ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 90

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
30 mars 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 337/2007 av den 27 mars 2007 om anpassning från och med den 1 januari 2007 av ersättningsbeloppen vid tjänsteresor i Bulgarien och Rumänien för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 338/2007 av den 29 mars 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 339/2007 av den 29 mars 2007 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 340/2007 av den 29 mars 2007 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 341/2007 av den 29 mars 2007 om öppnande och förvaltning av tullkvoter och om införande av ett system med importlicenser och ursprungsintyg för vitlök och vissa andra jordbruksprodukter som importeras från tredjeländer

12

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 342/2007 av den 29 mars 2007 om ändring av förordning (EG) nr 489/2005 när det gäller fastställande av interventionsorter och interventionsorganens övertagande av paddyris till följd av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

23

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 343/2007 av den 29 mars 2007 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

26

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 344/2007 av den 29 mars 2007 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick

28

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 345/2007 av den 29 mars 2007 om fastställande av det högsta exportbidraget för vitsocker inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 958/2006

30

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 346/2007 av den 29 mars 2007 om exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter

31

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 347/2007 av den 29 mars 2007 om fastställande av det högsta exportbidraget för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som fastställs i förordning (EG) nr 581/2004

35

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 348/2007 av den 29 mars 2007 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris

37

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 349/2007 av den 29 mars 2007 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar

40

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 350/2007 av den 29 mars 2007 om fastställande av produktionsbidragen för spannmål

42

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 351/2007 av den 29 mars 2007 om utfärdande av importlicenser för olivolja inom ramen för den tunisiska tullkvoten

43

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 352/2007 av den 29 mars 2007 om fastställande av det högsta exportbidraget för vitsocker inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 38/2007

44

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 353/2007 av den 29 mars 2007 om fastställande av bidragssatserna för vissa produkter från sockersektorn som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

45

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 354/2007 av den 29 mars 2007 om ändring av förordning (EG) nr 195/2007 om inledande av uppköp av smör i vissa medlemsstater för perioden 1 mars–31 augusti 2007

47

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 355/2007 av den 29 mars 2007 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

48

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 356/2007 av den 29 mars 2007 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål

50

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 357/2007 av den 29 mars 2007 om fastställande av exportbidragen för malt

52

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 358/2007 av den 29 mars 2007 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt

54

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 359/2007 av den 29 mars 2007 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd

56

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2007/198/Euratom

 

*

Rådets beslut av den 27 mars 2007 om inrättande av ett europeiskt gemensamt företag för ITER och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag

58

 

 

Kommissionen

 

 

2007/199/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 6 december 2006 om den stödordning för forskning och utveckling inom luftfartssektorn som Belgien har genomfört [delgivet med nr K(2006) 5792]  ( 1 )

73

 

 

2007/200/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 6 december 2006 om det statliga stöd till forskning och utveckling som Belgien har genomfört till förmån för Techspace Aero [delgivet med nr K(2006) 5799]  ( 1 )

79

 

 

2007/201/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 27 mars 2007 om ändring av kommissionens beslut 2002/757/EG om tillfälliga nödåtgärder när det gäller växtskydd för att hindra att Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. förs in till och sprids inom gemenskapen [delgivet med nr K(2007) 1292]

83

 

 

2007/202/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 27 mars 2007 om ändring av tillägg B till bilaga XII till 2003 års anslutningsakt med avseende på vissa anläggningar inom kött-, fisk- och mjölksektorn i Polen [delgivet med nr K(2007) 1305]  ( 1 )

86

 

 

AVTAL

 

 

Rådet

 

*

Information om ikraftträdandet av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Folkrepubliken Kina i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull och handelsavtalet (GATT) 1994

92

 

*

Information om ikraftträdandet av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull och handelsavtalet (GATT) 1994

92

 

*

Information om ikraftträdandet av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Malaysia i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull och handelsavtalet (GATT) 1994

92

 

*

Information om ikraftträdandet av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Argentina om ändring av medgivanden i förbindelse med Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor inom ramen för processen för anslutning till Europeiska gemenskapen

92

 

*

Information om ikraftträdandet av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Brasilien om ändring av medgivanden i förbindelse med Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor inom ramen för processen för anslutning till Europeiska gemenskapen

93

 

*

Information om ikraftträdandet av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Uruguay om ändring av medgivanden i förbindelse med Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor inom ramen för processen för anslutning till Europeiska gemenskapen

93

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2007/203/GUSP av den 27 mars 2007 om förlängning av mandatet för den EU-grupp som skall bidra till förberedelserna inför inrättandet av ett eventuellt internationellt civilt uppdrag i Kosovo, som även innefattar Europeiska unionens särskilda representant (ICM/EUSR-förberedelsegrupp)

94

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

FÖRORDNINGAR

30.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 90/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG, EURATOM) nr 337/2007

av den 27 mars 2007

om anpassning från och med den 1 januari 2007 av ersättningsbeloppen vid tjänsteresor i Bulgarien och Rumänien för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

med beaktande av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, fastställda genom förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 (1), särskilt artikel 13 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

Som en följd av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen den 1 januari 2007 bör ersättningen till tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna för utlägg i samband med tjänsteresor i de länderna från och med den dagen vara underkastad reglerna i artikel 13 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tabellen för belopp vid tjänsteresor i artikel 13.2 a i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna skall ersättas med följande tabell:

(EUR)

Destination

Högsta hotellkostnad

Dagtraktamentet

Belgien

140

92

Bulgarien

169

58

Tjeckien

155

75

Danmark

150

120

Tyskland

115

93

Estland

110

71

Grekland

140

82

Spanien

125

87

Frankrike

150

95

Irland

150

104

Italien

135

95

Cypern

145

93

Lettland

145

66

Litauen

115

68

Luxemburg

145

92

Ungern

150

72

Malta

115

90

Nederländerna

170

93

Österrike

130

95

Polen

145

72

Portugal

120

84

Rumänien

170

52

Slovenien

110

70

Slovakien

125

80

Finland

140

104

Sverige

160

97

Förenade kungariket

175

101

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 mars 2007.

På rådets vägnar

P. STEINBRÜCK

Ordförande


(1)  EGT L 56, 4.3.1968, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1066/2006 (EUT L 194, 14.7.2006, s. 1).


30.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 90/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 338/2007

av den 29 mars 2007

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 30 mars 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 29 mars 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

IL

175,4

MA

101,9

SN

320,6

TN

162,2

TR

123,6

ZZ

176,7

0707 00 05

JO

171,8

MA

99,2

TR

117,3

ZZ

129,4

0709 90 70

MA

60,6

TR

109,1

ZZ

84,9

0709 90 80

EG

242,2

IL

80,8

ZZ

161,5

0805 10 20

CU

38,6

EG

43,5

IL

49,2

MA

49,9

TN

53,5

TR

53,8

ZZ

48,1

0805 50 10

IL

62,2

TR

52,4

ZZ

57,3

0808 10 80

AR

84,9

BR

78,1

CA

101,7

CL

84,3

CN

78,3

NZ

114,6

US

110,9

UY

78,7

ZA

82,6

ZZ

90,5

0808 20 50

AR

70,6

CL

117,6

CN

54,5

ZA

77,0

ZZ

79,9


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


30.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 90/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 339/2007

av den 29 mars 2007

om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 31.3, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 31.1 i rådets förordning (EG) nr 1255/1999 föreskrivs att skillnaden mellan priserna på världsmarknaden för de produkter som förtecknas i artikel 1 a–e och 1 g i nämnda förordning och priserna inom gemenskapen får täckas av ett exportbidrag.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 1043/2005 av den 30 juni 2005 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 3448/93 med avseende på ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen (2), anges de produkter för vilka det skall fastställas en bidragssats som skall tillämpas när dessa produkter exporteras i form av varor som förtecknas i bilaga II till förordning (EG) nr 1255/1999.

(3)

Enligt artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1043/2005 skall bidragssatsen fastställas för varje månad per 100 kg basprodukt.

(4)

När det gäller vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget finns det emellertid, om det på förhand fastställs höga bidragssatser, en risk att de åtaganden som görs i samband med dessa bidrag äventyras. För att undvika detta måste lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas utan att detta hindrar ingåendet av långtidskontrakt. Om en specifik bidragssats för förutfastställelse av bidrag bestäms för dessa produkter bör båda dessa syften kunna uppnås.

(5)

I artikel 15.2 i förordning (EG) nr 1043/2005 föreskrivs att bidragssatsen i förekommande fall skall fastställas med hänsyn till de produktionsbidrag, det stöd och de andra åtgärder med motsvarande verkan som, i enlighet med förordningen om den gemensamma organisationen av marknaden för den aktuella produkten, är tillämpliga i alla medlemsstater för de basprodukter som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 1043/2005 eller därmed jämställda produkter.

(6)

I artikel 12.1 i förordning (EG) nr 1255/1999 föreskrivs att ett stöd skall utbetalas för skummjölk som producerats i gemenskapen och som bearbetas till kasein, om denna mjölk och det kasein som framställs av denna mjölk uppfyller vissa villkor.

(7)

I kommissionens förordning (EG) nr 1898/2005 av den 9 november 2005 om tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande försäljning av grädde, smör och koncentrerat smör på gemenskapens marknad (3), fastställs att smör och grädde till reducerat pris skall göras tillgängliga för industrier som framställer vissa produkter.

(8)

Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De bidragssatser som skall tillämpas på de basprodukter som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 1043/2005 och i artikel 1 i förordning (EG) nr 1255/1999, och som exporteras i form av varor som förtecknas i bilaga II till förordning (EG) nr 1255/1999, skall fastställas i överensstämmelse med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 30 mars 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 172, 5.7.2005, s. 24. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1713/2006 (EUT L 321, 21.11.2006, s. 11).

(3)  EUT L 308, 25.11.2005, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2107/2005 (EUT L 337, 22.12.2005, s. 20).


BILAGA

Bidragssatser som från och med den 30 mars 2007 skall tillämpas för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget (1)

(EUR/100 kg)

KN-nummer

Varuslag

Bidragssats

vid förutfastställelse av bidrag

annan

ex 0402 10 19

Mjölk i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent (PG 2):

 

 

a)

Vid export av varor enligt KN-nummer 3501

b)

Vid export av andra varor

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Mjölk i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av 26 viktprocent (PG 3):

 

 

a)

Vid export av varor som innehåller, i form av produkter som jämställs med PG 3, smör eller grädde till reducerat pris enligt förordning (EG) nr 1898/2005

20,02

21,09

b)

Vid export av andra varor

0,00

0,00

ex 0405 10

Smör med en fetthalt av 82 viktprocent (PG 6):

 

 

a)

Vid export av varor som innehåller smör eller grädde till reducerat pris, framställda i enlighet med de villkor som fastställs i förordning (EG) nr 1898/2005

63,14

66,50

b)

Vid export av varor enligt KN-nummer 2106 90 98 som innehåller minst 40 viktprocent mjölkfett

81,61

85,96

c)

Vid export av andra varor

79,75

84,00


(1)  De bidragssatser som fastställs i denna bilaga är inte tillämpliga på export till Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Heliga stolen (Vatikanen) Liechtenstein, kommunerna Livigno och Campione d'Italia, Helgoland, Grönland, Färöarna och Förenta staterna, och på varor enligt tabellerna I och II i protokoll nr 2 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet av den 22 juli 1972 som exporteras till Schweiziska edsförbundet.


30.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 90/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 340/2007

av den 29 mars 2007

om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 13.3,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (2), särskilt artikel 14.3, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 13.1 i förordning (EG) nr 1784/2003 och artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1785/2003 föreskrivs att skillnaden mellan prisnoteringarna på världsmarknaden för de produkter som förtecknas i artikel 1 i var och en av dessa förordningar och priserna inom gemenskapen får täckas av ett exportbidrag.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 1043/2005 av den 30 juni 2005 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 3448/93 med avseende på ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen (3) anges de produkter för vilka det skall fastställas en bidragssats som skall tillämpas när dessa produkter exporteras i form av varor som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1784/2003 eller i bilaga IV till förordning (EG) nr 1785/2003.

(3)

Enligt artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1043/2005 skall bidragssatsen fastställas för varje månad per 100 kg basprodukt.

(4)

De åtaganden som görs med avseende på bidrag som får beviljas för export av jordbruksprodukter som ingår i varor vilka inte omfattas av bilaga I till fördraget kan äventyras om höga bidragssatser fastställs på förhand. Säkerhetsåtgärder bör därför vidtas i sådana situationer, men utan att detta hindrar att långtidskontrakt ingås. Om en specifik bidragssats för förutfastställelse av bidrag bestäms kan dessa olika mål uppnås.

(5)

Med hänsyn till överenskommelsen mellan Europeiska gemenskapen och Förenta staterna om gemenskapens export av pastaprodukter till Förenta staterna, godkänd genom rådets beslut 87/482/EEG (4), är det nödvändigt att differentiera exportbidraget för varor vilka klassificeras enligt KN-nummer 1902 11 00 och 1902 19 utifrån deras bestämmelseort.

(6)

Enligt artikel 15.2 och 15.3 i förordning (EG) nr 1043/2005 skall en minskad bidragssats fastställas, med hänsyn till det produktionsbidrag som enligt kommissionens förordning (EEG) nr 1722/93 (5) gäller för den basprodukt som förbrukas under den förmodade tiden för varornas framställning.

(7)

Alkoholhaltiga drycker anses vara mindre känsliga för priset på det spannmål som används för deras framställning. Enligt protokoll nr 19 till akten om Danmarks, Irlands och Förenade kungarikets anslutning måste nödvändiga bestämmelser antas för att underlätta användningen av säd från gemenskapen vid tillverkningen av alkoholhaltiga drycker framställda ur säd. Den bidragssats som tillämpas på spannmål som exporteras i form av alkoholhaltiga drycker måste därför justeras.

(8)

Förvaltningskommittén för spannmål har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De bidragssatser som skall tillämpas på de basprodukter som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 1043/2005 och i artikel 1 i förordning (EG) nr 1784/2003 eller artikel 1 i förordning (EG) nr 1785/2003, och som exporteras i form av varor vilka förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1784/2003 respektive bilaga IV till förordning (EG) nr 1785/2003, skall fastställas i överensstämmelse med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 30 mars 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 96. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 797/2006 (EUT L 144, 31.5.2006, s. 1).

(3)  EUT L 172, 5.7.2005, s. 24. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1713/2006 (EUT L 321, 21.11.2006, s. 8).

(4)  EGT L 275, 29.9.1987, s. 36.

(5)  EGT L 159, 1.7.1993, s. 112. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1584/2004 (EUT L 280, 31.8.2004, s. 11).


BILAGA

Bidragssatser som från och med den 30 mars 2007 skall tillämpas för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget (1)

(EUR/100 kg)

KN-nummer

Varuslag (2)

Bidragssats per 100 kg basprodukt

Vid förutfastställelse av bidrag

Övriga

1001 10 00

Durumvete:

– Vid export till Förenta staterna av varor vilka klassificeras enligt KN-nummer 1902 11 och 1902 19

– I andra fall

1001 90 99

Vanligt vete och blandsäd av vete och råg:

– Vid export till Förenta staterna av varor vilka klassificeras enligt KN-nummer 1902 11 och 1902 19

– I andra fall:

– – Vid tillämpning av artikel 15.3 i förordning (EG) nr 1043/2005 (3)

– – Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (4)

– – I andra fall

1002 00 00

Råg

1003 00 90

Korn

– Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (4)

– I andra fall

1004 00 00

Havre

1005 90 00

Majs som används i form av:

– Stärkelse:

– – Vid tillämpning av artikel 15.3 i förordning (EG) nr 1043/2005 (3)

– – Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (4)

– – I andra fall

– Glukos, glukossirap, maltodextrin och sirap av maltodextrin enligt KN-nummer 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

– – Vid tillämpning av artikel 15.3 i förordning (EG) nr 1043/2005 (3)

– – Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (4)

– – I andra fall

– – Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (4)

– Annan (inklusive använd i obearbetad form)

Potatisstärkelse enligt KN-nummer 1108 13 00 som jämställs med en produkt som erhålls genom bearbetning av majs:

– Vid tillämpning av artikel 15.3 i förordning (EG) nr 1043/2005 (3)

– Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (4)

– I andra fall

ex 1006 30

Helt slipat ris:

– Rundkornigt

– Mellankornigt

– Långkornigt

1006 40 00

Brutet ris

1007 00 90

Sorghum, annat än hybrider, för utsäde


(1)  De bidragssater som fastställs i denna bilaga är inte tillämpliga på varor enligt tabellerna I och II i protokoll nr 2 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet av den 22 juli 1972 som exporteras till Schweiziska edsförbundet eller Furstendömet Liechtenstein.

(2)  När det gäller jordbruksprodukter som erhållits genom bearbetning av en basprodukt och/eller därmed likställd produkt, är de koefficienter tillämpliga som anges i bilaga V till kommissionens förordning (EG) nr 1043/2005.

(3)  Om den aktuella varan klassificeras enligt KN-nummer 3505 10 50.

(4)  Varor som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1784/2003 eller som avses i artikel 2 i förordning (EEG) nr 2825/93 (EGT L 258, 16.10.1993, s. 6).

(5)  För sirap enligt KN-nummer 1702 30 99, 1702 40 90 och 1702 60 90, som erhålls genom blandning av glukos- och fruktossirap, gäller exportbidraget endast glukossirap.


30.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 90/12


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 341/2007

av den 29 mars 2007

om öppnande och förvaltning av tullkvoter och om införande av ett system med importlicenser och ursprungsintyg för vitlök och vissa andra jordbruksprodukter som importeras från tredjeländer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (1), särskilt artiklarna 31.2 och 34.1, och

av följande skäl:

(1)

Sedan den 1 juni 2001 består den ordinarie importtullen för vitlök enligt KN-nummer 0703 20 00 av en värdetull på 9,6 % och av ett särskilt fast belopp på 1 200 euro per nettoton. Emellertid öppnades en tullfri kvot på 38 370 ton genom ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Argentina, i enlighet med artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) från 1994, om ändring av de medgivanden avseende vitlök som föreskrivs i den till GATT-avtalet fogade bindningslistan CXL (2). Avtalet godkändes genom rådets beslut 2001/404/EG (3).

(2)

I avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Folkrepubliken Kina i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor inom ramen för deras anslutning till Europeiska unionen (4), godkänt genom rådets beslut 2006/398/EG (5) föreskrivs en ökning för Kinas del med 20 500 ton av tullkvoten för vitlök.

(3)

Villkoren för förvaltningen av dessa kvoter (nedan kallade GATT-kvoter) fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1870/2005 av den 16 november 2005 om öppnande och förvaltning av tullkvoter och om införande av ett system med importlicenser och ursprungsintyg för vitlök importerad från tredjeländer (6). Av tydlighetsskäl är det nödvändigt att upphäva den förordningen och ersätta den med en ny förordning från och med den 1 april 2007. Förordning (EG) nr 1870/2005 bör dock fortsätta att tillämpas för importlicenser som utfärdats i enlighet med den förordningen för den importkvotperiod som löper ut den 31 maj 2007.

(4)

Vitlök kan även importeras utanför GATT-kvoten till ordinarie tull eller enligt de avtal om förmånsbehandling i tullhänseende som gemenskapen har ingått med vissa tredjeländer.

(5)

Med en årsproduktion inom gemenskapen på cirka 250 000 ton, är vitlök en viktig produkt inom gemenskapens frukt- och grönsakssektor. Varje år importeras stora kvantiteter – mellan 60 000 och 80 000 ton – från tredjeländer. De viktigaste leverantörerna ur denna grupp är Kina (varifrån gemenskapen importerar mellan 30 000 och 40 000 ton per år) och Argentina (cirka 15 000 ton per år).

(6)

Kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (7) tillämpas på importlicenser för kvotperioder som inleds den 1 januari 2007. I förordning (EG) nr 1301/2006 föreskrivs särskilt detaljerade bestämmelser om ansökningar om importlicenser, de sökandes status och utfärdandet av licenser. I den förordningen föreskrivs även att licenserna inte skall gälla efter kvotperiodens sista dag. Förordning (EG) nr 1301/2006 bör tillämpas på importtullkvoter som utfärdats i enlighet med denna förordning, utan att det påverkar tillämpningen av ytterligare villkor för de sökande och meddelanden till kommissionen som föreskrivs i denna förordning.

(7)

Eftersom en särskild tull tas ut på ej förmånsbehandlad import utanför GATT-kvoten bör GATT-kvoten importlicensbeläggas. Ett system med importlicenser borde möjliggöra en noggrann bevakning av all vitlöksimport. De närmare bestämmelserna för det systemet bör komplettera, men bör också kunna avvika från, bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (8).

(8)

För att all import skall kunna bevakas så noga som möjligt (särskilt med hänsyn till den senare tidens bedrägerier genom felaktiga beskrivningar av ursprung eller av produkten) bör all import av vitlök eller andra produkter som kan användas för felaktiga beskrivningar av vitlök omfattas av importlicens. Det bör finnas två olika kategorier av importlicens, en för import enligt GATT-kvoten och en för all övrig import.

(9)

Det bör skiljas mellan traditionella och nya importörer; detta skulle främja både dagens vitlöksimportörer, som vanligen importerar stora kvantiteter, och nya importörer, som bör kunna ansöka om importlicenser för kvantiteter ur tullkvoterna på rättvisa villkor. Kategorierna bör definieras tydligt, och vissa kriterier bör uppställas för sökandens status och utnyttjande av utfärdade importlicenser.

(10)

Tilldelningen av kvantiteter till respektive importörskategori bör fastställas på grundval av faktiskt importerade kvantiteter, och inte på grundval av utfärdade importlicenser.

(11)

Det bör fastställas särskilda bestämmelser så att importörer i Bulgarien, Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Rumänien, Slovenien och Slovakien kan utnyttja importkvoterna. Dess bestämmelser bör ersättas av de ordinarie bestämmelserna så snart nämnda importörer har möjlighet att uppfylla dem.

(12)

För att ta hänsyn till de olika handelsmönstren i Bulgarien, Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Rumänien, Slovenien och Slovakien bör de behöriga myndigheterna i dessa länder ha möjlighet att välja mellan två olika metoder för fastställande av referenskvantiteten för sina traditionella importörer.

(13)

Det bör införas vissa begränsningar beträffande de ansökningar om importlicenser för vitlök från tredjeländer som lämnas in av importörer ur båda importörskategorier. Det är nämligen viktigt att värna konkurrensen mellan importörerna, och alla importörer som verkligen bedriver handel på frukt- och grönsaksmarknaden måste få möjlighet att försvara sina marknadspositioner i förhållande till andra importörer så att ingen enskild importör kan kontrollera marknaden.

(14)

I syfte att värna om konkurrensen mellan äkta importörer och hindra spekulation i importlicenser för vitlök inom ramen för GATT-kvoten samt annat missbruk av systemet som kan skada nya och traditionella importörers marknadspositioner, bör kontrollen av att importlicenser används på avsett vis skärpas. Därför bör överföring av importlicenser förbjudas och en påföljd bör tillämpas i det fall flera ansökningar lämnas in av samma sökande.

(15)

Det behövs insatser för att i möjligaste mån förhindra spekulativa importlicensansökningar som kan leda till att tullkvoterna inte utnyttjas till fullo. Med tanke på produktens art och värde, bör det ställas en säkerhet för varje ton vitlök som omfattas av en importlicensansökan. Säkerheten bör vara tillräckligt stor för att motverka ansökningar i spekulationssyfte, men inte så stor att den motverkar ansökningar från aktörer som verkligen bedriver ekonomisk verksamhet med vitlök. Den lämpligaste objektiva nivån för säkerheten är 5 % av den genomsnittliga tilläggstullen för import av vitlök enligt KN-nummer 0703 20 00.

(16)

I syfte att förbättra kontrollen och minimera risken för att felaktiga dokument snedvrider handeln bör man bevara det befintliga systemet med ursprungsintyg för vitlök importerad från vissa tredjeländer och kravet på direkttransport från ursprungslandet till gemenskapen. Av samma skäl bör förteckningen över länder utökas mot bakgrund av ytterligare information. Ursprungsintygen bör utfärdas av de nationella behöriga myndigheterna i enlighet med artiklarna 55–62 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (9).

(17)

Som komplement till det informationsutbyte som föreskrivs i förordning (EG) nr 1301/2006 bör det informationsutbyte mellan medlemsstaterna och kommissionen som krävs med anledning av denna förordning specificeras, särskilt när det gäller tullkvotstilldelning, bedrägeribekämpning och marknadsbevakning.

(18)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för färsk frukt och färska grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Öppnande av tullkvoter samt tillämpliga tullsatser

1.   I enlighet med de överenskommelser som godkänns genom beslut 2001/404/EG och 2006/398/EG öppnas härmed tullkvoter för import till gemenskapen av färsk eller kyld vitlök enligt KN-nummer 0703 20 00 (nedan kallad vitlök), enligt de villkor som anges i denna förordning. I bilaga I anges kvantitet, importkvotperiod och kvotdelperioder (dvs. giltighetsperiod) samt löpnummer för respektive tullkvot.

2.   Värdetullen för vitlök som importeras inom ramen för de kvoter som avses i punkt 1 skall vara 9,6 %.

Artikel 2

Tillämpning av förordningarna (EG) nr 1291/2000 och (EG) nr 1301/2006

Förordningarna (EG) nr 1291/2000 och (EG) nr 1301/2006 skall tillämpas, om inte annat följer av denna förordning.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.   importkvotperiod: perioden 1 juni–31 maj året därpå.

2.   behöriga myndigheter: det eller de organ som utsetts av medlemsstaten för genomförandet av denna förordning.

Artikel 4

Importörskategorier

1.   Genom undantag från artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006 skall importörer som ansöker om A-licenser, i den mening som avses i artikel 5.2, uppfylla relevanta krav i punkterna 2, 3 och 4 i denna artikel.

2.   Med traditionella importörer skall avses importörer som kan bevisa att

a)

de har tilldelats och utnyttjat importlicenser för vitlök enligt förordning (EG) nr 565/2002, eller A-licenser enligt förordning (EG) nr 1870/2005 eller denna förordning under var och en av de närmast föregående tre avslutade importkvotperioderna, och

b)

att de under den avslutade importkvotperiod som närmast föregick deras ansökan importerade minst 50 ton sådana frukter och grönsaker som avses i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 2200/96 till gemenskapen.

För Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien skall för importkvotperioden 2007/08

a)

led a i första stycket inte tillämpas, och

b)

begreppet import till gemenskapen skall innebära import från ursprungsländer som inte var medlemsstater i gemenskapen i dess sammansättning den 31 december 2006.

För Bulgarien och Rumänien, skall för importkvotperioderna 2007/08, 2008/09, 2009/10 och 2010/11

a)

led a i första stycket inte tillämpas, och

b)

begreppet import till gemenskapen skall innebära import från ursprungsländer som inte var medlemsstater i gemenskapen i dess sammansättning den 1 januari 2007.

3.   Med begreppet nya importörer skall avses andra importörer än importörer enligt punkt 2, som under vart och ett av de två föregående avslutade importkvotperioderna eller under vart och ett av de två föregående kalenderåren till gemenskapen importerade minst 50 ton sådana frukter och grönsaker som avses i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 2200/96.

De nya medlemsstaterna skall välja och tillämpa en av de två metoder som anges i första stycket i fråga om alla nya importörer, och detta skall ske i enlighet med objektiva kriterier och på ett sätt som garanterar att alla aktörer behandlas lika.

4.   Traditionella och nya importörer skall i samband med sin första ansökan om importlicenser för en viss importkvotperiod för den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är etablerade och momsregistrerade styrka att de kriterier som anges i punkterna 2 och 3 är uppfyllda.

Handel med tredjeländer skall styrkas uteslutande med hjälp av tulldokument om övergång till fri omsättning som attesterats av tullmyndigheterna och som innehåller uppgifter om att sökanden i fråga är mottagare.

Artikel 5

Uppvisande av importlicens

1.   Produkter i förteckningen i bilaga II får övergå till fri omsättning i gemenskapen först efter det att en importlicens utfärdad i enlighet med denna förordning har visats upp.

2.   Importlicenser för vitlök som övergått till fri omsättning inom ramen för de kvoter som avses i bilaga I kallas hädanefter A-licenser.

Övriga importlicenser kallas nedan B-licenser.

KAPITEL II

A-LICENSER

Artikel 6

Allmänna bestämmelser om A-licensansökningar och om A-licenser

1.   Genom undantag från artikel 23 i förordning (EG) nr 1291/2000 skall A-licenserna endast vara giltiga under den kvotdelperiod för vilken de utfärdats. Fält 24 i A-licenser skall innehålla en notering enligt bilaga III.

2.   Den säkerhet som avses i artikel 15.2 i förordning (EG) nr 1291/2000 skall vara 50 euro per ton.

3.   Ursprungslandet skall anges i fält 8 i A-licensansökan och i själva licensen, och ordet ”Ja” skall markeras med ett kryss. Importlicensen gäller endast import med ursprung i det angivna landet.

4.   Genom avvikelse från artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1291/2000 kan de rättigheter som följer av A-licenser inte överlåtas.

Artikel 7

Fördelning av totala kvantiteter mellan traditionella och nya importörer

Den totala kvantitet som enligt bilaga I tilldelas Argentina, Kina och andra tredjeländer skall fördelas på följande sätt:

a)

70 % till traditionella importörer.

b)

30 % till nya importörer.

Artikel 8

Referenskvantitet för traditionella importörer

I detta kapitel skall med referenskvantitet avses den vitlökskvantitet som importerats av en sådan traditionell importör som avses i artikel 4, enligt följande:

a)

I fråga om traditionella importörer som under perioden 1998–2000 importerade vitlök till gemenskapen i dess sammansättning den 1 januari 1995: den maximala kvantitet vitlök som importerades under något av kalenderåren 1998, 1999 eller 2000.

b)

I fråga om traditionella importörer som under perioden 2001–2003 importerade vitlök till Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien eller Slovakien: den maximala kvantitet vitlök som importerades under

i)

något av kalenderåren 2001, 2002 eller 2003, eller

ii)

under någon av importkvotperioderna 2001/02, 2002/03 eller 2003/04.

c)

I fråga om traditionella importörer som under perioden 2003–2005 importerade vitlök till Bulgarien eller Rumänien: den maximala kvantitet vitlök som importerades under

i)

något av kalenderåren 2001, 2004 eller 2005, eller

ii)

någon av importkvotperioderna 2003/2004, 2004/2005 eller 2005/2006.

d)

I fråga om traditionella importörer som inte omfattas av leden a, b eller c: den maximala kvantitet vitlök som importerades under någon av de tre första avslutade importkvotperioder under vilken importören innehade importlicens utfärdad i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 565/2002 (10), förordning (EG) nr 1870/2005 eller denna förordning.

Vitlök med ursprung i gemenskapen i dess sammansättning den 1 januari 2007 skall inte tas med vid beräkningen av referenskvantiteten.

Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien skall välja och tillämpa en av de två metoder som anges i led b i första stycket när det gäller alla traditionella importörer, och detta skall ske i enlighet med objektiva kriterier och på ett sätt som garanterar att alla aktörer behandlas lika.

Bulgarien och Rumänien skall välja och tillämpa en av de två metoder som anges i led c i första stycket när det gäller alla traditionella importörer, och detta skall ske i enlighet med objektiva kriterier och på ett sätt som garanterar att alla aktörer behandlas lika.

Artikel 9

Begränsningar i fråga om A-licensansökningar

1.   En traditionell importörs ansökningar om A-licens för vitlöksimport till gemenskapen för en viss importkvotperiod får sammanlagt avse högst importörens referenskvantitet för perioden. Den behöriga myndigheten skall avslå ansökningar som strider mot denna bestämmelse.

2.   En ny importörs ansökningar om A-licens för vitlöksimport till gemenskapen för en viss tremånadersperiod får sammanlagt avse högst 10 % av den totala kvantitet som anges i bilaga I för delperioden och ursprunget i fråga. Den behöriga myndigheten skall avslå ansökningar som strider mot denna bestämmelse.

Artikel 10

Inlämnande av A-licensansökningar

1.   A-licensansökningar skall lämnas in under de fem första arbetsdagarna i april, juli, oktober och januari för respektive delperiod.

2.   Fält 20 i A-licensansökan skall innehålla uppgiften ”Traditionell importör” eller ”Ny importör”.

3.   Det skall inte gå att ansöka om A-licens för en viss delperiod och för ett visst ursprung som i bilaga I inte motsvaras av någon kvantitet.

4.   Om en och samma sökande lämnar in mer än en ansökan skall ingen av dem godtas, och de säkerheter som ställts i samband med ansökan skall vara förverkade till den berörda medlemsstatens förmån.

5.   B-licenser får inte utfärdas på grundval av en A-licensansökan.

Artikel 11

Utfärdande av A-licenser

De behöriga myndigheterna skall utfärda A-licenserna den sjunde arbetsdagen efter utgången av fristen för underrättelse enligt artikel 12.1.

Artikel 12

Meddelanden till kommissionen

1.   Senast den 15:e i de månader som anges i artikel 10.1 skall medlemsstaterna underrätta kommissionen om de kvantiteter i kg som omfattats av A-licensansökningar för delperioden i fråga; även kvantiteter som inte omfattats av någon ansökan skall anmälas.

Genom avvikelse från artikel 11.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006 skall medlemsstaterna även meddela de uppgifter som avses i det stycket senast den dag som nämns ovan.

Uppgifterna i meddelandena skall vara uppdelade efter ursprung. Meddelandena skall innehålla separata uppgifter om de vitlökskvantiteter som traditionella respektive nya importörer ansökt om.

2.   Medlemsstaterna skall meddela kommissionen förteckningen över traditionella och nya importörer som ansöker om A-licenser för respektive delperioder, senast den sista dagen i varje månad som anges i artikel 10.1. Om grupper av aktörer bildade i enlighet med nationell lagstiftning har lämnat in ansökningar skall förteckningen även innehålla de aktörer som ingår i grupperna. Meddelandet skall göras på elektronisk väg på det formulär som kommissionen ställer till medlemsstaternas förfogande.

KAPITEL II

B-LICENSER

Artikel 13

Allmänna bestämmelser om B-licensansökningar och om A-licenser

1.   Sökande får endast lämna in ansökningar om B-licenser till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där de är etablerade och där de är momsregistrerade.

2.   Artikel 6.2–6.4 skall gälla i tillämpliga delar för B-licenser.

3.   B-licenser skall utfärdas utan dröjsmål.

4.   B-licenser skall vara giltiga i tre månader.

Artikel 14

Meddelanden till kommissionen

Medlemsstaterna skall meddela kommissionen de sammanlagda kvantiteter som omfattas av B-licensansökningar; även kvantiteter som inte omfattats av någon ansökan skall anmälas. Meddelandet skall skickas in senast den andra arbetsdagen i varje vecka för ansökningar som mottogs den föregående veckan.

De berörda kvantiteterna skall delas in efter dag för importlicensansökan, ursprung och KN-nummer. För andra produkter än vitlök skall namnet på produkten, såsom framgår av fält 14 i importlicensansökan, också meddelas.

Meddelandet skall göras på elektronisk väg på det formulär som kommissionen ställer till medlemsstaternas förfogande.

KAPITEL IV

URSPRUNGSINTYG OCH DIREKTTRANSPORT

Artikel 15

Ursprungsintyg

Vitlök med ursprung i ett tredjeland som anges i bilaga IV får övergå till fri omsättning i gemenskapen endast

a)

mot uppvisande av ett ursprungsintyg utfärdat av tredjelandets behöriga myndigheter i enlighet med artiklarna 55–62 i förordning (EEG) nr 2454/93,

b)

om produkten har direkttransporterats från tredjelandet till gemenskapen i enlighet med artikel 16.

Artikel 16

Direkttransport

1.   Följande produkter skall anses som direkttransporterade till gemenskapen från de tredjeländer som anges i bilaga IV:

a)

Produkter som under transport inte passerar ett annat tredjelands territorium.

b)

Produkter som transiteras genom ett eller flera andra tredjeländer, med eller utan omlastning eller tillfällig lagring, under förutsättning att transporten är berättigad av geografiska eller transporttekniska skäl och att produkterna

i)

har övervakats av tullmyndigheterna i transit- och lagringsländerna,

ii)

inte har släppts ut på marknaden eller övergått till fri konsumtion i dessa länder,

iii)

inte har varit föremål för något annat ingrepp än lossning och omlastning eller något annat ingrepp i syfte att bevara dem i gott skick.

2.   Handlingar som styrker att villkoren i punkt 1 b är uppfyllda skall lämnas till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna tillsammans med följande:

a)

Ett övergripande transportdokument utfärdat i ursprungslandet för transporten genom transitlandet eller transitländerna.

b)

Ett intyg utfärdat av tullmyndigheterna i transitlandet eller transitländerna med

i)

exakt beskrivning av varorna,

ii)

uppgift om lossnings- och omlastningsdag samt identitetsuppgifter för inblandade transportfordon,

iii)

förklaring om hur varorna har förvarats.

c)

I avsaknad av de styrkande handlingar som anges i led a och b kan andra styrkande handlingar lämnas.

Artikel 17

Administrativt samarbete med vissa tredjeländer

1.   Så snart de tredjeländer som anges i bilaga IV har lämnat den information som behövs för att inleda ett administrativt samarbete enligt artiklarna 63–65 i förordning (EEG) nr 2454/93, skall ett meddelande om att informationen lämnats offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien.

2.   A-licenser för import av vitlök med ursprung i de länder som anges i bilaga IV får endast utfärdas om det berörda landet har meddelat kommissionen den information som avses i punkt 1. Informationen skall anses ha meddelats den dag då offentliggörandet enligt artikel 1 sker.

KAPITEL V

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 18

Upphävande

Förordning (EG) nr 1870/2005 skall upphöra att gälla.

Förordning (EG) nr 1870/2005 skall dock fortsätta att tillämpas på importlicenser utfärdade i enlighet med den förordningen under den importkvotperiod som avslutas den 31 maj 2007.

Artikel 19

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 april 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 47/2003 (EGT L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EGT L 142, 29.5.2001, s. 8.

(3)  EGT L 142, 29.5.2001, s. 7.

(4)  EUT L 154, 8.6.2006, s. 24.

(5)  EUT L 154, 8.6.2006, s. 22.

(6)  EUT L 300, 17.11.2005, s. 19. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2000/2006 (EUT L 379, 28.12.2006, s. 37).

(7)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 289/2007 (EUT L 78, 17.3.2007, s. 17).

(8)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2006 (EUT L 365, 21.12.2006, s. 52).

(9)  EUT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 214/2006 (EUT L 62, 1.3.2007, s. 6).

(10)  EGT L 86, 3.4.2002, s. 11. Förordningen upphävd genom förordning (EG) nr 1870/2005.


BILAGA I

Tullkvoter som öppnats genom beslut 2001/404/EG och 2006/398/EG för import av vitlök enligt KN-nummer 0703 20 00

Ursprung

Löpnummer

Kvot (ton)

Första delperiod

(juni–augusti)

Andra delperiod

(september–november)

Tredje delperiod

(december–februari)

Fjärde delperiod

(mars–maj)

Totalt

Argentina

 

 

 

19 147

Traditionella importörer

09.4104

9 590

3 813

Nya importörer

09.4099

4 110

1 634

Totalt

 

13 700

5 447

Kina

 

 

 

 

 

33 700

Traditionella importörer

09.4105

6 108

6 108

5 688

5 688

Nya importörer

09.4100

2 617

2 617

2 437

2 437

Totalt

 

8 725

8 725

8 125

8 125

Övriga tredjeländer

 

 

 

 

 

6 023

Traditionella importörer

09.4106

941

1 960

929

386

Nya importörer

09.4102

403

840

398

166

Totalt

 

1 344

2 800

1 327

552

Totalt

10 069

11 525

23 152

14 124

58 870


BILAGA II

Förteckning över produkter som avses i artikel 5.1

KN-nummer

Varuslag

0703 20 00

Vitlök, färsk eller kyld

ex 0703 90 00

Purjolök och lök av andra Allium-arter, färska eller kylda

ex 0710 80 95

Vitlök (1) och Allium ampeloprasum (även ångkokta och kokta i vatten), frysta

ex 0710 90 00

Blandningar av grönsaker innehållande vitlök (1) och Allium ampeloprasum (även ångkokta och kokta i vatten), frysta

ex 0711 90 80

Vitlök (1) och Allium ampeloprasum tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd

ex 0711 90 90

Blandningar av grönsaker innehållande vitlök (1) och Allium ampeloprasum tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd

ex 0712 90 90

Torkad vitlök (1) och Allium ampeloprasum och blandningar av torkade grönsaker innehållande vitlök (1) och/eller Allium ampeloprasum, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, men inte vidare beredda


(1)  Även varuslag där ordet ”vitlök” endast är en del av beskrivningen skall omfattas. Dessa kan omfatta, men är inte begränsade till ”solovitlök”, ”elefantvitlök”, ”enklyftsvitlök” eller ”jumbovitlök”.


BILAGA III

Uppgifter som avses i artikel 5.2

:

på bulgariska

:

Лицензия, издадена и валидна само за под-периода от 1 месец/година до 28/29/30/31 (месец/година).

:

på spanska

:

certificado expedido y válido solamente para el subperiodo comprendido entre el 1 [mes y año] y el 28/29/30/31 [mes y año].

:

på tjeckiska

:

Licence vydaná a platná pouze pro podobdobí od 1. [měsíc/rok] do 28./29./30./31. [měsíc/rok].

:

på danska

:

Licens, der kun er udstedt og gyldig for delperioden 1. [måned/år] – 28./29./30./31. [måned/år]

:

på tyska

:

Lizenz nur erteilt und gültig für den Teilzeitraum vom 1. [Monat/Jahr] bis zum 28./29./30./31. [Monat/Jahr].

:

på estniska

:

Litsents on välja antud üheks alaperioodiks alates 1. [kuu/aasta] kuni 28./29./30./31. [kuu/aasta] ja kehtib selle aja jooksul

:

på grekiska

:

Πιστοποιητικό εκδοθέν και ισχύον μόνο για την υποπερίοδο από την 1η [μήνας/έτος] έως τις 28/29/30/31 [μήνας/έτος]

:

på engelska

:

licence issued and valid only for the subperiod 1 [month/year] to 28/29/30/31 [month/year]

:

på franska

:

certificat émis et valable seulement pour la sous-période du 1er [mois/année] au 28/29/30/31 [mois/année]

:

på iriska

:

ceadúnas a eiseofar don fhotréimhse ón 1[mí/bliain] go dtí an 28/29/30/31[mí/bliain] nach bailí dó ach ar feadh na fotréimhse sin

:

på italienska

:

titolo rilasciato e valido unicamente per il sottoperiodo dal 1o [mese/anno] al 28/29/30/31 [mese/anno]

:

på lettiska

:

atļauja izdota un derīga tikai attiecībā uz vienu apakšperiodu no 1. [mēnesis/gads] līdz 28./29./30./31. [mēnesis/gads]

:

på litauiska

:

Licencija išduota ir galioja tik vieną laikotarpio dalį nuo [metai, mėnuo] 1 d. iki [metai, mėnuo] 28/29/30/31 d.

:

på ungerska

:

Az engedélyt kizárólag a [év/hó] 1-jétől [év/hó] 28/29/30/31-ig terjedő alidőszakra állították ki és kizárólag erre az időszakra érvényes

:

på maltesiska

:

Liċenzja maħruġa u valida biss għas-subperjodu mill-1 ta’ (xahar/sena) sa’ 28/29/30/31 ta’ (xahar/sena)

:

på nederländska

:

certificaat afgegeven voor en slechts geldig in de deelperiode van 1 [maand/jaar] tot en met 28/29/30/31 [maand/jaar]

:

på polska

:

Pozwolenie wydane i ważne tylko na podokres od dnia 1 [miesiąc/rok] r. do dnia 28/29/30/31 [miesiąc/rok] r.

:

på portugisiska

:

certificado emitido e válido apenas para o subperíodo de 1 de [mês/ano] a 28/29/30/31 de [mês/ano]

:

på rumänska

:

licență emisă și valabilă numai pentru subperioada de la 1 [lună/an] până la 28/29/30/31[lună/an]

:

på slovakiska

:

licencia vydaná a platná len pre podobdobie od 1. [mesiac/rok] do 28./29./30./31. [mesiac/rok]

:

på slovenska

:

dovoljenje, izdano in veljavno izključno za podobdobje od 1. (mesec/leto) do 28./29./30./31. (mesec/leto)

:

på finska

:

todistus on myönnetty osakiintiökaudeksi 1 päivästä [kuukausi/vuosi] 28/29/30/31 päivään [kuukausi/vuosi] ja se on voimassa ainoastaan kyseisenä osakiintiökautena

:

på svenska

:

licens utfärdad och giltig endast för delperioden den 1 [månad/år] till den 28/29/30/31 [månad/år]


BILAGA IV

Förteckning över tredjeländer som avses i artiklarna 15, 16 och 17

 

Iran

 

Libanon

 

Malaysia

 

Förenade Arabemiraten

 

Vietnam


30.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 90/23


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 342/2007

av den 29 mars 2007

om ändring av förordning (EG) nr 489/2005 när det gäller fastställande av interventionsorter och interventionsorganens övertagande av paddyris till följd av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (1), särskilt artiklarna 6.3 och 7.5, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 6.2 i förordning (EG) nr 1785/2003 skall förteckningen över interventionsorter antas av kommissionen efter samråd med de berörda medlemsstaterna. Förteckningen finns i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 489/2005 av den 29 mars 2005 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1785/2003 när det gäller fastställande av interventionsorter och interventionsorganens övertagande av paddyris (2). Efter Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen den 1 januari 2007 har det visat sig nödvändigt att fastställa interventionsorter för dessa nya medlemsstater och ta upp dem i nämnda förteckning.

(2)

Genom artikel 7.1 i förordning (EG) nr 1785/2003 begränsas den sammanlagda kvantitet som får köpas in av alla interventionsorgan i gemenskapen till 75 000 ton. För att denna kvantitet skall kunna fördelas rättvist har det fastställts kvantiteter per producentmedlemsstat enligt förordning (EG) nr 489/2005, med beaktande av de nationella basarealer som fastställs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare (3), samt med beaktande av den genomsnittliga avkastning som anges i bilaga VII till samma förordning. Efter Bulgariens och Rumäniens anslutning bör denna fördelning mellan producentmedlemsstaterna ses över, och detta bör ske med tillämpning av samma fördelningskriterier som användes vid antagandet av förordning (EG) nr 489/2005, men med beaktande av Bulgariens och Rumäniens basarealer.

(3)

Förordning (EG) nr 489/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 489/2005 skall ändras på följande sätt:

1.

Bilaga I skall ändras enligt bilagan till denna förordning.

2.

Bilaga V skall ersättas med texten i bilaga II till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 96. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 797/2006 (EUT L 144, 31.5.2006, s. 1).

(2)  EUT L 81, 30.3.2005, s. 26.

(3)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2013/2006 (EUT L 384, 29.12.2006, s. 13).


BILAGA I

Följande punkter 7 och 8 skall läggas till i bilaga I till förordning (EG) nr 489/2005:

”7.   Bulgarien

Regioner

Interventionsorter

Пазарджишка област

Пазарджик

Пловдивска област

Пловдив

Старозагорска област

Стара Загора


8.   Rumänien

Regioner

Interventionsorter

Ialomita

Slobozia”


BILAGA II

”BILAGA V

Delmängd nr 1 enligt artikel 5

Medlemsstat

Delmängd nr 1

Bulgarien

584 t

Grekland

4 636 t

Spanien

20 320 t

Frankrike.

4 148 t

Italien

40 432 t

Ungern

305 t

Portugal

4 549 t

Rumänien

26 t”


30.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 90/26


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 343/2007

av den 29 mars 2007

om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 33.2 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 32 i förordning (EG) nr 318/2006 fastställs att skillnaden mellan priserna på världsmarknaden för de produkter som förtecknas i artikel 1.1 b i den förordningen och priserna för dessa produkter inom gemenskapen får täckas av ett exportbidrag.

(2)

Med hänsyn till den situation som för närvarande råder på sockermarknaden bör exportbidrag fastställas i enlighet med bestämmelserna och vissa kriterier i artiklarna 32 och 33 i förordning (EG) nr 318/2006.

(3)

Enligt artikel 33.2 första stycket i förordning (EG) nr 318/2006 kan världsmarknadssituationen eller de särskilda behoven på vissa marknader vara sådana att bidraget måste varieras beroende på destination.

(4)

Bidrag bör endast beviljas för produkter som omfattas av den fria rörligheten för varor inom gemenskapen och som uppfyller kraven i förordning (EG) nr 318/2006.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Exportbidrag enligt artikel 32 i förordning (EG) nr 318/2006 skall beviljas för de produkter och med de belopp som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 30 mars 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1585/2006 (EUT L 294, 25.10.2006, s. 19).


BILAGA

Exportbidrag som från och med den 30 mars 2007 (1) skall gälla för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

Produktkod

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

22,61 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

22,61 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

22,61 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

22,61 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,2458

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

24,58

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

24,58

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

24,58

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,2458

Anm: Destinationen definieras enligt följande:

S00

:

Alla destinationer utom Albanien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Montenegro, Kosovo och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Heliga stolen (Vatikanstaten), Liechtenstein, kommunerna Livigno och Campione d'Italia, Helgoland, Grönland, Färöarna och de områden i Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar den faktiska kontrollen.


(1)  De bidragssatser som fastställs i denna bilaga är inte tillämpliga från och med den 1 februari 2005 i enlighet med rådets beslut 2005/45/EG av den 22 december 2004 om ingående och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ändring av avtalet av den 22 juli 1972 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet beträffande bestämmelserna om bearbetade jordbruksprodukter (EUT L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Detta belopp gäller för råsocker med en avkastning på 92 %. Om avkastningen på det exporterade råsockret inte är 92 % skall det tillämpliga exportbidragsbeloppet, för varje aktuell exporttransaktion, multipliceras med en omräkningsfaktor som erhålls genom att avkastningen av det exporterade råsockret, beräknad i enlighet med led 3 i punkt III i bilaga I till förordning (EG) nr 318/2006, divideras med 92.


30.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 90/28


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 344/2007

av den 29 mars 2007

om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 33.2 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 32 i förordning (EG) nr 318/2006 fastställs att skillnaden mellan priserna på världsmarknaden för de produkter som förtecknas i artikel 1.1 c, d och g i den förordningen och priserna för dessa produkter inom gemenskapen får täckas av ett exportbidrag.

(2)

Med hänsyn till den situation som för närvarande råder på sockermarknaden bör exportbidrag fastställas i enlighet med bestämmelserna och vissa kriterier i artiklarna 32 och 33 i förordning (EG) nr 318/2006.

(3)

Enligt artikel 33.2 första stycket i förordning (EG) nr 318/2006 kan världsmarknadssituationen eller de särskilda behoven på vissa marknader vara sådana att bidraget måste varieras beroende på destination.

(4)

Bidrag bör endast beviljas för produkter som omfattas av den fria rörligheten för varor inom gemenskapen och som uppfyller kraven i kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av den 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2).

(5)

Exportbidrag kan fastställas för att täcka skillnaden när det gäller konkurrenskraft mellan gemenskapens export och tredjeländers export. Gemenskapens export till vissa närliggande destinationer och till tredjeländer som ger gemenskapsprodukter förmånsbehandling vid import har i dagsläget en särskilt gynnsam konkurrenssituation. Därför bör exportbidragen till de destinationerna avskaffas.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Exportbidrag enligt artikel 32 i förordning (EG) nr 318/2006 skall beviljas för de produkter och med de belopp som anges i bilagan till den här förordningen om inte annat följer av villkoren i punkt 2 i den här artikeln.

2.   För att berättiga till bidrag enligt punkt 1 skall produkterna uppfylla tillämpliga krav i artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 951/2006.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 30 mars 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1585/2006 (EUT L 294, 25.10.2006, s. 19).

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24.


BILAGA

Exportbidrag som skall gälla från och med den 30 mars 2007 (1) för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick

Produktkod

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg torrvara

24,58

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg torrvara

24,58

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,2458

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg torrvara

24,58

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,2458

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,2458

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,2458 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg torrvara

24,58

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,2458

Anm.: Destinationen definieras enligt följande:

S00

:

Alla destinationer utom Albanien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Montenegro, Kosovo och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Heliga stolen (Vatikanstaten), Liechtenstein, kommunerna Livigno och Campione d'Italia, Helgoland, Grönland, Färöarna och de områden i Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar den faktiska kontrollen.


(1)  De bidragssatser som fastställs i denna bilaga är inte tillämpliga från och med den 1 februari 2005 i enlighet med rådets beslut 2005/45/EG av den 22 december 2004 om ingående och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ändring av avtalet av den 22 juli 1972 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet beträffande bestämmelserna om bearbetade jordbruksprodukter (EUT L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Basbeloppet skall inte tillämpas på den produkt som definieras i punkt 2 i bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 3513/92 (EGT L 355, 5.12.1992, s. 12).


30.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 90/30


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 345/2007

av den 29 mars 2007

om fastställande av det högsta exportbidraget för vitsocker inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 958/2006

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 33.2 andra stycket och tredje stycket led b, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 958/2006 av den 28 juni 2006 om en stående anbudsinfordran för regleringsåret 2006/07 för fastställande av exportbidrag för vitsocker (2) föreskrivs att det skall genomföras delanbudsinfordringar.

(2)

I enlighet med artikel 8.1 i förordning (EG) nr 958/2006 och efter en granskning av de anbud som lämnats in i samband med den delanbudsinfordran som löper ut den 29 mars 2007 är det lämpligt att fastställa ett högsta exportbidrag för denna delanbudsinfordran.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den delanbudsinfordran som löper ut den 29 mars 2007 skall det högsta exportbidraget för den produkt som avses i artikel 1.1 i förordning (EG) nr 958/2006 vara 29,583 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 30 mars 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1585/2006 (EUT L 294, 25.10.2006, s. 19).

(2)  EUT L 175, 29.6.2006, s. 49.


30.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 90/31


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 346/2007

av den 29 mars 2007

om exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 31.3, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 31.1 i förordning (EG) nr 1255/1999 får skillnaden mellan världsmarknadspriserna på de produkter som förtecknas i artikel 1 i samma förordning och priserna på dessa produkter på gemenskapsmarknaden täckas av ett exportbidrag.

(2)

Med hänsyn till den rådande situationen på marknaden för mjölk och mjölkprodukter bör exportbidrag därför fastställas i enlighet med bestämmelserna och vissa kriterier i artikel 31 i förordning (EG) nr 1255/1999.

(3)

Enligt artikel 31.3 andra stycket i förordning (EG) nr 1255/1999 kan världsmarknadssituationen eller de särskilda behoven på vissa marknader göra det nödvändigt att anpassa bidraget efter bestämmelseort.

(4)

I enlighet med avtalsmemorandumet mellan Europeiska gemenskapen och Dominikanska republiken om importskydd för mjölkpulver i Dominikanska republiken (2) som godkänts genom rådets beslut 98/468/EG (3), får en viss kvantitet mjölkprodukter från gemenskapen som exporteras till Dominikanska republiken omfattas av nedsatt tull. Exportbidragen för produkter som exporteras inom ramen för den ordningen bör därför minskas med en viss procentsats.

(5)

Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Exportbidrag enligt artikel 31 i förordning (EG) nr 1255/1999 skall beviljas för de produkter och med de belopp som fastställs i bilagan till den här förordningen, om inte annat följer av villkoren i artikel 3.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1282/2006 (4).

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 30 mars 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EGT L 218, 6.8.1998, s. 46.

(3)  EGT L 218, 6.8.1998, s. 45.

(4)  EUT L 234, 29.8.2006, s. 4. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1919/2006 (EUT L 380, 28.12.2006, s. 1).


BILAGA

Exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter från och med den 30 mars 2007

Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

15,71

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

24,54

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

27,07

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

15,71

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

24,54

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

27,07

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

30,86

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

30,86

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

45,35

0402 10 11 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 91 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 91 11 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 19 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 31 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 39 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

18,97

0402 99 11 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 19 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

11,35

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

15,71

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

22,99

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

22,99

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

83,00

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

84,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

83,00

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

84,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

83,00

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

84,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

84,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

81,96

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

84,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

87,10

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

76,84

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

79,91

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

104,82

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

83,83

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,66

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

15,11

L40

EUR/100 kg

18,88

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

5,61

L40

EUR/100 kg

7,00

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

6,79

L40

EUR/100 kg

8,49

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

13,46

L40

EUR/100 kg

16,81

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

18,26

L40

EUR/100 kg

22,83

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

19,41

L40

EUR/100 kg

24,26

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

21,68

L40

EUR/100 kg

27,11

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

3,98

L40

EUR/100 kg

9,33

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

21,31

L40

EUR/100 kg

26,63

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

21,89

L40

EUR/100 kg

27,36

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

34,72

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

25,08

L40

EUR/100 kg

35,89

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

25,08

L40

EUR/100 kg

35,89

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

24,38

L40

EUR/100 kg

34,80

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

21,85

L40

EUR/100 kg

31,42

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

21,43

L40

EUR/100 kg

30,67

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

19,41

L40

EUR/100 kg

27,78

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

17,94

L40

EUR/100 kg

25,72

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

25,55

L40

EUR/100 kg

36,75

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

25,55

L40

EUR/100 kg

36,75

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

34,72

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

27,62

L40

EUR/100 kg

39,97

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

27,21

L40

EUR/100 kg

39,24

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

26,15

L40

EUR/100 kg

37,90

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

26,54

L40

EUR/100 kg

38,46

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

22,33

L40

EUR/100 kg

31,99

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

22,78

L40

EUR/100 kg

32,74

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

20,22

L40

EUR/100 kg

28,94

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

22,64

L40

EUR/100 kg

32,42

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

20,97

L40

EUR/100 kg

29,76

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

22,18

L40

EUR/100 kg

32,40

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

21,97

L40

EUR/100 kg

31,38

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

18,14

L40

EUR/100 kg

26,08

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

22,64

L40

EUR/100 kg

32,42

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

24,82

L40

EUR/100 kg

35,74

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

22,78

L40

EUR/100 kg

32,74

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

22,02

L40

EUR/100 kg

32,63

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

23,58

L40

EUR/100 kg

34,49

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

24,82

L40

EUR/100 kg

35,74

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

20,50

L40

EUR/100 kg

30,29

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

20,93

L40

EUR/100 kg

30,59

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

22,24

L40

EUR/100 kg

31,83

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

22,24

L40

EUR/100 kg

31,83

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

21,83

L40

EUR/100 kg

31,26

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

23,39

L40

EUR/100 kg

33,33

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

23,19

L40

EUR/100 kg

32,78

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

21,85

L40

EUR/100 kg

31,42

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

18,10

L40

EUR/100 kg

26,66

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

18,66

L40

EUR/100 kg

26,67

Bestämmelseort definieras enligt följande:

L20

:

Alla bestämmelseorter utom Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Heliga stolen (Vatikanstaten), Liechtenstein, kommunerna Livigno och Campione d'Italia, Helgoland, Grönland, Föroarna, Förenta staterna och de områden i Republiken Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar den faktiska kontrollen.

L04

:

Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Serbien, Montenegro och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

L40

:

Alla bestämmelseorter utom Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Heliga stolen (Vatikanstaten), kommunerna Livigno och Campione d'Italia, Helgoland, Grönland, Föroarna, Förenta staterna, Kroatien, Turkiet, Australien, Kanada, Nya Zeeland och de områden i Republiken Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar den faktiska kontrollen.


(1)  När det gäller berörda produkter som är avsedda för import till Dominikanska republiken inom ramen för kvoten för 2007/2008 enligt beslut 98/486/EG och som uppfyller villkoren i kapitel III, avsnitt 3, i förordning (EG) nr 1282/2006 bör följande satser tillämpas:

a)

Produkter med KN-nummer 0402 10 11 9000 och 0402 10 19 9000:

0,00 EUR/100 kg

b)

Produkter med KN-nummer 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 och 0402 21 99 9200:

0,00 EUR/100 kg

Bestämmelseort definieras enligt följande:

L20

:

Alla bestämmelseorter utom Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Heliga stolen (Vatikanstaten), Liechtenstein, kommunerna Livigno och Campione d'Italia, Helgoland, Grönland, Föroarna, Förenta staterna och de områden i Republiken Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar den faktiska kontrollen.

L04

:

Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Serbien, Montenegro och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

L40

:

Alla bestämmelseorter utom Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Heliga stolen (Vatikanstaten), kommunerna Livigno och Campione d'Italia, Helgoland, Grönland, Föroarna, Förenta staterna, Kroatien, Turkiet, Australien, Kanada, Nya Zeeland och de områden i Republiken Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar den faktiska kontrollen.


30.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 90/35


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 347/2007

av den 29 mars 2007

om fastställande av det högsta exportbidraget för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som fastställs i förordning (EG) nr 581/2004

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 31.3 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 581/2004 av den 26 mars 2004 om inledande av en stående anbudsinfordran för exportbidrag för vissa typer av smör (2) fastställs bestämmelser för en stående anbudsinfordran.

(2)

Enligt artikel 5 i kommissionens förordning (EG) nr 580/2004 av den 26 mars 2004 om fastställande av ett anbudsförfarande för exportbidrag för vissa mjölkprodukter (3) och en granskning av de anbud som inlämnats inom ramen för anbudsförfarandet är det lämpligt att fastställa ett högsta exportbidrag för den anbudsperiod som löper ut den 27 mars 2007.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den stående anbudsinfordran som inleddes genom förordning (EG) nr 581/2004 för den anbudsperiod som löper ut den 27 mars 2007 skall det högsta bidragsbeloppet för de produkter som avses i artikel 1.1 i den förordningen vara det som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 30 mars 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 90, 27.3.2004, s. 64. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 276/2007 (EUT L 76, 16.3.2007, s. 16).

(3)  EUT L 90, 27.3.2004, s. 58. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 128/2007 (EUT L 41, 13.2.2007, s. 6).


BILAGA

(EUR/100 kg)

Produkt

Nomenklaturnummer för exportbidrag

Högsta exportbidragsbelopp för export till de destinationer som avses i artikel 1.1 andra stycket i förordning (EG) nr 581/2004

Smör

ex ex 0405 10 19 9700

90,00

Smörolja

ex ex 0405 90 10 9000

110,00


30.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 90/37


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 348/2007

av den 29 mars 2007

om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 13.3,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (2), särskilt artikel 14.3, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 13 i förordning (EG) nr 1784/2003 och artikel 14 i förordning (EG) nr 1785/2003 fastställer att skillnaden mellan noteringarna eller priserna på världsmarknaden för de produkter som anges i artikel 1 i de förordningarna och priserna för de produkterna inom gemenskapen kan täckas av ett exportbidrag.

(2)

Artikel 14 i förordning (EG) nr 1785/2003 föreskriver att då exportbidragen fastställs måste hänsyn tas till den rådande situationen och den förväntade utvecklingen vad avser priser för och tillgängliga kvantiteter av spannmål, ris, brutet ris och spannmålsprodukter på gemenskapens marknad å ena sidan och priser för spannmål, ris, brutet ris och spannmålsprodukter på världsmarknaden å andra sidan. Samma artiklar föreskriver att det också är viktigt att säkerställa jämvikten hos och den naturliga utvecklingen av priserna och handeln på marknaderna för spannmål och ris och dessutom att ta hänsyn till den planerade exportens ekonomiska aspekt, och behovet av att undvika störningar på gemenskapens marknad.

(3)

Artikel 4 i kommissionens förordning (EG) nr 1518/95 (3), om import- och exportsystemet för bearbetade produkter baserade på spannmål respektive ris definierar de särskilda kriterier som det bör tas hänsyn till då exportbidraget för dessa produkter beräknas.

(4)

Det exportbidrag som beviljas för vissa bearbetade produkter bör graderas på grundval av innehållet av aska, råfibrer, skal, proteiner, fett och stärkelse i varje enskild berörd produkt, eftersom detta innehåll är en särskilt god indikator på den kvantitet basprodukter som faktiskt ingår i den bearbetade produkten.

(5)

Det finns för närvarande inget behov av att, på grundval av den ekonomiska aspekten av en eventuell export och särskilt produkternas natur och ursprung, fastställa ett exportbidrag för maniok, andra tropiska rötter och knölar eller finmalet mjöl erhållna av dessa. För vissa bearbetade produkter av spannmål är det, på grund av gemenskapens obetydliga deltagande i världshandeln, för närvarande onödigt att fastställa ett exportbidrag.

(6)

Förhållandena på världsmarknaden, eller de särskilda krav som vissa marknader ställer, kan göra det nödvändigt att variera exportbidraget för vissa produkter i enlighet med destination.

(7)

Exportbidraget måste fastställas en gång per månad. Det kan ändras under den mellanliggande perioden.

(8)

Vissa bearbetade produkter av majs får undergå en värmebehandling efter vilken ett exportbidrag som inte motsvarar produktens kvalitet kanske betalas ut. Det bör därför specificeras att för dessa produkter, som innehåller förgelatinerad stärkelse, bör inget exportbidrag betalas ut.

(9)

Förvaltningskommittén för spannmål har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Exportbidragen för de produkter som anges i artikel 1 i förordning (EG) nr 1518/95 fastställs så som det anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 30 mars 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 96. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1549/2004 (EUT L 280, 31.8.2004, s. 13).

(3)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 55. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2993/95 (EGT L 312, 23.12.1995, s. 25).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 29 mars 2007 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris

Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C10

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

0,00

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

0,00

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

0,00

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

0,00

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

0,00

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

0,00

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11).

De andra destinationerna fastställs enligt följande:

C10

:

Alla destinationer.

C14

:

Alla destinationer med undantag av Schweiz och Liechtenstein.


(1)  Inget exportbidrag skall beviljas för produkter som har undergått en värmebehandling som har lett till att stärkelsen förgelatinerats.

(2)  Exportbidrag beviljas i enlighet med den ändrade rådets förordningen (EEG) nr 2730/75 (EGT L 281, 1.11.1975, s. 20).

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11).

De andra destinationerna fastställs enligt följande:

C10

:

Alla destinationer.

C14

:

Alla destinationer med undantag av Schweiz och Liechtenstein.


30.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 90/40


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 349/2007

av den 29 mars 2007

om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 13.3, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 13 i förordning (EG) nr 1784/2003 fastställer att skillnaden mellan noteringarna eller priserna på världsmarknaden för de produkter som anges i artikel 1 i den förordningen och priserna för de produkterna inom gemenskapen kan täckas av ett exportbidrag.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 1517/95 av den 29 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter till förordning (EG) nr 1784/2003 vad gäller systemet för import och export som tillämpas för foderblandningar baserade på spannmål och om ändring av förordning (EG) nr 1162/95 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris (2) definieras i artikel 2 de särskilda kriterier som det bör tas hänsyn till då exportbidraget för dessa produkter beräknas.

(3)

Denna beräkning bör också beakta spannmålsinnehållet. För att förenkla proceduren bör exportbidraget betalas för två kategorier av spannmålsprodukter, majs som är det mest använda spannmålsslaget för tillverkning av foderblandningar för export och produkter av majs å ena sidan, och å andra sidan andra spannmålsslag där de senare är bidragsberättigande spannmålsslag med undantag av majs och majsbaserade produkter. Exportbidrag bör beviljas för den kvantitet spannmålsprodukter som ingår i foderblandningar.

(4)

Exportbidragsbeloppet bör också beakta de möjligheter och förhållanden som råder på världsmarknaden, nödvändigheten att undvika störningar på gemenskapens marknad och exportens ekonomiska aspekt.

(5)

Den rådande situationen på spannmålsmarknaden, och i synnerhet utsikterna när det gäller försörjningen, medför att exportbidrag inte skall betalas ut.

(6)

Förvaltningskommittén för spannmål har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Exportbidrag för foderblandningar i enlighet med förordning (EG) nr 1784/2003 och förordning (EG) nr 1517/95 skall fastställas enligt bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 30 mars 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 51.


BILAGA

till kommissionens förordning av den 29 mars 2007 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar

KN-nummer för produkter för vilka exportbidrag beviljas:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Spannmålsprodukter

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

Majs och majsbaserade produkter,

KN-nummer 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Spannmålsprodukter, med undantag av majs och majsbaserade produkter

C10

EUR/t

0,00

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

C10

:

Alla destinationer.


30.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 90/42


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 350/2007

av den 29 mars 2007

om fastställande av produktionsbidragen för spannmål

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 8.2, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EEG) nr 1722/93 av den 30 juni 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EEG) nr 1766/92 och (EEG) nr 1418/76 om produktionsbidrag inom spannmålsrespektive rissektorn (2) fastställs villkoren för beviljande av produktionsbidrag. Beräkningsmetoden fastställs i artikel 3 i den förordningen. Bidrag som beräknas på detta sätt, vid behov differentierat för potatisstärkelse, bör fastställas en gång i månaden och kan ändras om priserna på majs och/eller vete ändras betydligt.

(2)

Det finns anledning att använda koefficienterna i bilaga II till förordning (EEG) nr 1722/93 på de produktionsbidrag som skall fastställas genom denna förordning för att fastställa det exakta belopp som skall betalas.

(3)

Förvaltningskommittén för spannmål har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det produktionsbidrag, uttryckt per ton stärkelse, som avses i artikel 3.2 i förordning (EEG) nr 1722/93 skall vara

a)

0,00 EUR/t för stärkelse av majs, vete, korn och havre,

b)

0,00 EUR/t för potatisstärkelse.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 30 mars 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 159, 1.7.1993, s. 112. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1950/2005 (EUT L 312, 29.11.2005, s. 18).


30.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 90/43


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 351/2007

av den 29 mars 2007

om utfärdande av importlicenser för olivolja inom ramen för den tunisiska tullkvoten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 2000/822/EG av den 22 december 2000 om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Tunisien om ömsesidiga åtgärder för handelsliberalisering och om ändring av protokollen om jordbruk som bifogas associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Tunisien (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (2), särskilt artikel 7.2, och

av följande skäl:

(1)

Genom artikel 3.1 och 3.2 i protokoll nr 1 till Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och republiken Tunisien, å andra sidan (3), öppnas en tullfri kvot för import av obearbetad olivolja med KN-nummer 1509 10 10 och 1509 10 90 som är helt framställd i Tunisien och som transporteras direkt därifrån till gemenskapen, inom en kvantitet som fastställs för varje år.

(2)

I artikel 2.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1918/2006 av den 20 december 2006 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för olivolja med ursprung i Tunisien (4) anges också månadskvantiteter för utfärdande av licenser.

(3)

De ansökningar om importlicenser som har lämnats in till de behöriga myndigheterna, i enlighet med artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1918/2006, omfattar en total kvantitet som överstiger den kvantitet på 5 000 ton som fastställts för mars.

(4)

Under dessa omständigheter bör kommissionen fastställa en procentuell tilldelning så att licenser kan utfärdas i förhållande till den tillgängliga kvantiteten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De ansökningar om importlicenser som har lämnats in den 26 och 27 mars 2007, i enlighet med artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1918/2006, beviljas upp till 24,897202 % av den kvantitet som ansökningarna omfattar. Den gräns på 5 000 ton som fastställts för mars har uppnåtts.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 30 mars 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 336, 30.12.2000, s. 92.

(2)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EGT L 97, 30.3.1998, s. 1.

(4)  EUT L 365, 21.12.2006, s. 84.


30.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 90/44


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 352/2007

av den 29 mars 2007

om fastställande av det högsta exportbidraget för vitsocker inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 38/2007

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 33.2 andra stycket och tredje stycket led b, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 38/2007 av den 17 januari 2007 om inledande av en stående anbudsinfordran för exportförsäljning av socker som innehas av interventionsorganen i Belgien, Tjeckien, Spanien, Irland, Italien, Ungern, Polen, Slovakien och Sverige (2) föreskrivs att det skall genomföras delanbudsinfordringar.

(2)

I enlighet med artikel 4.1 i förordning (EG) nr 38/2007 och efter en granskning av de anbud som lämnats in i samband med den delanbudsinfordran som löper ut den 28 mars 2007 är det lämpligt att fastställa ett högsta exportbidrag för denna delanbudsinfordran.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den delanbudsinfordran som löper ut den 28 mars 2007 skall det högsta exportbidraget för den produkt som avses i artikel 1.1 i förordning (EG) nr 38/2007 vara 363,50 EUR/ton.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 30 mars 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1585/2006 (EUT L 294, 25.10.2006, s. 19).

(2)  EUT L 11, 18.1.2007, s. 4.


30.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 90/45


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 353/2007

av den 29 mars 2007

om fastställande av bidragssatserna för vissa produkter från sockersektorn som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 33.2 a och 33.4 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 32.1 och 32.2 i förordning (EG) nr 318/2006 föreskrivs att skillnaden mellan priserna inom den internationella handeln för de produkter som förtecknas i artikel 1.1 b–d och 1.1 g i nämnda förordning och priserna inom gemenskapen får utjämnas genom exportbidrag då produkterna exporteras i form av varor som förtecknas i bilaga VII till samma förordning.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 1043/2005 av den 30 juni 2005 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 3448/93 med avseende på ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen (2) anges de produkter för vilka det skall fastställas en bidragssats som skall tillämpas när dessa produkter exporteras i form av varor som förtecknas i bilaga VII till förordning (EG) nr 318/2006.

(3)

Enligt artikel 32.4 i förordning (EG) nr 318/2006 skall bidragssatsen fastställas för varje månad per 100 kg basprodukt.

(4)

I artikel 27.3 i förordning (EG) nr 1260/2001 föreskrivs att exportbidraget för en produkt som ingår i en vara inte får vara högre än det bidrag som tillämpas på produkten när den exporteras i obearbetad form.

(5)

De bidragssatser som fastställs enligt denna förordning får fastställas på förhand, eftersom det inte går att avgöra hur situationen kommer att se ut på marknaden under de närmaste månaderna.

(6)

De åtaganden som görs med avseende på bidrag som får beviljas för export av jordbruksprodukter som ingår i varor vilka inte omfattas av bilaga I till fördraget kan äventyras om höga bidragssatser fastställs på förhand. Säkerhetsåtgärder bör därför vidtas i sådana situationer, men utan att detta hindrar att långtidskontrakt ingås. Om en specifik bidragssats för förutfastställelse av bidrag bestäms kan dessa olika mål uppnås.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De bidragssatser som skall tillämpas på de basprodukter som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 1043/2005 och i artikel 1.1 och i artikel 2.1 i förordning (EG) nr 318/2006, och som exporteras i form av varor vilka förtecknas i bilaga VII till förordning (EG) nr 318/2006, skall fastställas i överensstämmelse med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 30 mars 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1585/2006. (EUT L 294, 25.10.2006, s. 19).

(2)  EUT L 172, 5.7.2005, s. 24. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1713/2006 (EUT L 321, 21.11.2006, s. 11).


BILAGA

Bidragssatser som från och med den 30 mars 2007 skall tillämpas för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget (1)

KN-nummer

Varuslag

Bidragssats i EUR/100 kg

vid förutfastställelse av bidrag

annan

1701 99 10

Vitsocker

24,58

24,58


(1)  De bidragssater som fastställs i denna bilaga är inte tillämpliga på export till Albanien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Montenegro, Kosovo, f. d. jugoslaviska republiken Makedonien, Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Heliga stolen (Vatikanstaten), Liechtenstein, kommunerna Livigno och Campione d'Italia, Helgoland, Grönland, Färöarna och på varor enligt tabellerna I och II i protokoll nr 2 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet av den 22 juli 1972 som exporteras till Schweiziska edsförbundet.


30.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 90/47


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 354/2007

av den 29 mars 2007

om ändring av förordning (EG) nr 195/2007 om inledande av uppköp av smör i vissa medlemsstater för perioden 1 mars–31 augusti 2007

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 2771/1999 av den 16 december 1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller interventionsåtgärder på marknaden för smör och grädde (2), särskilt artikel 2, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 195/2007 (3) fastställs en förteckning över medlemsstater i vilka uppköp av smör har inletts i enlighet med artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1255/1999.

(2)

På grundval av de senaste underrättelserna från Spanien har kommissionen konstaterat att marknadspriserna på smör har legat på eller över 92 % av interventionspriset under två på varandra följande veckor. Följaktligen bör interventionsuppköp avslutas i denna medlemsstat. Spanien bör därför utgå ur den förteckning som fastställs i förordning (EG) nr 195/2007.

(3)

Förordning (EG) nr 195/2007 bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1 i förordning (EG) nr 195/2007 skall ersättas med följande:

”Artikel 1

Uppköp av smör enligt artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1255/1999 skall inledas i följande medlemsstater:

Portugal”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 30 mars 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EGT L 333, 24.12.1999, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2107/2005 (EUT L 337, 22.12.2005, s. 20).

(3)  EUT L 59, 27.2.2007, s. 62.


30.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 90/48


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 355/2007

av den 29 mars 2007

om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 13.3, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 13 i förordning (EG) nr 1784/2003 fastställer att skillnaden mellan de noteringar eller priser som gäller på världsmarknaden för de produkter som anges i artikel 1 i den förordningen och priserna för dessa produkter inom gemenskapen kan täckas av ett exportbidrag.

(2)

Exportbidragen skall fastställas med hänsyn tagen till de faktorer som anges i artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av den 29 juni 1995 om vissa närmare bestämmelser till rådets förordning (EEG) nr 1766/92 om beviljande av exportbidrag för spannmål och om de åtgärder som skall vidtas vid störningar på marknaden för spannmål (2).

(3)

Då exportbidraget för mjöl och krossgryn av vete och råg räknas ut, måste hänsyn tas till de kvantiteter spannmål som krävs för deras tillverkning. Dessa kvantiteter fastställs i förordning (EG) nr 1501/95.

(4)

Situationen på världsmarknaden eller särskilda behov på vissa marknader kan göra det nödvändigt att variera exportbidraget för vissa produkter med avseende på destination.

(5)

Bidraget måste fastställas en gång i månaden. Det kan ändras inom den mellanliggande perioden.

(6)

Tillämpningen av dessa närmare bestämmelser på den nuvarande marknadssituationen för spannmål, och särskilt på noteringarna eller priserna för spannmålsprodukter inom gemenskapen och på världsmarknaden medför att exportbidragen bör fastställas till de belopp som anges i bilagan till denna förordning.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Exportbidragen för de produkter som anges i artikel 1 a, 1 b och 1 c i förordning (EG) nr 1784/2003 med undantag av malt, och som exporteras i obearbetat skick skall vara de som fastställs i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 777/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 50).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 29 mars 2007 om fastställande av exportbidragen för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

C01

:

Alla tredjeländer utom Albanien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Serbia, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Liechtenstein och Schweiz.


30.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 90/50


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 356/2007

av den 29 mars 2007

om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 15.2, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 14.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 fastställer att det exportbidrag som gäller för spannmål den dag då ansökan om exportlicens lämnas in, på begäran måste tillämpas för export som sker under exportlicensens giltighetstid. I det fallet måste ett korrektionsbelopp tillämpas på exportbidraget.

(2)

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av den 29 juni 1995 om vissa närmare bestämmelser till rådets förordning (EEG) nr 1766/92 om beviljande av exportbidrag för spannmål och om de åtgärder som skall vidtas vid störningar på marknaden för spannmål (2), är det möjligt att fastställa ett korrektionsbelopp för de produkter som anges i artikel 1 a–c i förordning (EG) nr 1784/2003. Detta korrektionsbelopp skall beräknas med hänsyn tagen till de faktorer som anges i artikel 1 i förordning (EG) nr 1501/95.

(3)

Förhållandena på världsmarknaden, eller de särskilda krav som vissa marknader ställer, kan göra det nödvändigt att variera korrektionsbeloppet i enlighet med destination.

(4)

Korrektionsbeloppet skall fastställas enligt samma förfarande som exportbidraget. Det får ändras under tiden mellan två fastställelser.

(5)

Till följd av att bestämmelserna ovan tillämpas måste korrektionsbeloppet vara det som fastställs i bilagan till denna förordning.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det korrektionsbelopp som avses i artikel 1 a–c i förordning (EG) nr 1784/2003 och som tillämpas på förutfastställda exportbidrag för spannmål med undantag av malt skall vara det som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 777/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 50).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 29 mars 2007 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål

(EUR/t)

Produktnummer

Bestämmelseland

Nuvarande

4

Period 1

5

Period 2

6

Period 3

7

Period 4

8

Period 5

9

Period 6

10

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna för serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11).

C01

:

Alla tredjeländer utom Albanien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Serbia, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Liechtenstein och Schweiz.

C02

:

Algeriet, Saudiarabien, Bahrain, Egypten, Förenade Arabemiraten, Iran, Irak, Israel, Jordanien, Kuwait, Libanon, Libyen, Marocko, Mauretanien, Oman, Qatar, Syrien, Tunisien och Jemen.

C03

:

Alla länder utom Norge, Schweiz och Liechtenstein.


30.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 90/52


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 357/2007

av den 29 mars 2007

om fastställande av exportbidragen för malt

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 13.3, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 13 i förordning (EG) nr 1784/2003 fastställer att skillnaden mellan noteringarna eller priserna på världsmarknaden för de produkter som anges i artikel 1 i den förordningen och priserna för de produkterna inom gemenskapen får täckas av ett exportbidrag.

(2)

Exportbidragen skall fastställas med hänsyn tagen till de faktorer som anges i artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av den 29 juni 1995 om vissa närmare bestämmelser till rådets förordning (EEG) nr 1766/92 om beviljande av exportbidrag för spannmål och om de åtgärder som skall vidtas vid störningar på marknaden för spannmål (2).

(3)

Det exportbidrag som tillämpas för malt måste beräknas med hänsyn till den kvantitet spannmål som krävs för att tillverka ifrågavarande produkter. De ovannämnda kvantiteterna fastställs i förordning (EG) nr 1501/95.

(4)

Förhållandena på världsmarknaden eller de särskilda krav som vissa marknader ställer kan göra det nödvändigt att variera exportbidraget för vissa produkter i enlighet med destination.

(5)

Exportbidraget måste fastställas en gång per månad. Det kan ändras under den mellanliggande perioden.

(6)

Till följd av att dessa regler tillämpas på den nuvarande situationen på spannmålsmarknaderna, och särskilt på noteringar eller priser för dessa produkter inom gemenskapen och på världsmarknaden, bör exportbidragen vara de som anges i bilagan till den här förordningen.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De exportbidrag för malt som anges i artikel 1 c i förordning (EG) nr 1784/2003 skall vara de som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 777/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 50).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 29 mars 2007 om fastställande av exportbidragen för malt

Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11).


30.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 90/54


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 358/2007

av den 29 mars 2007

om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 15.2, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 14.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 fastställer att det exportbidrag som gäller för spannmål den dag då ansökan om exportlicens lämnas in på begäran måste tillämpas för export som kommer att ske under exportlicensens giltighetstid. I det fallet måste ett korrektionsbelopp tillämpas på exportbidraget.

(2)

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av den 29 juni 1995 om vissa närmare bestämmelser till rådets förordning (EEG) nr 1766/92 om beviljande av exportbidrag för spannmål och om de åtgärder som skall vidtas vid störningar på marknaden för spannmål (2), är det möjligt att fastställa ett korrektionsbelopp för det malt som anges i artikel 1.1 c i förordning (EG) nr 1784/2003. Detta korrektionsbelopp skall beräknas med hänsyn tagen till de faktorer som anges i artikel 1 i förordning (EG) nr 1501/95.

(3)

Till följd av att bestämmelserna ovan tillämpas måste korrektionsbeloppet vara det som fastställs i bilagan till denna förordning.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det korrektionsbelopp som avses i artikel 15.3 i förordning (EG) nr 1784/2003 och som tillämpas på förutfastställda exportbidrag för malt skall vara det som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 777/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 50).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 29 mars 2007 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11).

(EUR/t)

Produktnummer

Destination

Nuvarande

4

Period 1

5

Period 2

6

Period 3

7

Period 4

8

Period 5

9

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Produktnummer

Destination

Period 6

10

Period 7

11

Period 8

12

Period 9

1

Period 10

2

Period 11

3

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


30.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 90/56


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 359/2007

av den 29 mars 2007

om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt i artikel 13.3,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (2), särskilt artikel 14.3, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 2 i rådets förordning (EEG) nr 2681/74 av den 21 oktober 1974 om gemenskapsfinansiering av utgifter i samband med leverans av jordbruksprodukter som livsmedelsbistånd (3) fastställer att den kostnadsandel, som motsvarar de exportbidrag för produkterna i fråga som är fastställda enligt gemenskapens bestämmelser, skall debiteras garantisektionen inom Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket.

(2)

För att göra det enklare att göra upp och förvalta budgeten för gemenskapens livsmedelsbiståndsaktioner och för att göra det möjligt för medlemsstaterna att sätta sig in i hur omfattande gemenskapens deltagande är i finansieringen av nationella livsmedelsbiståndsaktioner, bör nivån på de bidrag som beviljas för de aktionerna fastställas.

(3)

De allmänna bestämmelser och genomförandebestämmelser som fastställs i artikel 13 i förordning (EG) nr 1784/2003 och i artikel 13 i förordning (EG) nr 1785/2003 om exportbidrag skall också tillämpas på det ovannämnda förfarandet.

(4)

De särskilda kriterierna för att beräkna exportbidraget för ris anges i artikel 14 i förordning (EG) nr 1785/2003.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För gemensam och nationell livsmedelsbiståndsverksamhet, som äger rum inom ramen för internationella överenskommelser eller andra tilläggsprogram och övriga gemenskapsåtgärder för gratisleveranser, skall de bidrag som gäller för produkter ur spannmåls- och rissektorn vara de som anges i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 96. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 797/2006 (EUT L 144, 31.5.2006, s. 1).

(3)  EGT L 288, 25.10.1974, s. 1.


BILAGA

till kommissionens förordning av den 29 mars 2007 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd

(EUR/t)

Produktnummer

Bidrag

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

0,00

1102 20 10 9400

0,00

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

0,00

1104 12 90 9100

0,00

Obs.: Produktnumren är definierade i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1), ändrad.


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Rådet

30.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 90/58


RÅDETS BESLUT

av den 27 mars 2007

om inrättande av ett europeiskt gemensamt företag för ITER och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag

(2007/198/Euratom)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 47 tredje och fjärde styckena och artikel 48,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Gemenskapen har med starkt, kontinuerligt och samordnat stöd från Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) forsknings- och utbildningsprogram, kombinerat med uppbyggnad av kunskap och humankapital i nationella fusionslaboratorier, genom samarbete bl.a. inom ramen för det europeiska avtalet om fusionsutveckling (EFDA) skapat ett samlat och helt integrerat program för fusionsforskning som har intagit en ledande position i utvecklingen av fusion som en potentiellt obegränsad, säker, hållbar, miljövänlig och ekonomiskt konkurrenskraftig energikälla.

(2)

Inrättandet av EG:s fusionsforskningsprojekt JET 1978 (1) – som har uppnått eller överträffat alla sina mål, däribland genom att visa att betydande mängder fusionsenergi kan produceras under kontrollerade former och genom att hålla världsrekorden för både fusionseffekt och fusionsenergi – har demonstrerat vilket mervärde man kan åstadkomma genom att slå samman resurser och sakkunskap i ett gemensamt företag på gemenskapsnivå.

(3)

Gemenskapen har haft en huvudroll vid utvecklingen av ett internationellt fortsättningsprojekt, internationella termonukleära experimentreaktorn (ITER), som inleddes med konstruktionsutkast 1988 (2), följdes upp med teknisk projektering 1992 (3), förlängdes med tre år (4) 1998 och följdes av ett andra avtal 1994 (5) som 2001 ledde till en detaljerad, fullständig och helt integrerad konstruktion av en forskningsanläggning vars syfte var att visa att fusion är en fungerande energikälla som gemenskapen kan ha stor nytta av, framför allt när det gäller säkerhet och mångfald i den långsiktiga energiförsörjningen.

(4)

De sju parterna i ITER-förhandlingarna (Euratom, Kina, Indien, Japan, Sydkorea, Ryssland och Förenta staterna), som tillsammans representerar mer än hälften av världens befolkning, har ingått ett avtal om upprättande av den internationella fusionsenergiorganisationen för gemensamt genomförande av ITER-projektet (6) (”ITER-avtalet” respektive ”den internationella ITER-organisationen”), med säte i Saint-Paul-lès-Durance (Bouches-du-Rhône), Frankrike. ITER-organisationen har det fulla ansvaret för att bygga, driva, utnyttja och avveckla ITER-anläggningarna.

(5)

Enligt ITER-avtalet skall alla parter lämna bidrag till den internationella ITER-organisationen genom särskilt inrättade juridiska personer, ”interna ITER-organ”. För att ITER skall kunna börja byggas utan dröjsmål, och med hänsyn till att Euratom som värdpart kommer att ha ett särskilt ansvar som medlem i ITER-organisationen där det bl.a. ingår att svara för de största bidragen och för förberedelsen av byggplatsen, bör Euratoms interna ITER-organ inrättas så snart som möjligt.

(6)

Euratom och Japan har ingått ett bilateralt avtal om gemensamt genomförande av verksamhet enligt strategin med bredare inriktning (”avtalet med Japan om verksamhet enligt strategin med bredare inriktning”); avtalet beskriver kompletterande gemensamma forskningsinsatser som utgör en del av en strategi med bredare inriktning för att snabbt förverkliga det utnyttjande av fusionsenergi som man kom överens om under förhandlingarna om ITER-avtalet. Enligt avtalet med Japan om verksamhet enligt strategin med bredare inriktning skall sådana forskningsinsatser genomföras av Euratoms interna ITER-organ.

(7)

För att uppnå största möjliga synergieffekter och stordriftsfördelar bör Euratoms interna ITER-organ också genomföra ett långtidsprogram för att förbereda byggandet av fusionsreaktorer för demonstrationsändamål och andra anläggningar inom fusionsområdet för att stärka det europeiska näringslivets konkurrenskraft på det aktuella området. Det bör ske inom ramen för den ”snabbspårsmodell” som en grupp oberoende experter utredde under det belgiska ordförandeskapet på begäran av forskningsministrarna.

(8)

I sina slutsatser den 26–27 november 2003 beslöt Europeiska rådet enhälligt att godkänna att kommissionen föreslår att Frankrike skall vara värdstat med Cadarache som ITER-lokalisering; Europeiska rådet beslöt även att Euratoms interna ITER-organ skulle förläggas till Spanien.

(9)

Den grundläggande betydelse som ITER-projektet och verksamheten enligt strategin med bredare inriktning har för att utnyttja fusion som en potentiellt obegränsad, säker, hållbar, miljövänlig och ekonomiskt konkurrenskraftig energikälla gör det nödvändigt att låta Euratoms interna ITER-organ få formen av ett gemensamt företag enligt kapitel 5 i Euratomfördraget.

(10)

Det gemensamma företaget, som bör ansvara för offentligt finansierad forskning av europeiskt och internationellt intresse och genomföra åtaganden enligt internationella avtal, bör betraktas som en internationell organisation i den mening som avses i artikel 151.1 b i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (7), artikel 23.1 andra strecksatsen i rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor (8), artikel 22 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (9) och artikel 15 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (10).

(11)

I detta beslut fastställs, för hela den tid det gemensamma företaget avses pågå, ett finansiellt referensbelopp som är ett uttryck för lagstiftarens önskan och som inte kommer att påverka budgetmyndighetens befogenheter så som de anges i Euratomfördraget.

(12)

Det gemensamma företaget bör, efter samråd med kommissionen, ha en egen budgetförordning som bygger på principerna i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (11) (nedan kallad ”rambudgetförordningen”); budgetförordningen bör ta hänsyn till särdragen i företagets verksamhet, framför allt inslaget av internationella åtaganden.

(13)

I syfte att stärka det internationella forskningssamarbetet bör det gemensamma företaget vara öppet för deltagande från länder som har ingått avtal med Euratom om samarbete inom fusionsområdet genom vilka deras respektive program knyts till Euratomprogrammen.

(14)

Förslaget till rådets beslut om sjunde ramprogrammet (2007–2011) för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet och om ett särskilt program för genomförande av ramprogrammet (”7RP”) sätter ITER i centrum för den europeiska fusionsstrategin och skapar förutsättningar för Euratom att genom det gemensamma företaget lämna bidrag till den internationella ITER-organisationen, till verksamhet enligt strategin med bredare inriktning och till annan hithörande verksamhet med syftet att förbereda för att bygga fusionsreaktorer för demonstrationsändamål.

(15)

Utifrån erfarenheterna från det gemensamma företaget JET är det nödvändigt att, för att kunna säkerställa stabila anställningsförhållanden och likabehandling av personalen, liksom för att kunna locka till sig specialiserad teknisk och vetenskaplig spetskompetens, på all personal som rekryteras till det gemensamma företaget tillämpa tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna enligt förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 (12) (nedan kallade ”tjänsteföreskrifterna”).

(16)

Med hänsyn till att det gemensamma företaget inte har kommit till för ekonomiska syften och har ansvar för att leda Euratoms deltagande i ett internationellt forskningsprojekt av allmänt intresse, är det nödvändigt att, för att företaget skall kunna sköta sina uppgifter, protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier av den 8 april 1965 (13) även gäller för det gemensamma företaget och för dess direktör och personal.

(17)

Med tanke på den speciella karaktär som verksamheten vid det gemensamma företaget har och på dess betydelse för att utveckla fusionsforskningen och främja sund ekonomisk förvaltning av allmänna medel bör det allmänna företaget beviljas alla de förmåner som anges i bilaga III till fördraget.

(18)

Med tanke på det gemensamma företagets ställning som juridisk person bör det kunna hållas ansvarigt för sina åtgärder. När det gäller tvistlösning i avtalsfrågor bör det vara möjligt att i de kontrakt och andra avtal som ingås av det gemensamma företaget föreskriva att domstolen skall ha behörighet.

(19)

Med beaktande av de rättigheter och skyldigheter beträffande informationsspridning som gemenskapen har enligt avdelning II kapitel 2 i fördraget, bör det gemensamma företaget komma överens med kommissionen om erforderliga åtgärder.

(20)

Ett avtal om värdskap bör ingås mellan det gemensamma företaget och Spanien i fråga om kontorslokaler, immunitet och privilegier och annat stöd som Spanien skall tillhandahålla det gemensamma företaget.

(21)

I detta beslut beaktas resultaten av den remissrunda som kommissionen genomfört. Särskild vikt har fästs vid det positiva yttrande över förslagen som rådgivande kommittén för Euratoms särskilda forsknings- och utbildningsprogram inom kärnenergiområdet (fusion) har lämnat.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inrättande av ett gemensamt företag

1.   Ett europeiskt gemensamt företag för ITER och utveckling av fusionsenergi ( ”det gemensamma företaget”) inrättas härmed för en period av 35 år från och med den 19 april 2007.

2.   Det gemensamma företaget skall ha följande uppgifter:

a)

Att förmedla Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) bidrag till den internationella fusionsenergiorganisationen för ITER.

b)

Att förmedla Euratoms bidrag till verksamhet med Japan enligt strategin med bredare inriktning för att snabbt kunna genomföra utnyttjandet av fusionsenergi.

c)

Att förbereda och samordna ett handlingsprogram för att förbereda bygget av en fusionsreaktor för demonstationsändamål och av andra anläggningar på fusionsområdet, däribland den internationella anläggningen för bestrålning av fusionsmaterial (IFMIF).

3.   Det gemensamma företaget skall ha sitt säte i Barcelona i Spanien.

4.   Det gemensamma företaget skall betraktas som en internationell organisation i den mening som avses i artikel 151.1 b i rådets direktiv 2006/112/EG, artikel 23.1 c i direktiv 92/12/EEG, artikel 22 i direktiv 2004/17/EG och artikel 15 c i direktiv 2004/18/EG.

Artikel 2

Medlemmar

Det gemensamma företaget skall ha följande medlemmar:

a)

Euratom, företrädd av kommissionen.

b)

Medlemsstaterna i Euratom.

c)

Tredjeländer som har ingått samarbetsavtal med Euratom inom fusionsområdet, genom vilka deras respektive program knyts till Euratomprogrammen, och som har uttryckt önskemål om att bli medlemmar i det gemensamma företaget.

Artikel 3

Stadgar

Det gemensamma företagets stadgar, som bifogas denna förordning, antas härmed.

Artikel 4

Finansiering

1.   De resurser som behövs för att det gemensamma företaget skall kunna utföra sina uppgifter skall fastställas på följande sätt:

a)

För de uppgifter som anges i artikel 1.2 a skall fastställandet av resurserna ske i enlighet med ITER-avtalet.

b)

För de uppgifter som anges i artikel 1.2 b skall fastställandet av resurserna ske i enlighet med avtalet med Japan om verksamhet enligt strategin med bredare inriktning.

c)

För de uppgifter som anges i artikel 1.2 c skall fastställandet av resurserna ske i enlighet med de forsknings- och utbildningsprogram som antas enligt artikel 7 i fördraget.

2.   Det gemensamma företagets resurser skall bestå av bidrag från Euratom, bidrag från ITER:s värdstat, årsavgifter och frivilliga bidrag från andra medlemmar i det gemensamma företaget än Euratom samt tilläggsresurser.

3.   De preliminära totala resurser som bedöms vara nödvändiga för det gemensamma företaget enligt punkt 1 skall vara 9 653 miljoner EUR (14). Beloppet fördelar sig enligt följande:

(i miljoner EUR)

2007–2016

2017–2041

2007–2041

 

Varav 2007–2011

 

Fasta priser

Totalt

4 127

1 717

5 526

3 544

9 653

4.   Euratoms preliminära totala bidrag till de resurser som anges i punkt 3 skall vara 7 649 miljoner EUR, varav högst 15 % skall användas för administrativa utgifter. Beloppet fördelar sig enligt följande:

(i miljoner EUR)

2007–2016

2017–2041

2007–2041

 

Varav 7RP (2007–2011)

 

Fasta priser

Totalt

3 147

1 290

4 502

2 887

7 649

Artikel 5

Budgetförordning

1.   Det gemensamma företaget skall ha en egen budgetförordning som bygger på principerna i rambudgetförordningen. Det gemensamma företagets budgetförordning (”budgetförordningen”) får avvika från rambudgetförordningen om så krävs på grund av specifika verksamhetsbehov, efter samråd med kommissionen.

2.   Det gemensamma företaget skall inrätta en enhet för internrevision.

3.   Beviljande av ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företagets budget skall beslutas av Europaparlamentet på rekommendation av rådet.

Artikel 6

Personal

Tjänsteföreskrifterna och de regler för tillämpning av tjänsteföreskrifterna som antas gemensamt av Europeiska gemenskapens institutioner skall gälla för det gemensamma företagets personal.

Artikel 7

Immunitet och privilegier

Det gemensamma företaget, dess direktör och dess personal skall omfattas av protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier.

Artikel 8

Förmåner

Medlemsstaterna skall bevilja det gemensamma företaget alla de förmåner som anges i bilaga III till fördraget inom företagets officiella verksamhet för den tid som det består.

Artikel 9

Domstolens ansvar och behörighet

1.   Det gemensamma företagets avtalsrättsliga ansvar skall regleras av de tillämpliga avtalsbestämmelserna och av den lagstiftning som gäller för avtalet i fråga.

Europeiska gemenskapernas domstol skall vara behörig att träffa avgöranden med stöd av en skiljedomsklausul i ett kontrakt eller annat avtal som ingåtts av det gemensamma företaget.

2.   I fråga om utomobligatoriskt ansvar skall det gemensamma företaget, i enlighet med de allmänna principer som är gemensamma för medlemsstaternas lagstiftning, gottgöra skada som har orsakats av dess anställda under deras tjänsteutövning.

Tvister som rör ersättning för sådan skada skall avgöras av Europeiska gemenskapernas domstol.

3.   Domstolen skall vara behörig att pröva talan som väcks mot det gemensamma företaget, inklusive beslut av dess styrelse, enligt de villkor som anges i artiklarna 146 och 148 i fördraget.

4.   Alla betalningar som det gemensamma företaget gör med anledning av det ansvar som avses i punkterna 1 och 2, och de kostnader som uppstår i samband med detta, skall betraktas som det gemensamma företagets utgifter och skall täckas av det gemensamma företagets medel.

Artikel 10

Informationsspridning

Det gemensamma företaget skall med kommissionen komma överens om lämpliga bestämmelser som ger gemenskapen möjlighet att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter enligt avdelning II kapitel 2 i fördraget.

Artikel 11

Värdskapsavtal

Ett värdskapsavtal skall ingås mellan det gemensamma företaget och Spanien inom tre månader från och med det gemensamma företagets inrättande.

Artikel 12

Ikraftträdande

Detta beslut skall tillämpas från och med den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 mars 2007.

På rådets vägnar

P. STEINBRÜCK

Ordförande


(1)  Rådets beslut 78/471/Euratom av den 30 maj 1978 om upprättandet av ”Joint European Torus (JET), Joint Undertaking – samarbetsprojekt” (EGT L 151, 7.6.1978, s. 10). Beslutet senast ändrat genom beslut 98/585/Euratom (EGT L 282, 20.10.1998, s. 65).

(2)  Kommissionens beslut 88/229/Euratom (EGT L 102, 21.4.1988, s. 31).

(3)  Kommissionens beslut 92/439/Euratom (EGT L 244, 26.8.1992, s. 13).

(4)  Rådets beslut 98/704/Euratom (EGT L 335, 10.12.1998, s. 61).

(5)  Kommissionens beslut 94/267/Euratom (EGT L 114, 5.5.1994, s. 25).

(6)  EUT L 358, 16.12.2006, s. 62.

(7)  EUT L 347, 11.12.2006, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/138/EG (EUT L 384, 29.12.2006, s. 92.

(8)  EGT L 76, 23.3.1992, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/106/EG (EUT L 359, 4.12.2004, s. 30).

(9)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/97/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 107).

(10)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 114. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/97/EG.

(11)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)  EGT L 56, 4.3.1968, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1895/2006 (EUT L 397, 30.12.2006, s. 6).

(13)  EGT 152, 13.7.1967, s. 13. Protokollet ändrat genom Amsterdamfördraget och Nicefördraget.

(14)  Alla sifferuppgifter uttrycks i löpande priser om inte annat anges och under förutsättning att budgetar antas för gemenskapens forsknings- och utbildningsprogram enligt artikel 7 i fördraget.


BILAGA

STADGA FÖR DET EUROPEISKA GEMENSAMMA FÖRETAGET FÖR ITER OCH UTVECKLING AV FUSIONSENERGI

(FUSIONSENERGI)

Artikel 1

Namn, säte och medlemmar

1.   Det gemensamma företagets namn skall vara ”det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi” (”det gemensamma företaget”).

2.   Det gemensamma företaget skall ha sitt säte i Barcelona i Spanien.

3.   Det gemensamma företaget skall ha följande medlemmar:

a)

Europeiska atomenergigemenskapen (”Euratom”), företrädd av kommissionen.

b)

Medlemsstaterna i Euratom.

c)

Tredjeländer som har ingått samarbetsavtal med Euratom inom fusionsområdet, genom vilka deras respektive program knyts till Euratomprogrammen, och som har uttryckt önskemål om att bli medlemmar i det gemensamma företaget.

Artikel 2

Mål

Det gemensamma företagets mål skall vara:

a)

Att förmedla Euratoms bidrag till den internationella fusionsenergiorganisationen för ITER (nedan kallad ”den internationella ITER-organisationen”) i enlighet med avtalet om upprättande av den internationella fusionsenergiorganisationen för gemensamt genomförande av ITER-projektet (”ITER-avtalet”).

b)

Att förmedla Euratoms bidrag till verksamhet med Japan enligt strategin med bredare inriktning (”verksamheten enligt strategin med bredare inriktning”) för att snabbt kunna börja utnyttja fusionsenergi, allt i enlighet med det bilaterala avtalet om gemensamt genomförande av verksamhet enligt strategin med bredare inriktning (”avtalet med Japan om verksamhet enligt strategin med bredare inriktning”).

c)

Att förbereda och samordna ett handlingsprogram för att förbereda bygget av en fusionsreaktor för demonstrationsändamål och av andra anläggningar på fusionsområdet, däribland den internationella anläggningen för bestrålning av fusionsmaterial (IFMIF).

Artikel 3

Verksamheter

1.   I egenskap av Euratoms interna ITER-organ skall det gemensamma företaget fullgöra Euratoms skyldigheter gentemot den internationella ITER-organisationen enligt ITER-avtalet under dess löptid. Det skall i synnerhet ha följande uppgifter:

a)

Att utöva tillsyn över förberedelserna på byggplatsen för ITER-projektet.

b)

Att förse den internationella ITER-organisationen med komponenter, utrustning, material och andra resurser.

c)

Att leda upphandlingar för den internationella ITER-organisationen; här ingår kvalitetssäkring som en särskilt viktig uppgift.

d)

Att förbereda och samordna Euratoms deltagande i det tekniska och vetenskapliga utnyttjandet av ITER-projektet.

e)

Att samordna teknisk och vetenskaplig forsknings- och utvecklingsverksamhet till stöd för Euratoms bidrag till den internationella ITER-organisationen.

f)

Att förmedla Euratoms ekonomiska bidrag till den internationella ITER-organisationen.

g)

Att vidta åtgärder för att ställa personalresurser till den internationella ITER-organisationens förfogande.

h)

Att hålla kontakt med den internationella ITER-organisationen och utföra annan verksamhet som främjar ITER-avtalet.

2.   Som internt ITER-organ inom ramen för avtalet med Japan om verksamhet enligt strategin med bredare inriktning, skall det gemensamma företaget fullgöra Euratoms skyldigheter vid genomförandet av verksamhet enligt strategin med bredare inriktning. Det skall i synnerhet ha följande uppgifter:

a)

Att tillhandahålla komponenter, utrustning, material och andra resurser för verksamheten enligt strategin med bredare inriktning.

b)

Att förbereda och samordna Euratoms deltagande i genomförandet av verksamheten enligt strategin med bredare inriktning.

c)

Att samordna verksamhet inom vetenskaplig och teknisk forskning och utveckling.

d)

Att förmedla Euratoms ekonomiska bidrag till verksamheten enligt strategin med bredare inriktning.

e)

Att vidta åtgärder för att ställa personalresurser till förfogande för verksamheten enligt strategin med bredare inriktning.

f)

Att utföra all annan verksamhet som behövs för att fullgöra Euratoms åligganden när det gäller att främja avtalet med Japan om verksamhet enligt strategin med bredare inriktning.

3.   För att förbereda bygget av en fusionsreaktor för demonstrationsändamål och andra anläggningar på fusionsområdet, däribland den internationella anläggningen för bestrålning av fusionsmaterial, skall det gemensamma företaget förbereda och samordna ett program för forsknings-, utvecklings- och konstruktionsverksamhet av annat slag än ITER-verksamhet och verksamheten enligt strategin med bredare inriktning.

4.   Det gemensamma företaget skall även svara för annan verksamhet som främjar de övergripande mål som anges i artikel 2, däribland verksamhet som syftar till att medvetandegöra allmänheten när det gäller det gemensamma företaget och dess uppgift.

Artikel 4

Juridisk person

Det gemensamma företaget skall vara en juridisk person. Det skall i varje medlemsstat ha den mest vittgående rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt den nationella lagstiftningen. Bland annat får det gemensamma företaget ingå kontrakt och andra avtal, förvärva licenser, förvärva eller avyttra fast och lös egendom, uppta lån och vara part i rättsliga förfaranden.

Artikel 5

Organ

1.   Det gemensamma företagets organ är styrelsen och den verkställande direktören.

2.   Styrelsen skall biträdas av arbetsutskottet i enlighet med artikel 7.

3.   Styrelsen och verkställande direktören skall inhämta råd från de vetenskapliga programråden enligt artikel 9.

Artikel 6

Styrelse

1.   Styrelsen skall ha ansvar för att övervaka det gemensamma företaget i enlighet med de mål som anges i artikel 2 och säkerställa nära samarbete mellan det gemensamma företaget och dess medlemmar vid genomförandet av verksamheten.

2.   Varje medlem i det gemensamma företaget skall i styrelsen vara företrädd av två ledamöter, av vilka en skall ha vetenskaplig och/eller teknisk sakkunskap inom det gemensamma företagets verksamhetsområden.

3.   Styrelsen skall lämna rekommendationer och fatta beslut om alla ärenden, frågor och ämnen som faller inom tillämpningsområdet för dessa stadgar och i enlighet med dessa. Styrelsen skall i synnerhet

a)

godkänna förslag om ändringar av dessa stadgar, i enlighet med artikel 21,

b)

anta beslut i alla ärenden som arbetsutskottet hänskjutit till styrelsen,

c)

utse ordförande och medlemmar i arbetsutskottet,

d)

anta projektplan, arbetsprogram, resursbehovsplan, tjänsteförteckning och personalpolitisk plan,

e)

anta årsbudgeten, godkänna årsräkenskaperna inklusive de särskilda delarna om förvaltnings- och personalkostnader, och bevilja direktören ansvarsfrihet för budgetens genomförande, i enlighet med budgetförordningen,

f)

utöva de befogenheter som anges i artikel 10.3 när det gäller verkställande direktören,

g)

godkänna utformningen av det gemensamma företagets grundläggande organisation,

h)

anta det gemensamma företagets budgetförordning och dess genomförandebestämmelser i enlighet med artikel 13.1,

i)

anta de genomförandebestämmelser i fråga om personalen som avses i artikel 10.2 andra stycket och artikel 10.4,

j)

anta genomförandebestämmelser för att göra personalresurser tillgängliga för den internationella ITER-organisationen och för verksamheten enligt strategin med bredare inriktning,

k)

anta och tillämpa åtgärder och riktlinjer för att bekämpa bedrägerier och oegentligheter och hantera potentiella intressekonflikter,

l)

godkänna det i artikel 18 avsedda värdskapsavtalet mellan det gemensamma företaget och Spanien (”värdstaten”),

m)

besluta om förvärv, försäljning och inteckning av mark och andra rättigheter som avser fast egendom, utställande av garantier eller ansvarsförbindelser, förvärv av andelar i andra företag eller institutioner samt beviljande eller upptagande av lån,

n)

godkänna överenskommelser eller avtal om samarbete med tredjeländer och med institutioner, företag eller personer från tredjeländer eller med internationella organisationer,

o)

godkänna det gemensamma företagets årliga verksamhetsberättelser om genomförandet av arbetsprogram och utnyttjande av resurser,

p)

i samråd med kommissionen anta bestämmelser om näringslivspolicy, immateriell äganderätt och informationsspridning,

q)

inrätta vetenskapliga programråd och utse deras ledamöter,

r)

utöva de befogenheter och utföra de uppgifter, däribland inrättande av underställda organ, som kan krävas för att den skall kunna utöva sina funktioner när det gäller att verka för de uppställda målen.

4.   Fördelningen av rösträtterna för det gemensamma företagets medlemmar anges i bilaga I. Medlemmarnas röster skall vara odelbara.

5.   Styrelsens beslut i enlighet med punkt 3 a skall vara enhälliga.

Styrelsens beslut i enlighet med punkt 3 b–m skall kräva två tredjedels majoritet av det totala antalet röster.

Om inte annat anges skall styrelsens alla beslut antas med enkel majoritet av det totala antalet röster.

6.   Euratom skall ha rätt att reservera sig mot ett styrelsebeslut, när den anser att detta beslut kan strida mot gemenskapsrätten, främst dess internationella åtaganden till följd av det internationella ITER-avtalet. Euratom skall på vederbörligt sätt rättsligt motivera varje sådan reservation.

I detta fall skall beslutet upphävas och tillsammans med styrelsens uppfattning hänskjutas till kommissionen för granskning av beslutets lagenlighet.

Kommissionen kan fatta ett beslut om styrelsebeslutets lagenlighet inom en månad från det att saken hänskjutits till kommissionen, varefter, om inget beslut fattas, styrelsebeslutet skall anses gälla.

Styrelsen skall ta upp sitt beslut till förnyad granskning mot bakgrund av kommissionens synpunkter och fatta ett slutgiltigt beslut.

7.   Styrelsen skall välja sin ordförande bland ledamöterna på förslag av Euratom, med två tredjedels majoritet av det totala antalet röster. Ordföranden skall tjänstgöra under en mandatperiod på två år och får återväljas en gång.

8.   Styrelsen skall sammanträda när den sammankallas av ordföranden, dock minst två gånger per år. Styrelsen får också sammankallas på begäran av en enkel majoritet av ledamöterna eller på begäran av Euratoms direktör. Sammanträdena skall normalt äga rum vid det gemensamma företagets säte.

9.   Om inte annat beslutas i särskilda fall, skall det gemensamma företagets verkställande direktör och arbetsutskottets ordförande delta i styrelsens möten.

10.   Styrelsen skall själv anta sin arbetsordning och godkänna arbetsutskottets arbetsordning med två tredjedels majoritet av det totala antalet röster.

Artikel 7

Arbetsutskott

1.   Arbetsutskottet skall biträda styrelsen med beredning av ärenden inför beslut och skall utföra alla andra uppgifter som styrelsen delegerar till det.

2.   Arbetsutskottet skall vara sammansatt av 13 ledamöter som utses av styrelsen bland personer vilkas auktoritet och yrkeserfarenhet är allmänt erkända när det gäller vetenskapliga, tekniska och finansiella frågor av betydelse för de uppgifter som anges i denna artikel. En ledamot i arbetsutskottet skall vara Euratom.

3.   Arbetsutskottet skall i synnerhet

a)

godkänna beviljande av kontrakt och andra avtal i enlighet med budgetförordningen,

b)

yttra sig över och lämna rekommendationer till styrelsen om de förslag till projektplan, arbetsprogram, resursbehovsplan och budget och årsräkenskaper som utarbetas av verkställande direktören,

c)

på begäran av Euratom eller en majoritet av medlemmarna överlämna beslut till styrelsen om att tilldela kontrakt eller andra beslut som det har fått på delegation.

4.   Varje medlem i arbetsutskottet skall ha en röst.

5.   Om inte annat anges skall beslut av arbetsutskottet kräva en majoritet på nio röster.

6.   Ledamöterna i arbetsutskottet skall utses för en mandatperiod av två år, som kan förnyas en gång. Vartannat år skall minst hälften av ledamöterna ersättas.

7.   När mandattiden löper ut skall ledamöterna sitta kvar i avvaktan på att deras mandat förnyas eller till dess att ersättare har utsetts. Om en ledamot avsäger sitt uppdrag skall han sitta kvar tills en ersättare har utsetts.

8.   Ordföranden i arbetsutskottet skall utses av styrelsen för en mandatperiod på två år, som kan förnyas en gång.

9.   Arbetsutskottet skall sammanträda på kallelse av ordföranden, dock minst sex gånger per år. Arbetsutskottet får också sammankallas på begäran av minst tre ledamöter eller på begäran av Euratoms direktör. Sammanträdena skall normalt äga rum vid det gemensamma företagets säte.

10.   Arbetsutskottets ordförande skall delta i styrelsens sammanträden om styrelsen inte beslutar annat.

11.   Arbetsutskottet skall anta sin arbetsordning efter det att den har godkänts av styrelsen.

Artikel 8

Verkställande direktören

1.   Verkställande direktören skall vara den högste ansvarige för det löpande arbetet i det gemensamma företaget och vara dess företrädare i rättsligt hänseende.

2.   Direktören skall utses av styrelsen på grundval av en förteckning över kandidater som föreslås av kommissionen efter det att en inbjudan att lämna intresseanmälan offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och i andra tidningar eller på webbplatser på Internet. Direktören skall utses för en femårsperiod. Sedan Euratom har granskat verkställande direktörens arbete under denna period, och på förslag från Euratom, får styrelsen förlänga verkställande direktörens uppdrag en gång för en period som inte får överstiga fem år.

3.   Verkställande direktören skall omfattas av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna enligt förordning (EEG, Euratom) nr 259/68 (”tjänsteföreskrifterna”) och de regler för tillämpning av tjänsteföreskrifterna som antas gemensamt av Europeiska gemenskapens institutioner, om inte annat föreskrivs i dessa.

4.   Verkställande direktören skall genomföra arbetsprogrammen och leda genomförandet av de verksamheter som anges i artikel 3. Han skall tillhandahålla styrelsen, arbetsutskottet, de vetenskapliga programråden och alla underställda organ all den information som behövs för att dessa skall kunna fullgöra sina uppgifter.

Den verkställande direktören skall i synnerhet

a)

organisera, leda och övervaka personalen, och i fråga om personalen utöva de befogenheter som tillsättningsmyndigheten har,

b)

utforma det gemensamma företagets grundläggande organisation och överlämna den till styrelsen för godkännande,

c)

utarbeta och regelbundet uppdatera projektplanen, arbetsprogrammen resursbehovsplanen och den personalpolitiska planen för det gemensamma företaget,

d)

i enlighet med ITER-avtalet och avtalet med Japan om verksamhet enligt strategin med bredare inriktning utarbeta tillämpningsbestämmelser för att göra personalresurser tillgängliga för den internationella ITER-organisationen och för verksamheter enligt strategin med bredare inriktning,

e)

i enlighet med det gemensamma företagets budgetförordning utarbeta det gemensamma företagets resursbehovsplan och årsbudget, inklusive tjänsteförteckning,

f)

genomföra budgeten, föra inventarieregister och upprätta årsredovisning i enlighet med budgetförordningen,

g)

sörja för sund ekonomisk förvaltning och interna kontroller,

h)

utarbeta regler om immateriell äganderätt och om näringslivspolicy och informationsspridning,

i)

utarbeta den årliga verksamhetsberättelsen om genomförandet av det gemensamma företagets verksamhet i förhållande till arbetsprogrammen och resursbehovsplanen,

j)

utarbeta andra rapporter som styrelsen eller arbetsutskottet kan komma att begära,

k)

biträda styrelsen, arbetsutskottet och underställda organ genom att åt dem tillhandahålla sekretariat,

l)

delta i styrelsens sammanträden om inte styrelsen beslutar annat samt delta i arbetsutskottets sammanträden,

m)

sörja för att vetenskaplig och teknisk sakkunskap ställs till det gemensamma företagets förfogande för att utveckla dess verksamhet,

n)

utföra annan verksamhet, och om nödvändigt utarbeta andra förslag till styrelsen, för att verka för uppfyllandet av det gemensamma företagets mål.

Artikel 9

Det eller de vetenskapliga programråden

1.   Styrelsen skall utse ledamöter i det eller de vetenskapliga programråden. Ordförandena i programrådet/programråden skall väljas bland ledamöterna.

2.   Det eller de vetenskapliga programråden skall vid behov ge råd till styrelsen och verkställande direktören om antagande och genomförande av projektplanen och arbetsprogrammen.

Artikel 10

Personal

1.   Det gemensamma företagets personal skall biträda verkställande direktören i dennes genomförande av sina uppgifter och skall i allmänhet vara medborgare i det gemensamma företagets medlemsstater.

2.   Tjänsteföreskrifterna och de regler för tillämpning av tjänsteföreskrifterna som antas gemensamt av Europeiska gemenskapens institutioner skall gälla för det gemensamma företagets personal.

Styrelsen skall i samförstånd med kommissionen i enlighet med artikel 110 i tjänsteföreskrifterna anta erforderliga genomförandebestämmelser.

3.   Det gemensamma företaget skall gentemot sin personal utöva de befogenheter som tillsättningsmyndigheten har.

4.   Styrelsen får anta bestämmelser som gör det möjligt att till det gemensamma företaget stationera ut nationella experter från dess medlemmar.

Artikel 11

Arbetsprogram och resursbehovsplan

Verkställande direktören skall för varje år utarbeta projektplan, resursbehovsplan, detaljerade arbetsprogram och budget, vilka skall överlämnas till styrelsen. Ett arbetsprogram skall utarbetas för vart och ett av det gemensamma företagets verksamhetsslag enligt artikel 3.

Artikel 12

Resurser

1.   Det gemensamma företagets resurser skall bestå av ett bidrag från Euratom, årsavgifter och frivilliga bidrag från andra medlemmar än Euratom, bidrag från ITER:s värdstat samt tilläggsresurser:

a)

Euratoms bidrag skall ställas till förfogande genom gemenskapens forsknings- och utbildningsprogram i enlighet med artikel 7 i fördraget.

b)

Årsavgifterna skall utgöras av ekonomiska bidrag och skall ställas till förfogande enligt bilaga II.

c)

Frivilliga bidrag kan vara ekonomiska bidrag eller bidrag av annat slag och får inte avräknas från årsavgifterna.

d)

Bidrag från ITER-värdstaten.

e)

Tilläggsresurser får tas emot på villkor som skall godkännas av styrelsen.

2.   Det gemensamma företagets resurser får endast användas för att främja att dess mål enligt artikel 2 uppnås. Värdet av bidrag av annat slag skall fastställas av det gemensamma företaget. Om inkomsterna överstiger utgifterna får överskottet inte fördelas mellan eller betalas ut till företagets medlemmar, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 19.

Artikel 13

Budgetförordning

1.   Budgetförordningen och dess genomförandebestämmelser skall antas av styrelsen.

2.   Budgetförordningen skall innehålla regler för hur det gemensamma företagets budget skall upprättas och genomföras.

3.   Budgetförordningen skall följa de allmänna principer som anges i bilaga III.

Artikel 14

Årlig verksamhetsberättelse

Den årliga verksamhetsberättelsen skall beskriva genomförandet av det gemensamma företagets arbetsprogram. Av särskild vikt är att beskriva de verksamheter det gemensamma företaget har bedrivit, och resultaten skall bedömas sett i förhållande till uppställda mål, fastställd tidplan, risker med verksamheterna, utnyttjandet av resurser och det gemensamma företagets allmänna funktionssätt. Verksamhetsberättelsen skall utarbetas av verkställande direktören, godkännas av styrelsen och distribueras till medlemmarna, kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska unionens råd.

Artikel 15

Årsredovisning och tillsyn

1.   Senast två månader efter varje budgetårs slut skall det gemensamma företagets preliminära årsredovisning överlämnas till kommissionen och Europeiska gemenskapernas revisionsrätt (”revisionsrätten”).

Revisionsrätten skall senast den 15 juni efter varje budgetårs slut meddela sina iakttagelser i fråga om det gemensamma företagets preliminära årsredovisning.

Senast sex månader efter varje budgetårs slut skall verkställande direktören överlämna det gemensamma företagets slutliga räkenskaper till kommissionen, rådet, Europaparlamentet och revisionsrätten.

På rekommendation av rådet som beslutar med kvalificerad majoritet skall Europaparlamentet före den 30 april år n+2 bevilja verkställande direktören ansvarsfrihet för det gemensamma företagets budgets genomförande år n.

2.   Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), inrättad genom kommissionens beslut 1999/352/EG, EKSG, Euratom (1), skall gentemot det gemensamma företaget och de anställda ha samma befogenheter som gentemot kommissionens förvaltning. Så snart det gemensamma företaget har bildats skall det ansluta sig till det interinstitutionella avtalet av den 25 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om interna utredningar som utförs av Olaf (2). Styrelsen skall fastställa de närmare formerna för denna anslutning och anta de bestämmelser som behövs för att underlätta Olafs interna utredningar.

3.   I alla beslut som antas av det gemensamma företaget, och i alla kontrakt och andra avtal som det ingår, skall det uttryckligen föreskrivas att Olaf och revisionsrätten får utföra kontroller på plats av handlingar hos alla entreprenörer och underentreprenörer som har mottagit gemenskapsbidrag; sådana kontroller skall få göras även i lokaler hos slutliga bidragsmottagare.

Artikel 16

Anslutning

1.   I och med sin anslutning till Euratom blir varje ny medlemsstat i Europeiska unionen också medlem i det gemensamma företaget.

2.   Alla tredjeländer, som har ingått avtal med Euratom om samarbete inom fusionsområdet, genom vilka deras respektive program knyts till Euratomprogrammen, och som har uttryckt önskemål om att bli medlemmar i det gemensamma företaget, skall bli medlemmar.

Artikel 17

Varaktighet

Det gemensamma företaget skall inrättas för en period på 35 år från och med den 19 april 2007.

Artikel 18

Stöd från värdstaten

Ett värdskapsavtal skall ingås mellan det gemensamma företaget och värdstaten, vilket avtal i synnerhet skall omfatta byggplatsen för anläggningen och det stöd som skall ges.

Artikel 19

Likvidation

1.   Vid utgången av den period som anges i artikel 17 eller på beslut av rådet skall det gemensamma företaget likvideras.

2.   Styrelsen skall för det gemensamma företagets likvidation utse en eller flera likvidatorer som skall agera i enlighet med styrelsens instruktioner.

3.   När det gemensamma företaget likvideras skall det till värdstaten återlämna alla materiella resurser som värdstaten har tillhandahållit i enlighet med värdskapsavtalet enligt artikel 18.

4.   Efter att materiella resurser har återlämnats enligt punkt 3 skall varje ytterligare tillgång användas för att täcka det gemensamma företagets skulder och kostnaderna för likvidationen. Eventuella överskott eller underskott skall delas ut till respektive täckas av de medlemmar som är anslutna vid likvidationen; fördelningen skall ske i proportion till respektive medlems faktiska totala bidrag till det gemensamma företaget.

Artikel 20

Egendom och överlåtelse av rättigheter

1.   Det gemensamma företaget skall äga alla resurser, materiella och immateriella tillgångar som det har skapat eller förvärvat om inte annat avtalas mellan kommissionen och det gemensamma företaget.

2.   Medlemmarna och deras nationella fusionsorganisationer skall kostnadsfritt erbjuda sig att till det gemensamma företaget överlåta alla åtkomsthandlingar, rättigheter och skyldigheter som är resultatet av kontrakt eller andra avtal som ingås, eller beställningar som görs av eller med stöd av Euratom, för det gemensamma företagets verksamhet innan detta inrättas.

3.   Det gemensamma företaget får överta alla de kontrakt och andra avtal och de beställningar som avses i punkt 2.

Artikel 21

Ändringar

1.   Alla medlemmar i det gemensamma företaget får lägga fram förslag till ändringar i dessa stadgar till styrelsen.

Förslag till ändring i röstningssystemet och rösträtterna, och till fastställande av rösträtterna för nya medlemmar, skall emellertid göras av Euratom.

2.   Om styrelsen godkänner ett förslag skall detta överlämnas till kommissionen.

3.   Kommissionen kommer att i enlighet med artikel 50 i fördraget lämna förslag till rådet om godkännande av sådana ändringar.

Artikel 22

Biläggande av tvister

1.   Om det uppstår inbördes tvister mellan medlemmar i det gemensamma företaget, eller tvister mellan å ena sidan en eller flera medlemmar och å andra sidan det gemensamma företaget, beträffande tolkningen och tillämpningen av dessa stadgar, och dessa tvister inte kan biläggas genom styrelsens medling, får tvisten – utan att det påverkar tillämpningen av artikel 154 i Euratomfördraget – hänskjutas till en skiljedomstol på begäran av en av parterna i tvisten.

2.   Skiljedomstolen skall inrättas för varje enskilt fall. Skiljedomstolen skall vara sammansatt av tre ledamöter som skall utses gemensamt av parterna i tvisten. Skiljedomstolen skall välja en ordförande bland sina ledamöter.

3.   Om parterna i tvisten inte har kunnat utse ledamöterna i skiljedomstolen inom två månader från det att en begäran om skiljedom har gjorts, eller om ledamöterna inom en månad från det att de har blivit utsedda inte har valt en ordförande, skall ledamöterna respektive ordföranden utses av Europeiska gemenskapernas domstols ordförande på begäran av en av parterna i tvisten.

4.   Skiljedomstolen skall fatta sitt beslut med en majoritet av rösterna. Beslutet skall vara bindande och slutgiltigt.


(1)  EGT L 136, 31.5.1999, s. 20.

(2)  EGT L 136, 31.5.1999, s. 15.

BILAGA I TILL DET GEMENSAMMA FÖRETAGETS STADGAR

RÖSTRÄTT I STYRELSEN

Styrelseledamöternas rösträtter skall vara fördelade enligt följande:

Euratom

5

Belgien

2

Bulgarien

1

Cypern

1

Danmark

2

Estland

1

Finland

2

Frankrike

5

Förenade kungariket

5

Grekland

2

Irland

2

Italien

5

Lettland

2

Litauen

2

Luxemburg

1

Malta

1

Nederländerna

2

Polen

3

Portugal

2

Rumänien

2

Schweiz

2

Slovakien

2

Slovenien

2

Spanien

3

Sverige

2

Tjeckien

2

Tyskland

5

Ungern

2

Österrike

2

BILAGA II TILL DET GEMENSAMMA FÖRETAGETS STADGAR

ÅRSAVGIFTER

1.

Andra medlemmar än Euratom skall betala årsavgifter till det gemensamma företaget.

2.

Summan av årsavgifterna för år n skall beräknas på grundval av de totala resurser som krävs för administrationen av det gemensamma företaget det året enligt styrelsens beslut.

3.

Summan av årsavgifterna får inte överskrida 10 % av de årsresurser som krävs för administrationen av det gemensamma företaget (se punkt 2).

4.

Varje medlems årsavgift skall, om inte styrelsen enhälligt beslutar annat, bestå av följande:

a)

En grundavgift på 0,1 % av summan av årsavgifterna enligt punkt 2.

b)

En tilläggsavgift beräknad i proportion till Euratoms ekonomiska bidrag (1) (i EUR) till medlemmens utgifter inom ramen för gemenskapens fusionsforskningsprogram under år n–2 utom dess frivilliga bidrag till Euratoms skyldigheter som ingår i avtalet med Japan om verksamhet enligt strategin med bredare inriktning.


(1)  Exklusive Euratoms ekonomiska bidrag till driften av JET.

BILAGA III TILL DET GEMENSAMMA FÖRETAGETS STADGAR

BUDGETFÖRORDNING: ALLMÄNNA PRINCIPER

1.

Budgetförordningen skall följa följande budgetprinciper, nämligen

a)

enhetsprincipen och principen om riktighet i budgeten,

b)

principen om ettårighet,

c)

principen om balans i budgeten,

d)

principen om en enda beräkningsenhet,

e)

universalitetsprincipen,

f)

principen om specificering,

g)

principen om sund ekonomisk förvaltning,

h)

principen om öppenhet.

2.

Det gemensamma företaget skall ha fungerande interna kontrollnormer och kontrollsystem, inklusive regler för medelshantering och förfaranden för finansiella transaktioner.

3.

Det gemensamma företaget skall inrätta en egen revisionsfunktion.

4.

Oberoende av principen om balans i budgeten enligt punkt 1 c skall det gemensamma företaget ha möjlighet att uppta lån i enlighet med artikel 4 i dessa stadgar efter styrelsens godkännande och på de villkor som anges i budgetförordningen.

5.

Budgetförordningen skall i synnerhet innehålla följande:

a)

Räkenskapsåret, vilket skall börja den 1 januari och sluta den 31 december.

b)

Regler och förfaranden för den fleråriga projektplanen och den fleråriga resursbehovsplanen, för hur dessa skall vara utformade och läggas fram, inklusive budgetanslag och resursbehovsplan för en femårsperiod.

c)

Regler och förfaranden för årsarbetsprogrammen och resursbehovsplanen, för hur dessa skall vara utformade och läggas fram, inklusive budgetanslag och resursbehovsplan för en tvåårsperiod.

d)

Regler och förfaranden för utarbetande och antagande av årsbudgetar och för deras genomförande, inklusive förfaranden för åtaganden och utbetalningar.

e)

Principerna för återkrav och för ränteintäkter från resurser som medlemmarna bidragit med.

f)

Regler och förfaranden för intern ekonomisk kontroll, inklusive delegerade befogenheter, särskilt med uppgift om beloppsgränser för kontrakt, under vilka verkställande direktören får tilldela utan arbetsutskottets godkännande.

g)

Regler och förfaranden för hur betalningarna av bidragen från medlemmarna skall beräknas och överföras till det gemensamma företaget.

h)

Regler och förfaranden för hur resurserna skall förvaltas, inklusive förfaranden för inköp och försäljning och fastställande av värden på materiella och immateriella tillgångar.

i)

Regler och förfaranden för hur räkenskaper, inventarieförteckning och årsbokslut skall upprättas och läggas fram.

j)

Regler och förfaranden för hantering av intressekonflikter och rapportering av misstänkta oegentligheter och misstänkt bedrägeri.

6.

Det gemensamma företaget skall föra periodiserade räkenskaper enligt de internationella normerna för redovisning (IAS) och finansiell rapportering (IFRS). Inkomster och utgifter skall förvaltas och redovisas separat i årsräkenskaperna. I räkenskaperna skall ingå användning av budgetmedel (åtaganden och utbetalningar) samt administrativa kostnader. Det gemensamma företaget skall inte föra separata konton för varje enskild medlem, men skall redovisa mottagna årsavgifter och genomförda verksamheter.

7.

Det gemensamma företagets tjänsteförteckning skall upprättas i samråd med kommissionen och enligt artikel 46 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (1).

8.

Preliminära budgetuppgifter om inkomster och utgifter för det gemensamma företaget skall tillsammans med årsredovisningarna och balansräkningarna för varje budgetår läggas fram för kommissionen, rådet och Europaparlamentet.

9.

Det gemensamma företaget skall anta bestämmelser för ett upphandlingssystem som är integrerat och förenligt med den internationella ITER-organisationens upphandlingssystem. Härvid skall hänsyn tas till det gemensamma företagets särskilda verksamhetsbehov, som bl.a. har sitt ursprung i internationella åtaganden. Därigenom får det gemensamma företaget möjlighet att effektivt och vid rätt tidpunkt genomföra planerade upphandlingar.


(1)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).


Kommissionen

30.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 90/73


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 6 december 2006

om den stödordning för forskning och utveckling inom luftfartssektorn som Belgien har genomfört

[delgivet med nr K(2006) 5792]

(Endast de franska och nederländska texterna är giltiga)

(Text av betydelse för EES)

(2007/199/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 88.2 första stycket,

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 62.1 a,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (1), särskilt artikel 7,

med beaktande av kommissionens beslut av den 22 juni 2006 (2) genom vilket kommissionen inledde det förfarande som anges i artikel 88.2 avseende stöd C 27/2006 (f.d. NN 22/2004),

efter att i enlighet med nämnda artikel gett berörda parter tillfälle att yttra sig, och

av följande skäl:

1.   FÖRFARANDE

(1)

Genom en skrivelse av den 13 februari 2004, som registrerades hos kommissionen den 18 februari 2004, anmälde Belgien en stödordning för forskning och utveckling inom luftfartssektorn. Genom skrivelser av den 23 december 2004 och den 1 juli 2005, som registrerades hos kommissionen den 3 januari och den 5 juli 2005, lämnade Belgien kompletterande upplysningar.

(2)

Genom en skrivelse av den 22 juni 2006 underrättade kommissionen Belgien om sitt beslut att inleda det förfarande som anges i artikel 88.2 i EG-fördraget avseende detta stöd.

(3)

Genom en skrivelse av den 11 september 2006, som registrerades samma dag, lämnade Belgien sina synpunkter till kommissionen.

(4)

Genom en skrivelse av den 2 oktober 2006 anmodade kommissionen Belgien att lämna kompletterande upplysningar, vilka lämnades genom skrivelser av den 23 och den 24 november 2006, som registrerades samma dag.

(5)

Kommissionens beslut att inleda förfarandet offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning  (3). Kommissionen har uppmanat berörda parter att inkomma med sina synpunkter på stödordningen i fråga.

(6)

Kommissionen har inte tagit emot några synpunkter från berörda parter.

2.   BESKRIVNING

2.1   Stödordningens syfte, rättsliga grund, varaktighet och budget

(7)

Stödordningens syfte är att stärka den tekniska kapaciteten hos belgiska företag som deltar i program för utveckling av civila flygplan, samt att bevara och utveckla sysselsättningen inom denna sektor. De belgiska myndigheterna bedömer att stödordningen kan komma att skapa mellan 2 500 till 3 000 nya arbeten inom de närmaste 20 åren.

(8)

Den 1 december 2000 beslutade den belgiska regeringen att finansiera en stödordning för forskning och utveckling inom luftfartssektorn. Dessa stöd beviljas av den federala regeringen enligt ett avtal som den ingick den 20 november 2001 med regionerna, på grundval av budgetlagen (lagen om en första justering av 2001 års allmänna utgiftsbudget – lag av den 27 juli 2001, offentliggjord i Belgiens officiella tidning [Belgisch Staatsblad/Moniteur belge] den 14 maj 2002).

(9)

Inom ramen för denna stödordning får staten utbetala förskott till stödmottagande företag mellan 2002 och 2006. Enligt den belgiska regeringens beslut av den 1 december 2000 fördelas den sammanlagda budgeten på 195 038 000 euro enligt följande: 112 457 000 euro för tillverkare av flygplansskrov, 41 307 000 euro för tillverkare av komponenter och 41 274 000 euro för tillverkare av motorer.

2.2   Stödmottagare, forskningsverksamhet och stödberättigande kostnader

(10)

Stödordningen omfattar företag etablerade i Belgien, handelspartner eller underleverantörer till leverantörer av motorer eller utrustning avsedd för program för utveckling av civila flygplan. Dessa företag bör förfoga över teknik som är av intresse för konstruktören eller dennes handelspartners och som är avsedd att tillämpas i det slags flygplan som avses.

(11)

Den belgiska statens intervention består av ett stöd för kostnaderna för verksamhet med industriell forskning (RI) och utveckling före det konkurrensutsatta stadiet (DPC) enligt bilaga I i gemenskapsramarna för statligt stöd till forskning och utveckling (4) (nedan kallade rambestämmelser för FoU).

(12)

Stödberättigande kostnader för FoU utgörs av de kostnader som är direkt kopplade till projektet, med undantag för alla kommersiella kostnader eller de kostnader för marknadsföring som behövs för att få kontrakt, under förutsättning att dessa har uppstått efter den 1 december 2000, att företaget kan motivera dessa, att de har kontrollerats och godkänts av den federala regeringen och att de är nödvändiga för att genomföra de FoU-uppgifter som definieras ovan. De stödberättigande kostnaderna skall motsvara definitionerna i bilaga II i gemenskapsramarna för FoU. Certifieringskostnaderna omfattas inte.

2.3   Instrument, stödnivå och kumulering av stöd

(13)

Stödet beviljas i form av förskott som skall återbetalas till staten genom indexreglerade betalningar kopplade till de berörda produkternas eller teknikernas försäljning, med en högsta stödnivå på 75 % av kostnaderna för verksamhet med industriell forskning (basnivå 60 %, plus eventuell bonus, men som aldrig kan överstiga 75 %) och 50 % av kostnaderna för utvecklingsverksamhet före det konkurrensutsatta stadiet (basnivå 40 %, plus eventuell bonus, men som aldrig kan överstiga 50 %).

(14)

Förskottet återbetalas enligt principen att ett bidrag skall betalas för den omsättning projektet genererar och avser fullständig återbetalning av förskottet. I det modellavtal som skall ingås mellan den belgiska staten och det stödmottagande företaget anges att det berörda företaget inte under några omständigheter skall återbetala ränta på förskottsbeloppet. Återbetalningarna upphör när förskottets kapitalbelopp har återbetalats.

(15)

De belgiska myndigheterna åtar sig att iaktta reglerna om kumulering av stöd och att begränsa stödnivån till de högsta stödnivåer som anges i gemenskapsramarna för FoU. Inget annat offentligt stöd än det från den federala regeringen kommer att beviljas samma projekt.

2.4   Stödets stimulerande verkan och åtaganden

(16)

I stödordningen anges att villkoren i fråga om stödets nödvändighet och stimulerande verkan skall iakttas. Varje stödberättigat projekt bör innehålla en viss teknisk eller finansiell risknivå som hindrar att det företag som ansöker om stöd helt kan finansiera det. Det företag som ansöker om stöd skall lämna komplett teknisk och ekonomisk dokumentation innan ett eventuellt stöd beviljas. Varje dokumentation bedöms individuellt av det behöriga ministeriet för ekonomi och vetenskapspolitik. De belgiska myndigheterna åtar sig också att kontrollera stödets stimulerande verkan utifrån undersökningar hos de stödmottagande företagen och att påvisa denna stimulerande verkan i årsrapporter till kommissionen.

(17)

De belgiska myndigheterna åtar sig att anmäla stora projekt individuellt genom tillämpning av punkt 4.7 i gemenskapsramarna för FoU. De har anmält stödet till företaget Techspace Aero för genomförandet av lågtryckskompressorer för motorn GP7000 (stöd C 28/2006 – f.d. NN 23/2004).

2.5   Skäl till att förfarandet har inletts

(18)

I sitt beslut av den 22 juni 2006 undersökte kommissionen stödåtgärden mot bakgrund av gemenskapsramarna för FoU och uttryckte sina tvivel avseende stödets förenlighet med dessa.

(19)

Kommissionen har konstaterat att stödet beviljades i form av ett förskott vars återbetalningsvillkor är kopplade till försäljningen av den produkt som är ett resultat av forskningsverksamheten. Detta slag av förskott som skall återbetalas om projektet lyckas är praxis inom luftfartssektorn.

(20)

I punkt 5.6 i gemenskapsramarna för FoU anges detta slags förskott. Det anges att det för dessa instrument kan godkännas en högre stödnivå än den vanliga (25 % för utvecklingsverksamhet före det konkurrensutsatta stadiet och 50 % för industriell forskning), utifrån en bedömning som görs från fall till fall av villkoren för återbetalning.

(21)

Efter det att gemenskapsramarna för FoU trädde i kraft har många ärenden anmälts till kommissionen avseende stöd som beviljas i form av förskott som skall återbetalas om projektet lyckas. Kommissionen har därför utvecklat en praxis för tolkning av punkt 5.6 i gemenskapsramarna (5).

(22)

I de ärenden som kommissionen hittills har bedömt skulle inte bara förskottets kapitalbelopp återbetalas enligt bestämmelserna om återbetalning av förskott om programmet lyckas, utan också räntor, beräknade genom tillämpning av de referens- och diskonteringsräntor som kommissionen fastställt för den berörda medlemsstaten vid den tidpunkt då stödet beviljades. Återbetalningen ökade om programmet hade särskild framgång.

(23)

Under dessa omständigheter har kommissionens praxis varit att begränsa ”förskottets storlek i förhållande till de stödberättigande kostnaderna” till högst 40 % för utvecklingsverksamhet före det konkurrensutsatta stadiet och till 60 % för industriell forskning, dessa basnivåer har i vissa fall kunnat höjas med de satser som anges i punkt 5.10 i gemenskapsramarna för FoU.

(24)

I denna stödordning noterar kommissionen att de belgiska myndigheterna har använt dessa tröskelvärden på 40 % och 60 % (plus eventuell bonus i överensstämmelse med punkt 5.10 i gemenskapsramarna för FoU), trots att bestämmelserna om återbetalning av det utbetalda förskottet inte omfattar någon ränteutbetalning, inte ens om programmet lyckas.

(25)

Villkoren för återbetalning av stödet är betydligt mer gynnsamma för de stödmottagande företagen än de sedvanliga villkoren för återbetalning i de stödärenden som kommissionen hittills har bedömt. Avsaknaden av krav på återbetalning av räntor leder till vissheten om att ett inslag av stöd tas emot, medan detta stödinslag helt kan utebli om programmet lyckas (och kan vid stor framgång till och med bli negativt, med resultat att staten tjänar pengar också i reala termer).

3.   BELGIENS SYNPUNKTER

3.1   Stödordningens budget

(26)

Till följd av beslutet av den 22 juni 2006 har de belgiska myndigheterna preciserat att finansieringen avsedd för tillverkare av flygplansskrov inte omfattas av stödordningen i fråga. I det belgiska ministerrådets beslut av den 1 december 2000 särskiljs den budget som beviljats tillverkare av flygplansskrov från den som beviljats tillverkare av komponenter och tillverkare av motorer. Bestämmelserna för beviljande av stöd till tillverkare av flygplansskrov skiljer sig tydligt från bestämmelserna för tillverkare av komponenter och tillverkare av motorer. Bara de sistnämnda företagen omfattas av det statliga stöd som infördes genom den belgiska regeringens beslut av den 1 december 2000.

3.2   Anpassning av det statliga stöd som beviljas för tillverkare av komponenter och motorer

(27)

De belgiska myndigheterna vill ändra stödet till tillverkare av komponenter och motorer enligt det modellavtal som lämnades till kommissionen den 23 november 2006. Två anpassningsalternativ har lagts fram. För varje projekt som får stöd skall ett av alternativen väljas.

(28)

Det första alternativet består av att återkräva en del av stödet för att få ned stödnivån till den som anges i gemenskapsramarna för FoU (högst 50 % för industriell forskning och 25 % för utvecklingsverksamhet före det konkurrensutsatta stadiet, plus eventuell bonus). De belgiska myndigheterna återkräver överskottsstödet senast den 31 mars 2007 genom tillämpning av en ränta som motsvarar kommissionens referens- och diskonteringsräntor vid den tidpunkt då stödet beviljades. Utöver detta återkrav begär de belgiska myndigheterna i enlighet med stödavtalet återbetalning utan ränta av den del av stödet som företaget behåller om projektet lyckas.

Tabell 1

Förskott som anpassas till stödnivåerna

Stödmottagare

Stödberättigande kostnader

(i tusen euro)

Slutlig stödnivå

Förskott som utbetalats

(i tusen euro)

Återkrav med ränta

(i tusen euro)

Räntesats

Ind. forskning

Utv. före det konkurrensutsatta stadiet

Ind. forskning

Utv. före det konkurrensutsatta stadiet

Septentrio

[…] (6)

[…]

60 %

35 %

5 454

912

3,95 %

ASCO

[…]

[…]

50 %

25 %

1 473

407

3,95 %

ASCO

[…]

[…]

50 %

25 %

2 434

988

3,95 %

ASCO

[…]

[…]

50 %

25 %

3 308

1 180

3,70 %

LMS

[…]

[…]

50 %

25 %

3 264

782

4,43 %

BARCO

[…]

[…]

50 %

25 %

0

0

BARCO

[…]

[…]

50 %

25 %

2 120

575

3,95 %

BARCO

[…]

[…]

50 %

25 %

904

189

4,08 %

Advanced Products

[…]

[…]

60 %

35 %

23

8

4,43 %

(29)

I det andra alternativet behålls det återbetalningspliktiga förskottet bara om projektet lyckas och återbetalningen anpassas i enlighet med kommissionens praxis. De återbetalningsvillkor som de belgiska myndigheterna använder är stegvisa och gör det möjligt att, när projektet lyckats, återkräva det nominella beloppet och den ränta som beräknats på grundval av kommissionens referens- och diskonteringsräntor som gällde vid den tidpunkt då stödet beviljades.

Tabell 2

Förskott vars återbetalning anpassas i enlighet med gemenskapens praxis

Stödmottagare

Stödberättigande kostnader

(i tusen euro)

Stödnivå

Förskott

(i tusen euro)

Räntor

(i tusen euro) (7)

Räntesats

Framgång

(sålda shipsets)

Ind. forskning

Utv. före det konkurrensutsatta stadiet

Ind. forskning

Utv. före det konkurrensutsatta stadiet

Europlasma

[…]

[…]

75 %

50 %

1 262

525

4,80 %

[…]

Europlasma

[…]

[…]

75 %

50 %

719

290

4,80 %

[…]

Europlasma

[…]

[…]

75 %

50 %

1 202

362

4,80 %

[…]

Electronic Apparatus

[…]

[…]

70 %

50 %

8 131

3 062

4,08 %

[…]

Samtech

[…]

[…]

70 %

50 %

1 075

305

4,36 %

[…]

XenICS/FOS & S

[…]

[…]

70 %

50 %

8 214

3 482

4,08 %

[…]

(30)

Projektens kommersiella framgång fastställs på grundval av den förväntade försäljningen vid den tidpunkt då stödet beviljas. Den totala försäljningen beaktas när förskottet skall återbetalas.

(31)

Den återbetalning som är kopplad till försäljningen har fastställts för Electronic Apparatus och XenICS/FOS & S. Denna fastställda betalning gör det möjligt att återbetala kapitalbeloppet och räntorna.

(32)

Däremot är återbetalningen kopplad till att försäljningen är rörlig för Europlasma och Samtech. I dessa fall delas den rörliga betalningen upp i

ett fast belopp som motsvarar förskottets kapitalbelopp fördelat på det antal sålda produkter som fastställer projektets framgång, och

ett rörligt belopp beräknat på försäljningen, som täcker räntebetalningarna för det kapitalbelopp på förskottet som återstår att betala.

(33)

Europlasma gör linjära (lika stora) återbetalningar.

(34)

Electronic Apparatus återbetalningar görs i fem omgångar på […] ”shipsets” per omgång. Om programmet stoppas mitt i en omgång innan projektet lyckats gör företaget en slutlig återbetalning i förhållande till den genomförda försäljningen efter det att den senaste omgången nåddes.

(35)

Slutligen gör Samtech och XenICS/FOS & S succesivt ökande återbetalningar. Följande tre återbetalningsfaser har fastställts:

Den första fasen motsvarar försäljningen av den första tredjedelen.

I den andra fasen, som motsvarar försäljningen av den andra tredjedelen, förväntas återbetalningarna bli två gånger högre än i den första fasen.

I den tredje fasen, som motsvarar försäljningen av den sista tredjedelen, förväntas återbetalningarna bli tre gånger högre än i den första fasen.

(36)

Då stödet nyligen har beviljats fastställde de belgiska myndigheterna den 31 december 2018 som sista datum för återbetalning av samtliga kontrakt i tabell 2, med undantag för kontraktet med Samtech, där sista datum fastställts till den 31 december 2021.

3.3   Åtaganden

(37)

De belgiska myndigheterna åtar sig att

ändra de ursprungliga avtalen senast den 31 december 2006 för att få dem att överensstämma med de modellavtal som lämnades den 23 november 2006 och de återbetalningsvillkor som anges i punkterna 0 till (36) i detta beslut,

överlämna de ändrade och undertecknade avtalen senast den 31 december 2006,

iaktta kommissionens praxis i fråga om villkoren för återbetalning om ytterligare förskott beviljas före den 31 december 2006 med högre stödnivå än de stödnivåer som anges i gemenskapsramarna för FoU,

vidta lämpliga åtgärder om nytt stöd beviljas enligt denna stödordning efter ikraftträdandet av gemenskapens rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation.

4.   BEDÖMNING

4.1   Förekomst av statligt stöd

(38)

Stödordningen finansieras av den belgiska federala regeringen. Den gynnar vissa tillverkare av komponenter och motorer inom luftfartssektorn. Förskotten återbetalas bara om den produkt som är ett resultat av forskningen har kommersiell framgång, och i vissa fall är återbetalningarna räntefria. Det gör att förskotten blir mer förmånliga än lån på marknadsvillkor. Slutligen kan stödordningen snedvrida konkurrensen och påverka handeln mellan medlemsstaterna, med tanke på att tillverkare av komponenter och motorer från andra medlemsstater bedriver verksamhet inom denna sektor. Stödåtgärden uppfyller därmed de kumulativa kriterierna för statligt stöd i enlighet med artikel 87.1 i EG-fördraget.

(39)

Den totala volym statligt stöd som beviljats genom stödordningen i fråga motsvarar 82 581 000 euro fördelade på 41 307 000 euro för tillverkare av komponenter och 41 274 000 euro för tillverkare av motorer.

4.2   Stödets olaglighet

(40)

De individuella stöd som genomförts inom ramen för stödordningen beviljades genom avtal mellan staten och de stödmottagande företagen. Den avtalsmodell som de belgiska myndigheterna har lämnat innehåller ingen upphävandeklausul varigenom betalningen av förskotten omfattas av kommissionens bedömning av stödåtgärden i enlighet med gemenskapens regler om statligt stöd. Eftersom stödåtgärden redan har genomförts bör den betraktas som olaglig i enlighet med artikel 1 b och 1 f i förordning (EG) nr 659/1999.

4.3   Stödets förenlighet

(41)

Ändringen av det statliga stödet enligt det första alternativ som beskrivs i skäl 0 tar bort den fördel som från början gavs stödmottagarna genom att den minskar stödnivån ned till den nivå som anges i gemenskapsramarna för FoU (50 % för industriell forskning och 25 % för utvecklingsverksamhet före det konkurrensutsatta stadiet, plus eventuell bonus). Utöver återkravet av överskottsstödet med ränta sträcker sig villkoren för återbetalning av resterande stöd längre än kraven i gemenskapsramarna för FoU. Det anpassade stödet är därmed förenligt med dessa rambestämmelser.

(42)

Ändringen av det stöd som beviljats enligt det andra alternativ som beskrivs i skälen (29)–(36) anpassar villkoren för återbetalning i enlighet med kommissionens praxis: Återbetalningen görs stegvis och uppgår om projektet lyckas till det nominella kapitalbeloppet för förskottet och upplupen ränta. Det anpassade stödet är därmed förenligt med kommissionens praxis.

(43)

I tabellerna 1 och 2 anges de företag som hittills har gynnats av stödordningen. De belgiska myndigheterna åtar sig att annullera den ytterligare fördel som de tillfälligt beviljat dessa företag jämfört med de mottagare av stöd i form av återbetalningspliktiga förskott som kommissionen hittills har undersökt. Dessutom åtar sig de belgiska myndigheterna att iaktta kommissionens praxis i fråga om villkoren för återbetalning om ytterligare förskott beviljas före utgången av 2006 med högre stödnivå än de stödnivåer som anges i gemenskapsramarna för FoU. De åtar sig också att vidta lämpliga åtgärder om nytt stöd beviljas enligt denna stödordning efter ikraftträdandet av gemenskapens rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation.

5.   SLUTSATS

(44)

Kommissionen noterar att Belgien olagligt har genomfört stödordningen för forskning och utveckling inom luftfartssektorn till förmån för tillverkare av komponenter och motorer i strid med artikel 88.3 i EG-fördraget. Belgien åtar sig emellertid att innan den 31 december 2006 anpassa detta statliga stöd i enlighet med gemenskapsramarna för statligt stöd till forskning och utveckling och med kommissionens praxis.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det stöd som Belgien beviljat tillverkare av komponenter och motorer inom luftfartssektorn enligt stödordningen för forskning och utveckling är förenligt med den gemensamma marknaden på de villkor som anges i artikel 2.

Artikel 2

Belgien skall kräva att de företag som tagit emot stöd enligt den stödordning som avses i artikel 1 återbetalar förskotten i enlighet med en av de två metoder som beskrivs i skälen 0–(36).

För detta ändamål skall Belgien senast den 31 december 2006 ändra sina avtal med de företag som omfattas av den stödordning som avses i artikel 1 för att anpassa dessa i enlighet med de modellavtal som de belgiska myndigheterna den 23 november 2006 lämnade till kommissionen och som innehåller de nya villkor för återbetalning som beskrivs i skälen 0–(36).

De ändrade och undertecknade avtalen skall lämnas till kommissionen senast den 31 december 2006.

Artikel 3

Belgien skall inom två månader från mottagandet av detta beslut underrätta kommissionen om vilka åtgärder som har vidtagits för att följa beslutet.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till Konungariket Belgien.

Utfärdat i Bryssel den 6 december 2006.

På kommissionens vägnar

Neelie KROES

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 83, 27.3.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUT C 196, 19.8.2006, s. 7.

(3)  Se fotnot 2.

(4)  EGT C 45, 17.2.1996, s. 5.

(5)  Se de ärenden som det hänvisas till i fotnot 5 i kommissionens beslut av den 22 juni 2006 (EUT C 196, 19.8.2006, s. 7).

(6)  Affärshemlighet.

(7)  Som återbetalas i samband med att förskottet återbetalas.


30.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 90/79


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 6 december 2006

om det statliga stöd till forskning och utveckling som Belgien har genomfört till förmån för Techspace Aero

[delgivet med nr K(2006) 5799]

(Endast de franska och nederländska texterna är giltiga)

(Text av betydelse för EES)

(2007/200/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 88.2 första stycket,

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 62.1 a,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (1), särskilt artikel 7,

med beaktande av beslutet av den 22 juni 2006 (2) genom vilket kommissionen inledde det förfarande som anges i artikel 88.2 avseende stöd C28/2006 (f.d. NN23/2004),

efter att i enlighet med nämnda artikel gett berörda parter tillfälle att yttra sig, och

av följande skäl:

1.   FÖRFARANDE

(1)

Genom en skrivelse av den 13 februari 2004, som registrerades hos kommissionen den 18 februari, anmälde Belgien ett stöd för forskning och utveckling (FoU) till företaget Techspace Aero. Genom skrivelser av den 23 december 2004, den 1 juli 2005 och den 8 mars 2006, som registrerades hos kommissionen den 3 januari, den 5 juli 2005 respektive den 13 mars 2006, lämnade Belgien kompletterande upplysningar till kommissionen.

(2)

Denna anmälan bifogades anmälan av en stödordning för forskning och utveckling inom luftfartssektorn, då stödåtgärden omfattas av denna stödordnings bestämmelser om användningen av stora belopp, som kräver en individuell anmälan i enlighet med punkt 4.7 i gemenskapsramarna för statligt stöd till forskning och utveckling (3) (nedan kallade gemenskapsramarna för FoU). Denna stödordning har genomgått ett separat formellt granskningsförfarande, och har stödnummer C27/2006 (f.d. NN22/2004).

(3)

Genom en skrivelse av den 22 juni 2006 underrättade kommissionen Belgien om sitt beslut att inleda det förfarande som anges i artikel 88.2 i EG-fördraget avseende det individuella stöd som beviljats Techspace Aero.

(4)

I en skrivelse av 11 september 2006, som registrerades samma dag, skickade Belgien in sina synpunkter till kommissionen.

(5)

Genom en skrivelse av den 2 oktober 2006 anmodade kommissionen Belgien att lämna kompletterande upplysningar, som lämnades genom skrivelser av den 23 och den 24 november 2006 och som registrerades samma dag.

(6)

Kommissionens beslut att inleda förfarandet offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning  (4). Kommissionen har uppmanat berörda parter att inkomma med synpunkter på stödet i fråga.

(7)

Kommissionen har inte tagit emot några synpunkter från berörda parter.

2.   BESKRIVNING

2.1   Stödmottagare

(8)

Techspace Aero är ett belgiskt företag som specialiserat sig på framställning av beståndsdelar till motorer som används inom luft- och rymdfart. Enligt företagets webbplats ägs det till 51 % av den franska koncernen Safran, till 28,4 % av regionen Vallonien, till 19 % av det amerikanska företaget Pratt & Whitney och till 1,6 % av investeringsbolaget Société Wallonne d’Investissement. Under 2004 hade företaget 1 230 personer anställda med en omsättning på 271 miljoner euro.

(9)

Techspace Aero har särskild kompetens på området lågtryckskompressorer. Det har deltagit i många viktiga projekt för utveckling av motorer i civil luftfart tillsammans med företag som General Electric, Pratt & Whitney och SNECMA.

2.2   Det FoU-projekt som tar emot stöd

(10)

Techspace Aero deltar i motorprojektet GP7000 för civil luftfart. GP7000 är en motor som framställts i samarbete med de två amerikanska tillverkarna General Electric och Pratt & Whitney. Andra europeiska företag, som MTU (Tyskland) och SNECMA (Frankrike), deltar i detta projekt.

(11)

Techspace Aero har ansvar för utvecklingen av lågtryckskompressorn i GP7000. Det totala beloppet för företagets bidragsberättigade kostnader för projektets FoU-utveckling uppgår till […] (5), fördelade över perioden 2002–2006. Enligt de belgiska myndigheterna kan de totala kostnaderna för projektet delas upp på […] för industriell forskning (RI) plus […] för utvecklingsverksamhet före introduktion på marknaden (DPC) i enlighet med bilaga I i gemenskapsramarna för FoU.

(12)

Den verksamhet som klassificeras som industriell forskning avser de projektfaser som föregår de första motortesterna. Utvecklingsverksamhet före det konkurrensutsatta stadiet avser själva motortesterna. Stöden omfattar inte certifieringskostnaderna.

2.3   Typ av stöd

(13)

Techspace Aero begärde redan år 2000 stöd från den belgiska regeringen för att genomföra projektet. De belgiska myndigheterna beviljade stödet den 1 oktober 2003.

(14)

Stödet beviljas i form av ett återbetalningspliktigt förskott till ett högsta belopp på 41 274 000 euro, vilket motsvarar 65 % av kostnaderna för industriell forskning plus 45 % av kostnaderna för utvecklingsverksamhet före det konkurrensutsatta stadiet.

(15)

Förskottet återbetalas enligt principen om att ett bidrag betalas för varje färdig beståndsdel som säljs, som utvecklas efter beståndsdelens rang, samt bidrag från den omsättning som genereras från försäljningen av reservdelar och reparationer. Enligt avtalet mellan den belgiska staten och Techspace Aero skall företaget inte under några omständigheter betala ränta på förskottet. Samtliga återbetalningar upphör när förskottets kapitalbelopp har återbetalats.

(16)

Enligt det scenario som de belgiska myndigheterna beskriver i sin skriftväxling med kommissionen, som bland annat grundar sig på en förväntad försäljning av […] ”shipsets” under perioden till 2018, bör Techspace Aero senast 2019 ha återbetalat förskottet i sin helhet.

2.4   Stödets stimulerande karaktär

(17)

Enligt de belgiska myndigheterna har Techspace Aeros utgifter för FoU ökat från […] per år innan programmet lanserades till […] per år under budgetåret 2005. På samma sätt har kostnaderna för FoU i förhållande till omsättningen ökat från […] till […].

2.5   Skäl till att förfarandet inletts

(18)

I sitt beslut av den 22 juni 2006 bedömde kommissionen åtgärden mot bakgrund av gemenskapsramarna för FoU och uttryckte sina tvivel angående stödets förenlighet med dessa gemenskapsramar.

(19)

Kommissionen har noterat att stödet beviljades i form av ett förskott och att villkoren för återbetalning är kopplade till försäljningen av den produkt som är ett resultat av forskningsverksamheten. Detta slags förskott som skall återbetalas om projektet blir en framgång är praxis inom luftfartsindustrin.

(20)

I punkt 5.6 i gemenskapsramarna för FoU föreskrivs möjligheten till detta slags förskott. Det anges att det för dessa instrument kan godkännas en högre stödnivå än den vanliga (25 % för utvecklingsverksamhet före det konkurrensutsatta stadiet och 50 % för industriell forskning), på grundval av en individuell värdering av återbetalningsvillkoren.

(21)

Efter det att gemenskapsramarna för FoU trädde i kraft har många ärenden anmälts till kommissionen avseende stöd som beviljas i form av förskott som skall återbetalas om projektet blir en framgång. Kommissionen har därför utvecklat en praxis för tolkning av punkt 5.6 i gemenskapsramarna (6).

(22)

I de ärenden som kommissionen hittills har bedömt skulle inte bara förskottets kapitalbelopp återbetalas, enligt bestämmelserna om återbetalning av förskott om programmet var framgångsrikt, utan också räntor, beräknade genom tillämpning av de referens- och diskonteringsräntor som kommissionen fastställt för den berörda medlemsstaten vid den tidpunkt då stödet beviljades. Återbetalningen var ännu högre om programmet var särskilt framgångsrikt.

(23)

Under dessa omständigheter har kommissionens praxis varit att begränsa ”förskottets storlek i förhållande till de stödberättigande kostnaderna” till högst 40 % för utvecklingsverksamhet före det konkurrensutsatta stadiet och till 60 % för industriell forskning. Dessa bassatser har i vissa fall kunnat höjas med de satser som anges i punkt 5.10 i gemenskapsramarna för FoU.

(24)

I detta ärende noterar kommissionen att de belgiska myndigheterna har använt dessa satser på 40 % och 60 % (plus en bonus på 5 % i överensstämmelse med punkt 5.10.2 andra stycket i gemenskapsramarna för FoU), trots att bestämmelserna om återbetalning av det utbetalda förskottet inte omfattar någon ränteutbetalning, inte ens om programmet lyckas.

(25)

Såsom anges i kommissionens beslut av den 22 juni 2006 är bestämmelserna för återbetalning av stödet betydligt mer gynnsamma för Techspace Aero än de sedvanliga bestämmelserna för återbetalning i de stödärenden som kommissionen hittills har bedömt. Avsaknaden av krav på återbetalning av räntor leder till vissheten om att ett inslag av stöd tas emot, medan detta stödinslag helt kan utebli om programmet lyckas (och kan vid stor framgång till och med bli negativt, med resultat att staten tjänar pengar också i reala termer).

3.   BELGIENS SYNPUNKTER

(26)

De belgiska myndigheterna har ändrat bestämmelserna för beviljande av stöd till Techspace Aero genom ett tilläggsavtal som parterna undertecknade och överlämnade till kommissionen den 24 november 2006. Syftet är att återkräva en del av stödet för att få ned stödnivån till den nivå som anges i gemenskapsramarna för FoU (högst 50 % för industriell forskning och 25 % för utvecklingsverksamhet före det konkurrensutsatta stadiet, höjt med 5 % då projektet genomförs i en region som omfattas av artikel 87.3 c). De belgiska myndigheterna återkräver överskottsstödet senast den 31 mars 2007 genom tillämpning av en ränta som motsvarar kommissionens referens- och diskonteringsräntor vid den tidpunkt då stödet beviljades. Utöver detta återkrav begär de belgiska myndigheterna i enlighet med stödavtalet återbetalning utan ränta av den del av stödet som företaget behåller om projektet blir framgångsrikt.

Tabell

Förskottet har anpassats till stödnivån

Stödmottagare

Stödberättigande kostnader

(i tusen euro)

Slutlig stödnivå

Förskott som utbetalats (i tusen euro)

Återkrav med ränta (i tusen euro)

Räntesats

Ind. forskning

Utvecklingsverksamhet före det konkurrensutsatta stadiet

Ind. forskning

Utvecklingsverksamhet före det konkurrensutsatta stadiet

Techspace Aero

(…)

(…)

55 %

30 %

34 800

8 397

3,95 %

(27)

Det slutliga förskottet till Techspace Aero uppgår till 31 978 850 euro, dvs. en stödnivå på […] som motsvarar en vägd genomsnittlig stödnivå som tillämpas för kostnaderna relaterade till industriell forskning (RI) och utvecklingsverksamhet före det konkurrensutsatta stadiet (DPC).

4.   BEDÖMNING

4.1   Förekomst av statligt stöd

(28)

Förskottet har beviljats från den belgiska statens medel. Det avser ett enda företag. Förskottet återbetalas bara om den produkt som forskningen avser blir kommersiellt framgångsrik. Det innebär en fördel jämfört med ett lån till marknadsvillkor. Slutligen är företaget Techspace Aero verksamt på ett område där det förekommer stor handel mellan medlemsstaterna. Åtgärden uppfyller därmed samtliga kumulativa kriterier för statligt stöd i den mening som avses i artikel 87.1 i EG-fördraget.

4.2   Olagligt statligt stöd

(29)

Stödet beviljades den 1 oktober 2003, innan åtgärden hade anmälts till kommissionen, och därmed innan den hade godkänts av kommissionen. Det finns ingen klausul om att utbetalningen av förskottet inte får ske förrän kommissionen har granskat stödordningen enligt gemenskapsbestämmelserna om statligt stöd. Då stödåtgärden redan har genomförts bör den betraktas som olaglig i enlighet med artikel 1 b och f i förordning (EG) nr 659/1999.

4.3   Det statliga stödets förenlighet

(30)

Till följd av den ändring som beskrivs i skälen (26) och (27) tas den fördel som stödmottagarna ursprungligen gynnades av bort då stödnivån anpassas till den nivå som anges i gemenskapsramarna för FoU (högst 50 % för industriell forskning och 25 % för utvecklingsverksamhet före det konkurrensutsatta stadiet, höjt med 5 % då projektet genomförs i en region som omfattas av artikel 87.3 c). Utöver återkravet med ränta av överskottsdelen av stödet kommer återbetalningen av resterande stöd att överskrida kraven i gemenskapsramarna för FoU. Stödet blir därmed förenligt med gemenskapsramarna.

(31)

De belgiska myndigheterna upphäver därmed den extra fördel som de tillfälligt har beviljat Techspace Aero jämfört med de mottagare av stöd i form av återbetalningspliktiga förskott som kommissionen hittills har bedömt.

5.   SLUTSATS

(32)

Kommissionen konstaterar att Belgien olagligt har genomfört stöd till forskning och utveckling till förmån för företaget Techspace Aero i strid med artikel 88.3 i EG-fördraget. Belgien har dock anpassat det statliga stödet för att göra det förenligt med gemenskapsramarna för statligt stöd till forskning och utveckling.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det stöd till forskning och utveckling som Belgien har genomfört till förmån för Techspace Aero till ett ursprungligt belopp på 41 274 000 euro och som det har ändrat enligt de bestämmelser som beskrivs i skälen (26) och (27) är förenligt med den gemensamma marknaden.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Konungariket Belgien.

Utfärdat i Bryssel den 6 december 2006.

På kommissionens vägnar

Neelie KROES

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 83, 27.3.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUT C 196, 19.8.2006, s. 16.

(3)  EGT C 45, 17.2.1996, s. 5.

(4)  Se fotnot 2.

(5)  Affärshemlighet.

(6)  Se de ärenden som det hänvisas till i fotnot 4, s. 18 i kommissionens beslut av den 22 juni 2006, EUT C 196, 19.8.2006, s. 16.


30.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 90/83


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 27 mars 2007

om ändring av kommissionens beslut 2002/757/EG om tillfälliga nödåtgärder när det gäller växtskydd för att hindra att Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. förs in till och sprids inom gemenskapen

[delgivet med nr K(2007) 1292]

(2007/201/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (1), särskilt artikel 16.3 fjärde meningen, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens beslut 2002/757/EG (2) ålades medlemsstaterna att vidta tillfälliga nödåtgärder när det gäller växtskydd för att hindra att Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. förs in till och sprids inom gemenskapen (nedan kallad ”skadegöraren”).

(2)

På grundval av nya vetenskapliga uppgifter om de möjliga skador som skadegöraren vållar, bör förteckningen över växter, trä och bark som är mottagliga för skadegöraren utvidgas och uppdateras.

(3)

För att undvika misstolkningar bör man klart och tydligt fastställa att växtpass är nödvändiga vid varje förflyttning av bestämda arter av mottagliga växter inom gemenskapen.

(4)

Det framgår av de officiella undersökningar som utförts i enlighet med beslut 2002/757/EG att man bör företa minst två officiella undersökningar av specifika arter av mottagliga växter på produktionsplatserna varje år under tillväxtperioden för att bekräfta att skadegöraren inte förekommer där. För att det skall finnas tillräckligt med tid för anpassningen till detta krav bör det gälla från och med den 1 maj 2007.

(5)

Uppföljningen av erfarenheterna från genomförandet av utrotningsåtgärder på platser där utbrott har konstaterats har visat att åtgärderna inte endast bör omfatta växterna, utan också tillhörande växtmedier och växtavfall. Åtgärderna bör också omfatta fytosanitära åtgärder på odlingsytan omkring sådana platser.

(6)

Dessutom bör medlemsstaterna dels fortsätta sina undersökningar när det gäller tecken på angrepp av skadegöraren, dels inrapportera undersökningsresultaten en gång om året.

(7)

Resultatet av dessa åtgärder bör ses över efter nästa vegetationsperiod och eventuella följdåtgärder bör övervägas mot bakgrund av denna översyn. Följdåtgärderna bör också anpassas efter de uppgifter och vetenskapliga yttranden som medlemsstaterna lämnar.

(8)

Beslut 2002/757/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2002/757/EG skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 skall punkterna 2, 3 och 4 ersättas med följande:

mottagliga växter: växter, med undantag av frukter och fröer, av Acer macrophyllum Pursh, Acer pseudoplatanus L., Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, Adiantum jordanii C. Muell., Aesculus californica (Spach) Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursch., Arbutus unedo L., Arctostaphylos spp Adans, Calluna vulgaris (L.) Hull, Camellia spp L., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Frangula californica (Eschsch.) Gray, Frangula purshiana (DC.) Cooper, Fraxinus excelsior L., Griselinia littoralis (Raoul), Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Laurus nobilis L., Leucothoe spp D. Don, Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr.&Gray, Magnolia spp L., Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC, Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, Parrotia persica (DC) C.A. Meyer, Photinia x fraseri Dress, Pieris spp D. Don, Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus spp L., Rhododendron spp L., utom Rhododendron simsii Planch., Rosa gymnocarpa Nutt., Salix caprea L., Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp L., Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., Vaccinium ovatum Pursh och Viburnum spp L.

mottagligt virke: virke av Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp L. och Taxus brevifolia Nutt.

mottaglig bark: ren bark från Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp L. och Taxus brevifolia Nutt.”

2.

I artikel 5 skall orden ”från produktionsplatsen” ersättas med ”inom gemenskapen”.

3.

I artikel 6 skall punkt 2 ersättas med följande:

”2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 16.1 i direktiv 2000/29/EG skall resultatet av de kontroller som föreskrivs i punkt 1 meddelas kommissionen och övriga medlemsstater senast den 1 december varje år.”

4.

I artikel 8 skall ”den 31 december 2004” ersättas med ”den 31 januari 2008”.

5.

Bilagan skall ändras i enlighet med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 169, 10.7.2000, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2006/35/EG (EUT L 88, 25.3.2006, s. 9).

(2)  EGT L 252, 20.9.2002, s. 37. Beslutet ändrat genom beslut 2004/426/EG (EUT L 154, 30.4.2004, s. 1. Rättat i EUT L 189, 27.5.2004, s. 1).


BILAGA

Led 3 i bilagan till beslut 2002/757/EG skall ändras på följande sätt:

1.

I den första meningen skall orden ”flyttas från produktionsplatsen” ersättas med ”flyttas inom gemenskapen”.

2.

I led b skall följande ordalydelse föras in före ”; eller”:

”och från och med den 1 maj 2007 åtminstone två gånger under vegetationsperioden vid lämpliga tillfällen när växten befinner sig i en tillväxtfas; vid fastställandet av frekvensen för dessa inspektioner skall man ta hänsyn till de enskilda växternas särskilda produktionssystem.”

3.

Led c skall ersättas med följande:

”c)

Tecken på skadegöraren har hittats på växterna på produktionsplatsen och lämpliga förfaranden har tillämpats för att utrota denna, minst genom följande åtgärder:

i)

De smittade växterna och alla mottagliga växter inom 2 meters radie från de smittade växterna har destruerats, även tillhörande växtmedier och växtavfall.

ii)

För alla mottagliga växter inom 10 meters radie från de smittade växterna och eventuella återstående växter från den berörda sändningen gäller att

växterna har hållits kvar på produktionsplatsen,

officiella inspektioner har utförts åtminstone två gånger under de tre månader som följt efter utrotningsåtgärder som vidtagits när växterna är i en aktiv tillväxtfas,

det under denna tremånadersperiod inte har utförts några behandlingar som skulle kunna undertrycka symptomen på skadegöraren,

växterna har befunnits fria från skadegöraren vid dessa officiella inspektioner.

iii)

Alla andra mottagliga växter på produktionsplatsen har blivit föremål för en intensiv, förnyad kontroll efter fyndet och har vid dessa inspektioner befunnits fria från skadegörarna.

iv)

Lämpliga fytosanitära åtgärder har vidtagits på odlingsytan inom en 2 meters radie från infekterade växter.”


30.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 90/86


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 27 mars 2007

om ändring av tillägg B till bilaga XII till 2003 års anslutningsakt med avseende på vissa anläggningar inom kött-, fisk- och mjölksektorn i Polen

[delgivet med nr K(2007) 1305]

(Text av betydelse för EES)

(2007/202/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, särskilt kapitel 6 avsnitt B delavsnitt I punkt 1 e i bilaga XII, och

av följande skäl:

(1)

Polen har beviljats övergångsperioder för vissa anläggningar som förtecknas i tillägg B (1) till bilaga XII till 2003 års anslutningsakt.

(2)

Tillägg B till bilaga XII till 2003 års anslutningsakt har ändrats genom kommissionens beslut 2004/458/EG (2), 2004/471/EG (3), 2004/474/EG (4), 2005/271/EG (5), 2005/591/EG (6), 2005/854/EG (7), 2006/14/EG (8), 2006/196/EG (9), 2006/404/EG (10), 2006/555/EG (11) och 2006/935/EG (12).

(3)

Enligt en officiell förklaring från den behöriga polska myndigheten har vissa anläggningar inom kött-, fisk- och mjölksektorn avslutat sin uppgradering och uppfyller nu alla krav som ställs i gemenskapslagstiftningen. Vissa anläggningar har upphört med den verksamhet för vilken de beviljats en övergångsperiod. Dessa anläggningar bör därför utgå ur förteckningen över anläggningar som omfattas av övergångsbestämmelser.

(4)

Tillägg B till bilaga XII till 2003 års anslutningsakt bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa har informerats om de åtgärder som föreskrivs i detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De anläggningar som anges i bilagan till detta beslut skall utgå ur tillägg B till bilaga XII till 2003 års anslutningsakt.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 236, 23.9.2003, s. 33.

(2)  EUT L 156, 30.4.2004, s. 53. Rättad i EUT L 202, 7.6.2004, s. 39.

(3)  EUT L 160, 30.4.2004, s. 56. Rättad i EUT L 212, 12.6.2004, s. 31.

(4)  EUT L 160, 30.4.2004, s. 73. Rättad i EUT L 212, 12.6.2004, s. 44.

(5)  EUT L 86, 5.4.2005, s. 13.

(6)  EUT L 200, 30.7.2005, s. 96.

(7)  EUT L 316, 2.12.2005, s. 17.

(8)  EUT L 10, 14.1.2006, s. 66.

(9)  EUT L 70, 9.3.2006, s. 80.

(10)  EUT L 156, 9.6.2006, s. 16.

(11)  EUT L 218, 9.8.2006, s. 17.

(12)  EUT L 355, 15.12.2006, s. 105.


BILAGA

Förteckning över anläggningar som skall utgå ur tillägg B till bilaga XII till 2003 års anslutningsakt

Anläggningar för kött

Ursprunglig förteckning

Nr

Vet. nr

Anläggningens namn

63

12070108

Zakład Uboju Zwierząt Rzeźnych

91

14170305

Zakład Garmażeryjny sp.j.

105

14250310

Zakład Masarski ”Sadełko” – Czapla-Świniarski sp.j.

197

30020201

Gminna Spółdzielnia ”SCH” Masarnia Osuch


Köttanläggningar med låg kapacitet

Ursprunglig förteckning

Nr

Vet. nr

Anläggningens namn

4

 

FHU ”Pierożki-smakoszki”, ul. Parkowa 15, 30-014 Kraków


Anläggningar för kött

Kompletterande förteckning

Nr

Vet. nr

Anläggningens namn

12

06080302

IMPERIAL sp. z o.o.

14

10010205

Zakład Przetwórstwa Mięsnego J.S.A.J. Mielczarek, sp.j.

15

10030201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Krzysztof Bartos

17

10030204

Zakład Mięsny Wacław Szaflik

26

10184001

Zakład Produkcji Konserw ”Marko-Pek” sp. z o.o.

27

10190201

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska

28

10190204

ZPHU Ubojnia Masarnia, J. Karczmarek

30

10200322

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ALFA, Jan Chrzęst, Ignacy Karolak sp.j.

31

12070104

Bogdan Grabiec i Wspólnicy sp.j.

35

12100103

Ubojnia Zwierząt Kazimierz Mółka

36

12100104

Zakład Usługowo-Handlowy Zakup Żywca, Ubój i Sprzedaż Mięsa, Mieczysław Gawlik

37

12100105

Obrót Zwierzętami Rzeźnymi Skup i Ubój oraz Sprzedaż Mięsa, Ireneusz Bieniek

43

12120131

Ubój Zwierząt Rzeźnych, Skup, Sprzedaż Żywca i Mięsa, Stanisław Ogonek

44

12120218

Z.P.M. Edmund Barczyk

49

14230102

Rzeźnia Ubojnia, ZUH Jan Tomczyk

51

14250104

Zakład Masarski ”SADEŁKO” sp.j.

52

14250205

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ”DURO” sp. z o.o.

60

18030105

Zakład Handlowo-Produkcyjno-Przetwórczy A. Leja i Wspólnicy sp.j. w Jodłowej

62

18060302

Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsnego ”Radikal”

67

20070205

APIS sp.j.

70

22020201

Zakład Rzeźnicko-Wędliniarski, W. Gierszewski

71

22070301

Zakład Przetwórstwa Mięsnego W. Zieliński i Spółka, sp.j.

74

24060212

ZPU Ubój i Przetwórstwo Mięsa, Jan Matyja

87

28030202

ZPHU sp.j., R.S.M. Kamińscy

88

28030203

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Karscy sp.j., Filia Uzdowo

90

28070202

Masarnia Matis, sp. z o.o.

92

28120102

GOLDMAS sp.j. Szafarnia

93

28140313

BIO-LEGIZ SA, ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn, Zakład w Jezioranach

103

06080302