ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 372

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
27 december 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1855/2006/EG av den 12 december 2006 om inrättande av programmet Kultur (2007–2013)

1

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/116/EG av den 12 december 2006 om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter (kodifierad version)

12

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG av den 12 december 2006 om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring

19

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/122/EG av den 12 december 2006 om ändring för 30:e gången av rådets direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (perfluoroktansulfonat)  ( 1 )

32

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

27.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 372/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 1855/2006/EG

av den 12 december 2006

om inrättande av programmet Kultur (2007–2013)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 151.5 första strecksatsen,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Det är nödvändigt att främja kulturutbyte och samarbete för att den kulturella och språkliga mångfalden i Europa skall respekteras och främjas och de europeiska medborgarnas kunskaper om andra kulturer i Europa förbättras, samtidigt som deras medvetenhet om det gemensamma europeiska kulturarv som de delar ökas. Främjandet av samarbete och mångfald på det kulturella och språkliga området bidrar därmed till att ge det europeiska medborgarskapet ett konkret innehåll genom att uppmuntra de europeiska medborgarna till att delta direkt i integrationsprocessen.

(2)

En aktiv kulturpolitik som har som mål att bevara den europeiska kulturella mångfalden och att främja Europeiska unionens gemensamma kulturinslag och kulturarv kan bidra till att göra unionen mer synlig utåt.

(3)

Om man vill ha medborgarnas fulla stöd till och aktiva deltagande i den europeiska integrationen bör större tonvikt läggas vid deras gemensamma kulturella värderingar och rötter som en av de centrala delarna i deras identitet och tillhörighet i ett samhälle som grundas på frihet, rättvisa, demokrati, respekt för mänsklig värdighet och integritet, tolerans och solidaritet i full överensstämmelse med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(4)

Det är nödvändigt att kultursektorn bidrar till och har en roll i en bredare europeisk politisk utveckling. Kultursektorn i sig är en viktig arbetsgivare och det finns dessutom ett klart samband mellan investeringar i kultur och ekonomisk utveckling, varför det är viktigt att stärka kulturpolitiken på regional, nationell och europeisk nivå. Kulturindustrins plats i den utveckling som äger rum enligt Lissabonstrategin bör därför förstärkas, eftersom denna industri i allt högre grad bidrar till den europeiska ekonomin.

(5)

Det är också nödvändigt att främja medborgarnas aktiva samhällsengagemang och bekämpa alla former av utestängning, bl.a. rasism och främlingsfientlighet. En förbättrad tillgång till kultur för så många som möjligt kan vara ett sätt att bekämpa social utslagning.

(6)

I artikel 3 i fördraget föreskrivs att gemenskapen i all verksamhet som avses i den artikeln skall syfta till att undanröja bristande jämställdhet mellan kvinnor och män och att främja jämställdhet mellan dem.

(7)

Kulturprogrammen Kaleidoscope, Ariane och Rafael samt Kultur 2000, vilka inrättades genom beslut nr 719/96/EG (3), 2085/97/EG (4), 2228/97/EG (5) respektive 508/2000/EG (6), innebar positiva etapper i genomförandet av gemenskapens kulturpolitik. Gemenskapen har på så sätt skaffat sig stor erfarenhet, särskilt tack vare utvärderingen av dessa kulturprogram. Nu bör man rationalisera och förstärka gemenskapens kulturinsatser med stöd av resultaten av dessa utvärderingar, resultaten av samråden med alla berörda parter och de europeiska institutionernas arbete på senare tid. Ett program bör därför inrättas för detta ändamål.

(8)

De europeiska institutionerna har vid många tillfällen uttalat sig om ämnen som rör gemenskapens kulturverksamhet och om betydelsen av kultursamarbete: i synnerhet rådet i sina resolutioner av den 25 juni 2002 om en ny arbetsplan för det europeiska samarbetet på kulturområdet (7) och av den 19 december 2002 om genomförande av arbetsplanen för europeiskt samarbete på kulturområdet (8), Europaparlamentet i sina resolutioner av den 5 september 2001 om kultursamarbete inom Europeiska unionen (9), av den 28 februari 2002 om genomförandet av programmet Kultur 2000 (10), och av den 22 oktober 2002 om betydelsen av och dynamiken i teater och annan scenkonst i ett utvidgat Europa (11) och av den 4 september 2003 om kulturindustrin (12) samt Regionkommittén i sitt yttrande av den 9 oktober 2003 om en förlängning av programmet Kultur 2000.

(9)

Rådet har i sina ovan nämnda resolutioner betonat att det är nödvändigt att anta en mer sammanhängande strategi för kulturen på gemenskapsnivå och att europeiskt mervärde är en grundläggande och avgörande idé i europeiskt kultursamarbete och ett allmänt villkor för gemenskapens insatser på kulturområdet.

(10)

För att ett gemensamt kulturområde för de europeiska folken skall kunna bli verklighet är det viktigt att man främjar den transnationella rörligheten för dem som arbetar inom kultursektorn och för konstverk och konstnärliga och kulturella produkter samt att man främjar dialog och kulturutbyte.

(11)

Rådet har, i sina slutsatser av den 16 november 2004 om arbetsplanen för kultur 2005-2006, Europaparlamentet, i sin resolution av den 4 september 2003 om kulturindustrin, och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, i sitt yttrande av den 28 januari 2004 om kulturindustrin i Europa, uttryckt sin syn på behovet av att ta större hänsyn till den icke-audiovisuella kulturindustrins specifika ekonomiska och sociala särdrag. Dessutom bör det i det nya programmet tas hänsyn till de förberedande samarbetsinsatser på kulturområdet som stöddes mellan 2002 och 2004.

(12)

I detta sammanhang bör man främja ett utökat samarbete mellan aktörerna på kulturområdet och uppmuntra dem att bilda fleråriga samarbetsprojekt så att det därigenom blir möjligt för dem att genomföra gemensamma aktiviteter, stödja mer målinriktade insatser med ett verkligt europeiskt mervärde, stödja kulturevenemang med högt symbolvärde, stödja europeiska organisationer som samarbetar på kulturområdet, uppmuntra analyser av utvalda ämnen av europeiskt intresse samt ge stöd till insamling och spridning av information och till insatser avsedda att maximera verkan av projekt som rör europeiskt kultursamarbete och utveckling av en europeisk kulturpolitik.

(13)

I enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut nr 1622/2006/EG av den 24 oktober 2006 om inrättande av en gemenskapsinsats för evenemanget ”Europeisk kulturhuvudstad” för åren 2007 till 2019 (13) bör denna insats få en omfattande finansiering, eftersom den får stor uppmärksamhet i Europa och bidrar till att förstärka känslan av tillhörighet till ett gemensamt kulturområde. Tonvikten i detta evenemang bör ligga på det transeuropeiska samarbetet på kulturområdet.

(14)

Det bör ges driftsbidrag till organisationer som arbetar för europeiskt kultursamarbete och därmed fungerar som ambassadörer för europeisk kultur, med stöd i den erfarenhet som Europeiska unionen skaffat sig genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 792/2004/EG av den 21 april 2004 om upprättande av ett handlingsprogram för gemenskapen för att främja organisationer verksamma på europeisk nivå inom kulturområdet (14).

(15)

Programmet måste i överensstämmelse med principen om yttrandefrihet bidra till unionens ansträngningar att främja en hållbar utveckling och bekämpa alla former av diskriminering.

(16)

De kandidatländer och Eftaländer som undertecknat EES-avtalet bör ha möjlighet att delta i gemenskapsprogram i enlighet med de avtal som slutits med dessa länder.

(17)

Vid sitt möte den 19 juni 2003–20 juni 2003 antog Europeiska rådet ”Thessalonikiagendan för västra Balkan: i riktning mot en europeisk integration”, där det föreskrivs att gemenskapsprogram skall vara öppna för länder som genomgår en stabiliserings- och associeringsprocess, i enlighet med ramavtal som skall slutas mellan gemenskapen och dessa länder. Dessa länder bör om de så önskar, med hänsyn till budgetskäl och politiska prioriteringar, kunna delta i programmet eller i ett mer begränsat samarbete, förutsatt att kompletterande anslag blir tillgängliga och på särskilda villkor som de berörda parterna kommer överens om.

(18)

Programmet bör också vara öppet för samarbete med andra tredjeländer som med gemenskapen har ingått avtal som omfattar kultursamarbete, enligt särskilda regler som skall fastställas närmare.

(19)

För att öka mervärdet av gemenskapens insats är det nödvändigt att se till att de insatser som genomförs som en följd av detta beslut hänger samman med och kompletterar såväl annan gemenskapspolitik som andra gemenskapsinsatser och gemenskapsinstrument av relevans, i överensstämmelse med artikel 151.4 i fördraget. Särskild uppmärksamhet bör ägnas beröringspunkterna mellan gemenskapens åtgärder på kultur- och utbildningsområdet samt insatser som främjar utbyte av bästa praxis och närmare samarbete på europeisk nivå.

(20)

Vad gäller genomförandet av gemenskapsstödet bör hänsyn tas till särdragen hos kultursektorn i Europa, och man bör särskilt se till att de administrativa och finansiella förfarandena förenklas så långt det är möjligt och att de är anpassade till de uppsatta målen och till praxis och utveckling inom kultursektorn.

(21)

Kommissionen, medlemsstaterna och kulturkontaktpunkterna bör verka för att uppmuntra deltagande av mindre aktörer i de fleråriga samarbetsprojekten och i organiserandet av aktiviteter som syftar till att föra samman potentiella projektpartner.

(22)

Programmet bör sammanföra den specifika begåvning och den sakkunskap som kulturaktörer i hela Europa besitter. Om det är nödvändigt bör kommissionen och medlemsstaterna vidta åtgärder för att komma tillrätta med lågt deltagande från kulturaktörerna i någon av medlemsstaterna eller de deltagande länderna.

(23)

Kommissionen och medlemsstaterna bör samarbeta för att säkerställa en regelbunden uppföljning och utvärdering av detta program så att anpassningar kan göras, i synnerhet av prioriteringarna för åtgärdernas genomförande. Utvärderingen bör omfatta en extern utvärdering som skall genomföras av oberoende och opartiska organ.

(24)

I förfarandena för uppföljning och utvärdering av programmet bör specifika, mätbara, uppnåeliga, relevanta och tidsbestämda mål och indikatorer användas.

(25)

Lämpliga åtgärder bör vidtas för att förhindra oegentligheter och bedrägerier samt för att driva in belopp som förlorats, betalats ut på felaktiga grunder eller använts felaktigt.

(26)

Det bör för tiden 1 januari 2007–31 december 2013 inrättas ett enhetligt instrument för finansiering och programplanering av kultursamarbete i form av programmet Kultur.

(27)

I detta beslut fastställs för hela den tid programmet pågår en finansieringsram som utgör den särskilda referensen enligt punkt 37 i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (15).

(28)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta beslut bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (16).

(29)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta beslut bör antas i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (17) (nedan kallad ”budgetförordningen”) och kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning nr 1605/2002 (18).

(30)

Gemenskapens insatser kompletterar de nationella och regionala samarbetsinsatserna inom kulturområdet. Eftersom målen för detta beslut, nämligen att stärka det europeiska kulturområde som grundar sig på ett gemensamt kulturarv (transnationell rörlighet för kulturaktörerna i Europa, transnationell rörlighet för såväl konstverk som kulturella och konstnärliga produkter samt den interkulturella dialogen), på grund av deras transnationella art inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta beslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(31)

Övergångsbestämmelser bör införas så att en smidig övergång säkerställs mellan de program som inrättas genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 508/2000/EG och nr 792/2004/EG och det program som inrättas genom detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inrättande och varaktighet

1.   Genom detta beslut inrättas programmet Kultur, som är ett enda flerårigt program för gemenskapsinsatser på kulturområdet öppet för alla kultursektorer och alla kategorier av kulturaktörer (nedan kallat ”programmet”).

2.   Programmet skall genomföras från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2013.

Artikel 2

Budget

1.   Finansieringsramen för genomförandet av programmet under den period som avses i artikel 1 skall vara 400 miljoner EUR.

2.   De årliga anslagen skall godkännas av budgetmyndigheten inom budgetramen.

Artikel 3

Mål

1.   Programmets övergripande mål är att stärka det kulturområde som delas av människorna i Europa och som grundar sig på ett gemensamt kulturarv genom att utveckla samarbetet på kulturområdet mellan skapande konstnärer, aktörer på kulturområdet och kulturinstitutioner i länder som deltar i programmet och på så vis främja framväxten av ett europeiskt medborgarskap. Programmet är öppet för deltagande av den icke-audiovisuella kulturindustrin, särskilt små kulturföretag, när denna industri agerar ideellt på kulturområdet.

2.   Programmet har följande särskilda mål:

a)

Att främja rörlighet över gränserna för personer som arbetar inom kultursektorn.

b)

Att uppmuntra transnationell rörlighet för konstverk samt för konstnärliga och kulturella produkter.

c)

Att främja interkulturell dialog.

Artikel 4

Handlingslinjer

1.   Programmets mål skall uppfyllas genom följande insatser som beskrivs närmare i bilagan:

a)

Stöd till kulturinsatser

Fleråriga samarbetsprojekt.

Samarbetsinsatser.

Särskilda insatser.

b)

Stöd till organ som är verksamma på europeisk nivå inom kulturområdet.

c)

Stöd till analyser samt till insamling och spridning av information och till insatser avsedda att maximera verkan av projekt som rör europeiskt kultursamarbete och utveckling av en europeisk kulturpolitik.

2.   Vid dessa insatser skall bestämmelserna i bilagan följas.

Artikel 5

Bestämmelser om tredjeländer

1.   Programmet skall vara öppet för deltagande från följande länder:

a)

Eftaländer som är medlemmar i EES, i enlighet med bestämmelserna i EES-avtalet.

b)

De kandidatländer som omfattas av en föranslutningsstrategi för anslutning till unionen, i enlighet med allmänna principer och villkor samt de allmänna bestämmelser för deltagande i gemenskapsprogram som fastställts i ramavtalen.

c)

Länderna på västra Balkan, i enlighet med vad som beslutas med dessa länder mot bakgrund av ramavtalen om deras deltagande i gemenskapsprogram.

De länder som avses i denna punkt skall delta fullt ut i programmet, förutsatt att angivna villkor är uppfyllda och att ytterligare anslag ges.

2.   Programmet skall även vara öppet för samarbete med andra tredjeländer som med gemenskapen slutit associerings- eller samarbetsavtal med klausuler om kultursektorn, förutsatt att kompletterande anslag blir tillgängliga och på särskilda villkor som skall överenskommas.

De länder på västra Balkan som avses i punkt 1 c och som inte vill delta fullt i programmet får delta i programmet på de villkor som föreskrivs i den här punkten.

Artikel 6

Samarbete med internationella organisationer

Programmet skall möjliggöra samarbete med internationella organisationer som är kompetenta på kulturområdet, såsom Unesco eller Europarådet, på grundval av gemensamma bidrag och i enlighet med de olika regler som gäller för varje institution eller organisation för genomförandet av de insatser som anges i artikel 4.

Artikel 7

Komplementaritet med andra gemenskapsinstrument

Kommissionen skall trygga samordningen mellan programmet och andra gemenskapsinstrument, särskilt sådana som har anknytning till strukturfonderna och till områden som utbildning, forskning, informationssamhället, medborgarskap, ungdom, idrott, språk, social integration, EU:s yttre förbindelser och kampen mot alla former av diskriminering.

Artikel 8

Genomförande

1.   Kommissionen skall ansvara för genomförandet av gemenskapsåtgärderna i programmet i enlighet med bilagan.

2.   Följande åtgärder skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 9.2:

a)

En årlig arbetsplan som även omfattar prioriteringar, urvalskriterier och urvalsförfaranden.

b)

En årlig budget och fördelningen av medel mellan programmets olika insatser.

c)

Uppföljnings- och utvärderingsförfaranden för programmet.

d)

Gemenskapens finansiella stöd enligt artikel 4.1 a första strecksatsen: belopp, varaktighet, fördelning och mottagare.

3.   Alla andra åtgärder som krävs för genomförandet av detta beslut skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 9.3.

Artikel 9

Kommitté

1.   Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara två månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

4.   Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 10

Kulturkontaktpunkter

1.   De kulturkontaktpunkter som avses i avsnitt I.3.1 i bilagan skall i sin egenskap av genomförandeorgan sprida information om programmet på nationell nivå, med beaktande av artikel 54.2 c och artikel 54.3 i budgetförordningen.

2.   Kulturkontaktpunkterna skall uppfylla följande kriterier:

a)

De skall ha tillräcklig personal, med yrkeskunskaper och språkkunskaper som lämpar sig för arbete i samband med internationellt samarbete.

b)

De skall ha tillgång till lämplig infrastruktur, särskilt i fråga om informations- och kommunikationsteknik.

c)

De skall verka under sådana administrativa förutsättningar att de på ett korrekt sätt kan utföra sina uppgifter och undvika intressekonflikter.

Artikel 11

Finansiella bestämmelser

1.   Det finansiella stödet skall ges i form av bidrag till juridiska personer. Bidrag får i vissa fall beviljas fysiska personer i enlighet med artikel 114.1 i budgetförordningen. Kommissionen får även dela ut priser till fysiska eller juridiska personer för insatser eller projekt som genomförs inom ramen för programmet. Beroende på typen av insats kan schablonfinansiering och/eller tariffer baserade på enhetspriser också tillåtas.

2.   Kommissionen får, på grundval av vilka bidragsmottagare och vilken typ av insats det rör sig om, besluta om huruvida de kan undantas från kontroll av den yrkeskompetens och de yrkeskvalifikationer som krävs för att genomföra de föreslagna insatserna eller arbetsprogrammen.

3.   Bidrag eller pris får beviljas för särskilda insatser i samband med evenemangen i de europeiska kulturhuvudstäder som utsetts enligt beslut nr 1419/1999/EG.

Artikel 12

Bidrag till övriga gemenskapsmål

Programmet skall bidra till att stärka gemenskapens övergripande mål, särskilt genom att

a)

främja den grundläggande principen om yttrandefrihet,

b)

uppmuntra ökad medvetenhet om vikten av att bidra till en hållbar utveckling,

c)

sträva efter att främja ömsesidig förståelse och tolerans inom Europeiska unionen,

d)

bidra till att undanröja alla former av diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

Programmets överensstämmelse och komplementaritet med gemenskapens politik för kultursamarbete med tredjeländer skall särskilt uppmärksammas.

Artikel 13

Uppföljning och utvärdering

1.   Kommissionen skall se till att det regelbundet görs en uppföljning av huruvida programmets mål uppfylls. Resultaten av uppföljningen och utvärderingen skall utnyttjas när programmet genomförs.

Denna uppföljning skall särskilt omfatta utarbetandet av de rapporter som avses i punkt 3 a och c.

Programmets särskilda mål kan på grundval av uppföljningsrapporternas resultat revideras i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 251 i fördraget.

2.   Kommissionen skall se till att programmet regelbundet utvärderas av ett externt och fristående organ.

3.   Kommissionen skall för Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén lägga fram följande:

a)

Senast den 31 december 2010, en halvtidsrapport där den utvärderar resultaten samt de kvalitativa och kvantitativa aspekterna av programmets genomförande.

b)

Senast den 31 december 2011, ett meddelande om programmets fortsatta genomförande.

c)

Senast den 31 december 2015, en utvärderingsrapport efter programmets avslutande.

Artikel 14

Övergångsbestämmelser

Insatser som på grundval av beslut nr 508/2000/EG eller nr 792/2004/EG inleds före den 31 december 2006 skall tills de avslutas fortsätta att administreras enligt bestämmelserna i de besluten.

Den kommitté som inrättats enligt artikel 5 i beslut nr 508/2000/EG skall ersättas med den kommitté som avses i artikel 9 i det här beslutet.

Artikel 15

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Strasbourg den 12 december 2006.

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

J. BORRELL FONTELLES

På rådets vägnar

Ordförande

M. PEKKARINEN


(1)  EUT C 164, 5.7.2005, s. 65.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 25 oktober 2005 (EUT C 272 E, 9.11.2006, s. 233), rådets gemensamma ståndpunkt av den 18 juli 2006 (EUT C 238 E, 3.10.2006, s. 18) och Europaparlamentets ståndpunkt av den 24 oktober 2006 (ännu ej offentliggjord i EUT). Rådets beslut av den 11 december 2006.

(3)  Europaparlamentets och rådets beslut nr 719/96/EG av den 29 mars 1996 om upprättandet av ett program för stöd till konstnärliga och kulturella aktiviteter på Europanivå (Kaleidoscope) (EGT L 99, 20.4.1996, s. 20). Beslutet ändrat genom beslut nr 477/1999/EG (EGT L 57, 5.3.1999, s. 2).

(4)  Europaparlamentets och rådets beslut nr 2085/97/EG av den 6 oktober 1997 om att inrätta ett program för stöd till böcker och läsning inbegripet översättning (Ariane) (EGT L 291, 24.10.1997, s. 26). Beslutet ändrat genom beslut nr 476/1999/EG (EGT L 57, 5.3.1999, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets beslut nr 2228/97/EG av den 13 oktober 1997 om att inrätta ett gemensamt åtgärdsprogram på kulturarvsområdet (Rafael-programmet) (EGT L 305, 8.11.1997, s. 31). Beslutet upphävt genom beslut nr 508/2000/EG (EGT L 63, 10.3.2000, s. 1).

(6)  Europaparlamentets och rådets beslut nr 508/2000/EG av den 14 februari 2000 om upprättande av Kultur 2000-programmet (EGT L 63, 10.3.2000, s. 1) Beslutet senast ändrat genom rådets beslut nr 885/2004/EG (EUT L 168, 1.5.2004, s. 1).

(7)  EGT C 162, 6.7.2002, s. 5.

(8)  EGT C 13, 18.1.2003, s. 5.

(9)  EGT C 72 E, 21.3.2002, s. 142.

(10)  EGT C 293 E, 28.11.2002, s. 105.

(11)  EUT C 300 E, 11.12.2003, s. 156.

(12)  EUT C 76 E, 25.3.2004, s. 459.

(13)  EUT L 304, 3.11.2006, s. 1.

(14)  EUT L 138, 30.4.2004, s. 40.

(15)  EUT C 139, 14.6.2006, s 1.

(16)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

(17)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(18)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1248/2006 (EUT L 227, 19.8.2006, s. 3).


BILAGA

I.   BESKRIVNING AV AKTIVITETER OCH EVENEMANG

1.   Första programområdet: Stöd till kulturell verksamhet

1.1   Fleråriga samarbetsprojekt

Programmet skall stödja stabila och strukturerade samarbetsprojekt för att sammanföra kulturaktörernas specifika begåvning och sakkunskap i hela Europa. Målet med detta stöd är att hjälpa samarbetsprojekt som befinner sig i start- eller uppbyggnadsfasen eller är i färd med att utvidga sin verksamhet geografiskt. De måste uppmuntras att etablera sig på varaktig grund och bli ekonomiskt oberoende.

Varje samarbetsprojekt skall inbegripa minst sex aktörer från sex olika länder som deltar i programmet. Syftet skall vara att sammanföra en rad olika aktörer från en eller flera sektorer för att delta i olika typer av fleråriga åtgärder som kan genomföras inom samma sektor eller inom flera olika sådana, men med ett gemensamt mål.

Varje samarbetsprojekt skall ha som syfte att genomföra ett antal strukturerade fleråriga kulturaktiviteter. Denna verksamhet skall genomföras under hela den tid som gemenskapsfinansieringen varar. Den skall omfatta minst två av de tre särskilda mål som anges i artikel 3.2. Samarbetsprojekt som planerar att utveckla verksamhet som omfattar alla de tre särskilda målen i den artikeln kommer att prioriteras.

Samarbetsprojekten skall väljas ut efter ansökningsomgångar enligt budgetförordningen. Inom denna ram skall urvalet göras bl.a. på grundval av medorganisatörernas erkända sakkunskap inom sitt verksamhetsområde, deras finansiella och operativa möjligheter att slutföra den föreslagna verksamheten samt verksamhetens kvalitet och överensstämmelse med programmets allmänna och särskilda mål, i enlighet med artikel 3.

Samarbetsprojekten skall grundas på ett samarbetsavtal, dvs. ett gemensamt dokument som är rättsligt bindande i ett av deltagarländerna och som undertecknats av alla medorganisatörerna.

Gemenskapens stöd får inte överstiga 50 % av projektets budget och skall trappas ned successivt. Stödet får inte vara högre än 500 000 EUR per år för samarbetsprojektens alla insatser. Stödet skall utbetalas under en period av tre till fem år.

Som ett riktmärke skall ca 32 % av programmets totala budget användas för denna typ av stöd.

1.2   Samarbetsinsatser

Programmet skall stödja insatser för kultursamarbete mellan europeiska aktörer inom en eller flera sektorer. Kreativitet och nyskapande skall prioriteras. Insatser för att utforska samarbetsmöjligheter för att kunna utveckla dem på längre sikt skall särskilt uppmuntras.

Varje insats skall utformas och genomföras av partnerskap som består av minst tre kulturaktörer från tre olika deltagarländer, oavsett om aktörerna kommer från en eller flera olika sektorer eller ej.

Insatserna skall väljas ut efter ansökningsomgångar enligt budgetförordningen och dess genomförandebestämmelser. Inom denna ram skall urvalet göras på grundval av medorganisatörernas erkända sakkunskap inom sitt verksamhetsområde, deras finansiella och operativa möjligheter att genomföra de föreslagna insatserna samt insatsernas kvalitet och överensstämmelse med programmets allmänna och särskilda mål, i enlighet med artikel 3.

Gemenskapens stöd får inte överstiga 50 % av projektets budget. Det skall uppgå till minst 50 000 EUR och högst 200 000 EUR. Stödet skall utbetalas under högst 24 månader.

Villkoren för denna insats när det gäller det lägsta antalet aktörer som krävs för att presentera ett projekt, samt minimi- och maximibelopp för gemenskapsstödet, kan justeras så att hänsyn tas till de särskilda villkoren för översättning av litteratur.

Som ett riktmärke skall ca 29 % av programmets totala budget användas för denna typ av stöd.

1.3   Särskilda insatser

Programmet skall även stödja särskilda insatser. Insatserna kallas särskilda eftersom de skall ha stor omfattning och räckvidd samt påtaglig genomslagskraft hos Europas folk, bidra till att öka deras känsla av att tillhöra samma gemenskap och sprida kunskap om den kulturella mångfalden i medlemsstaterna, samt bidra till den interkulturella och internationella dialogen. De skall omfatta minst två av de tre särskilda mål som anges i artikel 3.

Dessa särskilda insatser skall även bidra till att ge gemenskapens insatser inom kultur en större synlighet både inom och utanför Europeiska unionen. De skall även bidra till att öka det globala medvetandet om Europas kulturella rikedom och mångfald.

Omfattande stöd skall ges till de europeiska kulturhuvudstäderna för att hjälpa dem att genomföra verksamhet som gör Europa mer synligt och betonar det transeuropeiska kultursamarbetet.

Även prisutdelningar kan betraktas som särskilda insatser, eftersom de framhäver såväl konstnärer som kulturella och konstnärliga verk eller produkter, gör dem kända utanför de nationella gränserna och således främjar rörlighet och utbyte.

Stöd får också beviljas för samarbete med tredjeländer och internationella organisationer enligt vad som föreskrivs i artikel 5.2 och artikel 6.

Ovannämnda exempel är ingen uttömmande uppräkning av insatser som kan få stöd inom ramen för detta underområde i programmet.

Det som avgör vilka urvalsregler som skall gälla för de särskilda insatserna är typen av insats. Finansiering skall beviljas efter ansökningsomgångar och anbudsinfordran, utom i sådana fall som omfattas av artiklarna 54 och 168 i budgetförordningen. Hänsyn skall också tas till hur varje insats uppfyller programmets allmänna och särskilda mål, enligt vad som anges i artikel 3 i detta beslut.

Gemenskapens stöd får inte överstiga 60 % av projektets budget.

Som ett riktmärke skall ca 16 % av programmets totala budget användas för denna typ av stöd.

2.   Andra programområdet: stöd till organ som är verksamma på europeisk nivå inom kulturområdet

Detta stöd skall lämnas i form av ett driftsbidrag för medfinansiering av utgifter som uppkommer i samband med det löpande arbetsprogrammet för organ som verkar för ett ändamål av allmänt europeiskt intresse inom kulturområdet eller för ett mål som omfattas av unionens politik på detta område.

Dessa bidrag skall tilldelas på grundval av årliga ansökningsomgångar.

Som ett riktmärke skall ca 10 % av programmets totala budget användas för detta programområde.

Bidrag får ges till organ som arbetar för att främja kultursamarbete på ett eller flera av följande sätt:

genom att ha representation på gemenskapsnivå,

genom att samla in eller sprida information som kan underlätta transeuropeiskt kultursamarbete i gemenskapen,

genom att upprätta nätverk på europeisk nivå mellan organ som är verksamma inom kulturområdet,

genom att delta i projekt för kultursamarbete eller genom att fungera som ambassadörer för europeisk kultur.

Dessa organ måste ha en verklig europeisk dimension. Därför måste de utöva sin verksamhet på europeisk nivå, ensamma eller i form av olika samordnade föreningar, och deras struktur (inskrivna medlemmar) och verksamhet måste ha potential att kunna fungera i hela Europeiska unionen eller åtminstone omfatta sju europeiska länder.

Detta programområde skall vara öppet för organ som får stöd enligt del 2 i bilaga I till beslut nr 792/2004/EG samt för alla andra organ som bedriver kulturarbete på europeisk nivå, förutsatt att de motsvarar målen i artikel 3 i det här beslutet och uppfyller villkoren i detta beslut.

De organisationer som skall få sådana driftsbidrag skall väljas ut genom ansökningsomgångar. Det skall ske genom en jämförelse av organens arbetsprogram med de särskilda mål som anges i artikel 3.

Driftsbidrag som beviljas inom ramen för detta programområde får inte överstiga 80 % av organets bidragsberättigande kostnader under det kalenderår för vilket bidraget beviljas.

3.   Tredje programområdet: stöd till analyser samt till insamling och spridning av information och till insatser avsedda att maximera verkan av projekt som rör kultursamarbete

Som ett riktmärke skall ca 5 % av programmets totala budget användas för detta programområde.

3.1   Stöd till kulturkontaktpunkterna

Stöd skall även ges åt de så kallade kulturkontaktpunkterna, så att dessa på ett målinriktat, effektivt och användarvänligt sätt kan sprida praktisk information om programmet. Dessa organ, som verkar på nationell nivå, skall inrättas på frivillig grund i enlighet med artikel 39 i förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002.

Kulturkontaktpunkterna skall ha i uppdrag att

marknadsföra programmet,

underlätta tillgången till programmet och uppmuntra så många som möjligt av yrkesverksamma och aktörer på kulturområdet att delta i dess verksamhet genom effektiv informationsspridning och genom att utarbeta lämpliga nätverksinitiativ sinsemellan,

fungera som effektiv förbindelse med de olika institutioner som stöder kulturen i medlemsstaterna och därmed bidra till komplementariteten mellan programinsatserna och de nationella stödinsatserna,

vid behov ge information om andra gemenskapsprogram som är öppna för kulturprojekt.

3.2   Stöd till analyser som rör kultursamarbete

Programmet skall stödja genomförande av undersökningar och analyser som rör europeiskt kultursamarbete och utveckling av en europeisk kulturpolitik. Målet med detta stöd skall vara att öka och förbättra information och data för att utarbeta jämförande data och analys om kultursamarbete på europeisk nivå, särskilt när det gäller rörlighet för skapande konstnärer och personer som arbetar i kultursektorn och för konstverk och konstnärliga och kulturella produkter, samt den interkulturella dialogen.

Stöd kan beviljas inom detta programområde till sådana undersökningar och analyser som bidrar till att berika kunskaperna om transeuropeiskt kultursamarbete och till att skapa ett gynnsamt klimat för dess utveckling. Projekt som syftar till insamling och analys av statistiska uppgifter skall särskilt uppmuntras.

3.3   Stöd till insamling och spridning av information och till insatser avsedda att maximera verkan av projekt som rör kultursamarbete

Programmet skall ge stöd till insamling och spridning av information och till insatser avsedda att maximera verkan av projekt som rör transeuropeiskt kultursamarbete via utveckling av ett Internetverktyg som inriktas på behoven hos yrkesverksamma på kulturområdet.

Detta verktyg bör möjliggöra utbyte av erfarenheter och goda lösningar, spridning av information rörande programmet samt transeuropeiskt kultursamarbete i vidare bemärkelse.

II.   PROGRAMFÖRVALTNING

Programbudgeten kan även täcka utgifter för förberedelser, uppföljning, kontroll, revision och utvärdering som är direkt nödvändiga för förvaltningen av programmet och för genomförandet av programmålen; i detta ingår i synnerhet undersökningar, möten, information och publikationer, kostnader för datornät för informationsutbyte samt alla andra utgifter för administrativt och tekniskt stöd som kommissionen kan utnyttja för förvaltningen av programmet.

III.   GRANSKNINGAR OCH REVISIONER

För de projekt som väljs ut i enlighet med förfarandet i artikel 11.2 skall det införas ett system för slumpvis granskning.

Bidragsmottagarna skall under fem år efter den sista utbetalningen hålla alla verifikationer för utgifter tillgängliga för kommissionen. Bidragsmottagarna skall vid behov se till att de verifikationer som finns hos deras samarbetspartner eller medlemmar ställs till kommissionens förfogande.

Kommissionen får, via sina egna anställda eller något annat lämpligt organ som den utsett, utföra en granskning av hur bidraget har använts. Granskningen får utföras under avtalets hela löptid samt under fem år efter dagen för utbetalning av den sista bidragsdelen. I förekommande fall kan granskningen leda till att kommissionen beslutar att kräva tillbaka medel.

Såväl kommissionens personal som extern personal med fullmakt från kommissionen skall ges sådan tillgång till mottagarens kontorslokaler och till all information, även i elektronisk form, som krävs för att revisionen skall kunna utföras.

Revisionsrätten och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) skall ha samma rättigheter som kommissionen, särskilt när det gäller tillträde till lokaler och tillgång till handlingar.

För att skydda gemenskapernas ekonomiska intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter får kommissionen även utföra kontroller och inspektioner på plats avseende detta program enligt rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 (1). Utredningar får vid behov även utföras av OLAF i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 (2).

IV.   INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET SAMT INSATSER AVSEDDA ATT MAXIMERA VERKAN AV PROJEKT

1.   Kommissionen

Kommissionen kan organisera seminarier, konferenser eller möten för att underlätta genomförandet av programmet och vidta lämpliga åtgärder för information, offentliggörande, spridning samt andra insatser avsedda att maximera verkan av projekt, samt för att följa upp och utvärdera programmet. Sådan verksamhet kan finansieras med bidrag eller anbudsinfordringar, alternativt organiseras och finansieras direkt av kommissionen.

2.   Kontaktpunkter

Kommissionen och medlemsstaterna skall på frivillig grund organisera och förstärka utbytet av information som kan vara till nytta vid genomförandet av programmet genom kulturkontaktpunkterna, som fungerar som genomförandeorgan på nationell nivå, i enlighet med artikel 54.2 c och 54.3 i budgetförordningen.

3.   Medlemsstater

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 87 i fördraget får medlemsstaterna vid behov stödja system för enskilda kulturaktörers rörlighet i syfte att komma tillrätta med deras låga deltagande i programmet. Stödet kan ha formen av resestipendier för kulturaktörer för att underlätta förberedelsefasen för transnationella kulturprojekt.

V.   ÖVERGRIPANDE BUDGETFÖRDELNING

Vägledande fördelning av programmets årsbudget

 

Procentandel av budgeten

Programområde 1 (stöd till projekt)

Ca 77 %

Fleråriga samarbetsprojekt

Ca 32 %

Samarbetsinsatser

Ca 29 %

Särskilda insatser

Ca 16 %

Programområde 2 (stöd till organisationer som är aktiva på kulturområdet på europeisk nivå)

Ca 10 %

Programområde 3 (stöd till analyser, insamling och spridning av information)

Ca 5 %

Totalt för operativa kostnader

Ca 92 %

Programförvaltning

Ca 8 %

Dessa procentandelar är vägledande och kan komma att ändras av den kommitté som avses i artikel 9 i enlighet med förfarandet i artikel 9.2.


(1)  EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.

(2)  EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.


27.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 372/12


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/116/EG

av den 12 december 2006

om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter

(kodifierad version)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 47.2, 55 och 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 93/98/EEG av den 29 oktober 1993 om harmonisering av skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter (3) har ändrats (4) på väsentliga punkter. Av tydlighetsskäl bör det direktivet kodifieras.

(2)

I Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk och Internationella konventionen om skydd för utövande konstnärer, framställare av fonogram samt radioföretag (”Romkonventionen”) fastställs endast kortaste skyddstider för de rättigheter som konventionerna avser, vilket innebär att avtalsslutande stater har möjlighet att föreskriva längre tider. Vissa medlemsstater har utnyttjat denna möjlighet. Vidare har en del medlemsstater ännu inte blivit avtalsslutande parter i Romkonventionen.

(3)

Av denna anledning finns det skillnader i den nationella lagstiftning som reglerar skyddstiderna för upphovsrätt och närstående rättigheter, vilket kan hindra den fria rörligheten för varor och friheten att tillhandahålla tjänster samt snedvrida konkurrensen på den gemensamma marknaden. För att den inre marknaden skall kunna fungera väl bör medlemsstaternas lagar harmoniseras så att skyddstiderna blir likadana inom hela gemenskapen.

(4)

Det är av vikt att fastställa inte bara skyddstiden i sig, utan också vissa tillämpningsföreskrifter, såsom dagen från vilken varje skyddstid skall beräknas.

(5)

Bestämmelserna i detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas tillämpning av bestämmelserna i artikel 14a.2 b, c, d och 14a.3 i Bernkonventionen.

(6)

Den kortaste skyddstid som fastställs i Bernkonventionen, nämligen upphovsmannens livstid och 50 år efter hans död, var avsedd att ge skydd för upphovsmannen och de två första generationerna efterlevande. Den genomsnittliga livslängden i gemenskapen har ökat så mycket att denna skyddstid inte längre är tillräcklig för att täcka två generationer.

(7)

Vissa medlemsstater har föreskrivit en längre tid än 50 år efter upphovsmannens död för att uppväga de verkningar som världskrigen haft på utnyttjandet av upphovsmäns verk.

(8)

För att skydda närstående rättigheter har vissa medlemsstater infört en tid på 50 år efter den lagliga utgivningen eller det lagliga offentliggörandet.

(9)

Den diplomatkonferens som hölls under ledning av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO) i december 1996 utmynnade i antagandet av WIPO-fördraget om framföranden och fonogram, som behandlar skydd för utövande konstnärer och fonogramproducenter. Genom detta fördrag uppdateras det internationella skyddet av närstående rättigheter i betydande utsträckning.

(10)

Att ta tillbörlig hänsyn till redan förvärvade rättigheter är en av de allmänna rättsprinciper som skyddas av gemenskapens rättsordning. De skyddstider för upphovsrätt och närstående rättigheter som införts genom gemenskapsrätten kan därför inte leda till en minskning av det skydd som rättshavare hade inom gemenskapen före dagen för ikraftträdande av direktiv 93/98/EEG. För att begränsa effekterna av övergångsåtgärderna så långt som möjligt och för att den inre marknaden skall kunna fungera väl bör anpassningen av skyddstiderna ske på lång sikt.

(11)

Upphovsrätten och närstående rättigheter bör ges en hög skyddsnivå, eftersom dessa rättigheter är av grundläggande betydelse för det intellektuella skapandet. Skyddet av dessa rättigheter säkerställer att skapandet upprätthålls och utvecklas, vilket är av intresse för upphovsmännen, kulturindustrin, konsumenterna och samhället i dess helhet.

(12)

För att upprätta en hög skyddsnivå som både uppfyller den inre marknadens krav och behovet av att skapa en rättslig miljö som bidrar till en harmonisk utveckling av litterärt och konstnärligt skapande inom gemenskapen, bör skyddstiden harmoniseras så att den för upphovsrätt fastställs till 70 år efter upphovsmannens död eller 70 år efter det att verket lagligen görs tillgängligt för allmänheten, och för närstående rättigheter till 50 år efter den händelse som gör att skyddstiden börjar löpa.

(13)

Samlingsverk skyddas i enlighet med artikel 2.5 i Bernkonventionen om de utgör intellektuella skapelser på grund av innehållets urval och arrangemang. Dessa verk skyddas som sådana, utan att det påverkar tillämpningen av upphovsrätten till vart och ett av de verk som utgör en del av ett sådant samlingsverk. Särskilda skyddstider bör därför tillämpas för verk som ingår i samlingsverk.

(14)

I samtliga fall där en eller fler fysiska personer identifieras som upphovsmän bör skyddstiden beräknas från deras död. Frågan om upphovsmannaskap till hela eller en del av ett verk är en sakfråga som får bedömas av de nationella domstolarna.

(15)

Skyddstiderna bör beräknas från den 1 januari året efter den relevanta händelsen enligt Bern- och Romkonventionerna.

(16)

Skyddet av fotografier i medlemsstaterna regleras av olika ordningar. Ett fotografiskt verk skall enligt Bernkonventionen anses som originellt om det rör sig om upphovsmannens egna intellektuella skapelse och avspeglar hans personlighet, utan hänsyn tagen till andra bedömningsgrunder såsom värde eller syfte. Skyddet av andra typer av fotografier bör överlåtas till nationell lagstiftning.

(17)

För att undvika skillnader i skyddstiden vad gäller närstående rättigheter är det nödvändigt att fastställa samma utgångspunkt för beräkning av skyddstiden inom hela gemenskapen. Framförande, upptagning, överföring, laglig utgivning och lagligt offentliggörande, dvs. de medel som finns för att på alla relevanta sätt göra föremålet för den närstående rättigheten tillgängligt för allmänheten, bör tas i beaktande vid beräkningen av skyddstiden, oavsett i vilket land uppförandet, upptagningen, överföringen, den lagliga utgivningen eller det lagliga offentliggörandet sker.

(18)

Televisions- och radioföretags rättigheter till sina utsändningar, antingen dessa överförs via tråd eller trådlöst, inbegripet via kabel eller satellit, bör inte vara evig. Det är därför nödvändigt att skyddstiden endast beräknas från den första överföringen av en viss utsändning. Avsikten med denna bestämmelse är att undvika att en ny skyddstid börjar löpa om en utsändning är identisk med en tidigare utsändning.

(19)

Medlemsstaterna bör fortsätta att ha rätt att behålla eller införa andra närstående rättigheter, särskilt i samband med skydd för kritiska och vetenskapliga publikationer. För att säkerställa överskådlighet på gemenskapsnivå är det dock nödvändigt att medlemsstater som inför nya närstående rättigheter underrättar kommissionen om detta.

(20)

Det bör göras klart att detta direktiv inte är tillämpligt på ideella rättigheter.

(21)

För verk vars ursprungsland enligt Bernkonventionen är ett tredjeland och vars upphovsman inte är en gemenskapsmedborgare, bör en skyddstidsjämförelse ske, i det att den skyddstid som ges inom gemenskapen inte får överstiga den tid som fastställs i detta direktiv.

(22)

Om en rättshavare som inte är en gemenskapsmedborgare har rätt till skydd enligt en internationell överenskommelse bör skyddstiden för närstående rättigheter vara den som fastställs i detta direktiv. Emellertid bör den inte överstiga den tid som fastställts i det tredjeland där rättshavaren är medborgare.

(23)

Skyddstidsjämförelsen bör inte medföra att medlemsstater kommer i konflikt med sina internationella förpliktelser.

(24)

Medlemsstaterna bör även fortsättningsvis ha rätt att anta bestämmelser om tolkning, anpassning och vidare genomförande av sådana avtal om utnyttjande av skyddade verk och andra skyddade prestationer som ingåtts före den förlängning av skyddstiden som detta direktiv medför.

(25)

Hänsyn till förvärvade rättigheter och tredje mans berättigade förväntningar är en del av gemenskapens rättsordning. Medlemsstaterna får därför särskilt föreskriva att upphovsrätt och närstående rättigheter som under vissa omständigheter återupplivas genom detta direktiv, inte får leda till att personer som i god tro inlett utnyttjandet av verken vid en tidpunkt då dessa verk inte var skyddade av upphovsrätt skall behöva betala för detta.

(26)

Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller de tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning och tillämpningen av direktiven som anges i bilaga I del B.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Upphovsrättens varaktighet

1.   Upphovsrätten till ett litterärt eller konstnärligt verk enligt artikel 2 i Bernkonventionen skall löpa under upphovsmannens livstid och 70 år efter hans död, oavsett vilken dag som verket lagligen gjordes tillgängligt för allmänheten.

2.   I fråga om verk med gemensamt upphovsmannaskap skall den skyddstid som avses i punkt 1 beräknas från den sist avlidne upphovsmannens dödsdag.

3.   I fråga om anonyma eller pseudonyma verk skall skyddstiden vara 70 år efter det att verket lagligen gjordes tillgängligt för allmänheten. Om den pseudonym som upphovsmannen antagit inte medger något tvivel om hans identitet eller om upphovsmannen avslöjar sin identitet under den tid som avses i första meningen, skall dock den skyddstid som fastställs i punkt 1 tillämpas.

4.   Om en medlemsstat föreskriver särskilda bestämmelser om upphovsrätt för kollektiva verk eller om att en juridisk person skall anses som rättshavare, skall skyddstiden beräknas enligt punkt 3, utom i fall när de fysiska personer som har skapat verket identifieras som upphovsman i de exemplar av verket som görs tillgängliga för allmänheten. Bestämmelserna i denna punkt skall inte påverka tillämpningen av rättigheter som tillkommer de identifierade upphovsmän vars identifierbara bidrag ingår i sådana verk, där punkterna 1 och 2 skall tillämpas på bidragen.

5.   Om ett verk utges i band, delar, häften, nummer eller avsnitt och skyddstiden beräknas från den dag då verket lagligen gjordes tillgängligt för allmänheten, skall en separat skyddstid gälla för varje sådan del.

6.   Skyddet skall upphöra för verk för vilka skyddstiden inte beräknas från upphovsmannens eller upphovsmännens död och som inte lagligen gjorts tillgängliga för allmänheten inom 70 år efter det att de skapades.

Artikel 2

Filmverk eller audiovisuella verk

1.   Huvudregissören till ett filmverk eller audiovisuellt verk skall anses som dess upphovsman eller en av dess upphovsmän. Medlemsstaterna kan föreskriva att andra skall anses som medupphovsmän.

2.   Skyddstiden för filmverk eller audiovisuella verk skall löpa ut 70 år efter den tidpunkt då den sist avlidne av följande personer dör, oavsett om dessa personer anses som medupphovsmän eller inte: huvudregissören, filmmanusets författare, författaren till dialogen och kompositören till musik som särskilt skapats för att användas i filmverket eller det audiovisuella verket.

Artikel 3

Närstående rättigheters varaktighet

1.   Utövande konstnärers rättigheter skall löpa ut 50 år efter dagen för framförandet. Om en upptagning av framförandet ges ut lagligen eller lagligen offentliggörs under denna tid, skall rättigheterna dock löpa ut efter 50 år från den dag då verket först gavs ut eller offentliggjordes, beroende på vilken dag som infaller först.

2.   Fonogramframställares rättigheter skall upphöra 50 år efter det att upptagningen gjordes. Om fonogrammet har publicerats lagligt under den perioden skall dock dessa rättigheter upphöra 50 år från dagen för den första lagliga publiceringen. Om ingen laglig publicering har ägt rum under den period som anges i första meningen och om fonogrammet har lagligen överförts till allmänheten under denna period skall rättigheterna upphöra 50 år efter den dag då den första lagliga överföringen gjordes till allmänheten.

Om emellertid skyddstiden enligt artikel 3.2 i direktiv 93/98/EEG, i dess lydelse före ändringen genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, har löpt ut och fonogramframställares rättigheter inte längre är skyddade den 22 december 2002 skall den här punkten inte innebära att de rättigheterna åter blir skyddade.

3.   De rättigheter som tillkommer producenter av den första upptagningen av en film skall löpa ut 50 år efter upptagningen. Om filmen ges ut lagligen eller lagligen offentliggörs under denna period skall rättigheterna dock löpa ut 50 år efter den dag då verket först gavs ut eller offentliggjordes, beroende på vilken dag som infaller först. Uttrycket ”film” skall avse ett cinematografiskt eller audiovisuellt verk eller rörliga bilder, med eller utan ljud.

4.   Televisions- och radioföretags rättigheter skall löpa ut femtio år efter det att utsändningen först överförs via tråd eller trådlöst, inbegripet via kabel eller satellit.

Artikel 4

Skydd för inte tidigare utgivna verk

En person som efter det upphovsrättsliga skyddets utgång för första gången lagligen ger ut eller lagligen offentliggör ett inte tidigare utgivet verk skall ha rätt till ett skydd motsvarande upphovsmannens ekonomiska rättigheter. Skyddstiden för sådana rättigheter skall vara 25 år från den dag då verket först lagligen gavs ut eller lagligen offentliggjordes.

Artikel 5

Kritiska och vetenskapliga publikationer

Medlemsstaterna får skydda kritiska och vetenskapliga utgåvor av verk som inte längre skyddas av upphovsrätt. Skyddstiden för sådana rättigheter skall vara högst 30 år från den dag då verket först lagligen gavs ut.

Artikel 6

Skydd för fotografier

Fotografier som är originella på så sätt att de är upphovsmannens egna intellektuella skapelse skall skyddas enligt artikel 1. Inga andra bedömningsgrunder skall tillämpas för rätten till skydd. Medlemsstaterna får fastställa skydd för andra fotografier.

Artikel 7

Skydd i förhållande till tredjeland

1.   Om ett verks ursprungsland enligt Bernkonventionen är ett tredjeland och om upphovsmannen till verket inte är gemenskapsmedborgare, skall den skyddstid som föreskrivs av medlemsstaterna löpa ut den dag då det skydd som gäller i verkets ursprungsland löper ut, och den får inte överstiga den tid som fastställs i artikel 1.

2.   De skyddstider som föreskrivs i artikel 3 skall också tillämpas om rättshavaren inte är gemenskapsmedborgare, förutsatt att medlemsstaterna ger honom skydd. Utan att det påverkar tillämpningen av medlemsstaternas internationella förpliktelser skall dock den skyddstid som ges av medlemsstaterna löpa ut senast den dag då det skydd som ges i det land där rättshavaren är medborgare löper ut, och den får inte överstiga den tid som fastställs i artikel 3.

3.   Medlemsstater som den 29 oktober 1993 särskilt i enlighet med sina internationella förpliktelser gav en längre skyddstid än den som följer av bestämmelserna i punkterna 1 och 2, får behålla detta skydd till dess internationella överenskommelser om skyddstiden för upphovsrätt eller närstående rättigheter har ingåtts.

Artikel 8

Beräkning av skyddstider

De skyddstider som föreskrivs i detta direktiv beräknas från den 1 januari det år som följer på den händelse som ger upphov till skyddet.

Artikel 9

Ideella rättigheter

Bestämmelserna i detta direktiv skall inte påverka tillämpningen av medlemsstaternas bestämmelser om ideella rättigheter.

Artikel 10

Tillämpning i tiden

1.   Om en skyddstid som är längre än den motsvarande skyddstid som föreskrivs i detta direktiv redan hade börjat löpa i en medlemsstat den 1 juli 1995 skall detta direktiv inte medföra att skyddstiden förkortas i den medlemsstaten.

2.   De skyddstider som fastställs i detta direktiv skall tillämpas på alla verk och prestationer som skyddades i minst en medlemsstat på den dag som avses i punkt 1, i enlighet med de nationella bestämmelserna om upphovsrätt eller närstående rättigheter eller som uppfyller kriterierna för skydd enligt [rådets direktiv 92/100/EEG av den 19 november 1992 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter och vissa upphovsrätten närstående rättigheter inom det immaterialrättsliga området] (5).

3.   Detta direktiv skall inte påverka sådana utnyttjanden som skett före den dag som avses i punkt 1. Medlemsstaterna skall anta de nödvändiga bestämmelserna för att särskilt skydda rättigheter som förvärvats av tredjeman.

4.   Medlemsstater behöver inte tillämpa bestämmelserna i artikel 2.1 på filmverk eller audiovisuella verk som skapats före den 1 juli 1994.

Artikel 11

Anmälan och kommunikation

1.   Medlemsstaterna skall omgående till kommissionen anmäla eventuella regeringsförslag om att föreskriva nya närstående rättigheter, med närmare angivande av de viktigaste orsakerna för att införa dem och den skyddstid som planeras.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 12

Upphävande

Direktiv 93/98/EEG skall upphöra att gälla utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter vad gäller de tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning och tillämpningen av direktiven som anges i bilaga I del B.

Hänvisningar till det upphävda direktivet skall anses som hänvisningar till det här direktivet och skall läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga II.

Artikel 13

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 14

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 12 december 2006.

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

J. BORRELL FONTELLES

På rådets vägnar

Ordförande

M. PEKKARINEN


(1)  Yttrandet avgivet den 26 oktober 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 12 oktober 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 30 november 2006.

(3)  EGT L 290, 24.11.1993, s. 9. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG (EGT L 167, 22.6.2001, s. 10).

(4)  Se bilaga I del A.

(5)  EGT L 346, 27.11.1992, s. 61. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2001/29/EG.


BILAGA I

DEL A

Upphävt direktiv och ändringar av det i kronologisk ordning

Rådets direktiv 93/98/EEG

(EGT L 290, 24.11.1993, s. 9)

Endast artikel 11.2.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG

(EGT L 167, 22.6.2001, s. 10)

DEL B

Tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning och tillämpning

(hänvisningar i artikel 12)

Direktiv

Tidsfrist för införlivande

Datum för tillämpning

93/98/EEG

1 juli 1995 (artiklarna 1–11)

19 november 1993 (artikel 12)

Senast 1 juli 1997 vad gäller artikel 2.1 (artikel 10.5).

2001/29/EG

22 december 2002

 


BILAGA II

JÄMFÖRELSETABELL

Direktiv 93/98/EEG

Detta direktiv

Artiklarna 1–9

Artikel 10.1–10.4

Artikel 10.5

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13.1 första stycket

Artikel 13.1 andra stycket

Artikel 13.1 tredje stycket

Artikel 13.2

Artikel 14

Artiklarna 1–9

Artikel 10.1–10.4

Artikel 11.1

Artikel 11.2

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Bilaga I

Bilaga II


27.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 372/19


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/118/EG

av den 12 december 2006

om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), på grundval av det gemensamma utkast som förlikningskommittén godkände den 28 november 2006.

av följande skäl:

(1)

Grundvatten är en värdefull naturresurs och bör som sådan skyddas mot försämring och kemisk förorening. Detta är särskilt viktigt för grundvattenberoende ekosystem och för användning av grundvatten i dricksvattenförsörjning.

(2)

Grundvattnet är den känsligaste formen av sötvatten och inom Europeiska unionen den största sötvattenförekomsten samt, framför allt, i många regioner en huvudkälla till allmänhetens försörjning av dricksvatten.

(3)

Grundvattnet i vattenförekomster som används för framställning av dricksvatten eller som är avsedda för sådan användning i framtiden måste skyddas så att en försämring av kvaliteten hos sådana vattenförekomster undviks i syfte att minska den nivå av vattenrening som krävs för framställning av dricksvatten, i enlighet med artikel 7.2 och 7.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (4).

(4)

I Europaparlamentets och rådets beslut nr 1600/2002/EG av den 22 juli 2002 om fastställande av gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram (5) uppställs målet att uppnå en vattenkvalitet som inte leder till betydande konsekvenser och risker för människors hälsa och miljön.

(5)

För att skydda miljön som helhet, och människors hälsa i synnerhet, måste ohälsosamma koncentrationer av skadliga förorenande ämnen i grundvatten undvikas, förebyggas eller minskas.

(6)

Direktiv 2000/60/EG innehåller allmänna bestämmelser för skydd och bevarande av grundvatten. I enlighet med artikel 17 i det direktivet skall det beslutas om åtgärder för att hindra och reglera förorening av grundvatten, med kriterier för bedömning av god kemisk grundvattenstatus, kriterier för identifiering av betydande och ihållande uppåtgående trender och kriterier för fastställande av utgångspunkter för att motverka trender.

(7)

Med beaktande av behovet av att uppnå likformiga skyddsnivåer för grundvatten bör man upprätta kvalitetsnormer och tröskelvärden och utveckla metoder grundade på ett gemensamt tillvägagångssätt för att få kriterier för bedömning av grundvattenförekomsters kemiska status.

(8)

Kvalitetsnormer för nitrater, växtskyddsprodukter och biocider bör fastställas som gemenskapskriterier för bedömning av grundvattenförekomsters kemiska status, och överensstämmelse bör säkerställas med rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket (6), rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (7) samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (8).

(9)

Skyddet av grundvattnet kan i vissa områden kräva att jord- eller skogsbruksmetoderna ändras, vilket möjligen leder till minskade inkomster. I den gemensamma jordbrukspolitiken föreskrivs stödmekanismer för att genomföra åtgärder som uppfyller gemenskapsnormerna i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (9). När det gäller åtgärder för att skydda grundvattnet, kommer det att vara medlemsstaternas uppgift att välja prioriteringar och projekt.

(10)

Bestämmelser om grundvattenförekomsters kemiska status gäller inte höga naturligt förekommande koncentrationer av ämnen eller joner eller deras indikatorer som finns antingen i en grundvattenförekomst eller i förbundna ytvattenförekomster på grund av särskilda hydrogeologiska förhållanden som inte omfattas av definitionen av förorening. De gäller inte heller temporära förändringar inom ett begränsat område av strömriktningen och den kemiska sammansättningen som inte ses som inträngningar.

(11)

Det bör fastställas kriterier för identifiering av betydande och ihållande uppåtgående trender i fråga om koncentrationer av förorenande ämnen och för fastställande av utgångspunkter för att vända trender, med beaktande av sannolikheten för negativa effekter på förbundna vattenekosystem eller beroende terrestra ekosystem.

(12)

När så är möjligt bör medlemsstaterna använda statistiska förfaranden, under förutsättning att de uppfyller internationella normer och bidrar till jämförbarhet av övervakningsresultat mellan medlemsstaterna under en lång period.

(13)

I enlighet med artikel 22.2 tredje strecksatsen i direktiv 2000/60/EG skall rådets direktiv 80/68/EEG av den 17 december 1979 om skydd för grundvatten mot förorening genom vissa farliga ämnen (10) upphöra att gälla den 22 december 2013. Det är nödvändigt att sörja för kontinuiteten i det skydd som föreskrivs i direktiv 80/68/EEG avseende åtgärder i syfte att hindra eller begränsa både direkt och indirekt tillförsel av förorenande ämnen i grundvatten.

(14)

Det är nödvändigt att skilja mellan farliga ämnen vars tillförsel bör hindras och andra förorenande ämnen vars tillförsel bör begränsas. Bilaga VIII till direktiv 2000/60/EG, med en förteckning över de huvudsakliga förorenande ämnen som berör vattenmiljön, bör användas för att identifiera farliga och icke-farliga ämnen som utgör en befintlig eller potentiell föroreningsrisk.

(15)

Åtgärder för att hindra eller begränsa tillförsel av förorenande ämnen till grundvattenförekomster som används för eller är avsedda att i framtiden användas för framställning av dricksvatten i enlighet med artikel 7.1 i direktiv 2000/60/EG bör, i enlighet med artikel 7.2 i det direktivet innefatta sådana åtgärder som är nödvändiga för att se till att det resulterande vattnet enligt det vattenreningssystem som används och i enlighet med gemenskapslagstiftningen uppfyller kraven i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten (11). Dessa åtgärder kan även, i enlighet med artikel 7.3 i direktiv 2000/60/EG, innefatta medlemsstaters upprättande av säkerhetszoner av sådan omfattning som det behöriga nationella organet anser nödvändig för att skydda tillgången på dricksvatten. Sådana säkerhetszoner får omfatta en medlemsstats hela territorium.

(16)

För att säkerställa ett likformigt grundvattenskydd bör medlemsstater som delar grundvattenförekomster samordna sin verksamhet när det gäller övervakning, att fastställa tröskelvärden och identifiera aktuella farliga ämnen.

(17)

Tillförlitliga och jämförbara metoder för övervakning av grundvatten är ett viktigt redskap för att bedöma grundvattnets kvalitet och även för att välja de lämpligaste metoderna. I artikel 8.3 och artikel 20 i direktiv 2000/60/EG anges att standardiserade metoder för analys och övervakning av vattnets status kan antas samt, vid behov, riktlinjer om genomförande, inbegripet övervakning.

(18)

Medlemsstaterna bör tillåtas att under vissa omständigheter bevilja undantag från åtgärder för att hindra eller begränsa tillförsel av förorenande ämnen till grundvatten. Alla undantag bör grunda sig på klara och tydliga kriterier och beskrivas närmare i förvaltningsplanerna för avrinningsdistrikt.

(19)

Det bör analyseras vilken inverkan olika tröskelvärden för grundvatten som skall fastställas av medlemsstaterna har på miljöskyddsnivån och på den inre marknadens funktion.

(20)

Forskning bör bedrivas för att ta fram bättre kriterier för att garantera kvaliteten på och skyddet av grundvattnets ekosystem. Om det är nödvändigt bör resultaten av forskningen beaktas när direktivet genomförs eller ses över. Sådan forskning, liksom spridning av kunskaper, erfarenheter och forskningsresultat, behöver uppmuntras och stödjas.

(21)

Det är nödvändigt att föreskriva övergångsåtgärder för tiden mellan det här direktivets genomförandedatum och den dag då direktiv 80/68/EEG upphör att gälla.

(22)

I direktiv 2000/60/EG anges regleringskrav inklusive ett krav på förhandsprövning för konstgjord påfyllning eller förstärkning av grundvattenförekomster, förutsatt att användningen av källan inte äventyrar uppnåendet av de miljömål som fastställts för källan eller den påfyllda eller förstärkta grundvattenförekomsten.

(23)

Artikel 11.2 i samt del B i bilaga VI till direktiv 2000/60/EG innehåller beträffande åtgärdsprogrammet en icke-uttömmande förteckning över kompletterande åtgärder som medlemsstaterna kan välja att anta som en del av åtgärdsprogrammet, bland annat

lagstiftning,

administrativa styrmedel, och

framförhandlade överenskommelser för att skydda miljön.

(24)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (12).

(25)

Det är särskilt nödvändigt att följa det föreskrivande förfarandet med kontroll när det gäller åtgärder med allmän räckvidd vilka är avsedda att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, bland annat genom strykning av vissa av dessa delar eller komplettering av detta direktiv genom tillägg av nya icke väsentliga delar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

1.   Genom detta direktiv inrättas särskilda åtgärder i enlighet med artikel 17.1 och 17.2 i direktiv 2000/60/EG i syfte att hindra och reglera förorening av grundvatten. Dessa åtgärder omfattar särskilt följande:

a)

Kriterier för bedömning av god kemisk grundvattenstatus.

b)

Kriterier för identifiering och vändning av betydande och ihållande uppåtgående trender och för fastställande av utgångspunkter för att vända trender.

2.   Direktivet kompletterar också de bestämmelser i syfte att förebygga eller begränsa att föroreningar kommer ut i grundvattnet som redan finns i direktiv 2000/60/EG och syftar till att förebygga försämring av alla grundvattenförekomsters status.

Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv gäller följande definitioner utöver definitionerna i artikel 2 i direktiv 2000/60/EG:

1.

kvalitetsnorm för grundvatten: en miljökvalitetsnorm uttryckt som den koncentration av ett särskilt förorenande ämne, en grupp av förorenande ämnen eller en föroreningsindikator i grundvatten som inte bör överskridas för att människors hälsa och miljön skall skyddas.

2.

tröskelvärde: en kvalitetsnorm för grundvatten som fastställs av medlemsstaterna i enlighet med artikel 3.

3.

betydande och ihållande uppåtgående trend: varje statistiskt och miljömässigt signifikant ökning av koncentrationen av ett förorenande ämne, en grupp av förorenande ämnen eller en föroreningsindikator i grundvattnet, för vilken behovet av att vända trenden har fastställts i enlighet med artikel 5.

4.

tillförsel av förorenande ämnen till grundvatten: en av människors verksamhet orsakad direkt eller indirekt tillförsel av förorenande ämnen till grundvattnet.

5.

bakgrundsvärde: koncentration av ett ämne eller värdet av en indikator i en grundvattenförekomst som inte innebär några, eller endast obetydliga, mänskligt orsakade förändringar jämfört med ostörda förhållanden.

6.

baslinjenivå: det genomsnittliga värde som uppmätts under referensåren 2007 och 2008 på grundval av de övervakningsprogram som genomförts i enlighet med artikel 8 i direktiv 2000/60/EG eller, när det gäller ämnen som identifierats efter dessa referensår, under den första period för vilken en representativ period med övervakningsdata finns tillgänglig.

Artikel 3

Kriterier för bedömning av kemisk grundvattenstatus

1.   För bedömningen av kemisk status i en grundvattenförekomst eller en grupp av grundvattenförekomster i enlighet med avsnitt 2.3 i bilaga V till direktiv 2000/60/EG skall medlemsstaterna använda följande kriterier:

a)

De kvalitetsnormer för grundvatten som avses i bilaga I.

b)

De tröskelvärden som skall fastställas av medlemsstaterna i enlighet med det förfarande som anges i del A i bilaga II för de förorenande ämnen, grupper av förorenande ämnen och föroreningsindikatorer som på en medlemsstats territorium har fastställts som bidragande till att grundvattenförekomster eller grupper av grundvattenförekomster bedöms vara i riskzonen, med beaktande av åtminstone förteckningen i del B i bilaga II.

Tröskelvärden som är tillämpliga på god kemisk status skall baseras på skyddet för grundvattenförekomster i enlighet med del A punkterna 1, 2 och 3 i bilaga II, varvid man skall beakta grundvattnets inverkan på och växelverkan med förbundna ytvatten och därav direkt beroende terrestra ekosystem och våtmarker, och hänsyn skall bland annat tas till vad som är känt om ämnenas humantoxikologi och ekotoxikologi.

2.   Tröskelvärden kan fastställas på nationell nivå, för ett avrinningsdistrikt eller för den del av det internationella avrinningsdistriktet som ligger inom en medlemsstats territorium eller för en grundvattenförekomst eller en grupp av grundvattenförekomster.

3.   Medlemsstaterna skall se till att fastställandet av tröskelvärden för grundvattenförekomster som delas av två eller flera medlemsstater och för grundvattenförekomster inom vilka grundvatten flyter över en medlemsstats gräns samordnas mellan de berörda medlemsstaterna i enlighet med artikel 3.4 i direktiv 2000/60/EG.

4.   Om en grundvattenförekomst eller en grupp av grundvattenförekomster sträcker sig utanför gemenskapens territorium, skall den eller de berörda medlemsstaterna sträva efter att fastställa tröskelvärden i samordning med den eller de berörda icke-medlemsstaterna i enlighet med artikel 3.5 i direktiv 2000/60/EG.

5.   Medlemsstaterna skall för första gången fastställa tröskelvärden i enlighet med punkt 1 b senast den 22 december 2008.

Alla tröskelvärden skall offentliggöras i de förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt som skall läggas fram i enlighet med artikel 13 i direktiv 2000/60/EG, tillsammans med en sammanfattning av den information som fastställs i del C i bilaga II till det här direktivet.

6.   Medlemsstaterna skall ändra förteckningen över tröskelvärden så snart som ny information om förorenande ämnen, grupper av förorenande ämnen eller föroreningsindikatorer visar att ett tröskelvärde bör fastställas för ytterligare ett ämne eller att ett befintligt tröskelvärde bör ändras eller att ett tröskelvärde som tidigare tagits bort från förteckningen bör återinföras för att skydda människors hälsa och miljön.

Tröskelvärden kan tas bort från förteckningen när den berörda grundvattenförekomsten inte längre är utsatt för risk från de motsvarande förorenande ämnena, grupperna av förorenande ämnen eller föroreningsindikatorerna.

Alla sådana ändringar i förteckningen över tröskelvärden skall rapporteras i samband med den regelbundna översynen av förvaltningsplanerna för avrinningsdistrikt.

7.   Kommissionen skall senast den 22 december 2009 offentliggöra en rapport på grundval av den information som medlemsstaterna lämnat i enlighet med punkt 5.

Artikel 4

Förfarande för bedömning av kemisk grundvattenstatus

1.   Medlemsstaterna skall tillämpa det förfarande som beskrivs i punkt 2 för att bedöma en grundvattenförekomsts kemiska status. Om så är lämpligt får medlemsstaterna gruppera grundvattenförekomster i enlighet med bilaga V till direktiv 2000/60/EG när de genomför detta förfarande.

2.   En grundvattenförekomst eller en grupp av grundvattenförekomster skall anses ha god kemisk status, när

a)

de relevanta övervakningsresultaten visar att de villkor som anges i tabell 2.3.2 i bilaga V till direktiv 2000/60/EG uppfylls, eller

b)

de värden för kvalitetsnormerna för grundvatten som förtecknas i bilaga I och de relevanta tröskelvärden som fastställts i enlighet med artikel 3 och bilaga II inte överskrids vid någon övervakningspunkt i denna grundvattenförekomst eller grupp av grundvattenförekomster, eller

c)

värdet för en kvalitetsnorm för grundvatten eller ett tröskelvärde överskrids vid en eller flera övervakningspunkter men en lämplig undersökning i enlighet med bilaga III bekräftar att

i)

på grundval av den bedömning som avses i punkt 3 i bilaga III, de koncentrationer av förorenande ämnen som överskrider kvalitetsnormerna för grundvatten eller tröskelvärdena inte anses utgöra en betydande miljörisk, om lämpligt med beaktande av hur stor del av grundvattenförekomsten som är drabbad,

ii)

de övriga villkoren för god kemisk grundvattenstatus enligt tabell 2.3.2 i bilaga V till direktiv 2000/60/EG är uppfyllda i enlighet med punkt 4 i bilaga III till det här direktivet,

iii)

för grundvattenförekomster identifierade i enlighet med artikel 7.1 i direktiv 2000/60/EG, kraven i artikel 7.3 i det direktivet är uppfyllda i enlighet med punkt 4 i bilaga III till det här direktivet,

iv)

förmågan hos grundvattenförekomsten eller någon av förekomsterna i gruppen av grundvattenförekomster att tjäna människors användning inte har försämrats väsentligt genom förorening.

3.   Valet av stationer för övervakning av grundvattnet skall uppfylla kraven i avsnitt 2.4 i bilaga V till direktiv 2000/60/EG om att de skall utformas så att de ger en heltäckande översikt över grundvattnets kemiska status och tillhandahåller representativa övervakningsdata.

4.   Medlemsstaterna skall offentliggöra en sammanfattning av bedömningen av den kemiska grundvattenstatusen i förvaltningsplanerna för avrinningsdistrikt i enlighet med artikel 13 i direktiv 2000/60/EG.

Denna sammanfattning, som utarbetas för ett avrinningsdistrikt eller för den del av det internationella avrinningsdistriktet som ligger inom en medlemsstats territorium, skall också innehålla en redovisning av hur överskridanden av kvalitetsnormerna för grundvatten eller tröskelvärdena vid enskilda övervakningspunkter har beaktats vid den slutliga bedömningen.

5.   Om en grundvattenförekomst klassificeras som varande vid god kemisk status i enlighet med punkt 2 c, skall medlemsstaterna i enlighet med artikel 11 i direktiv 2000/60/EG vidta sådana åtgärder som kan vara nödvändiga för att skydda akvatiska och terrestra ekosystem samt människors användning av grundvatten som är beroende av den del av förekomsten som representeras av den eller de övervakningspunkter där värdet för en kvalitetsnorm för grundvatten eller ett tröskelvärde har överskridits.

Artikel 5

Identifiering av betydande och ihållande uppåtgående trender och fastställande av utgångspunkter för att vända trender

1.   Medlemsstaterna skall i enlighet med bilaga IV identifiera alla betydande och ihållande uppåtgående trender i koncentrationen av förorenande ämnen, grupper av förorenande ämnen eller föroreningsindikatorer i de grundvattenförekomster eller grupper av grundvattenförekomster som konstateras befinna sig i riskzonen och fastställa utgångspunkter för vändning av dessa trender.

2.   Medlemsstaterna skall, i enlighet med del B i bilaga IV, vända trender som innebär en betydande risk för skada för kvaliteten hos akvatiska eller terrestra ekosystem, för människors hälsa eller för faktisk eller potentiell legitim användning av vattenmiljön, med hjälp av det åtgärdsprogram som avses i artikel 11 i direktiv 2000/60/EG, i syfte att successivt minska föroreningen och förhindra en försämring av grundvattnet.

3.   Medlemsstaterna skall fastställa utgångspunkten för vändning av trender som en procentandel av de kvalitetsnormer för grundvatten som anges i bilaga I och de tröskelvärden som fastställts i enlighet med artikel 3, på grundval av den fastställda trenden och den därmed förbundna miljörisken, i enlighet med del B punkt 1 i bilaga IV.

4.   I de förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt som skall läggas fram i enlighet med artikel 13 i direktiv 2000/60/EG skall medlemsstaterna sammanfatta

a)

hur trendbedömningen utifrån enskilda övervakningspunkter inom en grundvattenförekomst eller grupp av grundvattenförekomster har bidragit till fastställandet, i enlighet med avsnitt 2.5 i bilaga V till det direktivet, av att dessa förekomster är föremål för en betydande och ihållande uppåtgående trend i koncentrationen av ett förorenande ämne eller en vändning av den trenden, och

b)

skälen till de utgångspunkter som fastställts enligt punkt 3.

5.   När det är nödvändigt för att bedöma inverkan av befintliga föroreningsplymer i grundvattenförekomster vilka kan innebära ett hot mot uppnåendet av målen i artikel 4 i direktiv 2000/60/EG, särskilt sådana plymer som härrör från punktkällor och förorenad mark, skall medlemsstaterna genomföra ytterligare trendbedömningar för identifierade förorenande ämnen för att kontrollera att plymerna från kontaminerade områden inte breder ut sig, inte försämrar den kemiska statusen i grundvattenförekomsten eller gruppen av grundvattenförekomster och inte utgör en risk för människors hälsa och miljön. Resultaten av dessa bedömningar skall sammanfattas i de förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt som skall läggas fram i enlighet med artikel 13 i direktiv 2000/60/EG.

Artikel 6

Åtgärder för att hindra eller begränsa tillförsel av förorenande ämnen till grundvatten

1.   För att uppnå målet enligt artikel 4.1 b i i direktiv 2000/60/EG att förebygga eller begränsa tillförsel av förorenande ämnen till grundvatten skall medlemsstaterna se till att det åtgärdsprogram som upprättats i enlighet med artikel 11 i det direktivet omfattar

a)

alla åtgärder som är nödvändiga för att förebygga tillförsel av farliga ämnen till grundvatten, utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 2 och 3; när medlemsstaterna identifierar sådana ämnen skall de i synnerhet beakta sådana farliga ämnen som hör till de familjer eller grupper av förorenande ämnen som avses i punkterna 1-6 i bilaga VIII till direktiv 2000/60/EG, samt, om de anses vara farliga, ämnen som hör till de familjer eller grupper av förorenande ämnen som avses i punkterna 7–9 i den bilagan,

b)

för sådana förorenande ämnen som förtecknas i bilaga VIII till direktiv 2000/60/EG men inte anses farliga och alla andra icke-farliga förorenande ämnen som inte förtecknas i den bilagan men som av medlemsstaterna anses utgöra en befintlig eller potentiell risk för förorening, alla åtgärder som är nödvändiga för att begränsa tillförsel till grundvatten, för att garantera att sådan tillförsel inte förorsakar försämring eller betydande och ihållande uppåtgående trender i koncentrationen av förorenande ämnen i grundvatten. Vid sådana åtgärder skall hänsyn tas åtminstone till fastställd bästa praxis, inbegripet bästa miljöpraxis och bästa tillgängliga teknik enligt tillämplig gemenskapslagstiftning.

Medlemsstaterna får i syfte att fastställa åtgärder enligt a eller b som ett första steg identifiera under vilka omständigheter de förorenande ämnen som förtecknas i bilaga VIII till direktiv 2000/60/EG, särskilt väsentliga metaller och deras föreningar enligt punkt 7 i den bilagan, skall anses farliga eller icke farliga.

2.   Tillförsel av förorenande ämnen från diffusa föroreningskällor med effekter på grundvattnets kemiska status skall beaktas när det är tekniskt möjligt.

3.   Utan att det påverkar striktare krav i annan gemenskapslagstiftning får medlemsstaterna från de åtgärder som krävs enligt punkt 1 undanta sådan tillförsel av förorenande ämnen som

a)

är resultatet av direkta utsläpp som har tillåtits i enlighet med artikel 11.3 j i direktiv 2000/60/EG,

b)

av de behöriga myndigheterna anses vara av så obetydlig kvantitet och koncentration att det inte finns någon aktuell eller framtida risk för försämring av kvaliteten på det mottagande grundvattnet,

c)

är följden av olyckor eller undantagsförhållanden med naturliga orsaker som inte rimligtvis kunde ha förutsetts, undvikits eller lindrats,

d)

är resultatet av konstgjord påfyllning eller förstärkning av grundvattenförekomster som tillåtits i enlighet med artikel 11.3 f i direktiv 2000/60/EG,

e)

av de behöriga myndigheterna anses tekniskt omöjlig att förebygga eller begränsa utan att använda

i)

åtgärder som skulle öka risken för människors hälsa eller kvaliteten på miljön i dess helhet, eller

ii)

oproportionerligt dyra metoder för att avlägsna förorenande ämnen från eller på annat sätt kontrollera deras infiltration i förorenad mark eller lager under jordytan, eller

f)

är resultatet av ingrepp i ytvatten, bland annat i syfte att mildra effekterna av översvämningar och torka och för förvaltning av vatten och vattenvägar, även på internationell nivå. Sådan verksamhet, exempelvis skärning, muddring, flyttning och deponering av sediment i ytvatten, skall utföras i enlighet med allmänna bindande regler och i förekommande fall med tillstånd och godkännanden som utfärdats på grundval av sådana regler, vilka utformats av medlemsstaterna för detta ändamål, under förutsättning att sådan tillförsel inte äventyrar uppnåendet av de miljömål som upprättats för de berörda vattenförekomsterna i enlighet med artikel 4.1 b i direktiv 2000/60/EG.

Undantagen enligt leden a–f får endast användas då de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna har fastställt att det sker en effektiv övervakning av grundvattnet i fråga, i enlighet med punkt 2.4.2. i bilaga V till direktiv 2000/60/EG, eller att det finns en annan lämplig övervakning.

4.   Medlemsstaternas behöriga myndigheter skall föra en förteckning över de undantag som avses i punkt 3 för anmälan till kommissionen på begäran.

Artikel 7

Övergångsordningar

Under perioden mellan den 16 januari 2009 och den 22 december 2013 skall det vid alla nya tillståndsförfaranden i enlighet med artiklarna 4 och 5 i direktiv 80/68/EEG tas hänsyn till de krav som fastställs i artiklarna 3, 4 och 5 i det här direktivet.

Artikel 8

Tekniska anpassningar

1.   Del A och C i bilaga II samt bilagorna III och IV får ändras mot bakgrund av vetenskapliga och tekniska framsteg i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 9.2, med beaktande av perioden för översyn och uppdatering av förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt enligt artikel 13.7 i direktiv 2000/60/EG.

2.   Del B i bilaga II får ändras i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 9.2 för att lägga till nya förorenande ämnen eller indikatorer.

Artikel 9

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2.   När det hänvisas till denna punkt skall det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 5a.1–4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Artikel 10

Översyn

Kommissionen skall, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8, göra en översyn av bilagorna I och II till detta direktiv senast den 16 januari 2013 och därefter vart sjätte år. På grundval av denna översyn skall kommissionen vid behov lägga fram lagstiftningsförslag, i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, för ändring av bilagorna I och/eller II. Vid översynen och utarbetandet av förslag skall kommissionen beakta all relevant information, vilket kan innefatta resultaten av de övervakningsprogram som genomförs enligt artikel 8 i direktiv 2000/60/EG, av gemenskapens forskningsprogram och/eller rekommendationer från vetenskapliga kommittén för hälso- och miljörisker, medlemsstater, Europaparlamentet, Europeiska miljöbyrån, europeiska företagsorganisationer och europeiska miljöorganisationer.

Artikel 11

Utvärdering

Den rapport som kommissionen skall lämna i enlighet med artikel 18.1 i direktiv 2000/60/EG skall för grundvatten innefatta en utvärdering av hur detta direktiv fungerar i förhållande till annan relevant miljölagstiftning, inklusive överensstämmelsen med denna.

Artikel 12

Genomförande

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 16 januari 2009 De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 13

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 14

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 12 december 2006.

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

J. BORELL FONTELLES

På rådets vägnar

Ordförande

M. PEKKARINEN


(1)  EUT C 112, 30.4.2004, s. 40.

(2)  EUT C 109, 30.4.2004, s. 29.

(3)  Europaparlamentets yttrande av den 28 april 2005 (EUT C 45 E, 23.2.2006, s. 15), rådets gemensamma ståndpunkt av den 23 januari 2006 (EUT C 126 E, 30.5.2006, s. 1) och Europaparlamentets ståndpunkt av den 13 juni 2006 (ännu ej offentliggjord i EUT). Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 december 2006 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 11 december 2006.

(4)  EGT L 327, 22.12.2000, s. 1. Direktivet ändrat genom beslut nr 2455/2001/EG (EGT L 331, 15.12.2001, s. 1).

(5)  EGT L 242, 10.9.2002, s. 1.

(6)  EGT L 375, 31.12.1991, s. 1. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(7)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2006/85/EG (EUT L 293, 24.10.2006, s. 3).

(8)  EGT L 123, 24.4.1998, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2006/50/EG (EUT L 142, 30.5.2006, s. 6).

(9)  EUT L 277, 21.10.2005, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1463/2006 (EUT L 277, 9.10.2006, s. 1).

(10)  EGT L 20, 26.1.1980, s. 43. Direktivet ändrat genom direktiv 91/692/EEG (EGT L 377, 31.12.1991, s. 48).

(11)  EGT L 330, 5.12.1998, s. 32. Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003.

(12)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).


BILAGA I

KVALITETSNORMER FÖR GRUNDVATTEN

1.

Vid bedömningen av kemisk grundvattenstatus i enlighet med artikel 4 skall följande kvalitetsnormer för grundvatten vara de kvalitetsnormer som avses i tabell 2.3.2 i bilaga V till direktiv 2000/60/EG och som fastställts i enlighet med artikel 17 i det direktivet.

Förorenande ämne

Kvalitetsnormer

Nitrater

50 mg/l

Aktiva ämnen i bekämpningsmedel, inbegripet relevanta metaboliter, nedbrytnings- och reaktionsprodukter (1)

0,1 μg/l

0,5 μg/l (totalt) (2)

2.

Resultaten av tillämpningen av kvalitetsnormerna för bekämpningsmedel på det sätt som anges i detta direktiv skall inte påverka tillämpningen av resultaten av de förfaranden för riskbedömning som krävs genom direktiv 91/414/EEG eller direktiv 98/8/EG.

3.

Om det anses att kvalitetsnormerna för grundvatten för en viss grundvattenförekomst skulle kunna innebära att miljömålen för förbundna ytvattenförekomster enligt artikel 4 i direktiv 2000/60/EG inte uppnås eller leda till en betydande försämring av en sådan förekomsts ekologiska eller kemiska kvalitet eller en betydande skada på terrestra ekosystem som är direkt beroende av grundvattenförekomsten, skall striktare tröskelvärden fastställas i enlighet med artikel 3 och bilaga II till det här direktivet. De program och åtgärder som krävs för ett sådant tröskelvärde skall även gälla verksamhet som omfattas av direktiv 91/676/EEG.


(1)  Med bekämpningsmedel avses växtskyddsmedel och biocidprodukter i enlighet med definitionerna i artikel 2 i direktiv 91/414/EEG respektive artikel 2 i direktiv 98/8/EG.

(2)  Med totalt avses summan av alla enskilda bekämpningsmedel som upptäcks och kvantifieras vid övervakningsförfarandet, inbegripet relevanta metaboliter, nedbrytnings- och reaktionsprodukter.


BILAGA II

TRÖSKELVÄRDEN FÖR FÖRORENANDE ÄMNEN I GRUNDVATTEN OCH FÖRORENINGSINDIKATORER

Del A

Riktlinjer för Medlemsstaternas fastställande av tröskelvärden i enlighet med Artikel 3

Medlemsstaterna skall fastställa tröskelvärden för alla förorenande ämnen och föroreningsindikatorer som enligt de analyser som gjorts enligt artikel 5 i direktiv 2000/60/EG karakteriserar grundvattenförekomster eller grupper av grundvattenförekomster som varande i riskzonen för att inte uppnå god kemisk grundvattenstatus.

Tröskelvärden skall fastställas på ett sådant sätt att, om övervakningsresultaten vid en representativ övervakningspunkt överskrider trösklarna, detta anger en risk för att ett eller flera av de villkor för god kemisk grundvattenstatus som avses i artikel 4.2 c ii, 4.2 c iii och 4.2 c iv inte uppfylls.

När medlemsstaterna fastställer tröskelvärden, skall de beakta följande riktlinjer:

1.

Fastställandet av tröskelvärden bör grundas på

a)

omfattningen av växelverkan mellan grundvattnet och förbundna akvatiska och beroende terrestra ekosystem,

b)

störning av faktisk eller potentiell legitim användning av eller funktion hos grundvattnet,

c)

alla förorenande ämnen som karakteriserar grundvattenförekomster som varande i riskzonen, med beaktande av den minimiförteckning som ingår i del B,

d)

hydrogeologiska karakteristika, med information om bakgrundsvärden och vattenbalans.

2.

Vid fastställandet av tröskelvärden bör hänsyn också tas till de förorenande ämnenas ursprung, eventuella naturliga förekomst, toxikologiska egenskaper och spridningsbenägenhet, persistens och potential för bioackumulering.

3.

När höga bakgrundsvärden av ämnen eller joner eller deras indikatorer förekommer av naturliga hydrogeologiska orsaker skall hänsyn tas till dessa bakgrundsvärden i den relevanta grundvattenförekomsten vid fastställandet av tröskelvärden.

4.

Fastställandet av tröskelvärden bör stödjas av en kontrollmekanism för de uppgifter som samlats in, på grundval av en utvärdering av uppgifternas kvalitet, analytiska överväganden och bakgrundsnivåer för ämnen som kan förekomma både naturligt och till följd av mänsklig verksamhet.

Del B

Minimiförteckning över förorenande ämnen och deras indikatorer för vilka medlemsstaterna skall överväga att fastställa tröskelvärden i enlighet med Artikel 3

1.

Ämnen eller joner eller indikatorer som kan förekomma både naturligt och/eller till följd av mänsklig verksamhet

 

Arsenik

 

Kadmium

 

Bly

 

Kvicksilver

 

Ammonium

 

Klorid

 

Sulfat

2.

Av människan framställda syntetiska ämnen

 

Trikloretylen

 

Tetrakloretylen

3.

Parametrar som indikerar inträngning av saltvatten eller annan inträngning (1)

 

Ledningsförmåga

Del C

Information som Medlemsstaterna skall lämna avseende förorenande ämnen och deras indikatorer för vilka tröskelvärden har fastställts

I de förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt som skall läggas fram i enlighet med artikel 13 i direktiv 2000/60/EG skall medlemsstaterna sammanfatta hur det förfarande som anges i del A i denna bilaga har följts.

Medlemsstaterna skall om möjligt särskilt tillhandahålla följande:

a)

Information om det antal grundvattenförekomster eller grupper av grundvattenförekomster som bedöms vara i riskzonen och om de förorenande ämnen och de föroreningsindikatorer som bidrar till denna bedömning, inklusive observerade koncentrationer/värden.

b)

Information om var och en av de grundvattenförekomster som bedöms vara i riskzonen, i synnerhet förekomsternas storlek, förbindelserna mellan grundvattenförekomsterna och förbundna ytvatten och därav direkt beroende terrestra ekosystem och, för naturligt förekommande ämnen, de naturliga bakgrundsnivåerna i grundvattenförekomsterna.

c)

Tröskelvärdena, huruvida de gäller på nationell nivå, för ett avrinningsdistrikt, för den del av ett internationellt avrinningsdistrikt som ligger inom medlemsstatens territorium eller för en grundvattenförekomst eller grupp av grundvattenförekomster.

d)

Förhållandet mellan tröskelvärdena och

i)

för naturligt förekommande ämnen, observerade bakgrundsnivåer,

ii)

miljökvalitetsmål och andra normer på nationell nivå, gemenskapsnivå eller internationell nivå för skydd av vatten, och

iii)

all relevant information om de förorenande ämnenas toxikologi, ekotoxikologi, persistens, potential för bioackumulering och spridningsbenägenhet.


(1)  Vad gäller saltvattenkoncentrationer till följd av mänsklig verksamhet får medlemsstaterna besluta att fastställa tröskelvärden antingen för sulfat och klorid eller för ledningsförmåga.


BILAGA III

BEDÖMNING AV GRUNDVATTNETS KEMISKA STATUS

1.

Bedömningsförfarandet för fastställande av den kemiska statusen för en grundvattenförekomst eller en grupp av grundvattenförekomster skall genomföras för alla grundvattenförekomster eller grupper av grundvattenförekomster som bedöms vara i riskzonen och för alla förorenande ämnen som bidrar till att grundvattenförekomsten eller gruppen av grundvattenförekomster bedöms vara i riskzonen.

2.

Vid genomförandet av sådana undersökningar som avses i artikel 4.2 c skall medlemsstaterna ta hänsyn till följande:

a)

Den information som samlats in som en del av den analys som skall genomföras i enlighet med artikel 5 i direktiv 2000/60/EG och avsnitten 2.1, 2.2 och 2.3 i bilaga II till det direktivet.

b)

De resultat från nätet för övervakning av grundvattnet som erhållits i enlighet med avsnitt 2.4 i bilaga V till direktiv 2000/60/EG.

c)

All annan relevant information, inbegripet en jämförelse mellan det årliga aritmetiska medelvärdet för koncentrationen av de relevanta förorenande ämnena vid en övervakningspunkt och de kvalitetsnormer för grundvatten som fastställs i bilaga I och de tröskelvärden som fastställts av medlemsstaterna i enlighet med artikel 3 och bilaga II.

3.

För undersökning av huruvida de villkor för god kemisk grundvattenstatus som avses i artikel 4.2 c i och 4.2 c iv uppfylls, skall medlemsstaterna, om det är relevant och nödvändigt, på grundval av lämpliga aggregeringar av övervakningsresultaten, vid behov med stöd av uppskattningar av koncentrationerna som grundar sig på en begreppsmodell för grundvattenförekomsten eller gruppen av grundvattenförekomster, bedöma omfattningen av den grundvattenförekomst som har ett årligt aritmetiskt medelvärde för koncentrationen av ett förorenande ämne som är högre än en kvalitetsnorm för grundvatten eller ett tröskelvärde.

4.

För undersökning av huruvida de villkor för god kemisk grundvattenstatus som avses i artikel 4.2 c ii och 4.2 c iii uppfylls, skall medlemsstaterna, om det är relevant och nödvändigt, på grundval av relevanta övervakningsresultat och en lämplig begreppsmodell för grundvattenförekomsten bedöma

a)

effekterna av de förorenande ämnena i grundvattenförekomsten,

b)

de mängder och koncentrationer av de förorenande ämnena som överförs eller sannolikt kommer att överföras från grundvattenförekomsten till förbundna ytvatten eller därav direkt beroende terrestra ekosystem,

c)

de sannolika effekterna av de mängder och koncentrationer av förorenande ämnen som överförs till förbundna ytvatten och därav direkt beroende terrestra ekosystem,

d)

omfattningen av all inträngning av saltvatten eller annan inträngning i grundvattenförekomsten, och

e)

den risk som förorenande ämnen i grundvattenförekomsten innebär för kvaliteten på vatten som tas eller är avsett att tas ur grundvattenförekomsten för användning som dricksvatten.

5.

Medlemsstaterna skall redovisa den kemiska grundvattenstatusen för en grundvattenförekomst eller en grupp av grundvattenförekomster på kartor i enlighet med avsnitten 2.4.5 och 2.5 i bilaga V till direktiv 2000/60/EG. Medlemsstaterna skall dessutom på dessa kartor ange samtliga övervakningspunkter där kvalitetsnormerna för grundvatten eller tröskelvärdena överskrids, om det är relevant och genomförbart.


BILAGA IV

IDENTIFIERING OCH VÄNDNING AV BETYDANDE OCH IHÅLLANDE UPPÅTGÅENDE TRENDER

DEL A:

Identifiering av betydande och ihållande uppåtgående trender

Medlemsstaterna skall identifiera betydande och ihållande uppåtgående trender hos alla grundvattenförekomster eller grupper av grundvattenförekomster som bedöms vara i riskzonen enligt bilaga II till direktiv 2000/60/EG och därvid beakta följande krav:

1.

I enlighet med avsnitt 2.4 i bilaga V till direktiv 2000/60/EG skall övervakningsprogrammet utformas för att upptäcka betydande och ihållande uppåtgående trender i koncentrationen av de förorenande ämnen som identifierats enligt artikel 3 i det här direktivet.

2.

Förfarandet för identifiering av betydande och ihållande uppåtgående trender skall bygga på följande moment:

a)

Övervakningsfrekvenser och övervakningsplatser skall väljas ut så att de på ett tillfredsställande sätt

i)

ger den information som är nödvändig för att sådana uppåtgående trender skall kunna urskiljas från naturlig variation med en adekvat tillförlitlighets- och precisionsnivå,

ii)

gör det möjligt att identifiera sådana uppåtgående trender i tillräckligt god tid, så att åtgärder kan genomföras för att förebygga eller åtminstone i görligaste mån mildra miljömässigt betydande skadliga förändringar i grundvattenkvaliteten; den första identifieringen skall om möjligt genomföras senast 2009, med beaktande av befintliga uppgifter, i samband med rapporten över identifiering av trender inom ramen för den första förvaltningsplanen för avrinningsdistrikt i enlighet med artikel 13 i direktiv 2000/60/EG, och minst vart sjätte år därefter,

iii)

beaktar de fysiska och kemiska tidsbetingade egenskaperna hos grundvattenförekomsten, inklusive grundvattnets flödesförhållanden och påfyllningsgrad samt infiltrationstid i mark eller lager under jordytan.

b)

De övervaknings- och analysmetoder som används skall överensstämma med internationella principer för kvalitetskontroll, däribland i förekommande fall CEN-metoder eller nationella standardmetoder, för att säkerställa likvärdig vetenskaplig kvalitet och jämförbarhet hos de uppgifter som lämnas.

c)

Bedömningen skall grundas på en statistisk metod, t.ex. regressionsanalys, för analys av trender i tidsserier för enskilda övervakningspunkter.

d)

För undvikande av systematiska fel vid identifiering av trender skall alla mätningar som ligger under kvantifieringsnivån sättas till halva värdet av den högsta kvantifieringsnivå som förekommer i tidsserier, med undantag för den totala mängden bekämpningsmedel.

3.

Vid identifieringen av betydande och ihållande uppåtgående trender i koncentrationen av ämnen som förekommer både naturligt och till följd av mänsklig verksamhet skall det tas hänsyn till baslinjenivåer och, om sådana uppgifter finns tillgängliga, uppgifter som samlats in innan övervakningsprogrammet inleddes med syfte på rapporten över identifiering av trender inom ramen för den första förvaltningsplanen för avrinningsdistrikt i enlighet med artikel 13 i direktiv 2000/60/EG.

Del B:

Utgångspunkter för vändning av trender

Medlemsstaterna skall vända identifierade betydande och ihållande uppåtgående trender i enlighet med artikel 5 och därvid beakta följande krav:

1.

Utgångspunkten för genomförande av åtgärder för att vända betydande och ihållande uppåtgående trender skall vara när koncentrationen av det förorenande ämnet uppnår 75 % av parametervärdena för de kvalitetsnormer för grundvatten som anges i bilaga I och av de tröskelvärden som fastställs enligt artikel 3, såvida inte

a)

en tidigare utgångspunkt krävs för att möjliggöra åtgärder för att vända trenden, i syfte att så kostnadseffektivt som möjligt förebygga eller åtminstone i görligaste mån mildra varje miljömässigt betydande skadlig förändring i grundvattenkvaliteten,

b)

en annan utgångspunkt är motiverad, om detektionsnivån inte gör det möjligt att fastställa förekomsten av en trend på 75 % av parametervärdena, eller

c)

ökningstakten hos trenden och möjligheten att vända trenden är sådana att en senare utgångspunkt för åtgärder för att vända trenden ändå skulle innebära att sådana åtgärder så kostnadseffektivt som möjligt skulle kunna förebygga eller åtminstone i görligaste mån mildra varje miljömässigt betydande skadlig förändring i grundvattenkvaliteten. En sådan senare utgångspunkt får inte leda till någon försening när det gäller att uppfylla tidsfristen för miljömålen.

För verksamhet som omfattas av direktiv 91/676/EEG skall utgångspunkten för genomförande av åtgärder för att vända betydande och ihållande uppåtgående trender fastställas i överensstämmelse med det direktivet och direktiv 2000/60/EG och, i synnerhet, att ansluta sig till miljömålen för skydd av vatten i artikel 4 i direktiv 2000/60/EG.

2.

Så snart det har fastställts en utgångspunkt för en grundvattenförekomst som bedöms vara i riskzonen i enlighet med avsnitt 2.4.4 i bilaga V till direktiv 2000/60/EG och i enlighet med punkt 1 ovan, får den inte ändras under den sexåriga löptiden för den förvaltningsplan för avrinningsdistrikt som krävs enligt artikel 13 i direktiv 2000/60/EG.

3.

Vändningar av trender skall påvisas med beaktande av tillämpliga övervakningsbestämmelser i del A punkt 2.


27.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 372/32


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/122/EG

av den 12 december 2006

om ändring för 30:e gången av rådets direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (perfluoroktansulfonat)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

OECD har gjort en farobedömning mot bakgrund av den information som fanns tillgänglig i juli 2002. Enligt bedömningen är perfluoroktansulfonat (PFOS) långlivat, bioackumulerande och toxiskt för däggdjur och ger därför skäl till oro.

(2)

Hälso- och miljöriskerna med PFOS har bedömts i enlighet med principerna i rådets förordning (EEG) nr 793/93 av den 23 mars 1993 om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen (3). Enligt riskbedömningen finns det ett behov av att minska riskerna för hälsan och miljön.

(3)

Vetenskapliga kommittén för hälso- och miljörisker (nedan kallad ”SCHER”) har rådfrågats. SCHER konstaterade att PFOS uppfyller kriterierna för att klassificeras som mycket långlivat, mycket bioackumulerande och toxiskt. PFOS utgör också en potential för långväga transport i miljön samt kan ha en skadlig inverkan och uppfyller därför kriterierna för att betraktas som en långlivad organisk förorening enligt Stockholmskonventionen (4). Enligt SCHER behövs det fler vetenskapliga riskbedömningar av PFOS, men kommittén anser också att det kan bli nödvändigt med riskbegränsningsåtgärder för att undvika att tidigare användningar återupptas. Enligt SCHER förefaller den nuvarande kritiska användningen inom flygindustrin, halvledarindustrin och den fotografiska industrin inte utgöra en relevant risk för miljön eller folkhälsan, om utsläppen i miljön och exponeringen på arbetsplatserna minimeras. När det gäller brandsläckningsskum anser SCHER att hälso- och miljöriskerna med alternativ bör bedömas innan ett slutligt beslut fattas. SCHER anser också att användningen av PFOS i pläteringsindustrin bör begränsas, om det inte finns några andra tillgängliga åtgärder för att minska utsläppen i samband med metallplätering till en betydligt lägre nivå.

(4)

För att skydda folkhälsan och miljön förefaller det därför nödvändigt att begränsa utsläppandet på marknaden och användningen av PFOS. Detta direktiv avser att omfatta största delen av exponeringsriskerna. Andra smärre användningar av PFOS förefaller inte utgöra någon risk och är därför för närvarande undantagna. Särskild uppmärksamhet bör emellertid ägnas pläteringsprocesser där PFOS används och utsläppen från dessa processer måste minimeras genom användning av bästa tillgängliga teknik, med fullt beaktande av all relevant information i det referensdokument avseende bästa tillgängliga teknik för ytbehandling av metall och plast som utarbetats i enlighet med rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (5) (IPPC-direktivet). Medlemsstaterna bör dessutom upprätta inventeringar över dessa användningar för att få fram information om de mängder som faktiskt används och släpps ut.

(5)

Halvfabrikat av produkter och varor innehållande PFOS bör också begränsas för att skydda miljön. Begränsningen bör omfatta alla produkter och varor, till vilka PFOS avsiktligt har tillsatts, med beaktande av att PFOS kan ha använts endast i vissa urskiljbara delar eller i beläggningen av vissa produkter och varor, t.ex. textilier. I detta direktiv bör endast nya produkter begränsas, och det bör därför inte gälla produkter som redan används eller produkter på andrahandsmarknaden. Befintliga lager av brandsläckningsskum som innehåller PFOS bör emellertid identifieras och användningen av dem bör endast få fortsätta under begränsad tid, i syfte att undvika eventuella ytterligare utsläpp i samband med användningen av sådana produkter.

(6)

För att säkerställa en slutlig avveckling av användningen av PFOS bör kommissionen se över varje undantag enligt detta direktiv när ny information om utvecklingen av användningar och säkrare alternativ gör detta motiverat. Undantaget bör endast kunna fortsätta för nödvändiga användningar under förutsättning att det inte finns säkrare ämnen eller tekniker, som är tekniskt och ekonomiskt möjliga, och att bästa tillgängliga teknik används för att minimera utsläppen av PFOS.

(7)

Perfluoroktansyra (PFOA) och dess salter misstänks ha en liknande riskprofil som PFOS och det är därför nödvändigt att följa den pågående verksamheten i fråga om riskbedömning och tillgången till säkrare alternativ samt att fastställa vilken typ av åtgärder för att minska risken, inklusive i förekommande fall begränsning av utsläppande på marknaden och användning, som bör tillämpas inom Europeiska unionen.

(8)

Rådets direktiv 76/769/EEG (6) bör ändras i enlighet med detta.

(9)

Syftet med detta direktiv är att införa harmoniserade bestämmelser om PFOS och därmed skydda den inre marknaden samtidigt som en hög hälso- och miljöskyddsnivå säkerställs, i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 95 i fördraget.

(10)

Detta direktiv inverkar inte på den gemenskapslagstiftning där minimikrav för skydd av arbetstagare fastställs, såsom rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (7) och de särdirektiv som grundar sig på detta, i synnerhet Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG av den 29 april 2004 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (sjätte särdirektivet enligt artikel 16.1 i rådets direktiv 89/391/EEG) (kodifierad version) (8) och rådets direktiv 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet (fjortonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (9).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 76/769/EEG skall ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna skall senast den 27 december 2007 anta och offentliggöra de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast till kommissionen överlämna texterna på de bestämmelserna och en jämförelsetabell över de bestämmelserna och detta direktiv.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 27 juni 2008.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 12 december 2006.

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

J. BORRELL FONTELLES

På rådets vägnar

Ordförande

M. PEKKARINEN


(1)  EUT C 195, 18.8.2006, s. 10.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 25 oktober 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 11 december 2006.

(3)  EGT L 84, 5.4.1993, s. 1. Förordningen ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4)  Rådets beslut 2006/507/EG av den 14 oktober 2004 om ingående på Europeiska unionens vägnar av Stockholmskonventionen om långlivade organiska föreningar (EUT L 209, 31.7.2006, s. 1).

(5)  EGT L 257, 10.10.1996, s. 26. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 (EUT L 33, 4.2.2006, s. 1).

(6)  EGT L 262, 27.9.1976, s. 201. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/90/EG (EUT L 33, 4.2.2006, s. 28).

(7)  EGT L 183, 29.6.1989, s. 1. Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003.

(8)  EUT L 158, 30.4.2004, s. 50. Rättelse i EUT L 229, 29.6.2004, s. 23.

(9)  EGT L 131, 5.5.1998, s. 11. Direktivet ändrat genom 2003 års anslutningsakt.


BILAGA

Följande punkt skall läggas till bilaga I till direktiv 76/769/EEG:

”52.

Perfluoroktansulfonat

(PFOS)

C8F17SO2X

(X = OH, metallsalt (O-M+), halonid, amid och andra derivat, även polymerer)

1)

Får inte släppas ut på marknaden eller användas som ämne eller beståndsdel i beredningar i en koncentration som är lika med eller högre än 0,005 viktprocent.

2)

Får inte släppas ut på marknaden i halvfabrikat av produkter eller varor eller delar av dem, om koncentrationen av PFOS är lika med eller högre än 0,1 viktprocent, beräknat i förhållande till massan av strukturellt eller mikrostrukturellt urskiljbara delar som innehåller PFOS, eller för textilier eller andra belagda material, om mängden PFOS är lika med eller högre än 1 μg/m2 av det belagda materialet.

3)

Genom undantag skall punkterna 1 och 2 inte tillämpas på följande artiklar, eller på ämnen och beredningar som behövs för att producera dem:

a)

fotoresister eller antireflexbeläggning för fotolitografiska processer,

b)

ytbehandling av film, filmpapper eller fotoplåtar,

c)

medel för att förhindra dimbildning vid icke-dekorativ hårdförkromning (VI) och våtmedel för användning i kontrollerade elektropläteringssystem där mängden PFOS som släpps ut i miljön minimeras, genom fullständig tillämpning av de relevanta bästa tillgängliga tekniker som utarbetats inom ramen för rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (1),

d)

hydrauloljor inom flygindustrin.

4)

Genom undantag från punkt 1 får brandsläckningsskum som fanns på marknaden före den 27 december 2006 användas till och med den 27 juni 2011.

5)

Punkterna 1 och 2 skall tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 684/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel (2).

6)

Senast den 27 december 2008 skall medlemsstaterna upprätta och översända till kommissionen en inventering som omfattar

a)

processer som omfattas av undantag enligt punkt 3 c och de mängder PFOS som används och släpps ut i samband med processerna,

b)

befintliga lager av brandsläckningsskum som innehåller PFOS.

7)

Så snart ny information blir tillgänglig om användningar och säkrare alternativa ämnen eller tekniker för användningarna skall kommissionen se över vart och ett av undantagen i punkt 3 a-d så att

a)

användningarna av PFOS kommer att avvecklas så snart som användningen av säkrare alternativ är tekniskt och ekonomiskt möjlig,

b)

ett undantag endast kan fortsätta att gälla för nödvändiga användningar för vilka det inte finns säkrare alternativ och där de åtgärder som vidtagits för att finna säkrare alternativ har rapporterats,

c)

utsläppen av PFOS i miljön har minimerats, genom tillämpning av bästa tillgängliga teknik.

8)

Kommissionen skall följa den pågående verksamheten när det gäller riskbedömning och tillgången till säkrare alternativa ämnen eller tekniker för användningen av perfluoroktansyra (PFOA) och närbesläktade ämnen samt föreslå alla nödvändiga åtgärder för att minska identifierade risker, inklusive begränsning av utsläppande på marknaden och användning, särskilt när säkrare alternativa ämnen eller tekniker, som är tekniskt och ekonomiskt gångbara, finns tillgängliga.”


(1)  EGT L 257, 10.10.1996, s. 26. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 (EUT L 33, 4.2.2006, s. 1).

(2)  EUT L 104, 8.4.2004, s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 907/2006 (EUT L 168, 21.6.2006, s. 5).