ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 384

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
29 december 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2011/2006 av den 19 december 2006 om anpassning av förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, förordning (EG) nr 318/2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker och förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen, till följd av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2012/2006 av den 19 december 2006 om ändring och rättelse av förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

8

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2013/2006 av den 19 december 2006 om ändring av förordningarna (EEG) nr 404/93, (EG) nr 1782/2003 och (EG) nr 247/2006 vad gäller banansektorn

13

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2014/2006 av den 19 december 2006 om ändring av förordning (EG) nr 2505/96 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

20

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2015/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av fiskemöjligheterna för gemenskapens fiskefartyg för vissa djuphavsbestånd för 2007 och 2008

28

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2016/2006 av den 19 december 2006 om anpassning av ett antal förordningar rörande den gemensamma organisationen av marknaden för vin med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

38

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2017/2006 av den 20 december 2006 om ändring av rådets förordning (EG) nr 51/2006 när det gäller fångstbegränsningar för beståndet av vitlinglyra i ICES-områdena IIa (EG-vatten), IIIa och IV (EG-vatten)

44

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2018/2006 av den 20 december 2006 om övergångsbestämmelser för importlicenser för mjölk och mjölkprodukter enligt förordning (EG) nr 2535/2001 med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

46

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2019/2006 av den 21 december 2006 om ändring av förordningarna (EG) nr 2058/96, (EG) nr 327/98 och (EG) nr 955/2005 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för risimport

48

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2020/2006 av den 22 december 2006 om ändring av förordning (EG) nr 2535/2001 när det gäller förvaltningen av WTO-tullkvoten för smör från Nya Zeeland

54

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2021/2006 av den 22 december 2006 om öppnande och förvaltning av importkvoter för ris med ursprung i länder i Afrika, Västindien och Stilla havsområdet (AVS-stater) och i utomeuropeiska länder och territorier (ULT)

61

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2022/2006 av den 22 december 2006 om ändring av förordningarna (EG) nr 2375/2002, (EG) nr 2377/2002, (EG) nr 2305/2003 och (EG) nr 969/2006 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för import av spannmål

70

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2023/2006 av den 22 december 2006 om god tillverkningssed när det gäller material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel ( 1 )

75

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2024/2006 av den 22 december 2006 om övergångsbestämmelser som innebär ett undantag från förordning (EG) nr 2076/2002 och besluten 98/270/EG, 2002/928/EG, 2003/308/EG, 2004/129/EG, 2004/141/EG, 2004/247/EG, 2004/248/EG, 2005/303/EG och 2005/864/EG när det gäller fortsatt användning av växtskyddsmedel som innehåller vissa verksamma ämnen som inte ingår i bilaga I till direktiv 91/414/EEG med anledning av Rumäniens anslutning ( 1 )

79

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2025/2006 av den 22 december 2006 om ändring av förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare

81

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2026/2006 av den 22 december 2006 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter

85

 

*

Rådets direktiv 2006/138/EG av den 19 december 2006 om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad beträffar tillämpningsperioden för mervärdesskatteordningen för radio- och televisionssändningar samt vissa tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg

92

 

*

Kommissionens direktiv 2006/139/EG av den 20 december 2006 om ändring av rådets direktiv 76/769/EEG när det gäller restriktioner för användning och utsläppande på marknaden av arsenikföreningar i syfte att anpassa bilaga I till den tekniska utvecklingen ( 1 )

94

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 20 december 2006 om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett bilateralt avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland om handel med textilprodukter

98

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland om handel med textilprodukter

100

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

29.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 384/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2011/2006

av den 19 december 2006

om anpassning av förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, förordning (EG) nr 318/2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker och förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen, till följd av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 4.3,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien (nedan kallad ”2005 års anslutningsakt”), särskilt artikel 20 jämförd med bilaga IV, och artikel 56,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare (1) ändrades bland annat bestämmelserna om tak för utsädesstöd till följd av 2004 års anslutning och direktstödsordningar för jordbrukare inom sockersektorn infördes. Genom rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (2) infördes gemensamma regler om den gemensamma organisationen av marknaderna inom sockersektorn från och med regleringsåret 2006/2007. Genom förordning 320/2006 (3) inrättades en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen.

(2)

Dessa generella regler och åtgärder bör anpassas så att de kan genomföras i Bulgarien och Rumänien från och med den dag då dessa länder ansluts till Europeiska unionen.

(3)

I syfte att låta Bulgarien och Rumänien dra fördel av stödåtgärderna inom sockersektorn enligt förordning (EG) nr 1782/2003 är det lämpligt att ändra de nationella taken för Bulgarien och Rumänien med beaktande av de extra stödbeloppen. I syfte att ge Bulgarien och Rumänien möjlighet att ge ett separat direktstöd för socker är det lämpligt att ändra de nationella taken för referensbeloppen för socker. För att tillämpa bestämmelserna om separat stöd för socker i Bulgarien och Rumänien är det lämpligt att justera perioderna för genomförande i enlighet härmed.

(4)

För att Bulgarien och Rumänien skall kunna integrera utsädesstöd i de stödsystem som föreskrivs i förordning (EG) nr 1782/2003 är det lämpligt att ta med Bulgarien och Rumänien i förteckningen över länder som omfattas av den åtgärden.

(5)

Både 2005 års anslutningsakt och denna förordning ändrar förordning (EG) nr 1782/2003 och dessa ändringar bör träda i kraft samma dag. För rättssäkerhetens skull bör den ordning i vilken dessa ändringar skall tillämpas särskilt anges.

(6)

I syfte att tillämpa de mekanismer med produktionskvoter för socker, isoglukos och inulinsirap samt ett traditionellt försörjningsbehov av socker för raffinering som föreskrivs i förordning (EG) nr 318/2006 i Bulgarien och Rumänien bör båda länder tas med i förteckningen över länder som omfattas av dessa åtgärder. Ytterligare anpassningar bör också göras till den förordningen för att ta hänsyn till Bulgariens och Rumäniens särskilda situation.

(7)

I syfte att ge operatörer i Bulgarien och Rumänien möjlighet att delta i det omstruktureringssystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 320/2006 behöver den förordningen anpassas.

(8)

Förordningarna (EG) nr 1782/2003, (EG) nr 318/2006 och (EG) nr 320/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1782/2003 i dess ändrade lydelse, bland annat genom 2005 års anslutningsakt, skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 71c skall följande stycke föras in efter första stycket:

”För Bulgarien och Rumänien skall tabellen för höjningar i artikel 143a gälla för socker och cikoriarot.”

2.

Artikel 143ba skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 skall texten efter den första meningen ersättas med följande:

”Detta skall ges för en representativ period som kan variera för varje produkt och omfatta ett eller flera av regleringsåren 2004/05, 2005/06 eller 2006/07, vilket skall fastställas av medlemsstaterna senast den 30 april 2006, och på grundval av objektiva och icke-diskriminerande kriterier som

mängden sockerbetor, sockerrör eller cikoriarot som omfattas av leveransavtal som slutits i enlighet med artikel 19 i förordning (EG) nr 1260/2001 respektive artikel 6 i förordning (EG) nr 318/2006,

mängden socker eller inulinsirap som producerats i enlighet med förordning (EG) nr 1260/2001 respektive förordning (EG) nr 318/2006,

det genomsnittliga antalet hektar sockerbetor, sockerrör eller cikoriarot som används för produktion av socker eller inulinsirap och omfattas av leveransavtal som slutits i enlighet med artikel 19 i förordning (EG) nr 1260/2001 respektive artikel 6 i förordning (EG) nr 318/2006.

Om den representativa perioden emellertid omfattar regleringsåret 2006/07 skall detta regleringsår ersättas med regleringsår 2005/06 för jordbrukare som omfattas av avstånd från kvoter under regleringsår 2006/07 enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 320/2006.

För Bulgarien och Rumänien

a)

skall datumet 30 april 2006 som anges i första stycket ersättas med den 15 februari 2007,

b)

får det separata sockerstödet beviljas för åren från 2007 till 2011,

c)

får den representativa period som avses i första stycket vara olika för varje produkt och omfatta ett eller flera av regleringsåren 2004/05, 2005/06, 2006/07 eller 2007/08,

d)

skall, om den representativa perioden emellertid omfattar regleringsåret 2007/08, detta regleringsår ersättas med regleringsår 2006/07 för jordbrukare som omfattas av avstånd från kvoter under regleringsår 2007/08 enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 320/2006.”

b)

Följande stycke skall läggas till efter punkt 3:

”3a.   För 2007 skall, för Bulgarien och Rumänien, datumet den 31 mars som anges i punkt 3 ersättas med den 15 februari 2007.”

3.

Bilagorna VII, VIIIa och XIa skall ändras i enlighet med bilaga I till denna förordning.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 318/2006 skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 7.2 skall följande stycke läggas till:

”För de syften som avses i detta stycke skall regleringsåret för Bulgarien och Rumänien vara 2006/07.”

2.

Artikel 9.1 skall ersättas med följande:

”1.   Under regleringsåret 2006/07 skall en isoglukoskvot på 100 000 ton läggas till den sammanlagda isoglukoskvot som fastställs i bilaga III. För vart och ett av regleringsåren 2007/08 och 2008/09 skall en ytterligare isoglukoskvot på 100 000 ton läggas till kvoten för det föregående regleringsåret. Denna ökning skall inte beröra Bulgarien och Rumänien.

Under vart och ett av regleringsåren 2007/08 och 2008/09 skall ytterligare en isoglukoskvot på 11 045 ton för Bulgarien och 1 966 ton för Rumänien läggas till det föregående regleringsårets kvot.

Medlemsstaterna skall tilldela företagen tilläggskvoter i proportion till den isoglukoskvot som tilldelats i enlighet med artikel 7.2.”

3.

Artikel 29.1 skall ersättas med följande:

”1.   Utan hinder av artikel 19.1 skall ett traditionellt försörjningsbehov av socker för raffinering för gemenskapen fastställas till 2 324 735 ton per regleringsår, uttryckt i vitt socker.

Under regleringsåren 2006/07, 2007/08 och 2008/09 skall det traditionella försörjningsbehovet fördelas på följande sätt:

198 748 ton för Bulgarien,

296 627 ton för Frankrike,

291 633 ton för Portugal,

329 636 ton för Rumänien,

19 585 ton för Slovenien,

59 925 ton för Finland,

1 128 581 ton för Förenade kungariket.”

4.

Bilaga III skall ersättas med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

I artikel 3.1 i förordning (EG) nr 320/2006 skall de inledande orden i första stycket ersättas med följande:

”Företag som producerar socker, isoglukos eller inulinsirap, och som har fått en kvot tilldelad senast den 1 juli 2006, eller senast den 31 januari 2007 för Bulgarien och Rumänien, skall ha rätt till ett omstruktureringsstöd per ton av den kvot som företaget avstått från, förutsatt att det under något av regleringsåren 2006/07, 2007/08, 2008/09 eller 2009/10:”.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007 under förutsättning att anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 19 december 2006.

På rådets vägnar

J. KORKEAOJA

Ordförande


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1405/2006 (EUT L 265, 26.9.2006, s. 1).

(2)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1585/2006 (EUT L 294, 25.10.2006, s. 19).

(3)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 42.


BILAGA I

Bilagorna VII, VIIIa och XI a till förordning (EG) nr 1782/2003 skall ändras på följande sätt:

1.

I bilaga VII punkt K 2 skall tabell 1 ersättas med följande tabell:

”Tabell 1

Tak för de belopp som skall ingå i jordbrukarnas referensbelopp

(i tusentals EUR)

Medlemsstat

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 och följande år

Belgien

47 429

60 968

74 508

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

Belgien

84

121

154

176

220

264

308

352

396

440

Tjeckien

27 851

34 319

40 786

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

Danmark

19 314

25 296

31 278

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

Tyskland

154 974

203 607

252 240

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

Grekland

17 941

22 455

26 969

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

Spanien

60 272

74 447

88 621

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

Frankrike

152 441

199 709

246 976

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

Irland

11 259

14 092

16 925

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

Italien

79 862

102 006

124 149

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

Lettland

4 219

5 164

6 110

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

Litauen

6 547

8 012

9 476

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

Ungern

26 105

31 986

37 865

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

Nederländerna

41 743

54 272

66 803

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

Österrike

18 971

24 487

30 004

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

Polen

99 135

122 906

146 677

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

Portugal

3 940

4 931

5 922

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

Rumänien

1 930

2 781

3 536

4 041

5 051

6 062

7 072

8 082

9 093

10 103

Slovenien

2 284

2 858

3 433

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

Slovakien

11 813

14 762

17 712

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

Finland

8 255

10 332

12 409

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

Sverige

20 809

26 045

31 281

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

Förenade kungariket

64 340

80 528

96 717

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376”

2.

Bilaga VIIIa skall ersättas med följande:

”BILAGA VIIIa

Nationella tak som avses i artikel 71c

(i tusentals EUR)

Kalenderår

Bulgarien

Tjeckien

Estland

Cypern

Lettland

Litauen

Ungern

Malta

Polen

Rumänien

Slovenien

Slovakien

2005

228 800

23 400

8 900

33 900

92 000

350 800

670

724 600

35 800

97 700

2006

294 551

27 300

12 500

43 819

113 847

446 305

830

980 835

44 184

127 213

2007

200 384

377 919

40 400

16 300

60 764

154 912

540 286

1 640

1 263 706

441 930

58 958

161 362

2008

240 521

469 986

50 500

20 400

75 610

193 076

672 765

2 050

1 572 577

530 681

73 533

200 912

2009

281 154

559 145

60 500

24 500

90 016

230 560

802 610

2 460

1 870 392

621 636

87 840

238 989

2010

321 376

644 745

70 600

28 600

103 916

267 260

929 210

2 870

2 155 492

710 441

101 840

275 489

2011

401 620

730 445

80 700

32 700

117 816

303 960

1 055 910

3 280

2 440 492

888 051

115 840

312 089

2012

481 964

816 045

90 800

36 800

131 716

340 660

1 182 510

3 690

2 725 592

1 065 662

129 840

348 589

2013

562 308

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 243 272

143 940

385 189

2014

642 652

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 420 882

143 940

385 189

2015

722 996

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 598 493

143 940

385 189

2016 och följande år

803 340

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 776 103

143 940

385 189”

3.

Bilaga XIa skall ersättas med följande:

”Bilaga XIa

Regionala tak för de nya medlemsstaterna för utsäde som avses i artikel 99.3

(miljoner EUR)

Kalenderår

Bulgarien

Tjeckien

Estland

Cypern

Lettland

Litauen

Ungern

Malta

Polen

Rumänien

Slovenien

Slovakien

2005

0,87

0,04

0,03

0,10

0,10

0,78

0,03

0,56

0,08

0,04

2006

1,02

0,04

0,03

0,12

0,12

0,90

0,03

0,65

0,10

0,04

2007

0,11

1,17

0,05

0,04

0,14

0,14

1,03

0,04

0,74

0,19

0,11

0,05

2008

0,13

1,46

0,06

0,05

0,17

0,17

1,29

0,05

0,93

0,23

0,14

0,06

2009

0,15

1,75

0,07

0,06

0,21

0,21

1,55

0,06

1,11

0,26

0,17

0,07

2010

0,17

2,04

0,08

0,07

0,24

0,24

1,81

0,07

1,30

0,30

0,19

0,08

2011

0,22

2,33

0,10

0,08

0,28

0,28

2,07

0,08

1,48

0,38

0,22

0,09

2012

0,26

2,62

0,11

0,09

0,31

0,31

2,33

0,09

1,67

0,45

0,25

0,11

2013

0,30

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,53

0,28

0,12

2014

0,34

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,60

0,28

0,12

2015

0,39

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,68

0,28

0,12

2016

0,43

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,75

0,28

0,12

följande år

0,43

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,75

0,28

0,12”


BILAGA II

”BILAGA III

NATIONELLA OCH REGIONALA KVOTER

(ton)

Medlemsstater eller regioner

(1)

Socker

(2)

Isoglukos

(3)

Inulinsirap

(4)

Belgien

819 812

85 694

0

Bulgarien

4 752

67 108

Tjeckien

454 862

Danmark

420 746

Tyskland

3 655 456

42 360

Grekland

317 502

15 433

Spanien

903 843

98 845

Frankrike (utom de utomeuropeiska departementen)

3 552 221

23 755

0

De franska utomeuropeiska departementen

480 245

Irland

0

Italien

778 706

24 301

Lettland

66 505

Litauen

103 010

Ungern

401 684

164 736

Nederländerna

864 560

10 891

0

Österrike

387 326

Polen

1 671 926

32 056

Portugal (fastlandet)

34 500

11 870

Autonoma regionen Azorerna

9 953

Rumänien

109 164

11 947

Slovakien

207 432

50 928

Slovenien

52 973

Finland

146 087

14 210

Sverige

325 700

Förenade kungariket

1 138 627

32 602

Summa

16 907 591

686 736

0”


29.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 384/8


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2012/2006

av den 19 december 2006

om ändring och rättelse av förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 36 och artikel 37.2 tredje stycket,

med beaktande av anslutningsfördraget för Republiken Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 4.3,

med beaktande av anslutningsakten för Republiken Bulgarien och Rumänien (nedan kallad ”2005 års anslutningsakt”), särskilt artikel 56,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1782/2003 (1) fastställs gemensamma bestämmelser för direktstöd inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och vissa stödsystem för jordbrukare.

(2)

Enligt artiklarna 42.8 och 71d.6 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 är det förbjudet att överföra stödrättigheter som inrättats med användning av den nationella reserven utom vid arv. Vid sammanslagning och uppdelning bör det också vara tillåtet för jordbrukare att överföra stödrättigheter tilldelade från den nationella reserven till det nya företaget eller företagen.

(3)

Erfarenheten visar att bestämmelserna för jordbruksarealers stödberättigande kan vara enkla vid ett frikopplat inkomststöd. Framför allt är det på sin plats att förenkla bestämmelserna enligt systemet med samlat gårdsstöd för jordbruksarealer planterade med olivträd.

(4)

På Malta har majoriteten av jordbrukarna inom nötköttssektorn ingen mark till sitt förfogande. Under dessa särskilda omständigheter skulle tillämpningen av de särskilda villkoren i artikel 71m i förordning (EG) nr 1782/2003 kunna skapa allvarliga svårigheter för den hållbara utvecklingen av nötköttssektorn och innebära en överdrivet hög administrativ arbetsbelastning. Det är lämpligt att erbjuda förenklade villkor för utbetalningar enligt systemet med samlat gårdsstöd till berörda jordbrukare på Malta.

(5)

För närvarande är de av medlemsstaterna Tjeckiska republiken, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (nedan kallade ”de nya medlemsstaterna”) som tillämpar systemet med enhetlig arealersättning uteslutna från gemenskapens stöd för energigrödor. Översynen av stödet för energigrödor i enlighet med artikel 92 i förordning (EG) nr 1782/2003 har visat att stödet för energigrödor bör utvidgas till att gälla alla medlemsstater från och med 2007 på samma villkor. Därför bör den maximala garantiarealen ökas proportionellt, tabellen för höjningar som avser införandet av stödsystem i de nya medlemsstaterna bör inte gälla systemet för energigrödor och bestämmelserna för systemet med enhetlig arealersättning bör ändras.

(6)

För att stärka de permanenta energigrödornas roll och erbjuda ett incitament för att öka produktionen av dessa grödor bör medlemsstaterna ha rätt att bevilja nationellt stöd för upp till 50 % av kostnaderna i samband med planteringen av permanenta grödor på de arealer som omfattas av en ansökan om stöd för energigrödor.

(7)

Producenter av sockerbetor och sockerrör i de nya medlemsstaterna har sedan anslutningen fått prisstöd enligt rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (2). Därför bör gemenskapens stöd till producenter av sockerbetor och sockerrör enligt kapitel 10f i förordning (EG) nr 1782/2003 inte omfattas av tillämpningen av den tabell för höjningar som avses i artikel 143a i nämnda förordning, med verkan från och med dagen för tillämpning av stödet till producenter av sockerbetor och sockerrör. Det är också lämpligt att klargöra villkoren för tillämpningen av detta stöd och beräkningen av det bidrag som skall beviljas till de berörda jordbrukarna.

(8)

Erfarenheten visar att systemet med enhetlig arealersättning är ett enkelt och effektivt system för beviljande av frikopplat inkomststöd till jordbrukarna. För enkelhetens skull är det lämpligt att tillåta de nya medlemsstaterna att fortsätta att tillämpa systemet till utgången av 2010. Det anses ändå inte lämpligt att efter 2008 förlänga undantaget från skyldigheten att införa de föreskrivna verksamhetskraven som tvärvillkor, vilket beviljats medlemsstater som tillämpar systemet med enhetlig arealersättning. För att se till att vissa åtgärder för landsbygdsutveckling överensstämmer med beslutet att inte förlänga undantaget bör artikel 51 i förordning (EG) nr 1698/2005 (3) ändras.

(9)

Under normala omständigheter får jordbrukarna sinsemellan komma överens om villkoren för överföring av ett företag (eller en del av ett företag) som har erhållit separat sockerstöd. Vid arv är det emellertid lämpligt att sörja för att arvtagaren beviljas det separata sockerstödet.

(10)

Både 2005 års anslutningsakt och denna förordning ändrar förordning (EG) nr 1782/2003 och dessa ändringar bör träda i kraft samma dag. För rättssäkerhetens skull skall den ordning i vilken dessa ändringar skall tillämpas närmare anges.

(11)

Förordningarna (EG) nr 1782/2003 och (EG) nr 1698/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(12)

Genom rådets förordning (EG) nr 247/2006 av den 30 januari 2006 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden (4) ändrades bilaga I till förordning (EG) nr 1782/2003. På grund av ett fel har uppgifterna för olivolja och humle inte ändrats i enlighet med den ändrade bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 2183/2005 av den 22 december 2005 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordning (EG) nr 795/2004 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003. Bilaga I till förordning (EG) nr 1782/2003 bör därför rättas i enlighet med detta, med verkan från och med dagen för tillämpning av förordning (EG) nr 2183/2005.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1782/2003 i dess ändrade lydelse (inbegripet ändringarna genom 2005 års anslutningsakt) skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 20.2 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”2.   För de medlemsstater som tillämpar stöd till olivodlingar som avses i kapitel 10b i avdelning IV, skall identifieringssystemet omfatta ett geografiskt informationssystem för olivodlingar som består av en alfanumerisk databas och en grafisk referensdatabas för olivträd och berörda områden.”

b)

Följande punkt 3 skall läggas till:

”3.   Medlemsstater som inte tillämpar stöd till olivodlingar som avses i kapitel 10b i avdelning IV får besluta att identifieringssystemet för jordbruksskiften skall omfatta ett sådant geografiskt informationssystem för olivodlingar som avses i punkt 2.”

2.

Artikel 22.1 andra strecksatsen skall ersättas med följande:

”—

antalet olivträd och deras läge på skiftet, vid en eventuell stödansökan till olivodlingar enligt kapitel 10b avdelning IV eller då medlemsstaten tillämpar den möjlighet som avses i artikel 20.3,”

3.

Artikel 42.8 första stycket skall ersättas med följande:

”Utom vid överföring genom faktiskt eller förtida arv och sammanslagning eller uppdelning av företag och genom avvikelse från artikel 46 får de stödrättigheter som inrättas genom användning av den nationella reserven inte överföras under en femårsperiod, som påbörjas vid fördelningen av rättigheterna. Vid sammanslagning eller uppdelning skall den eller de jordbrukare som leder det nya företaget eller företagen behålla de stödrättigheter som ursprungligen tilldelades ur den nationella reserven under den återstående tiden av femårsperioden.”

4.

I artikel 44.2 andra stycket skall ersättas med följande:

”Med ’stödberättigande hektar’ skall också avses arealer som planterats med humle eller som omfattas av ett åtagande om tillfällig träda eller arealer med olivträd.”

5.

Artikel 51 a skall ersättas med följande:

”a)

Permanenta grödor, utom olivträd eller humle.”

6.

Artikel 56.4 skall ersättas med följande:

”4.   Medlemsstaterna skall ha rätt att utbetala nationellt stöd med upp till 50 % av kostnaden för anläggning av permanenta grödor avsedda för produktion av biomassa på mark som tagits ur produktion.”

7.

Artikel 60.1 skall ersättas med följande:

”1.   När en medlemsstat utnyttjar den möjlighet som ges i artikel 59 får jordbrukarna, genom undantag från artikel 51 b och c och i enlighet med denna artikel, även använda de skiften som uppges enligt artikel 44.3 för framställning av de produkter som avses i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 2200/96 eller i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 2201/96 och annan potatis än potatis avsedd för produktion av potatisstärkelse för vilken stöd beviljas enligt artikel 93 i den här förordningen med undantag för de grödor som avses i artikel 51 a.”

8.

Artikel 71d.6 första stycket skall ersättas med följande:

”6.   Utom vid överföring genom faktiskt eller förtida arv, vid sammanslagning eller uppdelning av företag samt vid tillämpning av punkt 3, genom avvikelse från artikel 46 får de stödrättigheter som inrättas genom användning av den nationella reserven inte överföras under en femårsperiod, som påbörjas vid fördelningen av rättigheterna. Vid sammanslagning eller uppdelning skall den eller de jordbrukare som leder det nya företaget eller företagen behålla de stödrättigheter som ursprungligen tilldelades ur den nationella reserven under den återstående tiden av femårsperioden.”

9.

Artikel 71g.1 skall ersättas med följande:

”1.   Jordbrukare får, genom undantag från artikel 51 b och c och i enlighet med denna artikel, även använda de skiften som har deklarerats enligt artikel 44.3 för framställning av de produkter som avses i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 2200/96 eller i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 2201/96 och annan potatis än potatis avsedd för produktion av potatisstärkelse för vilken stöd beviljas enligt artikel 93 i den här förordningen med undantag för de grödor som avses i artikel 51 a.”

10.

Följande punkt skall läggas till i artikel 71m:

”För Malta skall dock det andra stycket inte tillämpas och det undantag som finns i första stycket skall tillämpas utan villkoret att jordbrukaren behåller minst 50 % av den jordbruksverksamhet han utövade före övergången till systemet med samlat gårdsstöd uttryckt i djurenheter.”

11.

Följande stycke skall läggas till i artikel 88:

”Artiklarna 143a och 143c skall inte tillämpas på stöd till energigrödor i gemenskapen som den är konstituerad den 1 januari 2007.”

12.

Artikel 89.1 skall ersättas med följande:

”1.   Den maximala garantiareal för vilken stöd får beviljas skall vara 2 000 000 ha.”

13.

Följande artikel 90a skall införas:

”Artikel 90a

Nationellt stöd

Medlemsstaterna skall ha rätt att betala nationellt stöd på upp till 50 % av kostnaderna för plantering av permanenta grödor på arealer för vilka det har lämnats in en ansökan om stöd för energigrödor.”

14.

Artikel 110q.1 skall ersättas med följande:

”1.   De medlemsstater som beviljas omstruktureringsstöd enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 320/2006 för minst 50 % av den sockerkvot som fastställdes den 20 februari 2006 i bilaga III till förordning (EG) nr 318/2006 skall bevilja gemenskapsstöd till producenter av sockerbetor och sockerrör.”

15.

Artikel 110s skall ersättas med följande:

”Artikel 110s

Stödbelopp

Stödet skall uttryckas i ton vitt socker av standardkvalitet. Stödbeloppet skall motsvara halva det belopp som uppstår genom att det takbelopp som avses i K.2 i bilaga VII för den berörda medlemsstaten för motsvarande år divideras med den totala kvoten av socker och insulinsocker som fastställdes den 20 februari 2006 i bilaga III till förordning (EG) nr 318/2006.

Artiklarna 143a och 143c skall inte tillämpas på stöd till producenter av sockerbetor och sockerrör.”

16.

Artikel 143b skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.   De nya medlemsstaterna får, dock inte senare än anslutningsdagen, besluta att under den tillämpningsperiod som avses i punkt 9 ersätta direktstödet, med undantag från stödet för energigrödor enligt kapitel 5 i avdelning IV, med en enhetlig arealersättning, som skall beräknas i enlighet med punkt 2.”

b)

Punkt 5 första stycket skall ersättas med följande:

”När det gäller beviljande av stöd enligt systemet för enhetlig arealersättning skall alla jordbruksskiften som uppfyller kriterierna i punkt 4, liksom jordbruksskiften planterade med skottskog med kort omloppstid (KN-nummer ex 0602 90 41) som hölls i gott skick för jordbruk den 30 juni 2003 och som är föremål för en ansökan om stöd för energigrödor enligt artikel 88 vara stödberättigande. När det gäller Bulgarien och Rumänien skall dock alla jordbruksskiften som uppfyller kriterierna i punkt 4 samt jordbruksskiften planterade med skottskog med kort omloppstid (KN-nummer ex 0602 90 41) och som är föremål för en ansökan om stöd till energigrödor enligt artikel 88 vara stödberättigande.”

c)

I punkt 6 skall tredje stycket ersättas med följande:

”Från och med den 1 januari 2005 till och med den 31 december 2008 skall tillämpningen av artiklarna 3, 4, 6, 7 och 9 vara frivillig för de nya medlemsstaterna i den mån dessa bestämmelser gäller föreskrivna verksamhetskrav. För Bulgarien och Rumänien skall dock tillämpningen av artiklarna 3, 4, 6, 7 och 9 vara frivillig till och med den 31 december 2011.”

d)

Punkt 9 skall ersättas med följande:

”9.   Om inte annat följer av punkt 11, skall systemet med enhetlig arealersättning kunna utnyttjas av nya medlemsstater under en tillämpningsperiod fram till utgången av 2010. Bulgarien och Rumänien skall dock kunna utnyttja systemet med enhetlig arealersättning under en tillämpningsperiod fram till utgången av 2011. Nya medlemsstater skall senast den 1 augusti det sista tillämpningsåret underrätta kommissionen om sin avsikt att avbryta tillämpningen.”

e)

Punkt 11 tredje stycket skall ersättas med följande:

”Fram till utgången av den tillämpningsperiod för systemet med enhetlig arealersättning som avses i punkt 9 skall de procentsatser som anges i artikel 143a tillämpas. Om tillämpningen av systemet med enhetlig arealersättning förlängs utöver utgången av 2010 i enlighet med ett beslut som fattas enligt punkt b i första stycket, skall den procentsats för 2010 som anges i artikel 143a gälla fram till utgången av det sista år då systemet för enhetlig arealersättning tillämpas.”

17.

Artikel 143ba skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 första stycket skall första meningen ersättas med följande:

”Med avvikelse från artikel 143b får de nya medlemsstater som tillämpar systemet för enhetlig arealersättning senast den 30 april 2006 besluta att för 2006–2010 bevilja ett separat sockerstöd till jordbrukare som är berättigade enligt systemet med enhetlig arealersättning.”

b)

Punkt 3 skall ersättas med följande:

”3.   Med avvikelse från punkt 2 får varje ny berörd medlemsstat senast den 31 mars det år för vilket det separata sockerstödet beviljas och på grundval av objektiva kriterier besluta att för det separata sockerstödet tillämpa ett lägre tak än det som anges i punkt K i bilaga VII. Om summan av de belopp som beslutas i enlighet med punkt 1 överstiger det tak som beslutas av den nya berörda medlemsstaten skall det årliga belopp som beviljas jordbrukarna minskas proportionellt.”

c)

Följande punkt 6 skall läggas till:

”6.   Vid arv eller förtida arv skall det separata sockerstödet beviljas den jordbrukare som ärver företaget, förutsatt att denne jordbrukare är berättigad till stöd inom ramen för systemet med enhetlig arealersättning.”

18.

Bilaga I skall ändras enligt följande:

a)

Raden för ”olivolja” skall ersättas med följande:

”Olivolja

Avdelning IV, kapitel 10b i denna förordning

Arealersättning

Artikel 48a.11 i kommissionens förordning (EG) nr 795/2004 (EUT L 141, 30.4.2004, s. 1)

För Malta och Slovenien 2006”.

b)

Raden för ”humle” skall ersättas med följande:

”Humle

Avdelning IV, kapitel 10d i denna förordning (***) (*****)

Arealersättning

Artikel 48a.12 i förordning (EG) nr 795/2004

För Slovenien 2006”.

Artikel 2

I artikel 51.3 i förordning (EG) nr 1698/2005 skall följande stycke läggas till:

”Undantaget enligt första stycket skall gälla till och med den 31 december 2008. För Bulgarien och Rumänien skall det dock gälla till och med den 31 december 2011.”

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007 under förutsättning att 2005 års anslutningsakt för Bulgarien och Rumänien träder i kraft, i den mån bestämmelserna i denna förordning grundar sig på det fördraget.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2007. Artikel 1.6 skall emellertid tillämpas med verkan från och med den 1 januari 2005, och artikel 1.14, 1.15, 1.17 och 1.18 skall tillämpas med verkan från och med den 1 januari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2006.

På rådets vägnar

J. KORKEAOJA

Ordförande


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1405/2006 (EUT L 265, 26.9.2006, s. 1).

(2)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen upphävd genom förordning (EG) nr 318/2006 (EUT L 58, 28.2.2006, s. 1).

(3)  EUT L 277, 21.10.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1463/2006 (EUT L 277, 9.10.2006, s.1).

(4)  EUT L 42, 14.2.2006, s. 1.


29.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 384/13


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2013/2006

av den 19 december 2006

om ändring av förordningarna (EEG) nr 404/93, (EG) nr 1782/2003 och (EG) nr 247/2006 vad gäller banansektorn

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 och artikel 299.2,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

efter att ha hört Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, och

av följande skäl:

(1)

Ordningen för banansektorn fastställs för närvarande i rådets förordning (EEG) nr 404/93 av den 13 februari 1993 om den gemensamma organisationen av marknaden för bananer (1). I synnerhet biståndssystemet för bananproducenter är baserat på principer som för andra gemensamma organisationer av marknaden har reformerats kraftigt. Det är nödvändigt att ändra denna ordning för att bättre säkerställa att jordbruksbefolkningen i de områden där bananer produceras får en skälig levnadsstandard, för att resurserna i ökad grad skall inriktas till att göra producenterna mer marknadsorienterade, för att stabilisera utgifterna, för säkerställa att gemenskapens internationella åtaganden iakttas, för att ta tillräcklig hänsyn till de producerande regionernas egenskaper samt för att förenkla förvaltningen av ordningen och anpassa den till principerna för de reformerade gemensamma organisationerna av marknaden.

(2)

Ändringarna bör genomföras med hänsyn till utvecklingen och den eventuella utvecklingen av den ordning som styr importen till gemenskapen av bananer som produceras i tredjeländer, särskilt övergången från ett system som styrs genom tullkvoter till ett som för närvarande styrs genom ett system med enbart tullar, som endast omfattar ett system med förmånskvoter för bananer som produceras i AVS-länderna.

(3)

Bananer är en av de viktigaste jordbruksgrödorna i vissa av unionens yttersta randområden, särskilt de franska utomeuropeiska departementen Guadeloupe och Martinique, Azorerna, Madeira och Kanarieöarna. Produktionen av bananer hämmas särskilt av dessa regioners avsides läge, ökaraktär, begränsade storlek och besvärliga topografi. Den lokala bananproduktionen är väsentlig för den miljömässiga, sociala och ekonomiska jämvikten i jordbruksområdena i dessa regioner.

(4)

Hänsyn bör tas till den socioekonomiska betydelse som banansektorn har för de yttersta randområdena och det bidrag som sektorn ger upphov till för att uppnå social och ekonomisk sammanhållning genom den inkomst och sysselsättning som den skapar, de ekonomiska aktiviteter som den leder till (både i tidigare och senare led) och den effekt som den har genom att bevara ett balanserat landskap som främjar utveckling av turism.

(5)

I det nuvarande gemenskapssystemet med kompensationsstöd för bananer som fastställs i avdelning III i förordning (EEG) nr 404/93 tas inte tillräcklig hänsyn till de lokala produktionsvillkoren i vart och ett av dessa yttersta randområden. Åtgärder bör därför vidtas för att utbetalningen av det existerande kompensationsstödet för bananer från dessa regioner skall upphöra, vilket skulle göra det möjligt att inkludera bananproduktionen i stödprogrammen. Det är därför lämpligt att man försöker hitta ett bättre instrument för att stödja bananproduktionen i dessa regioner.

(6)

I avdelning III i rådets förordning (EG) nr 247/2006 av den 30 januari 2006 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden (2) föreskrivs att det skall införas program för gemenskapsstöd till de yttersta randområdena och dessa skall omfatta särskilda åtgärder till förmån för den lokala jordbruksproduktionen. I den förordningen anges att en översyn skall göras senast den 31 december 2009. Om det visar sig att de ekonomiska konsekvenserna blir sådana att levnadsvillkoren förändras avsevärt bör kommissionen lämna sin rapport tidigare. Detta instrument verkar vara bäst anpassat för att stödja bananproduktionen i vart och ett av de berörda områdena genom att det tillhandahåller flexibilitet och decentralisering av mekanismer för att stödja bananproduktionen. Möjligheten att inkludera bananstödet i dessa stödprogram bör förbättra samstämmigheten mellan strategierna för att stödja jordbruksproduktionen i dessa områden.

(7)

Budgetanslagen i enlighet med avdelning III i förordning (EG) nr 247/2006 bör ökas i enlighet med detta. Tekniska ändringar bör också göras i den förordningen för att underlätta övergången från bestämmelserna i förordning (EEG) nr 404/93 till dem som fastställs i denna förordning. Det bör särskilt föreskrivas ändringar i de befintliga programmen för gemenskapsstöd. För att få en smidig övergång bör dessa ändringar tillämpas från och med den dag då denna förordning börjar tillämpas.

(8)

Det verkar inte längre vara nödvändigt att ha ett särskilt stödsystem för produktion av bananer utanför de yttersta randområdena i gemenskapen eftersom det är en så liten andel av den totala gemenskapsproduktion som berörs.

(9)

Genom rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av vissa förordningar (3) införs det ett system med frikopplat inkomststöd för jordbruksföretag (nedan kallat ”systemet med samlat gårdsstöd”). Syftet med systemet var att det skulle bli möjligt att övergå från produktionsstöd till producentstöd.

(10)

I samband med omställningen till producentstöd kan informations- och infrastruktursåtgärder för landsbygdens utveckling spela en framträdande roll, och då kan ett mål vara en omställning av bananproduktionen och bananförsäljningen till att inriktas på olika kvalitets- och produktionsnormer, såsom ekonomiska produkter eller lokala sorter. Inom ramen för den turism som redan finns i dessa regioner kan man även saluföra bananer som särskild lokal produkt och därigenom skapa ett samband mellan konsumenter och lokala bananer såsom en identifierbar produkt.

(11)

För enhetlighetens skull är det lämpligt att det existerande systemet med kompensationsstöd för bananer avskaffas och att bananer inkluderas i systemet med samlat gårdsstöd. I detta syfte är det nödvändigt att inkludera kompensationsstödet för bananer i förteckningen över direktstöd som omfattas av det samlade gårdsstöd som avses i förordning (EG) nr 1782/2003. Åtgärder bör också vidtas för att medlemsstaterna skall kunna upprätta referensbelopp och stödberättigande hektar enligt systemet med samlat gårdsstöd på grundval av en representativ period som är lämplig för bananmarknaden och lämpliga objektiva och icke-diskriminerande kriterier. Områden som är planterade med bananer som behandlas som fleråriga grödor bör inte undantas. De nationella taken bör ändras på lämpligt sätt. Åtgärder bör också vidtas så att kommissionen kan anta detaljerade regler och alla övergångsbestämmelser som behövs.

(12)

Avdelning II i förordning (EEG) nr 404/93 avser producentorganisationer och koncentrationsmekanismer. Målen med den existerande ordningen är att producentorganisationer bildas så att så många producenter som möjligt är medlemmar i dessa organisationer och att utbetalningen av kompensationsstödet begränsas till att omfatta producenter som är medlemmar i erkända producentorganisationer.

(13)

Ordningens första mål är uppnått eftersom en överväldigande majoritet av gemenskapens producenter nu är medlemmar i producentorganisationer. Det andra målet är obsolet eftersom kompensationsstödsystemet skall avskaffas. Det är därför inte längre nödvändigt att ha regler för producentorganisationer på gemenskapsnivå, vilket innebär att medlemsstaterna är fria att, om så är nödvändigt, anta regler som är anpassade för de särskilda förhållandena på deras territorier.

(14)

Systemet med att tillhandahålla stöd för att främja bildandet av producentorganisationer och administrationen av dessa bör därför avskaffas. Med tanke på rättssäkerheten och skyddet av berättigade förväntningar bör åtgärder vidtas för den fortsatta utbetalningen av sådant stöd till nyligen erkända producentorganisationer som redan omfattas av detta stöd.

(15)

De bestämmelser i förordning (EEG) nr 404/93 som gör det möjligt att erkänna och driva verksamheten för grupper som utövar en eller flera av de näringsverksamheter som har anknytning till produktion, avyttring eller bearbetning av bananer har inte fått någon praktisk tillämpning. De bör därför utgå.

(16)

Mot bakgrund av de ändringar som gjorts i bananordningen är det inte längre nödvändigt att ha en särskild förvaltningskommitté för bananer. Förvaltningskommittén för färsk frukt och färska grönsaker som inrättades genom rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (4) bör, vid behov, användas i stället.

(17)

Ett antal bestämmelser i förordning (EEG) nr 404/93 är obsoleta och bör för tydlighetens skull därför upphöra att gälla.

(18)

Förordningarna (EEG) nr 404/93, (EG) nr 1782/2003 och (EG) nr 247/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(19)

Det bör fastställas att kommissionen antar alla närmare tillämpningsföreskrifter som är nödvändiga för att genomföra de ändringar som föreskrivs i denna förordning och de övergångsåtgärder som är nödvändiga för att underlätta övergången från de befintliga bestämmelserna till dem som fastställs genom denna förordning.

(20)

Anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien (nedan kallad ”2005 års anslutningsakt”), denna förordning och förordning (EG) nr 2011/2006 (5) (socker och utsäde) ändrar alla förordning (EG) nr 1782/2003, och dessa ändringar bör träda i kraft samma datum. För rättssäkerhetens skull bör den ordning i vilken dessa ändringar skall tillämpas särskilt anges.

(21)

För att undvika en onödig förlängning av det nuvarande stödsystemet för bananer och för att få en enkel och effektiv förvaltning bör de ändringar som föreskrivs i denna förordning gälla så snart det är praktiskt möjligt, dvs. från och med regleringsåret 2007 för bananer.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av förordning (EEG) nr 404/93

Förordning (EEG) nr 404/93 ändras på följande sätt:

1.

Avdelningarna II och III, artiklarna 16–20, artikel 21.2, artikel 25 och artiklarna 30–32 skall utgå.

2.

Artikel 27.1 skall ersättas med följande:

”1.   Kommissionen skall bistås av den förvaltningskommitté för färsk frukt och färska grönsaker som avses i artikel 46.1 i förordning (EG) nr 2200/96.

Hänvisningar till förvaltningskommittén för bananer skall tolkas som hänvisningar till den kommitté som avses i punkt 1.”

3.

Artikel 29 skall ersättas med följande:

”Artikel 29

Medlemsstaterna skall förse kommissionen med de upplysningar som den behöver för att tillämpa denna förordning.”

4.

Följande artikel skall införas:

”Artikel 29a

Närmare tillämpningsföreskrifter till denna förordning skall antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 27.2.”

Artikel 2

Ändringar av förordning (EG) nr 1782/2003

Förordning (EG) nr 1782/2003 i dess ändrade lydelse, inklusive 2005 års anslutningsakt och förordning (EG) nr 2011/2006 (socker och utsäde), skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 33.1 a skall ersättas med följande:

”a)

de har beviljats stöd under den referensperiod som avses i artikel 38 enligt minst ett av de stödsystem som anges i bilaga VI eller, när det gäller olivolja, under de regleringsår som avses i artikel 37.1 andra stycket eller, när det gäller sockerbetor, sockerrötter och cikoria, om de har erhållit marknadsstöd under den representativa period som avses i punkt K i bilaga VII eller, när det gäller bananer, om de har erhållit ersättning för inkomstbortfall under den representativa period som avses i punkt L i bilaga VII.”

2.

I artikel 37.1 skall följande stycke läggas till:

”När det gäller bananer skall referensbeloppet beräknas och justeras i enlighet med punkt L i bilaga VII.”

3.

Artikel 40.2 skall ersättas med följande:

”2.   Om hela referensperioden påverkades av force majeure eller exceptionella omständigheter skall medlemsstaten beräkna referensbeloppet på grundval av perioden 1997–1999 eller, när det gäller sockerbetor, sockerrör och cikoria, på grundval av det regleringsår som närmast föregår den representativa period som valts enligt punkt K i bilaga VII eller, när det gäller bananer, på grundval av det regleringsår som närmast föregår den representativa period som valts i enlighet med punkt L i bilaga VII. I detta fall skall punkt 1 gälla på motsvarande sätt.”

4.

Artikel 43.2 a skall ersättas med följande:

”a)

När det gäller de stöd för potatisstärkelse, torkat foder, utsäde, olivodlingar och tobak som förtecknas i bilaga VII det antal hektar där stöd beviljats för produktionen under referensperioden enligt beräkning i punkterna B, D, F, H och I i bilaga VII, när det gäller sockerbetor, sockerrör och cikoria det antal hektar som beräknats i enlighet med K.4 i samma bilaga och, när det gäller bananer, det antal hektar som har beräknats i enlighet med punkt L i samma bilaga.”

5.

I artikel 44.2 andra stycket skall orden ”eller som planterats med bananer” införas efter orden ”eller som omfattas av ett åtagande om tillfällig träda”.

6.

I artikel 51 a skall orden ”eller bananer” införas efter ordet ”humle” i slutet.

7.

I artikel 145 skall följande punkt införas efter punkt db:

”dc)

detaljerade regler om införandet av stöd för bananer i systemet med samlat gårdsstöd.”

8.

Artikel 155 skall ersättas med följande:

”Artikel 155

Andra övergångsbestämmelser

Ytterligare åtgärder för att underlätta övergången från de system som föreskrivs i de förordningar som anges i artiklarna 152 och 153, i förordning (EG) nr 1260/2001 och i rådets förordning (EEG) nr 404/93 (6) till de system som upprättas genom den här förordningen, särskilt sådana som berör tillämpningen av artiklarna 4 och 5 i förordning (EG) nr 1259/1999 samt bilagan till den förordningen och artikel 6 i förordning (EG) nr 1251/1999 och från de bestämmelser som berör de förbättringsplaner som föreskrivs i förordning (EEG) nr 1035/72 till dem som avses i artiklarna 83–87 i den här förordningen får antas enligt det förfarande som avses i artikel 144.2 i den här förordningen. Förordningar och artiklar som det hänvisas till i artiklarna 152 och 153 skall fortsätta att tillämpas vid fastställandet av de referensbelopp som det hänvisas till i bilaga VII.

9.

Bilagorna skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 3

Ändring av förordning (EG) nr 247/2006

Förordning (EG) nr 247/2006 skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 23 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.   Med undantag av de åtgärder som avses i artikel 16 skall de åtgärder som fastställs i denna förordning utgöra interventioner för att stabilisera jordbruksmarknaderna i enlighet med artikel 2.2 i rådets förordning (EG) nr 1258/1999 av den 17 maj 1999 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (7) för perioden till och med den 31 december 2006. Med verkan från och med den 1 januari 2007 skall samma åtgärder utgöra interventioner för att stabilisera jordbruksmarknaderna i enlighet med artikel 3.1 b, eller direktstöd till jordbrukare i enlighet med artikel 3.1 c, i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (8).

b)

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”2.   Gemenskapen skall finansiera de åtgärder som föreskrivs i avdelningarna II och III i denna förordning med följande årliga belopp:

(miljoner EUR)

 

Budgetåret 2007

Budgetåret 2008

Budgetåret 2009

Budgetåret 2010 och följande

De franska utomeuropeiska departementen

126,6

262,6

269,4

273

Azorerna och Madeira

77,9

86,6

86,7

86,8

Kanarieöarna

127,3

268,4

268,4

268,4”

c)

Punkt 4 skall ersättas med följande:

”4.   De årliga belopp som avses i punkterna 2 och 3 skall inkludera utgifter som uppkommit i enlighet med de förordningar som avses i artikel 29.”

2.

Följande artikel skall införas:

”Artikel 24a

1.   Medlemsstaterna skall senast den 15 mars 2007 till kommissionen inge sina övergripande program för att ta hänsyn till de ändringar som införs genom förordning (EG) nr 2011/2006 (9).

2.   Kommissionen skall utvärdera de föreslagna ändringarna och besluta om godkännande av dem senast fyra månader från det att de ingetts i enlighet med det förfarande som avses i artikel 26.2.

3.   Genom undantag från artikel 24.3 skall ändringarna tillämpas från och med den 1 januari 2007.

3.

I artikel 28 skall punkt 3 ersättas med följande:

”3.   Senast den 31 december 2009 och därefter vart femte år skall kommissionen överlämna en allmän rapport till Europaparlamentet och rådet med en redogörelse för verkningarna av de åtgärder, även inom banansektorn, som vidtagits i enlighet med denna förordning, vid behov åtföljd av lämpliga förslag.”

4.

I artikel 30 skall följande stycke läggas till:

”Kommissionen får enligt samma förfarande också anta åtgärder för att underlätta övergången mellan den ordning som föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 4040/93 (10) och den ordning som upprättats genom denna förordning.

Artikel 4

Övergångsåtgärder

1.   Trots artikel 1.1 i denna förordning

skall medlemsstaterna fortsätta att tillämpa artiklarna 5 och 6 och artikel 25.2 i förordning (EEG) nr 404/93 för producentorganisationer som de har erkänt senast den 31 december 2006 och till vilka stöd i enlighet med artikel 6.2 i den förordningen redan har betalats ut före det datumet, och

skall artikel 12 i den förordningen fortsätta att tillämpas avseende systemet med kompensationsstöd för 2006.

2.   Tillämpningsföreskrifter för punkt 1 skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 27.2 i förordning (EEG) nr 404/93.

Artikel 5

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2006.

På rådets vägnar

J. KORKEAOJA

Ordförande


(1)  EGT L 47, 25.2.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom 2003 års anslutningsakt.

(2)  EUT L 42, 14.2.2006, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 318/2006 (EUT L 58, 28.2.2006, s. 1).

(3)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1405/2006 (EUT L 265, 26.9.2006, s. 1).

(4)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 686/2004 (EUT L 106, 15.4.2004, s. 12).

(5)  Se sidan 1 i detta nummer av EUT.

(6)  EGT L 47, 25.2.1993, s. 1.”

(7)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 103. Förordningen upphävd genom förordning (EG) nr 1290/2005 (EUT L 209, 11.8.2005, s. 1).

(8)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 320/2006.”

(9)  Se sidan 1 i detta nummer av EUT.”

(10)  EGT L 47, 25.2.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom 2003 års anslutningsakt.”


BILAGA

Bilagorna till förordning (EG) nr 1782/2003 skall ändras på följande sätt:

1.

I bilaga I skall raden beträffande bananer utgå.

2.

Följande rad skall läggas till i bilaga VI:

”Bananer

Artikel 12 i förordning (EEG) nr 404/93

Ersättning för inkomstbortfall”

3.

Följande punkt skall läggas till i bilaga VII:

”L.   Bananer

Medlemsstaterna skall fastställa det belopp som skall inkluderas i referensbeloppet för varje jordbrukare på grundval av objektiva och icke-diskriminerande kriterier, t.ex.

a)

den kvantitet bananer som saluförs av den jordbrukaren för vilken ersättning för inkomstbortfall betalades i enlighet med artikel 12 i förordning (EEG) nr 404/93 under en representativ period mellan regleringsåren 2000 och 2005,

b)

de arealer på vilka de bananer som avses i första strecksatsen odlades, och

c)

den ersättning för inkomstbortfall som betalats ut till jordbrukaren under den period som avses i punkt a.

Medlemsstaterna skall beräkna de tillämpliga hektar som avses i artikel 43.2 i denna förordning på grundval av objektiva och icke-diskriminerande kriterier, t.ex. de arealer som avses i punkt b.”

4.

Bilaga VIII skall ersättas med följande bilaga:

”BILAGA VIII

Nationella tak som avses i artikel 41

(tusen EUR)

Medlemsstat

2005

2006

2007

2008

2009

2010 och följande

Belgien

411 053

580 376

593 395

606 935

614 179

611 805

Danmark

943 369

1 015 479

1 021 296

1 027 278

1 030 478

1 030 478

Tyskland

5 148 003

5 647 175

5 695 607

5 744 240

5 770 254

5 774 254

Grekland

838 289

2 143 603

2 171 217

2 175 731

2 178 146

1 988 815

Spanien

3 266 092

4 635 365

4 649 913

4 664 087

4 671 669

4 673 546

Frankrike

7 199 000

8 236 045

8 282 938

8 330 205

8 355 488

8 363 488

Irland

1 260 142

1 335 311

1 337 919

1 340 752

1 342 268

1 340 521

Italien

2 539 000

3 791 893

3 813 520

3 835 663

3 847 508

3 869 053

Luxemburg

33 414

36 602

37 051

37 051

37 051

37 051

Nederländerna

386 586

428 329

833 858

846 389

853 090

853 090

Österrike

613 000

633 577

737 093

742 610

745 561

744 955

Portugal

452 000

504 287

571 377

572 368

572 898

572 594

Finland

467 000

561 956

563 613

565 690

566 801

565 520

Sverige

637 388

670 917

755 045

760 281

763 082

763 082

Storbritannien

3 697 528

3 944 745

3 960 986

3 977 175

3 985 834

3 975 849”

5.

I bilaga VIII a skall kolumnen avseende Cypern ersättas med följande kolumn:

”Kalenderår

 

 

Cypern

 

 

 

 

 

 

 

2005

 

 

8 900

 

 

 

 

 

 

 

2006

 

 

12 500

 

 

 

 

 

 

 

2007

 

 

17 660

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

22 100

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

26 540

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

30 980

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

35 420

 

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

39 860

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

44 300

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

44 300

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

44 300

 

 

 

 

 

 

 

2016 och följande

 

 

44 300”

 

 

 

 

 

 

 


29.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 384/20


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2014/2006

av den 19 december 2006

om ändring av förordning (EG) nr 2505/96 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 26,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Rådet antog den 20 december 1996 förordning (EG) nr 2505/96 (1). Gemenskapens efterfrågan på de berörda produkterna bör tillgodoses på så gynnsamma villkor som möjligt och därför bör vissa gällande tullkvoter ökas och förlängas, och vissa nya gemenskapstullkvoter med reducerade tullsatser eller nolltullsats bör öppnas för lämpliga kvantiteter, förutsatt att detta inte leder till störningar på marknaden för dessa produkter.

(2)

Eftersom kvotvolymen för en gemenskapstullkvot inte är tillräcklig för att tillgodose gemenskapsindustrins behov under den innevarande kvotperioden, bör denna kvotvolym ökas med verkan från och med den 1 januari 2007.

(3)

Det ligger inte längre i gemenskapens intresse att under 2007 fortsätta att bevilja gemenskapstullkvoter för vissa produkter som befriades från tull under 2006. Dessa produkter bör följaktligen inte längre ingå i tabellen i bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96.

(4)

Med hänsyn till de många ändringar som måste göras, är det av tydlighetsskäl nödvändigt att ersätta hela bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96.

(5)

Förordning (EG) nr 2505/96 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Med hänsyn till denna förordnings ekonomiska betydelse bör undantaget om brådskande fall i punkt I.3 i det till fördraget om Europeiska unionen och fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskapen, Europeiska kol- och stålgemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen fogade protokollet om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen åberopas.

(7)

Eftersom denna förordning skall tillämpas från och med den 1 januari 2007 bör den träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96 skall ersättas med texten i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

För kvotperioden från och med den 1 januari 2006 till och med 31 december 2006 skall i bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96 kvotvolymen för löpnummer 09.2981 vara 260 000 enheter.

Artikel 3

För kvotperioden från och med den 1 januari till och med 31 december 2007 skall i bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96

kvotvolymen för löpnummer 09.2002 vara 1 000 ton,

kvotvolymen för löpnummer 09.2030 vara 1 000 ton,

kvotvolymen för löpnummer 09.2612 vara 1 900 ton,

kvotvolymen för löpnummer 09.2620 vara 1 000 000 enheter,

kvotvolymen för löpnummer 09.2727 vara 15 000 ton.

Artikel 4

Tullkvoterna för löpnummer 09.2920, 09.2970, 09.2972 och 09.2977 skall föras in i bilaga I till förordning 2505/96 med verkan från och med den 1 januari 2007.

Artikel 5

Tullkvoterna för löpnummer 09.2026, 09.2853, 09.2976 och 09.2981 skall stängas med verkan från och med den 1 januari 2007.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2006.

På rådets vägnar

J. KORKEAOJA

Ordförande


(1)  EGT L 345, 31.12.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 962/2006 (EUT L 176, 30.6.2006, s. 1).


BILAGA

”BILAGA I

Löpnr

KN-nummer

Taric-nummer

Varuslag

Kvotvolym

Kvot-tullsats

(%)

Kvotperiod

09.2002

ex 2928 00 90

30

Fenylhydrazin

1 000 ton

0

1.1–31.12.

09.2003

ex 8543 70 90

63

Spänningsstyrda frekvensgeneratorer, bestående av aktiva och passiva element monterade på en tryckt krets innesluten i ett hölje vars yttermått inte överstiger 30 × 30 mm

1 400 000 enheter

0

1.1–31.12.

09.2030

ex 2926 90 95

74

Klorotalonil

1 000 ton

0

1.1–31.12.

09.2140

ex 3824 90 98

98

Blandningar av tertiära aminer innehållande:

2,0–4,0 viktprocent N,N-dimetyl-1-1-oktanamin

minst 94 viktprocent N,N-dimetyl-1-dekanamin

högst 2 viktprocent N,N-Dimetyl-1-dodekanamin och högre

4 500 ton

0

1.1–31.12.

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Fenylendiamin

1 800 ton

0

1.1–31.12.

09.2603

ex 2931 00 95

15

Bis(3-trietoxisilylpropyl)tetra-sulfid

4 500 ton

0

1.1–31.12.

09.2604

ex 3905 30 00

10

Poly(vinylalkohol), delvis bunden till natriumsaltet av 5-(4-azido-2-sulfobensyliden)-3-(formylpropyl)-rodanin genom en acetalförening

100 ton

0

1.1–31.12.

09.2610

ex 2925 29 00

20

(Klorometylen)dimetylammoniumklorid

100 ton

0

1.1–31.12.

09.2611

ex 2826 19 90

10

Kalciumfluorid i pulverform, som sammanlagt innehåller högst 0,25 mg aluminium, magnesium och natrium per kg

55 ton

0

1.1–31.12.

09.2612

ex 2921 59 90

30

3,3′-Diklorobensidin-dihydroklorid

1 900 ton

0

1.1–31.12.

09.2615

ex 2934 99 90

70

Ribonukleinsyra

110 ton

0

1.1–31.12.

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polydimetylsiloxan med en polymeriseringsgrad på 2 800 monomera enheter (± 100)

1 300 ton

0

1.1–31.12.

09.2618

ex 2918 19 85

40

(R)-2-Kloromandelsyra

100 ton

0

1.1–31.12.

09.2619

ex 2934 99 90

71

2-Tienylacetonitril

80 ton

0

1.1–31.12.

09.2620

ex 8526 91 20

20

Enheter till GPS-system med positionsbestämmande funktion

1 000 000 enheter

0

1.1–31.12.

09.2624

2912 42 00

 

Etylvanillin (3-etoxi-4-hydroxibensaldehyd)

425 ton

0

1.1–31.12.

09.2625

ex 3920 20 21

20

Film av polymerer av polypropen, biaxiellt orienterad, med en tjocklek av minst 3,5 men mindre än 15 μm och en bredd av minst 490 men högst 620 mm, för tillverkning av filmkondensatorer (1)

170 ton

0

1.1–31.12.

09.2627

ex 7011 20 00

55

Glasskärmar med ett diagonalmått av 814,8 mm (± 1,5 mm) mätt från ytterkant till ytterkant, en genomskinlighet av 51,1 % (± 2,2 %) och en standardtjocklek på glaset av 12,5 mm

500 000 enheter

0

1.1–31.12.

09.2628

ex 7019 52 00

10

Vävnader av av glasfibrer, överdragna med plast, vägande 120 g/m2 (±10 g/m2), av sådana slag som vanligtvis används för tillverkning av upprullbara insektsnät och insektsnät med fast ram

350 000 m2

0

1.1–31.12.

09.2629

ex 7616 99 90

85

Hopskjutbara handtag av aluminium, avsedda att användas för tillverkning av resgods (1)

240 000 enheter

0

1.1–31.12.

09.2703

ex 2825 30 00

10

Vanadinoxider och vanadinhydroxider, avsedda uteslutande för tillverkning av legeringar (1)

13 000 ton

0

1.1–31.12.

09.2713

ex 2008 60 19

10

Söta körsbär, marinerade i alkohol, med en diameter av högst 19,9 mm, urkärnade, avsedda att användas för tillverkning av chokladvaror:

med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent

med ett sockerinnehåll av högst 9 viktprocent (1)

2 000 ton

10 (3)

1.1–31.12.

ex 2008 60 39

10

09.2719

ex 2008 60 19

20

Surkörsbär (Prunus cerasus), marinerade i alkohol, med en diameter av högst 19,9 mm, avsedda att användas för tillverkning av chokladvaror:

med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent

med ett sockerinnehåll av högst 9 viktprocent (1)

2 000 ton

10 (3)

1.1–31.12.

ex 2008 60 39

20

09.2727

ex 3902 90 90

93

Syntetisk polyalfaolefin med en viskositet av minst 38 × 10-6m2 s-1 (38 centistoke) vid 100 °C, bestämd enligt ASTM D 445

15 000 ton

0

1.1–31.12.

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrokrom innehållande minst 1,5 men högst 4 viktprocent kol och högst 70 viktprocent krom

50 000 ton

0

1.1–31.12.

09.2809

ex 3802 90 00

10

Syraaktiverad montmorillonit, avsedd att användas för tillverkning av självkopierande papper (1)

10 000 ton

0

1.1–31.12.

09.2829

ex 3824 90 98

19

Extrakt i fast form, olösligt i alifatiska lösningsmedel, av den återstod som erhålls vid extraktion av kolofonium ur trä, med följande egenskaper:

en halt av hartssyra av högst 30 viktprocent,

ett syratal av högst 110 och

en smältpunkt av minst 100 °C

1 600 ton

0

1.1–31.12.

09.2837

ex 2903 49 80

10

Bromklormetan

600 ton

0

1.1–31.12.

09.2841

ex 2712 90 99

10

Blandningar av 1-alkener innehållande minst 80 viktprocent 1-alkener med en kedjelängd av 20 och 22 kolatomer

10 000 ton

0

1.1–31.12.

09.2849

ex 0710 80 69

10

Svampar av arten Auricularia polytricha (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta, avsedda att användas för beredning av färdiga maträtter (1)  (2)

700 ton

0

1.1–31.12.

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-Kresol med en renhetsgrad av minst 98,5 viktprocent

20 000 ton

0

1.1–31.12.

09.2882

ex 2908 99 90

20

2,4-Diklor-3-etyl-6-nitrofenol, i pulver-form

90 ton

0

1.1–31.12.

09.2889

3805 10 90

 

Sulfatterpentin

20 000 ton

0

1.1–31.12.

09.2904

ex 8540 11 19

95

Färgkatodstrålerör med flat bildskärm, med ett skärmbredd/höjdförhållande på 4/3, ett diagonalmått på bildskärmen av minst 79 cm men högst 81 cm och en böjradie av minst 50 m

8 500 enheter

0

1.1–31.12.

09.2913

ex 2401 10 41

10

Råtobak, ostripad eller helt eller delvis stripad, med ett tullvärde av minst 450 euro/100 kg netto, avsedd att användas som omblad eller täckblad i tillverkningen av varor enligt nr 2402 10 00 (1)

6 000 ton

0

1.1–31.12.

ex 2401 10 49

10

ex 2401 10 50

10

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 90

10

ex 2401 20 41

10

ex 2401 20 49

10

ex 2401 20 50

10

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 90

10

09.2914

ex 3824 90 98

26

Vattenlösningar innehållande minst 40 viktprocent torrt betainextrakt och minst 5 men högst 30 viktprocent organiska eller oorganiska salter

38 000 ton

0

1.1–31.12.

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cystin

600 ton

0

1.1–31.12.

09.2919

ex 8708 29 90

10

Vikbälgar, avsedda att användas för tillverkning av ledade bussar (1)

2 600 enheter

0

1.1–31.12.

09.2920

ex 2906 19 00

30

Isobornylcyklohexanol

450 ton

0

1.1–31.12.

09.2933

ex 2903 69 90

30

1,3-Diklorbensen

2 600 ton

0

1.1–31.12.

09.2935

3806 10 10

 

Kolofonium och hartssyror erhållna från färska barrträdsbalsamer

200 000 ton

0

1.1–31.12

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xylos

400 ton

0

1.1–31.12.

09.2947

ex 3904 69 90

95

Poly(vinylidenfluorid) i form av pulver, avsedd att användas för tillverkning av färger eller lacker för applicering på metall (1)

1 300 ton

0

1.1–31.12.

09.2950

ex 2905 59 10

10

2-Kloretanol, avsedd att användas för tillverkning av flytande tioplaster enligt nr 4002 99 90 (1)

8 400 ton

0

1.1–31.12.

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamon (ISO)

300 ton

0

1.1–31.12.

09.2970

ex 8540 11 11

95

Färgkatodstrålerör med slot mask, utrustade med elektronkanon och avböjningsspole, med ett skärmbredd-/höjdförhållande på 4:3 och ett diagonalmått på bildskärmen av 33,5 cm (± 1,6 mm) (1)

250 000 enheter

0

1.1–30.6.

09.2972

2915 24 00

 

Ättiksyraanhydrid

20 000 ton

0

1.1–31.12.2007

09.2975

ex 2918 30 00

10

Bensofenon-3,3′:4,4′-tetrakarboxylsyradianhydrid

600 ton

0

1.1–31.12.

09.2977

2926 10 00

 

Akrylnitril

12 000 ton

0

1.1–30.6.

09.2979

ex 7011 20 00

15

Glasskärmar med ett diagonalmått av 81,5 cm (± 0,2 cm) mätt från ytterkant till ytterkant, en genomskinlighet av 80 % (± 3 %) och en referenstjocklek på glaset av 11,43 mm

800 000 enheter

0

1.1–31.12.

09.2986

ex 3824 90 98

76

Blandningar av tertiära aminer innehållande:

minst 60 viktprocent dodecyldimetylamin,

minst 20 viktprocent dimetyltetradecylamin,

minst 0,5 viktprocent hexadecyldimetylamin,

avsedda att användas för tillverkning av aminoxider (1)

14 315 ton

0

1.1–31.12.

09.2992

ex 3902 30 00

93

Sampolymerer av propen och buten, innehållande minst 60 men högst 68 viktprocent propen och minst 32 men högst 40 viktprocent buten, med en smältviskositet av högst 3 000 mPa vid 190 °C, bestämd enligt ASTM D 3236-metoden, avsedda att användas som bindemedel vid tillverkning av varor enligt nr 4818 40 (1)

1 000 ton

0

1.1–31.12.

09.2995

ex 8536 90 85

95

Tangentbord

med ett skikt av silikon och med tangenter av polykarbonat, eller

helt av silikon eller helt av polykarbonat, med tryckta tangenter,

avsedda för tillverkning eller reparation av mobiltelefoner enligt nr 8517 12 00 (1)

20 000 000 enheter

0

1.1–31.12.

ex 8538 90 99

93


(1)  För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i särskilda gemenskapsbestämmelser är uppfyllda (se artiklarna 291 till 300 i Kommissionens Förordning (EEG) nr. 2454/93 – EGT L 253 11.10.1993 s. 1 och efterföljande ändringar).

(2)  Befrielse är dock inte tillåten då beredning utförs av detaljhandels- eller restaurangrörelser.

(3)  Den särskilda tilläggstullen är tillämplig.”


29.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 384/28


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2015/2006

av den 19 december 2006

om fastställande av fiskemöjligheterna för gemenskapens fiskefartyg för vissa djuphavsbestånd för 2007 och 2008

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 20,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 2371/2002 skall rådet anta de bestämmelser som krävs för att garantera tillträde till vatten och resurser och för hållbar fiskeverksamhet, med beaktande av bland annat tillgängliga vetenskapliga rön.

(2)

Enligt artikel 20 i förordning (EG) nr 2371/2002 är det rådet som skall fastställa fiskemöjligheter per fiske eller grupp av fisken samt fördela dem i enlighet med föreskrivna kriterier.

(3)

Det senaste vetenskapliga utlåtandet från Internationella havsforskningsrådet (ICES) rörande vissa fiskbestånd som förekommer i djuphavsområden tyder på att fisket ur dessa bestånd inte sker på ett hållbart sätt och att fiskemöjligheterna för dessa bestånd bör minskas för att beståndens fortlevnad skall kunna garanteras.

(4)

Enligt ICES är dessutom fisket av atlantisk soldatfisk i ICES-område VII alldeles för intensivt. De vetenskapliga rönen säger dessutom att atlantisk soldatfisk i område VI är kraftigt utfiskad och att områden med sårbara stim av dessa arter har identifierats. Därför bör fiske efter atlantisk soldatfisk förbjudas i dessa områden.

(5)

För att säkerställa en effektiv förvaltning av de totala tillåtna fångstmängderna och kvoterna, bör det fastställas särskilda villkor för fiskeverksamheten.

(6)

Enligt artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren (2), är det nödvändigt att ange vilka bestånd som skall omfattas av de olika åtgärder som fastställs i den förordningen.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i den här förordningen bör fastställas med hänvisning till ICES-områdena enligt definitionen i rådets förordning (EEG) nr 3880/91 av den 17 december 1991 om avlämnade av statistikuppgifter om nominell fångst för medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del (3), samt till CECAF-områdena (Fiskerikommittén för östra Centralatlanten) enligt definitionen i rådets förordning (EG) nr 2597/95 av den 23 oktober 1995 om avlämnande av statistikuppgifter över nominell fångst för medlemsstater som bedriver fiske i vissa områden, andra än dem i Nordatlanten (4).

(8)

Fiskemöjligheterna bör användas i enlighet med gemenskapslagstiftningen på området, särskilt rådets förordning (EEG) nr 2807/83 av den 22 september 1983 om närmare bestämmelser för registrering av uppgifter om medlemsstaternas fångster av fisk (5), kommissionens förordning (EEG) nr 1381/87 av den 20 maj 1987 om fastställande av närmare bestämmelser för märkning och dokumentation av fiskefartyg (6), rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (7), rådets förordning (EG) nr 1627/94 av den 27 juni 1994 om allmänna bestämmelser för särskilda fisketillstånd (8), rådets förordning (EG) nr 850/98 av den 30 mars 1998 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer (9), rådets förordning (EG) nr 2347/2002 av den 16 december 2002 om särskilda tillträdeskrav och därmed förbundna villkor vid fiske efter djuphavsbestånd (10) och rådets förordning (EG) nr 2187/2005 av den 21 december 2005 om bevarande av fiskeresurser genom tekniska åtgärder i Östersjön, Bälten och Öresund, om ändring av förordning (EG) nr 1434/98 och om upphävande av förordning (EG) nr 88/98 (11).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I den här förordningen fastställs årliga fiskemöjligheter för 2007 och 2008 för gemenskapens fiskefartyg när det gäller bestånd av djuphavsarter i områden i gemenskapens vatten och i vissa vatten utanför gemenskapen där det krävs fångstbegränsningar, samt de särskilda villkor under vilka fiskemöjligheterna får användas.

Artikel 2

Definitioner

1.   I denna förordning avses med djuphavsfisketillstånd det fisketillstånd som avses i artikel 3 i förordning (EG) nr 2347/2002.

2.   Definitionerna av ICES områden och CECAF:s områden skall vara de definitioner som ges i förordning (EEG) nr 3880/91 respektive förordning (EG) nr 2597/95.

Artikel 3

Fastställande av fiskemöjligheter

Fiskemöjligheterna för gemenskapens fartyg med avseende på bestånd av djuphavsarter fastställs i bilagan.

Artikel 4

Fördelning mellan medlemsstater

Fördelningen mellan medlemsstaterna av de fiskemöjligheter som fastställs i bilagan skall göras utan att det påverkar tillämpningen av

a)

byten enligt artikel 20.5 i förordning (EG) nr 2371/2002,

b)

omfördelningar som görs enligt artiklarna 21.4 och 32.2 i förordning (EEG) nr 2847/93 och artikel 23.4 i förordning (EG) nr 2371/2002,

c)

de ytterligare landningar som tillåts i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96,

d)

kvantiteter som hålls inne med stöd av artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96,

e)

avdrag som görs med stöd av artikel 5 i förordning (EG) nr 847/96 och artikel 23.4 i förordning (EG) nr 2371/2002.

Artikel 5

Kvotflexibilitet

Vid tillämpning av förordning (EG) nr 847/96 skall alla kvoter i bilagan till den här förordningen betraktas som ”analytiska” kvoter.

De åtgärder som föreskrivs i artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas på de kvoterna.

Artikel 6

Villkor för landning av fångster och bifångster

Fisk ur bestånd för vilka fiskemöjligheter fastställs genom den här förordningen får förvaras ombord och landas endast om den fångats av fartyg från en medlemsstat vars kvot inte är uttömd. Alla landningar skall räknas av mot den kvoten.

Första stycket skall inte gälla fångster som tas inom ramen för forskning i enlighet med förordning (EG) nr 850/98, vilka inte skall räknas av mot kvoten.

Artikel 7

Atlantisk soldatfisk

1.   Skyddsområdena för atlantisk soldatfisk definieras som följande havsområden:

a)

Det havsområde begränsat av loxodromer som förbinder följande positioner:

 

57° 00′ N, 11° 00′ V

 

57° 00′ N, 8° 30′ V

 

56° 23′ N, 8° 30′ V

 

55° 00′ N, 9° 38′ V

 

55° 00′ N, 11° 00′ V

 

57° 00′ N, 11° 00′ V

b)

Det havsområde begränsat av loxodromer som förbinder följande positioner:

 

55° 30′ N, 15° 49′ V

 

53° 30′ N, 14° 11′ V

 

50° 30′ N, 14° 11′ V

 

50° 30′ N, 15° 49′ V

c)

Det havsområde begränsat av loxodromer som förbinder följande positioner:

 

55° 00′ N, 13° 51′ V

 

55° 00′ N, 10° 37′ V

 

54° 15′ N, 10° 37′ V

 

53° 30′ N, 11° 50′ V

 

53° 30′ N, 13° 51′ V

Dessa positioner samt motsvarande loxodromer och fartygspositioner skall mätas enligt WGS84.

2.   Medlemsstaterna skall se till att fartyg som innehar djuphavsfisketillstånd övervakas på lämpligt sätt av fiskeriövervakningscentrumen (FMC) som skall ha ett system för att upptäcka och registrera när fartygen seglar in i, seglar genom och seglar ut ur de områden som definieras i punkt 1.

3.   Fartyg som innehar djuphavsfisketillstånd och som har inträtt i de områden som definieras i punkt 1 får inte frakta ombord eller omlasta någon kvantitet atlantisk soldatfisk och får inte heller landa någon kvantitet atlantisk soldatfisk i slutet av den fiskeresan såvida inte

a)

alla redskap som medförs ombord är fastgjorda och stuvade under genomresan i enlighet med de villkor som fastställs i artikel 20.1 i förordning (EEG) nr 2847/93,

b)

genomsnittshastigheten under genomresan inte understiger 8 knop.

Artikel 8

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall gälla från och med den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2006.

På rådets vägnar

J. KORKEAOJA

Ordförande


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EGT L 115, 9.5.1996, s. 3.

(3)  EGT L 365, 31.12.1991, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 448/2005 (EUT L 74, 19.3.2005, s. 5).

(4)  EGT L 270, 13.11.1995, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(5)  EGT L 276, 10.10.1983, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1804/2005 (EUT L 290, 4.11.2005, s. 10).

(6)  EGT L 132, 21.5.1987, s. 9.

(7)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 768/2005 (EUT L 128, 21.5.2005, s. 1).

(8)  EGT L 171, 6.7.1994, s. 7.

(9)  EGT L 125, 27.4.1998, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2166/2005 (EUT L 345, 28.12.2005, s. 5).

(10)  EGT L 351, 28.12.2002, s. 6. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2269/2004 (EUT L 396, 31.12.2004, s. 1).

(11)  EUT L 349, 31.12.2005, s. 1.


BILAGA

DEL 1

Definitioner av arter och grupper av arter

Inom varje område förtecknas fiskbestånden i alfabetisk ordning efter de latinska artnamnen. Djuphavshaj kommer emellertid först i förteckningen. I tabellen nedan anges de svenska och de latinska namn som skall gälla i samband med den här förordningen.

Svenskt namn

Latinskt namn

Dolkfisk

Aphanopus carbo

Beryxar

Beryx spp.

Lubb

Brosme brosme

Skoläst

Coryphaenoides rupestris

Atlantisk soldatfisk

Hoplostethus atlanticus

Birkelånga

Molva dypterigia

Fjällbrosmar

Phycis blennoides

Fläckpagell

Pagellus bogaraveo

Hänvisningar till djuphavshaj skall avse följande hajarter Centroscymnus coelolepis, Centrophorus squamosus, Deania calceus, Dalatias licha, Etmopterus princeps, Etmopterus spinax, Centroscyllium fabricii, Centrophorus granulosus, Galeus melastomus, Galeus murinus, Apristuris spp.

DEL 2

Årliga fiskemöjligheter som är tillgängliga för gemenskapens fartyg i områden med fångstbegränsningar, per art och per område (i ton färskvikt)

Om inget annat anges gäller alla hänvisningar ICES-delområden.

Art

:

Djuphavshaj

Område

:

Gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i V, VI, VII, VIII och IX

År

2007 (1)

2008 (1)

 

Tyskland

59

39

 

Spanien

280

187

 

Estland

4

2

 

Frankrike

1 014

676

 

Irland

164

109

 

Litauen

4

2

 

Polen

4

2

 

Portugal

381

254

 

Förenade kungariket

562

375

 

EG

2 472

1 646

 


Art

:

Djuphavshaj

Område

:

X (gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion)

År

2007

2008

 

Portugal

20

20

 

EG

20

20

 


Art

:

Djuphavshaj och Deania histricosa och Deania profondorum

Område

:

XII (gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion)

År

2007

2008

 

Spanien

69

34

 

Frankrike

22

11

 

Irland

4

2

 

Förenade kungariket

4

2

 

EG

99

49

 


Art

:

Dolkfisk

Aphanopus carbo

Område

:

Gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i I, II, III och IV

År

2007

2008

 

Tyskland

5

5

 

Frankrike

5

5

 

Förenade kungariket

5

5

 

EG

15

15

 


Art

:

Dolkfisk

Aphanopus carbo

Område

:

Gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i V, VI, VII och XII

År

2007

2008

 

Tyskland

35

35

 

Spanien

173

173

 

Estland

17

17

 

Frankrike

2 433

2 433

 

Irland

87

87

 

Lettland

113

113

 

Litauen

1

1

 

Polen

1

1

 

Förenade kungariket

173

173

 

Övriga (2)

9

9

 

EG

3 042

3 042

 


Art

:

Dolkfisk

Aphanopus carbo

Område

:

Gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i VIII, IX och X

År

2007

2008

 

Spanien

13

13

 

Frankrike

31

31

 

Portugal

3 956

3 956

 

EG

4 000

4 000

 


Art

:

Dolkfisk

Aphanopus carbo

Område

:

CECAF 34.1.2 (gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion)

År

2007

2008

 

Portugal

4 285

4 285

 

EG

4 285

4 285

 


Art

:

Beryxar

Beryx spp.

Område

:

Gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV

År

2007

2008

 

Spanien

74

74

 

Frankrike

20

20

 

Irland

10

10

 

Portugal

214

214

 

Förenade kungariket

10

10

 

EG

328

328

 


Art

:

Skoläst

Coryphaenoides rupestris

Område

:

Gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i I, II, IV och Va

År

2007

2008

 

Danmark

2

2

 

Tyskland

2

2

 

Frankrike

14

14

 

Förenade kungariket

2

2

 

EG

20

20

 


Art

:

Skoläst

Coryphaenoides rupestris

Område

:

III a och gemenskapens vatten i III bcd

År

2007

2008

 

Danmark

1 003

946

 

Tyskland

6

5

 

Sverige

52

49

 

EG

1 060

1 000

 


Art

:

Skoläst

Coryphaenoides rupestris

Område

:

Gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i Vb, VI och VII

År

2007

2008

 

Tyskland

9

9

 

Estland

67

67

 

Spanien

74

74

 

Frankrike

3 789

3 789

 

Irland

299

299

 

Litauen

87

87

 

Polen

44

44

 

Förenade kungariket

222

222

 

Övriga (3)

9

9

 

EG

4 600

4 600

 


Art

:

Skoläst

Coryphaenoides rupestris

Område

:

Gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i VIII, IX, X, XII och XIV

År

2007

2008

 

Tyskland

40

40

 

Spanien

4 391

4 391

 

Frankrike

202

202

 

Irland

9

9

 

Förenade kungariket

18

18

 

Lettland

71

71

 

Litauen

9

9

 

Polen

1 374

1 374

 

EG

6 114

6 114

 


Art

:

Atlantisk soldatfisk

Hoplostethus atlanticus

Område

:

VI (gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion)

År

2007

2008

 

Spanien

6

4

 

Frankrike

33

22

 

Irland

6

4

 

Förenade kungariket

6

4

 

EG

51

34

 


Art

:

Atlantisk soldatfisk

Hoplostethus atlanticus

Område

:

VII (gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion)

År

2007

2008

 

Spanien

1

1

 

Frankrike

147

98

 

Irland

43

29

 

Förenade kungariket

1

1

 

Övriga (4)

1

1

 

EG

193

130

 


Art

:

Atlantisk soldatfisk

Hoplostethus atlanticus

Område

:

Gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII och XIV

År

2007

2008

 

Spanien

4

3

 

Frankrike

23

15

 

Irland

6

4

 

Portugal

7

5

 

Förenade kungariket

4

3

 

EG

44

30

 


Art

:

Birkelånga

Molva dypterygia

Område

:

Gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i II, IV och V

År

2007

2008

 

Danmark

7

6

 

Tyskland

7

6

 

Frankrike

42

34

 

Irland

7

6

 

Förenade kungariket

25

20

 

Övriga (5)

7

6

 

EG

95

78

 


Art

:

Birkelånga

Molva dypterygia

Område

:

III (gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion)

År

2007

2008

 

Danmark

8

6

 

Tyskland

4

3

 

Sverige

8

6

 

EG

20

15

 


Art

:

Birkelånga

Molva dypterygia

Område

:

Gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i VI och VII (7)

År

2007

2008

 

Tyskland

26

21

 

Estland

4

3

 

Spanien

83

67

 

Frankrike

1 897

1 518

 

Irland

7

6

 

Litauen

2

1

 

Polen

1

1

 

Förenade kungariket

482

386

 

Övriga (6)

7

6

 

EG

2 510

2 009

 


Art

:

Fläckpagell

Pagellus bogaraveo

Område

:

Gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i VI, VII och VIII

År

2007

2008

 

Spanien

238

238

 

Frankrike

12

12

 

Irland

9

9

 

Förenade kungariket

30

30

 

Övriga (8)

9

9

 

EG

298

298

 


Art

:

Fläckpagell

Pagellus bogaraveo

Område

:

IX (gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion)

År

2007

2008

 

Spanien

850

850

 

Portugal

230

230

 

EG

1 080

1 080

 


Art

:

Fläckpagell

Pagellus bogaraveo

Område

:

X (gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion)

År

2007

2008

 

Spanien

10

10

 

Portugal

1 116

1 116

 

Förenade kungariket

10

10

 

EG

1 136

1 136

 


Art

:

Fjällbrosmar

Phycis blennoides

Område

:

Gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i I, II, III och IV

År

2007

2008

 

Tyskland

10

10

 

Frankrike

10

10

 

Förenade kungariket

16

16

 

EG

36

36

 


Art

:

Fjällbrosmar

Phycis blennoides

Område

:

Gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i V, VI och VII

År

2007

2008

 

Tyskland

10

10

 

Spanien

588

588

 

Frankrike

356

356

 

Irland

260

260

 

Förenade kungariket

814

814

 

EG

2 028

2 028

 


Art

:

Fjällbrosmar

Phycis blennoides

Område

:

Gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i VIII och IX

År

2007

2008

 

Spanien

242

242

 

Frankrike

15

15

 

Portugal

10

10

 

EG

267

267

 


Art

:

Fjällbrosmar

Phycis blennoides

Område

:

Gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i X och XII

År

2007

2008

 

Frankrike

10

10

 

Portugal

43

43

 

Förenade kungariket

10

10

 

EG

63

63

 


(1)  Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske efter djuphavshaj är tillåtet.

(2)  Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot.

(3)  Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot.

(4)  Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot.

(5)  Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot.

(6)  Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot.

(7)  Medlemsstaterna skall säkerställa att fisket efter birkelånga övervakas vetenskapligt, särskilt det som bedrivs av de fiskefartyg som landat mer än 30 ton birkelånga 2005. Sådana fartyg skall lämna en förhandsanmälan om landning och får inte landa mer än 25 ton birkelånga i slutet av någon fiskeresa.

(8)  Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot.


29.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 384/38


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2016/2006

av den 19 december 2006

om anpassning av ett antal förordningar rörande den gemensamma organisationen av marknaden för vin med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 4.3,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 56, och

av följande skäl:

(1)

Med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen är det nödvändigt att göra vissa tekniska anpassningar av ett antal av kommissionens förordningar rörande den gemensamma organisationen av marknaden för vin.

(2)

I artikel 1 i kommissionens förordning (EEG) nr 1907/85 av den 10 juli 1985 om förteckningen över druvsorter och regioner som levererar importerat vin för framställning av mousserande vin inom gemenskapen (1) ingår hänvisningar till Rumänien. Dessa hänvisningar bör utgå.

(3)

I artikel 52.1 i kommissionens förordning (EG) nr 1623/2000 av den 25 juli 2000 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, vad beträffar marknadsmekanismerna (2) fastställs referensperioder för de producerande medlemsstaterna. Referensperioden för Rumänien bör fastställas.

(4)

Artiklarna 2.1 och 11 i kommissionens förordning (EG) nr 883/2001 av den 24 april 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1493/1999 när det gäller handeln med produkter inom vinsektorn med tredje land (3) innehåller vissa uppgifter uttryckta på medlemsstaternas alla språk. Uppgifter på bulgariska och rumänska bör ingå.

(5)

Artikel 33 i förordning (EG) nr 883/2001 innehåller en hänvisning till Rumänien som tredjeland. Denna hänvisning bör utgå.

(6)

Artikel 8.2 i kommissionens förordning (EG) nr 884/2001 av den 24 april 2001 om tillämpningsföreskrifter för följedokument vid transport av vinprodukter och för register som skall föras inom vinsektorn (4) innehåller uppgifter på medlemsstaternas alla språk. Uppgifter på bulgariska och rumänska bör ingå.

(7)

Artikel 16.1 i kommissionens förordning (EG) nr 753/2002 av den 29 april 2002 om vissa tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1493/1999 när det gäller beteckning, benämning, presentation och skydd av vissa vinprodukter (5) innehåller vissa uppgifter på medlemsstaternas alla språk. Uppgifter på bulgariska och rumänska bör ingå.

(8)

Bilaga VIII till förordning (EG) nr 753/2002 innehåller en hänvisning till Bulgarien och Rumänien som tredjeländer. Denna hänvisningar bör utgå.

(9)

Förordningarna (EEG) nr 1907/85, (EG) nr 1623/2000, (EG) nr 883/2001, (EG) nr 884/2001 och (EG) nr 753/2002 bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1 i förordning (EEG) nr 1907/85 skall utgå.

Artikel 2

I artikel 52.1 tredje stycket i förordning (EG) nr 1623/2000 skall följande strecksats läggas till:

”—

1999/2000 till och med 2004/2005 i Rumänien”.

Artikel 3

Förordning (EG) nr 883/2001 skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2.1 skall andra stycket ersättas med följande:

”I fält 20 i import- och exportlicenserna skall en av de uppgifter som förtecknas i bilaga I anges.”

2.

I första stycket i artikel 5 skall ”bilaga I” ändras till ”bilaga Ia”.

3.

I artikel 11 skall andra stycket ersättas med följande:

”Minst en av de uppgifter som förtecknas i bilaga IVa skall anges i fält 22 i licenserna.”

4.

Artikel 33 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 c skall utgå.

b)

I punkt 2 skall inledningen ersättas med följande:

”Vid tillämpning av punkterna 1 b och d skall det officiella organ i ursprungslandet som är bemyndigat att utfärda dokument V I 1 enligt denna förordning föra in följande i fält 15 i det dokumentet:”

5.

Bilagorna skall ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

Artikel 4

Förordning (EG) nr 884/2001 skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 8.2 skall andra stycket ersättas med följande:

”Tullkontoret på den plats där utförseln ur gemenskapens tullområde äger rum skall på båda exemplaren av dokumentet föra in en av de uppgifter som förtecknas i bilaga V och bekräfta det med sin stämpel. Därefter skall de stämplade exemplaren med denna text lämnas tillbaka till exportören eller dennes företrädare. Denne skall se till att ett exemplar åtföljer den exporterade produkten under transporten.”

2.

Bilaga II till den här förordningen skall läggas till som bilaga V.

Artikel 5

Förordning (EG) nr 753/2002 skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 16.1 skall ersättas med följande:

”1.   Vid tillämpning av punkt B.1 a andra strecksatsen i bilaga VII till förordning (EG) nr 1493/1999 får i märkningen av bordsviner, bordsviner med geografisk beteckning, kvalitetsviner fso, med undantag av kvalitetslikörviner fso och pärlande kvalitetsviner fso, för vilka artikel 39.1 b skall tillämpas, uttrycken

a)

’сухо’, ’seco’, ’suché’, ’tør’, ’trocken’, ’kuiv’, ’ξηρός’, ’dry’, ’sec’, ’secco’, ’asciutto’, ’sausais’, ’sausas’, ’száraz’, ’droog’, ’wytrawne’, ’seco’, ’sec’, ’suho’, ’kuiva’ eller ’torrt’ endast anges om vinet i fråga har en reststockerhalt på

i)

4 gram per liter, eller

ii)

högst 9 gram per liter, om den totala syrahalten uttryckt i gram vinsyra per liter inte understiger restsockerhalten med mer än 2 gram per liter,

b)

’полусухо’’semiseco’, ’polosuché’, ’halvtør’, ’halbtrocken’, ’poolkuiv’, ’ημίξηρος’, ’medium dry’, ’demi-sec’, ’abboccato’, ’pussausais’, ’pusiau sausas’, ’félszáraz’, ’halfdroog’, ’półwytrawne’, ’meio seco’, ’adamado’, ’demisec’, ’polsuho’, ’puolikuiva’ eller ’halvtorrt’ endast anges om vinet i fråga har en restsockerhalt som är högre än vad som anges under a och högst uppgår till

i)

12 gram per liter, eller

ii)

18 gram per liter, om den lägsta totala syrahalten har fastställts av medlemsstaterna i enlighet med punkt 2,

c)

’полусладко’’semidulce’, ’polosladké’, ’halvsød’, ’lieblich’, ’poolmagus’, ’ημίγλυκος’, ’medium’, ’medium sweet’, ’moelleux’, ’amabile’, ’pussaldais’, ’pusiau saldus’, ’félédes’, ’halfzoet’, ’półsłodkie’, ’meio doce’, ’demidulce’, ’polsladko’, ’puolimakea’ eller ’halvsött’ endast anges om vinet i fråga har en restsockerhalt som är högre än vad som anges under b och högst uppgår till 45 gram per liter,

d)

’сладко’’dulce’, ’sladké’, ’sød’, ’süss’, ’magus’, ’γλυκός’, ’sweet’, ’doux’, ’dolce’, ’saldais’, ’saldus’, ’édes’, ’ħelu’, ’zoet’, ’słodkie’, ’doce’, ’dulce’, ’sladko’, ’makea’ eller ’sött’ endast anges om vinet i fråga har en restsockerhalt på minst 45 gram per liter.”

2.

I bilaga VIII skall punkterna 1 och 6 utgå.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien träder i kraft och då samtidigt med fördraget.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 179, 11.7.1985, s. 21. Förordningen ändrad genom anslutningsakten från 2003.

(2)  EGT L 194, 31.7.2000, s. 45. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1221/2006 (EU T L 221, 12.8.2006, s. 3).

(3)  EGT L 128, 10.5.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2079/2005 (EUT L 333, 20.12.2005, s. 6).

(4)  EGT L 128, 10.5.2001, s. 32. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1507/2006 (EUT L 280, 12.10.2006, s. 9).

(5)  EGT L 118, 4.5.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1507/2006.


BILAGA I

Bilagorna till förordning (EG) nr 883/2001 skall ändras på följande sätt:

1.

Den befintliga bilaga I skall benämnas ”Bilaga Ia” och följande skall införas före den:

”BILAGA I

Uppgifter som avses i artikel 2.1 andra stycket:

:

På bulgariska

:

Oтклонение от 0,4 об. %

:

På spanska

:

Tolerancia de 0,4 % vol.

:

På tjeckiska

:

Přípustná odchylka 0,4 % obj.

:

På danska

:

Tolerance 0,4 % vol.

:

På tyska

:

Toleranz 0,4 % vol.

:

På estniska

:

Lubatud 0,4 mahuprotsendi suurune hälve

:

På grekiska

:

Ανοχή 0,4 % vol.

:

På engelska

:

Tolerance of 0,4 % vol.

:

På franska

:

Tolérance de 0,4 % vol.

:

På italienska

:

Tolleranza di 0,4 % vol.

:

På lettiska

:

0,4 tilp. % pielaide

:

På litauiska

:

Leistinas nukrypimas 0,4 tūrio %

:

På ungerska

:

0,4 térfogat-százalékos tűrés

:

På maltesiska

:

Varjazzjoni massima ta’ 0,4 % vol.

:

På nederländska

:

Tolerantie van 0,4 % vol.

:

På polska

:

Tolerancja 0,4 % obj.

:

På portugisiska

:

Tolerância de 0,4 % vol.

:

På rumänska

:

Toleranță de 0,4 % vol.

:

På slovakiska

:

Prípustná odchýlka 0,4 % obj.

:

På slovenska

:

Odstopanje 0,4 vol. %

:

På finska

:

Sallittu poikkeama 0,4 til - %

:

På svenska

:

Tolerans 0,4 vol. %”

2.

Följande skall läggas till som bilaga IVa efter bilaga IV:

”BILAGA IVa

Uppgifter som avses i artikel 11 andra stycket:

:

På bulgariska

:

Възстановяване, валидно за не повече от … (количество, за което е издаден лицензът)

:

På spanska

:

Restitución válida para … (cantidad por la que se haya expedido el certificado) como máximo

:

På tjeckiska

:

Náhrada platná nejvýše pro … (množství, na něž byla vydána licence)

:

På danska

:

Restitutionen omfatter hoejst … (den maengde, licensen er udstedt for)

:

På tyska

:

Erstattung gültig für höchstens … (Menge, für die die Lizenz erteilt wurde)

:

På estniska

:

Toetus ei kehti rohkem kui … (kogus, millele litsents on väljastatud)

:

På grekiska

:

Επιστροφή που ισχύει για … (ποσότητα για την οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό) κατ' ανώτατο όριο

:

På engelska

:

Refund valid for not more than … (quantity for which licence is issued)

:

På franska

:

Restitution valable pour … (quantité pour laquelle le certificat est délivré) au maximum

:

På italienska

:

Restituzione valida al massimo per … (quantitativo per il quale è rilasciato il titolo)

:

På lettiska

:

Atmaksa ir spēkā par ne vairāk kā … (daudzums, par ko izdota licence)

:

På litauiska

:

Grąžinamoji išmoka mokama ne daugiau kaip už … (nurodomas kiekis, kuriam išduota licencija)

:

På ungerska

:

Legfeljebb …-re (az a mennyiség, amelyre az engedélyt kiadták) érvényes visszatérítés

:

På maltesiska

:

Valur mrodd lura ta’ mhux aktar minn … (ammont maħrug fil. licenzja)

:

På nederländska

:

Restitutie voor ten hoogste … (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven)

:

På polska

:

Refundacji udziela się na nie więcej niż … (ilość, na którą wydano licencję)

:

På portugisiska

:

Restituição válida para … (quantidade em relação à qual é emitido o certificado), no máximo

:

På rumänska

:

Restituție valabilă pentru maxim … (cantitatea pentru care este eliberată licența)

:

På slovakiska

:

Náhrada platná pre nie viac ako … (množstvo, na ktoré je licencia vydaná)

:

På slovenska

:

Nadomestilo velja za največ … (količina, za katero je izdano dovoljenje)

:

På finska

:

Vientituki voimassa enintään … (määrä, jolle todistus on annettu) osalta

:

På svenska

:

Bidrag som gäller för högst … (kvantitet för vilken licensen skall utfärdas)”.


BILAGA II

”BILAGA V

Uppgifter som avses i artikel 8.2 andra stycket:

:

På bulgariska

:

И3HECEHO

:

På spanska

:

EXPORTADO

:

På tjeckiska

:

VYVEZENO

:

På danska

:

UDFØRSEL

:

På tyska

:

AUSGEFÜHRT

:

På estniska

:

EKSPORDITUD

:

På grekiska

:

ΕΞΑΧΘΕΝ

:

På engelska

:

EXPORTED

:

På franska

:

EXPORTÉ

:

På italienska

:

ESPORTATO

:

På lettiska

:

EKSPORTĒTS

:

På litauiska

:

EKSPORTUOTA

:

På ungerska

:

EXPORTÁLVA

:

På maltesiska

:

ESPORTAT

:

På nederländska

:

UITGEVOERD

:

På polska

:

WYWIEZIONO

:

På portugisiska

:

EXPORTADO

:

På rumänska

:

EXPORTAT

:

På slovakiska

:

VYVEZENÉ

:

På slovenska

:

IZVOŽENO

:

På finska

:

VIETY

:

På svenska

:

EXPORTERAD”


29.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 384/44


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2017/2006

av den 20 december 2006

om ändring av rådets förordning (EG) nr 51/2006 när det gäller fångstbegränsningar för beståndet av vitlinglyra i ICES-områdena IIa (EG-vatten), IIIa och IV (EG-vatten)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 51/2006 av den 22 december 2005 om fastställande för år 2006 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (1), särskilt artikel 5.7, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 5.7 i förordning (EG) nr 51/2006 får kommissionen revidera fångstbegränsningarna för beståndet av vitlinglyra i ICES-områdena IIa (EG-vatten), IIIa och IV (EG-vatten) mot bakgrund av vetenskapliga uppgifter som samlats in under det första halvåret 2006.

(2)

Efter nya vetenskapliga belägg från Internationella havsforskningsrådet (ICES) och Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF) fastställdes nya fångstbegränsningar för beståndet av vitlinglyra i ICES-områdena IIa (EG-vatten), IIIa och IV (EG-vatten) genom kommissionens förordning (EG) nr 1259/2006 om ändring av rådets förordning (EG) nr 51/2006 (2).

(3)

Vitlinglyra är ett Nordsjöbestånd som delas med Norge, men som för närvarande inte förvaltas gemensamt av de bägge parterna.

(4)

Efter det att förordning (EG) nr 1259/2006 antagits har gemenskapen överlagt med Norge, men detta har inte resulterat i någon överenskommelse mellan Norge och gemenskapen om fördelningsnyckeln för det beståndet för 2006.

(5)

Då det inte finns någon fördelningsnyckel för det beståndet för fördelningen mellan Norge och gemenskapen och med tanke på att Norge bör kunna fiska en del av den totala tillåtna fångstmängd som rekommenderas av ICES och STECF bör gemenskapen fastställa en autonom fångstbegränsning för gemenskapen som ligger lägre än gränsen för den totala tillåtna fångstmängd som rekommenderas.

(6)

Gemenskapens autonoma fångstbegränsning bör uppgå till 75 % av den rekommenderade totala tillåtna fångstmängden. Denna procent motsvarar gemenskapens andel av den totala fångsten av detta bestånd under de senaste fem åren och utgör den del av beståndet som på grundval av uppgifter från undersökningar under de senaste åren beräknas finnas i gemenskapens vatten. Denna åtgärd bör dock inte påverka gemenskapens ståndpunkt när det gäller framtida förhandlingar med Norge om tilldelning.

(7)

Bilaga IA till förordning (EG) nr 51/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga IA till förordning (EG) nr 51/2006 skall ändras på det sätt som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2006.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 16, 20.1.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1782/2006 (EUT L 345, 8.12.2006, s. 10).

(2)  EUT L 229, 23.8.2006, s. 3.


BILAGA

Bilaga IA till förordning (EG) nr 51/2006 skall ändras på följande sätt:

Uppgifterna om vitlinglyra i områdena IIa (EG-vatten), IIIa och IV (EG-vatten) skall ersättas med följande:

”Art

:

Vitlinglyra

Trisopterus esmarki

Område

:

IIa (EG-vatten), IIIa, IV (EG-vatten)

NOP/2A3A4.

Danmark

70 185

Analytisk TAC.

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.

Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.

Tyskland

13

Nederländerna

52

EG

70 250

Norge

1 000 (1)

TAC

Ej tillämpligt


(1)  Denna kvot får fiskas i sektion VIa, norr om 56° 30′ N.”


29.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 384/46


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2018/2006

av den 20 december 2006

om övergångsbestämmelser för importlicenser för mjölk och mjölkprodukter enligt förordning (EG) nr 2535/2001 med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 4.3,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien,, särskilt artikel 41, och

av följande skäl:

(1)

I avdelning 2 kapitel I avsnitt 2 i kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 av den 14 december 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter (1) finns bestämmelser om godkännande av de aktörer som ansöker om importlicens. Det bör antas övergångsbestämmelser för att aktörer från Bulgarien och Rumänien (nedan kallade de nya medlemsstaterna) skall kunna utnyttja importlicenser från och med den dag då dessa länder ansluts till Europeiska unionen.

(2)

Under perioden 1 januari–30 juni 2007 bör aktörer i de nya medlemsstaterna, utan förhandsgodkännande, kunna ansöka om importlicenser inom ramen för de tullkvoter som avses i bilagorna till förordning (EG) nr 2535/2001.

(3)

De bör styrka att de verkligen är handelsidkare och bedriver regelbunden handelsverksamhet. När det gäller kravet på bevis på handelsverksamhet, bör sökande i de nya medlemsstaterna ha möjlighet att välja 2005 som referensår för handeln istället för 2006, om de kan bevisa att de, på grund av särskilda omständigheter, inte kunnat importera eller exportera de nödvändiga kvantiteterna mjölkprodukter under 2006.

(4)

Senast den 20 januari 2007 bör myndigheterna i de nya medlemsstaterna till kommissionen lämna in en förteckning över alla ansökningsberättigade aktörer. För att de enskilda sökande lättare skall kunna identifieras och för att underlätta överföringen av licenser bör det specificeras vilka uppgifter om varje aktör som skall lämnas in. Dessutom bör de ansökningsberättigade aktörerna i de nya medlemsstaterna ha rätt att överföra importlicenser.

(5)

Det bör därför göras undantag från vissa bestämmelser i förordning (EG) nr 2535/2001.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom undantag från avdelning 2 kapitel 1 avsnitt 2 i förordning (EG) nr 2535/2001 får aktörer som är etablerade i Bulgarien och Rumänien (nedan kallade de nya medlemsstaterna) ansöka om importlicenser för kvoter avseende perioden 1 januari 2007–30 juni 2007, utan förhandsgodkännande från de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där de är etablerade.

Artikel 2

1.   Genom undantag från artikel 11 i förordning (EG) nr 2535/2001 får aktörer som är etablerade i de nya medlemsstaterna endast ansöka om importlicenser för de kvoter som avses i artikel 1 i denna förordning i den medlemsstat där de är etablerade.

2.   Licensansökningar skall endast godtas om den sökande bifogar följande dokument:

a)

Bevis för att den sökande under 2006 har importerat eller exporterat minst 25 ton mjölkprodukter enligt kapitel 04 i Kombinerade nomenklaturen uppdelat på minst fyra transaktioner.

b)

Dokument och uppgifter varigenom den sökandes identitet och yrkesroll vederbörligen styrks, särskilt

i)

Bokförings- eller skattehandlingar i enlighet med nationell lagstiftning.

ii)

Momsregistreringsnummer, om så föreskrivs i nationell lagstiftning.

iii)

Registreringsnumret i handelsregistret, om så föreskrivs i nationell lagstiftning.

3.   När det gäller punkt 2 a skall referensåret vara 2005, om importören kan bevisa att han, på grund av särskilda omständigheter, inte kunde importera eller exportera de nödvändiga kvantiteterna mjölkprodukter under 2006.

4.   För tillämpningen av denna artikel skall passiv och aktiv förädling inte betraktas som import eller export.

Artikel 3

1.   Senast den 20 januari 2007 skall de behöriga myndigheterna i de nya medlemsstaterna till kommissionen skicka förteckningar över de aktörer som har ansökt om importlicenser för de kvoter avseende perioden 1 januari 2007–30 juni 2007 i enlighet med artikel 1 och som uppfyller villkoren i artikel 2. Förteckningarna skall upprättas i enlighet med förlagan i bilaga XIV till förordning (EG) nr 2535/2001, med undantag för godkännandenumret.

2.   Kommissionen skall vidarebefordra förteckningarna enligt punkt 1 till de övriga medlemsstaternas behöriga myndigheter.

Artikel 4

Genom undantag från artikel 16.4 i förordning (EG) nr 2535/2001 får importlicenser som utfärdas för kvotperioden 1 januari 2007–30 juni 2007 överlåtas endast till fysiska eller juridiska personer som godkänts i enlighet med avsnitt 2 i den förordningen och till fysiska eller juridiska personer som finns upptagna i de förteckningar som avses i artikel 3 i den här förordningen.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien träder i kraft och då samtidigt med detta.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 341, 22.12.2001, s. 29. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 926/2006 (EUT L 170, 23.6.2006, s. 8).


29.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 384/48


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2019/2006

av den 21 december 2006

om ändring av förordningarna (EG) nr 2058/96, (EG) nr 327/98 och (EG) nr 955/2005 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för risimport

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1095/96 av den 18 juni 1996 om genomförande av medgivandena i lista CXL som fastställts efter avslutandet av förhandlingarna enligt GATT artikel XXIV.6 (1), särskilt artikel 1,

med beaktande av rådets beslut 96/317/EG av den 13 maj 1996 om att godkänna resultaten av konsultationerna med Thailand enligt artikel XXIII i GATT (2), särskilt artikel 3,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (3), särskilt artikel 10.2 och artikel 13.1, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (4) gäller för importlicenser för tullkvotsperioder som inleds den 1 januari 2007.

(2)

Förordningen innehåller framför allt bestämmelser om ansökningar om importlicenser, den sökandes status och utfärdandet av licenser. Den begränsar importlicensernas giltighetstid till den sista dagen i tullkvotsperioden utan att det påverkar tillämpningen av ytterligare villkor eller undantag som fastställts i förordningar för enskilda sektorer.

(3)

Kommissionens förordningar (EG) nr 2058/96 av den 28 oktober 1996 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 (5), (EG) nr 327/98 av den 10 februari 1998 om öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter för import av ris och brutet ris (6), och (EG) nr 955/2005 av den 23 juni 2005 om öppnande av en kvot för import till gemenskapen av ris med ursprung i Egypten (7) innehåller bestämmelser som avviker från eller upprepar de gemensamma regler som fastställs i förordning (EG) nr 1301/2006. De förordningarna bör därför ändras i syfte att upphäva de avvikande eller överflödiga reglerna, med angivande av löpnumret för varje kvot och delkvot och omdefiniering av de specifika regler som gäller, framförallt i fråga om upprättandet av licensansökningar, deras utfärdande, giltighetsperiod och informationsöverföringen till kommissionen.

(4)

För att förenkla dessa förordningar bör de föreskrifter som inte längre tillämpas avskaffas liksom de föreskrifter som redan finns i de övergripande förordningarna eller förordningarna för olika sektorer, dvs. förutom förordning (EG) nr 1301/2006 även kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (8), och kommissionens förordning (EG) nr 1342/2003 av den 28 juli 2003 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris (9).

(5)

För enkelhetens skull bör kvantiteter som understiger 20 ton och som tilldelats genom tillämpning av en tilldelningskvot förvaltas på samma sätt i förordningarna (EG) nr 2058/96, (EG) nr 327/98 och (EG) nr 955/2005.

(6)

För att förbättra förvaltningen av tullkvoter som öppnats genom förordningarna (EG) nr 2058/96 och (EG) nr 955/2005 är det nödvändigt att fortsätta tillåta aktörer att lämna in fler än en licensansökan per kvotperiod, vilket innebär ett undantag från artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1301/2006. För att förbättra kontrollerna av dessa två kvoter samt harmonisera och förenkla förvaltningen av dem bör ansökningar om importlicenser kunna lämnas in veckovis.

(7)

Importtullen för brutet ris fastställs i artikel 11d i förordning (EG) nr 1785/2003 och följaktligen bör det inte längre hänvisas till Kombinerade nomenklaturen och förordning (EG) nr 2058/96 bör ändras i enlighet därmed.

(8)

I fråga om de kvoter som öppnats genom förordning (EG) nr 327/98 och som förvaltas på grundval av exportcertifikat, är det nödvändigt att fortsätta tillåta aktörer som innehar fler än ett exportcertifikat att lämna in fler än en importlicensansökan per delkvotperiod, vilket innebär en avvikelse från artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1301/2006, för att säkerställa kontroller som är anpassade till den typen av import. Garantibeloppet för importlicenser för råris i artikel 4 i förordning (EG) nr 327/98 bör anpassas till det garantibelopp som anges i artikel 12 i förordning (EG) nr 1342/2003.

(9)

I fråga om förordning (EG) nr 955/2005 bör hänvisningarna till förordning (EG) nr 1785/2003 förtydligas och det bör anges att licensernas giltighetsperiod beräknas från dagen för deras utfärdande.

(10)

Åtgärderna bör börja tillämpas den 1 januari 2007, vilket är den dag då åtgärderna i förordning (EG) nr 1301/2006 skall börja tillämpas.

(11)

Ansökningsperioden enligt förordningarna (EG) nr 2058/96 och (EG) nr 955/2005 inleds under 2007 på en helgdag, och det bör därför föreskrivas att de första ansökningarna får lämnas in först den första arbetsdagen 2007 och att denna första ansökningsperiod avslutas senast måndagen den 8 januari 2007. Det bör också fastställas att ansökningarna om importlicens för denna första period skall skickas till kommissionen senast måndagen den 8 januari 2007.

(12)

Förordningarna (EG) nr 2058/96, (EG) nr 327/98 och (EG) nr 955/2005 bör följaktligen ändras.

(13)

Åtgärderna i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2058/96 skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 skall följande läggas till som andra och tredje stycke:

”Kvoten skall ha löpnummer 09.4079.

Kommissionens förordningar (EG) nr 1291/2000 (10), (EG) nr 1342/2003 (11) och (EG) nr 1301/2006 (12) skall tillämpas om inget annat anges i den här förordningen.

2.

Artikel 2 skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 skall följande andra stycke läggas till:

”Ansökningarna om importlicens skall lämnas in till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna varje vecka, senast på måndagen kl. 13.00 (lokal tid i Bryssel). För år 2007 skall perioden för inlämnande av de första ansökningarna dock börja den första arbetsdagen 2007 och avslutas senast den 8 januari 2007; den första måndag då ansökningar om importlicens kan överföras till kommissionen är alltså, i enlighet med artikel 4 a, måndagen den 8 januari 2007.”

b)

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”2.   Trots vad som sägs i artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1301/2006 kan den sökande lämna in fler än en licensansökning per kvotperiod, dock högst en per vecka.”

3.

Artikel 3 skall ersättas med följande:

”Artikel 3

1.   Om de kvantiteter som ansökningarna gäller under en vecka överskrider den kvantitet som är tillgänglig inom kvoten, skall kommissionen – senast på den fjärde arbetsdagen efter sista dagen för inlämnande av ansökningarna för samma vecka – fastställa en tilldelningskoefficient för de kvantiteter som ingår i ansökningarna för den veckan, avslå de ansökningar som lämnats in för veckorna därefter och avbryta utfärdandet av importlicenser fram till årsslutet.

Om den tilldelningskoefficient som avses i första stycket leder till en eller flera kvantiteter som är mindre än 20 ton per ansökan skall medlemsstaten fördela de sammanlagda kvantiteterna genom lottdragning av partier på 20 ton bland aktörerna, ökade med lika delar av restpartiet fördelade på 20-tonskvantiteterna. I de fall då sammanläggning av kvantiteter på mindre än 20 ton inte leder till någon kvantitet på 20 ton, skall medlemsstaten fördela restpartiet lika mellan de aktörer som har licens för 20 ton eller mer.

Om, i enlighet med punkt 2, licens skall utfärdas för en kvantitet som understiger 20 ton, kan aktören dra tillbaka licensansökan inom två arbetsdagar efter datumet för ikraftträdande av den förordning som fastställde tilldelningskoefficienten.

2.   Importlicenser skall utfärdas den åttonde arbetsdagen efter sista inlämningsdag för licensansökningar till kommissionen enligt artikel 4 a.”

4.

Artikel 4 skall ersättas med följande:

”Artikel 4

Medlemsstaterna skall på elektronisk väg skicka följande till kommissionen:

a)

Senast klockan 18.00 (lokal tid i Bryssel) på sista inlämningsdag för licensansökan, den information på ansökan om importlicens som anges i artikel 11.1 a i förordning (EG) nr 1301/2006, med en uppdelning på åttasiffriga KN-nummer och per ursprungsland i fråga om de kvantiteter som ansökningarna gäller.

b)

Senast den andra arbetsdagen efter utfärdandet av importlicenserna, information på de utfärdade licenserna, i enlighet med artikel 11.1 b i förordning (EG) nr 1301/2006, med en uppdelning på åttasiffriga KN-nummer och per ursprungsland i fråga om de kvantiteter som importlicenser utfärdats för.

c)

Senast den sista dagen i varje månad, de totala kvantiteter som övergått till fri omsättning inom den här kvoten under nästföregående månad, med en uppdelning på åttasiffriga KN-nummer och ursprungsland. Om inga kvantiteter har övergått till fri omsättning under perioden, skall meddelandet ’inga’ skickas.”

5.

I artikel 5.1 b skall ”anges i Kombinerade nomenklaturen” ersättas med ”fastställs i artikel 11d i rådets förordning (EG) nr 1785/2003 (13).

6.

Artikel 6.2 skall utgå.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 327/1998 skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1.1:

a)

Andra stycket skall ersättas med följande:

”Dessa totala importtullkvoter skall delas upp i importtullkvoter per ursprungsland och fördelas efter ett antal delperioder i enlighet med bilaga IX.”

b)

Följande skall läggas till som tredje stycke:

”Kommissionens förordningar (EG) nr 1291/2000 (14), (EG) nr 1342/2003 (15) och (EG) nr 1301/2006 (16) skall tillämpas på den kvot som avses i första punkten om inget annat anges i den här förordningen.

2.

Artikel 2 skall ersättas med följande:

”Artikel 2

I fråga om kvantiteter för vilka det inte utfärdats importlicenser för de kvoter som anges i artikel 1.1 a, b och e under delperioden september, kan ansökan om importlicens lämnas in för delperioden oktober i fråga om alla ursprungsländer som omfattas av den totala importtullkvoten.”

3.

I artikel 3 skall tredje stycket ersättas med följande:

”Exportlicenser som utfärdats för de importtullkvoter som avses i artikel 1.1 skall enbart vara giltiga under den berörda kvotperioden.”

4.

Artikel 4 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.   Licensansökningar skall lämnas in under de tio första dagarna i den första månaden i varje delperiod.”

b)

I punkt 2 skall andra strecksatsen utgå.

c)

I punkt 3 skall följande mening läggas till:

”Licenserna skall endast vara giltiga för produkter med ursprung i det land som angivits i fält 8.”

d)

Punkt 5 skall ersättas med följande:

”5.   Genom undantag från artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1301/2006 kan de sökande, i fråga om tullkvoter som omfattas av de ansökningar om importlicens som avses i artikel 3 första stycket, lämna in flera ansökningar för samma kvotlöpnummer för samma importtullkvotsdelperiod.”

5.

Artikel 5 skall ersättas med följande:

”Artikel 5

Den tilldelningskoefficient som avses i artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1301/2006 skall fastställas av kommissionen inom tio dagar efter sista inlämningsdag för licensansökan enligt artikel 8 a i den här förordningen. Vid samma tidpunkt skall kommissionen fastställa de kvantiteter som är tillgängliga för nästa delperiod och, i tillämpliga fall, för den ytterligare delperioden i oktober.

Om den tilldelningskoefficient som avses i första stycket leder till en eller flera kvantiteter som är mindre än 20 ton per ansökan skall medlemsstaten fördela de sammanlagda kvantiteterna genom lottdragning av partier på 20 ton bland aktörerna, ökade med lika delar av restpartiet fördelade på 20-tonskvantiteterna. I de fall då sammanläggning av kvantiteter på mindre än 20 ton inte leder till någon kvantitet på 20 ton, skall medlemsstaten fördela restpartiet lika mellan de aktörer som har licens för 20 ton eller mer.

Om, i enlighet med punkt 2, licens skall utfärdas för en kvantitet som understiger 20 ton, kan aktören dra tillbaka licensansökan inom två arbetsdagar efter datumet för ikraftträdande av den förordning som fastställde tilldelningskoefficienten.”

6.

Artikel 6 skall ersättas med följande:

”Artikel 6

Inom tre arbetsdagar räknat från dagen för offentliggörande av kommissionens beslut om fastställande av tillgängliga kvantiteter i enlighet med artikel 5, skall importlicenser utfärdas för de kvantiteter som följer av tillämpningen av artikel 5.”

7.

Artikel 7 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3 skall utgå.

b)

I punkt 4 skall andra stycket utgå.

8.

Artikel 8 skall ersättas med följande:

”Artikel 8

Medlemsstaterna skall på elektronisk väg skicka följande till kommissionen:

a)

Senast klockan 18.00 (lokal tid i Bryssel) senast den andra arbetsdagen efter sista dagen för inlämnande av licensansökan, den information på ansökan om importlicens som anges i artikel 11.1 a i förordning (EG) nr 1301/2006, med en uppdelning på åttasiffriga KN-nummer och per ursprungsland i fråga om de kvantiteter som ansökningarna gäller, samt med angivande av antalet importlicenser och numret på importlicensen i de fall det krävs.

b)

Senast den andra arbetsdagen efter utfärdandet av importlicenserna, information på de utfärdade licenserna, i enlighet med artikel 11.1 b i förordning (EG) nr 1301/2006, med en uppdelning på åttasiffriga KN-nummer och per ursprungsland i fråga om de kvantiteter som importlicenser utfärdats för, med angivande av den importlicens och de kvantiteter för vilka licensansökningar har dragits tillbaka i enlighet med artikel 5 tredje stycket.

c)

Senast den sista dagen i varje månad, de totala kvantiteter som övergått till fri omsättning inom den här kvoten under nästföregående månad, med en uppdelning på åttasiffriga KN-nummer och ursprungsland, med uppgifter om förpackningen om den väger 5 kg eller mindre. Om inga kvantiteter har övergått till fri omsättning under perioden, skall meddelandet ’inga’ skickas.”

9.

Artikel 10 skall utgå.

10.

Bilaga III skall utgå.

11.

I bilaga IX skall ordet ”tranches” ersättas med ”delperioder”.

12.

Bilaga X skall utgå.

Artikel 3

Förordning (EG) nr 955/2005 skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 skall ändras på följande sätt:

a)

I första stycket skall ”i enlighet med artikel 11 i förordning (EG) nr 1785/2003” ersättas med ”i enlighet med artikel 11, 11a, 11c och 11d i förordning (EG) nr 1785/2003”.

b)

Det andra stycket skall utgå.

c)

Följande skall läggas till som fjärde stycke:

”Kommissionens förordningar (EG) nr 1291/2000, (EG) nr 1342/2003 och (EG) nr 1301/2006 (17) skall tillämpas om inget annat anges i den här förordningen.

2.

Artikel 2 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 skall utgå.

b)

Punkt 3 skall ersättas med följande:

”3.   Trots vad som sägs i artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1301/2006 kan den sökande lämna in fler än en licensansökan per kvotperiod. Sökande får dock lämna in högst en licensansökan per vecka för varje åttasiffrigt KN-nummer.”

3.

Artikel 3 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 skall utgå.

b)

I tredje stycket skall ”i enlighet med artikel 11 i förordning (EG) nr 1785/2003” ersättas med ”i enlighet med artikel 11, 11a, 11c och 11d i förordning (EG) nr 1785/2003”.

4.

Artikel 4 skall ersättas med följande:

”Artikel 4

1.   Ansökningarna om importlicens skall inlämnas till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna senast kl. 13.00 (lokal tid i Bryssel) varje måndag.

För år 2007 skall perioden för inlämnande av de första ansökningarna dock börja den första arbetsdagen 2007 och avslutas senast den 8 januari 2007; den första måndag då ansökningar om importlicens kan överföras till kommissionen är alltså, i enlighet med artikel 5 a, måndagen den 8 januari 2007.

2.   Importlicensen skall utfärdas den åttonde arbetsdagen efter sista dag för inlämnande av ansökan, förutsatt att den kvantitet som anges i artikel 1 inte uppnåtts.

Genom undantag från artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1342/2003 skall importlicenserna vara giltiga till och med slutet av månaden efter den månad då licenserna utfärdades.

3.   Om de kvantiteter som ansökningarna gäller under en vecka överskrider den kvantitet som är tillgänglig inom ramen för kvoten enligt artikel 1 skall kommissionen – senast på den sjunde arbetsdagen efter sista dagen för inlämnande av ansökningarna för samma vecka – fastställa en tilldelningsskoefficient för de kvantiteter som ingår i ansökningar för den veckan, avslå de ansökningar som lämnats in för veckorna därefter och avbryta utfärdandet av importlicenser fram till årsslutet.

4.   Om den tilldelningskoefficient som avses i första stycket leder till en eller flera kvantiteter som är mindre än 20 ton per ansökan skall medlemsstaten fördela de sammanlagda kvantiteterna genom lottdragning av partier på 20 ton bland aktörerna, ökade med lika delar av restpartiet fördelade på 20-tonskvantiteterna. I de fall då sammanläggning av kvantiteter på mindre än 20 ton inte leder till någon kvantitet på 20 ton, skall restpartiet av medlemsstaten fördelas lika mellan de aktörer som har licens för 20 ton eller mer.

Om, i enlighet med första stycket, licens skall utfärdas för en kvantitet som understiger 20 ton, kan aktören dra tillbaka licensansökan inom två arbetsdagar efter datumet för ikraftträdande av den förordning som fastställde tilldelningskoefficienten.”

5.

Artikel 5 skall ersättas med följande:

”Artikel 5

Medlemsstaterna skall på elektronisk väg skicka följande till kommissionen:

a)

Senast klockan 18.00 (lokal tid i Bryssel) senast den sista dagen för inlämnande av licensansökan, den information på ansökan om importlicens som anges i artikel 11.1 a i förordning (EG) nr 1301/2006, med en uppdelning på åttasiffriga KN-nummer i fråga om de kvantiteter som ansökningarna gäller.

b)

Senast den andra arbetsdagen efter utfärdandet av importlicenserna, information på de utfärdade licenserna, i enlighet med artikel 11.1 b i förordning (EG) nr 1301/2006, med en uppdelning på åttasiffriga KN-nummer och per ursprungsland i fråga om de kvantiteter som importlicenser utfärdats för.

c)

Senast den sista dagen i varje månad, de totala kvantiteter som övergått till fri omsättning inom den här kvoten under nästföregående månad, med en uppdelning på åttasiffriga KN-nummer. Om inga kvantiteter har övergått till fri omsättning under perioden, skall meddelandet ’inga’ skickas.”

6.

Artikel 6 skall utgå.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 december 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  EGT L 122, 22.5.1996, s. 15.

(3)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 96. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 797/2006 (EUT L 144, 31.5.2006, s. 1).

(4)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(5)  EGT L 276, 29.10.1996, s. 7. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1950/2005 (EUT L 312, 29.11.2005, s. 18).

(6)  EGT L 37, 11.2.1998, s. 5. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 965/2006 (EUT L 176, 30.6.2006, s. 12).

(7)  EUT L 164, 24.6.2005, s. 5.

(8)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 410/2006 (EUT L 71, 10.3.2006, s. 7).

(9)  EUT L 189, 29.7.2003, s. 12. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 945/2006 (EUT L 173, 27.6.2006, s. 12).

(10)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1.

(11)  EUT L 189, 29.7.2003, s. 12.

(12)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.”

(13)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 96.”

(14)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1.

(15)  EUT L 189, 29.7.2003, s. 12.

(16)  EGT L 238, 1.9.2006, s. 13.”

(17)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.”


29.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 384/54


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2020/2006

av den 22 december 2006

om ändring av förordning (EG) nr 2535/2001 när det gäller förvaltningen av WTO-tullkvoten för smör från Nya Zeeland

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 29.1, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 av den 14 december 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter (2) fastställdes bland annat särskilda regler för smör från Nya Zeeland enligt artikel 25.1 andra stycket i förordningen.

(2)

I sin dom av den 11 juli 2006 i målet C-313/04 Franz Egenberger GmbH Molkerei und Trockenwerk mot Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung fastställde Europeiska gemenskapernas domstol följande: ”Artikel 35.2 i kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 av den 14 december 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter är ogiltig i den mån det i denna bestämmelse föreskrivs att ansökningar om importlicens för smör från Nya Zeeland med nedsatt tull endast kan lämnas in till de behöriga myndigheterna i Förenade kungariket” och ”artiklarna 25 och 32 i förordning nr 2535/2001, jämförda med bilagorna III, IV och XII till samma förordning, är ogiltiga i den mån som de tillåter diskriminering vid utfärdandet av importlicenser för smör från Nya Zeeland med nedsatt tull.”

(3)

Det bör inrättas ett nytt system för förvaltning av tullkvoten från och med den 1 januari 2007 för att säkra att importörerna får tillträde till kvoten utan diskriminering, i enlighet med domstolens dom i målet C-313/04.

(4)

För att säkra stabilitet i handeln samtidigt som hela tullkvoten gradvis öppnas för alla importörer förefaller det lämpligt att förvalta kvoten enligt den metod som anges i artikel 29.2 tredje strecksatsen i förordning (EG) nr 1255/1999. Kvoten bör därför delas upp på traditionella importörer och nya importörer. Vid förvaltningen av den del av kvoten som avser traditionella importörer bör hänsyn tas till tidigare handel inom kvoten och vid förvaltningen av den del av kvoten som avser nya importörer bör ansökningarna om importlicens handläggas vid samma tillfälle.

(5)

För att säkra att ansökningarna om importlicens är seriösa, för att förhindra spekulation och för att säkra att kvoten utnyttjas maximalt bör det föreskrivas att de nya importörerna måste ansöka om en viss minimikvantitet och att de nya importörernas andel av kvoten begränsas till 10 %. Av samma skäl bör det fastställas kriterier för vilka importörer som får ta del av kvoten; importörerna bör särskilt kunna visa att de bedriver handel av en viss omfattning inom mjölksektorn. För att se till att de nya importörerna får tillgång till kvoten på jämlika villkor bör varje sökande endast få ansöka om en viss maximal kvantitet.

(6)

Säkerhetsnivån skall vara sådan att det kan säkras att endast faktiska importörer ansöker om tilldelning ur kvoten. Det är därför lämpligt att anta den säkerhetsnivå som gäller för förvaltningen av de kvoter som avses i avdelning 2 kapitel I i förordning (EG) nr 2535/2001.

(7)

För att förhindra att licenser utfärdas för kvantiteter som inte är ekonomiskt hållbara bör ett lottningsförfarande föreskrivas för de fall då licenser utfärdas för kvantiteter om mindre än 20 ton.

(8)

Det smör från Nya Zeeland som importeras måste uppfylla vissa sammansättnings- och kvalitetskrav enligt förordning (EG) nr 2535/2001. Det bör föreskrivas att importören måste visa upp ett IMA 1-intyg i samband med importen för att styrka att sammansättnings- och kvalitetskraven är uppfyllda och för att styrka produkternas ursprung.

(9)

Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter har inte avgivit något yttrande inom den tid som dess ordförande bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2535/2001 skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 9 skall ersättas med följande:

”Artikel 9

Den behöriga myndigheten skall före den 1 juni informera de sökande om utfallet av godkännandeförfarandet och om eventuellt godkännandenummer. Godkännandet skall vara giltigt i ett år.”

2.

Artiklarna 24 och 25 skall ersättas med följande:

”Artikel 24

1.   Detta avsnitt skall gälla för import inom ramen för de tullkvoter för specificerade ursprungsländer som finns upptagna i lista CXL och som återges i bilaga III.B.

2.   I bilaga III.B till denna förordning anges vilka tullsatser som skall tas ut och vilka maximala kvantiteter som får importeras per tullkvotsperiod.

Artikel 25

1.   Importlicenser för de produkter som förtecknas i bilaga III.B skall endast utfärdas till den angivna tullsatsen om ett motsvarande IMA 1-intyg visas upp och endast för den totala nettokvantitet som anges i intyget.

IMA 1-intyget skall uppfylla de krav som anges i artiklarna 29–33. Importlicensen skall ha samma nummer och utfärdandedatum som motsvarande IMA 1-intyg.

2.   Importlicenserna får utfärdas först efter det att den behöriga myndigheten har kontrollerat att artikel 33.1 e har iakttagits.

Den myndighet som utfärdar licenserna skall till kommissionen översända en kopia av samtliga IMA 1-intyg som lämnats in tillsammans med motsvarande ansökningar om importlicenser, senast kl. 18.00 (lokal tid i Bryssel) samma dag som ansökningarna kom in.

Senast fyra arbetsdagar därefter skall myndigheten utfärda importlicenserna, förutsatt att kommissionen inte har vidtagit några särskilda åtgärder före detta datum.

Myndigheten som utfärdar importlicenserna skall behålla originalet av varje IMA 1-intyg som lämnas in.”

3.

I artikel 26.2 skall andra stycket utgå.

4.

Artiklarna 34–39 skall ersättas med följande:

”Artikel 34

1.   Detta avsnitt skall gälla för import av smör från Nya Zeeland inom kvoterna med löpnummer 09.4195 och 09.4182 i enlighet med bilaga III.A till denna förordning.

2.   Bestämmelserna i artikel 27, 30, 31.1, 32.2 och 32.3 samt artikel 33.1 a–d skall gälla.

3.   I uppgiften om varuslag för kvoten för smör från Nya Zeeland skall med uttrycket minst sex veckor avses minst sex veckor från den dag då en deklaration om övergång till fri omsättning lämnas till tullen.

4.   I bilaga III.A anges vilka de aktuella tullkvoterna är, vilka tullsatser som skall tas ut och vilka maximala kvantiteter som får importeras under de olika kvotperioderna eller delkvotperioderna.

Artikel 34a

1.   Kvoterna skall delas upp i två delar i enlighet med bilaga III.A:

a)

Kvoten med löpnummer 09.4195 (nedan kallad del A) skall fördelas på importörer i gemenskapen som har godkänts i enlighet med artikel 7 och som kan styrka följande:

i)

För kvotåret 2007: att de importerat inom kvoten med löpnummer 09.4589 under 2006.

ii)

För kvotåret 2008: att de importerat inom kvoterna med löpnummer 09.4589, 09.4195 eller 09.4182 under perioden 1 januari 2006–31 december 2007.

iii)

För efterföljande kvotår: att de importerat inom kvoterna med löpnummer 09.4589, 09.4195 eller 09.4182 under de 24 månader som föregår november månad året före kvotåret.

b)

Kvoten med löpnummer 09.4182 (nedan kallad del B) skall reserveras för följande sökande:

i)

Sökande som har godkänts i enlighet med bestämmelserna i artikel 7, eller,

ii)

för perioden januari–juni 2007: sökande som är etablerade i Bulgarien eller Rumänien och som uppfyller villkoren i artikel 1.2 i kommissionens förordning (EG) nr 2018/2006 (3),

och

iii)

som kan styrka att de under tolvmånadersperioden fram till november månad före det aktuella kvotåret, importerade till gemenskapen eller exporterade från gemenskapen minst 100 ton mjölk eller mjölkprodukter enligt kapitel 4 i Kombinerade nomenklaturen, inom minst fyra olika transaktioner.

För kvotåren 2007 och 2008 skall emellertid tolvmånadersperioden utgöras av kalenderåren 2006 respektive 2007.

2.   De bevis på handelsverksamhet som avses i led a och leden b.ii och b.iii i punkt 1 skall gälla under kvotårets båda halvårsperioder.

3.   Licensansökningar kan endast lämnas in under de första tio dagarna av följande månader:

a)

Januari 2007 och januari 2008, om ansökningarna avser delkvotperioden januari–juni, dock får ansökningar som lämnas in under januari 2007 lämnas in under de första 15 dagarna.

b)

November, om ansökningarna avser delkvotperioden januari–juni.

c)

Juni, om ansökningarna avser delkvotperioden juli–december.

4.   För att kunna godtas får en ansökan om importlicens högst omfatta följande kvantiteter per sökande:

a)

För del A:

i)

och för kvotåret 2007: högst 125 % av den kvantitet som de importerade inom kvoten med löpnummer 09.4589 under 2006,

ii)

och för kvotåret 2008: högst 125 % av den sammanlagda kvantitet som de importerade inom kvoterna med löpnummer 09.4589, 09.4195 och 09.4182 under 2006 och 2007,

iii)

och för efterföljande kvotår: högst 125 % av de kvantiteter som de importerade inom kvoterna med löpnummer 09.4589, 09.4195 eller 09.4182 under de 24 månader som föregår november månad året före kvotåret.

b)

För del B: minst 20 ton och högst 10 % av den kvantitet som finns tillgänglig under den aktuella delkvotperioden, på villkor att importören kan styrka för den behöriga myndigheten i medlemsstaten att villkoren i punkt 1 b är uppfyllda.

De bevis som avses ovan skall lämnas in samtidigt som licensansökan lämnas in.

De sökande kan ansöka om tilldelning från båda delkvoterna samtidigt, på villkor att de uppfyller villkoren.

Det skall lämnas in en ansökan för del A och en ansökan för del B.

Det skall lämnas i bevis för att import eller export ägt rum i enlighet med vad som anges i artikel 5 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006.

5.   Ansökan om licens får endast lämnas in i den medlemsstat som godkänt importören och dennes godkännandenummer skall anges på ansökan.

Artikel 35

Den säkerhet som avses i artikel 15.2 i förordning (EG) nr 1291/2000 skall vara 35 euro per 100 kg netto av produkten.

Artikel 35a

1.   Medlemsstaterna skall senast den tredje arbetsdagen efter utgången av ansökningsperioden underrätta kommissionen om alla ansökningar som har lämnats in för samtliga kvoter.

2.   Underrättelserna skall innehålla uppgifter om vilka kvantiteter ansökningarna gäller, fördelat på kvotnummer och KN-nummer.

3.   Kommissionen skall inom fem arbetsdagar efter utgången av den underrättelseperiod som avses i punkt 1 fatta beslut om i vilken utsträckning ansökningarna kan godkännas. I de fall då de kvantiteter som ansökningarna avser inte överskrider de tillgängliga kvantiteterna inom en kvot skall kommissionen inte fatta något beslut och licenser skall utfärdas för de kvantiteter som begärts.

I de fall då de kvantiteter som licenserna avser överskrider de tillgängliga kvantiteterna under en kvotperiod skall kommissionen tillämpa en enhetlig tilldelningskoefficient på kvantiteter som ansökningarna avser. Den del av säkerheterna som avser icke tilldelade kvantiteter skall frisläppas.

I de fall då tillämpningen av tilldelningskoefficienten på en delkvot leder till att licenser måste utfärdas för kvantiteter på mindre än 20 ton per ansökan skall den berörda medlemsstaten istället fördela de återstående kvantiteterna i form av partier på 20 ton vardera genom att dessa lottas ut bland de ansökande som annars skulle ha fått partier på mindre än 20 ton på grund av tillämpningen av tilldelningskoefficienten.

Om uppdelningen på partier på 20 ton leder till att den kvantitet som återstår till slut är på mindre än 20 ton skall den kvantiteten anses utgöra ett parti.

Säkerheten för ansökningar som inte tilldelats några kvantiteter vid lottdragningen skall omedelbart frisläppas.

4.   Licenserna skall utfärdas senast fem arbetsdagar efter det att det beslut som avses i punkt 3 har fattats.

5.   De importlicenser som utfärdas i enlighet med denna förordning skall vara giltiga till och med den sista dagen av den halvårsperiod som avses i bilaga III.A.

6.   De importlicenser som utfärdas enligt detta avsnitt får överlåtas endast till fysiska eller juridiska personer som uppfyller villkoren i artikel 7. Vid överlåtelse av en licens skall den aktör som överlåter licensen underrätta det utfärdande organet om godkännandenummer för den aktör som övertar licensen.

Artikel 35b

De uppgifter som avses i artikel 28 skall anges i licensansökningarna och i licenserna, utom uppgifterna om IMA 1-intyget.

I fält 16 på licensansökan kan anges ett eller flera av de KN-nummer som förtecknas i bilaga III.A.

I fält 20 på licensen skall anges vilken delkvotperiod som licensen avser.

Om mer än ett KN-nummer anges i licensansökan skall det anges vilken kvantitet som begärs för varje nummer och separata licenser skall utfärdas för varje nummer.

Artikel 36

Om smöret från Nya Zeeland inte uppfyller sammansättningskraven skall det inte beviljas kvottull för hela den kvantitet som tulldeklarationen omfattar.

När det fastställts att produkterna inte uppfyller kraven skall tullmyndigheten, om en deklaration om övergång till fri omsättning har tagits emot, ta ut den importtull som anges i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87. En importlicens till full tull skall utfärdas för den kvantitet som inte uppfyller kraven.

Kvantiteten skall inte anges på licensen.

Artikel 37

1.   Den tullsats som anges i bilaga III.A skall tillämpas för import av smör från Nya Zeeland enligt detta avsnitt på villkor att det visas upp en deklaration om övergång till fri omsättning tillsamman med en importlicens, som har utfärdats i enlighet med bestämmelserna i artikel 35a, samt ett IMA 1-intyg i enlighet med bilaga X, som har utfärdats av ett utfärdande organ enligt bilaga XII, som visar att kraven har uppfyllts och att den produkt som intyget avser uppfyller ursprungskriterierna. Tullmyndigheten skall ange IMA 1-intygets löpnummer på importlicensen.

2.   Den kvantitet som anges på IMA 1-intyget skall vara samma som anges i tulldeklarationen för import.

3.   IMA 1-intyget skall vara giltigt från den dag då det utfärdas fram till den årliga importkvotens sista dag.

4.   Importlicensen kan användas för en eller flera importdeklarationer.

Artikel 38

En utfärdande myndighet får tas upp i bilaga XII endast om villkoren i artikel 33.1 a–d är uppfyllda och om myndigheten åtar sig att underrätta kommissionen om fetthaltens processtypiska standardavvikelse enligt bilaga IV.1 e för smör från Nya Zeeland som har tillverkats av de producenter som avses i bilaga IV.1 a i enlighet med köparnas produktspecifikationer.

Artikel 39

Medlemsstaterna skall senast den 31 januari efter utgången av ett visst kvotår meddela kommissionen de slutliga månatliga kvantiteterna och den totala kvantiteten smör för det kvotåret för vilken deklarationer om övergång till fri omsättning godkändes under föregående kvotår inom ramen för den tullkvot som avses i punkt 1.

Det månatliga meddelandet skall skickas senast den tionde i den månad som följer efter den månad då deklarationerna om övergång till fri omsättning godkändes.”

5.

Bilaga III.A skall ersättas med bilaga I till denna förordning.

6.

Bilaga II till denna förordning skall föras in som bilaga III.B.

7.

I bilaga IV.1 skall definitionerna ändras på följande sätt:

a)

Led a skall ersättas med följande:

”a)   producent: en enskild produktionsanläggning eller fabrik där smör framställs för export till gemenskapen inom de tullkvoter som avses i bilaga III.A.”

b)

Led c skall ersättas med följande:

”c)   parti: en kvantitet smör som omfattas av ett IMA 1-intyg som uppvisas för behörig tullmyndighet för övergång till fri omsättning inom den tullkvoter som avses i bilaga III.A.”

8.

I bilaga X skall texten i fältet ”INTYG” ersättas med följande:

”INTYG

för införsel av smör från Nya Zeeland inom den tullkvot som avses i bilaga III.A.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EGT L 341, 22.12.2001, s. 29. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 926/2006 (EUT L 170, 23.6.2006, s. 8).

(3)  Se sidan 46 i detta nummer av EUT.


BILAGA I

”BILAGA III.A

TULLKVOT I ENLIGHET MED GATT/WTO-AVTALEN FÖRDELAD EFTER URSPRUNGSLAND: SMÖR FRÅN NYA ZEELAND

KN-nummer

Varuslag

Ursprungsland

Årlig kvot från och med 1 januari till 31 december

(i ton)

Maximal halvårsdelkvot

(mängd i ton)

Tullkvot

Del A

Löpnummer

09.4195

Tullkvot

Del B

Löpnummer

09.4182

Tullsats vid import

(i EUR per 100 kg nettovikt)

Föreskrifter för utfärdande av IMA 1

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

Minst 6 veckor gammalt smör med en fetthalt av lägst 80 och högst 82 viktprocent, framställt direkt av mjölk eller grädde, utan användning av lagrade råvaror, i en enda, sluten och oavbruten process

Nya Zeeland

77 402 ton

Januari–juni 2007

42 572 ton

23 415 ton

19 157 ton

86,88

Se bilaga IV

ex 0405 10 30

Minst 6 veckor gammalt smör med en fetthalt av lägst 80 och högst 82 viktprocent, framställt direkt av mjölk eller grädde, utan användning av lagrade råvaror, i en enda, sluten och oavbruten process, som kan innebära att grädden genomgår ett stadium som koncentrerat mjölkfett och/eller att sådant mjölkfett fraktioneras (bearbetning som kallas ”Ammix” och ”Spreadable”)

Juli–december 2007

34 830 ton

19 156 ton

15 674 ton

Halvårskvot från och med januari 2008

38 701 ton

21 286 ton

17 415 ton”


BILAGA II

”BILAGA III.B

TULLKVOT I ENLIGHET MED GATT/WTO-AVTALEN FÖRDELAD EFTER URSPRUNGSLAND: ÖVRIGA

Kvotnummer

KN-nummer

Varuslag

Ursprungsland

Årlig kvot från och med 1 januari till 31 december

(i ton)

Tullsats vid import

(i euro per 100 kg nettovikt)

Föreskrifter för utfärdande av IMA 1-intyg

09.4522

0406 90 01

Ost för bearbetning (1)

Australien

500

17,06

Se bilaga XI.B och XI.C

09.4521

ex 0406 90 21

Cheddar i hela konventionella stycken (runda ostar med en nettovikt av lägst 33 kg men högst 44 kg och ostar i form av kuber eller med parallellpipig form med en nettovikt av minst 10 kg) med en fetthalt av 50 viktprocent eller mer av torrsubstansen, med en mognad av minst tre månader

Australien

3 711

17,06

Se bilaga XI.B

09.4513

ex 0406 90 21

Cheddar framställd av opastöriserad mjölk med en fetthalt av minst 50 viktprocent av torrsubstansens med en mognad av minst nio månader, med ett värde fritt gränsen (2) per 100 kg netto av lägst:

 

334,20 euro för hela ostar

 

354,83 euro för ostar med en nettovikt av lägst 500 g

 

368,58 euro för ostar med en nettovikt av högst 500 g

Kanada

4 000

13,75

Se bilaga XI.A

Uttrycket ’hela ostar’ skall tillämpas på ostar av den:

 

konventionella platta cylindriska formen med en nettovikt av lägst 33 kg men högst 44 kg,

 

konventionella bitar i form av kuber eller med parallellpipig form med en nettovikt av lägst 10 kg.

09.4515

0406 90 01

Ost för bearbetning (3)

Nya Zeeland

4 000

17,06

Se bilaga XI.C och XI.D

09.4514

ex 0406 90 21

Cheddar i hela konventionella stycken (runda ostar med en nettovikt av lägst 33 kg men högst 44 kg och ostar i form av kuber eller med parallellpipig form med en nettovikt av minst 10 kg) med en fetthalt av 50 viktprocent eller mer av torrsubstansen, med en mognad av minst tre månader

Nya Zeeland

7 000

17,06

Se bilaga XI.B


(1)  Kontroll av användning för detta särskilda ändamål sker genom tillämpning av de gemenskapsföreskrifter som utfärdats på området. Angivna ostar skall betraktas som bearbetade om de har bearbetats till produkter som omfattas av undernummer 0406 30 i Kombinerade nomenklaturen. Artiklarna 291–300 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall tillämpas.

(2)  Med värdet fritt gränsen avses priset fritt det exporterande landets gräns eller priset f.o.b. det exporterande landet, och till dessa priser läggs ett belopp motsvarande transport- och försäkringskostnader fram till gemenskapens tullområde.

(3)  Kontroll av användning för detta särskilda ändamål sker genom tillämpning av de gemenskapsföreskrifter som utfärdats på området. Angivna ostar skall betraktas som bearbetade om de har bearbetats till produkter som omfattas av undernummer 0406 30 i Kombinerade nomenklaturen. Artiklarna 291–300 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall tillämpas.”


29.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 384/61


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2021/2006

av den 22 december 2006

om öppnande och förvaltning av importkvoter för ris med ursprung i länder i Afrika, Västindien och Stilla havsområdet (AVS-stater) och i utomeuropeiska länder och territorier (ULT)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 2001/822/EG av den 27 november 2001 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska gemenskapen (ULT-beslut) (1), särskilt artikel 6.5 sjunde stycket i bilaga III,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2286/2002 av den 10 december 2002 om ordningar för jordbruksprodukter och varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter med ursprung i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-staterna) och om upphävande av förordning (EG) nr 1706/98 (2), särskilt artikel 5,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av den 29 september 2003 (3) om den gemensamma organisationen av marknaden för ris, särskilt artiklarna 10.2 och 13.1, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 638/2003 av den 9 april 2003 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2286/2002 och rådets beslut 2001/822/EG vad beträffar ordningen för import av ris med ursprung i stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) och i utomeuropeiska länder och territorier (ULT) (4) har ändrats kraftigt sedan den antogs. Bestämmelserna om kvoterna med ursprung i AVS- och ULT-staterna bör dessutom harmoniseras med de övergripande förordningarna eller förordningarna för olika sektorer, dvs. kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (5), kommissionens förordning (EG) nr 1342/2003 av den 28 juli 2003 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris (6) och kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (7). Den sistnämnda förordningen skall tillämpas på importlicenser för tullkvotperioder från och med den 1 januari 2007.

(2)

Förordning (EG) nr 1301/2006 innehåller framför allt bestämmelser om ansökningar om importlicenser, den sökandes status och utfärdandet av licenser. Den begränsar importlicensernas giltighetstid till den sista dagen i tullkvotsperioden utan att det påverkar tillämpningen av ytterligare villkor eller undantag som fastställts i förordningar för enskilda sektorer. Förvaltningen av gemenskapens tullkvoter för import av ris med ursprung i AVS- eller ULT-staterna bör därför anpassas. Av tydlighetsskäl bör förordning (EG) nr 638/2003 ersättas och upphävas från och med 2007.

(3)

Genom förordning (EG) nr 2286/2002 införs ordningar för import från AVS-staterna till följd av partnerskapsavtalet AVS-EG som undertecknades i Cotonou den 23 juni 2000. I artikel 1.3 i den förordningen föreskrivs en generell sänkning av tullarna för de produkter som anges i bilaga I, samt särskilda bestämmelser för sänkningar av tullar, inom ramen för tullkvoter, för vissa produkter som anges i bilaga II. Det föreskrivs årliga kvoter på 125 000 ton ris, uttryckt som råris, och på 20 000 ton brutet ris.

(4)

Enligt beslut 2001/822/EG är ett kumulerat ursprung i AVS- och ULT-staterna, enligt vad som avses i artikel 6 i bilaga III till det beslutet, tillåtet inom en total årlig volym på 160 000 ton ris, uttryckt som råris, för produkter med KN-nummer 1006. För denna totala volym beviljas ULT årliga importlicenser för 35 000 ton, och inom denna ram beviljas de minst utvecklade ULT importlicenser för 10 000 ton.

(5)

För att dessa importordningar skall kunna administreras är det nödvändigt att i en enda rättsakt fastställa tillämpningsföreskrifter för utfärdandet av importlicenser för ris med ursprung i AVS och ULT.

(6)

För att få en balanserad förvaltning av marknaden bör utfärdandet av importlicenser spridas ut på flera perioder under året. Enligt förordning (EG) nr 638/2003 skall licenser för första delperioden utfärdas i februari. Som ett resultat av begäran från AVS-staterna om att man bör se till att aktörer kan utnyttja dessa kvoter från januari till december, bör den första delperioden skjutas fram en månad.

(7)

En förutsättning för sänkningen av tullarna är att de exporterande AVS-staterna i enlighet med bilaga II till förordning (EG) nr 2286/2002 tar ut en exportavgift som motsvarar den sänkta tullen. Det bör fastställas föreskrifter för hur det skall styrkas att denna avgift tagits ut.

(8)

Importen bör ske med importlicenser som utfärdas på grundval av exportlicenser som i sin tur utfärdats av de behöriga organen i AVS-staterna och i ULT.

(9)

De licenser som de minst utvecklade ULT inte har utnyttjat bör överlåtas till Nederländska Antillerna och Aruba, samtidigt som möjligheten till överföringar mellan olika delperioder under året behålls.

(10)

För att garantera en sund förvaltning av de kvoter som avses i förordning (EG) nr 2286/2002 och beslut 2001/822/EG, bör importörer vara tvungna att ställa en säkerhet som är rimligt stor i förhållande till riskerna i samband med att de ansöker om en importlicens. Kvoterna bör spridas ut över året och licensernas giltighetstid bör anges.

(11)

Åtgärderna bör börja tillämpas den 1 januari 2007, vilket är den dag då åtgärderna i förordning (EG) nr 1301/2006 skall börja tillämpas.

(12)

Eftersom den femdagarsperiod för inlämning av de ansökningar som avses i den här förordningen för första delperioden infaller i januari, bör det fastställas att de första ansökningarna för 2007 får lämnas in av aktörer tidigast den femtonde dagen efter offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning så att aktörer kan få tid på sig att anpassa sig till de nya reglerna i den här förordningen.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i den här förordningen är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

SYFTE

Artikel 1

1.   I den här förordningen fastställs tillämpningsföreskrifter för förvaltningen av systemet med importlicenser för följande kvoter:

a)

en total kvot på 160 000 ton ris, i rårisekvivalenter, med ursprung i AVS-staterna och i utomeuropeiska länder och territorier (ULT) i enlighet med artikel 1.3 i och bilagorna I och II till förordning (EG) nr 2286/2002 och artikel 6.5 i bilaga III till beslut 2001/822/EG,

b)

en kvot på 20 000 ton brutet ris från AVS-staterna i enlighet med artikel 1.3 i och bilaga II till förordning (EG) nr 2286/2002.

2.   De kvoter som avses i punkt 1 skall öppnas varje år från och med den 1 januari.

3.   Förordningarna (EG) nr 1291/2000, (EG) nr 1342/2003 och (EG) nr 1301/2006 skall tillämpas om inget annat anges i den här förordningen.

KAPITEL II

IMPORT AV RIS MED URSPRUNG I AVS-STATERNA

Artikel 2

Vid import till gemenskapen av ris med KN-numren 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 och 1006 30, med ursprung i AVS-staterna, skall tullen mot uppvisande av en importlicens sänkas, i enlighet med bilaga II till förordning (EG) nr 2286/2002, inom ramen för en kvot på 125 000 ton ris, uttryckt som råris.

Kvoten skall ha löpnummer 09.4187.

Artikel 3

1.   De importlicenser som avses i artikel 2 skall varje år utfärdas för följande delperioder:

:

januari

:

41 668 ton

:

maj

:

41 666 ton

:

september

:

41 666 ton

:

oktober

:

de kvantiteter som eventuellt finns kvar

2.   Överföringen av kvantiteter i enlighet med artikel 7.4 i förordning (EG) nr 1301/2006 skall ske i enlighet med villkoren i artikel 12 i den här förordningen.

Artikel 4

Vid import till gemenskapen av brutet ris med KN-nummer 1006 40 00, med ursprung i AVS-staterna, skall tullen mot uppvisande av en importlicens sänkas, i enlighet med bilaga II till förordning (EG) nr 2286/2002, inom ramen för en kvot på 20 000 ton.

Kvoten skall ha löpnummer 09.4188.

Artikel 5

De importlicenser som avses i artikel 4 skall varje år utfärdas för följande delperioder:

:

januari

:

10 000 ton

:

maj

:

10 000 ton

:

september

:

0 ton

:

oktober

:

de kvantiteter som eventuellt finns kvar

Artikel 6

1.   Den sänkning av tullen som föreskrivs i bilaga II till förordning (EG) nr 2286/2002 skall endast tillämpas på import av ris för vilken det exporterande landet har tagit ut en exportavgift som motsvarar skillnaden mellan å ena sidan tullen på import av ris med ursprung i tredjeländer och å andra sidan det belopp som fastställs i enlighet med bilaga II till förordning (EG) nr 2286/2002.

Importtullen skall vara den tull som tillämpas den dag då licensansökningen lämnas in.

2.   Att exportavgiften har tagits ut skall styrkas genom att beloppet anges i nationell valuta och att tullmyndigheterna i exportlandet anger ett av alternativen i bilaga II till denna förordningen, åtföljt av en underskrift och tullkontorets stämpel under rubrik 12 i den exportlicens som det exporterande landet utfärdat i enlighet med förlagan i bilaga I.

3.   Om den exportavgift som samlats in av det exporterande landet är lägre än den summa som uppstår vid tillämpning av den tullnedsättning som avses i bilaga II till förordning (EG) nr 2286/2002, skall minskningen begränsas till den insamlade avgiften.

4.   Om den exportavgift som tas ut anges i en annan valuta än den importerande medlemsstatens, skall den aktuella växelkursen på den eller de marknader som är mest representativa för denna medlemsstat den dag då tullen förutfastställs användas för att ange den avgift som tas ut.

Artikel 7

Trots vad som sägs i artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1342/2003, skall importlicenser för råris, slipat ris, delvis slipat ris och brutet ris vara giltiga från och med dagen för deras utfärdande i enlighet med artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1291/2000 och till slutet av den tredje månaden efter deras utfärdande, dock i inga fall efter den 31 december utfärdandeåret, i enlighet med artikel 8 första stycket andra meningen i förordning (EG) nr 1301/2006.

Importlicenser för råris, slipat ris och delvis slipat ris som utfärdats för de delperioder som avses i artikel 3.1 första strecksatsen i den här förordningen och i artikel 5 första strecksatsen i förordning (EG) nr 1301/2006 skall vara giltiga från och med dagen för deras utfärdande till slutet av den fjärde månaden efter deras utfärdande.

KAPITEL III

IMPORT AV RIS MED KUMULERAT URSPRUNG I AVS OCH ULT

Artikel 8

Import till gemenskapen av ris med ursprung i utomeuropeiska länder och territorier (ULT) skall, mot uppvisande av en importlicens, befrias från tull inom ramen för en kvot på 35 000 ton ris, uttryckt som råris, varav 25 000 ton skall förbehållas Nederländska Antillerna och Aruba och 10 000 ton de minst utvecklade ULT.

Kvotens löpnummer för de 25 000 ton som reserverats för Nederländska Antillerna och Aruba skall vara 09.4189.

Kvotens löpnummer för de 10 000 ton som reserverats de minst utvecklade ULT skall vara 09.4190.

Artikel 9

1.   De importlicenser som avses i artikel 8 skall varje år utfärdas för följande delperioder, uttryckt som råris:

a)

för Nederländska Antillerna och Aruba:

:

januari

:

8 334 ton

:

maj

:

8 333 ton

:

september

:

8 333 ton

:

oktober

:

de kvantiteter som eventuellt finns kvar

b)

för de minst utvecklade ULT som avses i bilaga I B till beslut 2001/822/EG:

:

januari

:

3 334 ton

:

maj

:

3 333 ton

:

september

:

3 333 ton

:

oktober

:

de kvantiteter som eventuellt finns kvar

2.   Omräkningen av kvantiteter till andra bearbetningsformer än råris skall göras i enlighet med artikel 1 i kommissionens förordning 467/67/EEG (8).

Artikel 10

Ansökningar om importlicens måste åtföljas av originalet till exportlicensen, som skall utformas efter den modell som finns i bilaga I, utfärdad av de organ som ansvarar för utfärdandet av EUR 1-certifikat.

Om, i fråga om delperioden oktober, de licensansökningar som lämnats in för import med kumulerat ursprung i AVS-staterna eller de minst utvecklade UVL inte omfattar den tillgängliga fullständiga kvantiteten, får den återstående kvantiteten användas för import av produkter med ursprung i Nederländska Antillerna eller Aruba.

Artikel 11

Trots vad som sägs i artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1342/2003, skall importlicenser för råris, slipat ris, delvis slipat ris och brutet ris vara giltiga från och med dagen för deras utfärdande i enlighet med artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1291/2000 till och med den 31 december utfärdandeåret, i enlighet med artikel 8 första stycket andra meningen i förordning (EG) nr 1301/2006.

KAPITEL IV

GEMENSAMMA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

Artikel 12

För de överförda kvantiteter som avses i artikel 3.2 får ansökningar om importlicenser lämnas in för ris med ursprung i AVS-staterna och med de KN-nummer som anges i artikel 2 i den här förordningen, och för ris med ursprung i ULT och med KN-nummer 1006.

Om de ansökningar om licenser som lämnats in för import med ursprung i AVS-staterna eller med kumulerat ursprung i AVS och ULT omfattar mindre kvantiteter än de tillgängliga, får de återstående kvantiteterna för oktoberomgången, i enlighet med artikel 3.1, utnyttjas för import av produkter med ursprung i ULT, upp till de 160 000 ton som anges i artikel 1 i den här förordningen.

Artikel 13

Licensansökningarna skall lämnas in till de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten under de fem första arbetsdagarna i månaden för respektive delperiod. För 2007 skall dock den femdagarsperiod för inlämnande av ansökningar för den första delperioden i januari som avses i artiklarna 3, 5 och 9 börja först den 13 januari 2007.

Den kvantitet ansökan avser för varje delperiod och för kvotens löpnummer får inte överstiga 5 000 ton i rårisekvivalenter.

Artikel 14

1.   I fälten 7 och 8 i licensansökningen och i importlicensen skall avsändningslandet och ursprungslandet anges, och ordet ”ja” markeras med ett kryss.

Licenserna skall endast vara giltiga för produkter med ursprung i det ursprungsland som angivits i fält 8.

2.   Fält 20 i licensansökningen och i importlicensen skall innehålla en av följande uppgifter:

AVS (artikel 3.1 i förordning (EG) nr 2021/2006)

AVS brutet ris (artikel 5 i förordning (EG) nr 2021/2006)

ULT (artikel 9.1 a i förordning (EG) nr 2021/2006)

ULT (artikel 9.1 b i förordning (EG) nr 2021/2006)

3.   I fråga om import från AVS-stater skall fält 24 i licensen innehålla en av de uppgifter som anges i bilaga III.

I fråga om import från ULT skall fält 24 i licensen innehålla en av de uppgifter som anges i bilaga IV.

Artikel 15

1.   Den tilldelningskoefficient som avses i artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1301/2006 skall fastställas av kommissionen inom tio dagar efter sista dagen för inlämnande av ansökningar som avses i artikel 17 a i den här förordningen. Samtidigt skall kommissionen fastställa de kvantiteter som är tillgängliga för nästa delperiod.

2.   Om den tilldelningskoefficient som anges i punkt 1 leder till en eller flera kvantiteter som är mindre än 20 ton per ansökan skall medlemsstaten fördela de sammanlagda kvantiteterna genom lottdragning av partier på 20 ton, med lika delar av restpartiet fördelade på 20-tonskvantiteterna. I de fall då tillskott till kvantiteter mindre än 20 ton inte leder till någon kvantitet på 20 ton, skall medlemsstaten fördela restpartiet lika mellan de aktörer som har licens för 20 ton eller mer.

Om, i enlighet med första stycket, licens skall utfärdas för en kvantitet som understiger 20 ton, kan aktören dra tillbaka licensansökan inom två arbetsdagar efter datumet för ikraftträdande av den förordning som fastställde tilldelningskoefficienten.

3.   Inom tre arbetsdagar räknat från dagen för offentliggörande av kommissionens beslut skall importlicenser utfärdas för de kvantiteter som följer av tillämpningen av punkterna 1 och 2.

Artikel 16

Genom undantag från artikel 12 i förordning (EG) nr 1342/2003 skall den säkerhet som krävs när en ansökan om importlicens lämnas in vara 46 euro per ton.

Artikel 17

Medlemsstaterna skall på elektronisk väg skicka följande till kommissionen:

(a)

Senast klockan 18.00 (lokal tid i Bryssel) senast den andra arbetsdagen efter sista dagen för inlämnande av licensansökan, den information på ansökan om importlicens som anges i artikel 11.1 a i förordning (EG) nr 1301/2006, med en uppdelning på åttasiffriga KN-nummer och per ursprungsland i fråga om de kvantiteter (uttryckt i produktvikt) som ansökningarna gäller, med angivande av antalet importlicenser och exportlicenser där det krävs.

(b)

Senast den andra arbetsdagen efter utfärdandet av importlicenserna, den information på de utfärdade licenserna som anges i artikel 11.1 b i förordning (EG) nr 1301/2006, med en uppdelning på åttasiffriga KN-nummer och per ursprungsland i fråga om de kvantiteter (uttryckt i produktvikt) som importlicenser utfärdats för, med angivande av antalet importlicenser och de kvantiteter för vilka licensansökningar har dragits tillbaka i enlighet med artikel 15.2.

(c)

Senast den sista dagen i varje månad, de totala kvantiteter (uttryckt i produktvikt) som övergått till fri omsättning inom den här kvoten under nästföregående månad, med en uppdelning på åttasiffriga KN-nummer. Om inga kvantiteter har övergått till fri omsättning under perioden, skall meddelandet ”inga” skickas.

KAPITEL V

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 18

Förordning (EG) nr 638/2003 skall upphöra att gälla.

Artikel 19

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 314, 30.11.2001, s. 1.

(2)  EGT L 348, 21.12.2002, s. 5.

(3)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 96. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 797/2006 (EUT L 144, 31.5.2006, s. 1).

(4)  EUT L 93, 10.4.2003, s. 3. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2120/2005 (EUT L 340, 23.12.2005, s. 22).

(5)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1713/2006 (EUT L 321, 21.11.2006, s. 11).

(6)  EUT L 189, 29.7.2003, s. 12. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 945/2006 (EUT L 173, 27.6.2006, s. 12).

(7)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(8)  EGT L 204, 24.8.1967, s. 1.


BILAGA I

Förlaga för den exportlicens som avses i artikel 6 och artikel 10.1 i förordning (EG) nr 2021/2006

Image


BILAGA II

Uppgifter som avses i artikel 6.2

:

på bulgariska

:

Събран специален данък върху износа на ориз

:

på spanska

:

Gravamen percibido a la exportación del arroz

:

på tjeckiska

:

Zvláštní poplatek vybraný při vývozu rýže

:

på danska

:

Særafgift, der opkræves ved eksport af ris

:

på tyska

:

Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe

:

på estniska

:

Riisi ekspordi suhtes kohaldatav erimaks

:

på grekiska

:

Ειδικός φόρος που εισπράττεται κατά την εξαγωγή του ρυζιού

:

på engelska

:

Special charge collected on export of rice

:

på franska

:

Taxe spéciale perçue à l'exportation du riz

:

på italienska

:

Tassa speciale riscossa all'esportazione del riso

:

på lettiska

:

Īpašais maksājums, kuru iekasē par rīsu eksportu

:

på litauiska

:

Specialus mokestis, taikomas ryžių eksportui

:

på ungerska

:

A rizs exportjakor beszedett különleges díj

:

på maltesiska

:

Taxxa speċjali miġbura ma’ l-esportazzjoni tar-ross

:

på nederländska

:

Bij uitvoer van de rijst opgelegde bijzondere heffing

:

på polska

:

Specjalna opłata pobrana od wywozu ryżu

:

på portugisiska

:

Direito especial cobrado na exportação do arroz

:

på rumänska

:

Taxă specială percepută la exportul de orez

:

på slovakiska

:

Zvláštny poplatok inkasovaný pri vývoze ryže

:

på slovenska

:

Posebna dajatev, pobrana od izvoza riža

:

på finska

:

Riisin viennin yhteydessä perittävä erityismaksu

:

på svenska

:

Särskild avgift för risexport


BILAGA III

Uppgifter som avses i artikel 14.3 första stycket:

:

på bulgariska

:

Намалена ставка на митото, приложима до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [Регламент (ЕО) № 2021/2006]

:

på spanska

:

Derecho de aduana reducido hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 2021/2006]

:

på tjeckiska

:

Snížené clo až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 2021/2006)

:

på danska

:

Nedsat told op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 2021/2006)

:

på tyska

:

Ermäßigter Zollsatz bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 2021/2006)

:

på estniska

:

Vähendatud tollimaksumäär kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 2021/2006)

:

på grekiska

:

Μειωμένος δασμός μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2021/2006]

:

på engelska

:

Reduced duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 2021/2006)

:

på franska

:

Droit réduit jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 2021/2006]

:

på italienska

:

Dazio ridotto limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 2021/2006]

:

på lettiska

:

Samazināts muitas nodoklis līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 2021/2006)

:

på litauiska

:

Sumažintas muitas, taikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licenzijos 17 ir 18 skirsniuose (Reglamentas (EB) Nr. 2021/2006)

:

på ungerska

:

Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig csökkentett vámtétel (2021/2006/EK rendelet)

:

på maltesiska

:

Dazju mnaqqas sal-kwantità murija fit-Taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 2021/2006)

:

på nederländska

:

Verminderd douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 2021/2006)

:

på polska

:

Opłata obniżona dla ilości nieprzekraczającej ilości podanej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 2021/2006)

:

på portugisiska

:

Direito reduzido até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 2021/2006]

:

på rumänska

:

Drept redus până la concurența cantității menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență [Regulamentul (CE) nr. 2021/2006]

:

på slovakiska

:

Oslobodenie od cla do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 2021/2006]

:

på slovenska

:

Znižana dajatev do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 2021/2006)

:

på finska

:

Tulli, joka on alennettu tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 2021/2006)

:

på svenska

:

Tullsatsen nedsatt upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 2021/2006)


BILAGA IV

Uppgifter som avses i artikel 14.3 andra stycket: