ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 355

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
15 december 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1839/2006 av den 28 november 2006 om genomförande av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Argentina i enlighet med artikel XXIV:6 i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994 om ändring och komplettering av bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1840/2006 av den 11 december 2006 om ändring av förordning (EG) nr 74/2004 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av sänglinne av bomull med ursprung i Indien

4

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1841/2006 av den 14 december 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

6

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1842/2006 av den 14 december 2006 om exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1843/2006 av den 14 december 2006 om fastställande av det högsta exportbidraget för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som fastställs i förordning (EG) nr 581/2004

12

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1844/2006 av den 14 december 2006 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

14

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1845/2006 av den 13 december 2006 om förbud mot fiske efter sill i ICES-områdena Vb, VIaN (gemenskapens vatten), VIb av fartyg som seglar under fransk flagg

17

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1846/2006 av den 13 december 2006 om förbud mot fiske efter makrill i ICES-område II a (icke-EG-vatten), V b (EG-vatten), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV med fartyg som seglar under fransk flagg

19

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1847/2006 av den 13 december 2006 om anpassning av vissa övergripande förordningar inom den gemensamma jordbrukspolitiken med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

21

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1848/2006 av den 14 december 2006 om oegentligheter och återvinning av belopp som felaktigt har utbetalats i samband med finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken och om organisationen av ett uppgiftssystem på detta område och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 595/91

56

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1849/2006 av den 14 december 2006 om ändring av förordning (EG) nr 2032/2003 i fråga om andra fasen av det tioåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden ( 1 )

63

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1850/2006 av den 14 december 2006 om närmare bestämmelser om certifiering av humle och humleprodukter

72

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1851/2006 av den 14 december 2006 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 beträffande utnyttjande av konventionellt foder under perioder med växling av betesområde

88

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1852/2006 av den 14 december 2006 om de anbud som meddelats för export av korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 935/2006

89

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1853/2006 av den 14 december 2006 om de anbud som meddelats för export av vanligt vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 936/2006

90

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 28 november 2006 om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Argentina om ändring av medgivanden i Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor i samband med anslutningen till Europeiska gemenskapen

91

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Argentina om ändring av medgivanden i Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor i samband med anslutningen till Europeiska gemenskapen

92

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 14 december 2006 om ändring av beslut 2006/698/EG beträffande förlängningen av dess tillämpningsperiod [delgivet med nr K(2006) 5783]  ( 1 )

95

 

*

Kommissionens beslut av den 14 december 2006 om undantagande från gemenskapsfinansiering av vissa utgifter som betalats av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) [delgivet med nr K(2006) 5993]

96

 

*

Kommissionens beslut av den 14 december 2006 om fortsättning under 2007 av gemenskapens jämförande försök och tester som inleddes under 2003 och 2004 av föröknings- och plantmaterial från Prunus domestica L. och från Malus Mill. enligt rådets direktiv 92/34/EEG

103

 

*

Kommissionens beslut av den 14 december 2006 om fortsättning under 2007 av gemenskapens jämförande försök och tester som inleddes under 2005 av utsäde och förökningsmaterial från Asparagus officinalis L. enligt rådets direktiv 2002/55/EG ( 1 )

104

 

*

Kommissionens beslut av den 14 december 2006 om ändring av tillägg B till bilaga XII till 2003 års anslutningsakt när det gäller vissa anläggningar inom kött-, fisk- och mjölksektorn i Polen [delgivet med nr K(2006) 6498]  ( 1 )

105

 

*

Kommissionens beslut av den 14 december 2006 om granskning och godkännande av räkenskaperna för vissa utbetalningsställen i Tyskland och Förenade kungariket när det gäller utgifter som finansierats genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) avseende räkenskapsåret 2003 [delgivet med nr K(2006) 6506]

107

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

15.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 355/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1839/2006

av den 28 november 2006

om genomförande av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Argentina i enlighet med artikel XXIV:6 i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994 om ändring och komplettering av bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EEG) nr 2658/87 (1) inrättades en varunomenklatur, nedan kallad ”Kombinerade nomenklaturen”, och fastställdes de konventionella tullsatserna i Gemensamma tulltaxan.

(2)

Genom beslut 2006/930/EG av den 28 november 2006 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Argentina (2) godkände rådet avtalet på gemenskapens vägnar i syfte att avsluta de förhandlingar som inletts i enlighet med artikel XXIV:6 i Gatt 1994.

(3)

Förordning (EEG) nr 2658/87 skall därför ändras och kompletteras i enlighet därmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 skall ändras med de tullar och kompletteras med de volymer som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Avsnitt III del 3 i bilaga 7 (WTO-tullkvoter som skall öppnas av de behöriga gemenskapsmyndigheterna) skall ändras enligt följande vad beträffar KN-nummer 0201 30 00:

a)

Beskrivningen av tullkvoten på 11 000 ton ”benfritt kött av hög kvalitet: ’Styckningsdelar av kött av nötkreatur eller andra oxdjur av särskild eller god kvalitet från djur som hållits endast på betesmark, som är mellan 22 och 24 månader och har två permanenta framtänder och som vid slakten hade en levande vikt på högst 460 kg; styckningsdelarna, förpackade i kartonger, benämns ’special boxed beef’ och får märkas med bokstäverna ’sc’ (special cuts)’” skall ersättas med ”benfritt kött av nötkreatur eller andra oxdjur av hög kvalitet, färskt eller kylt”.

b)

Följande text skall föras in under ”Övriga betingelser och villkor”: ”Leverantörsland: Argentina”.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 november 2006.

På rådets vägnar

E. HEINÄLUOMA

Ordförande


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1548/2006 (EUT L 301, 31.10.2006, s. 1).

(2)  Se sidan 91 i detta nummer av EUT.


BILAGA

Trots tillämpningen av reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall ordalydelsen i nedanstående beskrivning av varorna endast anses vara vägledande, eftersom medgivandena inom ramen för denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning vid den tidpunkt då denna förordning antas. Om ”ex” anges före ett KN-nummer, skall KN-numret och den till detta hörande varubeskrivningen tillsammans vara avgörande för medgivandet.

Del två

Tulltaxan

KN-nummer

Varuslag

Tullsats

0304 20 94

Filéer av saltvattenfisk, frysta

En lägre tillämpad tullsats på 11,4 % (1)

0303 79 98

Annan saltvattenfisk, fryst, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt rubrik 0304, med undantag av lever, rom och mjölke

En lägre tillämpad tullsats på 12,4 % (1)

Nummer

0202 20 30

0202 30

0206 29 91

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst; framkvartsparter, sammanhängande eller avskilda; benfritt

Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur eller andra oxdjur, frysta njurtapp och mellangärde

Det importerade köttet skall användas till beredning

Genomförd genom förordning (EG) nr 267/2006

Nummer

0402 10 19

Skummjölkspulver

Ökning med 537 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten

Nummer

ex 0808 10 80

Äpplen

Ökning med 96 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten

Numme

1005 10 90

1005 90 00

Majs

Genomförd genom förordning (EG) nr 711/2006

Nummer

2009 11 11

2009 11 19

2009 19 11

2009 19 19

2009 29 11

2009 29 19

2009 39 11

2009 39 19

2009 49 11

2009 49 19

2009 79 11

2009 79 19

2009 80 11

2009 80 19

2009 80 34

2009 80 35

2009 80 36

2009 80 38

2009 90 11

2009 90 19

2009 90 21

2009 90 29

Frukt- och bärsaft

Genomförd genom förordning (EG) nr 711/2006

Nummer

2204 29 65

2204 29 75

Vin

Öppnande av en tullkvot på 20 000 hl (allmänt tillämplig), med en tullsats på 8 EUR/hl inom kvoten

Nummer

2204 21 79

2204 21 80

Vin

Öppnande av en tullkvot på 40 000 hl (allmänt tillämplig), med en tullsats på 10 EUR/hl inom kvoten

Nummer

2205 90 10

Vermouth

Öppnande av en tullkvot på 13 810 hl (allmänt tillämplig), med en tullsats på 7 EUR/hl inom kvoten

Den exakta varubeskrivning enligt tulltaxan som gäller för EG-15 skall tillämpas för alla ovanstående nummer och tullkvoter.


(1)  Den lägre tullsatsen enligt ovan skall gälla under tre år eller fram till den dag då genomförandet av resultaten av förhandlingarna om utvecklingsagendan från Doha leder till att tullsatsen enligt ovan uppnås, beroende på vilket som inträffar först.

Den exakta varubeskrivning enligt tulltaxan som gäller för EG-15 skall tillämpas för alla ovanstående nummer och tullkvoter.


15.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 355/4


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1840/2006

av den 11 december 2006

om ändring av förordning (EG) nr 74/2004 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av sänglinne av bomull med ursprung i Indien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTIGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2026/97 av den 6 oktober 1997 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (”grundförordningen”),

med beaktande av artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 74/2004 av den 13 januari 2004 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av sänglinne av bomull med ursprung i Indien (”ursprungliga förordningen”) (2),

med beaktande av det förslag som kommissionen lagt fram efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

A.   TIDIGARE FÖRFARANDE

(1)

Genom förordning (EG) nr 74/2004 införde rådet en slutgiltig utjämningstull på import till gemenskapen av vissa typer av sänglinne med ursprung i Indien, vilka omfattas av KN-nummer ex 6302 21 00 (TARIC-nummer 6302210081, 6302210089), ex 6302 22 90 (TARIC-nummer 6302229019), ex 6302 31 00 (TARIC-nummer 6302310090) och ex 6302 32 90 (TARIC-nummer 6302329019. Med hänsyn till det stora antalet samarbetande indiska exporterande tillverkare av produkten i fråga gjordes ett stickprovi enlighet med artikel 27 i grundförordningen och individuella tullsatser på mellan 4,4 % och 10,4 % ålades de företag som ingick i stickprovet, medan andra samarbetande företag som inte ingick i stickprovet ålades en tullsats på 7,6 %. Samtliga övriga företag ålades övrig tull på 10,4 %.

(2)

Om en ny exporterande tillverkare i Indien lämnar tillräcklig bevisning till kommissionen om att företaget inte exporterat de produkter som avses i artikel 1.1 i förordning (EG) nr 74/2004 till gemenskapen under undersökningsperioden (1 oktober 2001–30 september 2002) (”första kriteriet”), om att företaget inte är närstående någon av de exportörer eller tillverkare i Indien som omfattas av de antisubventionsåtgärder som införs genom den förordningen (”andra kriteriet”) och om att företaget faktiskt har exporterat de berörda produkterna till gemenskapen efter den undersökningsperiod som ligger till grund för åtgärderna, eller genom avtal har gjort ett oåterkalleligt åtagande att exportera en betydande kvantitet till gemenskapen (”tredje kriteriet”), får, i enlighet med artikel 2 i den förordningen, artikel 1.3 i den förordningen ändras genom att den nya exporterande tillverkaren beviljas den tullsats som gäller för de samarbetande företag som inte ingick i stickprovet, dvs. 7,6 %.

(3)

Den ursprungliga förordningen har ändrats två gånger genom ändringsförordningar, nämligen rådets förordning (EG) nr 2143/2004 (3) och rådets förordning (EG) nr 122/2006 (4). I bägge förordningarna har man till förteckningen i bilagan över exporterande tillverkare i Indien lagt till namnen på de företag som exporterar den berörda produkten med ursprung i Indien vilka visat kommissionens avdelningar att de uppfyller kriterierna i den ursprungliga förordningen.

B.   ANSÖKNINGAR OM STÄLLNING SOM NY EXPORTÖR/TILLVERKARE

(4)

19 indiska företag har sedan den förra ändringsförordningen offentliggjordes ansökt om att ges samma ställning som de företag som samarbetade i den ursprungliga undersökningen och som inte ingick i stickprovet (”ställning som nykomlingar”).

(5)

Nedan finns förteckningen över de 19 sökandena:

Ansökande företag

Ort

B.K.S Textiles Private Limited

Coimbatore

Indian Arts & Crafts Syndicate (IACS)

New Delhi

Mittal International

Panipat

Esskay International

Mumbai

Opera Clothing

Mumbai

Govindji Trikamdas & Co.

Mumbai

Navnitlal Private Limited

Mumbai

Tulip Exim

Mumbai

Aarthi – A1 – Traders

Karur

Anjani Synthetics Limited

Ahmedabad

Home Concepts

New Delhi

Siyaram Silk Mills Limited

Mumbai

Ramlaks Exports Pvt. Ltd

Mumbai

Oracle Exports

Mumbai

Sellon Dynamics

Mumbai

Synthesis Home Textiles

Karur

Devtara Industries

Muradnagar

Summer India Textile Mills

Salem

Prathishta Weaving and Knitting

Coimbatore

(6)

Fyra företag som ansökte om ställning som nykomlingar besvarade inte det frågeformulär som var avsett att kontrollera att de uppfyllde kriterierna i artikel 2 i förordning (EG) nr 74/2004, och deras ansökningar måste därför avslås.

(7)

Ett företag skickade tillbaka frågeformuläret två gånger; båda gångerna var det ofullständigt ifyllt och innehöll motsägelsefulla uppgifter. Det tredje frågeformulär som skickades till företaget skickades inte tillbaka, och företaget kunde således inte bevisa att det uppfyllde kriterierna för ställning som ny exporterande tillverkare. Företagets ansökan avslogs därför.

(8)

De återstående 14 företagen skickade tillbaka fullständigt ifyllda frågeformulär och kom därför i fråga för att beviljas ställning som nykomlingar.

(9)

Den bevisning som lämnats av sex av de ovan nämnda indiska exporterande tillverkarna anses vara tillräcklig för att de skall beviljas den tullsats som gäller för de samarbetande företag som inte ingick i stickprovet (dvs. 7,6 %) och därmed läggas till i förteckningen över exportörer/tillverkare i bilagan till förordning (EG) nr 74/2004 (nedan kallad ”bilagan”).

(10)

De återstående åtta företagens ansökningar avslogs av följande skäl:

(11)

Sju företag hade inte bevisat att de hade exporterat den berörda produkten till EG efter undersökningsperioden eller att de genom avtal hade gjort ett oåterkalleligt åtagande att exportera en betydande kvantitet av produkten till EG.

(12)

Ett företag är närstående ett företag som redan anges i den ursprungliga förordningen, och dess ansökan om ställning som nykomling avslogs därför, eftersom det inte uppfyllde det andra kriteriet i artikel 2 i den ursprungliga förordningen.

(13)

De företag som inte beviljades ställning som nykomlingar underrättades om skälen till detta beslut och gavs tillfälle att skriftligen framföra synpunkter.

(14)

Alla argument och inlagor från berörda parter har analyserats och, där så varit påkallat, vederbörligen beaktats.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande företag skall läggas till i den förteckning över indiska exporterande tillverkare som anges i bilagan till förordning (EG) nr 74/2004:

Företag

Ort

Indian Arts and Crafts Syndicate

New Delhi

M/s. Opera Clothing

Mumbai

Anjani Synthetics Limited

Ahmedabad

Ramlaks Exports Pvt Ltd

Mumbai

Oracle Exports Home Textiles Pvt Ltd

Mumbai

Summer India Textile Mills (P) Ltd

Salem

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 december 2006.

På rådets vägnar

E. TUOMIOJA

Ordförande


(1)  EGT L 288, 21.10.1997, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 461/2004 (EUT L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  EUT L 12, 17.1.2004, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 122/2006 (EUT L 22, 26.1.2006, s. 3).

(3)  EUT L 370, 17.12.2004, s. 1.

(4)  EUT L 22, 26.1.2006, s. 3.


15.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 355/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1841/2006

av den 14 december 2006

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 december 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 14 december 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

109,6

204

71,2

999

90,4

0707 00 05

052

120,7

204

58,7

628

155,5

999

111,6

0709 90 70

052

145,1

204

68,3

999

106,7

0805 10 20

052

55,8

388

72,8

999

64,3

0805 20 10

052

30,7

204

59,5

999

45,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

72,3

624

71,9

999

72,1

0805 50 10

052

60,3

528

35,4

999

47,9

0808 10 80

388

107,5

400

89,9

404

94,2

720

76,8

999

92,1

0808 20 50

052

63,8

400

108,9

720

62,6

999

78,4


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999” betecknar ”övrigt ursprung”.


15.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 355/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1842/2006

av den 14 december 2006

om exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 31.3, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 31.1 i förordning (EG) nr 1255/1999 får skillnaden mellan världsmarknadspriserna på de produkter som förtecknas i artikel 1 i samma förordning och priserna på dessa produkter på gemenskapsmarknaden täckas av ett exportbidrag.

(2)

Med hänsyn till den rådande situationen på marknaden för mjölk och mjölkprodukter bör exportbidrag därför fastställas i enlighet med bestämmelserna och vissa kriterier i artikel 31 i förordning (EG) nr 1255/1999.

(3)

Enligt artikel 31.3 andra stycket i förordning (EG) nr 1255/1999 kan världsmarknadssituationen eller de särskilda behoven på vissa marknader göra det nödvändigt att anpassa bidraget efter bestämmelseort.

(4)

I enlighet med avtalsmemorandumet mellan Europeiska gemenskapen och Dominikanska republiken om importskydd för mjölkpulver i Dominikanska republiken (2) som godkänts genom rådets beslut 98/468/EG (3), får en viss kvantitet mjölkprodukter från gemenskapen som exporteras till Dominikanska republiken omfattas av nedsatt tull. Exportbidragen för produkter som exporteras inom ramen för den ordningen bör därför minskas med en viss procentsats.

(5)

Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Exportbidrag enligt artikel 31 i förordning (EG) nr 1255/1999 skall beviljas för de produkter och med de belopp som fastställs i bilagan till den här förordningen, om inte annat följer av villkoren i artikel 1.4 i kommissionens förordning (EG) nr 174/1999 (4).

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 december 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EGT L 218, 6.8.1998, s. 46.

(3)  EGT L 218, 6.8.1998, s. 45.

(4)  EGT L 20, 27.1.1999, s. 8.


BILAGA

Exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter från och med den 15 december 2006

Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

0401 30 31 9100

L02

EUR/100 kg

12,69

L20

EUR/100 kg

18,14

0401 30 31 9400

L02

EUR/100 kg

19,82

L20

EUR/100 kg

28,33

0401 30 31 9700

L02

EUR/100 kg

21,88

L20

EUR/100 kg

31,25

0401 30 39 9100

L02

EUR/100 kg

12,69

L20

EUR/100 kg

18,14

0401 30 39 9400

L02

EUR/100 kg

19,82

L20

EUR/100 kg

28,33

0401 30 39 9700

L02

EUR/100 kg

21,88

L20

EUR/100 kg

31,25

0401 30 91 9100

L02

EUR/100 kg

24,93

L20

EUR/100 kg

35,62

0401 30 99 9100

L02

EUR/100 kg

24,93

L20

EUR/100 kg

35,62

0401 30 99 9500

L02

EUR/100 kg

36,64

L20

EUR/100 kg

52,34

0402 10 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L02

EUR/100 kg

14,71

L20

EUR/100 kg

18,87

0402 21 11 9500

L02

EUR/100 kg

15,35

L20

EUR/100 kg

19,71

0402 21 11 9900

L02

EUR/100 kg

16,35

L20 (1)

EUR/100 kg

21,00

0402 21 17 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L02

EUR/100 kg

14,71

L20

EUR/100 kg

18,87

0402 21 19 9500

L02

EUR/100 kg

15,35

L20

EUR/100 kg

19,71

0402 21 19 9900

L02

EUR/100 kg

16,35

L20 (1)

EUR/100 kg

21,00

0402 21 91 9100

L02

EUR/100 kg

16,46

L20

EUR/100 kg

21,12

0402 21 91 9200

L02

EUR/100 kg

16,56

L20 (1)

EUR/100 kg

21,26

0402 21 91 9350

L02

EUR/100 kg

16,73

L20

EUR/100 kg

21,47

0402 21 99 9100

L02

EUR/100 kg

16,46

L20

EUR/100 kg

21,12

0402 21 99 9200

L02

EUR/100 kg

16,56

L20 (1)

EUR/100 kg

21,26

0402 21 99 9300

L02

EUR/100 kg

16,73

L20

EUR/100 kg

21,47

0402 21 99 9400

L02

EUR/100 kg

17,65

L20

EUR/100 kg

22,67

0402 21 99 9500

L02

EUR/100 kg

17,97

L20

EUR/100 kg

23,07

0402 21 99 9600

L02

EUR/100 kg

19,25

L20

EUR/100 kg

24,71

0402 21 99 9700

L02

EUR/100 kg

19,96

L20

EUR/100 kg

25,63

0402 29 15 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L02

EUR/100 kg

14,71

L20

EUR/100 kg

18,87

0402 29 15 9500

L02

EUR/100 kg

15,35

L20

EUR/100 kg

19,71

0402 29 19 9300

L02

EUR/100 kg

14,71

L20

EUR/100 kg

18,87

0402 29 19 9500

L02

EUR/100 kg

15,35

L20

EUR/100 kg

19,71

0402 29 19 9900

L02

EUR/100 kg

16,35

L20

EUR/100 kg

21,00

0402 29 99 9100

L02

EUR/100 kg

16,46

L20

EUR/100 kg

21,12

0402 29 99 9500

L02

EUR/100 kg

17,65

L20

EUR/100 kg

22,67

0402 91 11 9370

L02

EUR/100 kg

1,67

L20

EUR/100 kg

2,38

0402 91 19 9370

L02

EUR/100 kg

1,67

L20

EUR/100 kg

2,38

0402 91 31 9300

L02

EUR/100 kg

1,97

L20

EUR/100 kg

2,82

0402 91 39 9300

L02

EUR/100 kg

1,97

L20

EUR/100 kg

2,82

0402 91 99 9000

L02

EUR/100 kg

15,31

L20

EUR/100 kg

21,89

0402 99 11 9350

L02

EUR/100 kg

4,26

L20

EUR/100 kg

6,09

0402 99 19 9350

L02

EUR/100 kg

4,26

L20

EUR/100 kg

6,09

0402 99 31 9300

L02

EUR/100 kg

9,16

L20

EUR/100 kg

13,10

0403 90 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L02

EUR/100 kg

14,58

L20

EUR/100 kg

18,71

0403 90 13 9500

L02

EUR/100 kg

15,21

L20

EUR/100 kg

19,53

0403 90 13 9900

L02

EUR/100 kg

16,22

L20

EUR/100 kg

20,81

0403 90 33 9400

L02

EUR/100 kg

14,58

L20

EUR/100 kg

18,71

0403 90 59 9310

L02

EUR/100 kg

12,69

L20

EUR/100 kg

18,14

0403 90 59 9340

L02

EUR/100 kg

18,58

L20

EUR/100 kg

26,53

0403 90 59 9370

L02

EUR/100 kg

18,58

L20

EUR/100 kg

26,53

0404 90 21 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L02

EUR/100 kg

14,71

L20

EUR/100 kg

18,87

0404 90 23 9140

L02

EUR/100 kg

15,35

L20

EUR/100 kg

19,71

0404 90 23 9150

L02

EUR/100 kg

16,35

L20

EUR/100 kg

21,00

0404 90 81 9100

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L02

EUR/100 kg

14,71

L20

EUR/100 kg

18,87

0404 90 83 9150

L02

EUR/100 kg

15,35

L20

EUR/100 kg

19,71

0404 90 83 9170

L02

EUR/100 kg

16,35

L20

EUR/100 kg

21,00

0405 10 11 9500

L02

EUR/100 kg

70,19

L20

EUR/100 kg

94,64

0405 10 11 9700

L02

EUR/100 kg

71,94

L20

EUR/100 kg

97,00

0405 10 19 9500

L02

EUR/100 kg

70,19

L20

EUR/100 kg

94,64

0405 10 19 9700

L02

EUR/100 kg

71,94

L20

EUR/100 kg

97,00

0405 10 30 9100

L02

EUR/100 kg

70,19

L20

EUR/100 kg

94,64

0405 10 30 9300

L02

EUR/100 kg

71,94

L20

EUR/100 kg

97,00

0405 10 30 9700

L02

EUR/100 kg

71,94

L20

EUR/100 kg

97,00

0405 10 50 9500

L02

EUR/100 kg

70,19

L20

EUR/100 kg

94,64

0405 10 50 9700

L02

EUR/100 kg

71,94

L20

EUR/100 kg

97,00

0405 10 90 9000

L02

EUR/100 kg

74,58

L20

EUR/100 kg

100,56

0405 20 90 9500

L02

EUR/100 kg

65,81

L20

EUR/100 kg

88,73

0405 20 90 9700

L02

EUR/100 kg

68,43

L20

EUR/100 kg

92,26

0405 90 10 9000

L02

EUR/100 kg

89,79

L20

EUR/100 kg

121,06

0405 90 90 9000

L02

EUR/100 kg

71,81

L20

EUR/100 kg

96,82

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

22,65

L40

EUR/100 kg

28,32

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

18,89

L40

EUR/100 kg

23,60

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

7,01

L40

EUR/100 kg

8,75

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

8,49

L40

EUR/100 kg

10,61

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

16,82

L40

EUR/100 kg

21,01

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

22,83

L40

EUR/100 kg

28,54

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

30,32

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

27,10

L40

EUR/100 kg

33,89

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

3,02

L40

EUR/100 kg

7,09

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

3,02

L40

EUR/100 kg

7,09

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

4,39

L40

EUR/100 kg

10,31

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

3,02

L40

EUR/100 kg

7,09

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

4,39

L40

EUR/100 kg

10,31

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

4,39

L40

EUR/100 kg

10,31

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

4,98

L40

EUR/100 kg

11,66

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

26,64

L40

EUR/100 kg

33,29

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

27,36

L40

EUR/100 kg

34,20

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

30,32

L40

EUR/100 kg

43,40

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

31,35

L40

EUR/100 kg

44,86

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

31,35

L40

EUR/100 kg

44,86

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

30,47

L40

EUR/100 kg

43,50

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

27,31

L40

EUR/100 kg

39,27

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

26,79

L40

EUR/100 kg

38,34

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

34,73

0406 90 31 9119

L04

EUR/100 kg

22,43

L40

EUR/100 kg

32,15

0406 90 33 9119

L04

EUR/100 kg

22,43

L40

EUR/100 kg

32,15

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

31,94

L40

EUR/100 kg

45,94

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

31,94

L40

EUR/100 kg

45,94

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

30,32

L40

EUR/100 kg

43,40

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

34,52

L40

EUR/100 kg

49,96

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

34,01

L40

EUR/100 kg

49,05

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

32,69

L40

EUR/100 kg

47,37

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

33,17

L40

EUR/100 kg

48,07

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

27,91

L40

EUR/100 kg

39,99

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

28,47

L40

EUR/100 kg

40,93

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

25,27

L40

EUR/100 kg

36,17

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

28,30

L40

EUR/100 kg

40,52

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

26,21

L40

EUR/100 kg

37,20

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

27,72

L40

EUR/100 kg

40,50

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

27,46

L40

EUR/100 kg

39,22

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

22,67

L40

EUR/100 kg

32,60

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

28,30

L40

EUR/100 kg

40,52

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

31,02

L40

EUR/100 kg

44,67

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

28,47

L40

EUR/100 kg

40,93

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

27,52

L40

EUR/100 kg

40,79

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

29,48

L40

EUR/100 kg

43,11

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

31,02

L40

EUR/100 kg

44,67

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

25,62

L40

EUR/100 kg

37,86

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

26,16

L40

EUR/100 kg

38,24

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

27,80

L40

EUR/100 kg

39,79

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

27,80

L40

EUR/100 kg

39,79

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

27,29

L40

EUR/100 kg

39,07

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

29,24

L40

EUR/100 kg

41,66

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

28,99

L40

EUR/100 kg

40,97

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

27,31

L40

EUR/100 kg

39,27

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

22,63

L40

EUR/100 kg

33,32

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

23,33

L40

EUR/100 kg

33,34

Bestämmelseort definieras enligt följande:

L02

:

Andorra och Gibraltar.

L20

:

Alla bestämmelseorter utom L02, Ceuta, Melilla, Heliga stolen (Vatikanstaten), Förenta staterna, Bulgarien, Rumänien och de områden i Republiken Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar den faktiska kontrollen.

L04

:

Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Serbien och Montenegro samt f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

L40

:

Alla bestämmelseorter utom L02, L04, Ceuta, Melilla, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Heliga stolen (Vatikanstaten), Förenta staterna, Bulgarien, Rumänien, Kroatien, Turkiet, Australien, Kanada, Nya Zeeland och de områden i Republiken Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar den faktiska kontrollen.


(1)  När det gäller berörda produkter som är avsedda för import till Dominikanska republiken inom ramen för kvoten för 2006/2007 enligt beslut 98/486/EG och som uppfyller villkoren i artikel 20a i förordning (EG) nr 174/1999 bör följande satser tillämpas:

a)

Produkter med KN-nummer 0402 10 11 9000 och 0402 10 19 9000:

0,00 EUR/100 kg

b)

Produkter med KN-nummer 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 och 0402 21 99 9200:

28,00 EUR/100 kg

Bestämmelseort definieras enligt följande:

L02

:

Andorra och Gibraltar.

L20

:

Alla bestämmelseorter utom L02, Ceuta, Melilla, Heliga stolen (Vatikanstaten), Förenta staterna, Bulgarien, Rumänien och de områden i Republiken Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar den faktiska kontrollen.

L04

:

Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Serbien och Montenegro samt f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

L40

:

Alla bestämmelseorter utom L02, L04, Ceuta, Melilla, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Heliga stolen (Vatikanstaten), Förenta staterna, Bulgarien, Rumänien, Kroatien, Turkiet, Australien, Kanada, Nya Zeeland och de områden i Republiken Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar den faktiska kontrollen.


15.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 355/12


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1843/2006

av den 14 december 2006

om fastställande av det högsta exportbidraget för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som fastställs i förordning (EG) nr 581/2004

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 31.3 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 581/2004 av den 26 mars 2004 om inledande av en stående anbudsinfordran för exportbidrag för vissa typer av smör (2) fastställs bestämmelser för en stående anbudsinfordran.

(2)

Enligt artikel 5 i kommissionens förordning (EG) nr 580/2004 av den 26 mars 2004 om fastställande av ett anbudsförfarande för exportbidrag för vissa mjölkprodukter (3) och en granskning av de anbud som inlämnats inom ramen för anbudsförfarandet är det lämpligt att fastställa ett högsta exportbidrag för den anbudsperiod som löper ut den 12 december 2006.

(3)

Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den stående anbudsinfordran som inleddes genom förordning (EG) nr 581/2004 för den anbudsperiod som löper ut den 12 december 2006 skall det högsta bidragsbeloppet för de produkter som avses i artikel 1.1 i den förordningen vara det som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 december 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 90, 27.3.2004, s. 64. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 975/2006 (EUT L 176, 30.6.2006, s. 69).

(3)  EUT L 90, 27.3.2004, s. 58. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1814/2005 (EUT L 292, 8.11.2005, s. 3).


BILAGA

(EUR/100 kg)

Produkt

Nomenklaturnummer för exportbidrag

Högsta exportbidragsbelopp för export till de destinationer som avses i artikel 1.1 andra stycket i förordning (EG) nr 581/2004

Smör

ex ex 0405 10 19 9500

98,00

Smör

ex ex 0405 10 19 9700

103,00

Smörolja

ex ex 0405 90 10 9000

125,89


15.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 355/14


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1844/2006

av den 14 december 2006

om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 15 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 31.3, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 31.1 i rådets förordning (EG) nr 1255/1999 föreskrivs att skillnaden mellan priserna på världsmarknaden för de produkter som förtecknas i artikel 1 a–e och 1 g i nämnda förordning och priserna inom gemenskapen får täckas av ett exportbidrag.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 1043/2005 av den 30 juni 2005 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 3448/93 med avseende på ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen (2), anges de produkter för vilka det skall fastställas en bidragssats som skall tillämpas när dessa produkter exporteras i form av varor som förtecknas i bilaga II till förordning (EG) nr 1255/1999.

(3)

Enligt artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1043/2005 skall bidragssatsen fastställas för varje månad per 100 kg basprodukt.

(4)

När det gäller vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget finns det emellertid, om det på förhand fastställs höga bidragssatser, en risk att de åtaganden som görs i samband med dessa bidrag äventyras. För att undvika detta måste lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas utan att detta hindrar ingåendet av långtidskontrakt. Om en specifik bidragssats för förutfastställelse av bidrag bestäms för dessa produkter bör båda dessa syften kunna uppnås.

(5)

I artikel 15.2 i förordning (EG) nr 1043/2005 föreskrivs att bidragssatsen i förekommande fall skall fastställas med hänsyn till de produktionsbidrag, det stöd och de andra åtgärder med motsvarande verkan som, i enlighet med förordningen om den gemensamma organisationen av marknaden för den aktuella produkten, är tillämpliga i alla medlemsstater för de basprodukter som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 1043/2005 eller därmed jämställda produkter.

(6)

I artikel 12.1 i förordning (EG) nr 1255/1999 föreskrivs att ett stöd skall utbetalas för skummjölk som producerats i gemenskapen och som bearbetas till kasein, om denna mjölk och det kasein som framställs av denna mjölk uppfyller vissa villkor.

(7)

I kommissionens förordning (EG) nr 1898/2005 av den 9 november 2005 om tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande försäljning av grädde, smör och koncentrerat smör på gemenskapens marknad (3), fastställs att smör och grädde till reducerat pris skall göras tillgängliga för industrier som framställer vissa produkter.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De bidragssatser som skall tillämpas på de basprodukter som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 1043/2005 och i artikel 1 i förordning (EG) nr 1255/1999, och som exporteras i form av varor som förtecknas i bilaga II till förordning (EG) nr 1255/1999, skall fastställas i överensstämmelse med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 december 2006.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 172, 5.7.2005, s. 24. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1713/2006 (EUT L 321, 21.11.2006, s. 11).

(3)  EUT L 308, 25.11.2005, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2107/2005 (EUT L 337, 22.12.2005, s. 20).


BILAGA

Bidragssatser som från och med den 15 december 2006 skall tillämpas för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget (1)

(EUR/100 kg)

KN-nummer

Varuslag

Bidragssats

vid förutfastställelse av bidrag

annan

ex 0402 10 19

Mjölk i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent (PG 2):

 

 

a)

Vid export av varor enligt KN-nummer 3501

b)

Vid export av andra varor

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Mjölk i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av 26 viktprocent (PG 3):

 

 

a)

Vid export av varor som innehåller, i form av produkter som jämställs med PG 3, smör eller grädde till reducerat pris enligt förordning (EG) nr 1898/2005

24,89

24,89

b)

Vid export av andra varor

21,00

21,00

ex 0405 10

Smör med en fetthalt av 82 viktprocent (PG 6):

 

 

a)

Vid export av varor som innehåller smör eller grädde till reducerat pris, framställda i enlighet med de villkor som fastställs i förordning (EG) nr 1898/2005

78,50

78,50

b)

Vid export av varor enligt KN-nummer 2106 90 98 som innehåller minst 40 viktprocent mjölkfett

104,25

104,25

c)

Vid export av andra varor

97,00

97,00


(1)  De bidragssater som fastställs i denna bilaga är från och med den 1 oktober 2004 inte tillämpliga på export till Bulgarien, från och med den 1 december 2005 till Rumånien, och från och med den 1 februari 2005 inte tillämpliga på varor enligt tabellerna I och II i protokoll nr 2 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet av den 22 juli 1972 som exporteras till Schweiziska edsförbundet eller Furstendömet Liechtenstein.


15.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 355/17


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1845/2006

av den 13 december 2006

om förbud mot fiske efter sill i ICES-områdena Vb, VIaN (gemenskapens vatten), VIb av fartyg som seglar under fransk flagg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 26.4,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (2), särskilt artikel 21.3, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 51/2006 av den 22 december 2005 om fastställande för år 2006 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (3) fastställs kvoter för 2006.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2006 har uttömts.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd samt förvaring ombord, omlastning och landning av fångster av detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uttömd kvot

Den fiskekvot för 2006 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga skall anses vara uttömd från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, och som bedrivs av fartyg som seglar under den medlemsstats flagg som anges i bilagan eller är registrerade i den medlemsstaten, är förbjudet från och med den dag som anges i bilagan. Efter den dagen är det även förbjudet att förvara ombord, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2006.

På kommissionens vägnar

Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektör för fiske och havsfrågor


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 768/2005 (EUT L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  EUT L 16, 20.1.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1642/2006 (EUT L 308, 8.11.2006, s. 5).


BILAGA

Nr

56

Medlemsstat

Frankrike

Bestånd

HER/5B6ANB

Art

Sill (Clupea harengus)

Område

Vb, VIaN (gemenskapens vatten), VIb

Datum

11 november 2006


15.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 355/19


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1846/2006

av den 13 december 2006

om förbud mot fiske efter makrill i ICES-område II a (icke-EG-vatten), V b (EG-vatten), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV med fartyg som seglar under fransk flagg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 26.4,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (2), särskilt artikel 21.3, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 51/2006 av den 22 december 2005 om fastställande för 2006 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (3) fastställs kvoter för 2006.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som seglar under den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2006 har uttömts.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd samt förvaring ombord, omlastning och landning av fångster av detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uttömd kvot

Den fiskekvot för 2006 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till den här förordningen för det bestånd som anges i samma bilaga skall anses vara uttömd från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som seglar under den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Efter den dagen är det även förbjudet att förvara ombord, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2006.

På kommissionens vägnar

Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektör för fiske och havsfrågor


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 768/2005 (EUT L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  EUT L 16, 20.1.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1642/2006 (EUT L 308, 8.11.2006, s. 5).


BILAGA

Nr

57

Medlemsstat

Frankrike

Bestånd

MAC/2CX14-

Art

Makrill (Scomber scombrus)

Område

II a (icke-EG-vatten), V b (EG-vatten), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV

Datum

11 november 2006


15.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 355/21


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1847/2006

av den 13 december 2006

om anpassning av vissa övergripande förordningar inom den gemensamma jordbrukspolitiken med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 4.3,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 56, och

av följande skäl:

(1)

Inför Bulgariens och Rumäniens anslutning till gemenskapen (nedan kallade ”de nya medlemsstaterna”) måste man anpassa kommissionens förordningar (EEG) nr 120/89 av den 19 januari 1989 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för exportpålagor på jordbruksprodukter (1), (EEG) nr 3515/92 av den 4 december 1992 om fastställande av gemensamma tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1055/77 om lagring och förflyttning av produkter som köpts in av ett interventionsorgan (2), (EG) nr 800/1999 av den 15 april 1999 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter (3), (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (4), (EG) nr 2298/2001 av den 26 november 2001 om närmare bestämmelser för export av produkter som levereras som livsmedelsbistånd (5), (EG) nr 2090/2002 av den 26 november 2002 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 386/90 vad gäller fysisk kontroll i samband med export av jordbruksprodukter som berättigar till exportbidrag (6) och (EG) nr 639/2003 av den 9 april 2003 om tillämpningsföreskrifter enligt rådets förordning (EG) nr 1254/1999 beträffande de krav på djurskydd under transport av levande nötkreatur som gäller för beviljande av exportbidrag (7). Vissa uppgifter på de nya medlemsstaternas språk bör införas.

(2)

Ovan nämnda förordningar bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 120/89 skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 4a.2 skall tredje stycket ersättas med följande:

”Det dokument som sänts till det tullkontor där exportformaliteterna fullgjorts skall kompletteras av tullkontoret vid orten för utförsel med någon av uppgifterna i bilaga I.”

2.

I artikel 13.2 andra stycket skall ”bilagan” ersättas med ”bilaga II”.

3.

Bilagan skall ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 3515/92 skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2 skall andra stycket ersättas med följande:

”Exportdeklarationen och vid behov gemenskapens dokument för extern gemenskapstransitering eller motsvarande nationella dokument skall innehålla någon av uppgifterna i bilaga I.”

2.

I artikel 5 skall första stycket ersättas med följande:

”Vid tillämpning av artikel 2 andra strecksatsen i förordning (EEG) nr 1055/77 då varor sänds till en annan medlemsstat för överföring, skall varorna åtföljas av ett kontrollexemplar T5 i enlighet med artikel 912a–912g i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (8). Kontrollexemplaret T5 skall utfärdas av det interventionsorgan som sänder varorna och fält 104 skall innehålla någon av uppgifterna i bilaga II.

3.

Texten i bilaga II till den här förordningen skall läggas till som bilagorna I och II.

Artikel 3

Förordning (EG) nr 800/1999 skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 9.1 c skall andra stycket ersättas med följande:

”I sådana fall skall den behöriga myndigheten i den medlemsstat som anges som destination i kontrollexemplar T5 eller den medlemsstat där ett nationellt dokument som används göra någon av de noteringar som återfinns i bilaga Ia under ”Anmärkningar” i fältet ”Kontroll av användning eller destination” på kontrollexemplaret T5 eller under motsvarande rubrik i det nationella dokumentet.”

2.

Artikel 10 skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 4 skall första stycket ersättas med följande:

”Om en produkt som transporteras enligt gemenskapens förfarande för extern transitering eller enligt ordningen för gemensam transitering hänförs till ett av de förfaranden som anges i punkt 1 i en annan medlemsstat än den exporterande medlemsstaten, för transport till en destination utanför gemenskapens tullområde eller för leverans till en mottagare utanför gemenskapens tullområde, skall det tullkontor där produkten hänförts till något av ovan nämnda förfaranden, göra någon av de noteringar som återfinns i bilaga Ib under ”Anmärkningar” i fältet ”Kontroll av användning eller destination” på baksidan av originalet av kontrollexemplar T5.”

b)

I punkt 5 skall första stycket ersättas med följande:

”Om en produkt som transporteras enligt gemenskapens förfarande vid extern transitering eller enligt ordningen för gemensam transitering tas om hand av järnvägen i den exporterande medlemsstaten eller i en annan medlemsstat enligt ett avtal om kombinerad väg- och järnvägstransport för att fraktas på järnväg till en destination utanför gemenskapens tullområde, skall tullkontoret vid den järnvägsstation där produkten tas över av järnvägen, eller närmaste tullkontor, göra någon av de noteringar som återfinns i bilaga Ic under ”Anmärkningar” i fältet ”Kontroll av användning eller destination” på baksidan av originalet av kontrollexemplar T5.”

3.

I artikel 41.2 skall andra stycket ersättas med följande:

”Särskilt fälten 33, 103, 104, och i förekommande fall 105, skall fyllas i på kontrollexemplar T5. Under rubriken ”Övrigt”, i fält 104 på kontrollexemplar T5, skall någon av de noteringar som återfinns i bilaga IIa göras.”

4.

Artikel 44.5 skall ersättas med följande:

”5.   När artikel 8 tillämpas i fråga om proviantering av en plattform skall i fält 104 på kontrollexemplaret T5 någon av de noteringar som återfinns i bilaga IIb göras under rubriken ”Övrigt”.”

5.

Texten i bilaga III till den här förordningen skall föras in som bilagorna Ia, Ib, Ic, IIa och IIb.

6.

I bilaga IV skall ”Bulgarien” och ”Rumänien” utgå.

Artikel 4

Förordning (EG) nr 1291/2000 skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 9.2 skall andra stycket ersättas med följande:

”I ett sådant fall skall det utfärdande organet i licensens fält 6 anteckna någon av de uppgifter som återfinns i bilaga Ia.”

2.

I artikel 16 skall första stycket ersättas med följande:

”Licensansökningar och licenser med förutfastställelse av bidrag som utfärdas för livsmedelsbistånd i den mening som avses i artikel 10.4 i det jordbruksavtal som slutits inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan skall i fält 20 ha minst en av de uppgifter som återfinns i bilaga Ib.”

2a.

I artikel 18.4 skall ”BG” för Bulgarien och ”RO” för Rumänien läggas till.

3.

Artikel 33 skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 skall tredje stycket ersättas med följande:

”Om det enda syftet med kontrollexemplaret T5 är att frisläppa säkerheten skall fält 106 i T5 innehålla någon av de uppgifter som återfinns i bilaga Ic.”

b)

I punkt 3 skall första stycket ersättas med följande:

”Om en produkt, efter mottagandet av exportdeklarationen enligt artikel 24.1 b första strecksatsen, omfattas av något av de förenklade förfaranden som fastställs i del II avdelning II kapitel 7 avsnitt 3 i förordning (EEG) nr 2454/93 eller i avdelning X kapitel I i tillägg I till konventionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande för att transporteras till en bestämmelsestation eller levereras till en mottagare utanför gemenskapens tullområde, skall kontrollexemplar T5 som krävs enligt punkt 2 b skickas tjänstevägen till den utfärdande myndigheten. Någon av uppgifterna i bilaga Id skall föras in i fält J i kontrollexemplar T5 under rubriken ”Anmärkningar”.”

4.

I artikel 36.4 skall andra stycket ersättas med följande:

”En av uppgifterna i bilaga Ie, understruken med rött, skall föras in i fält 22 i ersättningslicensen.”

5.

Artikel 42.1 skall ersättas med följande:

”1.   Om en licensinnehavare till följd av force majeure har ansökt om förlängning av giltighetstiden för en licens med förutfastställelse av exportavgift eller exportbidrag och den behöriga myndigheten ännu inte har fattat beslut om ansökan får innehavaren ansöka hos myndigheten om en andra licens. Den andra licensen skall utfärdas på de villkor som gäller vid tidpunkten för ansökan bortsett från

a)

att den skall utfärdas för högst den outnyttjade kvantiteten i den första licensen som ansökan om förlängning gäller,

b)

att fält 20 skall innehålla någon av uppgifterna i bilaga If.”

6.

I artikel 43.1 skall led a ersättas med följande:

”a)

Om export har utförts utan exportlicens eller förutfastställelselicens, och om det informationsblad INF 3 som avses i artikel 850 i förordning (EEG) nr 2454/93 används, skall fält A innehålla någon av uppgifterna i bilaga Ig.”

7.

I artikel 45.3 skall led a ersättas med följande:

”a)

Exportdeklarationen för de likvärdiga produkterna eller en dubblett eller en fotokopia av den, bestyrkt av den behöriga myndigheten och försedd med någon av de uppgifter som återfinns i bilaga Ih. Denna uppgift måste bestyrkas med den berörda tullmyndighetens stämpel direkt på det aktuella dokumentet.”

8.

I artikel 50.1 skall andra stycket ersättas med följande:

”Utom i de fall då det i en sektorsförordning föreskrivs en särskild text skall någon av uppgifterna i bilaga Ii skrivas in i fält 24 i licensen.”

9.

Texten i bilaga IV till den här förordningen skall föras in som bilagorna Ia, Ib, Ic, Id, Ie, If, Ig, Ih och Ii.

Artikel 5

Förordning (EG) nr 2298/2001 skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 3.3 skall första stycket ersättas med följande:

”I dokumentet för ansökan om exportbidrag enligt artikel 5.4 i förordning (EG) nr 800/1999 samt i fält 20 av licensansökan och i själva exportlicensen skall förutom de uppgifter som anges i artikel 16 i förordning (EG) nr 1291/2000 någon av uppgifterna i bilagan anges.”

2.

Texten i bilaga V till den här förordningen skall läggas till som bilaga.

Artikel 6

Förordning (EG) nr 2090/2002 skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 10 skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 5 skall andra stycket ersättas med följande:

”När utfartstullkontoret eller bestämmelsetullkontoret för T5 har tagit ett varuprov skall någon av uppgifterna i bilaga Ia anges på kontrollexemplaret T5 eller i tillämpliga fall på det nationella dokument som skall skickas till den behöriga myndigheten.”

b)

Punkt 6 skall ersättas med följande:

”6.   Utfartstullkontoret eller bestämmelsetullkontoret för T5 skall skriftligen, medelst en kopia av originaldokumentet, underrätta den behöriga myndighet som avses i punkt 5 om resultatet av analysen genom att meddela följande:

a)

Antingen någon av uppgifterna i bilaga Ib,

b)

eller resultatet av analysen när detta inte överensstämmer med deklarationen.”

c)

I punkt 7 skall andra stycket ersättas med följande:

”I så fall skall utfartstullkontoret eller bestämmelsetullkontoret för T5 ange någon av uppgifterna i bilaga Ic på kontrollexemplaret T5 eller i förekommande fall på det nationella dokument som skall skickas till den behöriga myndigheten.”

2.

Texten i bilaga VI till den här förordningen skall föras in som bilagorna Ia, Ib och Ic.

Artikel 7

Förordning (EG) nr 639/2003 skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2.3 skall ersättas med följande:

”3.   Om den officielle veterinären vid utförselstället konstaterar att de krav som anges i punkt 2 är uppfyllda skall denne bekräfta detta genom att skriva någon av de uppgifter som återfinns i bilaga Ia och genom att sätta sin stämpel och underskrift på det dokument som styrker att djuren har lämnat gemenskapens tullområde, antingen i fält J på kontrollexemplaret T5 eller på den lämpligaste platsen i det nationella dokumentet.”

2.

Texten i bilaga VII till den här förordningen skall föras in som bilaga Ia.

Artikel 8

Denna förordning träder i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien träder i kraft och då samtidigt med fördraget.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 16, 20.1.1989, s. 19. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 910/2004 (EUT L 163, 30.4.2004, s. 63).

(2)  EGT L 355, 5.12.1992, s. 15. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1970/2004 (EUT L 341, 17.11.2004, s. 17).

(3)  EGT L 102, 17.4.1999, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 671/2004 (EUT L 105, 14.4.2004, s. 5).

(4)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 410/2006 (EUT L 71, 10.3.2006, s. 7).

(5)  EGT L 308, 27.11.2001, s. 16. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2080/2004 (EUT L 360, 7.12.2004, s. 4).

(6)  EGT L 322, 27.11.2002, s. 4. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1454/2004 (EUT L 269, 17.8.2004, s. 9).

(7)  EUT L 93, 10.4.2003, s. 10. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 354/2006 (EUT L 59, 1.3.2006, s. 10).

(8)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.”


BILAGA I

Texten i bilagan till förordning (EEG) nr 120/89 skall betecknas ”bilaga II” och följande text skall föras in före den:

”BILAGA I

Uppgifter som avses i artikel 4a.2 tredje stycket:

:

På bulgariska

:

В приложение на член 4а от Регламент (ЕИО) № 120/89

:

På spanska

:

Aplicación del artículo 4 bis del Reglamento (CEE) no 120/89

:

På tjeckiska

:

Použitelnost článku 4a nařízení (EHS) č. 120/89

:

På danska

:

Anvendelse af artikel 4a i forordning (EØF) nr. 120/89

:

På tyska

:

Anwendung von Artikel 4a der Verordnung (EWG) Nr. 120/89

:

På estniska

:

Määruse (EMÜ) nr 120/89 artikli 4a kohaldamine

:

På grekiska

:

Εφαρμoγή τoυ άρθρoυ 4α τoυ καvovισμoύ (ΕΟΚ) αριθ. 120/89

:

På engelska

:

Application of Article 4a of Regulation (EEC) No 120/89

:

På franska

:

Application de l'article 4 bis du règlement (CEE) no 120/89

:

På italienska

:

Applicazione dell'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 120/89

:

På lettiska

:

Regulas (EEK) Nr. 120/89 4.a panta piemērošana

:

På litauiska

:

Reglamento (EEB) Nr. 120/89 4 bis straipsnio taikymas

:

På ungerska

:

A 120/89/EGK rendelet 4.a cikkének alkalmazása

:

På maltesiska

:

Applikazzjoni ta' l-Artikolu 4 bis tar-regolament (KEE) nru 120/89

:

På nederländska

:

Toepassing van artikel 4 bis van Verordening (EEG) nr. 120/89

:

På polska

:

Stosowanie art. 4a rozporządzenia (EWG) nr 120/89

:

På portugisiska

:

Aplicação do artigo 4.o-A do Regulamento (CEE) n.o 120/89

:

På rumänska

:

Aplicarea articolului 4a din Regulamentul (CEE) nr. 120/89

:

På slovakiska

:

Uplatňovanie článku 4a nariadenia (EHS) č. 120/89

:

På slovenska

:

Uporaba člena 4 bis Uredbe (EGS) št. 120/89

:

På finska

:

Asetuksen (ETY) N:o 120/89 4 a artiklan soveltaminen

:

På svenska

:

I enlighet med artikel 4a i förordning (EEG) nr 120/89”


BILAGA II

BILAGA I

Uppgifter som avses i artikel 2 andra stycket:

:

På bulgariska

:

Интервенционни продукти, държани от … (име и адрес на интервенционната агенция), предназначени за складиране в … (съответна държава и адрес на предложения склад). В приложение на член 2, първо тире, от Регламент (ЕИО) № 1055/77

:

På spanska

:

Productos de intervención en poder de … (nombre y dirección del organismo de intervención) destinados a ser almacenados en … (país y dirección del lugar de almacenamiento previsto). Aplicación del primer guión del artículo 2 del Reglamento (CEE) no 1055/77

:

På tjeckiska

:

Intervenční produkty v držení … (název a adresa intervenční agentury), určené ke skladování v/ve … (dotčený stát a předpokládaná adresa a místo skladování). Použití první odrážky článku 2 nařízení (EHS) č. 1055/77

:

På danska

:

Produkter fra intervention, som … (navn og adresse på interventionsorganet) ligger inde med, og som er bestemt til oplagring i … (det pågældende land og adressen på det forventede oplagringssted). Anvendelse af artikel 2, første led, i forordning (EØF) nr. 1055/77

:

På tyska

:

Interventionserzeugnisse im Besitz von … (Name und Anschrift der Interventionsstelle), zur Lagerung in … (Land und Anschrift des vorgesehenen Lagerorts) bestimmt. Anwendung von Artikel 2 erster Gedankenstrich der Verordnung (EWG) Nr. 1055/77

:

På estniska

:

(sekkumisasutuse nimetus ja aadress) valduses olevad sekkumistooted, mis on ette nähtud ladustamiseks (asjaomane riik ja ettenähtud ladustamiskoha aadress). Määruse (EMÜ) nr 1055/77 artikli 2 esimese taande kohaldamine

:

På grekiska

:

Πρoϊόντα παρέμβασης πoυ ευρίσκoνται στην κατoχή τoυ … (oνoμασία και διεύθυνση τoυ oργανισμoύ παρέμβασης) πρoς απoθήκευση εις … (χώρα και διεύθυνση τoυ πρoτεινόμεvoυ χώρoυ απoθήκευσης). Εφαρμoγή τoυ άρθρoυ 2 πρώτη περίπτωση τoυ κανoνισμoύ (ΕΟΚ) αριθ. 1055/77

:

På engelska

:

Intervention products held by … (name and address of the intervention agency) for storage in … (country concerned and address of the proposed place of storage). Application of the first indent of Article 2 of Regulation (EEC) No 1055/77

:

På franska

:

Produits d'intervention détenus par … (nom et adresse de l'organisme d'intervention), destinés à être stockés en/au … (pays concerné et adresse du lieu de stockage prévu). Application de l'article 2 premier tiret du règlement (CEE) no 1055/77

:

På italienska

:

Prodotti d'intervento detenuti da … (nome e indirizzo dell'organismo d'intervento) destinati ad essere immagazzinati in … (paese interessato e indirizzo del luogo di immagazzinamento previsto). Applicazione dell'articolo 2, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1055/77

:

På lettiska

:

Intervences produkti, kas pieder … (intervences aģentūras nosaukums un adrese), glabāšanai … (attiecīgā valsts un plānotā glabāšanas vieta). Regulas (EEK) Nr. 1055/77 2. panta pirmā ievilkuma piemērošana

:

På litauiska

:

(Intervencinės agentūros pavadinimas ir adresas) … intervenciniai produktai, skirti saugojimui … (atitinkama šalis ir numatomos saugojimo vietos adresas). Reglamento (EEB) Nr. 1055/77 2 straipsnio pirmos įtraukos taikymas

:

På ungerska

:

Az … (intervenciós hivatal neve és címe) tulajdonában lévő, ….-ban-/ben (a raktározási hely címe és országa) raktározásra szánt intervenciós termékek. Az 1055/77/EGK rendelet 2. cikke első francia bekezdésének alkalmazása

:

På maltesiska

:

Prodotti ta’ intervenzjoni miżmuma minn … (isem u indirizz ta’l-organu ta’l-intervenzjoni), biex jinħażnu f’/għand … (pajjiż ikkonċernat u indirizz ta’ post il-ħażna). Applikazzjoni ta’l-artikolu 2 l-ewwel inċiż tar-regolament (KEE) nru 1055/77

:

På nederländska

:

Interventieproducten in het bezit van … (naam en adres van het interventiebureau) — bestemd voor opslag in … (betrokken land en adres van de opslagplaats). Toepassing van artikel 2, eerste streepje, van Verordening (EEG) nr. 1055/77

:

På polska

:

Produkty interwencyjne znajdujące się w posiadaniu … (nazwa i adres agencji interwencyjnej), przeznaczone do magazynowania w … (właściwy kraj i adres przewidzianego miejsca magazynowania). Zastosowanie art. 2 tiret pierwsze rozporządzenia (EWG) nr 1055/77

:

På portugisiska

:

Produtos de intervenção em poder de … (nome e morada do organismo de intervenção) destinados a serem armazenados em/no … (país em causa e morada do local de armazenagem previsto). Aplicação do primeiro travessão do artigo 2.o do Regulamento (CEE) n.o 1055/77

:

På rumänska

:

Produse de intervenţie deţinute de … (denumirea şi adresa agenţiei de intervenţie) pentru depozitare în … (ţara în cauză şi adresa locului de depozitare propus). Se aplică prima liniuţă din articolul 2 din Regulamentul (CEE) nr. 1055/77

:

På slovakiska

:

Komodity, na ktoré sa vzťahujú intervencie, v držbe … (názov a adresa intervenčnej inštitúcie), určené na skladovanie v … (krajina, ktorej sa to týka a adresa stanoveného miesta skladovania). Uplatňuje sa prvá zarážka článku 2 nariadenia (EHS) č. 1055/77

:

På slovenska

:

Intervencijski produkti, zadržani s strani … (ime in naslov intervencijskega organa), ki naj bi bili skladiščeni v … (zadevna država in naslov predvidenega kraja skladiščenja). Izvajanje prvega odstavka člena 2 Uredbe (EGS) št. 1055/77

:

På finska

:

Interventiotuotteita, jotka ovat … (interventioelimen nimi ja osoite) hallussa ja jotka on tarkoitus varastoida … (kyseessä olevan maan ja ehdotetun varastointipaikan osoite). Asetuksen (ETY) N:o 1055/77 2 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan mukainen soveltaminen

:

På svenska

:

Interventionsprodukter som innehas av … (interventionsorganets namn och adress) för lagring i … (berört land och adress till det tilltänkta lagringsstället). Tillämpning av artikel 2 första strecksatsen i förordning (EEG) nr 1055/77

BILAGA II

Uppgifter som avses i artikel 5 första stycket:

:

På bulgariska

:

интервенционни продукти – трансферна операция

:

På spanska

:

Productos de intervención — operación de transferencia

:

På tjeckiska

:

Intervenční produkty – převod

:

På danska

:

Produkter fra intervention — overførsel

:

På tyska

:

Interventionserzeugnisse — Transfer

:

På estniska

:

Sekkumistooted – ülevõtmistoiming

:

På grekiska

:

Πρoϊόντα παρέμβασης — Πράξη μεταβίβασης

:

På engelska

:

Intervention products — transfer operation

:

På franska

:

Produits d'intervention — opération de transfert

:

På italienska

:

Prodotti d'intervento — operazione trasferimento

:

På lettiska

:

Intervences produkti – transfertoperācija

:

På litauiska

:

Intervenciniai produktai – pervežimas

:

På ungerska

:

Intervenciós termékek – szállítási művelet

:

På maltesiska

:

Prodotti ta’ intervenzjoni – operazzjoni ta’ trasferiment

:

På nederländska

:

Interventieprodukten — Overdracht

:

På polska

:

Produkty interwencyjne – operacja przekazania

:

På portugisiska

:

Produtos de intervenção — operação de transferência

:

På rumänska

:

produse de intervenţie – operaţiune de transfer

:

På slovakiska

:

Komodity, na ktoré sa vzťahujú intervencie – presun

:

På slovenska

:

Intervencijski produkti – postopek transferja

:

På finska

:

Interventiotuotteita – siirtotoimi

:

På svenska

:

Interventionsprodukter – överföringsförfarande


BILAGA III

BILAGA Ia

Noteringar som avses i artikel 9.1 c andra stycket:

:

På bulgariska

:

Представен е транспортен документ, посочващ местоназначение извън митническата територия на Общността

:

På spanska

:

Documento de transporte con destino fuera de la CE presentado

:

På tjeckiska

:

Přepravní doklad s místem určení mimo ES předložen

:

På danska

:

Transportdokument med destination uden for EF forelagt

:

På tyska

:

Beförderungspapier mit Bestimmung außerhalb der EG wurde vorgelegt

:

På estniska

:

Transpordiks väljaspool EÜd asuvasse sihtkohta on esitatud veodokument

:

På grekiska

:

Yποβαλλόμενο έγγραφο μεταφοράς με προορισμό εκτός EK

:

På engelska

:

Transport document indicating a destination outside the customs territory of the Community has been presented

:

På franska

:

Document de transport avec destination hors CE présenté

:

På italienska

:

Documento di trasporto con destinazione fuori CE presentato

:

På lettiska

:

Uzrādīts transporta dokuments ar galamērķi ārpus EK

:

På litauiska

:

Pateiktas paskirties vietą už EB ribų nurodantis gabenimo dokumentas

:

På ungerska

:

EK-n kívüli rendeltetésű szállítmány szállítási okmánya bemutatva

:

På maltesiska

:

Dokument tat-trasport b'destinazzjoni għal barra mill-KE, ippreżentat

:

På nederländska

:

Vervoerdocument voor bestemming buiten de EG voorgelegd

:

På polska

:

Przedstawiony dokument przewozowy wskazujący miejsce przeznaczenia poza WE

:

På portugisiska

:

Documento transporte com destino fora da CE apresentado

:

På rumänska

:

Document de transport care indică o destinaţie aflată în afara teritoriului vamal al Comunităţii – prezentat

:

På slovakiska

:

Prepravný doklad s miestom určenia mimo ES bol predložený

:

På slovenska

:

Predložena je bila prevozna listina za destinacijo izven ES

:

På finska

:

Kuljetusasiakirja, jossa ilmoitetaan yhteisön tullialueen ulkopuolinen määräpaikka, on esitetty

:

På svenska

:

Transportdokument med slutlig destination, utanför gemenskapens tullområde har lagts fram

BILAGA Ib

Noteringar som avses i artikel 10.4 första stycket:

:

På bulgariska

:

Напускане на митническата територия на Общността под митнически режим опростен общностен транзит с железопътен транспорт с или големи контейнери:

Транспортен документ:

вид:

номер:

Дата на приемане за транспортиране от железопътните органи или съответното транспортно предприятие:

:

På spanska

:

Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en grandes contenedores:

Documento de transporte:

tipo:

número:

Fecha de aceptación para el transporte por parte de la administración ferroviaria o de la empresa de transportes de que se trate:

:

På tjeckiska

:

Výstup z celního území Společenství ve zjednodušeném tranzitním režimu Společenství pro přepravu po železnici nebo pro přepravu ve velkokapacitních kontejnerech:

Přepravní doklad:

druh:

číslo:

Den přijetí pro přepravu orgány železnice nebo příslušným přepravcem:

:

På danska

:

Udgang af Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane/store containere:

Transportdokument:

type:

nummer:

Dato for overtagelse ved jernbane eller ved det pågældende transportfirma:

:

På tyska

:

Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern:

Beförderungspapier:

Art:

Nummer:

Zeitpunkt der Annahme zur Beförderung durch die Eisenbahnverwaltung oder das betreffende Beförderungsunternehmen:

:

På estniska

:

Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine ühenduse lihtsustatud transiidiprotseduuri alusel raudteed mööda või suurtes konteinerites:

Veodokument:

liik:

number:

Transpordiks vastuvõtmise kuupäev raudteeasutuste või asjaomase transpordiasutuse poolt:

:

På grekiska

:

Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό το απλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια:

Έγγραφο μεταφοράς:

τύπος:

αριθμός:

Ημερομηνία αποδοχής για μεταφορά από τη σιδηροδρομική αρχή ή την ενδιαφερόμενη εταιρεία μεταφοράς:

:

På engelska

:

Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers:

Transport document:

type:

number:

Date of acceptance for carriage by the railway authorities or the transport undertaking concerned:

:

På franska

:

Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par chemin de fer ou par grands conteneurs:

Document de transport:

espèce:

numéro:

Date d’acceptation pour le transport par l’administration des chemins de fer ou par l’entreprise de transports concernée:

:

På italienska

:

Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori:

Documento di trasporto:

tipo:

numero:

Data di accettazione per il trasporto da parte delle ferrovie o dell'impresa di trasporto interessata:

:

På lettiska

:

Izvešana no Kopienas muitas teritorijas saskaņā ar vienkāršoto Kopienas tranzīta procedūru pārvešanai pa dzelzceļu vai lielos konteineros:

Transporta dokuments:

veids:

numurs:

Datums, kad produktu pārvešanai pieņēmušas dzelzceļa iestādes vai attiecīgais transporta uzņēmums:

:

På litauiska

:

Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos pagal supaprastintą Bendrijos tranzito tvarką, taikomą gabenimui geležinkeliu arba didelėse talpose:

Gabenimo dokumentas:

rūšis:

numeris:

Geležinkelių administracijos ar atitinkamos transporto įmonės priėmimo pervežimui data:

:

På ungerska

:

A Közösség vámterületét egyszerűsített közösségi árutovábbítási eljárás keretében elhagyta, vasúton vagy konténerben történő szállítással:

Szállítási okmány:

típus:

szám:

A szállítás elfogadásának dátuma a vasút vagy az érintett szállítmányozási vállalat ügyintézése által:

:

På maltesiska

:

Ħruġ mit-territorju doganali tal-Komunità skond ir-regoli tat-transitu komunitarju simplifikat bil-ferrovija jew b'kontejners kbar:

Dokument ta' trasport:

ġeneru:

numru:

Data ta' l-aċċettazzjoni għat-trasport mill-amministrazzjoni tal-ferrovija jew mill-impriża tat-trasporti konċernata:

:

På nederländska

:

Uitgang uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling voor vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers:

Vervoerdocument:

Type:

Nummer:

Datum van aanneming ten vervoer door de betrokken spoorwegadministratie of de betrokken vervoeronderneming:

:

På polska

:

Opuszczenie obszaru celnego Wspólnoty zgodnie z uproszczoną procedurą tranzytu wspólnotowego dla przewozu koleją lub w wielkich kontenerach:

Dokument przewozowy:

rodzaj:

numer:

Data przyjęcia transportu przez administrację kolejową lub przez określone przedsiębiorstwo transportowe:

:

På portugisiska

:

Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores:

Documento de transporte:

tipo:

número:

Data de aceitação para o transporte pela administração dos caminhos-de-ferro ou pela empresa de transporte interessada:

:

På rumänska

:

Ieşire de pe teritoriul vamal al Comunităţii în cadrul regimului de tranzit comunitar simplificat pentru transportul pe calea ferată sau în containere mari:

Document de transport:

tip:

număr:

Data acceptării pentru transport de către autorităţile feroviare sau întreprinderea de transport în cauză:

:

På slovakiska

:

Výstup z colného územia Spoločenstva podľa zjednodušeného tranzitného postupu Spoločenstva na železničnú prepravu alebo na prepravu vo veľkých prepravných kontajneroch:

Prepravný doklad:

typ:

číslo:

Dátum prijatia zo strany železničnej spoločnosti alebo zo strany príslušnej prepravnej spoločnosti:

:

På slovenska

:

Izstop s carinskega območja Skupnosti po poenostavljenem tranzitnem postopku Skupnosti za prevoz po železnici ali v velikih zabojnikih:

Prevozna listina:

vrsta:

številka:

Datum, ko je železnica ali zadevni prevoznik blago prevzel za prevoz:

:

På finska

:

Viety yhteisön tullialueelta yksinkertaistetussa yhteisön passitusmenettelyssä rautateitse tai suurissa konteissa:

Kuljetusasiakirja:

tyyppi:

numero:

Päivä, jona rautatieviranomainen tai asianomainen kuljetusyritys hyväksyi kuljetettavaksi:

:

På svenska

:

Utförsel från gemenskapens tullområde enligt det förenklade transiteringsförfarandet för järnvägstransporter eller transporter i stora containrar:

Transportdokument:

typ:

nummer:

Mottagningsdag för befordran hos järnvägsföretaget eller det berörda transportföretaget:

BILAGA Ic

Noteringar som avses i artikel 10.5 första stycket:

:

På bulgariska

:

Излизане от митническата територия на Общността по железен път при комбиниран железопътен и автомобилен транспорт:

Транспортен документ:

вид:

номер:

Дата на приемане за транспортиране от железопътните органи:

:

På spanska

:

Salida del territorio aduanero de la Comunidad por ferrocarril en transporte combinado por ferrocarril-carretera:

Documento de transporte:

tipo:

número:

Fecha de aceptación del transporte por parte de la administración ferroviaria:

:

På tjeckiska

:

Opuštění celního území Společenství po železnici nebo kombinovanou přepravou po železnici a silnici:

Přepravní doklad:

druh:

číslo:

Den přijetí pro přepravu orgány železnice:

:

På danska

:

Udgang af Fællesskabets toldområde ad jernbane ved kombineret jernbane/landevejstransport:

Transportdokument:

type:

nummer:

Dato for overtagelse ved jernbane:

:

På tyska

:

Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft mit der Eisenbahn zur Beförderung im kombinierten Straßen- und Schienenverkehr:

Beförderungspapier:

Art:

Nummer:

Zeitpunkt der Annahme zur Beförderung durch die Eisenbahnverwaltung:

:

På estniska

:

Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine raudteed mööda, raudtee- ja maanteetranspordi ühendveo korras:

Veodokument:

liik:

number:

Transpordiks vastuvõtmise kuupäev raudteeasutuste poolt:

:

På grekiska

:

Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας σιδηροδρομικώς με συνδυασμένη μεταφορά σιδηροδρομικώς-οδικώς:

Έγγραφο μεταφοράς:

ειδος:

αριθμός:

Ημερομηνία αποδοχής για τη μεταφορά από τη διοίκηση των σιδηροδρόμων:

:

På engelska

:

Exit from the customs territory of the Community by rail under combined transport by road and by rail:

Transport document:

type:

number:

Date of acceptance for carriage by the railway authorities:

:

På franska

:

Sortie du territoire douanier de la Communauté par chemin de fer, en transport combiné rail-route:

Document de transport:

espèce:

numéro:

Date d’acceptation pour le transport par l’administration des chemins de fer:

:

På italienska

:

Uscita dal territorio doganale della Comunità per ferrovia nell'ambito di un trasporto combinato strada-ferrovia:

Documento di trasporto:

tipo:

numero:

Data di accettazione del trasporto da parte dell'amministrazione delle ferrovie:

:

På lettiska

:

Izvešana no Kopienas muitas teritorijas pa dzelzceļu dzelzceļa – autotransporta kombinētā transporta režīmā:

Transporta dokuments:

veids:

numurs:

Datums, kad produktu pārvešanai pieņēmušas dzelzceļa iestādes:

:

På litauiska

:

Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos geležinkeliu pagal gabenimo kombinuotu transportu (automobilių keliais ir geležinkeliu) tvarką:

Gabenimo dokumentas:

rūšis:

numeris:

Geležinkelių administracijos priėmimo pervežimui data:

:

På ungerska

:

A Közösség vámterületét elhagyta vasúton, kombinált szállítással (vasút-közút):

Szállítási okmány:

típus:

szám:

A szállítás elfogadásának dátuma a vasúti ügyintézés által:

:

På maltesiska

:

Ħruġ mit-territorju doganali tal-Komunità skond ir-regoli tat-transitu komunitarju simplifikat bil-ferrovija jew b'kontejners kbar:

Dokument ta' trasport:

ġeneru:

numru:

Data ta' l-aċċettazzjoni għat-trasport mill-amministrazzjoni tal-ferrovija jew mill-impriża tat-trasporti konċernata:

:

På nederländska

:

Uitgang uit het douanegebied van de Gemeenschap per spoor, bij gecombineerd rail-wegvervoer:

Vervoerdocument:

Type:

Nummer:

Datum van aanneming ten vervoer door de spoorwegadministratie:

:

På polska

:

Wywóz z obszaru celnego Wspólnoty drogą kolejową lub drogą kombinowanego transportu drogowo-kolejowego:

Dokument przewozowy:

rodzaj:

numer:

Data przyjęcia transportu przez administrację kolejową:

:

På portugisiska

:

Saída do território aduaneiro da Comunidade por caminho-de-ferro, em transporte combinado rodo-ferroviário:

Documento de transporte:

tipo:

número:

Data de aceitação do transporte pela administração dos caminhos-de-ferro ou pela empresa de transporte interessada:

:

På rumänska

:

Ieşire de pe teritoriul vamal al Comunităţii pe calea ferată prin transport combinat rutier şi feroviar:

Document de transport:

tip:

număr:

Data acceptării pentru transport de către autorităţile feroviare:

:

På slovakiska

:

Výstup z colného územia Spoločenstva železničnou dopravou, kombinovanou železničnou a cestnou dopravou:

Prepravný doklad:

typ:

číslo:

Dátum prijatia zo strany železničnej spoločnosti:

:

På slovenska

:

Izstop s carinskega območja Skupnosti po železnici s kombiniranim cestno-železniškim prevozom:

Prevozna listina:

vrsta:

številka:

Datum, ko je železnica prevzela blago v prevoz:

:

På finska

:

Viety yhteisön tullilaueelta rautateitse yhdistetyssä rautatie- ja maantiekuljetuksessa:

Kuljetusasiakirja:

tyyppi:

numero:

Päivä, jona rautatieviranomainen hyväksyi kuljetettavaksi:

:

På svenska

:

Utförsel från gemenskapens tullområde på järnväg vid kombinerad järnvägs- och landsvägstransport:

Transportdokument:

typ:

nummer:

Mottagningsdag för befordran hos järnvägsföretaget:

BILAGA IIa

Noteringar som avses i artikel 41.2 andra stycket:

:

På bulgariska

:

Задължително влизане в продоволствен склад за пласиране на продуктите – Член 40 от Регламент (ЕО) № 800/1999

:

På spanska

:

Depositado con entrega obligatoria para el avituallamiento — Aplicación del artículo 40 del Reglamento (CE) no 800/1999

:

På tjeckiska

:

Uskladnění ve skladu s povinnou dodávkou určenou k zásobování – použití článku 40 nařízení (ES) č. 800/1999

:

På danska

:

Anbringelse på oplag med obligatorisk levering til proviantering — anvendelse af artikel 40 i forordning (EF) nr. 800/1999

:

På tyska

:

Einlagerung ins Vorratslager mit Lieferpflicht zur Bevorratung — Artikel 40 der Verordnung (EG) Nr. 800/1999

:

På estniska

:

Ladustatud väljastamiseks üksnes pardavarudena – määruse (EÜ) nr 800/1999 artikkel 40

:

På grekiska

:

Εναποθήκευση με υποχρεωτική παράδοση για τον ανεφοδιασμό — εφαρμογή του άρθρου 40 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999

:

På engelska

:

Compulsory entry into warehouse for delivery for victualling — Article 40 of Regulation (EC) No 800/1999

:

På franska

:

Mise en entrepôt avec livraison obligatoire pour l’avitaillement — application de l’article 40 du règlement (CE) no 800/1999

:

På italienska

:

Deposito con consegna obbligatoria per l'approvvigionamento — applicazione dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/1999

:

På lettiska

:

Obligāta ievešana pārtikas krājumu noliktavā piegādēm – Regulas (EK) Nr. 800/1999 40. pants

:

På litauiska

:

Pristatyta į maisto atsargų tiekimo sandėlį, taikant Reglamento (EB) Nr. 800/1999 40 straipsnio nuostatas

:

På ungerska

:

A vámterület elhagyásának vagy a rendeltetési helyre való megérkezésének a dátuma – 800/1999/EK rendelet 40. cikke szerint

:

På maltesiska

:

Impoġġi fil-maħżen b'konsenja obbligatorja għar-razzjonar- applikazzjoni ta' l-Artikolu 40 tar-Regolament Nru 800/1999/KE

:

På nederländska

:

Opslag in depot onder verplichting van levering voor de bevoorrading van zeeschepen of luchtvaartuigen — Toepassing van artikel 40 van Verordening (EG) nr. 800/1999

:

På polska

:

Złożenie w magazynie żywności z obowiązkową dostawą – zastosowanie art. 40 rozporządzenia (WE) nr 800/1999

:

På portugisiska

:

Colocado em entreposto com destino obrigatório para abastecimento — aplicação do artigo 40.o do Regulamento (CE) n.o 800/1999

:

På rumänska

:

Amplasare în antrepozit obligatorie pentru livrarea de provizii alimentare – articolul 40 din Regulamentul (CE) nr. 800/1999,

:

På slovakiska

:

Uskladnenie v sklade s povinnou dodávkou určenou na zásobovanie – uplatnenie článku 40 nariadenia (ES) č. 800/1999

:

På slovenska

:

Dano v skladišče z obvezno dobavo za oskrbo – uporaba člena 40 Uredbe (ES) št. 800/1999

:

På finska

:

Siirto varastoon sekä pakollinen toimittaminen muonitustarkoituksiin – asetuksen (EY) N:o 800/1999 40 artiklan soveltaminen

:

På svenska

:

Placering i lager med skyldighet att leverera för proviantering – artikel 40 i förordning (EG) nr 800/1999

BILAGA IIb

Noteringar som avses i artikel 44.5:

:

På bulgariska

:

Доставки на бордови провизии за платформи – Регламент (ЕО) № 800/1999

:

På spanska

:

Suministro para el abastecimiento de las plataformas — Reglamento (CE) no 800/1999

:

På tjeckiska

:

Dodávka určená k zásobování plošin – nařízení (ES) č. 800/1999

:

På danska

:

Proviant til platforme — forordning (EF) nr. 800/1999

:

På tyska

:

Bevorratungslieferung für Plattformen — Verordnung (EG) Nr. 800/1999

:

På estniska

:

Ladustatud väljastamiseks üksnes pardavarudena – määruse (EÜ) nr 800/1999 artikkel 40

:

På grekiska

:

Προμήθειες τροφοδοσίας για εξέδρες — κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/1999

:

På engelska

:

Catering supplies for rigs — Regulation (EC) No 800/1999

:

På franska

:

Livraison pour l’avitaillement des plates-formes — Règlement (CE) no 800/1999

:

På italienska

:

Provviste di bordo per piattaforma — regolamento (CE) n. 800/1999

:

På lettiska

:

Nogāde ieguves urbšanas vai ekstrakcijas platformu personāla apgādei ar pārtiku – Regula (EK) Nr. 800/1999

:

På litauiska

:

Maisto atsargų tiekimas platformoms – Reglamentas (EB) Nr. 800/1999

:

På ungerska

:

Élelmezési ellátmány szállítása fúrótornyokra – 800/1999/EK rendelet

:

På maltesiska

:

Konsenja għat-tqassim tal-pjattaformi – Regolament Nru 800/1999/KE

:

På nederländska

:

Leverantie van boordproviand aan platform — Verordening (EG) nr. 800/1999

:

På polska

:

Dostawa zaopatrzenia dla platform – rozporządzenie (WE) nr 800/1999

:

På portugisiska

:

Fornecimentos para abastecimento de plataformas — Regulamento (CE) n.o 800/1999

:

På rumänska

:

Livrare pentru aprovizionarea cu alimente a platformelor – Regulamentul (CE) nr. 800/1999

:

På slovakiska

:

Dodávka určená na zásobovanie plošín – Nariadenie (ES) č. 800/1999

:

På slovenska

:

Dobava za oskrbo ploščadi – Uredba (ES) št. 800/1999

:

På finska

:

Muonitustoimitukset lautoille – asetus (EY) N:o 800/1999

:

På svenska

:

Proviant till plattformar – Förordning (EG) nr 800/1999


BILAGA IV

BILAGA Ia

Uppgifter som avses i artikel 9.2 andra stycket:

:

På bulgariska

:

правата са прехвърлени обратно на титуляра на [дата]

:

På spanska

:

Retrocesión al titular el …

:

På tjeckiska

:

Zpětný převod držiteli dne …

:

På danska

:

tilbageføring til indehaveren den …

:

På tyska

:

Rückübertragung auf den Lizenzinhaber am …

:

På estniska

:

õiguste tagasiandmine litsentsi/sertifikaadi omanikule …

:

På grekiska

:

εκ νέου παραχώρηση στον δικαιούχο στις …

:

På engelska

:

rights transferred back to the titular holder on [date] …

:

På franska

:

rétrocession au titulaire le …

:

På italienska

:

retrocessione al titolare in data …

:

På lettiska

:

tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam [datums]

:

På litauiska

:

teisės perleidžiamos savininkui (data) …

:

På ungerska

:

Visszátruházás az eredeti engedélyesre …-án/-én

:

På maltesiska

:

Retroċessjoni għas-sid il-

:

På nederländska

:

aan de titularis geretrocedeerd op …

:

På polska

:

Retrocesja na właściciela tytularnego

:

På portugisiska

:

retrocessão ao titular em …

:

På rumänska

:

repturi retrocedate titularului la data de [data]

:

På slovakiska

:

spätný prevod na oprávneného držiteľa dňa …

:

På slovenska

:

Ponoven odstop nosilcu pravic dne …

:

På finska

:

palautus todistuksenhaltijalle …

:

På svenska

:

återbördad till licensinnehavaren den …

BILAGA Ib

Uppgifter som avses i artikel 16 första stycket:

:

På bulgariska

:

Лицензия по ГАТТ – хранителна помощ

:

På spanska

:

Certificado GATT — Ayuda alimentaria

:

På tjeckiska

:

Licence GATT – potravinová pomoc

:

På danska

:

GATT-licens — fødevarehjælp

:

På tyska

:

GATT-Lizenz — Nahrungsmittelhilfe

:

På estniska

:

GATTi alusel välja antud litsents – toiduabi

:

På grekiska

:

Πιστοποιητικό GATT — επισιτιστική βοήθεια

:

På engelska

:

Licence under GATT — food aid

:

På franska

:

Certificat GATT — aide alimentaire

:

På italienska

:

Titolo GATT — aiuto alimentare

:

På lettiska

:

Licence saskaņā ar GATT – pārtikas palīdzība

:

På litauiska

:

GATT licencija – pagalba maistu

:

På ungerska

:

GATT-engedély – élelmiszersegély

:

På maltesiska

:

Ċertifikat GATT – għajnuna alimentari

:

På nederländska

:

GATT-certificaat — Voedselhulp

:

På polska

:

Świadectwo GATT – pomoc żywnościowa

:

På portugisiska

:

Certificado GATT — ajuda alimentar

:

På rumänska

:

Certificat GATT – ajutor alimentar

:

På slovakiska

:

Licencia podľa GATT – potravinová pomoc

:

På slovenska

:

Licenca za GATT – pomoč v hrani

:

På finska

:

GATT-todistus – elintarvikeapu

:

På svenska

:

GATT-licens – livsmedelsbistånd

BILAGA Ic

Uppgifter som avses i artikel 33.2 tredje stycket:

:

På bulgariska

:

Да се използва за освобождаване на гаранцията

:

På spanska

:

Se utilizará para liberar la garantía

:

På tjeckiska

:

K použití pro uvolnění záruky

:

På danska

:

Til brug ved frigivelse af sikkerhed

:

På tyska

:

Zu verwenden für die Freistellung der Sicherheit

:

På estniska

:

Kasutada tagatise vabastamiseks

:

På grekiska

:

Προς χρησιμοποίηση για την αποδέσμευση της εγγύησης

:

På engelska

:

To be used to release the security

:

På franska

:

À utiliser pour la libération de la garantie

:

På italienska

:

Da utilizzare per lo svincolo della cauzione

:

På lettiska

:

Izmantojams drošības naudas atbrīvošanai

:

På litauiska

:

Naudotinas užstatui grąžinti

:

På ungerska

:

A biztosíték feloldására használandó

:

På maltesiska

:

Biex tiġi użata għar-rilaxx tal-garanzija

:

På nederländska

:

Te gebruiken voor vrijgave van de zekerheid

:

På polska

:

Do wykorzystania w celu zwolnienia zabezpieczenia

:

På portugisiska

:

A utilizar para liberar a garantia

:

På rumänska

:

A se utiliza pentru eliberarea garanţiei

:

På slovakiska

:

Použiť na uvoľnenie záruky

:

På slovenska

:

Uporabiti za sprostitev jamstva

:

På finska

:

Käytettäväksi vakuuden vapauttamiseen

:

På svenska

:

Att användas för frisläppande av säkerhet

BILAGA Id

Uppgifter som avses i artikel 33.3 första stycket:

:

På bulgariska

:

Напускане на митническата територия на Общността под митнически режим опростен общностен транзит с железопътен транспорт или с големи контейнери

:

På spanska

:

Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en contenedores grandes

:

På tjeckiska

:

Opuštění celního území Společenství ve zjednodušeném tranzitním režimu Společenství pro přepravu po železnici nebo ve velkých kontejnerech

:

På danska

:

Udgang fra Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane eller store containere

:

På tyska

:

Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern

:

På estniska

:

Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine ühenduse lihtsustatud transiidiprotseduuri kohaselt raudteed mööda või suurtes konteinerites

:

På grekiska

:

Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό το απλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια

:

På engelska

:

Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers

:

På franska

:

Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par chemin de fer ou par grands conteneurs

:

På italienska

:

Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori

:

På lettiska

:

Izvešana no Kopienas muitas teritorijas, izmantojot Kopienas vienkāršoto tranzīta procedūru pārvadājumiem pa dzelzceļu vai lielos konteineros

:

På litauiska

:

Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos pagal supaprastintą Bendrijos tranzito geležinkeliu arba didelėse talpyklose tvarką

:

På ungerska

:

A Közösség vámterületét elhagyta egyszerűsített közösségi szállítási eljárás keretében vasúton vagy konténerben

:

På maltesiska

:

Ħierġa mit-territorju tad-dwana tal-Komunità taħt ir-reġim tat-transitu komunitarju simplifikat bil-ferroviji jew b' kontejners kbar

:

På nederländska

:

Vertrek uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers

:

På polska

:

Opuszczenie obszaru celnego Wspólnoty zgodnie z uproszczoną procedurą tranzytu wspólnotowego w przewozie koleją lub w wielkich kontenerach

:

På portugisiska

:

Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores

:

På rumänska

:

Ieşire de pe teritoriul vamal al Comunităţii în cadrul regimului de tranzit comunitar simplificat pentru transport pe calea ferată sau în containere mari

:

På slovakiska

:

Opustenie colného územia Spoločenstva na základe zjednodušeného postupu Spoločenstva pri tranzite v prípade prepravy po železnici alebo vo veľkých kontajneroch

:

På slovenska

:

Izstop iz carinskega območja Skupnosti pod skupnostnim poenostavljenim tranzitnim režimom po železnici ali z velikimi zabojniki

:

På finska

:

Vienti yhteisön tullialueelta yhteisön yksinkertaistetussa passitusmenettelyssä rautateitse tai suurissa konteissa

:

På svenska

:

Utförsel från gemenskapens tullområde enligt det förenklade transiteringsförfarandet för järnvägstransporter eller transporter i stora containrar

BILAGA Ie

Uppgifter som avses i artikel 36.4 andra stycket:

:

På bulgariska

:

Заместваща лицензия (сертификат или извлечение) за изгубена лицензия (сертификат или извлечение) – Номер на оригиналната лицензия (сертификат) …

:

På spanska

:

Certificado (o extracto) de sustitución de un certificado (o extracto) perdido — número del certificado inicial …

:

På tjeckiska

:

Náhradní licence (osvědčení nebo výpis) za ztracenou licenci (osvědčení nebo výpis) číslo původní licence …

:

På danska

:

Erstatningslicens/-attest (eller erstatningspartiallicens) for bortkommen licens/attest (eller partiallicens) — Oprindelig licens/attest (eller partiallicens) nr. …

:

På tyska

:

Ersatzlizenz (oder Teillizenz) einer verlorenen Lizenz (oder Teillizenz) — Nummer der ursprünglichen Lizenz …

:

På estniska

:

Kaotatud litsentsi/sertifikaati (või väljavõtet) asendav litsents/sertifikaat (või väljavõte) – esialgse litsentsi/sertifikaadi number …

:

På grekiska

:

Πιστοποιητικό (ή απόσπασμα) αντικαταστάσεως του απολεσθέντος πιστοποιητικού (ή αποσπάσματος πιστοποιητικού) αριθ. …

:

På engelska

:

Replacement licence (certificate or extract) of a lost licence (certificate or extract) — Number of original licence (certificate) …

:

På franska

:

Certificat (ou extrait) de remplacement d’un certificat (ou extrait de) perdu — numéro du certificat initial …

:

På italienska

:

Titolo (o estratto) sostitutivo di un titolo (o estratto) smarrito — numero del titolo originale …

:

På lettiska

:

Nozaudētās licences (sertifikāta vai izraksta) aizstājēja licence (sertifikāts vai izraksts). Licences (sertifikāta) oriģināla numurs

:

På litauiska

:

Pamesto sertifikato (licencijos, išrašo) pakaitinis sertifikatas (licencija, išrašas) – sertifikato (licencijos, išrašo) originalo numeris …

:

På ungerska

:

Helyettesítő engedély (vagy kivonat) elveszett engedély (vagy kivonat) pótlására – az eredeti engedély száma

:

På maltesiska

:

Ċertifikat (jew estratt) tas-sostituzzjoni ta' ċertifikat (jew estratt) mitluf – numru ta'l-ewwel ċertifikat

:

På nederländska

:

Certificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verloren gegaan certificaat (of uittreksel) — nummer van het oorspronkelijke certificaat …

:

På polska

:

Świadectwo zastępcze (lub wyciąg) świadectwa (lub wyciągu) utraconego – numer świadectwa początkowego

:

På portugisiska

:

Certificado (ou extracto) de substituição de um certificado (ou extracto) perdido — número do certificado inicial

:

På rumänska

:

Licenţă (certificat sau extras) de înlocuire a unei licenţe (certificat sau extras) pierdute – Numărul licenţei (certificatului) originale …

:

På slovakiska

:

Náhradná licencia (certifikát alebo výpis) za stratenú licenciu (certifikát alebo výpis) – číslo pôvodnej licencie (certifikátu) …

:

På slovenska

:

Nadomestna licenca (ali delna licenca) za izgubljeno licenco (ali delno licenco) – številka izvirne licence …

:

På finska

:

Kadonneen todistuksen (tai otteen) korvaava todistus (tai ote) – Alkuperäisen todistuksen numero …

:

På svenska

:

Ersättningslicens (licens eller dellicens) för förlorad licens (licens eller dellicens). Nummer på ursprungslicensen …

BILAGA If

Uppgifter som avses i artikel 42.1 b:

:

På bulgariska

:

Лицензия, издадена съгласно член 42 от Регламент (ЕО) № 1291/2000; оригинална лицензия № …

:

På spanska

:

Certificado emitido en las condiciones del artículo 42 del Reglamento (CE) no 1291/2000; certificado inicial no

:

På tjeckiska

:

Licence vydaná podle článku 42 nařízení (ES) č. 1291/2000; č. původní licence …

:

På danska

:

Licens udstedt på de i artikel 42 i forordning (EF) nr. 1291/2000 fastsatte betingelser; oprindelig licens nr. …

:

På tyska

:

Unter den Bedingungen von Artikel 42 der Verordnung (EG) Nr. 1291/2000 erteilte Lizenz; ursprüngliche Lizenz Nr. …

:

På estniska

:

Määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 42 kohaselt välja antud litsents; esialgne litsents nr …

:

På grekiska

:

Πιστοποιητικό που εκδίδεται υπό τους όρους του άρθρου 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000· αρχικό πιστοποιητικό αριθ. …

:

På engelska

:

License issued in accordance with Article 42 of Regulation (EC) No 1291/2000; original licence No …

:

På franska

:

Certificat émis dans les conditions de l’article 42 du règlement (CE) no 1291/2000; certificat initial no

:

På italienska

:

Titolo rilasciato alle condizioni dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1291/2000; titolo originale n. …

:

På lettiska

:

Licence, kas ir izsniegta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1291/2000 42. pantu; licences oriģināla Nr. …

:

På litauiska

:

Licencija išduota Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 42 straipsnyje nustatytomis sąlygomis; licencijos originalo Nr. …

:

På ungersk

:

Az 1291/2000/EK rendelet 42. cikkében foglalt feltételek szerint kiállított engedély; az eredeti engedély száma: …

:

På maltesiska

:

Ċertifikat maħruġ taħt il-kundizzjonijiet ta'l-artikolu 42 tar-regolament (CE) nru 1291/2000; l-ewwel ċertifikat nru …

:

På nederländska

:

Certificaat afgegeven overeenkomstig artikel 42 van Verordening (EG) nr. 1291/2000; oorspronkelijk certificaat nr. …

:

På polska

:

Świadectwo wydane zgodnie z warunkami art. 42 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000; pierwsze świadectwo nr …

:

På portugisiska

:

Certificado emitido nas condições previstas no artigo 42.o do Regulamento (CE) n.o 1291/2000; certificado inicial n.o

:

På rumänska

:

Licenţă eliberată în conformitate cu articolul 42 din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000; licenţă originală nr.

:

På slovakiska

:

Licencia vydaná v súlade s článkom 42 nariadenia (ES) č. 1291/2000; číslo pôvodnej licencie …

:

På slovenska

:

Licenca, izdana pod pogoji člena 42 Uredbe (ES) št. 1291/2000; izvirna licenca št. …

:

På finska

:

Todistus myönnetty asetuksen (EY) N:o 1291/2000 42 artiklan mukaisesti; alkuperäinen todistus nro …

:

På svenska

:

Licens utfärdad i enlighet med artikel 42 i förordning (EG) nr 1291/2000; ursprunglig licens nr …

BILAGA Ig

Uppgifter som avses i artikel 43.1 a:

:

På bulgariska

:

Износът е осъществен без лицензия или сертификат

:

På spanska

:

Exportación realizada sin certificado

:

På tjeckiska

:

Vývoz bez licence nebo bez osvědčení

:

På danska

:

Udførsel uden licens/attest

:

På tyska

:

Ausfuhr ohne Ausfuhrlizenz oder Vorausfestsetzungsbescheinigung

:

På estniska

:

Eksporditud ilma litsentsita/sertifikaadita

:

På grekiska

:

Εξαγωγή πραγματοποιούμενη άνευ αδείας ή πιστοποιητικού

:

På engelska

:

Exported without licence or certificate

:

På franska

:

Exportation réalisée sans certificat

:

På italienska

:

Esportazione realizzata senza titolo

:

På lettiska

:

Eksportēts bez licences vai sertifikāta

:

På litauiska

:

Eksportuota be licencijos ar sertifikato

:

På ungerska

:

Kiviteli engedély használata nélküli export

:

På maltesiska

:

Esportazzjoni magħmula mingħajr ċertifikat

:

På nederländska

:

Uitvoer zonder certificaat

:

På polska

:

Wywóz dokonany bez świadectwa

:

På portugisiska

:

Exportação efectuada sem certificado

:

På rumänska

:

Exportat fără licenţă sau certificat

:

På slovakiska

:

Vyvezené bez licencie alebo certifikátu

:

På slovenska

:

Izvoz, izpeljan brez licence

:

På finska

:

Viety ilman todistusta

:

På svenska

:

Exporterad utan licens

BILAGA Ih

Uppgifter som avses i artikel 45.3 a:

:

På bulgariska

:

Условията, определени в член 45 от Регламент (ЕО) № 1291/2000, са изпълнени

:

På spanska

:

Condiciones previstas en el artículo 45 del Reglamento (CE) no 1291/2000 cumplidas

:

På tjeckiska

:

Byly dodrženy podmínky stanovené v článku 45 nařízení (ES) č. 1291/2000

:

På danska

:

Betingelserne i artikel 45 i forordning (EF) nr. 1291/2000 er opfyldt

:

På tyska

:

Bedingungen von Artikel 45 der Verordnung (EG) Nr. 1291/2000 wurden eingehalten

:

På estniska

:

Määruse (EÜ) nr 1291/2000 artiklis 45 ette nähtud tingimused on täidetud

:

På grekiska

:

Τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 45 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000

:

På engelska

:

Conditions laid down in Article 45 of Regulation (EC) No 1291/2000 fulfilled

:

På franska

:

Conditions prévues à l’article 45 du règlement (CE) no 1291/2000 respectées

:

På italienska

:

Condizioni previste dall'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1291/2000 ottemperate

:

På lettiska

:

Regulas (EK) Nr. 1291/2000 45. pantā paredzētie nosacījumi ir izpildīti

:

På litauiska

:

Įvykdytos Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 45 straipsnyje numatytos sąlygos

:

På ungerska

:

Az 1291/2000/EK rendelet 45. cikkében foglalt feltételek teljesítve

:

På maltesiska

:

Kundizzjonijiet previsti fl-artikolu 45 tar-regolament (CE) nru 1291/2000 rispettivament

:

På nederländska

:

in artikel 45 van Verordening (EG) nr. 1291/2000 bedoelde voorwaarden nageleefd

:

På polska

:

Warunki przewidziane w art. 45 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 spełnione

:

På portugisiska

:

Condições previstas no artigo 45.o do Regulamento (CE) n.o 1291/2000 cumpridas

:

På rumänska

:

Condiţiile prevăzute la articolul 45 din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000 – îndeplinite

:

På slovakiska

:

Podmienky ustanovené v článku 45 nariadenia (ES) č. 1291/2000 boli splnené

:

På slovenska

:

Pogoji, predvideni v členu 45 Uredbe (ES) št. 1291/2000, spoštovani

:

På finska

:

Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 45 artiklassa säädetyt edellytykset on täytetty

:

På svenska

:

Villkoren i artikel 45 i förordning (EG) nr 1291/2000 är uppfyllda

BILAGA Ii

Uppgifter som avses i artikel 50.1 andra stycket:

:

På bulgariska

:

Преференциален режим, приложим към количеството, посочено в Раздели 17 и 18

:

På spanska

:

Régimen preferencial aplicable a la cantidad indicada en las casillas 17 y 18

:

På tjeckiska

:

Preferenční režim na množství uvedená v kolonkách 17 a 18

:

På danska

:

Præferenceordning gældende for mængden anført i rubrik 17 og 18

:

På tyska

:

Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 genannte Menge

:

På estniska

:

Lahtrites 17 ja 18 osutatud koguse suhtes kohaldatav sooduskord

:

På grekiska

:

Προτιμησιακό καθεστώς εφαρμοζόμενο για την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18

:

På engelska

:

Preferential arrangements applicable to the quantity given in Sections 17 and 18

:

På franska

:

Régime préférentiel applicable pour la quantité indiquée dans les cases 17 et 18

:

På italienska

:

Regime preferenziale applicabile per la quantità indicata nelle caselle 17 e 18

:

På lettiska

:

Labvēlības režīms, kas piemērojams 17. un 18. iedaļā dotajam daudzumam

:

På litauiska

:

Taikomos lengvatinės sąlygos 17 ir 18 skiltyse įrašytiems kiekiams

:

På ungerska

:

Kedvezményes eljárás hatálya alá tartozó, a 17-es és 18-as mezőn feltüntetett mennyiség

:

På maltesiska

:

Reġim preferenzjali applikabbli għall-kwantità indikata fil-każi 17 u 18

:

På nederländska

:

Preferentiële regeling van toepassing voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid

:

På polska

:

Porozumienie preferencyjne stosowane dla ilości wskazanych w polach 17 i 18

:

På portugisiska

:

Regime preferencial aplicável em relação à quantidade indicada nas casas 17 e 18

:

På rumänska

:

Regimuri preferenţiale aplicabile cantităţii prevăzute în căsuţele 17 şi 18

:

På slovakiska

:

Preferenčné opatrenia platia pre množstvo uvedené v oddieloch 17 a 18

:

På slovenska

:

Preferenčni režim, uporabljen za količine, navedene v okencih 17 in 18

:

På finska

:

Etuuskohtelu, jota sovelletaan kohdissa 17 ja 18 esitettyihin määriin

:

På svenska

:

Preferensordning tillämplig för den kvantitet som anges i fält 17 och 18


BILAGA V

”BILAGA

Uppgifter som avses i artikel 3.3 första stycket:

:

På bulgariska

:

Хранителна помощ от Общността – Дейност № …/… или Национална хранителна помощ

:

På spanska

:

Ayuda alimentaria comunitaria — Accion no …/… o Ayuda alimentaria nacional

:

På tjeckiska

:

Potravinová pomoc Společenství – akce č. …/… nebo vnitrostátní potravinová pomoc

:

På danska

:

Fællesskabets fødevarehjælp — Aktion nr. …/… eller National fødevarehjælp

:

På tyska

:

Gemeinschaftliche Nahrungsmittelhilfe — Maßnahme Nr. …/… oder Nationale Nahrungsmittelhilfe

:

På estniska

:

Ühenduse toiduabi – programm nr …/… või siseriiklik toiduabi

:

På grekiska

:

Kοινοτική επισιτιστική βοήθεια — Δράση αριθ. …/… ή εθνική επισιτιστική βοήθεια

:

På engelska

:

Community food aid — Action No …/… or National food aid

:

På franska

:

Aide alimentaire communautaire — Action no …/… ou Aide alimentaire nationale

:

På italienska

:

Aiuto alimentare comunitario — Azione n. …/… o Aiuto alimentare nazionale

:

På lettiska

:

Kopienas pārtikas atbalsts – Pasākums Nr. …/… vai Valsts pārtikas atbalsts

:

På litauiska

:

Bendrijos pagalba maisto produktais – Priemonė Nr. …/… arba Nacionalinė pagalba maisto produktais

:

På ungerska

:

Közösségi élelmiszersegély – … számú intézkedés/… vagy Nemzeti élelmiszersegély

:

På maltesiska

:

Għajnuna alimentari komuni – Azzjoni nru …/… jew Għajnuna alimentari nazzjonali

:

På nederländska

:

Communautaire voedselhulp — Actie nr. …/… of Nationale voedselhulp

:

På polska

:

Wspólnotowa pomoc żywnościowa — Działanie nr …/… lub Krajowa pomoc żywnościowa

:

På portugisiska

:

Ajuda alimentar comunitária — Acção n.o …/… ou Ajuda alimentar nacional

:

På rumänska

:

Ajutor alimentar comunitar — Acţiunea nr. …/… sau Ajutor alimentar naţional

:

På slovakiska

:

Potravinová pomoc Spoločenstva – akcia č. …/… alebo národná potravinová pomoc

:

På slovenska

:

Pomoč Skupnosti v hrani – Akcija št. …/… ali državna pomoč v hrani

:

På finska

:

Yhteisön elintarvikeapu – Toimi nro …/… tai kansallinen elintarvikeapu

:

På svenska

:

Livsmedelsbistånd från gemenskapen – Aktion nr …/… eller Nationellt livsmedelsbistånd”


BILAGA VI

BILAGA Ia

Uppgifter som avses i artikel 10.5 andra stycket:

:

På bulgariska

:

Взета проба

:

På spanska

:

muestra recogida

:

På tjeckiska

:

odebraný vzorek

:

På danska

:

udtaget prøve

:

På tyska

:

Probe gezogen

:

På estniska

:

võetud proov

:

På grekiska

:

ελήφθη δείγμα

:

På engelska

:

Sample taken

:

På franska

:

échantillon prélevé

:

På italienska

:

campione prelevato

:

På lettiska

:

paraugs paņemts

:

På litauiska

:

Bandinys paimtas

:

På ungerska

:

ellenőrzési mintavétel megtörtént

:

På maltesiska

:

kampjun meħud

:

På nederländska

:

monster genomen

:

På polska

:

pobrana próbka

:

På portugisiska

:

Amostra colhida

:

På rumänska

:

Eşantion prelevat

:

På slovakiska

:

odobratá vzorka

:

På slovenska

:

vzorec odvzet

:

På finska

:

näyte otettu

:

På svenska

:

varuprov

BILAGA Ib

Uppgifter som avses i artkel 10.6 a:

:

På bulgariska

:

Съответствие на резултатите от тестовете

:

På spanska

:

resultado del análisis conforme

:

På tjeckiska

:

výsledek analýzy je v souladu

:

På danska

:

analyseresultat i orden

:

På tyska

:

konformes Analyseergebnis

:

På estniska

:

vastav analüüsitulemus

:

På grekiska

:

αποτέλεσμα της ανάλυσης σύμφωνο

:

På engelska

:

Results of tests conform

:

På franska

:

résultat d'analyse conforme

:

På italienska

:

risultato di analisi conforme

:

På lettiska

:

analīzes rezultāti atbilst

:

På litauiska

:

Tyrimų rezultatai atitinka eksporto deklaraciją

:

På ungerska

:

ellenőrzési eredmény megfelelő

:

På maltesiska

:

riżultat ta'l-analiżi konformi

:

På nederländska

:

analyseresultaat conform

:

På polska

:

wynik analizy zgodny

:

På portugisiska

:

Resultado da análise conforme

:

På rumänska

:

Rezultatul analizelor – conform

:

På slovakiska

:

výsledok testu je v súlade

:

På slovenska

:

rezultat analize je v skladu z/s

:

På finska

:

analyysin tulos yhtäpitävä

:

På svenska

:

Analysresultatet överensstämmer med exportdeklarationen

BILAGA Ic

Uppgifter som avses i artikel 10.7 andra stycket:

:

På bulgariska

:

Искане за прилагане на член 10, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 2090/2002. Митническа служба за излизане или митническо бюро на получаване на контролното копие Т5:

:

På spanska

:

Solicitud de aplicación del apartado 7 del artículo 10 del Reglamento (CE) no 2090/2002. Oficina de aduana de salida o de destino del T5: …

:

På tjeckiska

:

Žádost o použití čl. 10 odst. 7 nařízení (ES) č. 2090/2002. Identifikace celního úřadu výstupu nebo celního úřadu určení T 5:

:

På danska

:

Anmodning om anvendelse af artikel 10, stk. 7, i forordning (EF) nr. 2090/2002. Identifikation af udgangstoldstedet eller bestemmelsestoldstedet for T5: …

:

På tyska

:

Antrag auf Anwendung von Artikel 10 Absatz 7 der Verordnung (EG) Nr. 2090/2002. Identifizierung der Ausgangszollstelle oder der Bestimmungsstelle des Kontrollexemplars T5: …

:

På estniska

:

Määruse (EÜ) nr 2090/2002 artikli 10 lõike 7 kohaldamise taotlus. Väljumistolliasutus või tolliasutus, kuhu saadetakse kontrolleksemplar T5: …

:

På grekiska

:

Αίτηση εφαρμογής του άρθρου 10 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2090/2002. Εξακρίβωση του τελω-νείου εξόδου ή του τελωνείου προορισμού του T5: …

:

På engelska

:

Request for application of Article 10(7) of Regulation (EC) No 2090/2002. Identity of the customs office of exit or customs office receiving the control copy T5: …

:

På franska

:

Demande d'application de l'article 10, paragraphe 7, du règlement (CE) no 2090/2002. Identification du bureau de douane de sortie ou de destination du T5: …

:

På italienska

:

Domanda di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2090/2002. Identificazione dell'ufficio doganale di uscita o di destinazione del T5: …

:

På lettiska

:

Pieprasījums piemērot Regulas (EK) Nr. 2090/2002 10. panta 7. punktu. Nobeiguma muitas punkta vai muitas punkta, kas saņem T5 kontroleksemplāru, identitāte: …

:

På litauiska

:

Prašymas taikyti Reglamento (EB) Nr. 2090/2002 10 straipsnio 7 dalį. Išvykimo muitinės įstaiga arba įstaiga, kuriai išsiunčiamas T5 kontrolinis egzempliorius: …

:

På ungerska

:

A 2090/2002/EK rendelet 10. cikke (7) bekezdésének alkalmazására irányuló kérelem. A kilépési vámhivatal vagy a T5 ellenőrző példányt átvevő hivatal azonosítója:

:

På maltesiska

:

Talba għall-applikazzjoni ta' l-Artikolu 10, paragrafu 7, tar-Regolament (KE) nru 2090/2002. Identifikazzjoni ta'l-uffiċċju tad-dwana tat-tluq jew tal-wasla tat-T5: …

:

På nederländska

:

Verzoek om toepassing van artikel 10, lid 7, van Verordening (EG) nr. 2090/2002. Identificatie van het kantoor van uitgang of van bestemming van de T5: …

:

På polska

:

Wniosek o stosowanie art. 10 ust. 7 rozporzadzenia (WE) nr 2090/2002. Identyfikacja urzędu celnego wyjścia lub przeznaczenia T5: …

:

På portugisiska

:

Pedido de aplicação do n.o 7 do artigo 10.o do Regulamento (CE) n.o 2090/2002. Identificação da estância aduaneira de saída ou de destino do T5: …

:

På rumänska

:

erere de aplicare a articolului 10 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 2090/2002. Identitatea biroului vamal de ieşire sau a biroului vamal de destinaţie a exemplarului de control T5: …

:

På slovakiska

:

Žiadost’ o uplatňovanie článku 10 odsek 7 nariadenia (ES) č. 2090/2002. Identifikácia colného úradu výstupu alebo colného úradu určenia T5: …

:

På slovenska

:

Zahteva se uporaba člena 10, odstavka 7, Uredbe (ES) št. 2090/2002. Identifikacija carinskega urada izvoza ali namembnega kraja T5:

:

På finska

:

Asetuksen (EY) N:o 2090/2002 10 artiklan 7 kohdan soveltamista koskeva pyyntö. Poistumistullitoimipaikan tai toimipaikan, johon T5-valvontakappale toimitetaan, tunnistustiedot:

:

På svenska

:

Begäran om tillämpning av artikel 10.7 i förordning (EG) nr 2090/2002. Uppgift om utfartstullkontor eller bestämmelsetullkontor enligt kontrollexemplaret T5: …


BILAGA V

”BILAGA Ia

Uppgifter som avses i artikel 2.3:

:

På bulgariska

:

Резултатите от проверките съгласно член 2 от Регламент (ЕО) № 639/2003 са удовлетворителни,

:

På spanska

:

Resultados de los controles de conformidad con el artículo 2 del Reglamento (CE) no 639/2003 satisfactorios

:

På tjeckiska

:

Výsledky kontrol podle článku 2 nařízení (ES) č. 639/2003 jsou uspokojivé

:

På danska

:

Resultater af kontrollen efter artikel 2 i forordning (EF) nr. 639/2003 er tilfredsstillende

:

På tyska

:

Ergebnisse der Kontrollen nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 639/2003 zufrieden stellend

:

På estniska

:

Määruse (EÜ) nr 639/2003 artiklis 2 osutatud kontrollide tulemused rahuldavad

:

På grekiska

:

Αποτελέσματα των ελέγχων βάσει του άρθρου 2 του κανονισμού (EK) αριθ. 639/2003 ικανοποιητικά

:

På engelska

:

Results of the checks pursuant to Article 2 of Regulation (EC) No 639/2003 satisfactory

:

På franska

:

Résultats des contrôles visés à l'article 2 du règlement (CE) no 639/2003 satisfaisants

:

På italienska

:

Risultati dei controlli conformi alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 639/2003

:

På lettiska

:

Regulas (EK) Nr. 639/2003 2. pantā minēto pārbaužu rezultāti ir apmierinoši

:

På litauiska

:

Reglamento (EB) Nr. 639/2003 2 straipsnyje numatytų patikrinimų rezultatai yra patenkinami

:

På ungerska

:

A 639/2003/EK rendelet 2. cikkében előirányzott ellenőrzések eredményei kielégítők

:

På maltesiska

:

Riżultati tal-kontrolli konformi ma’l-artikolu 2 tar-regolament (KE) nru 639/2003 sodisfaċenti

:

På nederländska

:

Bevindingen bij controle overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EG) nr. 639/2003 bevredigend

:

På polska

:

Wyniki kontroli, o której mowa w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 639/2003, zadowalające.

:

På portugisiska

:

Resultados dos controlos satisfatórios nos termos do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 639/2003

:

På rumänska

:

Rezultatele controalelor menţionate la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 639/2003 – satisfăcătoare.

:

På slovakiska

:

Výsledky kontrol podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 639/2003 uspokojivé

:

På slovenska

:

Rezultati kontrol, izhajajoči iz člena 2 Uredbe (ES) št. 639/2003 so zadovoljivi

:

På finska

:

Asetuksen (EY) N:o 639/2003 2 artiklan mukaisen tarkastuksen tulos tyydyttävä

:

På svenska

:

Resultaten av kontrollen enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 639/2003 är tillfredsställande”


15.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 355/56


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1848/2006

av den 14 december 2006

om oegentligheter och återvinning av belopp som felaktigt har utbetalats i samband med finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken och om organisationen av ett uppgiftssystem på detta område och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 595/91

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (1), särskilt artikel 42,

efter samråd med Europeiska datatillsynsmannen, och

av följande skäl:

(1)

Genom artikel 2 i förordning (EG) nr 1290/2005 inrättas två fonder som skall stödja målen med den gemensamma jordbrukspolitiken; dels Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) dels Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU).

(2)

I artikel 9 i förordning (EG) nr 1290/2005 fastställs principerna för skyddet av gemenskapens ekonomiska intressen och förvaltningen av gemenskapsmedel.

(3)

Kommissionens och medlemsstaternas erfarenheter visar att man bör justera det system som inrättades genom rådets förordning (EEG) nr 595/91 av den 4 mars 1991 om oegentligheter och återvinning av belopp som felaktigt har utbetalats i samband med finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken och om organisationen av ett uppgiftssystem på detta område och om upphävande av förordning (EEG) nr 283/72 (2). Systemets tillämpning i de olika medlemsstaterna bör harmoniseras för att skärpa kampen mot oegentligheter, göra anmälningarna av oegentligheter effektivare, ta hänsyn till att enskilda oegentligheter i framtiden kommer att utredas enligt artiklarna 32 och 33 i förordning (EG) nr 1290/2005, och för att utvidga systemet till EGFJ och EJFLU från och med den 1 januari 2007. Systemet bör därför omfatta också oegentligheter som rör sådana avsatta inkomster som avses i artikel 34.1 b och 34.1 c i förordning (EG) nr 1290/2005.

(4)

Det bör förtydligas att begreppet ”oegentlighet” i den mening som avses i den här förordningen definieras på samma sätt som i artikel 1.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (3).

(5)

Begreppet ”misstanke om bedrägeri” bör definieras utifrån den definition av bedrägeri som används i den konvention som utarbetats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (4).

(6)

Det bör även framhållas att det ”första administrativa eller rättsliga konstaterandet” definieras med hjälp av artikel 35 i förordning (EG) nr 1290/2005.

(7)

Även begreppen ”konkurs” och ”ekonomisk aktör” bör definieras.

(8)

För att anmälningarna skall få tydligt mervärde bör man förtydliga skyldigheten att anmäla misstänkta bedrägerier för att man ska kunna göra riskanalyser och höja kvaliteten på de upplysningar som överlämnas.

(9)

Upptäckta oegentligheter bör anmälas till kommissionen varje kvartal för att man skall kunna fastställa vilken typ av oegentligheter som begås, vilka ekonomiska följder de har och återvinna felaktigt utbetalda belopp. Anmälningarna bör kompletteras med uppgifter om hur eventuella rättsliga eller administrativa förfaranden fortskrider.

(10)

En årlig sammanfattning av anmälningarna bör lämnas till den kommitté som avses i artikel 2.1 i kommissionens beslut 94/140/EG av den 23 februari 1994 om inrättande av en rådgivande samordningskommitté för förebyggande av bedrägerier (5).

(11)

För att underlätta den rapportering som medlemsstaterna är skyldiga att göra och för att öka effektiviteten bör man höja det minimibelopp under vilket oegentligheter inte behöver anmälas och fastställa i vilka ärenden anmälningsplikten upphör.

(12)

Omräkningskurser bör fastställas för de medlemsstater som inte deltar i euroområdet.

(13)

Det är viktigt att beakta de skyldigheter som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (6) och Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (7).

(14)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för jordbruksfonderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Tillämpningsområde

Den här förordningen skall tillämpas på utgifter som görs via Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) i enlighet med artikel 3.1 respektive artikel 4 i förordning (EG) nr 1290/2005.

Den skall även tillämpas när sådana inkomster som skall avsättas enligt artikel 34.1 b och 34.1 c i förordning (EG) nr 1290/2005 inte har avsatts enligt de bestämmelserna.

Förordningen skall inte påverka de direkta skyldigheter som följer av artiklarna 32, 33 och 36 i förordning (EG) nr 1290/2005 eller kommissionens förordning (EG) nr 885/2006 (8).

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.   oegentligheter: skall definieras på samma sätt som i artikel 1.2 i förordning (EG, Euratom) nr 2988/95, dvs. varje överträdelse av en bestämmelse i gemenskapsrätten som är följden av en handling eller en underlåtenhet av en ekonomisk aktör och som har lett eller skulle ha kunnat leda till negativ ekonomisk effekt för gemenskapernas allmänna budget eller budgetar som de förvaltar, antingen genom en otillbörlig utgift eller genom minskning eller bortfall av inkomster som kommer från de egna medel som uppbärs direkt för gemenskapernas räkning.

2.   ekonomisk aktör: skall definieras på samma sätt som i artikel 1a.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1681/94 (9), dvs. alla fysiska och juridiska personer eller andra organ som deltar i genomförandet av en stödinsats med medel från EGFJ eller EJFLU, med undantag för medlemsstaterna när de utövar sina befogenheter i egenskap av statsmakter, eller som tar emot sådant stöd, eller som skall göra en sådan avsättning av inkomster som avses i artikel 34.1 b och 34.1 c i förordning (EG) nr 1290/2005.

3.   första administrativa eller rättsliga konstaterandet: skall definieras på samma sätt som i artikel 35 i förordning (EG) nr 1290/2005, dvs. den första skriftliga bedömningen, där en behörig myndighet, vare sig det är en administrativ eller en rättslig myndighet, på grundval av konkreta fakta sluter sig till att det föreligger en oegentlighet, utan att detta påverkar möjligheten att denna slutsats senare revideras eller dras tillbaka under det administrativa eller rättsliga förfarandets gång.

4.   misstanke om bedrägeri: skall definieras på samma sätt som i artikel 1a.4 i förordning (EG) nr 1681/94, dvs. oegentligheter som ger upphov till administrativt eller rättsligt förfarande på nationell nivå i syfte att fastställa att det föreligger uppsåtlig handling, särskilt bedrägeri i den mening som avses i artikel 1.1 a i konventionen av den 26 juli 1995 som utarbetats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen.

5.   konkurs: insolvensförfaranden i den mening som avses i artikel 2 a i rådets förordning (EG) nr 1346/2000 (10).

KAPITEL II

ANMÄLNINGSPLIKT

Artikel 3

Kvartalsrapport

1.   Varje kvartal skall medlemsstaterna inom två månader till kommissionen anmäla oegentligheter som lett till ett första administrativt eller rättsligt konstaterande. I varje ärende skall medlemsstaterna lämna uppgifter om

a)

vilka gemensamma organisationer av marknaderna, sektorer och varor som berörs,

b)

typen av otillbörlig utgift,

c)

vilken gemenskapsbestämmelse som har överträtts,

d)

datum på och källan till den första skriftliga uppgift som lett till misstanke om oegentligheter,

e)

hur oegentligheten skett,

f)

om tillvägagångssättet väcker misstanke om bedrägeri,

g)

hur oegentligheten upptäckts,

h)

vilka medlemsstater och tredjeländer som berörs,

i)

under vilken period eller vilken dag oegentligheten begicks,

j)

vilka nationella myndigheter eller organ som har fastställt oegentligheten och vilka myndigheter som har ansvar för den administrativa eller rättsliga uppföljningen av ärendet,

k)

vilken dag det första administrativa eller rättsliga konstaterandet av oegentligheten gjordes,

l)

vilka fysiska eller juridiska personer eller andra organ som berörs, utom om dessa uppgifter på grund av oegentligheternas natur inte skulle främja kampen mot dem,

m)

totalbeloppet för de utgifter eller transaktioner som berörs samt vid behov hur samfinansieringen fördelas mellan gemenskapen, medlemsstaterna, privata intressen och andra deltagare,

n)

vilka belopp som berörs samt vid behov hur beloppet fördelar sig mellan gemenskapsmedel, nationella, privata eller andra medel; om inga utbetalningar har gjorts till de fysiska eller juridiska personer eller andra organ som avses i artikel 3.1, uppgift om de belopp som skulle ha betalats ut felaktigt om oegentligheten inte hade konstaterats,

o)

huruvida betalningarna har ställts in och vid behov om möjligheterna till återvinning,

p)

ARINCO-nummer eller CCI-nummer (gemensam identifieringskod) om oegentligheterna avser EJFLU.

2.   Genom undantag från vad som sägs i punkt 1 behöver följande fall inte rapporteras:

Fall där oegentligheten bara består i att en åtgärd som helt eller delvis samfinansieras via EJFLU eller får stöd via EGFJ inte har kunnat genomföras på grund av att den slutliga stödmottagaren eller den enskilda mottagaren har gått i konkurs. Däremot skall oegentligheter som föregår en konkurs och misstanke om bedrägeri alltid rapporteras.

Fall som rapporterats till förvaltningsmyndigheten av den slutliga stödmottagaren eller enskilda mottagaren på eget initiativ eller innan den behöriga myndigheten uppmärksammat omständigheterna, antingen före eller efter det att bidraget betalats ut.

Fall där förvaltningsmyndigheten konstaterar misstag i fråga om utgifternas stödberättigande och korrigerar felet innan bidraget betalats ut.

3.   Om några av de uppgifter som nämns i punkt 1 i den här artikeln saknas, särskilt om hur oegentligheten skett eller hur den upptäckts, skall medlemsstaterna i möjligaste mån komplettera dessa uppgifter i senare anmälningar till kommissionen.

4.   Om förundersökningar skall vara hemliga enligt nationella bestämmelser får uppgifter inte lämnas ut utan tillstånd från den behöriga juridiska instansen.

Artikel 4

Särskilda fall

Varje medlemsstat skall genast underrätta kommissionen och vid behov övriga berörda medlemsstater om upptäckta eller misstänkta oegentligheter, om medlemsstaten befarar att

a)

de snart kan få återverkningar utanför dess territorium, eller

b)

de tyder på att ett nytt tillvägagångssätt har använts.

Anmälan skall i synnerhet innehålla närmare upplysningar om oegentligheten och de berörda medlemsstaterna eller tredjeländerna.

Artikel 5

Uppföljning

1.   Utöver de uppgifter som avses i artikel 3.1 skall medlemsstaterna snarast, och senast två månader efter varje kvartalsslut, till kommissionen lämna närmare upplysningar om hur man följt upp tidigare rapporter enligt artikel 3, om eventuella administrativa eller straffrättsliga förfaranden som inletts eller avskrivits avseende anmälda oegentligheter, samt om hur förfarandena utfallit. Uppgifterna skall även omfatta en beskrivning av påföljderna, om påföljderna tillämpas enligt gemenskapsrätten eller nationell lagstiftning, samt en hänvisning till de gemenskapsbestämmelser eller nationella bestämmelser där påföljden fastställs.

2.   På uttrycklig begäran från kommissionen skall medlemsstaterna inom två månader från det att begäran mottogs förse kommissionen med information om arbetet med att återvinna belopp som felaktigt betalts ut i ett visst ärende eller grupp av ärenden, särskilt om ärenden som inletts, avskrivits eller avslutats.

Artikel 6

Minimibelopp

1.   Om oegentligheterna belastar gemenskapens budget med en summa som underskrider 10 000 euro är medlemsstaterna inte skyldiga att lämna de uppgifter som anges i artiklarna 3 och 5 till kommissionen, om inte kommissionen uttryckligen begär det.

2.   För tillämpningen av det minimibelopp som anges i punkt 1 gäller följande:

Medlemsstater som inte ingår i euro-området skall tillämpa samma växelkurs som används för deras utbetalningar till stödmottagarna eller deras inkomster, i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 2808/98 (11) och sektorslagstiftningen inom jordbruket.

I andra fall än de som avses i första strecksatsen, i synnerhet för transaktioner för vilka det inte finns någon avgörande händelse för växelkursen enligt lagstiftningen för jordbrukssektorn, skall växelkursen vara den näst sista växelkurs som fastställdes av Europeiska centralbanken före den månad under vilken utgiften eller inkomsten deklarerades enligt kommissionens förordning (EG) nr 883/2006 (12).

Artikel 7

Anmälans utformning

De uppgifter som skall lämnas enligt artiklarna 3 och 4 och artikel 5.1 skall så långt som möjligt överföras på elektronisk väg, genom en säker förbindelse och med hjälp av det system och på det formulär som kommissionen har ställt till förfogande för ändamålet.

KAPITEL III

SAMARBETE

Artikel 8

Samarbete med medlemsstaterna

1.   Kommissionen skall upprätthålla lämpliga kontakter med de berörda medlemsstaterna för att komplettera de uppgifter som avses i artikel 3 och de förfaranden som avses i artikel 5, i synnerhet om möjligheten till återvinning.

2.   Utan hinder av ovannämnda kontakter skall ärendet läggas fram för den kommitté som avses i artikel 2.1 i beslut 94/140/EG (nedan kallad ”Cocolaf”) eller dess arbetsgrupper som avses i artikel 3.3 i samma beslut, om oegentlighetens natur leder till misstankar om att samma eller liknande tillvägagångssätt kan användas i andra medlemsstater.

3.   Kommissionen skall vidare hålla informationsmöten på gemenskapsnivå för medlemsstaternas företrädare i syfte att tillsammans med dem granska de uppgifter som lämnats enligt artiklarna 3, 4 och 5 och artikel 8.1. Detta skall särskilt ge möjlighet att dra slutsatser om oegentligheter, förebyggande åtgärder och rättsliga förfaranden. Kommissionen skall hålla Cocolaf informerad om arbetet och skall höra kommittén om alla förslag som den lägger fram för att förebygga oegentligheter.

4.   På begäran från någon medlemsstat eller från kommissionen i samband med de möten som avses i artikel 8.3, skall medlemsstaterna vid behov samråda med varandra i Cocolaf eller något annat behörigt organ för att åtgärda eventuella kryphål i tillämpningen av gällande bestämmelser för den gemensamma jordbrukspolitiken som kan skada gemenskapernas ekonomiska intressen.

Artikel 9

Sammanfattande rapport

Kommissionen skall varje år informera Cocolaf om vilka belopp som berörs av oegentligheter, kategorisera oegentligheterna och ange hur många ärenden som förekommer i varje kategori.

KAPITEL IV

ANVÄNDNING OCH BEHANDLING AV UPPGIFTERNA

Artikel 10

Användning av uppgifterna

Utan hinder av artikel 11 får kommissionen använda alla allmänna eller praktiska uppgifter som medlemsstaterna lämnar enligt den här förordningen för att göra datorstödda riskanalyser och på grundval av uppgifterna utarbeta rapporter och varningssystem som skall förbättra riskhanteringen.

Artikel 11

Behandling av uppgifterna

1.   Alla uppgifter som lämnats eller erhållits enligt denna förordning skall vara sekretessbelagda och ha samma skydd som motsvarande uppgifter har enligt nationell lagstiftning i den medlemsstat som tagit emot uppgifterna och de motsvarande bestämmelser som är tillämpliga på gemenskapens institutioner. Medlemsstaterna och kommissionen skall vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att se till att uppgifterna förblir konfidentiella.

2.   De uppgifter som avses i punkt 1 får i synnerhet inte meddelas andra än de personer i medlemsstaterna eller inom gemenskapens institutioner vars arbete kräver att de har tillgång till dem, såvida inte medlemsstaten som lämnar uppgifterna uttryckligen har lämnat sitt medgivande.

Uppgifterna får användas enbart för de ändamål som anges i denna förordning, förutom om de myndigheter som lämnat uppgifterna uttryckligen samtycker och om de nationella bestämmelser som tillämpas på den mottagande myndigheten tillåter sådana meddelanden eller sådan användning.

3.   Kommissionen och medlemsstaterna skall se till att nationella bestämmelser och gemenskapsbestämmelser om skydd av personuppgifter, särskilt direktiv 95/46/EG och förordning (EG) nr 45/2001, följs när de behandlar personuppgifter i enlighet med den här förordningen.

Punkterna 1 och 2 skall inte påverka de registrerades rätt att få tillgång till uppgifterna enligt direktiv 9/46/EG och förordning (EG) nr 45/2001 på de villkor som anges i det direktivet och den förordningen.

4.   Punkterna 1, 2 och 3 skall inte hindra att de uppgifter som erhållits enligt den här förordningen används i rättsliga förfaranden eller talan som i ett senare skede väcks av gemenskapen eller medlemsstaterna om återvinning av belopp som berörs av oegentligheter, kontroller av misstänkta oegentligheter och av administrativa påföljder eller vid administrativa eller straffrättsliga påföljder med anledning av oegentligheter. Den behöriga myndigheten i den medlemsstat som lämnat uppgifterna skall genast underrättas om sådan användning.

5.   Om en medlemsstat upplyser kommissionen om att en enligt den här förordningen namngiven fysisk eller juridisk person vid vidare utredning friats från misstankarna om oegentligheter, skall kommissionen genast vidarebefordra upplysningen till alla som har fått kännedom om namnet enligt den här förordningen. Därefter skall personen i den tidigare anmälan anses friad från misstanke om deltagande i de oegentligheter som utreds.

KAPITEL V

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 12

Upphävande

1.   Förordning (EEG) nr 595/91 skall upphöra att gälla den 1 januari 2007.

2.   Hänvisningar till förordning (EEG) nr 595/91 skall anses som hänvisningar till denna förordning och skall läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilagan.

Artikel 13

Övergångsbestämmelser

1.   Medlemsstaterna skall förse kommissionen med de uppgifter som avses i artikel 5 i den här förordningen avseende oegentligheter som ägt rum före den 1 januari 2007 och som fortfarande följs upp av myndigheterna i landet enligt förordning (EEG) nr 595/91.

2.   Medlemsstaterna får i ett enda meddelande behandla eventuella ärenden som avser belopp mindre än 10 000 euro.

Artikel 14

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 december 2006.

På kommissionens vägnar

Siim KALLAS

Vice Ordförande


(1)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 320/2006 (EUT L 58, 28.2.2006, s. 42).

(2)  EGT L 67, 14.3.1991, s. 11.

(3)  EGT L 312, 23.12.1995, s. 1.

(4)  EGT C 316, 27.11.1995, s. 49.

(5)  EGT L 61, 4.3.1994, s. 27. Beslutet ändrat genom beslut 2005/223/EG (EUT L 71, 17.3.2005, s. 67).

(6)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(7)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31. Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(8)  EGT L 171, 23.6.2006, s. 90.

(9)  EGT L 178, 12.7.1994, s. 43.

(10)  EGT L 160, 30.6.2000, s. 1.

(11)  EGT L 349, 24.12.1998, s. 36.

(12)  EUT L 171, 23.6.2006, s. 1.


BILAGA

Jämförelsetabell

Förordning (EEG) nr 595/91

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2 (struken)

 

 

Artikel 2 (ny)

Artikel 3.1

Artikel 3.1

 

Artikel 3.2 (ny)

Artikel 3.2

Artikel 3.3

Artikel 3.3

Artikel 3.4

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5.1

Artikel 5.1

Artikel 5.2 (struken genom förordning (EG) nr 1290/2005)

 

Artikel 6 (struken)

 

Artikel 7.1 (struken genom förordning (EG) nr 1290/2005)

 

Artikel 7.2 (struken)

 

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 11

Inte längre tillämplig

Artikel 12

Artikel 6

Artikel 13

Artikel 1

Artikel 14.1

Artikel 12.1

Artikel 14.2

Artikel 12.1

Artikel 15

Artikel 14

 

Artikel 7 (ny)

 

Artikel 10 (ny)

 

Artikel 13 (ny)


15.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 355/63


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1849/2006

av den 14 december 2006

om ändring av förordning (EG) nr 2032/2003 i fråga om andra fasen av det tioåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (1) särskilt artikel 16.2, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa bättre tillgång till information bör granskningsrapporter utarbetas på grundval av de rapporter som lämnas in av medlemsstaternas behöriga myndigheter, och de bör omfattas av samma regler om tillgång till information som de behöriga myndigheternas rapporter. Granskningsrapporterna bör bygga på den behöriga myndighetens ursprungliga rapport med ändringar gjorda på grundval av alla de handlingar, kommentarer och uppgifter som beaktats under utvärderingsprocessen.

(2)

För att öka klarheten i rättsläget bör det finnas bestämmelser om utfasning, efter den 1 september 2006, av biocidprodukter som innehåller anmälda verksamma ämnen för vilka det har fattats ett beslut om att de inte skall tas upp, för vissa eller alla deras anmälda produkttyper, i bilagorna, I, IA eller IB till direktiv 98/8/EG, antingen för att de dragits tillbaka från granskningsprogrammet eller för att de efter utvärdering inte kunnat godtas.

(3)

I enlighet med artikel 4b i kommissionens förordning (EG) nr 2032/2003 (2) har medlemsstaterna granskat dokumentation till ansökningar om förlängning av perioden för utsläppande på marknaden av biocidprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen och har godtagit den dokumentation som var fullständig. De ämnen som omfattas av godkänd dokumentation bör därför få finnas kvar på marknaden efter den 1 september 2006, fram till dess att de bedöms inom det tioåriga granskningsprogrammet.

(4)

För ett antal anmälda existerande verksamma ämnen eller kombinationer av produkttyper har deltagarna antingen dragit tillbaka sina anmälningar eller inte uppfyllt sina skyldigheter, och ingen annan ekonomisk aktör eller medlemsstat har inom de fastställda tidsfristerna uttryckt intresse för att få status som deltagare. Bilagorna II, III och V till förordning (EG) nr 2032/2003 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

För ett av de ämnen som förtecknas i bilaga II till förordning (EG) nr 2032/2003 under EG-nummer 404-690-8 har två produkttyper utelämnats, trots att de anmäldes inom de tidsfrister som anges i kommissionens förordning (EG) nr 1896/2000 av den 7 september 2000 om första fasen av det program som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om biocidprodukter (3) och i kommissionens förordning (EG) nr 1687/2002 av den 25 september 2002 om en ytterligare anmälningstid till den som fastställs i artikel 4.1 i förordning (EG) nr 1896/2000 (4) när det gäller vissa verksamma ämnen för biocidanvändning som redan finns på marknaden. Bilaga II till förordning (EG) nr 2032/2003 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Namnen på vissa ämnen som omfattas av posterna med beteckningen BKC och DDAC i bilaga II till förordning (EG) nr 2032/2003 förekommer också i bilaga III till den förordningen. Motsvarande poster bör därför utgå ur bilaga III till förordning (EG) nr 2032/2003.

(7)

Förordning (EG) nr 2032/2003 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2032/2003 skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 4.2 skall följande stycke läggas till:

”Efter den 1 september 2006 skall medlemsstaterna se till att biocidprodukter som innehåller verksamma ämnen som anmälts för utvärdering inom ramen för granskningsprogrammet, och för vilka beslut har fattats om att dessa verksamma ämnen inte skall tas upp för vissa eller alla deras anmälda produkttyper i bilagorna I, IA eller IB till direktiv 98/8/EG, inte längre släpps ut på marknaden inom deras territorium med verkan från och med tolv månader efter dagen för ett sådant besluts ikraftträdande, om inget annat fastställs i beslutet om icke-upptag.”

2.

I artikel 11 skall följande punkt läggas till som punkt 4:

”4.   Den rapporterande medlemsstaten skall, på grundval av de handlingar och den information som avses i artikel 27.2 i direktiv 98/8/EG, uppdatera den behöriga myndighetens rapport vars dokument I i fortsättningen benämns granskningsrapporten. Granskningsrapporten skall granskas inom ständiga kommittén för biocidprodukter.”

3.

Artikel 12 skall ersättas med följande:

”Artikel 12

När en rapporterande medlemsstat har lämnat in den behöriga myndighetens rapport i enlighet med artikel 10.5 i denna förordning, eller när en granskningsrapport har färdigställts och uppdaterats inom ständiga kommittén för biocidprodukter, skall kommissionen offentliggöra rapporten eller eventuella ändringar på elektronisk väg, med undantag för uppgifter som skall behandlas som hemliga i enlighet med artikel 19 i direktiv 98/8/EG.”

4.

Bilaga II skall ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

5.

Bilaga III skall ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

6.