ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 380

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
28 december 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1919/2006 av den 11 december 2006 om anpassning av flera förordningar om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

1

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

28.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 380/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1919/2006

av den 11 december 2006

om anpassning av flera förordningar om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av anslutningsfördraget för Republiken Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 4.3,

med beaktande av anslutningsakten för Republiken Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 56, och

av följande skäl:

(1)

Vissa tekniska ändringar måste göras i flera av kommissionens förordningar om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter för att de anpassningar skall kunna göras som är nödvändiga med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen.

(2)

Bilaga V till kommissionens förordning (EG) nr 2771/1999 av den 16 december 1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller interventionsåtgärder på marknaden för smör och grädde (1) har avseende på den nationella kvalitetsklass för smör från medlemsstaterna som berättigar till stöd för privat lagring. Den bilagan bör innehålla den nationella kvalitetsklassen för Bulgarien och Rumänien.

(3)

Bilaga II till kommissionens förordning (EG) nr 2799/1999 av den 17 december 1999 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande beviljande av stöd för skummjölk och skummjölkspulver avsedda att användas till foder samt försäljning av sådant skummjölkspulver (2) innehåller en förteckning över produkter, per medlemsstat, vilkas marknadspriser skall meddelas till kommissionen med jämna mellanrum, förutsatt att det finns en representativ handel med de fastställda produkterna. Den bilagan bör även omfatta en förteckning över representativa produkter på Bulgariens och Rumäniens marknader.

(4)

Kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 av den 14 december 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter (3) innehåller kvoter som öppnats för Bulgarien och Rumänien samt bestämmelser om deras tillämpning. Därför bör artikel 5 b och artikel 19.1 a i bilaga I.B i den förordningen strykas.

(5)

Dessutom innehåller artiklarna 18.1 d, 21.1 d och 28.1 d, artikel 37 och artikel 44.3 i förordning (EG) nr 2535/2001 vissa uppgifter på alla gemenskapsspråk. De artiklarna bör också innehålla uppgifterna på bulgariska och rumänska.

(6)

I artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 580/2004 av den 26 mars 2004 om fastställande av ett anbudsförfarande för exportbidrag för vissa mjölkprodukter (4) fastställs närmare bestämmelser för inledandet av en stående anbudsinfordran. Genom kommissionens förordning (EG) nr 581/2004 av den 26 mars 2004 om inledande av en stående anbudsinfordran för exportbidrag för vissa typer av smör (5) och kommissionens förordning (EG) nr 582/2004 av den 26 mars 2004 om inledande av en stående anbudsinfordran för exportbidrag för skummjölkspulver (6) fastställs separata anbudsinfordringar för nämnda produkter. Förordningarna (EG) nr 581/2004 och (EG) nr 582/2004 innehåller hänvisningar till handel med Bulgarien och Rumänien. Dessa hänvisningar bör strykas från och med anslutningsdagen. Vidare bör namnen på och adresserna till de behöriga myndigheter som ansvarar för anbudsförfarandet i Bulgarien och Rumänien läggas till.

(7)

Bilagorna VII, XIII, XV och XVI till kommissionens förordning (EG) nr 1898/2005 av den 9 november 2005 om tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande försäljning av grädde, smör och koncentrerat smör på gemenskapens marknad (7) innehåller vissa uppgifter på samtliga gemenskapsspråk. De bestämmelserna bör också innehålla uppgifterna på bulgariska och rumänska.

(8)

Bilaga IV till kommissionens förordning (EG) nr 1282/2006 av den 17 augusti 2006 om fastställande av särskilda tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 i fråga om exportlicenser och exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter (8) innehåller vissa uppgifter på samtliga gemenskapsspråk. De bestämmelserna bör också innehålla uppgifterna på bulgariska och rumänska.

(9)

Förordningarna (EG) nr 2771/1999, (EG) nr 2799/1999, (EG) nr 2535/2001, (EG) nr 581/2004, (EG) nr 582/2004, (EG) nr 1898/2005 och (EG) nr 1282/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga V till förordning (EG) nr 2771/1999 skall ersättas med bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Bilaga II till förordning (EG) nr 2799/1999 skall ersättas med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Förordning (EG) nr 2535/2001 skall ändras på följande sätt:

1)

Artikel 5 b skall strykas.

2)

Artikel 18.1 d skall ersättas med följande:

”d)

I fält 20 skall kvotnummer och en av de noteringar som anges i bilaga XV anges.”

3)

Artikel 19.1 a skall utgå.

4)

Artikel 21.1 d skall ersättas med följande:

”d)

I fält 20 skall en av de uppgifter som anges i bilaga XVI anges.”

5)

Artikel 28.1 d skall ersättas med följande:

”d)

I fält 20 skall i tillämpliga fall kvotnummer, IMA 1-intygets löpnummer och utfärdandedatum anges i en av de uppgifter som anges i bilaga XVII.”

6)

I artikel 37 skall första stycket ersättas med följande:

”Genom undantag från artikel 26 i förordning (EG) nr 1291/2000, skall den behöriga myndighet som utfärdar licenser skriva på licensen i fält 20 med en av de uppgifter som anges i bilaga XVIII.”

7)

I artikel 44.3 skall första stycket ersättas med följande:

”När en fysisk kontroll har utförts skall en av de uppgifter som anges i bilaga XIX anges i fält 32 i importlicensen eller i meddelandefältet om det är fråga om en elektronisk licens.”

8)

Bilaga I.B skall utgå.

9)

Bilaga III till denna förordning skall läggas till som bilagorna XV till XIX.

Artikel 4

Förordning (EG) nr 581/2004 skall ändras på följande sätt:

1)

Artikel 1.1 andra stycket skall ersättas med följande:

”De produkter som avses i första stycket skall vara avsedda för export till alla destinationer med undantag av Andorra, Ceuta och Melilla, Gibraltar, Förenta staterna och Vatikanstaten.”

2)

Bilagan skall ersättas med bilaga IV till denna förordning.

Artikel 5

Förordning (EG) nr 582/2004 skall ändras på följande sätt:

1)

I artikel 1 skall punkt 1 ersättas med följande:

”1.   En stående anbudsinfordran skall inledas för att fastställa exportbidraget för skummjölkspulver enligt avsnitt 9 i bilaga I till kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (9) i säckar med en nettovikt på minst 25 kg och med en tillsats av andra substanser än mjölkprodukter på högst 0,5 viktprocent, med produktkod ex ex 0402 10199 000 och avsett för export till alla destinationer med undantag av Andorra, Ceuta och Melilla, Gibraltar, Förenta staterna och Vatikanstaten.

2.

Bilagan skall ersättas med bilaga V till denna förordning.

Artikel 6

Förordning (EG) nr 1898/2005 skall ändras på följande sätt:

1)

Bilaga VII skall ersättas med bilaga VI till den här förordningen.

2)

Bilaga XIII skall ersättas med bilaga VII till den här förordningen.

3)

Bilagorna XV och XVI skall ersättas med bilaga VIII till den här förordningen.

Artikel 7

Bilaga IV till förordning (EG) nr 1282/2006 skall ersättas med bilaga IX till den här förordningen.

Artikel 8

Denna förordning träder i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien träder i kraft och då samtidigt med detta.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 december 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 333, 24.12.1999, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1633/2006 (EUT L 305, 4.11.2006, s. 3).

(2)  EGT L 340, 31.12.1999, s. 3. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1558/2006 (EUT L 288, 19.10.2006, s. 21).

(3)  EGT L 341, 22.12.2001, s. 29. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 926/2006 (EUT L 170, 23.6.2006, s. 8).

(4)  EUT L 90, 27.3.2004, s. 58. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1814/2005 (EUT L 292, 8.11.2005, s. 3).

(5)  EUT L 90, 27.3.2004, s. 64. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 975/2006 (EUT L 176, 30.6.2006, s. 69).

(6)  EUT L 90, 27.3.2004, s. 67. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 975/2006.

(7)  EUT L 308, 25.11.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1474/2006 (EUT L 275, 6.10.2006, s. 44).

(8)  EUT L 234, 29.8.2006, s. 4.

(9)  EGT L 366, 24.12.1987, s. 1.”


BILAGA I

BILAGA V

NATIONELL KVALITETSKLASS

’beurre de laiterie; qualité extra; melkerijboter; extra kwaliteit’ vad avser smör från Belgien,

’Екстра качество’ vad avser smör från Bulgarien,

’Ćeské stolni máslo’ vad avser smör från Tjeckien,

’smør af første kvalitet’ vad avser smör från Danmark,

’Markenbutter’ vad avser smör från Tyskland,

’Ekstra kvaliteet’ vad avser smör från Estland,

’προϊόν προερχόμενο αποκλειστικά από κρέμα γάλακτος που υπέστη επεξεργασία φυγοκεντρήσεως και παστεριώσεως’ vad avser smör från Grekland,

’producto exclusivamente a partir de leche de vaca o de nata de leche pasteurizada’ vad avser smör från Spanien,

’pasteurisé A’ vad avser smör från Frankrike,

’Irish creamery butter’ vad avser smör från Irland,

’prodotto esclusivamente con crema di latte sottoposta ad un trattamento di centrifugazione e pastorizzazione’ vad avser smör från Italien,

’Ekstrā klases sviests’ vad avser smör från Lettland,

’A klasės sviestas’ vad avser smör från Litauen,

’Marque Rose’ eller ’Beurre de première qualité’ vad avser smör från Luxemburg,

’Márkázott vaj’ vad avser smör från Ungern,

’Extra kwaliteit’ vad avser smör från Nederländerna,

’Teebutter’ vad avser smör från Österrike,

’masło ekstra; masło delikatesowe; masło wyborowe’ vad avser smör från Polen,

’produto exclusivamente a partir de leite ou de nata de leite de vaca pasteurizados’ vad avser smör från Portugal,

’unt extra’ vad avser smör från Rumänien,

’Surovo maslo I. vrste’ vad avser smör från Slovenien,

’Slovenské výberové maslo’ vad avser smör från Slovakien,

’perinteinen meijerivoi/traditionellt mejerismör’ vad avser smör från Finland,

’svenskt smör’ vad avser smör från Sverige,

’Extra selected’ vad avser smör från Storbritannien och ’Premium’ vad avser smör från Nordirland.


BILAGA II

BILAGA II

A.

Uppgifter som skall anges på förpackningar som innehåller blandningar:

på bulgariska: Смес, предназначена за производство на комбинирани фуражи – Регламент (ЕО) No 2799/1999

på spanska: Mezcla destinada a la fabricación de piensos compuestos – Reglamento (CE) no 2799/1999

på tjeckiska: Směs určená k výrobě krmných směsí – nařízení (ES) č. 2799/1999

på danska: Blanding bestemt til fremstilling af foderblandinger – Forordning (EF) nr. 2799/1999

på tyska: Mischung zur Herstellung von Mischfutter – Verordnung (EG) Nr. 2799/1999

på estniska: Segasööda valmistamiseks ettenähtud segud – määrus (EÜ) nr 2799/1999

på grekiska: Μείγμα που προορίζεται για την παρασκευή συνθέτων ζωοτροφών – Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/1999

på engelska: Mixture intended for the manufacture of compound feedingstuffs – Regulation (EC) No 2799/1999

på franska: Mélange destiné à la fabrication d'aliments composés – Règlement (CE) no 2799/1999

på italienska: Miscela destinata alla fabbricazione di alimenti composti – Regolamento (CE) n. 2799/1999

på lettiska: Kombinētās dzīvnieku barības ražošanai paredzēts maisījums – Regula (EK) Nr.2799/1999

på litauiska: Mišinys, skirtas kombinuotųjų pašarų gamybai – Reglamentas (EB) Nr. 2799/1999

på ungerska: Összetett takarmány előállítására szánt keverék – 2799/1999/EK rendelet

på maltesiska: Taħlita maħsuba għall-fabrikazzjoni ta' l-alimenti komposti – Regolament (KE) Nru 2799/1999

på nederländska: Voor de vervaardiging van mengvoeders bestemd mengsel – Verordening (EG) nr. 2799/1999

på polska:”Mieszanka przeznaczona do wytwarzania pasz złożonych – Rozporządzenie (WE) nr 2799/1999”

på portugisiska: Mistura destinada ao fabrico de alimentos compostos – Regulamento (CE) n.o 2799/1999

på rumänska: Amestec destinat fabricării alimentelor compuse – Regulamentul (CE) nr. 2799/1999

på slovakiska: Zmesi určené na výrobu kŕmnych zmesí – nariadenie (ES) č. 2799/1999

på slovenska: Zmes za proizvodnjo sestavljenih krmnih mešanic – Uredba (ES) št. 2799/1999

på finska: Rehuseosten valmistukseen tarkoitettu esiseos – asetus (EY) N:o 2799/1999

på svenska: Blandning avsedd för framställning av foderblandningar – Förordning (EG) nr 2799/1999

B.

Uppgifter som skall anges på förpackningar som innehåller foderblandningar:

på bulgariska: Комбинирани фуражи, съдържащи обезмаслено сухо мляко на прах – Регламент (ЕО) No 2799/1999

på spanska: Pienso compuesto que contiene leche desnatada en polvo – Reglamento (CE) no 2799/1999

på tjeckiska: Krmné směsi obsahující sušené odstředěné mléko – nařízení (ES) č. 2799/1999

på danska: Foderblanding med indhold af skummetmælkspulver – Forordning (EF) nr. 2799/1999

på tyska: Magermilchpulver enthaltendes Mischfutter – Verordnung (EG) Nr. 2799/1999

på estniska: Lõssipulbrit sisaldavad segasöödad – määrus (EÜ) nr 2799/1999

på grekiska: Σύνθετη ζωοτροφή που περιέχει αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη – Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/1999

på engelska: Compound feedingstuff containing skimmed-milk powder – Regulation (EC) No 2799/1999

på franska: Aliment composé pour animaux contenant du lait écrémé en poudre – Règlement (CE) no 2799/1999

på italienska: Alimento composto per animali contenente latte scremato in polvere – Regolamento (CE) n. 2799/1999

på lettiska: Kombinētā dzīvnieku barība, kas satur sauso vājpienu (vājpiena pulveri) – Regula (EK) Nr.2799/1999

på litauiska: Kombinuotieji pašarai, kuriuose yra nugriebto pieno miltelių – Reglamentas (EB) Nr. 2799/1999

på ungerska: Sovány tejport tartalmazó összetett takarmányok – 2799/1999/EK rendelet

på maltesiska: Alimenti komposti li jikontjenu trab tal-ħalib xkumat – Regolament (KE) Nru 2799/1999

på nederländska: Mageremelkpoeder bevattend mengvoeder – Verordening (EG) nr. 2799/1999

på polska:”Pasze złożone zawierające odtłuszczone mleko w proszku – Rozporządzenie (WE) nr 2799/1999”

på portugisiska: Alimento composto para animais com leite em pó desnatado – Regulamento (CE) n.o 2799/1999

på rumänska: Aliment compus pentru animale care conţine lapte praf degresat – Regulamentul (CE) nr. 2799/1999

på slovakiska: Kŕmne zmesi obsahujúce sušené odstredené mlieko – nariadenie (ES) č. 2799/1999

på slovenska: Sestavljene krmne mešanice z vsebnostjo posnetega mleka v prahu – Uredba (ES) No 2799/1999

på finska: Rasvatonta maitojauhetta sisältavä rehuseos – asetus (EY) N:o 2799/1999

på svenska: Foderblandning innehållande skummjölkspulver – Förordning (EG) nr 2799/1999

C.

Särskild uppgift som skall anges i fält 104 på kontrollexemplar T5 vid leverans i tank eller container:

på bulgariska: Комбинирани фуражи, предназначени за ферма или развъдно стопанство или стопанство за угояване, които използват фуражи – Регламент (ЕО) No 2799/1999

på spanska: Piensos compuestos destinados a una explotación agraria o una explotación pecuaria o de engorde que utilice los piensos compuestos – Reglamento (CE) no 2799/1999

på tjeckiska: Krmné směsi určené zemědělskému podniku, nebo podniku zabývajícímu se chovem nebo výkrmem zvířat, který krmné směsi používá – nařízení (ES) č. 2799/1999

på danska: Foderblanding til brug på en landbrugsbedrift, en opdrætnings- eller en opfedningsvirksomhed – Forordning (EF) nr. 2799/1999

på tyska: Für landwirtschaftliche Betriebe bzw. Aufzucht- oder Mastbetriebe bestimmtes Mischfutter – Verordnung (EG) Nr. 2799/1999

på estniska: Segasöödad, mis on ettenähtud põllumajandus-, aretus- või nuumloomadele – määrus (EÜ) nr 2799/1999

på grekiska: Σύνθετες ζωοτροφές που θα χρησιμοποιηθούν από γεωργική εκμετάλλευση ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση εκτροφής ή πάχυνσης – Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/1999

på engelska: Compound feedingstuffs bound for a farm or breeding or fattening concern which uses feedingstuffs – Regulation (EC) No 2799/1999

på franska: Aliments composés pour animaux destinés à une exploitation agricole ou à une exploitation d'élevage ou d'engraissement utilisatrice – Règlement (CE) no 2799/1999

på italienska: Alimenti composti per animali destinati ad un'azienda agricola o ad un'azienda dedita all'allevamento o all'ingrasso che utilizzano gli alimenti composti – Regolamento (CE) n. 2799/1999

på lettiska: Kombinētā dzīvnieku barība, kas paredzēta lauku saimniecībai vai vaislas dzīvnieku audzētavai, vai nobarošanas saimniecībai, kur izmanto lopbarību – Regula (EK) Nr. 2799/1999

på litauiska: Kombinuotieji pašarai, skirti tiekti ūkiui arba pašarus naudojančiai veisimo arba penėjimo įmonei – Reglamentas (EB) Nr. 2799/1999

på ungerska: Takarmányokat használó gazdaságba illetve tenyésztő vagy hizlaló vállalkozásba szánt összetett takarmányok – 2799/1999/EK rendelet

på maltesiska: Alimenti komposti maħsuba għall-bdiewa u t-tobbija u t-tismin konċernat li jużaw l-alimenti – Regolament (KE) Nru 2799/1999

på nederländska: Mengvoeder, bestemd voor een dit voeder gebruikend landbouwbedrijf of veeteelt- of veemesterijbedrijf – Verordening (EG) nr. 2799/1999

på polska:”Pasze złożone przeznaczone na potrzeby gospodarstw lub na potrzeby zakładów hodowlanych lub tuczu – Rozporządzenie (WE) nr 2799/1999”

på portugisiska: Alimentos compostos para animais destinados a uma exploração agrícola, pecuária ou de engorda utilizadora – Regulamento (CE) n.o 2799/1999

på rumänska: Alimente compuse pentru animale destinate unei exploatări agricole sau unei exploatări de creştere sau de îngrăşare care utilizează alimentele compuse – Regulamentul (CE) nr. 2799/1999

på slovakiska: Kŕmne zmesi určené pre podnik zaoberajúci sa chovom alebo výkrmom zvierat, ktoré používajú kŕmne zmesi – nariadenie (ES) č. 2799/1999

på slovenska: Sestavljene krmne mešanice za kmetije oziroma objekte za vzrejo ali pitanje, kjer uporabljajo krmne mešanice – Uredba (ES) št. 2799/1999

på finska: Maatilalle, jalostuskarjatilalle tai lihakarjatilalle tarkoitettu rehuseos – asetus (EY) N:o 2799/1999

på svenska: Foderblandningar avsedda att användas i ett jordbruksföretag, eller för uppfödning eller gödning – Förordning (EG) nr 2799/1999

D.

Särskild uppgift som skall anges i fält 104 på kontrollexemplar T5 i fråga om skummjökspulver som sålts från offentliga lager:

på bulgariska: За преработка под формата на комбинирани фуражи или за денатуриране – Регламент (ЕО) No 2799/1999

på spanska: Debe transformarse en piensos compuestos o desnaturalizarse – Reglamento (CE) no 2799/1999

på tjeckiska: Ke zpracování do krmných směsí nebo k denaturaci – nařízení (ES) č. 2799/1999

på danska: Skal forarbejdes til foderblandinger eller denatureres – Forordning (EF) nr. 2799/1999

på tyska: Zur Verarbeitung zu Mischfutter oder zur Denaturierung – Verordnung (EG) Nr. 2799/1999

på estniska: Ette nähtud segasöödaks töötlemiseks või denatureerimiseks – määrus (EÜ) nr 2799/1999

på grekiska: Προς μεταποίηση σε σύνθετες ζωοτροφές ή μετουσίωση – Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/1999

på engelska: To be processed into compound feedingstuffs or denatured – Regulation (EC) No 2799/1999

på franska: À transformer en aliments composés pour animaux ou à dénaturer – Règlement (CE) no 2799/1999

på italienska: Da trasformare in alimenti composti per animali o da denaturare – Regolamento (CE) n. 2799/1999

på lettiska: Pārstrādei barības maisījumos (kombinētā dzīvnieku barībā) vai denaturēšanai – Regula (EK) Nr. 2799/1999

på litauiska: Perdirbti į kombinuotuosius pašarus arba denatūruoti – Reglamentas (EB) Nr. 2799/1999

på ungerska: Denaturált vagy összetett takarmánnyá feldolgozandó – 2799/1999/EK rendelet

på maltesiska: Biex ikunu pproċessati f”alimenti ta” l-ikel jew dinaturat – Regolament (KE) Nru 2799/1999

på nederländska: Moet tot mengvoeder worden verwerkt of worden gedenatureerd – Verordening (EG) nr. 2799/1999

på polska: Do przetworzenia na pasze złożone lub do denaturacji – Rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

på portugisiska: Para transformação em alimentos compostos para animais ou desnaturação – Regulamento (CE) n.o 2799/1999

på rumänska: De transformat în alimente compuse pentru animale sau de denaturat – Regulamentul (CE) nr. 2799/1999

på slovakiska: Na spracovanie na kŕmne zmesi alebo denaturovanie -nariadenie (ES) č. 2799/1999

på slovenska: Za predelavo v sestavljeno krmno mešanico ali za denaturacijo– Uredba (ES) št. 2799/1999

på finska: Rehuseoksiksi jalostettavaksi tai denaturoitavaksi – asetus (EY) N:o 2799/1999

på svenska: För bearbetning till foderblandningar eller denaturering – Förordning (EG) nr 2799/1999


BILAGA III

BILAGA XV

Uppgifter enligt artikel 18.1 d

på bulgariska: Регламент (ЕО) No 2535/2001, член 5,

på spanska: Reglamento (CE) no 2535/2001, artículo 5,

på tjeckiska: Článek 5 nařízení (ES) č. 2535/2001,

på danska: Forordning (EF) nr. 2535/2001, artikel 5,

på tyska: Verordnung (EG) Nr. 2535/2001, Artikel 5,

på estniska: Määruse (EÜ) nr 2535/2001 artikkel 5,

på grekiska: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 2535/2001, άρθρο 5,

på engelska: Article 5 of Regulation (EC) No 2535/2001,

på franska: Règlement (CE) no 2535/2001, article 5,

på italienska: Regolamento (CE) n. 2535/2001, articolo 5,

på lettiska: Regulas (EK) Nr.2535/2001 5.pants,

på litauiska: Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 5 straipsnis,

på ungerska: 2535/2001/EK rendelet 5. cikk,

på maltesiska: Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 2535/2001,

på nederländska: Verordening (EG) nr 2535/2001, artikel 5,

på polska: Artykuł 5 Rozporządzenia (WE) nr 2535/2001,

på portugisiska: Regulamento (CE) no 2535/2001 artigo 5.o,

på rumänska: Regulamentul (CE) nr. 2535/2001, articolul 5,

på slovakiska: Článok 5 nariadenia (ES) č. 2535/2001,

på slovenska: Člen 5 Uredbe (ES) št. 2535/2001,

på finska: Asetus (EY) N:o 2535/2001 artikla 5,

på svenska: Artikel 5 i förordning (EG) nr 2535/2001.

BILAGA XVI

Uppgifter enligt artikel 21.1 d

på bulgariska: Регламент (ЕO) no 2535/2001, член 20,

på spanska: Reglamento (CE) no 2535/2001 artículo 20,

på tjeckiska: Článek 20 nařízení (ES) č. 2535/2001,

på danska: Forordning (EF) nr 2535/2001, artikel 20,

på tyska: Verordnung (EG) Nr. 2535/2001, Artikel 20,

på estniska: Määruse (EÜ) nr 2535/2001 artikkel 20,

på grekiska: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, άρθρο 20,

på engelska: Article 20 of Regulation (EC) No 2535/2001,

på franska: Règlement (CE) no 2535/2001, article 20,

på italienska: Regolamento (CE) n. 2535/2001, articolo 20,

på lettiska: Regulas (EK) Nr.2535/2001 20.pants,

på litauiska: Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 20 straipsnis,

på ungerska: 2535/2001/EK rendelet 20. cikk,

på maltesiska: Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 2535/2001,

på nederländska: Verordening (EG) nr 2535/2001, artikel 20,

på polska: Artykuł 20 Rozporządzenia (WE) nr 2535/2001,

på portugisiska: Regulamento (CE) no 2535/2001, artigo 20o,

på rumänska: Regulamentul (CE) nr. 2535/2001, articolul 20,

på slovakiska: Clánok 20 nariadenia (ES) č. 2535/2001,

på slovenska: Člen 20 Uredbe (ES) št. 2535/2001,

på finska: Asetus (EY) N:o 2535/2001, artikla 20,

på svenska: Artikel 20 i förordning (EG) nr 2535/2001.

BILAGA XVII

Uppgifter enligt artikel 28.1 d

på bulgariska: Валидно, ако е придружено от IMA 1 сертификат No ..., издаден на ...,

på spanska: Válido si va acompañado del certificado IMA 1 no … expedido el …,

på tjeckiska: Platné pouze při současném předložení osvědčení IMA 1 č. …. Vydaného dne ….,

på danska: Kun gyldig ledsaget af IMA 1-certifikat nr. …, udstedt den …,

på tyska: Nur gültig in Verbindung mit der Bescheinigung IMA 1 Nr. …, ausgestellt am …,

på estniska: Kehtiv, kui on kaasas IMA 1 sertifikaat nr …, välja antud …,

på grekiska: Έγκυρο μόνο εφόσον συvοδεύεται από το πιστοποιητικό IMA 1 αριθ. … που εξεδόθη στις …,

på engelska: Valid if accompanied by the IMA 1 certificate No ... issued on ...,

på franska: Valable si accompagné du certificat IMA no ..., délivré le ...,

på italienska: Valido se accompagnato dal certificato IMA 1 n. …, rilasciato il …,

på lettiska: Derīgs kopā ar IMA 1 sertifikātu Nr. …, kas izdots …,

på litauiska: Galioja tik kartu su IMA 1 sertifikatu Nr. …, išduotu …,

på ungerska: Csak a … -án/én kiállított … számú IMA 1 bizonyítvánnyal együtt érvényes,

på maltesiska: Validu jekk akkumpanjat b’ċertifikat IMA 1 Nru ... maħruġ fl-...,

på nederländska: Geldig indien vergezeld van een certificaat IMA nr. … dat is afgegeven op …,

på polska: Ważne razem z certyfikatem IMA 1 nr ... wydanym dnia...,

på portugisiska: Válido quando acompanhado do certificado IMA 1 com o número … emitido …,

på rumänska: Valabil doar însoţit de certificatul IMA 1 nr. ….. eliberat la ……

på slovakiska: Platné v prípade, že je pripojené osvedčenie IMA 1 č. … vydané dňa…,

på slovenska: Veljavno, če ga spremlja potrdilo IMA 1 št. …., izdano dne….,

på finska: Voimassa vain … myönnetyn IMA 1-todistuksen N:o.. kanssa,

på svenska: Gäller endast tillsammans med IMA 1-intyg nr … utfärdat den …

BILAGA XVIII

Uppgifter enligt artikel 37

på bulgariska: Сертификат за внос при намалено мито за продукта, съответстващ на нареждане No…, превърнат в сертификат за внос при пълно мито, за който ставката на приложимото мито от …/100 кг е била начислена и е платена; сертификатът вече е издаден,

på spanska: Certificado de importación con tipo reducido para el producto con el número de orden … que se ha convertido en un certificado de importación con tipo pleno para el que se adeudaba, y se ha abonado, el tipo de derecho de …/100 kg; certificado ya anotado,

på tjeckiska: Změněno z dovozní licence se sníženým clem pro produkt pod pořadovým č. … na dovozní licenci s plným clem, na základě které bylo vyměřeno a uhrazeno clo v hodnotě …/100 kg; licence již byla započtena

på danska: Ændret fra en importlicens med nedsat toldsats for et produkt under nr … til en importlicens med fuld toldsats, hvor den skyldige importtold på …/100 kg er betalt; licensen er allerede afskrevet,

på tyska: Umwandlung einer Einfuhrlizenz zum ermäßigten Zollsatz für das Erzeugnis mit der lfd. Nr. … in eine Einfuhrlizenz zum vollen Zollsatz von …/100 kg, der entrichtet wurde; Lizenz abgeschrieben,

på estniska: Ümber arvestatud vähendatud tollimaksuga impordilitsentsist, mis on välja antud tellimusele nr … vastavale tootele, täieliku tollimaksuga impordilitsentsiks, mille puhul tuli maksta ja on makstud tollimaks … 100 kilogrammi kohta; litsents juba lisatud,

på grekiska: Μετατροπή από πιστοποιητικό εισαγωγής με μειωμένο δασμό για προϊόν βάσει του αύξοντος αριθμού … της ποσόστωσης, σε πιστοποιητικό εισαγωγής με πλήρη δασμό για το οποίο το ποσοστό δασμού ποσού …/100 kg οφείλετο και πληρώθηκε· Το πιστοποιητικό ήδη χορηγήθηκε,

på engelska: Converted from a reduced duty import licence for product under order No … to a full duty import licence on which the rate of duty of …/100 kg was due and has been paid; licence already attributed,

på franska: Certificat d'importation à droit réduit pour le produit correspondant au contingent …, converti en un certificat d'importation à taux plein, pour lequel le taux du droit applicable de …/100 kg a été acquitté; certificat déjà imputé,

på italienska: Conversione da un titolo d'importazione a dazio ridotto per il prodotto corrispondente al contingente … ad un titolo d'importazione a dazio pieno, per il quale è stata pagata l'aliquota di …/100 kg; titolo già imputato,

på lettiska: Pāreja no samazināta nodokļa importa licences par produktu ar kārtas nr. … uz pilna apjoma nodokļa importa licenci ar nodokļu likmi …/100 kg, kas ir samaksāta; licence jau izdota,

på litauiska: Licencija, pagal kurią taikomas sumažintas importo muitas, išduota produktui, kurio užsakymo Nr. …, pakeista į licenciją, pagal kurią taikomas visas importo muitas, kurio norma yra …/100 kg, muitas sumokėtas; licencija jau priskirta,

på ungerska: …kontingensszámú termék csökkentett vám hatálya alá tartozó importengedélye teljes vám hatálya alá tartozó importengedéllyé átalakítva, melyen a …/100 kg vámtétel kiszabva és leróva, az engedély már kiadva,

på maltesiska: Konvertit minn liċenzja tad-dazju fuq importazzjoni mnaqqsa għall-prodott li jaqa' taħt in-Nru … għal dazju sħiħ fuq importazzjoni bir-rata tad-dazju ta' …/100 kg kien dovut u ġie imħallas; liċenzja diġà attribwita,

på nederländska: Invoercertificaat met verlaagd recht voor onder volgnummer … vallend product omgezet in een invoercertificaat met volledig recht waarvoor het recht van …/100 kg verschuldigd was en is betaald; hoeveelheid reeds op het certificaat afgeschreven,

på polska: Pozwolenie na przywóz produktu nr … po obniżonej stawce należności celnych zmienione na pozwolenie na przywóz po pełnej stawce należności celnych, która to stawka wynosi …/100kg i została uiszczona; pozwolenie zostało już przyznane

på portugisiska: Obtido por conversão de um certificado de importação com direito reduzido para o produto com o número de ordem … num certificado de importação com direito pleno, relativamente ao qual a taxa de direito aplicável de …/100 kg foi paga; certificado já imputado,

på rumänska: Licenţă de import cu taxe vamale reduse pentru produsul din contingentul … transformată în licenţă de import cu taxe vamale întregi, pentru care taxa vamală aplicabilă de …./100 kg a fost achitată; licenţă atribuită deja,

på slovakiska: Osvedčenie na znížené dovozné clo na tovar č. …zmenené na osvedčenie na riadne dovozné clo, ktorého sadzba za…/100 kg bola zaplatená; osvedčenie udelené,

på slovenska: Spremenjeno iz uvoznega dovoljenja z znižanimi dajatvami za proizvod iz naročila št. … v uvozno dovoljenje s polnimi dajatvami, v katerem je stopnja dajatev v višini …/100 kg zapadla in bila plačana; dovoljenje že podeljeno,

på finska: Muutettu etuuskohteluun oikeuttavasta kiintiötuontitodistuksesta vakiotuontitodistukseksi tavaralle, joka kuuluu järjestysnumeroon … ja josta on kannettu tariffin mukainen tulli …/100 kg; vähennysmerkinnät tehty,

på svenska: Omvandlad från importlicens med sänkt tull för produkt med löpnummer … till importlicens med hel tullavgift för vilken gällande tullsats …/100 kg har betalats. Redan avskriven licens.

BILAGA XIX

Uppgifter enligt artikel 44.3

på bulgariska: Извършена физическа проверка [Регламент (ЕО) No 2535/2001],

på spanska: Se ha realizado el control material [Reglamento (CE) no 2535/2001],

på tjeckiska: Fyzická kontrola provedena [nařízení (ES) č. 2535/2001],

på danska: Fysisk kontrol [forordning (EF) nr.2535/2001],

på tyska: Warenkontrolle durchgeführt [Verordnung (EG) Nr. 2535/2001],

på estniska: Füüsiline kontroll tehtud [määrus (EÜ) nr 2535/2001],

på grekiska: Πραγματοποιήθηκε φυσικός έλεγχος [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001],

på engelska: Physical check carried out [Regulation (EC) No 2535/2001],

på franska: Contrôle physique effectué [règlement (CE) no 2535/2001],

på italienska: Controllo fisico effettuato [regolamento (CE) n. 2535/2001],

på lettiska: Fiziska pārbaude veikta [Regula (EK) Nr.2535/2001],

på litauiska: Fizinis patikrinimas atliktas [Reglamentas (EB) Nr. 2535/2001],

på ungerska: Fizikai ellenőrzés elvégezve [2535/2001/EK rendelet],

på maltesiska: Iċċekjar fiżiku mwettaq [Regolament (KE) Nru 2535/2001],

på nederländska: Fysieke controle uitgevoerd [Verordening (EG) nr. 2535/2001],

på polska: Przeprowadzono kontrolę fizyczną [Rozporządzenie (WE) nr 2535/2001],

på portugisiska: Controlo físico em conformidade com [Regulamento (CE) no 2535/2001],

på rumänska: Control fizic efectuat [Regulamentul (CE) nr. 2535/2001],

på slovakiska: Fyzická kontrola vykonaná [Nariadenie (ES) č. 2535/2001],

på slovenska: Fizični pregled opravljen [Uredba (ES) št. 2535/2001],

på finska: Fyysinen tarkastus suoritettu [asetus (EY) N:o 2535/2001],

på svenska: Fysisk kontroll utförd (förordning (EG) nr 2535/2001).


BILAGA IV

BILAGA

Behöriga myndigheter i medlemsstaterna enligt förordning (EG) nr 580/2004 och den här förordningen till vilka anbuden skall lämnas in:

BE

Bureau d'intervention et de restitution belge

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

Tfn. (32-2) 287 24 11

Fax: (32-2) 230 25 33/(32-2) 281 03 07

BG

STATE FUND ’AGRICULTURE’ – PAYING AGENCY

136, Tsar Boris III Blvd.

1618 Sofia

Bulgaria

Tfn. + 359 2 81 87 100

Fax: + 359 2 81 87 167

CZ

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00, Praha 1

Czech Republic

Tfn. + 42 0 222 871 452

Fax: + 42 0 222 871 769

E-post: info@szif.cz

DK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv

Eksportstøttekontoret

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tfn. (45) 33 95 80 00

Fax: (45) 33 95 80 18

DE

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

D-53168 Bonn

oder

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tfn. (49-228) 6845 3732 3774

Fax: (49-228) 6845 3874 3792

EE

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Narva mnt 3

Tartu 51009

Estonia

Tfn. +37 27371200

Fax: +37 27371201

EL

O.P.E.K.E.P.E. – Direction Dilizo

Rue Acharnon 241

GR-10446 Athènes

Tfn. (30-210)212 49 03 – (30-210)212 49 11

Fax.: (30-210) 86 70 503

ES

Ministerio de Economia

Secretaria General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E – 28071 Madrid

Tfn. (3491) 349 3780

Fax: (3491) 349 3806

FR

Office de l'élevage

80, avenue des Terroirs de France

75607 Paris CEDEX 12

Tél.: (33-1) 73 00 50 00/Fax.: (33-1) 73 00 50 50

Unité de stockage

2, rue Saint-Charles

75740 Paris CEDEX 15

Tfn. (33-1)73 00 52 67/Fax : (33-1)73 00 53 91

IE

Department of Agriculture and Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Ireland

Tfn. (353) 53 63 400

Fax (353) 53 42 843

IT

Ministero Del Commercio Internazionale

Direzione Generale Per La Politica Commerciale

DIV. II

Viale Boston 25

00142 ROMA

Tfn. 390659932220

Fax: 390659932141

CY

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

1421 Lefkosia (Nicosia)

Cyprus

Tfn. +357 22867 100

Fax: +357 22375 120

LV

Lauku atbalsta dienests (LAD)

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

Latvija

Tfn. +371 7027542

Fax: +371 7027120

LT

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Blindžių 17

08111 Vilnius

Lithuania

Tfn. + 370 5 25 26 703

Fax: + 370 5 25 26 945

LU

OFFICE DES LICENCES

21, Rue Philippe II

L – 2011 Luxembourg

Tfn. (35-2) 478 2370

Télécopieur: (35-2) 466138

HU

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Soroksári út 22-24.

H – 1095 Budapest

Hungary

Tfn. + 36 1 37 43 603

Fax: + 36 1 47 52 114

MT

Ministry for Rural Affairs and Environment

Barriera Wharf

Valletta – CMR 02

Tfn. +356 2295 2228

NL

PRODUCTSCHAP ZUIVEL

Louis Braillelaan 80

NL – 2719 EK Zoetermeer

Tfn. (31)-(0)79 368 1534

Fax: (31) (0)79 368 1955

E-post: HR@PZ.AGRO.NL

AT

Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A – 1200 Wien

Tfn. (43-1) 331 51 0

Fax: (43-1) 331 51 396

E-post: bereich.MILCH@AMA.GV.AT

PL

Agencja Rynku Rolnego

Nowy Swiat 6/12

00-400 Warszawa

Poland

Tfn. + 4822 661-75-90

Fax: + 4822 661-76-04

PT

Ministério das Finanças

Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo – Edifício da Alfândega

P – 1149 – 060 Lisboa

Tfn. (351-21) 881 42 62

Fax.:(351-21) 881 42 61

RO

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

Bucureşti 030161

România

Tfn. + 40 21 3054802

Tfn. + 40 21 3054842

Fax: + 40 21 3054803

SI

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska cesta 160

1000 Ljubljana

Slovenija

Tfn. + 386 1 478 9228

Fax: + 386 1 478 9297

SK

Agricultural Paying Agency

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

Slovak Republic

Tfn. + 421 2 59 266 321; + 421 2 59 266 265

Fax: + 421 2 59 266 329; + 421 2 59 266 256

FI

Maa-ja metsätalousministeriö Interventioyksikkö

P.O. Box 30

FIN – 00023 Government, Finland

Tfn. (358-9) 160 01

Fax: (358-9) 1605 2707

SV

Jordbruksverket

Vallgatan 8

S-511 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

UK

Rural Payments Agency (RPA)

Lancaster House, Hampshire Court

UK – NEWCASTLE UPON TYNE NE4 7YE

Tfn. + 44(0) 191 226 5262

Fax: + 44(0) 191 226 5212


BILAGA V

BILAGA

Behöriga myndigheter i medlemsstaterna enligt förordning (EG) nr 580/2004 och den här förordningen till vilka anbuden skall lämnas in:

BE

Bureau d'intervention et de restitution belge

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves 82/Trierstraat 82

B – 1040 Bruxelles/Brussel

Tfn. (32-2) 287 24 11

Fax: (32-2) 230 25 33/(32-2) 281 03 07

BG

STATE FUND ’AGRICULTURE’ – PAYING AGENCY

136, Tsar Boris III Blvd.

1618 Sofia

Bulgaria

Tfn. + 359 2 81 87 100

Fax: + 359 2 81 87 167

CZ

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00, Praha 1

Czech Republic

Tfn. + 42 0 222 871 452

Fax: + 42 0 222 871 769

E-post: info@szif.cz

DK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv

Eksportstøttekontoret

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tfn. (45) 33 95 80 00

Fax: (45) 33 95 80 18

DE

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

D-53168 Bonn

oder

Deichmanns Aue 29

D – 53179 Bonn

Tfn. (49-228) 6845 3732 3774

Fax: (49-228) 6845 3874 3792

EE

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Narva mnt 3

Tartu 51009

Estonia

Tfn. +37 27371200

Fax: +37 27371201

EL

O.P.E.K.E.P.E. – Direction Dilizo

Rue Acharnon 241

GR – 10446 Athènes

Tfn. (30-210)212 49 03 – (30-210)212 49 11

Fax: (30-210) 86 70 503

ES

Ministerio de Economia

Secretaria General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E – 28071 Madrid

Tfn. (3491) 349 3780

Fax: (3491) 349 3806

FR

Office de l'élevage

80, avenue des Terroirs de France

F – 75607 Paris CEDEX 12

Tfn. (33-1) 73 00 50 00/Fax.: (33-1) 73 00 50 50

Unité de stockage

2, rue Saint-Charles

F – 75740 Paris CEDEX 15

Tfn. (33-1)73 00 52 67/Fax : (33-1)73 00 53 91

IE

Department of Agriculture and Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Ireland

Tfn. (353) 53 63

Fax: (353) 53 42 843

IT

Ministero Del Commercio Internazionale

Direzione Generale Per La Politica Commerciale

DIV. II

Viale Boston 25

00142 ROMA

Tfn. 390659932220

Fax: 390659932141

CY

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

1421 Lefkosia (Nicosia)

Cyprus

Tfn. +357 22867 100

Fax: +357 22375 120

LV

Lauku atbalsta dienests (LAD)

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

Latvija

Tfn. +371 7027542

Fax: +371 7027120

LT

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Blindžių 17

08111 Vilnius

Lithuania

Tfn. + 370 5 25 26 703

Fax: + 370 5 25 26 945

LU

OFFICE DES LICENCES

21, Rue Philippe II

L – 2011 Luxembourg

Tfn. (35-2) 478 23 70

Fax: (35-2) 46 61 38

HU

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Soroksári út 22-24.

H – 1095 Budapest

Hungary

Tfn. + 36 1 37 43 603

Fax: + 36 1 47 52 114

MT

Ministry for Rural Affairs and Environment

Barriera Wharf

Valletta – CMR 02

Tfn. +356 2295 2228

NL

PRODUCTSCHAP ZUIVEL

Louis Braillelaan 80

NL – 2719 EK Zoetermeer

Tfn. (31)-(0)79 368 1534

Fax: (31) (0)79 368 1955

E-post: HR@PZ.AGRO.NL

AT

Agrarmarkt Austria

Dresdner Strasse 70

A – 1200 Wien

Tfn. (43-1) 33 151 0

Fax: (43-1) 331 51 396

E-post: bereich.MILCH@AMA.GV.AT

PL

Agencja Rynku Rolnego

Nowy Swiat 6/12

PL – 00-400 Warszawa

Poland

Tfn. + 4822 661-75-90

Fax: + 4822 661-76-04

PT

Ministério das Finanças

Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo – Edifício da Alfândega

P – 1149 – 060 Lisboa

Tfn. (351-21) 881 42 62

Fax: (351-21) 881 42 61

RO

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

Bucureşti 030161

România

Tfn. + 40 21 3054802; + 40 21 3054842

Fax: + 40 21 3054803

SI

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska cesta 160

1000 Ljubljana

Slovenija

Tfn. + 386 1 478 9228

Fax: + 386 1 478 9297

SK

Agricultural Paying Agency

Dobrovičova 12

SK – 812 66 Bratislava

Slovak Republic

Tfn. + 421 2 58 243 308; + 421 2 59 266 265

Fax: + 421 2 59 266 329; + 421 2 59 266 256

FI

Maa-ja metsätalousministeriö Interventioyksikkö

P.O. Box 30

FIN – 00023 Government, Finland

Tfn. (358-9) 160 01

Fax: (358-9) 1605 2707

SV

Jordbruksverket

Vallgatan 8

S-511 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

UK

Rural Payments Agency (RPA)

Lancaster House, Hampshire Court

UK – NEWCASTLE UPON TYNE NE4 7YE

Tfn. + 44(0) 191 226 5262

Fax: + 44(0) 191 226 5212


BILAGA VI

BILAGA VII

Märkning på förpackningar (artiklarna 9 och 10)

1.

a)

Koncentrerat smör

på bulgariska: Концентрирано масло за влагане единствено в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005

på spanska: Mantequilla concentrada destinada exclusivamente a su incorporación a uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

på tjeckiska: Zahuštěné máslo určené k přimíchání výhradně do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

på danska: Koncentreret smør udelukkende til iblanding i en af de færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

på tyska: Butterfett ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 genannten Enderzeugnisse bestimmt

på estniska: Kontsentreeritud või, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptoodetes

på grekiska: Συμπυκνωμένo βoύτυρo πoυ πρooρίζεται απoκλειστικά για την ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα που αναφέρονται στο άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

på engelska: Concentrated butter for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

på franska: Beurre concentré destiné exclusivement à l'incorporation dans l'un des produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005

på italienska: Burro concentrato destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

på lettiska: Koncentrēts sviests, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā

på litauiska: Koncentruotas sviestas, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

på ungerska: Vízmentes tejzsír kizárólag az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikébe való bedolgozásra

på maltesiska: Butir ikkonċentrat għall-inkorporazzjoni esklussiva f'wieħed mill-prodotti finali imsemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

på nederländska: Boterconcentraat uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

på polska: Masło skoncentrowane przeznaczone wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

på portugisiska: Manteiga concentrada destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

på rumänska: Unt concentrat destinat exclusiv încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

på slovakiska: Maslo určené výlučne na vmiešanie do jedného z konečných produktov v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

på slovenska: Mlečna maščoba za uporabo v proizvodnji zgoščenega masla iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

på finska: Voiöljy, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi johonkin asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitetuista lopputuotteista

på svenska: Koncentrerat smör uteslutande avsett för iblandning i en av de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

b)

Smör med tillsats av spårämnen

på bulgariska: Масло за влагане единствено в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005

på spanska: Mantequilla destinada exclusivamente a su incorporación en uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

på tjeckiska: Máslo určené k přimíchání výhradně do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

på danska: Smør udelukkende til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

på tyska: Butter, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 genannten Enderzeugnisse bestimmt

på estniska: Või, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptoodetes

på grekiska: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται απoκλειστικά για τηνν ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνιςμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

på engelska: Βutter for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

på franska: Beurre destiné exclusivement à l'incorporation dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005

på italienska: Burro destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

på lettiska: Sviests, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā

på litauiska: Sviestas, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

på ungerska: Vaj kizárólag az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikébe való bedolgozásra

på maltesiska: Butir għall-inkorporazzjoni esklussiva f'wieħed mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

på nederländska: Boter uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

på polska: Masło przeznaczone wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

på portugisiska: Manteiga destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

på rumänska: Unt destinat exclusiv încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

på slovakiska: Maslo určené výlučne na vmiešanie do jedného z konečných produktov v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

på slovenska: Maslo za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

på finska: Voi, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

på svenska: Smör uteslutande avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 förordning (EG) nr 1898/2005

c)

Grädde med tillsats av spårämnen

på bulgariska: Сметана, към която са били добавени маркери, за влагане единствено в някой от крайните продукти, упоменати в член 4, Формула Б на Регламент (ЕО) No 1898/2005

på spanska: Nata con adición de marcadores destinada exclusivamente a su incorporación a uno de los productos finales contemplados en el artículo 4, fórmula B, del Reglamento (CE) no 1898/2005

på tjeckiska: Smetana s přídavkem stopovacích látek určená k přimíchání výhradně do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 kategorii B nařízení (ES) č. 1898/2005

på danska: Fløde tilsat røbestoffer, udelukkende til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4, formel B, i forordning (EF) nr. 1898/2005

på tyska: Gekennzeichneter Rahm, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 Formel B der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 genannten Enderzeugnisse bestimmt

på estniska: Märgistusainetega koor, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 4 juhendis B osutatud lõpptoodetes

på grekiska: Κρέμα γάλακτoς με ιχνoθέτες πoυ πρooρίζεται απoκλειστικά για την ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4, τύπoς Β, τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

på engelska: Cream to which tracers have been added for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 formula B of Regulation (EC) No 1898/2005

på franska: Crème tracée destinée exclusivement à l'incorporation dans les produits finaux visés à l'article 4, formule B, du règlement (CE) no 1898/2005

på italienska: Crema contenente rivelatori destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti finali di cui all'articolo 4 formula B del regolamento (CE) n. 1898/2005

på lettiska: Krējums ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.panta B formulā

på litauiska: Grietinėlė, į kurią pridėta atsekamųjų medžiagų, skirta dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnio B formulėje

på ungerska: Tejszín, amelyhez jelölőanyagokat adtak a kizárólag az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett B képlet szerinti végtermékek egyikébe való bedolgozásra

på maltesiska: Krema li ġiet miżjuda bi traċċanti għall-inkorporazzjoni esklussiva f'wieħed mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 formula B tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

på nederländska: Room waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, uitsluitend bestemd voor bijmenging in de in artikel 4, formule B, van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

på polska: Śmietana, do której dodano znaczniki, przeznaczona wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4, receptura B rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

på portugisiska: Nata marcada destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o, fórmula B, do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

på rumänska: Smântână cu marcatori destinată exclusiv încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4, formula B, din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

på slovakiska: Smotana, do ktorej boli pridané značkovacie látky, na výlučné vmiešanie do konečných produktov uvedených v článku 4 v skupine B nariadenia (ES) č. 1898/2005

på slovenska: Smetana z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 formula B Uredbe (ES) št. 1898/2005

på finska: Merkitty kerma, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklan B menettelyssä tarkoitettuihin lopputuotteisiin

på svenska: Grädde med tillsats av spårämnen uteslutande avsedd för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 metod B i förordning (EG) nr 1898/2005

d)

Mjölkfett med KN-nummer ex 0405 90 10

på bulgariska: Млечни мазнини, предназначени за производството на концентрирано масло, както е упоменато в член 5 на Регламент (ЕО) No 1898/2005

på spanska: Grasa láctea destinada a la fabricación de la mantequilla concentrada contemplada en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1898/2005

på tjeckiska: Mléčný tuk určený k použití při výrobě zahuštěného másla podle článku 5 nařízení (ES) č. 1898/2005

på danska: Mælkefedt til brug til fremstilling af koncentreret smør, som omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1898/2005

på tyska: Milchfett zur Herstellung von Butterfett gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

på estniska: Kontsentreeritud või tootmiseks mõeldud piimarasv vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklile 5

på grekiska: Λιπαρές ύλες του γάλακτος όπως χρήση στην παρασκευή συμπυκνωμένου βουτύρου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

på engelska: Milkfat intended for use in the manufacture of concentrated butter as referred to in Article 5 of Regulation (EC) No 1898/2005

på franska: Matières grasses du lait destinées à la fabrication de beurre concentré au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 1898/2005

på italienska: Grasso del latte destinato alla fabbricazione del burro concentrato di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1898/2005

på lettiska: Piena tauki, ko saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 5.pantu paredzēts izmantot iebiezināta sviesta ražošanai

på litauiska: Pieno riebalai, skirti koncentruoto sviesto gamybai, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 5 straipsnyje

på ungerska: Az 1898/2005/EK rendelet 5. cikkében említett vízmentes tejzsír előállítása során történő felhasználásra szánt tejzsír

på maltesiska: Xaham tal-halib intenzjonat ghall-manifattura ta' butir ikkoncentrat bhal ma hu riferut f' Artiklu 5 ta' Regolament (KE) Nru 1898/2005

på nederländska: Melkvet, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van boterconcentraat zoals bedoeld in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1898/2005

på polska: Tłuszcz mleczny w celu przetworzenia na koncentrat masła zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

på portugisiska: Matérias gordas lácteas destinadas ao fabrico da manteiga concentrada referida no artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

på rumänska: Grăsimi din lapte destinate fabricării untului concentrat în sensul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

på slovakiska: Mliečny tuk určený na použitie pri výrobe koncentrovaného masla podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1898/2005

på slovenska: Mlečna maščoba za uporabo v proizvodnji zgoščenega masla iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1898/2005

på finska: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 5 artiklassa tarkoitetun voiöljyn valmistukseen käytettäväksi tarkoitettu maitorasva

på svenska: Mjölkfett avsett att användas för tillverkning av koncentrerat smör enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1898/2005

2.

Mellanprodukter

på bulgariska: Междинен продукт, както е упоменато в член 10 на Регламент (ЕО) No 1898/2005, предназначен единствено за влагане в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на същия този регламент

på spanska: Producto intermedio contemplado en el artículo 10 del Reglamento (CE) no 1898/2005 y destinado exclusivamente a su incorporación a uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 de dicho Reglamento

på tjeckiska: Meziprodukt podle článku 10 nařízení (ES) č. 1898/2005 určený výhradně k přimíchání do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 téhož nařízení

på danska: Mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10 i forordning (EF) nr. 1898/2005 udelukkende til iblanding i en af de i artikel 4 i samme forordning omhandlede færdigvarer

på tyska: Zwischenerzeugnisse gemäß Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 derselben Verordnung genannten Enderzeugnisse bestimmt

på estniska: Määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 10 osutatud vahesaadus, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes nimetatud määruse artiklis 4 osutatud lõpptoodetes

på grekiska: Ενδιάμεσo πρoϊόν πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 και πρooρίζεται απoκλειστικά για ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ ιδίoυ κανoνισμoύ

på engelska: Intermediate product as referred to in Article 10 of Regulation (EC) No 1898/2005 solely for incorporation into one of the final products referred to in Article 4 of that Regulation

på franska: Produit intermédiaire visé à l'article 10 du règlement (CE) no 1898/2005 et destiné exclusivement à l'incorporation dans l'un des produits finaux visés à l'article 4 dudit règlement

på italienska: Prodotto intermedio di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1898/2005 destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti finali di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento

på lettiska: Starpprodukts (pusfabrikāts), kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 10.pantu paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kas norādīti minētās regulas 4.pantā

på litauiska: Tarpinis produktas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 10 straipsnyje, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų šio reglamento 4 straipsnyje

på ungerska: Az 1898/2005/EK rendelet 10. cikkében említett köztes termék kizárólag az idézett rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikébe való bedolgozásra

på maltesiska: Prodott intermedju kif imsemmi biss fl-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 għall-inkorporazzjoni f'wieħed mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 ta' dak ir-Regolament

på nederländska: Tussenproduct zoals bedoeld in artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1898/2005, uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van die verordening bedoelde eindproducten

på polska: Produkt pośredni, o którym mowa w artykule 10 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, przeznaczony wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 niniejszego rozporządzenia

på portugisiska: Produto intermédio referido no artigo 10.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005 e exclusivamente destinado à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o do mesmo regulamento

på rumänska: Produs intermediar menţionat la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 şi destinat exclusiv încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din regulamentul anterior

på slovakiska: Polotovar uvedený v článku 10 nariadenia (ES) č. 1898/2005 je určený len na vmiešanie do jedného z konečných produktov v súlade s článkom 4 tohto nariadenia

på slovenska: Vmesni proizvod iz člena 10 Uredbe (ES) št. 1898/2005 za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 navedene uredbe

på finska: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 10 artiklassa tarkoitettu välituote, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi johonkin mainitun asetuksen 4 artiklassa tarkoitetuista lopputuotteista

på svenska: Mellanprodukt enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1898/2005, uteslutande avsedd för iblandning i en av de slutprodukter som avses i artikel 4 i samma förordning

För mellanprodukter med KN-nummer ex 0405 10 30 enligt artikel 4.1 b ii skall ’artikel 10’ ersättas med ’artikel 4.1 b ii’.


BILAGA VII

BILAGA XIII

Uppgifter i fält 104 och 106 på det kontrollexemplar T5 som avses i artikel 45.1

A.

När det gäller smör, koncentrerat smör, grädde eller mellanprodukter avsedda för iblandning i slutprodukterna efter tillsättning av spårämnen:

a)

Vid transport av interventionssmör för tillsättning av spårämnen:

fält 104 på kontrollexemplar T5:

på bulgariska: Масло, към което да се добавят маркери, за употреба както е упоменато в член 6, параграф 1, точка а) 1 от Регламент (ЕО) No 1898/2005

på spanska: Mantequilla para la adición de marcadores y la utilización conforme al artículo 6, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 1898/2005

på tjeckiska: Máslo k přidání stopovacích látek pro použití v souladu s čl. 6, odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1898/2005

på danska: Smør, der skal tilsættes røbestoffer og anvendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1898/2005

på tyska: Butter, zur Kennzeichnung und zur Verwendung nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bestimmt

på estniska: Märgistusainetega või, mis on ette nähtud kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 6 lõikes 1 punktile a

på grekiska: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να ιχνoθετηθεί και να χρησιμoπoιηθεί σύμφωνα με τo άρθρo 6 παράγραφος 1 στoιχείo α) τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

på engelska: Butter for the addition of tracers for use in accordance with Article 6(1)(a) of Regulation (EC) No 1898/2005

på franska: Beurre destiné à être tracé et mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) no 1898/2005

på italienska: Burro destinato all'aggiunta di rivelatori e alla lavorazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1898/2005

på lettiska: Sviests, kuram paredzēts pievienot marķierus, kas tiks izmantots saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu

på litauiska: Sviestas, skirtas pridėti atsekamųjų medžiagų, bei naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 6 straipsnio 1 dalies a punktą

på ungerska: Az 1898/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében felhasználandó és jelölőanyagok hozzáadására szánt vaj

på maltesiska: Butir għaż-żieda ta' traċċi għall-użu b'mod konformi ma' l-Artikolu 6 (1) (a) tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

på nederländska: Boter bestemd om na toevoeging van verklikstoffen te worden verwerkt overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1898/2005

på polska: Masło z przeznaczeniem do dodania znaczników i do wykorzystania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

på portugisiska: Manteiga destinada a ser marcada e transformada em conformidade com o n.o 1, alínea a), do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

på rumänska: Unt destinat adăugării de marcatori pentru utilizarea conform articolului 6 alineatul 1 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

på slovakiska: Maslo, do ktorého sa majú pridať značkovacie látky a použiť v súlade s článkom 6, ods. 1, písm. (a) nariadenia (ES) č. 1898/2005

på slovenska: Maslo za dodajanje sledljivih snovi za uporabo v skladu s členom 6 (1)(a) Uredbe (ES) št. 1898/2005

på finska: Voi, joka on tarkoitettu merkittäväksi ja jonka käyttötapa on asetuksen (EY) N:o 1898/2005 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen

på svenska: Smör avsett för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 a i förordning (EG) nr 1898/2005

fält 106 på kontrollexemplar T5:

1.

Sista datum för iblandning i slutprodukterna.

2.

Angivelse av avsett användningsområde (metod A eller metod B).

b)

Vid transport av interventionssmör för förädling till koncentrerat smör och för tillsättning av spårämnen:

fält 104 på kontrollexemplar T5:

på bulgariska: Масло, предназначено за концентриране, към което да се добавят маркери, за употреба както е упоменато в член 6, параграф 1, точка а) 1 от Регламент (ЕО) No 1898/2005

på spanska: Mantequilla destinada a su concentración, a su utilización y a la adición de marcadores, conforme al artículo 6, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 1898/2005

på tjeckiska: Máslo k zahuštění a k přidání stopovacích látek pro použití v souladu s čl. 6, odst.1, písm. a) nařízení (ES) č. 1898/2005

på danska: Smør, der skal koncentreres, tilsættes røbestoffer og anvendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1898/2005

på tyska: Butter, zur Verarbeitung zu Butterfett, zur Kennzeichnung und zur Verwendung nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bestimmt

på estniska: Või, mis on ette nähtud kontsentreerimiseks ja millele lisatakse märgistusaineid ja mis on ettenähtud kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 6 lõikes 1 punktile a

på grekiska: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να συμπυκνωθεί, να ιχνoθετηθεί και να χρησιμoπoιηθεί σύμφωνα με τo άρθρo 6 παράγραφος 1 στoιχείo α) τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

på engelska: Butter for concentration and the addition of tracers for use in accordance with Article 6(1)(a) of Regulation (EC) No 1898/2005

på franska: Beurre destiné à être concentré et tracé et mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1898/2005

på italienska: Burro destinato alla concentrazione, all'aggiunta di rivelatori e alla lavorazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1898/2005

på lettiska: Sviests, kas ir paredzēts koncentrēta sviesta ražošanai un kuram paredzēts pievienot marķierus, kas tiks izmantots saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu

på litauiska: Sviestas, skirtas koncentruoti ir pridėti atsekamųjų medžiagų, bei naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 6 straipsnio 1 dalies a punktą

på ungerska: Az 1898/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében felhasználandó, koncentrálásra és jelölőanyagok hozzáadására szánt vaj

på maltesiska: Butir għall-konċentrazzjoni u ż-żieda ta' traċċanti għall-użu b'mod konformi ma' l-Artikolu 6 (1) (a) tar- Regolament (KE) Nru 1898/2005

på nederländska: Boter, bestemd voor verwerking tot boterconcentraat en toevoeging van verklikstoffen, met het oog op verdere verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1898/2005

på polska: Masło z przeznaczeniem do przetworzenia na masło skoncentrowane i dodania znaczników, do wykorzystania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

på portugisiska: Manteiga destinada a ser concentrada e marcada e transformada em conformidade com o n.o 1, alínea a) do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

på rumänska: Unt destinat concentrării şi adăugării de marcatori în vederea utilizării conform articolului 6 alineatul 1 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

på slovakiska: Maslo na výrobu koncentrovaného masla a pridávanie značkovacích látok s použitím v súlade s článkom 6. ods. 1, pism. (a) nariadenia (ES) č. 1898/2005

på slovenska: Maslo za dodajanje sledljivih snovi za uporabo v skladu s členom 6 (1)(a) Uredbe (ES) št. 1898/2005

på finska: Voi, joka on tarkoitettu merkittäväksi ja jonka käyttötapa on asetuksen (EY) N:o 1898/2005 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen

på svenska: Smör avsett för förädling till koncentrerat smör, för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 a i förordning (EG) nr 1898/2005

fält 106 på kontrollexemplar T5:

1.

Sista datum för iblandning i slutprodukterna.

2.

Angivelse av avsett användningsområde (metod A eller metod B).

c)

Vid transport av en mellanprodukt med tillsats av spårämnen eller av smör, interventionssmör eller koncentrerat smör med tillsats av spårämnen eller av koncentrerat smör med tillsats av spårämnen för iblandning i slutprodukterna, i förekommande fall via en mellanprodukt:

fält 104 på kontrollexemplar T5:

på bulgariska: Масло, към което са били добавени маркери, за влагане директно в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005 или, ако е уместно, чрез влагане в междинен продукт, както е упоменато в член 10

или

Масло, към което са били добавени маркери, за влагане директно в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005 или, ако е уместно, чрез влагане в междинен продукт, както е упоменато в член 10 (1)

или

Междинен продукт, както е упоменато в член 10 (2), към който са били добавени маркери, за влагане в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005

på spanska: Mantequilla con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10

o

Mantequilla con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10 (1)

o

Producto intermedio con adición de marcadores contemplado en el artículo 10 (2) destinado a ser incorporado a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

på tjeckiska: Máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání do konečných produktů podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10

nebo

Zahuštěné máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání přímo do konečného produktu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10 (1)

nebo

Meziprodukt podle článku 10 (2) s přidanými stopovacími látkami určený k přimíchání do konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

på danska: Smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, eller i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10

eller

Koncentreret smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10 (1)

eller

Mellemprodukt tilsat røbestoffer, som omhandlet i artikel 10 (2), bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

på tyska: Gekennzeichnete Butter, zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10

oder

Gekennzeichnetes Butterfett, zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10 (1)

oder

Gekennzeichnetes Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10 (2), zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt

på estniska: Märgistusainetega või kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või vajadusel läbi mõne artiklis 10 osutatud vahetoote

või

Märgistusainetega kontsentreeritud või otsekasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või vajadusel läbi mõne artiklis 10 (1) osutatud vahetoote (1)

või

Artiklis 10 (2) osutatud märgistusainetega vahetoode kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes

på grekiska: Βούτυρο στο οποίο έχουν προστεθεί ιχνηθέτες προς ενσωμάτωση στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 ή, κατά περίπτωση, με τη χρησιμοποίηση ενδιάμεσου προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 10

ή

Συμπυκνωμένο βούτυρο στο οποίο έχουν προστεθεί ιχνηθέτες, προς ενσωμάτωση κατευθείαν στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 ή, κατά περίπτωση, με τη χρησιμοποίηση ενδιάμεσου προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 10 (1)

ή

Ενδιάμεσο προϊόν ιχνοθετημένο, που αναφέρεται στο άρθρο 10 (2), που προορίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

på engelska: Butter to which tracers have been added for incorporation into the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10

or

Concentrated butter to which tracers have been added for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10 (1)

or

Intermediate product as referred to in Article 10 (2) to which tracers have been added for incorporation into the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

på franska: Beurre tracé destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10

ou

beurre concentré tracé destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10 (1)

ou

produit intermédiaire tracé visé à l'article 10 (2) du règlement (CE) no 1898/2005 destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4

på italienska: Burro contenente rivelatori, destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10

o

Burro concentrato contenente rivelatori, destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10 (1)

o

Prodotto intermedio contenente rivelatori di cui all'articolo 10 (2) destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

på lettiska: Sviests ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā minētajos galaproduktos vai attiecīgā gadījumā starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10.pantu

vai

Koncentrēts sviests ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) tieši kādā Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā minētā galaproduktā vai attiecīgā gadījumā starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10 (1).pantu

vai

Starpprodukts (pusfabrikāts) ar pievienotiem marķieriem saskaņā ar 10 (2).pantu, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā minētos galaproduktos

på litauiska: Sviestas, į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba, tam tikrais atvejais, į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje

arba

Koncentruotas sviestas, į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba, tam tikrais atvejais, į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 (1) straipsnyje

arba

Tarpinis produktas, kaip nurodyta 10 straipsnyje (2), į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

på ungerska: Vaj, amelyhez jelölőanyagokat adtak a közvetlenül az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékekbe való bedolgozás, vagy adott esetben egy, a 10. cikkben említett köztes terméken keresztül történő bedolgozás céljából

vagy

Vízmentes tejzsír, amelyhez jelölőanyagokat adtak a közvetlenül az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékbe való bedolgozás, vagy adott esetben egy, a 10. cikkben (1) említett köztes terméken keresztül történő bedolgozás céljából

vagy

A 10. cikkben (2) említett köztes termék, amelyhez jelölőanyagokat adtak az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékekbe való bedolgozás céljából

på maltesiska: Butir li ġiet miżjuda bi traċċanti għall-inkorporazzjoni fil-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10

jew

Butir ikkonċentrat li ġiet miżjuda bi traċċanti għall-inkorporazzjoni diretta fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10 (1)

jew

Prodott intermedjat kif imsemmi fl-Artikolu 10 (2) li ġie miżjud bi traċċanti għall-inkorporazzjoni fi prodott finali msemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

på nederländska: Boter waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

of

Boterconcentraat waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 (1) bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

of

In artikel 10 (2) bedoeld tussenproduct waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

på polska: Masło, do którego dodano wskaźniki przeznaczone do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, gdzie stosowne, poprzez produkt pośredni zgodnie z art. 10

lub

Masło skoncentrowane, do którego dodano wskaźniki przeznaczone do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, gdzie stosowne, poprzez produkt pośredni zgodnie z art. 10 (1)

lub

Produkt pośredni, do którego dodano wskaźniki, zgodnie z art. 10 (2) przeznaczony do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

på portugisiska: Manteiga marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.

ou

Manteiga concentrada marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10 (1).

ou

Produto intermédio marcado referido no artigo 10. (2) destinado a ser incorporado nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

på rumänska: Unt cu marcatori destinat încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 sau, dacă este cazul, prin intermediul unui produs intermediar menţionat la articolul 10

sau

Unt concentrat cu marcatori destinat încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 sau, dacă este cazul, prin intermediul unui produs intermediar menţionat la articolul 10 (1)

sau

Produs intermediar cu marcatori menţionat la articolul 10 (2) destinat încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

på slovakiska: Maslo, do ktorého boli pridané značkovacie látky, na vmiešanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo prípadne prostredníctvom medziproduktu podľa článku 10

alebo

Koncentrované maslo, do ktorého boli pridané značkovacie látky, na priame vmiešanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo prípadne prostredníctvom medziproduktu podľa článku 10 (1)

alebo

Medziprodukt uvedený v článku 10 (2), do ktorého majú byť pridané značkovacie látky, na vmiešanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

på slovenska: Maslo z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v končne proizvode iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvodu iz člena 10

ali

Zgoščeno maslo z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvodu iz člena 10 (1)

ali

Vmesni proizvod iz člena 10 (2) z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v končne proizvode iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

på finska: Merkitty voi, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin, tarvittaessa 10 artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta

tai

Merkitty voiöljy, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin, tarvittaessa 10 artiklassa (1) tarkoitetun välituotteen kautta

tai

Edellä 10 artiklassa (2) tarkoitettu merkitty välituote, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

på svenska: Smör med tillsats av spårämnen avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10

eller

Koncentrerat smör med tillsats av spårämnen avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10 (1)

eller

Mellanprodukt med tillsats av spårämnen i enlighet med artikel 10 (2), avsedd att blandas i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

fält 106 på kontrollexemplar T5:

1.

Sista datum för iblandning i slutprodukterna.

2.

Angivelse av avsett användningsområde (metod A eller metod B).

3.

I förekommande fall, vikten på smöret, interventionssmöret eller det koncentrerade smöret som används för framställning av mellanprodukten.

d)

Vid transport av grädde med tillsats av spårämnen för iblandning i slutprodukter:

fält 104 på kontrollexemplar T5:

på bulgariska: Сметана, към която са били добавени маркери, за влагане единствено в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 от Регламент (ЕО) No 1898/2005

på spanska: Nata con adición de marcadores destinada a su incorporación a los productos finales contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

på tjeckiska: Smetana s přídavkem stopovacích látek určená k přimíchání do konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

på danska: Fløde tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

på tyska: Gekennzeichneter Rahm zur Beimischung zu Enderzeugnissen gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

på estniska: Märgistusainetega koor, mis on ette nähtud kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes

på grekiska: Κρέμα γάλακτος ιχνοθετημένη, που προορίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

på engelska: Cream to which tracers have been added for incorporation into the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

på franska: Crème tracée destinée à être incorporée dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005

på italienska: Crema contenente rivelatori destinata ad essere incorporata nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

på lettiska: Krējums ar pievienotiem marķieriem, paredzēts iestrādei Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4. pantā minētos galaproduktos

på litauiska: Grietinė, į kurią įdėta atsekamųjų medžiagų, skirta dėti į galutinius produktus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

på ungerska: Tejszín, amelyhez jelölőanyagokat adtak az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékekbe való bedolgozásra

på maltesiska: Krema li ġiet miżjuda bi traċċanti għall- inkorporazzjoni fil-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 tar- Regolament (KE) Nru 1898/2005

på nederländska: Room waarin verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

på polska: Śmietana, do której dodano znaczniki, przeznaczona do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

på portugisiska: Nata marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

på rumänska: Smântână cu marcatori destinată încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

på slovakiska: Smotana, do ktorej boli pridané značkovacie látky, na vmiešavanie do konečných produktov podla článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

på slovenska: Smetana z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje k končnim proizvodom iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

på finska: Merkitty kerma, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

på svenska: Grädde med tillsats av spårämnen avsedd att blandas i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

fält 106 på kontrollexemplar T5:

1.

Sista datum för iblandning i slutprodukterna.

2.

Angivelse av avsett användningsområde (metod B).

B.

När det gäller interventionssmör, koncentrerat smör eller mellanprodukter avsedda för iblandning i slutprodukterna:

a)

vid transport av interventionssmör för förädling till koncentrerat smör:

fält 104 på kontrollexemplar T5:

på bulgariska: Масло, предназначено за концентриране и за употреба както е упоменато в член 6, параграф 1, точка b) 1 от Регламент (ЕО) No 1898/2005

på spanska: Mantequilla para ser concentrada y utilizada conforme al artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 1898/2005

på tjeckiska: Máslo k zahuštění a k přidání stopovacích látek pro použití v souladu s čl. 6, odst.1, písm. b) nařízení (ES) č. 1898/2005

på danska: Smør, der skal koncentreres og anvendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1898/2005

på tyska: Butter, zur Verarbeitung zu Butterfett und zur Verwendung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bestimmt

på estniska: Või, mis on ette nähtud kontsentreerimiseks ja kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 6 lõikes 1 punktile b

på grekiska: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να συμπυκνωθεί και να χρησιμoπoιηθεί σύμφωνα με τo άρθρo 6 παράγραφος 1 στoιχείo β) τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

på engelska: Butter for concentration and use in accordance with Article 6(1)(b) of Regulation (EC) No 1898/2005

på franska: Beurre destiné à être concentré et mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1898/2005

på italienska: Burro destinato alla concentrazione e alla lavorazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1898/2005

på lettiska: Sviests koncentrēšanai un izmantošanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 6.panta 1.punkta b) apakšpunktu

på litauiska: Sviestas, skirtas koncentruoti ir naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 6 straipsnio 1 dalies b punktą

på ungerska: Az 1898/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelően koncentrálásra és felhasználásra szánt vaj

på maltesiska: Butir għall-konċentrazzjoni u għall-użu f' konformità ma' l-Artikolu 6 (1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

på nederländska: Boter, bestemd voor verwerking tot boterconcentraat, met het oog op verdere verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1898/2005

på polska: Masło z przeznaczeniem do przetworzenia na masło skoncentrowane i wykorzystania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

på portugisiska: Manteiga destinada a ser concentrada e transformada em conformidade com o n.o 1, alínea b) do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

på rumänska: Unt destinat concentrării şi utilizării conform articolului 6 alineatul 1 litera b) din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

på slovakiska: Maslo na koncentráciu a použitie v súlade s článkom 6. ods. 1, pism. (b) nariadenia (ES) č. 1898/2005

på slovenska: Maslo za zgoščevanje in uporabo v skladu s členom 6 (1)(b) Uredbe (ES) št. 1898/2005

på finska: Voi, joka on tarkoitettu voiöljyn valmistukseen tai merkitsemiseen tai jonka käyttötarkoitus on asetuksen (EY) N:o 1898/2005 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen

på svenska: Smör avsett för förädling till koncentrerat smör, för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 b i förordning (EG) nr 1898/2005

fält 106 på kontrollexemplar T5:

1.

Sista datum för iblandning i slutprodukterna.

2.

Angivelse av avsett användningsområde (metod A eller metod B).

b)

vid transport av en mellanprodukt som är framställd av interventionssmör, smör eller koncentrerat smör eller vid transport av interventionssmör eller koncentrerat smör för inblandning i slutprodukterna, i förekommande fall via en mellanprodukt:

fält 104 på kontrollexemplar T5:

på bulgariska: Масло за влагане директно в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005 или, ако е уместно, чрез влагане в междинен продукт, както е упоменато в член 10

или

Концентрирано масло за влагане директно в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005 или, ако е уместно, чрез влагане в междинен продукт, както е упоменато в член 10 (1)

или

Междинен продукт, както е упоменато в член 10, за влагане в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005

på spanska: Mantequilla con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10

o

Mantequilla concentrada con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10 (1)

o

Producto intermedio con adición de marcadores contemplado en el artículo 10 destinado a ser incorporado a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

på tjeckiska: Máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání do konečných produktů podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10

nebo

Zahuštěné máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání přímo do konečného produktu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10 (1)

nebo

Meziprodukt podle článku 10 s přidanými stopovacími látkami určený k přimíchání do konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

på danska: Smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, eller i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10

eller

Koncentreret smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10 (1)

eller

Mellemprodukt tilsat røbestoffer, som omhandlet i artikel 10, bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

på tyska: Butter, zur Verwendung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10

oder

Butterfett, zur Verwendung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10 (1)

oder

Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10, zur Verarbeitung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt

på estniska: Või, mis on ette nähtud vahetuks kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või artiklis 10 osutatud vahetootes

või

Kontsentreeritud või, mis on ette nähtud vahetuks kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või artiklis 10 (1) osutatud vahetootes

või

Artiklis 10 osutatud vahetoode, mis on ette nähtud kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes

på grekiska: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να ενσωματωθεί απευθείας στα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005, ή, κατά περίπτωση, μέσω ενός ενδιάμεσoυ πρoϊόντoς πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10

ή

Συμπυκνωμένo βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να ενσωματωθεί απευθείας στα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005, ή, κατά περίπτωση, μέσω ενός ενδιάμεσoυ πρoϊόντoς πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10 (1)

ή

Ενδιάμεσo πρoϊόν πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10, πoυ πρooρίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

på engelska: Butter for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10

or

Concentrated butter for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10 (1)

or

Intermediate product as referred to in Article 10 for incorporation into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

på franska: Beurre destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10

ou

beurre concentré destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10 (1)

ou

produit intermédiaire visé à l'article 10 du règlement (CE) no 1898/2005 destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4

på italienska: Burro destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10

o

Burro concentrato destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10 (1)

o

Prodotto intermedio di cui all'articolo 10 destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

på lettiska: Sviests iestrādei (pievienošanai) tieši kādā galaproduktā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantu vai starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10.pantu

vai

Koncentrēts sviests iestrādei (pievienošanai) tieši kādā galaproduktā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantu vai starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10.pantu (1)

vai

Starpprodukts (pusfabrikāts) saskaņā ar 10.pantu iestrādei (pievienošanai) kādā galaproduktā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantu

på litauiska: Sviestas, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje

arba

Koncentruotas sviestas, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje (1)

arba

Tarpinis produktas, kaip nurodyta 10 straipsnyje, skirtas dėti į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

på ungerska: Az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékbe vagy a rendelet 10. cikkében említett köztes termékbe való közvetlen bedolgozás céljára szánt vaj

vagy

Az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékbe vagy a rendelet 10. cikkében (1) említett köztes termékbe való közvetlen bedolgozás céljára szánt vízmentes tejzsír

vagy

Az 1898/2005/EK rendelet 10. cikkében említett köztes termék a rendelet 4. cikkében említett végtermékbe való bedolgozás céljára

på maltesiska: Butir għall-inkorparazzjoni diretta fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10

jew

Butir ikkonċentrat għall-inkorporazzjoni diretta fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10 (1)

jew

Prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikoli 10 għall-inkorporazzjoni fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

på nederländska: Boter, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

of

Boterconcentraat, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 (1) bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

of

In artikel 10 bedoeld tussenproduct, bestemd voor bijmenging in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

på polska: Masło z przeznaczeniem do włączenia bezpośrednio do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005 gdzie stosowne, poprzez produktu pośredniego, o którym mowa w artykule 10

lub

Masło skoncentrowane z przeznaczeniem do włączenia bezpośrednio do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005 gdzie stosowne, poprzez produktu pośredniego, o którym mowa w artykule 10 (1)

lub

Produkt pośredni, o którym mowa w artykule 10, z przeznaczeniem do włączenia do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

på portugisiska: Manteiga destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.o

ou

Manteiga concentrada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.o  (1)

ou

Produto intermédio referido no artigo 10.o destinado a ser incorporado nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

på rumänska: Unt destinat încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 sau, dacă este cazul, prin intermediul unui produs intermediar menţionat la articolul 10

sau

Unt concentrat încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 sau, dacă este cazul, prin intermediul unui produs intermediar menţionat la articolul 10 (1)

sau

Produs intermediar menţionat la articolul 10 destinat încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

på slovakiska: Maslo na vmiešavanie priamo do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo do polotovaru podľa článku 10

alebo

Koncentrované maslo na vmiešavanie priamo do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo do polotovaru podľa článku 10 (1)

alebo

Polotovar, ktorý sa uvádza v článku 10 na vmiešavanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

på slovenska: Maslo za neposredno dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvod iz člena 10

ali

Zgoščeno maslo za neposredno dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvod iz člena 10 (1)

ali

Vmesni proizvod iz člena 10 za dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

på finska: Voi, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin tarvittaessa 10 artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta

tai

Voiöljy, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoittuihin lopputuotteisiin tarvittaessa 10 (1) artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta

tai

Edellä 10 artiklassa tarkoitettu välituote, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

på svenska: Smör avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10

eller

Koncentrerat smör avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10 (1)

eller

Mellanprodukt i enlighet med artikel 10 avsedd för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

fält 106 på kontrollexemplar T5:

1.

Sista datum för iblandning i slutprodukterna.

2.

Angivelse av avsett användningsområde (metod A eller metod B).

3.

I förekommande fall, vikten på smöret, interventionssmöret eller det koncentrerade smöret som används för framställning av mellanprodukten.

C.

När det gäller mjölkfett med KN-nummer ex 0405 90 10

Vid transport av mjölkfett avsett för användning i koncentrerat smör:

fält 104 på kontrollexemplar T5:

på bulgariska: Млечни мазнини, предназначени за производството на концентрирано масло, както е упоменато в член 5 на Регламент (ЕО) No 1898/2005

på spanska: Grasa láctea destinada a la fabricación de la mantequilla concentrada contemplada en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1898/2005

på tjeckiska: Mléčný tuk určený k použití při výrobě zahuštěného másla podle článku 5 nařízení (ES) č. 1898/2005

på danska: Mælkefedt til brug til fremstilling af koncentreret smør, som omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1898/2005

på tyska: Milchfett zur Herstellung von Butterfett gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

på estniska: Kontsentreeritud või tootmiseks mõeldud piimarasv vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklile 5

på grekiska: Λιπαρές ύλες του γάλακτος προς χρήση στην παρασκευή συμπυκνωμένου βουτύρου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

på engelska: Milkfat intended for use in the manufacture of concentrated butter as referred to in Article 5 of Regulation (EC) No 1898/2005

på franska: Matières grasses du lait destinées à la fabrication de beurre concentré au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 1898/2005

på italienska: Grasso del latte destinato alla fabbricazione del burro concentrato di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1898/2005

på lettiska: Piena tauki, ko saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 5.pantu paredzēts izmantot iebiezināta sviesta ražošanai

på litauiska: Pieno riebalai, skirti koncentruoto sviesto gamybai, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 5 straipsnyje

på ungerska: Az 1898/2005/EK rendelet 5. cikkében említett vízmentes tejzsír előállítása során történő felhasználásra szánt tejzsír

på maltesiska: Xaham tal-halib intenzjonat ghall-manifattura ta' butir ikkoncentrat bhal ma hu riferut f' Artiklu 5 ta' Regolament (KE) Nru 1898/2005

på nederländska: Melkvet, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van het in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde boterconcentraat

på polska: Tłuszcz mleczny w celu przetworzenia na koncentrat masła zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

på portugisiska: Matérias gordas lácteas destinadas ao fabrico da manteiga concentrada referida no artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

på rumänska: Grăsimi din lapte destinate fabricării untului concentrat în sensul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

på slovakiska: Mliečny tuk určený na použitie pri výrobe koncentrovaného masla podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1898/2005

på slovenska: Mlečna maščoba za uporabo v proizvodnji zgoščenega masla iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1898/2005

på finska: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 5 artiklassa tarkoitetun voiöljyn valmistukseen käytettäväksi tarkoitettu maitorasva

på svenska: Mjölkfett avsett att användas för tillverkning av koncentrerat smör enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1898/2005

fält 106 på kontrollexemplar T5:

Sista datum för användning i koncentrerat smör.


(1)  När det gäller de mellanprodukter som avses i artikel 4.1 b ii skall orden ”i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10” ersättas med orden ”via en mellanprodukt som avses i artikel 4.1 b ii”.

(2)  För mellanprodukter enligt artikel 4.1 b ii skall ”i artikel 10” ersättas med ”i artikel 4.1 b ii”.


BILAGA VIII

BILAGA XV

Märkning på paket (artikel 61) och uppgifter till kontrollblankett T5 (artikel 70)

1.   När det gäller koncentrerat smör med tillsats av spårämnen enligt metod I i bilaga XIV

på bulgariska: Концентрирано масло – Регламент (ЕО) No 1898/2005, глава III

på spanska: Mantequilla concentrada – Reglamento (CE) no 1898/2005, capítulo III

på tjeckiska: Zahuštěné máslo – nařízení (ES) č. 1898/2005 kapitola III

på danska: Koncentreret smør – Forordning (EF) nr. 1898/2005 Kapitel III

på tyska: Butterschmalz/Butterfett – Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel III

på estniska: Kontsentreeritud või – määrus (EÜ) nr 1898/2005 III peatükk

på grekiska: Συμπυκνωμένο βούτυρο – Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 Κεφάλαιο ΙΙΙ

på engelska: Concentrated butter – Regulation (EC) No1898/2005 Chapter III

på franska: Beurre concentré – règlement (CE) no1898/2005 chapitre III

på italienska: Burro concentrato – Regolamento (CE) n. 1898/2005 Capo III

på lettiska: Iebiezināts sviests – Regulas (EK) Nr. 1898/2005 III nodaļa

på litauiska: Koncentruotas sviestas – Reglamentas (EB) Nr. 1898/2005 III skyrius

på ungerska: Vízmentes tejzsír – 1898/2005/EK rendelet, III. fejezet

på maltesiska: Butir ikkoncentrat – Regolament (KE) Nru 1898/2005 Kapitlu III

på nederländska: Boterconcentraat – Verordening (EG) nr. 1898/2005 Hoofdstuk III

på polska: Koncentrat masła – rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 Rozdział III

på portugisiska: Manteiga concentrada – Regulamento (CE) n.o 1898/2005, capítulo III

på rumänska: Unt concentrat – Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 capitolul III

på slovakiska: Koncentrované maslo – nariadenie (ES) č. 1898/2005 Kapitola III

på slovenska: Zgoščeno maslo – Uredba (ES) št. 1898/2005 Poglavje III

på finska: Voiöljy – asetuksen (EY) N:o 1898/2005 III luku

på svenska: Koncentrerat smör – förordning (EG) nr 1898/2005 kapitel III

2.   När det gäller smörolja med tillsats av spårämnen enligt metod II i bilaga XIV

på bulgariska: Гхи (ghee) получено от масло – Регламент (ЕО) No 1898/2005, глава III

på spanska: Ghee obtenido de mantequilla – Reglamento (CE) no 1898/2005, capítulo III

på tjeckiska: Ghee z másla – nařízení (ES) č. 1898/2005 kapitola III

på danska: Ghee – Forordning (EF) nr. 1898/2005 Kapitel III

på tyska: Aus Butter gewonnenes Ghee – Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel III

på estniska: Pühvlivõi – määrus (EÜ) nr 1898/2005 III peatükk

på grekiska: Βoύτυρo ghee – Καvovισμός (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 Κεφάλαιο ΙΙΙ

på engelska: Butter ghee – Regulation (EC) No 1898/2005 Chapter III

på franska: Ghee obtenu du beurre – règlement (CE) no 1898/2005 chapitre III

på italienska: Ghee ottenuto da burro – Regolamento (CE) n. 1898/2005 Capo III

på lettiska: Kausēts sviests (iegūts no bifeļmātes piena) – Regulas (EK) Nr. 1898/2005 III nodaļa

på litauiska: Ghee sviestas – Reglamentas (EB) Nr. 1898/2005 III skyrius

på ungerska: Tisztított vaj (ghee) – 1898/2005/EK rendelet, III. fejezet

på maltesiska: Butter Ghee – Regolament (KE) Nru 1898/2005 Kapitlu III

på nederländska: Ghee – Verordening (EG) nr. 1898/2005 Hoofdstuk III

på polska: Masło Ghee – rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 Rozdział III

på portugisiska: Ghee – Regulamento (CE) n.o 1898/2005 capítulo III

på rumänska: Unt ghee – Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 Capitolul III

på slovakiska: Maslo čistené polotekuté – nariadenie (ES) č. 1898/2005 Kapitola III

på slovenska: Maslo ghee – Uredba (ES) št. 1898/2005 Poglavje III

på finska: Ghee – asetuksen (EY) N:o 1898/2005 III luku

på svenska: Smörolja – förordning (EG) nr 1898/2005 kapitel III

3.   Särskilda uppgifter som skall anges i fält 104 på kontrollexemplar T5

på bulgariska: Пакетирано концентрирано масло за директна консумация в Общността (да се поеме от търговците на дребно)

på spanska: Mantequilla concentrada y envasada destinada al consumo inmediato en la Comunidad (para su aceptación por el comercio minorista)

på tjeckiska: Balené zahuštěné máslo určené k přímé spotřebě ve Společenství (k převzetí do maloobchodního prodeje)

på danska: Emballeret koncentreret smør bestemt til direkte forbrug i Fællesskabet (til detailhandelen)

på tyska: Verpacktes Butterschmalz/Butterfett zum unmittelbaren Verbrauch in der Gemeinschaft (vom Einzelhandel zu übernehmen)

på estniska: Pakendatud kontsentreeritud või otsetarbimiseks ühenduses (ülevõtmiseks jaekaubandusse)

på grekiska: Συμπυκvωμέvo και συσκευασμέvo βoύτυρo πoυ πρooρίζεται για άμεση καταvάλωση στηv Κoινότητα (αναλαμβάνεται από τo λιαvικό εμπόριo)

på engelska: Packed concentrated butter for direct consumption in the Community (to be taken over by the retail trade)

på franska: Beurre concentré et emballé destiné à la consommation directe dans la Communauté (à prendre en charge par le commerce de détail)

på italienska: Burro concentrato ed imballato destinato al consumo diretto nella Comunità (da consegnare ai commercianti al minuto)

på lettiska: Iepakots koncentrēts sviests tiešam patēriņam Kopienā (nodošanai mazumtirdzniecībā)

på litauiska: Supakuotas koncentruotas sviestas, skirtas tiesiogiai vartoti bendrijoje (perduotinas į mažmeninę prekybą)

på ungerska: A Közösségben közvetlen fogyasztásra szánt csomagolt vízmentes tejzsír (a kiskereskedelem általi átvételre)

på maltesiska: Butir ikkonċentrat u ppakjat għall-konsum dirett fil-Komunità (li għandu jsir bil-kummerċ bl-imnut)

på nederländska: Verpakt boterconcentraat bestemd voor rechtstreekse consumptie in de Gemeenschap (over te nemen door de detailhandel)

på polska: Zapakowane masło skoncentrowane przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji we Wspólnocie (do przejęcia przez handel detaliczny)

på portugisiska: Manteiga concentrada e embalada destinada ao consumo directo na Comunidade (com vista à sua tomada a cargo pelo comércio retalhista)

på rumänska: Unt concentrat ambalat destinat consumului direct în cadrul Comunităţii (va fi preluat de comerţul cu amănuntul)

på slovakiska: Balené koncentrované maslo určené na priamu spotrebu v spoločenstve (na uvedenie do maloobchodného predaja)

på slovenska: Zapakirano zgoščeno maslo za neposredno porabo v Skupnosti (v prihodnje v okviru trgovine na drobno)

på finska: Pakattu ja yhteisössä välittömästi kulutukseen tarkoitettu voiöljy (vähittäiskaupan haltuun otettavia)

på svenska: Förpackat koncentrerat smör för direkt förbrukning inom gemenskapen (avsett för detaljhandeln)

BILAGA XVI

Märkning på förpackningar (artikel 81)

1.

Uppgifter som avses i artikel 81.1

på bulgariska: Масло с намалена цена, съгласно Регламент (ЕО) No 1898/2005, глава IV

på spanska: Mantequilla a precio reducido con arreglo al Reglamento (CE) no 1898/2005, capítulo IV

på tjeckiska: Máslo za sníženou cenu podle nařízení (ES) č. 1898/2005 kapitola IV

på danska: Smør til nedsat pris i henhold til forordning (EF) nr. 1898/2005 Kapitel IV

på tyska: Verbilligte Butter gemäß Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel IV

på estniska: Alandatud hinnaga või vastavalt määrusele (EÜ) nr 1898/2005 IV peatükk

på grekiska: Βούτυρο σε μειωμένη τιμή που πωλείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 Κεφάλαιο ΙV

på engelska: Butter at reduced price under Regulation (EC) No 1898/2005 Chapter IV

på franska: Beurre à prix réduit vendu au titre du règlement (CE) no 1898/2005 chapitre IV

på italienska: Burro a prezzo ridotto venduto in conformità al regolamento (CE) n. 1898/2005 Capo IV

på lettiska: Sviests par pazeminātu cenu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1898/2005 IV nodaļa

på litauiska: Sviestas sumažinta kaina pagal Reglamentą (EB) Nr. 1898/2005 IV skyrius

på ungerska: A 1898/2005/EK rendelet értelmében csökkentett árú vaj, IV. fejezet

på maltesiska: Butir bi prezz mnaqqas taħt Regolament (KE) Nru 1898/2005 Kapitlu IV

på nederländska: Boter tegen verlaagde prijs overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1898/2005 Hoofdstuk IV

på polska: Masło po obniżonej cenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1898/2005 Rozdział IV

på portugisiska: Manteiga a preço diminuído em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 1898/2005 capítulo IV

på rumänska: Unt cu preţ redus conform Regulamentului (CE) nr. 1898/2005 Capitolul IV

på slovakiska: Maslo za zníženú cenu podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005 Kapitola IV

på slovenska: Maslo po znižani ceni v skladu z Uredbo (ES) št. 1898/2005 Poglavje IV

på finska: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 IV luvun mukaisesti alennettuun hintaan myyty voi

på svenska: Smör till nedsatt pris i enlighet med förordning (EG) nr 1898/2005 kapitel IV

2.

Uppgifter som avses i artikel 81.2

på bulgariska: Препродажбата забранена

på spanska: Reventa prohibida

på tjeckiska: Opětný prodej zakázán

på danska: Videresalg forbudt

på tyska: Weiterverkauf verboten

på estniska: Edasimüük keelatud

på grekiska: Απαγορεύεται η μεταπώληση

på engelska: Återförsäljning förbjuden

på franska: Revente interdite

på italienska: Vietata la rivendita

på lettiska: Atkalpārdošana aizliegta

på litauiska: Perparduoti draudžiama

på ungerska: Viszonteladása tilos

på maltesiska: Bejgħ mill-ġdid ipprojbit

på nederländska: Doorverkoop verboden

på polska: Odsprzedaż zabroniona

på portugisiska: Proibida a revenda

på rumänska: Revânzarea este interzisă

på slovakiska: Opätovný predaj zakázaný

på slovenska: Nadaljnja prodaja prepovedana

på finska: Jälleenmyynti kielletty

på svenska: Återförsäljning förbjuden


BILAGA IX

BILAGA IV

Uppgifter som avses i artikel 32 c

på bulgariska: глава III, дял 3 от Регламент (ЕО)No 1282/2006: годишна тарифна квота 1.7…-30.6… за мляко на прах съгласно Меморандум за разбирателство, сключен между Европейската общност и Доминиканската република и одобрен с Решение 98/486/EО на Съвета

på spanska: Capítulo III, sección 3, del Reglamento (CE) no 1282/2006: contingente arancelario de leche en polvo del año 1.7.…-30.6.… fijado en el Memorándum de acuerdo celebrado entre la Comunidad Europea y la República Dominicana y aprobado por la Decisión 98/486/CE del Consejo.

på tjeckiska: kapitola III oddíl 3 nařízení (ES) č. 1282/2006: Celní kvóta pro období od 1.7.… do 30.6.… pro sušené mléko v rámci memoranda o porozumění uzavřeného mezi Evropským společenstvím a Dominikánskou republikou a schváleného rozhodnutím Rady 98/486/ES.

på danska: kapitel III, afdeling 3, i forordning (EF) nr. 1282/2006: toldkontingent for perioden 1.7.… til 30.6.… for mælkepulver i henhold til den aftale, som blev indgået mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Dominikanske Republik og godkendt ved Rådets afgørelse 98/486/EF.

på tyska: Kapitel III Abschnitt 3 der Verordnung (EG) Nr. 1282/2006: Milchpulverkontingent für den Zeitraum 1.7.…—30.6.… gemäß der mit dem Beschluss 98/486/EG des Rates genehmigten Vereinbarung zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Dominikanischen Republik.

på estniska: määruse (EÜ) nr 1282/2006 III peatüki 3. jaos: Piimapulbri tariifikvoot 1.7.…–30.6.… vastastikuse mõistmise memorandumi alusel, mis on sõlmitud Euroopa Ühenduse ja Dominikaani Vabariigi vahel ning heaks kiidetud nõukogu otsusega 98/486/EÜ.

på grekiska: κεφάλαιο III, τμήμα 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1282/2006: δασμολογική ποσόστωση, για το έτος 1.7.…-30.6.…, γάλακτος σε σκόνη δυνάμει του μνημονίου συμφωνίας που συνήφθη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δομινικανής Δημοκρατίας και εγκρίθηκε από την απόφαση 98/486/ΕΚ του Συμβουλίου.

på engelska: Chapter III, Section 3 of Regulation (EC) No 1282/2006: tariff quota for 1.7.…-30.6.…, for milk powder under the Memorandum of Understanding concluded between the European Community and the Dominican Republic and approved by Council Decision 98/486/EC.

på franska: chapitre III, section 3, du règlement (CE) no 1282/2006: contingent tarifaire, pour l'année 1.7.…-30.6.…, de lait en poudre au titre du mémorandum d'accord conclu entre la Communauté européenne et la République dominicaine et approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil.

på italienska: capo III, sezione 3, del regolamento (CE) n. 1282/2006: contingente tariffario per l'anno 1.7.…-30.6.…, di latte in polvere a titolo del memorandum d'intesa concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana e approvato con la decisione 98/486/CE del Consiglio.

på lettiska: Regulas (EK) Nr. 1282/2006 III nodaļas 3 iedaļā: Tarifa kvota no … gada 1. jūlija līdz … gada 30. jūnijam sausajam pienam (piena pulverim) saskaņā ar Saprašanās memorandu, kas noslēgts starp Eiropas Kopienu un Dominikānas Republiku un apstiprināts ar Padomes Lēmumu 98/486/EK.

på litauiska: Reglamento (EB) Nr. 1282/2006 III skyriaus 3 skirsnyje: tarifinė kvota nuo … metų liepos 1 dienos iki … metų birželio 30 dienos pieno milteliams, numatyta Europos bendrijos ir Dominikos Respublikos susitarimo memorandume ir patvirtinta Tarybos sprendimu 98/486/EB.

på ungerska: Az 1282/2006/EK rendelet III. fejezetének 3 szakasza: A 98/486/EK tanácsi határozat által jóváhagyott, az Európai Közösség és a Dominikai Köztársaság között megkötött egyetértési megállapodás értelmében a tejporra […] július 1-től […] június 30-ig vonatkozó vámkontingens.

på maltesiska: Kapitolu III, Taqsima 3 tar-Regolament (KE) Nru 1282/2006: Quota ta' tariffa għal 1.7.…–30.6.… għall-ħalib tat-trab taħt il-Memorandum ta' Ftehim konkluż bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Dominikana u approvat permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 98/486/KE.

på nederländska: Hoofdstuk III, afdeling 3, van Verordening (EG) nr. 1282/2006: Tariefcontingent melkpoeder voor het jaar van 1.7.… t/m 30.6.… krachtens het memorandum van overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Dominicaanse Republiek, goedgekeurd bij Besluit 98/486/EG van de Raad.

på polska: rozdział III, sekcja 3 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006: Kontyngent taryfowy na okres od 1.7.… do 30.6.… na mleko w proszku zgodnie z Protokołem ustaleń zawartym między Wspólnotą Europejską a Republiką Dominikańską i przyjętym decyzją Rady 98/486/WE.

på portugisiska: Secção 3 do capítulo III do Regulamento (CE) n.o 1282/2006: Contingente pautal do ano 1.7.…-30.6.…, de leite em pó ao abrigo do memorando de acordo concluído entre a Comunidade Europeia e a República Dominicana e aprovado pela Decisão 98/486/CE do Conselho.

på rumänska: Capitolul III, Secţiunea 3 din Regulamentul (CE) nr. 1282/2006: Contingent tarifar pentru perioada 1.7…-30.6… pentru laptele praf conform Memorandumului de Acord încheiat între Comunitatea Europeană şi Republica Dominicană, aprobat prin Decizia Consiliului 98/486/CE.

på slovakiska: kapitola III, oddiel 3 nariadenia (ES) č. 1282/2006: Tarifná kvóta pre obdobie od 1.7.… do 30.6.… pre sušené mlieko podľa Memoranda o vzájomnom porozumení uzatvorenom medzi Európskym spoločenstvom a Dominikánskou republikou a schváleným rozhodnutím Rady 98/486/ES.

på slovenska: poglavje III oddelka 3 Uredbe (ES) št. 1282/2006: Tarifna kvota za obdobje 1.7.…– 30.6…. za mleko v prahu v skladu z Memorandumom o soglasju, sklenjenim med Evropsko skupnostjo in Dominikansko republiko in potrjenim z Odločbo Sveta 98/486/ES.

på finska: asetuksen (EY) N:o 1282/2006 III luvun 3 jaksossa: neuvoston päätöksellä 98/486/EY hyväksytyn Euroopan yhteisön ja Dominikaanisen tasavallan yhteisymmärryspöytäkirjan mukainen maitojauheen tariffikiintiö 1.7.… ja 30.6.… välisenä aikana.

på svenska: avsnitt 3 i kapitel III i förordning (EG) nr 1282/2006: tullkvot för året 1.7.…–30.6.…, för mjölkpulver enligt avtalsmemorandumet mellan Europeiska gemenskapen och Dominikanska republiken, godkänt genom rådets beslut 98/486/EG