ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 2

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
5 januari 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3/2007 av den 4 januari 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 4/2007 av den 14 december 2006 om ändring av förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13) om konsoliderade balansräkningar för monetära finansinstitut (ECB/2006/20)

3

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

FÖRORDNINGAR

5.1.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 2/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3/2007

av den 4 januari 2007

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 5 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 januari 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 4 januari 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

MA

71,6

TN

167,8

TR

151,0

ZZ

130,1

0707 00 05

MA

59,7

TR

151,4

ZZ

105,6

0709 90 70

MA

51,4

TR

125,8

ZZ

88,6

0805 10 20

EG

58,9

IL

55,2

MA

55,1

TR

62,3

ZZ

57,9

0805 20 10

IL

95,7

MA

66,4

ZZ

81,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

74,1

TR

64,5

ZZ

69,3

0805 50 10

AR

35,5

TR

48,6

ZZ

42,1

0808 10 80

CA

100,2

CN

85,8

US

126,5

ZZ

104,2

0808 20 50

US

97,0

ZZ

97,0


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


5.1.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 2/3


EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EG) nr 4/2007

av den 14 december 2006

om ändring av förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13) om konsoliderade balansräkningar för monetära finansinstitut

(ECB/2006/20)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (1), särskilt artiklarna 5.1 och 6.4 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 2423/2001 av den 22 november 2001 om konsoliderade balansräkningar för monetära finansinstitut (2) skall monetära finansinstitut kvartalsvis lämna statistiska uppgifter uppdelade efter land och valuta. Förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13) måste ändras så att rapporteringskraven utsträcks till att omfatta även uppgifter avseende Bulgarien och Rumänien, vilka kommer att ansluta sig till Europeiska unionen den 1 januari 2007.

(2)

Enligt förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13) är rapportering av kvartalsvisa uppgifter om positioner gentemot motparter med hemvist i medlemsstater som har infört euron obligatorisk. Förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13) måste därför ändras för att beakta Sloveniens införande av euron.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13) skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 4.2 skall orden ”med #-tecknet” ersättas med orden ”med #- eller *-tecknet”.

2.

Bilagorna I och V skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 14 december 2006.

På ECB-rådets vägnar

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  EGT L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  EGT L 333, 17.12.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2181/2004 (ECB/2004/21) (EUT L 371, 18.12.2004, s. 42).


BILAGA

Bilagorna I och V till förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13) skall ändras på följande sätt:

1.

Bilaga I skall ändras på följande sätt:

a)

Del 1, avsnitt IV skall ändras på följande sätt:

i)

I den första och andra meningen i punkt 6a skall orden ”med #-tecknet” ersättas med orden ”med #- eller *-tecknet”.

ii)

I den första och andra meningen i punkt 7a skall orden ”med #-tecknet” ersättas med orden ”med #- eller *-tecknet”.

iii)

I den första meningen i punkt 9a skall orden ”med #-tecknet” ersättas med orden ”med #- eller *-tecknet”.

b)

Del 2 skall ändras på följande sätt:

i)

I tabell 3 (Uppdelning efter land):

Under rubriken ”B. Övriga deltagande medlemsstater (med undantag för inhemska sektorer) + del av C. Övriga utlandet (medlemsstater)” skall två kolumner benämnda ”BG” respektive ”RO” införas efter den sista kolumnen. Varje ruta i var och en av dessa två kolumner skall markeras med *-tecknet.

I kolumnen som är benämnd ”SI” skall #-tecknet i varje ruta utgå.

Under ”Allmän anmärkning” skall orden orden ”med #-tecknet” ersättas med orden ”med #- eller *-tecknet”.

ii)

I tabell 4 (Uppdelning efter valuta):

Under rubriken ”Övriga medlemsstaters valuta” skall två kolumner benämnda ”BGN” respektive ”RON” införas efter den sista kolumnen. Varje ruta i dessa två kolumner skall markeras med *-tecknet.

Kolumnen benämnd ”SIT” skall utgå.

Under ”Allmän anmärkning” skall orden ”med #-tecknet” ersättas med orden ”med #- eller *-tecknet”.

2.

Bilaga V skall ändras på följande sätt:

a)

Följande punkter 1c, 1d och 1e skall läggas till:

”1c.

Utan hinder av punkt 1 skall den första rapporteringen enligt denna förordning avseende rutor markerade med *-tecknet börja med kvartalsvisa uppgifter för den period som upphör med utgången av mars 2007.

1d.

Om den berörda nationella centralbanken beslutar att inte kräva att den första rapporteringen av icke signifikanta uppgifter börjar med de kvartalsvisa uppgifterna för den period som upphör med utgången av mars 2007, skall rapporteringen börja tolv månader efter det att den nationella centralbanken underrättat uppgiftslämnarna om att uppgiftsrapportering skall ske.

1e.

Utan hinder av punkt 1 skall den första rapporteringen enligt denna förordning avseende kolumnen benämnd ”SI” i tabell 3, under rubrik ”B. Övriga deltagande medlemsstater (med undantag för inhemska sektorer) + del av C. Övriga utlandet (medlemsstater)” börja med kvartalsvisa uppgifter för den period som upphör med utgången av mars 2007.”

b)

I punkt 2a skall orden ”med #-tecknet” ersättas med orden ”med #- eller *-tecknet”.