ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 398

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
30 december 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1996/2006 av den 22 december 2006 om anpassning av ett antal förordningar rörande marknaden för spannmål och ris med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

1

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

30.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 398/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1996/2006

av den 22 december 2006

om anpassning av ett antal förordningar rörande marknaden för spannmål och ris med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 4.3,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 56, och

av följande skäl:

(1)

Med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen är det nödvändigt att göra vissa tekniska anpassningar av ett antal av kommissionens förordningar rörande spannmålsmarknaden.

(2)

Flera förordningar rörande spannmålssektorn innehåller uppgifter på alla gemenskapsspråk. Förteckningarna med dessa uppgifter bör kompletteras med uppgifter på bulgariska och rumänska och därmed bör följande kommissionsförordningar ändras: (EG) nr 2622/71 (1), (EG) nr 1722/93 (2), (EEG) nr 2131/93 (3), (EG) nr 1501/95 (4), (EG) nr 1839/95 (5), (EG) nr 2058/96 (6), (EG) nr 196/97 (7), (EG) nr 327/98 (8), (EG) nr 1342/2003 (9), (EG) nr 2236/2003 (10), (EG) nr 955/2005 (11), (EG) nr 972/2006 (12) och (EG) nr 1482/2006 (13).

(3)

Till följd av anslutningen bör hänvisningarna till Bulgarien och Rumänien som bestämmelseländer vid fastställande av exportbidrag och exportavgifter utgå ur kommissionens förordning (EEG) nr 2145/92 av den 29 juli 1992 om en omformulering vad avser de destinationszoner som skall användas vid fastställandet av exportbidrag, exportavgifter och vissa exportlicenser för spannmål och ris (14).

(4)

Till följd av Rumäniens anslutning blir Constanta en gemenskapshamn. Därigenom blir artikel 7.2a andra stycket i förordning (EEG) nr 2131/1993 utan betydelse och bör därför anpassas.

(5)

Till följd av Bulgariens anslutning blir de gemenskapstullkvoter för Bulgarien som öppnas genom kommissionens förordning (EG) nr 2133/2001 (15) och (EG) nr 958/2003 (16) verkningslösa. Därför bör dessa tullkvoter avskaffas.

(6)

Till följd av anslutningen blir den gemenskapstullkvot för Rumänien som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 573/2003 (17) verkningslös. Därför bör den tullkvoten avskaffas.

(7)

Till följd av handelsavtalen mellan gemenskapen och Bulgarien och Rumänien fastställs i förordning (EG) nr 1342/2003 ett särskilt förfarande för export av spannmålsprodukter till de länderna. Dessa bestämmelser bör anpassas för att ta hänsyn till dessa båda länders anslutning till Europeiska unionen.

(8)

Till följd av Bulgariens och Rumäniens anslutning blir bestämmelserna i artikel 1.2 i kommissionens förordning (EG) nr 936/2006 (18) verkningslösa vad avser undantaget för Bulgarien och Rumänien från anbudsinfordran för vete från gemenskapen som skall exporteras till tredjeländer; de bör därför utgå.

(9)

Till följd av Bulgariens och Rumäniens anslutning blir bestämmelserna i artiklarna 1.1 och 2.2 i förordning (EG) nr 1278/2006 (19) samt i bilagan därtill verkningslösa vad avser undantagen för Bulgarien och Rumänien från export av havre från Finland och Sverige avsedd för tredjeländer; de bör därför utgå.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2622/71 skall ändras på följande sätt:

1)

Artikel 1 skall ersättas med följande:

”Artikel 1

Beviset för att den särskilda exportavgift som avses i artiklarna 2 och 3 i förordning (EEG) nr 1234/71 har betalats, skall framläggas för den behöriga myndigheten i den importerande medlemsstaten i form av varucertifikat A. TR. 1. I sådana fall skall den behöriga myndigheten i rutan för ’Anmärkningar’ ange en av de uppgifter som förtecknas i bilagan.”

2)

Bilaga I till den här förordningen skall läggas till som bilaga.

Artikel 2

I bilagan till förordning (EEG) nr 2145/92 skall ”Bulgarien” och ”Rumänien” strykas.

Artikel 3

Bilaga IV till förordning (EEG) nr 1722/93 skall ersättas med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 4

Förordning (EEG) nr 2131/93 skall ändras på följande sätt:

1)

I artikel 7.2a skall andra stycket ersättas med följande:

”Vid tillämpningen av denna punkt får de kroatiska hamnarna Rijeka och Split betraktas som utförselorter.”

2)

I artikel 17a skall andra stycket ersättas med följande:

”Detta bevis skall framläggas genom att en av de i bilagan angivna uppgifterna, intygad av den behöriga myndigheten, förs in på det kontrollexemplar som avses i artikel 8 i förordning (EG) nr 800/1999, eller på enhetsdokumentet eller det nationella dokument som visar att varorna har lämnat gemenskapens tullområde.”

3)

Bilaga III till den här förordningen skall läggas till som bilaga.

Artikel 5

Förordning (EG) nr 1501/95 skall ändras på följande sätt:

1)

I artikel 13 skall andra stycket ersättas med följande:

”Detta bevis skall framläggas genom att en av de i bilaga III angivna uppgifterna, intygad av den behöriga myndigheten, förs in på det kontrollexemplar som avses i artikel 8 i förordning (EG) nr 800/1999, eller på enhetsdokumentet eller det nationella dokument som visar att varorna har lämnat gemenskapens tullområde.”

2)

Bilaga IV till den här förordningen skall läggas till som bilaga III.

Artikel 6

Förordning (EG) nr 1839/95 skall ändras på följande sätt:

1)

Artikel 8.2 skall ersättas med följande:

”2.   I fält 24 i licensansökningarna och licenserna skall en av de uppgifter som förtecknas i bilaga Ia anges.”

2)

Bilaga V till den här förordningen skall läggas till som bilaga Ia.

Artikel 7

Bilagorna I, II, III och IV till förordning (EG) nr 2058/96 skall ersättas med bilaga VI till den här förordningen.

Artikel 8

Bilagan till förordning (EG) nr 196/97 skall ersättas med bilaga VII till den här förordningen.

Artikel 9

Förordning (EG) nr 327/98 skall ändras på följande sätt:

1)

Bilagorna V, VI, VII och VIII skall ersättas med del A i bilaga VIII till den här förordningen.

2)

Bilaga XI skall ersättas med del B i bilaga VIII till den här förordningen.

Artikel 10

Förordning (EG) nr 2133/2001 skall ändras på följande sätt:

1)

I artikel 2 skall punkt 1 utgå.

2)

I bilaga I skall hänvisningarna till tullkvoten med nummer 09.5732 utgå.

Artikel 11

Förordning (EG) nr 573/2003 skall upphöra att gälla.

Artikel 12

Förordning (EG) nr 958/2003 skall upphöra att gälla.

Artikel 13

Förordning (EG) nr 1342/2003 skall ändras på följande sätt:

1)

Artikel 3 skall ersättas med följande:

”Artikel 3

1.   Då exportbidraget bestäms genom anbudsförfarande, skall den exportbidragssats som anges i meddelandet om tilldelning uttryckas med bokstäver och siffror i fält 22 i licensen. Satsen skall uttryckas i euro och föregås av en av de uppgifter som förtecknas i bilaga VII.

2.   Då exportavgiften bestäms genom anbudsförfarande, skall den avgiftssats som anges i meddelandet om tilldelning uttryckas med bokstäver och siffror i fält 22 i licensen. Satsen skall uttryckas i euro och föregås av en av de uppgifter som förtecknas i bilaga VIII.”

2)

Artikel 5 skall ersättas med följande:

”Artikel 5

Vid tillämpningen av artikel 15 andra stycket i kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 (20) och av artikel 16.10 i förordning (EG) nr 3072/95 skall exportlicensen i fält 22 innehålla en av de uppgifter som förtecknas i bilaga IX till den här förordningen.

3)

I artikel 7.2 skall fjärde stycket ersättas med följande:

”I fält 22 på licenserna skall en av de uppgifter som förtecknas i bilaga X anges.”

4)

I artikel 8.2 skall fjärde stycket ersättas med följande:

”I fält 22 på licenserna skall en av de uppgifter som förtecknas i bilaga XI anges.”

5)

I artikel 9.3 första stycket skall e och f ersättas med följande:

”e)

I fält 20, en av de uppgifter som anges i bilaga XII.

f)

I fält 22, förutom den uppgift som avses i artikel 8.2 och i tillämpliga fall den uppgift som avses i artikel 7.2, en av de uppgifter som förtecknas i bilaga XIII.”

6)

Bilaga IV skall utgå.

7)

Bilaga IX till den här förordningen skall läggas till som bilagorna VII, VIII, IX, X, XI, XII och XIII.

Artikel 14

Bilagan till förordning (EG) nr 2236/2003 skall ersättas med bilaga X till den här förordningen.

Artikel 15

Bilagan till förordning (EG) nr 955/2005 skall ersättas med bilaga XI till den här förordningen.

Artikel 16

I artikel 1 i förordning (EG) nr 936/2006 skall punkt 2 ersättas med följande:

”2.   Anbudsinfordran gäller vete som skall exporteras till alla tredjeländer, med undantag av Albanien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Liechtenstein, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Serbien och Montenegro (21) och Schweiz.

Artikel 17

Förordning (EG) nr 972/2006 skall ändras på följande sätt:

1)

Bilaga 1 skall ersättas med del A i bilaga XII till den här förordningen.

2)

Bilaga IV skall ersättas med del B i bilaga XII till den här förordningen.

Artikel 18

Förordning (EG) nr 1278/2006 skall ändras på följande sätt:

1)

I artikel 1.1 skall första stycket ersättas med följande:

”En särskild interventionsåtgärd, i form av införandet av ett exportbidrag, skall vidtas för en kvantitet på 100 000 ton havre som har producerats i Finland och Sverige och som är avsedd att exporteras från dessa länder till tredjeländer, med undantag av Norge och Schweiz.”

2)

Artikel 2.2 skall ersättas med följande:

”2.   Anbudsinfordran skall avse de kvantiteter havre som anges i artikel 1.1 för export till tredjeländer, med undantag av Norge och Schweiz.”

3)

Rubriken på bilagan skall ersättas med följande:

”Anbudsinfordran avseende bidrag för export av havre från Finland och Sverige till tredjeländer, med undantag av Norge och Schweiz”

Artikel 19

Bilaga III till förordning (EG) nr 1482/2006 skall ersättas med texten i bilaga XIII till den här förordningen.

Artikel 20

Denna förordning träder i kraft under förutsättning att fördraget om Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen träder i kraft och då samtidigt med fördraget.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 271, 10.12.1971, s. 22. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 777/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 50).

(2)  EGT L 159, 1.7.1993, s. 112. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1950/2005 (EUT L 312, 29.11.2005, s. 18).

(3)  EGT L 191, 31.7.1993, s. 76. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1465/2006 (EUT L 273, 4.10.2006, s. 3).

(4)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 777/2004.

(5)  EGT L 177, 28.7.1995, s. 4. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1558/2005 (EUT L 249, 24.9.2005, s. 6).

(6)  EGT L 276, 29.10.1996, s. 7. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1950/2005.

(7)  EGT L 31, 1.2.1997, s. 53. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1950/2005.

(8)  EGT L 37, 11.2.1998, s. 5. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 965/2006 (EGT L 176, 30.6.2006, s. 12).

(9)  EUT L 189, 29.7.2003, s. 12. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1713/2006 (EUT L 321, 21.11.2006, s. 11).

(10)  EUT L 339, 24.12.2003, s. 45. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1950/2005.

(11)  EUT L 164, 24.6.2000, s. 5.

(12)  EUT L 176, 30.6.2006, s. 53.

(13)  EUT L 276, 7.10.2006, s. 51.

(14)  EGT L 214, 30.7.1992, s. 20. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1950/2005.

(15)  EGT L 287, 31.10.2001, s. 12. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 899/2006 (EUT L 167, 20.6.2006, s. 18).

(16)  EUT L 136, 4.6.2003, s. 3. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1023/2006 (EUT L 184, 6.7.2006, s. 5).

(17)  EUT L 82, 29.3.2003, s. 25. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1024/2006 (EUT L 184, 6.7.2006, s. 7).

(18)  EUT L 172, 24.6.2006, s. 6.

(19)  EUT L 233, 16.8.2006, s. 6.

(20)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 7.”

(21)  Inklusive Kosovo, enligt definitionen i FN:s säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.”


BILAGA I

”BILAGA

Uppgifter som avses i artikel 1

på bulgariska: Платена специална износна такса съгласно Регламент (ЕИО) № 1234/71 в размер на …

på spanska: Tasa especial aplicable a la exportación según el Reglamento (CEE) no 1234/71 satisfecha con la suma de …

på tjeckiska: Zvláštní vývozní poplatek podle nařízení č. 1234/71 zaplacen ve výši …

på danska: Særlig udførselsafgift i henhold til forordning (EØF) nr. 1234/71, betalt med et beløb på …

på tyska: Besondere Ausfuhrabgabe gemäß Verordnung (EWG) Nr. 1234/71 in Höhe von… entrichtet

på estniska: Ekspordi erimaks makstud summas… vastavalt määrusele (EMÜ) nr 1234/71

på grekiska: Ειδικός φόρος κατά την εξαγωγή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕOK) αριθ. 1234/71 που πληρώθηκε για ποσό …

på engelska: Special export tax under Regulation (EEC) No 1234/71 paid to an amount of …

på franska: Taxe spéciale à l'exportation selon le règlement (CEE) no 1234/71 acquittée pour un montant de …

på italienska: Tassa speciale per l'esportazione pagata, secondo regolamento (CEE) n. 1234/71, per un importo di …

på lettiska: en Saskaņā ar regulu (EEK) Nr. 1234/71, samaksāta speciālā izvešanas nodeva… apmērā

på litauiska: Vadovaujantis reglamentu (EEB) Nr. 1234/71, sumokėtas… dydžio specialusis eksporto mokestis.

på ungerska: Az 1234/71/EGK rendelet szerinti különleges exportadó… összegben megfizetve

på maltesiska: Taxxa speċjali fuq l-esportazzjoni, skond ir-Regolament (KEE) Nru 1234/71, imħallsa għall-ammont ta' …

på nederländska: Speciale heffing bij uitvoer bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1234/71 ten bedrage van… voldaan

på polska: Specjalny podatek eksportowy według rozporządzenia (EWG) nr 1234/71 zapłacony w wysokości …

på portugisiska: Imposição especial de exportação, nos termos do Regulamento (CEE) n.o 1234/71, paga num montante de …

på rumänska: Taxă specială de export, conform Regulamentului (CEE) nr. 1234/71, achitată pentru o valoare de…..

på slovakiska: Osobitný vývozný poplatok podľa nariadenia (EHS) č. 1234/71 vo výške …

på slovenska: Posebni izvozni davek v Uredbi št. 1234/71, plačilo za znesek …

på finska: Asetuksen (ETY) N:o 1234/71 mukainen erityisvientivero määrältään …

på svenska: Särskild exportskatt i enlighet med förordning (EEG) nr 1234/71, betald med ett belopp på …”


BILAGA II

”BILAGA IV

Noteringar som avses i artikel 10.6

på bulgariska: Предназначено за преработка или доставка съгласно Регламент (ЕИО) № 1722/93, или за износ извън митническата територия на Общността.

på spanska: Se utilizará para la transformación o la entrega, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento (CEE) no 1722/93 o para la exportación a partir del territorio aduanero de la Comunidad.

på tjeckiska: Použije se pro zpracování nebo dodávku v souladu s článkem 10 nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 nebo pro vývoz z celního území Společenství.

på danska: Til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EØF) nr. 1722/93 eller til udførsel fra Fællesskabets toldområde.

på tyska: Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 1722/93 oder zur Ausfuhr aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft bestimmt.

på estniska: Kasutatakse töötlemiseks või tarnimisekskomisjoni määruse (EMÜ) nr 1722/93 artikli 10 kohaselt või ekspordiks ühenduse tolliterritooriumilt.

på grekiska: Προς χρήση για μεταποίηση ή παράδοση σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93 ή για εξαγωγή από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

på engelska: To be used for processing or delivery in accordance with Article 10 of Commission Regulation (EEC) No 1722/93 or for export from the customs territory of the Community.

på franska: À utiliser pour la transformation ou la livraison, conformément à l'article 10 du règlement (CEE) no 1722/93, ou pour l'exportation à partir du territoire douanier de la Communauté.

på italienska: Da utilizzare per la trasformazione o la consegna, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1722/93, o per l'esportazione dal territorio doganale della Comunità.

på lettiska: Izmantošanai pārstrādei vai piegādei saskaņā ar Komisijas Regulas (EEK) Nr. 1722/93 10. pantu, vai arī eksportam no Kopienu teritorijas.

på litauiska: Naudoti perdirbimui arba pristatymui pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 1722/93 10 straipsnį, arba eksportui iš Bendrijos muitų teritorijos.

på ungerska: Az 1722/93/EGK bizottsági rendelet 10. cikkével összhangban történő feldolgozásra vagy szállításra vagy a Közösség vámterületéről történő kivitelre irányuló felhasználásra.

på maltesiska: Biex jintuża’ għall-ipproċessar jew ikkunsenjar b’konformità ma’ l-Artikolu 10 tar-Regolament tal- Kummissjoni (KEE) Nru 1722/93 jew għall-esportazzjoni mit-territorju doganali tal-Komunità.

på nederländska: Bestemd voor verwerking of levering overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 1722/93 of voor uitvoer uit het douanegebied van de Gemeenschap.

på polska: Do przetwarzania lub dostaw, zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1722/93, lub do wywozu z terytorium celnego Wspólnoty.

på portugisiska: A utilizar para transformação ou entrega, em conformidade com o disposto no artigo 10.o do Regulamento (CEE) n.o 1722/93, ou para exportação a partir do território aduaneiro da Comunidade.

på rumänska: A se folosi pentru procesare sau livrare, conform articolului 10 din Regulamentul (CEE) nr. 1722/93, sau pentru export de pe teritoriul vamal al Comunităţii

på slovakiska: Na použitie pri spracovaní alebo dodávke v súlade s článkom 10 nariadenia Komisie (EHS) č. 1722/93 alebo na vývoz z colného územia Spoločenstva.

på slovenska: Za predelavo ali dobavo v skladu s členom 10 Uredbe Komisije (EGS) št. 1722/93 ali za izvoz iz carinskih območij Skupnosti.

på finska: Käytetään jalostamiseen tai toimittamiseen asetuksen (ETY) N:o 1722/93 10 artiklan mukaisesti taikka vientiin yhteisön tullialueelta.

på svenska: Avsedd för bearbetning eller leverans i enlighet med artikel 10 i kommissionens förordning (EEG) nr 1722/93 eller för export från gemenskapens tullområde.”


BILAGA III

”BILAGA

Uppgifter som avses i artikel 17a andra stycket

på bulgariska: Износ на зърнени култури по море – член 17а от Регламент (ЕИО) № 2131/93

på spanska: Exportación de cereales por vía marítima; artículo 17 bis del Reglamento (CEE) no 2131/93

på tjeckiska: Vývoz obilovin po moři – čl. 17 a nařízení (EHS) č. 2131/93

på danska: Eksport af korn ad søvejen – Artikel 17 a i forordning (EØF) nr. 2131/93

på tyska: Getreideausfuhr auf dem Seeweg – Verordnung (EWG) Nr. 2131/93 Artikel 17 a

på estniska: Teravilja eksport meritsi – määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikkel 17 a

på grekiska: Εξαγωγή σιτηρών διά θαλάσσης – Άρθρο 17 α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93

på engelska: Export of cereals by sea – Article 17 a of Regulation (EEC) No 2131/93

på franska: Exportation de céréales par voie maritime – Règlement (CEE) no 2131/93, article 17 bis

på italienska: Esportazione di cereali per via marittima – articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 2131/93

på lettiska: Graudu izvešana pa jūras ceļiem – regulas (EEK) Nr. 2131/93 17.a pants

på litauiska: Grūdų eksportas jūra – reglamento (EEB) Nr. 2131/93 17 a straipsnis

på ungerska: Gabonafélék exportja tengeri úton – 2131/93/EGK rendelet 17. a cikk

på maltesiska: Esportazzjoni ta' ċereali bil-baħar – Artikolu 17a tar-Regolament (KEE) Nru 2131/93

på nederländska: Uitvoer van graan over zee – Artikel 17bis van Verordening (EEG) nr. 2131/93

på polska: Wywóz zbóż drogą morską – Art. 17a rozporzadzenia (EWG) nr 2131/93

på portugisiska: Exportação de cereais por via marítima – Artigo 17.oA, Regulamento (CEE) n.o 2131/93

på rumänska: Export de cereale pe cale maritimă –Regulamentul (CEE) nr. 2131/93, articolul 17a

på slovakiska: Vývoz obilnín po mori – článok 17a nariadenia (EHS) č. 2131/93

på slovenska: Izvoz žit s pomorskim prometom - člen 17a Uredbe (EGS) št. 2131/93

på finska: Viljan vienti meriteitse – Asetus (ETY) N:o 2131/93 17a artikla

på svenska: Export av spannmål genom sjötransport – Artikel 17a i förordning (EEG) nr 2131/93”


BILAGA IV

”BILAGA III

Uppgifter som avses i artikel 13 andra stycket

på bulgariska: Износ на зърнени култури по море – член 13 от Регламент (ЕО) № 1501/95

på spanska: Exportación de cereales por vía marítima; artículo 13 del Reglamento (CE) no 1501/95

på tjeckiska: Vývoz obilovin po mori – cl. 13 narízení (ES) c. 1501/95

på danska: Eksport af korn ad søvejen – Artikel 13 i forordning (EF) nr. 1501/95

på tyska: Ausfuhr von Getreide auf dem Seeweg – Verordnung (EG) Nr. 1501/95 Artikel 13

på estniska: Teravilja eksport meritsi – määruse (EÜ) nr 1501/95 artikkel 13

på grekiska: Εξαγωγή σιτηρών διά θαλάσσης – Άρθρo 13 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1501/95

på engelska: Export of cereals by sea – Article 13 of Regulation (EC) No 1501/95

på franska: Exportation de céréales par voie maritime – Règlement (CE) no 1501/95, article 13

på italienska: Esportazione di cereali per via marittima – Regolamento (CE) n. 1501/95, articolo 13

på lettiska: Graudu izvešana pa juras celiem – regulas (EK) Nr. 1501/95 13. pants

på litauiska: Grudu eksportas jura – reglamento (EB) Nr. 1501/95 13 straipsnis

på ungerska: Gabonafélék exportja tengeri úton – 1501/95/EK rendelet 13. cikk

på maltesiska: Esportazzjoni ta' cereali bil-bahar – Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 1501/95

på nederländska: Uitvoer van graan over zee – Verordening (EG) nr. 1501/95, artikel 13

på polska: Wywóz zbóz droga morska – Art. 13 rozporzadzenia (WE) nr 1501/95

på portugisiska: Exportação de cereais por via marítima – Artigo 13.o, Regulamento (CE) n.o 1501/95

på rumänska: Export de cereale pe cale maritimă – Regulamentul (CE) nr. 1501/95 articolul 13

på slovakiska: Vývoz obilnín po mori – clánok 13 nariadenia (ES) c. 1501/95

på slovenska: Izvoz žit s pomorskim prometom - clen 13 Uredbe (EGS) št. 1501/95

på finska: Viljan vienti meriteitse – Asetus (EY) N:o 1501/95 13 artikla

på svenska: Export av spannmål sjövägen – Artikel 13 i förordning (EG) nr 1501/95”


BILAGA V

”BILAGA Ia

Uppgifter som avses i artikel 8.2

på bulgariska: Намаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Испания [Регламент (ЕО) № 1839/95]

Намаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Португалия [Регламент (ЕО) № 1839/95]

på spanska: Reducción del derecho: certificado válido únicamente en España [Reglamento (CE) no 1839/95]

Reducción del derecho: certificado válido únicamente en Portugal [Reglamento (CE) no 1839/95]

på tjeckiska: Snížení cla: licence platná pouze ve Španělsku [nařízení (ES) č. 1839/95]

Snížení cla: licence platná pouze v Portugalsku [nařízení (ES) č. 1839/95]

på danska: Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Spanien (Forordning (EF) nr. 1839/95)

Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Portugal (Forordning (EF) nr. 1839/95)

på tyska: Ermäßigte Abgabe: Lizenz nur in Spanien gültig (Verordnung (EG) Nr. 1839/95)

Ermäßigte Abgabe: Lizenz nur in Portugal gültig (Verordnung (EG) Nr. 1839/95)

på estniska: Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Hispaanias (määrus (EÜ) nr 1839/95)

Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Portugalis (määrus (EÜ) nr 1839/95)

på grekiska: Μείωση τoυ δασμoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Iσπανία [κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1839/95]

Μείωση τoυ δασμoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Πoρτoγαλία [κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1839/95]

på engelska: Duty reduction: licence valid only in Spain (Regulation (EC) No 1839/95)

Duty reduction: licence valid only in Portugal (Regulation (EC) No 1839/95)

på franska: Abattement du droit: certificat valable uniquement en Espagne [règlement (CE) no 1839/95]

Abattement du droit: certificat valable uniquement au Portugal [règlement (CE) no 1839/95]

på italienska: Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Spagna [regolamento (CE) n. 1839/95]

Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Portogallo [regolamento (CE) n. 1839/95]

på lettiska: Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Spānijā [Regula (EK) Nr. 1839/95]

Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Portugālē [Regula (EK) Nr. 1839/95]

på litauiska: Muito sumažinimas: licencija galioja tik Ispanijoje [Reglamentas (EB) Nr. 1839/95]

Muito sumažinimas: licencija galioja tik Portugalijoje [Reglamentas (EB) Nr. 1839/95]

på ungerska: Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Spanyolországban érvényes (1839/95/EK rendelet)

Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Portugáliában érvényes (1839/95/EK rendelet)

på maltesiska: Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fi Spanja [Regolament (KE) Nru 1839/95]

Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fil-Portugall [Regolament (KE) Nru 1839/95]

på nederländska: Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Spanje (Verordening (EG) nr. 1839/95)

Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Portugal (Verordening (EG) nr. 1839/95)

på polska: Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Hiszpanii (rozporządzenie (WE) nr 1839/95)

Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Portugalii (rozporządzenie (WE) nr 1839/95)

på portugisiska: Redução do direito: certificado válido apenas em Espanha [Regulamento (CE) n.o 1839/95]

Redução do direito: certificado válido apenas em Portugal [Regulamento (CE) n.o 1839/95]

på rumänska: Reducere de taxă vamală: licenţă valabilă doar în Spania [Regulamentul (CE) nr. 1839/95]

Reducere de taxă vamală: licenţă valabilă doar în Portugalia [Regulamentul (CE) nr. 1839/95]

på slovakiska: Zníženie cla: licencia platná iba v Španielsku [Nariadenie (ES) č. 1839/95]

Zníženie cla: licencia platná iba v Portugalsku [Nariadenie (ES) č. 1839/95]

på slovenska: Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Španiji (Uredba (ES) št. 1839/95

Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Portugalski (Uredba (ES) št. 1839/95

på finska: Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Espanjassa (Asetus (EY) N:o 1839/95)

Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Portugalissa (Asetus (EY) N:o 1839/95)

på svenska: Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Spanien (Förordning (EG) nr 1839/95)

Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Portugal (Förordning (EG) nr 1839/95)”


BILAGA VI

BILAGA I

Noteringar som avses i artikel 2.4 a

på bulgariska: Натрошен ориз с код по КН 1006 40 00, предназначен за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10

på spanska: Partidos de arroz, del código NC 1006 40 00, destinados a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10

på tjeckiska: Zlomková rýže kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10

på danska: Brudris, henhørende under KN-kode 1006 40 00, bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10

på tyska: Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00, bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10

på estniska: CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluv purustatud riis CN-koodi 1901 10 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

på grekiska: Θραύσματα ρυζιού υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, που προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10

på engelska: Broken rice of CN code 1006 40 00 for production of food preparations of CN code 1901 10

på franska: Brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10

på italienska: Rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00, destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10

på lettiska: Šķeltie rīsi, uz kuriem attiecas KN kods 1006 40 00, kas paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10

på litauiska: KN kodu 1006 40 00 klasifikuojami skaldyti ryžiai, skirti KN kodu 1901 10 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

på ungerska: A 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszerkészítmények előállítására szánt, a 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs

på maltesiska: Ross miksur tal-kodiċi NK 1006 40 00 għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi NK 1901 10

på nederländska: Breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de produktie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10

på polska: Ryż łamany objęty kodem NC 1006 40 00 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem NC 1901 10

på portugisiska: Trincas de arroz do código NC 1006 40 00, destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10

på rumänska: brizură de orez având codul NC 1006 40 00 destinat producţiei de preparate alimentare având codul NC 1901 10

på slovakiska: Zlomková ryža spadajúca do kódu KN 1006 40 00 na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich do kódu KN 1901 10

på slovenska: Lomljen riž z oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10

på finska: CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvat rikkoutuneet riisinjyvät CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi

på svenska: Brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10.

BILAGA II

Noteringar som avses i artikel 2.4 b

på bulgariska: Освободено от мито [Регламент (ЕО) № 2058/96]

på spanska: Exención del derecho de aduana [Reglamento (CE) no 2058/96]

på tjeckiska: Osvobozeno od cla (nařízení (ES) č. 2058/96)

på danska: Toldfri (Forordning (EF) nr. 2058/96)

på tyska: Zollfrei (Verordnung (EG) Nr. 2058/96)

på estniska: Tollimaksuvaba (Määrus (EÜ) nr 2058/96)

på grekiska: Απαλλαγή δασμού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96]

på engelska: Free of customs duty (Regulation (EC) No 2058/96)

på franska: Exemption du droit de douane [règlement (CE) no 2058/96]

på italienska: Esenzione dal dazio doganale [Regolamento (CE) n. 2058/96]

på lettiska: Atbrīvots no muitas nodokļa (Regula (EK) Nr. 2058/96)

på litauiska: Muitas netaikomas (Reglamentas (EB) Nr. 2058/96)

på ungerska: Vámmentes (2058/96/EK rendelet)

på maltesiska: Eżenti mid-dazju doganali (Regolament (KE) Nru 2058/96)

på nederländska: Vrijgesteld van douanerecht (Verordening (EG) nr. 2058/96)

på polska: Wolne od opłat celnych (rozporządzenie (WE) nr 2058/96)

på portugisiska: Isenção de direito aduaneiro [Regulamento (CE) n.o 2058/96]

på rumänska: Scutit de drepturi vamale [Regulamentul (CE) nr. 2058/96]

på slovakiska: Oslobodené od cla (nariadenie (ES) č. 2058/96)

på slovenska: Carine prosto (Uredba (ES) št. 2058/96)

på finska: Tullivapaa (asetuksen (EY) N:o 2058/96)

på svenska: Tullfri (Förordning (EG) nr 2058/96).

BILAGA III

Noteringar som avses i artikel 5.3 a

på bulgariska: Предназначени за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10

på spanska: Destinadas a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10

på tjeckiska: Pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10

på danska: Bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10

på tyska: Bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10

på estniska: CN-koodi 1901 10 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

på grekiska: Προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10

på engelska: For production of food preparations of CN code 1901 10

på franska: Destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10

på italienska: Destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10

på lettiska: Paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10

på litauiska: Skirti KN kodu 1901 10 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

på ungerska: A 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszerkészítmények előállítására szánt

på maltesiska: Għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi KN 1901 10

på nederländska: Bestemd voor de produktie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10

på polska: Do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem NC 1901 10

på portugisiska: Destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10

på rumänska: Destinat producţiei de preparate alimentare având codul NC 1901 10

på slovakiska: Na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich do kódu KN 1901 10

på slovenska: Za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10

på finska: Tarkoitettu CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistukseen

på svenska: Avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10.

BILAGA IV

Noteringar som avses i artikel 5.3 b

på bulgariska: Член 4 от Регламент (ЕО) № 2058/96

på spanska: Reglamento (CE) no 2058/96 – artículo 4

på tjeckiska: Článek 4 nařízení (ES) č. 2058/96

på danska: Forordning (EF) nr. 2058/96 – artikel 4

på tyska: Verordnung (EG) Nr. 2058/96 – Artikel 4

på estniska: Määruse (EÜ) nr 2058/96 artikkel 4

på grekiska: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96 – άρθρο 4

på engelska: Article 4 of Regulation (EC) No 2058/96

på franska: Règlement (CE) no 2058/96 – article 4

på italienska: Regolamento (CE) n. 2058/96 – articolo 4

på lettiska: Regulas (EK) Nr. 2058/96 4. pants

på litauiska: Reglamento (EB) Nr. 2058/96 4 straipsnis

på ungerska: A 2058/96/EK rendelet – 4. cikk

på maltesiska: Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 2058/96

på nederländska: Verordening (EG) nr. 2058/96, artikel 4

på polska: Art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2058/96

på portugisiska: Regulamento (CE) n.o 2058/96 – artigo 4.o

på rumänska: Regulamentul (CE) nr. 2058/96, articolul 4

på slovakiska: Článok 4 nariadenia (ES) č. 2058/96

på slovenska: Člen 4 Uredbe (ES) št. 2058/96

på finska: Asetuksen (EY) N:o 2058/96 – 4 artikla

på svenska: Förordning (EG) nr 2058/96 – artikel 4.


BILAGA VII

”BILAGA

Angivelser som avses i artikel 3.1 b

på bulgariska: Ставка на мито, намалена с 25 % [Регламент (ЕО) № 196/97]

på spanska: Derecho de aduana reducido de 25 % [Reglamento (CE) no 196/97]

på tjeckiska: Clo snížené o 25 % (nařízení (ES) č. 196/97)

på danska: Told nedsat med 25 % (Forordning (EF) nr. 196/97)

på tyska: Um 25 % ermäßigter Zollsatz (Verordnung (EG) Nr. 196/97)

på estniska: 25 % võrra vähendatud tollimaks (Määrus (EÜ) nr 196/97)

på grekiska: Δασμός μειωμένος κατά 25 % [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 196/97]

på engelska: Reduced duty by 25 % (Regulation (EC) No 196/97)

på franska: Droit réduit de 25 % [règlement (CE) no 196/97]

på italienska: Dazio ridotto del 25 % [Regolamento (CE) n. 196/97]

på lettiska: Nodoklis, kas samazināts par 25 % (Regula (EK) Nr. 196/97)

på litauiska: 25 % sumažintas muitas (Reglamentas (EB) Nr. 196/97)

på ungerska: 25 %-kal csökkentett vámtétel (196/97/EK rendelet)

på maltesiska: Dazju mnaqqas b’ 25 % (Regolament (KE) Nru 196/97)

på nederländska: Douanerecht verminderd met 25 % (Verordening (EG) nr. 196/97)

på polska: Opłata obniżona o 25 % (rozporządzenie (WE) nr 196/97)

på portugisiska: Direito reduzido em 25 % [Regulamento (CE) n.o 196/97]

på rumänska: Drept redus cu 25 % [Regulamentul (CE) nr. 196/97]

på slovakiska: Znížené clo o 25 % (nariadenie (ES) č. 196/97)

på slovenska: Znižana dajatev za 25 % (Uredba (ES) št. 196/97)

på finska: Tulli, jota on alennettu 25 % (Asetus (EY) N:o 196/97)

på svenska: Tullsatsen nedsatt med 25 % (Förordning (EG) nr 196/97).”


BILAGA VIII

DEL A

BILAGA V

Noteringar som avses i artikel 4.4 a

på bulgariska: Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [Регламент (ЕО) № 327/98]

på spanska: Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 8 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

på tjeckiska: Osvobozeno od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

på danska: Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 327/98)

på tyska: Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

på estniska: Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 327/98)

på grekiska: Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

på engelska: Exemption from customs duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

på franska: Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

på italienska: Esenzione dal dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]

på lettiska: Atbrīvojums no muitas nodokļa līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 327/98)

på litauiska: Muitas netaikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licenzijos 17 ir 18 skirsniuose

på ungerska: Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig vámmentes (327/98/EK rendelet)

på maltesiska: Eżenzjoni mid-dwana sal-kwantità murija fit-taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98)

på nederländska: Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

på polska: Zwolnienie z opłaty celnej ilości określonej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

på portugisiska: Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

på rumänska: Scutit de drepturi vamale până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 si 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98]

på slovakiska: Oslobodenie od cla do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie (nariadenie (ES) č. 327/98)

på slovenska: Oprostitev carin do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98)

på finska: Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

på svenska: Tullfri upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98)

BILAGA VI

Noteringar som avses i artikel 4.4 b

på bulgariska: Мита, ограничени до 15 % ad valorem до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [Регламент (ЕО) № 327/98]

på spanska: Derechos de aduana limitados al 15 % ad valorem hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

på tjeckiska: Cla omezená na valorickou sazbu ve výši 15 % až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

på danska: Toldsatsen begrænses til 15 % af værdien op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98)

på tyska: Zollsatz beschränkt auf 15 % des Zollwerts bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

på estniska: Väärtuseline tollimaks piiratud 15 protsendini käesoleva sertifikaadi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogusteni (määrus (EÜ) nr 327/98)

på grekiska: Τελωνειακός δασμός κατ’ ανώτατο όριο 15 % κατ’ αξία έως την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

på engelska: Customs duties limited to 15 % ad valorem up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

på franska: Droits de douane limités à 15 % ad valorem jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

på italienska: Dazio limitato al 15 % ad valorem fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]

på lettiska: Muitas nodoklis 15 % ad valorem par daudzumu, kas norādīts šīs atļaujas (Regula (EK) Nr. 327/98) 17. un 18. ailē

på litauiska: Ne didesnis nei 15 % muitas ad valorem neviršijant šios licencijos 17 ir 18 langeliuose nurodyto kiekio (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

på ungerska: 15 %-os értékvám az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (327/98/EK rendelet)

på maltesiska: Id-dazji doganali huma stipulati għal 15 % ad valorem sal-kwantità indicata fil-kaxxi 17 u 18 ta' din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98)

på nederländska: Douanerecht beperkt tot 15 % ad valorem voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

på polska: Cło ograniczone do 15 % ad valorem do ilości wskazanej w polach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

på portugisiska: Direito aduaneiro limitado a 15 % ad valorem até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

på rumänska: Drepturi vamale limitate la 15 % ad valorem până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 şi 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98]

på slovakiska: Clá znížené na 15 % ad valorem až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

på slovenska: Carinska dajatev, omejena na 15 % ad valorem do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98)

på finska: Arvotulli rajoitettu 15 prosenttiin tämän todistuksen 17 ja 18 artiklassa ilmoitettuun määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

på svenska: Tull begränsad till 15 % av värdet upp till den kvantitet som anges i fält 17 och 18 i den här licensen (förordning (EG) nr 327/98)

BILAGA VII

Noteringar som avses i artikel 4.4 c

på bulgariska: Ставка на мито, намалена с 30,77 % от ставката на митото, определено в член 11г от Регламент (ЕО) № 1785/2003, приложима до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [Регламент (ЕО) № 327/98]

på spanska: Derecho reducido en un 30,77 % del derecho fijado en el artículo 11 quinquies del Reglamento (CE) no 1785/2003, hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

på tjeckiska: Clo snížené o 30,77 % cla stanoveného v článku 11d nařízení (ES) č. 1785/2003 až na množství uvedené v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

på danska: Nedsættelse på 30,77 % af den told, der er fastsat i artikel 11d i forordning (EF) nr. 1785/2003, op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98)

på tyska: Zollsatz ermäßigt um 30,77 % des in Artikel 11d der Verordnung (EG) Nr. 1785/2003 festgesetzten Zollsatzes bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

på estniska: Määruse (EÜ) nr 1785/2003 artiklis 11d kindlaks määratud tollimaks, mida on alandatud 30,77 % võrra käesoleva sertifikaadi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogusteni (määrus (EÜ) nr 327/98)

på grekiska: Δασμός μειωμένος κατά 30,77 % του δασμού που καθορίζεται στο άρθρο 11δ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1785/2003, έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

på engelska: Reduced rate of duty of 30,77 % of the duty set in Article 11d of Regulation (EC) No 1785/2003 up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

på franska: Droit réduit de 30,77 % du droit fixé à l’article 11 quinquies du règlement (CE) no 1785/2003 jusqu’à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

på italienska: Dazio ridotto in ragione del 30,77 % del dazio fissato all’articolo 11 quinquies del regolamento (CE) n. 1785/2003 fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]

på lettiska: Ievedmuitas nodoklis samazināts par 30,77 %, salīdzinot ar nodokli, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1785/2003 11.d pantā, līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regula (EK) Nr. 327/98)

på litauiska: Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 11d straipsnyje nustatyto muito mokesčio sumažinimas 30,77 % mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skirsniuose (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

på ungerska: Az 1785/2003/EK rendelet 11.d. cikkében meghatározott vám 30,77 %-os csökkentett vámja az ezen bizonyítvány 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (327/98/EK rendelet)

på maltesiska: Dazju mnaqqas ta’ 30.77 % tat-dazju fiss fl-Artikolu 11(d) tar-Regolament (KE) Nru 1785/2003 sal-kwantità indikata fis-sezzjoni 17 u 18 ta’ dan iċ-ċertifikat (ir-Regolament (KE) Nru 327/98)

på nederländska: Recht verlaagd met 30,77 % van het in artikel 11 quinquies van Verordening (EG) nr. 1785/2003 vastgestelde recht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

på polska: Obniżona stawka celna odpowiadająca 30,77 % stawki określonej w art. 11d rozporządzenia (WE) nr 1785/2003 do ilości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

på portugisiska: Direito reduzido de 30,77 % do direito fixado no artigo 11.o-D do Regulamento (CE) n.o 1785/2003 até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

på rumänska: Drept de import redus cu 30,77 % din dreptul de import stabilit de articolul 11 litera (d) din Regulamentul 1785/2003 până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 şi 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98]

på slovakiska: Clo znížené o 30,77 % cla stanoveného článkom 11d nariadenia (ES) č. 1785/2003 až na množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

på slovenska: Dajatev, znižana za 30,77 % od dajatve iz člena 11(d) Uredbe (ES) št. 1785/2003 do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega potrdila (Uredba (ES) št. 327/98)

på finska: Tulli, jonka määrää on alennettu 30,77 % asetuksen (EY) N:o 1785/2003 11 d artiklassa vahvistetusta tullista tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 ilmoitettuun määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

på svenska: Tullsatsen nedsatt med 30,77 % av den tullsats som anges i artikel 11d i förordning (EG) nr 1785/2003 upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98).

BILAGA VIII

Uppgifter som avses i artikel 4.4 d

på bulgariska: Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [член 1, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 327/98]

på spanska: Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98, artículo 1, apartado 1, letra d)]

på tjeckiska: Osvobození od cla až do množství stanoveného v kolonkách 17 a 18 této licence (čl. 1 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 327/98)

på danska: Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98, artikel 1, stk. 1, litra d))

på tyska: Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98, Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe d)

på estniska: Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 näidatud koguseni (määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punkt d)

på grekiska: Απαλλαγή από τον τελωνειακό δασμό έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98 άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ)]

på engelska: Exemption from customs duty up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98, Article 1(1)(d))

på franska: Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98, article 1er, paragraphe 1, point d)]

på italienska: Esenzione dal dazio doganale fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98, articolo 1, paragrafo 1, lettera d)]

på lettiska: Atbrīvojumi no muitas nodokļa līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regulas (EK) Nr. 327/98 1. panta 1. punkta d) apakšpunkts)

på litauiska: Atleidimas nuo muito mokesčio neviršijant šios licencijos 17 ir 18 langeliuose nurodyto kiekio (Reglamento (EB) Nr. 327/98 1 straipsnio 1 dalies d punktas)

på ungerska: Vámmentes az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (327/98/EK rendelet 1. cikk (1) bekezdés d) pont)

på maltesiska: Eżenzjoni tad-dazju tad-dwana sal-kwantità indikata fil-każi 17 u 18 taċ-ċertifikat preżenti [Artikolu 1, paragrafu 1, punt d) tar-Regolament (KE) Nru 327/98]

på nederländska: Vrijstelling van douanerecht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (artikel 1, lid 1, onder d), van Verordening (EG) nr. 327/98)

på polska: Zwolnienie z cła ilości do wysokości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (art. 1 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 327/98)

på portugisiska: Isenção do direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98, alínea d) do n.o 1 do artigo 1.o]

på rumänska: Scutit de drepturi vamale până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 şi 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98, articolul 1, alineatul (1), litera (d)

på slovakiska: Oslobodenie od cla až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [článok 1 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 327/98]

på slovenska: Oprostitev uvozne dajatve do količine, navedene v poljih 17 in 18 tega dovoljenja (člen 1(1)(d) Uredbe (ES) št. 327/98)

på finska: Tullivapaa tämän todistuksen 17 ja 18 artiklassa ilmoitettuun määrään asti (asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan d alakohta)

på svenska: Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98, artikel 1.1 d)

DEL B

”BILAGA XI

Uppgifter som avses i artikel 4.4 e

på bulgariska: Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [член 1, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 327/98]

på spanska: Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98, artículo 1, apartado 1, letra e)]

på tjeckiska: Osvobození od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (čl. 1 odst. 1 písm. e) nařízení (ES) č. 327/98)

på danska: Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98, artikel 1, stk. 1, litra e))

på tyska: Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98, Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe e)

på estniska: Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 näidatud koguseni (määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punkt e))

på grekiska: Απαλλαγή από τον τελωνειακό δασμό έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98, άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε)]

på engelska: Exemption from customs duty up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98, Article 1(1)(e))

på franska: Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98, article 1er, paragraphe 1, point e)]

på italienska: Esenzione dal dazio doganale fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98, articolo 1, paragrafo 1, lettera e)]

på lettiska: Atbrīvojumi no muitas nodokļa līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regulas (EK) Nr. 327/98 1. panta 1. punkta e) apakšpunkts)

på litauiska: Atleidimas nuo muito mokesčio neviršijant šios licencijos 17 ir 18 langeliuose nurodyto kiekio (Reglamentas (EB) Nr. 327/98, 1 straipsnio 1 dalies e) punktas)

på ungerska: Vámmentes az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (327/98/EK rendelet 1. cikk (1) bekezdés e) pont)

på maltesiska: Eżenzjoni tad-dazju tad-dwana sal-kwantità indikata fil-każi 17 u 18 taċ-ċertifikat preżenti (Artikolu 1, paragrafu 1, punt e) tar-Regolament (KE) Nru 327/98)

på nederländska: Vrijstelling van douanerecht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (artikel 1, lid 1, onder e), van Verordening (EG) nr. 327/98)

på polska: Zwolnienie z cła ilości do wysokości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98, art. 1 ust. 1 lit. e))

på portugisiska: Isenção do direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98, alínea e) do n.o 1 do artigo 1.o]

på rumänska: Scutit de drepturi vamale până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 şi 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98, articolul 1, alineatul (1) litera (e)]

på slovakiska: Oslobodenie od cla až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [článok 1 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 327/98]

på slovenska: Oprostitev carinske dajatve do količine, navedene v poljih 17 in 18 tega dovoljenja (, člen 1(1)(e) Uredbe (ES) št. 327/98)

på finska: Tullivapaa tämän todistuksen 17 ja 18 artiklassa ilmoitettuun määrään asti (asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan e) alakohta)

på svenska: Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 327/98, artikel 1.1 e).”


BILAGA IX

BILAGA VII

Uppgifter som avses i artikel 3.1

på bulgariska: Офериран размер на основното възстановяване при износ

på spanska: Tipo de la restitución de base a la exportación adjudicado

på tjeckiska: Nabídková výše pro základní vývozní náhradu

på danska: Tilslagssats for basiseksportrestitutionen

på tyska: Zugeschlagener Satz der Grundausfuhrerstattung

på estniska: Pakkumiskutsega kinnitatud eksporditoetus

på grekiska: Ποσοστό της κατακυρωθείσας επιστροφής βάσεως κατά την εξαγωγή

på engelska: Tendered rate of basic export refund

på franska: Taux de la restitution de base à l'exportation adjugé

på italienska: Tasso della restituzione di base all'esportazione aggiudicato

på lettiska: Pamata izvešanas kompensācijas likme

på litauiska: Pagrindinės eksporto grąžinamosios išmokos dydis

på ungerska: Az alap export-visszatérítés megítélt hányada

på maltesiska: Rata aġġudikata ta' rifużjoni bażika fuq l-esportazzjoni

på nederländska: Gegunde basisrestitutie bij uitvoer

på polska: Przyznana stawka podstawowej refundacji wywozowej

på portugisiska: Taxa de restituição de base à exportação adjudicada

på rumänska: Rată de restituire de bază la exportul adjudecat

på slovakiska: Základná sadzba vývoznej náhrady ustanovená v rámci výberového konania

på slovenska: Dodatna stopnja dajatve na osnovi izvoznih nadomestil

på finska: Tarjouskilpailutetun perusvientituen määrä

på svenska: Anbudssats för exportbidrag

BILAGA VIII

Uppgifter som avses i artikel 3.2

på bulgariska: Офериран размер на износна такса

på spanska: Tipo del gravamen a la exportación adjudicado

på tjeckiska: Nabídková výše vývozního cla

på danska: Tilslagssats for eksportafgiften

på tyska: Zugeschlagener Satz der Ausfuhrabgabe

på estniska: Pakkumiskutsega kinnitatud ekspordimaks

på grekiska: -Ύψος φόρου κατά την εξαγωγή

på engelska: Tendered rate of export tax

på franska: Taux de la taxe à l'exportation adjugé

på italienska: Aliquota della tassa all'esportazione aggiudicata

på lettiska: Izvešanas muitas nodevas likme

på litauiska: Eksporto muito mokesčio dydis

på ungerska: Az exportadó megítélt mértéke

på maltesiska: Rata aġġudikata ta' taxxa fuq l-esportazzjoni

på nederländska: Gegunde belasting bij uitvoer

på polska: Przyznana stawka podatku eksportowego

på portugisiska: Taxa de exportação adjudicada

på rumänska: Rată din taxa de export adjudecată

på slovakiska: Vývozný poplatok ustanovený v rámci výberového konania

på slovenska: Dodatna stopnja dajatve za izvozno pristojbino

på finska: Tarjouskilpailutetusta viennistä kannettavan maksun määrä

på svenska: Anbudssats för exportavgift

BILAGA IX

Uppgifter som avses i artikel 5

på bulgariska: Не се прилага износна такса

på spanska: Gravamen a la exportación no aplicable

på tjeckiska: Vývozní clo se nepoužije

på danska: Eksportafgift ikke anvendelig

på tyska: Ausfuhrabgabe nicht anwendbar

på estniska: Ekspordimaksu ei kohaldata

på grekiska: Μη εφαρμοζόμενος φόρος κατά την εξαγωγή

på engelska: Export tax not applicable

på franska: Taxe à l'exportation non applicable

på italienska: Exportadó nem alkalmazandó

på lettiska: Tassa all'esportazione non applicabile

på litauiska: Eksporto muitas netaikytinas

på ungerska: Izvešanas muita netiek piemērota

på maltesiska: Taxxa fuq l-esportazzjoni mhux applikabbli

på nederländska: Uitvoerbelasting niet van toepassing

på polska: Podatku eksportowego nie stosuje się

på portugisiska: Taxa de exportação não aplicável

på rumänska: Taxă la export neaplicabilă

på slovakiska: Vývozný poplatok sa neuplatňuje

på slovenska: Izvozni davek ni sprejemljiv

på finska: Vientimaksua ei sovelleta

på svenska: Exportavgift icke tillämplig.

BILAGA X

Uppgifter som avses i artikel 7.2 fjärde stycket

på bulgariska: Ограничение, предвидено в член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1342/2003

på spanska: Limitación establecida en apartado 2 del artículo 7 del Reglamento (CE) no 1342/2003

på tjeckiska: Omezení dle čl. 7 ods. 2 nařízení (ES) č. 1342/2003

på danska: Begrænsning, jf. artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1342/2003

på tyska: Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

på estniska: Piirang vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 7 lõikele 2

på grekiska: Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

på engelska: Limitation provided for in Article 7(2) of Regulation (EC) No 1342/2003

på franska: Limitation prévue à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2003

på italienska: Limitazione prevista all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003

på lettiska: Ierobežojumi noteikti regulas (EK) Nr. 1342/2003 7. panta 2. daļā

på litauiska: Apribojimai numatyti reglamento (EB) Nr. 1342/2003 7 straipsnio 2 dalyje

på ungerska: Az 1342/2003/EK rendelet 7. cikk (2) bek. szerinti korlátozás

på maltesiska: Limitazzjoni maħsuba fl-Artikolu 7(2) tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

på nederländska: Beperking als bepaald in artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1342/2003

på polska: Ograniczenie przewidziane w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

på portugisiska: Limitação estabelecida no n.o 2 do artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

på rumänska: Limitare prevăzută la articolul 7, alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003

på slovakiska: Obmedzenie v súlade s článkom 7 odsek 2 nariadenia (ES) č. 1342/2003

på slovenska: Omejitev določena v členu 7(2) Uredbe (ES) št. 1342/2003

på finska: Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 7 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus

på svenska: Begränsning enligt artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1342/2003

BILAGA XI

Uppgifter som avses i artikel 8.2

på bulgariska: Ограничение, предвидено в член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1342/2003

på spanska: Limitación establecida en el apartado 2 del artículo 8 del Reglamento (CE) no 1342/2003

på tjeckiska: Omezení dle čl. 8 ods. 2 nařízení č. 1342/2003

på danska: Begrænsning, jf. artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1342/2003

på tyska: Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

på estniska: Piirang vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 8 lõikele 2

på grekiska: Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

på engelska: Limitation provided for in Article 8(2) of Regulation (EC) No 1342/2003

på franska: Limitation prévue à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2003

på italienska: Limitazione prevista all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003

på lettiska: Ierobežojumi noteikti regulas (EK) Nr. 1342/2003 8. panta 2. daļā

på litauiska: Apribojimai numatyti reglamento (EB) Nr. 1342/2003 8 straipsnio 2 dalyje

på ungerska: Az 1342/2003/EK rendelet 8. cikk (2) bek. szerinti korlátozás

på maltesiska: Limitazzjoni maħsuba fl-Artikolu 8(2) tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

på nederländska: Beperking als bepaald in artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1342/2003

på polska: Ograniczenie przewidziane w art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

på portugisiska: Limitação estabelecida no n.o 2 do artigo 8.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

på rumänska: Limitare prevăzută la articolul 8, alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003

på slovakiska: Obmedzenie v súlade s článkom 8 odsek 2 nariadenia (ES) č. 1342/2003

på slovenska: Omejitev določena v členu 8(2) Uredbe (ES) št. 1342/2003

på finska: Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 8 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus

på svenska: Begränsning enligt artikel 8.2 i förordning (EG) nr 1342/2003

BILAGA XII

Uppgifter som avses i artikel 9.3 e

på bulgariska: Износ съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1342/2003

på spanska: Exportación conforme al artículo 9 del Reglamento (CE) no 1342/2003

på tjeckiska: Vývoz v souladu s čl. 9 nařízení (ES) č. 1342/2003

på danska: Udførsel i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EF) nr. 1342/2003

på tyska: Ausfuhr in Übereinstimmung mit Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

på estniska: Eksport vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artiklile 9

på grekiska: Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

på engelska: Export in accordance with Article 9 of Regulation (EC) No 1342/2003

på franska: Exportation conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 1342/2003

på italienska: Esportazione in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1342/2003

på lettiska: Izvešana saskaņā ar regulas (EK) Nr. 1342/2003 9. pantu

på litauiska: Eksportas vadovaujantis reglamento (EB) Nr. 1342/2003 9 straipsniu

på ungerska: Az 1342/2003/EK rendelet 9. cikkével összhangban bonyolított export

på maltesiska: Esportazzjoni b'mod konformi ma' l-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

på nederländska: Uitvoer op grond van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1342/2003

på polska: Wywóz w myśl art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

på portugisiska: Exportação conforme o artigo 9.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

på rumänska: Export în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003

på slovakiska: Vývoz v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 1342/2003

på slovenska: Izvoz v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 1342/2003

på finska: Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 9 artiklan mukainen vienti

på svenska: Export i överensstämmelse med artikel 9 i förordning (EG) nr 1342/2003

BILAGA XIII

Uppgifter som avses i artikel 9.3 f

på bulgariska: Без възстановяване при износ

på spanska: Sin restitución por exportación

på tjeckiska: Žádná vývozní náhrada

på danska: Uden eksportrestitution

på tyska: Ohne Ausfuhrerstattung

på estniska: Eksporditoetuseta

på grekiska: Χωρίς επιστροφή κατά την εξαγωγή

på engelska: No export refund

på franska: Sans restitution à l'exportation

på italienska: Senza restituzione all'esportazione

på lettiska: Izvešanas kompensācijas nav

på litauiska: Eksporto grąžinamosios išmokos nėra

på ungerska: Export-visszatérítés nélkül

på maltesiska: Mingħajr rifużjoni fuq l-esportazzjoni

på nederländska: Zonder uitvoerrestitutie

på polska: Bez refundacji wywozowej

på portugisiska: Sem restituição à exportação

på rumänska: Fără restituire la export.

på slovakiska: Bez vývoznej náhrady

på slovenska: Brez izvoznih nadomestil

på finska: Ilman vientitukea

på svenska: Utan exportbidrag


BILAGA X

”BILAGA

Noteringar som avses i artikel 13.3 a

på bulgariska: За износ без възстановяване в съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 1868/94

på spanska: Para exportación sin restitución, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (CE) no 1868/94

på tjeckiska: K vývozu bez náhrady podle článku 6 nařízení (ES) č. 1868/94

på danska: Skal eksporteres uden restitution, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1868/94

på tyska: Ausfuhr ohne Erstattung gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1868/94

på estniska: Eksportimiseks ilma eksporditoetuseta määruse (EÜ) nr 1868/94 artikli 6 kohaselt

på grekiska: Προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1868/94

på engelska: For export without refund under Article 6 of Regulation (EC) No 1868/94

på franska: À exporter sans restitution conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1868/94

på italienska: Da esportare senza restituzione a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1868/94

på lettiska: Eksportam bez kompensācijas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1868/94 6. pantu

på litauiska: Eksportui be grąžinamosios išmokos pagal Reglamento (EB) Nr. 1868/94 6 straipsnį

på ungerska: Visszatérítés nélkül exportálandó az 1868/94/EK rendelet 6. cikke szerint

på maltesiska: Għall-esportazzjoni mingħajr rifużjoni skond l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1868/94

på nederländska: Overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1868/94 zonder restitutie uit te voeren

på polska: Wywóz bez refundacji zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1868/94

på portugisiska: A exportar sem restituição em conformidade com o artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1868/94

på rumänska: Pentru export fără restituire conform articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 1868/94

på slovakiska: Na vývoz bez náhrady podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 1868/94

på slovenska: Za izvoz brez nadomestila v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 1868/94

på finska: Viedään tuetta asetuksen (EY) N:o 1868/94 6 artiklan mukaisesti

på svenska: För export utan exportbidrag enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1868/94”


BILAGA XI

”BILAGA

Uppgifter som avses i artikel 3.1 b

på bulgariska: Нулева ставка на митото [Регламент (ЕО) № 955/2005]

på spanska: Derecho cero [Reglamento (CE) no 955/2005]

på tjeckiska: Nulové clo (nařízení (ES) č. 955/2005)

på danska: Nultold (forordning (EF) nr. 955/2005)

på tyska: Zollsatz Null (Verordnung (EG) Nr. 955/2005)

på estniska: Nullmääraga tollimaks (määrus (EÜ) nr 955/2005)

på grekiska: Μηδενικός δασμός [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 955/2005]

på engelska: Zero duty (Regulation (EC) No 955/2005)

på franska: Droit zéro [règlement (CE) no 955/2005]

på italienska: Dazio zero [regolamento (CE) n. 955/2005]

på lettiska: Nodokļa nulles likme (Regula (EK) Nr. 955/2005)

på litauiska: Nulinis muito tarifas (Reglamentas (EB) Nr. 955/2005)

på ungerska: Nulla vámtétel (955/2005/EK rendelet)

på maltesiska: Bla dazju (Regolament (KE) Nru 955/2005)

på nederländska: Nulrecht (Verordening (EG) nr. 955/2005)

på polska: Stawka zerowa (rozporządzenie (WE) nr 955/2005)

på portugisiska: Direito nulo [Regulamento (CE) n.o 955/2005]

på rumänska: Taxă zero [Regulamentul (CE) nr. 995/2005]

på slovakiska: Nulové clo (nariadenie (ES) č. 955/2005)

på slovenska: Dajatev nič (Uredba (ES) št. 955/2005)

på finska: Tullivapaa (asetus (EY) N:o 955/2005)

på svenska: Nolltull (förordning (EG) nr 955/2005).”


BILAGA XII

DEL A

”BILAGA I

Uppgifter som avses i artikel 2.1 b

på bulgariska: Ориз Basmati с код по КН 1006 20 17 или 1006 20 98, внесен с нулева ставка на митото в съответствие с Регламент (ЕО) № 972/2006, придружен със сертификат за автентичност № … издаден от [име на компетентния орган]

på spanska: Arroz Basmati del código NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importado con derecho cero en aplicación del Reglamento (CE) no 972/2006, acompañado del certificado de autenticidad no … expedido por [nombre de la autoridad competente]

på tjeckiska: rýže Basmati kódu KN 1006 20 17 nebo 1006 20 98, která se dováží za nulové clo na základě nařízení (ES) č. 972/2006, a ke které se připojí osvědčení o pravosti č. … vydané [název příslušného subjektu]

på danska: Basmati-ris henhørende under KN-kode 1006 20 17 eller 1006 20 98 importeres med nultold i henhold til forordning (EF) nr. 972/2006, ledsaget af ægthedscertifikat nr. … udstedt af [den kompetente myndigheds navn]

på tyska: Basmati-Reis des KN-Codes 1006 20 17 oder 1006 20 98, eingeführt zum Zollsatz Null gemäß der Verordnung (EG) Nr. 972/2006 und begleitet von einem Echtheitszeugnis Nr. …, ausgestellt durch [Name der zuständigen Behörde]

på estniska: basmati riis CN-koodiga 1006 20 17 või 1006 20 98, mis on imporditud tollimaksu nullmääraga vastavalt määrusele (EÜ) nr 972/2006 ning millega on kaasas [pädeva asutuse nimi] välja antud autentsussertifikaat nr …

på grekiska: Ρύζι μπασμάτι του κωδικού 1006 20 17 ή 1006 20 98 εισαγόμενο με μηδενικό δασμό κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 972/2006, συνοδευόμενο με το πιστοποιητικό γνησιότητας αριθ. … που εκδόθηκε από [ονομασία της αρμόδιας αρχής]

på engelska: basmati rice falling within code of CN 1006 20 17 or 1006 20 98 and imported at a zero rate of duty under Regulation (EC) No 972/2006, accompanied by authenticity certificate No … drawn up by [name of the competent authority]

på franska: riz Basmati du code NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importé à droit nul en application du règlement (CE) no 972/2006, accompagné du certificat d’authenticité no … établi par [nom de l’autorité compétente]

på italienska: Riso Basmati di cui al codice NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importato a dazio zero ai sensi del regolamento (CE) n. 972/2006, corredato del certificato di autenticità n. … rilasciato da [nome dell’autorità competente]

på lettiska: Basmati rīsi ar KN kodu 1006 20 17 vai 1006 20 98, ko importē bez ievedmuitas nodokļa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 972/2006, kuriem pievienota autentiskuma apliecība Nr. …, ko izsniegusi [kompetentās iestādes nosaukums]

på litauiska: Basmati ryžiai klasifikuojami KN kodu 1006 20 17 arba 1006 20 98, įvežti pagal nulinį muito mokestį pagal Reglamentas (EB) Nr. 972/2006, prie kurio pridėtas autentiškumo sertifikatas Nr. …, išduotas [kompetentingos institucijos pavadinimas]

på ungerska: az 1006 20 17 vagy az 1006 20 98 KN-kód alá sorolt, a/az 972/2006/EK rendelet alkalmazásában nulla vámtétel mellett behozott basmati rizs, a/az [illetékes hatóság neve] által kiállított, … számú eredetiségigazolással együtt

på nederländska: Basmati-rijst van GN-code 1006 20 17 of 1006 20 98, ingevoerd met nulrecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 972/2006, vergezeld van het echtheidscertificaat nr. …, opgesteld door [naam van de bevoegde instantie]

på polska: Ryż Basmati objęty kodem CN 1006 20 17 lub 1006 20 98, do którego przywiezienia zastosowano zerową stawkę celną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 972/2006, z załączonym do niego certyfikatem autentyczności nr … sporządzonym przez [nazwa właściwego organu]

på portugisiska: Arroz Basmati do código NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importado com direito nulo em aplicação do Regulamento (CE) n.o 972/2006, acompanhado do certificado de autenticidade n.o … estabelecido por [nome da autoridade competente]

på rumänska: Orez Basmati având codul NC 1006 20 17 sau 1006 20 98 şi importat cu taxe vamale zero, în baza Regulamentului (CE) nr. 972/2006, însoţit de certificatul de autenticitate nr. …. eliberat de (numele autorităţii competente)

på slovakiska: ryža Basmati s kódom KN 1006 20 17 alebo 1006 20 98 dovážaná s nulovou sadzbou cla v súlade s nariadením (ES) č. 972/2006, sprevádzaná osvedčením o pravosti č. … vystavenom [názov príslušného orgánu]

på slovenska: Riž basmati s kodo KN 1006 20 17 ali 1006 20 98, uvožen po stopnji nič ob uporabi Uredbe (ES) št. 972/2006, s priloženim potrdilom o pristnosti št. …, ki ga je izdal [naziv pristojnega organa]

på finska: Asetuksen (EY) N:o 972/2006 mukaisesti tullivapaasti tuotu CN-koodiin 1006 20 17 tai 1006 20 98 kuuluva Basmati-riisi, jonka mukana on ….:n [toimivaltaisen viranomaisen nimi] myöntämän aitoustodistuksen N:o …

på svenska: Basmatiris med KN-nummer 1006 20 17 eller 1006 20 98 som importeras tullfritt i enlighet med förordning (EG) nr 972/2006, åtföljt av äkthetsintyg nr … som utfärdats av [den behöriga myndighetens namn].”

DEL B

”BILAGA IV

Uppgifter som avses i artikel 4.1 b

på bulgariska: Ориз Basmati с код по КН 1006 20 17 или 1006 20 98, внесен с нулева ставка на митото в съответствие с Регламент (ЕО) № 972/2006, придружен с копие от сертификат за автентичност № … издаден от [име на компетентния орган]

på spanska: Arroz Basmati del código NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importado con derecho cero en aplicación del Reglamento (CE) no 972/2006, acompañado de una copia del certificado de autenticidad no … expedido por [nombre de la autoridad competente]

på tjeckiska: Rýže Basmati kódu KN 1006 20 17 nebo 1006 20 98, která se dováží za nulové clo na základě nařízení (ES) č. 972/2006, a ke které se připojí kopie osvědčení o pravosti č. … vydané [název příslušného subjektu]

på danska: Basmati-ris henhørende under KN-kode 1006 20 17 eller 1006 20 98 importeres med nultold i henhold til forordning (EF) nr. 972/2006, ledsaget af en kopi af ægthedscertifikat nr. … udstedt af [den kompetente myndigheds navn]

på tyska: Basmati-Reis des KN-Codes 1006 20 17 oder 1006 20 98, eingeführt zum Zollsatz Null gemäß der Verordnung (EG) Nr. 972/2006 und begleitet von einer Kopie des Echtheitszeugnisses Nr. …, ausgestellt durch [Name der zuständigen Behörde]

på estniska: Basmati riis CN-koodiga 1006 20 17 või 1006 20 98, mis on imporditud tollimaksu nullmääraga vastavalt määrusele (EÜ) nr 972/2006 ning millega on kaasas [pädeva asutuse nimi] välja antud autentsussertifikaadi nr … koopia

på grekiska: Ρύζι μπασμάτι του κωδικού 1006 20 17 ή 1006 20 98 εισαγόμενο με μηδενικό δασμό με εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 972/2006, συνοδευόμενο με αντίγραφο του πιστοποιητικού γνησιότητας αριθ. … που εκδόθηκε από [ονομασία της αρμόδιας αρχής]

på engelska: Basmati rice falling within code of CN 1006 20 17 or 1006 20 98 and imported at a zero rate of duty under Regulation (EC) No 972/2006, accompanied by a copy of authenticity certificate No … drawn up by [name of the competent authority]

på franska: Riz Basmati du code NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importé à droit nul en application du règlement (CE) no 972/2006, accompagné d’une copie du certificat d’authenticité no … établi par [nom de l’autorité compétente]

på italienska: Riso Basmati di cui al codice NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importato a dazio zero ai sensi del regolamento (CE) n. 972/2006, corredato di una copia del certificato di autenticità n. … rilasciato da [nome dell’autorità competente]

på lettiska: Basmati rīsi ar KN kodu 1006 20 17 vai 1006 20 98, ko importē bez ievedmuitas nodokļa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 972/2006, kuriem pievienota autentiskuma apliecības Nr. … kopija, ko izsniegusi [kompetentās iestādes nosaukums]

på litauiska: Basmati ryžiai klasifikuojami KN kodu 1006 20 17 arba 1006 20 98, įvežti pagal nulinį muito mokestį pagal Reglament (EB) Nr. 972/2006, prie kurio pridėta autentiškumo sertifikato Nr. …, išduoto [kompetentingos institucijos pavadinimas], kopija

på ungerska: Az 1006 20 17 vagy az 1006 20 98 KN-kód alá sorolt, a 972/2006/EK rendelet alkalmazásában nulla vámtétel mellett behozott basmati rizs, a/az [illetékes hatóság neve] által kiállított, … számú eredetiségigazolás másolatával együtt

på nederländska: Basmati-rijst van GN-code 1006 20 17 of 1006 20 98, ingevoerd met nulrecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 972/2006, vergezeld van een kopie van het echtheidscertificaat nr. …, opgesteld door [naam van de bevoegde instantie]

på polska: Ryż Basmati objęty kodem CN 1006 20 17 lub 1006 20 98, do którego przywiezienia zastosowano zerową stawkę celną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 972/2006, z załączoną do niego kopią certyfikatu autentyczności nr … sporządzonego przez [nazwa właściwego organu]

på portugisiska: Arroz Basmati do código NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importado com direito nulo em aplicação do Regulamento (CE) n.o 972/2006, acompanhado de uma cópia do certificado de autenticidade n.o … estabelecido por [nome da autoridade competente]

på rumänska: Orez Basmati având codul CN 1006 20 17 sau 1006 20 98 importat cu taxe vamale zero în baza Regulamentului (CE) nr. 972/2006, însoţit de certificatul de autenticitate nr. ….. eliberat de (numele autorităţii competente)

på slovakiska: Ryža Basmati s kódom KN 1006 20 17 alebo 1006 20 98 dovážaná s nulovou sadzbou cla v súlade s nariadením (ES) č. 972/2006, sprevádzaná kópiou osvedčenia o pravosti č. … vystavenom [názov príslušného orgánu]

på slovenska: Riž basmati s kodo KN 1006 20 17 ali 1006 20 98, uvožen po stopnji nič ob uporabi Uredbe (ES) št. 972/2006, s priloženo kopijo potrdila o pristnosti št. …, ki ga je izdal [naziv pristojnega organa]

på finska: Asetuksen (EY) N:o 972/2006 mukaisesti tullivapaasti tuotu CN-koodiin 1006 20 17 tai 1006 20 98 kuuluva Basmati-riisi, jonka mukana on ….:n [toimivaltaisen viranomaisen nimi] myöntämän aitoustodistuksen N:o … jäljennös

på svenska: Basmatiris med KN-nummer 1006 20 17 eller 1006 20 98 som importeras tullfritt i enlighet med förordning (EG) nr 972/2006, åtföljt av en kopia av äkthetsintyg nr … som utfärdats av [den behöriga myndighetens namn].”


BILAGA XIII

”BILAGA III

Uppgifter som avses i artikel 8.2

på bulgariska: Продукт, предназначен за преработка, както е предвидено в член 3, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 1482/2006

på spanska: Producto destinado a la transformación prevista en las letras b) y c) del artículo 3 del Reglamento (CE) no 1482/2006

på tjeckiska: Produkt určený ke zpracování podle čl. 3 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1482/2006

på danska: Produkt til forarbejdning som fastsat i artikel 3, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 1482/2006

på tyska: Erzeugnis zur Verarbeitung gemäß Artikel 3 Buchstaben b und c der Verordnung (EG) Nr. 1482/2006

på estniska: määruse (EÜ) nr 1482/2006 artikli 3 punktides b ja c viiadatud töötlemiseks mõeldud toode

på grekiska: Προϊόν προς μεταποίηση όπως προβλέπεται στο άρθρο 3, στοιχεία β) και γ), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1482/2006

på engelska: Product intended for processing referred to in Article 3(b) and (c) of Regulation (EC) No 1482/2006

på franska: Produit destiné à la transformation prévue à l'article 3, points b) et c) du règlement (CE) no 1482/2006

på italienska: Prodotto destinato alla trasformazione di cui all’articolo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n.1482/2006

på lettiska: Produkts paredzets tadai parstradei, ka noteikts Regulas (EK) Nr. 1482/2006 3. panta b) un c) punkta

på litauiska: Produktas, kurio perdirbimas numatytas Reglamento (EB) Nr. 1482/2006 3 straipsnio b ir c punktuose

på ungerska: A 1482/2006/EK rendelet 3. cikkének b) és c) pontja szerinti feldolgozásra szánt termék

på nederländska: Product bestemd voor de verwerking bedoeld in artikel 3, onder b) en c), van Verordening (EG) nr.1482/2006

på polska: Produkt przeznaczony do przetworzenia przewidzianego w art. 3 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr1482/2006

på portugisiska: Produto para a transformação estabelecida no Regulamento (CE) n.o 1482/2006

på rumänska: Produs destinat prelucrării menţionate la articolul 3, literele (b) şi (c) din Regulamentul (CE) nr. 1482/2006.

på slovakiska: Produkt určeny na spracovanie podľa článku 3 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 1482/2006

på slovenska: Proizvod za predelavo iz člena 3(b) in (c) Uredbe (ES) št. 1482/2006

på finska: Asetuksen (EY) N:o 1482/2006 3 artiklan b ja c alakohdan mukaiseen jalostukseen tarkoitettu tuote

på svenska: Produkt avsedd för bearbetning enligt artikel 3 b och c i förordning (EG) nr 1482/2006.”