ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 368

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
23 december 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1969/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av orienteringspriser och gemenskapens produktionspris för fiskeåret 2007 för vissa fiskeriprodukter i enlighet med förordning (EG) nr 104/2000

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1970/2006 av den 22 december 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

6

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1971/2006 av den 22 december 2006 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från den 1 januari 2007

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1972/2006 av den 22 december 2006 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

11

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1973/2006 av den 22 december 2006 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål

13

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

15

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1975/2006 av den 7 december 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 i fråga om kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling

74

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1976/2006 av den 20 december 2006 om ändring av förordningarna (EG) nr 2204/2002, (EG) nr 70/2001 och (EG) nr 68/2001 vad avser en förlängning av tillämpningsperioderna ( 1 )

85

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1977/2006 av den 21 december 2006 om anpassning av förordning (EG) nr 1201/2006 om fastställande av viktningskoefficienterna för regleringsåret 2006/07 för att beräkna gemenskapens marknadspriser för slaktkroppar av gris, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning

87

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1978/2006 av den 22 december 2006 om ändring av förordning (EG) nr 448/2001 avseende rapportering om indragningsförfaranden och återanvändning av indragna medel

89

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1979/2006 av den 22 december 2006 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för konserverad svamp som importeras från tredjeland

91

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1980/2006 av den 20 december 2006 om övergångsbestämmelser som ändrar förordning (EG) nr 2076/2002 och besluten 2001/245/EG, 2002/928/EG och 2006/797/EG när det gäller fortsatt användning av vissa verksamma ämnen som inte ingår i bilaga I till direktiv 91/414/EEG med anledning av Bulgariens anslutning ( 1 )

96

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1981/2006 av den 22 december 2006 om tillämpningsföreskrifter för artikel 32 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 när det gäller gemenskapens referenslaboratorium för genetiskt modifierade organismer ( 1 )

99

 

*

Kommissionens direktiv 2006/142/EG av den 22 december 2006 om ändring av förteckningen i bilaga IIIa till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG över ingredienser som måste anges vid märkning av livsmedel ( 1 )

110

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2005/217/EG av den 19 maj 2004 om de åtgärder som vidtagits av Danmark till förmån för TV2/Danmark (EUT L 85 av den 23.3.2006)

112

 

 

 

*

Meddelande till läsarna(se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

23.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 368/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1969/2006

av den 19 december 2006

om fastställande av orienteringspriser och gemenskapens produktionspris för fiskeåret 2007 för vissa fiskeriprodukter i enlighet med förordning (EG) nr 104/2000

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (1), särskilt artiklarna 18.3 och 26.1,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artiklarna 18.1 och 26.1 i förordning (EG) nr 104/2000 skall ett orienteringspris och gemenskapens produktionspris fastställas för varje fiskeår i syfte att fastställa de prisnivåer vid vilka intervention skall ske för vissa fiskeriprodukter.

(2)

Enligt artikel 18.1 i förordning (EG) nr 104/2000 skall ett orienteringspris fastställas för var och en av de produkter och produktgrupper som finns upptagna i bilagorna I och II till den förordningen.

(3)

Mot bakgrund av tillgängliga prisuppgifter för de aktuella produkterna och med hänsyn till kriterierna i artikel 18.2 i förordning (EG) nr 104/2000 bör orienteringspriserna för respektive art höjas, hållas oförändrade eller sänkas för fiskeåret 2007.

(4)

Enligt artikel 26.1 i förordning (EG) nr 104/2000 skall gemenskapens produktionspris fastställas för var och en av de produkter som finns upptagna i bilaga III till den förordningen. Det är lämpligt att fastställa gemenskapens produktionspris för en av dessa produkter och beräkna gemenskapens produktionspris för övriga produkter med hjälp av de omvandlingsfaktorer som fastställs genom kommissionens förordning (EG) nr 802/2006 av den 30 maj 2006 om fastställande av omvandlingsfaktorer för fisk av släktena Thunnus och Euthynnus  (2).

(5)

På grundval av de kriterier som fastställs i artikel 18.2 första och andra strecksatsen och i artikel 26.1 i förordning (EG) nr 104/2000 bör gemenskapens producentpris anpassas för fiskeåret 2007.

(6)

Då ärendet brådskar bör ett undantag medges från sexveckorsperioden i del I punkt 3 i det till fördraget om Europeiska unionen och fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna fogade protokollet om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De orienteringspriser som avses i artikel 18.1 i förordning (EG) nr 104/2000 skall för fiskeåret den 1 januari–31 december 2007 vara de som anges i bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Gemenskapens produktionspris som avses i artikel 26.1 i förordning (EG) nr 104/2000 skall för fiskeåret den 1 januari–31 december 2007 vara det som anges i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2006.

På rådets vägnar

J. KORKEAOJA

Ordförande


(1)  EGT L 17, 21.1.2000, s. 22. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1759/2006 (EUT L 335, 1.12.2006, s. 3).

(2)  EUT L 144, 31.5.2006, s. 15.


BILAGA I

Bilaga

Art Produkter förtecknade i bilagorna I och II till förordning (EG) nr 104/2000

Presentationsform i handeln

Orienteringspris

(euro/ton)

I

1.

Sill av arten Clupea harengus

Hel fisk

273

2.

Sardiner av arten Sardina pilchardus

Hel fisk

563

3.

Pigghaj (Squalus acanthias)

Hel fisk eller urtagen fisk, med huvud

1 090

4.

Rödhaj (Scyliorhinus spp.)

Hel fisk eller urtagen fisk, med huvud

740

5.

Kungsfisk (Sebastes spp.)

Hel fisk

1 142

6.

Torsk av arten Gadus morhua

Hel eller urtagen fisk, med huvud

1 623

7.

Gråsej (Pollachius virens)

Hel eller urtagen fisk, med huvud

769

8.

Kolja (Melanogrammus aeglefinus)

Hel eller urtagen fisk, med huvud

1 028

9.

Vitling (Merlangius merlangus)

Hel eller urtagen fisk, med huvud

946

10.

Långa (Molva spp.)

Hel eller urtagen fisk, med huvud

1 196

11.

Makrill av arten Scomber scombrus

Hel fisk

329

12.

Makrill av arten Scomber japonicus

Hel fisk

298

13.

Ansjovis (Engraulis spp.)

Hel fisk

1 334

14.

Rödspätta (Pleuronectes platessa)

Hel eller urtagen fisk, med huvud fr.o.m. 1.1.2007 t.o.m. 30.4.2007

1 079

Hel eller urtagen fisk, med huvud fr.o.m. 1.5.2007 t.o.m. 31.12.2007

1 499

15.

Kummel av arten Merluccius merluccius

Hel eller urtagen fisk, med huvud

3 675

16.

Glasvar (Lepidorhombus spp.)

Hel eller urtagen fisk, med huvud

2 541

17.

Sandskädda (Limanda limanda)

Hel eller urtagen fisk, med huvud

863

18.

Skrubbskädda (Platichtys flesus)

Hel eller urtagen fisk, med huvud

519

19.

Långfenad tonfisk (Thunnus alalunga)

Hel fisk

2 187

Urtagen fisk, med huvud

2 440

20.

Sepiabläckfisk (Sepia officinalis) och rossiabläckfisk (Rossia macrosoma)

Hel

1 670

21.

Marulk (Lophius spp.)

Hel eller urtagen fisk, med huvud

2 924

Fisk, utan huvud

6 047

22.

Räkor av arten Crangon crangon

Endast kokta i vatten

2 366

23.

Nordhavsräka (Pandalus borealis)

Endast kokta i vatten

6 410

Färska eller kylda

1 606

24.

Krabbtaska (Cancer pagurus)

Hel

1 766

25.

Havskräfta (Nephrops norvegicus)

Hel

5 337

Stjärt

4 279

26.

Tunga (Solea spp.)

Hel eller urtagen fisk, med huvud

6 813

II

1.

Liten hälleflundra (Reinhardtius hippoglossoides)

Frysta, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter

1 946

2.

Kummel (Merluccius spp.)

Frysta, hela, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter

1 202

Frysta, i filéer, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter

1 462

3.

Tandbraxen (Dentex dentex) och pageller (Pagellus spp.)

Frysta, i partier eller i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter

1 570

4.

Svärdfisk (Xiphias gladius)

Frysta, hela, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter

4 079

5.

Sepiabläckfisk (Sepia officinalis), rossiabläckfisk (Rossia macrosoma), dvärgbläckfisk (Sepiola rondeleti)

Frysta, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter

1 888

6.

Åttaarmad bläckfisk (Octopus spp.)

Frysta, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter

2 108

7.

Tioarmad bläckfisk (Loligo spp.)

Frysta, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter

1 168

8.

Flygbläckfisk (Ommastrephes sagittatus)

Frysta, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter

961

9.

Argentinsk bläckfisk (Illex argentinus)

Frysta, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter

896

10.

Räkor av familjen Penaeidae

räkor av arten Parapenaeus longirostris

andra arter av familjen Penaeidae

Frysta, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter

4 157

Frysta, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter

7 979


BILAGA II

Art

Produkter som finns förtecknade i bilaga III till förordning (EG) nr 104/2000

Vikt

Handelsegenskaper

Gemenskapens producentpris

(euro/ton)

Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares)

med en vikt på över10 kg styck

Hela

1 225

Urtagen och utan gälar

 

Övrigt

 

med en vikt på högst 10 kg styck

Hela

 

Urtagen och utan gälar

 

Övrigt

 

Långfenad tonfisk (Thunnus alalunga)

med en vikt på över 10 kg styck

Hela

 

Urtagen och utan gälar

 

Övrigt

 

med en vikt på högst 10 kg styck

Hela

 

Urtagen och utan gälar

 

Övrigt

 

Bonit (Katsuwonus pelamis)

 

Hela

 

 

Urtagen och utan gälar

 

 

Övrigt

 

Tonfisk (Thunnus thynnus)

 

Hela

 

 

Urtagen och utan gälar

 

 

Övrigt

 

Andra arter av släktena Thunnus och Euthynnus

 

Hela

 

 

Urtagen och utan gälar

 

 

Övrigt

 


23.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 368/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1970/2006

av den 22 december 2006

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 23 december 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 22 december 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

130,3

204

74,9

999

102,6

0707 00 05

052

141,5

204

61,5

628

155,5

999

119,5

0709 90 70

052

126,6

204

48,9

999

87,8

0805 10 20

052

61,4

204

60,5

220

53,3

388

72,9

999

62,0

0805 20 10

204

62,8

999

62,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

65,4

204

135,9

624

71,6

999

91,0

0805 50 10

052

52,4

528

35,6

999

44,0

0808 10 80

388

120,0

400

83,1

404

93,1

512

57,4

720

91,8

999

89,1

0808 20 50

400

93,9

720

51,1

999

72,5


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999” betecknar ”övrigt ursprung”.


23.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 368/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1971/2006

av den 22 december 2006

om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från den 1 januari 2007

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1249/96 av den 28 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullar inom spannmålssektorn (2), särskilt artikel 2.1, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 10 i förordning (EG) nr 1784/2003 föreskrivs att när de produkter som avses i artikel 1 i den förordningen importeras, skall de tullsatser som föreskrivs i den gemensamma tulltaxan tas ut. För de produkter som avses i punkt 2 i denna artikel skall emellertid importtullen vara lika med det interventionspris som gäller för dessa produkter vid importen ökat med 55 %, minskat med det cif-importpris som gäller för försändelsen i fråga. Denna tull får emellertid inte vara högre än tullsatsen enligt Gemensamma tulltaxan.

(2)

Enligt artikel 10.3 i förordning (EG) nr 1784/2003 skall cif-importpriserna beräknas på grundval av de representativa priserna för produkten i fråga på världsmarknaden.

(3)

I förordning (EG) nr 1249/96 fastställs tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1784/2003 vad avser importtullar inom spannmålssektorn.

(4)

Importtullarna skall tillämpas tills ett nytt fastställande träder i kraft.

(5)

För att få systemet för importtullar att fungera normalt bör vid beräkningen av dessa tullar de representativa marknadskurser som fastställs under en referensperiod fortsätta att tillämpas.

(6)

Tillämpningen av förordning (EG) nr 1249/96 medför att det skall fastställas importtullar enligt bilaga I i denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Importtullarna inom spannmålssektorn som avses i artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 skall fastställas i bilaga I till denna förordning på grundval av de faktorer som tas upp i bilaga II.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 161, 29.6.1996, s. 125. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1110/2003 (EUT L 158, 27.6.2003, s. 12).


BILAGA I

Importtullar för de produkter som avses i artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 från och med den 1 januari 2007

KN-nummer

Produkt

Tull på import (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvete av hög kvalitet

0,00

av medelhög kvalitet

0,00

av låg kvalitet

0,00

1001 90 91

Vanligt vete, för utsäde

0,00

ex 1001 90 99

Vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde

0,00

1002 00 00

Råg

0,00

1005 10 90

Majs för utsäde av annat slag

11,44

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (2)

11,44

1007 00 90

Sorghum av andra slag än för utsäde

0,00


(1)  För produkter som anländer till gemenskapen via Atlanten eller via Suezkanalen (artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1249/96) kan importören erhålla en nedsättning av tullarna med

3 EUR/t om lossningshamnen ligger i Medelhavet,

2 EUR/t om lossningshamnen ligger i Irland, Förenade kungariket, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller vid den Iberiska halvöns atlantkust.

(2)  När villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda kan importören erhålla schablonmässig nedsättning med 24 EUR/t.


BILAGA II

Faktorer för beräkning av tullar

(15.12.2006–21.12.2006)

1.

Medelvärden för den referensperiod som avses i artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

Börsnotering

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkt (% proteiner vid 12 % vattenhalt)

HRS2

YC3

HAD2

Medelhög kvalitet (1)

Låg kvalitet (2)

US barley 2

Notering (EUR/t)

155,30 (3)

111,29

182,08

172,08

152,08

160,47

Tillägg för golfen (EUR/t)

10,71

 

 

Tillägg för Stora sjöarna (EUR/t)

16,94

 

 

2.

Medelvärden för den referensperiod som avses i artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

Kostnader för fraktsatser: Mexikanska golfen–Rotterdam: 25,74 EUR/t, Stora sjöarna–Rotterdam: 31,37 EUR/t.

3.

Tillskott avseende artikel 4.2 tredje stycket i förordning (EG) nr 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negativt bidrag på 10 EUR/t (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(2)  Negativt bidrag på 30 EUR/t (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(3)  Positivt bidrag på 14 EUR/t ingår (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).


23.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 368/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1972/2006

av den 22 december 2006

om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 13.3, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 13 i förordning (EG) nr 1784/2003 fastställer att skillnaden mellan de noteringar eller priser som gäller på världsmarknaden för de produkter som anges i artikel 1 i den förordningen och priserna för dessa produkter inom gemenskapen kan täckas av ett exportbidrag.

(2)

Exportbidragen skall fastställas med hänsyn tagen till de faktorer som anges i artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av den 29 juni 1995 om vissa närmare bestämmelser till rådets förordning (EEG) nr 1766/92 om beviljande av exportbidrag för spannmål och om de åtgärder som skall vidtas vid störningar på marknaden för spannmål (2).

(3)

Då exportbidraget för mjöl och krossgryn av vete och råg räknas ut, måste hänsyn tas till de kvantiteter spannmål som krävs för deras tillverkning. Dessa kvantiteter fastställs i förordning (EG) nr 1501/95.

(4)

Situationen på världsmarknaden eller särskilda behov på vissa marknader kan göra det nödvändigt att variera exportbidraget för vissa produkter med avseende på destination.

(5)

Bidraget måste fastställas en gång i månaden. Det kan ändras inom den mellanliggande perioden.

(6)

Tillämpningen av dessa närmare bestämmelser på den nuvarande marknadssituationen för spannmål, och särskilt på noteringarna eller priserna för spannmålsprodukter inom gemenskapen och på världsmarknaden medför att exportbidragen bör fastställas till de belopp som anges i bilagan till denna förordning.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Exportbidragen för de produkter som anges i artikel 1 a, 1 b och 1 c i förordning (EG) nr 1784/2003 med undantag av malt, och som exporteras i obearbetat skick skall vara de som fastställs i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 777/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 50).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 22 december 2006 om fastställande av exportbidragen för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

C01

:

Alla tredjeländer utom Albanien, Bulgarien, Rumänien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Serbia, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Liechtenstein och Schweiz.


23.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 368/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1973/2006

av den 22 december 2006

om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 15.2, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 14.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 fastställer att det exportbidrag som gäller för spannmål den dag då ansökan om exportlicens lämnas in, på begäran måste tillämpas för export som sker under exportlicensens giltighetstid. I det fallet måste ett korrektionsbelopp tillämpas på exportbidraget.

(2)

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av den 29 juni 1995 om vissa närmare bestämmelser till rådets förordning (EEG) nr 1766/92 om beviljande av exportbidrag för spannmål och om de åtgärder som skall vidtas vid störningar på marknaden för spannmål (2), är det möjligt att fastställa ett korrektionsbelopp för de produkter som anges i artikel 1 a–c i förordning (EG) nr 1784/2003. Detta korrektionsbelopp skall beräknas med hänsyn tagen till de faktorer som anges i artikel 1 i förordning (EG) nr 1501/95.

(3)

Förhållandena på världsmarknaden, eller de särskilda krav som vissa marknader ställer, kan göra det nödvändigt att variera korrektionsbeloppet i enlighet med destination.

(4)

Korrektionsbeloppet skall fastställas enligt samma förfarande som exportbidraget. Det får ändras under tiden mellan två fastställelser.

(5)

Till följd av att bestämmelserna ovan tillämpas måste korrektionsbeloppet vara det som fastställs i bilagan till denna förordning.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det korrektionsbelopp som avses i artikel 1 a–c i förordning (EG) nr 1784/2003 och som tillämpas på förutfastställda exportbidrag för spannmål med undantag av malt skall vara det som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 777/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 50).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 22 december 2006 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål

(EUR/t)

Produktnummer

Bestämmelseland

Nuvarande

1

Period 1

2

Period 2

3

Period 3

4

Period 4

5

Period 5

6

Period 6

7

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna för serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11).

C01

:

Alla tredjeländer utom Albanien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Serbia, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Liechtenstein och Schweiz.

C02

:

Algeriet, Saudiarabien, Bahrain, Egypten, Förenade Arabemiraten, Iran, Irak, Israel, Jordanien, Kuwait, Libanon, Libyen, Marocko, Mauretanien, Oman, Qatar, Syrien, Tunisien och Jemen.

C03

:

Alla länder utom Norge, Schweiz och Liechtenstein.


23.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 368/15


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1974/2006

av den 15 december 2006

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (1), särskilt artikel 5.6, artikel 19.2 andra meningen, artikel 32.1 b, artikel 66.3 tredje stycket, artikel 70.1 och artikel 91, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1698/2005 fastställs en enda rättslig ram för stöd för landsbygdsutveckling från EJFLU för hela gemenskapen. Denna rättsliga ram bör kompletteras med tillämpningsföreskrifter.

(2)

I fråga om kopplingar till åtgärder som finansieras av andra instrument inom den gemensamma jordbrukspolitiken bör närmare bestämmelser fastställas för undantagen för stöd för landsbygdsutveckling, särskilt med avseende på de undantag som avses i artikel 5.6 i förordning (EG) nr 1698/2005. Investeringsstöd för landsbygdsutveckling bör ta hänsyn till sektoriella begränsningar eller restriktioner och inte skapa överkapacitet i de berörda sektorerna.

(3)

Det finns behov av att fastställa regler för uppdatering av innehåll, förfarande och tidsfrister i de nationella strategiska planerna.

(4)

För att göra det möjligt för medlemsstaterna och kommissionen att snabbt och effektivt inrätta den nya ramen för programplanering bör tidsfristerna mellan inlämnandet av programmen för landsbygdsutveckling och kommissionens godkännande av dem anges.

(5)

Närmare föreskrifter bör fastställas för hur landsbygdsutvecklingsprogrammen skall läggas fram och granskas. För att underlätta fastställandet av landsbygdsutvecklingsprogram och kommissionens granskning och godkännande av programmen bör gemensamma regler fastställas för programmens struktur och innehåll, vilka särskilt kan grundas på de krav som fastställs i artikel 16 i förordning (EG) nr 1698/2005. Dessutom bör särskilda bestämmelser fastställas för nationella ramar enligt artikel 15.3 i förordning (EG) nr 1698/2005.

(6)

Endast ändringar som innebär väsentliga programändringar, ändring av EJFLU-finansiering mellan axlar inom ett program och ändringar av nivåerna för medfinansiering av EJFLU bör antas genom beslut av kommissionen. Andra ändringar bör beslutas av medlemsstaterna och anmälas till kommissionen. Det bör inrättas ett förfarande för överenskommelser om sådana anmälningar.

(7)

För att säkerställa en effektiv och regelbunden övervakning bör medlemsstaterna göra en konsoliderad och uppdaterad elektronisk version av sina programplaneringsdokument tillgänglig för kommissionen.

(8)

I förordning (EG) nr 1698/2005 fastställs villkor för stöd för unga jordbrukare. Det bör anges närmare vid vilken tidpunkt dessa villkor måste vara uppfyllda, liksom under hur lång tidsfrist medlemsstaten får bevilja vissa stödmottagare för att uppfylla kraven om tillräcklig yrkeskunskap och yrkesskicklighet. Eftersom stödet för unga jordbrukare är villkorat av att den sökande lämnar in en affärsplan bör närmare föreskrifter fastställas i fråga om affärsplanen och den unga jordbrukarens uppfyllande av det som anges i denna.

(9)

När det gäller villkoren för stöd för förtidspensionering måste de särskilda problem som kan uppstå när ett företag överlåts av flera parter eller av en arrendator lösas. Icke yrkesmässigt jordbruk som bedrivs av den överlåtande parten bör inte heller vara stödberättigande under den gemensamma jordbrukspolitiken.

(10)

Det bör preciseras vilken kompetens och vilka resurser myndigheterna och organen måste ha för att kunna tillhandahålla jordbruksrådgivning som är stödberättigande.

(11)

När det gäller stöd för inrättande av företagslednings- avbytar- och rådgivningstjänster bör det fastställas på vilket sätt stödet gradvis skall trappas ned.

(12)

När det gäller investeringar för modernisering av jordbruksföretag för att uppfylla nyligen införda gemenskapsnormer, och för unga jordbrukare som skall uppfylla befintliga normer, bör ett datum fastställas för uppfyllande av relevanta normer.

(13)

När det gäller investeringsstöd för att förbättra det ekonomiska värdet av skog bör skogsbruksplaner definieras och det bör anges vilken typ av investeringar som är stödberättigande. Dessa planer bör utarbetas i enlighet med de pan-europeiska riktlinjerna på operativ nivå för hållbar skogsförvaltning som upprättats i bilaga 2 till Resolution L2 (Pan-European Criteria, Indicators and Operational Level Guidelines for Sustainable Forest Management) utfärdad av den tredje ministerkonferensen om skydd av Europas skogar som hölls i Lissabon (2-4 juni 1998) (2).

(14)

För investeringar som görs av mikroföretag för högre värde i jord- och skogsbruksprodukter i syfte att uppfylla nyligen införda gemenskapsnormer bör ett datum för uppfyllande av relevanta normer fastställas. Det bör inrättas en gräns för att skilja mellan trärelaterade investeringar som gynnas av de stödnivåer som fastställs i förordning (EG) nr 1698/2005 och andra investeringar i träsektorn.

(15)

Riktlinjer för stödberättigande kostnader bör fastställas för samarbete om utveckling av nya produkter, processer och tekniker inom jordbruks- och livsmedelssektorn samt inom skogssektorn.

(16)

Nivån på stöd till jordbrukare för att uppfylla normer bör anpassas av medlemsstaten för varje norm med beaktande av vilken grad av åtagande som följer av tillämpningen av normen, medan investeringskostnader inte bör vara stödberättigande.

(17)

När det gäller stöd för jordbrukares deltagande i kvalitetssystem för livsmedel bör gemenskapssystemen och kriterierna för de nationella systemen preciseras, liksom vilka produkter som skall omfattas av detta stöd och vilken typ av fasta kostnader som kan tas i beaktande vid beräkningen av stödbeloppen.

(18)

För att få en komplementaritet mellan de marknadsföringsåtgärder som avses i artikel 33 i förordning (EG) nr 1698/2005 och bestämmelserna om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder i rådets förordning (EG) nr 2826/2000 av den 19 december 2000 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden (3), bör detaljerade villkor fastställas för stöd för marknadsföring av kvalitetsprodukter, särskilt beträffande stödmottagare och stödberättigande verksamhet. För att inte riskera dubbel finansiering bör dessutom sådana informations- och marknadsföringsåtgärder som får stöd enligt förordning (EG) nr 2826/2000 inte vara berättigade till landsbygdsutvecklingsstöd.

(19)

När det gäller stöd för delvis självförsörjande jordbruksföretag bör innehållet i affärsplanerna och villkoren för deras genomförande preciseras.

(20)

När det gäller stöd för producentgrupper i Malta bör särskilda bestämmelser fastställas för att ta hänsyn till de specifika villkoren inom Maltas jordbrukssektor.

(21)

När det gäller stöd till mindre gynnade områden skall, i enlighet med artikel 93 i förordning (EG) nr 1698/2005, det stödsystem som inrättats genom rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar (4) fortsätta gälla fram till och med den 31 december 2009, med förbehåll för en rättsakt som rådet har antagit i enlighet med förfarandet i artikel 37 i fördraget. Artikel 11 i kommissionens förordning (EG) nr 817/2004 av den 29 april 2004 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden (5) bör därför fortsätta att tillämpas fram till dess att en sådan rättsakt antas av rådet.

(22)

Det bör införas föreskrifter för att undvika överlappning mellan å ena sidan stödet till jordbrukare för uppfyllande av normer och å andra sidan Natura 2000-utbetalningar.

(23)

När det gäller stöd för miljövänligt jordbruk eller för att förbättra djurens välbefinnande bör de minimikrav som stödmottagarna måste uppfylla när det gäller olika åtaganden i fråga om miljö eller djurens välbefinnande ge garantier för en balanserad tillämpning av stödet, med beaktande av dess syften, och därigenom bidra till en hållbar utveckling på landsbygden. I detta sammanhang bör stor vikt fästas vid att utarbeta en metod för beräkning av extra kostnader, inkomstbortfall och sannolika transaktionskostnader som beror på dessa åtaganden. När åtagandena grundas på insatsbegränsningar bör stöd endast beviljas om begränsningarna kan bedömas på ett sätt som ger rimliga försäkringar om att åtagandet respekteras.

(24)

När det gäller stöd för bevarande av genetiska resurser i jordbruket bör närmare föreskrifter om stödberättigande åtgärder och en beskrivning av stödmottagarna ges. Det bör fastställas bestämmelser för att undvika överlappning med åtgärder för miljövänligt jordbruk och för att utesluta stöd till verksamheter som är stödberättigande under ramprogrammet för forskning, teknisk utveckling och demonstration.

(25)

Det behövs en definition av icke-produktiva investeringar med inriktning på en hållbar användning av jordbruksmark.

(26)

För att få en enhetlig strategi för åtgärder på skogsområdet är det nödvändigt att använda en gemensam definition av skog och skogsarealer. Denna definition bör vara i linje med den som används av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och av Eurostat som den tillämpas för Global Forest Resources Assessment Update 2005. De skogar och skogsarealer som inte är stödberättigande enligt artikel 42.1 i förordning (EG) nr 1698/2005 bör definieras närmare.

(27)

Närmare villkor bör fastställas för stöd för första beskogning av jordbruksmark, särskilt när det gäller definitionen av mark som skall beskogas, etableringskostnader, jordbrukare och snabbväxande arter.

(28)

När det gäller stöd för jordbruksmark på vilken för första gången införs agri-silvo-pastorala brukningssystem, bör medlemsstaterna definiera maximal täthet för plantering av skogsträd, med hänsyn till vissa parametrar.

(29)

Stöd för att restaurera skogstillståndet och införa brandförebyggande åtgärder i skogar som klassificerats som hög- eller medelriskområden, bör ha som villkor att åtgärderna överensstämmer med medlemsstaternas skyddsplaner mot skogsbränder. Ett gemensamt tillvägagångssätt bör användas vid definitionen av skyddsåtgärder mot skogsbränder.

(30)

För de områden som avses i artikel 50.5 och 50.6 i förordning (EG) nr 1698/2005 bör villkor specificeras för hur de skall utses. Det är viktigt att undvika beskogning som skadar den biologiska mångfalden eller orsakar annan skada på miljön.

(31)

För att få till stånd en lämplig användning av åtgärden för diversifiering till annan verksamhet än jordbruk enligt artikel 52 a i i förordning (EG) nr 1698/2005 bör det införas en bestämmelse som på ett uttömmande sätt definierar medlem av ett jordbrukshushåll, som anges i artikel 53 i den förordningen.

(32)

Det stöd för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 59 e i förordning (EG) nr 1698/2005 bör uppfylla vissa villkor.

(33)

När det gäller Leaderaxeln bör urvalsförfarandena för lokala aktionsgrupper vara öppna och konkurrensutsatta för att se till att relevanta och högkvalitativa utvecklingsstrategier på lokal nivå väljs ut för stöd. Beroende på lokala förhållanden bör minimi- och maximitrösklar fastställas som en allmän regel för befolkningen i de områden som omfattas av de lokala aktionsgrupperna.

(34)

Stödet till de lokala aktionsgruppernas löpande kostnader bör begränsas, i syfte att stimulera största möjliga genomförande av lokala utvecklingsstrategier.

(35)

Samarbetsprojekt som genomförs av lokala aktionsgrupper bör uppfylla vissa villkor. Ett samordnat förfarande bör inrättas mellan kommissionen och medlemsstaterna för att underlätta urvalet av transnationella samarbetsprojekt.

(36)

När det gäller tekniskt stöd, bör medfinansieringsarrangemang för landsbygdsutvecklingsprogram som omfattar regioner som är stödberättigade enligt konvergensmålet och andra regioner, samt detaljerade alternativ och en tidsfrist för inrättandet av det nationella landsbygdsnätverket tillhandahållas.

(37)

Det bör fastställas gemensamma regler för ett större antal åtgärder, särskilt i fråga om genomförandet av integrerade insatser, investeringsåtgärder, överlåtelse av jordbruksföretag under den period för vilket ett åtagande har gjorts som ett villkor för beviljande av stöd, utvidgning av jordbruksföretagets areal och en definition av olika kategorier av force majeure eller exceptionella omständigheter.

(38)

Medlemsstaterna bör vidta de åtgärder som krävs och införa adekvata bestämmelser för att se till att alla åtgärder för landsbygdsutveckling kan verifieras och kontrolleras. Medlemsstaterna bör se till att deras kontrollarrangemang ger en rimlig försäkran om att kriterier för stödberättigande och andra åtaganden respekteras. Särskilt när det gäller beräkning av utbetalningar för vissa åtgärder bör medlemsstaterna med hjälp av lämplig expertis styrka att beräkningarna är riktiga och korrekta.

(39)

Närmare bestämmelser bör fastställas om räntesubventioner för lån och vissa former av finansieringstekniska insatser, i förekommande fall. Villkoren för att förvaltningsmyndigheterna skall få använda standardtariffer och betrakta bidrag i annat än pengar som stödberättigande utgifter bör också fastställas för att garantera en effektiv och enhetlig förvaltning. För att få en bättre fokusering av investeringsåtgärder bör det finnas gemensamma regler för definition av stödberättigande utgifter att tillgå. Gemensamma regler bör också vara nödvändiga i fall då medlemsstaternas behöriga myndigheter beslutar att betala förskott till mottagare av investeringsstöd.

(40)

För att se till att stödet stämmer överens med regler och förfaranden för statliga stöd bör särskilda bestämmelser fastställas för vissa åtgärder som medfinansieras av EJFLU och för ytterligare nationell finansiering.

(41)

För att säkerställa information och marknadsföringsåtgärder i fråga om landsbygdsutvecklingsprogram som får stöd från EJFLU bör dessa program omfatta en kommunikationsplan, vars innehåll bör vara närmare angivet. Förvaltningsmyndigheternas och stödmottagarnas skyldigheter bör definieras i detta sammanhang för att se till att största möjliga enhetlighet uppnås.

(42)

För att öka öppenhet och insyn när det gäller användning av stöd från EJFLU bör medlemsstaterna elektroniskt eller på annat sätt årligen offentliggöra förteckningen över stödmottagare, namngivna insatser och summan offentlig finansiering som tilldelats insatserna. Att göra sådan information tillgänglig för allmänheten syftar till att förbättra öppenheten och insynen i fråga om gemenskapens åtgärder inom området för landsbygdsutveckling, att uppmuntra sund finansiell förvaltning av de berörda offentliga medlen och särskilt att förstärka kontrollen av de offentliga medel som använts, och slutligen för att undvika snedvridning av konkurrensen mellan mottagare av landsbygdsstöd. Med hänsyn till de eftersökta målens stora betydelse är det motiverat, med hänsyn till proportionalitetsprincipen och kraven på skydd av persondata, att tillhandahålla relevant information för det allmänna offentliggörandet, så den inte går utöver vad som är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle för att förebygga oegentligheter.

(43)

När det gäller övervakning behövs närmare föreskrifter om innehållet i den årsrapport som avses i artikel 82 i förordning (EG) nr 1698/2005, liksom om de gemensamma indikatorer som utgör en del av den gemensamma övervaknings- och utvärderingsram som avses i artikel 80 i samma förordning.

(44)

Det bör inrättas ett informationssystem för att åstadkomma ett säkert elektroniskt utbyte av data mellan kommissionen och medlemsstaterna. Systemets innehåll och funktion, samt tillträdesrättigheter till detta system bör fastställas.

(45)

De nya tillämpningsföreskrifterna bör ersätta de som har fastställts för tillämpningen av förordning (EG) nr 1257/1999. Därför bör förordning (EG) nr 817/2004 upphöra att gälla den 1 januari 2007.

(46)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för landsbygdsutveckling.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

Räckvidd

Artikel 1

I denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1698/2005 när det gäller principer och allmänna regler för landsbygdsutvecklingsstöd, särskilda och gemensamma regler för landsbygdsutvecklingsåtgärder samt bestämmelser om stödberättigande och förvaltning, med undantag för kontrollbestämmelser.

KAPITEL II

Allmänna bestämmelser

Avsnitt 1

Komplementaritet, konsekvens och förenlighet

Artikel 2

1.   De kopplingar som avses i artikel 5 i förordning (EG) nr 1698/2005 skall finnas mellan

a)

åtgärder till stöd för landsbygdsutveckling, å ena sidan, och åtgärder som genomförs under andra gemenskapsstödinstrument, särskilt åtgärder som genomförs under den gemensamma jordbrukspolitikens system för direktstöd och andra stöd samt åtgärder för växtskydd och djurskydd, å andra sidan,

b)

de olika stödåtgärderna för landsbygdsutveckling.

2.   Om stöd enligt förordning (EG) nr 1698/2005 undantagsvis får beviljas enligt artikel 5.6 i den förordningen för åtgärder som faller inom tillämpningsområdet för de stödsystem som förtecknas i bilaga I till den här förordningen, skall medlemsstaterna se till att en stödmottagare endast får stöd för en viss insats under ett system.

Medlemsstaterna skall därför när de tar med åtgärder som innehåller sådana undantag i sina landsbygdsutvecklingsprogram beskriva i programmen vilka kriterier och administrativa regler de kommer att tillämpa för de berörda stödsystemen.

3.   Om det inom ramen för en gemensam organisation av marknaden, däribland system för direktstöd, som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) finns produktionsrestriktioner eller begränsning av gemenskapsstödet för de enskilda jordbrukarna, jordbruksföretagen eller bearbetningsanläggningarna får inget stöd beviljas enligt förordning (EG) nr 1698/2005 för investeringar som leder till att produktionen ökar utöver dessa restriktioner eller begränsningar.

Avsnitt 2

Strategi och programplanering

Artikel 3

1.   Nationella strategiska planer får uppdateras under programplaneringsperioden. Vid sådana uppdateringar skall minst ett av följande element beaktas:

a)

Uppdateringen påverkar ett eller fler av de element som anges i artikel 11.3 i förordning (EG) nr 1698/2005 och/eller en eller fler av gemenskapens strategiska riktlinjer som avses i artikel 9 i den förordningen.

b)

Uppdateringen innebär ändringar i ett eller fler landbygdsutvecklingsprogram i enlighet med artikel 6.1 i den här förordningen.

2.   Artikel 12.1 i förordning (EG) nr 1698/2005 skall i tillämpliga delar gälla för uppdateringar av nationella strategiska planer.

3.   För att medge tillräcklig tid för justering av landsbygdsutvecklingsprogrammen skall de sista uppdateringarna av nationella strategiska planer skickas till kommissionen senast den 30 juni 2013.

4.   De nationella strategiska planerna skall bekräftas eller uppdateras efter godkännande av landsbygdsutvecklingsprogrammen, särskilt mot bakgrund av kvantifieringen av syften och mål som följer av förhandsbedömningen av dessa program.

Artikel 4

1.   Kommissionen skall godkänna landsbygdsutvecklingsprogram som lämnats in av medlemsstaterna inom högst sex månader från och med det datum då kommissionen mottog programmen. Om landsbygdsutvecklingsprogram har lämnats in innan denna förordning träder i kraft, skall sexmånadersperioden börja löpa från och med det datumet.

Om artikel 18.3 andra stycket i förordning (EG) nr 1698/2005 tillämpas, skall den sexmånadersperiod som avses i första stycket i denna punkt börja löpa från och med den dag då det reviderade programförslaget stämmer överens med artikel 18.3 första stycket i förordning (EG) nr 1698/2005.

2.   Datum för fastställande av de tidsfrister som avses i punkt 1 i den här artikeln skall i tillämpliga fall fastställas i enlighet med artikel 63.6 och 63.8.

Artikel 5

1.   Innehållet i landsbygdsutvecklingsprogrammen enligt artikel 16 i förordning (EG) nr 1698/2005 skall fastställas i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Den förhandsbedömning som avses i artikel 85 i förordning (EG) nr 1698/2005 skall bifogas varje landsbygdsutvecklingsprogram.

2.   Nationella ramar enligt artikel 15.3 i förordning (EG) nr 1698/2005 skall innehålla information som är gemensam för flera åtgärder. För dessa åtgärder får de regionala landsbygdsutvecklingsprogrammen bara innehålla ytterligare information om den gemensamma information som finns i nationella ramar och regionala program överensstämmer med kraven i bilaga II till den här förordningen.

3.   Medlemsstaterna skall förse kommissionen med en elektronisk, efter varje ändring uppdaterad, version av sina landsbygdsutvecklingsprogram och, i förekommande fall, nationella ramar, inklusive de standardtabeller som anges i bilaga II till denna förordning med information som motsvarar den information som krävs enligt artikel 16 d, e och f i förordning (EG) nr 1698/2005. Medlemsstaterna skall på elektronisk väg, i enlighet med artikel 63 i den här förordningen, till kommissionen vidarebefordra ansökningar om programändringar och ändringar av de nationella ramarna, i förekommande fall.

Avsnitt 3

Ändringar av landsbygdsutvecklingsprogram

Artikel 6

1.   Ändringar av landsbygdsutvecklingsprogram skall delas upp i följande kategorier:

a)

Översyn enligt artikel 19.1 i förordning (EG) nr 1698/2005.

b)

Översyn i samband med samordningsförfaranden för användning av ekonomiska resurser i enlighet med artikel 77.3 i förordning (EG) nr 1698/2005.

c)

Andra ändringar som inte omfattas av led a eller b i denna punkt.

2.   Sådana programändringar som avses i punkt 1 a och b får endast föreslås från och med det andra året som programmet genomförs.

3.   Förslag till ändringar av landsbygdsutvecklingsprogram skall motiveras, och särskilt innehålla följande information:

a)

Skäl och eventuella problem med genomförandet som kan motivera ändringen.

b)

Ändringens förväntade effekter.

c)

Förhållandet mellan ändringen och den nationella strategiska planen.

Artikel 7

1.   För programöversyn enligt artikel 6.1 a i denna förordning skall ett beslut antas i enlighet med artikel 19.2 första meningen i förordning (EG) nr 1698/2005 efter ansökan som lämnats av en medlemsstat om

a)

översynen överstiger den övre gräns för flexibilitet mellan axlarna som avses i artikel 9.2 i den här förordningen,

b)

översynen ändrar de procentsatser för gemenskapens medfinansiering som anges i artikel 70 i förordning (EG) nr 1698/2005 i förhållande till vad som angivits i det godkända landsbygdsutvecklingsprogrammet,

c)

översynen ändrar gemenskapens totala bidrag för hela programplaneringsperioden och/eller den årliga fördelningen av bidraget utan att ändra tidigare års bidrag;

d)

översynen innebär ändringar som har samband med de undantag som avses i artikel 5.6 i förordning (EG) nr 1698/2005.

Beslutet skall fattas inom sex månader från den dag då medlemsstatens ansökan tas emot av kommissionen.

2.   Med undantag för nödåtgärder föranledda av naturkatastrofer får sådana ansökningar om programöversyn som avses i artikel 6.1 a inte lämnas in mer än en gång per kalenderår och program.

För översyn som anges i punkt 1c) skall medlemsstaterna skicka sina ansökningar senast den 30 september varje år.

För översyn som anges i punkt 1 skall medlemsstaterna skicka in sina sista ansökningar om översyn till kommissionen senast den 30 juni 2013.

Artikel 8

1.   Medlemsstater med regional programplanering får lämna in sådana programöversyner som avses i artikel 6.1 b för att överföra bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) mellan regionala program för enskilda år i följande fall:

a)

När det sammanlagda EJFLU-bidraget per program för hela programplaneringsperioden inte ändras.

b)

När det sammanlagda EJFLU-bidraget till medlemsstaten i fråga inte ändras.

c)

När den årliga fördelningen för programmet för de år som föregår året då översynen görs inte ändras.

d)

När det årliga EJFLU-bidraget till medlemsstaten i fråga inte överskrids.

e)

När, i förekommande fall, den budget för att uppnå konvergensmålet som anges i den nationella strategiska planen i enlighet med artikel 11.3 f i förordning (EG) nr 1698/2005 inte minskas.

2.   De berörda programmens finansieringsöversikter skall anpassas så att de återspeglar de överföringar som avses i punkt 1.

De justerade finansieringsöversikterna skall skickas till kommissionen senast den 30 september det kalenderår under vilket en överföring äger rum. Det sista året under vilket sådana ändringar kan skickas in skall vara 2012.

Kommissionen skall fatta ett beslut om att godkänna de nya finansieringsöversikterna inom tre månader från det att medlemsstatens ansökan har tagits emot. Det förfarande som anges i artikel 90.2 i förordning (EG) nr 1698/2005 skall inte tillämpas.

3.   Ansökningar om programöversyn enligt artikel 6.1 b får inte lämnas in mer än en gång per kalenderår.

Artikel 9

1.   Medlemsstaternas programändringar enligt artikel 6.1 c får inbegripa ändringar av den årliga fördelningen mellan åtgärder inom en axel, liksom icke-finansiella ändringar som gäller införande av nya åtgärder, återkallande av befintliga åtgärder eller information om och beskrivning av befintliga åtgärder inom programmet.

2.   Medlemsstaterna skall också ha rätt att göra ändringar enligt artikel 6.1 c genom överföringar inom ett kalenderår från och till vilken axel som helst upp till 1 % av det sammanlagda EJFLU-bidraget till programmet för hela programplaneringsperioden.

3   De programändringar som avses i punkterna 1 och 2 får göras senast den 31 december 2015 under förutsättning att medlemsstaten anmäler sådana ändringar senast den 31 augusti 2015.

4.   Med undantag för nödåtgärder föranledda av naturkatastrofer får sådana ändringar som avses i punkterna 1 och 2 anmälas högst tre gånger per kalenderår och program, under förutsättning att det tak på 1 % som anges i punkt 2 inte överskrids under hela det kalenderår under vilket de tre anmälningarna görs.

5.   De ändringar som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel skall vara förenliga med de procentsatser som fastställs i artikel 17 i förordning (EG) nr 1698/2005.

6.   De ändringar som avses i punkterna 1 och 2 skall anmälas till kommissionen. Kommissionen skall bedöma deras

a)

överensstämmelse med förordning (EG) nr 1698/2005,

b)

samstämmighet med den relevanta nationella strategiska planen,

c)

överensstämmelse med denna förordning.

Kommissionen skall meddela medlemsstaterna resultatet av den bedömningen inom fyra månader från och med den dag då kommissionen tog emot ansökan om programändring. Om ändringarna inte är förenliga med en eller flera av de bedömningsparametrar som anges i första stycket skall fyramånadersperioden uppskjutas fram till dess att kommissionen mottar programändringar som är förenliga med parametrarna.

Om kommissionen inte inom den fyramånadersperiod som avses i andra stycket meddelar medlemsstaten något annat skall ändringarna anses vara godkända och de skall träda i kraft så snart fyramånadersperioden har löpt ut.

Artikel 10

1.   Vid tillämpning av artikel 71.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1698/2005 skall medlemsstaterna ansvara för utgifterna mellan den dag då deras ansökan om programöversyn eller ändringar enligt artikel 6.1 i den här förordningen tas emot av kommissionen och dagen för kommissionsbeslutet enligt artiklarna 7 och 8 i den här förordningen eller den dag då bedömningen av ändringarnas förenlighet med artikel 9 i den här förordningen är slutförd.

2.   När det gäller nödåtgärder föranledda av naturkatastrofer får utgifter för programändringar enligt artikel 6.1 bli stödberättigande tidigare än den dag som avses i artikel 71.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1698/2005.

Artikel 11

Ändringar av nationella ramar enligt artikel 15.3 i förordning (EG) nr 1698/2005 skall omfattas av artikel 6.1 c i den här förordningen. Artikel 9.3 och 9.6 i den här förordningen skall i tillämpliga delar gälla även för sådana ändringar.

Artikel 12

Om gemenskapslagstiftning antas eller ändras skall landsbygdsutvecklingsprogrammen vid behov ändras i linje med den nya eller ändrade lagstiftningen i enlighet med artikel 6.1. Sådana ändringar skall inte räknas med i det årliga antalet ändringar som avses i artikel 7.2, artikel 8.3 och artikel 9.4. Artikel 6.2 skall inte gälla för sådana ändringar.

KAPITEL III

Åtgärder för landsbygdsutveckling

Avsnitt 1

Åtgärder för landsbygdsutveckling per axel

Underavsnitt 1

Axel 1

Artikel 13

1.   Villkoren för startstöd för unga jordbrukare enligt artikel 22.1 i förordning (EG) nr 1698/2005 skall vara uppfyllda vid den tidpunkt då ansökan om stöd lämnas in.

En tidsperiod på högst 36 månader får emellertid beviljas från och med den dag då det enskilda beslutet att bevilja stöd fattats, för att uppfylla villkoren om yrkeskunskap och yrkesskicklighet som avses i artikel 22.1 b i förordning (EG) nr 1698/2005, om den unga jordbrukaren behöver en anpassningsperiod för att bilda eller omstrukturera företaget, förutsatt att detta behov anges i affärsplanen i enlighet med artikel 22.1.c.

2.   Den affärsplan som avses i artikel 22.1 c i förordning (EG) nr 1698/2005 skall minst innehålla följande:

a)

Utgångsläget för jordbruksföretaget samt särskilda milstolpar och mål för utvecklingen av det nya företagets verksamhet.

b)

Närmare uppgifter om investeringar, utbildning, rådgivning eller andra insatser som krävs för att utveckla jordbruksföretagets verksamhet.

3.   Överensstämmelsen med affärsplanen skall bedömas av den behöriga myndigheten senast fem år från och med dagen för det enskilda beslutet att bevilja stöd. Samtidigt som hänsyn tas till förhållandena vid genomförandet av affärsplanen skall medlemsstaterna fastställa villkor för återbetalning av stöd som redan har mottagits om den unga jordbrukaren inte lyckas uppfylla villkoren i affärsplanen vid tiden för bedömningen.

4.   Det enskilda beslutet att bevilja startstöd för unga jordbrukare skall fattas senast arton månader efter etableringen såsom denna definieras i gällande bestämmelser i medlemsstaterna. Om det gäller stöd i form av ett enda bidrag enligt bilagan till förordning (EG) nr 1698/2005 och för det ändamål som avses i punkt 3 i denna artikel får en medlemsstat dela upp bidraget i högst fem utbetalningar.

5.   Medlemsstaterna kan bestämma att när affärsplanen hänvisar till användning av andra landsbygdsutvecklingsåtgärder enligt förordning (EG) nr 1698/2005 ger den behöriga myndighetens godkännande av den unga jordbrukarens ansökan också tillträde till de övriga åtgärderna. I sådant fall måste de upplysningar som skall lämnas av sökanden vara tillräckligt ingående för att underbygga en ansökan om stöd enligt de övriga åtgärderna.

6.   Särskilda villkor får tillämpas om den unga jordbrukaren inte är den enda ägaren till jordbruksföretaget. Dessa villkor skall vara likvärdiga de villkor som krävs för en ung jordbrukare som etablerar sig som den enda ägaren till ett jordbruksföretag.

Artikel 14

1.   När ett jordbruksföretag överlåts av flera överlåtande parter skall det totala stödet för förtidspension enligt artikel 23 i förordning (EG) nr 1698/2005 begränsas till ett belopp motsvarande det stöd som utdelas till en överlåtande part.

2.   Icke yrkesmässigt jordbruk som fortsätter att bedrivas av den överlåtande parten skall inte berättiga till stöd inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken.

3.   En arrendator får överföra frigjord mark till ägaren förutsatt att arrendet är avslutat och kraven för den övertagande parten enligt artikel 23.3 i förordning (EG) nr 1698/2005 är uppfyllda.

4.   Medlemsstaterna får anta bestämmelser som innebär att frigjord mark omhändertas av ett organ som åtar sig att vid ett senare datum på nytt överlåta den till övertagande parter som uppfyller kraven i artikel 23.3 i förordning (EG) nr 1698/2005.

Artikel 15

1.   Rådgivningstjänster för jordbrukare för vilka stöd kan beviljas enligt artikel 24 i förordning (EG) nr 1698/2005 skall överensstämma med avdelning II kapitel 3 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 (6) och dess genomförandebestämmelser.

2.   De myndigheter och organ som utses för att tillhandahålla jordbrukare rådgivningstjänster skall ha lämpliga resurser i form av kvalificerad personal, administrativa och tekniska hjälpmedel samt erfarenhet inom rådgivning och tillförlitlighet när det gäller de krav, villkor och normer som avses i artikel 24.1 andra stycket a och b i förordning (EG) nr 1698/2005.

Artikel 16

Ett gradvis nedtrappat stöd för inrättande av företagslednings-, avbytar- och rådgivningstjänster enligt artikel 25 i förordning (EG) nr 1698/2005 skall fastställas i de landsbygdsutvecklingsprogram som anger en minskning med lika stora belopp av stödet från det första stödåret så att stödet är fullständigt avvecklat senast det sjätte året från inrättandet av dessa tjänster.

Artikel 17

1.   När det gäller stöd för investeringar för modernisering av jordbruksföretag i syfte att uppfylla nyligen införda gemenskapsnormer enligt artikel 26.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1698/2005 skall de relevanta normerna vara uppfyllda senast före utgången av den uppskovsperiod som anges i det stycket.

2.   Om investeringarna görs av unga jordbrukare som erhåller stöd enligt artikel 22 i förordning (EG) nr 1698/2005 för att uppfylla befintliga gemenskapsnormer, skall de relevanta normerna vara uppfyllda senast före utgången av den uppskovsperiod som anges i artikel 26.1 tredje stycket i den förordningen.

Artikel 18

1.   Vid tillämpning av artikel 27.2 i förordning (EG) nr 1698/2005 skall skogsbruksplaner, som är anpassade till skogsmarkens storlek och användning, grundas på tillämplig nationell lagstiftning samt befintliga planer för markanvändning och de skall på lämpligt sätt täcka skogsresurserna.

2.   Insatser för att öka skogars ekonomiska värde enligt artikel 27 i förordning (EG) nr 1698/2005 skall röra investeringar i skogsbruksföretaget och kan inbegripa investeringar i skördeutrustning.

Verksamhet i samband med föryngring efter slutavverkning skall inte beviljas stöd.

3.   De skogar som avses i artikel 30.4 i denna förordning skall inte omfattas av tillämpningsområdet för artikel 27.1 första meningen i förordning (EG) nr 1698/2005.

Artikel 19

1.   När det gäller stöd till investeringar för att höja värdet på jord- och skogsbruksprodukter i syfte att uppfylla nyligen införda gemenskapsnormer enligt artikel 28.1 c andra stycket i förordning (EG) nr 1698/2005 skall de tillämpliga normerna vara uppfyllda senast före utgången av den uppskovsperiod som anges i det stycket.

2.   När det gäller stöd till investeringar för att höja värdet på skogsbruksprodukter skall investeringar som har anknytning till användning av trä som råvara begränsas till samtliga arbetsmoment som föregår den industriella bearbetningen.

Artikel 20

Kostnaderna för samarbete om utveckling av nya produkter, processer och tekniker inom jordbruks- och livsmedelssektorn samt inom skogsbrukssektorn enligt artikel 29.2 i förordning (EG) nr 1698/2005 skall röra förberedande arbete, såsom formgivning, produkt-, process- eller teknikutveckling och undersökningar samt materiella och/eller immateriella investeringar med anknytning till samarbetet, före användningen av de nyutvecklade produkterna, processerna och teknikerna för affärsmässiga ändamål.

Artikel 21

1.   Stödnivåerna för att uppfylla normer som grundas på gemenskapslagstiftningen, enligt artikel 31 i förordning (EG) nr 1698/2005, skall anpassas av medlemsstaterna efter varje enskild norm med hänsyn till de förpliktelser som följer av tillämpningen av normen. Utbetalningarna skall gradvis trappas ned under den period på högst fem år som avses i punkt 2 i den artikeln.

2.   Kostnader i samband med investeringar skall inte beaktas vid fastställandet av det årliga stödet för att uppfylla normer som grundas på gemenskapslagstiftningen enligt artikel 31 i förordning (EG) nr 1698/2005.

Artikel 22

1.   Gemenskapens kvalitetssystem som avses i artikel 32.1 b i förordning (EG) nr 1698/2005 skall vara de system som införts genom följande förordningar och bestämmelser:

a)

Rådets förordning (EEG) nr 2092/91 (7).

b)

Rådets förordning (EG) nr 509/2006 (8).

c)

Rådets förordning (EG) nr 510/2006 (9).

d)

Avdelning VI i rådets förordning (EG) nr 1493/1999 (10).

2.   För att vara stödberättigande skall medlemsstaternas godkända kvalitetssystem för livsmedel som avses i artikel 32.1 b i förordning (EG) nr 1698/2005 uppfylla följande kriterier:

a)

Slutproduktens specifika egenskaper enligt sådana system skall grundas på noggrant angivna skyldigheter att använda jordbruksmetoder som säkerställer

specifika egenskaper, inbegripet produktionsprocessen, eller

en kvalitet på slutprodukten som är väsentligt högre än vad som krävs enligt normala handelsnormer när det gäller folkhälsa, djurhälsa och djurens välbefinnande, växtskydd eller miljöskydd.

b)

Systemen skall inbegripa bindande produktspecifikationer och överensstämmelsen med specifikationerna skall kontrolleras av ett oberoende inspektionsorgan.

c)

Systemen skall vara öppna för alla producenter.

d)

Systemen skall vara öppna och medge insyn och ge garantier för produkternas spårbarhet.

e)

Systemen skall vara anpassade till nuvarande och förutsebara möjligheter på marknaden.

3.   Stöd får beviljas jordbrukare som deltar i ett kvalitetssystem för livsmedel endast om kvalitetsprodukten eller livsmedlet officiellt har erkänts enligt de förordningar och bestämmelser som anges i punkt 1 eller i ett kvalitetssystem för livsmedel som godkänts av en medlemsstat enligt punkt 2.

När det gäller de kvalitetssystem för livsmedel som avses i punkt 1 b och c får stöd beviljas endast i fråga om produkter som införts i ett gemenskapsregister.

4.   Om ett stöd för deltagande i ett kvalitetssystem för livsmedel enligt förordning (EEG) nr 2092/91 för en specifik produkt omfattas av ett landsbygdsutvecklingsprogram skall de fasta kostnaderna i samband med deltagandet i kvalitetssystemet inte tas med i beräkningen av det stöd som ges inom ramen för miljövänligt jordbruk för att stödja ekologiskt jordbruk för samma produkt.

5.   I artikel 32.1 c i förordning (EG) nr 1698/2005 avses med ”fasta kostnader” de kostnader som uppstår för anslutning till ett kvalitetssystem för livsmedel för vilket stöd beviljas och det årliga bidraget för deltagandet i detta system, inbegripet eventuella kontrollutgifter för att verifiera att kraven i kvalitetssystemet är uppfyllda.

Artikel 23

1.   I artikel 20 c iii i förordning (EG) nr 1698/2005 avses med ”producentgrupp” en organisation, oavsett rättslig form, som sammanför aktörer för att aktivt delta i ett kvalitetssystem för livsmedel enligt vad som avses i artikel 32 i den förordningen för en specifik jordbruksprodukt eller ett livsmedel. Yrkes- och/eller branschorganisationer som företräder en eller flera sektorer får inte betraktas som ”producentgrupper”.

2.   Stödberättigande information och marknadsföring enligt artikel 33 i förordning (EG) nr 1698/2005 skall vara verksamhet som avser att stimulera kunderna att köpa jordbruksprodukter eller livsmedel som ingår i de kvalitetssystem för livsmedel som omfattas av landsbygdsutvecklingsprogrammet enligt artikel 32 i den förordningen.

Sådan verksamhet skall framhäva de berörda produkternas specifika egenskaper eller förtjänster till följd av det berörda kvalitetssystemets krav på särskilt kvalitet, särskilda produktionsmetoder, stränga normer för djurens välbefinnande och miljöhänsyn och kan omfatta spridning av vetenskaplig och teknisk kunskap om dessa produkter. Verksamheten skall bland annat bestå i att anordna och/eller delta i mässor och utställningar, liknande PR-verksamhet samt reklam via olika kommunikationskanaler eller på försäljningsstället.

3.   Endast verksamhet för information, marknadsföring och reklam på den inre marknaden skall vara stödberättigande enligt artikel 20 c iii i förordning (EG) nr 1698/2005.

Denna verksamhet skall inte stimulera kunderna att köpa en produkt på grund av dess särskilda ursprung, utom när det gäller produkter som omfattas av det kvalitetssystem som införts genom rådets förordning (EEG) nr 510/2006 och produkter som omfattas av förordning (EG) nr 1493/1999. En produkts ursprung får dock anges, förutsatt att angivandet av ursprung är underordnat det huvudsakliga budskapet.

Verksamhet med anknytning till marknadsföring av kommersiella varumärken skall inte vara stödberättigande.

4.   När verksamhet enligt punkt 2 rör en produkt som omfattas av ett kvalitetssystem för livsmedel enligt artikel 22.1 a, b eller c skall gemenskapslogotypen för systemen i fråga förekomma på informations-, marknadsförings- och/eller reklammaterial.

5.   Informations- och marknadsföringsverksamhet som beviljas stöd enligt förordning (EG) nr 2826/2000 skall inte berättiga till stöd enligt artikel 20 c iii i förordning (EG) nr 1698/2005.

6.   Medlemsstaterna skall se till att allt informations-, marknadsförings- och reklammaterial som tas fram i samband med en verksamhet som beviljats stöd är förenligt med gemenskapslagstiftningen. Stödmottagarna skall därför skicka planerat material till medlemsstatens behöriga myndighet.

Artikel 24

1.   Den affärsplan som avses i artikel 34 i förordning (EG) nr 1698/2005 skall överensstämma med följande:

a)

Innehålla bevis för att jordbruksföretaget kan bli ekonomiskt lönsam och, vid behov, beakta andra kompletterande inkomstkällor i jordbrukshushållet.

b)

Innehålla en närmare beskrivning av de nödvändiga investeringarna.

c)

Beskriva särskilda milstolpar och mål.

2.   Om det i den affärsplan som avses i artikel 34 i förordning (EG) nr 1698/2005 hänvisas till användning av andra landsbygdsutvecklingsåtgärder skall planen innehålla tillräckligt detaljerade upplysningar för att underbygga en ansökan om stöd enligt de andra åtgärderna.

3.   Vid tillämpning av artikel 34.2 i förordning (EG) nr 1698/2005 skall medlemsstaterna, samtidigt som de tar hänsyn till förhållandena vid genomförandet av affärsplanen, inte göra några ytterligare utbetalningar av stöd om delvis självförsörjande jordbrukare inte uppfyller villkoren i affärsplanen vid bedömningstidpunkten.

Artikel 25

1.   När det gäller att i Malta fastställa ett lägsta stödbelopp för en sektor i vilken den totala produktionen är extremt låg i enlighet med bilagan till förordning (EG) nr 1698/2005, skall endast producentgrupper som omfattar en minsta procentandel av producenterna i den berörda sektorn och företräder en minsta procentandel av produktionen inom denna sektor vara berättigade till detta lägsta stödbelopp.

Lägsta procentandelar för producenter och produktion samt berörda sektorer skall fastställas i Maltas landsbygdsutvecklingsprogram.

2.   Lägsta stödbelopp för producentgrupper i Malta som beräknas på grundval av de nödvändiga kostnaderna för att bilda en liten producentgrupp fastställs i bilaga III.

Underavsnitt 2

Axel 2

Artikel 26

Mottagare av stöd enligt artikel 38 i förordning (EG) nr 1698/2005 får inte beviljas stöd enligt artikel 31 i samma förordning när det gäller genomförandet av rådets direktiv 79/409/EEG (11) och 92/43/EEG (12).

Artikel 27

1.   Vid tillämpning av artikel 39(1) till (4) och artikel 40 i förordning (EG) nr 1698/2005 skall punkterna 2-13 i den här artikeln gälla.

2.   Åtaganden att extensifiera djurproduktionen eller sköta djurproduktionen på annat sätt skall minst uppfylla följande villkor:

a)

Fortsatt skötsel av vall- och betesmark

b)

Betesmarken i sin helhet per djurenhet skall bevaras varvid både överbetning och underutnyttjande undviks.

c)

Djurtätheten skall fastställas genom att hänsyn tas till samtliga betande djur på gården eller, i händelse av ett åtagande att begränsa urlakningen av näringsämnen, samtliga djur på gården som har betydelse för åtagandet i fråga.

3.   Åtaganden att begränsa användning av gödningsmedel, växtskyddsprodukter eller andra tillsatser skall godkännas endast om dessa begränsningar kan bedömas på ett sätt som ger rimliga försäkringar om att åtagandena respekteras.

4.   Stödet får avse följande åtaganden:

a)

Att föda upp boskap av lokala inhemska raser som riskerar att försvinna från djurhållningen.

b)

Att bevara växtgenetiska resurser som är naturligt anpassade till lokala och regionala förhållanden och som hotas av genetiskt urholkande.

Stödberättigade husdjursraser och kriterierna för att bestämma tröskeln för förlust inom djurhållningen av lokala raser anges i bilaga IV.

5.   Stöd för miljövänligt jordbruk och/eller djurens välbefinnande för samma produktion skall inte hindras genom miljöåtgärder som genomförs inom gemensamma marknadsorganisationer eller de system för direktstöd som anges i bilaga I, djur- och växtskyddsåtgärder eller andra landsbygdsutvecklingsåtgärder än stöd för miljövänligt jordbruk och djurens välbefinnande, under förutsättning att stödet kompletterar åtgärderna och att det är förenligt med de berörda åtgärderna.

Olika åtaganden för miljövänligt jordbruk och djurens välbefinnande kan kombineras förutsatt att de kompletterar varandra och är förenliga med varandra.

När åtgärder eller åtaganden som avses i första och andra stycket kombineras skall stödets nivå bestämmas med hänsyn till det särskilda inkomstbortfall och de extrakostnader som uppstår genom kombinationen.

6.   Stöd för miljövänligt jordbruk på uttagen areal enligt artikel 54 eller artikel 107 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall vara stödberättigande endast om miljöåtagandena i jordbruket går längre än de huvudsakliga kraven i artikel 3.1 i den förordningen.

När det gäller stöd för bergsområden, andra missgynnade områden, jordbruksområden i Natura 2000 och jordbruksområden som ingår i förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG (13), skall, vid behov, miljöåtaganden i jordbruket göras med hänsyn till villkoren för stödet i de berörda områdena.

7.   Åtaganden för djurens välbefinnande enligt artikel 40 i förordning (EG) nr 1698/2005 skall innebära strängare normer inom minst ett av följande områden:

a)

Vatten och foder som i högre grad uppfyller djurens naturliga behov.

b)

Uppfödningsförhållanden, såsom utrymme, strö och naturligt ljus.

c)

Tillträde till utomhusytor.

d)

Frånvaro av systematisk stympning, isolering eller ständig tjudring.

e)

Förebyggande av patologier som huvudsakligen styrs av jordbruksmetoder eller/och uppfödningsförhållanden.

8.   Referensnivån för att beräkna inkomstbortfall och extrakostnader till följd av gjorda åtaganden skall vara de tillämpliga normer och krav som avses i artiklarna 39.3 och 40.2 i förordning (EG) nr 1698/2005.

9.   Om åtaganden i regel anges i andra enheter än de som används i bilagan till förordning (EG) nr 1698/2005 får medlemsstaterna beräkna utbetalningar på grundval av dessa andra enheter. I sådana fall skall medlemsstaterna säkerställa att de högsta belopp per år som berättigar till gemenskapsstöd och som anges i den bilagan respekteras. Därför får medlemsstaterna

a)

begränsa antalet enheter per hektar på den gård för vilken miljöåtagandena i jordbruket gäller, eller

b)

bestämma det totalt sett högsta beloppet för varje gård som deltar och säkerställa att betalningarna till varje gård överensstämmer med denna gräns.

10.   Medlemsstaterna skall fastställa behoven i fråga om ersättning för transaktionskostnader enligt artiklarna 39.4 och 40.3 i förordning (EG) nr 1698/2005 på grundval av objektiva kriterier.

I artiklarna 39.4 och 40.3 i förordning (EG) nr 1698/2005 avses med ”transaktionskostnader” kostnader förbundna med att låta transaktionen äga rum och inte direkt kunna tillskrivas genomförandekostnaden för det åtagande som de tillhör.

Delen transaktionskostnader skall beräknas över hela åtagandeperioden och får inte överskrida 20 % av inkomstbortfallet och extrakostnaderna på grund av det åtagande som gjorts.

11.   Medlemsstaterna får tillåta att ett åtagande omvandlas till ett annat åtagande under åtagandeperioden under förutsättning att samtliga villkor nedan uppfylls:

a)

En sådan omvandling ger betydande miljöfördelar eller fördelar för djurens välbefinnande, eller för båda.

b)

Det befintliga åtagandet stärks påtagligt.

c)

Det antagna landsbygdsutvecklingsprogrammet omfattar de berörda åtagandena.

Ett åtagande för miljövänligt jordbruk får omvandlas till ett åtagande för första beskogning av jordbruksmark enligt artikel 43 i förordning (EG) nr 1698/2005, under förutsättning att villkoren i led a och b i första stycket är uppfyllda. Åtagandet för miljövänligt jordbruk skall upphöra utan krav på återbetalning.

12.   Medlemsstaterna får tillåta att åtaganden för miljövänligt jordbruk och djurens välbefinnande justeras under giltighetsperioden under förutsättning att det godkända landsbygdsutvecklingsprogrammet förutsätter en sådan justering och att justeringen är vederbörligen berättigad med avseende på målen för åtagandet.

Sådana justeringar kan också ta formen av en förlängning av åtagandeperioden.

13.   Omvandlingstal av djur till djurenheter (de) finns i bilaga V. Medlemsstaterna kan differentiera dessa omvandlingstal inom de gränser som anges i den bilagan för de relevanta kategorierna, enligt objektiva kriterier.

Artikel 28

1.   Stöd enligt artikel 39.5 i förordning (EG) nr 1698/2005 kan täcka insatser som görs av andra stödmottagare än de som avses i artikel 39.2 i den förordningen.

2.   Verksamhet som ingår i åtaganden för miljövänligt jordbruk enligt artikel 27.4 i den här förordningen skall inte vara stödberättigande enligt artikel 39.5 i förordning (EG) nr 1698/2005.

Inga stöd skall beviljas enligt artikel 39.5 i förordning (EG) nr 1698/2005 för verksamhet som är stödberättigande enligt ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration.

3.   Insatser för bevarande av genetiska resurser i jordbruket som är stödberättigande enligt artikel 39.5 i förordning (EG) nr 1698/2005 skall omfatta följande:

a)

Målinriktade insatser; insatser som främjar bevarande ex situ och in situ, beskrivning, insamling och utnyttjande av genetiska resurser i jordbruket, inbegripet webbaserade förteckningar över genetiska resurser som för närvarande bevaras in situ, inbegripet bevarande in situ/på jordbruket, samt ex situ-samlingar (genbanker) och databaser.

b)

Samordnade insatser; insatser för att främja utbyte av information för bevarande, karakterisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser i gemenskapens jordbruk bland behöriga organ i medlemsstaterna.

c)

Kompletterande insatser; information, informationsspridning och rådgivande verksamhet som omfattar icke-statliga organisationer och andra berörda intressenter samt utbildning och utarbetande av tekniska rapporter.

4.   I denna artikel avses med

a)

in situ-bevarande: bevarande av genetiskt material i ekosystem och naturliga livsmiljöer och underhåll och återställande av livskraftiga populationer av arter eller förvildade arter i deras naturliga miljö, och, i fråga om raser av tamdjur eller sorter av odlade växter, i den jordbruksmiljö där de har utvecklat sina särskiljande egenskaper,

b)

bevarande in situ/på jordbruksföretag: bevarande och utveckling in situ på jordbruksföretaget,

c)

ex situ-bevarande: bevarande av genetiskt material för jordbruket på annan plats än i den naturliga livsmiljön,

d)

ex situ-samling: samling av genetiskt material för jordbruket på annan plats än i den naturliga livsmiljön.

Artikel 29

I artiklarna 41 och 49 i förordning (EG) nr 1698/2005 avses med ”icke-produktiva investeringar” investeringar som inte leder till någon påtaglig värdeökning eller lönsamhet i jordbruks- eller skogsföretaget.

Artikel 30

1.   I artikel 42.1 i förordning (EG) nr 1698/2005 skall definitionerna i punkterna 2 och 3 i den här artikeln gälla om inte annat följer av undantag i landsbygdsutvecklingsprogrammen som skall vara väl motiverade.

2.   Med ”skog” avses mark som omfattar mer än 0,5 hektar med träd som är över 5 meter höga och med en krontäckning som är högre än 10 procent eller träd som kan nå dessa trösklar in situ. Definitionen inbegriper inte mark som övervägande används i jordbruk eller som stadsmark.

Definitionen omfattar beskogningsområden som ännu inte har nått men förväntas nå en krontäckning på 10 procent och en trädhöjd på 5 meter, liksom områden som för tillfället är obeväxta till följd av människors ingrepp eller av naturliga skäl och som förväntas växa upp igen.

Skogar omfattar områden med bambuträd och palmer förutsatt att kriterierna för höjd och krontäckning uppfylls.

Skogar omfattar skogsvägar, brandgator och andra små öppna områden, skogar i nationalparker, naturreservat och andra skyddade områden, såsom områden av särskilt vetenskapligt, historiskt, kulturellt eller andligt intresse.

Skogar omfattar vindskydd, skyddsbälten och trädkorridorer på mer än 0,5 hektar och bredare än 20 meter.

Skogar omfattar planteringar i första hand för skogsskyddsändamål, som gummiträdsplanteringar och korkeksbestånd. Trädbestånd i jordbruksproduktionssystem, t.ex. i fruktodlingar, och skogsbrukssystem ingår inte i definitionen av skogar. Träd i stadsparker och trädgårdar ingår inte heller i definitionen.

3   Med ”skogsarealer” avses mark som inte klassificeras som skog och som spänner över mer än 0,5 hektar med träd som är högre än 5 meter och en krontäckning på 5-10 procent, eller träd som kan nå dessa trösklar in situ, eller med en kombinerad täckning av snår, buskar och träd över 10 procent. Definitionen inbegriper inte mark som övervägande används i jordbruk eller som stadsmark.

4.   Följande skogar och skogsarealer skall inte omfattas av tillämpningsområdet för artikel 42.1 första meningen i förordning (EG) nr 1698/2005:

a)

Skogar eller andra skogsarealer som ägs av staten, en region eller av ett företag inom den offentliga sektorn.

b)

Skogar och andra skogsarealer som tillhör kronan.

c)

Skogar som ägs av juridiska personer och vars kapital till minst 50 procent innehas av en av de institutioner som anges i led a och b.

Artikel 31

1.   Jordbruksmark som är stödberättigande för första beskogning enligt artikel 43 i förordning (EG) nr 1698/2005 skall specificeras av medlemsstaten och skall omfatta mark där det regelbundet bedrivs jordbruk.

Den första beskogningen på ett Natura 2000-område som utses i enlighet med direktiv 79/409/EEG och 92/43/EEG skall överensstämma med förvaltningsmålen för det berörda området.

2.   I artikel 43.1 a i förordning (EG) nr 1698/2005 avses med ”etableringskostnader” kostnaden för planteringsmaterial, kostnaden för plantering och de kostnader som är direkt förbundna med och nödvändiga för plantering.

3.   I artikel 43.1 i förordning (EG) nr 1698/2005 avses med ”jordbrukare” personer som ägnar en väsentlig del av sin arbetstid åt jordbruksverksamhet och har en betydande del av sin inkomst från denna verksamhet i enlighet med kriterier som skall fastställas av medlemsstaten.

4.   I artiklarna 43.3 och 44.3 i förordning (EG) nr 1698/2005 avses med ”snabbväxande arter som odlas på kort sikt” arter med en rotationstid, det vill säga tiden mellan två skördar på samma skifte, på högst femton år.

Artikel 32

Vid tillämpning av artikel 44 i förordning (EG) 1698/2005 skall medlemsstaterna bestämma högsta antal träd som får planteras per hektar, med hänsyn till lokala förhållanden, skogsarter och behovet att säkra en fortsatt användning av marken inom jordbruket.

Artikel 33

1.   Om stöd enligt artikel 48 i förordning (EG) nr 1698/2005 täcker anläggning av brandgator i skogen får stödberättigande kostnader, förutom etableringskostnader, omfatta efterföljande underhållskostnader för det berörda området.

Stöd för underhåll av brandgator i skogar genom jordbruksverksamhet skall inte beviljas för områden som erhåller stöd för miljövänligt jordbruk.

2.   Brandförebyggande åtgärder enligt artikel 48 i förordning (EG) nr 1698/2005 kan omfatta följande:

a)

Upprättande av skyddande infrastrukturer, såsom skogsstigar, skogsvägar, vattenposter, brandgator, röjda och avverkade områden, insatser för att underhålla brandgator och röjda och avverkade områden.

b)

Förebyggande skogsbruksmetoder, såsom vegetationskontroll, gallring och diversifiering av vegetationsstruktur.

c)

Införande eller förbättring av fasta installationer för skogsbrandsövervakning och kommunikationsutrustning.

Artikel 34

1.   Jordbruksområden enligt artikel 50.5 i förordning (EG) nr 1698/2005 som omfattas av förvaltningsplaner för avrinningsområden i enlighet med direktiv 2000/60/EG skall berättiga till stöd enligt artikel 38 i förordning (EG) nr 1698/2005 om en relevant förvaltningsplan för avrinningsområden har upprättats och genomförts i dessa områden.

2.   Miljöskäl som gör att vissa områden är lämpliga att beskogas enligt artikel 50.6 i förordning (EG) nr 1698/2005 kan utgöras av skydd mot erosion och/eller ökenspridning, ökning av den biologiska mångfalden, skydd av vattenresurser, skydd mot översvämningar och mildrande av klimatförändringarna, förutsatt att de senare inte skadar den biologiska mångfalden eller orsakar andra miljöskador.

Underavsnitt 3

Axel 3

Artikel 35

I artikel 53 i förordning (EG) nr 1698/2005 avses med ”en medlem av ett jordbrukshushåll” en fysisk eller juridisk person eller en grupp av fysiska eller juridiska personer, oavsett den rättsliga status som gruppen och dess medlemmar tillerkänns i nationella lagar, med undantag av anställda inom lantbruk. Om en medlem i ett jordbrukshushåll är en juridisk person eller en grupp juridiska personer, skall denna medlem bedriva jordbruksverksamhet på gården vid tidpunkten för ansökan om stöd.

Artikel 36

De offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 59 e i förordning (EG) nr 1698/2005 och som tar emot stöd för att genomföra lokala utvecklingsstrategier skall uppfylla följande villkor:

a)

De skall upprätta områdesbaserade lokala utvecklingsstrategier på subregional nivå.

b)

De skall vara representativa för de offentliga och privata aktörer som identifierats på geografisk nivå enligt led a i denna artikel.

c)

Driftskostnaderna får inte överskrida 15 procent av de offentliga utgifterna i samband med den lokala utvecklingsstrategin för varje enskilt offentlig-privat partnerskap.

Underavsnitt 4

Axel 4

Artikel 37

1.   Vid genomförandet av axel 4 i enlighet med avdelning IV kapitel I avsnitt 4 i förordning (EG) nr 1698/2005 kan medlemsstaterna eller regionerna välja att antingen täcka hela territoriet eller en del av det genom att i enlighet därmed anta kriterier för att utse lokala aktionsgrupper och de områden som de företräder.

Förfarandena för att utse de lokala aktionsgrupperna skall vara öppna för de berörda landsbygdsområdena och säkerställa konkurrens mellan de lokala aktionsgrupper som lägger fram lokala utvecklingsstrategier.

2.   Ansökningsomgångar för att utse landsbygdsområden som skall genomföra lokala utvecklingsstrategier enligt artikel 62.1 a i förordning (EG) nr 1698/2005 skall anordnas senast två år efter att programmen godkänts. Medlemsstaterna eller regionerna får emellertid anordna extra ansökningsomgångar, särskilt om Leader är öppet för nya områden, i vilket fall en längre tidsfrist kan behövas.

3.   Den befolkning i varje område som avses i artikel 61 a och artikel 62.3 i förordning (EG) nr 1698/2005 skall som regel inte vara mindre än 5 000 invånare och inte större än 150 000 invånare.

I vederbörligen berättigade fall får dock gränserna 5 000 och 150 000 invånare sänkas respektive ökas.

4.   Medlemsstaterna i gemenskapen, i dess sammansättning den 30 april 2004, skall försöka säkerställa att lokala aktionsgrupper som har införlivat samarbete i sina lokala utvecklingsstrategier prioriteras i enlighet med artikel 62.4 i förordning (EG) nr 1698/2005.

Artikel 38

De lokala aktionsgruppernas driftskostnader enligt artikel 63 c i förordning (EG) nr 1698/2005 skall berättiga till gemenskapsstöd upp till en gräns på 20 procent av den lokala utvecklingsstrategins sammanlagda offentliga utgifter.

Artikel 39

1.   I det samarbete som avses i artikel 65 i förordning (EG) nr 1698/2005 skall minst en lokal aktionsgrupp, som utses i enlighet med Leader-axeln, delta. Samarbetet skall genomföras på ansvar av en samordnande lokal aktionsgrupp.

2.   Samarbetet skall vara öppet för offentlig-privata partnerskap enligt artikel 59 e i förordning (EG) nr 1698/2005 samt för andra landsbygdsområden som är organiserade enligt följande grunddrag:

a)

I ett geografiskt område skall det finnas en lokal grupp som är aktiv inom landsbygdsutveckling med kapacitet att utarbeta en utvecklingsstrategi för detta område.

b)

Organisationen av den lokala gruppen skall vara baserad på partnerskap mellan lokala aktörer.

3.   Samarbetet skall omfatta genomförandet av en gemensam insats.

Endast utgifter för den gemensamma insatsen för att driva gemensamma strukturer och för förberedande tekniskt stöd skall berättiga till stöd enligt artikel 65 i förordning (EG) nr 1698/2005.

Utgifter för informationsinsatser kan vara stödberättigande på samtliga områden som berörs av samarbetet.

4.   Om de lokala aktionsgrupperna inte har integrerat samarbetsprojekten i sina lokala utvecklingsstrategier enligt artikel 62.4 i förordning (EG) nr 1698/2005 skall dessa samarbetsprojekt väljas ut av medlemsstatens behöriga myndighet. I sådant fall skall samarbetsprojekten lämnas in av den lokala aktionsgruppen till den behöriga myndigheten senast den 31 december 2013.

5.   Medlemsstaterna skall anmäla godkända transnationella samarbetsprojekt till kommissionen.

Underavsnitt 5

Tekniskt stöd

Artikel 40

Om landsbygdsutvecklingsprogrammen omfattar både regioner som är berättigade till stöd inom ramen för konvergensmålet och regioner som inte är berättigade till stöd inom ramen för konvergensmålet, skall beloppet på det tekniska stödet från EJFLU enligt artikel 70.3 a i förordning (EG) nr 1698/2005 fastställas med hänsyn till den dominerande typen av regioner, efter antalet, i programmet.

Artikel 41

1.   Den struktur som krävs för att driva det nationella landsbygdsnätverket enligt artikel 68 i förordning (EG) nr 1698/2005 får upprättas antingen inom de behöriga nationella myndigheterna eller genom upphandlingsförfaranden. Denna struktur skall kunna utföra de uppgifter som anges i artikel 68.2 b.

2.   Om ett enda landsbygdsutvecklingsprogram täcker en medlemsstats hela territorium skall det nationella landsbygdsnätverket ingå som en del av det tekniska stödet i programmet och en åtskillnad skall göras mellan de planerade utgifterna i samband med element som omfattas av artikel 68.2 a och b i förordning (EG) nr 1698/2005. Utgifter enligt artikel 68.2 a får dock inte överstiga 25 procent av det belopp som avsatts för det nationella landsbygdsnätverket.

3.   Om medlemsstaterna använder möjligheten enligt artikel 66.3 andra stycket i förordning (EG) nr 1698/2005 skall det särskilda programmet för upprättande och drift av det nationella landsbygdsnätverket godkännas i enlighet med artikel 18.4 i den förordningen.

Artikel 4, artikel 5.1, 5.3 och artikel 6 i denna förordning skall i tillämpliga delar gälla för inlämnande, godkännande och ändringar av sådana särskilda program.

I det särskilda programmet och dess finansieringsöversikt skall en åtskillnad göras mellan element som omfattas av artikel 68.2 a och b i förordning (EG) nr 1698/2005. Utgifter i samband med element som omfattas av artikel 68.2 a får dock inte överstiga 25 procent av programmets totalbelopp.

4.   Nationella landsbygdsnätverk skall upprättas senast den 31 december 2008.

5.   Närmare regler om upprättandet och organisationen av nationella landsbygdsnätverk anges i bilaga II.

Avsnitt 2

Gemensamma bestämmelser för flera åtgärder

Artikel 42

Enligt artikel 70.7 i förordning (EG) nr 1698/2005 gäller att om de integrerade insatserna hänför sig till mer än en axel och/eller åtgärd skall den åtgärdens villkor gälla för den del av insatsen för vilken det tydligt har klarlagts att den omfattas av en särskild landsbygdsutvecklingsåtgärd.

Artikel 43

När det gäller investeringsåtgärder skall medlemsstaterna säkerställa att stödet är inriktat på tydligt definierade mål som speglar identifierade strukturella och territoriella behov samt strukturella nackdelar.

Artikel 44

1.   När hela eller delar av stödmottagarens jordbruksföretag överförs till en annan person under giltighetstiden för ett åtagande som har lämnats som villkor för beviljande av stöd får denna person överta åtagandet för resten av perioden. Om åtagandet inte övertas skall mottagaren betala tillbaka det stöd som betalats ut.

2.   Medlemsstaterna kan välja att inte kräva återbetalning enligt punkt 1 i följande fall:

a)

Om en mottagare som redan har uppfyllt en betydande del av det berörda åtagandet slutgiltigt upphör med jordbruksverksamhet och det inte är möjligt för en efterträdare att överta åtagandet.

b)

Om överlåtelsen av en del av en mottagares jordbruksföretag inträffar vid en tid när en utvidgning av åtagandet pågår i enlighet med artikel 27.12 andra stycket och om överlåtelsen inte omfattar mer än 50 procent av det område som täcks av åtagandet före utvidgningen.

3.   Om det rör sig om mindre ändringar av förhållandena på jordbruksföretaget kan medlemsstaterna vidta särskilda åtgärder för att säkerställa att tillämpningen av punkt 1 inte leder till olämpliga resultat när det gäller det gjorda åtagandet.

Artikel 45

1.   När en mottagare utökar jordbruksföretagets areal under den tid som ett åtagande som lämnats som villkor för beviljande av stöd gäller, får medlemsstaterna bestämma att åtagandet skall utvidgas till att omfatta det område som lagts till under återstoden av åtagandeperioden enligt punkt 2 eller att det ursprungliga åtagandet skall ersättas av ett nytt åtagande i enlighet med punkt 3.

Ett åtagande kan också ersättas med ett nytt åtagande om en areal som omfattas av ett åtagande i ett jordbruksföretag utvidgas.

2.   Utvidgning enligt punkt 1 får endast beviljas på följande villkor:

a)

Den är till fördel för den berörda åtgärden.

b)

Den är berättigad på grund av åtagandets art, den återstående periodens längd och den tillagda arealens storlek.

c)

Den utgör inte något hinder för kontrollernas effektivitet när det gäller att säkerställa överensstämmelse med villkoren för beviljande av stöd.

3.   Det nya åtagandet enligt punkt 1 skall omfatta den berörda arealen i sin helhet och vara förenat med minst lika stränga villkor som det ursprungliga åtagandet.

4.   Om en mottagare inte kan fortsätta att fullgöra gjorda åtaganden eftersom jordbruksföretaget omarrenderats eller genomgår offentliga arronderingsåtgärder eller arronderingsåtgärder som godkänts av behöriga offentliga myndigheter skall medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att åtagandena skall kunna anpassas till företagets nya situation. Om en sådan anpassning visar sig vara omöjlig skall åtagandet upphöra att gälla och återbetalning skall inte utkrävas för den period för vilken åtagandet gällde.

Artikel 46

En revideringsklausul skall införas för åtaganden som gjorts enligt artiklarna 39, 40 och 47 i förordning (EG) nr 1698/2005 för att säkerställa att de anpassas i händelse av ändringar av tillämpliga bindande normer eller krav enligt artiklarna 39.3, 40.2 och 47.1 i den förordningen, vilka upprättats i enlighet med artiklarna 4 och 5 i förordning (EG) nr 1782/2003 och bilagorna III och IV till denna samt av minimikraven för användning av gödningsämnen och växtskyddsprodukter och andra tillämpliga bindande krav i den nationella lagstiftningen och i förhållandena till vilka åtagandena går längre i enlighet med dessa artiklar.

Om en sådan anpassning inte är godtagbar för mottagaren skall åtagandet upphöra att gälla och återbetalning skall inte krävas för den period under vilken åtagandet gällde.

Artikel 47

1.   Medlemsstaterna kan erkänna särskilt följande kategorier av force majeure eller exceptionella omständigheter under vilka de inte kommer att kräva återbetalning, helt eller delvis, av stöd som mottagaren har erhållit:

a)

Mottagarens död.

b)

Långvarig arbetsoförmåga hos mottagaren.

c)

En expropriation av en stor del av jordbruksföretaget om denna inte kunde förutses den dag då åtagandet gjordes.

d)

En svår naturkatastrof som allvarligt drabbat jordbruksföretagets mark.

e)

En oavsiktlig förstörelse av djurens byggnader på jordbruksföretaget.

f)

En epizoisk sjukdom som drabbar hela eller delar av jordbrukarens boskap.

2.   Fall av force majeure eller exceptionella omständigheter skall skriftligen anmälas av stödmottagaren eller dennes rättsinnehavare och lämpliga belägg bifogas till den behöriga myndigheten senast 10 arbetsdagar från och med den dag då stödmottagaren eller dennes rättsinnehavare har möjlighet att göra det.

KAPITEL IV

Stödberättigande och administrativa bestämmelser

Avsnitt 1

Verifierbarhet och kontrollerbarhet avseende åtgärder samt bestämmelser för stödberättigande

Underavsnitt 1

Verifierbarhet och kontrollerbarhet avseende åtgärder

Artikel 48

1.   Vid tillämpning av artikel 74.1 i förordning (EG) nr 1698/2005 skall medlemsstaterna se till att de åtgärder för landsbygdsutveckling som de avser att genomföra är verifierbara och kontrollerbara. Medlemsstaterna skall därför fastställa kontrollförfaranden som ger dem rimliga garantier för att kriterierna för stödberättigande och andra åtaganden uppfylls.

2.   För att underbygga och bekräfta att stödberäkningarna enligt artiklarna 31, 38, 39, 40 och 43–47 i förordning (EG) nr 1698/2005 är tillräckliga och riktiga skall medlemsstaterna se till att lämplig expertis tillhandahålls av organ eller avdelningar vilka är funktionellt oberoende av de som ansvarar för dessa beräkningar. Tillhandahållandet av sådan expertis skall framgå i landsbygdsutvecklingsprogrammet.

Underavsnitt 2

Räntesubventioner

Artikel 49

Räntesubventioner för lån kan medfinansieras genom EJFLU enligt artikel 71.5 i förordning (EG) nr 1698/2005. När medlemsstaterna föreslår räntesubventioner skall de i sina program ange vilken metod för beräkning av räntesubventioner som skall användas.

Medlemsstaterna kan inrätta ett system för kapitalisering av de återstående årliga utbetalningarna av räntesubventionen när som helst under lånetiden. Alla årliga utbetalningar som återstår efter slutdatum för stöden skall kapitaliseras och betalas ut senast den 31 december 2015. Vid betalningsanspråk som riktas till kommissionen skall de belopp som betalas ut till det mellanliggande finansinstitut, som genomför betalningen av diskonteringsvärdet, betraktas som faktiska utgifter.

Vid tillämpning av andra stycket behövs ett avtal mellan medlemsstaternas betalningsbyrå och det mellanliggande finansinstitut som genomför betalningen av diskonteringsvärdet för subventionen. Medlemsstaten skall i programmet ange den beräkningsmetod och de antaganden om framtida värde som skall användas vid beräkningen av det kapitaliserade värdet av utestående räntesubvention, liksom hur det fortsatta överförandet av stödet till stödmottagarna skall organiseras.

Medlemsstaterna skall under hela låneperioden vara ansvariga för förvaltningen av utbetalningarna av subventionens diskonteringsvärde till det mellanliggande finansinstitutet, liksom för varje återkrävande av otillbörligt utbetalda belopp i enlighet med artikel 33 i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 (14).

Underavsnitt 3

Övriga finansieringstekniska insatser

Artikel 50

Enligt artikel 71.5 i förordning (EG) nr 1698/2005, kan EJFLU som ett led i landsbygdsutvecklingsprogrammet medfinansiera utgifter avseende en insats som omfattar bidrag för att stödja riskkapitalfonder, garantifonder och lånefonder, nedan kallade ”fonder” i enlighet med artiklarna 51 och 52 i den här förordningen.

Artikel 51

1.   De som delfinansierar fonderna eller deras sponsorer skall överlämna en affärsplan till förvaltningsmyndigheten med angivande av bland annat den marknad som avses eller garantiportföljen, kriterierna, bestämmelser och villkor för finansieringen, fondens budget för insatser, ägarskapet och delfinansierande partner, kraven på ledningens professionalism, behörighet och oberoende, fondens stadgar, motivering för och avsedd användning av bidraget från EJFLU, policy för avslutning av investeringar, samt bestämmelser för avveckling av fonden, däribland återanvändningen av återlämnade medel som hör till EJFLU-bidragen. Affärsplanen skall godkännas och dess genomförande övervakas av förvaltningsmyndigheten eller inom ramen för dess ansvar.

2.   Fonderna skall inrättas som oberoende rättsliga enheter som styrs av avtal mellan aktieägarna eller som särskilda finansavdelningar inom ett befintligt finansinstitut. I det senare fallet skall fonden bli föremål för särskilda regler för genomförande, i vilka särskilt föreskrivs en separat redovisning där nya resurser som investeras i fonden urskiljs, däribland bidrag från EJFLU, från dem som i början fanns tillgängliga i finansinstitutet. Kommissionen får inte bli partner eller aktieägare i fonden.

3.   Fonderna skall investera i eller ge garantier till företag vid deras etablering, under deras tidiga faser eller expansion och endast i verksamhet som fondförvaltarna anser vara potentiellt lönsamma. Vid bedömningen av den ekonomiska lönsamheten skall de berörda företagens samtliga inkomstkällor beaktas. Fonderna får inte investera i eller ge garantier till företag som har svårigheter enligt gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter (15).

4.   Förvaltningsmyndigheter och fonder skall vidta försiktighetsåtgärder för att minimera snedvridning av konkurrensen i riskkapitalet eller på lånemarknaden. Särskilt skall avkastning från stamaktieinvesteringar och lån, mindre pro rata-andelar av förvaltningskostnader, med företräde fördelas till aktieägarna i den privata sektorn upp till den nivå för ersättningar som anges i aktieägaravtalet, och därefter skall de fördelas proportionellt mellan alla aktieägare och EJFLU.

5.   Förvaltningskostnaderna för fonderna skall inte överstiga 3 % av det till fullo betalda aktiekapitalet eller 2 % i fråga om garantifonder, som ett årsmedeltal under programtiden om inte en högre procentandel visar sig vara nödvändig efter en konkurrensutsatt anbudsgivning.

6.   Bestämmelser och villkor för bidrag till fonderna från landsbygdsutvecklingsprogrammen, bl.a. utlåtanden, investeringsstrategi och planering, genomförande av övervakningen, politik för avslutande av investeringar och bestämmelser för avveckling, skall fastställas i ett fondavtal som skall slutas mellan fonden, å ena sidan, och medlemsstaten eller förvaltningsmyndigheten, å andra sidan.

7.   Bidrag till fonderna från EJFLU och andra offentliga källor samt investeringar som gjorts av fonderna eller garantier till enskilda företag skall omfattas av reglerna i förordning (EG) nr 1698/2005 eller gemenskapens regler om statligt stöd.

Artikel 52

1.   När det gäller de finansieringstekniska insatser som avses i artikel 51 i den här förordningen skall de utgifter som redovisas för kommissionen i enlighet med artikel 26.3 a i förordning (EG) nr 1290/2005 utgöras av samtliga utgifter för etablering av eller bidrag till sådana fonder.

När slutbetalning och avslutande av landsbygdsutvecklingsprogrammet enligt artikel 28 i förordning (EG) nr 1290/2005 sker, skall emellertid de stödberättigande utgifterna utgöras av totalsumman av

a)

alla investeringsstöd till företag utanför tillämpningsområdet för de berörda fonderna, eller alla garantier som lämnas, däribland garantibelopp genom garantifonder,

b)

stödberättigande förvaltningskostnader.

Skillnaden mellan de EJFLU-bidrag som verkligen betalas ut inom ramen för finansieringstekniska insatser och de stödberättigande utgifterna enligt andra stycket punkt a eller b skall tydliggöras i de årliga redovisningarna av föregående års genomförande av programmet.

2.   Räntor som genereras genom stöd från landsbygdsutvecklingsprogram till fonder skall användas för att finansiera finansieringstekniska insatser för enskilda företag.

3.   Resurser, som lämnats tillbaka till insatsen från investeringar som gjorts av fonder eller som överlämnats efter att alla garantier har uppfyllts, skall återanvändas av de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna i form av bidrag till enskilda företag.

Underavsnitt 4

Standardkostnader och antaganden om inkomstbortfall samt bidrag i annat än pengar

Artikel 53

1.   I förekommande fall får medlemsstaterna fastställa den stödnivå som avses i artiklarna 31, 37–41 och 43–49 i förordning (EG) nr 1698/2005 på grundval av standardkostnader och standardantaganden om inkomstbortfall.

2.   Medlemsstaterna skall säkerställa att beräkningar och motsvarande stöd som avses i punkt 1

a)

endast innehåller verifierbara element,

b)

grundas på siffror från lämplig expertis,

c)

klart utvisar källan till siffrorna,

d)

är differentierade för att, i förekommande fall, beakta regionala eller lokala villkor för området samt aktuell markanvändning.

e)

beträffande åtgärder enligt artiklarna 31, 37-40 och 43-47 i förordning (EG) nr 1698/2005 inte innehåller element som är kopplade till fasta investeringskostnader.

Artikel 54

1.   För åtgärder som omfattar investeringar i annat än pengar, kan bidrag från en offentlig eller privat stödmottagare, nämligen tillhandahållandet av varor eller tjänster för vilka ingen kontant betalning genom fakturor eller motsvarande dokument har gjorts, vara stödberättigande förutsatt att följande villkor uppfylls:

a)

Tillskotten består av tillhandahållandet av mark eller fast egendom, utrustning, råvaror, forskning, professionellt arbete eller obetalt frivilligt arbete.

b)

Tillskotten görs inte med avseende på sådana finansieringstekniska insatser som avses i artikel 50.

c)

Tillskottens värde kan bedömas och verifieras på ett oberoende sätt.

Vid tillhandahållande av mark eller fast egendom skall värdet bekräftas av en oberoende kvalificerad expert eller av ett vederbörligen auktoriserat officiellt organ.

Vid obetalt frivilligt arbete skall värdet av detta arbete bestämmas med beaktande av den tid det tagit och ersättningsnivån per timme och dag för likvärdigt arbete, i de fall då det är relevant utifrån ett i förväg etablerat system av standardkostnader, förutsatt att kontrollsystemet ger en trovärdig garanti för att arbetet har utförts.

2.   Offentliga utgifter, som medfinansieras av EJFLU och som bidrar till en insats som omfattar bidrag i annat än pengar, skall när insatsen avslutas inte överstiga de totala stödberättigande utgifterna, exklusive bidrag i annat än pengar.

Underavsnitt 5

Investeringar

Artikel 55

1.   Vid investeringar skall stödberättigande utgifter begränsas till följande:

a)

Uppbyggande, förvärv inkluderat leasing, eller förbättringar av fastegendom.

b)

Köp eller leasingköp av nytt maskineri och ny utrustning, däribland datorprogram upp till tillgångens marknadsvärde. Andra kostnader förenade med leasingkontraktet, såsom hyreskostnader, ränteåterfinansieringskostnader overhead- och försäkringskostnader, skall inte vara stödberättigade utgifter.

c)

Generella kostnader kopplade till utgifter som avses i punkt a och b, såsom ersättning till arkitekter, ingenjörer och konsulter, genomförbarhetsundersökningar, förvärv av patenträttigheter och tillstånd.

Genom undantag från första stycket led b och endast för mikroföretag samt små- och medelstora företag enligt vad som anges i kommissionens rekommendation 2003/361/EG (16) får medlemsstaterna i välmotiverade fall fastställa villkor enligt vilka köp av andrahandsutrustning kan betraktas som stödberättigande utgifter.

2.   När det gäller jordbruksinvesteringar skall köp av jordbruksproduktionsrättigheter, djur, ettåriga växter och plantering av dessa inte vara berättigade till investeringsstöd.

Vid återställande av jordbrukets produktionspotential efter skador som orsakats av naturkatastrofer enligt artikel 20 b vi i förordning (EG) nr 1698/2005 kan utgifter för inköp av djur vara stödberättigande utgifter.

Enkla ersättningsinvesteringar skall inte vara stödberättigande utgifter.

Underavsnitt 6

Utbetalningar av förskott för investeringsstöd

Artikel 56

1.   Genom undantag från artikel 26.5 i kommissionens förordning (EG) nr 1975/2006 (17), får mottagare av investeringsstöd begära förskott från de behöriga utbetalande organen om denna möjlighet anges i landsbygdsutvecklingsprogrammet. Vad gäller offentliga stödmottagare kan ett sådant förskott endast betalas till kommuner och deras sammanslutningar eller andra offentliga organ.

2.   Förskottet får inte överskrida 20 % av det offentliga stöd som hänför sig till investeringen, och innan det betalas ut skall en bankgaranti eller en annan likvärdig garanti på 110 % av förskottet ha ställts.

För de offentliga stödmottagare som avses i punkt 1 får emellertid de utbetalande organen godta ett skriftligt intyg från myndigheten i enlighet med medlemsstatens gällande regler som motsvarar den bankgaranti på 110 % som anges i första stycket, under förutsättning att den myndigheten förbinder sig att betala ut det belopp som bankgarantin täcker om det skulle visa sig att förskottet betalats ut på felaktiga grunder.

3.   Garantin skall frisläppas när det behöriga utbetalande organet fastställer att de faktiska utgifter som svarar mot det offentliga stöd som hänför sig till investeringen överskrider förskottet.

Avsnitt 2

Statliga stöd

Artikel 57

1.   Landsbygdsutvecklingsprogram får omfatta statliga stöd avsedda att tillhandahålla nationella tilläggsbidrag enligt artikel 89 i förordning (EG) nr 1698/2005 till förmån för åtgärder eller insatser som faller inom tillämpningsområdet för artikel 36 i fördraget endast om det statliga stödet identifieras i enlighet med punkt 9 A i bilaga II till den här förordningen.

2.   Landsbygdsutvecklingsprogram får omfatta statliga stöd avsedda att tillämpas på sådana stöd som medlemsstaterna tillhandahåller som ett komplement till gemenskapens stöd för landsbygdsutveckling enligt artikel 88 i förordning (EG) nr 1698/2005 till förmån för åtgärder enligt artiklarna 25 och 52 i den förordningen och för insatser inom ramen för åtgärder enligt artiklarna 28 och 29 i den förordningen eller kompletterande nationell finansiering i enlighet med artikel 89 i den förordningen till förmån för åtgärder enligt artiklarna 25, 27 och 52 i den förordningen och för insatser inom ramen för åtgärder enligt artiklarna 28 och 29 i den förordningen, som faller utanför tillämpningsområdet för artikel 36 i fördraget, endast om det statliga stödet har identifierats i enlighet med punkt 9 B i bilaga II till den här förordningen.

3.   Utgifter för de åtgärder och insatser som avses i punkt 2 i denna artikel skall vara stödberättigande endast om det underliggande stödet inte utgör ett olagligt stöd i den mening som avses i artikel 1 f i rådets förordning (EG) nr 659/1999 (18) vid den tidpunkt då stödet beviljades.

Förvaltningsmyndigheten eller andra behöriga myndigheter i medlemsstaten skall, i de fall då stöd beviljas för insatser inom ramen för de åtgärder som avses i punkt 2 i denna artikel på grundval av befintliga stödsystem enligt artiklarna 1 b och d i förordning (EG) nr 659/1999, säkerställa att tillämpliga anmälningskrav för enskilt stöd enligt artikel 1 e i den förordningen respekteras, och att sådana insatser väljs endast efter anmälan av det underliggande stödet och dess godkännande av kommissionen enligt artikel 88.3 i fördraget.

Avsnitt 3

Information och offentlighet

Artikel 58

1.   Landsbygdsutvecklingsprogrammet skall omfatta en kommunikationsplan som skall ange

a)

syften och målgrupper,

b)

innehåll och strategi avseende kommunikations- och informationsåtgärder med angivande av de åtgärder som skall vidtas,

c)

dess preliminära budget,

d)

administrativa avdelningar eller organ som ansvarar för genomförandet,

e)

utvärderingskriterier för effekten av informations- och offentliggörandeåtgärderna när det gäller öppenhet och insyn, kännedom om landsbygdsutvecklingsprogrammet och den roll som gemenskapen spelar.

2.   Det belopp som allokerats för information och offentliggörande kan utgöra en del av den tekniska stödkomponenten i landsbygdsutvecklingsprogrammet.

3.   Närmare regler om information och offentliggörande fastställs i bilaga VI.

Artikel 59

Vid sammanträdena i den övervakningskommitté, som inrättats enligt artikel 77 i förordning (EG) nr 1698/2005, skall ordföranden rapportera om hur genomförandet av informations- och offentliggörandeåtgärderna framskrider och förse kommittéledamöterna med exempel på sådana åtgärder.

Avsnitt 4

Övervakning och utvärdering

Artikel 60

Struktur för och element i den årsrapport som anges i artikel 82 i förordning (EG) nr 1698/2005 anges i bilaga VII.

Artikel 61

Utvärderingar efter halva tiden och i efterhand enligt artikel 86.4 och 86.5 i förordning (EG) nr 1698/2005 skall överlämnas till kommissionen senast den 31 december 2010 respektive senast den 31 december 2015.

Om medlemsstaterna inte lämnar in utvärderingsrapporterna efter halva tiden och utvärderingsrapporterna i efterhand senast de datum som anges för respektive rapport i första stycket i denna artikel, får kommissionen tillämpa förfarandet med tidsbegränsad indragning av det förmedlingsstöd, som avses i artikel 27.3 i förordning (EG) nr 1290/2005 till dess att den får dessa utvärderingsrapporter.

Artikel 62

1.   Den gemensamma uppsättningen av indikatorer för utgångsläge, utfall, resultat och måluppfyllelse avseende landsbygdsutvecklingsprogrammen är förtecknad i bilaga VIII till denna förordning. Denna förteckning över indikatorer skall utgöra den gemensamma övervaknings- och utvärderingsram som avses i artikel 80 i förordning (EG) nr 1698/2005.

I förekommande fall skall dessa indikatorer brytas ned i stödmottagare efter ålder och kön, liksom efter huruvida åtgärderna genomförs i mindre gynnade områden eller i områden som omfattas av konvergensmålet.

2.   Utvecklingen i fråga om indikatorerna för utfall och resultat skall ingå i årsrapporten. Denna rapport skall omfatta både gemensamma indikatorer och ytterligare indikatorer.

För att mäta utvecklingen beträffande måluppfyllelsen av landsbygdsutvecklingsprogrammet, skall preliminära mål för utfall och resultat och indikatorer för måluppfyllelse fastställas avseende programmets genomförandeperiod, däribland ytterligare nationell finansiering som avses i artikel 89 i förordning (EG) nr 1698/2005.

3.   Riktlinjer rörande den gemensamma övervaknings- och utvärderingsramen skall fastställas av kommissionen i samverkan med medlemsstaterna. Dessa riktlinjer skall omfatta åtminstone följande:

a)

Övervakningskrav.

b)

Organisationen för förhandsbedömningen och utvärderingarna efter halva tiden respektive i efterhand samt gemensamma utvärderingsfrågor för varje åtgärd för landsbygdsutveckling.

c)

Vägledning om rapportsystemet för bedömningen av utvecklingen med hänsyn till indikatorerna.

d)

Informationsblanketter för varje åtgärd som innehåller interventionslogiken och de olika indikatorerna.

e)

Informationsblanketter som beskriver indikatorerna för utgångsläge, utfall, resultat och måluppfyllelse.

Avsnitt 5

Elektroniskt utbyte av information och dokument

Artikel 63

1.   Kommissionen skall i samarbete med medlemsstaterna inrätta ett informationssystem (nedan kallat ”systemet”) för att möjliggöra ett säkert utbyte av data, som är av gemensamt intresse, mellan kommissionen och varje medlemsstat. Dessa data skall omfatta både administrativa/operativa och finansiella aspekter, där de senare omfattas av artikel 18 i kommissionens förordning (EG) nr 883/2006 (19).

Systemet skall inrättas och uppdateras av kommissionen i samverkan med medlemsstaterna.

2.   När det gäller den administrativa/operativa förvaltningen, skall systemet innehålla de dokumentationsaspekter som är av gemensamt intresse för att möjliggöra genomförandet av övervakningen, och särskilt: de nationella strategiska planerna med uppdateringar, de sammanfattande rapporterna, programmen med ändringar, kommissionens beslut, årsrapporterna, däribland kodifiering av åtgärderna i enlighet med tabellen i punkt 7 i bilaga II, samt indikatorer för övervakning och utvärdering i enlighet med bilaga VIII.

3.   Förvaltningsmyndigheten och kommissionen skall mata in i systemet och uppdatera de dokument som de ansvarar för i det format som krävs.

4.   Systemet skall vara tillgängligt för medlemsstaterna och kommissionen antingen direkt eller genom ett gränssnitt för automatisk synkronisering och inmatning av data med de nationella och regionala datasystemen.

Medlemsstaterna skall lämna in kraven på tillträdesrättigheter till systemet till kommissionen på ett centraliserat sätt.

5.   Utbyte av data skall signeras elektroniskt i enlighet med artikel 5 i Europeiska parlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG (20). Medlemsstaterna och kommissionen skall godkänna att den elektroniska signatur som används i systemet är laglig och godtagbar som bevis i rättegångar.

6.   Datum för inlämnande av dokument till kommissionen skall anses vara det datum då medlemsstaten överför dokumenten efter inmatning av dem i systemet.

Ett dokument skall anses ha blivit skickat till kommissionen vid den tidpunkt då det inte längre är möjligt för medlemsstaten att ändra det eller ta bort det ur systemet.

7.   Kostnaden för utveckling och uppdatering av de gemensamma elementen i systemet skall finansieras genom gemenskapens budget i enlighet med artikel 66.1 i förordning (EG) nr 1698/2005.

Alla kostnader för ett gränssnitt mellan nationella och lokala system, å ena sidan, och systemet, å andra sidan, samt alla kostnader för att anpassa nationella och lokala system, kan vara stödberättigande enligt artikel 66.2 i den förordningen.

8.   I fall av force majeure eller sällsynta omständigheter, och särskilt, dåligt fungerande system eller brist på anslutning under lång tid, kan medlemsstaten lämna in dokumenten till kommissionen i form av utskrifter på papper. Sådant överlämnande av pappersutskrifter skall kräva formellt tillstånd av kommissionen i förväg.

Så snart force majeure eller de sällsynta omständigheter som förhindrade användningen av systemet upphör, skall medlemsstaten mata in de berörda dokumenten i systemet. I sådant fall skall sändningsdagen anses vara den dag då dokumenten lämnades in i form av pappersutskrifter.

KAPITEL V

Slutbestämmelser

Artikel 64

Förordning (EG) nr 817/2004 skall upphöra att gälla från och med den 1 januari 2007.

Den skall fortsätta att tillämpas på åtgärder som godkänts före den 1 januari 2007 enligt förordning (EG) nr 1257/1999.

Artikel 11 i förordning (EG) nr 817/2004 samt punkterna 9.3.V.A.1, 9.3.V.B.1, 9.3.V.B.2 och 9.3.V.B.3 samt punkt 9.3.V.B andra strecksatsen i bilaga II till samma förordning skall fortsätta att gälla till och med den 31 december 2009 enligt artikel 94 tredje stycket i förordning (EG) nr 1698/2005.

Artikel 65

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas på gemenskapens stöd avseende den programperiod som börjar den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 december 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 277, 21.10.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1463/2006 (EUT L 277, 9.10.2006, s. 1).

(2)  http://www.mcpfe.org/mcpfe/resolutions/lisbon/resolution_l2a2.pdf

(3)  EGT L 328, 23.12.2000, s. 2. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2060/2004 (EUT L 357, 2.12.2004, s. 3).

(4)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 80. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1698/2005.

(5)  EUT L 153, 30.4.2004, s. 30 (rättad version i EUT L 231, 30.6.2004, s. 24). Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1360/2005 (EUT L 214, 19.8.2005, s. 55).

(6)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 1.

(7)  EGT L 198, 22.7.1991, s. 1.

(8)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 1.

(9)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(10)  EGT L 179, 14.7.1999, s. 1.

(11)  EGT L 103, 25.4.1979, s. 1.

(12)  EGT L 206, 22.7.1992, s. 7.

(13)  EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.

(14)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 1.

(15)  EUT C 244, 1.10.2004, s. 2.

(16)  EUT L 124, 20.5.2003, s. 36.

(17)  Se sidan 74 i detta nummer av EUT

(18)  EGT L 83, 27.3.1999, s. 1.

(19)  EUT L 171, 23.6.2006, s. 1.

(20)  EGT L 13, 19.1.2000, s. 12.


BILAGA I

STÖDSYSTEM SOM AVSES I ARTIKEL 2.2

Frukt och grönsaker (artikel 14.2 och artikel 15 i rådets förordning (EG) nr 2200/96 (1))

Vin (avdelning II, kapitel III i förordning (EG) nr 1493/1999)

Tobak (artikel 13.2 b i rådets förordning (EEG) nr 2075/92 (2))

Olivolja (artikel 8.1 i rådets förordning (EG) nr 865/2004 (3)

Humle (artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 1952/2005 (4))

Nötkött (artikel 132 i förordning (EG) nr 1782/2003)

Får och getter (artikel 114.1 och artikel 119 i förordning (EG) nr 1782/2003)

Biodling (artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 797/2004 (5))

Socker (rådets förordning (EG) nr 320/2006 (6))

Särskilda åtgärder för jordbruk i ytterområdena (avdelning III i rådets förordning (EG) nr 247/2006 (7)) och de mindre egeiska öarna (kapitel III i rådets förordning (EG) nr 1405/2006 (8))

Direktstöd (artikel 42.5 och artikel 69 i förordning (EG) nr 1782/2003)


(1)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 1.

(2)  EGT L 215, 30.7.1992, s. 70.

(3)  EUT L 161, 30.4.2004, s. 97; (rättelse i EUT L 206, 9.6.2004, s. 37).

(4)  EUT L 314, 30.11.2005, s. 1.

(5)  EUT L 125, 28.4.2004, s. 1.

(6)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 42.

(7)  EUT L 42, 14.2.2006, s. 1.

(8)  EUT L 265, 26.9.2006, s. 1.


BILAGA II

A.   INNEHÅLL I LANDSBYGDSUTVECKLINGSPROGRAMMET (ARTIKEL 5)

1.   Titel på landsbygdsutvecklingsprogrammet

2.   Medlemsstat och administrativ region (om tillämpligt)

2.1   Geografiskt område som täcks av planen

(Artikel 15.2 i förordning (EG) nr 1698/2005)

2.2   Regioner klassificerade som konvergensmål

(Artikel 16 d och artikel 69 i förordning (EG) nr 1698/2005)

Identifiera:

Konvergensregioner.

3.   Analys av situationen i fråga om starka och svaga sidor, strategin för att hantera dessa samt förhandsbedömning

(Artikel 16 a och artikel 85 i förordning (EG) nr 1698/2005)

3.1   Analys av situationen i fråga om starka och svaga sidor

Beskriv aktuella förhållanden i det geografiska området med hjälp av kvantifierade data, belysning av starka och svaga sidor, skillnader, brister och behov samt potential för landsbygdsutveckling på grundval av de utgångsindikatorer som anges i bilaga VIII och andra relevanta indikatorer. Denna beskrivning skall avse följande:

—   Det allmänna socioekonomiska sammanhanget i det geografiska området: definition av landsbygdsområdet med beaktande av punkt 2.4 i bilagan till rådets beslut 2006/144/EG (1); den demografiska situationen, däribland en analys av befolkningsstrukturen beträffande ålder och kön, in- och utflyttning samt problem relaterade till tätorter och avsides belägna platser; ekonomiska drivkrafter, produktivitet och tillväxt; arbetsmarknaden inklusive sysselsättningsstruktur, arbetslöshet och utbildningsnivå med en analys av anställningsförhållanden utifrån ålder och kön; allmän markanvändning och användningen av jordbruks- och skogsbruksmark, samt ägarstruktur och företagens medelstorlek.

—   Jord- och skogsbrukssektorns samt livsmedelssektorns resultat: jord- och skogsbrukssektorns samt livsmedelssektorns konkurrenskraft, analys av strukturella brister och kartläggning av omstrukturerings- och moderniseringsbehov; humankapital och entreprenörskap; potential för innovation och kunskapsöverföring; kvalitet och överensstämmelse med gemenskapens normer.

—   Miljö- och markförvaltning: svårigheter för jordbruk i områden som riskerar att överges och marginaliseras; en heltäckande beskrivning av biologisk mångfald med fokus på kopplingen till jord- och skogsbruk, däribland jordbruks- och skogsbrukssystem med höga naturvärden, situationen med avseende på genomförandet av Natura 2000-direktiven på jord- och skogsbruksmark; beskrivningar av vattenkvalitet och vattenkvantitet, jordbrukets roll för vattenanvändning/föroreningar och genomförande av rådets direktiv 91/676/EEG (2) och direktiv 2000/60/EG (nitratdirektivet och ramdirektivet för vatten); luftföroreningar och klimatförändringar samt deras koppling till jordbruket: växthusgaser och utsläpp av ammoniak samt kopplingen till olika handlingsplaner/initiativ som tagits av medlemsstaten/regionen för att bidra till att uppnå internationella mål, däribland riktlinjerna för goda metoder för att minska ammoniakutsläppen (konventionen om långväga gränsöverskridande föroreningar); användningen av bioenergi; beskrivningar av jordkvaliteten (vatten- och vinderosion, organiska ämnen, kontamination) samt skydd, användning av bekämpningsmedel, ekologiskt jordbruk samt djurens välbefinnande; utbredning av skyddande och skyddade skogsområden, skogsområden med medelhög till hög risk för bränder, genomsnittlig årlig förändring av skogsarealen. Ovanstående beskrivningar skall stödjas av kvantifierade data.

—   Landsbygdsekonomi och livskvalitet: struktur för landsbygdsekonomin, hinder för etablerandet av alternativa anställningsformer, uppbyggande av mikroföretag och turism; beskrivning och analys av bristerna i tillhandahållandet av tjänster i landsbygdsområden, däribland tillträde till elektroniska tjänster och infrastruktur för bredband, infrastrukturella behov, kulturarv och bebyggelsemiljö i byarna; mänsklig potential och lokal utvecklingskapacitet, bl.a. beträffande ledningsfrågor.

—   Leader: befolkning och territorium i medlemsstaterna som omfattas av integrerade bottom-up-strategier för landsbygdsutveckling (Leader+ och andra program som medfinansieras av medlemsstaten och gemenskapen ) under programperioden 2000–2006.

3.2   Strategi som valts med tanke på starka och svaga sidor

Beskriv valet och hierarkin av landsbygdsutvecklingsåtgärder inriktade på situationen på landsbygden och den ekonomiska tyngd, som givits de olika axlarna och åtgärder som motiveras av analysen av de starka och svaga sidorna.

3.3   Förhandsbedömningen

I denna bedömning, som skall kartlägga och godkänna de element som finns i artikel 85 i förordning (EG) nr 1698/2005, skall följande ingå: behov på medellång och lång sikt, de mål som skall uppnås, förväntade resultat, kvantifierade mål, särskilt när det gäller måluppfyllelse jämfört med utgångsläget, gemenskapsmervärde, i vilken utsträckning gemenskapen prioriteringar beaktas, lärdomar från tidigare programplanering och kvalitet i genomförandet, övervakningen, utvärderingen och den ekonomiska förvaltningen.

Förhandsbedömningen skall också avse kraven i den miljöbedömning som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG (3) (det ”strategiska miljöbedömningsdirektivet”).

Den fullständiga förhandsbedömningen skall presenteras som en bilaga till landsbygdsutvecklingsprogrammet.

3.4   Resultat från tidigare programperiod samt övrig information

Beskriv effekterna av de ekonomiska resurser som tilldelats landsbygdsutvecklingen genom Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) under den föregående programperioden inom samma programområde. Redovisa en sammanfattning av utvärderingsresultaten.

I förekommande fall, beskriv också alla ytterligare åtgärder utöver gemenskapens landsbygdsutveckling samt kompletterande åtgärder som har haft effekter på det berörda programområdet.

4.   Motivering för valda prioriteringar med hänsyn till gemenskapens strategiska riktlinjer och den nationella strategiska planen liksom förväntat resultat i enlighet med förhandsbedömningen

(Artikel 16 b i förordning (EG) nr 1698/2005)

4.1   Motivering till valet av prioriteringar, med utgångspunkt i gemenskapens strategiska riktlinjer och den nationella strategiska planen

Beskriv hur de valda åtgärderna i landsbygdsutvecklingsprogrammet och den ekonomiska tyngd som givits åt de fyra axlarna speglar den nationella strategiska planen och specifika nationella förhållanden.

4.2   Förväntad måluppfyllelse utifrån förhandsbedömningen avseende de valda prioriteringarna

Landsbygdsutvecklingsprogrammet skall omfatta en sammanfattning av förhandsbedömningen (baserad på den fullständiga förhandsbedömningen i bilagan till programmet) och hur förvaltningsmyndigheterna har beaktat resultaten av denna bedömning. Denna del skall också innehålla kommentarer om förväntade synergieffekter mellan axlar och åtgärder och hur integrerade insatser mellan dem kan bidra till positiva förhållanden och situationer som alla parter vinner på.

5.   Information om axlarna och de åtgärder som föreslås under varje axel samt beskrivning av dem

(Artikel 16 c) i förordning (EG) nr 1698/2005)

Denna information skall omfatta beskrivningen av axlarna samt föreslagna åtgärder, liksom de specifika, verifierbara mål och indikatorer som avses i artikel 81 i förordning (EG) nr 1698/2005 och som gör det möjligt att mäta programmets resultat, effektivitet och grad av måluppfyllelse. Dessa indikatorer omfattar de gemensamma indikatorerna i den gemensamma övervaknings- och utvärderingsramen (bilaga VIII till denna förordning) samt ytterligare indikatorer som är specifika för programmet.

5.1   Allmänna villkor

Identifiera den särskilda artikel (samt punkt i förekommande fall) som täcker varje utvecklingsåtgärd inom jordbruket. Om två eller flera artiklar åberopas (för integrerade insatser), skall bidraget ges till den åtgärd som dominerar och genom denna till den axel som dominerar (artikel 70.7 i förordning (EG) nr 1698/2005), men varje del skall genomföras i enlighet med de bestämmelser som gäller för de enskilda åtgärderna.

Identifiera den logiska grunden för insatsen, målen, tillämpningsområdet och åtgärderna, indikatorerna, de kvantifierade målen och, i förekommande fall, stödmottagarna.

5.2   Krav avseende alla eller flertalet åtgärder

Hänvisningar till alla pågående insatser/kontrakt från den tidigare perioden, även i finansiella termer, samt förfaranden/bestämmelser (bl.a. övergångsbestämmelser) som gäller för dem i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1320/2006 om regler för övergången till den ordning för stöd till landsbygdens utveckling som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1698/2005) (4). Om avvikelser från korrelationstabellen i bilaga II till den förordningen föreslås i ett program måste dessa avvikelser förklaras under denna strecksats. För insatser som hör till åtgärder som inte längre kommer att genomföras under programperioden 2007–2013, kan beskrivningen begränsas enbart till villkoren enligt denna strecksats.

Bekräftelse att åtgärder enligt artiklarna 25 och 52 i förordning (EG) nr 1698/2005 samt insatser inom ramen för åtgärder enligt artiklarna 28 och 29 i den förordningen, vilka faller utanför räckvidden för artikel 36 i fördraget, genomförs i enlighet med de statliga stödförfarandena och kriterierna för materialkompatibilitet, särskilt de övre gränserna för totalt offentligt stöd enligt artiklarna 87 till 89 i fördraget.

Bekräftelse att de tvärvillkor, som har betydelse för genomförandet av flera landsbygdsutvecklingsåtgärder, är identiska med dem som avses i förordning (EG) nr 1782/2003.

Bevis för att stödet för investeringsåtgärder är inriktat på klart definierade mål som speglar identifierade territoriella behov och strukturella svårigheter.

Kriterier och administrativa bestämmelser för att se till att insatser som undantagsvis får landsbygdsutvecklingsstöd i de stödsystem som finns förtecknade i bilaga I till denna förordning inte samtidigt får stöd genom andra relevanta instrument i den gemensamma jordbrukspolitiken.

Bevis enligt artikel 48.2 i denna förordning som gör det möjligt för kommissionen att kontrollera konsekvens och rimlighet i beräkningarna.

Användning av räntesubventioner och kapitaliseringssystem därav, liksom finansieringslösningar, skall i förekommande fall ske i enlighet med artiklarna 49-52 i denna förordning.

5.3   Information som krävs för axlar och åtgärder

Följande särskilda information krävs för åtgärderna:

5.3.1   Axel 1: Förbättring av jord- och skogsbrukets konkurrenskraft

Gemensamt med vissa åtgärder som är relaterade till skogsbruk

Koppling av föreslagna åtgärder till nationella/subnationella skogsprogram eller jämförbara instrument samt till gemenskapens skogsstrategi.

5.3.1.1   Åtgärder för att främja kunskap och höja den mänskliga potentialen

5.3.1.1.1   Yrkesutbildning och information, bl.a. spridning av vetenskaplig kunskap och innovativa metoder, som riktar sig till personer verksamma inom jordbruks-, livsmedels- och skogsbrukssektorerna,

beskrivning av insatserna (bl.a. typ av utbildning) och typ av stödmottagare,

ingående beskrivning av stödets omfattning,

5.3.1.1.2   Startstöd för unga jordbrukare

Den definition av ”startstöd” som används av medlemsstaten/regionen.

Sammanfattning av affärsplanens krav, bl.a. sådana fall där investeringar görs för att uppfylla befintliga gemenskapsnormer inom en uppskovsperiod på 36 månader, samt ingående information om hur ofta översynen av affärsplanen görs och hur den genomförs.

Användning av möjligheten att dra nytta av uppskovsperioden för att uppnå de yrkeskunskaper och den yrkesskicklighet som krävs.

Användning av möjligheten att kombinera olika åtgärder med hjälp av affärsplanen genom att ge de unga jordbrukarna tillgång till dessa åtgärder

Stödbelopp och val av bidrag (upp till fem utbetalningar av engångsbelopp, räntesubvention eller en kombination av båda).

5.3.1.1.3   Förtidspension för jordbrukare och anställda inom jordbruket

Beskrivning av kopplingen till nationella pensionssystem.

Beskrivning av kopplingen till startstöd till unga jordbrukare (om detta alternativ har valts).

Stödets varaktighet.

Användning av möjligheten att överföra frigjord mark till ett organ som åtar sig att vid ett senare datum överlåta den på nytt.

Stödbelopp.

5.3.1.1.4   Anlitande av rådgivningstjänster inom jord- och skogsbruket

Beskrivning av de system för rådgivning inom jordbruk/skogsbruk som upprättas av medlemsstaten, bl.a. förfarandet vid valet av de organ som ansvarar för tillhandahållandet av dessa tjänster till jord- och skogsbrukare.

Stödbelopp och stödnivåer.

5.3.1.1.5   Inrättande av företagslednings-, avbytar- och rådgivningstjänster

Beskrivning av förfarandena vid inrättandet, status för dem som tillhandahåller tjänsterna, typ av tjänster som avses.

Beskrivning av typer av stödberättigande utgifter, stödnivå, inklusive gradvis nedtrappning.

5.3.1.2   Åtgärder i syfte att omstrukturera och utveckla den fysiska potentialen samt främja innovation

5.3.1.2.1   Modernisering av jordbruksföretag

Beskrivning av villkor och mål med avseende på förbättringen av den allmänna prestandan i jordbruksföretagen.

Typ av investeringar (materiella-immateriella).

Typ av stödmottagare.

Redogörelse för de nyligen införda gemenskapsnormerna (samt befintliga normer i de fall då unga jordbrukare får startstöd) enligt vilka stöd kan beviljas, med motiveringen relaterad till de särskilda problem som har att göra med uppfyllandet av dessa normer samt varaktighet och motivering för uppskovsperioden för berörd norm.

Typ av stöd samt stödnivåer.

5.3.1.2.2   Högre ekonomiskt värde på skog

Typer av investeringar och av berörda bidragsmottagare.

Typ av stöd samt stödnivåer.

5.3.1.2.3   Högre värde på jord- och skogsbruksprodukter

Beskrivning av villkor och mål med avseende på förbättringen av den generella prestandan i jordbruksföretagen.

Sektorer för basproduktion och typer av investeringar (materiella-immateriella).

Typer av och storlek på företag som är stödmottagare.

Redogörelse för de normer enligt vilka en uppskovsperiod kan beviljas mikroföretag för uppfyllandet av en nyligen introducerad gemenskapsnorm.

Typ av stöd samt stödnivåer.

5.3.1.2.4   Samarbete om utveckling av nya produkter, processer och tekniker inom jordbruks- och livsmedelssektorn samt inom skogsbrukssektorn

Sektorer som omfattas samt typer av partner som är involverade i samarbetsprojekten.

Beskrivning av alla förekommande skillnader mellan samarbetsprojekt beträffande nya produkter/nya processer/ny teknik.

Typer av stödberättigande kostnader och stödnivåer.

5.3.1.2.5   Infrastruktur som är av betydelse för utveckling och anpassning inom jord- och skogsbruket

Beskrivning av typen av insatser.

5.3.1.2.6   Återställande av jordbruksproduktionspotential som skadats genom naturkatastrofer samt införande av lämpliga förebyggande åtgärder

När sådana händelser inträffar skall garantier lämnas att det bara är investeringskostnader som täcks.

5.3.1.3   Åtgärder i syfte att höja kvaliteten på jordbruksproduktionen och jordbruksprodukterna

5.3.1.3.1   Normer som skall uppfyllas enligt gemenskapslagstiftningen

Förteckning över normer enligt gemenskapslagstiftningen vilka berättigar till stöd enligt artikel 31.1 i förordning (EG) nr 1698/2005, från och med den dag varje norm blir bindande enligt gemenskapslagstiftningen samt motivering för valet.

Beskrivning av den betydande effekten på gårdens driftskostnader som härrör från skyldigheter eller restriktioner som den nya normen medfört.

Stödbelopp per stödberättigande norm och vilken metod som används för att bestämma detta belopp.

5.3.1.3.2   Jordbrukares deltagande i kvalitetssystem för livsmedel

Förteckning över gemenskapens kvalitetssystem och nationella kvalitetssystem som berättigar till stöd, inklusive den förteckning över produkter som kvalificerar för stöd inom ramen för valda kvalitetssystem. När det gäller nationella system lämnas en beskrivning av systemet avseende de kriterier som avses i artikel 22.2 i denna förordning.

Angivande av den officiella myndighet eller de officiella myndigheter som ansvarar för övervakningen av hur kvalitetssystemet fungerar samt beskrivning av hur övervakningen har organiserats.

Stödbelopp för varje stödberättigat system och motivering för fasta kostnader.

5.3.1.3.3   Information och marknadsföring

Förteckning över produkter som berättigar till stöd inom ramen för det valda kvalitetssystemet enligt åtgärden ”Deltagande av jordbrukare i kvalitetssystem för livsmedel”.

Förfarande för att säkerställa att åtgärder som erhåller stöd för landsbygdsutveckling inte samtidigt får stöd inom ramen för förordning (EG) nr 2826/2000.

Förfarande för förhandsgranskning av information, marknadsföring och annonsmaterial (artikel 23.6 i denna förordning).

Kortfattad beskrivning av typ av stödberättigande kostnader och stödnivåer.

5.3.1.4   Övergångsåtgärder i Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien

5.3.1.4.1   Stöd för delvis självförsörjande jordbruksföretag som är under omstrukturering

Definition av det delvis självförsörjande jordbruksföretaget med hänsyn till minimi- och maximistorlek på gården, andel av produktionen som saluförs, och/eller inkomstnivå för den stödberättigade gården.

Definition av framtida ekonomisk livskraft.

En sammanfattning av kraven i affärsplanen.

Stödbelopp och varaktighet för stödet.

5.3.1.4.2   Inrättande av producentgrupper

Beskrivning av det officiella förfarandet för godkännande av grupperna samt urvalskriterier.

Sektorer som är berörda.

Endast när det gäller Malta, angivande av den sektor eller de sektorer som beviljas undantag med motiveringen relaterad till den extremt låga totalproduktionen samt villkoren för beviljande av undantaget: lägsta procentandelen av gruppens produktion jämförd med den totala produktionen i sektorn samt minsta antal producenter i sektorn som är medlemmar i gruppen.

Endast när det gäller Malta, motivering för årliga belopp.

5.3.2   Axel 2: Att förbättra miljön och landsbygden

5.3.2.1   Åtgärder för ett hållbart utnyttjande av jordbruksmark

Gemensamt för vissa åtgärder

Detaljerad beskrivning av det nationella genomförandet

Vid tillämpning av artikel 39.3 i förordning (EG) nr 1698/2005, minimikraven för användning av gödningsmedel och växtskyddsprodukter och andra tillämpliga bindande krav; minimikraven för gödningsmedel måste bland annat omfatta de riktlinjer för god jordbrukssed som introducerats inom ramen för direktiv 91/676/EEG för gårdar utanför nitratkänsliga zoner, samt krav avseende fosforföroreningar; minimikraven för växtskyddsprodukter måste bland annat omfatta krav på tillstånd att använda produkterna och uppfyllande av utbildningsskyldigheten, krav på säker förvaring, kontroll av tillämpningssätt samt bestämmelser om användning av bekämpningsmedel i närheten av vatten och andra känsliga områden, i enlighet med nationell lagstiftning.

Vid tillämpningen av artikel 40.2 i förordning (EG) nr 1698/2005, andra tillämpliga bindande krav enligt den nationella lagstiftningen.

5.3.2.1.1   Stöd för naturbetingade svårigheter till jordbrukare i bergsområden

Bestämmelserna i punkterna 9.3.V.A.1, 9.3.V.B.1, 9.3.V.B.2, 9.3.V.B.3 och 9.3.V.B andra strecksatsen i bilaga II till förordning (EG) nr 817/2004 gäller till och med den 31 december 2009. Skillnaden mellan A och B, huvuddrag respektive övriga inslag, är emellertid upphävd.

5.3.2.1.2   Stöd för jordbrukare i områden som inte är bergsområden men där det finns andra svårigheter

Punkt 5.3.2.1.1 skall tillämpas.

5.3.2.1.3   Natura 2000-stöd och stöd som är kopplat till direktiv 2000/60/EG

Områden som har utsetts för genomförandet av direktiven 79/409/EEG och 92/43/EEG samt skyldigheterna för jordbrukare enligt motsvarande nationella/regionala förvaltningsbestämmelser.

Beskrivning av den metod och de agronomiska antaganden som används som referenspunkt för de beräkningar som motiverar extrakostnader och inkomstbortfall till följd av de olägenheter i det berörda området som är relaterade till genomförandet av direktiven 79/409/EEG och 92/43/EEG (5).

Stödbelopp.

5.3.2.1.4   Stöd för miljövänligt jordbruk

Beskrivning och motivering för de olika slagen av åtaganden, på grundval av förväntad miljöpåverkan i förhållande till miljöbetingade behov och prioriteringar.

Beskrivning av den metod samt de agronomiska antaganden och parametrar (bl.a. beskrivning av de baskrav som anges i artikel 39.3 i förordning (EG) nr 1698/2005 och som är relevanta för varje särskilt slag av åtagande) vilka används som referenspunkt för de beräkningar som motiverar: a) extrakostnader, b) inkomstbortfall till följd av det åtagande som gjorts samt c) nivå för transaktionskostnaderna; i förekommande fall skall denna metod ta med i beräkningarna stöd som beviljats inom ramen för förordning (EG) nr 1782/2003; vid behov, den omvandlingsmetod som används för andra enheter i enlighet med artikel 27.9 i denna förordning.

Stödbelopp.

De åtgärder, mål och kriterier som är tillämpliga om stödmottagarna väljs ut genom anbudsförfarande i enlighet med artikel 39.4 andra stycket i förordning (EG) nr 1698/2005.

Förteckningen över lokala raser som riskerar att försvinna från djurhållningen samt antalet avelsdjur av honkön som berörs. Detta antal måste certifieras av ett vederbörligen erkänt tekniskt organ – eller organisation/förening för avel – som skall registrera och hålla stamboken för rasen uppdaterad. Bevis för att det berörda organet har nödvändig yrkesskicklighet och kunskap att identifiera djur som tillhör den ras som är i fara.

För växtgenetiska resurser som hotas av genetisk erosion, bevis för genetisk erosion grundade på vetenskapliga resultat samt indikatorer för förekomsten av icke förädlade arter/ursprungliga (lokala) varieteter, populationens mångfald samt rådande jordbrukspraxis på lokal nivå.

För bevarande av genetiska resurser inom jordbruket (artikel 39.5 i förordning (EG) nr 1698/2005): typer av stödmottagare, insatser samt ingående beskrivning av stödberättigande kostnader.

5.3.2.1.5   Stöd för djurens välbefinnande

Beskrivning och motivering för de olika typerna av åtaganden, inom åtminstone ett av de områden som identifieras i artikel 27.7 i denna förordning, grundade på förväntat resultat.

Beskrivning av den metod samt de antaganden och parametrar för agronomi/husdjursavel (bl.a. beskrivningen av de baskrav som anges i artikel 40.2 i förordning (EG) nr 1698/2005 och som är relevanta för varje särskild typ av åtagande) vilka används som referenspunkt för de beräkningar som motiverar: a) extrakostnader och inkomstbortfall till följd av det åtaganden som gjorts; b) nivå för transaktionskostnaderna.

Stödbelopp.

5.3.2.1.6   Stöd för icke-produktiva investeringar

Definition av insatser som skall stödjas.

Beskrivning av kopplingen till åtaganden som föreskrivs i artikel 36 a iv i förordning (EG) nr 1698/2005 eller andra miljömål för jordbruket.

Beskrivning av Natura 2000-områden som höjer skönhets- och rekreationsvärdena för allmänheten eller andra områden med högt naturvärde.

5.3.2.2   Åtgärder för ett hållbart utnyttjande av skogsmark

Gemensamt för alla åtgärder:

Koppling av de föreslagna åtgärderna till nationella/subnationella skogsprogram eller jämförbara instrument samt till gemenskapens skogsbruksstrategi.

Hänvisning till skogsskyddsplaner för områden där risken för skogsbränder klassificeras som medelhög till hög samt beskrivning av garantier för de föreslagna åtgärdernas överensstämmelse med dessa skyddsplaner.

5.3.2.2.1   En första beskogning av jordbruksmark

Definition av ”jordbruksmark”.

1 Definition av ”jordbrukare”.

Föreskrifter och urvalskriterier för områden som skall beskogas med garantier att de planerade åtgärderna är anpassade till lokala förhållanden och förenliga med miljökraven, särskilt biologisk mångfald, i enlighet med artikel 50.6 i förordning (EG) nr 1698/2005 och artikel 34.2 i denna förordning.

Beskrivning av metoden för beräkningen av etablerings- och underhållskostnader, liksom inkomstbortfall som skall kompenseras. Om det är relevant för det senare skall metoden ta hänsyn till stöd som beviljas enligt förordning (EG) nr 1782/2003.

Bidragsnivå för etableringsstöd, belopp och varaktighet för årliga bidrag för att täcka underhållskostnader och inkomstbortfall.

5.3.2.2.2   Ett första införande av agri-silvo-pastorala brukningssystem på jordbruksmark

Definition av agri-silvo-pastorala brukningssystem som skall stödjas.

Skogsbruk.

Jordbruk.

Planteringstäthet.

Beskrivning av metod för beräkning av etableringskostnaderna.

Bidragsnivå för etableringsstöd.

5.3.2.2.3   En första beskogning av annan mark än jordbruksmark

Föreskrifter och kriterier för urvalet av områden som skall beskogas.

Föreskrifter för att se till att de planerade åtgärderna är anpassade till lokala förhållanden och förenliga med miljökraven, särskilt biologisk mångfald.

Beskrivning av metoden för beräkningen av etablerings- och underhållskostnaderna.

Bidragsnivå för etableringsstöd.

5.3.2.2.4   Natura 2000-stöd

De områden som utvalts för genomförandet av direktiv 79/409/EEG and 92/43/EEG, liksom skyldigheterna för skogsägare enligt motsvarande nationella/regionala förvaltningsföreskrifter.

Beskrivning av metoden för de beräkningar som motiverar kostnader samt inkomstbortfall till följd av restriktionerna avseende användningen av skogarna och annan trädbevuxen mark beroende på genomförandet av direktiven 79/409/EEG och 92/43/EEG i det berörda området.

Stödbelopp.

5.3.2.2.5   Stöd för miljövänligt skogsbruk

Motivering för åtagandena, på grundval av deras förväntade miljöpåverkan i förhållande till miljöbehov och –prioriteringar.

Beskrivning av den metod samt de antaganden och parametrar som används som referenspunkt för de beräkningar som motiverar tilläggskostnader och inkomstbortfall till följd av det åtagande som gjorts.

Stödbelopp.

5.3.2.2.6   Restaurering av skogstillståndet och införande av förebyggande åtgärder

Beskrivning av de insatser som skall genomföras samt planer för förebyggande åtgärder.

5.3.2.2.7.   Stöd för icke-produktiva investeringar

Definition av de insatser som skall stödjas.

Beskrivning av kopplingen till de åtaganden som föreskrivs i artikel 36 b v i förordning (EG) nr 1698/2005 eller andra miljömål.

Beskrivning av skönhets- och rekreationsvärden för allmänheten som skall höjas.

5.3.3   Axel 3: Livskvalitet och diversifierad ekonomi på landsbygden

5.3.3.1   Åtgärder för att diversifiera ekonomin på landsbygden

5.3.3.1.1   Diversifiering till annan verksamhet än jordbruk

Områden som täcks av diversifieringen.

Stödnivåer.

5.3.3.1.2   Stöd för etablering och utveckling av mikroföretag

Typer av stödmottagande företag.

Beskrivning av insatstyperna.

Stödnivåer.

5.3.3.1.3   Främjande av turismverksamhet

Beskrivning av den typ av insatser som omfattas, enligt artikel 55 i förordning (EG) nr 1698/2005.

Stödnivåer.

5.3.3.2   Åtgärder för bättre livskvalitet på landsbygden

5.3.3.2.1   Grundläggande tjänster för ekonomin och befolkningen på landsbygden

Typer av tjänster som får stöd.

Typer av kostnader som täcks.

5.3.3.2.2   Förnyelse och utveckling av byarna

Typer av verksamhet som får stöd.

Typer av kostnader som får stöd.

5.3.3.2.3   Bevarande och uppgradering av natur- och kulturarvet på landsbygden

Beskrivning av den typ av insatser som omfattas enligt artikel 57 i förordning (EG) nr 1698/2005.

5.3.3.3   Utbildning och information

Områden som omfattas av utbildningen och informationen.

Typ av ekonomiska aktörer som är stödmottagare för de åtgärder som avses.

5.3.3.4   Kompetensutvecklings- och informationsinsatser samt genomförande

Kompetensutveckling och information: beskrivning av den typ av insats som omfattas.

Offentlig-privata partnerskap enligt artikel 59 e i förordning (EG) nr 1698/2005, som inte är identiska med dem som avses i artikel 62.1 b i den förordningen, vilka skall genomföra en lokal utvecklingsstrategi: beskrivning av typen (representerade partner, procentandel privata partner som är representerade, beslutanderätt), preliminär uppskattning av antalet offentlig-privata partnerskap samt område och befolkning som omfattas; angivelse av åtgärder som genomförts av dessa offentlig-privata partnerskap inom ramen för Axel 3; föreskrift som garanterar att de löpande kostnaderna för dessa partnerskap ligger under den övre gränsen på 15 % av de offentliga utgifterna i den lokala utvecklingsstrategin.

5.3.4   Axel 4: Genomförande av Leaderdimensionen

5.3.4.1   Lokala utvecklingsstrategier

Förfarande och tidsplan för valet av de lokala aktionsgrupperna, inklusive objektiva urvalskriterier och planerat preliminärt antal lokala aktionsgrupper samt planerad procentandel av de landsbygdsområden som omfattas av lokala utvecklingsstrategier.

Motivering för valet av områden där befolkningen befinner sig utanför de gränser som upprättats i artikel 37.3 i denna förordning.

Förfarande för de lokala aktionsgruppernas val av insatser.

Beskrivning av de ekonomiska områden som är tillämpliga för lokala aktionsgrupper.

5.3.4.2.   Interterritoriellt och gränsöverskridande samarbete

Förfarande, tidsplan och objektiva kriterier för val av interterritoriella och gränsöverskridande samarbetsprojekt.

5.3.4.3   Driva den lokala aktionsgruppen, satsa på kompetensutvecklings- och informationsinsatser i området

Gräns som skall tillämpas på den del av den lokala aktionsgruppens budget som är avsedd för driften av de lokala aktionsgrupperna.

Preliminär uppskattning av utgifter enligt artikel 59 a–d i förordning (EG) nr 1698/2005 som skall användas för kompetensutveckling och information avseende Leader-axeln.

6.   Finansieringsplan med två tabeller

(Artikel 16 d i förordning (EG) nr 1698/2005)

6.1   Årliga bidrag från EJFLU (i euro)

År

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Hela EJFLU

 

 

 

 

 

 

 

Konvergensregioner (6)

 

 

 

 

 

 

 

6.2   Finansieringsplan efter axel (i euro, hela perioden) (7)

Axel

Offentliga bidrag

Bidrag totalt

EJFLU bidragsnivå

(%)

EJFLU belopp

Axel 1

 

 

 

Axel 2

 

 

 

Axel 3

 

 

 

Axel 4

 

 

 

Tekniskt stöd

 

 

 

Totalt

 

 

 

Obs! Övergångsutgifter enligt den första strecksatsen i punkt 5.2 i denna bilaga skall integreras i tabellerna i punkterna 6.1, 6.2 och punkt 7. För att identifiera sådana utgifter skall medlemsstaterna använda korrelationstabellen i bilaga II till förordning (EG) nr 1320/2006.

7.   Preliminär fördelning av landsbygdsutvecklingsåtgärder (i euro, hela perioden)

Åtgärd/Axel

Offentliga utgifter

Privata utgifter

Total kostnad

Åtgärd 111

 

 

 

Åtgärd 112

 

 

 

Åtgärd 121

 

 

 

Åtgärd 1 …

 

 

 

Totalt Axel 1

 

 

 

Åtgärd 211

 

 

 

Åtgärd 212

 

 

 

Åtgärd 221

 

 

 

Åtgärd 2 …

 

 

 

Totalt Axel 2

 

 

 

Åtgärd 311

 

 

 

Åtgärd 312

 

 

 

Åtgärd 321

 

 

 

Åtgärd 3 …

 

 

 

Totalt Axel 3

 

 

 

41

Lokala utvecklingsstrategier:

411

Konkurrenskraft

412

Miljö-/markförvaltning

413

Livskvalitet/diversifiering

 

 

 

421

Samarbete:

 

 

 

431

Löpande kostnader, yrkesutbildning, information

 

 

 

Totalt Axel 4 (8)

 

 

 

Totalt axlarna 1, 2, 3 och 4

 

 

 

511

Tekniskt stöd

varav beloppet för det nationella landsbygdsnätverket (i förekommande fall):

a)

löpande kostnader

b)

handlingsplan

 

 

 

Slutsumma

 

 

 

Den sammanslagna finansieringstabellen och den första preliminära tabellen över åtgärderna skall följa strukturen i tabellerna i punkterna 6.1, 6.2 och punkt 7 och ordningen i följande förteckning:

De olika åtgärderna kodas på följande sätt:

(111)

Yrkesutbildning, informationsinsatser, bl.a. spridning av vetenskaplig kunskap och innovativa metoder som riktar sig till personer verksamma inom jordbruks-, livsmedels- och skogssektorerna.

(112)

Startstöd för unga jordbrukare.

(113)

Förtidspension för jordbrukare och anställda inom jordbruket.

(114)

Anlitande av rådgivningstjänster inom jord- och skogsbruket.

(115)

Inrättande av företagslednings, avbytar- och rådgivningstjänster, liksom rådgivningstjänster inom skogsbruket.

(121)

Modernisering av jordbruksföretag.

(122)

Högre ekonomiskt värde på skog.

(123)

Högre värde på jord- och skogsbruksprodukter.

(124)

Samarbete om utveckling av nya produkter, nya processer och ny teknik inom jordbruks- och livsmedelssektorn.

(125)

Förbättring och utveckling av infrastruktur som är av betydelse för utveckling och anpassning inom jord- och skogsbruket.

(126)

Återställande av jordbrukspotential som skadats av naturkatastrofer samt introduktion av lämpliga förebyggande åtgärder.

(131)

Hjälp till jordbrukare att anpassa sig till de normer som krävs enligt gemenskapslagstiftningen.

(132)

Stöd åt jordbrukare som deltar i kvalitetssystem för livsmedel.

(133)

Stöd till producentgrupper med informations- och marknadsföringsinsatser för produkter som ingår i kvalitetssystem för livsmedel.

(141)

Stöd till delvis självförsörjande jordbruksföretag som är under omstrukturering.

(142)

Inrättande av producentgrupper.

(211)

Stöd för naturbetingade svårigheter för jordbrukare i bergsområden.

(212)

Stöd för jordbrukare i områden som inte är bergsområden men där det finns andra svårigheter.

(213)

Natura 2000-stöd och stöd som är kopplat till direktiv 2000/60/EG.

(214)

Stöd för miljövänligt jordbruk.

(215)

Stöd för djurens välbefinnande.

(216)

Stöd för icke-produktiva investeringar.

(221)

En första beskogning av jordbruksmark.

(222)

Ett första införande av agri-silvo-pastorala brukningssystem på jordbruksmark.

(223)

En första beskogning av annan mark än jordbruksmark.

(224)

Natura 2000-stöd.

(225)

Stöd för miljövänligt skogsbruk.

(226)

Restaurering av skogsbeståndet och införande av förebyggande åtgärder.

(227)

Stöd för icke-produktiva investeringar.

(311)

Diversifiering till annan verksamhet än jordbruk.

(312)

Stöd för etablering och utveckling av mikroföretag.

(313)

Främjande av turistverksamhet.

(321)

Grundläggande tjänster för ekonomin och befolkningen på landsbygden.

(322)

Förnyelse och utveckling av byarna.

(323)

Bevarande och uppgradering av natur- och kulturarvet på landsbygden.

(331)

Utbildning och information för ekonomiska aktörer inom de områden som täcks av Axel 3.

(341)

Kompetensutvecklings- och informationsinsatser för förberedelse och genomförande av en lokal utvecklingsstrategi.

(41)

Lokala utvecklingsstrategier.

(411)

Konkurrenskraft.

(412)

Miljö-/markförvaltning.

(413)

Livskvalitet/diversifiering.

(421)

Gränsöverskridande och interregionalt samarbete.

(431)

Driva den lokala aktionsgruppen, satsa på kompetensutvecklings- och informationsinsatser.

(511)

Tekniskt stöd.

8.   I förekommande fall, en tabell över ytterligare nationell finansiering per axel, med urskiljande av berörda åtgärder såsom de identifieras i förordning (EG) nr 1698/2005

Tabell:

Ytterligare nationell finansiering (artikel 16 f i förordning (EG) nr 1698/2005)

I euro, hela perioden)

Axel 1

 

Åtgärd 111

 

 

Totalt Axel 1

 

Axel 2

 

Åtgärd 211

 

 

Totalt Axel 2

 

Axel 3

 

Åtgärd 311

 

 

Totalt Axel 3

 

Axel 4

 

Åtgärd 411

 

 

Totalt Axel 4

 

Totalt Axel 1, Axel 2, Axel 3, Axel 4

 

9.   De element som behövs för bedömningen inom ramen för konkurrensreglerna och, om tillämpligt, förteckningen över de stödsystem som godkänts enligt artiklarna 87, 88 and 89 i fördraget avsedda att användas för genomförandet av programmen

(Artikel 16 g i förordning (EG) nr 1698/2005)

De element som anges under punkterna A and B för regler för statligt stöd och förfaranden skall vara giltiga under hela programtiden och omfattar både det initiala inlämnandet och senare ändringar av detsamma.

A.   När det gäller åtgärder och insatser som omfattas av artikel 36 i fördraget, skall man

ange huruvida stöd kommer att beviljas enligt kommissionens förordning (EG) nr 1860/2004 (9) om stöd av mindre betydelse inom jordbruks- och fiskerisektorn, eller

förteckna registreringsnummer och hänvisning till kommissionens undantagsförordning antagen på grundval av rådets förordning (EG) nr 994/98 (10) enligt vilken åtgärden infördes, eller

ange ärendenummer och referensnummer enligt vilka åtgärden av kommissionen har förklarats vara förenlig med fördraget, eller

överlämna relevant informationsblankett som finns i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 (11).

B.   Vad beträffar åtgärderna enligt artiklarna 25, 27 (den senare endast vid ytterligare nationell finansiering enligt artikel 89 i förordning (EG) nr 1698/2005) och 52 i förordning (EG) nr 1698/2005 samt insatser inom ramen för åtgärderna enligt artiklarna 28 and 29 i den förordningen vilka faller utanför räckvidden av artikel 36 i fördraget, skall man

ange huruvida stöd kommer att beviljas enligt rådets förordning (EG) nr 69/2001 om stöd av mindre betydelse (12) eller

förteckna registreringsnumret eller hänvisningen till kommissionens undantagsförordning antagen på grundval av förordning (EG) nr 994/98 enligt vilken åtgärden infördes, eller

ange ärendenummer och referensnummer enligt vilka åtgärden av kommissionen har förklarats vara förenlig med fördraget, eller

redovisa övriga orsaker till att det berörda stödsystemet skall utgöra befintligt stöd enligt artikel 1 b i förordning (EG) nr 659/1999 inklusive befintliga stödåtgärder enligt anslutningsfördragen.

Dessa åtgärder skall anges i det format för tabellen för statligt stöd som anges nedan:

C.   Format för tabellen för statligt stöd, som måste finnas med i varje landsbygdsutvecklingsprogram

Åtgärdskod

Stödsystemets namn

Påvisande av lagligheten i systemet (13)

Stödsystemets varaktighet

 

 

 

 

Tabellen för statligt stöd skall åtföljas av ett åtagande från medlemsstaten att alla ansökningar av de system som räknas upp i punkt B, för vilka det krävs individuella anmälningar enligt bestämmelser för statligt stöd eller enligt villkor och åtaganden i respektive beslut om godkännande av statligt stöd, kommer att anmälas individuellt enligt artikel 88.3 i fördraget.

10.   Information om komplementaritet med åtgärder som finansieras av de övriga instrumenten för den gemensamma jordbrukspolitiken, sammanhållningspolitiken samt Europeiska Fiskerifonden

(Artikel 5, artikel 16 h och artikel 60 i förordning (EG) nr 1698/2005)

10.1   Godkännande av och medel för komplementaritet med

Gemenskapens aktiviteter, politik och prioriteringar, särskilt med målen för ekonomisk och social sammanhållning samt målen för Europeiska Fiskerifonden,

åtgärder som finansieras av EGFJ eller andra instrument i de sektorer som förtecknas i bilaga I till denna förordning.

10.2   I förhållande till åtgärder inom axlarna 1, 2 och 3:

Avgränsningskriterier för de åtgärder som syftar till insatser som också är stödberättigande inom ramen för andra stödinstrument inom gemenskapen, särskilt strukturfonder och Europeiska Fiskerifonden.

10.3   I förhållande till åtgärder inom Axel 4:

Avgränsningskriterier för lokala utvecklingsstrategier inom ramen för Axel 4 i förhållande till lokala utvecklingsstrategier som genomförts av ”grupper” under Europeiska Fiskerifonden och för samarbetet med betydelse för samarbetsmålet inom ramen för strukturfonderna.

10.4   I förekommande fall skall information om komplementaritet med andra finansiella instrument inom gemenskapen överlämnas.

11.   Utseende av behöriga myndigheter och ansvariga organ

(Artikel 16 i i enligt förordning (EG) nr 1698/2005)

Medlemsstatens utseende av samtliga myndigheter enligt artikel 74.2 i förordning (EG) nr 1698/2005 samt för informationens skull en kortfattad beskrivning av förvaltningen av dem samt kontrollstruktur.

12.   Beskrivning av övervaknings- och utvärderingssystemen samt den planerade sammansättningen av övervakningskommittén

(Artikel 16 i ii samt artikel 77 i förordning (EG) nr 1698/2005)

12.1   Beskrivning av övervaknings- och utvärderingssystemen

Dessa system skall konstrueras på grundval av den gemensamma förteckningen över indikatorer för utfall, resultat, utgångsläge och måluppfyllelse för landsbygdsutvecklingsprogrammet, som finns i den gemensamma övervaknings- och utvecklingsramen i bilaga VIII samt andra element som avses i artikel 62.3. I varje landsbygdsutvecklingsprogram skall tilläggsindikatorer anges som speglar nationella och/eller regionala behov, villkor och mål som är specifika för programområdet. De uppgifter som samlas in för indikatorerna skulle kunna vara inspirerade av normer som utvecklats av Global Earth Observation System of Systems (globalt jordobservationssystem av system, GEOSS) eller sådana gemenskapsprojekt som Global Monitoring for Environment and Security (observationssystem för global miljöövervakning och säkerhet, GMES).

12.2   Planerad sammansättning av övervakningskommittén

13.   Föreskrifter för att se till att programmet ges offentlighet

(Artikel 76 i förordning (EG) nr 1698/2005)

Beskriv kommunikationsplanen och de element som omfattas av artikel 58 i denna förordning samt bilaga VI till denna:

13.1   Insatser avseende information till potentiella stödmottagare, branschorganisationer, näringslivets och arbetsmarknadens organisationer samt miljöorganisationer, organ som arbetar för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män samt icke-statliga organisationer om de möjligheter som programmet ger och om reglerna för att få finansieringsstöd via programmet.

13.2   Insatser avseende information till stödmottagare om gemenskapens stöd.

13.3   Insatser för att informera allmänheten om den roll som gemenskapen spelar i programmen och om deras resultat.

14   Beskrivning av partnerskap och resultatet av samrådet

(Artikel 6 och artikel 16 j i förordning (EG) nr 1698/2005)

14.1   Utseende av samrådsparter

Förteckning över samråd med berörda regionala och lokala myndigheter samt andra myndigheter, näringslivets och arbetsmarknadens organisationer samt andra lämpliga organ som företräder det civila samhället, icke-statliga organisationer, däribland miljöorganisationer, samt organ som arbetar för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män.

14.2   Resultatet av samrådet

Bifoga en sammanfattning av resultaten av samråden med dag för samrådet samt hur lång tid som använts till att kommentera och förbereda programmet samt visa i vilken utsträckning synpunkterna och råden har beaktats.

15.   Jämställdhet mellan kvinnor och män samt icke-diskriminering

(Artikel 8 i förordning (EG) nr 1698/2005)

15.1   Beskriv hur jämställdhet mellan kvinnor och män kommer att främjas och de olika faserna för programmets genomförande (uppläggning, genomförande, övervakning och utvärdering).

15.2   Beskriv hur alla former av diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning förhindras under genomförandet av programmets olika faser.

16.   Insatser rörande tekniskt stöd

(Artikel 66.2 och artikel 68 i förordning (EG) nr 1698/2005)

16.1   Beskrivning av aktiviteter rörande förberedelser, administration, övervakning, utvärdering, information och kontroller avseende programstöd som finansieras genom tekniskt stöd.

16.2   Nationellt landsbygdsnätverk

Förteckning över organisationer och förvaltningar, som är involverade i landsbygdsutveckling och som kommer att ingå i det nationella landsbygdsnätverket.

Förfarande och tidsplan för inrättandet av det nationella landsbygdsnätverket.

Kortfattad beskrivning av huvudkategorierna i det nationella landsbygdsnätverkets aktiviteter. Dessa aktiviteter kommer att utgöra grunden för den handlingsplan som skall upprättas av förvaltningsmyndigheten och som stöds inom ramen för artikel 68.2 b i förordning (EG) nr 1698/2005.

Belopp som avsatts för inrättande och drift av det nationella landsbygdsnätverket samt genomförande av den handlingsplan som avses i artikel 68.2 a och b i förordning (EG) nr 1698/2005. Vid redovisningen av detta belopp skall en uppdelning göras mellan den del som täcker de strukturer som är nödvändiga för att driva nätverket och den del som täcker handlingsplanen. Programmet skall innehålla bestämmelser som garanterar att den del av beloppet som avses i punkt a inte ökar i onödan över tid.

B.   SÄRSKILDA PROGRAM FÖR NATIONELLA LANDSBYGDSNÄTVERK (SOM AVSES I ARTIKEL 41.3 OCH 41.5)

Om medlemsstater med regionala program i enlighet med artikel 66.3 andra stycket i förordning (EG) nr 1698/2005 lämnar in ett särskilt program för inrättande och drift av nationella landsbygdsnätverk för godkännande, skall dessa program omfatta följande element:

a)

En förteckning över de organisationer och förvaltningar som är involverade i landsbygdsutveckling och som kommer att ingå i det nationella landsbygdsnätverket.

b)

Förfarande och tidsplan för inrättandet av det nationella landsbygdsnätverket.

c)

Kortfattad beskrivning av huvudkategorierna i det nationella landsbygdsnätverkets aktiviteter. Dessa aktiviteter kommer att utgöra grunden för den handlingsplan som skall upprättas av förvaltningsmyndigheten och som stöds inom ramen för artikel 68.2 b i förordning (EG) nr 1698/2005.

d)

Belopp som avsätts för att inrätta och driva det nationella landsbygdsnätverket och för att genomföra den handlingsplan som avses i artikel 68.2 a och b i förordning (EG) nr 1698/2005 samt den årliga fördelningen av EJFLU:s bidrag som skall vara förenligt med artikel 69.1 i förordning (EG) nr 1698/2005.

e)

En finansieringstabell för hela programperioden i följande format (euro, i löpande priser):

Typ av utgift för det nationella landsbygdsnätverket

Offentliga utgifter, totalt

EJFLU-bidrag

a)

För drift av det nationella landsbygdsnätverkets struktur

 

 

b)

För genomförande av landsbygdsnätverkets handlingsplan, inbegripet utvärdering av denna

 

 

Totalt

 

 

f)

Redogörelse för behöriga myndigheter och ansvariga organ.

e)

Beskrivning av övervaknings- och utvärderingssystemen, liksom planerad sammansättning av övervakningskommittén.


(1)  EUT L 55, 25.2.2006, s. 20.

(2)  EGT L 375, 31.12.1991, s. 1.

(3)  EGT L 197, 21.7.2001, s. 30.

(4)  EUT L 243, 6.9.2006. s. 6.

(5)  Närmare uppgifter för direktiv 2000/60/EG kommer att ges ut i ett senare skede.

(6)  För medlemsstater med konvergens- och icke-konvergensregioner.

(7)  I den mån som landsbygdsutvecklingsprogrammet omfattar olika typer av regioner och EJFLU:s medfinansieringsnivåer är differentierade skall tabell 6.2 upprepas för varje typ av region: konvergensmålregioner, de yttersta randområdena och de mindre egeiska öarna samt andra regioner.

(8)  För att kontrollera förenlighet med artikel 17 i förordning (EG) nr 1698/2005 kommer fördelningsnyckeln mellan axlarna från de lokala utvecklingsstrategierna att tillämpas på det totala anslaget för axel 4.

(9)  EUT L 325, 28.10.2004, s. 4.

(10)  EGT L 142, 14.5.1998, s. 1.

(11)  EUT L 140, 30.4.2004, s. 1.

(12)  EGT L 10, 13.1.2001, s. 30.

(13)  Redovisa var för sig:

När det gäller de åtgärder som omfattas av förordningen om stöd av mindre betydelse: ”Allt stöd som beviljas inom ramen för denna åtgärd skall vara förenligt med förordningen om stöd av mindre betydelse (EG) nr . . .”.

När det gäller godkända stödsystem: hänvisning till kommissionens beslut om att godkänna det statliga stödet, inklusive statligt stödnummer samt hänvisning till intyg om godkännande.

När det gäller gruppundantagsstöd: hänvisning till den individuella gruppundantagsförordningen samt registreringsnumret.

Beträffande övriga befintliga stödåtgärder:

a)

avseende de medlemsstater som anslöt sig till gemenskapen den 1 maj 2004 och den 1 januari 2007 (”de nya medlemsstaterna”): (1) ”ingen” för stöd före 1995; (2) hänvisning till åtgärdsnummer på förteckningen över anslutningsfördraget, (3) hänvisning till skrivelse om att inte göra invändningar inom ramen för ”interimsförfarandet”.

b)

beträffande andra fall av befintligt stöd: var vänlig ange tillämplig aktuell motivering.


BILAGA III

STÖD TILL PRODUCENTGRUPPER I MALTA

Stöd för inrättande av en producentgrupp (Minimibelopp som avses i artikel 25.2)

EUR

År

63 000

år 1

63 000

år 2

63 000

år 3

60 000

år 4

50 000

år 5


BILAGA IV

TRÖSKLAR FÖR HOTADE RASER (SOM AVSES I ARTIKEL 27.4)

Stödberättigande djurslag inom jordbruket

Tröskelvärden under vilka en lokal ras anses riskera att försvinna från djurhållningen (antal avelsdjur av honkön (1))

Nötboskap

7 500

Får

10 000

Getter

10 000

Hästdjur

5 000

Svin

15 000

Fåglar

25 000


(1)  Antal avelsdjur av honkön av samma ras tillgängliga för renrasig produktion, som beräknats för alla medlemsstater och som är registrerade i en stambok, vilken hålls av en avelsorganisation, godkänd av medlemsstaten i enlighet med gemenskapens lagstiftning för husdjursavel.


BILAGA V

TABELL FÖR OMVANDLING AV DJUR TILL DJURENHETER (SOM AVSES I ARTIKEL 27.13)

Tjurar, kor och andra nötkreatur över två år, hästdjur över sex månader

1,0 de

Nötkreatur från sex månader till två år

0,6 de

Nötkreatur under sex månader

0,4 de

Får

0,15 de

Getter

0,15 de

Avelssuggor >50 kg

0,5 de

Andra svin

0,3 de

Värphöns

0,014 de

Övriga fjäderfän

0,003 de


BILAGA VI

INFORMATION OM OCH OFFENTLIGGÖRANDE AV STÖD FRÅN EJFLU (SOM AVSES I ARTIKEL 58.3)

1.   Informationsåtgärder för potentiella stödmottagare och stödmottagare

1.1.   Informationsåtgärder för potentiella stödmottagare

Med tanke på öppenhet och insyn skall förvaltningsmyndigheterna sprida så mycket information som möjligt om de finansieringsmöjligheter som erbjuds via ett gemensamt stöd från gemenskapen och medlemsstaterna i landsbygdsutvecklingsprogrammet.

För detta syfte skall förvaltningsmyndigheten se till att landsbygdsutvecklingsprogrammet offentliggörs i vida kretsar, med ingående uppgifter om de ekonomiska bidragen från EJFLU, som också skall delges alla intresserade sökande.

Förvaltningsmyndigheten skall förse de potentiella stödmottagarna med tydlig, detaljerad och uppdaterad information om följande:

a)

De administrativa förfaranden som den sökande skall följa för att bli kvalificerad för finansiering inom ramen för ett landsbygdsutvecklingsprogram.

b)

En beskrivning av förfarandena för granskning av ansökningar om finansiering.

c)

Villkoren för stödberättigande och/eller kriterierna för urval och utvärdering av de projekt som skall finansieras.

d)

Namnen på de personer eller kontakter på nationell, regional eller lokal nivå som kan förklara hur landsbygdsutvecklingsprogrammen fungerar samt kriterierna för urval och utvärdering av insatserna.

Förvaltningsmyndigheten skall se till att organ som kan agera som mellanhänder involveras i informationsåtgärderna för potentiella stödmottagare, särskilt

a)

lokala och regionala myndigheter,

b)

branschorganisationer,

c)

näringslivets och arbetsmarknadens organisationer,

d)

icke-statliga organisationer, särskilt organ som skall främja jämställdhet mellan kvinnor och män samt miljöorganisationer,

e)

informationscentra för Europa,

f)

kommissionens representationer i medlemsstaterna.

Förvaltningsmyndigheten skall upplysa potentiella stödmottagare om det offentliggörande som föreskrivs i punkt 2.1.

1.2.   Informationsåtgärder för stödmottagare

Förvaltningsmyndigheten skall se till att stödmottagarna i underrättelsen om tilldelningen av stöd blir upplysta om att insatserna finansieras av ett program som delvis är finansierat av EJFLU och om den prioriterade axeln för det berörda landsbygdsutvecklingsprogrammet.

2.   Informations- och offentliggörandeåtgärder för allmänheten

Förvaltningsmyndigheten för landsbygdsutvecklingsprogrammet och stödmottagarna skall vidta åtgärder för att informera om och offentliggöra inför allmänheten de åtgärder som har finansierats inom ramen för ett landsbygdsutvecklingsprogram i enlighet med denna förordning.

2.1.   Förvaltningsmyndigheternas ansvar

Förvaltningsmyndigheten skall informera allmänheten om kommissionens antagande av landsbygdsutvecklingsprogrammet och dess uppdateringar, de viktigaste insatserna i genomförandet av programmet och dess avslutning.

Med början från och med 2008 skall förvaltningsmyndigheten åtminstone årligen offentliggöra, elektroniskt eller på annat sätt den förteckning över stödmottagare som får stöd från landsbygdsutvecklingsprogrammet, namnen på insatserna och summan offentlig finansiering som tilldelats dessa insatser.

Informationsåtgärderna skall genomföras av förvaltningsmyndigheten genom alla medier på lämplig territoriell nivå. De skall också omfatta informationskampanjer, publikationer på papper samt elektroniska publikationer och övriga medier som anses lämpliga.

Åtgärderna för att informera allmänheten skall omfatta de element som fastställs i punkt 3.1.

2.2.   Stödmottagarnas ansvar

Om en insats i ett landsbygdsutvecklingsprogram resulterar i en investering (t.ex. i ett jordbruks- eller livsmedelsföretag) där den totala kostnaden överskrider 50 000 euro skall stödmottagaren sätta upp en upplysningstavla.

En affischtavla skall sättas upp på platser där den totala kostnaden för infrastrukturen överstiger 500 000 euro.

En upplysningstavla skall också sättas upp i de lokaler som används av de lokala aktionsgrupper som finansieras genom Axel 4.

Affisch- och upplysningstavlorna skall ha en beskrivning av projektet/insatsen och de element som nämns i punkt 3.1. Den informationen skall uppta åtminstone 25 % av utrymmet på affisch- eller upplysningstavlan.

3.   Tekniska kännetecken för informations- och publiceringsinsatser

3.1.   Slogan och logotyp

Varje insats avseende information och offentliggörande skall innehålla följande element:

EU-flaggan i enlighet med de grafiska normerna i punkt 4, tillsammans med en förklaring av gemenskapens roll med hjälp av följande uttalande:

”Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden”.

Vid insatser och åtgärder som är finansierade av Leader-axeln skall Leader-logotypen också användas.

3.2.   Informations- och kommunikationsmaterial

Publikationer (t.ex. broschyrer, flygblad och nyhetsbrev) och affischer om åtgärder och insatser som delvis finansieras av EJFLU skall innehålla en tydlig anvisning på titelsidan om gemenskapens deltagande, liksom gemenskapens emblem om det nationella eller regionala emblemet också används. Publikationer skall innefatta hänvisningar till det organ som ansvarar för innehållet i informationen samt till den förvaltningsmyndighet som har utsetts att genomföra stödpaketet i fråga.

Om informationen görs tillgänglig genom elektroniska medel (webbplatser, databaser för potentiella stödmottagare) eller i form av audiovisuellt material, skall den första strecksatsen gälla genom analogi. Vid upprättandet av kommunikationsplanen skall vederbörlig hänsyn tas till nya tekniker som möjliggör snabb och effektiv informationsspridning och underlättar dialogen med allmänheten.

Webbplatser som berör EJFLU skall

nämna EJFLU:s bidrag, åtminstone på hemsidan,

omfatta en hyperlänk till kommissionens webbplats om EJFLU

4.   Instruktioner för framställning av emblemet samt definition av standardfärgerna

4.1.   EU-flaggan

Symbolisk beskrivning

Mot en bakgrund av blå himmel formar tolv guldfärgade stjärnor en cirkel som symboliserar de europeiska folkens union. Antalet stjärnor är konstant, eftersom tolv är en symbol för fulländning och enighet.

I projekt som är finansierade av EJFLU skall namnet på denna fond finnas under EU-flaggan.

Heraldisk beskrivning

På ett azurblått fält framträder en cirkel med tolv guldfärgade stjärnor vars spetsar inte berör varandra.

Geometrisk beskrivning

Image

Emblemet har formen av en blå, rektangulär flagga vars längd är en och en halv gånger höjden. Tolv guldfärgade stjärnor placerade på samma avstånd från varandra bildar en osynlig cirkel vars mittpunkt utgör skärningspunkten för rektangelns diagonaler. Cirkelns radie motsvarar en tredjedel av flaggans höjd. Varje stjärna har fem uddar och dessa tangerar omkretsen av en osynlig cirkel, vars radie motsvarar en artondel av flaggans höjd. Alla stjärnorna avbildas stående, dvs. så att den övre spetsen pekar i samma riktning som flaggstången och två spetsar bildar en rät linje som är vinkelrät mot flaggstången. Cirkeln är arrangerad på så sätt att stjärnorna uppträder i samma position som timmarna på urtavlan till en klocka. Deras antal är en gång för alla fastställt.

Föreskrivna färger

Image

Emblemet har följande färger:

PANTONE REFLEX BLUE för rektangelns yta; PANTONE YELLOW för stjärnorna.

Den internationellt använda PANTONE-färgskalan är mycket vanlig och lätt att komma över även för icke-fackmän.

Image

Fyrfärgstryck:

Vid fyrfärgstryck går det inte att använda de två standardfärgerna. De måste därför återskapas med hjälp av de fyra färgerna i fyrfärgsprocessen. PANTONE YELLOW får man med hjälp av 100 % ”Process Yellow”. En blandning av 100 % ”Process Cyan” och 80 % ”Process Magenta” ger en färg som är väldigt lik PANTONE REFLEX BLUE.

Internet

På webbpaletten motsvaras PANTONE REFLEX BLUE av färg RGB:0/0/153 (hexadecimal: 000099) och PANTONE YELLOW av färg RGB:255/204/0 (hexadecimal: FFCC00).


Enfärgstryck

Om endast svart finns tillgängligt, markera rektangelns ytterlinje i svart och tryck stjärnorna i svart och vitt.

Image

Om blått är den enda tillgängliga färgen (det måste självklart vara Reflex Blue), använd 100 % med stjärnorna återgivna i negativt vitt och fältet 100 % blått.

Image

Reproduktion mot en färgad bakgrund

Emblemet skall helst återges mot en vit bakgrund. Undvik en bakgrund med olika färger, och, framför allt, en bakgrund som inte passar till blått. Om det inte finns något alternativ till en färgad bakgrund, placera en vit ram runt rektangeln, där ramens bredd är 1/25-del av rektangelns höjd.

Image

4.2.   Leader-logotyp

Image


BILAGA VII

A.   STRUKTUR OCH INNEHÅLL I ÅRSRAPPORTER FÖR LANDSBYGDSUTVECKLINGSPROGRAM (ARTIKEL 60)

1.   Ändringar av de allmänna villkoren (artikel 82.2 a i förordning (EG) nr 1698/2005):

Ändringar av de allmänna förutsättningar som direkt påverkar villkoren för genomförandet av programmet (dvs. förändringar av lagstiftningen eller oförutsedd samhällsekonomisk utveckling)

Ändringar i gemenskapspolitiken och den nationella politiken som kan vara av betydelse för kopplingen mellan EJFLU och andra finansieringsorgan

2.   Utvecklingen av programmet i förhållande till uppsatta mål, på grundval av indikatorer för utfall och resultat (artikel 82.2 b i förordning (EG) nr 1698/2005):

En analys skall göras där prestationerna mäts med hjälp av övervakningsindikatorer omfattande en kvalitativ analys av uppnådda framsteg i förhållande till de syften som bestämdes initialt. Förteckningen över indikatorerna (utfall och resultat) som fastställts i bilaga VIII till denna förordning skall användas. Tillsammans med dessa indikatorer, som utgör en del av den gemensamma övervaknings- och utvecklingsramen, skall ytterligare indikatorer, som är specifika för programmet, också ingå för att effektivt övervaka utvecklingen mot programmets mål.

3.   Det finansiella genomförandet av programmet ger, för varje åtgärd, besked om utgifterna till stödmottagarna; om programmet omfattar regioner som är stödberättigade inom ramen för konvergensmålet, skall utgifterna identifieras separat (artikel 82.2 c i förordning (EG) nr 1698/2005).

Den tabell där det finansiella genomförandet av programmet sammanfattas skall åtminstone ha följande information.

I euro

Axlar/åtgärder

Årligt stöd-år N

Kumulativt stöd från och med år 2007 till år N

Axel 1

Åtgärd 111

varav övergångsutgifter enligt förordning (EG) nr 1320/2006

 

 

Åtgärd …

varav övergångsutgifter enligt förordning (EG) nr 1320/2006

 

 

Totalt Axel 1

varav övergångsutgifter enligt förordning (EG) nr 1320/2006

 

 

Axel 2

Åtgärd 211

varav övergångsutgifter enligt förordning (EG) nr 1320/2006

 

 

Åtgärd …

varav övergångsutgifter enligt förordning (EG) nr 1320/2006

 

 

Totalt Axel 2

varav övergångsutgifter enligt förordning (EG) nr 1320/2006

 

 

Axel 3

Åtgärd 311

varav övergångsutgifter enligt förordning (EG) nr 1320/2006

 

 

Åtgärd…

varav övergångsutgifter enligt förordning (EG) nr 1320/2006

 

 

Totalt Axel 3

varav övergångsutgifter enligt förordning (EG) nr 1320/2006

 

 

Axel 4

Åtgärd 411

varav övergångsutgifter enligt förordning (EG) nr 1320/2006

 

 

Åtgärd 4…

varav övergångsutgifter enligt förordning (EG) nr 1320/2006

 

 

Totalt Axel 4

varav övergångsutgifter enligt förordning (EG) nr 1320/2006

 

 

Tekniskt stöd

varav övergångsutgifter enligt förordning (EG) nr 1320/2006

 

 

Totalt för programmet

varav övergångsutgifter enligt förordning (EG) nr 1320/2006

 

 

En separat tabell med åtminstone samma information skall upprättas för de regioner som omfattas av konvergensmålet, liksom en på programnivå sammanslagen tabell för program som omfattar både konvergens- och icke-konvergensregioner.

4.   En sammanfattning av den pågående utvärderingen i enlighet med artikel 86.3 i förordning (EG) nr 1698/2005 (artikel 82.2 d i förordning (EG) nr 1698/2005)

En sammanfattning av pågående utvärderingsaktiviteter, upprättad på grundval av rapporteringen till övervakningskommittén i enlighet med artikel 86.3 i förordning (EG) nr 1698/2005, inklusive de aktiviteter som är särskilt relaterade till de element som avses i artiklarna 84.5 and 86.1 och 86.2 i den förordningen.

5.   Åtgärder som förvaltningsmyndigheten och övervakningskommittén har vidtagit för att garantera kvalitet och måluppfyllelse i genomförandet av programmet (artikel 82.2 e i förordning (EG) nr 1698/2005), särskilt

(i)

övervaknings- och utvärderingsåtgärder,

(ii)

en sammanfattning av större problem som uppstått vid förvaltningen av programmet samt hur dessa åtgärdats, också till följd av de synpunkter som framförts i enlighet med artikel 83 i förordning (EG) nr 1698/2005,

(iii)

användning av tekniskt stöd.

I de fall då tekniskt stöd ingår i programmet för att etablera och få nationella landsbygdsnätverk att fungera, skall årsrapporten beskriva förfarandena för att inrätta och driva nätverket och hur det går med genomförandet av handlingsplanen. Den skall också visa hur utgifterna sköttes (distinktion mellan de element som omfattas av punkterna a och b i artikel 68.2 i förordning (EG) nr 1698/2005).

(iv)

åtgärder vidtagna för att se till att programmet ges offentlighet i enlighet med artikel 76 i förordning (EG) nr 1698/2005

I rapporten skall ingå kortfattade beskrivningar av information om och offentliggörande av landsbygdsutvecklingsprogrammet i enlighet med artikel 58 i denna förordning och bilaga VI till denna.

6.   En deklaration om överensstämmelse med gemenskapspolitiken i fråga om stödet, bl.a. identifiering av de problem som har uppstått och hur de åtgärdats (artikel 82.2 f i förordning (EG) nr 1698/2005)

Denna överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen skall särskilt omfatta efterlevnad av bestämmelser om konkurrens, offentlig upphandling, miljöskydd och miljöförbättringar samt främjande av jämställdhet mellan könen och icke-diskriminering.

7.   I tillämpliga fall, uppgifter om användningen av de belopp som återkrävts i enlighet med artikel 33 i förordning (EG) nr 1290/2005 (artikel 82.2 g i förordning (EG) nr 1698/2005)

B.   FORMAT FÖR ÅRSRAPPORTER FÖR SÄRSKILDA PROGRAM SOM TÄCKER NATIONELLA LANDSBYGDSNÄTVERK (ARTIKEL 60)

I de fall då medlemsstater använder möjligheten i artikel 66.3 andra stycket i förordning (EG) nr 1698/2005 skall årsrapporten för de särskilda programmen omfatta följande:

a)

En beskrivning av förfarandena för att inrätta och driva nätverket.

b)

En lägesrapport för genomförandet av handlingsplanen.

c)

En ekonomisk tabell som visar det ekonomiska genomförandet av programmet samt åtskillnad mellan de element som omfattas av punkt a och b i artikel 68.2 i förordning (EG) nr 1698/2005:

Typ av utgift för det nationella landsbygdsnätverket

Årligt stöd-år N

Kumulativt stöd från och med år 2007 till år N

a)

För drift av det nationella landsbygdsnätverkets struktur

 

 

b)

För genomförande av det nationella landsbygdsnätverkets handlingsplan

 

 

Totalt

 

 

d)

information, i förekommande fall, som omfattas av punkterna 4–7 i del A i denna bilaga.


BILAGA VIII

FÖRTECKNING ÖVER GEMENSAMMA UTGÅNGSINDIKATORER SAMT INDIKATORER FÖR UTFALL, RESULTAT OCH MÅLUPPFYLLELSE

I.   GEMENSAMMA UTGÅNGSINDIKATORER

1.   Utgångsindikatorer relaterade till mål

AXEL

 

Indicator

Indikator

 (1) 1

Ekonomisk utveckling

 (1) 2

Sysselsättningsnivå

 (1) 3

Arbetslöshet

AXEL 1,

Att förbättra konkurrenskraften inom jord- och skogsbruket

 (1) 4

Utbildning och undervisning inom jordbruket

5

Åldersstruktur inom jordbruket

 (1) 6

Arbetsproduktivitet inom jordbruket

7

Fastställd bruttokapitalbildning inom jordbruket

8

Utveckling av sysselsättningen inom bassektorn

9

Ekonomisk utveckling inom bassektorn

 (1) 10

Arbetsproduktivitet inom livsmedelsindustrin

11

Fastställd bruttokapitalbildning inom livsmedelsindustrin

12

Utveckling av sysselsättningen inom livsmedelsindustrin

13

Ekonomisk utveckling inom livsmedelsindustrin

 (1) 14

Arbetsproduktivitet inom skogsbruket

15

Fastställd bruttokapitalbildning inom skogsbruket

16

Betydelse av delvis självförsörjande jordbruk inom nya medlemsstater

AXEL 2,

Att förbättra miljön och landsbygden genom markförvaltning

 (1) 17

Biologisk mångfald: fågelpopulation på landsbygden

 (1) 18

Biologisk mångfald: Jordbruk och skogsbruk med höga naturvärden

19

Biologisk mångfald: Sammansättning av trädslag

 (1) 20

Vattenkvalitet: bruttonäringsbalans

21

Vattenkvalitet: Förorening av nitrater och bekämpningsmedel

22

Jord: Områden som riskerar att drabbas av erosion

23

Jord: Ekologiskt jordbruk

 (1) 24

Klimatförändringar: Produktion av förnybar energi från jord- och skogsbruket

25

Klimatförändringar: utnyttjad jordbruksareal (UJA) använd till förnybar energi

26

Klimatförändringar/luftkvalitet: utsläpp av växthusgaser från jordbruket

AXEL 3,

Att förbättra livskvaliteten på landsbygden och främja diversifieringen av den ekonomiska aktiviteten

 (1) 27

Jordbrukare med annan vinstgivande sysselsättning

 (1) 28

Utveckling av sysselsättningen på annan mark än jordbruksmark

 (1) 29

Ekonomisk utveckling på annan mark än jordbruksmark

 (1) 30

Utveckling av egenföretagande

31

Infrastruktur för turism på landsbygden

 (1) 32

Internet-användning på landsbygden

 (1) 33

Utveckling av tjänstesektorn

34

Nettomigration

 (1) 35

Livslångt lärande på landsbygden

Leader

 (1) 36

Utveckling av lokala aktionsgrupper


2.   Utgångsindikatorer relaterade till sammanhang

AXEL

 

Indikator

Övergripande

1

Val av landsbygdsområden

2

Landsbygdsområdenas betydelse

AXEL 1,

Att förbättra konkurrenskraften inom jord- och skogsbruket

3

Användning av jordbruksmark

4

Struktur för jordbruket

5

Struktur för skogsbruket

6

Skogsproduktivitet

AXEL 2,

Att förbättra miljön och landsbygden genom markförvaltning

7

Område som ingår

8

Mindre gynnade områden

9

Områden med extensivt jordbruk

10

Natura 2000-områden

11

Biologisk mångfald: Skyddad skog

12

Utveckling av skogsområden

13

Skydd för skogsekosystem

14

Vattenkvalitet

15

Vattenanvändning

16

Skyddsskogar avseende i första hand jord och vatten

AXEL 3,

Att förbättra livskvaliteten på landsbygden och främja diversifieringen av den ekonomiska aktiviteten

17

Befolkningstäthet

18

Åldersstruktur

19

Ekonomisk struktur

20

Sysselsättningsstruktur

21

Långtidsarbetslöshet

22

Deltagande i utbildning

23

Infrastruktur för Internet

II.   GEMENSAMMA INDIKATORER FÖR UTFALL

AXEL 1   ATT FÖRBÄTTRA KONKURRENSKRAFTEN INOM JORD- OCH SKOGSBRUKET

Kod

Åtgärd

Indikatorer för utfall (2)

111

Yrkesutbildning och information

Antal deltagande i utbildning

Antal erhållna utbildningsdagar

112

Startstöd för unga jordbrukare

Antal unga jordbrukare som fått stöd

Total investeringsvolym

113

Förtidspension

Antal jordbrukare som fått förtidspension

Antal anställda inom jordbruket som fått förtidspension

Antal hektar som överlåtits

114

Anlitande av rådgivningstjänster

Antal jordbrukare som fått stöd

Antal skogsbrukare som fått stöd

115

Inrättande av företagslednings-, avbytar- och rådgivningstjänster

Antal nyinrättade företagslednings-, avbytar- eller rådgivningstjänster

121

Modernisering av jordbruksföretag

Antal jordbruksföretag som fått investeringsstöd

Total investeringsvolym

122

Högre ekonomiskt värde i skog

Antal skogsföretag som fått investeringsstöd

Total investeringsvolym

123

Högre värde i jord- och skogsbruksprodukter

Antal företag som fått stöd

Total investeringsvolym

124

Samarbete om utveckling av nya produkter, processer och tekniker inom jordbruks- och livsmedelsindustrin samt inom skogsbrukssektorn

Antal samarbetsinitiativ som fått stöd

125

Infrastruktur som är av betydelse för utveckling och anpassning inom jord- och skogsbruket

Antal insatser som fått stöd

Total investeringsvolym

126

Återställande av jordbrukspotential som skadats av naturkatastrofer samt introduktion av lämpliga förebyggande åtgärder

Skadade jordbruksmarksområden som fått stöd

Total investeringsvolym

131

Normer som skall uppfyllas enligt gemenskapslagstiftningen

Antal stödmottagare

132

Jordbrukares deltagande i kvalitetssystem för livsmedel

Antal deltagande jordbruksföretag i kvalitetssystem för livsmedel som fått stöd

133

Information och marknadsföring

Antal insatser som fått stöd

141

Delvis självförsörjande jordbruksföretag

Antal delvis självförsörjande jordbruksföretag som fått stöd

142

Producentgrupper

Antal producentgrupper som fått stöd

Omsättning av producentgrupper som fått stöd


AXEL 2   ATT FÖRBÄTTRA MILJÖN OCH LANDSBYGDEN GENOM MARKFÖRVALTNING

Kod

Åtgärd

Indikatorer för utfall (3)

211

Stöd för naturbetingade svårigheter, för jordbrukare i bergsområden

Antal företag i bergsområden som fått stöd

Jordbruksmark i bergsområden som fått stöd

212

Stöd för jordbrukare i områden som inte är bergsområden men där det finns andra svårigheter

Antal företag i områden, som inte är bergsområden men där det finns andra svårigheter, som fått stöd

Jordbruksmarksområden som fått stöd i områden som inte är bergsområden men där det finns andra svårigheter

213

Natura 2000-stöd och stöd som är kopplat till direktiv 2000/60/EG

Antal företag som fått stöd i Natura 2000-områden/inom ramen för ramdirektivet för vatten

Jordbruksmark som fått stöd inom ramen för Natura 2000/ ramdirektivet för vatten)

214

Stöd för miljövänligt jordbruk

Antal jordbruksföretag och företag för förvaltning av annan mark som fått stöd

Totalt område med stöd för miljövänligt jordbruk

Fysiskt område med stöd för miljövänligt jordbruk inom ramen för denna åtgärd

Totalt antal kontrakt

Antal insatser relaterade till genetiska resurser

215

Stöd för djurens välbefinnande

Antal jordbruksföretag som fått stöd

Antal kontrakt avseende djurens välbefinnande

216

Stöd för icke-produktiva investeringar

Antal jordbruksföretag och företag för förvaltning av annan mark som fått stöd

Total investeringsvolym

221

En första beskogning av jordbruksmark

Antal stödmottagare som fått beskogningsstöd

Antal ha beskogad mark

222

Ett första införande av agri-silvo-pastorala brukningssystem på jordbruksmark

Antal stödmottagare

Antal ha under nya agri-silvo-pastorala brukningssystem

223

En första beskogning av annan mark än jordbruksmark

Antal stödmottagare som fått beskogningsstöd

Antal ha av beskogat land

224

Natura 2000-stöd

Antal skogsföretag som fått stöd för Natura 2000-områden

Skogsmark som fått stöd (ha) i Natura 2000-områden

225

Stöd för miljövänligt skogsbruk

Antal skogsföretag som fått stöd

Totalt skogsområde med stöd för miljövänligt skogsbruk

Fysiskt skogsområde med stöd för miljövänligt skogsbruk

Antal kontrakt

226

Restaurering av skogstillståndet och införande av förebyggande åtgärder

Antal förebyggande insatser/restaureringsinsatser

Skadade skogsområden som fått stöd

Total investeringsvolym

227

Stöd för icke-produktiva investeringar

Antal skogsbrukare som fått stöd

Total investeringsvolym


AXEL 3   ATT FÖRBÄTTRA LIVSKVALITETEN PÅ LANDSBYGDEN OCH FRÄMJA DIVERSIFIERING AV EKONOMISK VERKSAMHET

Kod

Åtgärd

Indikatorer för utfall (4)

311

Diversifiering till annan verksamhet än jordbruk

Antal stödmottagare

Total investeringsvolym

312

Etablering och utveckling av företag

Antal mikroföretag som fått stöd/har etablerats

313

Främjande av turistverksamhet

Antal nya turistverksamheter som fått stöd

Total investeringsvolym

321

Grundläggande tjänster för ekonomin och befolkningen på landsbygden

Antal insatser som fått stöd

Total investeringsvolym

322

Förnyelse och utveckling av byarna

Antal byar där verksamhet ägt rum

Total investeringsvolym

323

Bevarande och uppgradering av natur- och kulturarvet på landsbygden

Antal landsbygdsinsatser som fått stöd

Total investeringsvolym

331

Utbildning och information

Antal deltagande ekonomiska aktörer i aktiviteter som fått stöd

Antal utbildningsdagar för deltagarna

341

Kompetensutvecklings- och informationsinsatser för förberedelse och genomförande av lokala utvecklingsstrategier

Antal kompetens- och informationsinsatser

Antal deltagare i insatserna

Antal offentlig-privata partnerskap som fått stöd


AXEL 4   LEADER

Kod

Åtgärd

Indikatorer för utfall (5)

41

Genomförande av lokala utvecklingsstrategier

411

konkurrenskraft

412

miljö-/markförvaltning

413

livskvalitet/diversifiering

Antal lokala aktionsgrupper (“LAG”)

Total storlek på LAG-området (km2)

Total befolkning i LAG-området

Antal projekt som finansierats av LAG

Antal stödmottagare

421

Genomförande av samarbetsprojekt

Antal samarbetsprojekt

Antal samarbetande LAG

431

Driva den lokala aktionsgruppen, satsa på kompetensutvecklings- och informationsinsatser i området såsom avses i artikel 59

Antal insatser som fått stöd

III.   GEMENSAMMA INDIKATORER FÖR RESULTAT

Axel/Mål

Indikator

Att förbättra konkurrenskraften inom jord- och skogsbruket

1)

Antal deltagare som framgångsrikt har fullföljt en utbildningsaktivitet relaterad till jordbruk och/eller skogsbruk

2)

Ökning av bruttovärde som tillförts bolag/företag som fått stöd

3)

Antal bolag/företag som introducerat nya produkter och/eller nya tekniker

4)

Värde av jordbruksproduktion inom ramen för godkända kvalitetsmärken/-normer

5)

Antal jordbrukare som kommit in på marknaden

Att förbättra miljön och landsbygden genom markförvaltning

6)

Område för framgångsrik markförvaltning som har haft betydelse för:

a)

biologisk mångfald och jordbruk/skogbruk med högt naturvärde

b)

vattenkvalitet

c)

klimatförändringar

d)

jordkvalitet

e)

undvikande av marginalisering och övergivande av mark

Att förbättra livskvaliteten på landsbygden och främja diversifiering av ekonomisk verksamhet

7)

Ökning av bruttovärdet för annan mark än jordbruksmark som tillförts företag som fått stöd

8)

Bruttoantalet tillskapade arbetstillfällen

9)

Ökning av antalet turister

10)

Befolkning i landsbygdsområden som fått förbättrad service

11)

Ökning av Internet-förekomst i landsbygdsområden

12)

Antal deltagare som framgångsrikt har fullföljt en utbildningsaktivitet

IV.   GEMENSAMMA INDIKATORER FÖR MÅLUPPFYLLELSE

 

Indikator

1

Ekonomisk tillväxt

2

Ökning av sysselsättningen

3

Arbetsproduktivitet

4

Vända den negativa utvecklingen beträffande biologisk mångfald

5

Underhåll av jordbruksmark och skogsmark med höga naturvärden

6

Förbättring av vattenkvaliteten

7

Medverkan till att bekämpa klimatförändringarna


(1)  avser LEAD-indikatorerna inom ramen för den nationella strategin och den strategiska övervakning som avses i artikel 11.3 c och 13.2 a i förordning (EG) nr 1698/2005

(2)  För varje åtgärd skall uppgift lämnas om antal mottagna ansökningar och antal godkända ansökningar

(3)  För varje åtgärd skall uppgift lämnas om antal mottagna ansökningar och antal godkända ansökningar

(4)  För varje åtgärd skall uppgift lämnas om antal mottagna ansökningar och antal godkända ansökningar

(5)  För varje åtgärd skall uppgift lämnas om antal mottagna ansökningar och antal godkända ansökningar


23.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 368/74


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1975/2006

av den 7 december 2006

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 i fråga om kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (1), särskilt artiklarna 51.4 och 74.4 samt artikel 91, och

av följande skäl:

(1)

Erfarenheten visar att det integrerade administrations- och kontrollsystem (nedan kallat ”IAKS”) som föreskrivs i avdelning II kapitel 4 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001 (2) är ett ändamålsenligt och effektivt instrument i genomförandet av de nya direktstöden. När det gäller de areal- och djurrelaterade åtgärderna under axel 2 i avdelning IV kapitel I avsnitt 2 i förordning (EG) nr 1698/2005 bör såväl reglerna för administration och kontroller som bestämmelserna om minskade eller indragna stöd i de fall oriktiga deklarationer lämnats in följa de principer som fastställts för IAKS, särskilt i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 av den 21 april 2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare (3).

(2)

För vissa stöd under axel 2 och motsvarande stöd under axel 4 i avdelning IV kapitel I avsnitt 2 i förordning (EG) nr 1698/2005 måste emellertid reglerna för administration och kontroller anpassas till stödens särskilda karaktär. Detsamma gäller för stöden under axlarna 1 och 3 i avsnitt 1 respektive 3 i den förordningen och motsvarande stöd under axel 4. Särskilda bestämmelser behöver därför fastställas för dessa stöd.

(3)

För att säkerställa att samtliga nationella förvaltningar har möjlighet att bygga upp ett effektivt integrerat kontrollsystem för samtliga arealer för vilka det lämnas in en ansökan om betalning under axel 2 eller om arealrelaterade stöd i enlighet med förordning (EG) nr 796/2004, bör ansökningarna om arealstöd under axel 2 lämnas in inom samma tidsfrist som den samlade ansökan som föreskrivs i del II avdelning II kapitel I i den förordningen. En övergångsperiod bör emellertid beviljas för att nödvändiga administrativa åtgärder skall kunna vidtas.

(4)

För att se till att kontrollerna fungerar avskräckande bör utbetalningarna som regel inte få göras förrän kontrollerna av ansökningarna har avslutats. Utbetalningar upp till en viss nivå bör emellertid få göras efter det att de administrativa kontrollerna har avslutats. När denna nivå fastställs bör hänsyn tas till risken för överbetalningar.

(5)

I de kontrollregler som föreskrivs i den här förordningen bör hänsyn tas till den särskilda karaktär som präglar åtgärderna under axel 2. Därför behövs det särskilda regler för dessa.

(6)

I enlighet med artikel 51 i förordning (EG) nr 1698/2005 betalas stöd ut för vissa åtgärder som föreskrivs i den förordningen, under förutsättning att tvärvillkoren i avdelning II kapitel 1 i förordning (EG) nr 1782/2003 uppfylls. Reglerna för tvärvillkor i den här förordningen bör därför ligga i linje med reglerna i förordningarna (EG) nr 1782/2003 och (EG) nr 796/2004.

(7)

Investeringar bör granskas i efterhand för att kontrollera att bestämmelserna i artikel 72.1 i förordning (EG) nr 1698/2005 har iakttagits samt att investeringarna gjorts i enlighet med övriga regler och att samma investering har finansierats på regelrätt sätt från olika håll på nationell nivå eller på EU-nivå. Grundvalen och innehållet i dessa kontroller bör specificeras.

(8)

Det behövs särskilda regler för kontroller av de lokala aktionsgrupper som avses i artikel 62 i förordning (EG) nr 1698/2005 och som godkänts av medlemsstaterna.

(9)

För att kommissionen skall kunna fullgöra sina skyldigheter i fråga om det administrativa ansvaret för åtgärderna bör medlemsstaterna informera kommissionen om antalet genomförda kontroller och resultaten av dessa.

(10)

Efterlevnaden av samtliga stödkriterier i nationell lagstiftning, i EU-lagstiftningen och i landsbygdsutvecklingsprogrammen bör kunna kontrolleras med hjälp av ett antal verifierbara indikatorer.

(11)

Vid kontrollerna av att dessa kriterier följts bör medlemsstaterna få använda styrkande dokument och underlag från andra organ eller organisationer. Medlemsstaterna bör försäkra sig om att sådana organ eller organisationer fungerar på ett sätt som ger garantier för att det går att kontrollera att stödkriterierna iakttagits.

(12)

Det bör fastställas vissa allmänna kontrollprinciper som bland annat ger kommissionen rätt att genomföra kontroller.

(13)

För att de utbetalande organ som avses i artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (4) skall kunna fullgöra sina åligganden i enlighet med den förordningen bör medlemsstaterna se till att dessa organ har tillräcklig information om kontroller som har genomförts av andra instanser eller organ.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från landsbygdsutvecklingskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

DEL I

Tillämpningsområde och allmänna bestämmelser

Artikel 1

Tillämpningsområde

I denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter i fråga om kontroller och tvärvillkor i samband med de samfinansierade stöd för landsbygdsutveckling som genomförs i enlighet med förordning (EG) nr 1698/2005.

Artikel 2

Tillämpning av förordning (EG) nr 796/2004

Utan att det påverkar tillämpningen av särskilda bestämmelser i den här förordningen skall artiklarna 5, 22, 23, 69 och 73 i förordning (EG) nr 796/2004 gälla i tillämpliga delar.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning avses med

a)   ansökan om stöd: ansökan om att bli beviljad stöd eller att omfattas av en stödordning,

b)   betalningsansökan: ansökan som den stödberättigade lämnar in om utbetalning från de nationella myndigheterna.

Artikel 4

Ansökan om stöd och ansökan om utbetalning

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av särskilda bestämmelser i denna förordning skall medlemsstaterna fastställa regler för hur stödansökningar skall lämnas in.

2.   I fråga om åtgärder med fleråriga åtaganden skall stödmottagarna lämna in en betalningsansökan per år.

Medlemsstaterna får emellertid avstå från att kräva in årliga fysiska ansökningar om utbetalning om de i stället inför andra ändamålsenliga rutiner för de administrativa kontroller som föreskrivs i artiklarna 11 eller 26.

3.   Ansökningar om stöd och utbetalning får ändras när som helst efter det att de har lämnats in om de innehåller uppenbara fel som också accepteras som sådana av den behöriga myndigheten.

Artikel 5

Allmänna principer för kontroller

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av särskilda bestämmelser i denna förordning skall medlemsstaterna se till att samtliga stödkriterier i den nationella lagstiftningen, i EU-lagstiftningen och i landsbygdsutvecklingsprogrammen kan kontrolleras med hjälp av ett antal verifierbara indikatorer som medlemsstaterna själva skall fastställa.

2.   Om möjligt skall kontroller på plats, i enlighet med artiklarna 12, 20 och 27, göras på samma gång som andra kontroller i enlighet med gemenskapens regler om bidrag inom jordbruket.

3.   Utan att det påverkar tillämpningen av särskilda bestämmelser får inga utbetalningar göras till stödmottagare som bevisligen på ett konstlat sätt har skapat de förutsättningar som krävs för att få sådana utbetalningar, i syfte att erhålla en förmån i strid med stödets syfte.

DEL II

Regler för administration och kontroller

AVDELNING I

Stöd för landsbygdsutveckling för vissa åtgärder under axlarna 2 och 4

KAPITEL I

Allmänna bestämmelser

Artikel 6

Tillämpningsområde och definitioner

1.   Om inget annat sägs i den här förordningen skall den här avdelningen gälla för

a)

stöd som beviljas i enlighet med artikel 36 i förordning (EG) nr 1698/2005,

b)

stöd som beviljas i enlighet med artikel 63 a i samma förordning, för insatser under de åtgärder som anges under axel 2.

Den här avdelningen skall emellertid inte gälla för de åtgärder som anges i artikel 36 a vi, artikel 36 b vi och vii samt artikel 39.5 i förordning (EG) nr 1698/2005, och inte heller för de åtgärder som anges i artikel 36 b i och iii i samma förordning, i fråga om etableringskostnaderna.

2.   I denna avdelning avses med

a)   arealrelaterade åtgärder: åtgärder eller delåtgärder för vilka stödet baseras på den deklarerade arealens storlek,

b)   djurrelaterade åtgärder: åtgärder eller delåtgärder för vilka stödet baseras på antalet deklarerade djur.

Artikel 7

Tillämpning av förordning (EG) nr 796/2004

I tillämpningen av den här avdelningen skall artikel 2.10, 2.22 och 2.23 samt artiklarna 9, 18 och 21 och artikel 25.1 i förordning (EG) nr 796/2004 gälla i tillämpliga delar.

Artikel 6.1 i förordning (EG) nr 796/2004 skall också gälla i tillämpliga delar. I fråga om de åtgärder som anges i artikel 36 b iii, iv och v i förordning (EG) nr 1698/2005 får medlemsstaterna emellertid utarbeta alternativa ändamålsenliga rutiner för att ge unik identitet för mark som berättigar till stöd.

Artikel 8

Ansökan om utbetalning

1.   För kontrakt som träder i kraft efter den 1 januari 2007 skall ansökningar om utbetalning under arealrelaterade åtgärder lämnas in inom den tidsfrist som fastläggs i artikel 11 i förordning (EG) nr 796/2004. En medlemsstat får emellertid besluta sig för att tillämpa denna bestämmelse först från och med ansökningsåret 2008.

2.   Om en medlemsstat tillämpar bestämmelserna i artikel 4.2 andra stycket, skall ansökan om utbetalning lämnas in i enlighet med artikel 11 i förordning (EG) nr 796/2004.

3.   Artikel 11.3 och artiklarna 12 och 15 i förordning (EG) nr 796/2004 skall gälla i tillämpliga delar för ansökningar om utbetalning som omfattas av denna avdelning. Förutom den information som anges i artikel 12.1 d i samma förordning skall en ansökan om utbetalning också innehålla den information som anges i den bestämmelsen när det gäller icke-jordbruksmark för vilken en ansökan om stöd lämnas in.

Artikel 9

Utbetalningar

1.   Inga betalningar för en åtgärd eller en grupp av insatser som omfattas av den här avdelningen får göras förrän kontrollerna av åtgärden eller gruppen av insatser i fråga om stödkriterierna i kapitel II avsnitt I har avslutats.

Med beaktande av risken för överbetalningar får medlemsstaterna emellertid betala ut upp till 70 % av stödet efter det att de administrativa kontrollerna i enlighet med artikel 11 har avslutats. Utbetalningarna skall uppgå till samma procentandel för samtliga stödmottagare inom ramen för åtgärden eller gruppen av insatser.

2.   Om kontrollerna av tvärvillkoren, i enlighet med kapitel II avsnitt II, inte kan avslutas före utbetalningen skall sådana utbetalningar som gjorts på felaktiga grunder krävas tillbaka i enlighet med artikel 73 i förordning (EG) nr 796/2004.

KAPITEL II

Kontroller, minskningar och uteslutningar

Artikel 10

Allmänna principer

1.   Kontrollerna av ansökningarna om stöd och av de efterföljande ansökningarna om utbetalningar skall genomföras på ett sätt som ger garantier för en effektiv kontroll av att stödkriterierna är uppfyllda.

2.   Medlemsstaterna skall fastställa metoder och rutiner för att kontrollera att stödvillkoren för varje åtgärd är uppfyllda.

3.   Medlemsstaterna skall använda sig av det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i avdelning II kapitel 4 i förordning (EG) nr 1782/2003 (nedan kallat ”IAKS”).

4.   Kontrollerna av att stödvillkoren iakttas skall bestå av administrativa kontroller och kontroller på plats.

5.   Kontrollerna av att tvärvillkoren iakttas skall bestå av kontroller på plats, men även av administrativa kontroller om detta anses lämpligt.

6.   Under den period som täcks av ett åtagande får skiften för vilka stöd beviljas inte bytas ut, utom i sådana fall som särskilt anges i landsbygdsutvecklingsprogrammet.

AVSNITT I

Stödkriterier

UNDERAVSNITT I

Kontroller

Artikel 11

Administrativa kontroller

1.   Administrativa kontroller skall göras av samtliga ansökningar om stöd och om utbetalningar, och de skall omfatta alla uppgifter som det är möjligt och lämpligt att kontrollera på administrativ väg. Rutinerna skall ge garantier för en registrering av vilka kontroller som genomförts, vilka resultat de gett och vilka åtgärder som vidtagits i de fall diskrepanser uppdagats.

2.   I möjligaste mån skall korskontroller ingå i de administrativa kontrollerna, bl.a. med data från IAKS. I syfte att undvika utbetalningar på felaktiga grunder skall dessa korskontroller åtminstone avse sådana skiften och djur för vilka stöd beviljas.

3.   Fullgörandet av åtaganden som löper över en längre period skall kontrolleras.

4.   Om korskontrollerna ger indikationer på oegentligheter skall dessa följas upp genom andra administrativa åtgärder, och vid behov genom en kontroll på plats.

5.   Vid de administrativa kontrollerna av att stödkriterierna uppfylls skall i förekommande fall hänsyn tas till sådana resultat som kommit fram genom kontroller som genomförts av andra instanser, organ eller organisationer som är involverade i kontroller av bidragen på jordbruksområdet.

Artikel 12

Kontroller på plats

1.   Antalet kontroller på plats skall varje år omfatta minst 5 % av alla stödmottagare som omfattas av ett åtagande inom ramen för en eller flera av åtgärderna under denna avdelning.

Sådana sökande som efter administrativa kontroller inte visat sig vara stödberättigade skall inte räknas in i det totala antal stödmottagare som avses i första stycket.

2.   Artikel 26.3 och 26.4 i förordning (EG) nr 796/2004 skall gälla för de kontroller på plats som föreskrivs i den här artikeln.

3.   Urvalet på 5 % skall göras i enlighet med de kriterier som anges i artikel 27 i förordning (EG) nr 796/2004.

4.   I fråga om fleråriga åtgärder med utbetalningar som sträcker sig över en period på mer än fem år får medlemsstaterna efter fem års utbetalningar till en stödmottagare halvera den kontrollnivå som anges i punkt 1.

De stödmottagare för vilka en medlemsstat använder sig av denna möjlighet skall inte räknas in i det totala antal stödmottagare som avses i punkt 1 första stycket.

Artikel 13

Kontrollrapporter

För de kontroller på plats som görs i enlighet med det här underavsnittet skall det skrivas en kontrollrapport i enlighet med artikel 28 i förordning (EG) nr 796/2004.

Artikel 14

Allmänna principer för kontroller på plats

1.   Kontrollerna på plats skall spridas över året, på grundval av en analys av de risker som kan föreligga i fråga om de olika åtagandena i respektive åtgärd.

2.   Kontrollerna på plats skall avse en stödmottagares alla åtaganden och skyldigheter som är möjliga att kontrollera under besöket.

Artikel 15

Innehållet i kontrollerna på plats, samt fastställande av arealer

1.   Medlemsstaterna skall fastställa villkor och metoder som ger garantier för att kontrollerna av stödmottagarnas olika åtaganden och skyldigheter uppfyller kraven i artikel 48.1 i kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 (5).

2.   I fråga om arealrelaterade åtgärder skall kontrollerna på plats göras i enlighet med artiklarna 29, 30 och 32 i förordning (EG) nr 796/2004.

För de åtgärder som anges i artikel 36 b iii, iv och v i förordning (EG) nr 1698/2005 får medlemsstaterna emellertid fastställa toleranser som får vara högst dubbelt så stora som de toleranser som anges i artikel 30.1 i förordning (EG) nr 796/2004.

3.   I fråga om djurrelaterade åtgärder skall kontrollerna på plats göras i enlighet med artikel 35 i förordning (EG) nr 796/2004.

UNDERAVSNITT II

Minskningar och uteslutningar

Artikel 16

Arealrelaterade åtgärder

1.   Grundvalen för att beräkna stöden för arealrelaterade åtgärder skall fastställas i enlighet med artikel 50.1, 50.3 och 50.7 i förordning (EG) nr 796/2004. Vid tillämpningen av den här artikeln skall de arealer som en stödmottagare deklarerat och som tar emot samma andel stöd utgöra en och samma grödgrupp.

2.   Om den areal som deklareras för utbetalning enligt en arealrelaterad åtgärd överskrider den areal som fastställts i enlighet med artikel 50.3 i förordning (EG) nr 796/2004, skall stödet beräknas utifrån den areal som fastställts minskad med två gånger den skillnad som konstateras om skillnaden överstiger antingen 3 % eller två hektar, men högst 20 % av den fastställda arealen.

Om skillnaden utgör 20 % eller mer av den fastställda arealen, skall det inte beviljas något stöd för den arealrelaterade åtgärden.

3.   Om den deklarerade arealen överskrider den areal som fastställts i enlighet med artikel 50.3 i förordning (EG) nr 796/2004 med mer än 30 %, skall stödmottagaren inte få det stöd han enligt den artikeln skulle ha varit berättigad till för kalenderåret och åtgärderna i fråga.

Om skillnaden överstiger 50 %, skall bidragstagaren dessutom uteslutas från stöd upp till ett belopp som motsvarar skillnaden mellan den deklarerade arealen och den areal som fastställts enligt artikel 50.3 i förordning (EG) nr 796/2004.

4.   Genom undantag från punkt 2 och punkt 3 första stycket skall minskningar och uteslutningar, för stödmottagare i medlemsstater som tillämpar systemet för enhetlig arealersättning i artikel 143b i förordning (EG) nr 1782/2003, beräknas i enlighet med artikel 138.1 första och andra styckena i kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004 (6).

5.   Om skillnaderna mellan den areal som deklarerats och den areal som fastställts i enlighet med artikel 50.3 i förordning (EG) nr 796/2004 beror på avsiktliga oegentligheter, skall stödmottagaren inte få det stöd han enligt den artikeln skulle ha varit berättigad till för EJFLU-året och åtgärderna i fråga.

6.   Det belopp som följer av uteslutningarna enligt andra stycket i punkt 3 och i punkt 5 skall räknas av från de utbetalningar av stöd för åtgärder enligt förordning (EG) nr 1698/2005 eller förordning (EG) nr 1782/2003 som stödmottagaren i fråga är berättigad till genom de ansökningar som han lämnar in under de tre följande kalenderåren efter det kalenderår då grunden för uteslutningen uppdagades. Om hela beloppet inte kan räknas av från dessa utbetalningar skall återstoden annulleras.

Artikel 17

Djurrelaterade åtgärder

1.   Grundvalen för att beräkna stöd för djurrelaterade åtgärder skall fastställas i enlighet med artikel 57.2, 57.3 och 57.4 i förordning (EG) nr 796/2004.

2.   Minskningar eller uteslutningar till följd av överdeklarerade nötkreatur, får eller getter skall fastställas i enlighet med artikel 59 i förordning (EG) nr 796/2004.

Åtgärder för nötkreatur respektive får eller getter skall handläggas separat.

3.   Genom undantag från artikel 59.2 andra stycket och 59.4 andra stycket i förordning (EG) nr 796/2004 skall det belopp som följer av en uteslutning räknas av från de utbetalningar av stöd för åtgärder enligt förordning (EG) nr 1698/2005 som stödmottagaren i fråga är berättigad till genom de ansökningar som han lämnar in under de tre följande kalenderåren efter det kalenderår då grunden för uteslutningen uppdagades. Om hela beloppet inte kan räknas av från dessa utbetalningar skall återstoden annulleras.

4.   För överdeklarationer av andra djur än de som anges i punkt 2 skall medlemsstaterna införa ett särskilt system med minskningar och uteslutningar.

Artikel 18

Minskningar och uteslutningar i de fall stödkriterierna inte uppfylls

1.   Stödet skall minskas eller avslås om en stödmottagare inte fullgör andra åtaganden än i fråga om en deklarerad arealstorlek eller ett deklarerat antal djur.

2.   Medlemsstaten skall fastställa med vilket belopp stödet skall minskas, framför allt på grundval av överträdelsens allvar, omfattning och varaktighet.

Överträdelsens allvar skall i första hand bedömas utifrån omfattningen av de konsekvenser som den lett till, med hänsyn tagen till de mål som eftersträvas med hjälp av de kriterier som inte uppfyllts.

Överträdelsens omfattning skall i första hand bedömas utifrån vilka effekter den fått på insatsen i dess helhet.

Överträdelsens varaktighet skall i första hand bedömas utifrån hur länge effekterna är kännbara eller vilka möjligheter det finns att komma till rätta med dem på ett rimligt sätt.

3.   Om överträdelsen är ett resultat av avsiktliga oegentligheter skall stödmottagaren uteslutas från åtgärden i fråga under EJFLU-året i fråga och under det följande EJFLU-året.

4.   De minskningar och uteslutningar som föreskrivs i denna artikel skall gälla utan att det påverkar tillämpningen av ytterligare påföljder i enlighet med nationella regler.

AVSNITT II

Tvärvillkor

UNDERAVSNITT I

Kontroller

Artikel 19

Allmänna principer

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 51.3 i förordning (EG) nr 1698/2005 skall med ”tvärvillkor” avses de krav som anges i artikel 51.1 första stycket i den förordningen och de minimikrav vid användning av gödningsmedel och växtskyddsprodukter som avses i artikel 51.1 andra stycket i den förordningen.

2.   Artikel 3.2 och artikel 25 i förordning (EG) nr 1782/2003, artikel 2.2, 2.2a och 2.31–2.36 samt artiklarna 9, 41, 42, 43, 46, 47 och 48 i förordning (EG) nr 796/2004 skall gälla i samband med kontroller av att tvärvillkoren uppfylls.

Artikel 20

Kontroller på plats

1.   Kontrollmyndigheten skall inom sitt ansvarsområde genomföra kontroller på plats hos minst 1 % av alla stödmottagare som lämnar in ansökningar om stöd enligt artikel 36 a i–v och artikel 36 b i, iv och v i förordning (EG) nr 1698/2005.

2.   Artikel 44.1 andra stycket och artikel 44.2 i förordning (EG) nr 796/2004 skall gälla.

Artikel 21

Urval

1.   Artikel 45.1 i förordning (EG) nr 796/2004 skall gälla för det urval som avses i artikel 20 i den här förordningen.

2.   Kontrollmyndigheten skall inom sitt ansvarsområde välja ut de stödmottagare som skall kontrolleras i enlighet med artikel 20, vilket skall ske genom ett urval bland dem som redan valts ut i enlighet med artikel 12 och för vilka de relevanta kraven eller normerna gäller.

3.   Genom undantag från punkt 2 får kontrollmyndigheten inom sitt ansvarsområde göra ett stickprovsurval på 1 % av alla stödmottagare som lämnar in ansökningar om stöd i enlighet med artikel 36 a i–v och artikel 36 b i, iv och v i förordning (EG) nr 1698/2005 och för vilka åtminstone ett av kraven eller en av normerna gäller.

UNDERAVSNITT II

Minskningar och uteslutningar

Artikel 22

Allmänt

1.   Artikel 25 i förordning (EG) nr 1782/2003 samt artikel 2.2, artikel 2.2a, artikel 2.31–2.36, artikel 41 och artikel 65.2 i förordning (EG) nr 796/2004 skall gälla för att fastställa vilka minskningar och uteslutningar som skall tillämpas när en överträdelse konstateras.

2.   Om mer än ett utbetalningsställe ansvarar för administrationen av de olika stöden i enlighet med artikel 36 a i–v och artikel 36 b i, iv och v i förordning (EG) nr 1698/2005 skall medlemsstaterna vidta de åtgärder som krävs för att se till att bestämmelserna i detta underavsnitt följs, särskilt att en och samma procentuella minskning tillämpas på samtliga utbetalningar som en stödmottagare ansöker om.

Artikel 23

Fastställande av minskningar och uteslutningar

Om en överträdelse konstateras skall en minskning tillämpas på det totala belopp i enlighet med artiklarna 36 a i–v och 36 b iv och v i förordning (EG) nr 1698/2005 som har beviljats eller skall beviljas stödmottagaren i fråga på grundval av de ansökningar om utbetalning som denne har lämnat in eller kommer att lämna in under det kalenderår då överträdelsen uppdagades; detta skall ske utan att det påverkar tillämpningen av artikel 51.2 i samma förordning.

Om överträdelsen beror på försumlighet från stödmottagarens sida skall minskningen beräknas i enlighet med reglerna i artikel 66 i förordning (EG) nr 796/2004.

Om överträdelsen begåtts medvetet skall minskningen beräknas i enlighet med artikel 67 i förordning (EG) nr 796/2004.

Artikel 24

Kumulerade minskningar

Om det blir en kumulering av minskningar skall minskningarna tillämpas först för sen inlämning i enlighet med artikel 21 i förordning (EG) nr 796/2004, sedan i enlighet med artiklarna 16 eller 17 i denna förordning, därefter i enlighet med artikel 18 och slutligen i enlighet med artiklarna 22 och 23.

AVDELNING II

Stöd för landsbygdsutveckling under axlarna 1 och 3 samt vissa åtgärder under axlarna 2 och 4

KAPITEL I

Allmänna bestämmelser

Artikel 25

Tillämpningsområde

Denna avdelning skall gälla för

a)

de stödåtgärder som anges i artiklarna 20 och 52 i förordning (EG) nr 1698/2005,

b)

de stödåtgärder som anges i artikel 36 a vi, 36 b vi och vii, artikel 39.5 och, i fråga om etableringskostnader, artikel 36 b i och iii i den förordningen,

c)

stöd som beviljas i enlighet med artikel 63 a och 63 b i den förordningen i fråga om insatser inom åtgärder enligt punkterna a och b i den här artikeln.

AVSNITT I

Kontroller

Artikel 26

Administrativa kontroller

1.   Administrativa kontroller skall göras av samtliga ansökningar om stöd eller om utbetalningar, och de skall omfatta alla uppgifter som det är möjligt och lämpligt att kontrollera på administrativ väg. Rutinerna skall ge garantier för en registrering av vilka kontroller som genomförts, vilka resultat de gett och vilka åtgärder som vidtagits i de fall diskrepanser uppdagats.

2.   Syftet med de administrativa kontrollerna av ansökningar om stöd skall bland annat vara att granska

a)

huruvida den insats för vilken en stödansökan lämnats in berättigar till stöd,

b)

huruvida urvalskriterierna för landsbygdsutvecklingsprogrammet iakttagits,

c)

huruvida insatsen i fråga, i de fall detta är relevant, är förenlig med nationella regler eller EU-regler om offentlig upphandling, statligt stöd, andra normer i den nationella lagstiftningen eller i landsbygdsutvecklingsprogrammet,

d)

huruvida de angivna kostnaderna är rimliga; en bedömning skall göras, till exempel mot bakgrund av kostnaderna i andra liknande fall, genom en jämförelse med andra anbud, eller genom att en särskild kommitté får detta i uppdrag, och

e)

huruvida den sökande är redbar, med tanke på tidigare samfinansierade insatser sedan 2000.

3.   Syftet med de administrativa kontrollerna av ansökningar om utbetalning skall, när så är tillämpligt på ansökan i fråga, vara att granska

a)

huruvida produkterna eller tjänsterna levererats,

b)

huruvida de redovisade utgifterna utgörs av faktiska kostnader, och

c)

huruvida en avslutad insats överensstämmer med den insats för vilken ansökan om stöd lämnades in och beviljades.

4.   De administrativa kontrollerna i samband med investeringar skall inkludera minst ett besök på platsen för insatsen eller investeringen i fråga för att kontrollera att investeringen verkligen gjorts.

Medlemsstaterna får emellertid avstå från sådana besök vid mindre omfattande investeringar eller om de anser att risken är låg för att stödkriterierna inte uppfylls eller för att investeringen inte har gjorts på det sätt som avsågs. Ett sådant beslut skall registreras, varvid skälen till beslutet skall anges.

5.   För sina utgifter skall stödmottagarna kunna visa upp fakturor och dokument som visar att betalningarna gjorts. Om detta inte kan göras skall betalningarna styrkas med dokumentation av lika bevisvärde.

6.   Vid de administrativa kontrollerna skall det finnas rutiner som gör det möjligt att undvika oriktig dubbelfinansiering via andra gemenskapsstöd eller nationella stöd eller under andra programperioder. Om andra källor har bidragit till finansiering skall kontrollerna se till att det stöd som totalt sett mottagits inte är högre än vad som är tillåtet.

7.   För stöd som avser en förbättrad livsmedelskvalitet och som erkänts av medlemsstaterna, i enlighet med artikel 32 i förordning (EG) nr 1698/2005, får de utbetalande organen vid sina kontroller av att stödkriterierna följts använda sig av styrkande dokument och underlag från andra instanser, organ eller organisationer. Medlemsstaterna bör dock försäkra sig om att sådana instanser, organ eller organisationer fungerar på ett sätt som ger garantier för att det går att kontrollera att stödkriterierna iakttagits.

Artikel 27

Kontroller på plats

1.   Medlemsstaterna skall införa rutiner för att på plats och genom ett urval kontrollera godkända insatser. Dessa kontroller skall så långt möjligt genomföras innan slutbetalningen görs för ett projekt.

2.   De utgifter som kontrolleras skall utgöra minst 4 % av de offentliga utgifter som har deklarerats till kommissionen varje år, och minst 5 % av de offentliga utgifter som har deklarerats till kommissionen under hela programperioden.

3.   I det urval av godkända insatser som kontrolleras i enlighet med punkt 1 skall hänsyn framför allt tas till

a)

att det är viktigt att kontrollera en lämplig blandning av insatser av olika typer och omfattning,

b)

riskfaktorer som konstaterats vid kontroller som genomförts av nationella myndigheter eller gemenskapen,

c)

att det är viktigt att slå vakt om en balans mellan olika axlar och åtgärder.

4.   Resultatet av kontrollerna på plats skall utvärderas för att bedöma huruvida eventuella problem som påträffats är av systemkaraktär och därmed kan innebära en risk för andra liknande insatser eller för andra stödmottagare eller organ. De skall också identifiera orsakerna till att sådana situationer uppstått, samt vilka ytterligare undersökningar och korrigerande eller förebyggande åtgärder som krävs.

5.   Kontroller på plats får aviseras i förhand, förutsatt att syftet med kontrollen därmed inte äventyras. Om förhandsanmälan sker tidigare än 48 timmar före kontrollen bör den begränsas till minsta möjliga, beroende på vad det är för typ av åtgärd och insats som samfinansieras.

Artikel 28

Innehållet i kontrollerna på plats

1.   Genom kontrollerna på plats skall medlemsstaterna bemöda sig om att kontrollera

a)

att betalningarna till stödmottagaren kan styrkas med bokföringshandlingar eller annan dokumentation från de organ eller företag som genomför insatserna,

b)

att utgifterna för ett relevant antal utgiftsposter, i fråga om arten och tidpunkterna, är förenliga med gemenskapens bestämmelser, samt att de avser de godkända specifikationerna av insatsen och de arbeten som har utförts eller de tjänster som levererats,

c)

att användningen eller den planerade användningen av insatsen överensstämmer med den användning som beskrivs i stödansökan,

d)

att de offentligt finansierade insatserna har genomförts i enlighet med gemenskapens regler och politik på olika områden, särskilt i fråga om offentlig upphandling, samt enligt normer i den nationella lagstiftningen eller i landsbygdsutvecklingsprogrammet.

2.   Kontrollerna på plats skall avse en stödmottagares alla åtaganden och skyldigheter som är möjliga att kontrollera under besöket.

3.   Utom under exceptionella omständigheter, som medlemsstaterna skall registrera och motivera, skall kontrollerna på plats inkludera ett besök på platsen för insatsen eller, om det rör sig om en immateriell insats, hos den som ansvarar för insatsen.

4.   Det är endast sådana kontroller som uppfyller samtliga krav i den här artikeln som får tas med i beräkningen för att uppnå den procentandel för kontroller som anges i artikel 27.2.

Artikel 29

Kontroller av åtgärder för förtidspensionering och delvis självförsörjande jordbruk

1.   Vid ansökningar om stöd i enlighet med artiklarna 23 och 34 i förordning (EG) nr 1698/2005 skall de administrativa kontrollerna dessutom inkludera de kontroller som anges i artikel 11.2 i den här förordningen.

2.   I fråga om den åtgärd som föreskrivs i artikel 23 i förordning (EG) nr 1698/2005 får medlemsstaterna avstå från kontroller på plats efter den första utbetalningen, under förutsättning att de administrativa kontrollerna och bland annat de relevanta korskontrollerna, särskilt med den information som finns i den databas som avses i artikel 19 i förordning (EG) nr 1782/2003, ger tillräckliga garantier för att utbetalningarna görs i enlighet med gällande regler och bestämmelser.

Artikel 30

Kontroller i efterhand

1.   Kontroller i efterhand skall genomföras när det rör sig om investeringar som fortfarande är knutna till åtaganden i enlighet med artikel 72.1 i förordning (EG) nr 1698/2005 eller i enlighet med landsbygdsutvecklingsprogrammet.

2.   Syftet med kontrollerna i efterhand skall vara

a)

att kontrollera att artikel 72.1 i förordning (EG) nr 1698/2005 följs,

b)

att kontrollera att stödmottagarens utbetalningar är korrekt gjorda och slutgiltiga, utom när det gäller naturabidrag eller standardkostnader, och

c)

att kontrollera att en investering inte har finansierats på ett oriktigt sätt från olika håll på nationell nivå eller EU-nivå.

3.   Kontrollerna i efterhand skall varje år omfatta minst 1 % av de stödberättigande utgifterna för insatser i enlighet med punkt 1 för vilka slutbetalning har gjorts. De skall genomföras inom tolv månader efter det att det aktuella EJFLU-året har löpt ut.

4.   Kontrollerna i efterhand skall genomföras på grundval av en analys av de risker och ekonomiska konsekvenser som föreligger i olika insatser, grupper av insatser eller åtgärder.

De personer som genomför kontrollerna i efterhand får inte ha varit involverade i andra kontroller som gjorts av samma investering före utbetalningarna.

AVSNITT II

Minskningar och uteslutningar

Artikel 31

Minskningar och uteslutningar

1.   Utbetalningarna skall beräknas på grundval av vad som konstaterats vara stödberättigande.

Medlemsstaten skall gå igenom den ansökan om betalning som inkommer från stödmottagaren och fastställa vilka belopp som berättigar till stöd. Den skall fastställa

a)

vilket belopp som skall betalas ut till stödmottagaren i enlighet med ansökan om utbetalning, och

b)

vilket belopp som skall betalas ut till stödmottagaren efter en undersökning av om ansökan om utbetalning är berättigad.

Om beloppet i punkt a överskrider beloppet i punkt b med mer än 3 % skall ett avdrag göras från beloppet i punkt b. Avdraget skall vara lika med skillnaden mellan de båda beloppen.

Avdraget skall emellertid inte göras om stödmottagaren bevisligen är oskyldig till att det belopp som inte är stödberättigande har införts Avdragen skall göras med nödvändiga ändringar för utgifter som inte ger rätt till bidrag och som konstateras vid kontroller i enlighet med artiklarna 28 och 30 i denna förordning.

2.   Om det konstateras att en stödmottagare medvetet lämnat in en felaktig deklaration skall insatsen i fråga uteslutas från EJFLU-stöd, och eventuella belopp som redan betalats ut för insatsen skall krävas tillbaka. Stödmottagaren skall dessutom uteslutas från stöd under samma åtgärd för EJFLU-året i fråga och för det följande EJFLU-året.

3.   De påföljder som anges i punkterna 2 och 3 skall tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av ytterligare påföljder i enlighet med nationella regler.

KAPITEL II

Särskilda regler för axel 4 (Leader)

Artikel 32

Kontroller

För utgifter i enlighet med artikel 63 c i förordning (EG) nr 1698/2005 skall medlemsstaterna införa rutiner för kontroller i enlighet med den här avdelningen. Kontrollerna skall genomföras av personer som är helt oberoende gentemot den lokala aktionsgruppen i fråga.

Artikel 33

Ansvaret för kontrollerna

1.   För utgifter i enlighet med artikel 63 a och b i förordning (EG) nr 1698/2005 får de administrativa kontroller som föreskrivs i artikel 26 i den här förordningen genomföras av godkända lokala aktionsgrupper till vilka medlemsstaten formellt överlåtit denna uppgift. Medlemsstaten skall emellertid ha ansvaret för att se till de lokala aktionsgrupperna har den administrativa kapacitet och kontrollkapacitet som behövs för detta.

2.   Medlemsstaterna skall införa ett system för sin tillsyn över de lokala aktionsgrupperna. Tillsynen skall omfatta regelbundna kontroller av aktionsgruppernas insatser, inklusive kontroller av bokföringen och nya administrativa kontroller på stickprovsbasis.

DEL III

Slutbestämmelser

Artikel 34

Meddelanden

Medlemsstaterna skall före den 15 juli 2008 och därefter före den 15 juli varje år skicka in en rapport till kommissionen om EJFLU:s föregående budgetår, med en redogörelse för bland annat

a)

antalet ansökningar om utbetalning per landsbygdsutvecklingsåtgärd, det totala belopp som kontrollerats samt i förekommande fall den totala arealen och det totala antalet djur som omfattas av kontroller på plats i enlighet med artiklarna 12, 20 och 27,

b)

den totala arealen, fördelad på respektive stödordning, i fråga om de arealrelaterade stöden,

c)

det totala antalet djur, fördelat på respektive stödordning, i fråga om de djurrelaterade stöden,

d)

resultatet av de kontroller som utförts, med uppgifter om minskningar och uteslutningar i enlighet med artiklarna 16, 17, 18, 22 och 23,

e)

antalet kontroller i efterhand i enlighet med artikel 30, de belopp som kontrollerats i fråga om utgifter och vilka resultat som kontrollerna gett, med uppgifter om minskningar och uteslutningar i enlighet med artikel 31.

Artikel 35

Kommissionens kontroller

Artikel 27.2 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall gälla för stöd som betalas ut i enlighet med förordning (EG) nr 1698/2005.

Artikel 36

Kontrollrapporter till utbetalningsstället

1.   Om kontrollerna inte görs av det utbetalande organet skall medlemsstaten se till att detta organ får tillräcklig information om de kontroller som genomförts. Det utbetalande organet skall självt fastställa sitt behov av information.

Det skall finnas en tillfredsställande verifieringskedja. I bilagan finns en vägledande beskrivning av vilka krav som en tillfredsställande verifieringskedja skall uppfylla.

2.   Den information som avses i punkt 1 första stycket får lämnas i en särskild rapport för varje kontroll eller i form av en sammanfattande rapport.

3.   Utbetalningsstället skall ha rätt att granska kvaliteten i de kontroller som genomförts av andra organ och att få all övrig information som det behöver för att fullgöra sina åligganden.

Artikel 37

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas på gemenskapens stöd för den programperiod som börjar den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 december 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 277, 21.10.2005, s. 1.

(2)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1405/2006 (EUT L 265, 26.9.2006, s. 1).

(3)  EUT L 141, 30.4.2004, s. 18. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 659/2006 (EUT L 116, 29.4.2006, s. 20).

(4)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 320/2006 (EUT L 58, 28.2.2006, s. 42).

(5)  Se sidan 15 i detta nummer av EUT.

(6)  EUT L 345, 20.11.2004, s. 1.


BILAGA

VÄGLEDANDE BESKRIVNING AV INFORMATIONSKRAVEN I FRÅGA OM EN TILLFREDSSTÄLLANDE VERIFIERINGSKEDJA

En verifieringskedja skall anses vara tillfredsställande i enlighet med artikel 36.1 om det för stödet i fråga

a)

går att fastställa att de totala belopp som deklarerats till kommissionen överensstämmer med de fakturor, den bokföring och andra styrkande dokument som avser insatser med EJFLU-stöd och som förvaras hos det utbetalande organet eller hos andra instanser,

b)

går att kontrollera att de offentliga utgifterna utgörs av stöd som betalats ut till stödmottagaren,

c)

går att kontrollera att urvalskriterierna för insatser med EJFLU-stöd tillämpats,

d)

kan konstateras att den i tillämpliga fall omfattar finansieringsplan, verksamhetsrapporter, dokument som avser beviljandet av stödet, dokument som avser offentlig upphandling samt rapporter om de kontroller som genomförts.


23.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 368/85


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1976/2006

av den 20 december 2006

om ändring av förordningarna (EG) nr 2204/2002, (EG) nr 70/2001 och (EG) nr 68/2001 vad avser en förlängning av tillämpningsperioderna

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 994/98 av den 7 maj 1998 om tillämpningen av artiklarna 92 och 93 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på vissa slag av övergripande statligt stöd (1), särskilt artikel 1.1 a i, ii och iv och 1.1 b,

efter att ha offentliggjort ett utkast till denna förordning,

efter att ha hört rådgivande kommittén för statligt stöd, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 2204/2002 av den 12 december 2002 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt sysselsättningsstöd (2), kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag (3) och kommissionens förordning (EG) nr 68/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd till utbildning (4) upphör att gälla den 31 december 2006. I sin handlingsplan för statligt stöd (5) föreslog kommissionen att dessa förordningar samlas i en enda förordning om gruppundantag och att andra områden som avses i artiklarna 1 och 2 i förordning (EG) nr 994/98 eventuellt tas med.

(2)

Innehållet i den framtida förordningen om gruppundantag beror särskilt på resultaten av de offentliga samråd som inleddes med handlingsplanen för statligt stöd – mindre men bättre riktat statligt stöd: en plan för reform av det statliga stödet 2005–2009 och det vägledande dokumentet om statligt stöd till innovation (6). Det krävs också diskussioner med företrädare för medlemsstaterna för att definiera vilka typer av stöd som kan anses vara förenliga med fördraget. För att kunna fortsätta pågående samråd och analysera resultaten av dessa bör tillämpningsperioden för förordningarna (EG) nr 2204/2002, (EG) nr 70/2001 och (EG) nr 68/2001 förlängas till den 30 juni 2008.

(3)

Förordningarna (EG) nr 2204/2002, (EG) nr 70/2001 och (EG) nr 68/2001 bör därför ändras.

(4)

Dessutom bör det inte begäras att medlemsstaterna skall sända in nya formulär med sammanfattande information om åtgärder som förlängs med stöd av denna förordning, om dessa åtgärder inte har ändrats i sak.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 11.1 i förordning (EG) nr 2204/2002 skall den andra meningen ersättas med följande:

”Den skall gälla till och med den 30 juni 2008.”

Artikel 2

I artikel 10.1 i förordning (EG) nr 70/2001 skall den andra meningen ersättas med följande:

”Den skall gälla till och med den 30 juni 2008.”

Artikel 3

I artikel 8.1 i förordning (EG) nr 68/2001 skall den andra meningen ersättas med följande:

”Den skall gälla till och med den 30 juni 2008.”

Artikel 4

Skyldigheten att överlämna sammanfattande information om vidtagna åtgärder enligt formulär i enlighet med artikel 7.1 i förordning (EG) nr 68/2001, artikel 9.1 i förordning (EG) nr 70/2001 och artikel 10.1 i förordning (EG) nr 2204/2002 skall inte gälla statliga stödåtgärder som förlänger befintliga åtgärder enligt denna förordning, under förutsättning att inga sakliga ändringar görs i sådana åtgärder och att formulär med sammanfattande information vederbörligen inlämnats om vidtagandet av sådana åtgärder.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2006.

På kommissionens vägnar

Neelie KROES

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 142, 14.5.1998, s. 1.

(2)  EGT L 337, 13.12.2002, s. 3. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1040/2006 (EUT L 187, 8.7.2006, s. 8).

(3)  EGT L 10, 13.1.2001, s. 33. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1040/2006.

(4)  EGT L 10, 13.1.2001, s. 20. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1040/2006.

(5)  KOM(2005) 107 slutlig.

(6)  KOM(2005) 436 slutlig.


23.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 368/87


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1977/2006

av den 21 december 2006

om anpassning av förordning (EG) nr 1201/2006 om fastställande av viktningskoefficienterna för regleringsåret 2006/07 för att beräkna gemenskapens marknadspriser för slaktkroppar av gris, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 4.3,

med beaktande av akten om Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen, särskilt artikel 56, och

av följande skäl:

(1)

Det marknadspris i gemenskapen för slaktkroppar av gris som avses i artikel 4.2 i förordning (EEG) nr 2759/75 bör fastställas med hänsyn tagen till de priser som noterats i varje medlemsstat vägda genom koefficienter som avspeglar den relativa storleken på grisbeståndet i varje medlemsstat.

(2)

Med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen bör dessa koefficienter anpassas så att de båda nya medlemsstaternas uppgifter ingår.

(3)

Kommissionens förordning (EG) nr 1201/2006 (1) bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för griskött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 1201/2006 skall ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien träder i kraft och då samtidigt med detta.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 december 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 218, 9.8.2006, s. 10.


BILAGA

”BILAGA

Viktningskoefficienter för regleringsåret 2006/07, tillämpliga fr.o.m. den 1 januari 2007, för beräkning av marknadspriset i gemenskapen för slaktkroppar av gris

Artikel 4.2 i förordning (EEG) nr 2759/75

Belgien

3,9

Bulgarien

0,6

Tjeckien

1,7

Danmark

7,9

Tyskland

16,9

Estland

0,2

Grekland

0,7

Spanien

15,5

Frankrike

9,5

Irland

1,1

Italien

5,8

Cypern

0,3

Lettland

0,3

Litauen

0,7

Luxemburg

0,1

Ungern

2,4

Malta

0,1

Nederländerna

6,9

Österrike

2,0

Polen

11,8

Portugal

1,5

Rumänien

4,1

Slovenien

0,3

Slovakien

0,7

Finland

0,9

Sverige

1,1

Förenade kungariket

3,0”


23.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 368/89


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1978/2006

av den 22 december 2006

om ändring av förordning (EG) nr 448/2001 avseende rapportering om indragningsförfaranden och återanvändning av indragna medel

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna (1), särskilt artikel 53.2,

efter samråd med den kommitté som inrättats enligt artikel 147 i fördraget,

efter samråd med kommittén för jordbrukets struktur och landsbygdens utveckling,

efter samråd med kommittén för fiskets och vattenbrukets struktur, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artiklarna 2.3 och 3.2 i kommissionens förordning (EG) nr 448/2001 av den 2 mars 2001 om genomförandebestämmelser till rådets förordning (EG) nr 1260/1999 beträffande förfarandet för finansiella korrigeringar av stöd som beviljas inom ramen för strukturfonderna (2) skall medlemsstaterna inlämna rapporter till kommissionen om indragningsförfaranden och om de åtgärder som redan har vidtagits eller som behöver vidtas för att anpassa förvaltnings- och kontrollsystemen samt underrätta kommissionen om återanvändningen av indragna medel och eventuella ändringar i finansieringsplanen för stödet.

(2)

De erfarenheter som gjorts i samband med genomförandet av förordning (EG) nr 448/2001 visar att det finns ett behov av att förtydliga och förenkla dessa bestämmelser.

(3)

Särskilt bör de uppgifter som skall lämnas till kommissionen begränsas till de totala belopp per åtgärd av offentliga bidrag som dragits tillbaka från det berörda programmet till följd av att gemenskapens bidrag till insatserna dragits in helt eller delvis och till information om den faktiska återanvändningen av de medel som frigörs efter tillbakadragande av sådana bidrag. Information om de åtgärder som vidtas för att anpassa förvaltnings- och kontrollsystemen lämnas av medlemsstaterna i de årliga rapporter som krävs enligt artikel 13 i kommissionens förordning (EG) nr 438/2001 av den 2 mars 2001 om genomförandebestämmelser till rådets förordning (EG) nr 1260/1999 beträffande förvaltnings- och kontrollsystemen för stöd som beviljas inom ramen för strukturfonderna (3).

(4)

Förordning (EG) nr 448/2001 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för utveckling och omställning av regioner.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 448/2001 skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2 skall punkt 3 ersättas med följande:

”3.   Utan att det påverkar de uppgifter som skall lämnas om återkrav enligt artikel 8 i kommissionens förordning (EG) nr 438/2001 (4), skall medlemsstaterna som en bilaga till den sista kvartalsrapport för varje år som lämnas i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1681/94 (5) till kommissionen översända en redogörelse för de totala belopp per åtgärd av offentliga bidrag som dragits tillbaka från de utgiftsredovisningar som lämnats in under föregående år för det berörda programmet till följd av att gemenskapens bidrag dragits in helt eller delvis.

2.

I artikel 3.2 skall andra meningen ersättas med följande:

”Medlemsstaterna skall i den rapport som avses i artikel 2.3 underrätta kommissionen om återvändningen av de gemenskapsmedel som frigörs till följd av att bidrag dragits tillbaka från programmet.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 2006.

På kommissionens vägnar

Danuta HÜBNER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 161, 26.6.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 173/2005 (EUT L 29, 2.2.2005, s. 3) och ersatt av förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25) från och med den 1 januari 2007.

(2)  EGT L 64, 6.3.2001, s. 13.

(3)  EGT L 63, 3.3.2001, s. 21. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2355/2002 (EGT L 351, 28.12.2002, s. 42).

(4)  EGT L 63, 3.3.2001, s. 21.

(5)  EGT L 178, 12.7.1994, s. 43.”


23.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 368/91


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1979/2006

av den 22 december 2006

om öppnande och förvaltning av tullkvoter för konserverad svamp som importeras från tredjeland

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 4.3,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 41,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2201/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för bearbetade produkter av frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 15.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt det jordbruksavtal (2) som ingicks inom ramen för Uruguayrundans multilaterala handelsförhandlingar åtog sig gemenskapen att på vissa villkor och från och med den 1 juli 1995 öppna gemenskapstullkvoter för viss konserverad svamp av släktet Agaricus spp.

(2)

Villkoren för förvaltningen av dessa kvoter fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1864/2004 av den 26 oktober 2004 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för konserverad svamp som importeras från tredje land (3). Av tydlighetsskäl är det nödvändigt att upphäva den förordningen och ersätta den med en ny förordning från och med den 1 januari 2007.

(3)

I avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Folkrepubliken Kina i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994, som godkänts genom rådets beslut 2006/398/EG (4), föreskrivs att tullkvoten för konserverad svamp av släktet Agaricus som omfattas av KN-numren 0711 51 00, 2003 10 20 och 2003 10 30 med ursprung i Kina skall ökas med 5 200 ton.

(4)

Kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (5) gäller för importlicenser för tullkvotperioder som inleds från och med den 1 januari 2007. I förordning (EG) nr 1301/2006 föreskrivs i synnerhet ingående bestämmelser om ansökningar om importlicenser, de sökandes status och utfärdandet av licenser. I den förordningen föreskrivs även att licenserna inte skall gälla efter tullkvotperiodens sista dag. Förordning (EG) nr 1301/2006 skall gälla importlicenser som utfärdats i enlighet med denna förordning, utan att det påverkar tillämpningen av ytterligare villkor och undantag för de sökande i den här förordningen.

(5)

Det bör fastställas föreskrifter för att säkerställa att hela tullavgiften enligt Gemensamma tulltaxan tas ut för de kvantiteter som överskrider tullkvoterna. Licenser bör därför utfärdas i slutet av en period under vilken kvantiteterna kontrolleras och de nödvändiga anmälningarna görs av medlemsstaterna. Dessa bestämmelser bör antingen komplettera eller medge undantag från kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (6).

(6)

Det bör även fortsättningsvis finnas ett tillräckligt utbud av de aktuella produkterna till stabila priser på gemenskapsmarknaden, samtidigt som man måste undvika onödiga marknadsstörningar i form av kraftiga prisvariationer och negativa effekter för gemenskapsproducenterna. Därför bör konkurrensen mellan importörer uppmuntras i högre grad och importörernas administrativa bördor minskas.

(7)

Det bör skiljas mellan traditionella importörer och nya importörer, vilket är av intresse både för de nuvarande importörerna, som normalt sett importerar stora kvantiteter av de aktuella produkterna, och för nya importörer på marknaden, som också bör få en rimlig chans att ansöka om licenser för kvantiteter konserverad svamp inom ramen för tullkvoter. Det bör fastställas en tydlig definition av dessa två kategorier av importörer, liksom vissa kriterier för de sökandes status och utnyttjandet av de licenser som utfärdats.

(8)

Det är lämpligt att fastställa fördelningen mellan de två importörskategorierna på grundval av de kvantiteter som i praktiken importerats och inte på grundval av utfärdade licenser.

(9)

För att skydda de nuvarande importörernas intressen bör även de kvantiteter konserverad svamp som omfattas av tullkvoterna enligt denna förordning och som inte kunde importeras under en tullkvotperiod på grund av force majeure beaktas vid beräkningen av referenskvantiteterna för att förhindra att deras referenskvantitet minskas i motsvarande grad.

(10)

Vissa begränsningar bör fastställas för licensansökningar för import av konserverad svamp från tredjeländer som lämnas in av de olika kategorierna av importörer. Det krävs sådana begränsningar, dels för att se till att konkurrensen mellan importörer upprätthålls, dels för att alla importörer som verkligen bedriver handel på marknaden för frukt och grönsaker skall få möjlighet att försvara sina marknadspositioner i förhållande till andra importörer och för att ingen enskild importör skall kunna kontrollera marknaden.

(11)

För att förbättra och förenkla förvaltningen av tullkvoterna för konserverad svamp bör det fastställas tydliga bestämmelser om datum och förfaranden för inlämning av licensansökningar och för de behöriga myndigheternas utfärdande av licenser i medlemsstaterna.

(12)

Åtgärder måste även vidtas för att så långt som möjligt förhindra ansökningar om licenser i spekulationssyfte, eftersom detta kan leda till att tullkvoterna inte utnyttjas till fullo. På grund av den berörda produktens beskaffenhet och värde bör det ställas en säkerhet för varje ton (avrunnen nettovikt) för vilket en ansökan om importlicens lämnats in. Denna säkerhet bör vara tillräckligt hög för att motverka ansökningar i spekulationssyfte, men inte så hög att den motverkar ansökningar från aktörer som verkligen bedriver handel med bearbetade produkter av frukt och grönsaker. Det lämpligaste objektiva kriteriet för fastställande av säkerheten är en gräns på 2 % av den genomsnittliga tilläggstullen för import till gemenskapen av konserverad svamp av släktet Agaricus spp. som för närvarande omfattas av KN-nummer 0711 51 00, 2003 10 20 och 2003 10 30.

(13)

Bulgarien och Rumänien förväntas ansluta sig till Europeiska unionen den 1 januari 2007. Följaktligen bör den del av GATT-kvoten som för närvarande tilldelas dem i stället tilldelas andra leverantörer.

(14)

Övergångsåtgärder bör fastställas för att tillåta importörer från Bulgarien och Rumänien att dra nytta av denna förordning.

(15)

Det bör fastställas villkor för att under 2007 och 2008 säkerställa att det görs en åtskillnad mellan, å ena sidan, traditionella importörer och nya importörer i gemenskapen i dess sammansättning den 31 december 2006 och, å andra sidan, traditionella importörer och nya importörer i Bulgarien och Rumänien.

(16)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för bearbetade produkter av frukt och grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Öppnande av tullkvoter och tullsatser

1.   Härmed införs ett system med tullkvoter för import till gemenskapen av konserverad svamp av släktet Agaricus med KN-nummer 0711 51 00, 2003 10 20 och 2003 10 30 (nedan kallad ”konserverad svamp”) på de villkor som fastställs i den här förordningen. I bilaga I anges kvantiteten för de olika tullkvoterna, deras löpnummer och den period under vilken de gäller.

2.   Den tillämpliga tullsatsen skall vara 12 % av värdet för produkter som omfattas av KN-nummer 0711 51 00 och 23 % för produkter som omfattas av KN-numren 2003 10 20 och 2003 10 30.

Artikel 2

Tillämpning av förordningarna (EG) nr 1291/2000 och (EG) nr 1301/2006

Förordningarna (EG) nr 1291/2000 och (EG) nr 1301/2006 skall tillämpas, om inte annat följer av den här förordningen.

Artikel 3

Definitioner

1.   I denna förordning avses med behöriga myndigheter det eller de organ som utsetts av medlemsstaten för genomförandet av den här förordningen,

2.   I denna förordning avses med referenskvantitet den maximala kvantitet (avrunnen nettovikt) konserverad svamp som importerats av en traditionell importör under ett av de tre senaste kalenderåren.

Vid beräkningen av referenskvantiteten skall ingen hänsyn tas till import av konserverad svamp med ursprung i gemenskapen i dess sammansättning den 31 december 2006 eller med ursprung i Bulgarien och Rumänien.

De kvantiteter konserverad svamp som omfattas av tullkvoterna enligt artikel 1.1 och som inte kunde importeras under en tullkvotperiod på grund av force majeure skall också beaktas vid beräkningen av referenskvantiteterna.

Artikel 4

Importörskategorier

1.   Genom undantag från artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006 skall ”traditionella importörer” avse importörer som kan styrka att

a)

de, under minst två av de tre föregående kalenderåren, importerade konserverad svamp till gemenskapen,

b)

de, under året före ansökan, till gemenskapen importerade minst 100 ton sådana bearbetade produkter av frukt och grönsaker som avses i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 2201/96.

2.   Genom undantag från artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006 skall ”nya importörer” avse andra importörer än dem som anges i punkt 1, som under vart och ett av de två föregående kalenderåren till gemenskapen har importerat minst 50 ton sådana bearbetade produkter av frukt och grönsaker som avses i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 2201/96.

3.   Traditionella och nya importörer skall i samband med sin första ansökan om importlicenser för en viss tullkvotperiod för den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är etablerade och momsregistrerade styrka att de kriterier som anges i punkterna 1 och 2 har uppfyllts.

Handel med tredjeländer skall styrkas uteslutande med hjälp av tulldokument om övergång till fri omsättning som attesterats av tullmyndigheterna och innehålla uppgifter om att sökanden i fråga är mottagare.

Artikel 5

Licensansökningar och licenser

1.   En importlicens (nedan kallad ”licens”) skall vara giltig från och med den dag då den faktiskt utfärdas enligt vad som avses i artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1291/2000.

2.   Säkerheten skall uppgå till 40 euro per ton (avrunnen nettovikt).

3.   I fält 8 i licensansökan och licensen skall ursprungslandet anges och ”ja” markeras med ett kryss. Licensen skall endast vara giltig för import med ursprung i angivna länder.

4.   Genom undantag från artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1291/2000 får de rättigheter som följer av importlicenserna inte överlåtas.

Artikel 6

Fördelning av totala kvantiteter mellan traditionella och nya importörer

1.   Den totala kvantitet som tilldelas Kina och andra tredjeländer enligt bilaga I skall fördelas på följande sätt:

a)

95 % till traditionella importörer.

b)

5 % till nya importörer.

2.   Om den kvantitet som tilldelats Kina och andra tredjeländer inte utnyttjats till fullo av en kategori importörer skall återstoden överföras till den andra kategorin.

3.   Fält 20 i licensansökan skall innehålla uppgiften ”Traditionell importör” eller ”Ny importör”.

Artikel 7

Begränsningar för licensansökningar

1.   Den totala kvantitet (avrunnen nettovikt) som omfattas av de licensansökningar för import till gemenskapen av konserverad svamp som lämnats in av en traditionell importör får inte överstiga 150 % av referenskvantiteten.

2.   Den totala kvantiteten (avrunnen nettovikt) i de licensansökningar för import till gemenskapen av konserverad svamp som lämnats in av en ny importör för ett visst ursprungsland får inte överstiga 1 % av den sammanlagda kvantiteten i de tullkvoter som tilldelats det ursprungslandet enligt bilaga I.

Artikel 8

Inlämning av licensansökan

1.   Importörerna skall lämna in sina licensansökningar under de fem första arbetsdagarna i januari.

2.   När nya importörer beviljats licenser enligt förordning (EG) nr 1864/2004 eller den här förordningen under föregående kalenderår, skall de också lämna bevis för att minst 50 % av den kvantitet som de tilldelats verkligen har övergått till fri omsättning i gemenskapen.

Artikel 9

Anmälan av licensansökningar

Medlemsstaterna skall senast den tionde arbetsdagen i januari till kommissionen anmäla de kvantiteter i kilogram för vilka licensansökningar har lämnats in.

Anmälningarna skall delas upp efter KN-nummer och ursprungsland, och skall också ge separata siffror för de kvantiteter av varje produkt som traditionella respektive nya importörer har lämnat in ansökningar för.

Artikel 10

Utfärdande av licenser

Licenserna skall utfärdas av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna på den sjunde arbetsdagen efter dagen för anmälan enligt artikel 9.1.

Artikel 11

Internationella åtaganden för import från Kina

1.   Konserverad svamp med ursprung i Kina skall övergå till fri omsättning i gemenskapen i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 55–65 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (7).

2.   De myndigheter som är behöriga att utfärda ursprungsintyg för konserverad svamp med ursprung i Kina anges i bilaga II.

Artikel 12

Administrativt samarbete mellan medlemsstaterna

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att etablera ett jämbördigt administrativt samarbete i syfte att se till att denna förordning tillämpas korrekt.

Artikel 13

Övergångsåtgärder för åren 2007 och 2008

Genom undantag från artikel 4.1 och 4.2 och endast i Bulgarien och Rumänien skall följande definitioner gälla under 2007 och 2008:

1.

Med traditionella importörer skall avses importörer som kan bevisa att

a)

de under minst två av de tre föregående kalenderåren importerade konserverad svamp,

b)

de under det föregående kalenderåret importerade minst 100 ton sådana bearbetade produkter av frukt och grönsaker som avses i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 2201/96,

c)

den import som avses i a och b skedde till Bulgarien eller Rumänien, där den berörda importören har sitt huvudkontor.

2.

Med nya importörer skall avses andra aktörer än de som anges i punkt 1, som under vart och ett av de två föregående kalenderåren till Bulgarien eller Rumänien har importerat minst 50 ton sådana bearbetade produkter av frukt och grönsaker som avses i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 2201/96.

Artikel 14

Upphävande

Förordning (EG) nr 1864/2004 skall upphöra att gälla från och med den 1 januari 2007.

Artikel 15

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Artikel 13 skall tillämpas under förutsättning att anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien träder i kraft och från den dag då det träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 29. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 386/2004 (EUT L 64, 2.3.2004, s. 25).

(2)  EGT L 336, 23.12.1994, s. 22.

(3)  EUT L 325, 28.10.2004, s. 30. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1995/2005 (EUT L 320, 8.12.2005, s. 34).

(4)  EUT L 154, 8.6.2006, s. 22.

(5)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(6)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1713/2006 (EUT L 321, 21.11.2006, s. 11).

(7)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.


BILAGA I

Kvantitet, löpnummer och giltighetsperiod för de tullkvoter som avses i artikel 1.1 (i ton, avrunnen nettovikt)

Ursprungsland

Löpnummer

1 januari–31 december varje år

Kina

Traditionella importörer: 09.4157

Nya importörer: 09.4193

28 950

Övriga tredjeländer

Traditionella importörer: 09.4158

Nya importörer: 09.4194

5 030


BILAGA II

Förteckning över kinesiska myndigheter som är behöriga att utfärda de ursprungsintyg som avses i artikel 10.2.

”General Administration of Quality Supervision”

Folkrepubliken Kinas ”Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau” i:

Peking

Jiangxi

Shenzhen

Shanxi

Zhuhai

Ningxia

Inre Mongoliet

Sichuan

Tianjin

Hebei

Chongqing

Shanghai

Liaoning

Yunnan

Ningbo

Jilin

Guizhou

Jiangsu

Shandong

Shaanxi

Guangxi

Zhejiang

Gansu

Heilongjiang

Anhui

Qinghai

Hainan

Hubei

Tibet

Henan

Guangdong

Fujian

Xinjiang

Xiamen

Hunan


23.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 368/96


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1980/2006

av den 20 december 2006

om övergångsbestämmelser som ändrar förordning (EG) nr 2076/2002 och besluten 2001/245/EG, 2002/928/EG och 2006/797/EG när det gäller fortsatt användning av vissa verksamma ämnen som inte ingår i bilaga I till direktiv 91/414/EEG med anledning av Bulgariens anslutning

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 4.3,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 42, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 2076/2002 (1) och kommissionens beslut 2001/245/EG (2), 2002/928/EG (3) och 2006/797/EG (4) innehåller bestämmelser om att inte föra in vissa verksamma ämnen i bilaga I till direktiv 91/414/EEG och om att medlemsstaterna skall återkalla alla godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller dessa verksamma ämnen. Genom dessa rättsakter medges undantag för fortsatt användning av vissa av dessa ämnen under en begränsad tidsperiod för att alternativ skall kunna tas fram.

(2)

Bulgarien har ansökt om övergångsbestämmelser för vissa verksamma ämnen för att säkerställa att produktionen kan fasas ut gradvis eller att dokumentation som uppfyller kraven i direktiv 91/414/EEG kan läggas fram.

(3)

Uppgifter som visar att det finns ett fortsatt behov av att använda ämnena har lagts fram och utvärderats av kommissionen tillsammans med experter från medlemsstaterna. Förutsatt att stränga villkor är uppfyllda i syfte att minimera riskerna, finns det därför skäl att bevilja en längre frist för återkallande av befintliga godkännanden när det gäller viktiga användningar där det för närvarande inte finns några alternativ.

(4)

Förordning (EG) nr 2076/2002 och besluten 2001/245/EG, 2002/928/EG och 2006/797/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2076/2002 skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2 skall följande punkt läggas till som punkt 4:

”4.   Genom undantag från punkt 3 får Bulgarien, till och med den 30 juni 2009, behålla godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller ämnen i kolumn A i bilaga II för de användningar som anges i kolumn C, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

a)

Fortsatt användning tillåts endast om den inte har några skadliga effekter på människors eller djurs hälsa eller någon oacceptabel miljöpåverkan.

b)

Växtskyddsmedel som finns kvar på marknaden får en ny märkning som motsvarar de skärpta villkoren för användning.

c)

Alla lämpliga åtgärder vidtas för att motverka eventuella risker.

d)

Det görs allvarliga försök att hitta alternativ till sådana användningar.

Bulgarien skall senast den 31 december varje år informera kommissionen om hur denna punkt tillämpas, och i synnerhet om de åtgärder som vidtagits i enlighet med a–d.”

2.

I artikel 3 skall följande läggas till som led c:

”c)

för de användningar vilkas godkännanden skall återkallas senast den 30 juni 2009, inte gälla längre än till och med den 31 december 2009.”

3.

Bilaga II skall ändras på följande sätt:

a)

Rubriken skall ersättas med följande:

b)

På raden för bensultap skall ”Bulgarien” läggas till i kolumn B och ”solros, betor, potatis och blålusern” i kolumn C.

c)

På raden för prometryn skall ”Bulgarien” läggas till i kolumn B och ”solros, bomull och flockblommiga växter” i kolumn C.

d)

På raden för terbufos skall ”Bulgarien” läggas till i kolumn B och ”Endast professionella användare med lämplig skyddsutrustning. Jordbehandling för potatis, tobak, bomull och betor” i kolumn C.

Artikel 2

Beslut 2001/245/EG skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 skall ersättas med följande:

”Artikel 2

1.   Medlemsstaterna skall se till att

a)

godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller zineb återkallas senast sex månader efter den dag då detta beslut antagits,

b)

inga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller zineb beviljas eller förnyas enligt undantaget i artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG från och med den dag då detta beslut antagits.

2.   Genom undantag från punkt 1 får Bulgarien behålla godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller zineb när det gäller användning för trädgårdsgrödor, vin, tobak, äpple och stenfrukt, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

a)

Fortsatt användning tillåts endast om den inte har några skadliga effekter på människors eller djurs hälsa eller någon oacceptabel miljöpåverkan.

b)

Växtskyddsmedel som finns kvar på marknaden får en ny märkning som motsvarar de skärpta villkoren för användning.

c)

Alla lämpliga åtgärder vidtas för att motverka eventuella risker.

d)

Det görs allvarliga försök att hitta alternativ till sådana användningar.

Bulgarien skall senast den 31 december varje år informera kommissionen om hur denna punkt tillämpas, och i synnerhet om de åtgärder som vidtagits i enlighet med a–d.”

2.

Följande stycke skall läggas till i artikel 3:

”Genom undantag från första stycket skall alla övergångsperioder som Bulgarien beviljar i enlighet med artikel 4.6 i direktiv 91/414/EEG, för de användningar som avses i artikel 2.2, vara så korta som möjligt och upphöra att gälla senast den 31 december 2009.”

Artikel 3

Beslut 2002/928/EG skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2 skall följande läggas till som led d:

”d)

Bulgarien får, till och med den 30 juni 2009, behålla godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller ämnen i kolumn A i bilagan för de användningar som anges i kolumn C, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

i)

Fortsatt användning tillåts endast om den inte har några skadliga effekter på människors eller djurs hälsa eller någon oacceptabel miljöpåverkan.

ii)

Växtskyddsmedel som finns kvar på marknaden får en ny märkning som motsvarar de skärpta villkoren för användning.

iii)

Alla lämpliga åtgärder vidtas för att motverka eventuella risker.

iv)

Det görs allvarliga försök att hitta alternativ till sådana användningar.

Bulgarien skall senast den 31 december varje år informera kommissionen om hur detta led tillämpas, och i synnerhet om de åtgärder som vidtagits i enlighet med a–d.”

2.

I artikel 3 skall följande läggas till som led c:

”c)

för de användningar vilkas godkännanden skall återkallas senast den 30 juni 2009, inte gälla längre än till och med den 31 december 2009.”

3.

På raden för benomyl i bilagan skall ”Bulgarien” läggas till i kolumn B och ”Endast professionella användare med lämplig skyddsutrustning. Vinodlingar, persika, tomat och tobak” i kolumn C.

Artikel 4

Beslut 2006/797/EG skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3.2 skall ersättas med följande:

”2.   Genom undantag från punkt 1 och från artikel 2 får Bulgarien, till och med den 30 juni 2009, behålla godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller natriumtetratiokarbonat när det gäller användningarna i kolumn C, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

a)

Fortsatt användning tillåts endast om den inte har några skadliga effekter på människors eller djurs hälsa eller någon oacceptabel miljöpåverkan.

b)

Växtskyddsmedel som finns kvar på marknaden får en ny märkning som motsvarar de skärpta villkoren för användning.

c)

Alla lämpliga åtgärder vidtas för att motverka eventuella risker.

d)

Det görs allvarliga försök att hitta alternativ till sådana användningar.

3.   Den berörda medlemsstaten skall senast den 31 december varje år informera kommissionen om hur punkterna 1 och 2 tillämpas och i synnerhet om de åtgärder som vidtagits i enlighet med a–d i varje punkt.”

2.

I artikel 4 skall tredje stycket ersättas med följande:

”I de fall godkännanden skall återkallas senast den 31 maj 2010 i enlighet med artikel 3.1 skall fristen löpa ut senast den 30 november 2010.

I de fall godkännanden skall återkallas senast den 30 juni 2009 i enlighet med artikel 3.3 skall fristen löpa ut senast den 31 december 2009.”

3.

I bilagan till beslut 2006/797/EG skall titeln ersättas med ”Förteckning över godkännanden som avses i artikel 3.1 och 3.2”. På raden för natriumtetratiokarbonat skall ”Bulgarien” l