ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 58

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
24 februari 2007


Innehållsförteckning

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

Sida

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2007/124/EG, Euratom

 

*

Rådets beslut av den 12 februari 2007 om inrättande, som en del av det allmänna programmet om säkerhet och skydd av friheter, av det särskilda programmet Förebyggande, beredskap och konsekvenshantering när det gäller terrorism och andra säkerhetsrelaterade risker för perioden 2007-2013

1

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

 

2007/125/RIF

 

*

Rådets beslut av den 12 februari 2007 om inrättande, som del av det allmänna programmet om säkerhet och skydd av friheter, av det särskilda programmet Förebyggande och bekämpande av brott för perioden 2007-2013

7

 

 

2007/126/RIF

 

*

Rådets beslut av den 12 februari 2007 om inrättande, som en del av det allmänna programmet om säkerhet och skydd av friheter, av det särskilda programmet Straffrätt för perioden 2007-2013

13

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Rådet

24.2.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 58/1


RÅDETS BESLUT

av den 12 februari 2007

om inrättande, som en del av det allmänna programmet om säkerhet och skydd av friheter, av det särskilda programmet ”Förebyggande, beredskap och konsekvenshantering när det gäller terrorism och andra säkerhetsrelaterade risker” för perioden 2007-2013

(2007/124/EG, Euratom)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 308,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 203,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

av följande skäl:

(1)

Förebyggande, beredskap och konsekvenshantering när det gäller terrorism och andra säkerhetsrelaterade risker är väsentliga aspekter av skydd för människor och kritisk infrastruktur på området frihet, säkerhet och rättvisa.

(2)

I den reviderade EU-handlingsplanen för bekämpande av terrorism, som antogs av Europeiska rådet den 17–18 juni 2004, angavs som prioriterade frågor bl.a. förebyggande och hantering av konsekvenserna av terroristattacker och skydd av viktig infrastruktur.

(3)

Den 2 december 2004 antog rådet EU:s reviderade solidaritetsprogram om följderna av terroristhot och terroristattacker, där man särskilt betonade betydelsen av riskbedömningar och analyser av hotbilder, skydd av viktig infrastruktur, mekanismer för att upptäcka och identifiera terroristhot, politisk och operativ beredskap samt kapacitet för konsekvenshantering.

(4)

I december 2005 beslöt rådet att det europeiska programmet för skydd av kritisk infrastruktur skall grunda sig på en allriskstrategi, samtidigt som avvärjandet av terroristhot betraktas som en prioritet. Den nya strategin mot terrorism, som omfattar fyra handlingslinjer: förebygga, skydda, förfölja och agera, antogs också av Europeiska rådet i december 2005.

(5)

Gemenskapsmekanismen för att underlätta ett förstärkt samarbete vid biståndsinsatser inom räddningstjänsten, som inrättades genom rådets beslut 2001/792/EG, Euratom (2) av den 23 oktober 2001, gäller omedelbara reaktioner på alla allvarliga olyckshändelser, men den har inte utformats specifikt för förebyggande, beredskap och konsekvenshantering när det gäller terroristattacker.

(6)

I Haagprogrammet (3), som upprättades av Europeiska rådet i november 2004, uppmanades till integrerad och samordnad krishantering inom EU med gränsöverskridande verkan.

(7)

Inom sitt behörighetsområde skall gemenskapen bistå till att nödvändiga åtgärder vidtas för att hindra terrorister från att angripa demokratiska värderingar, rättssäkerheten, det öppna samhället och våra medborgares och samhällens frihet samt för att alltid, när så är möjligt, begränsa konsekvenserna av attacker.

(8)

För att de skall kunna bli effektiva, även kostnadseffektiva, och genomblickbara bör de specifika insatserna för förebyggande, beredskap och konsekvenshantering i fråga om terrorism rationaliseras och finansieras genom ett enda program.

(9)

Med hänsyn till rättslig säkerhet, konsekvens och komplementaritet med andra finansiella program bör termerna ”förebyggande och beredskap”, ”konsekvenshantering” och ”kritisk infrastruktur” definieras.

(10)

Huvudansvaret för att skydda kritiska infrastrukturer vilar på medlemsstaterna, ägare, operatörer och användare (användare definieras som organisationer som exploaterar och utnyttjar infrastrukturen för affärsändamål och för att tillhandahålla tjänster). Medlemsstaternas myndigheter skall tillhandahålla ledarskap och samordning när det gäller att utveckla och genomföra en konsekvent nationell strategi för skydd av kritisk infrastruktur inom deras behörighetsområden, med beaktande av befintlig gemenskapskompetens. Ansvaret för att göra riskbedömningar och hotbilder vilar därför i huvudsak på medlemsstaterna.

(11)

Kommissionens åtgärder, när så är lämpligt tillsammans med gränsöverskridande projekt, är av väsentlig betydelse för en integrerad och samordnad EG-modell. Det är dessutom lämpligt och av intresse att stödja projekt inom enskilda medlemsstater, om de kan ge erfarenheter och kunskaper som är användbara vid ytterligare åtgärder på gemenskapsnivå, särskilt riskbedömningar och analyser av hotbilder. I detta avseende är det lämpligt att anta en allriskstrategi samtidigt som terroristhotet ges prioritet.

(12)

Det är även lämpligt att göra det möjligt för tredjeländer och internationella organisationer att delta i gränsöverskridande projekt.

(13)

Komplementaritet måste uppnås med andra EG- och EU-program som Europeiska unionens solidaritetsfond och det finansiella instrumentet för räddningstjänst, gemenskapsmekanismen för att underlätta ett förstärkt samarbete vid biståndsinsatser inom räddningstjänsten, sjunde ramprogrammet för forskning, utveckling och demonstration, samt strukturfonderna.

(14)

Eftersom målen för detta beslut inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför, på grund av programmets omfattning eller verkningar, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i nämnda artikel går inte detta beslut utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(15)

Utgifterna för programmet bör rymmas inom ramen för rubrik 3 i budgetplanen. Det är nödvändigt att ge utrymme för flexibilitet i definitionen av programmet för att det skall vara möjligt att justera åtgärderna som en reaktion på utvecklingen av behoven under perioden 2007–2013. Beslutet bör därför begränsas till allmänna definitioner av de planerade åtgärderna och de administrativa och finansiella arrangemangen för var och en av dem.

(16)

Lämpliga åtgärder bör också vidtas för att förhindra oegentligheter och bedrägerier liksom nödvändiga mått och steg för att återvinna medel som förlorats, utbetalats felaktigt eller inte använts korrekt i enlighet med rådets förordningar (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (4), (Euratom, EG) nr 2185/96 (5) av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) (6).

(17)

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (7) och kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 (8) av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning nr 1605/2002, som skyddar gemenskapens ekonomiska intressen, måste tillämpas med beaktande av principerna om enkelhet och enhetlighet i valet av budgetinstrument, med begränsning av antalet fall där kommissionen behåller det direkta ansvaret för genomförande och förvaltning och med nödvändig proportionalitet mellan storleken på beloppen och de administrativa insatserna vid utnyttjandet av dem.

(18)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta beslut bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter, (9) enligt vilket det görs en skillnad mellan de åtgärder som är underställda förfarandet med en förvaltningskommitté och de som är underställda förfarandet med en rådgivande kommitté, där en rådgivande kommitté i vissa fall kan vara det lämpligaste för ökad effektivitet.

(19)

I fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen ges inga andra befogenheter för antagandet av detta beslut än de som anges i artiklarna 308 respektive 203.

(20)

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har yttrat sig (10).

(21)

För att programmet skall kunna genomföras effektivt och i god tid bör detta beslut tillämpas från och med den 1 januari 2007.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

1.   Genom detta beslut inrättas det särskilda programmet ”Förebyggande, beredskap och konsekvenshantering när det gäller terrorism och andra säkerhetsrelaterade risker”, nedan kallat ”programmet”, för att bistå och stödja medlemsstaterna i deras ansträngningar att förebygga, förbereda sig för och skydda människor och kritisk infrastruktur mot risker i samband med terroristattacker och andra säkerhetsrelaterade risker, som en del av det allmänna programmet ”Säkerhet och skydd av friheter”.

2.   Programmet skall omfatta perioden från och med den 1 januari 2007 till och med 31 december 2013.

3.   Detta beslut skall inte tillämpas på förhållanden som omfattas av det finansiella instrumentet för räddningstjänst.

Artikel 2

Definitioner

I detta beslut avses med

a)

förebyggande och beredskap: åtgärder i syfte att förebygga och/eller minska riskerna i samband med terrorism och andra säkerhetsrelaterade risker.

b)

konsekvenshantering: samordning av åtgärder som vidtas för att reagera på och minska verkningarna av en säkerhetsrelaterad händelse, särskilt de som härrör från terroristattacker, för att säkerställa en smidig samordning av krishanterings- och säkerhetsåtgärder.

c)

kritisk infrastruktur: främst materiella resurser, tjänster, informationsteknisk utrustning, nät och infrastrukturanläggningar som om de utsätts för störningar eller förstörs skulle innebära allvarliga konsekvenser för kritiska samhällsfunktioner, bl.a. försörjningskedjan, människors hälsa, trygghet, säkerhet, människors ekonomiska eller sociala välbefinnande samt gemenskapens eller dess medlemsstaters möjlighet att fungera.

Artikel 3

Allmänna mål

1.   Programmet skall bidra till och stödja medlemsstaternas ansträngningar att förebygga, förbereda sig för och skydda människor och kritisk infrastruktur mot terroristattacker och andra säkerhetsrelaterade händelser.

2.   Avsikten med programmet är att säkerställa skydd på sådana områden som krishantering, miljön, människors hälsa, transport, forskning och teknisk utveckling samt ekonomisk och social sammanhållning i samband med terrorism och andra säkerhetsrelaterade risker inom området för frihet, säkerhet och rättvisa.

Artikel 4

Särskilda mål

1.   Inom ramen för de allmänna målen skall programmet, såvida detta inte redan täcks av andra finansiella instrument, stimulera till, främja och utveckla åtgärder som rör förebyggande, beredskap och konsekvenshantering och som grundar sig bland annat på övergripande hotbilds- och riskbedömningar, är underställda medlemsstaternas övervakning, tar vederbörlig hänsyn till befintlig gemenskapskompetens i detta avseende och syftar till att förebygga eller minska risker i samband med terrorism och andra säkerhetsrelaterade risker.

2.   När det gäller förebyggande av och beredskap för risker i samband med terrorism och andra säkerhetsrelaterade risker syftar programmet till att skydda människor och kritisk infrastruktur, främst genom

a)

att stimulera, främja och stödja riskbedömningar avseende kritisk infrastruktur för att uppgradera säkerheten,

b)

stimulera, främja och stödja utvecklingen av metoder för skydd av kritisk infrastruktur, särskilt riskbedömningsmetoder,

c)

främja och stödja ömsesidiga operativa åtgärder för att förbättra säkerheten i gränsöverskridande försörjningskedjor, förutsatt att konkurrensreglerna på den inre marknaden inte snedvrids,

d)

främja och stödja utveckling av säkerhetsnormer och utbyte av sakkunskap om och erfarenheter av skydd av människor och kritisk infrastruktur,

e)

främja och stödja samordning och samarbete i hela gemenskapen för skydd av kritisk infrastruktur.

3.   När det gäller konsekvenshantering vid terroristattacker syftar programmet till att

a)

stimulera, främja och stödja utbyte av sakkunskaper och erfarenheter för att fastställa bästa praxis i syfte att samordna svarsåtgärderna och uppnå samarbete om krishantering och säkerhetsåtgärder mellan olika aktörer,

b)

främja gemensamma övningar och praktiska scenarier, inklusive säkerhetskomponenter, för att förstärka samordningen och samarbetet mellan berörda aktörer på europeisk nivå.

Artikel 5

Åtgärder som kan beviljas bidrag

1.   För att de allmänna och särskilda mål som anges i artiklarna 3 och 4 skall kunna uppnås, skall ekonomiskt stöd ges genom programmet på de villkor som anges i det årliga arbetsprogrammet till följande åtgärder:

a)

Projekt med europeisk dimension som initieras och förvaltas av kommissionen.

b)

Transnationella projekt med medverkan av samarbetspartner i åtminstone två medlemsstater eller åtminstone i en medlemsstat och ett annat land som antingen kan vara ett anslutande land eller ett kandidatland.

c)

Nationella projekt i enskilda medlemsstater som

i)

förbereder transnationella projekt och/eller gemenskapsåtgärder (”inledande åtgärder”),

ii)

kompletterar transnationella projekt och/eller gemenskapsåtgärder (”kompletterande åtgärder”),

iii)

bidrar till att utveckla innovativa metoder och/eller tekniker som har förutsättningar för att överföras till åtgärder på gemenskapsnivå, eller avser utveckling av sådana metoder och tekniker i syfte att överföra dem till andra medlemsstater och/eller annat land som antingen kan vara ett anslutande land eller ett kandidatland.

2.   Ekonomiskt stöd kan särskilt ges till

a)

åtgärder som avser operativt samarbete och samordning (stärkta nätverk, ömsesidigt förtroende, ömsesidig förståelse, utveckling av beredskapsplaner, utbyte och spridning av information, erfarenheter och bästa praxis),

b)

verksamheter som avser analys, övervakning, utvärdering och revision,

c)

utveckling och överföring av teknik och metoder, särskilt i fråga om informationsdelning och interoperabilitet,

d)

utbildning av och utbyten mellan personal och experter, och

e)

verksamheter för att öka medvetandegraden och sprida resultat.

Artikel 6

Tillgång till programmet

1.   Programmet skall stå öppet för organ och organisationer som är juridiska personer etablerade i medlemsstaterna. Organ och organisationer med vinstsyfte skall endast få tillgång till bidrag om de samverkar med ideella eller statliga organisationer. Icke-statliga organisationer kan ansöka om finansiering av de projekt som avses i artikel 5.2 under förutsättning att de säkerställer tillräckligt hög sekretessnivå.

2.   När det gäller transnationella projekt får tredjeländer delta som samarbetsparter, men de får inte inkomma med ansökningar för projekt.

Artikel 7

Finansieringsformer

1.   Gemenskapsfinansiering får ha följande juridiska former:

a)

Bidrag.

b)

Avtal om offentlig upphandling.

2.   Bidrag från gemenskapen skall utgå efter en inbjudan att lämna förslag, utom i akuta, vederbörligen motiverade undantagsfall eller om mottagaren har sådana egenskaper att ingen annan kan komma i fråga för en viss åtgärd, och de skall ha formen av bidrag till driftskostnader och bidrag till åtgärder.

I det årliga arbetsprogrammet skall miniminivån för årliga utgifter som får avsättas för anslag specificeras. Denna miniminivå skall vara minst 65 %.

Den högsta nivån för medfinansiering av projektkostnaderna skall fastställas i det årliga arbetsprogrammet.

3.   Utgifter kan förväntas för kompletterande åtgärder, genom avtal om offentlig upphandling, varvid gemenskapsmedel skall täcka inköp av varor och tjänster. Detta skall täcka bland annat kostnaderna för information och kommunikation, förberedelser, genomförande, övervakning, kontroll och utvärdering av projekt, politik, program och lagstiftning.

Artikel 8

Genomförandeåtgärder

1.   Kommissionen skall verkställa gemenskapsstödet i enlighet med förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002, nedan kallad ”budgetförordningen”.

2.   För programmets genomförande skall kommissionen, inom ramen för de allmänna mål som anges i artikel 3, senast i slutet av september anta ett årligt arbetsprogram med uppgift om särskilda mål och tematiska prioriteringar samt en beskrivning av kompletterande åtgärder enligt artikel 7.3 och vid behov en förteckning över andra åtgärder.

Det årliga arbetsprogrammet för 2007 skall antas tre månader efter det att detta instrument får verkan.

3.   Det årliga arbetsprogrammet skall antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 9.3.

4.   Vid utvärderings- och tilldelningsförfarandena i samband med bidrag till åtgärder skall bland annat följande kriterier beaktas:

a)

Överensstämmelse med det årliga arbetsprogrammet, de allmänna mål som redovisas i artikel 3 och de åtgärder som vidtagits på de olika områdena i enlighet med artiklarna 4 och 5.

b)

Den föreslagna åtgärdens kvalitet när det gäller utformning, organisation, presentation och förväntade resultat.

c)

Vilket belopp som skall finansieras av gemenskapen och relationen till de förväntade resultaten.

d)

De förväntade resultatens effekter när det gäller de allmänna mål som anges i artikel 3 och de åtgärder som vidtas på de olika områdena enligt artiklarna 4 och 5.

5.   Beslut om åtgärder som lagts fram enligt artikel 5.1 a skall antas av kommissionen i enlighet med förvaltningsförfarandet i artikel 9.3. Beslut om åtgärder som lagts fram enligt artikel 5.1 b och c skall antas av kommissionen i enlighet med det rådgivande förfarandet i artikel 9.2.

Beslut som avser ansökningar om bidrag från vinstdrivande organ eller organisationer skall antas av kommissionen i enlighet med förvaltningsförfarandet i artikel 9.3.

Artikel 9

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen skall biträdas av en kommitté (nedan kallad ”kommittén”).

2.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

3.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

4.   Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 10

Komplementaritet

1.   Synergieffekter, konsekvens och komplementaritet skall eftersträvas med andra EU- och EG-instrument, bland annat med de särskilda programmen ”Förebyggande och bekämpande av brott” och ”Straffrätt”, sjunde ramprogrammet för forskning, teknisk utveckling och demonstration, Europeiska unionens solidaritetsfond och det finansiella instrumentet för räddningstjänst.

2.   Programmet får dela resurser med andra EG- och EU-instrument, särskilt programmet ”Förebyggande och bekämpande av brott”, i syfte att genomföra åtgärder för att uppnå mål som är gemensamma för programmet och andra EG/EU-instrument.

3.   Verksamheter som finansieras enligt detta beslut får inte ta emot ekonomiskt stöd i samma syfte från andra finansiella EG/EU-instrument. Det skall säkerställas att de som tar emot stöd från programmet skall informera kommissionen om vilka medel de erhållit från Europeiska unionens allmänna budget och från andra källor samt om inlämnade ansökningar om bidrag.

Artikel 11

Budgetmedel

De budgetmedel som tilldelas de åtgärder som omfattas av programmet skall föras in i de årliga anslagen för Europeiska unionens allmänna budget. De anslag som står till förfogande för varje budgetår skall godkännas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetplanen.

Artikel 12

Övervakning

1.   Kommissionen skall se till att stödmottagaren, för åtgärder som finansieras via programmet, lämnar in tekniska och finansiella rapporter om hur arbetet framskrider och att en slutrapport lämnas in senast tre månader efter det att åtgärden avslutats. Kommissionen skall fastställa rapporternas form och struktur.

2.   Kommissionen skall se till att de kontrakt och avtal som ingås under genomförandet av programmet särskilt innehåller bestämmelser om tillsyn och finansiell kontroll av kommissionen (eller av någon befullmäktigad företrädare för denna), om nödvändigt med hjälp av kontroller på platsen, inklusive stickprovskontroller, och revisionsrättens revisioner.

3.   Kommissionen skall se till att den som mottagit ekonomiskt stöd från gemenskapen håller alla verifikationer som rör utgifter för åtgärden tillgängliga för kommissionen under fem år efter den sista utbetalningen för en åtgärd.

4.   På grundval av de rapporter och de kontroller på plats som avses i punkterna 1 och 2 skall kommissionen, om så krävs, se till att storleken på eller villkoren för tilldelning av det ursprungligen godkända finansiella stödet och även tidsplanen för utbetalningarna justeras.

5.   Kommissionen skall se till att alla övriga nödvändiga åtgärder för att kontrollera att de finansierade åtgärderna genomförs korrekt och i enlighet med detta beslut och budgetförordningen vidtas.

Artikel 13

Skydd av gemenskapens finansiella intressen

1.   Kommissionen skall se till att gemenskapens ekonomiska intressen skyddas i samband med åtgärder som finansieras enligt detta beslut, genom att åtgärder vidtas för att förebygga bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet med hjälp av effektiva kontroller och genom att belopp som felaktigt betalats ut återkrävs samt, om oegentligheter upptäcks, genom effektiva, proportionerliga och avskräckande påföljder i enlighet med förordningarna (EG, Euratom) nr 2988/95, (Euratom, EG) nr 2185/96 samt (EG) nr 1073/1999.

2.   När det gäller de gemenskapsåtgärder som finansieras enligt detta beslut skall förordningarna (EG, Euratom) nr 2988/95 och (Euratom, EG) nr 2185/96 tillämpas på varje överträdelse av en bestämmelse i gemenskapsrätten, däribland även brott mot en avtalsmässig skyldighet på grundval av programmet, till följd av en handling eller en underlåtenhet av en ekonomisk operatör, om överträdelsen har haft eller skulle kunnat ha negativa ekonomiska konsekvenser för Europeiska unionens allmänna budget eller budgetar som den förvaltar, genom en otillbörlig utgift.

3.   Kommissionen skall se till att ekonomiskt stöd som har beviljats för en åtgärd reduceras, hålls inne eller återkrävs om det visar sig att oegentligheter har förekommit, inbegripet bristande uppfyllelse av bestämmelserna i detta beslut eller i det enskilda beslut eller avtal genom vilket stödet beviljades, eller om det visar sig att åtgärden ändrats på ett sätt som står i strid med projektets inriktning eller genomförandevillkor, utan att kommissionens godkännande inhämtats.

4.   Om tidsfristerna inte har iakttagits, eller om verksamheten utvecklas så att endast en del av det tilldelade ekonomiska stödet är berättigat, skall kommissionen se till att stödmottagaren anmodas att yttra sig inom en angiven tidsfrist. Om stödmottagaren inte ger något tillfredsställande svar, skall kommissionen se till att det återstående ekonomiska stödet inte betalas ut, och att det belopp som redan har betalats ut betalas tillbaka.

5.   Kommissionen skall se till att alla felaktigt utbetalda belopp återbetalas till kommissionen. Belopp som inte återbetalas i tid skall uppräknas med ränta enligt villkoren i budgetförordningen.

Artikel 14

Utvärdering

1.   Genomförandet av programmet och de verksamheter som ingår i det skall följas upp regelbundet.

2.   Kommissionen skall se till att programmet blir föremål för regelbunden och oberoende extern utvärdering.

3.   Kommissionen skall till Europaparlamentet och rådet överlämna följande:

a)

En årlig redogörelse för programmets genomförande.

b)

Senast den 31 mars 2010: En preliminär utvärderingsrapport om de resultat som uppnåtts och de kvalitativa och kvantitativa aspekterna av genomförandet av programmet.

c)

Senast den 31 december 2010: Ett meddelande om fortsättningen av programmet.

d)

Senast den 31 mars 2015: En utvärderingsrapport efter det att programmet avslutats.

Artikel 15

Offentliggörande av projekt

Varje år skall kommissionen offentliggöra en förteckning över de åtgärder som finansierats genom programmet åtföljd av en kortfattad beskrivning av varje projekt.

Artikel 16

Verkan och tillämpning

Detta beslut får verkan samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Det skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Utfärdat i Bryssel den 12 februari 2007.

På rådets vägnar

F.-W. STEINMEIER

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 14 december 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 297, 15.11.2001, s. 7.

(3)  EUT C 53, 3.3.2005, s. 1.

(4)  EGT L 312, 23.12.1995, s. 1.

(5)  EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.

(6)  EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.

(7)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).

(8)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1248/2006 (EUT L 227, 19.8.2006, s. 3).

(9)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

(10)  EUT C 65, 17.3.2006, s. 63.


III Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

24.2.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 58/7


RÅDETS BESLUT

av den 12 februari 2007

om inrättande, som del av det allmänna programmet om säkerhet och skydd av friheter, av det särskilda programmet ”Förebyggande och bekämpande av brott” för perioden 2007-2013

(2007/125/RIF)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 30 och 31 och artikel 34.2 c,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

av följande skäl:

(1)

Unionens mål att ge medborgarna en hög säkerhetsnivå inom ett område med frihet, säkerhet och rättvisa skall enligt artikel 2 fjärde strecksatsen och artikel 29 i fördraget om Europeiska unionen uppnås genom förebyggande och bekämpande av brottslighet, vare sig denna är organiserad eller ej.

(2)

För att värna om våra medborgares och samhällets frihet och säkerhet och skydda dem mot brottslig verksamhet, bör unionen vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra alla former av brott på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, särskilt i fall med gränsöverskridande inslag.

(3)

Med utgångspunkt i slutsatserna från Europeiska rådet i Tammerfors i oktober 1999 har Europeiska rådet bekräftat att den prioriterar utvecklingen av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa – och särskilt skyddet av medborgarna mot olika former av brottslig verksamhet genom förebyggande och bekämpande av brott – genom Haagprogrammet från november 2004 (2), uttalandena om terrorism från september 2001 och mars 2004 och den europeiska strategin mot narkotika från december 2004.

(4)

För att kunna tillhandahålla sakkunskap när det gäller att utforma olika aspekter av brottsförebyggande verksamhet på Europeiska unionens nivå och stödja brottsförebyggande verksamhet på lokal och nationell nivå, upprättades Europeiskt nätverk för förebyggande av brottslighet genom rådets beslut 2001/427/RIF (3) av den 28 maj 2001.

(5)

Ramprogrammet, som inrättades genom rådets beslut 2002/630/RIF av den 22 juli 2002 om inrättande av ett ramprogram om polissamarbete och straffrättsligt samarbete (4), har i hög grad bidragit till att förstärka samarbetet mellan polismyndigheter och andra brottsbekämpande organ samt domstolsväsendet i medlemsstaterna, och till att öka den ömsesidiga förståelsen och det ömsesidiga förtroendet mellan deras polisiära, rättsliga, juridiska och administrativa system.

(6)

Det är både lämpligt och nödvändigt att öka möjligheterna till finansiering av åtgärder som avser förebyggande och bekämpande av brott och att se över villkoren för detta, i syfte att säkerställa ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet och överskådlighet.

(7)

Ramprogrammet syftar till att underlätta fungerande stöd och skydd till förmån för vittnen till brott. I programmet framhålls även vikten av att skydda brottsoffer. För att poängtera prioriteringen av brottsofferstödet lägger det särskilda programmet rörande straffrätt tonvikten på socialt och rättsligt stöd till offer.

(8)

Kommissionens åtgärder och transnationella projekt är fortsatt viktiga för ett närmare och bättre samarbete och bättre samordning mellan medlemsstaterna. Det är dessutom lämpligt att stödja projekt i enskilda medlemsstater i den mån som de kan ge erfarenheter och kunskap som är av värde för vidare åtgärder på EU-nivå.

(9)

Eftersom brottsligheten överskrider nationsgränserna, är det lämpligt att låta tredjeländer och internationella organisationer delta i transnationella projekt.

(10)

Komplementaritet måste säkerställas med andra EU- och EG-program, som sjunde ramprogrammet för forskning, teknisk utveckling och demonstration, Europeiska unionens solidaritetsfond, det finansiella instrumentet för räddningstjänst och strukturfonderna.

(11)

Eftersom målen för detta beslut, särskilt förebyggande och bekämpande av organiserad och gränsöverskridande brottslighet, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför, på grund av programmets omfattning eller verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan rådet vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen som har gjorts tillämpligt på unionen genom artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i artikel 5 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen går inte detta beslut utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(12)

I enlighet med artikel 41.3 i fördraget om Europeiska unionen bör driftsutgifter finansieras under avdelning VI i Europeiska unionens allmänna budget.

(13)

Utgifterna för programmet bör rymmas inom ramen för rubrik 3 i budgetplanen. Det är nödvändigt att ge utrymme för flexibilitet i definitionen av programmet för att det skall vara möjligt att justera åtgärderna som en reaktion på utvecklingen av behoven under perioden 2007–2013. Beslutet bör därför begränsas till allmänna definitioner av de planerade åtgärderna och de administrativa och finansiella arrangemangen för var och en av dem.

(14)

De åtgärder som krävs för genomförandet av detta beslut bör antas enligt de förfaranden som anges i beslutet, med bistånd av en kommitté.

(15)

Lämpliga åtgärder bör också vidtas för att förhindra oegentligheter och bedrägerier, liksom nödvändiga mått och steg för att återvinna medel som förlorats, utbetalats felaktigt eller inte använts korrekt enligt rådets förordningar (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (5) och (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför (6) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) (7).

(16)

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (8) och kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 (9) av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002, som skyddar gemenskapens ekonomiska intressen, måste tillämpas med beaktande av principerna om enkelhet och enhetlighet i valet av budgetinstrument, med begränsning av antalet fall där kommissionen behåller det direkta ansvaret för genomförande och förvaltning och med nödvändig proportionalitet mellan storleken på beloppen och de administrativa insatserna vid utnyttjandet av dem.

(17)

Det är lämpligt att från och med den 1 januari 2007 ersätta beslut 2002/630/RIF med detta beslut och med beslutet om inrättande av det särskilda programmet ”Straffrätt”.

(18)

För att programmet skall kunna genomföras effektivt och i god tid bör detta beslut tillämpas från och med den 1 januari 2007.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

1.   Genom detta beslut inrättas det särskilda programmet ”Förebyggande och bekämpande av brott” (nedan kallat ”programmet”) som en del av det allmänna programmet om säkerhet och skydd av friheter, i syfte att bidra till att stärka området med frihet, säkerhet och rättvisa.

2.   Programmet skall omfatta perioden från och med den 1 januari 2007 till och med 31 december 2013.

Artikel 2

Allmänna mål

1.   Programmet skall bidra till att ge medborgarna en hög säkerhetsnivå genom att förebygga och bekämpa brottslighet, vare sig denna är organiserad eller ej, särskilt terrorism, människohandel och brott mot barn, illegal narkotikahandel och illegal vapenhandel, korruption och bedrägeri.

2.   Programmets allmänna mål bidrar till utvecklingen av Europeiska unionens och gemenskapens politikområden, utan att detta skall påverka Europeiska gemenskapens mål och befogenheter.

Artikel 3

Verksamhetsområden och särskilda mål

1.   Programmet skall omfatta fyra verksamhetsområden:

a)

Brottsförebyggande och kriminologi.

b)

Brottsbekämpning.

c)

Skydd av och stöd till vittnen.

d)

Skydd av brottsoffer.

2.   Inom ramen för dessa allmänna mål skall programmet bidra till att uppnå följande särskilda mål:

a)

Att stimulera till, främja och utveckla horisontella metoder och instrument som är nödvändiga för ett strategiskt förebyggande och bekämpande av brott och för att garantera säkerhet och allmän ordning, t.ex. det arbete som utförs av Europeiska unionens nätverk för förebyggande av brottslighet, offentlig-privata partnerskap, bästa brottsförebyggandepraxis, jämförbar statistik, tilllämpad kriminologi och en förbättrad strategi för arbete med ungdomsbrottslingar.

b)

Att främja och utveckla samordning, samarbete och ömsesidig förståelse mellan de brottsbekämpande organen, andra nationella myndigheter och unionsorgan med anknytning till dessa vad avser de prioriteringar som fastställts av rådet, särskilt i linje med Europols hotbilder avseende den organiserade brottsligheten.

c)

Att främja och utveckla bästa praxis för skydd och stöd till vittnen.

d)

Att främja och utveckla bästa praxis för skydd av brottsoffer.

3.   Programmet avser inte rättsligt samarbete. Det kan dock omfatta åtgärder som syftar till att uppmuntra samarbete mellan rättsliga och andra brottsbekämpande myndigheter.

Artikel 4

Åtgärder som kan beviljas bidrag

1.   I syfte att nå de allmänna och särskilda mål som anges i artiklarna 2 och 3 skall ekonomiskt stöd genom programmet ges på de villkor som anges i det årliga arbetsprogrammet till följande åtgärder:

a)

Projekt med europeisk dimension som initieras och förvaltas av kommissionen.

b)

Transnationella projekt med medverkan av samarbetspartner i åtminstone två medlemsstater eller åtminstone en medlemsstat och ett annat land som antingen kan vara ett anslutande land eller ett kandidatland.

c)

Nationella projekt i enskilda medlemsstater, som

i)

förbereder transnationella projekt och/eller EU-åtgärder (”inledande åtgärder”),

ii)

kompletterar transnationella projekt och/eller EU-åtgärder (”kompletterande åtgärder”),

iii)

bidrar till att utveckla innovativa metoder och/eller tekniker som har förutsättningar för att överföras till åtgärder på unionsnivå, eller avser utveckling av sådana metoder och tekniker i syfte att överföra dem till andra medlemsstater och/eller annat land som antingen kan vara ett anslutande land eller ett kandidatland.

d)

Driftsbidrag till icke-statliga organisationer som utan vinstsyfte arbetar för mål inom programmet med en europeisk dimension.

2.   Ekonomiskt stöd kan särskilt ges till

a)

åtgärder som förbättrar operativt samarbete och samordning (stärkta nätverk, ömsesidigt förtroende, ömsesidig förståelse, utbyte och spridning av information, erfarenheter och bästa praxis),

b)

verksamheter som avser analys, övervakning och utvärdering,

c)

utveckling och överföring av teknik och metoder,

d)

utbildning av och utbyten mellan personal och experter, och

e)

verksamheter för att öka medvetandegraden och sprida resultat.

Artikel 5

Tillgång till programmet

1.   Detta program är avsett för brottsbekämpande organ, andra offentliga och privata organ, aktörer och institutioner, däribland lokala, regionala och nationella myndigheter, arbetsmarknadens parter, universitet, organ som arbetar med statistik, icke-statliga organisationer, partnerskap mellan den offentliga och den privata sektorn och relevanta internationella organ.

2.   Programmet skall stå öppet för organ och organisationer som är juridiska personer etablerade i medlemsstaterna. Organ och organisationer med vinstsyfte skall få bidrag endast i samverkan med ideella eller statliga organisationer.

3.   När det gäller transnationella projekt får tredjeländer delta som samarbetsparter, men de får inte inge ansökningar om projekt.

Artikel 6

Finansieringsformer

1.   EU-finansieringen får ha följande juridiska former:

a)

Bidrag.

b)

Avtal om offentlig upphandling.

2.   EU-bidrag skall utgå efter en inbjudan att lämna förslag, utom i akuta, vederbörligen motiverade undantagsfall eller om mottagaren har sådana egenskaper att ingen annan kan komma i fråga för en viss åtgärd, och de skall ha formen av bidrag till driftskostnader och bidrag till åtgärder.

I det årliga arbetsprogrammet skall miniminivån för årliga utgifter som får avsättas för anslag specificeras. Denna miniminivå skall vara minst 65 %.

Den högsta nivån för medfinansiering av projektkostnaderna skall fastställas i det årliga arbetsprogrammet.

3.   Avsättningar skall göras till kostnader för kompletterande åtgärder genom avtal om offentlig upphandling, varvid gemenskapsmedel skall täcka inköp av varor och tjänster. Detta skall bland annat täcka kostnaderna för information och kommunikation, förberedelser, genomförande, övervakning, kontroll och utvärdering av projekt, politik, program och lagstiftning.

Artikel 7

Genomförandeåtgärder

1.   Kommissionen skall verkställa unionens stöd i enlighet med förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (nedan kallad ”budgetförordningen”).

2.   För programmets genomförande skall kommissionen, inom ramen för de allmänna mål som anges i artikel 2, senast i slutet av september anta ett årligt arbetsprogram med uppgift om särskilda mål och tematiska prioriteringar samt en beskrivning av kompletterande åtgärder enligt artikel 6.3 och vid behov en förteckning över andra åtgärder.

Det årliga arbetsprogrammet för 2007 skall antas tre månader efter det att detta beslut får verkan.

3.   Det årliga arbetsprogrammen skall antas i enlighet med det förvaltningsförfarande som anges i artikel 10.

4.   Vid utvärderings- och tilldelningsförfarandena i samband med bidrag till åtgärder skall bland annat följande kriterier beaktas:

a)

Överensstämmelse med det årliga arbetsprogrammet, de allmänna mål som redovisas i artikel 2 och de åtgärder som vidtagits på de olika områdena i enlighet med artiklarna 3 och 4.

b)

Den föreslagna åtgärdens kvalitet när det gäller utformning, organisation, presentation och förväntade resultat samt spridningen av dessa.

c)

Vilket belopp som EU skall finansiera och relationen till de förväntade resultaten.

d)

De förväntade resultatens effekter när det gäller de allmänna mål som anges i artikel 2 och de åtgärder som vidtas på de olika områdena enligt artiklarna 3 och 4.

5.   Ansökningar om sådana driftsbidrag som avses i artikel 4.1 d skall bedömas med hänsyn till bland annat

a)

anpassning till programmets mål,

b)

den föreslagna verksamhetens kvalitet,

c)

multiplikatoreffekt som verksamheten kan få på allmänheten,

d)

verksamhetens geografiska omfattning,

e)

förhållandet mellan kostnaderna och nyttan av den föreslagna verksamheten.

6.   Beslut om åtgärder som lagts fram enligt artikel 4.1 a skall antas av kommissionen i enlighet med förvaltningsförfarandet i artikel 10. Beslut om åtgärder som lagts fram enligt artikel 4.1 b, c och d skall antas av kommissionen i enlighet med det rådgivande förfarandet i artikel 9.

Beslut avseende bidragsansökningar som avser åtgärder som vinstdrivande organ eller organisationer har tillgång till, antas av kommissionen i enlighet med förvaltningsförfarandet i artikel 10.

Artikel 8

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen skall biträdas av en kommitté bestående av företrädare för medlemsstaterna, med en företrädare för kommissionen som ordförande (nedan kallad ”kommittén”).

2.   Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

3.   Kommissionen får bjuda in företrädare från ansökarländerna till informationsmöten efter kommittémötena.

Artikel 9

Rådgivande förfarande

1.   När det hänvisas till denna artikel skall kommissionens företrädare förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är, om nödvändigt genom omröstning.

2.   Yttrandet skall protokollföras. Varje medlemsstat har rätt att begära att få sin uppfattning tagen till protokollet.

3.   Kommissionen skall ta största hänsyn till det yttrande som kommittén avgett. Den skall underrätta kommittén om det sätt på vilket dess yttrande har beaktats.

Artikel 10

Förvaltningsförfarande

1.   När det hänvisas till denna artikel skall kommissionens företrädare förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen skall yttrandet avges med den majoritet som föreskrivs i artikel 205.2 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Medlemsstaternas röster inom kommittén skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

2.   Kommissionen skall besluta om åtgärder som skall ha omedelbar verkan. Om åtgärderna inte är förenliga med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall får kommissionen skjuta upp verkställandet av de beslutade åtgärderna under en period av tre månader från den dag då rådet underrättades.

3.   Rådet får fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom den tid som anges i punkt 2.

Artikel 11

Komplementaritet

1.   Synergieffekter, konsekvens och komplementaritet skall eftersträvas med andra EU- och EG-program, bland annat med de särskilda programmen ”Förebyggande, beredskap och konsekvenshantering av terrorism och andra säkerhetsrelaterade risker” och ”Straffrätt” samt ramprogrammen för forskning för teknisk utveckling och demonstration, Europeiska unionens solidaritetsfond det finansiella instrumentet för räddningstjänst.

2.   Programmet får dela resurser med andra EG- och EU-instrument, särskilt programmet ”Förebyggande, beredskap och konsekvenshantering när det gäller terrorism och andra säkerhetsrelaterade risker” för att kunna genomföra åtgärder för att uppnå målen för såväl programmet som övriga EG/EU-instrument.

3.   Verksamheter som finansieras enligt detta beslut får inte ta emot ekonomiskt stöd i samma syfte från andra finansiella EG/EU-instrument. Det skall säkerställas att de som tar emot stöd från programmet skall informera kommissionen om medel som de erhållit från EU:s allmänna budget och från andra källor samt om inlämnade ansökningar om bidrag.

Artikel 12

Budgetmedel

De budgetmedel som tilldelas de åtgärder som omfattas av programmet skall föras in i de årliga anslagen för Europeiska unionens allmänna budget. De anslag som står till förfogande för varje budgetår skall godkännas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetplanen.

Artikel 13

Övervakning

1.   Kommissionen skall se till att stödmottagaren, för åtgärder som finansieras via programmet, lämnar in tekniska och finansiella rapporter om hur arbetet framskrider och att en slutrapport lämnas in senast tre månader efter det att åtgärden avslutats. Kommissionen skall fastställa rapporternas form och struktur.

2.   Kommissionen skall se till att de kontrakt och avtal som ingås under genomförandet av programmet särskilt innehåller bestämmelser om tillsyn och finansiell kontroll av kommissionen (eller av någon som bemyndigats av denna), om nödvändigt med hjälp av kontroller på platsen, inklusive stickprovskontroller, och revisioner av revisionsrätten.

3.   Kommissionen skall se till att stödmottagaren håller alla verifikationer som rör utgifter för åtgärden tillgängliga för kommissionen under fem år efter den sista utbetalningen för en åtgärd.

4.   På grundval av de rapporter och de kontroller på plats som avses i punkterna 1 och 2 skall kommissionen, om så krävs, se till att storleken på eller villkoren för tilldelning av det ursprungligen godkända finansiella stödet och även tidsplanen för utbetalningarna justeras.

5.   Kommissionen skall se till att alla övriga nödvändiga åtgärder vidtas för att kontrollera att de finansierade åtgärderna genomförs korrekt och i enlighet med detta beslut och budgetförordningen.

Artikel 14

Skydd av gemenskapens finansiella intressen

1.   Kommissionen skall se till att gemenskapens ekonomiska intressen skyddas i samband med åtgärder som finansieras enligt detta beslut, genom att åtgärder vidtas för att förebygga bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet med hjälp av effektiva kontroller och genom att belopp som felaktigt betalats ut återkrävs samt, om oegentligheter upptäcks, genom effektiva, proportionerliga och avskräckande påföljder i enlighet med förordningarna (EG, Euratom) nr 2988/95, (Euratom, EG) nr 2185/96 samt (EG) nr 1073/1999.

2.   När det gäller de unionsåtgärder som finansieras enligt detta beslut skall förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 och förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 tillämpas på varje överträdelse av en bestämmelse i gemenskapsrätten, däribland även brott mot en avtalsmässig skyldighet på grundval av programmet, till följd av en handling eller en underlåtenhet av en ekonomisk operatör, om överträdelsen har haft eller skulle kunnat ha negativa ekonomiska konsekvenser för Europeiska unionens allmänna budget eller budgetar som den förvaltar, genom en otillbörlig utgift.

3.   Kommissionen skall se till att ekonomiskt stöd som har beviljats för en åtgärd reduceras, hålls inne eller återkrävs om det visar sig att oegentligheter har förekommit, inbegripet bristande uppfyllelse av bestämmelserna i detta beslut eller i det enskilda beslut eller avtal genom vilket stödet beviljades, eller om det visar sig att åtgärden ändrats på ett sätt som står i strid med projektets inriktning eller genomförandevillkor, utan att kommissionens godkännande inhämtats.

4.   Om tidsfristerna inte har iakttagits, eller om verksamheten utvecklas så att endast en del av det tilldelade ekonomiska stödet är berättigat, skall kommissionen se till att stödmottagaren anmodas att yttra sig inom en angiven tidsfrist. Om stödmottagaren inte ger något tillfredsställande svar, skall kommissionen se till att det återstående ekonomiska stödet inte betalas ut och att det belopp som redan har betalats ut betalas tillbaka.

5.   Kommissionen skall se till att alla felaktigt utbetalda belopp återbetalas till kommissionen. Belopp som inte återbetalas i tid skall uppräknas med ränta enligt villkoren i budgetförordningen.

Artikel 15

Utvärdering

1.   Genomförandet av programmet och de verksamheter som ingår i det skall följas upp regelbundet.

2.   Kommissionen skall se till att programmet blir föremål för regelbunden och oberoende extern utvärdering.

3.   Kommissionen skall till Europaparlamentet och rådet överlämna följande:

a)

En årlig redogörelse för programmets genomförande.

b)

Senast den 31 mars 2010: En preliminär utvärderingsrapport om de resultat som uppnåtts och de kvalitativa och kvantitativa aspekter av genomförandet av programmet.

c)

Senast den 31 december 2010: Ett meddelande om fortsättningen av detta program.

d)

Senast den 31 mars 2015: En utvärderingsrapport efter programmets avslutning.

Artikel 16

Offentliggörande av projekt

Varje år skall kommissionen offentliggöra en förteckning över de åtgärder som finansierats genom programmet åtföljd av en kortfattad beskrivning av varje projekt.

Artikel 17

Övergångsbestämmelser

1.   Detta beslut skall från och med den 1 januari 2007 ersätta motsvarande bestämmelser i beslut 2002/630/RIF.

2.   Åtgärder som inletts före den 31 december 2006 i enlighet med beslut 2002/630/RIF skall fram till sin avslutning fortsätta att omfattas av det beslutet.

Artikel 18

Verkan och tillämpning

Detta beslut får verkan samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Det skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Utfärdat i Bryssel den 12 februari 2007.

På rådets vägnar

F.-W. STEINMEIER

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 14 december 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EUT C 53, 3.3.2005, s. 1.

(3)  EGT L 153, 8.6.2001, s. 1.

(4)  EGT L 203, 1.8.2002, s. 5.

(5)  EGT L 312, 23.12.1995, s. 1.

(6)  EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.

(7)  EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.

(8)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).

(9)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 1248/2006 (EUT L 227, 19.8.2006, s. 3).


24.2.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 58/13


RÅDETS BESLUT

av den 12 februari 2007

om inrättande, som en del av det allmänna programmet om säkerhet och skydd av friheter, av det särskilda programmet ”Straffrätt” för perioden 2007-2013

(2007/126/RIF)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 31 och artikel 34.2 c,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 29 i fördraget om Europeiska unionen skall unionens mål vara att ge medborgarna en hög säkerhetsnivå inom ett område med frihet, säkerhet och rättvisa genom att medlemsstaterna utformar gemensamma insatser när det gäller straffrättsligt samarbete.

(2)

Enligt artikel 31 i fördraget om Europeiska unionen skall de gemensamma insatserna rörande straffrättsligt samarbete särskilt omfatta samarbete mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter.

(3)

I Haagprogrammet, som bygger på Europeiska rådets slutsatser från mötet i Tammerfors och som antogs av Europeiska rådet i november 2004, bekräftas prioriteringen att stärka friheten, säkerheten och rättvisan i Europeiska unionen, särskilt genom att förbättra det straffrättsliga samarbetet på grundval av principen om ömsesidigt erkännande.

(4)

Ramprogrammet om polissamarbete och straffrättsligt samarbete (Agis), som inrättades genom rådets beslut 2002/630/RIF av den 22 juli 2002 om inrättande av ett ramprogram om polissamarbete och straffrättsligt samarbete (Agis) (2), har i hög grad bidragit till att stärka samarbetet mellan polis och andra brottsbekämpande myndigheter och domstolsväsendet i medlemsstaterna och till att stärka ömsesidig förståelse och ömsesidigt förtroende mellan polisiära, rättsliga och administrativa system.

(5)

De ambitiösa målen i fördraget om Europeiska unionen och Haagprogrammet bör förverkligas genom inrättande av ett smidigt och effektivt program som underlättar planering och genomförande.

(6)

Programmet bör leda till ökat ömsesidigt förtroende inom domstolsväsendet. Enligt Haagprogrammet bör det ömsesidiga förtroendet stärkas genom att man utvecklar nätverk med organisationer och institutioner inom rättsväsendet, förbättrar fortbildningen för rättstillämpare på de berörda områdena, utvecklar utvärderingen av EU:s politik på området lag och rätt och, samtidigt som rättsväsendets oberoende respekteras, ökar forskningsinsatserna när det gäller rättsligt samarbete och underlättar operativa projekt i medlemsstaterna som syftar till att modernisera rättsväsendet.

(7)

Programmet bör också underlätta genomförandet av principen om ömsesidigt erkännande genom att förbättra de ömsesidiga kunskaperna om tidigare domar som meddelats i Europeiska unionen, särskilt genom inrättandet av ett datoriserat system för utbyte av uppgifter ur kriminalregister.

(8)

Det europeiska nätverket för fortbildning av tjänstemän inom rättsväsendet som skapades av institutioner med särskilt ansvar för sådan fortbildning i alla medlemsstater, främjar ett fortbildningsprogram med en verklig europeisk dimension för domare och åklagare. Detta bidrar till att stärka det ömsesidiga förtroendet och att förbättra den ömsesidiga förståelsen mellan rättsliga myndigheter och mellan olika rättssystem.

(9)

Eftersom målen för detta beslut inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför, på grund av programmets omfattning eller verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan rådet vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen som har gjorts tillämpligt på unionen genom artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i artikel 5 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen går beslutet inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(10)

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (3), nedan kallad ”budgetförordningen”, och kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 (4) av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning nr 1605/2002, som skyddar gemenskapens ekonomiska intressen, skall tillämpas med beaktande av principerna om enkelhet och enhetlighet i valet av budgetinstrument, att antalet fall där kommissionen behåller det direkta ansvaret för genomförande och förvaltning begränsas, liksom nödvändig proportionalitet mellan storleken på beloppen och de administrativa insatserna vid utnyttjandet av dem.

(11)

Lämpliga åtgärder bör också vidtas för att förhindra oegentligheter och bedrägerier, liksom nödvändiga mått och steg för att återvinna medel som förlorats, utbetalats felaktigt eller inte använts korrekt enligt rådets förordningar (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (5) och (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför (6) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) (7).

(12)

Enligt budgetförordningen krävs det en grundläggande rättsakt för att bidrag för de administrativa kostnaderna skall kunna beviljas.

(13)

De åtgärder som krävs för genomförandet av detta beslut bör antas enligt de förfaranden som fastställs i beslutet, med bistånd av en kommitté.

(14)

Det är lämpligt att från och med den 1 januari 2007 ersätta beslut 2002/630/RIF med det här beslutet och med beslutet om inrättande av det särskilda programmet ”Förebyggande och bekämpande av brottslighet”.

(15)

För att programmet skall kunna genomföras effektivt och i god tid bör detta beslut tillämpas från och med den 1 januari 2007.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

1.   Genom detta beslut inrättas det särskilda programmet ”Straffrätt”, nedan kallat ”programmet”, som en del av det allmänna programmet om grundläggande rättigheter och rättvisa, för att stärka området för frihet, säkerhet och rättvisa.

2.   Programmet skall omfatta perioden 1 januari 2007–31 december 2013.

Artikel 2

Allmänna mål

1.   Programmet skall ha följande allmänna mål:

a)

Främja rättsligt samarbete i syfte att bidra till skapandet av ett europeiskt område med verklig straffrättslig rättvisa, baserat på ömsesidigt erkännande och ömsesidigt förtroende.

b)

Främja kompatibiliteten mellan tillämpliga regler i medlemsstaterna när detta är nödvändigt för att förbättra det rättsliga samarbetet. Främja en minskning av sådana rättsliga förhållanden som hindrar det rättsliga samarbetet från att fungera väl, för att kunna stärka samordningen av utredningar och öka kompatibiliteten mellan rättsväsendena i Europeiska unionens medlemsstater för att möjliggöra en rimlig uppföljning av utredningar som genomförs av medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter.

c)

Förbättra kontakterna och utbytet av information och bästa praxis mellan rättsliga och administrativa myndigheter och juristkåren: advokater och andra yrkesutövare inom domstolsväsendet, och främja fortbildningen inom domstolsväsendet, för att öka det ömsesidiga förtroendet.

d)

Förbättra det ömsesidiga förtroendet ytterligare för att säkerställa skyddet av brottsoffers och tilltalades rättigheter.

2.   Utan att det påverkar Europeiska gemenskapens mål och befogenheter bidrar programmets allmänna mål till utvecklingen av gemenskapspolitiken, och närmare bestämt till skapandet av ett rättsligt område.

Artikel 3

Särskilda mål

Programmet skall ha följande särskilda mål:

a)

Gynna straffrättsligt samarbete som syftar till att

i)

främja ömsesidigt erkännande av rättsliga avgöranden och domar,

ii)

undanröja hinder som har uppstått på grund av skillnader mellan medlemsstaternas rättsväsen och främja det nödvändiga närmandet av materiell straffrätt när det gäller grov brottslighet, i synnerhet med en gränsöverskridande dimension,

iii)

ytterligare öka inrättandet av minimistandarder med avseende på straffprocessrätten för att främja de praktiska aspekterna av rättsligt samarbete,

iv)

garantera en korrekt rättskipning genom att undvika behörighetskonflikter,

v)

förbättra utbytet av information genom användning av datoriserade system, särskilt uppgifter från nationella straffregister,

vi)

skydda tilltalades rättigheter och garantera socialt och rättsligt stöd till brottsoffer,

vii)

uppmana medlemsstaterna att öka samarbetet med Eurojust i kampen mot gränsöverskridande organiserad brottslighet samt annan grov brottslighet,

viii)

främja åtgärder som syftar till gärningsmännens effektiva återanpassning, särskilt ungdomsbrottslingars.

b)

Förbättra de ömsesidiga kunskaperna om medlemsstaternas lagstiftning och domstolsväsen på det straffrättsliga området samt främja och stärka nätverkskontakter, ömsesidigt samarbete, utbyte och spridning av information, erfarenheter och god praxis.

c)

Säkra ett korrekt genomförande och en korrekt tillämpning och utvärdering av EU-rättsakter som rör straffrättsligt samarbete.

d)

Förbättra informationen om rättssystemen i medlemsstaterna och tillgång till domstolsprövning.

e)

Främja fortbildning i EU- och EG-rätt för domare, advokater och andra yrkesutövare inom domstolsväsendet.

f)

Utvärdera de allmänna villkor som är nödvändiga för att utveckla ömsesidigt förtroende genom att förbättra ömsesidig förståelse mellan rättsliga myndigheter och för olika rättssystem, särskilt när det gäller att genomföra EU:s politik på det rättsliga området.

g)

Utveckla och genomföra ett datoriserat system för utbyte av uppgifter ur kriminalregister och stödja undersökningar i syfte att utveckla andra typer av informationsutbyte.

Artikel 4

Stödberättigande åtgärder

I syfte att nå de allmänna och särskilda mål som anges i artiklarna 2 och 3 skall stöd genom programmet ges på de villkor som anges i det årliga arbetsprogrammet till

a)

särskilda åtgärder som vidtas av kommissionen, till exempel undersökningar och forskning, utarbetande och genomförande av särskilda projekt som att inrätta ett datoriserat system för utbyte av uppgifter ur kriminalregister, opinionsundersökningar, fastställande av indikatorer och gemensamma metoder, insamling, bearbetning och spridning av uppgifter och statistik, seminarier, konferenser och expertmöten, offentliga kampanjer och evenemang, utveckling och underhåll av webbplatser, utarbetande och spridning av informationsmaterial, stöd till och utveckling av nätverk bestående av nationella experter samt analys-, övervaknings- och utvärderingsverksamhet, eller

b)

särskilda gränsöverskridande projekt av intresse för Europeiska unionen som läggs fram av minst två medlemsstater eller åtminstone en medlemsstat och ett annat land, som antingen kan vara ett anslutande land eller ett kandidatland i enlighet med de villkor som anges i de årliga arbetsprogrammen, eller

c)

stöd till verksamhet inom organisationer eller andra organ som arbetar med mål av allmänt europeiskt intresse, i överensstämmelse med de allmänna målen för programmet och i enlighet med de villkor som anges i de årliga arbetsprogrammen, eller

d)

ett driftsstöd för medfinansiering av utgifter i samband med det ständiga arbetsprogrammet för det europeiska nätverket för rättslig utbildning, som syftar till att uppfylla mål av allmänt europeiskt intresse när det gäller fortbildning inom domstolsväsendet, eller

e)

nationella projekt i enskilda medlemsstater, som

i)

förbereder transnationella projekt och/eller unionsåtgärder (”inledande åtgärder”),

ii)

kompletterar transnationella projekt och/eller unionsåtgärder (”kompletterande åtgärder”),

iii)

bidrar till att utveckla innovativa metoder och/eller tekniker som har förutsättningar för att överföras till åtgärder på unionsnivå, eller avser utveckling av sådana metoder och tekniker i syfte att överföra dem till andra medlemsstater och/eller annat land som antingen kan vara ett anslutande land eller ett kandidatland.

Artikel 5

Målgrupper

Programmet riktar sig bland annat till rättstillämpare, företrädare för organ som arbetar med stöd till brottsoffer, andra yrkesutövare inom domstolsväsendet, nationella myndigheter och unionsmedborgarna i allmänhet.

Artikel 6

Tillgång till programmet

1.   Programmet skall stå öppet för institutioner och offentliga eller privata organisationer, inklusive yrkesorganisationer, universitet, forskningsinstitut och institut för juridisk utbildning/fortbildning för rättstillämpare samt icke statliga organisationer i medlemsstaterna. Organ och organisationer med vinstsyfte skall få bidrag endast i samverkan med ideella eller statliga organisationer.

Begreppet ”rättstillämpare” avser bland annat domare, åklagare, advokater, allmänpraktiserande jurister, departementstjänstemän, domstolstjänstemän, stämningsmän, rättstolkar och andra yrkesutövare som arbetar inom rättsväsendet med straffrättsliga frågor.

2.   Tredjeländer eller internationella organisationer kan inte lägga fram transnationella projekt, men de kan delta som partner.

Artikel 7

Finansieringsformer

1.   Gemenskapsfinansieringen får ha följande juridiska former:

a)

Bidrag.

b)

Avtal om offentlig upphandling.

2.   Gemenskapsbidrag skall normalt utgå efter en inbjudan att lämna förslag, utom i akuta, vederbörligen motiverade undantagsfall eller om mottagaren har sådana egenskaper att ingen annan kan komma i fråga för en viss åtgärd, och de skall ha formen av bidrag till driftskostnader och bidrag till åtgärder.

I det årliga arbetsprogrammet skall miniminivån för årliga utgifter som får avsättas för anslag specificeras. Denna miniminivå skall vara minst 65 %.

Den högsta nivån för medfinansiering av projektkostnaderna skall fastställas i det årliga arbetsprogrammet.

3.   Avsättningar skall göras för kostnader för kompletterande åtgärder genom avtal om offentlig upphandling, varvid gemenskapsmedel skall täcka inköp av varor och tjänster. Detta skall täcka bland annat kostnaderna för information och kommunikation, förberedelser, genomförande, övervakning, kontroll och utvärdering av projekt, politik, program och lagstiftning.

Artikel 8

Genomförandeåtgärder

1.   Kommissionen skall genomföra det ekonomiska stödet från gemenskapen i enlighet med förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002, nedan kallad ”budgetförordningen”.

2.   För programmets genomförande skall kommissionen, inom ramen för de allmänna mål som anges i artikel 2, senast i slutet av september anta ett årligt arbetsprogram med uppgift om särskilda mål och tematiska prioriteringar samt en beskrivning av kompletterande åtgärder enligt artikel 7.3 och vid behov en förteckning över andra åtgärder.

Det årliga arbetsprogrammet för 2007 skall antas tre månader efter det att detta beslut får verkan.

3.   Det årliga arbetsprogrammet skall antas i enlighet med förvaltningsförfarandet i artikel 11.

4.   Vid utvärderings- och tilldelningsförfarandena i samband med bidrag till åtgärder skall bland annat följande kriterier beaktas:

a)

Överensstämmelse med det årliga arbetsprogrammet, de allmänna mål som redovisas i artikel 2 och de åtgärder som vidtagits på de olika områdena i enlighet med artiklarna 3 och 4.

b)

Den föreslagna åtgärdens kvalitet när det gäller utformning, organisation, presentation och förväntade resultat.

c)

Vilket belopp som skall finansieras av gemenskapen och relationen till de förväntade resultaten.

d)

De förväntade resultatens effekter när det gäller de allmänna mål som anges i artikel 2 och de åtgärder som vidtas på de olika områdena enligt artiklarna 3 och 4.

5.   Ansökningar om sådana driftsbidrag som avses i artikel 4 c–d skall bedömas mot bakgrund av

a)

anpassning till programmets mål,

b)

den föreslagna verksamhetens kvalitet,

c)

multiplikatoreffekt som verksamheten kan få på allmänheten,

d)

verksamhetens geografiska omfattning,

e)

enskilda medborgares medverkan i de berörda organens strukturer,

f)

förhållandet mellan kostnaderna och nyttan av den föreslagna verksamheten.

6.   Beslut om åtgärder som lagts fram enligt artikel 4.1 a skall antas av kommissionen i enlighet med förvaltningsförfarandet i artikel 11. Beslut om åtgärder som lagts fram enligt artikel 4.1 b, c, d och e skall antas av kommissionen i enlighet med det rådgivande förfarandet i artikel 10.

Beslut avseende bidragsansökningar som avser åtgärder som vinstdrivande organ eller organisationer lägger fram antas av kommissionen i enlighet med förvaltningsförfarandet i artikel 11.

7.   Av artikel 113.2 i budgetförordningen följer att principen om gradvis nedtrappning inte skall tillämpas på driftsstöd till europeiska nätverket för rättslig utbildning, eftersom detta nätverk har mål av allmänt europeiskt intresse.

Artikel 9

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen skall biträdas av en kommitté bestående av företrädare för medlemsstaterna, med en företrädare för kommissionen som ordförande (nedan kallad ”kommittén”).

2.   Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

3.   Kommissionen får bjuda in företrädare från ansökarländerna till informationsmöten efter kommittémötena.

Artikel 10

Rådgivande förfarande

1.   När det hänvisas till denna artikel skall kommissionens företrädare förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är, om nödvändigt genom omröstning.

2.   Yttrandet skall protokollföras. Varje medlemsstat har rätt att begära att få sin uppfattning tagen till protokollet.

3.   Kommissionen skall ta största hänsyn till det yttrande som kommittén avgett. Den skall underrätta kommittén om det sätt på vilket dess yttrande har beaktats.

Artikel 11

Förvaltningsförfarande

1.   När det hänvisas till denna artikel skall kommissionens företrädare förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen skall yttrandet avges med den majoritet som föreskrivs i artikel 205.2 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Medlemsstaternas röster inom kommittén skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

2.   Kommissionen skall besluta om åtgärder som skall ha omedelbar verkan. Om åtgärderna inte är förenliga med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall får kommissionen skjuta upp verkställandet av de beslutade åtgärderna under en period av tre månader från den dag då rådet underrättades.

3.   Rådet får fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom den tid som anges i punkt 2.

Artikel 12

Komplementaritet

1.   Synergier och komplementaritet med andra unions- och gemenskapsinstrument skall eftersträvas, bland annat med det särskilda programmet ”Civilrätt” som utgör en del av det allmänna programmet om grundläggande rättigheter och rättvisa, och de allmänna programmen om säkerhet och skydd för friheter och om solidaritet och hantering av migrationsströmmar. Den del av den straffrättsliga informationen som rör statistik skall utvecklas i samarbete med medlemsstaterna, när så behövs med hjälp av gemenskapens statistikprogram.

2.   Programmet får dela resurser med andra unions- och gemenskapsinstrument, i synnerhet det särskilda programmet ”Civilrätt” som utgör en del av det allmänna programmet om grundläggande rättigheter och rättvisa, för att genomföra insatser som uppfyller målen för båda programmen.

3.   Verksamheter som finansieras enligt detta beslut får inte erhålla bidrag för samma ändamål från andra finansiella unions- eller gemenskapsinstrument. Det skall säkerställas att de som mottar stöd enligt detta beslut skall informera kommissionen om medel som de erhållit från Europeiska unionens allmänna budget och andra källor samt om inlämnade ansökningar om bidrag.

Artikel 13

Budgetmedel

De budgetmedel som tilldelas de åtgärder som omfattas av programmet skall föras in i de årliga anslagen för Europeiska unionens allmänna budget. De anslag som står till förfogande för varje budgetår skall godkännas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetplanen.

Artikel 14

Övervakning

1.   Kommissionen skall se till att stödmottagaren, för åtgärder som finansieras via programmet, lämnar in tekniska och finansiella rapporter om hur arbetet framskrider och att en slutrapport lämnas in senast tre månader efter det att åtgärden avslutats. Kommissionen skall fastställa rapporternas form och struktur.

2.   Kommissionen skall se till att de kontrakt och avtal som ingås i samband med genomförandet av programmet särskilt innehåller bestämmelser om tillsyn och finansiell kontroll av kommissionen (eller av någon som har bemyndigats av denna), om nödvändigt med hjälp av kontroller på platsen, inklusive stickprovskontroller, och revisioner av revisionsrätten.

3.   Kommissionen skall se till att stödmottagaren håller alla verifikationer som rör utgifterna för åtgärden tillgängliga för kommissionen under fem år efter den sista utbetalningen för en åtgärd.

4.   På grundval av de rapporter och de kontroller på plats som avses i punkterna 1 och 2 skall kommissionen, om så krävs, se till att storleken på eller villkoren för tilldelning av det ursprungligen godkända finansiella stödet och även tidsplanen för utbetalningarna justeras.

5.   Kommissionen skall se till att alla övriga nödvändiga åtgärder för att kontrollera att de finansierade åtgärderna genomförs korrekt och i enlighet med detta beslut och budgetförordningen vidtas.

Artikel 15

Skydd av gemenskapens finansiella intressen

1.   Kommissionen skall se till att gemenskapens ekonomiska intressen skyddas i samband med åtgärder som finansieras enligt detta beslut, genom att åtgärder vidtas för att förebygga bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet med hjälp av effektiva kontroller och genom att belopp som felaktigt betalats ut återkrävs samt, om oegentligheter upptäcks, genom effektiva, proportionerliga och avskräckande påföljder i enlighet med förordningarna (EG, Euratom) nr 2988/95, (Euratom, EG) nr 2185/96 samt (EG) nr 1073/1999.

2.   När det gäller de gemenskapsåtgärder som finansieras enligt detta beslut skall förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 och förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 tillämpas på varje överträdelse av en bestämmelse i gemenskapsrätten, däribland även brott mot en avtalsmässig skyldighet på grundval av programmet, till följd av en handling eller en underlåtenhet av en ekonomisk operatör, om överträdelsen har haft, eller skulle kunnat ha negativa ekonomiska konsekvenser för Europeiska unionens allmänna budget eller budgetar som den förvaltar, genom en otillbörlig utgift.

3.   Kommissionen skall se till att ekonomiskt stöd som har beviljats för en åtgärd reduceras, hålls inne eller återkrävs om det visar sig att oegentligheter har förekommit, inbegripet bristande uppfyllelse av bestämmelserna i detta beslut eller i det enskilda beslut eller avtal genom vilket stödet beviljades, eller om det visar sig att åtgärden ändrats på ett sätt som står i strid med projektets inriktning eller genomförandevillkor, utan att kommissionens godkännande inhämtats.

4.   Om tidsfristerna inte har iakttagits, eller om verksamheten utvecklas så att endast en del av det tilldelade ekonomiska stödet är berättigat, skall kommissionen se till att stödmottagaren anmodas att yttra sig inom en angiven tidsfrist. Om stödmottagaren inte ger något tillfredsställande svar, skall kommissionen se till att det återstående ekonomiska stödet inte betalas ut och att det belopp som redan har betalats ut betalas tillbaka.

5.   Kommissionen skall se till att alla felaktigt utbetalda belopp återbetalas till kommissionen. Belopp som inte återbetalas i tid skall uppräknas med ränta enligt villkoren i budgetförordningen.

Artikel 16

Utvärdering

1.   Genomförandet av programmet och de verksamheter som ingår i det skall följas upp regelbundet.

2.   Kommissionen skall se till att programmet blir föremål för regelbunden och oberoende extern utvärdering.

3.   Kommissionen skall till Europaparlamentet och rådet överlämna följande:

a)

En årlig redogörelse för programmets genomförande.

b)

Senast den 31 mars 2011: En preliminär utvärderingsrapport om de resultat som uppnåtts och de kvalitativa och kvantitativa aspekter av genomförandet av programmet.

c)

Senast den 30 augusti 2012: Ett meddelande om fortsättningen av programmet.

d)

Senast den 31 mars 2015: En utvärderingsrapport efter det att programmet avslutats.

Artikel 17

Offentliggörande av projekt

Varje år skall kommissionen offentliggöra en förteckning över de åtgärder som finansierats genom programmet åtföljd av en kortfattad beskrivning av varje projekt.

Artikel 18

Övergångsbestämmelser

Detta beslut skall från och med den 1 januari 2007 ersätta motsvarande bestämmelser i beslut 2002/630/RIF.

Åtgärder som inletts före den 31 december 2006 i enlighet med beslut 2002/630/RIF skall fram till sin avslutning fortsätta att omfattas av det beslutet. Den kommitté som avses i artikel 7 i det beslutet skall ersättas av den kommitté som föreskrivs i artikel 10 i det här beslutet.

Artikel 19

Verkan och tillämpning

Detta beslut får verkan samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Det skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Utfärdat i Bryssel den 12 februari 2007.

På rådets vägnar

F.-W. STEINMEIER

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 14 december 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 203, 1.8.2002, s. 5.

(3)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).

(4)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 1248/2006 (EUT L 227, 19.8.2006, s. 3).

(5)  EGT L 312, 23.12.1995, s. 1.

(6)  EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.

(7)  EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.