ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 78

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
17 mars 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 280/2007 av den 16 mars 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 281/2007 av den 16 mars 2007 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 27:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 282/2007 av den 16 mars 2007 om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 27:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 283/2007 av den 16 mars 2007 om fastställande av högsta stödbelopp för koncentrerat smör för den 27:e enskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 284/2007 av den 16 mars 2007 om fastställande av det lägsta försäljningspriset på smör inom den 59:e enskilda anbudsinfordran som utlysts inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 285/2007 av den 16 mars 2007 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar om importlicens för vissa köttprodukter från grisköttssektorn som ges in under mars 2007 inom ramen för förordning (EG) nr 1233/2006 kan godtas

9

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 286/2007 av den 16 mars 2007 om den utsträckning i vilken ansökningar om importlicens som inlämnas i mars 2007 skall beviljas inom ramen för tullkvoterna för import av vissa grisköttsprodukter under perioden 1 april–30 juni 2007

11

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 287/2007 av den 16 mars 2007 om ändring av bilaga II till rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung avseende ginseng, standardiserade extrakt och beredningar av dessa ( 1 )

13

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 288/2007 av den 16 mars 2007 om övergångsåtgärder med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning rörande kraven för beviljande av exportbidrag för vissa mjölk- och äggprodukter i enlighet med förordning (EG) nr 1043/2005

15

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 289/2007 av den 16 mars 2007 om anpassning av förordning (EG) nr 1301/2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

17

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 290/2007 av den 16 mars 2007 om fastställande av den procentsats som anges i artikel 19 i rådets förordning (EG) nr 318/2006 för regleringsåret 2007/08

20

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 291/2007 av den 16 mars 2007 om ändring av förordning (EG) nr 272/2007 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn gällande från den 16 mars 2007

24

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2007/168/EG

 

*

Rådets beslut av den 22 februari 2007 om utnämning av vice ordföranden för Gemenskapens växtsortsmyndighet

27

 

 

Kommissionen

 

 

2007/169/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 16 mars 2007 om fastställande av att artikel 30.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster skall tillämpas på vissa bud- och pakettjänster i Danmark [delgivet med nr K(2007) 840]  ( 1 )

28

 

 

AVTAL

 

 

Rådet

 

*

Information om datum för ikraftträdande av avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko

31

 

*

Information om dagen för ikraftträdandet av ramavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om de allmänna principerna för Bosnien och Hercegovinas deltagande i gemenskapsprogram

31

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/52/EG av den 5 juli 2006 om ändring av direktiv 95/2/EG om andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel och direktiv 94/35/EG om sötningsmedel för användning i livsmedel (EUT L 204 av den 26.7.2006)

32

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

FÖRORDNINGAR

17.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 78/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 280/2007

av den 16 mars 2007

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 17 mars 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 16 mars 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

IL

113,4

MA

93,6

TN

143,7

TR

158,4

ZZ

127,3

0707 00 05

JO

132,2

MA

65,6

TR

162,3

ZZ

120,0

0709 90 70

MA

65,7

TR

110,1

ZZ

87,9

0709 90 80

EG

233,0

IL

121,6

ZZ

177,3

0805 10 20

CU

47,3

EG

51,5

IL

52,8

MA

45,5

TN

52,7

TR

64,1

ZZ

52,3

0805 50 10

IL

68,1

TR

52,4

ZZ

60,3

0808 10 80

AR

76,1

BR

79,9

CA

92,2

CL

84,6

CN

69,6

US

112,0

UY

73,0

ZA

95,0

ZZ

85,3

0808 20 50

AR

68,0

CL

83,5

US

110,6

ZA

75,6

ZZ

84,4


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


17.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 78/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 281/2007

av den 16 mars 2007

om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 27:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1898/2005 av den 9 november 2005 om tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande försäljning av grädde, smör och koncentrerat smör på gemenskapens marknad (2) får interventionsorganen genom stående anbudsinfordran sälja vissa kvantiteter smör från interventionslager som de innehar och bevilja stöd för grädde, smör och koncentrerat smör. I artikel 25 i den förordningen anges det att ett lägsta försäljningspris skall fastställas för smör och ett högsta stödbelopp skall fastställas för grädde, smör och koncentrerat smör på grundval av de anbud som har inkommit i samband med varje enskild anbudsinfordran. Det anges också att priset eller stödbeloppet kan variera beroende på smörets avsedda användningsområde, dess fetthalt och iblandningsförfarandet. Beloppen för säkerheten för förädlingen skall enligt artikel 28 i förordning (EG) nr 1898/2005 fastställas utifrån dessa.

(2)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den 27:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005, fastställs de lägsta försäljningspriserna för smör från interventionslager och beloppet för säkerheten för förädlingen, vilka nämns i artiklarna 25 respektive 28 i den förordningen, i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 17 mars 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 308, 25.11.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2107/2005 (EUT L 337, 22.12.2005, s. 20).


BILAGA

Lägsta försäljningspris för smör och beloppen på säkerheterna för förädlingen för den 27:e enskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formel

A

B

Iblandningsförfarande

Med spårämnen

Utan spårämnen

Med spårämnen

Utan spårämnen

Lägsta försäljningspris

Smör ≥ 82 %

Oförändrat

214,7

Koncentrerat

Förädlingssäkerhet

Oförändrat

45

Koncentrerat


17.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 78/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 282/2007

av den 16 mars 2007

om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 27:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1898/2005 av den 9 november 2005 om tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande försäljning av grädde, smör och koncentrerat smör på gemenskapens marknad (2) får interventionsorganen genom stående anbudsinfordran sälja vissa kvantiteter smör från interventionslager som de innehar och bevilja stöd för grädde, smör och koncentrerat smör. I artikel 25 i den förordningen anges det att ett lägsta försäljningspris skall fastställas för smör och ett högsta stödbelopp skall fastställas för grädde, smör och koncentrerat smör på grundval av de anbud som har inkommit i samband med varje enskild anbudsinfordran. Det anges också att priset eller stödbeloppet kan variera beroende på smörets avsedda användningsområde, dess fetthalt och iblandningsförfarandet. Beloppen för säkerheten för förädlingen skall enligt artikel 28 i förordning (EG) nr 1898/2005 fastställas utifrån dessa.

(2)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den 27:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005, fastställs de högsta stödbeloppen för grädde, smör och koncentrerat smör och beloppet för säkerheten för förädlingen, vilka nämns i artiklarna 25 respektive 28 i den förordningen, i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 17 mars 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 308, 25.11.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2107/2005 (EUT L 337, 22.12.2005, s. 20).


BILAGA

Högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör och beloppen på säkerheterna för förädlingen för den 27:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formel

A

B

Iblandningsförfarande

Med spårämnen

Utan spårämnen

Med spårämnen

Utan spårämnen

Högsta stödbelopp

Smör ≥ 82 %

15,5

12

12

Smör < 82 %

11,7

10,73

Koncentrerat smör

18

14,5

18

14,5

Grädde

8

5

Förädlingssäkerhet

Smör

17

Koncentrerat smör

20

20

Grädde

9


17.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 78/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 283/2007

av den 16 mars 2007

om fastställande av högsta stödbelopp för koncentrerat smör för den 27:e enskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 47 i kommissionens förordning (EG) nr 1898/2005 av den 9 november 2005 om tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande försäljning av grädde, smör och koncentrerat smör på gemenskapens marknad (2) inleder interventionsorganen en stående anbudsinfordran för att bevilja stöd för koncentrerat smör. Artikel 54 i den förordningen fastställer att mot bakgrund av de anbud som har kommit in som svar på varje enskild anbudsinfordran bör ett högsta stödbelopp fastställas för koncentrerat smör med en fetthalt av minst 96 %.

(2)

En säkerhet för slutanvändningen bör enligt artikel 53.4 i förordning (EG) nr 1898/2005 ställas för att garantera att detaljhandeln tar över det koncentrerade smöret.

(3)

Mot bakgrund av de anbud som har kommit in bör det högsta stödbeloppet fastställas på en lämplig nivå och säkerheten för slutanvändningen bestämmas utifrån denna.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den 27:e enskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som har inletts i enlighet med förordning (EG) nr 1898/2005, skall det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör med en fetthalt av minst 96 %, enligt artikel 47.1 i den förordningen, fastställas till 16,27 EUR/100 kg.

Den säkerhet för slutanvändningen som anges i artikel 53.4 i förordning (EG) nr 1898/2005 skall fastställas till 18 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 17 mars 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 308, 25.11.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2107/2005 (EUT L 337, 22.12.2005, s. 20).


17.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 78/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 284/2007

av den 16 mars 2007

om fastställande av det lägsta försäljningspriset på smör inom den 59:e enskilda anbudsinfordran som utlysts inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10c, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 21 i kommissionens förordning (EG) nr 2771/1999 av den 16 december 1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller interventionsåtgärder på marknaden för smör och grädde (2) har interventionsorganen bjudit ut vissa kvantiteter smör som de innehar till försäljning genom stående anbudsinfordran.

(2)

Mot bakgrund av de anbud som mottagits inom ramen för varje enskild anbudsinfordran måste det fastställas ett lägsta försäljningspris eller fattas ett beslut om att det inte skall tilldelas några kvantiteter, i enlighet med artikel 24a i förordning (EG) nr 2771/1999.

(3)

På grundval av de anbud som mottagits bör det fastställas ett lägsta försäljningspris.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inom den 59:e enskilda anbudsinfordran enligt förordning (EG) nr 2771/1999, för vilken tidsfristen för inlämnande av anbud löpte ut den 13 mars 2007, skall det lägsta försäljningspriset på smör vara 238,01 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 17 mars 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EGT L 333, 24.12.1999, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1802/2005 (EUT L 290, 4.11.2005, s. 3).


17.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 78/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 285/2007

av den 16 mars 2007

om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar om importlicens för vissa köttprodukter från grisköttssektorn som ges in under mars 2007 inom ramen för förordning (EG) nr 1233/2006 kan godtas

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1233/2006 av den 16 augusti 2006 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för import av griskött från Amerikas förenta stater (1), särskilt artikel 5.5, och

av följande skäl:

De ansökningar om importlicens som lämnats in för perioden 1 april–30 juni 2007 underskrider de tillgängliga kvantiteterna och kan därför godkännas i sin helhet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De ansökningar om importlicens för perioden 1 april–30 juni 2007 som ges in i enlighet med förordning (EG) nr 1233/2006 skall behandlas på det sätt som avses i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 17 mars 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 225, 17.8.2006, s. 14.


BILAGA

Löpnummer

Procentsats beviljade ansökningar om importlicens som inlämnats under perioden 1 april–30 juni 2007

09.4170

100


17.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 78/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 286/2007

av den 16 mars 2007

om den utsträckning i vilken ansökningar om importlicens som inlämnas i mars 2007 skall beviljas inom ramen för tullkvoterna för import av vissa grisköttsprodukter under perioden 1 april–30 juni 2007

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1458/2003 av den 18 augusti 2003 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för griskött (1), särskilt artikel 5.6 och

av följande skäl:

Vissa ansökningar om importlicens som lämnats in för andra kvartalet 2007 gäller kvantiteter som är mindre än de tillgängliga kvantiteterna och kan därför godkännas i sin helhet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De ansökningar om importlicens som inlämnas under perioden 1 april–30 juni 2007 beviljas i enlighet med förordning (EG) nr 1458/2003 och i den utsträckning som anges i bilaga.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 17 mars 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 208, 19.8.2003, s. 3. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 341/2005 (EUT L 53, 26.2.2005, s. 28).


BILAGA

Ordernummer

Andel beviljade ansökningar om importlicenser som inlämnats under perioden 1 april–30 juni 2007

09.4038

100

09.4039

100

09.4071

09.4072

09.4073

09.4074

”—”

:

Ingen ansökan har överlämnats till kommissionen.


17.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 78/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 287/2007

av den 16 mars 2007

om ändring av bilaga II till rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung avseende ginseng, standardiserade extrakt och beredningar av dessa

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 av den 26 juni 1990 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung (1), särskilt artikel 3,

med beaktande av de yttranden som utarbetats av Europeiska läkemedelsmyndigheten av kommittén för veterinärmedicinska läkemedel, och

av följande skäl:

(1)

Samtliga farmakologiskt verksamma substanser som används inom gemenskapen i veterinärmedicinska läkemedel avsedda för livsmedelsproducerande djur bör utvärderas i enlighet med förordning (EEG) nr 2377/90.

(2)

Ginseng finns med i bilaga II till förordning (EEG) nr 2377/90 i gruppen substanser som används i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel för alla livsmedelsproducerande arter och får endast användas i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlen som motsvarar modertinkturen och utspädningar av denna. Efter granskning av en ansökan anses det vara lämpligt att införa en ny punkt i bilaga II i gruppen ämnen av vegetabiliskt ursprung för ginseng, standardiserade extrakt och beredningar av dessa för alla livsmedelsproducerande arter.

(3)

Förordning (EEG) nr 2377/90 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

Det bör fastställas en tillräckligt lång frist innan denna förordning börjar tillämpas så att medlemsstaterna kan göra de eventuella ändringar som är nödvändiga för att följa bestämmelserna i denna förordning i de tillstånd som enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel (2) beviljats för utsläppande av de berörda veterinärmedicinska läkemedlen på marknaden.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för veterinärmedicinska läkemedel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EEG) nr 2377/90 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 16 maj 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1831/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 5).

(2)  EGT L 311, 28.11.2001, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/28/EG (EUT L 136, 30.4.2004, s. 58).


BILAGA

Följande ämne skall införas i bilaga II till förordning (EEG) nr 2377/90

6.   Ämnen av vegetabiliskt ursprung

Farmakologiskt verksamma substanser

Djurarter

Ginseng, standardiserade extrakt och beredningar av dessa

Alla livsmedelsproducerande”


17.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 78/15


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 288/2007

av den 16 mars 2007

om övergångsåtgärder med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning rörande kraven för beviljande av exportbidrag för vissa mjölk- och äggprodukter i enlighet med förordning (EG) nr 1043/2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 41 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 52.4 i kommissionens förordning (EG) nr 1043/2005 av den 30 juni 2005 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 3448/93 med avseende på ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget, samt kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen (1), fastställs det att bidrag för vissa mjölk- och äggbaserade varor endast beviljas om produkterna uppfyller tillämpliga krav i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (2) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (3). Framför allt måste varorna beredas i godkända anläggningar och uppfylla särskilda kontrollmärkningskrav i enlighet med artiklarna 4 och 5 i förordning (EG) nr 853/2004.

(2)

I kommissionens beslut 2007/30/EG av den 22 december 2006 om övergångsbestämmelser för saluföring av vissa produkter av animaliskt ursprung som framställts i Bulgarien och Rumänien (4) fastställs åtgärder som skall underlätta övergången från den befintliga ordningen i dessa stater till tillämpningen av gemenskapens veterinärlagstiftning. Enligt artikel 3 i det beslutet skall medlemsstaterna mellan den 1 januari och den 31 december 2007 tillåta handel med sådana produkter som har framställts i Bulgarien och Rumänien i anläggningar med tillstånd att exportera mjölk- och äggprodukter till gemenskapen före anslutningsdagen, under förutsättning att produkterna är försedda med gemenskapens exportkontrollmärke för de berörda anläggningarna, och att de åtföljs av ett dokument i vilket det intygas att de har tillverkats i enlighet med beslut 2007/30/EG.

(3)

Det bör därför göras en avvikelse från artikel 52.4 i förordning (EG) nr 1043/2005, utan att det påverkar tilllämpningen av de andra bestämmelserna i den förordningen, samt fastställas att de varor som uppfyller kraven i artikel 3 i beslut 2007/30/EG och som godkänts för handel mellan den 1 januar i och den 31 december 2007 kan beviljas exportbidrag.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för övergripande frågor beträffande handeln med bearbetade jordbruksprodukter som inte finns förtecknade i bilaga I till fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom avvikelse från artikel 52.4 i förordning (EG) nr 1043/2005 kan varor som före anslutningsdagen framställts i Bulgarien och Rumänien i anläggningar med tillstånd att exportera till gemenskapen före anslutningsdagen och som exporterats från gemenskapen under perioden från och med anslutningsdagen fram till den 31 december 2007 beviljas exportbidrag under förutsättning att de uppfyller kraven i artikel 3 a och b i beslut 2007/30/EG.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas på exportdeklarationer som godkänns från och med den 1 januari till och med den 31 december 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EUT L 172, 5.7.2005, s. 24. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1792/2006 (EUT L 362, 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 1. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 3.

(3)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 22. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).

(4)  EUT L 8, 13.1.2007, s. 59.


17.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 78/17


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 289/2007

av den 16 mars 2007

om anpassning av förordning (EG) nr 1301/2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 56, och

av följande skäl:

(1)

Uppgifterna i bilagorna II och III till kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 (1) är angivna på de officiella språken i gemenskapen i dess sammansättning per den 31 december 2006. Uppgifter på bulgariska och rumänska bör ingå.

(2)

Förordning (EG) nr 1301/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1301/2006 skall ändras på följande sätt:

1.

Bilaga II skall ersättas med texten i bilaga I till denna förordning.

2.

Bilaga III skall ersättas med bilaga II till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2007. Licensansökningar eller licenser utfärdade mellan den 1 januari 2007 och dagen för förordningens ikraftträdande påverkas dock inte.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.


BILAGA I

”BILAGA II

Uppgifter som avses i artikel 8

:

På bulgariska

:

Член 3, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 1182/71 не се прилага

:

På spanska

:

No es de aplicación el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CEE) no 1182/71

:

På tjeckiska

:

Ustanovení čl. 3 odst. 4 nařízení (EHS) č. 1182/71 se nepoužije

:

På danska

:

Artikel 3, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 1182/71 finder ikke anvendelse

:

På tyska

:

Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1182/71 kommt nicht zur Anwendung

:

På estniska

:

Määruse (EMÜ) nr 1182/71 artikli 3 lõiget 4 ei kohaldata

:

På grekiska

:

Το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕOΚ) αριθ. 1182/71 δεν εφαρμόζεται

:

På engelska

:

Article 3(4) of Regulation (EEC) No 1182/71 shall not apply

:

På franska

:

L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1182/71 ne s’applique pas

:

På italienska

:

L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1182/71 non si applica

:

På lettiska

:

Regulas (EEK) Nr. 1182/71 3. panta 4. punktu nepiemēro

:

På litauiska

:

Reglamento (EEB) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalis netaikoma

:

På ungerska

:

Az 1182/71/EGK rendelet 3. cikkének (4) bekezdését nem kell alkalmazni

:

På nederländska

:

Artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1182/71 is niet van toepassing

:

På polska

:

Artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 1182/71 nie ma zastosowania

:

På portugisiska

:

O n.o 4 do artigo 3.o do Regulamento (CEE) n.o 1182/71 não se aplica

:

På rumänska

:

Articolul 3 alineatul 4 din Regulamentul (CEE) nr. 1182/71 nu se aplică

:

På slovakiska

:

Článok 3 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 1182/71 sa neuplatňuje

:

På slovenska

:

Člen 3(4) Uredbe (EGS) št. 1182/71 se ne uporablja

:

På finska

:

Asetuksen (ETY) N:o 1182/71 3 artiklan 4 kohtaa ei sovelleta

:

På svenska

:

Artikel 3.4 i förordning (EEG) nr 1182/71 skall inte tillämpas”


BILAGA II

”BILAGA III

Uppgifter som avses i artikel 9

:

På bulgariska

:

Мито … — Регламент (ЕО) № …/…

:

På spanska

:

Derecho de aduana … — Reglamento (CE) no …/…

:

På tjeckiska

:

Celní sazba … – nařízení (ES) č. …/…

:

På danska

:

Toldsats … — forordning (EF) nr. …/…

:

På tyska

:

Zollsatz … — Verordnung (EG) Nr. …/…

:

På estniska

:

Tollimaks … – määrus (EÜ) nr …/…

:

På grekiska

:

Δασμός … — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. …/…

:

På engelska

:

Customs duty … — Regulation (EC) No …/…

:

På franska

:

Droit de douane: … — règlement (CE) no …/…

:

På italienska

:

Dazio: … — regolamento (CE) n. …/…

:

På lettiska

:

Muitas nodoklis … – Regula (EK) Nr. …/…

:

På litauiska

:

Muito mokestis … – Reglamentas (EB) Nr. …/…

:

På ungerska

:

Vámtétel: … – …/…/EK rendelet

:

På nederländska

:

Douanerecht: … — Verordening (EG) nr. …/…

:

På polska

:

Stawka celna … – rozporządzenie (WE) nr …/…

:

På portugisiska

:

Direito aduaneiro: … — Regulamento (CE) n.o …/…

:

På rumänska

:

Taxă vamală: … – Regulamentul (CE) nr. …/…

:

På slovakiska

:

Clo … – nariadenie (ES) č. …/…

:

På slovenska

:

Carina: … – Uredba (ES) št. …/…

:

På finska

:

Tulli … – Asetus (EY) N:o …/…

:

På svenska

:

Tull … – Förordning (EG) nr …/…”


17.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 78/20


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 290/2007

av den 16 mars 2007

om fastställande av den procentsats som anges i artikel 19 i rådets förordning (EG) nr 318/2006 för regleringsåret 2007/08

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 19.3 andra stycket, artikel 40.2 d v samt artikel 42, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 19.1 i förordning (EG) nr 318/2006 fastställs att en procentandel av socker och isoglukos får återtas från marknaden för att bevara den strukturella balansen på marknaden på en prisnivå som ligger nära referenspriset.

(2)

Prognoserna för regleringsåret 2007/08 visar ett överskott på gemenskapsmarknaden, bland annat till följd av att färre antal kvoter har avståtts enligt rådets förordning (EG) nr 320/2006 av den 20 februari 2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen och om ändring av förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (2) än vad som förutsetts. Detta överskott, som kan komma att uppgå till nästan fyra miljoner ton socker och isoglukos, kommer sannolikt att leda till kraftiga prisminskningar på gemenskapsmarknaden under regleringsåret 2007/08.

(3)

Därför bör man fastställa en procentsats för återtag i enlighet med artikel 19.1 i förordning (EG) nr 318/2006, i syfte att upprätthålla en strukturell balans på marknaden.

(4)

Tillämpningen av återtag enligt artikel 19 i förordning (EG) nr 318/2006 uppmuntrar emellertid inte producenterna att minska sin produktion, eftersom procentsatsen för återtag tillämpas linjärt på alla mängder som producerats enligt en kvot, utan hänsyn till eventuella insatser för att anpassa produktionen som kan ha gjorts av vissa företag. Återtag bör därför ses som ett trubbigt redskap, eftersom det inte gör det möjligt att förutse uppkomsten av marknadsöverskott. Artikel 19 hindrar på intet sätt överproduktion utan gör det endast möjligt att återta redan producerat socker. Detta medför kostnader som skulle kunna undvikas om överproduktionen kunde förekommas i ett tidigare skede.

(5)

I syfte att förbättra återtagsredskapet genom att uppmuntra producenterna att minska sin produktion planerar kommissionen att föreslå rådet en ändring av förordning (EG) nr 318/2006 som går ut på att införa ett tröskelvärde över vilket de mängder som varje företag producerat enligt en kvot återtas. Med andra ord skulle företag vars produktion ligger under tröskelvärdet undantas från återtagsskyldigheten, vilket speglar det faktum att deras bidrag till överskottet är lägre. Företagen skulle då kunna anpassa sin produktion och bland annat besluta huruvida de vill producera mer än tröskelvärdet.

(6)

För att ett tröskelvärde för tillämpningen av procentsatsen för återtag skall kunna ha verkligt inflytande på produktionen måste kravet i artikel 6.5 i förordning (EG) nr 318/2006 begränsas för att förebygga att sockerbolag tvingas betala minimipriset för de sockerbetsmängder som motsvarar deras sammanlagda kvot, inbegripet de mängder för vilka inga leveransavtal har slutits.

(7)

En sådan anpassning av återtagsreglerna kan emellertid inte antas i tid för att kunna få förebyggande verkan på produktionen under regleringsåret 2007/08. Med tanke på att prognoserna tyder på ett särskilt stort överskott för detta regleringsår, till följd av att omstruktureringen av sockerindustrin har fungerat dåligt, måste man falla tillbaka på artikel 42 i förordning (EG) nr 318/2006 och snarast vidta förebyggande åtgärder som går ut på att införa en tröskel för tillämpningen av procentsatsen för återtag, varigenom återtagskravet för företag som inte bidrar till överskottet blir begränsat. Tröskeln bör sättas på en nivå som gör det möjligt att förebygga produktionen av en betydande mängd socker, jämförbar med den som annars skulle återtas i enlighet med artikel 19 i förordning (EG) nr 318/2006.

(8)

I detta sammanhang bör man även ta hänsyn till att de begränsningar som de förebyggande åtgärderna medför kan få allvarliga följder för företagen i de medlemsstater som gjort särskilda insatser inom ramen för den omstrukturering som föreskrivs i förordning (EG) nr 320/2006. Sådana följder vore i strid med målet för omstruktureringsordningen och med den gemensamma organisationen av marknaderna inom sockersektorn, som syftar till att garantera att sockersektorn behåller sin livsförmåga. Därför behövs ett undantag från tillämpningen av en förebyggande procentsats för återtag för medlemsstaterna, som bör stå i proportion till den procentandel av den nationella kvoten som de avstått ifrån inom ramen för den ovan nämnda omstruktureringsordningen.

(9)

För att få maximal effekt bör denna åtgärd antas innan sockerbetssådden kommit i gång på allvar, så att producenter och sockerbolag kan planera sin produktion för regleringsåret 2007/08 på bästa sätt.

(10)

För att ta hänsyn till de osäkerhetsfaktorer som inte minst produktionsprognoser berörs av bör man också se till att procentsatsen för återtag vid behov kan anpassas när siffrorna för regleringsåret 2007/08 kan finjusteras. Om den anpassade procentsatsen är högre än den procentsats som ursprungligen fastställts i denna förordning bör skillnaden tillämpas på hela kvotproduktionen, eftersom åtgärden i detta skede inte längre syftar till förebyggande utan till att förvalta marknaden med ett faktiskt konstaterat överskott.

(11)

För att underlätta försörjningen med socker och isoglukos för tillverkning av de produkter som avses i artikel 13.2 i förordning (EG) nr 318/2006 bör det beaktas att den mängd socker eller isoglukos som återtas är överskott under regleringsåret 2007/08, som kan omvandlas till industrisocker eller industriisoglukos.

(12)

Enligt artikel 19.1 andra stycket i förordning (EG) nr 318/2006 bör även det traditionella försörjningsbehovet för raffinering av råsocker minskas med samma procentsats som fastställts för återtag. Om en viss procentsats för återtag fastställs bör även minskningen av den traditionella försörjningen anpassas.

(13)

Förvaltningskommittén för socker har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   För regleringsåret 2007/08 skall den procentsats som föreskrivs i artikel 19.1 i förordning (EG) nr 318/2006 vara 13,5 %.

2.   Med undantag från punkt 1 gäller följande:

a)

Den procentsats som avses i det stycket gäller inte för företag vars produktion är lägre än 86,5 % av deras kvot för regleringsåret 2007/08.

b)

För företag som producerar minst 86,5 % av sin kvot under regleringsåret 2007/08 skall de mängder som produceras utöver 86,5 % återtas.

c)

Den procentsats som avses i punkt 1 gäller inte för mängder som producerats i de medlemsstater vars nationella sockerkvot frigjorts till minst 50 % från och med den 1 juli 2006 till följd av att medlemsstaterna avstått från kvoter i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 320/2006.

För medlemsstater som frigjort minst 50 % av sin kvot från och med den 1 juli 2006 till följd av att de avstått från kvoter i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 320/2006 skall den procentsats för återtag som avses i första stycket minskas proportionellt till de frigjorda kvoterna.

Den procentsats som skall tillämpas i enlighet med denna punkt fastställs i bilagan.

3.   Procentsatsen i första stycket kan anpassas senast den 31 oktober 2007. Om den andra procentsatsen är högre än den första skall skillnaden tillämpas på hela kvotproduktionen.

4.   De mängder som återtas enligt punkt 2 b och punkt 3 skall anses vara överskottssocker eller överskottsisoglukos för regleringsåret 2007/08, som kan komma att omvandlas till industrisocker eller industriisoglukos.

5.   Skyldigheten enligt artikel 6.5 i förordning (EG) nr 318/2006 att minst betala minimipriset för sockerbetor gäller endast för sockerbetor som producerats enligt kvot efter tilllämpning av punkterna 1 och 2.

Artikel 2

1.   För regleringsåret 2007/08 skall det traditionella försörjningsbehovet av socker för raffinering enligt artikel 29.1 i förordning (EG) nr 318/2006 vara högst 2 110 371 ton, som skall fördelas enligt följande:

a)

171 917 ton för Bulgarien.

b)

256 582 ton för Frankrike.

c)

43 250 ton för Italien.

d)

308 488 ton för Portugal.

e)

285 135 ton för Rumänien.

f)

16 941 ton för Slovenien.

g)

51 835 ton för Finland.

h)

976 223 ton för Förenade kungariket.

2.   Den mängd som fastställs i punkt 1 skall anpassas om artikel 1.3 tillämpas.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2011/2006 (EUT L 384, 29.12.2006, s. 1).

(2)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 42.


Bilaga

Procentsats för återtag enligt artikel 1.2 c

Medlemsstat

Procentsats för återtag

Tjeckien

7,29

Grekland

0

Spanien

10,53

Italien

0

Ungern

6,21

Portugal (fastlandet)

0

Slovakien

4,32

Finland

3,24

Sverige

10,26


17.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 78/24


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 291/2007

av den 16 mars 2007

om ändring av förordning (EG) nr 272/2007 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn gällande från den 16 mars 2007

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1249/96 av den 28 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullarna inom spannmålssektorn (2), särskilt artikel 2.1, och

av följande skäl:

(1)

Importtullarna inom spannmålssektorn från den 16 mars 2007 har fastställts i kommissionens förordning (EG) nr 272/2007 (3).

(2)

Eftersom de beräknade genomsnittsvärdena av importtullarna avviker med 5 euro/ton eller mer från de fastställda värdena, bör en justering göras av de importtullar som har fastställts i förordning (EG) nr 272/2007.

(3)

Förordning (EG) nr 272/2007 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och II till förordning (EG) nr 272/2007 skall ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 17 mars 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 29.9.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 161, 29.6.1996, s. 125. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1110/2003 (EUT L 158, 27.6.2003, s. 12).

(3)  EUT L 76, 16.3.2007, s. 3.


BILAGA

BILAGA I

Importtullar från den 17 mars 2007 för de produkter som anges i artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003

KN-nr

Varuslag

Importtull (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvete:

av hög kvalitet

0,00

av medelhög kvalitet

0,00

av låg kvalitet

0,00

1001 90 91

Vanligt vete, för utsäde

0,00

ex 1001 90 99

Vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde

0,00

1002 00 00

Råg

0,00

1005 10 90

Utsädesmajs annan än hybridmajs

2,49

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (2)

2,49

1007 00 90

Sorghum av andra slag än hybrider för utsäde

0,00

BILAGA II

Beräkningsgrunder för importtullarna i bilaga I

15 mars 2007

1.

Genomsnitt enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

(EUR/t)

 

Vanligt vete (3)

Majs

Durumvete, hög kvalitet

Durumvete, medelhög kvalitet (4)

Durumvete, låg kvalitet (5)

Korn

Börs

Minneapolis

Chicago

Börsnotering

156,22

118,40

Pris fob USA

182,28

172,28

152,28

150,11

Tillägg för Mexikanska golfen

28,39

8,71

Tillägg för Stora sjöarna

2.

Genomsnitt enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

Fraktkostnad: Mexikanska golfen–Rotterdam

31,00 EUR/t

Fraktkostnad: Stora sjöarna–Rotterdam

— EUR/t


(1)  Enligt artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1249/96 skall importtullen för varor, som anländer till gemenskapen via Atlanten eller Suezkanalen, minskas med

3 euro/ton om lossningshamnen ligger i Medelhavet,

2 euro/ton om lossningshamnen ligger i Danmark, Estland, Irland, Lettland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller Förenade kungariket eller vid den Iberiska halvöns Atlantkust.

(2)  Om villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda har importören rätt till en schablonmässig minskning av importtullen med 24 euro/ton.

(3)  Bidrag med 14 euro/ton ingår (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(4)  Avdrag med 10 euro/ton (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(5)  Avdrag med 30 euro/ton (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Rådet

17.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 78/27


RÅDETS BESLUT

av den 22 februari 2007

om utnämning av vice ordföranden för Gemenskapens växtsortsmyndighet

(2007/168/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt (1), särskilt artikel 43.3, och

med beaktande av den förteckning över kandidater som lades fram av kommissionen den 22 november 2006 efter yttrandet från växtsortsmyndighetens förvaltningsråd och efter samråd med växtsortsmyndighetens ordförande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Carlos PEREIRA GODINHO utnämns härmed till vice ordförande för Gemenskapens växtsortsmyndighet för en period på fem år i lönegrad AD 12, i enlighet med den utlysning av den lediga tjänsten som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

2.   Carlos PEREIRA GODINHOS mandatperiod skall börja tillträdesdagen, om vilken överenskommelse skall träffas mellan ordföranden och förvaltningsrådet för växtsortsmyndigheten.

Artikel 2

Ordföranden i växtsortsmyndighetens förvaltningsråd skall vara bemyndigad att underteckna anställningsavtalet med Carlos PEREIRA GODINHO.

Artikel 3

Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 22 februari 2007.

På rådets vägnar

F. MÜNTEFERING

Ordförande


(1)  EGT L 227, 1.9.1994, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 873/2004 (EUT L 162, 30.4.2004, s. 38).

(2)  Offentliggörande av ledig tjänst som vice ordförande för Gemenskapens växtsortsmyndighet (Lönegrad A*12) (EUT C 83 A, 6.4.2006, s. 1).


Kommissionen

17.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 78/28


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 16 mars 2007

om fastställande av att artikel 30.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster skall tillämpas på vissa bud- och pakettjänster i Danmark

[delgivet med nr K(2007) 840]

(Endast den danska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2007/169/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (1), särskilt artikel 30.4 och 30.6,

med beaktande av den begäran som Konungariket Danmark skickade per e-post den 20 november 2006 och den kompletterande information som personal vid kommissionen begärde per e-post den 8 december 2006 och som de danska myndigheterna lämnade per e-post den 22 december 2006,

med beaktande av den oberoende nationella myndigheten Konkurrencestyrelsens slutsats att villkoren för att artikel 30.1 i direktiv 2004/17/EG skall tillämpas är uppfyllda, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 30 i direktiv 2004/17/EG skall kontrakt som syftar till att medge utförandet av en verksamhet som direktivet är tillämpligt på inte omfattas av direktivet, om den aktuella verksamheten i den medlemsstat där den utövas är direkt konkurrensutsatt på marknader med fritt tillträde. Bedömningen av om en verksamhet är direkt konkurrensutsatt skall grunda sig på objektiva kriterier med beaktande av de speciella omständigheterna i den berörda sektorn. Tillträdet till marknaden betraktas som fritt om medlemsstaten har genomfört och tillämpar de relevanta bestämmelser i gemenskapsrätten genom vilka en viss sektor eller en del av en sådan konkurrensutsätts.

(2)

Denna lagstiftning anges i bilaga XI till direktiv 2004/17/EG som, när det gäller posttjänster, avser Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna (2).

(3)

Enligt artikel 62.2 i direktiv 2004/17/EG skall avdelning III i det direktivet om regler för projekttävlingar på tjänsteområdet inte tillämpas på projekttävlingar som anordnas för att i den berörda medlemsstaten bedriva en verksamhet på vilken artikel 30.1 skall tillämpas enligt ett av kommissionen fastställt beslut, eller eftersom det får anses följa av punkt 4 andra eller tredje stycket eller punkt 5 fjärde stycket i den artikeln.

(4)

Den begäran som lämnats in av Konungariket Danmark avser vissa bud- och pakettjänster i Danmark. De berörda tjänsterna kan beskrivas som s.k. Business to Business-pakettjänster (BtB) (både inrikestjänster och internationella tjänster), tjänster för lätt gods/gods på lastpallar (både inrikestjänster och internationella tjänster), samt bud- och expresstjänster (både inrikestjänster och internationella tjänster). I linje med tidigare kommissionsbeslut (3) kan det göras skillnad mellan ovannämnda tjänster och därför kan var och en av dessa tjänster anses utgöra en separat marknad. Den danska begäran avser således sex olika marknader. I enlighet med artikel 6 i direktiv 2004/17/EG omfattas logistiktjänster, t.ex. bud- och expresstjänster, av direktivet förutsatt att dessa tjänster tillhandahålls av en enhet som även tillhandahåller posttjänster enligt artikel 6.2 b.

(5)

Post Danmark, på vars vägnar begäran har lämnats in, är ett offentligt företag enligt artikel 2.1 b i direktiv 2004/17/EG som utövar flera av de verksamheter som nämns i artikel 6 i det direktivet, en upphandlande enhet i enlighet med direktiv 2004/17/EG. Enligt den tillgängliga informationen verkar det vara den enda upphandlande enhet som bedriver verksamhet på de marknader som avses i detta beslut, då de andra aktörerna är privata företag som inte bedriver verksamhet på grundval av särskilda eller exklusiva rättigheter.

(6)

Dessa bedömningar, liksom varje annan bedömning genom detta beslut, görs uteslutande vid tillämpning av direktiv 2004/17/EG och de påverkar inte tillämpningen av konkurrensbestämmelserna.

(7)

Danmark har genomfört och tillämpat direktiv 97/67/EG. Därför, och i överensstämmelse med artikel 30.3 första stycket, bör tillträdet till marknaden anses vara fritt.

(8)

Den direkta konkurrensutsattheten bör bedömas på grundval av olika indikatorer varav ingen i sig bör vara utslagsgivande.

(9)

En parameter som man måste ta hänsyn till är marknadsandelarna för de största aktörerna på en given marknad och en annan är koncentrationsgraden. Oavsett om dessa parametrar mäts i omsättning eller antalet avsändningar, varierar Post Danmarks marknadsandel på de sex berörda marknaderna, enligt den angivna informationen, mellan mindre än 1 % (4) och upp till 35–40 % (5), vilket är godtagbara nivåer, även med beaktande av den höga koncentrationsgraden på dessa marknader. Post Danmark är den största enskilda aktören på endast två av dessa marknader, nämligen marknaden för inrikes pakettjänster och marknaden för inrikes bud- och expresstjänster (6). På båda dessa marknader är den kombinerade marknadsandelen för Post Danmarks två största konkurrenter jämförbar eller större än Post Danmarks (7). På de marknader där Post Danmark inte har den största marknadsandelen, är de sammanlagda marknadsandelarna för dess två största konkurrenter flera gånger större (8) än Post Danmarks marknadsandel. Dessa faktorer bör därför ses som en indikation på direkt konkurrensutsättning.

(10)

Med tanke på ovannämnda indikatorer bör det villkor för direkt konkurrensutsättning som fastställs i artikel 30.1 i direktiv 2004/17/EG anses uppfyllt när det gäller de paket- och budtjänster i Danmark som anges i skäl 4 (9). Såsom konstateras i skäl 7 måste det ytterligare villkoret om fri tillgång till verksamheten anses uppfyllt. Direktiv 2004/17/EG bör därför inte tillämpas när upphandlande enheter tilldelar avtal i syfte att möjliggöra paket- och budtjänster som avser denna begäran och som skall utföras i Danmark eller när de anordnar projekttävlingar avseende sådan verksamhet där.

(11)

Detta beslut grundar sig på den rättsliga och faktiska situationen i november och december 2006 sådan den ter sig i ljuset av de uppgifter som lämnats av Konungariket Danmark. Beslutet kan komma att ändras om betydande förändringar i de rättsliga och faktiska förhållandena skulle medföra att villkoren för tillämpning av artikel 30.1 i direktiv 2004/17/EG inte längre är uppfyllda.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från rådgivande kommittén för offentlig upphandling.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 2004/17/EG skall inte tillämpas på kontrakt som tilldelas av upphandlande enheter i avsikt att göra det möjligt för dessa att bedriva följande paket- och budtjänster i Danmark:

a)

Inrikes pakettjänster Business to Business (BtB).

b)

Internationella pakettjänster Business to Business (BtB).

c)

Inrikestjänster för lätt gods/gods på lastpallar.

d)

Internationella tjänster för lätt gods/gods på lastpallar.

e)

Inrikes bud- och expresstjänster.

f)

Internationella bud- och expresstjänster.

Artikel 2

Detta beslut grundar sig på den rättsliga och faktiska situationen i november och december 2006 sådan den ter sig i ljuset av de uppgifter som lämnats av Konungariket Danmark. Beslutet kan komma att ändras om betydande förändringar i de rättsliga och faktiska förhållandena skulle medföra att villkoren för tillämpning av artikel 30.1 i direktiv 2004/17/EG inte längre är uppfyllda.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Konungariket Danmark.

Utfärdat i Bryssel den 16 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Charlie McCREEVY

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 1. Direktivet senast ändrat genom rådets direktiv 2006/97/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 107).

(2)  EGT L 15, 21.1.1998, s. 14. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  Kommissionens beslut av den 2 december 1991 enligt vilket en koncentration förklaras förenlig med den gemensamma marknaden (mål IV/M.102 – TNT/CANADA POST, DBP POSTDIENST, LA POSTE, PTT POST & SWEDEN POST) i enlighet med förordning (EEG) nr 4064/89: punkterna 19 och följande; kommissionens beslut av den 8 november 1996 enligt vilket en koncentration förklaras förenlig med den gemensamma marknaden (mål IV/M.843 – PTT Post/TNT/GD Express Worldwide) i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 4064/89, punkterna 10 och följande; kommissionens beslut av den 1 juli 1999 enligt vilket en koncentration förklaras förenlig med den gemensamma marknaden (mål IV/M.1513 – DEUTSCHE POST/POST/DANZAS Express Worldwide) i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 4064/89, punkterna 8 och följande; kommissionens beslut av den 20 mars 2001 om ett förfarande enligt artikel 82 i EG-fördraget (mål COMP/35 141 – Deutsche Post AG): punkterna 26 och följande; kommissionens beslut av den 21 oktober 2002 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (mål IV/M.2908 – DEUTSCHE POST/DHL [II]) på grundval av rådets förordning (EEG) nr 4064/89: punkterna 10 och följande.

(4)  På marknaden för internationella bud- och expresstjänster 2005.

(5)  Marknaden för inrikes pakettjänster BtB (från och till Danmark) 2005.

(6)  Under 2005 låg Post Danmarks marknadsandel vad gäller omsättning på 16–19 % för inrikes bud- och expresstjänster och på 35–40 % för inrikes pakettjänster.

(7)  Under 2005 uppgick de sammanlagda marknadsandelarna för de två största konkurrenterna på marknaden för inrikes pakettjänster BtB till 36–44 % vad gäller omsättning, medan deras kombinerade marknadsandel, också vad gäller omsättning, uppgick till 23–29 % på marknaden för inrikes bud- och expresstjänster.

(8)  Exempelvis på inrikesmarknaden för lätt gods/gods på lastpallar, där Post Danmark har en marknadsandel vad gäller omsättningen på 3–5 % medan den sammanlagda andelen för de två största aktörerna uppgår till 69–83 % vad gäller omsättning. Skillnaden är ännu mer markant på marknaden för internationella bud- och expresstjänster där Post Danmarks andel vad gäller omsättning ökade med 1 % 2005, medan den sammanlagda andelen av de två största aktörerna på marknaden, även vad gäller omsättning, uppgick till 65–80 %.

(9)  De berörda tjänsterna kan beskrivas som s.k. Business to Business-pakettjänster (BtB) (både inrikestjänster och internationella tjänster), tjänster för lätt gods/gods på lastpallar (både inrikestjänster och internationella tjänster), samt bud- och expresstjänster (både inrikestjänster och internationella tjänster).


AVTAL

Rådet

17.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 78/31


Information om datum för ikraftträdande av avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko (1)

Europeiska gemenskapen och Konungariket Marockos regering underrättade den 29 maj 2006 respektive den 28 februari 2007 varandra om att de nödvändiga förfarandena för ikraftträdande av avtalet har fullbordats.

Avtalet trädde därför i kraft den 28 februari 2007 i enlighet med artikel 17 i detta.


(1)  EUT L 141, 29.5.2006, s. 4.


17.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 78/31


Information om dagen för ikraftträdandet av ramavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om de allmänna principerna för Bosnien och Hercegovinas deltagande i gemenskapsprogram

Ramavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om de allmänna principerna för Bosnien och Hercegovinas deltagande i gemenskapsprogram (1), vilket undertecknades i Bryssel den 22 november 2004, trädde i kraft den 8 januari 2007 i enlighet med artikel 10 i avtalet.


(1)  EUT L 192, 22.7.2005, s. 8.


Rättelser

17.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 78/32


Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/52/EG av den 5 juli 2006 om ändring av direktiv 95/2/EG om andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel och direktiv 94/35/EG om sötningsmedel för användning i livsmedel

( Europeiska unionens officiella tidning L 204 av den 26 juli 2006 )

1.

På sidan 15, bilaga I, punkt 3 c (ändringar i bilaga III, del C, till direktiv 95/2/EG), tabellen, under ”E 249” och ”E 250”:

a)

Vid ”Traditionella köttprodukter som saltats genom nedsänkning i bad (1)”:

Högsta restmängden ”175 mg/kg” skall stå på samma rad som ”Wiltshire bacon (1.1),”.

b)

Vid ”Cured tongue (1.3)”:

Högsta restmängden ”50 mg/kg” skall införas på samma rad som ”Cured tongue”.

c)

Vid ”Traditionella torrsaltade köttprodukter (2)”:

Högsta restmängden ”175 mg/kg” skall stå på samma rad som ”Dry cured bacon (2.1)”.

2.

På sidorna 16 och 17 (ej sidan 15), bilaga I, punkt 3 c (ändringar i bilaga III, del C, till direktiv 95/2/EG), tabellen, rubriken till kolumnen ”Mängd som högst får tillsättas under framställningen” och rubriken till kolumnen ”Högsta restmängd”, skall det

i stället för:

”(uttryckt som NaNO2)”

vara:

”(uttryckt som NaNO3)”.

3.

På sidan 16, bilaga I, punkt 3 c (ändringar i bilaga III, del C, till direktiv 95/2/EG), tabellen, under ”E 251” och ”E 252”:

a)

Vid ”Traditionella torrsaltade köttprodukter (2)”:

Högsta restmängden ”250 mg/kg” skall stå på samma rad som ”Dry cured bacon och Dry cured ham (2.1),”.

b)

Vid ”Andra traditionellt saltade köttprodukter (3)”:

Angivelsen för mängd som högst får tillsättas ”300 mg/kg (utan tillsats av E 249 eller E 250)” skall stå på samma rad som ”Rohwürste (Salami och Kantwurst) (3.3)”.