ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 354

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
14 december 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1829/2006 av den 13 december 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1830/2006 av den 13 december 2006 om ändring av förordning (EG) nr 2092/2004 om tillämpningsföreskrifter för en importkvot för torkat benfritt nötkött med ursprung i Schweiz

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1831/2006 av den 13 december 2006 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung, med avseende på doramektin ( 1 )

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1832/2006 av den 13 december 2006 om övergångsåtgärder inom sockersektorn med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 av den 13 december 2006 om nomenklaturen avseende länder och territorier för statistik över gemenskapens utrikeshandel och handeln medlemsstater emellan ( 1 )

19

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1834/2006 av den 12 december 2006 om förbud mot fiske efter kummel i ICES-områdena VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 (gemenskapens vatten) med fartyg som seglar under portugisisk flagg

29

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1835/2006 av den 12 december 2006 om förbud mot fiske efter marulk i ICES-områdena VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 (gemenskapens vatten) med fartyg som seglar under portugisisk flagg

31

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1836/2006 av den 12 december 2006 om förbud mot fiske efter kummel i ICES-områdena II a (gemenskapens vatten), IV (gemenskapens vatten) med fartyg som seglar under belgisk flagg

33

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1837/2006 av den 13 december 2006 om återupptagande av fiske efter sill i ICES-områdena IVc, VIId med fartyg under fransk flagg

35

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1838/2006 av den 13 december 2006 om fastställande av exportbidrag inom system A1 för nötter (skalad mandel, hasselnötter med skal, skalade hasselnötter, valnötter med skal)

37

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 12 december 2006 om antagande av de korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 februari 2006, 1 mars 2006, 1 april 2006, 1 maj 2006 och 1 juni 2006 på löner till tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda vid Europeiska gemenskaperna som tjänstgör i tredjeland

39

 

*

Kommissionens beslut av den 13 december 2006 om gemenskapens ekonomiska bidrag för 2006 och 2007 för att täcka Portugals utgifter för att bekämpa Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (tallvedsnematod) [delgivet med nr K(2006) 6433]

42

 

*

Kommissionens beslut av den 13 december 2006 om ändring av beslut 2005/176/EG om fastställande av den kodade formen och koderna för anmälan av djursjukdomar enligt rådets direktiv 82/894/EEG [delgivet med nr K(2006) 6437]  ( 1 )

48

 

*

Kommissionens beslut av den 13 december 2006 om ändring av beslut 92/452/EEG när det gäller embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper i Kanada, Nya Zeeland och Förenta staterna [delgivet med nr K(2006) 6441]  ( 1 )

50

 

*

Kommissionens beslut av den 13 december 2006 om ändring av beslut 2001/881/EG med avseende på förteckningen över gränskontrollstationer med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning [delgivet med nr K(2006) 6454]  ( 1 )

52

 

*

Kommissionens beslut av den 13 december 2006 om ett principiellt erkännande av att den dokumentation som lämnats in för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av flubendiamid i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG är fullständig [delgivet med nr K(2006) 6457]  ( 1 )

54

 

*

Kommissionens beslut av den 13 december 2006 om inrättande av en mekanism för samarbete och kontroll av Rumäniens framsteg vid uppfyllandet av de särskilda riktmärkena för reformen av rättsväsendet och kampen mot korruption [delgivet med nr K(2006) 6569]

56

 

*

Kommissionens beslut av den 13 december 2006 om inrättande av en mekanism för samarbete och kontroll av Bulgariens framsteg vid uppfyllandet av de särskilda riktmärkena för reformen av rättsväsendet och kampen mot korruption och organiserad brottslighet [delgivet med nr K(2006) 6570]

58

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

14.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 354/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1829/2006

av den 13 december 2006

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 14 december 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 13 december 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

97,0

204

63,9

999

80,5

0707 00 05

052

117,2

204

67,3

628

163,6

999

116,0

0709 90 70

052

140,9

204

64,3

999

102,6

0805 10 20

052

58,8

388

46,7

999

52,8

0805 20 10

052

30,7

204

60,5

999

45,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

70,5

624

71,9

999

71,2

0805 50 10

052

60,4

528

35,4

999

47,9

0808 10 80

388

106,7

400

89,7

720

76,0

999

90,8

0808 20 50

052

63,8

400

110,2

720

51,5

999

75,2


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999” betecknar ”övrigt ursprung”.


14.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 354/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1830/2006

av den 13 december 2006

om ändring av förordning (EG) nr 2092/2004 om tillämpningsföreskrifter för en importkvot för torkat benfritt nötkött med ursprung i Schweiz

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1), särskilt artikel 32.1 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 2092/2004 (2) öppnas en flerårig avgiftsfri importkvot för import av 1 200 ton torkat benfritt nötkött som omfattas av KN-nummer ex 0210 20 90 och har ursprung i Schweiz, för perioden 1 januari till 31 december.

(2)

Kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (3) gäller importlicenser för importtullkvotsperioder som börjar från och med den 1 januari 2007. I förordning (EG) nr 1301/2006 fastställs framför allt detaljerade bestämmelser om ansökan om importlicens, sökandes status samt utfärdande av licenser. Enligt den förordningen skall importtullkvoter öppnas för perioder om tolv på varandra följande månader, och licenser skall endast vara giltiga till och med sista dagen i importtullkvotsperioden. Bestämmelserna i förordning (EG) nr 1301/2006 bör gälla för importlicenser som utfärdas i enlighet med förordning (EG) nr 2092/2004, utan att det påverkar ytterligare villkor eller undantag som fastställs i den förordningen. Enligt förordning (EG) nr 2092/2004 skall den berörda kvoten förvaltas med hjälp av äkthetsintyg från de schweiziska myndigheterna och importlicenser; därför måste bestämmelserna i förordning (EG) nr 2092/2004 där så är lämpligt anpassas till kapitlen I och III i förordning (EG) nr 1301/2006.

(3)

Förordning (EG) nr 2092/2004 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för nötkött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2092/2004 skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 skall första stycket ersättas med följande:

”En avgiftsfri importkvot för torkat benfritt nötkött som omfattas av KN-nummer ex 0210 20 90 och har ursprung i Schweiz öppnas varje år med en årlig volym på 1 200 ton, räknat från och med den 1 januari till och med den 31 december (nedan kallad ’kvoten’).”

2.

I artikel 2.2 skall andra stycket utgå.

3.

Artikel 5 skall ersättas med följande:

”Artikel 5

Äkthetsintyg och importlicenser skall vara giltiga i tre månader från det datum då de utfärdats.”

4.

Artikel 6 skall ersättas med följande:

”Artikel 6

Bestämmelserna i förordningarna (EG) nr 1291/2000 och (EG) nr 1445/95, liksom kapitlen I och III i förordning (EG) nr 1301/2006 skall tillämpas om inte annat följer av den här förordningen.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 362, 9.12.2004, s. 4.

(3)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.


14.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 354/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1831/2006

av den 13 december 2006

om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung, med avseende på doramektin

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 av den 26 juni 1990 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung (1), särskilt artikel 2,

med beaktande av Europeiska läkemedelsmyndighetens yttranden som utarbetas av kommittén för veterinärmedicinska läkemedel, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med förordning (EEG) nr 2377/90 skall samtliga farmakologiskt verksamma substanser som används inom gemenskapen i veterinärmedicinska läkemedel som är avsedda att ges till livsmedelsproducerande djur utvärderas.

(2)

Doramektin finns upptaget i bilaga I till förordning (EEG) nr 2377/90 för muskel, fett, lever och njure från nötkreatur, med undantag för nötkreatur som producerar mjölk som skall användas som livsmedel. Doramektin finns också upptaget i bilaga I till förordning (EEG) nr 2377/90 för muskel, fett, lever och njure från svin, får och hjortdjur, inklusive renar, med undantag för får som producerar mjölk som skall användas som livsmedel. Uppgiften om doramektin i bilaga I bör ändras till att omfatta muskel, fett, lever och njure från alla livsmedelsproducerande däggdjursarter, med undantag för djur som producerar mjölk som skall användas som livsmedel.

(3)

Förordning (EEG) nr 2377/90 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

Det bör fastställas en tillräckligt lång frist innan den här förordningen börjar tillämpas, så att medlemsstaterna kan göra eventuella ändringar som är nödvändiga för att följa bestämmelserna i den här förordningen när det gäller sådana godkännanden för försäljning av de berörda veterinärmedicinska läkemedlen som beviljats enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel (2).

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för veterinärmedicinska läkemedel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 2377/90 skall ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 12 februari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2006.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1805/2006 (EUT L 343, 8.12.2006, s. 66).

(2)  EGT L 311, 28.11.2001, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/28/EG (EUT L 136, 30.4.2004, s. 58).


BILAGA

Följande substans skall upptas i bilaga I till förordning (EEG) nr 2377/90:

2.   Antiparasitära medel

2.3   Medel mot endo- och ektoparasiter

2.3.1   Avermektiner

Farmakologiskt verksamma substanser

Restmarkör

Djurarter

MRL

Målvävnader

”Doramektin

Doramektin

Alla livsmedelsproducerande arter (1)

40 μg/kg

Muskel

150 μg/kg

Fett

100 μg/kg

Lever

60 μg/kg

Njure


(1)  Ej till djur som producerar mjölk som skall användas som livsmedel.”


14.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 354/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1832/2006

av den 13 december 2006

om övergångsåtgärder inom sockersektorn med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 4.3,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, särskilt artiklarna 41 och 21 jämförda med punkt 4 i avsnitt 3 a i bilaga V, och

av följande skäl:

(1)

Akten om Bulgariens och Rumäniens anslutning innebar att ytterligare bestämmelser om produktionsordning och handelsordning för sockermarknaden infördes i rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1). Dessa nyinförda bestämmelser bör gälla från och med den 1 januari 2007 under förutsättning att anslutningsakten då har trätt i kraft. Vad gäller regleringsåret 2006/07 kommer dock hela betsockerproduktionen i Bulgarien och Rumänien att ske i enlighet med nationella ordningar. Det krävs därför åtgärder i samband med övergången från de nu gällande produktions- och handelsordningarna i Bulgarien och Rumänien till de ordningar som föreskrivs genom förordning (EG) nr 318/2006. Därför bör bestämmelserna om minimipriser för sockerbetor, branschavtal och kvottilldelning i artiklarna 5, 6 och 7 i förordning (EG) nr 318/2006 inte gälla för Bulgarien och Rumänien under regleringsåret 2006/07.

(2)

Sista dag för inlämnande av ansökningar om omstruktureringsstöd har genom artikel 4.1 i rådets förordning (EG) nr 320/2006 av den 20 februari 2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen och om ändring av förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (2) fastställts till den 31 juli 2006 för regleringsåret 2006/07. Det har därför inte varit möjligt för företag som är etablerade i Bulgarien och Rumänien att lämna in ansökningar om omstruktureringsstöd för det regleringsåret. Dessa företag bör därför inte vara skyldiga att betala den omstruktureringsavgift som föreskrivs genom artikel 11 i förordning (EG) nr 320/2006 för regleringsåret 2006/07.

(3)

Produktionen av isoglukos är stabil och motsvarar efterfrågan. Det är nödvändigt att för tiden från den 1 januari till den 30 september 2007 fastställa nationella isoglukoskvoter för Bulgarien och Rumänien så att balansen mellan produktion och konsumtion tryggas i gemenskapen i dess sammansättning den 1 januari 2007. Dessa övergångskvoter för isoglukos bör fastställas tidsproportionellt.

(4)

För att göra det möjligt för företag som är etablerade i Bulgarien och Rumänien att omfattas av den omstruktureringsordning som upprättats genom förordning (EG) nr 320/2006 på samma villkor som de som gäller för företag som är etablerade inom gemenskapen i dess sammansättning den 31 december 2006 är vissa anpassningar nödvändiga under regleringsåret 2007/08, särskilt vad gäller den kronologiska ordning som avses i artikel 8.1 i kommissionens förordning (EG) nr 968/2006 av den 27 juni 2006 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen (3).

(5)

Enligt anslutningsakten är försörjningsbehovet av socker för raffinering 198 748 ton för Bulgarien och 329 636 ton för Rumänien per regleringsår.. Kvantiteterna av det traditionella försörjningsbehovet för Bulgarien och Rumänien bör dock nedsättas tidsproportionellt med anledning av att Bulgarien och Rumänien under regleringsåret 2006/07 bara kommer att delta under perioden från den 1 januari till den 30 september 2007.

(6)

Heltidsraffinaderierna i Bulgarien och Rumänien är i stor utsträckning beroende av import av rårörsocker från traditionella leverantörer i vissa tredjeländer. Kommissionen har därför föreslagit rådet att öppna tullkvoter för import av sådant socker från samtliga tredjeländer för regleringsåren 2006/07, 2007/08 och 2008/09 (4). För att undvika avbrott i leveranserna av rårörsocker till raffinaderierna i dessa medlemsstater vid deras anslutning har det ansetts nödvändigt att anta beslut om övergångsåtgärder för att kunna öppna dessa tullkvoter den 1 januari 2007.

(7)

De tullkvoter som öppnas under övergångstiden för Bulgarien och Rumänien enligt denna förordning bör dock endast gälla fram till dess att rådet har antagit permanenta åtgärder.

(8)

De importlicenser som utfärdas inom ramen för de tullkvoter som öppnas genom denna förordning bör förbehållas godkända heltidsraffinaderier i Bulgarien och Rumänien.

(9)

Beloppet för den tullavgift som skall tillämpas på import inom ramen för de tullkvoter som öppnas genom denna förordning bör sättas på en nivå som säkerställer tillbörlig konkurrens på sockermarknaden inom gemenskapen men som inte utgör något avgörande hinder för import till Bulgarien och Rumänien. Med hänsyn till att importen inom ramen för dessa tullkvoter kan ske från vilket tredjeland som helst är det därför lämpligt att fastställa nivån på importtullen till 98 euro per ton, vilket är samma nivå som den som fastställts för socker enligt CXL-medgivande genom artikel 24 i kommissionens förordning (EG) nr 950/2006 av den 28 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för regleringsåren 2006/07, 2007/08 och 2008/09 för import och raffinering av produkter från sockersektorn inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal (5).

(10)

Det finns betydande risk för störningar på marknaderna inom sockersektorn genom att produkter förs in i spekulationssyfte i Bulgarien och Rumänien innan de hunnit anslutas till Europeiska unionen. Bestämmelser som underlättar övergången bör därför antas för att förhindra sådana spekulativa aktiviteter och andra störningar på marknaden. Liknande bestämmelser har redan införts genom kommissionens förordning (EG) nr 1683/2006 av den 14 november 2006 om övergångsåtgärder för handeln med jordbruksprodukter med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning (6). Sockersektorn med dess särdrag kräver emellertid särskilda bestämmelser.

(11)

För att förhindra att aktörer kringgår tillämpningen av avgifter för vissa sockerprodukter i fri omsättning bör varor som redan har övergått till fri omsättning i gemenskapen i dess sammansättning den 31 december 2006 eller i Bulgarien eller Rumänien före anslutningen enligt ett suspensivt arrangemang omfattas av antingen en tillfällig förvaring eller någon av de tullbehandlingar eller tullförfaranden som avses i artikel 4.15 b och artikel 16 b–g i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (7).

(12)

Dessutom bör – i överensstämmelse med anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien – lager av socker och isoglukos som överskrider de normala övergångslagren dras tillbaka från marknaden på Bulgariens och Rumäniens bekostnad. Kommissionen bör fastställa överskottskvantiteterna utifrån handelns utveckling i Bulgarien och Rumänien under perioden från den 1 januari 2003 till den 31 december 2006 och på basis av deras produktions- och konsumtionstrender under samma period. Därvid bör förutom socker och isoglukos även andra produkter med betydande tillsatt halt av sockerekvivalent tas med i beräkningen, eftersom de också skulle kunna användas för spekulationsaffärer. Om de fastställda överskottskvantiteterna av socker och isoglukos inte har tagits bort från gemenskapsmarknaden senast den 30 april 2008 bör Bulgarien och Rumänien ställas till ekonomiskt ansvar för respektive överskottskvantitet.

(13)

Beräkningen av det belopp som Bulgarien eller Rumänien skall betala och som skall tillföras gemenskapsbudgeten om överskottslagren inte dras tillbaka bör utgå från den största positiva skillnaden mellan referenspriset för vitt socker som fastställts till 631,90 euro genom artikel 3.1 a i förordning (EG) nr 318/2006 och världsmarknadspriset för vitt socker under tiden från den 1 januari 2007 till den 30 april 2008. Vid denna beräkning skall den genomsnittliga noteringen per månad på Londons terminsmarknad nr 5 för vitt socker för närmast följande termin, det vill säga den närmast följande leveransmånad för vilken handel med vitt socker är möjlig, anses vara lika med världsmarknadspriset.

(14)

Det ligger såväl i gemenskapens som i Bulgariens och Rumäniens intresse att förhindra ackumulering av överskottslager och i vart fall kunna konstatera vilka marknadsaktörer och enskilda personer som är inblandade i omfattande spekulationsaffärer. För detta ändamål bör Bulgarien och Rumänien den 1 januari 2007 ha upprättat ett system med vars hjälp de kan fastställa vilka som är ansvariga för sådana affärer. Detta system bör göra det möjligt för Bulgarien och Rumänien att identifiera de ekonomiska aktörer som har bidragit till att skapa sådana överskottskvantiteter som avses i skäl 12 för att sedan, så långt som möjligt, återvinna de belopp som tillförts gemenskapsbudgeten. Bulgarien och Rumänien bör använda systemet för att tvinga identifierade ekonomiska aktörer att dra tillbaka sina egna överskottskvantiteter från gemenskapsmarknaden. Om identifierade aktörer inte på ett tillfredsställande sätt kan styrka att de har tagit bort överskottskvantiteten från marknaden bör de åläggas att betala 500 euro per ton (vitsockerekvivalent) överskottssocker som inte tagits bort. Detta är samma belopp som det som fastställts för den avgift som föreskrivs i artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr 967/2006 av den 29 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 318/2006 i fråga om sockerproduktion utöver kvoterna (8). Även om både ekonomiska operatörer och hushåll kan bidra till att skapa sådana överskottskvantiteter som avses i skäl 12 är det troligast att ekonomiska operatörer är ansvariga. Det låter sig dock inte göras att ålägga hushåll att bidra till betalningen av beloppet.

(15)

För att kommissionen skall kunna konstatera förekomster av överskottslager och sörja för att överskott tas bort från marknaden bör Bulgarien och Rumänien förse kommissionen med såväl senast tillgängliga statistik om produktion, konsumtion och handel avseende de aktuella produkterna som bevis som styrker att de funna överskottslagren har tagits bort från marknaden inom den fastställda tidsfristen.

(16)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ÖVERGÅNGSÅTGÄRDER INFÖR BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING

AVSNITT 1

Tillämpningen av den gemensamma organisationen av marknaden för socker och den tillfälliga omstruktureringsordningen

Artikel 1

Tillämpligheten av vissa bestämmelser i förordningarna (EG) nr 318/2006 och (EG) nr 320/2006

1.   Under regleringsåret 2006/07 skall artiklarna 5, 6 och 7 i förordning (EG) nr 318/2006 och artikel 11 i förordning (EG) nr 320/2006 inte tillämpas på Bulgarien och Rumänien.

Artikel 7 skall dock tillämpas vid tilldelningen under år 2007 av de nationella kvoter som skall tillämpas från och med regleringsåret 2007/08 och vad gäller de isoglukoskvoter som anges i punkt 2.

2.   Under perioden från och med den 1 januari 2007 till och med den 30 september 2007 skall vid tillämpningen av artikel 9 i förordning (EG) nr 318/2006 följande nationella isoglukoskvoter gälla för Bulgarien och Rumänien:

 

Nationell kvot (ton torrsubstans)

Bulgarien

50 331

Rumänien

8 960

3.   Under perioden från och med den 1 januari 2007 till och med den 30 september 2007 skall vid tillämpningen av artikel 29 i förordning (EG) nr 318/2006 följande traditionella försörjningsbehov fördelas till Bulgarien och Rumänien:

 

Fördelat traditionellt försörjningsbehov, uttryckt i ton vitsocker

Bulgarien

149 061

Rumänien

247 227

Artikel 2

Den tillfälliga omstruktureringsordningen

1.   Denna punkt skall endast tillämpas om ansökningar för omstruktureringsstöd enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 968/2006 för regleringsåret 2007/08 inlämnas före den 1 januari 2007 i gemenskapen i dess sammansättning den 31 december 2006. Den första dagen denna punkt tillämpas skall betecknas som referensdatum.

För ansökningar om omstruktureringsstöd enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 968/2006 avseende regleringsåret 2007/08 som lämnas in i Bulgarien eller Rumänien från och med den 1 januari 2007 skall tiden mellan referensdatum och den 1 januari 2007 inte tas med i beräkningen vid upprättandet av den kronologiska ordning som avses i artikel 8.1 i förordning (EG) nr 268/2006.

2.   När det gäller det samråd som sker om de relevanta branschavtal som avses i artikel 3.2 andra stycket i förordning (EG) nr 320/2006, får Bulgarien och Rumänien för regleringsåret beakta samråd om branschavtal som skett innan denna förordning trädde i kraft, även om samråden inte uppfyller kraven i förordning (EG) nr 968/2006.

AVSNITT 2

Öppnande av tullkvoter för raffinering

Artikel 3

Öppnande av tullkvoter för import av rårörsocker för raffinering

1.   Under regleringsåret 2006/07 skall tullkvoter på sammanlagt 396 288 ton uttryckt i vitsockerekvivalenter för import från varje tredjeland öppnas för rårörsocker för raffinering som omfattas av KN-numret 1701 11 10 med en importtull på 98 euro per ton.

Importkvantiteterna skall fördelas på följande sätt:

 

Bulgarien: 149 061 ton,

 

Rumänien: 247 227 ton.

2.   Kvantiteter som importeras enligt denna förordning skall betecknas med det löpnummer som anges i bilaga I.

Artikel 4

Tillämpningen av förordning (EG) nr 950/2006

Bestämmelserna om importlicenser och traditionella försörjningsbehov i förordning (EG) nr 950/2006 skall tillämpas på import av socker inom de tullkvoter som öppnas genom denna förordning, om inte annat föreskrivs i artikel 5.

Artikel 5

Importlicenser

1.   Ansökningar om importlicenser för de kvantiteter som anges i artikel 3.1 skall lämnas till de behöriga myndigheterna i Bulgarien respektive Rumänien.

2.   Ansökningar får endast lämnas in av heltidsraffinaderier som är etablerade inom Bulgariens eller Rumäniens territorium och som är godkända i enlighet med artikel 17 i rådets förordning (EG) nr 318/2006.

3.   I ansökan om importlicens och i själva licensen skall följande uppgifter anges:

a)

I fälten 17 och 18: Kvantiteterna råsocker, uttryckta i vitsockerekvivalent, som inte får överskrida de kvantiteter för Bulgarien respektive Rumänien som anges i artikel 3.1.

b)

I fält 20: Minst en av de uppgifter som förtecknas i del A i bilaga II.

c)

I fält 24 (i fråga om licenser): Minst en av de uppgifter som förtecknas i del B i bilaga II.

4.   Importlicenser som utfärdas enligt denna förordning skall endast vara giltig för import till de medlemsstater där de har utfärdats. De skall vara giltiga till och med utgången av regleringsåret 2006/07.

Artikel 6

Upphörande av tillämpningen

De tullkvoter som öppnas i enlighet med denna förordning skall tillämpas fram till ikraftträdandet av en rådsförordning om öppnande av tullkvoter för import till Bulgarien och Rumänien av rårörsocker för leverans till raffinaderier under perioden från och med den 1 januari 2007.

KAPITEL II

ÖVERGÅNGSÅTGÄRDER FÖR ATT UNDVIKA SPEKULATION OCH STÖRNINGAR PÅ MARKNADEN

Artikel 7

Definitioner

I detta kapitel gäller följande definitioner:

a)   socker:

i)

betsocker och rörsocker i fast form som omfattas av KN-nummer 1701,

ii)

inulinsirap som omfattas av KN-nummer 1702 60 95 eller 1702 90 99, och

iii)

inulinsirap som omfattas av KN-nummer 1702 60 80 eller 1702 90 80.

b)   isoglukos: produkt som omfattas av KN-nummer 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 eller 2106 90 30.

c)   bearbetade produkter: produkter med en sockertillsats eller halt av sockerekvivalent över 10 % som har framställts genom bearbetning av jordbruksprodukter.

d)   fruktos: kemiskt ren fruktos som omfattas av KN-nummer 1702 50 00.

AVSNITT 1

Produkter som är föremål för särskild tullbehandling och särskilda tullförfaranden vid tiden för anslutningen

Artikel 8

Suspensiv ordning

1.   Med avvikelse från avsnitt 4 i bilaga V till anslutningsakten och från artiklarna 20 och 214 i förordning (EEG) nr 2913/92 skall produkter som omfattas av KN-nummer 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 och 2202, med undantag av dem som anges i artikel 4.5 i kommissionens förordning (EG) nr 1683/2006, och som före den 1 januari 2007 har övergått till fri omsättning inom gemenskapen i dess sammansättning den 31 december 2006 eller i Bulgarien eller Rumänien och som den 1 januari 2007 inom den utvidgade gemenskapen befinner sig i tillfällig förvaring eller är föremål för någon av de tullbehandlingar eller något av de tullförfaranden som avses i artikel 4.15 b och artikel 4.16 b–g i förordning (EEG) nr 2913/92 eller som är under transport efter att ha varit föremål för exportformaliteter inom den utvidgade gemenskapen, om en tullskuld vid import uppstår, åläggas importtull i enlighet med del två av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (9) i dess lydelse den dag då tullskulden uppstår, i tillämpliga fall inbegripet ytterligare avgifter.

Första stycket skall inte gälla produkter som exporteras från gemenskapen i dess sammansättning den 31 december 2006, om importören kan styrka att det inte har lämnats en ansökan om exportbidrag för produkterna i den exporterande medlemsstaten. På importörens begäran skall exportören se till att den behöriga myndigheten genom påskrift på exportdeklarationen intygar detta.

2.   Med avvikelse från avsnitt 4 i bilaga V till anslutningsakten och från artiklarna 20 och 214 i förordning (EEG) nr 2913/92 skall produkter som omfattas av KN-nummer 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 och 2202, med undantag av dem som anges i artikel 4.5 i kommissionens förordning (EG) nr 1683/2006, med ursprung i tredjeländer som den 1 januari 2007 är föremål för aktiv förädling enligt artikel 4.16 d i förordning (EEG) nr 2913/92 eller temporär import enligt artikel 4.16 f i samma förordning i Bulgarien eller Rumänien, om en tullskuld vid import uppstår, åläggas importtull i enlighet med del två av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 i dess lydelse den dag då tullskulden uppstår, i tillämpliga fall inbegripet ytterligare avgifter.

AVSNITT 2

Överskottskvantiteter

Artikel 9

Fastställande av överskottskvantiteter

1.   Kommissionen skall senast den 31 juli 2007 enligt det förfarande som avses i artikel 39.2 i förordning (EG) nr 318/2006 för Bulgarien respektive Rumänien fastställa vilka

a)

kvantiteter obearbetat socker eller socker i bearbetade produkter (i vitsockerekvivalenter),

b)

kvantiteter isoglukos (torrsubstans), och

c)

kvantiteter fruktos

som överskrider den kvantitet som anses motsvara ett normalt övergångslager den 1 januari 2007, varvid eventuell överskottskvantitet skall tas bort från marknaden på Bulgariens och Rumäniens bekostnad.

2.   Vid fastställandet av de överskottskvantiteter som avses i punkt 1 skall man särskilt beakta utvecklingen från den 1 januari till den 31 december 2006, jämfört med de tre föregående åren från den 1 januari 2003 till den 31 december 2005, av

a)

importerade och exporterade kvantiteter av obearbetat socker, socker i bearbetade produkter samt isoglukos och fruktos,

b)

produktion, konsumtion och lager av socker och isoglukos, och

c)

de förhållanden som rådde när lagren byggdes upp.

Artikel 10

Fastställande av överskottskvantiteter på operatörsnivå

1.   Bulgarien och Rumänien skall den 1 januari 2007 ha upprättat ett system för fastställande av överskottskvantiteter av obearbetat socker, socker i bearbetade produkter samt isoglukos och fruktos som varit föremål för handel eller bearbetning på operatörsnivå. Systemet kan bland annat baseras på spårning av import, skatte- och avgiftskontroll samt kartläggning baserad på operatörernas ekonomiska redovisning och fysiska lager och innefatta åtgärder som riskgarantier och importlicenser.

Systemet skall vara baserat på riskbedömning där erforderlig hänsyn tas till

a)

den typ av verksamhet som de berörda operatörerna bedriver,

b)

lageranläggningarnas kapacitet, och

c)

verksamheternas omfattning.

2.   Bulgarien och Rumänien skall använda det system som avses i punkt 1 för att tvinga berörda operatörer att på egen bekostnad ta bort socker och isoglukos från marknaden i en kvantitet som motsvarar det överskott som fastställts för respektive operatör.

Artikel 11

Borttagande av överskottskvantiteter

1.   Bulgarien och Rumänien skall sörja för att en kvantitet av socker och isoglukos, som är lika med den överskottskvantitet som avses i artikel 9.1, senast den 30 april 2008 har tagits bort från marknaden utan något ingripande från kommissionen.

2.   Borttagandet av de överskottskvantiteter som fastställts enligt artikel 9 skall ske utan stöd från gemenskapen med följande metoder:

a)

Export från gemenskapen som utförs utan nationellt stöd av särskilt angivna operatörer.

b)

Användning inom bränsleindustrin.

c)

Denaturering, utan ekonomiskt stöd, för användning som djurfoder i enlighet med avdelningarna III och IV i kommissionens förordning (EEG) nr 100/72 (10).

3.   Om i Bulgarien eller Rumänien de totala kvantiteter som kommissionen fastställt enligt artikel 9.1 överskrider de totala kvantiteter som påvisats enligt artikel 10 skall medlemsstaten i fråga åläggas att betala ett belopp som är lika med skillnaden mellan kvantiteterna (i vitsocker- eller torrsubstansekvivalent) multiplicerad med den största skillnaden i positiva tal mellan 631,90 euro per ton och den genomsnittliga noteringen per månad på Londons terminsmarknad nr 5 för vitt socker för närmast följande termin under perioden från den 1 januari 2007 till den 30 april 2008. Beloppet skall ha överförts till gemenskapsbudgeten senast den 31 december 2008.

Artikel 12

Bevis för att operatörerna tagit bort överskottskvantiteter från marknaden

1.   Senast den 31 juli 2008 skall berörda operatörer ha lämnat bevis som är tillfredsställande för Bulgarien eller Rumänien, beroende på vad som är tillämpligt, för att de i enlighet med artikel 11.2 och på egen bekostnad har tagit bort sina enskilda överskottskvantiteter av socker och isoglukos, som fastställts med tillämpning av artikel 10.

2.   När socker eller isoglukos har tagits bort från marknaden i enlighet med artikel 11.2 a skall beviset för detta bestå av

a)

exportlicenser som utfärdats i enlighet med kommissionens förordningar (EG) nr 1291/2000 (11) och (EG) nr 951/2006 (12), och

b)

de dokument som enligt artiklarna 32 och 33 i kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 krävs för att den ställda säkerheten skall frisläppas.

I ansökningar om sådana exportlicenser som avses i föregående stycke skall i avsnitt 20 följande uppgift anges:

”för export i enlighet med artikel 11.2 a i förordning (EG) nr 1832/2006.”

Följande uppgift skall lämnas i avsnitt 22 av exportlicensen:

”för export utan bidrag …………… (kvantitet för vilken licensen utfärdas) kg.”

Licensen skall vara giltig från och med dagen för utfärdandet till och med den 30 april 2008.

3.   Om bevis för borttagande från marknaden inte lämnas i enlighet med punkterna 1–2 skall Bulgarien eller Rumänien, beroende på vad som är tillämpligt, ålägga den berörda operatören att betala ett belopp som är lika med dennes enskilda överskottskvantitet, som fastställts med tillämpning av artikel 10, multiplicerad med 500 euro per ton (i vitsocker- eller torrsubstansekvivalenter). Detta belopp skall överföras till Bulgariens eller Rumäniens nationella budget, beroende på vad som är tillämpligt.

Artikel 13

Bevis från nya medlemsstater för att överskottskvantiteter tagits bort från marknaden

1.   Senast den 31 augusti 2008 skall Bulgarien och Rumänien bevisa för kommissionen att den överskottskvantitet som avses i artikel 9.1 har tagits bort från gemenskapsmarknaden i enlighet med artikel 11.2 och därvid specificera uppdelningen av kvantiteten på de olika sätt som borttagandet skett på.

2.   Om inget bevis företes i enlighet med punkt 1 på att hela eller en del av överskottskvantiteten tagits bort från marknaden, skall Bulgarien och/eller Rumänien, beroende på vad som är tillämpligt, åläggas att betala ett belopp som är lika med den icke borttagna kvantiteten multiplicerad med den största skillnaden i positiva tal mellan 631,9 euro per ton och den genomsnittliga noteringen per månad på Londons terminsmarknad nr 5 för vitt socker för närmast följande termin under perioden från den 1 januari 2007 till den 30 april 2008 i vitsocker- eller torrsubstansekvivalenter med avdrag för eventuella belopp som debiterats enligt artikel 11.3.

Beloppet skall ha överförts till gemenskapsbudgeten senast den 31 december 2008.

De belopp som avses i föregående stycke och i artikel 11.3 skall senast den 31 oktober 2008 fastställas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 39.2 i förordning (EG) nr 318/2006 med utgångspunkt i de meddelanden som Bulgarien och Rumänien har överlämnat i enlighet med punkt 1.

Artikel 14

Kontroll

1.   Bulgarien och Rumänien skall vidta alla åtgärder som erfordras för tillämpningen av detta kapitel, varvid särskild vikt skall läggas vid inrättandet av de kontrollförfaranden som visar sig vara nödvändiga för borttagandet från marknaden av den överskottskvantitet som avses i artikel 9.1.

2.   Bulgarien och Rumänien skall senast den 31 mars 2007 till kommissionen överlämna uppgifter om följande:

a)

Det system som upprättats för fastställande av överskottskvantiteter i enlighet med artikel 10.

b)

De kvantiteter per månad av socker, isoglukos, fruktos och bearbetade produkter som importerats och exporterats under perioden 1 januari 2003–31 december 2006, varvid uppgifterna skall vara uppdelade på import och export från respektive till

i)

gemenskapen i dess sammansättning den 31 december 2006,

ii)

Bulgarien respektive Rumänien, beroende på vad som är tillämpligt, och

iii)

tredje land.

c)

För perioden från den 1 januari 2003 till den 31 december 2006: årlig produktion, baserad på raffinering av importerat råsocker, av socker och isoglukos, i tillämpliga fall uppdelad på produktion inom och utanför kvoter, samt årlig konsumtion av dessa produkter.

d)

För perioden från den 1 januari 2003 till den 31 december 2006: de lager av socker och isoglukos som hållits den 1 januari varje år.

KAPITEL III

SLUTBESTÄMMELSE

Artikel 15

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien träder i kraft och då samtidigt med detta.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1585/2006 (EUT L 294, 25.10.2006, s. 19).

(2)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 42.

(3)  EUT L 176, 30.6.2006, s. 32.

(4)  KOM(2006) 798 slutlig av den 13 december 2006.

(5)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 1.

(6)  EUT L 314, 15.11.2006, s. 18.

(7)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2005 (EUT L 117, 4.5.2005, s. 13).

(8)  EUT L 176, 30.6.2006, s. 22.

(9)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.

(10)  EGT L 12, 15.1.1972, s. 15.

(11)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1.

(12)  EGT L 178, 1.7.2006, s. 24.


BILAGA I

Löpnummer

Importkvot för import till

Löpnummer

Bulgarien

09.4365

Rumänien

09.4366


BILAGA II

A.   Uppgifter som avses i artikel 5.3 b:

:

på bulgariska

:

Преференциална сурова захар, предназначена за рафиниране, внесена съгласно член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1832/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

på spanska

:

Azúcar en bruto preferencial para refinar, importado de acuerdo con el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1832/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

på tjeckiska

:

Preferenční surový cukr určený k rafinaci, dovezený podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1832/2006. Pořadové číslo (vloží se pořadové číslo podle přílohy I).

:

på danska

:

Præferenceråsukker til raffinering, importeret i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1832/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

på tyska

:

Präferenzrohzucker zur Raffination, eingeführt gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1832/2006. Laufende Nummer (Nummer gemäß Anhang I einsetzen)

:

på estniska

:

Sooduskorra alusel määruse (EÜ) nr 1832/2006 artikli 3 lõike 1 kohaselt imporditav rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Seerianumber … (märgitakse vastavalt I lisale)

:

på grekiska

:

Προτιμησιακή ακατέργαστη ζάχαρη για ραφινάρισμα που εισάγεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1832/2006. Αύξων αριθμός (αύξων αριθμός που παρεμβάλλεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

på engelska

:

Preferential raw sugar for refining, imported in accordance with Article 3(1) of Regulation (EC) No 1832/2006. Order No (order number to be inserted in accordance with Annex I)

:

på franska

:

Sucre brut préférentiel destiné au raffinage, importé conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1832/2006. Numéro d’ordre (numéro d’ordre à insérer conformément à l’annexe I)

:

på italienska

:

Zucchero greggio preferenziale destinato alla raffinazione, importato conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1832/2006. Numero d'ordine (inserire in base all’allegato I)

:

på lettiska

:

Rafinēšanai paredzēts preferences jēlcukurs, kas ievests saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1832/2006 3. panta 1. punktu. Kārtas Nr. (kārtas numuru ieraksta saskaņā ar I pielikumu)

:

på litauiska

:

Rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus, lengvatinėmis sąlygomis įvežtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1832/2006 3 straipsnio 1 dalį. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą).

:

på ungerska

:

Finomításra szánt preferenciális nyerscukor a 1832/2006/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban importálva. Tételszám (az I. mellékletnek megfelelő tételszámot kell beilleszteni).

:

på maltesiska

:

Zokkor mhux maħdum preferenzjali għar-raffinar, importat skond l-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1832/2006. Nru ta' l-ordni (in-numru ta' l-ordni għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

på nederländska

:

Preferentiële ruwe suiker voor raffinage, ingevoerd overeenkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1832/2006. Volgnummer (het volgnummer invullen in overeenstemming met bijlage I)

:

på polska

:

Preferencyjny cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1832/2006. Nr porządkowy (zgodnie z załącznikiem I)

:

på portugisiska

:

Açúcar bruto preferencial para refinação, importado em conformidade com o n.o 1 do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1832/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

på rumänska

:

Zahăr brut preferenţial destinat rafinării, importat în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1832/2006. Nr. de serie (numărul de serie se va introduce conform anexei I)

:

på slovakiska

:

Preferenčný surový cukor určený na rafináciu dovezený v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1832/2006. Poradové číslo (poradové číslo treba vložiť v súlade s prílohou I)

:

på slovenska

:

Preferenčni surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1832/2006. Zaporedna št. (zaporedna številka se vnese v skladu s Prilogo I)

:

på finska

:

Etuuskohteluun oikeutettu, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 1832/2006 1 artiklan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään liitteessä I esitetty järjestysnumero)

:

på svenska

:

Förmånsråsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1832/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

B.   Uppgifter som avses i artikel 5.3 c:

:

på bulgariska

:

Внос при мито от 98 EUR за тон сурова захар със стандартно качество съгласно член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1832/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

på spanska

:

Importación sujeta a un derecho de 98 euros por tonelada de azúcar en bruto de la calidad tipo en aplicación del artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1832/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

på tjeckiska

:

Dovezeno s celní sazbou ve výši 98 EUR za tunu surového cukru standardní jakosti podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1832/2006. Pořadové číslo (vloží se pořadové číslo podle přílohy I).

:

på danska

:

Import til en told på 98 EUR pr. ton råsukker af standardkvalitet i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1832/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

på tyska

:

Einfuhr zum Zollsatz von 98 EUR je Tonne Rohzucker der Standardqualität gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1832/2006. Laufende Nr. (Nummer gemäß Anhang I einsetzen)

:

på estniska

:

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1832/2006 artikli 3 lõikele 1 tollimaksumääraga 98 eurot tonni kohta imporditud standardkvaliteediga toorsuhkur. Seerianumber … (märgitakse vastavalt I lisale)

:

på grekiska

:

Δασμός 98 ευρώ ανά τόνο ακατέργαστης ζάχαρης ποιοτικού τύπου σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1832/2006. Αύξων αριθμός (αύξων αριθμός που παρεμβάλλεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

på engelska

:

Import at a duty of EUR 98 per tonne of standard-quality raw sugar in accordance with Article 3(1) of Regulation (EC) No 1832/2006. Order No (order number to be inserted in accordance with Annex I)

:

på franska

:

Importation à droit de 98 EUR par tonne de sucre brut de la qualité type en application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1832/2006 Numéro d’ordre (numéro d’ordre à insérer conformément à l’annexe I)

:

på italienska

:

Importazione a un dazio di 98 EUR/t di zucchero greggio della qualità tipo conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1832/2006. Numero d'ordine (inserire in base all’allegato I)

:

på lettiska

:

Regulas (EK) Nr. 1832/2006 3. panta 1. punktā definētā standarta kvalitātes jēlcukura ievešana, piemērojot nodokļa likmi EUR 98 par tonnu. Kārtas Nr. (kārtas numuru ieraksta saskaņā ar I pielikumu)

:

på litauiska

:

Standartinės kokybės žaliavinio cukraus importas pagal Reglamento (EB) Nr. 1832/2006 3 straipsnio 1 dalį taikant 98 EUR už toną importo muitą. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą).

:

på ungerska

:

Standard minőségű nyerscukor 98 euro/tonna vámtételen történő importja a 1832/2006/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban. Tételszám (az I. mellékletnek megfelelő tételszámot kell beilleszteni).

:

på maltesiska

:

Importazzjoni ta' zokkor mhux maħdum ta' kwalità standard bid-dazju ta' EUR 98 għal kull tunnellata skond l-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1832/2006. Nru ta' l-ordni (in-numru ta' l-ordni jiddaħħal skond l-Anness I)

:

på nederländska

:

Invoer tegen een recht van 98 euro per ton ruwe suiker van de standaardkwaliteit overkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1832/2006. Volgnummer (het volgnummer invullen in overeenstemming met bijlage I)

:

på polska

:

Przywóz po stawce celnej 98 EUR za tonę cukru surowego o standardowej jakości zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1832/2006. Nr porządkowy (zgodnie z załącznikiem I)

:

på portugisiska

:

Importação com direito de 98 euros por tonelada de açúcar bruto da qualidade-tipo, em aplicação do n.o 1 do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1832/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

på rumänska

:

Importat la o taxă de 98 EUR per tona de zahăr brut de calitate standard în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) Nr. 1832/2006. Nr. de serie (numărul de serie se va introduce conform Anexei I)

:

på slovakiska

:

Dovoz s clom 98 EUR na tonu surového cukru štandardnej kvality v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1832/2006. Poradové číslo (poradové číslo treba vložiť v súlade s prílohou I)

:

på slovenska

:

Uvoz po dajatvi 98 EUR na tono surovega sladkorja standardne kakovosti v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1832/2006. Zaporedna št. (zaporedna številka se vnese v skladu s Prilogo I)

:

på finska

:

Vakiolaatuisen raakasokerin tuonti, johon sovelletaan 98 euroa tonnilta olevaa tullia asetuksen (EY) N:o 1832/2006 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään liitteessä I esitetty järjestysnumero)

:

på svenska

:

Förmånsråsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1832/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).


14.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 354/19


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1833/2006

av den 13 december 2006

om nomenklaturen avseende länder och territorier för statistik över gemenskapens utrikeshandel och handeln medlemsstater emellan

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1172/95 av den 22 maj 1995 om statistik avseende gemenskapens och dess medlemsstaters varuhandel med icke-medlemsstater (1), särskilt artikel 9, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 av den 18 maj 2005 om nomenklaturen avseende länder och territorier för statistik över gemenskapens utrikeshandel och handeln medlemsstater emellan (2) fastställdes den version av nomenklaturen som var gällande den 1 juni 2005.

(2)

Bokstavsbeteckningen för länderna och territorierna bör grunda sig på den gällande standarden ISO alpha-2 i den mån denna överensstämmer med kraven i gemenskapslagstiftningen och gemenskapens statistikbehov. I kommissionens förordning (EG) nr 2286/2003 av den 18 december 2003 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (3) föreskrivs en övergångstid för anpassning av informationssystem för tullklarering. Eftersom denna tid snart utgått är det inte längre nödvändigt att använda sifferkoder parallellt med bokstavskoder.

(3)

Montenegro har blivit en självständig stat.

(4)

Därför bör det upprättas en ny version av nomenklaturen där man beaktar dels dessa nya aspekter, dels andra förändringar i samband med vissa av koderna.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för statistik avseende varuhandeln med tredje land.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den version av nomenklaturen avseende länder och territorier för statistik över gemenskapens utrikeshandel och handeln medlemsstater emellan som skall gälla från och med den 1 januari 2007 återfinns i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 13 december 2006.

På kommissionens vägnar

Joaquín ALMUNIA

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 118, 25.5.1995, s. 10. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EUT L 126, 19.5.2005, s. 12.

(3)  EUT L 343, 31.12.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 215/2006 (EUT L 38, 9.2.2006, s. 11).


BILAGA

NOMENKLATUR AVSEENDE LÄNDER OCH TERRITORIER FÖR STATISTIK ÖVER GEMENSKAPENS UTRIKESHANDEL OCH HANDELN MEDLEMSSTATER EMELLAN

(Version gällande från och med den 1 januari 2007)

Kod

Benämning

Anmärkning

AD

Andorra

 

AE

Förenade Arabemiraten

Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujayra, Ras al-Khayma, Sharja och Umm al-Qaywayn

AF

Afghanistan

 

AG

Antigua och Barbuda

 

AI

Anguilla

 

AL

Albanien

 

AM

Armenien

 

AN

Nederländska Antillerna

Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius och södra delen av Sint-Marteen

AO

Angola

inkl. Cabinda

AQ

Antarktis

Områden söder om 60:e breddgraden sydlig bredd; utom de franska territorierna i södra Indiska oceanen (TF), Bouvetön (BV), Sydgeorgien och Sydsandwichöarna (GS)

AR

Argentina

 

AS

Amerikanska Samoa

 

AT

Österrike

 

AU

Australien

 

AW

Aruba

 

AZ

Azerbajdzjan

 

BA

Bosnien och Hercegovina

 

BB

Barbados

 

BD

Bangladesh

 

BE

Belgien

 

BF

Burkina Faso

 

BG

Bulgarien

 

BH

Bahrain

 

BI

Burundi

 

BJ

Benin

 

BM

Bermuda

 

BN

Brunei

 

BO

Bolivia

 

BR

Brasilien

 

BS

Bahamas

 

BT

Bhutan

 

BV

Bouvetön

 

BW

Botswana

 

BY

Vitryssland

 

BZ

Belize

 

CA

Kanada

 

CC

Kokosöarna (eller Keelingöarna)

 

CD

Demokratiska republiken Kongo

f.d. Zaire

CF

Centralafrikanska republiken

 

CG

Kongo

 

CH

Schweiz

inkl. det tyska Büsingen-området och den italienska kommunen Campione d'Italia

CI

Elfenbenskusten

 

CK

Cooköarna

 

CL

Chile

 

CM

Kamerun

 

CN

Kina

 

CO

Colombia

 

CR

Costa Rica

 

CU

Kuba

 

CV

Kap Verde

 

CX

Julön

 

CY

Cypern

 

CZ

Tjeckien

 

DE

Tyskland

inkl. ön Helgoland, men inte Büsingen-området

DJ

Djibouti

 

DK

Danmark

 

DM

Dominica

 

DO

Dominikanska republiken

 

DZ

Algeriet

 

EC

Ecuador

inkl. Galapagosöarna

EE

Estland

 

EG

Egypten

 

ER

Eritrea

 

ES

Spanien

inkl. Balearerna och Kanarieöarna, men inte Ceuta och Melilla

ET

Etiopien

 

FI

Finland

inkl. Åland

FJ

Fiji

 

FK

Falklandsöarna (Islas Malvinas)

 

FM

Mikronesien

Chuuk, Kosrae, Pohnpei och Yap

FO

Färöarna

 

FR

Frankrike

inkl. Monaco och de franska utomeuropeiska departementen (Guadeloupe, franska Guyana, Martinique och Réunion)

GA

Gabon

 

GB

Förenade kungariket

Storbritannien, Nordirland, Kanalöarna och Isle of Man

GD

Grenada

inkl. Södra Grenadinerna

GE

Georgien

 

GH

Ghana

 

GI

Gibraltar

 

GL

Grönland

 

GM

Gambia

 

GN

Guinea

 

GQ

Ekvatorialguinea

 

GR

Grekland

 

GS

Sydgeorgien och Sydsandwichöarna

 

GT

Guatemala

 

GU

Guam

 

GW

Guinea-Bissau

 

GY

Guyana

 

HK

Hongkong

Den särskilda administrativa regionen Hongkong i Kina

HM

Heard- och McDonaldöarna

 

HN

Honduras

inkl. Islas del Cisne

HR

Kroatien

 

HT

Haiti

 

HU

Ungern

 

ID

Indonesien

 

IE

Irland

 

IL

Israel

 

IN

Indien

 

IO

Brittiska territoriet i Indiska oceanen

Chagosöarna

IQ

Irak

 

IR

Iran

 

IS

Island

 

IT

Italien

inkl. Livigno, men inte kommunen Campione d'Italia

JM

Jamaica

 

JO

Jordanien

 

JP

Japan

 

KE

Kenya

 

KG

Kirgizistan

 

KH

Kambodja

 

KI

Kiribati

 

KM

Komorerna

Anjouan, Grande Comore och Mohéli

KN

Saint Kitts och Nevis

 

KP

Nordkorea

 

KR

Sydkorea

 

KW

Kuwait

 

KY

Caymanöarna

 

KZ

Kazakstan

 

LA

Laos

 

LB

Libanon

 

LC

Saint Lucia

 

LI

Liechtenstein

 

LK

Sri Lanka

 

LR

Liberia

 

LS

Lesotho

 

LT

Litauen

 

LU

Luxemburg

 

LV

Lettland

 

LY

Libyen

 

MA

Marocko

 

MD

Moldavien

 

ME

Montenegro

 

MG

Madagaskar

 

MH

Marshallöarna

 

MK  (1)

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien

 

ML

Mali

 

MM

Myanmar

f.d. Burma

MN

Mongoliet

 

MO

Macao

Den särskilda administrativa regionen Macao i Kina

MP

Nordmarianerna

 

MR

Mauretanien

 

MS

Montserrat

 

MT

Malta

inkl. Comino och Gozo

MU

Mauritius

Mauritius, Rodrigues, Agalega och Cargados Carajos Shoals (Saint Brandon)

MV

Maldiverna

 

MW

Malawi

 

MX

Mexiko

 

MY

Malaysia

Malackahalvön och östra Malaysia (Labuan, Sabah och Sarawak)

MZ

Moçambique

 

NA

Namibia

 

NC

Nya Kaledonien

inkl. Loyautéöarna (Lifou, Maré och Ouvéa)

NE

Niger

 

NF

Norfolkön

 

NG

Nigeria

 

NI

Nicaragua

inkl. Islas del Maíz

NL

Nederländerna

 

NO

Norge

inkl. Svalbard och Jan Mayen

NP

Nepal

 

NR

Nauru

 

NU

Niue

 

NZ

Nya Zeeland

exkl. Ross Dependency (Antarktis)

OM

Oman

 

PA

Panama

inkl. f.d. Kanalzonen

PE

Peru

 

PF

Franska Polynesien

Marquesasöarna, Sällskapsöarna (inkl. Tahiti), Tuamotuöarna, Gambieröarna och Australöarna; även Clipperton

PG

Papua Nya Guinea

Östra delen av Nya Guinea; Bismarckarkipelagen (inkl. New Britain, New Ireland, Lavongai och Amiralitetsöarna); norra Salomonöarna (Bougainville och Buka); Trobriandöarna, Woodlark, Entrecasteauxöarna och Louisiaderna.

PH

Filippinerna

 

PK

Pakistan

 

PL

Polen

 

PM

S:t Pierre och Miquelon

 

PN

Pitcairn

inkl. öarna Ducie, Henderson och Oeno

PS

Det ockuperade palestinska territoriet

Västbanken (inkl. östra Jerusalem) och Gazaremsan

PT

Portugal

inkl. Azorerna och Madeira

PW

Palau

Benämns även Belau

PY

Paraguay

 

QA

Qatar

 

RO

Rumänien

 

RU

Ryska federationen

 

RW

Rwanda

 

SA

Saudiarabien

 

SB

Salomonöarna

 

SC

Seychellerna

Mahé, Praslin, La Digue, Frégate och Silhouette; Amiranterna (inkl. Desroches, Alphonse, Plate och Coëtivy); Farquharöarna (inkl. Providence); Aldabraöarna och Cosmoledoöarna.

SD

Sudan

 

SE

Sverige

 

SG

Singapore

 

SH

S:t Helena

inkl. Ascension och Tristan da Cunha

SI

Slovenien

 

SK

Slovakien

 

SL

Sierra Leone

 

SM

San Marino

 

SN

Senegal

 

SO

Somalia

 

SR

Surinam

 

ST

São Tomé och Príncipe

 

SV

El Salvador

 

SY

Syrien

 

SZ

Swaziland

 

TC

Turks- och Caicosöarna

 

TD

Tchad

 

TF

De franska territorierna i södra Indiska oceanen (Terres australes françaises)

Omfattar Kerguelen, Amsterdam och Saint Paulörna samt Crozetöarna

TG

Togo

 

TH

Thailand

 

TJ

Tadzjikistan

 

TK

Tokelau

 

TL

Timor-Leste

 

TM

Turkmenistan

 

TN

Tunisien

 

TO

Tonga

 

TR

Turkiet

 

TT

Trinidad och Tobago

 

TV

Tuvalu

 

TW

Taiwan

Det särskilda tullområdet för Kinmen, Matsu, Penghu och Taiwan

TZ

Tanzania

Pemba , Tanganyika och Zanzibar

UA

Ukraina

 

UG

Uganda

 

UM

Förenta staternas mindre öar i Oceanien och Västindien

Omfattar Baker Island, Howland Island, Jarvis Island, Johnston Atoll, Kingman Reef, Midway Islands, Navassa Island, Palmyra Atoll och Wake Island

US

Förenta staterna

inkl. Puerto Rico

UY

Uruguay

 

UZ

Uzbekistan

 

VA

Heliga stolen (Vatikanstaten)

 

VC

Saint Vincent och Grenadinerna

 

VE

Venezuela

 

VG

Brittiska Jungfruöarna

 

VI

Amerikanska Jungfruöarna

 

VN

Vietnam

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis och Futuna

inkl. ön Alofi

WS

Samoa

f.d. Västsamoa

XC

Ceuta

 

XK

Kosovo

Enligt definitionen i FN:s säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999

XL

Melilla

inkl. Peñón de Vélez de la Gomera, Peñón de Alhucemas och Islas Chafarinas

XS

Serbien

 

YE

Jemen

f.d. Nordjemen och Sydjemen

YT

Mayotte

Grande-Terre och Pamandzi

ZA

Sydafrika

 

ZM

Zambia

 

ZW

Zimbabwe

 


DIVERSE

EU

Europeiska gemenskapen

Kod som vid handel med tredjeland reserverats för att ange varornas ursprung enligt gällande gemenskapsbestämmelser på området. Koden skall inte användas för statistiska ändamål.

QQ

eller

Bunkring och underhåll

Rubriken får utelämnas

QR

Bunkring och underhåll vid handel inom gemenskapen

Rubriken får utelämnas

QS

Bunkring och underhåll vid handel med tredjeland

Rubriken får utelämnas

QU

eller

Ej specificerade länder och områden

Rubriken får utelämnas

QV

Ej specificerade länder och områden vid handel inom gemenskapen

Rubriken får utelämnas

QW

Ej specificerade länder och områden vid handel med tredjeland

Rubriken får utelämnas

QX

eller

Länder och områden som av handels- eller försvarsskäl inte specificerats

Rubriken får utelämnas

QY

Länder och områden som av handels- eller försvarsskäl inte specificerats vid handel inom gemenskapen

Rubriken får utelämnas

QZ

Länder och områden som av handels- eller försvarsskäl inte specificerats vid handel med tredjeland

Rubriken får utelämnas


(1)  Koden är endast provisorisk, eftersom landets slutgiltiga beteckning kommer att fastställas under de pågående förhandlingarna i FN.


14.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 354/29


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1834/2006

av den 12 december 2006

om förbud mot fiske efter kummel i ICES-områdena VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 (gemenskapens vatten) med fartyg som seglar under portugisisk flagg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 26.4,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (2), särskilt artikel 21.3, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 51/2006 av den 22 december 2005 om fastställande för år 2006 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (3), fastställs kvoter för 2006.

(2)

Enligt de uppgifter som inkommit till kommissionen har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som seglar under den medlemsstats flagg som anges i bilagan eller är registrerade i den medlemsstaten, lett till att kvoten för 2006 har uttömts.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd samt förvaring ombord, omlastning och landning av fångster av detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uttömd kvot

Den fiskekvot för 2006 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till den här förordningen för det bestånd som anges i samma bilaga skall anses vara uttömd från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som seglar under den medlemsstatens flagg, skall vara förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Det är förbjudet att förvara ombord, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av dessa fartyg från och med den dagen.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 december 2006.

På kommissionens vägnar

Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektör för fiske och havsfrågor


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 768/2005 (EUT L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  EUT L 16, 20.1.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1642/2006 (EUT L 308, 8.11.2006, s. 5).


BILAGA

Nr

54

Medlemsstat

Portugal

Bestånd

HKE/8C3411

Art

Kummel (Merluccius merluccius)

Område

VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 (gemenskapens vatten)

Datum

11 november 2006


14.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 354/31


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1835/2006

av den 12 december 2006

om förbud mot fiske efter marulk i ICES-områdena VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 (gemenskapens vatten) med fartyg som seglar under portugisisk flagg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 26.4,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (2), särskilt artikel 21.3, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 51/2006 av den 22 december 2005 om fastställande för år 2006 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (3) fastställs kvoter för 2006.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som seglar under den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2006 har uttömts.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd samt förvaring ombord, omlastning och landning av fångster av detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uttömd kvot

Den fiskekvot för 2006 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till den här förordningen för det bestånd som anges i samma bilaga skall anses vara uttömd från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som seglar under den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Efter den dagen är det även förbjudet att förvara ombord, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 december 2006.

På kommissionens vägnar

Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektör för fiske och havsfrågor


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 768/2005 (EUT L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  EUT L 16, 20.1.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1642/2006 (EUT L 308, 8.11.2006, s. 5).


BILAGA

Nr

55

Medlemsstat

Portugal

Bestånd

ANF/8C3411

Art

Marulk (Lophiidae)

Område

VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 (gemenskapens vatten)

Datum

11 november 2006


14.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 354/33


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1836/2006

av den 12 december 2006

om förbud mot fiske efter kummel i ICES-områdena II a (gemenskapens vatten), IV (gemenskapens vatten) med fartyg som seglar under belgisk flagg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 26.4,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (2), särskilt artikel 21.3, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 51/2006 av den 22 december 2005 om fastställande för 2006 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (3) fastställs kvoter för 2006.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som seglar under den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2006 har uttömts.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd samt förvaring ombord, omlastning och landning av fångster av detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uttömd kvot

Den fiskekvot för 2006 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till den här förordningen för det bestånd som anges i samma bilaga skall anses vara uttömd från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som seglar under den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Efter den dagen är det även förbjudet att förvara ombord, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 december 2006.

På kommissionens vägnar

Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektör för fiske och havsfrågor


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 768/2005 (EUT L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  EUT L 16, 20.1.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1642/2006 (EUT L 308, 8.11.2006, s. 5).


BILAGA

Nr

58

Medlemsstat

Belgien

Bestånd

HKE/2AC4-C

Art

Kummel (Merluccius merluccius)

Område

II a (gemenskapens vatten), IV (gemenskapens vatten)

Datum

18 november 2006


14.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 354/35


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1837/2006

av den 13 december 2006

om återupptagande av fiske efter sill i ICES-områdena IVc, VIId med fartyg under fransk flagg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 26.4,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (2), särskilt artikel 21.3, och

av följande skäl:

(1)

Kvoter för år 2006 fastställs i rådets förordning (EG) nr 51/2006 av den 22 december 2005 om fastställande för år 2006 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (3).

(2)

Den 28 februari 2006 anmälde Frankrike till kommissionen, i enlighet med artikel 21.2 i förordning (EEG) nr 2847/93, att man skulle stänga fisket efter sill i ICES-områdena IVc, VIId för fartyg under fransk flagg, med verkan från och med den 1 mars 2006.

(3)

I enlighet med artikel 21.3 i förordning (EEG) nr 2847/93 och artikel 26.4 i förordning (EG) nr 2371/2002 antog kommissionen den 26 april 2006 förordning (EG) nr 636/2006, genom vilken fiske efter sill i ICES-områdena IVc, VIId med fartyg under fransk flagg (4) eller registrerade i Frankrike förbjöds med verkan från och med samma dag.

(4)

Enligt uppgifter som kommissionen har fått från de franska myndigheterna, finns fortfarande en kvantitet sill tillgänglig i den franska kvoten för ICES-områdena IVc, VIId. Fiske efter sill i dessa vatten med fartyg under fransk flagg eller registrerade i Frankrike bör därför tillåtas.

(5)

Detta tillstånd bör börja gälla den 19 oktober 2006 så att den berörda kvantiteten sill kan fiskas upp före utgången av innevarande år.

(6)

Kommissionens förordning (EG) nr 636/2006 bör därför upphöra att gälla den 19 oktober 2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Upphävande

Förordning (EG) nr 636/2006 skall upphöra att gälla.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 19 oktober 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2006.

På kommissionens vägnar

Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektör för fiske och havsfrågor


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 768/2005 (EUT L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  EUT L 16, 20.1.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1642/2006 (EUT L 308, 8.11.2006, s. 5).

(4)  EUT L 112, 26.4.2006, s. 10.


BILAGA

Nr

59

Medlemsstat

Frankrike

Bestånd

HER/4CXB7D – Återupptagande

Art

Sill (Clupea harengus)

Område

IVc, VIId

Datum

19 oktober 2006


14.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 354/37


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1838/2006

av den 13 december 2006

om fastställande av exportbidrag inom system A1 för nötter (skalad mandel, hasselnötter med skal, skalade hasselnötter, valnötter med skal)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 35.3 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1961/2001 (2), fastställs tillämpningsföreskrifter för exportbidrag inom sektorn för frukt och grönsaker.

(2)

Enligt artikel 35.1 i förordning (EG) nr 2200/96 får det, i den utsträckning det är nödvändigt för att möjliggöra ekonomiskt betydande export, beviljas exportbidrag för produkter som exporteras från gemenskapen och exportbidragen skall fastställas med hänsyn till de gränser som fastställts i de avtal som slutits i enlighet med artikel 300 i EG-fördraget.

(3)

Det är i enlighet med artikel 35.2 i förordning (EG) nr 2200/96 viktigt att se till att de handelsflöden som skapats tidigare genom ordningen för exportbidrag inte störs. Det är därför och även med tanke på att exporten av frukt och grönsaker är säsongsbunden lämpligt att fastställa vilka kvantiteter som omfattas per produkt på grundval av den exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter som inrättas genom kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (3). När kvantiteterna fördelas bör hänsyn tas till hur lättfördärvliga de olika produkterna är.

(4)

Enligt artikel 35.4 i förordning (EG) nr 2200/96 skall vid fastställandet av exportbidragen hänsyn tas till situationen och den troliga utvecklingen när det gäller priserna och tillgången på frukt och grönsaker på gemenskapsmarknaden, å ena sidan, och priserna inom internationell handel, å andra sidan. Det bör även tas hänsyn till kostnader för saluföring och transport och till den planerade exportens ekonomiska betydelse.

(5)

I enlighet med artikel 35.5 i förordning (EG) nr 2200/96 skall priserna på gemenskapsmarknaden fastställas med hänsyn till vilka priser som visar sig vara mest gynnsamma i exportsyfte.

(6)

Situationen inom den internationella handeln eller särskilda krav från vissa marknader kan göra att bidraget måste differentieras för en viss produkt beroende på dess destinationsort.

(7)

Skalad mandel och hasselnötter och även oskalade valnötter kan för närvarande bli föremål för ekonomiskt betydande export.

(8)

Eftersom nötter är produkter som ganska väl tål att lagras kan exportbidragen fastställas med tämligen lång periodicitet.

(9)

För att möjliggöra ett så effektivt resursutnyttjande som möjligt och med tanke på gemenskapens exportstruktur bör det fastställas bidrag för nötter för export enligt system A1.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för färsk frukt och färska grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Nivån på exportbidragen för nötter, ansökningsperioden för licens och de kvantiteter som skall gälla fastställs i bilagan till den här förordningen.

2.   De licenser som utfärdas med avseende på livsmedelsbistånd enligt artikel 16 i kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 (4) skall inte ingå i de kvantiteter som anges i bilagan till den här förordningen.

3.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5.6 i förordning (EG) nr 1961/2001 skall giltighetstiden för licenser av typ A1 vara tre månader.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 3 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 47/2003 (EGT L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EGT L 268, 9.10.2001, s. 8. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  EGT L 366, 24.12.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2091/2005 (EUT L 343, 24.12.2005, s. 1).

(4)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1713/2006 (EUT L 321, 21.11.2006, s. 11).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 13 december 2006 om fastställande av exportbidrag för nötter (A1-systemet)

Ansökningsperiod för licenserna: 3 januari–23 juni 2007.

Produktkod (1)

Destination (2)

Exportbidragssats

(euro/ton nettovikt)

Kvantiteter

(ton)

0802 12 90 9000

A00

45

1 400

0802 21 00 9000

A00

53

60

0802 22 00 9000

A00

103

2 500

0802 31 00 9000

A00

66

40


(1)  Produktkoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1), i dess ändrade lydelse.

(2)  Destinationskoderna för serie A fastställs i bilaga II till förordning (EEG) nr 3846/87. De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11).


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Kommissionen

14.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 354/39


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 12 december 2006

om antagande av de korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 februari 2006, 1 mars 2006, 1 april 2006, 1 maj 2006 och 1 juni 2006 på löner till tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda vid Europeiska gemenskaperna som tjänstgör i tredjeland

(2006/922/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, fastställda genom förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 (1), senast ändrade genom förordning (EG, Euratom) nr 2104/2005 (2), särskilt artikel 13 andra stycket i bilaga X, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EG, Euratom) nr 351/2006 (3) fastställdes, i enlighet med artikel 13 första stycket i bilaga X till dessa tjänsteföreskrifter de korrigeringskoefficienter som, med verkan från den 1 juli 2005, skall tillämpas på löner som utbetalas i respektive tjänstgöringslands valuta till tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna som tjänstgör i tredjeland.

(2)

I enlighet med artikel 13 andra stycket i bilaga X till tjänsteföreskrifterna bör, med verkan från och med den 1 februari, 1 mars, 1 april, 1 maj och 1 juni 2006, vissa av dessa korrigeringskoefficienter anpassas, eftersom förändringen i levnadskostnader, enligt den statistisk som kommissionen förfogar över, sedan korrigeringskoefficienterna senast fastställdes eller anpassades, beräknad på grundval av korrigeringskoefficienten och den relevanta växelkursen, har visat sig vara större än 5 % för vissa tredjeländer.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

De korrigeringskoefficienter som, med verkan från och med den 1 februari 2006, 1 mars 2006, 1 april 2006, 1 maj 2006 och 1 juni 2006, skall tillämpas på löner som utbetalas i respektive tjänstgöringslands valuta till tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda, fastställs i bilagan till detta beslut.

De växelkurser som används vid beräkningen av lönerna skall fastställas i enlighet med genomförandebestämmelserna till budgetförordningen och motsvara det datum som anges i första stycket.

Utfärdat i Bryssel den 12 december 2006.

På kommissionens vägnar

Benita FERRERO-WALDNER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 56, 4.3.1968, s. 1.

(2)  EUT L 337, 22.12.2005, s. 7.

(3)  EUT L 59, 1.3.2006, s. 1.


BILAGA

Anställningsort

Korrigeringskoefficient

februari 2006

Angola

120,0

Bangladesh

46,6

Bosnien och Hercegovina

78,6

Kap Verde

78,6

Kuba

99,3

Guinea

61,2

Hongkong

94,8

Israel

102,2

Kenya

83,9

Libanon

94,4

Madagaskar

74,5

Nicaragua

64,7

Niger

91,5

Nya Kaledonien

129,1

Uganda

62,1

Filippinerna

61,3

Ryssland

118,3

Syrien

62,9

Venezuela

63,4

Zimbabwe

36,2


Anställningsort

Korrigeringskoefficient

mars 2006

Botswana

69,9

Kamerun

108,0

El Salvador

87,7

Laos

74,0

Malawi

76,1

Dominikanska republiken

74,6

Tanzania

62,5

Zimbabwe

44,4


Anställningsort

Korrigeringskoefficient

april 2006

Saudiarabien

94,1

Egypten

55,1

Guinea

64,4

Haiti

105,5

Hongkong

101,9

Mali

93,8

Zimbabwe

48,7


Anställningsort

Korrigeringskoefficient

maj 2006

Benin

92,1

Jordanien

73,2

Mozambique

67,0

Pakistan

53,8

Demokratiska republiken Kongo

131,6

Zambia

79,9


Anställningsort

Korrigeringskoefficient

juni 2006

Argentina

55,6

Botswana

65,6

Chile

78,9

Etiopien

85,1

Israel

105,5

Nepal

70,8

Uganda

56,1

Peru

76,5

Centralafrikanska republiken

123,6

Tanzania

58,7

Thailand

59,6

Jemen

70,6


14.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 354/42


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 13 december 2006

om gemenskapens ekonomiska bidrag för 2006 och 2007 för att täcka Portugals utgifter för att bekämpa Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (tallvedsnematod)

[delgivet med nr K(2006) 6433]

(Endast den portugisiska texten är giltig)

(2006/923/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (1), särskilt artikel 23.6, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2000/29/EG kan medlemsstaterna beviljas ekonomiskt bidrag från gemenskapen för att täcka utgifter som har ett direkt samband med de nödvändiga åtgärder som har vidtagits eller planeras för att bekämpa skadegörare som förts in från tredjeland eller från andra områden i gemenskapen, i syfte att utrota dem, eller, om detta inte är möjligt, att begränsa deras spridning.

(2)

Genom kommissionens beslut 2001/811/EG (2), 2002/889/EG (3), 2003/787/EG (4) och 2004/772/EG (5) har gemenskapens redan beviljat Portugal ekonomiskt bidrag för åtgärder för att bekämpa Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (tallvedsnematod) under 1999–2003, vilket är den längsta möjliga perioden. Från 2003 har Portugal genomfört en utrotningsplan på medellång sikt för att kontrollera spridningen av tallvedsnematoden i syfta att utrota den.

(3)

I artikel 23.6 i direktiv 2000/29/EG föreskrivs en möjlighet att vidta ytterligare åtgärder om så krävs för att bekämpa tallvedsnematoden.

(4)

I april 2006 lade Portugal inför ständiga kommittén för växtskydd (nedan kallad ”kommittén”) fram en sammanställning av resultaten från den undersökning och de kontroller som genomfördes mellan den 1 november 2005 och den 1 april 2006 i det avgränsade området för tallvedsnematoden i Portugal. Resultaten visar att tallvedsnematoden har spritt sig till ett betydligt större område, trots de åtgärder som vidtagits under de föregående åren.

(5)

Kommissionen och kommittén drog slutsatsen att Portugal måste se över utrotningsplanen på medellång sikt och att det krävdes brådskande åtgärder, inklusive intensifierad övervakning och en ny utstakning av avgränsningsområdet.

(6)

I maj 2006 lade Portugal inför kommittén fram en åtgärdsplan för att förhindra ytterligare spridning av tallvedsnematoden (6). I åtgärderna ingår ny utstakning av det avgränsade området, utrensning av angripna träd inom området, fortsatt övervakning och skapandet av en skyddszon där man avlägsnat alla värdträd för tallvedsnematodens vektor. Detta borde hindra att tallvedsnematoden sprids till andra medlemsstater samt skydda dem från omfattande förluster av tallskog och från eventuella handelsrestriktioner från tredjeland. I planen anges också var dessa skyddszoner skulle upprättas. En slutlig version av åtgärdsplanen godkändes av kommittén i juli 2006.

(7)

I juli 2006 lämnade Portugal in ett program med ytterligare åtgärder mot tallvedsnematoden och ett budgetförslag för programmet i syfte att få ekonomiskt bidrag från gemenskapen. I ovannämnda åtgärdsplan anges inom vilka delar av det portugisiska territoriet som åtgärderna skall genomföras, vilket avgör vilka geografiska område som får ekonomiskt bidrag från gemenskapen.

(8)

Det program som Portugal beslutat om har gjort det möjligt för kommissionen att göra en noggrann och fullständig analys av situationen och att dra slutsatsen att villkoren för att bevilja ekonomiskt bidrag är uppfyllda, i enlighet med artikel 23.6 i direktivet. Gemenskapens ekonomiska bidrag bör beviljas för utgifter inom programmet som förbättrar växtskyddet inom resten av gemenskapen mot en ytterligare spridning av tallvedsnematoden från det avgränsade området. Bidraget bör följaktligen beviljas för alla åtgärder som är direkt knutna till upprättandet av en skyddszon utan värdträd för tallvedsnematodens vektor.

(9)

Gemenskapens ekonomiska bidrag kan i allmänhet inte täcka mer än 50 % av de bidragsberättigande utgifterna. När ytterligare åtgärder i huvudsak syftar till att skydda andra medlemsstaters territorier får bidraget dock vara större. Med hänsyn till tallvedsnematodens stora påverkan på barrträd och virke, den hastighet med vilken sjukdomen sprids, det smittade områdets närhet till en annan medlemsstat samt den möjliga påverkan på europeiskt skogsbruk och internationell virkeshandel är detta villkor uppfyllt för de åtgärder som gäller upprättandet av en skyddszon, enligt vad som anges i den portugisiska åtgärdsplanen. Det är därför lämpligt att bevilja ett ekonomiskt bidrag från gemenskapen på 75 %.

(10)

Enligt artikel 3.2 a i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (7) skall växtskyddsåtgärder finansieras genom Europeiska garantifonden för jordbruket. För finansiell kontroll av dessa åtgärder skall artiklarna 9, 36 och 37 i ovannämnda förordning tillämpas.

(11)

De åtgärder som är knutna till upprättandet av en skyddszon utan värdträd för tallvedsnematodens vektor bör följa den tillämpliga gemenskapslagstiftningen på miljöområdet.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Princip

Härmed godkänns ett ekonomiskt bidrag från gemenskapen för 2006 och 2007 för att täcka Portugals utgifter för sådana ytterligare åtgärder enligt artikel 23.6 i direktiv 2000/29/EG i syfte att bekämpa Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (tallvedsnematoden) som anges i bilaga I och som vidtas inom ramen för den åtgärdsplan som Portugal föreslagit.

Artikel 2

Gemenskapens ekonomiska bidrag och bidragsberättigande åtgärder

Det högsta möjliga bidraget från gemenskapen enligt artikel 1 skall uppgå till sammanlagt 8 417 848,95 euro.

De bidragsberättigande utgifterna och det högsta möjliga bidraget från gemenskapens anges i bilaga I.

Artikel 3

Förskottsutbetalning

En förskottsbetalning på 2 000 000 euro skall göras inom 30 dagar från det att detta beslut har antagits.

Artikel 4

Utbetalning av återstoden av gemenskapens bidrag

Återstoden av gemenskapens bidrag, enligt vad som beskrivs i bilaga I, skall utbetalas på följande villkor:

a)

Att det av de tekniska lägesrapporter som Portugal skall lämna in till kommissionen den 15 januari och den 15 april 2007 samt av de inspektioner som kommissionens kontor för livsmedels- och veterinärfrågor utför framgår att Portugal senast den 31 mars 2007 har genomfört de åtgärder som anges i bilaga I, på ett sätt som är lämpligt för att uppfylla de syften som anges i artikel 1, och

b)

att Portugal senast den 31 augusti 2007 lämnar in en officiell begäran till kommissionen om utbetalning, åtföljd av en ekonomisk rapport och en slutlig teknisk rapport enligt vad som anges i artikel 5.

Artikel 5

Bestyrkande handlingar

Portugal skall styrka de åtgärder som vidtagits och de utgifter landet haft genom att lämna in följande:

a)

En slutlig teknisk rapport som visar att alla åtgärder som anges i bilaga I har genomförts, och vilket datum varje åtgärd slutförts, samt

b)

en ekonomisk rapport, enligt förlagan i bilaga II, som visar utgifterna för de olika åtgärder för vilka ekonomiskt bidrag från gemenskapen begärs, tillsammans med lämpliga verifikationer, t.ex. fakturor eller kvitton.

Artikel 6

Överkompensation

Portugals utgifter för åtgärderna i bilaga I får inte leda till att skogsägarna överkompenseras. Kompensationen skall bygga på det värde virket hade omedelbart innan åtgärderna inleddes i skyddszonen.

Artikel 7

Minskning av gemenskapens ekonomiska bidrag

1.   Om det styrks att de åtgärder som anges i bilaga I inte på lämpligt sätt har slutförts senast den 31 mars 2007 skall gemenskapens ekonomiska bidrag minskas för den del av de bidragsberättigande utgifterna som gäller de åtgärder som slutförts för sent; minskningen skall göras enligt följande tabell:

Försening räknat i antal dagar från den 1 april 2007

Gemenskapens ekonomiska bidrag

1–15

60 %

16–30

50 %

31–60

25 %

61 eller fler

0 %

2.   Om Portugal inte lämnar in sin begäran om utbetalning med de rapporter som föreskrivs i artikel 4 b senast den 31 augusti 2007 skall gemenskapens ekonomiska bidrag minskas med 25 % för varje kalendermånads försening, utan att detta påverkar punkt 1.

Artikel 8

Förenlighet med gemenskapens övriga politik

Portugal skall säkerställa att de ytterligare åtgärder som anges i artikel 1 genomförs i överensstämmelse med den tillämpliga gemenskapslagstiftningen på miljöområdet.

Artikel 9

Adressater

Detta beslut riktar sig till Republiken Portugal.

Utfärdat i Bryssel den 13 december 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 169, 10.7.2000, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2006/35/EG (EUT L 88, 25.3.2006, s. 9).

(2)  EGT L 306, 23.11.2001, s. 25.

(3)  EGT L 311, 14.11.2002, s. 16.

(4)  EUT L 293, 11.11.2003, s. 13.

(5)  EUT L 341, 17.11.2004, s. 27.

(6)  Åtgärderna fastställdes i det portugisiska dekretet nr 103/2006 av den 6 februari 2006, ändrat genom dekret nr 815/2006 av den 16 augusti 2006.

(7)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 320/2006 (EUT L 58, 28.2.2006, s. 42).


Bilaga I

Gemenskapens ekonomiska bidrag för 2006 och 2007 för olika åtgärder i Portugals program för att kontrollera Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (tallvedsnematoden)

(i euro)

Område eller region

Åtgärd

Bidragsberättigande utgifter

Högsta möjliga bidrag från gemenskapen

(vid en medfinansiering på 75 %)

Skyddszon (1)

Övervakning av tallvedsnematoden inom zonen

156 000

117 000

Fällning och bortforsling av alla värdträd för tallvedsnematodens vektor

4 666 666

3 499 999,5

Barkning av alla värdträd för tallvedsnematodens vektor

300 000

225 000

Bortforsling av barken

700 000

525 000

Kompensation för virkets värde (2)

4 666 666

3 499 999,5

Ny utformning av det särskilda informationssystemet för skyddszonen

200 000

150 000

Delsumma

 

10 689 332

8 016 999

Delsumma

Samordning (3)

534 466,6

400 849,95

Totalsumma

 

11 223 798,60

8 417 848,95

Högsta möjliga sammanlagda gemenskapsbidrag (i euro)

8 417 848,95


(1)  Ett tre kilometer brett område runt den yttre gränsen för det avgränsade området som det fastställts i kommissionens beslut 2006/133/EG (EUT L 52, 23.2.2006, s. 34).

(2)  Kompensation till markägarna för värdet av deras virke, eftersom de fällda träden har ett friskt virke som tillfaller de företag som fäller träden.

(3)  Schablonbelopp (5 %) för samordning.


BILAGA II

REDOVISNING AV UTGIFTERNA

PORTUGALS PROGRAM FÖR BEKÄMPNING AV TALLVEDSNEMATODEN 2006–2007

AVGRÄNSADE OMRÅDET OCH SKYDDSZONEN

Åtgärd 1: Övervakning i skyddszonen

Faktiska utgifter som betalats

Kort beskrivning av utgiften

Bidragsberättigande utgift, exkl. moms

Gemenskapens bidrag

Referensnummer för bestyrkande handling

Enhet

Pris per enhet

Mängd

Belopp exkl. moms

Övriga upplysningar

Delsumma:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Åtgärd 2: Fällning och bortforsling av träd

Faktiska utgifter som betalats

Kort beskrivning av utgiften

Bidragsberättigande utgift, exkl. moms

Gemenskapens bidrag

Referensnummer för bestyrkande handling

Enhet

Pris per enhet

Mängd

Belopp exkl. moms

Övriga upplysningar

Delsumma:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Åtgärd 3: Barkning

Faktiska utgifter som betalats

Kort beskrivning av utgiften

Bidragsberättigande utgift, exkl. moms

Gemenskapens bidrag

Referensnummer för bestyrkande handling

Enhet

Pris per enhet

Mängd

Belopp exkl. moms

Övriga upplysningar

Delsumma:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Åtgärd 4: Bortforsling av barken

Faktiska utgifter som betalats

Kort beskrivning av utgiften

Bidragsberättigande utgift, exkl. moms

Gemenskapens bidrag

Referensnummer för bestyrkande handling

Enhet

Pris per enhet

Mängd

Belopp exkl. moms

Övriga upplysningar

Delsumma:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Åtgärd 5: Kompensation för virkets värde

Faktiska utgifter som betalats

Kort beskrivning av utgiften

Bidragsberättigande utgift, exkl. moms

Gemenskapens bidrag

Referensnummer för bestyrkande handling

Enhet

Pris per enhet

Mängd

Belopp exkl. moms

Övriga upplysningar

Delsumma:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Åtgärd 6: Ny utformning av informationssystemet

Faktiska utgifter som betalats

Kort beskrivning av utgiften

Bidragsberättigande utgift, exkl. moms

Gemenskapens bidrag

Referensnummer för bestyrkande handling

Enhet

Pris per enhet

Mängd

Belopp exkl. moms

Övriga upplysningar

Delsumma:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 

Summa:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Åtgärd 7: Samordning

Faktiska utgifter som betalats

Kort beskrivning av utgiften

Bidragsberättigande utgift, exkl. moms

Gemenskapens bidrag

Referensnummer för bestyrkande handling

Enhet

Pris per enhet

Mängd

Belopp exkl. moms

Övriga upplysningar

Totalsumma:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


14.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 354/48


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 13 december 2006

om ändring av beslut 2005/176/EG om fastställande av den kodade formen och koderna för anmälan av djursjukdomar enligt rådets direktiv 82/894/EEG

[delgivet med nr K(2006) 6437]

(Text av betydelse för EES)

(2006/924/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 4.3,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 56,

med beaktande av rådets direktiv 82/894/EEG av den 21 december 1982 om anmälan av djursjukdomar inom gemenskapen (1), särskilt artikel 5, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 2005/176/EG (2) fastställs den kodade formen och koderna för anmälan av djursjukdomar enligt rådets direktiv 82/894/EEG.

(2)

Inför Bulgariens och Rumäniens anslutning bör beslut 2005/176/EG anpassas.

(3)

I beslut nr 1/2001 av gemensamma kommittén EG–Färöarna av den 31 januari 2001 om tillämpningsföreskrifter för tilläggsprotokollet om veterinära frågor till avtalet mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Färöarnas Landsstyre, å andra sidan (3), konstateras det att Färöarna skall delta i systemet för anmälan av djursjukdomar (ADNS-systemet).

(4)

Färöarna har för kommissionen lagt fram en förteckning över de regioner som de kommer att använda i ADNS-systemet. Dessa regioner bör därför läggas till beslut 2005/176/EG.

(5)

Spanien har justerat namnen och gränserna på sina veterinärregioner. Justeringen av de spanska regionerna påverkar ADNS-systemet i beslut 2005/176/EG. De nya regionerna bör därför ersätta de nuvarande regionerna i ADNS-systemet.

(6)

Världsorganisationen för djurens hälsa (OIE) antog vid sin generalförsamling i maj 2005 ett ändrat kapitel för aviär influensa, enligt vilket det från och med den 1 januari 2006 är obligatoriskt att anmäla både högpatogen aviär influensa och lågpatogen aviär influensa till OIE. För att göra en åtskillnad mellan anmälningar till ADNS-systemet av utbrott av högpatogen aviär influensa och anmälningar av utbrott av lågpatogen aviär influensa bör olika sjukdomskoder anges för dessa sjukdomar.

(7)

För att göra en åtskillnad mellan anmälningar av utbrott av aviär influensa hos vilda fåglar och anmälningar av utbrott hos tamfjäderfä bör dessutom olika koder anges för dessa olika utbrott.

(8)

Beslut 2005/176/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

För att den överförda informationen skall förbli konfidentiell bör bilagorna till detta beslut inte offentliggöras.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2005/176/EG skall ändras på följande sätt:

1.

Bilagorna IV, V och X/11 skall ersättas med texten i bilaga I till det här beslutet.

2.

Texten i bilaga II till det här beslutet skall införas i bilaga X.

Artikel 2

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Införandet av Bulgarien och Rumänien i bilagorna IV och X till beslut 2005/176/EG skall gälla under förutsättning att anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien träder i kraft och från och med den dag de träder i kraft.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 december 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 378, 31.12.1982, s. 58. Direktivet senast ändrat genom beslut 2004/216/EG (EUT L 67, 5.3.2004, s. 27).

(2)  EUT L 59, 5.3.2005, s. 40.

(3)  EGT L 46, 16.2.2001, s. 24. Beslutet ändrat genom beslut nr 2/2005 (EUT L 8, 13.1.2006, s. 46).


14.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 354/50


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 13 december 2006

om ändring av beslut 92/452/EEG när det gäller embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper i Kanada, Nya Zeeland och Förenta staterna

[delgivet med nr K(2006) 6441]

(Text av betydelse för EES)

(2006/925/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/556/EEG av den 25 september 1989 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och import från tredje land av embryon från tamdjur av nötkreatur (1), särskilt artikel 8.1, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 92/452/EEG av den 30 juli 1992 om upprättande av en förteckning över embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper som godkänts i tredje land för export av embryon från nötkreatur till gemenskapen (2) fastställs att medlemsstaterna endast får importera embryon från tredjeländer när dessa har samlats in, behandlats och lagrats av embryosamlingsgrupper som finns i förteckningen i det beslutet.

(2)

Kanada har begärt att en ny embryoproduktionsgrupp skall läggas till i förteckningen bland uppgifterna om landet.

(3)

Nya Zeeland har begärt att en ändring görs av namnet på ett center bland uppgifterna om landet.

(4)

Förenta staterna har begärt att ändringar görs av vissa närmare uppgifter om vissa embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper bland uppgifterna om landet.

(5)

Kanada, Nya Zeeland och Förenta staterna har lämnat garantier för att de relevanta bestämmelserna i direktiv 89/556/EEG följs och att de berörda embryosamlingsgrupperna officiellt har godkänts för export till gemenskapen av veterinärmyndigheterna i dessa länder.

(6)

Beslut 92/452/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 92/452/EEG skall ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut skall tillämpas från och med den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 december 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 302, 19.10.1989, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2006/60/EG (EUT L 31, 3.2.2006, s. 24).

(2)  EGT L 250, 29.8.1992, s. 40. Beslutet senast ändrat genom beslut 2006/706/EG (EUT L 291, 21.10.2006, s. 40).


BILAGA

Bilagan till beslut 92/452/EEG skall ändras på följande sätt:

a)

Följande rad skall läggas till för Kanada:

”CA

 

E1567 (IVF)

 

IND Lifetech Inc.

1629 Fosters Way

Delta, British Columbia V3M 6S7

Dr Richard Rémillard”

b)

Raden för Nya Zeelands embryosamlingsgrupp nr NZEB11 skall ersättas med följande:

”NZ

 

NZEB11

 

IVP International (NZ) Ltd

PO Box 23026

Hamilton

Dr Rob Courtney

Dr William Hancock”

c)

Raden för Förenta staternas embryosamlingsgrupp nr 02TX107 E1428 skall ersättas med följande:

”US

 

02TX107 E1428

 

OvaGenix

4700 Elmo Weedon RD #103

College Station, TX 77845

Dr Stacy Smitherman”

d)

Raden för Förenta staternas embryosamlingsgrupp nr 99TX104 E874 skall ersättas med följande:

”US

 

99TX104 E874

 

Ultimate Genetics/Camp Cooley,

Rt 3, Box 745

Franklin, TX 77856

Dr Joe Oden

Dr Dan Miller”

e)

Raden för Förenta staternas embryosamlingsgrupp nr 96TX088 E928 skall ersättas med följande:

”US

 

96TX088 E928

 

Ultimate Genetics/Normangee,

41402 OSR

Normangee, TX 77871

Dr Joe Oden

Dr Dan Miller”

f)

Raden för Förenta staternas embryosamlingsgrupp nr 91TX012 E948 skall ersättas med följande:

”US

 

91TX012 E948

 

Veterinary Reproductive Services

8225 FM 471 South

Castroville, TX 78009

Dr Sam Castleberry”


14.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 354/52


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 13 december 2006

om ändring av beslut 2001/881/EG med avseende på förteckningen över gränskontrollstationer med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning

[delgivet med nr K(2006) 6454]

(Text av betydelse för EES)

(2006/926/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 4.3,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 56, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 2001/881/EG av den 7 december 2001 om upprättande av en förteckning över gränskontrollstationer som godkänts för veterinärkontroller av djur och animalieprodukter från tredje land och om uppdatering av de närmare bestämmelserna för kontroller som skall utföras av experter från kommissionen (1) fastställs i bilagan till det beslutet en förteckning över gränskontrollstationer för veterinärkontroller av levande djur och animalieprodukter som förs in i gemenskapen från tredjeländer (”förteckning över godkända gränskontrollstationer”).

(2)

Bulgariens och Rumäniens anslutning den 1 januari 2007 kommer att leda till en avsevärd förflyttning och ändring av gemenskapens gräns mot de angränsande tredjeländerna.

(3)

Efter dessa båda länders anslutning kommer Ungern att upphöra att utgöra gemenskapens sydöstra landgräns, och den befintliga landgränskontrollstationen och gränsövergången för levande djur i Nagylak på gränsen mellan Ungern och Rumänien kommer att förlora sin uppgift. Den bör därför strykas ur förteckningen över gränskontrollstationer. Denna strykning ingår i det paket rättsliga tekniska anpassningar som behöver göras som ett resultat av utvidgningen.

(4)

Dessutom kommer Greklands gräns mot Bulgarien också att upphöra att vara gräns mot ett tredjeland, och de befintliga landgränskontrollstationerna vid denna gräns i Ormenion and Promochonas kommer att förlora sin uppgift. De bör därför strykas ur förteckningen över gränskontrollstationer. Denna strykning ingår också i det paket rättsliga tekniska anpassningar som behöver göras som ett resultat av utvidgningen.

(5)

Alla de föreslagna nya placeringarna av gränskontrollstationer i Bulgarien och Rumänien på gränsen till tredjeländer har inspekterats av kommissionens kontor för livsmedels- och veterinärfrågor, som har rekommenderat att de gränskontrollstationer som har färdigställts på ett tillfredsställande sätt bör godkännas av kommissionen. Dessa bör därför införas i förteckningen över gränskontrollstationer.

(6)

Beslut 2001/881/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2001/881/EG skall ändras på det sätt som anges i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut skall tillämpas under förutsättning att anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien träder i kraft och från den dag då det träder i kraft.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 december 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 326, 11.12.2001, s. 44. Beslutet senast ändrat genom beslut 2006/414/EG (EUT L 164, 16.6.2006, s. 27).


BILAGA

Bilagan till beslut 2001/881/EG skall ändras på följande sätt:

1.

Mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien skall följande uppgifter införas för Bulgarien:

”Land: Bulgarien


1

2

3

4

5

6

Bregovo

BG 00199

R

 

HC (2), NHC

 

Burgas

BG 00299

P

 

HC, NHC

 

Gjushevo

BG 00399

R

 

HC (2), NHC

 

Kalotina

BG 00499

R

 

HC (2), NHC

U, E, O

Kapitan Andreevo

BG 00599

R

 

HC, NHC

U, E, O

Sofia

BG 00699

A

 

HC (2), NHC (2)

E, O

Varna

BG 00799

P

 

HC, NHC

 

Zlatarevo

BG 00899

R

 

HC (2), NHC”

 

2.

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien skall följande uppgifter införas för Rumänien:

”Land: Rumänien


1

2

3

4

5

6

Albita

RO 40199

R

IC 1

HC (2)

 

 

 

 

IC 2

NHC-T(CH), NHC-NT

 

 

 

 

IC 3

 

U, E, O

Bucharest Otopeni

RO 10199

A

IC 1

HC-NT (2), HC-T(CH) (2), NHC-NT (2)

 

 

 

 

IC 2

 

E, O

Constanta North

RO 15199

P

 

HC (2), NHC-NT (2), NHC-T(CH) (2)

 

Constanta South-Agigea

RO 15299

P

 

HC (2), NHC-T(CH) (2), NHC-NT (2)

 

Halmeu

RO 33199

R

IC 1

HC (2), NHC (2)

 

 

 

 

IC 2

 

U, E, O

Sculeni Lasi

RO 25199

R

 

HC (2), NHC (2)

 

Siret

RO 36199

R

 

HC (2), NHC (2)

 

Stamora Moravita

RO 38199

R

IC 1

HC (2), NHC (2)

 

 

 

 

IC 2

 

U, E, O”


14.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 354/54


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 13 december 2006

om ett principiellt erkännande av att den dokumentation som lämnats in för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av flubendiamid i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG är fullständig

[delgivet med nr K(2006) 6457]

(Text av betydelse för EES)

(2006/927/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), särskilt artikel 6.3, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 91/414/EEG föreskrivs det att en gemenskapsförteckning skall upprättas över de verksamma ämnen som får användas i växtskyddsmedel.

(2)

Dokumentation om det verksamma ämnet flubendiamid lämnades in av Bayer CropScience AG till de grekiska myndigheterna den 30 mars 2006 med en begäran om att ämnet skulle föras in i bilaga I till direktiv 91/414/EEG.

(3)

Myndigheterna i Grekland har uppgett för kommissionen att dokumentationen om detta verksamma ämne efter en första genomgång tycks innehålla de uppgifter som krävs enligt bilaga II till direktiv 91/414/EEG. Dokumentationen verkar även uppfylla uppgiftskraven i bilaga III till direktiv 91/414/EEG i fråga om minst ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga. I enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG överlämnades dokumentationen därefter av sökanden till kommissionen och övriga medlemsstater och vidarebefordrades till ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

(4)

Genom detta beslut bekräftas det formellt på gemenskapsnivå att dokumentationen i princip anses uppfylla uppgiftskraven i bilaga II och, för minst ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet, de krav som fastställs i bilaga III till direktiv 91/414/EEG.

(5)

Detta beslut bör inte inverka på kommissionens rätt att begära ytterligare uppgifter av sökanden för att klargöra vissa delar av dokumentationen.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6.4 i direktiv 91/414/EEG skall dokumentationen över det verksamma ämne som anges i bilagan till detta beslut, som har överlämnats till kommissionen och medlemsstaterna för att ämnet i fråga skall kunna föras in i bilaga I till det direktivet, i princip anses uppfylla de krav på uppgifter som anges i bilaga II till det direktivet.

Dokumentationen skall också anses uppfylla uppgiftskraven i bilaga III till det direktivet i fråga om minst ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet, med hänsyn till de föreslagna användningsområdena.

Artikel 2

Den rapporterande medlemsstaten skall göra en noggrann granskning av dokumentationen i fråga och till Europeiska kommissionen överlämna resultatet av granskningen, tillsammans med eventuella rekommendationer för om det verksamma ämnet bör införas eller ej i bilaga I till direktiv 91/414/EEG och eventuella villkor för detta, så snart som möjligt och senast inom ett år efter offentliggörandet av detta beslut i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 december 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/85/EG (EUT L 293, 24.10.2006, s. 3).


BILAGA

VERKSAMT ÄMNE SOM OMFATTAS AV DETTA BESLUT

Nr

Trivialnamn, CIPAC-nummer

Sökande

Datum för ansökan

Rapporterande medlemsstat

1

Flubendiamid

CIPAC-nummer ännu ej tilldelat

Bayer CropScience AG

30 mars 2006

EL


14.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 354/56


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 13 december 2006

om inrättande av en mekanism för samarbete och kontroll av Rumäniens framsteg vid uppfyllandet av de särskilda riktmärkena för reformen av rättsväsendet och kampen mot korruption

[delgivet med nr K(2006) 6569]

(2006/928/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 4.3,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, särskilt artiklarna 37 och 38,

med beaktande av medlemsstaternas synpunkter, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska unionen bygger på rättstatsprincipen, som är en princip som alla medlemsstater har gemensam.

(2)

Området för frihet, säkerhet och rättvisa och den inre marknaden, som inrättades genom fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, bygger på ett ömsesidigt förtroende för att rättsstatsprincipen i alla hänseenden efterlevs vid förvaltnings- och domstolsbesluten och förvaltnings- och domstolspraxis i samtliga medlemsstater.

(3)

Detta förutsätter att det i alla medlemsstater finns opartiska, oberoende och effektiva rättsystem och förvaltningssystem som är lämpligt rustade att bland annat bekämpa korruption.

(4)

Den 1 januari 2007 blir Rumänien medlem i Europeiska unionen. Kommissionen har noterat att Rumänien har gjort betydande ansträngningar för att fullborda förberedelserna för medlemskap, men påpekade i sin rapport av den 26 september 2006 att vissa problem återstår, särskilt rörande rättsväsendets och de rättsvårdande organens ansvarighet och effektivitet, där ytterligare förbättringar krävs för att säkerställa att de har kapacitet att genomföra och tillämpa de bestämmelser som antagits för att förverkliga den inre marknaden och området av frihet, säkerhet och rättvisa.

(5)

Genom artikel 37 i anslutningsakten bemyndigas kommissionen att vidta lämpliga åtgärder om det finns överhängande risk för att Rumänien förorsakar en allvarlig störning i den inre marknadens funktion om det inte lyckas genomföra sina åtaganden. Genom artikel 38 i anslutningsakten bemyndigas kommissionen att vidta lämpliga åtgärder om det i Rumänien finns överhängande risk för allvarliga brister i införlivandet, genomförandet eller tillämpningen av rättsakter som antagits på grundval av avdelning VI i EU-fördraget eller avdelning IV i EG-fördraget.

(6)

Mot bakgrund av de återstående problemen rörande rättsväsendets och de rättsvårdande organens ansvarighet och effektivitet är det befogat att inrätta en mekanism för samarbete och kontroll av Rumäniens framsteg vid uppfyllandet av de särskilda riktmärkena för reformen av rättsväsendet och kampen mot korruption.

(7)

Om Rumänien inte lyckas uppfylla riktmärkena på lämpligt sätt får kommissionen tillämpa skyddsåtgärder på grundval av artiklarna 37 och 38 i anslutningsakten, inbegripet upphävandet av medlemsstaternas skyldighet att i enlighet med bestämmelserna i gemenskapslagstiftningen erkänna och verkställa rumänska domar och rättsliga avgöranden, till exempel europeiska arresteringsorder.

(8)

Detta beslut utesluter inte att skyddsåtgärder när som helst kan antas på grundval av artiklarna 36–38 i anslutningsakten, om villkoren för sådana åtgärder är uppfyllda.

(9)

Detta beslut bör ändras om det enligt kommissionens bedömning råder behov av att anpassa riktmärkena. Detta beslut bör upphävas när alla riktmärken har uppfyllts på ett tillfredsställande sätt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Rumänien skall senast den 31 mars varje år, och för första gången den 31 mars 2007, rapportera till kommissionen om de framsteg som har gjorts med att uppfylla vart och ett av de riktmärken som anges i bilagan.

Kommissionen får när som helst lämna tekniskt bistånd genom olika åtgärder och samla in och utbyta information om riktmärkena. Kommissionen får när som helst anordna expertgruppbesök till Rumänien för detta ändamål. De rumänska myndigheterna skall lämna nödvändigt bistånd i samband med detta.

Artikel 2

Kommissionen skall till Europaparlamentet och rådet överlämna sina kommentarer och slutsatser beträffande Rumäniens rapport för första gången i juni 2007.

Därefter skall kommissionen avge rapport vid behov och åtminstone var sjätte månad.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget träder i kraft och då samtidigt med detta.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 december 2006.

På kommissionens vägnar

Olli REHN

Ledamot av kommissionen


BILAGA

De riktmärken som enligt artikel 1 skall uppfyllas av Rumänien:

1.

Sörja för ett öppnare och effektivare rättsligt förfarande bland annat genom att öka kapaciteten och ansvarigheten hos det högsta rättsrådet. Rapportera om och övervaka verkningarna av de nya civil- och straffprocesslagarna.

2.

Inrätta en byrå för integritet med ansvar för att kontrollera tillgångar, oförenligheter och eventuella intressekonflikter och för att utfärda de obligatoriska beslut på grundval av vilka avskräckande sanktioner kan vidtas.

3.

Bygga vidare på de framsteg som redan gjorts och fortsätta att genomföra professionella, oberoende undersökningar rörande fall av påstådd korruption på hög nivå.

4.

Vidta ytterligare åtgärder för att förebygga och bekämpa korruption, i synnerhet inom den lokala förvaltningen.


14.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 354/58


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 13 december 2006

om inrättande av en mekanism för samarbete och kontroll av Bulgariens framsteg vid uppfyllandet av de särskilda riktmärkena för reformen av rättsväsendet och kampen mot korruption och organiserad brottslighet

[delgivet med nr K(2006) 6570]

(2006/929/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 4.3,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, särskilt artiklarna 37 och 38,

med beaktande av medlemsstaternas synpunkter, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska unionen bygger på rättstatsprincipen, som är en princip som alla medlemsstater har gemensam.

(2)

Området för frihet, säkerhet och rättvisa och den inre marknaden, som inrättades genom fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, bygger på ett ömsesidigt förtroende för att rättsstatsprincipen i alla hänseenden efterlevs vid förvaltnings- och domstolsbesluten och förvaltnings- och domstolspraxis i samtliga medlemsstater.

(3)

Detta förutsätter att det i alla medlemsstater finns opartiska, oberoende och effektiva rättsystem och förvaltningssystem som är lämpligt rustade att bland annat bekämpa korruption och organiserad brottslighet.

(4)

Den 1 januari 2007 blir Bulgarien medlem i Europeiska unionen. Kommissionen har noterat att Bulgarien har gjort betydande ansträngningar för att fullborda förberedelserna för medlemskap, men påpekade i sin rapport av den 26 september 2006 att vissa problem återstår, särskilt rörande rättsväsendets och de rättsvårdande organens ansvarighet och effektivitet, där ytterligare förbättringar krävs för att säkerställa att de har kapacitet att genomföra och tillämpa de bestämmelser som antagits för att förverkliga den inre marknaden och området av frihet, säkerhet och rättvisa.

(5)

Genom artikel 37 i anslutningsakten bemyndigas kommissionen att vidta lämpliga åtgärder om det finns överhängande risk för att Bulgarien förorsakar en allvarlig störning i den inre marknadens funktion om det inte lyckas genomföra sina åtaganden. Genom artikel 38 i anslutningsakten bemyndigas kommissionen att vidta lämpliga åtgärder om det i Bulgarien finns överhängande risk för allvarliga brister i införlivandet, genomförandet eller tillämpningen av rättsakter som antagits på grundval av avdelning VI i EU-fördraget eller avdelning IV i EG-fördraget.

(6)

Mot bakgrund av de återstående problemen rörande rättsväsendets och de rättsvårdande organens ansvarighet och effektivitet är det befogat att inrätta en mekanism för samarbete och kontroll av Bulgariens framsteg vid uppfyllandet av de särskilda riktmärkena för reformen av rättsväsendet och kampen mot korruption och organiserad brottslighet.

(7)

Om Bulgarien inte lyckas uppfylla riktmärkena på lämpligt sätt får kommissionen tillämpa skyddsåtgärder på grundval av artiklarna 37 och 38 i anslutningsakten, inbegripet upphävandet av medlemsstaternas skyldighet att i enlighet med bestämmelserna i gemenskapslagstiftningen erkänna och verkställa bulgariska domar och rättsliga avgöranden, till exempel europeiska arresteringsorder.

(8)

Detta beslut utesluter inte att skyddsåtgärder när som helst kan antas på grundval av artiklarna 36–38 i anslutningsakten, om villkoren för sådana åtgärder är uppfyllda.

(9)

Detta beslut bör ändras om det enligt kommissionens bedömning råder behov av att anpassa riktmärkena. Detta beslut bör upphävas när alla riktmärken har uppfyllts på ett tillfredsställande sätt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bulgarien skall senast den 31 mars varje år, och för första gången den 31 mars 2007, rapportera till kommissionen om de framsteg som har gjorts med att uppfylla vart och ett av de riktmärken som anges i bilagan.

Kommissionen får när som helst lämna tekniskt bistånd genom olika åtgärder och samla in och utbyta information om riktmärkena. Kommissionen får när som helst anordna expertgruppbesök till Bulgarien för detta ändamål. De bulgariska myndigheterna skall lämna nödvändigt bistånd i samband med detta.

Artikel 2

Kommissionen skall till Europaparlamentet och rådet överlämna sina kommentarer och slutsatser beträffande Bulgariens rapport för första gången i juni 2007.

Därefter skall kommissionen avge rapport vid behov, dock minst var sjätte månad.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget träder i kraft och då samtidigt med detta.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 december 2006.

På kommissionens vägnar

Olli REHN

Ledamot av kommissionen


BILAGA

De riktmärken som enligt artikel 1 skall uppfyllas av Bulgarien:

1.

Anta ändringar av konstitutionen för att undanröja oklarheter i fråga om rättsväsendets oberoende och ansvarighet.

2.

Sörja för ett öppnare och effektivare rättsligt förfarande genom att anta och genomföra en ny lag för rättsväsendet och en ny civilprocesslag. Rapportera om verkningarna av dessa nya lagar samt av straffprocesslagen och av lagen om administrativa förfaranden, särskilt när det gäller förundersökningsskedet.

3.

Fortsätta reformen av rättsväsendet i syfte att öka professionalismen, ansvarigheten och effektiviteten. Utvärdera verkningarna av denna reform och årligen offentliggöra resultaten.

4.

Genomföra och rapportera om professionella, oberoende undersökningar av fall av påstådd korruption på hög nivå. Rapportera om interna inspektioner av offentliga institutioner och om offentliggörande av tillgångar tillhörande höga offentliganställda tjänstemän.

5.

Vidta ytterligare åtgärder för att förebygga och bekämpa korruption, i synnerhet vid gränserna och inom de lokala myndigheterna.

6.

Genomföra en strategi för att bekämpa organiserad brottslighet, med inriktning på allvarliga brott, penningtvätt och systematiskt beslagtagande av brottslingars tillgångar. Rapportera om nya och pågående undersökningar, åtal och fällande domar på dessa områden.