ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 57

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
24 februari 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 187/2007 av den 23 februari 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 188/2007 av den 23 februari 2007 om godkännande av ett nytt användningsområde för Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) som fodertillsats ( 1 )

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 189/2007 av den 23 februari 2007 om avskaffande av importtullen för vissa kvantiteter industrisocker under regleringsåret 2006/07

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 190/2007 av den 23 februari 2007 om upphävande av förordning (EG) nr 1819/2004 om undantag från förordning (EG) nr 1342/2003 när det gäller tidsfristen för utfärdande av exportlicenser för spannmål, ris och produkter av spannmål

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 191/2007 av den 23 februari 2007 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B (citroner)

9

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2007/132/EG

 

*

Rådets beslut av den 30 januari 2007 om förlängning av tillämpning av beslut 2000/91/EG om tillstånd för Konungariket Danmark och Konungariket Sverige att genomföra en särskild åtgärd som avviker från artikel 17 i sjätte direktivet 77/388/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter

10

 

 

2007/133/EG

 

*

Rådets beslut av den 30 januari 2007 om bemyndigande för Estland, Slovenien, Sverige och Förenade kungariket att tillämpa en särskild åtgärd som avviker från artikel 167 i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

12

 

 

Kommissionen

 

 

2007/134/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 2 februari 2007 om inrättande av Europeiska forskningsrådet ( 1 )

14

 

 

2007/135/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 23 februari 2007 om ändring av beslut 2003/135/EG beträffande ändring av planerna för utrotning av och nödvaccination mot klassisk svinpest hos viltlevande svin i vissa områden av delstaten Rheinland-Pfalz (Tyskland) [delgivet med nr K(2007) 527]

20

 

 

2007/136/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 23 februari 2007 om fastställande av övergångsåtgärder för systemet för identifiering och registrering av får och getter i Bulgarien enligt föreskrifterna i rådets förordning (EG) nr 21/2004 [delgivet med nr K(2007) 533]  ( 1 )

23

 

 

2007/137/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 23 februari 2007 om ändring av beslut 2006/805/EG när det gäller skyddsåtgärder mot klassisk svinpest i Tyskland [delgivet med nr K(2007) 535]  ( 1 )

25

 

 

Rättelser

 

 

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 175/2007 av den 22 februari 2007 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick (EUT L 55 av den 23.2.2007)

27

 

 

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 177/2007 av den 22 februari 2007 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris (EUT L 55 av den 23.2.2007)

28

 

*

Rättelse till rådets beslut 2006/969/EG av den 18 december 2006 om sjunde ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (2007–2011) (EUT L 391 av den 30.12.2006)

28

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

FÖRORDNINGAR

24.2.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 57/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 187/2007

av den 23 februari 2007

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 februari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 februari 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 23 februari 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

IL

124,2

JO

96,5

MA

65,2

TN

148,3

TR

155,0

ZZ

117,8

0707 00 05

JO

178,3

MA

206,0

TR

175,4

ZZ

186,6

0709 90 70

MA

41,6

TR

116,5

ZZ

79,1

0805 10 20

CU

37,4

EG

50,1

IL

57,8

MA

44,6

TN

50,5

TR

65,3

ZZ

51,0

0805 20 10

IL

105,5

MA

94,8

ZZ

100,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

112,1

IL

71,3

MA

132,8

PK

58,0

TR

68,5

ZZ

88,5

0805 50 10

EG

63,5

TR

55,7

ZZ

59,6

0808 10 80

AR

90,7

CA

95,4

CN

95,5

US

114,8

ZZ

99,1

0808 20 50

AR

80,9

CL

78,4

CN

66,5

US

96,9

ZA

108,5

ZZ

86,2


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


24.2.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 57/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 188/2007

av den 23 februari 2007

om godkännande av ett nytt användningsområde för Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) som fodertillsats

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser och de skäl och förfaranden som gäller för ett sådant godkännande.

(2)

I enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1831/2003 har en ansökan om godkännande av det preparat som anges i bilagan lämnats in. Till ansökan bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i den förordningen.

(3)

Ansökan gäller godkännande i kategorin ”zootekniska tillsatser” av ett nytt användningsområde för preparatet Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) (Biosaf SC 47) som fodertillsats för mjölkgetter och mjölkfår.

(4)

Den analysmetod som anges i ansökan om godkännande i enlighet med artikel 7.3 c i förordning (EG) nr 1831/2003 gäller bestämning av det verksamma ämnet i fodertillsatsen. Den analysmetod som avses i bilagan till denna förordning skall därför inte betraktas som gemenskapens analysmetod enligt artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (2).

(5)

Användningen av preparatet Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) godkändes för slaktboskap genom kommissionens förordning (EG) nr 316/2003 av den 19 februari 2003 om permanent godkännande av en fodertillsats och om provisoriskt godkännande av ett nytt användningsområde för redan godkända fodertillsatser (3), för avvanda smågrisar genom kommissionens förordning (EG) nr 2148/2004 av den 16 december 2004 om permanenta och preliminära godkännanden av vissa fodertillsatser och godkännande av nya användningsområden för redan godkända fodertillsatser (4), för suggor genom kommissionens förordning (EG) nr 1288/2004 av den 20 december 2004 om permanent godkännande av vissa tillsatser och om provisoriskt godkännande av ett nytt användningsområde för en redan godkänd fodertillsats (5), för slaktkaniner genom kommissionens förordning (EG) nr 600/2005 av den 18 april 2005 om ett nytt godkännande för tio år av ett koccidiostat som fodertillsats, provisoriskt godkännande av en fodertillsats och permanent godkännande av vissa fodertillsatser (6), för mjölkkor genom kommissionens förordning (EG) nr 1811/2005 av den 4 november 2005 om provisoriska och permanenta godkännanden av vissa fodertillsatser och om provisoriskt godkännande av nya användningsområden för redan godkända fodertillsatser (7) och för slaktlamm genom kommissionens förordning (EG) nr 1447/2006 av den 29 september 2006 om godkännande av ett nytt användningsområde för Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) som fodertillsats (8).

(6)

Nya uppgifter har lämnats in till stöd för en ansökan om godkännande för mjölkgetter och mjölkfår. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad ”myndigheten”) konstaterade i sitt yttrande av den 12 juli 2006 att preparatet Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) inte inverkar negativt på djurs och människors hälsa eller på miljön (9). Den konstaterar vidare att preparatet Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) inte medförde några andra risker för denna djurkategori som enligt artikel 5.2 i förordning (EG) nr 1831/2003 skulle förhindra ett godkännande. Enligt yttrandet kan användningen av preparatet avsevärt förbättra mjölkavkastningen för mjölkgetter och mjölkfår. Myndigheten anser inte att det finns behov av särskilda krav för övervakning efter utsläppandet på marknaden. I yttrandet bekräftas även den rapport om analysmetoder för fodertillsatser som lämnats av det referenslaboratorium som inrättats på gemenskapsnivå i enlighet med förordning (EG) nr 1831/2003. Utvärderingen av preparatet visar att det uppfyller villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003. Preparatet bör därför godkännas för användning i enlighet med bilagan till denna förordning.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det preparat i kategorin ”zootekniska tillsatser” och i den funktionella gruppen ”medel som stabiliserar tarmfloran” som anges i bilagan skall godkännas som fodertillsats enligt villkoren i den bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 februari 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 378/2005 (EUT L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  EUT L 165, 30.4.2004, s. 1. Rättad i EUT L 191, 28.5.2004, s. 1.

(3)  EUT L 46, 20.2.2003, s. 15.

(4)  EUT L 370, 17.12.2004, s. 24. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1980/2005 (EUT L 318, 6.12.2005, s. 3).

(5)  EUT L 243, 15.7.2004, s. 10. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1812/2005 (EUT L 291, 5.11.2005, s. 18).

(6)  EUT L 99, 19.4.2005, s. 5. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2028/2006 (EUT L 414, 30.12.2006, s. 26.

(7)  EUT L 291, 5.11.2005, s. 12.

(8)  EUT L 271, 30.9.2006, s. 28.

(9)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the product ”Biosaf Sc 47”, a preparation of Saccharomyces cerevisiae as a feed additive for dairy small ruminants (yttrande från vetenskapliga panelen för tillsatser och produkter eller ämnen som används i foder om säkerheten för och effekten av produkten ”Biosaf Sc 47”, innehållande preparatet Saccharomyces cerevisiae som födotillsats för mjökande små idisslare). Antaget den 12 juli 2006, The EFSA Journal (2006) 379, s. 1.


BILAGA

Tillsatsens identifikationsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

(handelsnamn)

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djur-kategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

God kännandet gäller till och med

cfu/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Kategori: zootekniska tillsatser. Funktionell grupp: medel som stabiliserar tarmfloran.

4b1702

Société Industrielle Lesaffre

Saccharomyces cerevisiae

NCYC Sc 47

(Biosaf Sc 47)

 

Tillsatsens sammansättning:

Preparatet Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 som innehåller minst 5 × 109 cfu/g

 

Beskrivning av det verksamma ämnet:

Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47

 

Analysmetoder  (1)

Ingjutningsmetod med användning av agar med kloramfenikol och jästextrakt, enligt ISO 7954

Polymeraskedjereaktion (PCR)

Mjölkgetter och mjölkfår

7 × 108

7,5 × 109

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering.

Rekommenderade doser:

Mjölkgetter: 3 × 109 cfu per djur per dag.

Mjölktackor: 2 × 109 cfu per djur per dag.

16.3.2017


(1)  Närmare information om analysmetoderna finns på www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/ (gemenskapens referenslaboratorium).


24.2.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 57/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 189/2007

av den 23 februari 2007

om avskaffande av importtullen för vissa kvantiteter industrisocker under regleringsåret 2006/07

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 40.1 c och artikel 40.1 e led i, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 26.3 i förordning (EG) nr 318/2006 anges att kommissionen, för att säkerställa den nödvändiga försörjningen för tillverkning av de produkter som avses i artikel 13.2 i den förordningen, helt eller delvis får avskaffa importtullarna för vissa kvantiteter av socker.

(2)

För att säkerställa den sockerförsörjning som krävs för tillverkningen av de produkter som avses i artikel 13.2 i förordning (EG) nr 318/2006 bör gemenskapen helt avskaffa importtullen på industrisocker för sådan produktion under regleringsåret 2006/07.

(3)

Bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (2) skall tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av eventuella tilläggsvillkor eller undantag i sektorslagstiftning. För att säkra en kontinuerlig försörjning av gemenskapsmarknaden är det lämpligt att behålla de ansökningsperioder som anges i kommissionens förordning (EG) nr 950/2006 av den 28 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för regleringsåren 2006/07, 2007/08 och 2008/09 för import och raffinering av produkter från sockersektorn inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal (3) och att bevilja undantag från artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1301/2006.

(4)

För att förenkla förvaltningen och för att säkra att de importerade kvantiteterna följs upp och kontrolleras bör giltighetstiden för de importlicenser för socker som omfattas av befrielsen från importtull inte sträcka sig längre än till utgången av regleringsåret 2006/07 och importlicenserna bör endast beviljas industrisockeranvändare. Användarna av industrisocker bedriver inte alltid handel med tredjeland varför det bör göras undantag från artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006.

(5)

Bestämmelserna om kontroll av användningen av industriråvarorna och om bearbetarnas skyldigheter i kommissionens förordning (EG) nr 967/2006 av den 29 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 318/2006 i fråga om sockerproduktion utöver kvoterna (4) bör tillämpas på de kvantiteter som importeras inom ramen för denna förordning.

(6)

Förvaltningskommittén för socker har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avskaffande av importtull

1.   Under regleringsåret 2006/07 skall importtullen på vitsocker enligt KN-nummer 1701 99 10 avskaffas avseende en kvantitet på 200 000 ton.

2.   Det socker som importeras inom ramen för denna förordning skall användas direkt för framställning av de produkter som anges i bilagan till förordning (EG) nr 967/2006.

Artikel 2

Importlicenser

1.   Bestämmelserna om importlicenser i förordning (EG) nr 950/2006 och bestämmelserna i förordning (EG) nr 1301/2006 bör, om inte annat föreskrivs i denna förordning, tillämpas på importen av socker inom ramen för denna förordning.

Importlicenserna skall gälla till utgången av den andra månaden efter den månad då de utfärdas i den mening som avses i artikel 23.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 (5), som längst till och med den 30 september 2007.

2.   Genom undantag från artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006 kan endast bearbetare i den mening som avses i artikel 2 d i förordning (EG) nr 967/2006 ansöka om importlicens för de kvantiteter som avses i artikel 1.1.

3.   Genom undantag från artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1301/2006 skall ansökningar om importlicens lämnas in varje vecka, mellan måndag och fredag, från och med det datum som avses i artikel 4.5 i förordning (EG) nr 950/2006, fram till dess att inga licenser längre kan utfärdas i enlighet med artikel 5.3 andra stycket i samma förordning. Endast en licensansökan kan lämnas in per sökande och vecka.

Artikel 3

Tillämpning av förordning (EG) nr 967/2006

Artiklarna 11, 12 och 13 i förordning (EG) nr 967/2006 skall tillämpas på de kvantiteter socker som importeras inom ramen för denna förordning.

Artikel 4

Bearbetarens skyldigheter

1.   Bearbetaren skall styrka, på ett för de behöriga myndigheterna i medlemsstaten tillfredsställande sätt, att de kvantiteter som har importerats inom ramen för denna förordning har använts för framställning av de produkter som avses i artikel 1.2 och i enlighet med det godkännande som avses i artikel 5 i förordning (EG) nr 967/2006. Detta skall göras med hjälp av handlingar som visar att de producerade kvantiteterna automatiskt registrerats under eller omedelbart efter framställningsprocessen.

2.   Om bearbetaren inte har uppfyllt det krav på styrkande som anges i punkt 1 senast vid utgången av den tredje månaden skall bearbetaren betala 5 euro per försenad dag för varje ton importerat socker.

3.   Om bearbetaren vid utgången av den femte månaden efter importen inte har uppfyllt det krav på styrkande som anges i punkt 1 skall den berörda kvantiteten anses vara överdeklarerad i den mening som avses i artikel 13 i förordning (EG) nr 967/2006.

Artikel 5

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 februari 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2011/2006 (EUT L 384, 29.12.2006, s. 1).

(2)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2031/2006 (EUT L 414, 30.12.2006, s. 43).

(4)  EUT L 176, 30.6.2006, s. 22. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2006 (EUT L 365, 21.12.2006, s. 52).

(5)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1.


24.2.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 57/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 190/2007

av den 23 februari 2007

om upphävande av förordning (EG) nr 1819/2004 om undantag från förordning (EG) nr 1342/2003 när det gäller tidsfristen för utfärdande av exportlicenser för spannmål, ris och produkter av spannmål

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 9.2 och artikel 18,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (2), särskilt artikel 10.2 och artikel 19, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 8.1 första stycket i kommissionens förordning (EG) nr 1342/2003 av den 28 juli 2003 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris (3) skall exportlicenser för de produkter som avses i det stycket utfärdas den tredje arbetsdagen efter inlämnande av ansökan, om inte särskilda åtgärder vidtagits fram till dess. I kommissionens förordning (EG) nr 1819/2004 (4) föreskrivs ett undantag från denna bestämmelse, som en anpassning till utbudet på gemenskapsmarknaden för spannmål och ris under regleringsåret 2004/05. Som en tillämpning av detta undantag skall, i de fall där bidragsbeloppet är noll, licenserna utfärdas samma dag som ansökan lämnas in.

(2)

Eftersom de marknadsförhållanden som en gång motiverade undantaget inte längre råder bör förordning (EG) nr 1819/2004 upphävas.

(3)

Förvaltningskommittén för spannmål har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1819/2004 skall upphöra att gälla.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 februari 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 96. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 797/2006 (EUT L 144, 31.5.2006, s. 1).

(3)  EUT L 189, 29.7.2003, s. 12. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1996/2006 (EUT L 398, 30.12.2006, s. 1).

(4)  EUT L 320, 21.10.2004, s. 13.


24.2.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 57/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 191/2007

av den 23 februari 2007

om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B (citroner)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1961/2001 av den 8 oktober 2001 om ändring av tillämpningsföreskrifterna i rådets förordning (EG) nr 2200/96 vad beträffar exportbidrag för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 6.6, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1510/2006 (3), fastställs vägledande kvantiteter för vilka exportlicenser under system B får utfärdas.

(2)

Enligt de uppgifter som i dag står till kommissionens förfogande riskerar den vägledande kvantiteten för citroner som fastställs för innevarande exportperiod att snart överskridas. Detta överskridande vore skadligt för systemet med exportbidrag för frukt och grönsaker.

(3)

För att underlätta denna situation bör de licensansökningar under system B för citroner som exporterats efter den 23 februari 2007 avslås. Detta bör gälla till och med slutet på innevarande exportperiod.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ansökningar om exportlicenser under system B för citroner som har lämnats in i enlighet med artikel 1 i förordning (EG) nr 1510/2006 och för vilka produkternas exportdeklaration har godkänts efter den 23 februari och före den 1 mars 2007 skall avslås.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 februari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 februari 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 47/2003 (EGT L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EGT L 268, 9.10.2001, s. 8. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  EUT L 280, 12.10.2006, s. 16.


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Rådet

24.2.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 57/10


RÅDETS BESLUT

av den 30 januari 2007

om förlängning av tillämpning av beslut 2000/91/EG om tillstånd för Konungariket Danmark och Konungariket Sverige att genomföra en särskild åtgärd som avviker från artikel 17 i sjätte direktivet 77/388/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter

(2007/132/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (1), särskilt artikel 395.1,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom skrivelser som registrerades hos kommissionens generalsekretariat den 22 mars 2006 begärde Danmark och Sverige tillstånd att förlänga den avvikelse som beviljats genom rådets beslut 2000/91/EG av den 24 januari 2000 om tillstånd för Konungariket Danmark och Konungariket Sverige att genomföra en särskild åtgärd som avviker från artikel 17 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter (2).

(2)

I enlighet med artikel 27.2 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund (3) har kommissionen underrättat övriga medlemsstater om Danmarks och Sveriges ansökan i en skrivelse av den 4 oktober 2006. Genom en skrivelse av den 5 oktober 2006 underrättade kommissionen Danmark och Sverige om att den hade alla uppgifter som den ansåg sig behöva för att kunna behandla ärendet.

(3)

Tillämpningen gäller återbetalningen av mervärdesskatt som betalas för passageavgifter för användningen av den fasta förbindelsen (Öresundsförbindelsen) mellan Danmark och Sverige. Enligt mervärdesskattereglerna för platsen där den fasta egendomen finns, skall mervärdesskatt på passageavgiften för Öresundsförbindelsen till viss del betalas i Danmark och till viss del i Sverige.

(4)

Genom avvikelse från bestämmelserna i artikel 17 i direktiv 77/388/EEG, ändrad genom artikel 28f i det direktivet, enligt vilka en skattskyldig person skall utnyttja sin rätt till avdrag eller återbetalning i den medlemsstat där mervärdesskatten har betalats, har Danmark och Sverige fått tillstånd att till och med den 31 december 2006 tillämpa en särskild åtgärd som innebär att en skattskyldig person endast behöver vända sig till en myndighet för att återfå skatten.

(5)

Eftersom det inte var möjligt att anta regler enligt kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 77/388/EEG i fråga om reglerna som styr rätten att dra av mervärdesskatt mot bakgrund av artikel 17.6 första stycket i direktiv 77/388/EEG och med beaktande av att den rättsliga situationen och det faktaunderlag som låg till grund för avvikelsen som beviljades genom beslut 2000/91/EG inte har ändrats, bör tillståndet förlängas för en ny tidsperiod.

(6)

Direktiv 77/388/EEG har omarbetats och upphävts genom direktiv 2006/112/EG. Hänvisningar till bestämmelser i det förra direktivet skall anses som hänvisningar till det senare direktivet.

(7)

Avvikelsen har ingen negativ inverkan på den del av Europeiska gemenskapernas egna medel som härrör från mervärdesskatt.

(8)

Med hänsyn till hur brådskande frågan är och för att undvika ett rättsligt vakuum är det absolut nödvändigt att bevilja ett undantag från den sexveckorsperiod som anges i punkt I.3 i protokollet om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen som fogas till fördraget om Europeiska unionen och fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 2 i direktiv 2000/91/EG skall ersättas med följande:

”Artikel 2

Detta tillstånd skall upphöra att gälla den 31 december 2013.”

Artikel 2

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Konungariket Danmark och Konungariket Sverige.

Utfärdat i Bryssel den 30 januari 2007.

På rådets vägnar

P. STEINBRÜCK

Ordförande


(1)  EUT L 347, 11.12.2006, s. 1. Direktivet ändrat genom direktiv 2006/138/EG (EUT L 384, 29.12.2006, s. 92).

(2)  EGT L 28, 3.2.2000, s. 38. Beslutet senast ändrat genom beslut 2003/65/EG (EUT L 25, 30.1.2003, s. 40).

(3)  EGT L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/98/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 129).


24.2.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 57/12


RÅDETS BESLUT

av den 30 januari 2007

om bemyndigande för Estland, Slovenien, Sverige och Förenade kungariket att tillämpa en särskild åtgärd som avviker från artikel 167 i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

(2007/133/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (1), särskilt artikel 395.1,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 27 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund (2) bemyndigades Förenade kungariket genom beslut 97/375/EG (3), med avvikelse från artikel 17.1 i nämnda direktiv och i syfte att använda en fakultativ ordning där skatteredovisningen baseras på företags kontanta in- och utbetalningar (kontantprincipen), att skjuta upp rätten att dra av ingående mervärdesskatt tills denna har betalats till leverantören, vilket gäller skattskyldiga personer som redovisar utgående mervärdesskatt för sina leveranser när de har mottagit betalningen av kunderna, enligt artikel 10.2 tredje stycket andra strecksatsen i direktivet.

(2)

Genom en skrivelse som registrerades på kommissionens generalsekretariat den 26 januari 2006 begärde Förenade kungariket en förlängning av denna avvikelse med tre år. Förenade kungariket begärde också att få höja omsättningstaket för den förenklade ordningen baserad på kontantprincipen från 660 000 GBP till 1 350 000 GBP.

(3)

Genom en skrivelse som registrerades på kommissionens generalsekretariat den 31 augusti 2006 begärde Estland en avvikelse från artikel 17.1 i direktiv 77/388/EEG som skulle innebära att skattskyldiga personer får dra av mervärdesskatt när leverantören betalats. Att avdraget skjuts upp kommer bara att gälla den förenklade ordningen baserad på kontantprincipen enligt vilken skattskyldiga personer redovisar utgående mervärdesskatt för sina leveranser när de mottagit betalning av sina kunder, enligt artikel 10.2 tredje stycket andra strecksatsen i direktivet. Estland begärde att ordningen skall begränsas till skattskyldiga personer som enligt estländsk lag räknas som enskild firma.

(4)

Genom en skrivelse som registrerades på kommissionens generalsekretariat den 27 juni 2006 begärde Slovenien ett undantag från artikel 17.1 i direktiv 77/388/EEG som skulle innebära att skattskyldiga personer får dra av mervärdesskatt när leverantören betalats. Att avdraget skjuts upp kommer bara att gälla den förenklade ordningen baserad på kontantprincipen enligt vilken skattskyldiga personer redovisar utgående mervärdesskatt för sina leveranser när de mottagit betalning av sina kunder, enligt artikel 10.2 tredje stycket andra strecksatsen i direktivet. Slovenien begärde att omsättningstaket för den förenklade ordningen fastställs till 208 646 EUR.

(5)

Genom en skrivelse som registrerades på kommissionens generalsekretariat den 6 april 2006 begärde Sverige en avvikelse från artikel 17.1 i direktiv 77/388/EEG som skulle innebära att skattskyldiga personer får dra av mervärdesskatt när leverantören betalats. Att avdraget skjuts upp kommer bara att gälla den förenklade ordningen baserad på kontantprincipen enligt vilken skattskyldiga personer redovisar utgående mervärdesskatt för sina leveranser när de mottagit betalning av sina kunder, enligt artikel 10.2 tredje stycket andra strecksatsen i direktivet. Sverige begärde att omsättningstaket för den förenklade ordningen fastställs till 3 000 000 SEK.

(6)

I enlighet med artikel 27.2 i direktiv 77/388/EEG informerade kommissionen övriga medlemsstater, vilket skedde genom en skrivelse av den 6 oktober 2006 om Estlands begäran, en skrivelse av den 6 oktober 2006 om Sloveniens begäran, en skrivelse av den 4 oktober 2006 om Sveriges begäran och en skrivelse av den 6 oktober 2006 om Förenade kungarikets begäran. Genom en skrivelse av den 6 oktober 2006 meddelade kommissionen Sverige och genom skrivelser av den 9 oktober 2006 Estland, Slovenien och Förenade kungariket att den hade alla upplysningar som behövdes för att kunna bedöma deras begäran.

(7)

Direktiv 77/388/EEG har omarbetats och upphävts genom direktiv 2006/112/EG. Hänvisningar till bestämmelser i det förra direktivet skall anses som hänvisningar till det senare direktivet.

(8)

Ordningen baserad på kontantprincipen är en förenklingsåtgärd för små och medelstora företag. I Förenade kungarikets fall kommer fler företag att kunna välja den förenklade ordningen, om taket höjs. Genom en höjning av omsättningstaket kunde ytterligare 57 000 företag omfattas av den. Genom det av Estland begärda undantaget skulle 5 700 företag kunna använda ordningen. I Sloveniens fall kan 62 000 företag välja att använda ordningen. I Sverige kommer 630 000 företag att kunna använda ordningen.

(9)

De estländska, slovenska, svenska och brittiska avvikelserna kan godtas, mot bakgrund av den andel företag som skulle kunna välja den förenklade ordningen och dennas begränsade varaktighet.

(10)

Eftersom skattskyldiga personer som tidigare har tillämpat den fakultativa ordningen bör kunna fortsätta att tillämpa den utan avbrott, bör det tillstånd som beviljats Förenade kungariket tillämpas från och med den dag då beslut 97/375/EG upphör att gälla. Eftersom detta även skulle innebära att fler skattskyldiga personer tilläts anta ordningen från och med början av deras bokföringsår, bör de berörda medlemsstaterna tillåtas att göra den fakultativa ordningen tillgänglig från och med den 1 januari 2007.

(11)

Avvikelsen i fråga inverkar inte på medlemsstaternas totala skatteintäkter i ledet slutlig konsumtion och har därför inga negativa effekter på de europeiska gemenskapernas egna medel från mervärdesskatt.

(12)

Med hänsyn till hur brådskande frågan är och för att undvika ett rättsligt vakuum är det absolut nödvändigt att bevilja ett undantag från den sexveckorsperiod som anges i punkt I.3 i protokollet om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen som fogas till fördraget om Europeiska unionen och fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom avvikelse från artikel 167 i direktiv 2006/112/EG bemyndigas Estland, Slovenien, Sverige och Förenade kungariket tillåta att rätten för beskattningsbara personer enligt andra stycket att dra av ingående mervärdesskatt skjuts upp tills ingående mervärdesskatt betalats till deras leverantörer.

Berörda beskattningsbara personer skall tillämpa en ordning, där de redovisar utgående mervärdesskatt för sina leveranser när de mottagit betalning av sina kunder. De skall ha en årsomsättning som inte överstiger 208 646 EUR i Sloveniens fall, 3 000 000 SEK i Sveriges fall och 1 350 000 GBP i Förenade kungarikets fall eller skall i Estlands fall vara registrerade som enskild firma.

Artikel 2

Beslut 97/375/EG skall upphöra att gälla.

Artikel 3

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2009.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till Republiken Estland, Republiken Slovenien, Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

Utfärdat i Bryssel den 30 januari 2007.

På rådets vägnar

P. STEINBRÜCK

Ordförande


(1)  EUT L 347, 11.12.2006, s. 1. Direktivet ändrat genom direktiv 2006/138/EG (EUT L 384, 29.12.2006, s. 92).

(2)  EGT L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/98/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 129).

(3)  EGT L 158, 17.6.1997, s. 43. Beslutet senast ändrat genom beslut 2003/909/EG. (EUT L 342, 30.12.2003, s. 49).


Kommissionen

24.2.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 57/14


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 2 februari 2007

om inrättande av Europeiska forskningsrådet

(Text av betydelse för EES)

(2007/134/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (1), särskilt artiklarna 2 och 3,

med beaktande av rådets beslut 2006/972/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Idéer för genomförande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (2), särskilt artikel 4.2 och 4.3, och

av följande skäl:

(1)

Det särskilda programmet Idéer inom sjunde ramprogrammet syftar till att stödja forskardriven spetsforskning på alla områden inom naturvetenskap, teknik, humanvetenskap och samhällsvetenskap utförd av forskare inom ämnen som de själva valt.

(2)

Enligt beslut 2006/972/EG bör kommissionen inrätta ett europeiskt forskningsråd (nedan kallat ”EFR”) som bör vara medlet för att genomföra det särskilda programmet Idéer.

(3)

Enligt artikel 4.3 i beslut 2006/972/EG bör EFR bestå av ett oberoende vetenskapligt råd (nedan kallat ”det vetenskapliga rådet”) som bistås av en särskild genomförandestruktur.

(4)

Det vetenskapliga rådet bör bestå av högt ansedda forskare inom naturvetenskap, teknik, humanvetenskap och samhällsvetenskap; de utses av kommissionen och agerar på personliga mandat oberoende av yttre påverkan. Det vetenskapliga rådet bör verka i enlighet med det mandat som ges i artikel 5 i beslut 2006/972/EG och uteslutande för att nå målen rörande naturvetenskap, teknik, humanvetenskap och samhällsvetenskap inom det särskilda programmet Idéer.

(5)

Det vetenskapliga rådet bör självständigt välja en generalsekreterare som verkar under dess kontroll. Generalsekreteraren bör bland annat bistå det vetenskapliga rådet i att säkerställa en effektiv kontakt med den särskilda genomförandestrukturen och kommissionen, och i att övervaka att dess strategi och ståndpunkter genomförs effektivt med hjälp av den särskilda genomförandestrukturen.

(6)

Det vetenskapliga rådet bör verka i enlighet med principerna om vetenskaplig kvalitet, självständighet, effektivitet och öppenhet. Kommissionen bör stå som garant för det vetenskapliga rådets självständighet och integritet och se till att det fungerar väl.

(7)

Bestämmelser om hur det vetenskapliga rådets ledamöter kan lämna ut information bör fastställas utan att det påverka tillämpningen av säkerhetsbestämmelserna i bilagan till kommissionens arbetsordning, beslut 2001/844/EG, EKSG, Euratom (3).

(8)

Alla personuppgifter som rör det vetenskapliga rådets ledamöter bör behandlas i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (4).

(9)

En oberoende expertgrupp på hög nivå har tillsatts för att välja ut det vetenskapliga rådets grundande ledamöter. Efter ett brett samråd inom den vetenskapliga och akademiska världen har denna kommitté lämnat rekommendationer dels om vilka faktorer och kriterier som bör användas vid urvalet av ledamöter till det vetenskapliga rådet, dels om de grundande ledamöterna själva.

(10)

En särskild genomförandestruktur bör inrättas som en extern struktur i form av ett genomförandeorgan genom en särskild rättsakt i enlighet med rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram (5).

(11)

I väntan på att genomförandeorganet inrättas och blir operativt, bör dess genomförandeuppgifter utföras av en särskild funktion inom kommissionen.

(12)

Budgetkonsekvenserna av detta beslut kommer att beaktas i beslutet om finansiering inom ramen för det särskilda programmet Idéer och i finansieringsöversikten för rättsakt till kommissionens förslag om den externa strukturen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1

EUROPEISKA FORSKNINGSRÅDET

Artikel 1

Inrättande

Härmed inrättas Europeiska forskningsrådet för perioden från och med dagen för detta besluts ikraftträdande till och med den 31 december 2013 för genomförande av det särskilda programmet Idéer. Det skall bestå av ett vetenskapligt råd och en särskild genomförandestruktur som föreskrivs nedan.

KAPITEL 2

VETENSKAPLIGT RÅD

Artikel 2

Inrättande

Det vetenskapliga rådet inrättas härmed.

Artikel 3

Uppgifter

1.   Det vetenskapliga rådet skall anförtros de uppgifter som anges i artikel 5.3 i beslut 2006/972/EG.

2.   Det vetenskapliga rådet skall bland annat fastställa en övergripande vetenskaplig strategi, ha full kontroll över beslut om vilken typ av forskning som skall finansieras i enlighet med artikel 6.6 i beslut 2006/972/EG och stå som garant för verksamhetens kvalitet ur ett vetenskapligt perspektiv. Dess uppgifter skall särskilt omfatta fastställande av det årliga arbetsprogrammet, fastställande av förfarande för expertutvärdering samt övervakning och kvalitetskontroll av genomförandet av det särskilda programmet Idéer, utan att det påverkar kommissionens ansvar.

Artikel 4

Ledamöter

1.   Det vetenskapliga rådet skall bestå av högst 22 ledamöter.

2.   Det vetenskapliga rådet skall bestå av företrädare för det europeiska forskarsamhället, med högsta anseende och lämplig kompetens inom ett brett spektrum av forskningsområden, som skall agera på personliga mandat oberoende av politiska och andra intressen.

3.   Härmed utnämns det vetenskapliga rådets grundande ledamöter, som har valts ut på grundval av de faktorer och kriterier som anges i bilaga I; ledamöterna förtecknas i bilaga II.

4.   Framtida ledamöter skall utnämnas av kommissionen på grundval av de faktorer och kriterier som anges i bilaga I efter ett oberoende och öppet urvalsförfarande som beslutats tillsammans med det vetenskapliga rådet och som omfattar samråd med forskarsamhället och en rapport till parlamentet och rådet. Utnämning av framtida ledamöter skall offentliggöras i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001.

5.   Ledamöterna skall utföra sina uppgifter oberoende av yttre påverkan. De skall i god tid informera kommissionen om eventuella intressekonflikter som kan påverka deras objektivitet.

6.   Ledamöterna skall utnämnas för en fyraårsperiod som får förnyas en gång enligt ett roterande system, vilket skall säkerställa kontinuiteten i det vetenskapliga rådets arbete. Ledamöter får dock utses för en kortare tid än den maximala mandatperioden för att möjliggöra ett successivt utbyte av ledamöter. Ledamöterna skall behålla sin funktion till dess att de ersätts eller deras mandat löper ut.

7.   När en ledamot har avgått eller en mandatperiod som inte kan förnyas har löpt ut, skall kommissionen utse en ny ledamot.

8.   Kommissionen får i undantagsfall på eget initiativ avsluta en ledamots mandat i syfte att bevara det vetenskapliga rådets integritet och/eller kontinuitet.

9.   Det vetenskapliga rådets ledamöter skall inte få ersättning för de uppgifter de utför.

Artikel 5

Principer och metoder

1.   Det vetenskapliga rådet skall bedriva sin verksamhet självständigt och oberoende.

2.   Det vetenskapliga rådet skall vid behov samråda med forskarsamhället inom naturvetenskap, teknik, humanvetenskap och samhällsvetenskap.

3.   Det vetenskapliga rådet skall uteslutande verka för målen rörande naturvetenskap, teknik, humanvetenskap och samhällsvetenskap inom det särskilda programmet Idéer. Det skall verka med integritet och redlighet och bedriva sin verksamhet effektivt och med största möjliga öppenhet.

4.   Det vetenskapliga rådet skall vara ansvarigt inför kommissionen, upprätthålla nära och löpande kontakt med kommissionen och den särskilda genomförandestrukturen samt vidta alla nödvändiga åtgärder för detta.

5.   Information som erhålls i samband med utförandet av uppgifter får inte yppas om den av kommissionen eller det vetenskapliga rådets ordförande bedöms beröra frågor som omfattas av sekretess.

6.   Kommissionen skall tillhandahålla den information och det stöd som är nödvändigt för det vetenskapliga rådets arbete och för att det skall kunna bedriva sin verksamhet självständigt och oberoende.

7.   Det vetenskapliga rådet skall regelbundet rapportera till kommissionen och lämna den information och det stöd som behövs för kommissionens obligatoriska rapportering (årlig rapport, årlig verksamhetsrapport).

Artikel 6

Arbetssätt

1.   Det vetenskapliga rådet skall bland sina ledamöter välja en ordförande och två vice ordförande som i enlighet med rådets arbetsordning skall företräda rådet samt leda och bistå det i planeringen av arbetet, däribland utarbetande av dagordning och dokument inför sammanträden.

2.   Ordföranden och de vice ordförandena i det vetenskapliga rådet får också benämnas ordförande respektive vice ordförande för Europeiska forskningsrådet.

3.   Det vetenskapliga rådet skall självt anta sin arbetsordning som skall innehålla detaljerade bestämmelser för de val som avses i punkt 1 samt en uppförandekod för hur eventuella intressekonflikter skall hanteras.

4.   Det vetenskapliga rådet skall ha plenarsammanträde så ofta arbetet kräver detta.

5.   Det vetenskapliga rådets ordförande får besluta att hålla begränsade sammanträden.

Artikel 7

EFR:s generalsekretariat

1.   Det vetenskapliga rådet skall självständigt välja en generalsekreterare som skall verka under dess kontroll. Generalsekreteraren skall bland annat bistå det vetenskapliga rådet i att säkerställa en effektiv kontakt med kommissionen och den särskilda genomförandestrukturen.

2.   Generalsekreterarens uppgifter skall fastställas av det vetenskapliga rådet. Bland uppgifterna skall ingå att övervaka att den strategi och de ståndpunkter som antas av det vetenskapliga rådet genomförs effektivt med hjälp av den särskilda genomförandestrukturen.

3.   Stöd för generalsekreterarens inrättande och verksamhet skall säkerställas av det särskilda programmet Idéer.

4.   Generalsekreterarens mandatperiod får vara högst 30 månader och får förnyas en gång.

Artikel 8

Sammanträdeskostnader

1.   Kommissionen skall ersätta ledamöternas kostnader för resor och eventuellt uppehälle som är nödvändiga för att utföra det vetenskapliga rådets verksamhet, i enlighet med kommissionens regler om ersättning av externa experters utgifter. Efter kommissionens förhandsgodkännande får även kostnader för resor och uppehälle i samband med andra sammanträden som är nödvändiga för det vetenskapliga rådets arbete ersättas av kommissionen; detta skall tillämpas för möten mellan ledamöter i det vetenskapliga rådet och externa experter och berörda parter.

2.   Sammanträdeskostnader skall ersättas på grundval av en årlig begäran från det vetenskapliga rådet, utan att det påverkar kommissionens ansvar.

KAPITEL 3

Artikel 9

Särskild genomförandestruktur

Den särskilda genomförandestrukturen skall inrättas som en extern struktur; i väntan på att den externa strukturen inrättas och tas i drift skall dess genomförandeuppgifter utföras av en särskild funktion inom kommissionen.

KAPITEL 4

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 10

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 2 februari 2007.

På kommissionens vägnar

Janez POTOČNIK

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 412, 30.12.2006, s. 1.

(2)  EUT L 400, 30.12.2006, s. 243.

(3)  EGT L 317, 3.12.2001, s. 1. Beslutet senast ändrat genom beslut 2006/548/EG, Euratom (EUT L 215, 5.8.2006, s. 38).

(4)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(5)  EGT L 11, 16.1.2003, s. 1.


BILAGA I

Faktorer och kriterier för urval av det vetenskapliga rådets ledamöter

Det vetenskapliga rådets sammansättning skall tydliggöra att rådet kan utöva ett vetenskapligt ledarskap som är sakkunnigt och fullständigt oberoende och som kombinerar klokhet och erfarenhet med fantasi och framsynthet. Det vetenskapliga rådets trovärdighet vilar på avvägningen av egenskaper bland de män och kvinnor som ingår i rådet, och de bör tillsammans återspegla det europeiska forskarsamhällets hela bredd. Det vetenskapliga rådets ledamöter skall som individer ha ett obestritt anseende som forskningsledare och vara erkända för sitt oberoende och sitt forskningsengagemang. Generellt sett skall de vara aktiva eller nyligen aktiva forskare; detta gäller också dem som har utövat vetenskapligt ledarskap på europeisk eller global nivå. Yngre forskare som kan bli nästa generations ledare bör också kunna komma i fråga.

Ledamöterna skall tillsammans återspegla ett brett spektrum av forskningsdiscipliner inom såväl naturvetenskap och teknik som human- och samhällsvetenskap. De bör dock inte betraktas som företrädare för en forskningsdisciplin eller för en viss forskningsinriktning, och de bör inte uppfatta sig själva som sådana; de bör ha en bred vision som kollektivt återspeglar en insikt om betydelsefulla framsteg inom forskningen, även tvärvetenskaplig och mångvetenskaplig forskning, och om behoven av forskning på europeisk nivå.

Förutom att ledamöterna skall ha ett erkänt anseende som vetenskapsmän och forskare, bör ledamöterna som kollektiv tillföra bredare erfarenheter, inte bara från Europa utan också från andra forskningsintensiva delar av världen. Det kan handla om erfarenhet från områden som stöd och främjande av grundforskning, planering och ledning av forskning och kunskapsöverföring inom universitet, akademier och industri, kunskaper om nationell och internationell forskningsverksamhet, relevanta system för finansiering av forskning och det vidare politiska sammanhang i vilket Europeiska forskningsrådet befinner sig.

Ledamotskapet bör återspegla forskarsamhällets olika beståndsdelar och hela vidden av vetenskapliga institutioner som bedriver forskning; det bör exempelvis inkludera personer med erfarenhet från universitet, forskningsinstitut, akademier, finansieringsorgan samt forskning inom industri och näringsliv. Bland ledamöterna bör finnas personer med erfarenhet från mer än ett land, och några ledamöter bör komma från forskarsamhället utanför Europa.


BILAGA II

Förteckning över det vetenskapliga rådets 22 grundande ledamöter

 

Dr. Claudio BORDIGNON, Istituto Scientifico Universitario San Raffaele (Vetenskapliga institutet San Raffaele), Milano

 

Prof. Manuel CASTELLS, Universitat Oberta de Catalunya (Öppna universitetet i Katalonien)

 

Prof. Paul J. CRUTZEN, Max-Planck-Institut für Chemie (Max Planck-institutet för kemi), Mainz

 

Prof. Mathias DEWATRIPONT, Université Libre de Bruxelles (Fria universitetet i Bryssel)

 

Dr. Daniel ESTEVE, Commissariat à l’Énergie Atomique – CEA Saclay (Atomenergikommissariatet)

 

Prof. Pavel EXNER, Doppler Institute, Prag

 

Prof. Hans-Joachim FREUND, Fritz-Haber-Institut, Berlin

 

Prof. Wendy HALL, University of Southampton

 

Prof. Carl-Henrik HELDIN, Ludwig Institut für Krebsforschung (Ludwig-institutet för cancerforskning)

 

Prof. Fotis C. KAFATOS, Imperial College London

 

Prof. Michal KLEIBER, Polska Akademia Nauk (Polska vetenskapsakademin)

 

Prof. Norbert KROO, Magyar Tudományos Akadémia (Ungerska vetenskapsakademin)

 

Prof. Maria Teresa V.T. LAGO, Universidade do Porto

 

Dr. Oscar MARIN PARRA, Instituto de Neurociencias de Alicante (Institutet för neurovetenskap i Alicante)

 

Prof. Lord MAY, University of Oxford

 

Prof. Helga NOWOTNY, Wissenschaftszentrum, Wien

 

Prof. Christiane NÜSSLEIN-VOLHARD, Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie (Max Planck-institutet för utvecklingsbiologi), Tübingen

 

Prof. Leena PELTONEN-PALOTIE, Helsingfors universitet och Folkhälsoinstitutet i Finland

 

Prof. Alain PEYRAUBE, Centre national de la recherche scientifique (CNRS) (Nationellt centrum för vetenskaplig forskning), Paris

 

Dr. Jens R. ROSTRUP-NIELSEN, Haldor Topsøe A/S

 

Prof. Salvatore SETTIS, Scuola Normale Superiore, Pisa

 

Prof. Rolf M. ZINKERNAGEL, Universität Zürich


24.2.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 57/20


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 23 februari 2007

om ändring av beslut 2003/135/EG beträffande ändring av planerna för utrotning av och nödvaccination mot klassisk svinpest hos viltlevande svin i vissa områden av delstaten Rheinland-Pfalz (Tyskland)

[delgivet med nr K(2007) 527]

(Endast de tyska och franska texterna är giltiga)

(2007/135/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2001/89/EG av den 23 oktober 2001 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av klassisk svinpest (1), särskilt artiklarna 16.1 och 20.2, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens beslut 2003/135/EG av den 27 februari 2003 om godkännande av planerna för utrotning av klassisk svinpest och nödvaccination mot klassisk svinpest hos viltlevande svin i Tyskland i de federala delstaterna Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz och Saarland (2) antogs som en av en rad åtgärder för bekämpning av klassisk svinpest.

(2)

De tyska myndigheterna har informerat kommissionen om hur sjukdomen har utvecklats bland viltlevande svin under den senaste tiden i vissa områden av delstaten Rheinland-Pfalz i Tyskland på gränsen till delstaten Nordrhein-Westfalen.

(3)

De tyska och de franska myndigheterna har informerat kommissionen om hur sjukdomen har utvecklats bland viltlevande svin under den senaste tiden i vissa områden av delstaten Rheinland-Pfalz i Tyskland och de angränsande områdena i Frankrike.

(4)

Dessa uppgifter tyder på att man har lyckats utrota klassisk svinpest hos viltlevande svin i vissa områden i Tyskland och att vaccination av viltlevande svin och utrotningsplanen inte behöver tillämpas längre i dessa områden i Tyskland.

(5)

Beslut 2003/135/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2003/135/EG skall ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Frankrike.

Utfärdat i Bryssel den 23 februari 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 316, 1.12.2001, s. 5. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/104/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 352).

(2)  EUT L 53, 28.2.2003, s. 47. Beslutet senast ändrat genom beslut 2006/285/EG (EUT L 104, 13.4.2006, s. 51).


BILAGA

”BILAGA

1.   OMRÅDEN MED GÄLLANDE UTROTNINGSPLANER

A.   I delstaten Rheinland-Pfalz

1.

I Eifel:

a)

I distriktet Ahrweiler: kommunerna Adenau och Altenahr.

b)

I distriktet Daun: kommunerna Obere Kyll och Hillesheim, i kommunen Daun orterna Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler och Kirchweiler, i kommunen Kelberg orterna Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath och Welcherath, i kommunen Gerolstein orterna Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm och Rockeskyll och staden Gerolstein.

c)

I distriktet Bitburg-Prüm: i kommunen Prüm orterna Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim och Weinsheim.

2.

I Pfalz:

a)

Staden Pirmasens.

b)

I distriktet Südwestpfalz: orterna Pirmasens-Land, Thaleischweiler-Fröschen, Dahner Felsenland, Hauenstein utom exklaven Wilgartswiesen, orterna Herschberg, Schauerberg, Schmitshausen, Weselberg, Wallhalben, Knopp-Labach, Hettenhausen, Saalstadt, Hermersberg, Höheinöd, Donsieders, Clausen, Rodalben, Münchweiler a. d. Rodalb, Merzalben, Waldfischbach-Burgalben.

c)

I distriktet Südliche Weinstraße: orterna Annweiler am Trifels utom exklaven, sydvästra exklaven till Landau in der Pfalz, Rinnthal, Wernersberg, Völkersweiler, Gossersweiler-Stein, Oberschlettenbach, Vorderweidenthal, Silz, Münchweiler am Klingbach, Klingenmünster, Gleiszellen-Gleishorbach, Pleisweiler-Oberhofen, Bad Bergzabern, Birkenhördt, Böllenborn, Dörrenbach, Oberotterbach, Schweigen-Rechtenbach, Schweighofen, Ilbesheim bei Landau in der Pfalz, Leinsweiler, Eschbach, Waldhambach, Waldrohrbach.

B.   I delstaten Nordrhein-Westfalen

a)

Staden Aachen: söder om motorväg A 4, motorväg A 544 och Bundesstrasse B 1.

b)

Staden Bonn: söder om Bundesstrasse 56 och motorväg A 565 (Bonn-Endenich till Bonn-Poppelsdorf) och sydväst om Bundesstrasse 9.

c)

I distriktet Aachen: städerna Monschau och Stolberg, kommunerna Simmerath och Roetgen.

d)

I distriktet Düren: städerna Heimbach och Nideggen, kommunerna Hürtgenwald och Langerwehe.

e)

I distriktet Euskirchen: städerna Bad Münstereifel, Mechernich och Schleiden, orterna Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim, Wißkirchen (i staden Euskirchen) samt kommunerna Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall och Nettersheim.

f)

I distriktet Rhein-Sieg: städerna Meckenheim och Rheinbach, kommunen Wachtberg, orterna Witterschlick, Volmershofen, Heidgen (i kommunen Alfter) samt orterna Buschhoven, Morenhoven, Miel och Odendorf (i kommunen Swisttal).

2.   OMRÅDEN DÄR NÖDVACCINATION TILLÄMPAS

A.   I delstaten Rheinland-Pfalz

1.

I Eifel:

a)

I distriktet Ahrweiler: kommunerna Adenau och Altenahr.

b)

I distriktet Daun: kommunerna Obere Kyll och Hillesheim, i kommunen Daun orterna Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler och Kirchweiler, i kommunen Kelberg orterna Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath och Welcherath, i kommunen Gerolstein orterna Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm och Rockeskyll och staden Gerolstein.

c)

I distriktet Bitburg-Prüm: i kommunen Prüm orterna Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim och Weinsheim.

2.

I Pfalz:

a)

Staden Pirmasens.

b)

I distriktet Südwestpfalz: orterna Pirmasens-Land, Thaleischweiler-Fröschen, Dahner Felsenland, Hauenstein utom exklaven Wilgartswiesen, orterna Herschberg, Schauerberg, Schmitshausen, Weselberg, Wallhalben, Knopp-Labach, Hettenhausen, Saalstadt, Hermersberg, Höheinöd, Donsieders, Clausen, Rodalben, Münchweiler a. d. Rodalb, Merzalben, Waldfischbach-Burgalben.

c)

I distriktet Südliche Weinstraße: orterna Annweiler am Trifels utom exklaven, sydvästra exklaven till Landau in der Pfalz, Rinnthal, Wernersberg, Völkersweiler, Gossersweiler-Stein, Oberschlettenbach, Vorderweidenthal, Silz, Münchweiler am Klingbach, Klingenmünster, Gleiszellen-Gleishorbach, Pleisweiler-Oberhofen, Bad Bergzabern, Birkenhördt, Böllenborn, Dörrenbach, Oberotterbach, Schweigen-Rechtenbach, Schweighofen, Ilbesheim bei Landau in der Pfalz, Leinsweiler, Eschbach, Waldhambach, Waldrohrbach.

B.   I delstaten Nordrhein-Westfalen

a)

Staden Aachen: söder om motorväg A 4, motorväg A 544 och Bundesstrasse B 1.

b)

Staden Bonn: söder om Bundesstrasse 56 och motorväg A 565 (Bonn-Endenich till Bonn-Poppelsdorf) och sydväst om Bundesstrasse 9.

c)

I distriktet Aachen: städerna Monschau och Stolberg, kommunerna Simmerath och Roetgen.

d)

I distriktet Düren: städerna Heimbach och Nideggen, kommunerna Hürtgenwald och Langerwehe.

e)

I distriktet Euskirchen: städerna Bad Münstereifel, Mechernich och Schleiden, orterna Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim, Wißkirchen (i staden Euskirchen) samt kommunerna Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall och Nettersheim.

f)

I distriktet Rhein-Sieg: städerna Meckenheim och Rheinbach, kommunen Wachtberg, orterna Witterschlick, Volmershofen, Heidgen (i kommunen Alfter) samt orterna Buschhoven, Morenhoven, Miel och Odendorf (i kommunen Swisttal).”


24.2.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 57/23


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 23 februari 2007

om fastställande av övergångsåtgärder för systemet för identifiering och registrering av får och getter i Bulgarien enligt föreskrifterna i rådets förordning (EG) nr 21/2004

[delgivet med nr K(2007) 533]

(Text av betydelse för EES)

(2007/136/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 4.3,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 42, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 21/2004 av den 17 december 2003 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG (1) fastställs bestämmelser för upprättandet av ett system för identifiering och registrering av får och getter. I förordningen föreskrivs att alla djur födda i Bulgarien efter den 1 januari 2007 bör identifieras med ett öronmärke och ett andra identifieringsmärke med samma enskilda kod som på öronmärket inom sex månader eller i varje fall innan djuren lämnar födelseanläggningen.

(2)

Bulgarien anslöt sig till gemenskapen den 1 januari 2007. Med brev av den 17 november 2006 ansökte Bulgarien om övergångsåtgärder på ett år för identifiering av får och getter i Bulgarien, under vilken tid djuren skulle identifieras med ett enda öronmärke, utom om det gäller djur som är avsedda för handel inom gemenskapen eller för export till tredjeland. Sådana djur bör identifieras enligt gemenskapsbestämmelserna, förutom att det identifieringsmärke som föreskrivs i förordning (EG) nr 21/2004 kan användas i en annan anläggning än i den födelseanläggning som avses i artikel 4.1 i den förordningen.

(3)

För att underlätta övergången från det tidigare systemet i Bulgarien till det system som följer av tillämpningen av förordning (EG) nr 21/2004 bör övergångsåtgärder fastställas för identifiering av får och getter i Bulgarien.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Detta beslut skall gälla alla får och getter som hålls på anläggningar i Bulgarien (nedan kallade ”djuren”).

Artikel 2

Identifiering av djur i Bulgarien

Alla djur på en anläggning skall identifieras innan de lämnar födelseanläggningen eller inom nio månader från födelsedatumet, beroende på vilket som infaller tidigare, med åtminstone ett enskilt öronmärke försett med varje djurs enskilda kod enligt nationella bestämmelser.

Artikel 3

Identifikation av djur avsedda för handel inom gemenskapen eller för export till tredjeland

Alla djur som är avsedda för handel inom gemenskapen eller för export till tredjeland skall identifieras enligt förordning (EG) nr 21/2004, i tillämpliga fall med annan identifiering än det öronmärke som skall användas enligt artikel 2 i detta beslut.

Genom avvikelse från artikel 4.1 i förordning (EG) nr 21/2004 får det öronmärke som avses i den bestämmelsen användas i ursprungsanläggningen enligt definitionen i artikel 2.b 8 i rådets direktiv 91/68/EEG (2).

Artikel 4

Krav på transportdokument

På det transportdokument som avses i artikel 3.1 c i förordning (EG) nr 21/2004 skall varje djurs enskilda koder anges enligt bestämmelserna i artiklarna 2 och 3 i detta beslut.

Artikel 5

Tillämpning

Detta beslut skall tillämpas från den dag anslutningsakten träder i kraft till den 31 december 2007.

Artikel 6

Adressat

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 23 februari 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 5, 9.1.2004, s. 8. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  EGT L 46, 19.2.1991, s. 19.


24.2.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 57/25


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 23 februari 2007

om ändring av beslut 2006/805/EG när det gäller skyddsåtgärder mot klassisk svinpest i Tyskland

[delgivet med nr K(2007) 535]

(Text av betydelse för EES)

(2007/137/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (1), särskilt artikel 10.4,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (2), särskilt artikel 9.4, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens beslut 2006/805/EG av den 24 november 2006 om djurhälsoåtgärder för att bekämpa klassisk svinpest i vissa medlemsstater (3) antogs till följd av utbrotten av klassisk svinpest i vissa medlemsstater. I det beslutet föreskrivs det vissa åtgärder för bekämpning av klassisk svinpest i dessa medlemsstater.

(2)

Tyskland har informerat kommissionen om att sjukdomssituationen i vissa områden i Rheinland-Pfalz har förbättrats avsevärt. De åtgärder som föreskrivs i beslut 2006/805/EG angående dessa områden bör därför inte längre tillämpas.

(3)

Beslut 2006/805/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2006/805/EG skall ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 23 februari 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/33/EG (EGT L 315, 19.11.2002, s. 14).

(2)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/41/EG (EUT L 157, 30.4.2004, s. 33). Rättat i EUT L 195, 2.6.2004, s. 12.

(3)  EUT L 329, 25.11.2006, s. 67.


BILAGA

”BILAGA

DEL I

1.   Tyskland

A.   Rheinland-Pfalz

a)

I distriktet Ahrweiler: kommunerna Adenau och Altenahr.

b)

I distriktet Daun: kommunerna Obere Kyll och Hillesheim, i kommunen Daun orterna Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler och Kirchweiler, i kommunen Kelberg orterna Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath och Welcherath, i kommunen Gerolstein orterna Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm och Rockeskyll och staden Gerolstein.

c)

I distriktet Bitburg-Prüm: i kommunen Prüm orterna Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim och Weinsheim.

B.   Nordrhein-Westfalen:

a)

I distriktet Euskirchen: städerna Bad Münstereifel, Mechernich och Schleiden, orterna Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim, Wißkirchen (i staden Euskirchen) samt kommunerna Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall och Nettersheim.

b)

I distriktet Rhein-Sieg: städerna Meckenheim och Rheinbach, kommunen Wachtberg, orterna Witterschlick, Volmershofen, Heidgen (i kommunen Alfter) samt orterna Buschhoven, Morenhoven, Miel och Odendorf (i kommunen Swisttal).

c)

Staden Aachen: söder om motorväg A4, motorväg A544 och Bundesstrasse B1.

d)

Staden Bonn: söder om Bundesstrasse 56 och motorväg A565 (Bonn-Endenich till Bonn-Poppelsdorf) och sydväst om Bundesstrasse 9.

e)

I distriktet Aachen: städerna Monschau och Stolberg samt kommunerna Simmerath och Roetgen.

f)

I distriktet Düren: städerna Heimbach och Nideggen samt kommunerna Hürtgenwald och Langerwehe.

2.   Frankrike:

Det område i departementet Bas-Rhin et Moselle som är beläget väster om Rhen och Rhen-Marne-kanalen, norr om motorväg A4, öster om floden Sarre och söder om gränsen till Tyskland samt kommunerna Holtzheim, Lingolsheim och Eckbolsheim.

DEL II

1.   Slovakien:

Veterinärdistriktet och livsmedelsförvaltningsområdet Trenčín (som omfattar distrikten Trenčín och Bánovce nad Bebravou), Prievidza (som omfattar distrikten Prievidza och Partizánske), Púchov (som endast omfattar distriktet Ilava), Žiar nad Hronom (som omfattar distrikten Žiar nad Hronom, Žarnovica och Banská Štiavnica), Zvolen (som omfattar distrikten Zvolen, Krupina och Detva), Lučenec (som omfattar distriken Lučenec och Poltár) samt Veľký Krtíš.

DEL III

1.   Bulgarien:

Hela Bulgarien.”


Rättelser

24.2.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 57/27


Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 175/2007 av den 22 februari 2007 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick

( Europeiska unionens officiella tidning L 55 av den 23 februari 2007 )

Bilagan på sidan 12 skall vara som följer:

”BILAGA

Exportbidrag som skall gälla från och med den 23 februari 2007 (1) för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick

Produktkod

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg torrvara

18,13

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg torrvara

18,13

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,1813

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg torrvara

18,13

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,1813

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,1813

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,1813 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg torrvara

18,13

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,1813

Anm.: Destinationen definieras enligt följande:

S00

:

Alla destinationer utom Albanien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Montenegro, Kosovo och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Heliga stolen (Vatikanstaten), Liechtenstein, kommunerna Livigno och Campione d'Italia, Helgoland, Grönland, Färöarna och de områden i Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar den faktiska kontrollen.


(1)  De bidragssatser som fastställs i denna bilaga är inte tillämpliga från och med den 1 februari 2005 i enlighet med rådets beslut 2005/45/EG av den 22 december 2004 om ingående och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ändring av avtalet av den 22 juli 1972 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet beträffande bestämmelserna om bearbetade jordbruksprodukter (EUT L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Basbeloppet skall inte tillämpas på den produkt som definieras i punkt 2 i bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 3513/92 (EGT L 355, 5.12.1992, s. 12).”


24.2.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 57/28


Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 177/2007 av den 22 februari 2007 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris

( Europeiska unionens officiella tidning L 55 av den 23 februari 2007 )

På sidan 16, i bilagan, andra kolumnen, ”Destination”, skall det

i stället för:

”C13”

vara:

”C10”


24.2.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 57/28


Rättelse till rådets beslut 2006/969/EG av den 18 december 2006 om sjunde ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (2007–2011)

( Europeiska unionens officiella tidning L 391 av den 30 december 2006 )

Offentliggörandet av beslutet i ovannämnda EUT skall annulleras.

Offentliggörandet av samma text som ”rådets beslut 2006/969/EG av den 18 december 2006” i Europeiska unionens officiella tidning L 400 av den 30 december 2006, s. 60, fortsätter att gälla.

(Av tekniska skäl har den senare förordningen på nytt offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning L 54 av den 22 februari 2007, s. 21.)