ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 84

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
24 mars 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 315/2007 av den 19 mars 2007 om övergångsbestämmelser som innebär ett undantag från förordning (EG) nr 2597/97 när det gäller konsumtionsmjölk som producerats i Estland

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 316/2007 av den 23 mars 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

2

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 317/2007 av den 23 mars 2007 om ändring av förordning (EG) nr 936/97 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet samt fryst buffelkött

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 318/2007 av den 23 mars 2007 om djurhälsokrav för import av vissa fåglar till gemenskapen och villkoren för karantän för denna import ( 1 )

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 319/2007 av den 22 mars 2007 om förbud mot fiske efter nordhavsräka i NAFO-område 3L med fartyg som seglar under polsk flagg

30

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 320/2007 av den 22 mars 2007 om förbud mot fiske efter blåvitling i EG-vatten och internationella vatten i ICES-områdena I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII och XIV med fartyg som seglar under irländsk flagg

32

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 321/2007 av den 23 mars 2007 om ändring av förordning (EEG) nr 396/92 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

34

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2007/180/EG

 

*

Rådets beslut av den 19 mars 2007 om utnämning av en italiensk ledamot och två italienska suppleanter i Regionkommittén

35

 

 

2007/181/EG

 

*

Rådets beslut av den 19 mars 2007 om utnämning av en nederländsk suppleant i Regionkommittén

36

 

 

Kommissionen

 

 

2007/182/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 19 mars 2007 om en undersökning av chronic wasting disease (CWD) hos hjortdjur [delgivet med nr K(2007) 860]  ( 1 )

37

 

 

2007/183/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 23 mars 2007 om ändring av beslut 2005/760/EG om vissa skyddsåtgärder när det gäller högpatogen aviär influensa i vissa tredjeländer för import av fåglar i fångenskap [delgivet med nr K(2007) 1259]  ( 1 )

44

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

FÖRORDNINGAR

24.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 84/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 315/2007

av den 19 mars 2007

om övergångsbestämmelser som innebär ett undantag från förordning (EG) nr 2597/97 när det gäller konsumtionsmjölk som producerats i Estland

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Genom undantag från rådets förordning (EG) nr 2597/97 av den 18 december 1997 om ytterligare bestämmelser för den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter med avseende på konsumtionsmjölk (1) föreskrivs i kommissionens förordning (EG) nr 749/2004 av den 22 april 2004 om övergångsbestämmelser när det gäller konsumtionsmjölk producerad i Estland (2) att konsumtionsmjölk som producerats i Estland med en fetthalt på 2,5 % får levereras och försäljas i Estland. Detta undantag upphör att gälla den 30 april 2007.

(2)

Mot bakgrund av konsumtionsvanorna i Estland och svårigheterna att anpassa sig till gemenskapslagstiftningen och med hänsyn till att liknande undantag i flera andra medlemsstater kommer att löpa ut den 30 april 2009, är det lämpligt att förlänga undantaget för leverans och försäljning i Estland av konsumtionsmjölk med en fetthalt på 2,5 % som producerats i Estland,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom undantag från artikel 3.1 b i förordning (EG) nr 2597/97 får konsumtionsmjölk som producerats i Estland med en fetthalt på 2,5 % levereras och försäljas i Estland i enlighet med artikel 2.1 i den förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Det skall tillämpas till och med den 30 april 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 mars 2007.

På rådets vägnar

Horst SEEHOFER

Ordförande


(1)  EGT L 351, 23.12.1997, s. 13. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1602/1999 (EUT L 189, 22.7.1999, s. 43).

(2)  EUT L 118, 23.4.2004, s. 5.


24.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 84/2


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 316/2007

av den 23 mars 2007

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 mars 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 23 mars 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

IL

180,4

MA

96,0

TN

143,7

TR

117,9

ZZ

134,5

0707 00 05

JO

171,8

TR

126,0

ZZ

148,9

0709 90 70

MA

63,5

TR

117,1

ZZ

90,3

0805 10 20

CU

47,3

EG

47,2

IL

56,3

MA

51,3

TN

52,1

TR

63,2

ZZ

52,9

0805 50 10

EG

58,7

IL

62,3

TR

52,4

ZZ

57,8

0808 10 80

AR

81,1

BR

78,6

CL

82,1

CN

72,7

US

114,1

UY

60,8

ZA

106,4

ZZ

85,1

0808 20 50

AR

70,7

CL

92,7

CN

73,6

UY

70,9

ZA

75,0

ZZ

76,6


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


24.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 84/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 317/2007

av den 23 mars 2007

om ändring av förordning (EG) nr 936/97 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet samt fryst buffelkött

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1), särskilt artikel 32.1 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 936/97 (2) innehåller bestämmelser för öppnande och förvaltning på flerårig basis av ett antal kvoter för nötkött av hög kvalitet.

(2)

Kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (3) gäller för importlicenser för tullkvotperioder med början den 1 januari 2007. I förordning (EG) nr 1301/2006 föreskrivs i synnerhet ingående bestämmelser om ansökningar om importlicenser, de sökandes status och utfärdandet av licenser. I den förordningen föreskrivs även att licenserna inte skall gälla efter tullkvotperiodens sista dag. Bestämmelserna i förordning (EG) nr 1301/2006 bör från och med den 1 juli 2007 gälla importlicenser som har utfärdats i enlighet med förordning (EG) nr 936/97, utan att det påverkar tillämpningen av ytterligare villkor som fastställs i den förordningen. Vid behov är det nödvändigt att anpassa bestämmelserna i förordning (EG) nr 936/97 till förordning (EG) nr 1301/2006.

(3)

Enligt artikel 5.2 i förordning (EG) nr 936/97 skall medlemsstaterna meddela kommissionen den totala kvantitet som ansökningarna omfattar andra arbetsdagen efter perioden för inlämnande av ansökan. Enligt artikel 5.4 i samma förordning skall licenserna utfärdas den elfte dagen i varje månad under förutsättning att kommissionen har beslutat att ansökningar skall antas. Av praktiska skäl bör det fastställas att licenserna skall utfärdas den femtonde dagen i varje månad. Med hänsyn till helgdagarna för 2007 bör denna ändring tillämpas från och med april 2007.

(4)

Vissa av bestämmelserna i förordning (EG) nr 936/97 om tidigare tullkvotperioder för import är föråldrade. För tydlighetens skull bör de bestämmelserna utgå.

(5)

Enligt artikel 5.1 i kommissionens förordning (EG) nr 1445/95 av den 26 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och exportlicenser inom nötköttssektorn och om upphävande av förordning (EEG) nr 2377/80 (4) krävs det importlicens för produkter enligt en av Kombinerade nomenklaturens undernummer eller enligt en av Kombinerade nomenklaturens grupper av undernummer som återfinns under samma streck i bilaga I till den förordningen utan att det påverkar andra särskilda föreskrifter. Med hänsyn till det stora utbudet av produkter som får importeras inom ramen för förordning (EG) nr 936/97 bör den sökande ha rätt att dela upp sin enda ansökan för samma löpnummer per KN-nummer eller KN-nummergrupp.

(6)

Förordning (EG) nr 936/97 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för nötkött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 936/97 skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 skall punkt 1 ersättas med följande:

”1.   För perioder som sträcker sig från och med den 1 juli till och med den 30 juni efterföljande år, nedan kallade ’tullkvotperioder för import’ skall följande tullkvoter öppnas varje år:

60 250 ton nötkött av hög kvalitet, färskt, kylt eller fryst med KN-nummer 0201 och 0202 samt produkter med KN-nummer 0206 10 95 och 0206 29 91. Löpnumret för denna kvot skall vara 09.4002.

2 250 ton benfritt buffelkött, fryst, med KN-nummer 0202 30 90, uttryckt i vikt av benfritt kött. Löpnumret för denna kvot skall vara 09.4001.

Vid beräkningen av de kvoter som avses i första stycket skall 100 kg icke urbenat kött motsvaras av 77 kg benfritt kött.”

2.

Artikel 2 skall ändras på följande sätt:

a)

I led b skall det femte stycket utgå.

b)

I led e skall det tredje stycket utgå.

3.

I artikel 3 skall punkt 2 ersättas med följande:

”2.   För import av den kvantitet som fastställs i artikel 2 f skall tullkvotperioden för import delas in i tolv delperioder på en månad vardera. Den disponibla kvantiteten för varje delperiod motsvarar en tolftedel av den totala kvantiteten.”

4.

Artikel 4 skall ändras på följande sätt:

a)

Led a och b skall utgå.

b)

Led c skall ersättas med följande:

”c)

I licensansökan och i licensen skall ursprungslandet anges i fält 8 och ’ja’ skall markeras med ett kryss. Licenserna medför skyldighet att importera från det berörda landet.”

5.

Artikel 5 skall ersättas med följande:

”Artikel 5

1.   De licensansökningar som avses i artikel 4 får lämnas in endast under de fem första dagarna varje månad för varje tullkvotperiod för import.

Trots artikel 5.1 i förordning (EG) nr 1445/95 får ansökningarna, för samma löpnummer, omfatta en eller flera av de produkter som omfattas av de KN-nummer eller KN-nummergrupper som anges i bilaga I till den förordningen. Om ansökningarna omfattar flera KN-nummer skall den ansökta kvantiteten per respektive KN-nummer eller KN-nummergrupp anges. Samtliga KN-nummer skall alltid anges i fält 16 och deras varubeskrivning skall anges i fält 15 i licensansökan och i licensen.

2.   Andra arbetsdagen efter perioden för inlämnande av ansökan skall medlemsländerna senast kl. 16.00, lokal tid i Bryssel, meddela kommissionen den totala kvantitet som ansökningarna omfattar.

3.   Importlicenserna skall utfärdas den femtonde dagen i varje månad.

För varje utfärdad licens skall de berörda kvantiteterna anges per KN-nummer eller KN-nummergrupp.”

6.

Artikel 8.2 a skall ersättas med följande:

”a)

Äkthetsintyget, utfärdat enligt bestämmelserna i artiklarna 6 och 7, skall föreläggas den behöriga myndigheten i original och i en kopia samtidigt med ansökan om den första importlicensen för det kött som äkthetsintyget gäller.”

7.

Artikel 9 skall ersättas med följande:

”Artikel 9

Äkthetsintyg och importlicenser skall vara giltiga i tre månader från dagen för utfärdandet. Äkthetsintygens giltighetstid utlöper dock senast den 30 juni efter dagen för utfärdandet.”

8.

Artikel 10 skall ersättas med följande:

”Artikel 10

För de kvantiteter som anges i artikel 2 f i denna förordning skall bestämmelserna i förordning (EG) nr 1445/95, kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 (5) och kommissionens förordning (EG) 1301/2006 (6) tillämpas, om inte annat följer av den här förordningen.

För de kvantiteter som avses i andra strecksatsen i artikel 1.1 och i artikel 2 a, b, c, d, e och g i denna förordning skall bestämmelserna i förordning (EG) nr 1445/95, förordning (EG) nr 1291/2000 och kapitel III i förordning (EG) nr 1301/2006 tillämpas, om inte annat följer av den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 juli 2007. Artikel 5.3 i förordning (EG) nr 936/97 med ändringar enligt den här förordningen skall tillämpas från och med den 1 april 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EGT L 137, 28.5.1997, s. 10. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1965/2006 (EUT L 408, 30.12.2006, s. 26).

(3)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(4)  EGT L 143, 27.6.1995, s. 35. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1965/2006.

(5)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1.

(6)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.”


24.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 84/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 318/2007

av den 23 mars 2007

om djurhälsokrav för import av vissa fåglar till gemenskapen och villkoren för karantän för denna import

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av regler för hur veterinärkontroller skall organiseras för djur som importeras till gemenskapen från tredje land och om ändring av direktiven 89/662/EEG, 90/425/EEG och 90/675/EEG (1), särskilt artikel 10.3 andra stycket och artikel 10.4 första stycket,

med beaktande av rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG (2), särskilt artikel 17.2 b, artikel 17.3 och artikel 18.1 första och fjärde strecksatserna, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 2000/666/EG av den 16 oktober 2000 om djurhälsokrav och utfärdande av veterinärintyg vid import av fåglar utom fjäderfä samt villkor för karantän (3) fastställs djurhälsokraven vid import av vissa andra fåglar än fjäderfä, enligt det beslutet, och karantänkraven för dessa fåglar.

(2)

Sedan 2004 då högpatogen aviär influensa som orsakades av den asiatiska virusstammen utbröt i Sydostasien, har kommissionen antagit flera beslut om förbud mot import av bland annat andra fåglar än fjäderfä från drabbade tredjeländer.

(3)

Till följd av att aviär influensa orsakad av den asiatiska virusstammen spridits till Europa genom flyttfåglar och att ett fall av aviär influensa orsakad av den asiatiska virusstammen påvisats i en enskild karantän i Förenade kungariket antog kommissionen beslut 2005/760/EG av den 27 oktober 2005 om vissa skyddsåtgärder när det gäller högpatogen aviär influensa i vissa tredjeländer för import av fåglar i fångenskap (4). I detta beslut införs ett tillfälligt importstopp för andra fåglar än fjäderfä från samtliga tredjeländer på grund av den risk som utgår från drabbade vilda fåglar.

(4)

För att kunna kartlägga riskerna i samband med import av fåglar i fångenskap begärde kommissionen den 13 april 2005 ett vetenskapligt yttrande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) om riskerna i samband med import från tredjeländer av fåglar som fångats i vilt tillstånd och fåglar som fötts upp i fångenskap.

(5)

Med anledning av denna begäran antog EFSA:s vetenskapliga panel för djurs hälsa och välbefinnande vid sitt möte den 26 och 27 oktober 2006 ett vetenskapligt yttrande om riskerna för djurs hälsa och välbefinnande i samband med import av andra vilda fåglar än fjäderfä till gemenskapen. I yttrandet fastställs verktyg och alternativ som skulle kunna minska eventuella identifierade djurhälsorisker i samband med import av andra fåglar än fjäderfä.

(6)

Kraven i beslut 2000/666/EG bör ses över med beaktande av slutsatserna och rekommendationerna i EFSA:s vetenskapliga yttrande.

(7)

I yttrandet från EFSA framhävs det faktum att det endast finns få uppgifter om import av sådana fåglar. Ytterligare data bör därför samlas in om denna import.

(8)

En av rekommendationerna i EFSA:s yttrande rör de kontroller som genomförs i de tredjeländer som exporterar andra fåglar än fjäderfä till gemenskapen. Förbättringar på exportorten borde vara det effektivaste sättet att minska sannolikheten för att smittade fåglar presenteras för införsel till gemenskapen. På grund av detta bör det i denna förordning fastställas importvillkor så att import endast tillåts från tredjeländer som godkänts för import av sådana fåglar till gemenskapen.

(9)

En annan av EFSA:s rekommendationer rör import av fåglar som fångats i vilt tillstånd. I yttrandet identifieras den risk som utgår från dessa fåglar som kan vara smittade på grund av lateral spridning genom andra smittade vilda fåglar och via den kontaminerade miljön eller på grund av spridning från smittade fjäderfän. Med hänsyn till den roll som vilda flyttfåglar spelade för spridningen av aviär influensa från Asien till Europa under åren 2005 och 2006 är det lämpligt att begränsa importen av andra fåglar än fjäderfä till fåglar som fötts upp i fångenskap.

(10)

Det är sällan möjligt att med säkerhet göra åtskillnad mellan fåglar som fångats i vilt tillstånd och fåglar som fötts upp i fångenskap. Båda fågeltyperna kan märkas utan att det är möjligt att skilja typerna åt. Det är därför lämpligt att begränsa importen av andra fåglar än fjäderfä till uppfödningsanläggningar som godkänts av det exporterande tredjelandets behöriga myndighet och att fastställa vissa minimivillkor för sådant godkännande.

(11)

Viss import av fåglar omfattas av annan gemenskapslagstiftning. Denna bör därför uteslutas från denna förordnings tillämpningsområde.

(12)

Den djurhälsorisk som utgår från tävlingsduvor som förs in i gemenskapen för att sedan släppas fria så att de kan flyga tillbaka till sin ursprungsort, är av sådan art att duvorna bör uteslutas från denna förordnings tillämpningsområde.

(13)

Därutöver har vissa tredjeländer infört djurhälsovillkor som är likvärdiga med dem i gemenskapslagstiftningen. Import av fåglar från dessa länder bör därför uteslutas från denna förordnings tillämpningsområde.

(14)

Medlemsstaterna bör till kommissionen överlämna vissa uppgifter om godkända enskilda karantäner och karantänstationer för att kommissionen skall kunna publicera en förteckning över godkända enskilda karantäner och karantänstationer och uppdatera denna förteckning. Denna förteckning bör tas med i bilagan till denna förordning.

(15)

Ytterligare importförfaranden avseende överföring från gränskontrollstationen till den godkända enskilda karantänen eller karantänstationen vid införsel till gemenskapen bör fastställas för att se till att importerade fåglar anländer till den godkända enskilda karantän eller karantänstation som utsetts inom rimlig tid.

(16)

Rådets direktiv 2005/94/EG av den 20 december 2005 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa och om upphävande av direktiv 92/40/EEG (5) antogs för att man skulle kunna ta tillvara de erfarenheter som gjorts vid bekämpning av aviär influensa under senare år. På grundval av det direktivet antogs kommissionens beslut 2006/437/EG av den 4 augusti 2006 om godkännande av en diagnostikhandbok för aviär influensa i enlighet med rådets direktiv 2005/94/EG (6) (nedan kallad ”diagnostikhandboken”) där det fastställs diagnostiska förfaranden, provtagningsmetoder och kriterier på gemenskapsnivå för utvärdering av laboratorietester för att bekräfta ett utbrott av aviär influensa. Det beslutet bör beaktas när systemet för testning av aviär influensa i godkända enskilda karantäner och karantänstationer fastställs i denna förordning.

(17)

Det bör även medges vissa undantag för de fåglar som konstateras vara smittade med lågpatogen aviär influensa och Newcastlesjuka i godkända enskilda karantäner och karantänstationer, i de fall då förekomsten av sjukdomen inte utgör någon risk för djurhälsoläget inom gemenskapen.

(18)

För att gemenskapslagstiftningen skall vara tydlig bör beslut 2000/666/EG upphävas och ersättas med den här förordningen.

(19)

Till följd av de strängare djurhälsovillkoren i den här förordningen bör beslut 2005/760/EG upphöra att gälla.

(20)

Övergångsbestämmelser bör fastställas för de enskilda karantäner och karantänstationer som godkänts enligt beslut 2000/666/EG så att importen via dessa karantäner och karantänstationer kan fortsätta till dess att godkännande beviljats enligt denna förordning.

(21)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs djurhälsovillkoren för import av vissa fåglar till gemenskapen från de tredjeländer och delar av tredjeländer som avses i bilaga I samt karantänvillkoren för denna import.

Artikel 2

Tillämpningsområde

Denna förordning skall tillämpas på fåglar.

Den skall dock inte tillämpas på

a)

höns, kalkoner, pärlhöns, ankor, gäss, vaktlar, duvor, fasaner, rapphöns och strutsfåglar (ratiter) som föds upp eller hålls i fångenskap för avel, produktion av kött eller konsumtionsägg eller för att genom utsättning vidmakthålla viltstammen (nedan kallade ”fjäderfä”),

b)

fåglar som importerats för att ingå i program för bevarande som godkänts av den behöriga myndigheten i bestämmelsemedlemsstaten,

c)

sällskapsdjur som åtföljer sin ägare i enlighet med artikel 1.3 i direktiv 92/65/EEG,

d)

fåglar avsedda för djurparker, cirkusar, nöjesfält och djurförsök,

e)

fåglar avsedda för organ, institut eller center som godkänts enligt artikel 13 i direktiv 92/65/EEG,

f)

tävlingsduvor som införs till gemenskapens territorium från ett angränsande tredjeland där de normalt hålls och som omedelbart släpps fria i förväntan på att de skall flyga tillbaka till det tredjelandet,

g)

fåglar som importeras från Andorra, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz och Vatikanstaten.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning skall de definitioner gälla som fastställs i direktiv 2005/94/EG.

Dessutom skall följande definitioner gälla:

a)   fåglar: djur av andra fågelarter än de som avses i artikel 2 a–g.

b)   godkänd uppfödningsanläggning:

i)

en anläggning som används uteslutande för uppfödning av fåglar och

ii)

som har inspekterats och godkänts av den behöriga myndigheten i det exporterande tredjelandet med avseende på efterlevnad av villkoren i artikel 4 och bilaga II.

c)   fåglar som fötts upp i fångenskap: fåglar som inte har fångats i vilt tillstånd utan har fötts och vuxit upp i fångenskap av föräldrar som parat sig i fångenskap eller hos vilka man på annat sätt överfört könsceller i fångenskap.

d)   sömlöst försluten benring: en ring eller ett band i en heldragen ögla utan brott eller skarv, som inte har bearbetats eller rörts på något sätt, av en storlek som gör att den inte kan avlägsnas från fågeln efter att ha anbringats under dess första dagar och som tillverkats speciellt för detta ändamål.

e)   godkänd enskild karantän: andra lokaler än en karantänstation

f)   godkänd karantänstation: lokaler

g)   indikatorfåglar: fjäderfä som skall användas för att ställa diagnoser under karantänen.

h)   diagnostikhandbok: den diagnostikhandbok för aviär influensa som fastställs i bilagan till beslut 2006/437/EG.

i)   lokal veterinärenhet: varje lokal myndighet i en medlemsstat som utsetts till detta.

Artikel 4

Godkända uppfödningsanläggningar

Import av fåglar från godkända uppfödningsanläggningar skall tillåtas under förutsättning att följande villkor uppfylls:

a)

Uppfödningsanläggningen skall vara godkänd av den behöriga myndigheten i enlighet med villkoren i bilaga II och ha tilldelats ett godkännandenummer.

b)

Myndigheten skall ha meddelat godkännandenumret till kommissionen.

c)

Uppfödningsanläggningens namn och godkännandenummer skall finnas upptagna på en förteckning över uppfödningsanläggningar som upprättats av kommissionen.

d)

Den behöriga myndigheten skall omedelbart återkalla eller tillfälligt dra in uppfödningsanläggningens godkännande om anläggningen inte längre uppfyller de villkor som fastställs i bilaga II samt omedelbart informera kommissionen om detta.

Artikel 5

Importvillkor

Import av fåglar från godkända uppfödningsanläggningar enligt artikel 4 skall uppfylla följande villkor:

a)

Fåglarna har fötts upp i fångenskap.

b)

Fåglarna har sitt ursprung från de tredjeländer eller delar av tredjeländer som avses i bilaga I.

c)

Fåglarna har 7–14 dagar före sändningen genomgått ett laboratorietest för påvisande av virus och testats negativt för virus av aviär influensa och Newcastlesjuka.

d)

Fåglarna har inte vaccinerats mot aviär influensa.

e)

Fåglarna åtföljs av ett djurhälsointyg i enlighet med förlagan i bilaga III (nedan kallat ”djurhälsointyget”).

f)

Fåglarna har identifierats med ett individuellt identifieringsnummer genom en individuellt märkt, sömlöst försluten benring eller ett mikrochip enligt artikel 66.2 i kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 (7).

g)

Det individuella identifieringsnumret på benringen eller mikrochipet enligt f skall innehålla minst följande uppgifter:

ISO-koden för det exporterande tredjelandet som genomför identifieringen.

Ett unikt serienummer.

h)

Det individuella identifieringsnumret enligt f skall anges i djurhälsointyget.

i)

Fåglarna transporteras i nya behållare som utanpå är individuellt identifierade med ett identifieringsnummer som skall överensstämma med det identifieringsnummer som anges på djurhälsointyget.

Artikel 6

Godkända enskilda karantäner och karantänstationer

1.   Förteckningen i bilaga V upptar de enskilda karantäner och karantänstationer som uppfyller minimivillkoren i bilaga IV.

2.   Medlemsstaterna skall översända en förteckning till kommissionen och de andra medlemsstaterna med följande uppgifter:

a)

Godkännandenummer för godkända enskilda karantäner eller karantänstationer som är belägna på deras territorium.

b)

Namn och Traces-nummer på den lokala veterinärenhet som är ansvarig för dessa karantäner eller karantänstationer.

Artikel 7

Direkt transport av fåglar till godkända enskilda karantäner och karantänstationer

Fåglarna skall transporteras i burar eller lådor direkt från gränskontrollstationen till en godkänd enskild karantän eller karantänstation.

Den sammanlagda transporttiden från gränskontrollstationen till den enskilda karantänen eller karantänstationen får i normalfallet inte överstiga nio timmar.

Om transportfordon kommer till användning skall den behöriga myndigheten plombera dessa med en plombering som inte går att bryta.

Artikel 8

Intyg

Importören eller dennes ombud skall lämna ett skriftligt intyg, avfattat på ett officiellt språk i införselmedlemsstaten och undertecknat av den person som är ansvarig för den enskilda karantänen eller karantänstationen, på att fåglarna kommer att tas emot för karantän.

För intyget gäller att

a)

den enskilda karantänens eller karantänstationens namn, adress och godkännandenummer skall anges tydligt,

b)

det skall ha inkommit till gränskontrollstationen via e-post eller fax innan sändningen anländer till gränskontrollstationen eller skall ha lämnats in av importören eller dennes ombud innan fåglarna släpps fria från gränskontrollstationen.

Artikel 9

Transitering av fåglar inom gemenskapen

När fåglar införs till gemenskapen genom en annan medlemsstat än bestämmelsemedlemsstaten skall de åtgärder som behövs vidtas för att se till att sändningen når den avsedda bestämmelsemedlemsstaten.

Artikel 10

Övervakning av transporten av fåglar

1.   Om gemenskapslagstiftningen kräver att fåglar skall övervakas vid överföringen från gränskontrollstationen till den godkända enskilda karantänen eller karantänstationen på bestämmelseorten skall följande information utbytas:

a)

Den officiella veterinär som ansvarar för gränskontrollstationen skall via Traces-nätverket meddela fåglarnas ursprungsort och bestämmelseort till den behöriga myndigheten som ansvarar för den godkända enskilda karantänen eller karantänstationen på sändningens bestämmelseort.

b)

Den person som ansvarar för den godkända enskilda karantänen eller karantänstationen på bestämmelseorten skall inom en arbetsdag efter sändningens ankomst till den enskilda karantänen eller karantänstationen via e-post eller fax anmäla sändningens ankomst och dess bestämmelseort till den officiella veterinär som ansvarar för den godkända enskilda karantänen eller karantänstationen på bestämmelseorten.

c)

Den officiella veterinär som ansvarar för den godkända enskilda karantänen och karantänstationen på sändningens bestämmelseort skall inom tre arbetsdagar efter sändningens ankomst till den enskilda karantänen och karantänstationen via Traces-nätverket meddela att sändningen anlänt till bestämmelseorten till den officiella veterinär som ansvarar för gränskontrollstationen och som meddelade att sändningen avsänts.

2.   Om den behöriga myndighet som ansvarar för gränskontrollstationen får bekräftelse på att de fåglar som förklarats vara avsedda för en godkänd enskild karantän eller karantänstation inte har anlänt till sin bestämmelseort inom tre arbetsdagar efter den beräknade dagen för sändningens ankomst till den enskilda karantänen eller karantänstationen, skall den behöriga myndigheten vidta lämpliga åtgärder mot den person som ansvarar för sändningen.

Artikel 11

Karantänsbestämmelser

1.   Fåglarna skall hållas i karantän i en godkänd enskild karantän eller karantänstation (nedan kallad ”karantänen”) under minst 30 dagar.

2.   Åtminstone i början och i slutet av karantänperioden för varje sändning skall den officiella veterinären kontrollera karantänvillkoren vilket även omfattar en undersökning av dödlighetstalet och en klinisk besiktning av fåglarna i den godkända enskilda karantänen eller i varje enhet på den godkända karantänstationen.

Den officiella veterinären skall dock göra tätare kontroller om sjukdomsläget så kräver.

Artikel 12

Undersökning, provtagning och testning av sändningar under karantänen

1.   De rutiner för undersökning, provtagning och testning avseende aviär influensa och Newcastlesjuka som fastställs i bilaga VI skall genomföras efter fåglarnas ankomst till karantänen.

2.   Om indikatorfåglar används skall minst tio indikatorfåglar användas i den godkända enskilda karantänen eller i varje enhet på den godkända karantänstationen.

3.   Indikatorfåglar som används för undersökning, provtagning och testning skall uppfylla följande villkor:

a)

De skall vara minst tre veckor gamla och får användas endast en gång för detta ändamål.

b)

De skall vara ringmärkta för identifiering eller identifierade genom en annan typ av identifieringsmärkning som inte kan avlägsnas.

c)

De skall vara ovaccinerade och ha konstaterats vara seronegativa för aviär influensa och Newcastlesjuka inom 14-dagarsperioden före karantänens början.

d)

De skall placeras i den godkända enskilda karantänen eller i en enhet på den godkända karantänstationen innan fåglarna anländer så att de delar luftvolym och befinner sig så nära fåglarna som möjligt för att säkerställa nära kontakt mellan indikatorfåglarna och spillningen från fåglarna i karantän.

Artikel 13

Åtgärder vid misstanke om sjukdom i en godkänd enskild karantän eller karantänstation

1.   Om en eller flera fåglar och/eller indikatorfåglar misstänks vara smittade av aviär influensa eller Newcastlesjuka under karantänen i en godkänd enskild karantän skall följande åtgärder vidtas:

a)

Prover för virologisk undersökning enligt punkt 2 i bilaga VI skall tas från dessa fåglar och indikatorfåglar och analyseras i enlighet därmed.

b)

Samtliga dessa fåglar och indikatorfåglar skall avlivas och destrueras.

c)

Den godkända enskilda karantänen skall rengöras och desinfekteras.

d)

Inga fåglar får tas in i den godkända enskilda karantänen förrän tidigast 21 dagar efter den slutliga rengöringen och desinfektionen.

2.   Om en eller flera fåglar och/eller indikatorfåglar i en enhet på karantänstationen misstänks vara smittade av aviär influensa eller Newcastlesjuka under karantänen i en godkänd karantänstation skall följande åtgärder vidtas:

a)

Prover för virologisk undersökning enligt punkt 2 i bilaga VI skall tas från dessa fåglar och indikatorfåglar och analyseras i enlighet därmed.

b)

Samtliga dessa fåglar och indikatorfåglar skall avlivas och destrueras.

c)

Den berörda enheten skall rengöras och desinfekteras.

d)

Ett av följande prover skall tas:

i)

Om indikatorfåglar används skall prover för serologisk undersökning enligt bilaga VI tas från indikatorfåglar i de andra karantänsenheterna tidigast 21 dagar efter den slutliga rengöringen och desinfektionen av den berörda enheten.

ii)

Om inga indikatorfåglar används skall prover för virologisk undersökning enligt punkt 2 i bilaga VI tas från fåglar i de andra karantänsenheterna under dag 7–15 efter den slutliga rengöringen och desinfektionen.

e)

Inga fåglar får lämna den berörda godkända karantänstationen förrän resultaten från den provtagning som beskrivs i d har konstaterats vara negativa.

3.   Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om eventuella åtgärder som vidtagits med stöd av denna artikel.

Artikel 14

Undantag i samband med positiva fynd av lågpatogen aviär influensa eller Newcastlesjuka i en godkänd enskild karantän eller karantänstation

1.   Om en eller flera fåglar och/eller indikatorfåglar under karantänen har konstaterats vara smittade av lågpatogen aviär influensa (LPAI) eller Newcastlesjuka, får den behöriga myndigheten med stöd av en riskbedömning medge undantag från åtgärderna i artikel 13.1 b och artikel 13.2 b, under förutsättning att undantagen inte äventyrar sjukdomsbekämpningen (nedan kallade ”undantag”).

Medlemsstaterna skall omedelbart underrätta kommissionen om sådana undantag.

2.   När en officiell veterinär kontrollerar en godkänd enskild karantän eller karantänstation som har medgivits undantag, och en eller flera fåglar och/eller indikatorfåglar konstateras vara smittade av LPAI eller Newcastlesjuka skall åtgärderna i punkterna 3–7 vidtas.

Medlemsstaterna skall omedelbart underrätta kommissionen om sådana åtgärder.

3.   Vid positivt fynd av LPAI skall följande prover tas för laboratorietestning i stället för de standardprover som avses i diagnostikhandboken 21 dagar efter det senaste positiva fyndet av LPAI i den godkända enskilda karantänen eller i varje enhet i den godkända karantänstationen och därefter med 21 dagars mellanrum:

a)

Prover från alla indikatorfåglar eller andra fåglar som är döda vid tidpunkten för provtagningen.

b)

Svabbprover från luftrör/svalg och från kloak från minst 60 fåglar eller från alla fåglar om det finns färre än 60 fåglar i den godkända enskilda karantänen eller i den berörda enheten på den godkända karantänstationen. Om fåglarna är små, exotiska och inte vana vid att bli hanterade eller om hanteringen av dem skulle vara farlig för människor skall färska faeces-prover samlas in. Provtagningen och laboratorietestningen av dessa prover skall fortsätta fram till dess att två på varandra följande negativa laboratorieresultat erhålls med minst 21 dagars mellanrum.

Den behöriga myndigheten får dock efter en riskbedömning medge undantag från den provstorlek som avses i denna punkt.

4.   Vid positivt fynd av Newcastlesjuka får den behöriga myndigheten endast medge undantag under förutsättning att det under de 30 dagarna efter det sista dödsfallet eller fallet av kliniskt tillfrisknande har tagits prover enligt punkterna 1 och 2 i bilaga VI med negativt resultat utan hänsyn till den angivna tidsperioden.

5.   Fåglar får inte släppas fria från karantänen förrän den laboratorietestningsperiod som fastställs i punkt 3 har tagit slut.

6.   Den godkända enskilda karantänen eller den berörda enheten på den godkända karantänstationen skall rengöras och desinfekteras efter tömning. Material eller avfall som kan ha kontaminerats skall avlägsnas på ett sådant sätt att det garanteras att patogenen inte sprids och destrueras på ett sådant sätt att det garanteras att eventuella virus av LPAI eller Newcastlesjuka förstörs liksom allt det avfall som samlats under den laboratorietestningsperiod som fastställs i punkt 3.

7.   Återinsättning i den godkända enskilda karantänen eller karantänstationen får inte ske under en period på 21 dagar efter det att den slutliga rengöringen och desinfektionen enligt punkt 6 har slutförts.

Artikel 15

Åtgärder vid misstanke om Chlamydios

Om papegojfåglarna i en godkänd enskild karantän eller karantänstation under karantänen misstänks eller bekräftas vara smittade av Chlamydophila psittaci skall samtliga fåglar i sändningen behandlas med en metod som godkänts av den behöriga myndigheten och karantänen skall förlängas med minst två månader från och med det senaste registrerade fallet.

Artikel 16

Frisläppande från karantän

Fåglar får släppas fria från karantänen i en godkänd enskild karantän och karantänstation endast om det föreligger ett skriftligt tillstånd från en officiell veterinär.

Artikel 17

Krav på anmälan och rapportering

1.   Medlemsstaterna skall inom 24 timmar underrätta kommissionen om eventuella fall av aviär influensa eller Newcastlesjuka som påvisats i en godkänd enskild karantän eller karantänstation.

2.   Medlemsstaterna skall årligen lämna följande uppgifter till kommissionen:

a)

Antal fåglar som importerats via godkända enskilda karantäner och karantänstationer uppdelat på art och godkänd ursprungsuppfödningsanläggning.

b)

Uppgifter om dödligheten för importerade fåglar från tidpunkten för utfärdandet av djurhälsointyget i ursprungslandet till karantänperiodens slut.

c)

Antalet positiva fynd av aviär influensa, Newcastlesjuka och Chlamydophila psittaci i godkända enskilda karantäner och karantänstationer.

Artikel 18

Kostnader för karantänen

Samtliga kostnader för karantän till följd av tillämpningen av denna förordning skall bäras av importören.

Artikel 19

Upphävanden

Besluten 2000/666/EG och 2005/760/EG skall upphöra att gälla.

Artikel 20

Ikraftträdande och tillämplighet

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Det skall tillämpas från och med den 1 juli 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 268, 24.9.1991, s. 56. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/104/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 352).

(2)  EGT L 268, 14.9.1992, s. 54. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/68/EG (EUT L 139, 30.4.2004, s. 321). Rättat i EUT L 226, 25.6.2006, s. 128.

(3)  EGT L 278, 31.10.2000, s. 26. Beslutet senast ändrat genom beslut 2002/279/EG (EGT L 99, 16.4.2002, s. 17).

(4)  EUT L 285, 28.10.2005, s. 60. Beslutet senast ändrat genom beslut 2007/183/EG (se sidan 44 i detta nummer av EUT).

(5)  EUT L 10, 14.1.2006, s. 16.

(6)  EUT L 237, 31.8.2006, s. 1.

(7)  EUT L 166, 19.6.2006, s. 1.


BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER DE TREDJELÄNDER SOM FÅR ANVÄNDA DJURHÄLSOINTYGET I BILAGA III

De tredjeländer eller delar av tredjeländer som förtecknas i kolumnerna 1 och 3 i tabellen i del 1 i bilaga I till kommissionens beslut 2006/696/EG (1) om det i kolumn 4 i den tabellen är angivet förlaga till veterinärintyg för andra fjäderfän för avel eller produktion än ratiter (BPP).


(1)  EUT L 295, 25.10.2006, s. 1.


BILAGA II

VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE AV UPPFÖDNINGSANLÄGGNINGAR ENLIGT ARTIKEL 4 I DET TREDJELAND SOM ÄR URSPRUNGSLAND

KAPITEL 1

Godkännande av uppfödningsanläggningar

För att ett beviljas ett godkännande enligt artikel 4 skall en uppfödningsanläggning uppfylla villkoren i detta kapitel:

1.

Uppfödningsanläggningen skall antingen vara klart avgränsad och avskild från omgivningarna eller djuren hållas så att de inte utgör någon hälsorisk för djuranläggningar vilkas hälsostatus kan äventyras.

2.

Den skall ha tillräckliga resurser för att fånga, stänga in och isolera djur, och lämpliga godkända karantänresurser och godkända förfaranden för djur som kommer från icke godkända anläggningar.

3.

Den person som ansvarar för uppfödningsanläggningen skall ha lämplig erfarenhet av uppfödning av fåglar.

4.

Uppfödningsanläggningen skall vara fri från aviär influensa, Newcastlesjuka och Chlamydophila psittaci. För att den skall kunna förklaras vara fri från dessa sjukdomar skall den behöriga myndigheten bedöma de uppgifter om djurhälsoläget som registrerats under åtminstone de tre senaste åren före ansökan om godkännande och resultatet av kliniska tester och laboratorietester som tagits på djuren i anläggningen. Nya uppfödningsanläggningar skall emellertid godkännas endast utifrån resultaten av kliniska tester och laboratorietester som tagits på djuren i dessa anläggningar.

5.

Det skall kontinuerligt föras journal med uppgifter om

a)

antalet djur av varje art som finns i uppfödningsanläggningen och deras identitet (ålder, kön, art och eventuella individuella identifieringsnummer),

b)

antalet djur som anländer till eller lämnar uppfödningsanläggningen, med uppgift om deras identitet (ålder, kön, art och eventuella individuella identifieringsnummer), ursprung eller bestämmelseort, transporten från eller till uppfödningsanläggningen och djurens hälsoläge,

c)

resultaten från blodprov eller annan diagnostik,

d)

sjukdomsfall och i förekommande fall uppgifter om behandlingen,

e)

resultaten från obduktion av djur som dött i uppfödningsanläggningen, även dödfödda djur,

f)

iakttagelser som har gjorts under tiden i isolering eller karantän.

6.

Uppfödningsanläggningen skall antingen ha ett avtal med ett behörigt laboratorium om att utföra obduktioner eller ha ett eller flera lämpliga lokaler där dessa undersökningar kan göras av en behörig person under den godkände veterinärens ledning.

7.

Uppfödningsanläggningen skall antingen ha ett lämpligt arrangemang eller utrymmen inom anläggningen där kadaver efter djur som dör av sjukdom eller avlivas kan omhändertas på ett korrekt sätt.

8.

Uppfödningsanläggningen skall genom kontrakt eller rättsligt instrument anställa en veterinär, som är godkänd och kontrolleras av den behöriga myndigheten i det exporterande tredjelandet och som skall

a)

se till att åtgärder för övervakning och bekämpning av sjukdom som är lämpliga i förhållande till sjukdomsläget i det berörda landet är godkända av den behöriga myndigheten och tillämpas i uppfödningsanläggningen. Dessa åtgärder skall innefatta följande:

i)

En årlig plan för övervakning av sjukdomar, inklusive lämpliga zoonoskontroller av djuren.

ii)

Kliniska tester, laboratorietester och obduktioner på djur som misstänks ha drabbats av smittsamma sjukdomar.

iii)

I tillämpliga fall vaccinering av mottagliga djur mot infektionssjukdomar i enlighet med OIE:s (Världsorganisationen för djurens hälsa) Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals.

b)

se till att varje misstänkt dödsfall eller förekomsten av några andra symtom som kan tyda på att djur har smittats av aviär influensa, Newcastlesjuka eller Chlamydophila psittaci utan dröjsmål anmäls till den behöriga myndigheten i tredjelandet,

c)

se till att de djur som anländer till uppfödningsanläggningen har isolerats i nödvändig grad och enligt kraven i denna förordning och eventuella instruktioner från den behöriga myndigheten,

d)

ha ansvaret för den dagliga efterlevnaden av de djurhälsovillkor som fastställs i denna förordning och gemenskapslagstiftningen om djurens välbefinnande under transport.

9.

Om det på uppfödningsanläggningen föds upp djur som är avsedda för laboratorier som genomför djurförsök skall den allmänna tillsynen och vården av djuren ske i enlighet med artikel 5 i rådets direktiv 86/609/EEG (1).

KAPITEL 2

Behållande av godkännanden för uppfödningsanläggningar

Uppfödningsanläggningar skall endast få behålla sina godkännanden om de uppfyller villkoren i detta kapitel.

1.

Anläggningen skall kontrolleras av en officiell veterinär från den behöriga myndigheten, som skall

a)

se till att villkoren i denna förordning uppfylls,

b)

besöka uppfödningsanläggningen minst en gång per år,

c)

övervaka den godkända veterinärens verksamhet och genomförandet av den årliga planen för övervakning av sjukdomar,

d)

kontrollera att resultaten från kliniska tester, obduktioner och laboratorietester som genomförs på djuren inte påvisar förekomst av aviär influensa, Newcastlesjuka eller Chlamydophila psittaci.

2.

Endast djur som kommer från andra godkända uppfödningsanläggningar får tas till uppfödningsanläggningen i enlighet med villkoren i denna förordning.

3.

Uppfödningsanläggningen skall arkivera de uppgifter som avses i kapitel I punkt 5 i minst tio år efter godkännandedatum.

KAPITEL 3

Karantän för fåglar som kommer från andra ställen än godkända uppfödningsanläggningar

Genom undantag från kapitel 2 punkt 2 kan fåglar från andra ställen än godkända uppfödningsanläggningar tas till en uppfödningsanläggning efter det att den behöriga myndigheten godkänt detta, under förutsättning att djuren genomgår karantän i enlighet med de instruktioner som ges av den behöriga myndigheten innan de släpps in i gruppen. Karantänperioden skall vara minst 30 dagar.

KAPITEL 4

Tillfällig indragning, återkallande eller förnyat beviljande av godkännanden för uppfödningsanläggningar

Förfarandena för att delvis eller helt tillfälligt dra in, återkalla eller på nytt bevilja godkännanden av uppfödningsanläggningar skall uppfylla villkoren i detta kapitel.

1.

Om den behöriga myndigheten anser att uppfödningsanläggningen inte längre uppfyller villkoren i kapitlen 1 och 2, eller om det har skett en ändring av användningen så att anläggningen inte längre uteslutande används för uppfödning av fåglar, skall myndigheten tillfälligt dra in eller återkalla anläggningens godkännande.

2.

Om den behöriga myndigheten har fått en anmälan om misstanke om aviär influensa, Newcastlesjuka eller Chlamydophila psittaci skall den tillfälligt dra in godkännandet till dess att misstanken officiellt har avskrivits. Den skall se till att nödvändiga åtgärder vidtas för att bekräfta eller avskriva misstankarna och undvika sjukdomsspridning, i enlighet med gemenskapslagstiftningen om åtgärder som skall vidtas mot sjukdomen i fråga och om handel med djur.

3.

Om den misstänkta sjukdomen bekräftas får den behöriga myndigheten endast godkänna uppfödningsanläggningen enligt kapitel 1 när

a)

sjukdomen och smittkällan i uppfödningsanläggningen utrotats,

b)

uppfödningsanläggningen rengjorts och desinfekterats på lämpligt sätt,

c)

villkoren i kapitel 1 i denna bilaga, med undantag för punkt 4, har uppfyllts.

4.

Den behöriga myndigheten skall omedelbart underrätta kommissionen om godkännande för uppfödningsanläggningar som tillfälligt dragits in, återkallats eller beviljats på nytt.


(1)  EGT L 358, 18.12.1986, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/65/EG (EUT L 230, 16.9.2003, s. 32).


BILAGA III

enligt artikel 5 e

DJURHÄLSOINTYG

för import av vissa andra fåglar än fjäderfä avsedda för avsändning till gemenskapen

Image

Image

Image


BILAGA IV

enligt artikel 6

MINIMIVILLKOR FÖR GODKÄNDA ENSKILDA KARANTÄNER ELLER KARANTÄNSTATIONER FÖR FÅGLAR

Godkända enskilda karantäner och karantänstationer skall uppfylla villkoren i kapitlen 1 och 2.

KAPITEL 1

Den enskilda karantänens eller karantänstationens utformning och utrustning

1.

Den enskilda karantänen eller karantänstationen skall bestå av en eller flera avskilda byggnader som ligger på ett bestämt avstånd från andra fjäderfäanläggningar eller andra anläggningar där fåglar hålls. Detta avstånd skall bestämmas av den behöriga myndigheten på grundval av en riskbedömning som tar hänsyn till epidemiologin för aviär influensa och Newcastlesjuka. In- och utgångarna skall gå att låsa och vara försedda med skyltar med texten ”KARANTÄN – obehöriga äger ej tillträde”.

2.

Varje karantänsenhet på karantänstationen skall förfoga över ett separat luftrum.

3.

Den enskilda karantänen eller karantänstationen skall vara säker mot fåglar, flugor och skadedjur och skall kunna förseglas för att möjliggöra desinfektion genom gasning.

4.

I den godkända enskilda karantänen och i varje enhet på den godkända karantänstationen skall det finnas möjlighet att tvätta händerna.

5.

In- och utgångar till den godkända enskilda karantänen och varje enhet på den godkända karantänstationen skall ha dubbla dörrsystem.

6.

Det skall finnas hygienbarriärer vid alla in- och utgångar till den godkända enskilda karantänen och till de olika enheterna på den godkända karantänstationen.

7.

All utrustning skall vara konstruerad så att den kan rengöras och desinfekteras.

8.

Foderförrådet skall vara säkert mot fåglar och gnagare och skyddas mot insekter.

9.

Det skall finnas en behållare till hands för förvaring av strö. Behållaren skall vara säker mot fåglar och gnagare.

10.

Det skall finnas ett kylskåp och/eller en frys för förvaring av kadaver.

KAPITEL 2

Krav på förvaltningen

1.

Godkända enskilda karantäner och karantänstationer skall

a)

ha ett effektivt kontrollsystem för att garantera tillräcklig övervakning av djuren,

b)

stå under den officiella veterinärens kontroll och ansvar,

c)

rengöras och desinfekteras enligt ett program som godkänts av den behöriga myndigheten varefter karantänen skall vila under en lämplig tidsperiod. Desinfektionsmedlen måste ha godkänts för detta ändamål av den behöriga myndigheten.

2.

För varje sändning av fåglar som hålls i karantän gäller följande:

a)

Den godkända enskilda karantänen eller enheten på en godkänd karantänstation skall rengöras och desinfekteras och därefter hållas fri från fåglar i minst sju dagar innan de importerade fåglarna tas in.

b)

Sändningen av fåglar skall komma från en enda godkänd uppfödningsanläggning i det tredjeland som är ursprungsland och tas in under en period på högst 48 timmar.

c)

Karantänperioden börjar när den sista fågeln tas in i karantänen.

d)

Den godkända enskilda karantänen eller enheten på en godkänd karantänstation skall tömmas på fåglar, rengöras och desinfekteras i slutet av karantänperioden.

3.

Försiktighetsåtgärder skall vidtas för att förhindra korskontaminering mellan inkommande och utgående sändningar.

4.

Inga obehöriga får ta sig in i den godkända enskilda karantänen eller karantänstationen.

5.

Personer som går in i den godkända enskilda karantänen eller karantänstationen skall bära skyddskläder, även skyddsskor.

6.

Inga personliga kontakter som kan vålla kontaminering mellan godkända enskilda karantäner eller enheter på godkända karantänstationer får äga rum.

7.

Det skall finnas lämplig utrustning för rengöring och desinfektion.

8.

Om identifieringen sker med hjälp av mikrochip skall det finnas lämplig chipläsare på den godkända enskilda karantänen eller karantänstationen.

9.

De burar eller lådor som använts för transport skall, om de inte förstörs, rengöras och desinfekteras på den godkända enskilda karantänen eller karantänstationen. Om burar och lådor återanvänds, skall de vara gjorda av ett material som möjliggör effektiv rengöring och desinfektion. Burarna och lådorna skall förstöras på ett sådant sätt att spridning av sjukdomsalstrare undviks.

10.

Strö och avfallsmaterial skall samlas in regelbundet, förvaras i ströbehållaren och därefter hanteras på ett sådant sätt att spridning av sjukdomsalstrare undviks.

11.

Kadaver av fåglar skall undersökas i ett officiellt laboratorium som utsetts av den behöriga myndigheten.

12.

Nödvändiga analyser och behandlingar av fåglar skall utföras i samråd med och under överinseende av den officiella veterinären.

13.

Den officiella veterinären skall underrättas om sjukdomar och dödsfall hos fåglar och/eller indikatorfåglar under karantänen.

14.

Den person som ansvarar för den godkända enskilda karantänen eller karantänstationen skall registrera

a)

datum, antal fåglar samt fågelarter för varje sändning som anländer till eller lämnar anläggningen,

b)

kopior av djurhälsointygen och de gemensamma veterinärhandlingarna vid införsel som åtföljer de importerade fåglarna,

c)

individuella identifieringsnummer för de importerade fåglarna och, om identifieringen sker med mikrochip, närmare uppgifter om vilken typ av mikrochip och avläsare som används,

d)

om indikatorfåglar används, antal indikatorfåglar och deras placering i den enskilda karantänen eller karantänstationen,

e)

varje betydelsefull iakttagelse: sjukdomsfall och antal dödsfall per dag,

f)

datum för och resultat av tester,

g)

typ av och datum för behandling,

h)

personer som anländer till eller lämnar anläggningen.

15.

De register som avses i punkt 14 skall arkiveras i minst tio år.

KAPITEL 3

Tillfällig indragning, återkallande eller förnyat beviljande av godkännanden för enskilda karantäner och karantänstationer

Förfarandena för att delvis eller helt tillfälligt dra in, återkalla eller på nytt bevilja godkännanden för enskilda karantäner och karantänstationer skall uppfylla villkoren i detta kapitel.

1.

Om den behöriga myndigheten anser att en enskild karantän eller karantänstation inte längre uppfyller villkoren i kapitlen 1 och 2, eller om det har skett en ändring av användningen och den inte längre omfattas av artikel 3 e och 3 f, skall myndigheten underrätta kommissionen om detta. Sådana enskilda karantäner eller karantänstationer får inte användas för import i enlighet med denna rättsakt.

2.

Godkännande får endast beviljas på nytt för en enskild karantän eller karantänstation när villkoren i kapitlen 1 och 2 återigen uppfylls.


BILAGA V

FÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA ENSKILDA KARANTÄNER OCH KARANTÄNSTATIONER SOM AVSES I ARTIKEL 6.1

Landets ISO-kod

Landets namn

Godkännandenummer enskild karantän eller karantänstation

AT

ÖSTERRIKE

AT OP Q1

AT

ÖSTERRIKE

AT-NK-Q-1

AT

ÖSTERRIKE

AT-KO-Q1

AT

ÖSTERRIKE

AT-3-ME-Q1

AT

ÖSTERRIKE

AT-4-KI-Q1

AT

ÖSTERRIKE

AT 4 WL Q 1

AT

ÖSTERRIKE

AT-4-VB-Q1

AT

ÖSTERRIKE

AT 6 10 Q 1

AT

ÖSTERRIKE

AT 6 04 Q 1

BE

BELGIEN

BE VQ 1003

BE

BELGIEN

BE VQ 1010

BE

BELGIEN

BE VQ 1011

BE

BELGIEN

BE VQ 1012

BE

BELGIEN

BE VQ 1013

BE

BELGIEN

BE VQ 1016

BE

BELGIEN

BE VQ 1017

BE

BELGIEN

BE VQ 3001

BE

BELGIEN

BE VQ 3008

BE

BELGIEN

BE VQ 3014

BE

BELGIEN

BE VQ 3015

BE

BELGIEN

BE VQ 4009

BE

BELGIEN

BE VQ 4017

BE

BELGIEN

BE VQ 7015

CY

CYPERN

CB 0011

CY

CYPERN

CB 0012

CY

CYPERN

CB 0061

CY

CYPERN

CB 0013

CY

CYPERN

CB 0031

CZ

TJECKIEN

21750005

CZ

TJECKIEN

21750016

CZ

TJECKIEN

21750027

CZ

TJECKIEN

21750038

CZ

TJECKIEN

32750007

CZ

TJECKIEN

61750009

CZ

TJECKIEN

62750011

CZ

TJECKIEN

71750000

CZ

TJECKIEN

71750011

DE

TYSKLAND

BW-1

DE

TYSKLAND

BY-1

DE

TYSKLAND

BY-2

DE

TYSKLAND

BY-3

DE

TYSKLAND

BY-4

DE

TYSKLAND

HE-1

DE

TYSKLAND

NI-1

DE

TYSKLAND

NI-2

DE

TYSKLAND

NI-3

DE

TYSKLAND

NW-1

DE

TYSKLAND

NW-2

DE

TYSKLAND

NW-3

DE

TYSKLAND

NW-4

DE

TYSKLAND

NW-5

DE

TYSKLAND

NW-6

DE

TYSKLAND

NW-7

DE

TYSKLAND

NW-8

DE

TYSKLAND

RP-1

DE

TYSKLAND

SN-1

DE

TYSKLAND

SN-2

DE

TYSKLAND

ST-1

DE

TYSKLAND

SH-1

DE

TYSKLAND

TH-1

DE

TYSKLAND

TH-2

DK

DANMARK

DK-VQB-2002–001

ES

SPANIEN

ES01/02/05

ES

SPANIEN

ES01/02/01

ES

SPANIEN

ES05/02/12

ES

SPANIEN

ES05/03/13

ES

SPANIEN

ES07/02/02

ES

SPANIEN

ES08/02/03

ES

SPANIEN

ES09/02/09

ES

SPANIEN

ES09/02/10

ES

SPANIEN

ES13/02/08

ES

SPANIEN

ES15/02/06

ES

SPANIEN

ES17/02/07

ES

SPANIEN

ES04/03/11

ES

SPANIEN

ES04/03/14

ES

SPANIEN

ES09/03/15

ES

SPANIEN

ES01/04/16

ES

SPANIEN

ES09/04/17

ES

SPANIEN

ES09/06/18

FR

FRANKRIKE

38.193.01

EL

GREKLAND

GR.1

EL

GREKLAND

GR.2

HU

UNGERN

HU12MK001

IE

IRLAND

IRL-HBQ-1–2003 Unit A

IT

ITALIEN

003AL707

IT

ITALIEN

305/B/743

IT

ITALIEN

132BG603

IT

ITALIEN

170BG601

IT

ITALIEN

233BG601

IT

ITALIEN

068CR003

IT

ITALIEN

006FR601

IT

ITALIEN

054LCO22

IT

ITALIEN

I – 19/ME/01

IT

ITALIEN

119RM013

IT

ITALIEN

006TS139

IT

ITALIEN

133VA023

MT

MALTA

BQ 001

NL

NEDERLÄNDERNA

NL-13000

NL

NEDERLÄNDERNA

NL-13001

NL

NEDERLÄNDERNA

NL-13002

NL

NEDERLÄNDERNA

NL-13003

NL

NEDERLÄNDERNA

NL-13004

NL

NEDERLÄNDERNA

NL-13005

NL

NEDERLÄNDERNA

NL-13006

NL

NEDERLÄNDERNA

NL-13007

NL

NEDERLÄNDERNA

NL-13008

NL

NEDERLÄNDERNA

NL-13009

NL

NEDERLÄNDERNA

NL-13010

PL

POLEN

14084501

PT

PORTUGAL

05.01/CQA

PT

PORTUGAL

01.02/CQA


BILAGA VI

RUTINER FÖR UNDERSÖKNING, PROVTAGNING OCH TESTNING AVSEENDE AVIÄR INFLUENSA OCH NEWCASTLESJUKA

1.

Under karantänen skall indikatorfåglarna eller, om indikatorfåglar inte används, de importerade fåglarna genomgå följande:

a)

Om indikatorfåglar används:

i)

Blodprover för serologisk undersökning skall tas från samtliga indikatorfåglar tidigast 21 dagar efter ankomsten till karantänen och minst tre dagar före karantänens slut.

ii)

Om indikatorfåglarna uppvisar positivt eller osäkert resultat på den serologiska undersökningen av proverna i led i skall de importerade fåglarna genomgå virologisk undersökning. Svabbprover från kloak (eller faeces) och från luftrör/svalg skall tas från minst 60 fåglar eller från alla fåglar om sändningen består av färre än 60 fåglar.

b)

Om indikatorfåglar inte används skall importerade fåglar genomgå virologisk undersökning (serologisk undersökning är inte tillämplig). Svabbprover från luftrör/svalg och från kloak (eller faeces) skall tas från minst 60 fåglar eller från alla fåglar om sändningen består av färre än 60 fåglar under de första 7–15 dagarna av karantänen.

2.

Förutom undersökningarna enligt punkt 1 skall följande prover tas för virologisk undersökning:

a)

Svabbprover från kloak (eller faeces) och, om möjligt, svabbprover från luftrör/svalg på kliniskt sjuka fåglar eller sjuka indikatorfåglar.

b)

Prover av tarminnehåll, hjärnvävnad, luftrör, lungor, lever, mjälte, njurar och andra uppenbart drabbade organ så snart som möjligt efter det att döden inträtt från antingen

i)

döda indikatorfåglar och alla fåglar som är döda vid ankomsten liksom de fåglar som dör under karantänen, eller

ii)

vid hög dödlighet bland små fåglar, från stora sändningar från åtminstone 10 % av de döda fåglarna.

3.

Alla virologiska och serologiska undersökningar av prover som tagits under karantänen skall äga rum på officiella laboratorier som utsetts av den behöriga myndigheten och som använder diagnostiska förfaranden enligt diagnostikhandboken för aviär influensa och OIE:s Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals beträffande Newcastlesjuka. Vid virologisk undersökning tillåts sammanslagning av upp till fem prover från olika fåglar till ett samlingsprov. Träckprover skall poolas skilt från prover från andra organ och vävnad.

4.

Virusisolat skall lämnas till det nationella referenslaboratoriet.


24.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 84/30


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 319/2007

av den 22 mars 2007

om förbud mot fiske efter nordhavsräka i NAFO-område 3L med fartyg som seglar under polsk flagg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 26.4 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (2), särskilt artikel 21.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 41/2007 av den 21 december 2006 om fastställande för år 2007 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (3) fastställs kvoter för år 2007.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som seglar under den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2007 har uttömts.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd samt förvaring ombord, omlastning och landning av fångster av detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uttömd kvot

Den fiskekvot för 2007 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till den här förordningen för det bestånd som anges i samma bilaga skall anses vara uttömd från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som seglar under den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Det är förbjudet att förvara ombord, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av dessa fartyg från och med den dagen.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Fokion FOTIADIS

Generaldirektör för fiske och havsfrågor


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1967/2006 (EUT L 409, 30.12.2006, s. 11, rättad i EUT L 36, 8.2.2007, s. 6).

(3)  EUT L 15, 20.1.2007, s. 1.


BILAGA

Nr

03

Medlemsstat

Polen

Bestånd

PRA/N3L

Art

Nordhavsräka (Pandalus borealis)

Område

NAFO 3L

Datum

7 mars 2007


24.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 84/32


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 320/2007

av den 22 mars 2007

om förbud mot fiske efter blåvitling i EG-vatten och internationella vatten i ICES-områdena I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII och XIV med fartyg som seglar under irländsk flagg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 26.4 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (2), särskilt artikel 21.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 41/2007 av den 21 december 2006 om fastställande för år 2007 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (3) fastställs kvoter för år 2007.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som seglar under den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2007 har uttömts.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd samt förvaring ombord, omlastning och landning av fångster av detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uttömd kvot

Den fiskekvot för 2007 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till den här förordningen för det bestånd som anges i samma bilaga skall anses vara uttömd från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som seglar under den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Det är förbjudet att förvara ombord, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av dessa fartyg från och med den dagen.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Fokion FOTIADIS

Generaldirektör för fiske och havsfrågor


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1967/2006 (EUT L 409, 30.12.2006, s. 11, rättad i EUT L 36, 8.2.2007, s. 6).

(3)  EUT L 15, 20.1.2007, s. 1.


BILAGA

Nr

04

Medlemsstat

Irland

Bestånd

WHB/1X14

Art

Blåvitling (Micromesistius poutassou)

Område

EG-vatten och internationella vatten i ICES-områdena I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII och XIV

Datum

27 februari 2007


24.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 84/34


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 321/2007

av den 23 mars 2007

om ändring av förordning (EEG) nr 396/92 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artikel 9.1 a, och

av följande skäl:

(1)

I punkt 4 i bilagan till förordning (EEG) nr 396/92 (2) klassificeras vissa fordon med förstärkta hydrauliska tippflak enligt KN-nummer 8704 31 91. I samma punkt anges att det faktum att tippflakets många användningsområden och komplicerade struktur gör att fordonet inte kan klassificeras som en dumper enligt KN-nummer 8704 10.

(2)

I sin dom i mål C-396/02 (3) anger EG-domstolen emellertid att den omständigheten att ett tippfordon har utrustats med en komplicerad och precis tippfunktion som kan användas på flera sätt hindrar inte att det klassificeras som en dumper enligt undernummer 8704 10 i Kombinerade nomenklaturen.

(3)

Eftersom klassificeringen i förordning (EEG) nr 396/92 inte är förenlig med den nämnda domen från EG-domstolen, vilken fann att punkten 4 var felaktig, bör denna förordning ändras i den del den klassificerar fordon med hydrauliska tippflak enligt KN-nummer 8704 31. Därför är det lämpligt att ta bort punkt 4 och återkalla den från den 10 mars 1992.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Punkt 4 i bilagan till förordning (EEG) nr 396/92 är borttagen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från den 10 mars 1992.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 mars 2007.

På kommissionens vägnar

László KOVÁCS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 129/2007 (EUT L 56, 23.2.2007, s. 1).

(2)  EGT L 44, 20.2.1992, s. 9. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 705/2000 (EUT L 118, 5.5.2005, s. 18).

(3)  Dom av den 16 september 2004, mål C-396/02, DFDS , REG 2004, I-8439.


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Rådet

24.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 84/35


RÅDETS BESLUT

av den 19 mars 2007

om utnämning av en italiensk ledamot och två italienska suppleanter i Regionkommittén

(2007/180/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 263,

med beaktande av den italienska regeringens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Rådet antog den 24 januari 2006 beslut 2006/116/EG om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden från och med den 26 januari 2006 till och med den 25 januari 2010 (1).

(2)

En plats som ledamot i Regionkommittén har blivit ledig till följd av att mandattiden för Guido MILANA har löpt ut och två platser som suppleanter i Regionkommittén har blivit lediga till följd av att Salvatore CUFFARO och Giovanni MASTROCINQUE har avgått.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Till Regionkommittén utnämns för återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2010,

a)

som ledamot

Guido MILANA, Consigliere comunale di Olevano Romano, som ersättare för Guido MILANA, Consiglio provinciale di Roma,

b)

som suppleanter

Francesco SCOMA, Consigliere dell’Assemblea regionale siciliana, som ersättare för Salvatore CUFFARO,

Graziano MILIA, Presidente della Provincia di Cagliari, som ersättare för Giovanni MASTROCINQUE.

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 19 mars 2007.

På rådets vägnar

Horst SEEHOFER

Ordförande


(1)  EUT L 56, 25.2.2006, s. 75.


24.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 84/36


RÅDETS BESLUT

av den 19 mars 2007

om utnämning av en nederländsk suppleant i Regionkommittén

(2007/181/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 263,

med beaktande av den nederländska regeringens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Rådet antog den 24 januari 2006 beslut 2006/116/EG om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden från och med den 26 januari 2006 till och med den 25 januari 2010 (1).

(2)

En plats som suppleant har blivit ledig till följd av P.C. KRIKKES avgång.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Till suppleant i Regionkommittén utnämns härmed under återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2010,

Bas VERKERK, burgemeester van Delft,

som ersättare för Pauline KRIKKE.

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 19 mars 2007.

På rådets vägnar

Horst SEEHOFER

Ordförande


(1)  EUT L 56, 25.2.2006, s. 75.


Kommissionen

24.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 84/37


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 19 mars 2007

om en undersökning av chronic wasting disease (CWD) hos hjortdjur

[delgivet med nr K(2007) 860]

(Text av betydelse för EES)

(2007/182/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (1), särskilt artikel 6.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Chronic wasting disease (CWD) är en form av transmissibel spongiform encefalopati (TSE) som drabbar hjortdjur. Den är allmän i Nordamerika men har hittills aldrig rapporterats i gemenskapen.

(2)

Den 3 juni 2004 offentliggjorde Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet ett yttrande där man rekommenderar att en riktad övervakning av hjortdjur inom gemenskapen bör inledas. Målet med en sådan övervakning skulle vara att upptäcka eventuell förekomst av TSE hos hjortdjur. Följaktligen bör åtgärder vidtas så att medlemsstaterna genomför undersökningar i enlighet med detta yttrande.

(3)

Genom förordning (EG) nr 999/2001 fastställs bestämmelser om förebyggande, kontroll och utrotning av TSE hos djur. I denna förordning, senast ändrad genom förordning (EG) nr 1923/2006, fastställs bestämmelser när det gäller övervakningsprogram för TSE hos hjortdjur. Därför är det nu genom detta beslut möjligt att utfärda bestämmelser för medlemsstaterna om undersökning av TSE hos hjortdjur.

(4)

Ovan nämnda undersökningar bör omfatta viltlevande och hägnade hjortdjursarter. Eftersom provtagning av viltlevande hjortdjur huvudsakligen bör ske under jaktsäsongen, som är av begränsad varaktighet, bör detta beslut tillämpas efter antagandet av förordning (EG) nr 1923/2006, som nämnts ovan, för att ge medlemsstaterna tillräckligt med tid att uppnå de uppställda målen i fråga om urvalsstorlek.

(5)

Medlemsstaterna bör lämna en årlig rapport om resultaten från dessa undersökningar av hjortdjur. Om TSE konstateras hos hjortdjur måste detta genast rapporteras till kommissionen.

(6)

Medlemsstaterna bör säkerställa att hjortdjur som testats för TSE inte kommer in i den kommersiella livsmedelskedjan förrän ett negativt resultat har erhållits.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

I detta beslut fastställs bestämmelser om en undersökning i syfte att upptäcka förekomst av chronic wasting disease (CWD) hos djur av hjortfamiljen, dvs. hjortdjur (nedan kallad ”undersökningen”).

Artikel 2

Definitioner

I detta beslut används de beteckningar som definieras i bilaga I.

Artikel 3

Undersökningens ramar

1.   Medlemsstaterna skall i enlighet med minimikraven i bilaga II genomföra en undersökning i syfte att upptäcka förekomst av CWD hos hjortdjur.

2.   Medlemsstaternas undersökningar skall vara slutförda senast vid utgången av 2007 års jaktsäsong.

Artikel 4

Åtgärder som skall vidtas av medlemsstaterna efter utförd CWD-testning

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som anges i bilaga III efter utförd CWD-testning.

Artikel 5

Rapporter som medlemsstaterna skall överlämna till kommissionen

Medlemsstaterna skall lämna följande rapporter till kommissionen:

a)

En rapport direkt efter upptäckt av ett positivt eller tveksamt provresultat vid testning för transmissibel spongiform encefalopati hos hjortdjur.

b)

En årlig rapport av resultaten från undersökningarna enligt uppgifterna i bilaga IV.

Artikel 6

Kommissionens sammanställning av medlemsstaternas rapporter

Kommissionen skall överlämna en sammanfattning till medlemsländerna av de rapporter som har avgetts i enlighet med artikel 5.

Artikel 7

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 147, 31.5.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1923/2006 (EUT L 404, 30.12.2006, s. 1).


BILAGA I

Definitioner

I detta beslut gäller följande definitioner:

a)   målarter: avser viltlevande och hägnad kronhjort (Cervus elaphus) och/eller viltlevande vitsvanshjort (Odocoileus virginianus).

b)   målmedlemsstater: avser de medlemsstater som har tillräckligt stora populationer av målarter för att det skall vara möjligt att uppnå de statistiskt sett nödvändiga urvalsstorlekarna; de varierar beroende på dels vilken målart det rör sig om, dels huruvida målarterna är viltlevande eller hägnade, och anges i tabellerna 1 och 2 i bilaga II.

c)   kliniska/sjuka hjortdjur: avser hjortdjur som uppvisar tecken på onormalt beteende och/eller rörelsestörningar och/eller är i allmänt dålig kondition.

d)   trafikskadade eller trafikdödade hjortdjur: avser hjortdjur som blivit överkörda av vägfordon och för vilka tillståndet före döden (ante mortem) inte kan säkerställas.

e)   självdöda/utslagna hjortdjur: avser hjortdjur som hittats döda i hägnad eller i naturen och hägnade hjortdjur som gallrats bort av hälso- eller åldersskäl.

f)   friska, slaktade hjortdjur: avser friska, hägnade hjortdjur som slaktats i ett slakteri eller på en gård.

g)   friska, skjutna hjortdjur: avser friska, viltlevande hjortdjur som skjutits under jaktsäsongen.

h)   målgrupper: avser de hjortdjur som definierats i punkterna c–g.


BILAGA II

Minimikrav för en undersökning med syftet att upptäcka förekomst av chronic wasting disease hos hjortdjur

1.   Provtagning av målarter i målmedlemsstaterna

a)

Målmedlemsstaterna skall ta prov för undersökning av chronic wasting disease (CWD) enligt tabell 1 i fråga om sin population av viltlevande kronhjort och vitsvanshjort och enligt tabell 2 i fråga om sin population av hägnad kronhjort.

Dessa prover får tas från alla målgrupper i målmedlemsstaterna.

b)

Målmedlemsstaternas behöriga myndigheter skall ta följande kriterier i beaktande när de fattar beslut om urvalets sammansättning för målarterna:

i)

Alla hjortdjur skall vara äldre än 18 månader; djurens ålder skall uppskattas utifrån tandbildning, uppenbara mognadstecken eller andra tillförlitliga upplysningar.

ii)

När det gäller friska, skjutna hjortdjur skall prover tas i synnerhet från handjur.

iii)

När det gäller friska, slaktade hjortdjur skall prover tas i synnerhet från äldre han- och hondjur.

c)

Målmedlemsstaternas behöriga myndigheter skall ta i beaktande exponering för följande potentiella riskfaktorer (då sådana finns) när de fattar beslut om urvalets sammansättning för målarterna:

i)

Områden med tät hjortdjurspopulation.

ii)

Hög incidens av skrapie.

iii)

Hög incidens av BSE.

iv)

Hjortdjur som har ätit foder som kan ha varit TSE-smittat.

v)

Hjortdjur på gårdar eller i områden där införsel av hjortdjur eller produkter av hjortdjur från områden som drabbats av CWD tidigare har registrerats.

d)

Medlemsländernas behöriga myndigheter skall använda slumpmässigt urval när de väljer ut målarter för provtagning.

2.   Provtagning för CWD av alla hjortdjursarter av alla medlemsstater

Alla medlemsstater skall prioritera provtagning för CWD av kliniska/sjuka hjortdjur och självdöda/utslagna hjortdjur liksom av trafikskadade eller trafikdödade hjortdjur i fråga om alla hjortdjursarter. Medlemsstaternas behöriga myndigheter skall sträva efter att uppnå mesta möjliga medvetenhet i fråga om dessa hjortdjur och att se till att så många sådana hjortdjur som möjligt testas för CWD.

Tabell 1

Viltlevande kronhjort (Cervus elaphus) och vitsvanshjort (Odocoileus virginianus)

 

Population av målarter

Urvalsstorlek

Tjeckien

25 000

598

Tyskland

150 000

598

Spanien

220 000 til 290 000

598

Frankrike

100 000

598

Italien

44 000

598

Lettland

28 000

598

Ungern

74 000

598

Österrike

150 000

598

Polen

600 000

598

Slovakien

38 260

598

Finland

30 000

598

Förenade kungariket

382 500

598


Tabell 2

Hägnad kronhjort (Cervus elaphus elaphus)

 

Population av målart

Urvalsstorlek

Tjeckien

> 9 000

576

Tyskland

11 500

598

Frankrike

17 000

598

Irland

10 000

581

Österrike

10 000

581

Förenade kungariket

28 000

598

3.   Provtagning och laboratorietestning

För varje hjortdjur i de urval som avses i punkterna 1 och 2 i denna bilaga skall ett prov tas från obex-området och undersökas. Åtminstone en del av varje prov skall bevaras i färskt eller fruset tillstånd tills man fått ett negativt resultat, ifall en bioassay skulle krävas.

Medlemsstaternas behöriga myndigheter skall tillämpa punkt 3 i kapitel C i bilaga X till förordning (EG) nr 999/2001 beträffande rådgivning om metoder och protokoll.

De snabbtester som avses i punkt 4 i kapitel C i bilaga X till förordning (EG) nr 999/2001 och som används för att påvisa transmissibel spongiform encefalopati (TSE) i obex av nötkreatur eller mindre idisslare skall anses ändamålsenliga för den provtagning som avses i punkterna 1 och 2 i denna bilaga. För screeningsändamål kan medlemsstaterna också använda immunohistokemi, varvid de skall uppfylla kraven i en kvalifikationsprövning av gemenskapens referenslaboratorium. När en medlemsstat inte kan bekräfta ett positivt snabbtestresultat skall lämplig vävnad sändas för bekräftelse till gemenskapens referenslaboratorium. Vid konstaterad TSE skall det protokoll som avses i 3.2 c i–ii i kapitel C i bilaga X till förordning (EG) nr 999/2001 gälla.

4.   Genotypning

Prionproteinets genotyp skall bestämmas för varje positivt TSE-resultat hos hjortdjur i enlighet med riktlinjerna från gemenskapens referenslaboratorium för TSE.


BILAGA III

Åtgärder efter testning av hjortdjur

1.

När ett hjortdjur avsett för livsmedelsmarknaden har utvalts för undersökning av CWD skall medlemsstaterna säkerställa att slaktkroppen går att spåra och att den inte går till försäljning förrän man har fått ett negativt resultat från snabbtestet.

2.

I den utsträckning det är möjligt, och alltid när punkt 1 gäller, skall jägaren, jakträttsinnehavaren eller lantbrukaren, om dessa är kända, informeras när prover lämnas för undersökning av CWD och resultaten från ett positivt snabbtest meddelas så snabbt som möjligt av myndigheterna.

3.

Medlemsstaterna skall förbehålla sig rätten att behålla material för vidare undersökningar eller forskningsändamål tills ett negativt resultat av snabbtestet för CWD har erhållits.

4.

Så långt det är möjligt, med undantag av det material som skall behållas för vidare undersökningar eller forskningsändamål, skall alla delar av en hjortdjurskropp som gett positivt resultat i snabbtestet, inklusive huden, direkt bortskaffas i enlighet med artiklarna 4.2 a, b eller e i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 (1).


(1)  EGT L 273, 10.10.2002, s. 1.


BILAGA IV

Krav när det gäller rapportering och registrering

1.   Krav som ställs på medlemsstaterna

Information som skall presenteras av medlemsstaterna i deras årsrapporter om undersökningsresultaten i fråga om CWD

a)

Antalet prov av hjortdjur som lämnats för testning, angivna enligt målgrupp efter följande kriterier:

Art.

Hägnade eller viltlevande hjortdjur.

Målgrupp.

Kön.

Ålder.

b)

Resultaten av snabbtester, kontrollprov (antal positiva och negativa) och i förekommande fall av särskiljande testning, vilken vävnad som undersökts samt vilket snabbtest och vilken kontrollteknik som använts.

c)

Geografiskt läge, inklusive ursprungslandet om det inte är det samma som den rapporterande medlemsstaten, för positiva fall av TSE.

d)

Genotypen och arten av varje hjortdjur som visat sig vara TSE-positivt.

2.   Rapporteringsperioder

Resultaten av provtagningen för CWD från föregående år skall redovisas i en årlig rapport.

Denna rapport skall lämnas så snart som möjligt men inte senare än sex månader efter utgången av varje undersökningsår.

Rapporten för 2007 skall innehålla resultaten av 2007 års jaktsäsong även om några prov har tagits under 2008.


24.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 84/44


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 23 mars 2007

om ändring av beslut 2005/760/EG om vissa skyddsåtgärder när det gäller högpatogen aviär influensa i vissa tredjeländer för import av fåglar i fångenskap

[delgivet med nr K(2007) 1259]

(Text av betydelse för EES)

(2007/183/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (1), särskilt artikel 10.4,

med beaktande av rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av regler för hur veterinärkontroller skall organiseras för djur som importeras till gemenskapen från tredje land och om ändring av direktiven 89/662/EEG, 90/425/EEG och 90/675/EEG (2), särskilt artikel 18.7,

med beaktande av rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (3), särskilt artikel 22.6, och

av följande skäl:

(1)

Sedan 2004 då aviär influensa som orsakades av en högpatogen virusstam utbröt i Sydostasien, har kommissionen antagit flera skyddsåtgärder. Åtgärderna omfattade särskilt kommissionens beslut 2005/760/EG av den 27 oktober 2005 om vissa skyddsåtgärder när det gäller högpatogen aviär influensa i vissa tredjeländer för import av fåglar i fångenskap (4). Beslutet är tillämpligt till och med den 31 mars 2007.

(2)

I kommissionens beslut 2000/666/EG av den 16 oktober 2000 om djurhälsokrav och utfärdande av veterinärintyg vid import av fåglar utom fjäderfä samt villkor för karantän (5) fastställs djurhälsokraven vid import av vissa andra fåglar än fjäderfä, enligt det beslutet, och karantänkraven för dessa fåglar.

(3)

Panelen för djurs hälsa och välbefinnande vid Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) antog den 27 oktober 2006 ett vetenskapligt yttrande om riskerna för djurs hälsa och välbefinnande i samband med import av andra vilda fåglar än fjäderfä till gemenskapen (nedan kallat ”yttrandet”). I yttrandet fastställs ett antal områden där ändringar i de inom gemenskapen gällande djurhälsovillkoren för import av sådana fåglar väsentligen skulle minska de identifierade hälsoriskerna i samband med denna import. Med stöd av yttrandet har djurhälsovillkoren för denna import setts över och beslut 2000/666/EG har upphävts och ersatts med kommissionens förordning (EG) nr 318/2007 (6).

(4)

Eftersom de nya djurhälsovillkoren i förordning (EG) nr 318/2007 är strängare än de som gäller för närvarande, kommer förordningen inte att träda i kraft förrän den 1 juli 2007 för att medlemsstaterna och de tredjeländer som exporterar dessa fåglar till gemenskapen skall få tid att anpassa sig till de nya åtgärderna.

(5)

Med beaktande av yttrandet och den aktuella djurhälsosituationen i världen i fråga om aviär influensa bör sådana fåglar inte importeras utan att stränga importkrav ställs.

(6)

Skyddsåtgärderna i beslut 2005/760/EG bör därför fortsätta att gälla till och med den 30 juni 2007. Tillämpningsperioden för beslutet bör därför ändras.

(7)

Beslut 2005/760/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 6 i beslut 2005/760/EG skall datumet ”31 mars 2007” ersättas med ”30 juni 2007”.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall genast vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta beslut och offentliggöra dessa åtgärder. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 23 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/33/EG (EGT L 315, 19.11.2002, s. 14).

(2)  EGT L 268, 24.9.1991, s. 56. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/104/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 352).

(3)  EGT L 24, 30.1.1998, s. 9. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/104/EG.

(4)  EUT L 285, 28.10.2005, s. 60. Beslutet senast ändrat genom beslut 2007/21/EG (EUT L 7, 12.1.2007, s. 44).

(5)  EGT L 278, 31.10.2000, s. 26. Beslutet senast ändrat genom beslut 2002/279/EG (EGT L 99, 16.4.2002, s. 17).

(6)  Se sidan 7 i detta nummer av EUT.