ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 15

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
20 januari 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 41/2007 av den 21 december 2006 om fastställande för år 2007 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs

1

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

FÖRORDNINGAR

20.1.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 15/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 41/2007

av den 21 december 2006

om fastställande för år 2007 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 20,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren (2), särskilt artikel 2,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 423/2004 av den 26 februari 2004 om åtgärder för återhämtning av torskbestånd (3), särskilt artiklarna 6 och 8,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 811/2004 av den 21 april 2004 om åtgärder för återhämtning av det nordliga kummelbeståndet (4), särskilt artikel 5,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2166/2005 av den 20 december 2005 om fastställande av återhämtningsåtgärder för bestånden av sydkummel och havskräfta i Kantabriska sjön och väster om Iberiska halvön (5), särskilt artiklarna 5 och 6,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 388/2006 av den 23 februari 2006 om upprättande av en flerårig plan för hållbart utnyttjande av beståndet av tunga i Biscayabukten (6), särskilt artikel 4,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 2371/2002 skall rådet anta de bestämmelser som krävs för att säkerställa tillträdet till vatten och resurser och för att se till att fiskeverksamheten sker på ett hållbart sätt med beaktande av tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, särskilt den rapport som utarbetats av vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF).

(2)

Enligt artikel 20 i förordning (EG) nr 2371/2002 åligger det rådet att fastställa totala tillåtna fångstmängder (TAC) för varje fiske eller grupp av fisken. Fiskemöjligheterna bör fördelas mellan medlemsstaterna och tredjeländer i enlighet med de kriterier som fastställs i artikel 20 i den förordningen.

(3)

För att se till att de totala tillåtna fångstmängderna och kvoterna förvaltas på ett ändamålsenligt sätt bör det fastställas särskilda villkor för fisket.

(4)

Det bör fastställas principer och vissa förfaranden för fiskeriförvaltningen på gemenskapsnivå så att medlemsstaterna kan förvalta de fartyg som för deras flagg.

(5)

Artikel 3 i förordning (EG) nr 2371/2002 innehåller definitioner som är relevanta för fördelningen av fiskemöjligheterna.

(6)

Fiskemöjligheterna bör verkställas i enlighet med gemenskapslagstiftningen, särskilt kommissionens förordning (EEG) nr 2807/83 av den 22 september 1983 om närmare bestämmelser för registrering av uppgifter om medlemsstaternas fångster av fisk (7), rådets förordning (EEG) nr 2930/86 av den 22 september 1986 om definition av fiskefartygs egenskaper (8), kommissionens förordning (EEG) nr 1381/87 av den 20 maj 1987 om fastställande av närmare bestämmelser avseende märkning och dokumentation av fiskefartyg (9), rådets förordning (EEG) nr 3880/91 av den 17 december 1991 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst för medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del (10), rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (11), rådets förordning (EG) nr 1626/94 av den 27 juni 1994 om vissa tekniska åtgärder för bevarande av fiskeresurserna i Medelhavet (12), rådets förordning (EG) nr 1627/94 av den 27 juni 1994 om allmänna bestämmelser för särskilda fisketillstånd (13), rådets förordning (EG) nr 850/98 av den 30 mars 1998 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer (14), rådets förordning (EG) nr 1434/98 av den 29 juni 1998 om att fastställa villkor för landning av sill i andra industriella syften än för att konsumeras direkt (15), rådets förordning (EG) nr 973/2001 av den 14 maj 2001 om tekniska bestämmelser för bevarande av vissa fiskbestånd av långvandrande arter (16), förordning (EG) nr 2347/2002 av den 16 december 2002 om särskilda tillträdeskrav och därmed förbundna villkor vid fiske efter djuphavsbestånd (17), rådets förordning (EG) nr 1954/2003 av den 4 november 2003 om förvaltningen av fiskeansträngningen för vissa fiskezoner och fisketillgångar inom gemenskapen (18), kommissionens förordning (EG) nr 2244/2003 av den 18 december 2003 om närmare föreskrifter för det satellitbaserade övervakningssystemet för fartyg (19), förordning (EG) nr 423/2004, rådets förordning (EG) nr 601/2004 av den 22 mars 2004 om fastställande av vissa kontrollåtgärder för fiskeriverksamhet i det område som omfattas av konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (20), förordning (EG) nr 811/2004, förordning (EG) nr 2166/2005, förordning (EG) nr 388/2006 samt rådets förordning (EG) nr 2015/2006 av den 19 december 2006 om fastställande för 2007 och 2008 av fiskemöjligheter för gemenskapens fiskefartyg när det gäller vissa djuphavsbestånd (21).

(7)

I enlighet med rekommendationerna från Internationella havsforskningsrådet (ICES) är det nödvändigt att tillämpa ett tillfälligt system för förvaltningen av fångstbegränsningarna för ansjovis i ICES-område VIII.

(8)

Kommissionens förordning (EG) nr 1116/2006 av den 20 juli 2006 om förbud mot fiske efter ansjovis i ICES-delområde VIII (22) skall upphöra att gälla.

(9)

I enlighet med rekommendationerna från Internationella havsforskningsrådet (ICES) är det nödvändigt att behålla och revidera ett system för att förvalta fiskeansträngningen efter tobisfiskar i ICES-områdena IIIa och IV och EG-vattnen i ICES-område IIa.

(10)

Som en övergångsåtgärd, baserad på de senaste vetenskapliga utlåtandena från ICES, bör fiskeansträngningen efter vissa djuphavsarter minskas ytterligare.

(11)

Enligt artikel 20 i förordning (EG) nr 2371/2002 åligger det rådet att besluta om villkoren i samband med fångstbegränsningar och/eller begränsningar av fiskeansträngningen. Vetenskapliga utlåtanden visar att fångster som betydligt överstiger de överenskomna totala tillåtna fångstmängderna är till förfång för ett hållbart fiske. Det bör därför införas villkor i samband med dessa begränsningar som leder till en förbättrad tillämpning av de överenskomna fiskemöjligheterna.

(12)

Vid sitt årliga möte 2006 antog Nordvästatlantiska fiskeriorganisationen (NAFO) ett antal tekniska åtgärder och kontrollåtgärder. Det är nödvändigt att genomföra dessa åtgärder.

(13)

Vid sitt 25:e årliga möte 2006 antog konventionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (CCAMLR) tillämpliga fångstbegränsningar för bestånd som får fiskas av etablerade fiskare från de länder som är medlemmar av CCAMLR. CCAMLR godkände också att gemenskapsfartyg deltar i undersökande fiske efter Dissostichus spp. i delområdena FAO 88.1 och 88.2 och i sektionerna 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a och 58.4.3b och fastställde begränsningar för fångst och bifångst samt vissa tekniska bestämmelser. Även dessa begränsningar och tekniska bestämmelser bör tillämpas.

(14)

Som avtalsslutande part i konventionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (CCAMLR) har gemenskapen ett internationellt åtagande som innefattar skyldigheten att tillämpa de åtgärder som antagits av CCAMLR-kommissionen. De totala tillåtna fångstmängder som antas av denna kommission för 2006–2007 och motsvarande fångstdatum bör tillämpas.

(15)

Enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 847/96 måste det anges vilka bestånd som skall omfattas av de olika åtgärder som fastställs i den förordningen.

(16)

I enlighet med förfarandet i avtalen eller protokollen om fiskeförbindelser har gemenskapen hållit samråd om fiskerättigheter med Norge (23), Färöarna (24) och Grönland (25).

(17)

Gemenskapen är avtalsslutande part i flera regionala fiskeriorganisationer. Dessa fiskeriorganisationer har rekommenderat fångstbegränsningar eller begränsningar av fiskeansträngningen eller andra bevarandeföreskrifter för vissa arter. Gemenskapen bör därför genomföra sådana rekommendationer.

(18)

För anpassningen av begränsningen av fiskeansträngningen för torsk i enlighet med förordning (EG) nr 423/2004, behålls i enlighet med artikel 8.3 i den förordningen alternativa arrangemang för att förvalta fiskeansträngningen i överensstämmelse med de totala tillåtna fångstmängderna.

(19)

Vissa tillfälliga bestämmelser för användning av VMS-uppgifter bör behållas för att göra uppföljning, kontroll och övervakning av ansträngningsförvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig.

(20)

Vetenskapliga utlåtanden visar att beståndet av rödspätta och tunga i Nordsjön inte fiskas på ett hållbart sätt och att en stor mängd rödspätta kastas överbord. Vetenskapliga utlåtanden och utlåtanden från den regionala rådgivande nämnden för Nordsjön visar att fiskemöjligheterna bör anpassas i fråga om fiskeansträngningen för fartyg som ägnar sig åt fiske efter rödspätta.

(21)

Enligt de vetenskapliga utlåtandena bör en återhämtningsplan antas för bestånden av tunga i västra delen av Engelska kanalen. En tillfällig begränsning av fiskeansträngningen bör införas medan rådet överväger mera långsiktiga arrangemang. För bestånden av torsk i Nordsjön, Skagerrak, västra delen av Engelska kanalen, Irländska sjön och vattnen väster om Skottland och för bestånden av kummel och havskräfta i ICES-områdena VIIIc och IXa behöver de tillåtna nivåerna i det befintliga systemet för förvaltning av ansträngningen anpassas.

(22)

Vissa kompletterande kontrollåtgärder och tekniska villkor för fiske bör införas under 2007 som ett bidrag till bevarandet av fiskbestånden.

(23)

Vetenskapliga undersökningar har visat att fiske med drivgarn och snärjgarn i ICES-områdena VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk och XII utgör ett allvarligt hot mot djuphavsarterna. Övergångsåtgärderna innebär dock att dessa fisken får äga rum på vissa villkor till dess att mera permanenta åtgärder har vidtagits.

(24)

För att garantera ett hållbart utnyttjande av kummelbestånden och minska den mängd fisk som kastas överbord, bör de senaste modellerna av selektiva redskap användas som övergångsåtgärder i ICES-områdena VIIIa, VIIIb och VIIId.

(25)

Kontrollen av landningar och omlastningar av fryst fisk som fiskefartyg från tredjeland genomför i gemenskapens hamnar behöver förbättras. I november 2006 antog Nordostatlantiska fiskerikommissionen (NEAFC) en rekommendation som bland annat avsåg statlig kontroll i hamnarna. Det bör säkerställas att den rekommendationen genomföras i gemenskapens regelverk.

(26)

I november 2006 rekommenderade NEAFC att ett antal fartyg skulle ersättas som finns med i förteckningen över fartyg som har konstaterats bedriva illegalt, orapporterat och oreglerat fiske. Det bör säkerställas att rekommendationerna genomförs i gemenskapens lagstiftning.

(27)

För att bidra till bevarandet av bläckfisk, och särskilt för att skydda de unga exemplaren, är det nödvändigt att för 2007 behålla en minsta storlek för bläckfisk med ursprung i de farvatten som lyder under tredjeländers överhöghet eller jurisdiktion i CECAF-regionen, i avvaktan på antagandet av en förordning om ändring av förordning (EG) nr 850/98.

(28)

Mot bakgrund av utlåtandet från STECF (Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen) bör fiske med bomtrål där elektrisk ström används tillåtas i södra delen av ICES-områdena IVc och IVb på vissa villkor.

(29)

Vid sitt årliga möte 2006 antog IATTC (Interamerikanska kommissionen för tropisk tonfisk) fångstbegränsningar för gulfenad tonfisk, storögd tonfisk och bonit. Även om gemenskapen inte är medlem i IATTC bör dessa bestämmelser genomföras för att säkra en hållbar förvaltning av de bestånd som omfattas av denna organisations jurisdiktion.

(30)

Vid sitt andra årliga möte antog WCPFC (Fiskerikommissionen för västra och mellersta Stilla havet) begränsningar av fiskeansträngningen för gulfenad tonfisk, storögd tonfisk, bonit och långfenad tonfisk (från södra delen av Stilla havet) och tekniska åtgärder för hanteringen av bifångster. Gemenskapen är medlem i WCPFC sedan januari 2005. Dessa åtgärder bör alltså införlivas i gemenskapslagstiftningen för att säkerställa att de resurser som står under detta organs jurisdiktion förvaltas på ett hållbart sätt.

(31)

Vid sitt årliga möte 2006 antog Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (ICCAT) tabeller som visar de i ICCAT avtalsslutande parternas över- respektive underutnyttjande av sina fiskemöjligheter. I detta sammanhang antog ICCAT ett beslut som visar att gemenskapen under 2004 underutnyttjade sina kvoter för flera bestånd.

(32)

För att de justeringar av gemenskapens kvoter som fastställts av ICCAT skall kunna iakttas, är det nödvändigt att fördelningen av fiskemöjligheterna till följd av underutnyttjandet sker på grundval av medlemsstaternas respektive bidrag till underutnyttjandet utan ändringar av fördelningsnyckeln för den årliga tilldelningen av TAC.

(33)

Vid sitt årliga möte 2006 antog ICCAT en rad tekniska bestämmelser för vissa fiskbestånd av långvandrande arter i Atlanten och Medelhavet, där det bl.a. fastställs en ny minimistorlek för tonfisk, begränsningar av fisket inom vissa områden och perioder för att skydda storögd tonfisk, bestämmelser om sport- och fritidsfiske i Medelhavet samt inrättande av ett provtagningsprogram för att bedöma storleken på tonfisk i bur. För att bidra till fiskbeståndens bevarande är det nödvändigt att genomföra dessa bestämmelser under 2007 i avvaktan på antagandet av en förordning om ändring av förordning (EG) nr 973/2001.

(34)

Vid sitt årliga möte 2006 antog SEAFO (Sydostatlantiska fiskeriorganisationen) som bevarandeåtgärder ett beslut om att upphöra med fisket i vissa områden från och med den 1 januari 2007 för att skydda sårbara djuphavsmiljöer, ett förbud mot omlastning till sjöss i konventionsområdet med syftet att förhindra illegalt, orapporterat och oreglerat fiske, ett interimistiskt kontrollsystem som innebar en ändring av interimsåtgärden som medföljer som bilaga till SEAFO-konventionen och inbegriper de bevarandeåtgärder som antogs vid det årliga mötet 2005 samt tekniska åtgärder för att minska den oavsiktliga dödligheten bland sjöfågel i samband med fiske. Dessa bestämmelser är bindande för gemenskapen och bör därför genomföras.

(35)

På grund av underutnyttjande av fiskemöjligheterna finns det inte längre anledning att upplåta fiskemöjligheter för fartyg som för flagg från Barbados, Guyana, Surinam, Trinidad och Tobago, Japan och Korea i Franska Guyanas vatten. Detta bör återspeglas i de särskilda bestämmelserna för departementet Franska Guyana.

(36)

För att se till att de fångster av blåvitling som görs av ett tredjelands fartyg i gemenskapens vatten redovisas korrekt, bör de skärpta bestämmelserna om kontroll av sådana fartyg behållas.

(37)

För att trygga försörjningen för gemenskapens fiskare och för att undvika att resurser utsätts för fara till följd av att rådets förordning (EG) nr 51/2006 av den 22 december 2005 om fastställande för år 2006 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (26) löper ut, och eventuella svårigheter till följd av detta, bör de aktuella fiskena öppnas den 1 januari 2007 och vissa av reglerna i förordningen bör förbli i kraft under januari 2007. Med tanke på frågans brådskande karaktär måste ett undantag medges från den sexveckorsperiod som anges i punkt I.3 i protokollet om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs fiskemöjligheterna för 2007 för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd samt de därmed förbundna villkor som skall gälla för utnyttjandet av dessa fiskemöjligheter.

För januari 2008 fastställs dessutom vissa begränsningar för ansträngningen och därmed förbundna villkor och för vissa bestånd i Antarktis fastställs fiskemöjligheterna och de särskilda villkoren för de perioder som anges i bilaga IE.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.   Om inte annat anges skall denna förordning tillämpas på

a)

gemenskapens fiskefartyg (”gemenskapsfartyg”) och

b)

fiskefartyg som för ett tredjelands flagg, och är registrerade i ett tredjeland (”tredjelandsfartyg”), i gemenskapens vatten (”EG-vatten”).

2.   Genom undantag från punkt 1 skall denna förordning inte gälla för fiskeverksamhet som uteslutande bedrivs i vetenskapligt syfte och som utförs med tillstånd från och under överinseende av den berörda medlemsstaten, om kommissionen och den medlemsstat i vars vatten undersökningarna äger rum har underrättats om detta i förväg.

Artikel 3

Definitioner

Utöver de definitioner som anges i artikel 3 i förordning (EG) nr 2371/2002 gäller följande definitioner i denna förordning:

a)

totala tillåtna fångstmängder (TAC): den kvantitet som får fångas och landas ur varje bestånd varje år.

b)

kvot: en andel av de totala tillåtna fångstmängder som tilldelas gemenskapen, en medlemsstat eller ett tredjeland.

c)

internationella vatten: vatten som inte omfattas av någon stats överhöghet eller jurisdiktion.

d)

NAFO:s regleringsområde: den del av NAFO:s (Nordvästatlantiska fiskeriorganisationen) konventionsområde som ligger utanför de områden som lyder under kuststaternas överhöghet eller jurisdiktion.

e)

Skagerrak: det område som avgränsas i väst av en linje från Hanstholms fyr till Lindesnes fyr och i söder av en linje från Skagens fyr till Tistlarnas fyr och därifrån till den närmaste punkten på den svenska kusten.

f)

Kattegatt: det område som i norr avgränsas av en linje från Skagens fyr till Tistlarnas fyr och därifrån till den närmaste punkten på den svenska kusten och i söder av en linje från Hasenøre till Gnibens Spids, från Korshage till Spodsbjerg och från Gilbjerg Hoved till Kullen.

g)

Cadizbukten: det område i ICES-område IXa som ligger öster om longitud 7o23′48″ V.

h)

NEAFC:s regleringsområde: de vatten inom konventionens område som definieras i Nordostatlantiska fiskerikommissionen (NEAFC) och som ligger utanför vattnen under NEAFC-parternas jurisdiktion.

Artikel 4

Fiskezoner

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)

ICES-områden (Internationella havsforskningsrådet): de områden som definieras i förordning (EEG) nr 3880/91.

b)

CECAF-områden (östra Centralatlanten eller FAO:s stora fiskeområde 34): de områden som definieras i rådets förordning (EG) nr 2597/95 av den 23 oktober 1995 om avlämnande av statistikuppgifter över nominell fångst för medlemsstater som bedriver fiske i vissa områden, andra än dem i Nordatlanten (27).

c)

NAFO-områden (Nordvästatlantiska fiskeriorganisationen): de områden som definieras i rådets förordning (EEG) nr 2018/93 av den 30 juni 1993 om rapportering av statistikuppgifter om medlemsstaternas fångster och fiskeriaktiviteter i Nordatlantens västra del (28).

d)

CCAMLR-områden (konventionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis): de områden som definieras i förordning (EG) nr 601/2004.

e)

IATTC-området (Interamerikanska kommissionen för tropisk tonfisk): det område som definieras i rådets beslut 2006/539/EG av den 22 maj 2006 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar, av konventionen om förstärkning av den interamerikanska kommission för tropisk tonfisk som inrättades genom 1949 års konvention mellan Amerikas förenta stater och Republiken Costa Rica (29).

f)

WCPFC-området (Fiskerikommissionen för västra och mellersta Stilla havet): det område som definieras i rådets beslut 2005/75/EG av den 26 april 2004 om gemenskapens anslutning till konventionen om bevarande och förvaltning av långvandrande fiskbestånd i västra och mellersta Stilla havet (30).

g)

ICCAT-området (Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten): det område som definieras i rådets beslut 86/238/EEG av den 9 juni 1986 om anslutning av gemenskapen till internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten, ändrat genom det protokoll som bifogats till utskottets slutbetänkande vid konferensen av staternas befullmäktigade ombud som i Paris undertecknat konventionen den 10 juli 1984 (31).

h)

SEAFO-områden (Sydostatlantiska fiskeriorganisationen): de områden som definieras i rådets beslut 2002/738/EG av den 22 juli 2002 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av konventionen om bevarande och förvaltning av fiskeresurser i Sydostatlanten (32).

i)

AKFM-området (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet): det område som definieras i rådets beslut 98/416/EG av den 16 juni 1998 om Europeiska gemenskapens anslutning till Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet (33).

KAPITEL II

FISKEMÖJLIGHETER OCH DÄRMED FÖRBUNDNA VILLKOR FÖR GEMENSKAPSFARTYG

Artikel 5

Fångstbegränsningar och fördelning

1.   Fångstbegränsningarna för gemenskapsfartygen i gemenskapens vatten eller i vissa andra vatten än gemenskapens vatten och fördelningen av sådana fångstbegränsningar bland medlemsstaterna samt de ytterligare villkoren enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 847/96 anges i bilaga I.

2.   Gemenskapsfartyg tillåts härmed att ta fångster, inom de kvotgränser som anges i bilaga I, i vatten som lyder under Färöarnas, Grönlands, Islands och Norges fiskerijurisdiktion, samt i fiskezonen kring Jan Mayen, på de villkor som anges i artiklarna 10, 17 och 18.

3.   Kommissionen skall fastställa de definitiva fångstbegränsningarna för fiske efter tobis i ICES-områdena IIIa och IV och i EG-vattnen i ICES-område IIa enligt reglerna i punkt 8 i bilaga IID.

4.   Så snart som den totala tillåtna fångstmängden för lodda i ICES-område V och Grönlands vatten i ICES-område XIV har fastställts, skall kommissionen fastställa fångstbegränsningar för gemenskapen, motsvarande 7,7 % av den totala tillåtna fångstmängden för lodda.

5.   Fångstbegränsningarna för beståndet av vitlinglyra i ICES-område IIIa och i EG-vattnen i ICES-områdena IIa och IV, beståndet av skarspsill i EG-vattnen i ICES-områdena IIa och IV och för beståndet av ansjovis i ICES-område VIII får ses över av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 30.2 i förordning (EG) nr 2371/2002 mot bakgrund av vetenskapliga uppgifter som samlats in under det första halvåret 2007.

6.   Det skall vara förbjudet för gemenskapsfartyg att fiska efter, behålla ombord, lasta om och landa följande arter i alla gemenskapens och icke-gemenskapens vatten:

Brugd (Cetorhinus maximus).

Vithaj (Carcharodon carcharias).

7.   Det skall vara förbjudet för gemenskapsfartyg att fiska efter atlantisk soldatfisk (Hoplostethus atlanticus) i de delar av ICES-områdena V, VI och VII som ligger inom NEAFC:s regleringsområde.

8.   Det skall under perioden 1 januari 2007–30 juni 2007 vara förbjudet för gemenskapsfartyg att fiska efter kungsfisk (Sebastes mentella) i de delar av ICES-områdena I och II som ligger inom NEAFC:s regleringsområde, med undantag för oundvikliga bifångster. Detta förbud skall även gälla från och med den 1 juli 2007 till och med den 30 december 2007 om detta rekommenderas av NEAFC. I så fall skall kommissionen offentliggöra ett tillkännagivande av NEAFC:s rekommendation i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 6

Särskilda bestämmelser om fördelningen

1.   Fördelningen mellan medlemsstaterna av fiskemöjligheterna enligt bilaga I skall göras utan att det påverkar

a)

byten enligt artikel 20.5 i förordning (EG) nr 2371/2002,

b)

omfördelningar enligt artiklarna 21.4, 23.1 och 32.2 i förordning (EEG) nr 2847/93,

c)

ytterligare landningar som tillåts enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96,

d)

de kvantiteter som hålls inne i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96,

e)

avdrag enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 847/96.

2.   Artikel 4.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall, genom undantag från den förordningen, tillämpas på alla bestånd som omfattas av analytisk TAC i syfte att hålla inne kvoter som kan överföras till 2008.

Artikel 7

Begränsningar av fiskeansträngningen och därmed förbundna villkor för förvaltningen av bestånd

1.   Under perioden 1 februari 2007–31 januari 2008 skall de begränsningar av fiskeansträngningen och därmed förbundna villkor som fastställs i

a)

bilaga IIA tillämpas på förvaltningen av vissa bestånd i Kattegatt, Skagerrak och ICES-områdena IV, VIa, VIIa, VIId samt i EG-vattnen i ICES-område IIa,

b)

bilaga IIB tillämpas på förvaltningen av kummel och havskräfta i ICES-områdena VIIIc och IXa, utom Cádizbukten,

c)

bilaga IIC tillämpas på förvaltningen av bestånden av tunga i ICES-område VIIe, och

d)

bilaga IID tillämpas på förvaltningen av bestånden av tobisfisk i ICES-områdena IIIa och IV samt i EG-vattnen i ICES-område IIa.

2.   För de bestånd som nämns i punkt 1 a-d skall under perioden 1 januari 2007- 31 januari 2007 den fiskeansträngning och därmed förbundna villkor som fastställs i bilagorna IIA, IIB, IIC och IID till förordning (EG) nr 51/2006 fortsätta att tilämpas.

3.   De fartyg som använder de redskap som räknas upp i punkt 4.1 i bilaga IIA och i punkt 3 i bilagorna IIB och IIC och som fiskar i områden som fastställs i punkt 2 i bilaga IIA och i punkt 1 i bilagorna IIB och IIC skall inneha ett särskilt fisketillstånd som utfärdats i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1627/94 i enlighet med vad som fastställs i dessa bilagor.

4.   Kommissionen skall fastställa den slutliga fiskeansträngningen för 2007 för fiske efter tobis i ICES-områdena IIIa och IV och i EG-vattnen i ICES-område IIa i enlighet med reglerna i punkterna 3–6 i bilaga IID.

5.   Medlemsstaterna skall se till att fiskeansträngningen under 2007, mätt i kilowattdagar ute ur hamn, för fartyg som innehar djuphavsfisketillstånd inte överstiger 75 % av den genomsnittliga årliga fiskeansträngningen för den berörda medlemsstatens fartyg år 2003 under fiskeresor då djuphavsfisketillstånd innehas och arter av djuphavsfiskar, enligt förteckningen i bilagorna I och II till förordning (EG) nr 2347/2002, fångades. Denna punkt skall enbart tillämpas på fiskeresor då över 100 kg andra djuphavsarter än guldlax fångades.

Artikel 8

Villkor för landning av fångster och bifångster

1.   Fisk från bestånd för vilka fångstbegränsningar har fastställts får endast behållas ombord eller landas om

a)

fångsterna har gjorts av fartyg från en medlemsstat som har en kvot som inte är uttömd, eller

b)

fångsterna utgör en del av en gemenskapsandel som inte har tilldelats medlemsstaterna med hjälp av kvoter och som inte är uttömd.

2.   Genom undantag från punkt 1 får följande fiskarter behållas ombord och landas även om en medlemsstat inte har några kvoter eller om kvoterna eller andelarna är uttömda:

a)

Arter, förutom sill och makrill,

i)

som fångats tillsammans med andra arter i nät med en maskstorlek på mindre än 32 mm i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 850/98, och

ii)

som varken sorteras ombord eller vid landning,

eller

b)

makrill

i)

som fångats tillsammans med taggmakrill eller sardiner,

ii)

som inte överstiger 10 % av den totala vikten av makrill, taggmakrill och sardiner ombord, och

iii)

som varken sorteras ombord eller vid landning.

3.   Artikel 2.1 i förordning (EG) nr 1434/98 skall inte tillämpas på sill som fångas i ICES-områdena IIIa, IV och VIId samt i EG-vattnen i ICES-område IIa.

4.   Alla landningar skall räknas av från kvoten eller, om gemenskapsandelen inte har fördelats mellan medlemsstaterna med hjälp av kvoter, från gemenskapsandelen, utom när det gäller de fångster som gjorts enligt punkt 2.

5.   Om en medlemsstats fångstbegränsningar för sill i ICES-områdena IIIa, IV och VIId och i EG-vattnen i ICES-område IIa har uppnåtts, skall det vara förbjudet för fartyg som för den medlemsstatens flagg, är registrerade i gemenskapen och verksamma inom de fisken där de aktuella fångstbegränsningarna gäller, att landa osorterade fångster som innehåller sill.

6.   Procentsatserna för bifångster och deras avyttring skall fastställas i enlighet med artiklarna 4 och 11 i förordning (EG) nr 850/98.

Artikel 9

Osorterade landningar i ICES-områdena IIIa, IV och VIId och i EG-vattnen i ICES-område IIa

1.   Medlemsstaterna skall se till att det finns ett adekvat provtagningssystem som gör det möjligt att effektivt övervaka osorterade landningar av varje art som fångas i ICES-områdena IIIa, IV och VIId samt i EG-vattnen i ICES-område IIa.

2.   Osorterade fångster i ICES-områdena IIIa, IV och VIId samt i EG-vattnen i ICES-område IIa får endast landas i hamnar och på landningsplatser där det finns ett sådant provtagningssystem som avses i punkt 1.

Artikel 10

Begränsat tillträde

Gemenskapens fartyg får inte bedriva fiske i Skagerrak inom en zon på 12 nautiska mil utanför de norska baslinjerna. Fartyg som för dansk eller svensk flagg får emellertid fiska fram till fyra nautiska mil utanför de norska baslinjerna.

Artikel 11

Tekniska övergångsbestämmelser och övergångsbestämmelser som rör kontroll

De tekniska övergångsbestämmelserna och övergångsbestämmelserna som rör kontroll för gemenskapsfartygen skall vara de som anges i bilaga III.

KAPITEL III

FÅNGSTBEGRÄNSNINGAR OCH DÄRMED FÖRBUNDNA VILLKOR FÖR TREDJELÄNDERS FARTYG

Artikel 12

Tekniska övergångsbestämmelser och övergångsbestämmelser som rör kontroll

De tekniska övergångsbestämmelserna och övergångsbestämmelserna som rör kontroll för tredjeländers fiskefartyg skall vara de som anges i bilaga III.

Artikel 13

Tillstånd

1.   Fiskefartyg som för Venezuelas eller Norges flagg och fiskefartyg som är registrerade i Färöarna får ta fångster i gemenskapens vatten inom ramen för de fångstbegränsningar som fastställs i bilaga I och på de villkor som anges i artiklarna 14-16 och artiklarna 19-25.

2.   Det skall vara förbjudet för fiskefartyg från tredjeland att fiska efter, behålla ombord, lasta om eller landa följande arter i alla gemenskapens vatten:

a)

Brugd (Cetorhinus maximus).

b)

Vithaj (Carcharodon carcharias).

Artikel 14

Geografiska restriktioner

1.   Fiske som bedrivs av fartyg som för norsk flagg eller är registrerade i Färöarna är begränsat till de delar av fiskezonen på 200 nautiska mil som ligger mer än 12 nautiska mil utanför medlemsstaternas baslinjer i ICES-område IV, Kattegatt och Atlanten norr om 43o00′N, utom det område som avses i artikel 18 i förordning (EG) nr 2371/2002.

2.   Fiske i Skagerrak med fiskefartyg som för norsk flagg är tillåtet i områden som ligger mer än fyra nautiska mil utanför Danmarks och Sveriges baslinjer.

3.   Fiske som bedrivs av fiskefartyg som för Venezuelas flagg är begränsat till de delar av fiskezonen på 200 nautiska mil som ligger mer än 12 nautiska mil utanför det franska departementet Guyanas baslinjer.

Artikel 15

Transitering genom gemenskapens vatten

Tredjeländers fiskefartyg som transiterar genom gemenskapens vatten skall stuva sina nät på följande sätt, så att de inte med lätthet kan användas:

a)

Nät, vikter och liknande redskap skall vara lossade från sina trålbord, från sina bogserlinor och från sin trålvarp.

b)

Nät som finns på däck eller ovanför däck skall vara säkert fastgjorda vid någon del av överbyggnaden.

Artikel 16

Villkor för landning av fångster och bifångster

Fisk från bestånd för vilka fångstbegränsningar har fastställts får endast behållas ombord eller landas om fångsterna har tagits av fiskefartyg från ett tredjeland med en kvot som inte är uttömd.

KAPITEL IV

LICENSSYSTEM FÖR GEMENSKAPSFARTYG

Artikel 17

Licenser och därmed förbundna villkor

1.   Trots de allmänna reglerna om fiskelicenser och särskilda fisketillstånd i förordning (EG) nr 1627/94 skall det för gemenskapsfartygs fiske i tredjeländers vatten krävas en licens som utfärdats av det berörda tredjelandets myndigheter.

2.   Punkt 1 skall emellertid inte gälla nedanstående gemenskapsfartyg när de bedriver fiske i norska vatten i Nordsjön:

a)

Fartyg på högst 200 GT.

b)

Fartyg som bedriver fiske efter andra arter än makrill avsedda som livsmedel.

c)

Fartyg som för svensk flagg, enligt etablerad praxis.

3.   Det högsta antalet licenser och andra därmed förbundna villkor skall fastställas enligt del I i bilaga IV. Ansökningar om licens skall lämnas in av medlemsstaternas myndigheter till kommissionen och innehålla uppgift om typ av fiske samt namn och kännetecken för de gemenskapsfartyg för vilka licenser skall utfärdas. Kommissionen skall överlämna dessa ansökningar till myndigheterna i det berörda tredjelandet.

4.   Om en medlemsstat överför kvoter till en annan medlemsstat som ett led i ett utbyte av fiskekvoter inom de fiskezoner som anges i del I i bilaga IV skall överföringen inbegripa en motsvarande överföring av licenser och anmälas till kommissionen. Det sammanlagda antalet licenser för varje fiskezon, enligt del I i bilaga IV, får dock inte överskridas.

5.   Gemenskapens fartyg skall följa de bevarande- och kontrollföreskrifter och alla övriga bestämmelser som reglerar fisket i den zon där de bedriver fiske.

Artikel 18

Färöarna

Gemenskapsfartyg med licens att bedriva riktat fiske efter en art i färöiska vatten får bedriva riktat fiske efter en annan art, förutsatt att de i förväg anmäler detta till de färöiska myndigheterna.

KAPITEL V

LICENSSYSTEM FÖR TREDJELANDS FISKEFARTYG

Artikel 19

Skyldighet att inneha licens och särskilt fisketillstånd

1.   Trots artikel 28b i förordning (EEG) nr 2847/93 skall fiskefartyg på mindre än 200 GT som för norsk flagg undantas från skyldigheten att ha licens och särskilt fisketillstånd.

2.   Fiskelicensen och det särskilda fisketillståndet skall förvaras ombord. Fiskefartyg som är registrerade i Färöarna eller i Norge skall dock undantas från denna skyldighet.

3.   Fiskefartyg från tredjeländer som den 31 december 2006 har tillstånd att bedriva fiske får fortsätta att fiska från och med den 1 januari 2007 till dess att förteckningen över de fiskefartyg som har tillstånd att bedriva fiske lämnas in till och godkänns av kommissionen.

Artikel 20

Ansökan om licens och särskilt fisketillstånd

En ansökan till kommissionen om licens och särskilt fisketillstånd från en myndighet i tredjeland skall åtföljas av följande upplysningar:

a)

Fartygets namn.

b)

Registreringsnummer.

c)

Distriktsbeteckning.

d)

Hemmahamn.

e)

Ägarens eller befraktarens namn och adress.

f)

Bruttodräktighet (GT) och total längd.

g)

Maskinstyrka.

h)

Anropssignal och radiofrekvens.

i)

Planerad fångstmetod.

j)

Planerat fiskeområde.

k)

Arter som fisket avser.

l)

Period för vilken licens begärs.

Artikel 21

Antal licenser

Antalet licenser och särskilda därmed förbundna villkor skall fastställas enligt del II i bilaga IV.

Artikel 22

Indragna och återkallade licenser

1.   Licenser och särskilda fisketillstånd kan dras in i samband med utfärdande av nya licenser och särskilda fisketillstånd. Sådana indragningar får verkan dagen innan kommissionen utfärdar de nya licenserna och de särskilda fisketillstånden. Nya licenser och särskilda fisketillstånd skall gälla från utfärdandedagen.

2.   Licenser och särskilda fisketillstånd skall helt eller delvis återkallas innan de löper ut om de kvoter som fastställs i bilaga I för det berörda beståndet har uttömts.

3.   Licenser och särskilda fisketillstånd skall återkallas vid eventuell underlåtenhet att fullgöra skyldigheterna enligt denna förordning.

Artikel 23

När reglerna inte följs

1.   Under en tid av högst tolv månader skall varken licens eller särskilt fisketillstånd utfärdas för ett tredjelands fiskefartyg som inte har fullgjort de skyldigheter som fastställs i denna förordning.

2.   Kommissionen skall meddela myndigheterna i det berörda tredjelandet namn och kännetecken för de fiskefartyg från tredjeland som till följd av överträdelse av gällande bestämmelser inte kommer att tillåtas att fiska i gemenskapens fiskezon under påföljande månad eller månader.

Artikel 24

Licensinnehavarens skyldigheter

1.   Ett tredjelands fiskefartyg skall följa de bevarande- och kontrollföreskrifter och alla övriga bestämmelser som reglerar gemenskapsfartygens fiske i det område där de bedriver fiske, särskilt förordningarna (EEG) nr 1381/87, (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94, (EG) nr 850/98, (EG) nr 1434/98 samt rådets förordning (EG) nr 2187/2005 av den 21 december 2005 om bevarande av fiskeresurser genom tekniska åtgärder i Östersjön, Bälten och Öresund (34).

2.   De fiskefartyg från tredjeland som avses i punkt 1 skall föra en loggbok i vilken de uppgifter som anges i del I i bilaga V skall föras in.

3.   I enlighet med bestämmelserna i bilaga VI skall ett tredjelands fiskefartyg, utom fartyg som för norsk flagg och fiskar i ICES-område IIIa, sända de uppgifter som anges i den bilagan till kommissionen.

Artikel 25

Särskilda bestämmelser för det franska departementet Guyana

1.   Fiskelicenser för det franska departementet Guyanas vatten skall beviljas på villkor att ägaren av det berörda tredjelandets fiskefartyg på kommissionens begäran tillåter en observatör att komma ombord.

2.   Tredjelands fiskefartyg som fiskar i det franska departementet Guyanas vatten skall föra en loggbok enligt förlagan i del II i bilaga V. Fångstuppgifter skall på begäran sändas till kommissionen, via de franska myndigheterna.

KAPITEL VI

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR GEMENSKAPSFARTYG SOM FISKAR I MEDELHAVET

Artikel 26

Fastställande av en fredningstid för fiske efter guldmakrill med anordningar som samlar fisk (FAD)

1.   För att skydda guldmakrillen (Coryphaena hippurus), och då särskilt små exemplar, är det förbjudet att fiska efter guldmakrill med anordningar som samlar fisk (FAD) från och med den 1 januari till och med den 14 augusti 2007 i alla geografiska delområden som ingår i AKFM:s avtalsområde.

2.   Om en medlemsstat kan visa att fiskefartyg som för dess flagg inte har kunnat utnyttja sina normala fiskedagar på grund av dåligt väder, får den medlemsstaten, genom undantag från punkt 1, föra över FAD-dagar som dess fartyg inte utnyttjat till senast den 31 januari påföljande år. Medlemsstater som önskar utnyttja denna möjlighet till överföring skall före den 1 januari 2008 lämna in en ansökan till kommissionen om tilldelning av ytterligare dagar då ett fartyg under förbudsperioden 1 januari-31 januari 2008 har tillstånd att fiska efter guldmakrill med hjälp av anordningar som samlar fisk. En sådan ansökan skall åtföljas av följande upplysningar:

a)

En rapport med närmare uppgifter om det inställda fisket, däribland lämplig meteorologisk information.

b)

Fartygets namn.

c)

Registreringsnummer.

d)

Distriktsbeteckning och identifieringsnummer enligt definitionen i bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 26/2004 av den 30 december 2003 om registret över gemenskapens fiskeflotta (35).

Kommissionen skall vidarebefordra medlemsstaternas uppgifter till AKFM:s verkställande sekretariat.

3.   Medlemsstaterna skall före den 1 november 2007 sända en rapport till kommissionen om genomförandet av de åtgärder som avses i punkt 1.

Artikel 27

Fastställande av områden med särskilda fiskebegränsningar för att skydda känsliga djuphavsmiljöer

1.   Fiske med bogserade skrapor och bottentrål är förbjudet i de områden som avgränsas av linjer som förenar följande koordinater:

a)

Djuphavsområde med särskilda fiskebegränsningar ”Lopheliarevet utanför Capo Santa Maria di Leuca”

39o 27.72' N, 18o 10.74' O

39o 27.80' N, 18o 26.68' O

39o 11.16' N, 18o 04.28' O

39o 11.16' N, 18o 35.58' O

b)

Djuphavsområde med särskilda fiskebegränsningar ”The Nile delta area cold hydrocarbon seeps”

31o 30.00' N, 33o 10.00' O

31o 30.00' N, 34o 00.00' O

32o 00.00' N, 34o 00.00' O

32o 00.00' N, 33o 10.00' O

c)

Djuphavsområde med särskilda fiskebegränsningar ”Eratosthemes djuphavsberg”

33o 00.00' N, 32o 00.00' O

33o 00.00' N, 33o 00.00' O

34o 00.00' N, 33o 00.00' O

34o 00.00' N, 32o 00.00' O

2.   Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som krävs för att skydda de känsliga djuphavsmiljöer som avses i punkt 1 och särskilt se till att skydda dessa områden mot påverkan från annan verksamhet än fiske som utgör en fara för bevarandet av dessa havsmiljöers särdrag.

KAPITEL VII

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR GEMENSKAPSFARTYG SOM FISKAR I NAFO:S REGLERINGSOMRÅDE

AVSNITT 1

Gemenskapens stöd

Artikel 28

Förteckning över fartyg

1.   Endast de gemenskapsfartyg på över 50 GT som innehar ett särskilt fisketillstånd som utfärdats av den medlemsstat vars flagg de för, och som är upptagna i NAFO:s fartygsregister, har tillåtelse att, på de villkor som anges i tillståndet, fiska, behålla ombord, lasta om och landa fiskeresurser från NAFO:s regleringsområde.

2.   Medlemsstaterna skall minst 15 dagar innan det nya fartyget anländer till NAFO:s regleringsområde i maskinläsbar form underrätta kommissionen om eventuella ändringar i deras förteckning över fartyg som för deras flagg, är registrerade i gemenskapen och har tillstånd att fiska i NAFO:s regleringsområde. Kommissionen skall utan dröjsmål översända dessa uppgifter till NAFO:s sekretariat.

3.   De uppgifter som avses i punkt 2 skall omfatta följande:

a)

Fartygets interna nummer enligt bilaga I till förordning (EG) nr 26/2004.

b)

Internationellt radioanrop.

c)

Fartygets befraktare, om tillämpligt.

d)

Fartygstyp.

4.   För fartyg som tillfälligt för en medlemsstats flagg (uthyrning av obemannat fartyg) skall följande uppgifter lämnas:

a)

Den dag från och med vilken fartyget har medlemsstatens tillstånd att föra medlemsstatens flagg.

b)

Den dag från och med vilken fartyget har medlemsstatens tillstånd att inleda fiskeverksamhet i NAFO:s regleringsområde.

c)

Namnet på det land där fartyget är registrerat eller tidigare var registrerat och den dag från och med vilken fartyget slutade föra det landets flagg.

d)

Fartygets namn.

e)

Det officiella registreringsnummer som fartyget har tilldelats av de behöriga nationella myndigheterna.

f)

Fartygets hemmahamn efter överföringen.

g)

Namnet på fartygets ägare eller befraktare.

h)

En förklaring om att fartygets befälhavare har mottagit ett exemplar av de bestämmelser som gäller i NAFO:s regleringsområde.

i)

De viktigaste arter som kan fiskas av fartyget i NAFO:s regleringsområde.

j)

De delområden där fartyget kan förväntas fiska.

AVSNITT 2

Tekniska åtgärder

Artikel 29

Maskstorlekar

1.   Det är förbjudet att bedriva riktat fiske efter de bottenlevande arter som avses i bilaga VII, med undantag av Sebastes mentella enligt punkt 3, med trålar som i någon sektion har nätmaskor som är mindre än 130 mm. Denna maskstorlek får som minst vara 60 mm vid riktat fiske efter kortfenad tioarmad bläckfisk (Illex illecebrosus). För riktat fiske efter rockor (Rajidae) skall denna maskstorlek ökas till minst 280 mm i lyftet och 220 mm i alla andra delar av trålen.

2.   Fartyg som fiskar efter nordhavsräka (Pandalus borealis) skall använda nät med en maskstorlek på minst 40 mm.

3.   Fartyg som fiskar efter Sebastes mentella (djuphavskungfisk) i delområde 2 och sektionerna 1F och 3K skall använda nät med en maskstorlek på minst 100 mm.

Artikel 30

Anordningar på näten

1.   Det är förbjudet att använda andra anordningar och tillbehör än de som beskrivs i denna artikel för att spärra eller minska maskorna i ett redskap.

2.   Segelduk, nät eller annat material får monteras på undersidan av lyftet för att minska eller förhindra skada.

3.   Anordningar får monteras på ovansidan av lyftet, under förutsättning att de inte spärrar maskorna i fångstkassen. Endast de övre slitskydd som förtecknas i bilaga VIII får användas.

4.   Fartyg som fiskar efter nordhavsräka (Pandalus borealis) skall använda sorteringsrist eller galler med ett spaltavstånd på högst 22 mm. Fartyg som fiskar efter nordhavsräka i sektion 3L skall också vara utrustade med distanskedjor som är minst 72 cm långa i enlighet med bilaga IX.

Artikel 31

Bifångster som bevaras ombord

1.   Fiskefartygen skall begränsa sina bifångster till högst 2 500 kg eller 10 %, beroende på vad som är störst, för varje art som förtecknas i bilaga IC och för vilken det inte har fastställts någon kvot för gemenskapen i den berörda sektionen.

2.   Då fiskeförbud gäller eller kvoten för ”övriga” har utnyttjats fullt ut får bifångsterna av var och en av de aktuella arterna inte överstiga 1 250 kg eller 5 %, beroende på vilken mängd som är störst.

3.   Procenttalen i punkterna 1 och 2 skall beräknas som viktprocenten för varje art av den totala fångsten ombord. Fångster av räka skall inte tas med i beräkningen av bifångster för bottenlevande arter.

Artikel 32

Bifångstbegränsningar för ett drag

1.   Om procentandelen bifångster i ett drag överstiger de procenttal som fastställs i artikel 31.1 och 31.2 skall fartyget omedelbart flytta sig minst tio nautiska mil från den position där det senaste draget ägde rum, och under nästa drag hela tiden hålla ett avstånd på minst tio nautiska mil från den position där det föregående draget ägde rum. Om fartyget efter att ha flyttat sig överskrider dessa bifångstbegränsningar skall fartyget lämna sektionen och får inte återvända dit på minst 60 timmar.

2.   Om de sammanlagda bifångsterna av alla bottenlevande arter som omfattas av kvoter i ett drag vid räkfiske överstiger 5 viktprocent i sektion 3M eller 2,5 viktprocent i sektion 3L, skall fartyget flytta sig minst tio nautiska mil från den position där det senaste draget ägde rum, och under nästa drag hela tiden hålla ett avstånd på minst tio nautiska mil från den position där det föregående draget ägde rum. Om fartyget efter att ha flyttat sig överskrider dessa bifångstbegränsningar skall fartyget lämna sektionen och får inte återvända dit på minst 60 timmar.

3.   Den procentandel bifångster som tillåts i ett drag skall beräknas som viktprocenten för varje art av den sammanlagda fångsten i det draget.

Artikel 33

Riktat fiske och bifångster

1.   Gemenskapsfartygens befälhavare får inte bedriva riktat fiske efter arter som omfattas av bifångstbegränsningar. Riktat fiske efter en viss art skall anses ha bedrivits när den arten i vikt utgör den största procentandelen av den sammanlagda fångsten i ett drag.

2.   Om ett fartyg bedriver riktat fiske efter rocka med en för det fisket föreskriven maskstorlek skall det emellertid den första gången som arter med bifångstbegränsningar utgör den största andelen i viktprocent av den sammanlagda fångsten i ett drag anses att detta är en oförutsedd fångst. Fartyget skall då omedelbart byta position i enlighet med artikel 32.1 och 32.2.

3.   Efter att ha varit ute ur en sektion i minst 60 timmar i enlighet med artikel 32.1 och 32.2 skall befälhavarna på gemenskapsfartyg genomföra ett provtråldrag under högst tre timmar. Om i ett sådant provtråldrag arter med bifångstbegränsningar utgör den största andelen i viktprocent av den sammanlagda fångsten skall det, genom undantag från punkt 1 i denna artikel, inte anses som riktat fiske. Fartyget skall då omedelbart byta position i enlighet med artikel 32.1 och 32.2.

Artikel 34

Minsta fiskstorlek

1.   Den fisk från NAFO:s regleringsområde som inte uppfyller storlekskraven i bilaga X får inte beredas, behållas ombord, omlastas, landas, transporteras, lagras, säljas, presenteras för eller bjudas ut till försäljning utan skall omedelbart kastas överbord.

2.   Om den mängd fångad fisk som inte uppfyller storlekskraven i bilaga X överstiger 10 % av den totala fångstmängden, skall fartyget flytta sig minst fem nautiska mil från den position där det tidigare draget ägde rum innan det fortsätter att fiska. Beredd fisk som är av en art för vilken det finns bestämmelser om minsta storlek och som är mindre än den längd som anges i bilaga X skall anses härröra från fisk som understiger den minsta storleken.

AVSNITT 3

Fastställande av områden med särskilda fiskebegränsningar för att skydda känsliga djuphavsmiljöer (djuphavsberg)

Artikel 35

Bottenredskap

Det är förbjudet att bedriva fiske med bottenredskap i följande områden:

Område

Koordinat 1

Koordinat 2

Koordinat 3

Koordinat 4

Orphan Knoll

50.00.30

47.00.30

51.00.30

45.00.30

51.00.30

47.00.30

50.00.30

45.00.30

Corners

djuphavsberg

35.00.00

48.00.00

36.00.00

48.00.00

36.00.00

52.00.00

35.00.00

52.00.00

Newfoundlands

djuphavsberg

43.29.00

43.20.00

44.00.00

43.20.00

44.00.00

46.40.00

43.29.00

46.40.00

New Englands

djuphavsberg

35.00.00

57.00.00

39.00.00

57.00.00

39.00.00

64.00.00

35.00.00

64.00.00

AVSNITT 4

Kontrollåtgärder

Artikel 36

Produktmärkning och separat förvaring

1.   All beredd fisk som härrör från NAFO:s regleringsområde skall märkas på ett sådant sätt att det går att identifiera art och produktkategori, enligt artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (36), och så att det i fråga om räkor går att identifiera fångstdatum. Av märkningen skall det också framgå att fisken har fångats i NAFO:s regleringsområde.

2.   Alla räkor som fångats i sektionerna 3L och 3M och all liten hälleflundra som fångats i delområde 2 och sektionerna 3 K, L, M, N, O skall märkas med uppgift om att de fångats i dessa respektive områden.

3.   Med hänsyn tagen till befälhavarens legitima säkerhets- och navigeringsansvar skall följande gälla:

a)

Alla fångster som görs inom NAFO:s regleringsområde skall förvaras åtskilda från fångster som tagits upp utanför detta område. De skall hållas tydligt åtskilda från andra fångster med hjälp av t.ex. plast, kryssfaner eller nät.

b)

Fångster av samma art får förvaras i mer än en del av lastrummet, men dessa skall anges tydligt i den lastplan som avses i artikel 37.

Artikel 37

Fiske- och produktionsloggböcker och lastplan

1.   Befälhavarna på gemenskapsfartygen skall förutom att följa bestämmelserna i artiklarna 6, 8, 11 och 12 i förordning (EEG) nr 2847/93 i loggboken föra in de uppgifter som anges i bilaga XI till denna förordning.

2.   Före den 15 i varje månad skall varje medlemsstat i maskinläsbar form meddela kommissionen de kvantiteter av de bestånd som anges i bilaga XII vilka har landats under föregående månad och meddela eventuella mottagna uppgifter enligt artiklarna 11 och 12 i förordning (EEG) nr 2847/93.

3.   Befälhavaren på ett gemenskapsfartyg skall med avseende på fångster av de arter som anges i bilaga IC

a)

i en produktionsloggbok föra in den sammanlagda produktionen för varje art ombord, uttryckt i kg produktvikt,

b)

i en lastplan ange var i lastrummet de olika arterna är placerade. När det gäller räkor skall det i lastplanen anges var i lastrummet de räkor som fångats i sektion 3L är placerade och det skall anges hur stora mängder räkor per sektion det finns ombord uttryckta i kg produktvikt.

4.   Den produktionsloggbok och den lastplan som avses i punkt 3 skall uppdateras dagligen med uppgifter för den föregående dagen, som räknas från kl. 00.00 (UTC) till kl. 24.00 (UTC), och skall förvaras ombord till dess att fartyget har lossat hela sin last.

5.   Befälhavaren på ett gemenskapsfartyg skall ge den hjälp som behövs för att de kvantiteter som har förts in i produktionsloggboken och de beredda produkter som lagras ombord skall kunna kontrolleras.

6.   Vartannat år skall medlemsstaterna intyga kapacitetsplanernas riktighet för alla gemenskapsfartyg som har tillstånd att fiska enligt artikel 28.1. Befälhavaren skall se till att en kopia av ett sådant intyg finns ombord och på begäran kan visas upp för en inspektör.

Artikel 38

Nät

1.   Gemenskapsfartyg som bedriver riktat fiske efter en eller flera av de arter som anges i bilaga VII får inte föra med sig nät med en mindre maskstorlek än den som anges i artikel 29.

2.   Gemenskapsfartyg som under samma resa bedriver fiske i andra områden än NAFO:s regleringsområde får emellertid förvara nät ombord med en mindre maskstorlek än den som anges i artikel 29, förutsatt att näten är säkert surrade och stuvade och inte är tillgängliga för omedelbar användning, vilket innebär att

a)

näten skall vara lossade från trålborden, från sina bogserlinor och från sin trålvarp, och

b)

nät som finns på eller ovanför däck skall vara säkert fastgjorda vid någon del av överbyggnaden.

Artikel 39

Omlastning

1.   Gemenskapsfartyg får endast lasta om i NAFO:s regleringsområde om de har fått förhandstillstånd från sina behöriga myndigheter.

2.   Gemenskapsfartyg får inte lasta om fisk från eller till ett fartyg från en icke avtalsslutande part som har setts eller på annat sätt identifierats bedriva fiske i NAFO:s regleringsområde.

3.   Gemenskapsfartyg skall till sina behöriga myndigheter rapportera varje omlastning i NAFO:s regleringsområde. Levererande fartyg skall lämna rapporten minst 24 timmar före omlastningen och mottagande fartyg senast en timme efter omlastningen.

4.   Rapporten i punkt 3 skall innehålla uppgifter om klockslag, geografisk position, total levande vikt i kg per art som skall lossas eller lastas samt de omlastande fartygens anropssignal.

5.   Det mottagande fartyget skall utöver total fångst ombord och total landningsvikt rapportera hamnens namn och beräknat klockslag för landningen minst 24 timmar före landningen.

6.   Medlemsstaterna skall utan dröjsmål översända de rapporter som avses i punkterna 3 och 5 till kommissionen, som i sin tur utan dröjsmål skall vidarebefordra dem till NAFO:s sekretariat.

Artikel 40

Befraktning av gemenskapsfartyg

1.   Medlemsstaterna får samtycka till att det för ett fiskefartyg som för deras flagg och har tillstånd att fiska i NAFO:s regleringsområde ingås ett befraktningsavtal för helt eller delvis utnyttjande av en kvot och/eller av fiskedagar som tilldelats en annan avtalsslutande part i NAFO. Det får dock inte ingås avtal om befraktning av fartyg som av NAFO eller någon annan regional fiskeriorganisation har konstaterats bedriva illegalt, orapporterat och oreglerat fiske.

2.   Den dag befraktningsavtalet ingås skall flaggmedlemsstaten skicka följande uppgifter till NAFO:s verkställande sekretariat via kommissionen:

a)

Flaggmedlemsstatens samtycke till befraktningsavtalet.

b)

Förteckning över de arter som omfattas av befraktningen och de fiskemöjligheter som delas genom befraktningsavtalet.

c)

Befraktningsavtalets giltighetstid.

d)

Befraktarens namn.

e)

Avtalsslutande part som befraktat fartyget.

f)

Vilka åtgärder medlemsstaten har vidtagit för att se till att de befraktade fartyg som för dess flagg följer NAFO:s bestämmelser om bevarande och efterlevnad under befraktningsperioden.

3.   När ett befraktningsavtal löper ut skall flaggmedlemsstaten informera kommissionen, som utan dröjsmål skall vidarebefordra denna information till NAFO:s verkställande sekretariat.

4.   Flaggmedlemsstaten skall se till att

a)

fartyget under befraktningsperioden inte har tillstånd att fiska ur de fiskemöjligheter som tilldelats flaggmedlemsstaten,

b)

fartyget inte har tillstånd att fiska enligt fler än ett befraktningsavtal under samma period,

c)

fartyget följer NAFO:s bestämmelser om bevarande och efterlevnad under befraktningsperioden,

d)

befraktningsfartyget registrerar alla fångster och bifångster som görs enligt anmälda befraktningsavtal separat från andra fångstuppgifter i fiskeloggboken.

5.   Medlemsstaterna skall till kommissionen rapportera alla de fångster och bifångster som avses i punkt 4 d separat från andra uppgifter om nationell fångst. Kommissionen skall utan dröjsmål vidarebefordra uppgifterna till NAFO:s verkställande sekretariat.

Artikel 41

Övervakning av fiskeansträngningen

1.   Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder som krävs för att se till att dess fartygs fiskeansträngning motsvarar de fiskemöjligheter som är tillgängliga för den medlemsstaten i NAFO:s regleringsområde.

2.   Senast den 31 januari 2007, eller efter detta datum minst 30 dagar innan fisket av arter i NAFO:s regleringsområde avses börja, skall medlemsstaterna till kommissionen överlämna fångstplanen för detta fiske. Fångstplanen skall bland annat innehålla uppgifter om det eller de fartyg som skall bedriva fisket och om det planerade antalet fiskedagar i NAFO:s regleringsområde.

3.   Medlemsstaterna skall meddela kommissionen preliminära uppgifter om det fiske som deras fartyg avser att bedriva i andra områden.

4.   Fångstplanen skall avse den sammanlagda planerade fiskeansträngningen i NAFO:s regleringsområde i förhållande till de fiskemöjligheter som finns tillgängliga för den medlemsstat som lämnat in anmälan.

5.   Senast den 15 januari 2008 skall medlemsstaterna avlägga rapport till kommissionen om genomförandet av fångstplanerna. Rapporterna skall innehålla uppgifter om det antal fartyg som faktiskt bedriver detta fiske i NAFO:s regleringsområde, varje fartygs fångst och det totala antalet dagar som varje fartyg fiskat i det området. För fartyg som fiskar efter räkor i sektionerna 3M och 3L skall verksamheten rapporteras separat för varje sektion.

AVSNITT 5

Särskilda bestämmelser för nordhavsräka

Artikel 42

Fiske efter nordhavsräka

1.   Varje medlemsstat skall dagligen rapportera till kommissionen om de kvantiteter nordhavsräka (Pandalus borealis) som fångas i sektion 3L i NAFO:s regleringsområde av fartyg som för dess flagg och är registrerade i gemenskapen. Allt fiske skall ske på minst 200 meters djup och skall vara begränsat till ett fartyg för varje medlemsstats kvot vid ett och samma tillfälle.

2.   Befälhavarna på fartyg som fiskar efter räka i sektion 3L, eller deras ombud, skall minst 24 timmar före beräknad ankomst till en hamn meddela de behöriga myndigheterna i den medlemsstat vars hamnar de önskar utnyttja följande uppgifter:

a)

Ankomsttid.

b)

Mängden räkor ombord.

c)

Sektion eller sektioner där fångsterna gjordes.

AVSNITT 6

Särskilda bestämmelser för kungsfisk

Artikel 43

Fiske efter kungsfisk

1.   Varannan måndag skall befälhavaren på gemenskapsfartyg som bedriver fiske efter kungsfisk i delområde 2 och sektionerna 1F, 3K och 3M i NAFO:s regleringsområde till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat vars flagg de för eller där de är registrerade anmäla vilka mängder kungsfisk som har fångats i dessa områden under den tvåveckorsperiod som avslutades klockan 24.00 föregående söndag.

När de sammanlagda fångsterna kommit upp i 50 % av de totala tillåtna fångstmängderna skall anmälan ske varje måndag.

2.   Medlemsstaterna skall varannan tisdag före klockan 12.00 för den fjortondagarsperiod som avslutades klockan 24.00 föregående söndag till kommissionen rapportera vilka mängder kungsfisk som fångats i delområde 2 och i sektionerna 1F, 3K och 3M i NAFO:s regleringsområde av fartyg som för deras flagg och är registrerade på deras territorium.

När de sammanlagda fångsterna kommit upp i 50 % av de totala tillåtna fångstmängderna skall rapporteringen ske varje vecka.

AVSNITT 7

Verkställighetsåtgärder

Artikel 44

Uppföljning av överträdelser

1.   De behöriga myndigheterna i en medlemsstat som underrättats om en överträdelse som begåtts av ett av dess fartyg skall omedelbart och fullt ut undersöka denna överträdelse i syfte att samla in erforderliga bevis, vilket, om så är lämpligt, även skall omfatta en fysisk inspektion av det aktuella fartyget.

2.   Om NAFO:s bestämmelser inte följs skall de behöriga myndigheterna i medlemsstaten vidta omedelbara administrativa eller rättsliga åtgärder i enlighet med deras nationella lagstiftning mot de medborgare som är ansvariga för det fartyg som för den berörda medlemstatens flagg.

3.   De behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten skall säkerställa att det förfarande som inletts i enlighet med punkt 2 är av sådan art att det i enlighet med tillämpliga bestämmelser i den nationella lagstiftningen leder till effektiva åtgärder som är tillräckligt stränga, garanterar efterlevnaden, berövar de ansvariga det ekonomiska utbytet av överträdelsen samt på ett effektivt sätt avskräcker från ytterligare överträdelser av samma slag.

Artikel 45

Behandling av överträdelserapporter från inspektörer

1.   Inspektions- och övervakningsrapporter som sammanställts av NAFO-inspektörer skall utgöra giltigt bevismaterial i alla medlemsstaters administrativa eller rättsliga förfaranden. För att fastställa fakta skall dessa rapporter behandlas på samma sätt som inspektions- och övervakningsrapporter från medlemsstaternas egna inspektörer.

2.   Om inte annat föreskrivs i bestämmelser om giltigheten av bevis i nationella rättssystem och andra system skall medlemsstaterna samarbeta för att underlätta rättsliga eller andra förfaranden som inleds på grund av en rapport som lämnats in av en av denna ordnings inspektörer.

Artikel 46

Förbättrad uppföljning av vissa allvarliga överträdelser

1.   Utöver bestämmelserna i rådets förordning (EEG) nr 1956/88 av den 9 juni 1988 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för den ordning för ömsesidig internationell inspektion som antagits av Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (37), särskilt punkterna 9 och 10 i den ordning som återfinns i bilagan till förordningen, skall flaggmedlemsstaten vidta åtgärder enligt detta avsnitt om ett fartyg som för dess flagg har begått en av följande allvarliga överträdelser:

a)

Riktat fiske mot ett bestånd som omfattas av ett moratorium eller ett fiskeförbud.

b)

Felaktig registrering av fångst. För att det skall krävas en uppföljningsåtgärd enligt denna artikel skall skillnaden mellan inspektörens uppskattning av beredda produkter ombord, per art eller sammanlagt, och uppgifterna i produktionsloggboken vara 10 ton eller 20 %, beroende på vilken mängd som är störst, beräknad som en procentsats av siffrorna i produktionsloggboken. Vid beräkningen av fångsten ombord skall det användas en stuvningsfaktor som skall fastställas gemensamt mellan den avtalsslutande part som inspekterar fartyget och den avtalsslutande part vars flagg det inspekterade fartyget för.

c)

En upprepning av samma allvarliga överträdelse enligt punkt 9 i den ordning som bifogats förordning (EEG) nr 1956/88, som bekräftats i enlighet med punkt 10 i samma ordning, under en period på 100 dagar eller under den aktuella fiskeresan, beroende på vilken period som är kortast.

2.   Efter den inspektion som avses i punkt 3 skall flaggmedlemsstaten se till att det berörda fartyget upphör med all fiskeverksamhet och att det inleds en undersökning av den allvarliga överträdelsen.

3.   Om det inte finns någon inspektör eller annan person som utsetts av fartygets flaggmedlemsstat på plats i regleringsområdet, som kan utföra inspektionen enligt punkt 1, skall flaggmedlemsstaten anmoda fartyget att omedelbart bege sig till en hamn där undersökningen kan påbörjas.

4.   Efter det att en undersökning av en allvarlig överträdelse avseende felaktiga fångstuppgifter enligt punkt 1 b avslutats skall flaggmedlemsstaten se till att den fysiska inspektionen och räkningen av den totala fångsten ombord äger rum under dess överinseende i hamn. En sådan inspektion får ske i närvaro av en inspektör från någon annan avtalsslutande part som önskar delta, förutsatt att flaggmedlemsstaten samtycker till detta.

5.   Om ett fartyg anmodas att bege sig till en hamn i enlighet med punkterna 2, 3 och 4 får en inspektör från en annan avtalsslutande part gå ombord på och/eller stanna kvar ombord på fartyget under dess färd mot hamnen, förutsatt att den behöriga myndigheten i det inspekterade fartygets medlemsstat inte begär att inspektören skall lämna fartyget.

Artikel 47

Verkställighetsåtgärder

1.   En flaggmedlemsstat skall vidta verkställighetsåtgärder med avseende på ett fartyg, som för dess flagg, om det i enlighet med medlemsstatens egna lagar har kunnat fastställas att detta fartyg har begått en sådan allvarlig överträdelse som avses i artikel 46.

2.   De åtgärder som avses i punkt 1 får, beroende på överträdelsens allvar och i enlighet med tillämpliga bestämmelser i nationell lag, omfatta följande:

a)

Böter.

b)

Beslag av förbjudna fiskeredskap och fångster.

c)

Beslag av fartyget.

d)

Tillfällig indragning eller återkallande av tillståndet att fiska.

e)

Minskning eller indragning av fiskekvoten.

3.   Det berörda fartygets flaggmedlemsstat skall till kommissionen snarast anmäla de lämpliga åtgärder som vidtagits i enlighet med denna artikel. På grundval av denna anmälan skall kommissionen underrätta NAFO-sekretariatet om de aktuella åtgärderna.

Artikel 48

Rapport om överträdelser

1.   Vid en allvarlig överträdelse enligt artikel 46 skall den berörda medlemsstaten, snarast möjligt och under alla omständigheter inom tre månader efter anmälan av överträdelsen, lägga fram en rapport för kommissionen om hur undersökningen fortskrider, däribland närmare uppgifter om de åtgärder som vidtagits eller planeras med avseende på den allvarliga överträdelsen, samt en rapport om undersökningens resultat när undersökningen har avslutats.

2.   Kommissionen skall sammanställa en gemenskapsrapport på grundval av medlemsstaternas rapporter. Den skall sända gemenskapsrapporten om undersökningens förlopp till NAFO:s sekretariat inom fyra månader efter anmälan av överträdelsen och rapporten om undersökningens resultat så snart som möjligt när undersökningen är avslutad.

KAPITEL VIII

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM LANDNING ELLER OMLASTNING AV FRYST FISK SOM FÅNGATS AV FISKEFARTYG FRÅN TREDJELAND I NEAFC-OMRÅDET

Artikel 49

Hamnstatskontroll

Utan att det påverkar tillämpningen av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 och rådets förordning (EG) nr 1093/94 av den 6 maj 1994 om fastställande av på vilka villkor fiskefartyg från tredje land får direktlanda och avsätta sina fångster i gemenskapens hamnar (38) skall de förfaranden som anges i detta kapitel gälla från och med den 1 maj 2007 för landning eller omlastning i medlemsstaters hamnar av fryst fisk som fångats av tredjelands fiskefartyg i NEAFC-området i enlighet med artikel 1 i den konvention som bifogas rådets beslut 81/608/EEG av den 13 juli 1981 om antagande av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten (39) .

Artikel 50

Utsedda hamnar

Landning och omlastning får endast ske i utsedda hamnar.

Medlemsstaterna skall utse ett landningsställe eller en plats närmare kusten (utsedda hamnar) där landning eller omlastning av den fisk som avses i artikel 49 är tillåten. Utan hinder av det tillämpningsdatum som anges i artikel 49 skall medlemsstaterna före den 15 januari 2007 översända en förteckning över sådana hamnar till kommissionen. Eventuella senare ändringar av denna förteckning skall anmälas till kommissionen senast 15 dagar innan ändringen träder i kraft.

Kommissionen skall offentliggöra förteckningen över utsedda hamnar och ändringar av denna i Europeiska unionen officiella tidning, C-serien, och göra den tillgänglig på sin webbsida.

Artikel 51

Förhandsanmälan av ankomst till hamn

1.   Genom undantag från artikel 28e.1 i förordning (EEG) nr 2847/93 skall befälhavare på alla fartyg som transporterar fisk enligt artikel 49 och som har för avsikt att angöra en hamn för landning eller omlastning anmäla detta till de behöriga myndigheterna i den hamn som de önskar utnyttja minst tre arbetsdagar före beräknad ankomsttid till hamnen.

2.   Den anmälan som avses i punkt 1 i den här artikeln skall åtföljas av blanketten i del I i bilaga XV varvid del A skall vara ifylld på följande sätt:

a)

Blankett PSC 1 skall användas då fiskefartyget landar sin egen fångst.

b)

Blankett PSC 2 skall användas när fiskefartyget har deltagit i omlastning. I sådana fall skall en separat blankett fyllas i för varje levererande fartyg.

3.   Hamnmedlemsstaten skall snarast översända en kopia av den blankett som avses i punkt 2 till fiskefartygets flaggstat och till flaggstaten eller flaggstaterna för levererande fartyg om fartyget har deltagit i omlastning.

Artikel 52

Tillstånd att landa eller lasta om

1.   Hamnstaten får endast tillåta landning eller omlastning om flaggstaten för det fiskefartyg som önskar landa eller lasta om, eller om det rör sig om omlastning till sjöss, flaggstaten eller flaggstaterna för levererande fartyg, genom att skicka tillbaka en kopia på den blankett som översänts i enlighet med artikel 51.3, med del B vederbörligen ifylld, bekräftar att

a)

de fiskefartyg som enligt egen uppgift har fångat fisken hade tillräckligt stor kvot för de arter som deklarerats,

b)

kvantiteterna fisk ombord har rapporterats i vederbörlig ordning och medtagits vid beräkningen av eventuellt tillämpliga fångstbegränsningar eller begränsningar av fiskeansträngningen,

c)

de fiskefartyg som enligt egen uppgift har fångat fisken hade tillstånd att fiska i de angivna områdena,

d)

fartygets närvaro i det angivna fångstområdet har kontrollerats med hjälp av VMS-uppgifter.

Landning eller omlastning får inte påbörjas förrän de behöriga myndigheterna i hamnstaten har givit tillstånd till detta.

2.   Även om bekräftelsen enligt punkt 1 inte föreligger får hamnstaten, genom undantag från punkt 1, tillåta att en landning genomförs helt eller delvis, men skall i så fall förvara fisken i lager under de behöriga myndigheternas överinseende. Fisken får inte släppas ut på marknaden för att säljas, övertas eller transporteras förrän den bekräftelse som avses i punkt 1 har mottagits. Om bekräftelsen inte har mottagits inom 14 dagar efter landningen får hamnstaten beslagta och avyttra fisken i enlighet med nationella föreskrifter.

3.   Hamnstaten skall utan dröjsmål meddela kommissionen och NEAFC:s sekreterare sitt beslut om att tillåta eller förbjuda landningen eller omlastningen genom att översända en kopia av blanketten i del I i bilaga XV, med del C vederbörligen ifylld, om den landade eller omlastade fisken fångats i NEAFC:s konventionsområde.

Artikel 53

Inspektioner

1.   Medlemsstaterna skall inspektera minst 15 % av de landningar eller omlastningar av tredjelands fiskefartyg, enligt artikel 49, som företas i dess hamnar varje år.

2.   Inspektionerna skall omfatta övervakning av hela landningen eller omlastningen samt en korskontroll av de kvantiteter, per art, som angivits i förhandsanmälan av landningen mot de kvantiteter, per art, som landats eller lastats om.

3.   Inspektörerna skall så långt som möjligt bemöda sig om att inte i onödan uppehålla ett fiskefartyg och se till att fiskefartyget utsätts för minsta möjliga störning eller olägenhet och att fiskens kvalitet inte försämras.

Artikel 54

Inspektionsrapporter

1.   Varje inspektion skall dokumenteras genom att en inspektionsrapport fylls i enligt förlagan i del II i bilaga XV.

2.   En kopia av varje inspektionsrapport skall utan dröjsmål översändas till det inspekterade fiskefartygets flaggstat och, om det rör sig om omlastning, till flaggstaten eller flaggstaterna för det levererande fartyget, och till kommissionen och NEAFC:s sekreterare om den landade eller omlastade fisken fångats i NEAFC-området.

3.   Originalet eller en bestyrkt kopia av varje inspektionsrapport skall på begäran översändas till det inspekterade fiskefartygets flaggstat.

KAPITEL IX

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR GEMENSKAPSFARTYG SOM FISKAR I CCAMLR-OMRÅDET

AVSNITT 1

Restriktioner och krav beträffande fartygsuppgifter

Artikel 55

Förbud och fångstbegränsningar

1.   Riktat fiske efter arterna i bilaga XIII är förbjudet i de områden och under de perioder som anges i den bilagan.

2.   För nytt fiske och undersökande fiske skall de fångst- och bifångstbegränsningar som fastställs i bilaga XIV gälla i de delområden som anges i den bilagan.

Artikel 56

Krav på upplysningar om fartyg som har tillstånd att fiska i CCAMLR-området

1.   Från och med den 1 augusti 2007 skall medlemsstaterna, utöver de upplysningar om fartyg med fisketillstånd som krävs enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 601/2004, för dessa fartyg meddela kommissionen följande:

a)

Fartygets eventuella IMO-nummer.

b)

Eventuell tidigare flagg.

c)

Internationell radioanropssignal.

d)

Ägarens/ägarnas namn och adress och eventuell(a) förmånsägares namn och adress, om dessa är kända.

e)

Fartygstyp.

f)

Byggplats och byggår.

g)

Längd.

h)

Färgfoton av fartyget bestående av följande:

i)

Ett foto på minst 12 x 7 cm av fartygets styrbordssida, som visar fartyget i hela dess längd med alla strukturella kännetecken.

ii)

Ett foto på minst 12 x 7 cm av fartygets babordssida, som visar fartyget i hela dess längd med alla strukturella kännetecken.

iii)

Ett foto på minst 12 x 7 cm av fartygets akter, taget rakt bakifrån.

i)

Åtgärder som vidtagits för att göra det omöjligt att manipulera det satellitövervakningssystem som är installerat ombord.

2.   Från och med den 1 augusti 2007 skall medlemsstaterna, så långt det är praktiskt möjligt, även meddela kommissionen följande uppgifter om fartyg som har tillstånd att fiska i CCAMLR-området:

a)

Fartygsansvariges namn och adress, om denne inte är ägaren.

b)

Befälhavarens namn och nationalitet och eventuellt fiskeskepparens.

c)

Fångstmetod(er).

d)

Fartygsbredd (m).

e)

Bruttoregisterton (GT).

f)

Typ av kommunikationssystem och -nummer (INMARSAT A, B och C-nummer).

g)

Normal besättningsstorlek.

h)

Huvudmaskinens eller maskinernas styrka.

i)

Lastkapacitet (ton), antal lastrum för fisk och deras kapacitet (m3).

j)

Andra uppgifter (t.ex. isklassifikation) som anses relevanta.

Artikel 57

Rapport om observation av fartyg

1.   Om befälhavaren på ett fiskefartyg med fiskelicens observerar ett fiskefartyg inom CCAMLR-området, skall denne, om möjligt, sammanställa så mycket information som möjligt om varje observation, däribland följande uppgifter:

a)

Fartygets namn och en beskrivning av fartyget.

b)

Fartygets anropssignal.

c)

Registreringsnummer och fartygets Lloyds/IMO-nummer.

d)

Fartygets flaggstat.

e)

Fotografier av fartyget som stöd för rapporten.

f)

Alla andra relevanta upplysningar om det observerade fartygets verksamhet.

2.   Befälhavaren skall snarast möjligt översända en rapport med de upplysningar som anges i punkt 1 till sin flaggstat. Flaggstaten skall vidarebefordra sådana rapporter till CCAMLR:s sekretariat om det observerade fartyget bedriver illegalt, orapporterat eller oreglerat (IUU) fiske enligt CCAMLR:s regler.

AVSNITT 2

undersökande fiske

Artikel 58

Deltagande i undersökande fiske

1.   Fiskefartyg som för spansk flagg och är registrerade i Spanien och som har anmälts till CCAMLR i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 601/2004 får delta i undersökande fiske med långrev efter Dissostichus spp. i FAO:s delområden 88.1 och 88.2 samt i sektionerna 58.4.1, 58.4.2 och 58.4.3a utanför områden under nationell jurisdiktion och 58.4.3b utanför områden under nationell jurisdiktion.

2.   I sektionerna 58.4.3a och 58.4.3b får högst ett fartyg åt gången per medlemsstat fiska.

3.   När det gäller delområdena 88.1 och 88.2 samt sektionerna 58.4.1 och 58.4.2 anges de sammanlagda fångst- och bifångstbegränsningarna per delområde och sektion, samt deras fördelning per småskalig forskningsenhet (SSRU) inom vart och ett av dessa områden i bilaga XIV. Fisket i en småskalig forskningsenhet skall upphöra när de rapporterade fångsterna når den angivna gränsen och fiske i den enheten skall då vara förbjudet under resten av säsongen.

4.   Fisket skall ske med så stor geografisk och batymetrisk spridning som möjligt så att man får de uppgifter som behövs för att avgöra fiskepotential och undvika en alltför stor koncentration av fångst och fiskeansträngning. I sektionerna 58.4.1 och 58.4.2 är det dock förbjudet att fiska i vatten som är mindre än 550 meter djupa.

Artikel 59

Rapporteringssystem

Fiskefartyg som deltar i undersökande fiske enligt artikel 58 skall omfattas av följande rapporteringssystem för fångst och ansträngning:

a)

Rapportsystemet för fångst och fiskeansträngning under femdagarsperioder enligt artikel 12 i förordning (EG) nr 601/2004, bortsett från att medlemsstaterna senast två arbetsdagar efter utgången av varje rapporteringsperiod skall översända rapporter om fångst och fiskeansträngning till kommissionen, vilka sedan utan dröjsmål skall vidarebefordras till CCAMLR. I delområdena 88.1 och 88.2 samt i sektionerna 58.4.1 och 58.4.2 skall uppgifterna rapporteras in per småskalig forskningsenhet.

b)

Systemet för finskalig rapportering av månatlig fångst och fiskeansträngning enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 601/2004.

c)

Det totala antalet och den totala vikten av Dissostichus eleginoides och Dissostichus mawsoni som kastats överbord, inklusive dem med jellymeat-tillstånd, skall rapporteras.

Artikel 60

Särskilda krav

1.   Det undersökande fiske som avses i artikel 58 skall genomföras i enlighet med artikel 8 i rådets förordning (EG) nr 600/2004 av den 22 mars 2004 om fastställande av vissa tekniska åtgärder för fiskeriverksamhet i det område som omfattas av konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (40) när det gäller tillämpliga åtgärder för att minska den oavsiktliga dödligheten bland sjöfåglar i samband med fiske med långrev. Därutöver gäller följande:

a)

Det skall vara förbjudet att kasta avfall överbord i samband med detta fiske.

b)

Fartyg som deltar i undersökande fiske i sektionerna 58.4.1 och 58.4.2 och som uppfyller kraven i CCAMLR-protokollen (A, B eller C) beträffande förtyngda långrevar skall undantas från kravet på utsättning på natten. Fartyg som fångar sammanlagt tre sjöfåglar skall dock omedelbart återgå till utsättning på natten i enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 601/2004.

c)

Fartyg som deltar i undersökande fiske i delområdena 88.1 och 88.2 samt sektionerna 58.4.3a och 58.4.3b och som fångar sammanlagt tre sjöfåglar skall omedelbart upphöra med fisket och skall inte tillåtas fiska utanför den normala fiskesäsongen under resten av fiskesäsongen 2006/07.

2.   För fiskefartyg som deltar i undersökande fiske i FAO:s delområden 88.1 och 88.2 gäller dessutom följande:

a)

Fartygen får inte kasta följande överbord:

i)

Olja eller bränsleprodukter eller oljerester, utom vad som är tillåtet enligt bilaga I till MARPOL 73/78 (Internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg),

ii)

avfall,

iii)

livsmedelsavfall som inte kan passera genom ett nät med högst 25 mm stora öppningar,

iv)

fjäderfä eller delar därav (även äggskal),

v)

avloppsvatten inom 12 nautiska mil från land eller isflak, eller avloppsvatten medan fartyget gör mindre än 4 knop,

vi)

aska från förbränningsanläggningar, eller

vii)

slakteriavfall.

b)

Inga levande fjäderfän eller andra levande fåglar får föras in i delområdena 88.1 och 88.2 och styckhanterade fjäderfän som inte konsumerats skall avlägsnas från delområdena 88.1 och 88.2.

c)

Det är förbjudet att fiska efter Dissostichus spp. i delområdena 88.1 och 88.2 inom 10 nautiska mil från Ballenyöarnas kust.

Artikel 61

Definition av drag

1.   I detta avsnitt skall med ett drag avses att en eller flera revar sätts ut på ett och samma fångstställe. För rapportering om fångst och ansträngning skall dragets exakta geografiska placering fastställas med hjälp av mittpunkten för den rev eller de revar som placerats ut.

2.   För att anses som forskningsdrag skall

a)

varje forskningsdrag äga rum minst fem nautiska mil från varje annat forskningsdrag varvid avståndet skall mätas från den geografiska mittpunkten för varje forskningsdrag,

b)

varje drag omfatta minst 3 500 krokar och högst 10 000 krokar, varvid flera separata revar får användas på samma ställe,

c)

varje drag med långrev ligga kvar i vattnet i minst sex timmar, mätt från den tidpunkt då draget placerats ut helt och hållet till dess att det börjar tas ombord.

Artikel 62

Forskningsplaner

Fiskefartyg som deltar i undersökande fiske enligt artikel 58 skall verkställa forskningsplaner i samtliga de småskaliga forskningsenheter som FAO:s delområden 88.1 och 88.2 samt sektionerna 58.4.1 och 58.4.2 är indelade i. Forskningsplanen skall verkställas enligt följande:

a)

När fartyget första gången anländer till en småskalig forskningsenhet skall de första tio dragen, kallade ”första serien”, benämnas ”forskningsdrag” och de skall uppfylla kriterierna i artikel 61.2.

b)

Nästa tio drag eller tio ton fångst, beroende på vad som först uppnås, skall benämnas ”andra serien”. Befälhavaren kan besluta att dragen i den andra serien fiskas som en del av normalt undersökande fiske. Om de uppfyller kraven i artikel 61.2 får emellertid även dessa drag benämnas forskningsdrag.

c)

När den första och andra serien drag har genomförts, skall fartyget, om befälhavaren vill fortsätta att fiska i den småskaliga forskningsenheten, fortsätta med en ”tredje serie”, vilket innebär att sammanlagt 20 forskningsdrag görs i samtliga tre serier. Den tredje serien drag skall genomföras under samma vistelse i den småskaliga forskningsenheten som den första och andra serien.

d)

När 20 forskningsdrag i den tredje serien gjorts får fartyget fortsätta att fiska i den småskaliga forskningsenheten.

e)

I de småskaliga forskningsenheterna A, B, C, E och G i delområdena 88.1 och 88.2 där arean på den havsbotten där det går att bedriva bottenfiske utan att skada den marina miljön är mindre än 15 000 km2, skall leden b, c och d inte gälla och efter det att fartyget genomfört tio forskningsdrag får det fortsätta att fiska i den småskaliga forskningsenheten.

Artikel 63

Datainsamlingsplaner

1.   Fiskefartyg som deltar i undersökande fiske enligt artikel 58 skall verkställa planer för datainsamling i samtliga de småskaliga forskningsenheter som FAO:s delområden 88.1 och 88.2 samt sektionerna 58.4.1 och 58.4.2 är indelade i. En plan för datainsamling skall innefatta följande uppgifter:

a)

Position och djup för varje ände av varje långrev i ett drag,

b)

tid för utsättning, tiden i vattnet och tidpunkten för inhalning,

c)

antal och art för fisk som gått förlorade när linorna halats in,

d)

antal krokar,

e)

typ av agn,

f)

utfallet av agnet ( %),

g)

typ av krok,

h)

sjöförhållanden, molnighet och månfas när långrevarna sattes ut.

2.   Alla uppgifter i punkt 1 skall samlas in för varje forskningsdrag. Alla fiskar i ett forskningsdrag upp till hundra fiskar skall mätas och stickprov tas på minst 30 fiskar för biologiska studier. Om fler än hundra fiskar fångas, skall en metod med slumpmässiga delstickprov användas.

Artikel 64

Märkningsprogram

1.   Fiskefartyg som deltar i undersökande fiske enligt artikel 58 skall genomföra följande märkningsprogram:

a)

Individer av arten Dissostichus spp. skall märkas och släppas ut i enlighet med bestämmelserna i CCAMLR:s märkningsprogram och protokoll (CCAMLR Tagging Program and Protocol) för Dissostichus spp. i undersökande fiske. Fartygen får inte sluta med märkningen förrän de har märkt 500 individer, eller lämna fisket förrän de har märkt en individ per ton levande vikt.

b)

Programmet skall inriktas på individer av alla storlekar för att kraven på märkning skall kunna uppfyllas. Endast tandnoting i gott skick skall märkas. Alla återutsatta fiskar skall dubbelmärkas och återutsättas över ett så stort geografiskt område som möjligt.

c)

Alla märken skall vara tydligt märkta med ett unikt löpnummer och adress så att märkena kan spåras om den märkta fisken fångas.

d)

Alla märkta fiskar som fångas på nytt (dvs. fångade fiskar som märkts vid ett tidigare tillfälle) får inte återutsättas, även om de endast varit i frihet under en kort period.

e)

Biologisk provtagning skall ske av alla märkta fiskar som fångas på nytt (längd, vikt, kön, gonadutveckling), och fiskarna skall om möjligt fotograferas digitalt, otoliterna tas ut och märket avlägsnas.

f)

Alla relevanta märkningsdata och uppgifter om märkta fiskar som fångats på nytt skall rapporteras elektroniskt i CCAMLR-format till CCAMLR inom tre månader efter det att fartyget lämnat fisket i fråga.

g)

Alla relevanta märkningsdata, uppgifter om märkta fiskar som fångats på nytt samt prover från fiskar som fångats på nytt skall också rapporteras elektroniskt i CCAMLR-format till den berörda regionala uppsamlingsplatsen för märkningsdata, i enlighet med CCAMLR:s märkningsprotokoll.

2.   Tandnoting som märks och återutsätts skall inte räknas av mot fångstbegränsningarna.

Artikel 65

Vetenskapliga observatörer och inspektörer

1.   Samtliga fiskefartyg som deltar i undersökande fiske enligt artikel 58 skall ha minst två vetenskapliga observatörer ombord under all fiskeverksamhet under fiskeperioden, av vilka en observatör skall utses i enlighet med CCAMLR Scheme of International Scientific Observation.

2.   Varje medlemsstat skall, om inte annat föreskrivs i och i enlighet med deras tillämpliga lagar och föreskrifter, däribland regler for bevisföring vid nationella domstolar, beakta och handla på grundval av rapporter från inspektörer som utsetts av en CCAMLR-medlem under denna ordning på samma sätt som den beaktar och handlar utifrån rapporter från sina egna inspektörer, och både den avtalsslutande parten och den berörda CCAMLR-medlemmen skall samarbeta för att underlätta rättsliga och andra förfaranden som inleds på grund av en sådan rapport.

Artikel 66

Anmälan av avsikt att delta i fiske efter antarktisk krill

En medlemsstat som har för avsikt att fiska efter antarktisk krill i CCAMLR-området skall anmäla detta till CCAMLR:s sekretariat minst fyra månader före kommissionens reguljära årsmöte, omedelbart före den säsong under vilken den har för avsikt att fiska.

Artikel 67

Tillfälligt förbud mot djuphavsfiske med drivgarn

1.   Användningen av drivgarn inom CCAMLR-området, för andra ändamål än forskning, skall vara förbjudet till dess att den vetenskapliga kommittén har undersökt och avlagt rapport om de möjliga effekterna av användningen av detta redskap och kommissionen, på grundval av rekommendationer från den vetenskapliga kommittén, godkänt att denna metod får användas inom CCAMLR-området.

2.   Användningen av drivnät för forskningsändamål på mer än 100 meters djup skall anmälas i förväg till den vetenskapliga kommittén och godkännas av kommissionen innan forskningen får påbörjas.

3.   Fartyg som avser att transitera genom CCAMLR-området med drivnät ombord skall i förväg anmäla sin avsikt att göra detta till CCAMLR-sekretariatet, och bl.a. uppge vilka dagar fartyget förväntas passera genom CCAMLR-området. Fartyg som inte har gjort en sådan förhandsanmälan och som påträffas med drivnät ombord inom CCAMLR-området skall anses ha överträtt dessa bestämmelser.

Artikel 68

Tillfälliga restriktioner beträffande användningen av bottentrål på öppet hav i CCAMLR-området för fiskesäsongerna 2006/2007 och 2007/2008

1.   Användningen av bottentrål på internationella vatten inom CCAMLR-området skall begränsas till de områden för vilka kommissionen har antagit bevarandeåtgärder för dessa redskap.

2.   Denna begränsande åtgärd skall inte gälla användningen av bottentrål i samband med vetenskaplig forskning inom CCAMLR-området.

KAPITEL X

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR GEMENSKAPSFARTYG SOM FISKAR I DET OMRÅDE SOM OMFATTAS AV SEAFO-KONVENTIONEN

AVSNITT 1

Godkännande av fartyg

Artikel 69

Godkännande av fartyg

1.   Medlemsstaterna skall senast den 1 juni 2007, om möjligt elektroniskt, till kommissionen översända förteckningen över deras fartyg som genom ett fisketillstånd har fått godkännande att bedriva verksamhet i det område som omfattas av SEAFO-konventionen.

2.   Ägare till fartyg som finns upptagna i den förteckning som anges i punkt 1 skall vara medborgare eller juridiska personer i gemenskapen.

3.   Fiskefartyg kan få godkännande att bedriva verksamhet i det område som omfattas av SEAFO-konventionen endast om de berörda fartygen är i stånd att uppfylla de krav och de förpliktelser som fastställs i SEAFO-konventionen samt dess bevarande- och förvaltningsåtgärder.

4.   Inget fisketillstånd skall utfärdas för fartyg som har företagit illegalt, orapporterat eller oreglerat fiske, såvida inte de nya ägarna har lagt fram tillräcklig bevisning för att de tidigare ägarna eller aktörerna inte har någon kontroll över eller har några lagliga eller ekonomiska intressen eller nyttointressen i dessa fartyg eller för att, med beaktande av alla relevanta omständigheter, inte är involverade i eller kan förknippas med illegalt, orapporterat eller oreglerat fiske.

5.   De uppgifter som avses i punkt 1 skall omfatta följande:

a)

Fartygets namn, registreringsnummer, tidigare namn (om de är kända) och registreringshamn,

b)

i förekommande fall den flagg som fartyget tidigare fört,

c)

i förekommande fall internationell radioanropssignal,

d)

ägarens eller ägarnas namn och adress,

e)

fartygstyp,

f)

längd,

g)

i förekommande fall befraktarens namn och adress eller befraktarnas namn och adress,

h)

Bruttoregisterton (GT), och

i)

maskinstyrka hos huvudmaskin eller huvudmaskiner.

6.   Efter det att den ursprungliga förteckningen över godkända fartyg upprättats skall medlemsstaterna utan dröjsmål till kommissionen anmäla tillägg, uteslutningar och/eller ändringar varje gång sådana ändringar görs.

Artikel 70

Skyldigheter för godkända fartyg

1.   Fartygen skall följa alla SEAFO:s tillämpliga åtgärder för bevarande och förvaltning.

2.   Godkända fartyg skall ombord medföra giltiga certifikat över fartygets registrering och giltiga godkännanden att fiska eller lasta om.

Artikel 71

Ej godkända fartyg

1.   Medlemsstaterna skall vidta åtgärder för att förhindra att fartyg som inte är upptagna i SEAFO-förteckningen över godkända fartyg fiskar efter, behåller ombord, lastar om eller landar arter som omfattas av SEAFO-konventionen.

2.   Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om alla faktauppgifter som visar att det finns rimliga skäl att misstänka att fartyg som inte finns upptagna i SEAFO-förteckningen över godkända fartyg bedriver fiske efter eller omlastning av arter som omfattas av SEAFO–konventionen i det område som omfattas av SEAFO–konventionen.

3.   Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som behövs för att se till att de fartygsägare som finns upptagna SEAFO-förteckningen över godkända fartyg inte bedriver eller förknippas med fiskeriverksamhet som utförs av fartyg som inte finns upptagna i registret över godkända fartyg i det område som omfattas av SEAFO–konventionen.

AVSNITT 2

Omlastningar

Artikel 72

Förbud mot omlastning till sjöss

Varje medlemsstat skall förbjuda omlastning till sjöss i det område som omfattas av SEAFO-konventionen av arter som omfattas av SEAFO-konventionen för fartyg som för medlemsstatens flagg.

Artikel 73

Omlastning i hamn

1.   Fiskefartyg från gemenskapen som fångar arter som omfattas av SEAFO-konventionen inom det område som omfattas av SEAFO–konventionen får lasta om i en hamn i en av de avtalsslutande parterna i SEAFO endast om de har förhandsgodkännande från den part i vars hamn omlastningen avses äga rum. Fiskefartyg från gemenskapen får utföra omlastningar endast om de har fått förhandsgodkännande för omlastning från flaggmedlemsstaten och hamnstaten.

2.   Varje medlemsstat skall se till att dess godkända fiskefartyg får förhandsgodkännande att genomföra omlastning i hamn. Medlemsstaterna skall även se till att omlastningarna är förenliga med varje fartygs rapporterade fångstmängd och kräva att omlastningarna rapporteras.

3.   Befälhavaren på ett fiskefartyg från gemenskapen som till ett annat fartyg, nedan kallat ”det mottagande fartyget”, lastar om en fångstmängd av arter som omfattas av SEAFO-konventionen och har fiskats i det område som omfattas av SEAFO-konventionen skall, när omlastningen äger rum, underrätta det mottagande fartygets flaggstat om de aktuella arterna och mängderna, om dag för omlastning av fångsterna och fångstpositioner, och skall till sin egen flaggstat lämna in en SEAFO-omlastningsrapport i enlighet med den förlaga som anges i del I i bilaga XVI.

4.   Senast 24 timmar i förväg skall befälhavaren på fiskefartyget från gemenskapen lämna följande uppgifter till den avtalsslutande part i SEAFO i vars hamn omlastning sker:

a)

Namnen på de fiskefartyg som skall omlastas.

b)

Namnen på de mottagande fartygen.

c)

Vikt i ton för varje art som skall omlastas.

d)

Dag och hamn för omlastningen.

5.   När omlastningen sker i en SEAFO-parts hamn skall befälhavaren på det mottagande fartyget under gemenskapsflagg, senast 24 timmar innan omlastningen börjar och vid avslutandet av denna, underrätta de behöriga myndigheterna i hamnstaten om fångstmängderna av de arter som omfattas av SEAFO-konventionen som finns ombord på hans fartyg och inom 24 timmar översända SEAFO-omlastningsrapporten till dessa myndigheter.

6.   Befälhavaren på det mottagande fartyget under gemenskapsflagg skall 48 timmar före landning lämna in SEAFO-omlastningsrapporten till de behöriga myndigheterna i den hamnstat där landningen äger rum.

7.   Varje medlemsstat skall vidta lämpliga åtgärder för att kontrollera att de uppgifter som tas emot är riktiga och skall samarbeta med flaggstaten för att se till att landningarna stämmer med varje fartygs rapporterade fångster.

8.   Varje medlemsstat som har fartyg som har fått godkännande att fiska i SEAFO-konventionsområdet efter arter som omfattas av SEAFO-konventionen, skall senast den 1 juni 2007 till kommissionen lämna närmare uppgifter om omlastningar som har utförts av fartyg under dess flagg.

AVSNITT 3

Bevarandeåtgärder för förvaltning av sårbara djuphavsmiljöer och ekosystem

Artikel 74

Stängda områden

Allt fiske efter arter som omfattas av SEAFO-konventionen skall vara förbjudet för gemenskapens fiskefartyg inom följande områden:

a)

Delsektion A1

i)

Dampiers djuphavsberg

10o00'S 02o00'V

10o00'S 00o00'O

12o00'S 02o00'V

12o00'S 00o00'O

ii)

Malahit Guyots djuphavsberg

11o00'S 02o00'V

11o00'S 04o00'V

13o00'S 02o00'V

13o00'S 04o00'V

b)

Delsektion B1

Molloys djuphavsberg

27o00'S 08o00'O

27o00'S 10o00'O

29o00'S 08o00'O

29o00'S 10o00'O

c)

Sektion C

i)

Schmidt-Otts djuphavsberg och Ericas djuphavsberg

37o00'S 13o00'O

37o00'S 17o00'O

40o00'S 13o00'O

40o00'S 17o00'O

ii)

Africanas djuphavsberg

37o00'S 28o00'O

37o00'S 30o00O

38o00'S 28o00'O

38o00'S 30o00O

iii)

Panzarinis djuphavsberg

39o00'S 11o00'O

39o00'S 13o00'O

41o00'S 11o00'O

41o00'S 13o00'O

d)

Delsektion C1

i)

Vemas djuphavsberg

31o00'S 08o00'O

31o00'S 09o00'O

32o00'S 08o00'O

32o00'S 09o00'O

ii)

Wusts djuphavsberg

33o00'S 06o00'O

33o00'S 08o00'O

34o00'S 06o00'O

34o00'S 08o00'O

e)

Sektion D

i)

Discoverys, Junoys, Shannons djuphavsberg

41o00'S 06o00'V

41o00'S 03o00'O

44o00'S 06o00'V

44o00'S 03o00'O

ii)

Schwabenlands och Herdmans djuphavsberg

44o00'S 01o00'V

44o00'S 02o00'O

47o00'S 01o00'V

47o00'S 02o00'O

Artikel 75

Tidigare fiske

Medlemsstaterna skall till kommissionen senast den 1 juni 2007 anmäla uppgifter om fiske efter arter som omfattas av SEAFO-konventionen som bedrevs i de områden som anges i artikel 74 under 2004, 2005 och 2006 enligt följande förlaga:

Typ av fiske

Fiskeansträngningsmått

Total fångst (Mt)

Trålare

a)

Kilowatt/antal fiskedagar

b)

Antal fartyg/antal fiskedagar

 

Långrevsfartyg

a)

Bruttotonnage/antal fiskedagar

b)

Genomsnittligt antal utsatta krokar/antal utsättningar

 

Övrigt

Bruttotonnage/antal fiskedagar

 

AVSNITT 4

Åtgärder för att minska oavsiktliga bifångster av sjöfågel

Artikel 76

Uppgifter om interaktion med sjöfågel

Medlemsstaterna skall samla in och senast den 1 juni 2007 förse kommissionen med alla tillgängliga uppgifter om interaktion med sjöfågel, inklusive oavsiktliga fångster av deras fiskefartyg vid fiske efter arter som täcks av SEAFO-konventionen.

Artikel 77

Riskreducerande åtgärder

1.   Alla fartyg som fiskar söder om 30o sydlig bredd skall medföra linor avsedda att skrämma bort fåglar (tori poles) enligt följande:

a)

Toristolpar skall utformas i enlighet med riktlinjerna för utformning och utsättning av torilinor i del II i bilaga XVI.

b)

Toristolpar skall alltid användas innan långrev sätts ut i vattnet söder om 30o sydlig bredd.

c)

Där det är praktiskt lämpligt uppmanas fartygen att använda en extra stolpe och lina för att skrämma bort fåglar vid tillfällen då fågeltätheten eller fåglarnas aktivitet är hög.

d)

Extra torilinor skall medföras på alla fartyg och finnas till reds för omedelbar användning.

2.   Långrev skall sättas ut enbart nattetid (dvs. tiden mellan den nautiska solnedgången och den nautiska soluppgången (41). Under nattligt fiske med långrev får endast fartygsljus som påkallas av säkerhetsskäl användas.

3.   Dumpning av avfall skall vara förbjudet medan redskap sätts ut eller skjuts ut. Dumpning av avfall skall undvikas medan redskap bogseras. All sådan kvittblivning skall om möjligt äga rum på den sida av fartyget där redskap inte bogseras. För fartyg och fisken för vilka det inte krävs att avfall skall behållas ombord skall ett system för att avlägsna krokar och fiskhuvuden från avfallet användas innan det dumpas. Näten skall rengöras från sådant som kan dra till sig sjöfågel innan de skjuts ut.

4.   Fiskefartyg från gemenskapen skall använda sig av skjutnings- och bogseringsförfaranden som minimerar den tid som nätet ligger på ytan med slaka maskor. Nätunderhållet skall så långt det är möjligt inte utföras med nätet i vattnet.

5.   Fiskefartyg från gemenskapen skall uppmuntras att utveckla redskapskombinationer som minimerar risken att fåglar träffas av de delar av nätet som de är sårbarast för. Detta kan komma att innebära att nätets vikt ökas eller att flytförmågan minskas så att det sjunker fortare, eller att färgade remsor eller liknande placeras på särskilda delar av nätet, där maskstorleken utgör en särkskild fara för fåglarna.

6.   Fiskefartyg från gemenskapen som saknar bearbetningsutrustning för avfall ombord eller inte har lämpliga anordningar för att förvara avfall ombord eller inte kan göra sig av med avfallet på den sida av fartyget där redskap inte bogseras skall inte godkännas för fiske i det område som omfattas av SEAFO–konventionen.

7.   Alla ansträngningar skall göras för att fåglar som infångas levande under fisket också släpps levande och att krokar i görligaste mån tas bort utan att fåglarnas liv riskeras.

AVSNITT 5

Kontroll

Artikel 78

Meddelande om fartygsförflyttningar och fångster

1.   Fiskefartyg och fiskeforskningsfartyg som har fått godkännande att fiska i det område som omfattas av SEAFO–konventionen och som bedriver fiske skall via fartygsövervakningssystemet VMS eller på annat lämpligt sätt skicka rapport om inträde, fångst och utträde till myndigheterna i flaggmedlemsstaten och om flaggmedlemsstaten så kräver till SEAFO:s verkställande sekretariat.

2.   Inträdesrapporten skall lämnas tidigast 12 och senast 6 timmar före varje inträde i det område som omfattas av SEAFO–konventionen och skall omfatta inträdesdatum, tid, geografisk position för fartyget och mängden fisk ombord fördelad på arter (FAO trebokstavskod) och färskvikt (kg).

3.   Fångstrapporten skall vara fördelad på arter (FAO trebokstavskod) och färskvikt (kg) vid varje kalendermånads utgång.

4.   Utträdesrapporten skall lämnas tidigast 12 timmar och senast 6 timmar före varje utträde ur det område som omfattas av SEAFO–konventionen. Den skall omfatta utträdesdatum, tid, geografisk position för fartyget, antal fiskedagar och fångst, fördelad på arter (FAO trebokstavskod) och färskvikt (kg), i det område som omfattas av SEAFO–konventionen sedan fisket började eller sedan närmast föregående fångstrapport lämnades.

Artikel 79

Vetenskaplig observation och uppgiftsinsamling för bedömning av bestånd

1.   Varje medlemsstat skall se till att alla dess fartyg som bedriver fiske i det område som omfattas av SEAFO–konventionen efter målarter som omfattas av SEAFO-konventionen medför vetenskapligt kvalificerade observatörer.

2.   Varje medlemsstat skall kräva att den information som observatörerna samlar in om varje fartyg som för medlemsstatens flagg överförs senast 30 dagar efter det att fartyget har lämnat det område som omfattas av SEAFO–konventionen. Uppgifterna skall överföras i det format som anges av SEAFO:s vetenskapliga kommitté. Medlemsstaterna skall förse kommissionen med en kopia av uppgifterna så snart som möjligt och med hänsyn tagen till behovet av konfidentialitet för icke-aggregerade uppgifter. Medlemsstaterna får också förse SEAFO:s verkställande sekretariat med en kopia av uppgifterna.

3.   De uppgifter som avses i den här artikeln skall i största möjliga utsträckning samlas in och kontrolleras av de utsedda observatörerna senast den 30 juni 2007.

Artikel 80

Observerade fartyg från icke avtalsslutande parter

1.   Fiskefartyg som för en medlemsstats flagg skall till sin flaggmedlemsstat rapportera allt eventuellt fiske som bedrivs av fartyg som för en icke avtalsslutande parts flagg i det område som omfattas av SEAFO–konventionen. Denna information skall bl.a. innehålla följande:

a)

Fartygets namn.

b)

Fartygets registreringsnummer.

c)

Fartygets flaggstat.

d)

All andra relevanta uppgifter om det observerade fartyget.

2.   Varje medlemsstat skall överlämna de uppgifter som avses i punkt 1 till kommissionen så snart som möjligt. Kommissionen skall översända dessa uppgifter till SEAFO:s verkställande sekretariat för kännedom.

KAPITEL XI

ILLEGALT, ORAPPORTERAT OCH OREGLERAT FISKE

Artikel 81

Nordatlanten

Fartyg som bedriver illegalt, orapporterat och oreglerat fiske i Nordatlanten skall bli föremål för de åtgärder som fastställs i bilaga XVII.

KAPITEL XII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 82

Dataöverföring

När medlemsstaterna i enlighet med artiklarna 15.1 och 18.1 i förordning (EEG) nr 2847/93 sänder data till kommissionen om de kvantiteter ur varje bestånd som landats, skall de använda de beståndskoder som anges i bilaga I till denna förordning.

Artikel 83

Upphävande

Förordning (EG) nr 1116/2006 skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen skall anses som hänvisningar till denna förordning.

Artikel 84

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Om de totala tillåtna fångstmängderna i CCAMLR-området fastställts för tidsperioder som börjar före den 1 januari 2007 skall artikel 55 tillämpas från och med början av de totala tillåtna fångstmängdernas respektive tillämpningsperioder.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 december 2006.

På rådets vägnar

Ordförande

J. KORKEAOJA


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EGT L 115, 9.5.1996, s. 3.

(3)  EUT L 70, 9.3.2004, s. 8.

(4)  EUT L 150, 30.4.2004, s. 1. Rättad version i EUT L 185, 24.5.2004, s. 1.

(5)  EUT L 345, 28.12.2005, s. 5.

(6)  EUT L 65, 7.3.2006, s. 1.

(7)  EGT L 276,10.10.1983, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1804/2005 (EUT L 290, 4.11.2005, s. 10).

(8)  EGT L 274, 25.9.1986, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 3259/94 (EGT L 339, 29.12.1994, s. 11).

(9)  EGT L 132, 21.5.1987, s. 9.

(10)  EGT L 365, 31.12.1991, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 448/2005 (EUT L 74, 19.3.2005, s. 5).

(11)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 768/2005 (EUT L 128, 21.5.2005, s. 1).

(12)  EGT L 171, 6.7.1994, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 813/2004 (EUT L 150, 30.4.2004, s. 32).

(13)  EGT L 171, 6.7.1994, s. 7.

(14)  EGT L 125, 27.4.1998, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2166/2005 (EUT L 345, 28.12.2005, s. 5).

(15)  EGT L 191, 7.7.1998, s. 10. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2187/2005 (EUT L 349, 31.12.2005, s. 1).

(16)  EGT L 137, 19.5.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 831/2004 (EUT L 127, 29.4.2004, s. 33).

(17)  EGT L 351, 28.12.2002, s. 6. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2269/2004 (EUT L 396, 31.12.2004, s. 1).

(18)  EUT L 289, 7.11.2003, s. 1.

(19)  EUT L 333, 20.12.2003, s. 17.

(20)  EUT L 97, 1.4.2004, s. 16.

(21)  EUT L 384, 29.12.2006, s. 28.

(22)  EUT L 199, 21.7.2006, s. 8.

(23)  EGT L 226, 29.8.1980, s. 48.

(24)  EGT L 226, 29.8.1980, s. 12.

(25)  EGT L 29, 1.2.1985, s. 9.

(26)  EUT L 16, 20.1.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1782/2006 (EUT L 345, 8.12.2006, s. 10).

(27)  EGT L 270, 30.11.1995, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(28)  EGT L 186, 28.7.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1882/2003.

(29)  EUT L 224, 16.8.2006, s. 22.

(30)  EUT L 32, 4.2.2005, s. 1.

(31)  EGT L 162, 18.6.1986, s. 33.

(32)  EGT L 234, 31.8.2002, s. 39.

(33)  EGT L 190, 4.7.1998, s. 34.

(34)  EUT L 349, 31.12.2005, s. 1.

(35)  EUT L 5, 9.1.2004, s. 25. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1799/2006 (EUT L 341, 7.12.2006, s. 26).

(36)  EGT L 17, 21.1.2000, s. 22. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1759/2006 (EUT L 335, 1.12.2006, s. 3).

(37)  EGT L 175, 6.7.1988, s. 1.

(38)  EGT L 121,12.5.1994, s. 3.

(39)  EGT L 227, 12.8.1981, s. 22.

(40)  EUT L 97, 1.4.2004, s. 1.

(41)  Exakt tid för nautisk solnedgång och nautisk soluppgång anges i Nautical Almanac för relevant latitud i lokal tid och lokalt datum. Alla tidsuppgifter för fartygs verksamhet och observationer skall relateras till GMT.


BILAGA I

FÅNGSTBEGRÄNSNINGAR FÖR GEMENSKAPSFARTYG I OMRÅDEN MED FÅNGSTBEGRÄNSNINGAR OCH FÖR FARTYG FRÅN TREDJELAND I EG-VATTEN, PER ART OCH PER OMRÅDE (I TON LEVANDE VIKT, UTOM DÄR ANNAT ANGES)

Alla fångstbegränsningar som anges i denna bilaga skall betraktas som kvoter med avseende på artikel 5 i denna förordning och därför omfattas av reglerna i förordning (EG) nr 2847/93, särskilt artiklarna 14 och 15.

Inom varje område redovisas fiskbestånden i alfabetisk ordning efter arternas latinska namn. Nedan följer en tabell över de latinska namnen och motsvarande allmänt använda namn:

Vetenskapligt namn

Trebokstavskod

Allmänt använt namn

Ammodytidae

SAN

Tobis

Anarhichas lupus

CAT

Havskatt

Aphanopus carbo

BSF

Dolkfisk

Argentina silus

ARU

Guldlax

Beryx spp.

ALF

Beryxar

Boreogadus saida

POC

Polartorsk

Brosme brosme

USK

Lubb

Centrophorus squamosus

GUQ

Brun pigghaj

Centroscymnus coelolepis

CYO

Pailonahaj

Cetorhinus maximus

BSK

Brugd

Chaenocephalus aceratus

SSI

Svartfenad isfisk

Champsocephalus gunnari

ANI

Gunnars isfisk

Channichthys rhinoceratus

LIC

Noshörningsfisk

Chionoecetes spp.

PCR

Maskeringskrabbor

Clupea harengus

HER

Sill

Coryphaenoides rupestris

RNG

Skoläst

Dalatias licha

SCK

Chokladhaj

Deania calcea

DCA

Skednoshaj

Dissostichus eleginoides

TOP

Tandnoting

Engraulis encrasicolus

ANE

Ansjovis

Etmopterus princeps

ETR

Stor blåkäxa

Etmopterus pusillus

ETP

Etmopterus pusillus

Etmopterus spinax

ETX

Blåkäxa

Euphausia superba

KRI

Antarktisk krill

Gadus morhua

COD

Torsk

Galeorhinus galeus

GAG

Gråhaj

Germo alalunga

ALB

Långfenad tonfisk

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Rödtunga

Gobionotothen gibberifrons

NOG

Slanknoting

Hippoglossoides platessoides

PLA

Lerskädda

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Hälleflundra

Hoplostethus atlanticus

ORY

Atlantisk soldatfisk

Illex illecebrosus

SQI

Nordlig stjärtfenad bläckfisk

Lamna nasus

POR

Håbrand

Lampanyctus achirus

LAC

Lampanychtus achirus

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Grånoting

Lepidorhombus spp.

LEZ

Glasvarar

Limanda ferruginea

YEL

Gulstjärtsskädda

Limanda limanda

DAB

Sandskädda

Lophiidae

ANF

Marulkfiskar

Macrourus berglax

RHG

Långstjärt

Macrourus spp.

GRV

Långstjärtar

Makaira nigricans

BUM

Blå marlin

Mallotus villosus

CAP

Lodda

Martialia hyadesi

SQS

Kalamari

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Kolja

Merlangius merlangus

WHG

Vitling

Merluccius merluccius

HKE

Kummel

Micromesistius poutassou

WHB

Blåvitling

Microstomus kitt

LEM

Bergtunga

Molva dypterigia

BLI

Birkelånga

Molva macrophthalmus

SLI

Medelhavslånga

Molva molva

LIN

Långa

Nephrops norvegicus

NEP

Havskräfta

Notothenia rossii

NOR

Marmorerad noting

Pagellus bogaraveo

SBR

Fläckpagell

Pandalus borealis

PRA

Nordhavsräka

Paralomis spp.

PAI

Krabba

Penaeus spp.

PEN

Penaeusräkor

Phycis spp.

FOX

Fjällbrosmar

Platichthys flesus

FLX

Skrubbskädda

Pleuronectes platessa

PLE

Rödspätta

Pleuronectiformes

FLX

Plattfisk

Pollachius pollachius

POL

Bleka

Pollachius virens

POK

Gråsej

Psetta maxima

TUR

Piggvar

Pseudochaenichthus georgianus

SGI

Krokodilisfisk

Rajidae

SRX-RAJ

Rockor

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Liten hälleflundra

Salmo salar

SAL

Lax

Scomber scombrus

MAC

Makrill

Scopthalmus rhombus

BLL

Slätvar

Sebastes spp.

RED

Kungsfiskar

Solea solea

SOL

Tunga

Solea spp.

SOX

Solea spp.

Sprattus sprattus

SPR

Skarpsill

Squalus acanthias

DGS

Pigghaj/Rödhaj

Tetrapturus alba

WHM

Vit marlin

Thunnus alalunga

ALB

Vit tonfisk eller långfenad tonfisk

Thunnus albacares

YFT

Gulfenad tonfisk

Thunnus obesus

BET

Storögd tonfisk

Thunnus thynnus

BFT

Tonfisk

Trachurus spp.

JAX

Taggmakrill

Trisopterus esmarki

NOP

Vitlinglyra

Urophycis tenuis

HKW

Vitbrosme

Xiphias gladius

SWO

Svärdfisk

Nedan följer en tabell över de latinska namnen och motsvarande allmänt använda namn (endast i upplysningssyfte):

Ansjovis

ANE

Engraulis encrasicolus

Atlantisk krill

KRI

Euphausia superba

Atlantisk soldatfisk

ORY

Hoplostethus atlanticus

Bergtunga

LEM

Microstomus kitt

Beryxar

ALF

Beryx spp.

Birkelånga

BLI

Molva dypterigia

Bleka

POL

Pollachius pollachius

Blå marlin

BUM

Makaira nigricans

Blåkäxa

ETX

Etmopterus spinax

Blåvitling

WHB

Micromesistius poutassou

Brugd

BSK

Cetorhinus maximus

Brun pigghaj

GUQ

Centrophorus squamosus

Chokladhaj

SCK

Dalatias licha

Dolkfisk

BSF

Aphanopus carbo

Etmopterus pusillus

ETP

Etmopterus pusillus

Fjällbrosmar

FOX

Phycis spp.

Fläckpagell

SBR

Pagellus bogaraveo

Glasvarar

LEZ

Lepidorhombus spp.

Gråhaj

GAG

Galeorhinus galeus

Grånoting

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Gråsej

POK

Pollachius virens

Guldlax

ARU

Argentina silus

Gulfenad tonfisk

YFT

Thunnus albacares

Gulstjärtsskädda

YEL

Limanda ferruginea

Gunnars isfisk

ANI

Champsocephalus gunnari

Havskatt

CAT

Anarhichas lupus

Havskräfta

NEP

Nephrops norvegicus

Håbrand

POR

Lamna nasus

Hälleflundra

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Kalamari

SQS

Martialia hyadesi

Kolja

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Krabba

PAI

Paralomis spp.

Krokdilisfisk

SIG

Pseudochaenichthus georgianus

Kummel

HKE

Merluccius merluccius

Kungsfiskar

RED

Sebastes spp.

Lampanyctus achirus

LAC

Lampanyctus achirus

Lax

SAL

Salmo salar

Lerskädda

PLA

Hippoglossoides platessoides

Liten hälleflundra

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Lodda

CAP

Mallotus villosus

Lubb

USK

Brosme brosme

Långa

LIN

Molva molva

Långfenad tonfisk

ALB

Germo alalunga

Långstjärt

RHG

Macrourus berglax

Långstjärtar

GRV

Macrourus spp.

Makrill

MAC

Scomber scombrus

Marmorerad noting

NOR

Notothenia rossii

Marulkfiskar

ANF

Lophiidae

Maskeringskrabbor

PCR

Chionoecetes spp.

Medelhavslånga

SLI

Molva macrophthalmus

Nordhavsräkor

PRA

Pandalus borealis

Nordlig stjärtfenad bläckfisk

SQI

Illex illecebrosus

Noshörningsfisk

LIC

Channichthys rhinoceratus

Pailonhaj

CYO

Centroscymnus coelolepis

Penaeusräkor

PEN

Penaeus spp.

Pigghaj/Rödhaj

DGS

Squalus acanthias

Piggvar

TUR

Psetta maxima

Plattfisk

FLX

Pleuronectiformes

Polartorsk

POC

Boreogadus saida

Rockor

SRX-RAJ

Rajidae

Rödspätta

PLE

Pleuronectes platessa

Rödtunga

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Sandskädda

DAB

Limanda limanda

Sill

HER

Clupea harengus

Skarpsill

SPR

Sprattus sprattus

Skednoshaj

DCA

Deania calcea

Skoläst

RNG

Coryphaenoides rupestris

Skrubbskädda

FLX

Platichthys flesus

Slanknoting

NOG

Gobionotothen gibberifrons

Slätvar

BLL

Scopthalmus rhombus

Solea spp.

SOX

Solea spp.

Stor blåkäxa

ETR

Etmopterus princeps

Storögd tonfisk

BET

Thunnus obesus

Svartfenad isfisk

SSI

Chaenocephalus aceratus

Svärdfisk

SWO

Xiphias gladius

Taggmakrill

JAX

Trachurus spp.

Tandnoting

TOP

Dissostichus eleginoides

Tobis

SAN

Ammodytidae

Tonfisk

BFT

Thunnus thynnus

Torsk

COD

Gadus morhua

Tunga

SOL

Solea solea

Vit marlin

WHM

Tetrapturus alba

Vit tonfisk eller långfenad tonfisk

ALB

Thunnus alalunga

Vitbrosme

HKW

Urophycis tenuis

Vitling

WHG

Merlangius merlangus

Vitlinglyra

NOP

Trisopterus esmarki

BILAGA IA

SKAGERRAK, KATTEGATT, ICES-områdena I, II, III, IV, EG-vatten i ICES-områdena V, VI, VII, VIII, IX, X, EG-vatten i CECAF, Franska Guyanas vatten

Art:

Tobis

Ammodytidae

Zon:

Norska vatten i IV

SAN/04-N.

Danmark

19 000 (1)

 

Förenade kungariket

1 000 (1)

 

EG

20 000 (1)

 

TAC

Ej tillämpligt

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Tobis

Ammodytidae

Zon:

IIIa, EG-vatten i IIa och IV (2)

SAN/2A3A4.

Danmark

Ej fastställt

 

Förenade kungariket

Ej fastställt

 

Alla medlemsstater

Ej fastställt (3)

 

EG

Ej fastställt

 

Norge

20 000 (4)  (5)

 

TAC

Ej fastställt

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Guldlax

Argentina silus

Zon:

EG-vatten och internationella vatten i I och II

ARU/1/2.

Tyskland

31

 

Frankrike

10

 

Nederländerna

25

 

Förenade kungariket

50

 

EG

116

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Guldlax

Argentina silus

Zon:

EG-vatten och internationella vatten i III och IV

ARU/3/4.

Danmark

1 180

 

Tyskland

12

 

Frankrike

8

 

Irland

8

 

Nederländerna

55

 

Sverige

46

 

Förenade kungariket

21

 

EG

1 331

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Guldlax

Argentina silus

Zon:

EG-vatten och internationella vatten i V, VI och VII

ARU/567.

Tyskland

405

 

Frankrike

9

 

Irland

378

 

Nederländerna

4 225

 

Förenade kungariket

297

 

EG

5 311

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Lubb

Brosme brosme

Zon:

EG-vatten i IIa, IV, Vb, VI, VII

USK/2A47-C

EG

Ej tillämpligt (6)

 

Norge

3 400 (7)  (8)

 

TAC

Ej tillämpligt

Försiktighets-TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Lubb

Brosme brosme

Zon:

EG-vatten och internationella vatten i I, II och XIV

USK/1214EI

Tyskland

7

 

Frankrike

7

 

Förenade kungariket

7

 

Övriga

4 (9)

 

EG

25

 


Art:

Lubb

Brosme brosme

Zon:

EG-vatten och internationella vatten i III

USK/3EI.

Danmark

15

 

Sverige

8

 

Tyskland

8

 

EG

31

 


Art:

Lubb

Brosme brosme

Zon:

EG-vatten och internationella vatten i IV

USK/4EI.

Danmark

69

 

Tyskland

21

 

Frankrike

49

 

Sverige

7

 

Förenade kungariket

104

 

Övriga

7 (10)

 

EG

257

 


Art:

Lubb

Brosme brosme

Zon:

EG-vatten och internationella vatten i V, VI och VII

USK/567EI.

Tyskland

7

 

Spanien

24

Frankrike

282

Irland

27

Förenade kungariket

136

Övriga

7 (11)

EG

483


Art:

Lubb

Brosme brosme

Zon:

Norska vatten i IV

USK/4AB-N.

Belgien

1

 

Danmark

191

 

Tyskland

1

 

Frankrike

1

 

Nederländerna

1

 

Förenade kungariket

5

 

EG

200

 

TAC

Ej tillämpligt

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Sill (12)

Clupea harengus

Zon:

IIIa

HER/03A.

Danmark

28 907

 

Tyskland

463

 

Sverige

30 239

 

EG

59 609

 

Färöarna

500 (13)

 

TAC

69 360

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Sill (14)

Clupea harengus

Zon:

IV norr om 53o30'N

HER/04A., HER/04B.

Danmark

50 349

 

Tyskland

34 118

 

Frankrike

19 232

 

Nederländerna

47 190

 

Sverige

3 470

 

Förenade kungariket

50 279

 

EG

204 638

 

Norge

50 000 (15)

 

TAC

341 063

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i de specificerade zonerna:

 

Norska vatten söder om

62oN (HER/*04N-)

EG

50 000


Art:

Sill

Clupea harengus

Zon:

Norska vatten söder om 62oN

HER/04-N.

Sverige

846 (16)

 

EG

846

TAC

Ej tillämpligt


Art:

Sill (17)

Clupea harengus

Zon:

Bifångster i område IIIa

HER/03A-BC

Danmark

13 160

 

Tyskland

117

 

Sverige

2 119

 

EG

15 396

 

TAC

15 396

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Sill (18)

Clupea harengus

Zon:

Bifångster i IV, VII d och i EG-vatten i IIa

HER/2A47DX

Belgien

158

 

Danmark

30 514

 

Tyskland

158

 

Frankrike

158

 

Nederländerna

158

 

Sverige

149

 

Förenade kungariket

580

 

EG

31 875

 

TAC

31 875

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Sill (19)

Clupea harengus

Zon:

VIId, IVc (20)

HER/4CXB7D

Belgien

8 277 (21)

 

Danmark

651 (21)

 

Tyskland

441 (21)

 

Frankrike

9 014 (21)

 

Nederländerna

15 710 (21)

 

Förenade kungariket

3 424 (21)

 

EG

37 517 (21)

 

TAC

341 063 (21)

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Sill

Clupea harengus

Zon:

Vb och VIb, EG-vatten i VIaN (22)

HER/5B6ANB.

Tyskland

3 727

 

Frankrike

705

 

Irland

5 036

 

Nederländerna

3 727

 

Förenade kungariket

20 145

 

EG

33 340

 

Färöarna

660 (23)

 

TAC

34 000

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Sill

Clupea harengus

Zon:

VIIb, c, VIaS (24)

HER/6AS7BC

Irland

12 600

 

Nederländerna

1 260

 

EG

13 860

 

TAC

13 860

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Sill

Clupea harengus

Zon:

VI Clyde (25)

HER/06ACL.

Förenade kungariket

800

 

EG

800

 

TAC

800

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Sill

Clupea harengus

Zon:

VIIa (26)

HER/07A/MM

Irland

1 250

 

Förenade kungariket

3 550

 

EG

4 800

 

TAC

4 800

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Sill

Clupea harengus

Zon:

VIIe, VIIf

HER/7EF.

Frankrike

500

 

Förenade kungariket

500

 

EG

1 000

 

TAC

1 000

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Sill

Clupea harengus

Zon:

VIIg (27), VIIh (27), VIIj (27) , VIIk (27)

HER/7G-K.

Tyskland

104

 

Frankrike

580

 

Irland

8 117

 

Nederländerna

580

 

Förenade kungariket

12

 

EG

9 393

 

TAC

9 393

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Ansjovis

Engraulis encrasicolus

Zon:

VIII

ANE/08.

Spanien

0 (28)

 

Frankrike

0 (28)

 

EG

0 (28)

 

TAC

0 (28)

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Ansjovis

Engraulis encrasicolus

Zon:

IX och X, EG-vatten i CECAF 34.1.1

ANE/9/3411

Spanien

3 826

 

Portugal

4 174

 

EG

8 000

 

TAC

8 000

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

Skagerrak (29)

COD/03AN.

Belgien

7

 

Danmark

2 282

 

Tyskland

57

 

Nederländerna

14

 

Sverige

399

 

EG

2 759

 

TAC

2 851

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

Kattegatt (30)

COD/03AS.

Danmark

451

 

Tyskland

9

 

Sverige

271

 

EG

731

 

TAC

731

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

IV, EG-vatten i IIa

COD/2AC4.

Belgien

590

 

Danmark

3 388

 

Tyskland

2 148

 

Frankrike

728

 

Nederländerna

1 914

 

Sverige

23

 

Förenade kungariket

7 773

 

EG

16 564

 

Norge

3 393 (31)

 

TAC

19 957

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i de specificerade zonerna:

 

Norska vatten i IV

(COD/*04N-)

EG

14 397


Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

Norska vatten söder om 62o N

COD/04-N.

Sverige

382

 

EG

382

 

TAC

Ej tillämpligt

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

VI, EG-vatten i Vb, internationella vatten i XII och XIV

COD/561214

Belgien

1

 

Tyskland

7

 

Frankrike

78

 

Irland

110

 

Förenade kungariket

294

 

EG

490

 

TAC

490

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i de specificerade zonerna:

 

VIa, EG-vatten i Vb

(COD/*5BC6A)

Belgien

1

Tyskland

7

Frankrike

78

Irland

110

Förenade kungariket

294

EG

490


Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

VIIa

COD/07A.

Belgien

19

 

Frankrike

54

 

Irland

963

 

Nederländerna

5

 

Förenade kungariket

421

 

EG

1 462

 

TAC

1 462

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

VIIb-k, VIII, IX och X, EG-vatten i CECAF 34.1.1

COD/7X7A34

Belgien

197

 

Frankrike

3 377

 

Irland

775

 

Nederländerna

28

 

Förenade kungariket

366

 

EG

4 743

 

TAC

4 743

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Glasvar

Lepidorhombus spp.

Zon:

EG-vatten i IIa och IV

LEZ/2AC4-C

Belgien

4

 

Danmark

4

 

Tyskland

4

 

Frankrike

24

 

Nederländerna

19

 

Förenade kungariket

1 424

 

EG

1 479

 

TAC

1 479

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Glasvar

Lepidorhombus spp.

Zon:

VI, EG-vatten i Vb, internationella vatten i XII och XIV

LEZ/561214

Spanien

327

 

Frankrike

1 277

 

Irland

373

 

Förenade kungariket

903

 

EG

2 880

 

TAC

2 880

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Glasvar

Lepidorhombus spp.

Zon:

VII

LEZ/07.

Belgien

494

 

Spanien

5 490

 

Frankrike

6 663

 

Irland

3 029

 

Förenade kungariket

2 624

 

EG

18 300

 

TAC

18 300

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Glasvar

Lepidorhombus spp.

Zon:

VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe

LEZ/8ABDE.

Spanien

1 176

 

Frankrike

949

 

EG

2 125

 

TAC

2 125

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Glasvar

Lepidorhombus spp.

Zon:

VIIIc, IX och X, EG-vatten i CECAF 34.1.1

LEZ/8C3411

Spanien

1 330

 

Frankrike

66

 

Portugal

44

 

EG

1 440

 

TAC

1 440

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Sandskädda och skrubbskädda

Limanda limanda och Platichthys flesus

Zon:

EG-vatten i IIa och IV

D/F/2AC4-C

Belgien

466

 

Danmark

1 752

 

Tyskland

2 627

 

Frankrike

182

 

Nederländerna

10 594

 

Sverige

6

 

Förenade kungariket

1 473

 

EG

17 100

 

TAC

17 100

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Marulkfiskar

Lophiidae

Zon:

EG-vatten i IIa och IV

ANF/2AC4-C

Belgien

401

 

Danmark

884

 

Tyskland

432

 

Frankrike

82

 

Nederländerna

303

 

Sverige

10

 

Förenade kungariket

9 233

 

EG

11 345

 

TAC

11 345

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Marulksfiskar

Lophiidae

Zon:

Norska vatten i IV

ANF/4AB-N.

Belgien

50

 

Danmark

1 266

 

Tyskland

20

 

Nederländerna

18

 

Förenade kungariket

296

 

EG

1 650

 

TAC

Ej tillämpligt

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Marulksfiskar

Lophiidae

Zon:

VI, EG-vatten i Vb, internationella vatten i XII och XIV

ANF/561214

Belgien

185

 

Tyskland

212

 

Spanien

198

 

Frankrike

2 280

 

Irland

516

 

Nederländerna

178

 

Förenade kungariket

1 586

 

EG

5 155

 

TAC

5 155

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Marulksfiskar

Lophiidae

Zon:

VII

ANF/07.

Belgien

2 595 (32)

 

Tyskland

289 (32)

 

Spanien

1 031 (32)

 

Frankrike

16 651 (32)

 

Irland

2 128 (32)

 

Nederländerna

336 (32)

 

Förenade kungariket

5 050 (32)

 

EG

28 080 (32)

 

TAC

28 080 (32)

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Marulksfiskar

Lophiidae

Zon:

VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe

ANF/8ABDE.

Spanien

1 206

 

Frankrike

6 714

 

EG

7 920

 

TAC

7 920

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Marulksfiskar

Lophiidae

Zon:

VIIIc, IX och X, EG-vatten i CECAF 34.1.1

ANF/8C3411

Spanien

1 629

 

Frankrike

2

 

Portugal

324

 

EG

1 955

 

TAC

1 955

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon:

IIIa, EG-vatten i IIIb, IIIc, IIId

HAD/3A/BCD

Belgien

16 (33)

 

Danmark

2 708 (33)

 

Tyskland

172 (33)

 

Nederländerna

3 (33)

 

Sverige

320 (33)

 

EG

3 219 (33)

 

TAC

3 360 (33)

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon:

IV, EG-vatten i IIa

HAD/2AC4.

Belgien

498 (34)

 

Danmark

3 425 (34)

 

Tyskland

2 180 (34)

 

Frankrike

3 799 (34)

 

Nederländerna

374 (34)

 

Sverige

241 (34)

 

Förenade kungariket

36 466 (34)

 

EG

46 983 (34)

 

Norge

7 657 (34)

 

TAC

54 640 (34)

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i de specificerade zonerna:

 

Norska vatten i IV

(HAD/*04N-)

EG

34 948


Art:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon:

Norska vatten söder om 62o N

HAD/04-N.

Sverige

707

 

EG

707

 

TAC

Ej tillämpligt

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon:

VIb, XII och XIV

HAD/6B1214

Belgien

10

 

Tyskland

12

 

Frankrike

509

 

Irland

363

 

Förenade kungariket

3 721

 

EG

4 615

 

TAC

4 615

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon:

EG-vatten i Vb och VIa

HAD/5BC6A.

Belgien

15

 

Tyskland

18

 

Frankrike

738

 

Irland

1 037

 

Förenade kungariket

5 392

 

EG

7 200

 

TAC

7 200

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon:

VII, VIII, IX och X, EG-vatten i CECAF 34.1.1

HAD/7/3411

Belgien

128

 

Frankrike

7 680

 

Irland

2 560

 

Förenade kungariket

1 152

 

EG

11 520

 

TAC

11 520

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i zon

 

VIIa

(HAD/*07A)

Belgien

19

Frankrike

85

Irland

511

Förenade kungariket

564

EG

1 179

När medlemsstaterna rapporterar hur mycket de fiskat av sina kvoter till kommissionen, skall de ange vilka kvantiteter som tagits i VIIa. Landningar av kolja som fångats i sektion VIIa skall förbjudas, när sådana landningar tillsammans överstiger 1 179 ton.


Art:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon:

IIIa

WHG/03A.

Danmark

1 326 (35)

 

Nederländerna

5 (35)

 

Sverige

142 (35)

 

EG

1 473 (35)

 

TAC

1 500

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon:

IV, EG-vatten i IIa

WHG/2AC4.

Belgien

655 (36)

 

Danmark

2 833 (36)

 

Tyskland

737 (36)

 

Frankrike

4 257 (36)

 

Nederländerna

1 637 (36)

 

Sverige

4 (36)

 

Förenade kungariket

11 297 (36)

 

EG

21 420 (36)

 

Norge

2 380 (37)

 

TAC

23 800

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i de specificerade zonerna:

 

Norska vatten i IV

(WHG/*04N-)

EG

14 512


Art:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon:

VI, EG-vatten i Vb, internationella vatten i XII och XIV

WHG/561214

Tyskland

6

 

Frankrike

124

 

Irland

305

 

Förenade kungariket

585

 

EG

1 020

 

TAC

1 020

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon:

VIIa

WHG/07A.

Belgien

1

 

Frankrike

13

 

Irland

213

 

Nederländerna

0

 

Förenade kungariket

144

 

EG

371

 

TAC

371

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon:

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIk

WHG/7X7A.

Belgien

195

 

Frankrike

11 964

 

Irland

5 544

 

Nederländerna

97

 

Förenade kungariket

2 140

 

EG

19 940

 

TAC

19 940

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon:

VIII

WHG/08.

Spanien

1 440

 

Frankrike

2 160

 

EG

3 600

 

TAC

3 600

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon:

IX och X, EG-vatten i CECAF 34.1.1

WHG/9/3411

Portugal

653

 

EG

653

 

TAC

653

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Vitling och bleka

Merlangius merlangus och Pollachius pollachius

Zon:

Norska vatten söder om 62o N

W/P/04-N.

Sverige

190

 

EG

190

 

TAC

Ej tillämpligt

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Kummel

Merluccius merluccius

Zon:

IIIa, EG-vatten i IIIb, IIIc, IIId

HKE/3A/BCD

Danmark

1 463

 

Sverige

125

 

EG

1 588

 

TAC

1 588 (38)

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Kummel

Merluccius merluccius

Zon:

EG-vatten i IIa och IV

HKE/2AC4-C

Belgien

26

 

Danmark

1 070

 

Tyskland

123

 

Frankrike

237

 

Nederländerna

61

 

Förenade kungariket

333

 

EG

1 850

 

TAC

1 850 (39)

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Kummel

Merluccius merluccius

Zon:

VI och VII, EG-vatten i Vb, internationella vatten i XII och XIV

HKE/571214

Belgien

272 (40)

 

Spanien

8 708 (40)

 

Frankrike

13 448 (40)

 

Irland

1 629

 

Nederländerna

175 (40)

 

Förenade kungariket

5 309 (40)

 

EG

29 541

 

TAC

29 541 (41)

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i de specificerade zonerna:

 

VIIIa, b, d, e

(HKE/*8ABDE)

Belgien

35

Spanien

1 404

Frankrike

1 404

Irland

176

Nederländerna

18

Förenade kungariket

790

EG

3 828


Art:

Kummel

Merluccius merluccius

Zon:

VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe

HKE/8ABDE.

Belgien

9 (42)

 

Spanien

6 062

 

Frankrike

13 612

 

Nederländerna

18 (42)

 

EG

19 701

 

TAC

19 701 (43)

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i de specificerade zonerna:

 

VI och VII, EG-vatten i Vb, internationella vatten i XII och XIV

(HKE/*57-14)

Belgien

2

Spanien

1 756

Frankrike

3 161

Nederländerna

5

EG

4 924


Art:

Kummel

Merluccius merluccius

Zon:

VIIIc, IX och X, EG-vatten i CECAF 34.1.1

HKE/8C3411

Spanien

3 922

 

Frankrike

376

 

Portugal

1 830

 

EG

6 128

 

TAC

6 128

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Blåvitling

Micromesistius poutassou

Zon:

Norska vatten i IV

WHB/4AB-N.

Danmark

18 050

 

Förenade kungariket

950

 

EG

19 000

 

TAC

1 700 000

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Blåvitling

Micromesistius poutassou

Zon:

EG-vatten och internationella vatten i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII och XIV

WHB/1X14

Danmark

42 605 (44)  (45)

 

Tyskland

16 565 (44)  (45)

 

Spanien

36 119 (44)  (45)

 

Frankrike

29 649 (44)  (45)

 

Irland

32 992 (44)  (45)

 

Nederländerna

51 951 (44)  (45)

 

Portugal

3 355 (44)  (45)

 

Sverige

10 539 (44)  (45)

 

Förenade kungariket

55 283 (44)  (45)

 

EG

279 058 (44)  (45)

 

Norge

140 000 (46)  (47)

 

Färöarna

43 500 (48)  (49)

 

TAC

1 700 000

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Blåvitling

Micromesistius poutassou

Zon:

VIIIc, IX och X, EG-vatten i CECAF 34.1.1

WHB/8C3411

Spanien

37 954 (50)

 

Portugal

9 488 (50)

 

EG

47 442 (50)

 

TAC

1 700 000

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Blåvitling

Micromesistius poutassou

Zon:

EG-vatten i zonerna II, IVa, V, VI (norr om 56o 30' N), VII (väster om 12oW)

WHB/24A567

Norge

272 161 (51)  (52)

 

Färöarna

27 000 (53)  (54)

TAC

1 700 000


Art:

Bergtunga och rödtunga

Microstomus kitt och Glyptocephalus cynoglossus

Zon:

EG-vatten i IIa och IV

L/W/2AC4-C

Belgien

334

 

Danmark

921

 

Tyskland

118

 

Frankrike

252

 

Nederländerna

767

 

Sverige

10

 

Förenade kungariket

3 773

 

EG

6 175

 

TAC

6 175

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Birkelånga

Molva dypterigia

Zon:

EG-vatten i IIa, IV, Vb, VI, VII

BLI/2A47-C

EG

Ej tillämpligt (55)

 

Norge

160

TAC

Ej tillämpligt


Art:

Birkelånga

Molva dypterigia

Zon:

EG-vatten i zonerna VIa (norr om 56o 30' N), VIb

BLI/6AN6B.

Färöarna

200 (56)

 

TAC

Ej tillämpligt


Art:

Långa

Molva molva

Zon:

EG-vatten och internationella vatten i I och II

LIN/1/2.

Danmark

10

 

Tyskland

10

 

Frankrike

10

 

Förenade kungariket

10

 

Övriga (57)

5

 

EG

45

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Långa

Molva molva

Zon:

IIIa, EG-vatten i IIIb, IIIc, IIId

LIN/03.

Belgien

8

 

Danmark

62

 

Tyskland

8

 

Sverige

24

 

Förenade kungariket

8

 

EG

109

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Långa

Molva molva

Zon:

EG-vatten i IV

LIN/04.

Belgien

20

 

Danmark

318

 

Tyskland

197

 

Frankrike

177

 

Nederländerna

7

 

Sverige

14

 

Förenade kungariket

2 440

 

EG

3 173

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Långa

Molva molva

Zon:

EG-vatten och internationella vatten i V

LIN/05.

Belgien

10

 

Danmark

7

 

Tyskland

7

 

Frankrike

7

 

Förenade kungariket

7

 

EG

38

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Långa

Molva molva

Zon:

EG-vatten och internationella vatten i VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV

LIN/6X14.

Belgien

45

 

Danmark

8

 

Tyskland

163

 

Spanien

3 299

 

Frankrike

3 518

 

Irland

882

 

Portugal

8

 

Förenade kungariket

4 050

 

EG

11 973

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Långa

Molva molva

Zon:

EG-vatten i IIa, IV, Vb, VI och VII

LIN/2A47-C

EG

Ej tillämpligt (58)

 

Norge

5 780 (59)  (60)

 

Färöarna

250 (61)  (62)

 

TAC

Ej tillämpligt

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Långa

Molva molva

Zon:

Norska vatten i IV

LIN/4AB-N.

Belgien

7

 

Danmark

878

 

Tyskland

25

 

Frankrike

10

 

Nederländerna

1

 

Förenade kungariket

79

 

EG

1 000

 

TAC

Ej tillämpligt

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon:

IIIa, EG-vatten i IIIb, IIIc, IIId

NEP/3A/BCD

Danmark

3 800

 

Tyskland

11

 

Sverige

1 359

 

EG

5 170

 

TAC

5 170

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon:

EG-vatten i IIa och IV

NEP/2AC4-C

Belgien

1 368

 

Danmark

1 368

 

Tyskland

20

 

Frankrike

40

 

Nederländerna

704

 

Förenade kungariket

22 644

 

EG

26 144

 

TAC

26 144

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon:

Norska vatten i IV

NEP/4AB-N.

Danmark

1 230

 

Tyskland

1

 

Förenade kungariket

69

 

EG

1 300

 

TAC

Ej tillämpligt

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon:

VI, EG-vatten i Vb

NEP/5BC6.

Spanien

40

 

Frankrike

161

 

Irland

269

 

Förenade kungariket

19 415

 

EG

19 885

 

TAC

19 885

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon:

VII

NEP/07.

Spanien

1 509

 

Frankrike

6 116

 

Irland

9 277

 

Förenade kungariket

8 251

 

EG

25 153

 

TAC

25 153

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon:

VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe

NEP/8ABDE.

Spanien

259

 

Frankrike

4 061

 

EG

4 320

 

TAC

4 320

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon:

VIIIc

NEP/08C.

Spanien

126

 

Frankrike

5

 

EG

131

 

TAC

131

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon:

IX och X, EG-vatten i CECAF 34.1.1

NEP/9/3411

Spanien

109

 

Portugal

328

 

EG

437

 

TAC

437

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Nordhavsräka

Pandalus borealis

Zon:

IIIa

PRA/03A.

Danmark

4 033

 

Sverige

2 172

 

EG

6 205

 

TAC

11 620

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Nordhavsräka

Pandalus borealis

Zon:

EG-vatten i IIa och IV

PRA/2AC4-C

Danmark

2 960

 

Nederländerna

28

 

Sverige

119

 

Förenade kungariket

877

 

EG

3 984

 

TAC

3 984

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Nordhavsräka

Pandalus borealis

Zon:

Norska vatten söder om 62o N

PRA/04-N.

Danmark

900

 

Sverige

164 (63)

 

EG

1 064

 

TAC

Ej tillämpligt

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Penaeusräkor

Penaeus spp.s

Zon:

Franska Guyana (64)

PEN/FGU.

Frankrike

4 108 (65)

 

EG

4 108 (65)

 

TAC

4 108 (65)

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon:

Skagerrak (66)

PLE/03AN.

Belgien

51

 

Danmark

6 617

 

Tyskland

34

 

Nederländerna

1 273

 

Sverige

355

 

EG

8 330

 

TAC

8 500

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon:

Kattegatt (67)

PLE/03AS.

Danmark

1 891

 

Tyskland

21

 

Sverige

213

 

EG

2 125

 

TAC

2 125

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon:

IV, EG-vatten i IIa

PLE/2AC4.

Belgien

3 024

 

Danmark

9 829

 

Tyskland

2 835

 

Frankrike

567

 

Nederländerna

18 901

 

Förenade kungariket

13 987

 

EG

49 143

 

Norge

1 118

 

TAC

50 261

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i de specificerade zonerna:

 

Norska vatten i IV

(PLE/*04N-)

EG

20 165


Art:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon:

VI, EG-vatten i Vb, internationella vatten i XII och XIV

PLE/561214

Frankrike

22

 

Irland

287

 

Förenade kungariket

477

 

EG

786

 

TAC

786

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon:

VIIa

PLE/07A.

Belgien

47

 

Frankrike

21

 

Irland

1 209

 

Nederländerna

14

 

Förenade kungariket

558

 

EG

1 849

 

TAC

1 849

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon:

VIIb och VIIc

PLE/7BC.

Frankrike

24

 

Irland

98

 

EG

122

 

TAC

122

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon:

VIId och VIIe

PLE/7DE.

Belgien

826

 

Frankrike

2 755

 

Förenade kungariket

1 469

 

EG

5 050

 

TAC

5 050

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon:

VIIf och VIIg

PLE/7FG.

Belgien

58

 

Frankrike

104

 

Irland

201

 

Förenade kungariket

54

 

EG

417

 

TAC

417

Analytisk TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon:

VIIh, VIIj och VIIk

PLE/7HJK.

Belgien

21

 

Frankrike

42

 

Irland

148

 

Nederländerna

84

 

Förenade kungariket

42

 

EG

337

 

TAC

337

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon:

VIII, IX och X, EG-vatten i CECAF 34.1.1

PLE/8/3411

Spanien

75

 

Frankrike

298

 

Portugal

75

 

EG

448

 

TAC

448

Försiktighets-TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Bleka

Pollachius pollachius

Zon:

VI, EG-vatten i Vb, internationella vatten i XII och XIV

POL/561214

Spanien

6

 

Frankrike

216