ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 414

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
30 december 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2027/2006 av den 19 december 2006 om ingående av ett partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen och republiken Kap Verde

Partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen och republiken Kap Verde

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2028/2006 av den 18 december 2006 om ändring av förordning (EG) nr 600/2005 när det gäller godkännande av en fodertillsats, tillhörande gruppen mikroorganismer, bestående av Bacillus licheniformis DSM 5749 och Bacillus subtilis DSM 5750 ( 1 )

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2029/2006 av den 22 december 2006 om ändring av förordning (EEG) nr 1538/91 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1906/90 om vissa handelsnormer för fjäderfäkött på grund av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2030/2006 av den 21 december 2006 om ändring av förordningarna (EG) nr 1607/2000, (EG) nr 1622/2000 och (EG) nr 2729/2000 om vinsektorn med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2031/2006 av den 22 december 2006 om anpassning av flera förordningar om sockermarknaden till följd av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2032/2006 av den 21 december 2006 om fastställande av gemenskapens återtags- och försäljningspriser för fiskeåret 2007 för de fiskeriprodukter som tas upp i bilaga 1 till rådets förordning (EG) nr 104/2000

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2033/2006 av den 21 december 2006 om fastställande av gemenskapens försäljningspriser för fiskeåret 2007 för de fiskeprodukter som förtecknas i bilaga II till rådets förordning (EG) nr 104/2000

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2034/2006 av den 21 december 2006 om fastställande av referenspriser för vissa fiskeriprodukter för fiskeåret 2007

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2035/2006 av den 21 december 2006 om fastställande av storleken på förädlingsstödet och schablonbidraget för vissa fiskeriprodukter under fiskeåret 2007

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2036/2006 av den 21 december 2006 om fastställande av stödbeloppet vid privat lagring av vissa fiskeriprodukter under fiskeåret 2007

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2037/2006 av den 21 december 2006 om fastställande av det schablonvärde som skall användas vid beräkningen av den ekonomiska ersättningen och tillhörande förskott för de fiskeriprodukter som återtagits från marknaden under fiskeåret 2007

 

*

Kommissionens direktiv 2006/140/EG av den 20 december 2006 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för upptagande av sulfurylfluorid som verksamt ämne i bilaga I till direktivet ( 1 )

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 28 november 2006 om fastställande i enlighet med artikel 104.8 av att de åtgärder som Polen har vidtagit för att efterkomma rådets rekommendation i enlighet med artikel 104.7 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen har visat sig vara otillräckliga

 

*

Rådets beslut av den 19 december 2006 om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Malaysias regering om vissa luftfartsaspekter

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Malaysias regering om vissa luftfartsaspekter

 

*

Rådets beslut av den 19 december 2006 om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till och lånegarantier för projekt utanför gemenskapen

 

 

 

*

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

30.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 414/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2027/2006

av den 19 december 2006

om ingående av ett partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen och republiken Kap Verde

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 jämförd med artikel 300.2 och 300.3 första stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Gemenskapen och Republiken Kap Verde har förhandlat fram och paraferat ett partnerskapsavtal om fiske som ger gemenskapens fiskare möjlighet att fiska i vatten över vilka Republiken Kap Verde utövar suveräna rättigheter.

(2)

Detta avtal bör godkännas.

(3)

Det är nödvändigt att fastställa hur fiskemöjligheterna skall fördelas mellan medlemsstaterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer denna förordning.

Artikel 2

De fiskemöjligheter som fastställs i protokollet till avtalet skall fördelas mellan medlemsstaterna enligt följande:

Fiskekategori

Fartygstyp

Medlemsstat

Licens eller kvot

Tonfiskfiske

Fartyg för fiske med flytlinor

Spanien

41

Portugal

7

Tonfiskfiske

Notfartyg med frysanläggning för tonfiskfiske

Spanien

12

Frankrike

13

Tonfiskfiske

Tonfiskfartyg för spöfiske med fasta linor

Spanien

7

Frankrike

4

Om licensansökningar från dessa medlemsstater inte uttömmer de fiskemöjligheter som fastställs i protokollet, får kommissionen beakta licensansökningar från alla övriga medlemsstater.

Artikel 3

De medlemsstater vars fartyg fiskar enligt detta avtal skall meddela kommissionen hur stora mängder av varje bestånd som fångas i Kap Verdes fiskezon i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 500/2001 av den 14 mars 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2847/93 beträffande övervakning av de fångster som gemenskapens fiskefartyg fiskar i tredje lands farvatten och på öppet hav (2).

Artikel 4

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som skall ha rätt att underteckna avtalet med bindande verkan för gemenskapen.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (3).

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2006.

På rådets vägnar

J. KORKEAOJA

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet av den 30 november 2006 (ännu inte offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 73, 15.3.2001, s. 8.

(3)  Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


30.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 414/3


PARTNERSKAPSAVTAL OM FISKE

mellan Europeiska gemenskapen och republiken Kap Verde

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, nedan kallad ”gemenskapen”, och

Republiken Kap Verde, nedan kallad ”Kap Verde”,

tillsammans nedan kallade ”parterna”,

SOM BEAKTAR det nära samarbetet mellan gemenskapen och Kap Verde, särskilt inom ramen för Cotonoukonventionen, och det ömsesidiga intresset av att intensifiera dessa förbindelser,

SOM BEAKTAR de båda parternas önskan att främja ansvarsfullt fiske av sina fiskeresurser genom samarbete,

SOM TAR HÄNSYN TILL Förenta Nationernas havsrättskonvention,

SOM ERKÄNNER att Kap Verde utövar sina suveräna rättigheter eller sin jurisdiktion i den zon som sträcker sig 200 sjömil från baslinjerna enligt Förenta Nationernas havsrättskonvention,

SOM ÄR FAST BESLUTNA att tillämpa beslut och rekommendationer från Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten, nedan kallad ”ICCAT”

SOM ÄR INFÖRSTÅDDA med betydelsen av uppförandekoden för ansvarsfullt fiske som antogs vid FAO-konferensen 1995,

SOM ÄR FAST BESLUTNA att i ömsesidigt intresse samarbeta i syfte att främja ett ansvarsfullt fiske för att säkerställa ett långsiktigt bevarande och hållbart utnyttjande av levande marina resurser,

SOM ÄR ÖVERTYGADE OM att detta samarbete måste utformas som initiativ och åtgärder som, oavsett om de genomförs gemensamt eller av ena parten, fungerar som komplement, är förenliga med målsättningen och skapar synergieffekter,

SOM ÄR BESLUTNA att för dessa ändamål föra en dialog om den sektoriella fiskeripolitik som antagits av Kap Verdes regering och fastställa lämpliga metoder för att se till att denna politik genomförs på ett effektivt sätt och att ekonomiska aktörer och det civila samhället är delaktiga i utvecklingen,

SOM ÖNSKAR fastställa villkor och bestämmelser för gemenskapsfartygens fiskeverksamhet i Kap Verdes vatten och för det stöd som gemenskapen ger för inrättandet av ett ansvarsfullt fiske i dessa vatten,

SOM ÄR BESLUTNA att fullfölja ett allt närmare ekonomiskt samarbete inom fiskeområdet och verksamheter som nära anknyter till detta genom att inrätta och utveckla gemensamma företag med medverkan från företag från de båda parterna,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Det här avtalet upprättar principer, regler och förfaranden för

ekonomiskt, finansiellt, tekniskt och vetenskapligt samarbete inom fiskesektorn i syfte att främja ett ansvarsfullt fiske i Kap Verdes vatten för att säkerställa bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna, och i syfte att utveckla Kap Verdes fiskesektor,

tillträdesvillkor för fiskefartyg från gemenskapen till Kap Verdes vatten,

samarbete när det gäller kontrollen av fisket i Kap Verdes vatten med syftet att säkerställa att de ovannämnda villkoren uppfylls och att bevarandet och förvaltningen av fiskeresurserna och bekämpningen av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske fungerar effektivt,

partnerskap mellan företag i syfte att i ömsesidigt intresse utveckla ekonomiska verksamheter inom fiskesektorn och i sektorer med anknytning till denna.

Artikel 2

Definitioner

I detta avtal gäller följande definitioner:

a)   Kap Verdes myndigheter: Kap Verdes regering.

b)   gemenskapsmyndigheter: Europeiska kommissionen.

c)   Kap Verdes vatten: de vatten över vilka Kap Verde utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion när det gäller fiske.

d)   fiskefartyg: varje fartyg som är utrustat för att yrkesmässigt utnyttja levande akvatiska resurser.

e)   gemenskapsfartyg: fiskefartyg som för en medlemsstats flagg och är registrerat i gemenskapen.

f)   gemensamt företag: ett kommersiellt företag bildat i Kap Verde av fartygsägare eller nationella företag från de två parterna för att bedriva fiske eller annan verksamhet som nära anknyter till den,

g)   gemensam kommitté: en kommitté sammansatt av företrädare för gemenskapen och Kap Verde vars uppgifter beskrivs i artikel 9 i detta avtal.

h)   omlastning: överföring i hamn eller till havs av en del eller all den fångst som finns ombord på ett fiskefartyg till ett annat fiskefartyg.

i)   fartygsägare: den person som är juridiskt ansvarig för fiskefartyget och som styr och kontrollerar det.

j)   AVS-sjömän: sjömän från ett utomeuropeiskt land som har undertecknat Cotonou-avtalet. Enligt denna definition är sjömän från Kap Verde AVS-sjömän.

Artikel 3

Principer och mål för genomförandet av avtalet

1.   Parterna åtar sig att främja ett ansvarsfullt fiske i Kap Verdes vatten på grundval av principerna i FAO:s uppförandekod för ansvarsfullt fiske och principen om icke-diskriminering av de olika flottorna i dessa vatten.

2.   Parterna skall samarbeta för att följa upp genomförandet av den sektoriella fiskeripolitik som antagits av Kap Verdes regering och inleda en politisk dialog om nödvändiga reformer. De skall samråda med varandra om eventuella åtgärder på området.

3.   Parterna skall också samarbeta vid genomförandet av utvärderingar av de bestämmelser, program och åtgärder som genomförs på grundval av detta avtal. Utvärderingsresultaten skall analyseras av den gemensamma kommitté som föreskrivs i artikel 9.

4.   Parterna förbinder sig härmed att se till att detta avtal genomförs i enlighet med principerna om goda ekonomiska och sociala styrelseformer och att tillståndet för fiskeresurserna beaktas.

5.   Anställning av sjömän från Kap Verde eller AVS ombord på gemenskapsfartyg skall regleras av Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter på arbetet, vilken skall gälla för motsvarande anställningsavtal och allmänna anställningsvillkor. Detta gäller särskilt föreningsfriheten och den kollektiva förhandlingsrätten samt icke-diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning.

Artikel 4

Vetenskapligt samarbete

1.   Under avtalsperioden skall gemenskapen och Kap Verde se till att följa det aktuella tillståndet för fiskeresurserna i Kap Verdes fiskezoner.

2.   De båda parterna skall, på grundval av de rekommendationer och resolutioner som antagits av Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (ICCAT) och mot bakgrund av bästa möjliga tillgängliga forskningsrön, samråda inom ramen för den gemensamma kommitté som föreskrivs i artikel 9 eller, vid behov, vid ett vetenskapligt möte. I samråd med gemenskapen får Kap Verde anta åtgärder för hållbar förvaltning av fiskeresurserna.

3.   Parterna förbinder sig att samråda om åtgärder, antingen direkt eller inom behöriga internationella organisationer, för att förvalta och bevara de biologiska resurserna i Atlanten och att samarbeta om relevant vetenskaplig forskning.

Artikel 5

Gemenskapsfartygens tillträde till fisket i Kap Verdes vatten

1.   Kap Verde förbinder sig att tillåta gemenskapsfartyg att bedriva fiskeverksamhet i dess fiskezon i enlighet med det här avtalet, protokollet och tillhörande bilaga.

2.   Den fiskeverksamhet som omfattas av detta avtal får inte strida mot Kap Verdes lagar och bestämmelser. Kap Verdes myndigheter skall underrätta gemenskapen om eventuella ändringar av den lagstiftningen och av annan lagstiftning som kan påverka fiskerilagstiftningen.

3.   Kap Verde har ansvaret för att protokollets bestämmelser om fiskeövervakning genomförs på ett effektivt sätt. Gemenskapsfartygen skall samarbeta med de myndigheter i Kap Verde som har ansvaret för övervakningen.

4.   Gemenskapen förbinder sig att vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att dess fartyg uppfyller bestämmelserna i det här avtalet och den lagstiftning som reglerar fisket i de vatten som står under Kap Verdes jurisdiktion.

Artikel 6

Licenser

1.   Gemenskapsfartyg får bedriva fiske i Kap Verdes fiskezon endast om de har en fiskelicens som har utfärdats inom ramen för detta avtal.

2.   Det förfarande genom vilket ett fartyg erhåller en fiskelicens, vilka avgifter som skall gälla och hur fartygsägaren skall betala dessa fastställs i bilagan till protokollet.

Artikel 7

Ekonomisk ersättning

1.   Gemenskapen skall ge Kap Verde ekonomisk ersättning enligt de villkor som anges i protokollet och bilagorna. Denna ersättning skall beräknas på grundval av två sammanhörande komponenter:

a)

Gemenskapsfartygens tillträde till fiske i Kap Verde.

b)

Gemenskapens ekonomiska stöd för att främja ett ansvarsfullt fiske och ett hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Kap Verdes vatten.

2.   Den del av ersättningen som avses ovan skall fastställas och förvaltas med beaktande av de mål som de båda parterna fastställt i samförstånd och i enlighet med protokollet och som skall uppnås som ett led i den sektoriella fiskeripolitiken i Kap Verde och i enlighet med ett ettårigt och flerårigt program för genomförandet.

3.   Den ekonomiska ersättningen från gemenskapen skall betalas årligen i enlighet med bestämmelserna i protokollet, om inte annat följer av detta avtal eller protokoll i fråga om en eventuell ändring av beloppet till följd av något av följande:

a)

Extrema händelser, andra än naturfenomen, som hindrar fiskeverksamheten i Kap Verdes vatten.

b)

En minskning av de fiskemöjligheter som beviljas gemenskapsfartygen, fastställd i samförstånd mellan parterna i syfte att förvalta de berörda bestånden om detta, mot bakgrund av bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning, bedöms vara nödvändigt för bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna.

c)

En ökning av de fiskemöjligheter som beviljas gemenskapsfartygen, fastställd i samförstånd mellan parterna om bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning visar att fiskeresursernas tillstånd möjliggör detta.

d)

En omprövning av villkoren för gemenskapens ekonomiska stöd för genomförande av en sektoriell fiskeripolitik i Kap Verde om detta motiveras av de resultat av den ettåriga och fleråriga programplanering som de båda parterna konstaterat.

e)

Uppsägning av avtalet enligt artikel 12.

f)

Avbrytande av avtalet enligt artikel 13.

Artikel 8

Främjande av samarbete mellan ekonomiska aktörer och i det civila samhället

1.   Parterna skall främja ekonomiskt, vetenskapligt och tekniskt samarbete inom fiskesektorn och sektorer med anknytning till denna. De skall rådgöra med varandra för att samordna de åtgärder som vidtas i detta syfte.

2.   Parterna skall uppmuntra informationsutbyte om fiskemetoder och fiskeredskap, metoder för konservering och metoder för industriell beredning av fiskeriprodukter.

3.   Parterna skall främja goda förhållanden för utvecklingen av affärsverksamhet och investeringar för att skapa villkor som gynnar förbindelser mellan företag från de båda parterna när det gäller frågor om teknik, ekonomi och handel.

4.   Parterna skall åta sig att genomföra en handlingsplan mellan gemenskapens och Kap Verdes aktörer i syfte att utveckla gemenskapsfartygens lokala landningar.

5.   Parterna skall särskilt uppmuntra skapandet av gemensamma företag i ömsesidigt intresse som systematiskt skall följa både Kap Verdes och gemenskapens lagstiftning.

Artikel 9

Gemensam kommitté

1.   En gemensam kommitté skall inrättas för att övervaka tillämpningen av detta avtal. Kommittén skall

a)

kontrollera genomförande, tolkning och tillämpning av avtalet och särskilt utformning av de ettåriga och fleråriga program som avses i artikel 7.2 samt utvärdering av hur dessa program genomförs,

b)

säkerställa de nödvändiga kontakterna i frågor av gemensamt intresse som rör fiske,

c)

tjäna som forum för att i godo lösa tvister om avtalets tolkning eller tillämpning,

d)

vid behov ompröva fiskemöjligheternas omfattning och, med utgångspunkt i detta, den ekonomiska ersättningen,

e)

utöva andra uppgifter som parterna beslutar i samförstånd.

2.   Den gemensamma kommittén skall ha möte minst en gång per år, omväxlande i gemenskapen och i Kap Verde, och den part som är värd för mötet skall stå för ordförandeskapet. Den skall hålla extraordinära möten på begäran från en av parterna.

Artikel 10

Geografiskt tillämpningsområde

Detta avtal skall tillämpas dels på de territorier där fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen är tillämpligt och i enlighet med de villkor som fastställs i fördraget, dels på Kap Verdes territorium.

Artikel 11

Löptid

Detta avtal skall tillämpas under en period av fem år från och med den dag då det träder i kraft och skall förnyas i femårsperioder såvida det inte sägs upp i enlighet med artikel 12.

Artikel 12

Uppsägning

1.   Detta avtal kan sägas upp av endera parten i fall av extrema händelser såsom utarmning av de berörda bestånden, minskat utnyttjande av de fiskemöjligheter som beviljas gemenskapsfartygen eller bristande efterlevnad av de åtaganden som parterna gjort när det gäller att bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske.

2.   Den berörda parten skall skriftligen underrätta den andra parten om sin avsikt att säga upp detta avtal minst sex månader före den dag då den ursprungliga perioden eller någon av de efterföljande perioderna löper ut.

3.   Efter den underrättelse som avses i punkt 2 skall överläggningar inledas mellan parterna.

4.   Betalningen av den ersättning som avses i artikel 7 för det år då uppsägningen träder i kraft skall minskas tidsproportionellt.

Artikel 13

Avbrytande

1.   Tillämpningen av detta avtal får avbrytas på initiativ av endera parten om det föreligger allvarliga meningsskiljaktigheter om tillämpningen av bestämmelserna i avtalet. Den part som vill avbryta tillämpningen skall skriftligen underrätta den andra parten om detta minst tre månader före den dag då avbrottet skall träda i kraft. Efter mottagandet av denna underrättelse skall parterna inleda överläggningar för att om möjligt lösa tvisterna i godo.

2.   Betalningen av den ersättning som avses i artikel 7 skall minskas tidsproportionellt i förhållande till hur länge tillämpningen har varit avbruten.

Artikel 14

Protokoll och bilaga

Protokollet och bilagan utgör en integrerad del av detta avtal.

Artikel 15

Tillämplig nationell lagstiftning

Gemenskapsfartygens verksamhet i Kap Verdes vatten skall lyda under Kap Verdes gällande lagstiftning, om inte annat följer av avtalet eller detta protokoll och dess bilaga med tillägg.

Artikel 16

Upphävande

Med detta avtal och samma dag som det träder i kraft upphävs och ersätts fiskeavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Kap Verde om fiske i Kap Verdes vatten, som trädde i kraft den 24 juli 1990.

Artikel 17

Ikraftträdande

Detta avtal har upprättats i två exemplar på danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, ungerska och tyska språken, vilka alla texter är lika giltiga, och skall träda i kraft samma dag som parterna underrättar varandra om att de förfaranden som krävs för avtalets ikraftträdande har genomförts.


PROTOKOLL

om fastställande för perioden 1 september 2006–31 augusti 2011 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske utanför Kap Verdes kust mellan europeiska gemenskapen och republiken Kap Verde

Artikel 1

Tillämpningsperiod och fiskemöjligheter

1.   Från och med den 1 september 2006 och fem år framåt skall de fiskemöjligheter som beviljas enligt artikel 5 i avtalet fastställas enligt följande:

Långvandrande arter (arter i bilaga 1 i Förenta nationernas konvention från 1982)

Notfartyg med frysanläggning: 25 fartyg.

Tonfiskfartyg för spöfiske med fasta linor: 11 fartyg.

Långrevsfartyg: 48 fartyg.

2.   Punkt 1 skall tillämpas om inte annat följer av artiklarna 4 och 5 i detta protokoll.

3.   De fartyg som för flagg från en av Europeiska gemenskapens medlemsstater får endast bedriva fiske i Kap Verdes fiskezon om de har en fiskelicens som utfärdats inom ramen för detta protokoll och enligt bestämmelserna i bilagan.

Artikel 2

Ekonomisk ersättning – betalningsvillkor

1.   Den ekonomiska ersättning som avses i artikel 7 i avtalet skall, för den period som avses i artikel 1, dels bestå av ett årsbelopp på 325 000 EUR som motsvarar en referensfångstmängd på 5 000 ton per år, dels av ett särskilt belopp på 60 000 EUR per år avsett för stöd till och genomförande av initiativ inom ramen för Kap Verdes sektoriella fiskeripolitik. Det särskilda beloppet utgör en integrerad del av den ekonomiska ersättning som föreskrivs i artikel 7 i avtalet.

2.   Punkt 1 skall tillämpas om inte annat följer av för artiklarna 4, 5 och 7 i detta protokoll.

3.   Det sammanlagda beloppet i punkt 1, dvs. 385 000 EUR skall betalas ut varje år av gemenskapen under den tid som detta protokoll tillämpas.

4.   Om gemenskapsfartygens totala fångst i Kap Verdes vatten överstiger 5 000 ton per år skall totalbeloppet på 325 000 EUR för ersättningen ökas med 65 EUR för varje överskjutande ton fångst. Det totala årliga belopp som gemenskapen betalar får emellertid inte överstiga ett belopp som är dubbelt så stort som det som anges i punkt 1 (650 000 EUR). Om den kvantitet som fångas av gemenskapsfartyg överstiger den kvantitet som motsvarar det dubbla årliga totalbeloppet, skall det utestående beloppet för den överskjutande kvantiteten betalas det påföljande året.

5.   Den ekonomiska ersättning som avses i punkt 1 skall betalas senast den 30 november 2006 för det första året och senast den 30 juni 2007, 2008, 2009 och 2010 för efterföljande år.

6.   Kap Verdes myndigheter har ensam behörighet att besluta hur ersättningen skall användas, med förbehåll för bestämmelserna i artikel 6.

7.   Den ekonomiska ersättningen skall betalas in på ett särskilt konto som tillhör statskassan och som öppnats vid en finansiell institution som har utsetts av Kap Verdes myndigheter.

Artikel 3

Samarbete för ansvarsfullt fiske – vetenskapligt möte

1.   De båda parterna åtar sig att främja ett ansvarsfullt fiske i Kap Verdes vatten på grundval av principerna i FAO:s uppförandekod för ansvarsfullt fiske och principen om icke-diskriminering mellan de olika flottorna i dessa vatten.

2.   Under den tid protokollet gäller skall gemenskapen och Kap Verdes myndigheter se till att följa det aktuella tillståndet för fiskeresurserna i Kap Verdes fiskezon.

3.   I enlighet med artikel 4 i avtalet skall de båda parterna, på grundval av de rekommendationer och resolutioner som antagits av Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (ICCAT) och mot bakgrund av bästa möjliga tillgängliga forskningsrön, samråda inom ramen för den gemensamma kommitté som föreskrivs i artikel 9 eller, vid behov, efter ett vetenskapligt möte. I samråd med gemenskapen får Kap Verde anta åtgärder för gemenskapsfartygens verksamhet som främjar en hållbar förvaltning av fiskeresurserna.

Artikel 4

Översyn i samförstånd av fiskemöjligheterna

1.   De fiskemöjligheter som avses i artikel 1 kan ökas genom ett gemensamt beslut under förutsättning att ökningen, enligt slutsatserna från det vetenskapliga möte som avses i artikel 3.3, inte strider mot en hållbar förvaltning av Kap Verdes resurser. I ett sådant fall skall den ersättning som avses i artikel 2.1 höjas tidsproportionellt. Den totala ekonomiska ersättningen från Europeiska gemenskapen får emellertid inte överstiga ett belopp som är dubbelt så stort som det som anges i artikel 2.1. Om den kvantitet som fångas av gemenskapsfartyg är mer än dubbelt så stor som den kvantitet som motsvarar det årliga totalbeloppet, skall det utestående beloppet för den överskjutande kvantiteten betalas det påföljande året.

2.   Om parterna tvärtom beslutar om åtgärder som innebär en minskning av de fiskemöjligheter som anges i artikel 1, skall ersättningen minskas tidsproportionellt.

3.   De båda parterna kan också i samförstånd omfördela fiskemöjligheterna mellan olika kategorier av fartyg, med beaktande av eventuella rekommendationer från det vetenskapliga möte som avses i artikel 3 när det gäller hur omfördelningen kan påverka förvaltningen av bestånden. Parterna skall enas om en motsvarande justering av ersättningen om omfördelningen av fiskemöjligheter motiverar detta.

Artikel 5

Nya fiskemöjligheter

1.   Om gemenskapsfartyg är intresserade av fiskeverksamheter som inte anges i artikel 1 skall parterna samråda innan Kap Verdes myndigheter beviljar ett eventuellt tillstånd. Parterna skall vid behov komma överens om villkoren för dessa nya fiskemöjligheter och om så krävs göra ändringar i detta protokoll och dess bilaga.

2.   Parterna skall främja experimentellt fiske, särskilt när det gäller djuphavsarter i Kap Verdes vatten. De skall samråda i dessa frågor på ena partens begäran och från fall till fall besluta om art, villkor och andra relevanta parametrar.

Parterna skall genomföra ett experimentellt fiske enligt de parametrar som båda parterna kommer fram till, eventuellt genom ett administrativt förfarande. Tillstånden för experimentellt fiske bör utfärdas för en period på högst sex månader.

Om parterna anser att det experimentella fisket har nått positiva resultat kan Kap Verdes regering tilldela fiskemöjligheter för nya arter till gemenskapens flotta tills dess att detta protokoll löper ut. Den ekonomiska ersättningen enligt artikel 2.1 i protokollet skall i så fall höjas.

Artikel 6

Avbrytande och ändring av betalningen av ersättningen på grund av force majeure

1.   Om extrema händelser, med undantag av naturfenomen, skulle hindra fiskeverksamheten i Kap Verdes exklusiva ekonomiska zon får Europeiska gemenskapen avbryta betalningen av den ersättning som avses i artikel 2.1, efter samråd mellan de båda parterna inom två månader efter begäran från en av parterna och under förutsättning att Europeiska gemenskapen har betalat alla utestående belopp.

2.   Betalningen av ersättningen skall återupptas så snart parterna, genom ett gemensamt beslut efter samråd, har konstaterat att de händelser som ledde till stoppet i fiskeverksamheten inte längre föreligger och att det är möjligt att återuppta fiskeverksamheten.

3.   Giltighetstiden för de licenser som beviljats gemenskapsfartygen i enlighet med artikel 6 i avtalet skall förlängas med en period som motsvarar den under vilken fiskeverksamheten varit avbruten.

Artikel 7

Främjande av ett hållbart fiske i Kap Verdes vatten

1.   Åttio procent (80%) av den totala ersättningen enligt artikel 2 skall varje år gå till stöd till och genomförande av initiativ för främjande av ett hållbart och ansvarsfullt fiske inom ramen för den sektoriella fiskeripolitik som Kap Verdes regering har utarbetat.

Kap Verde skall förvalta beloppet på grundval av mål som parterna i samförstånd fastställer samt ettåriga och fleråriga program för att nå dessa mål.

2.   För att genomföra bestämmelserna i punkt 1 skall gemenskapen och Kap Verde, så snart protokollet har trätt i kraft och senast inom tre månader efter detta datum, samråda i den gemensamma kommitté som avses i artikel 9 i avtalet för att enas om ett flerårigt sektorsprogram och tillämpningsföreskrifter för detta, med bland annat följande innehåll:

a)

Ettåriga och fleråriga riktlinjer för hur den andel av ersättningen som anges i punkt 1 och de särskilda beloppen för initiativ under 2007 skall användas.

b)

Ettåriga och fleråriga mål som skall uppnås för att på sikt kunna främja ett hållbart och ansvarsfullt fiske, med beaktande av Kap Verdes prioriteringar i den nationella fiskeripolitiken och i annan politik som hänger samman med eller påverkar främjandet av ett hållbart och ansvarsfullt fiske.

c)

Kriterier och förfaranden för en årlig utvärdering av resultaten.

3.   Alla förslag till ändringar av det fleråriga sektorsprogrammet eller av användningen av de särskilda beloppen för initiativ under 2007 måste godkännas av parterna i den gemensamma kommittén.

4.   Kap Verde skall varje år besluta hur den procentuella andel av ersättningen som anges i punkt 1 skall användas vid genomförandet av det fleråriga programmet. Under protokollets första giltighetsår skall gemenskapen underrättas om användningen så snart det fleråriga sektorsprogrammet har godkänts i den gemensamma kommittén. För vart och ett av de påföljande åren skall Kap Verde underrätta gemenskapen om användningen senast den 1 maj protokollåret före.

5.   Om den årliga resultatutvärderingen av genomförandet av det fleråriga sektorsprogrammet motiverar detta får Europeiska gemenskapen begära en justering av den ersättning som avses i artikel 2.1 i detta protokoll, så att de medel som används för att genomföra programmet anpassas till resultaten.

Artikel 8

Tvister – avbrytande av protokollets tillämpning

1.   Alla tvister mellan parterna när det gäller tolkningen av bestämmelserna i detta protokoll och deras tillämpning skall bli föremål för samråd mellan parterna i den gemensamma kommitté som avses i artikel 9 i avtalet, om så krävs i ett extrainkallat möte.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9 kan protokollets tillämpning avbrytas på initiativ av endera parten om tvisten mellan parterna betraktas som allvarlig och om samrådet i gemensamma kommittén i enlighet med punkt 1 inte har lett till att tvisten har kunnat lösas i godo.

3.   Den part som önskar avbryta protokollets tillämpning skall skriftligen meddela detta minst tre månader före den dag då tillämpningen av protokollet skall avbrytas.

4.   Vid avbrytande skall parterna fortsätta att samråda för att försöka lösa tvisten i godo. Om en sådan lösning nås skall protokollet åter börja tillämpas och ersättningen skall minskas tidsproportionellt i förhållande till hur länge protokollets tillämpning har varit avbruten.

Artikel 9

Avbrytande av protokollets tillämpning på grund av utebliven betalning

Om inte annat följer av artikel 6 kan tillämpningen av detta protokoll avbrytas på följande villkor om gemenskapen försummar att verkställa betalningarna enligt artikel 2:

a)

Kap Verdes behöriga myndigheter skall anmäla den uteblivna betalningen till Europeiska kommissionen. Kommissionen skall göra lämpliga kontroller och vid behov verkställa betalningen senast 60 arbetsdagar efter att ha mottagit anmälan.

b)

Vid utebliven betalning eller om det inte finns något giltigt skäl till att betalning inte sker inom den tidsfrist som anges i artikel 2.5 i detta protokoll har Kap Verdes behöriga myndigheter rätt att avbryta protokollets tillämpning. De skall utan dröjsmål underrätta Europeiska kommissionen om detta.

c)

Protokollet skall åter börja tillämpas så snart betalningen i fråga har gjorts.

Artikel 10

Tillämplig nationell lagstiftning

Gemenskapsfartygens verksamhet i Kap Verdes vatten inom ramen för detta protokoll skall lyda under Kap Verdes gällande lagstiftning, om inte annat följer av avtalet eller detta protokoll och dess bilaga med tillägg.

Artikel 11

Översynsklausul

Parterna får se över bestämmelserna i protokollet, bilagan och tilläggen och vid behov göra ändringar efter halva tiden.

Artikel 12

Upphävande

Bilagan till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Kap Verde om fiske utanför Kap Verdes kust upphävs och ersätts med bilagan till detta protokoll.

Artikel 13

Ikraftträdande

1.   Detta protokoll och dess bilaga träder i kraft den dag då parterna meddelar varandra att de förfaranden som är nödvändiga för detta har slutförts.

2.   De skall tillämpas från och med den 1 september 2006.

30.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 414/26


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2028/2006

av den 18 december 2006

om ändring av förordning (EG) nr 600/2005 när det gäller godkännande av en fodertillsats, tillhörande gruppen mikroorganismer, bestående av Bacillus licheniformis DSM 5749 och Bacillus subtilis DSM 5750

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser och de skäl och förfaranden som gäller för ett sådant godkännande.

(2)

Ett preparat bestående av mikroorganismerna Bacillus licheniformis DSM 5749 och Bacillus subtilis DSM 5750 godkändes utan tidsbegränsning i enlighet med rådets direktiv 70/524/EEG (2) som fodertillsats för suggor genom kommissionens förordning (EG) nr 1453/2004 (3), för slaktkalkoner och kalvar upp till tre månader genom kommissionens förordning (EG) nr 600/2005 (4) och för slaktsvin och smågrisar genom kommissionens förordning (EG) nr 2148/2004 (5). Tillsatsen infördes därefter i gemenskapens register över fodertillsatser som en befintlig produkt i enlighet med artikel 10 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(3)

I enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1831/2003 har en ansökan om ändring av godkännandet för preparatet lämnats in för att tillåta att det används i foder för slaktkalkoner som innehåller den tillåtna koccidiostatikan maduramicin-ammonium. Till ansökan bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i den förordningen.

(4)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet konstaterade i sitt yttrande av den 12 juli 2006 att det har fastställts att preparatet av Bacillus licheniformis DSM 5749 och Bacillus subtilis DSM 5750 är kompatibelt med maduramicin-ammonium. I yttrandet bekräftas även den rapport om analysmetoder för tillsatser i foder som lämnats av det referenslaboratorium som inrättats på gemenskapsnivå i enlighet med förordning (EG) nr 1831/2003.

(5)

Utvärderingen av preparatet visar att det uppfyller villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(6)

Förordning (EG) nr 600/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till förordning (EG) nr 600/2005 skall ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 december 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 378/2005 (EUT L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  EGT L 270, 14.12.1970, s. 1. Direktivet upphävt genom förordning (EG) nr 1831/2003.

(3)  EUT L 269, 17.8.2004, s. 3.

(4)  EUT L 99, 19.4.2005, s. 5.

(5)  EUT L 370, 17.12.2004, s. 24.


BILAGA

I bilaga III till förordning (EG) nr 600/2005 skall posten E 1700, Bacillus licheniformis DSM 5749 och Bacillus subtilis DSM 5750 för slaktkalkoner, ersättas med följande:

EG-nr

Tillsats

Kemisk formel, beskrivning

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

CFU/kg helfoder

Mikroorganismer

”E 1700

Bacillus licheniformis DSM 5749 och Bacillus subtilis DSM 5750

(förhållande 1:1)

Blandning av Bacillus licheniformis och Bacillus subtilis som innehåller minst 3,2 × 109 CFU/g tillsats (1,6 × 109 av varje bakterie).

Slaktkalkoner

1,28 × 109

1,28 × 109

I bruksanvisningen för tillsatser och förblandningar skall lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering anges.

Får användas i foderblandningar som innehåller följande tillåtna koccidiostatika:

diclazuril, halofuginon, monensinnatrium, robenidin och maduramicin-ammonium.

Utan tidsbegränsning”


30.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 414/29


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2029/2006

av den 22 december 2006

om ändring av förordning (EEG) nr 1538/91 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1906/90 om vissa handelsnormer för fjäderfäkött på grund av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 4.3,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 56, och

av följande skäl:

(1)

Vissa tekniska ändringar behöver göras i kommissionens förordning (EEG) nr 1538/91 (1) på grund av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen.

(2)

I artikel 14a.7 i förordning (EEG) nr 1538/91 och i bilagorna I, II och III till förordningen förtecknas vissa uppgifter som bör anges på gemenskapens alla officiella språk per den 31 december 2006. Det bör därför ingå uppgifter på bulgariska och rumänska.

(3)

I bilaga VIII till förordning (EEG) nr 1538/91 finns en förteckning över nationella referenslaboratorier som övervakar vattenhalten i fjäderfäkött. De nationella referenslaboratorierna i Bulgarien och Rumänien bör ingå i förteckningen.

(4)

Förordning (EEG) nr 1538/91 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 1538/91 skall ändras på följande sätt:

1.

I första stycket i artikel 14a.7 skall den förteckning som ges på samtliga medlemsstaters språk ersättas med följande:

”—

Съдържанието на вода превишава нормите на ЕИО

Contenido en agua superior al límite CEE

Obsah vody překračuje limit EHS

Vandindhold overstiger EØF-Normen

Wassergehalt über dem EWG-Höchstwert

Veesisaldus ületab EMÜ normi

Περιεκτικότητα σε νερό ανώτερη του ορίου ΕΟΚ

Water content exceeds EEC limit

Teneur en eau supérieure à la limite CEE

Tenore d'acqua superiore al limite CEE

Ūdens saturs pārsniedz EEK noteikto normu

Vandens kiekis viršija EEB nustatytą ribą

Víztartalom meghaladja az EGK által előírt határértéket

Il-kontenut ta’ l-ilma superjuri għal-limitu KEE

Watergehalte hoger dan het EEG-maximum

Zawartość wody przekracza normę EWG

Teor de água superior ao limite CEE

conținutul de apă depășește limita CEE

Obsah vody presahuje limit EHS

Vsebnost vode presega EES omejitev

Vesipitoisuus ylittää ETY-normin

Vattenhalten överstiger den halt som är tillåten inom EEG.”

2.

Bilagorna I, II och III skall ersättas med texten i bilaga I till denna förordning.

3.

Bilaga VIII skall ersättas med bilaga II till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien träder i kraft och då samtidigt med detta.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 2006

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 143, 7.6.1991, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 433/2006 (EUT L 79, 16.3.2006, s. 16).


BILAGA I

BILAGA I

ARTIKEL 1.1 – NAMN PÅ FJÄDERFÄSLAKTKROPPAR

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

1.

Пиле, бройлер

Pollo (de carne)

Kuře, brojler

Kylling, slagtekylling

Hähnchen

Masthuhn

Tibud, broiler

Κοτόπουλο

Πετεινοί και κότες (κρεατοπαραγωγής)

Chicken, broiler

Poulet (de chair)

Pollo, ’Broiler

Cālis, broilers

2.

Петел, кокошка

Gallo, gallina

Kohout, slepice, drůbež na pečení, nebo vaření

Hane, høne, suppehøne

Suppenhuhn

Kuked, kanad, hautamiseks või keetmiseks mõeldud kodulinnud

Πετεινοί και κότες

(για βράσιμο)

Cock, hen, casserole, or boiling fowl

Coq, poule (à bouillir)

Gallo, gallina Pollame da brodo

Gailis, vista, sautēta vai vārīta mājputnu gaļa

3.

Петел (угоен, скопен)

Capón

Kapoun

Kapun

Kapaun

Kohikukk

Καπόνια

Capon

Chapon

Cappone

Kapauns

4.

Ярка, петле

Polluelo

Kuřátko, Kohoutek

Poussin, Coquelet

Stubenküken

Kana- ja kukepojad

Νεοσσός, πετεινάρι

Poussin, Coquelet

Poussin, coquelet

Galletto

Cālītis

5.

Млад петел

Gallo joven

Mladý kohout

Unghane

Junger Hahn

Noor kukk

Πετεινάρι

Young cock

Jeune coq

Giovane gallo

Jauns gailis

1.

(Млада) пуйка

Pavo (joven)

(Mladá) krůta

(Mini) kalkun

(Junge) Pute, (Junger) Truthahn

(Noor) kalkun

(Νεαροί) γάλοι και γαλοπούλες

(Young) turkey

Dindonneau, (jeune) dinde

(Giovane) tacchino

(Jauns) tītars

2.

Пуйка

Pavo

Krůta

Avlskalkun

Pute, Truthahn

kalkun

Γάλοι και γαλοπούλες

Turkey

Dinde (à bouillir)

Tacchino/a

Tītars

1.

(Млада) патица, пате, (млада) Мускусна патица, (млад) Mюлар

Pato (joven o anadino), pato de Barbaria (joven), Pato cruzado (joven)

(Mladá) kachna, kachně, (Mladá) Pižmová kachna, (Mladá) Kachna Mulard

(Ung) and (Ung) berberand (Ung) mulardand

Frühmastente, Jungente, (Junge) Barbarieente (Junge) Mulardente

(Noor) part, pardipoeg, (noor) muskuspart, (noor), (noor) mullard

(Νεαρές) πάπιες ή παπάκια, (νεαρές) πάπιες βαρβαρίας, (νεαρές) πάπιες mulard

(Young) duck, duckling, (Young) Muscovy duck (Young) Mulard duck

(Jeune) canard, caneton, (jeune) canard de Barbarie, (jeune) canard mulard

(Giovane) anatra (Giovane) Anatra muta (Giovane) Anatra ’mulard

(Jauna) pīle, pīlēns, (Jauna) Muskuss pīle, (Jauna) Mullard pīle

2.

Патица, Мускусна патица, Мюлар

Pato, pato de Barbaria, Pato cruzado

Kachna, Pižmová kachna, Kachna Mulard

Avlsand Berberand Mulardand

Ente, Barbarieente Mulardente

Part, muskuspart, mullard

Πάπιες, πάπιες βαρβαρίας πάπιες mulard

Duck, Muscovy duck, Mulard duck

Canard, canard de Barbarie (à bouillir), canard mulard (à bouillir)

Anatra Anatra muta Anatra ’mulard

Pīle, Muskuss pīle, Mullard pīle

1.

(Млада) гъска, гъсе

Oca (joven), ansarón

Mladá husa, house

(Ung) gås

Frühmastgans, (Junge) Gans, Jungmastgans

(Noor) hani, hanepoeg

(Νεαρές) χήνες ή χηνάκια

(Young) goose, gosling

(Jeune) oie ou oison

(Giovane) oca

(Jauna) zoss, zoslēns

2.

Гъска

Oca

Husa

Avlsgås

Gans

Hani

Χήνες

Goose

Oie

Oca

Zoss

1.

(Млада) токачка

Pintada (joven)

Mladá perlička

(Ung) perlehøne

(Junges) Perlhuhn

(Noor) pärlkana

(Νεαρές) φραγκόκοτες

(Young) guinea fowl

(Jeune) pintade Pintadeau

(Giovane) faraona

(Jauna) pērļu vistiņa

2.

Токачка

Pintada

Perlička

Avlsperlehøne

Perlhuhn

Pärlkana

Φραγκόκοτες

Guinea fowl

Pintade

Faraona

Pērļu vistiņa


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

1.

Viščiukas broileris

Brojler csirke, pecsenyecsirke

Fellus, brojler

Kuiken, braadkuiken

Kurczę, broiler

Frango

Pui de carne, broiler

Kurča, brojler

Pitovni piščanec-brojler

Broileri

Kyckling, slaktkyckling (broiler)

2.

Gaidys, višta, skirti troškinti arba virti

Kakas és tyúk (főznivaló baromfi)

Serduk, tiġieġa (tal-brodu)

Haan, hen, soep- of stoofkip

Kura rosołowa

Galo, galinha

Cocoș, găină sau carne de pasăre pentru fiert

Kohút, sliepka

Petelin, kokoš, perutnina za pečenje ali kuhanje

Kukko, kana

Tupp, höna, gryt- eller kokhöna

3.

Kaplūnas

Kappan

Ħasi

Kapoen

Kapłon

Capão

Clapon

Kapún

Kopun

Chapon (syöttökukko)

Kapun

4.

Viščiukas

Minicsirke

Għattuqa, coquelet

Piepkuiken

Kurczątko

Franguitos

Pui tineri

Kuriatko

Mlad piščanec, mlad petelin (kokelet)

Kananpoika, kukonpoika

Poussin, Coquelet

5.

Gaidžiukas

Fiatal kakas

Serduk żgħir fl-eta

Jonge haan

Młody kogut

Galo jovem

Cocoș tânăr

Mladý kohút

Mlad petelin

Nuori kukko

Ung tupp

1.

Kalakučiukas

Pecsenyepulyka, gigantpulyka, növendék pulyka

Dundjan (żgħir fl-eta)

(Jonge) kalkoen

(Młody) indyk

Peru

Curcan (tânăr)

Mladá morka

(Mlada) pura

(Nuori) kalkkuna

(Ung) kalkon

2.

Kalakutas

Pulyka

Dundjan

Kalkoen

Indyk

Peru adulto

Curcan

Morka

Pura

Kalkkuna

Kalkon

1.

Ančiukai, Muskusinės anties ančiukai, Mulardinės anties ančiukai

Pecsenyekacsa, Pecsenye pézsmakacsa, Pecsenye mulard -kacsa

Papra (żgħira fl-eta), papra żgħira (fellus ta’ papra), papra muskovy (żgħira fl-eta), papra mulard

(Jonge) eend, (Jonge) Barbarijse eend (Jonge) „Mulard”-eend

(Młoda) kaczka tuczona, (Młoda) kaczka piżmowa, (Młoda) kaczka mulard

Pato, Pato Barbary, Pato Mulard

Rață (tânără), rață (tânără) din specia Cairina moschata, rață (tânără) Mulard

(Mladá kačica), kačiatko, (Mladá) pyžmová kačica, (Mladý) mulard

(Mlada) raca, račka, (Mlada) muškatna raca, (Mlada) mulard raca

(Nuori) ankka, (Nuori) myskiankka

(Ung) anka, ankunge, (ung) mulardand (ung) myskand

2.

Antis, Muskusinė antis, Mulardinė antis

Kacsa, Pézsma kacsa, Mulard kacsa

Papra, papra muscovy, papra mulard

Eend Barbarijse eend „Mulard”-eend

Kaczka, Kaczka piżmowa, Kaczka mulard

Pato adulto, pato adulto Barbary, pato adulto Mulard

Rață, rață din specia Cairina moschata, rață Mulard

Kačica, Pyžmová kačica, Mulard

Raca, Muškatna raca, Mulard raca

Ankka, myskiankka

Anka, mulardand, myskand

1.

Žąsiukas

Fiatal liba, pecsenye liba

Wiżża (żgħira fl-eta), fellusa ta’ wiżża

(Jonge) gans

Młoda gęś

Ganso

Gâscă (tânără)

(Mladá) hus, húsatko

(Mlada) gos, goska

(Nuori) hanhi

(Ung) gås, gåsunge

2.

Žąsis

Liba

Wiżża

Gans

Gęś

Ganso adulto

Gâscă

Hus

Gos

Hanhi

Gås

1.

Perlinių vištų viščiukai

Pecsenyegyöngyös

Fargħuna (żgħira fl-eta)

(Jonge) parelhoen

(Młoda) perliczka

Pintada

Bibilică adultă

(Mladá) perlička

(Mlada) pegatka

(Nuori) helmikana

(Ung) pärlhöna

2.

Perlinės vištos

Gyöngytyúk

Fargħuna

Parelhoen

Perlica

Pintada adulta

Bibilică

Perlička

Pegatka

Helmikana

Pärlhöna

ARTIKEL 1.2 – NAMN PÅ STYCKNINGSDELAR

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

a)

Половинка

Medio

Půlka

Halvt

Hälfte oder Halbes

Pool

Μισά

Half

Demi ou moitié

Metà

Puse

b)

Четвъртинка

Charto

Čtvrtka

Kvart

(Vorder-, Hinter-) Viertel

Veerand

Τεταρτημόριο

Quarter

Quart

Quarto

Ceturdaļa

c)

Неразделени четвъртинки с бутчетата

Cuartos traseros unidos

Neoddělená zadní čtvrtka

Sammenhængende lårstykker

Hinterviertel am Stück

Lahtilõikamata koivad

Αδιαχώριστα τεταρτημόρια ποδιών

Unseparated leg quarters

Quarts postérieurs non séparés

Cosciotto

Nesadalītas kāju ceturdaļas

d)

Гърди, бяло месо или филе с кост

Pechuga

Prsa

Bryst

Brust, halbe Brust, halbierte Brust

Rind

Στήθος

Breast

Poitrine, blanc ou filet sur os

Petto con osso

Krūtiņa

e)

Бутче

Muslo y contramuslo

Stehno

Helt lår

Schenkel, Keule

Koib

Πόδι

Leg

Cuisse

Coscia

Kāja

f)

Бутче с част от гърба, прикрепен към него

Charto trasero de pollo

Stehno kuřete s částí zad

Kyllingelår med en del af ryggen

Hähnchenschenkel mit Rückenstück, Hühnerkeule mit Rückenstück

Koib koos seljaosaga

Πόδι από κοτόπουλο με ένα κομμάτι της ράχης

Chicken leg with a portion of the back

Cuisse de poulet avec une portion du dos

Coscetta

Cāļa kāja ar muguras daļu

g)

Бедро

Contramuslo

Horní stehno

Overlår

Oberschenkel, Oberkeule

Reis

Μηρός (μπούτι)

Thigh

Haut de cuisse

Sovraccoscia

Šķiņkis

h)

Подбедрица

Muslo

Dolní stehno (Palička)

Underlår

Unterschenkel, Unterkeule

Sääretükk

Κνήμη

Drumstick

Pilon

Fuso

Stilbs

i)

Крило

Ala

Křídlo

Vinge

Flügel

Tiib

Φτερούγα

Wing

Aile

Ala

Spārns

j)

Неразделени крила

Alas unidas

Neoddělená křídla

Sammenhængende vinger

Beide Flügel, ungetrennt

Lahtilõikamata tiivad

Αδιαχώριστες φτερούγες

Unseparated wings

Ailes non séparées

Ali non separate

Nesadalīti spārni

k)

Филе от гърдите, бяло месо

Filete de pechuga

Prsní řízek

Brystfilet

Brustfilet, Filet aus der Brust, Filet

Rinnafilee

Φιλέτο στήθους

Breast fillet

Filet de poitrine, blanc, filet, noix

Filetto, fesa (tacchino)

Krūtiņas fileja

l)

Филе от гърдите с ’ядеца”

Filete de pechuga con clavícula

Filety z prsou (Klíční kost s chrupavkou prsní kosti včetně svaloviny v přirozené souvislosti, klíč. kost a chrupavka max. 3 % z cel. hmotnosti)

Brystfilet med ønskeben

Brustfilet mit Schlüsselbein

Rinnafilee koos harkluuga

Φιλέτο στήθους με κλειδοκόκαλο

Breast fillet with wishbone

Filet de poitrine avec clavicule

Petto (con forcella), fesa (con forcella)

Krūtiņas fileja ar krūšukaulu

m)

Нетлъсто филе

Magret, maigret

Magret, maigret (Filety z prsou kachen a hus s kůží a podkožním tukem pokrývajícím prsní sval, bez hlubokého svalu prsního)

Magret, maigret

Magret, Maigret

Rinnaliha (’magret” või ’maigret”)

Maigret, magret

Magret, maigret

Magret, maigret

Magret, maigret

Pīles krūtiņa


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

a)

Pusė

Fél baromfi

Nofs

Helft

Połówka

Metade

Jumătăți

Polená hydina

Polovica

Puolikas

Halva

b)

Ketvirtis

Negyed baromfi

Kwart

Kwart

Ćwiartka

Quarto

Sferturi

Štvrťka hydiny

Četrt

Neljännes

Kvart

c)

Neatskirti kojų ketvirčiai

Összefüggő (egész) combnegyedek

Il-kwarti ta’ wara tas-saqajn, mhux separati

Niet-gescheiden achterkwarten

Ćwiartka tylna w całości

Quartos de coxa não separados

Sferturi posterioare neseparate

Neoddelené hydinové stehná

Neločene četrti nog

Takaneljännes

Bakdelspart

d)

Krūtinėlė

Mell

Sidra

Borst

Pierś, połówka piersi

Peito

Piept

Prsia

Prsi

Rinta

Bröst

e)

Koja

Comb

Koxxa

Hele poot, hele dij

Noga

Perna inteira

Pulpă

Hydinové stehno

Bedro

Koipireisi

Klubba

f)

Viščiuko koja su neatskirta nugaros dalimi

Csirkecomb a hát egy részével

Koxxa tat-tiġieġa b’porzjon tad-dahar

Poot/dij met rugdeel (bout)

Noga kurczęca z częścią grzbietu

Perna inteira de frango com uma porção do dorso

Pulpă de pui cu o porțiune din spate atașată

Kuracie stehno s panvou

Piščančja bedra z delom hrbta

Koipireisi, jossa selkäosa

Kycklingklubba med del av ryggben

g)

Šlaunelė

Felsőcomb

Il-biċċa ta’ fuq tal-koxxa

Bovenpoot, bovendij

Udo

Coxa

Pulpă superioară

Horné hydinové stehno

Stegno

Reisi

Lår

h)

Blauzdelė

Alsócomb

Il-biċċa t’isfel tal-koxxa (drumstick)

Onderpoot, onderdij (Drumstick)

Podudzie

Perna

Pulpă inferioară

Dolné hydinové stehno

Krača

Koipi

Ben

i)

Sparnas

Szárny

Ġewnaħ

Vleugel

Skrzydło

Asa

Aripi

Hydinové krídelko

Peruti

Siipi

Vinge

j)

Neatskirti sparnai

Összefüggő (egész) szárnyak

Ġwienaħ mhux separate

Niet-gescheiden vleugels

Skrzydła w całości

Asas não separadas

Aripi neseparate

Neoddelené hydinové krídla

Neločene peruti

Siivet kiinni toisissaan

Sammanhängande vingar

k)

Krūtinėlės filė

Mellfilé

Flett tas-sidra

Borstfilet

Filet z piersi

Carne de peito

Piept dezosat

Hydinový rezeň

Prsni file

Rintafilee

Bröstfilé

l)

Krūtinėlės filė su raktikauliu ir krūtinkauliu

Mellfilé szegycsonttal

Flett tas-sidra bil-wishbone

Borstfilet met vorkbeen

Filet z piersi z obojczykiem

Carne de peito com fúrcula

Piept dezosat cu osul iadeș

Hydinový rezeň s kosťou

Prsni file s prsno kostjo

Rintafilee solisluineen

Bröstfilé med nyckelben

m)

Krūtinėlės filė be kiliojo raumens (magret)

Bőrös libamell-filé, (maigret)

Magret, maigret

Magret

Magret

Magret, maigret

Tacâm de pasăre, Spinări de pasăre

Magret

Magret

Magret, maigret

Magret, maigret

BILAGA II

ARTIKEL 9 – KYLMETODER

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

1.

Въздушно охлаждане

Refrigeración por aire

Vzduchem (Chlazení vzduchem)

Luftkøling

Luftkühlung

Õhkjahutus

Ψύξη με αέρα

Air chilling

Refroidissement à l'air

Raffreddamento ad aria

Dzesēšana ar gaisu

2.

Въздушно-душово охлаждане

Refrigeración por aspersión ventilada

Vychlazeným proudem vzduchu s postřikem

Luftspraykøling

Luft-Sprühkühlung

Õhkpiserdusjahutus

Ψύξη με ψεκασμό

Air spray chilling

Refroidissement par aspersion ventilée

Raffreddamento per aspersione e ventilazione

Dzesēšana ar izsmidzinātu gaisu

3.

Охлаждане чрез потапяне

Refrigeración por immersión

Ve vodní lázni ponořením

Neddypningskøling

Gegenstrom-Tauchkühlung

Sukeljahutus

Ψύξη με βύθιση

Immersion chilling

Refroidissement par immersion

Raffreddamento per immersione

Dzesēšana iegremdējot


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

1.

Atšaldymas ore

Levegős hűtés

Tkessiħ bl-arja

Luchtkoeling

Owiewowa

Refrigeração por ventilação

Refrigerare în aer

Chladené vzduchom

Zračno hlajenje

Ilmajäähdytys

Luftkylning

2.

Atšaldymas pučiant orą

Permetezéses hűtés

Tkessiħ b’air spray

Lucht-sproeikoeling

Owiewowo-natryskowa

Refrigeração por aspersão e ventilação

Refrigerare prin dușare cu aer

Chladené sprejovaním

Hlajenje s pršenjem

Ilmasprayjäähdytys

Evaporativ kylning

3.

Atšaldymas panardinant

Bemerítéses hűtés

Tkessiħ b’immersjoni

Dompelkoeling

Zanurzeniowa

Refrigeração por imersão

Refrigerare prin imersiune

Chladené vo vode

Hlajenje s potapljanjem

Vesijäähdytys

Vattenkylning

BILAGA III

ARTIKEL 10.1 – PRODUKTIONSSYSTEM

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

a)

Хранена с … % …

гъска, хранена с овес

Alimentado con … % de …

Oca engordada con avena

Krmena (čím) … % (čeho) …

Husa krmená ovšem

Fodret med … % …

Havrefodret gås

Mast mit … % …

Hafermastgans

Söödetud …, mis sisaldab … % …

Kaeraga toidetud hani

Έχει τραφεί με … % …

Χήνα που παχαίνεται με βρώμη

Fed with … % of …

Oats fed goose

Alimenté avec … % de …

Oie nourrie à l'avoine

Alimentato con il … % di …

Oca ingrassata con avena

Barība ar … % …

ar auzām barotas zosis

b)

Екстензивно закрито

(отгледан на закрито)

Sistema extensivo en gallinero

Extenzivní v hale

Ekstensivt staldopdræt (skrabe …)

Extensive Bodenhaltung

Ekstensiivne seespidamine (lindlas pidamine)

Εκτατικής εκτροφής

Extensive indoor (barnreared)

Élevé à l'intérieur: système extensif

Estensivo al coperto

Turēšana galvenokārt telpās (’Audzēti kūtī”)

c)

Свободен начин на отглеждане

Gallinero con salida libre

Volný výběh

Fritgående

Auslaufhaltung

Vabapidamine

Ελεύθερης βοσκής

Free range

Sortant à l'extérieur

All'aperto

Brīvā turēšana

d)

Традиционен свободен начин на отглеждане

Granja al aire libre

Tradiční volný výběh

Frilands …

Bäuerliche Auslaufhaltung

Traditsiooniline vabapidamine

Πτηνοτροφείο παραδοσιακά ελεύθερης βοσκής

Traditional free range

Fermier-élevé en plein air

Rurale all'aperto

Tradicionālā brīvā turēšana

e)

Свободен начин на отглеждане – пълна свобода

Granja de cría en libertad

Volný výběh – úplná volnost

Frilands … opdrættet i fuld frihed

Bäuerliche Freilandhaltung

Täieliku liikumisvabadusega traditsiooniline vabapidamine

Πτηνοτροφείο απεριόριστης τροφής

Free-range — total freedom

Fermier-élevé en liberté

Rurale in libertà

Pilnīgā brīvība


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

a)

Lesinta … % …

Avižomis penėtos žąsys

…%-ban …-val etetett

Zabbal etetett liba

Mitmugħa b’…% ta’ …

Wiżża mitmugħa bil-ħafur

Gevoed met … % …

Met haver vetgemeste gans

Żywione z udziałem … % …

tucz owsiany (gęsi)

Alimentado com … % de …

Ganso engordado com aveia

Furajate cu un % de …

Gâște furajate cu ovăz

Kŕmené … % …

husi kŕmené ovsom

Krmljeno s/z ……. %

gos krmljena z ovsom

Ruokittu … % …

Kauralla ruokittu hanhi

Utfodrad med … % …

Havreutfodrad gås

b)

Patalpose laisvai auginti paukščiai

(Auginti tvartuose)

Istállóban külterjesen tartott

Mrobbija ġewwa: sistema estensiva

Scharrel … binnengehouden

Ekstensywny chów ściółkowy

Produção extensiva em interior

Creștere în interior sistem extensiv

Extenzívne v halách

Ekstenzivna zaprta reja

Laajaperäinen sisäkasvatus

Extensivt uppfödd inomhus

c)

Laisvai laikomi paukščiai

Szabadtartás

Barra (free range)

Scharrel … met uitloop

Chów wybiegowy

Produção em semiliberdade

Creștere liberă

Chované vo voľnom výbehu

Prosta reja

Ulkoilumahdollisuus

Tillgång till utomhusvistelse

d)

Tradiciškai laisvai laikomi paukščiai

Hagyományos szabadtartás

Barra (free range) tradizzjonali

Boerenscharrel … met uitloop

Hoeve … met uitloop

Tradycyjny chów wybiegowy

Produção ao ar livre

Creștere liberă tradițională

Chované tradičným spôsobom v halách

Tradicionalna prosta reja

Ulkoiluvapaus

Traditionell utomhusvistelse

e)

Visiškoje laisvėje laikomi paukščiai

Teljes szabadtartás

Barra (free range) – liberta totali

Boerenscharrel … met vrije uitloop

Hoeve … met vrije uitloop

Chów wybiegowy bez ograniczeń

Produção em liberdade

Creștere liberă – libertate totală –

Chované na paši

Prosta reja – neomejen izpust

Vapaa kasvatus

Uppfödd i full frihet


BILAGA II

”BILAGA VIII

FÖRTECKNING ÖVER NATIONELLA REFERENSLABORATORIER

 

Belgien

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)

Eenheid Technologie en Voeding

Productkwaliteit en voedselveiligheid

Brusselsesteenweg 370

B-9090 Melle

 

Bulgarien

Национален Диагностичен Научно-изследователски Ветеринарно-Медицински Институт

(National Diagnostic Research Veterinary Medicine Institute)

бул. „Пенчо Славейков“ 15

(15, Pencho Slaveikov str.)

София – 1606

(Sofia – 1606)

 

Tjeckien

Státní veterinární ústav Jihlava

Národní referenční laboratoř pro mikrobiologické, chemické a senzorické analýzy masa a masných výrobků

Rantířovská 93

CZ-586 05 Jihlava

 

Danmark

Fødevarestyrelsen

Fødevareregion Øst

Afdeling for Fødevarekemi

Søndervang 4

DK-4100 Ringsted

 

Tyskland

Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel

Standort Kulmbach

E.C.-Baumann-Straße 20

D-95326 Kulmbach

 

Estland

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30

EE-51006 Tartu

 

Grekland

Ministry of Rural Development & Food

Veterinary Laboratory of Larisa

7th km Larisa-Trikalοn st.

GR-411 10 Larisa

 

Spanien

Laboratorio Arbitral Agroalimentario

Carretera de La Coruña, km 10,700

E-28023 Madrid

 

Frankrike

Unité hygiène et qualité des produits avicoles

Laboratoire central de recherches avicoles et porcines

Centre National d'études vétérinaires et alimentaires

Beaucemaine — B.P. 53

F-22400 Ploufragan

 

Irland

National Food Centre

Teagasc

Dunsinea

Castleknock

IE-Dublin 15

 

Italien

Ministero Politiche Agricole e Forestali

Ispettorato Centrale Repressione Frodi — Laboratorio di Modena

Via Jacopo Cavedone n. 29

I-41100 Modena

 

Cypern

Agricultural Laboratory

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave; 14

CY-Lefcosia (Nicosia)

 

Lettland

Pārtikas un veterinārā dienesta

Nacionālais diagnostikas centrs

Lejupes iela 3,

Rīga, LV-1076

 

Litauen

Nacionalinė veterinarijos laboratorija

J.Kairiūkščio g. 10

LT-2021 Vilnius

 

Luxemburg

Laboratoire National de Santé

Rue du Laboratoire, 42

L-1911 Luxembourg

 

Ungern

Országos Élelmiszervizsgáló Intézet

Budapest 94. Pf. 1740

Mester u. 81.

HU-1465

 

Malta

Malta National Laboratory

UB14, San Gwann Industrial Estate

San Gwann, SGN 09

Malta

 

Nederländerna

RIKILT — Instituut voor Voedselveiligheid

Bornsesteeg 45, gebouw 123

NL-6708 AE Wageningen

 

Österrike

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Institut für Lebensmitteluntersuchung Wien

Abteilung 6 — Fleisch und Fleischwaren

Spargelfeldstraße 191

A-1226 Wien

 

Polen

Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

ul. Reymonta 11/13

PL-60-791 Poznań

 

Portugal

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica — ASAE

Laboratório Central da Qualidade Alimentar — LCQA

Av. Conde Valbom, 98

P-1050-070 LISBOA

 

Rumänien

Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară

Str. Câmpul Moșilor, nr. 5, Sector 2

București

 

Slovenien

Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60

SI-1115 Ljubljana

 

Slovakien

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Botanická 15

SK-842 52 Bratislava

 

Finland

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Mustialankatu 3

FIN-00710 Helsinki

 

Sverige

Livsmedelsverket

Box 622

S-75126 Uppsala

 

Förenade kungariket

Laboratory of the Government Chemist

Queens Road

Teddington

TW11 0LY”


30.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 414/40


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2030/2006

av den 21 december 2006

om ändring av förordningarna (EG) nr 1607/2000, (EG) nr 1622/2000 och (EG) nr 2729/2000 om vinsektorn med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (1), särskilt artiklarna 58, 46.1, 72.4, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga IV till kommissionens förordning (EG) nr 1607/2000 av den 24 juli 2000 om fastställande av vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, särskilt rörande kvalitetsvin framställt inom specificerade områden (2) innehåller en förteckning över mousserande kvalitetsviner fso som får ha en alkoholhalt i volymprocent under 9,5 %. Den bilagan bör ändras så att även viner tillverkade i Rumänien ingår.

(2)

Bilaga XIII till kommissionens förordning (EG) nr 1622/2000 av den 24 juli 2000 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin och införandet av en gemenskapskodex för oenologiska metoder och behandlingar (3), innehåller de undantag i fråga om halten av flyktiga syror i vinet som fastställs i del B led 1 i bilaga V till förordning (EG) nr 1493/1999. Bilagan bör ändras med anledning av Rumäniens anslutning.

(3)

I artikel 11.2 i kommissionens förordning (EG) nr 2729/2000 av den 14 december 2000 om tillämpningsföreskrifter för kontroller inom vinsektorn (4) fastställs det minimiantal prov som skall tas varje år för den databas som anges i artikel 10 i den förordningen. Till följd av Bulgariens och Rumäniens anslutning bör antalet prov som skall tas för dessa länder fastställas.

(4)

Förordningarna (EG) nr 1607/2000, (EG) nr 1622/2000 och (EG) nr 2729/2000 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga IV till förordning (EG) nr 1607/2000 skall ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Följande led o skall läggas till i bilaga XIII till förordning (EG) nr 1622/2000:

”o)

för rumänska viner:

till 25 milliekvivalenter/l vad gäller kvalitetsviner fso som uppfyller kraven för beteckningen ’DOC–CT’,

till 30 milliekvivalenter/l vad gäller kvalitetsviner fso som uppfyller kraven för beteckningen ’DOC–CIB’ ”,

Artikel 3

I artikel 11.2 i förordning (EG) nr 2729/2000, skall andra stycket ersättas med följande:

”—

30 prov i Bulgarien

20 prov i Tjeckien

200 prov i Tyskland

50 prov i Grekland

200 prov i Spanien

400 prov i Frankrike

400 prov i Italien

10 prov på Cypern

4 prov i Luxemburg

50 prov i Ungern

4 prov på Malta

50 prov i Österrike

50 prov i Portugal

70 prov i Rumänien

20 prov i Slovenien

15 prov i Slovakien

4 prov i Förenade kungariket”

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien träder i kraft och då samtidigt med detta.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 december 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 179, 14.7.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2165/2005 (EUT L 345, 28.12.2005, s. 1).

(2)  EGT L 185, 25.7.2000, s. 17.

(3)  EGT L 194, 31.7.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1507/2006 (EUT L 280, 12.10.2006, s. 9).

(4)  EGT L 316, 15.12.2000, s. 16. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 262/2006 (EUT L 46, 16.2.2006, s. 22).


BILAGA

”BILAGA IV

Förteckning över mousserande kvalitetsviner fso för vilka cuvén får ha en alkoholhalt under 9,5 volymprocent.

ITALIEN

Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene

Montello e Colli Asolani.

RUMÄNIEN

Muscat Spumant Bucium

Muscat Spumant Dealu Mare

Muscat Spumant Murfatlar

Muscat Spumant Alba Iulia

Muscat Spumant Iași

Muscat Spumant Huși

Muscat Spumant Panciu

Muscat Spumant Șimleul Silvaniei

Muscat Spumant Sebeș Apold

Muscat Spumant Târnave”


30.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 414/43


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2031/2006

av den 22 december 2006

om anpassning av flera förordningar om sockermarknaden till följd av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 4.3,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 56, och

av följande skäl:

(1)

Vissa tekniska ändringar måste göras i flera av kommissionens förordningar om den gemensamma organisationen av sockermarknaden för att de anpassningar skall kunna göras som är nödvändiga med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen.

(2)

Kommissionens förordning (EG) nr 192/2002 av den 31 januari 2002 om bestämmelser för utfärdande av importlicenser för socker och sockerblandningar samt kakao som omfattas av ursprungskumulation AVS/ULT eller EG/ULT (1) innehåller vissa uppgifter på alla medlemsstaternas språk. Uppgifter på bulgariska och rumänska bör läggas till.

(3)

Kommissionens förordning (EG) nr 950/2006 av den 28 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för regleringsåren 2006/07, 2007/08 och 2008/09 för import och raffinering av produkter från sockersektorn inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal (2) innehåller vissa uppgifter på alla medlemsstaternas språk. Uppgifter på bulgariska och rumänska bör läggas till.

(4)

Kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av den 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (3) innehåller vissa uppgifter på alla medlemsstaternas språk. Uppgifter på bulgariska och rumänska bör läggas till.

(5)

Förordningarna (EG) nr 192/2002, (EG) nr 950/2006 och (EG) nr 951/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 192/2002 skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 4 skall c ersättas med följande:

”c)

I fält 20 i licensen, en av de uppgifter som anges i bilaga II.”

2.

Bilagan skall betecknas Bilaga I.

3.

Bilagan till den här förordningen skall läggas till som bilaga II.

Artikel 2

Bilaga III till förordning (EG) nr 950/2006 skall ersättas med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Förordning (EG) nr 951/2006 skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 6 skall punkterna 2 och 3 ersättas med följande:

”2.   Fält 20 i licensansökan och i licensen skall innehålla en av de uppgifter som anges i del A i bilagan.

3.   Exportlicensen skall utfärdas för den kvantitet som angivits i meddelandet om tilldelning av anbudet. I fält 22 på licensen skall exportbidragssatsen anges i euro. Det skall innehålla en av de uppgifter som anges i del B i den bilagan.”

2.

Artikel 7 skall ersättas med följande:

”Artikel 7

Exportlicens för socker, isoglukos eller inulinsirap utan bidrag

Om socker, isoglukos eller inulinsirap som omsätts fritt på gemenskapsmarknaden och inte anses vara ’utomkvotsprodukter’ skall exporteras utan bidrag, skall fält 22 i licensansökan och licensen innehålla en av följande uppgifter som anges i del C i bilagan, beroende på vilken produkt det rör sig om.”

3.

I artikel 14.3 skall första stycket ersättas med följande:

”Fält 20 i licensansökan och exportlicensen för vitsockret, liksom licensansökningen och importlicensen för råsockret, skall innehålla en av de uppgifter som anges i del D i bilagan.”

4.

Bilaga I skall ersättas med bilaga III till den här förordningen.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien träder i kraft och då samtidigt med detta.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 55. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 96/2004 (EUT L 15, 22.1.2004, s. 3).

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 1.

(3)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24.


BILAGA I

”BILAGA II

Uppgifter som avses i artikel 4 c

:

på bulgariska

:

Освободено от вносно мито (Решение 2001/822/ЕО, член 35) пореден номер на квотата …

:

på spanska

:

Exención de derechos de importación (Decisión 2001/822/CE, artículo 35) número de orden …

:

på tjeckiska

:

Osvobozeno od dovozního cla (Rozhodnutí 2001/822/ES, čl. 35), sériové číslo …

:

på danska

:

Fritages for importafgifter (artikel 35 i afgørelse 2001/822/EF), løbenummer …

:

på tyska

:

Frei von Einfuhrabgaben (Beschluss 2001/822/EG, Artikel 35), Ordnungsnummer …

:

på estniska

:

Impordimaksust vabastatud (otsus 2001/822/EÜ, artikkel 35), järjekorranumber …

:

på grekiska

:

Δασμολογική απαλλαγή (απόφαση 2001/822/ΕΚ, άρθρο 35), αύξων αριθμός …

:

på engelska

:

Free from import duty (Decision 2001/822/EC, Article 35), serial No …

:

på franska

:

Exemption du droit d'importation (décision 2001/822/CE, article 35), numéro d'ordre …

:

på italienska

:

Esenzione dal dazio all'importazione (decisione 2001/822/CE, articolo 35), numero d'ordine …

:

på lettiska

:

Atbrīvots no importa nodokļa (Lēmuma 2001/822/EK 35. pants), sērijas numurs …

:

på litauiska

:

Atleista nuo importo muito (Nutarimo 2001/822/EB 35 straipsnis), serijos numeris …

:

på ungerska

:

Mentes a behozatali vám alól (2001/822/EK határozat, 35. cikk), sorozatszám …

:

på maltesiska

:

Eżenzjoni minn dazju fuq l-importazzjoni (Deċiżjoni 2001/822/KE, Artikolu 35), numru tas-serje …

:

på nederländska

:

Vrij van invoerrechten (Besluit 2001/822/EG, artikel 35), volgnummer …

:

på polska

:

Zwolnione z należności przywozowych (art. 35 decyzji 2001/822/WE), numer porządkowy …

:

på portugisiska

:

Isenção de direitos de importação (Decisão 2001/822/CE, artigo 35.o), número de ordem …

:

på rumänska

:

Scutit de drepturi de import (Decizia 2001/822/CE, articolul 35), nr. de ordine …

:

på slovakiska

:

Oslobodený od dovozného cla (Rozhodnutie 2001/822/ES, čl. 35), sériové číslo …

:

på slovenska

:

brez uvozne carine (Uredba 2001/822/ES, člen 35), serijska številka …

:

på finska

:

Vapaa tuontitulleista (päätöksen 2001/822/EY 35 artikla), järjestysnumero …

:

på svenska

:

Importtullfri (beslut 2001/822/EG, artikel 35), löpnummer …”


BILAGA II

”BILAGA III

A.

Uppgifter som avses i artikel 16.1 c, artikel 17.1 a och artikel 18.2 a:

:

på bulgariska

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар АКТБ/Индия. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

på spanska

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar ACP-India. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

på tjeckiska

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr ze zemí AKT/Indie. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

på danska

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, AVS-/indisk sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

på tyska

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, AKP-/indischer Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

på estniska

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, AKV/India suhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

på grekiska

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη ΑΚΕ/Ινδίας. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

på engelska

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, ACP/India sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

på franska

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre ACP/Inde. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

på italienska

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero ACP/India. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

på lettiska

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, ĀKK un Indijas cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

på litauiska

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, AKR ir Indijos cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

på ungerska

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, AKCS-országokból/Indiából származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

på maltesiska

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor AKP/Indja. Nru tas-serje (in-numru tasserje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

på nederländska

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, ACS-/Indiase suiker. Volgnummer (zie bijlage I)

:

på polska

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier z AKP/Indii. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

på portugisiska

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar ACP/da Índia. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

på rumänska

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr ACP/India. Nr. serial (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

på slovakiska

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor AKT-India. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

på slovenska

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz držav AKP/Indije. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

på finska

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, AKT-maista/Intiasta peräisin oleva sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

på svenska

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, AVS/Indien-socker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

B.

Uppgifter som avses i artikel 21.1 c:

:

på bulgariska

:

Допълнителна захар, сурова захар, предназначена за рафиниране, внесена съгласно член 29, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 318/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

på spanska

:

Azúcar adicional, azúcar en bruto para refinar, importado de conformidad con el artículo 29, apartado 4, del Reglamento (CE) no 318/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

på tjeckiska

:

Doplňkový cukr, surový cukr určený k rafinaci a dovezený podle čl. 29 odst. 4 nařízení (ES) č. 318/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

på danska

:

Supplerende sukker; råsukker til raffinering importeret i henhold til artikel 29, stk. 4, i forordning (EF) nr. 318/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

på tyska

:

Zusätzlicher Zucker, zur Raffination bestimmter Rohzucker, eingeführt in Anwendung von Artikel 29 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 318/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

på estniska

:

Lisasuhkur, vastavalt määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 29 lõikele 4 imporditud rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

på grekiska

:

Συμπληρωματική ζάχαρη, ακατέργαστη ζάχαρη που προορίζεται για ραφινάρισμα, εισαγόμενη σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

på engelska

:

Complementary sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 29(4) of Regulation (EC) No 318/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

på franska

:

Sucre complémentaire, sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l'article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

på italienska

:

Zucchero complementare, zucchero greggio destinato alla raffinazione importato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

på lettiska

:

Papildu cukurs, rafinējamais jēlcukurs, kas importēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 29. panta 4. punktu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

på litauiska

:

Pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 29 straipsnio 4 dalį importuotas papildomas cukrus, rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

på ungerska

:

A 318/2006/EK rendelet 29. cikke (4) bekezdésének megfelelően behozott kiegészítő cukor, finomításra szánt nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

på maltesiska

:

Zokkor komplimentarju, zokkor mhux ipproċessat għall-irfinar, importat skond l-Artikolu 29(4) tar-Regolament (KE) Nru 318/2006. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

på nederländska

:

Aanvullende suiker, voor raffinage bestemde ruwe suiker, ingevoerd overeenkomstig artikel 29, lid 4, van Verordening (EG) nr. 318/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

:

på polska

:

Cukier uzupełniający, cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 29 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 318/2006. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

på portugisiska

:

Açúcar complementar, açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o n.o 4 do artigo 29.o do Regulamento (CE) n.o 318/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

på rumänska

:

Zahăr complementar, zahăr brut destinat rafinării, importat conform articolului 29, alineatul 4 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006. Număr de ordine (de inserat numarul de ordine conform Anexei I)

:

på slovakiska

:

Doplnkový cukor, surový cukor určený na rafináciu, dovezený v súlade s článkom 29 ods. 4 nariadenia (ES) č. 318/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

på slovenska

:

Dopolnilni sladkor, surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 29(4) Uredbe (ES) št. 318/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

på finska

:

Täydentävä sokeri, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 318/2006 29 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

på svenska

:

Tilläggssocker, råsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 29.4 i förordning (EG) nr 318/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

C.

Uppgifter som avses i artikel 22.1 a och artikel 23.2:

:

på bulgariska

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, допълнителна захар. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

på spanska

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar complementario. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

på tjeckiska

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, doplňkový cukr. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

på danska

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, supplerende sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

på tyska

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, zusätzlicher Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

på estniska

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, lisasuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

på grekiska

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, συμπληρωματική ζάχαρη. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

på engelska

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, complementary sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

på franska

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre complémentaire. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

på italienska

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero complementare. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

på lettiska

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, papildu cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

på litauiska

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, papildomas cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

på ungerska

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, kiegészítő cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

på maltesiska

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor komplimentarju. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

på nederländska

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, aanvullende suiker. Volgnummer (zie bijlage I)

:

på polska

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier uzupełniający. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

på portugisiska

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar complementar. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

på rumänska

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr complementar. Număr de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

på slovakiska

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, doplnkový cukor. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

på slovenska

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, dopolnilni sladkor. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

på finska

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, täydentävä sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

på svenska

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, tilläggssocker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

D.

Uppgifter som avses i artikel 25 c:

:

på bulgariska

:

Захар с отстъпки CXL, сурова захар, предназначена за рафиниране, внесена съгласно член 24, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 950/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

på spanska

:

Azúcar «concesiones CXL», azúcar en bruto para refinar, importado de conformidad con el artículo 24, apartado 1, del Reglamento (CE) no 950/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

på tjeckiska

:

Koncesní cukr CXL, surový cukr určený k rafinaci a dovezený podle čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 950/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

på danska

:

CXL-indrømmelsessukker; råsukker til raffinering, importeret i henhold til artikel 24, stk. 1, I forordning (EF) nr. 950/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

på tyska

:

„Zucker Zugeständnisse CXL“, zur Raffination bestimmter Rohzucker, eingeführt in Anwendung von Artikel 24 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 950/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

på estniska

:

Kontsessioonisuhkur, vastavalt määruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 24 lõikele 1 imporditud rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

på grekiska

:

Ζάχαρη παραχωρήσεων CXL, ακατέργαστη ζάχαρη που προορίζεται για ραφινάρισμα, εισαγόμενη σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

på engelska

:

CXL concessions sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 24(1) of Regulation (EC) No 950/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

på franska

:

Sucre concessions CXL, sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 950/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

på italienska

:

Zucchero concessioni CXL, zucchero greggio destinato alla raffinazione, importato ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

på lettiska

:

CXL koncesiju cukurs, rafinējamais jēlcukurs, kas importēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 950/2006 24. panta 1. punktu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

på litauiska

:

„CXL lengvatinis cukrus“, rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus, importuotas pagal Reglamento (EB) Nr. 950/2006 24 straipsnio 1 dalį. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

på ungerska

:

A 950/2006/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdésével összhangban behozott CXL engedményes cukor, finomításra szánt nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

på maltesiska

:

Zokkor tal-konċessjonijiet CXL, zokkor mhux ipproċessat għall-irfinar, importat skond l-Artikolu 24(1) tar-Regolament (KE) Nru 950/2006. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

på nederländska

:

Suiker CXL-concessies, voor raffinage bestemde ruwe suiker, ingevoerd overeenkomstig artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 950/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

:

på polska

:

Cukier wymieniony na liście koncesyjnej CXL, cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 950/2006. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

på portugisiska

:

Açúcar «concessões CXL», açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o n.o 1 do artigo 24.o do Regulamento (CE) n.o 950/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

på rumänska

:

Zahăr concesionări CXL, zahăr brut destinat rafinării, importat conform articolului 24, alineatul 1 din Regulamentul (CE) nr. 950/2006. Număr de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

på slovakiska

:

Koncesný cukor CXL, surový cukor určený na rafináciu, dovezený v súlade s článkom 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 950/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

på slovenska

:

Sladkor iz koncesij CXL, surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 24(1) Uredbe (ES) št. 950/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

på finska

:

CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 950/2006 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

på svenska

:

Socker enligt CXL-medgivande, råsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 24.1 I förordning (EG) nr 950/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

E.

Uppgifter som avses i artikel 25 d:

:

på bulgariska

:

Внос при мито от 98 EUR за тон сурова захар със стандартно качество съгласно член 24, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 950/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

på spanska

:

Importación sujeta a un derecho de 98 EUR por tonelada de azúcar en bruto de la calidad tipo en aplicación del artículo 24, apartado 1, del Reglamento (CE) no 950/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

på tjeckiska

:

Dovoz s celní sazbou ve výši 98 EUR za tunu surového cukru standardní jakosti podle čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 950/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

på danska

:

Import til en told på 98 EUR pr. ton råsukker af standardkvalitet i henhold til artikel 24, stk. 1, I forordning (EF) nr. 950/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

på tyska

:

Einfuhr zum Zollsatz von 98 EUR je Tonne Rohzucker der Standardqualität in Anwendung von Artikel 24 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 950/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

på estniska

:

Vastavalt määruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 24 lõikele 1 tollimaksumääraga 98 eurot tonni kohta imporditud standardkvaliteediga toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

på grekiska

:

Εισαγωγή με δασμό 98 ευρώ ανά τόνο ακατέργαστης ζάχαρης ποιοτικού τύπου κατ' εφαρμογή του άρθρου 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

på engelska

:

Import at a duty of EUR 98 per tonne of standard-quality raw sugar in accordance with Article 24(1) of Regulation (EC) No 950/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

på franska

:

Importation à droit de 98 EUR par tonne de sucre brut de la qualité type en application de l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 950/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

på italienska

:

Importazione al dazio di 98 EUR/t di zucchero greggio della qualità tipo in applicazione dell' articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

på lettiska

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 24. panta 1. punktā definētā standarta kvalitātes jēlcukura ievešana, piemērojot nodokļa likmi EUR 98 par tonnu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

på litauiska

:

Už 98 eurų muitą už toną pagal Reglamento (EB) Nr. 950/2006 24 straipsnio 1 dalį importuotas standartinis žaliavinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

på ungerska

:

A 950/2006/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdése alapján tonnánként 98 eurós vámtétellel behozott szabványminőségű nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

på maltesiska

:

Importazzjoni b'dazju ta' EUR 98 għal kull tunnellata metrika ta' zokkor mhux ipproċessat ta' kwalità standard skond l-Artikolu 24(1) tar-Regolament (KE) Nru 950/2006. Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

på nederländska

:

Invoer tegen een recht van 98 euro per ton ruwe suiker van standaardkwaliteit overeenkomstig artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 950/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

:

på polska

:

Przywóz objęty stawką celną 98 EUR za tonę cukru surowego jakości standardowej, zgodnie z zastosowaniem art. 24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 950/2006. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

på portugisiska

:

Importação a direito de 98 euros por tonelada de açúcar bruto da qualidade-tipo, em aplicação do n.o 1 do artigo 24.o do Regulamento (CE) n.o 950/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

på rumänska

:

Import la o taxă de 98 EUR per tona de zahăr brut de calitate standard, conform articolului 24, alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 950/2006. Nr. de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

på slovakiska

:

Dovoz s clom 98 EUR za tonu surového cukru štandardnej kvality v zmysle článku 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 950/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

på slovenska

:

Uvozna dajatev 98 EUR na tono surovega sladkorja standardne kakovosti na podlagi člena 24(1) Uredbe (ES) št. 950/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

på finska

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti 98 euron tullilla tonnia kohden tuotava vakiolaatua oleva raakasokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

på svenska

:

Import till en tullsats av 98 euro per ton råsocker av standardkvalitet med tillämpning av artikel 24.1 i förordning (EG) nr 950/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

F.

Uppgifter som avses i artikel 26.2:

:

på bulgariska

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар с отстъпки CXL. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

på spanska

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «concesiones CXL». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

på tjeckiska

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, koncesní cukr CXL. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

på danska

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, CXL-indrømmelsessukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

på tyska

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker Zugeständnisse CXL“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

på estniska

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, CXL kontsessioonisuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

på grekiska

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη παραχωρήσεων CXL. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

på engelska

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, CXL concessions sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

på franska

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre concessions CXL. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

på italienska

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero concessioni CXL. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

på lettiska

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, CXL koncesiju cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

på litauiska

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, CXL lengvatinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

på ungerska

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, CXL engedményes cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

på maltesiska

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor tal-konċessjonijiet CXL. Nru tas-serje (innumru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

på nederländska

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker CXL-concessies. Volgnummer (zie bijlage I)

:

på polska

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier wymieniony na liście koncesyjnej CXL. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

på portugisiska

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar «concessões CXL». Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

på rumänska

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr concesionări CXL. Nr. de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

på slovakiska

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, koncesný cukor CXL. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

på slovenska

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz koncesij CXL. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

på finska

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

på svenska

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker enligt CXL-medgivande. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

G.

Uppgifter som avses i artikel 29.1 c:

:

på bulgariska

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар Балкани. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

på spanska

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «Balcanes». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

på tjeckiska

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr z balkánských zemí. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

på danska

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, Balkan-sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

på tyska

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, Balkan-Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

på estniska

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, Balkani suhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

på grekiska

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη Βαλκανίων. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

på engelska

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, Balkans sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

på franska

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre Balkans. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

på italienska

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero Balcani. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

på lettiska

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, Balkānu cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

på litauiska

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, Balkanų cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

på ungerska

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, balkáni cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

på maltesiska

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor tal-Balkani. Nru tas-serje (in-numru tasserje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

på nederländska

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, Balkansuiker. Volgnummer (zie bijlage I)

:

på polska

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier z Bałkanów. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

på portugisiska

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar dos Balcãs. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

på rumänska

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr Balcani. Nr. de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

på slovakiska

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor z Balkánu. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

på slovenska

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, balkanski sladkor. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

på finska

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, Balkanin maista peräisin oleva sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

på svenska

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, Balkansocker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

H.

Uppgifter som avses i artikel 31 c ii första strecksatsen:

:

på bulgariska

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар извънреден внос. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

på spanska

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «importación excepcional». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

på tjeckiska

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr výjimečného dovozu. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

på danska

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, sukker — undtagelsesvis import. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

på tyska

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker — außerordentliche Einfuhr“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

på estniska

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, erakorraline importsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

på grekiska

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη εξαιρετικής εισαγωγής. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

på engelska

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, exceptional import sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

på franska

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre importation exceptionnelle. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

på italienska

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero di importazione eccezionale. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

på lettiska

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, īpaša ieveduma cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

på litauiska

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, išskirtinio importo cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą)

:

på ungerska

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, kivételes behozatalból származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

på maltesiska

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor ta' importazzjoni eċċezzjonali. Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

på nederländska

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker voor uitzonderlijke invoer. Volgnummer (zie bijlage I)

:

på polska

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, przywieziony cukier pozakwotowy. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

på portugisiska

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar importado a título excepcional. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

på rumänska

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr import excepțional. Nr. de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

på slovakiska

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, mimoriadne dovezený cukor. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

på slovenska

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz posebnega uvoza. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

på finska

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, poikkeustuonnin alainen sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

på svenska

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker för exceptionell import. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

I.

Uppgifter som avses i artikel 31 c ii andra strecksatsen:

:

på bulgariska

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар промишлен внос. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

på spanska

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «importación industrial». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

på tjeckiska

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr průmyslového dovozu. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

på danska

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, sukker — import til industrien. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

på tyska

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker — industrielle Einfuhr“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

på estniska

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, tööstuslik importsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

på grekiska

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη βιομηχανικής εισαγωγής. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

på engelska

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, industrial import sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

på franska

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre importation industrielle. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

på italienska

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero di importazione industriale. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

på lettiska

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, rūpnieciska ieveduma cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

på litauiska

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, pramoninio importo cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

på ungerska

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, ipari behozatalból származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

på maltesiska

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor ta' importazzjoni industrijali. Numru tasserje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

på nederländska

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker voor industriële invoer. Volgnummer (zie bijlage I)

:

på polska

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, przywieziony cukier przemysłowy. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

på portugisiska

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar importado para fins industriais. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

på rumänska

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, import zahăr industrial. Număr de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

på slovakiska

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor na priemyselné spracovanie. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

på slovenska

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz industrijskega uvoza. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

på finska

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, teollisuuden tarpeisiin tuotava sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

på svenska

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker för industriell import. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).”


BILAGA III

”BILAGA

A.

Uppgifter som avses i artikel 6.2:

:

på bulgariska

:

„Регламент (ЕО) № 951/2006 (ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24), срок за подаване на офертите: …“

:

på spanska

:

«Reglamento (CE) no 951/2006 (DO L 178 de 1.7.2006, p. 24), plazo para la presentación de ofertas: …»

:

på tjeckiska

:

„Nařízení (ES) č. 951/2006 (Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24), lhůta pro předložení nabídek vyprší: …“

:

på danska

:

»Forordning (EF) nr. 951/2006 (EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24), frist for indgivelse af tilbud: …«

:

på tyska

:

„Verordnung (EG) Nr. 951/2006 (ABl. L 178 vom 1.7.2006, S. 24), Ablauf der Angebotsfrist am: …“

:

på estniska

:

’Määrus (EÜ) nr 951/2006 (ELT L 178, 1.7.2006, lk 24), pakkumiste esitamise tähtaeg: …”

:

på grekiska

:

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 951/2006 (ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24), προθεσμία για την υποβολή προσφορών: …»

:

på engelska

:

”Regulation (EC) No 951/2006 (OJ L 178, 1.7.2006, p. 24), time limit for submission of tenders: …”

:

på franska

:

«Règlement (CE) no 951/2006 (JO L 178 du 1.7.2006, p. 24), délai de présentation des offres: …»

:

på italienska

:

«Regolamento (CE) n. 951/2006 (GU L 178 del 1.7.2006, pag. 24), termine per la presentazione delle offerte: …»

:

på lettiska

:

’Regula (EK) Nr. 951/2006 (OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.), piedāvājumu iesniegšanas termiņš: …”

:

på litauiska

:

„Reglamentas (EB) Nr. 951/2006 (OL L 178, 2006 7 1, p. 24), galutinis paraiškų pateikimo terminas: …“

:

på ungerska

:

„951/2006/EK rendelet (HL L 178, 2006.7.1., 24. o.), a pályázatok benyújtásának határideje: …”

:

på nederländska

:

„Verordening (EG) nr. 951/2006 (PB L 178 van 1.7.2006, blz. 24), termijn voor het indienen van de aanbiedingen: …”

:

på polska

:

„Rozporządzenie (WE) nr 951/2006 (Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 24), termin składania ofert: …”

:

på portugisiska

:

«Regulamento (CE) n.o 951/2006 (JO L 178 de 1.7.2006, p. 24), prazo para apresentação de propostas: …»

:

på rumänska

:

„Regulamentul (CE) nr. 951/2006 (JO L 178 din 1.7.2006, p. 24), termen de depunere a ofertelor: …”

:

på slovakiska

:

„Nariadenie (ES) č. 951/2006 (Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24), lehota na predkladanie ponúk: …“

:

på slovenska

:

„Uredba (ES) št. 951/2006 (UL L 178, 1.7.2006, str. 24), rok za oddajo predlogov: …“

:

på finska

:

”Asetus (EY) N:o 951/2006 (EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24), tarjousten tekemiselle asetettu määräaika päättyy: …”

:

på svenska

:

”Förordning (EG) nr 951/2006 (EUT L 178, 1.7.2006, s. 24), tidsgräns för inlämnande av anbudsinfordran: …”

B.

Uppgifter som avses i artikel 6.3:

:

på bulgariska

:

„Ставка на приложимо възстановяване“

:

på spanska

:

«Tasa de la restitución aplicable: …»

:

på tjeckiska

:

„sazba použitelné náhrady“

:

på danska

:

»Restitutionssats«

:

på tyska

:

„Anwendbarer Erstattungssatz“

:

på estniska

:

’Kohaldatav toetuse määr”

:

på grekiska

:

«Ύψος της ισχύουσας επιστροφής»

:

på engelska

:

”rate of applicable refund”

:

på franska

:

«Taux de la restitution applicable»

:

på italienska

:

«Tasso della restituzione applicabile: …»

:

på lettiska

:

’Piemērojamā eksporta kompensācijas likme”

:

på litauiska

:

„Taikoma grąžinamosios išmokos norma“

:

på ungerska

:

„Alkalmazandó visszatérítés mértéke: …”

:

på nederländska

:

„Toe te passen restitutiebedrag: …”

:

på polska

:

„stawka stosowanej refundacji”

:

på portugisiska

:

«Taxa da restituição aplicável: …»

:

på rumänska

:

„Rata restituirii aplicabile”

:

på slovakiska

:

„výška uplatniteľnej náhrady“

:

på slovenska

:

„višina nadomestila“

:

på finska

:

”Tuen määrä …”

:

på svenska

:

”Exportbidragssatsen: …”

C.

Uppgifter som avses i artikel 7:

:

på bulgariska

:

„(Захар) или (изоглюкоза) или (сироп от инулин), които не се разглеждат „извън квотата“ за износ без възстановяване“

:

på spanska

:

«[Azúcar] o [Isoglucosa] o [Jarabe de inulina] no considerado ’al margen de cuota” para la exportación sin restitución»

:

på tjeckiska

:

„(Cukr) nebo (Isoglukosa) nebo (Inulinový sirup), (který/která) se nepovažuje za produkt ‚mimo rámec kvót‘, pro vývoz bez náhrady“

:

på danska

:

»[Sukker] eller [Isoglucose] eller [Inulinsirup], der ikke anses for at være »uden for kvote« til eksport uden restitution«

:

på tyska

:

„[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltender Zucker]/[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltende Isoglukose]/[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltender Inulinsirup] für die Ausfuhr ohne Erstattung“

:

på estniska

:

’Kvoodivälisena mittekäsitatava (suhkru) või (isoglükoosi) või (inuliinisiirupi) eksportimiseks ilma toetuseta”

:

på grekiska

:

«[Ζάχαρη] ή [Ισογλυκόζη] ή [Σιρόπι ινουλίνης] που δεν θεωρείται ’εκτός ποσόστωσης” προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή»

:

på engelska

:

”(Sugar) or (Isoglucose) or (Inulin syrup) not considered as ’out-of-quota” for export without refund”

:

på franska

:

«[Sucre] ou [isoglucose] ou [sirop d'inuline] non considéré ’hors quota” pour les exportations sans restitution»

:

på italienska

:

«[Zucchero] o [isoglucosio] o [sciroppo di inulina] non considerato ’fuori quota” per le esportazioni senza restituzione»

:

på lettiska

:

’(Cukurs) vai (izoglikoze) vai (inulīna sīrups), kas nav uzskatāms par ’ārpuskvotu” produkciju eksportam bez kompensācijas”

:

på litauiska

:

„Virškvotiniu nelaikomas (cukrus) ar (izogliukozė) ar (inulino sirupas) eksportui be grąžinamosios išmokos“

:

på ungerska

:

„A [cukrot] vagy az [izoglükózt] vagy az [inulinszirupot] nem tekintik »kvótán felülinek« a visszatérítés nélküli kivitel tekintetében”

:

på nederländska

:

„[Suiker] of [Isoglucose] of [Inulinestroop] die niet als „buiten het quotum geproduceerd” wordt beschouwd, bestemd voor uitvoer zonder restitutie”

:

på polska

:

„[Cukier] lub [Izoglukoza] lub [Syrop inulinowy] niezaliczany/-a do produktów »pozakwotowych«, przeznaczony/-a do wywozu bez refundacji”

:

på portugisiska

:

«[Açúcar] ou [Isoglucose] ou [Xarope de inulina] não considerado(a) ’extra-quota” para exportação sem restituição»

:

på rumänska

:

„(Zahăr) sau (izoglucoză) sau (sirop de inulină) nefiind considerate «peste cotă» pentru exporturile fără restituire”

:

på slovakiska

:

„[Cukor] alebo [izoglukóza] alebo [inulínový sirup], ktorý sa nepovažuje za ‚nad rámec kvóty” na vývoz bez náhrady“

:

på slovenska

:

„(Sladkor) ali (izoglukoza) ali (inulinski sirup) se ne štejejo kot ‚izven kvote‘ za izvoz brez nadomestila“

:

på finska

:

”Tuetta vietävä [sokeri] tai [isoglukoosi] tai [inuliinisiirappi], jota ei pidetä kiintiön ulkopuolisena”

:

på svenska

:

”[Socker] eller [isoglukos] eller [inulinsirap] som inte anses vara ’utomkvotsprodukter” för export utan bidrag”

D.

Uppgifter som avses i artikel 14.3:

:

på bulgariska

:

„EX/IM, член 116 от Регламент (ЕО) № 2913/92 – лицензия, валидна в … (държава-членка издател)“

:

på spanska

:

«EX/IM, artículo 116 del Reglamento (CEE) no 2913/92 — certificado válido en … (Estado miembro de emisión)»

:

på tjeckiska

:

„EX/IM, článek 116 nařízení (EHS) č. 2913/92 – licence platná v … (vydávající členský stát)“

:

på danska

:

»EX/IM, artikel 116 i forordning (EØF) nr. 2913/92 — licens gyldig i … (udstedende medlemsstat)«

:

på tyska

:

„EX/IM, Artikel 116 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 — Lizenz gültig in … (erteilender Mitgliedstaat)“

:

på estniska

:

’EX/IM, määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikkel 116 – litsents kehtib … (väljaandev liikmesriik)”

:

på grekiska

:

«EX/IM, άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 — πιστοποιητικό που ισχύει στ … (κράτος μέλος έκδοσης)»

:

på engelska

:

”EX/IM, Article 116 of Regulation (EEC) No 2913/92 — licence valid in … (issuing Member State)”

:

på franska

:

«EX/IM, article 116 du règlement (CEE) no 2913/92 — certificat valable au/en (État membre d'émission)»

:

på italienska

:

«EX/IM, articolo 116 del regolamento (CEE) n. 2913/92 — titolo valido in … (Stato membro di rilascio)»

:

på lettiska

:

’EX/IM, Regulas (EEK) Nr. 2913/92 116. pants – licence ir derīga … (izsniedzēja dalībvalsts)”

:

på litauiska

:

„EX/IM, Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 116 straipsnis – licencija galioja … (išduodanti valstybė narė)“

:

på ungerska

:

„EX/IM, a 2913/92/EGK rendelet 116. cikke – az engedély …-ban/-ben (kibocsátó tagállam) érvényes”

:

på nederländska

:

„EX/IM, artikel 116 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 — certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte)”

:

på polska

:

„EX/IM, art. 116 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 – pozwolenie ważne w (państwo członkowskie wydające pozwolenie)”

:

på portugisiska

:

«EX/IM, Artigo 116.o do Regulamento (CEE) n.o 2913/92 — certificado eficaz em … (Estado-Membro de emissão)»

:

på rumänska

:

„EX/IM, articolul 116 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 – licență valabilă în … (statul membru emitent)”

:

på slovakiska

:

„vývoz/dovoz, článok 116 nariadenia (EHS) č. 2913/92 – licencia platná v … (vydávajúci členský štát)“

:

på slovenska

:

„IZ/UV, člen 116 Uredbe (EGS) št. 2913/92 – dovoljenje veljavno v … (država članica izdajateljica)“

:

på finska

:

”EX/IM, asetuksen (ETY) N:o 2913/92 116 artikla – Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio)”

:

på svenska

:

”EX/IM, artikel 116 i förordning (EEG) nr 2913/92 – licens giltig i … (utfärdande medlemsstat)””


30.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 414/58


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2032/2006

av den 21 december 2006

om fastställande av gemenskapens återtags- och försäljningspriser för fiskeåret 2007 för de fiskeriprodukter som tas upp i bilaga 1 till rådets förordning (EG) nr 104/2000

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (1), särskilt artikel 20.3 och artikel 22 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt rådets förordning (EG) nr 104/2000 skall återtags- och försäljningspriserna fastställas för gemenskapen för de i bilaga I till den förordningen upptagna produkterna på grundval av färskhet, storlek eller vikt och presentation samt genom tillämpning av den berörda produktkategorins omräkningsfaktor på ett belopp som motsvarar högst 90 % av orienteringspriset.

(2)

Återtagspriserna kan påverkas av utjämningskoefficienter i de landningszoner som ligger mycket långt från gemenskapens främsta konsumtionscentra. Orienteringspriserna för fiskeåret 2007 har fastställts för samtliga berörda produkter genom rådets förordning (EG) nr …/… (2).

(3)

De åtgärder som föreskrivs i den här förordningen är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för fiskeriprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De omräkningsfaktorer som skall ligga till grund för beräkningen av gemenskapens återtags- och försäljningspriser enligt artiklarna 20 och 22 i förordning (EG) nr 104/2000, för fiskeåret 2007 och för de produkter som förtecknas i bilaga I till den förordningen, anges i bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

De återtags- och försäljningspriser som skall gälla i gemenskapen under fiskeåret 2007, och de produkter som de hänför sig till, anges i bilaga II.

Artikel 3

De återtagspriser som skall gälla för fiskeåret 2007 i de landningszoner som ligger mycket långt från gemenskapens främsta konsumtionscentra, och de produkter som de hänför sig till, anges i bilaga III.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 december 2006.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 17, 21.1.2000, s. 22. Förordningen ändrad genom 2003 års anslutningsakt.

(2)  Ännu ej offentliggjort i EUT.


BILAGA I

Omräkningsfaktorer för produkterna i bilaga 1 punkterna A, B och C i förordning (EG) nr 104/2000

Art

Storlek (1)

Omräkningsfaktorer

Urtagen fisk med huvud (1)

Hel fisk (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Sill av arten

Clupea harengus

1

0,00

0,47

2

0,00

0,72

3

0,00

0,68

4a

0,00

0,43

4b

0,00

0,43

4c

0,00

0,90

5

0,00

0,80

6

0,00

0,40

7a

0,00

0,40

7b

0,00

0,36

8

0,00

0,30

Sardiner av arten

Sardina pilchardus

1

0,00

0,51

2

0,00

0,64

3

0,00

0,72

4

0,00

0,47

Haj

Squalus acanthias

1

0,60

0,60

2

0,51

0,51

3

0,28

0,28

Haj

Scyliorhinus spp.

1

0,64

0,60

2

0,64

0,56

3

0,44

0,36

Kungsfisk

Sebastes spp.

1

0,00

0,81

2

0,00

0,81

3

0,00

0,68

Torsk av arten

Gadus morhua

1

0,72

0,52

2

0,72

0,52

3

0,68

0,40

4

0,54

0,30

5

0,38

0,22

Gråsej

Pollachius virens

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,71

0,55

4

0,61

0,30

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,62

0,43

4

0,52

0,36

Vitling

Merlangius merlangus

1

0,66

0,50

2

0,64

0,48

3

0,60

0,44

4

0,41

0,30

Långa

Molva spp.

1

0,68

0,56

2

0,66

0,54

3

0,60

0,48

Makrill av arten

Scomber scombrus

1

0,00

0,72

2

0,00

0,71

3

0,00

0,69

Spansk makrill av arten

Scomber japonicus

1

0,00

0,77

2

0,00

0,77

3

0,00

0,63

4

0,00

0,47

Ansjovis

Engraulis spp.

1

0,00

0,68

2

0,00

0,72

3

0,00

0,60

4

0,00

0,25

Rödspätta

Pleuronectes platessa

1

0,75

0,41

2

0,75

0,41

3

0,72

0,41

4

0,52

0,34

Kummel av arten

Merluccius merluccius

1

0,90

0,71

2

0,68

0,53

3

0,68

0,52

4

0,56

0,43

5

0,52

0,41

Glasvar

Lepidorhombus spp.

1

0,68

0,64

2

0,60

0,56

3

0,54

0,49

4

0,34

0,29

Sandskädda

Limanda limanda

1

0,71

0,58

2

0,54

0,42

Skrubbskädda

Platichthys flesus

1

0,66

0,58

2

0,50

0,42

Albacora

Thunnus alalunga

1

0,90

0,81

2

0,90

0,77

Bläckfisk

Sepia officinalis och Rossia macrosoma

1

0,00

0,64

2

0,00

0,64

3

0,00

0,40


Art

Storlek (2)

Omräkningsfaktorer

 

Hel fisk eller urtagen fisk med huvud (2)

Hel fisk (2)

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Marulk

Lophius spp.

1

0,61

0,77

 

2

0,78

0,72

 

3

0,78

0,68

 

4

0,65

0,60

 

5

0,36

0,43

 

 

 

Samtliga Presentationsformer

 

Extra, A (2)

Räkor av arten

Crangon crangon

1

0,59

 

2

0,27

 

 

 

Kokta i vatten

Färska eller kylda

 

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Nordhavsräkor

Pandalus borealis

1

0,77

0,68

 

2

0,27

 

 

 

Hel (2)

 

Krabba

Cancer pagurus

1

0,72

 

2

0,54

 

 

 

Hel (2)

Stjärt (2)

E' (2)

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Havskräfta

Nephrops norvegicus

1

0,86

0,86

0,81

2

0,86

0,59

0,68

3

0,77

0,59

0,50

4

0,50

0,41

0,41

 

 

Urtagen fisk med huvud (2)

Hel fisk (2)

 

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Tunga

Solea spp.

1

0,75

0,58

 

2

0,75

0,58

 

3

0,71

0,54

 

4

0,58

0,42

 

5

0,50

0,33

 


(1)  Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.

(2)  Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.


BILAGA II

Gemenskapens återtags- och försäljningspriser för produkterna i bilaga 1 punkterna A, B och C i förordning (EG) nr 104/2000

Art

Storlek (1)

Återtagspriser (Euro/ton)

Urtagen fisk med huvud (1)

Hel fisk (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Sill av arten

Clupea harengus

1

0

128

2

0

197

3

0

186

4a

0

117

4b

0

117

4c

0

246

5

0

218

6

0

109

7a

0

109

7b

0

98

8

0

82

Sardiner av arten

Sardina pilchardus

1

0

287

2

0

360

3

0

405

4

0

265

Haj

Squalus acanthias

1

654

654

2

556

556

3

305

305

Haj

Scyliorhinus spp.

1

474

444

2

474

414

3

326

266

Kungsfisk

Sebastes spp.

1

0

925

2

0

925

3

0

777

Torsk av arten

Gadus morhua

1

1 169

844

2

1 169

844

3

1 104

649

4

876

487

5

617

357

Gråsej

Pollachius virens

1

554

431

2

554

431

3

546

423

4

469

231

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

1

740

576

2

740

576

3

637

442

4

535

370


Art

Storlek (2)

Återtagspriser (Euro/ton)

Urtagen fisk, med huvud (2)

Hel fisk (2)

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Vitling

Merlangius merlangus

1

624

473

2

605

454

3

568

416

4

388

284

Långa

Molva spp.

1

813

670

2

789

646

3

718

574

Makrill av arten

Scomber scombrus

1

0

237

2

0

234

3

0

227

Spansk makrill av arten

Scomber japonicus

1

0

229

2

0

229

3

0

188

4

0

140

Ansjovis

Engraulis spp.

1

0

907

2

0

960

3

0

800

4

0

334

Rödspätta

Pleuronectes platessa

från och med den 1 januari till och med den 30 april 2007

1

809

442

2

809

442

3

777

442

4

561

367

från och med den 1 maj till och med den 31 december 2007

1

1 124

615

2

1 124

615

3

1 079

615

4

779

510

Kummel av arten

Merluccius merluccius

1

3 308

2 609

2

2 499

1 948

3

2 499

1 911

4

2 058

1 580

5

1 911

1 507

Glasvar

Lepidorhombus spp.

1

1 728

1 626

2

1 525

1 423

3

1 372

1 245

4

864

737

Sandskädda

Limanda limanda

1

613

501

2

466

362


Art

Storlek (3)

Återtagspriser (Euro/ton)

Urtagen fisk med huvud (3)

Hel fisk (3)

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Skrubbskädda

Platichtys flesus

1

343

301

2

260

218

Albacora

Thunnus alalunga

1

2 196

1 771

2

2 196

1 684

Bläckfisk

Sepia officinalis och and Rossia macrosoma

1

0

1 069

2

0

1 069

3

0

668

 

 

Hel fisk eller urtagen fisk med huvud (3)

Fisk utan huvud (3)

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Marulk

Lophius spp.

1

1 784

4 656

2

2 281

4 354

3

2 281

4 112

4

1 901

3 628

5

1 053

2 600

 

 

Samtliga presentationsformer

Extra, A (3)

Räkor av arten

Crangon crangon

1

1 396

2

639

 

 

Kokta i vatten

Färska eller kylda

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Nordhavsräkor

Pandalus borealis

1

4 936

1 092

2

1 731


Art

Storlek (4)

Försäljningspris (Euro/ton)

 

Hel (4)

 

Krabba

Cancer pagurus

1

1 272

 

 

2

954

 

 

 

 

Hel (4)

Stjärt (4)

E' (4)

Extra, A (4)

Extra, A (4)

Havskräfta

Nephrops norvegicus

1

4 590

4 590

3 466

2

4 590

3 149

2 910

3

4 109

3 149

2 140

4

2 669

2 188

1 754

 

 

Urtagen fisk med huvud (4)

Hel fisk (4)

 

Extra, A (4)

Extra, A (4)

Tunga

Solea spp.

1

5 110

3 952

 

2

5 110

3 952

 

3

4 837

3 679

 

4

3 952

2 861

 

5

3 407

2 248

 


(1)  Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.

(2)  Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.

(3)  Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.

(4)  Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.


BILAGA III

Återtagspriser i de landningszoner som är mycket långt från de främsta konsumtionscentrumen

Art

Landningszon

Koefficient

Storlek (1)

Återtagspris (euro/ton)

Urtagen fisk med huvud (1)

Hel fisk (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Sill av arten

Clupea harengus

Kustområdena och de irländska öarna

0,90

1

0

115

2

0

177

3

0

167

4a

0

106

Kustområdena öster om England från Berwick till Dover.

Kustområdena från och med Portpatrick i sydöstra Skottland till och med Eyemouth i nordöstra Skottland samt de öar som ligger väster och norr om dessa områden.

Grevskapet Downs kustområden (Nordirland)

0,90

1

0

115

2

0

177

3

0

167

4a

0

106

Makrill av arten

Scomber scombrus

Kustområdena och de irländska öarna

0,96

1

0

227

2

0

224

3

0

218

Kustområdena och öarna i grevskapen Cornwall och Devon i Förenade kungariket

0,95

1

0

225

2

0

222

3

0

216

Kummel av arten

Merluccius merluccius

Kustområdena från Troon i sydvästra Skottland till Wick i nordöstra Skottland och öarna belägna väster och norr om dessa områden

0,75

1

2 481

1 957

2

1 874

1 461

3

1 874

1 433

4

1 544

1 185

5

1 433

1 130

Albacora

Thunnus alalunga

Öarna Azorerna och Madeira

0,48

1

1 054

850

2

1 054

808

Sardiner av arten

Sardina pilchardus

Kanarieöarna

0,48

1

0

138

2

0

173

3

0

195

4

0

127

Kustområdena och öarna i grevskapen Cornwall och Devon i Förenade kungariket

0,74

1

0

212

2

0

267

3

0

300

4

0

196

Områden vid portugisiska Atlantkusten

0,93

2

0

335

0,81

3

0

328


(1)  Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.


30.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 414/66


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2033/2006

av den 21 december 2006

om fastställande av gemenskapens försäljningspriser för fiskeåret 2007 för de fiskeprodukter som förtecknas i bilaga II till rådets förordning (EG) nr 104/2000

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (1), särskilt artiklarna 25.1 och 25.6, och

av följande skäl:

(1)

Före fiskeårets början skall det för var och en av de produkter som finns upptagna i bilaga II till rådets förordning (EG) nr 104/2000 fastställas ett gemenskapspris för försäljning som minst motsvarar 70 % men som inte överstiger 90 % av orienteringspriset.

(2)

Orienteringspriserna för fiskeåret 2007 har fastställts för samtliga berörda produkter genom rådets förordning (EG) nr …./…. (2).

(3)

Marknadspriserna varierar betydligt beroende på art och presentationsform i handeln, särskilt när det gäller bläckfisk och kummel.

(4)

Omvandlingsfaktorerna för olika arter och presentationsformer för de djupfrysta produkter som landas i gemenskapen bör fastställas i syfte att fastslå den nivå som utlöser den interventionsåtgärd som avses i artikel 25.2 i rådets förordning (EG) nr 104/2000.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för fiskeriprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemenskapspriset för försäljning enligt artikel 25.1 i förordning (EG) nr 104/2000, för fiskeåret 2007 och för de produkter som förtecknas i bilaga II till den förordningen, liksom de presentationsformer och utjämningskoefficienter som dessa hänvisar till, anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 december 2006.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 17, 21.1.2000, s. 22. Förordningen ändrad genom 2003 års anslutningsakt.

(2)  Ännu ej offentliggjort i EUT.


BILAGA

FÖRSÄLJNINGSPRISER OCH OMVANDLINGSFAKTORER

Art

Presentationsform

Utjämningskoefficienter

Interventionsnivå

Försäljningspris

(euro per ton)

Liten hälleflundra (Reinhardtius hippoglossoides)

Hel eller urtagen fisk, med eller utan huvud

1,0

0,85

1 654

Kummel (Merluccius spp.)

Hel eller urtagen fisk, med eller utan huvud

1,0

0,85

1 022

Filéer

 

 

 

— med skinn

1,0

0,85

1 243

— utan skinn

1,1

0,85

1 367

Tandbraxen och pageller

(Dendex dentex och Pagellus spp.)

Hel eller urtagen fisk, med eller utan huvud

1,0

0,85

1 335

Svärdfisk (Xiphias gladius)

Hel eller urtagen fisk, med eller utan huvud

1,0

0,85

3 467

Räkor Penaeidae

Djupfrysta

 

 

 

a)

Parapenaeus Longirostris

1,0

0,85

3 533

b)

Övriga Penaeidae

1,0

0,85

6 782

Sepiabläckfisk (Sepia officinalis och Rossia macrosoma) och dvärgbläckfisk (Sepiola rondeletti)

Djupfrysta

1,0

0,85

1 605

Bläckfisk och kalamarer (Loligo spp.)

 

 

 

 

a)

Loligo patagonica

— hel, orensad

1,00

0,85

993

— rensad

1,20

0,85

1 191

b)

Loligo vulgaris

— hel, orensad

2,50

0,85

2 482

— rensad

2,90

0,85

2 879

Åttaarmad bläckfisk (Octopus spp)

Djupfrysta

1,00

0,85

1 792

Illex argentinus

— hel, orensad

1,00

0,80

717

— tub

1,70

0,80

1 219

Presentationsform vid saluföring:

:

hel, orensad

:

fisk som inte genomgått någon som helst beredning

:

rensad

:

produkt som minst har tagits ur

:

tub

:

bläckfiskens kropp har minst tagits ur och huvudet har avlägsnats


30.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 414/68


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2034/2006

av den 21 december 2006

om fastställande av referenspriser för vissa fiskeriprodukter för fiskeåret 2007

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (1), särskilt artikel 29.1 och 29.5, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 104/2000 föreskrivs bland annat att de referenspriser som gäller i gemenskapen får fastställas årligen per produktkategori för de produkter som omfattas av tullbefrielse på obestämd tid, enligt artikel 28.1 i samma förordning. Samma möjlighet föreskrivs för produkter som antingen omfattas av ett system med sänkta tullar som är konsoliderat enligt WTO-avtalet, eller av något annat förmånssystem och där ett referenspris måste användas.

(2)

För de produkter som anges i delarna A och B i bilaga I till förordning (EG) nr 104/2000 skall referenspriset vara lika med det återtagspris som fastställts enligt artikel 20.1 i den förordningen.

(3)

Gemenskapens återtagspriser på berörda produkter fastställdes, för fiskeåret 2006, i kommissionens förordning (EG) nr 2032/2006 (2).

(4)

För andra produkter än de som avses i bilagorna I och II till förordning (EG) nr 104/2000 skall referenspriset fastställas särskilt och på grundval av det viktade genomsnittet av de tullvärden som under de tre år som föregår datumet för fastställande av referenspriset konstateras på marknaderna eller hamnarna för import i medlemsstaterna.

(5)

Det anses inte nödvändigt att fastställa referenspriser för alla arter som uppfyller de kriterier som fastställs i förordning (EG) nr 104/2000, särskilt för de arter där importen från tredjeland är obetydlig.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för fiskeriprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Referenspriserna för fiskeåret 2007 för fiskeriprodukter enligt artikel 29 i förordning (EG) nr 104/2000 anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 december 2006.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 17, 21.1.2000, s. 22. Förordningen ändrad genom 2003 års anslutningsakt.

(2)  Se sidan 58 i detta nummer av EUT.


BILAGA (1)

1.   Referenspris för produkter enligt artikel 29.3 a i förordning (EG) nr 104/2000

Arter

Storlek (2)

Referenspris (euro/ton)

Urtagen fisk med huvud (2)

Hel fisk (2)

Taric-tilläggsnummer

Extra, A (2)

Taric-tilläggsnummer

Extra, A (2)

Sill av arten Clupea harengus

ex03024000

1

 

F011

128

2

F012

197

3

F013

186

4a

F016

117

4b

F017

117

4c

F018

246

5

F015

218

6

F019

109

7a

F025

109

7b

F026

98

8

F027

82

Större kungsfisk eller kungsfisk (Sebastes spp.)

ex03026931 och ex03026933

1

 

F067

925

2

F068

925

3

F069

777

Torsk av arten Gadus morhua

ex03025010

1

F073

1 169

F083

844

2

F074

1 169

F084

844

3

F075

1 104

F085

649

4

F076

876

F086

487

5

F077

617

F087

357

 

 

Kokta

Färska eller frysta

Taric-tilläggsnummer

Extra, A (2)

Taric-tilläggsnummer

Extra, A (2)

Nordhavsräkor (Pandalus borealis)

ex03062310

1

F317

4 936

F321

1 092

2

F318

1 731

2.   Referenspris för fiskeriprodukter enligt artikel 29.3 d i förordning (EG) nr 104/2000

Arter

Taric-tilläggs-nummer

Presentation

Referenspris

(euro/ton)

1.   

Större kungsfisk eller kungsfisk (Sebastes spp.)

 

 

Hel fisk:

 

ex03037935

ex03037937

F411

med eller utan huvud

960

ex03042935

ex03042939

 

Filéer:

 

F412

med ben (”standard”)

1 934

F413

benfria

2 117

F414

block i förpackning med en vikt på högst 4 kg

2 285

2.   

Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac et Gadus macrocephalus) och fisk av arten Boreogadus saida

ex03035210, ex03035230, ex03035290, ex03037941

F416

Hel fisk, med eller utan huvud

1 106

ex03042929

 

Filéer:

 

F417

”interfolierade” filéer eller i fiskblock, med ben (”standard”)

2 428

F418

”interfolierade” filéer eller i fiskblock benfria

2 664

F419

individuella filéer eller ”helt interfolierade” med skinn

2 602

F420

individuella filéer eller ”helt interfolierade” utan skinn

2 943

F421

block i förpackning med en vikt på högst 4 kg

2 903

ex03049933

F422

Bitar och annat fiskkött, utom block av hackad fisk (färs)

1 434

3.   

Gråsej (Pollachius virens)

ex03042931

 

Filéer:

 

F424

”interfolierade” filéer eller i fiskblock, med ben (”standard”)

1 518

F425

”interfolierade” filéer eller i fiskblock benfria

1 672

F426

individuella filéer eller ”helt interfolierade” med skinn

1 476

F427

individuella filéer eller ”helt interfolierade” utan skinn

1 680

F428

block i förpackning med en vikt på högst 4 kg

1 733

ex03049941

F429

Bitar och annat fiskkött, utom block av hackad fisk (färs)

986

4.   

Kolja (Melanogrammus aeglefinus)

ex03042933

 

Filéer:

 

F431

”interfolierade” filéer eller i fiskblock, med ben (”standard”)

2 264

F432

”interfolierade” filéer eller i fiskblock benfria

2 606

F433

individuella filéer eller ”helt interfolierade” med skinn

2 537

F434

individuella filéer eller ”helt interfolierade” utan skinn

2 710

F435

block i förpackning med en vikt på högst 4 kg

2 960

5.   

Alaskapollock (Theragra chalcogramma)

 

 

Filéer:

 

ex03042985

F441

”interfolierade” filéer eller i fiskblock, med ben (”standard”)

1 159

F442

”interfolierade” filéer eller i fiskblock benfria

1 324

6.   

Sill (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 

 

Sill filéer:

 

ex03041997

ex03049923

F450

med en vikt på mer än 80 g per styck

510

F450

med en vikt på mer än 80 g per styck

464


(1)  För alla andra kategorier utom de som uttryckligen nämns i punkt 1 och 2 i bilagan skall den tilläggskod som skall anges vara kod ”F499: Andra”.

(2)  Med färskhets-, storleks- och presentationskategorierna avses de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EEG) nr 104/2000.


30.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 414/72


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2035/2006

av den 21 december 2006

om fastställande av storleken på förädlingsstödet och schablonbidraget för vissa fiskeriprodukter under fiskeåret 2007

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 2814/2000 av den 21 december 2000 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 104/2000 beträffande beviljande av förädlingsstöd för vissa fiskeriprodukter (2), särskilt artikel 5,

med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 939/2001 av den 14 maj 2001 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 104/2000 beträffande beviljande av schablonmässigt stöd för vissa fiskeriprodukter (3), särskilt artikel 5, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 104/2000 får stöd beviljas för kvantiteter av vissa färska produkter som dras tillbaka från marknaden och som antingen bereds för stabilisering och efterföljande lagring eller konserveras.

(2)

Syftet med dessa stöd är att på ett tillfredsställande sätt stimulera producentorganisationerna till att förädla eller konservera de produkter som återtagits från marknaden för att undvika att de förstörs.

(3)

Stödbeloppet bör fastställas så att det inte stör jämvikten på marknaden för produkterna i fråga och så att det inte snedvrider konkurrensen.

(4)

Stödbeloppet bör inte överstiga summan av de tekniska och ekonomiska kostnader i samband med den för stabilisering och lagring nödvändiga verksamheten, som konstaterats i gemenskapen under det fiskeår som föregår fiskeåret i fråga.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i den här förordningen är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för fiskeriprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För fiskeåret 2007 skall beloppet för det förädlingsstöd som avses i artikel 23 i rådets förordning (EG) nr 104/2000 och beloppet för det schablonstöd som avses i artikel 24.4 i samma förordning fastställas enligt bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 december 2006.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 17, 21.1.2000, s. 22. Förordningen ändrad genom 2003 års anslutningsakt.

(2)  EGT L 326, 22.12.2000, s. 34.

(3)  EGT L 132, 15.5.2001, s. 10.


BILAGA

1.   Storleken på förädlingsstödet för produkterna i bilaga I punkterna A och B och för tunga (Solea spp.) i bilaga I punkt C till förordning (EG) nr 104/2000

Beredningsmetoder enligt artikel 23 i förordning (EG) nr 104/2000

Stödbelopp

(euro/ton)

1

2

I.   

Frysning och lagring av hela eller urtagna produkter samt produkter med huvud eller styckade produkter

— Sardiner av arten Sardina pilchardus

345

— Andra arter

280

II.

Filetering, frysning och lagring

365

III.

Saltning eller torkning och lagring av hela eller urtagna produkter samt produkter med huvud, styckade eller fileterade produkter

265

IV.

Marinering och lagring

245

2.   Storleken på förädlingsstödet för övriga produkter i bilaga I punkt C till förordning (EG) nr 104/2000

Berednings- eller konserveringsmetoder enligt artikel 23 i förordning (EG) nr 104/2000

Produkter

Stödbelopp

(euro/ton)

1

2

3

I.

Frysning och lagring

Havskräfta

Nephrops norvegicus

305

Havskräftstjärtar

Nephrops norvegicus

230

II.

Borttagning av huvud, frysning och lagring

Havskräfta

Nephrops norvegicus

285

III.

Kokning, frysning och lagring

Havskräfta

Nephrops norvegicus

305

Krabba

Cancer pagurus

230

IV.

Pastörisering och lagring

Krabba

Cancer pagurus

365

V.

Bevarande i sump eller i bur

Krabba

Cancer pagurus

210

3.   Storleken på schablonbidraget för produkter i bilaga IV till förordning (EG) nr 104/2000

Beredningsmetoder

Stödbelopp

(euro/ton)

I.

Frysning och lagring av hela eller urtagna produkter samt produkter med huvud eller styckade produkter

280

II.

Filetering, frysning och lagring

365


30.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 414/74


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2036/2006

av den 21 december 2006

om fastställande av stödbeloppet vid privat lagring av vissa fiskeriprodukter under fiskeåret 2007

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 2813/2000 av den 21 december 2000 om tillämpningsföreskrifter för beviljande av stöd till privat lagring av vissa fiskeriprodukter (2), särskilt artikel 1, och

av följande skäl:

(1)

Stödbeloppet bör inte överstiga summan av de tekniska och ekonomiska kostnader som konstaterats i gemenskapen under det fiskeår som föregått fiskeåret i fråga.

(2)

För att inte uppmuntra till långvarig lagring samt för att förkorta betalningsfristerna och minska kontrollutgifterna bör stödet till privat lagring betalas ut som ett engångsbelopp.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för fiskeriprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Stödet till privat lagring i enlighet med artikel 25 i förordning (EG) nr 104/2000 av de produkter som förtecknas i bilaga II till den förordningen skall för fiskeåret 2007 fastställas enligt följande:

:

första månaden

:

210 EUR per ton

:

andra månaden

:

0 EUR per ton

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 december 2006.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 17, 21.1.2000, s. 22. Förordningen ändrad genom 2003 års anslutningsakt.

(2)  EGT L 326, 22.12.2000, s. 30.


30.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 414/75


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2037/2006

av den 21 december 2006

om fastställande av det schablonvärde som skall användas vid beräkningen av den ekonomiska ersättningen och tillhörande förskott för de fiskeriprodukter som återtagits från marknaden under fiskeåret 2007

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (1), särskilt artikel 21.5 och 21.8, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 104/2000 föreskrivs att en ekonomisk ersättning skall betalas till de producentorganisationer som på vissa villkor återtar de produkter som avses i bilaga I punkterna A och B i den förordningen. Värdet på denna ekonomiska ersättning skall minskas med det schablonmässigt fastställda värdet på de produkter som är avsedda för andra ändamål än som livsmedel.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 2493/2001 av den 19 december 2001 om avsättning av vissa fiskeriprodukter som har återtagits från marknaden (2) fastställs avsättningsmöjligheterna för de produkter som återtagits från marknaden. Det är nödvändigt att schablonmässigt fastställa värdet på dessa produkter för var och en av dessa valmöjligheter med hänsyn tagen till de genomsnittliga inkomster som kan erhållas genom en sådan avsättning i de olika medlemsstaterna.

(3)

Enligt artikel 7 i kommissionens förordning (EG) nr 2509/2000 av den 15 november 2000 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 104/2000 beträffande beviljande av ekonomisk ersättning för återtag från marknaden av vissa fiskeriprodukter (3), skall det organ som ansvarar för att bevilja den ekonomiska ersättningen underrättas i de fall då en producentorganisation, eller en medlem av en sådan, saluför sina produkter i en annan medlemsstat än där den blev erkänd. Med detta organ avses således organet i den medlemsstat där producentorganisationen erkändes. Därför bör det avdragsgilla schablonvärdet vara det som tillämpas i denna medlemsstat.

(4)

Samma beräkningsmetod bör tillämpas på förskottet på den ekonomiska ersättning som avses i artikel 6 i förordning (EG) nr 2509/2000.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för fiskeriprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det schablonvärde som skall användas vid beräkningarna av den ekonomiska ersättningen och tillhörande förskott för de fiskeriprodukter som återtagits från marknaden av producentorganisationerna och använts för andra ändamål än som livsmedel, i enlighet med artikel 21.5 i förordning (EG) nr 104/2000, skall för fiskeåret 2007 fastställas till de värden som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Det schablonvärde som kan dras av från den ekonomiska ersättningen och tillhörande förskott skall vara det som tillämpas i den medlemsstat där producentorganisationen erkänts.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 december 2006.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 17, 21.1.2000, s. 22. Förordningen ändrad genom 2003 års anslutningsakt.

(2)  EGT L 337, 20.12.2001, s. 20.

(3)  EGT L 289, 16.11.2000, s. 11.


BILAGA

Schablonvärden

Användning av de återtagna produkterna

euro/ton

1.   

Användning efter beredning till mjöl (avsett för djurfoder):

a)   

för sill av arten Clupea harengus och makrill av arterna Scomber scombrus och Scomber japonicus:

Danmark och Sverige

60

Förenade kungariket

50

övriga medlemsstater

17

Frankrike

2

b)   

för räkor av arten Crangon crangon och nordhavsräkor (Pandalus borealis):

Danmark och Sverige

0

övriga medlemsstater

10

c)   

för övriga produkter:

Danmark

40

Sverige, Portugal och Irland

17

Förenade kungariket

28

övriga medlemsstater

1

2.   

Användning i färskt eller konserverat tillstånd (avsett för djurfoder)

a)   

sardiner av arten Sardina pilchardus och ansjovis (Engraulis spp.):

samtliga medlemsstater

8

b)   

övriga produkter:

Sverige

0

Frankrike

30

övriga medlemsstater

30

3.   

Användning som agn eller bete

Frankrike

45

övriga medlemsstater

20

4.

Andra användningar än som livsmedel

0


30.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 414/78


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/140/EG

av den 20 december 2006

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för upptagande av sulfurylfluorid som verksamt ämne i bilaga I till direktivet

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (1), särskilt artikel 16.2 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 2032/2003 av den 4 november 2003 om andra fasen av det tioåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden, och om ändring av förordning (EG) nr 1896/2000 (2) fastställer en förteckning över verksamma ämnen som skall utvärderas för att eventuellt tas upp i bilagorna I, IA eller IB till direktiv 98/8/EG. Förteckningen innehåller sulfurylfluorid.

(2)

I enlighet med förordning (EG) nr 2032/2003 har sulfurylfluorid utvärderats i överensstämmelse med artikel 11.2 i direktiv 98/8/EG för användning i produkttyp 8, träskyddsmedel, som definieras i bilaga V till direktiv 98/8/EG.

(3)

I enlighet med artikel 5.2 i förordning (EG) nr 2032/2003 har Sverige utsetts till rapporterande medlemsstat. Sverige överlämnade den behöriga myndighetens rapport tillsammans med en rekommendation till kommissionen den 19 april 2005 i enlighet med artikel 10.5 och 10.7 i samma förordning.

(4)

Den behöriga myndighetens rapport har granskats av medlemsstaterna och kommissionen i enlighet med artikel 11.4 i förordning (EG) nr 2032/2003. Inom ständiga kommittén för biocidprodukter infördes resultaten från granskningen i en granskningsrapport vid den ständiga kommittén för biocidprodukter den 8 september 2006.

(5)

Granskningen av sulfurylfluorid gav inte upphov till några olösta frågor eller problem som måste behandlas av vetenskapliga kommittén för hälso- och miljörisker (SCHER).

(6)

Av de olika undersökningar som gjorts framgår att biocidprodukter som används som träskyddsmedel och som innehåller sulfurylfluorid kan förväntas uppfylla kraven i artikel 5 i direktiv 98/8/EG, framför allt när det gäller de användningar som undersökts och som utförligt beskrivits i granskningsrapporten. Det är därför lämpligt att ta med sulfurylfluorid i bilaga I för att säkerställa att alla medlemsstaters godkännanden av biocidprodukter som används som träskyddsmedel och som innehåller sulfurylfluorid kan beviljas, ändras eller återkallas i enlighet med artikel 16.3 i direktiv 98/8/EG.

(7)

Det är viktigt att bestämmelserna i detta direktiv börjar tillämpas samtidigt i alla medlemsstater så att biocidprodukter som innehåller det verksamma ämnet sulfurylfluorid behandlas likvärdigt på marknaden och även för att främja att marknaden för biocidprodukter generellt sett fungerar väl.

(8)

Mot bakgrund av resultaten i granskningsrapporten bör man kräva att sådana produkter endast får godkännas för yrkesmässig användning i enlighet med artikel 10.2 i e) i direktiv 98/8/EG och att riskbegränsande åtgärder utformas för att garantera säkerheten för användare och personer