ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 393

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
30 december 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden  ( 1 )

1

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

30.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 393/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1893/2006

av den 20 december 2006

om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 285.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EEG) nr 3037/90 (3) infördes en statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen (nedan kallad ”NACE Rev. 1” eller ”NACE Rev 1.1”).

(2)

För att följa den tekniska utvecklingen och strukturförändringarna i ekonomin bör en uppdaterad indelning, benämnd ”NACE Revidering 2” fastställas (nedan kallad ”Nace rev. 2”).

(3)

En uppdaterad indelning såsom Nace rev. 2 är betydelsefull för kommissionens pågående modernisering av framställningen av gemenskapsstatistik; den förväntas bidra till att förbättra den ekonomiska styrningen på såväl gemenskapsnivå som på nationell nivå, genom mer jämförbara och relevanta data.

(4)

För att den inre marknaden skall fungera krävs statistiska standarder för insamling, rapportering och offentliggörande av nationell statistik och gemenskapsstatistik så att företag, finansiella institut, regeringar och alla andra aktörer på den inre marknaden har tillgång till tillförlitlig och jämförbar statistik. Det är därför viktigt att de olika kategorierna i indelningen av de olika näringsgrenarna i gemenskapen tolkas på samma sätt i alla medlemsstater.

(5)

Tillförlitlig och jämförbar statistik krävs för att företag skall kunna bedöma hur konkurrenskraftiga de är, och den hjälper gemenskapsinstitutionerna att förebygga snedvridning av konkurrensen.

(6)

Att en reviderad gemensam statistisk näringsgrensindelning införs innebär inte att medlemsstaterna är skyldiga att samla in, offentliggöra eller tillhandahålla uppgifter. Det är bara om medlemsstaterna använder näringsgrensindelningar som är kopplade till gemenskapsindelningen som det är möjligt att få fram sammanhängande uppgifter med den tillförlitlighet, hastighet, flexibilitet och detaljnivå som krävs för den inre marknadens funktion.

(7)

Medlemsstaterna bör kunna integrera ytterligare kategorier som bygger på gemenskapens statistiska näringsgrensindelning i sina nationella klassifikationer för att tillgodose nationella krav.

(8)

För att den ekonomiska statistiken skall kunna jämföras internationellt krävs att medlemsstaterna och gemenskapens institutioner använder näringsgrensindelningar som är direkt kopplade till den internationella näringsgrensindelningen ISIC Rev. 4, som antagits av FN:s statistikkommission.

(9)

Användningen av näringsgrensindelningen i gemenskapen kräver att kommissionen biträds av den kommitté för det statistiska programmet som inrättades genom rådets beslut 89/382/EEG, Euratom (4), särskilt när det gäller att utreda problem som uppkommit vid tillämpningen av Nace rev. 2, att säkra en helt samordnad övergång från NACE Rev. 1 till Nace rev. 2 och att förbereda framtida ändringar i Nace rev. 2.

(10)

Genom rådets förordning (EEG) nr 2186/93 (5) inrättades en gemensam ram vid utarbetandet av företagsregister för statistiska ändamål, med harmonisering av definitioner, innehåll, räckvidd och förfaranden för uppdatering.

(11)

I och med att den statistiska näringsgrensindelningen revideras är det nödvändigt att bland annat ändra flera hänvisningar till NACE Rev. 1 och att ändra ett antal relevanta rättsakter. Det är därför nödvändigt att ändra följande rättsakter: förordning (EEG) nr 3037/90, rådets förordning (EEG) nr 3924/91 av den 19 december 1991 om en statistisk undersökning av industriproduktionen i gemenskapen (6), rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97 av den 20 december 1996 om statistik rörande företagsstrukturer (7), rådets förordning (EG) nr 1165/98 av den 19 maj 1998 om konjunkturstatistik (8), rådets förordning (EG) nr 1172/98 av den 25 maj 1998 om statistikrapportering om varutransporter på väg (9), rådets förordning (EG) nr 530/1999 av den 9 mars 1999 om strukturstatistik över löner och arbetskraftskostnader (10), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2150/2002 av den 25 november 2002 om avfallsstatistik (11), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 450/2003 av den 27 februari 2003 om arbetskostnadsindex (12), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 48/2004 av den 5 december 2003 om framställning av årlig gemenskapsstatistik om stålindustrin för referensåren 2003–2009 (13), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 av den 21 april 2004 om gemenskapsstatistik om informationssamhället (14) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1552/2005 av den 7 september 2005 om statistik över yrkesutbildning på företag (15).

(12)

Före övergången till Nace rev. 2 behöver några gemenskapsrättsakter ändras enligt de förfaranden som gäller för respektive rättsakt, nämligen rådets förordning (EEG) nr 2223/96 av den 25 juni 1996 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen (16), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 138/2004 av den 5 december 2003 om räkenskaper för jordbruket i gemenskapen (17) samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 184/2005 av den 12 januari 2005 om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar (18).

(13)

De åtgärder som är nödvändiga för tillämpningen av denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (19).

(14)

Kommissionen bör särskilt ges behörighet att ändra eller komplettera Nace rev. 2 för att ta hänsyn till teknisk eller ekonomisk utveckling eller anpassa den till andra klassifikationer av samhälle och ekonomi. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning eller komplettera denna förordning genom tillägg av nya icke väsentliga delar bör de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(15)

Eftersom målet för denna förordning, nämligen skapandet av gemensamma statistiska standarder som möjliggör produktion av harmoniserade uppgifter, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel, går denna förordning inte utövar vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(16)

Kommittén för det statistiska programmet har hörts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVSNITT I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   Genom denna förordning fastställs en gemensam statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, nedan kallad ”Nace rev. 2”. Denna indelning säkerställer att gemenskapsindelningen är relevant för den ekonomiska verkligheten och förbättrar jämförbarheten mellan nationella klassifikationer, gemenskapsklassifikationer och internationella klassifikationer och därigenom jämförbarheten mellan nationell statistik, gemenskapsstatistik och internationell statistik.

2.   Denna förordning skall endast tillämpas på användningen av klassifikationen för statistikändamål.

Artikel 2

Nace rev. 2

1.   Nace rev. 2 skall bestå av

a)

en första nivå med rubriker som betecknas med en bokstavskod (avdelningar),

b)

en andra nivå med rubriker som betecknas med en tvåsiffrig kod (huvudgrupper),

c)

en tredje nivå med rubriker som betecknas med en tresiffrig kod (grupper), och

d)

en fjärde nivå med rubriker som betecknas med en fyrsiffrig kod (undergrupper).

2.   Nace rev. 2 återges i bilaga I.

Artikel 3

Användning av Nace rev. 2

Kommissionen skall använda Nace rev. 2 för all statistik som delas in efter näringsgren.

Artikel 4

Nationella näringsgrensindelningar

1.   Medlemsstaternas statistik över näringsgrenar skall framställas med hjälp av Nace rev. 2 eller en nationell klassifikation som bygger på Nace rev. 2.

2.   Den nationella klassifikationen får innehålla ytterligare rubriker och nivåer, och andra koder får användas. Var och en av nivåerna, utom den högsta, skall bestå av antingen samma rubriker som motsvarande nivå i Nace rev. 2 eller rubriker som utgör en exakt uppdelning av dessa.

3.   Innan de nationella klassifikationerna fastställs eller ändras skall medlemsstaterna översända sina utkast till kommissionen för godkännande innan de offentliggörs. Kommissionen skall inom två månader kontrollera att utkasten uppfyller kraven i punkt 2. Kommissionen skall vidarebefordra de godkända nationella klassifikationerna till övriga medlemsstater för kännedom. Medlemsstaternas nationella klassifikationer skall innehålla en jämförelsetabell mellan den nationella klassifikationen och Nace rev. 2.

4.   Om vissa rubriker i Nace rev. 2 inte passar ett lands näringslivsstruktur kan kommissionen tillåta att en medlemsstat slår samman flera rubriker i Nace rev. 2 inom en viss sektor.

För att få tillstånd till detta måste medlemsstaten i fråga ge kommissionen alla upplysningar den behöver för att handlägga ärendet. Kommissionen skall fatta beslut inom tre månader.

Trots bestämmelserna i punkt 2 skall ett sådant tillstånd inte innebära att medlemsstaten får lov att dela in de aggregerade rubrikerna på ett sätt som skiljer sig ifrån indelningen i Nace rev. 2.

5.   Kommissionen skall tillsammans med medlemsstaten i fråga regelbundet se över de tillstånd som meddelats med stöd av punkt 4 för att klargöra om de fortfarande är motiverade.

Artikel 5

Kommissionens uppgifter

Kommissionen skall i samarbete med medlemsstaterna säkerställa spridning, underhåll och främjande av Nace rev. 2, särskilt genom att

a)

utforma, uppdatera och offentliggöra förklaringar till Nace rev. 2,

b)

sammanställa och offentliggöra riktlinjer för hur statistiska enheter skall delas in enligt Nace rev. 2,

c)

offentliggöra jämförelsetabeller mellan NACE Rev. 1.1 och Nace rev. 2 samt mellan Nace rev. 2 och NACE Rev. 1.1, och

d)

arbeta för ökad samstämmighet med andra klassifikationer för samhällsstatistik och ekonomisk statistik.

Artikel 6

Tillämpningsåtgärder

1.   Följande åtgärder för tillämpningen av Nace rev. 2 skall antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet i artikel 7.2:

a)

Beslut som måste fattas på grund av problem med tillämpningen av Nace rev. 2, inklusive problem med att placera näringsgrenar i undergrupper.

b)

Tekniska åtgärder för att säkra en smidig övergång från NACE Rev. 1.1 till Nace rev. 2, särskilt när det gäller brutna tidsserier, inklusive dubbelrapportering eller backcasting av tidsserier.

2.   De åtgärder som gäller Nace rev. 2 i syfte att ändra eller komplettera icke väsentliga delar i denna förordning och som görs av följande skäl skall antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 7.3:

a)

Hänsyn till den tekniska eller ekonomiska utvecklingen.

b)

Anpassning till andra klassifikationer av ekonomi och samhälle.

3.   Hänsyn skall tas till principen att fördelarna med att uppdatera Nace rev. 2 måste vara större än kostnaderna för detta och till principen att ytterligare kostnader och bördor måste hållas inom rimliga gränser.

Artikel 7

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen skall biträdas av den kommitté för det statistiska programmet som inrättats enligt beslut 89/382/EEG, Euratom.

2.   När det hänvisas till denna punkt skall förfarandet i artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt, skall förfarandet i artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Artikel 8

Tillämpning av Nace rev. 2

1.   Sådana statistiska enheter i företagsregister som avses i förordning (EEG) nr 2186/93 skall klassificeras i enlighet med Nace rev. 2.

2.   Statistik som avser näringsverksamhet som bedrivs från och med den 1 januari 2008 skall framställas av medlemsstaterna med hjälp av Nace rev. 2 eller en nationell klassifikation som bygger på Nace rev. 2 enligt artikel 4.

3.   Genom avvikelse från punkt 2 skall konjunkturstatistik enligt förordning (EG) nr 1165/98 och arbetskostnadsindex enligt förordning (EG) nr 450/2003 från och med den 1 januari 2009 framställas med hjälp av Nace rev. 2.

4.   Bestämmelsen i punkt 2 skall inte gälla för framställningen av följande statistik:

a)

Nationalräkenskapsstatistik enligt förordning (EG) nr 2223/96.

b)

Räkenskaper för jordbruket enligt förordning (EG) nr 138/2004.

c)

Statistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar enligt förordning (EG) nr 184/2005.

AVSNITT II

ÄNDRINGAR I ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Artikel 9

Ändringar av förordning (EEG) nr 3037/90

Artiklarna 3, 10 och 12 i förordning (EEG) nr 3037/90 skall utgå.

Artikel 10

Ändringar av förordning (EEG) nr 3924/91

Förordning (EEG) nr 3924/91 skall ändras på följande sätt:

1.

”NACE Rev. 1” skall ersättas med ”Nace rev. 2” i hela texten.

2.

Artikel 2.1 skall ersättas med följande:

”1.   Den undersökning som avses i artikel 1 skall omfatta näringsgrenarna i avdelningarna B och C i Europeiska gemenskapens näringsgrensindelning Nace rev. 2.”

Artikel 11

Ändringar av förordning (EG, Euratom) nr 58/97

Förordning (EG, Euratom) nr 58/97 skall ändras på följande sätt:

1.

”NACE Rev. 1” skall ersättas med ”Nace rev. 2” i hela texten och i bilagorna med undantag för avsnitt 10 (Rapporter och pilotstudier) i bilaga 1, avsnitt 5 (Det första referensåret) i bilaga 3 och avsnitt 9 (Rapporter och pilotstudier) i bilaga 3, där hänvisningen till ”NACE Rev. 1” skall bibehållas.

2.

Artikel 3.1 skall ersättas med följande:

”1.   Denna förordning skall omfatta all den verksamhet på marknaden som anges i avdelningarna B–N och P–S i Europeiska gemenskapens statistiska näringsgrensindelning (Nace rev. 2).”

3.

Bilagorna skall ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 12

Ändring av förordning (EG) nr 1165/98

Förordning (EG) nr 1165/98 skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2.1 skall ersättas med följande:

”1.   Denna förordning skall tillämpas på all verksamhet på marknaden som anges i avdelningarna B–N och P–S i Europeiska gemenskapens statistiska näringsgrensindelning (Nace rev. 2).”

2.

I artikel 17 skall följande led läggas till:

”k)

Det första basåret som skall tillämpas för tidsserien i Nace rev. 2.

l)

För tidsserier före 2009 som skall rapporteras i enlighet med Nace rev. 2, detaljnivån, formen, den första referensperioden samt referensperioden.”

3.

Bilagorna skall ändras i enlighet med bilaga III till den här förordningen.

Artikel 13

Ändring av förordning (EG) nr 1172/98

I förordning (EG) nr 1172/98 skall ”NACE Rev. 1” och ”NACE Rev. 1.1” ersättas med ”Nace rev. 2” i hela texten och i bilagorna.

Artikel 14

Ändring av förordning (EG) nr 530/1999

Förordning (EG) nr 530/1999 skall ändras på följande sätt:

1.

”NACE Rev. 1” skall ersättas med ”Nace rev. 2” i hela texten.

2.

Artikel 3 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.   Statistiken skall omfatta all näringsverksamhet i avdelning B (Utvinning av mineral), C (Tillverkning), D (El-, gas- och ångförsörjning samt luftkonditionering), E (Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering), F (Byggverksamhet), G (Partihandel och detaljhandel; reparation av motorfordon), H (Transport och magasinering), I (Hotell- och restaurangverksamhet), J (Informations- och kommunikationsverksamhet), K (Finans- och försäkringsverksamhet), L (Fastighetsverksamhet), M (Verksamhet inom fria yrken, vetenskap och teknik), N (Förvaltningsverksamhet och stödtjänster), P (Utbildning), Q (Vård och omsorg; sociala tjänster), R (Kultur, nöje och fritid) och S (Annan serviceverksamhet) i den statistiska näringsgrensindelningen i Europeiska gemenskapen, (’Nace rev. 2’).”

b)

Punkt 2 skall utgå.

Artikel 15

Ändring av förordning (EG) nr 2150/2002

Förordning (EG) nr 2150/2002 skall ändras på följande sätt:

1.

”NACE Rev. 1” och ”NACE Rev. 1.1” skall ersättas med ”Nace rev. 2” i hela texten och i bilagorna.

2.

Bilaga I till förordning (EG) nr 2150/2002 skall ändras i enlighet med bilaga IV till den här förordningen.

Artikel 16

Ändring av förordning (EG) nr 450/2003

Förordning (EG) nr 450/2003 skall ändras på följande sätt:

1.

”NACE Rev. 1” skall ersättas med ”Nace rev. 2” i hela texten.

2.

Artikel 3 skall ersättas med följande:

”Artikel 3

Tillämpningsområde

1.   Denna förordning skall gälla för alla näringsgrenar inom avdelningarna B–S i Nace rev. 2.

2.   Huruvida denna förordnings tillämpningsområde skall omfatta näringsgrenarna i avdelningarna O–S i Nace rev. 2 skall bestämmas i enlighet med förfarandet i artikel 12.2 och med hänsyn till de genomförbarhetsstudier som avses i artikel 10.”

3.

Artikel 5 skall ersättas med följande:

”Artikel 5

Frekvens och retroaktiva uppgifter

1.   Uppgifterna för arbetskostnadsindex skall första gången sammanställas enligt Nace rev. 2 för första kvartalet 2009, och sedan för varje kvartal (som slutar den 31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december varje år).

2.   Medlemsstaterna skall ställa retroaktiva uppgifter från första kvartalet 2000 till fjärde kvartalet 2008 till förfogande. Retroaktiva uppgifter skall lämnas för var och en av Nace rev. 2-avdelningarna B–N och för de arbetskraftskostnadsposter som nämns i artikel 4.1.”

4.

Artikel 6.3 skall ersättas med följande:

”3.   De retroaktiva uppgifter som avses i artikel 5 skall översändas till kommissionen (Eurostat) samtidigt med arbetskostnadsindexet för första kvartalet 2009.”

5.

Artikel 11 c skall ersättas med följande:

”c)

Inkludering av Nace rev. 2-avdelningarna O–S (artikel 3).”

Artikel 17

Ändring av förordning (EG) nr 48/2004

Artikel 3 första stycket i förordning (EG) nr 48/2004 skall ersättas med följande:

”Denna förordning skall omfatta uppgifter om stålindustrin, som definieras som grupp 24.1 i Europeiska gemenskapens statistiska näringsgrensindelning (Nace rev. 2).”

Artikel 18

Ändring av förordning (EG) nr 808/2004

Bilaga I till förordning (EG) nr 808/2004 skall ändras i enlighet med bilaga V till den här förordningen.

Artikel 19

Ändring av förordning (EG) nr 1552/2005

Förordning (EG) nr 1552/2005 skall ändras på följande sätt:

1.

”NACE Rev. 1.1” skall ersättas med ”Nace rev. 2” i hela texten.

2.

Artikel 2.2 skall utgå.

3.

Artikel 4 skall ersättas med följande:

”Artikel 4

Omfattning

Statistiken över yrkesutbildning på företag skall omfatta åtminstone samtliga näringsgrenar i avdelningarna B–N och R–S i Nace rev. 2.”

AVSNITT III

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 20

Övergångsbestämmelser

Vid uppfyllandet av kraven i förordning (EG, Euratom) nr 58/97 skall medlemsstaterna översända statistik över företagsstrukturer för kalenderåret 2008 till kommissionen (Eurostat) enligt både NACE Rev. 1.1 och Nace rev. 2.

För var och en av bilagorna till förordning (EG, Euratom) nr 58/97 skall de variabler och de erforderliga uppdelningarna som skall översändas enligt indelningen i NACE Rev. 1.1 fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 13 i den förordningen.

Artikel 21

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2006.

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

J. BORRELL FONTELLES

På rådets vägnar

Ordförande

J. KORKEAOJA


(1)  EUT C 79, 1.4.2006, s. 31.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 12 oktober 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 19 december 2006.

(3)  EGT L 293, 24.10.1990, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1.)

(4)  EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.

(5)  EGT L 196, 5.8.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1882/2003.

(6)  EGT L 374, 31.12.1991, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1882/2003.

(7)  EGT L 14, 17.1.1997, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1882/2003.

(8)  EGT L 162, 5.6.1998, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1503/2006 (EUT L 281, 12.10.2006, s. 15).

(9)  EGT L 163, 6.6.1998, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1882/2003.

(10)  EGT L 63, 12.3.1999, s. 6. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1882/2003.

(11)  EGT L 332, 9.12.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 783/2005 (EUT L 131, 25.5.2005, s. 38).

(12)  EUT L 69, 13.3.2003, s. 1.

(13)  EUT L 7, 13.1.2004, s. 1.

(14)  EUT L 143, 30.4.2004, s. 49.

(15)  EUT L 255, 30.9.2005, s. 1.

(16)  EGT L 310, 30.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1267/2003 (EUT L 180, 18.7.2003, s. 1).

(17)  EUT L 33, 5.2.2004, s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 909/2006 (EUT L 168, 21.6.2006, s. 14).

(18)  EUT L 35, 8.2.2005, s. 23. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 602/2006 (EUT L 106, 19.4.2006, s. 10).

(19)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut (EG) 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).


BILAGA I

NACE REV. 2

 

 

 

 

* del av

Huvudgrupp

Grupp

Undergrupp

 

ISIC

Rev. 4

 

 

 

AVDELNING A – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE

 

01

 

 

Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill

 

 

01.1

 

Odling av ett- och tvååriga växter

 

 

 

01.11

Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter

0111

 

 

01.12

Odling av ris

0112

 

 

01.13

Odling av grönsaker och meloner, rotfrukter och stam- eller rotknölar

0113

 

 

01.14

Odling av sockerrör

0114

 

 

01.15

Odling av tobak

0115

 

 

01.16

Odling av fiberväxter

0116

 

 

01.19

Odling av andra ett- och tvååriga växter

0119

 

01.2

 

Odling av fleråriga växter

 

 

 

01.21

Odling av druvor

0121

 

 

01.22

Odling av tropiska och subtropiska frukter

0122

 

 

01.23

Odling av citrusfrukter

0123

 

 

01.24

Odling av kärnfrukter och stenfrukter

0124

 

 

01.25

Odling av andra frukter, bär samt nötter

0125

 

 

01.26

Odling av oljehaltiga frukter

0126

 

 

01.27

Odling av växter för dryckesframställning

0127

 

 

01.28

Odling av kryddväxter, drog- och medicinalväxter

0128

 

 

01.29

Odling av andra fleråriga växter

0129

 

01.3

 

Odling av plantskoleväxter

 

 

 

01.30

Odling av plantskoleväxter

0130

 

01.4

 

Husdjursskötsel

 

 

 

01.41

Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur av mjölkras

0141*

 

 

01.42

Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar

0141*

 

 

01.43

Uppfödning av hästar och andra hästdjur

0142

 

 

01.44

Uppfödning av kameler och kameldjur

0143

 

 

01.45

Uppfödning av får och getter

0144

 

 

01.46

Uppfödning av svin

0145

 

 

01.47

Äggproduktion och uppfödning av fjäderfä

0146

 

 

01.49

Uppfödning av andra djur

0149

 

01.5

 

Blandat jordbruk

 

 

 

01.50

Blandat jordbruk

0150

 

01.6

 

Service till jordbruk och bearbetning av skördade växter

 

 

 

01.61

Service till växtodling

0161

 

 

01.62

Service till husdjursskötsel

0162

 

 

01.63

Bearbetning av skördade växter

0163

 

 

01.64

Bearbetning av utsäde

0164

 

01.7

 

Jakt och service i anslutning härtill

 

 

 

01.70

Jakt och service i anslutning härtill

0170

02

 

 

Skogsbruk

 

 

02.1

 

Skogshushållning och skogsskötsel

 

 

 

02.10

Skogshushållning och skogsskötsel

0210

 

02.2

 

Drivning

 

 

 

02.20

Drivning

0220

 

02.3

 

Insamling av annat vilt växande skogsmaterial än trä

 

 

 

02.30

Insamling av annat vilt växande skogsmaterial än trä

0230

 

02.4

 

Service till skogsbruk

 

 

 

02.40

Service till skogsbruk

0240

03

 

 

Fiske och vattenbruk

 

 

03.1

 

Fiske

 

 

 

03.11

Saltvattensfiske

0311

 

 

03.12

Sötvattensfiske

0312

 

03.2

 

Vattenbruk

 

 

 

03.21

Fiskodling i saltvatten

0321

 

 

03.22

Fiskodling i sötvatten

0322

 

 

 

AVDELNING B – UTVINNING AV MINERAL

 

05

 

 

Kolutvinning

 

 

05.1

 

Stenkolsutvinning

 

 

 

05.10

Stenkolsutvinning

0510

 

05.2

 

Brunkolsutvinning

 

 

 

05.20

Brunkolsutvinning

0520

06

 

 

Utvinning av råpetroleum och naturgas

 

 

06.1

 

Utvinning av råpetroleum

 

 

 

06.10

Utvinning av råpetroleum

0610

 

06.2

 

Utvinning av naturgas

 

 

 

06.20

Utvinning av naturgas

0620

07

 

 

Utvinning av metallmalmer

 

 

07.1

 

Järnmalmsutvinning

 

 

 

07.10

Järnmalmsutvinning

0710

 

07.2

 

Utvinning av andra metallmalmer än järnmalm

 

 

 

07.21

Utvinning av uran- och toriummalm

0721

 

 

07.29

Utvinning av annan malm

0729

08

 

 

Annan utvinning av mineral

 

 

08.1

 

Utvinning av sand, grus, sten och lera

 

 

 

08.11

Brytning av natursten, kalk- och gipssten, krita och skiffer

0810*

 

 

08.12

Utvinning av sand, grus och berg; utvinning av lera och kaolin

0810*

 

08.9

 

Övrig utvinning av mineral

 

 

 

08.91

Brytning av kemiska mineral

0891

 

 

08.92

Torvutvinning

0892

 

 

08.93

Saltutvinning

0893

 

 

08.99

Diverse övrig utvinning av mineral

0899

09

 

 

Service till utvinning

 

 

09.1

 

Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning

 

 

 

09.10

Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning

0910

 

09.9

 

Stödtjänster till annan utvinning

 

 

 

09.90

Stödtjänster till annan utvinning

0990

 

 

 

AVDELNING C – TILLVERKNING

 

10

 

 

Livsmedelsframställning

 

 

10.1

 

Beredning och hållbarhetsbehandling av kött och köttvaror

 

 

 

10.11

Beredning och hållbarhetsbehandling av kreaturskött

1010*

 

 

10.12

Beredning och hållbarhetsbehandling av fjäderfäkött

1010*

 

 

10.13

Charkuteri- och annan köttvarutillverkning

1010*

 

10.2

 

Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur

 

 

 

10.20

Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur

1020

 

10.3

 

Beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker

 

 

 

10.31

Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis

1030*

 

 

10.32

Juice- och safttillverkning

1030*

 

 

10.39

Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker

1030*

 

10.4

 

Framställning av vegetabiliska och animaliska oljor och fetter

 

 

 

10.41

Utvinning av vegetabiliska och animaliska oljor och fetter

1040*

 

 

10.42

Matfettstillverkning

1040*

 

10.5

 

Mejerivaru- och glasstillverkning

 

 

 

10.51

Mejerivarutillverkning

1050*

 

 

10.52

Glasstillverkning

1050*

 

10.6

 

Tillverkning av kvarnprodukter och stärkelse

 

 

 

10.61

Tillverkning av kvarnprodukter

1061

 

 

10.62

Stärkelsetillverkning

1062

 

10.7

 

Tillverkning av bageri- och mjölprodukter

 

 

 

10.71

Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk

1071*

 

 

10.72

Tillverkning av knäckebröd, kex och konserverade bakverk

1071*

 

 

10.73

Tillverkning av pastaprodukter

1074

 

10.8

 

Annan livsmedelsframställning

 

 

 

10.81

Sockertillverkning

1072

 

 

10.82

Tillverkning av choklad, choklad- och sockerkonfektyrer

1073

 

 

10.83

Framställning av te och kaffe

1079*

 

 

10.84

Tillverkning av senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel

1079*

 

 

10.85

Tillverkning av lagad mat och färdigrätter

1075

 

 

10.86

Tillverkning av homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat

1079*

 

 

10.89

Framställning av andra livsmedel

1079*

 

10.9

 

Framställning av beredda djurfoder

 

 

 

10.91

Framställning av beredda fodermedel

1080*

 

 

10.92

Framställning av mat till sällskapsdjur

1080*

11

 

 

Framställning av drycker

 

 

11.0

 

Framställning av drycker

 

 

 

11.01

Destillering, rening och tillblandning av spritdrycker

1101

 

 

11.02

Framställning av vin från druvor

1102*

 

 

11.03

Framställning av cider och andra fruktviner

1102*

 

 

11.04

Framställning av andra icke-destillerade jästa drycker

1102*

 

 

11.05

Framställning av öl

1103*

 

 

11.06

Framställning av malt

1103*

 

 

11.07

Framställning av läskedrycker, mineralvatten och annat vatten på flaska

1104

12

 

 

Tobaksvarutillverkning

 

 

12.0

 

Tobaksvarutillverkning

 

 

 

12.00

Tobaksvarutillverkning

1200

13

 

 

Textilvarutillverkning

 

 

13.1

 

Garntillverkning

 

 

 

13.10

Garntillverkning

1311

 

13.2

 

Vävnadstillverkning

 

 

 

13.20

Vävnadstillverkning

1312

 

13.3

 

Blekning, färgning och annan textilberedning

 

 

 

13.30

Blekning, färgning och annan textilberedning

1313

 

13.9

 

Annan textilietillverkning

 

 

 

13.91

Tillverkning av trikåväv

1391

 

 

13.92

Tillverkning av sydda textilvaror utom beklädnadsvaror

1392

 

 

13.93

Tillverkning av mattor

1393

 

 

13.94

Tågvirkes- och bindgarnstillverkning

1394

 

 

13.95

Tillverkning av bondad duk

1399*

 

 

13.96

Tillverkning av andra tekniska textilier och industritextilier

1399*

 

 

13.99

Övrig textilietillverkning

1399*

14

 

 

Tillverkning av kläder

 

 

14.1

 

Tillverkning av kläder, utom pälsvaror

 

 

 

14.11

Tillverkning av läder- och skinnkläder

1410*

 

 

14.12

Tillverkning av arbets-, skydds- och överdragskläder

1410*

 

 

14.13

Tillverkning av andra gång- och ytterkläder

1410*

 

 

14.14

Tillverkning av underkläder, skjortor och blusar

1410*

 

 

14.19

Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör

1410*

 

14.2

 

Tillverkning av pälsvaror

 

 

 

14.20

Tillverkning av pälsvaror

1420

 

14.3

 

Tillverkning av trikåvaror

 

 

 

14.31

Tillverkning av strumpor

1430*

 

 

14.39

Tillverkning av andra trikåvaror

1430*

15

 

 

Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m.

 

 

15.1

 

Garvning och annan läderberedning; tillverkning av reseffekter, handväskor, sadel- och seldon; pälsberedning

 

 

 

15.11

Garvning och annan läderberedning; pälsberedning

1511

 

 

15.12

Tillverkning av reseffekter, handväskor, sadel- och seldon m.m.

1512

 

15.2

 

Tillverkning av skodon

 

 

 

15.20

Tillverkning av skodon

1520

16

 

 

Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler

 

 

16.1

 

Sågning och hyvling av trä

 

 

 

16.10

Sågning och hyvling av trä

1610

 

16.2

 

Tillverkning av varor av trä, kork, halm, rotting o.d.

 

 

 

16.21

Tillverkning av fanér och träbaserade skivor

1621

 

 

16.22

Tillverkning av sammansatta parkettstavar

1622*

 

 

16.23

Tillverkning av andra byggnads- och inredningssnickerier

1622*

 

 

16.24

Träförpackningstillverkning

1623

 

 

16.29

Övrig trävarutillverkning; tillverkning av varor av kork, halm, rotting o.d.

1629

17

 

 

Pappers- och pappersvarutillverkning

 

 

17.1

 

Massa-, pappers- och papptillverkning

 

 

 

17.11

Massatillverkning

1701*

 

 

17.12

Pappers- och papptillverkning

1701*

 

17.2

 

Tillverkning av pappers- och pappvaror

 

 

 

17.21

Tillverkning av wellpapp och pappers- och pappförpackningar

1702

 

 

17.22

Tillverkning av hushålls- och hygienartiklar av papper

1709*

 

 

17.23

Tillverkning av skrivpapper, kuvert o.d.

1709*

 

 

17.24

Tapettillverkning

1709*

 

 

17.29

Tillverkning av andra pappers- och pappvaror

1709*

18

 

 

Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar

 

 

18.1

 

Grafisk produktion

 

 

 

18.11

Tryckning av dagstidningar

1811*

 

 

18.12

Annan tryckning

1811*

 

 

18.13

Grafiska tjänster före tryckning (prepress/premedia)

1812*

 

 

18.14

Bokbindning och andra tjänster i samband med tryckning

1812*

 

18.2

 

Reproduktion av inspelningar

 

 

 

18.20

Reproduktion av inspelningar

1820

19

 

 

Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter

 

 

19.1

 

Tillverkning av stenkolsprodukter

 

 

 

19.10

Tillverkning av stenkolsprodukter

1910

 

19.2

 

Petroleumraffinering

 

 

 

19.20

Petroleumraffinering

1920

20

 

 

Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter

 

 

20.1

 

Tillverkning av baskemikalier, gödselmedel och kväveprodukter, plaster och syntetgummi i obearbetad form

 

 

 

20.11

Industrigasframställning

2011*

 

 

20.12

Tillverkning av färgämnen

2011*

 

 

20.13

Tillverkning av andra organiska baskemikalier

2011*

 

 

20.14

Tillverkning av andra organiska baskemikalier

2011*

 

 

20.15

Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter

2012

 

 

20.16

Basplastframställning

2013*

 

 

20.17

Tillverkning av syntetiskt basgummi

2013*

 

20.2

 

Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter

 

 

 

20.20

Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter

2021

 

20.3

 

Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m.

 

 

 

20.30

Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m.

2022

 

20.4

 

Tillverkning av rengöringsmedel, parfym och toalettartiklar

 

 

 

20.41

Tillverkning av tvål, såpa, tvättmedel och polermedel

2023*

 

 

20.42

Tillverkning av parfymer och toalettartiklar

2023*

 

20.5

 

Tillverkning av andra kemiska produkter

 

 

 

20.51

Sprängämnestillverkning

2029*

 

 

20.52

Tillverkning av lim

2029*

 

 

20.53

Tillverkning av eteriska oljor

2029*

 

 

20.59

Tillverkning av andra kemiska produkter

2029*

 

20.6

 

Konstfibertillverkning

 

 

 

20.60

Konstfibertillverkning

2030

21

 

 

Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel

 

 

21.1

 

Tillverkning av farmaceutiska basprodukter

 

 

 

21.10

Tillverkning av farmaceutiska basprodukter

2100*

 

21.2

 

Tillverkning av läkemedel

 

 

 

21.20

Tillverkning av läkemedel

2100*

22

 

 

Tillverkning av gummi- och plastvaror

 

 

22.1

 

Tillverkning av gummivaror

 

 

 

22.11

Tillverkning av däck och slangar; regummering

2211

 

 

22.19

Annan gummivarutillverkning

2219

 

22.2

 

Plastvarutillverkning

 

 

 

22.21

Tillverkning av plasthalvfabrikat

2220*

 

 

22.22

Plastförpackningstillverkning

2220*

 

 

22.23

Byggplastvarutillverkning

2220*

 

 

22.29

Annan plastvarutillverkning

2220*

23

 

 

Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter

 

 

23.1

 

Glas- och glasvarutillverkning

 

 

 

23.11

Framställning av planglas

2310*

 

 

23.12

Bearbetning av planglas

2310*

 

 

23.13

Tillverkning av buteljer, glasförpackningar och husgeråd av glas

2310*

 

 

23.14

Tillverkning av glasfiber

2310*

 

 

23.19

Tillverkning av andra glasvaror inklusive tekniska glasvaror

2310*

 

23.2

 

Tillverkning av eldfasta produkter

 

 

 

23.20

Tillverkning av eldfasta produkter

2391

 

23.3

 

Tillverkning av byggmaterial av lergods

 

 

 

23.31

Tillverkning av keramiska golv- och väggplattor

2392*

 

 

23.32

Tillverkning av murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel

2392*

 

23.4

 

Tillverkning av andra porslinsprodukter och keramiska produkter

 

 

 

23.41

Tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar

2393*

 

 

23.42

Tillverkning av keramiska sanitetsartiklar

2393*

 

 

23.43

Tillverkning av keramiska isolatorer o.d.

2393*

 

 

23.44

Tillverkning av andra tekniska keramiska produkter

2393*

 

 

23.49

Framställning av andra keramiska produkter

2393*

 

23.5

 

Tillverkning av cement, kalk och gips

 

 

 

23.51

Tillverkning av cement

2394*

 

 

23.52

Tillverkning av kalk och gips

2394*

 

23.6

 

Tillverkning av varor av betong, cement och gips

 

 

 

23.61

Tillverkning av betongvaror för byggändamål

2395*

 

 

23.62

Tillverkning av gipsvaror för byggändamål

2395*

 

 

23.63

Tillverkning av fabriksblandad betong

2395*

 

 

23.64

Tillverkning av murbruk

2395*

 

 

23.65

Tillverkning av fibercementvaror

2395*

 

 

23.69

Tillverkning av andra varor av betong, cement och gips

2395*

 

23.7

 

Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten

 

 

 

23.70

Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten

2396

 

23.9

 

Tillverkning av slipmedel och övriga icke-metalliska mineraliska produkter

 

 

 

23.91

Slipmedelstillverkning

2399*

 

 

23.99

Tillverkning av övriga icke-metalliska mineraliska produkter

2399*

24

 

 

Stål- och metallframställning

 

 

24.1

 

Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar

 

 

 

24.10

Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar

2410*

 

24.2

 

Tillverkning av rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål

 

 

 

24.20

Tillverkning av rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål

2410*

 

24.3

 

Annan primärbearbetning av stål

 

 

 

24.31

Tillverkning av kalldragen stålstång

2410*

 

 

24.32

Tillverkning av kallvalsade stålband

2410*

 

 

24.33

Tillverkning av andra kallformade produkter av stål

2410*

 

 

24.34

Tillverkning av kalldragen ståltråd

2410*

 

24.4

 

Framställning av andra metaller än järn

 

 

 

24.41

Framställning av ädla metaller

2420*

 

 

24.42

Framställning av aluminium

2420*

 

 

24.43

Framställning av bly, zink och tenn

2420*

 

 

24.44

Framställning av koppar

2420*

 

 

24.45

Framställning av andra metaller

2420*

 

 

24.46

Tillverkning av kärnbränsle

2420*

 

24.5

 

Gjutning av metall

 

 

 

24.51

Gjutning av järn

2431*

 

 

24.52

Gjutning av stål

2431*

 

 

24.53

Gjutning av lättmetall

2432*

 

 

24.54

Gjutning av andra metaller

2432*

25

 

 

Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater

 

 

25.1

 

Byggnadsmetallvarutillverkning

 

 

 

25.11

Tillverkning av metallstommar och delar därav

2511*

 

 

25.12

Tillverkning av dörrar och fönster av metall

2511*

 

25.2

 

Tillverkning av cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall

 

 

 

25.21

Tillverkning av radiatorer och pannor för centraluppvärmning

2512*

 

 

25.29

Tillverkning av andra cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall

2512*

 

25.3

 

Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning

 

 

 

25.30

Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning

2513

 

25.4

 

Tillverkning av vapen och ammunition

 

 

 

25.40

Tillverkning av vapen och ammunition

2520

 

25.5

 

Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi

 

 

 

25.50

Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi

2591

 

25.6

 

Beläggning och överdragning av metall; metallegoarbeten

 

 

 

25.61

Beläggning och överdragning av metall

2592*

 

 

25.62

Metallegoarbeten

2592*

 

25.7

 

Tillverkning av bestick, verktyg och andra järnhandelsvaror

 

 

 

25.71

Tillverkning av bestick

2593*

 

 

25.72

Tillverkning av lås och gångjärn

2593*

 

 

25.73

Tillverkning av verktyg och redskap

2593*

 

25.9

 

Annan metallvarutillverkning

 

 

 

25.91

Tillverkning av stålfat o.d. behållare

2599*

 

 

25.92

Tillverkning av lättmetallförpackningar

2599*

 

 

25.93

Tillverkning av metalltrådvaror, kedjor och fjädrar

2599*

 

 

25.94

Tillverkning av nitar och skruvar

2599*

 

 

25.99

Diverse övrig metallvarutillverkning

2599*

26

 

 

Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik

 

 

26.1

 

Tillverkning av elektroniska komponenter och kretskort

 

 

 

26.11

Tillverkning av elektroniska komponenter

2610*

 

 

26.12

Tillverkning av kretskort

2610*

 

26.2

 

Tillverkning av datorer och kringutrustning

 

 

 

26.20

Tillverkning av datorer och kringutrustning

2620

 

26.3

 

Tillverkning av kommunikationsutrustning

 

 

 

26.30

Tillverkning av kommunikationsutrustning

2630

 

26.4

 

Tillverkning av hemelektronik

 

 

 

26.40

Tillverkning av hemelektronik

2640

 

26.5

 

Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och navigering samt ur

 

 

 

26.51

Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och navigering

2651

 

 

26.52

Urtillverkning

2652

 

26.6

 

Tillverkning av strålningsutrustning samt elektromedicinsk och elektroterapeutisk utrustning

 

 

 

26.60

Tillverkning av strålningsutrustning samt elektromedicinsk och elektroterapeutisk utrustning

2660

 

26.7

 

Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning

 

 

 

26.70

Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning

2670

 

26.8

 

Tillverkning av magnetiska och optiska medier

 

 

 

26.80

Tillverkning av magnetiska och optiska medier

2680

27

 

 

Tillverkning av elapparatur

 

 

27.1

 

Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer samt eldistributions- och elkontrollapparater

 

 

 

27.11

Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer

2710*

 

 

27.12

Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater

2710*

 

27.2

 

Batteri- och ackumulatortillverkning

 

 

 

27.20

Batteri- och ackumulatortillverkning

2720

 

27.3

 

Tillverkning av ledningar och kablar och kabeltillbehör

 

 

 

27.31

Tillverkning av optiska fiberkablar

2731

 

 

27.32

Tillverkning av andra elektroniska och elektriska ledningar och kablar

2732

 

 

27.33

Tillverkning av kabeltillbehör

2733

 

27.4

 

Tillverkning av belysningsarmatur

 

 

 

27.40

Tillverkning av belysningsarmatur

2740

 

27.5

 

Tillverkning av hushållsmaskiner och hushållsapparater

 

 

 

27.51

Tillverkning av elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater

2750*

 

 

27.52

Tillverkning av icke-elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater

2750*

 

27.9

 

Tillverkning av annan elapparatur

 

 

 

27.90

Tillverkning av annan elapparatur

2790

28

 

 

Tillverkning av övriga maskiner

 

 

28.1

 

Tillverkning av maskiner för allmänt ändamål

 

 

 

28.11

Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon

2811

 

 

28.12

Tillverkning av fluidteknisk utrustning

2812

 

 

28.13

Tillverkning av andra pumpar och kompressorer

2813*

 

 

28.14

Tillverkning av andra kranar och ventiler

2813*

 

 

28.15

Tillverkning av lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring

2814

 

28.2

 

Tillverkning av andra maskiner för allmänt ändamål

 

 

 

28.21

Tillverkning av ugnar och brännare

2815

 

 

28.22

Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar

2816

 

 

28.23

Tillverkning av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (utom datorer och kringutrustning)

2817

 

 

28.24

Tillverkning av motordrivna handverktyg

2818

 

 

28.25

Tillverkning av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll

2819*

 

 

28.29

Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål

2819*

 

28.3

 

Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner

 

 

 

28.30

Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner

2821

 

28.4

 

Tillverkning av maskiner för metallbearbetning och verktygsmaskiner

 

 

 

28.41

Tillverkning av verktygsmaskiner för metallbearbetning

2822*

 

 

28.49

Tillverkning av övriga verktygsmaskiner

2822*

 

28.9

 

Tillverkning av andra specialmaskiner

 

 

 

28.91

Tillverkning av maskiner för metallurgi

2823

 

 

28.92

Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner

2824

 

 

28.93

Tillverkning av maskiner för framställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror

2825

 

 

28.94

Tillverkning av maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och lädervaror

2826

 

 

28.95

Tillverkning av maskiner för produktion av massa, papper och papp

2829*

 

 

28.96

Tillverkning av maskiner för gummi och plast

2829*

 

 

28.99

Tillverkning av diverse övriga specialmaskiner

2829*

29

 

 

Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar

 

 

29.1

 

Motorfordonstillverkning

 

 

 

29.10

Motorfordonstillverkning

2910

 

29.2

 

Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar

 

 

 

29.20

Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar

2920

 

29.3

 

Tillverkning av delar och tillbehör till motorfordon

 

 

 

29.31

Tillverkning av elektrisk och elektronisk utrustning för motorfordon

2930*

 

 

29.32

Tillverkning av andra delar och tillbehör till motorfordon

2930*

30

 

 

Tillverkning av andra transportmedel

 

 

30.1

 

Skepps- och båtbyggeri

 

 

 

30.11

Byggande av fartyg och flytande materiel

3011

 

 

30.12

Byggande av fritidsbåtar

3012

 

30.2

 

Tillverkning av rälsfordon

 

 

 

30.20

Tillverkning av rälsfordon

3020

 

30.3

 

Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d.

 

 

 

30.30

Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d.

3030

 

30.4

 

Tillverkning av militära stridsfordon

 

 

 

30.40

Tillverkning av militära stridsfordon

3040

 

30.9

 

Övrig tillverkning av transportmedel

 

 

 

30.91

Tillverkning av motorcyklar

3091

 

 

30.92

Tillverkning av cyklar och invalidfordon

3092

 

 

30.99

Övrig transportmedelstillverkning

3099

31

 

 

Tillverkning av möbler

 

 

31.0

 

Tillverkning av möbler

 

 

 

31.01

Tillverkning av kontors- och butiksmöbler samt kontors- och butiksinredningar

3100

 

 

31.02

Tillverkning av köksmöbler och köksinredningar

3100*

 

 

31.03

Tillverkning av madrasser

3100*

 

 

31.09

Tillverkning av andra möbler

3100*

32

 

 

Annan tillverkning

 

 

32.1

 

Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror samt bijouterier

 

 

 

32.11

Prägling av mynt

3211*

 

 

32.12

Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror

3211*

 

 

32.13

Tillverkning av bijouterier o.d.

3212

 

32.2

 

Tillverkning av musikinstrument

 

 

 

32.20

Tillverkning av musikinstrument

3220

 

32.3

 

Tillverkning av sportartiklar

 

 

 

32.30

Tillverkning av sportartiklar

3230

 

32.4

 

Tillverkning av spel och leksaker

 

 

 

32.40

Tillverkning av spel och leksaker

3240

 

32.5

 

Tillverkning av medicinsk och dental utrustning

 

 

 

32.50

Tillverkning av medicinsk och dental utrustning

3250

 

32.9

 

Övrig tillverkning

 

 

 

32.91

Tillverkning av borstbinderiarbeten

3290*

 

 

32.99

Diverse övrig tillverkning

3290*

33

 

 

Reparation och installation av maskiner och apparater

 

 

33.1

 

Reparation av metallvaror, maskiner och apparater

 

 

 

33.11

Reparation av metallvaror

3311

 

 

33.12

Reparation av maskiner

3312

 

 

33.13

Reparation av elektronisk och optisk utrustning

3313

 

 

33.14

Reparation av elapparatur

3314

 

 

33.15

Reparation och underhåll av fartyg och båtar

3315*

 

 

33.16

Reparation och underhåll av luftfartyg och rymdfarkoster

3315*

 

 

33.17

Reparation och underhåll av andra transportmedel

3315*

 

 

33.19

Reparation av annan utrustning

3319

 

33.2

 

Installation av industrimaskiner och -utrustning

 

 

 

33.20

Installation av industrimaskiner och -utrustning

3320

 

 

 

AVDELNING D – FÖRSÖRJNING AV EL, GAS, VÄRME OCH KYLA

 

35

 

 

Försörjning av el, gas, värme och kyla

 

 

35.1

 

Generering, överföring och distribution av elkraft

 

 

 

35.11

Generering av elektricitet

3510*

 

 

35.12

Överföring av elektricitet

3510*

 

 

35.13

Distribution av elektricitet

3510*

 

 

35.14

Handel med elektricitet

3510*

 

35.2

 

Gasförsörjning; distribution av gasformiga bränslen via rörnät

 

 

 

35.21

Framställning av gas

3520*

 

 

35.22

Distribution av gasformiga bränslen via rörnät

3520*

 

 

35.23

Handel med gas via rörnät

3520*

 

35.3

 

Försörjning av värme och kyla

 

 

 

35.30

Försörjning av värme och kyla

3530

 

 

 

AVDELNING E – VATTENFÖRSÖRJNING; AVLOPPSRENING, AVFALLSHANTERING OCH SANERING

 

36

 

 

Vattenförsörjning

 

 

36.0

 

Vattenförsörjning

 

 

 

36.00

Vattenförsörjning

3600

37

 

 

Avloppsrening

 

 

37.0

 

Avloppsrening

 

 

 

37.00

Avloppsrening

3700

38

 

 

Avfallshantering; återvinning

 

 

38.1

 

Insamling av avfall

 

 

 

38.11

Insamling av icke-farligt avfall

3811

 

 

38.12

Insamling av farligt avfall

3812

 

38.2

 

Behandling och bortskaffande av avfall

 

 

 

38.21

Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall

3821

 

 

38.22

Behandling och bortskaffande av farligt avfall

3822

 

38.3

 

Återvinning

 

 

 

38.31

Demontering av uttjänta fordon och maskiner

3830*

 

 

38.32

Återvinning av källsorterat material

3830*

39

 

 

Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning

 

 

39.0

 

Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning

 

 

 

39.00

Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning

3900

 

 

 

AVDELNING F – BYGGVERKSAMHET

 

41

 

 

Byggande av hus

 

 

41.1

 

Utformning av byggprojekt

 

 

 

41.10

Utformning av byggprojekt

4100*

 

41.2

 

Byggande av bostadshus och andra byggnader

 

 

 

41.20

Byggande av bostadshus och andra byggnader

4100*

42

 

 

Anläggningsarbeten

 

 

42.1

 

Anläggning av vägar och järnvägar

 

 

 

42.11

Anläggning av vägar och motorvägar

4210*

 

 

42.12

Anläggning av järnvägar och tunnelbanor

4210*

 

 

42.13

Anläggning av broar och tunnlar

4210*

 

42.2

 

Allmännyttiga anläggningsarbeten

 

 

 

42.21

Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp

4220*

 

 

42.22

Anläggningsarbeten för el och telekommunikation

4220*

 

42.9

 

Andra anläggningsarbeten

 

 

 

42.91

Vattenbyggnad

4290*

 

 

42.99

Övriga anläggningsarbeten

4290*

43

 

 

Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

 

 

43.1

 

Rivning av hus samt mark- och grundarbeten

 

 

 

43.11

Rivning av hus och byggnader

4311

 

 

43.12

Mark- och grundarbeten

4312*

 

 

43.13

Markundersökning

4312*

 

43.2

 

Elinstallationer, VVS-arbeten och andra bygginstallationer

 

 

 

43.21

Elinstallationer

4321

 

 

43.22

VVS-arbeten

4322

 

 

43.29

Andra bygginstallationer

4329

 

43.3

 

Slutbehandling av byggnader

 

 

 

43.31

Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten

4330*

 

 

43.32

Byggnadssnickeriarbeten

4330*

 

 

43.33

Golv- och väggbeläggningsarbeten

4330*

 

 

43.34

Måleri- och glasmästeriarbeten

4330*

 

 

43.39

Annan slutbehandling av byggnader

4330*

 

43.9

 

Annan specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

 

 

 

43.91

Takarbeten

4390*

 

 

43.99

Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

4390*

 

 

 

AVDELNING G – HANDEL; REPARATION AV MOTORFORDON OCH MOTORCYKLAR

 

45

 

 

Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar

 

 

45.1

 

Handel med motorfordon utom motorcyklar

 

 

 

45.11

Handel med personbilar och lätta motorfordon

4510*

 

 

45.19

Handel med andra motorfordon utom motorcyklar

4510*

 

45.2

 

Underhåll och reparation av motorfordon utom motorcyklar

 

 

 

45.20

Underhåll och reparation av motorfordon utom motorcyklar

4520

 

45.3

 

Handel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar

 

 

 

45.31

Parti- och provisionshandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar

4530*

 

 

45.32

Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar

4530*

 

45.4

 

Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör

 

 

 

45.40

Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör

4540

46

 

 

Parti- och provisionshandel utom med motorfordon

 

 

46.1

 

Provisionshandel utom med motorfordon

 

 

 

46.11

Provisionshandel med jordbruksråvaror, levande djur, textilråvaror och textilhalvfabrikat

4610*

 

 

46.12

Provisionshandel med bränsle, malm, metaller och industrikemikalier

4610*

 

 

46.13

Provisionshandel med virke och byggmaterial

4610*

 

 

46.14

Provisionshandel med maskiner, industriell utrustning, fartyg och luftfartyg

4610*

 

 

46.15

Provisionshandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror

4610*

 

 

46.16

Provisionshandel med textilier, kläder, skodon och lädervaror

4610*

 

 

46.17

Provisionshandel med livsmedel, drycker och tobak

4610*

 

 

46.18

Provisionshandel med annat specialsortiment

4610*

 

 

46.19

Provisionshandel med blandat sortiment

4610*

 

46.2

 

Partihandel med jordbruksråvaror och levande djur

 

 

 

46.21

Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder

4620*

 

 

46.22

Partihandel med blommor och växter

4620*

 

 

46.23

Partihandel med levande djur

4620*

 

 

46.24

Partihandel med hudar, skinn och läder

4620*

 

46.3

 

Partihandel med livsmedel, drycker och tobak

 

 

 

46.31

Partihandel med frukt och grönsaker

4630*

 

 

46.32

Partihandel med kött och köttvaror

4630*

 

 

46.33

Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett

4630*

 

 

46.34

Partihandel med drycker

4630*

 

 

46.35

Partihandel med tobak

4630*

 

 

46.36

Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer

4630*

 

 

46.37

Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor

4630*

 

 

46.38

Partihandel med andra livsmedel, bl.a. fisk samt skal- och blötdjur

4630*

 

 

46.39

Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak

4630*

 

46.4

 

Partihandel med hushållsvaror

 

 

 

46.41

Partihandel med textilier

4641*

 

 

46.42

Partihandel med kläder och skodon

4641*

 

 

46.43

Partihandel med hushållsapparater, samt elartiklar

4649*

 

 

46.44

Partihandel med glas och porslin, rengöringsmedel

4649*

 

 

46.45

Partihandel med parfym och kosmetika

4649*

 

 

46.46

Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror

4649*

 

 

46.47

Partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar

4649*

 

 

46.48

Partihandel med ur och guldsmedsvaror

4649*

 

 

46.49

Partihandel med andra hushållsvaror

4649*

 

46.5

 

Partihandel med informations- och kommunikationsutrustning

 

 

 

46.51

Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara

4651

 

 

46.52

Partihandel med elektronik- och telekommunikationsutrustning

4652

 

46.6

 

Partihandel med övriga maskiner och övrig utrustning

 

 

 

46.61

Partihandel med jordbruksmaskiner och -utrustning

4653

 

 

46.62

Partihandel med verktygsmaskiner

4659*

 

 

46.63

Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner

4659*

 

 

46.64

Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner

4659*

 

 

46.65

Partihandel med kontorsmöbler

4659*

 

 

46.66

Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning

4659*

 

 

46.69

Partihandel med andra maskiner och annan utrustning

4659*

 

46.7

 

Annan specialiserad partihandel

 

 

 

46.71

Partihandel med bränslen

4661

 

 

46.72

Partihandel med metaller och metallmalmer

4662

 

 

46.73

Partihandel med virke, andra byggmaterial och sanitetsgods

4663*

 

 

46.74

Partihandel med järnhandelsvaror och VVS-armatur

4663*

 

 

46.75

Partihandel med kemiska produkter

4669*

 

 

46.76

Partihandel med andra insatsvaror

4669*

 

 

46.77

Partihandel med avfallsprodukter och skrot

4669*

 

46.9

 

Övrig partihandel

 

 

 

46.90

Övrig partihandel

4690

47

 

 

Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar

 

 

47.1

 

Detaljhandel med brett sortiment

 

 

 

47.11

Detaljhandel med brett sortiment, mest livsmedel, drycker och tobak

4711

 

 

47.19

Annan detaljhandel med brett sortiment

4719

 

47.2

 

Specialiserad butikshandel med livsmedel, drycker och tobak

 

 

 

47.21

Specialiserad butikshandel med frukt och grönsaker

4721*

 

 

47.22

Specialiserad butikshandel med kött och charkuterier

4721*

 

 

47.23

Specialiserad butikshandel med fisk, skal- och blötdjur

4721*

 

 

47.24

Specialiserad butikshandel med bröd, konditorivaror och konfektyrer

4721*

 

 

47.25

Specialiserad butikshandel med alkoholhaltiga och andra drycker

4722

 

 

47.26

Specialiserad butikshandel med tobaksvaror

4723

 

 

47.29

Annan specialiserad butikshandel med livsmedel

4721*

 

47.3

 

Specialiserad detaljhandel med drivmedel

 

 

 

47.30

Specialiserad detaljhandel med drivmedel

4730

 

47.4

 

Specialiserad butikshandel med informations- och kommunikationsutrustning

 

 

 

47.41

Specialiserad butikshandel med datorer, programvara, data- och tv-spel

4741*

 

 

47.42

Specialiserad butikshandel med telekommunikationsutrustning

4741*

 

 

47.43

Specialiserad butikshandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning

4742

 

47.5

 

Specialiserad butikshandel med heminredningsartiklar och husgeråd

 

 

 

47.51

Specialiserad butikshandel med textilier

4751

 

 

47.52

Specialiserad butikshandel med bygg-, järn- och VVS-varor samt färger och glas

4752

 

 

47.53

Specialiserad butikshandel med mattor och inredningstextilier

4753

 

 

47.54

Specialiserad butikshandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater

4759*

 

 

47.59

Specialiserad butikshandel med möbler, belysnings- och heminredningsartiklar

4759*

 

47.6

 

Specialiserad butikshandel med kultur- och fritidsartiklar

 

 

 

47.61

Specialiserad butikshandel med böcker

4761*

 

 

47.62

Specialiserad butikshandel med tidningar och kontorsförbrukningsvaror

4761*

 

 

47.63

Specialiserad butikshandel med inspelade och oinspelade band och skivor för musik och bild

4762

 

 

47.64

Specialiserad butikshandel med sport- och fritidsartiklar

4763

 

 

47.65

Specialiserad butikshandel med spel och leksaker

4764

 

47.7

 

Övrig specialiserad butikshandel med hushållsvaror

 

 

 

47.71

Specialiserad butikshandel med kläder

4771*

 

 

47.72

Specialiserad butikshandel med skodon och lädervaror

4771*

 

 

47.73

Apotekshandel

4772*

 

 

47.74

Specialiserad butikshandel med sjukvårdsartiklar

4772*

 

 

47.75

Specialiserad butikshandel med kosmetika och hygienartiklar

4772*

 

 

47.76

Specialiserad butikshandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel samt små sällskapsdjur

4773*

 

 

47.77

Specialiserad butikshandel med ur, guldsmedsvaror och smycken

4773*

 

 

47.78

Annan specialiserad butikshandel med nya varor

4773*

 

 

47.79

Specialiserad butikshandel med antikviteter och andra begagnade varor

4774

 

47.8

 

Torg- och marknadshandel

 

 

 

47.81

Torg- och marknadshandel med livsmedel, drycker och tobak

4781

 

 

47.82

Torg- och marknadshandel med textilier, kläder och skodon

4782

 

 

47.89

Torg- och marknadshandel med övriga varor

4789

 

47.9

 

Detaljhandel, ej i butik, på torg eller marknad

 

 

 

47.91

Postorderhandel och detaljhandel på Internet

4791

 

 

47.99

Övrig detaljhandel, ej i butik, på torg eller marknad

4799

 

 

 

AVDELNING H – TRANSPORT OCH MAGASINERING

 

49

 

 

Landtransport; transport i rörsystem

 

 

49.1

 

Järnvägstransport, passagerartrafik

 

 

 

49.10

Järnvägstransport, passagerartrafik

4911

 

49.2

 

Järnvägstransport, godstrafik

 

 

 

49.20

Järnvägstransport, godstrafik

4912

 

49.3

 

Annan landtransport, passagerartrafik

 

 

 

49.31

Kollektivtrafik

4921

 

 

49.32

Taxitrafik

4922*

 

 

49.39

Annan landtransport av passagerare

4922*

 

49.4

 

Vägtransport, godstrafik och flyttjänster

 

 

 

49.41

Vägtransport, godstrafik

4923*

 

 

49.42

Flyttjänster

4923*

 

49.5

 

Transporter i rörsystem

 

 

 

49.50

Transporter i rörsystem

4930

50

 

 

Sjötransport

 

 

50.1

 

Havs- och kustsjöfart, passagerartrafik

 

 

 

50.10

Havs- och kustsjöfart, passagerartrafik

5011

 

50.2

 

Havs- och kustsjöfart, godstrafik

 

 

 

50.20

Havs- och kustsjöfart, godstrafik

5012

 

50.3

 

Sjöfart på inre vattenvägar, passagerartrafik

 

 

 

50.30

Sjöfart på inre vattenvägar, passagerartrafik

5021

 

50.4

 

Sjöfart på inre vattenvägar, godstrafik

 

 

 

50.40

Sjöfart på inre vattenvägar, godstrafik

5022

51

 

 

Lufttransport

 

 

51.1

 

Lufttransport, passagerartrafik

 

 

 

51.10

Lufttransport, passagerartrafik

5110

 

51.2

 

Lufttransport, godstrafik och rymdfart

 

 

 

51.21

Lufttransport, godstrafik

5120*

 

 

51.22

Rymdfart

5120*

52

 

 

Magasinering och stödtjänster till transport

 

 

52.1

 

Magasinering och varulagring

 

 

 

52.10

Magasinering och varulagring

5210

 

52.2

 

Stödtjänster till transport

 

 

 

52.21

Stödtjänster till landtransport

5221

 

 

52.22

Stödtjänster till sjötransport

5222

 

 

52.23

Stödtjänster till lufttransport

5223

 

 

52.24

Godshantering

5224

 

 

52.29

Övriga stödtjänster till transport

5229

53

 

 

Post- och kurirverksamhet

 

 

53.1

 

Postbefordran via nationella posten

 

 

 

53.10

Postbefordran via nationella posten

5310

 

53.2

 

Annan postbefordran samt kurirverksamhet

 

 

 

53.20

Annan postbefordran samt kurirverksamhet

5320

 

 

 

AVDELNING I – HOTELL- OCH RESTAURANGVERKSAMHET

 

55

 

 

Hotell- och logiverksamhet

 

 

55.1

 

Hotellverksamhet

 

 

 

55.10

Hotellverksamhet

5510*

 

55.2

 

Semesterbostäder och annan korttidsinkvartering

 

 

 

55.20

Semesterbostäder och annan korttidsinkvartering

5510*

 

55.3

 

Campingplatsverksamhet

 

 

 

55.30

Campingplatsverksamhet

5520

 

55.9

 

Annan logiverksamhet

 

 

 

55.90

Annan logiverksamhet

5590

56

 

 

Restaurang-, catering- och barverksamhet

 

 

56.1

 

Restaurangverksamhet

 

 

 

56.10

Restaurangverksamhet

5610

 

56.2

 

Cateringverksamhet

 

 

 

56.21

Cateringverksamhet vid enskilda evenemang

5621

 

 

56.29

Annan catering- och centralköksverksamhet

5629

 

56.3

 

Barverksamhet

 

 

 

56.30

Barverksamhet

5630

 

 

 

AVDELNING J – INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

 

58

 

 

Förlagsverksamhet

 

 

58.1

 

Utgivning av böcker och tidskrifter och annan förlagsverksamhet

 

 

 

58.11

Bokutgivning

5811

 

 

58.12

Publicering av kataloger och sändlistor

5812

 

 

58.13

Tidningsutgivning

5813*

 

 

58.14

Utgivning av tidskrifter

5813*

 

 

58.19

Annan förlagsverksamhet

5819

 

58.2

 

Utgivning av programvara

 

 

 

58.21

Utgivning av dataspel

5820*

 

 

58.29

Utgivning av annan programvara

5820*

59

 

 

Film-, video- och tv-programverksamhet, ljudinspelningar och fonogramutgivning

 

 

59.1

 

Film-, video- och TV-programverksamhet

 

 

 

59.11

Produktion av film, video och TV-program

5911

 

 

59.12

Efterproduktion av film, video och TV-program

5912

 

 

59.13

Film-, video- och TV-programdistribution

5913

 

 

59.14

Filmvisning

5914

 

59.2

 

Ljudinspelning och fonogramutgivning

 

 

 

59.20

Ljudinspelning och fonogramutgivning

5920

60

 

 

Planering och sändning av program

 

 

60.1

 

Sändning av radioprogram

 

 

 

60.10

Sändning av radioprogram

6010

 

60.2

 

Planering av TV-program och sändningsverksamhet

 

 

 

60.20

Planering av TV-program och sändningsverksamhet

6020

61

 

 

Telekommunikation

 

 

61.1

 

Trådbunden telekommunikation

 

 

 

61.10

Trådbunden telekommunikation

6110

 

61.2

 

Trådlös telekommunikation

 

 

 

61.20

Trådlös telekommunikation

6120

 

61.3

 

Telekommunikation via satellit

 

 

 

61.30

Telekommunikation via satellit

6130

 

61.9

 

Annan telekommunikation

 

 

 

61.90

Annan telekommunikation

6190

62

 

 

Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d.

 

 

62.0

 

Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d.

 

 

 

62.01

Dataprogrammering

6201

 

 

62.02

Datakonsultverksamhet

6202*

 

 

62.03

Datordrifttjänster

6202*

 

 

62.09

Andra IT- och datatjänster

6209

63

 

 

Informationstjänster

 

 

63.1

 

Databehandling, hosting o.d.; webbportaler

 

 

 

63.11

Databehandling, hosting o.d.

6311

 

 

63.12

Webbportaler

6312

 

63.9

 

Andra informationstjänster

 

 

 

63.91

Nyhetsservice

6391

 

 

63.99

Övriga informationstjänster

6399

 

 

 

AVDELNING K – FINANS- OCH FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET

 

64

 

 

Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet

 

 

64.1

 

Monetär finansförmedling

 

 

 

64.11

Centralbanksverksamhet

6411

 

 

64.19

Annan monetär finansförmedling

6419

 

64.2

 

Holdingverksamhet

 

 

 

64.20

Holdingverksamhet

6420

 

64.3

 

Fonder och liknande finansiella enheter

 

 

 

64.30

Fonder och liknande finansiella enheter

6430

 

64.9

 

Andra finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet

 

 

 

64.91

Finansiell leasing

6491

 

 

64.92

Annan kreditgivning

6492

 

 

64.99

Diverse övriga finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet

6499

65

 

 

Försäkring, återförsäkring och pensionsfondsverksamhet utom obligatorisk socialförsäkring

 

 

65.1

 

Försäkring

 

 

 

65.11

Livförsäkring

6511

 

 

65.12

Skadeförsäkring

6512

 

65.2

 

Återförsäkring

 

 

 

65.20

Återförsäkring

6520

 

65.3

 

Pensionsfondsverksamhet

 

 

 

65.30

Pensionsfondsverksamhet

6530

66

 

 

Stödtjänster till finansiella tjänster och försäkring

 

 

66.1

 

Stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet

 

 

 

66.11

Administrativa tjänster till finansiella marknader

6611

 

 

66.12

Verksamhet utförd av värdepappers- och varumäklare

6612

 

 

66.19

Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet

6619

 

66.2

 

Stödtjänster till försäkrings- och pensionsfondsverksamhet

 

 

 

66.21

Risk- och skadebedömning

6621

 

 

66.22

Verksamhet utförd av försäkringsombud och försäkringsmäklare

6622

 

 

66.29

Andra stödtjänster till försäkring och pensionsfondsverksamhet

6629

 

66.3

 

Fondförvaltning

 

 

 

66.30

Fondförvaltning

6630

 

 

 

AVDELNING L – FASTIGHETSVERKSAMHET

 

68

 

 

Fastighetsverksamhet

 

 

68.1

 

Handel med egna fastigheter

 

 

 

68.10

Handel med egna fastigheter

6810*

 

68.2

 

Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter

 

 

 

68.20

Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter

6810*

 

68.3

 

Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag

 

 

 

68.31

Fastighetsförmedling

6820*

 

 

68.32

Fastighetsförvaltning på uppdrag

6820*

 

 

 

AVDELNING M – VERKSAMHET INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK

 

69

 

 

Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet

 

 

69.1

 

Juridisk verksamhet

 

 

 

69.10

Juridisk verksamhet

6910

 

69.2

 

Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning

 

 

 

69.20

Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning

6920

70

 

 

Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till företag

 

 

70.1

 

Verksamheter som utövas av huvudkontor

 

 

 

70.10

Verksamheter som utövas av huvudkontor

7010

 

70.2

 

Konsulttjänster till företag

 

 

 

70.21

PR och kommunikation

7020*

 

 

70.22

Konsultverksamhet avseende företags organisation

7020*

71

 

 

Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys

 

 

71.1

 

Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d.

 

 

 

71.11

Arkitektverksamhet

7110*

 

 

71.12

Teknisk konsultverksamhet o.d.

7110*

 

71.2

 

Teknisk provning och analys

 

 

 

71.20

Teknisk provning och analys

7120

72

 

 

Vetenskaplig forskning och utveckling

 

 

72.1

 

Naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling

 

 

 

72.11

Bioteknisk forskning och utveckling

7210*

 

 

72.19

Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling

7210*

 

72.2

 

Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling

 

 

 

72.20

Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling

7220

73

 

 

Reklam och marknadsundersökning

 

 

73.1

 

Reklamverksamhet

 

 

 

73.11

Reklambyråverksamhet o.d.

7310*

 

 

73.12

Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning

7310*

 

73.2

 

Marknads- och opinionsundersökning

 

 

 

73.20

Marknads- och opinionsundersökning

7320

74

 

 

Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

 

 

74.1

 

Specialiserad designverksamhet

 

 

 

74.10

Specialiserad designverksamhet

7410

 

74.2

 

Fotoverksamhet

 

 

 

74.20

Fotoverksamhet

7420

 

74.3

 

Översättning och tolkning

 

 

 

74.30

Översättning och tolkning

7490*

 

74.9

 

Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

 

 

 

74.90

Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

7490*

75

 

 

Veterinärverksamhet

 

 

75.0

 

Veterinärverksamhet

 

 

 

75.00

Veterinärverksamhet

7500

 

 

 

AVDELNING N – UTHYRNING, FASTIGHETSSERVICE, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER

 

77

 

 

Uthyrning och leasing

 

 

77.1

 

Uthyrning och leasing av motorfordon

 

 

 

77.11

Uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon

7710*

 

 

77.12

Uthyrning och leasing av lastbilar och andra tunga motorfordon

7710*

 

77.2

 

Uthyrning och leasing av hushållsartiklar och varor för personligt bruk

 

 

 

77.21

Uthyrning och leasing av fritids- och sportutrustning

7721

 

 

77.22

Uthyrning av videokassetter och dvd-skivor

7722

 

 

77.29

Uthyrning och leasing av andra hushållsartiklar och varor för personligt bruk

7729

 

77.3

 

Uthyrning och leasing av annan utrustning och andra maskiner och materiella tillgångar

 

 

 

77.31

Uthyrning och leasing av jordbruksmaskiner och jordbruksredskap

7730*

 

 

77.32

Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner

7730*

 

 

77.33

Uthyrning och leasing av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (inklusive datorer)

7730*

 

 

77.34

Uthyrning och leasing av fartyg och båtar

7730*

 

 

77.35

Uthyrning och leasing av flygplan

7730*

 

 

77.39

Uthyrning och leasing av övrig utrustning och övriga maskiner och materiella tillgångar

7730*

 

77.4

 

Leasing av immateriell egendom och liknande produkter, med undantag för upphovsrättsskyddade verk

 

 

 

77.40

Leasing av immateriell egendom och liknande produkter, med undantag för upphovsrättsskyddade verk

7740

78

 

 

Arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster

 

 

78.1

 

Arbetsförmedling och rekrytering

 

 

 

78.10

Arbetsförmedling och rekrytering

7810

 

78.2

 

Personaluthyrning

 

 

 

78.20

Personaluthyrning

7820

 

78.3

 

Övrigt tillhandahållande av personalfunktioner

 

 

 

78.30

Övrigt tillhandahållande av personalfunktioner

7830

79

 

 

Resebyrå- och researrangörsverksamhet och andra resetjänster och relaterade tjänster

 

 

79.1

 

Resetjänster

 

 

 

79.11

Resebyråverksamhet

7911

 

 

79.12

Researrangemang

7912

 

79.9

 

Turist- och bokningsservice

 

 

 

79.90

Turist- och bokningsservice

7990

80

 

 

Säkerhets- och bevakningsverksamhet

 

 

80.1

 

Säkerhetsverksamhet

 

 

 

80.10

Säkerhetsverksamhet

8010

 

80.2

 

Säkerhetssystemtjänster

 

 

 

80.20

Säkerhetssystemtjänster

8020

 

80.3

 

Spanings- och detektivverksamhet

 

 

 

80.30

Spanings- och detektivverksamhet

8030

81

 

 

Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor

 

 

81.1

 

Fastighetsrelaterade stödtjänster

 

 

 

81.10

Fastighetsrelaterade stödtjänster

8110

 

81.2

 

Rengöring och lokalvård

 

 

 

81.21

Lokalvård

8121

 

 

81.22

Rengöring och sotning av byggnader

8129*

 

 

81.29

Annan rengöring

8129*

 

81.3

 

Skötsel och underhåll av grönytor

 

 

 

81.30

Skötsel och underhåll av grönytor

8130

82

 

 

Kontorstjänster och andra företagstjänster

 

 

82.1

 

Kontorstjänster

 

 

 

82.11

Kombinerade kontorstjänster

8211

 

 

82.19

Kopiering, dokumentsammanställning och andra specialiserade kontorstjänster

8219

 

82.2

 

Callcenterverksamhet

 

 

 

82.20

Callcenterverksamhet

8220

 

82.3

 

Arrangemang av kongresser och mässor

 

 

 

82.30

Arrangemang av kongresser och mässor

8230

 

82.9

 

Övriga företagstjänster

 

 

 

82.91

Inkassoföretags och kreditupplysningsföretags verksamhet

8291

 

 

82.92

Förpackningsverksamhet

8292

 

 

82.99

Övriga företagstjänster

8299

 

 

 

AVDELNING O – OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH FÖRSVAR; OBLIGATORISK SOCIALFÖRSÄKRING

 

84

 

 

Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring

 

 

84.1

 

Offentlig förvaltning

 

 

 

84.11

Övergripande offentlig förvaltning

8411

 

 

84.12

Administration av vård, utbildning, kulturell verksamhet och annan samhällsservice

84.12

 

 

84.13

Administration av näringslivsprogram

8413

 

84.2

 

Offentliga tjänster

 

 

 

84.21

Utrikesförvaltning

8421

 

 

84.22

Totalförsvar

8422

 

 

84.23

Rättskipning

8423*

 

 

84.24

Polisverksamhet

8423*

 

 

84.25

Brand- och räddningsverksamhet

8423*

 

84.3

 

Obligatorisk socialförsäkring

 

 

 

84.30

Obligatorisk socialförsäkring

8430

 

 

 

AVDELNING P – UTBILDNING

 

85

 

 

Utbildning

 

 

85.1

 

Förskoleutbildning

 

 

 

85.10

Förskoleutbildning

8510*

 

85.2

 

Grundskoleutbildning

 

 

 

85.20

Grundskoleutbildning

8510*

 

85.3

 

Gymnasial utbildning

 

 

 

85.31

Studieförberedande gymnasial utbildning

8521

 

 

85.32

Gymnasial yrkesutbildning

8522

 

85.4

 

Eftergymnasial utbildning

 

 

 

85.41

Eftergymnasial utbildning vid annat än universitet eller högskola

8530*

 

 

85.42

Universitets- eller högskoleutbildning

8530*

 

85.5

 

Vuxenutbildning och övrig utbildning

 

 

 

85.51

Sport- och fritidsutbildning

8541

 

 

85.52

Musik-, dans- och övrig kulturell utbildning

8542

 

 

85.53

Trafikskoleverksamhet

8549*

 

 

85.59

Övrig utbildning

8549*

 

85.6

 

Stödverksamhet för utbildningsväsendet

 

 

 

85.60

Stödverksamhet för utbildningsväsendet

8550

 

 

 

AVDELNING Q – VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER

 

86

 

 

Hälso- och sjukvård

 

 

86.1

 

Sluten sjukvård

 

 

 

86.10

Sluten sjukvård

8610

 

86.2

 

Öppen hälso- och sjukvård, tandvård

 

 

 

86.21

Allmänpraktiserande läkarverksamhet

8620*

 

 

86.22

Specialistläkarverksamhet inom öppenvård

8620*

 

 

86.23

Tandläkarverksamhet

8620*

 

86.9

 

Annan hälso- och sjukvård

 

 

 

86.90

Annan hälso- och sjukvård

8690

87

 

 

Vård och omsorg med boende

 

 

87.1

 

Boende med sjuksköterskevård

 

 

 

87.10

Boende med sjuksköterskevård

8710

 

87.2

 

Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem

 

 

 

87.20

Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem

8720

 

87.3

 

Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade personer

 

 

 

87.30

Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade personer

8730

 

87.9

 

Annan vård och omsorg med boende

 

 

 

87.90

Annan vård och omsorg med boende

8790

88

 

 

Öppna sociala insatser

 

 

88.1

 

Öppna sociala insatser för äldre och funktionshindrade personer

 

 

 

88.10

Öppna sociala insatser för äldre och funktionshindrade personer

8810

 

88.9

 

Andra öppna sociala insatser

 

 

 

88.91

Dagbarnvård

8890*

 

 

88.99

Övriga öppna sociala insatser

8890*

 

 

 

AVDELNING R – KULTUR, NÖJE OCH FRITID

 

90

 

 

Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet

 

 

90.0

 

Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet

 

 

 

90.01

Artistisk verksamhet

9000*

 

 

90.02

Stödtjänster till artistisk verksamhet

9000*

 

 

90.03

Litterärt och konstnärligt skapande

9000*

 

 

90.04

Drift av teatrar, konserthus o.d.

9000*

91

 

 

Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m.

 

 

91.0

 

Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m.

 

 

 

91.01

Biblioteks- och arkivverksamhet

9101

 

 

91.02

Museiverksamhet

9102*

 

 

91.03

Vård av historiska minnesmärken och byggnader och liknande sevärdheter

9102*

 

 

91.04

Drift av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat

9103

92

 

 

Spel- och vadhållningsverksamhet

 

 

92.0

 

Spel- och vadhållningsverksamhet

 

 

 

92.00

Spel- och vadhållningsverksamhet

9200

93

 

 

Sport-, fritids- och nöjesverksamhet

 

 

93.1

 

Sportverksamhet

 

 

 

93.11

Drift av sportanläggningar

9311*

 

 

93.12

Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet

9312

 

 

93.13

Drift av gymanläggningar

9311*

 

 

93.19

Annan sportverksamhet

9319

 

93.2

 

Fritids- och nöjesverksamhet

 

 

 

93.21

Nöjes- och temaparksverksamhet

9321

 

 

93.29

Övrig fritids- och nöjesverksamhet

9329

 

 

 

AVDELNING S – ANNAN SERVICEVERKSAMHET

 

94

 

 

Intressebevakning; religiös verksamhet

 

 

94.1

 

Intressebevakning inom bransch-, arbetsgivar- och yrkesorganisationer

 

 

 

94.11

Intressebevakning inom bransch- och arbetsgivarorganisationer

9411

 

 

94.12

Intressebevakning inom yrkesorganisationer

9412

 

94.2

 

Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer

 

 

 

94.20

Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer

9420

 

94.9

 

Verksamhet i religiösa samfund och i andra intresseorganisationer

 

 

 

94.91

Verksamhet i religiösa samfund

9491

 

 

94.92

Verksamhet i politiska organisationer

9492

 

 

94.99

Verksamhet i andra intresseorganisationer

9499

95

 

 

Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar

 

 

95.1

 

Reparation av datorer och kommunikationsutrustning

 

 

 

95.11

Reparation av datorer och kringutrustning

9511

 

 

95.12

Reparation av kommunikationsutrustning

9512

 

95.2

 

Reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar

 

 

 

95.21

Reparation av hemelektronik

9521

 

 

95.22

Reparation av hushållsapparater samt av utrustning för hem och trädgård

9522

 

 

95.23

Lagning av skodon och lädervaror

9523

 

 

95.24

Reparation av möbler och heminredning

9524

 

 

95.25

Reparation av ur och guldsmedsvaror

9529*

 

 

95.29

Reparation av andra hushållsartiklar och personliga artiklar

9529*

96

 

 

Andra konsumenttjänster

 

 

96.0

 

Andra konsumenttjänster

 

 

 

96.01

Tvätteriverksamhet

9601

 

 

96.02

Hår- och skönhetsvård

9602

 

 

96.03

Begravningsverksamhet

9603

 

 

96.04

Kroppsvård

9609*

 

 

96.09

Diverse övriga konsumenttjänster

9609*

 

 

 

AVDELNING T – FÖRVÄRVSARBETE I HUSHÅLL; HUSHÅLLENS PRODUKTION AV DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER FÖR EGET BRUK

 

97

 

 

Förvärvsarbete i hushåll

 

 

97.0

 

Förvärvsarbete i hushåll

 

 

 

97.00

Förvärvsarbete i hushåll

9700

98

 

 

Hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk

 

 

98.1

 

Hushållens produktion av diverse varor för eget bruk

 

 

 

98.10

Hushållens produktion av diverse varor för eget bruk

9810

 

98.2

 

Hushållens produktion av diverse tjänster för eget bruk

 

 

 

98.20

Hushållens produktion av diverse tjänster för eget bruk

9820

 

 

 

AVDELNING U – VERKSAMHET VID INTERNATIONELLA ORGANISATIONER, UTLÄNDSKA AMBASSADER O.D.

 

99

 

 

Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.

 

 

99.0

 

Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.

 

 

 

99.00

Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.

9900


BILAGA II

Bilagorna 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7 till förordning (EG, Euratom) nr 58/97 skall ändras på följande sätt:

1.

Bilaga 1 (Allmän modul för årlig företagsstatistik) skall ändras på följande sätt:

1.1

I hela texten skall följande ändras:

Tidigare lydelse

Ändrad lydelse

NACE Rev. 1 sektion J

Nace rev. 2 avdelning K

grupp 65.2 och huvudgrupp 67 i NACE Rev. 1

grupperna 64.2, 64.3 och 64.9 samt huvudgrupp 66 i Nace rev. 2

sektionerna C–G i NACE Rev. 1

avdelningarna B–G i Nace rev. 2

aktivitet 65.11 i NACE Rev. 1

aktivitet 64.11 i Nace rev. 2

huvudgrupperna 65 och 66 i NACE Rev. 1

huvudgrupperna 64 och 65 i Nace rev. 2

sektionerna H, I och K i NACE Rev. 1

avdelningarna H, I, J, L, M, N och huvudgrupp 95 i Nace rev. 2

1.2

Avsnitt 9 skall ersättas med följande:

”Avsnitt 9 –

Näringsgrensindelning

Följande verksamhetsindelning är gjord enligt klassificeringen i Nace rev. 2.

AVDELNINGARNA B, C, D, E OCH F

Utvinning av mineral; tillverkning; el-, gas- och ångförsörjning samt luftkonditionering; vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och renhållning; byggverksamhet

För att möjliggöra sammanställningen av gemenskapsstatistik skall medlemsstaterna leverera de nationella resultaten fördelade enligt undergrupperna i Nace rev. 2.

AVDELNING G

Partihandel och detaljhandel; reparation av motorfordon

För att möjliggöra sammanställningen av gemenskapsstatistik skall medlemsstaterna leverera de nationella resultaten fördelade enligt undergrupperna i Nace rev. 2.

AVDELNING H

Transport och magasinering

49.1+49.2

’Järnvägstransport, passagerartrafik’ och ’Järnvägstransport, godstrafik’

49.3

Annan landtransport, passagerartrafik

49.4

Vägtransport, godstrafik och flyttjänster

49.5

Transporter i rörsystem

50.1+50.2

’Havs- och kustsjöfart, passagerartrafik’ och ’Havs- och kustsjöfart, godstrafik’

50.3+50.4

’Sjöfart på inre vattenvägar, passagerartrafik’ och ’Sjöfart på inre vattenvägar, godstrafik’

51

Lufttransport

52

Magasinering och stödtjänster till transport

53.1

Postbefordran via nationella posten

53.2

Annan postbefordran samt kurirverksamhet

AVDELNING I

Hotell- och restaurangverksamhet

55

Hotell- och logiverksamhet

56

Restaurang-, catering- och barverksamhet

AVDELNING J

Informations- och kommunikationsverksamhet

58

Förlagsverksamhet

59

Film-, video- och TV-programverksamhet, ljudinspelningar och fonogramutgivning

60

Planering och sändning av program

61

Telekommunikation

62

Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d.

63

Informationstjänster

AVDELNING K

Finans- och försäkringsverksamhet

För att möjliggöra sammanställningen av gemenskapsstatistik skall medlemsstaterna leverera de nationella resultaten fördelade enligt undergrupperna i Nace rev. 2.

AVDELNING L

Fastighetsverksamhet

68

Fastighetsverksamhet

AVDELNING M

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

69+70

’Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet’ och ’Verksamheter som utövas av huvudkontor, konsulttjänster till företag’

71

Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys

72

Vetenskaplig forskning och utveckling

73.1

Reklamverksamhet

73.2

74

75

Marknads- och opinionsundersökning

Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

Veterinärverksamhet

AVDELNING N

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster

77.1

77.2

Uthyrning och leasing av motorfordon

Uthyrning och leasing av hushållsartiklar och varor för personligt bruk

77.3

Uthyrning och leasing av annan utrustning och andra maskiner och materiella tillgångar

77.4

Leasing av immateriell egendom och liknande produkter, med undantag för upphovsrättsskyddade verk

78

Arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster

79

Resebyrå- och researrangörsverksamhet och andra resetjänster och relaterade tjänster

80

Säkerhets- och bevakningsverksamhet

81

Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor

82

Kontorstjänster och andra företagstjänster

AVDELNING S

Annan serviceverksamhet

95.11

Reparation av datorer och kringutrustning

95.12

Reparation av kommunikationsutrustning

95.21

Reparation av hemelektronik

95.22

Reparation av hushållsapparater samt av utrustning för hem och trädgård

95.23

Lagning av skodon och lädervaror

95.24

Reparation av möbler och heminredning

95.25

Reparation av ur och guldsmedsvaror

95.29

Reparation av andra hushållsartiklar och personliga artiklar”

2.

Bilaga 2 (Detaljerad modul för företagsstatistik för industrisektorn) skall ändras på följande sätt:

2.1

I hela texten skall följande ändras:

Tidigare lydelse

Ändrad lydelse

sektion C i NACE Rev. 1

avdelning B i Nace rev. 2

sektion D i NACE Rev. 1

avdelning C i Nace rev. 2

sektion E i NACE Rev. 1

avdelningarna D och E i Nace rev. 2

Huvudgrupper 17/18/19/21/22/25/28/31/32/36 i NACE Rev. 1

Huvudgrupper 13/14/15/17/18/22/25/26/31 i Nace rev. 2

2.2

Avsnitt 3 skall ersättas med följande:

”Avsnitt 3 –

Tillämpningsområde

Statistik skall sammanställas för alla de verksamheter som avses i avdelningarna B, C, D och E i Nace rev. 2. Dessa näringsgrenar omfattar utvinning av mineral (B), tillverkning (C), el-, gas- samt ångförsörjning samt luftkonditionering (D) vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering (E). Företagsstatistiken skall omfatta populationen hos alla företag vars huvudverksamhet faller inom avdelningarna B, C, D och E.”

3.

Bilaga 3 (Detaljerad modul för företagsstatistik för handeln) skall ändras på följande sätt:

3.1

Avsnitt 3.1 skall ersättas med följande:

”1.

Statistik skall sammanställas för alla de verksamheter som avses i avdelning G i Nace rev. 2. Denna näringsgren omfattar partihandel och detaljhandel samt reparation av motorfordon. Företagsstatistiken skall omfatta populationen hos alla företag vars huvudverksamhet faller inom avdelning G.”

3.2

I hela texten skall följande ändras:

Tidigare lydelse

Ändrad lydelse

avdelning 50 i NACE Rev. 1

huvudgrupp 45 i Nace rev. 2

avdelning 51 i NACE Rev. 1

huvudgrupp 46 i Nace rev. 2

avdelning 52 i NACE Rev. 1

huvudgrupp 47 i Nace rev. 2

I avsnitt 5 (”Det första referensåret”) och avsnitt 9 (”Rapporter och pilotstudier”) skall hänvisningen till avdelningarna 50, 51 och 52 i NACE Rev. 1 bibehållas.

4.

Bilaga 4 (Detaljerad modul för företagsstatistik för byggsektorn) skall ändras på följande sätt:

I hela texten skall följande ändras:

Tidigare lydelse

Ändrad lydelse

Grupperna 451 och 452 i NACE Rev. 1

Huvudgrupperna 41 och 42 samt grupperna 43.1 och 43.9 i Nace rev. 2

5.

Bilaga 5 (Detaljerad modul för strukturstatistik för försäkringstjänster) skall ändras på följande sätt:

I hela texten skall följande ändras:

Tidigare lydelse

Ändrad lydelse

division 66, med undantag för klass 66.02 i NACE Rev. 1

huvudgrupp 65, med undantag för grupp 65.3 i Nace rev. 2

6.

Bilaga 6 (Detaljerad modul för företagsstatistik om kreditinstitut) skall ändras på följande sätt:

I hela texten skall följande ändras:

Tidigare lydelse

Ändrad lydelse

NACE Rev. 1, undergrupperna 65.12 och 65.22

undergrupperna 64.19 och 64.92 i Nace rev. 2

7.

Bilaga 7 (Detaljerad modul för företagsstatistik för pensionsfonder) skall ändras på följande sätt:

I hela texten skall följande ändras:

Tidigare lydelse

Ändrad lydelse

NACE Rev. 1, undergrupp 66.02

grupp 65.3 i Nace rev. 2


BILAGA III

Bilagorna A, B, C och D till förordning (EG) nr 1165/98 skall ändras på följande sätt:

1.   Bilaga A

1.1

Avsnitt a (”Räckvidd”) i bilaga A skall ersättas med följande:

”a)

Räckvidd

Denna bilaga gäller alla näringsgrenar i avdelningarna B–E i Nace rev. 2 respektive alla produkter i avdelningarna B-E i CPA. Några uppgifter krävs inte för 37, 38.1, 38.2 och 39 i Nace rev. 2. Förteckningen över verksamheter får ändras i enlighet med förfarandet i artikel 18”.

1.2

Punkterna 6, 7 och 8 i avsnitt c (”Förteckning över variabler”) i bilaga A skall ersättas med följande:

”6.

Uppgifterna om produktion (110) krävs inte för huvudgrupp 36 och grupperna 35.3 och 38.3 i Nace rev. 2.

7.

Uppgifterna om omsättning (120–122) krävs inte för avdelningarna D och E i Nace rev. 2.

8.

Uppgifter om order (130–132) krävs endast för följande huvudgrupper i Nace rev. 2: 13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Förteckningen över verksamheter kan ses över i enlighet med förfarandet i artikel 18.”

1.3

I avsnitt c (”Förteckning över variabler”) i bilaga A skall punkterna 9 och 10 ersättas med följande:

”9.

Några uppgifter om variablerna (210, 220, 230) krävs inte för grupp 38.3 i Nace rev. 2.”

10.

Uppgifter om producentpriser och importpriser (310, 311, 312 och 340) krävs inte för följande grupper eller undergrupper i Nace rev. 2 respektive CPA: 07.2, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 och 38.3. Förteckningen över verksamheter får ändras i enlighet med förfarandet i artikel 18.

11.

Variabeln importpriser (340) beräknas på grundval av produkter i CPA. De importerande verksamhetsenheterna får vara klassificerade inom en sektor som inte ingår i avdelningarna B–E i Nace rev. 2."

1.4

Punkterna 1 och 2 i avsnitt f (”Grad av noggrannhet”) i bilaga A skall ersättas med följande:

”1.

Alla variabler, utom variabeln importpriser (340), skall översändas för nivåerna avdelning (en bokstav) och tvåsiffrig huvudgrupp i Nace rev. 2. Variabeln 340 skall rapporteras för nivåerna avdelning (en bokstav) och tvåsiffrig huvudgrupp i CPA.

2.

Dessutom skall för avdelning C i Nace rev. 2 produktionsindex (110) och producentprisindex (310, 311 och 312) översändas på tresiffriga och fyrsiffriga nivåer i Nace rev. 2. De översända indexen för produktion och producentpriser på tresiffriga och fyrsiffriga nivåer måste motsvara minst 90 % av det totala förädlingsvärdet för varje medlemsstat i avdelning C i Nace rev. 2 under ett givet basår. De medlemsstater vilkas totala förädlingsvärde i avdelning C i Nace rev. 2 under ett givet basår är mindre än 4 % av det totala värdet i Europeiska gemenskapen behöver inte översända variablerna med så hög grad av noggrannhet.”

1.5

I punkt 3 i avsnitt f (”Grad av noggrannhet”) i bilaga A skall ”NACE Rev. 1” ersättas med ”Nace rev. 2”.

1.6

Punkterna 4, 5, 6 och 7 i avsnitt f (”Grad av noggrannhet”) i bilaga A skall ersättas med följande:

”4.

Dessutom skall alla variabler utom de som avser omsättning och orderingång (120, 121, 122, 130, 131 och 132) översändas för den totala industrin i avdelningarna B–E i Nace rev. 2 och de industriella huvudgrupperna enligt kommissionens förordning (EG) nr 586/2001 (1).

5.

Variablerna för omsättning (120, 121 och 122) skall översändas för den totala industrin i avdelningarna B och C i Nace rev. 2 och de industriella huvudgrupperna, med undantag för den industriella huvudgruppen för energirelaterad verksamhet.

6.

Variablerna för orderingång (130, 131 och 132) skall översändas för den totala tillverkningen, avdelning C i Nace rev. 2, och en reducerad mängd av industriella huvudgrupper bestående av de huvudgrupper i NACE som anges i punkt 8 i avsnitt c (’Förteckning över variabler’) i denna bilaga.

7.

Variabeln importpriser (340) skall översändas för samtliga industriprodukter, avdelningarna B–E i CPA och de industriella huvudgrupperna enligt förordning (EG) nr 586/2001 på grundval av produktgrupper i CPA. Denna variabel behöver inte översändas av de medlemsstater som inte har infört euron som sin valuta.

1.7

Punkterna 9 och 10 i avsnitt f (”Grad av noggrannhet”) i bilaga A skall ersättas med följande:

”9.

Variablerna för exportmarknader (122, 132 och 312) skall översändas med uppdelning på länder i och utanför euroområdet. Uppdelningen skall tillämpas på den totala industrin enligt avdelningarna B–E i Nace rev. 2, de industriella huvudgrupperna samt nivåerna avdelning (en bokstav) och tvåsiffrig huvudgrupp i Nace rev. 2. Uppgifter om Nace rev. 2 D och E krävs inte för variabel 122. Vidare skall variabeln importpriser (340) översändas med uppdelning på länder i och utanför euroområdet. Uppdelningen skall tillämpas på den totala industrin enligt avdelningarna B–E i CPA, de industriella huvudgrupperna samt nivåerna avdelning (en bokstav) och tvåsiffrig huvudgrupp i CPA. För uppdelningen på länder i och utanför euroområdet får kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 18 fastställa villkoren för tillämpning av en europeisk stickprovsundersökning enligt artikel 4.2 d första stycket. I en europeisk stickprovsundersökning får räckvidden för variabeln importpriser begränsas till att endast omfatta import av produkter från länder utanför euroområdet. Uppdelningen på länder i och utanför euroområdet för variablerna 122, 132, 312 och 340 behöver inte tillämpas av de medlemsstater som inte har infört euron som sin valuta.

10.

De medlemsstater vilkas totala förädlingsvärde i avdelningarna B, C, D och E i Nace rev. 2 under ett givet basår är mindre än 1 % av det totala förädlingsvärdet i Europeiska gemenskapen behöver endast översända uppgifter för nivåerna total industri, industriella huvudgrupper och avdelning i Nace rev. 2 eller avdelning i CPA.”

1.8

Punkt 2 i avsnitt g (”Tidsfrister för översändning av uppgifter”) i bilaga A skall ersättas med följande:

”2.

Tidsfristen får förlängas med upp till 15 kalenderdagar för nivåerna grupp och undergrupp i Nace rev. 2 eller grupp och undergrupp i CPA. För de medlemsstater vilkas förädlingsvärde i avdelningarna B, C, D och E i Nace rev. 2 under ett givet basår är mindre än 3 % av det totala förädlingsvärdet i Europeiska gemenskapen får tidsfristen förlängas med upp till 15 kalenderdagar för uppgifter om total industri, industriella huvudgrupper, avdelningar och huvudgrupper i Nace rev. 2 eller avdelningar och huvudgrupper i CPA.”

1.9

I avsnitt i (”Första referensperioden”) i bilaga A skall följande stycke läggas till:

”Den första referensperioden för vilken alla variabler skall översändas enligt Nace rev. 2 är för uppgifter per månad januari 2009 och för uppgifter per kvartal första kvartalet 2009.”

2.   Bilaga B

2.1

Avsnitt a (”Räckvidd”) i bilaga B skall ersättas med följande:

”a)

Räckvidd

Denna bilaga gäller alla näringsgrenar i avdelning F i Nace rev. 2.”

2.2

I avsnitt e (”Referensperioder”) i bilaga b skall ”NACE” ersättas med ”Nace rev. 2”.

2.3

Punkterna 1 och 2 i avsnitt f (”Grad av noggrannhet”) i bilaga B skall ersättas med följande:

”1.

Variablerna 110, 210, 220 och 230 skall översändas för minst avdelningsnivå i Nace rev. 2.

2.

Variablerna för orderingång (130, 135 och 136) krävs endast för grupp 41.2 och huvudgrupp 42 i Nace rev. 2.”

2.4

I punkt 6 i avsnitt f (”Grad av noggrannhet”) i bilaga B skall ”NACE” ersättas med ”Nace rev. 2”.

2.5

I punkt 2 i avsnitt g (”Tidsfrister för översändande av uppgifter”) i bilaga B skall ”NACE Rev. 1” ersättas med ”Nace rev. 2”.

2.6

I avsnitt i (”Första referensåret”) i bilaga B skall följande stycke läggas till:

”Den första referensperioden för vilken alla variabler skall översändas enligt Nace rev. 2 är för uppgifter per månad januari 2009 och för uppgifter per kvartal första kvartalet 2009.”

3.   Bilaga C

3.1

Avsnitt a (”Räckvidd”) i bilaga C skall ersättas med följande:

”a)

Räckvidd

Denna bilaga gäller alla näringsgrenar i huvudgrupp 47 i Nace rev. 2.”

3.2

Punkterna 1, 2, 3, 4 och 5 i avsnitt f (”Grad av noggrannhet”) i bilaga C skall ersättas med följande:

”1.

Variablerna omsättning (120) och försäljningspris (deflator)/försäljningsvolym (330/123) skall översändas med den grad av noggrannhet som fastställs i punkterna 2 och 3. Variabeln antal sysselsatta (210) skall översändas med den grad av noggrannhet som fastställs i punkt 4.

2.

Noggrannhet när det gäller regruppering i undergrupper och grupper i Nace rev. 2:

undergrupp 47.11

undergrupp 47.19

grupp 47.2

grupp 47.3

summan av undergrupperna (47.73, 47.74 och 47.75)

summan av undergrupperna (47.51, 47.71 och 47.72)

summan av undergrupperna (47.43, 47.52, 47.54, 47.59 och 47.63)

summan av undergrupperna (47.41, 47.42, 47.53, 47.61, 47.62, 47.64, 47.65, 47.76, 47.77 och 47.78)

undergrupp 47.91.

3.

Aggregerade nivåer när det gäller regruppering i undergrupper och grupper i Nace rev. 2:

summan av undergrupp 47.11 och grupp 47.2

summan av undergrupp 47.19 och grupperna 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8 och 47.9

huvudgrupp 47

huvudgrupp 47 exkl. 47.3

4.

Huvudgrupp 47

Huvudgrupp 47 exkl. 47.3

5.

De medlemsstater vilkas omsättning inom huvudgrupp 47 i Nace rev. 2 under ett givet basår är mindre än 1 % av den totala omsättningen i Europeiska gemenskapen behöver endast sända variablerna omsättning (120) och försäljningspris (deflator)/försäljningsvolym (330/123) med den grad av noggrannhet som fastställs i punkt 3.”

3.3

Punkterna 1,2 och 3 i avsnitt g (”Tidsfrister för översändning av uppgifter”) i bilaga C skall ersättas med följande:

”1.

Variablerna omsättning (120) och försäljningspris (deflator)/försäljningsvolym (330/123) skall översändas inom två månader med den grad av noggrannhet som anges i punkt 2 i avsnitt f i denna bilaga. Tidsfristen får förlängas med upp till 15 dagar för de medlemsstater vilkas omsättning inom huvudgrupp 47 i Nace rev. 2 under ett givet basår är mindre än 3 % av den totala omsättningen i Europeiska gemenskapen.

2.

Variablerna omsättning (120) och försäljningspris (deflator)/försäljningsvolym (330/123) skall översändas inom en månad med den grad av noggrannhet som anges i punkt 3 i avsnitt f i denna bilaga. Medlemsstaterna får i fråga om variablerna omsättning (120) och försäljningspris (deflator)/försäljningsvolym (330/123) välja att delta med bidrag i enlighet med fördelningen i en europeisk stickprovsundersökning i enlighet med första stycket i artikel 4.2 d. Villkoren för fördelningen skall fastställas enligt förfarandet i artikel 18.

3.

Variabeln antal sysselsatta skall översändas inom två månader efter referensperiodens utgång. Tidsfristen får förlängas med upp till 15 dagar för de medlemsstater vilkas omsättning inom huvudgrupp 47 i Nace rev. 2 under ett givet basår är mindre än 3 % av den totala omsättningen i Europeiska gemenskapen.”

3.4

I avsnitt i (”Första referensperioden”) i bilaga C skall följande mening läggas till:

”Den första referensperioden för vilken alla variabler skall översändas enligt Nace rev. 2 är för uppgifter per månad januari 2009 och för uppgifter per kvartal första kvartalet 2009.”

4.   Bilaga D

4.1

Avsnitt a (”Räckvidd”) i bilaga D skall ersättas med följande:

”a)

Räckvidd

Denna bilaga gäller alla näringsgrenar i huvudgrupperna 45 och 46 och avdelningarna H-N och P–S i Nace rev. 2.”

4.2

I punkt 4 d i avsnitt c (”Förteckning över variabler”) i bilaga D skall ”NACE” ersättas med ”Nace rev. 2”.

4.3

Punkterna 1, 2, 3, 4 och 5 i avsnitt f (”Grad av noggrannhet”) i bilaga D skall ersättas med följande:

”1.

Variabeln omsättning (120) skall översändas i enlighet med följande grupperingar i Nace rev. 2:

46 (på tresiffrig nivå)

45, 45.2, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 71, 73, 74, 78, 79, 80, 81.2, 82;

summan av (45.1, 45.3 och 45.4)

summan av (55 och 56)

summan av (69 och 70.2).

2.

Variabeln antal sysselsatta (210) skall översändas i enlighet med följande grupperingar i Nace rev. 2:

huvudgrupperna 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63

summan av (69, 70.2, 71, 73 och 74)

summan av (55 och 56)

summan av (78, 79, 80, 81.2 och 82)

3.

För huvudgrupperna 45 och 46 i Nace rev. 2 behöver variabeln för omsättning endast översändas på tvåsiffrig nivå av de medlemsstater vilkas omsättning i dessa huvudgrupper i Nace rev. 2 under ett givet basår motsvarar mindre än 4 % av den totala omsättningen i Europeiska gemenskapen.

4.

För avdelningarna H och J i Nace rev. 2 behöver variabeln antal sysselsatta (210) endast översändas på nivån för avdelningar av de medlemsstater vilkas totala förädlingsvärde i avdelningarna H och J i Nace rev. 2 under ett givet basår är mindre än 4 % av det totala förädlingsvärdet i Europeiska gemenskapen.

5.

Variabeln producentpriser (310) skall översändas för följande näringsgrenar och grupperingar i Nace rev. 2:

49.4, 51, 52.1, 52.24, 53.1, 53.2, 61, 62, 63.1, 63.9, 71, 73, 78, 80, 81.2

summan av (50.1 och 50.2)

summan av (69.1, 69.2 och 70.2)

Huvudgrupp 78 i Nace rev. 2 omfattar hela kostnaden för rekryterad och tillhandahållen personal.”

4.4

Punkt 7 i avsnitt f (”Grad av noggrannhet”) i bilaga D skall ersättas med följande:

”7.

När det gäller huvudgrupp 63 i Nace rev. 2 behöver variabeln producentpriser (310) endast översändas på tvåsiffrig nivå av de medlemsstater vilkas omsättning i denna huvudgrupp i Nace rev. 2 under ett givet basår är mindre än 4 % av den totala omsättningen i Europeiska gemenskapen.”

4.5

Punkt 3 i avsnitt h (”Pilotundersökningar”) i bilaga D skall ersättas med följande:

”3.

Bedömning av lämpligheten och relevansen av att samla in uppgifter om

i)

holdingverksamhet, grupperna 64.2 och 70.1 i Nace rev. 2,

ii)

fastighetsverksamhet, huvudgrupp 68 i Nace rev. 2,

iii)

vetenskaplig forskning och utveckling, huvudgrupp 72 i Nace rev. 2,

iv)

uthyrning och leasing, huvudgrupp 77 i Nace rev. 2,

v)

avdelningarna K, P, Q, R och S i Nace rev. 2.”

4.6

I avsnitt i (”Första referensperioden”) i bilaga D skall följande stycke läggas till:

”Den första referensperioden för vilken alla variabler skall översändas enligt Nace rev. 2 är första kvartalet 2009.”

4.7

Avsnitt j (”Övergångsperiod”) i bilaga D skall ersättas med följande:

”j)

Övergångsperiod

En övergångsperiod som upphör senast den 11 augusti 2008 får beviljas för variabeln 310 i enlighet med förfarandet i artikel 18. En ytterligare övergångsperiod på ett år får beviljas för genomförandet av variabel 310 när det gäller huvudgrupperna 52, 69, 70, 71, 73, 78, 80 och 81 i Nace rev. 2 i enlighet med förfarandet i artikel 18. Utöver dessa övergångsperioder kan ytterligare en övergångsperiod på ett år beviljas i enlighet med förfarandet i artikel 18 för de medlemsstater vilkas omsättning i sådan verksamhet i Nace rev. 2 som avses i avsnitt a (’Räckvidd’) under ett givet basår utgör mindre än 1 % av Europeiska gemenskapens totala omsättning.”


(1)  EGT L 86, 27.3.2001, s. 11.”


BILAGA IV

Bilaga I till förordning (EG) nr 2150/2002 skall ändras på följande sätt:

1.

Avsnitt 1 skall ersättas med följande:

”Täckning

Statistik skall sammanställas för all verksamhet som klassificeras inom avdelningarna A–U i Nace rev. 2. Dessa avdelningar omfattar all näringsverksamhet.

Denna bilaga omfattar även:

a)

hushållsavfall,

b)

avfall som härrör från återvinning eller bortskaffande.”

2.

Punkt 1.1 i avsnitt 8 skall ersättas med följande:

”1.1

följande avdelningar, huvudgrupper, grupper och undergrupper i Nace rev. 2:

Nummer

Kod i Nace rev. 2

Benämning

1

Huvudgrupp 01

Vegetabilie- och animalieproduktion, jakt samt service i anslutning härtill

 

Huvudgrupp 02

Skogsbruk

2

Huvudgrupp 03

Fiske och vattenbruk

3

Avdelning B

Utvinning av mineral

4

Huvudgrupp 10

Livsmedelsframställning

 

Huvudgrupp 11

Framställning av drycker

 

Huvudgrupp 12

Tobaksvarutillverkning

5

Huvudgrupp 13

Textilvarutillverkning

 

Huvudgrupp 14

Tillverkning av kläder

 

Huvudgrupp 15

Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m.

6

Huvudgrupp 16

Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler

7

Huvudgrupp 17

Pappers- och pappersvarutillverkning

 

Huvudgrupp 18

Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar

8

Huvudgrupp 19

Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter

9

Huvudgrupp 20

Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter

 

Huvudgrupp 21

Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel

 

Huvudgrupp 22

Tillverkning av gummi- och plastvaror

10

Huvudgrupp 23

Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter

11

Huvudgrupp 24

Stål- och metallframställning

 

Huvudgrupp 25

Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater

12

Huvudgrupp 26

Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik

 

Huvudgrupp 27

Tillverkning av elapparatur

 

Huvudgrupp 28

Tillverkning av övriga maskiner

 

Huvudgrupp 29

Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar

 

Huvudgrupp 30

Tillverkning av andra transportmedel

13

Huvudgrupp 31

Tillverkning av möbler

 

Huvudgrupp 32

Annan tillverkning

 

Huvudgrupp 33

Reparation och installation av maskiner och utrustning

14

Avdelning D

El-, gas- och ångförsörjning samt luftkonditionering

15

Huvudgrupp 36

Vattenförsörjning

 

Huvudgrupp 37

Avloppsrening

 

Huvudgrupp 39

Avfallshantering och renhållning

16

Huvudgrupp 38

Avfallshantering; återvinning

17

Avdelning F

Byggverksamhet

18

 

Tjänster:

 

Avdelning G, utom 46.77

Partihandel och detaljhandel; reparation av motorfordon

 

Avdelning H

Transport och magasinering

 

Avdelning I

Hotell- och restaurangverksamhet

 

Avdelning J

Informations- och kommunikationsverksamhet

 

Avdelning K

Finans- och försäkringsverksamhet

 

Avdelning L

Fastighetsverksamhet

 

Avdelning M

Verksamhet inom fria yrken, vetenskap och teknik

 

Avdelning N

Förvaltningsverksamhet och stödtjänster

 

Avdelning O

Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring

 

Avdelning P

Utbildning

 

Avdelning Q

Vård och omsorg; sociala tjänster

 

Avdelning R

Kultur, nöje och fritid

 

Avdelning S

Annan serviceverksamhet

 

Avdelning T

Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk

 

Avdelning U

Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.

19

Undergrupp 46.77

Partihandel med avfallsprodukter och skrot”


BILAGA V

Avsnitt b i bilaga I till förordning (EG) nr 808/2004 skall ersättas med följande:

”b)   Omfattning

Denna modul omfattar näringsverksamhet inom avdelningarna C–N och R samt huvudgruppen 95 i den statistiska näringsgrensindelningen i Europeiska gemenskapen (Nace rev. 2). Avdelning K kommer också att omfattas om resultaten av pilotstudierna talar för det.

Stat