ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 65

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
3 mars 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 228/2007 av den 2 mars 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 229/2007 av den 2 mars 2007 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 26:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 230/2007 av den 2 mars 2007 om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 26:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 231/2007 av den 2 mars 2007 om fastställande av högsta stödbelopp för koncentrerat smör för den 26:e enskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 232/2007 av den 2 mars 2007 om fastställande av det lägsta försäljningspriset på smör inom den 58:e enskilda anbudsinfordran som utlysts inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 233/2007 av den 2 mars 2007 om fastställande av importtullar för vissa sorter av råris från och med den 3 mars 2007

9

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2007/148/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 2 mars 2007 om upphävande av beslut 2006/694/EG om förbud att släppa ut ostmassa framställd i ett mejeri i Förenade kungariket på marknaden [delgivet med nr K(2007) 639]  ( 1 )

10

 

 

Rättelser

 

 

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 221/2007 av den 1 mars 2007 om exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter (EUT L 64 av den 2.3.2007)

12

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets beslut nr 1672/2006/EG av den 24 oktober 2006 om inrättande av ett gemenskapsprogram för sysselsättning och social solidaritet – Progress (EUT L 315 av den 15.11.2006)

12

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1692/2006 av den 24 oktober 2006 om inrättande av det andra Marco Polo-programmet om beviljande av ekonomiskt gemenskapsstöd till förbättring av godstransportsystemets miljöprestanda (Marco Polo II) och om upphävande av förordning (EG) nr 1382/2003 (EUT L 328 av den 24.11.2006)

12

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

FÖRORDNINGAR

3.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 65/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 228/2007

av den 2 mars 2007

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 3 mars 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 2 mars 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

IL

140,9

MA

53,3

TN

148,3

TR

134,6

ZZ

119,3

0707 00 05

JO

180,0

MA

96,4

MK

57,6

TR

122,4

ZZ

114,1

0709 90 70

MA

58,7

TR

75,5

ZZ

67,1

0709 90 80

IL

140,6

ZZ

140,6

0805 10 20

CU

36,3

EG

48,1

IL

58,4

MA

43,9

TN

47,8

TR

65,9

ZZ

50,1

0805 50 10

EG

63,4

IL

60,9

TR

49,1

ZZ

57,8

0808 10 80

AR

93,0

CA

99,2

CL

110,6

CN

96,1

US

112,0

ZA

96,7

ZZ

101,3

0808 20 50

AR

76,9

CL

74,4

US

88,2

ZA

85,1

ZZ

81,2


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


3.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 65/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 229/2007

av den 2 mars 2007

om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 26:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1898/2005 av den 9 november 2005 om tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande försäljning av grädde, smör och koncentrerat smör på gemenskapens marknad (2) får interventionsorganen genom stående anbudsinfordran sälja vissa kvantiteter smör från interventionslager som de innehar och bevilja stöd för grädde, smör och koncentrerat smör. I artikel 25 i den förordningen anges det att ett lägsta försäljningspris skall fastställas för smör och ett högsta stödbelopp skall fastställas för grädde, smör och koncentrerat smör på grundval av de anbud som har inkommit i samband med varje enskild anbudsinfordran. Det anges också att priset eller stödbeloppet kan variera beroende på smörets avsedda användningsområde, dess fetthalt och iblandningsförfarandet. Beloppen för säkerheten för förädlingen skall enligt artikel 28 i förordning (EG) nr 1898/2005 fastställas utifrån dessa.

(2)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den 26:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005, fastställs de lägsta försäljningspriserna för smör från interventionslager och beloppet för säkerheten för förädlingen, vilka nämns i artiklarna 25 respektive 28 i den förordningen, i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 3 mars 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 308, 25.11.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2107/2005 (EUT L 337, 22.12.2005, s. 20).


BILAGA

Lägsta försäljningspris för smör och beloppen på säkerheterna för förädlingen för den 26:e enskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formel

A

B

Iblandningsförfarande

Med spårämnen

Utan spårämnen

Med spårämnen

Utan spårämnen

Lägsta försäljningspris

Smör ≥ 82 %

Oförändrat

213,7

Koncentrerat

206,1

Förädlingssäkerhet

Oförändrat

45

Koncentrerat

45


3.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 65/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 230/2007

av den 2 mars 2007

om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 26:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1898/2005 av den 9 november 2005 om tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande försäljning av grädde, smör och koncentrerat smör på gemenskapens marknad (2) får interventionsorganen genom stående anbudsinfordran sälja vissa kvantiteter smör från interventionslager som de innehar och bevilja stöd för grädde, smör och koncentrerat smör. I artikel 25 i den förordningen anges det att ett lägsta försäljningspris skall fastställas för smör och ett högsta stödbelopp skall fastställas för grädde, smör och koncentrerat smör på grundval av de anbud som har inkommit i samband med varje enskild anbudsinfordran. Det anges också att priset eller stödbeloppet kan variera beroende på smörets avsedda användningsområde, dess fetthalt och iblandningsförfarandet. Beloppen för säkerheten för förädlingen skall enligt artikel 28 i förordning (EG) nr 1898/2005 fastställas utifrån dessa.

(2)

Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den 26:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005, fastställs de högsta stödbeloppen för grädde, smör och koncentrerat smör och beloppet för säkerheten för förädlingen, vilka nämns i artiklarna 25 respektive 28 i den förordningen, i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 3 mars 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 308, 25.11.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2107/2005 (EUT L 337, 22.12.2005, s. 20).


BILAGA

Högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör och beloppen på säkerheterna för förädlingen för den 26:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formel

A

B

Iblandningsförfarande

Med spårämnen

Utan spårämnen

Med spårämnen

Utan spårämnen

Högsta stödbelopp

Smör ≥ 82 %

12

12

Smör < 82 %

10,73

10,73

Koncentrerat smör

18

11,5

14

12

Grädde

5

Förädlingssäkerhet

Smör

Koncentrerat smör

20

15

Grädde


3.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 65/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 231/2007

av den 2 mars 2007

om fastställande av högsta stödbelopp för koncentrerat smör för den 26:e enskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 47 i kommissionens förordning (EG) nr 1898/2005 av den 9 november 2005 om tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande försäljning av grädde, smör och koncentrerat smör på gemenskapens marknad (2) inleder interventionsorganen en stående anbudsinfordran för att bevilja stöd för koncentrerat smör. Artikel 54 i den förordningen fastställer att mot bakgrund av de anbud som har kommit in som svar på varje enskild anbudsinfordran bör ett högsta stödbelopp fastställas för koncentrerat smör med en fetthalt av minst 96 %.

(2)

En säkerhet för slutanvändningen bör enligt artikel 53.4 i förordning (EG) nr 1898/2005 ställas för att garantera att detaljhandeln tar över det koncentrerade smöret.

(3)

Mot bakgrund av de anbud som har kommit in bör det högsta stödbeloppet fastställas på en lämplig nivå och säkerheten för slutanvändningen bestämmas utifrån denna.

(4)

Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den 26:e enskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som har inletts i enlighet med förordning (EG) nr 1898/2005, skall det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör med en fetthalt av minst 96 %, enligt artikel 47.1 i den förordningen, fastställas till 16,27 EUR/100 kg.

Den säkerhet för slutanvändningen som anges i artikel 53.4 i förordning (EG) nr 1898/2005 skall fastställas till 18 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 3 mars 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 308, 25.11.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2107/2005 (EUT L 337, 22.12.2005, s. 20).


3.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 65/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 232/2007

av den 2 mars 2007

om fastställande av det lägsta försäljningspriset på smör inom den 58:e enskilda anbudsinfordran som utlysts inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10c, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 21 i kommissionens förordning (EG) nr 2771/1999 av den 16 december 1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller interventionsåtgärder på marknaden för smör och grädde (2) har interventionsorganen bjudit ut vissa kvantiteter smör som de innehar till försäljning genom stående anbudsinfordran.

(2)

Mot bakgrund av de anbud som mottagits inom ramen för varje enskild anbudsinfordran måste det fastställas ett lägsta försäljningspris eller fattas ett beslut om att det inte skall tilldelas några kvantiteter, i enlighet med artikel 24a i förordning (EG) nr 2771/1999.

(3)

På grundval av de anbud som mottagits bör det fastställas ett lägsta försäljningspris.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inom den 58:e enskilda anbudsinfordran enligt förordning (EG) nr 2771/1999, för vilken tidsfristen för inlämnande av anbud löpte ut den 27 februari 2007, skall det lägsta försäljningspriset på smör vara 237,00 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 3 mars 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EGT L 333, 24.12.1999, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1802/2005 (EUT L 290, 4.11.2005, s. 3).


3.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 65/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 233/2007

av den 2 mars 2007

om fastställande av importtullar för vissa sorter av råris från och med den 3 mars 2007

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (1), särskilt artikel 11a, och

av följande skäl:

(1)

På grundval av uppgifter från de behöriga myndigheterna kan kommissionen konstatera att importlicenser för råris som omfattas av KN-nr 1006 20, bortsett från importlicenser för basmatiris, har utfärdats för en kvantitet av 352 809 ton under perioden 1 september 2006 till och med 28 februari 2007. Importtullen för råris som omfattas av KN-nr 1006 20, med undantag av basmatiris bör därför ändras.

(2)

Eftersom tullen måste fastställas inom tio dagar efter ovannämnda periods utgång bör denna förordning träda i kraft så snart som möjligt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Importtullen för vissa sorter av råris som omfattas av KN-nr 1006 20 skall vara 65,00 euro per ton.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 96. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 797/2006 (EUT L 144, 31.5.2006, s. 1).


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Kommissionen

3.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 65/10


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 2 mars 2007

om upphävande av beslut 2006/694/EG om förbud att släppa ut ostmassa framställd i ett mejeri i Förenade kungariket på marknaden

[delgivet med nr K(2007) 639]

(Text av betydelse för EES)

(2007/148/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (1), särskilt artikel 53.1 a, och

av följande skäl:

(1)

Vid kontrollbesök som kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor gjorde i Förenade kungariket under 2006 fick man flera gånger belägg för att obehandlad mjölk som inte uppfyllde hygienkraven släpptes ut på marknaden och skickades till en godkänd livsmedelsanläggning som framställde mjölkprodukter avsedda att användas som livsmedel. Efter det första besöket har kommissionen upprepade gånger informerat myndigheterna i Förenade kungariket om de risker för människors hälsa som verksamheten innebär, och den har vid flera tillfällen diskuterat praktiska frågor med dem angående sin bedömning av situationen.

(2)

På grund av den allvarliga situationen och de brittiska myndigheternas underlåtenhet att uppfylla sina kontrollskyldigheter, och med tanke på att produkten finns på marknaden i flera medlemsstater, ansåg kommissionen att risken inte på ett tillfredsställande sätt kunde kontrolleras utan åtgärder på EU-nivå, inklusive förbud mot att släppa ut produkterna i fråga på marknaden.

(3)

Därför antog kommissionen den 13 oktober 2006 beslut 2006/694/EG (2) som innehåller nödåtgärder för att hantera den omedelbara och allvarliga risken för människors hälsa på grund av att det på gemenskapsmarknaden finns produkter från Bowland Dairy Products Limited som ligger vid Fulshaw Hoad Farm, Barrowford, Lancashire BB9 6RA (”Bowland”).

(4)

Åtgärderna i det beslutet skulle ses över så snart det förelåg ny information som visar att det inte längre finns någon risk för människors hälsa, särskilt mot bakgrund av de brittiska myndigheternas åtgärder.

(5)

Genom skrivelser av den 25 och den 30 januari 2007 försåg myndigheterna i Förenade kungariket kommissionen med tillfredsställande belägg för att alla produkter som inte uppfyller kraven har bortskaffats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (3) och att Bowland-anläggningen har tömts, rengjorts och desinficerats. Dessutom har de brittiska myndigheterna åtagit sig att säkerställa att framtida produktion vid Bowland uppfyller gällande EU-normer.

(6)

Andra medlemsstater har också gett kommissionen garantier för att ostmassa framställd av Bowland som fortfarande fanns i lager på deras territorium har bortskaffats i enlighet med gemenskapslagstiftningen.

(7)

Beslut 2006/694/EG bör därför upphävas.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2006/694/EG skall upphöra att gälla.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 2 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3).

(2)  EUT L 283, 14.10.2006, s. 59.

(3)  EGT L 273, 10.10.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2007/2006 (EUT L 379, 28.12.2006, s. 98).


Rättelser

3.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 65/12


Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 221/2007 av den 1 mars 2007 om exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter

( Europeiska unionens officiella tidning L 64 av den 2 mars 2007 )

På sidan 16, tabellen i bilagan, sjätte raden ”0405 10 50 9500”, fjärde kolumnen ”Bidragsbelopp”, skall det

i stället för:

”86,64”

vara:

”86,84”.


3.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 65/12


Rättelse till Europaparlamentets och rådets beslut nr 1672/2006/EG av den 24 oktober 2006 om inrättande av ett gemenskapsprogram för sysselsättning och social solidaritet – Progress

( Europeiska unionens officiella tidning L 315 av den 15 november 2006 )

På sidan 7, artikel 17.1, skall det

i stället för:

”1.   Finansieringsramen för genomförande av de gemenskapsåtgärder som avses i detta beslut för perioden 1 januari 2007–31 december 2013 skall fastställas till 657 590 000 EUR (1).

vara:

”1.   Finansieringsramen för genomförande av de gemenskapsåtgärder som avses i detta beslut för perioden 1 januari 2007–31 december 2013 skall fastställas till 743 250 000 EUR.”


(1)  Detta belopp grundar sig på 2004 års siffror och skall anpassas tekniskt med hänsyn till inflationen.”


3.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 65/12


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1692/2006 av den 24 oktober 2006 om inrättande av det andra Marco Polo-programmet om beviljande av ekonomiskt gemenskapsstöd till förbättring av godstransportsystemets miljöprestanda (Marco Polo II) och om upphävande av förordning (EG) nr 1382/2003

( Europeiska unionens officiella tidning L 328 av den 24 november 2006 )

På sidan 5, artikel 11 första stycket, skall det

i stället för:

”Finansieringsramen för genomförandet av Marco Polo II-programmet under perioden 1 januari 2007– 31 december 2013 skall vara 400 miljoner EUR (1).

vara:

”Finansieringsramen för genomförandet av Marco Polo II-programmet under perioden 1 januari 2007– 31 december 2013 skall vara 450 miljoner EUR.”.


(1)  Detta belopp grundar sig på siffror från 2004 och skall justeras tekniskt så att hänsyn tas till inflationen.”