологически градини — Pro (U), v případě lichokopytníků, pouze ti odeslaní do zoologické zahrady; a pro (O) pouze jednodenní kuřata, ryby, psi, kočky, hmyz nebo jiná zvířata odeslaná do zoologické zahrady. — Ved (U), for så vidt angår dyr af hestefamilien, kun dyr sendt til en zoologisk have; og ved (O), kun daggamle kyllinger, fisk, hunde, katte, insekter eller andre dyr sendt til en zoologisk have — Für (U) im Fall von Einhufern, nur an einen Zoo versandte Tiere; und für (O) nur Eintagsküken, Fische, Hunde, Katzen, Insekten oder andere für einen Zoo bestimmte Tiere. — Ainult (U) loomaaeda mõeldud hobuslaste puhul; ja ainult (O) ühepäevaste tibude, kalade, koerte, kasside, putukate ja teiste loomaaeda mõeldud loomade puhul. — Για την κατηγορία (U) στην περίπτωση των μόνοπλων, μόνο αυτά προς μεταφορά σε ζωολογικό κήπο και για την κατηγορία (O), μόνο νεοσσοί μιας ημέρας, ψάρια, σκύλοι, γάτες, έντομα, ή άλλα ζώα προς μεταφορά σε ζωολογικό κήπο — For (U) in the case of solipeds, only those consigned to a zoo; and for (O), only day old chicks, fish, dogs, cats, insects, or other animals consigned to a zoo — En lo que se refiere a (U) en el caso de solípedos, sólo los destinados a un zoológico; en cuanto a (O), sólo polluelos de un día, peces, perros, gatos, insectos u otros animales destinados a un zoológico — Pour ’U’, dans le cas des solipèdes, uniquement ceux expédiés dans un zoo; et pour ’O’, uniquement les poussins d'un jour, poissons, chiens, chats, insectes ou autres animaux expédiés dans un zoo. — Per (U) nel caso di solipedi, soltanto quelli destinati ad uno zoo, e per (O), soltanto pulcini di un giorno, pesci, cani, gatti, insetti o altri animali destinati ad uno zoo — (U) tikai tie nepārnadži, kas ir nodoti zoodārzam; (O) tikai vienu dienu veci cāļi, zivis, suņi, kaķi, kukaiņi un citi dzīvnieki, kas ir nodoti zoodārzam. — (U) neporakanopinių atveju – tiktai jei vežami į zoologijos sodą, ir (O) – tiktai vienadieniai viščiukai, žuvys, šunys, katės, vabzdžiai arba kiti į zoologijos sodą vežami gyvūnai. — Az (U) páratlanujjú patások esetében csak az állatkertbe szállított egyedek; az (O) esetében csak naposcsibék, halak, kutyák, macskák, rovarok vagy egyéb állatkertbe szállított állatok — Għal (U) fil-każ ta' solipedi, dawk biss ikkonsenjati lil żu; u għal (O), flieles ta' ġurnata żmien, ħut, klieb, qtates, insetti, jew annimali oħra kkonsenjati lil żu, biss — Voor (U) in het geval van eenhoevigen uitsluitend naar een zoo verzonden dieren en voor (O) uitsluitend eendagskuikens, vissen, honden, katten, insecten of andere naar een zoo verzonden dieren — Przy (U) w przypadku koniowatych – tylko przeznaczone do zoo; a przy (O) – tylko jednodzienne kurczęta, ryby, psy, koty, owady i inne zwierzęta przeznaczone do zoo. — Relativamente a (U), no caso dos solípedes, só os de jardim zoológico; relativamente a (O), só pintos do dia, peixes, cães, gatos, insectos ou outros animais de jardim zoológico — Pentru (U) în cazul solipedelor, numai cele încredințate unei grădini zoologice; și pentru (O), doar pui de o zi, pești, câini, pisici, insecte sau alte animale încredințate unei grădini zoologice — Pre (U) v prípade nepárnokopytníkov len tie, ktoré sa posielajú do ZOO; a pre (O) len jednodňové kurčatá, ryby, psy, mačky, hmyz alebo iné zvieratá posielané do ZOO. — Za (U) v primeru enokopitarjev, samo tisti, namenjeni v živalski vrt; in za (O), samo dan stari piščanci, ribe, psi, mačke, žuželke, ali druge živali, namenjene v živalski vrt — Sorkka- ja kavioeläimistä (U) ainoastaan eläintarhaan tarkoitetut kavioeläimet; muista eläimistä (O) ainoastaan eläintarhaan tarkoitetut untuvikot, kalat, koirat, kissat, hyönteiset tai muut eläimet — För (U) när det gäller vilda och tama hovdjur, endast sådana som finns i djurparker; och för (O), endast daggamla kycklingar, fiskar, hundar, katter, insekter eller andra djur i djurparker.

(13)

=

Предназначено за транзитното преминаване през Европейската общност на пратки с някои продукти от животински произход за консумация от човека, идващи за или от Русия, по реда на процедурите на съответното общностно законодателство. — Určeno k přepravě přes Evropské společenství pro zásilky s určitými výrobky živočišného původu pro lidskou spotřebu, které směřují do nebo pocházejí z Ruska podle zvláštních postupů tušených v příslušném právu Společenství. — Udpeget EF-transitsted for sendinger af visse animalske produkter til konsum, som transporteres til eller fra Rusland i henhold til de særlige procedurer, der er fastsat i de relevante EF-bestemmelser — Für den Versand von zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs aus oder nach Russland durch das Zollgebiet der Europäischen Gemeinschaft gemäß den in den einschlägigen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft vorgesehenen Verfahren — Määratud transiidiks üle Euroopa Ühenduse teatud inimtarbimiseks mõeldud loomset päritolu toodete partiidele, mis lähevad või tulevad Venemaalt ning on ette nähtud ühenduse seadusandluse vastavate protseduuride alla kuulumiseks. — Προς διαμετακόμιση ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο μέσω της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, προερχόμενων από και κατευθυνόμενων προς τη Ρωσία, σύμφωνα με ειδικές διαδικασίες που προβλέπονται στη σχετική κοινοτική νομοθεσία — Designated for transit across the European Community for consignments of certain products of animal origin for human consumption, coming to or from Russia under the specific procedures foreseen in relevant Community legislation. — Designado para el tránsito a través de la Comunidad Europea de partidas de determinados productos de origen animal destinados al consumo humano, que tienen Rusia como origen o destino, con arreglo a los procedimientos específicos previstos en la legislación comunitaria pertinente — Désigné pour le transit, dans la Communauté européenne, d’envois de certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, en provenance ou à destination de la Russie selon les procédures particulières prévues par la législation communautaire applicable. — Designato per il transito nella Comunità europea di partite di taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano, provenienti dalla o diretti in Russia, secondo le procedure specifiche previste nella pertinente legislazione comunitaria — Norīkojums sūtījumu tranzītam caur Eiropas Kopienu noteiktu dzīvnieku izcelsmes produktu, kas tiek sūtīti uz Krieviju vai no tās, patēriņam saskaņā ar noteiktu, attiecīgā Kopienas likumdošanā paredzētu kārtību. — Skirta tam tikrų gyvulinės kilmės produktų, skirtų žmonių maistui, siuntų tranzitui per Europos bendriją, vežamų į arba iš Rusijos vadovaujantis specialia atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose numatyta tvarka. — Az Európai Közösségen keresztül történő tranzit szállításra kijelölve bizonyos emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek szállítmányai számára, amelyek Oroszországból érkeznek a vonatkozó közösségi jogszabályokban előre elrendelt különleges eljárások szerint. — Allokat għat-traġitt tul il-Komunità Ewropea għal kunsinji ta' ċerti prodotti għall-konsum tal-bniedem li joriġinaw mill-annimali, provenjenti minn jew diretti lejn ir-Russja taħt il-proċeduri speċifiċi previsti fil-leġislazzjoni Komunitarja rilevanti. — Aangewezen voor doorvoer door de Europese Gemeenschap van partijen van bepaalde producten van dierlijke oorsprong die bestemd zijn voor menselijke consumptie, bestemd voor of afkomstig van Rusland, overeenkomstig de specifieke procedures van de relevante communautaire wetgeving — Przeznaczone do przewozu przez Wspólnotę Europejską przesyłek pewnych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, przywożonych lub pochodzących z Rosji, na podstawie szczególnych procedur przewidzianych w odpowiednich przepisach Wspólnoty. — Designado para o trânsito, na Comunidade Europeia, de remessas de certos produtos de origem animal destinados ao consumo humano, com destino à Russia ou dela provenientes, ao abrigo dos procedimentos específicos previstos pela legislação comunitária pertinente — Desemnat pentru tranzitul în cadrul Comunității Europene privind transportul anumitor produse de origine animală destinate consumului uman, înspre sau dinspre Rusia, conform unor proceduri specifice prevăzute de legislația comunitară relevantă — Určené na tranzit cez Európske spoločenstvo pre zásielky určitých produktov živočíšneho pôvodu na ľudskú spotrebu pochádzajúce z Ruska podľa osobitných postupov plánovaných v príslušnej legislatíve Spoločenstva. — Določeno za tranzit preko Evropske skupnosti za pošiljke nekaterih proizvodov živalskega izvora za prehrano ljudi, ki prihajajo iz Rusije po posebnih postopkih, predvidenih v ustrezni zakonodaji Skupnosti. — Asetettu passitukseen Euroopan yhteisön kautta, kun on kyse tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden lähetyksistä, jotka tulevat Venäjälle tai lähtevät sieltä yhteisön lainsäädännön mukaisia erityismenettelyjä noudattaen — För transit genom Europeiska gemenskapen av sändningar av vissa produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, som transporteras till eller från Ryssland enligt de särskilda förfaranden som fastställts i relevant gemenskapslagstiftning.

(14)

=

Разрешени са ограничен брой видове, така както е определено от компетентния национален орган — Povoluje se omezený počet druhů podle definice příslušných vnitrostátních orgánů. — Et begrænset antal arter som fastsat af den kompetente nationale myndighed. — Es ist nur eine begrenzte, von der zuständigen nationalen Behörde festgelegte Anzahl Arten zugelassen — Lubatud on ainult piiratud arv liike, mille on kindlaks määranud pädev siseriiklik asutus. — Επιτρέπεται περιορισμένος μόνο αριθμός ειδών, τα οποία καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή — A limited number of species are permitted, as defined by the competent national authority — Se permite un número limitado de especies, tal como lo establezca la autoridad nacional competente — Suivant la définition de l’autorité nationale compétente, un nombre limité d’espèces sont autorisées. — Sono ammesse solo alcune specie quali definite dall'autorità nazionale competente — Atļauts ierobežots sugu skaits, kā noteikusi attiecīgās valsts kompetentā iestāde — Leidžiamas ribotas skaičius rūšių, kaip nustatyta kompetentingos nacionalinės institucijos — Korlátozott számú faj engedélyezett az illetékes nemzeti hatóság meghatározása szerint. — Numru limitat ta' speċi huwa permess, kif definit mill-awtorità nazzjonali kompetenti. — Een beperkt aantal soorten is toegelaten, als omschreven door de bevoegde nationale autoriteit — Dopuszcza się ograniczoną liczbę gatunków, jak określiły właściwe władze krajowe. — É permitido um número limitado de espécies, a definir pela autoridade nacional competente — Este permis un număr limitat de specii, stabilit de autoritatea națională competentă. — Je povolený obmedzený počet druhov, ako určil príslušný národný orgán. — Dovoljeno je omejeno število vrst, kakor je določil pristojni nacionalni organ. — Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen määrittelemä rajoitettu määrä lajeja sallitaan — Ett begränsat antal arter tillåts, enligt vad som fastställts av den behöriga nationella myndigheten.

(15)

=

Това одобрение важи единствено до 31.7.2011 г. — Toto schválení platí pouze do 31. července 2011. — Denne godkendelse gælder kun indtil den 31. juli 2011 — Diese Genehmigung gilt nur bis zum 31.7.2011 — See heakskiit kehtib ainult 31. juulini 2011. — Η έγκριση αυτή ισχύει μόνο έως τις 31 Ιουλίου 2011 — This approval is valid only until 31.7.2011. — Esta autorización únicamente es válida hasta el 31 de julio de 2011 — Cette autorisation n’est valable que jusqu’au 31 juillet 2011. — La presente autorizzazione è valida soltanto fino al 31.7.2011 — Šis apstiprinājums ir spēkā tikai līdz 2011. gada 31. jūlijam. — Šis patvirtinimas galioja tik iki 2011 m. liepos 31 d. — A jóváhagyás 2011. július 31-ig érvényes. — Din l-approvazzjoni hija valida biss sal-31 ta’ Lulju 2011. — Deze goedkeuring is slechts geldig tot en met 31 juli 2011 — Niniejsze zatwierdzenie jest ważne do dnia 31 lipca 2011 r. — Esta aprovação só é válida até 31 de Julho de 2011 — Această aprobare este valabilă numai până la 31 iulie 2011 — Toto schválenie je platné len do 31. júla 2011. — Ta odobritev velja samo do 31.7.2011. — Tämä hyväksyntä on voimassa ainoastaan 31 päivään heinäkuuta 2011 saakka. — Detta godkännande är bara giltigt till den 31 juli 2011.

Страна: Белгия — Země: Belgie — Land: Belgien — Land: Belgien — Riik: Belgia — Χώρα: Βέλγιο — Country: Belgium — País: Bélgica — Pays: Belgique — Paese: Belgio — Valsts: Beļģija — Šalis: Belgija — Ország: Belgium — Pajjiż: Belġju — Land: België — Kraj: Belgia — País: Bélgica — Țara: Belgia — Krajina: Belgicko — Država: Belgija — Maa: Belgia — Land: Belgien

1

2

3

4

5

6

Antwerpen

BE 02699

P

Kaai 650

HC, NHC

 

 

 

Kallo

HC, NHC

 

Brussel-Zaventem

BE 02899

A

Flight Care

HC-T (2)

 

Flight Care 2

NHC (2)

U, E, O

Avia Partner

HC-T (2)

 

WFS

HC-T (2)

 

Swiss Port

HC-T (2)

 

Gent

BE 02999

P

 

HC-NT (6), NHC-NT (6)

 

Liège

BE 03099

A

 

HC, NHC-NT (2), NHC-T(FR)

U, E, O

Oostende

BE 02599

P

 

HC-T (2)

 

Oostende

BE 03199

A

 

HC (2)

E

Zeebrugge

BE 02799

P

OCHZ

HC (2), NHC (2)

 

Страна: България — Země: Bulharsko — Land: Bulgarien — Land: Bulgarien — Riik: Bulgaaria — Χώρα: Βουλγαρία — Country: Bulgaria — País: Bulgaria — Pays: Bulgarie — Paese: Bulgaria — Valsts: Bulgārija — Šalis: Bulgarija — Ország: Bulgária — Pajjiż: il-Bulgarija — Land: Bulgarije — Kraj: Bułgaria — País: Bulgária — Țara: Bulgaria — Krajina: Bulharsko — Država: Bolgarija — Maa: Bulgaria — Land: Bulgarien

1

2

3

4

5

6

Bregovo

BG 00199

R

 

HC(2), NHC

 

Burgas

BG 00299

P

 

HC(2), NHC

 

Gjushevo

BG 00399

R

 

HC(2), NHC

 

Kalotina

BG 00499

R

 

HC(2), NHC

U, E, O

Kapitan Andreevo

BG 00599

R

 

HC, NHC

U, E, O

Sofia

BG 00699

A

 

HC(2), NHC(2)

E, O

Varna

BG 00799

P

 

HC(2), NHC

 

Zlatarevo

BG 00899

R

 

HC(2), NHC

 

Страна: Чешка република — Země: Česká republika — Land: Tjekkiet — Land: Tschechische Republik — Riik: Tšehhi Vabariik — Χώρα: Τσεχική Δημοκρατία — Country: Czech Republic — País: República Checa — Pays: République tchèque — Paese: Repubblica ceca — Valsts: Čehija — Šalis: Čekijos Respublika — Ország: Cseh Köztársaság — Pajjiż: Repubblika Ċeka — Land: Tsjechië — Kraj: Czechy — País: República Checa — Țara: Republica Cehă — Krajina: Česká republika — Država: Češka — Maa: Tšekki — Land: Tjeckien

1

2

3

4

5

6

Praha-Ruzyně

CZ 00099

A

 

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC(NT)(2)

E, O

Страна: Дания — Země: Dánsko — Land: Danmark — Land: Dänemark — Riik: Taani — Χώρα: Δανία — Country: Denmark — País: Dinamarca — Pays: Danemark — Paese: Danimarca — Valsts: Dānija — Šalis: Danija — Ország: Dánia — Pajjiż: Danimarka — Land: Denemarken — Kraj: Dania — País: Dinamarca — Țara: Danemarca — Krajina: Dánsko — Država: Danska — Maa: Tanska — Land: Danmark

1

2

3

4

5

6

Ålborg 1 (Greenland Port) 1

DK 02299

P

 

HC-T(FR)(1)(2)

 

Ålborg 2 (Greenland Port) 2

DK 51699

P

 

HC(2), NHC (2)

 

Århus

DK 02199

P

 

HC(1)(2), NHC-T(FR), NHC-NT(2)(11)

 

Esbjerg

DK 02399

P

 

HC-T(FR)(1)(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(11)

 

Fredericia

DK 11099

P

 

HC(1)(2), NHC(2), NHC-(NT)11

 

Hanstholm

DK 11399

P

 

HC-T(FR)(1)(3)

 

Hirtshals

DK 11599

P

Centre 1

HC-T(FR)(1)(2)

 

Centre 2

HC-T(FR)(1)(2)

 

Billund

DK 01799

A

 

HC-T(1)(2), NHC(2)

U, E, O

København

DK 11699

A

Centre 1, SAS 1 (North)

HC(1)(2), NHC*

 

Centre 2, SAS 2 (East)

HC*, NHC(2)

 

Centre 3

 

U, E, O

København

DK 21699

P

 

HC(1), NHC-T(FR), NHC-NT

 

Kolding

DK 01899

P

 

NHC(11)

 

Skagen

DK 01999

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Страна: Германия — Země: Německo — Land: Tyskland — Land: Deutschland — Riik: Saksamaa — Χώρα: Γερμανία — Country: Germany — País: Alemania — Pays: Allemagne — Paese: Germania — Valsts: Vācija — Šalis: Vokietija — Ország: Németország — Pajjiż: Ġermanja — Land: Duitsland — Kraj: Niemcy — País: Alemanha — Țara: Germania — Krajina: Nemecko — Država: Nemčija — Maa: Saksa — Land: Tyskland

1

2

3

4

5

6

Berlin-Tegel

DE 50299

A

 

HC, NHC

O

Brake

DE 51599

P

 

NHC-NT(4)

 

Bremen

DE 50699

P

 

HC, NHC

 

Bremerhaven

DE 50799

P

 

HC, NHC

 

Cuxhaven

DE 51699

P

IC 1

HC-T(FR)(3)

 

IC 2

HC-T(FR)(3)

 

Düsseldorf

DE 51999

A

 

HC(2), NHT-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

Frankfurt/Main

DE 51099

A

 

HC, NHC

U, E, O

Hahn Airport

DE 55999

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Hamburg Flughafen

DE 50999

A

 

HC, NHC

U, E, O

Hamburg Hafen*

DE 50899

P

 

HC, NHC

*E(7)

Hannover-Langenhagen

DE 51799

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Kiel

DE 52699

P

 

HC, NHC

E

Köln

DE 52099

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Konstanz Straße

DE 53199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Lübeck

DE 52799

P

 

HC, NHC

U, E

München

DE 49699

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Rostock

DE 51399

P

 

HC, NHC

U, E, O

Rügen

DE 51199

P

 

HC(3)

 

Schönefeld

DE 50599

A

 

HC(2), NHC(2)

U, E, O

Stuttgart

DE 49099

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Weil/Rhein

DE 49199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Weil/Rhein Mannheim

DE 53299

F

 

HC, NHC

 

Страна: Естония — Země: Estonsko — Land: Estland — Land: Estland — Riik: Eesti — Χώρα: Εσθονία — Country: Estonia — País: Estonia — Pays: Estonie — Paese: Estonia — Valsts: Igaunija — Šalis: Estija — Ország: Észtország — Pajjiż: Estonja — Land: Estland — Kraj: Estonia — País: Estónia — Țara: Estonia — Krajina: Estónsko — Država: Estonija — Maa: Viro — Land: Estland

1

2

3

4

5

6

Luhamaa

EE 00199

R

 

HC, NHC

U, E

Muuga

EE 00399

P

IC 1

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

AS Refetra

HC-T(FR)2

 

Narva

EE 00299

R

 

HC, NHC-NT

 

Paldiski

EE 00599

P

 

HC(2), NHC-NT(2)

 

Paljassaare

EE 00499

P

 

HC-T(FR)(2)

 

Страна: Гърция — Země: Řecko — Land: Grækenland — Land: Griechenland — Riik: Kreeka — Χώρα: Ελλάδα — Country: Greece — País: Grecia — Pays: Grèce — Paese: Grecia — Valsts: Grieķija — Šalis: Graikija — Ország: Görögország — Pajjiż: Greċja — Land: Griekenland — Kraj: Grecja — País: Grécia — Țara: Grecia — Krajina: Grécko — Država: Grčija — Maa: Kreikka — Land: Grekland

1

2

3

4

5

6

Evzoni

GR 06099

R

 

HC, NHC-NT

U, E, O

Athens International Airport

GR 05599

A

 

HC(2), NHC-NT(2)

U, E, O

Idomeni

GR 06299

F

 

 

U, E

Kakavia

GR 07099

R

 

HC(2), NHC-NT

 

Neos Kafkassos

GR 06399

F

 

HC(2), NHC-NT

U, E

Neos Kafkassos

GR 06399

R

 

HC, NHC-NT

U, E

Peplos

GR 07299

R

 

HC(2), NHC-NT

E

Pireas

GR 05499

P

 

HC(2), NHC-NT

 

Thessaloniki

GR 05799

A

 

HC-T(CH)(2), NHC-NT

O

Thessaloniki

GR 05699

P

 

HC(2), NHC-NT

 

Страна: Испания — Země: Španělsko — Land: Spanien — Land: Spanien — Riik: Hispaania — Χώρα: Ισπανία — Country: Spain — País: España — Pays: Espagne — Paese: Spagna — Valsts: Spānija — Šalis: Ispanija — Ország: Spanyolország — Pajjiż: Spanja — Land: Spanje — Kraj: Hiszpania — País: Espanha — Țara: Spania — Krajina: Španielsko — Država: Španija — Maa: Espanja — Land: Spanien

1

2

3

4

5

6

A Coruña–Laxe

ES 48899

P

A Coruña

HC, NHC

 

Laxe

HC

 

Algeciras

ES 47599

P

Productos

HC, NHC

 

Animales

 

U, E, O

Alicante

ES 49999

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Alicante

ES 48299

P

 

HC, NHC-NT

 

Almería

ES 50099

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Almería

ES 48399

P

 

HC, NHC-NT

 

Asturias

ES 50199

A

 

HC(2)

 

Barcelona

ES 50299

A

Iberia

HC(2), NHC(2)

O

Flightcare

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

Barcelona

ES 47199

P

 

HC, NHC

 

Bilbao

ES 50399

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Bilbao

ES 48499

P

 

HC, NHC-NT, NHC-T(FR)

 

Cádiz

ES 47499

P

 

HC, NHC

 

Cartagena

ES 48599

P

 

HC, NHC

 

Castellón

ES 49799

P

 

HC, NHC

 

Gijón

ES 48699

P

 

HC, NHC

 

Gran Canaria

ES 50499

A

 

HC(2), NHC-NT(2)

O

Huelva

ES 48799

P

Puerto interior

HC

 

Puerto exterior

NHC-NT

 

Las Palmas de Gran Canaria

ES 48199

P

Productos

HC, NHC

 

Animales

 

U, E, O

Madrid

ES 47899

A

Iberia

HC(2), NHC(2)

U, E, O

Flightcare

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

U, E, O

PER4

HC-T(CH)(2)

 

WFS: World Wide Flight Services

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

Málaga

ES 50599

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Málaga

ES 47399

P

 

HC, NHC

U, E, O

Marín

ES 49599

P

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Palma de Mallorca

ES 47999

A

 

HC(2)-NT, HC(2)-T(CH), HC(2)-T(FR)*, NHC(2)-NT, NHC(2)-T(CH), NHC(2)-T(FR)*

O

Santa Cruz de Tenerife

ES 48099

P

Dársena

HC

 

Dique

NHC

U, E, O

Santander

ES 50799

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Santander

ES 48999

P

 

HC, NHC

 

Santiago de Compostela

ES 49899

A

 

HC(2), NHC(2)

 

San Sebastián*

ES 50699

A

 

HC(2)*, NHC(2)*

 

Sevilla

ES 50899

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Sevilla

ES 49099

P

 

HC, NHC

 

Tarragona

ES 49199

P

 

HC, NHC

 

Tenerife Norte

ES 50999

A

 

HC(2)

 

Tenerife Sur

ES 49699

A

Productos

HC(2), NHC(2)

 

Animales

 

U, E, O

Valencia

ES 51099

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Valencia

ES 47299

P

 

HC, NHC

 

Vigo

ES 51199

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Vigo

ES 47699

P

T.C. Guixar

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Pantalan 3

HC-T(FR)(2,3)

 

Frioya

HC-T(FR)(2,3)

 

Frigalsa

HC-T(FR)(2,3)

 

Pescanova

HC-T(FR)(2,3)

 

Vieirasa

HC-T(FR)(3)

 

Fandicosta

HC-T(FR)(2,3)

 

Frig. Morrazo

HC-T(FR)(3)

 

Vilagarcia–Ribeira–Caramiñal

ES 49499

P

Vilagarcia

HC(2), NHC(2,11)

 

Ribeira

HC

 

Caramiñal

HC

 

Vitoria

ES 49299

A

Productos

HC(2), NHC-NT(2), NHC-T(CH)(2)

 

Animales

 

U, E, O

Zaragoza

ES 49399

A

 

HC(2)

 

Страна: Франция — Země: Francie — Land: Frankrig — Land: Frankreich — Riik: Prantsusmaa — Χώρα: Γαλλία — Country: France — País: Francia — Pays: France — Paese: Francia — Valsts: Francija — Šalis: Prancūzija — Ország: Franciaország — Pajjiż: Franza — Land: Frankrijk — Kraj: Francja — País: França — Țara: Franța — Krajina: Francúzsko — Država: Francija — Maa: Ranska — Land: Frankrike

1

2

3

4

5

6

Beauvais

FR 16099

A

 

 

E

Bordeaux

FR 13399

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Bordeaux

FR 23399

P

 

HC-NT

 

Boulogne

FR 16299

P

 

HC-T(1)(3), HC-NT(1)(3)

 

Brest

FR 32999

A

 

HC-T(CH)(1)(2)

 

Brest

FR 12999

P

 

HC-T(FR), NHC-T(FR)

 

Châteauroux–Déols

FR 13699

A

 

HC-T(2)

 

Concarneau–Douarnenez

FR 22999

P

Concarneau

HC-T(1)(3)

 

Douarnenez

HC-T(FR)(1)(3)

 

Deauville

FR 11499

A

 

 

E

Dunkerque

FR 15999

P

Caraïbes

HC-T(1), HC-NT

 

Maison Blanche

NHC-NT

 

Ferney-Voltaire (Genève)

FR 20199

A

 

HC-T(1)(2), HC-NT, NHC

O

Le Havre

FR 17699

P

Hangar 56

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC

 

Dugrand

HC-T(FR)(1)(2)

 

EFBS

HC-T(FR)(1)(2)

 

Fécamp

HC-NT(6), NHC-NT(6)

 

Lorient

FR 15699

P

STEF TFE

HC-T(1), HC-NT

 

CCIM

NHC

 

Lyon–Saint-Exupéry

FR 16999

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

O

Marseille Port (15)

FR 11399

P

Hangar 14

 

E

STEF

HC-T(1)(2), HC-NT(2)

 

Marseille–Fos-sur-Mer

FR 31399

P

 

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2)

 

Marseille aéroport

FR 21399

A

 

HC-T(l), HC-NT, NHC-NT

O

Nantes–Saint-Nazaire

FR 14499

P

 

HC-T(l), HC-NT, NHC-NT

 

Nice

FR 10699

A

 

HC-T(CH)(2)

O

Orly

FR 29499

A

SFS

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC

 

Air France

HC-T(l), HC-NT

 

Réunion–Port Réunion

FR 29999

P

 

HC, NHC

 

Réunion–Roland-Garros

FR 19999

A

 

HC, NHC

O

Roissy Charles-de-Gaulle

FR 19399

A

Air France

HC-T(1), HC-NT, NHC-NT

 

France Handling

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Station animalière

 

U, E, O

Rouen

FR 27699

P

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Saint-Louis Bâle

FR 26899

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

O

Saint-Louis Bâle

FR 16899

R

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Saint-Malo

FR 13599

P

 

NHC-NT

 

Saint-Julien Bardonnex

FR 17499

R

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

U, O

Sète

FR 13499

P

Frontignan

HC-T(1), HC-NT

 

Toulouse-Blagnac

FR 13199

A

 

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2)

O

Vatry

FR 15199

A

 

HC-T(CH)(2)

 

Страна: Ирландия — Země: Irsko — Land: Irland — Land: Irland — Riik: Iirimaa — Χώρα: Ιρλανδία — Country: Ireland — País: Irlanda — Pays: Irlande — Paese: Irlanda — Valsts: Īrija — Šalis: Airija — Ország: Írország — Pajjiż: Irlanda — Land: Ierland — Kraj: Irlandia — País: Irlanda — Țara: Irlanda — Krajina: Írsko — Država: Irska — Maa: Irlanti — Land: Irland

1

2

3

4

5

6

Dublin Airport

IE 02999

A

 

 

E, O

Dublin Port

IE 02899

P

 

HC(2), NHC

 

Shannon

IE 03199

A

 

HC(2), NHC(2)

U, E, O

Страна: Италия — Země: Itálie — Land: Italien — Land: Italien — Riik: Itaalia — Χώρα: Ιταλία — Country: Italy — País: Italia — Pays: Italie — Paese: Italia — Valsts: Itālija — Šalis: Italija — Ország: Olaszország — Pajjiż: Italja — Land: Italië — Kraj: Włochy — País: Itália — Țara: Italia — Krajina: Taliansko — Država: Italija — Maa: Italia — Land: Italien

1

2

3

4

5

6

Ancona

IT 10199

A

 

HC, NHC

 

Ancona

IT 00199

P

 

HC

 

Bari

IT 00299

P

 

HC, NHC

 

Bergamo

IT 03999

A

 

HC, NHC

 

Bologna–Borgo Panigale

IT 00499

A

 

HC, NHC

O

Campocologno

IT 03199

F

 

 

U

Chiasso

IT 10599

F

 

HC, NHC

U, O

Chiasso

IT 00599

R

 

HC, NHC

U, O

Gaeta

IT 03299

P

 

HC-T(3)

 

Genova

IT 01099

P

Calata Sanità

(terminal Sech)

HC, NHC-NT

 

Nino Ronco

(terminal Messina)

NHC-NT

 

Porto di Voltri

(Voltri)

HC, NHC-NT

 

Ponte Paleocapa

NHC-NT(6)

 

Porto di Vado (Vado Ligure–Savona)

HC-T(FR), NHC-NT

 

Genova

IT 11099

A

 

HC, NHC

O

Gioia Tauro

IT 04099

P

 

HC, NHC

 

Gran San Bernardo–Pollein

IT 02099

R

 

HC, NHC

 

La Spezia

IT 03399

P

 

HC, NHC

U, E

Livorno–Pisa

IT 01399

P

Porto commerciale

HC, NHC

 

Sintermar

HC, NHC

 

Lorenzini

HC, NHC-NT

 

Terminal Darsena Toscana

HC, NHC

 

Livorno–Pisa

IT 04299

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Milano–Linate

IT 01299

A

 

HC, NHC

O

Milano–Malpensa

IT 01599

A

Magazzini aeroportuali ALHA

HC, NHC

O

SEA

 

U, E

Cargo City MLE

HC, NHC

O

Napoli

IT 01899

P

Molo Bausan

HC, NHC

 

Napoli

IT 11899

A

 

HC, NHC-NT

 

Olbia

IT 02299

P

 

HC-T(FR)(3)

 

Palermo

IT 01999

A

 

HC, NHC

 

Palermo

IT 11999

P

 

HC, NHC

 

Ravenna

IT 03499

P

Frigoterminal

HC-T(FR), HC-T(CH), HC-NT

 

Sapir 1

NHC-NT

 

Sapir 2

HC-T(FR), HC-T(CH), HC-NT

 

Setramar

NHC-NT

 

Docks Cereali

NHC-NT

 

Reggio Calabria

IT 01799

P

 

HC, NHC

 

Reggio Calabria

IT 11799

A

 

HC, NHC

 

Roma-Fiumicino

IT 00899

A

Alitalia

HC, NHC

O

Cargo City ADR

HC, NHC

 

Isola Veterinaria

 

U, E, O

Rimini

IT 04199

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Salerno

IT 03599

P

 

HC, NHC

 

Taranto

IT 03699

P

 

HC, NHC

 

Torino-Caselle*

IT 02599

A

 

HC-T(2), NHC-NT(2)*

O*

Trapani

IT 03799

P

 

HC

 

Trieste

IT 02699

P

Hangar 69

HC, NHC

 

Molo ’O’

 

U, E

Mag. FRIGOMAR

HC-T*

 

Venezia

IT 12799

A

 

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

Venezia

IT 02799

P

 

HC-T, NHC-NT

 

Verona

IT 02999

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Страна: Кипър — Země: Kypr — Land: Cypern — Land: Zypern — Riik: Küpros — Χώρα: Κύπρος — Country: Cyprus — País: Chipre — Pays: Chypre — Paese: Cipro — Valsts: Kipra — Šalis: Kipras — Ország: Ciprus — Pajjiż: Ċipru — Land: Cyprus — Kraj: Cypr — País: Chipre — Țara: Cipru — Krajina: Cyprus — Država: Ciper — Maa: Kypros — Land: Cypern

1

2

3

4

5

6

Larnaka

CY 40099

A

 

HC(2), NHC-NT(2)

O

Lemesos

CY 50099

P

 

HC(2), NHC-NT

 

Страна: Латвия — Země: Lotyšsko — Land: Letland — Land: Lettland — Riik: Läti — Χώρα: Λεττονία — Country: Latvia — País: Letonia — Pays: Lettonie — Paese: Lettonia — Valsts: Latvija — Šalis: Latvija — Ország: Lettország — Pajjiż: Latvja — Land: Letland — Kraj: Łotwa — País: Letónia — Țara: Letonia — Krajina: Lotyšsko — Država: Latvija — Maa: Latvia — Land: Lettland

1

2

3

4

5

6

Daugavpils

LV 81699

F

 

HC(2), NHC(NT)(2)

 

Grebņeva (13)

LV 72199

R

 

HC, NHC-T(CH), NHC-NT

 

Pātarnieki

LV 73199

R

IC1

HC, NHC-T(CH), NHC-NT

 

IC2

 

U, E, O

Rēzekne (13)

LV 74299

F

 

HC(2), NHC(NT)(2)

 

Rīga (Riga port)

LV 21099

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Rīga (Baltmarine Terminal)

LV 05099

P

 

HC-T(FR)(2)

 

Terehova (14)

LV 72299

R

 

HC, NHC-NT

E, O

Ventspils

LV 31199

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Страна: Литва — Země: Litva — Land: Litauen — Land: Litauen — Riik: Leedu — Χώρα: Λιθουανία — Country: Lithuania — País: Lituania — Pays: Lituanie — Paese: Lituania — Valsts: Lietuva — Šalis: Lietuva — Ország: Litvánia — Pajjiż: Litwanja — Land: Litouwen — Kraj: Litwa — País: Lituânia — Țara: Lituania — Krajina: Litva — Država: Litva — Maa: Liettua — Land: Litauen

1

2

3

4

5

6

Kena (13)

LT 01399

F

 

HC-T(FR), HC-NT, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Kybartai (13)

LT 01899

R

 

HC, NHC

 

Kybartai (13)

LT 02199

F

 

HC, NHC

 

Lavoriškės (13)

LT 01199

R

 

HC, NHC

 

Medininkai (13)

LT 01299

R

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

U, E, O

Molo

LT 01699

P

 

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)

 

Malkų įlankos

LT 01599

P

 

HC, NHC

 

Pilies

LT 02299

P

 

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)

 

Panemunė (13)

LT 01799

R

 

HC, NHC

 

Pagėgiai (13)

LT 02099

F

 

HC, NHC

 

Šalčininkai (13)

LT 01499

R

 

HC, NHC

 

Vilnius

LT 01999

A

 

HC, NHC

O

Страна: Люксембург — Země: Lucembursko — Land: Luxembourg — Land: Luxemburg — Riik: Luksemburg — Χώρα: Λουξεμβούργο — Country: Luxembourg — País: Luxemburgo — Pays: Luxembourg — Paese: Lussemburgo — Valsts: Luksemburga — Šalis: Liuksemburgas — Ország: Luxemburg — Pajjiż: Lussemburgu — Land: Luxemburg — Kraj: Luksemburg — País: Luxemburgo — Țara: Luxemburg — Krajina: Luxembursko — Država: Luksemburg — Maa: Luxemburg — Land: Luxemburg

1

2

3

4

5

6

Luxembourg

LU 00199

A

Centre 1

HC

 

Centre 2

NHC-NT

U, E, O

Страна: Унгария — Země: Maďarsko — Land: Ungarn — Land: Ungarn — Riik: Ungari — Χώρα: Ουγγαρία — Country: Hungary — País: Hungría — Pays: Hongrie — Paese: Ungheria — Valsts: Ungārija — Šalis: Vengrija — Ország: Magyarország — Pajjiż: Ungerija — Land: Hongarije — Kraj: Węgry — País: Hungria — Țara: Ungaria — Krajina: Maďarsko — Država: Madžarska — Maa: Unkari — Land: Ungern

1

2

3

4

5

6

Budapest–Ferihegy

HU 00399

A

 

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

Eperjeske

HU 02899

F

 

HC-T(CH)(2), HC(NT(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

Gyékényes

HU 00499

F

 

HC(2), NHC(2)

 

Kelebia

HU 02499

F

 

HC-T(CH)(2), HC(NT(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

Letenye

HU 01199

R

 

HC(2), NHC-NT(2)

E

Röszke

HU 02299

R

 

HC(2), NHC-NT(2)

E

Záhony

HU 02799

R

 

HC(2), NHC-NT(2)

U, E

Страна: Малта — Země: Malta — Land: Malta — Land: Malta — Riik: Malta — Χώρα: Μάλτα — Country: Malta — País: Malta — Pays: Malte — Paese: Malta — Valsts: Malta — Šalis: Malta — Ország: Málta — Pajjiż: Malta — Land: Malta — Kraj: Malta — País: Malta — Țara: Malta — Krajina: Malta — Država: Malta — Maa: Malta — Land: Malta

1

2

3

4

5

6

Luqa

MT 01099

A

 

HC(2), NHC(2)

O, U, E

Marsaxlokk

MT 03099

P

 

HC, NHC

 

Valetta

MT 02099

P

 

 

U, E, O

Страна: Нидерландия — Země: Nizozemsko — Land: Nederlandene — Land: Niederlande — Riik: Holland — Χώρα: Κάτω Χώρες — Country: Netherlands — País: Países Bajos — Pays: Pays-Bas — Paese: Paesi Bassi — Valsts: Nīderlande — Šalis: Nyderlandai — Ország: Hollandia — Pajjiż: Olanda — Land: Nederland — Kraj: Niderlandy — País: Países Baixos — Țara: Țările de Jos — Krajina: Holandsko — Država: Nizozemska — Maa: Alankomaat — Land: Nederländerna

1

2

3

4

5

6

Amsterdam

NL 01399

A

Aero Ground Services

HC(2), NHC-T(FR), NHC-NT(2)

O(14)

KLM-2

 

U, E, O(14)

Freshport

HC(2), NHC(2)

O(14)

Amsterdam

NL 01799

P

Cornelius Vrolijk

HC-T(FR)(2)(3)

 

Daalimpex, Velsen

HC-T

 

PCA

HC(2), NHC(2)

 

Kloosterboer, Ijmuiden

HC-T(FR)

 

Eemshaven

NL 01899

P

 

HC-T (2), NHC-T (FR)(2)

 

Harlingen

NL 02099

P

Daalimpex

HC-T

 

Maastricht

NL 01599

A

 

HC, NHC

U, E, O

Rotterdam

NL 01699

P

EBS

NHC-NT(11)

 

Eurofrigo, Karimatastraat

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Eurofrigo, Abel Tasmanstraat

HC

 

Kloosterboer

HC-T(FR)

 

Wibaco

HC-T(FR)2, HC-NT(2)

 

Van Heezik

HC-T(FR)(2)

 

Vlissingen

NL 02199

P

Daalimpex

HC(2), NHC

 

Kloosterboer

HC-T(2), HC-NT

 

Страна: Австрия — Země: Rakousko — Land: Østrig — Land: Österreich — Riik: Austria — Χώρα: Αυστρία — Country: Austria — País: Austria — Pays: Autriche — Paese: Austria — Valsts: Austrija — Šalis: Austrija — Ország: Ausztria — Pajjiż: Awstrija — Land: Oostenrijk — Kraj: Austria — País: Áustria — Țara: Austria — Krajina: Rakúsko — Država: Avstrija — Maa: Itävalta — Land: Österrike

1

2

3

4

5

6

Feldkirch-Buchs

AT 01399

F

 

HC-NT(2), NHC-NT

 

Feldkirch-Tisis

AT 01399

R

 

HC(2), NHC-NT

E

Höchst

AT 00699

R

 

HC, NHC-NT

U, E, O

Linz

AT 00999

A

 

HC(2), NHC(2)

O, E, U(8)

Wien-Schwechat

AT 01599

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Страна: Полша — Země: Polsko — Land: Polen — Land: Polen — Riik: Poola — Χώρα: Πολωνία — Country: Poland — País: Polonia — Pays: Pologne — Paese: Polonia — Valsts: Polija — Šalis: Lenkija — Ország: Lengyelország — Pajjiż: Polonja — Land: Polen — Kraj: Polska — País: Polónia — Țara: Polonia — Krajina: Poľsko — Država: Poljska — Maa: Puola — Land: Polen

1

2

3

4

5

6

Bezledy (13)

PL 28199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Dorohusk

PL 06399

R

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

O

Gdańsk

PL 22299

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Gdynia

PL 22199

P

IC 1

HC, NHC

U, E, O

IC 2

HC-T(FR)(2)

 

Hrebenne

PL 06499

R

 

HC, NHC

 

Korczowa

PL 18199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Kukuryki–Koroszczyn

PL 06199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Kuźnica Białostocka (13)

PL 20199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Świnoujście

PL 32299

P

 

HC, NHC

 

Szczecin

PL 32199

P

 

HC, NHC

 

Terespol–Kobylany

PL 06299

F

 

HC, NHC

 

Warszawa Okęcie

PL 14199

A

 

HC(2), NHC(2)

U, E, O

Страна: Португалия — Země: Portugalsko — Land: Portugal — Land: Portugal — Riik: Portugal — Χώρα: Πορτογαλία — Country: Portugal — País: Portugal — Pays: Portugal — Paese: Portogallo — Valsts: Portugāle — Šalis: Portugalija — Ország: Portugália — Pajjiż: Portugall — Land: Portugal — Kraj: Portugalia — País: Portugal — Țara: Portugalia — Krajina: Portugalsko — Država: Portugalska — Maa: Portugali — Land: Portugal

1

2

3

4

5

6

Aveiro

PT 04499

P

 

HC-T(3)

 

Faro

PT 03599

A

 

HC-T(2)

O

Funchal (Madeira)

PT 05699

A

 

HC, NHC

O

Funchal (Madeira)

PT 03699

P

 

HC-T

 

Horta (Açores)

PT 04299

P

 

HC-T(FR)(3)

 

Lisboa

PT 03399

A

Centre 1

HC(2), NHC-NT(2)

O

Lisboa

PT 03999

P

Liscont

HC(2), NHC-NT

 

Xabregas

HC-T(FR), HC-NT, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Peniche

PT 04699

P

 

HC-T(FR)(3)

 

Ponta Delgada (Açores)

PT 03799

A

 

NHC-NT

 

Ponta Delgada (Açores)

PT 05799

P

 

HC-T(FR)(3), NHC-T(FR)(3)

 

Porto

PT 03499

A

 

HC-T, NHC-NT

O

Porto

PT 04099

P

 

HC-T, NHC-NT

 

Praia da Vitória (Açores)

PT 03899

P

 

 

U, E

Setúbal

PT 04899

P

 

HC(2), NHC

 

Sines

PT 05899

P

 

HC(2), NHC

 

Viana do Castelo

PT 04399

P

 

HC-T(FR)(3)

 

Страна: Румъния — Země: Rumunsko — Land: Rumænien — Land: Rumänien — Riik: Rumeenia — Χώρα: Ρουμανία — Country: Romania — País: Rumanía — Pays: Roumanie — Paese: Romania — Valsts: Rumānija — Šalis: Rumunija — Ország: Románia — Pajjiż: ir-Rumanija — Land: Roemenië — Kraj: Rumunia — País: Roménia — Țara: România — Krajina: Rumunsko — Država: Romunija — Maa: Romania — Land: Rumänien

1

2

3

4

5

6

Albița

RO 40199

R

IC 1

HC(2)

 

IC 2

NHC-T(CH), NHC-NT

 

IC 3

 

U, E, O

București Otopeni

RO 10199

A

IC 1

HC-NT(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

IC 2

 

E, O

Constanța Nord

RO 15199

P

 

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

Constanța Sud–Agigea

RO 15299

P

 

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

Halmeu

RO 33199

R

IC 1

HC(2), NHC(2)

 

IC 2

 

U, E, O

Sculeni Iași

RO 25199

R

 

HC(2), NHC(2)

 

Siret

RO 36199

R

 

HC(2), NHC(2)

 

Stamora Moravița

RO 38199

R

IC 1

HC(2), NHC(2)

 

IC 2

 

U, E, O

Страна: Словения — Země: Slovinsko — Land: Slovenien — Land: Slowenien — Riik: Sloveenia — Χώρα: Σλοβενία — Country: Slovenia — País: Eslovenia — Pays: Slovénie — Paese: Slovenia — Valsts: Slovēnija — Šalis: Slovėnija — Ország: Szlovénia — Pajjiż: Slovenja — Land: Slovenië — Kraj: Słowenia — País: Eslovénia — Țara: Slovenia — Krajina: Slovinsko — Država: Slovenija — Maa: Slovenia — Land: Slovenien

1

2

3

4

5

6

Dobova

SI 00699

F

 

HC(2), NHC(2)

U, E

Gruškovje

SI 00199

R

 

HC, NHC-T (FR), NHC-NT

O

Jelšane

SI 00299

R

 

HC, NHC-NT, NHC-T(CH)

O

Koper

SI 00399

P

 

HC, NHC-T(CH), NHC-NT

 

Ljubljana Brnik

SI 00499

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Obrežje

SI 00599

R

 

HC, NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

U, E, O

Страна: Словакия — Země: Slovensko — Land: Slovakiet — Land: Slowakei — Riik: Slovakkia — Χώρα: Σλοβακία — Country: Slovakia — País: Eslovaquia — Pays: Slovaquie — Paese: Slovacchia — Valsts: Slovākija — Šalis: Slovakija — Ország: Szlovákia — Pajjiż: Slovakkja — Land: Slowakije — Kraj: Słowacja — País: Eslováquia — Țara: Slovacia — Krajina: Slovensko — Država: Slovaška — Maa: Slovakia — Land: Slovakien

1

2

3

4

5

6

Bratislava

SK 00399

A

IC1

HC(2), NHC(2)

 

IC2

 

E, O

Vyšné Nemecké

SK 00199

R

I/C 1

HC, NHC

 

I/C 2

 

U, E

Čierna nad Tisou

SK 00299

F

 

HC, NHC

 

Страна: Финландия — Země: Finsko — Land: Finland — Land: Finnland — Riik: Soome — Χώρα: Φινλανδία — Country: Finland — País: Finlandia — Pays: Finlande — Paese: Finlandia — Valsts: Somija — Šalis: Suomija — Ország: Finnország — Pajjiż: Finlandja — Land: Finland — Kraj: Finlandia — País: Finlândia — Țara: Finlanda — Krajina: Fínsko — Država: Finska — Maa: Suomi — Land: Finland

1

2

3

4

5

6

Hamina

FI 20599

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Helsinki

FI 10199

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Helsinki

FI 00199

P

 

HC(2), NHC-NT

 

Vaalimaa

FI 10599

R

 

HC(2), NHC

U, E, O

Страна: Швеция — Země: Švédsko — Land: Sverige — Land: Schweden — Riik: Rootsi — Χώρα: Σουηδία — Country: Sweden — País: Suecia — Pays: Suède — Paese: Svezia — Valsts: Zviedrija — Šalis: Švedija — Ország: Svédország — Pajjiż: Żvezja — Land: Zweden — Kraj: Szwecja — País: Suécia — Țara: Suedia — Krajina: Švédsko — Država: Švedska — Maa: Ruotsi — Land: Sverige

1

2

3

4

5

6

Göteborg

SE 14299

P

 

HC(2), NHC(2)-NT

E*, O*

Göteborg–Landvetter

SE 14199

A

IC 1

HC(2), NHC(2)

O

IC 2

 

E

Helsingborg

SE 12399

P

 

HC(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)

 

Norrköping

SE 05199

A

 

 

E

Stockholm

SE 01199

P

 

HC(2)

 

Stockholm–Arlanda

SE 01299

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Страна: Обединено кралство — Země: Spojené království — Land: Det Forenede Kongerige — Land: Vereinigtes Königreich — Riik: Suurbritannia — Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο — Country: United Kingdom — País: Reino Unido — Pays: Royaume-Uni — Paese: Regno Unito — Valsts: Apvienotā Karaliste — Šalis: Jungtinė Karalystė — Ország: Egyesült Királyság — Pajjiż: Renju Unit — Land: Verenigd Koninkrijk — Kraj: Zjednoczone Królestwo — País: Reino Unido — Țara: Regatul Unit — Krajina: Spojené kráľovstvo — Država: Združeno kraljestvo — Maa: Yhdistynyt kuningaskunta — Land: Förenade kungariket

1

2

3

4

5

6

Belfast

GB 41099

A

 

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2)

 

Belfast

GB 40099

P

 

HC-T(FR)(1)(2), NHC-T(FR)(2)

 

Bristol

GB 11099

P

 

HC-T(FR)(1), HC-NT(1), NHC-NT

 

Falmouth

GB 14299

P

 

HC-T(1), HC-NT(1)

 

Felixstowe

GB 13099

P

TCEF

HC-T(1), NHC-T(FR), NHC-NT

 

ATEF

HC-NT(1)

 

Gatwick

GB 13299

A

IC1

 

O

IC2

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2), NHC(2)

 

Glasgow

GB 31099

A

 

HC-T(1), HC-NT(1), NHC-NT

 

Grimsby–Immingham

GB 12299

P

Centre 1

HC-T(FR)(1)

 

Centre 2

NHC-NT

 

Grove Wharf Wharton

GB 11599

P

 

NHC-NT

 

Heathrow

GB 12499

A

Centre 1

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2), NHC(2)

 

Centre 2

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2)

 

Animal Reception Centre

 

U, E, O

Hull

GB 14199

P

 

HC-T(1), HC-NT(1), NHC-NT

 

Invergordon

GB 30299

P

 

NHC-NT(4)

 

Ipswich

GB 13199

P

 

HC-NT(1), NHC-NT(2)

 

Liverpool

GB 12099

P

 

HC-T(FR)(1)(2), HC-NT(1), NHC-NT

 

Luton

GB 10099

A

 

 

U, E

Manchester

GB 13799

A

IC 1

 

O(10)

IC 2

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2),

 

IC 3

NHC(2)

 

Manston

GB 14499

A

 

HC(1)(2), NHC(2)

 

Nottingham East Midlands

GB 12199

A

 

HC-T(1), HC-NT(1), NHC-T(FR), NHC-NT

 

Peterhead

GB 30699

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Prestwick

GB 31199

A

 

 

U, E

Southampton

GB 11399

P

 

HC-T(1), HC-NT(1), NHC

 

Stansted

GB 14399

A

 

HC-NT(1)(2), NHC-NT(2)

U, E

Sutton Bridge*

GB 13599

P

 

NHC-NT(4)*

 

Thamesport

GB 11899

P

 

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2), NHC(2)

 

Tilbury

GB 10899

P

 

HC-T(1), HC-NT(1), NHC-T (FR), NHC-NT”

 


BILAGA II

Bilagan till beslut 2002/459/EG skall ändras på följande sätt:

1.

I det avsnitt som rör gränskontrollstationer i Förenade kungariket skall följande gränskontrollstationer utgå:

”0730399

P

ABERDEEN (HARBOUR)”

”0714099

P

GOOLE”

”0730899

P

GRANGEMOUTH”.

2.

I det avsnitt som rör gränskontrollstationer i Danmark skall följande gränskontrollstation utgå:

”0941699

P

RØNNE”.

3.

I det avsnitt som rör gränskontrollstationer i Sverige skall följande gränskontrollstation läggas till:

”SE 05199

A

NORRKÖPING”.

4.

I det avsnitt som rör gränskontrollstationer i Polen skall följande gränskontrollstation läggas till:

”PL 06499

R

HREBENNE”.


4.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 116/59


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 20 april 2007

om ett principiellt erkännande av att den dokumentation som lämnats in för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av pyroxsulam i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG är fullständig

[delgivet med nr K(2007) 1698]

(Text av betydelse för EES)

(2007/277/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), särskilt artikel 6.3, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 91/414/EEG föreskrivs att en gemenskapsförteckning skall upprättas över de verksamma ämnen som får användas i växtskyddsmedel.

(2)

Dokumentation för det verksamma ämnet pyroxsulam lämnades in av Dow AgroSciences GmbH till myndigheterna i Förenade kungariket den 28 februari 2006 med en begäran om att ämnet skall föras in i bilaga I till direktiv 91/414/EEG.

(3)

De brittiska myndigheterna har uppgett för kommissionen att det vid en första genomgång tycks som om dokumentationen om detta verksamma ämne innehåller de uppgifter som krävs enligt bilaga II till direktiv 91/414/EEG. Den inlämnade dokumentationen verkar även uppfylla uppgiftskraven i bilaga III till direktiv 91/414/EEG i fråga om minst ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga. I enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG överlämnades dokumentationen därefter av sökanden till kommissionen och övriga medlemsstater och vidarebefordrades till ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

(4)

Genom detta beslut bekräftas det formellt på gemenskapsnivå att dokumentationen i princip anses uppfylla uppgiftskraven i bilaga II och, för minst ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet, de krav som fastställs i bilaga III till direktiv 91/414/EEG.

(5)

Detta beslut bör inte inverka på kommissionens rätt att begära ytterligare uppgifter av sökanden för att klargöra vissa delar av dokumentationen.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6.4 i direktiv 91/414/EEG skall dokumentationen över det verksamma ämne som anges i bilagan till detta beslut, vilken har överlämnats till kommissionen och medlemsstaterna för att ämnet i fråga skall kunna föras in i bilaga I till det direktivet, i princip anses uppfylla de uppgiftskrav som anges i bilaga II till det direktivet.

Dokumentationen skall också anses uppfylla uppgiftskraven i bilaga III till det direktivet i fråga om minst ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet, med hänsyn till de föreslagna användningsområdena.

Artikel 2

Den rapporterande medlemsstaten skall göra en noggrann granskning av dokumentationen i fråga och överlämna resultatet av granskningen till Europeiska kommissionen, tillsammans med eventuella rekommendationer för om det verksamma ämnet bör införas eller ej i bilaga I till direktiv 91/414/EEG och eventuella villkor för detta, så snart som möjligt och senast inom ett år efter offentliggörandet av detta beslut i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 april 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2007/21/EG (EUT L 97, 12.4.2007, s. 4).


BILAGA

VERKSAMT ÄMNE SOM OMFATTAS AV DETTA BESLUT

Nr

Trivialnamn, CIPAC-nummer

Sökande

Ansökningsdatum

Rapporterande medlemsstat

1

Pyroxsulam

CIPAC-nummer ännu ej tilldelat

Dow AgroSciences GmbH

28 februari 2006

UK


4.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 116/62


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 23 april 2007

om fastställande av beloppen för stödet till diversifiering och det kompletterande diversifieringsstödet som skall beviljas för regleringsåret 2007/08 inom ramen för den tillfälliga ordningen för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen

[delgivet med nr K(2007) 1717]

(Endast de spanska, tjeckiska, grekiska, italienska, lettiska, ungerska, portugisiska, slovakiska, slovenska, svenska och finska texterna är giltiga)

(Text av betydelse för EES)

(2007/278/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 320/2006 av den 20 februari 2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen och om ändring av förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 968/2006 av den 27 juni 2006 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen (2), särskilt artikel 13.1, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen skall senast den 31 mars 2007 fastställa de belopp som avsatts för varje berörd medlemsstat för stödet till diversifiering enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 320/2006, det kompletterande diversifieringsstödet enligt artikel 7 i den förordningen och övergångsstödet till vissa medlemsstater enligt artikel 9 i den förordningen.

(2)

Beloppen för stödet till diversifiering och det kompletterande diversifieringsstödet beräknas i enlighet med artikel 13.2 i förordning (EG) nr 968/2006 på grundval av mängden sockerkvoter räknat i ton som avståtts under regleringsåret 2007/08 i den berörda medlemsstaten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beloppen per berörd medlemsstat för stödet till diversifiering och det kompletterande diversifieringsstödet enligt artiklarna 6 och 7 i förordning (EG) nr 320/2006, som fastställts på grundval av de kvoter som avståtts under regleringsåret 2007/08, anges i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Tjeckien, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Italien, Republiken Lettland, Republiken Ungern, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Republiken Finland.

Utfärdat i Bryssel den 23 april 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 42.

(2)  EUT L 176, 30.6.2006, s. 32.


BILAGA

Belopp per medlemsstat för stödet till diversifiering och det kompletterande diversifieringsstödet regleringsåret 2007/08

Medlemsstat

Stöd till diversifiering

Kompletterande diversifieringsstöd

Tjeckien

11 220 770,83 EUR

Grekland

17 388 600,00 EUR

8 694 300,00 EUR

Spanien

1 826 328,60 EUR

Italien

2 722 224,64 EUR

1 361 112,32 EUR

Lettland

7 282 297,50 EUR

7 282 297,50 EUR

Ungern

11 836 183,50 EUR

Portugal

2 135 250,00 EUR

2 565 530,25 EUR

Slovakien

7 679 563,50 EUR

Slovenien

5 800 543,50 EUR

5 800 543,50 EUR

Finland

6 141 526,50 EUR


Europeiska centralbanken

4.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 116/64


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 17 april 2007

om antagande av genomförandebestämmelser om uppgiftsskydd vid Europeiska centralbanken

(ECB/2007/1)

(2007/279/EG)

EUROPEISKA CENTRALBANKENS DIREKTION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 286,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (1), särskilt artikel 24.8, och

av följande skäl:

(1)

Av förordning (EG) nr 45/2001 framgår de principer och bestämmelser för uppgiftsskydd som gäller för alla gemenskapsinstitutioner och gemenskapsorgan samt att ett uppgiftsskyddsombud skall utses av varje gemenskapsinstitution och gemenskapsorgan.

(2)

Enligt artikel 24.8 i förordning (EG) nr 45/2001 skall varje gemenskapsinstitution och gemenskapsorgan anta ytterligare genomförandebestämmelser avseende uppgiftsskyddsombudet i enlighet med bestämmelserna i bilagan till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVSNITT 1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte och omfattning

1.   Detta beslut fastställer de allmänna bestämmelser som genomför förordning (EG) nr 45/2001 vad gäller Europeiska centralbanken (ECB). I synnerhet kompletterar det bestämmelserna i förordning (EG) nr 45/2001 avseende uppgiftsskyddsombudets utnämning och ställning liksom dess arbetsuppgifter, åligganden och befogenheter.

2.   Detta beslut klargör också vilka roller, arbetsuppgifter och åligganden som registeransvariga och uppgiftsskyddssamordnare har, samt genomför de bestämmelser enligt vilka de registrerade kan utöva sina rättigheter.

Artikel 2

Definitioner

I detta beslut, och utan att det påverkar tillämpningen av definitionerna i förordning (EG) nr 45/2001, skall följande definitioner tillämpas:

a)   registeransvarig: en anställd i ledande ställning som är ansvarig för en organisatorisk enhet som bestämmer ändamålet och medlen för behandling av personuppgifter;

b)   uppgiftsskyddssamordnare: en anställd som bistår en registeransvarig med att uppfylla den senares skyldigheter avseende uppgiftsskydd. Denna person skall vara specialist på registerföring.

AVSNITT 2

UPPGIFTSSKYDDSOMBUDET

Artikel 3

Utnämning, ställning och organisatoriska frågor

1.   Direktionen skall

a)

bland ECB:s anställda med tillräcklig hög erfarenhet för att uppfylla de krav som uppställs i artikel 24 i förordning (EG) nr 45/2001 utnämna ett uppgiftsskyddsombud;

b)

fastställa en mandatperiod för uppgiftsskyddsombudet på mellan två och fem år; och

c)

inregistrera uppgiftsskyddsombudet hos europeiska datatillsynsmannen.

2.   Direktionen skall säkerställa att uppgiftsskyddsombudet kan utföra sina arbetsuppgifter och åligganden som uppgiftsskyddsombud på oberoende sätt. Utan att det påverkar detta oberoende skall

a)

ECB:s anställningsvillkor gälla för uppgiftsskyddsombudet;

b)

uppgiftsskyddsombudet i administrativt hänseende tillhöra ett av ECB:s affärsområden; och

c)

uppgiftsskyddsombudets bedömare samråda med europeiska datatillsynsmannen innan de utför sin bedömning av hur uppgiftsskyddsombudet har utfört sina arbetsuppgifter och åligganden som uppgiftsskyddsombud.

3.   Den berörda registeransvarige skall säkerställa att uppgiftsskyddsombudet omedelbart informeras

a)

när det uppstår en fråga som har, eller kan få, konsekvenser ur uppgiftsskyddssynpunkt; och

b)

om alla kontakter med utomstående parter vad gäller tillämpningen av förordning (EG) nr 45/2001, i synnerhet alla kontakter med europeiska datatillsynsmannen.

4.   Direktionen får utse ett vice uppgiftsskyddsombud för vilken punkterna 1 och 2 är tillämpliga. Vice uppgiftsskyddsombud skall bistå uppgiftsskyddsombudet vid utförandet av dennes arbetsuppgifter och åligganden samt agera som ställföreträdare i uppgiftsskyddsombudets frånvaro.

5.   Personal som utför stöduppgifter åt uppgiftsskyddsombudet i frågor om uppgiftsskydd skall uteslutande följa uppgiftsskyddsombudets instruktioner.

Artikel 4

Uppgiftsskyddsombudets arbetsuppgifter och åligganden

När uppgiftsskyddsombudet utför de arbetsuppgifter som avses i artikel 24 i förordning (EG) nr 45/2001 och bilagan till den förordningen, skall uppgiftsskyddsombudet fullgöra följande åligganden och, om så är nödvändigt, beakta synpunkter från relevanta avdelningar inom ECB:

a)

Ge råd till direktionen, de registeransvariga och uppgiftsskyddssamordnarna i frågor som rör tillämpningen av uppgiftsskyddsbestämmelser hos ECB. Direktionen, de berörda registeransvariga, personalkommittén eller enskilda får samråda med uppgiftsskyddsombudet i alla frågor som rör tolkningen eller tillämpningen av förordning EG) nr 45/2001.

b)

På eget initiativ eller på direktionens, en registeransvarigs, personalkommitténs eller enskildas begäran utreda frågor och händelser som kommer till ombudets kännedom och som har ett direkt samband med uppgiftsskyddsombudets arbetsuppgifter och åligganden, samt rapportera tillbaka till den person som begärde undersökningen. Uppgiftsskyddsombudet skall opartiskt undersöka frågor och fakta samt visa hänsyn till den registrerades rättigheter. Om uppgiftsskyddsombudet anser det vara lämpligt skall det informera alla övriga berörda parter i enlighet därmed. Om en begäran kommer från en enskild person, eller om sökanden agerar å en enskild persons vägnar, skall uppgiftsskyddsombudet i möjligaste mån säkerställa att begäran förblir sekretessbelagd såvida inte den registrerade ger sitt otvetydiga samtycke till att den behandlas på annat sätt.

c)

Samarbeta med uppgiftsskyddsombud vid andra gemenskapsinstitutioner och gemenskapsorgan, särskilt genom att utbyta erfarenheter och kunskaper samt företräda ECB vid alla diskussioner – utom mål vid domstolen – som avser uppgiftsskyddsfrågor.

d)

Lämna in ett årligt arbetsprogram och en årlig rapport om sin verksamhet till direktionen och europeiska datatillsynsmannen.

Artikel 5

Uppgiftsskyddsombudets befogenheter

Uppgiftsskyddsombudet får

a)

begära ett yttrande från en avdelning inom ECB om varje fråga som rör uppgiftsskyddsombudets arbetsuppgifter och åligganden,

b)

avge ett yttrande om lagligheten av en faktisk eller föreslagen behandling av personuppgifter eller om en fråga som rör anmälan om behandling,

c)

underrätta direktionen om en anställd inte följer förordning (EG) nr 45/2001, och

d)

utföra övriga arbetsuppgifter som framgår av bilagan till förordning (EG) nr 45/2001.

AVSNITT 3

REGISTERANSVARIGA OCH UPPGIFTSSKYDDSSAMORDNARE

Artikel 6

Arbetsuppgifter och åligganden för registeransvariga och uppgiftsskyddssamordnare

1.   De registeransvariga skall säkerställa att alla behandlingar som involverar personuppgifter och som utförs inom deras ansvarsområde står i överensstämmelse med förordning (EG) nr 45/2001.

2.   När registeransvariga utför sina skyldigheter att bistå uppgiftsskyddsombudet och den europeiska datatillsynsmannen vid utförandet av deras arbetsuppgifter, skall de registeransvariga ge dem fullständig information, bevilja dem tillgång till personuppgifter samt svara på frågor inom 20 arbetsdagar från mottagandet av begäran.

3.   Utan att det påverkar de registeransvarigas ansvar skall

a)

uppgiftsskyddssamordnarna bistå de registeransvariga vid utförandet av deras skyldigheter, antingen på de registeransvarigas begäran eller på eget initiativ. Inom ramen för detta skall uppgiftsskyddssamordnarna upprätthålla kontakt med registeransvariges personal som skall ge dem all nödvändig information. Detta kan, om den berörde registeransvarige så önskar, innefatta tillgång till personuppgifter som behandlats under den registeransvariges ledning.

b)

uppgiftsskyddssamordnarna skall bistå uppgiftsskyddsombudet med

i)

att identifiera de relevanta registeransvariga för behandlingar avseende personuppgifter,

ii)

att offentliggöra uppgiftsskyddsombudets råd och stödja de registeransvariga enligt uppgiftsskyddsombudets vägledning,

iii)

andra aspekter av uppgiftsskyddsombudets arbetsprogram enligt överenskommelse mellan uppgiftsskyddsombudet och samordnarnas ledning.

Artikel 7

Anmälningsförfarande

1.   Innan en ny behandling av personuppgifter påbörjas, skall den berörde registeransvarige underrätta uppgiftsskyddsombudet om detta via det onlinegränssnitt som finns på uppgiftsskyddsombudets webbplats på ECB:s intranät. All behandling som omfattas av förhandskontroll enligt artikel 27.3 i förordning (EG) nr 45/2001 skall meddelas i tillräckligt god tid innan behandlingen påbörjas så att europeiska datatillsynsmannen ges möjlighet att utföra en kontroll.

2.   De registeransvariga skall omedelbart informera uppgiftsskyddsombudet om ändringar som påverkar informationen i ett meddelande som redan har överlämnats till uppgiftsskyddsombudet.

AVSNITT 4

DE REGISTRERADES RÄTTIGHETER

Artikel 8

Register

Det register som förs av uppgiftsskyddsombudet enligt artikel 26 i förordning (EG) nr 45/2001 skall tjäna som en förteckning över alla behandlingar som rör personuppgifter som utförs hos ECB. De registrerade får använda den information som finns i registret för att utöva sina rättigheter enligt artiklarna 13–19 i förordning (EG) nr 45/2001.

Artikel 9

Utövande av de registrerades rättigheter

1.   De registrerade får, utöver sin rättighet att bli informerade om varje behandling av deras personuppgifter, ta kontakt med den berörde registeransvarige för att utöva sina rättigheter enligt artiklarna 13–19 i förordning (EG) nr 45/2001 enligt vad som framgår nedan.

a)

Dessa rättigheter kan endast utövas av den registrerade eller dennes befullmäktigade ombud. Dessa personer får utöva alla dessa rättigheter utan kostnad.

b)

En begäran om att utöva dessa rättigheter skall skriftligen riktas till den berörde registeransvarige. Den registeransvarige skall endast godkänna begäran om sökandens identitet kan fastställas, och om tillämpligt, deras rätt att representera den registrerade har fastställts på ett lämpligt sätt. Den registeransvarige skall utan dröjsmål skriftligen informera den registrerade huruvida en begäran har godkänts eller inte. Om en begäran avslås skall den registeransvarige ange orsaken för detta.

c)

Den registeransvarige skall när som helst inom tre kalendermånader från det att begäran mottagits bevilja tillgång i enlighet med artikel 13 i förordning (EG) nr 45/2001 genom att ge den registrerade valmöjlighet att antingen ta del av uppgifterna på plats eller erhålla en kopia av dem.

d)

De registrerade får kontakta uppgiftsskyddsombudet om den registeransvarige inte iakttar någon av tidsfristerna i punkterna b eller c. Om en registrerad person uppenbart missbrukar sina rättigheter får den registeransvarige hänvisa den registrerade till uppgiftsskyddsombudet. Om fallet hänvisas till uppgiftsskyddsombudet, kommer uppgiftsskyddsombudet med utgångspunkt i fakta kring begäran besluta om lämpliga åtgärder. Om det råder delade meningar mellan den registrerade och den registeransvarige, har båda parter rätt att rådfråga uppgiftsskyddsombudet.

2.   ECB-anställda får rådfråga uppgiftsskyddsombudet innan de framför klagomål till den europeiska datatillsynsmannen i enligt med artikel 33 i förordning (EG) nr 45/2001.

Artikel 10

Undantag och begränsningar

1.   Förutsatt att uppgiftsskyddsombudet har rådfrågats i förväg kan den registeransvarige begränsa de rättigheter som avses i artiklarna 13–17 i förordning (EG) nr 45/2001 på de grunder, och i enlighet med de villkor, som framgår av artikel 20 i förordning (EG) nr 45/2001.

2.   En person som berörs av detta kan be den europeiska datatillsynsmannen att tillämpa artikel 47.1 c i förordning (EG) nr 45/2001.

Artikel 11

Utredningsförfarande

1.   En begäran om en utredning enligt artikel 4 b skall skriftligen riktas till uppgiftsskyddsombudet.

2.   Uppgiftsskyddsombudet skall skriftligen, inom 20 arbetsdagar från det att begäran mottas, bekräfta mottagandet till sökanden.

3.   Uppgiftsskyddsombudet får utreda frågan på plats och begära en skriftlig förklaring från den registeransvarige. Den registeransvarige skall ge uppgiftsskyddsombudet sitt svar inom 20 arbetsdagar från det att den registeransvarige mottagit uppgiftsskyddsombudets begäran. Uppgiftsskyddsombudet får begära ytterligare information eller bistånd från ECB:s avdelningar. Avdelningen skall ge sådan ytterligare information eller ge sådant bistånd inom 20 arbetsdagar från uppgiftsskyddsombudets begäran.

4.   Uppgiftsskyddsombudet skall återkomma med svar till sökanden inom tre kalendermånader från det att begäran mottas.

Artikel 12

Rättslig prövning

Utöver de möjligheter till rättslig prövning som framgår av artikel 32 i förordning (EG) nr 45/2001 som gäller för alla registrerade, har sådana registrerade som tillhör ECB:s personal även möjlighet att utnyttja de möjligheter som framgår av ECB:s anställningsvillkor.

AVSNITT 5

IKRAFTTRÄDANDE

Artikel 13

Slutbestämmelse

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 17 april 2007.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.