ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 358

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
16 december 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1856/2006 av den 15 december 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1858/2006 av den 15 december 2006 om inledande av en anbudsinfordran för försäljning av vinalkohol för användning som bioetanol i gemenskapen

22

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1859/2006 av den 15 december 2006 om fastställande av standardarvodet per företagsredovisning för räkenskapsåret 2007 i informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter

30

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1860/2006 av den 15 december 2006 om ändring av förordning (EEG) nr 1859/82 om val av rapporterande företag för fastställande av inkomstförhållanden i jordbruksföretag

31

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1861/2006 av den 15 december 2006 om ändring av förordning (EEG) nr 2237/77 om den företagsredovisning som skall användas för fastställande av jordbruksföretagens inkomstförhållanden

33

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1862/2006 av den 15 december 2006 om ändring av förordning (EG) nr 622/2003 om åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder avseende luftfartsskydd ( 1 )

36

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1863/2006 av den 15 december 2006 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 22:a enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

38

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1864/2006 av den 15 december 2006 om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 22:a enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

40

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1865/2006 av den 15 december 2006 om fastställande av högsta stödbelopp för koncentrerat smör för den 22:a enskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

42

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1866/2006 av den 15 december 2006 om fastställande av det lägsta försäljningspriset på smör inom den 54:e enskilda anbudsinfordran som utlysts inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999

43

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1867/2006 av den 15 december 2006 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från den 16 december 2006

44

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1868/2006 av den 15 december 2006 om ändring av förordning (EG) nr 2247/2003 om fastställande av tillämpningsföreskrifter inom sektorn för nötkött för rådets förordning (EG) nr 2286/2002 om ordningar för jordbruksprodukter och varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter med ursprung i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-staterna)

47

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1869/2006 av den 15 december 2006 om ändring av förordning (EG) nr 2172/2005 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för en tullkvot för import av levande nötkreatur med en vikt på mer än 160 kg med ursprung i Schweiz som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter

49

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 18 juli 2006 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Barbados, Belize, Republiken Elfenbenskusten, Republiken Fijiöarna, Republiken Guyana, Jamaica, Republiken Kenya, Republiken Kongo, Republiken Madagaskar, Republiken Malawi, Republiken Mauritius, Republiken Moçambique, Saint Kitts och Nevis, Republiken Surinam, Konungariket Swaziland, Förenade republiken Tanzania, Republiken Trinidad och Tobago, Republiken Uganda, Republiken Zambia samt Republiken Zimbabwe om garantipriser för rörsocker för leveransperioden 2005/2006 och av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indien om garantipriser för rörsocker för leveransperioden 2005/2006

51

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 17 november 2006 om provisorisk tillämpning av avtalet om upprättandet av en internationell fusionsenergiorganisation för gemensamt genomförande av ITER-projektet samt om tillämpning av avtalet om privilegier och immunitet för den internationella fusionsenergiorganisationen ITER för gemensamt genomförande av ITER-projektet [delgivet med nr K(2006) 5557]

60

Avtal om upprättandet av en internationell fusionsenergiorganisation för gemensamt genomförande av ITER-projektet

62

Avtal om privilegier och immunitet för den internationella fusionsenergiorganisationen för gemensamt genomförande av ITER-projektet

82

 

*

Kommissionens beslut av den 14 december 2006 om fastställande av de respektive utsläppsnivåer som tilldelats gemenskapen och var och en av dess medlemsstater enligt Kyotoprotokollet i enlighet med rådets beslut 2002/358/EG [delgivet med nr K(2006) 6468]

87

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

16.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 358/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1856/2006

av den 15 december 2006

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 16 december 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 december 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 15 december 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

118,3

204

77,5

999

97,9

0707 00 05

052

104,5

204

59,2

628

155,5

999

106,4

0709 90 70

052

134,0

204

70,1

999

102,1

0805 10 20

052

56,3

388

72,8

999

64,6

0805 20 10

052

30,7

204

61,3

999

46,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

69,1

624

71,9

999

70,5

0805 50 10

052

48,9

528

35,4

999

42,2

0808 10 80

388

107,5

400

86,4

404

94,2

720

73,3

999

90,4

0808 20 50

052

63,8

400

98,6

720

46,8

999

69,7


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999” betecknar ”övrigt ursprung”.


16.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 358/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1857/2006

av den 15 december 2006

om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 994/98 av den 7 maj 1998 om tillämpningen av artiklarna 92 och 93 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på vissa slag av övergripande statligt stöd (1), särskilt artikel 1.1 a i,

efter att ha offentliggjort ett utkast till denna förordning,

efter samråd med rådgivande kommittén för statligt stöd, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 994/98 bemyndigas kommissionen att i enlighet med artikel 87 i fördraget förklara att stöd till små och medelstora företag på vissa villkor är förenliga med den gemensamma marknaden och undantagna från anmälningsskyldigheten enligt artikel 88.3 i fördraget.

(2)

Kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag (2) skall inte tillämpas på verksamhet som hör samman med produktion, bearbetning eller saluföring av de produkter som finns upptagna i bilaga I till fördraget.

(3)

Kommissionen har i ett stort antal beslut tillämpat artiklarna 87 och 88 i fördraget på små och medelstora företag som är verksamma inom produktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter och har också redogjort för sin politik på området, senast i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till jordbrukssektorn (3). För att säkerställa effektiv kontroll och förenklad administration utan att kommissionens kontroll försvagas bör kommissionen, mot bakgrund av kommissionens stora erfarenhet av att tillämpa dessa artiklar på små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter, göra bruk av sina befogenheter enligt förordning (EG) nr 994/98 även på små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter, i den mån artikel 89 i fördraget har förklarats tillämplig på sådana produkter.

(4)

Under de kommande åren måste jordbruket anpassa sig till nya förutsättningar och ytterligare förändringar beträffande marknadsutveckling, marknadsåtgärder och handelsregler, konsumenternas krav och val och gemenskapens utvidgning. Dessa förändringar kommer att påverka inte bara jordbruksmarknaderna utan även den lokala ekonomin i allmänhet i landsbygdsområdena. Landsbygdsutvecklingspolitiken bör ha som mål att återställa och höja landsbygdsområdenas konkurrenskraft och bör därför bidra till att bevara och skapa sysselsättning på landsbygden.

(5)

Små och medelstora företag spelar en avgörande roll för att skapa arbetstillfällen och medverkar allmänt till social stabilitet och en dynamisk ekonomi. Deras utveckling kan emellertid hämmas av t.ex. brister i marknadens sätt att fungera. De har ofta svårigheter att få tillgång till kapital och krediter till följd av obenägenheten att ta risker på vissa finansiella marknader och de begränsade garantier som dessa företag kan erbjuda. De små och medelstora företagens begränsade resurser kan också inskränka deras möjligheter att få tillgång till information, särskilt om ny teknik och nya marknader. Mot bakgrund av dessa överväganden bör det stöd som genom denna förordning undantas från anmälningsskyldighet syfta till att underlätta utvecklingen av verksamheten i de små och medelstora företagen, under förutsättning att stödet inte påverkar handeln i negativ riktning i en omfattning som strider mot det gemensamma intresset. En sådan utveckling bör uppmuntras och stödjas genom förenkling av det befintliga regelverket i den utsträckning som detta gäller små och medelstora företag.

(6)

Produktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter i gemenskapen domineras i stort sett av små och medelstora företag. Det finns dock betydande strukturskillnader mellan primär produktion, å ena sidan, och bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter, å andra sidan. Bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter liknar ofta bearbetning och saluföring av industriprodukter. Därför förefaller det vara mer ändamålsenligt att använda ett annat tillvägagångssätt för bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter och att låta dessa verklsamheter omfattas av reglerna för industriprodukter. Därför – och i strid med det tillvägagångssätt som förordas i kommissionens förordning (EG) nr 1/2004 av den 23 december 2003 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter (4) – förefaller det vara lämpligt att upprätta en förordning om undantag som är inriktad på den primära jordbruksproduktionens specifika behov.

(7)

Genom rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar (5) och rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (6) har det införts särskilda bestämmelser för statligt stöd för vissa landsbygdsutvecklingsåtgärder för vilka stöd kan ges från medlemsstaterna utan finansiering från gemenskapen.

(8)

Genom den här förordningen bör undantag medges för alla stöd som uppfyller förordningens samtliga krav, och för alla stödordningar, förutsatt att varje stöd som kan beviljas inom ramen för dessa ordningar uppfyller samtliga tillämpliga krav enligt förordningen. För att säkerställa effektiv övervakning och förenklad administration utan att kommissionens kontroll försvagas bör stödordningar och enskilda stöd som inte omfattas av någon stödordning innehålla en uttrycklig hänvisning till den här förordningen.

(9)

Med hänsyn till behovet av att uppnå balans mellan minsta möjliga snedvridning av konkurrensen inom den understödda sektorn och den här förordningens mål, bör individuella stöd som överskrider ett fastställt högsta belopp inte medges undantag genom den här förordningen, oavsett om de omfattas av en stödordning som har beviljats undantag genom den här förordningen eller inte.

(10)

Exportstöd och stöd som gynnar inhemska produkter på bekostnad av importerade produkter bör inte undantas enligt den här förordningen. Sådant stöd kan vara oförenligt med gemenskapens internationella skyldigheter. Bidrag till kostnaderna för deltagande i handelsmässor, eller för undersökningar eller konsulttjänster som behövs för att lansera en ny produkt eller en befintlig produkt på en ny marknad, bör normalt sett inte anses utgöra exportstöd.

(11)

För att vid tillämpningen av denna förordning eliminera olikheter som kan medföra snedvridningar av konkurrensen och för att underlätta samordningen mellan olika initiativ inom gemenskapen och på nationell nivå som rör små och medelstora företag samt av hänsyn till administrativ klarhet och rättslig förutsebarhet, bör definitionen av små och medelstora företag i den här förordningen vara densamma som den som anges i bilaga I till förordning (EG) nr 70/2001.

(12)

I enlighet med kommissionens praxis och för att säkerställa att stödet är proportionellt och begränsas till det belopp som är nödvändigt, bör tröskelvärdena uttryckas som stödnivåer i förhållande till stödberättigande kostnader snarare än som maximala stödbelopp.

(13)

För att fastställa huruvida stöd som omfattas av denna förordning är förenliga med den gemensamma marknaden är det nödvändigt att ta hänsyn till stödnivån och således stödbeloppet uttryckt i bidragsekvivalenter. Vid beräkningen av bidragsekvivalenten för stöd som betalas ut i flera omgångar måste de marknadsräntor som rådde när stödet beviljades användas. För att säkerställa en enhetlig, överblickbar och enkel tillämpning av reglerna för statligt stöd, bör med marknadsräntor i den här förordningen avses de referensräntor som löpande fastställs av kommissionen på grundval av objektiva kriterier och som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning samt på Internet.

(14)

I syfte att säkerställa överblickbarhet och effektiv övervakning bör den här förordningen endast vara tillämplig på stödåtgärder som kan överblickas. Därmed avses stödåtgärder där det är möjligt att på förhand exakt beräkna bruttobidragsekvivalenten uttryckt i procent av de stödberättigande utgifterna utan att behöva göra en riskbedömning (t.ex. bidrag, räntesubventioner och begränsade fiskala åtgärder). Offentliga lån bör anses vara överblickbara, förutsatt att de omfattas av sedvanlig säkerhet och inte medför ett onormalt risktagande, och därför inte anses innehålla inslag av statliga garantier. I princip bör stödåtgärder som inbegriper statliga garantier eller offentliga lån med inslag av statliga garantier inte betraktas som överblickbara. Sådana stödåtgärder bör dock anses vara överblickbara om de har anmälts till kommissionen efter det att denna förordning har antagits och den metod som använts för att beräkna stödnivån i den statliga garantin har godkänts av kommissionen innan stödåtgärden genomförts. Kommissionen kommer att bedöma beräkningsmetoden i enlighet med tillkännagivandet om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd i form av garantier (7). Statliga aktieköp och stöd som ingår i riskkapitalåtgärder bör inte betraktas som överblickbart stöd. Stödåtgärder som inte är överblickbara bör alltid anmälas till kommissionen. Anmälningar av stödåtgärder som inte kan överblickas kommer att bedömas av kommissionen särskilt utifrån kriterierna i Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till jordbruk och skogsbruk 2007–2013.

(15)

I enlighet med kommissionens praxis för att utvärdera statligt stöd inom jordbrukssektorn är det inte nödvändigt att göra skillnad mellan små företag och medelstora företag. För vissa typer av stöd är det lämpligt att fastställa totala stödbelopp som en stödmottagare kan få.

(16)

Enligt kommissionens erfarenhet bör stödtaken fastställas till en nivå som ger en balans mellan målsättningen att skapa minsta möjliga snedvridning av konkurrensen inom den understödda sektorn och målsättningen att underlätta utvecklingen av de små och medelstora jordbruksföretagens ekonomiska verksamhet. För att stämma överens med gemenskapsfinansierat stöd bör taken harmoniseras med dem som fastställs i förordning (EG) nr 1257/1999 och i förordning (EG) nr 1698/2005.

(17)

Det är lämpligt att fastställa ytterligare villkor som bör uppfyllas av varje stödordning eller individuellt stöd som beviljas undantag med stöd av denna förordning. Alla produktionsrestriktioner eller begränsningar av gemenskapens stöd enligt den gemensamma organisationen av marknaden bör beaktas. Med hänvisning till artikel 87.3 c i fördraget bör stöd inte ha som enda syfte att fortlöpande eller periodiskt minska de driftskostnader som stödmottagaren normalt skall stå för, och de bör stå i proportion till de hinder som måste övervinnas för att uppnå de sociala och ekonomiska fördelar som anses vara i gemenskapens intresse. Ensidiga statliga stödåtgärder vars enda syfte är att förbättra producenternas ekonomiska situation men som inte på något sätt bidrar till att sektorn utvecklas och i synnerhet stöd som beviljas endast på basis av pris, kvantitet, produktionsenhet eller produktionsmedelsenhet anses utgöra driftsstöd som är oförenliga med den gemensamma marknaden. Det är vidare troligt att sådana stöd kommer att störa marknadsmekanismerna inom de gemensamma marknadsordningarna. Tillämpningsområdet för denna förordning bör därför begränsas till vissa typer av stöd.

(18)

Genom den här förordningen bör stöd till små och medelstora jordbruksföretag undantas från anmälningsskyldigheten oberoende av var företagen är belägna. Investeringar och skapande av arbetstillfällen kan bidra till den ekonomiska utvecklingen i mindre gynnade områden och i områden som anges i artikel 36 a i–iii i förordning (EG) nr 1698/2005. Små och medelstora jordbruksföretag i dessa områden har strukturella nackdelar på grund av sin lokalisering och svårigheter på grund av sin begränsade storlek. Små och medelstora företag i sådana områden bör därför beviljas högre stödtak.

(19)

På grund av risken för snedvridningar till följd av riktat investeringsstöd och för att ge jordbrukarna frihet att besluta om vilka produkter som de vill investera i, bör det investeringsstöd som beviljas undantag genom den här förordningen inte begränsas till särskilda jordbruksprodukter. Detta får inte hindra en medlemsstat från att utesluta vissa jordbruksprodukter från sådant stöd eller sådana ordningar, särskilt när det inte finns några normala avsättningsmöjligheter på marknaden. Vissa typer av investeringar bör också uteslutas från den här förordningen.

(20)

När stöd beviljas för anpassning till nyligen införda normer på gemenskapsnivå bör medlemsstaterna inte kunna förlänga anpassningsperioden för jordbrukarna genom att dröja med att införa sådana regler. Därför bör det datum tydligt anges från vilket den nya lagstiftningen inte längre kan anses som ny.

(21)

Vissa rådsförordningar på jordbruksområdet föreskriver särskilda bemyndiganden för att medlemsstaten skall kunna betala ut stöd, ofta i kombination med eller utöver gemenskapsfinansiering. I de bestämmelserna föreskrivs vanligtvis inte undantag från anmälningsskyldigheten enligt artikel 88 i fördraget i den mån som sådana åtgärder uppfyller villkoren i artikel 87.1 i fördraget. Eftersom villkoren för sådant stöd tydligt anges i de förordningarna eller det föreligger en skyldighet att meddela sådana åtgärder till kommissionen enligt de särskilda bestämmelserna i de förordningarna behövs det inte någon ytterligare anmälan enligt artikel 88.3 i fördraget för att kommissionen skall kunna göra en bedömning av dessa åtgärder. För att skapa förutsebarhet bör det finnas en hänvisning till de bestämmelserna i den här förordningen, och det bör därför inte krävas att åtgärderna skall anmälas enligt artikel 88 i fördraget, i den mån det i förväg kan garanteras att sådant stöd enbart beviljas små och medelstora företag.

(22)

För att säkerställa att stödet är nödvändigt och fungerar som ett incitament för att utveckla en viss verksamhet bör undantag enligt denna förordning inte beviljas för verksamhet som stödmottagaren även skulle bedriva på rena marknadsvillkor. Inget stöd bör beviljas retroaktivt när det gäller verksamhet som redan har genomförts av stödmottagaren.

(23)

Undantag bör inte medges enligt denna förordning för stöd som kumuleras med annat statligt stöd, inbegripet stöd från nationella, regionala eller lokala myndigheter, med offentligt stöd som beviljas enligt förordning (EG) nr 1698/2005 eller med gemenskapsbidrag, om, i förhållande till samma stödberättigande kostnader, ett sådant kumulerat stöd överstiger de tröskelvärden som anges i denna förordning. Stöd som undantas enligt den här förordningen bör inte kumuleras med stöd av mindre betydelse i den mening som avses i kommissionens förordning (EG) nr 1860/2004 av den 6 oktober 2004 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse inom jordbruks- och fiskerisektorn (8) – i förhållande till samma stödberättigande kostnader eller investeringsprojekt, om en sådan kumulering skulle leda till en högre stödnivå än den som fastställs i den här förordningen.

(24)

I syfte att säkerställa insyn och effektiv kontroll i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 994/98 är det lämpligt att utarbeta ett standardformulär som medlemsstaterna bör använda för att förse kommissionen med sammanfattande information för offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning, varje gång en stödordning genomförs eller ett enskilt stöd som inte täcks av någon sådan stödordning beviljas enligt denna förordning. Av samma skäl är det lämpligt att fastställa regler för de register som medlemsstaterna bör föra över stöd som inte ingår i den här förordningen. Beträffande den årliga rapport som medlemsstaterna är skyldiga att överlämna till kommissionen, är det lämpligt att kommissionen fastställer sina särskilda krav. Den sammanfattande informationen och den årliga rapporten bör lämnas i elektronisk form eftersom den teknik som krävs är allmänt tillgänglig.

(25)

Om en medlemsstat inte fullgör sin rapporteringsskyldighet enligt denna förordning kan det innebära att kommissionen inte har möjlighet att fullgöra den granskning som avses i artikel 88.1 i fördraget och i synnerhet bedöma om den kumulerade ekonomiska effekten av de stöd som beviljas undantag genom denna förordning är sådan att den påverkar handeln i negativ riktning i en omfattning som strider mot det gemensamma intresset. Behovet av att kunna bedöma den kumulerade effekten av statligt stöd är särskilt stort i de fall samma stödmottagare kan få stöd beviljade genom flera olika källor, vilket i allt större utsträckning är fallet på jordbruksområdet. Det är därför mycket viktigt att medlemsstaterna snabbt meddelar lämpliga uppgifter innan de beviljar stöd enligt den här förordningen.

(26)

Stöd till företag som är verksamma inom bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter bör omfattas av reglerna för stöd till små och medelstora företag inom andra sektorer som fastställs i förordning (EG) nr 70/2001. Förordning (EG) nr 70/2001 bör därför ändras.

(27)

Statligt stöd som undantas genom förordning (EG) nr 1/2004 bör fortsätta att vara undantaget om det uppfyller samtliga villkor i den här förordningen.

(28)

Det är lämpligt att fastställa övergångsbestämmelser för stöd som beviljades innan denna förordning trädde i kraft och som inte anmäldes, i strid med skyldigheten enligt artikel 88.3 i fördraget.

(29)

Den här förordningen påverkar inte medlemsstaternas möjligheter att anmäla stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter. Sådana anmälningar kommer att bedömas av kommissionen mot bakgrund av den här förordningen och på grundval av Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till jordbruk och skogsbruk 2007–2013. Anmälningar som inte avgjorts den dag då den här förordningen träder i kraft bör i första hand bedömas enligt den här förordningen och, om de villkor som fastställs i den inte uppfylls, utifrån Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till jordbruk och skogsbruk 2007–2013.

(30)

Mot bakgrund av kommissionens erfarenhet på detta område, särskilt av hur ofta det i allmänhet är nödvändigt att se över politiken på området statligt stöd, bör tillämpningsperioden för denna förordning begränsas. Om denna förordnings giltighetstid skulle löpa ut utan att förlängas, bör stödordningar som redan undantagits enligt denna förordning fortsätta att vara undantagna under ytterligare en sexmånadersperiod, i syfte att ge medlemsstaterna tid att anpassa sig.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1

TILLÄMPNINGSOMRÅDE, DEFINITIONER OCH VILLKOR

Artikel 1

Tillämpningsområde

1.   Denna förordning skall gälla för överblickbart stöd som beviljas små och medelstora jordbruksföretag som är verksamma inom primär produktion av jordbruksprodukter. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9 skall den inte tillämpas på stöd som beviljas för utgifter i samband med bearbetning eller saluföring av jordbruksprodukter.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 16.1 a skall denna förordning inte gälla för

a)

exportrelaterade stöd, dvs. stöd som är direkt kopplade till exportvolymen, till upprättandet eller driften av ett distributionsnät eller till andra löpande utgifter i samband med exportverksamhet,

b)

stöd som gynnar användningen av inhemska varor på bekostnad av importerade.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.   stöd: varje åtgärd som uppfyller samtliga kriterier som anges i artikel 87.1 i fördraget.

2.   jordbruksprodukt:

a)

de produkter som förtecknas i bilaga I till fördraget, med undantag av fiskeri- och vattenbruksprodukter som omfattas av rådets förordning (EG) nr 104/2000 (9),

b)

produkter som omfattas av KN-nummer 4502, 4503 och 4504 (korkprodukter),

c)

de imitations- eller ersättningsprodukter för mjölk och mjölkprodukter som avses i artikel 3.2 i rådets förordning (EEG) nr 1898/87 (10).

3.   bearbetning av jordbruksprodukter: varje process som en jordbruksprodukt undergår som till resultat ger en produkt som också är en jordbruksprodukt med undantag av sådana processer inom jordbruksföretag som är nödvändiga för att bearbeta en animalisk eller vegetabilisk produkt för den första försäljningen.

4.   saluföring av jordbruksprodukter: att ställa fram eller visa upp sådana produkter i avsikt att sälja dem, erbjuda dem för försäljning, leverera dem eller på annat sätt föra ut dem på marknaden med undantag av primärproducenters första försäljning till återförsäljare eller bearbetningsföretag och varje åtgärd för att förbereda en produkt för en sådan första försäljning. Primärförsäljares försäljning till slutkonsumenter skall betraktas som saluföring om den sker i separata lokaler som är särskilt avsedda för detta syfte.

5.   små och medelstora företag: små och medelstora företag enligt definitionen i bilaga I till förordning (EG) nr 70/2001.

6.   bruttostödnivå: stödbeloppet uttryckt i procent av projektets stödberättigande kostnader. Alla sifferuppgifter som används skall avse belopp före eventuella avdrag för direkt skatt. Om stöd beviljas i någon annan form än som bidrag, skall stödbeloppet vara lika med stödets bidragsekvivalent. Stöd som betalas ut i flera omgångar skall diskonteras till sitt värde vid tidpunkten för beviljandet. Den ränta som skall användas för nuvärdesberäkningar och för att räkna ut stödbeloppet i ett mjukt lån skall vara den gällande referensräntan vid den tidpunkt då lånet beviljades.

7.   kvalitetsprodukt: en produkt som uppfyller de kriterier som skall definieras enligt artikel 32 i förordning (EG) nr 1698/2005.

8.   ogynnsamma väderförhållanden som kan likställas med naturkatastrofer: väderförhållanden som frost, hagel, is, regn eller torka som förstör mer än 30 % av den genomsnittliga årsproduktionen för en jordbrukare under den föregående treårsperioden eller under tre år inom föregående femårsperiod, varvid de högsta och de lägsta värdena inte skall medräknas.

9.   mindre gynnade områden: områden som definieras av medlemsstaterna på grundval av artikel 17 i förordning (EG) nr 1257/1999.

10.   investeringar som görs för att uppfylla nyligen införda minimikrav:

a)

när det gäller normer där det inte föreskrivs någon övergångsperiod: investeringar som faktiskt inletts högst två år efter det datum då normerna blir obligatoriska för aktörerna, eller

b)

när det gäller normer där det föreskrivs en övergångsperiod: investeringar som faktiskt inletts före det datum då normerna blir obligatoriska för aktörerna.

11.   unga jordbrukare: producenter av jordbruksprodukter som uppfyller kriterierna i artikel 22 i förordning (EG) nr 1698/2005.

12.   producentgrupp: en grupp som bildas för att medlemmarna gemensamt, inom ramen för målen för den gemensamma organisationen av marknaden, skall anpassa sin produktion till marknadens krav, särskilt genom koncentration av utbudet.

13.   producentsammanslutning: en sammanslutning av godkända producentgrupper som eftersträvar samma mål i större skala.

14.   avlivade eller självdöda djur: djur som avlivats genom dödshjälp med eller utan slutgiltig diagnos, eller som dött (inklusive dödfödda och ofödda djur) på ett jordbruksföretag eller i någon lokal eller under transport, men som inte slaktats för att användas som livsmedel.

15.   kostnader för TSE- och BSE-test: samtliga kostnader, inklusive kostnader för provtagningsutrustning, provtagning, transporter, utförande av testerna samt lagring och destruering av de prov som krävs för provtagning enligt kapitel C i bilaga X till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 (11).

16.   företag i svårigheter: företag som anses vara i svårigheter i den mening som avses i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter (12).

17.   ersättningsinvestering: en investering genom vilken man enbart ersätter en befintlig byggnad eller maskin, eller delar av denna, med en ny, fullt modern byggnad eller maskin, utan att utöka produktionskapaciteten med minst 25 % eller utan att i grunden förändra produktionens karaktär eller de aktuella tekniska lösningarna. Varken att fullständigt riva ned en jordbruksbyggnad som är minst 30 år gammal och ersätta den med en fullt modern byggnad eller att grundligt renovera en jordbruksbyggnad kan betraktas som ersättningsinvesteringar. En renovering anses vara grundlig om kostnaderna för den uppgår till minst 50 % av värdet av den nya byggnaden.

18.   överblickbart stöd: stödåtgärder där det är möjligt att på förhand exakt beräkna bruttobidragsekvivalenten uttryckt i procent av de stödberättigande kostnaderna utan att behöva göra en riskbedömning (t.ex. åtgärder i form av bidrag, räntesubventioner eller begränsade fiskala åtgärder).

Artikel 3

Villkor för undantag

1.   Överblickbara individuella stöd som inte omfattas av någon stödordning och som uppfyller samtliga villkor enligt denna förordning skall anses vara förenliga med den gemensamma marknaden i den mening som avses i artikel 87.3 c i fördraget och undantas från anmälningsskyldigheten enligt artikel 88.3 i fördraget, under förutsättning att de sammanfattande uppgifter som föreskrivs i artikel 20.1 har överlämnats och att stöden innehåller en uttrycklig hänvisning till den här förordningen med angivande av förordningens titel och en hänvisning till dess offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Överblickbara stödordningar som uppfyller samtliga villkor enligt den här förordningen skall anses vara förenliga med den gemensamma marknaden i den mening som avses i artikel 87.3 c i fördraget och undantas från anmälningsskyldigheten enligt artikel 88.3 i fördraget, under förutsättning att

a)

varje stöd som skulle kunna beviljas inom ramen för stödordningen uppfyller samtliga villkor i den här förordningen,

b)

stödordningen innehåller en uttrycklig hänvisning till den här förordningen, med angivande av förordningens titel och en hänvisning till dess offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning,

c)

den sammanfattning av uppgifterna som föreskrivs i artikel 20.1 har överlämnats.

3.   Stöd som beviljas enligt en sådan stödordning som avses i punkt 2 skall anses vara förenligt med den gemensamma marknaden i den mening som avses i artikel 87.3 c i fördraget och skall undantas från anmälningsskyldigheten enligt artikel 88.3 i fördraget, under förutsättning att det beviljade stödet direkt uppfyller samtliga villkor i denna förordning.

4.   Stöd som inte ingår i tillämpningsområdet för denna förordning, eller för andra förordningar som antas enligt artikel 1 i förordning (EG) nr 994/98 eller förordningar som nämns i artikel 17 i den här förordningen, skall anmälas till kommissionen i enlighet med artikel 88.3 i fördraget. Sådant stöd skall bedömas i enlighet med de kriterier som fastställs i Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till jordbruk och skogsbruk 2007–2013.

KAPITEL 2

STÖDKATEGORIER

Artikel 4

Investeringar i jordbruksföretag

1.   Stöd till investeringar i jordbruksföretag inom gemenskapen för primär produktion av jordbruksprodukter skall anses vara förenligt med den gemensamma marknaden i den mening som avses i artikel 87.3 c i fördraget och skall undantas från anmälningsskyldigheten enligt artikel 88.3 i fördraget om det uppfyller villkoren i punkterna 2–10.

2.   Bruttostödnivån får inte överskrida

a)

50 % av de stödberättigande investeringarna i mindre gynnade områden eller i de områden som anges i artikel 36 a i–iii i förordning (EG) nr 1698/2005, och som fastställs av medlemsstaterna i överensstämmelse med artiklarna 50 och 94 i den förordningen,

b)

40 % av de stödberättigande investeringarna i andra områden,

c)

60 % av de stödberättigande investeringarna i mindre gynnade områden eller i områden som anges i artikel 36 a i–iii i förordning (EG) nr 1698/2005, och som fastställs av medlemsstaterna i överensstämmelse med artiklarna 50 och 94 i den förordningen, och upp till 50 % i andra områden för investeringar som görs av unga jordbrukare inom fem år efter etableringen,

d)

75 % av de stödberättigande investeringarna i de yttersta randområdena och på de mindre Egeiska öarna i den mening som avses i rådets förordning (EEG) nr 2019/93 (13),

e)

75 % av de stödberättigande investeringarna i områden som anges i led a och 60 % i andra områden om investeringarna leder till extra kostnader i samband med skydd och förbättring av miljön, förbättring av hygienförhållanden inom djurhållningen eller förbättrat djurskydd inom animalieproduktionen. Denna ökning kan bara beviljas för investeringar som går längre än lägsta gällande gemenskapskrav eller för investeringar som görs för att uppfylla nyligen införda minimikrav. Ökningen skall strängt begränsas till de extra stödberättigande kostnader som krävs, och den skall inte gälla investeringar som leder till ökad produktionskapacitet.

3.   Investeringen skall syfta till att uppnå bland annat följande mål:

a)

Minskade produktionskostnader.

b)

Förbättring och omfördelning av produktionen.

c)

Höjd kvalitet.

d)

Bevarande och förbättring av den naturliga miljön, hygienförhållandena eller nivån på djurskyddet.

4.   De stödberättigande kostnaderna får omfatta följande:

a)

Byggande, förvärv eller förbättring av fast egendom.

b)

Inköp eller hyrköp av maskiner och utrustning, inklusive datorprogram, upp till tillgångens marknadsvärde.

c)

Allmänna kostnader som har samband med de utgifter som nämns i leden a och b, exempelvis för arvoden till arkitekter, ingenjörer och konsulter samt för genomförbarhetsstudier och förvärv av patent och licenser.

Kostnader, med undantag av dem som anges i punkt b i första stycket, som hör samman med ett hyresavtal (skatt, uthyrarens påslag, refinansieringskostnader, fasta kostnader, försäkringspremier osv.) är inte stödberättigande utgifter.

5.   Stöd får endast beviljas till jordbruksföretag som inte är företag i svårigheter.

Stöd får beviljas för att stödmottagaren skall kunna uppnå nyligen införda minimikrav för miljö, hygien och djurskydd.

6.   Stöd får inte beviljas i strid med förbud eller restriktioner som fastställs i någon av rådets förordningar om den gemensamma organisationen av marknaden, även om dessa förbud eller restriktioner endast avser stöd från gemenskapen.

7.   Stödet får inte begränsas till särskilda jordbruksprodukter och måste därför vara öppet för alla jordbrukssektorer, såvida inte en medlemsstat utesluter vissa produkter på grund av överkapacitet eller brist på avsättningsmöjligheter. Stöd får inte beviljas för

a)

köp av produktionsrättigheter, djur och växter,

b)

plantering av ettåriga växter,

c)

dräneringsarbeten eller bevattningsutrustning och bevattningsarbeten, såvida inte en sådan investering leder till att vattenanvändningen minskar med minst 25 %,

d)

rena ersättningsinvesteringar.

8.   Stöd får ges till köp av annan mark än mark för byggnadsändamål för en kostnad på högst 10 % av de stödberättigande kostnaderna för investeringen.

9.   Det maximistöd som beviljas ett enskilt företag får inte överstiga 400 000 euro under en period som omfattar tre räkenskapsår, eller 500 000 euro om företaget är beläget i ett mindre gynnat område eller i ett sådant område som avses i artikel 36 a i–iii i förordning (EG) nr 1698/2005 och som fastställs av medlemsstaterna i överensstämmelse med artiklarna 50 och 94 i den förordningen.

10.   Stöd får inte beviljas för framställning av imitations- eller ersättningsprodukter för mjölk och mjölkprodukter.

Artikel 5

Bevarande av traditionella landskap och byggnader

1.   Stöd för bevarande av traditionella landskap och de företagsbyggnader som berörs av produktion, bearbetning eller saluföring av jordbruksprodukter skall anses vara förenligt med den gemensamma marknaden i den mening som avses i artikel 87.3 c i fördraget och skall undantas från anmälningsskyldigheten enligt artikel 88.3 i fördraget om det är förenligt med bestämmelserna i punkterna 2 och 3 i denna artikel.

2.   Stöd får beviljas upp till 100 % av de faktiska kostnaderna för investeringar eller större arbeten som syftar till att bevara ett icke-produktivt natur- eller kulturarv på ett jordbruksföretag, t.ex. ett arkeologiskt eller historiskt arv. Dessa kostnader får inbegripa rimlig ersättning för arbete som jordbrukaren själv eller hans anställda utför upp till ett tak på 10 000 euro per år.

3.   Stöd får beviljas med upp till 60 %, eller 75 % i mindre gynnade områden eller i områden som anges i artikel 36 a i–iii i förordning (EG) nr 1698/2005 och som fastställs av medlemsstaterna i överensstämmelse med artiklarna 50 och 94 i den förordningen, av de faktiska kostnaderna för investeringar eller större arbeten som syftar till att bevara kultur- eller naturarv i produktiva tillgångar på jordbruksföretag, t.ex. jordbruksbyggnader, förutsatt att investeringen inte medför någon ökning av produktionskapaciteten på företaget.

I de fall där en ökning av produktionskapaciteten kommer till stånd, skall stödnivåerna för investeringar enligt artikel 4.2 tillämpas när det gäller stödberättigande utgifter som härrör från genomförande av det aktuella arbetet med bruk av normala nutida material. Ytterligare stöd får beviljas upp till nivån 100 % för att täcka extra kostnader som uppstår på grund av att traditionella material används för att bibehålla byggnadens karaktär av kulturarv.

Artikel 6

Flyttning av jordbruksbyggnader i det allmänna intresset

1.   Stöd till flyttning av byggnader vid ett jordbruk skall anses vara förenligt med den gemensamma marknaden i den mening som avses i artikel 87.3 c i fördraget och skall undantas från anmälningsskyldigheten enligt artikel 88.3 i fördraget om det är i det allmänna intresset och uppfyller villkoren i punkterna 2–4 i denna artikel.

Det allmänna intresse som åberopas för att motivera att stöd beviljas enligt den här artikeln skall detaljerat anges i medlemsstatens tillämpliga bestämmelser.

2.   Stöd får beviljas med upp till 100 % av de faktiska kostnaderna för att täcka kostnader som uppstår då en flyttning av en byggnad i det allmänna intresset består av att montera ned, flytta och åter bygga upp befintliga anläggningar.

3.   Om en flyttning i det allmänna intresset leder till att jordbrukaren får ta i bruk modernare anläggningar skall jordbrukaren bidra med minst 60 %, eller 50 % i mindre gynnade områden eller i områden som anges i artikel 36 a i–iii i förordning (EG) nr 1698/2005 och som fastställs av medlemsstaterna i överensstämmelse med artiklarna 50 och 94 i den förordningen, av det ökade värde som den berörda anläggningen betingar efter flyttningen. Om stödmottagaren är en ung jordbrukare skall detta bidrag vara minst 55 respektive 45 %.

4.   Om en flyttning i det allmänna intresset leder till en ökning av produktionskapaciteten skall stödmottagaren bidra med minst 60 %, eller 50 % i mindre gynnade områden eller i områden som anges i artikel 36 a i–iii i förordning (EG) nr 1698/2005 och som fastställs av medlemsstaterna i överensstämmelse med artiklarna 50 och 94 i den förordningen, av utgifterna i samband med denna ökning. Om stödmottagaren är en ung jordbrukare skall detta bidrag vara åtminstone 55 respektive 45 %.

Artikel 7

Startstöd till unga jordbrukare

Startstöd till unga jordbrukare som producerar jordbruksprodukter skall anses vara förenligt med den gemensamma marknaden i den mening som avses i artikel 87.3 c i fördraget och skall undantas från anmälningsskyldigheten enligt artikel 88.3 i fördraget om de kriterier som fastläggs i artikel 22 i förordning (EG) nr 1698/2005 är uppfyllda.

Artikel 8

Stöd till förtidspensionering

Stöd till förtidspensionering av jordbrukare som producerar jordbruksprodukter skall anses vara förenligt med den gemensamma marknaden i den mening som avses i artikel 87.3 c i fördraget och skall undantas från anmälningsskyldigheten enligt artikel 88.3 i fördraget om det uppfyller följande villkor:

a)

De kriterier som fastläggs i artikel 23 i förordning (EG) nr 1698/2005 och alla regler som antas av kommissionen för att genomföra den artikeln måste vara uppfyllda.

b)

Affärsmässigt jordbruk skall upphöra definitivt.

Artikel 9

Stöd till producentgrupper

1.   Startstöd för att bilda producentgrupper eller producentsammanslutningar skall anses vara förenligt med den gemensamma marknaden i den mening som avses i artikel 87.3 c i fördraget och skall undantas från anmälningsskyldigheten enligt artikel 88.3 i fördraget om det är förenligt med bestämmelserna i punkterna 2–8 i denna artikel.

2.   Följande skall vara berättigade till det stöd som avses i punkt 1, om de är berättigade till stöd enligt den berörda medlemsstatens lagstiftning:

a)

Producentgrupper eller producentsammanslutningar som är verksamma i produktionen av jordbruksprodukter.

b)

Producentsammanslutningar som har ansvar för att övervaka att geografiska beteckningar, ursprungsbeteckningar och kvalitetsbeteckningar används i överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen.

Producentgruppernas eller producentsammanslutningarnas stadgar skall inbegripa en skyldighet för medlemmarna att saluföra produktionen enligt de regler om utbud och utsläppande på marknaden som gruppen har fastställt. Stadgarna får tillåta att en del av produktionen saluförs direkt av producenten. Enligt stadgarna skall producenter som ansluter sig till gruppen vara medlemmar i minst tre år och anmäla sitt utträde ur gruppen med minst tolv månaders varsel. Dessutom skall stadgarna föreskriva gemensamma regler för produktionen, särskilt när det gäller produktkvalitet eller ekologiska odlingsmetoder eller andra metoder avsedda att skydda miljön, gemensamma regler för att släppa ut produkter på marknaden och regler om produktinformation med särskild hänsyn till skördar och tillgång. Producenterna skall dock behålla sitt ansvar för att driva sina jordbruksföretag. De avtal som sluts inom producentgruppen eller producentsammanslutningen skall till fullo följa alla tillämpliga föreskrifter i gällande konkurrenslagstiftning, särskilt artiklarna 81 och 82 i fördraget.

3.   De stödberättigande kostnaderna får inbegripa hyra av lämpliga lokaler, inköp av kontorsutrustning, inklusive datorutrustning och program, personalkostnader, fasta kostnader samt juridiska och administrativa avgifter. Om lokaler köps skall de stödberättigande kostnaderna begränsas till motsvarande marknadshyror.

4.   Stöd får inte beviljas för kostnader som uppstår efter det femte verksamhetsåret, eller som betalas ut efter det sjunde året efter det att producentorganisationen godkändes. Detta påverkar inte det stöd som beviljas för stödberättigande kostnader som är begränsade till och beror på att en stödmottagares omsättning från ett år till ett annat ökar med minst 30 % på grund av att nya medlemmar och/eller nya produkter tillkommer.

5.   Stöd får inte beviljas till produktionsorganisationer, såsom företag eller kooperativ, som syftar till att förvalta en eller flera jordbruksföretag och som därför i praktiken är att betrakta som enskilda producenter.

6.   Stöd får inte beviljas till andra jordbruksorganisationer med verksamhet som inbegriper jordbruksproduktion, såsom ömsesidigt stöd, avbytar- och företagsledningstjänster på medlemmarnas jordbruksföretag, men som inte inbegriper en gemensam anpassning av utbudet till marknaden.

7.   Det totala stöd som beviljas en producentgrupp eller producentsammanslutning enligt denna artikel får inte överskrida 400 000 euro.

8.   Stöd får inte beviljas till producentgrupper eller producentsammanslutningar vilkas syfte är oförenligt med rådets förordning om en gemensam organisation av marknaden.

Artikel 10

Stöd för bekämpande av djur- och växtsjukdomar samt skadedjursangrepp

1.   Stöd för att kompensera jordbrukare för kostnader i samband med förebyggande och utrotning av djur- eller växtsjukdomar eller skadedjursangrepp – i form av kostnader för hälsokontroller, tester och andra undersökningsåtgärder, inköp och insättande av vaccin, mediciner och växtskyddsprodukter, slakt- och destruktionskostnader för djur och kostnader för destruktion av grödor – skall anses vara förenliga med den gemensamma marknaden i den mening som avses i artikel 87.3 c i fördraget och skall undantas från anmälningsskyldigheten enligt artikel 88.3 i fördraget om det uppfyller följande villkor samt de villkor som fastläggs i punkterna 4–8 i denna artikel:

a)

Bruttostödnivån får inte överskrida 100 %.

b)

Stödet skall beviljas som naturaförmån i form av subventionerade tjänster och får inte medföra direkta penningbetalningar till producenter.

2.   Stöd för att kompensera jordbrukare för förluster orsakade av djur- eller växtsjukdomar eller skadedjursangrepp skall anses vara förenligt med den gemensamma marknaden i den mening som avses i artikel 87.3 c i fördraget och skall undantas från anmälningsskyldigheten enligt artikel 88.3 i fördraget om det uppfyller följande villkor samt de villkor som anges i punkterna 4–8 i denna artikel:

a)

Kompensationen skall endast beräknas i förhållande till

i)

marknadsvärdet för djur som dödats eller växter som förstörts av sjukdomen eller skadedjursangreppet, eller för djur som dödats eller växter som förstörts på myndigheternas order som en del av ett obligatoriskt program för förebyggande och utrotning,

ii)

inkomstförluster till följd av karantänstvång och svårigheter när det gäller att förnya lagret eller genomföra omplantering.

b)

Bruttostödnivån får inte överskrida 100 %.

c)

Stödet måste vara begränsat till förluster som orsakats av sjukdomar vilkas utbrott formellt har erkänts av offentliga myndigheter.

3.   Den maximala beloppet för den stödberättigande kostnaden eller förlusten i fråga om stöd enligt punkterna 1 och 2 i denna artikel skall minskas med

a)

eventuella belopp som erhållits via försäkringssystem, och

b)

kostnader som till följd av sjukdomen inte uppstått, men som i normala fall skulle ha uppstått.

4.   Betalningarna måste avse sjukdomar eller skadegörare som omfattas av gemenskapsbestämmelser eller nationella bestämmelser, oavsett om de är fastställda i lagar eller i andra författningar. Betalningarna måste således ingå som en del av ett offentligt program på gemenskapsnivå, på nationell nivå eller på regional nivå för förebyggande, kontroll eller utrotning av den aktuella sjukdomen eller skadegöraren. Sjukdomarna eller skadedjursangreppet måste tydligt anges i programmet, som också måste innehålla en beskrivning av de aktuella åtgärderna.

5.   Stödet får inte avse en sjukdom för vilken det i gemenskapens lagstiftning föreskrivs särskilda avgifter för kontrollåtgärder.

6.   Stödet får inte avse åtgärder för vilka gemenskapens lagstiftning föreskriver att kostnaden skall bäras av jordbruksföretaget, såvida inte kostnaden för sådana stödåtgärder helt och hållet täcks av obligatoriska producentavgifter.

7.   När det gäller djursjukdomar får stöd endast ges för sjukdomar som tas upp i den förteckning över djursjukdomar som upprättas av Världsorganisationen för djurens hälsa (OIE) och/eller i bilagan till rådets beslut 90/424/EEG (14).

8.   Stödordningarna måste införas inom tre år efter det att utgiften eller förlusten uppstått. Stödet måste betalas ut inom fyra år efter det att utgiften eller förlusten uppstått.

Artikel 11

Stöd för förluster till följd av ogynnsamma väderförhållanden

1.   Stöd för att kompensera jordbrukare för förluster av växter, djur eller jordbruksbyggnader orsakade av ogynnsamma väderförhållanden som kan likställas med naturkatastrofer skall anses vara förenligt med den gemensamma marknaden i den mening som avses i artikel 87.3 c i fördraget och skall undantas från anmälningsskyldigheten enligt artikel 88.3 i fördraget om det uppfyller de villkor som fastläggs i punkterna 2–6 samt 9 och 10 i denna artikel i fråga om växter och djur och punkterna 3–8 och 10 i denna artikel i fråga om jordbruksbyggnader.

2.   Bruttostödnivån får inte överskrida 80 %, eller 90 % i mindre gynnade områden eller i områden som anges i artikel 36 a i–iii i förordning (EG) nr 1698/2005 och som fastställs av medlemsstaterna i överensstämmelse med artiklarna 50 och 94 i den förordningen, av de minskade inkomsterna från försäljning av produkten till följd av de ogynnsamma väderförhållandena. Denna inkomstminskning skall beräknas genom att

a)

resultatet av multiplikationen av den produktmängd som framställts under det år då de ogynnsamma väderförhållandena uppstod med det genomsnittliga försäljningspriset under det året, subtraheras från

b)

resultatet av multiplikationen av den genomsnittliga årliga producerade mängden under den föregående treårsperioden (eller under tre år inom föregående femårsperiod, varvid de högsta och de lägsta värdena inte skall medräknas) med det genomsnittliga försäljningspriset.

Det stödberättigande belopp som erhålls på detta sätt kan höjas med andra särskilda kostnader som jordbrukaren drabbas av genom utebliven skörd på grund av de ogynnsamma väderförhållandena.

3.   Den maximala stödberättigande förlusten i fråga om stöd enligt punkt 1 i denna artikel skall minskas med

a)

eventuella belopp som erhållits via försäkringssystem, och

b)

kostnader som till följd av de ogynnsamma väderförhållandena inte uppstått.

4.   Förlustberäkningen måste utföras för det enskilda företaget.

5.   Stödet måste betalas direkt till den berörda jordbrukaren eller till en producentorganisation i vilken jordbrukaren är medlem. Om stödet betalas till en producentorganisation får stödbeloppet inte överstiga det stödbelopp som skulle kunna beviljas jordbrukaren.

6.   Kompensation för skador på jordbruksbyggnader och jordbruksutrustning som orsakas av ogynnsamma väderförhållanden som kan likställas med naturkatastrofer får inte överskrida en bruttostödnivå på 80 %, eller 90 % i mindre gynnade områden eller i områden som anges i artikel 36 a i–iii i förordning (EG) nr 1698/2005 och som fastställs av medlemsstaterna i överensstämmelse med artiklarna 50 och 94 i den förordningen.

7.   De ogynnsamma väderförhållanden som kan likställas med naturkatastrofer skall formellt ha erkänts som sådana av de offentliga myndigheterna.

8.   Från och med den 1 januari 2010 skall den erbjudna ersättningen minskas med 50 %, såvida den inte ges till jordbrukare som har tecknat en försäkring som täcker minst 50 % av den genomsnittliga årsproduktionen eller produktionsrelaterade inkomsten och de enligt statistiken mest frekventa klimatriskerna i den berörda medlemsstaten eller regionen.

9.   Från och med den 1 januari 2011 får stöd för förluster som orsakas av torka endast betalas av en medlemsstat som i fråga om jordbruket till fullo har genomfört artikel 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG (15) och som garanterar att kostnaderna för jordbrukets vattenförsörjning täcks genom tillräckliga bidrag från denna sektor.

10.   Stödordningarna måste införas inom tre år efter det att utgiften eller förlusten uppstått. Stödet måste betalas ut inom fyra år efter det att utgiften eller förlusten uppstått.

Artikel 12

Stöd till försäkringspremier

1.   Stöd för försäkringspremier skall anses vara förenligt med den gemensamma marknaden i den mening som avses i artikel 87.3 c i fördraget och skall undantas från anmälningsskyldigheten enligt 88.3 i fördraget om det uppfyller villkoren i punkterna 2 och 3 i denna artikel.

2.   Bruttostödnivån får inte överskrida

a)

80 % av kostnaden för försäkringspremier där det anges i försäkringsvillkoren att försäkringen endast omfattar förluster som orsakas av ogynnsamma väderförhållanden som kan likställas med naturkatastrofer,

b)

50 % av kostnaden för försäkringspremier där det anges i försäkringsvillkoren att försäkringen omfattar

i)

förluster som anges i led a och andra förluster som orsakas av väderförhållanden, och/eller

ii)

förluster som orsakas av djursjukdomar eller skadedjursangrepp.

3.   Stöd får inte utgöra ett handelshinder på den inre marknaden för försäkringstjänster. Stöd får inte begränsas till försäkringar som tecknas med ett enda försäkringsbolag eller en grupp av företag eller ges på villkor att försäkringsavtalet skall slutas med ett företag som har säte i den berörda medlemsstaten.

Artikel 13

Stöd till sammanläggning av skiften

Stöd till sammanläggning av skiften skall anses vara förenligt med den gemensamma marknaden i den mening som avses i artikel 87.3 c i fördraget och skall undantas från anmälningsskyldigheten enligt artikel 88.3 i fördraget om det beviljas för och begränsas till de juridiska och administrativa kostnaderna, inklusive förrättningskostnader, för upp till 100 % av kostnaderna.

Artikel 14

Stöd för att uppmuntra produktion av kvalitetsprodukter från jordbruket

1.   Stöd för att uppmuntra produktion av kvalitetsprodukter från jordbruket skall anses vara förenligt med den gemensamma marknaden i den mening som avses i artikel 87.3 c i fördraget och skall undantas från anmälningsskyldigheten enligt artikel 88.3 i fördraget om det beviljas för de stödberättigande kostnader som anges i punkt 2 och uppfyller villkoren i punkterna 3–6 i denna artikel.

2.   Stöd får beviljas för att täcka kostnader för följande tjänster, i den utsträckning som dessa hör samman med utveckling av kvalitetsprodukter från jordbruket:

a)

Upp till 100 % av kostnaderna för marknadsundersökningar, produktutformning och produktdesign, inklusive stöd till utarbetande av ansökningar om godkännande av geografiska beteckningar, ursprungsbeteckningar eller särartsskydd i enlighet med tillämpliga gemenskapsförordningar.

b)

Upp till 100 % av kostnaderna för att införa kvalitetssäkringssystem, t.ex. ISO 9000 eller 14000, system baserade på riskanalys och kritiska kontrollpunkter (HACCP) och spårbarhetssystem eller system för att säkra att normer för äkthet, saluföringsnormer eller miljörevisionsnormer efterlevs.

c)

Upp till 100 % av kostnaderna för att utbilda personal i de system som avses i led b.

d)

Upp till 100 % av kostnaderna för avgifter som tas ut av erkända certifieringsorgan för inledande certifiering av kvalitetssäkringssystem och liknande system.

e)

Upp till 100 % av kostnaden för obligatoriska kontroller som genomförs som en följd av gemenskapslagstiftning eller nationell lagstiftning genom eller på uppdrag av behöriga myndigheter, såvida inte företagen enligt gemenskapslagstiftningen skall stå för sådana kostnader.

f)

Upp till de belopp som fastställs i bilagan till förordning (EG) nr 1698/2005 för stöd avseende åtgärder som anges i artikel 32 i den förordningen.

3.   Stöd får endast beviljas för kostnader för tjänster som tillhandahålls av en tredje part och/eller kontroller som utförs av eller på uppdrag av en tredje part, t.ex. behöriga tillsynsmyndigheter eller organ som verkar på deras uppdrag, eller oberoende organ som är ansvariga för kontroll och övervakning av geografiska beteckningar, ursprungsbeteckningar, ekologisk märkning eller kvalitetsmärkning, förutsatt att dessa beteckningar och märkningar är förenliga med gemenskapslagstiftningen. Stöd får inte beviljas för investeringskostnader.

4.   Stöd får inte beviljas för kostnader för kontroller som utförs av jordbrukaren eller företagaren själv, eller om det i gemenskapslagstiftningen föreskrivs att kostnaden för kontroller skall bekostas av producenterna, utan uppgift om den faktiska nivån på avgifterna.

5.   Med undantag av de stödåtgärder som avses i punkt 2 f skall stöd beviljas som naturaförmån i form av subventionerade tjänster och får inte medföra direkta penningbetalningar till producenter.

6.   Varje sådant stöd skall vara tillgängligt för alla som är berättigade till det i det berörda området enligt objektivt utformade villkor. Om de tjänster som förtecknas i punkt 2 tillhandahålls av producentgrupper eller andra ömsesidiga stödorganisationer får medlemskap i en sådan grupp inte utgöra ett villkor för att få tillgång till tjänsten. I sådana fall skall icke-medlemmens kostnad för den berörda gruppens eller organisationens administrativa kostnader begränsas så att de står i proportion till kostnaderna för tillhandahållandet av tjänsten.

Artikel 15

Tillhandahållande av tekniskt stöd inom jordbrukssektorn

1.   Stöd skall anses vara förenligt med den gemensamma marknaden i den mening som avses i artikel 87.3 c i fördraget och skall undantas från anmälningsskyldigheten enligt artikel 88.3 i fördraget om det beviljas för de stödberättigande kostnader för tekniskt stöd som anges i punkt 2 och uppfyller villkoren i punkterna 3 och 4 i denna artikel.

2.   Stöd får beviljas för följande stödberättigande kostnader:

a)

När det gäller utbildning av jordbrukare och jordbruksanställda,

i)

kostnader för att organisera utbildningsprogrammet,

ii)

kostnader för resa och uppehälle för deltagare,

iii)

kostnader för avbytare under jordbrukarens eller den anställdes frånvaro.

b)

När det gäller avbytare, den faktiska kostnaden för att ersätta en jordbrukare, dennes partner eller en anställd vid sjukdom och ledighet.

c)

När det gäller konsulttjänster som tillhandahålls av en tredje part, de avgifter för tjänster som inte är av fortlöpande eller periodiskt återkommande slag eller rör företagets ordinarie driftsutgifter, t.ex. rutinmässig skatterådgivning, regelbunden juridisk rådgivning eller annonsering.

d)

När det gäller anordnande och deltagande i forum för kunskapsutbyte mellan företag, i tävlingar, utställningar och mässor, kostnader för

i)

deltagaravgifter,

ii)

resekostnader,

iii)

publikationer,

iv)

hyra för utställningslokaler,

v)

symboliska priser som delas ut i samband med tävlingar, upp till ett värde av 250 euro per pris och vinnare.

e)

Under förutsättning att enskilda företag, varumärken eller ursprung inte anges:

i)

Popularisering av vetenskaplig kunskap.

ii)

Faktauppgifter om kvalitetssystem som är öppna för produkter från andra länder, om generiska produkter och om fördelarna i näringshänseende med generiska produkter och förslag på användning av dessa.

Stöd får också beviljas för att täcka de kostnader som avses i denna punkt om ursprunget anges för produkter som omfattas av rådets förordning (EG) nr 510/2006 (16) och av artiklarna 54–58 i rådets förordning (EG) nr 1493/1999 (17), förutsatt att uppgifterna exakt motsvarar dem som registrerats av gemenskapen.

f)

Publikationer såsom kataloger eller webbsidor där man presenterar faktauppgifter om producenter från en viss region eller om producenter av en viss produkt, förutsatt att uppgifterna och presentationen är neutrala och att alla berörda producenter har samma möjligheter att få vara med i publikationen.

3.   Stödet får täcka 100 % av de kostnader som anges i punkt 2. Det skall beviljas som naturaförmån i form av subventionerade tjänster och får inte medföra direkta penningbetalningar till producenter.

4.   Varje sådant stöd skall vara tillgängligt för alla som är berättigade till det i det berörda området enligt objektivt utformade villkor. Om tekniskt stöd tillhandahålls av producentgrupper eller andra organisationer får medlemskap i en sådan grupp inte utgöra ett villkor för att få tillgång till tjänsten. I sådana fall skall icke-medlemmens kostnad för den berörda gruppens eller organisationens administrativa kostnader begränsas till kostnaderna för tillhandahållandet av tjänsten.

Artikel 16

Stöd till animaliesektorn

1.   Stöd till företag verksamma inom animaliesektorn och som uppfyller följande villkor skall anses vara förenligt med den gemensamma marknaden i den mening som avses i artikel 87.3 c i fördraget och skall undantas från anmälningsskyldigheten enligt artikel 88.3 i fördraget:

a)

Stöd på upp till 100 % av de administrativa kostnaderna för att upprätta och föra stamböcker.

b)

Stöd på upp till 70 % av kostnaderna för test som utförs av eller på uppdrag av tredje part för att avgöra besättningens avkastning eller genetiska kvalitet. Stöd för att täcka kostnaderna för kontroller som utförs av besättningens ägare eller kostnaderna för rutinkontroller av mjölkkvalitet skall inte beviljas undantag.

c)

Till och med den 31 december 2011: stöd på upp till 40 % för införande på företagsnivå av nyskapande avelsteknik eller avelsmetoder på jordbruksföretagen. Stöd för att täcka kostnaderna för att införa eller utföra artificiell insemination skall inte beviljas undantag.

d)

Stöd på upp till 100 % av kostnaderna för bortskaffande av avlivade eller självdöda djur, och 75 % av kostnaderna för destruering av sådana djurkroppar eller alternativt upp till ett likvärdigt belopp för kostnaderna för premier som erlagts av jordbrukare för försäkringar som täcker kostnaderna för bortskaffande och destruering av avlivade eller självdöda djur.

e)

Stöd på upp till 100 % av kostnaderna för bortskaffande och destruering av djurkroppar om stödet finansieras via avgifter eller obligatoriska bidrag till finansieringen av destrueringen av sådana djurkroppar, förutsatt att sådana avgifter eller bidrag är begränsade till och direkt påläggs köttsektorn.

f)

Stöd på upp till 100 % av kostnaderna för bortskaffande och destruering av avlivade eller självdöda djur om det finns en skyldighet att utföra TSE-test på djuren i fråga.

g)

Stöd på upp till 100 % för kostnaderna för TSE-test.

När det gäller obligatoriska BSE-test av nötkreatur som slaktats för att användas som livsmedel får direkt eller indirekt stöd, inklusive gemenskapens utbetalningar, inte uppgå till mer än 40 euro per test. Detta belopp avser de totala kostnaderna för testet, vilket inbegriper provtagningsutrustning, provtagning, transport, utförande av testerna, lagring och destruering av proven. Skyldigheten att genomföra testerna får grunda sig på såväl gemenskapslagstiftning som nationell lagstiftning.

2.   De undantag som anges i punkt 1 d–g är beroende av att det finns ett enhetligt program för att övervaka och garantera säkert bortskaffande av avlivade eller självdöda djur i medlemsstaten. För att underlätta administrationen av sådant statligt stöd får betalningen göras till ekonomiska aktörer som är verksamma i produktionsled efter jordbrukaren och som tillhandahåller tjänster som har samband med bortskaffande och/eller destruering av avlivade eller självdöda djur, om det på ett tillfredsställande sätt kan visas att hela stödbeloppet överförs till jordbrukaren.

3.   Stödet får inte medföra direkta penningbetalningar till producenter.

Artikel 17

Stöd som ges enligt vissa rådsförordningar

Stöd till små och medelstora företag som uppfyller följande villkor skall anses vara förenligt med den gemensamma marknaden i den mening som avses i artikel 87.3 c i fördraget och skall undantas från anmälningsskyldigheten enligt artikel 88.3 i fördraget:

a)

Stöd som medlemsstaterna beviljar som uppfyller samtliga villkor i rådets förordning (EG) nr 1255/1999 (18), särskilt artikel 14.2.

b)

Stöd som medlemsstaterna beviljar som uppfyller samtliga villkor i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 (19), särskilt artikel 87 samt artikel 107.3 och artikel 125.5 första stycket.

c)

Stöd som medlemsstaterna beviljar enligt artikel 15.6 i rådets förordning (EG) nr 2200/96 (20).

KAPITEL 3

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 18

Villkor för stödet

1.   För att medges undantag enligt denna förordning får stöd enligt en stödordning endast beviljas för verksamhet som redan har utförts eller tjänster som redan har tagits i anspråk efter det att stödordningen har inrättats och offentliggjorts i enlighet med denna förordning.

Om stödordningen innebär en automatisk rättighet att få ta emot stöd utan att det behövs någon ytterligare åtgärd på administrativ nivå, får stödet i sig endast beviljas för verksamhet som genomförts eller tjänster som tagits i anspråk efter det att stödordningen har inrättats och offentliggjorts i enlighet med denna förordning.

Om det enligt stödordningen krävs att en ansökan lämnas in till den berörda behöriga myndigheten får stödet i sig endast beviljas för verksamhet som genomförts eller tjänster som tagits i anspråk efter det att följande villkor har uppfyllts:

a)

Stödordningen har inrättats och offentliggjorts i enlighet med denna förordning.

b)

En ansökan om stöd har på föreskrivet sätt lämnats till den berörda behöriga myndigheten.

c)

Ansökan har godkänts av den berörda behöriga myndigheten på ett sådant sätt att myndigheten har förbundit sig att bevilja stödet, med tydligt angivande av vilket stödbelopp som har beviljats eller hur beloppet kommer att beräknas. Den behöriga myndigheten får fatta ett sådant beslut endast om den budget som är tillgänglig för stödet eller stödordningen inte är förbrukad.

2.   För att medges undantag enligt denna förordning får individuellt stöd utanför en stödordning endast beviljas för verksamhet som redan har utförts eller tjänster som redan har tagits i anspråk efter det att kriterierna i leden b och c i punkt 1 tredje stycket har uppfyllts.

3.   Denna artikel skall inte gälla för stöd som omfattas av artikel 17.

Artikel 19

Kumulering

1.   De stödtak som fastställs genom artiklarna 4–16 skall tillämpas oavsett om stödet för projektet eller verksamheten helt finansieras med statliga medel eller samfinansieras av gemenskapen.

2.   Stöd som undantas genom den här förordningen får inte kumuleras med annat statligt stöd i den mening som avses i artikel 87.1 i fördraget eller med annan finansiering från medlemsstaterna, inklusive stöd som omfattas av artikel 88.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1698/2005, eller finansiering från gemenskapen i förhållande till samma stödberättigande kostnader, om en sådan kumulering skulle leda till en högre stödnivå än den som fastställs i den här förordningen.

3.   Stöd som undantas genom den här förordningen får inte kumuleras med stöd av mindre betydelse i den mening som avses i förordning (EG) nr 1860/2004 i förhållande till samma stödberättigande kostnader eller investeringsprojekt, om en sådan kumulering skulle leda till en högre stödnivå än den som fastställs i den här förordningen.

Artikel 20

Överblickbarhet och kontroll

1.   Senast tio arbetsdagar innan en stödordning som är undantagen enligt denna förordning träder i kraft, eller innan ett individuellt stöd som är undantaget enligt denna förordning och inte omfattas av någon stödordning beviljas, skall medlemsstaterna, om stödordningen eller stödet är undantaget enligt denna förordning, till kommissionen överlämna en sammanfattning av uppgifterna om stödordningen eller det individuella stödet enligt det formulär som anges i bilaga I, för offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning. Sammanfattningen skall tillhandahållas i elektronisk form. Kommissionen skall inom tio arbetsdagar efter det att den mottagit sammanfattningen skicka ett mottagningsbevis med identifikationsnummer och offentliggöra sammanfattningen på Internet.

2.   Medlemsstaterna skall föra detaljerade register över de stödordningar som undantas genom denna förordning, de individuella stöd som beviljas enligt dessa stödordningar och de individuella stöd som undantas enligt denna förordning och som beviljas vid sidan om en befintlig stödordning. Dessa register skall innehålla alla uppgifter som behövs för att det skall vara möjligt att fastställa att de villkor för beviljande av undantag som anges i denna förordning har uppfyllts, inbegripet uppgifter om företagets status som litet eller medelstort företag. Medlemsstaterna skall bevara registreringsuppgifterna för varje individuellt stöd under tio år från den dag då stödet beviljades, och, när det gäller en stödordning, under tio år från den dag då det sista individuella stödet beviljades enligt stödordningen. En berörd medlemsstat skall på skriftlig begäran inom tjugo arbetsdagar, eller inom en längre tidsfrist som anges i begäran, förse kommissionen med alla uppgifter kommissionen anser sig behöva för att kunna bedöma om villkoren i den här förordningen har uppfyllts.

3.   Medlemsstaterna skall sammanställa en rapport om tillämpningen av denna förordning för varje helt kalenderår eller del av kalenderår under vilket denna förordning gäller, enligt den förlaga som anges i bilaga II. Rapporten får inarbetas i den årliga rapport som skall inges av medlemsstaterna enligt artikel 21.1 i rådets förordning (EG) nr 659/1999 (21) och skall överlämnas senast den 30 juni det år som följer på det kalenderår som omfattas av rapporten. Senast samma datum skall medlemsstaten överlämna en särskild rapport om betalningar som gjorts i enlighet med artiklarna 10 och 11 i den här förordningen, där man redovisar de belopp som utbetalats under det kalenderåret, betalningsvillkoren, aktuella sjukdomar enligt artikel 10, och – vad gäller artikel 11 – relevant meteorologisk information med uppgifter om typ, tidpunkter, relativ magnitud och plats för de ogynnsamma väderförhållandena och om deras konsekvenser för den produktion för vilken kompensation har beviljats.

4.   Så snart en stödordning som är undantagen enligt denna förordning träder i kraft, eller ett individuellt stöd som är undantaget genom denna förordning beviljas utanför en stödordning, skall medlemsstaten på Internet offentliggöra den fullständiga texten till en sådan stödordning eller de kriterier och villkor som gäller för att ett sådant individuellt stöd skall beviljas.

Adressen till webbplatserna med direktlänk till texten till stödordningen skall meddelas kommissionen tillsammans med den sammanfattning av uppgifterna om stödet som krävs enligt punkt 1. Den skall också anges i den årliga rapport som skall överlämnas enligt punkt 3.

5.   Punkt 1 skall inte gälla för stöd som omfattas av artikel 17.

Artikel 21

Ändring av förordning (EG) nr 70/2001

Förordning (EG) nr 70/2001 skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1.2 skall led a ersättas med följande:

”a)

fiskeri- och vattenbruksprodukter som omfattas av rådets förordning (EG) nr 104/2000 (22) och verksamhet som hör samman med primär produktion (lantbruk) av jordbruksprodukter; framställning och saluföring av imitations- eller ersättningsprodukter för mjölk och mjölkprodukter,

2.

Artikel 2 skall ändras på följande sätt:

I artikel 2 skall följande punkter läggas till som leden k–n:

k)   ”jordbruksprodukt:

i)

de produkter som förtecknas i bilaga I till fördraget, med undantag av fiskeri- och vattenbruksprodukter som omfattas av rådets förordning (EG) nr 104/2000.

ii)

produkter som omfattas av KN-nummer 4502, 4503 och 4505 (korkprodukter).

iii)

de imitations- eller ersättningsprodukter för mjölk och mjölkprodukter som avses i artikel 3.2 i rådets förordning (EEG) nr 1898/87 (23) .

l)   imitations- och ersättningsprodukter för mjölk och mjölkprodukter: produkter som skulle kunna förväxlas med mjölk och/eller mjölkprodukter men som skiljer sig till sammansättningen från dessa på så sätt att de innehåller fett och/eller protein av annat ursprung än mjölk tillsammans med eller utan protein avlett från mjölk (sådana ”andra produkter än mjölkprodukter” som avses i artikel 3.2 i förordning (EEG) nr 1898/87.

m)   bearbetning av jordbruksprodukter: varje process som en jordbruksprodukt undergår som till resultat ger en produkt som också är en jordbruksprodukt med undantag av sådana processer inom jordbruksföretag som är nödvändiga för att bearbeta en animalisk eller vegetabilisk produkt för den första försäljningen.

n)   saluföring av jordbruksprodukter: att ställa fram eller visa upp sådana produkter i avsikt att sälja dem, erbjuda dem för försäljning, leverera dem eller på annat sätt föra ut dem på marknaden med undantag av primärproducenters första försäljning till återförsäljare eller bearbetningsföretag och varje åtgärd för att förbereda en produkt för en sådan första försäljning. Primärförsäljares försäljning till slutkonsumenter skall betraktas som saluföring om den sker i separata lokaler som är särskilt avsedda för detta syfte.

3.

I artikel 4 skall följande punkt läggas till som punkt 7:

”7.   Om investeringen avser bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter som förtecknas i bilaga I till fördraget får bruttostödnivån inte överstiga

a)

75 % av stödberättigande investeringar i de yttersta randområdena,

b)

65 % av stödberättigande investeringar på de mindre Egeiska öarna i den mening som avses i rådets förordning (EEG) nr 2019/93 (24),

c)

50 % av stödberättigande investeringar i regioner som kan komma i fråga enligt artikel 87.3 a i EG-fördraget,

d)

40 % av stödberättigande investeringar i alla andra regioner.

4.

I bilaga II skall följande läggas till efter ”Annan tillverkning” på samma nivå som ”All tillverkning”:

” Bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter (25).

Artikel 22

Övergångsbestämmelser

Stödordningar som undantas genom förordning (EG) nr 1/2004 och som uppfyller samtliga villkor i den här förordningen skall fortsätta att vara undantagna fram till den dag som anges i artikel 23.1 i denna förordning.

Artikel 23

Ikraftträdande och tillämplighet

1.   Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2013.

2.   Anmälningar som inte avgjorts när denna förordning träder i kraft skall bedömas i enlighet med dess bestämmelser. I de fall där villkoren i denna förordning inte är uppfyllda skall kommissionen undersöka oavgjorda anmälningar enligt gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till jordbrukssektorn.

Enskilda stöd och stödordningar som har genomförts innan denna förordning träder i kraft och stöd som beviljas enligt dessa stödordningar, utan kommissionens godkännande och i strid med anmälningsskyldigheten enligt artikel 88.3 i fördraget, skall anses vara förenliga med den gemensamma marknaden i den mening som avses i artikel 87.3 c i fördraget och skall undantas enligt denna förordning om de uppfyller de villkor som anges i artikel 3 i den här förordningen, med undantag av kraven i punkt 1 och punkt 2 b och c i den artikeln på att en uttrycklig hänvisning skall göras till den här förordningen och att en sammanfattning enligt artikel 20.1 skall ha överlämnats innan stödet beviljas. Stöd som inte uppfyller dessa villkor skall bedömas av kommissionen enligt de relevanta ramarna, riktlinjerna, meddelandena och tillkännagivandena.

3.   Stödordningar som undantas enligt den här förordningen skall förbli undantagna under en period av sex månader efter det datum då förordningen upphör att gälla.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 december 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 142, 14.5.1998, s. 1.

(2)  EGT L 10, 13.1.2001, s. 33. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1040/2006 (EUT L 187, 8.7.2006, s. 8.

(3)  EGT C 28, 1.2.2000, s. 2. Rättad i EGT C 232, 12.8.2000, s. 17.

(4)  EUT L 1, 3.1.2004, s. 1.

(5)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 80. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1698/2005 (EUT L 277, 21.10.2005, s. 1.

(6)  EUT L 277, 21.10.2005, s. 1.

(7)  EGT C 71, 11.3.2000, s. 14.

(8)  EUT L 325, 28.10.2004, s. 4.

(9)  EGT L 17, 21.1.2000, s. 22.

(10)  EGT L 182, 3.7.1987, s. 36.

(11)  EGT L 147, 31.5.2001, s. 1.

(12)  EUT C 244, 1.10.2004, s. 2.

(13)  EGT L 184, 27.7.1993, s. 1.

(14)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 19.

(15)  EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.

(16)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(17)  EGT L 179, 14.7.1999, s. 1.

(18)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48.

(19)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 1.

(20)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 1.

(21)  EGT L 83, 27.3.1999, s. 1.

(22)  EGT L 17, 21.1.2000, s. 22.”

(23)  EGT L 182, 3.7.1987, s. 36.”

(24)  EGT L 184, 27.7.1993, s. 1.”

(25)  Enligt definitionen i artikel 2 k i denna förordning.”


BILAGA I

Förlaga till sammanfattande uppgifter som skall lämnas när en stödordning som undantas genom denna förordning genomförs och när ett individuellt stöd som undantas genom förordningen beviljas utanför en stödordning

Sammanfattning över statligt stöd som beviljas enligt kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006

Medlemsstat

Region (Ange regionens namn om stödet har beviljats av en decentraliserad myndighet.)

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det individuella stödet (Ange stödordningens namn eller stödmottagarens namn om det är fråga om ett individuellt stöd.)

Rättslig grund (Ange exakt referens till nationell rättslig grund för stödordningen eller det individuella stödet.)

Planerade årliga utgifter inom stödordningen eller totalt belopp för individuellt stöd som beviljats företaget (Belopp skall anges i euro eller, om tillämpligt, i nationell valuta. Ange, när det gäller en stödordning, det totala årliga budgetanslaget eller det uppskattade skattebortfallet per år för alla stöd som ingår i ordningen. Om det är fråga om ett individuellt stöd ange totalt stödbelopp/skattebortfall. Ange i förekommande fall också över hur många år stödet är uppdelat eller hur många år skattebortfall beräknas uppstå. För säkerheter, ange i båda fallen (högsta) lånebelopp för vilka säkerhet ställs.)

Högsta stödnivå (Ange högsta stödnivå eller högsta stödbelopp per stödberättigad enhet.)

Datum för genomförande (Ange det datum från vilket stöd får beviljas enligt stödordningen eller när det individuella stödet beviljas.)

Varaktighet för stödordningen eller det individuella stödet (Ange det datum (år och månad) fram till och med vilket stöd kan beviljas enligt stödordningen eller i fråga om ett individuellt stöd, och om tillämpligt (år och månad) när den sista delbetalningen görs.)

Stödets syfte (Det är underförstått att huvudsyftet är stöd till små och medelstora företag. Ange de ytterligare (sekundära) mål som eftersträvas. Ange vilken av (artiklarna 4–17) som tillämpas och de stödberättigande kostnader som omfattas av stödordningen eller det individuella stödet.)

Berörd(a) sektor(er) (Ange delsektorer genom att nämna vilken typ av animalieproduktion (t.ex. gris eller fjäderfä) eller typ av vegetabilieproduktion (t.ex. äpplen eller tomater) som berörs.)

Den beviljande myndighetens namn och adress

Webbadress (Ange den Internetadress där den fullständiga texten till stödordningen eller de kriterier och villkor som gäller för ett individuellt stöd som beviljas utanför en stödordning finns.)

Övriga upplysningar


BILAGA II

Förlaga för den periodiska rapport som skall lämnas till kommissionen

Förlaga för årsrapporter om stödordningar för vilka en förordning om gruppundantag gäller enligt artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 994/98

Medlemsstaterna skall använda denna förlaga för sina obligatoriska rapporter till kommissionen enligt gruppundantagsförordningar som antagits på grundval av förordning (EG) nr 994/98.

Rapporterna skall lämnas i elektronisk form.

Obligatoriska uppgifter för alla stödordningar för vilka förordningar om gruppundantag gäller enligt artikel 1 i förordning (EG) nr 994/98:

1.   Stödordningens benämning.

2.   Tillämplig kommissionsförordning om undantag.

3.   Utgifter.

(Separata uppgifter måste ges för varje stödform inom en stödordning eller ett individuellt stöd (t.ex. bidrag, mjuka lån osv.)). Beloppen skall anges i euro eller, om så är tillämpligt, i nationell valuta. Vid skatteutgifter skall skattebortfallet per år rapporteras. Om exakta uppgifter inte är tillgängliga får förlusterna uppskattas.

Utgifterna bör anges enligt följande.

Ge för rapportåret separata uppgifter för varje stödform inom stödordningen (t.ex. bidrag, mjukt lån, säkerhet osv.):

3.1

Anslagna belopp, (uppskattade) bortfall av skatt eller annat inkomstslag, uppgifter om garantier osv. för nya stödprojekt. Vid garantiordningar skall det totala beloppet för nya garantier som beviljats lämnas.

3.2

Faktiska betalningar, (uppskattat) bortfall av skatt eller annat inkomstslag, uppgifter om garantier osv. som ställts för nya och pågående projekt. För garantiordningar skall följande uppgifter lämnas: totalt belopp för ställda säkerheter, inbetalda avgifter, återbetalda belopp, utbetalda ersättningar och stödordningens verksamhetsresultat för rapportåret.

3.3

Antalet projekt och/eller företag som fått stöd.

3.4

[Lämna blankt]

3.5

Uppskattat totalbelopp för:

investeringsstöd,

stöd för bevarande av traditionella landskap och byggnader,

stöd för flyttning av jordbruksbyggnader i det allmänna intresset,

startstöd för unga jordbrukare,

stöd till förtidspensionering,

stöd till producentgrupper,

stöd till följd av sjukdomar,

kompensation på grund av ogynnsamma väderförhållanden,

stöd för försäkringspremier,

stöd till sammanläggning av skiften,

stöd för att uppmuntra produktion av kvalitetsprodukter från jordbruket,

tekniskt stöd,

stöd till animaliesektorn.

3.6

Regional fördelning av beloppen under punkt 3.1 på mindre gynnade områden eller områden som anges i artikel 36 a i–iii i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 och andra områden.

3.7

Beloppen under 3.1 fördelade på stödmottagarnas verksamhetssektorer (om fler än en sektor berörs, ange andelen för var och en av sektorerna):

Typ av animalisk produkt.

Typ av vegetabilisk produkt.

4.   Andra upplysningar och anmärkningar.


16.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 358/22


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1858/2006

av den 15 december 2006

om inledande av en anbudsinfordran för försäljning av vinalkohol för användning som bioetanol i gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (1), särskilt artikel 33, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1623/2000 av den 25 juli 2000 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin vad beträffar marknadsmekanismerna (2) fastställs bland annat tillämpningsföreskrifter för avsättning av de alkohollager som uppstått genom destillationer enligt artiklarna 35, 36 och 39 i rådets förordning (EEG) nr 822/87 av den 16 mars 1987 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (3), samt enligt artiklarna 27, 28 och 30 i förordning (EG) nr 1493/1999 och som innehas av interventionsorganen.

(2)

En anbudsinfordran för försäljning av vinalkohol enbart för användning som bioetanol inom bränslesektorn i gemenskapen bör anordnas i enlighet med artikel 92 i förordning (EG) nr 1623/2000 i syfte att minska gemenskapens lager av vinalkohol och garantera kontinuerliga leveranser till de företag som är godkända enligt den artikeln.

(3)

Sedan den 1 januari 1999, och i enlighet med rådets förordning (EG) nr 2799/98 av den 15 december 1998 om att fastställa ett agromonetärt system för euron (4), måste anbudspris och säkerheter uttryckas i euro och utbetalningarna göras i euro.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Försäljning av vinalkohol för användning som bioetanol i gemenskapen skall ske genom anbudsinfordran nr 8/2006 EG.

Alkoholen har framställts genom destillation i enlighet med artiklarna 27, 28 och 30 i förordning (EG) nr 1493/1999, och den innehas av interventionsorganen i medlemsstaterna.

2.   Den volym som bjuds ut till försäljning uppgår till 685 562,74 hektoliter alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent, fördelade enligt följande:

a)

Ett parti med nummer 82/2006 EG med en volym på 50 000 hektoliter alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent.

b)

Ett parti med nummer 83/2006 EG med en volym på 50 000 hektoliter alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent.

c)

Ett parti med nummer 84/2006 EG med en volym på 50 000 hektoliter alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent.

d)

Ett parti med nummer 85/2006 EG med en volym på 50 000 hektoliter alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent.

e)

Ett parti med nummer 86/2006 EG med en volym på 50 000 hektoliter alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent.

f)

Ett parti med nummer 87/2006 EG med en volym på 50 000 hektoliter alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent.

g)

Ett parti med nummer88/2006 EG med en volym på 50 000 hektoliter alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent.

h)

Ett parti med nummer 89/2006 EG med en volym på 50 000 hektoliter alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent.

i)

Ett parti med nummer 90/2006 EG med en volym på 50 000 hektoliter alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent.

j)

Ett parti med nummer 91/2006 EG med en volym på 50 000 hektoliter alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent.

k)

Ett parti med nummer 92/2006 EG med en volym på 50 000 hektoliter alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent.

l)

Ett parti med nummer 93/2006 EG med en volym på 50 000 hektoliter alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent.

m)

Ett parti med nummer 94/2006 EG med en volym på 53 380,74 hektoliter alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent.

n)

Ett parti med nummer 95/2006 EG med en volym på 32 182 hektoliter alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent.

3.   De berörda behållarnas placering och referensnummer, vilken kvantitet alkohol som finns i varje behållare, alkoholhalt och alkoholens egenskaper anges i bilaga I till denna förordning.

4.   Företag som vill delta i anbudsförfarandet skall vara godkända enligt artikel 92 i förordning (EG) nr 1623/2000.

Artikel 2

Försäljningen skall äga rum i enlighet med artiklarna 93, 94, 94b–94d, 95–98 och 100–101 i förordning (EG) nr 1623/2000, samt artikel 2 i förordning (EG) nr 2799/98.

Artikel 3

1.   Anbuden skall skickas till de interventionsorgan som innehar alkoholen, och som listas i bilaga II, eller per rekommenderat brev till interventionsorganet.

2.   Anbuden skall skickas in i dubbla kuvert, varav det inre kuvertet skall vara märkt ”Anbud för anbudsinfordran nr 8/2006 EG för användning som bioetanol inom gemenskapen” och det yttre kuvertet skall vara märkt med det berörda interventionsorganets adress.

3.   Anbuden skall vara det berörda interventionsorganet tillhanda senast den 10 januari 2007 kl. 12.00 (lokal tid Bryssel).

Artikel 4

1.   För att anbuden skall betraktas som giltiga måste de uppfylla kraven i artiklarna 94 och 97 i förordning (EG) nr 1623/2000.

2.   För att betraktas som giltiga måste anbuden innehålla följande:

a)

Ett bevis på att en deltagandesäkerhet på 4 euro per hektoliter alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent har ställts hos det berörda interventionsorganet.

b)

Anbudsgivarens namn och adress, anbudsinfordrans nummer samt erbjudet pris, uttryckt i euro per hektoliter alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent.

c)

Ett åtagande från anbudsgivaren om att följa alla bestämmelser för den aktuella anbudsinfordran.

d)

En försäkran från anbudsgivaren, i vilken

i)

han avstår från reklamationer vad gäller kvaliteten och egenskaperna hos den alkohol som eventuellt tilldelas honom,

ii)

han accepterar varje form av kontroll avseende ändamålet med och användningsområdet för alkoholen,

iii)

han åtar sig bevisbördan i fråga om alkoholens användning i enlighet med villkoren i meddelandet om anbudsinfordran.

Artikel 5

De meddelanden som anges i artikel 94a i förordning (EG) nr 1623/2000 och som rör den aktuella anbudsinfordran skall skickas till kommissionen på den adress som anges i bilaga III till den här förordningen.

Artikel 6

Förfarandena för att erhålla prover fastställs i artikel 98 i förordning (EG) nr 1623/2000.

Interventionsorganet skall tillhandahålla alla relevanta upplysningar om den alkohol som bjuds ut till försäljning.

Intresserade parter kan hos respektive interventionsorgan erhålla prover på den alkohol som bjuds ut till försäljning, tagna av en företrädare för det berörda interventionsorganet.

Artikel 7

1.   I de medlemsstater där lagring sker av den alkohol som bjuds ut till försäljning, skall interventionsorganen på lämpligt sätt kontrollera arten av alkohol vid slutanvändningen. De skall i detta syfte

a)

i tillämpliga delar använda sig av bestämmelserna i artikel 102 i förordning (EG) nr 1623/2000,

b)

genomföra stickprovskontroller med hjälp av kärnmagnetisk resonans för att kontrollera arten av alkohol vid slutanvändningen.

2.   Kostnaderna för de kontroller som anges i punkt 1 skall betalas av de företag som köpt alkoholen.

Artikel 8

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 december 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 179, 14.7.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2165/2005 (EUT L 345, 28.12.2005, s. 1).

(2)  EGT L 194, 31.7.2000, s. 45. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1713/2006 (EUT L 321, 21.11.2006, s. 11).

(3)  EGT L 84, 27.3.1987, s. 1. Förordningen upphävd genom förordning (EG) nr 1493/1999.

(4)  EGT L 349, 24.12.1998, s. 1.


BILAGA I

Medlemsstat och partinummer

Plats

Behållare nummer

Mängd alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent (hektoliter)

Hänvisningar till förordning (EG) nr 1493/1999 (artikel)

Typ av alkohol

Spanien

Parti nr 82/2006 EG

Tarancon

C-3

25 239

27

Råalkohol

C-4

24 761

27

Råalkohol

 

Totalt

 

50 000

 

 

Spanien

Parti nr 83/2006 EG

Tarancon

C-4

572

27

Råalkohol

D-1

25 575

27

Råalkohol

D-2

23 853

27

Råalkohol

 

Totalt

 

50 000

 

 

Spanien

Parti nr 84/2006 EG

Tarancon

B-2

12 450

30

Råalkohol

B-7

11 880

30

Råalkohol

C-5

24 742

30

Råalkohol

C-6

928

30

Råalkohol

 

Totalt

 

50 000

 

 

Spanien

Parti nr 85/2006 EG

Tarancon

C-6

24 376

30

Råalkohol

D-5

24 880

30

Råalkohol

D-6

744

30

Råalkohol

 

Totalt

 

50 000

 

 

Frankrike

Parti nr 86/2006 EG

Viniflhor-Port la Nouvelle

Entrepot d'Alcool

Av. Adolphe Turrel BP 62

11210 Port la Nouvelle

1

44 610

27

Råalkohol

25

1 140

30

Råalkohol

1B

2 480

30

Råalkohol

1B

1 770

30

Råalkohol

 

Totalt

 

50 000

 

 

Frankrike

Parti nr 87/2006 EG

Viniflhor-Port la Nouvelle

Entrepot d'Alcool

Av. Adolphe Turrel BP 62

11210 Port la Nouvelle

9

14 755

27

Råalkohol

24

5 320

30

Råalkohol

9B

6 595

30

Råalkohol

9B

755

30

Råalkohol

9B

555

28

Råalkohol

24B

6 485

27

Råalkohol

24

870

30

Råalkohol

21

11 590

27

Råalkohol

25B

3 075

27

Råalkohol

 

Totalt

 

50 000

 

 

Frankrike

Parti nr 88/2006 EG

Deulep-PSL

13230 Port Saint Louis du Rhône

B3

24 025

27

Råalkohol

B3B

8 775

30

Råalkohol

B3B

10 965

30

Råalkohol

Deulep

Bld Chanzy

30800 Saint Gilles du Gard

72

5 280

30

Råalkohol

72

955

28

Råalkohol

 

Totalt

 

50 000

 

 

Frankrike

Parti nr 89/2006 EG

Deulep

Bld Chanzy

30800 Saint Gilles du Gard

71B

11 190

30

Råalkohol

72

3 590

30

Råalkohol

71B

16 030

30

Råalkohol

71

19 190

27

Råalkohol

 

Totalt

 

50 000

 

 

Italien

Parti nr 90/2006 EG

Cipriani-Chizzola d'Ala (TN)

18A-20A-25A

6 400

27

Råalkohol

Dister-Faenza (RA)

124A-127A

6 000

27/30

Råalkohol

I.C.V. – Borgoricco (PD)

6A

2 860

27

Råalkohol

Mazzari-S.Agata sul Santerno (RA)

15A-8A-5A

10 007,50

27

Råalkohol

Tampieri-Faenza (RA)

13A-14A-16A

1 500

27

Råalkohol

Villapana-Faenza (RA)

9A-4A

10 000

27

Råalkohol

Deta-Barberino Val d'Elsa (FI)

8A

3 100

27

Råalkohol

Caviro-Faenza (RA)

15A

10 132,50

27

Råalkohol

 

Totalt

 

50 000

 

 

Italien

Parti nr 91/2006 EG

Bonollo-Paduni (FR)

15A-34A-35A

26 669,32

27/30

Råalkohol

Bonollo-Torrita di Siena (SI)

12C-13C-16C-17C-19C-22C-23C-24C

2 138,18

27

Råalkohol

Mazzari-S.Agata sul Santerno (RA)

15A-8A-5A

21 192,50

27

Råalkohol

 

Totalt

 

50 000

 

 

Italien

Parti nr 92/2006 EG

Balice Distill-San Basilio Mottola (TA)

3A-4A

2 600

27

Råalkohol

Balice S.n.c.-Valenzano (BA)

8A-9A-40A-43A-44A

9 600

27

Råalkohol

Bonollo-Torrita di Siena (SI)

12C-13C-16C-17C-19C-22C-23C-24C

2 192,50

27

Råalkohol

D'Auria-Ortona (CH)

1A-2A-3A-4A-17A-25A-26A-27A-28A-29A

7 500

27

Råalkohol

De Luca-Novoli (LE)

6A-8A

4 000

27

Råalkohol

Di Lorenzo – Ponte Valleceppi (PG) – Pontenuovo di Torgiano (PG)

18A-3B

13 000

30

Råalkohol

S.V.A.-Ortona (CH)

17A-19A-20A

2 600

27/30

Råalkohol

Caviro-Carapelle (FG)

3C-6C

8 507,50

27/30

Råalkohol

 

Totalt

 

50 000

 

 

Italien

Parti nr 93/2006 EG

Bertolino-Partinico (PA)

6A-20A-24A

31 000

30

Råalkohol

S.V.M.-Sciacca (AG)

29A-41A

5 000

27/30

Råalkohol

GE.DIS.-Marsala (TP)

13B-14B

14 000

30

Råalkohol

 

Totalt

 

50 000

 

 

Grekland

Parti nr 94/2006 EG

Οινοποιητικός συνεταιρισμός

Μεσσηνίας

Πύργος τριφυλίας

(Oinopoiitikos Sinetairismos Messinias)

76

454,96

30

Råalkohol

77

432,94

30

Råalkohol

85

1 782,89

30

Råalkohol

86

1 684,51

30

Råalkohol

87

1 756,59

30

Råalkohol

88

1 753,86

30

Råalkohol

95

873,44

30

Råalkohol

75

444,79

30

Råalkohol

28

904,89

30

Råalkohol

80

463,46

30

Råalkohol

73

387,14

30

Råalkohol

78

27,72

30

Råalkohol

15

1 747,04

30

Råalkohol

16

1 713,67

30

Råalkohol

26

853,18

30

Råalkohol

74

427,35

30

Råalkohol

17

1 743,76

30

Råalkohol

94

887,65

30

Råalkohol

84

1 786,52

30

Råalkohol

79

439,47

30

Råalkohol

93

908,63

30

Råalkohol

83

1 795,78

30

Råalkohol

82

1 758,86

30

Råalkohol

12

1 800,87

30

Råalkohol

11

1 744,16

30

Råalkohol

18

1 707,83

30

Råalkohol

13

1 788,73

30

Råalkohol

96

827,49

30

Råalkohol

81

1 805,07

30

Råalkohol

14

1 800,04

30

Råalkohol

97

915,07

30

Råalkohol

92

908,96

30

Råalkohol

99

911,94

30

Råalkohol

25

905,06

30

Råalkohol

108

432,18

30

Råalkohol

107

432,77

30

Råalkohol

105

448,22

30

Råalkohol

106

441,22

30

Råalkohol

27

897,73

30

Råalkohol

29

579,19

30

Råalkohol

30

667,69

30

Råalkohol

19

901,65

27

Råalkohol

20

892,07

27

Råalkohol

21

900,28

27

Råalkohol

22

899,54

27

Råalkohol

23

882,32

27

Råalkohol

24

653,58

27

Råalkohol

89

847,09

27

Råalkohol

90

880,83

27

Råalkohol

91

856,22

27

Råalkohol

98

878,23

27

Råalkohol

100

745,61

27

Råalkohol

 

Totalt

 

53 380,74

 

 

Portugal

Parti nr 95/2006 EG

S. João da Pesqueira

Inox 6

5 002,98

27

Råalkohol

Inox 13

10 323,33

27

Råalkohol

Inox 14

10 230,70

27

Råalkohol

Inox 15

6 624,99

27

Råalkohol

 

Totalt

 

32 182

 

 


BILAGA II

Interventionsorgan som innehar den alkohol som avses i artikel 3

Viniflhor — Libourne

Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, BP 231, F-33505 Libourne Cedex [Tél. (33-5) 57 55 20 00; télex 57 20 25; fax (33) 557 55 20 59]

FEGA

Beneficencia, 8, E-28004 Madrid [Tél. (34-91) 347 64 66; fax (34-91) 347 64 65]

AGEA

Via Torino, 45, I-00184 Rome [Tél. (39) 06 49 49 97 14; fax (39) 06 49 49 97 61]

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Αχαρνών (Aharnon) 241, 10446 Athènes, Grèce (Tél. 210 212 4799; fax 210 212 4791)

IVV — Instituto da Vinha e do Vinho

R. Mouzinho da Silveira, 5, P-1250-165 Lisboa [Tél. (351) 21 350 67 00, fax (351) 21 356 12 25]


BILAGA III

Adress som avses I artikel 5

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling, enhet D-2

B-1049 Bryssel

Fax (32-2) 292 17 75

E-post: agri-market-tenders@cec.eu.int


16.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 358/30


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1859/2006

av den 15 december 2006

om fastställande av standardarvodet per företagsredovisning för räkenskapsåret 2007 i informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning nr 79/65/EEG av den 15 juni 1965 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska ekonomiska gemenskapen (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 1915/83 av den 13 juli 1983 om vissa tillämpningsföreskrifter som rör redovisning för fastställande av inkomster i jordbruksföretag (2), särskilt artikel 5.3, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 5.1 i förordning (EEG) nr 1915/83 föreskrivs att det skall fastställas ett standardarvode som kommissionen skall betala till medlemsstaterna för varje vederbörligen genomförd företagsredovisning som överlämnas inom den tidsperiod som anges i artikel 3 i den förordningen.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 118/2006 (3) fastställdes standardarvodet för räkenskapsåret 2006 till 145 euro per företagsredovisning. Till följd av kostnadsutvecklingen och dess återverkningar på kostnaderna för att genomföra en företagsredovisning bör arvodet omprövas.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Gemenskapskommittén för informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det standardarvode som föreskrivs i artikel 5.1 i förordning (EEG) nr 1915/83 skall fastställas till 148 euro.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas för räkenskapsåret 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 december 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT 109, 23.6.1965, s. 1859/65. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 660/2004 (EUT L 104, 8.4.2004, s. 97).

(2)  EGT L 190, 14.7.1983, s. 25. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 803/2006 (EUT L 144, 31.5.2006, s. 18).

(3)  EUT L 21, 25.1.2006, s. 12.


16.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 358/31


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1860/2006

av den 15 december 2006

om ändring av förordning (EEG) nr 1859/82 om val av rapporterande företag för fastställande av inkomstförhållanden i jordbruksföretag

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning nr 79/65/EEG av den 15 juni 1965 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden inom Europeiska ekonomiska gemenskapen (1), särskilt artiklarna 4.4 och 6.2, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till kommissionens förordning (EEG) nr 1859/82 (2) fastställs antalet rapporterande företag per område.

(2)

Antalet rapporterande företag per område i Sverige bör justeras så att urvalet är mer representativt för alla typer av jordbruksföretag som förekommer i observationsområdet.

(3)

Förordning (EEG) nr 1859/82 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från gemenskapskommittén för informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EEG) nr 1859/82 skall ändras på det sätt som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med räkenskapsåret 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 december 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT 109, 23.6.1965, s. 1859/65. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 660/2004 (EUT L 104, 8.4.2004, s. 97).

(2)  EGT L 205, 13.7.1982, s. 5. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1187/2005 (EUT L 193, 23.7.2005, s. 20).


BILAGA

I bilaga I till förordning (EEG) nr 1859/82 skall den del som avser Sverige ersättas med följande:

”SVERIGE

710

Södra och mellersta Sveriges slättbygder

702

720

Södra och mellersta Sveriges skogs- och mellanbygdsområden

217

730

Områden i norra Sverige

106

Totalt Sverige

1 025”


16.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 358/33


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1861/2006

av den 15 december 2006

om ändring av förordning (EEG) nr 2237/77 om den företagsredovisning som skall användas för fastställande av jordbruksföretagens inkomstförhållanden

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning nr 79/65/EEG av den 15 juni 1965 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska ekonomiska gemenskapen (1), särskilt artikel 7.3, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EEG) nr 2237/77 av den 23 september 1977 om den företagsredovisning som skall användas för fastställande av jordbruksföretagens inkomstförhållanden (2) fastställs vilka typer av redovisningsuppgifter som skall anges i företagsredovisningen.

(2)

Innehållet i jordbruksföretagens redovisning bör anpassas så att redovisningen motsvarar de nya bestämmelserna om strukturfonderna och om landsbygdens utveckling och så att vissa faktorer i företagsredovisningen kan förtydligas och förenklas och göras mer koherenta.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från gemenskapskommittén för informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och II till förordning (EEG) nr 2237/77 skall ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med bokföringsåret 2007, med början under perioden mellan den 1 januari 2007 och den 1 juli 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 december 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT 109, 23.6.1965, s. 1859. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 660/2004 (EUT L 104, 8.4.2004, s. 97).

(2)  EGT L 263, 17.10.1977, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2253/2004 (EUT L 385, 29.12.2004, s. 7).


BILAGA

Bilagorna till förordning (EG) nr 2237/77 skall ändras på följande sätt:

1.

Bilaga I skall ändras på följande sätt:

a)

I tabell A (ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR OM FÖRETAGET) skall i punkt 2 orden ”Redovisningskontorets nummer (frivillig uppgift)” ersättas med ”Redovisningskontorets nummer”.

b)

I kolumnerna 4 och 8 i tabell H skall ordet ”Rörelsekapital” ersättas med ”Andra tillgångar”.

2.

Bilaga II skall ändras på följande sätt:

a)

Löpnummer 44 skall ersättas med följande:

”Löpnummer 44 – Strukturfondsområde: Uppgift skall lämnas om huruvida större delen av företagets utnyttjade jordbruksareal är belägen i ett område som omfattas av bestämmelserna i artiklarna 5, 6 eller 8 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25). Följande koder skall användas:

6

=

Större delen av företagets utnyttjade jordbruksareal är belägen i ett område som omfattas av konvergensmålet i enlighet med förordning (EG) nr 1083/2006, särskilt artikel 5.

7

=

Större delen av företagets utnyttjade jordbruksareal är belägen i ett område som omfattas av målet regional konkurrenskraft och sysselsättning i enlighet med förordning (EG) nr 1083/2006, särskilt artikel 6.

8

=

Större delen av företagets utnyttjade jordbruksareal är belägen i ett område som är berättigat till övergångsstöd i enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 1083/2006.”

b)

Löpnummer 45 skall ersättas med följande:

”Löpnummer 45 – Område med miljöbetingade restriktioner: uppgift skall lämnas om huruvida större delen av företagets utnyttjade jordbruksareal är belägen i ett område som omfattas av bestämmelserna i artikel 38 i förordning (EG) nr 1698/2005. Följande koder skall användas:

1

=

Större delen av företagets utnyttjade jordbruksareal är inte belägen i ett område som kan komma i fråga för Natura 2000-stöd eller utbetalningar kopplade till direktiv 2000/60/EG i den mening som avses i artikel 38 i förordning (EG) nr 1698/2005.

2

=

Större delen av företagets utnyttjade jordbruksareal är belägen i ett område som kan komma i fråga för Natura 2000-stöd eller utbetalningar kopplade till direktiv 2000/60/EG i den mening som avses i artikel 38 i förordning (EG) nr 1698/2005.”

c)

Punkt 23 skall ersättas med följande:

”23.   KALVAR FÖR SLAKT

Kalvar som normalt slaktas vid ungefär sex månaders ålder.”

d)

I punkt 106 skall andra strecksatsen ersättas med följande:

”—

lån till övriga tillgångar (kolumnerna 4 och 8)”.

e)

I punkt 107 om momssystem skall under rubriken Litauen orden ”Moms tillämpas ej” ersättas med ”Särskilda”.

f)

Punkt 138 skall ersättas med följande:

”138.

Färska grönsaker, meloner, jordgubbar som odlas övertäckta (inbegripet ananas och sockermajs): grödor som under hela eller större delen av odlingssäsongen odlas övertäckta (växthus, fasta drivbänkar eller plasttunnlar som man kan gå in i). Grödor som odlas i plasttunnlar som man inte kan gå in i, i miniväxthus eller i flyttbara drivbänkar betraktas inte som grödor som odlas övertäckta. I växthus med flera våningar räknas endast basarealen.”

g)

Punkt 169 skall ersättas med följande:

”169.

Hönsägg (även kläckägg)”

h)

I avsnitt L. KVOTER OCH ANDRA RÄTTIGHETER under rubriken KOLUMNER I TABELL L, underrubriken Skatter, extra avgift (kolumn 10), skall sista meningen ”Om det föreligger kvot, men ingen betalning, anges 0” utgå.

i)

I punkt 601 under rubriken Arealersättning för icke-bevattnad mark skall texten ”Totalsumman av rubrikerna 602–618” ersättas med följande:

”Antal basenheter som omfattas av utbetalningar (kolumn 4): totalsumman av rubrikerna 602–618 utom 608, 614 och 618 om samma basenheter också angivits under en annan rubrik i tabell M. Totalt stöd (kolumn 5): Totalsumman av rubrikerna 602–618.”

j)

I punkt 621 under rubriken Arealersättning för bevattnad mark skall texten ”Totalsumman av rubrikerna 622–638” ersättas med följande:

”Antal basenheter som omfattas av utbetalningar (kolumn 4): totalsumman av rubrikerna 622–638 utom 628, 634 och 638 om samma basenheter också angivits under en annan rubrik i tabell M. Totalt stöd (kolumn 5): Totalsumman av rubrikerna 622–638.”

k)

Punkt 700 skall ersättas med följande:

”700.

Direkta utbetalningar för produktion av nötkött enligt rådets förordningar (EG) nr 1254/1999 och (EG) nr 1782/2003

De totala direkta utbetalningarna för nötkött skall också anges i tabell J med kod 700.

I följande tabell anges de olika formerna av direkta utbetalningar för nötkött enligt förordning (EG) nr 1254/1999 och förordning (EG) nr 1782/2003.

Rubrik

Antal basenheter för utbetalningar

Totalt stöd

700

Utbetalningar för nötkött totalt

(totalsumman av rubrikerna 710, 720, 730, 740, 750 och 760)

Obligatorisk uppgift

710

Särskilt bidrag

(totalsumman av rubrikerna 711 och 715)

Obligatorisk uppgift

Obligatorisk uppgift

711

Särskilt bidrag för tjurar

Obligatorisk uppgift

Obligatorisk uppgift

715

Särskilt bidrag för stutar

Obligatorisk uppgift

Obligatorisk uppgift

730

Am- och dikobidrag

(totalsumman av rubrikerna 731 och 735)

Obligatorisk uppgift

731

Am- och dikobidrag för am- och dikor och kvigor

Obligatorisk uppgift

Obligatorisk uppgift

735

Am- och dikobidrag: nationellt tilläggsbidrag

Obligatorisk uppgift

Obligatorisk uppgift

740

Slaktbidrag

(totalsumman av rubrikerna 741 och 742)

Obligatorisk uppgift

741

Slaktbidrag: från 1 till 7 månader

Frivillig uppgift

Obligatorisk uppgift

742

Slaktbidrag: 8 månader och äldre

Obligatorisk uppgift

Obligatorisk uppgift

750

Extensifieringsersättning, totalt

Obligatorisk uppgift

Obligatorisk uppgift

760

Ytterligare utbetalningar (anslag för medlemsstater)

Obligatorisk uppgift”


16.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 358/36


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1862/2006

av den 15 december 2006

om ändring av förordning (EG) nr 622/2003 om åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder avseende luftfartsskydd

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2320/2002 av den 16 december 2002 om införande av gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten (1), särskilt artikel 4.2, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 2320/2002 är kommissionen skyldig att vidta åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder för luftfartsskydd i hela gemenskapen. Den första rättsakt där sådana åtgärder fastställdes var kommissionens förordning (EG) nr 622/2003 av den 4 april 2003 om åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder avseende luftfartsskydd (2).

(2)

Det finns ett behov av bestämmelser som preciserar de gemensamma grundläggande standarderna.

(3)

Prestandakrav för metalldetektorbågar bör fastställas i en rättsakt. Standarderna bör dock gås igenom regelbundet och minst vartannat år för att de skall återspegla den tekniska utvecklingen.

(4)

Prestandakraven för metalldetektorbågar bör ses som ett första steg i den fullständiga harmoniseringen av de tekniska specifikationerna för sådan utrustning. Så snart som möjligt bör detta första steg kompletteras med harmoniserade förfaranden för klassificering, även av testvillkoren, av metalldetektorbågar.

(5)

I enlighet med förordning (EG) nr 2320/2002, och i syfte att förebygga olagliga handlingar, bör de åtgärder som fastställs i bilagan till förordning (EG) nr 622/2003 vara hemliga och inte offentliggöras. Samma gäller för alla ändringar av rättsakten.

(6)

Förordning (EG) nr 622/2003 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för luftfartsskyddet inom den civila luftfarten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 622/2003 ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 3 i den förordningen skall gälla beträffande denna bilagas konfidentialitet.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 december 2006.

På kommissionens vägnar

Jacques BARROT

Vice ordförande


(1)  EGT L 355, 30.12.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 849/2004 (EUT L 158, 30.4.2004, s. 1).

(2)  EUT L 89, 5.4.2003, s. 9. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1546/2006 (EUT L 286, 17.10.2006, s. 6).


BILAGA

Bilagan är, i enlighet med artikel 1, hemlig och skall inte offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


16.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 358/38


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1863/2006

av den 15 december 2006

om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 22:a enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1898/2005 av den 9 november 2005 om tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande försäljning av grädde, smör och koncentrerat smör på gemenskapens marknad (2) får interventionsorganen genom stående anbudsinfordran sälja vissa kvantiteter smör från interventionslager som de innehar och bevilja stöd för grädde, smör och koncentrerat smör. I artikel 25 i den förordningen anges det att ett lägsta försäljningspris skall fastställas för smör och ett högsta stödbelopp skall fastställas för grädde, smör och koncentrerat smör på grundval av de anbud som har inkommit i samband med varje enskild anbudsinfordran. Det anges också att priset eller stödbeloppet kan variera beroende på smörets avsedda användningsområde, dess fetthalt och iblandningsförfarandet. Beloppen för säkerheten för förädlingen skall enligt artikel 28 i förordning (EG) nr 1898/2005 fastställas utifrån dessa.

(2)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den 22:a enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005, fastställs de lägsta försäljningspriserna för smör från interventionslager och beloppet för säkerheten för förädlingen, vilka nämns i artiklarna 25 respektive 28 i den förordningen, i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 16 december 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 december 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 308, 25.11.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2107/2005 (EUT L 337, 22.12.2005, s. 20).


BILAGA

Lägsta försäljningspris för smör och beloppen på säkerheterna för förädlingen för den 22:a enskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formel

A

B

Iblandningsförfarande

Med spårämnen

Utan spårämnen

Med spårämnen

Utan spårämnen

Lägsta försäljningspris

Smör ≥ 82 %

Oförändrat

213,7

213,7

Koncentrerat

206,1

Förädlingssäkerhet

Oförändrat

45

45

Koncentrerat

45


16.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 358/40


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1864/2006

av den 15 december 2006

om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 22:a enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1898/2005 av den 9 november 2005 om tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande försäljning av grädde, smör och koncentrerat smör på gemenskapens marknad (2) får interventionsorganen genom stående anbudsinfordran sälja vissa kvantiteter smör från interventionslager som de innehar och bevilja stöd för grädde, smör och koncentrerat smör. I artikel 25 i den förordningen anges det att ett lägsta försäljningspris skall fastställas för smör och ett högsta stödbelopp skall fastställas för grädde, smör och koncentrerat smör på grundval av de anbud som har inkommit i samband med varje enskild anbudsinfordran. Det anges också att priset eller stödbeloppet kan variera beroende på smörets avsedda användningsområde, dess fetthalt och iblandningsförfarandet. Beloppen för säkerheten för förädlingen skall enligt artikel 28 i förordning (EG) nr 1898/2005 fastställas utifrån dessa.

(2)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den 22:a enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005, fastställs de högsta stödbeloppen för grädde, smör och koncentrerat smör och beloppet för säkerheten för förädlingen, vilka nämns i artiklarna 25 respektive 28 i den förordningen, i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 16 december 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 december 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 308, 25.11.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2107/2005 (EUT L 337, 22.12.2005, s. 20).


BILAGA

Högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör och beloppen på säkerheterna för förädlingen för den 22:a enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formel

A

B

Iblandningsförfarande

Med spårämnen

Utan spårämnen

Med spårämnen

Utan spårämnen

Högsta stödbelopp

Smör ≥ 82 %

17,5

14

14

Smör < 82 %

13,65

Koncentrerat smör

20

16,58

20

16,5

Grädde

9

6

Förädlingssäkerhet

Smör

19

Koncentrerat smör

22

22

Grädde

10


16.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 358/42


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1865/2006

av den 15 december 2006

om fastställande av högsta stödbelopp för koncentrerat smör för den 22:a enskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 47 i kommissionens förordning (EG) nr 1898/2005 av den 9 november 2005 om tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande försäljning av grädde, smör och koncentrerat smör på gemenskapens marknad (2) inleder interventionsorganen en stående anbudsinfordran för att bevilja stöd för koncentrerat smör. Artikel 54 i den förordningen fastställer att mot bakgrund av de anbud som har kommit in som svar på varje enskild anbudsinfordran bör ett högsta stödbelopp fastställas för koncentrerat smör med en fetthalt av minst 96 %.

(2)

En säkerhet för slutanvändningen bör enligt artikel 53.4 i förordning (EG) nr 1898/2005 ställas för att garantera att detaljhandeln tar över det koncentrerade smöret.

(3)

Mot bakgrund av de anbud som har kommit in bör det högsta stödbeloppet fastställas på en lämplig nivå och säkerheten för slutanvändningen bestämmas utifrån denna.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den 22:a enskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som har inletts i enlighet med förordning (EG) nr 1898/2005, skall det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör med en fetthalt av minst 96 %, enligt artikel 47.1 i den förordningen, fastställas till 19,27 EUR/100 kg.

Den säkerhet för slutanvändningen som anges i artikel 53.4 i förordning (EG) nr 1898/2005 skall fastställas till 21 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 16 december 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 december 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 308, 25.11.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2107/2005 (EUT L 337, 22.12.2005, s. 20).


16.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 358/43


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1866/2006

av den 15 december 2006

om fastställande av det lägsta försäljningspriset på smör inom den 54:e enskilda anbudsinfordran som utlysts inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10c, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 21 i kommissionens förordning (EG) nr 2771/1999 av den 16 december 1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller interventionsåtgärder på marknaden för smör och grädde (2) har interventionsorganen bjudit ut vissa kvantiteter smör som de innehar till försäljning genom stående anbudsinfordran.

(2)

Mot bakgrund av de anbud som mottagits inom ramen för varje enskild anbudsinfordran måste det fastställas ett lägsta försäljningspris eller fattas ett beslut om att det inte skall tilldelas några kvantiteter, i enlighet med artikel 24a i förordning (EG) nr 2771/1999.

(3)

På grundval av de anbud som mottagits bör det fastställas ett lägsta försäljningspris.

(4)

Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inom den 54:e enskilda anbudsinfordran enligt förordning (EG) nr 2771/1999, för vilken tidsfristen för inlämnande av anbud löpte ut den 12 december 2006, skall det lägsta försäljningspriset på smör vara 236,00 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 16 december 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 december 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EGT L 333, 24.12.1999, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1802/2005 (EUT L 290, 4.11.2005, s. 3).


16.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 358/44


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1867/2006

av den 15 december 2006

om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från den 16 december 2006

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1249/96 av den 28 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullar inom spannmålssektorn (2), särskilt artikel 2.1, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 10 i förordning (EG) nr 1784/2003 föreskrivs att när de produkter som avses i artikel 1 i den förordningen importeras, skall de tullsatser som föreskrivs i den gemensamma tulltaxan tas ut. För de produkter som avses i punkt 2 i denna artikel skall emellertid importtullen vara lika med det interventionspris som gäller för dessa produkter vid importen ökat med 55 %, minskat med det cif-importpris som gäller för försändelsen i fråga. Denna tull får emellertid inte vara högre än tullsatsen enligt Gemensamma tulltaxan.

(2)

Enligt artikel 10.3 i förordning (EG) nr 1784/2003 skall cif-importpriserna beräknas på grundval av de representativa priserna för produkten i fråga på världsmarknaden.

(3)

I förordning (EG) nr 1249/96 fastställs tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1784/2003 vad avser importtullar inom spannmålssektorn.

(4)

Importtullarna skall tillämpas tills ett nytt fastställande träder i kraft.

(5)

För att få systemet för importtullar att fungera normalt bör vid beräkningen av dessa tullar de representativa marknadskurser som fastställs under en referensperiod fortsätta att tillämpas.

(6)

Tillämpningen av förordning (EG) nr 1249/96 medför att det skall fastställas importtullar enligt bilaga I i denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Importtullarna inom spannmålssektorn som avses i artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 skall fastställas i bilaga I till denna förordning på grundval av de faktorer som tas upp i bilaga II.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 16 december 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 december 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 161, 29.6.1996, s. 125. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1110/2003 (EUT L 158, 27.6.2003, s. 12).


BILAGA I

Importtullar för de produkter som avses i artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 från och med den 16 december 2006

KN-nummer

Produkt

Tull på import (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvete av hög kvalitet

0,00

av medelhög kvalitet

0,00

av låg kvalitet

0,00

1001 90 91

Vanligt vete, för utsäde

0,00

ex 1001 90 99

Vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde

0,00

1002 00 00

Råg

0,00

1005 10 90

Majs för utsäde av annat slag

9,34

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (2)

9,34

1007 00 90

Sorghum av andra slag än för utsäde

0,00


(1)  För produkter som anländer till gemenskapen via Atlanten eller via Suezkanalen (artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1249/96) kan importören erhålla en nedsättning av tullarna med

3 EUR/t om lossningshamnen ligger i Medelhavet,

2 EUR/t om lossningshamnen ligger i Irland, Förenade kungariket, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller vid den Iberiska halvöns atlantkust.

(2)  När villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda kan importören erhålla schablonmässig nedsättning med 24 EUR/t.


BILAGA II

Faktorer för beräkning av tullar

(1.12.2006–15.12.2006)

1.

Medelvärden för den referensperiod som avses i artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

Börsnotering

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkt (% proteiner vid 12 % vattenhalt)

HRS2

YC3

HAD2

Medelhög kvalitet (1)

Låg kvalitet (2)

US barley 2

Notering (EUR/t)

155,50 (3)

110,77

173,74

163,74

143,74

156,10

Tillägg för golfen (EUR/t)

13,47

 

 

Tillägg för Stora sjöarna (EUR/t)

10,82

 

 

2.

Medelvärden för den referensperiod som avses i artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

Kostnader för fraktsatser: Mexikanska golfen–Rotterdam: 24,89 EUR/t, Stora sjöarna–Rotterdam: 28,94 EUR/t.

3.

Tillskott avseende artikel 4.2 tredje stycket i förordning (EG) nr 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negativt bidrag på 10 EUR/t (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(2)  Negativt bidrag på 30 EUR/t (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(3)  Positivt bidrag på 14 EUR/t ingår (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).


16.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 358/47


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1868/2006

av den 15 december 2006

om ändring av förordning (EG) nr 2247/2003 om fastställande av tillämpningsföreskrifter inom sektorn för nötkött för rådets förordning (EG) nr 2286/2002 om ordningar för jordbruksprodukter och varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter med ursprung i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-staterna)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2286/2002 av den 10 december 2002 om ordningar för jordbruksprodukter och varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter med ursprung i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-staterna) och om upphävande av förordning (EG) nr 1706/98 (1), särskilt artikel 5, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 2247/2003 (2) inleds på flerårig basis i perioder som löper från den 1 januari till den 31 december en kvot för import av vissa produkter från nötköttssektorn med ursprung i AVS-staterna.

(2)

Kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (3) gäller importlicenser för importtullkvotsperioder som inleds från och med den 1 januari 2007. I förordning (EG) nr 1301/2006 fastställs i synnerhet ingående bestämmelser om ansökningar om importlicenser, de sökandes status och utfärdandet av licenser. I den förordningen fastställs det även att licenserna inte skall gälla efter tullkvotperiodens sista dag. Bestämmelserna i förordning (EG) nr 1301/2006 bör gälla importlicenser som har utfärdats i enlighet med förordning (EG) nr 2247/2003, utan att det påverkar tillämpningen av ytterligare villkor som fastställs i den förordningen. Vid behov är det nödvändigt att anpassa bestämmelserna i förordning (EG) nr 2247/2003 till förordning (EG) nr 1301/2006.

(3)

Av tydlighetsskäl bör artikel 2.2 i förordning (EG) nr 2247/2003 utgå, eftersom den bestämmelsen endast är en upprepning av artikel 50.1 i kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (4).

(4)

Förordning (EG) nr 2247/2003 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för nötkött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2247/2003 skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2 skall punkt 2 utgå.

2.

Artikel 3 skall ersättas med följande:

”Artikel 3

Såvida inte annat föreskrivs i den här förordningen skall förordningarna (EG) nr 1445/95 och (EG) nr 1291/2000 samt kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 (5) tillämpas.

3.

Artikel 4 skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 skall led b ersättas med följande:

”b)

I fält 8 skall ursprungslandet, och ’ja’ markeras med ett kryss. Licenserna medför skyldighet att importera från det land som anges.”

b)

Punkt 3 skall ersättas med följande:

”3.   Medlemsstaterna skall senast tre arbetsdagar efter det att inlämningsperioden för ansökningarna har löpt ut underrätta kommissionen om för vilka kvantiteter ansökningar har lämnats in, uppdelat på ursprung och KN-nummer eller KN-nummergrupp, allt efter omständigheterna, uttryckt i kilogram.”

c)

Punkt 4 skall utgå.

4.

Artikel 5 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall utgå.

b)

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”2.   Importlicenserna skall utfärdas den tjugoförsta dagen i varje månad.”

5.

Artikel 7 skall ersättas med följande:

”Artikel 7

De importlicenser som har utfärdats i enlighet med den här förordningen skall gälla i 90 dagar från och med den dag då de utfärdas i enlighet med artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1291/2000.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 december 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 348, 21.12.2002, s. 5.

(2)  EUT L 333, 20.12.2003, s. 37. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1118/2004 (EUT L 217, 17.6.2004, s. 10).

(3)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(4)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1282/2006 (EUT L 234, 29.8.2006, s. 4).

(5)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.”


16.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 358/49


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1869/2006

av den 15 december 2006

om ändring av förordning (EG) nr 2172/2005 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för en tullkvot för import av levande nötkreatur med en vikt på mer än 160 kg med ursprung i Schweiz som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1), särskilt artikel 32.1 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 2172/2005 (2) öppnas en flerårig tullfri tullkvot för import av 4 600 levande nötkreatur med ursprung i Schweiz för perioder som löper mellan den 1 januari och den 31 december. Inför Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen den 1 januari 2007 senareläggs sista ansökningsdagen för inlämnande av ansökningar för tullkvotperioden 1 januari–31 december 2007 till den 8 januari 2007 genom kommissionens förordning (EG) nr 1677/2006 av den 14 november 2006 om undantag från förordning (EG) nr 2172/2005, avseende ansökningsdag för importrättigheter för tullkvotperioden 1 januari–31 december 2007 (3).

(2)

Kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (4) gäller importlicenser för tullkvotperioder som inleds den 1 januari 2007. I förordning (EG) nr 1301/2006 föreskrivs i synnerhet detaljerade bestämmelser om ansökningar om importlicenser, de sökandes status och utfärdandet av licenser. I den förordningen föreskrivs det att importtullkvoter skall öppnas för en period om tolv på varandra följande månader, och begränsas giltighetstiden för licenser till tullkvotperiodens sista dag. Bestämmelserna i förordning (EG) nr 1301/2006 bör gälla importlicenser som utfärdats i enlighet med förordning (EG) nr 2172/2005, utan att det påverkar ytterligare villkor eller undantag som fastställs i den förordningen. Vid behov är det nödvändigt att anpassa bestämmelserna i förordning (EG) nr 2172/2005 till förordning (EG) nr 1301/2006.

(3)

För att undvika spekulation bör de kvantiteter som är tillgängliga inom kvoten ställas till de aktörers förfogande som kan visa att de bedriver seriös handel av betydande omfattning med tredjeland. Med beaktande av detta och för att säkerställa effektiv förvaltning bör de berörda aktörerna ha importerat minst 50 djur under de båda referensperioder som avses i artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006. Dessutom bör medlemsstaterna av administrativa skäl ha rätt att godkänna bestyrkta kopior av de dokument som bevisar att handel skett med tredjeland.

(4)

Om tillämpningen av den tilldelningskoefficient som avses i artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1301/2006 resulterar i en kvantiet på mindre än 50 djur per ansökan, bör importrättigheter för partier på 50 djur fördelas av de berörda medlemsstaterna genom lottdragning, i syfte att säkerställa att varje ansökan tilldelas ett handelsmässigt sett lönsamt antal djur.

(5)

Förordning (EG) nr 2172/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för nötkött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2172/2005 skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1.1 skall första stycket ersättas med följande:

”Härmed öppnas varje år för perioder från och med den 1 januari till och med den 31 december en tullfri tullkvot för import till gemenskapen av 4 600 levande nötkreatur med ursprung i Schweiz, som väger mer än 160 kg och som omfattas av KN-numren 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 eller 0102 90 79.”

2.

Artikel 2 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.   I syfte att tillämpa artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006 skall handel som bedrivits med tredjeland i enlighet med den artikeln innebära att den sökande har importerat minst 50 djur som omfattas av KN-numren 0102 10 och 0102 90.

Som intyg på handel med tredjeland får medlemsstaterna godkänna kopior av de dokument som avses i andra stycket i artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006, vederbörligen attesterade av den behöriga myndigheten.

b)

Punkterna 2 och 3 skall utgå.

3.

Artikel 3 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkterna 1 och 4 skall utgå.

b)

Punkt 5 skall ersättas med följande:

”5.   Efter kontroll av dokumenten skall medlemsstaterna, senast den tionde arbetsdagen efter det att perioden för inlämnande av ansökningar löpt ut, till kommissionen anmäla de sammanlagda kvantiteterna i ansökningarna.

Artikel 11 i förordning (EG) nr 1301/2006 skall tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6.3 i den förordningen.”

4.

I artikel 4 skall punkt 2 ersättas med följande:

”2.   Om den fördelningskoefficient som avses i artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1301/2006 resulterar i en kvantitet på under 50 djur per ansökan, skall importrättigheter för partier på 50 djur fördelas av de berörda medlemsstaterna genom lottdragning. Om den återstående kvantiteten är mindre än 50 djur, skall denna kvantitet utgöra ett enda parti.”

5.

I artikel 6.4 skall led a ersättas med följande:

”a)

I fält 8, ursprungslandet och angivelsen ”ja” markerad med ett kryss.”

6.

Artikel 7 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.   Genom undantag från artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1291/2000 skall importlicenser som utfärdats i enlighet med den här förordningen inte kunna överlåtas.”

b)

Punkterna 2 och 4 skall utgå.

7.

Punkt 8 skall ersättas med följande:

”Artikel 8

Om inte annat följer av bestämmelserna i den här förordningen, skall bestämmelserna i förordningarna (EG) nr 1445/95 och (EG) nr 1291/2000 och kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 (5) tillämpas.

8.

Bilaga I skall utgå.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 december 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 346, 29.12.2005, s. 10.

(3)  EUT L 314, 15.11.2006, s. 3.

(4)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(5)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.”


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Rådet

16.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 358/51


RÅDETS BESLUT

av den 18 juli 2006

om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Barbados, Belize, Republiken Elfenbenskusten, Republiken Fijiöarna, Republiken Guyana, Jamaica, Republiken Kenya, Republiken Kongo, Republiken Madagaskar, Republiken Malawi, Republiken Mauritius, Republiken Moçambique, Saint Kitts och Nevis, Republiken Surinam, Konungariket Swaziland, Förenade republiken Tanzania, Republiken Trinidad och Tobago, Republiken Uganda, Republiken Zambia samt Republiken Zimbabwe om garantipriser för rörsocker för leveransperioden 2005/2006 och av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indien om garantipriser för rörsocker för leveransperioden 2005/2006

(2006/942/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133 jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genomförandet av protokoll nr 3 om AVS-socker, i bilaga V till partnerskapsavtalet AVS-EG (1), och av avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Indien om rörsocker (2), utförs i enlighet med artikel 1.2 i vart och ett av dessa, inom ramen för förvaltningen av den gemensamma organisationen av marknaden för socker.

(2)

Det är lämpligt att godkänna avtalen genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och, å ena sidan, de stater som anges i protokollet och, å andra sidan, Republiken Indien om garantipriser för rörsocker för leveransperioden 2005/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Barbados, Belize, Republiken Elfenbenskusten, Republiken Fijiöarna, Republiken Guyana, Jamaica, Republiken Kenya, Republiken Kongo, Republiken Madagaskar, Republiken Malawi, Republiken Mauritius, Republiken Moçambique, Saint Kitts och Nevis, Republiken Surinam, Konungariket Swaziland, Förenade republiken Tanzania, Republiken Trinidad och Tobago, Republiken Uganda, Republiken Zambia samt Republiken Zimbabwe om garantipriser för rörsocker för leveransperioden 2005/2006 och Republiken Indien om garantipriser för rörsocker för leveransperioden 2005/2006 godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texterna till avtalen återges i bilagorna I och II till detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som skall ha rätt att med för gemenskapen bindande verkan underteckna de avtal som avses i artikel 1.

Artikel 3

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 18 juli 2006.

På rådets vägnar

J. KORKEAOJA

Ordförande


(1)  EGT L 317, 15.12.2000, s. 3. Avtalet senast ändrat genom det avtal som undertecknades i Luxemburg den 25 juni 2005 (EUT L 209, 11.8.2005, s. 27).

(2)  EGT L 190, 23.7.1975, s. 35.


BILAGA I

AVTAL

genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Barbados, Belize, Republiken Elfenbenskusten, Republiken Fijiöarna, Republiken Guyana, Jamaica, Republiken Kenya, Republiken Kongo, Republiken Madagaskar, Republiken Malawi, Republiken Mauritius, Republiken Moçambique, Saint Kitts och Nevis, Republiken Surinam, Konungariket Swaziland, Förenade republiken Tanzania, Republiken Trinidad och Tobago, Republiken Uganda, Republiken Zambia samt Republiken Zimbabwe om garantipriser för rörsocker för leveransperioden 2005/2006

Bryssel den 21 november 2006

Företrädarna för de AVS-stater som anges i protokoll nr 3 om AVS-socker i bilaga V till partnerskapsavtalet AVS-EG och företrädarna för kommissionen, på Europeiska gemenskapens vägnar, har i enlighet med bestämmelserna i nämnda protokoll enats om följande:

Beträffande den intervention som avses i artikel 6 i protokollet skall de garantipriser som avses i artikel 5.4 i protokollet vara följande under leveransperioden 1 juli 2005–30 juni 2006:

a)

för råsocker: 52,37 euro per 100 kg,

b)

för vitsocker: 64,65 euro per 100 kg.

Dessa priser skall avse socker av standardkvalitet enligt gemenskapslagstiftningens definition, nettovara, cif, fritt gemenskapens europeiska hamnar. Införandet av dessa priser påverkar på intet sätt de avtalsslutande parternas respektive ståndpunkter när det gäller principerna för fastställande av garantipriserna.

Jag skulle vara tacksam om Ni ville erkänna mottagandet av denna skrivelse och bekräfta att skrivelsen och Ert svar utgör ett avtal mellan regeringarna i de ovannämnda AVS-staterna och gemenskapen.

Högaktningsfullt

På Europeiska unionens råds vägnar

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Bryssel den 21 november 2006

Jag har äran att bekräfta att jag har mottagit Er skrivelse av dagens datum med följande lydelse:

”Företrädarna för de AVS-stater som anges i protokoll nr 3 om AVS-socker i bilaga V till partnerskapsavtalet AVS-EG och företrädarna för kommissionen, på Europeiska gemenskapens vägnar, har i enlighet med bestämmelserna i nämnda protokoll enats om följande:

Beträffande den intervention som avses i artikel 6 i protokollet skall de garantipriser som avses i artikel 5.4 i protokollet vara följande under leveransperioden 1 juli 2005–30 juni 2006:

a)

för råsocker: 52,37 euro per 100 kg,

b)

för vitsocker: 64,65 euro per 100 kg.

Dessa priser skall avse socker av standardkvalitet enligt gemenskapslagstiftningens definition, nettovara, cif, fritt gemenskapens europeiska hamnar. Införandet av dessa priser påverkar på intet sätt de avtalsslutande parternas respektive ståndpunkter när det gäller principerna för fastställande av garantipriserna.

Jag skulle vara tacksam om Ni ville erkänna mottagandet av denna skrivelse och bekräfta att skrivelsen och Ert svar utgör ett avtal mellan regeringarna i de ovannämnda AVS-staterna och gemenskapen.”

Jag har äran att bekräfta att regeringarna i de AVS-stater som anges i denna skrivelse samtycker till vad som sägs ovan.

Högaktningsfullt

På de AVS-staters regeringars vägnar som anges i protokoll nr 3

For the Government of Barbados

Image

For the Government of Belize

Image

Pour le gouvernement de la République du Congo

Image

For the Government of the Sovereign Democratic Republic of Fiji

Image

For the Government of the Cooperative Republic of Guyana

Image

Pour le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire

Image

For the Government of Jamaica

Image

For the Government of the Republic of Kenya

Image

Pour le gouvernement de la République de Madagascar

Image

For the Government of the Republic of Malawi

Image

Pour le gouvernement de la République de Maurice

Image

For the Government of the Republic of Mozambique

Image

For the Government of the Republic of Suriname

Image

For the Government of Saint Kitts and Nevis

Image

For the Government of the Kingdom of Swaziland

Image

For the Government of the United Republic of Tanzania

Image

For the Government of the Republic of Trinidad and Tobago

Image

For the Government of the Republic of Uganda

Image

For the Government of the Republic of Zambia

Image

For the Government of the Republic of Zimbabwe

Image


BILAGA II

AVTAL

genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indien om garantipriser för rörsocker för leveransperioden 2005/2006

Bryssel den 27 oktober 2006

Företrädarna för Indien och företrädarna för kommissionen, på Europeiska gemenskapens vägnar, har inom ramen för de förhandlingar som avses i artikel 5.4 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indien om rörsocker enats om följande:

Beträffande den intervention som avses i artikel 6 i avtalet skall de garantipriser som avses i artikel 5.4 i avtalet vara följande under leveransperioden 1 juli 2005–30 juni 2006:

a)

för råsocker: 52,37 euro per 100 kg,

b)

för vitsocker: 64,65 euro per 100 kg.

Dessa priser skall avse socker av standardkvalitet enligt gemenskapslagstiftningens definition, nettovara, cif, fritt gemenskapens europeiska hamnar. Införandet av dessa priser påverkar på intet sätt de avtalsslutande parternas respektive ståndpunkter när det gäller principerna för fastställande av garantipriserna.

Jag skulle vara tacksam om Ni ville erkänna mottagandet av denna skrivelse och bekräfta att denna skrivelse och Ert svar utgör ett avtal mellan Er regering och gemenskapen.

Högaktningsfullt

På Europeiska unionens råds vägnar

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

On behalf of the European Community

Au nom de la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Bryssel den 27 oktober 2006

Jag har äran att bekräfta att jag har mottagit Er skrivelse av dagens datum med följande lydelse:

”Företrädarna för Indien och företrädarna för kommissionen, på Europeiska gemenskapens vägnar, har inom ramen för de förhandlingar som avses i artikel 5.4 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indien om rörsocker enats om följande:

Beträffande den intervention som avses i artikel 6 i avtalet skall de garantipriser som avses i artikel 5.4 i avtalet vara följande under leveransperioden 1 juli 2005–30 juni 2006:

a)

för råsocker: 52,37 euro per 100 kg,

b)

för vitsocker: 64,65 euro per 100 kg.

Dessa priser skall avse socker av standardkvalitet enligt gemenskapslagstiftningens definition, nettovara, cif, fritt gemenskapens europeiska hamnar. Införandet av dessa priser påverkar på intet sätt de avtalsslutande parternas respektive ståndpunkter när det gäller principerna för fastställande av garantipriserna

Jag skulle vara tacksam om Ni ville erkänna mottagandet av denna skrivelse och bekräfta att denna skrivelse och Ert svar utgör ett avtal mellan Er regering och gemenskapen.”

Jag har äran att bekräfta att min regering samtycker till vad som sägs ovan.

Högaktningsfullt

På Republiken Indiens regerings vägnar

For the Government of the Republic of India

Por el Gobierno de la República de la India

Za vládu Indické republiky

For regeringen for Republikken Indien

Für die Regierung der Republik Indien

India Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδιάς

Au nom du gouvernement de la République de l'Inde

Per il governo della Repubblica dell'India

Indijas Republikas valdības vārdā

Indijos Respublikos Vyriausybės vardu

Az Indiai Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika ta' l-Indja

Voor de Regering van de Republiek India

W imieniu Rządu Republiki Indii

Pelo Governo da República da Índia

Za vládu Indickej republiky

Za Vlado Republike Indije

Intian tasavallan hallituksen puolesta

På Republiken Indiens regerings vägnar

Image


Kommissionen

16.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 358/60


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 17 november 2006

om provisorisk tillämpning av avtalet om upprättandet av en internationell fusionsenergiorganisation för gemensamt genomförande av ITER-projektet samt om tillämpning av avtalet om privilegier och immunitet för den internationella fusionsenergiorganisationen ITER för gemensamt genomförande av ITER-projektet

[delgivet med nr K(2006) 5557]

(2006/943/Euratom)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artiklarna 101, 124 och 192, och

av följande skäl:

(1)

Rådet godkände genom sitt beslut av den 25 september 2006 kommissionens ingående av avtalet om upprättandet av en internationell fusionsenergiorganisation för gemensamt genomförande av ITER-projektet (nedan kallat ITER-avtalet), överenskommelsen om provisorisk tillämpning av avtalet om upprättandet av en internationell fusionsenergiorganisation för gemensamt genomförande av ITER-projektet (nedan kallad överenskommelsen om provisorisk tillämpning) samt avtalet om privilegier och immunitet för den internationella fusionsenergiorganisationen för gemensamt genomförande av ITER-projektet (nedan kallade avtalet om privilegier och immunitet respektive ITER-organisationen).

(2)

I artikel 3 i överenskommelsen om provisorisk tillämpning uttrycker parterna sin önskan om att i så hög grad som möjligt delta i det samarbete som föreskrivs i ITER-avtalet i avvaktan på att samtliga parter genomför de inhemska åtgärder som krävs innan ITER-avtalet kan ratificeras, godtas och godkännas.

(3)

I artikel 4 i överenskommelsen om provisorisk tillämpning förbinder sig parterna att, så långt det är möjligt med hänsyn till inhemska lagar och andra författningar, följa bestämmelserna i ITER-avtalet till dess att det träder i kraft.

(4)

Enligt artikel 1 i ITER-avtalet skall ITER-organisationens huvudkontor förläggas till St Paul-lez-Durance, Bouches-du Rhône, Frankrike.

(5)

Europeiska atomenergigemenskapen, som är värdpart för ITER, har särskilt ansvar för att sörja för ITER-projektets rättidiga genomförande.

(6)

De avtal som gemenskapen ingått är bindande för gemenskapens institutioner och för medlemsstaterna.

(7)

Enligt artikel 192 i fördraget skall medlemsstaterna underlätta för gemenskapen att fullgöra sina uppgifter.

(8)

Kommissionen har enligt artikel 101 i fördraget befogenhet att ingå internationella avtal; det är också kommissionens uppgift att säkerställa den provisoriska tillämpningen av sådana avtal i enlighet med de godkännanden som rådet ger.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Den provisoriska ITER-organisationen skall i gemenskapen

a)

i avvaktan på det formella inrättandet av ITER-organisationen ha den rättskapacitet den behöver för att 1) teckna kontrakt, däribland för anställning av personal, 2) förvärva, inneha och avyttra egendom, 3) erhålla licenser samt 4) vidta rättsliga åtgärder i den mån det behövs för ett rättidigt genomförande av ITER-projektet; härvid skall alla rättigheter och skyldigheter som den provisoriska ITER-organisationen ikläder sig kvarstå hos den sedermera formellt inrättade ITER-organisationen i enlighet med villkoren i ITER-avtalet,

b)

tillsammans med sin personal och parternas företrädare – i avvaktan på det formella inrättandet av ITER-organisationen – på medlemsstaternas territorier åtnjuta de privilegier och den immunitet som föreskrivs i avtalet om privilegier och immunitet, särskilt beträffande beskattning, invandring och registrering av bosättning,

c)

följa bestämmelserna i ITER-avtalet, särskilt vad gäller värdstatens tillämpliga nationella lagar och författningar inom områdena folkhälsa, allmän säkerhet, arbetarskydd, kärnsäkerhet, strålskydd, tillståndsgivning, kärnämnen, miljöskydd och skydd mot illvilliga handlingar.

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 november 2006.

På kommissionens vägnar

Janez POTOČNIK

Ledamot av kommissionen


AVTAL

om upprättandet av en internationell fusionsenergiorganisation för gemensamt genomförande av ITER-projektet

Innehåll

Ingress

Artikel 1

Upprättandet av en internationell fusionsenergiorganisation för gemensamt genomförande av ITER-projektet

Artikel 2

ITER-organisationens syfte

Artikel 3

ITER-organisationens uppgifter

Artikel 4

ITER-organisationens medlemmar

Artikel 5

Juridisk person

Artikel 6

Rådet

Artikel 7

Generaldirektör och personal

Artikel 8

ITER-organisationens resurser

Artikel 9

Bestämmelser om projektets resursförvaltning

Artikel 10

Information och immateriella rättigheter

Artikel 11

Stöd på platsen

Artikel 12

Privilegier och immunitet

Artikel 13

Fältteam

Artikel 14

Folkhälsa, säkerhet, tillståndsgivning och miljöskydd

Artikel 15

Ansvar

Artikel 16

Avveckling

Artikel 17

Revision

Artikel 18

Bedömning av förvaltningen

Artikel 19

Internationellt samarbete

Artikel 20

Fredlig användning och icke-spridning

Artikel 21

Tillämpning i relation till Euratomfördraget

Artikel 22

Ikraftträdande

Artikel 23

Anslutning

Artikel 24

Varaktighet och upphävande

Artikel 25

Tvistlösning

Artikel 26

Utträde

Artikel 27

BILAGA

Artikel 28

Ändringar

Artikel 29

Depositarie

Europeiska atomenergigemenskapen (nedan kallad Euratom), Folkrepubliken Kinas regering, Republiken Indiens regering, Japans regering, Republiken Koreas regering, Ryska federationens regering och Amerikas förenta staters regering

SOM ERINRAR OM att parterna genom det framgångsrika slutförandet av projekteringen av ITER-reaktorn under Internationella atomenergiorganets (nedan kallat IAEA) överinseende har erhållit en detaljerad, komplett och helt integrerad teknisk konstruktion för en forskningsanläggning som är avsedd att demonstrera att fusion kan utnyttjas som energikälla,

SOM BETONAR fusionsenergins långsiktiga potential som en praktiskt taget obegränsad, miljömässigt acceptabel och ekonomiskt konkurrenskraftig energikälla,

SOM ÄR ÖVERTYGADE OM att ITER är nästa viktiga steg på vägen i utvecklingen av fusionsenergi, och att det är rätt ögonblick att börja genomföra ITER-projektet utgående från de framsteg som gjorts inom forskning och utveckling på fusionsenergins område,

SOM BEAKTAR den gemensamma förklaring som lagts fram av ITER-förhandlingsparternas företrädare vid ministermötet om ITER den 28 juni 2005 i Moskva,

SOM KONSTATERAR att världstoppmötet om hållbar utveckling år 2002 uppmanade regeringarna att främja ökad forskning och utveckling för olika energiteknologier, bland annat förnybar energi, energieffektivitet och avancerad energiteknik,

SOM BETONAR vikten av att ITER-projektet genomförs gemensamt för att demonstrera fusionsenergins vetenskapliga och tekniska genomförbarhet för fredliga ändamål och stimulera de yngre generationernas intresse för fusion,

SOM ÄR ÖVERENS OM att ITER-projektets allmänna programuppgifter skall utföras av en internationell fusionsenergiorganisation för gemensamt genomförande av ITER-projektet med hjälp av ett gemensamt internationellt forskningsprogram med vetenskapliga och tekniska mål, som inrättas och genomförs av renommerade forskare från alla parter,

SOM BETONAR vikten av säkert och tillförlitligt genomförande av ITER-anläggningarnas uppförande, drift, avaktivering och avveckling i syfte att demonstrera fusionens säkerhet som energikälla och främja dess acceptans i samhället,

SOM BEKRÄFTAR vikten av sanna partnerskap i genomförandet av detta långsiktiga och storskaliga projekt för forskning och utveckling inom fusionsenergin,

SOM KONSTATERAR att medan vetenskapliga och tekniska fördelar kommer att delas lika mellan parterna för fusionsenergiändamål kommer andra fördelar som hänger samman med projektets genomförande att delas på rättvisa grunder,

SOM ÖNSKAR fortsätta det fruktbara samarbetet med IAEA i detta initiativ,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Upprättandet av en internationell fusionsenergiorganisation för gemensamt genomförande av ITER-projektet

1.   Härigenom upprättas en internationell fusionsenergiorganisation för gemensamt genomförande av ITER-projektet (nedan kallad ”ITER-organisationen”).

2.   ITER-organisationens huvudkontor (nedan kallat ”huvudkontoret”) skall vara i St Paul-lez-Durance, Bouches-du Rhône, Frankrike. För detta avtals syften skall Euratom kallas för ”värdparten” och Frankrike kallas för ”värdstaten”.

Artikel 2

ITER-organisationens syfte

Syftet med ITER-organisationen skall vara att möjliggöra och främja samarbete mellan de medlemmar som avses i artikel 4 (nedan kallade ”medlemmarna”) inom ramen för ITER-projektet, som är ett internationellt projekt med syftet att demonstrera fusionsenergins vetenskapliga och tekniska genomförbarhet för fredliga ändamål, varvid ett grundläggande mål är att uppnå varaktig produktion av fusionskraft.

Artikel 3

ITER-organisationens uppgifter

1.   ITER-organisationen skall

a)

bygga, driva, exploatera och avaktivera ITER-anläggningen i enlighet med de tekniska mål och den allmänna plan som ingår i slutrapporten över projekteringen av ITER-reaktorn (ITER EDA dokumentationsserie, nr 21) och i eventuella tekniska dokument som kan komma att antas vid behov, i överensstämmelse med detta avtal, samt stå för avveckling av ITER-anläggningen,

b)

uppmuntra laboratorier, andra institutioner och personal som deltar i medlemmarnas fusionsforsknings- och fusionsutvecklingsprogram att utnyttja ITER,

c)

främja allmänhetens kunskap om och acceptans för fusionsenergin och

d)

vidta alla övriga åtgärder som krävs för att uppnå organisationens mål, i enlighet med detta avtal.

2.   När den utför sina uppgifter skall ITER-organisationen särskilt se till att upprätthålla goda förbindelser med det lokala samhället.

Artikel 4

ITER-organisationens medlemmar

Parterna till detta avtal skall vara ITER-organisationens medlemmar.

Artikel 5

Juridisk person

1.   ITER-organisationen skall vara en internationell juridisk person och ha behörighet att sluta avtal med stater och internationella organisationer.

2.   Inom medlemmarnas territorier skall ITER vara en rättslig person och ha den rättsliga behörighet som krävs för att

a)

sluta kontrakt,

b)

förvärva, äga och avyttra egendom,

c)

förvärva licenser och

d)

inleda rättsliga förfaranden.

Artikel 6

Rådet

1.   Rådet skall vara ITER-organisationens huvudorgan och skall bestå av företrädare för medlemmarna. Varje medlem skall utse upp till fyra företrädare till rådet.

2.   Den depositarie som avses i artikel 29 (nedan kallad ”depositarien”) skall sammankalla rådets första möte senast tre månader efter det att detta avtal träder i kraft, under förutsättning att alla meddelanden som avses i artikel 12.5 har inkommit från alla parter.

3.   Rådet skall bland sina medlemmar utse en ordförande och en vice ordförande, som båda skall tjänstgöra i ett år och som kan återväljas högst tre gånger för en sammanlagd period på maximalt fyra år.

4.   Rådet skall enhälligt anta sin egen arbetsordning.

5.   Rådet skall sammanträda två gånger per år om det inte beslutar annat. Rådet kan besluta att hålla ett extra sammanträde på en medlems eller generaldirektörens begäran. Rådets sammanträden skall hållas i huvudkontoret, såvida rådet inte beslutar annat.

6.   Där så är lämpligt kan rådet besluta att hålla ett sammanträde på ministernivå.

7.   I enlighet med detta avtal skall rådet vara ansvarigt för att främja, leda och övervaka ITER-organisationens verksamhet för uppfyllandet av dess syfte. Rådet får besluta och lägga fram rekommendationer om alla frågor, ärenden och punkter i enlighet med detta avtal. Rådet skall särskilt

a)

besluta om att tillsätta eller ersätta generaldirektören och att förlänga dennes mandatperiod,

b)

på generaldirektörens förslag anta och vid behov ändra ITER-organisationens tjänsteföreskrifter och bestämmelser om förvaltning av projektresurserna,

c)

på generaldirektörens förslag besluta om ITER-organisationens grundläggande förvaltningsstruktur samt personalstorlek,

d)

utse ledningspersonal på generaldirektörens förslag,

e)

utse medlemmarna i den revisionskommitté som avses i artikel 17,

f)

i enlighet med artikel 18 besluta om bestämmelserna om behörighet att genomföra en bedömning av ITER-organisationens förvaltning och utse en förvaltningsinspektör för detta ändamål,

g)

på generaldirektörens förslag besluta om den sammanlagda budgeten för ITER-projektets olika etapper och om vilka justeringsmarginaler som skall tillåtas för de årliga aktualiseringar som avses i punkt j, samt anta den inledande projektplanen för ITER och de resursberäkningar som avses i artikel 9,

h)

anta ändringar av den allmänna kostnadsdelningen,

i)

med samtycke av de berörda medlemmarna anta ändringar av ansvarsfördelning för anskaffande av komponenter utan att ändra den allmänna kostnadsdelningen,

j)

anta de årliga uppdateringarna av projektplanen för ITER och tillhörande resursberäkningar samt även godkänna årsprogrammet och anta ITER-organisationens årliga budget,

k)

godkänna ITER-organisationens årsberättelse,

l)

anta årsrapporterna,

m)

vid behov anta de kompletterande tekniska dokument som avses i artikel 3.1 a,

n)

vid behov inrätta eventuella organ som är underställda rådet,

o)

godkänna slutandet av avtal eller överenskommelser om internationellt samarbete i enlighet med artikel 19,

p)

besluta om inköp, försäljning och belåning av mark och annan fast egendom,

q)

på förslag av generaldirektören anta bestämmelser om hantering av immateriell äganderätt och spridning av information i enlighet med artikel 10,

r)

på generaldirektörens förslag och med de berörda medlemmarnas samtycke godkänna detaljerna för inrättandet av fältteam i enlighet med artikel 13; rådet skall regelbundet se över huruvida inrättade fältteam skall fortsätta att bestå,

s)

på generaldirektörens förslag godkänna avtal och överenskommelser som styr relationerna mellan ITER-organisationen och medlemmarna eller de stater på vars territorium ITER-organisationens huvudkontor och fältteam är belägna,

t)

på generaldirektörens förslag godkänna insatser för att främja samarbete mellan medlemmarnas berörda nationella fusionsforskningsprogram och mellan sådana program och ITER-organisationen,

u)

besluta om staters eller internationella organisationers anslutning till detta avtal i enlighet med artikel 23,

v)

i enlighet med artikel 28 rekommendera ändringar av detta avtal inför parterna,

w)

besluta om att ta eller ge lån, tillhandahålla försäkringar och garantier samt ställa borgen och säkerheter för sådana ändamål,

x)

besluta om huruvida materiel, utrustning och teknik skall läggas fram för beaktande inför internationella expertfora, för införande i deras kontrollförteckningar, samt utarbeta en strategi för stöd till fredlig användning och icke-spridning i enlighet med artikel 20,

y)

godkänna kompensationsarrangemang i enlighet med artikel 15, och

z)

besluta om upphävande av immunitet i enlighet med artikel 12.3 och inneha de behörigheter som krävs för att uppfylla ITER-organisationens syften och utföra dess uppgifter i överensstämmelse med detta avtal.

8.   Rådet skall enhälligt besluta om frågor enligt a, b, c, g, h, o, u, v, w, x, y och z i punkt 7 och avseende det viktade röstsystem som avses i punkt 10.

9.   I alla andra frågor än de som anges i punkt 8 skall medlemmarna uppnå överenskommelse på bästa sätt. Om ingen överenskommelse kan uppnås skall rådet besluta i sådana frågor enligt det viktade röstsystem som avses i punkt 10. Beslut om frågor som berör artikel 14 skall förutsätta värdpartens medgivande.

10.   Medlemmarnas respektive röstvikt skall spegla deras bidrag till ITER-organisationen. Det viktade röstsystemet, som skall omfatta både röstfördelning och bestämmelserna om beslutsfattande, skall fastställas i rådets arbetsordning.

Artikel 7

Generaldirektör och personal

1.   Generaldirektören skall vara ITER-organisationens verkställande direktör och dess företrädare vid utövandet av dess rättskapacitet. Generaldirektören skall agera på ett sätt som är förenligt med detta avtal och med rådets beslut, och skall vara ansvarig inför rådet för fullgörandet av sina uppgifter.

2.   Generaldirektören skall bistås av personalen. Personalen skall bestå av personal som är direktanställd vid ITER-organisationen samt av personal som ställs till organisationens förfogande av medlemmarna.

3.   Generaldirektören skall utses för en tid av fem år. Generaldirektörens mandat får förlängas en gång med ytterligare en period på högst fem år.

4.   Generaldirektören skall vidta alla åtgärder som är nödvändiga för ledningen av ITER-organisationen, fullgörandet av dess uppgifter, genomförandet av dess politik och uppfyllandet av dess syften. Framförallt skall generaldirektören utföra följande uppgifter:

a)

Utarbeta och tillställa rådet

den samlade budgeten för de olika etapperna i ITER-projektet, med uppgift om tillåtna justeringsmarginaler,

en projektplan och resursberäkningar för ITER, med årliga aktualiseringar,

årsbudgeten, inom ramen för den fastställda sammanlagda budgeten, inbegripet årets bidrag och årsredovisning,

förslag om utnämning av ledningspersonal och om ITER-organisationens grundläggande förvaltningsstruktur,

tjänsteföreskrifterna,

bestämmelser om projektets resursförvaltning, och

årsrapporterna.

b)

Tillsätta, leda och ha tillsyn över personalen.

c)

Vara ansvarig för säkerheten och vidta alla organisatoriska åtgärder som behövs för att de lagar och författningar som avses i artikel 14 skall följas.

d)

Vid behov och i samverkan med värdstaten anskaffa de tillstånd och licenser som krävs för uppförande, drift och exploatering av ITER-anläggningarna.

e)

Främja samarbete mellan medlemmarnas relevanta inhemska fusionsforskningsprogram och mellan sådana program och ITER-organisationen.

f)

Säkerställa kvalitet och lämplighet för komponenter och system som anskaffas för att användas av ITER-organisationen.

g)

Vid behov tillställa rådet de kompletterande tekniska dokument som avses i artikel 3.1 a.

h)

Efter godkännande av rådet ingå avtal eller träffa uppgörelser om internationellt samarbete i enlighet med artikel 19 samt övervaka genomförandet av dessa.

i)

Förbereda rådets möten.

j)

På rådets anmodan bistå rådets underorgan vid fullgörandet av deras uppgifter.

k)

Övervaka och kontrollera genomförandet av de årliga programmen med avseende på tidplaner, resultat och kvalitet samt bekräfta slutförandet av uppgifterna.

5.   Generaldirektören skall närvara vid rådets möten såvida inte rådet beslutar annorlunda.

6.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 14 skall generaldirektörens och personalens ansvar med avseende på ITER-organisationen ha uteslutande internationell karaktär. De får vid fullgörandet av sina åligganden inte begära eller ta emot instruktioner från någon regering eller från någon myndighet utanför ITER-organisationen. Varje medlem skall respektera att verkställande direktörens och personalens ansvar är av internationell karaktär och skall inte söka påverka dem i deras tjänsteutövning.

7.   Personalen skall bistå generaldirektören i hans/hennes tjänsteutövning och skall vara underställd generaldirektören.

8.   Generaldirektören skall utse personal i enlighet med tjänsteföreskrifterna.

9.   Alla medlemmar av personalen utses för en period av högst fem år.

10.   ITER-organisationen skall ha den kvalificerade vetenskapliga, tekniska och administrativa personal som krävs för genomförandet av ITER-organisationens verksamhet.

11.   Personalen skall utses på grundval av personernas kvalifikationer, under hänsynstagande till att posterna skall fördelas på lämpligt sätt mellan medlemmarna i förhållande till deras bidrag.

12.   I enlighet med detta avtal och relevanta föreskrifter får medlemmarna avdela personal och sända gästforskare till ITER-organisationen.

Artikel 8

ITER-organisationens resurser

1.   ITER-organisationens resurser skall omfatta följande:

a)

Bidrag av alla slag enligt dokumentet ”Value Estimates for ITER Phases of Construction, Operation, Deactivation and Decommissioning and Form of Party Contributions”, som omfattar följande: i) särskilda komponenter, utrustningar, material och andra varor och tjänster i enlighet med de fastställda tekniska specifikationerna och ii) personal som medlemmarna ställt till organisationens förfogande.

b)

Medlemmarnas finansiella bidrag till ITER-organisationens budget (nedan kallade ”kontantbidrag”), enligt dokumentet ”Value Estimates for ITER Phases of Construction, Operation, Deactivation and De commissioning and Form of Party Contributions”.

c)

Ytterligare resurser som erhålls antingen kontant eller in natura och på villkor som godkänts av rådet.

2.   Medlemmarnas respektive bidrag under detta avtals löptid skall lämnas i enlighet med dokumenten ”Value Estimates for ITER Phases of Construction, Operation, Deactivation and Decommissioning and Form of Party Contributions” och ”Cost Sharing for all Phases of the ITER Project”; de får aktualiseras efter enhälligt beslut i rådet.

3.   ITER-organisationens resurser skall uteslutande användas för att främja ITER-organisationens syfte och för fullgörandet av dess uppgifter enligt artiklarna 2 och 3.

4.   Varje medlem skall lämna sina bidrag till ITER-organisationen via ett för ändamålet lämpligt rättsubjekt, såvida inte annat överenskommits i rådet. Rådets godkännande skall inte krävas för att medlemmar skall få lämna kontantbidrag direkt till ITER-organisationen.

Artikel 9

Bestämmelser om projektets resursförvaltning

1.   Syftet med bestämmelserna om projektets resursförvaltning är att säkerställa en sund ekonomisk förvaltning av ITER-organisationen. Dessa bestämmelser skall bland annat omfatta grundreglerna avseende

a)

budgetåret,

b)

den beräkningsenhet och den valuta som ITER-organisationen skall använda för redovisnings-, budget- och resursvärderingsändamål,

c)

presentationen av och strukturen för projektplanen och resursberäkningarna för ITER,

d)

förfarandet för utarbetandet och antagandet av den årliga budgeten, genomförandet av den årliga budgeten och intern finansiell kontroll,

e)

medlemmarnas bidrag,

f)

tilldelning av kontrakt,

g)

förvaltningen av bidrag, och

h)

förvaltningen av avvecklingsfonden.

2.   Generaldirektören skall varje år utarbeta, och överlämna till rådet, en aktualisering av projektplanen och resursberäkningarna för ITER.

3.   Projektplanen för ITER skall specificera planen för fullgörandet av ITER-organisationens alla uppgifter och skall omfatta detta avtals löptid. Den skall

a)

ange huvuddragen i en övergripande plan, inklusive tidplan och viktigare milstolpar, för uppfyllandet av ITER-organisationens syfte samt ge en sammanfattning av hur ITER-projektet fortskrider i förhållande till den övergripande planen,

b)

presentera särskilda mål och tidplaner i ITER-organisationens verksamhetsprogram för de kommande fem åren, eller för uppförandefasen om denna varar längre än fem år, och

c)

tillhandahålla ändamålsenliga kommentarer, inklusive värderingar av riskerna för ITER-projektet och beskrivningar av åtgärder för att undvika risker eller riskreducerande åtgärder.

4.   Resursberäkningarna för ITER skall ge en uttömmande analys av redan förbrukade resurser och av de resurser som krävs i framtiden för att verkställa projektplanen för ITER och planerna för tillhandahållande av resurserna.

Artikel 10

Information och immateriella rättigheter

1.   Om inte annat följer av det här avtalet och av bilagan om information och immateriella rättigheter, skall ITER-organisationen och medlemmarna främja största möjliga spridning av information och immateriella rättigheter som de skapar i samband med fullgörandet av detta avtal. I samband med tillämpningen av den här artikeln och av bilagan om information och immateriella rättigheter, skall alla medlemmar och ITER-organisationen behandlas lika och utan diskriminering.

2.   Vid fullgörandet av sina uppgifter skall ITER-organisationen sörja för att alla vetenskapliga resultat offentliggörs eller på annat sätt görs allmänt tillgängliga efter en skälig tidsperiod som möjliggör anskaffande av ändamålsenligt skydd. All upphovsrätt för arbeten som baseras på dessa resultat skall ägas av ITER-organisationen såvida inte annat föreskrivs i särskilda bestämmelser i det här avtalet och i bilagan om information och immateriella rättigheter.

3.   Vid tilldelning av kontrakt för arbete som skall utföras enligt det här avtalet, skall ITER-organisationen och medlemmarna i sådana kontrakt inkludera bestämmelser om alla immateriella rättigheter som kan uppkomma till följd av arbetet. Dessa bestämmelser skall bland annat omfatta tillträde till samt avslöjande och användning av information som omfattas av sådana immateriella rättigheter, och de skall vara förenliga med det här avtalet och med bilagan om information och immateriella rättigheter.

4.   Immateriella rättigheter som skapats eller införlivats enligt det här avtalet skall behandlas i enlighet med bestämmelserna i bilagan om information och immateriella rättigheter.

Artikel 11

Stöd på platsen

1.   Värdparten skall ge ITER-organisationen det stöd på platsen som krävs för genomförandet av ITER-projektet – eller sörja för att sådant stöd ges – i enlighet med den sammanfattning och de villkor som återfinns i bilagan om stöd på platsen. Värdparten får utse ett organ som skall agera på värdpartens vägnar i detta syfte. Att värdparten utser ett sådant organ skall inte påverka värdpartens skyldigheter enligt denna artikel.

2.   Efter godkännande från rådet skall de närmare villkoren för och förfarandena för samarbete om stöd på platsen mellan ITER-organisationen och värdparten, eller det organ som värdparten utsett, omfattas av ett avtal mellan dessa parter om stöd på platsen.

Artikel 12

Privilegier och immunitet

1.   ITER-organisationen samt dess egendomar och tillgångar skall på varje medlems territorium åtnjuta sådana privilegier och sådan immunitet som erfordras för fullgörandet av organisationens uppgifter.

2.   Generaldirektören och ITER-organisationens personal samt företrädarna för medlemmarna i rådet och dess underorgan, tillsammans med sina suppleanter och experter, skall på varje medlems territorium åtnjuta sådana privilegier och sådan immunitet som erfordras för fullgörandet av sina uppgifter inom ramen för ITER-organisationen.

3.   Den immunitet som avses i punkterna 1 och 2 skall alltid upphävas om den myndighet som är behörig att upphäva immunitet anser att sådan immunitet skulle hindra rättvisans gång och att ett sådant upphävande inte skulle inverka menligt på de syften för vilka immuniteten beviljades och om – när det gäller ITER-organisationen, generaldirektören och personalen – rådet fastställer att ett sådant upphävande inte skulle stå i strid med ITER-organisationens och dess medlemmars intressen.

4.   De privilegier och den immunitet som beviljas i enlighet med det här avtalet skall inte minska eller påverka ITER-organisationens, generaldirektörens eller personalens skyldighet att följa de lagar och författningar som avses i artikel 14.

5.   Varje part skall skriftligen meddela depositarien att den har satt punkt 1 och 2 i kraft.

6.   Depositarien skall underrätta parterna när meddelanden har mottagits från alla parter i enlighet med punkt 5.

7.   Ett avtal om huvudkontor skall ingås mellan ITER-organisationen och värdstaten.

Artikel 13

Fältteam

Varje medlem skall vara värd för ett fältteam som inrättas och drivs av ITER-organisationen i enlighet med vad som krävs för fullgörandet av ITER-organisationens uppgifter och för uppfyllandet av dess syfte. Ett avtal om fältteam skall ingås mellan ITER-organisationen och varje medlem.

Artikel 14

Folkhälsa, säkerhet, tillståndsgivning och miljöskydd

ITER-organisationen skall följa tillämpliga nationella lagar och författningar i värdstaten inom områdena folkhälsa, allmän säkerhet, arbetarskydd, kärnsäkerhet, strålskydd, tillståndsgivning, kärnämnen, miljöskydd och skydd mot illvilliga handlingar.

Artikel 15

Ansvar

1.   ITER-organisationens avtalsrättsliga ansvar skall regleras genom relevanta avtalsbestämmelser, vilka skall tolkas i överensstämmelse med den lag som är tillämplig på avtalet.

2.   Vad beträffar utomobligatoriskt ansvar skall ITER-organisationen tillhandahålla lämplig ersättning eller annan gottgörelse för alla skador som den orsakar, i den mån som ITER-organisationen omfattas av rättsligt ansvar enligt relevant lagstiftning, varvid de närmare villkoren avseende ersättningen skall godkännas av rådet. Denna punkt skall inte tolkas som ett upphävande av ITER-organisationens immunitet.

3.   Varje utbetalning från ITER-organisationen till följd av skadeståndsskyldighet som avses i punkterna 1 och 2, och alla kostnader och utgifter som uppkommer i samband därmed, skall betraktas som ”driftskostnader” i enlighet med bestämmelserna om projektets resursförvaltning.

4.   Om kostnaderna för ersättning av skada som avses i punkt 2 överstiger de medel som är tillgängliga för ITER-organisationen i den årliga driftsbudgeten och/eller via försäkringar, skall medlemmarna samråda via rådet så att ITER-organisationen kan betala ut ersättningen, i enlighet med punkt 2, genom att försöka öka den samlade budgeten genom enhälligt beslut i rådet i enlighet med artikel 6.8.

5.   Medlemskap i ITER-organisationen skall inte medföra att medlemmarna blir ansvariga för ITER-organisationens handlingar, försummelser eller skyldigheter.

6.   Ingenting i det här avtalet skall försvaga, eller tolkas som ett upphävande av, den immunitet som medlemmarna åtnjuter på andra staters territorier eller på sitt eget territorium.

Artikel 16

Avveckling

1.   Under ITER:s driftstid skall ITER-organisationen bilda en fond (nedan kallad ”fonden”) som skall användas för avvecklingen av ITER-anläggningarna. Metoderna för bildande, värdering och aktualisering av fonden samt villkoren för förändringar och överföring av fonden till värdstaten skall fastställas i de bestämmelser om projektets resursförvaltning som avses i artikel 9.

2.   Efter den sista etappen med experimentell drift av ITER, skall ITER-organisationen inom en femårsperiod, eller en kortare tidsperiod om överenskommelse om detta har nåtts med värdstaten, sörja för att ITER-anläggningarna bringas i ett tillstånd som skall överenskommas och vid behov aktualiseras gemensamt av ITER-organisationen och värdstaten, varefter ITER-organisationen skall överlämna fonden och ITER-anläggningarna till värdstaten så att anläggningarna kan avvecklas.

3.   Efter det att värdstaten har godtagit fonden tillsammans med ITER-anläggningarna skall ITER-organisationen inte ha något ansvar eller någon skadeståndsskyldighet för ITER-anläggningarna, såvida inte annat har överenskommits mellan ITER-organisationen och värdstaten.

4.   ITER-organisationens och värdstatens respektive rättigheter och skyldigheter samt metoderna för deras samverkan i fråga om avvecklingen, skall fastställas i det avtal om huvudkontor som avses i artikel 12, i vilket ITER-organisationen och värdstaten bland annat skall avtala följande:

a)

Värdstaten skall även efter överlämnandet av ITER-anläggningarna vara bunden av bestämmelserna i artikel 20.

b)

Värdstaten skall sammanställa regelbundna rapporter till alla medlemsstater som har bidragit till fonden om hur avvecklingen fortskrider och om de förfaranden och tekniska lösningar som har använts eller skapats för avvecklingen.

Artikel 17

Revision

1.   Det skall inrättas en revisionskommitté som skall utföra granskningen av ITER-organisationens årsredovisning i enlighet med den här artikeln och i enlighet med bestämmelserna om projektets resursförvaltning.

2.   Varje medlem skall vara representerad med en ledamot i revisionskommittén. Ledamöterna i revisionskommittén skall utses av rådet efter rekommendation från respektive medlemmar för en period av tre år. Ledamöternas mandat får förlängas en gång med ytterligare en treårsperiod. Rådet skall bland ledamöterna utse revisionskommitténs ordförande, som skall tjänstgöra i två år.

3.   Ledamöterna i revisionskommittén skall vara oberoende, får inte ta eller söka instruktioner från någon medlem eller någon annan person och skall rapportera enbart till rådet.

4.   Syftet med en revision är att

a)

avgöra om alla inkomster och utgifter har influtit respektive uppkommit på lagligt och regelmässigt sätt och har redovisats,

b)

avgöra om den ekonomiska förvaltningen har varit sund,

c)

utfärda ett revisionsintyg om att bokslutet är tillförlitligt och att de underliggande transaktionerna är lagliga och regelrätta,

d)

avgöra om utgifterna överensstämmer med budgeten, och

e)

granska alla frågor som kan få ekonomiska följder för ITER-organisationen.

5.   Revisionen skall följa vedertagna internationella principer och normer för ekonomisk redovisning.

Artikel 18

Bedömning av förvaltningen

1.   Vartannat år skall rådet utse en förvaltningsinspektör som skall bedöma förvaltningen av ITER-organisationens verksamhet. Bedömningens omfattning skall beslutas av rådet.

2.   Generaldirektören får också – efter samråd med rådet – begära att sådana bedömningar skall göras.

3.   Förvaltningsinspektören skall vara oberoende, får inte ta eller söka instruktioner från någon medlem eller någon annan person och skall rapportera enbart till rådet.

4.   Ändamålet med bedömningen skall vara att avgöra huruvida förvaltningen av ITER-organisationen har varit god, framför allt i fråga om effektivitet och kapacitet sett till personalens storlek.

5.   Bedömningen skall grundas på underlag från ITER-organisationen. Förvaltningsinspektören skall ges full tillgång personal, handlingar och register enligt vad han bedömer vara erforderligt för ändamålet.

6.   ITER-organisationen skall se till att förvaltningsinspektören uppfyller dess krav för hantering av känslig information och konfidentiella affärsuppgifter; det gäller särskilt ITER-organisationens policy för immateriella rättigheter, fredlig användning och icke-spridning.

Artikel 19

Internationellt samarbete

I överensstämmelse med detta avtal och efter enhälligt beslut av rådet, får ITER-organisationen – för att främja sitt ändamål – samarbeta med andra internationella organisationer och institutioner, tredje parter samt med tredje parters organisationer och institutioner, samt ingå avtal eller överenskommelser med dem för detta ändamål. De närmare formerna för sådant samarbete skall i varje enskilt fall beslutas av rådet.

Artikel 20

Fredlig användning och icke-spridning

1.   Material, utrustning eller teknik som frambringas eller erhålls inom ramen för detta avtal får av ITER-organisationen och medlemmarna användas uteslutande för fredliga ändamål. Detta får inte tolkas så det påverkar medlemmarnas rätt att för egna syften använda material, utrustning eller teknik som de förvärvar eller utvecklar oberoende av detta avtal.

2.   Material, utrustning eller teknik som ITER-organisationen och medlemmarna frambringar eller erhåller inom ramen för detta avtal får inte överföras till tredje part i syfte att användas för tillverkning eller anskaffande på annat sätt av kärnvapen eller andra kärnladdningar för icke-fredliga ändamål.

3.   ITER-organisationen och medlemmarna skall vidta de åtgärder som krävs för att tillämpa denna artikel på ett verkningsfullt och öppet sätt. Rådet skall för detta ändamål upprätthålla kontakt med internationella forum av betydelse i sammanhanget, och fastställa en policy till stöd för fredlig användning och icke-spridning.

4.   För att stödja framgången med ITER-projektet och dess policy för icke-spridning, skall parterna överenskomma om att samråda i alla frågor som rör tillämpningen av denna artikel.

5.   Inget i detta avtal får förpliktiga medlemmarna att överföra material, utrustning eller teknik i strid med nationell exportkontroll eller därtill knutna lagar och andra bestämmelser.

6.   Inget i detta avtal får påverka de rättigheter och skyldigheter hos parterna vilka följer av andra internationella avtal om icke-spridning av kärnvapen eller andra kärnladdningar.

Artikel 21

Tillämpning i relation till Euratomfördraget

I enlighet med Fördraget om upprättandet av Euratom skall detta avtal gälla de territorier som omfattas av det fördraget. I enlighet med samma fördrag och andra relevanta avtal skall det också gälla Republiken Bulgarien, Rumänien och Schweiziska edsförbundet, vilka deltar i Euratoms fusionsprogram som fullvärdigt associerade tredjeländer.

Artikel 22

Ikraftträdande

1.   Avtalet skall ratificeras, godtas eller godkännas enligt förfarandena hos respektive undertecknande part.

2.   Avtalet skall träda i kraft trettio dagar efter att Euratom, Folkrepubliken Kina, Republiken Indien, Japan, Republiken Korea, Ryska Federationen och Amerikas förenta stater har deponerat sina respektive instrument för ratificering, godtagande eller godkännande av avtalet.

3.   Om avtalet inte har trätt i kraft inom ett år efter undertecknandet, skall depositarien sammankalla ett möte med undertecknarna där beslut skall fattas om hur man skall gå till väga för att underlätta avtalets ikraftträdande.

Artikel 23

Anslutning

1.   Efter att avtalet har trätt i kraft får stater eller internationella organisationer efter enhälligt beslut av rådet tillträda avtalet och bli part i det.

2.   Stater eller internationella organisationer som önskar tillträda avtalet skall anmäla detta till generaldirektören, som skall underrätta medlemmarna om en sådan begäran minst sex månader innan den överlämnas till rådet för beslut.

3.   Rådet skall bestämma villkoren för en stats eller internationell organisations tillträde.

4.   En stats eller internationell organisations tillträde till avtalet skall träda i kraft 30 dagar efter att depositarien har mottagit tillträdesinstrumentet och det meddelande vilket avses i artikel 12.5.

Artikel 24

Varaktighet och upphävande

1.   Avtalet skall ha en första löptid på 35 år. De fem sista åren – eller kortare tid efter överenskommelse med värdstaten – av denna löptid skall ägnas åt avaktivering av ITER-anläggningen.

2.   Senast åtta år innan avtalet löper ut skall rådet inrätta en särskild kommitté vars ordförande skall vara generaldirektören och vars uppgift är att rekommendera rådet huruvida avtalet skall förlängas med hänsyn till hur ITER-projektet framskridit. Denna särskilda kommitté skall bedöma ITER-anläggningens tekniska och vetenskapliga skick och bedöma skälen till en eventuell förlängning av avtalet samt – innan den rekommenderar att avtalet skall förlängas – bedöma de ekonomiska aspekterna vad gäller erforderliga budgetmedel och följder för avaktiverings- och avvecklingskostnaderna. Den särskilda kommittén skall överlämna sin rapport till rådet inom ett år efter att den inrättats.

3.   Med rapporten som underlag skall rådet – senast sex år innan avtalet löper ut – enhälligt fatta beslut om huruvida löptiden skall förlängas eller inte.

4.   Rådet får inte förlänga löptiden med mer än sammanlagt högst tio år, och rådet får inte heller förlänga löptiden om det skulle innebära en förändring av karaktären hos ITER-organisationens verksamhet eller av ramarna för medlemmarnas ekonomiska bidrag.

5.   Senast sex år innan avtalet löper ut skall rådet bekräfta det planerade avslutandet av avtalet och besluta om formerna för avaktiveringsfasen och upplösningen av ITER-organisationen.

6.   Avtalet får upphävas genom överenskommelse mellan alla parter, varvid erforderlig tid för avaktiveringen skall planeras in och erforderliga medel för avvecklingen ställas till förfogande.

Artikel 25

Tvistlösning

1.   Tvist som uppstår bland parterna, eller mellan en eller flera parter å ena sidan och ITER-organisationen å den andra, utanför eller inom ramen för avtalet, skall lösas genom samråd, medling eller andra förfaranden enligt överenskommelse, t.ex. skiljedom. De berörda parterna skall träffas för att diskutera tvistens art i syfte att nå en snabb lösning.

2.   Om de berörda parterna inte är i stånd att lösa tvisten genom samråd, får endera parten begära att rådets ordförande, eller – om ordföranden är vald bland en medlem som är part i tvisten – en ledamot av rådet som företräder en medlem som inte är part i tvisten, agerar medlare vid ett möte för att försöka lösa tvisten. Ett sådant möte skall sammankallas inom 30 dagar efter en parts begäran om medling och avslutas inom 60 dagar efter begäran, varpå medlaren omedelbart skall lämna en medlingsrapport, utarbetad i samråd med de medlemmar som inte är part i tvisten, med en rekommendation om hur tvisten bör lösas.

3.   Om de berörda parterna inte är i stånd att lösa tvisten genom samråd eller medling får de komma överens om att hänskjuta tvisten till en överenskommen form av tvistlösning i enlighet med förfaranden som skall överenskommas.

Artikel 26

Utträde

1.   Efter att avtalet har varit ikraft i tio år får varje part utom värdparten meddela depositarien om sin avsikt att träda ut.

2.   Ett utträde får inte påverka den utträdande partens bidrag till kostnaderna för uppförandet av ITER-anläggningen. Om en part träder ut under ITER-anläggningens drifttid skall han också bidra med sin överenskomna andel av kostnaderna för avvecklingen av ITER-anläggningen.

3.   Ett utträde får inte påverka en parts fortsatt existerande rätt, skyldighet eller rättsliga situation som före partens utträde uppstått till följd av avtalets genomförande.

4.   Ett utträde träder i kraft vid utgången av det budgetår som följer på det år det meddelande som avses i punkt 1 överlämnades.

5.   De närmare formerna för utträdet skall dokumenteras av ITER-organisationen i samråd med den utträdande parten.

Artikel 27

Bilagor

De två bilagorna Information och immateriella rättigheter och Stöd på platsen skall utgöra en del av avtalet.

Artikel 28

Ändringar

1.   Alla parter får föreslå ändringar i detta avtal.

2.   Förslag till ändringar skall behandlas av rådet som skall lämna en enhällig rekommendation till parterna.

3.   Ändringar skall ratificeras, godtas eller godkännas enligt förfarandena hos respektive part, och de träder i kraft 30 dagar efter att alla parter har deponerat sina respektive instrument för ratificering, godtagande eller godkännande.

Artikel 29

Depositarie

1.   IAEA:s generaldirektör skall vara depositarie för avtalet.

2.   Originalet av avtalet skall deponeras hos depositarien, som skall skicka bestyrkta kopior av avtalet till undertecknarna, samt till Förenta nationernas generalsekreterare för registrering och offentliggörande i enlighet med artikel 102 i Förenta nationernas stadga.

3.   Depositarien skall underrätta alla undertecknare samt tillträdande stater och internationella organisationer om

a)

datum för deponering av respektive instrument för ratificering, godtagande, godkännande eller tillträde,

b)

datum för deponering av meddelanden som mottagits enligt artikel 12.5,

c)

datum för ikraftträdande av avtalet samt av ändringar enligt artikel 28,

d)

meddelanden från parter om deras avsikt att utträda ur avtalet, och

e)

upphävande av avtalet.

TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV har undertecknade, därtill vederbörligen befullmäktigade, undertecknat detta avtal.

Upprättad i Paris den 21 november 2006 i ett original på engelska.

På Amerikas förenta staters regerings vägnar

På Europeiska Atomenergigemenskapens vägnar

På Republiken Indiens regerings vägnar

På Japans regerings vägnar

På Folkrepubliken Kinas regerings vägnar

På Republiken Koreas regerings vägnar

På Ryska federationens regerings vägnar

BILAGA I

Bilaga om information och immateriella rättigheter

Artikel 1

Innehåll och definitioner

1.1

Denna bilaga omfattar spridning, utbyte, användning och skydd av information och immateriella rättigheter avseende innehåll som kan skyddas i samband med tillämpningen av detta avtal. Om inte något annat är avtalat skall de begrepp som används i denna bilaga ha samma betydelse som i detta avtal.

1.2

Information: publicerade uppgifter, teckningar, ritningar, beräkningar, rapporter och andra dokument, dokumenterade uppgifter eller metoder för forskning och utveckling liksom beskrivningar av uppfinningar och upptäckter, oavsett om de går att skydda eller inte, som inte omfattas av begreppet immateriella rättigheter enligt definitionen i stycke 1.3.

1.3

Immateriell rättighet: innebörd enligt artikel 2 i den konvention om upprättande av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (World Intellectual Property Organization – WIPO) som ingicks i Stockholm den 14 juli 1967. Vid tillämpning av denna bilaga får immateriella rättigheter inbegripa konfidentiella uppgifter som till exempel kunskaper eller handelshemligheter, under förutsättning att de inte är publicerade, finns i skrift eller i annan dokumenterad form, och

a)

har hållits förtroliga av uppgifternas innehavare,

b)

inte är allmänt kända eller tillgängliga för allmänheten från andra källor och/eller inte är allmänt tillgängliga för allmänheten i tryckta publikationer och/eller andra skriftliga dokument,

c)

inte av dess innehavare har gjorts tillgängliga för andra parter utan någon skyldighet beträffande konfidentialitet, och

d)

inte är tillängliga för den mottagande parten utan någon skyldighet beträffande konfidentialitet.

1.4

Befintliga immateriella rättigheter: immateriella rättigheter som har förvärvats, utvecklats eller åstadkommits före detta avtals ikraftträdande eller utanför detta avtals tillämpningsområde.

1.5

Framställda immateriella rättigheter: immateriella rättigheter som har framställts eller förvärvats med full äganderätt av en medlem som verkat genom en inhemsk byrå, ITER-organisationen eller genom dessa båda gemensamt till följd och under genomförandet av detta avtal.

1.6

Förbättringar: teknisk förbättring av befintliga immateriella rättigheter, inbegripet bearbetningar (”derivative works”).

1.7

Organ: organ som en inhemsk byrå eller ITER-organisationen har ingått kontrakt med för tillhandahållande av varor eller tjänster vid tillämpning av detta avtal.

Artikel 2

Allmänna bestämmelser

2.1

Om inte annat följer av bestämmelserna i denna bilaga ger medlemmarna sitt stöd till största möjliga spridning av framställda immateriella rättigheter.

2.2

Varje medlem skall se till att övriga medlemmar och ITER-organisationen kan erhålla rätten till sådana immateriella rättigheter som tilldelas i enlighet med denna bilaga. Kontrakt som respektive medlem eller ITER-organisationen ingått med något organ skall vara förenliga med bestämmelserna i denna bilaga. Framför allt skall lämpliga förfaranden för offentlig upphandling tillämpas av samtliga medlemmar och ITER-organisationen för att säkerställa att bestämmelserna i denna bilaga iakttas.

ITER-organisationen skall på ett lämpligt sätt och i rätt tid kartlägga kontrakterade organs befintliga immateriella rättigheter i syfte att för ITER-organisationen och medlemmarna få tillgång till dessa befintliga immateriella rättigheter i enlighet med denna bilaga.

Varje medlem skall på ett lämpligt sätt och i rätt tid kartlägga kontrakterade organs befintliga immateriella rättigheter i syfte att för ITER-organisationen och medlemmarna få tillgång till dessa befintliga immateriella rättigheter i enlighet med denna bilaga.

Varje medlem och ITER-organisationen skall, i enlighet med denna bilaga, se till att ITER-organisationen och övriga medlemmar får tillgång till uppfinningar och andra immateriella rättigheter som framställts i samband med eller inlemmats vid genomförandet av kontrakten, under förutsättning att uppfinnarnas rättigheter respekteras.

2.3

Denna bilaga ändrar eller påverkar inte tilldelningen av rättigheter mellan en medlem och dess medborgare. Huruvida rätten beträffande immateriella rättigheter skall innehas av en medlem eller dess medborgare skall beslutas av dem själva i enlighet med de lagar eller andra författningar som gäller i det berörda landet.

2.4

Om en medlem framställer eller förvärvar fullständigt ägarskap till immateriella rättigheter vid tillämpningen av detta avtal skall medlemmen underrätta övriga medlemmar och ITER-organisationen i lämplig tid och tillhandahålla detaljerad information om sådana immateriella rättigheter.

Artikel 3

Spridning av information och vetenskapliga publikationer oavsett upphovsrätt

Varje medlem skall har rätt att, för icke kommersiella ändamål, översätta, reproducera och till allmänheten sprida information som är en direkt följd av tillämpningen av detta avtal. Alla exemplar av ett upphovsrättsskyddat arbete som skall spridas till allmänheten och som färdigställts enligt denna bestämmelse skall innehålla författarnas namn, såvida inte en författare uttryckligen avstått från att omnämnas.

Artikel 4

Immateriella rättigheter som framställts eller inlemmats av en medlem, inhemsk byrå eller ett organ

4.1

Framställda immateriella rättigheter:

4.1.1

När innehåll som kan skyddas framställs av en medlem, inhemsk byrå eller ett organ i samband med tillämpningen av detta avtal skall medlemmen, den inhemska byrån eller organet, med avseende på sådana immateriella rättigheter, ha rätt att förvärva alla rättigheter, anspråk och avkastning i alla länder i enlighet med gällande lagar eller andra författningar.

4.1.2

En medlem som agerar genom en inhemsk byrå eller ett organ och som har framställt immateriella rättigheter i samband med tillämpningen av detta avtal skall på lika och icke-diskriminerande villkor bevilja oåterkallelig, icke-exklusiv och avgiftsfri licens till övriga medlemmar och till ITER-organisationen för användning av sådana framställda immateriella rättigheter; underlicenser för användning inom offentligt finansierade program för forskning och utveckling på fusionsområdet får utfärdas av ITER-organisationen samt av övriga medlemmar inom deras respektive territorium.

4.1.3

En medlem som agerar genom en inhemsk byrå eller ett organ och som har framställt immateriella rättigheter i samband med tillämpningen av detta avtal skall på lika och icke-diskriminerande villkor bevilja icke-exklusiv licens till övriga medlemmar för kommersiell användning av sådana framställda immateriella rättigheter på fusionsområdet; underlicenser för sådan användning får utfärdas till sådana medlemmars egna inhemska tredje parter inom sådana medlemmars egna territorier under villkor som inte är mindre gynnsamma än de villkor under vilka sådana medlemmar utfärdar licenser till tredje parter för sådana framställda immateriella rättigheter inom eller utanför sådana medlemmars egna territorier. Så länge sådana villkor erbjuds skall sådana licensansökningar inte avslås. Licensen skall endast återkallas om licenshavaren inte uppfyller sina kontraktsenliga förpliktelser.

4.1.4

En medlem som agerar genom en inhemsk byrå eller ett organ och som har framställt immateriella rättigheter i samband med tillämpningen av detta avtal uppmuntras att ingå handelsavtal med övriga medlemmar, inhemska byråer, organ och tredje parter för att framställda immateriella rättigheter skall kunna få användning på andra områden än fusionsområdet.

4.1.5

Medlemmar och deras inhemska byråer eller organ som utfärdar licenser eller underlicenser för användning av framställda eller befintliga immateriella rättigheter till följd av denna bilaga skall hålla register över sådan licensgivning; dessa register skall vara tillgängliga för övriga medlemmar t.ex. genom ITER-organisationen.

4.2

Befintliga immateriella rättigheter:

4.2.1

Befintliga immateriella rättigheter skall förbli i den partens egendom som äger dessa immateriella rättigheter.

4.2.2

En medlem som agerar genom en inhemsk byrå eller ett organ och som har inlemmat befintliga immateriella rättigheter, utom konfidentiell information som kunskaper och handelshemligheter, i de element som tillhandahållits ITER-organisationen, och då dessa befintliga immateriella rättigheter krävs

för att uppföra, driva, använda eller integrera teknik för forskning och utveckling i samband med ITER-anläggningen,

för att underhålla eller reparera det som tillhandahålls, eller

när det av rådet bedöms nödvändigt och före eventuella offentliga upphandlingar,

skall på lika och icke-diskriminerande villkor bevilja en oåterkallelig, icke-exklusiv och avgiftsfri licens till övriga medlemmar och till ITER-organisationen för användning av sådana befintliga immateriella rättigheter; underlicenser får utfärdas av ITER-organisationen samt av medlemmarna till forskningsinstitut och institut för högre utbildning inom deras respektive territorium för användning inom offentligt finansierade program för forskning och utveckling på fusionsområdet.

4.2.3

a)

En medlem som agerar genom en inhemsk byrå eller ett organ och som har inlemmat befintlig konfidentiell information i det som tillhandahållits ITER-organisationen, och då denna befintliga konfidentiella information krävs

för att uppföra, driva, använda eller integrera teknik för forskning och utveckling i samband med ITER-anläggningen,

för att underhålla eller reparera det som tillhandahålls,

när det av rådet bedöms nödvändigt och före eventuella offentliga upphandlingar, eller

av skäl som rör säkerhet, kvalitetssäkring och kvalitetskontroll i enlighet med tillsynsmyndigheternas krav,

skall se till att ITER-organisationen har tillgång till en oåterkallelig, icke-exklusiv och avgiftsfri licens för användning av sådan befintlig konfidentiell information, inbegripet manualer eller utbildningsmaterial för uppförande, drift, underhåll och reparation av ITER-anläggningen.

b)

Konfidentiell information som görs tillgänglig för ITER-organisationen skall vara tydligt märkt så att det framgår att den är konfidentiell och skall skickas i enlighet med en överenskommelse om konfidentialitet. Mottagaren av sådan information skall använda den enbart för de ändamål som avses i artikel 4.2.3 a och skall bevara dess konfidentialitet i enlighet med den överenskommelsen. Kompensation för skador till följd av missbruk av sådan befintlig konfidentiell information av ITER-organisationen skall betalas av ITER-organisationen.

4.2.4

En medlem som agerar genom en inhemsk byrå eller ett organ och som har inlemmat befintlig konfidentiell information, som kunskaper och handelshemligheter, i det som tillhandahållits ITER-organisationen, och då denna befintliga konfidentiella information krävs

för att uppföra, driva, använda eller integrera teknik för forskning och utveckling i samband med ITER-anläggningen,

för att underhålla eller reparera det som tillhandahålls, eller

när det av rådet bedöms nödvändigt och före eventuella offentliga upphandlingar,

skall göra sitt bästa för att antingen bevilja en kommersiell licens för sådan befintlig konfidentiell information eller tillhandahålla samma information innehållande den befintliga konfidentiella informationen till den mottagande parten genom privata kontrakt med ekonomisk kompensation för en medlems offentligt finansierade program för forskning och utveckling på fusionsområdet på villkor som inte är mindre gynnsamma än de villkor på grundval av vilka en sådan medlem utfärdar licenser för användning av sådan befintlig konfidentiell information eller tillhandahåller samma information till tredje parter inom eller utanför en sådan medlems egna territorium. Så länge sådana villkor erbjuds skall sådana licenser eller tillhandahållande av sådan information inte nekas. Om licensen beviljas skall den endast återkallas om licenshavaren inte uppfyller sina kontraktsenliga förpliktelser.

4.2.5

En medlem som agerar genom en inhemsk byrå eller ett organ och som har använt befintliga immateriella rättigheter, inbegripet befintlig konfidentiell information, i samband med tillämpningen av detta avtal skall göra sitt bästa för att se till att den komponent som innehåller den befintliga immateriella rättigheten är tillgängligt på rimliga villkor, eller göra sitt bästa för att på lika och icke-diskriminerande villkor bevilja icke-exklusiv licens till övriga medlemmar för kommersiell användning på fusionsområdet; underlicenser för sådan användning får utfärdas till sådana medlemmars egna inhemska tredje parter inom sådana medlemmars egna territorier under villkor som inte är mindre gynnsamma än de villkor under vilka sådana medlemmar utfärdar licenser till tredje parter för sådana befintliga immateriella rättigheter inom eller utanför sådana medlemmars egna territorier. Så länge sådana villkor erbjuds skall sådana licensansökningar inte avslås. Licensen skall endast återkallas om licenshavaren inte uppfyller sina kontraktsenliga förpliktelser.

4.2.6

En medlem som agerar genom en inhemsk byrå eller ett organ skall uppmuntras att, i andra kommersiella syften än de som anges i artikel 4.2.5, för övriga medlemmar göra sådana befintliga immateriella rättigheter tillgängliga som ingår i de komponenter som tillhandahölls ITER-organisationen då dessa befintliga immateriella rättigheter krävdes

för att uppföra, driva, använda eller integrera teknik för forskning och utveckling i samband med ITER-anläggningen,

för att underhålla eller reparera det som tillhandahålls, eller

när det av rådet bedömdes nödvändigt och före eventuella offentliga upphandlingar.

Licens för sådana befintliga immateriella rättigheter skall, om den utfärdas av ägarna till medlemmarna, utfärdas på lika och icke-diskriminerande villkor.

4.3

Licensgivning till icke-medlemmars tredje parter:

Licenser för framställda immateriella rättigheter som medlemmarna utfärdar till icke-medlemmars tredje parter skall omfattas av de regler för licensgivning till tredje part som rådet fastslagit. Rådet skall vara enhälligt i beslut om sådana regler.

Artikel 5

Immateriella rättigheter som framställts eller använts av ITER-organisationen

5.1

Framställda immateriella rättigheter:

5.1.1

När immateriella rättigheter framställs av ITER-organisationen vid tillämpningen av detta avtal skall de ägas av ITER-organisationen. ITER-organisationen skall utarbeta lämpliga förfaranden för registrering, rapportering och skydd av immateriella rättigheter.

5.1.2

ITER-organisationen skall utfärda licenser för sådana immateriella rättigheter till medlemmarna på rättvisa och icke-diskriminerande villkor och dessa licenser skall vara oåterkalleliga, icke-exklusiva och avgiftsfria; underlicenser för användning inom forskning och utveckling på fusionsområdet får utfärdas av medlemmarna inom deras respektive territorium.

5.1.3

Licenser för framställda immateriella rättigheter som har utvecklats eller förvärvats av ITER-organisationen vid tillämpningen av detta avtal skall utfärdas till medlemmarna på lika och icke-diskriminerande villkor och vara icke-exklusiva och för kommersiell användning; underlicenser för sådan användning får utfärdas till sådana medlemmars egna inhemska tredje parter inom sådana medlemmars egna territorier under villkor som inte är mindre gynnsamma än de villkor under vilka ITER-organisationen utfärdar licenser till tredje parter för sådana framställda immateriella rättigheter. Så länge sådana villkor erbjuds skall sådana licensansökningar inte avslås. Licensen skall endast återkallas om licenshavaren inte uppfyller sina kontraktsenliga förpliktelser.

5.2

Befintliga immateriella rättigheter:

5.2.1

Under förutsättning att ITER-organisationen innehar de relevanta rättigheterna skall den, när den använder befintliga immateriella rättigheter som krävs

för att uppföra, driva, använda eller integrera teknik för forskning och utveckling i samband med ITER-anläggningen,

för förbättringar och bearbetningar (”derivative works”),

för reparation och underhåll av ITER-anläggningen, eller

när det av rådet bedöms nödvändigt och före eventuella offentliga upphandlingar,

vidta nödvändiga åtgärder för att utfärda underlicenser för sådana befintliga immateriella rättigheter på rättvisa och icke-diskriminerande villkor genom oåterkalleliga, icke-exklusiva och avgiftsfria licenser; underlicenser för användning inom forskning och utveckling på fusionsområdet får utfärdas av medlemmarna inom deras respektive territorium. ITER-organisationen skall göra sitt bästa för att förvärva de relevanta rättigheterna.

5.2.2

För befintliga immateriella rättigheter, inbegripet befintlig konfidentiell information, som har använts av ITER-organisationen vid tillämpningen av detta avtal, skall ITER-organisationen göra sitt bästa för att på lika och icke-diskriminerande villkor utfärda icke-exklusiv licens för kommersiell användning på fusionsområdet till medlemmarna; underlicenser för sådan användning får utfärdas till sådana medlemmars egna inhemska tredje parter inom sådana medlemmars egna territorier under villkor som inte är mindre gynnsamma än de villkor under vilka ITER-organisationen utfärdar licenser till tredje parter för sådana befintliga immateriella rättigheter. Så länge sådana villkor erbjuds skall sådana licensansökningar inte avslås. Licensen skall endast återkallas om licenshavaren inte uppfyller sina kontraktsenliga förpliktelser.

5.2.3

ITER-organisationen skall göra sitt bästa för att, i andra syften än de som anges i artikel 5.2.2, göra befintliga immateriella rättigheter, inbegripet befintlig konfidentiell information, tillgängliga för medlemmarna. Licens för sådana befintliga immateriella rättigheter skall, om licens för dem utfärdas av ITER-organisationen till medlemmarna, utfärdas på lika och icke-diskriminerande villkor.

5.3

Licensgivning till icke-medlemmars tredje parter:

Licenser som ITER-organisationen utfärdar till icke-medlemmars tredje parter skall omfattas av de regler för licensgivning till tredje part som rådet fastslagit. Rådet skall vara enhälligt i beslut om sådana regler.

Artikel 6

Immateriella rättigheter som framställts av ITER-organisationens personal och andra forskare

6.1

Immateriella rättigheter som framställts av personal som är direktanställd eller som ställts till ITER-organisationens förfogande skall ägas av ITER-organisationen och behandlas i motsvarande anställningsavtal eller regler som är förenliga med dessa bestämmelser.

6.2

Immateriella rättigheter som framställts av gästforskare som deltar i ITER-organisationens verksamhet genom något arrangemang med ITER-organisationen för genomförande av särskild verksamhet och som är direkt involverade i ITER-organisationens allmänna verksamhetsprogram skall ägas av ITER-organisationen, såvida inte rådet har kommit överens om något annat.

6.3

Immateriella rättigheter som framställts av gästforskare som inte är involverade i ITER-organisationens allmänna verksamhetsprogram skall omfattas av en överenskommelse med ITER-organisationen i enlighet med villkor som rådet fastställt.

Artikel 7

Skydd av immateriella rättigheter

7.1

När en medlem förvärvar eller ansöker om skydd av framställda immateriella rättigheter som har utvecklats eller förvärvats av den medlemmen skall medlemmen underrätta övriga medlemmar och ITER-organisationen i lämplig tid och tillhandahålla dem detaljerade uppgifter om sådant skydd. Om en medlem beslutar att inte utöva sin rätt att ansöka om skydd av framställda immateriella rättigheter i ett land eller en region skall den underrätta ITER-organisationen i lämplig tid om sitt beslut; ITER-organisationen får därefter försöka erhålla sådant skydd, antingen direkt eller via medlemmarna.

7.2

Rådet skall, så snart som möjligt, anta lämpliga förfaranden för rapportering, skydd och registrering av sådana framställda immateriella rättigheter som har utvecklats eller förvärvats av ITER-organisationen, genom t.ex. att en databas upprättas som medlemmarna kan få tillgång till.

7.3

I samband med gemensamma projekt skall de deltagande medlemmarna och/eller ITER-organisationen ha rätt att ansöka om gemensamt ägande av immateriella rättigheter i den stat de väljer.

7.4

Immateriella rättigheter skall ägas gemensamt om de har skapats av två eller flera medlemmar eller av en eller flera medlemmar tillsammans med ITER-organisationen och när sådana immateriella rättigheter inte går att dela upp i syfte att ansöka om, erhålla och/eller upprätthålla skydd av den immateriella rättigheten i fråga. I sådana fall skall de som gemensamt skapat den immateriella rättigheten, genom ett avtal för det gemensamma ägandet, själva komma överens om villkoren för hur ägandet av den immateriella rättigheten i fråga skall fördelas och utövas.

Artikel 8

Avveckling

8.1

För avvecklingsfasen efter överföringen av anläggningen till värdstaten skall värdparten tillhandahålla övriga medlemmar all relevant information, oavsett om den är offentliggjord eller inte, som framställts eller använts under avvecklingen av ITER-anläggningen.

8.2

Immateriella rättigheter som framställts av värdstaten under avvecklingsfasen skall inte omfattas av denna bilaga.

Artikel 9

Upphörande och utträde

9.1

Frågor som inte till fullo behandlas i detta avtal beträffande detta avtals upphörande eller en parts utträde, och som inte avser immateriella rättigheter, skall vid behov behandlas av rådet.

9.2

De immateriella rättigheter som har tilldelats och de skyldigheter som har ålagts medlemmarna och ITER-organisationen genom denna bilaga, framför allt alla utfärdade licenser, skall fortsätta att gälla efter detta avtals upphörande, eller efter en parts utträde.

Artikel 10

Avgifter

Avgifter som ITER-organisationen mottagit till följd av utfärdade licenser för immateriella rättigheter skall tillhöra ITER-organisationen.

Artikel 11

Tvistlösning

Tvister som uppstår till följd av eller i samband med denna bilaga skall lösas i enlighet med artikel 25 i detta avtal.

Artikel 12

Ersättning till uppfinnare

Rådet skall fastställa lämpliga villkor för ersättning till personalen när denna framställer immateriella rättigheter.

Artikel 13

Ansvar

Vid förhandlingar om licensarrangemang skall ITER-organisationen och medlemmarna i förekommande fall införa lämpliga bestämmelser för deras respektive ansvar, rättigheter och skyldigheter som uppkommer till följd av tillämpningen av dessa licensarrangemang.

BILAGA II

Bilaga om stöd på platsen

Artikel 1

Överenskommelse om stöd på platsen

1.   Värdparten skall ge ITER-organisationen tillgång till eller ordna så att ITER-organisationen får tillgång till mark, anläggningar, byggnader, varor och tjänster för anläggningsplatsen, enligt sammanfattningen i denna bilaga. Värdparten kan utse en organisation som verkar i detta syfte på värdpartens vägnar.

2.   Formerna för ett sådant stöd, liksom förfarandena för samarbete mellan ITER-organisationen och värdparten eller dess utsedde organisation skall anges i en överenskommelse (nedan kallad ”överenskommelsen om stöd på platsen”) som skall träffas mellan dem.

Artikel 2

Överenskommelsens löptid

Värdparten skall ge stödet till ITER-organisationen från det att ITER-organisationen inrättas till dess att denna överenskommelse löper ut eller upphävs.

Artikel 3

Sambandskommitté

ITER-organisationen och värdparten skall inrätta en sambandskommitté för att säkerställa ett effektivt tillhandahållande av det stöd som beskrivs i denna bilaga enligt villkoren i överenskommelsen om stöd på platsen.

Artikel 4

Mark, byggnader, anläggningar och tillträde

Värdparten skall på egen bekostnad tillhandahålla anläggningsplatsen för ITER enligt de villkor som anges i ITER:s lokaliseringskrav och förutsättningar för projekteringen (nedan kallade ”referensvillkor”) som antogs 2000 av rådet enligt avtalet mellan Europeiska atomenergigemenskapen, Japans regering, Ryska federationens regering och Amerikas förenta staters regering om samarbete rörande den tekniska projekteringen av den internationella termonukleära experimentreaktorn (nedan kallat ”ITER-EDA”) samt andra specifika anläggningar och tjänster som beskrivs nedan, nämligen

a)

mark som kostnadsfritt skall göras tillgänglig för ITER-organisationen för uppförande, utnyttjande och eventuell utbyggnad av alla ITER-byggnader och stöd som avses i ITER-EDA:s slutrapport,

b)

viktiga tjänster som skall tillhandahållas inom anläggningsområdet, nämligen vatten, elektricitet, avlopps- och dräneringssystem samt larmsystem,

c)

vägar och broar, inklusive nödvändiga anpassningar av vägen mellan hamnen i Marseille och ITER-anläggningen, så att personal och besökare kan få tillträde till anläggningen och så att den utrustning för ITER-projektet som har störst vikt och storlek kan levereras fram till anläggningen,

d)

transport från hamnen i Marseille eller, i händelse av flygtransport, från Marseille-Marignane flygplats till ITER-anläggningen av komponenter som skickas från parterna,

e)

tillfällig förläggning av ITER-organisationen på ITER-anläggningens område eller i dess närhet, vilket är nödvändigt fram till dess att ITER-organisationens permanenta byggnader och anläggningar är redo att tas i bruk,

f)

elförsörjning: installation och underhåll fram till anläggningsplatsen med elförsörjning med kapacitet att leverera upp till 500 MW pulslaster samt att från nätet leverera 120 MW kontinuerlig effekt utan avbrott på grund av underhåll av anslutningar,

g)

vattenkylningssystem för att i genomsnitt avleda 450 MW värmeenergi till omgivningen,

h)

uppkoppling till datornätverk och telelinjer med stor kapacitet.

Artikel 5

Tjänster

Utöver de punkter som det hänvisas till i artikel 4 i denna bilaga, skall värden på egen bekostnad eller med debitering till rimligt pris, i enlighet med överenskommelsen om stöd på platsen, tillhandahålla sådana tekniska, administrativa och allmänna tjänster som krävs för ITER-organisationen. Sådan verksamhet inbegriper, men är inte begränsad till

a)

stödpersonal, utöver personal för ITER-organisationen som tilldelats av värdparten enligt artikel 8 i detta avtal,

b)

sjukvård,

c)

räddningstjänster,

d)

skyddslarmsystem med tillhörande utrustning,

e)

kafeteria,

f)

stöd till tillståndsförfarande,

g)

stöd till säkerhetsorganisation,

h)

stöd till språkkurser,

i)

tjänster för hantering och omhändertagande av radioaktivt avfall från ITER:s verksamhet,

j)

stöd för nyinflyttning och bosättning,

k)

busstransport till och från arbetet,

l)

möjligheter till rekreation och social service,

m)

kommunala tjänster,

n)

biblioteks- och multimedietjänster,

o)

miljöövervakning, inklusive övervakning av strålningen,

p)

anläggningstjänster (sopservice, städning och trädgårdsskötsel).

Artikel 6

Utbildning

Värdparten skall på egen bekostnad inrätta en internationell skola för utbildning av personalens barn och tillhandahålla universitetsförberedande utbildning enligt en internationell läroplan som skall utarbetas i samråd med utbildningsmyndigheterna hos parterna som inte är värdpart, samt underlätta genomförandet av ytterligare undervisningsämnen som är specifika för och som stöds av de parter som inte är värdpart. De parter som inte är värdpart skall göra allt de kan för att stödja att skolan upprättas och att dess undervisningsplan godkänns av deras respektive myndigheter.

Överenskommelse om provisorisk tillämpning avtalet om upprättandet av en internationell fusionsenergiorganisation för gemensamt genomförande av ITER-projektet

Artikel 1

Parterna i denna överenskommelse har alla undertecknat avtalet om upprättandet av en internationell fusionsenergiorganisation för gemensamt genomförande av ITER-projektet (nedan kallat ”ITER-avtalet”) mellan Amerikas förenta staters regering, Europeiska atomenergigemenskapen (nedan kallad ”Euratom”), Republiken Indiens regering, Japans regering, Folkrepubliken Kinas regering, Republiken Koreas regering och Ryska federationens regering.

Artikel 2

I enlighet med vad som föreskrivs i ITER-avtalet skall det avtalet träda i kraft trettio dagar efter det att Amerikas förenta stater, Euratom, Republiken Indien, Japan, Folkrepubliken Kina, Republiken Korea och Ryska federationen deponerat ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrumenten.

Artikel 3

Parterna i denna överenskommelse önskar i så hög grad som möjligt delta i det samarbete som föreskrivs i ITER-avtalet i avvaktan på att samtliga parter genomför de inhemska åtgärder som krävs innan ITER-avtalet kan ratificeras, godtas och godkännas.

Artikel 4

Parterna i denna överenskommelse förbinder sig därför att, så långt det är möjligt med tanke på inhemska lagar och andra författningar, följa bestämmelserna i ITER-avtalet till dess att det träder i kraft.

Artikel 5

En part kan frånträda denna överenskommelse genom att underrätta övriga parter 120 dagar i förväg.

Artikel 6

Denna överenskommelse träder i kraft när den har undertecknats.

TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV har undertecknade, därtill vederbörligen befullmäktigade, undertecknat denna överenskommelse.

Upprättad i Paris den 21 november 2006 i ett original på engelska.

på Amerikas förenta staters regerings vägnar

på Europeiska Atomenergigemenskapens vägnar

på Republiken Indiens regerings vägnar

på Japans regerings vägnar

på Folkrepubliken Kinas regerings vägnar

på Republiken Koreas regerings vägnar

på Ryska federationens regerings vägnar


AVTAL

om privilegier och immunitet för den internationella fusionsenergiorganisationen för gemensamt genomförande av ITER-projektet

Europeiska atomenergigemenskapen (nedan kallad ”Euratom”), Republiken Indiens regering, Japans regering, Folkrepubliken Kinas regering, Republiken Koreas regering och Ryska federationens regering (nedan kallade ”parterna”) har ingått detta avtal av följande skäl:

Enligt artikel 12 i avtalet om upprättande av den internationella fusionsenergiorganisationen för gemensamt genomförande av ITER-projektet (nedan kallat ”ITER-avtalet”) skall parterna i det avtalet ge verkan åt privilegier och immunitet.

Syftet med detta avtal är att för parterna definiera dessa privilegiers och denna immunitets innehåll och omfattning i enlighet med artikel 12 i ITER-avtalet.

Parterna har bekräftat sin avsikt att ingå detta avtal i samband med ministermötet för ITER i Bryssel den 24 maj 2006.

HÄRIGENOM AVTALAS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Enligt artikel 5 i ITER-avtalet skall den internationella fusionsenergiorganisationen (nedan kallad ”ITER-organisationen”) vara en internationell juridisk person och kunna ingå avtal med stater och/eller internationella organisationer.

2.   ITER-organisationen skall vara en juridisk person och inom medlemmarnas territorier ha den rättskapacitet som krävs för att bland annat

a)

teckna kontrakt,

b)

förvärva, inneha och avyttra egendom,

c)

erhålla licenser, och

d)

vidta rättsliga åtgärder.

Artikel 2

ITER-organisationens byggnader och lokaler skall vara okränkbara.

Artikel 3

ITER-organisationens arkiv och dokument skall vara okränkbara.

Artikel 4

1.   ITER-organisationen skall åtnjuta immunitet mot rättsliga förfaranden och exekution, utom i följande fall:

a)

Då den i något särskilt fall uttryckligen hävt sådan immunitet.

b)

När en tredje part väcker skadeståndstalan till följd av en olycka som orsakats av ett motorfordon som tillhör ITER-organisationen eller framförs på dennes vägnar, eller då en överträdelse skett av trafikreglerna där ett sådant fordon är inblandat.

c)

I samband med verkställighet av en skiljedom i enlighet med artikel 23. och

d)

I samband med införsel på lön som verkställts för skulder som någon av ITER-organisationens anställda ådragit sig, förutsatt att införseln görs till följd av ett slutgiltigt och verkställbart rättsligt beslut i enlighet med de regler som gäller inom det territorium där verkställighet skall ske.

2.   ITER-organisationens egendom och tillgångar skall, var dessa än befinner sig, åtnjuta immunitet mot varje form av beslag, förverkande, expropriation och kvarstad, utom i följande fall:

a)

Då den i något särskilt fall uttryckligen hävt sådan immunitet.

b)

I samband med sådan skadeståndstalan som avses i punkt 1 b. och

c)

I samband med verkställighet av en skiljedom i enlighet med artikel 23.

3.   ITER-organisationen skall även åtnjuta immunitet mot varje form av administrativ eller provisorisk rättslig tvångsåtgärd, utom då den i något särskilt fall uttryckligen hävt sådan immunitet och i den utsträckning detta krävs i samband med eller med avseende på

a)

förebyggande och utredning av olyckor där motorfordon ingår som tillhör ITER-organisationen eller framförs på dennes vägnar, och

b)

verkställighet av en skiljedom i enlighet med artikel 23.

Artikel 5

1.   Inom ramen för dess officiella verksamhet skall ITER-organisationen, dess egendom och inkomster vara befriade från direkta skatter.

2.   Då varor eller tjänster som är absolut nödvändiga för utövandet av ITER-organisationens officiella verksamhet förvärvas eller används av ITER-organisationen eller på dennes vägnar, och då priset för sådana varor eller tjänster inkluderar skatter eller avgifter, skall där så är möjligt lämpliga åtgärder vidtas av parten för att bevilja befrielse från sådana skatter eller avgifter, eller för att ge ersättning för dem.

Artikel 6

1.   Varor som importeras eller exporteras av ITER-organisationen, eller på dess vägnar, för dess officiella verksamhet skall vara befriade från alla avgifter och skatter. Varor som importeras eller exporteras av ITER-organisationen för dess officiella verksamhet skall vara befriade från förbud mot eller restriktioner för import och export, utom då sådana förbud eller restriktioner är förenliga med de lagar, andra bestämmelser och ledande principer som avses i artiklarna 14 och 20 i ITER-avtalet.

2.   Varor som omfattats av den befrielse som avses i artikel 5 eller importerats i enlighet med första stycket skall inte säljas eller skänkas bort såvida det inte sker i enlighet med de villkor som fastställts av de parter som beviljat befrielsen.

Artikel 7

1.   Vid tillämpningen av artiklarna 5 och 6 skall ITER-organisationens officiella verksamhet inbegripa dess administrativa verksamhet, inbegripet dess aktiviteter i samband med eventuella system för social trygghet som den upprättar, och verksamhet som genomförs för att uppnå ITER-organisationens syfte enligt ITER-avtalet.

2.   Artiklarna 5 och 6 är inte tillämpliga på skatter och avgifter som inte är annat än betalning för allmännyttiga tjänster.

Artikel 8

Ingen befrielse skall beviljas enligt artiklarna 5 eller 6 för varor som förvärvats eller importerats, eller för tjänster som tillhandahålls ITER-organisationens anställda personligen.

Artikel 9

Utan att det påverkar tillämpningen av de lagar, andra bestämmelser och ledande principer som avses i artiklarna 14 och 20 i ITER-avtalet skall spridning av publikationer och annat informationsmaterial som skickas från eller till ITER-organisationen inte begränsas på något sätt.

Artikel 10

1.   ITER-organisationen får ta emot och inneha alla typer av medel, valutor, kontanter eller värdepapper, fritt avyttra dem för de syften som avses i ITER-avtalet samt inneha konton i vilken valuta som helst i den utsträckning detta krävs för att uppfylla organisationens skyldigheter.

2.   Vid utövandet av de rättigheter som avses i första stycket skall ITER-organisationen ta hänsyn till eventuella framställningar från dess medlemmar, om sådana framställningar anses kunna tas i beaktande utan skada för ITER-organisationens intressen.

Artikel 11

1.   För dess officiella meddelanden och för överföring av dokument skall ITER-organisationen av respektive part inte behandlas mindre gynnsamt än andra internationella organisationer.

2.   Ingen censur skall tillämpas för ITER-organisationens officiella meddelanden, oavsett kommunikationssätt.

Artikel 12

Parterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att för ITER-organisationens personal underlätta inresa till, vistelse i eller utresa från parternas territorier.

Artikel 13

1.   Då parternas företrädare utövar sitt arbete som företrädare och under deras resor till och från möten som sammankallats av ITER-organisationen skall de åtnjuta följande privilegier och immuniteter:

a)

Immunitet mot anhållande eller annat frihetsberövande samt mot beslagtagande av personligt bagage.

b)

Immunitet mot rättsliga förfaranden, även efter uppdragets slut, avseende deras handlingar, även muntliga och skriftliga uttalanden, under utövandet av deras uppdrag; denna immunitet skall emellertid inte gälla då en parts företrädare överträtt trafikreglerna och ett motorfordon varit inblandat, eller i samband med skada orsakad av ett motorfordon som ägs eller framförs av denne.

c)

Okränkbarhet för alla deras officiella handlingar och dokument.

d)

Rätt att ta emot dokument eller korrespondens med särskilt bud eller i förseglad väska.

e)

Befrielse för dem själva och deras makar eller makor från åtgärder för begränsning av invandring och från formaliteter för registrering av utlänningar.

f)

Samma möjligheter avseende valutakontroll som ges utländska regeringars företrädare med tillfälliga offentliga uppdrag.

g)

Samma tullättnader för personligt bagage som beviljas för diplomater.

2.   Privilegier och immuniteter beviljas inte parternas företrädare för deras personliga fördel, utan för att garantera fullständigt oberoende i utövandet av deras uppdrag inom ramen för ITER-organisationen. En part skall, i enlighet med artikel 12 i ITER-avtalet, häva immuniteten för dess företrädare i de fall den anser att fortsatt immunitet skulle hämma rättskipningen och att den kan hävas utan att det påverkar de syften för vilka den beviljades.

Artikel 14

ITER-organisationens anställda skall åtnjuta följande privilegier och immuniteter:

a)

Immunitet mot rättsliga förfaranden, även efter det att deras anställning vid ITER-organisationen upphört, avseende deras handlingar, även muntliga och skriftliga uttalanden, under utövandet av deras uppdrag; denna immunitet skall emellertid inte gälla då en anställd i ITER-organisationen överträtt trafikreglerna och ett motorfordon varit inblandat, eller i samband med skada orsakad av ett motorfordon som ägs eller framförs av denne.

b)

Befrielse från alla skyldigheter avseende militärtjänst.

c)

Okränkbarhet för alla deras officiella handlingar och dokument.

d)

Samma möjligheter avseende befrielse från åtgärder som syftar till begränsning av invandring och registrering av utlänningar som normalt beviljas anställda i internationella organisationer, och familjemedlemmar som ingår i deras hushåll skall ha samma möjligheter.

e)

Samma typer av privilegier avseende valutabestämmelser som dem som beviljas anställda i internationella organisationer.

f)

Samma möjligheter till repatriering vid internationella kriser som diplomater, och familjemedlemmar som ingår i deras hushåll skall ha samma möjligheter.

g)

Då de tillträder sin tjänst i landet i fråga skall de ha rätt att tullfritt föra in bohag och personliga tillhörigheter, samt ha rätt att tullfritt föra ut sitt bohag och sina personliga tillhörigheter då deras tjänstgöringstid i landet är slut, om inte annat följer av de villkor som regeringen inom det territorium där rätten utövas, i båda fallen, anser nödvändiga.

Artikel 15

ITER-organisationens generaldirektör och, när tjänsten är ledig, den person som utsetts till att tjänstgöra i dennes ställe, skall, utöver de privilegier och immuniteter som anges i artikel 14, åtnjuta de privilegier och immuniteter som diplomater i motsvarande ställning har rätt till.

Artikel 16

Experter skall, vid utövandet av sina uppdrag i samband med ITER-organisationen eller på organisationens vägnar, åtnjuta följande privilegier och immuniteter i den utsträckning det krävs för utövandet av deras uppdrag, även under resor som görs för utövandet av deras uppdrag och under sådana uppdrag:

a)

Immunitet mot rättsliga förfaranden, även efter det att deras uppdrag som expert vid ITER-organisationen har upphört, avseende deras handlingar, även muntliga och skriftliga uttalanden, under utövandet av deras uppdrag; denna immunitet skall emellertid inte gälla då en expert överträtt trafikreglerna och ett motorfordon varit inblandat, eller i samband med skada orsakad av ett motorfordon som ägs eller framförs av denne.

b)

Okränkbarhet för alla deras officiella handlingar och dokument.

c)

Samma möjligheter avseende valutabestämmelser och deras personliga bagage som beviljas utländska regeringars tjänstemän med tillfälliga offentliga uppdrag.

Artikel 17

1.   De löner och löneförmåner som utbetalas av ITER-organisationen skall vara befriade från inkomstskatt i den mån de beskattas till förmån för ITER-organisationen. Parterna skall bibehålla rätten att beakta dessa löner och löneförmåner för att bedöma hur mycket inkomster från andra källor skall beskattas.

2.   Första stycket gäller inte livräntor och pensioner som utbetalas av ITER-organisationen till dess tidigare generaldirektörer och anställda.

Artikel 18

Artiklarna 14 och 17 gäller för alla kategorier av anställda som omfattas av ITER-organisationens tjänsteföreskrifter. ITER-organisationens råd (nedan kallat ”rådet”) skall besluta om vilka experter som skall omfattas av artikel 16. Namn, titlar och adresser avseende de anställda och experter som avses i denna artikel skall från tid till annan meddelas medlemmarna i ITER-organisationen.

Artikel 19

Om ITER-organisationen upprättar ett eget system för social trygghet skall organisationen och dess generaldirektör och personal vara befriade från alla obligatoriska avgifter till nationella socialförsäkringsorgan om inte annat följer av avtal som slutits med parterna och/eller värdstaten.

Artikel 20

Ingen part skall vara skyldig att bevilja de privilegier och immuniteter som avses i artiklarna 13, 14 b, 14 d–g, 15, 16 c och 19 till sina egna medborgare eller personer som då de tillträder sin tjänst vid ITER-organisationen i den partens land är stadigvarande bosatta i landet.

Artikel 21

1.   De privilegier och immuniteter som skapas genom detta avtal beviljas inte ITER-organisationens generaldirektör, personal eller experter för deras personliga fördel. De beviljas enbart för att, under alla förhållanden, säkerställa att ITER-organisationen fungerar obehindrat och att de personer för vilka de beviljas är fullständigt oberoende.

2.   Rådet skall, i enlighet med artikel 12 i ITER-avtalet, häva immuniteten i de fall det anser att fortsatt immunitet skulle hämma rättskipningen, under förutsättning att detta inte strider mot ITER-organisationens eller dess medlemmars intressen.

Artikel 22

I syfte att underlätta rättsskipningen, se till att ordningsföreskrifter och föreskrifter avseende människors hälsa och säkerhet, tillståndsgivning, miljöskydd, yrkesinspektion eller liknande nationell lagstiftning efterlevs samt för att förhindra missbruk av de privilegier och immuniteter som beviljas genom detta avtal skall ITER-organisationen alltid samarbeta med parternas behöriga myndigheter och värdstaten i enlighet med artikel 1.2 i ITER-avtalet. Förfarandet för det samarbete som avses i denna artikel får fastställas i avtalen om huvudkontoret och fältteam eller i kompletterande avtal.

Artikel 23

1.   När andra skriftliga kontrakt ingås än de som ingås i enlighet med tjänsteföreskrifterna får ITER-organisationen föreskriva ett skiljedomsförfarande. I skiljedomsklausulen eller det särskilda skiljedomsavtal som slutits i detta syfte skall den lagstiftning som är tillämplig och den stat där skiljemännen har sitt säte anges.

2.   Verkställigheten av skiljedomen skall styras av de regler som gäller i den stat inom vilkens territorium domen skall verkställas.

Artikel 24

Detta avtal skall, i enlighet med Euratomfördraget, gälla inom de territorier som omfattas av det fördraget. I enlighet med Euratom och andra tillämpliga avtal omfattar det också Republiken Bulgarien, Rumänien och Schweiziska edsförbundet, vilka deltar i Euratoms fusionsprogram som fullvärdigt associerade tredjeländer.

Artikel 25

1.   Detta avtal skall ratificeras, godtas eller godkännas enligt signatärernas egna förfaranden.

2.   Detta avtal träder i kraft trettio dagar efter det att Euratom, Republiken Indien, Japan, Folkrepubliken Kina, Republiken Korea och Ryska federationen deponerat ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrumenten.

3.   Om detta avtal inte har trätt i kraft inom ett år efter det att det har undertecknats skall depositarien sammankalla signatärerna till ett möte för att besluta om vilket tillvägagångssätt som skall användas för att underlätta ikraftträdandet av avtalet.

Artikel 26

1.   När rådet har fattat ett beslut i enlighet med artikel 23.1 i ITER-avtalet får den berörda staten eller internationella organisationen ansluta sig till och bli part i avtalet.

2.   Anslutningen får verkan den dag anslutningsinstrumentet deponeras hos depositarien.

Artikel 27

Detta avtal skall ha samma löptid som ITER-avtalet. Den immunitet som inrättas genom artiklarna 13.1 b, 14 a och 16 a skall inte påverkas av att detta avtal upphör att gälla.

Artikel 28

Tvister som uppstår mellan parterna eller mellan en eller flera parter och ITER-organisationen till följd av eller i samband med detta avtal skall lösas genom samråd, förlikning eller andra förfaranden som parterna skall komma överens om, till exempel skiljedom. De berörda parterna skall sammanträda för att diskutera tvistens karaktär i syfte att snabbt hitta en lösning.

Artikel 29

1.   IAEA:s generaldirektör skall vara depositarie för detta avtal.

2.   Originaltexten till detta avtal skall deponeras hos depositarien som skall sända bestyrkta kopior till signatärerna och till Förenta nationernas generalsekreterare för registrering och offentliggörande enligt artikel 102 i Förenta nationernas stadga.

3.   Depositarien skall underrätta alla signatärstater, anslutande stater och internationella organisationer om

a)

datum för deponering av respektive ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument, och

b)

dagen för detta avtals ikraftträdande.

TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV har undertecknade, därtill vederbörligen befullmäktigade, undertecknat detta avtal.

Upprättat i Paris den 21 november 2006 i ett original på engelska.

på Europeiska Atomenergigemenskapens vägnar

på Republiken Indiens regerings vägnar

på Japans regerings vägnar

på Folkrepubliken Kinas regerings vägnar

på Republiken Koreas regerings vägnar

på Ryska federationens regerings vägnar


16.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 358/87


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 14 december 2006

om fastställande av de respektive utsläppsnivåer som tilldelats gemenskapen och var och en av dess medlemsstater enligt Kyotoprotokollet i enlighet med rådets beslut 2002/358/EG

[delgivet med nr K(2006) 6468]

(2006/944/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 2002/358/EG av den 25 april 2002 om godkännande, på Europeiska gemenskapens vägnar, av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, och gemensamt fullgörande av åtaganden inom ramen för detta (1), särskilt artikel 3, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till beslut 2002/358/EG anges kvantifierade åtaganden om begränsning eller minskning av utsläpp i syfte att fastställa de respektive utsläppsnivåer som tilldelats gemenskapen och dess medlemsstater i enlighet med artikel 4 i Kyotoprotokollet. I bilaga B till Kyotoprotokollet anges kvantifierade åtaganden om begränsning eller minskning av utsläpp i syfte att fastställa de utsläppsnivåer som tilldelats de medlemsstater som blev medlemmar i gemenskapen efter den 25 april 2002, utom Cypern och Malta som ännu inte har kvantifierade åtaganden om begränsning eller minskning av utsläpp enligt Kyotoprotokollet.

(2)

De respektive utsläppsnivåer som tilldelats gemenskapen och dess medlemsstater, uttryckt i ton koldioxidekvivalenter, fastställs i bilagan till detta beslut. Dessa utsläppsnivåer beräknas på grundval av de reviderade utsläppsdata för basåret som medlemsstaterna har lämnat enligt artikel 23 i kommissionens beslut 2005/166/EG av den 10 februari 2005 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG om en mekanism för övervakning av utsläpp av växthusgaser inom gemenskapen och för genomförande av Kyotoprotokollet (2), multiplicerat med de kvantifierade åtaganden om begränsning eller minskning av utsläpp som anges i bilaga II till beslut 2002/358/EG och i bilaga B till Kyotoprotokollet, multiplicerat med fem, så att de motsvarar protokollets första åtagandeperiod på fem år.

(3)

Enligt artikel 3 i beslut 2002/358/EG skall den mängd som tilldelats gemenskapen och var och en av medlemsstaterna vara likvärdig med vars och ens utsläppsnivå som fastställts i bilagan till det här beslutet.

(4)

Genom revideringen av de utsläppsdata för basåret i enlighet med Kyotoprotokollet som medlemsstaterna lämnat enligt artikel 23 i beslut 2005/166/EG blev det nödvändigt med en ny beräkning som resulterade i en aritmetisk differens på 11 403 608 ton koldioxidekvivalenter mellan den mängd som tilldelats Europeiska gemenskapen och summan av de tilldelade mängderna för de medlemsstater som förtecknas i bilaga II till beslut 2002/358/EG. Denna differens bör utfärdas som tilldelade mängdenheter av gemenskapen.

(5)

Eventuella ändringar av gemenskapens och dess medlemsstaters slutliga utsläppsnivåer till följd av granskningen av utsläppsnivåerna enligt artikel 8 i Kyotoprotokollet bör specificeras genom en ändring av detta beslut.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för klimatförändringar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De respektive utsläppsnivåer i ton koldioxidekvivalenter som tilldelats gemenskapen och medlemsstaterna för den första perioden för kvantifierade åtaganden om begränsning och minskning av utsläpp enligt Kyotoprotokollet anges i bilagan.

Artikel 2

Differensen på 11 403 608 ton koldioxidekvivalenter mellan gemenskapens utsläppsnivåer och summan av utsläppsnivåerna för de medlemsstater som förtecknas i bilaga II till beslut 2002/358/EG skall utfärdas av gemenskapen som tilldelade mängdenheter.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 december 2006.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 130, 15.5.2002, s. 1.

(2)  EUT L 55, 1.3.2005, s. 57.


BILAGA

Utsläppsnivåer som tilldelats Europeiska gemenskapen och medlemsstaterna i ton koldioxidekvivalenter för den första perioden för kvantifierade åtaganden om begränsning och minskning av utsläpp enligt Kyotoprotokollet

Europeiska gemenskapen (1)

19 683 181 601

Belgien

679 368 682

Danmark

273 827 177

Tyskland

4 868 520 955

Grekland

694 087 947

Spanien

1 663 967 412

Frankrike

2 819 626 640

Irland

315 158 338

Italien

2 429 132 197

Luxemburg

45 677 304

Nederländerna

1 008 565 720

Österrike

343 405 392

Portugal

386 956 503

Finland

355 480 975

Sverige

375 864 317

Förenade kungariket

3 412 080 630


Cypern

Ej tillämpligt

Tjeckien

902 890 649

Estland

197 902 558

Lettland

119 113 402

Litauen

221 275 934

Ungern

578 260 222

Malta

Ej tillämpligt

Polen

2 673 496 300

Slovenien

92 934 961

Slovakien

337 456 459


(1)  För ett gemensamt fullgörande av åtaganden enligt artikel 3.1 i Kyotoprotokollet – i enlighet med artikel 4 i detsamma – enligt beslut 2002/358/EG och avseende de medlemsstater som förtecknas i bilaga II till beslutet.